P. 1
Blagajnicki i Komercijalni Zapisi

Blagajnicki i Komercijalni Zapisi

|Views: 418|Likes:
Published by Ivana Ivanovic

More info:

Published by: Ivana Ivanovic on Aug 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/22/2014

pdf

text

original

FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE BIJELJINA

- SEMINARSKI RAD-

„BLAGAJNIČKI I KOMERCIJALNI ZAPISI – računovodstveni tretman“

Mentor:

Student: Biljana Trišić
Bijeljina, Jul, 2012

10 3.…………………………………….…………………………………………….1. Elementi komercijalnog zapisa........ Komercijalni zapis…………………………………………………………………..4 1.8 1.….... Prenos…………...…...……....14 2 .………..………………………………...….…..………………………..1.7 3.....………….. Pojam……………………………………………………………………………….....………....13 LITERATURA…………………………………………………………………………….Seminarski rad: Blagajnički i komercijalni zapis – računovodstveni tretman SADRŽAJ UVOD…………………………………………………………………………………………3 I....... Pojam……………………….………………………………….…8 Istorijat…………………………………………………………………………………. Blagajniĉki zapisi koje emituje NBS………………………………. Izdavaoci……....………………………………………………….1..11 4...8 II..4 2..……………..9 1.1....... Blagajniĉki zapis……………………………………..………………………………………………….. Komercijalni zapisi koje emituju preduzeća……..………………………………………………………….………….………….………….…..….…………...5 2.. Vrste…………………………………………………………………..………………………………………………………………………….... Prenos…………….......…..10 3......9 2..……….……..…..1.. Podaja……...…………….....…..1.4 1. Izdavaoci…..…12 ZAKLJUĈAK……………………………………………………………………………….5 2.…...……..……….....…………………………………... Elementi blagajniĉkog zapis..…………….

uz razliku u pogledu subjekta koji se nalazi u ulozi emitenta. Po svojoj prirodi. blagajniĉki zapisi su analogni komercijalnim zapisima.Seminarski rad: Blagajnički i komercijalni zapis – računovodstveni tretman UVOD Tema ovog rada jesu blagajniĉki i komercijalni zapis. koji predstavljaju hartije od vrednosti kojima se trguje na finansijskom tržištu. 3 .sadrže pravo potraživanja svojih vlasnika od dužnika to su kratkoroĉne hartije od vrednosti – izdaju se u seriji sa rokom dospeća do jedne godine važan su investicioni instrument izdaju se za taĉno odreĊenu namenu glase na okrugle novĉane iznose koji se uplaćuju. Njihove zajedniĉke karakteristike su: predstavljaju obligaciono pravne (dužniĉke) hartije od vrednosti . odnosno isplaćuju jednokratno - Njihova funkcija se sastoji u prikupljanju slobodnih novĉanih sredstava na finansijskom tržištu.

Odluka o uslovima i naĉinu izdavanja i prodaje kratkoroĉnih hartija od vrednosti”.htm (datum pristupa 11.12. Veoma su siguran oblik prikupljanja kratkoroĉnih sredstava.3.1. kojom se emitent obavezuje da će imaocu u roku dospeća isplatiti nominalnu vrednost oznaĉenu na njemu.juna 2011. odnosno ime i prebivalište kada je kupac fiziĉko lice. Blagajnički zapis. oktobar 2011. ELEMENTI BLAGAJNIĈKOG ZAPISA Blagajniĉki zapis sadrži sledeće elemente:  oznaku da je to blagajniĉki zapis  firmu. Službeni glasnik RS. Izraženi su u dinarima. sa odreĊenim rokom dospeća i odreĊenom kamatnom stopom. POJAM Blagajniĉki zapis (eng. Svrha im je da efikasno prikupe novĉana sredstva izdavaocu.. To su posebne hartije od vrednosti koje se koriste izmeĊu bankarskih organizacija radi regulisanja koliĉine novca u opticaju i zaštite likvidnosti bankarskih organizacija. emitentu. http://www. br. kada je kupac pravno lice. jer uvek unapred sadrže utvrĊeni rok.52..) 2 .2011..knowledgebanks.Seminarski rad: Blagajnički i komercijalni zapis – računovodstveni tretman I. depou i kliringu hartija od vrednosti. Treasury bill. IO NBS br. odnosno oznaku da blagajniĉki zapis glasi na donosioca  nominalnu vrednost na koju zapis glasi  visinu kamatne stope  rok plaćanja nominalne vrednosti  mesto i datum emitovanja blagajniĉkog zapisa 1 Knowledge Banks. 1 Predstavljaju dematerijalizovane hartije od vrednosti i registruju se kao elektronski zapisi na raĉunu hartija od vrednosti u Centralnom registru. a upravo to olakšava bankama korišćenje ovih kratkoroĉnih sredstava. odnosno naziv i sedište kupca.2 1. odnosno naziv i sedište emitenta  firmu. Rok dospeća blagajniĉkih zapisa je do 366 dana od dana njihovog izdavanja. ĉl. Mogu glasiti na ime i na donosioca. 45/2011. T-bill) je kratkoroĉna dužniĉka hartija od vrednosti koja glasi na odreĊeni novĉani iznos. od 21.org/poslovno_pravo_10_nfps_2_svi_02/lekcije/lekcija39. BLAGAJNIĈKI ZAPIS 1. 4 .

U tom sluĉaju oni služe za pokriće budžetskih deficita. emituje svoje blagajniĉke zapise. decembar 2011. Centralna banka u razvijenim privredama. Finansijski menadžment I. nakon više od ĉetiri godine izostanka sa tržišta.) 5 . emituju i prodaju centralne banke – kupuju poslovne banke. godine prvi put registrovala blagajniĉke zapise u Centralni registar HOV. To je jedan od osnovnih instrumenata preko koga centralna banka vrši operacije na otvorenom tržištu. u periodu od novembra 2006.2011. Njihovo emitovanje je ponovo zapoĉelo od 21. 179 i 180 4 Scribd. Blagajniĉke zapise koje izdaju. Prodajom i kupovinom blagajniĉkih zapisa.com/doc/52848232/55/Robne-hartijeod-vrednosti (datum pristupa 11. Centralna banka obiĉno sprovodi postupak izdavanja blagajniĉkih zapisa u ime i za raĉun državnih organa.1. osim Centralne banke.scribd. samostalni nedržavni univerzitet u Novom Sadu.. Blagajniĉki zapis izdat od strane Centralne banke kao sredstvo monetarne politike ima za cilj kontrolisanje novĉane mase ali i kao instrument regulisanja ponude i tražnje novca..4 2.: Bankarski poslovi i hartije od vrednosti. Pored toga.Seminarski rad: Blagajnički i komercijalni zapis – računovodstveni tretman  oznaku serije sa kontrolnim brojem  posebna prava iz blagajniĉkog zapisa  faksimil potpisa ovlašćenog lica emitenta i pećat emitenta3 2. istovremeno reguliše potrebnu koliĉinu novca u privredi. Bagajniĉke zapise koje izdaju poslovne banke – kupuju svi ostali pravni subjekti. godine prestala je trgovina blagajniĉkim zapisima poslovnih banaka u Srbiji. str. BLAGAJNIĈKI ZAPISI KOJE EMITUJE NBS Narodna banka RS je poĉetkom aprila 2002. septembra 2005.12. kao i regulisanje njegove cene. http://www. Centralna banka preko kamatne stope na njih. Nakon perioda veoma aktivnog prometa na Beogradskoj berzi. IZDAVAOCI Blagajniĉke zapise izdaju Centralna banka. 2007. godine do 3 Carić S. poslovne banke i druge finansijske organizacije.. od jula 2002. sa razvijenom finansijskom strukturom. godine. ĉime centralna banka povlaĉi novac sa tržiša. Privredna akademija.

pdf.rs/internet/latinica/30/30_4/30_4_2/30_4_2_1... U skladu sa Odlukom o emisiji blagajniĉkih zapisa. nominalnoj vrednosti i rokovima dospeća). apoenski sastav.juna 2011.5 Radi sprovoĊenja rezervne repo transakcije . Hartije od vrednosti kojima NBS sprovodi operacije na otvorenom tržištu i upravljanje rizicima.2011.. str.) 7 . ĉl.Seminarski rad: Blagajnički i komercijalni zapis – računovodstveni tretman februara 2009. 6 Guverner Narodne banke Srbije ili lice koje on ovlasti.blagajniĉke zapise NBS. Centralni registar HOV takoĊe knjiži založna prava po tim hartijama i vrši njihovo preknjižavanje na raĉune banaka koje su ih otkupile. gde se one registruju (sortiranje po serijama. sa nultnom kamatnom stopom i rokom dospeća od 360 dana.singipedia. koje je koristila za obavljanje trajnih transakcija HOV.5 8 Jovanović M. http://www.pepogledi.2011. (datum pristupa 11. Pojedinaĉne odluke o izdavanju blagajniĉkih zapisa objavljuju se na Internet prezentaciji Narodne banke Srbije.. (datum pristupa 10.. Odluka o prvoj emisiji blagajniĉkih zapisa NBS u 2011. na osnovu Odluke o emisiji blagajniĉkih zapisa NBS.2011.8 Slika 1. Jovović M.repo prodaje hartija od vrednosti.godini Izvor: www.12.html .86. rokovi dospeća za naplatu. NBS izdaje sopstvene hartije os vrednosti . NBS je emitovala blagajniĉke zapise sa rokom dospeća od 6 meseci.12. naĉin emitovanja zapisa. decembar 2010. godine. koju je donela NBS.52. visina i naĉin obraĉunavanja i plaćanja kamatne stope.12.org/Arhiva/2011_01/PEPogledi_God%20II_2011_Br%2001.Odluka o uslovima i naĉinu izdavanja i prodaje kratkoroĉnih hartija od vrednosti”. str.com/content/2558Odre%C4%91ivanje-cena-i-prinos-kratkoro%C4%8Dnih-finansijskih-instrumenata. Službeni glasnik RS 45/2011. Centralni registar HOV uknjižava te hartije i otvara emisione raĉune za NBS.) 6 NBS. odnosno emisiji odreĊuje se: visina iznosa na koji blagajniĉki zapis glasi.7. namena za koju se emituje zapis.rs 5 Koĉović J. od 21. http://www. Manje poznati investicioni instrumenti u bankarskom poslovanju. IO NBS br. ukupan iznos i nominalna vrednost na koju se emituje zapis.7 Odlukom o izdavanju. .nbs.) 6 . donosi pojedinaĉne odluke o izdavanju blagajniĉkih zapisa. http://www. Ekonomski horizonti. (datum pristupa 13.nbs.

crhov. Kupci blagajniĉkih zapisa na primarnom i na sekundarnom tržištu hartija od vrednosti mogu biti banke i druge finansijske organizacije. isplata i isknjižavanje blagajniĉkih zapisa. 9 Slika 2 Trgovanje blagajniĉkim zapisima NBS u 2011. 6. Banke ne mogu podneti blagajniĉke zapise na naplatu pre isteka roka njihovog dospeća..Seminarski rad: Blagajnički i komercijalni zapis – računovodstveni tretman 2. Trgovina blagajniĉkim zapisima može se obavljati zakljuĉno s radnim danom koji prethodi danu dospeća blagajniĉkih zapisa.1. Na osnovu odluke guvernera ili lica koje on ovlasti. ĉl. kao i kliring i saldiranje obaveza i potraživanja po osnovu transakcija s blagajniĉkim zapisima vrše se u skladu s propisima Centralnog registra.Odluka o uslovima i naĉinu izdavanja i prodaje kratkoroĉnih hartija od vrednosti“.8 i 10 7 . prenos sa emisionog na vlasniĉki raĉun. s tim što se blagajniĉki zapisi otkupljuju po kamatnoj stopi koju utvrĊuje guverner ili lice koje on ovlasti.rs 9 .7. u skladu sa odlukom kojom se ureĊuju uslovi i naĉin na koji Narodna banka Srbije sprovodi operacije na otvorenom tržištu. Na dan dospeća blagajniĉkih zapisa NBS njihovim zakonitim imaocima isplaćuje nominalnu vrednost naznaĉenu na blagajniĉkim zapisima. PRODAJA Narodna banka Srbije prodaje blagajniĉke zapise na aukcijama. Registracija emisije. Izvor: http://www.1. NBS može otkupiti blagajniĉke zapise i pre roka njihovog dospeća – u zavisnosti od tekućih monetarnih kretanja i stanja likvidnosti bankarskog sistema.

blagajniĉki zapis se može prenostiti putem indosamenta.tradeville. a prostom predajom (tradicijom) kada glasi na donosioca. Po definiciji komercijalni zapisi predstavljaju vid neosigurane hartije od vrednosti instrumenta duga. Standard & Poor's Corporations i Fitch Investor Service. kakve su Moody's Investor Service.12. Oni su predstavljali altemativu komercijalnim i industrijskim kreditima. Pri tome. Naravno. septembar 2009. nije se puno vodilo računa o bonitetu i stepenu zaduženosti emitenta. kada glasi na ime. PRENOS Kao i svaka druga hartija od vrednosti.2011.10 II. godine nije izvršila obaveze prema emitovanim komercijalnim zapisima u visini od 82 miliona USD. da bi ponovo oživeli početkom 60-ih godina. U svetskoj praksi nije bilo puno skandala sa ovim hartijama.knowledge-banks. sredstvo obezbeĊenja kredita.htm Tradepedia..Seminarski rad: Blagajnički i komercijalni zapis – računovodstveni tretman 3. U našoj zemlji komercijalni zapisi su predstavljali vrlo popularnu hartiju koju su emitovala preduzeća tokom 90-ih. Može se koristiti kao sredstvo plaćanja.rs/wikirs/Komercijalni_zapisi (datum pristupa 11.3 milijarde dolara. Vrlo brzo su stekli veliku popularnost. Početkom 2003. Komercijalni zapisi. kao takvi za investitore nose značajnu dozu rizika od neizvršenja obaveza. Donekle izuzetak može predstavljati slučaj Penn Central Transportation Company koja 1970. Posle sloma Njujorške berze i velike krize 30-ih godina dolazi do stagnacije u razvoju. godine Komisija za hartije od vrednosti je uvela novu proceduru evidentiranja emisije ovih hartija. pre svega povezani sa neizvršenjem obaveza.) 8 .11 10 11 http://www. Taj slučaj je predstavljao presedan nakon čega se krenulo u rejtingovanje ovih hartija od strane specijalizovanih kuta. uz obavezno pribavljanje mišljenja Centra za bonitet Narodne Banke Srbije. pa ih je vise od 4.000 firmi emitovalo u ukupnoj vrednosti od oko 1. KOMERCIJALNI ZAPIS ISTORIJAT Prvi komercijalni zapisi pojavili su se u SAD početkom 20-ih godina XX veka. kao zaloga i sl. http://tradepedia.org/poslovno_pravo_10_nfps_2_svi_02/lekcije/lekcija39. pa su nastajali različiti problemi. Cilj je bio da se zaštite investitori kroz dobijanje relevantnih informacija o emitentima ovih hartija. U ulozi emitenta se obično javljaju velike i poznate kompanije koje isplatu garantuju svojim imenom.

12 Sa aspekta njihovih emitenata.13 1.12. Komercijalni zapis. ove hartije predstavljaju relativno jeftinu zamenu za kratkorocne kredite banaka.cit. Koĉović J. odnosno naziv i sedište emitenta  firmu.komercijalni-zapis/i. odnosno oznaku da zapis glasi na donosioca  nominalnu vrednost na koju komercijalni zapis glasi  visinu kamatne stope  rok plaćanja nominalne vrednosti  mesto i datum emitovanja  oznaku serije sa kontolnim brojem  posebno prava iz komercijalnog zapisa 12 Alcons. koji su obiĉno velika. Istovemeno. . Sigurnost njihove naplate poĉiva na visokom bonitetu i kreditnom ugledu emitenata.co.) 13 Op. ELEMENTI KOMERCIJALNOG ZAPISA Komercijalni zapis sadrži sledeće bitne elemente:  oznaku da je to komercijalni zapis  firmu. odnosno ime i prebivalište kupca kada je kupac fiziĉko lice. takozvane blue-chip corporation). str. jun 2011. 84 9 . odnosno naziv i sedište kupca kada je kupac pravno lice. (datum pristupa 11. POJAM Komercijalni zapis ili papir (commercial paper – CP) je kratkoroĉna dužniĉka hartija od vrednosti ĉijom se prodajom prikupljaju kratkoroĉna novĉana sredstva. Jovović M.rs/recnik/id..html. Spadaju u hartije od vrednosti koje nisu garantovane ili osigurane nekom aktivom. Osnovni razlog emisije i korišćenja komercijalnih zapisa se sastoji u prednosti bržeg prikupljanja slobodnih sredstava.2011. odnosno gotovine ili finansiranje obrtnog kapitala. troškovi emisije komercijalnih zapisa su niži u odnosu na druge naĉine pribavljanja sredstava na finansijskom tržištu (tj. uspešna i poznata preduzeća (tzv. http://allcons. a istim se emitent obavezuje da će imaocu komercijalnog zapisa u roku dospeća platiti nominalnu vrednost oznaĉenu na njemu sa pripadajućom kamatom.Seminarski rad: Blagajnički i komercijalni zapis – računovodstveni tretman 1.2. emisiju akcija i dugoroĉnih obveznica)..

12. Jovanović M. Komercijalni zapisi na bazi aktive se najĉešće izdaju da bi se finansirale uplate ili druga sliĉna aktiva.SPE ) kompanije za posebne namene. Komercijalni zapis. banke i drugih finansijskih organizacija. Direktni komercijalni zapisi su oni koje izdavaoc prodaje direktno investitorima bez posrednika. donosi nadležni organ emitenta-izdavaoca komercijalnog zapisa.knowledgebanks. Postoje još neki oblici komercijalnih zapisa kao što je “Asset-backed commercial paper“ ili komercijalni zapisi na bazi aktive. društva.. zadruge i drugi oblici udruživanja sa statusom pravnog lica. 14 Knowledge Banks. namena za koju se izdaju. Predstavlja komercijalni zapis na bazi sekjuritizacije ili komercijalni zapis na bazi (finansijske) aktive.cit. str..htm .) 15 Op. osim NBS. Dilerske komercijalne zapise izdavaoc prodaje preko posrednika specijalizovanog za hartije od vrednosti. „ABCP“ je komercijalni zapis izdat od strane ili kompanije ili velike investicione institucije odnosno najĉešće banke kroz (special purpose vehicle-SPV ili special purpose entity . IZDAVAOCI Izdavaoci ovih instrumenata duga mogu biti preduzeća. VRSTE U uporednoj teoriji postoji klasifikacija komercijalnih zapisa na direktne komercijalne zapise i dilerske komercijalne zapise. u propisanoj formi i sa odreĊenom sadržinom.9 10 . Odluku o izdavanju komercijalnog zapisa. najĉešće su to finansijske institucije jer su im neophodni konstanti izvori sredstava kako bi omogućili dobavljanje zajmovnog potencijala svojim klijentima.15 3. http://www.Seminarski rad: Blagajnički i komercijalni zapis – računovodstveni tretman  faksimil potpisa ovlašćenog lica emitenta i peĉat emitenta14 2. oktobar 2011. odnosno druga pravna lica. Tom odlukom se utvrĊuje posebno: - ukupan iznos na koji se izdaju komercijalni zapisi.2011. (datum pristupa 11.org/poslovno_pravo_10_nfps_2_svi_02/lekcije/lekcija39. na propoisan naĉin.

. str. op.5 i 3. rok otplate.2011.8 18 Koĉović J. osiguravajuće kompanije. Komercijalni zapisi se vrlo ĉesto emituju sa rokovima koji su prethodno ugovoreni sa investitorima. naĉin obraĉunavanja visina kamatne stope.20 na meseĉnom nivou. emituju se po programu koji se dugoroĉno utvrĊuje.str. upisnicima komercijalnih zapisa Elektroprivrede Srbije mogu dati odreĊeni popusti pri potrošnji i plaćanju struje)16 Iako komercijalni zapisi predstavljaju kratkoroĉni investicioni instrument.Seminarski rad: Blagajnički i komercijalni zapis – računovodstveni tretman - visina na koju se izdaje komercijalni zapis. Rokovi dospeća komercijalnih zapisa u SAD iznose od 7 do 270 dana.cit. Emisija se najĉešće ostvaruje posredstvom brokersko-dilerskih kuća. radi obezbeĊenja likvidnosti u uslovima poremećaja u prilivima i odlivima sredstava. godine. koja može da ovlasti i upravu. investicioni fondovi i preduzeća. 85 19 Kamatica.cit. kako bi ih oni držali do dospeća.com/pojam/komercijalni-zapisi (datum pristupa 11. dok su u Sjedinjenim Državama ovi programi ĉesto vremenski otvoreni. Ekonomski horizonti. Jovanović M. ali najĉešće 30-35 dana. što za akcionarsko društvo predstavlja skupština. . 18 4. http://www. decembar 2011. KOMERCIJALNI ZAPISI KOJE IZDAJU PREDUZEĆA Ove dužniĉke papire najĉešće izdaju preduzeća u svrhu pribavljanja kratkoroĉnih sredstava.. sekundarna trgovina zapisima nije znaĉajnije razvijena.17 Kupci komercijalnih zapisa su obiĉno banke. to je obiĉno period od 3 fo 5 godina. Komercijalni zapis.19 16 Knowledge Banks. Jovović M. Kamatne stope koje nose komercijalni zapisi su na najvišem nivou od svih hartija kod nas i kreću se izmeĊu 0.kamatica.) 17 Op. što direktno zavisi od kredibiliteta i boniteta kompanije koja ih izdaje.htm (datum pristupa11.2011. Emisija komercijalnih zapisa najĉešće ima karakter kontinuirane serijske emisije zatvorenog tipa. Kod evropskih kompanija. plaćanje kamate i pogodnosti koje se daju imaocima-upisnicima komercijalnog zapisa (tako se. a reĊe putem direktnih plasmana. S obzirom na vrlo kratke rokove dospeća u praksi.12. Komercijalni zapisi.. na primer.1.org/poslovno_pravo_10_nfps_2_svi_02/lekcije/lekcija39.) 11 .knowledgebanks. Na tržištu novca Srbije komercijalni zapisi nisu prisutni u prometu od 2004.12. Organ nadležan za donošenje odluke o emisiji je organ upravljanja. penzijski fondovi. http://www.

Procedura izdavanja komercijalnih zapisa za privredna društva je jednostavnija. pri ĉemu se fiksira ukupna suma na koju će se izdati komercijalni zapisi. ako kupci tu robu plaćaju tim zapisima. obavezuju se da svoje proizvode imaocima komercijalnih zapisa prodaju uz popust.20 4. a banka od izdavaoca naplaćuje proviziju. prenos komercijalnih zapisa vrši se putem indosamenta. Pojedina privredna društva.21 20 21 http://www. privredno društvo ih može izdavati uz garanciju banke. u cilju privlaĉenja što više kupaca komercijalnih zapisa. Ako je privrednom društvu potrebno relativno mnogo kratkoroĉnih izvora finansiranja.rs/wikirs/Komercijalni_zapisi 12 . prenos se obavlja prostom predajom. a kada glase na donosioca. Da bi komercijalni zapisi bili privlaĉniji za kupce. PRENOS Kada glase na ime.scribd.com/doc/52848232/55/Robne-hartije-od-vrednosti http://tradepedia. jer njihovom prodajom privredno društvo dobija veliki broj sitnih kreditora koji su fiziĉka lica.Seminarski rad: Blagajnički i komercijalni zapis – računovodstveni tretman Emisijom ove vrste hartija preduzeća izgraĊuju sopstveni tržišni rejting i obezbeĊuju efikasniji pristup tržištu dugoroĉnog duga.tradeville. ono ih lakše obezbeĊuje izdavanjem komercijalnih zapisa.

Ako bi jaĉanje tržišta dužniĉkih hartija od vrednost i delimiĉno izazvalo smanjenje uloge kreditnih poslova komercijalnih banaka. Tržište dužniĉkih hartija od vrednosti u našoj zemlji je i dalje nerazvijeno. naprotiv. Zakon o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata omogućava Komisiji za HOV da odredi preciznije uslove koje emitenti moraju da ispune da bi emitovali dužniĉke hartije od vrednosti. obezbeĊenja emisije i druge kvalitataivne i kvantitativne zahteve. Sa druge strane. Srbija ima bankocentriĉni finansijski sistem: korporativni sektor najviše se oslanja na kredite banaka radi finansiranja ne samo razvojnih projekata već i tekućeg poslovanja. 13 . vodilo diversifikaciji bankarskog poslovanja. rejtinga. Iako pravila Beogradske berze sadrže detaljnije uslove za listing dužniĉkih hartija od vrednosti. sasvim sigurno bi podstaklo niz bankarskih uslužnih poslova i tako povoljno uticalo na razvoj investicionog bankarstva u Srbiji. Iako postojeći propisi nisu prepreka emitovanju jednostavnih dužniĉkih korporativnih hartija od vrednosti. Podsticanje finansiranja privrednih subjekata i lokalne samouprave emisijom dužniĉkih hartija nikako ne bi znaĉilo smanjivanje uloge banaka već bi. visine osnovnog kapitala. ali je trgovanje ovim hartijama gotovo nepostojeće. korisno bi bilo kada bi Komisija za HOV precizirala koji subjekti mogu emitovati dužniĉke hartije od vrednosti i postavila detaljnije zahteve u pogledu uspešnosti poslovanja emitenta. zakonodavac ili regulatorni organ bi trebalo da predvidi detaljnije uslove za emisiju korporativnih dužniĉkih hartija.Seminarski rad: Blagajnički i komercijalni zapis – računovodstveni tretman ZAKLJUĈAK Serijske dužniĉke hartije od vrednosti koje emituju privredna društva predviĊene su postojećim domaćim zakonodavstvom. Potrebno je vrme da naše finansijsko tržište istinski zaživi i pred pravo postavi zahteve za boljim zakonskim rešenjima.

http://www.com/content/2558-Odre%C4%91ivanje-cena-i-prinoskratkoro%C4%8Dnih-finansijskih-instrumenata (datum pristupa 13.2011. Komercijalni zapisi..12. CARIĆ S.Seminarski rad: Blagajnički i komercijalni zapis – računovodstveni tretman LITERATURA 1. oktobar 2011. KOĈOVIĆ J.2011.rs/wikirs/Komercijalni_zapisi (datum pristupa 11. http://allcons.nbs. SLUŽBENI GLASNIK RS 45/2011. http://www.juna 2011. Komercijalni zapisi. samostalni nedržavni univerzitet u Novom Sadu. Ekonomski horizonti..12.2011.co.2011. jun 2011. Knowledge Banks. decembar 2011. http://tradepedia. 2007. IO NBS br.htm (datum pristupa 11..12.html (datum pristupa 11.pd f (datum pristupa 10. Tradepedia. 2.com/pojam/komercijalni-zapisi (datum pristupa 11. oktobar 2011. Hartije od vrednosti kojima NBS sprovodi operacije na otvorenom tržištu i upravljanje rizicima.kamatica.pepogledi.) 11. Finansijski menadžment I.org/poslovno_pravo_10_nfps_2_svi_02/lekcije/lekcija39.rs/recnik/id.) 3. JOVOVIĆ M.2011.org/Arhiva/2011_01/PEPogledi_God%20II_2011_Br%2001.) 10. http://www.Odluka o uslovima i naĉinu izdavanja i prodaje kratkoroĉnih hartija od vrednosti”.12.: Bankarski poslovi i hartije od vrednosti. Blagajnički zapis. decembar 2011.com/doc/52848232/55/Robne-hartije-od-vrednosti (datum pristupa 11.12.52 : .singipedia.2011. Alcons.: Manje poznati investicioni instrumenti u bankarskom poslovanju.htm (datum pristupa 11.) 8. http://www.html (datum pristupa 11. Komercijalni zapis.) 7.knowledgebanks.2011.tradeville. http://www.rs/internet/latinica/30/30_4/30_4_2/30_4_2_1.) 4.12.. JOVANOVIĆ M.) 9. http://www.) 6.. Komercijalni zapis.12. Scribd. http://www. od 21.12.komercijalnizapis/i.12.scribd. NBS.knowledgebanks.. Kamatica. Privredna akademija.2011. septembar 2009.. . decembar 2010. 5.org/poslovno_pravo_10_nfps_2_svi_02/lekcije/lekcija39. Knowledge Banks..2011...) 14 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->