P. 1
Poljoprivredna Bioraznolikost Dalmacije s

Poljoprivredna Bioraznolikost Dalmacije s

|Views: 368|Likes:
Published by gandlar

More info:

Published by: gandlar on Aug 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/08/2014

pdf

text

original

Poljoprivredna bioraznolikost Dalmacije

Tradicijsko poljoprivredno bilje i domaće životinje

Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) svjetska je mreža UN-a za razvoj koja zagovara promjene i povezivanje država sa znanjem, iskustvom te potencijalima kako bi se građanima omogućilo da izgrade bolji život. UNDP djeluje u 166 zemalja. Program UNDP-a u Hrvatskoj obuhvaća razvojne inicijative kao što su: lokalni razvoj i jačanje institucionalnih kapaciteta, zaštita okoliša i racionalno korištenje energije, podrška najranjivijim skupinama u društvu, uključivanje privatnog sektora u proces razvoja te jačanje hrvatskog pravosuđa i sigurnosti građana. Globalni fond za okoliš (GEF) osnovan je 1991. godine kako bi se pomoglo zemljama u razvoju i zemljama s ekonomijama u tranziciji da osiguraju sredstva za programe i projekte zaštite okoliša.

Autorski tim: mr.sc. Roman Ozimec (koordinator), dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić, dr.sc. Zdravko Matotan, dr.sc. Frane Strikić
Autori fotogra ja na naslovnici: Roman Ozimec, Hrvatska turistička zajednica

Projekt COAST
Očuvanje i održivo korištenje biološke i krajobrazne raznolikosti na dalmatinskoj obali putem održivog razvitka obalnog područja

Poljoprivredna bioraznolikost Dalmacije
Tradicijsko poljoprivredno bilje i domaće životinje

Lipanj 2009. godine

Sadržaj
Sažetak.......................................................................................................................................... iii Executive Summary ................................................................................................................... xv Uvod (Mr. sc. Roman Ozimec)..................................................................................................... 1 1. Maslina (Dr. sc. Frane Strikiü) ............................................................................................... 5 2. Voüne vrste (Dr. sc. Frane Strikiü)....................................................................................... 27 3. Vinova loza (Dr. sc. Jasminka Karoglan Kontiü) ............................................................... 56 4. Povrüe (Dr. sc. Zdravko Matotan) ....................................................................................... 92 5. Ratarske kulture (Mr. sc. Roman Ozimec) ....................................................................... 118 6. Livade i pašnjaci (Mr. sc. Roman Ozimec) ....................................................................... 151 7. Aromatiþno, zaþinsko, ljekovito, medonosno, ukrasno i divlje jestivo bilje (Mr. sc. Roman Ozimec) ..................................................................................................... 169 8. Domaüe životinje (Mr. sc. Roman Ozimec)....................................................................... 203 Literatura................................................................................................................................... 238

i

ii .

niti prepoznata kao gospodarski važna u stvaranju izvornih i prepoznatljivih premijskih poljoprivrednih proizvoda Dalmacije te kao turistiþki potencijal i važno oruÿe za oþuvanje postojeüih dalmatinskih krajobraza. Dinaru (1831 m) i Biokovo (1762 m). Uoþeni problemi Uslijed novih trendova u poljoprivredi posljednjih pedesetak godina. Zbog malog udjela poljoprivrednog zemljišta na podruþju Dalmacije (oko 13 % površina). ukrasnog i divljeg jestivog bilja. Zahvaljujuüi provedenim istraživanjema tradicijskog bilja i domaüih životinja na podruþju Dalmacije u okviru COAST projekta. Takoÿer. Istraživanjem tradicijskog bilja i domaüih životinja Dalmacije utvrÿeno je ukupno 40 divljih vrsta s visokim potencijalom u poljoprivredi te 328 kultivara. odnosno sorti. iii . poljoprivreda Dalmacije ne može biti tržišno konkurentna kroz intenzivnu poljoprivredu. prvenstveno industrijalizacije poljoprivrede. zaštiüena. Ovaj broj bi vjerojatno bio daleko veüi da je bilo moguüe provesti detaljnija istraživanja za sve grupe kultura. kao i Dinarik. estuarije rijeka Zrmanje i Krke te deltu rijeke Neretve. ali i burnih povijesnih i socijalno-ekonomskih þimbenika. Adriatik jadransku kršku platformu. zaþinskih. promovirana i iskorištena u daljnjoj selekciji. aromatiþnog. masline i ostalih voüaka te sastavljeni prvi popisi tradicijskih kultivara pasmina. Veliki je doprinos COAST projekta u boljem poznavanju poljoprivredne bioraznolikosti u Dalmaciji. spušta u kanjone krških rijeka Cetine. dijela Mediterana . Ona ima najveüi udjel od þak 5835 km obalne linije Hrvatske. Krke i Zrmanje. Ima bezbroj krških izvora i rijeka ponornica. vinove loze s 82 sorte i drugih voünih vrsta s 94 sorte te brojnih aromatiþnih. Dalmacija zaranja u Jadransko more. Dalmacija posjeduje velik broj staništa uz raspon od vruüe mediteranske do hladne planinske klime. najvažniji kultivari su po prvi puta valorizirani sa stanovišta ekonomskog potencijala. tradicijske sorte i pasmine postaju sve ugroženije i ubrzano nestaju. najkraüu rijeku na svijetu i Crveno jezero. dominacije proizvodnje monokultura te uvoÿenju namjenskih hibrida. najveüi podmorski izvor Mediterana. ali i ugroženosti. ratarskih i povrtnih kultura. veüinu od 1246 otoka i hridi. Dalmacija se uzdiže na najviše hrvatske planine. oþuvana. poljoprivredna bioraznolikost Dalmacije izražena je i zbog biogeografskog položaja Dalmacije. koja se nalazi na podruþju Balkana te na razmeÿi srednje. medonosnog. zaþinskog. južne i istoþne Europe. ukrasnih i divljih jestivih biljaka. gdje i izvire kroz Vruju. je iznimno izražena što ne þudi jer je Dalmacija krajobrazno i biološki najraznolikije podruþje Europe. pasmina i sojeva. po prvi puta je prepoznata poljoprivredna bioraznolikost kao važan dio cjelokupne bioraznolikosti te je napravljena prva sinteza svih dosadašnjih spoznaja o poljoprivrednoj bioraznolikosti Dalmacije. Omblu. prvenstveno za žitarice. ljekovitih.Sažetak Tradicijsko poljoprivredno bilje i domaüe životinje Dalmacije Poljoprivredna bioraznolikost Dalmacije. Poljoprivredna bioraznolikost Dalmacije nije dovoljno istražena. Osim zbog opüe bioraznolikosti. ljekovitog. Uþinjene su važne dopune postojeüih kataloga sorti vinove loze. duboko okršenu geotektonsku dinarsku strukturu.kolijevke þovjeþanstva. Posebno se istiþe veliki broj izvornih lokalnih tradicijskih sorti masline s 37 sorti. mahunarke. povrtnice te voüke. duboko preko 500 metara. veü se prvenstveno treba oslanjati na manja poljoprivredna gospodarstva koja su u stanju proizvesti jedinstvene izvorne poljoprivredne proizvode visoke kvalitete i prepoznatljivosti. medonosnih.

oþuvanom okolišu. x Edukacija i promocija: a) Izrada popularno-struþne publikacije Tradicijsko poljoprivredno bilje i domaüe životinje Dalmacije. a brojne autohtone sorte i pasmine Dalmacije se ne nalaze na službenoj Sortnoj listi Republike Hrvatske kao ni na službenom Popisu izvornih i zaštiüenih pasmina i sojeva domaüih životinja. Za tradicijske sorte i pasmine koje nisu na sortnoj listi i Popisu pasmina treba osmisliti model njihove registracije. Prioritetni koraci koji üe se poduzeti u okviru COAST projekta: x Angažiranje grupe struþnjaka za poljoprivrednu bioraznolikost za iniciranje i provedbu gore preporuþenih aktivnosti u suradnji sa svim nadležnim institucijama. prema novom Zakonu o sjemenarstvu svaka sorta sa Sortne liste mora imati održivaþa koji se brine o održavanju njenog genetskog identiteta i plaüa godišnju pristojbu Zavodu za sjemenarstvo i rasadniþarstvu za njen ostanak na listi. Na temelju izvještaja Tradicijsko poljoprivredno bilje i domaüe životinje Dalmacije i pripadajuüe baze podataka poljoprivredne bioraznolikosti Dalmacije nastalih u okviru COAST projekta. promociju. Potrebno je provesti brojne aktivnosti za osnovna i dodatna istraživanja postojeüe bioraznolikosti u poljoprivredi. zaštitu.Samo manji dio poljoprivredne bioraznolikosti Dalmacije je službeno prepoznat. pronaüi model održavanja izabranih. Ova publikacija üe biti jedan od prvih sustavnih prikaza poljoprivredne iv . proizašle su sljedeüe preporuke za daljnje aktivnosti: x izrada državne strategije za oþuvanje i revitalizaciju tradicijskih sorti i pasmina x izmjena i dopuna zakonodavstva vezanog za službene sortne liste i popise tradicijskih pasmina domaüih životinja. x izrada Crvenih knjiga tradicijskih sorti i pasmina x osmišljavanje i provedba istraživaþkih programa x osmišljavanje i provedba edukativno promotivnih projekata x osnivanje gen centara za uzgoj sorti i pasmina. koja je trenutno najvažnija gospodarska grana Dalmacije. tradicijske sorte i pasmine potrebno je oþuvati i/ili revitalizirati prvenstveno u svom izvornom. što bi onemoguüilo legalno prometovanje njihovim sjemenom i reprodukcijskim materijalom. prvenstveno kao rezervni sustav oþuvanja postojeüe bioraznolikosti u poljoprivredi ex situ x integraciju bioraznolikosti poljoprivrede i prateüih poljoprivrednih proizvoda u turistiþku ponudu. Preporuke za daljnje aktivnosti Stare. Nažalost. staništa i ukupne bioraznolikosti. velika je vjerojatnost da se zbog nepostojanja održivaþa primjenom Zakona svi navedeni tradicijski kultivari automatizmom izbrišu sa sortne liste. oþuvanje i gospodarsku revitalizaciju tradicijskih sorti kulturnog bilja te pasmina i sojeva domaüih životinja. na temelju postojeüeg istoimenog izvještaja. jer su samo tako one osnova i oruÿe za oþuvanje postojeüih krajobraza. udrugama i proizvoÿaþima. Buduüi da proizvodnja sjemena navedenih tradicijskih sorti ne postoji. potencijalno vrijednih tradicijskih sorti i pasmina Dalmacije te oformiti upisnik održivaþa sjemena i voditi sustavnu brigu o njihovom oþuvanju. in situ x poticanje uzgoja sorti i pasmina x poticanje osnivanja uzgojnih udruga x izrada menadžment planova za svaku pojedinu sortu i pasminu x uspostavljanje banke biljnih i životinjskih gena. kao i tradicijskih proizvoda na njihovoj osnovi.

odjeüa. prirodni pesticidi. selekcijskim. zaþini. meso i mesne preraÿevine. koja zauzima preko 50 % udjela u sortimentu. Ovakav pristup se može primijeniti za ostala podruþja Hrvatske (Istra. ugroženosti te po utjecaju na opüu bioraznolikost. Dužica. stanišnim vrijednostima. Trenutno stanje tradicijskih kultivara masline je daleko od zadovoljavajuüeg. jestivo ulje. žestoka piüa. U isto vrijeme brojnost drugih voünih vrsta. Katalog üe imati ulogu svojevrsnog putokaza za poljoprivrednike i poduzetnike. beškot. unutrašnjost Dalmacije i dolina Neretve. 1482. ali najnovija arheološka istraživanja ukazuju da je prisutna na podruþju Dalmacije daleko prije dolaska Grka. Danas se na prostoru Dalmacije uzgaja oko 3 500 000 stabala masline s tendencijom porasta. Poljiþki statut. 12 ih je dramatiþno ugroženo i postoji još svega nekoliko stabala. Od utvrÿenih 37 tradicijskih kultivara masline. krajobraznim. prirodne boje. zajedno s Ministarstvom znanosti. Poticanje uzgoja: aktivna podrška proizvoÿaþima zainteresiranim za tradicijsku poljoprivrednu proizvodnju kroz Program poticanja Zelenog poduzetništva. uz izuzetak vinove loze je u stagnaciji ili opadanju. Lastovka. srednja i južna Dalmacija. Masline se na podruþju Dalmacije proizvode gotovo iskljuþivo za ulje. Središnja Hrvatska. pogaþa. duhan. Okolišni uvjeti omoguüuju uzgoj masline u svih pet podregija.. Slavonija). kruh. genetskim. prvenstveno kroz projekte i poduzetniþke ideje u sektorima ekološke poljoprivrede i uzgoja autohtonih sorti i pasmina te eko i ruralnog turizma. meda. Maslina Maslina je jedna od karakteristiþnih i najstarijih kultura Dalmacije. 8 ima vrlo male populacije. Smatra se da je maslina na podruþje Dalmacije donesena od strane grþkih kolonista. mlijeþne preraÿevine.). a slijede lastovka i levantinka. Na osnovi klimatskih i pedoloških karakteristika Dalmacija je podijeljena u pet voüarskomaslinarskih podregija: sjeverna. iako je oþuvanje tradicijskih kultivara masline znaþajno poboljšano u zadnjih desetak godina. poticanje proizvodnje. kroz projekte realizirane u okviru slijedeüih institucija: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split. manje od 1. sirevi. ekstrakti. obuüa te brojne druge proizvode tradicijske poljoprivrede. kvasina. Ministarstvo poljoprivrede. obrazovanja i sporta. ali i širu regiju Mediterana i Europe. mlijeko. Primorje i Kvarner. ribarstva i ruralnog razvoja ima obavezu oþuvanja starih tradicijskih sorti Dalmacije. pri þemu na otocima þak 93 % obitelji. eteriþna ulja. U brojnim poglavljima navodi se u statutima nekih primorskih gradova (Korþulanski statut. Paštrica. odnosno pružanje financijske i struþne tehniþke podrške. proizvode od jaja. preraÿevine voüa i povrüa i drugo te neprehrambene biljne i životinjske proizvode kao što je ukrasno bilje. a o njenoj gospodarskoj vrijednosti govori i þinjenica da se u podruþju hrvatske obale maslinarstvom bilo kao osnovnom ili dopunskom djelatnošüu bavi 45 % obitelji. b) Izrada Kataloga tradicijskih poljoprivrednih proizvoda Dalmacije uz prijedloge za daljnja istraživanja. kulturno-povijesnim.x bioraznolikosti ne samo u Hrvatskoj veü i šire. vino. 1214. Levantinka i Drobnica. Prema svojim gospodarskim. dok su druge namjene manje prisutne. promociju i zaštitu.000 v . Katalog üe ukljuþivati najvažnije tradicijske prehrambene proizvode i piüa: brašno. Lika. Maslina je najbrojnija voüna vrsta koja se uzgaja na podruþju Dalmacije. za koju edikt cara Dioklecijana iz 301. 1. svojoj izvornosti. godine navodi da je u uzgoju više stoljeüa prije Krista. jedna sorta je nestala. Bjelica. Agrobioraznolikost maslina je s þak 37 izvornih i tradicijskih sorti iznimna. Dominantna sorta Dalmacije je oblica. izdvojeno je sedam najvažnijih sorti: Oblica. Stanica za južne kulture Dubrovnik i Institut za poljoprivredu i turizam u Poreþu.

oznaþavanja zemljopisnog porijekla uz turistiþku ponudu tradicijskih proizvoda na bazi maslina. šipak i smokva se uzgajaju u svih pet podregija.stabala. Ove su kolekcije u priliþno lošem stanju i za njih je potrebno izraditi bazu podataka. provesti reprodukciju postojeüeg genetskog fonda uz uvrštenje ugroženih sorti. privatnih kolekcija. 7 ima populacije izmeÿu 1.000 stabala. nešpola se uzgaja sporadiþno uglavnom u okuünicama. Šezdesetih godina 20. dok se šipak. mandarina (1 250 000 stabala). 2. godine spominje se uzgoj maslina više stoljeüa prije Krista. izmeÿu kojih i smokva. Poþetak uzgoja agruma na podruþju južne Dalmacije datira u 15. trešnje. Voüne kulture Uzgoj voünih kultura u Dalmaciji datira od najstarijih vremena. U Dalmaciji se uzgaja 11 voünih kultura od kojih su.000 i 10. a posebno dalmatinskih turistiþkih poljoprivrednih obiteljskih gospodarstava. Potrebno je izraditi bazu podataka koja bi bila dostupna svim zainteresiranim. U Statutu grada Nina iz 12. ýak i kroz kratkotrajnu vladavinu Napoleonove administracije (1806-1809). dok su centri trešnje u podruþju srednje Dalmacije. srednja i južna Dalmacija. Dominantna je maslina s 37 tradicijskih sorti. a razlike su u sortnom sastavu pojedine podregije. Trešnja kao voüna kultura ima dugu tradiciju uzgoja u Dalmaciji. slijedi smokva s 29. Prisutne su samo tri matiþne kolekcije za oþuvanje tradicijskih kultivara masline u Poreþu.000 stabala te samo 9 sorti ima zadovoljavajuüu populaciju od preko 10. sve tradicijske kultivare masline potrebno je što prije sakupiti i uvrstiti u kolekcije te gospodarski i komercijalno revitalizirati uz izradu menadžment planova. kataloga o tradicijskim proizvodima na bazi masline. Zlatno doba maraske nastupa sedamdesetih godina 20. bajam (150 000 stabala). Maraska je zastupljena u sjevernoj i srednjoj Dalmaciji te u unutrašnjosti. godine talijanski pisac Alberto Fortis spominje uzgoj višnje maraske. maraska (1 200 000 stabala). agrumi su zastupljeni iskljuþivo na podruþju doline Neretve. stoljeüa plodovi rane sorte Tugarka zrakoplovom su prevožene na tržište Bavarske. seminara te promotivnih aktivnosti (putem knjige o tradicijskim poljoprivrednim kulturama Dalmacije. stoljeüe. restorana. vi . u okviru hotela. uglavnom na okuünicama. nakon masline. posebno oko Kaštela i Poljica u srednjoj Dalmaciji. najznaþajnije: trešnja (2 000 000 stabala). stoljeüa kad se je samo na podruþju mjesta Selca na Braþu bralo oko 60 vagona ploda. rogaþ se uzgaja samo na nekim pogodnim lokalitetima u podruþju južne i srednje Dalmacije. stoljeüa spominje se šesnaest službeno zaštiüenih kultura. Zbog oþuvanja bioraznolikosti. Car Dioklecijan je ujedno i prvi koji je uspostavio kolekciju voünih vrsta u Dalmaciji. radio i TV emisija itd. Splitu i Dubrovniku uz odreÿeni broj manjih. Mletaþka vlast u Dalmaciji stimulira uzgoj voünih kultura. kao i matiþnjaka maslina u komercijalnim rasadnicima. a u ediktu cara Dioklecijana iz 301.). Kroz ove aktivnosti vršila bi se edukacija o potrebi prepoznavanja izvornosti tradicijskih sorti maslina. posebno na novom podruþju dobivenom mirom u Sremskim Karlovcima te kroz poljoprivredni zakon poznat kao Grimanijev zakon. rogaþ. Bajam. Agrobioraznolikost voüaka je iznimna s oko 130 tradicijskih sorti. poticalo se voüarstvo. unutrašnjost Dalmacije i dolina Neretve. smokva (200 000 stabala). limun i nešpola uzgajaju sporadiþno. Potrebno je izraditi i primijeniti sustav podrške za vlastiti uzgoj (u osnovnim i srednjim školama te fakultetima) uz organizaciju radionica. smokve i bajama. naranþa. Na osnovi klimatskih i pedoloških karakteristika Dalmacija je podijeljena u pet voüarskomaslinarskih podregija: sjeverna. te šipak s 20. U svojem putopisu Put po Dalmaciji iz 1774. Proizvodnja svih ostalih voünih kultura u Dalmaciji bila je na razini koja nije bila dostatna ni za vlastitu potrošnju.

Splitu i Dubrovniku uz odreÿeni broj manjih. jedna je izgubljena. a za 14 sorti nema podataka. seminara te promotivnih aktivnosti (publiciranjem knjige o tradicijskim poljoprivrednim kulturama Dalmacije i kataloga o tradicijskim proizvodima na bazi voüaka. Vrlo povoljni okolišni uvjeti. Bez obzira na društvene i gospodarske mijene. ribarstva i ruralnog razvoja ima obavezu oþuvanja starih tradicijskih sorti Dalmacije. kroz projekte realizirane u okviru slijedeüih institucija: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split. ukljuþujuüi i maslinu. Od 130 prepoznatih tradicijskih voünih sorti. sve tradicijske voüne kultivare potrebno je što prije sakupiti i uvrstiti u kolekcije te gospodarski i komercijalno revitalizirati uz izradu menadžment planova. krajobraznim. U Dalmaciju 1894. dvije sorte bajama: ýarski kasni i Knez ýrnomir. u okviru hotela. stanišnim vrijednostima. Ipak. a posebno dalmatinskih turistiþkih poljoprivrednih obiteljskih gospodarstava. Dalmati i Histri koji su bili vješti pomorci. privatnih kolekcija. Kroz ove aktivnosti vršila bi se edukacija o potrebi prepoznavanja izvornosti tradicijskih sorti voüaka. proizvodnja vina uvijek je imala veliku ekonomsku važnost za žitelje Dalmacije. jedna sorta mandarine (Zorica rana) i dvije sorte šipka (Konjski zub i Slatki barski). Prosjeþna površina posjeda þesto je manja od 1 ha. Ministarstvo poljoprivrede. Uz maslinu. Stanica za južne kulture Dubrovnik i Institut za poljoprivredu i turizam u Poreþu. Potrebno je izraditi bazu podataka koja bi bila dostupna svim zainteresiranim. smatra se da su ilirska plemena Liburni. kulturno-povijesnim. a dokazi o poznavanju tehnologije proizvodnje vina datiraju nekoliko stotina godina prije Krista. obrazovanja i sporta. Zbog oþuvanja bioraznolikosti. oznaþavanja zemljopisnog porijekla uz turistiþku ponudu tradicijskih proizvoda na bazi voüaka. kao i u prošlosti. tri sorte maraske (Braþ-2. kao i matiþnjaka voüaka u komercijalnim rasadnicima. Tradicija uzgoja vinove loze seže na podruþju Dalmacije u daleku prošlost. Braþ-6 i Recta). Vinova loza Proizvodnja grožÿa i vina i danas je strateška grana privrede Dalmacije. Bogatstvo autohtonih sorata i drevna tradicija proizvodnje vina. ugroženosti te po utjecaju na opüu bioraznolikost izdvojene su dvije sorte smokve: Petrovaþa bijela i Zamorþica. Kvaliteta vina þesto je ispod realnog potencijala sorte i podneblja. Potrebno je izraditi i primijeniti sustav podrške za vlastiti uzgoj (u osnovnim i srednjim školama te fakultetima) uz organizaciju radionica. genetskim. o þemu svjedoþe propisi o vinogradima i trgovini vina u srednjovjekovnim gradovima poput Trogira. Korþule ili Dubrovnika. ipak nisu turistiþki i gospodarski odgovarajuüe iskorišteni. 3. što rezultira i boljom kvalitetom vina. zajedno s Ministarstvom znanosti. veü ranije upoznali uzgoj vinove loze u susjednim podruþjima i imali razvijeno vinogradarstvo. Trenutno stanje tradicijskih voünih kultivara je daleko od zadovoljavajuüeg. svojoj izvornosti. selekcijskim. 31 je kritiþno ugrožena. dolazi filoksera te vii . Ove su kolekcije u priliþno lošem stanju i za njih je potrebno izraditi bazu podataka. raznolikost tala i specifiþni vinogradarski položaji þine Dalmaciju idealnom za uzgoj vinove loze. iako je oþuvanje tradicijskih kultivara pojedinih voünih vrsta znaþajno poboljšano u zadnjih desetak godina. Prisutne su samo tri matiþne kolekcije za oþuvanje tradicijskih kultivara voüaka u Poreþu. a svega treüina proizvedenog vina se proda na tržištu. jedino za uzgoj vinove loze interes i dalje raste. restorana. Tržišno orijentirani vinogradari sve više ulažu u tehnologiju proizvodnje.). a poticajne mjere za podizanje vinograda doprinose laganom rastu površina. putem radio i TV emisija itd.Prema svojim gospodarskim. provesti reprodukciju postojeüeg genetskog fonda uz uvrštenje ugroženih sorti.

svjetskog rata. najþešüe oni na obroncima okrenutim moru. Malvasija dubrovaþka. a položaji okrenuti moru uz obilje direktnog sunþevog osvjetljenja dodatno su osvijetljeni zrakama koje se reflektiraju o morsku površinu. Zbog obilja topline i sunca ovo podruþje predstavlja idealno stanište za vinovu lozu. stanišnim vrijednostima. dopuniti postojeüe kolekcije. te eventualno formirati repozitorije in vitro. selekcijskim. U tom smislu nužno je završiti inventarizaciju svih vinogradarskih podruþja. ostalo je još puno posla na oþuvanju. Dugo razdoblje uzgoja vinove loze na ovom prostoru. pa su tako i danas neke od sorte samo lokalno zastupljene. što dodatno doprinosi kvaliteti vina iz ovog kraja. vode i projekte revitalizacije sorata Prþ i Dobriþiü. a pojedini lokaliteti. Muškat ruža. Posljednjih desetak godina ulažu se znaþajni napori kako bi se oþuvao autohtoni sortiment Dalmacije. koji uz podizanje kolekcije autohtonih sorata. te ih usporediti sa podatcima sorata drugih europskih zemalja. stoljeüa u Dalmaciji se uzgajalo oko 200 sorata. Regionalizacijom vinogradarskih podruþja Dalmacija je svrstana u regiju Primorske Hrvatske. te se permanentno popunjava osnovana „Nacionalna kolekcija sorata vinove loze“. genetskim. specifiþni okolišni uvjeti. Blizina mora smanjuje temperaturna kolebanja i ublažava klimu ovog podruþja. specifiþnih samo za uža. od kojih je po svojim gospodarskim. viii . homonimi ili pak roditelji. kišovitim zimama. Unutar svake od podregija nalazi se više vinogorja koja se meÿusobno razlikuju po klimatskim i pedološkim prilikama. izolirana. ugroženosti te po utjecaju na opüu bioraznolikost izdvojeno deset sorti: Crljenak kaštelanski. kao i zahtjevi za visokim prinosima nakon 2. Na znaþajno smanjivanje broja sorata vinove loze utjecali su brojni razlozi. koja dominira u sortimentu Dalmacije. a za neke su utvrÿeni sinonimi. Maraština. a njen obalni dio podijeljen je na dvije podregije: Sjeverna Dalmacija te Srednja i Južna Dalmacija. Plavac mali te Zlatarica blatska. Istraživanja autohtonog sortimenta provode i struþnjaci iz Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša iz Splita. a osobito susjednih. kada su brojne kvalitetne. Neke od sorta introducirane su iz okolnih zemalja. Tla su þesto škrta i kamenita. Završiti genetiþku i ampelografsku karakterizaciju svih sorata. pa su za neke od njih poput Malvasije dubrovaþke. karakterizaciji. koje u drugim podruþjima ne bi mogle dozoriti. Za Dalmaciju je karakteristiþan razvoj velikog broja lokalnih sortimenata. Crljenka kaštelanskog i nekih sorata kaštelanskog podruþja pokrenuti projekti gospodarske revitalizacije. þesto otoþna podruþja. Ninþuša. Istraživanje autohtonog sortimenata dovelo je do zakljuþka da mnoge od sorata koje su danas u sortimentu vrlo rijetko zastupljene imaju visok gospodarski potencijal. od kojih mnoge danas više ne nalazimo i smatramo ih trajno izgubljenim. Grk. krajobraznim. te pomorske veze sa ostatkom Mediterana utjecale su na razvoj bogatog sortimenta u Dalmaciji. Danas su u Dalmaciji prisutne 82 sorte. izoliranost pojedinih podruþja. a meÿu njima su najvažniji dolazak gljiviþnih bolesti (plamenjaþe i pepelnice) te filoksere iz Amerike. gospodarskoj evaluaciji i revitalizaciji. Dolazi do velike krize te se stanovništvo Dalmacije masovno iseljava u prekomorske zemlje. unijeti podatke u elektronsku bazu. Krajem 19. Obalno podruþje Dalmacije tipiþne je mediteranske klime. Iako je vinova loza u usporedbi sa drugim kulturama dalmatinskog priobalja dosta istražena. Najraširenija je izvorna sorta plavac mali. Dobriþiü.vinogradi poþinju propadati. Veüi broj sorata je ampelografski i genetiþki obraÿen. þuveni su zbog vrhunske kakvoüe svojih vina. Dugi period vegetacije omoguüava uzgoj razliþitih sorata ukljuþujuüi i onih kasne dobi dozrijevanja. svojoj izvornosti. Vodeüa institucija je Agronomski fakultet u Zagrebu. kulturno-povijesnim. dok su brojne nastale na ovom prostoru spontanim križanjem. ali niskoprinosne sorte zanemarene u proizvodnji. s vruüim i sušnim ljetima i blagim. gdje su u okviru razliþitih istraživaþkih projekta nastoje prikupiti sve preostale autohtone sorte. Glavinuša.

ix . krastavac. brojne tradicijske sorte brižno održavane kroz dugi vremenski period nepovratno su izgubljene. Neke su donesene iz drugih krajeva. rajþica te luk. 4. U strukturi proizvodnje na podruþju Dalmacije u uzgoju na otvorenom najzastupljenije vrste povrüa su uz krumpir. paprika i salata. koji se uzgaja na þitavom podruþju Dalmacije. Nadalje. Promocija treba ukljuþivati dnevni i periodiþni tisak. treba unaprijediti sustav podrške vlastitog uzgoja kroz program radionica i seminara te promotivnih aktivnosti poput publiciranja knjige o tradicijskim kulturama Dalmacije. Povrüe je u povijesti bilo jedan od osnovnih izvora prehrane puþanstva Dalmacije i u velikoj je mjeri ostalo i danas. restorana i posebno na poljoprivrednim obiteljskim gospodarstvima.Da bi se bogatstvo autohtonih sorata. dominantni u proizvodnji postaju krumpir. Takoÿer. Depopulacijom ruralnog prostora osobito otoka i dalmatinskog zaleÿa te migracijama stanovništva koje je na podruþju Dalmacije posebno bilo izraženo za Domovinskog rata. a polaþki þešnjak naziv je sorte þešnjaka koji se uzgaja samo na podruþju Polaþe kod Knina. tradicija proizvodnje vina i turistiþki znaþaj Dalmacije ipak odgovarajuüe gospodarski iskoristio. Nastojanja na revitalizaciji autohtonih sorta treba pratiti i odgovarajuüa marketinška podrška. U Dalmaciji se nalazi polovica ukupnih hrvatskih površina komercijalne proizvodnje povrüa namijenjenog potrošnji u svježem stanju i treüina svih zaštiüenih objekata namijenjenih uzgoju povrüa. U prošlosti to su bile primitivnije selekcije poludivljih vrsta povrüa kojima je mediteransko podruþje obilovalo. Nazivlje autohtonih sorti i populacija uglavnom ima geografske oznake mjesta ili uže regije gdje se razvila ili najþešüe uzgajala ili se u nazivu dosta þesto koristi pridjev domaüi. treba istaknuti važnost prepoznavanja izvornosti tradicijskih sorti vinove loze. ali su pod utjecajem specifiþnog uzgojnog okruženja i pažljivim odabirom uzgajivaþa znatno promijenile svoja obilježja u odnosu na izvorni oblik pa su dobile izvorne nazive. Zahvaljujuüi blagodatima klime i razliþitosti tla na podruþju Dalmacije razvio se i udomaüio uzgoj velikog broja povrtnih sorti. Tako na primjer sorta domaüa ljutika obuhvaüa više ekotipova luka kozjaka. a posebno o autohtonim sortama vinove loze te kataloga o tradicijskim dalmatinskim proizvodima na bazi grožÿa i vinskih vodiþa. oznaþavanja zemljopisnog porijekla uz turistiþku ponudu tradicijskih proizvoda na bazi grožÿa u okviru hotela. Trgovina reprodukcijskim materijalom tradicionalnih sorti povrüa na podruþju Dalmacije nikad nije bila razvijena. Tradicijske sorte i lokalne populacije povrüa gotovo iskljuþivo su zastupljene samo u vrtovima i manjim okuünicama te su namijenjene potrošnji u vlastitom domaüinstvu. te stvaranje sustava selekcije i proizvodnje sadnog materijala. a malobrojnim preostalima prijeti velika opasnost da nestanu. rajþica i grah koji danas predstavljaju najznaþajnije vrste povrüa u prehrani dalmatinskog puþanstva. kupusnjaþe. radio i TV emisije te organiziranje raznih vinskih manifestacija. kao ni sustavna briga o oþuvanju njihovog genetskog identiteta. kao i osuvremenjivanje tehnologije proizvodnje vina u cilju popravka njihove kakvoüe. dok se u zaštiüenim objektima naviše uzgaja rajþica. lubenice i dinje. kao dio Mediterana. hvarska artiþoka je autohtona ekopopulacija koja se uglavnom uzgajala na otoku Hvaru. ima razvijenu kulturu potrošnje veüih koliþina povrüa u dnevnoj prehrani od kontinentalnih podruþja. Introdukcijom drugih vrsta povrüa. treba izvršiti gospodarsku evaluaciju sorata radi njihovog uvoÿenja u proizvodnju. Dalmacija. a meÿu kojima su se posebno isticale kupusnjaþe. Povrüe Proizvodnja povrüa na podruþju Dalmacije od velikog je gospodarskog znaþenja i godišnje ga se proizvede oko 360 000 tona. Njihovo sjeme i reprodukcijski materijal iskljuþivo se proizvode i održavaju na obiteljskim gospodarstvima te se šire prvenstveno razmjenom na užem podruþju. mahunarke i lukovi. U komercijalnoj proizvodnji povrüa namijenjenoj tržištu gotovo iskljuþivo se koriste strani hibridi i sorte povrüa meÿu kojima þesto puta prevladava jedan ili manji broj kultivara þime je agrobioraznolikost povrtnica izuzetno smanjena.

oformiti upisnik održivaþa sjemena i voditi sustavnu brigu o njihovom oþuvanju. a osobito je važna promocija izvornih sorti povrüa kroz razne publikacije o tradicijskim sortama i korištenju u kulinarstvu. Potrebno je hitno provesti projekte vezane uz daljnju inventarizaciju. polaþki ozimi þešnjak. Za tradicijske sorte koje nisu na sortnoj listi. sredstva javnog informiranja i brojne manifestacije kao što su Dan hvarske artiþoke ili Dan domaüe raštike te kontinuirana popularizacija njihove prehrambene i gastronomske vrijednosti. konoplja) i krmno bilje (lucerka. genetskim ili kulturno-povijesnim vrijednostima. kukuruz. Neke od ovih tradicijskih sorti þak niti nisu uvrštene na službenu sortnu listu Republike Hrvatske. stoþarstvo je u kombinaciji s ratarstvom bilo osnova poljoprivrede Dalmacije kroz stoljeüa. nije mogao biti moguü bez oslonca u stoþarstvu što se posebno odnosi na Dalmatinsku zagoru. Po definiranju pojedinih sorti potrebno ih je uvrstiti na službenu sortnu listu Republike Hrvatske. a to su: hvarska artiþoka. domaüi bob i domaüa sjekirica. škrobne i uljane kulture (krumpir. trogirska srednje rana cvjetaþa. mak. pripremu i þuvanje sjemena u bankama biljnih gena. predivo bilje (brnistra. Ipak. buhaþ. vino ili sol za brašno. treba osmisliti model njihove registracije. a neke su vjerojatno i trajno nestale. Prema novom Zakonu o sjemenarstvu svaka sorta sa Sortne liste mora imati održivaþa koji se brine o održavanju njenog genetskog identiteta i plaüa godišnju pristojbu Zavodu za sjemenarstvo i rasadniþarstvu za njen ostanak na listi. industrijske kulture (duhan. Sve te tradicijske sorte povrüa na podruþju Dalmacije su visoko ugrožene. lan. Buduüi da nijedna sjemenska tvrtka nikad nije organizirala proizvodnju sjemena navedenih tradicijskih sorti niti ga stavljala u promet. Za sve tradicijske sorte treba pronaüi i financijski poduprijeti model održavanja izabranih. sirak metlaš). stoþni bob. jeþam. postoji velika vjerojatnost da se zbog nepostojanja održivaþa primjenom zakona svi navedeni kultivari automatizmom izbrišu sa sortne liste što bi u buduünosti onemoguüilo legalno prometovanje njihovim sjemenom i reprodukcijskim materijalom u Hrvatskoj. 5. sirak zrnaš). ugroženosti odnosno svojoj izvornosti. endivija dalmatinska kopica. gdje je prisutna još od mlaÿeg kamenog doba (jeþam). raž. djeteline. mijenjalo se ulje. Uz vinogradarstvo i maslinarstvo. stoþni kelj. sezam). na Dinari i Biokovu x . održavanje kolekcija. što je potrebno hitno provesti. opstanak relativno velikog broja ljudi na ratarski nepovoljnom podruþju kao što je Dalmacija. iako su po cijeloj Dalmaciji bile prisutne i na najmanjim površinama i u gotovo nevjerojatnim uvjetima. uz proizvodnju komercijalnog sjemena. stoljeüa usprkos relativno lošim uvjetima imala veliko znaþenje za Dalmaciju. prikupljanje. Ratarske kulture Ratarska proizvodnja je sve do polovice 20. sjekirica). Žitarice su se uzgajale u Dalmaciji od pamtivijeka i bile su osnova prehrane stanovništva. Potrebno je obnoviti proizvodnju tradicijskih sorti povrüa te proizvoda na njihovoj bazi. Skrb o oþuvanju i zaštiti biljnih genetskih resursa od nedavno preko Povjerenstva za biljne genetske resurse vodi Ministarstvo poljoprivrede. U onim dijelovima Dalmacije gdje nije bilo uvjeta za proizvodnju pšenice i kukuruza ili proizvodnja tih žitarica nije bila dovoljna.Na podruþju Dalmacije utvrÿeno je postojanje 15 tradicijskih sorti povrüa od kojih je izdvojeno njih devet koje se posebno istiþu po svojim gospodarskim. kozjak domaüa ljutika. salata dalmatinska ledenka. ribarstva i ruralnog razvoja þime su dijelom obuhvaüene i tradicijske sorte povrüa s podruþja Dalmacije. Danas su se pšenica i druge žitarice s prostora Dalmacije izgubile u proizvodnji. karakterizaciju i vrednovanje drugih postojeüih tradicijskih sorti povrüa na podruþju Dalmacije. potencijalno vrijednih tradicijskih sorti Dalmacije. proso. Najvažnije ratarske kulture na podruþju Dalmacije bile su žitarice (pšenice. domaüa raštika.

gdje je na nevelikom potoku bilo preko 20 mlinica s pripadajuüim akumulacijama vode. postaju jedan od najugroženijih biljnih pokrova u Dalmaciji. a pripadajuüe biljne i druge prateüe vrste takoÿer su ugrožene. dalmatinska bijela brkulja. oþuvanom okolišu u turistiþku ponudu Dalmacije kao i svih njihovih sekundarnih proizvoda: brašna. zapoþeo je proces zarastanja (sukcesija) zbog þega dalmatinski krški travnjaci. Za Dalmaciju su tipiþne stoþarske ljetne migracije na veüe planine: Dinaru. usjevi i urbana podruþja te usjevi s vodenim površinama. ali je postojala izvorna proizvodnja tkanine i užadi iz vlakana brnistre koja se do danas nažalost nije oþuvala. Meÿutim. brnistra i mediteranska lucerka. Livade i pašnjaci U floristiþkom bogatstvu Dalmacije posebno se istiþu krški dalmatinski travnjaci koji su po bogatstvu vrsta najbogatije biljne zajednice Europe. krumpir poþiteljka. odnosno livade i pašnjaci. selekcijskim. podruþje Dalmacije obiluje ekotipovima ratarskog bilja nastalih prirodnom selekcijom pod ekološkim prilikama proizvodnog podruþja i uslijed prirodne hibridizacije te oni predstavljaju izvor svojstava i gena za buduüe selekcije. predivo bilje je nestalo ne samo u Dalmaciji veü i u gotovo cijeloj Europi. kruha. Oni u gospodarskom smislu gotovo nikada nisu bili istraživani iako je pašarenje i kosidba ovih zajednica stoljeüima bila osnova stoþarstva Dalmacije. Mosor i Biokovo. primjerice u Podgori pod Biokovom. a sliþna je situacija i s ostalim ratarskim kultivarima Dalmacije.000 hektara pašnjaka i livada. Krumpir se u Dalmaciji gotovo nikad nije koristio za industrijske potrebe veü gotovo iskljuþivo za ljudsku prehranu. odjeüe itd. veü i nestaju prateüe biljke. Svilaju. svojoj izvornosti. životinje i gljive koje su vezane za þak pet biljnih pokrova (obraÿivana poljoprivredna podruþja-žitarice. duhan Ravnjak. Kamešnicu. domaüa raž. Veüina ovih odabranih dalmatinskih kultivara ratarskih kultura ne nalazi se na sortnoj listi Republike Hrvatske. stanišnim vrijednostima. ugroženosti te po utjecaju na opüu bioraznolikost izdvojeno je jedanaest kultura i sorti: dalmatinska tvrda brkulja. Prema svojim gospodarskim. obraÿivana poljoprivredna podruþja-izuzevši žitarice. Kao i kod prethodnih kultivara. Istovremenim nestankom stoke i depopulacijom na ogromnim dalmatinskim prostranstvima. Posebnu pažnju treba obratiti integraciji domaüih ratarskih sorti u svom izvornom. Na visokogorske pašnjake Dinare od pamtivijeka dalmatinski i bosanski xi .ukljuþujuüi navodnjavana podruþja). dalmatinski buhaþ. Uzgoj duhana u Dalmatinskoj zagori periodiþki je jedna od osnova zarade i opstanka. kulturno-povijesnim. stoljeüu. Predivo bilje na podruþju Dalmacije nikad nije bilo uzgajano na veüim površinama. Globalnim svjetskim promjenama na tržištu tekstila. Sliþna je situacija i s mlinicama za mljevenje žita. krumpir Škuljevac. krajobraznim. Nestankom stoke. No. potrebno je provesti mjere za promociju. ostaje nam pitanje koliko je od tog bogatstva ostalo oþuvano do danas buduüi su znanstvena istraživanja dalmatinskih ratarskih kultura zanemarena. oþuvanje i gospodarsku revitalizaciju tradicijskih sorti ratarskog bilja. Industrijske kulture u Dalmaciji imaju veüu ulogu tek od 18. kukuruz brnda. divlji duhan Ružiü. Uz neophodna dodatna istraživanja i obnovu proizvodnje ovih tradicijskih sorti nužno je osmisliti model njihove registracije i propagacije. a posebno pojavom vrlo jeftinih pamuþnih odjevnih predmeta iz zemalja treüeg svijeta. stoljeüa kad se poþinje u veüoj mjeri uzgajati duhan koji se pojavio u uzgoju veü u 17. Nestankom ratarske proizvodnje u Dalmaciji ne samo da gubimo biološku raznolikost ratarskih kultura. 6.preko 1000 m nadmorske visine. krmno bilje se potpuno izgubilo iz proizvodnje i danas najþešüe sreüemo ostatke trajnih kultura. Na podruþju Dalmacije kroz povijest je postojalo oko 600. ulja. genetskim. usjevi-mješavina travnjaka i šikara.

U ovom floristiþkom bogatstvu. ali je po broju vrsta po jedinici državne površine na treüem mjestu. ukrasnog i divljeg jestivog bilja. ljekovito bilje. Pri tom treba naglasiti da revitalizacija livada i pašnjaka Dalmacije nije moguüa bez istovremene revitalizacije tradicijskog stoþarstva. a posebno aromatiþnog. Samo manji dio ovog bilja je kroz povijest kultiviran ili je bio predmet bilo kakvog opsežnijeg istraživanja i selekcije. vrsta vrlo uske rasprostranjenosti. nema opisa tradicionalnog korištenja te nije donesen ni jedan strateški dokument vezan uz ovu problematiku. selekcijskim. a þesto imaju i izraženi estetski karakter zbog þega imaju veliki potencijal kao ukrasno bilje te se u te namjene i (nedovoljno) koriste. Mnoge od ovih biljaka pripadaju gotovo svim navedenim kategorijama: aromatiþno. ugroženosti te po utjecaju na opüu bioraznolikost izdvojeno je šest izvornih livadnih i pašnjaþkih vrsta: djetelina dalmatinska (Trifolium dalmaticum). nema opisa stanja njihovih populacija niti procjene njihove vrijednosti i ugroženosti. djetelina rumena (Trifolium incarnatum molinerii). ukrasno i divlje jestivo bilje U Hrvatskoj je do sada utvrÿeno 4275 biljnih vrsta odnosno s podvrstama 5347 biljnih svojti. Takoÿer. ukrasno i divlje jestivo bilje. veü se kultivari uvoze iz inozemstva. zaþinskog. osim rijetkih iznimaka. medovi). ljekovito. danas u Dalmaciji ne postoji proizvodnja sjemena i sadnica domaüih kultivara aromatiþnog. bezvodnost. 7. ne postoji sustavni popis kultivara i divljih oblika ove skupine biljaka. Ako bi izdvojili samo Dalmaciju. genetskim. ali i kao zaþin. zaþinsko. a postojeüa državna granica izmeÿu Republike Hrvatske i BiH upravo je tradicionalna granica stoþarskih razgraniþenja utvrÿena još u 18. medonosnog. promociju. ljekovito. Rijetki su primjeri gdje se išlo i do sekundarnih proizvoda (eteriþna ulja. odnosno najveüi nakon glavoþika (Compositae) koje su zastupljene s oko 12 %. Po broju vrsta Hrvatska se nalazi na sedmom mjestu u Europi. ona bi po broju vrsta na jedinici površine bila prva zemlja u Europi. i ovdje je potrebno provesti istraživanja. a tercijarni kao što su izvorni ljekoviti. Izrazita okršenost. meÿu kojima je veliki broj stenoendema. kršin primorski (Chrysopogon gryllus) i vlasulja dalmatinska (Festuca dalmatica). medonosnog. U Dalmaciji je gotovo sve nažalost završavalo na sakupljanju (i uništavanju) samoniklih divljih populacija i njihovom izvozu kao sirovine u razvijene zemlje. ljekovitog. krajobraznim. iza Slovenije i Albanije. grahorica dalmatinska (Vicia dalmatica). kulturno-povijesnim. ujedno su medonosne biljke. oko 11 % biljnih vrsta Hrvatske je ugroženo. Primjerice ružmarin i lavanda koriste se za dobivanje aromatskih eteriþnih ulja. Udjel ovih porodica u flori Hrvatske je visok. svojoj izvornosti. U isto vrijeme. odnosno kao aromatiþno bilje. zaþinskog. Prema svojim gospodarskim. ekstremne vruüine i suše. oþuvanje i gospodarsku revitalizaciju tradicijskih sorti livadnog i pašnjaþkog bilja. Iz tih razloga. Takoÿer. stoljeüu izmeÿu tadašnje Venecije i Turskog carstva. ukrasnog i divljeg jestivog bilja. vrlo plitak pedološki supstrat. Osnovnu gospodarsku vrijednost livadama i pašnjacima daju biljke iz dvije porodice. teško je za xii . Službena rajonizacija livada i pašnjaka na podruþju Dalmacije nije provedena. kostrika perasta (Brachypodium pinnatum). pa tako i livada i pašnjaka. Dalmacija je podruþje izrazitog biljnog bogatstva. medonosno. medonosno. Kao posljedica navedenog. Aromatiþno. mahunarki ili leguminoza (Fabaceae) i trava (Poaceae). nedostatak oborina i zaslanjenost obalnog podruþja najvažniji su ograniþavajuüi þimbenici sveukupne poljoprivrede Dalmacije. oko 9 % za mahunarke i 6 % za trave.stoþari izdižu svoja stada. zaþinsko. ali možemo utvrditi dvije zasebne zone: eumediteranska i submediteranska. kozmetiþki ili prehrambeni proizvodi gotovo da uopüe ne postoje. ljekovitog. oko 6 % vrsta su endemi. pravi pþelinji rajski vrt. od kojih najveüi broj na podruþju Dalmacije. stanišnim vrijednostima.

mirta (Myrtus communis). Osnovni razlog je nedostatno istraživanje ovih kultura na podruþju Dalmacije iako postojeüi kultivari predstavljaju izvorište zanimljivih svojstava za oplemenjivaþki rad. okršenost. medonosna vrijednost. ljekovitog. medonosnog. kulturno-povijesnim. pa tako i proizvodnje aromatiþnog. Pasmine domaüih životinja Domaüe životinje bile su kroz povijest vrlo znaþajne za poljoprivredu Dalmacije. a posebno povrtne. ukrasnog i jestivog bilja. Od poþetaka civilizacije dominiraju goveda. divlja riga (Diplotaxis tenuifolia). stoljeüu. Gospodarska proizvodnja ružmarinova ulja zapoþinje u 17. a sjeme kadulje. ukrasnog i divljeg jestivog bilja Dalmacije je izniman i to u nekoliko glavnih pravaca: bioraznolikost. obiþna agava (Agave americana). Dalmacija je imala relativno najveüi udjel stoke u Europi. Vrijednost i potencijal aromatiþnog i zaþinskog. svojoj izvornosti. ekstremne vruüine i suše. treba istaknuti da su ovi þimbenici daleko manje ograniþavajuüi za mnoge od ovih vrsta. Osim svega nekoliko vrsti i sorta. jedine koje mogu opstati na golom krškom kamenjaru. industrijska vrijednost i krajobrazna vrijednost. zaþinskog. godine u Dalmaciji je bilo oko 1. najvažniji su ograniþavajuüi þimbenici poljoprivrede Dalmacije. planika (Arbutus unedo). þak i za kultivare koji se nalaze na sortnoj listi trenutno ne postoji službena proizvodnja sjemena. U odnosu na broj stanovnika (250 000). medonosnog. gospodarska vrijednost. a neki imaju svoj centar razvoja upravo na Mediteranu. medonosnog. goveda i psi. a što znaþi ovca. nedostatak oborina i zaslanjenost obalnog podruþja. ukrasnog i divljeg jestivog bilja trebaju daljnja istraživanja. 8. ugroženosti te po utjecaju na opüu bioraznolikost izdvojeno je deset kultivara i vrsta: primorska kadulja (Salvia officinalis). oþuvanje. Meÿutim. budrovka (Lavandula hybrida). kadulja i lavanda. stoljeüu posebno na Hvaru i Šolti. Prema svojim gospodarskim. zaþinske i ljekovite biljke. ali na prijelazu iz bronþanog u bakreno doba (4 000 godina prije Krista) xiii . Iznimka je budrovka. matar (Chritmum maritimum). aromatiþne. ukrasnog i divljeg jestivog bilja ne nalaze se na sortnoj listi RH. ukrasna iglica Biokovo (Geranium macrorrhizum). genetskim. ukrasnog i jestivog bilja u Dalmaciji seže u davnu povijest civilizacije na ovom prostoru. od þega preko milijun ovaca i koza. utvrÿeno je da su najstarije u uzgoju bile ovce. ostali ovdje obraÿeni dalmatinski kultivari aromatiþnog. a þesto su neke vrste kao npr. ljekovitog. ljekovitog. krajobraznim. selekcijska vrijednost. Prema najnovijem popisu iz 2007. Iz izvornih oblika divljeg bilja selekcionirane su brojne ratarske. medonosnog. Uzgoj i korištenje aromatiþnog i zaþinskog. stanišnim vrijednostima. estetska vrijednost. ljekovitog. Ipak. dalmatinski uspravni ružmarin (Rosmarinus officinalis). Nepovoljni uvjeti poput plitkog pedološkog supstrata. medonosnog. þak pet po glavi stanovnika. ljekovitog. zaþinskog. predive. Najvažnije aromatiþne kulture su ružmarin.veüinu ovih biljaka odrediti njihovu pripadnost samo jednoj namjenskoj grupi kultura. domaüi primorski vrisak (Satureja montana). prehrambena vrijednost. oko pet puta manje nego prije 200 godina. selekcijskim. lavande i ružmarina koje se može kupiti na tržištu redovito dolazi iz izvoza i ne predstavlja ovdje obraÿene populacije.2 milijuna grla stoke. þije se sadnice razmnožavaju u više rasadnika i mogu se kupiti. Prema popisu iz 1781. koze. Prema najstarijim nalazima paleontoloških ostataka domaüih životinja u špiljama Dalmacije. što se može vidjeti i u nazivu Dalmacija koji dolazi od stare ilirske rijeþi dalma (delma). godine preostalo je svega oko 250 0000 grla stoke. zaþinskog. promociju i gospodarske revitalizaciju u þemu üe izmeÿu ostalog pomoüi izrada publikacije o tradicijskom korištenju bilja i njihovim proizvodima. kadulja. a širi se u 18. Tradicijske sorte aromatiþnog.

osnovan 1994. kuniüi. poticanje uzgoja i razliþite edukativno promotivne aktivnosti (poput publikacija o tradicijskim pasminama Dalmacije i njihovim proizvodima). kojima je pridodana jedna novostvorena. te pþelarstvo. meda. golub zadarski prevrtaþ. a kasnije poþinje uzgoj svinja. posebno vidljivo kroz sukcesiju. sireva. O tradicijskim pasminama kao dijelu tradicijske i kulturne baštine te dijelu bioraznolikosti Hrvatske. peradarstvo i golubarstvo. pure. svinje. biljni pokrov. raznolikih križanja te izoliranosti populacija. neke kritiþno i njima ubrzano prijeti nestanak. Postoje brojni manji i srednji uzgajivaþi za koje je potrebno izraditi bazu podataka. Meÿu tradicijskim pasminama dominiraju ovce s devet pasmina. To su: goveda dalmatinska buša i dalmatinsko sivo govedo. magarci s križancima. salmonidnih riba s kojima je moguüe ostvariti uzgoj. Okolišni uvjeti (pedološki. skrbi Ministarstvo kulture kroz Državni zavod za zaštitu prirode. svojoj izvornosti. te 8 izvornih divljih vrsta. Kao posljedica. Za tradicijske pasmine Dalmacije neophodna su daljnja istraživanja. xiv . jer su danas ostali tek ostaci ostataka nekadašnjeg slavnog izvornog stoþnog fonda Dalmacije. dolazi do ubrzane devastacije krajobraza i staništa te gubitka opüe bioraznolikosti. kao i ukupno stoþarstvo ovog podruþja. Osnovnu skrb za tradicijske pasmine domaüih životinja u Dalmaciji vodi Ministarstvo poljoprivrede. a neke su veü izumrle. kokoši. a intenzivnije tijekom razdoblje francuske vladavine. ovce dubrovaþka ruda i dalmatinska pramenka. drimorsko-dinarski magarac. dinarska šarena koza. ugroženosti te po utjecaju na opüu bioraznolikost. osnovan 2003. selekcijskim. godine. godine.primat preuzimaju ovce. U rimsko doba zapoþeo je uzgoj konja i magaraca. odnosno zarastanja u makiju što znaþajno doprinosi nastanku i razvoju požara. vode) na podruþju Dalmacije izuzetno su nepovoljni za razvoj krupnije stoke zbog þega se Dalmacija tradicijski oslanja na uzgoj ovaca i koza. pþele. prostornog ureÿenja i graditeljstva (MZOPU) putem Uprave za gospodarenjem okoliša. kulturno-povijesnim. Posebnu pažnju treba obratiti integraciji domaüih pasmina u svom izvornom i oþuvanom okolišu u turistiþku ponudu Dalmacije. što je posljedica dugotrajnog i dominantnog ovþarstva na podruþju Dalmacije. te Ministarstvo zaštite okoliša. genetskim. odjevnih i drugih predmeta. kao i njihovih sekundarnih proizvoda: mesa i mesnih preraÿevina. Utvrÿeno je 28 tradicijskih pasmina. Pokušaji sustavnog oplemenjivanja stoke zapoþinju tek krajem Mletaþke republike. dudov prelac. jaja. Za Dalmaciju su najvažnije domaüe životinje: ovce. koze. golubovi i psi. Izdvojeno je deset najznaþajnijih pasmina koje se istiþu po svojim gospodarskim. Trenutno stanje tradicijskih pasmina u Dalmaciji je priliþno loše. Mediteranska siva pþela. krajobraznim. ribarstva i ruralnog razvoja kroz Hrvatski stoþarski centar (HSC). od 1808. stanišnim vrijednostima. križanjem domaüih ovaca s merino ovcama. Trenutno na podruþju Dalmacije ne postoje matiþna stada niti banke gena za tradicijske pasmine. mlijeka. godine. koji obuhvaüa dalmatinsko zaleÿe. Uzgoj slatkovodne ribe navodi se u prošlosti za privatne potrebe. dalmatinski pas i hrvatsko-bosanski planinski pas tornjak. klimatski. posebno na otocima. ali u tržišnom smislu nije poznat do najnovijeg razdoblja. te salmonidna riba glavatica. po kojima Dalmacija i dobiva ime. konji. Osobito se nastojanja merinizacije te ostale mjere unaprjeÿenja stoþarstva pojaþavaju za vrijeme Austrougarske. konj dalmatinski hladnokrvnjak (Bušak). Prisutna su dva osnovna stoþarska rajona. Gotovo sve dalmatinske pasmine su ugrožene. odnosno Dalmatinsku zagoru. goveda. Primorski koji obuhvaüa obalu i otoke te Zagorski.

The agricultural biodiversity of Dalmatia is not sufficiently explored. ranging from the hot Mediterranean climate to the cold mountain climate. and it also encompasses the Adriatic karst platform. Dalmatia also includes a number of karst water sources and underground rivers. ornamental plants and edible wild herbs. and that also lead to the first synthesis of all current knowledge regarding the agricultural biodiversity of Dalmatia. surveyed. one can notice that the traditional varieties and breeds are becoming increasingly endangered. Dalmatia extends to the Adriatic Sea. medicinal herbs. or varieties. spices. and the introduction of specific-purpose hybrids. plants important for the production of honey. spices. the biggest submerged well of the Mediterranean. but also due to intense historical and socioeconomic factors. including the well of Vruja. nor is it sufficiently preserved. This region covers as many as 5835 kilometers of the Croatian coastline. as well as a number of aromatic plants. in particular when it comes to cereal crops. Particularly prominent among these is a significant number of traditional local olive varieties. on the border connecting the Central. Thanks to the research on traditional plants and domestic animals in the Dalmatia region. Major contribution of the COAST project can be seen in the fact that it has led to better knowledge on agricultural biodiversity of Dalmatia. plants important for the production of honey. promoted and used in xv . as well as the Dinarik geotectonic structure with a significant karst structure. other fruit species with 94 varieties. protected. breeds and species. vegetables and fruit varieties. had we been able to conduct a more detailed research for all groups of cultures. arable crops and vegetable varieties. and are beginning to vanish at a rapid pace. In all probability. as well as Crveno jezero. Dalmatia covers a wide range of habitats. the shortest river in the world Ombla. includes a substantial proportion of the total of 1246 islands and maritime rocks in the country. due to its biological-geographical position in the area of the Balkans. as well as the delta of the Neretva river. the agricultural biodiversity has been recognized as an important element of the overall biodiversity for the first time.Summary Traditional Agricultural Plants and Domestic Animals of the Dalmatia Region The agricultural biodiversity of the Dalmatia region – the part of the Mediterranean which one can describe as the cradle of mankind – represents quite a pronounced phenomenon. the first lists were made of the traditional cultivars of breeds. as well as aromatic and ornamental plants. leguminous plants. Krka and Zrmanja. the Dalmatian region also displays a pronounced agricultural biodiversity. it includes the canyons of the karst rivers of Cetina. Important additions were introduced into the existing catalogues of varieties of vines. The research on traditional plants and domestic animals of Dalmatia determined the total of 40 wild varieties with a high potential in terms of agriculture. conducted within the COAST project. and edible wild herbs. Furthermore. Dalmatia extends to highest Croatian mountains – Dinara (1831 m) and Biokovo (1762 m). vine with 82 varieties. together with the extent to which they are endangered. this number would have increased even further. In addition. which is no wonder given the fact that Dalmatia is the most diverse part of Europe in terms of landscape and biology. In addition to its overall biodiversity. with a total of 37 varieties. the lake over 500 meters in depth. Problems perceived Due to new trends arising in agriculture in the past fifty years. in particular the industrialization of agriculture. the most important cultivars were evaluated in terms of their economic potential for the first time. as well as 328 cultivars. medicinal herbs. the domination of monocultures. olives and other types of fruit-trees. estuaries of the rivers Zrmanja and Krka. South and Eastern Europe.

protection. well preserved environment. It is also obvious that the economic importance of agricultural biodiversity is not sufficiently recognized when it comes to the creation of authentic and recognizable premium agricultural products of Dalmatia. and a number of autochthonous varieties and breeds of Dalmatia are not included in the official List of Varieties of the Republic of Croatia. the lack of entities in charge of maintenance might lead to the automatic deletion of all the traditional cultivars from the list of varieties. When it comes to the traditional varieties and breeds that are not part of the list of varieties and the List of Breeds. breeds and species of domestic animals. traditional varieties and breeds need to be preserved and/or revitalized. potentially valuable traditional varieties and breeds of Dalmatia. created within the framework of the COAST project. due to the new Law on Seed. an annual fee must be paid to the Institute for Seed and Seedlings in order for the variety to remain on the list. preservation and economic revitalization of traditional varieties of cultivated plants. and. original. in addition. a noted lack of awareness regarding the tourist potential of biodiversity and the possibility to use it as an important tool for the preservation of existing landscapes of Dalmatia.further selection. in addition. since it is only in such a way that these breeds and varieties can constitute a tool and a foundation for the preservation of existing landscapes. Due to the low share of agricultural land in the area of Dalmatia (approx. Due to the fact that there is no production of seed for these traditional varieties. On the basis of the report on Traditional Agricultural Plants and Domestic Animals of Dalmatia. nor are they part of the List of Native and Protected Breeds and Varieties of Domestic Animals. Only a minor share of the agricultural biodiversity of Dalmatia is officially recognized. it is quite likely that. a model of their registration should be developed. Recommendations for further activities Old. which would make it impossible to engage in legal trading involving the seeds and reproduction material of these varieties. The register of entities in charge of maintenance of seeds should also be created. with the implementation of the Law. and the corresponding database on agricultural biodiversity of Dalmatia. xvi . There is a need to implement a number of activities in the area of basic and additional research connected to the existing biodiversity in agriculture. each variety from the List of Varieties must have an entity in charge of maintenance. and there is. which are highly recognizable. x Design and implementation of research programs. habitats and overall biodiversity. the agriculture of Dalmatia cannot achieve the desired market competitiveness through intensive agriculture. Unfortunately. 13 percent of the surface). as well as research involving the promotion. x Changes and amendments to the legislation pertaining to the official lists of varieties and lists of traditional breeds of domestic animals. and systematic care should be provided in terms of the preservation of these varieties and breeds. the following recommendations for further activities were made: x Creation of the state strategy for the preservation and revitalization of traditional varieties and breeds. this sector should primarily focus on smaller agricultural establishments that are able to produce unique. Therefore. x Development of Red Books of traditional varieties and breeds. together with the model aimed at the preservation of selected. high-quality agricultural products. and traditional products made on the basis of these varieties and breeds. primarily in their original. which takes care of the preservation of its genetic identity.

not only in Croatia. Such an approach could also be applied to other parts of Croatia (Istria. x Education and promotion: a) Development of an accessible expert publication Traditional Agricultural Plants and Domestic Animals of Dalmatia. clothes.x x x x x x x Design and implementation of educational and promotional projects Establishment of gene centers for the cultivation of varieties and breeds. milk. natural colors. in other words. wine. through the Green Business Support Program. such as ornamental plants. with proposals for further research and support for the production. in cooperation with all the relevant institutions. dairy products. edible oil. spices. meat and meat products. given the fact that tourism currently constitutes the most important branch of the economy in Dalmatia. tobacco. associations and producers. in situ. Establishment of the bank of plant and animal genes. but also in the sector of eco-friendly and rural tourism. Kvarnerski zaljev bay. extracts. cheeses. Central Croatia. Support for the establishment of cultivation organizations. as well as numerous other products in the sphere of traditional agriculture. but also beyond. and other animal and plant products. Priority steps to be undertaken within the COAST project: x Engaging the group of experts on agricultural biodiversity to initiate and implement the activities recommended above. serving the agricultural workers and entrepreneurs. xvii . natural pesticides. The catalogue would include the most important traditional food products and beverages: flour. Slavonia). the provision of financial and technical expert assistance. x Support for the cultivation: active support for producers interested in traditional agricultural production. unleavened round cake. promotion and protection. Integration of agricultural biodiversity and the corresponding agricultural products into the tourist offer. The catalogue would constitute a compass of sorts. Development of management plans for each individual variety and breed. Support for the cultivation of varieties and breeds. zwieback "beškot". bread. primarily through projects and entrepreneurial ideas in sectors of ecological agriculture and the cultivation of autochthonous varieties and breeds. liquor. b) Creation of the Catalogue of Traditional Agricultural Products of Dalmatia. footwear. fruit and vegetable products. This publication will be one of the first systematic overviews of agricultural biodiversity. but also to the wider region of the Mediterranean and Europe. vinegar. Lika. on the basis of the report with the same title. eteric oils. egg and honey products. primarily as the reserve system for the preservation of existing agricultural biodiversity ex situ.

When it comes to the climate and soil requirements for olive growing. Split and Dubrovnik.000 trees. genetic and selection value. There are also several smaller. native varieties of Dalmatian tree fruits. rising to as many as 93% of families living on islands. northern Dalmatia. with the exception of wine grape. in Poreþ. seven distinct cultivars rise to particular prominence: Oblica. as well as mother rootstocks in commercial nurseries. and based on the endemic nature of cultivars. even though the preservation of traditional varieties has significantly improved in the course of the last ten years. It has to be said that the present state of native cultivars of olive trees in Dalmatia is far from satisfactory. In order to preserve the biodiversity. 1214). At the same time. and the Neretva valley. cultural. Data bank must be created and made available to all the interested parties.000 olive trees cultivated in the region of Dalmatia today. along with the introduction of endangered varieties. their importance in the context of landscape and habitat. Olive is also the dominant type of fruit cultivated in Dalmatia in terms of volume.500. The Ministry of Agriculture. historical. the Dalmatian hinterland. through the projects implemented by the Institute for the Adriatic Crops and Karst Reclamation in Split (IJKS). which means that a data bank needs to be created for them. the Institute of Agriculture and Tourism in Poreþ (IPTP) and the Station for Southern Crops in Dubrovnik (SJKD). 7 cultivars have populations ranging between 1. the area of Dalmatia is divided into five subregions in terms of their pedological and climatic conditions: southern Dalmatia. Bjelica. private orchards or collections. other types of fruit exhibit either a tendency of stagnation or decrease. and only 9 cultivars have satisfactory populations with over 10. Olive is mentioned in a number of chapters of the statutes of some Mediterranean cities (Statute of Poljica. all traditional olive cultivars must be collected and introduced into the collections as soon as possible. according to an edict of Emperor Diocletian of 301 AD. Of the 37 recognized cultivars of olives in Dalmatia. Fisheries and Rural Development has the obligation to preserve the old. Lastovka. while other types of usage are less prominent.000 trees. 12 cultivars are dramatically endangered. followed by Lastovka and Levantinka varieties. which is a task it undertakes together with the Ministry of Science.000 trees. and its economic value is proven by the fact that 45% of families living on the Croatian coast are cultivating olives as either their basic or additional working activity. and the existing gene fund should be reproduced. There are approximately 3. with as many as 37 native varieties in the area of Dalmatia. Paštrica. xviii . Levantinka and Drobnica. 1482. central Dalmatia. Dužica. It is commonly held that olive was introduced in Dalmatia considerably before the arrival of the Greeks. Statute of Korþula. These collections are in a rather poor condition. with a marked tendency of growth. with only several trees remaining. According to their economic.000 and 10. The agricultural and biological diversity of olives is extraordinary. with over 50 percent of the sortiment. In the Dalmatian area. one cultivar is lost. and its cultivation began centuries before Christ. Environmental conditions allow for olive growing in all the five subregions. The dominant variety in Dalmatia is the so-called Oblica.1. Education and Sports. the level of endangerment and the influence on overall biodiversity. 8 cultivars have very small populations with less than 1. Only three rootstock collections for the preservation of native cultivars are currently available. olives are produced almost exclusively for the purpose of obtaining olive oil. Olives Olive is one of the typical and oldest Dalmatian cultivars. These cultivars should also be commercially and economically revitalized with the help of management plans.

while the centers of cherry cultivation are located in the area of central Dalmatia. in particular on new territories gained through the peace treaty signed in Sremski Karlovci.The system of support for private cultivation should be developed and applied (involving elementary schools. xix . various TV programs. Emperor Diocletian also happens to be the first individual to establish the collection of fruit varieties in Dalmatia. tangerine (1. in particular the agricultural family-owned tourist establishments in Dalmatia.250.000 trees).000 trees). 2. mentions that olive cultivation was present in Dalmatia for centuries before Christ. after olives. lemon and nespola are grown sporadically. mostly in house yards. restaurants and other establishments. 11 fruit cultures are grown in Dalmatia. fruits of the early variety of Tugarka were being dispatched by to the Bavarian market. on the other hand. the most relevant ones are: cherry (2. high schools and colleges). and in the hinterland. Almond. The Venetian authorities in Dalmatia were stimulating the cultivation of fruit varieties. to mark the geographical origin in the sphere of tourist activities connected with traditional olivebased products in hotels. fig (200. The golden age of marasca occurred in the 1970s. almond (150. The agricultural biodiversity of fruit trees is extraordinary. with approximately 130 traditional varieties. mentions sixteen officially protected fruit cultivars. The edict of Emperor Diocletian of 301 AD. for example. Cherry as a fruit cultivar has a long tradition of cultivation in Dalmatia. in particular around the towns of Kaštela and Poljice in the central part of Dalmatia.000. Olive is dominant with 37 traditional varieties. the area of Dalmatia is divided into five subregions in terms of pedological and climatic conditions: southern Dalmatia. The Statute of the City of Nin from the 12th century. and. service-trees (nespola) are sporadically grown mostly in house lots. orange. These activities would be used to improve the education on the need to recognize the importance of authenticity of traditional olive varieties.000 trees). publications on traditional products made on the basis of olives. fig and almond. The production of all other fruit species in Dalmatia was remaining at levels that were unable to cover even the local consumption needs. That includes promotional activities (the publication of a book on traditional agricultural cultivars of Dalmatia. The beginning of citrus fruit cultivation in the area of southern Dalmatia dates back to the 15th century.). the Italian writer Alberto Fortis mentions the cultivation of marasca sour cherry. Fruit cultivation was supported even during the fairly brief rule of the Napoleon's administration (1806 – 1809). cherry. carob. etc. seminars and other activities. although there are differences in the distribution of varieties at the level of individual subregions. while pomegranate. Fruit Tree fruit cultivation is an important aspect of the Dalmatian culture since the earliest days of civilization. In his travelogue entitled The Voyage Through Dalmatia and published in 1774. marasca (1. Citrus fruits are represented solely in the area of the Neretva valley. followed by fig with 29 and pomegranate with 20. the locality of Selca on the island of Braþ achieved the yield of approximately 60 trucks of fruit. along with the organization of workshops. northern Dalmatia.000 trees).200. In total. the Dalmatian hinterland. pomegranate and fig are cultivated in all the five subregions. and the Neretva valley. including the fig. for example. Carob (St. When it comes to the climate and soil requirements for fruit growing.000 trees). In the 1960s. Marasca is only present in the central and northern part of Dalmatia. John's bread) is cultivated only at some favorable locations in the area of southern and central Dalmatia. and on the basis of the agricultural law known as the Grimani Law. at a time when. central Dalmatia.

together with the Ministry of Science. 3. Education and Sports. The average size of agricultural land plots is frequently smaller than 1 ha. two cultivars of almond (ýarski kasni. The system of support for private cultivation should be developed and applied (involving elementary schools. seminars and other activities. various TV programs. They also need to be revitalized in economic and commercial terms. restaurants and other establishments. The present state of native cultivars of tree fruits in Dalmatia is far from satisfactory. and it needs to be available to all the interested parties. Zamorþica). Split and Dubrovnik. genetic cultural-historical. and incentives for the cultivation of vineyards are contributing to xx . grape is the only fruit which sees an increasing interest in terms of cultivation. to mark the geographical origin in the sphere of tourist activities focusing on traditional fruit-based products in hotels. Braþ-6 i Recta). in Poreþ. high schools and colleges). Nevertheless.). These activities would be used to improve the education on the need to recognize the importance of authenticity of traditional olive varieties. Institute of Agriculture and Tourism in Poreþ (IPTP) and Station for Southern Crops in Dubrovnik (SJKD).On the basis of values such as economic. Of the total of 130 recognized cultivars of fruit trees in Dalmatia. In addition to olives. 31 cultivars are dramatically endangered. and there is no data on 14 cultivars. although the preservation of traditional varieties has improved significantly in the course of the last ten years. Most favorable environmental factors. including olives. one tangerine cultivar (Zorica rana) and a single cultivar of home big nespola. along with the inclusion of endangered varieties. two pomegranate cultivars (Konjski zub – horse teeth. same as in the past. the level of authenticity and endangerment. through the projects implemented by the Institute for the Adriatic Crops and Karst Reclamation in Split (IJKS). The quality of wine frequently does not match the realistic potential of varieties and the climate. as well as mother rootstocks in commercial nurseries. along with the development of management plans. and reproduction of the existing gene fond needs to be undertaken. These collections are in a rather poor condition. the diversity of soil and specific wine-growing location make Dalmatia an ideal location for the cultivation of grape. Among these are two fig types (Petrovaþa bijela. in particular the agricultural familyowned tourist establishments in Dalmatia. Grapevine The production of grape and wine constitutes a strategic branch of the Dalmatian economy today. one cultivar is lost. and on the basis of their impact on the overall biodiversity. Database needs to be created. landscape. Knez ýrnomir). etc. the wealth of autochthonous varieties and ancient traditions of winemaking are not used appropriately in tourism and the overall economy. some varieties are particularly relevant. There are several smaller private orchards or collections. and only a third of the wine that is produced is ultimately sold on the market. Only three rootstock collections for protection of native fruit tree cultivars are currently available. publications on traditional products made on the basis of fruits. all traditional fruit cultivars need to be collected and introduced into the collections as soon as possible. Fisheries and Rural Development has the obligation to preserve the old native varieties of Dalmatian tree fruits. habitat and selection value. The Ministry of Agriculture. along with the organization of workshops. Slatki barski). For the purpose of preserving the biodiversity. which is why a data bank needs to be created. three marasca cultivars (Braþ2. That includes promotional activities (the publication of a book on traditional agricultural cultivars of Dalmatia.

as well as due to their authentic nature and the level of endangerment posed to them. genetic. Plavac mali. landscape and habitat values. The coastal part of Dalmatia has a typical Mediterranean climate. Muškat ruža. Several specific localities. and maritime connection with the rest of the Mediterranean are factors that have influenced the development of a large number of cultivars in Dalmatia. Malvasija dubrovaþka. which provides an additional contribution to the quality of Dalmatian wines. Dalmatia is classified as the Coastal Croatia region. Liburns and Histers. which leads to the fact that some varieties are only locally represented even in current times. Due to an abundance of heat and sunlight. Glavinuša. Grk. powdery and downy mildew (fungal diseases) from America. as well as strong demand for high grape yields after World War II. xxi . Some of them were introduced into this area from neighboring countries. The tradition of grape growing and evidence of wine production in Dalmatia dates back to ancient history. specific only for narrow. and the most important ones include the introduction of philloxera (pest). the following ten varieties are particularly important due to their economic. as skilled seafarers. frequently located of islands. with a corresponding decline of vineyards. isolated areas. cultural and historical. Phylloxera occurred in Dalmatia in 1894. Market-oriented wine-growers are increasingly investing in the technology of production. A total of 82 varieties are present in Dalmatia today.a moderate growth of cultivated land. The long history of winegrowing. However. selection-based. According to the regional structuring of viticulture area in Croatia. specific climatic conditions. The most widespread of these is plavac mali variety. having learnt about it in neighboring areas. Soils in the area are typically sparing and stony. while others have arisen through spontaneous crossing. are famous for the superb quality of produced wines. which led to the fact that a number of high-quality but low-yield cultivars became neglected. and Zlatarica blatska. a lot of them are considered lost and can no longer be found even in very old vineyards. This can be seen in official rules on vineyards and wine commerce in medieval cities such as Trogir. At the end of the 19th century. Characteristic for Dalmatia is the development of a number of local sortiments. typically those on slopes facing the sea. while the sea-facing slopes enjoy additional exposure to sun rays reflecting from the water surface. including those cultivars that ripe at a later stage and that would therefore be unable to ripe properly in other winegrowing areas. became acquainted with wine-growing even earlier. while its coastline is divided into two subregions: North Dalmatia on the one hand. dominating the scope of varieties in Dalmatia. Each of the subregions contains several winegrowing localities that are diverse in terms of prevalent climatic and pedological circumstances. viticulture has always had a significant economic importance for the inhabitants of Dalmatia. around 200 cultivars were grown in Dalmatia. rainy winters. and their impact on the overall biodiversity: Crljenak kaštelanski. Proximity of the sea leads to the decrease of temperature oscillations and a milder climate in the area. Dobriþiü. Maraština. which results in better quality of wine. Of these varieties. The long vegetation period enables the growth of different cultivars. Major crisis resulted. it seems that the Illyrian tribes of Dalmats. Ninþuša. Korþula or Dubrovnik. in addition to direct sunlight. Regardless of social and economic changes. Various reasons are to blame for this significant decrease of grapevine cultivars in Dalmatia. this area constitutes an ideal environment for grapevine. and developed their own wine-growing tradition. the isolation of certain areas. with hot and dry summers and mild. and Middle and south Dalmatia on the other. and there is evidence that the technology of wine production can be dated to several centuries BC. and the substantial part of the population of Dalmatia was forced to emigrate overseas. Today.

Efforts aimed at reviving the autochthonous varieties must be complemented by an appropriate marketing support. with the ultimate aim of improving the quality of wines. tomato and onion. and to compare it with the data on grapevine cultivars from other European countries. The research on autochthonous cultivars leads to the conclusion that a number of rare cultivars. It is necessary to complete the inventory of all Dalmatian winegrowing areas. and are intended for consumption in own households. and synonyms. cabbages. whereby only one cultivar or a fairly small number of cultivars are dominating. 4. Vegetables The production of vegetables in Dalmatia is of great economic significance. cucumber. In order to use the wealth of autochthonous cultivars in Dalmatia. In the production structure in the area of Dalmatia. with the possibility to improve the production. biodiversity is strongly reduced by the almost exclusive usage of foreign hybrids and vegetable varieties.Significant efforts have been invested in the course of the last decade in order to preserve autochthonous Dalmatian grapevine cultivars. to fill the electronic database with additional data. which are now neglected in production. and with the population migrations in Dalmatia that were especially pronounced during the Homeland war. as well as modernization of the winemaking technology. pepper and lettuce. to finish the ampelografic and genetic characterization of remaining cultivars. to complete the collections. When it comes to the commercial production of vegetables for the market. 360. and one third of all protected facilities with the purpose of vegetable cultivation. many traditional varieties xxii . With the depopulation of rural areas. watermelon and melon. and its annual production stands at approx. The Institute for Adriatic Crops and Carts Reclamation in Split is also included in research efforts and the preservation of autochthonous grapevine cultivars. especially the islands and the Dalmatian hinterland. and the “National collection of grapevine cultivars” is being continuously developed and enlarged (now consisting of 120 accessions). such as Malvasija dubrovaþka and Crljenak kaštelanski. the Institute is also leading the projects aimed at revitalizing Prþ and Dobriþiü varieties. In addition to intensifying the collection efforts for autochthonous varieties. Their seed and reproduction material are exclusively produced and preserved on family farms. especially neighboring ones. Dalmatia includes one half of the total Croatian acreage for the commercial production of fresh vegetables for consumption. economic evaluation and revitalization. In accordance with that. have a high-quality potential in terms of their economic value. are tomato. its winemaking tradition and tourist potential to the benefit of the economy. and systematic care for the preservation of their genetic identity is also missing. and are spreading primarily through direct exchange in a fairly narrow area. a lot remains to be done when it comes to its preservation. several projects were started with the aim to commercially revive some of these cultivars.000 tons. The commerce involving the reproduction material of traditional vegetable varieties in the Dalmatian area has never developed to a significant degree. Although grape is a fairly well researched type of fruit in comparison with other species present in the coastal Dalmatian region. A number of cultivars were processed in ampelographic and genetical terms. The leading institution in that respect is the Faculty of Agriculture at the University of Zagreb. The key vegetable cultures cultivated in shielded facilities. Traditional varieties and local eco populations of vegetables are almost exclusively represented only in gardens and smaller house yards. characterization. where attempts are made to collect all the remaining autochthonous cultivars within the scope of various research projects. and to create the system of selection and production of plant material. the most prominent types of vegetables in open-field cultivation are potato. efforts should be invested to evaluate the commercial aspects of varieties. homonyms or even pedigree were successfully determined for some cultivars.

Historically speaking. In the past. which is cultivated throughout Dalmatia. Due to the favorable climate and the variety of soils. particularly prominent were cabbages. and that is largely the case today as well. and the careful choice of growers. fava bean Domaüi bob and grasspea Domaüa sjekirica. compared to continental areas. with the automatic implementation of the law. tomato and beans became dominant varieties in the cultivation. Dalmatia has a well developed culture of consumption of relatively high quantities of vegetables in daily nutrition. which ought to change urgently.and eco populations that were carefully maintained and preserved through many generations ended up being lost forever. In case of all traditional varieties. endive Dalmatinska kopica. The registration model must be developed for traditional varieties that are not part of the list of varieties. xxiii . Hvarska artiþoka ("the artichoke of the island of Hvar") is an autochthonous artichoke ecopopulation which was mostly cultivated on the island of Hvar. or their authenticity: artichoke Hvarska artiþoka. a considerable number of vegetable varieties found their home in Dalmatia and developed in this area. which were initially introduced to Dalmatia from other regions. kale Domaüa raštika. genetic. eventually changed their characteristics considerably in relation to their original form. vegetables were one of the fundamental sources of food for the Dalmatian population. cultural and historic values. cauliflower Trogirska srednje rana cvjetaþa. and which is paying the annual fee to the Institute for Seed and Seedlings in order for the variety to remain on the list. potentially valuable traditional varieties of Dalmatia. near the town of Knin. This process took place under the impact of specific cultivation surroundings. latuce Dalmatinska ledenka. there is a need to develop and financially support the model of preservation of select. which were abundant in the Mediterranean area. Fifteen traditional vegetable varieties were determined in the Dalmatian area. the name frequently contains the adjective "domestic". and the few remaining traditional varieties are significantly endangered. garlic Polaþki ozimi þešnjak. which is taking care of the preservation of the genetic identity of a particular variety. potato. With the introduction of other types of vegetables. eventually leading to new names arising for such varieties. and the example of Polaþki þešnjak ("the garlic of Polaþa") tells us how a particular garlic ecotype used to be cultivated only in the area of Polaþa. All these traditional vegetable varieties are facing a high danger of extinction. these were mostly rather primitive selections of semi-wild vegetable types. For example. the eco population of Domaüa ljutika ("domestic" ljutika) includes many ecotypes of shallot. shallot Domaüa ljutika. As part of the Mediterranean. with the nine following varieties particularly standing out due to their economic. The terminology of autochthonous varieties and eco population names frequently includes the geographical characteristics of the narrower region or location where a particular variety was most commonly cultivated. legal commerce involving the seed and reproduction material of these varieties in Croatia would become impossible. Among these. leguminous plants and onions. and some have likely already gone extinct. On the other hand. If that were to happen. there is a high likelihood that the lack of entities in charge of maintenance might lead to these cultivars' deletion from the list of varieties. Some vegetable varieties. Some of these traditional varieties are not even introduced into the official list of varieties of the Republic of Croatia. nor engaged in the selling of these seeds. due to the level of endangerment. According to the new Law on Seeds. each variety from the List of Varieties must have an entity in charge of maintenance. Given the fact that not a single company dealing with seeds has ever organized the production of seeds of these traditional varieties. and these types of vegetables are the most important vegetables in the current nutrition of the population of Dalmatia.

which is a process that partly covers some of the traditional Dalmatian vegetable varieties as well. In addition to wine growing and olive growing. or the Day of Domestic Raštika) as well as through the continuous popularization of the nutritional and gastronomic value of authentic vegetable varieties. the survival of a relatively high number of inhabitants would have been impossible on an area as unfavorable for crop farming as Dalmatia. including the hills of Dinara and Biokovo mountains at altitudes of over 1000 meters above sea level. 5. Fisheries and Rural Development is the entity caring for the preservation and protection of genetic plant resources. cattle green beans. and gathering. industrial cultures (tobacco. describing and evaluating other existing traditional vegetable varieties in the area of Dalmatia. spinnable plants disappeared not only from Dalmatia. The tobacco cultivation in the hinterland area of Dalmatinska zagora constituted. constituting the essential staple food for the inhabitants. one of the fundamental sources of earnings and survival. spinnable plants (Spanish broom. when tobacco became a more pronounced culture. pyrethrum. As of recently. along with the production of commercial seeds. One should also restore the production of traditional vegetable varieties and products made on that basis. starch and oil cultures (potato. Spinnable plants were never cultivated on larger surfaces. With the global changes in the textile markets. barley. from time to time. for example those in Podgora. Potato was almost never used for industrial purposes in Dalmatia. which is particularly true for the hinterland area of Dalmatinska zagora. flax. but also from almost all parts of Europe. The most important arable cultures in the area of Dalmatia were cereal crops (wheat. The similar situation existed when it comes to flour mills. without relying on cattle farming. and particular importance should be attached to the promotion of authentic vegetable varieties through different publications on traditional varieties and their use in cuisine. despite the fact that they used to be present throughout Dalmatia. sesame). poppy. sirak zrnaš). Upon the definition of individual varieties.to create the registry of entities in charge of seed maintenance. even on smallest surfaces and under most unlikely circumstances. or where the production of these crops was insufficient. hemp) and animal feed plants (alfalfa. and systematic care should be in place to ensure the preservation of these varieties. Arable crops Until the beginning of the 20th century. millet. the Commission for Genetic Plant Resources of the Ministry of Agriculture. such as the Day of the Artichoke of Hvar. rye. the foundation of the Dalmatian agriculture over the centuries was cattle farming in combination with crop farming. xxiv . they need to be included in the official list of varieties of the Republic of Croatia. but almost solely for human consumption. on the foothills of the Biokovo mountain. which was present in Dalmatia since the early stone age (barley). wine or salt for flour. in particular the arrival of very cheap cotton clothes from third world countries. Wheat and other crops in the area of Dalmatia are no longer produced. had major importance for the area. cattle borecole. Industrial cultures in Dalmatia did not gain a more prominent role until the 18th century. In those parts of Dalmatia where no conditions existed for the production of wheat and corn. despite the relatively poor conditions. crop farming. the preparation and storage of seeds in plant gene banks. although it was initially cultivated as early as in the 17th century. the preservation of collections. where a tiny creek saw over 20 flour mills with corresponding water accumulations. sirak metlaš). corn. through the media and various events. clover. a frequent practice among inhabitants was to exchange oil. There is a clear need to urgently implement projects aimed at further developing the inventory. goat pea). Nevertheless. Cereal crops have been cultivated in Dalmatia since ancient times.

there were approx. although such production. karst Dalmatian pastures are particularly prominent. Most of these selected Dalmatian cultivars of crop cultures are not included in the list of varieties of the Republic of Croatia. there existed the original production of fabric and ropes made from Spanish broom fibers. fodder plants disappeared from production as well. bread. According to the characteristics such as the economic value. clothes. It is necessary to undertake additional research and the restoration of production of these traditional varieties. Throughout history. cultivated agricultural areas – excluding cereal crops. the originality. pyrethrum Dalmatinski buhaþ. Mosor and Biokovo. However. oil. are gradually becoming one of the most endangered types of plant communities in Dalmatia. They were almost never investigated in terms of the economy. Kamešnica. level of endangerment. one can emphasize eleven cultures and varieties in particular: wheat. potatoes: Poþiteljka. unfortunately. there remains a question of how much of that wealth remains preserved until today. preservation and economic revitalization of the traditional varieties of arable crop plants. 600. and crops with water surfaces. Particular attention should be given to the integration of domestic arable crop varieties in their original. cultural and historical value. With the simultaneous disappearance of cattle and the depopulation of vast expanses of Dalmatia. and these types represent the source of characteristics and genes for future selections. created through natural selection under the ecological circumstances of the production area and due to natural hybridization. despite the fact that grazing and mowing of these plant communities constituted the foundation of cattle farming in Dalmatia.however. the process of succession began. 6. and why the corresponding plant and other species are also endangered. preserved habitat into the tourist offer of Dalmatia. animals and fungi connected to as many as five plant communities (cultivated agricultural areas – cereal crops. not only have we lost the biological diversity of arable cultures. In terms of the number of plant species. From times immemorial. which is why the Dalmatian karst pastures. habitat and landscape value. measures need to be implemented in relation to the promotion. genetic and selection value. but in addition to that. given the fact that the scientific research of Dalmatian arable crops is neglected. and today one can only come across the remains of such practices involving permanent cultures. or meadows and grasslands. With the disappearance of arable crop production in Dalmatia. crops – mixture of grasslands and coppice. the area of Dalmatia has an abundance of eco-types of arable crops. the elevated pastures of Dinara have been used by the Dalmatian and Bosnian cattle farmers for "the xxv . Škuljevac. Svilaja. crops and urban areas. and Ružiü. However. however. and impact upon the overall biodiversity. together with all the corresponding secondary products: flour.000 ha of pastures and meadows in the Dalmatian area. domestic rye. Grasslands and meadows In the extraordinary richness of the flora of Dalmatia. etc. As in the case of previous cultivars. A typical phenomenon in Dalmatia is the summer cattle migration onto the higher mountains: Dinara. but we can also witness the disappearance of corresponding plants. Ravnjak. these are the richest plant communities in Europe. did not survive till the present day. With the disappearance of cattle. it is also necessary to develop a model of their registration and propagation. including irrigated areas). mais Brnda. and the similar situation exists with other arable crop cultivars of Dalmatia. Spanish broom Brnistra and Mediterranean alfa-alfa.Dalmatian tvrda brkulja and Dalmatian bijela brkulja.

In respect to that. approximately 6 percent of species are endemic. Grahorica dalmatinska (Vicia dalmatica).elevation" of their cattle. spices. ornamental and wild edible plants. Kostrika perasta (Brachypodium pinnatum). and having in mind the endemic nature. Extreme karst nature of the terrain. On the basis of various values. spices. In Dalmatia. cosmetic or edible products. six meadow and pasture species have been analyzed: Dalmatian clover (Trifolium dalmaticum). healthy and honey plants. The basic economic value of pastures and meadows comes from the plants belonging to two families: clovers (Fabaceae) and grass (Poaceae). as well as the need to engage in promotion. It rarely happened that secondary products would develop (eteric oils. herbs. almost all the activities in this sphere tended to end in the collection (and destruction) of wild plant populations. Kršin primorski (Chrysopogon gryllus) and Vlasulja dalmatinska (Festuca dalmatica). there is a need for further research in this particular category. culture. nor is there a single strategic document that would cover these issues. or 5347 plant taxa with subspecies. approx. there is no relevant production of xxvi . The official plot division of pastures and meadows in the area of Dalmatia has not been undertaken. At the same time. which are represented with approx. medicinal and honey plants. but in terms of the number of species per unit of state surface it lies in the third place. As in the previous examples. 12 percent. In addition to that. and the export of raw materials collected in such a way to other counties. including a substantial number of stenoendemic species. and 6 percent for grass varieties – which is. unfortunately. As a consequence. selection value. If we were to extract Dalmatia alone. There is no description of the status of their populations. most of which are located in Dalmatia. In terms of the number of species. the level of endangerment and the influence on the overall biodiversity. Croatia is currently on the seventh position in Europe. and the salinity of the coastal area constitute the most important limiting factors of the overall agriculture. with a very narrow distribution. and there were almost no tertiary products. and the existing state border between the Republic of Croatia and Bosnia and Herzegovina is actually the traditional cattle-farming border. 7. including those that belong to the sphere of the economy. determined in the 18th century between the then Venetian government and the Turkish Empire. 11 percent of plant species of Croatia are endangerend. and the same can be said of scientific research and selection. redish clover (Trifolium incarnatum molinerii). including pastures and meadows. there is no systematic list of cultivars and wild plants of aromatic plants. genetic value. In this floral wealth. history. The share of these families in the flora of Croatia is quite high – approx. habitat value. landscape value. the description of traditional usage. the highest share after Compositae. it would actually occupy the first position in Europe in terms of the number of species per unit of surface. lack of water. in fact. 8 percent for leguminous plants. such as original medicinal. extreme heat and draughts. ornamental and wild edible plants There are 4275 plant species determined in Croatia so far. Only a small part of this richness has been cultivated in the course of history. honey plants. the estimate of their value and the level of endangerment. It is a genuine paradise for bees. Dalmatia is a territory of extremely richness of aromatic plants. honeys). quite shallow pedological substrate. Aromatic plants. but we can nevertheless determine two separate zones: eumediterranean and submediterranean. one must point out that the revitalization of meadows and pastures of Dalmatia is impossible without the simultaneous revitalization of the traditional cattle farming. preservation and economic revitalization of the traditional varieties of meadow and pasture plants. following Slovenia and Albania. lack of precipitation. ornamental and wild edible plants. medicinal herbs.

medicinal herbs. we should point out that these factors tend to be far less limiting for a number of species belonging to these categories. selection value. decorative and wild edible plants of Dalmatia is quite extraordinary. samphire . However. medicinal herbs. extreme heat and draughts.divlja riga (Diplotaxis tenuifolia). On the basis of the defined criteria. all the remaining Dalmatian cultivars covered here (aromatic herbs. including issues such as the economy. even when it comes to cultivars that are currently included in the list of varieties. Rosemary and Lavender are used in the production of aromatic herbs. ornamental and wild edible plants. are actually the only ones that can survive in the rocky karst environment. spices and medicinal herbs.Planika (Arbutus unedo). and the salinity of the coastal area constitute the most important limiting factors of the agriculture in Dalmatia. including the production of aromatic plants. selection value. and. and the seed of sage. for example. such as the shallow pedological substrate. With the exception of only several species and varieties. rosemary . vegetable cultivation plants. there is no official production of seeds. nutritional value. honey plants. habitat value.Primorska kadulja (Salvia officinalis).ukrasna iglica Biokovo (Geranium macrorrhizum). The value and the potential of aromatic herbs and spices. and their esthetic character is also pronounced.Budrovka (Lavandula hybrida). medicinal herbs. honey-production value. That is the reason why cultivars are typically imported. endangerment and influence on the general biodiversity. medicinal herbs. the level of endemism. esthetic value. However. on the basis of a single purpose. in particular.Obiþna agava (Agave americana). spices. which is why they have a substantial potential as ornamental plants. and despite the fact that the Mediterranean is actually the focal point of development of some of the varieties. history. Many of these plants belong to virtually all the listed plant groups: aromatic plants. herbs. ornamental and wild edible plants) are not included in the list of varieties of the Republic of Croatia. myrte . ten cultivars and species were analyzed: sage . with only some rare exceptions. and they are actually used (insufficiently) for such purposes. significant karst aspect. strawberry tree . spinnable plants. spices. honey plants. Economic production of rosemary oil began in the 17th century and expanded in the 18th century. The basic reason for that is the lack of research on these cultures in the area of Dalmatia.Mirta (Myrtus communis). ornamental and edible plants. medicinal herbs. despite the fact that the existing cultivars represent a source of some interesting characteristics for cultivation efforts. The cultivation and use of aromatic herbs. in particular on the islands of Hvar and Šolta. they are also used in the production of honey. healthy and honey plants. honey plants. it would be difficult to limit most of these plants to one single group of cultures. wild rucola . spices. but they also serve as spices and medicinal herbs. and some species.domestic seeds or young plants of domestic cultivars from the sphere of aromatic plants. lack of precipitation. decorative and edible plants in Dalmatia ranges back to the early days of civilization in this area. lavander . honey plants. spices. For example. lavender and rosemary that can be purchased on the market is regularly imported and does not represent the local xxvii . Original forms of wild herbs were used as a foundation from which a number of plant cultures were selected – those belonging to arable crops. winter savory Domaüi primorski vrisak (Satureja montana). The most important aromatic cultures are rosemary. That has to do with several key factors: biodiversity.Dalmatinski uspravni ružmarin (Rosmarinus officinalis). Due to this fact. sage and lavender. aromatic plants. honey plants. On top of that. industrial value and landscape value. landscape value. sage. culture. century plant . such as. Unfavorable conditions. bigroot geranium .Matar (Chritmum maritimum). genetic value. ornamental and wild edible plants.

goats. turkeys. but also the isolation of populations. donkey xxviii . together with other measures of improving the cattle farming. Since the beginning of civilization. The most important domestic animals in Dalmatia are: sheep. Dalmatia had the biggest share of livestock in Europe in relative terms – as many as five per capita.000 livestock remain. which is why the Dalmatia has traditionally been relying on the breeding of sheep and goats. silk worm. habitat value. The exception is Lavandula hybrida. and can be bought. even borrowing their name to Dalmatia. pigeons and dogs. spices. the pigeon zadarski prevrtaþ. pigs. the level of endangerment. cultural. ornamental and wild edible plants require further research. Among the traditional cultivars (breeds). especially on the Adriatic islands. with the addition of one recently produced breed. which can be used in fish farming. 28 traditional cultivars (breeds) have been recognized. climatic. which is the result of long-term. Domestic animal breeds Domestic animals were extremely important in the history of the Dalmatian agriculture. rabbits. In total. horses. the seedlings of which are being multiplied in a number of nurseries. medicinal herbs. when the domestic sheep were cross bred with merino sheep.2 million livestock. and these attempts became more intensive in the course of the French rule. 8. but the sheep eventually became the most prominent species with the transfer from the Bronze Age to the Copper Age (4. their endemic nature. vegetable covertures. goats. The environmental factors (pedological. These breeds are: cattle . which can be helped by the creation of the publication on the traditional use of plants and their products.Dalmatinska buša and Dalmatinsko sivo govedo. became more intensive during the Austro-Hungarian times. hens. as well as preservation. with pig farming developing later on. honey plants. promotion and economic revitalization. the cattle was dominating.populations. donkeys with bastards. In Roman times. for private purposes. horse . The importance of freshwater fish farming was not recognized until the most recent times.000 BC). The traditional varieties of aromatic plants.000). together with bee-keeping. the breeding of horses and donkeys began. and the influence on general biodiversity. water) in Dalmatia are extremely unpropitious for intensive cattle breeding. which means "sheep". although there are historical records on freshwater fish farming being done in previous times. it was concluded that the oldest species in terms of breeding were sheep. different cross breeding approaches. only 250. According to latest livestock inventory of 2007. According to the inventory of 1781. or Dalmatinska zagora. According to the oldest paleontological remains of domestic animals found in the caves of Dalmatia. which covers the coastline and the islands. dominant sheep breeding in the area of Dalmatia. and the Dalmatian hinterland. In relation to the human population (250. cattle. Dalmatia had a total of about 1. genetic and selection value. The attempts to systematically improve the cattle through breeding began only towards the end of the Venetian rule. which can even be seen in the very name Dalmatia. bees. There are two main livestock regions in Dalmatia: the littoral region. and there are eight endemic wild species of salmonid fishes. cattle and dogs. historical. Ten breeds are particularly important in terms of their economic. landscape value. poultry farming and pigeon farming. including over one million sheep and goats. which is approximately five time less compared to 200 years ago. since 1808. which is derived from an old Illyrian word dalma (delma). Efforts to improve the merino qualities. the most dominant are sheep with nine cultivars.Dalmatinski hladnokrvnjak (Bušak).

established in 1994. milk.Dalmatinski pas and Hrvatsko-bosanski planinski pas tornjak. for whom a database ought to be created. There are currently no base herds in the area of Dalmatia. Traditional domestic breeds. sheep -Dubrovaþka ruda and Dalmatinska pramenka. As a consequence. eggs. as well as the support for breeding. dog . are covered by the Ministry of Culture. established in 2003. as part of traditional and cultural heritage. Physical Planning and Construction. autochthonous Dalmatian cattle heritage. some even critically and with a genuine threat of disappearance. goat . and the Ministry of Environmental protection. together with their secondary products: meat and meat products. clothes and other products. There are a number of smaller and medium-sized breeders. xxix . honey.Mediteranska siva pþela. honey bee . Further research is necessary for the traditional breeds of Dalmatia. especially through succession and the development of bushes (makija). as well as the status of cattle breeding in this region in general. nor are there gene banks for traditional breeds. Particular attention should be provided to the integration of domestic breeds in their original and preserved environment into the tourist offer of Dalmatia. and various educational and promotional activities (such as publications on the traditional breeds of Dalmatia and related products). covered through the Croatian Livestock Centre. The basic care for traditional domestic breeds in Dalmatia is under the auspices of the Ministry of Agriculture. because there are only the remains of the remains left of what used to be glorious. habitats and general biodiversity is in progress. The present status of traditional domestic breeds in Dalmatia is quite bad.Dinarska šarena koza. and the overall biodiversity of Croatia. and some breeds have already gone extinct. Fisheries and Rural Development. through the State Institute for Nature Protection. the devastation of landscapes. through the Directorate for Environmental Management. cheeses.Primorsko-dinarski magarac. and salmonid fish Glavatica. which is also a significant contributing factor in terms of the threat and frequency of forest fires. Almost all the Dalmatian breeds are endangered.

xxx .

duboko okršenu geotektonsku dinarsku strukturu. Za njihov uzgoj þovjek mora osigurati zemljište i objekte. domaüin gusjenicama leptira i drugim biljojednim kukcima. ptica i sisavaca. puževe i druge vrste koje na tom podruþju ne mogu opstati bez vode. divlje maþke. žabe. trakavice. orla i drugih. žitarice te ovce. glista. þak cijele biljne zajednice iznimno bogate vrstama. Staništa lokvi su posebno znaþajna. lisice. U tradicijskom sustavu držanja domaüih životinja ostaci plijena predatora kao i jedinke uginule uslijed bolesti. Biljni kultivari su domaüini brojnih parazitskih i saprofitskih gljiva. komaraca. ugriza zmije i drugih uzroka. bjeloglavi sup ne može opstati bez stada ovaca. vrtovi. perad. Stvaranjem i održanjem travnjaka opstaju brojne gljive. kukaca. vodencvjetove. te dodatnu hranu i vodu. kao i Dinarik. održava staništa travnjaka te stalnim þišüenjem prizemne vegetacije potiþe podizanje šume. 1 . oranice. plijen su manjih predatora: þaglja. Adriatik. a vinova loza. Poljoprivreda je u Dalmaciji bila presudna za opstanak ljudi. vodenjake. kune. ali i sveprisutne izgradnje i urbanizacije. Naš ornitološki ponos. Danas travnjaci nestaju uslijed prirodne sukcesije odnosno obrastanja. estuarije rijeka Zrmanje i Krke. što pogoduje širenju požara i nestanku brojnih biljnih vrsta koje ne podnose zasjenjenost. koze i goveda njen su temelj. pijavica. deltu rijeke Neretve i u Crveno jezero. tulare. kozlad. uši. vrtaþe te izvorne sorte i pasmine kljuþne su za nastanak krajobraza i oþuvanje biološke raznolikosti Dalmacije. kostoberina i sup starješina. Na podruþju Dalmacije prirodne lokve koriste se još od neolitika. I drugi lešinari Dalmacije: crkavica. protista. hrana su za lešinarske vrste. þini da bi ovu štetnu bioraznolikost vezanu uz domaüe životinje i poljoprivredno bilje trebalo trajno istrijebiti. Dalmacija se uzdiže na najviše hrvatske planine. tvora. lasice. Napasanje stoke sprjeþava sukcesiju. pašnjaci. osobito rod grobara (Necrophorus) te muhe zujare (Calliphoridae) i mesaruše (Sarcophagidae). a lokve su dom za kornjaþe. i ove su vrste dio biološke raznolikosti Dalmacije i hrana drugim parazitskim i predatorskim vrstama gljiva. kukaca. te zaranja u Jadransko more. livade. buha. kornjaši iz obitelji strvinara (Silphidae). obada. virusa. Iznimno važni za krajobraze i biološku raznolikost Dalmacije su krški travnjaci. osobito uzgajivaþima. Dinaru (1831 m) i Biokovo (1762 m). zbog pada s litica. spušta u kanjone krških rijeka. pa su nestankom stada. Tako zajednica krškog travnjaka ima nekoliko puta veüi broj vrsta nego šumska zajednica istog podruþja. voüe. povrüe. biljke i životinje. virusa. krpelja. zmije. posebno šišmišima. odnosno pašnjaci za napasivanje stoke i livade košanice za sijeno. prvenstveno ptica i sisavaca. pri okotu. te napasnika: muha. maslina. Stoka je dio prehrambenog lanca naših najveüih predatora u Dalmaciji. pauþnjaka. koje u njih polažu jaja. uz raspon od eumediteranske do hladne planinske klime. bakterija. takoÿer su nestali. vretenca. dok se u željezno doba poþinju graditi na pogodnim lokacijama te se tako u kontinuitetu koriste i više tisuüa godina. vodene kornjaþe. Janjad. Strvinama se hrane kukci. jer uz njih raste moþvarno bilje. Domaüe životinje su domaüini brojnih parazita: metilja. Stari maslinici. Graÿeni su suhozidi i torovi. jadransku kršku platformu. štrkova. što ne þudi jer ima najveüi dio od þak 5835 km obalne linije Hrvatske. Iako se. nestali i supovi u Dalmaciji. veüinu od 1246 otoka i hridi. vuka. kuniüi i golubovi. lokve i bunari osebujni elementi dalmatinskih krajobraza. Nestankom stoke makija se širi i buja do neprohodnosti. vinogradi.UVOD Zašto je poljoprivreda važna za biološku raznolikost Dalmacije i Europe Dalmacija je krajobrazno i biološki najraznolikije podruþje Europe. a njihovi plodovi i drugi dijelovi biljaka su osnova ili važan dio prehrane brojnih viših vrsta životinja.

odnosno krška osnova. ýuveni sveti kotrljan (Scarabeus sacer). Tako je naš plavac mali. Tvrde. uspijeva rasti i dati odliþne prinose dalmatinska raštika. primjerice rijetka vrsta Poronia punctata i halucinogena gnojištarka Panaeolus sphinctrinus. ali sposobna opstati i na najvišim velebitskim. Za posebno zahtjevno podruþje Dalmacije interakcijom genetske osnove domaüih kultivara. matiþne mlijeþi i drugog. ujedno oprašuje biljke. što zahvaljujemo kako krajobraznoj raznovrsnosti. Konkurencija su im muhe balegarke (Scatophagidae) koje u izmet polažu jaja. Neke sjemenke se kukicama hvataju za krzno. Bogatstvo sorti kulturnog bilja i pasmina domaüih životinja dio je naše povijesne tradicije i kulturne baštine. a korist od oprašivanja višestruko je veüa od vrijednosti svih pþelinjih proizvoda: meda. ustrajan. Naša dalmatinska buša najmanje je govedo na svijetu. Slavu Dalmacije još je pred više stoljeüa pronio pjegavi ljepotan dalmatinski pas. inteligentan i nesalomiv dalmatinski tovar danas je ugrožena vrsta kojoj prijeti nestanak. dok druge životinje pojedu s plodovima te se šire njihovom balegom. dinarskim i biokovskim vrhovima. u skladu s poslovicom ko muhe na balegu. þak kao strne žitarice i tvore zasebna dalmatinska staništa. te razmeÿi zapadne i istoþne Europe.Za biljke je balega domaüih životinja najbolje gnojivo. durum pšenice centar svoje bioraznolikosti imaju upravo na podruþju istoþnog Mediterana. po kojoj je Dalmacija bila þuvena u razdoblju Antike. ali su ujedno i njen simbol. iz izmeta formira kuglicu koju kotrlja stražnjim nogama do pripremljene rupe. zlatna dalmatinska zimovka. izvrsno prilagoÿene sorte i pasmine. obožavan u drevnom Egiptu. tako i burnom povijesnom razvoju na prijelazu srednje i južne. Od kad se ovce ne odvoze na izolirani vulkanski otoþiü Brusnik s njega je nestalo 17 vrsta višeg bilja! Medna pþela. po omiljenoj povrtnici. ali je ujedno i jedno od naših najvažnijih oruÿa za oþuvanje postojeüih krajobraza. voska. Sve naše ovce pramenke imaju runo koje ne upija vodu. staništa i biološke raznolikosti Dalmacije. koje þini i poveüava biološku raznolikost Dalmacije. zakapa i u nju polaže jaja. þuveni liker na bazi ploda i listova višnje maraske. Sorta masline oblica je prilagoÿena na udare bure i ekstremne klimatske uvjete. Domaüe životinje prenose sjeme ili dijelove biljke. želja i potreba þovjeka i utjecaja okoliša nastale su neke jedinstvene. što üe trebati dokazati daljnjim genetskim istraživanjem. osim što sakuplja nektar i proizvodi med. peluda. jedna od najboljih sorti vinove loze za proizvodnju crnog vina. 2 . Stare sorte kulturnog bilja i pasmine domaüih životinja sastavni su dio krajobraza i staništa Dalmacije. Zadar je u svijetu bio poznat kao grad u kojem se proizvodi maraskino. veü se hladna kiša slijeva niz grube pramenove. Za držanje i zaštitu stada. þuvanje granica ili lov nastali su: dalmatinski pas i tornjak. a dalmatinska medna pþela stvara možda najkvalitetniji svjetski med. te najstariji golub na svijetu. mjesecima bez oborina. Pomalo pogrdno. razmjerno najjaþi i najizdržljiviji za prijenos tereta. Maraska je vjerojatno najkvalitetnija višnja na svijetu. prilagoÿen na krška podruþja. te ih razmnažaju i proširuju. Rod kornjaša zujaka (Geotrupes) kopa podzemne hodnike koje puni balegom i u nju polaže jaja. Upravo je nevjerojatno u kakvim lošim edafskim uvjetima i u sušnim uvjetima. Posebno je znaþajan položaj Dalmacije na istoþnom Mediteranu te utjecaj Dinarida. Dalmatinci se nazivaju blitvarima. možda i zasebna vrsta. Na izmetu rastu neke zanimljive vrste gljiva. što zovemo zoohorija. Dalmatinski magarac najmanja je pasmina magarca na svijetu. Bogatstvo poljoprivrednih kultura Dalmacije Dalmacija je domovina iznimno velikog broja sorti kulturnog bilja i pasmina domaüih životinja þiji se broj penje na više stotina. a neke životinje i gljive bez njega ne mogu opstati. ali s najtvrÿim kopitima. Simbol Dalmacije.

koja je definirana brojnim zakonima þiji smo potpisnici. Prema Konvenciji. ali se zbog svojih potencijalnih uporabnih vrijednosti mogu poþeti kultivirati u buduünosti). ali smo naroþito obratili pažnju na lokalne tradicijske kultivare i pokušali obuhvatiti što širu genetsku osnovu u poljoprivredi Dalmacije. Direktno uporabna divlja vrsta (divlje vrste koje þovjek direktno koristi. za koju HITNO treba provesti revitalizaciju populacije i mjere zaštite. te uzgojem i odabirom odreÿenih svojstava prilagodio svojim potrebama. Genetska osnova u poljoprivredi Sveukupnu genetsku osnovu koju u okviru poljoprivredne bioraznolikosti nekog podruþja analiziramo kao dio cjelokupne bioraznolikosti. Sigurno je da neki od navedenih kultivara u stvari nisu lokalni tradicijski kultivari. ali i cijele Hrvatske daljnjim terenskim. a koju je Hrvatska potpisala 1996. Oþuvanje postojeüih sorti kulturnog bilja i pasmina domaüih životinja je naša HITNA obaveza prema meÿunarodnoj zajednici. odnosno pasmine i sorte kultiviranih domaüih životinja i biljaka. Lokalni tradicijski kultivari (sorte. Dužnost svake potpisnice je inventarizacija vlastite biološke raznolikosti te njeno oþuvanje.b. ni ne uzgaja. Indirektno uporabna divlja vrsta (divlje vrste koje þovjek ne koristi direktno. ali se kao bliski srodnici kultivara koriste ili se mogu koristiti kod oplemenjivanja) 2. Kultivirane vrste i njihove populacije 1. To se posebno odnosi na ratarske i povrtne kulture kao što su žitarice. Lokalni tradicijski kultivari su osnova poljoprivredne bioraznolikosti nekog podruþja. Tako üe se baza podataka lokalnih tradicijskih kultivara Dalmacije. Divlje vrste i njihove populacije. biljne i životinjske vrste. koje se koriste ili imaju potencijalno uporabnu vrijednost 2. Oni su nastali na tom podruþju ili su u prošlosti doneseni. godine u Rio de Janeiru. Komercijalni i zastarjeli komercijalni kultivari (domaüi i introducirani) 1. godine. stalno korigirati i dopunjavati. pasmine i populacije) 1. biološku raznolikost ne þini samo divlja flora i fauna.Dubrovnik je u Domovinskom ratu gotovo izgubio svoju izvornu ovcu dubrovaþku rudu. veü i priroda koju je þovjek kroz svoju povijest na bilo koji naþin promijenio. pa su prvenstveno selekcijom poljoprivrednika.b. ali nikada nisu bili predmet istraživanja.a. ali je isto tako sigurno da su mnogi lokalni tradicijski kultivari veü izumrli ili još postoje. ali sreüom još nije izvornu župsku crvenu brokulu. veü zastarjeli domaüi ili introducirani komercijalni kultivari. poprimili posebne odlike razliþite od ishodišnog kultivara. možemo podijeliti na dvije osnovne grupe. Kod naših istraživanja za potrebe ovog Elaborata smo obuhvatili sve navedene kategorije genetske osnove u poljoprivredi. ali i kabinetskim radom. Potencijalno uporabna divlja vrsta (divlje vrste koje þovjek ne koristi direktno. ni ne uzgaja. Oplemenjivaþki materijali 2.c. s više podgrupa: 1. ali ih ne uzgaja) 2. mahunarke i kupusnjaþe.c.a. meÿu kojima trebamo istaknuti Konvenciju o biološkoj raznolikosti proglašenu 1992. kultivirane i divlje gljivlje. 3 .

sikirica. þesto nije lako razluþiti da li je neka vrsta tu izvorna (autohtona) ili je kroz povijest unesena te pogotovo utvrditi da li se. þinkvatin. doüi üemo u buduünosti sigurno do daljnjih važnih spoznaja. ali i neodgovornoj tržnoj utakmici s industrijskim sortama i hibridima. stvaraju nova staništa i atraktivni su dio dalmatinskih krajobraza. škuljevac. ali i povijesniþara i arheologa. kelj. Površine s tradicionalnim krmnim kulturama uslijed smanjenja stoþnog fonda u Dalmaciji nestaju. uz analizu stanja populacija pasmina i sorti te informiranje javnosti. ali i SVU prateüu faunu. prethodnici plemenitih pšenica. industrijska poljoprivreda traži namjenske hibridne kultivare i velike proizvodne cjeline kod kojih nema mjesta za zajednice koje se razvijaju uz manje. kukuruz brnda. 4 . biologa ekologa i genetiþara. koja je kao dio Mediteranskog bazena kolijevka þovjeþanstva. Kako oþuvati domaüe kultivare kroz projekt COAST Možemo zakljuþiti da su domaüe sorte i pasmine te utjecaj þovjeka-poljodjelca na okoliš. ruževac. Suradnjom znanstvenika raznih profila. djeteline. poljske putove. pašnjake i lokve. Tako su kukuruz. Slijede daljnja istraživanja.Na podruþju Dalmacije. veü da i poveüavaju i održavaju postojeüu biološku raznolikost. korekcije i dopune popisa. od kada i u kojem razdoblju u povijesti kultivirala. lan i konoplja. sirak. izložbe te tiskanje popularno-struþnih publikacija. Program poticanja Zelenog poduzetništva unutar COAST projekta üe omoguüiti financijsku i struþnu tehniþku podršku projektima i poduzetniþkim idejama u sektorima ekološke poljoprivrede i uzgoja autohtonih sorti i pasmina povezano s razvojem eko i ruralnog turizma u Dalmaciji. brnistra. Elaborat o tradicijskom poljoprivrednom bilju i domaüim životinjama Dalmacije zajedno s pripadajuüom Bazom podataka. lucerka. ne samo nestale s proizvodnih površina. U okviru COAST projekta angažirat üe se potrebni struþnjaci kako bi se pokrenule aktivnosti i na nacionalnom nivou koje se odnose prvenstveno na izradu strategije za oþuvanje sorti i pasmina. jer moderna. prvenstveno agronoma. izradu Crvenih knjiga te na unošenje promjena u zakonodavstvu i provedbu daljnjih potrebnih istraživanja. stoþna mrkva. prezentaciju i popularizaciju poljoprivredne bioraznolikosti kroz radionice. buhaþ. a još nismo sve ni upoznali! Lokalni tradicijski kultivari i staništa tradicionalnih maslinika. travnjake. voünjaka i oranica sve su ugroženiji i nestaju. morac. predavanja. zob. i kada. danas svjedoþimo ubrzanom nestanku dalmatinskih sorti i pasmina. jeþam spasitelj i goliü ili raznoliki drevni pirevi. Ipak. zamišljen je kao najširi popis s istaknutim najvažnijim kultivarima. repa i rotkva praktiþki nestali iz Dalmacije. gospodarski potencijal i element izvornih i prepoznatljivih proizvoda. a još je gora situacija s industrijskim kulturama kao što su duhan. lupina. veü su izbrisane i iz naše kolektivne memorije pa danas potpuno nepoznato zvuþe sorte krumpira bilaü. Pitanje je hoüemo li ih znati prikladno koristiti. mozaiþki rasporeÿene površine. šumarke. vrtova. Gotovo sve tradicijske sorte Dalmacije su u neravnopravnoj. Intenzivna primjena pesticida koju traže moderne sorte i hibridi bitno smanjuje korovnu i ruderalnu floru. jeþam. meÿe. ne samo genetska osnova u poljoprivredi. vinograda.

Sadašnje brojno stanje masline i ostalih voünih vrsta prikazuje Tablica 1. Blagoslovljene granþice masline spaljuju se slijedeüe godine. Ovaj obred se obavlja na blagdan Pepelnice. a poznata je izreka dalmatinskih ribara koja kaže: «Riba pliva tri puta.1.000 Najvažnija voüna kultura u Dalmaciji je maslina. a treüi put u vinu». Kroz povijest uzgoja broj stabala je varirao u skladu s gospodarskim i društvenim kretanjima u danom razdoblju.250. a isto tako maslina je bila jedna od glavnih odrednica gospodarskih. drugi put u maslininom ulju.000 1. Broj stabala voünih vrsta u Dalmaciji Voüna vrsta Maslina Smokva Bajam Rogaþ Trešnja Maraska Mandarina Šipak Naranþa ýetrun Nešpola Broj stabala 3.500. a njihov pepeo sveüenik koristi za posipanje vjernika u obredu pepeljavanja uz izgovaranje rijeþi «Sjeti se þovjeþe da si prah i da üeš se u prah pretvoriti».000 200.000 3. Maslina je glavna uljarica koja se koristi u dalmatinskoj kuhinji. MASLINA 1. Tablica 1. Naime odredbama imenovanih statuta bio je ozakonjen uzgoj masline. prvi put u moru.1 UVOD 1. a u podruþju hrvatskih otoka 93 % obitelji bavi se maslinarstvom.000 1. a izmeÿu ostalog ima i svoju krajobraznu vrijednost. a o njenoj gospodarskoj vrijednosti govori i þinjenica da se u podruþju hrvatske obale maslinarstvom bilo kao osnovnom ili dopunskom djelatnošüu bavi 45 % obitelji.000 2. 1482. a izmeÿu ostalih najvažniji je blagoslov maslinovih granþica na blagdan Cvjetnice koje se poslije blagoslova postavljaju u polja za uspješan urod u tekuüoj godini. maraska. 1214.. O gospodarskoj važnosti masline govori i þinjenica da se maslina spominje u statutima nekih primorskih gradova (Poljiþki statut. o þemu govori naš književnik Vladimir Nazor koji kaže: «Vinograd moga oca ovjenþan je vijencem zlatnih maslina». Duhovna vrijednost masline vidljiva je korištenju masline i maslinovog ulja u veüem broju crkvenih obreda. Druge voüne vrste (bajam.1.200. Maslinovo ulje koristi se u veüem 5 . Korþulanski statut. rogaþ. Ona je bila vjerni pratilac ljudi na ovim prostorima od samog postanka þovjeka.000. i drugi). kulturnih. Brojnost drugih voünih vrsta u Dalmaciji je u stagnaciji ili opadanju.000 30. smokva.000 100.1 Gospodarsko znaþenje za Dalmaciju Maslina je najbrojnija voüna vrsta koja se uzgaja u podruþju Dalmacije. Pored gospodarske maslina u ovim prostorima ima svoju duhovnu vrijednost. demografskih i inih drugih dogaÿanja u ovom podruþju. trešnja. Povijest ovog kraja vezana je za maslinarstvo.000 150. Danas se na prostoru Dalmacije uzgaja oko 3.500. nešpola i šipak) ni danas niti kroz povijest uzgoja nisu u usporedbi s maslinom imali veüi ekonomski znaþaj za Dalmaciju.000 32.000 2. Važnost masline vidljiva je i u njenoj kompatibilnosti s turizmom. agrumi.000 stabala masline s tendencijom porasta.

Doseljavanjem Hrvata u ove prostore o maslini se veoma malo zna. unutrašnjost Dalmacije i dolina Neretve. uslijed þega dolazi do negativnih posljedica po maslinu. (27. godine prije Krista te se time ruši teorija o tome da su maslinu u Dalmaciju donijeli stari Grci. Dolaskom jugoslavenske vlasti u Dalmaciju maslinarstvo sustavno nazaduje kao i sve ostale poljoprivredne kulture. Bijaüi kod Solina. Na osnovu ovog izvješüa mletaþki dužd Jeronim Priolus.) je braþkom knezu Frani Dandoli uputio dukal (duždevo pismo). Nešto više o maslini imamo tek iz razdoblja feudalizma kada je uzgoj masline kao i ostalih poljoprivrednih kultura bio reguliran odnosom veleposjednik-kmet. a meÿu najznaþajnijima je kod podjele Svete potvrde. U ovom pismu izmeÿu ostalog se nalaže knezu da svu neobraÿenu zemlju na otoku dodijeli razumnim težacima koji se obvežu posaditi masline i divlje masline prenavrnuti. Najviše je prouþena povijest masline koju su prema nekim istraživaþima u naše prostore donijeli stari Grci prilikom kolonizacije Dalmacije. Na nagnutim terenima i terasama pored masline uzgajalo se i drugo voüe (smokva. a razlike su u sortnom sastavu pojedine podregije. 1. Ovom analizom je utvrÿena da ova koštica datira iz vremena od oko 2880. Od okolišnih uvjeta treba istaknuti oborine kao važan element proizvodnje masline kojih u podruþju Dalmacije ima dovoljno ali nisu pravilno rasporeÿene. 1. Naime poznato je da su površine za proizvodnju bile ograniþene. Najnovijim arheološkim iskopinama u podruþju naselja Vranjic pored Splita otkrivena je koštica masline koja je analizirana metodom karbonske analize (pomoüu radioaktivnog ugljika C14). Iz ovog razdoblja saþuvani su pogoni za preradu poljoprivrednih proizvoda koji su se nazivali «vila rustica». pa je za sigurne prinose potrebno organizirati natapanje. a najbolje su saþuvane one u Mulinama na otoku Ugljanu. Svaka od imenovanih podregija odlikuje se odreÿenim klimatskim karakteristikama koje su uvjetovale vrstu voüarske proizvodnje.3 Okolišni uvjeti i regionalizacija Dalmacije Dalmacija ima povoljne klimatske uvjete za uzgoj masline. Klima i oborine su klimatski elementi koji u znaþajnom utjeþu na proizvodnju masline u Dalmaciji. a prvenstveno za pšenicu. Bosna i Hercegovina. Škrta polja i tereni sa zemljištima boljeg boniteta koristili su se za proizvodnju žitarica. Piramatovci i Graþac kod Skradina. Na osnovi klimatskih i pedoloških karakteristika Dalmacija je podijeljena u pet voüarsko-maslinarskih podregija: sjeverna. a najþešüe prekomorske zemlje. Krajem osamnaestog stoljeüa u podruþju Dalmacije uzgaja se nepoznat broj stabala masline. Zanimljivo je kako se maslina u šesnaestom stoljeüu nije uzgajala u podruþju otoka Braþa veü se maslinovo ulje uvozilo iz podruþja Puglije-Italija. 6 . višnja i drugo) te vinova loza. Uspostavom samostalne hrvatske mijenja se agrarna politika te se maslinarstvo smatra strateškom odrednicom poljoprivrede i poklanja mu se zaslužena pažnja. a pretpostavlja se kako Hrvati kao nomadski i ratniþki narod nisu poznavali niti cijenili kulturu masline. rogaþ. a rezultat toga je masovno iseljavanje stanovništva iz sela u grad ili iz Dalmacije u druge. O ovome nam svjedoþi izvješüe mletaþkog senatora Ivana Krstitelja Giustiniania koje datira iz sredine XV stoljeüa. srednja i južna Dalmacija.2 Povijest uzgoja u Dalmaciji Uzgoj voünih kultura u Dalmaciji datira od najstarijih vremena. Maslina se uzgaja u svih pet podregija.1.broju crkvenih obreda. Ovome podatku treba pristupiti veoma oprezno jer nije znanstveno utemeljen. rujna 1565. Mogorjelu kod ýapljine. a tada u ovom podruþju pada najmanje kiše. Naime poveüana koliþina oborina potrebna je u ljetnom razdoblju.1. Najviše saþuvanih arheoloških nalaza o uzgoju masline u Dalmaciji potjeþe iz doba Rimskog carstva. Rezultat ovoga je poveüanje površina pod maslinom i obnova starih i zapuštenih maslinika. Sveüeniþkog reÿenja i Bolesniþkog pomazanja. a neki autori navode þak 20-30 milijuna stabala. šipak.

Brindiüanka.1. Crnica. Velika lastovka. Buharica. Divljaka. Žabarka. Drobnica. Levantinka. Lumbardeška. Pujizica. Dubravka. Kosmaþa.2.1 Pregledni popis kultura i kultivara: Tradicijski kultivari masline u Dalmaciji: Bjelica. Oštrica. Piculja. Sitnica. Jeruzalemka. ýesvinka. Šljivaþa. Krvavica. Oblica. Dužica. Sitnica. Mezanica. Krivulja. Puljka. Paštrica.2 TRADICIJSKI KULTIVARI DALMACIJE 1. Mezanica šipanska. Murgulja. Lituša. Kamasa. Kalamata. Karbunþela. Grozdaþa. Uljarica. Zuzorka. Napomena: Boldom su otisnute sorte koje su detaljnije obraÿene 7 . Sitnjaka velika. Želudarica. Lastovka.

Murtera. Ona se smatra domaüom-autohtonom sortom masline jer je u veüoj mjeri proširena samo u našem uzgojnom podruþju. a njena zastupljenost u starim nasadima je slijedeüa: Podruþje Zadra oko 20 %. podruþje Metkoviüa oko 90 % i u unutrašnjosti 8 . Torkula debela ili Debela. otok Lopud oko 95 %. Prema struþnoj literaturi preporuþa se kao vodeüa sorta za proizvodne nasade. podruþje Skradina-Sladunica. Stona i Slanoga-Trgonja ili Trgulja. podruþje Šibenika. podruþje Mljeta. Podgore i Puþišüa-Krupnica. Raba. otok Korþula 80 %. podruþje Brijesta-Sorbulaþa.1. u mjestu Postire-Braþka. otok Krk-Debeljuša ili Lušinjka. podruþje Splita oko 98 %. communis. Preka. podruþje Braþa. podruþje Kune-Orbulaþa. otok Braþ i podruþje Benkovca-Velika. Pored ovog sorta se þuva u Svjetskoj kolekciji genofonda masline «Alameda del Obispo» pri Sveuþilištu u Cordobi. podruþje Janjine-Srkulaþa. Biograda. Igrana. Podgore. Tunis. Benkovca. Preko i Biograd oko 60 %. Splita i Šibenika-Maslina ili Maslina obiþna ili Maslina domaüa. podruþje Cavtata oko 80 %. Kroz prošlost obiþno se sadila po rubovima polja kao vijenac o þemu je pisao i naš poznati književnik Vladimir Nazor «Vinograd moga oca ovjenþan je vijencem zelenih maslina». okolica Bara u Crnoj Gori-Krupnica trka. Paga. godine þuva se i u svjetskoj kolekciji masline pri Institute National «Marrakech». Klisa. Od 2007.2. Zadra. Knina i Imotskog-Orkula. podruþje Krka i Crikvenice-Torkuljica.Naša. otoci Hvar i Vis oko 90 % te podruþje Vala Luke oko 35 %. Španjolska te u svjetskoj kolekciji genofonda masline Instituta u Sfaksu. Iža. Splita. te je na popisu svjetskih sorta masline koji se vodi pri Meÿunarodnom vijeüu za maslinovo ulje (COI) u Madridu.1 OBLICA SISTEMATIKA MASLINE red: OLEALES (LIGUSTRALES) porodica: OLEACEAE rod: OLEA vrsta: Olea europaea var. Postira. Trogira. Dubrovaþko primorje 60-75 %. U starim maslinicima bila je jedina sorta u uzgoju. Podruþje Boke Kotorske–Lumbardeška ili Grumaþa. Miljkoviüu Oblica se u našem prostoru uzgaja više od 2000 godina. a donesena je iz Izraela dok je prve opise ove sorte dao starorimski putopisac Collumela. podruþje Šibenika. podruþje Istre-Debela maslina. RASPROSTRANJENJE Ovo je naša najrasprostranjenija sorta masline. podruþje Budve u Crnoj Gori-Puljka ili Puljiška. podruþje Stona-Makura ili Mekura.2. Upotrebom molekularnih biljega baziranih na DNA utvrÿeno je da je Oblica veoma srodna sa sortom Chetoui koja se uzgaja u Tunisu. SINONIMI U podruþju Cavtata i Mihaniüa-Balunjaþa. Maroko. Makarske. Skradina. Šibenik 75-90 %. Brusja. Pitoma maslina sorta: Oblica PODRIJETLO Podrijetlo Oblice nije u potpunosti razjašnjeno. U Hrvatskoj postoji 711 matiþnih stabala ove sorte u šesnaest rasadnika. otok Braþ i podruþje Makarske oko 95 %. polutok Pelješac i otok Korþula-Orgula ili Orbula. Kaštela. Kao ishodni materijal þuva se u dva kolekcijska nasada (Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split i Stanica za južne kulture Dubrovnik). SLUŽBENI STATUS Uvrštena na sortnu listu Republike Hrvatske.2. Hvara i Makarske. Uzgaja se u svim podregijama uzgoja. Prema prof. Makarska i Puþišüa-Našinka. podruþje Makarske.2 Pregled najznaþajnijih kultivara Dalmacije: 1. podruþje Igrana. poluotok Pelješac 70-80 %.

List: Oblica razvija veoma veliki broj listova. Razlog ovako velike raširenosti ove sorte je njena adaptabilnost. GOSPODARSKA VRIJEDNOST I BUSINES PLAN Oblica je gospodarski veoma vrijedna sorta masline bilo za konzerviranje ili za proizvodnju ulja. Prosjeþna dužina cvjetne rese je oko 3. Nadalje treba zapoþeti rad na klonskoj selekciji ove sorte. Drobnica. Radi svije krupnoüe ova sorta se može koristit za zeleno i crno konzerviranje. Nedostatci: Oblica je stranooplodna sorta masline te su za uspješan rod u maslinike pored Oblice treba saditi i sorte oprašivaþe. Cvat: Cvat ili resa razvija se od ožujka do svibnja mjeseca. dobro je otporna na jake udare vjetra.5 cm i njoj se može naüi od 10 do 35 cvjetova koji imaju blijedo-žuükastu boju u doba pred otvaranje. Dobri oprašivaþi za Oblicu su sorte Picholine. List je eliptiþnog oblika s valovitom površinom. Više od polovine proizvedenog sadnog materijala masline u RH je sorta Oblica. skeletnim i plitkim tlima. PRIJEDLOG ELEMENATA I PLAN UPRAVLJANJA Oblica je sorta s dobrom perspektivom. zatim u Crnoj Gori. STUPANJ UGROŽENOSTI I POSTOJEûI TREND U posljednje vrijeme bilježi se poveüani interes za podizanja nasada masline s Oblicom kao glavnom sortom u nasadu. a može se preraÿivati u ulje. Lastovka i Levantinka. Osim u Hrvatskoj Oblica se uzgaja još u Kaliforniji gdje se je donijeli naši iseljenici. a u skoroj buduünosti bi trebalo napraviti reprodukciju postojeüih domaüih kolekcija radi oþuvanja izvorne sorte. U vrijeme suše Oblica spiralno uvija listove radi smanjivanja gubitka vode transpiracijom. 9 .Dalmacije 60-90 %. mladi izbojci su uspravnog rasta s dugim internodijima. Pored ostalog. tamnosive boje s obilnom korom na površini koja se lako ljušti. Razvija grane koje rastu pod kosim kutom. Listovi Oblice su u kategoriji srednje krupnih listova. prirodno stvara krošnju okruglog oblika-tipa kišobrana. Struþna ocjena o ugroženosti: nije ugrožena. Listovi su izrazito sivo-maslinaste boje. godine uvezena u Japan iz Kalifornije. Bosni i Hercegovini i Sloveniji.5 grama.5 do 14. Sadržaj ulja u plodu varira od 18-21 % u zavisnosti od uzgojnog podruþja i uvjeta uzgoja. Deblo je srednje razvijeno. Posebno je interesantno za Oblicu da je 1908. BIOLOŠKI OPIS Stablo: Oblica razvija srednje bujno stablo. Naime Oblica dobro uspijeva i na lošijim. Masa ploda varira u rasponu od 2. U buduünosti bi trebalo raditi na razvoju proizvodnje sortnog maslinovog ulja sa zaštitom izvornosti i geografskog podrijetla te na planu oplemenjivanja ove sorte s ciljem dobivanja kultivara otpornijih na niske temperature. Ascolana Tenera. Oblica ima i dobru otpornost na hladnoüu radi þega se preporuþa za uzgoj u unutrašnjosti Dalmacije i u hladnijim podruþjima otoka i obale. Plod: Plod Oblice je okruglastog oblika prosjeþne mase oko 5 grama. Veliki nedostatak Oblice je neredovita rodnost.

10 .

Pored Korþule Lastovka je proširena u uzgoju na podruþju poluotoka Pelješca. Makarskom primorju i podruþju Kaštela. Iako ime sorte asocira na otok Lastovo znakovito je da se ova sorta uopüe ne uzgaja na otoku Lastovu. Nadalje u Hrvatskoj je registrirano 269 matiþnih stabala ove sorte u osam matiþnih nasada. 11 . SINONIMI Lastovka nema sinonima. Maroko. otocima Braþu. agronomskoj i biološkoj vrijednosti ove sorte. Lastovka se u znaþajnom broju uzgaja i na podruþju Crne Gore.2. Areal rasprostranjena ograniþen je na podruþju južno od Trogira. Najveüa populacija ove sorte je u podruþju otoka Korþule. Postoji više teorija o porijeklu Lastovke. RASPROSTRANJENJE Uzgoj Lastovke ograniþen je na podruþje južne i srednje Dalmacije. Prema struþnoj literaturi preporuþa se kao vodeüa sorta za proizvodne nasade. Španjolska te u svjetskoj kolekciji genofonda masline Instituta u Sfaksu. Prema broju matiþnih stabala ova sorta je na drugom mjestu odmah poslije Oblice. Hvaru.2 LASTOVKA SISTEMATIKA MASLINE red: OLEALES (LIGUSTRALES) porodica: OLEACEAE rod: OLEA vrsta: Olea europaea var. otoka Mljeta i Šipana. te je na popisu svjetskih sorta masline koji se vodi pri Meÿunarodnom vijeüu za maslinovo ulje (COI) u Madridu. Poveüani interes za sadnjom ove sorte vidljiv je posljednjih dvadesetak godina zahvaljujuüi spoznajama o gospodarskoj. Pored ovog sorta se þuva u Svjetskoj kolekciji genofonda masline «Alameda del Obispo» pri Sveuþilištu u Cordobi. Kao ishodni materijal þuva se u dva kolekcijska nasada (Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split i Stanica za južne kulture Dubrovnik). a posebno u podruþju mjesta Vela Luka gdje predstavlja þak 80 % od ukupnog broja stabala masline. SLUŽBENI STATUS Uvrštena na sortnu listu Republike Hrvatske. Šolti. Dubrovaþkom primorju i Konavlima. Pitoma maslina sorta: Lastovka PODRIJETLO Lastovka je autohtona sorta masline koja vodi porijeklo s otoka Korþule gdje je i najviše proširen uzgoj ove sorte. a jedna od njih je da je ona prirodni križanac izmeÿu sorta Oblice i Drobnice dok druga teorija kaže da je ona prirodni križanac izmeÿu neke pitome i divlje masline radi þega se ova sorta naziva i pitomi olivaster.1. Tunis. communis. Ime Lastovka dobila je po izgledu granþice i ploda koji podsjeüaju na krila lastavice. Prema vlastitom istraživanju najstarija stabla ove sorte mogu se procijeniti na starost od 250-300 godina. a najsjevernija toþka uzgoja je podruþje mjesta Otriü kod Vrgorca gdje ima jedna manja populacija sorte Lastovke. Pored uzgoja u Hrvatskoj. Lastovka je sorta namijenjena za proizvodnju ulja.2. Od 2007. godine þuva se i u svjetskoj kolekciji masline pri Institute National «Marrakech».

a ako je manji rod plod može postiüi masu od oko 5. Cvat: Lastovka cvjeta u treüoj dekadi mjeseca svibnja u zavisnosti od uzgojnog podruþja. radi þega je pogodna za podruþja gdje nije moguüe organizirati natapanje. Sadržaj ulja u plodu kreüe se oko 24 % te se ova sorta smatra najuljevitijom domaüom sortom masline. Prema meÿunarodnoj klasifikaciji. Nadalje bilo bi potrebno poraditi na ozdravljenju ove sorte od napada raka masline te stvoriti bazni matiþni materijal koji je osloboÿen od virusa i viroida. kopljastog izgleda. Plod je intenzivno zelene boje. List: List Lastovke je malen i tamnozelene boje.BIOLOŠKI OPIS Stablo: Lastovka razvija srednje bujno stablo s piramidalnom krošnjom koja je posljedica uspravnog rasta grana. U agronomskom smislu trebalo bi usmjeriti istraživanja na selekciju s ciljem dobivanja genotipova otpornijih i rak masline. poprima blijedozelenu boju koja u konaþnici prelazi u crnu. a neki ga autori nazivaju baþvastim plodom. PRIJEDLOG ELEMENATA I PLAN UPRAVLJANJA Lastovka je sorta s dobrom perspektivom. a što je bliže puna zrioba. Ulje je izrazito zelene boje i gorkastog okusa. Plod: Plod Lastovke je eliptiþno izdužen. a u jednoj resi ima od 20-25 cvjetova. a mladi izbojci su uspravnog i bujnog rasta s kratkim internodijima radi þega ovi izgledaju veoma gusto. U prirodnim formama Lastovka ima kratko i veoma raþvasto deblo. Struþna ocjena o ugroženosti: nije ugrožena. a razlog tome je u velikom sadržaju klorofila u plodu osobito ako se beru nezreli plodovi. takoÿer veoma je osjetljiva na napad raka masline. radi þega ima redovitu i obilnu rodnost. Obod lista je ravan kao i sami list. STUPANJ UGROŽENOSTI I POSTOJEûI TREND U posljednje vrijeme bilježi se poveüani interes za podizanja nasada masline sa sortom Lastovka. Prednosti: Ova sorta ima veliki postotak hermafroditnih cvjetova. Lastovka ima sitni list. prosjeþne mase oko 3. U iduüem razdoblju bi trebalo raditi na proizvodnji sortnog maslinovog ulja sorte Lastovka te na kupažiranom maslinovom ulju sorta Lastovka. Kut grananja je oštar. Nadalje treba izraditi planove za zaštitu izvornosti i geografskog podrijetla ulja od ove sorte s razliþitih uzgojnih podruþja. Nedostatci: Lastovka je veoma osjetljiva na niske temperature te zbog toga ima ograniþen areal rasprostranjenja. a þime bi se stvorili uvjeti za poticanje veüeg korištenja sorte u proizvodnji te stvaranje genotipova otpornijih na rak masline. Veoma važno je istaknuti da je ova sorta izuzetno otporna na dugotrajnu sušu. Cvate obilno. Otporna je na napad maslinine muhe i paunovog oka. GOSPODARSKA VRIJEDNOST I BUSINES PLAN Lastovka je gospodarski veoma vrijedna sorta masline iskljuþivo za proizvodnju ulja.5 grama. 12 . Plod je srednje krupan. Drobnica i Oblica koje se pokazalo veoma kvalitetnim. U proizvodnji sadnog materijala sadnice ove sorte sudjeluju s oko 15 %.0 g. ali bi trebalo ubrzati rad na selekciji i oplemenjivanju putem istraživanja njenog podrijetla putem DNA biljega.

13 .

SLUŽBENI STATUS Uvrštena na sortnu listu Republike Hrvatske. Konavala. Ova sorta ima 14 . Mihaniüi. a u jednom cvatu ima oko 9 cvjetova. Prema Zecu. (1951) ova sorta se uzgaja i u podvelebitskom primorju. Koloþepa i Korþule. Deblo je visoko. poluotoku Pelješca. Vrtušnica (Vela Luka i Blato na Korþuli). SINONIMI ýesvinka (Janjina). communis. Janjina. Bjelica stvara mali panj. RASPROSTRANJENJE Najviše je raširena u podruþju Dubrovaþkog primorja.2. Od 2007. Potomje. List je kopljast. (2002) ova sorta zauzima oko 18 % fonda stabala u podruþju Dubrovaþkog primorja. svjetlo-zelene boje u poþetku zrenja koja postupno prelazi u žuto zelenu da bi u fazi pune zrelosti dobio ljubiþastu boju kožice ploda. Danas u Hrvatskoj ima 15 matiþnih stabala ove sorte u tri registrirana rasadnika. Ova sorta ima dobar postotak samooplodnih cvjetova. Trstenik. a prvi put se spominje prilikom popisu stabala maslina 1842. Kao ishodni materijal þuva se u dva kolekcijska nasada (Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split i Stanica za južne kulture Dubrovnik). Mesnica (Brseþine). Vrtunšþica. Metkoviü. BIOLOŠKI OPIS Stablo: Razvija bujna stabla s malim kutom grananja radi þega stvara kuglastu krošnju. Kuna. Prema Bakariüu. Krvavica (Janjina). Koloþep). a u zavisnosti od uzgojnog podruþja. Naime na mjestu izbijanja grana i granþica stvaraju se udubljenja-rupe u deblu i osnovnim granama radi þega je ovu sortu lako prepoznati od drugih. Paštrica (Orebiü.1. Cvat: Bjelica cvjeta u drugoj polovini svibnja. Pored uzgoja u Hrvatskoj ovo je vodeüa sorta masline u Crnoj Gori. Ime Mesnica dobila je radi velike zastupljenosti mesa ploda u odnosu na košticu dok je ime Žutica dobila zbog blijedožute boje nedozrelog ploda. Plod: Plod Bjelice je eliptiþnog oblika.2. Trpanj. Maroko. þvrsto i veoma bujno s izraženom ornamentikom. dug i uzak. List je sivo maslinaste boje s lica dok je sivo bjeliþast s naliþja lista. Prema struþnoj literaturi preporuþa se za komercijalni uzgoj ali samo u južnim podruþjima. a ne uvija se po dužini. List: Bjelica stvara veliku koliþinu listova na izbojcima. Ston).3 BJELICA SISTEMATIKA MASLINE red: OLEALES (LIGUSTRALES) porodica: OLEACEAE rod: OLEA vrsta: Olea europaea var. a ime je dobila po bjelkastoj boji naliþja lista. Podrijetlo ove sorte nije razjašnjeno. Kada puše vjetar lišüe se njiše i stvara privid bijele boje lista. List je po cijeloj dužini ravan i po obodu. Elafitskih otoka. Bjelica se smatra jednom od najstarijih maslina južne Dalmacije. godine þuva se i u svjetskoj kolekciji masline pri Institute National «Marrakech». Bijela maslina (Karlobag) i Žutica (Crnogorsko primorje. Sorta je osjetljiva na niske temperature radi þega je uzgoj ograniþen na južnu Dalmaciju. Cvjetovi su smješteni u cvat þija je prosjeþna dužina oko 18 mm. godine u mjestu Slano gdje je zauzimala oko 1/3 od ukupnog broja stabala. te je na popisu svjetskih sorta masline koji se vodi pri Meÿunarodnom vijeüu za maslinovo ulje (COI) u Madridu. Pitoma maslina sorta: Bjelica PODRIJETLO Bjelica je autohtona sorta južne Dalmacije.

Nedostatci: Bjelica je osjetljiva na niske temperature radi þega je ograniþen areal uzgoja. Prednosti: Otporna je na rak masline. STUPANJ UGROŽENOSTI I POSTOJEûI TREND Brojno stanje ove sorte je u stagnaciji. Godišnje se proizvodi oko 10. Iako stvara veliki broj guka na deblu i panju ova sorta se slabo i sporo regenerira poslije obnove radi þega i danas imamo veoma starih stabala ove sorte. U buduünosti bi trebalo obaviti reprodukciju postojeüih kolekcija te poraditi na programima ozdravljenja ove sorte od virusa i viroida s ciljem dobivanja sadnog materijala kategorije osnovni. Struþna ocjena o ugroženosti: nije ugrožena. nadalje osjetljiva je napad paunovog oka i sklona je alternativnoj rodnosti. PRIJEDLOG ELEMENATA I PLAN UPRAVLJANJA Bjelica je sorta s dobrom perspektivom za ograniþeni areal uzgoja (južnu Dalmaciju).5 grama.sitne plodove.5 % i ulje je dobre kvalitete. U buduünosti bi trebalo raditi na razvoju proizvodnje sortnog maslinovog ulja sa zaštitom izvornosti i geografskog podrijetla te na planu oplemenjivanja ove sorte s ciljem dobivanja klonova otpornijih na niske temperature. Nadalje potrebno je poraditi na istraživanju tržišta sortnog maslinovog ulja ove sorte te izraditi planove za kvalitetniju marketinšku obradu ulja ove sorte.000 novih sadnica masline sorte Bjelica što može u znaþajnom pomoüi oþuvanju ove sorte. prosjeþna masa ploda je oko 3.0 grama. 15 . Sadržaj ulja u plodu 24. GOSPODARSKA VRIJEDNOST I BUSINES PLAN Bjelica je gospodarski veoma vrijedna sorta iskljuþivo za proizvodnju ulja. a koštica je prosjeþne mase 0.

Cvat: Cvat se razvija od ožujka do svibnja mjeseca. Braþ). 2002). Kaprijeska (Braþ). te je na popisu svjetskih sorta masline koji se vodi pri Meÿunarodnom vijeüu za maslinovo ulje (COI) u Madridu. cvjeta krajem svibnja i poþetkom lipnja u zavisnosti od uzgojnog podruþja. Mihaniüi). plod podsjeüa na plod šljive. Plod: Plod je duguljast blago uvijen prema vrhu. Samorest (Blato). a u Italiju je uvezena iz Španjolske gdje joj je ime Grossa di Spagna. RASPROSTRANJENJE Uzgaja se na cijelom uzgojnom podruþju Hrvatske ali u malim koliþinama. Lopud. Španjolica (Zadar. Dužica se u manjoj mjeri uzgaja i u podruþju Crne Gore. Pitoma maslina sorta: Dužica PODRIJETLO Ova sorta je od oko 250 godina ranije uvezena iz Italije. (2002) ova sorta je u Dubrovaþkom primorju zastupljena s oko 0. Prema Bakariüu. Naziv Velika Lastovka dobila je po obliku i boji lista koji u velikom podsjeüa na list Velike Lastovke. Puljiška ili Puljizica (Hvar. dugi i kopljastog izgleda. Španjolka (Zadar).1. SLUŽBENI STATUS Uvrštena na sortnu listu Republike Hrvatske. Talijanka (Sutivan. Plod ima zelenkastu boju u poþetku zrenja koja postupno prelazi u crvenkasto-ljubiþasti da bi u fazi pune zrelosti bila crveno-vinske boje. Lastovka velika (Makarska. Prosjeþna masa plod je oko 9. Ladrunka (Sali). Starigrad).0 mm i na njoj prosjeþno ima oko 22 cvjeta. Brusje. Šipan. Korþula). Listovi se ponekad uzdužno savijaju prema licu lista. Razvija veliki broj dugih izbojaka koji se lako savijaju prema tlu te ima pendulasti izgled. Krfkinja (Reževiü). Pelješac). Sali. Lastovka (Cavtat. SINONIMI Barakokula (Lumbarda. List: Ima srednje veliki broj listova koji su blijedo–zelene boje. Mašjun ili Muška maslina(Korþula. Žman. 16 . BIOLOŠKI OPIS Stablo: Dužica razvija srednje bujna stabla. Prosjeþna dužina cvata je oko 30. Sadržaj ulja u plodu je mali. Uzgoj je ograniþen uglavnom na okuünice i vrtove i to jedno ili dva stabla. U evidenciji Zavoda za sjemenarstvo i rasadniþarstvo evidentirano je samo jedno matiþno stablo ove sorte u RH. Duška (Murter). Prema meÿunarodnoj klasifikaciji list Dužice svrstan je u kategoriju velikih listova. Kao ishodni materijal þuva kolekcijskim nasadima (Stanica za južne kulture Dubrovnik i Instituta za jadranske kulture u Splitu). srednje visokog debla i kuglaste krošnje. Mljet). Koloþep. pokrajina Puglia gdje se naziva Oliva di Cerignola (Bakariü.01 % od ukupnog broja stabala masline. Oblikom.2. Makarska). a ulje je slabije kvalitete. Kut grananja je dosta oštar. Kalamata ili Murgaþa (Crna Gora) i Barkinja (Crna Gora). Ovo je djelomiþno samooplodna sorta masline.0 grama koja radi þega se plodovi mogu konzervirati. Pored uzgoja u Hrvatskoj. Talijanka (Makarska. Ime Dužica je dobila po dugaþkom plodu koji je najduži od svih domaüih sorta masline. Vrisnik). Orgula (Žuljan). Zaton.2. Mudara (Konavle). communis. Krivaja (Šipan).4 DUŽICA SISTEMATIKA MASLINE red: OLEALES (LIGUSTRALES) porodica: OLEACEAE rod: OLEA vrsta: Olea europaea var.

Struþna ocjena o ugroženosti: ugrožena. Proizvodnja sadnica je veoma niska (svega nekoliko sadnica godišnje).Nedostatci: Ovo je djelomiþno samooplodna sorta i za dobar rod potrebni su joj oprašivaþi (Drobnica. a ima i slabu otpornost na sušu. Uljarica). U dobrim agrotehniþkim uvjetima ova sorta bi bila veoma dobro iskorištena. PRIJEDLOG ELEMENATA I PLAN UPRAVLJANJA Dužicu je potrebno staviti u nacionalnu kolekciju genofonda masline te obaviti njeno agronomsko. biološko i gospodarsko vrednovanje. a mogla bi se koristiti i u programima oplemenjivanja s ciljem dobivanja genotipova krupnijeg ploda. GOSPODARSKA VRIJEDNOST I BUSINES PLAN Dužica je gospodarski veoma vrijedna stolna sorta masline. Levantinka. 17 . U nasadima gdje nema oprašivaþa slabo i neredovito raÿa. Dužica je osjetljiva na napad paunovog oka i raka masline. Ima veoma krupan plod i þvrstu kožicu te je pogodna za manipulaciju tijekom procesa konzerviranja. I na kraju je potrebno obaviti molekularnu identifikaciju radi potvrde teorije o njenom talijanskom odnosno španjolskom podrijetlu. Bilo bi potrebno analizirati proizvodni prostor za uzgoj ove sorte te izraditi planove za komercijalne nasade u odgovarajuüim agrotehniþkim uvjetima. (1951) ova sorta je bila zastupljena s oko 5 % u ukupnom broju stabala. Naime prema Zecu. Prednosti: Dužica je veoma otporna na napad maslinine mušice i maslininog moljca što je svrstava u veoma kvalitetne stolne sorte masline. STUPANJ UGROŽENOSTI I POSTOJEûI TREND U posljednje vrijeme bilježi blago opadanje broja stabala ove sorte.

18 .

Plod: Razvoja plod okruglastog oblika. Deblo je uspravno i srednje visoko. Razvija krošnju u obliku kugle koja se može jednostavno oblikovati. RASPROSTRANJENJE Ova sorta raširena je samo na podruþju poluotoka Pelješca i to veüim dijelom na njegovoj sjevernoj strani. Pitoma maslina sorta: Paštrica PODRIJETLO Ovo je vjerojatno najstarija domaüa sorta masline. Prema Bakariüu. communis. velikim dijelom samooplodna sorta. STUPANJ UGROŽENOSTI I POSTOJEûI TREND U posljednje vrijeme bilježi se poveüani interes za podizanja nasada masline sa sortom Paštricom u podruþju Pelješca (15 ha udruga branitelja Ston). Drugi moguüi korijen imena Paštrica veže se za izraz «paštriti» koji se ranije koristio u podruþju Pelješca. List: Ima srednje veliki broj listova koji su na dugim i tankim izbojcima. a ovo ima veze sa sadržajem tanina u zelenim plodovima radi þega ulje ove sorte malo steže nepce prilikom konzumiranja. Sadržaj uljanu plodu kreüe se oko 19. Prednosti: Kasna cvatnja. 19 .2.1.2. otporna na rak. Paštrica ima dobar postotak samooplodnih cvjetova. a što može biti i jedan od razloga njenog sinonima «Grozdaþa». svjetlo-zelene boje lica i sivo-zelenog naliþja lista. Trpanj i Trpanjska Duba dok su veoma rijetka stabla naÿena zapadno od Orebiüa. paunovo oko. SINONIMI Pastrica. a u jednoj resi ima prosjeþno oko 16 cvjetova. uzak i kopljast. BIOLOŠKI OPIS Stablo: Razvija srednje bujno stablo. Bjelica i ýesvinka SLUŽBENI STATUS Uvrštena na sortnu listu Republike Hrvatske. Kao ishodni materijal þuva se u Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša Split i to samo jedan primjerak. Ime joj potjeþe od talijanske rijeþi «astrigente» (stezati. prosjeþne mase 3. koja je nastala na podruþju poluotoka Pelješca. Ova sorta raÿa u grozdovima. rodnost velika. koje se pod teretom ploda savija pa cijelo stablo ima viseüi izgled. a oznaþavao je crvenkasto-ljubiþastu boju koja se javlja na plodu ove sorte u doba promjene boje kod zrenja. cvatnja Paštrice poþinje krajem svibnja i u prvoj polovini lipnja. Janjina. sklonost alternativnoj rodnosti. Oskorušno.5 PAŠTRICA SISTEMATIKA MASLINE red: OLEALES (LIGUSTRALES) porodica: OLEACEAE rod: OLEA vrsta: Olea europaea var. Najveüe populacije Paštrice nalaze se oko naselja Brijesta. Grozdanka. List je dugaþak. Grozdenjaþa. Cvat je prosjeþne dužine oko 27 mm. (2005) Paštrica þini oko 15 % fonda stabala maslina poluotoka Pelješca. Nedostatci: Paštrica ima dugo razdoblje od zametanja do zriobe ploda (200-210 dana) pa se þesto beru i zeleni plodovi. Grozdaþa. Ston.0 g ljubiþasto crne boje. stiskati). niske temperature i sušu.5 % i ulje je dobre kvalitete. Cvat: Cvat se razvija od ožujka do svibnja. Struþna ocjena o ugroženosti: ugrožena.

Od 2007. Šoltanka. Naime ova sorta se tijekom povijesti razmnožavala gukama (vegetativno) ili þesto puta sjemenom (generativno). Ovaj drugi naþin razmnožavanja rezultirao je postojanjem veüeg broja klonova ove sorte koje bi trebalo ocijeniti s agronomskog.2. Tunis. U buduünosti bi trebalo izraditi planove za poticanje veüeg korištenja sorte u proizvodnji i oplemenjivanje. Kao ishodni materijal þuva se u dva kolekcijska nasada (Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split i Stanica za južne kulture Dubrovnik). PRIJEDLOG ELEMENATA I PLAN UPRAVLJANJA Paštrica je sorta s dobrom perspektivom s tim da treba ubrzati rad na selekciji. 1. a smatra se domaüom sortom masline. 20 . dobre otpornosti na biljne bolesti i štetnike te visokog stupnja samooplodnje i velike produkcije polena dobre klijavosti. Naime ova sorta ima veliki postotak samooplodnje. Pitoma maslina sorta: Levantinka PODRIJETLO Podrijetlo Levantinke nije razjašnjeno. Prema broju matiþnih stabala ova sorta je na treüem mjestu iza Oblice i Lastovke. SLUŽBENI STATUS Uvrštena na sortnu listu Republike Hrvatske. Nadalje potrebno je provesti istraživanja tržišta za prihvat sortnog maslinovog ulja ove sorte.GOSPODARSKA VRIJEDNOST I BUSINES PLAN Paštrica je gospodarski veoma vrijedna sorta masline radi dobrog sadržaja ulja u plodu. Prema struþnoj literaturi preporuþa se kao vodeüa sorta za proizvodne nasade na podruþjima s tlima boljeg boniteta te na terenima gdje je moguüe natapanje. Ime Levantinka podsjeüa na njeno podrijetlo «Levant» kako se nekada nazivalo podruþje Grþke.6 LEVANTINKA SISTEMATIKA MASLINE red: OLEALES (LIGUSTRALES) porodica: OLEACEAE rod: OLEA vrsta: Olea europaea var. Potrebno je ovu sortu postaviti u banke gena na više lokacija i zapoþeti s komercijalnom proizvodnjom sadnog materijala.2. biološkog i gospodarskog aspekta. Maroko. Nadalje u Hrvatskoj je registrirano 179 matiþnih stabala ove sorte u šest matiþnih nasada. agronomskoj i biološkoj vrijednosti ove sorte. radi þega Levantinka redovito i obilno raÿa. Pored ovog sorta se þuva u Svjetskoj kolekciji genofonda masline «Alameda del Obispo» pri Sveuþilištu u Cordobi. RASPROSTRANJENJE Uzgoj Levantinke ograniþen je na podruþje južne i srednje Dalmacije. Španjolska te u svjetskoj kolekciji genofonda masline Instituta u Sfaksu. Poveüani interes za sadnjom ove sorte vidljiv je posljednjih dvadesetak godina zahvaljujuüi spoznajama o gospodarskoj. SINONIMI Levantinka. te je na popisu svjetskih sorta masline koji se vodi pri Meÿunarodnom vijeüu za maslinovo ulje (COI) u Madridu. Najveüa populacija ove sorte je u podruþju otoka Šolte. godine þuva se i u svjetskoj kolekciji masline pri Institute National «Marrakech». communis.

a udio hermafroditnih cvjetova je dosta velik. Plod: Plod je srednje krupan. Ova sorta raÿa u grozdovima. Struþna ocjena o ugroženosti: nije ugrožena. Srednje je osjetljiva na napad raka masline i paunovo oko. Deblo je visoko i glatko. širok i dugaþak. a ulje je dobre kvalitete. U iduüem razdoblju bi trebalo raditi na proizvodnji sortnog maslinovog ulja kupažiranom maslinovom ulju þiji bi glavni sastojak bilo ulje Levantinke. PRIJEDLOG ELEMENATA I PLAN UPRAVLJANJA Levantinka je sorta s dobrom perspektivom. Cvatnja je obilna. ima veliki postotak autofertilnosti te joj za uzgoj nisu potrebni oprašivaþi. Cvat: Levantinka razvija cvat od ožujka do svibnja. Prednosti: Levantinka redovito i obilno raÿa. GOSPODARSKA VRIJEDNOST I BUSINES PLAN Levantinka je gospodarski veoma vrijedna sorta masline namijenjena iskljuþivo za proizvodnju ulja. U agronomskom smislu trebalo bi usmjeriti istraživanja na oplemenjivanje ove sorte putem križanja s ciljem dobivanja ploda þvršüe konzistencije koji bi se mogao koristit za konzerviranje. Obod lista je blago nazubljen. STUPANJ UGROŽENOSTI I POSTOJEûI TREND U posljednje vrijeme bilježi se poveüani interes za podizanja nasada masline sa sortom Levantinkom. a krošnja je kuglasta. Ima slabu sposobnost rizogeneze.BIOLOŠKI OPIS Stablo: Levantinka razvija veoma bujno stablo. Nedostatci: Levantinka je veoma osjetljiva na sušu te za njen uzgoj treba birati tla dubljeg profila ili osigurati natapanje. Pred poþetak zriobe plod je zelene boje koja postupno prelazi u crveno-ljubiþasti i na kraju je crne boje. Nadalje treba izraditi planove za zaštitu izvornosti i geografskog podrijetla ulja od ove sorte s razliþitih uzgojnih podruþja. Proizvodnja sadnog materijala bilježi stalni rast. Srednje je otporna na napad maslinine muhe. eliptiþno izdužen i blago uvijen prema vrhu. Po dužini je blago uvijen. Cvatnja se odvija od sredine do kraja mjeseca svibnja.5 grama. a u buduüem razdoblju trebalo bi pronalazit nove metode umnažanja ove sorte. 21 . Izbojci su veoma bujni s dugim internodijima. S lica je tamnozelene boje dok je s naliþja blago bjelkaste boje. Sadržaj ulja u plodu kreüe se oko 20 %. List: List Levantinke je velik. Kora grana je glatka. a u jednom grozu ima izmeÿu tri i pet plodova. Cvat je dugaþak u prosjeku 25 mm s prosjeþno 20 cvjetova u cvatu. Prosjeþna masa ploda je oko 4.

22 .

Benkovac. te je na popisu svjetskih sorta masline koji se vodi pri Meÿunarodnom vijeüu za maslinovo ulje (COI) u Madridu. a s cvatnjom poþinje krajem svibnja i poþetkom lipnja mjeseca. Kaštel Lukšiü). prosjeþne mase oko 2. godine þuva se i u svjetskoj kolekciji masline pri Institute National «Marrakech». Ova sorta je redoviti pratilac sorte Oblice. Jadrnjaþa i Uljarica (Iž). Plod: Plod je sitan.5 grama. Rab. Ulje je izuzetno dobre kvalitete. Deblo je veoma visoko. Crikvenica. Drobinka (Krk. Trpanj. RASPROSTRANJENJE Uzgaja se na cijelom uzgojnom podruþju masline u Hrvatskoj s tim da je nama južnije od otoka Korþule. Plod ima tanku kožicu koja se teško odvaja od mesa ploda. Uzgaja se na cijelom uzgojnom podruþju. SLUŽBENI STATUS Uvrštena na sortnu listu Republike Hrvatske. BIOLOŠKI OPIS Stablo: Razvija veoma snažna stabla s velikim deblom. Ime je dobila po plodu koji je sitan. Piculja (Krk. Najveüi uzgojni centri su otok Korþula i Zadarsko podruþje. Biograd. Izbojci su dugaþke. Korþula. Listovi su veoma þvrsti zagasito zelene boje lica dok je naliþje svjetlo-zelenkaste boje. Žutka (Tisno. Crikvenica. Kao ishodni materijal þuva se u kolekcijskom nasadu Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša Split. Ova sorta ima veliku produkciju polena koji je dobre vijabilnosti radi þega se može koristiti kao dobar oprašivaþ za neke druge sorte. Mastrinka (Braþ i Kaštela). Drobnjaþa (Zadar. Nadalje u Hrvatskoj je registrirano 43 matiþna stabla ove sorte. Dubrovnik). Biograd). Na podruþju otoka Korþule postoje veoma stara stabla i smatra se najstarijom sortom masline u ovim prostorima. Naša maslina ili Domaüa ili Modrulja (Krk). Drobnica ima uspravan rast. Perišiüeva mastrinka (Kaštela). Orkulica (Primošten). Preko. Senj. Zadar. Prema struþnoj literaturi preporuþa se kao vodeüa sorta za proizvodne nasade. Sadržaj ulja u plodu kreüe se oko 23 % u ovisnosti od uzgojnog podruþja i niza drugih þimbenika. Ciculja (Krk i Pag). a listovi rijetki.2. u podruþju Zadra sa 70 % te u podruþju Korþule s oko 10 % . List: Razvija kratke. Maroko. Biograd. prosjeþne dužine 12 mm s prosjeþno 12 cvjetova u cvatu. SINONIMI Drobnica (Benkovac. Od 2007. uske i na vrhu zaoštrene listove. Sitna (Hrvatsko primorje). Murter. Krk.7 DROBNICA SISTEMATIKA MASLINE red: OLEALES (LIGUSTRALES) porodica: OLEACEAE rod: OLEA vrsta: Olea europaea var. O njenoj rasprostranjenosti govori Zec (1951) te navodi kako je ova sorta u podruþju Raba zastupljena sa 60 % .2. Krošnja je veoma bujna i uspravna. Knin). Cvatna resa je kratka. Rab). Pitoma maslina sorta: Drobnica PODRIJETLO Drobnica je autohtona hrvatska sorta masline. Šibenik. 23 .1. Senj. Preko. Sitnica (Zadar. Pred zriobu je zelene boje koja postupno prelazi u ljubiþastu i na kraju u crnu boju. Preko). Cvat: Drobnica razvija cvjetove od ožujka do svibnja. communis. Rab. s dobro izraženim pikantnim okusom i finom gorþinom.

ima dobru otpornost na sušu i neke bolesti masline te se može koristiti kao dobar materijal za programe oplemenjivanja. osobito kada se radi i ruþnoj berbi. Njena vrijednost vidljiva je u tome što daje ulje dobre kvalitete. Struþna ocjena o ugroženosti: nije ugrožena. ima dosta vijabilnog polena te se može koristit kao dabar oprašivaþ za neke druge sorte masline. može služiti kao dobar oprašivaþ za druge sorte. a osobito je postaviti u podruþja gdje natapanje nije moguüe. Drobnica je slabo otporna na jaþe udare vjetra. otporna je na rak masline i napad maslinine muhe te na sušu. Prednosti: Drobnica je samooplodna sorta. Izraditi planove oplemenjivanja kroz programe križanja s ciljem dobivanja genotipova s veüim stupnjem samooplodnja. GOSPODARSKA VRIJEDNOST I BUSINES PLAN Drobnica je gospodarski vrijedna sorta iako do sada nije zauzimala znaþajnije mjesto u komercijalnim nasadima.Nedostatci: Bujan rast i sitni plodovi otežavaju berbu. 24 . Nadalje treba izraditi ocjenu proizvodnih podruþja za uzgoj ove sorte kako bi se ona mogla više komercijalizirati.000 kom. PRIJEDLOG ELEMENATA I PLAN UPRAVLJANJA Izraditi planove za zaštitu izvornosti i geografskog podrijetla ulja ove sorte. STUPANJ UGROŽENOSTI I POSTOJEûI TREND U posljednje vrijeme bilježi se lagani porast broja stabala ove sorte u podruþju Korþule i okolici Zadra. Godišnja proizvodnja sadnica ove sorte u RH kreüe se na razini od oko 10. Ova sorta je osjetljiva na napad paunovog oka.

Frane Strikiü dr.3. sc.3. Institucije koji se bave oþuvanjem genofonda masline: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split Stanica za južne kulture Dubrovnik Institut za poljoprivredu i turizam u Poreþu 25 . Mirella Žanetiü 1.2. Postojeüe stanje. sc.2. sc.3. Elementi istraženosti i oþuvanja tradicijskih kultivara 1. zaštita i upotreba genetskih resursa masline. Zlatko Šatoviü prof. dr. sc.3.1. ani Benþiü mr. Osnivanje kolekcije i matiþnjaka udomaüenih sorta masline u donjoj Neretvi Osnivanje kolekcije i matiþnjaka udomaüenih sorta masline u Vodnjanu. Gabriela Vuletin Selak mr. 1. sc. Struþnjaci koji se bave oþuvanjem genofonda masline: dr.2. Barbara Sladonja prof.1.3. sc. Trenutni projekti vezani uz maslinu: Vrednovanje.2.3. zakonski okviri i prijedlozi za poboljšanje 1. Slavko Perica dr. sc.3 STANJE TRADICIJSKIH KULTIVARA 1. dr.1.2.

promotivni materijal. sakupljanje sjemenskog i sadnog materijala.4. formiranje i dopuna kolekcija. daljnja selekcija.1.4 MJERE ZA UPRAVLJANJE TRADICIJSKIM KULTIVARIMA 1. oplemenjivaþki rad. oþuvanje i gospodarsku revitalizaciju tradicijskih kultivara: terenska istraživanja. 26 . publikacije. izložbe. detaljni opisi formi zanimljivih za kultiviranje. razrada bussines planova. poboljšanje državne strategije. predavanja.1 Prijedlog mjera za promociju.

000 stabala masline s tendencijom porasta. 2. a o razmjerima proizvodnje govori þinjenica da se samo na podruþju mjesta Selca na Braþu bralo oko 60 vagona ploda maraske.1.000. dok je brojnost drugih voünih vrsta u Dalmaciji u stagnaciji ili opadanju. šipak. Rezultat ovoga je poveüanje 27 .2 Povijest uzgoja u Dalmaciji Uzgoj voünih kultura u Dalmaciji datira od najstarijih vremena.1 UVOD 2.000 3. Tablica 1. agrumi.1 Gospodarsko znaþenje za Dalmaciju U odnosu na maslinu druge voüne vrste (bajam. Trešnja kao voüna kultura ima dugu tradiciju uzgoja u Dalmaciji.000 30. VOûNE VRSTE 2. uglavnom u okuünicama.1. i rogaþ uzgajaju sporadiþno.2.000 2. Proizvodnja svih ostalih voünih kultura u Dalmaciji bila je na razini koja nije bila dostatna ni za vlastitu potrošnju. rogaþ. Tada je bila velika ekspanzija ovog vrijednog voüa.000 150. maraska i trešnja dok se nešpola. a poznata uzgojna podruþja su Kaštela i Poljica u srednjoj Dalmaciji. uzgoj maraske datira od sredine XVI stoljeüa. Broj stabala voüa u Dalmaciji Voüna vrsta Maslina Smokva Bajam Rogaþ Trešnja Maraska Mandarina Šipak Naranþa ýetrun Nešpola Broj stabala 3.000 1. smokva.250.000 32.000 1. poslije obavljene selekcije. maraska. a komercijalni uzgoj datira od sredine prošlog stoljeüa od kada je meliorirana dolina Neretve. a zlatno doba nastupilo je sredinom sedamdesetih godina prošlog stoljeüa. Od voünih kultura najznaþajnije su smokva. Dolaskom jugoslavenske vlasti u Dalmaciju voüarstvo sustavno nazaduje kao i sve ostale poljoprivredne kulture. a rezultat toga je masovno iseljavanje stanovništva iz sela u grad ili iz Dalmacije u druge.500. Agrumi su voüe novijeg doba u ovim prostorima. Šezdesetih godina dvadesetog stoljeüa plodovi rane sorte Tugarka zrakoplovom su prevožene na tržište Bavarske. nešpola i šipak) ni danas niti kroz povijest uzgoja nisu imali veüi ekonomski znaþaj za Dalmaciju. bajam.000 2. a prvenstveno za pšenicu.200. Uspostavom samostalne Hrvatske mijenja se agrarna politika te se voüarstvo smatra strateškom odrednicom poljoprivrede i poklanja mu se zaslužena pažnja.000 100. trešnja. Sadašnje brojno stanje voünih vrsta prikazuje Tablica 1.000 Sredinom sedamdesetih godina prošlog stoljeüa bilo je zlatno doba maraske. rogaþ. a najþešüe prekomorske zemlje.000 200. Škrta polja i tereni sa zemljištima boljeg boniteta koristili su se za proizvodnju žitarica. Na nagnutim terenima i terasama pored masline uzgajalo se i drugo voüe (smokva. šipak. višnja i drugo) te vinova loza. Danas se na prostoru Dalmacije uzgaja oko 3.500.

rogaþ se uzgaja samo na nekim pogodnim lokalitetima u podruþju južne i srednje Dalmacije. nešpola se uzgaja sporadiþno uglavnom u okuünicama dok su centri trešnje u podruþju srednje Dalmacije. Klima i oborine su klimatski elementi koji u znaþajnom utjeþu na proizvodnju voüa u Dalmaciji. trešnje. Od okolišnih uvjeta treba istaknuti oborine kao važan element voüarske proizvodnje kojih u podruþju Dalmacije ima dovoljno ali nisu pravilno rasporeÿene. a tada u ovom podruþju pada najmanje kiše. ali sporije poveüanje uzgoja drugih voünih vrsta. Maslina. Na osnovi klimatskih i pedoloških karakteristika Dalmacija je podijeljena u pet voüarsko-maslinarskih podregija: sjeverna. a razlike su u sortnom sastavu pojedine podregije. unutrašnjost Dalmacije i dolina Neretve.3 Okolišni uvjeti i regionalizacija Dalmacije Dalmacija ima povoljne klimatske uvjete za uzgoj gotovo svih voünih kultura. bajam. srednja i južna Dalmacija. 2.površina pod maslinom i obnova starih i zapuštenih maslinika. maraska je zastupljena u sjeverno i srednjoj Dalmaciji te u unutrašnjosti. agrumi su zastupljeni iskljuþivo u podruþju doline Neretve. 28 . Naime poveüana koliþina oborina potrebna je u ljetnom razdoblju.1. radi þega je potrebno organizirati natapanje poljoprivrednih kultura. šipak i smokva se uzgajaju u svih pet podregija. Svaka od imenovanih podregija odlikuje se odreÿenim klimatskim karakteristikama koje su uvjetovale vrstu voüarske proizvodnje.

Princeza korþulanska. Tremenjaþa. Zemnjica. Sultanija crna. Knez ýrnomir.1 Pregledni popis kultura i kultivara: Tradicijski kultivari voünih vrsta u Dalmaciji*: *Napomena: detaljnije Boldom su otisnute sorte koje su u Elaboratu obraÿene. Debelokori krupni. Marina. Tradicijski kultivari bajama u Dalmaciji: 29 . Talijanski kasni. Carigradska rezavica. Šaraguja. Vodenjaþa. Lješnjak. Petrovaþa crna. Zlatulja crna. Dubrovaþki. Vladimirska krupna bijela. Vladimirska krupna crna. Bružetka crna. Lopudka. Cigulica. Crna smirnska.2 TRADICIJSKI KULTIVARI DALMACIJE 2. Priceza smokviþka. Župski. Zamorþica. Bujaka. ýarski kasni. Bijela sultanija.2. Crna patlidžanka. Smokviþki polumekiš. Sutivanski. Zimica. Tradicijski kultivari smokve u Dalmaciji: Petrovaþa bijela. Karginja. Zlatulja. Crna rezavica. Bružetka. Padovanka bijela.2. Crna sušilica. Bjelica. Bujaka crna. Modrulja.

27R. Sokoluša. Braþ-6. Slatki barski. Gomiliþka. Slatki sitnozrni. Karaderviš. Komiški. Crni zub. 8R. Dubrovaþki kasni. Tugarka. Stonska. Dubrovaþki sitnozrni. Zorica rana. Dividiš. Šerbetaš. Braþ-1. 14L. Široko korþulanski. Recta. Mojdeški krupnozrni. Katarinka. Šipanski. Visulja. Poljiþka. Bogliüev. 23R. Domaüa naranþa. 14O. Domaüi þetrun. Tradicijski kultivari rogaþa u Dalmaciji: Tradicijski kultivari trešnje u Dalmaciji: Tradicijski kultivar mandarine u Dalmaciji: Tradicijski kultivar þetruna u Dalmaciji Tradicijski kultivari naranþe u Dalmaciji: Tradicijski kultivari šipka u Dalmaciji: 30 . Medunac. Glavaš. Puljiški. Sladun krupnozrni. Kuparka.Tradicijski kultivari maraske u Dalmaciji: Braþ-2. Mekiš. Slatki tankokorac. Žuta naranþa. Vodica. Ciparski. Konjski zub. Barski. Stonska kratke peteljke. Pendula.

Medun. Tradicijski kultivar nešpole u Dalmaciji: Tradicijski kultivar oskoruše u Dalmaciji: Domaüa krupna nešpola.Dubrovaþki rani. Sladun. Zamorski. Šipak crnog zrna. Domaüa oskoruša. 31 .

Prvi proljetni cvat sadrži samo degenerirane ženske cvjetove. B. Mljetkinja (Dubrovnik. Split). Prosjeþna masa plodova ljetnog cvata je 40-50 grama. vrlo soþan i ugodno slatkasta okusa.2.2 Pregled najznaþajnijih kultivara Dalmacije: 2. Godišnja proizvodnja sadnica je na razini od oko 20. Unutrašnji dio mesa je blijedo-medeno-ružiþaste boje. to jest polen iz cvata divlje smokve (caprificusa).1 SMOKVA: PETROVAýA BIJELA SISTEMATIKA SMOKVE red: ROSALES porodica: MORACEAE rod: FICUS vrsta: Ficus carica. a smatra se domaüom sortom smokve. Iz ovog se cvata nakon što omesnati razvije veliki soþni.2. Benkovac. Hvar. Cvat i plod: U tijeku vegetacije razvija dva puta cvat. Plod je tipiþnog smokvasta oblika s kožicom svijetlo zelene boje. RASPROSTRANJENJE Petrovaþa bijela se najviše uzgaja u srednjoj i južnoj Dalmaciji. SLUŽBENI STATUS Uvrštena na sortnu listu Republike Hrvatske. težine do 170 grama. undulata.2. Prednosti: Veoma kvalitetna rana sorta smokve koja se može dobro plasirati u doba turistiþke sezone. vulgaris). Pitoma smokva sorta: Petrovaþa bijela PODRIJETLO Podrijetlo ove sorte nije razjašnjeno. Mletkinja (cijelo uzgojno podruþje). Njen uzgoj proširen je na podruþje srednje i južne Dalmacije dok je u sjevernoj Dalmaciji ima veoma malo. Cukerini . Trkva (Split). Kao ishodni materijal þuva se u tri kolekcijska nasada (Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split i Stanica za južne kulture Dubrovnik i Institut za poljoprivredu i turizam u Poreþu). Prosjeþna masa ploda iznosi od 60 do 100 grama.Zuccherini (Istra). Nedostatci: Plodovi zbog velike soþnosti slabo podnose transport i manipulaciju. takozvani „plod cviþak“. jestivi plod. Šibenik). B. koja se lagano odvaja od potkožnog gotovo bijelog mesa. SINONIMI Sinonimi su: Petrovka (Dubrovnik. pa sortiranje treba obaviti veü pri berbi u voünjaku. Bonboni. Split. koji prenosi smokvina osica (Blastophaga grossorum. U Hrvatskoj je registrirano 9 matiþnih stabala ove sorte u tri rasadnika. dok je uz obalu i na otocima sjevernog Jadrana ima malo. Za oplodnju je veoma potrebna kaprifikacija. Šolta. Bletkinja.2.000 komada. a listovi tamno zeleni dlanasti peteroprstaste plojke. 32 . Balunjaþa (Dubrovnik). Drugi to jest ljetni cvat ima samo ženske cvjetove sa potpuno razvijenom plodnicama. Zadar. Hvar. Korþula. BIOLOŠKI OPIS Stabla su bujnog rasta. Korþula. pa je tipiþna dvorotka. Ovaj se cvat razvije u plod prosjeþne mase od 50 grama.

Potrebno je stvoriti kolekciju smokve u kojoj üe se izmeÿu ostalog þuvati i stabla Petrovaþe bijele te obaviti molekularnu identifikaciju te potvrditi njenu autohtonost. radionice u osnovnim i srednjim školama. dani smokve i drugo) poveüati razinu svijesti o vrijednosti upotrebe smokve u prehrani i opüenito o važnosti oþuvanja biološke raznolikosti u Hrvatskoj i svijetu. 33 . PRIJEDLOG ELEMENATA I PLAN UPRAVLJANJA Potrebno je izraditi plan za njeno oþuvanje i zaštitu. Putem raznih edukativnih aktivnosti (predavanja. radionice.STUPANJ UGROŽENOSTI I POSTOJEĆI TREND U posljednje vrijeme bilježi se porast broja stabala ove sorte. GOSPODARSKA VRIJEDNOST I BUSINES PLAN Petrovaþa bijela ima veliki gospodarski potencijal zbog kvalitetnih plodova i rane zriobe. Za ovu sortu bi trebalo istražiti tržište i kvalitetnije je obraditi marketinški. Struþna ocjena o ugroženosti: nije ugrožena. Napose treba istaknuti njenu sposobnost da dva puta plodonosi tijekom godine. a za proizvodnju je u znaþajnijem važniji prvi rod ove smokve. Trenutno u Hrvatskoj ne postoji niti jedan projekt vezan za oþuvanje genofonda smokve niti razvoj smokvarstva uopüe.

34 .

U Kaliforniji se ova sorta naziva Adriatica. Poþinje dozrijevati u prvoj dekadi kolovoza. dok se na Krimu naziva Dalmatskaja. mogu sušiti plodovi. zbog nježne tanke kožice i dobre kvalitete. Osim u Hrvatskoj Zamorþica se dosta uzgaja u Bosni i Hercegovini. Kao ishodni materijal þuva se u tri kolekcijska nasada (Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split i Stanica za južne kulture Dubrovnik i Institut za poljoprivredu i turizam Poreþ).2 SMOKVA: ZAMORýICA SISTEMATIKA SMOKVE red: ROSALES porodica: MORACEAE rod: FICUS vrsta: Ficus carica. RASPROSTRANJENJE Uzgoj Zamorþice raširen je na cijelo uzgojno podruþje. Barsanica. a u njemu dolaze samo degenerirani ženski cvjetovi. Bilica (Makarsko primorje i otok Krk). List je srednje veliþine.2. Inaþe je tanka. Najviše se uzgaja u dolini Neretve sve do Mostara. ugodne arome. a posebno na podruþje otoka Krka. Suševka (Korþuli). a osobito u dolini Neretve te u Crnoj gori. odnosno. Cvat i plod: Tipiþna je jednorotka jer razvija cvat samo jednom godišnje. SLUŽBENI STATUS Uvrštena na sortnu listu Republike Hrvatske. a u sredini medenoružiþasto. U Hrvatskoj je registrirano 15 matiþnih stabala ove sorte u tri rasadnika. Plod je izrazito kruškolika oblika. a plojka je dlanasta i obiþno petoprstasta. koje je ispod kože bijelo-žuükasto.2. Visilica (Hvaru). Pitoma smokva sorta: Zamorþica PODRIJETLO Zamorþica je domaüa sorta koja se uzgaja na cijelom uzgojnom podruþju. Nadalje za ovu je sortu veoma interesantno da se uzgaja u Kaliforniji gdje su je najvjerojatnije donijeli naši iseljenici te na Krimu u Rusiji. mekoüe i finog okusa. Zbog finoüe i nježnosti kožice suhe smokve na veüoj vlazi lako potamne. Adriatic (Kalifonija). a što ukazuje na njeno podrijetlo. Kožica je svijetlozelene boje s laganim prijelazom u žuükasto-zelenu u vrijeme dozrelosti. Ako je mesnat vrat duži.000 komada. Sušeoka (Dubrovaþko primorje i Konavli). a najviše u prostoru od Makarske do Metkoviüa. Manjukva (Hrvatsko primorje). tada je držak kraüi i obratno. Osobito su cijenjeni suhi plodovi ove sorte. Dalmatskaja (Krim). a godišnja proizvodnja sadnica je na razini od oko 15. Tjenica (neretvanski kraj). To je povoljno jer se za vrijeme ljeta. Sušelica. a lagano se odvaja od mesa. vrlo soþno i slatko. Hvarska smokva (u literaturi). SINONIMI Zamojþica. BIOLOŠKI OPIS Stablo: Stabla su srednje bujna do vrlo bujna i vrlo rodna. Razlikujemo plodove s duguljastim i kratkim mesnatim vratom. Poljarica (okolica Splita). Hvara i Korþule.2. dok ima dosta topline i sunca. 35 . Tenica (Hercegovina). Dobra smokva. Nedostatci: Jedina je mana ovoj sorti što su joj plodovi manji od plodova drugih u svijetu cijenjenih sorti. Sušeljka (Sinj i Dalmatinska zaleÿe). a dozrijevanje traje oko mjesec dana.

odliþna kvaliteta plodova opüenito. a posebno za sušenje. STUPANJ UGROŽENOSTI I POSTOJEûI TREND U posljednje vrijeme bilježi se lagani porast broja stabla ove sorte u uzgoju. koji s takvih terena imaju odliþnu kvalitetu. GOSPODARSKA VRIJEDNOST I BUSINES PLAN Preporuþuje se za uzgoj kao naša gospodarski najvrednija sorta. 36 .Prednosti: Glavni razlozi njena velikog uzgoja su slijedeüi: dobra bujnost i rodnost. Putem raznih edukativnih aktivnosti (predavanja. Premda ova sorta dobro uspijeva i na pliüim tlima. PRIJEDLOG ELEMENATA I PLAN UPRAVLJANJA Izraditi planove za zaštitu ove sorte. dani smokve i drugo) poveüati razinu svijesti o vrijednosti upotrebe smokve u prehrani i opüenito o važnosti oþuvanja biološke raznolikosti u Hrvatskoj i svijetu. koja dobro gospodare vlagom. Obaviti molekularnu karakterizaciju te unaprijediti tehnologiju sušenja s ciljem dobivanja vrhunske kvalitete suhe smokve. Struþna ocjena o ugroženosti: nije ugrožena. Na dubljim tlima. a takoÿer je veüa i prosjeþna masa plodova. ipak prednost treba dati dubljim plodnim tlima. veüa je bujnost i rodnost. radionice. radionice u osnovnim i srednjim školama. otpornost na sušu i niže temperature.

37 .

Krošnja je kuglastog oblika. RASPROSTRANJENJE Ova sorta se uzgaja na cijelom uzgojnom podruþju Hrvatske. S obzirom na svoja dobra gospodarska svojstva ova sorta je pogodan materijal za oplemenjivanje bajama putem križanja i klonske selekcije s ciljem dobivanja genotipova kasnije cvatnje i boljeg randmana jezgre.3 BAJAM: ýARSKI KASNI SISTEMATIKA BAJAMA red: ROSALES porodica: ROSACEAE rod: PRUNUS vrsta: Amygdalus communis Spock.6 grama s randmanom jezgre od oko 50 % . Dobro svojstvo ovog bajama je da ima mali postotak (oko 4 % ) dvostrukih jezgri. STUPANJ UGROŽENOSTI I POSTOJEûI TREND U posljednje vrijeme bilježi se porast broja stabala ove sorte. Ime je dobio po kasnom dobu cvjetanja i mjestu selekcije.2. (Prunus amygdalus). Nedostatci: Ovo je u velikom postotku stranooplodna sorta bajama te bi trebalo istražiti najprikladnije oprašivaþe za ovu sortu. Struþna ocjena o ugroženosti: nije ugrožena.000 sadnica. BIOLOŠKI OPIS Stablo: Razvija srednje bujna i veoma rodna stabla. Ljuska ploda je polumekana. otpornost na sušu i bolesti bajama. U Hrvatskoj trenutno nije registrirano niti jedno matiþno stablo ove sorte. Prednosti: Kasna cvatnja. Zreli plod je ovalnog oblika. dug i kopljast. Plod: Ova sorta cvjeta veoma kasno. prosjeþne mase oko 4. Sorta je veoma otporna na sušu i bolesti bajama redi þega ima dobru perspektivu za veüe korištenje u proizvodnji.2 grama.2. mjesto ýara. Godišnja proizvodnja sadnica bajama ove sorte je na razini od 2-3. a list je zelene boje. Jezgra je takoÿer ovalnog oblika s prosjeþnom masom od oko 2.2. Kao ishodni materijal þuva se u jednom kolekcijskom nasadu bajama pri Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša Split te u nekoliko komercijalnih rasadnika na obali. Pored kasne cvatnje ova sorta ima polumekanu ljusku te dobar randman jezgre (50 %). visokog debla. Trenutno u Hrvatskoj ne postoji niti jedan projekt vezan za oþuvanje genofonda bajama. a dozrijeva srednje rano. 38 . SINONIMI Nema sinonima SLUŽBENI STATUS Sorta ýarski kasni je uvrštena na sortnu listu RH. GOSPODARSKA VRIJEDNOST I BUSINES PLAN ýarski kasni ima dosta kasnu cvatnju po þemu je izdvojen kao gospodarski vrijedna sorta. Bajam sorta: ýarski kasni PODRIJETLO Ovo je domaüa sorta bajama porijeklom s otoka Korþule. Posebno brojne populacije nalaze se u podruþju otoka Korþule gdje je ova sorta i izdvojena.

PRIJEDLOG ELEMENATA I PLAN UPRAVLJANJA Potrebno je u najkraüem vremenu od postojeüih kolekcioniranih stabala napraviti reprodukciju te zasnovati nacionalnu kolekciju genofonda bajama na više lokacija. 39 . Nadalje potrebno je istražiti najprikladnije sorte oprašivaþe za ovu vrijednu sortu s ciljem poveüanja rodnosti te obaviti molekularnu identifikaciju radi potvrde autohtonosti.

U RH danas nema registrirano niti jedno matiþno stablo ove sorte bajama. Bajam sorta: Knez ýrnomir PODRIJETLO Knez ýrnomir je domaüa sorta bajama koja je selekcionirana na otoku Korþula u podruþju mjesta ýara.2.2. GOSPODARSKA VRIJEDNOST I BUSINES PLAN Gospodarska vrijednost ove sorte je velika zbog kasne cvatnje i polumekane ljuske te dobrog randmana jezgre. Struþna ocjena o ugroženosti: ugrožena. SINONIMI Nema sinonima SLUŽBENI STATUS Sorta Knez ýrnomir uvrštena je na sortnu listu RH. Napose treba istražiti moguünost korištenje jezgre ovog bajama u preraÿivaþkoj industriji. Kao ishodni materijal þuva se u jedinoj kolekciji genofonda bajama pri Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša Split te u jednom komercijalnom rasadniku. Najveüa ekspanzija ove sorte bila je prije tridesetak godina kada se u znaþajnijoj mjeri proširio na cijelo uzgojno podruþje. List je dug i uzak. Prednosti: Polumekana ljuska. Plod: Razvija duguljaste plodove prosjeþne mase oko 3. dobar randman jezgre. RASPROSTRANJENJE Ova sorta bajama raširena je u proizvodnim nasadima na cijelom uzgojnom podruþju.4 BAJAM: KNEZ ýRNOMIR SISTEMATIKA BAJAMA red: ROSALES porodica: ROSACEAE rod: PRUNUS vrsta: Amygdalus communis Spock.2 grama s randmanom jezgre od oko 43 % . BIOLOŠKI OPIS Stablo: Razvija veoma bujna stabla. a jezgra je takoÿer duguljasta. Koristiti ovu sortu u programima oplemenjivanja bajama. Plod ima polutvrdu ljusku. a godišnja proizvodnja sadnica je na razini od 2-3. lijepog izgleda i prosjeþne mase od oko 1. visokog debla i razgranate krošnje tipa vaze. Najveüe populacije ove sorte nalaze se u podruþju otoka Korþule. Ovo je srednje rodna sorta bajama. nema dvostrukih jezgri u plodu.000 sadnica. kasna cvatnja. Poveüati 40 .2. (Prunus amygdalus). Nedostatci: Manja rodnost. STUPANJ UGROŽENOSTI I POSTOJEûI TREND U posljednje vrijeme bilježi se lagani porast broje stabala ove sorte. Sorta Knez ýrnomir nema dvostrukih jezgri. otporna na sušu. Kako bi se poveüala rodnost ove sorte potrebno je obaviti istraživanja izbora najprikladnijih oprašivaþa ove sorte te bi bilo potrebno poraditi na istraživanju tržišta za prihvat ove sorte bajama. PRIJEDLOG ELEMENATA I PLAN UPRAVLJANJA U najskorije vrijeme treba obaviti reprodukciju ove sorte iz postojeüe kolekcije te podizanje novih kolekcija genofonda bajama na najmanje dvije odvojene lokacije u zemlji.4 grama.

41 . Pokretanje projekta prikupljanja i kolekcioniranja genofonda bajama.proizvodnju sadnog materijala kroz program ocjene proizvodnog podruþja za uzgoj ove sorte.

2. sitniji od kontinentalne višnje.5 MARASKA: BRAý-2 SISTEMATIKA MARASKE red: ROSALES porodica: ROSACEAE rod: PRUNUS vrsta: Prunus cerasus L. STUPANJ UGROŽENOSTI I POSTOJEûI TREND U posljednje vrijeme bilježi se porast broja stabala ove sorte. Struþna ocjena o ugroženosti: nije ugrožena. Potrebno je izraditi plan korištenje ove sorte kroz preradu u sokove.8 grama. prosjeþne mase oko 3 grama. visok sadržaj aromatskih tvari i tvari arome.000 sadnica.2. BIOLOŠKI OPIS Stablo: Razvija srednje bujna stabla s niskom deblom. U odreÿenom uzgojnom podruþju daje vrhunsku kvalitetu i prepoznatljivost. Kvalitetnijom marketinškom obradom i pravilnom analizom tržišta treba stvoriti brend «Maraska Dalmatina» Danas u Hrvatskoj egzistira i projekt «Maraska Dalmatina» koji ima za cilja izradu specifikacije 42 . likere i marmelade. prosjeþne mase 0. sadržaj suhe tvari kreüe se oko 24 % . GOSPODARSKA VRIJEDNOST I BUSINES PLAN Ova sorta ima veliki gospodarski potencijal jer daje visoke i redovite prinose. var. Plod je srednje krupan. Sok ploda je zagasito crvene boje. srcolikog oblika. Plod: Plod maraske zrije od druge dekade lipnja do polovine srpnja. a godišnja proizvodnja sadnog materijala kreüe se na razini od oko 20-25. godine kada je izdvojena na podruþju Braþa ušla je u sve komercijalne voünjake na cijelom uzgojnom podruþju od Zadra do Ploþa. Ova je sorta izdvojena iz populacije 1975. sirupe. a danas u Hrvatskoj postoji samo jedan kolekcijski nasad višnje maraske pri Institutu za jadranske kulture u Splitu te veüi broj matiþnih nasada u komercijalnim rasadnicima. Izbojci su veoma bujni s dugim internodijima. Ime je dobila po otoku na kojem je izdvojena. Naime od davnine je poznata proizvodnja likera «Maraskino» þija je baza plod višnje maraske. Danas je u Hrvatskoj registrirano 49 matiþnih stabala ove sorte. Tijekom ove primarne selekcije izdvojen je veüi broj tipova koji su nosili radne nazive Braþ-1 do Braþ-8. var. Krošnja je veoma gusta i kotlaste forme rasta. mjesto Selca. Najveüi pomak u oþuvanju ove sorte kao i opüenito maraske u Hrvatskoj napravljen je podizanjem plantaže od 250 ha maraske u podruþju «Vlaþine» u zadarskom zaleÿu prije 3 godine. godine te se od tada vodi kao sorta maraske. SINONIMI Nema sinonima SLUŽBENI STATUS Sorta Braþ-2 uvrštena je na sortnu listu RH. marasca (Cerasus vulgaris Mill.2. RASPROSTRANJENJE Ova sorta od 1975. Koštica je sitna. marasca) Maraska sorta: Braþ-2 PODRIJETLO Ovo je domaüa sorta maraske porijeklom s otoka Braþa. veoma gust i aromatiþan. a nakon agronomskog i ekonomskog vrednovanja znaþajnije mjesto i naziv sorta ili tip maraske dobili su Braþ-2 i Braþ-6.

43 . a što je preduvjet za izradu geografske zaštite.).prehrambenog proizvoda višnje maraske za zaštitu izvornosti i geografskog podrijetla proizvoda. Kroz turistiþku ponudu na domaüem turistiþkom tržištu obaviti valorizaciju ovog jedinstvenog proizvoda u svijetu. Nadalje potrebno je poveüati proizvodnju sadnog materijala maraske i to prvenstveno perspektivnih sorta te raditi na oplemenjivanju ove sorte s ciljem dobivanja genotipova s boljim svojstvima. PRIJEDLOG ELEMENATA I PLAN UPRAVLJANJA U iduüem razdoblju potrebno je obaviti reprodukciju postojeüe kolekcije te zasnovati dvije nove kolekcije genofonda višnje maraske na razliþitim lokalitetima (Split i Zadar). Potrebno je provesti DNA identifikaciju ove biljne vrste te potvrditi njenu izvornost. Izraditi planove za zaštitu izvornosti i geografskog podrijetla proizvoda od višnje maraske (sokova. likera. marmelada i sl.

Makarsko primorje i izvorno podruþje otok Braþ. godine. var. Razvija kuglastu krošnju.6 MARASKA-SORTA: BRAý-6 SISTEMATIKA MARASKE red: ROSALES porodica: ROSACEAE rod: PRUNUS vrsta: Prunus cerasus L. Plod: Plod zrije od kraja lipnja do sredine srpnja mjeseca. prosjeþna masa ploda je oko 3. Sok ploda je aromatiþan i sadrži oko 23 % suhe tvari u zavisnosti od uzgojnog podruþja i stupnja zrelosti. a razlog tomu je napuštanje poljoprivrednih prostora i orijentacija u turizam. marasca (Cerasus vulgaris Mill. maraska je praktiþki nestala. zahvaljujuüi novopodignutoj plantaži maraske površine 250 ha i privatnim manjim voünjacima u tome podruþju. STUPANJ UGROŽENOSTI I POSTOJEûI TREND U posljednje vrijeme bilježi nagli porast broja stabla. a osobito u podruþju zadarskog zaleÿa i podruþju Šibenika (Vodice i Tribunj). SINONIMI Nema sinonima SLUŽBENI STATUS Sorta Braþ-6 uvrštena je na sortnu listu RH. 44 .5 grama. Prednosti: U velikom stupnju je samooplodna sorta maraske.000 sadnica. Danas u Hrvatskoj ima registrirano 322 matiþna stabla ove sorte u þetiri registrirana komercijalna rasadnika. U drugim uzgojnim podruþjima kao što su unutrašnjost Dalmacije. Plod je pravilnog srcolikog oblika. Pored ovog ishodni materijal se þuva u jedinoj kolekciji pri Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša Split. a može varirati i do 28 %. RASPROSTRANJENJE Braþ-6 se uzgaja na cijelom uzgojnom podruþju maraske od Zadra do Ploþa. U posljednje vrijeme znaþajan napredak u broju stabla bilježi se u podruþju zadarskog zaleÿa.2. Koštica je pravilnog oblika prosjeþne mase oko 0. Redovito i obilno raÿa. a godišnja proizvodnja sadnica je na razini od 30-40. U ostalom prostoru uzgoja maraska bilježi stalno nazadovanje broja stabala. tamnocrvene boje kožice i gustog soka ploda. uspravnih grana. Struþna ocjena o ugroženosti: nije ugrožena. Izbojci su bujni i uspravni. marasca) Maraska sorta: Braþ-6 PODRIJETLO Ovo je domaüa sorta-tip višnje maraske koja je selekcionirana u podruþju Selaca-otok Braþ 1975.2. BIOLOŠKI OPIS Stablo: Razvija srednje bujna stabla. Nedostatci: Osjetljiva je na niske temperature pa za uzgoj treba birati zaštiüenije položaje. var.7 grama.2.

Bilo bi potrebno organizirati manifestaciju «Berba višnje maraske» u vrijeme turistiþke sezone te tako napraviti promidžbu ove vrste i njenih preraÿevina. visokog stupnja samooplodnje.GOSPODARSKA VRIJEDNOST I BUSINES PLAN Ova sorta je veoma vrijedna radi obilne rodnosti. PRIJEDLOG ELEMENATA I PLAN UPRAVLJANJA Treba obaviti reprodukciju postojeüe kolekcije te zasnovati dvije nove kolekcije na odvojenim lokalitetima (Zadar i Split). Za ovu sortu bi trebalo izraditi marketinške planove te istražiti tržište soka i likera od ove sorte i opüenito od maraske. 45 . a prvenstveno na domaüem turistiþkom tržištu. Potrebno je provesti DNA identifikaciju ove biljne vrste te potvrditi njenu izvornost. U skoroj buduünosti treba razraditi planove za kvalitetniji nastup na tržištu. Izraditi planove oplemenjivanja. otpornosti na sušu i visokog sadržaja suhe tvari u soku ploda. a što je preduvjet za izradu geografske zaštite.

Prednosti: Otporna je na niske temperature. a taj tip rasta se zove recta rast. (npr. Koristiti ovu sortu u programima oplemenjivanja. Dobar sadržaj suhe tvari u soku.2. sirup. Ime je dobila po tipu rasta. Kvalitetnijim marketinškim pristupom i veüim promidžbenim aktivnostima u znaþajnom bi se pomoglo oþuvanju i razvoju ove voüne vrste. Ishodni materijal þuva se u kolekciji genofonda maraske pri Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša Split.7 MARASKA: RECTA SISTEMATIKA MARASKE red: ROSALES porodica: ROSACEAE rod: PRUNUS vrsta: Prunus cerasus L. Izdvojena je selekcijskim radom 1976. 46 . uzgojnog podruþja i agrotehniþkih prilika date godine. var. a grane imaju uspravan rast. BIOLOŠKI OPIS Stablo: Razvija srednje bujna stabla s niskim deblom. Plod: Plod je pravilnog srcolikog oblika. marasca) Maraska sorta: Recta PODRIJETLO Ovo je domaüa sorta maraske. naime ova sorta raste dosta uspravno.000 sadnica. GOSPODARSKA VRIJEDNOST I BUSINES PLAN Ova sorta ima dobar gospodarski potencijal iz razloga dobre otpornosti na niske temperature. organizirati akciju u nekoliko hotela na obali da se u vrijeme doruþka. sušu i visok sadržaj suhe tvari. Promidžbene aktivnosti trebale bi biti usmjerene na domaüe turistiþko tržište. Sok ploda je aromatiþan. Krošnja je kuglastog oblika.9 grama. RASPROSTRANJENJE Uzgaja se na cijelom uzgojnom podruþju maraske (podruþje od Zadra do Ploþa).2. Potrebno je izraditi zaštitu izvornosti i geografskog podrijetla višnje maraske. Pored ove kolekcije u Hrvatskoj postoji 9 registriranih matiþnih stabala ove sorte u tri komercijalna rasadnika. Od preraÿevina (sok. godine u podruþju Poljica. a godišnja proizvodnja sadnica je na razini od 10-20. Nedostatci: U nešto veüem postotku je samoneoplodna sorta te su joj za uspješan rod potrebne sorte oprašivaþi. prosjeþne mase oko 2. STUPANJ UGROŽENOSTI I POSTOJEûI TREND U posljednje vrijeme bilježi se znaþajan porast broja stabla ove sorte.2. a osobito nakon sadnje nasada 15 ha u podruþju otoka Visa te na nekoliko manjih nasada u podruþju Zadra. ruþka i veþere od sokova nudi na prvom mjestu sok višnje maraske kao hrvatski brend. Boja pokožice ploda je tamnocrvena kao i soka ploda. Struþna ocjena o ugroženosti: nije ugrožena. likeri i sliþno) napraviti brend «Maraska Dalmatina» i zaštitit cijelo uzgojno podruþje ove voüne vrste. a kao aperitiv liker maraskino). var. marasca (Cerasus vulgaris Mill. sušu i moniliju. SINONIMI Nema sinonima. SLUŽBENI STATUS Ova sorta je uvrštena na sortnu listu RH. Posebno treba istaknuti u posljednje vrijeme poveüani interes za uzgoj ove sorte na podruþju Zadra i Visa. a sadržaj suhe tvari varira od 23-29 % ovisno od stupnja zrelosti.

PRIJEDLOG ELEMENATA I PLAN UPRAVLJANJA Treba obaviti reprodukciju postojeüe kolekcije te zasnovati dvije nove kolekcije na odvojenim lokalitetima (Zadar i Split). Potrebno je provesti DNA identifikaciju ove biljne vrste te potvrditi njenu izvornost. Potrebno je ocijeniti proizvodni prostor za uzgoj ove sorte kako bi se ona u buduünosti sadila na lokalitete koji osiguravaju maksimalnu kvalitetu. U skoroj buduünosti treba razraditi planove za kvalitetniji nastup na tržištu. 47 . a prvenstveno na domaüem turistiþkom tržištu. a što je preduvjet za izradu geografske zaštite.

Bilo bi potrebno izraditi kvalitetne marketinške planove za ovu sortu te obaviti analizu tržišta za prihvat ove sorte u usporedbi sa sliþnim sortama šipka istog vremena dozrijevanja. Treba obaviti ocjenu proizvodnog prostora za uzgoj šipka kako bi se areal rasprostranjenja eventualno proširio. Ishodni materijal se þuva u kolekciji Stanice za južne kulture u Dubrovniku.2. jarko crvene boje. grmolikog izgleda. kvalitete zrnja i otpornosti na sušu. U plodu je krupno zrnje. 48 . RASPROSTRANJENJE Konjski zub je najviše proširen u uzgoju u okolici Dubrovnika i južnoj Dalmaciji.8 ŠIPAK: KONJSKI ZUB SISTEMATIKA ŠIPKA red: MYRTALES porodica: LYTHRACEAE rod: PUNICA vrsta: Punica granatum. prosjeþna masa ploda je oko 600 grama. BIOLOŠKI OPIS Stablo: Razvija srednje velika stabla. Šipak sorta: Konjski zub PODRIJETLO Konjski zub je domaüa sorta šipka koja je prema navodima Redžiüa. Nadalje potrebno je obaviti agronomsko i gospodarsko vrednovanje ove sorte koja još nije dovoljno istražena. (1952) uvezena iz Italije. Plod: Razvija veoma velike plodove.2. Osim uzgoj u Hrvatskoj ova se sorta u znaþajnoj mjeri uzgaja u podruþju Hercegovine i crnogorskom primorju. Na granama su izraženi trnovi. Zrnje je veoma soþno i lagano puca pod zubima slatkog okusa i ugodne arome. Godišnja proizvodnja sadnog materijala ove sorte je na razini od 4-5. Najviše se sadi u okuünicama i kuünim vrtovima. poliedriþnog oblika. Plod je pravilnog okruglog oblika. Struþna ocjena o ugroženosti: nije ugrožena. SINONIMI Nema sinonima SLUŽBENI STATUS Ova sorta je uvrštena na sortnu listu RH. a ima perspektivu širenja. Debljina kore je 3-4 mm koje je lijepe ružiþasto crvenkaste boje s izraženim uzdužnim rebrima. STUPANJ UGROŽENOSTI I POSTOJEûI TREND U posljednje vrijeme ova sorta bilježi poveüanje broja stabla.2. U Hrvatskoj je registrirano 45 matiþnih stabala ove sorte u pet komercijalnih rasadnika. a osobito u podruþju doline Neretve i Dubrovaþkom primorju. PRIJEDLOG ELEMENATA I PLAN UPRAVLJANJA Postojeüu kolekciju potrebno je reproducirati i zasnovati najmanje dvije nove kolekcije genofonda šipka (Dubrovnik i Split).000 sadnica. GOSPODARSKA VRIJEDNOST I BUSINES PLAN Konjski zub je gospodarski veoma vrijedna sorta šipka zbog krupnoüe ploda. s malo plosnatim vrhom i bazom ploda.

49 .

9 ŠIPAK: SLATKI BARSKI SISTEMATIKA ŠIPKA red: MYRTALES porodica: LYTHRACEAE rod: PUNICA vrsta: Punica granatum. a godišnja razina proizvodnje sadnog materijala ove sorte je 3-4. BIOLOŠKI OPIS Stablo: Razvija bujna stabla grmolikog izgleda. S obzirom da ova sorta nije dovoljno istražena potrebno je obaviti njeno gospodarsko i agronomsko vrednovanje.2. 50 . a zrno je veliko. Lopudu.000 komada. Kora ploda je srednje debljine (3-4 mm). RASPROSTRANJENJE Najviše se uzgaja u južnoj Dalmaciji i na otocima Korþuli. SINONIMI Nema sinonima SLUŽBENI STATUS Ova sorta je uvrštena na sortnu listu RH. Ishodni materijal ove sorte se þuva u kolekcijskom nasadu Stanice za južne kulture u Dubrovniku.2. Sorta je otporna na sušu. U Hrvatskoj su registrirana 33 matiþna stabla ove sorte u šest komercijalnih rasadnika. PRIJEDLOG ELEMENATA I PLAN UPRAVLJANJA Postojeüu kolekciju potrebno je reproducirati i zasnovati barem dvije nove kolekcije (Dubrovnik i Split). Oblik ploda je okruglasti s jasno izraženim rebrima. STUPANJ UGROŽENOSTI I POSTOJEûI TREND Ova sorta u posljednje vrijeme bilježi porast broja stabala. Mljetu i Lastovu. Potrebno je obaviti analizu tržišta za prihvat ove sorte šipka te izraditi kvalitetan marketinški plan za ovu sortu. Struþna ocjena o ugroženosti: nije ugrožena.2. Šipak sorta: Slatki barski PODRIJETLO Ovo je domaüa sorta šipka koja se najviše uzgaja u okolici Bara (Crna Gora) odakle je i dobio ime. prosjeþne mase oko 500 grama. Plod: Slatki barski zrije poþetkom listopada radi þega je svrstan u grupu ranih sorta šipka. a u zrnu ima oko 80 % soka. Osim uzgoja u Hrvatskoj ova se sorta najviše uzgaja u podruþju Bara i na cijelom crnogorskom primorju te u Hercegovini. Plod je srednje velik. Pored ovog znaþajniji centri uzgoja su dolina Neretve i podruþje otoka Visa. tamnocrvene boje. vrlo soþno i slatko. Randman zrna iznosi oko 65 %. GOSPODARSKA VRIJEDNOST I BUSINES PLAN Gospodarski potencijal ove sorte vidljiv je u njenoj ranoj zriobi radi þega na tržištu može postiüi visoku cijenu. nadalje Slatki barski ima dobar randman zrna i dobar randman soka.

koja je bila jedina žena þlan istraživaþkog tima. podruþje Trogira i otok Braþ. Kožica ploda je priliþno tanka. SLUŽBENI STATUS Zorica rana je uvrštena na sortnu listu Republike Hrvatske. Struþna ocjena o ugroženosti: nije ugrožena. 51 . Ishodni materijal þuva se u kolekcijskom nasadu Stanice za južne kulture Dubrovnik. Zorici Velagiü. Osim ovog ranije dozrijevanje omoguüava izbjegavanje šteta od ranih jesenskih mrazeva koji u našem podruþju þesto puta priþinjavaju znaþajne štete na agrumima uslijed izmrzavanja nezrelih plodova na stablu.2. Prednosti: Ova sorta ima izuzetnu prednost u ranom dozrijevanju þime se stvara moguünost ranijeg izlaska na tržište. STUPANJ UGROŽENOSTI I POSTOJEûI TREND Zbog svojih dobrih osobina ova sorta mandarine u posljednje vrijeme bilježi znaþajan porast broja stabla. U Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu u tijeku je program proizvodnje zdravih matiþnih biljaka ove sorte mandarine. Ime je dobila po gosp. Plod: Plod je srednje krupan. dipl. RASPROSTRANJENJE Od vremena primarne selekcije do danas Zorica rana je zauzela znaþajno mjesto u agrumarstvu Hrvatske. Danas u Hrvatskoj postoji 12 matiþnih stabala ove sorte u tri komercijala rasadnika. Izdvojena je kao sorta mjesec dana ranijeg dozrijevanja od standardne sorte koja je bila deklarirana. Mandarina sorta: Zorica rana PODRIJETLO Ovo je domaüa sorta Mandarine Unshiu. BIOLOŠKI OPIS Stablo: Razvija srednje bujna stabla. SINONIMI Nema sinonima.2. Ovo se osobito vidi u podruþju Kaštelanskog bazena i trogirskom podruþju. slatko kiselog okusa i dobre arome. Kaštelansko podruþje. Ispod kožice je meso ploda koje je zlatno žute boje. Ona se uzgaja na cijelom uzgojnom podruþju s posebnim naglaskom na podruþje doline Neretve. Godišnja proizvodnja sadnica je na razini od oko 20-30. Izdvojena je iz populacije mandarina koje su uvezene iz Japana sredinom šezdesetih godina prošlog stoljeüa. Rodnost je velika i redovita. inž.10 MANDARINA: ZORICA RANA SISTEMATIKA MANDARINE red: SAPINDALES porodica: RUTACEAE rod: CITRUS vrsta: Citrus reticulata.000 komada.2. žuto zlatne boje kožice. a nastavak rana zbog vremena dozrijevanja. kuglaste krošnje i uspravnog rasta.

znanstvenoj i široj društvenoj javnosti. Postojeüi genofond ove sorte potrebno je ozdraviti te na taj naþin proizvesti sadni materijal kategorije osnovni za podizanje komercijalnih matiþnih nasada. Pored ovog ova sorta je manje osjetljiva na napad fitoftore. 52 .GOSPODARSKA VRIJEDNOST I BUSINES PLAN Zorica rana je gospodarski veoma vrijedna sorta mandarine zbog izuzetno ranog vremena dozrijevanja i kvalitete ploda. Nadalje potrebno je obaviti istraživanje tržišta s ciljem potrošaþkog vrednovanja ove sorte mandarine u odnosu na druge sorte. Ranijim dozrijevanjem ova sorta postiže dobar ekonomski uspjeh na tržištu. PRIJEDLOG ELEMENATA I PLAN UPRAVLJANJA S obzirom da su agrumi skloni mutacijama na razini pupa potrebno je obaviti klonsku selekciju populacija sorte Zorica rana te izdvojiti eventualne bolje genotipove. Za ovu sortu treba izraditi kvalitetne marketinška planove te je bolje prezentirati u struþnoj.

dr. zakonski okviri i prijedlozi za poboljšanje 1.3 STANJE TRADICIJSKIH KULTIVARA 1. sc. dr. sc. inž. Jakša Rošin mr. sc. sc. dr. sc. sc.2. Frane Strikiü dr. Živko Gatin Mate Kaleb. sc. sc. Katja Žaniü dr. Postojeüe stanje.1. sc. Katarina Hanþeviü dr. Elementi istraženosti i oþuvanja tradicijskih kultivara a. Jasmina Družiü prof. dr. sc. sc. sc.3. sc. dipl. Mira Raduniü prof. Trenutni projekti vezani uz voüne kulture: Trenutni projekti koji se bave oþuvanjem genofonda smokve: Trenutni projekti o oþuvanju genofonda bajama: Trenutni projekti u RH vezani za oþuvanje genofonda višnje maraske: Trenutni projekti u RH vezani za oþuvanje genofonda šipka: Trenutni projekti u RH vezani za oþuvanje genofonda trešnje: SEE ERA Net SEED Net projekt SEED Net-projekt Maraska Dalmatina nema projekata SEED Net-projekt 53 . Frane Strikiü dr. sc. Zlatko ýmelik mr. Jasmina Družiü mr. Frane Strikiü mr. Branka Levaj Struþnjaci koji se bave oþuvanjem genofonda bajama: Struþnjaci koji se bave oþuvanjem genofonda višnje maraske: Struþnjaci koji se bave oþuvanjem genofonda šipka: Struþnjaci koji se bave oþuvanjem genofonda trešnje: dr. Frane Strikiü mr. sc. Zlatko ýmelik mr. Struþnjaci koji se bave oþuvanjem genofonda voünih kultura: Struþnjaci koji se bave oþuvanjem genofonda smokve: dr. Slavko Perica dr. Frane Strikiü Struþnjaci koji se bave oþuvanjem genofonda agruma: Struþnjaci koji se bave oþuvanjem genofonda nešpole: vrstom Struþnjaci koji se bave oþuvanjem genofonda rogaþa: b. Tomislav Radiü nitko se ne bavi ovom voünom dr. sc. sc.3. sc. Mira Raduniü prof.1.

Trenutni projekti u RH vezani za oþuvanje genofonda nešpole: Trenutni projekti u RH vezani za oþuvanje genofonda rogaþa: c. Institucije koji se bave oþuvanjem genofonda voünih kultura: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split Stanica za južne kulture Dubrovnik Institut za poljoprivredu i turizam u Poreþu nema projekata nema projekata 54 .Trenutni projekti u RH vezani za oþuvanje genofonda agruma: Eliminacija patogena agruma i vinove loze metodama in vitro.

1 Prijedlog mjera za promociju. daljnja selekcija. sakupljanje sjemenskog i sadnog materijala. formiranje i dopuna kolekcija. oþuvanje i gospodarsku revitalizaciju tradicijskih kultivara: terenska istraživanja. publikacije.4 MJERE ZA UPRAVLJANJE TRADICIJSKIM KULTIVARIMA 1. promotivni materijal. detaljni opisi formi zanimljivih za kultiviranje. 55 . izložbe. oplemenjivaþki rad. predavanja.1. razrada bussines planova.4. poboljšanje državne strategije.

da je neprimjeren tehnologija prerade. VINOVA LOZA 3. Pa tako. Obzirom na veliku rasprostranjenost teško je toþno utvrditi kad je i gdje došlo do njene domestikacije.. navodi se da je najvažnija poljoprivredna kultura tadašnje Dalmacije bila vinova loza. U vrijeme turskih osvajanja vinogradarstvo na podruþju današnje Hrvatske stagniralo je. tradicija proizvodnje vina i turistiþki znaþaj ovog podruþja ipak nisu u gospodarskom smislu odgovarajuüe iskorišteni. a iako vinograd u Dalmaciji ima veliki broj gospodarstava svega 1/3 proizvedenog vina se proda na tržištu. poticajne mjere za podizanje vinograda doprinose laganom rastu površina pod vinovom lozom. te uzrokuje masovno propadanje vinograda i veliku gospodarsku i demografsku krizu. meÿutim. Najstariji nalazi o proizvodnji vina vezani su uz podruþje današnjeg Irana i datiraju oko 5 400 godina prije Krista. Traguriona. iako postoje þvrsti dokazi da se vinogradarstvo u Dalmaciji poþelo razvijati u vrijeme osnivanja grþkih kolonija poput Isse. Povoljnih uvjeta za uzgoj vinove loze bile su svjesne i Francuska i Austijska vlast koje su se nakon Venecije smjenjivale na ovom prostoru. Krajem 19. sylvestris. šumske loze..1. tržišno orijentirani vinogradari ulažu u tehnologiju proizvodnje u vinogradu i podrumu. danas je sve više dokaza da su ljudi poþeli uzgajati lozu na razliþitim podruþjima u isto vrijeme.3. razvila se od svog divljeg pretka. Prosjeþna površina posjeda mala je. Turskih razaranja nisu bili pošteÿeni ni dalmatinski gradovi. Iako je nekada prevladavalo mišljenje da je kultura uzgoja nastala na podruþju velikih civilizacija istoþnog Mediterana odakle je kolonizacijom prenesena u ostatak Europe. štetnik koji napada korijen europske loze.1 Gospodarsko znaþenje za Dalmaciju Proizvodnja grožÿa i vina i danas u Dalmaciji ima strateško mjesto kao što je imala i u prošlosti. Šumska je loza bila dio prirodne vegetacija mediteranskih šuma. raznolikost tala i specifiþni vinogradarski položaji þine Dalmaciju idealnim staništem za uzgoj vinove loze. vinogradarstvo je u povijesti ovog prostora imalo veliko znaþenje. Dalmati i Histri koji su bili vješti pomorci. uporabnih predmeta ili reljefa govore o razvijenom vinogradarstvu u vrijeme Rimskog carstva. udaljenim dalmatinskim otocima. Kako su okolišni uvjeti na podruþju Dalmacije vrlo povoljni za vinovu lozu. a propisi u statutu vezani za zakup vinograda ili trgovanje i formiranje cijene vina svjedoþe o gospodarskoj važnosti proizvodnje vina u srednjovjekovnim gradovima poput Trogira. Epidaurus na Jadranu u 4. Šibenika. turske su þete þesto upadale na mletaþko podruþje i nemilice uništavale vinograde u okolici Splita. mnogi smatraju da su ilirska plemena Liburni. Pharos. njege i þuvanja vina razlog njihove lošije kakvoüe. te se za njih kupovalo žito i ostali proizvodi koji se ovdje nisu proizvodili. Viaggio in Dalmazia I i II (1774). stoljeüa u Europu iz Amerike dolazi filoksera. Na podruþju Dalmacije filoksera dolazi kasnije negoli u zapadnoeuropske zemlje pa raste potražnja. pa tako i na podruþju današnje Dalmacije. Korþule ili Dubrovnika. poput novþiüa. Vitis vinifera ssp. Bogatstvo autohtonih sorata. U glasovitim putopisima Alberta Fortisa. Unatoþ tome.1. Vrlo povoljni okolišni uvjeti. Vitis vinifera ssp. koji su u to vrijeme bili pod vlašüu Mletaþke Republike. veü upoznali uzgoj vinove loze u susjednim podruþjima i imali razvijeno vinogradarstvo. rasprostranjena na podruþju þitavog Mediterana. Korkyrae. Smatrali su. Brojni arheološki nalazi.1 UVOD 3. što rezultira i boljom kvalitetom vina. 3. Viškovi vina su se najþešüe prodavali. sativa. Kvaliteta vina koje turisti kušaju na obiteljskim gospodarstvima þesto je ispod realnog potencijala sorte i podneblja.2 Povijest uzgoja u Dalmaciji Vinova loza. stoljeüu prije Krista. Trogira i Zadra. U razdoblju mletaþko-turskih ratova. Vinogradarstvo je ostalo razmjerno zaštiüeno tek na prometno izoliranim.. 56 . þesto manja od 1 ha. interes za uzgoj vinove loze raste.

stoljeüa sa dva velika svjetska rata ne pogoduje razvoju vinogradarstva koje u to vrijeme i dalje stagnira. Krajem 19. zanemarujuüi kakvoüu vina. i prouzroþila velike štete u vinogradima. a zanemarujuüi kvalitetne sorte nižeg rodnog potencijala. Reljef je tipiþno krški. svjetskog rata. a površine nikada više neüe doseüi one iz predfiloksernog razdoblja. a položaji okrenuti moru uz obilje direktnog sunþevog osvjetljenja dodatno su osvijetljeni zrakama koje se reflektiraju o morsku površinu. Pepelnica se pojavila u Dlamciji oko 1851. o povlaštenom uvozu talijanskih vina. uzgajalo oko 200 sorta. Na razvoj sortimenta. Za Dalmaciju je karakteristiþan razvoj velikog broja lokalnih sortimenata. cijene padaju. Vinska klauzula. pa su tu 57 . specifiþni okolinski uvjeti. Nakon 2. izolirana. Zbog obilja topline i sunca ovo podruþje predstavlja idealno stanište za vinovu lozu. dolazi filoksera što zadaje konaþni udarac vinogradarstvu. a zalihe vina rastu. Tla su þesto škrta i skeletna. þesto na raþun drugih poljoprivrednih kultura (žitarice.1. želja za visokim prinosima dodatno utjeþe na sortiment Dalmacije dajuüi prednost visokoprinosnim sortama.. Obnova ide dosta sporo. Blizina mora smanjuje temperaturna kolebanja i ublažava klimu ovog podruþja. kišovitim zimama. pa su tako i danas neke od sorte samo lokalno zastupljene. 3. masline…). Vugava…). specifiþnih samo za uža. osnivaju se veliki poljoprivredni kombinati s plantažnim vinogradima. þesto otoþna podruþja. propadanjem velikih površina vinograda i njihovom obnovom cijepljenjem na otporne podloge dolazi u konaþnici do trajnog gubitka mnogih sorata. dok su druge gospodarski zanemarene i njihova populacija postaje vrlo ugrožena. poput Dobriþiüa ili Ninþuše. pa su vinogradi smješteni u krškim poljima. Neke od sorta introducirane su iz okolnih zemalja (vjerojatno je da su i neke naše sorte introducirane u okolna podruþja). te filoksere iz Amerike. Sjemenjake koji bi pokazivali povoljna gospodarska svojstava vinogradari bi vegetativno razmnožavali te su tako nastajale nove sorte. Vinogradi poþinju propadati. Vinogradi se poþinju obnavljati cijepljenjem na otporne ameriþke podloge. te u to vrijeme površine pod vinogradima dosežu þak 90 000 ha. Mnoge od sorta koje on navodi u svom þuvenom djelu „Dalmatinska ampelografija“ danas više ne nalazimo i smatramo ih trajno izgubljenim. Konaþno i u Dalmaciju 1894. Obnovom vinograda u europskim zemljama dolazi do pada potražnje za hrvatskim vinima. stoljeüa. pa su se u vinogradima sve više širile sorte takvih karakteristika. Prva polovica 20. napuštaju se kvalitetni vinogradarski položaji. Dugi razdoblje uzgoja vinove loze na ovim prostorima. a plamenjaþa 1885. u vrijeme prije dolaska filoksere u Dalmacij. kao i na smanjivanje broja sorta utjecali su brojni razlozi. što dodatno doprinosi kvaliteti vina iz ovog kraja. kao i na pristrancima uz more. svjetskog rata i promjene društveno-ekonomskog poretka.izvoz i cijena ovdašnjim vinima.3 Okolišni uvjeti i regionalizacija Dalmacije Obalno podruþje Dalmacije tipiþne je mediteranske klime. no pažnja se posveüuje uglavnom visokim prinosima. meÿu kojima je bilo i sorata vrhunske kakvoüe (Malvasija dubrovaþka. te su vinogradari polako poþeli iz uzgoja izuzimati vrlo osjetljive sorte. Dugi period vegetacije omoguüava uzgoj razliþitih sorata ukljuþujuüi i onih kasne dobi dozrijevanja koje u drugim podruþjima ne bi mogle kvalitetno dozoriti. Dolaskom filoksere u Europu i poþetkom intenzivnog izvoza vina porasla je potražnja za alkoholiþnim i jako obojenim vinima. Dolaskom filoksere u Dalmaciju. na obroncima planina. dolazi do velike krize jer je veüina stanovništva vezana uz ovu djelatnost. dok su preostale nastale na ovom prostoru spontanim križanjem. tzv. najpoznatijeg dalmatinskog ampelografa. a meÿu njima se smatra vrlo znaþajnim dolazak gljiviþnih bolesti (plamenjaþe i pepelnice). U vrijeme planske privrede nakon 2. dolazi do erozije autohtonog sortimenta. u krškim poljima nalazimo i plodna aluvijalna tla. dalmatinsko vinogradarstvo dolazi u nepovoljan položaj. Uslijed velike potražnje masovno se sade novi vinogradi. prema nalazu Stjepana Buliüa. te se stanovništvo masovnog iseljavanja u prekomorske zemlje. izoliranost pojedinih podruþja. s vruüim i sušnim ljetima i blagim. te pomorske veze sa ostatkom Mediterana utjecale su na razvoj bogatog sortimenta u Dalmaciji. a nepovoljnim ugovorom izmeÿu Austro-Ugarske i Italije. No.

a nerijetko na takvim položajima dolazi do ošteüenja od kasnih proljetnih mrazova. Klimatski se podruþja uz obalu ponešto razlikuju od dijelova u unutrašnjosti gdje su temperaturna kolebanja veüa. te su najveüe površine vinograda u podruþju Ravnih Kotara.4 °C).Srednja i južna Dalmacija. Zadar16. a najþešüi tipovi tala su smeÿe tlo na vapnencu i crvenice. Zadar >2000 °C) u vegetaciji niže.1 °C. Vinogradi ove podregije smješteni su na tlima razvijenim na matiþnom supstratu vapnenaca. Prikladni vinogradarski položaji u unutrašnjosti su i obronci planina Svilaje i Promine. Najveüi dio oborine padne u tijeku zime. Koliþina oborina kreüe se od oko 800 mm (u priobalju) do 1100 mm (u unutrašnjosti). NN159/04) Republika Hrvatska podijeljena je na dvije regije: Kontinentalna Hrvatska i Primorska Hrvatska.Sjeverna Dalmacija. Broj sati sijanja sunca redovito je velik i prelazi 2500 sati. Reljefno je ovo podruþje razmjerno nisko. a njen obalni dio podijeljen je na dvije podregije: . kao i sume temperatura (Drniš 1700 °C. Drniša i Benkovca. dok se u periodu srpanjkolovoz javlja sušni period. skloniji zarazi gljiviþnim bolestima. a najkvalitetniji su položaji ove podregije smješteni su uz more. Podruþje Dalmacije spada u regiju Primorske Hrvatske. Regionalizacijom vinogradarskih podruþja (Pravilnik o vinogradarskim podruþjima.vinogradi u pravilu rodniji. a srednja godišnja temperatura (Drniš 13. Knina. Podregija Sjeverna Dalmacija podijeljena je na osam vinogorja: x x x x x x x x Vinogorje Zadar – Biograd Vinogorje Benkovac – Stankovci Vinogorje Pirovac – Skradin Vinogorje Knin Vinogorje Promina Vinogorje Drniš Vinogorje Šibenik Vinogorje Primošten 58 . . poput onih u okolici Primoštena. Ravnih Kotara. Podregija Sjeverna Dalmacija obuhvaüa podruþje Zadra i Šibenika s pripadajuüim otocima.

intenzivne boje i niske ukupne kiselost. Lastovo. i dr.poluotok Pelješac. Konavala. Šolta. Korþula. a vinograde nalazimo u krškim poljima. Mljet. Ivan Dolac. Sv. Hvar. Podregija Srednja i južna Dalmacija dijeli se na 12 vinogorja: x x x x x x x x x x x x Vinogorje Kaštela – Trogir Vinogorje Split – Omiš – Makarska Vinogorje Neretva Vinogorje Konavle Vinogorje Mljet Vinogorje Pelješac Vinogorje Korþula Vinogorje Lastovo Vinogorje Vis Vinogorje Hvar Vinogorje Braþ Vinogorje Šolta 59 . Podregiji pripadaju takoÿer i srednje i južno dalmatinski otoci. te poluotok Pelješac. sa srednjom godišnjom temperaturom od 16 °C i sumama temperatura u tijeku vegetacije od 2200 do 2300 °C.Podregija Srednja i južna Dalmacija Podregija Srednja i Južna Dalmacija obuhvaüa uski priobalni dio od Marine (kod Trogira) na sjeveru.. Ova je podregija najtopliji dio Dalmacije. zbog þega je prikladna za uzgoj sorata dugog vegetacijskog ciklusa i kasnog dozrijevanja. na brežuljcima i pristrancima od kojih su neki okrenuti moru i þuveni su položaji ove podregije (Dingaþ i Postup . a u krškim poljima aluvijalna i koluvijalna tla. Nedjelja – otok Hvar…). što omoguüava proizvodnju visokokvalitenih i vrhunskih vina naglašene alkoholiþnosti. Obilje topline uz dugotrajnu insolaciju utjeþe na nakupljanje visokog sadržaja šeþera u grožÿu uz istovremenu degradaciju grožÿanih kiselina. Od tipova tla pogodnih za vinogradarsku proizvodnju i u ovoj podregiji najþešüe susreüemo smeÿe tlo na vapnencu i crvenice. Reljef je tipiþno krški. Vis. pa do krajnjeg juga Hrvatske. Braþ. Veliki i Mali Drvenik.

1 Pregledni popis kultura i kultivara: Tradicijski kultivari vinove loze u Dalmaciji: Babica Babiü Bak Balbut Barjanka Bena Beretinjok bijeli Biloliska bijela Blatina Bljuzgavac Bodul Bogdanuša Bratkovina bijela Bratkovina crvena Cetinka Cibib Cipar Crljenak kaštelanski Crljenak viški Crnka ýihovac Debit Divjaka Dobriþiü Drnekuša vela Frmentun Galac Gegiü Glavinuša Grgiüevica Grk Gustopupica Kadarun Krivaja crvena Krkošija Kujundžuša Kurtelaška Lasina Lelekuša Ljutun Malvasija dubrovaþka Maraština Marinkoviüa grozje Medna Mekuja Mijajuša Mladenka 60 .2 TRADICIJSKI KULTIVARI DALMACIJE 3.2.3.

Muškat ruža Muškatel Ninþuša Pagadebit bijeli Palagružanka bijela Palaruša Paviciü Petovka Plavac mali Plavac mali sivi Plavac runjavac Plavac sobotovac Plavina Pošip bijeli Pošip crni Pošipica Prþ Prošip Pršljivka Rudežuša Silbijanac Siložder crni Svrdlovina crna Trišnjavica Tanetova loza Vela pergola Vlaška Vlaški crljenak Vranac Vugava crvena Vugava bijela Zadarka Zlatarica blatska Zlatarica vrgorska Žilavka Napomena: Boldom su otisnute sorte koje su detaljnije obraÿene

61

3.2.2 Pregled najznaþajnijih kultivara vinove loze Dalmacije: 3.2.2.1 CRLJENAK KAŠTELANSKI Kultura: vinova loza Taksonomija: Red - Rahmnales Porodica - Vitaceae Latinsko ime - Vitis vinifera ssp. sativa Sinonimi: Pribidrag, Tribidrag?, Zinfandel, Primitivo Službeni status: Sorta se nalazi na sortnoj listi Republike Hrvatske i Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze kao preporuþena za podregiju Srednja i južna Dalmacija. Rasprostranjenost: Do prije nekoliko godina ova sorta je bila praktiþno nestala iz hrvatskih vinograda, utvrÿivanjem njezine istovjetnosti sa Zinfandelom i Primitivom, te otkriüem da je jedan od roditelja Plavcu malom zanimanje za ovom sortom je poveüano i ponovo se širi na podruþju južne Dalmacije. Sorta se pod imenom Zinfandel i Primitivo uzgaja u Americi i Italiji kao gospodarski vrlo znaþajna. Botaniþki opis: Trs srednje bujan. List srednje velik, pentagonalan, duboko urezanih, otvorenih postranih sinusa. Sinus peteljke blago otvoren u obliku lire. Lice glatko, na naliþju srdnje guste pauþinaste dlaþice, a na žilama rijetke þekinjaste. Cvijet hermafroditan. Grozd srednje velik, srednje zbijen do zbijen, konusan ili piramidalan, þesto s krilcima. Bobica srednje velika, okrugla. Kožica tamno modra, meso soþno, neutralno. Dozrijeva srednje kasno, ranije u odnosu na Plavac mali. Rodnost joj je srednje velika i redovita. Kakvoüa iznad prosjeþna, redovito nakuplja visok sadržaj šeüera u grožÿu, uz nisku ukupnu kiselost. Daje vina intenzivne boje. Izražena je osjetljivost prema gljiviþnim bolestima, osobito prema Botrytisu. Povijest nastanka i korištenja Smatra se da je sorta Crljenak kaštelanski, odnosno Pribidrag, kako ga zovu u okolici Omiša, jedna od vrlo starih sorata koja je bila vrlo cijenjena i rasprostranjena još u srednjem vijeku pod imenom Tribidrag. Naime iz povijesnih izvora saznajemo da je Tribidrag uzgajao i Marko Maruliü, te da je svoje vino prodavao u Veneciju, a postojanje toponima Tribidrag na Visu i Hvaru svjedoþi o važnosti ove sorte u to vrijeme, kao i kvaliteti njenog vina po kom su ti lokaliteti dobili ime. Pretpostavlja se da se sorta poþela zapostavljati u vrijeme nakon dolaska plamenjaþe, pepelnice i filoksere iz Amerike te se na njeno mjesto širio Plavac mali, njen potomak. Razlog nestanku ove sorte treba tražiti u prvom redu u njenoj osjetljivosti na bolesti i nešto veüim uzgojnim zahtjevima u odnosu na Plavac mali. Zanimanje za ovu sortu ponovno je potaklo otkriüe da se pod sinonimom Zinfandel uzgaja u Americi, gdje je jedna od najpopularnijih sorata, a pod imenom Primitivo u Italiji. ýinjenica da je jedan od roditelja Plavca malog, te bliski srodnik (na razini roditelj-potomak) dalmatinskim sortama Plavini, Grku, Crljenku viškom i Vrancu govori u prilog tvrdnji da je to naša autohtona sorta.

62

Posljednjih godina više je tržišnih proizvoÿaþa vina posadilo ovu sortu s nakanom proizvodnje vina. Stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: Na prijelazu stoljeüa populacija Crljenka kaštelanskog u Dalmaciji bila je toliko mala da su nakon otkriüa da su roditeljski par Plavca malog Dobriþiü i Zinfandel, te logiþne pretpostavke da se ova sorta morala nekad uzgajati i u nas, prošle tri godine dok napokon 2001. godine nije pronaÿeno nekoliko trsova u Kaštelima, a nakon toga i u okolici Omiša i utvrdilo se da se u tim podruþjima sorta naziva Crljenak kaštelanski odnosno Pribidrag. Ovo je otkriüe dobilo veliki publicitet te je zanimanje za ovu sortu iznimno poraslo. No, kako je u Dalmaciji pronaÿeno svega 20-ak trsova i nije bilo moguüe nabaviti, niti tako brzo proizvesti dovoljnu koliþinu sadnog materijala, proizvoÿaþi su za sadnju vinograda nabavili cijepove Primitiva iz Italije, a neki þak i Zinfandela iz Kalifornije. Populacija dalmatinskog biotipa Crljenka kaštelanskog nastoji se što je moguüe više poveüati razmnožavanjem nekoliko pronaÿenih matiþnih trsova. Gospodarska vrijednost i koncept bussines plana: ýinjenica da je sorta gospodarski znaþajna i omiljena u Kaliforniji, kao i u Italiji, te da je bila jedna od najvažnijih sorta u Dalmaciji prije petstotinjak godina govori o gospodarskoj vrijednosti ove sorte, a svjetski odjek otkriüa podrijetla Zinfandela (koji je dugo bio misteriozan, pa su Amerikanci þak htjeli sortu proglasiti svojom, iako vinova loza nije autohtona vrsta tog kontinenta, veü su je sa sobom donijeli europski doseljenici) daje znaþajnu marketinšku prednost ovoj sorti. Sorta je prikladna za proizvodnju vrhunskih crnih vina dobe obojenosti, a obzirom na raniju dob dozrijevanja i visok sadržaj sladora prikladna je i za proizvodnju desertnih vina. Kako se sorta u Dalmaciji veü dugo ne uzgaja, napore treba uložiti u prilagoÿavanju tehnologije uzgoja u vinogradu, a napose utvrÿivanju optimalnog roka berbe i zaštiti od gljiviþnih bolesti. Bez obzira što se cijepovi sorte mogu nabaviti u susjednoj Italiji, ne smije se zanemariti dalmatinska populacija Crljenka kaštelanskog jer se ona vjerojatno, zbog duge izoliranosti, ponešto razlikuje od populacija u druge dvije zemlje. Prijedlog elemenata plana upravljanja: Primke ove sorte þuvaju se u Nacionalnoj kolekciji sorata vinove loze u Zagrebu, kao i u kolekciji Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu. S matiþnih trsova Crljenka kaštelanskog uzete su reznice za razmnožavanje, a njihovo je klonsko potomstvo posaÿeno u pokusni nasad na otoku Hvaru zajedno sa nekoliko klonova Primitiva i Zinfandela radi oþuvanja i prouþavanja unutarsortne raznolikosti. Vjerujemo da je buduünost sorte osigurana kroz njeno iznimno brzo širenje u proizvodnji, te da populacija ove sorte u Dalmaciji nikad više neüe biti dovedena na rub izumiranja.

63

64

3.2.2.2 DOBRIýIû Kultura: vinova loza Taksonomija: Red - Rahmnales Porodica - Vitaceae Latinsko ime - Vitis vinifera ssp. sativa Sinonimi: Šoltanski plavac, Šoltanac, Slatinjanac, Slatinjac, Dobrovoljac, Okruþanac, Crljenak slatinski Službeni status: Sorta je uvrštena na sortnu listu Republike Hrvatske i na Nacionalnu listu priznatih sorata vinove loze, kao preporuþena za podregiju Srednja i južna Dalmacija. Rasprostranjenost: Vrlo je slabo rasprostranjena te ju nalazimo najviše na otoku Šolti, ponešto na otoku ýiovu, a vrlo ju rijetko nalazimo na Braþu i susjednom priobalju (podruþje od Splita do Trogira). Nalazimo je najviše u starim nasadima, zajedno sa drugim sortama, te se od nje ne proizvode sortna vina. Botaniþki opis: Trs srednje bujan. List srednje velik, pentagonalan, peterodijelan, na naliþju gol, s izraženim zupcima na obodu. Cvijet morfološki i funkcionalno hermafroditan. Grozd srednje velik, srednje zbijen, koniþan, þesto s krilcima. Bobica mala, okrugla, srednje þvrstog mesa i neobojenog soka. Kožica tamnoplavo-crna. Rodi redovito, prinosi srednje visoki. Dozrijeva srednje kasno. Kakvoüa visoka, sadržaj šeüera u moštu je srednje visok do visok, niske do srednje kiselosti. Daje intenzivno obojena vina. Osjetljiva prema plamenjaþi, a prema ostalim bolestima prosjeþno. Povijest nastanka i korištenja: Nije poznato njezino podrijetlo, ali se smatra vrlo starom autohtonom sortom (Buliü, 1949). U prilog njezinoj autohtonosti na ovom podruþju govore i najnovija istraživanja, koja su utvrdila da je Dobriþiü, zajedno sa sortom Crljenak kaštelanski roditelj Plavcu malom. (Maletiü i sur., 2004). U prošlosti je bila vrlo cijenjena sorta, poglavito zbog svoje izrazite boje. Prema literaturnim navodima služila je uglavnom za „križanje“ (kupažiranje) s drugim crnim sortama za popravak boje. Ovo je svojstvo bilo osobito znaþajno u vrijeme intenzivnog izvoza dalmatinskih vina u zapadnoeuropske zemlje krajem 19. i poþetkom 20. stoljeüa kada su njihovi vinogradi propali od filoksere. Stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: Smatramo da je sorta vrlo ugrožena, jer ju nalazimo na vrlo uskom prostoru, a i tamo sporadiþno, uglavnom u starim nasadima. Novih nasada ove sorte nema, pa je trend populacije silazan. Gospodarska vrijednost i koncept bussines plana: Prema literaturnim navodima i osobnim iskustvima, smatramo da sorta ima znaþajan gospodarski potencijal. Zbog izražene trpkosti i intenzivne obojenosti i danas bi mogla doprinijeti kakvoüi crnih vina srednje Dalmacije, a vjerojatno bi mogla dati i kvalitetna sortna vina.

65

Prijedlog elemenata plana upravljanja: Obzirom na pretpostavljeni gospodarski potencijal napore valja usmjeriti ka gospodarskoj revitalizaciji.provesti sustavna istraživanja njezinih bioloških i gospodarskih svojstava. Sorta se nalazi u Nacionalnoj kolekciji sorata vinove loze. radi davanja preporuke o prikladnoj tehnologiji proizvodnje. te proizvesti inicijalnu koliþinu sadnog materijala za podizanje matiþnog nasada za potrebe daljnje reprodukcije. kao i u kolekciji Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu. provesti inventarizaciju uzgojnog podruþja. kao najboljem naþinu za trajno oþuvanje ugroženih sorata.Da bi se ovaj gospodarski potencijal mogao iskoristiti nužno je stvoriti preduvjete za njenu gospodarsku revitalizaciju . 66 .

Slakarinac Službeni status: Rasprostranjenost: Sorta je vrlo slabo rasprostranjena i nalazimo ju samo sporadiþno na podruþju Kaštela. U novije vrijeme kroz projekt revitalizacije kaštelanskih sorata nastoji se na njezinom ponovnom širenju u proizvodne nasade. a u internervalnim prostorima srednje guste pauþinaste dlaþice. plitko urezanih postranih sinusa.Vitaceae Latinsko ime . velikih bobica i hrskavog mesa koristila se i kao zobatica. u zrelosti blago posuta maškom. ali se nakon II svjetskog rata drastiþno smanjila zbog protežiranja visoko rodnih sorata u uzgoju. sadnjom manje koliþine za tu svrhu proizvedenih cijepova. eliptiþna. Rodnost joj osrednja ali redovita.2. te se populacija blago poveüava i ima uzlazni trend. pa se od nje proizvodio i þuveni prošek. na žilama na naliþju rijetke þekinjaste dlaþice. na Šolti. srcolik. Izražena osjetljivost prema pepelnici. Zbog rastresitog grozda. redovito nakuplja visok sadržaj šeüera u grožÿu uz ugodnu sortnu aromu.Rahmnales Porodica . Kožica crvenkasto-plava. sativa Sinonimi: Okatac. 67 . Cvijet hermafroditan. užitno. Dozrijeva ranije u odnosu na druge dalmatinske sorte. Lice glatko. hrskavo. Zbog toga interes meÿu proizvoÿaþima raste. Grozd srednje velik. no zbog male ishodišne populacije to ide vrlo sporo pa ju i dalje smatramo vrlo ugroženom. Botaniþki opis: Trs bujan.3 GLAVINUŠA Kultura: vinova loza Taksonomija: Red . Stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: Populacija joj nikad nije bila velika. u okolici Omiša. Nema je u þistim nasadima veü samo u manjem udjelu zajedno s drugim sortama tog podruþja. Meso þvrsto. Zbog visoke kakvoüe uvijek je bila cijenjena. Ugroženosti populacije dodatno doprinosi i uski areal uzgoja. List srednje velik. peterodijelan.2. a u lošijim godinama þesta je zaraza i s ostalim gljiviþnim bolestima. Povijest nastanka i korištenja Prema literaturnim podacima sorta se odavna uzgaja u Dalmaciji pa se smatra autohtonom i vjerojatno je nastala spontanim križanjem na ovom prostoru. blago rastresit. piramidalan. Glavinka. Bobica srednje velika ili velika. Kakvoüa iznad prosjeþna.Vitis vinifera ssp. te se redovito sadila u proizvodnim nasadima za popravak kakvoüe vina koja su se u Dalmaciji najþešüe proizvodila od mješavine sorata.3. ali i cijepljenjem na stalnom mjestu. a zbog tanke kožice i visokog sladora prikladna je i za sušenje.

Gospodarska vrijednost i koncept bussines plana: Glavinuša je nesumnjivo sorta visokog gospodarskog potencijala, te zbog toga ima opravdanja za provoÿenje njene revitalizacije. U tu svrhu nužno je evaluirati gospodarske karakteristike sorte, te prilagoditi tehnologiju proizvodnje zahtjevima ove sorte. Preduvjet veüem širenju u proizvodne nasade je i proizvodnja dostatnih koliþina sadnog materijala za što je potrebno podiüi matiþni nasad za daljnju reprodukciju. U do sada provedenim istraživanjima na podruþju Kaštela utvrÿeno je da je gotovo þitava populacija sorte zaražena virusima, pa üe za proizvodnju zdravog sadnog materijala vjerojatno trebat provesti odzdravljivanje kulturom tkiva in vitro. Prijedlog elemenata plana upravljanja: Unatoþ do sada uþinjenim naporima Glavinušu još uvijek smatramo jednom od ugroženijih sorata. Primke ove sorte þuvaju se i u Nacionalnoj kolekciji sorata vinove loze u Zagrebu, kao i u kolekciji Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu, no buduünost ove sorte može se trajno osigurati tek kroz njeno gospodarsko korištenje.

68

3.2.2.4 GRK Kultura: vinova loza Taksonomija: Red - Rahmnales Porodica - Vitaceae Latinsko ime - Vitis vinifera ssp. sativa Sinonimi: Korþulanac, Grk korþulanski, Grk lumbarajski Službeni status: Sorta je uvrštena na sortnu listu Republike Hrvatske i na Nacionalnu listu priznatih sorata vinove loze, kao preporuþena za podregiju Srednja i južnua Dalmacija. Rasprostranjenost: Grk je sorta vrlo uskog areala rasprostranjenosti. Uzgaja se gostovo iskljuþivo na otoku Korþuli, a najvažnije uzgojno podruþje su pjeskoviti položaji u okolici Lumbarde. Izvan otoka Korþule nalazimo ga rijetko i nema gospodarsku važnost. Botaniþki opis: Trs bujan. Mladice bujne, karakteristiþnog uspravnog rasta. List srednje velik do velik, pentagonalan, peterodijelan. Gornji postrani sinusi duboko, a donji postrani sinusi srednje duboko urezani, najþešüe otvoreni. Sinus peteljke otvoren u obliku slova U. Plojka kožasta, karakteristiþno povijenih rubova prema dolje, pa se þesto stjeþe pogrešan dojam da je to simptom zaraze virusima ili fitoplazmama. Lice glatko, naliþje dlakavo s rijetkim þekinjastim dlaþicama na nervaturi. Cvijet morfološki hermafroditan ali funkcionalno ženski. Grozd srednje velik do velik, dug, piramidalan, ponekad s jednim krilcem. Bobica okrugle, kožica debela i þvrsta, zlatno žute boje, a na osunþanoj strani jantarno žute. Meso je þvrsto i soþno, ugodne sortne arome. U grozdu nalazimo bobice razliþite veliþine, što je posljedica nejednolike oplodnje. Uz bobice nastale oplodnjom grozd redovito sadrži i bobice nastale partenokarpijom, koje su znaþajno manje i ne sadrže sjemenke. Dozrijeva srednje kasno. Rodnost ovisi o oplodnji, no i u uvjetima dobre oplodnje prinosi nikada nisu visoki. Sorta je nesumnjivo visokog kvalitativnog potencijala, nakuplja visoku koliþinu šeüera, no udio neoploÿenih bobica u grozdu ima utjecaj i na kakvoüu, jer partenokarpne bobice nakupljaju manje šeüera, a zadržavaju višu kiselost što se odražava i na svojstva vina. Povijest nastanka i korištenja: Sorta je vrlo stara i smatramo je autohtonom sortom otoka Korþule. U prilog njezinoj autohtonosti govori i þinjenica da je genetiþki vrlo srodan sa sortom Crljenak kaštelanski (u odnosu su roditelj potomak), za koju se zna da je srodna sa više drugih dalmatinskih sorata. Postoji i teorija o njezinom grþkom podrijetlu, a kao najveüi argument ovoj teoriji navodi se upravo njeno ime. No ime može takoÿer dolaziti i od karakteristiþne gorþine njezinih vina (grk=gorak). Sorta se nikad nije uzgajala u znaþajnoj mjeri izvan otoka Korþule. Slaboj rasprostranjenosti, unatoþ visokoj kakvoüi sorte, glavni je uzrok neredovita rodnost uslijed problema u oplodnji, odnosno morfološke graÿe cvijeta. Vina sorte Grk oduvijek su bila vrlo cijenjena, osobito ona sa lumbardskih pijesaka, a poznato po svojoj iznimnoj kakvoüi bio je desertno vino – prošek, koje se smatralo jednim od najkvalitetnijih dalmatinskih vina.

69

Stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: Iako je se sorta komercijalno uzgaja, usko podruþje uzgoja i slabi porast površina pod ovom sortom doprinose ranjivosti populacije ove sorte. Stvaranjem uvjeta za reprodukciju, a i poveüanim zanimanje za uzgoj Grka oþekuje se rast populacije ove sorte, no za veüe korištenje sorte u proizvodnji bilo bi znaþajno bolje istražiti probleme u oplodnji. Gospodarska vrijednost i koncept bussines plana: Sorta je sa visokim gospodarskim potencijalom koji nije odgovarajuüe iskorišten. Glavni razlog za to treba tražiti u nesigurnoj rodnosti. Stoga je kod ove sorte nužno posvetiti pozornost prilagodbi tehnologije vinogradarske proizvodnje, te istraživanju morfologije cvijeta i fenonofaze cvatnje i oplodnje. Naroþitu pozornost treba posvetiti odabiru prikladnih sorata oprašivaþa, koji se u vremenu cvatnje najbolje poklapaju sa Grkom, te utvrÿivanju njihovog udjela u vinogradu koji bi osiguravao dobru i redovitu oplodnju. Sorta je kod koje je zapoþela masovna klonska selekcija, te su zdravi trsovi posaÿeni u predbazni matiþni nasad. Klonsku selekciju potrebno je nastaviti, te na taj naþin osigurati proizvodnju certificiranog materijala za podizanje novih proizvodnih nasada. Uz proizvodnju vina redovite berbe trebalo bi potaknuti i proizvodnju prošeka po kojima je u prošlosti sorta bila þuvena. Prijedlog elemenata plana upravljanja: Sorta se uzgaja u proizvodnim nasadima, te se þuva u Nacionalnoj kolekciji sorata vinove loze u Zagrebu, kao i u kolekciji Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu, a posaÿen je i mali predbazni matiþni nasad. Daljnje oþuvanje ove sorte treba svakako provoditi kroz njezino bolje gospodarsko iskorištenje.

70

3.2.2.5 MALVASIJA DUBROVAýKA Kultura: vinova loza Taksonomija: Red - Rahmnales Porodica - Vitaceae Latinsko ime - Vitis vinifera ssp. sativa Sinonimi: Malvasia di Lipari, Malvasia di Sardegna (Italija), Malvasia de Sitges, Malvasia de Lanzarote (Španjolska) Veliki je broj sorata u svijetu koje u svom imenu nose rijeþ Malvazija ili Malvasija pa se one þesto pogrešno dovode u vezu. Ova grupa sorata genetiþki je vrlo raznolika, odnosno kod veüine nije utvrÿena srodnost, pa je takav sluþaj primjerice i izmeÿu Malvasije dubrovaþke i Malvazije istarske (najznaþajnije bijele sorte na podruþju Istre). Službeni status: Malvasija dubrovaþka uvrštena je na sortnu listu Republike Hrvatske, a na Nacionalnoj listi priznatih kultivara preporuþena je za podruþje podregije Srednja i južna Dalmacija. Na sortnoj listi navodi se pod pogrešnim imenom Malvazija dubrovaþka. Rasprostranjenost: Sorta se od davnina uzgaja na uskom podruþju Dubrovaþkog primorja, gdje ju nalazimo i danas. Nedavno je otkriveno da se pod gore navedenim sinonimima uzgaja na još nekoliko izoliranih toþaka na Mediteranu (Sicilija, Sardinija, Baleari…), te na Kanarskim otocima. Na svim tim podruþjima vrlo je uskog areala rasprostranjenosti, a njezina desertna vina vrlo su cijenjena. Opis: Trs srednje bujan. List mali do srednje velik, pentagonalan, peterodijelan s duboko urezanim sinusima. Plojka glatka, tamnozelena, naliþje golo s rijetkim þekinjastim dlaþicama po nervaturi. Cvijet morfološki i funkcionalno hermafroditan. Grozd srednje velik, dug, cilindriþan, þesto s krilcima. Mogu biti izrazito rastresiti ali i zbijeni. Bobice okrugle ili blago jajolike, male do srednje velike (veliþina bobice znaþajno varira). Meso je þvrsto, sok sladak i specifiþne sortne arome. Rodi osrednje i neredovito. Kakvoüa visoka. Redovito nakuplja visok sadržaj šeüera uz zadovoljavajuüu kiselost obzirom na podruþje uzgoja. Vrlo je fine i karakteristiþne sortne arome. Povijest nastanka i korištenja: Dugo se smatrala autohtonom sortom Dubrovaþkog primorja i vjerovalo se da se izvan tog uskog podruþja nigdje ne uzgaja. Nedavno je meÿutim otkriveno da je Malvasija dubrovaþka istovjetna sortama Malvasia di Lipari odnosno Malvasia di Sardegna u Italiji te Malvasia de Sitges odnosno Malvasia de Lanzarote koja se uzgajaju u Španjolskoj. Sorta se i tamo uzgaja od davnina i to samo na uskim vrlo ograniþenim podruþjima dajuüi þuvena vina visoke kakvoüe. Nije moguüe utvrditi na kom od tih mjesta je sorta nastala, a vrlo je vjerojatna i hipoteza da su sortu donijeli Grci u vrijeme kolonizacije Mediterana (smatra se da ime Malvasija potjeþe od imena grþkog otoka Monemvasija na kom je bila važna trgovaþka luka). Zanimljivo je da se ova sorte spominje u dokumentima Državnog arhiva još u 14 stoljeüu, kada se najþešüe sorte ne navode imenom veü samo kao crne i bijele, iz vremena kada datira i najstariji spomen neke sorte vinove loze uopüe (Pinot i Rizling).

71

U vrijeme Dubrovaþke republike sorta je imala istaknuto mjesto meÿu svim ostalim sortama vinove loze. Dok je ostalim vinima cijena bila strogo odreÿena, Malvasiji je bilo slobodno odrediti cijenu po volji, ali je njezin izvoz izvan Dubrovaþke republike bio ograniþen. Vino Malvasije tretiralo se kao lijek, a Dubravþani su njome þastili „najbolje prijatelje“, kao i „najljuüe neprijatelje“. Vina ove sorte oduvijek su bila iznimno cijenjena, pila su se i þuvala za iznimne zgode, a predaja kaže da sina nije mogao ženiti onaj koji na svojoj odrini nije imao posaÿenu Malvasiju dubrovaþku. Krajem 19. stoljeüa kada pepelnica dolazi iz Amerike u Europu populacija sorte postepeno se poþinje smanjivati zbog izuzetne osjetljivosti prema ovoj bolesti, te je sredinom 20. stoljeüa svedena na svega nekoliko trsova na jednoj odrini. Zbog toga je prije pedesetak godina gotovo potpuno nestala, te je populacija svedena na svega nekoliko trsova na jednoj „odrini“. Pred Domovinski rat je uspješno revitalizirana, da bi za vrijeme rat populacija ponovno pala na nekoliko stotina trsova. Posljednjih nekoliko godina ponovno se radi na njenoj evaluaciji i revitalizaciji. Stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: Nastojanjima na revitalizaciji sorte posljednjih je godina populacija porasla na gotovo 40 000 trsova na podruþju Vinogorja Konavle. Ugroženosti populacije doprinosi usku areal rasprostranjenosti, no obzirom na druga uzgojna podruþja u svijetu ne smatramo je više vitalno ugroženom. Kako se populacija Malvasije dubrovaþke razvijala izolirano smatramo da je s vremenom došlo do nakupljanja mutacija u populaciji, odnosno do razvoja unutarsortne varijabilnosti zbog þega se ona u manjoj mjeri može razlikovati od populacije sorte u Italiji ili Španjolskoj, te ne bi bilo dobro daljnji uzgoj sorte bazirati na uvezenom sadnom materijalu i na taj naþin izgubiti specifiþnosti domaüeg biotipa. Gospodarska vrijednost i koncept bussines plana: Sorta je vrlo visokog kvalitativnog potencijala i jedna od gospodarski najinteresantnijih bijelih sorata Dalmacije. Može dati jaka, ekstraktna vina s naglašenom sortnom aromom i razmjerno visokom kiselošüu, što ju izdvaja od veüine sorata koje se uzgajaju u Dalmaciji. Zbog rastresitog grozda i sitnih bobica iznimno je prikladna za sušenje, te se od nje tradicionalno proizvodio prošek, odnosno u drugim uzgojnim podruþjima desertna vina tehnologijom passito. Posljednjih je godina puno napravljeno na evaluaciji ove sorte, te proizvodnji baziþne koliþine sadnog materijala od kojeg je podignut i jedan proizvodni nasad, te su se na tržištu po prvi puta u novije vrijeme našli vino i prošek ove sorte. Ovim vinima izvrsne kakvoüe nedostaje meÿutim odgovarajuüa tržišna promocija, te bi trebalo razraditi odgovarajuüu marketinšku strategiju. Smatramo da sorta ima potencijal širenja i na druga uzgojna podruþja izvan vinogorja Konavle. Kako s uzgojem ove sorte nema iskustva u drugim podruþjima potrebno je podignuti manje pilot nasade te utvrditi gospodarska i tehnološka svojstva u tim podruþjima i eventualno dati preporuku za unošenje sorte kao preporuþene i za ta podruþja. Prijedlog elemenata plana upravljanja: Sorta se nalazi u Nacionalnoj listi kultivara vinove loze, kao i u kolekciji Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša. Obzirom na visok gospodarski potencijal i napore koji se ulažu u gospodarskoj revitalizaciju, daljnje oþuvanje sorte osigurat üe se kroz njeno komercijalno korištenje.

72

73 .

Malvasia del Chianti. Rasprostranjenost: Marštinu nalazimo na þitavom priobalju. Visokog kvalitativnog potencijala koji se oþituje na dobrim položajima. upravo zbog velike populacije i rasprostranjenosti u populaciji Maraštine uoþljiva je unutarsortna raznolikost. peterodijelan. kožica posuta toþkicama. Lice mjehurasto naborano. U uvjetima plodnih tala i obilne gnojidbe zbog višeg prinosa kakvoüa je osrednja.. Sinus peteljke zatvoren. U zrelosti mošt se odlikuje nižom ukupnom kiselošüu. Malvasia del Chianti. kod grozdova izloženih suncu jantarna. Prema Botrytisu nije osobito osjetljiva zbog rastresitog grozda i þvršüe kožice.Rahmnales Porodica . odnosno gdje je sorta nastala. Gornji postrani sinusi su zatvoreni i duboko urezani.Vitaceae Latinsko ime . ali redovite rodnosti. 2007. u usporedbi s drugim dalmatinskim sortama.3. Maraskin. no i tada je uglavnom korištena kao „zaþin“ drugim sortama. Malvasia bianca lunga (Italija) i Pavlos (Grþka) sinonimi za istu sortu (Šimon i sur. te dob dozrijevanja. iz Italije.6 MARAŠTINA Kultura: vinova loza Taksonomija: Red . sitne. rastresitost i oblik grozda. U Italiji je gospodarski znaþajna sorta. Povijest nastanka i korištenja: U Dalmaciji se uzgaja od davnina pa je smatrana hrvatskom autohtonom sortom. dug. 1949) da je sorta došla sa zapadne obale Jadranskog mora. sativa Sinonimi: Rukatac.2. Usporedbom SSR profila utvrÿeno je da su Maraština. okrugao ili srcolik. Cvijet morfološki i funkcionalno hermafroditan. No bilo je i mišljenja (Buliü. Malvasia bianca lunga.2. donji plitki i otvoreni. Botaniþki opis: Trs srednje bujan. Bobice okrugle. naliþje vunasto dlakavo. Pavlos Službeni status: Sorta je uvrštena na sortnu listu Republike Hrvatske i na Nacionalnu listu priznatih sorata vinove loze. Sorta je u prošlosti bila vrlo cijenjena. List srednje velik do velik.Vitis vinifera ssp. Višana. rastresit do srednje zbijen. Populacija sorte uglavnom stagnira. najþešüe u mješovitim nasadima. te da je istovjetna sa sortom Malvasia del Chianti. U veüoj mjeri nalazimo je na poluotoku Pelješcu i Lastovu. od Kvarnera do Dubrovaþkog primorja. srednje. Stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: Sorta u Dalmaciji ima. a u starijim zapisima navodi se da se prošek od Maraštine prodavao u ljekarnama. þesto s dva duga krilca (odatle sinonim Rukatac ruke). 74 .). Koristila se i za proizvodnju prošeka. Meÿutim. Dozrijeva srednje kasno do kasno. Krizol. Zbog toga ju ne smatramo osobito ugroženom. Jako osjetljiva prema pepelnici. Grozd srednje velik do velik. Stoga pri daljnjem razmnožavanju Maraštine treba nastojati saþuvati tu unutarsortnu varijabilnost. priliþno veliku populaciju koja je uz to i raštrkana na velikom podruþju. Ovim meÿutim nije razriješeno pitanje njezinog podrijetla. odnosno nazoþnost razliþitih tipova s obzirom na veliþinu. cilindriþan. zlatno žuta. a otkriüe otvara moguünost i za grþko podrijetlo sorte. Maraškin. nema znaþajnog poveüanja proizvodnih površina. kao preporuþena za podregiju Sjeverna i Srednja i južna Dalmacija.

Zbog toga je potrebno provesti detaljnu gospodarsku evaluaciju sorte. nužno je stvoriti preduvjete za proizvodnju kvalitetnog loznog sadnog materijala. te posaditi i saþuvati u kolekciju klonskih linija. 75 . s posebnim naglaskom na prilagoÿavanju tehnologije uzgoja i proizvodnje vina karakteristikama sorte. Obzirom na veliku populaciju sorte i uoþenu unutarsortnu raznolikost Maraština je jedna od sorata za koju ima opravdanja provesti postupak klonske i sanitarne selekcije radi izdvajanja i priznavanja klonova povoljnih proizvodnih svojstava. Prijedlog elemenata plana upravljanja: Sorta se uzgaja u proizvodnim nasadima. te se þuva u Nacionalnoj kolekciji sorata vinove loze u Zagrebu.Gospodarska vrijednost i koncept bussines plana: Jedna od sorata koja ima nesumnjiv gospodarski potencijal no unatoþ tome vrlo je slabo iskorištena. Da bi se omoguüilo veüe korištenje sorte u proizvodnim nasadima. prilagoÿenih na specifiþne okolišne uvjete. Ovaj nasad poslužit üe i za daljnju evaluaciju klonskih kandidata odnosno utvrÿivanje stabilnosti uoþenih razlika u gospodarski važnim svojstvima kao iduüi korak u postupku klonske selekcije. Sortu treba gospodarski bolje iskoristiti. kao i u kolekciji Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu. Pozornost napose treba posvetiti tehnologiji proizvodnje desertnih vina koja je u novije vrijeme potpuno zanemaren. a nedostaju na tržištu. a da bi se oþuvala unutarsortna raznolikost bilo bi poželjno provesti masovnu pozitivnu selekciju na þitavom podruþju uzgoja. prikupiti sve uoþene „tipove“.

76 .

naliþje golo s rijetkim þekinjastim dlaþicama po žilama. a prema ostalim bolestima osrednje. piramidalan. Lice tamnozeleno. što je posljedica problema u oplodnji. Stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: Zbog niske i neredovite rodnosti. crveno plava. Bobice okrugle i nejednolike veliþine i dozrelosti. 77 . Jako je osjetljiva prema pepelnici.2. U jednoj staroj njemaþkoj ampelografiji navodi se da je sorta Rosenmuskateller u Tirol donesena iz Hrvatske. a napose po iznimnom mirisu i aromi koja podsjeüa na divlje ruže.Cvijet morfološki hermafroditan ali funkcionalno ženski. List srednje velik. po þemu je dobila i ime. meso soþno.Rahmnales Porodica . Rosenmuskateller. nakuplja puno šeüera. trodijelan ili peterodijelan.Vitaceae Latinsko ime . Moscato rosa Službeni status: Sorta je uvrštena na sortnu listu Republike Hrvatske i na Nacionalnu listu priznatih sorata vinove loze. najþešüe rastresit. 1999). Botaniþki opis: Trs je slabije bujnosti. Grozd je srednje velik. Rosenmuskateller i Moscato rosa sinonimi ove sorte (Maletiü. Od nje su se proizvodila najþešüe desertna vina s visokim sadržajem alkohola i ostatkom neprovrela šeüera. te ponešto u susjednoj Italiji i Austriji. Postrani sinusi plitki ili srednje duboki. dug. pa je moguüe da je ona hrvatska autohtona sorta koja se proširila u okolne zemlje. no sigurno je potvrÿeno da su Muškat ruža poreþki. karakteristiþne muškatne arome. Dozrijeva rano. gdje se danas poduzimaju napori na gospodarskoj revitalizaciji.Vitis vinifera ssp. Visoke je kakvoüe.2. Rodnost je niska i neredovita. Sorte je oduvijek bila þuvena po visokoj kakvoüi svojih vina. Sorta se u manjoj mjeri uzgaja na podruþju Istre. okrugao. te osjetljivosti na pepelnicu populacija sorte se u Dalmaciji sve više smanjivala. Populacija sorte je mala i u ostalim podruþjima gdje se uzgaja.) navodi da se Muškat ruža u Dalmaciji koristio iskljuþivo za dobivanje crnog desertnog vina koje se prodavalo u trgovinama pod nazivom Muškat ruža omiški. Buliü (1949.7 MUŠKAT RUŽA Kultura: vinova loza Taksonomija: Red . pa je sorta danas praktiþno dovedena na rub izumiranja i gotovo ju je nemoguüe naüi u vinogradima. kao preporuþena za Srednju i južnu Dalmaciju. Muškat ruža poreþki. Rasprostranjenost: Muškat ruža u Dalmaciji je gotovo izumrla sorta te ju je u vinogradima vrlo teško naüi. Da bi se ublažila vrlo intenzivna muškatna arome þesto se vinificirao zajedno sa sortom Glavinuša koja je takoÿer prikladna za proizvodnju prošeka. Povijest nastanka i korištenja: Njezino podrijetlo nije sa sigurnošüu utvrÿeno. a ima izuzetnu aromu koja podsjeüa na divlje ruže. sativa Sinonimi: Muškat ruža omiški.3. Kožica debela. sinus peteljke usko izrezan i najþešüe zatvoren. uzrokovane lošom oplodnjom uslijed morfološke graÿe cvijeta.

te kapacitet proizvodnje desertnih vina vrhunske kakvoüe. Kod ove sorte je nužno uz uobiþajene postupke pri revitalizaciji. te pronaüi odgovarajuüa tehnološka rješenja u vinogradarskoj proizvodnji. a obzirom na gotovo izumrlu populaciju u Dalmaciji svakako bi trebalo duplikat posaditi i u Nacionalnu kolekciju u Zagrebu. kao što je utvrÿivanje gospodarskih karakteristika i osiguravanje preduvjeta za proizvodnju sadnog materijala. 78 . Italiji i Austriji smatramo vrijednim saþuvati i dalmatinsku populaciju. zbog þega. vjerojatno došlo do pojave nekih unutarsortnih razlika koje mogu biti znaþajne i za proizvodnju. zaslužuje revitalizaciju na prostoru Dalmacije. uslijed izoliranog uzgoja. Prijedlog elemenata plana upravljanja: Sorta se þuva samo u kolekciji Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu. S obzirom na sve navedena pozitivna svojstva sortu bi svakako trebalo revitalizirati i na taj naþin osigurati njen trajni opstanak na ovom prostoru.Gospodarska vrijednost i koncept bussines plana: Sorta je nesumnjive gospodarske vrijednosti. jer je za oþekivati da je kod nje. koja svakako ukljuþuju i pronalaženje sorte „oprašivaþa“ (koja cvate u isto vrijeme kad i Muškat ruža ali ima hermafroditan cvijet). Premda manje populacije ove sorte postoje u Istri. unatoþ nekim „manama“. detaljno istražiti reproduktivnu anatomiju. ima visoku reputaciju iz prošlosti.

piramidalan. te ju je izvjesni „Ninþeviü“. Vinþuša. opisujuüi u svojoj ampelografiji stanje sortimenta Dalmacije na poþetku 20. a sok bezbojan. no u grozdu nalazimo i manje bobice ali sve jednako dozrele. þesto s krilcem. ne nalazimo ju u þistim nasadima. sativa Sinonimi: Ninþevac. U zrelosti mošt sadrži veliku koliþinu sladora.Vitis vinifera ssp. Kakvoüa vrlo dobra. srednje dubokih. pentagonalan. u zrelosti posuta maškom. Prema predaji sorta je samonikla. srednje zbijen. rastresitiji grozd i krupnije bobice koristila se i kao zobatica. srednje velika do velika.2. Cvijet hermafroditan. Botaniþki opis: Trs srednje bujan. zatvorenih postranih sinusa. Meso mekano. tamnoplava. okolici Omiša i na otoku Braþu. Rasprostranjenost: Sorta je danas vrlo slabo rasprostranjena i nalazimo je ponešto u Kaštelima. Linþevac. prinosi srednje visoki ali redoviti.Vitaceae Latinsko ime .Rahmnales Porodica . Može se pretpostaviti da je sorta zapostavljena u vrijeme kad je mjerilo uspjeha proizvodnje bila koliþina. pronašao u okolici Solina. ali ju smatramo autohtonom sortom Dalmacije. te se u mješovitim vinogradima uvijek sadila u odreÿenom udjelu. Službeni status: Sorata se nalazi na Sortnoj listi Republike Hrvatske i Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze. Nema gospodarsko znaþenje. U novije vrijeme kroz projekt revitalizacije kaštelanskih sorata nastoji se na njezinom 79 . Lice glatko. Rasprostranjenosti ove sorte u to vrijeme zasigurno je doprinijela upravo intenzivna boja njenih vina. Ninþuša se vinificirala þista. Linþuša. Stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: Populacija ove sorte u 20. a ne kakvoüa vina. no þesto se dodavala ostalim sortama radi popravka boje. ali malu koliþinu kiselina grožÿa. soþno i slatko. Kožica tanka. S obzirom na veliki. te u okolici Sinja. Sinus peteljke najþešüe otvoren u obliku lire. jer u usporedbi s drugim sortama koje se danas uzgajaju ima niže prinose. naliþje vunasto dlakavo s izraženim þekinjastim dlaþicama na žilama. Prikladna za uzgoj na razliþitim tipovima tala i položajima. stoljeüu drastiþno se smanjila te je od najvažnije sorte splitskog kotara danas postala rijetka sorta. tamno zeleno. Povijest nastanka i korištenja Podrijetlo joj nije poznato. vina ove sorte odlikuje vrlo intenzivna boja.2. Prema bolestima nije osobito osjetljiva. Dozrijeva srednje rano. peterodijelan.3. Buliü. po kome je dobila ime. kao preporuþena za podregiju Srednja i južna Dalmacija. List velik.8 NINýUŠA Kultura: vinova loza Taksonomija: Red . stoljeüa navodi da je Ninþuša glavna sorta u istoþnom dijelu Splitskog kotara. Grozd srednje velik do velik. Bobica okrugla. što je bila vrlo cijenjena karakteristika u vrijeme velike potražnje i izvoza dalmatinskih vina u zapadnoeuropske zemlje koje je poharala filoksera.

pa üe ozdravljivanje u kulturi tkiva in vitro biti jedina moguünost za dobivanje zdravih biljaka. 2006). kao i u kolekciji Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu. napore treba uložiti i u stvaranje preduvjeta za njenu reprodukciju podizanjem manjeg matiþnog nasada. te je jedna od sorata koja zaslužuje gospodarsku revitalizaciju. no buduünost ove sorte treba trajno osigurati kroz njeno gospodarsko korištenje. no još uvijek ju možemo smatrati vrlo ranjivom. 80 . kao ni ostalih sorata koja se uzgajaju pretežito na podruþju Kaštela. evaluaciju gospodarskih svojstava i prilagoÿavanje tehnologije proizvodnje. Gospodarska vrijednost i koncept bussines plana: Ninþuša je u dosadašnjim istraživanjima pokazala visok gospodarski potencijal i opravdala reputaciju koju je imala u prošlosti. Uz napore na popularizaciji sorte kod proizvoÿaþa. Populacija sorte time se malo poveüala.ponovnom širenju u proizvodne nasade sadnjom manje koliþine za tu svrhu proizvedenih cijepova. ali i cijepljenjem na stalnom mjestu. U populaciji Ninþuše. do sada nismo uspjeli pronaüi zdrave matiþne trsove (Karoglan Kontiü. Prijedlog elemenata plana upravljanja: Sorta se þuva u Nacionalnoj kolekciji sorata vinove loze u Zagrebu.

okrugla. oprašena maškom.Vitis vinifera ssp. Nedjelja. mekog. Prema gljiviþnim bolestima nije osobito osjetljiv.2. bio jedna od najvažnijih sorata u Dalmaciji. srednje zbijen. þesto s krilcem. Postup. Gornji postrani sinusi duboki i preklopljeni. Zelenac. tipiþna sorta toplog juga. kao preporuþena za podregiju Srednja i južna Dalmacija. no jako varira u odnosu na položaj. po sadašnjim saznanjima. obojenost i aromatski profil grožÿa omoguüava proizvodnju vrhunskih vina. S obzirom na to smatra se da je. Sv. a naliþje vunasto dlakavo. prinosi su niži. peterodijelan. proširio u uzgoju na raþun svog roditelja Crljanka kaštelanskog. Lice lista mjehurasto naborana. što može dovesti do zabune jer uz Plavac mali postoje i neke druge sorte koje u svom imenu sadrže rijeþ „plavac“. 81 . na kojima su i neki od þuvenih položaja za uzgoj ove sorte (Dingaþ. 2004). pa se od njega dobivaju vina prosjeþne kakvoüe. no sadržaj šeüera. Greštavac. Hvar. Povijest nastanka i korištenja: Plavac mali oduvijek se smatrao hrvatskom autohtonom sortom. Potencijal kakvoüe je visok. List srednje velik. Bobica srednje velika. izraženih žila. Na Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze navodi se samo kao Plavac. Najznaþajnija je sorta podregije Srednja i južna Dalmacija.2. Plavac mali raširen je i u priobalju. što se odražava na lošiju kakvoüu. što je u novije vrijeme i nedvojbeno potvrÿeno. Genetiþkom analizom pomoüu SSR markera utvrÿeno je da je Plavac mali nastao spontanim križanjem sorata Crljenak kaštelanski (Zinfandel. Cvijet morfološki i funkcionalno hermafroditan. Sinus peteljke u obliku slova U ili lire.9 PLAVAC MALI Kultura: vinova loza Taksonomija: Red .Vitaceae Latinsko ime . Šarac Službeni status: Sorta je uvrštena na sortnu listu Republike Hrvatske i na Nacionalnu listu priznatih sorata vinove loze. Na škrtim tlima i položajima povoljne ekspozicije. na podruþju Kaštela. na plodnim tlima i u krškim poljima obilno. pentagonalan. Grozd malen do srednje velik. u usporedbi sa drugim dalmatinskim sortama. Rasprostranjenost: Plavac mali je. a donji pliüi i otvoreni. Konavala i u makarskom primorju. soþnog mesa i neobojenog soka. Dozrijeva vrlo kasno i zbog toga traži dobre položaje gdje se u vegetaciji nakupi velika suma efektivnih temperatura i sati sijanja sunca. zbog kasnog dozrijevanja. Rodi redovito i dobro. te da se zbog svojih dobrih karakteristika. a osobito ako su okrenuti moru. koji je u vremenu prije filoksere.Rahmnales Porodica . Ivan Dolac…). prvenstveno dobre i redovite rodnosti. gdje ju nalazimo u veüini vinogorja. tamnozeleno.3. Zelenak. Botaniþki opis: Trs srednje bujan do bujan. posutih rijetkim þekinjastim dlaþicama i crvenkastih uz peteljkinu toþku. Crvenak. þvrsta. relativno mlada sorta. a osobito na vinogorjima Braþ. Kožica tamnoplavo-crna. þesto preklopljen. Pelješac i Korþula. U uvjetima plodnih tala i krških polja þesto preobilno rodi. Pagadebit crni.. U zrelosti bobice þesto nejednoliko obojene i dozrele. Primitivo) i Dobriþiü (Maletiü i sur. piramidalan. sativa Sinonimi: Crljenak mali. malih uzgojnih zahtjeva i manje osjetljivosti prema gljiviþnim bolestima.

te da se sadila na krševitim i suhim položajima po þitavoj Srednjoj i južnoj Dalmaciji. ili gotovo svemu vinu…“ Uz crna vina od Plavca malog nerijetko su se proizvodili opoli. Ako se u daljnjim istraživanjima ne pronaÿe dovoljno zdravih trsova. testiranje na zakonom propisane viruse pokazalo je da je vrlo mali postotak trsova „bezvirusno“. nesumnjivo predstavlja nedostatak certificiranog sadnog materijala. Nažalost. Obzirom na gospodarski znaþaj i raširenost u proizvodnji za ovu sortu nije potrebno poduzimati dodatne mjere za oþuvanje. Jedna je od sorta koja je poznata i izvan Hrvatske. Prikladan za dobivanje vrhunskih vina pri þemu treba voditi raþuna o izboru prikladnih položaja. ili gotovo sve vinograde. jer se i danas najvažnija crna sorta podregije Srednja i južna Dalmacija. Plavac mali vrlo je prikladna sorta za proizvodnju prošeka. vjerojatno üe se morati pribjeüi i ozdravljivanju nekih gospodarski interesantnih tipova. Prijedlog elemenata plana upravljanja: Sorta se nalazi u Nacionalnoj kolekciji sorata vinove loze. pa je trend populacije uzlazan. a i novija iskustva. kao i u kolekciji Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša. stoljeüa navodi da je veü tada Plavac mali bio glavna sorta za dobivanje „vatrenih“ crnih vina. pa ako se daljnje razmnožavanje sorte nastavi samo od zdravih trsova realna je opasnost od gubitka unutarsortne raznolikosti. Gospodarska vrijednost i koncept bussines plana: Sorta je dokazanog gospodarskog potencijala. vina dobivena brzom preradom crnog grožÿa. Pri plasmanu ovih desertnih vina vrhunska reputacija sorte bit üe velika prednost. pišuüi svoju ampelografiju poþetkom 20. „Ona je prekrila sve. pa bi trebalo potaknuti veüe korištenje sorte u proizvodnji. U kolekciji u Splitu sakupljen je i veüi broj divergentnih genotipova prikupljenih iz raznih podruþja Dalmacije sa nakanom oþuvanja unutarsortne varijabilnosti. Uoþena je velika raznolikost u populaciji sorte. Stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: Jedna je od dalmatinskih sorata þija populacija nije ugrožena. Sorta je znaþajno zastupljena i u mladim nasadima. i podloga je svemu. a prema upisniku proizvoÿaþa grožÿa i vina na treüem je mjestu po zastupljenosti u sortimentu Republike Hrvatske (iza Graševine i Malvazije istarske). pa joj je i pozicija na tržištu vrlo povoljna. Najveüi problem za daljnje poticanje korištenja sorte u proizvodnji. 82 . a u nekim podruþjima od prosušenog grožÿa proizvodio se i prošek.Buliü (1949). Obzirom na starije literaturne navode. Vino Plavca malog prvo je vino sa zaštitom zemljopisnog podrijetla u Republici Hrvatskoj. Kod Plavaca malog zapoþeta je masovna pozitivna selekcija u svim znaþajnijim podruþjima uzgoja. što govori u prilog nastavka individualne klonske selekcije radi dobivanja priznatih klonova koji se u nekom gospodarski važnom svojstvu istiþu od prosjeka populacije.

83 .

Redovito nakuplja visok sadržaj šeüera.10 ZLATARICA BLATSKA BIJELA Kultura: vinova loza Taksonomija: Red . Grozd malen do srednje velik. odnosno za popravak kakvoüe drugim sortama. rastresit. Pod istim imenom nalazimo je kao preporuþenu za Podregiju Dalmatinska zagora. sativa Sinomimi: nisu poznati. peterodjelan. ali i danas populacija broji jedva nekoliko stotina trsova. Kako su Bratkovina bijela i Pošip sorte vrlo uskog areala rasprostranjenosti i nalazimo ih gotovo iskljuþivo na otoku Korþuli. te su je kasnije vinogradari zbog dobrih svojstava uoþili i dalje vegetativno razmnožavali. meÿutim za pretpostaviti je da se ovdje misli na drugu sortu – Zlataricu vrgorsku. kao „zaþin“. Prije 10ak godina bila je svedena na doslovno nekoliko trsova.Vitis vinifera ssp. Nema proizvodnih nasada ove sorte. prozirna.3.Vitaceae Latinsko ime . Zlatarica blatska nije istovjetna sa sortom Zlatarica koja se uzgaja u podruþju Vrgorca i Dubrovnika. Cvijet morfološki hermafroditan. O sorti i njezinom uzgoju vrlo je malo podataka. godine uvrštena je na sortnu listu Republike Hrvatske. a funkcionalno ženski. Opis: Trs srednje bujan do bujan. Službeni status: Od 2002. te da se u vinogradima sadila u manjem postotku. Peteljka duga i krhka. obrnuto jajolike. Zlataricu blatsku s pravom smatramo autohtonom sortom otoka Korþule. Rasprostranjenost: Nalazimo je gotovo iskljuþivo na otoku Korþuli. te smatramo da može stati uz bok najkvalitetnijih bijelih 84 . no vjerojatno je nastala spontanim križanjem. dug. niti sustavnog rada na njenoj gospodarskoj revitalizaciji. Pretpostavlja se da nikad nije bila jako raširena. Osjetljiva prema plamenjaþi. Postrani sinusi srednje duboki i potpuno preklopljenih isjeþaka. Stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: Populacija Zlatarice blatske izrazito je mala i vezana gotovo iskljuþivo uz otok Korþuli. Lice glatko. piramidalan. roditelj sorte Pošip. Gospodarska vrijednost i koncept bussines plana: Prema iskustvima starijih vinogradara i oskudnim literaturnim podacima gospodarski potencijal Zlatarice blatske vrlo je visok. S vremenom je potpuno zapostavljena.2. gdje se navodi pod imenom Zlatarica. List srednje velik. žuta. Bobice srednje velike do velike. interesom i zalaganjem nekih lokalnih proizvoÿaþa uz pomoü Agronomskog fakulteta sorta je razmnožena.Rahmnales Porodica . pentagonalan. naliþje golo s rijetkim þekinjastim dlaþicama na nervaturi. sortna aroma. Zbog toga smatramo da je sorta vrlo ugrožena i ranjiva.2. koja se uzgaja u tom podruþju. þesto s dobro razvijenim krilcima. Rodi redovito. Pouzdano se zna da je sorta. a nalazi se i na Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze kao preporuþena sorta za podregiju Srednja i južna Dalmacija. zbog þega su pri neprilagoÿenoj zaštiti od bolesti þeste štete u vrijeme cvatnje. kakvoüa izuzetna. Kožica tanka. vjerojatno zbog nižeg prinosa i osjetljivosti ka plamenjaþi. zbog þega u zrelosti može doüi do otkidanja bobica pri jaþem vjetru. uz Bratkovinu bijelu. prinosi niski do srednje visoki. Povijest nastanka i korištenja: Podrijetlo sorte nije moguüe toþno utvrditi. a karakterizira ju fina.

puna.dalmatinskih sorata. njezina gospodarska revitalizacija najsigurniji je naþin za trajno oþuvanje i sprjeþavanje opasnosti od njezinog izumiranja. jaka. ne proizvodi niti jedan rasadnik u Hrvatskoj. zbog þinjenice da sorta trenutno nema gospodarsko znaþenje. Sorta se sada nalazi u Nacionalnoj kolekciji sorata vinove loze na Agronomskom fakultetu. kao i u kolekciji sorata vinove loze pri Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu. Vina ove sorte mogu biti izvrsne kakvoüe. odgovarajuüim uzgojnim mjerama u vinogradu i enološkim postupcima. naglašene sortne arome. kao i u popularizaciju i prezentaciju sorte. svježa. u protivnom moglo dogoditi. ekstraktna. Da bi se moglo pristupiti gospodarskoj revitalizaciji nužno je provesti sustavna istraživanja radi toþnog utvrÿivanja njezinih gospodarskih svojstava. Prijedlog elemenata plana upravljanja: Kako se radi o vrlo zanimljivoj sorti za uvoÿenje u proizvodnju. Druga znaþajna zapreka za komercijalni uzgoj je nemoguünost nabave sadnog materijala za podizanje vinograda koji. Stoga napore treba uložiti i u stvaranje preduvjeta za proizvodnju loznog sadnog materijala. što bi se obzirom na malu populaciju i vrlo usko podruþje uzgoja. te na taj naþin proširiti paletu vrhunskih vina od autohtonih sorata vinove loze. Prikladna su i za duže þuvanje. 85 . te davanja preporuke o prikladnosti za proizvodnju razliþitih tipova vina. harmoniþna. pa vjerojatno ima i potencijal za proizvodnju desertnih vina. Kod sorata poput Zlatarice blatske u ovom trenutku ne postoje preduvjeti za komercijalno korištenje. Zbog toga smatramo da je vrijedno uložiti napore u ravitalizaciju ove sorte.

kao i vrlo malih i ugroženih populacija nije moguüe kupiti gotove cjepove. Prema Zakonu o vinu Republike Hrvatske samo vina od ovih sorata mogu nositi oznaku zaštite zemljopisnog podrijetla. podiüi sanitarno provjerene. Dobriþiü. Ninþuša. odnosno od njih se mogu proizvoditi vrhunska i kvalitetna vina na odreÿenoj podregiji. Muškat ruža crni. Debit.Podregija Sjeverna Dalmacija: Maraština. Malvasija dubrovaþka bijela. Plavina. To znaþi da kod njih nije provedena klonska selekcija.3 STANJE TRADICIJSKIH KULTIVARA 3. Bratkovina. kojem se kao deklarirani naziv koristi samo ime Crljenak. Stoga je nužno pokrenuti sustavnu selekciju gospodarski znaþajnih sorata. neke lokalno specifiþne i rijetke sorte na taj su naþin oþuvane do danas. Na pragu ulaska u Europsku uniju.3. Debit. Obje ove liste vrlo su þesto neprecizne u pogledu nazivlja i sinonima. Debit. Kurtelaška bijela. Babiü.Podregija Srednja i južna Dalmacija: Maraština.3. Za autohtone sorte vinove loze ne postoje posebni reprodukcijski matiþni nasadi. Okatac crni. þime je dozvoljena proizvodnja i promet njihovog sadnog materijala. sorte vinove loze obuhvaüene su i nacionalnom listom priznatih kultivara vinove loze koja je utvrÿena Pravilnikom o nacionalnoj listi priznatih kultivara (NN 159/04). dok se za sortu Bogdanuša navodi sinonim Mladenka iako je nedvojbeno dokazano da se radi o dvije razliþite sorte. Prþ. Plavac. Crljenak. Stariji vinogradari još uvijek znaju razmnožavati lozu cijepljenjem na stalno mjesto i na taj naþin razmnožavati sorte iz starijih nasada. Pošip bijeli. Vlaška. dok za one lokalne važnosti. a posebice za revitalizaciju i gospodarsko korištenje tradicijskih sorata vinove loze. gdje je u prometu gotovo iskljuþivo „certificirani“ sadni materijal (razmnožavan od trsova koji su prošli sustav klonske selekcije te su garantirano „bezvirusni“) ovo može predstavljati dodatnu prepreku za oþuvanje. U skupini preporuþenih sorata za podruþje obalnog dijela Dalmacije uvrštene su slijedeüe sorte koje smatramo autohtonima: . Cetinka. Grk. U sustavu reprodukcije nalazi se manji broj gospodarski znaþajnih sorata. Takoÿer ovim listama nisu obuhvaüene sve sorte za koje smatramo da imaju gospodarski potencijal. Tako se primjerice kao deklarirano ime Plavca malog na nacionalnoj listi priznatih kultivara navodi samo naziv Plavac. Zadarka i Svrdlovina crna . pa je nužna ažurnija izmjena podataka u ovim službenim dokumentim u skladu s rezultatima istraživanja i gospodarske evaluacije autohtonog sortimenta radi lakšeg uvrštavanja u proizvodnju i promet vina zanemarenih i zaboravljenih autohtonih sorata visokog kvalitativnog potencijala. Drnekuša. predbazne matiþne nasade za proizvodnju certificiranog sadnog materijala. Unutar nacionalne liste sorata vinove loze definirana je skupina preporuþenih sorata za svaku od vinogradarskih podregija Republike Hrvatske. zakonski okviri i prijedlozi za poboljšanje: Vinova loza. Sortnom listom obuhvaüen je i veüi broj autohtonih sorta vinove loze. te se i za one þiji se cijepovi proizvode može kupiti samo sadni materijal najniže kvalitetne kategorije „standard“. veü se reznice za proizvodnju sadnog materijala uzimaju iz proizvodnih nasada. Hrvatske autohtone sorte nisu do sada bile u sustavu genetiþke i sanitarne selekcije. Plavina. Babiü. Za sortu Babiü ne navodi se primjerice potvrÿeni sinonim Rogozniþka. a sliþan je sluþaj i sa sortom Crljenak kaštelanski. te da nisu testirane na gospodarski važne viruse. Lasina. kao gospodarski znaþajna kultura. Mladenka. Za sorte 86 . Pošip bijeli. Na podruþju Republike Hrvatske dozvoljeno je uzgajati sve kultivare vinove loze obuhvaüene ovim dvjema listama.1 Postojeüe stanje. Bogdanuša. Osim sortnom listom. uvrštena je na sortnu listu Republike Hrvatske. Zlatarica. Vigava.

te je dokazana njihova autohtonost (Plavac mali=Zinfandel x Dobriþiü. Kao rezultat ovih nastojanja podignut je kolekcijski nasad. dr.ing. 3. prof.3. 1999.vrlo malih populacija i lokalne važnost nužno bi bilo posaditi barem manje. koji su uz potporu Ministarstva znanosti. provedeni ili su još u tijeku. biometriku i oplemenjivanje pokreüe novi projekt inventarizacije. Cilj je ovog i nekoliko drugih projekata. Ivan Pejiü Silvio Šimon. Ivan Pezo. ova nastojanja ubrzo je prekinuo rat. 2008…). Crljenak kaštelanski=Pribidrag=Tribidrag=Primitivo (I)=Zinfandel (USA). Krajem 90-tih svjesni važnosti ovog posla isti tim struþnjaka u suradnji sa kolegama sa Zavoda za genetiku.2 Elementi istraženosti i oþuvanja tradicijskih kultivara 3. Crespan et al. Malvasija dubrovaþka=Malvasia delle Lipari=Malvasia di Sardegna=Malvasia de Sitges (E). Ministarstva poljoprivrede. Jasminka Karoglan Kontiü. 2006. Maletiü et al. s posebnim naglaskom na podruþje Dalmacije. Tim istraživaþa þine znanstvenici iz Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo: prof. 2004. prof..dr. te znanstvenici iz Zavoda za genetiku. sc. Metode korištene u ampelografskoj i genetiþkoj karakterizacije meÿunarodno su dogovorene u okviru projekta GENRES 081 “European Network for Grapevine Genetic Resources Conservation and Characterization”. Pošip bijeli=Zlatarica blatska bijela x Bratkovina bijela. dipl. Maletiü et al. Nikola Miroševiü Darko Preiner. ing. Zduniü et al. karakterizacije i oþuvanja tradicijskih kultivara Poþeci rada na oþuvanju autohtonog sortimenta vinove loze sežu još u vrijeme prije Domovinskog rata kad se na Agronomskom fakultetu na Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo u okviru projekta Ministarstva znanosti „Banka gena Vitis sp.3. 87 . Goran Zduniü dr. kojem se 1998.dr. a meÿunarodna suradnja na izradi baze podataka i karakterizaciji svih sorata vinove loze nastavlja se i danas u okviru tekuüeg europskog projekta GrapeGen 06. te izvršiti njihov detaljan ampelografski opis i genetiþku karakterizaciju.2. Maletiü i sur.“ zapoþelo kolekcionirati i karakterizirati sorte vinove loze u Hrvatskoj. biometriku i oplemenjivanje: prof.3. sc. Sve pronaÿene sorte kolekcionirati. Kao rezultat ovih projekata utvrÿeno je identiþan genetiþki profil nekih sorata. Nažalost. Istraživanjima u ovom podruþju bave se još i struþnjaci iz Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša: mr. sc. 2004. sortno þiste vinograde (ne nužno bezvirusne) za proizvodnju standardnog sadnog materijala. a prikupljenim materijal uništen je uslijed ratnih razaranja. 3. koje je osobito bogato autohtonim sortama. a za neke sorte utvrÿeni su roditelji. provesti detaljnu inventarizaciju vinogradarskih podruþja Hrvatske.2 Projekti inventarizacije. Babiü=Rogozniþka. dipl. te su napravljeni genetiþki profili (pomoüu SSR markera).. lokalne uprave i nekih meÿunarodnih institucija. sc. 2002). pridružio i Agronomski fakultet u Zagrebu. ampelografske i genetiþke karakterizacije autohtonih sorata vinove loze. dr. Piljac i sur.1 Institucije i struþnjaci koji se bave autohtonim sortama vinove loze Vodeüa institucija u istraživanjima i oþuvanjem autohtonih sorta vinove loze je Agronomski fakultet Sveuþilišta u Zagrebu.2. sc. odnosno potvrÿeno je da su razliþita imena u razliþitim podruþjima Dalmacije ili pak u nekim susjednim zemljama tek sinonimi za istu sortu (Brajdica crna=Plavina=Plavka. ampelografski opisi i foto-dokumentacija veüeg broja sorata.sc. Edi Maletiü.

kao i za održavanje kolekcije u Zagrebu dio sredstava osigurala je Švedska agencija za razvoj (SIDA) i Nordijska banka gena (NGB) u okviru projekta SEEDNet. Pri Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu zapoþeto je 2005. koji uz evaluaciju nekih autohtonih sorata (Pezo i sur. 3. Uz Agronomski fakultet u Zagrebu istraživanja autohtonog sortimenta provode i struþnjaci iz Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša. Primke se popunjavaju cijepljenjem na stalno mjesto. a opisi i genetiþka karakterizacija primki nastavljaju se i u okviru tekuüeg meÿunarodnog projekta GrapeGen 06. te na taj naþin predstavljaju siguran duplikat pojedinih sorata. Kolekcija je podignuta cijepljenjem na stalno mjesto unaprijed posaÿenih loznih podloga. te se u mnogim sluþajevima ovdje þuvaju istovjetni genotipovi kao u kolekciji u Zagrebu (u velikom broju sluþajeva plemke su i uzete iz kolekcije u Zagrebu).3. dok je nekolicina rijetkih sorata zastupljena sa manjim brojem trsova. Posao na uspostavi kolekcije pokrenut je paralelno s inventarizacijom vinogradarskih podruþja kojoj je bio cilj prikupiti i saþuvati sve preostale genotipove. vode i projekte revitalizacije sorata Prþ i Dobriþiü. a prijavljena je i u meÿunarodnu bazu kolekcija vinove loze osnovane u okviru meÿunarodnog projekta GENRES 081. s posebnim naglaskom na one najugroženije þija je populacija nerijetko bila svedena na nekoliko trsova u starim i zapuštenim vinogradima i koje su na taj naþin spašene od izumiranja u posljednjem trenutku. a u nekim sluþajevima proizvode se gotovi cijepovi za sadnju. Kolekcija je najveüim dijelom podignuta cijepljenjem na stalno mjesto na podlozi Berlandieri x Riparia SO4. 2008.Istraživanje autohtonog sortimenata dovelo je do zakljuþka da mnoge od sorata koje su danas u sortimentu vrlo rijetko zastupljene imaju visok gospodarski potencijal. 88 .) i podizanje kolekcije autohtonih sorata. U kolekciji su sakupljene ponajprije sorte s podruþja Dalmacije. Crljenka kaštelanskog i nekih sorata kaštelanskog podruþja pokrenuti projekti gospodarske revitalizacije.2. 2006. Zduniü i sur.. U kolekciji se provodi ampelografska i genetiþka evaluacija primki. te veüi broj genotipova Crljenka kaštelanskog i Plavca malog prikupljenih sa razliþitih uzgojnih podruþja radi evaluacije i oþuvanja unutarsortne varijabilnosti. Za podizanju kolekcije u Splitu. pa su za neke od njih poput Malvasije dubrovaþke.. a pri njenom podizanju poštovao se princip da svih pet trsova jedne primke potiþu od istog matiþnog trsa.. Kolekcija sadrži 90 primki razliþitih genotipova od kojih se pretpostavlja da je 60 razliþitih sorata. Kolekcija danas broji 120 genotipova. Utemeljena je 2001. godine podizanje kolekcije sorata vinove loze. a manji dio primki posaÿen je gotovim cijepovima. a broj primki i dalje se svake godine poveüava paralelno sa terenskim istraživanjima.3 Kolekcijski nasadi vinove loze Nacionalna kolekcija sorata vinove loze nalazi se na znanstveno-nastavnom pokušalištu „Jazbina“ Agronomskog fakulteta Sveuþilišta u Zagrebu. godine s nakanom kolekcioniranja i oþuvanja svih sorta vinove loze za koje se smatra da su autohtone na podruþju Republike Hrvatske. Veüina primki zastupljena je sa 5 do 10 trsova.

Zbog toga je nužno da nadležno Ministarstvo poljoprivrede pronaÿe moguünost za dugoroþno financiranje programa klonske selekcije autohtonih sorata vinove loze. virusom mozaika gušarke ArMV. te je ovog proljeüa podignut matiþni nasad u okolici Zadra. u odnosu na prosjek sorte). država bi i u okviru mjera poticaja trebala dodatno stimulirati rasadniþare da se ukljuþe u 89 . Kod ovih sorata. radi podizanja predosnovnih matiþnih nasada za proizvodnju certificiranog sadnog materijala. Malvasija dubrovaþka. u naþelu nedostaje i odgovarajuüa marketinška strategija koja bi pomogla njihovom plasmanu na tržištu. Brojna predavanja. oþuvanje i gospodarsku revitalizaciju tradicijskih kultivara Rad na oþuvanju i gospodarskoj revitalizaciji autohtonih sorata vinove loze posljednjih desetak godina znaþajno je pridonio njihovoj promociji. Pošip). razlika u dobi dozrijevanja. Uz zanimanje domaüih potrošaþa. a najþešüi je LRV-tip3 (Karoglan Kontiü i sur. Debit. Maraština. þlanci u struþnim þasopisima kao i u dnevnom tisku potakli su zanimanje proizvoÿaþa grožÿa i vina za uzgojem autohtonih sorata. U ovom smislu autohtone sorte vinove loze možemo podijeliti u tri kategorije: 3. Plavina.. postoji institucija koja je zadužena za ovaj poslao. Utvrÿeno je da je u prosjeku preko 85 % trsova u populaciji sorata u Dalmaciji zaraženo barem s jednim od tih virusa. Stvaranje preduvjeta za proizvodnju certificiranog loznog sadnog materijala Za komercijalno važne sorte vinove loze þiji se cijepovi proizvode u loznim rasadnicima nužno je zapoþeti sa genetiþkom i zdravstvenom selekcijom. te za provoÿenje selekcije ostalih sorata i podizanje novih nasada neophodno je osigurati siguran izvor financiranja. Masovna pozitivna selekcija ovih sorata financirana je iz nekih znanstvenoistraživaþkih projekata. Grk. a porasla je i njihova potražnja na tržištu. Ovdje se radi o vrlo vrijednom materijalu (jer je to jedini predbazni matiþni nasad autohtonih dalmatinskih sorata) iz kojega üe se moüi uzimati reznice za proizvodnju bezvirusnog sadnog materijala.4 3. no za veüe korištenje u proizvodnji nedostaje sadni materijal odgovarajuüe kvalitetne kategorije. Vugava. sadržaju šeüera. U uzgojnim podruþjima ovih sorata obilježeni su sortno tipiþni matiþni trsovi i trsovi koji pokazuju neku pozitivno gospodarski važno svojstvo (npr. i turisti koji dolaze u Hrvatsku žele kušati naše autohtone proizvode.4. Klonska selekcija vinove loze dugotrajan je i skup posao i veüina loznih rasadnika nema dovoljnu ekonomsku snagu da bi ga financirala. Za niti jednu od autohtonih sorata vinove loze nije proveden postupak selekcije. Ovako povoljno „klimu“ nije meÿutim moguüe iskoristiti na odgovarajuüi naþin jer za mnoge sorte ne postoje preduvjeti za gospodarsko korištenje. Za održavanje ovog matiþnog nasada. popularizaciji i razvoju svijesti o potrebi oþuvanja biološke raznolikosti sorata vinove loze. jer osigurava oþuvanje i veüe korištenje u proizvodnji naših autohtonih sorata.1 MJERE ZA UPRAVLJANJE TRADICIJSKIM KULTIVARIMA Prijedlog mjera za promociju. Kako bi proizvodnja certificiranog sadnog materijala trebao biti jedan od strateških ciljeva hrvatskog vinogradarstva na pragu ulaska u europsku uniju. obojenosti kožice i sl. prinosu. meÿu kojima vina od autohtonih.1. te virusima uvijanja lišüe LRV-tip1 i LRV-tip3). Na Agronomskom fakultetu u Zagrebu zapoþeta je masovna pozitivna selekcija za nekoliko gospodarski važnih autohtonih sorata (Plavac mali. 2006). za razliku od ostalih vinogradarskih zemalja Europe. aromi. lokalno specifiþnih sorata imaju istaknuto mjesto. niti u Republici Hrvatskoj.4.1 Sorte koje imaju komercijalni znaþaj. no daljnje održavanje matiþnog nasada i nastavak individualne klonske selekcije nije moguüe financirati iz tih izvora. Svi matiþni trsovi testirani su na prisutnost þetiri ekonomski najštetnija virusa (Zakonom o sjemenu i sadnom materijalu utvrÿeno je da certificirani sadni materijal ne smije biti zaražen virusom lepezastog lista GFLV. Od zdravih matiþnih trsova proizveden je sadni materijal cijepljenjem na bezvirusnu podlogu. kao i kod ostalih.3.

U ovom nasadu provodit üe se. x x Sa oznaþenih matiþnih trsova uzeti reznice. Uvoÿenje sorte u proizvodnju i marketinške aktivnosti Ovaj inicijalni matiþni nasad treba posaditi kod proizvoÿaþa (vinogradara i vinara) koji bi pokazao interes za uzgoj ove sorte i održavanje matiþnog nasada.1. radi olakšavanja pouzdane identifikacije sorte Utvrditi gospodarski potencijal sorte. Provesti mikrovinifikaciju sorte. šira javnost). a nema uvjeta niti za proizvodnju sadnog materijala. Na temelju toga dati üe se preporuka o prikladnim tehnološkim rješenjima za uzgoj ove sorte. Gospodarsku evaluaciju najbolje bi bilo raditi u pokusnom nasadu. Kako za poþetak proizvodnja sadnog materijala ovakvih sorata neüe biti ekonomski isplativa bilo bi dobro ovakav napor rasadniþara financijski poduprijeti iz nekog drugog izvora. no radi bržeg dobivanja rezultata može se zapoþeti veü na matiþnim trsovima na kojima bi se kroz trogodišnji period utvrdile agrobiološke karakteristike (bujnost. Proizvedeno vino poslužit üe za provoÿenje marketinških aktivnosti s ciljem upoznavanja zainteresiranih potrošaþa (ugostiteljski i turistiþki djelatnici. ali i proizvoÿaþe da sade sortimentske matiþne nasade za koje bi poticaji trebali biti veüi nego za proizvodne nasade. u suradnji sa znanstvenom institucijom. Kod ovih sorata trebalo bi poduzeti slijedeüe aktivnosti: Gospodarska evaluacija sorte Gospodarsku evaluaciju mora provesti znanstveno-istraživaþka institucija pri þemu jepotrebno: x Provesti inventarizaciju sorte u uzgojnom podruþju i obilježavanje matiþnih trsova za daljnju reprodukciju i evaluaciju x Ampelografskim i molekularno-genetiþkim metodama odrediti „standard sorte“ ampelografski opis i genetiþki profil (molekularnim SSR markerima). na kojim üe se educirati i ostale zainteresirane proizvoÿaþe. te gospodarsko-tehnološke karakteristike (mehaniþka analiza grozda i bobice. Poneke od tih sorata þak su i kritiþno ugrožene. od kojih üe se u rasadniku proizvesti cijepovi S proizvedenim cjepovima podiüi manji matiþni nasad.4. rodnost. Na gospodarstvu se mogu takoÿer organizirati radionice.selekciju vinove loze. o njihovim gospodarskim svojstvima nedovoljno se zna. te fizikalno-kemijsku analizu i organoleptiþnu ocjenu vina. Danas ih ne nalazimo u proizvodnim nasadima. po moguünosti onaj koji proizvodi sorte namijenjene ovom uzgojnom podruþju. x x Stvaranje preduvjeta za proizvodnju loznog sadnog materijala U ovaj posao potrebno je uz instituciju koja provodi gospodarsku evaluaciju ukljuþiti i neki od vinogradarskih rasadnika. 3.2 Sorte koje su u dosadašnjim istraživanjima pokazale gospodarski potencijal ili postoje literaturni navodi o njihovom gospodarskim znaþenju u prošlosti. daljnja evaluacija sorte na trsovima posaÿenim u istim okolišnim uvjetima. otpornost prema gljiviþnim bolestima. odnosno proizvodnju veüe koliþine cijepova za podizanje proizvodnih nasada. fenološke karakteristike…). 90 . koji üe poslužiti kao matiþni nasad za daljnju reprodukciju sorte. kakvoüa mošta…) Utvrditi enološki potencijal sorte.

Prema dosadašnjim iskustvima ovakav naþin þuvanja genotipova jeftiniji je i sigurniji. Završiti genetiþku i ampelografsku karakterizaciju svih sorata. za razliku od nekih drugih biljnih vrsta. Prije praktiþne primjene ove metode bilo bi nužno u okviru znanstveno istraživaþkih projekata optimizirati tehniku þuvanja vinove loze in vitro. u cilju smanjivanja troškova i posla oko održavanja kolekcije. U Hrvatskoj nije razvijen ovakav naþin þuvanja genotipova vinove loze. no s obzirom na iznimno bogatstvo autohtonih sorata vinove loze. Zbog toga je.3 Vrlo rijetke i ugrožene sorte þiji gospodarski potencijal nije poznat. svrhovito razmišljati o osnivanju repozitorija za þuvanje sorta in vitro. Nastojanja na revitalizaciji autohtonih sorta treba pratiti i odgovarajuüa marketinška podrška. a izloženo je i štetnim djelovanjima biotskih i abiotskih þimbenika (gljiviþne bolesti. gospodarskoj evaluaciji i revitalizaciji. Za osnovnu zaštitu ovih sorata nužno ih je prije svega posaditi u kolekcijske nasade. jer je poznato da se kod loze. karakterizaciji. te ako se pokažu zanimljivim zapoþeti s njihovom revitalizacijom.Velike napore napose treba uložiti u sustav selekcije i proizvodnje sadnog materijala. krioprezervaciji i þuvanju. Stvaranje kolekcija sorata in vitro Premda postoje dva kolekcijska nasada dalmatinskih sorata vinove loze njihovo je održavanje skupo. Napomena: Procjenu stanja populacije tradicijskih sorta vinove loze u Dalmaciji. da bi se utvrdilo da li se radi o unikatnom genotipu ili je ta sorta samo sinonim neke veü poznate i prouþene sorte. U tom smislu nužno je završiti inventarizaciju svih vinogradarskih podruþja. virusi. a uvoÿenjem novih metoda. zahtjeva stalnu brigu o nadopunjavanju primki. sc Edi Maletiü (EM).4. dr. mraz. unijeti podatke u elektronsku bazu. te eventualno formirati repozitorije in vitro. osobito za drvenaste kulture poput vinove loze. presaÿivanja kultura može se znatno prorijediti. ali i drugih voünih vrsta.1. tuþa…). kao i njihove fotografije izradio prof. 91 . te ih usporediti sa podatcima sorata drugih europskih zemalja. Zakljuþak: Iako je vinova loza u usporedbi sa drugim vrstama koje rastu u dalmatinskom priobalju dosta istražena. a osobito susjednih. bilo bi korisno potaknuti ovakva nastojanja. dopuniti postojeüe kolekcije. te gospodarsku evaluaciju sorata radi njihovog uvoÿenja u proizvodnju.3. javlja više problema pri razmnožavanju. Utvrÿivanjem njihovih osnovnih gospodarskih svojstava procijeniti gospodarski potencijal. U okviru istraživaþkih projekata važno je izvršiti njihovu pouzdanu determinaciju i identifikaciju ampelografskim i molekularno genetiþkim metodama. poput krioprezervacije. ostalo je još puno posla na oþuvanju.

Njihovo sjeme i reprodukcijski materijal iskljuþivo su se proizvodili i održavali na obiteljskim gospodarstvima te širili prvenstveno razmjenom na užem podruþju. Povrüe je u povijesti bilo jedan od osnovnih izvora prehrane puþanstva Dalmacije i u velikoj je mjeri ostalo i danas. Brojni povijesni izvori navode podatke o uzgoju povrüa i njegovom kultiviranju na podruþju Dalmacije od prvih grþkih kolonizacija. dok se u zaštiüenim objektima naviše uzgaja rajþica. 92 . 4. uzgoju i njihovoj prehrambenoj i zdravstvenoj vrijednosti. Trgovina reprodukcijskim materijalom tradicionalnih sorti povrüa na podruþju Dalmacije nikad nije bila razvijena kao i sustavna briga o oþuvanju njihovog genetskog identiteta. a malobrojnim preostalima prijeti velika opasnost da to postanu. lubenice i dinje. paprika i salata. Neke povrtne vrste donesene i iz drugih krajeva pod utjecajem specifiþnog uzgojnog okruženja i pažljivim odabirom uzgajivaþa znatno su promijenile svoja obilježja u odnosu na izvorni oblik pa su im i izvorni nazivi bili mijenjani. a primjerom Polaþki þešnjak naziv je ekotipa þešnjaka þiji je uzgoj bio proširen samo na podruþju Polaþe kod Knina. U dalekoj prošlosti to su uglavnom bile primitivnije selekcije poludivljih vrsta povrüa kojima je mediteransko podruþje obilovalo. rimske uprave pa do današnjih dana.4. Introdukcijom vrsta s novootkrivenog kontinenta kasnije su dominantni u proizvodnji postali krumpir. U Dalmaciji se nalazi polovica ukupnih hrvatskih površina komercijalne proizvodnje povrüa namijenjenog potrošnji u svježem stanju i godišnje ga se proizvede oko 360.1. krastavac. Nazivlje autohtonih sorti i ekopopulacija uglavnom ima geografske oznake mjesta ili uže regije gdje se razvila ili najþešüe uzgajala ili se u nazivu dosta þesto koristi pridjev domaüi. Veüina proizvodnje povrüa namijenjena je lokalnom tržištu. Gospodarsku vrijednost tradicionalnih sorti povrüa moguüe je poveüati sustavnom brigom o njihovom oþuvanju. Tradicijske sorte i lokalne ekopopulacije povrüa gotovo iskljuþivo su zastupljene samo u vrtovima i manjim okuünicama i namijenjene su potrošnji u vlastitom domaüinstvu tako da im je gospodarska vrijednost izuzetno mala. pokretanjem ekološke proizvodnje te objavom struþnih i popularnih þlanka o biološkoj raznolikosti.1 Gospodarsko znaþenje za Dalmaciju Proizvodnja povrüa na podruþju Dalmacije od velikog je gospodarskog znaþenja. U strukturi proizvodnje na podruþju Dalmacije u uzgoju na otvorenom najzastupljenije vrste povrüa izuzev krumpira su kupusnjaþe. a manji dio posebice proizveden tijekom hladnijeg dijela godine prodaje se i na tržištima kontinentalnih podruþja. U komercijalnoj proizvodnji povrüa namijenjenoj tržištu gotovo iskljuþivo se koriste strani hibridi i sorte povrüa meÿu kojima þesto puta prevladava jedan ili manji broj kultivara þime je bioraznolikost izuzetno smanjena. Takoÿer treüina svih zaštiüenih objekata namijenjenih uzgoju povrüa u Hrvatskoj nalazi se na podruþju Dalmacije. rajþica te luk. popularizacijom uzgoja i promocijom njihovih prehrambenih i gastronomskih vrijednosti.2 Povijest uzgoja u Dalmaciji Dalmacija kao dio Mediterana ima razvijenu kulturu potrošnje veüih koliþina povrüa u dnevnoj prehrani nego što je to u kontinentalnim podruþjima. Tako na primjer ekopopulacija Domaüa ljutika obuhvaüa više ekotipova luka kozjaka koji se uzgaja na þitavom podruþju Dalmacije. Depopulacijom ruralnog prostora osobito otoka i dalmatinskog zaleÿa te migracijama stanovništva koje je na podruþju Dalmacije posebno bilo izraženo za Domovinskog rata brojne tradicijske sorte i ekopopulacije brižno održavane kroz više ljudskih generacija nepovratno su izgubljene.000 tona. rajþica i grah koje danas predstavljaju najznaþajnije vrste povrüa u prehrani dalmatinskog puþanstva. dok je Hvarska artiþoka autohtona ekopopulacija koja se uglavnom uzgajala na otoku Hvaru. mahunarke i lukovi. a meÿu kojima su se posebno isticale kupusnjaþe.1. Samo neznatni dio povrüa tradicijskih sorti prodaje se na lokalnim tržnicama.1 UVOD 4. POVRûE 4. Zahvaljujuüi blagodatima klime na podruþju Dalmacije razvio se i udomaüio uzgoj velikog broja povrtnih vrsta.

Zbog intenzivne komercijalne proizvodnje na tim podruþjima u proizvodnji gotovo i nama tradicijskih sorti veü prevladavaju uglavnom strane sorte i hibridi. vrtaþe i rjeÿe manja polja. te manjim i veüim poljima. Proizvodnja povrüa osim prikladnim tlom limitirana je deficitom oborina i nemoguünošüu navodnjavanja tijekom toplog dijela godine.3 Okolišni uvjeti i regionalizacija Dalmacije Podruþje Dalmacije sa stanovišta okolišnih uvjeta prikladnih za uzgoj povrüa ima tri razliþite agroekološke zone. Prva od njih su nizinska obalna podruþja oblikovana vodenim nanosima potoka i rijeka gdje je zbog kvalitete tla i moguünosti navodnjavanja moguüa i dijelom je razvijena intenzivna povrüarska proizvodnja prvenstveno na otvorenom. U strukturi proizvodnje prevladavaju prema toplini manje zahtjevne povrtne kulture kao što su lukovi i mahunasto povrüe ali se u manjem obimu uzgaja i sve ostalo.1. Izrazita mediteranska klima na otocima omoguüuje uzgoj tipiþnih mediteranskih povrtnih kultura kao što je artiþoka i raštika kod kojih su u uzgoju zbog izoliranosti prostora prisutne i tradicijske sorte. 93 . Treüe proizvodno podruþje su dalmatinski otoci. Na manjim prostorno izoliranim podruþjima u proizvodnji prisutne su i neke tradicijske sorte. 4. Tu se povrüe uzgaja na zaravnima. Drugo proizvodno podruþje je zaleÿe u kojem uz pretežiti utjecaj mediteranske klime znaþajan utjecaj na izbor povrtnih vrsta za uzgoj ima ovisno o položaju i nadmorskoj visini i utjecaj planinske klime. Obilježja tog prostora s aspekta povrüarske proizvodnje su uglavnom manje površine skeletnog i skeletoidnog tla. a isto tako i u zaštiüenim prostorima. Klimatski to podruþje izuzetno je pogodno za razvoj proizvodnje kupusnjaþa i korjenastog i lisnatog povrüa tijekom hladnijeg dijela godine kao i prema toplini zahtjevnog plodovitog povrüa tijekom toplog dijela godine.Spomenute kao i mnoge druge tradicijske sorte povrüa u prošlosti su imale veliko znaþenje u prehrani lokalnog stanovništva dok su danas potpuno išþezle ili se samo simboliþno uzgajaju na neznatnim površinama.

acephala) Cvjetaþa (Brassica oleracea var. botritys) ýešnjak (Allium sativum) Domaüa raštika Trogirska srednje rana Brgudski ozimi Polaþki ozimi Ljubitovaþki Luk (Allium cepa) Kozjak (Allium ascalonicum) Artiþoka (Cynara scolymus) Bob (Vicia faba) Sjekirica (Lathyrus sativus) Slanutak (Cicer arietinum) Kapari (Capparis spinosa) Salata (Lactuca sativa) Endivija (Cichorium endivia) Konavljanski Domaüa ljutika Hvarska artiþoka Domaüi Domaüa Domaüi krupnozrni Dubrovaþka kapara Palagruška kapara Dalmatinska ledenka Dalmatinska kopica 94 .1 TRADICIJSKI KULTIVARI DALMACIJE Pregledni popis kultura i kultivara Raštika (Brassica oleracea var.4.2.2 4.

Populacija je izuzetno ugrožena od nestajanja.2. Odlikuje se bujnom. nije na Hrvatskoj sortnoj listi Populacija.4. okolnim otocima i bližem kopnenom priobalju. uzdužno izbrazdanom razgranatom stabljikom visine oko 1 m i velikim perasto urezanim listovima srebrnasto blijedo zelene boje. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: Ukupna populacija Hvarske tamnoljubiþaste artiþoke nije veüa od nekoliko stotina primjeraka biljaka koje se uzgajaju uglavnom u vrtovima i okuünicama otoka Hvara. uspravnom.2. a trend populacije je stagnirajuüi do silazni. Na jednoj se biljci oblikuje najþešüe 5 – 8 cvjetnih glavica. a kultura njene potrošnje kao delikatesnog povrüa u staroj Grþkoj i u Rimu. Kultivar: Sinonimi: Hvarska artiþoka Venecijanska artiþoka Službeni status: Lokalni uzgoj. okolnim otocima i bližem kopnenom priobalju.1 HVARSKA ARTIýOKA Kultura: Artiþoka Taksonomija: red: Asterales porodica: Asteraceae latinsko ime: Cynara scolymus L. ovalno izduženog su oblika i u tehnološkoj su zrelosti promjera oko 12 cm.2. Na otoku Hvaru uzgoj i korištenje za jelo artiþoke ima izrazito dugu tradiciju. Njena kultivacija bila je poznata još u starom Egiptu. Cvjetnu glavicu þine okruglasti do blago izduženi relativno mekani krupni listiüi zelene boje sa znatnim prisustvom antocijana uslijed þega cijela glavica poprima ljubiþasti izgled. Razmnožava se prvenstveno vegetativno pomoüu korijenovih reznica iako ju je moguüe reproducirati i sjemenom. stoljeüu poþinje razvijati proizvodnja kultivirane artiþoke. 95 . Po dospijevanju pripada ranim sortama.2 Pregled najznaþajnijih kultivara Dalmacije 4. Sažeti opis: Hvarska artiþoka je višegodišnja povrtna vrsta þiji uzgoj traje najþešüe do 5 godina. Povijest nastanka i korištenja: Kultivirana artiþoka vodi porijeklo od divljih srodnika koji su i danas prisutni u spontanoj vegetaciji Sredozemlja. Vjerojatno potjeþe od prvih grþkih kolonizacija otoka i opstao je sve do danas. Kako je nastala tradicijska sorta Hvarska artiþoka zasigurno nije utvrÿeno no kako se za nju koristi i sinonim Venecijanska ljubiþasta vjerojatno joj porijeklo potjeþe s podruþja Italije gdje se veü u 15. Vjerojatno iz tog razdoblja potjeþe i njen uzgoj na podruþju Dalmacije. Cvjetne glavice su dosta krupne. Rasprostranjenost: Hvarska tamnoljubiþasta artiþoka uglavnom se uzgaja u populaciji od nekoliko do nekoliko desetaka biljaka u vrtovima i okuünicama otoka Hvara.

a posebno tradicijska sorta Hvarska artiþoka obradila sa svih aspekata od održavanja struþnog skupa i rasprave o razvoju proizvodnje do promocije raznih jela. Nakon identifikacije izabrani izvorni materijal u kontroliranim je uvjetima nužno razmnožiti i u komparativnim istraživanjima utvrditi njegove specifiþnosti u odnosu na ostale komercijalne kultivare. Prijedlog elemenata plana upravljanja Kao polazište nužna je identifikacija i inventarizacija postojeüih nasada artiþoke posebice na podruþju otoka Hvara s ciljem pronalaženja ekotipova koji su po svojim obilježjima najbliži opisanoj tradicijskoj sorti Hvarska artiþoka. U svrhu promocije proizvodnje tradicijskih sorti i jela od artiþoke organizirati Dan artiþoke na kojem bi se artiþoka. Ishodišni materijal matiþnih biljaka Hvarske artiþoke dalje koristiti za poveüanje proizvodnje do komercijalnih koliþina dostatnih za opskrbu lokalnih ugostiteljskih objekata. Uzgaja se gotovo iskljuþivo za potrebe naturalne potrošnje u obiteljskim gospodarstvima. Pokušaji djelatnika Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša od prije desetak godina da se popularizira i tehnološki unaprijedi proizvodnja artiþoke na podruþju Dalmacije nisu rezultirali znaþajnijim proširenjem njene proizvodnje. a samo u neznatnim se koliþinama komercijalizira. Takve bi aktivnosti zasigurno dobro bilo proširiti i na druga podruþja i ugostiteljske objekte u kojima bi se pripremala jela od artiþoka korištenjem autohtone domaüe tradicijske sorte Hvarska artiþoka. 96 . primjer zadarska na tom su podruþju i nešto pokrenula. Kao delikatesno povrüe specifiþne namjene i dokazanih zdravstveno visoko vrijednih svojstava zaslužuje znatno veüu pozornost u promociji kulinarstva Dalmacije.Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Sadašnja gospodarska vrijednost uzgoja artiþoke na þitavom dalmatinskom prostoru. Pojedina dalmatinska podruþja. a time i tradicijske sorte Hvarska artiþoka na otoku Hvaru izuzetno je mala. U cilju promocije na poþetku turistiþke sezone pripremaju artiþoke s jajima u velikoj tavi na glavnom trgu i dijele ih prisutnim turistima i graÿanima.

97 .

Uz pravilno þuvanje sjeme može zadržati klijavost do 5 godina. zaselak ili þak obitelj ima svoju populaciju raštiku þije su izvorne osobine saþuvane kroz više ljudskih generacija. Biološka raznolikost koja je u izuzetnoj mjeri prisutna kod raštike uvjetovana je tradicionalnim održavanjem lokalnih populacija tako da na þitavom zaobalju. Za jelo se koristi lišüe koje se bere sukcesivno od baze biljke prema vrhu tijekom þitave zime do ranog proljeüa. Cvjetovi su tetramerni.2. Plod je do 12 cm dugaþka cilindriþna komuška u kojoj se u dva reda nalazi poredano sjeme. posebice na rubovima listova i ima jako izražene žile. podruþju uzgoja. Sastoje se od þetiri eliptiþna lapa. vremenu sadnje. Procjenjuje se da ukupne površine pod raštikom na podruþju Dalmacije nisu veüe od 40 hektara. acephala D. Masa 1000 sjemenki je najþešüe 3-4 grama. þetiri sumporasto žute latice. Sjeme je jajasto-okruglastog oblika. Listovi se sastoje od relativno duge peteljke i zelene do sivo zelene dobro razvijene plojke.4. Na raštici se nikada institucionalno nije radila selekcija i oplemenjivanje te se njeno sjeme nikada nije moglo kupiti pakirano u vreüicama u trgovinama. Plojka je naborana. a u jednom gramu ima 250-350 sjemenki. Sažeti opis: Raštika koja se uzgaja u Dalmaciji dvogodišnja je zeljasta biljka dobro razvijenog vretenastog korijena koji se jako grana.2. Visina stabljike ovisi o ekopopulaciji. lisnati kelj. Pod nazivom kultivara Domaüa raštika podrazumijevaju se ekopopulacije razliþitih morfoloških i bioloških obilježja dok komercijalne sorte ne postoje. U drugoj godini vegetacije iz pazuha listova gornjeg dijela stabljike izbijaju cvjetne grane sa rahlim grozdastim cvatovima. C. promjera do 3 mm. obalnom podruþju i zaleÿu. intenzitetu gnojidbe i navodnjavanju. zeleni kupus Službeni status: Na sortnoj listi Republike Hrvatske nalazi se upisana u skupinu starih domaüih sorti povrüa. crvenkasto do plaviþasto smeÿe boje. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: Na podruþju Dalmacije raštika se uzgaja u vrtovima zajedno s drugim povrüem ili kao podkultura u nasadima voüa ili maslina najþešüe do nekoliko desetaka biljaka što zadovoljava potrebe jedne obitelji. Rasprostranjenost: Domaüa raštika rasprostranjena je na þitavom dalmatinskom podruþju.2 DOMAûA RAŠTIKA Kultura: Raštika Taksonomija: red: Capparales porodica: Brassicaceae latinsko ime: Brassica oleracea L. 6 prašnika od kojih su dva srasla i nešto su kraüih prašniþkih niti. te jedne nadrasle dvogradne plodnice s više sjemenih zametaka. 98 . Stabljika u prvoj godini vegetacije naraste od 60 – 120 cm. Kultivar: Sinonimi: Domaüa raštika raštan. karakteristiþne graÿe za kupusnjaþe. obalnom i otoþnom podruþju Dalmacije svako uže uzgojno podruþje. Populacija. var. Ima je na veüini nastanjenih otoka. Zastupljenija je više u južnijem dijelu Dalmacije nego u sjevernom. Internodiji stabljike od baze prema vrhu se skraüuju tako da listovi koji na donjem i srednjem dijelu stabljike spiralno obavijaju stabljiku u vršnom dijelu þine rozetu.

a u njenoj se proizvodnji gotovo nikad nisu koristili pesticidi u zaštiti od bolesti i štetnika. pozitivna svojstva koja posjeduje raštika moguüe je konvencijalnim metodama oplemenjivanja prenijeti u ekonomski znaþajnije vrste kao što su kupus. Sve do poþetka 20. To je zapravo bila raštika jer glavati kupus u to vrijeme još nije bio poznat. priprema jela te visoka prehrambena i gastronomska vrijednost raštike. Raštika je zasigurno jedna od najstarijih kupusnjaþa koja se na podruþju Dalmacije uzgaja gotovo dva milenija. da se nikada na njoj institucionalno nije radila selekcija i oplemenjivanje ta da se njeno sjeme nikada nije moglo kupiti pakirano u vreüicama u trgovinama.Povijest nastanka i korištenja: Gencentar raštike je istoþno podruþje Sredozemlja od kud potjeþu i ostale kupusnjaþe. Tip raštike koji se uzgaja na podruþju Dalmacije jedinstven je po morfološkim i biološkim obilježjima. Raštika je vjekovima predstavljala sigurnu i nezaobilaznu namirnicu u zimskoj prehrani obalnog i otoþnog stanovništva.Zasnivanje kolekcijskog polja. Kako je raštika vrsta kupusnjaþa izuzetno prilagoÿena vrlo skromnim uvjetima uzgoja. zaselak ili þak obitelj ima ekopopulaciju raštike þije su izvorne osobine saþuvane kroz više ljudskih generacija. kelj ili cvjetaþa i na taj naþin postiüi znaþajan selekcijski napredak. . Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana: Gospodarska vrijednost raštike kao povrtne vrste manja je od komercijalno uzgajanih i široko korištenih drugih vrsta povrüa no zasigurno se može poveüati ponudom raznih autohtonih jela þime se znaþajno može upotpuniti gastronomska ponuda dalmatinskih turistiþkih destinacija posebice u post sezoni.Genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja stupnja razliþitosti meÿu njima. 99 .Regeneracija izabranih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. Od povrüa kojeg je uzgajao osobito se ponosio kupusom kojeg je veoma rado pokazivao prijateljima. U svrhu oþuvanja i zaštite od trajnog nestajanja postojeüih ekopopulacija raštike s podruþja Dalmacije neophodno je provesti inventarizaciju postojeüeg genfonda. Biološka raznolikost koja je u izuzetnoj mjeri prisutna kod raštike uvjetovana je tradicionalnim održavanjem lokalnih populacija tako da na þitavom obalnom i otoþnom podruþju te u zaleÿu Dalmacije svako uže uzgojno podruþje. Za raštiku je karakteristiþno da kod nje ne postoje komercijalne sorte. Prema povijenim zapisima nakon povlaþenja s vlasti 305 godine i rimski car Dioklecijan se poþeo uz svoju palaþu u Splitu baviti vrtlarstvom.Inventarizacija. a smanjuje gorþina uvjetovana glikozinolatima. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genfonda raštike na podruþju Dalmacije.Popularizacija prehrambenih i gastronomskih vrijednosti raštike kroz medije. slanutak ili krumpir. . Raštiku su na podruþje Dalmacije donijeli Rimljani koji su i razvili njen uzgoj. Posebnog je okusa tradicionalno pripremljena sa sušenom bravetinom ili pancetom. Uzgaja se zbog lišüa koje se bere sukcesivno od baze biljke prema vrhu tijekom þitave zime do ranog proljeüa. Kako je veüina komercijalno uzgajanih kupusnjaþa genetski srodna.Zasnivanje demonstracijskog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. stoljeüa bila je i najuzgajivanija kupusnjaþa na podruþju Dalmacije. . U svrhu poveüanja gospodarske vrijednosti marketinški bi trebalo znaþajnije poduprijeti aktivnosti na promociji autohtonih jela od raštike. . organizirati dane raštike na kojima bi se promovirao uzgoj. velika je vjerojatnost da sadrži genetsku osnovu dobre tolerantnosti i otpornosti na pojedine stresne uvjete i biljne patogene kojih druge kupusnjaþe nemaju. prikupljanje. Danas se raštika iskljuþivo uzgaja u obiteljskim vrtovima za vlastitu potrošnju. Od njene trenutaþne gospodarske vrijednosti kao namirnice možda je znaþajnija njena biološka vrijednost. Najþešüe se priprema na lešo zajedno s povrüem kao što je bob. prikupiti uzorke sjemena. izvršiti opis morfoloških osobina prikupljenog materijala te sjeme trajno pohraniti u banci biljnih gena. Prijedlog elemenata plana upravljanja: . . Listovi su najukusniji nakon prvih zahlaÿenja kada se u njima poveüava sadržaj šeüera i organskih kiselina.

100 .

2. Ovojni listovi samo djelomiþno zatvaraju cvjetnu glavicu.4. Listovi su eliptiþno prošireni. plavkasto su zelene boje gornje strane. botrytis L. Rasprostranjenost: Uzgoj Trogirske srednje rane cvjetaþe zadržan je kod svega nekoliko proizvoÿaþa u Segetu Donjem nedaleko Trogira gdje je 2007. Ukupan broj identificiranih jedinki bio je svega stotinjak i u velikom su stupnju ugroženosti od potpunog nestajanja. Površina cvata je zražene zrnate strukture i žuþkasto bijele boje. Kultivar: Sinonimi: Trogirska srednje rana cvjetaþa Karfiol. Populacija.3 TROGIRSKA SREDNJE RANA CVJETAýA Kultura: Cvjetaþa Taksonomija: red: Capparales porodica: Brassicaceae latinsko ime: Brassica oleracea L. Trogirska srednje rana cvjetaþa najviše se uzgajala tijekom pedesetih i šezdesetih godina prošlog stoljeüa kada je na njoj i zapoþet u Institutu za jadranske kulture u Splitu selekcijski rad u svrhu uniformiranja populacije i organizirane proizvodnje njenog sjemena. a kasnije i hibrida poþetkom sedamdesetih godina prošlog stoljeüa Trogirska srednje rana cvjetaþa gubi svoj ekonomski znaþaj u proizvodnji te se do danas održala kod svega nekoliko proizvoÿaþa. Potpuno razvijena cvjetna glavica je promjera dvadesetak centimetara i težine oko 1. a sivkasto zelene donje.8 kg. Tijekom dugogodišnjeg uzgoja na širem trogirskom podruþju te pojedinaþnim izborom i za daljnju reprodukciju korištenjem vlastito proizvedenog sjemena ekotipova koji su pod utjecajem specifiþnih ekoloških uvjeta posebno izdvajali po poželjnim svojstvima stvorena je ekopopulacija Trogirske srednje rane cvjetaþe. Oblikuje relativno visoke biljke uspravnog položaja listova. godine identificirana populacija od svega stotinjak jedinki kod dva uzgajivaþa koji više desetaka godina cvjetaþu reproduciraju iz vlastito uzgojenog sjemena. Povijest nastanka i korištenja: Trogirska srednje rana cvjetaþa najvjerojatnije je talijanskog porijekla. Sažeti opis: Trogirska srednje rana cvjetaþa je tip cvjetaþe namijenjen za uzgoj u priobalnom podruþju sadnjom u drugoj polovici kolovoza iz koje za berbu dospijeva tijekom prosinca. var.2. kupus cvitati Službeni status: Na sortnoj listi Republike Hrvatske nalazi se upisana u skupinu starih domaüih sorti povrüa. Populacija ima jako izražen negativni trend brojnosti. Introdukcijom novih stranih sorti. Po površini su slabo mjehurasti sa srednje izraženim glavnim rebrom i pravilnom nervaturom. Organizirana proizvodnja sjemena ne postoji. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: Tijekom inventarizacije starih domaüih sorti povrüa na širem trogirskom podruþju populacija Trogirske srednje rane cvjetaþe identificirana je kod svega nekoliko proizvoÿaþa koji cvjetaþu uzgajaju za vlastite potrebe koristeüi vlastito proizvedeno sjeme. 101 .

Reproduciranje izabranih biljaka i deponiranje sjemena u banci biljnih gena 102 . Zbog tradicijskog znaþenja kojeg je imala u proizvodnji pedesetih i šezdesetih godina prošlog stoljeüe kao tradicijsku sortu potrebno ju je oþuvati od potpunog nestajanja prikupljanjem još eventualno preostale populacije na trogirskom podruþju.Inventarizacija i prikupljanje eventualno preostale populacije Trogirske srednje rane cvjetaþe . Prijedlog elemenata plana upravljanja: . njenom regeneracijom i pohranom sjemena u banci biljnih gena.Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana: Gospodarska vrijednost tradicijske sorte Trogirska srednje rana cvjetaþa zbog introdukcije novih stranih sorti i hibrida znatno boljih performansi je izuzetno mala i njeno ponovo uvoÿenje u širu proizvodnju proizvoÿaþe ne bi þinilo konkurentnima.

Tijekom inventarizacije 2007.2.4 DALMATINSKA KOPICA Kultura: Endivija Taksonomija: red: Asterales porodica: Asteraceae latinsko ime: Cichorium endivia L. U neznatnom se obimu uzgaja na kaštelanskom podruþju u nekoliko obiteljskih gospodarstava iskljuþivo za vlastite potrebe koja za svoje potrebe održavaju i njeno sjeme. Kultivar: Sinonimi: Dalmatinska kopica Trogirska kopica Službeni status: Na sortnoj listi Republike Hrvatske. Desetak godina nema organizirane proizvodnje sjemena u Hrvatskoj niti je sjeme moguüe nabaviti na tržištu. Introdukcijom novih stranih sorti poþetkom osamdesetih godina prošlog stoljeüa proizvodnja Dalmatinske kopice gubi svoj 103 . Bez ošteüenja podnosi kraüe periode s temperaturama do -3 °C. Rasprostranjenost: Dalmatinska kopica. dugaþki su i u gornjem dijelu prošireni s blago naboranom plojkom.2. dok je dvadesetak unutarnjih listova žuto bijele boje i þini izduženu glavicu srcolikog oblika. Vanjsku rozetu þini petnaestak listova zeleno žute boje. Sažeti opis: Dalmatinska kopica pripada skupini srednje kasnih sorti endivije þija rozeta u punoj razvijenosti dostiže promjer 25–30 cm. Sredinom šezdesetih i tijekom sedamdesetih godina prošlog stoljeüa bila je jedna od najraširenijih sorti endivije kako u priobalnim tako i u kontinentalnim podruþjima Hrvatske. godine evidentiran je uzgoj kod svega nekoliko obiteljskih gospodarstava na podruþju Kaštela. Ovojni su listovi uspravnog položaja. Populacija je izuzetno ugrožena od nestajanja. Populacija. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: Populacija Dalmatinske kopice izuzetno je mala. dok se u kontinentalnim podruþjima presaÿuje poþetkom kolovoza da bi za berbu dospjela tijekom listopada. Zbog nježnog središnjeg lišüa glavice izuzetno je ukusna za jelo i veoma je visoke kvalitete.4. U tehnološkoj zrelosti glavica je težine 300–350 grama. bjelkasto srebrnaste boje. U priobalnom podruþju uzgaja se sadnjom poþetkom rujna iz koje za berbu dospijeva tijekom prosinca. Iz populacije uzgajane na trogirskom podruþju pojedinaþnim izborom i individualnom selekcijom koju su ranih šezdesetih godina prošlog stoljeüa proveli djelatnici Instituta za jadranske kulture iz Splita stvorena je sorta Dalmatinska kopica. Rub lista je valovit i nazubljen. a trend populacije je izrazito silazni. a glavno rebro prošireno. Povijest nastanka i korištenja: Izvorna populacija endivije iz koje je selekcionirana Dalmatinska kopica najvjerojatnije potjeþe iz Italije. Do prije desetak godina u programu prodaje vodeüih hrvatskih sjemenskih kuüa koje su se bavile proizvodnjom i distribucijom sjemena povrüa. Veoma je dobre otpornosti na niske temperature. jedna od najraširenijih sorti endivije u uzgoju šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog stoljeüa jednako u priobalnim i kontinentalnim podruþjima Hrvatske introdukcijom i uvoÿenjem u proizvodnju stranih sorti danas je potpuno istisnuta iz komercijalnog uzgoja.

prikupljanje i identifikacija preostale populacije Dalmatinske kopice .Inventarizacija.ekonomski znaþaj. 104 . Zbog tradicijskog znaþenja kojeg je imala u proizvodnji šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog stoljeüe kao najraširenija hrvatska sorta endivije potrebno ju je oþuvati od potpunog nestajanja prikupljanjem populacija koje još eventualno egzistiraju i reproducirati sjeme za trajno þuvanje u banci biljnih gena. Prijedlog elemenata plana upravljanja: . Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana: Gospodarska vrijednost sorte endivije Dalmatinska kopica zbog introdukcije novih stranih sorti boljih gospodarskih svojstava je neznatna. prestaje organizirana proizvodnja i prodaja njenog sjemena tako da se do danas održala kod svega nekoliko proizvoÿaþa koji je proizvode za vlastite potrebe.Reproduciranje izabranih biljaka i deponiranje sjemena u banci biljnih gena.

2. Introdukcijom i uvoÿenjem u proizvodnju stranih sorti danas je potpuno istisnuta iz komercijalnog uzgoja. 105 . U programu proizvodnje i prodaje sjemena imale su je tada vodeüe hrvatske i slovenske sjemenske tvrtke.2. Kultivar: Sinonimi: Dalmatinska ledenka - Službeni status: Na sortnoj listi Republike Hrvatske. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: Tijekom provedene inventarizacije 2007. a trend populacije je izrazito silazni. Rasprostranjenost: Dalmatinska ledenka do prije dvadesetak godina bila je jedna od raširenijih sorti salate tipa kristalki veüinom u priobalnim podruþjima Hrvatske i Slovenije. Listovi su zelene boje bez izražene pigmentacije. a sredinom devedesetih prestaje organizirana proizvodnja i prodaja njenog sjemena. U punoj razvijenosti promjera je tridesetak centimetara i težine oko 200 grama. tako da se do danas održala kod svega nekoliko obiteljskih gospodarstava koji je uzgajaju iz vlastito reproduciranog sjemena na malim površinama svojih vrtova. a u neznatnom se obimu uzgaja na podruþju Kaštela na nekoliko obiteljskih gospodarstava gdje su i prikupljeni uzorci sjemena za determinaciju.5 DALMATINSKA LEDENKA Kultura: Salata Taksonomija: red: Asterales porodica: Asteraceae latinsko ime: Lactuca sativa L. Povijest nastanka i korištenja: Ishodišni materijal iz kojeg je nastala Dalmatinska ledenka najvjerojatnije je talijanskog porijekla. Populacija. Rubovi listova su blago nazubljeni i valoviti. Introdukcijom novih stranih sorti poþetkom osamdesetih godina prošlog stoljeüa proširenost u proizvodnji joj znaþajno opada. Populacija je izuzetno ugrožena od nestajanja. Glavica je srednje veliþine. S kraja šezdesetih do poþetka osamdesetih godina prošlog stoljeüa bila je jedna od najraširenijih sorti salate kristalke uzgajane u mnogim vrtovima þitavog priobalnog podruþja Hrvatske i Slovenije. dosta je þvrsta i zbijena ali relativno grube koezistencije. srednje veliþine s blago izraženom mjehurasti uz glavno rebro. zelene je boje. godine uzgoj Dalmatinske ledenke je zabilježen na nekoliko obiteljskih gospodarstava na podruþju Kaštela od kojih su dobiveni uzorci sjemena. poluuspravnog do ležeüeg položaja. Sažeti opis: Dalmatinska ledenka je sorta salate tipa kristalki izuzetno otporna na cvatnju pa se uglavnom uzgajala za ljetnu potrošnju. Desetak godina nema organizirane proizvodnje sjemena u Hrvatskoj niti je sjeme moguüe nabaviti na tržištu.4. U uzgoju je evidentirana populacija ne veüa od tisuüu biljaka. Do prije desetak godina u programu prodaje vodeüih hrvatskih sjemenskih kuüa koje su se bavile proizvodnjom i distribucijom sjemena povrüa. Ovalno okruglog su oblika. Rozeta joj je srednje bujna. Iz populacija koje su se uzgajale duž obalnog podruþja Dalmacije izdvojeni su ekotipovi manje skloni ranom proraštanju cvjetne stabljike tijekom ljetnog uzgoja.

106 .Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana: Gospodarska vrijednost sorte salate Dalmatinska ledenka zbog introdukcije novih stranih sorti boljih gospodarskih svojstava je neznatna. Zbog tradicijskog znaþenja kojeg je imala u proizvodnji potrebno ju je oþuvati od potpunog nestajanja prikupljanjem populacija koje još eventualno egzistiraju.Inventarizacija.Reproduciranje izabranih biljaka i deponiranje sjemena u banci biljnih gena. utvrÿivanjem njenog genetskog identiteta i pripremom sjemena za pohranu u banci biljnih gena. prikupljanje i identifikacija preostale populacije na dalmatinskom podruþju . Prijedlog elemenata plana upravljanja: .

4.2.2.6 DOMAûA LJUTIKA Kultura: Kozjak

Taksonomija: red: Liliales porodica: Liliaceae latinsko ime: Allium ascalonicum L. Kultivar: Sinonimi: Domaüa ljutika Šalotka, škanjula

Službeni status: Na sortnoj listi Republike Hrvatske. Uzgaja se u vrtovima na manjim površinama prvenstveno priobalnog podruþja, ali i pojedinim kontinentalnim dijelovima Hrvatske. Razmnožava se vegetativno vlastitim materijalom uzgojenim prethodne godine. Nema organizirane i kontrolirane proizvodnje reprodukcijskog materijala pa se ne može nabaviti na tržištu. Populacija, stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: Domaüa ljutika prisutna je u uzgoju u mnogim vrtovima i okuünicama Dalmacije. U proizvodnji su prisutni razliþiti ekotipovi koji se meÿusobno razlikuju po morfološkim i biološkim svojstvima. Procjenjuje se da su ukupne površine pod Domaüom ljutikom na podruþju Dalmacije oko tridesetak hektara. Cjelokupna populacija nije toliko ugrožena kao neke druge vrste ali pojedini se ekotipovi kontinuirano gube. Trend populacije je stagnirajuüi do blago opadajuüi. Rasprostranjenost: Domaüa se ljutika uzgaja na þitavom podruþju Dalmacije iskljuþivo u vrtovima i na manjim površinama okuünica. Uzgoj je prvenstveno namijenjen za osobne potrebe obiteljskih gospodarstava, a samo manje koliþine prodaju se na mjesnim tržnicama kao mladi luk tijekom ranog proljeüa. Sažeti opis: Domaüa ljutika je dosta heterogena populacija sastavljena od velikog broja ekotipova koji se meÿusobno više ili manje razlikuju. Svi se razmnožavaju vegetativno, ne tjeraju cvjetnu stabljiku i ne daju sjeme. Nakon sadnje luþice diferenciraju postrane pupove koji obrazuju novu lažnu stabljiku i listove iz kojih se kroz osam do deset tjedana formiraju nove lukovice. Sadnjom jedne lukovice promjera 2–2,5 cm formira se najþešüe 5–10 novih lukovica koje su zajedniþki povezane glavnim strukom. Lukovice su ovalno izduženog oblika. Nakon vaÿenja veoma se dobro þuvaju tijekom cijele godine. Izraženog su ljutog okusa. Na podruþju Dalmacije sadi se tijekom jeseni i koristi kao mladi luk od ranog proljeüa. Potpuno razvijene lukovice koriste se tijekom cijele godine u pripremi raznih jela ili se mariniraju i takove koriste kao prilog. Povijest nastanka i korištenja: Kultura uzgoja luka na podruþju Dalmacije stara je zasigurno dva milenija i najvjerojatnije su je na podruþje Dalmacije donijeli Rimljani. Kroz dugi niz godina uzgoja pod utjecajem specifiþnih ekoloških uvjeta izdiferencirale su se vrste i ekotipovi lukova izrazito prilagoÿeni klimi i zemljišnim uvjetima Dalmacije. Meÿu njima jedna od raširenijih populacija je i populacija luka kozjaka poznata kao Domaüa ljutika. Zbog iskljuþivo vegetativnog razmnožavanja populacija da bi opstala morala je biti reproducirana svake godine. Obitelj koja ju je uzgajala sama je ostavljala reprodukcijski materijal za narednu vegetaciju pa je tako stvoreno mnoštvo ekotipova od kojih se znaþajan broj održao i do danas.

107

Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana: Gospodarska vrijednost populacije luka kozjaka Domaüa ljutika nije velika u usporedbi s vrijednošüu proizvodnje drugih vrsta lukova kao što su crveni luk ili þešnjak ali zbog raširenosti i tradicije uzgoja na podruþju Dalmacije vrijedno ju je održati. Korisno bi bilo prikupiti i istražiti pojedine ekotipove koji þine populaciju jer je meÿu njima zasigurno prisutno jedno ogromno biološko bogatstvo. Marinirana ljutika kao finalni proizvod kojeg se povremeno može naüi na tržištu, uz dodatnu promociju i marketing kao autohtonog proizvoda Dalmacije proizvedenog iz populacije Domaüa ljutika mogla bi poveüati njegovu gospodarsku vrijednost. Kao populacija izuzetno tolerantna na stresne uvjete, bolesti i štetnike veoma je prikladna za ekološki naþin uzgoja pa bi je dobro bilo iskoristiti i za taj vid poljoprivredne proizvodnje. Prijedlog elemenata plana upravljanja: - Inventarizacija, prikupljanje i identifikacija ekotipova postojeüe populacije, - Zasnivanje kolekcijskog polja i kontinuirano održavanje najznaþajnijih ekotipova, - Pokretanje ekološke proizvodnje i prerade.

108

4.2.2.7 POLAýKI OZIMI Kultura: ýešnjak

Taksonomija: red: Liliales porodica: Liliaceae latinsko ime: Allium sativum L. Kultivar: Sinonimi: Polaþki ozimi Bili luk

Službeni status: Ekopopulacija ozimog þešnjaka Polaþki ozimi upisana je na sortnu listu Republike Hrvatske u skupini Starih domaüih sorti. Uzgojno joj je podruþje bilo mjesto Polaþa kod Knina i bliža okolica gdje su se do Domovinskog rata uzgajale znaþajne koliþine. Tijekom Domovinskog rata prestao je komercijalni uzgoj te lokalne populacije tako da se sa sigurnošüu ne zna da li još populacija postoji. Populacija, stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: Inventarizacijom starih domaüih sorti povrüa provedenom tijekom 2007. godine na podruþju Polaþe kod Knina nisu pronaÿeni uzorci þešnjaka koji bi po svojstvima odgovarali ekotipu þešnjaka koji je do poþetka devedesetih godina bio uzgajan na tom podruþju. Mala je vjerojatnost da je možda biološki materijal saþuvan na nekom drugom podruþju što bi svakako bilo dobro istražiti. Rasprostranjenost: Ekopopulacija þešnjaka Polaþki ozimi do poþetka devedesetih godina prošlog stoljeüa kao lokalna populacija uzgajala se na podruþju Polaþe kraj Knina i bližih susjednih mjesta. Zahvaljujuüi povoljnim agroekološkim uvjetima i specifiþnom mikroklimatu na tom su se podruþju postizali relativno dobri prinosi i kvaliteta po kojoj je Polaþki þešnjak bio poznat. Danas komercijalna proizvodnja þešnjaka na tom podruþju ne postoji, a ono što se uzgaja u vrtovima i okuünicama za vlastite potrebe prema informacijama mještana ne vodi porijeklo od materijala uzgajanog na tom podruþju do prije petnaestak godina. Sažeti opis: Polaþki ozimi je lokalna ekopopulacija jesenskog þešnjaka srednje krupnih glavica težine 30 – 40 grama. Glavica se sastoji od 6–10 þešnjeva obavijenih relativno þvrstom svjetloljubiþastom zaštitnom ljuskom. Glavica je relativno rahla i þešnjevi se dosta lagano odvajaju. Sklon je tjeranju cvjetne stabljike koja naraste do 70 cm i završava cvatom sastavljenim od sterilnih cvjetova i malih zraþnih lukovica. Cvat je u poþetku obavijenim ovojnim listom. Polaþki ozimi þešnjak dobro podnosi niske temperature tijekom zime. Na podruþju Polaþe gdje mu je bila razvijena proizvodnja sadio se sredinom listopada da bi za vaÿenje dospijevao poþetkom srpnja. Nakon prosušivanja pleo se u pletenice i u takvom obliku prodavao. Skladišna mu sposobnost nije naroþita jer veü za ranog proljeüa poþinje tjerati. Povijest nastanka i korištenja: ýešnjak kao jedna od najstarijih povrtnih kultura na podruþju izmeÿu Kozjaka i Dinare zasigurno se uzgaja s prvim kolonizacijama tog podruþja. Kroz dugi niz godina uzgoja pod utjecajem specifiþnih, dosta povoljnih ekoloških uvjeta izdiferencirali su se ekotipovi izrazito prilagoÿeni klimi i zemljišnim uvjetima ovog podruþja pa je vjerojatno tako nastao i Polaþki ozimi þešnjak. Zbog iskljuþivo vegetativnog razmnožavanja da bi se održala, populacija je morala biti 109

reproducirana svake godine. Zbog ratnih zbivanja na tom podruþju tijekom devedesetih godina prošlog stoljeüa koja su uzrokova migracije stanovništva došlo je do prekida u kontinuitetu regeneracije tako da je populacija najvjerojatnije izgubljena što bi svakako bilo znaþajno istražiti. Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana: Gospodarska vrijednost populacije þešnjaka Polaþki ozimi u prošlosti za proizvodno podruþje gdje se uzgajao i proizvoÿaþe koji su se njegovom proizvodnjom bavili bila je relativno velika, no više od desetak godina ta proizvodnja ne egzistira. Korisno bi bilo istražiti da li se još negdje zadržao možda njegov uzgoj, prikupiti eventualno zateþene pojedine ekotipove koji su þinili populaciju, pokušati je spasiti od trajnog nestajanja i eventualno u buduünosti ponovo razviti njegovu komercijalnu proizvodnju. Prijedlog elemenata plana upravljanja: - Inventarizacija, prikupljanje i identifikacija zateþenih ekotipova još eventualno postojeüe populacije, - Zasnivanje kolekcijskog polja i kontinuirano održavanje eventualno prikupljenih ekotipova, - Pokretanje ponovne komercijalne proizvodnje.

110

4.2.2.8 DOMAûI BOB Kultura: Bob

Taksonomija: red: Fabales porodica: Fabaceae latinsko ime: Vicia faba L. Kultivar: Sinonimi: Domaüi bob Bobica

Službeni status: Kao populacija Domaüi bob nije upisan na sortnu listu Republike Hrvatske iako se uzgaja u brojnim vrtovima prvenstveno Dalmacije i priobalnog podruþja, ali i pojedinim kontinentalnim dijelovima Hrvatske. Razmnožava se vlastito proizvedenim sjemenom uzgojenim prethodne godine. Nema organizirane i kontrolirane proizvodnje sjemena pa se ne može nabaviti na tržištu. Populacija, stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: Domaüi se bob uzgoja na manjim površinama u mnogim vrtovima i okuünicama Dalmacije kao zaseban usjev ili podusjev u mladim maslinicima i voünjacima. U proizvodnji su prisutni razliþiti ekotipovi koji se meÿusobno razlikuju po morfološkim i biološkim svojstvima. Ukupne površine pod Domaüim bobom na podruþju Dalmacije su oko petnaestak hektara. Populacija je dosta ugrožena i pojedini se ekotipovi kontinuirano gube. Trend populacije je opadajuüi. Rasprostranjenost: Domaüi se bob uzgaja na þitavom podruþju Dalmacije iskljuþivo u vrtovima i na manjim površinama okuünica. Uzgoj je prvenstveno namijenjen za osobne potrebe obiteljskih gospodarstava, a samo manje koliþine prodaju se na mjesnim tržnicama kao mlado zrno ili u mahunama tijekom proljeüa. Sažeti opis: Domaüi bob je dosta heterogena populacija sastavljena od velikog broja ekotipova koji se meÿusobno više ili manje razlikuju po morfološkim i biološkim obilježjima. U uzgoju uglavnom prevladavaju ekotipovi šuplje stabljike þetverouglastog presjeka koja se prizemno grana formirajuüi najþešüe 3–5 boþnih grana što biljkama daje grmolik izgled. Visina biljaka je najþešüe 80–100 cm. Listovi su parno perasti s najþešüe do þetiri para ovalnih liski sivozelene boje. Po nekoliko cvjetova najþešüe se nalazi u skupinama tvoreüi malu grozdastu cvat. Cvjetovi su leptiraste graÿe, bijele su boje s karakteristiþnim crnim pjegama na krilcima. Plod je mahuna okruglog presjeka, dužine 15–20 cm s najþešüe razvijenih 5–8 sjemenki izmeÿu kojih se nalazi bijelo spužvasto tkivo. Na podruþju Dalmacije sije se tijekom kasnije jeseni, a za berbu dospijeva tijekom travnja. Povijest nastanka i korištenja: Bob je veoma stara mahunarka porijeklom s podruþja istoþnog dijela Sredozemnog mora gdje se od davnina uzgaja, a na šire podruþje Europe uzgoj je proširen tijekom srednjeg vijeka. Od tada se vjerojatno uzgaja i na podruþju Dalmacije. Kroz dugi niz godina uzgoja pod utjecajem specifiþnih ekoloških uvjeta i pažljivim odabirom uzgajivaþa razvili su se ekotipovi prilagoÿeni klimi i zemljišnim uvjetima Dalmacije þiji se uzgoj do danas zadržao. Za jelo se koristi mlado zrno, samo ili zajedno se drugim vrstama mediteranskog povrüa koje za korištenje dospijeva tijekom ranog proljeüa.

111

Pokretanje ekološke proizvodnje. . raširenosti i tradicije uzgoja na podruþju Dalmacije vrijedno bi je bilo održati. 112 . grah mahunar ili grašak.Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana: Današnja gospodarska vrijednost Domaüeg boba neusporedivo je manje od drugih uzgajanih mahunarki kao što je grah. a time i sama proizvodnja mogla bi se znaþajnije poveüati. Prijedlog elemenata plana upravljanja: . . Korisno bi bilo prikupiti i istražiti pojedine ekotipove koji þine populaciju jer je meÿu njima zasigurno prisutna velika biološka raznolikost koju bi trebalo svakako saþuvati. posebice kao pretkultura pa bi ga dobro bilo iskoristiti i za taj vid poljoprivredne proizvodnje. ali zbog nekadašnjeg znaþenja u prehrani. prikupljanje i identifikacija ekotipova postojeüe populacije.Inventarizacija. Kao mahunarka zahvaljujuüi kvržiþnim bakterijama na korijenu bob ima sposobnost fiksacije atmosferskog dušika þime je veoma prikladan za ekološki naþin uzgoja. gospodarska vrijednost. .Razvoj proizvodnje i promocija gastro ponude.Zasnivanje kolekcijskog polja i kontinuirano održavanje najznaþajnijih ekotipova. Dodatnom promocijom i znaþajnijim ukljuþivanjem u gastro ponudu kao tipiþnog proizvoda Dalmacije.

Nema organizirane i kontrolirane proizvodnje sjemena pa se ne može nabaviti na tržištu. Povijest nastanka i korištenja: Sjekirica je porijeklom s podruþja zapadnog dijela Azije i južnih dijelova Europe. leptiraste su graÿe. Prilagodljivost ekstremnim uvjetima proizvodnje uvjetovana je izuzetno dobro razvijenim korijenom koji duboko prodire u tlo. Stabljika joj je šuplja.4.9 DOMAûA SJEKIRICA Kultura: Sjekirica Taksonomija: red: Fabales porodica: Fabaceae latinsko ime: Lathyrus sativus L. Uzgaja se na površini od oko pet hektara. jari grah Službeni status: Nije upisana na sortnu listu Republike Hrvatske. Ukupne površine pod sjekiricom na podruþju Dalmacije su oko pet hektara.2. bijele su boje s modro–ljubiþastim pjegama na krilcima. Cvjetovi se razvijaju iz pazuha listova. Skromnost u zahtjevima prema proizvodnim uvjetima razlogom je njena opstanka u uzgoju posebice na tlima gdje uzgoj drugih poljoprivrednih kultura nije bio moguü niti ekonomski isplativ. Sjeme je þetvrtastog oblika. a time i površine pod uzgojem su poveüane tako da je jedna od rijetkih tradicionalnih vrsta povrüa þija populacija trenutno nije toliko ugrožena i trend joj je rastuüi. da bi se zadnjih 113 . Reproducira se vlastito proizvedenim sjemenom uzgojenim prethodne godine. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: Sjekirica se uzgoja na manjim površinama prvenstveno u ruralnim podruþjima zadarskog zaleÿa. u presjeku uglasta i razgranata. sivosmeÿe boje oblika sliþnog sjekiri po þemu je i dobila naziv. a za berbu dospijeva sredinom ljeta. Izuzetno je tolerantna na sušu i visoke temperature te teška glinovita. Sažeti opis: Populacije sjekirice koja se uzgaja na podruþju Dalmacije prilagoÿena je veoma skromnim proizvodnim uvjetima. zaslanjena tla niske plodnosti. dio proizvedenih se koliþina. spljošteno. Plod sjekirice je povijena plosnata mahuna dužine 3–4 cm s najþešüe razvijenih 3–5 sjemenki. Populacija. Kultivar: Sinonimi: Domaüa sjekirica Sikirica. Listovi su parno perasti. Uzgaja na manjim površinama sjevernog dijela Dalmacije prije svega u zadarskom zaleÿu. Zahvaljujuüi medijskoj promociji zadnjih nekoliko godina popularnost uzgoja. Od kad se uzgaja na podruþju Dalmacije nije utvrÿeno ali kao mahunarka izuzetno skromnih zahtjeva imala je u prošlosti znaþajno mjesto u ishrani stanovništva posebice Dalmatinske Zagore. Uz uzgoj za osobne potrebe obiteljskih gospodarstava. Svojstva populacije koja se uzgaja nedovoljno su istražena. zahvaljujuüi medijskoj pozornosti posljednjih godina dobro prodaje na mjesnim tržnicama kao suho zrno. Rasprostranjenost: Domaüa se sjekirica uzgaja na uskom podruþju sjeverne Dalmacije u okolici Zadra. Najþešüe naraste šezdesetak centimetara. Na podruþju Dalmacije sjekirica se sije tijekom proljeüa.2. Uvoÿenjem u proizvodnju znatno produktivnijih mahunarki njeno znaþenje u ishrani opada. sastoje se najþešüe od dva para lancetastih liski i razgranate vitice.

Korisno bi bilo prikupiti i istražiti populaciju te je trajno saþuvati od moguüeg nestanka.Inventarizacija.Razvoj proizvodnje i promocija gastronomske ponude. Takoÿer moguüe ju je znaþajnije ukljuþiti u ponudu kao tipiþan proizvod Dalmacije þime bi se proizvodnja i njena gospodarska vrijednost mogla poveüati. Prijedlog elemenata plana upravljanja: .Pokretanje ekološke proizvodnje. a posebice populacija koja se nalazi u uzgoju na zadarskom podruþju potpuno je neistražena. Kao veoma skromna mahunarka prikladna je za ekološki naþin uzgoja kojeg bi se takoÿer na podruþju Dalmacije moglo znaþajnije razviti. 114 . ali se zadnjih nekoliko godina postepeno poveüava. Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana: Gospodarska vrijednost Domaüe sjekirice je relativno mala. . . Sama vrsta. . prikupljanje i identifikacija postojeüe populacije.nekoliko godina zahvaljujuüi medijskoj promociji njenih zdravstvenih svojstava poveüalo. Tradicionalno za jelo se koristi suho zrno koje se kuha samo ili s drugim mahunarkama.Trajno održavanje populacije.

I za jednu i za drugu skupinu tradicijskih sorti treba pronaüi i financijski poduprijeti instituciju koja üe se baviti održavanjem izabranih. 4. godine. dr. karakterizacije i oþuvanja postojeüih biljnih genetskih izvora povrtnih kultura u koji su ukljuþene 115 .1 Postojeüe stanje.2 Projekti inventarizacije. Nada Paraÿikoviü.3. Inicijalnim sredstvima tog projekta tijekom 2007. godine preko Povjerenstva za biljne genetske izvore Ministarstva poljoprivrede. Jasenka Lovokoviü-Milinoviü 4. postoji velika vjerojatnost da se zbog nepostojanja održivaþa primjenom zakona svi navedeni kultivari automatizmom izbrišu sa sortne liste što bi u buduünosti. Prema novom zakonu o sjemenu i prateüim pravilnicima svaka sorta sa Sortne liste mora imati održivaþa koji se brine o održavanju njenog genetskog identiteta i plaüa godišnju pristojbu Zavodu za sjemenarstvo i rasadniþarstvu za njen ostanak na listi.2. karakterizacije i oþuvanja postojeüih biljnih genetskih izvora u Republici Hrvatskoj koji obuhvaüa i povrne vrste.1 Struþnjaci koji se bave tradicijskim kultivarima: Prof. Prof. Dr. Od 2008.3 STANJE TRADICIJSKIH KULTIVARA 4.3. karakterizacije i oþuvanja tradicijskih kultivara: Projekt inventarizacije.3. dr. Dr. a meÿu njima i dio onih koje se uzgajaju na podruþju Dalmacije potaknula je Švedska agencija za meÿunarodni razvoj (SIDA) preko projekta SEEDNet 2006. sc. sc. sc. a neke kao Hvarska artiþoka. sc. sc. Dean Ban. Prof. ako se ukaže potreba i stvore uvjeti onemoguüilo legalno prometovanje njihovim sjemenom i reprodukcijskim materijalom u Hrvatskoj. godine s podruþja Dalmacije sakupljeno je 19 ekopopulacija raštike koje su posaÿene u kolekcijskom polju Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu gdje je napravljena deskripcija i regeneracija dijela izabranih primki od kojih üe se sjeme pripremiti za dugoroþno þuvanje u Hrvatskoj banci biljnih gena. Smiljana Goreta. a potencijalno su znaþajne treba iznaüi model kako provesti njihovu registraciju.4. zakonski okviri i prijedlozi za poboljšanje: Dio navedenih za podruþje Dalmacije s raznih stanovišta interesantnih tradicijskih sorti povrüa kao što su Domaüa raštika. sc. potencijalno vrijednih tradicijskih sorti dalmatinskog podruþja.3. Buduüi nijedna sjemenska tvrtka nikad nije organizirala proizvodnju sjemena navedenih tradicijskih sorti niti ga stavljala u promet. ali su pod tim nazivom bili poznati u proizvodnji. Dr. Josip Borošiü. ribarstva i ruralnog razvoja Republike Hrvatske podržava se projekt inventarizacije. sc. Trogirska rana cvjetaþa.2. Zdravko Matotan. upisati se u upisnik održivaþa sjemena i voditi sustavnu brigu o njihovom oþuvanju. Isto tako za sorte koje nisu na sortnoj listi. Vesna Samobor Mr. dr. Palagruška kapara ili Konavljanski luk upisani su na Sortnu listu Republike Hrvatske u skupinu Starih domaüih sorti.2 Elementi istraženosti i oþuvanja tradicijskih kultivara 4. Ljubitovaþki þešnjak ili Domaüi bob nisu.

Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreþa.4 Kolekcijski nasadi. dok se kolekcijsko polje ostalih povrtnih kultura meÿu kojima je i dio tradicijskih sorti obraÿen i ovome materijalu (Trogirska srednje rana cvjetaþa.3 Institucije. Visoko gospodarsko uþilište iz Križevaca. matiþna stada. Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreþa. 116 .2.3. banke gena.sve relevantne institucije koje imaju znanstvenike koji se bave povrüarstvom. udruge i pojedinci koje se bave oþuvanjem tradicijskih kultivara: Agronomski fakultet iz Zagreba. uzgajivaþi i drugi centri održanja i propagacije: Tijekom 2007. Institut za jadranske kulture i melioraciju krša iz Splita. Poljoprivredni fakultet iz Osijeka. godine kolekcijski nasad s 19 ekopopulacija raštike prikupljenih s podruþja Dalmacije zasnovan je u Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu. Povrtlarski centar iz Zagreba i Podravka iz Koprivnice. Poljoprivredni fakultet iz Osijeka. rasadnici. Visoko gospodarsko uþilište iz Križevaca. 4.2. Dalmatinska ledenka i Dalmatinska kopica) nalazi pri Visokom gospodarskom uþilištu u Križevcima. 4. Povrtlarski centar iz Zagreba. Podravka iz Koprivnice. Agronomski fakultet iz Zagreba.3. Institut za jadranske kulture i melioraciju krša iz Splita.

organizirati dane pojedinih tradicijskih povrtnih sorti uz popularizaciju njihovog uzgoja te prehrambenih i gastronomskih vrijednosti. Regenerirati najvrednije ekopopulacije i deponirati proizvedeno sjeme u gen banci. uzgoju i njihovoj prehrambenoj i zdravstvenoj vrijednosti. Pokrenuti ekološku proizvodnju pojedinih vrsta povrüa temeljenu na izvornim tradicijskim sortama.1 Prijedlog mjera za promociju.4 MJERE ZA UPRAVLJANJE TRADICIJSKIM KULTIVARIMA 4. 117 . Prikupljenim materijalom zasnovati kolekcijsko polje te genetskim analizama utvrditi stupanj meÿusobne razliþitosti. oþuvanje i gospodarsku revitalizaciju tradicijskih kultivara: Nastaviti s inventarizacijom i prikupljanjem što veüeg broja postojeüih ekopopulacija i tradicijskih sorti povrüa s þitavog podruþja Dalmacije te napraviti karakterizaciju i vrednovanje prikupljenog genfonda.4. U tiskanim i elektronskim medijima objaviti struþne i popularne þlanke o biološkoj raznolikosti.4. Zasnovati demonstracijska polja s reprezentativnim ekopopulacijama pojedinih vrsta.

odnosno doprema iz drugih dijelova Hrvatske. kad je oslonac ekonomije Dalmacije u sasvim drugim granama privrede i poljoprivrede. Proizvodnja kukuruza bila je stoljeüima kljuþna za opstanak u Dalmaciji. grahorica. izuzev u novije doba proizvodnja kukuruza šeüerca. Nestankom stoke krmno bilje se potpuno izgubilo iz proizvodnje i danas najþešüe sreüemo ostatke trajnih kultura kao što su: lucerka. Kolika je bila njegova važnost danas ne možemo ni zamisliti. šafran. sirak Pšenice i druge žitarice su se prostora Dalmacije izgubile u proizvodnji. a daleko manje. kukuruz. stoþarstvo je u kombinaciji sa ratarstvom bilo osnova poljoprivrede Dalmacije kroz stoljeüa. a cijele generacije odrasle su na tek malo zamašüenoj puri. koja gotovo sve ratarske proizvode uvozi. stoþni bob. stoþna repa.000 m visine. Meÿutim. predivo bilje je nestalo ne samo u Dalmaciji. sjekirica (sikirica) ili se ove kulture iz sjemena kao podivljale obnavljaju. stoþni kelj. Posebnost Dalmacije i Hercegovine su i mlinice postavljene na ponorima. primjerice u Podgori pod Biokovom.5. buhaþ. sirak zrnaš duhan. RATARSKO BILJE 5. veü iz gotovo cijele Europe. broü krumpir. þakalj. konoplja. šafranika. sezam brnistra. U obalnom dijelu Dalmacije sliþnu je važnost imao buhaþ.1 UVOD 5. danas. mak. a posebno pojavom vrlo jeftinih pamuþnih odjevnih predmeta iz zemalja treüeg svijeta. usprkos relativno lošim uvjetima imala iznimno znaþenje za Dalmaciju gdje je prisutna još od mlaÿeg kamenog doba (jeþam). U Dalmaciji je postojala vrlo specifiþna proizvodnja tkanine i užadi iz vlakana izvorne biljke brnistre koja se do danas nažalost nije oþuvala. Vrgoraþko). na Dinari i Biokovu i na preko 1. relativno velikoj populaciji ljudi uopüe nije mogao biti moguü bez oslonca u stoþarstvu. što se posebno odnosi na duhan u Dalmatinskoj zagori.1 Gospodarsko znaþenje za Dalmaciju Ratarska proizvodnja je sve do polovice 20. Globalnim svjetskim promjenama na tržištu tekstila. prvenstveno lokalno ostale industrijske kulture. što se posebno odnosi na Dalmatinsku Zagoru. Ipak. Sliþno kao i kod stoþarstva. lan. djeteline. Pitanje je samo koliko je od tog 118 . sirak metlaš. uz vinogradarstvo i maslinarstvo. Ratarske kulture Dalmacije su: Žitarice: Industrijske kulture: Škrobne i uljane kulture: Predivo bilje: Krmno bilje: pšenice. kao ni stoljetno krijumþarenje duhanom. grahorice. kao što je Dalmacija.1. gdje je na nevelikom potoku bilo preko 20 mlinica s pripadajuüim akumulacijama vode. jeþam. Danas se kukuruz. pamuk lucerka. sjekirica. Dalmacija je postala ratarski iznimno slabo razvijena regija. te veüih krških polja (Sinjsko. opstanak na ratarski nepovoljnom podruþju. podruþje Dalmacije obiluje ekotipovima ratarskog bilja formiranog prirodnom selekcijom pod ekološkim prilikama proizvodnog podruþja te uslijed prirodne hibridizacije i predstavlja izvor svojstava i gena za buduüe selekcije. proso. Sliþna je situacija i s mlinicama za mljevenje žita. þiþoka. koje koriste stalne ili periodiþke ponorne vode. ali prvenstveno za krmu uzgaja još na dijelu Ravnih kotara. Industrijske kulture bile su periodiþki jedna od osnova zarade dalmatinskog þovjeka. stoljeüa. Dakle. dok je proizvodnja za ljudsku hranu gotovo u potpunosti zanemarena. raž. iako su po cijeloj Dalmaciji bile prisutne i na najmanjim površinama i u gotovo i u nevjerojatnim uvjetima. djeteline.

000 hektara pod žitaricama proizvedeno svega oko 85.62 UKUPNO (t) 19. Kao primjer nerazvijenosti ratarske proizvodnje Dalmacije navodim podatke iz 1900. a mlaüenje cijepcima nude danas neka etno sela Dalmacije kao turistiþku atrakciju (Kokoriüi).01 0. godine Pšenica1 Kukuruz Jeþam Zob 3.358 0.93 5. neurbanizirana sela mogu vidjeti kamena gumna na kojima se obavljala vršidba. I danas se u Dalmaciji uz stara. Zemlja se obraÿivala plugom zvanim uznaþac.540 Napolica2 Površina (ha) 27.bogatstva ostalo oþuvano do danas. usjevi-mješavina travnjaka i šikara.0003 0.2 Povijest uzgoja u Dalmaciji Iako tradicija ratarske proizvodnje u Dalmaciji datira još u mlaÿe kameno doba.55 4. pošto su znanstvena istraživanja dalmatinskih ratarskih kultura zanemarena.1. ralom i tek kod najnaprednijih ratara plugom koje su vukli volovi ili konji. gdje je uznaþac.980 37.586 37. na što upuüuju nalazi sjemena jeþma na arheološkim lokalitetima. veü i nestaju prateüe biljke.675 1 U pšenicu je ubrojen i pir 2 Kombinacija pšenice ili jeþma s raži 3 Procjena autora Sirak zrnaš 8. godine (Tablica 1). životinje i gljive. plemenite pasmine i nove sorte zbog nepostojanja sustavne edukacije. kad je na ukupno oko 110. zlo i naopaþac. a vršidba ruþno mlaüenjem cijepcima ili pomoüu stoke.441 0. 5.207 20. stoljeüa bilo na vrlo primitivnoj razini.579 12.337 1.443 Prinosi (t/ha) 0. što je u rangu današnjih najsiromašnijih afriþkih država! Tablica 1: Proizvodnja žitarica na podruþju Dalmacije 1900.7 1. a poneka i sami ljudi! S tim u vezi postoji dalmatinska narodna poslovica: Gdje je ralo-kruha malo.6 0. Nestankom ratarske proizvodnje u Dalmaciji ne samo da gubimo biološku raznolikost ratarskih kultura. Žetva žitarica se vršila srpom. Kao jedan od osnovnih problema poljoprivredni struþnjaci istiþu iznimno slabu obrazovanost stanovništva koje naprosto ne zna koristiti naprednu tehnologiju.28 940 Raž 7. vezane za þak pet biljnih pokrova: obraÿivana poljoprivredna podruþja-žitarice. ratarstvo Dalmacije je sve do poþetka 20.0 3. a gdje je plug i brana. tu je hrana.540 1. rjeÿe magarci.002 900 119 . odnosno niti 800 kg zrna po hektaru. obraÿivana poljoprivredna podruþja-izuzevši žitarice. usjevi i urbana podruþja te usjevi s vodenim površinama (ukljuþujuüi navodnjavana podruþja).093 Proso 3.000 tona zrna.

starinsko ili misirsko žito. bijela pšenica (Triticum turgidum) te obiþna pšenica (Triticum aestivum).583 186 5002 14. Za bijelu pšenicu postoje i posebni nazivi belija te u narodnoj pjesmi opjevana pšenica bjelica. a u takvim okolišnim i proizvodnim uvjetima stare sorte tvrdih i bijelih pšenica pokazale su se bolje. stoljeüa poljoprivredni struþnjaci uspjeli su educirati proizvoÿaþe i postiüi znaþajnije ukljuþenje lucerke koja je od jedva kojeg hektara u 19.359 0. varijeteta i kulturnih formi þesto meÿusobno vrlo razliþitih. prvenstveno kao stoþna krma. tvrda i bijela pšenica se zbog velike sliþnosti u narodu isto nazivala. te nešto osmorednih tvrdunaca osmaka. Konaþno proso i sirak zrnaš koji su se uzgajali prvenstveno za stoku.533 Prinosi (t/ha) 1.716 Plodored je u Dalmaciji bio vrlo zbijen. jednoredac i dvoredac) te pšenice (tvrda. vino ili sol za brašno. U narodu je postojalo bezbroj naziva za ove vrste pšenica te pojedine sorte. Dolaskom kukuruza u 16. velike klasove. stoljeüa. plastiþnost. velja pšenica. godine Duhan1 Krumpir Buhaþ 1. posebno Zagoraca. U ovoj skupini bilo je sigurno više sorti od kojih samo po imenu znamo za stare domaüe sorte brnda i morac. ali najþešüe brkulja s oblicima brkaþa i brkuša. najþešüe rogosija. a dvozrni dvozrnac. Ova ogromna populacija domaüih pšenica nikada nije bila predmet opsežnijih znantvenih istraživanja. stoljeüu on postupno preuzima primat u proizvodnji i prehrana Dalmatinaca.231 5. iako ima iznimno zanimljiva i vrijedna obilježja. milijun 2 Procjena autora Krmna Djeteline repa 3. pir jednoredac (Triticum monococcum). Svaka od ovih vrsta imala je veliki broj podvrsta. šuljak. mijenjalo se ulje. Gotovo iskljuþivo se uzgajao tvrdunac.500 ha.264 1 Za 1908. tolerantnost na sušu. jednozrni pir je šilj. Ipak. tvrda pšenica (Triticum durum). bijela i obiþna). prvenstveno talijanski þinkvantin i kvarantin.6 2.181 44. ali se kao jeþmena kaša (prga) koristila posebno na podruþju Zagore. broj sadnica 81. se sve veüim udjelom oslanja na kukuruzno brašno od kojeg se radi kruh i pura. U okviru velike skupine pšenica u Dalmaciji su se uzgajali: pir obiþni (Triticum spelta). Za njima je slijedio jeþam. Pirevi se generalno nazivaju krupnik. vrlo zanimljiva za daljnju selekciju: otpornost na bolesti. zbog malih obradivih površina uzgajao se dvoredni plodored kukuruz-pšenica-kukuruz. Tek od kraja 19. Raž se uzgajala za brašno.6 815 Lucerka Površina (ha) 1.77 82 UKUPNO (t) 2. Obiþna pšenica nikada nije preuzela primat u proizvodnji kao u kontinentalnom dijelu Hrvatske. 120 . prije svega jer je proizvodnja bila ekstenzivna. pleüaš. sve pšenice Dalmacije možemo svesti na dvije grupe: pireve (obiþni. stoljeüu veü 1910. vrlo snažne i þvrste biljke. prvenstveno domaüi tvrdunac iz skupine mediteranskih tvrdunaca. ali i za ljudsku hranu. ali i slamu koja se kao i manjim dijelom pšeniþna slama koristila za prekrivanje kuüa i drugih objekata te zob prvenstveno kao stoþna hrana. bila sijana na preko 3. prvenstveno na veüim krškim poljima za stoþnu hranu. Manje su se uzgajali tvrdunci sitnog zrna. U onim dijelovima Dalmacije gdje nije bilo uvjeta za proizvodnju pšenice i kukuruza ili proizvodnja ovih žitarica nije bila dovoljna. pir dvoredac (Triticum dicoccum). Kroz povijest se mijenjala važnost pojedinih pšenica i s vremenom se smanjivao udjel pireva na raþun tvrde i bijele pšenice. godinu. Za istu namjenu sijala se i napolica. krupno i vrlo kvalitetno zrno za daljnju preradu. Žitarice su se u Dalmaciji uzgajale od pamtivijeka i bile osnova prehrane stanovništva. Kasnije su se u proizvodnji pojavili i ameriþki kukuruzi u tipu zubana.Tablica 2: Proizvodnja ostalih važnijih ratarskih kultura na podruþju Dalmacije 1910. koje su dominirale sve do prestanka proizvodnje polovicom 20.

stoljeüa kad se poþinje u veüoj mjeri uzgajati duhan koji se pojavio u uzgoju veü u 17. osim u manjem dijelu. stoþna repa. Predivo bilje na podruþju Dalmacije nikad nije bilo uzgajano na veüim površinama.3 Okolišni uvjeti i regionalizacija Dalmacije Izrazita okršenost. nedostatak oborina i zaslanjenost obalnog podruþja najvažniji su ograniþavajuüi þimbenici sveukupne poljoprivrede Dalmacije. 5. Lan i konoplja. Korištenje traje daleko duže. Ostale škrobne i uljane ratarske kulture uzgajale su se u zanemarivoj mjeri. crvena i bijela djetelina. U ovom rajonu ne postoje dobri uvjeti za razvoj ratarstva. 121 . odnosno pripada eumediteranskom klimatskom podruþju. stoljeüa s relativno dobrim rezultatima. a svoj maksimum dosiže tridesetih godina 20. ali uzgoj buhaþa zapoþinje polovicom 19. godine te krajem tridesetih godina 20. Danas se krumpir iskljuþivo proizvodi kao unosna kultura u ranoj proljetnoj proizvodnji te za vlastite potrebe uz okuünice.Industrijske kulture u Dalmaciji imaju veüu ulogu tek od 18. Službena rajonizacija livada i pašnjaka na podruþju Dalmacije nije provedena. bezvodnost. Proizvodne površine se kontinuirano poveüavaju od pojave krumpira 1767. godine Austrougarska ne uvodi državni monopol. pa tako i ratarstva. bio daleko više u proizvodnji uz obalu i na otocima. ali možemo utvrditi dvije zasebne zone: eumediteransku i submediteransku. za razliku od duhana koji je daleko više bio proširen na kontinentalnom dijelu Dalmacije. grahorica i sirak. Kozjak. Proizvodne površine znatno variraju. ovisno o potražnji i cijeni na tržištu. Pokusi s uzgojem pamuka postavljani su od polovice 19. ekstremne vruüine i suše. Buhaþ je. širi se na Hvar pa drugdje po Dalmaciji. ali i u planinskim dolovima (Biokovo). stoljeüu. Ostale industrijske kulture sadile su se u znatno manjoj mjeri. za jelo koristili dobiveni stoþni. Gotovo potpuno slobodan uzgoj duhana trajao je preko 100 godina dok 1798. Biokovo. jer se stoþarstvo prvenstveno oslanjalo na pašu i brst. Zabilježeni su brojni sluþajevi da su Dalmatinci. stoljeüa. sjekirica. nisu imali uvjete za ozbiljniju proizvodnju i uglavnom su nestali do poþetka 20. stoljeüa kad se uzgaja þak na 6. korištenjem divljih. stoljeüa premašuju 8. posebno u gladnim godinama. Vrhunac uzgoja duhana bio je od poþetka do tridesetih godina 20. Vrgorac i Poljica. Uz kraüe razdoblje za vrijeme vladavine Napoleona. Eumediteranska zona obuhvaüa dalmatinsku obalu i otoke i karakterizirana je izrazitom ljetnom sušom i blagom zimom. uzgajani od davnina u Dalmaciji. þak i sjemenski krumpir. Krumpir se u Dalmaciji gotovo nikad nije koristio za industrijske potrebe veü gotovo iskljuþivo za ljudsku prehranu. Kako se visoki planinski vrhovi dinarskih planina uzdižu neposredno uz obalu Jadranskog mora (Velebit. stoþni bob. Riliü) obalni je pojas vrlo uzak. stoljeüa u okolici Dubrovnika. neuzgojenih populacija. Posebno se po uzgoju istiþu Imotska krajina.1. Najveüa proizvodnja ostvarena je s izvornom dalmatinskom biljkom brnistrom. Krmno bilje na podruþju Dalmacije nije imalo važnost kao u kontinentalnom dijelu Hrvatske. stoljeüa kad se na podruþju Dalmacije sadilo þak do 90 milijuna sadnica duhana što je dosizalo proizvodnju od preko 350 vagona suhog lista duhana.000 ha. Mosor.000 ha. Uzgajale su se: lucerka. vrlo plitak pedološki supstrat. stoþni kelj. ali postoje podaci i da se sijala i uzgajala na podruþju Poljica. ali nikada nije zapoþela ozbiljnija proizvodnja. ovaj monopol vrijedio je kroz sve sustave vlasti sve do danas.

þak snježne planinske klime. dijelom u potpunosti nestalo. Sinjsko. Ovo je podruþje izrazito krajobrazno raznoliko i sastoji se od poplavnih depresija. Imotsko. Vrana. Na ovom podruþju ratarstvo je bilo tradicionalno prisutno. stoljeüa bitno smanjeno. pa se tako i izmjenjuje klima od submediteranske preko kontinentalne sve do hladne. dolina Neretve i Konavle.Submediteranska zona obuhvaüa dalmatinsko zaleÿe. odnosno Dalmatinsku Zagoru u širem smislu. 122 . krških polja. krških zaravni i uzvisina te konaþno od visokih dinarskih vrhova. prvenstveno na plodnim velikim krškim poljima: dio Ravnih kotara. Nestankom stoke i izrazitim iseljavanjem i depopulacijom ovih prostora ratarstvo je polovicom 20. Vrgoraþko polje.

2.5.2 TRADICIJSKI KULTIVARI DALMACIJE 5.1 Pregledni popis kultura i kultivara Žitarice Pirevi: Pir pravi (Triticum spelta) Pir jednozrni (Triticum monococcum) Pir dvozrni (Triticum dicoccon) Pšenice: Pšenica obiþna (Triticum aestivum) Pšenica tvrda (Triticum durum) Pšenica bijela (Triticum turgidum) Jeþam: Jeþam obiþni (Hordeum vulgare) Jeþam dvoredni (Hordeum distichon) Raž (Secale cereale) Zob (Avena sativa) Kukuruz (Zea mays) Domaüi pir Domaüi jednozrni pir Domaüi dvozrni pir Domaüa pšenica Domaüa pšenica golica Dalmatinska tvrda brkulja Dalmatinska bijela brkulja Domaüi višeredni jeþam Jeþam spasitelj Jeþam goliü Domaüi jeþam dvoredac Domaüa raž Domaüa zob Domaüi zuban Domaüi tvrdunac Brnda ýinkvantin Bijelo strnišno proso Bar Domaüi sirak zrnaš Dalmatinski buhaþ Bilaü Ruževac Poþiteljka Škuljevac Dubrovaþka bjelka Ravnjak Bubalovac Dalmatinac Tance Ružiü Domaüi sirak metlaš Domaüi þkalj 123 Proso (Panicum miliaceum) Talijansko proso (Setaria italica maxima) Sirak zrnaš (Sorghum vulgare) Industrijsko bilje Buhaþ (Chrisanthemum cinerariaefolium) Krumpir (Solanum tuberosum) Duhan: Duhan (Nicotiana tabacum) Duhan stari (Nicotiana rustica) Sirak metlaš (Sorghum saccharatum) ýkalj (Cnicus benedictus) .

Silina (Isatis tinctoria) Šafranika (Carthamus tinctorius) Šafran (Crocus sativus) Broü (Rubus tinctorum) Predivo bilje Konoplja (Cannabis sativa) Lan (Linum usitatissimum) Brnistra (Spartium junceum) Krmno bilje Djetelina bijela (Trifolium repens) Djetelina crvena (Trifolium pratense) Djetelina perzijska (Trifolium resupinatum) Sastrica (Lathyrus sativus) Kanarska trava (Phalaris canariensis) Lucerka (Medicago sativa) Sjekirica (Securigera securidaca) Stoþna repa (Beta vulgaris vulgaris crassa) Stoþni bob (Vicia faba minor) Stoþni grašak (Pisum sativum arvense) Vuþika bijela (Lupinus albus) Domaüa silina Domaüa šafranika Domaüi šafran Domaüi broü Južna konoplja Domaüi lan Brnistra Domaüa bijela djetelina Domaüa crvena djetelina Domaüa perzijska djetelina Domaüa sastrica Domaüa kanarska trava Mediteranska lucerka Sredozemna sjekirica Domaüa stoþna repa Bobica Domaüi stoþni grašak Domaüa bijela vuþika 124 .

tako da je bez dodatnih terenskih istraživanja nemoguüe dati njen najprecizniji opis. 1931 e) Naziv sorte: Dalmatinska tvrda brkulja f) Sinonimi: rogosija. Pšenica se na podruþju Dalmacije poþela uzgajati dolaskom Rimljana. Daje solidan prinos i na najlošijim tlima. Postupno pirove zamjenjuju tvrde i engleske pšenice.2 Pregled najznaþajnijih sorti Dalmacije 5. U zriobi su klas i osje smeÿe do svjetlosmeÿe boje. k) Povijest nastanka i korištenja Tvrde pšenice najvjerojatnije potjeþu s podruþja istoþnog Mediterana. zob. od kojih su 2 do 3 cvijeta. Izvanredna za lošije okolišne uvjete i slabiju agrotehniku. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. Vršni listovi dužine do 28 cm. vlat je izuzetno þvrsta i otporna na polijeganje. vrlo prilagodljiva na lošije uvjete. starinsko žito. Tilletia). robustne biljke þvrstih i visokih stabljika i izraženih nodija bez dlaþica. velja pšenica. Caklavost zrna je gotovo potpuna.2.5 mm i debljine do 3. dugaþko oko 8 mm. Vlat je vrlo visoka.2. þak do 18 cm. ali je ozbiljnija ratarska proizvodnja žitarica. a koji se u manjoj mjeri održao sve do polovice 20.2. Iako visoka. stoljeüa u proizvodnji. U klasu ima 22 do 26 klasiüa. brkuša g) Status: 0 h) Populacija. širine 15-18 mm. ali postoje brojne populacije drugaþije obojenosti. zbog gotovo zatvorenih pljevica. cilindriþan. te znatno otporna na snijeti (Ustilago. Iako se na podruþju Dalmacije uzgaja tisuüljeüima. brkaþa. Napuštanjem ratarske proizvodnje dalmatinska tvrda brkulja postupno nestaje iz proizvodnje i danas je pitanje je li uopüe postoji ili je izumrla. Klas je krupan. dalmatinska tvrda brkulja nikada nije bila predmet istraživanja ili selekcije. u više tipova. Odliþne otpornosti na lisne rÿe.1 DALMATINSKA TVRDA BRKULJA a) Kultura: Pšenica b) Red: Poales c) Porodica: Poaceae d) Svojta: Triticum durum expansum Vavilov. Zrno je vrlo krupno i dugaþko. Dakle vrlo je velika moguünost da je dalmatinska tvrda brkulja izvorno nastala na podruþju Dalmacije te je jedna od najstarijih izvornih naših sorti. primorska Crna gora j) Sažeti opis Dalmatinska tvrda brkulja je danas u potpunosti nestala iz proizvodnje u Dalmaciji i eventualno se oþuvala u nekim ekstenzivnijim brdskim podruþjima Dalmacije. a u jednom klasiüu najþešüe 5 cvjetova.000 zrna varira od 65 sve do þak 75 gr. meÿu kojima je najproširenija bila dalmatinska tvrda brkulja. List je izrazito zelene boje. bijele boje. Hercegovina. Vrlo snažne. Sigurno je pripadala grupi starih mediteranskih jarih tvrdih (durum) pšenica koje se odlikuju slijedeüim osobinama. rijetko 4 plodna. do 10 cm s vrlo þvrstim i dugaþkim osjem. misirska pšenica. hektolitarska oko 80 kg. uz srednje busanje s najþešüe 2-3 vlati. uzak i šiljast s jakom voštanom prevlakom na vlati. zajedno zvane rogosija. pa tako i pšenice zapoþela tek dolaskom Slavena u 7. jeþam. dugaþak. raž i proso. Poznato je da brkate tvrde pšenice daju krupnije zrno boljeg kvaliteta od obiþnih pšenica pa je to vjerojatno bio razlog njihove popularnosti u Dalmaciji. EX/CR. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana 125 . Vrlo visok udjel bjelanþevina i lijepka. Težina 1. stoljeüu. ujednaþen.5 mm. 0 i) Rasprostranjenost: cijela Dalmacija. gdje su nastale najvjerojatnije mutacijom engleske pšenice u prvom tisuüljeüu prije Krista. Srednje kasna do kasna sorta. Oni uzgajaju: pšenicu. široko do 3.5. za što je potrebno provesti terenska istraživanja. dobro ozrnjen. listovima i klasu. od 130-150 cm s 5-6 internodija. U najstarije doba uzgajale su se tri vrste pira ili krupnika. Prosjeþno se po klasiüu dobije nešto manje od 3 zrna. meÿu kojima praktiþno nema neplodnih vlati.

brojne gljive). bolesti i štetnike te krupnoüa i kvaliteta zrna. Popularizacija povijesnih. prehrambenih i gastronomskih vrijednosti dalmatinske tvrde brkulje kroz publikacije. Inventarizacija. koja ima brojne odlike važne za daljnju selekciju pšenica. medije. 126 . Propagacija dalmatinske tvrde brkulje u Dalmaciji. 4. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. uz proizvodnju izvornih tradicijskih proizvoda (pogaþa. Izrada marketinškog plana za dalmatinsku tvrdu brkulju. posebno na zaštiüenim podruþjima (NP Krka. tako i pekarski proizvodi. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda domaüih pšenica na podruþju Dalmacije. kako brašno. makovi. PP Biokovo). socioloških. predavanja. Proizvodi dalmatinske tvrde brkulje zbog izvanredne kvalitete zrna postaju premijski proizvodi. dalmatinska tvrda brkulja ima izvanrednu genetsku osnovu. poljski miševi. žitne stjenice. 2. ekoloških. To su prvenstveno otpornost na polijeganje. najprije na zaštiüenim podruþjima. 8. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. tako i staništa strnih žitarica s prateüom florom i faunom (kukolj. znaþajnu za oplemenjivanje. domaüi poprženac-brgatski beškot). 6. Proizvodnja ove tisuügodišnje sorte žitarice nužna je za održanje biodiverziteta Dalmacije. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci.Sasvim je sigurno da pšenica nikada više neüe u Dalmaciji imati ono znaþenje u proizvodnji koje je imala u prošlosti. Poticanje veüeg korištenja dalmatinske tvrde brkulje u proizvodnji širom Dalmacije. s kamenima pokretanim vodom. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. kušaonice. etnoloških. uz eko sela i drugdje. 3. domaüa tjestenina. 5. prikupljanje. Kao sekundarnu vrijednost treba istaknuti turistiþku atraktivnost manjih polja i vrtaþa s domaüom brkuljom u krajobrazu. 7. kako domaüeg izvornog kultivara. Uz proizvodnju domaüe brkulje potrebno je izvršiti obnovu mlinica na kojima bi se mljelo brašno na tradicionalni naþin. Meÿutim. domaüi kruh.

robustne biljke þvrstih i visokih stabljika i izraženih nodija bez dlaþica. zbog gotovo zatvorenih pljevica. DALMATINSKA BIJELA BRKULJA a) Kultura: Pšenica b) Red: Poales c) Porodica: Poaceae d) Svojta: Triticum turgidum mediterraneum Flaksberger. koje gotovo nikad nije kraüe od 15 cm. široko do 3. Caklavost zrna nije izražena. Vrlo snažne. meÿu kojima praktiþno nema neplodnih vlati.5 mm. jeþam. Postoje populacije bijele pšenice žuto-naranþaste i crvene boje. pšenica bjelica g) Status: 0 h) Populacija. a u jednom klasiüu najþešüe 5-6 cvjetova. vlat je izuzetno þvrsta i otporna na polijeganje. Hercegovina.8 mm i debljine oko 3. Oni uzgajaju: pšenicu. Dakle vrlo je velika moguünost da je dalmatinska bijela brkulja izvorno nastala na podruþju Dalmacije te je jedna od najstarijih izvornih naših sorti. Klas je krupan. Izvanredna za lošije okolišne uvjete i slabiju agrotehniku. tako da je bez dodatnih terenskih istraživanja nemoguüe dati njen toþan opis. a dosiže þak i 20 cm. uz srednje busanje s najþešüe 2-3 vlati.2. dugaþak od 8 do 11 cm s vrlo þvrstim i dugaþkim osjem. Na boljim tlima umjesto pirova uzgajaju se tvrde i bijele pšenice. bijele boje.000 zrna varira od 60 sve do preko 70 gr. hektolitarska oko 70 kg. dobro ozrnjen. Zrno je vrlo krupno. Vlat je izuzetno visoka. Iako iznimno visoka. velja pšenica. U zriobi su klas i osje zatvorenosmeÿe boje. pa tako i pšenice zapoþela tek dolaskom Slavena u 7. širine 15-18 mm. 0 i) Rasprostranjenost: cijela Dalmacija. EX/CR. te znatno otporna na snijeti (Ustilago.5. meÿu kojima je uz tvrdu brkulju najproširenija bila dalmatinska bijela brkulja. listovima i klasu. a koji se u manjoj mjeri održao sve do polovice 20. Daje solidan prinos i na najlošijim tlima. gdje su nastale odabirom još u zaþecima civilizacije. stoljeüa u proizvodnji. Sigurno je pripadala grupi starih ozimih mediteranskih bijelih (engleskih) pšenica koje se odlikuju slijedeüim osobinama. List je izrazito zelene boje. vrlo prilagodljiva na lošije uvjete. Tilletia). zob. cilindriþan. starinsko žito. misirska pšenica. ovalno.2. zajedno zvane rogosija. Pšenica se na podruþju Dalmacije poþela uzgajati dolaskom Rimljana. Vršni listovi dužine do 28 cm. ali postoji populacija crvenkaste boje. Prosjeþno se po klasiüu dobije nešto manje od 4 zrna. belija. dalmatinska bijela brkulja nikada nije bila predmet istraživanja ili selekcije. k) Povijest nastanka i korištenja Bijele (engleske) pšenice sigurno potjeþu s podruþja istoþnog Mediterana. za što je potrebno provesti terenska istraživanja. U klasu ima do 29 klasiüa. Srednje kasna do kasna sorta. Odliþno otporna na lisne rÿe. dugaþko oko 8 mm. brkaþa. primorska Crna gora j) Sažeti opis Dalmatinska bijela brkulja je danas u potpunosti nestala iz proizvodnje u Dalmaciji i eventualno se oþuvala u nekim ekstenzivnijim brdskim podruþjima Dalmacije. od 150-170 cm s 6-7 internodija. uzak i šiljast s jakom voštanom prevlakom na vlati. ali je ozbiljnija ratarska proizvodnja žitarica. stoljeüu. Napuštanjem ratarske proizvodnje dalmatinska bijela brkulja postupno nestaje iz proizvodnje i danas je pitanje je li uopüe postoji ili je izumrla. u više tipova.2. brkuša. od kojih su 3 do 4 cvijeta 4 plodna. 1917 e) Naziv sorte: Dalmatinska bijela brkulja f) Sinonimi: rogosija. Poznato je da brkate tvrde pšenice daju krupnije zrno boljeg kvaliteta od obiþnih pšenica pa je to vjerojatno bio razlog njihove popularnosti u Dalmaciji. Iako se na podruþju Dalmacije uzgaja od samih zaþetaka civilizacije. Vrlo visok udjel bjelanþevina i lijepka. raž i proso. ujednaþen. Težina 1. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. 127 . a u cijelom klasu þak preko 90 zrna. U najstarije doba uzgajale su se tri vrste pira ili krupnika.

bolesti i štetnike te krupnoüa i kvaliteta zrna. Poticanje veüeg korištenja domaüe brkulje u ekstenzivnoj proizvodnji širom Dalmacije. s kamenima pokretanim vodom. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. uz eko sela i drugdje. Kao sekundarnu vrijednost treba istaknuti turistiþku atraktivnost manjih polja i vrtaþa s domaüom bijelom brkuljom u krajobrazu. uz proizvodnju izvornih tradicijskih proizvoda (pogaþa. kako domaüeg izvornog kultivara. Izrada marketinškog plana za dalmatinsku bijelu brkulju. To su prvenstveno otpornost na polijeganje. tako i pekarski proizvodi. ekoloških. 5. 6. Meÿutim. dalmatinska bijela brkulja ima izvanrednu genetsku osnovu. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama.l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Sasvim je sigurno da pšenica nikada više neüe u Dalmaciji imati ono znaþenje u proizvodnji koje je imala u prošlosti. PP Biokovo). 2. domaüi kruh). medije. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. Uz proizvodnju domaüe bijele brkulje potrebno je izvršiti obnovu mlinica na kojima bi se mljelo brašno na tradicionalni naþin. 8. a posebno se istiþe izniman broj cvjetova i zrna u klasu. koja ima brojne odlike važne za daljnju selekciju pšenica. 128 . Proizvodi dalmatinske tvrde brkulje zbog izvanredne kvalitete zrna postaju premijski proizvodi. tako i staništa strnih žitarica s prateüom florom i faunom (kukolj. 3. etnoloških. Inventarizacija. Proizvodnja ove drevne sorte žitarice nužna je za održanje biodiverziteta Dalmacije. Popularizacija povijesnih. žitne stjenice. predavanja. makovi. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda domaüih pšenica na podruþju Dalmacije. prehrambenih i gastronomskih vrijednosti dalmatinske bijele brkulje kroz publikacije. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. 7. poljski miševi. socioloških. 4. kako brašno. brojne gljive). prikupljanje. posebno na zaštiüenim podruþjima (NP Krka. Propagacija dalmatinske bijele brkulje u Dalmaciji. znaþajnu za oplemenjivanje. kušaonice. najprije na zaštiüenim podruþjima.

129 .

ali je ozbiljnija ratarska proizvodnja žitarica.5 mm. Oni uzgajaju: pšenicu. a najviše u Dalmatinskoj Zagori na podruþju Benkovca. tako i pekarski proizvodi. Sigurno je pripadala grupi starih europskih ranozrelih raži. Vegetacija vrlo rana. Visina vlati iznosi oko 150 cm. s kamenima pokretanim vodom. Raž se tradicionalno koristila sama ili miješana s pšeniþnim brašnom za proizvodnju kruha.2-2. Napuštanjem ratarske proizvodnje domaüa raž postupno nestaje iz proizvodnje i danas je pitanje je li uopüe postoji ili je izumrla. Iako se na podruþju Dalmacije uzgaja tisuüljeüima domaüa raž nikada nije bila predmet istraživanja ili selekcije. Imaju visoku sterilnost. suhim. EX/CR. tako i prateüe flore i faune (ražena glavnica. poljski miševi). m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 130 . raž i proso. a zrno u punoj zriobi lako ispada iz pljeve. nerijetko i više. kamenitim i pjeskovitim tlima. slijedeüih karakteristika. 0 i) Rasprostranjenost: dinarsko podruþje Hrvatske j) Sažeti opis Domaüa raž je danas u potpunosti nestala iz proizvodnje u Dalmaciji. ali i obnovu gospodarskih objekata pokrivenih slamom. Meÿutim proizvodnja ove drevne žitarice nužna je za održanje biodiverziteta Dalmacije. štala i drugih gospodarskih objekata. sivkasta. glatko. ali je s vremenom opadao. Težina 1.000 zrna 20 do 28 gr.2. ranija od svih oplemenjenih sorti.3. Listovi su kratki i uski.5 mm.2. Izvanredna za lošije okolišne uvjete i slabiju agrotehniku. Klas je vretenast. te uzak i rijedak s 22-28 klasiüa. posebno na zaštiüenim podruþjima (NP Krka. makovi. kukolj. debljina do 2. širina 2. kako domaüih kultivara. na kraju zašiljeno. zelenkasta. Osje 1-4 cm. kraüe nego kod oplemenjenih sorti.5. Vlat i listovi slabo prekriveni voštanom prevlakom. þak do 40 %. do 8 cm. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. U najstarije doba udjel raži je bio znatno veüi. uz proizvodnju izvornih tradicijskih proizvoda (ražena pogaþa. ali podložne napadu ražene glavnice. tako da je nemoguüe dati njen toþan opis. a debljina je manja nego kod plemenitih sorti. Uz proizvodnju domaüe raži potrebno je izvršiti obnovu mlinica na kojim a bi se mljelo brašno na tradicionalni naþin. pa tako i raži zapoþela tek dolaskom Slavena u 7. jeþam. Boja zrna izuzetno varijabilna. Kao sekundarnu vrijednost treba istaknuti turistiþku atraktivnost manjih polja i vrtaþa s domaüom raži u krajobrazu. Daje solidan prinos i na najlošijim. kratak. 1767 e) Naziv sorte: Domaüa raž f) Sinonimi: g) Status: h) Populacija. k) Povijest nastanka i korištenja Raž se na podruþju Dalmacije poþela uzgajati dolaskom Rimljana. smeÿa. Zrno dugo. žitne stjenice. usko. zob. rjeÿe prizmatiþan. Proizvodi domaüe raži zbog izvanredne kvalitete zrna postaju premijski proizvodi. domaüi raženi kruh). Sijala se pomalo po cijeloj Dalmaciji. žuükasta. hektolitarska težina 69 do 73 kg. Dužina 7 do 8.5 mm. a dugaþka slama za pokrivanje kuüa. PP Biokovo). Uspravnog do poluuspravnog rasta. uz eko sela i drugdje. kako brašno. srednjeg do jakog busanja s više od 4 vlati u busu. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Sasvim je sigurno da raž nikada više neüe u Dalmaciji imati ono znaþenje u proizvodnji koje je imala u prošlosti. DOMAûA RAŽ a) Kultura: Raž b) Red: Poales c) Porodica: Poaceae d) Svojta: Secale cereale Linnaeus. stoljeüu. Izuzetno otporne na sušu.

7. 8. ekoloških. 5. medije.1. 3. 6. Inventarizacija. Poticanje veüeg korištenja domaüe raži u proizvodnji širom Dalmacije. predavanja. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda domaüih pšenica na podruþju Dalmacije. 4. Popularizacija povijesnih. Propagacija domaüe raži na podruþju Dalmacije. Izrada marketinškog plana za domaüu raž. kušaonice. prikupljanje. najprije na zaštiüenim podruþjima. socioloških. 2. prehrambenih i gastronomskih vrijednosti domaüe raži kroz publikacije. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. etnoloških. 131 .

uz proizvodnju izvornih tradicijskih proizvoda (domaüi kukuruzni kruh. k) Povijest nastanka i korištenja Kukuruz je na podruþju Dalmacije donesen od strane španjolskih trgovaca preko Italije vjerojatno veü poþetkom 16. a hektolitarska težina oko 75 kg.2. veü u 17.3 % pepela. odliþno za ljudsku hranu. 0 i) Rasprostranjenost: Dalmacija j) Sažeti opis Stari sortni kukuruzi tvrdunci danas su u potpunosti nestali iz proizvodnje u Hrvatskoj. EX/CR.000 biljaka na hektar. do 40. uz eko sela i drugdje. Meÿutim proizvodnja brnde nužna je za održanje biodiverziteta Dalmacije.4. Proizvodi brnde zbog izvanredne kvalitete zrna postaju premijski proizvodi. koji porijeklo vuku od prvih linija kukuruza donesenih iz Amerike u Europu. 5 % ulja. godine. Zrno okruglo. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. eventualno i raženog brašna. þvrst i bijele boje. kako brašno. u kojima raste stari kukuruz tvrdunac brnda. Podnosi gušüu sjetvu. kao i kod ostalih žitarica potrebno je izvršiti obnovu mlinica na kojima bi se mljelo brašno na tradicionalni naþin. stoljeüa. Klip izduljen. prvenstveno za kukuruzno brašno. BRNDA a) Kultura: Kukuruz b) Red: Poales c) Porodica: Poaceae d) Svojta: Zea mais indurata Sturtevant. jazavac).2. do 2 % celuloze i 1. do 60 % škroba. pa tako i u Dalmaciji. kako domaüih kultivara. Iako se na podruþju Dalmacije uzgaja tisuüljeüima brnda nikada nije bila predmet istraživanja ili selekcije. Klip je obavijen dugom i þvrstom komušinom na þijem su vrhu 2-4 zelena listiüa izmeÿu kojih izbija svjetlozelenkasta svila. Brnda ima vrlo kvalitetno zrno. 132 . Koristio se prvenstveno za prehranu ljudi i to kao pura te rjeÿe kao kukuruzni ili miješani kruh od pšeniþnog i kukuruznog. ali i kao klip u mlijeþnoj zriobi za kuhanje i peþenje. Vrlo se brzo poþeo masovnije uzgajati. Srednjerane je vegetacije od 130-140 dana. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Kukuruz nikada više neüe u Dalmaciji imati ono znaþenje u proizvodnji koje je imao u prošlosti. posebno na zaštiüenim podruþjima (NP Krka. hrþak. Uz proizvodnju brnde. Metlica srednje razvijena. dužine 17-20 cm s 10-16 redova. 1899 e) Naziv sorte: Brnda f) Sinonimi: ? Morac g) Status: 0 h) Populacija. koji imaju slijedeüe generalne karakteristike. tako da je nemoguüe dati toþan opis dalmatinskog domaüeg krupnozrnog tvrdunca zvanog brnda. Napuštanjem ratarske proizvodnje brnda postupno nestaje iz proizvodnje i danas je pitanje je li uopüe postoji ili je izumrla. Oklasak jak. Kao sekundarnu vrijednost treba istaknuti turistiþku atraktivnost manjih polja i vrtaþa u krajobrazu. a sigurno 1572. tako i prateüe flore i faune (okopavinski korovi. stoljeüu postaje zbog sigurnih i viših prinosa od pšenice omiljen u narodu i jedan od oslonaca u prehrani stanovništva. žute boje s preko 11 % bjelanþevina.5. tako i pekarski proizvodi i jela s njom. PP Biokovo). pura). Težinski udjel zrna u odnosu na klip oko 80 %. Srednje razvijena. srednje krupno do krupno. Sigurno je da pripada grupi starih mediteranskih tvrdunaca. s kamenima pokretanim vodom. relativno þvrsta stabljika visine 170-190 cm na kojoj se zametnu 2-3 klipa. Težina 1000 zrna iznad 330 gr. preko 3 % šeüera.

3. Propagacija brnde na podruþju Dalmacije. medije. prikupljanje. predavanja. 8. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. Popularizacija povijesnih. socioloških. 4. 7. etnoloških. prehrambenih i gastronomskih vrijednosti brnde kroz publikacije. 5. Izrada marketinškog plana za brndu. najprije na zaštiüenim podruþjima. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima.m) 1. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda brnde i drugih sortnih tvrdunaca na podruþju Dalmacije. 133 . Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. kušaonice. ekoloških. 6. 2. Poticanje veüeg korištenja brnde u proizvodnji širom Dalmacije. Prijedlog elemenata plana upravljanja Inventarizacija.

Cvjetovi buhaþa su graÿeni od žutih. opisana sa stijena Omiške dinare iznad Omiša. veü su sami proizvoÿaþi birali produktivnije populacije. Dalmatinski buhaþ je danas u potpunosti nestao iz proizvodnje u Dalmaciji. kaštelanski i trogirski.5 DALMATINSKI BUHAý a) Kultura: Buhaþ b) Red: Asterales c) Porodica: Asteraceae d) Svojta: Tanacetum cinerariifolium (Treviranus. cjevastih plodnih cvjetiüa koji se nalaze u centru cvijeta i neplodnih bijelih jeziþastih cvjetova koji okružuju plodne u 1-2 reda.000 cvjetova koji poþinju cvasti u svibnju i cvatu sve do kraja lipnja. pa od tuda potjeþu nazivi dalmatinska krizantema. Stabljika je brazdasta prekrivena sivozelenim dlaþicama. iznimno i do 100 cm.2.2. drveniþki te dubrovaþki buhaþ. Spominju se razne populacije buhaþa koje su po svojoj kvaliteti bile raspoznatljive. Iako je bio jedna od najvažnijih kultura Dalmacije buhaþ nikada nije bio predmet znanstvenog istraživanja ili selekcije. starigradski. Na jednom višegodišnjem grmu može se formirati þak do 1. a sjeme izrazito sitno. Braüa Bartul i Andrija Petriü Škontre iz Selaca kod Starigrada na otoku Hvaru prvi su poznati proizvoÿaþi buhaþa.1 grama. Plod buhaþa je sivožuta ahenija. Proizvodnja se širi obalnim i otoþnim dijelom Dalmacije gdje buhaþ daje najbolju kvalitetu. stoljeüa kad se godišnje sadi 1.350 tona suhog cvijeta buhaþa u USA i zemlje zapadne Europe. Tako imamo: crnogorski. godini proizvedeno je i izvezeno þak 1. Na podruþju Dalmacije buhaþ se od davnina koristio kao insekticidni prašak za kuüanstvo koji se prodavao pod nazivom Flores Chrisanthemi. Promjer cvijeta iznosi 2-5 cm. Zanimljivo da se buhaþ koristio i u narodnoj medicini kao þistilo protiv crijevnih nametnika te za lijeþenje rana na domaüim životinjama. arbanaski.000 ha buhaþa. Posipale su se pukotine u podu. šibenski. stoljeüa kad u okolici Dubrovnika zapoþinje njivski uzgoj. ali kako je to izvorna dalmatinska biljna vrsta. Ljeti su se u sumrak na žaru palio buhaþev prah (lizike) ili koristile buhaþeve svijeüe kao repelent protiv komaraca. šoltanski. U rekordnoj 1926. Za proizvodnju kilograma suhog cvijeta potrebno je oko 4 kg svježeg.5.000 sjemenki 0. VU. 1844) Schultz e) Naziv sorte: Dalmatinski buhaþ f) Sinonimi: buharica. mase 1.8-1. S alkoholom i eteriþnim uljima radila se tinktura kojem se mazalo tijelo Osim u kuüanstvu koristio se prah buhaþa u kožarama i suknarama za posipanje koža i tkanina te u poljoprivredi za zaštitu bilja kao otopina. uz prinose od 400 do 800 kg suhog cvijeta po hektaru. 134 . a praškom se posipala i stoka. peljen g) Status: h) Populacija. Poþeci uzgoja buhaþa datiraju u polovicu 19. Iznad ovog gustog lisnog dijela polugrma uzdižu se stabljike sa cvjetovima. Crne gore i Albanije j) Sažeti opis Buhaþ je višegodišnja zeljasta biljka koja raste u obliku polugrma visine od 30 do 70 cm. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. Po graÿi i izgledu cvjetovi podsjeüaju na cvijet ivanþice odnosno krizanteme. Tamnozeleni perasti listovi nalaze se u donjoj treüini stabljike i stvaraju gusti zeleni polugrm. brmljina. U prirodi se mogu naüi i jednogodišnje biljke u cvatu i u srpnju.000 do þak 6. postelje. kaša i buhaþev sapun. k) Povijest nastanka i korištenja Buhaþ je izvorna biljka Dalmacije. Svoj vrhunac proizvodnja dosiže u prvom dijelu 20. od þega je promjer žutih plodnih cvjetova 1-2 cm. obiþno 6-12 godina. U polugrmu može biti þak do 400 pojedinih stabljika. zidovi. dalmatinska ivanþica. sreüemo ga þesto divljeg i podivljalog iz nekadašnje kulture širom srednje i južne Dalmacije. 0 i) Rasprostranjenost: mediteransko podruþje Hrvatske.

135 . 7. tekuüine (Solutax. Pyrozin). ukrasna vrijednost o þemu govori þinjenica da se od sedam vrsta roda Tanacetum koje se komercijalno uzgajaju. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci.4-0. Ovih dana na televiziji možemo vidjeti reklamu u kojoj njemaþki farmaceutski div Bayer uz rascvjetala polja buhaþa reklamira repelentne tablete na bazi piretrina (Baygon protector). Uz današnju agrotehnologiju moguüe je proizvesti u punoj proizvodnji þak 700-1. Inventarizacija. Propagacija dalmatinskog buhaþa na podruþju cijele Dalmacije. 4. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda dalmatinskog buhaþa na podruþju Dalmacije 2. koje ukljuþene u struju oslobaÿaju mirisna eteriþna ulja bogata piretrinom koji odbija komarce i druge napasnike. Chemotox). etnoloških. predavanja. socioloških. Poticanje proizvodnje buhaþa i preraÿevina širom Dalmacije. Pyrotot) i aerosoli (Pyrotox. Kako je piretrin prirodni insekticid izvrsne uþinkovitosti i brze razgradnje te uz to neotrovan za toplokrvne organizme. kao završnu vrijednost treba istaknuti turistiþku atraktivnost polja obalne Dalmacije s rascvjetanim cvjetovima buhaþa u krajobrazu.l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Buhaþ je iznimno znaþajan prirodni izvor insekticida piretrina koji se sintetizira u cvijetu i sjemenu. ekoloških. njih þak šest. Potrebno je provesti pokusnu proizvodnju buhaþa u teglama. 9. Cvijet i sjeme buhaþa sadrže od 0. medije. estetskih vrijednosti dalmatinskog buhaþa kroz publikacije. otkrio i objelodanio insekticidno svojstvo buhaþa. Osmišljavanje proizvoda od buhaþa i poticanje industrije prerade prvenstveno u obliku lokalnih manjih obiteljskih pogona.8 % piretrina. Ne manje zanemariva vrijednost buhaþa je njegova estetska. koji je 1920. kušaonice. 5. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. a koji se može koristiti u organskoj i ekološkoj poljoprivredi. odnosno svi osim dalmatinskog buhaþa koriste kao ukrasne biljke. kao prašak (Piretrin. buhaþ je svakako biljka buduünosti. prikupljanje. Konaþno. 3. Za važnost ove naše izvorne kulture je zaslužan hrvatski nobelovac Lavoslav Ružiþka. 6.400 kg suhog cvijeta po hektaru. Danas se u svijetu buhaþ preraÿuje u industriji pesticida. Popularizacija povijesnih. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. dok ga u ostalim dijelovima biljke ima vrlo malo. 8. ali i proizvodnju sadnica za sadnju u dalmatinskim vrtovima. Izrada marketinškog plana za dalmatinski buhaþ.

136 .

posebno u prvoj berbi. 137 . a u veüoj proizvodnji tek poþetkom 19. uz proizvodnju izvornih tradicijskih proizvoda. Poþiteljka je raširena uz Neretvu u donjoj Hercegovini te u Hrvatskoj. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. pa se danas gotovo ne može zamisliti blitva ili raštika bez krumpira. Hercegovina j) Sažeti opis Poþiteljka razvija grm tamnozelenih listova s brojnim jakim. 1767 e) Naziv sorte: Poþiteljka f) Sinonimi: g) Status: 0 h) Populacija. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. Klice su nježno ružiþaste boje. Pokožica je žuükaste boje. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. u uzgoju tek od 1767. Sasvim je sigurno da stare sorte krumpira nikada više neüe u Dalmaciji imati ono znaþenje u proizvodnji koje je imala u prošlosti.2. Uvoÿenjem holandskih i njemaþkih namjenskih sorti u proizvodnju poþiteljka postupno nestaje iz proizvodnje i danas je pitanje je li uopüe postoji ili je izumrla. Za sjeme su se koristili vrlo sitni gomolji. EX/CR. a vadila u srpnju. veliþine oraha. Inventarizacija. okrugli u presjeku s gustim ispupþenim okcima. ljubiþaste boje. k) Povijest nastanka i korištenja Krumpir se pojavio u Dalmaciji vjerojatno još u 17. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Poþiteljka je vrlo zanimljiva sorta zbog svoje ranozrelosti. jela od domaüeg krumpira. Cvate vrlo slabo i ne razvija plodove. a cvijet je srednje veliþine. Kao sekundarnu vrijednost treba istaknuti turistiþku atraktivnost manjih polja i vrtaþa s domaüom sortom krumpira poþiteljke u krajobrazu šireg podruþja Donje Neretve. posebno na zaštiüenim podruþjima (PP Biokovo. Vegetacija je vrlo rana i Poþiteljka se koristila kao najraniji krumpir. a meso gomolja je bijelo. stoljeüa. 3. veü u veljaþi. Konaþno 2008. ali zbog otpora. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. pogotovo danas kad je proizvodnja krumpira u Dalmaciji usmjerena na najraniju proizvodnju. Meÿutim proizvodnja domaüih sorti nužna je za održanje biodiverziteta Dalmacije.6 POýITELJKA a) Kultura: Krumpir b) Red: Scrophulariales c) Porodica: Solanaceae d) Svojta: Solanum tuberosum Linnaeus. Cvat je na vrlo kratkoj peteljci koja se ne uzdiže iznad grma. uspravnim stabljikama. prikupljanje. 2. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. stoljeüu. Nažalost nedostaju podaci o njenim detaljnijim karakteristikama. 0 i) Rasprostranjenost: južna Dalmacija. otpornosti na bolesti i štetnike. godine. þak preko 1 kg. najvjerojatnije je nastala na podruþju doline Neretve. Gomolji Poþiteljke su jajasto-dugoljasti. buduüi PP Donja Neretva). karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda poþiteljke na podruþju Dalmacije. Sadila se vrlo rano. uz eko sela i drugdje.2. prema imenu u okolici Poþitelja u Hercegovini. Brzo je postao sastavni dio jela Dalmacije. kvaliteti i drugom.5. Poþiteljka je stara sorta krumpira þije je porijeklo nepoznato. 4. godina proglašena Meÿunarodnom godinom krumpira i vrijeme je da ponovo otkrijemo naše domaüe sorte krumpira. Mogu biti vrlo krupni.

8. 6. kušaonice. etnoloških. Propagacija poþiteljku na podruþju Dalmacije. prehrambenih i gastronomskih vrijednosti poþiteljke kroz publikacije. socioloških. 7.5. ekoloških. predavanja. Poticanje veüeg korištenja poþiteljke u proizvodnji širom Dalmacije 138 . Popularizacija povijesnih. Izrada proizvodnog i marketinškog plana za poþiteljku. medije.

Pokožica je žuükaste boje. godine. 0 i) Rasprostranjenost: srednja Dalmacija. uspravnim i visokim stabljikama. Brzo je postao sastavni dio jela Dalmacije. stoljeüa. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. otpornosti na bolesti i štetnike. a u veüoj proizvodnji tek poþetkom 19. Po tim dubokim okcima. Sadila se vrlo rano. Uvoÿenjem holandskih i njemaþkih namjenskih sorti u proizvodnju poþiteljka postupno nestaje iz proizvodnje i danas je pitanje je li uopüe postoji ili je izumrla. Cvate vrlo slabo i ne razvija plodove. Izrada proizvodnog i marketinškog plana za škuljevac. 139 . uz eko sela i drugdje. prikupljanje. veü u veljaþi. Sasvim je sigurno da stare sorte krumpira nikada više neüe u Dalmaciji imati ono znaþenje u proizvodnji koje je imala u prošlosti. Cvat je na vrlo kratkoj peteljci koja se ne uzdiže iznad grma. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. k) Povijest nastanka i korištenja Krumpir se pojavio u Dalmaciji vjerojatno još u 17. 4. škuljama. ali zbog otpora. Kao sekundarnu vrijednost treba istaknuti turistiþku atraktivnost manjih polja i vrtaþa s domaüom sortom krumpira poþiteljke u krajobrazu srednje Dalmacije. a meso gomolja je bijelo. a cvijet je srednje veliþine. 2. stoljeüu. Nažalost nedostaju podaci o njegovim detaljnijim karakteristikama. zapadna Hercegovina j) Sažeti opis Škuljevac razvija snažan grm tamnozelenih listova s brojnim jakim. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda škuljevca na podruþju Dalmacije. Poþiteljka je raširena uz Neretvu u donjoj Hercegovini te u Hrvatskoj.2. najvjerojatnije je nastala na podruþju doline Neretve. jela od domaüeg krumpira. ljubiþaste boje. Inventarizacija. buduüi PP Donja Neretva). kvaliteti i drugom. uglatog presjeka s jakim vrlo dubokim okcima. uz proizvodnju izvornih tradicijskih proizvoda. 1767 e) Naziv sorte: Škuljevac f) Sinonimi: g) Status: 0 h) Populacija.2. Neoploÿeni masovno otpadaju. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Škuljevac je kao i poþiteljka vrlo zanimljiva sorta zbog svoje ranozrelosti. Rane je vegetacije i Škuljevac se koristio kao rani krumpir. Meÿutim proizvodnja domaüih sorti nužna je za održanje biodiverziteta Dalmacije.5. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. Za sjeme su se koristili vrlo sitni gomolji. veliþine oraha. škuljevac je dobio ime. Gomolji škuljevca su dugoljasti. Poþiteljka je stara sorta krumpira þije je porijeklo nepoznato.7 ŠKULJEVAC a) Kultura: Krumpir b) Red: Scrophulariales c) Porodica: Solanaceae d) Svojta: Solanum tuberosum Linnaeus. Klice su nježno ružiþaste boje. a vadila u srpnju. posebno na zaštiüenim podruþjima (PP Biokovo. EX/CR. 5. 3. u uzgoju tek od 1767. pa se danas gotovo ne može zamisliti blitva ili raštika bez krumpira. prema imenu u okolici Poþitelja u Hercegovini. pogotovo danas kad je proizvodnja krumpira u Dalmaciji usmjerena na najraniju proizvodnju.

prehrambenih i gastronomskih vrijednosti škuljevca kroz publikacije. socioloških. 7. etnoloških. Propagacija škuljevca na podruþju srednje Dalmacije.6. Popularizacija povijesnih. ekoloških. Poticanje veüeg korištenja škuljevca u proizvodnji širom srednje Dalmacije. 8. 140 . medije. kušaonice. predavanja.

Stabljika je niža od obiþnog duhana. ružiü postupno nestaje iz proizvodnje i danas je pitanje da li još uopüe postoji ili je izumro. vrijednosti ružiüa kroz publikacije. Propagacija ružiüa na ograniþenom podruþju Dalmacije. Vrgorac. Danas. a potom je primat preuzeo pravi duhan. Prijedlog elemenata plana upravljanja Inventarizacija. 141 . Proizvodnja je bila prisutna u cijeloj Dalmaciji. Podstranje. 8. 2.2. Runoviü. Vinjani. zaobljeni kod peteljke koja je gruba i jako izdužena s izraženim centralnim nervom. Dubrovnik i Cavtat. 3. glatki i tanki.5. Iako se na podruþju Dalmacije uzgaja stotinama godina ružiü nikada nije bio predmet istraživanja ili selekcije.8 RUŽIû a) Kultura: Duhan b) Red: Scrophulariales c) Porodica: Solanaceae d) Svojta: Nicotiana rustica Linnaeus. ali su prednjaþile opüine: Poljica. 1753 e) Naziv sorte: Ružiü f) Sinonimi: g) Status: h) Populacija. EX/CR. Vrlo je otporan na nepogode i odliþno podnosi sušu. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Duhan ima prvenstveno gospodarsku vrijednost kao industrijska kultura koja se koristi za proizvodnju lista koji se suši. Napuštanjem duhana. k) Povijest nastanka i korištenja Rijetko koja kultura se tako brzo proširila Dalmacijom kao duhan. teško je oþekivati veüi zamah aromatiþnih duhana. Proizvodnja ružiüa u proizvodnji i preradi. Glavina. Lokviþiü i Imotska Poljica te Ston. virginija duhana. okruglog vjenþiüa. Izrada marketinškog plana za ružiü duhan. 7. Cvijet je zelenkastožut. nekadašnjih punila. 0 i) Rasprostranjenost: mediteransko podruþje Hrvatske j) Sažeti opis Ružiü duhan je stari dalmatinski naziv za škiju (Nicotiana rustica). Podbablje. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. Popularizacija povijesnih. Ružiü se koristio u Dalmaciji iskljuþivo za pušenje. etnoloških. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. Ne treba zanemariti ni vrlo slabo istraženo insekticidno i repelentno svojstvo ružiüa. Pojavio se polovicom 17. 6. Ipak u manjoj mjeri bila bi zanimljiva obnova proizvodnje ružiü duhana kao izvornog proizvoda Dalmacije (dalmatinski ružiü duhan). bjelušina (Nicotiana macrophylla) te pravi duhan (Nicotiana tabacum). karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda ružiüa na podruþju Dalmacije. 5. socioloških. Uzgajale su se tri vrste: ružiü duhan (Nicotiana rustica). Slivno. U poþetku je bio više proširen ružiü. medije. Riþice. Kao sekundarnu vrijednost treba istaknuti održanje bioraznolikosti domaüih kultivara Dalmacije te turistiþku atraktivnost manjih polja i vrtaþa s ružiüem u krajobrazu. kad je ukus potrošaþa skroz prešao na stranu blagih. m) 1. predavanja.2. obiþno visine 60 do 100 cm i jako se grana. godine postojala ozbiljna proizvodnja i trgovina duhanom. Imotski. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. kušaonice. ekoloških. reže i priprema na razne naþine za pušenje. az što je potrebno provesti dodatna istraživanja. stoljeüa i veü je 1665. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. prikupljanje. Listovi su jajasti. 4.

142 .

1753 e) Naziv sorte: Ravnjak f) Sinonimi: hercegovaþki ravnjak g) Status: 0 h) Populacija. prikupljanje. 2. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda ravnjaka na podruþju Dalmacije. teško je oþekivati veüi zamah aromatiþnih duhana. EX/CR. Biljka je košastog izgleda. visoka 70-80 cm s 18-25 listova. Dubrovnik i Cavtat.9 RAVNJAK a) Kultura: Duhan b) Red: Scrophulariales c) Porodica: Solanaceae d) Svojta: Nicotiana tabacum Linnaeus. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. 0 i) Rasprostranjenost: Dalmacija i Hercegovina j) Sažeti opis Ravnjak je stara domaüa sorta Hercegovine i Dalmacije. 5. reže i priprema na razne naþine za pušenje. Ne treba zanemariti ni vrlo slabo istraženo insekticidno i repelentno svojstvo ravnjaka za što je potrebno provesti dodatna istraživanja. za osobne potrebe prisutna još samo u Hercegovini. Ipak u manjoj mjeri bila bi zanimljiva obnova proizvodnje ravnjaka kao izvornog proizvoda Dalmacije (dalmatinski ravnjak). n) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Duhan ima prvenstveno gospodarsku vrijednost kao industrijska kultura koja se koristi za proizvodnju lista koji se suši. Kao sekundarnu vrijednost treba istaknuti održanje bioraznolikosti domaüih kultivara Dalmacije te turistiþku atraktivnost manjih polja i vrtaþa s ravnjakom u krajobrazu. Slivno. Napuštanjem duhana ravnjak postupno nestaje iz proizvodnje i danas je proizvodnja u minimalnoj mjeri. Glavina. na vrhu zašiljeni i vrlo krupni. Iako se na podruþju Dalmacije uzgaja stotinama godina ravnjak nikada nije bila predmet istraživanja ili selekcije. Riþice. Listovi su priþvršüeni za stabljiku pod oštrim uglom. Pripada skupini sorti poluorijentalnog aromatiþnog cigaretnog tipa i pripada grupi hercegovaþko-dalmatinskih duhana. U poþetku je bio više proširen ružiü. Lokviþiü i Imotska Poljica te Ston. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. Imotski.2. Pojavio se polovicom 17. o) 1. a potom je primat preuzeo pravi duhan. 143 . Danas. Cvijet je izduljen i valjkast. stoljeüa i veü je 1665.5. virginija duhana. Ravnjak je prvenstveno bio uzgajan u Dalmaciji u opüinama Dalmatinske Zagore uz hercegovaþku granicu. Podstranje. crvene boje. Prijedlog elemenata plana upravljanja Inventarizacija. široki oko 20 cm.2. nježnog su tkiva i finih žilica. Podbablje. kad je ukus potrošaþa skroz prešao na stranu blagih. Proizvodnja je bila prisutna u cijeloj Dalmaciji. godine postojala ozbiljna proizvodnja i trgovina duhanom. nekadašnjih punila. 3. Osušeno lišüe je zlatnožute do naranþaste boje. Uzgajale su se najviše tri vrste: ružiü duhan (Nicotiana rustica). Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. Ravnjak je na cijeni kao odliþan duhan i služio je za popravak okusa cigareta virginija duhana. Dugaþki su preko 40 cm. Runoviü. 4. bjelušina (Nicotiana macrophylla) te pravi duhan (Nicotiana tabacum). Vinjani. Izrada marketinškog plana za ravnjak. Vrgorac. prijatnog okusa i specifiþne arome. ali su prednjaþile opüine: Poljica. k) Povijest nastanka i korištenja Rijetko koja kultura se tako brzo proširila Dalmacijom kao duhan.

144 . Proizvodnja ravnjaka u proizvodnji i preradi. 8. socioloških. ekoloških. kušaonice. vrijednosti ravnjaka kroz publikacije.6. medije. etnoloških. Propagacija ravnjaka na ograniþenom podruþju Dalmacije. 7. Popularizacija povijesnih. predavanja.

U 19. a cvjetovi i listiüi u nepovoljnim uvjetima otpadaju. Na stabljikama su nasuprotno smješteni rijetki dlakavi listiüi.300 m nadmorske visine. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: LC. koja je ubrzo propala. pletu ograde oko imanja. 0 i) Rasprostranjenost: cijela Dalmacija i Mediteran j) Sažeti opis Brnistra je grm do 1. stoljeüa. cjedila za maslinovo ulje i sušila za smokve. stabljika za vezanje loze. promjera do 20 cm. košare. godine u Splitu. þije je porijeklo vezano za Mediteran gdje raste ponegdje i na preko 1.2. a u sjevernoj Africi zidovi kuüa se grade od blata pomiješanog s brnistrom. iz brnistre se izraÿuju metle. godine zabranjuje se strancima branje brnistre. svjetskog rata raste interes za brnistru koja je bila jedan od elemenata buduüeg razvoja Dalmacije. Meksiko.5 m visine ili rjeÿe manje stablo do 6 m visine. a prema povijesnim podacima sijala se i uzgajala na podruþju Poljica krajem 19. Brazil i Boliviju. Kod nas na obali raste cijelom dužinom ali vrlo neujednaþeno. Putopisac Fortis spominje 1774. Fotosintezu uglavnom vrši stabljika. godine spominje se namakanje brnistre za izradu vlakana. Plod je mahuna.5. ali je ubrzo sve propalo. žilj žuti g) Status: 0 h) Populacija. Grm je graÿen od brojnih tamnozelenih okruglih i vrlo savitljivih stabljika koje su ispunjene srþikom. 1753 e) Naziv sorte: Brnistra f) Sinonimi: žuka. godine osnovana tvornica za preradu. Brnistra polako pada u zaborav i danas više nema proizvodnje za vlakno. Meÿutim u Omišu je 1919. Imaju izrazit slatkast miris. dugaþka do 8 cm i široka do 6 mm s 6 do 9 sjemenki kestenaste boje. U svakom sluþaju brnistra nikada nije kod nas bila predmet istraživanja ili selekcije. U Grþkoj. koja je oþito bila zanimljiva za preradu. U statutu grada Korþule iz 1214. Iz Mediterana je prenesena u Novi svijet. sjemena kao lijeka i cvjetova kao pþelinju pašu. godine da se Betinjani na Murteru bave tkanjem platna brnistre te da za te potrebe beru brnistru þak i po Istri i Kvarneru. Nakon 2. Koristila se od davnina za brojne namjene: važno krmivo za koze. Uz lan i pamuk spominje se i u Bibliji. pa je kao važnu buduüu kulturu posebno apostrofira Tito u govoru 1946. a na stabljiku brnistre nizale su se suhe smokve. osobito u Kaliforniju. k) Povijest nastanka i korištenja Brnistra ili žuka je autohtona biljka Dalmacije. Cvjetovi su izrazito žute boje. Za razliku od Francuske i Italije kod nas nikada nisu zasnovane veüe plantaže za uzgoj brnistre veü se koristila divlja populacija. izradu brodskih konopa. smješteni na kratkim peteljkama u skupine nalik na grozdove na vrhu granþica. Brnistra je izrazita kserofilna biljka koja raste po kamenjaru i na najlošijim tlima.10 BRNISTRA a) Kultura: Brnistra b) Red: Fabales c) Porodica: Fabaceae d) Svojta: Spartium junceum Linnaeus. Podignuto je više pogona za preradu i zapoþeo otkup. tipiþnim za porodicu Fabaceae. Brnistra cvate od sredine svibnja do kraja srpnja žutim cvjetovima graÿenim od uzdignute lastavice i dva donja krila koja tvore laÿicu. izradu odjevnih predmeta. a u statutu otoka Braþa iz 1656. Španjolskoj. Korištenje brnistre kao predive biljke zapoþinje još u zaþetku civilizacije. vezanje loze i svežnjeva drva. Konaþno brnistra je važna pþelinja paša.2. Stabljikom se kao iglom krpaju vreüe. Spominju je stari grþki filozofi koji istiþu vrijednost njenih vlakana za izradu užeta. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana 145 . sliþan mirisu bagrema u cvatu i pþele ga rado posjeüuju. stoljeüu u Italiji se od brnistre izraÿivao papir i platno. Portugalu i Francuskoj služi za pokrivanje kuüa.

Proizvodi brnistre postaju premijski proizvodi. 2. predavanja. m) 1. svjetskog rata. i drugih vrijednosti brnistre kroz publikacije. ekoloških. medije. odjevnih predmeta.Sasvim je sigurno da brnistra nikada neüe u Dalmaciji imati ono znaþenje u proizvodnji koje je za nju bilo predviÿano poslije 2. posebno na zaštiüenim podruþjima (NP Krka. Kako je za proizvodnju vjerojatno dovoljna prirodna populacija. 4. koji imaju posebnu cijenu i vrijednost. Poticanje proizvodnje odjevnih i drugih predmeta od brnistre u manjoj mjeri širom Dalmacije. 6. 3. obuüe). Poticanje proizvodnje i prerade brnistre. Kao sekundarnu vrijednost treba istaknuti vrijednost brnistre kao elementa krajobrazne estetike te vrijedne pþelinje paše. ona je biljka iznimne tradicije utkana u narodnu povijest i brojne toponime. 5. potrebno je samo optimalno gospodarenje postojeüim sastojinama. Popularizacija povijesnih. od kojih je jedan i grad Split. etnoloških. uz eko sela i drugdje sigurno ima perspektivu za obiteljska gospodarstva. 146 . Prijedlog elemenata plana upravljanja Evidentiranja brnistrišta pogodnih za korištenje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa Ureÿenje brnistrišta za eksploataciju i održavanje Izrada marketinškog plana za brnistru. Meÿutim. PP Biokovo). Proizvodnja izvornih tradicijskih proizvoda (užadi. socioloških.

tolerantnost na sušu i drugo. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. Smatra se najstarijom krmnom kulturom. Ima izrazit vretenast korijen koji veü u drugoj godini razvoja dosegne dužinu od 2. U odnosu na lucerne zapadnoeuropskog i istoþnoeuropskog tipa. jer se zna da su je uzgajali još u staroj Perziji. Ovakav korijen je osnova izvanredne otpornosti lucerne na sušu. mahune i sjemenke (lucerkina pipa. Andrena. 0 i) Rasprostranjenost: Dalmacija i Hercegovina j) Sažeti opis Mediteranska lucerka je višegodišnja mahunarka koja formira snažan busen visine do 100 cm. kamenita i pjeskovita tla. Lucerka ima dugu povijest primjene i u medicinske svrhe.2. Lucerka je izuzetno vrijedna krmna biljka. Neka istraživanja pokazala su da dodatak lucerne u prehrani snižava razinu kolesterola i glukoze u krvi. pokošena svježa. naša mediteranska lucerka nikada nije bila predmet istraživanja ili selekcije. ali i korovskih te parazitskih biljaka. kao što je vilina kosica (Cuscuta sp. Korijenov vrat smješten je u tlu i tako zaštiüen od mraza. tako da je reintrodukcija stoke u stvari teško ostvariva bez reintrodukcije lucerišta. posebno vezanih za prilagodbu na loša. odakle je prenesena u Grþku. k) Povijest nastanka i korištenja Lucerka je u kulturi veü barem 3. barem u manjoj mjeri kao prihrana za stoku. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Mediteranska lucerka je vjerojatno najkvalitetnija i najzahvalnija višegodišnja krmna kultura Dalmacije. osušena ili samljevena u brašno. mediteranska ima brži poþetni porast. plavo-ljubiþaste boje formiran u izduljeni cvat na vrhovima stabljika i njihovih ogranaka. tako i nekih prateüih kukaca. Na njemu se stvaraju pupoljci iz kojih se razvijaju stabljike. kao nijedna druga biljka. Listovi se nalaze na dugim peteljkama i graÿeni su od tri liske i prekriveni finim dlaþicama.). a i najvažnijom zbog þega je dobila naziv alfalfa. ovaca i druge stoke. a u punom razvoju nakon 6-7 godina nevjerojatnih 5 metara dubine i raspon od 15-20 metara. Plod je mahuna tamno smeÿe boje u kojoj nastaju bubrežaste sjemenke tamnožute boje. Cvijet je tipiþne graÿe mahunarki. Iako se na podruþju Dalmacije vjerojatno uzgaja tisuüljeüima i predstavlja potpuno drugu grupu lucerni u odnosu na kontinentalne. Napuštanjem ratarske proizvodnje lucerka postupno nestaje iz proizvodnje i danas je sreüemo podivljalu iz nekadašnje proizvodnje. VU.2. lucerkina buba mara i dr. Ne treba zanemariti oþuvanje bioraznolikosti. Za vrijeme Rimskog carstva. ali više na sušu.5. Isto tako lucerka je vrijedna medonosna biljka.5 m. Koristi se za napasivanje. kako ove kulture na podruþju Dalmacije. 1753 e) Naziv sorte: Mediteranska lucerka f) Sinonimi: Lucerna g) Status: h) Populacija.). koja obogaüuje tlo dušikom uslijed simbioze s dušiþnim bakterijama koja se nalaze u korijenovim kvržicama. 147 . a u uobiþajenim godinama i do pet otkosa. Mediteranska lucerka je izvanredan izvor svojstava i gene poželjnih za buduüu selekciju.11 MEDITERANSKA LUCERKA a) Kultura: Lucerka b) Red: Fabales c) Porodica: Fabaceae d) Svojta: Medicago sativa Linnaeus. Eucora) štetnika koji koriste cvjetove. posebno divljih pþela koji oploÿuju cvjetove (Medachile. Vrlo je pogodna za napasivanje goveda. ýak i u najlošijim godinama od nje možemo oþekivati nekakav prinos.000 godina. a možda i prije preko grþkih kolonija prenesena je po cijelom Mediteranu. manje je otporna na hladnoüu. kao dio travnjaþke flore.

5. Popularizacija povijesnih. medije. predavanja. Propagacija mediteranske lucerne na podruþju Dalmacije. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. prikupljanje. 2. 148 . kušaonice. treba istaknuti turistiþku atraktivnost manjih polja i vrtaþa s mediteranskom lucernom i stadima u paši u krajobrazu.Konaþno. 6. Inventarizacija. na podruþjima uzgoja stoke. socioloških. 7. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda mediteranskih lucerni na podruþju Dalmacije. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. i ljekovitih vrijednosti mediteranske lucerne kroz publikacije. etnoloških. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. 3. 4. Izrada marketinškog plana za mediteransku lucernu. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. ekoloških.

5. 5.1 Postojeüe stanje.3. Bioaromatica d.3.o. populacije. 5.1 Struþnjaci koji se bave tradicijskim kultivarima Trenutno se nijedan struþnjak ne bavi ratarskim biljem na podruþju Dalmacije.5.2 Projekti inventarizacije.2. uzgajivaþi i drugi centri održanja i propagacije ratarskih kultura na podruþju Dalmacije.3. banke gena. a neki þak i svoj centar razvoja upravo imaju na Mediteranu.4 Kolekcijski nasadi. a sliþna je situacija i s ostalim ratarskim kultivarima Dalmacije.3. Ivan Kolak Agronomski fakultet Zagreb Svetošimunska 25 10 000 Zagreb Dr. naþin þuvanja.2.3 Institucije.2. matiþna stada. uz izuzetak koji predstavljaju dalmatinski buhaþ i brnistra: Dr. nositelj Bioaromatica d. udruge i pojedinci koje se bave oþuvanjem tradicijskih kultivara Trenutno ne postoje institucije. karakterizacije i oþuvanja tradicijskih kultivara Projekt revitalizacije uzgoja dalmatinskog buhaþa u Hrvatskoj. ing. lokacija.o.3 STANJE TRADICIJSKIH KULTIVARA 5. 149 . uzgajivaþi i drugi centri održanja i propagacije: održavaþ. iako postojeüi kultivari predstavljaju izvorište zanimljivih svojstava vrlo zanimljivih za oplemenjivaþki rad.o. sc. rasadnici. Roman Ozimec Orehoveþki ogranak 37 10 040 Zagreb 5.o.3. banke gena. sc. zakonski okviri i prijedlozi za poboljšanje: Osim dalmatinskog buhaþa te duhana ravnjak ostali obraÿeni dalmatinski kultivari ratarskih kultura ne nalaze se na sortnoj listi RH. Franjo Šatoviü Agronomski fakultet Zagreb Svetošimunska 25 10 000 Zagreb Boris Filipaj dipl. Vlaška 7 10 000 Zagreb Mr. Osnovni razlog je nedostatna istraživanja ratarskih kultura na podruþju Dalmacije.2 Elementi istraženosti i oþuvanja tradicijskih kultivara 5. sc. broj primki… Trenutno ne postoje kolekcijski nasadi. kulture/kultivari.3. Meÿutim. udruge i pojedinci koje se bave oþuvanjem tradicijskih kultivara ratarskog bilja na podruþju Dalmacije.2. þak i za kultivare koji se nalaze na sortnoj listi trenutno ne postoji službena proizvodnja sjemena niti se sjeme može kupiti na tržištu. rasadnici.

1.5. poboljšanje državne strategije. detaljni opisi formi zanimljivih za kultiviranje. predavanja. oþuvanje i gospodarsku revitalizaciju tradicijskih kultivara: terenska istraživanja. oplemenjivaþki rad. promotivni materijal. formiranje i dopuna kolekcija. daljnja selekcija.4. izložbe. Prijedlog mjera za promociju.4 MJERE ZA UPRAVLJANJE TRADICIJSKIM KULTIVARIMA 5. razrada bussines planova. sakupljanje sjemenskog i sadnog materijala. 150 . publikacije.

U isto vrijeme nestankom stoke i þovjeka na kontinentalnom dijelu Dalmacije zapoþeo je proces zarastanja (sukcesija) i nestajanja ovog pokrova. Ako bi izdvojili samo Dalmaciju ona bi po broju vrsta na jedinici površine bila prva zemlja u Europi. domaüa grahorica.1 Gospodarsko znaþenje za Dalmaciju U Hrvatskoj je do sada utvrÿeno 4275 biljnih vrsta. oko 9 % za mahunarke i 6 % za trave. obraÿene su u okviru krmnih.1. Udjel ovih porodica u flori Hrvatske je iznimno visok. Najvažnije biljne vrste dalmatinskih livada i pašnjaka su: Mahunarke (Fabaceae): lucerka.583 ha lucerišta. ali neznatno te su ipak pašnjaci predstavljali osnovu stoþarstva Dalmacije. tvrda vlasulja. iako je pašarenje i kosidba ovih zajednica stoljeüima bila osnova stoþarstva Dalmacije.6. svinÿuša rogata. Povijest uzgoja u Dalmaciji Krajem 18. Sto godina kasnije za vrijeme Austrougarske bilo oko 10. livada s pretežnim udjelom lucerne. pa su brojni pašnjaci bili pod prevelikim optereüenjem. stoljeüa. jesenska šašika. sitna vlasulja. 5347 biljnih svojti. bilo je 3. od kojih najveüi broj na podruþju Dalmacije. Procjenjuje se da su prinosi livada u najboljim godinama iznosili do 2 tone po hektaru. bijela djetelina. ratarskoj proizvodnji. U ovom floristiþkom bogatstvu Dalmacije posebno se istiþu krški dalmatinski travnjaci.772 hektara livada. Ozbiljnije unaprjeÿenje livadarstva zapoþinje krajem 19. uz prinos dosta lošeg sijena od svega oko 400 kg po hektaru. Veü do 1910. bijeli kokotac. dok je pašnjaka bilo þak 594. Po broju vrsta nalazi se na sedmom mjestu u Europi. Organizacija pašarenja je bila vrlo loša i neorganizirana. dalmatinska vlasulja. Prinosi ovih livada drastiþno su porasli. postaju jedan od najugroženijih biljnih pokrova u Dalmaciji. mahunarki ili leguminoza (Fabaceae) i trava (Poaceae). 1910. oko 11 % biljnih vrsta Hrvatske je ugroženo. ali je po broju vrsta po jedinici državne površine na treüem mjestu. U isto vrijeme. Oþito je da se udjel livada poveüavao u odnosu na pašnjake.000 hektara. Tako dalmatinski krški travnjaci. U ovom floristiþkom bogatstvu oko 6 % vrsta su endemi. španjolska oštrica Trave (Poaceae): One koje su u Dalmaciji bile i u poljskoj. Osim u botaniþkom smislu. odnosno najveüi nakon glavoþika (Compositae) koje su zastupljene s oko 12 %. Za Dalmaciju su tipiþne stoþarske ljetne migracije na veüe 151 . odnosno s podvrstama. granata kostrika. 6. meÿu kojima je veliki broj stenoendema.28 tona po hektaru. u Dalmaciji zvana ljekarica.500 ha livada. opora tvrdika. dalmatinska djetelina. dalmatinska grahorica. dlakava grahorica. ove biljne zajednice u gospodarskom smislu gotovo da nikada nisu istraživane. Osnovnu gospodarsku vrijednost livadama i pašnjacima daju biljke iz dvije porodice. stoljeüa kad se za popravak krmne vrijednosti livada uvodi lucerna. Pašnjaci su se krajem sezone veüim dijelom kosili. vrsta vrlo uske rasprostranjenosti.1. LIVADE I PAŠNJACI 6. godine þak na 6. a pripadajuüe biljne i druge vrste ugrožene.2. dunjica. odnosno livade i pašnjaci. djeteljnjak perasta kostrika. crvena djetelina.1 UVOD 6. za vrijeme Mletaþke republike u Dalmaciji su zabilježeno 5. koji su po bogatstvu vrsta najbogatije biljne zajednice Europe. ratarskih kultura. svijetla smilica. iza Slovenije i Albanije. domaüa vuþika.

Do tada se taj manjak nadoknaÿivao izgonom stoke u planinska podruþja tadašnje Turske. nedostatak oborina i zaslanjenost obalnog podruþja najvažniji su ograniþavajuüi þimbenici sveukupne poljoprivrede Dalmacije. Na ovom podruþju livadarstvo i pašnjarstvo je bilo tradicionalno prisutno. veü se stoþarstvo dijelom mora oslanjati na zaleÿe. Okolišni uvjeti i regionalizacija Dalmacije Izrazita okršenost. a osnovni problem bilo je korištenje alohtonih biljnih vrsta. Svilaju. Kozjak. prestankom stoþarenja i nestankom stoke na podruþju Dalmacije livade i pašnjaci u potpunosti su zapušteni i prijeti im zarastanje (sukcesija) te prijelaz u makiju. þak snježne planinske klime. Eumediteranska zona obuhvaüa dalmatinsku obalu i otoke i karakterizirana je izrazitom ljetnom sušom i blagom zimom. dolina Neretve i Konavle. Sinjsko. Biokovo. stoljeüa bitno smanjeno. odnosno kultivara nepodesnih za travnjaþku proizvodnju u Dalmaciji. Mosor. U ovom rajonu gotovo da uopüe ne postoje uvjeti za opsežnije livadarstvo i pašnjarstvo. obustavili su daljnje pokušaje. Vršeni su pokusi i sa sjeckanom vinovom lozom. problem odabira najkvalitetnijih izvornih travnjaþkih vrsta Dalmacije te proizvodnje njihovog sjemena ostaje do danas. stoljeüa na podruþju Sinja zasnovani su pokusi za popravak prirodnih pašnjaka na izrazito okršenoj površini od 5 hektara. odnosno planinske travnjake. Kamešnicu. ekstremne vruüine i suše. Ovo je podruþje izrazito krajobrazno raznoliko i sastoji se od poplavnih depresija. pa tako i livada i pašnjaka. 152 . Za vrijeme Banovine Hrvatske imenovan je poseban struþnjak za pašnjake koji je utvrdio da Dalmacija u odnosu na broj stoke i površinu ima stalan manjak krmiva od oko 800. a siliranje sijena zapoþelo je 1931. Nažalost. krških zaravni i uzvisina te konaþno od visokih dinarskih vrhova. Krajem 19. Vrana. bezvodnost. manjih brda te planinskih obronaka i visokoplaninskih pašnjaka. Kako se visoki planinski vrhovi dinarskih planina uzdižu neposredno uz obalu Jadranskog mora (Velebit. Mosor. Ne baš povoljni rezultati pokusa. Submediteranska zona obuhvaüa dalmatinsko zaleÿe. pa se tako i izmjenjuje klima od submediteranske preko kontinentalne sve do hladne. Vrgoraþko polje.planine: Dinaru. Imotsko. a postojeüa državna granica izmeÿu Republike Hrvatske i BIH upravo je tradicionalna granica stoþarskih razgraniþenja utvrÿena još u 18. Ideja je bila da se dio pašnjaþkih površina prenamjeni za ratarsku proizvodnju krmnih kultura. godine kod Knina i Sinja. odnosno Dalmatinsku Zagoru u širem smislu. Biokovo. Konaþno. Na visokogorske pašnjake Dinare od pamtivijeka dalmatinski i bosanski stoþari izdižu svoja stada. 6. stoljeüu izmeÿu tadašnje Venecije i Turskog carstva. ali možemo utvrditi dvije zasebne zone: eumediteransku i submediteransku. odnosno pripada eumediteranskom klimatskom podruþju. uz plaüanje pristojbe te uvozom sijena iz Italije i Albanije.000 tona.1. vrlo plitak pedološki supstrat.3. Riliü) obalni je pojas vrlo uzak. prvenstveno uz rubove velikih krških polja: dio Ravnih kotara. Nestankom stoke i izrazitim iseljavanjem i depopulacijom ovih prostora ratarstvo je polovicom 20. krških polja. kominom maslina i grožÿa. Službena rajonizacija livada i pašnjaka na podruþju Dalmacije nije provedena.

6.1 Mahunarke (Leguminoze) Djetelina bijela (Trifolium repens) Djetelina crvena livadna (Trifolium pratense perenne) Djetelina dalmatinska (Trifolium dalmaticum) Djetelina rumena (Trifolium incarnatum molinerii) Djetelina srednja (Trifolium medium) Djetelina perzijska (Trifolium resupinatum) Djetelina žutozelena (Trifolium ochroleucum) Djeteljnjak (Bituminaria bituminosa) Dunjica (Medicago lupulina) Kozlinac ilirski (Astragalus illyricus) Graholika sitna (Lathyrus inconspicuus) Grahorica jara (Vicia sativa) Grahorica dlakava (Vicia villosa) Grahorica dalmatinska (Vicia dalmatica) Grahorica dinarska (Vicia dinara) Grahorica nježna (Vicia gracilis) Grahorka visianijeva (Onobrychis ocellata) Kokotac bijeli (Melilotus albus) Lucerka (Medicago sativa) Svinÿuša rogata (Lotus corniculatus) Vuþika rutava (Lupinus hirsutus) 153 .1 Pregledni popis vrsta 6.2.1.2 TRADICIJSKI KULTIVARI DALMACIJE 6.2.

6. Gramineae) Kostrika razgranjena (Brachypodium ramosum) Kostrika perasta (Brachypodium pinnatum) Kršin primorski (Chrysopogon gryllus) Ljulj sušni (Lolium sicculum) Ljulj stegnuti (Lolium strictum) Muhar zeleni (Setaria viridis) Oštrica primorska (Rÿobrada) (Dactylis hispanica) (nekad su od korijenja rÿobrade izraÿivali þetke za ribanje podova) Ovsik polumeki (Bromus molliformis) Ovsik sredozemni (Bromus madritensis) Ovsik uspravni (Bromus erectus) Ovsik zbijeni (Bromus scoparius) Pirika primorska (Agropyrum litorale) Pirika priobalna (Agropyrum elongatum) Pirika srednja (Agropyrum intermedium) Repak mješinasti (Alopecurus utriculatus) Sirak alepski (Sorghum halepense) Smilica sjajna (Koeleria splendens) Smilica tvrda (Koeleria phleoides) Šašika jesenska (Sesleria autumnalis) Tvrdika opora (Desmazeria rigida) Vlasulja dalmatinska (Festuca dalmatica) Vlasulja sitna (Festuca valesiaca) Vlasulja tvrda (Festuca duriuscula) Vlasulja brazdiþasta (Festuca sulcata) Tvrdulja kruta (Scleropoa rigida) 154 .1.2 Trave (Poaceae.2.

karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda dalmatinske djeteline na podruþju Dalmacije 2. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama.2. crvenom i bijelom djetelinom predstavlja jednu od najvažnijih mahunarki dalmatinskih livada i pašnjaka. prikupljanje. Predstavlja važnu biljku travnjaþke flore s visokom vrijednosti kao livadna i pašnjaþka biljka. Listovi jajoliko izduženi. 155 . k) Povijest nastanka i korištenja Dalmatinska djetelina je endemiþna biljka dalmatinskih travnjaka. 8. Izrada marketinškog plana za dalmatinsku djetelinu. Zajedno s lucernom. mahune i sjemenke. tolerantnost na sušu i drugo. posebno vezanih za prilagodbu na loša. Dalmatinska djetelina je izvanredan izvor korisnih svojstava i gena poželjnih za buduüu selekciju.2. na postranim ograncima stabljike ima više cvjetnih glavica. kao što je vilina kosica (Cuscuta sp. ali i parazitskih biljaka. 7. VU. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Dalmatinska djetelina je jedna od karakteristiþnih travnjaþkih djetelina Dalmacije. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. Cvjetne glavice su ružiþaste boje. Promocija nove kulture na svjetskoj razini. Potrebno je obaviti odabir biljaka u prirodnim populacijama te istražiti njihova proizvodna svojstva.2. izmjeniþni. Andrena. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. Eucera) štetnika koji koriste cvjetove. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. kušaonice. Žile lista su prema rubu u luku svinute i odebljale.2 Pregled najznaþajnijih izvornih livadnih i pašnjaþkih vrsta Dalmacije 6. sjedeüe ili na vrlo kratkim stapkama.1 DJETELINA DALMATINSKA a) Kultura: Djetelina dalmatinska b) Red: Fabales c) Porodica: Fabaceae d) Svojta: Trifolium dalmaticum Visiani. posebno divljih pþela koji oploÿuju cvjetove (Megachile. 0 i) Rasprostranjenost: Dalmacija j) Sažeti opis Dalmatinska djetelina je jedno ili dvogodišnja travnjaþka mahunarka visine do 30 cm.6. þesto omotane najvišim listovima. kamenita i pjeskovita tla. Nije nikada selekcionirana niti korištena u kulturi. Inventarizacija. Popularizacija ekoloških i gospodarskih vrijednosti dalmatinske djeteline kroz publikacije. predavanja. 5. Ne treba zanemariti oþuvanje bioraznolikosti nekih prateüih kukaca. medije. 6. Propagacija dalmatinske djeteline na podruþju Dalmacije. 1829 e) Naziv sorte: Djetelina dalmatinska f) Sinonimi: Trifolium filicaule g) Status: h) Populacija. Vjenþiü cvijeta dvostruko duži od þaške koja za vrijeme cvatnje nema u ždrijelu odebljani prsten. 3. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci.). na podruþjima uzgoja stoke. 4.

autor M. Miloviü 156 .Napomena: Fotografija preuzeta iz Flora Croatica Database.

na podruþjima uzgoja stoke. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. jajoliko izdužen. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Rumena djetelina je jedna od karakteristiþnih travnjaþkih djetelina Dalmacije. lijepe intenzivno crvenkaste boje.2. Francuskoj. kamenita i pjeskovita tla. 3. Cvate u svibnju ili lipnju. ex Hornem. mahune i sjemenke. posebno divljih pþela koji oploÿuju cvjetove (Megachile. Predstavlja važnu biljku travnjaþke flore s visokom vrijednosti kao livadna i pašnjaþka biljka.). List je trodijelan. Ne treba zanemariti oþuvanje bioraznolikosti nekih prateüih kukaca. Inventarizacija. Pokazala se odliþna i za sideraciju (zelenu gnojidbu) u nasadima voüaka. osobito u USA. 0 i) Rasprostranjenost: cijeli svijet j) Sažeti opis Rumena djetelina je jednogodišnja djetelina koja naraste do 70 cm visoko. 8. tolerantnost na sušu i drugo. 7. ali i parazitskih biljaka. Andrena. 1864 e) Naziv sorte: Djetelina rumena f) Sinonimi: g) Status: h) Populacija. posebno vezanih za prilagodbu na loša. VU. Stvaranje sorte dalmatinske rumene djeteline. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. vrlo skromnih zahtjeva i zato posebno omiljena kod individualnih proizvoÿaþa. Italiji. Izrada marketinškog plana za dalmatinsku rumenu djetelinu. Eucera) štetnika koji koriste cvjetove. izmjeniþno postavljeni na stabljici.6. Promocija novog kultivara na svjetskoj razini. medije. etnoloških. prikupljanje. Danas je proširena po cijelom svijetu. 9. 157 . 5. 6. i ljekovitih vrijednosti rumene djeteline kroz publikacije. predavanja.2. 4. posebno na slabijim tlima i okolišnim uvjetima. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. socioloških. Cvijetovi su skupljeni u duguljastu glavicu. ekoloških. maslina i vinove loze. Njemaþkoj i Španjolskoj. k) Povijest nastanka i korištenja Rumena djetelina ili inkarnatka je biljka mediteranskih travnjaka odakle je odavno selekcionirana za proizvodnju krmiva. Popularizacija povijesnih. kao što je vilina kosica (Cuscuta sp. Koristi se kao monokulturni jednogodišnji krmni usjev ili u raznim jednogodišnjim krmnim smjesama. DJETELINA RUMENA a) Kultura: Djetelina rumena b) Red: Fabales c) Porodica: Fabaceae d) Svojta: Trifolium incarnatum molinerii (Balb. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. Rumena djetelina je izvanredan izvor korisnih svojstava i gena poželjnih za buduüu selekciju.) Syme.1. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda rumene djeteline na podruþju Dalmacije 2. Propagacija dalmatinske djeteline na podruþju Dalmacije. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci.

158 .

Nije nikada selekcionirana niti korištena u kulturi. medije. Predstavlja važnu biljku travnjaþke flore s visokom vrijednosti kao livadna i pašnjaþka biljka. Može doseüi dužinu preko 1 metra. 159 . Eucera) te štetnika koji koriste cvjetove. mahune i sjemenke. Ne treba zanemariti oþuvanje bioraznolikosti nekih prateüih kukaca. Potrebno je obaviti odabir biljaka u prirodnim populacijama te istražiti njihova proizvodna svojstva. 3. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. Cvjetovi veliki. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci.6. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. Inventarizacija. kušaonice. prikupljanje.1. viseüi. 4. Grahorica dalmatinska je izvanredan izvor korisnih svojstava i gena poželjnih za buduüu selekciju. Propagacija dalmatinske djeteline na podruþju Dalmacije. e) Naziv sorte: Grahorica dalmatinska f) Sinonimi: g) Status: h) Populacija. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. VU. 7.2. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. na podruþjima uzgoja stoke. Listovi sastavljeni od 16 usko linearnih 1-2 mm širokih lisaka. predavanja. 2. smješteni na dugom dršku. Izrada marketinškog plana za dalmatinsku grahorice. Promocija nove kulture na svjetskoj razini.3. kamenita i pjeskovita tla. 5. posebno divljih pþela koji oploÿuju cvjetove (Megachile. 0 i) Rasprostranjenost: Dalmacija i Hercegovina j) Sažeti opis Grahorica dalmatinska je višegodišnja mahunarka koja formira dugaþke vitke stabljike s viticama koje se ovijaju oko druge vegetacije. 6. dugi do 2 cm. Popularizacija ekoloških i gospodarskih vrijednosti dalmatinske grahorice kroz publikacije. Andrena. 8. GRAHORICA DALMATINSKA a) Kultura: Grahorica dalmatinska b) Red: Fabales c) Porodica: Fabaceae d) Svojta: Vicia dalmatica Kern. tolerantnost na sušu i drugo. posebno vezanih za prilagodbu na loša. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda dalmatinske grahorice na podruþju Dalmacije. k) Povijest nastanka i korištenja Grahorica dalmatinska je endemiþna biljka dalmatinskih travnjaka. ljubiþasti. Na jednoj stabljici razvija se od 5 do 15 cvjetova. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Grahorica dalmatinska je jedna od karakteristiþnih travnjaþkih mahunarki Dalmacije.

160 .

LC. ýesto dolazi zajedno s uspravnim ovsikom (Bromus erectus) i vrijeskom (Erica sp. Nije nikada selekcionirana niti korištena u kulturi.1. visoku tolerantnost na sušu i drugo. 6. medije. Kostrika perasta je vrlo otporna na sušu i loše proizvodne uvjete. u svijetlim bukovim i borovim šumama. Predstavlja važnu biljku travnjaþke flore s visokom vrijednosti kao livadna i pašnjaþka biljka. Predstavlja iznimno prilagoÿenu vrstu na loše okolišne uvjete Dalmacije.4. tup i rascjepkan. KOSTRIKA PERASTA n) Kultura: Kostrika perasta o) Red: Poales p) Porodica: Poaceae q) Svojta: Brachypodium pinnatum (L. na podruþjima uzgoja stoke. Potrebno je obaviti odabir biljaka u prirodnim populacijama te utvrditi njihova proizvodna svojstva Kostrika perasta s podruþja Dalmacije je izvanredan izvor korisnih svojstava i gena poželjnih za buduüu selekciju. osunþanim padinama. nasipima i brežuljcima. ravne ili žljebaste. prikupljanje. x) Povijest nastanka i korištenja Kostrika perasta je autohtona biljka dalmatinskih travnjaka. predavanja.2. Prijedlog elemenata plana upravljanja Inventarizacija. Promocija nove kulture na svjetskoj razini. 7. posebno vezanih za prilagodbu na loša. 5. n) 1. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda kostrike peraste na podruþju Dalmacije. Azija. 4. Europa w) Sažeti opis Kostrika perasta je trava koja naraste od 60 do 120 cm visoko i razvija dugaþke vriježe. Raste na prisojnim. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. 8. Izrada marketinškog plana za kostriku perastu. t) Status: u) Populacija. 3. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. Popularizacija ekoloških i gospodarskih vrijednosti kostrike peraste kroz publikacije. planinskim livadama i toþilima. 2. a lisne plojke þvrste. Beauv r) Naziv sorte: s) Sinonimi: Goštica perasta. Propagacija kostrike peraste na podruþju Dalmacije. kušaonice.). 0 v) Rasprostranjenost: Afrika. kamenita i pjeskovita tla.6. Jeziþac je kratak. Stoka je vrlo rado pase dok ne otvrdne lišüe. y) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Kostrika perasta je jedna od karakteristiþnih travnjaþkih trava Dalmacije. Rukavci su mekani i dlakavi. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama.) P. 161 .

162 .

KRŠIN PRIMORSKI a) Kultura: Kršin primorski b) Red: Poales c) Porodica: Poaceae d) Svojta: Chrysopogon gryllus (Torn. pojedine pljeve s vrlo dugaþkim. izdužena. 2.5. k) Povijest nastanka i korištenja Kršin primorski je autohtona biljka dalmatinskih travnjaka. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda kršina primorskog na podruþju Dalmacije. predavanja. Kršin primorski je izvanredan izvor korisnih svojstava i gena poželjnih za buduüu selekciju. Predstavlja važnu biljku travnjaþke flore s visokom vrijednosti kao livadna i pašnjaþka biljka.1. gusti bus. na podruþjima uzgoja stoke. brkaš g) Status: h) Populacija. Izrada marketinškog plana za oplemenjene kultivare kršina primorskog. Inventarizacija. 3. ýesto predstavlja jedinu pašu otoþnih ovaca. 5. posebno vezanih za prilagodbu na loša. Popularizacija ekoloških i gospodarskih vrijednosti kultivara kršina primorskog kroz publikacije. 7. medije. 8. posebno njihovi rukavci. Promocija nove kulture na svjetskoj razini. 163 . obrasli dugim dlakama.2.) Trin. suhim podruþjima tvori sa uspravnim ovsikom (Bromus erectus) zajednicu Brometo-Chrysopogonetum grylli. EX/CR.6. Potrebno je obaviti odabir biljaka u prirodnim populacijama te istražiti njihova proizvodna svojstva. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. Propagacija kultivara kršina primorskog na podruþju Dalmacije. Nije nikada selekcionirana niti korištena u kulturi. 4. 6. Kršin primorski je po svemu jedna od najprilagoÿenijih trava na ekstremne dalmatinske uvjete. tolerantnost na sušu i drugo. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. S vriskom tvori svezu Chrysopogoneto-Satureion subspicate koja je isto vrlo rasprostranjena na otocima i dalmatinskom kršu. Na dalmatinskim otocima na nezaslanjenim. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Kršin primorski je jedna od karakteristiþnih travnjaþkih trava Dalmacije. 0 i) Rasprostranjenost: j) Sažeti opis Kršin primorski je trava koja naraste od 50 do 100 cm visoko i razvija kratak. Metlica velika. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. kamenita i pjeskovita tla. e) Naziv sorte: f) Sinonimi: Hrÿobrada. prikupljanje. Ova zajednica sadrži brojne biljne vrste kserofilnog karaktera i prekriva velike površine dalmatinskog krša. vijugavim osjem. Listovi su uski.

164 .

Inventarizacija. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. Popularizacija ekoloških i gospodarskih vrijednosti vlasulje dalmatinske kroz publikacije. var. Tankih je vlasti i zbijenog busa. Vlasulja dalmatinska je izvanredan izvor korisnih svojstava i gena poželjnih za buduüu selekciju. Propagacija vlasulje dalmatinske na podruþju Dalmacije. 5. subsp. dalmatica Hack. 3. 1890 e) Naziv sorte: f) Sinonimi: Festuca ovina L. 2.1. 0 i) Rasprostranjenost: Dalmacija j) Sažeti opis Vlasulja dalmatinska je višegodišnja. 8. sulcata Hack. predavanja. Izrada marketinškog plana za vlasulju dalmatinsku. 4. medije. posebno vezanih za prilagodbu na loša. 7. k) Povijest nastanka i korištenja Vlasulja dalmatinska je endemiþna biljka dalmatinskih travnjaka.2. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda vlasulje dalmatinske na podruþju Dalmacije. kamenita i pjeskovita tla. Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Vlasulja dalmatinska je jedna od karakteristiþnih travnjaþkih trava Dalmacije. kušaonice. tolerantnost na sušu i drugo. Predstavlja važnu biljku travnjaþke flore s visokom vrijednosti kao livadna i pašnjaþka biljka. snažna trava koja naraste od 20 do 50 cm visine. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. g) Status: h) Populacija.6. Promocija nove kulture na svjetskoj razini.6. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. VLASULJA DALMATINSKA a) Kultura: Vlasulja dalmatinska b) Red: Poales c) Porodica: Poaceae d) Svojta: Festuca dalmatica (Hackel) Richter. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. 6. prikupljanje. Nije nikada selekcionirana niti korištena u kulturi. 165 . LC. na podruþjima uzgoja stoke. Potrebno je obaviti odabir biljaka u prirodnim populacijama te istražiti njihova proizvodna svojstva.

166 .

3. niti se sjeme može kupiti na tržištu. banke gena.2. a sliþna je situacija i s ostalim navedenim livadskim i pašnjaþkim kultivarima Dalmacije. 6.1 Struþnjaci koji se bave tradicijskim kultivarima Trenutno se nijedan struþnjak ne bavi livadnim i pašnjaþkim biljem na podruþju Dalmacije. þak i za kultivare koji se nalaze na sortnoj listi trenutno ne postoji službena proizvodnja sjemena izvornih populacija. iako postojeüi kultivari predstavljaju izvorište zanimljivih svojstava vrlo zanimljivih za oplemenjivaþki rad. rasadnici.4 Kolekcijski nasadi.3. ostali obraÿeni dalmatinski kultivari livadskih i pašnjaþkih kultura ne nalaze se na sortnoj listi RH. udruge i pojedinci koje se bave oþuvanjem tradicijskih kultivara Trenutno ne postoje institucije. populacije. broj primki… Trenutno ne postoje kolekcijski nasadi.3. zakonski okviri i prijedlozi za poboljšanje Osim rumene djeteline.2. kulture/kultivari.2 Projekti inventarizacije.3 Institucije. rasadnici.3.2. karakterizacije i oþuvanja tradicijskih kultivara vezan uz livadno i pašnjaþko bilje na podruþju Dalmacije.1 Postojeüe stanje.3. a neki þak i svoj centar razvoja upravo imaju na Mediteranu. uzgajivaþi i drugi centri održanja i propagacije: održavaþ. 6. Meÿutim. udruge i pojedinci koje se bave oþuvanjem tradicijskih kultivara livadnog i pašnjaþkog bilja na podruþju Dalmacije. karakterizacije i oþuvanja tradicijskih kultivara Trenutno ne postoji ni jedan Projekti inventarizacije. banke gena. 6. Osnovni razlog su nedostatna istraživanja livadskih i pašnjaþkih kultura na podruþju Dalmacije. matiþna stada.3. uzgajivaþi i drugi centri održanja i propagacije livadnog i pašnjaþkog bilja na podruþju Dalmacije.3 STANJE TRADICIJSKIH KULTIVARA 6.2. 167 . 6.2 Elementi istraženosti i oþuvanja tradicijskih kultivara 6. lokacija. naþin þuvanja.6.

6.4

MJERE ZA UPRAVLJANJE TRADICIJSKIM KULTIVARIMA

6.4.1. Prijedlog mjera za promociju, oþuvanje i gospodarsku revitalizaciju tradicijskih kultivara: terenska istraživanja, detaljni opisi formi zanimljivih za kultiviranje, sakupljanje sjemenskog i sadnog materijala, formiranje i dopuna kolekcija, daljnja selekcija, oplemenjivaþki rad, razrada bussines planova, poboljšanje državne strategije predavanja, izložbe, promotivni materijal, publikacije.

168

7. AROMATIýNO, ZAýINSKO, LJEKOVITO, MEDONOSNO, UKRASNO I DIVLJE JESTIVO BILJE
7.1 UVOD

7.1.1 Gospodarsko znaþenje za Dalmaciju U Hrvatskoj je do sada utvrÿeno 4275 biljnih vrsta, odnosno s podvrstama 5347 svojti. Po broju vrsta nalazi se na sedmom mjestu u Europi, ali je po broju vrsta po jedinici državne površine na treüem mjestu, iza Slovenije i Albanije. Ako bi izdvojili samo Dalmaciju ona bi po broju vrsta na jedinici površine bila prva zemlja u Europi. U ovom floristiþkom bogatstvu oko 6 % vrsta je endemiþno, meÿu kojima je veliki broj stenoendema, vrsta vrlo uske rasprostranjenosti, a oko 11 % vrsta je ugroženo. S druge strane, u Dalmaciju je kroz povijest introduciran veliki broj biljnih vrsta i sorti, koje su korištene u poljoprivredi i šumarstvu, a od kojih su danas neke sastavni dio krajobraza i biljnog pokrova Dalmacije. Tako je danas gotovo nezamislivo da maslina, vinova loza, alepski bor, palme ili þempres, vrste koji daju osnovni peþat Dalmacije, nisu izvorne dalmatinske vrste. Uz njih introducirane su gotovo sve kulturne biljke: ratarske, industrijske, voüne, povrtne i ukrasne, s rijetkim iznimkama. Dalmacija je i domovina posebno aromatiþnog, zaþinskog, ljekovitog, medonosnog, ukrasnog i divljeg jestivog bilja, pravi pþelinji rajski vrt. Samo manji dio ovog bilja je kroz povijest kultiviran ili je bio predmet bilo kakvog opsežnijeg istraživanja i selekcije. Sve razvijene mediteranske države (Italija, Francuska, Španjolska, Grþka) su na državnoj razini poticale gospodarski razvoj ove proizvodnje raznim sustavima subvencija. U Dalmaciji je gotovo sve nažalost završavalo na sakupljanju (i uništavanju) samoniklih divljih populacija i njihovom izvozu kao sirovinu u razvijene zemlje. Rijetki su primjeri gdje se išlo i do sekundarnih proizvoda (eteriþna ulja, medovi), a tercijarni kao što su izvorni ljekoviti, kozmetiþki ili prehrambeni proizvodi gotovo da uopüe ne postoje. Uz to nikada nije saþinjen sustavni popis kultivara i divljih oblika ove skupine biljaka, stanje njihovih populacija, procjena njihove vrijednosti, procjena ugroženosti i oblici tradicionalnog korištenja, niti je donesen ni jedan strateški dokument vezan uz ovu problematiku. Kao posljedica, danas ne postoji proizvodnja sjemena i sadnica domaüih kultivara aromatiþnog, zaþinskog, ljekovitog, medonosnog, ukrasnog i divljeg jestivog bilja, uz poneku rijetku iznimku, veü se kultivari uvoze iz inozemstva, ponekad doslovno naši vlastiti. Mnoge od ovih biljaka pripadaju gotovo svim navedenim kategorijama, primjerice ružmarin i lavanda koriste se za dobivanje aromatskih eteriþnih ulja, odnosno kao aromatiþno bilje, kao zaþin, kao ljekovito bilje, medonosne su biljke a þesto imaju i izraženi estetski karakter, odnosno imaju veliki potencijal kao ukrasno bilje te se u te namjene i (nedovoljno) koriste. Zbog toga je teško za veüinu ovih biljaka odrediti njihovu pripadnost samo jednoj namjenskoj grupi kultura, pa istiþemo njihovu uporabnu vrijednost u okviru pojedine skupine bilja: Aromatiþno i zaþinsko: Ljekovito: Medonosno: Ukrasno: ružmarin, lavanda, kadulja, bosiljak, þubar, mravinac, komoraþ, rutvica, matiþnjak, metvica, pelin, lovor, kim, kleka, ružmarin, lavanda, kadulja, majþina dušica, neven, kadulje, vrisovi, ružmarin, brnistra, divlja riga lavanda, vrijesovi, planika,

ružmarin, lavanda, kadulja, bijeli, žuti i ostali sunovrati, šeboj, kane, zvonca, iglice, agave, opuncija, zumbuli, mirta, šparoga

169

Divlje jestivo bilje:

šparoga, kapari, planika, mirta, matar, košüela.

Za gotovo sve ove biljke teško bi se kod nas moglo reüi da pripadaju skupini kulturnog bilja, jer njihovog gospodarskog uzgoja u Dalmaciji nema, s izuzetkom otoka Hvara, koji je upravo po uzgoju ružmarina, lavande, a u manjoj mjeri i kadulje te proizvodnji njihovih eteriþnih ulja postao þuven i van granica Hrvatske. Vrijednost i potencijal aromatiþnog i zaþinskog, ljekovitog, medonosnog, ukrasnog i divljeg jestivog bilja Dalmacije je izniman i to u nekoliko glavnih pravaca. Ponajprije treba istaknuti izraženu bioraznolikost dalmatinskog aromatiþnog i zaþinskog, ljekovitog, medonosnog, ukrasnog i divljeg jestivog bilja. Podruþje Dalmacije, kao i šire podruþje Mediterana, jedno je od najraznolikijih regija ovog bilja na svijetu s brojnim endemiþnim, þak stenoendemiþnim vrstama te jedan od svjetskih centara razvoja kulturnog bilja. Neke od ovih vrsta osnova su iz koje su selekcijom dobivene slijedeüe kulture: durum pšenice, kupus, repe, repice, gorušica, blitva, šparoga, riga, maslaþak-radiþ, pastrnjak, grašak, lupine, bijela djetelina, djetelina inkarnatka, lan, celer, salata, endivija, kim, anis, majþina dušica, metvica, maslina, hmelj i drugo. Ovo bogatstvo postoji velikim dijelom i danas i predstavlja pravo skladište gena, odnosno ljudima korisnih svojstava bilja, koje selekcijom razvijamo i stvaramo nove kultivare. Prema tome, selekcijska vrijednost dalmatinskog aromatiþnog i zaþinskog, ljekovitog, medonosnog, ukrasnog i divljeg jestivog bilja je izvanredna i do sada nedovoljno korištena. To je donekle razumljivo, jer selekcija ovog bilja ima smisla tek u razvijenom gospodarskom okruženju, što se za Dalmaciju nikada nije moglo reüi, dapaþe stoljeüima je gospodarski izrazito nerazvijeno podruþje. Vjerojatno tek slijedi prava valorizacija nativnog bilja, rad na selekciji i korištenje pojedinih vrsta, kultivara ili svojstava u daljnjoj poljoprivrednoj proizvodnji. Gospodarska vrijednost ovog bilja je sve znaþajnija. Svjetsko tržište ima veliki i sve veüi interes za svježim i sušenim aromatiþnim, zaþinskim i ljekovitim biljem, a pogotovo za destiliranim eteriþnim uljima koja se sve više koriste u farmaceutskoj, ali i prehrambenoj industriji. Posebno se traži u okviru sve popularnije aromaterapije. Iako prinosi ovih kultura u Dalmaciji ne dosižu prinose ostvarene u kontinentalnoj europskoj proizvodnji, kvaliteta i udjel aromatskih, ljekovitih i aktivnih tvari u biljkama ubranim ili uzgojenim u Dalmaciji je izvanredna. Kvaliteta dalmatinskog aromatiþnog i zaþinskog te ljekovitog bilja bila je prepoznata kroz povijest i sva proizvodnja je otkupljivana za inozemne kupce, što se za današnje stanje situaciju ne može reüi. Izvanrednu gospodarsku vrijednost imaju i sekundarni proizvodi ovog bilja, medovi Dalmacije, najcjenjeniji i najskuplji svjetski medovi. I gospodarska vrijednost ukrasnog bilja u Dalmaciji postupno raste, iako je još zanemariva. Tradicija ekonomske proizvodnje ukrasnog bilja postoji gotovo iskljuþivo za sunovrate na širem podruþju Dubrovnika te u manjoj mjeri mimoze, bugenvilije i drugo importirano bilje u eumediteranskom pojasu. Usporedno s gospodarskom, dalmatinsko aromatiþno i zaþinsko, ljekovito, medonosno, ukrasno i divlje jestivo bilje ima iznimno veliku medonosnu vrijednost, odnosno vrijednost za pþelinju pašu. Postoji vrlo veliki broj medonosnih biljaka na podruþju Dalmacije, ali se istiþu brojne medonosne vrste 5. i 6. kategorije, koje imaju prinose od 200 do 500 kg meda po hektaru, odnosno preko 500 kg. Od njih je na podruþju Dalmacije prošireno preko 250 vrsta, a najbrojni su predstavnici porodice usnjaþa (Lamiaceae), slijede Fabaceae, Rosaecae i Asteraceae, dok su ostale porodice manje zastupljene. Po važnosti se posebno istiþu: ružmarin, lavanda, kadulja, vrisovi i vrijesovi. Kvaliteta medova ovih biljaka s izuzetkom vrijesova (Erica sp.) spada u sam svjetski vrh, a medovi postižu najviše cijene na svjetskom tržištu. Nažalost, potencijal 170

medonošenja dalmatinskih biljaka, koji doduše znatno varira, ovisno o sezonskoj suši, koristimo tek vrlo malim dijelom, po nekim procjenama, manje od 5 %, tako da godišnje gubimo tisuüe tona najkvalitetnijih svjetskih medova. Estetska vrijednost dalmatinskog bilja je opet izvanredna i gotovo u potpunosti neiskorištena. Osim odreÿenog broja importiranih ukrasnih biljaka za koje možemo reüi da se u manjoj mjeri gospodarski ili hobistiþki uzgajaju (sunovrati, mimoze, agave, opuncije, bugenvilija, pitospora i dr.), ogroman je broj autohtonih biljnih vrsta koje imaju veliki potencijal kao ukrasno bilje. Ovaj potencijal u novije doba sve više prepoznaju stranci koji ga skupljaju u prirodi i selekcioniraju, tako da se danas veü mogu kupiti kultivari dalmatinske iglice Biokovo, kleke Velebit i drugi, a još veüi broj ih slijedi. Važnost uzgoja u kulturi autohtonih, þak stenoendemiþnih vrsta Dalmacije te njihovo poticanje u proizvodnji danas dobiva i dodatnu dimenziju. Kultiviranje divljih rijetkih i ugroženih divljih populacija, odnosno komercijalni uzgoj u smislu njihovog oþuvanja ex situ, preporuka je svjetske organizacije za oþuvanje i zaštitu živog svijeta IUCN. Prehrambena vrijednost divljeg bilja u Dalmaciji ima svoju posebnu dimenziju, jer se za hranu od pamtivjeka koristi možda i najveüi broj biljaka na svijetu. Samo u okviru popularne mišance u Dalmaciji se bere i koristi kao salata, prilog i varivo preko 100 vrsta biljaka. Meÿu njima, neke su veü odavno selekcionirane i ukljuþene u kulturu (kupusi, repe i repice, šparoga, riga, maslaþak-radiþ, pastrnjak i druge). Izniman potencijal imaju i neke uvjetno voüne vrste, posebno planika i mirta, za koje je potrebno istraživanje divljih populacija te daljnja selekcija. Zanimljivo je da prehrambenu vrijednost imaju i neke importirane ukrasne biljke, kao što je opuncija ili indijska smokva. Prehrambena vrijednost ovog bilja dolazi do punog izražaja tek za vrijeme ratova, kad se iz nužde vade stare recepture i provode poluzaboravljeni postupci prerade i pripreme hrane. Industrijska vrijednost postoji kod nekog autohtonog bilja koje se veü i koristilo, kao što je brnistra. U ovu grupu spadali bi i dalmatinski crni i bijeli bor, korišteni za dobivanje smole, odnosno terpentina. Treba istaknuti i industrijsku vrijednost nekih uvezenih ukrasnih biljaka. Od agave, koja je prvenstveno kod nas ukrasna biljka, dobija se konac za izradu þuvenih þipki, paške, hvarske i viške. Ovdje bi trebalo pridodati i þemprese þije se drvo se koristilo u graÿevini, a dijelom i brojne aromatiþne biljke þije se eteriþno ulje koristi u industriji. Krajobrazna vrijednost dalmatinskog aromatiþnog i zaþinskog, ljekovitog, medonosnog, ukrasnog i jestivog bilja je van svake sumnje posebna za Dalmaciju. Mnogi je upravo i prepoznaju po gore navedenim, karakteristiþnim biljnim vrstama koje tvore miris i okus Dalmacije. Split je dobio ime po gustoj brnistri koja je oko njega rasla. Kadulja i vrisovi prekrivaju nepregledna kamena prostranstva Dalmacije, a planika, lovor i mirta daju posebnu estetsku i olfaktornu dimenziju eumediteranskoj makiji. Hvar je danas u svjetskim razmjerima prepoznatljiv po krajobrazima racvjetalih grmova ružmarina i lavande. Danas uznapredovalu promjenu krajobraza Dalmacije u betonske površine treba hitno zaustaviti, a krajobraze oplemeniti nasadima izvornog aromatiþnog i zaþinskog, ljekovitog i medonosnog bilja.

171

7.1.2 Povijest uzgoja i korištenja u Dalmaciji Uzgoj i korištenje aromatiþnog i zaþinskog, ljekovitog, medonosnog, ukrasnog i jestivog bilja u Dalmaciji zasigurno seže u najdavniju povijest civilizacije na ovom prostoru. Iz izvornih oblika divljeg bilja selekcionirane su brojne ratarske, predive, a posebno povrtne, aromatiþne, zaþinske i ljekovite biljke. Ljekarništvo (farmacija) na podruþju Dalmacije ima izrazito dugu i slavnu tradiciju i seže još u 13. stoljeüe. Ljekarne su osnovane u Trogiru (1271.), Dubrovniku (1272.), Zadru (1289.), Splitu (1345.). Najstarija samostanska ljekarna u Samostanu Male braüe u Dubrovniku osnovana je 1318. godine, a najstarija bolniþka ljekarna na svijetu je dubrovaþka Domus Christi, osnovana u 16. stoljeüu. Ružmarin se od pamtivjeka koristio kao zaþinska, aromatiþna i ljekovita biljka. Stara narodna uzreþica kaže da jela zaþinjena ružmarinom pomažu boljem pamüenju, a moderna medicina dokazuje ovu postavku. Kako bilo, peþena riba u Dalmaciji ne može se zamisliti bez ružmarina, kao ni razni umaci i marinade. Tradicija branja i korištenja ružmarina za destilaciju eteriþnog ulja seže u 1462. godinu kad je na Hvaru utvrÿen prvi zapis o angažiranju ljekarnika koji üe brinuti o opskrbi apoteka ovim proizvodom. Gospodarska proizvodnja ružmarinova ulja zapoþinje u 17. stoljeüu, a širi se u 18. stoljeüu posebno na Hvaru i Šolti. Posebno se intenzivira od 1740. godine, kad poþinju masovne sjeþe divljeg ružmarina za destilaciju, þemu se protive pþelari, a proizvodnja se širi i na Vis te Šibenik. Tek krajem 19. stoljeüa zapoþinje uzgoj ružmarina, a u Grablju na otoku Hvaru osnovana je 1902. godine i prva ružmarinska zadruga. Proizvodnja se širi i na otoku Hvaru i tridesetih godina 20. stoljeüa procijenjena je na 20.000 kg. Danas je ova proizvodnja minimalna, gotovo zanemariva, a domaüe potrebe zadovoljavaju se uvozom ružmarinovog ulja iz Španjolske. Lavanda se poþela uzgajati 1928. godine u Velom Grablju na otoku Hvaru, kad je Bartol Tomiü na polju u uvali Sv. Ante, potaknut predavanjem kojeg je na otoku održao agronom Franjo Tabain s otoka Korþule, rasadio tri grma koja su tamo rasla i koristila se za blagoslov za Sv. Antuna Padovanskog. Dok su još 1939. godine površine pod lavandom na Hvaru bile svega 4 ha, a proizvodnja ulja neznatna, veü 1956. ima gotovo 80 ha pod lavandom, a 1973. þak 720 ha uz proizvodnju i do 70 tona ulja godišnje. Kadulja nikada nije bila u tržišnom uzgoju. Uz ružmarin i lavandu, na Hvaru se poþetkom 20. stoljeüa u manjoj mjeri proizvodilo eteriþno kaduljino ulje, ali iskljuþivo sabiranjem divljih populacija. Stara rimska poslovica kaže: Ne može biti bolestan þovjek u þijem vrtu raste kadulja. Ona nam govori da se u rimsko doba izuzetno cijenila ljekovitost kadulje, ali i da se veü u to doba uzgajala u vrtovima! Ostalo ukrasno bilje zapoþinje se uzgajati veü naseljavanjem Dalmacije za osobne i obiteljske potrebe, ali tržni uzgoj spominje se tek od polovice 19. stoljeüa u vidu proizvodnje sadnica ruža u zadarskim rasadnicima. U vrtu Poljodjelskog dubrovaþkog društva od 1887. je postojala proizvodnja sadnica ukrasnog bilja, prvenstveno þempresa, oleandra, palma te voüa. Proizvodnja sadnica limuna i naranþi ovdje je uspostavljena po prvi puta u Hrvatskoj. Na širem dubrovaþkom podruþju, posebno u rasadniku ýibaþa i u Župi, od poþetka 20. stoljeüa tradicionalan gospodarski uzgoj ukrasnog bilja, prvenstveno sunovrata, zumbula, ljubiþica, ruža, karanfila, šeboja, asparagusa, mimoza i kala. Od osnutka Sokolarsko povrüarsko-voüarskocvjeüarske zadruge u ýibaþi 16. srpnja 1933., a posebno Povrtlarsko-voüarsko-cvjeüarske zadruge u Mlinima 09. svibnja 1937., do pred drugi svjetski rat, u zlatno doba cvjeüarstva Župe, 90 zadrugara proizvodilo je do 400 000 kitica cvijeüa koje su se plasirale u preko 30 gradova tadašnje države. Treba istaknuti da je u Šibeniku 1888. godine Petar Biankini objavio jedno od u svijetu prvih monografskih djela o ukrasnom bilju, O uzgoju i njegovanju cvieüa, uresnog grmlja 172

dolina Neretve i Konavle. Kako se visoki planinski vrhovi dinarskih planina uzdižu neposredno uz obalu Jadranskog mora (Velebit. pa se tako i izmjenjuje klima od eumediteranske preko kontinentalne sve do hladne. medonosnog. ljekovitog. vrlo plitak pedološki supstrat. treba istaknuti da su ovi faktori daleko manje ograniþavajuüi za mnoge od ovih vrsta. Za uzgoj osjetljivog ukrasnog bilja postoje gotovo idealni uvjeti na podruþju Dubrovaþkoneretvanske županije. medonosnog. zaþinskog. Ovo je podruþje izrazito krajobrazno raznoliko i obuhvaüa poplavne depresije. Wettstein 1906. krška polja. ljekovitog. a posebno u Župi dubrovaþkoj. krške zaravni i uzvisine te konaþno visoke dinarske vrhove. ukrasnog i jestivog bilja. ljekovitog. zaþinskog. medonosnog i ukrasnog te divljeg jestivog bilja. 173 . Vrana. Djelo je izazvalo oduševljenje u struþnim krugovima u Hrvatskoj te veliki interes širom svijeta. zaþinskog. ekstremne vruüine i suše. godine. ali možemo. Riliü) obalni je pojas vrlo uzak. ljekovitog. Mosor. a da je cijelo podruþje Župe bilo þuveno po tržišnoj proizvodnji cvijeüa. Ovi potencijali gotovo uopüe nisu iskorišteni i iz ove grupe bilja još se koriste divlje populacije u vrlo maloj mjeri. Drugi rajon obuhvaüa dalmatinsko zaleÿe.i drveüa. Kozjak. Sinjsko. zaþinskog. Službena rajonizacija aromatiþnog. ukrasnog i jestivog bilja. Ipak. odnosno Dalmatinsku Zagoru u širem smislu. R. kao i kod drugog bilja utvrditi dva zasebna rajona. pa tako i proizvodnje aromatiþnog. odnosno pripada eumediteranskom klimatskom podruþju. þak snježne planinske klime. Zato ne þudi da je stanica za južne kulture uspostavljena upravo na podruþju Župe u ýibaþi. klimarskom dragulju. Biokovo. ukrasnog i jestivog bilja na podruþju Dalmacije nije provedena.3 Okolišni uvjeti i regionalizacija Dalmacije Izrazita okršenost. bezvodnost. 7. nedostatak oborina i zaslanjenost obalnog podruþja najvažniji su ograniþavajuüi þimbenici sveukupne poljoprivrede Dalmacije. Vrgoraþko polje. kako navodi upravitelj botaniþkog vrta u Beþu. Imotsko. U ovom rajonu zbog eumediteranske klime i zaštiüenosti postoje dobri uvjeti za proizvodnju posebno aromatiþnog. prvenstveno na plodnim velikim krškim poljima: dio Ravnih kotara. medonosnog.1. Prvi obuhvaüa dalmatinsku obalu i otoke i karakteriziran je izrazitom ljetnom sušom i blagom zimom. Na ovom podruþju u nižim dijelovima prisutna je submediteranska klima i postoje þak uvjeti za masovniju proizvodnju dijela vrsta aromatiþnog.

7.2. zaþinsko i ljekovito bilje Anis (Pimpinella anisum) Boraþ (Borago officinalis) Bosiljak (Occimum basilicum) Dubaþac (Teucrium chamaedrys) Dubaþac planinski (Teucrium montanum) Estragon (Artemisia dracunculus) Gorska metvica (Calamintha officinalis) Kadulja (Salvia officinalis minor) Kadulja muškatna (Salvia sclarea) Kim (Carum carvi) Kleka (Juniperus communis) Komoraþ (Foeniculum vulgare) Konopljika (Vitex agnus-castus rosea) Korijandar (Coriandrum sativum microcarpum) (Coriandrum sativum vulgare) Lavandin (Lavandula hibrida) Lavanda (Lavandula angustifolia) Lovor (Laurus nobilis) Majþina dušica obiþna (Thymus pulegioides) Majþina dušica tankolisna (Thymus longicaulis) Marulja (Marrubium vulgare lanatum) Matiþnjak (Melissa officinalis) Mažuran (Majorana hortensis) Miloduh (Hyssopus officinalis) Mravinac (Origanum vulgare) Neven (Calendulla officinalis) Pelin (Artemisia absinthium) Rutvica (Ruta graveolens) Ružmarin (Rosmarinus officinalis officinalis) Timijan (Thymus vulgaris) Vrisak (Satureja hortensis) Vrisak primorski (Satureja montana) Domaüi anis Domaüi boraþ Domaüi sitnolisni bosiljak Domaüi krupnolisni bosiljak Dalmatinski dubaþac Iva trava Domaüi zeleni estragon Dalmatinska obiþna marulja Primorska kadulja Kadulja krstašica Paška ušarica Domaüa mirisna muškatna kadulja Domaüi rani kim Dalmatinski smriþ Dalmatinski komoraþ Ružiþasta konopljika Domaüi sitnozrni korijandar Domaüi krupnozrni korijandar Budrovka Primorska lavanda Dalmatinski lovor Dalmatinska obiþna majþina dušica Dalmatinska tankolisna majþina dušica Dalmatinska marulja Dalmatinski matiþnjak Domaüi mažuran Domaüi ljubiþasti miloduh Domaüi mravinac Domaüi neven Domaüi pelin Domaüa sedefasta rutvica Dalmatinski uspravni ružmarin Dalmatinski bjelocvjetni ružmarin Dalmatinski puzavi ružmarin Domaüi timijan Vrtni þubar Domaüi primorski vrisak 174 . Aromatiþno.2 TRADICIJSKI KULTIVARI DALMACIJE 7. ali su svrstane u skupinu prema svojem dominantnom svojstvu.1 Pregledni popis kultura i kultivara Brojne vrste navedene u preglednom popisu tradicijskih kultura Dalmacije pripadaju u više navedenih skupina bilja.

dalmaticum x G. macrorrhizum) Sunovrat bijeli (Narcissus poëticus) Sunovrat žuti (Narcissus pseudonarcissus) Sunovrat žuti (Narcissus sp.) Obiþna agava Viška pjegava agava Album Bressingham Pink Bridal Bouquet Biokovo Župski bijeli sunovrat Župski žuti sunovrat Bobaraš Domaüi plavi zumbul Rijeþki zumbul Divlje jestivo bilje Kapar (Capparis spinosa) U okviru ovog Elaborata obraÿen je u skupini povrtnica Kostriš primorski (Sonchus maritimus) Košþela (Celtis australis) Kupina (Rubus sp.) Hrvatsko zvonce (Edraianthus graminifolius) Biokovsko zvonce (Edraianthus pumilio) Zumbul (Hyacinthus sp.Medonosno bilje Biluþ (Marrubium incanum) Divlja metvica (Calamintha nepeta) Draþa (Paliurus spina-christi) Grohotuša (Pucalina) (Colutea arborescens) Lemprika (Viburnum tinus) Sikavica krugloglava (Echinops sphaerocephalus) Sjeruša (Salvia verticillata) Tilovina (Cytisus ramentaceus) Vrisak planinski (Satureja subspicata) Vrisak pelješki (Satureja visianii) Vrijes drveni (Erica arborea) Vrijes mnogocvjetni (Erica multiflorea) Vrijes pršljenasti (Erica verticillata) Vrijes sredozemni (Erica mediterranea) Ukrasno bilje Agava (Agave americana) Dalmatinska iglica (Geranium dalmaticum) (G.) Maslina divlja (Olea sativa oleaster) Matar (Critmum maritimum) Mirta (Myrtus communis) Morska blitva (Beta maritma) Omaga (Salicornia herbacea) Opuncija (Opuntia ficus indica) Pinjol (Pinus pinea) Planika (Arbutus unedo) Rašeljka (Prunus mahaleb) Riga divlja (Diplotaxis tenuifolia) Solnjaþa (Salsola kali) Šparoga (Asparagus officinalis) Tetivika (Smilax aspera) 175 .

destilirano eteriþno ružmarinovo ulje te med. Veüi dio rasada koristio bi za zasnivanje plantaža dalmatinskog ružmarina. Ružmarin cvate gotovo cijele godine od rujna do svibnja. a cijela biljka ima vrlo ugodan miris. Kao iznimnu krajobraznu vrijednost treba istaknuti turistiþku atraktivnost prirodnih sastojina i plantaža racvjetalih grmova ružmarina u krajobrazu. zaþinska. þemu se protive pþelari. Primarni proizvodi su suho lišüe. Proizvodnja se širi i na otoku Hvaru doseže 20 tona ružmarinovog ulja. Tek krajem 19. godinu kad je na Hvaru utvrÿen prvi zapis o angažiranju ljekarnika koji üe brinuti o opskrbi apoteka ovim proizvodima. godine. Listovi su mu vrlo uski. LC. destilerija. zadebljali tamnozelene boje na licu i svjetlije na naliþju. pekarski proizvodi (ružmarinove kifle. a proizvodnja ulja se širi i na otoke Korþulu.2. Posebno se intenzivira od 1740. stoljeüa zapoþinje uzgoj ružmarina na otocima Hvaru. ali i turistiþki obilasci oþuvanih znaþajnijih prirodnih sastojina. Gospodarska proizvodnja ružmarinova lista i ulja zapoþinje u 17.1 DALMATINSKI USPRAVNI RUŽMARIN a) Kultura: Ružmarin b) Red: Lamiales c) Porodica: Lamiaceae d) Svojta: Rosmarinus officinalis Linnaeus. zimorad. pogona za proizvodnju farmacutskih pripravaka i drugih proizvoda. ružmarinovi medenjaci). tako i sekundarni. njihovom umnažanju te zasnivanju rasadnika dalmatinskog ružmarina. U pršljenima izmeÿu listova nalaze se cvjetovi plave do ljubiþaste boje. 0 i) Rasprostranjenost: cijela Dalmacija.2. dok u srednjem vijeku raste njegov znaþaj kao ljekovite biljke. 1767 e) Naziv sorte: Dalmatinski uspravni ružmarin f) Sinonimi: ruzmarin. Danas u Dalmaciji ne postoji proizvodnja suhog lista i eteriþnog ružmarinovog ulja. vodice. Vis i Braþ te u okolicu Šibenika.7. zbog izvanredne kvalitete trebaju postati premijski proizvodi. Proizvodi dalmatinskog ružmarina. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Dalmatinski ružmarin je biljka izvanredne važnosti i potencijala za Dalmaciju. stoljeüu posebno na Hvaru i Šolti. ukrasna i krajobrazna vrsta. graÿen od brojnih šibastih ogranaka. kad poþinju masovne sjeþe divljeg ružmarina za proizvodnju suhog lista i destilaciju. zimrad. stoljeüu. žmurod. primorska Crna gora j) Sažeti opis Dalmatinski ružmarin je mali zimzeleni grm. visok do 2 m. Osnovi koncepta bussines plana trebaju se bazirati na istraživanju i odabiru najboljih autohtonih populacija. Hercegovina. kad je prvenstveno služio kao zaþin. kako primarni. ljekovita. Dalmatinski ružmarin je autohtona biljna vrsta Dalmacije. 176 . Tradicija branja i korištenja ružmarina za proizvodnju ružmarinovog suhog lista (Rosmarini folium) i destilaciju ružmarinovog eteriþnog ulja (Rosmarini aetheroleum) u Dalmaciji seže u 1462. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. k) Povijest nastanka i korištenja Ružmarin je kao kulturna biljka poznat još davno prije Krista. a širi se u 18.2. sušara. Visu i Šolti. malo svinuti na rubovima. kao važna aromatiþna. medonosna. Uz plantažnu proizvodnju potrebno je integrirati pþelarstvo. preradu lišüa i turizam te tako ostvariti dodatnu gospodarsku vrijednost. ruzman g) Status: 0 h) Populacija. a dio za sadnju u vrtovima širom Dalmacije.2 Pregled najznaþajnijih kultivara (vrsta/sorata/ pasmina) Dalmacije 7. rusmarin. a u Grablju na otoku Hvaru osnovana je 1902. gusto prekrivenih listovima. osim na otoku Hvaru gdje je proizvodnja minimalna. a tercijarni turistiþki obilasci proizvodnih plantaža u cvatu. što treba iskoristiti za organizaciju turistiþkih posjeta i prodaju in situ domaüih proizvoda od ružmarina. sekundarni razni farmaceutski pripravci (kreme. dio za prodaju kao zaþin u svježem stanju. godine i prva ružmarinska zadruga. sapuni) na bazi ružmarina. lužmarin.

7. Poticanje zasnivanja pogona za sušenje i preradu ružmarina 10. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda dalmatinskog ružmarina na podruþju Dalmacije. medije. 8. prikupljanje. Izrada marketinškog plana za dalmatinski ružmarin.m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. Inventarizacija. 5. kušaonice. 177 . 4. etnoloških. 9. Popularizacija povijesnih. Poticanje zasnivanja plantaža za proizvodnju. 3. 11. socioloških. edukativne i turistiþke obilaske. Propagacija dalmatinskog ružmarina u Dalmaciji. 2. Ukljuþenje plantaža. farmaceutskih. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. predavanja. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. Poticanje zasnivanja pogona za izradu sekundarnih premijskih tradicijskih proizvoda na bazi ružmarina. 6. prehrambenih i gastronomskih vrijednosti dalmatinskog ružmarina kroz publikacije. pogona i proizvoda u turistiþku ponudu Dalmacije. ekoloških.

(L. Bugarska. Argentina i Tasmanija. a danas na tržištu poznatiji kao Lavandula budrovka. Alžir. Danas je glavno podruþje uzgoja otok Hvar. officinalis. Listovi su mu izrazito tamnozelene boje. stoljeüu poþinje uzgoj hibrida lavande (L. Ljubiþasti cvjetovi se razvijaju u cvatovima koji su smješteni na vrhu produženih cvjetnih stabljika. U Europi je uzgojena i širokolisna muška lavanda (Lavandula latifolia Med. vera DC x L. dentata. L. 178 . lavandula. ali i križanaca na otocima Hvaru. LC. danas Istra i kontinentalna Hrvatska j) Sažeti opis Budrovka je izvorni hvarski hibrid lavande (Lavandula hybrida Reverchon II) nastala spontanim križanjem uskolisne. a na drugim kontinentima SAD. Italija. Grþka i Engleska (Norfolk). uzlazni i) Rasprostranjenost: Dalmacija (otok Hvar). dans se razmahao u kontinentalnoj Hrvatskoj te u Istri. pogodan za uzgoj u kontinentalnim podruþjima jer podnosi temperature i do -20ºC. poznata još iz starog vijeka. Španjolska. razliþitih sorti i izrazito atraktivnog cvijeta. L. Danas je na tržištu je sve prisutnija. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. Maÿarska. lavendl.).modrulja. U Hrvatskoj se godišnje proizvede svega oko 2 t eteriþnog ulja ove lavande. hybrida. a uzgaja se najviše domaüa lavanda. Cijela biljka ima vrlo ugodan miris. francuska Lavandula angustifolia Mill. (L.2. tamnozelenih listova i izrazito plavih cvjetova koji se morfološki razlikuje od L.7.2 BUDROVKA (HVARSKI LAVANDIN) a) Kultura: Lavandin b) Red: Lamiales c) Porodica: Lamiaceae d) Svojta: Lavandula hybrida Reverchon II e) Naziv sorte: Budrovka f) Sinonimi: lavandin. Postojale su kulture prave lavande. latifolia Vill. Uzgoj lavande. Razvija se u obliku niskog polugrma s mnoštvom uspravnih izdanaka prekrivenih uskim listovima. intermedia). Rod lavanda ima preko 48 poznatih vrsta od kojih je najstarija i najpoznatija uzgojena vrsta uskolisna. Lavanda se u Dalmaciji poþela uzgajati poslije Prvog svjetskog rata u vrijeme poznate vinske krize. U Europi su najveüi i najpoznatiji proizvoÿaþi lavande.). lefendel g) Status: 0 h) Populacija. a cvjetovi veüi i intenzivne modre boje. L. latifolia Vill. a u 16. vera DC x L. stoechas. ali i lavandina: Francuska (Provansa). Od 13. despik. Veü u srednjem vijeku bile su poznate vrste lavandi koje se i danas uzgajaju. temeljem znaþajnih državnih poticaja. a i ulje mu je kvalitetnije. te L. Braþu i Visu te u Zagori. godine na otoku Hvaru uništili treüinu nasada lavande. stoljeüa lavanda se širi po cijeloj Europi. Ukrajina. officinalis. Podataka o znaþajnijem uzgoju drugih vrsta i sorti lavande nema. odnosno lavandin.) poznatija kao lavandin. godine u vrtu Budroviüa s Hvara i nazvan Lavandula hybrida Reverchon II ili plava lavanda .2. svjetloplave boje. k) Povijest nastanka i korištenja Lavanda potjeþe s podruþja sunþanih kamenjara zapadnog dijela Sredozemlja. francuske lavande ili prave lavande Lavandula angustifolia Mill. Požari su 1999. vera) ili prava lavanda. Gospodarski je vrlo znaþajna i hibridna lavanda Lavandula hybrida (L. Otkriven je 1948. U odnosu na pravu lavandu lavandin Budrovka je otporni kultivar. vera) s lavandinom Lavandula hybrida (L.

Lavandini su jaþeg mirisa. Veüi dio rasada koristio bi za zasnivanje plantaža budrovke. godine na Hvaru proizvedeno oko 200 tona lavandinog meda. ukrasna i krajobrazna vrsta. dio za prodaju u svježem stanju. medije. Popularizacija povijesnih. Uz plantažnu proizvodnju potrebno je integrirati pþelarstvo. vodice. kao važna aromatiþna. kušaonice. edukativne i turistiþke obilaske. a Budrovka se pokazala kao odliþan analgetik. što treba iskoristiti za organizaciju turistiþkih posjeta i prodaju in situ domaüih proizvoda. Proizvodi budrovke trebaju dobiti oznaku izvornosti i postati prepoznatljiv hrvatski proizvod. ljekovita. Primarni proizvodi su suho lišüe (Flores Lavandulae). pogona i proizvoda u turistiþku ponudu Dalmacije. a tercijarni turistiþki obilasci proizvodnih plantaža u cvatu. Poticanje zasnivanja pogona za izradu sekundarnih premijskih tradicijskih proizvoda na bazi budrovke. Od 2000. godine budrovka se masovno širi po Istri i kontinentalnoj Hrvatskoj. Ukljuþenje plantaža. destilirano eteriþno lavandino ulje (Oleum lavandulae) te med. etnoloških. ali nemaju tako izražena ljekovita svojstva kao prava lavanda. tako i za kontinentalnu Hrvatsku. socioloških. 3. Koliko budrovka može biti medonosna govori podatak da j 1974. Daljnje poticanje zasnivanja plantaža za proizvodnju. Kao iznimnu krajobraznu vrijednost treba istaknuti turistiþku atraktivnost plantaža racvjetalih grmova budrovke u krajobrazu. preradu lišüa i turizam te tako ostvariti dodatnu gospodarsku vrijednost. a dio za sadnju u vrtovima širom Hrvatske. farmaceutskih. medonosna. 179 . prehrambenih i gastronomskih vrijednosti budrovke kroz publikacije. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. zaþinska. predavanja. sušara. u prigodnoj vreüici. Sekundarni proizvodi su razni farmaceutski pripravci (kreme. destilerija. Poticanje zasnivanja pogona za sušenje i preradu budrovke. sapuni) na bazi lavande. 4. 5. Svi lavandini koriste se u industriji deterdženata i sredstava za þišüenje. 2.l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Budrovka je kultivar izvanredne važnosti i potencijala kakao za Dalmaciju. njihovom umnažanju te zasnivanju rasadnika. pogona za proizvodnju farmaceutskih pripravaka i drugih proizvoda. ekoloških. Stoga imaju i drugaþiju primjenu. Osnovi koncepta bussines plana trebaju se bazirati na istraživanju i odabiru najboljih populacija budrovke. koristi se za zaštitu od moljaca. a suhi cvijet lavandina.

180 .

gdje je þesto pionirska i jedina biljka. pa djeluju sive boje. sapuni) na bazi kadulje. Stabljika je obrasla brojnim ovalnim. ali i turistiþki obilasci oþuvanih znaþajnijih prirodnih sastojina kadulje. Malinska na Krku. 1767 e) Naziv sorte: Primorska kadulja f) Sinonimi: ljekovita kadulja. primorska Crna gora j) Sažeti opis Primorska kadulja je mali zbijeni grmiü visok do 70 cm s drvenastom stabljikom i snažnim korijenom. Kako je kadulja na podruþju Dalmacija izuzetno proširena uglavnom se koristila divlja kadulja. a posebno su je cijenili Stari Rimljani. žalfija. osim možda u manjoj mjeri. kuš.7. osobito u razdoblju cvatnje. Primorska kadulja je autohtona biljna vrsta Dalmacije. u faraonskim grobnicama u Egiptu. koja daje osnovno obilježju krajobrazu gologa krša. destilerija. sušara. proširena na podruþju Mediterana. Cijela biljka ima vrlo ugodan miris. Proizvodi primorske kadulje. Prekriva ogromne površine najljuüeg krša. vodice. U gornjem dijelu stabljike razvijaju se relativno veliki ljubiþasti cvjetovi. destilirano eteriþno kaduljino ulje te izvanredan med. a dio za sadnju u vrtovima širom Dalmacije. k) Povijest nastanka i korištenja Kadulja je prvenstveno ljekovita biljka. Sakupljalo se lišüe kadulje (Folia Salviae) neposredno prije cvatnje jer tada ima najviše aktivnih tvari. Ston.2. a tercijarni turistiþki obilasci proizvodnih plantaža u cvatu. þvrstim listovima koji su s lica i naliþja obrasli gustim dlaþicama. LC. sekundarni razni farmaceutski pripravci (kreme. njihovom umnažanju te zasnivanju rasadnika primorske kadulje. slavulja. što ovisi prvenstveno o nadmorskoj visini. 181 . duž cijele naše obale. Slano. Osnovi koncepta bussines plana trebaju se bazirati na istraživanju i odabiru najboljih autohtonih populacija. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. što treba iskoristiti za organizaciju turistiþkih posjeta i prodaju in situ domaüih proizvoda na bazi kadulje. Još prije njih. 0 i) Rasprostranjenost: cijela Dalmacija. a poþeci uzgoja datiraju na poþetak 20. Poznati centri sabiranja i otkupa su bili: Trogir. Hercegovina. koji su je vjerojatno uveli u kulturu. jedan od glavnih sastojaka smjese za balzamiranje bila je upravo kadulja. zaþinska i ljekovita biljka. koji izuzetno duboko prodire u zemlju. U srednjem vijeku spravljao se ljubavni napitak od listova kadulje i rute te latica ruže. jer je za Dalmaciju najvažnija pþelinja paša. U Dalmaciji se kadulja koristi još davno prije antike.3 PRIMORSKA KADULJA a) Kultura: Kadulja b) Red: Lamiales c) Porodica: Lamiaceae d) Svojta: Salvia officinalis Linnaeus. zbog izvanredne kvalitete trebaju postati premijski proizvodi. preradu lišüa i turizam te tako ostvariti dodatnu gospodarsku vrijednost. kako primarni. dio za prodaju kao zaþin u svježem stanju. Primarni proizvodi su suho lišüe. pelin g) Status: SLRH h) Populacija. ali se koristi i kao zaþin. Ljekovitost kadulje spoznali su još antiþki Grci. te Boka Kotorska. tako i sekundarni. pogona za proizvodnju farmacutskih pripravaka i drugih proizvoda. Kao iznimnu krajobraznu vrijednost treba istaknuti turistiþku atraktivnost prirodnih sastojina i plantaža racvjetalih grmiüa kadulje u krajobrazu. Danas u Dalmaciji ne postoji proizvodnja suhog lista i eteriþnog kaduljinog ulja. Uz plantažnu proizvodnju potrebno je integrirati pþelarstvo. Kadulja cvate od kraja travnja do polovice lipnja. a posebno treba istaknuti njenu medonosnost. Izvanredna je aromatiþna.2. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Primorska kadulja je možda najvažnija divlja biljka Dalmacije. Destilacijom listova i cvjetova dobivalo se eteriþno kaduljino ulje (Oleum Salviae). za osobne potrebe na otoku Hvaru. Veüi dio rasada koristio bi za zasnivanje plantaža. stoljeüa na otoku Hvaru.

Poticanje zasnivanja plantaža za proizvodnju 9. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda primorske kadulje na podruþju Dalmacije. prehrambenih i gastronomskih vrijednosti primorske kadulje kroz publikacije. Izrada marketinškog plana za primorsku kadulju. predavanja.m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. 8. prikupljanje. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. kušaonice. Inventarizacija. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. pogona i proizvoda u turistiþku ponudu Dalmacije. Popularizacija povijesnih. 3. Poticanje zasnivanja pogona za sušenje i preradu primorske kadulje 10. edukativne i turistiþke obilaske. 2. 4. 5. farmaceutskih. Propagacija primorske kadulje u Dalmaciji. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. Poticanje zasnivanja pogona za izradu sekundarnih premijskih tradicijskih proizvoda na bazi primorske kadulje. 182 . etnoloških. 7. ekoloških. socioloških. Ukljuþenje plantaža. 11. 6. medije.

proširena na podruþju Mediterana. Ball e) Naziv sorte: Domaüi primorski vrisak f) Sinonimi: primorski vrijesak. a za pice je možda i bolji od origana. ali i kao aromatiþno bilje za sireve. Listovi su se koristili za lijeþenje. što treba iskoristiti za organizaciju turistiþkih posjeta i prodaju in situ domaüih proizvoda na bazi vriska. sapuni) na bazi domaüeg primorskog vriska. te izvanredan med. a posebno su je cijenili Stari Rimljani. Listovi su mali. zaþin mesu. sekundarni razni farmaceutski pripravci (kreme. koji su uveli u kulturu srodnu vrstu Satureja hortensis. Stabljika i ogranci su okrugli. istoþkanižlijezde s eteriþnim uljima. kako primarni. U Dalmaciji se vrisak koristi još davno prije antike. osoguz. primorski þubar. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Domaüi primorski vrisak u Dalmaciji prekriva ogromne površine najljuüeg krša. visok 20-40 cm. tako i sekundarni. Cvjetovi se razvijaju u pazušcima gornjih listova. uski. Veüi dio rasada koristio bi za zasnivanje plantaža. primorska Crna gora j) Sažeti opis Domaüi primorski vrisak je trajan. Osnovi koncepta bussines plana trebaju se bazirati na istraživanju i odabiru najboljih autohtonih populacija. Proizvodi domaüeg primorskog vriska. zaþinska i ljekovita biljka.7. Danas u Dalmaciji ne postoji gospodarska proizvodnja suhog lista. što ovisi prvenstveno o nadmorskoj visini.2. ali i turistiþki obilasci oþuvanih znaþajnijih prirodnih sastojina vriska. Kako na podruþju Dalmacija ima izuzetno mnogo primorskog vriska i drugih divljih vrsta roda Satureja. ribama. a rastu po dva ukriženi nasuprotno. Kao iznimnu krajobraznu vrijednost treba istaknuti turistiþku atraktivnost prirodnih sastojina i plantaža racvjetalih grmiüa vriska u krajobrazu. Domaüi primorski vrisak cvate od kolovoza do listopada. zašiljeni. a tercijarni turistiþki obilasci proizvodnih plantaža u cvatu.4 DOMAûI PRIMORSKI VRISAK a) Kultura: Vrisak b) Red: Lamiales c) Porodica: Lamiaceae d) Svojta: Satureia montana variegata (Host) P. Primarni proizvodi su suho lišüe. iskljuþivo se koristila divlja populacija i nije poznat uzgoj. jer je za Dalmaciju nakon kadulje.2. 0 i) Rasprostranjenost: cijeli Mediteran. k) Povijest nastanka i korištenja Domaüi primorski vrisak je prvenstveno medonosna biljka. Cijela biljka ima vrlo ugodan miris. najvažnija pþelinja paša. pogona za proizvodnju farmacutskih pripravaka i drugih proizvoda. W. Hercegovina. gusto razgranan polugrm. Uz plantažnu proizvodnju potrebno je integrirati pþelarstvo. destilerija. cijelog ruba. Sakupljalo se lišüe vriska (Folia Saturejae) za vrijeme cvatnje jer tada ima najviše aktivnih tvari. zbog izvanredne kvalitete trebaju postati premijski proizvodi. Izvanredna je aromatiþna. preradu lišüa i turizam te tako ostvariti dodatnu gospodarsku vrijednost. LC. obrasli finim kratkim dlakama. dio za prodaju kao zaþin u svježem stanju. bresina g) Status: SLRH h) Populacija. ali se koristi i kao ljekovita biljka. 183 . bijele su boje i ljubiþasto istoþkani. sušara. osobito u razdoblju cvatnje. koja daje osnovno obilježju krajobrazu gologa krša. a Dalmacija. Domaüa primorska kadulja je autohtona biljna vrsta Dalmacije. a posebno treba istaknuti njenu medonosnost. vodice. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. gdje je þesto pionirska i jedina biljka. duž cijele naše obale. njihovom umnažanju te zasnivanju rasadnika domaüeg primorskog vriska. Ljekovitost vriska spoznali su još antiþki Grci.

prehrambenih i gastronomskih vrijednosti primorskog vriska kroz publikacije. 4. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. socioloških. prikupljanje. Ukljuþenje plantaža. Propagacija domaüeg primorskog vriska u Dalmaciji. Poticanje zasnivanja plantaža za proizvodnju 9. 3.m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. 184 . karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda domaüeg primorskog vriska na podruþju Dalmacije. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. 10. predavanja. Poticanje zasnivanja pogona za izradu sekundarnih premijskih tradicijskih proizvoda na bazi primorskog vriska. medije. ekoloških. farmaceutskih. 11. 6. Izrada marketinškog plana za primorski vrisak. pogona i proizvoda u turistiþku ponudu Dalmacije. Popularizacija povijesnih. 8. 2. edukativne i turistiþke obilaske. 7. etnoloških. 5. Inventarizacija. Poticanje zasnivanja pogona za sušenje i preradu primorskog vriska. kušaonice.

smokva glušica.5 OBIýNA AGAVA a) Kultura: Agava b) Red: Liliales c) Porodica: Agavaceae d) Svojta: Agave americana Linnaeus. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. primorska Crna gora j) Sažeti opis Agava je sukulentna biljka lako prepoznatljiva po ogromnim. Podzemni dio biljke se nekad upotrebljavao kao lijek protiv sifilisa. Agava prvi put cvjeta tek nakon nekoliko desetaka godina. loparina. 185 . mesnatim. Nakon više stoljeüa postala je naša tradicijska kultura za koju se vežu tradicijski proizvodi. U manjoj mjeri moguüe je zasnovati nasade za proizvodnju vlakana za tradicijske dalmatinske þipke te isprobati moguünost proizvodnje novog proizvoda – dalmatinske tekile. koji su na rubu i vrhu bodljikavi. kao diuretik. godine iz istoþnog Meksika. Hercegovina. ponekad punih 40. Nikada u Dalmaciji nije uzgajana. industrijske. aromatiþne. dalmatinske þipke. meÿutim ima karakteristike ljekovite.2. pa þak Visiani poþetkom 19. dugaþkim preko metra. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Agava je vrlo zahvalna biljka koja raste doslovno na svim terenima. Potrebno je izvršiti dodatna istraživanja populacija te odabrati najpogodnije za korištenja prvenstveno za sanacije smetlišta i drugih devastiranih podruþja. Odavno se proširila. podivljala iz kulture i sada raste samonikla uz obale Sredozemlja. Agava je zanimljiva biljka koja kod nas prvenstveno služi kao ukrasna biljka. U Dalmaciji zabilježena još prije više stoljeüa. Lisna vlakna služe za proizvodnju vlakna od kojih se i kod nas izraÿivao konop. ali i kao insekticid. k) Povijest nastanka i korištenja Obiþna ili ameriþka agava potjeþe iz Meksika i Južne Amerike odakle su je španjolski i portugalski pomorci prenijeli zajedno s kukuruzom. Iznimno je pogodna za svježe nasute. mesnati soþni dijelovi lista služe protiv reume. U novije doba pokušava se iz agave u gospodarskim koliþinama ekstrahirati ugljikohidrat inulin kojeg u listovima ima u velikim koliþinama. 0 i) Rasprostranjenost: cijela Dalmacija. soþnim listovima sivozelene boje. Stabljika koja nosi cvat visoka je i preko 6 metara i na vrhu nosi velike cvatove s brojnim svijetložutim cvjetovima koji poþinju cvasti u lipnju i cvatu cijelo ljeto. a u Italiji i neke grublje vrste papira. 1753 e) Naziv sorte: Obiþna agava f) Sinonimi: aloj. osim lokalno razmnožavana i saÿena kao ukrasna biljka. Kod nas su je donijeli Španjolci 1561. Na podruþju Dalmacije daje karakter brojnim krajobrazima. hvarska i viška. Pred jesen. medonosne i krajobrazne vrste. Agava je biljka izuzetno dobro prilagoÿena na uvjete Dalmacije. gdje je odavno pobjegla iz kulture te raste kao divlja. LC. osobito uz more. po cvatnji cijela biljka ugiba. primorski netres g) Status: 0 h) Populacija. krumpirom i drugim kulturama na jug Europe. Lisni pupoljci sirovina su za aromatiziranje tekile i drugih domaüih meksiþkih rakija. stoljeüa dvoji da li je za Dalmaciju alohtona ili se veü treba ubrojiti u autohtone biljke Dalmacije. Cvjetovi agave iznimna su pþelinja paša. pri þemu dobro podnosi zaslanjenje. strme terene gdje svojim gustim korijenom sprjeþava eroziju.2.7. od kojih su najpoznatije: paška. dajuüi karakter brojnim dalmatinskim krajobrazima. Kod nas su se koristila vlakna agava i kao sirovina za izradu tradicionalnih dalmatinskih þipki.

Ukljuþenje þipkarskih proizvoda u turistiþku ponudu Dalmacije. 9. Inventarizacija. 2. 8. Izrada marketinškog plana za agavu. 7. Propagacija agave u Dalmaciji. 6. 5.m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. Popularizacija povijesnih. 4. Poticanje zasnivanja plantaža za proizvodnju. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. 186 . posebno za sanaciju svježe nasutih tala. Poticanje zasnivanja þipkarskog obrta u okviru obiteljskih gospodarstava. vrijednosti agave kroz publikacije. ekoloških. 3. farmaceutskih. etnoloških. kušaonice. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. socioloških. 10. medije. prikupljanje. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda agave na podruþju Dalmacije. edukativne i turistiþke obilaske. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. predavanja.

Usporedo s ovom aktivnosti raditi na promociji ove proizvodnje te informirati javnost o djelatnosti. promjera oko 2 cm. 2. Analizom vrsta u procesu kultiviranja odabrati najoptimalnije vrste za daljnju selekciju.6 BIOKOVO a) Kultura: Velika iglica b) Red: Geraniales c) Porodica: Geraniaceae d) Svojta: Geranium dalmaticum x Geranium macrorrhizum e) Naziv sorte: Biokovo f) Sinonimi: () g) Status: 0 h) Populacija. 6. te organizirati pokusno polje.7. Vrlo tolerantan na vruüinu i vlagu. Biokovo je sve popularnije u Europi i ubrzano se širi po cijelom svijetu. te zapoþeti s pokusnom proizvodnjom. estetskih i drugih vrijednosti kroz publikacije. kao i na meÿunarodnim sajmovima u inozemstvo. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. Poticanje zasnivanja proizvodnje sadnica u rasadnicima. Poticanje prodaje i promocije izvornih endemiþnih ukrasnih biljaka Dalmacije. 10. Vrlo je teško dati sud koje naše bilje ima ovaj potencijal. Izlazak na svjetsko tržište ukrasnog bilja 187 . Danas se proizvodi u brojnim rasadnicima širom svijeta i nudi na prodaju þak i na internetu. Popularizacija povijesnih. etnoloških. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. Završni kultivari trebaju imati poseban status meÿu našim ukrasnim biljem te ih promovirati kroz sve turistiþke aktivnosti. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. Cvjeta od kasnog proljeüa do sredine ljeta. 7. Tvori niski do poluvisoki grm s zelenim listovima prošaranim crvenim prugama. 5. 8. na Biokovu. Koncept bussines plana vrijedi za sve naše estetski vrijedne endemiþne biljke. socioloških.2. prikupljanje. Cvate s brojnim cvjetovima bijele boje s ljubiþastim centrom. Potrebno je na osnovi dosadašnjih istraživanja odabrati endemiþne vrste koje imaju visoku estetsku vrijednost. ali sigurno je da na podruþju Dalmacije rastu brojni endemi izražene estetske vrijednosti. k) Povijest nastanka i korištenja Biokovo je hibrid dalmatinske iglice nastao prirodnom mutacijom na Biokovu. 0. gdje je sakupljen te naknadno selekcioniran od strane njemaþkih selekcionera. Propagacija najperspektivnijih estetskih biljnih vrsta u Dalmaciji. Izrada marketinškog plana za najperspektivnije biljne vrste. 3. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. Inventarizacija. Ukljuþenje u turistiþku ponudu Dalmacije. 4. 0 i) Rasprostranjenost: proizvedena kao ukrasna kultura u Njemaþkoj j) Sažeti opis Biokovo je relativno nedavno selekcioniran kultivar hibrida dalmatinske iglice na bazi primjeraka sakupljenih na podruþju Biokova.2. edukativne i turistiþke obilaske. ekoloških. medije. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Biokovo je jedan od primjera korištenja izvornih. Nije poznato da li postoji u prirodi. 9. Trenutno se kod nas nudi samo u jednom rasadniku u Istri. predavanja. endemiþnih biljnih vrsta u selekciji za ukrasno bilje. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda izvornog endemiþnog estetski vrijednog bilja na podruþju Dalmacije.

188 .

7. jer sprjeþava nastajanje smeÿih pjega na obrazima. peþenje rakije. Kod nas ne postoji tradicija kultiviranja planike. Crveni zreli plodovi su vrlo ukusni i sadrže veliku koliþinu vitamina C. Cvjetovi planike iznimna su pþelinja paša. južnoj Francuskoj i sjevernoj Africi plodovi se prodaju na tržnicama i jedu se sirove sa šeüerom. kada poþinju mijenjati boju iz zelene u žutu. Listovi planike su se kod nas koristili i kao zaþin.2. kad je obiþno veü prehladno za pþele i med rijetko dozrije. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Dalmatinska planika ima veliku potencijalnu gospodarsku vrijednost kao voüna vrsta. što znaþi da je jestiv samo jedan plod. ali postoji tradicija korištenja plodova za proizvodnju vina. jagodica g) Status: 0 h) Populacija. dekorativnih elemenata i drugog. k) Povijest nastanka i korištenja Dalmatinska planika izvorna je mediteranska vrsta. industrijska kultura. Njezina jestivost je poznata od davnina. a postoji i tradicija ušeüeravanja zrelih plodova. kožasti i na rubovima pilasto nazubljeni. dekorativna ili ukrasna vrsta te kao medonosna vrsta. koji üe u razdoblju od jedne godine dozrijeti. tako da se plodovi poþinju bojiti u razliþito vrijeme. debljine oko 2 cm. 0 i) Rasprostranjenost: cijeli Mediteran. veliþine i ukusnosti ploda. raznih izraslina. što dozriju krajem kalendarske godine kad nema drugog svježeg voüa te što cvate u kasnu jesen. Plodovi dozrijevaju u listopadu. nejednolike puti. naranþastu i žarko crvenu. jagodnjak. jagodiþnica. Za ratnih godina plodovi su se sušili i mljeli u brašno. kad ne cvate praktiþki ni jedna druga autohtona vrsta. kad nijedna druga biljka ne cvate. Plodovi planike. sastavni dio mediteranske makije. U isto vrijeme postupno se razvija cvat. Kod planike je vrlo zanimljivo da ima istovremeno zrijuüe plodove. Dalmatinska planika pripada biljnoj zajednici makiji somine (Juniperus phoenicea) koja pripada asocijaciji Pistacio-Juniperetum phoeniceae. a u Italiji. rodnosti. nezrele plodove i bijele cvjetove. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. U kozmetici se plodovi planike upotrebljavaju kao dodatak kremi za njegu lica (omoguüuje jednakomjerno tamnjenje kože). pjega nastalih od izlaganja suncu. zamjena za listove lovora. U novije doba dolazi do izražaja estetska vrijednost planike koja se formirana u manja stabla sadi sve više po Mediteranu. te primorja Crne gore j) Sažeti opis Dalmatinska planika je zimzeleno drvo koje može narasti do 6 metara visine. naranþasto crveni.2. otpornosti na hladnoüu i sušu. maginje su okrugli. dugi 6–9 cm. 1753 e) Naziv sorte: Dalmatinska planika f) Sinonimi: maginja. a crvenkasta kora im je bradaviþasta. ali i dublje u kontinentu. Oplemenjene kulture planike 189 . Potrebno je izvršiti selekciju populacije planike kako bi se odabrali kultivari pogodni za daljnju selekciju na osnovi vremena cvatnje i dozrijevanja. Zvonoliki bijeli cvjetovi nalaze se u cvatovima. LC.7 DALMATINSKA PLANIKA a) Kultura: Planika b) Red: Ericales c) Porodica: Ericaceae d) Svojta: Arbutus unedo Linnaeus. preradu u marmeladu. kod nas od Istre do Dalmacije. toþkasta sliþna vrtnoj jagodi ili kori na plodu liþija. Cvate od listopada do kraja prosinca. Krema je preporuþljiva protiv starenja kože. Posebna je vrijednost planike što ona cijele godine ima dekorativne plodove koji postupno dozrijevaju. samo dolaze kasno. o þemu govori njeno latinsko ime unedo. pa se iz bijelih grozdova razvijaju cvjetovi sliþni cvijetu vrijesa. hormonskih poremeüaja i sl. ali se ne preporuþuje u veüim koliþinama. Listovi su izduženo jajasti. na 3–10 mm dugoj peteljci. Taj se proces odvija postupno. 2–3 cm široki. prpak. do 300 mg u 100 grama ploda. jer se pokazalo da izdrže hladnoüu i do -15 ºC. planiþac.

Plodovi slabije kvalitete mogu služiti kao industrijska sirovina za proizvodnju vina ili peþenje rakije. a kao ukrasna parkovna i vrtna kultura. vjerojatno po cijeloj Hrvatskoj. 12. kušaonice. trebaju se marketinški obraditi i ponuditi ponajprije kroz turistiþke aktivnosti kao izvorni tradicionalni proizvod Dalmacije. pogona za preradu i kušaonica u turistiþku ponudu Dalmacije. Plodovi se mogu ponuditi kao svježe voüe i to u vrijeme kad nema drugog svježeg voüa. 10. socioloških. prikupljanje. 8. plantaža. Poticanje zasnivanja plantaža za proizvodnju planike. etnoloških. 3. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. Poticanje zasnivanja rasadnika za proizvodnju sadnica planike.treba razmnožiti i zasnovati rasadnike i nasade. Ukljuþenje proizvoda planike u turistiþku ponudu Dalmacije. plodovi i preraÿevine. Propagacija planike u Dalmaciji. 4. 5. 190 . Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. 2. Inventarizacija. 11. Poticanje zasnivanja pogona za pakiranje svježih plodova. Proizvodi. 7. edukativne i turistiþke obilaske. sušenje i preradu u okviru obiteljskih gospodarstava. Izrada marketinškog plana za planiku. 9. predavanja. Kultivari selekcionirani Na niže temperature mogu se saditi i dublje u kontinentu. Popularizacija povijesnih. ekoloških. 6. Ukljuþenje prirodnih sastojina. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. mogu se sušiti ili preraditi u džemove i marmelade. farmaceutskih i dekorativnih vrijednosti planike kroz publikacije. medije. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda planike na podruþju Dalmacije.

191 .

ali je osobito cijenjena. veliþine i ukusnosti ploda. te primorja Crne gore j) Sažeti opis Dalmatinska mirta je zimzeleni grm do malo drvce koje može narasti do 5 metara visine. industrijska kultura. odakle je prenesena na Mediteran još u prethistoriji. veliþine graška odnosno 5-7 mm u promjeru. dekorativna ili ukrasna vrsta te kao medonosna vrsta. dekorativnih elemenata i drugog. slatkastog i pomalo smolastog okusa.7. ali ne preduboko jer je mirta priliþno osjetljivija na hladnoüu.2. Zreli plodovi su ugodnog. Bijeli. Koristili su je veü stari Grci . Mirta je važna mediteranska medonosna biljka. Plodovi slabije kvalitete mogu služiti kao industrijska sirovina za proizvodnju crne rakije. 0 i) Rasprostranjenost: cijeli Mediteran. þak kultno štovana za vrijeme Rimskog carstva.8 DALMATINSKA MIRTA a) Kultura: Mirta b) Red: Myrtales c) Porodica: Myrtaceae d) Svojta: Myrtus communis Linnaeus. na kratkoj peteljci. Listovi su na granama smješteni nasuprotno. Uzgoj su zapoþeli stari Grci koji su jeli svježe plodove kao ukusno i ljekovito voüe. Oplemenjene kulture mirte treba razmnožiti i zasnovati rasadnike i nasade. Plodovi se mogu ponuditi kao svježe voüe i to u vrijeme kad nema drugog svježeg voüa. 192 . dugaþki do 3 cm. otpornosti na hladnoüu i sušu. a u Francuskoj se od boba proizvodi alkoholno piüe nazvano eau d'Agnes. tamnomodre. mogu se sušiti ili preraditi u džemove i marmelade. s ostacima þaške na vrhu. Kultivari selekcionirani na niže temperature mogu se saditi i dublje u kontinentu. kod nas od Istre do Dalmacije. sliþno kao i lovor. mesnate bobe. k) Povijest nastanka i korištenja Dalmatinska mirta potjeþe iz podruþja Male Azije. rodnosti. U Italiji se bobe koriste kao zaþin. Cvate od lipnja do polovice kolovoza. Plodovi mirte su okrugle. vjerojatno jedne od najboljih u Dalmaciji. U Dalmaciji se plodovi mirte tradicionalno koriste konzervirani u soli ili slanoj otopini. Dalmatinska mirta pripada biljnoj zajednici makiji somine (Juniperus phoenicea) koja pripada asocijaciji Pistacio-Juniperetum phoeniceae. a za vrijeme ratova su se sušili i mljeli u brašno. kada poþinju mijenjati boju iz zelene u tamno modru. Plodovi dozrijevaju od kraja listopada do kraja studenog. Iz listova se u manjoj mjeri destilira eteriþno ulje. usko jajasti. 1753 e) Naziv sorte: Dalmatinska mirta f) Sinonimi: mrþa g) Status: 0 h) Populacija. prema vrhu suženi i sjajni. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. Potrebno je izvršiti selekciju populacije planike kako bi se odabrali kultivari pogodni za daljnju selekciju na osnovi vremena cvatnje i dozrijevanja. trebaju se marketinški obraditi i ponuditi ponajprije kroz turistiþke aktivnosti kao izvorni tradicionalni proizvod Dalmacije. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Dalmatinska mirta ima potencijalnu gospodarsku vrijednost kao voüna vrsta. kožasti. Proizvodi. Na našim otocima tradicionalno se dodaju u lozovaþu za proizvodnju posebne crne rakije. plodovi i preraÿevine.2. mirisavi cvjetovi nalaze se pojedinaþno u pazušcima listova na dugaþkim peteljkama. LC.

8. socioloških. kušaonice. Poticanje zasnivanja pogona za pakiranje svježih plodova. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. 2. plantaža. 4. 3. Ukljuþenje proizvoda mirte u turistiþku ponudu Dalmacije. medije. 10. 9. Inventarizacija. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda mirte na podruþju Dalmacije. 12. 7.m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. predavanja. Popularizacija povijesnih. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. 6. sušenje i preradu u okviru obiteljskih gospodarstava. Ukljuþenje prirodnih sastojina. Izrada marketinškog plana za mirtu. farmaceutskih i dekorativnih vrijednosti mirte kroz publikacije. prikupljanje. ekoloških. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. Propagacija mirte u Dalmaciji. Poticanje zasnivanja plantaža za proizvodnju mirte. etnoloških. 5. Poticanje zasnivanja rasadnika za proizvodnju sadnica mirte. 11. pogona za preradu i kušaonica u turistiþku ponudu Dalmacije. 193 . edukativne i turistiþke obilaske.

194 .

.u engleskoj je na dvoru uvik bila cijenjena.. ukiseljena i za umake. Oplemenjene selekcije matra treba razmnožiti i zasnovati rasadnike i nasade.. ýesto prekriva cijele komplekse obalnih ploþastih vapnenaca. k) Povijest nastanka i korištenja Dalmatinski matar je izvorna biljka Europe. Na vrhu biljke razvijaju se štitasti cvatovi sastavljeni od brojnih zelenkasto žutih cvjetiüa koji cvatu od kolovoza do kraja rujna. Smatra se specijalitetom kao i kapari. Selekcionirani dalmatinski matar s manjim udjelom eteriþnog ulja može se koristiti kao svježa mediteranska salata ili kao konzervirani listovi u domaüoj kvasini ili maslinovom ulju. Potrebno je izvršiti selekciju populacije matra kako bi se odabrali kultivari pogodni za daljnju selekciju na osnovi veliþine i ukusnosti listova. kod nas od Istre do Dalmacije.raste i na sjeveru. po grþkoj mitologiji božica Hekata ga je pripremila Tezeju.. a more i koja fetica pršuta. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 195 . plavozeleni. posebno Hvaru..9 DALMATINSKI MATAR a) Kultura: Matar b) Red: Capparales c) Porodica: Brassicaceae d) Svojta: Crithmum maritmum Linnaeus. izrazito mesnati do 5 cm dugi i oko 6 mm široki.7.. petrovo zelje. visoka do 50 cm.. U Dalmaciji se tradicionalno koristi na otocima. kao prilog jelima u octu ili u ulju. Visu. moguünosti uzgoja na nezaslanjenom tlu.na salatu oli sa par maslin i kapari sa dobrin ovþjin siren. ýiovu.. sirotinjska šparoga.. Sušenjem listova dio eteriþnog ulja (kojemu je glavni sastojak dilapiol) ispari.. proširena gotovo svim europskim obalama.prije se u Dalmaciji puno duperela. te primorja Crne gore j) Sažeti opis Dalmatinski matar je trajna i snažna. obalac.2. Pomorci su listove matara u prošlosti nosili uložene u octu na svoje plovidbe kao sredstvo protiv skorbuta. divlji koromaþ g) Status: 0 h) Populacija. LC.beren ga na južnoj strani otoka ýiova. motrika... Nije zanemariva ni turistiþka atraktivnost oþuvanih sastojina matra uz obalu Jadrana. 1753 e) Naziv sorte: Dalmatinski matar f) Sinonimi: motar. pa se mogu prirediti jela s blažim mirisom. Braþu. s kojima se þesto zajedno konzervira. koliþine eteriþnih ulja. 0 i) Rasprostranjenost: cijeli Mediteran.. ali i u medicini kao antiskorbutno sredstvo i diuretik.2. Listovi su rasperani. ali sve rjeÿa. Koristi se još od pretpovijesnog doba..delicija da ne more bit veüa. Mesnati i þvrsti listovi imaju slan i aromatiþan okus. omaþalj. šüulac. sad je u EU zaštiüena biljka.bar ga ja tako zoven. Upotrebljava se u prehrani.“ l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Dalmatinski matar ima potencijalnu gospodarsku vrijednost kao izvorna dalmatinska povrtnica i zaþinska biljka. a ja u njoj guštan veü godinan. za salate. Kao povrtnicu posebno su je cijenili i koristili Englezi za brojne salate i umake. petrovac. a pri dnu odvenjela halofitna biljka iz porodice štitarki (Apiaceae). Ove proizvode treba marketinški obraditi i ponuditi ponajprije kroz turistiþke aktivnosti kao izvorni tradicionalni proizvod Dalmacije. najþešüe u pukotinama vapnenaþkih stijena. razgranata u gornjem dijelu. Jedan dalmatinski gurman kaže za matar: „njegova visost matar. otpornosti na hladnoüu i sušu i drugog. Svježe ubrani listovi su zapravo relativno siromašni vitaminom C. Raste neposredno uz more. a Shakespeare je spominje u drami Kralj Lear.

Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. Poticanje zasnivanja pogona za pakiranje svježih listova i preradu u okviru obiteljskih gospodarstava. 4. etnoloških. Ukljuþenje proizvoda matra u turistiþku ponudu Dalmacije. Ukljuþenje prirodnih sastojina. 10. 12. edukativne i turistiþke obilaske. 2. 6. Propagacija matra u Dalmaciji. Inventarizacija. Poticanje zasnivanja plantaža za proizvodnju matra. 9. 5. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda matra na podruþju Dalmacije. farmaceutskih i dekorativnih vrijednosti matra kroz publikacije. 196 . medije.1. ekoloških. 11. Izrada marketinškog plana za matar. kušaonice. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. Popularizacija povijesnih. socioloških. predavanja. 8. prikupljanje. pogona za preradu i kušaonica u turistiþku ponudu Dalmacije. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. 3. Poticanje zasnivanja rasadnika za proizvodnju sadnica matra. 7. plantaža.

197 .

divlji kupus. Najþešüe raste na aridnim kamenitim strminama. Ovaj proizvod treba marketinški obraditi i ponuditi ponajprije kroz turistiþke aktivnosti kao izvorni. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. otpornosti na hladnoüu i sušu i drugog. ima dvostruko više C vitamina i oko 20 % više karotena. Oplemenjene selekcije divlje rige treba razmnožiti i zasnovati sjemensku proizvodnju i nasade. do 12 cm dugi i duboko perasto urezani na 3-5 nasuprotna režnja. posebno u Dalmaciji. tradicionalni proizvod Dalmacije. Na isti naþin koristi se i u Italiji i Francuskoj. na identiþan naþin kao i poznatija riga. 3. k) Povijest nastanka i korištenja Divlja riga sastavni je dio svih dalmatinskih mišancija u sklopu kojih se redovito prodavao na dalmatinskim tržnicama. 2. divlja rikula. Svježi listovi imaju tipiþan miris na rigu odnosno peþeno svinjsko meso. moguünosti uzgoja. Selekcionirana divlja riga može se koristiti kao svježa mediteranska salata. Zasnivanje demonstracijskog pokusnog polja s reprezentativnim ekopopulacijama. 4. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. Potrebno je izvršiti selekciju populacije divlje rige kako bi se odabrali kultivari pogodni za daljnju selekciju na osnovi veliþine. od Istre do primorja Crne gore. uskolisni dvoredac. tvrdoüe i ukusnosti listova. Na vrhu biljke razvija se visoka stabljika s grozdastim cvatom sastavljenim od mirišljavih žutih cvjetova koji cvatu od svibnja do kraja listopada. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genofonda divlje rige na podruþju Dalmacije. kao diuretik i antiskorbutik. kao korov proširena u USA j) Sažeti opis Divlja riga je do 60 cm visoka trajnica snažnog korijena.)DC. Po cvatnji razvijaju se 3 cm dugaþke komuške pune sitnih. od koje je nutricionistiþki vrjednija. rigula. Inventarizacija. posebno oko Postira na otoku Braþu gdje daje redovito jedno vrcanje. nadimaþa g) Status: 0 h) Populacija. 0 i) Rasprostranjenost: od Bliskog istoka do južne Europe. Sjeme koje je ljutog okusa od glikozida sinergina. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Divlja riga ima potencijalnu gospodarsku vrijednost kao izvorna dalmatinska povrtnica. Listovi su debeli i soþni. pri dnu odvenjela biljka iz porodice vrzina (Capparaceae). kod nas u obalnom dijelu.7.2. plavozeleni. prikupljanje. divlja salata. 198 . za iskašljavanje. odakle dolazi latinsko ime diplotaxis (dvoredac).10 DIVLJA RIGA a) Kultura: Divlja riga b) Red: Capparales c) Porodica: Brassicaceae d) Svojta: Diplotaxis tenuifolia (L. Poznata je i ljekovitost divlje rige. u dva reda složenih sjemenki. Koristi se kao sredstvo za þišüenje krvi. Ona je nutricionistiþki vrjednija od rige.2. Koriste se mladi listovi koji se razvijaju od travnja sve do kraja srpnja. Biljka je vrlo vrijedna pþelinja paša. LC. se u srednjem vijeku mljelo za izradu senfa. a smatralo se da biljka ima afrodizijaþka svojstva. e) Naziv sorte: Divlja riga f) Sinonimi: dvoredac. razgranjeni dvoredac.

etnoloških. Ukljuþenje proizvoda divlje rige u turistiþku ponudu Dalmacije. i prehrambenih vrijednosti divlje rige kroz publikacije. 6. Poticanje zasnivanja pogona za pakiranje svježih listova u okviru obiteljskih gospodarstava. Poticanje zasnivanja proizvodnje divlje rige. Propagacija divlje rige u Dalmaciji. predavanja. Izrada marketinškog plana za divlju rigu. 11. 10. 9. Poticanje zasnivanja proizvodnje sjemena odabranih kultivara divlje rige. socioloških.5. 7. 199 . Popularizacija povijesnih. 8. medije. kušaonice.

ukrasnog i divljeg jestivog bilja ne nalaze se na sortnoj listi RH. lavande i ružmarina koje se može kupiti na tržištu redovito dolazi iz izvoza i ne predstavlja ovdje obraÿene populacije. Iznimka je budrovka. sc. Osnovni razlog je nedostatna istraživanja ratarskih kultura na podruþju Dalmacije.2. a sjeme kadulje.3. iako postojeüi kultivari predstavljaju izvorište zanimljivih svojstava vrlo zanimljivih za oplemenjivaþki rad. ljekovitog.3. Ines Vršek Agronomski fakultet Zagreb Svetošimunska 25 10 000 Zagreb Mr. Ivan Kolak Agronomski fakultet Zagreb Svetošimunska 25 10 000 Zagreb Dr.7. sc. Ksenija Karloviü Agronomski fakultet Zagreb Svetošimunska 25 10 000 Zagreb Mr. þak i za kultivare koji se nalaze na sortnoj listi trenutno ne postoji službena proizvodnja sjemena. sc.3 STANJE TRADICIJSKIH KULTIVARA 7. sc. Mihaela Kurtela Agronomski fakultet Zagreb Svetošimunska 25 10 000 Zagreb Mr. Meÿutim. sc. Franjo Šatoviü Agronomski fakultet Zagreb Svetošimunska 25 10 000 Zagreb Mr. 7. Vesna Židovec Agronomski fakultet Zagreb Svetošimunska 25 10 000 Zagreb Mr. zaþinskog. zakonski okviri i prijedlozi za poboljšanje: Osim svega nekoliko vrsti i sorta ostali obraÿeni dalmatinski kultivari aromatiþnog.2 Elementi istraženosti i oþuvanja tradicijskih kultivara 7.3.1 Postojeüe stanje. a neki þak i svoj centar razvoja upravo imaju na Mediteranu. Roman Ozimec Orehoveþki ogranak 37 10 040 Zagreb 200 .1 Struþnjaci koji se bave tradicijskim kultivarima Dr. sc. þije se sadnice razmnožavaju u više rasadnika i mogu se kupiti. sc. medonosnog.

3 Institucije.o. Kovaþki prolaz bb 20 260Korþula Ratko Kovaþeviü Kapar d. banke gena. matiþna stada.3. uzgajivaþi i drugi centri održanja i propagacije: održavaþ.o. naþin þuvanja.2.o. Kvaternikova 12 21 000 Split 7. lokacija. karakterizacije i oþuvanja tradicijskih kultivara Državni poticaji za zasnivanje plantaža lavandina budrovke 7. 201 . udruge i pojedinci koje se bave oþuvanjem tradicijskih kultivara Agronomski fakultet Zagreb Svetošimunska 25 10 000 Zagreb Milan i Vesna Vojinoviü Anemona d.2.7. kulture/kultivari.3. banke gena.2. populacije. rasadnici.2 Projekti inventarizacije. uzgajivaþi i drugi centri održanja i propagacije. broj primki… Trenutno ne postoje kolekcijski nasadi.o.4 Kolekcijski nasadi.3. rasadnici.

izložbe.4 MJERE ZA UPRAVLJANJE TRADICIJSKIM KULTIVARIMA 7. 202 . poboljšanje državne strategije predavanja. publikacije.7.1 Prijedlog mjera za promociju. daljnja selekcija. formiranje i dopuna kolekcija.4. promotivni materijal. opisi kultivara. sakupljanje sjemenskog i sadnog materijala. razrada bussines planova. oplemenjivaþki rad. oþuvanje i gospodarsku revitalizaciju tradicijskih kultivara: terenska istraživanja.

Za Zagoru je stoka bila gotovo jedini izvor prihoda. koje prema najnovijim popisima iz 2007.706 50.1.000) þinilo Dalmaciju najstoþarskijom zemljom tadašnje Europe.000 procjena * Broj rasplodnih krmaþa **Procijenjen broj svinja u uzgoju ***Broj košnica.207 kninska Splitsko413 213 351 48. DOMAûE ŽIVOTINJE 8. Obje rijeþi etimološki potjeþu od stare ilirske rijeþi dalma (delma). što je dakle oko pet puta manje nego prije 200 godina (Tablica 1).166 105.500 235.000 203 . što znaþi ovca.006 Dalmaciji U Hrvatskoj 12.729 neretvanska UKUPNO u 531 500 4. broj pþelara 684/2007 Koze Svinje* Perad 13.809 dalmatinska Dubrovaþko72 28 668 3.000 Pþele*** 7.938 1. godine Županija Konji Magarci Goveda Ovce Zadarska 18 134 2.000 360 0 412 **8.000 600.026 53. godine u Dalmaciji je bilo oko 1.534 313. relativno velikoj populaciji ljudi uopüe nije mogao biti moguü bez oslonca u stoþarstvu.261 Šibensko28 125 1. Prema popisu iz 1781.176 27. odnosno ovþara. Tako veü samo ime Dalmacije ukazuje na iznimnu važnost stoþarstva i uzgoja domaüih životinja na ovom podruþju.000 167. a Zagora izrazito depopulizirano podruþje.264 52 ? 7. što je u odnosu na broj stanovnika (250.793 1. Tablica 1: Službeno evidentirane domaüe životinje na podruþju Dalmacije 2007.627 538.738 6.978 320.200.756 228.1 Gospodarsko znaþenje za Dalmaciju Prvi poznati stanovnici Dalmacije bili su pripadnici ilirskog plemena Dalmati.473 0 ? 5. Dalmacija je postala stoþarski iznimno slabo razvijena regija.348 179.000 ? ? ? 700.238 70.820 29.2 milijuna grla stoke.131 650.000 1. kad je oslonac ekonomije Dalmacije u sasvim drugim granama privrede.827 U Hrvatskoj 15.000 1. uvjet i oslonac opstanka zagorskog puþanstva. od þega preko milijun ovaca i koza. kao što je Dalmacija. jer je na jednog Dalmatinca bilo 5 grla stoke! Ova iznimno velika zastupljenost stoke za Dalmaciju ne þudi ako se zna da opstanak na ratarski nepovoljnom podruþju.8. dakle Dalmacija je zemlja ovaca. godine ima svega oko 250 0000 grla stoke (bez peradi i pþela). što se posebno odnosi na Dalmatinsku Zagoru.571 70. od kojeg je izveden naziv regije – Dalmacija.1 UVOD 8.950 9. Danas.

Ovþarstvo je u Dalmaciji bilo iznimno dobro razvijeno. kokoši. Naknadno su Rimljani doveli dugorogo govedo u podolskom tipu koje se nije održalo. odnosno austrijskom oberintalskom pasminom. vlašiüka ovca. U rimsko doba zapoþeo je uzgoj konja i magaraca. Krajem 19. stoljeüa sustavno oplemenjivala prvenstveno sa španjolskom merino ovcom. a kasnije poþinje uzgoj svinja. tipiþna ovca jugoistoþne Europe. te pþelarstvo. goveda i psi. stoljeüa bilo je u Dalmaciji preko 30 000 magaraca. stoljeüa talijanskim apulijskim magarcem. stoljeüa osnivane su ergele od strane Austrougarske. Osnova ovþarstva Dalmacije je ovca pramenka. Imenuju se osobe odgovorne za unaprjeÿenje. zvanog bušak. Od poþetaka civilizacije dominiraju goveda. koze. izraÿuju i provode planovi. manji i mirniji tip te europski veüi i tvrdoglaviji. pri þemu su križanja uglavnom vršena arapskim i lipicanskim konjima. sorthdown ovca. koji nije ostavio traga u populaciji dalmatinskih magaraca. Sustavnim križanjem ove pasmine s bušom nastalo je sivo dalmatinsko govedo.2 Povijest uzgoja u Dalmaciji Za Dalmaciju najvažnije vrste stoke i ostalih domaüih životinja bile su. najprije uvoÿenjem simentalske i montafonske pasmine. a od poþetka 19. Od polovice 19. radi dobivanja kvalitetnije vune. a u dijelu Zagore i hrvatskog hladnokrvnog konja. Uzgoj magaraca zasnivao se na dva osnovna tipa. više ili manje križanih s drugim pasminama. pure. dudov prelac. stoljeüa dosegao preko 50 000 grla. a kasnije još i altgauske i meltalske pasmine. kornatska. Prema najstarijim nalazima paleontoloških ostataka domaüih životinja u špiljama Dalmacije. pa jaþe kroz razdoblje francuske vladavine. a vjerojatno i drugih pasmina. Kornati). Oplemenjivanje zapoþinje polovicom 19. ali na prijelazu iz bronþanog u bakreno doba (4000 godina prije Krista) primat preuzimaju ovce. sinjska. križanjem domaüih ovaca s merino ovcama. goveda. Tako poznajemo brojne sojeve/pasmine pramenki: paška. poniji. peradarstvo i golubarstvo. stoljeüa. koze.8. pþele.1. Oplemenjivanje domaüih populacija zapoþelo je polovicom 19. Uzgoj ribe nije poznat do najrecentnijeg razdoblja. koje sve pripadaju velikoj skupini dalmatinskih pramenki. po kojima Dalmacija i dobiva ime. okupacijom dijela Dalmacije od strane Turskog carstva dolazi do utjecaja arapskih konja te posebno u planinskim dijelovima Dalmacije utjecaja sitnog bosanskog tovarnog konja. konji. Važnost konjogojstva i uzgoja magaraca naglo je porasla krajem 18. da bi njihov broj do kraja 19. uslijed izoliranosti populacija. Afriþki. ponegdje u gotovo nemoguüim uvjetima (Pag. svinje. olibska. te se uz merino ukljuþuju talijanska bergamo ovca. godine. Osnova govedarstva Dalmacije je kratkorogo balkansko govedo-buša. stoljeüa uslijed razvoja trgovine i prometa. Osobito se nastojanja merinizacije te ostale mjere unaprjeÿenja stoþarstva pojaþavaju za vrijeme Austrougarske. golubovi. specifiþnih ekoloških uvjeta te raznovrsnog križanja nastao je veliki broj zasebnih populacija. silbska. osnova dalmatinskih konja su rimski mali konji. utvrÿeno je da su najstarije u uzgoju bile ovce. 204 . Pokušaji sustavnijeg oplemenjivanja stoke zapoþinju tek krajem Mletaþke republike. koja se od davnina. magarci s križancima. posebno na otocima. uvozi rasplodni materijal. Smanjenjem važnosti vune poþinju križanja s mesnatijim i mlijeþnijim pasminama. Kasnije. a zbog nepostojanja prometnica u Dalmaciji. Kako su konji u Dalmaciju došli za Rimskog carstva. psi. od 1808. romanovska. odnosno pasmina pramenki s veüim ili manjim utjecajem merino ovce. braþka. kuniüi. po redu važnosti za gospodarstvo: ovce. karakul ovca i brojne druge U pojedinim dijelovima Dalmacije. osnivaju uzgajivaþnice i ergele. Konaþno se zbog slabih rezultata zakljuþilo da üe se oplemenjivanje najbolje provesti s tirolskom.

o kojima danas gotovo ništa ne znamo. Za Bukovicu se istiþe kao podvrsta dinarske koze.Kozarstvo u Dalmaciji ima iznimno dugu tradiciju. S preko 400 000 grla polovicom 19. pa tako ni þovjeka. a izvorne populacije šiške su u potpunosti nestale. Uz njih su Putem svile s podruþja Tibeta došli veliki psi moloskog tipa. Dolaskom Slavena pojavljuje se pastirski pas u tipu današnjeg hrvatskog ovþara. U pojedinim dijelovima Dalmacije (Bukovica. Svinjogojstvo u Dalmaciji nema povoljne okolišne uvjete tako da je slabije razvijeno. prvenstveno uz krška polja. dok se dalmatinski prenamjenjuje u lovaþkog psa. dok je u Dalmaciji nestala. kao što su golubinjak u Hektoroviüevom Tvrdlju u Starigradu na otoku Hvaru i Golubarda u ýelopecima u Župi Dubrovaþkoj. Oplemenjivanje se pokušalo vršiti brojnim stranim pasminama bolje mesnatosti i nesivosti. Zbog nekontrolirane paše i brsta. prvenstveno uz rijeke jadranskog sliva: Zrmanju. Nakon ove mjere broj koza je drastiþno smanjen. Svinjogojstvo se razvojem prometa i trgovine. Tisuüugodišnje stoþarstvo nije se moglo ni zamisliti bez pastirskih. psi Dalmacije gotovo nestaju. iz doba Ilira. te konaþno prodorom Osmanskog carstva u vojnog. godine Zakon o zabrani držanja koza. da bi se do 1930. donesen je 1954. ljubitelji goluba prenijeli su pasminu. Rimljani posebno kao otok koza istiþu otok Braþ. Uzgoj je dosizao do 40 000 svinja. treba istaknuti da je golubarstvo prisutno još od Rimskog razdoblja i ima iznimno dugu tradiciju. što je navodno nepovoljno utjecalo na razvoj šuma na kršu. stoljeüu. Goluba Dalmatinsku zimovku zapazili su još stari putopisci. Manje životinje su zbog oskudice u hrani i lošim uzgojnim uvjetima slabije zastupljene u Dalmaciji. populacija bukoviþkih koza je gotovo potpuno uništena za Domovinskog rata. kako se u Dalmaciji nazivalo. ratnog psa. Trebalo bi istražiti opravdanost ovog soja ili bukoviþku kozu sinonimizirati s dinarskom. autohtona za podruþje Balkanskog poluotoka. preci današnjeg tornjaka. na osnovi populacija pogrmuša. pratiti. gotovo nije bio moguü bez koze. nažalost. Krku. Ipak. ovþarskih pasa. svelo u Dalmaciji na minimum. dok su u ostalim podruþjima Dalmacije kupovali i dohranjivali manji broj svinja. ekstenzivna pasmina šiška. Osnova dalmatinskog kozarstva je domaüa (dinarska. Psi su u Dalmaciji prisutni od samih poþetaka naseljavanja þovjeka i zaþetaka civilizacije. osobito pojavom filoksere i uništenjem vinogradarstva u 19. Nažalost zbog periodiþki izrazito loših uvjeta. bukoviþka koza. a þuveni dalmatinski pas selekcioniran je u Engleskoj od matiþnih pasa iz Dalmacije. stoljeüa kozarstvo Dalmacije je doseglo svoj vrhunac. a moguüe je da su bili u tipu dalmatinskog psa. te uvozom iz kontinentalnih dijelova Hrvatske. a oplemenjivanje se vršilo prvenstveno s engleskim pasminama. a sliþno kao kod dalmatinskog psa. ilirsko doba. a struka i statistika prestale su. Na podruþju Dalmacije prisutni su golubinjaci zidani u obliku manjih kula. znatniji je bio uzgoj domaüe pasmine purana ili tuka. koja nažalost nikada nije bila predmet ozbiljnijeg istraživanja. gladi i oskudica. psa þuvara. vjerojatno još od predgrþkih vremena. Peradarstvo se prvenstveno zasnivalo na domaüim kokošima zvanim dalmatinska pogrmuša. Cetinu. Nestankom stoke gube se još 205 . iako je jedan od tradicijskih specijaliteta dalmatinski pršut. Nažalost. Kamešnica) opstanak drugih domaüih životinja. dio Ravnih kotara. prvenstveno kroz golubarstvo i kuniüarstvo. Daleko manje su bile proširene patke i guske. održali je i oplemenili u Austriji i Njemaþkoj (dalmatinska gimpla). a još manje bisernice. Osnova uzgoja bila je stara domaüa. smanjilo na oko 250 000 grla. Uzgoj se prvenstveno provodio u plodnijim dijelovima Zagore. ýak je zabilježen pokušaj stvaranja izvorne dalmatinske kokoši. Smatra se da je ova pasmina nastala još u predrimsko. hrvatska) šarena koza koja se manjim dijelom oplemenjivala sa sanskom i njemaþkom bijelom kozom te je tako stvorena hrvatska bijela koza. Uz kokoši.

Dubrovnika i Kotora. U BIH i Sloveniji je ostvaren uzgoj mlaÿi nekih izvornih vrsta salmonidnih riba. Slatkovodno ribnjaþarstvo je u Dalmaciji gotovo nepoznato. U posljednjih pedesetak godina izuzetne uvjete za pþelarstvo koriste pþelari iz drugih krajeva. Na podruþju Dalmacije postoje brojne endemiþne salmonidne vrste (pastrve) koje imaju izniman selekcijski i uzgojni potencijal. Veliki pomak ostvaren je polovicom 19. Ipak bolest dudovog prelca pojavila se naknadno i u Dalmaciji i od nje je svilarstvo znatno nazadovalo. godine osnovano je na Šolti prvo pþelarsko društvo. nedovoljna podrška vlasti za loših. posebno na otok Hvar. stoljeüa uvoÿenjem pokretnih saüa. Zlatno doba dalmatinskog svilarstva bilo je polovicom 18. kad se zbog bolesti u ostalom dijelu Europe traži sjeme dudovog prelca iz Dalmacije. Svilarstvo je bilo posebno razvijeno na podruþju Zadra. mediteranska pþela.donedavno korisni ovþarski i moloski psi i tek je posljednjih godina zapoþelo spašavanje i reintrodukcija. godine provodi se u Hrvatskoj uzgoj mlaÿi mekousne pastrve u svrhu jaþanja populacija poribljavanjem. a med s otoka Šolte smatra se tada najboljim na svijetu. poþetkom 30-tih godina 20 stoljeüa zasnovano je mrijestilište pastrva na izvoru rijeke Jadro kod Splita koje je bilo kratkog vijeka. pri þemu su se društva prilikom vaÿenja meda iz priruþnih kamenih ili glinenih košnica gušila. a 1905. Osamostaljenjem Hrvatske ova aktivnost gotovo potpuno prestaje i godišnje se izgube tisuüe tona najkvalitetnijeg svjetskog meda. izgraÿen još 1905. a u odreÿenoj mjeri i zbog tehnološke nerazvijenosti i oskudice u slatkoj vodi. što ne treba posebno þuditi prvenstveno zbog oslanjanja na morsku ribu i ribolov. godine. Danas na podruþju Dalmacije aktivno pþelari oko 700 pþelara organiziranih u desetak pþelarskih udruga. stoljeüu svilarstvo potpuno nestaje u Dalmaciji. a od 2007. Splita. Šibenika. Ipak. Pþelarstvo u Dalmaciji ima izuzetno dugu i slavnu tradiciju koja poþiva na iznimnim uvjetima. Konaþno. godine Prva dalmatinska pþelarska zadruga. Sve autohtone salmonidne vrste na podruþju Dalmacije su ugrožene. meÿutim zasnivajuüi se na najprimitivnijoj tehnici pþelarenja. 206 . jaþe za vrijeme francuske vladavine te dalje za vrijeme Austrougarske. stvaranja sjene uz kuüe i u gradskim drvoredima. veü 1875. stoljeüa. a koji je u potpunosti neiskorišten. Kao svojevrsni unikat treba istaknuti pþelinjak sa 266 kamenih košnica u samostanu Blaca na otoku Braþu. Stoljeüima su za svilarstvo posaÿena stabla murvi davala karakteristiku mnogim predjelima Dalmacije. pravom pþelinjem rajskom vrtu medonosnih biljaka. koji je tada pripadao Dalmaciji. otkriüem umjetne svile u 20. godine bilo tek oko 36 000 košnica. Osnova pþelarenja je izvorna mediteranska populacija sive pþele. posebno Slovenije koji dovoze košnice na pašu. odnosno ubijala. Svilogojstvo u Dalmaciji poþelo se razvijati još najvjerojatnije u 10. Davne 1780. Ipak. Dolaskom Slavena koji su i sami bili vrsni pþelari ova se grana stoþarstva i dalje razvija. tako da je 1938. sušnih godina onemoguüila je razvoj pþelarstva kakvo Dalmacija omoguüuje. ali se rabe za potpuno druge svrhe. koje se potiþe krajem Mletaþke republike. Za vrijeme Rimskog carstva pþelarstvo se unaprjeÿuje. neretvanske mekousne pastrve i glavatice. Organizirano pþelarenje su vjerojatno zapoþeli stari Grci zasnivanjem kolonija duž istoþne jadranske obale. godine trogiranin Petar (Piere) Grisogono knjižicu o svilarstvu. Trogira. stoljeüu. Manjim dijelom stabla širokolisnih sorti preostala su i danas.

pa se tako i izmjenjuje klima od eumediteranske preko kontinentalne sve do hladne. Prvi obuhvaüa dalmatinsku obalu i otoke i karakteriziran je izrazitom ljetnom sušom i blagom zimom. krška polja. ali je polovicom 20. Drugi rajon obuhvaüa dalmatinsko zaleÿe. klimatski. pa tako i stoþarstva. Meÿutim ove su pasmine svojevrsna tisuügodišnja rezultanta iznimno nepovoljnog okoliša. Okolišni uvjeti i regionalizacija Dalmacije Izrazita okršenost. vrlo plitak pedološki supstrat.3. ali možemo utvrditi dva zasebna rajona. Zbog toga su izvorne dalmatinske pasmine svojevrsno savršenstvo. odnosno pripada eumediteranskom klimatskom podruþju. zahtjeva þovjeka i moguünosti domaüe životinje. ovce i koze. ekstremne vruüine i suše. Riliü) obalni je pojas vrlo uzak. Kozjak.1. Kako se visoki planinski vrhovi dinarskih planina uzdižu neposredno uz obalu Jadranskog mora (Velebit. bezvodnost. 207 .8. Na ovom podruþju stoþarstvo je bilo tradicionalno iznimno dobro razvijeno u odnosu na loše okolišne uvjete. Ovo je podruþje izrazito krajobrazno raznoliko i obuhvaüa poplavne depresije. Od krupnije stoke prevladavaju sitnije pasmine. Biokovo. a ništa bolje nije ni sa ovcama i kozama kod kojih su izvorne pasmine takoÿer sitnije i slabijih proizvodnih osobina. Službena rajonizacija stoþarstva na podruþju Dalmacije nije provedena. odnosno Dalmatinsku Zagoru u širem smislu. þak snježne planinske klime. slaba obraslost vegetacijskim pokrovom i zaslanjenost obalnog podruþja uz more najvažniji su ograniþavajuüi þimbenici poljoprivrede Dalmacije. najoptimalniji prirodni resurs Dalmacije. stoljeüa izrazitim iseljavanjem i depopulacijom ovih prostora gotovo u potpunosti nestalo. biljni pokrov) na podruþju Dalmacije izuzetno su nepovoljni za razvoj krupnije stoke. krške zaravni i uzvisine te konaþno visoke dinarske vrhove. tako da se Dalmacija tradicijski oslanja na stoku sitnog zuba. Mosor. U ovom rajonu gotovo da uopüe nije zastupljena krupnija stoka. a prisutno je tradicijsko ovþarstvo obale i otoka. Okolišni uvjeti (pedološki.

oxyrhynchus): Neretvanska mekousna (Salmothymus o.2 TRADICIJSKE PASMINE DALMACIJE 8.8. salonitana): Solinska mekousna 208 .2.1 Pregledni popis vrsta. pasmina i sojeva Govedo (Bos taurus): Dalmatinska buša Dalmatinsko sivo govedo Konj (Equus caballus): Dalmatinski poni Dalmatinski hladnokrvnjak (Bušak) Alkar Bosanski brdski konj Primorsko-dinarski magarac Sitni magarac Bukoviþka koza Dinarska šarena koza Hrvatska bijela koza Braþka koza Paška ovca Kornatska ovca Olibska ovca Silbska ovca Zlarinska ovca Braþka ovca Sinjska ovca Dubrovaþka ruda Dalmatinska pramenka Šiška Dalmatinska pogrmuša Domaüa tuka Dalmatinski pas Hrvatsko-bosanski planinski pas tornjak Magarac (Equus asinus): Koza (Capra prisca): Ovca (Ovis aries): Svinja (Sus scrofa): Kokoš (Gallus gallus): Pura (Meleagris gallopavo): Pas (Canis familiaris): Pþela (Apis mellifera carnica mediterana): Mediteranska siva pþela Golub (Columba livia): Riba Dalmatinska zimovka Zadarski prevrtaþ (Salmo dentex): Rijeþni zubatak (Salmo marmoratus): Glavatica (Salmo farioides): Primorska pastrva (Salmo visovacensis): Visovaþka pastrva (Salmo zrmanjaensis): Zrmanjska pastrva (Salmothymus obtusirostris krkensis): Zlousta (Salmothymus o.

Turopoljska 7.1.1. Konji pasmine: 2.2.3. Lipicanac 2. Purani pasmine: 7. Goveda pasmine: 1. Creska ovca 4.2006 .8. Hrvatski posavac 2.12.2. Magarci soja: 3.3. Svinje pasmine: 6.IZMJENA I DOPUNA POPISA IZVORNIH I ZAŠTIûENIH PASMINA I SOJEVA DOMAûIH ŽIVOTINJA. Hrvatska šarena koza 5.1. Sjeverno-jadranski magarac.2.3 Buša 2.4.4.04. Slavonsko srijemski podolac 1. Rapska ovca.DOPUNA POPISA IZVORNIH I ZAŠTIûENIH PASMINA I SOJEVA DOMAûIH ŽIVOTINJA TE NJIHOV POTREBNI BROJ (Narodne novine 126/2007) na snazi od 10.9. Istarsko govedo 1.1. 4.2. Ovce pasmine: 4.3.1. Koze pasmine: 5. Hrvatski hladnokrvnjak 3. Crna slavonska 6. Zagorski puran 209 . Dubrovaþka ruda 4.2007 Izvorne i zaštiüene pasmine i sojevi domaüih životinja nastalih na teritoriju Republike Hrvatske jesu: 1.1.05. TE NJIHOV POTREBNI BROJ (Narodne novine 39/2006) na snazi od 10.5.6. Krþka ovca 4.1.2. Hrvatska bijela koza 6. Istarski magarac 3. Dalmatinska pramenka 4.1. Paška ovca 4.10.1998 .POPIS IZVORNIH I ZAŠTIûENIH PASMINA I SOJEVA DOMAûIH ŽIVOTINJA TE NJIHOV POTREBIT BROJ (Narodne novine 127/1998) na snazi od 07. Cigaja 4. Istarska ovca 4. Liþka pramenka 4. Perad vrste: 7.DOPUNA POPISA IZVORNIH I ZAŠTIûENIH PASMINA I SOJEVA DOMAûIH ŽIVOTINJA TE NJIHOV POTREBNI BROJ (Narodne novine 73/2003) na snazi od 06.7.Sukladno do sada objavljenim zakonskim pravnim aktima koja obuhvaüaju slijedeüe propise: . 5. Meÿimurski konj 2.1.2. Primorsko-dinarski magarac 3.2003 .

mediteranska siva pþela) . Šiška. Pþele pasmine: *8. dalmatinska pogrmuša. Razlike izmeÿu važeüih zakonskih Popisa izvornih pasmina u odnosu na predstavljeni popis tradicijskih dalmatinskih pasmina u ovom Elaboratu proizlazi iz slijedeüih razloga: .u Elaborat su ukljuþene i vjerojatno izumrle tradicijske pasmine za koje postoje pisani i drugi podaci (npr.u Elaborat su ukljuþene sve tradicijske.7. a ne samo izvorne pasmine (npr. golub. Siva pþela. Potrebit broj životinja (odraslih grla) pojedine pasmine i soja.2.1. pasmina i sojeva (populacija) domaüih životinja od službenih zakonskih Popisa. Kokoš hrvatica *8. za održavanje uzgoja i þuvanje njihove genetske posebnosti. 210 . domaüa tuka) .2. pri poželjnom odnosu spolova je kod: goveda konja magaraca ovaca koza svinja peradi 300 350 350 250 250 200 300 Kako ovaj Elaborat obuhvaüa najširu bazu tradicijskih populacija.za neke populacije koje nisu ukljuþene u službeni Popis su potrebna dodatna istraživanja kako bi se izdvojile ili sinonimizirale s veü uvrštenim pasminama (dalmatinski hladnokrvnjak. u njemu se nalazi veüi broj vrsta.1.salmonidne ribe navedene u Elaboratu nisu nikada bile predmet selekcije i uzgoja. gotovo sve pasmine i sojevi ovaca.u službeni zakonski Popis nisu ukljuþene neke vrste (pas.u Elaborat su ukljuþene i novostvorene izvorne pasmine domaüih životinja (npr. konj Alkar. bukoviþka koza. Bosanski brdski konj) . Kokoši pasmine: 7. ribe) . Braþka koza. Dalmatinski poni) .za neke pasmine i sojeve koje nisu ukljuþene u službeni Popis potrebna su dodatna istraživanja kako bi se uvrstile (dalmatinsko sivo govedo. sitni magarac. golub Zadarski prevrtaþ) . a ne postojeüe pasmine. pa predstavljaju potencijalne kultivare.

buše mogu biti crne.) proizvele su u prosjeku 1600 l mlijeka. tvrdi i dobro prilagoÿeni teškom kamenitom terenu. Glava je relativno dugaþka sa kratkim rogovima tamne boje. a buša se toliko razlikuje od podolskih goveda da je teško zamisliti da potjeþu od zajedniþkog pretka. ciljevi i uvjeti uzgoja rezultirali su nastankom razliþitih sojeva buše kao što su liþka buša. odnosno potrošnju hrane. plitko i maleno. Postoji teorija prema kojoj su Slaveni dolazeüi na ove prostore doveli sa sobom kratkorožno govedo koje se križalo sa sitnim kratkorožnim govedom koje su uzgajali Iliri i tako je nastala buša. NN 73/2003 h) Populacija. þak do 6 %. relativno široki. bila dominantna pasmina u Hrvatskoj. uz podolsko govedo. Do prije stotinjak godina buša je. Iako je u pravilu vime buše kratko. Za bušu je karakteristiþna tzv. dalmatinska buša. jednake simentalskim kravama koje daju 4000 l mlijeka. Adametz.2. buša je autohtono govedo Balkanskog poluotoka. S druge strane nepravilnosti u držanju i izuzetno loše okolišne i hranidbene prilike doprinose kržljanju i razvoju eksterijernih grešaka. na bušama se þesto uoþava dosta eksterijernih nedostataka. ima krava s izrazito lijepo razvijenim i oblikovanim vimenom. 1827 e) Pasmina: Buša f) Sinonimi: Domarac. Odabrane buše (Gospiü 1955. pa sve do gotovo bijele boje. Adametz je bušu nazvao ilirsko govedo. Danas je u Hrvatskoj preostalo tek nešto više od 100 grla buše. Papci buše su kao i rogovi tamno pigmentirani. Ovisno o prilikama može biti radno-mlijeþno. Liþka buša. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: 125. Noviji arheološki i paleontološki podaci ne idu u prilog ovoj teoriji i þini se da je buša nastala prije dolaska Slavena. U laktaciji (6-8 mjeseci) daje do 1000 l mlijeka vrlo visokog postotka mlijeþne masti. Boja dlake je razliþito pigmentirana. srneüa gubica pod kojom podrazumijevamo vijenac svijetlih dlaka oko tamno pigmentirane gubice. a razliþiti okolišni uvjeti. svjetlosive. Kod životinja koje imaju tamniju dlaku može se duž leÿa primijetiti karakteristiþna svjetlija jeguljasta pruga. bosanska buša i druge.2 Pregled najznaþajnijih pasmina Dalmacije 8. Ilirsko govedo. tamnije i svjetlije smeÿe. CR.8. Dalmatinska buša g) Status: HSC. 211 . Obilježja visina grebena (cm) tjelesna težina (kg) krave 110-112 200 bikovi 120 350 k) Povijest nastanka i korištenja Bušu prvi opisuje L. silazni i) Rasprostranjenost: dinarsko podruþje Hrvatske (71 u Dubrovaþko-neretvanskoj županiji) j) Sažeti opis Buša je jedna od najmanjih pasmina goveda na svijetu. Danas se smatra da je vrsta Bos primigenius jedini predak goveda. U svakom sluþaju.2. mlijeþno-radno ili mlijeþno-tovno-radno govedo. Kako pasmina nikada nije bila predmetom ozbiljnijeg uzgojnog rada. kao kratkorožno govedo Balkanskog poluotoka koje potjeþe od posebnog izvornog oblika goveda nazvanog Bos brachyceros europeus.1 BUŠA a) Kultura: Govedo b) Red: Artiodactyla c) Porodica: Bovidae d) Svojta: Bos primigenius Bojanus. jer ju je našao sve do Albanije. što je 5-6 puta više od njihove tjelesne mase! To znaþi da su po proizvodnji mlijeka u odnosu na veliþinu. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Buša se koristila kao kombinirano govedo u ekstenzivnom sustavu proizvodnje.2.

Izrada marketinškog plana za bušu. ekoloških. 212 . Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. kukuruzovina. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. pri þemu traži minimalnu njegu i ulaganje. Poticanje veüeg korištenja buše u proizvodnji širom Dalmacije. PP Biokovo). uz eko sela i drugdje. Poticanje uzgoja i držanja buše na podruþju Dalmacije. Prijedlog elemenata plana upravljanja Inventarizacija postojeüeg genfonda buše na podruþju Dalmacije. Popularizacija povijesnih. a ljeti bi nadoknadile izgubljenu težinu i stvorile rezervu za zimu. od puþinskih otoka do najviših vrhova Dinare. posebno na zaštiüenim podruþjima (NP Krka. predavanja. skuta. socioloških. etnoloških. 4. 3. 7. Kao daljnju vrijednost treba istaknuti turistiþku atraktivnost stada buše u krajobrazu. Zasnivanje demonstracijskog uzgajališta s reprezentativnim ekopopulacijama. brst. 8. 6. staništa i prateüe bioraznolikosti. Buša je idealno govedo za ekstenzivan do poluintenzivan uzgoj na otvorenom na podruþju cijele Dalmacije. prehrambenih i gastronomskih vrijednosti buše kroz publikacije. 5. 9. uz proizvodnju izvornih tradicijskih proizvoda: mlijeko. medije. najprije na zaštiüenim podruþjima. m) 1. Izrada selekcijskog plana i zasnivanje matiþnog stada. 2. Buša je otpornija na zarazne bolesti od veüine drugih pasmina i sposobna za samostalno teljenje i podizanje teleta. slama) pri þemu bi zimi smršavile. Nemoguüe je zamisliti bolje prilagoÿeno govedo za Dalmaciju i ekonomiþnije održavanje postojeüih krajobraza.Buša je iznimno otporna i prilagoÿena krškom terenu tako da su se u nekim dijelovima Dalmacije držale vani ljeti i zimi na vrlo oskudnoj hrani (paša. vrhnje. mladi i punomasni sir.

Austrougarska vlada potiþe oplemenjivanje buše. silazni i) Rasprostranjenost: Dalmatinska Zagora * procjena autora j) Sažeti opis Sivo govedo je nešto krupnije od buše. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Sivo govedo Dalmacije je kombinirana pasmina u ekstenzivnom sustavu proizvodnje. Prva rasplodna grla uvezena su u Knin 1898. Ovaj proces križanja domaüe buše s oberintalskim bikovima traje i danas. koji je pokrivao podruþje cijele Dalmacije. posebno na zaštiüenim podruþjima (PP Vransko jezero). 213 . Glava mu je relativno dugaþka sa kratkim rogovima. godine propisano da se za križanje koristi iskljuþivo najoptimalnija oberintalska pasmina. Sinjskog i drugih polja u podnožju Dinare. sir. Osim u Dalmaciji goveda sliþnog nastanka Austrougarska je uzgojila i na podruþju Hercegovine (Gataþko govedo). od kojih su 24 uvezena iz Austrije. CR. s nešto boljim okolišnim uvjetima. SIVO DALMATINSKO GOVEDO a) Kultura: Govedo b) Red: Artiodactyla c) Porodica: Bovidae d) Svojta: Bos primigenius Bojanus. Vranskog jezera. jednobojno sive boje dlake. Uzgojno selekcijskim radom mogla bi se znaþajno popraviti proizvodna svojstava uz zadržavanje velike otpornosti i dobre prilagoÿenosti po þemu je ova pasmina poznata. Papci su vrlo þvrsti što je vrlo važno s obzirom na kameniti krški teren. do 1975. uz eko sela i drugdje.2.2. zakonom je 1908. Ovisno o hranidbenim prilikama krave proizvode 1500-2000 l mlijeka i daju kvalitetniju telad za tov od buše.2. doline rijeke Neretve i Konavle. Nakon više neuspješnih pokušaja s raznim pasminama. Od 1947. stoljeüa na podruþju Dalmacije uzgajala se gotovo iskljuþivo buša. godine.8. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: 700*. zbog poboljšanja proizvodnih svojstava. kao sekundarnu vrijednost treba istaknuti turistiþku atraktivnost stada sivog dalmatinskog goveda u krajobrazu. Sliþno kao kod buše. vrhnje). Vrgoraþkog polja. uz proizvodnju izvornih tradicijskih proizvoda (mlijeko. godine u matiþnu evidenciju je upisano 119 bikova sivog goveda. Sivo govedo. Obilježja visina grebena (cm) tjelesna težina (kg) krave 115-120 300-350 bikovi 125 400 k) Povijest nastanka i korištenja Sivo dalmatinsko govedo nastalo je križanjem buše i uvezenog sivog tirolskog goveda (oberintalsko govedo). Dalmatinsko sivo govedo je vrlo dobro prilagoÿeno krškom terenu Dalmacije i idealno je govedo za poluintenzivan do intenzivan uzgoj na otvorenom i zatvorenom na podruþju Dalmacije. Veüina bikova je smještena u Centru za umjetno osjemenjivanje u Kninu. Kao kod buše niti kod ove pasmine nikada nije bilo nekog ozbiljnijeg uzgojnog rada. Stoga je postojeüa populacija sivog goveda u Dalmaciji vrlo šarolika i jako varijabilna. dok su ostali bili križanci iz domaüeg uzgoja. Posebno treba istaknuti podruþje dijela Ravnih kotara. Do kraja 19. jer se još uvijek za oplodnju koristi njihovo sjeme. a uvoz je nastavljen pri þemu toþan broj uvezenih grla nije poznat zbog uništenja arhiva. boljih proizvodnih i radnih sposobnosti od buše bilo je kod stoþara vrlo dobro prihvaüeno. 1827 e) Pasmina: Sivo dalmatinsko govedo f) Sinonimi: Smeÿa pasmina g) Status: nije na službenom popisu pasmina h) Populacija.

etnoloških. najprije na zaštiüenim podruþjima (PP Dinara. socioloških. medije. predavanja. Poticanje veüeg korištenja pasmine u proizvodnji širom Dalmacije. 214 .m) 1. 7. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. 9. 2. 5. Popularizacija povijesnih. Izrada marketinškog plana za dalmatinsko sivo govedo. Poticanje uzgoja i držanja dalmatinskog sivog goveda na podruþju Dalmacije. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. Prijedlog elemenata plana upravljanja Inventarizacija postojeüeg genfonda dalmatinskog sivog goveda Izrada selekcijskog plana i zasnivanje matiþnog stada. ekoloških. Zasnivanje demonstracijskog uzgajališta s reprezentativnim ekopopulacijama. PP Biokovo). 4. 8. prehrambenih i gastronomskih vrijednosti dalmatinskog sivog goveda kroz publikacije. 3. 6.

a sapi mišiüave. Meÿutim. raskoljene i spuštene. Obilježja Visina grebena (cm) Tjelesna težina (kg) kobile 140-160 600-700 pastusi 150-170 650-750 k) Povijest nastanka i korištenja Dalmatinski hladnokrvnjak pripada velikoj i neujednaþenoj grupi hrvatskih hladnokrvnjaka. iako u odnosu na tijelo ne prevelike glave. U srednjem vijeku hladnokrvnjaci su bili veoma traženi vojniþki konji. izdržljivi i ustrajni. a intenziviranjem poljoprivrede u 18. bijelci i vranci. þesto kod pastuha s izboþenim gornjim dijelom. prvenstveno za obavljanje poljoprivrednih radova i poslova na planinskim podruþjima. donekle ujednaþena populacija hrvatskog hladnokrvnjaka zadržala se i danas na podruþju SZ Hrvatske. odnosno transport roba. prije svega hrvatskog hladnokrvnjaka. Moslavine. DALMATINSKI HLADNOKRVNI KONJ (BUŠAK) a) Kultura: Konj b) Red: Perissodactyla c) Porodica: Equidae d) Svojta: Equus ferus Boddaert. Mirni su i dobroüudni u radu. U poþetku vjerojatno s veüim genetskim udjelom izvornog dalmatinskog ponija. nastalih križanjem bezbrojnih pasmina koje su prolazile širim podruþjem Hrvatske. i 19. rjeÿe šarci.8. tako da je nastao stihijski prema zahtjevima pojedinih samostalnih uzgajivaþa. njegov kasniji razvoj bio je pod veüim utjecajem bosanskih brdskih te konaþno lipicanca i hladnokrvnih pasmina konja. On danas pokazuje svojstva karakteristiþna za hladnokrvni tip konja. U Hrvatskoj su se hladnokrvni konji uzgajali uglavnom na podruþju kontinentalne Hrvatske: Podravine. greben je relativno dug i izražen. obraslih putica. silazni i) Rasprostranjenost: Dalmatinska zagora j) Sažeti opis Dalmatinski hladnokrvnjak je þvrst radni konj. jakih kostiju. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: 1000. jer su se u ergelama u Drnišu. 215 . Uz Hrvatskog posavca i Meÿimurskog konja. 1785 e) Pasmina: Dalmatinski hladnokrvni konj (Dalmatinski bušak) f) Sinonimi: Hrvatski hladnokrvnjak g) Status: nije na službenom popisu pasmina h) Populacija. a noge þvrste. uzgajan je u daleko lošijim okolišnim prilikama. Kopita su široka i þvrsta. pa ih ponegdje zbog toga i zovu konji za korak. a rijetko sivci i alati. a hod izdašan. Iako danas hladnokrvnjaci gube svoj znaþaj. Prsa su široka i duboka. uslijed dugogodišnje tradicije uzgoja težeg konja. uglavnom ravnog profila. stoljeüu hladnokrvni konji postaju znaþajni kao radni konji. ranozreli i dobre plodnosti. Vrat je kratak i snažan. Veüinom su dorati. Meÿutim. CR.2. koji su se izdvojili kao zasebne pasmine. Meÿimurja i Hrvatskog zagorja. Oblikovanje današnjeg tipa dalmatinskog hladnokrvnjaka nikada nije bilo predmetom sustavnog rada. leÿa i spoj srednje dugi i široki. nešto teže. u povijesti su igrali vrlo važnu ulogu. Sinju i Vrani bavili veüinom uzgojem toplokrvnih konja i lipicanaca. Razvojem industrije zapoþinje uzgoj konja za vuþu.3.2. osobito u pogledu ishrane. znaþajan uzgoj hladnokrvnih konja postojao je na podruþju Dalmatinske zagore. turskih i arapskih konja.

prvenstveno na veüim krškim poljima. je registrirano nešto preko 500 konja za podruþje Dalmacije. vrijednosti dalmatinskog hladnokrvnjaka. Izrada marketinškog plana za dalmatinskog hladnokrvnjaka. bušaka kroz publikacije. 7. tako da se osnova bussines plana treba bazirati na njegovom korištenju u održanju krajobraza i bioraznolikosti. PP Biokovo). Zasnivanje demonstracijskog uzgajališta s reprezentativnim ekopopulacijama. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. Izrada selekcijskog plana i zasnivanje matiþnog stada. posebno kao važnu veliku pašnu životinju. bušaka. predavanja. 6. medije i druge oblike promocije. Prijedlog elemenata plana upravljanja Inventarizacija postojeüeg genfonda dalmatinskog hladnokrvnjaka. 2. 4. 216 . 9.l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Dalmatinski hladnokrvnjak kao tipiþni radni konj. socioloških. bušaka na podruþju Dalmacije. m) 1. Iako je broj ovih konja nekada bio znaþajan današnja je populacija svedena na svega nekoliko stotina grla s tendencijom daljeg opadanja. Mosoru. etnoloških. bušaka širom Dalmacije. 5. gdje su postojale veüe obradive površine. kao sportskoturistiþkog konja za jahanje. Popularizacija povijesnih. 3. U matiþnim knjigama HSSC-a za 2007. Danas je nemoguüe oþekivati da üe se vratiti potreba za korištenjem ovog konja za obavljanje radova ili vuþu. Poticanje veüeg korištenja pasmine u proizvodnji dalmatinskog hladnokrvnjaka. Biokovu i drugdje. najprije na zaštiüenim podruþjima (PP Dinara. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. Poticanje uzgoja i držanja dalmatinskog hladnokrvnjaka. od þega oko 500 pripada populaciji Dalmatinskog hladnokrvnjaka. što ga þini kritiþno ugroženom pasminom. 8. bušaka. ekoloških. Dinari. ali i na dalmatinskim planinama. osobito u planinskim dijelovima Dalmacije te konaþno stada dalmatinskih konja kao turistiþku atrakciju Dalmacije. koristio se za poljoprivredne radove u podruþjima intenzivne poljoprivrede.

a noge þvrste i košþate s mekim puticama. u sredini obrasle duljom svjetlijom dlakom i crnih rubova. osobito u povrüarstvu i cvjeüarstvu. Obilježja visina grebena (cm) tjelesna težina (kg) 88-100 80-95 k) Povijest nastanka i korištenja Povijest uzgoja magaraca u Hrvatskoj traje koliko i povijest þovjeka na prostoru Mediterana. a sapi spuštene i slabo mišiüave. Pulad je tamnija. nego utjecaja i odabira uzgajivaþa. kolutovi.) i Dubrovnika (1272. stoljeüa izvršena je introdukcija talijanskog apulijskog magarca prvenstveno u ergeli Vrana kod Biograda i u selekcijskoj stanici Njive na otoku Braþu. Trbuh je svjetliji.). Glava je umjerene veliþine s izboþenim þeonim dijelom. okruglo i vrlo tvrdo. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Magarac se koristio prvenstveno kao tovarna životinja za prijenos roba i ljudi. dok je prosjeþna visina dalmatinskog magaraca 88-100 cm. no vremenom posivi. a duž leÿa i u predjelu lopatica jasno su uoþljive tamne pruge koje tvore karakteristiþan križ. Prema standardnoj klasifikaciji visina grebena sitnog magarca iznosi do 91 cm. Kopito je malo. Magarac se spominje u starim statutima dalmatinskih gradova Korþule (1214. obrastao kratkom stršeüom grivom.2. u narodu zvanom tovar. leÿa uska.8. Neki autori smatraju da su primorsko-goranski i sitni magarac (minijaturni) dvije razliþite pasmine. Ovaj uzgoj nije ostavio traga. 1785 e) Pasmina: Primorsko-dinarski magarac f) Sinonimi: Dalmatinski magarac g) Status: HSC. Držiü. CR.2. Na nogama su tamnije pruge. Osim u Dalmaciji. NN 39/06 h) Populacija. dobro prilagoÿen skromnim životnim uvjetima. više produkt prirodne selekcije. koje se fenotipski i genetski razlikuju. Magarci su oduvijek zauzimali važno mjesto u životu þovjeka na kršu. Boja tijela je pepeljasto siva. kenjac. ponekad blago uleknuta. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: 1000. skladno povezan. U svojim književnim djelima spominju ga Gunduliü. Prsa su uska.. PRIMORSKO-DINARSKI MAGARAC a) Kultura: Magarac b) Red: Perissodactyla c) Porodica: Equidae d) Svojta: Equus asinus Boddaert. Još nedavno smo na našim krškim podruþjima redovito susretali natovarene magarce sa samarima. Primorsko-goranski magarac je najmanja europska pasmina. Vrat je srednje dug. Greben je slabo izražen. i brojne su anegdote i uzreþice vezane uz ovu dobroüudnu životinju.4. þvrst. uz uvažavanje uzgojne povijesti. proširen je u Hercegovini. rjeÿe tamno smeÿa ili potpuno crna. kolijevci europske civilizacije. na kojoj su istaknute uške. Marinkoviü i brojni drugi. Njuška je svjetlija u odnosu na tijelo. Rjeÿe se koristio za poljoprivredne radove 217 . ali ne treba zanemariti ni magareüi gnoj koji je bio iznimno cijenjen. Brojne su graÿevine na najtežim terenima izgraÿeni uz njegovu pomoü. a jematva i berba maslina se nije mogla zamisliti bez magarca. Polovicom 19. silazni i) Rasprostranjenost: cijela Dalmacija j) Sažeti opis Dalmatinski magarac je manjeg okvira i skladne graÿe. Kako nema drugih važnijih fenotipskih razlika potrebno je izvršiti daljnja istraživanja genetskih razlika temeljnih na polimorfizmima (prije svega DNA). osel i dr. jugozapadnoj Bosni i crnogorskom primorju. þesto smeÿa. pa je þak porasla cijena domaüih magaraca. dakle više od vlastite težine. jer su križanci imali slaba kopita za teški krški teren. Posjeduje zadivljujuüu sposobnost da na leÿima nosi teret teži od 100 kg.

etnoloških. Populacija primorsko-dinarskih magaraca ima izrazito mali udjel rasplodnih životinja. zatim eko centre. vrijednosti primorsko-dinarskog magarca kroz publikacije. stada izvornih magaraca u sve naše Parkove (NP Krka. Inventarizacija postojeüeg genfonda primorsko-dinarskog magarca. 8. Poticanje uzgoja i držanja primorsko-dinarskog magarca na podruþju Dalmacije. Magarac kao nijedna druga pasmina Dalmacije predstavlja svojevrsni njen simbol. otoci magaraca i drugo. trke magaraca. 5. te samo sporadiþno služi kao turistiþka atrakcija. 218 . PP Biokovo. Popularizacija povijesnih. Razvojem tehnologije magarac gubi svoju važnost. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. Zasnivanje demonstracijskog uzgajališta s reprezentativnim ekopopulacijama.000 grla. Treba osuvremeniti i marketinški osmisliti aktivnosti kao što su izložbe magaraca. ali sigurnog smanjenja populacije. 4. etno sela i drugdje. dok se danas svela na najviše 1500 primjeraka. kako ga naša djeca ne bi viÿala samo u ZOO vrtovima. U Hrvatskoj je krajem tridesetih godina 20. Izrada marketinškog plana za primorsko-dinarskog magarca. 7. dakle smanjila se gotovo 30 puta. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima.i vuþu tereta upregnut u lagana kola pri þemu može vuüi teret i do 600 kg. 9. 3. predavanja. ekoloških. Poticanje veüeg korištenja pasmine u proizvodnji primorsko-dinarskog magarca širom Dalmacije. Izrada selekcijskog plana i zasnivanje matiþnog stada. socioloških. PP Lastovo). duboko ukorijenjen u tradiciju i kulturu Dalmatinaca. Magarac je danas KRITIýNO UGROŽENA VRSTA za koju je potrebno osmisliti i provesti plan oþuvanja. medije. što dovodi do polaganog. PP Vransko jezero. stoljeüa populacija magaraca brojila 40. najprije na zaštiüenim podruþjima. 2. Prvenstveno ga treba ukljuþiti u sve vidove turizma. 6.

Vrat je uzak i plosnat. Vrlo je otporna na bolesti i loše životne uvjete. nakon þega je broj koza drastiþno smanjen. no kroz naredna desetljeüa broj im opada. Vime je slabije razvijeno. Osobine visina grebena (cm) tjelesna težina (kg) koza 52-55 30-40 jarac 60-70 45-50 k) Povijest nastanka i korištenja Koza je jedna od najranije udomaüenih i najrasprostranjenijih domaüih životinja. NN 39/2006 h) Populacija. što je navodno nepovoljno utjecalo na razvoj šuma na kršu. silazni i) Rasprostranjenost: cijela Dalmacija j) Sažeti opis Dinarska šarena koza pokrivena je gustom. koje se dobivalo 300–1000 gr po kozi. u narodu þesto zvana krava siromaha. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Dinarska šarena koza uzgaja se uglavnom za proizvodnju mesa.2. Kod mužjaka su rogovi izduljeni i spiralno uvinuti. Domaüa šarena koza. a 1939. Za Dalmaciju se u rimsko doba posebno apostrofira braþka koza. s obveznim rogovima najþešüe savinutim unatrag. dinarska šarena koza. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: 15000. a rjeÿe je jednobojna. U brdskim selima ovog podruþja. otporna i dugovjeþna. godine Zakon o zabrani držanja koza. a papci tvrdi i prilagoÿeni na kamenite krške terene. dalmatinski. Veüinom ojari jedno jare težine 2. Iz šarolike i nikad standardizirane populacije koza u Dalmaciji izdvojena je izvorna pasmina. Sredinom 19. godine svega oko 115. Vrlo je živahna. U Hrvatskoj se znaþajniji uzgoj koza odvijao na podruþju krša Istre i Dalmacije. osim sporadiþnih pokušaja. rasprostranjena na podruþju južnog Velebita. a struka i statistika prestale su.000 koza. Dinarska šarena koza opstaje i u najlošijim uvjetima držanja i nalazimo je i na najkamenitijim i najsiromašnijim terenima.5-3 kg. kostrijet. g) Status: HSC. 219 . te možemo ustvrditi da je izvorno oblikovana na ovom prostoru. smeÿe ili sivo-bijele boje. a po prilagodljivosti lošim životnim uvjetima ne mogu joj konkurirati ni goveda niti ovce. DINARSKA ŠARENA KOZA a) Kultura: Koza b) Red: Artiodactyla c) Porodica: Bovidae d) Svojta: Capra prisca Boddaert.2. nekada je svako domaüinstvo držalo po nekoliko koza. Obiþno se koriste jariüi starosti 2-3 mjeseca i težine 10-12 kg. Noge su þvrste. Dalmatinska koza. Od svih udomaüenih životinja koza u prehrani koristi najviše biljnih vrsta.5.000 koza. stoljeüa u Dalmaciji se uzgajalo preko 427. Zbog nekontrolirane paše i brsta. þvrstom i dugaþkom dlakom. bukoviþki. Domaüa koza. 1785 e) Pasmina: Dinarska šarena koza f) Sinonimi: Hrvatska šarena koza..000. donesen je 1954. neretljanski i drugi. CR. stoljeüa uzgaja manje od 200. Dinare i Dalmatinske Zagore. nažalost.. þesto pigmentirano i obraslo dugom dlakom. Vrlo je skromna. Nije zabilježeno da je u nekom periodu ova pasmina znaþajnije i planski oplemenjivana.8. gdje brsti po teško pristupaþnim terenima. a prsa i zdjelica uska. pratiti ovu granu stoþarstva. a veüa stada imali su planinski stoþari. U nekim našim krajevima peþena jaretina više se cijeni od peþene janjetine. pokretljiva i spretna životinja koja se odliþno kreüe po krškim terenima i liticama gdje brsti i pase oskudno bilje koje odliþno iskorištava. Glava je nešto manja. te se poþetkom 20. Pripada grupi ekstenzivnih mediteranskih pasmina koje potjeþu od vrste Capra prisca. crno-bijele. Spominju se proizvodni sojevi dinarske šarene koze. Nekada se koristila i kozja dlaka tzv.

6. U novije vrijeme uviÿa se znaþaj uzgoja koza u krškim podruþjima Dalmacije. 8. sir. Posebno je prikladna za najkrševitija podruþja. Poticanje uzgoja i držanja dinarske šarene koze na podruþju Dalmacije.Po svemu. 3. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. 9. naša je dinarska šarena koza idealna za ekstenzivno stoþarenje na škrtim krškim terenima. Popularizacija povijesnih. Izrada selekcijskog plana i zasnivanje matiþnog stada. Nemoguüe je zamisliti bolje prilagoÿenu kozu za Dalmaciju i ekonomiþnije održavanje postojeüih krajobraza. 2. najprije na zaštiüenim podruþjima (Parkovima). Zasnivanje demonstracijskog uzgajališta s reprezentativnim ekopopulacijama. dok je u boljim uvjetima može zamijeniti hrvatska bijela koza. Inventarizacija postojeüeg genfonda dinarske šarene koze. pri þemu traži minimalnu njegu i ulaganje. uz proizvodnju izvornih tradicijskih proizvoda (mlijeko. 4. od puþinskih otoka do najviših vrhova Dinare. predavanja. socioloških. nešto boljih proizvodnih osobina. Dinarska šarena koza idealna je za ekstenzivan do poluintenzivan uzgoj na otvorenom za podruþje cijele Dalmacije. 5. medije. etnoloških. uz eko sela i drugdje. posebno na zaštiüenim podruþjima (NP Paklenica. NP Krka. Kao sekundarnu vrijednost treba istaknuti turistiþku atraktivnost stada koza u krajobrazu. s masnoüom do 4 %. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. Proizvodnja mlijeka u laktaciji kreüe se od 100-140 kg. ekoloških. 7. PP Biokovo). 220 . Poticanje veüeg korištenja pasmine u proizvodnji dinarske šarene koze širom Dalmacije. izmeÿu ostalog i poradi þišüenja terena. vrhnje). Izrada marketinškog plana za dinarsku šarenu kozu. prehrambenih i gastronomskih vrijednosti dinarske šarene koze kroz publikacije. staništa i prateüe bioraznolikosti. što smanjenje rizik od nastanka i širenja požara.

38 Ovnovi 65 . Izrazito je otporna. Kroz povijest su u više navrata provoÿeni razliþiti sustavi ”oplemenjivanja” dalmatinske pramenke. te se uz merino ukljuþuju talijanska bergamo ovca.2. od kojeg najveüi dio posiše janje. i do nekoliko desetaka kilometara dnevno. Uzgojno podruþje dalmatinske pramenke je cijela Dalmacija s otocima. U pojedinim dijelovima Dalmacije. To su ovce s grubom. a samo mali dio se koristi za proizvodnju sira ili se pije kao svježe mlijeko. dalmatinska ima izraženu širinu prsiju. Smanjenjem važnosti vune poþinju križanja s mesnatijim i mlijeþnijim pasminama. Narodi koji su kasnije prodirali u ove krajeve. posebno na otocima. DALMATINSKA PRAMENKA a) Kultura: Ovca b) Red: Artiodactyla c) Porodica: Bovidae d) Svojta: Ovis aries Linnaeus. specifiþnih ekoloških uvjeta te raznovrsnog križanja nastao je veliki broj zasebnih populacija.65 k) Povijest nastanka i korištenja U rano prethistorijsko doba na podruþju Južne Europe došlo je do križanja neolitske dugorepe ovce (Ovis aries palustris) s kratkorepim muflonom (Ovis musimon). kojoj pripadaju sve naše stare populacije kontinentalnih i primorskih pramenki. Janjci su u dobi od 3 mjeseca teški oko 20 kg. Ovce su veüinom šute. dužine do 20 cm. vuna) i izrazito prilagoÿene na krška podruþja i loše uvjete. odnosno sojeva pramenki s veüim ili manjim utjecajem merino ovce i drugih pasmina: silbska. miješanom vunom.63 28 . a kod nekih i trbuh. ponekad i šareni. Obraslost i gustoüa runa je dosta slaba. Glava i noge dalmatinske pramenke. radi dobivanja kvalitetnije vune. braþka. Runo je otvoreno. Obilježja Visina do grebena (cm) Tjelesna težina (kg) Ovce 60 . gdje se idealno prilagodila okolišnim uvjetima. 1758 e) Pasmina: Dalmatinska pramenka f) Sinonimi: Pramenka g) Status: HSC. CR. vlašiüka ovca. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Dalmatinska pramenka je izrazito otporna na klimatske prilike koje su u Dalmaciji þesto ekstremne. Za razliku od drugih pramenki. uslijed izoliranosti populacija. do 1. vrlo gruba i malog prinosa. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: 3600. olibska. romanovska. kao i sušna ljeta u obalnom pojasu. Populacija dalmatinske pramenke danas pokazuje odreÿen otklon od nekadašnje izvorne pasmine. mlijeko. þesto bez jasnog plana i cilja. izvornom obliku. Dobro koristi ekstenzivne planinske pašnjake i krška tla oskudne vegetacije. sorthdown ovca. Proizvodnja mlijeka iznosi u prosjeku 70 do 80 l u pet mjeseci laktacije. Od ove 221 . Kelti i Slaveni. silazni i) Rasprostranjenost: cijela Dalmacija j) Sažeti opis Dalmatinska pramenka pripada skupini dugorepih ovaca s otvorenim runom. obrasli su kratkom dlakom. Poþetkom 19.2. Vuna dalmatinske pramenke je veüinom bijele boje.6. a ovnovi imaju rogove u obliku spirale. Izvanredno dobro podnosi ekstremne zime u planinskim dijelovima Dalmacije. þvrste graÿe tijela i snažne konstitucije. žuto mrke ili crne boje. sinjska. kornatska. Podnosi dugotrajnu potragu za hranom. doveli su dugorepe ovce. odnosno sa žutim ili crnim pjegama na bijeloj podlozi.68 40 .5 kg. ali još uvijek je vrlo bliska arhaiþnom. karakul ovca i brojne druge. NN 39/2006 h) Populacija. a pramenovi šiljati. dok prema visini grebena pripada grupi srednje razvijenih pramenki.8. kombiniranih proizvodnih svojstava (meso. Njihovim križanjem nastala je grupa pramenki jugoistoþne Europe. stoljeüa sustavno se križalo prvenstveno s Merino ovcom.

Zasnivanje demonstracijskog uzgajališta s reprezentativnim ekopopulacijama. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. proizvedenih u sustavu organske poljoprivrede. U zimskom razdoblju mogu se dodavati minimalne koliþine žitarica. Poticanje veüeg korištenja pasmine u proizvodnji dalmatinske pramenke širom Dalmacije. 222 . Izrada selekcijskog plana i zasnivanje matiþnog stada. 6. prehrambenih i gastronomskih vrijednosti dalmatinske pramenke kroz publikacije. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. Uzgoj ovih ovaca danas pretpostavlja poseban management u iskorištavanju ekstenzivnih pašnjaka sustavom ovca-janje. 3. posebno važan za održanje krajobraza travnjaka s brojnim staništima i endemiþnim vrstama. najprije na zaštiüenim podruþjima. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. 4. medije. predavanja. Popularizacija povijesnih. Poticanje uzgoja i držanja dalmatinske pramenke na podruþju Dalmacije.grube vune u Dalmaciji su se izraÿivale vunene þarape i brdske torbe. 8. 5. 2. 9. Ne treba zaboraviti ni proizvodnju hrane prema ekološkim naþelima održive poljoprivrede koja podrazumijeva hranidbu ovaca bez ikakvih dodataka u osnovnoj hrani (iskljuþivo paša i majþino mlijeko). uglavnom kukuruza i jeþma. 7. socioloških. etnoloških. ekoloških. Inventarizacija postojeüeg genfonda dalmatinske pramenke. Izrada marketinškog plana za dalmatinsku pramenku.

tako da je svrstavamo u kategoriju kritiþno ugroženih (CR). Ova veliþina populacije ovaca dubrovaþke rude je izrazito mala. a manje u zaleÿu Dubrovnika. godinu preostalo je 396 ovaca dubrovaþke rude. Janjad se raÿa s bijelom do sivom bojom. Obilježja Visina do grebena (cm) Tjelesna težina (kg) Ovce 59 33 Ovnovi 62 43 k) Povijest nastanka i korištenja Autohtone ovce pramenke na podruþju Dalmacije bile su kroz povijest nesustavno oplemenjivane s merino ovnovima.2. a kod manjeg broja ovaca može biti i poluotvorenog tipa. Proizvodnja mlijeka je dosta izražena. ali dugaþkom podruþju dubrovaþkog primorja od Stona do Herceg Novog.7. dok se od drugog dijela proizvodi tradicionalni polumasni ili punomasni sir. Ovce su uglavnom bez rogova. a vuna najkvalitetnija. CR. a crne ovce se pojavljuju vrlo rijetko. a ostali dijelovi tijela bijelom vunom. stoljeüu razliþite populacije ovaca koje su se razlikovale od autohtonih pasmina. Veüina ovaca ima kravlji stav zadnjih nogu. Šipan i Koloþep. 1758 e) Pasmina: Dubrovaþka ruda f) Sinonimi: Dubrovaþka pramenka g) Status: HSC. Španjolske i Francuske. Runo je veüinom zatvorenog tipa. prvenstveno vune. koje se ubrzano križaju sa ovcama drugih pasmina. i 19. a leÿna linija se blago spušta prema sapima. Uzgaja se u manjim stadima s ciljem proizvodnje mesa i mlijeka. ukljuþujuüi otoke Lopud. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Dubrovaþka ovca predstavlja autohtonu hrvatsku pasminu dobivenu nesustavnim križanjem. odnosno daje oko 90 l. Na njoj se nalaze vodoravno položene male i uske uši. dok se kod ovna mogu pojaviti rogovi. NN 39/2006 h) Populacija. merinizacijom dalmatinskih pramenki. Uzgaja se na uskom. koja su relativno duga i široka. Daje od 1 do 1.2. Prema matiþnoj evidenciji HSC za 2007. Još do Domovinskog rata veüa populacija dubrovaþke rude održavala se na podruþju Konavala i Sniježnice. Od svih naših izvornih ovaca utjecaj merino ovce je najizraženiji. þemu treba još dodati oko 30 l koje posiše janjad u 7 do 8 mjeseci laktacije. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: 396. Potrebna je hitna akcija i formiranje matiþnog stada ako se želi spasiti ova pasmina. Jedan dio mlijeka koristi se kao svježe mlijeko. Stihijskim križanjem kroz duže vremensko razdoblje stvorene su u 18. Greben je nešto viši od križnog dijela. tzv.8. s željom poboljšanja proizvodnih svojstava. Prvi uvoz merino ovnova datira iz ranog doba Dubrovaþke Republike. silazni i) Rasprostranjenost: Dubrovaþko-neretvanska županija j) Sažeti opis Dubrovaþka ruda je osrednje razvijena i priliþno skladno graÿena ovca pretežno bijele boje. Glava je srednje dužine s konveksnim profilom u nosnom dijelu. Rep im je dug i þesto doseže ispod skoþnog zgloba. donji dijelovi nogu i trbuh pokriveni su bijelom dlakom. a u manjem udjelu i vune. Vrat je dosta dug i tanak. a za vrijeme Austrougarske monarhije i iz Australije. Dubrovaþka ruda je nastala križanjem domaüih pramenki s merino ovnovima koje su najprije dovozili mornari iz Italije.5 kg 223 . Glava. što je prednost pri kretanju po strmom i kamenitom tlu. DUBROVAýKA RUDA a) Kultura: Ovca b) Red: Artiodactyla c) Porodica: Bovidae d) Svojta: Ovis aries Linnaeus. a prsa mišiüava i zaobljena. te je samo sporadiþno preostala poneka manja grupa ovaca. te na poluotoku Pelješcu. Okupacijom ovog podruþja došlo je do potpunog uništenja stada.

ekoloških. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. 7. 8. Poticanje veüeg korištenja pasmine u proizvodnji dubrovaþke rude širom Dubrovaþkoneretvanske županije. kvalitetnije od ostalih pramenki. salamuri i dimi. medije. Mlada janjetina se tradicionalno sprema pod pekom ili na ražnju. kuhana kaštradina s izvornom dubrovaþkom brokulom. 224 . 2. te jede suha. a danas se može probati još samo u najzabaþenijim selima Županije. 5. Inventarizacija postojeüeg genfonda dubrovaþke rude. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. Izrada selekcijskog plana i zasnivanje matiþnog stada. predavanja. etnoloških. Zbog toga se više pažnje kod koncepta bussines plana mora posvetiti korištenju mesa i mlijeka. 9. Izrada marketinškog plana za dubrovaþku rudu. Randman vune je 50 % . Zasnivanje demonstracijskog uzgajališta s reprezentativnim ekopopulacijama. 4. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. Poticanje uzgoja i držanja dubrovaþke rude na podruþju Dalmacije. 3. zvana kaštradina. Danas je proizvodnja vune u Hrvatskoj u potpunosti nestala. vuna se uvozi veü finalizirana za pletenje i drugu uporabu. a ostriženo runo predstavlja ekološki problem. Tradicionalan specijalitet dubrovaþkog podruþja je zelena maneštra. Potrebno je izraditi bussines plan za promociju i proizvodnju ovih proizvoda. a starija ovþetina se soli. socioloških. 6. Tradicionalni dubrovaþki sir proizveden od mlijeka dubrovaþke rude izvorni je proizvod Dubrovaþko-neretvanske županije. prehrambenih i gastronomskih vrijednosti dubrovaþke rude kroz publikacije. Popularizacija povijesnih. najprije na zaštiüenim podruþjima.bijele vune.

no uzgaja ga i ostali narod. priljubljenih ušiju. kao þuvar. rad nepoznatog autora iz polovice 18. danski pas. izduljene. koje mu daju karakteristiþan i prepoznatljiv izgled. za lov i osobnu obranu u miru i ratu. vretenasta tijela i šiljata repa. h) Populacija. ývrsta i gusta dlaka bijele boje prošarana je crnim. Franjevaþki samostan u Zaostrogu (Makarsko primorje) þuva sliku Posljednja veþera.04 1999. na kojoj nalazimo prikaz dalmatinskog psa. ali vrlo temperamentan. dok sitnije nisu poželjne.2. Voli trþanje i velike površine. lovaþki pas koji je u brzom trku hvatao divljaþ. a manje su na glavi. dok njegova graÿa upuüuje na porijeklo goniþa i ptiþara. dok drugi istiþu njegovo Sredozemno porijeklo. te kao vojniþki i lovaþki pas. dok je 1999. Visok je 5560 cm. pratilac koþija i osobni þuvar. tako i djece. Upadljivo je tamnih oþiju. Danas je dalmatinski pas jedna od najpopularnijih pasmina. Bio je vojni pas koji je pratio konjaništvo i izazivao pomutnju meÿu neprijateljskim konjima.2. DALMATINSKI PAS a) Kultura: Pas b) Red: Carnivora c) Porodica: Canidae d) Svojta: Canis familiaris Linnaeus. stabilan i) Rasprostranjenost: cijeli svijet j) Sažeti opis Dalmatinski pas je skladne graÿe. dalmatinski brakirac g) Status: FCI 153 /14. 1763 e) Pasmina: Dalmatinski pas f) Sinonimi: dubrovaþki goniþ. Veü u 14.kako þovjeka uzgajivaþa.8. Pas Sv. U Engleskoj je standardiziran još krajem 19. rjeÿe smeÿim toþkama. Korišten je u ameriþkoj vojsci i kao vatrogasni pas. U vrijeme Napoleonovih ratova dalmatinski pas proširio se preko Francuske u Englesku. gdje je engleski kinolog T. stoljeüa. repu i ekstremitetima. a svjetsku slavu stekao je u crtanom filmu W. a najviše u Dalmaciji. osjeüajan i privržen þovjeku. Zbog svoje inteligencije i osebujnog pjegavog tijela oduvijek je plijenio zanimanje ljudi . Dalmatinski pas je inteligentan. pratilac koþija i konjanika. dalmatinski ptiþar. Prvi poznati pisani podaci o dalmatinskom psu datiraju iz 1719. proširena po cijelom svijetu. Florijana. a težak do 30 kg. Veliþina pjega na tijelu je 2-3 cm. godine objavio njegov opis i crtež. stoljeüa. 225 . Disney-a «101 Dalmatinac». Bewick 1792. LC. akovaþki biskup Petar Bakiü u djelu De vita populi et de cultura armentorum et peccorum Diacove et eius Districtus. odakle se preko Grþke rasprostranio u Dalmaciju.8. bengalski goniþ. pas kojim se Romi i putujuüe kazališne družine privlaþile pažnju u srednjem vijeku. Karakteristiþno je da uporno slijedi svojeg gospodara. Istiþe da ga najviše uzgajaju plemiüi i ostali odliþnici u Hrvatskoj. pod latinskim imenom Canis dalmaticus spominje psa kratke bijele dlake s okruglim pjegama crne boje. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: kako se uzgaja širom svijeta nije poznat ukupni broj primjeraka dalmatinskog psa. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana U prošlosti je dalmatinski pas korišten za gotovo sve moguüe namjene. godine. visine 4-5 pedlja (60-75 cm). k) Povijest nastanka i korištenja Neki autori smatraju da dalmatinski pas potjeþe iz starog Egipta. snažan i uporan. stoljeüu organizirano se uzgaja u akovaþkoj biskupiji. godine kao matiþna selekcijska država priznata Hrvatska. Danas se dalmatinski pas koristi najviše kao pas za šetnju i rekreaciju. srednje velike glave.

Nažalost. te turistiþke posjete uzgajivaþnicama: Dalmatinac na dalmatinskom kršu 226 . prepoznatljiv širom svijeta. dalmatinskom zimovkom. njegove domovine. manifestacije. Poticanje uzgajivaþnica dalmatinskog psa. medije. Potrebno je njegov uzgoj proširiti na podruþju Dalmacije i koristiti ga kroz razne aktivnosti: Noü dalmatinaca. Bal dalmatinaca. primorsko-dinarskim magarcem. Karakteristiþni pjegavi uzorak trebao bi na podruþju Dalmacije postati sveprisutni prepoznatljivi motiv i garancija izvornosti proizvoda. dalmatinski pas ima posebnu vrijednost za promociju. a posebno u kombinaciji s drugim tipiþnim dalmatinskim pasminama. 4. Osmišljavanje turistiþkih aktivnosti: Noü dalmatinaca i sliþno. ovisi o trendu i pomodarstvu. Uzgoj u Hrvatskoj je daleko mnaji od svjetskog uzgoja. Popularizacija povijesnih. etnoloških.Danas je dalmatinski pas izgubio svoju gospodarsku vrijednost i prvenstveno se koristi kao obiteljski pas. ali jak. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. predavanja. socioloških. 3. Izrada marketinškog plana za dalmatinskog psa. Izložbe dalmatinskih pasa. 2. Meÿutim kao svojevrsni simbol Dalmacije. na podruþju Dalmacije. ekoloških vrijednosti dalmatinskog psa kroz publikacije.

kao prirodne zaštite od nasrtaja vukova na stada u brdsko-planinskim 227 . Tihomir Kovaþeviü i fra Petar Krasiü. molosoidnih pasa vezanih uz tradicionalni pastirski naþin života stoþara na visokim dinarskim planinama. godine. tornjak g) Status: FCI 355 /16. Svilaje.9. odnosno ograÿeni prostor za stoku.2. duge i þvrste dlake. podruþju sinjskih ovþara. Ishodište svih tornjaka najvjerojatnije je najviše svjetsko gorje. koji se proširio i do Like. U Zagrebu je 1982. Danas se u Hrvatskoj provodi sustavan program za uvoÿenje Bosansko-hercegovaþko hrvatskih pastirskih pasa-tornjaka. Tijelo je kvadratnog okvira. uzlazni i) Rasprostranjenost: Hrvatska. Meÿu starijim ovþarima vrijedi izreka: Gdje ima tornjaka nema vukova. mužjaci 65-70 cm (dozvoljeno +/. utemeljen organizirani uzgoj bosansko-hercegovaþko hrvatskih pastirskih pasa-tornjaka. Nestajanjem brojnih stada i depopulacijom tradicionalno ovþarskih podruþja visokih Dinarida. vrlo dubokog i širokog grudnog koša. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: trenutno je nepoznat toþan broj primjeraka pasmine. iznimno je žilav.2. Djeluje smireno i opušteno. Na graniþnom podruþju Dalmatinske Zagore i Hercegovine. bosansko-hercegovaþko hrvatski pastirski pas-tornjak se drži uz torove. k) Povijest nastanka i korištenja Tornjaci su skupina krupnih. Ženke visine 60-65 cm. za što su poglavito zaslužni: Šandor Horvath. Kako je toliko udaljena pasmina dospjela u Europu danas nije sasvim jasno. prvenstveno na planinskim masivima Dinare. Uši su velike i preklopljene. po þemu ga lako raspoznajemo u stadu ovaca. Kozjaka. ova pasmina bila je osuÿena na izumiranje. Grobniþkog polja iznad Rijeke. a vrat dug. bosanski tornjak. Cincara i Kupresa formirala se populacija bosanskohercegovaþko hrvatskog pastirskog psa-tornjaka. izdržljiv i skroman. 1763 e) Pasmina: Bosansko-hercegovaþko hrvatski pastirski pas-tornjak f) Sinonimi: hrvatski tornjak.05 2007. Danas u Hrvatskoj postoji nekoliko stotina pasa. a jedni od najpoznatijih su šarplaninac i kraški ovþar. Golije.8. ali vrlo odluþno brani povjereno stado i odbija nepoznate. gdje štiti grla od napada krupnih predatora. te za osobnu zaštitu. Boraveüi prvenstveno na izoliranim planinskim podruþjima Balkana. BOSANSKO-HERCEGOVAýKO HRVATSKI PASTIRSKI PAS-TORNJAK a) Kultura: Pas b) Red: Carnivora c) Porodica: Canidae d) Svojta: Canis familiaris Linnaeus. pretpostavlja se kao pratilac karavana koji su dolazili s istoka jantarnim putem.2 cm). snažno i þvrsto. gdje i danas obitava tibetanska doga koja predstavlja osnovu iz koje su se razvili tornjaci. a naknadno i u Tomislavgradu. Rep je izrazito dug i þupav. Glava je klinasto izdužena. vrlo þesto podignut. došlo je do nastanka i diferencijacije razliþitih populacija i pasmina pastirskih pasa. Iako velik. BIH j) Sažeti opis Bosansko-hercegovaþko hrvatski pastirski pas-tornjak je krupan i snažan pas. ali i šire u Europi. prvenstveno vukova i medvjeda. godine. sa snažnim þeljustima i izraženim oþnjacima. težine i preko 50 kg. Himalaje. ali vrlo mišiüav i prekriven bujnom dlakom. dok je pasmina službeno priznata 2007. Poznato je da je nekada služio i kao obrana karavana na dugim putovanjima. a s ovcama i u ravniþarska podruþja Hrvatske. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Kao što mu ime govori. pretežito bijele boje s ploþastim tamnijim podruþjima na glavi i tijelu. VU. h) Populacija. Ipak ostaci nekadašnje populacije oþuvali su se na izoliranom podruþju sjeverozapadne Hercegovine i na širem podruþju Dinare. te križanjem sa lokalnim pasminama.

posebno Dalmatinske Zagore. socioloških. turistiþki organiziranih uzgajivaþnica i drugo. þime bi se izbjegli gubici stoke. predavanja. Drugi element je njihovo korištenje u turistiþke svrhe. medije. posebno uz stada eko sela. Prijedlog elemenata plana upravljanja Poticanje osnivanja uzgajivaþnica pasmine bosansko-hercegovaþko hrvatski pastirski pas-tornjak. Popularizacija i promocija povijesnih. 5.podruþjima. 4. 228 . 3. manifestacije. Poticanje veüeg korištenja pasmine širom Dalmacije. 2. etnoloških i ekoloških vrijednosti pasmine kroz publikacije. najprije uz stada i eko sela. m) 1. te troškovi naknade šteta. Poticanje uzgoja i držanja pasmine na podruþju Dalmacije. Pokusno je na uporabi i u hrvatskoj vojsci. U konceptu bussines plana bosansko-hercegovaþko hrvatske pastirske pse-tornjake svakako treba sustavno širiti zajedno sa stadima stoke prvenstveno na širem podruþju Dalmatinske Zagore. Poticanje uzgoja radnih linija i osnivanja udruga uzgajivaþa.

Austriji. po þemu je ova pþela i dobila ime. NN 126/07 h) Populacija. þija populacija ne omoguüava sigurnost u njen opstanak i svaki poremeüaj ekološkog sustava može je vrlo brzo dovesti u skupinu ugroženih pasmina. U svom djelu Naturalis Historia Plinije Stariji (23. a svega 5 % u gorskom podruþju. Osim kod nas. Razvoj podvrste je poþeo nakon posljednjeg ledenog doba.) hvali med zvan Olintio (Olynta. CG j) Sažeti opis Mediteranska pþela pripada vrsti medne pþele (Apis mellifera) kod koje postoji više podvrsta. Kod nas su prisutna þetiri tipa sive pþele: subalpski tip. 1879 e) Pasmina: Mediteranska pþela f) Sinonimi: Dalmatinska pþela. djelu Maÿarske.000 košnica mediteranske pþele. odnosno dlaþice na þetvrtom kolutiüu pokrivaju oko 2/3 površine kolutiüa.1 12-14 Trut 0. Jedna od važnijih osobina je dužina rilca koja kod sive pþele iznosi 6. proširen na podruþju gorske Hrvatske. rjeÿe sa smeÿe-crvenkastim pjegama.2.2. Obilježja Masa (gr. bez Dalmacije.000 košnica od kojih je vjerojatno manje od 50. 229 . izmeÿu Dunava i Jadranskog mora. dinarski tip. panonski. stabilan i) Rasprostranjenost: Hrvatska.) Duljina (mm) Radilica 0. Rumunjske i središnjem dijelu Balkanskog poluotoka.2 15-20 k) Povijest nastanka i korištenja Osnovu za pþelarenje u Hrvatskoj predstavlja siva pþela Apis mellifera carnica. Na petom kolutiüu dlaþice su kratke. To je ujedno i prvi spomen organiziranog pþelarenja na podruþju Dalmacije. koja je nastala na podruþju jugoistoþno od Alpa.10 MEDITERANSKA PýELA a) Kultura: Pþela b) Red: Hymenoptera c) Porodica: Apiidae d) Svojta: Apis mellifera carnica mediterana Pollmann. Šolta) koji je kod Rimljana traženiji od himetskog meda (Hymettos. 25 % na mediteranskom podruþju. dinarski. subalpski. godine u Hrvatskoj registrirano preko 300.8 mm. n. na podruþju Hrvatske. Mediteranski se od ostalih prvenstveno razlikuje nešto dužim rilcem i jaþom obojenosti. od þega 87 000 sa nepokretnim i tek 9 000 sa pokretnim saüem. VU. Mediteranska pþela je osjetljiva pasmina. Mediteranski tip sive pþele g) Status: pod Siva pþela HSC. Ima široki tomentum. odnosno u Gorskom kotaru i Lici.25-0. ali i Hrvatske. proširen na unutrašnjem dijelu Dinarida te mediteranski tip. odnosno naše obale i otoka. Razvojem tehnologije pþelarenja poveüava se broj košnica pa je tako 2007. BIH. bilo je 96. U Sloveniji je poznata pod imenom kranjska pþela. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: 50. Oni su sive boje. proširen na podruþju mediterana i submediterana. što je znatno duže od rilca veüine ostalih pasmina pþela.4-6.-79. dakle jedan od centara razvoja predstavlja upravo naša domovina. proširena je u Sloveniji.35 mm. odnosno dužine 0. odnosno kontinentalne Hrvatske. Godine 1905. Unutar sive pþele utvrÿeno je više sojeva: alpski. panonski tip (kontinentalni) proširen na podruþju panonske nizine.2 15-17 Matica 0.Kr. a na podruþju jugoistoþne Europe proširena je siva ili kranjska pþela (Apis mellifera carnica) koja se od drugih pasmina raspoznaje prije svega bojom kolutiüa i dlaþica na zatku.8. a vjerojatno ih ima i više. Od ukupnog broja košnica 70 % se nalazi na podruþju kontinentalne Hrvatske. prije oko 8 000 godina.000.000 košnica. koji se u to doba smatra najboljim na svijetu. mediteranski. brdo kod Atene).

a za druge proizvode rajonizirati proizvodnju na kontinentu. Vitalne su i brzo reagiraju na promjene u okolini. vrcanog i u saüu. godine zapoþinje eksperimentalni uzgoj i praüenje selekcije matica. medije. Ipak njena najveüa vrijednost je u oplodnji. etnoloških. te da matice imaju visoku plodnost. 2. 4. 3. pþelinji otrov i dr. 230 . Izrada marketinškog plana za mediteransku pþelu i njene proizvode. peluda i meda. predavanja. lavanda). Prijedlog elemenata plana upravljanja Zasnivanje demonstracijskog pþelinjaka s reprezentativnim ekopopulacijama mediteranske pþele. Od 1994.l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Mediteranske pþele su poznate kao vrlo dobre za uzgoj zbog svoje blage naravi i izrazito dobrog medonošenja. ekoloških. Kod mediteranske pþele trebalo bi se ipak prvenstveno orijentirati na proizvodnju najkvalitetnijih svjetskih medova (vrisak. a u novije vrijeme i za brojne druge proizvode kao što su: matiþna mlijeþ. Prezime s relativno malo hrane. Cijene se zbog dobre radinosti i mirnoüe. m) 1. ružmarin. kušaonice. kadulja. prehrambenih i gastronomskih vrijednosti mediteranske pþele i njenih proizvoda kroz publikacije. a 1997. Popularizacija povijesnih. Jedina loša karakteristika svih pasmina sive pþele je izražena sklonost rojenju. Poticanje uzgoja i držanja mediteranske pþele u proizvodnji širom Dalmacije. i imaju brzi proljetni razvoj. Mediteransku pþelu treba ukljuþiti u programe uzgoja ljekovitog i aromatiþnog bilja. Mediteranska pþela tradicionalno se uzgaja prvenstveno za proizvodnju voska. socioloških. godine usvojen je program pþelarstva i selekcije u pþelarstvu. a poznato je da mogu prezimiti i u malim zajednicama. propolis. koje je upravo neshvatljivo zanemareno na podruþju Dalmacije koja je od davnine þuvena po kvaliteti aromatiþnog bilja. a u okviru osnovnih uzgojnih ciljeva provodi se selekcija i odabiru matice najboljih i najtipiþnijih svojstava. po kojem se na podruþju Hrvatske ne mogu držati druge pasmine pþela osim sive.

pri þemu bi vodeüu ulogu imali Parkovi. Njena izvorna populacija je zbog ugroženosti slatkih voda cijelog jadranskog sliva ugrožena. po þemu je glavatica dobila latinsko ime (marmoratus). gotovo nepoznata suvremenim ribolovcima. a veliþini populacije. 3. Etno selo Kokoriüi kod Vrgorca. Albanija j) Sažeti opis Tijelo glavatice je vretenasto i izduženo kao kod svih salmonidnih vrsta riba. Kvaliteta mesa glavatice daleko je iznad kvalitete dužiþaste (kalifornijske) pastrve i ona se po odabiru populacija. Glavatica nema crnih i crvenih pjega karakteristiþnih za ostale salmonidne vrste. Kako za rijeke Zrmanju i Cetinu glavatica nije zabilježena treba razmotriti eventualni uzgoj na ovim rijekama. proširena od Italije do Albanije. Izrada selekcijskog plana i zasnivanje matiþnog mrjestilišta. Glavatica može živjeti vrlo dugo i narasti þak do 140 cm uz težinu do 30 kg. njenim uzgojem üe se ujedno riješiti problem opstanka vrste. Kako je glavatica kritiþno ugrožena (CR) u Hrvatskoj. kao i biologiji se vrlo malo zna. k) Povijest nastanka i korištenja Glavatica je autohtona vrsta Jadranskog sliva.2. BIH. ali i druge popularne rijeþne ugostiteljske lokacije (Radmanove mlinice. prikupljanje. kao i usta s velikim zubima. Slovenija.8. koje su na glavi nepravilno svinute. išarano je tamnim prugama i šarama. Mlaÿi primjerci imaju manje izražene pruge i znatno se razlikuju od starijih. kojim se isticala sposobnost ribolovaca. Makedonija. pa liþe na šare mramora. odnosno pastrva. l) Gospodarska i druga vrijednost te koncept bussines plana Osnovna prednost glavatice u odnosu na druge izvorne salmonidne vrste Dalmacije je njena gospodarska vrijednost. a od 90-tih se uzgoj glavatice provodi u Sloveniji s ciljem obnavljanja populacije zbog izlova i hibridizacije s potoþnom pastrvom Salmo trutta. Odabir najprikladnijih ekopopulacija i deponiranje sjemena u gen banci. Inventarizacija. ali danas je nemoguüe naüi ovakve primjerke. odnosno prikladnost za uzgoj. 1829 e) Pasmina: Glavatica f) Sinonimi: neretvanska glavatica g) Status: nije na popisu pasmina h) Populacija. Proizvodne i genetske analize odabranih ekopopulacija radi utvrÿivanja vrijednosti i stupnja razliþitosti meÿu njima. silazni i) Rasprostranjenost: Jadranski sliv: Italija.2. stupanj ugroženosti i postojeüi trend populacije: ?. Konavoski dvori). 2. CR. na podruþju BIH. karakterizacija i vrednovanje postojeüeg genfonda glavatice na podruþju Dalmacije. Nažalost uslijed tehniþkih zahvata na rijekama jadranskog sliva postala je iznimno rijetka i ugrožena vrsta. Koliko je poznato. Glavatica za razliku od veüine ostalih izvornih salmonidnih vrsta vrlo brzo raste i može se uspješno ekonomski uzgajati. Glavatica je u ribolovnim krugovima izuzetno cijenjen trofej. što je u prošlosti dovelo do višekratnog opisa ove vrste i od strane vrsnih struþnjaka. Boja tijela je vrlo karakteristiþna. 231 . a oþi razmjerno male. m) Prijedlog elemenata plana upravljanja 1. 4. Crna gora.11 GLAVATICA a) Kultura: Riba b) Red: Salmoniformes c) Porodica: Salmonidae d) Svojta: Salmo marmoratus Cuviers. prvi uzgoj ostvaren je na izvoru rijeke Bune. Hrvatska. te razradi tehnologije uzgoja može uzgajati i ponuditi posebno uz rijeke Krku i Neretvu kao izvorni specijalitet Dalmacije. Glava velika.

gdje postoje prikladni uvjeti. socioloških. publikacije. buduüi PP Donja Neretva). Popularizacija povijesnih. medije. Zasnivanje demonstracijskog uzgajališta s reprezentativnim ekopopulacijama. ekoloških. manifestacije. etnoloških.5. prehrambenih i gastronomskih vrijednosti glavatice kroz suvenire. 232 . 6. Poticanje uzgoja i držanja glavatice na podruþju Dalmacije. 9. 8. Poticanje veüeg korištenja pasmine u proizvodnji glavatice u proizvodnji i ponudi širom Dalmacije. 7. najprije na zaštiüenim podruþjima (NP Krka. Izrada bussines i marketinškog plana za glavaticu. predavanja.

Gotovo sve pasmine Dalmacije su ugrožene. a u okviru Ministarstva posebno Uprava za gospodarenje okolišem.8. zakonski okviri i prijedlozi za poboljšanje Trenutno stanje tradicijskih pasmina u Dalmaciji je iznimno loše. 1999. 2003. Vlada RH MZOPU 1998. a u okviru Ministarstva posebno Hrvatski stoþarski centar (HSC). osnovan 1994. 29 19 25 9 5 7 Vlada RH 2006. godine 1. godine te Ministarstvo zaštite okoliša. neke kritiþno i njima ubrzano prijeti nestanak. HSC Godišnje izvješüe 2007* * Objavljuje se od 1998. prostornog ureÿenja i graditeljstva (MZOPU). knjige. 22 6 233 . NN 39/06 6. godine. a neke su veü izumrle. osnovan 2003. Dopuna Popisa izvornih i zaštiüenih pasmina i sojeva domaüih životinja te njihov potrebit broj. 15 23 3 7 MZOPU Vlada RH Vlada RH 2002. kao što je i generalno sluþaj sa stoþarstvom ovog podruþja. jer su danas ostali tek ostaci ostataka nekadašnjeg slavnog stoþnog fonda Dalmacije. 26 8 HSC 2008. NN 127/98 2. ribarstva i ruralnog razvoja. NN 73/03 5. Službene publikacije (popisi. Kao dijelu tradicijske i kulturne baštine te dijelu bioraznolikosti Hrvatske o tradicijskim pasminama skrbe i Ministarstvo kulture.3. NN 126/07 7. Izmjena i dopuna Popisa izvornih i zaštiüenih pasmina i sojeva domaüih životinja te njihov potrebit broj. 2006. Izmjena i dopuna Popisa izvornih i zaštiüenih pasmina i sojeva domaüih životinja te njihov potrebit broj. a u okviru Ministarstva posebno Državni zavod za zaštitu prirode. Hrvatske pasmine domaüih životinja (Croatian Breeds of Domestic Animals) 4.1 Postojeüe stanje. pa tako i u Dalmaciji vodi Ministarstvo poljoprivrede. zakonski okviri) vezani uz katalogizaciju pasmina navedene su u Tablici 2: Tablica 2: Pregled službenih publikacija i propisa tradicijskih kultivara Dalmacije RB Publikacija Izdavaþ Godina objave Broj pasmina Za Dalmaciju Popis izvornih i zaštiüenih pasmina i sojeva domaüih životinja te njihov potrebit broj. Nacionalna strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti (NSAP): Oþuvanje raznolikosti kulturnih biljnih vrsta i domaüih životinja u Hrvatskoj 3.3 STANJE TRADICIJSKIH KULTIVARA 8. Osnovnu skrb za tradicijske pasmine domaüih životinja u Hrvatskoj.

Isto tako. a prvenstveno za kritiþno ugrožene pasmine 4. Sc. Sc.barac@zd. Izrada strategije na državnoj razini 2. Izrada menadžment planova sve. Poboljšanje komunikacije i izbjegavanje prepletanja ingerencija državnih tijela vezanih uz domaüe pasmine 3.hr Dr. Osnivanje udruge/udruga za oþuvanje tradicijskih pasmina 8.t-com.hr Mr. Izrada Crvene knjige pasmina Hrvatske 5.3. Sc. iznimno je važno percipirati ulogu stoke u održanju krajobraza. Mario Bauer Veterinarski fakultet Zagreb mbauer@vef.Bitan pomak je uþinjen Uredbom vlade o isplati poticaja za uzgoj i držanje domaüih pasmina.3. Oþuvanje tradicijskih pasmina danas je u rukama entuzijasta koji uz nedostatak državne skrbi ili uz minimalne poticaje održavaju kritiþni broj jedinki pojedinih pasmina. Ne postoji službeni gen centar. Sc.t-com. te zapoþeti upravljati ovim sustavima jer u suprotnom ostaje stihijsko zarastanje i betonizacija ogromnih površina Dalmacije uz gubitak velikog broja staništa i vrsta.3. Podrška kod promocije 9.ernoic@varazdinska-zupanija. Ukljuþivanje svih aspekata tradicijskih pasmina u bazne edukativne školske programe 8. kolekcija ili uzgajivaþnica tradicijskih pasmina Dalmacije. Pavo Caput Zavod za specijalno stoþarstvo Agronomski fakultet Zagreb pavo. Sc. Miljenko Ernoiü Varaždinska županija miljenko.hr Dr. Zdravko Baraü Hrvatski stoþarski centar zdravko.hr Dr. meÿutim nedostaje osnovna strategija razvoja stoþarstva Dalmacije. staništa te generalne bioraznolikosti Dalmacije.3 3 Elementi istraženosti i oþuvanja tradicijskih kultivara 8. 8.2 Prijedlozi za poboljšanje stanja tradicijskih pasmina Dalmacije: 1.1 Struþnjaci koji se bave tradicijskim pasminama Dalmacije (abecednim redom) Mr. a posebno oþuvanja tradicijskih pasmina domaüih životinja. Osnivanje i stroga kontrola genetskih centara za pojedine pasmine 6. Ante Ivankoviü Zavod za specijalno stoþarstvo Agronomski fakultet Zagreb 234 .caput@zg. Ukljuþivanje tradicijskih pasmina i njihovih proizvoda u sve aspekte turistiþke promidžbe 10. Poticanje uzgoja i stvaranja uzgojnih kolekcija tradicijskih pasmina 7.

3. 22 212 Vodice Udruga ovþara i kozara Promina. Roman Ozimec Orehoveþki ogranak 37. Kuna.hr Dr. 21310 OMIŠ PýELARSKA UDRUGA "VRISAK". Sc. PUT PORTIRNE 1. DALMATINSKE UDARNE BRIGADE. Udruga uzgajivaþa ovaca i koza Dubrovaþko-neretvanske županije. Marijan Posavi University of Wisconsin.3. 20340 PLOýE UDRUGA PýELARA CETINA.edu Franjo Poljak Hrvatski stoþarski centar franjo. 22 303 Oklaj Udruga uzgajivaþa domaüih životinja Sveti Juraj . Starþeviüa 5. Šibenik Udruga Hrvatski tovar. Boro Mioþ Zavod za specijalno stoþarstvo Agronomski fakultet Zagreb bmioc@agr. Put Vodica 11.3.3 Institucije. Nositelj Državni zavod za zaštitu prirode 8. udruge i pojedinci koje se bave oþuvanjem tradicijskih kultivara Udruga ovþara i kozara Velebit Obrovac.poljak@kc.hr Dr. A. otok Braþ. 21 412 Puþišüa.aivankovic@agr. Sc. godine. 20 243 Kuna Pelješka Pþelarske udruge: PýELARSKA UDRUGA "PýELA". Crvena knjiga tradicijskih pasmina Hrvatske Održani preliminarni dogovori. Gornji Humac.ozimec@zg.t-com. 23 450 Obrovac Tornjak klub Šibenik.2 Projekti inventarizacije. 2822000 ŠIBENIK PýELARSKA UDRUGA "PLANIKA". Sc.hr Mr. 21260 IMOTSKI 235 .3. USA posavi@wisc. 8.hr 8. Sunkovci. izrada zapoþinje 2008. BRUNE BUŠIûA BB. 10 040 Zagreb roman. karakterizacije i oþuvanja tradicijskih kultivara Dalmacije 1.htnet.

20215 GRUDA UDRUGA PýELARA "VELEBIT". populacije.3. matiþna stada. 23000 ZADAR UDRUGA PýELARA "VRISAK". 21230 SINJ 8. 20350 METKOVIû PýELARSKO DRUŠTVO DUBROVAýKO PRIMORJE SLANO.TESLE 30. Postoje brojni sitni. 20232 MAJKOVI UDRUGA PýELARA "NADA". lokacija. broj primki… Matiþna stada ni banke gena trenutno na podruþju Dalmacije za tradicijske pasmine ne postoje. banke gena. kulture/kultivari.PýELARSKO DRUŠTVO "KADULJA".3. 236 . GRUDA BB. VRLIýKA 17. srednji i veüi uzgajivaþi za koje je potrebno izraditi Bazu podataka i poticati ih na udruživanje. uzgajivaþi i drugi centri održanja i propagacije: održavaþ. N. MLINSKA 47.4 Kolekcijski nasadi. naþin þuvanja. rasadnici.

izložbe. promotivni materijal. razrada bussines planova. oplemenjivaþki rad. izrada baza podataka uzgajivaþa opisi kultivara. publikacije. formiranje i dopuna kolekcija.4 MJERE ZA UPRAVLJANJE TRADICIJSKIM KULTIVARIMA 8. oþuvanje i gospodarsku revitalizaciju tradicijskih kultivara: predavanja.4. daljnja selekcija. terenska istraživanja. 237 . sakupljanje sjemenskog i sadnog materijala. poboljšanje državne strategije.8.1 Prijedlog mjera za promociju.

1948.. K. 4:164-190. Izdanje povodom 25 godina rada i djelovanja Stanice za južne kulture Dubrovnik: 72. Bakariü. Malvasia di Sardegna. Žuka (Spartium junceum) kao industrijska biljka. Sarajevo. I. Lit. 2005.. 1997. P. uresnog grmlja i drveüa. 2002. Dubrovnik. Puþko gospodarstvo. Crespan.LITERATURA Adamoviü. Rasadnik ýibaþa (1908.. Stanje i nametnici rogaþa s otoka Korþule. 1-72..... 1-36. Brnistra-Uzgoj. preradba i upotreba. Zadar Biankini. 1989.. 2:131-152. Zagreb.. Zagreb. Aniü. S. Bakariü.. 2007. Antonacci (2006) Malvasia delle Lipari. Poljoprivredni nakladni zavod.. Poljoprivreda krša i planinskih krajeva. P.) za višegodišnji i jednogodišnji uzgoj u Dalmaciji. Alfa 2. P.. 1-135. Variaciono statistiþki podaci plodova nekih matiþnih stabala rogaþa u južnoj Dalmaciji. Glasnik hrvatskoga naravoslovnoga družtva. Sorte žitarica i aprobacija usjeva (Struþni priruþnik za ratare). (Prilog povijesti) Uz 90. L.. 2/4-6:161-216... M. Narodni list.. Poljoprivredni informator. Dubrovnik.. 1956. Dubrovnik. Zavod za udžbenike.. 1977. Giannetto. Zagreb. Bauer.. Jugoslovenski fond za žita. S. M. Zadar Biankini.. 1991. Ukrasne vrste s moguüom upotrebom u Mediteranskom okruženju. P. 2005. Vlastita naklada. P. 1888. Bakariü. Vitaliani.. D.. Buüan. 238 ..-1998. IGRO Svjetlost. Pejiü. Sarajevo. Sorte maslina Dubrovaþkog primorja.Rodriguez-Torres... Catara. M. V. S.. Ibanez.L. Zagreb. 1921.. Bakariü. 1979.. Naprijed. (ur. Autohtone sorte masline poluotoka Pelješca. Dalmatinska ampelografija. Šibenik.. Zagreb. Razvitak zadrugarstva u Župi dubrovaþkoj do 1941. Gradja za floru Dubrovaþku-Dio Prvi.L.. S. Poljoprivredni nakladni zavod. Š. Baliü. Greco di Gerace. F. Romano. Školska knjiga. P. J. Disertacija. 1970. and D.. Vitis 45:69-73. Aganoviü. Šumarski list. Duhan (Nicotiana) ili naputak kako se goji i priredjuje.. Maletiü. Zagreb. Zagreb.. Šibenik. 1-46. Buliü. Zbornik Župe Dubrovaþke.. M.. Benko. 1-62. Bakariü. Blatski ljetopis. Voüarstvo za svakog. Braica.L. Matica Hrvatska. J. 2006. Karloviü. Biankini. 1998. Dubrovnik. Caput... J. Bubiü. Scuderi.. Odl.). Zagreb.. Borojeviü. Zemaljsko gospodarsko vijeüe. P. Predivno bilje.. Zbornik Župe Dubrovaþke. Sjemenarstvo.. 3:135-159. 1996.. M. Žita Jugoslavije. Milohniü. Zagreb.. Neke južne kulture... Narodni list. E. L. Brzica. Razvoj trgovaþkog cvjeüarstva u Župi dubrovaþkoj do 2001. Bakariü.L. P. Zagreb. 1946.. 1995. M. Gospodarski list. Dubrovnik. Teodoroviü... 1882. Zagreb. Zbornik Župe Dubrovaþke. P. (Ur. Šibenik Biankini. Bakariü. obljetnicu zadrugarstva u Župi dubrovaþkoj... 61:240-249. B. 1937. Beograd. 1-376. 23/1:67-80.. K. Cabello. S. Graÿa za Dalmatinsku elajografiju. M... O uzgoju i njegovanju cvieüa. Tisk.. Alfa 2. I.. 1884. Salmonidne vrste riba i njihov uzgoj. Buhaþ. Bobanoviü. 1-79..). Kultivari artiþoke (Cynara scolymus L.. P. 1-64. 1889. 1923. P.)..Otok Hvar: 301-305. 11116. N. Osvrt na sustav þuvanja izvornih pasmina stoke u Republici Hrvatskoj. P. (ur. Split. 1949.1887. Zavod E. 1997.... Seþen. D. S. Buliü.). 2000. Kinologija. Svijetlost.. Karoglan Kontiü. S.. U: Mihoviloviü.. Specijalno voüarstvo. Ministarstvo industrije i rudarstva NRH. Malvasia de Sitges and Malvasia dubrovaþka-synonyms of an old and famous grape cultivar... Bekriü.

J. 1967. Podgorica Gotlin.. D. Z.. Židovec. latifolia Vill.. 1970. Split. 71-75.. Eine Studie uber da sin Konigreichen Kroatien und Slavonien heimische Rind. Š. . Rako.. Sveuþilište u Zagrebu... Gelenþir. 2008. Zagreb. 2. Horvath.. Karloviü.. Lj. Sarajevo.. Zagreb. Farmaceutski glasnik. Diplomski rad..Udine : ISHS... Vokurka.m.. Konjogojstvo.. Praktiþno maslinarstvo. Ilanþiü. M.. 1950. Zagreb 239 . Agronomski glasnik. Dalmatinski pas. Natura Montenegrina. Š. Peradarstvo. Istraživanja kultivara Babiü na dva lokaliteta Primoštenskog vinogorja. 1996. Ja. 1966. 1-140. Atlas ljekovitog bilja. Die Buša. 1-372. Barbat. izdanje.. Frangeš. Z. I. L. Golovþenko.. S. Centar za peradarstvo Veterinarskog fakulteta Sveuþilišta u Zagrebu. Grbiü.. Zagreb.. Gabriela (ur.. Pejiü. 1-202. Suvremena proizvodnja kukuruza. Poljica – narodni život i obiþaji. Keziü. 1906.. ITRO August Cesarec. (ur.. Mediteranska poljoprivredna biblioteka. O. Flora Hrvatske – Priruþnik za odreÿivanje bilja. Lj... Složna braüa. 1-504. Di Gaspero. 12/14:241-261. 1. J. Dakiü. Jo. Šmalcelj. Zagreb. 1-323.. Gizdiü. 1-392. Gelenþir. B..). Grupa autora. Zbornik za narodni život i obiþaje... 338. 1-. 1-737. Zagreb. V. Zagreb. Lavanda (Lavandula vera D... Zagreb.ýižek. Agronomski fakultet Sveuþilišta u Zagrebu. JAZU. Proizvodnja krmnog bilja. Diplomski rad.C. R. Devetak. E. Virus diseases screening in clonal selection of Croatian grapevine cultivars.). Simpozij Hvar u prirodnim znanostima:109-123... Huljiü.. Bubalo. Ivoš.. 2003.. 2002. Grliü. 1956.. Kadulja i njeno iskorištavanje.. Gizdiü. Š. Split. D.. Hrvatske baštinjene pasmine. 2002.... Kralj. Školska knjiga. Poljoprivredni nakladni zavod.. 1981. Horvath. 1998.. 2004. Matica Hrvatska. Devetak.. 2004.. Specijalno stoþarstvo. Hrasnica. U: Mihoviloviü. mjera ex situ oþuvanja. Enciklopedija samoniklog jestivog bilja. R.).. Poljoprivredni nakladni zavod.. Sladonja. Fadiü. Ruehl.. Maletiü. Radovi poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Naše samoniklo jestivo bilje. Zagreb. M. Š. 1986. Devetak. Sjemenarstvo. J.. 20/1-2:37-45. F. Z. Zagreb (Agram). Agronomski fakultet Sveuþilišta u Zagrebu.. 1949. N. Staro blago novi sjaj. 2008. 1-262. Farmaceutski glasnik. Slobodna Dalmacija.. E. Pavloviü. Zadružni savez Dalmacija „Zadrugar”. M. V. A.. Ivaniševiü. Katiü. Zagreb. 1998. Razvitak zadrugarstva na otoku Hvaru-Od prvih poþetaka do drugog svjetskog rata-Opüi podaci. 2008: Lupin: an ecologically clean mediterranean crop. Zagreb. Zagreb... Ampelografska istraživanja kultivara Vugava na razliþitim položajima otoka Visa. Zagreb. J. 14:1-190... D.. Domac. Hrvatsko Agronomsko društvo.. Zagreb. Z. O. Odak. Vršek. S. A. 1977.. Uloga krških lokava u prethistoriji u svjetlu neolitiþkog nalazišta Bliznice kod Gustirne – Opüina Marina.. Zagreb. A. M.. 34. 1-415. F.. Enrico . 1-97.. (2006).. J. Povijest u kršu. Zagreb. Hrvatske izvorne pasmine.. Zadružni savez Dalmacije.. Opatija Elezoviü D. 1995. Proizvodnja eteriþnog ulja od ružmarina na Hvaru... D. Zagreb. Devetak. K. Višegodišnje povrüe. Keziü. Ivankoviü. Moriü.. 2.. 1958. Zagreb. 1997. 1:1-448. Pokret prijatelja prirode Lijepa naša. Beograd. i sur. 1963.. Jurin. Hajoš. 1996. I. Split. 1991. Prilog poznavanju kadulje u Jugoslaviji..carnica). Dražiü. I. Zagreb Karoglan Kontiü. Zagreb. 1-612. Grliü. 1903... Agronoma. 2003: Komercijalni uzgoj samoniklih biljnih vrsta..Otok Hvar: 305-314. Skup Hrv. Dalmatinski zadružni prvijenci. D. M. i sur. I. 7/2:423-427. Morfometrijska prepoznatljivost mediteranskog ekotipa sive pþele (A.. Znan. Hrvatski stoþarski centar Godišnje izvješüe 2007. 1-213. 9th International Conference on Grape Genetics and Breeding / Peterlunger. Prosvjeta.

Kolak. Vokurka. Rukavina. Zagreb. Suvremeno maslinarstvo.. J. 1-503. Zeljasto povrüe. 1996.. C. Šatoviü... magistarski rad. Beograd. 2005. Zagreb. Piljac. Kušec. Maletiü E. (2004) Zinfandel. Šatoviü. Pejiü. 20/1-2:47-54. Farmakognozija – Fitofarmacija.. 1-506. I... N. E. otrovnog i industrijskog (tehniþkog) bilja þitavoga svijeta.. Krmno bilje. Karoglan Kontiü. Vitis 38: 79-83... Lacombe. Sull` Introduzione degli Ulivi nei Territotj mediterranei dell Dalmazia. B. Šatoviü. 55(2): 174-180. Kolak. 2000. Avium.K. I. 1999. Mladar N. Zagreb Kolak. e sulla loro coltivazione. J. Lucerka.Bip.. Maletiü. S.) – Monografija. Bjelovar.. Lešiü. 27-36 240 . Matotan. Zbornik radova Meeting of experts. Sjemenarstvo.M. Zagreb. Biološki i zootehniþki principi.. Pšenica. Miškoviü.. A. M.. Dalmatinski buhaþ (Tanacetum cinerariifolium /Trrevir... H. Lavanda u krajobrazu.. Stanje i perspektive u uzgoju ukrasnog bilja u Hrvatskoj. Poljoprivredni nakladni zavod... D. Strikiü F. 13/1-2:113-116.. Kurtela... 1986. Clonal selection of the olive`s cultivar «Oblica» of the natural population. Zagreb. 1-100.. Steinkellner H. Hrvatsko agronomsko društvo. Poljoprivredni fakultet. Perica S. B. T.. 1788. Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta. i sur. Zagreb. Kolak.P. Am J. 2003.. Sveuþilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Agronomski fakultet. Šatoviü. Struþna poljoprivredna knjižnica. Mikolþeviü... Vlastita naklada. Hrvatska mljekarska udruga.).. 1-300.. Z. V. Biokovo 2:127-139. P. A... Z.. Neron. Sjemenarstvo.. 7:1-332. Z. J. Ampelografska istraživanja kultivara Maraština. Sjemenarstvo.. Kvakan. Svinjogojstvo. 2002. Seljaþka sloga. Filipaj. Rukavina. 2007. Z. V. 1951./Sch. Venezia.. V.. I.).. Povrüarstvo.. 14/3-4:203-229.. aromatiþnog i medonosnog bilja na hrvatskim prostorima. 1-452. Bogdanuša. Zagreb. 1997... I.) u uvjetima Ravnih Kotara. Vršek.. 1953.. Zagreb. 14/5-6:341-353.Kolak. Kušan.. Eteriþno ulje konopljike (Vitex agnus-castus L. Goledn Marketing – Tehniþka knjiga. Meredith.Poznavanje krmnih trava i proizvodnja travnog sjemena. Split. Zagreb.... Vitic. 1950. 1998. Paviü. Osijek.. A. R. Kralik. 2002... Sefc. Kuštrak. Zrinski. I. Sveuþilište u Mostaru. V. 1999. Ljekovito bilje na hrvatskim prostorima. ýakovec.. Antoliü. Mioþ.. Zagreb. Mandekiü. Margeta. Roziü... Zagreb. and Pejiü. Sjemenarstvo.... I. Izola. I. Zagreb. 1982. Kralik. K. mediteranean agriculture and olive growing. Dobriþiü and Plavac mali – the genetic relationship among three cultivars of the Dalmatian coast in Croatia. G. 1996. Slovenija. V. Z. Miroševiü. H.. Ekološke monografije. I.. Nella Stamperia Coleti. Trave . Poljoprivredni nakladni zavod. Micheli Vitturi R. 16/5:425-440. I. Zagreb Kvakan.. P. Dangl. Kovaþeviü I. Enol.. Kolak.. Kontiü. Fakultet poljoprivrednih znanosti Sveuþilišta u Zagrebu.. Maletiü. Ljekovito bilje: Sistematski prikaz najvažnijeg ljekovitog.. 1999. Matotan.. 1938. F. Introdukcija sorti povrtnih kultura. Mikolþeviü. 1949. G. Oþuvanje biljnih genetskih izvora. B.. Mandekiü... 1994... H. G.. I. Nauþna knjiga. Seljaþka sloga.. Vuþika (Lupinus spp. V. Ljubljana.... 1993. Sjemenarstvo. 13/5-6:423-432.. Sjemenarstvo.. Rošin J. Kozarstvo... 1997. S. Rukavina. Šatoviü. E. Kuštrak. Luk i þešnjak. Seljaþka sloga. Okopavine. D. Vugava i Pošip (Vitis vinifera L. D.. 1948. Zagreb. Moguünosti proizvodnje i prerade ljekovitog. Genetic characterization of Croatian grapevine cultivars and the detection of synonymous cultivars in neighboring regions. 1-352. 2008..

Samobor. 6:14-15. Ogrizek. Ozimec. Samobor.. Ožaniü S. Zagreb. Makarska rivijera info. 85:82-85. Ministarstvo kultureDržavni zavod za zaštitu prirode-Republika Hrvatska...Uzgoj goveda.Uzgoj goveda. Meridijani. 1955.-16. U obranu naših primitivnih domaüih pasmina.. Zagreb. 2007: Upravljanje okolišem korištenjem izvornih pasmina i sorti. Zadar. Ovþarstvo. 1956. Najvažnije vrsti povrüa i njihovo gajenje u primorju. Modun E. Ozimec. der sonnigsten Adriainsel – Lavandel von weltweiter Spitzenqualität). A. T. Zagreb. 1975. R. Ministarstvo kulture. Ozimec. Buj. Poljoprivredni nakladni zavod. studenog 2007. A. S. Agronomski glasnik. Dalmatian Biokovo Cattle – Buša). R. & Zanella. Konferencija o izvornim pasminama i sortama kao dijelu prirodne i kulturne baštine Šibenik.. 1930. Zavod za živinogojstvo Poljoprivredno-šumarskog fakulteta sceuþilišza u Zagrebu. Zagreb.. 1991. Ampelografski atlas. Lj. Turkoviü. 2004: Dalmatinski pas-autohtona hrvatska pasmina – Pjegavi ljepotan s dalmatinskoga krša (Der Dalmatiner-eine autochthone kroatische Hundrasse – Der getupfte Schöne vom dalmatinischen Karst). Split. N. Zagreb. 1985. Crvena knjiga slatkovodnih riba Hrvatske.. 1948.. Šibenik Nikoliü... R. Buhaþ (Pyrethrum Cinerariaefolium D. Specijalno stoþarstvo... 2002. R.. Split. najsunþanijega jadranskog otoka – Najkvalitetnija na svijetu (Lavandel von Hvar... 105:66-73. J. A.. 1957.. dio Uzgoj konja.. 1941. Krmno bilje. Izdanje Ministarstva poljoprivrede 24:1-97. Crvena knjiga vaskularne flore Hrvatske. Ogrizek. Prirodoslovna istraživanja 40. 2005: ýuvar Dalmacije – Dalmatinski pas.. Nauþna knjiga. R. A.. 1938. F. Poljoprivreda. Poljoprivredni nakladni zavod. 2006: Domaüe životinje i okoliš. 1930.. Samobor. Lj.. 2006. Zagreb.. Pavlek. Poljoprivreda Dalmacije u prošlosti. Ozimec. Meridijani. 2005: Lavanda s Hvara. EuroCity. Zagreb Nakiü-Petrina... Zagreb. ûaleta. Ogrizek. Maslinarstvo u starim zapisima. EuroCity. Ozimec. Prilozi za povijest poljoprivrede Dalmacije. Povrtljarstvo. Zagreb.... Split. 1923. D. 12/42:56-59. Mustafiü. P. Zagreb. Topiü. 13/46:70-73. 241 . Znanje. Diploidne i tetraploidne pšenice u Crnoj gori i susjednim oblastima.. 1902. 2006: Hrvatska postala kinološka velesila – Pas tornjak službeno priznat. Ožaniü. Ozimec.Miljkoviü I.. 1940.. Meridijani. A. Ogrizek.. Zagreb Miroševiü. Ožaniü. S. Meridijani. Stanje maslinarstva i uljarstva na podruþju FNRJ. I... Hrasnica. 1986. 1-11. DZZP. Beograd. Zagreb Ožaniü. Zavod za živinogojstvo Poljoprivredno-šumarskog fakulteta sceuþilišza u Zagrebu. Modun E.. R. B.. 2005. R. 1. Beograd. 1952. Centralno kraljevsko namjesnštvo dalmatinsko. 2003. Tornjak klub Šibenik. Ogrizek. Miškoviü. Trgovaþka tiskara Desman i drug. R. Zagreb. Zagreb. A. Zagreb. Suvremeno voüarstvo.. 105:13. M. Brigiü.. Dalmacija Spomen knjiga. M. 1375. Knjiga sažetaka:201-205.. 2004: Hrvatski planinski pas tornjak-Pas jaþi od vuka. Društvo agronoma NRH-Podružnica Split. Izdanje o Kongresu Udruženja Jugoslavenskih inženjera i Arhitekta. Ozimec. Ožaniü. Z. Zagreb... S.. Jugoslavenska štamparija. Mrakovþiü.. Specijalno povrüarstvo. Acta biologica 7/3:217-307. 1-417. 96:26-29. Maslinarstvo 1:5-10.. 2:1-184. 1-291.). Paviüeviü.. 1:1-118. Hrvatski planinski pas tornjak. 13. Maslinarstvo 6: 13-14.. Ozimec.C. Fakultet poljoprivrednih znanosti Sveuþilišta u Zagrebu.. 2006: Biokovska dalmatinska buša (Dalmatinisches Biokovo Rind – Buša. Golden marketing-Tehniþka knjiga. S... P.

. Nacionalna strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti (NSAP): Oþuvanje raznolikosti kulturnih biljnih vrsta i domaüih životinja u Hrvatskoj. M.. Varaždin. M.. Svjetlost. Šimon. Miroševiü N. pp. S. Istraživanje genetskih resursa masline u Hrvatskoj. F. Zagreb. 2008. I. M. Kopjar. Bratkovina bijela i Bratkovina crvena (Vitis vinifera L. Ozimec. I. Znanje. Vitis 41/2:83-89.. and Vázquez.. Maletiü. S. Šatoviü.... Croatia / Pospišil... N. Ampelografska istraživanja cv. Hernández. M. Agronomski fakultet Sveuþilšta u Zagrebu. Slaus-Kantshieder G. I.). E. Makarska..Otok Hvar: 266-291. and Meredith C.) / diplomski rad. 2003. 1988. Ozimec. Food tecnology and biotechnology. Rošin J. Dangl G.. Posavi. N. 43rd Croatian and 3rd International Symposium on Agriculture. F. Važnost proizvodnje i korištenja jeþma u prošlosti i sadašnjosti. 2002. & Poljak...Perica S. Lan u prošlosti i sadašnjosti. Pošip bijeli.. F. Rošin J. Tipografia Sociale Spalatina. 240. Mirosevic. Olivecultura e Produzione d`olio d`oliva Nelle Provincie Meridionali Austriache. a major white wine cultivar of Croatia. Split. 2003. pp... M. Agronomski programi i trenutna situacija maslinarstva u Hrvatskoj. Uremoviü. 1976. Šatoviü... Z. Šikiü. Preiner D. Sarajevo. Zagreb. Lista priznatih sorata poljoprivrednog bilja za podruþje SR Hrvatske.. F. Zagreb. R. Ernoiü. Brnistra (Spartium junceum L.. 2006. 44/4:545-551. Zagreb. 1987. 2006. Posavi. Strikiü F.. Perica S. Budic Leto.A. Agronomski fakultet Sveuþilišta u Zagrebu. F.).... J. J.... Titograd.. U: Mihoviloviü.. 1999. Piljac. Primjena mikrosatelitskih (SSR) markera u identifikaciji . 2006. 1989.. Kacic.. 1980. Gómez-Ayala.. U: Grupa autora. 1984.. M. Opatija. Bilten poljodobra. Zagreb. M. Pejiü. 2002. Poljoprivreda i šumarstvo. ý. Endemiþne biljke...Ampelographic properties. & Ernoiü. Agrikultura u najstarijoj i antiþkoj literaturi. Ampelografska i genetiþka evaluacija mutanta Plavac mali sivi (V. Ramírez.. 873-876. Šatoviü.. Karoglan Kontiü J. M. Šatoviü. diplomski rad. Ugarkoviü.): Zbornik sažetaka osmog hrvatskog biološkog kongresa: 396-397. Ernoiü.. 1-217. 20/4-5:375a-432a. Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog ureÿenja. F... 242 . Pregled razvitka gospodarstva otoka Hvara do 1941. F. Strikiü F. M. 35/11-12.-J.. C. M. Preiner. Bilje Biokova. Zagreb. Medna bijela (*Vitis vinifera* L. Zbornik Veterinarski dani 2001. Zagreb Pešev.. Spalato. 1995. V. (eds. Zagreb. Zbornik Priopüenje XXXVIII znanstveni skup Hrvatskih agronoma. Zagreb Skokandiü. 1965. 1-237... Beograd Pezo.. R. DZZP. Maletiü E. Posavi.S. I. Naše medonosno bilje. & Poljak. N. M. U Besendorfer.. Katarina Zrinski. 2001: Hrvatske izvorne pasmine domaüih životinja: 187-189.. Š. R. 1914.. 1983. F. Izlaganje na meÿunarodnom seminaru «Poboljšanje kvalitete maslinovog ulja». Podvrste i sorte kukuruza. Zagreb. Ozimec. J.. (ur. Matica Hrvatska. Posavi. The parentage of cv.. G... M.. M. . Radiü. 37/7-8:163183. Bilten poljodobra. Poljak... R..).1976.. Šiliü. 133-146. Zagreb. 2003: Bioraznolikost hrvatskih pasmina domaüih životinja (Domestic animal biodiversity in Croatia).) Proceedings. R... 2003: Enciklopedija hrvatskih domaüih životinja.) . Kukuruz. vinifera L. Ozimec.P. Posavi. Šimiü.... 34/2-3:61-77. 2002: Hrvatske pasmine domaüih životinja (Croatian Breeds of Domestic Animals): 1-96... Kolak. Opatija. Šatoviü. Zdunic.. Ernoiü. Poljoprivredne aktualnosti. Periþiü..) celuloznovlaknata mediteranska biljka. 240.. Evaluation of Treatments to Reduce Hardness of Agave americana Core. M. D... Institut Planina i more... Pejiü I. Ernoiü.. I.utvrÿivanju sinonima za sorte Topol i Beretinjok (Vitis vinifera L. Milan (ur. Agriculturae Conspectus Scientificus 71 (3) 81-86....

Izvještaj o istraživanjima u Trstenom i na Pelješcu.. Zagreb.. A.. Prilog poznavanju hortikulturne dendroflore i nekih perena Makarskog primorja. Tavþar.. A. 65:56-59. 2007. Zagreb.. Izvještaj o putu na otok Mljet u svrhu orijentacije za osnivanje odsjeka za nauþna poljoprivredna istraživanja u sklopu Prirodoslovne stanice Jugoslovenske akademije na otoku Mljetu. 1984. 2001. Beograd. Poljoprivredna knjižnica Kr. A. 3:93-101. 1932.. SuboticaBeograd.. 1977. Rako. A.. J. Zagreb. Zagreb. Šoliü. Gospodarstvo Rimske provincije Dalmacije.. 2:156-176. Ljetopis JAZU. 1955. Karoglan Kontiü. R.. LJ. 63:388-395.. Agronomski fakultet Sveuþilišta u Zagrebu. Ljetopis JAZU. Župa Vincek.. S. M. Vode i ribe Jugoslavije u slici i reþi. Zagreb. 2007. Ljetopis JAZU.. Govedarstvo. 62:323-328. 2000. Ljetopis JAZU... Ljetopis JAZU. Špoljariü. 64:321-324. M. Biokovo 2:91-101. 72:423426. Taler. 57:210-214.. Tavþar. 1-353. Tavþar. A. 61:359-362. Valiü. Demin. 71:289-293. Varijetete i genotipovi Triticum turgiduma s Pelješca i njihovi prirodni i proizvedeni hibridi. Hrvatski kinološki savez. Tavþar. Veramenta-Paviša. Konferencija o izvornim pasminama i sortama kao dijelu prirodne i kulturne baštine.. Mesariü. 59:122-129. A. Banske uprave Savske Banovine Poljoprivrednog odjeljenja u Zagrebu. Ekološke monografije. Maletiü. Istraživanja nativnih odlika ratarskog bilja. 1999. M. & Ozimec. 1952. Zagreb.. Ljetopis JAZU. A. Salina. Izvještaj o sakupljanju i kultiviranju nativnog kulturnog bilja u Dalmaciji i Istri u god.. 1932. Državni zavod za zaštitu prirode. Paper presented at II Simposio Internazionale“Malvasie del Mediterraneo“ October.. Izvještaj o prouþavanju nativnih sorata ratarskog bilja na podruþju južne Dalmacije i Istre. Z. Tavþar... 1966. 1955. Turina. 67:218-220. Izvještaj o genetskim istraživanjima ekotipova poljskog poljoprivrednog bilja. P. Tavþar. E... 1960.. 1-145.. 60:309-314. 2002: Quo vadis. Golubinjak Golubarda u ýelopecima. 2008. M. 1957. Tehnologija proizvodnje i poznavanja duhana. E. 243 . magarþe.. D. 1-175. Minerva. Ljetopis JAZU... Genetska prouþavanja ekonomski važnih svojstava poljoprivrednog bilja južne Dalmacije... Tavþar. 1954. Hrvatski studiji. 1953. Crespan. Knjiga sažetaka : 274-275. 2007. Schneider. na poljoprivrednim biljkama uzgajanim na pokusnom polju u Arboretumu Trsteno i u Frlaniji Instituta za eksperimentalno šumarstvo JAZU i o novoprikupljenom sortimentu.. Istraživanja nativnih odlika ratarskog bilja. Tavþar. Tadiü. A. Ernoiü.. A. A.. Pejiü.. M..... D. JAZU. Tavþar. Ljetopis JAZU. Teskeredžiü. 4:1221. Šmalcelj. A. 2000.. Italy. Poljoprivredni nakladni zavod. B.. Ljetopis JAZU. Diplomski rad. A. Spomenica. Sveuþilište u Zagrebu. 1959.. A. Tomiü. Zbornik Župe Dubrovaþke... 1956. Trave – Njihovo odreÿivanje i proizvodnja. Izvještaj o genetskim istraživanjima sortimenta poljoprivrednih biljaka južne Dalmacije. Hrvatski Zemljopis... and I. Tavþar. 1-800. Tavþar. Zagreb. Izvještaj o nauþnim istraživanjima izvršenim god.. A. Nolit. Maraština – a New Member of Malvasia Group. B. Jugoslovenske rase pasa. E. 1960.. 1967. Cv. Šimunoviü.Šimon. Hrvatska kinološka baština.. 1956... Škegro. J... Uzgoj nekih ugroženih i autohtonih vrsta slatkovodnih riba.. Ampelografske karakteristike kultivara Gustopupica i Plavina.. Ljetopis JAZU. 1963. Zagreb.. A. A.

Vrsaloviü M.. Zadar. Pejiü. Zima.. 2008. Ampelografska i genetiþka evaluacija autohtonih sorata vinove loze (V.. Journal of Food. I. Zduniü.. R.Vinceljak-Toplak. Sjemenarstvo. Prilog poznavanju medonosnog bilja Hrvatske..) u podruþju Kaštela. Ampelografske karakteristike kultivara Kujundžuša i Rudežuša. Vršek. Institut za jadranske kulture. 2006. 23/1:45-56. Kolak. godinu-rukopis. Maslinarstvo 3:9-18. Agriculture & Environment. vinifera L. godinu (National list of varieties).. Stoþarski institut zemaljskog poljoprivrednog zavoda. 1960.. 1946. Zagreb. M. Zdilar. Visiani. G.. 1993. 12/6:465-469.. Karoglan Kontiü... Maslinarstvo i uljarstvo za puk. 2001. M. 244 . Liber. Židovec.. Povijesni razvoj i sadašnje stanje u sjemenarstvu i rasadniþarstvu ukrasnog bilja u Hrvatskoj. Vlašiü A. I. Magistarski rad. Zagreb. Vukiþeviü. Zduniü. Sortna lista za 2004. 1901.. G.. 2005. I.. 6(2): 333-336.).. (1826. Mirisava kadulja. A. 1995. Šatoviü. V. Comparison of genetic and morphological data for inferring similarity among native Dalmatian (Croatia) grapevine cultivars (Vitis vinifera L. Vršek.). Zagreb Znidarþiü. 1:1-75. Selekcija varijeteta Trogirsko-splitskih karfiola.. M. 1963. Zagreb. 2004. I. N.. 1964.. Z.. Znidarþiü.. I. Kurtela. 2:147-160. 1-278.. Osijek.. 1978. Vuna naših ovaca. Agronomski glasnik. Split. Agronomski fakultet Sveuþilišta u Zagrebu.. Split. and E. Maletiü. Split.. Zagreb. Institut za jadranske kulture. D. J. Biblioteka prirodne znanosti. Institut za jadranske kulture. Zavod za sjemenarstvo i rasadniþarstvo (Institute for Seed and Seedlings).. M.. Sjemenarstvo. ýakavski sabor. I.. V. Nagragjena tiskarnica Vitalijani. Vlašiü A. M. Prouþavanje gospodarskih vrijednosti sorata i ekotipova masline-Izvještaj za 1963. Dalmatinska kopica.. 1958. Sjemenarstvo... Razvojna istraživanja novih vrsta u cvjeüarskoj proizvodnji. Agronomski fakultet Sveuþilišta u Zagrebu... Praktiþna vrijednost nekih bioloških saznanja o maslini. Diplomski rad. Vokurka.. Zdanovski.. Kurtela. 10/6:457-462... 2 (Reprint):1-207. Ogled dalmatinskog bilja (Stirpium Dalmaticarum Specimen). Z. Pezo. D. potencijalna vrsta za ureÿenje krajobraza. 2007... Vršek. Split.

.

izravno i kroz bankarski sektor. Malostonski zaljev i Mljet. kroz promicanje održivog razvoja. Planirano trajanje projekta je 7 godina. te (4) otok Pag (jugoistočni dio u Zadarskoj županiji). kako bi isti u svoje prakse uključili održivo korištenje i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti. 4 dalmatinske županije te brojnim lokalnim udrugama. Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske. Dubrovačko primorje. prvenstveno na području Dalmacije.undp. Lokalni ured za provedbu Projekta smješten je u Splitu. ribarstvu i marikulturi. (3) šire područje ušća rijeke Krke. Unutar tog područja prepoznata su i odabrana 4 demonstracijska područja zbog svoje iznimne biološke i krajobrazne vrijednosti.hr http://www. a provodi se uz nancijsku potporu Globalnog fonda za okoliš (GEF). To su (1) Pelješac. Ivana 11 HR-21000 Split Tel: +385 21 340480 Fax: +385 21 340484 e-mail: coast@undp. prostornog uređenja i graditeljstva te drugim nadležnim ministarstvima.hr/coast . u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša. (2) Vis i viški akvatorij. tvrtkama i pojedincima. Očuvanje biološke raznolikosti dalmatinske obale. područje uz Novigradsko i Karinsko more. Šibensko-kninske. Svoje prijedloge i pitanja možete uputiti projektnom timu na sljedeću adresu: Kraj Sv. poljoprivredi. županijskoj i lokalnoj razini. Projekt obuhvaća obalno područje četiri dalmatinske županije: Zadarske.Projekt COAST razvijen je uz potporu Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP). moguće je jedino kroz suradnju svih partnera na nacionalnoj. kao i svih zainteresiranih strana. Osnovni cilj projekta COAST je učinkovito utjecati na poduzetničke aktivnosti i prakse u turizmu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->