Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

SRIJEDA, 15. 8. 2012.

Godina LXVIII • Broj 23.588

Nermin Pe}anac, predsjednik Socijaldemokratske unije BiH

@ELJKO KOM[I] JE DOBRODO[AO U SDU
5. strana

Ministar vanjskih poslova BiH otputovao u Saudijsku Arabiju

LAGUMD@IJA U RADON^I]EVOJ CESNI?

8. strana

Foto: D`enan KRIJE[TORAC

DANAS PRILOG

U Istiklal d`amiji u Sarajevu sve~ano obilje`en Lejletul-kadr

No} kada su vjernici
najbli`i svom Stvoritelju
6. strana

BiH ve~eras protiv Latvije otvara kvalifikacije za Eurobasket

DILEME NEMA, IDEMO U SLOVENIJU
47. strana

U @I@I
Debata na konferenciji za novinare

2

srijeda, 15. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Po`ar aktivirao dijelove kasetnih

EKSPLOZIJE ODJE U BLIZINI KU]A
Stanovnici Ku`i}a su u pripravnosti i strahuju da se po`ar ne pro{iri na njihove ku}e, od kojih se neke nalaze samo nekoliko metara od {ume koja gori
U {umama zahva}enim po`arom u tuzlanskom naselju Ku`i}i, koje su udaljene dvjestotinjak metara od ku}a, u posljednja tri dana odjekuju eksplozije dijelova (zvon~i}i) kasetnih bombi, koje su ba~ene tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Stanovnici Ku`i}a su u pripravnosti i strahuju da se po`ar ne pro{iri na njihove ku}e, od kojih se neke nalaze samo nekoliko metara od {ume koja gori. Tako|er, stanovnici ovog mjesta su ogor~eni, jer i 17 godina nakon rata kasetne bombe nisu uklonjene i svakodnevno prijete ljudima.

Koordinacija ministara: Kako uvesti red?

Izdava~i najavili ka{njenje ud`benika
Konferencija za novinare u organizaciji Koordinacije ministara obrazovanja i nauke u FBiH (KMONFBiH) ju~er se pretvorila u javnu debatu izme|u federalne vlasti i izdava~a. Povod za konferenciju bilo je predstavljanje kona~nog izvje{taja o recenziranju rukopisa za ud`benike devetog razreda osnovne {kole, koji je usvojen u utorak na 13. sjednici KMNOFBiH, za kojeg federalna vlast tvrdi da }e, pored podizanja kvaliteta, bitno smanjiti cijenu ud`benika i na taj na~in doprinijeti smanjenju tro{kova u ku}nim bud`etima. S druge strane, izdava~i se protive novouspostavljenoj proceduri u oblasti ud`beni~ke politike tvrde}i da, zbog novih zakonskih rje{enja, ud`benici ne}e biti jeftiniji niti }e biti zavr{eni na vrijeme.

Foto: A. KAJMOVI]

Dok federalna vlast tvrdi da }e bitno smanjiti cijenu ud`benika, izdava~i se protive novim zakonskim rje{enjima
ju su na {estoj sjednici potpisom verifikovali svi ~lanovi KMNOFBiH, definisano je da se na konkursima za pribavljanje ud`benika odobrava samo jedan ud`benik za jedan predmet. - Na budu}im konkursima }e se odobravati jedan ud`benik za jedan predmet i jedan razred, koji je osvojio najve}i broj bodova, ali ne manji od 90 posto od maksimalnog broja mogu}ih bodova. Da podsjetim, prethodna granica bila je 80 posto. Tako|er, odobravanje jednog ud`benika }e smanjiti zbrku i probleme, kazao je Ma{i}. - Na ovakvu ud`beni~ku politiku `estoko su reagovali izdava~i, koji su se ju~er pojavili na konferenciji iako nisu bili zvani~no pozvani. Mo`da najzanimljiviji dio debate bio je nakon {to su izdava~i od ministra Ma{i}a tra`ili da im navede barem jednu dr`avu, ~lanicu EU, koja praktikuje politiku jedan ud`benik - jedan razred - jedan predmet. Ministar, me|utim, nije dao konkretan odgovor, ponavljaju}i da je predo~ena procedura nova, transparentnija, efikasnija...

Namjerne paljevine?
I vatrogasci su nemo}ni da zaustave vatru, jer se u {umama nalaze kasetne bombe, a put do naselja Ku`i}i je u izuzetno lo{em stanju. “Dr`imo to pod kontrolom koliko mo`emo. Zna~i, to je podru~je malo nezgodno zbog tih zaostalih neeksplodiranih ubojitih sredstava. Vi{e ne znamo kuda su sve ta~no rasuti tzv. zvon~i}i. To je razbacano po cijelom terenu. Stalno izlazimo na teren, gore na jednom dijelu de`uramo. Radimo i Husino. I tamo je po`ar. Poma`e nam Vodovod, nemamo svog vozila. Imamo samo dva vozila, a trenutno su tri ekipe na terenu” kazao nam je ,

Uzani put ote`ava pristup

Vatra se smiruje
Po`ar u rejonu Gostun u op{tini Novo Gora`de smirio se tokom no}i, saop{teno je iz Uprave Civilne za{tite Republike Srpske. Plamen na po`ari{tu nije visok, a vatra se nalazi na 80 do 100 metara od povratni~kih ku}a. Po`ar se {iri na jugoisto~nu stranu od Kule, ali na tom dijelu nema objekata, javila je Srna. Po`ari u [ipovu u rejonu Crni vrh, Trebinju na Trebinjskim brdima, u Bile}i u rejonu Zvijerina, u Gacku na potezu Fojnica - Domrake - Ravni i Nevesinju u oblasti Trusina i dalje su aktivni, a stanje na po`ari{tima se prati. Po`ari su slabijeg intenziteta, a ljudi i objekti nisu ugro`eni.

Previsoka cijena
- S obzirom na to da je dosada{nja ud`beni~ka politika u FBiH bila optere}ena mnogobrojnim propustima i nedore~enostima, koji su omogu}avali zbrku na tr`i{tu, zbrku kod djece i roditelja, neopravdano visoku cijenu ud`benika, mnogobrojne gre{ke u odabranim ud`benicima i neopravdano veliki broj odobrenih ud`benika, koji je osiguravao opstanak i ud`benicima koji to svojim kvalitetom nisu zaslu`ili, KMNOFBiH je uspostavio potpuno novu, transparentniju, efikasniju i kvalitetniju proceduru izrade, odabira i odobravanja ud`benika za osnovnu {kolu, stoji u dijelu saop{tenja koje potpisuje KMNOFBiH. Prema rije~ima Damira Ma{i}a, predsjedavaju}eg KMNOFBiH i federalnog ministra obrazovanja i nauke, na 13 sjednica Koordinacije, koliko ih je do sada odr`ano, izmijenjen je cijeli set pravnih akata koji su regulisali ovu oblast. Odlukom o postupku pripremanja i odobravanja ud`benika, radnih ud`benika i drugih nastavnih sredstava za osnovne i srednje {kole, ko-

Monopolisti~ka praksa
- Sli~no je bilo i nakon {to su izdava~i i novinari tra`ili od Ma{i}a da im objasni na koji na~in se, zapravo, {titi konkurencija, ako se nastavnike/ce dovede u situaciju da im recenzentski timovi odrede samo jednu knjigu za jedan predmet? Izdava~i su odlu~no iznijeli stav da je ovakva praksa monopolisti~ka, jer omogu}uje izdava~ima da, nakon {to recenzentski timovi odobre odre|eni ud`benik, formiraju cijenu po slobodnoj volji. Izdava~i tvrde da federalne vlasti nemaju nikakve mehanizme da bi takve stvari sprije~ile. - Federalne vlasti ostale su pri stajali{tu da }e ud`benici biti jeftiniji, kvalitetniji i na vrijeme, dok su izdava~i ostali pri tvrdnji da ud`benici ne}e biti jeftiniji i da }e kasniti.
D. MOCNAJ

V I J E S T I

SULEJMAN TIHI]

Vukovar i Srebrenica simboli najve}eg stradanja
Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) i dopredsjedavaju}i Doma naroda Bosne i Hercegovine Sulejman Tihi} obilje`io je ju~er u Vukovaru i Nemetinu 20. godi{njicu od izlaska iz srpskih koncentracionih logora, prenosi Fena. U organizaciji Hrvatskog dru{tva srpskih koncentracionih logora u Vukovaru je odr`ana sve~ana akademija kojoj su, pored ~lanova dru{tva, njihovih porodica, predstavnika grada Vukovara i branilaca Vukovara, prisustvovala i izaslanstva predsjednika i premijera te Vlade i Sabora Republike Hrvatske, saop}eno je iz SDA. Tihi} je u obra}anju na sve~anoj akademiji rekao da treba obilje`avati i pamtiti ovakve i sli~ne godi{njice da se zlo ne bi zaboravilo i da se nikada ne bi ponovilo. Istaknuo je neophodnost procesuiranja svih ratnih zlo~ina i zlo~inaca, te kako treba insistirati na potra zi za nestalima. Pozvao je na suradnju Vukovara i Srebrenice, kao dva simbola najve}eg stradanja

i zlo~ina u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Obilje`avanje je nastavljeno obilaskom mjesta razmjene u Nemetinu gdje se Tihi} susreo sa svojim biv{im supatnicima, zato~enicima srpskih koncentracionih logora, te su se zajedno prisjetili te{kih dana i trenutaka. Predsjednik SDA je bio zato~en u pet koncentracionih logora - u Bosanskom [amcu, Br~kom, Batajnici u Beogradu, Batkovi}u kod Bijeljine i Sremskoj Mitrovici. Tako|er, predsjednik Tihi} se susreo i sa Tomislavom Purdom, saop}eno je iz Slu`be za odnose s javno{}u SDA.

OSLOBO\ENJE srijeda, 15. august/kolovoz 2012.

U @I@I

3

EKUJU

bombi u Tuzli

Vatra se opasno primakla naselju Ku`i}i

Civilna za{tita ne zna {ta je u {umi
Prema rije~ima Seada Mustajba{i}a, stru~nog saradnika za mjere za{tite od po`ara, evakuaciju i zbrinjavanje Op}inskog {taba Civilne za{tite Tuzla, do sada nije bilo nikakvih podataka da se u {umama kod Ku`i}a nalaze minsko-eksplozivna sredstva. “Ne znamo ni mi ta~no {ta je. Policija ka`e da je mogu}e da su gra|ani odlagali minsko-eksplozivna sredstva u {umu, da ih nisu predavali. Ne znamo o ~emu se radi - da li su bombe, da li su zvon~i}i od kasetnih bombi? Zvon~i}i slasplozije mogu nastaviti. Oni ka`u da je pod kontrolom, a ovo jo{ nije pod kontrolom. Tako su i sino} rekli, pa su imali intervenciju u pola jedan. I te{ko je sa ovim putem. Vatrogasci su rekli neka gori {ta ho}e, oni ne}e dolaziti vi{e ovim putem jer put ni~emu ne valja. To moram re}i. Jasmin Imamovi}, na~elnik Tuzle, izjavljuje da je sve odra|eno, a pola posla nije odra|eno” ispri~ao nam je , Smajlovi}, navode}i da u ovom mjestu `ivi dosta djece, te da stanovnici strahuju da im se ne{to ne desi. nju, a rasvjeta jo{ nije ura|ena. Na podru~ju Konjica na ga{enju po`ara i ju~er je anga`ovan helikopter Oru`anih snaga BiH, 30 vojnika pru`a pomo}, a jo{ bije eksplodiraju, a bile su dvije ili tri velike eksplozije. Obavijestili smo na{u kontradiverzionu za{titu. Trenutno ne smije niko dolje da u|e”, kazao nam je Mustajba{i}, dodaju}i da u Civilnoj za{titi nisu znali da se eksplozivne naprave nalaze u {umi dok po`ar nije zahvatio nisko rastinje. “Policija je bila i pretpostavljaju da ima dosta stvari koje su gra|ani odbacivali. Mo`da ima i metaka i municije, pa ~ak i sprejeva koji mogu eksplodirati”, rekao je Mustajba{i}. voz ljudstva, javila je Srna. Od 7. do 13. avgusta helikopteri OSBiH tipa Mi-8 anga`ovani su 21 put, obavili su ukupno 34 sata leta i izbacili ukupno 342.000 litapo`ara na nekoliko lokacija u op}inama Livno, Tomislav-Grad, Mostar i Konjic. Mi nis tar stvo na vo di da je OSBiH prihvatio sve zahtjeve civilnih struktura za pomo} i tako pokazao solidarnost i spremnost za pomo} u za{titi imovine i materijalnih dobara. Zbog aktivnih po`ara na podru~ju Konjica preksino} i ju~er ujutro bilo je kriti~no, ali se situacija smiruje. Aktivni po`ari iznad sela Spiljani i Ljuta od ju~er su pod kontrolom. Stanovnici Spiljana preksino} su bili u panici, ali se po`ar nije spustio u naselje. Glavno izvori{te u Ljutoj kojim se vodom snabdijeva Konjic nije trenutno ugro`eno.
Samir KARI]

Bekir Smajlovi}: Ni{ta nije pod kontrolom

Senad Ahmetagi}, zamjenik komandira Profesionalne vatrogasne brigade Tuzla. Prema njegovim rije~ima, vatrogasci ne bje`e od posla, ali je situacija u Ku`i}ima komplikovana, te moraju brinuti za sigurnost svojih zaposlenika. “Izgleda da ima namjernih paljevina. Ju~er je jedan ~ovjek vidio neku djecu da ne{to pale” rekao , nam je Ahmetagi}. S druge strane, stanovnici Ku`i}a su ogor~eni na op}insku vlast, deminere, ali i na neodgovorne gra|ane koji pale {umu. Bakir Smajlovi}, koji sa suprugom i dvoje djece `ivi tek nekoliko metara od {ume, kazao je da je posljednjih dana ~uo ve} 15 eksplozija. “Zabrinuti smo jer se po`ar i ek-

HELIKOPTERI IZNAD KONJICA Na podru~ju Konjica na ga{enju po`ara i ju~er je anga`ovan helikopter Oru`anih snaga BiH, 30 vojnika pru`a pomo}, a jo{ 30 ih se nalazi u pripravnosti u slu~aju potrebe ga{enja po`ara u Tomislav-Gradu
30 ih se nalazi u pripravnosti u slu~aju potrebe ga{enja po`ara u Tomislav-Gradu, saop{teno je iz Ministarstva odbrane BiH. Pomo} je pru`ena i anga`ovanjem jedne cisterne za ga{enje po`ara, te vozilima DAF za prera vode na po`arom zahva}enim terenima. U saop{tenju se navodi da je i oko 150 pripadnika OSBiH bilo anga`ovano ili su bili u pripravnosti na pru`anju pomo}i civilnim strukturama na ga{enju

I dalje gori u Hercegovini
Kako su nam ispri~ali stanovnici Ku`i}a, op}inska vlast godinama ignori{e ovo mjesto, u kojem je put u katastrofalnom sta-

EVROPSKA UNIJA

GLASA]U ZA SREBRENICU

Tro{enje novca u NVO pod kontrolom
Nadgledanje tro{enja sredstava u nevladinim organizacijama (NVO) u Evropskoj uniji mo`e biti ra|eno na druga~iji na~in u svakoj od 27 zemalja. Nevladin sektor mogu finansirati Evropska unija, lokalne i nacionalne vlade, privatni donatori, a svaki od donatora mo`e primijeniti ra zli~itu vrstu nadzora. Osim toga, pravni sistemi zemalja ~lanica Evropske unije su ra zli~iti, ka zala je u izjavi za Fenu {efica Odjela za dru{tveni razvoj, civilno dru{tvo i prekograni~nu saradnju Delegacije Evropske unije u BiH Natalia Dianiskova. Govore}i konkretno o BiH, ona ka`e i da se projekti nevladinih organizacija u BiH koje finansira Evropska unija prate, ocjenjuju i revidiraju na detaljan na~in, u skladu s Regulacijom EU o finansiranju, Regulacijom pretpristupnog programa IPA, kao i prema drugim pravilima i pravnoj ste~evini EU.

Na spiskovima Srbi koji su odselili
Gra|an ska ini ci ja ti va Gla sa }u za Srebrenicu je, analiziraju}i podatke o broju bira~a prije po~etka kampanje preregistracije povratnika u op}inu Srebrenica za predstoje}e lokalne izbore, uo~ila niz nepravilnosti u centralnom bira~kom spisku za podru~je op}ine, i to veliki broj Srba koji ve} du`e ne borave na podru~ju op}ine Srebrenica pa i teritoriji BiH, javlja Fena. Na ime, ve li ki broj gra|ana srpske na ci onal nos ti ko ji je za vri je me iz bje gli {tva `i vio u Sre bre ni ci jo{ po sje du je li ~ne do ku men te i nala zi se na bira~kom spisku u istoj op}ini iako ve} du `e ne bo ravi na po dru ~ju op}i ne, sao p}e no je iz Gra|an ske ini ci ja ti ve Gla sa }u za Sre bre ni cu. Gra|anska inicijativa Glasa}u za Srebrenicu je ovih dana utvrdila da je znatan broj takvih osoba jedno vrijeme boravio u izbjegli~kim centrima

Tako|er, ka`e Dianiskova, radi se na obuci op}inskih slu`benika kako bi pravilno mogli da nadgledaju implementaciju projekata nevladinih organizacija. LOD projekt je ve} implementiran u 29 op}ina u BiH, a nove op}ine }e uskoro biti uklju~ene u ovaj projekt. “To je na~in na koji Evropska unija pazi da op}ine u BiH (koje godi{nje raspore|uju 30 miliona eura za NVO) nau~e kako da prate implementaciju i isplatu sredstava u nevladinim organizacijama”, napominje Dianiskova.

i ku}ama Bo{njaka u Srebrenici, a da su te ku}e odavno vra}ene prijeratnim vlasnicima, a izbjegli~ki centri rasformirani. Inicijativa Glasa}u za Srebrenicu tra`i od CIKa da, kao {to je u ro ku od 24 sa ta od po ~et ka kam pa nje Gla sa }u za Sre bre ni cu na lo `io MUP-u RS-a provje ru novo pri jav lje nih Sre bre ni ~a na ne srpske na ci onal nos ti, na is ti na ~in - kona~no revidira spisak srpskih izbjeglica koje ve} dugi niz godina ne `ive na prostoru op}ine Sre bre ni ca.

4

DOGA\AJI

srijeda, 15. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Katoli~ku crkvu `ele i fizi~ki iskorijeniti iz Posavine i Republike Srpske

Zahtjevi za ratnu od{tetu

Protiv RS-a ve} 97 kolektivnih tu`bi
Odluka Vlade Republike Srpske da se porodici Murata Badi}a od{teta isplati u novcu ima neprocjenjivo zna~enje za `rtve rata u Bosni i Hercegovini
Od izjava koje svakodnevno uzimaju saradnici iz njegovog tima, a koje su svojevrsna svjedo~enja sarajevskog ratnog u`asa, advokat Esad Hrva~i} namjerava publikovati knjigu. “Bit }e to doprinos autenti~nom osvjetljavanju onoga {to se de{avalo u opkoljenom Sarajevu” obja{njava Hrva~i}, zastu, pnik sarajevskih civilnih `rtava rata protiv Republike Srpske, a odnedavno i drugih gra|ana Sarajeva koji `ele makar djelomi~nu materijalnu satisfakciju za sve ono {to su pretrpjeli u zato ~e nom gra du od 1992. do 1996. godine.

Franjo Komarica,
banjolu~ki biskup

Esad Hrva~i}: Knjiga svjedo~anstava

DOBAR LO[
STRANKA DIJASPORE

ZAO

Mo`da je (malo) pateti~an, kao {to, uostalom, patriotizam i zna biti, Edin Osman~evi}, predsjednik Stranke dijaspore BiH, kada tvrdi kako neizlazak na izbore zna~i - izdaju. S pravom - i bez patetike - upozorava, me|utim, na Izborni zakon koji je doista diskriminiraju}i prema dijaspori.

JAKOB FINCI
Nisu velika o~ekivanja predsjednika Jevrejske zajednice u BiH glede provedbe presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu u slu~aju Sejdi} - Finci. Nije, dodu{e, jedini. Ali, {ta i o~ekivati od dr`ave u kojoj se ne zna ko je vlast, a ko opozicija?!

Saradnja s udru`enjima
“Sve radimo u najbli`oj saradnji s udru`enjima C@R i Udru`enjem gra|ana opkoljenog Sarajeva U`as” isti~e Hrva~i}. , Do sada je u procesu i po prvoj i po drugoj osnovi 97 tu`bi. Svaka je u raznoj fazi postupka: “O~ekujem uskoro desetak presuda Op}inskog suda u Sarajevu. [to se ti~e tu`bi koje obuhvataju civilne `rtve rata, do sada se 1.500 ljudi odlu~ilo tu`iti RS. U svakoj od tu`bi ima po trideset tu`itelja” govori Hrva~i}, ,

napominju}i da su tu`itelji indirektne `rtve, pa nema vje{ta~enja. Samo se uzimaju izjave o stradanju srodnika. “Ve} smo ispitali vi{e od 300 ljudi” napominje Hrva~i}, obja, {njavaju}i da su upravo sadr`aji tih svjedo~enja, ali i veliko zadovoljstvo onih koji su prvi put imali priliku nekome ispri~ati o ne~ijoj pogibiji, njemu i dali ideju o publiciranju knjige: “Nevjerovatno je {ta sve ovi ljudi znaju, a niko ih, nikada, ni za {ta o tome nije pitao. Oni i to smatraju vrstom vlastite zadovolj{tine, jer istina ne}e biti pokopana zajedno sa njima” , ka`e advokat, u ~ijoj kancelariji radi pet osoba, ali je na cijelom projektu anga`ovano vi{e saradnika.

Spr`io tri kopir-aparata
“Samo jedna od tih tu`bi ima vi{e od hiljadu stranica. Te{ko je i zamisliti koliko dokumenata moramo obraditi, kopirati. Do sada sam spr`io tri kopir-aparata” govori Hara~i}, napominju, }i da je u po~etku nailazio na neshvatanja: “Prvo morate uzeti u obzir ko su ljudi koje zastupam. To nisu
Foto: Didier TORCHE

D@ENANA HAD@IMAHMUTOVI]
Predsjednica Udru`enja za za{titu `iranata u Oslobo|enju je jo{ jedanput upozorila na nu`nost dono{enja zakona kojim }e brojni prevareni `iranti prestati biti robovi familije, prijatelja(?) i kom{ija. Za neke je, na`alost, kasno, jer su izvr{ili samoubistvo zbog tu|eg duga.

oni koji imaju para, nego oni koji su u svemu zapostavljeni, poni`eni, koji ~esto nemaju ni za ru~ak, kamoli za sudske tro{kove. Doista je trebalo biti entuzijasta, pa u}i u saradnju sa njima. No, i mnogi od mojih kolega su mislili da nema ni{ta od presude, ali kada je 16. jula ove godine prva presuda izre~e na, u{u tje li su se” ka zu je , Hrva~i}. Prema toj presudi, Op}inski sud u Sarajevu za 30 tu`itelja, a za 13 poginulih, odredio je na ime nematerijalne {tete isplatu od 12 do 20 hiljada maraka. “Mi smo se `alili zbog neobra~unatih kamata, a `alit }e se i Pravo branila{tvo RS-a” ka`e , Hrva~i}, koji je i potencijalni advokat svakog Sarajlije za nadoknadu u ratu pretrpljene du{evne i fizi~ke boli, straha, naru{enosti i invalidnosti. Do sada, po ovoj osnovi, oko 1.200 osoba tu`i RS, u okviru 47 tu`bi. “Odluka Vlade RS-a da se porodici Murata Badi}a uplati tra`enih 36.000 KM u novcu, samo je dodatni stimulans da na{ rad ima smisla” ka`e Hrva~i}. ,
E. KAMENICA

VLADA RS-a
Vlada manjeg entiteta donijela je odluku da familiji Murata Badi}a, preminulog nakon kamenovanja za vrijeme postavljanja temeljca za banjolu~ku Ferhadiju d`amiju, isplati nov~anu naknadu. Nije, u ovom slu~aju, va`an novac - satisfakcija je, zapravo, prihvatanje odgovornosti za zlo~in.

Aktivno starenje

VIJEST U OBJEKTIVU

VIJEST U

BROJU

ljudi pro{le godine je obuhvatila unutra{nja migracija u Republici Srpskoj po podacima Zavoda za statistiku RS-a.

13.788

Povodom obilje`avanja Me|unarodnog dana omladine ju~er je u Parku prijateljstva na Dobrinji V kroz dru{tvene igre i razgovor promovisana godina aktivnog starenja i me|ugeneracijske saradnje. Cilj ovog projekta je animiranje starijih osoba da sudjeluju u projektima od lokalnog zna~aja radi preno{enja vje{tina i iskustava mladim ljudima. Projekt realizira Op}ina Novi Grad Sarajevo u saradnji sa Centrom za okoli{no odr`ivi ra zvoj, Udru`enjem penzionera Novi Grad, Savjetodavnim odborom mladih op}inskih na~elnika, te volonterima.

OSLOBO\ENJE srijeda, 15. august/kolovoz 2012.

INTERVJU

5

Nermin Pe}anac, predsjednik Socijaldemokratske unije BiH

Vi{e se za dva dana u BiH ukrade nego {to ko{taju izbori. Nije skupo krasti dr`avu, a skupo je raspisati prijevremene izbore, isti~e Pe}anac
Razgovarao: Safet HUREMOVI]

KOM[I] JE DOBRODO[AO U SDU
(Ne)vladini savjetnici
sleno na nivou cijele Elektroprivrede. • Ljudi se stalno zapo{ljavaju u dr`avne institucije i preduze}a, za{to je to neobi~no? - Jeste li ikada vidjeli konkurs za Elektroprivredu? U Elektrodistribuciji Sarajevo zaposleno je 35 ljudi, od toga tri montera, a ostalo kancelarijski radnici. Mislim da }e ove stranke koje su na vlasti u oktobru dobiti fakturu za neispunjena obe}anja i la`ne izjave koje su dali pred op}e izbore. Oni }e biti ka`njeni od glasa~a na lokalnim izborima jer poni`avaju ljude bje`anjem od rje{avanja pravih problema. Samo gledaju ko }e s kime, gdje, u koju fotelju, a gdje }e obi~an gra|anin, toga nema nigdje. Ne mogu opravdati ni~im svoj nerad dvije godine. Zaposlili su samo svoje najbli`e i familiju. Nik{i} je zaposlio brata, Lijanovi} i HSP svoje, Lipova~a oca povukao iz penzije i postavio na mjesto v.d. direktora Elektrodistribucije u Biha}u. • Kakvo je Va{e mi{ljenje o novoj koaliciji na dr`avnom i federalnom nivou? - Nekad je u SDP-u bilo pravilo da ne smijete u koaliciju sa SDS-om, HDZ-om i SDA. Sad se mo`e sa svima. Nije nam kratka pamet. Prije platforme Zlatko Lagumd`ija nudio je Mladenu Bosi}u mjesto ministra vanjskih poslova. Oni smatraju da je BiH njihov izborni plijen. Jedan drugom daju, tale, donose, oduzimaju. U pola mandata SDP mijenja partnera i pokazuje koliko ne vlada situacijom. Kako vjerovati nekome ko vas dvije godine ubje|uje da su HSP i Lijanovi}i pravi partneri i da to nije raspodjela fotelja, a onda nas poslije dvije godine za 15 dana `ele ubijediti da je SDA lopovska, kriminalna i sli~no. • [ta je onda rje{enje za izlazak iz krize? - Prijevremeni izbori. Do{li smo u situaciju da je najbolje da ako ve} ima neka parlamentarna ve}ina, a SDU }e im se pridru`iti u tome, raspuste parlament. I onda je logi~an slijed raspisivanje izbora. Hajde da vidimo sve one koji se zala`u za gra|anina, ~ovjeka, radnike... Smiju li pristati na to? Taj ma~ koji se zove prijevremeni izbori nad glavom ovih koji su na vlasti je njihova no}na mora. Ako neko ne voli rije~i, a voli cifre, evo zbog ~ega nam trebaju prijevremeni izbori. Oni nam trebaju jer je u BiH 690.000 zaposlenih, a 545.000 nezaposlenih. U BiH 600.000 ljudi `ivi ispod generalne linije siroma{tva, 20.000 ljudi `ivi u uslovima ekstremnog siroma{tva. Svaki peti gra|anin BiH `ivi od tri marke dnevno, plate dr`avnih poslanika i delegata su do osam puta ve}e od prosje~nih primanja 70 posto stanovnika. Ako za ovo ne trebaju prijevremeni izbori, onda ne znam {ta treba. Ja nisam mazohista i ne mrzim sebe toliko da treba jo{ dvije godine da ~ekam i vidim ho}e li neko na}i ve}inu ili ne, ko }e biti ministar ovdje ili tamo. Na kraju krajeva, mo`da ja nisam u pravu, mo`da ovih 545.000 ljudi vole {to su nezaposleni. Mo`da ovih 20.000 vole {to `ive u ekstremnom siroma{tvu, ali treba im omogu}iti da se pitaju i iza|u na izbore i da ka`u, Nermine i SDU, vi niste u pravu, nama je dobro. • Ali, stranke iz vlasti ka`u da za izbore nema novca. Kako na}i novac? - Vi{e se za dva dana u BiH ukrade nego {to ko{taju izbori. Nije skupo krasti dr`avu, a skupo je raspisati prijevremene izbore. Pa znamo koliko se ukrade para u sekundi i kad se to pomno`i, vidjet }ete da je najjeftinije raspisati izbore. Ako ne bude vanrednih izbora, ove preostale dvije godine }e biti kao i prethodne. Gubljenje vremena. • Koji je Va{ komentar SDP-ovog i HDZovog prijedloga ustavnih promjena? - Ono {to su HDZ i SDP napravili oko implementacije presude Sejdi} - Finci je sve drugo osim implementacije te presude u pravom smislu. SDU je iza{ao sa svojim prijedlogom, javno smo ga objavili i mislimo da ne smije biti nikakve diskriminacije kod glasanja. Niko mi ne smije osporiti pravo da biram i budem biran. Za{to neko ko je Srbin i `ivi u Federaciji ne mo`e biti kandidat za predsjednika RS-a i obrnuto. Na`alost, i ovu odluku su poku{ali iskoristiti u dnevnopoliti~ke svrhe.

• Kako komentari{ete trenutnu politi~ku situaciju u BiH? - BiH se nalazi u najte`oj politi~koj situaciji nakon rata. Radi se na direktnom naru{avanju ustavnog poretka zemlje. U tome u~estvuju svi, pa i oni koji sebe nazivaju me|unarodnom zajednicom, ali sa razli~itim motivima i sredstvima. SNSD sa predsjednikom Miloradom Dodikom svakodnevno vrlo konkretnim potezima ostvaruje svoj glavni strate{ki cilj, disoluciju BiH. Svim sredstvima se ru{i sve {to je BiH. Vlast u FBiH potpuno je nesposobna, nekad naivna i smije{na. Konstrukcija, rekonstrukcija, pa opet rekonstrukcija rekonstruisanog, podjela fotelja, pljuvanje onih koji nisu njihovi, svakodnevna su aktivnost vode}ih stranaka u FBiH, kojom `ele skrenuti pa`nju sa katastrofalnog ekonomskog stanja gra|ana BiH. Svakog dana nam {alju vrlo jasnu poruku, ili }e biti vlasti kakvu ho}e ili je ne}e biti nikako. A vlasti uop}e nema. • Na osnovu ~ega ka`ete nema vlasti, ostvarenih rezultata? - Vlast je napravila jednu dobru stvar za sebe, amortizovali su nevladin sektor. Dobar dio ljudi iz tog sektora je pre{ao na mjesta pomo}nika i savjetnika ministara. Sindikat je bez slike i tona. Ako su ikada imali razlog da djeluju protiv vlasti, imaju sada. Ali, rukovodstvo sindikata koje je potpisalo sporazum o saradnji sa politi~kim strankama - {uti. Ono {to su im stranke obe}ale nisu ispo{tovale. O pravima radnika vi{e niko ne govori, pa ni sindikat. A radnici svakodnevno {trajkuju i prijete samospaljivanjem. • Gra|ani su nezadovoljni, novca je sve manje, a cijene sve ve}e. - Govorimo o plinu i struji, a imamo Vije}e ministara koje ima katastrofalne rezultate. I pored toga, nabavlja se vozni park, vidimo tro{kove reprezentacije. Imamo raskala{enu vlast i sve siroma{nije i siroma{nije gra|ane. Ova vlast je u pola godine ve} dva puta poskupila plin i jednom struju. Samo treba istra`iti i vidjeti {ta je obe}avano prije izbora, odnosno kad su bili opozicija. Sad rade ne kao prija{nja vlast, ve} dva puta gore. Gdje je transparentnost pri zapo{ljavanju u Elektroprivredi? Prema na{im informacijama, oko 200 ljudi je u nepunu godinu zapo-

Kom{i}ev put
Ovakvom odlukom cementiraju postoje}e stanje i prave presedan da se u Federaciji zagovara izbor dva ~lana Predsjedni{tva iz Parlamenta. Prije godinu neke stranke iz vlasti su zagovarale zatvorene liste. To su stranke koje se nazivaju demokratskim. Ne mo`e BiH voditi jedna stranka koja unutar sebe nije demokratska, a ove koje su na vlasti nisu demokratske, ve} liderske. Jedan ili dva ~ovjeka odlu~uju o svemu i oni model vo|enja stranke `ele prenijeti na BiH. I to je razlog za ovakvu situaciju u BiH. • Kom{i} je napustio SDP zbog odluke o presudi Sejdi} - Finci. - SDP je napustio principe socijaldemokratije. Zbog toga ljudi i napu{taju partiju. U SDPu je stvoren mehanizam kako se obra~unati sa ljudima koji druga~ije misle. To vi{e nije unu-

tra{nja stvar SDP-a jer su na vlasti i tu vladavinu `ele prenijeti na dr`avu. Onda imam pravo da to komentari{em. Trijumfalno su iza{li nakon izbora i to je trebala da bude obaveza i odgovornost, a ne pravo. Izjave na kraju, sretan put @eljku Kom{i}u su pitanje ku}nog odgoja. @eljko je ~ovjek koji je dobio najvi{e glasova i mo`ete ga voljeti ili ne, ali mora se cijeniti rezultat. • Mnoge stranke otvorile su vrata Kom{i}u, me|u kojima je i SDU. - @eljko je socijaldemokrata i {to se mene ti~e, po{tova}u svaku njegovu odluku. Volio bih da do|e, ali on }e donijeti odluku o daljem politi~kom anga`manu i ja mu `elim sre}u kako god da odlu~i. Naravno da ima slabih ta~aka kao i svi mi, ali ono {to je bitno jeste da je dokazao i pokazao da je patriota i da nije sklon kriminalu.

TAKORE]I... HARMONIJA
U~esnici Trke za svjetsku harmoniju (World Harmony Run) stigli su u Biha} gdje ih je do~ekao predsjedavaju}i Op}inskog vije}a @eljko Mirkovi}. Svoj put, prenose}i poruku mira, nastavili su ju~er prema Hrvatskoj, a sa Gradskog trga ispratili su ih brojni gra|ani predvo|eni op}inskim na~elnikom Albinom Musli}em, javlja Fena. Ova trka promovira me|unarodno prijateljstvo i ra zumijevanje, a osnovao ju je duhovni u~itelj Sri Chinmoy 1976. godine. Simbol trke je baklja, koja se predaje iz ruke u ruku, a svake godine pre|e gotovo 70.000 kilometara kroz vi{e od 100 zemalja i 2.000 gradova.

Foto:[. SULTANOVI]

6

DOGA\AJI
VIJESTI

srijeda, 15. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

U Istiklal d`amiji u Sarajevu sve~ano obilje`en Lejletul-kadr
Brisanje grijeha
Za no} Lejletul-kadr se vjeruje da je skrivena u zadnjih deset dana mjeseca ramazana, ali prema rasprostranjenom mi{ljenju, to je 27. no} ramazana. U ovoj no}i se spustio Kur’an, a tako|er postoji i istoimena sura koja govori o vrijednosti ove no}i. U suri “Kadr” koja se sastoji od pet ajeta, ka`e se da je ova no} vrijednija od hiljadu mjeseci u kojima nema ove no}i. Ova no} je veoma va`na za muslimane koji vjeruju da se u no}i Lejletul-kadra bri{u grijesi ukoliko se no} provede u ibadetu. U no}i kada se po islamskom vjerovanju, meleci spu{taju na zemlju, vjernici se mole do duboko u no}.

Po~inju radovi na putu Prnjavor - Doboj
Premijer Republike Srpske Aleksandar D`ombi} odr`ao je ju~er u Banjoj Luci radno-konsultativni sastanak s ministrima u Vladi RS-a na kojem je razgovarano o trenutnoj ekonomskoj i privrednoj situaciji, te o postoje}im i budu}im Vladinim privrednim projektima. Vladin Biro za odnose s javno{}u saop}io je da je ministar saobra}aja i veza Nedeljko ^ubrilovi} obavijestio premijera da bi radovi na dionici puta od Prnjavora do Doboja mogli po~eti krajem augusta ili po~etkom septembra, nakon {to je Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) dala saglasnost za izbor najpovoljnije finansijske ponude za izvo|enje radova.
Foto: D`enan KRIJE[TORAC

Vjernici do zore proveli u molitvama i dovama

No} kada su vjernici
najbli`i svom Stvoritelju
Lejletul-kadr je no} objave Kur’ana, posljednje Allahove d`. {. objave vjerovjesniku Muhammedu a.s., no} vrijednija od hiljadu mjeseci
Centralnoj sve~anosti povodom mubarek no}i Lejletul-kadr koja je odr`ana sino} u Istiklal d`amiji na Otoci u Sarajevu prisustvovao je veliki broj vjernika. D`amija je bila prepuna i starih i mladih, ali i djece koja su s posebnom rado{}u do~ekala ovu je dnu od naj va `ni jih no }i u islamskom kalendaru. imam Med`lisa IZ Sarajevo koji je odr`ao predavanje. Prou~en je i tevhid i dova, a vjernici su u milosti no}i kroz ibadet i u~enje Kur’ana ostali do ranih jutarnjih sati. Abdulgafar Veli}, imam Istiklal d`amije podsjetio je da je ovo no} objave Kur’ana, posljednje Allahove d`. {. objave vjerovjesniku Muhammedu a.s. Lejletulkadr je, kako je kazao, vrhunac ibadeta, vrijeme kada se vjernici popnu na sam vrh planine koja se zove ramazan, sa koje vide cijeli svoj `ivot, svaku svoju gre{ku, zabludu, grijeh i stranputicu. - Ovo su najva`niji trenuci u `ivotu muslimana, kada je najbli`i svom Stvoritelju. Uzvi{eni Allah u Kur’anu ka`e da je Lejletulkadr no} koja otklanja sve brige sa ljudi, skida sa njih sav teret i daje im sigurnost sve dok zora ne svane. U ovoj no}i ljudi razumjevaju svrhu i smisao svog `ivota. Moja poruka vjernicima u ovoj mubarek no}i bi bila da se vrate Kur’anu, svojim vrijednostima, tradiciji, porodici..., poru~io je imam Veli}. Mehrima Lon~ar do{la je sino} kako bi do zore molila, kako ka`e, Allaha za zdravlje i nafaku svojih najbli`ih, ali i svih ljudi na svijetu. - No} Lejletu-l-kadr za svakog muslimana mnogo zna~i. U ovoj no}i osje}am olak{anje, kao da sam sa sebe skinula sav teret koji me priti{}e, jednostavno dobijem nekakvog elana. To je neopisiv osje}aj, kazala nam je Lon~ar.

Uvjetna kazna Mladi}evom ro|aku
Vi{i sud u Beogradu danas je pravosna`no osudio Branislava Mladi}a, ro|aka Ratka Mladi}a, na godinu zatvora, uvjetno na tri godine, na osnovu spora zuma o priznanju krivice koji je Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine s Mladi}em sklopilo po~etkom ovog mjeseca. Zamjenik tu`ioca za ratne zlo~ine Bruno Vekari} je rekao za Tanjug da je Branislav Mladi}, prema spora zumu o priznanju krivice, u zamjenu za uvjetnu ka znu zatvora priznao da je skri vao ha {kog op tu `e ni ka Rat ka Mladi}a do hap{enja u svojoj ku}i u selu La zarevo. Iz Tu`ila{tva je za Tanjug ranije re~eno da se o priznanju krivice pregovara s jo{ jednom osobom koja je u~estvovala u skrivanju Ratka Mladi}a u Maloj Mo{tanici tokom 2006. godine.

Molitve za oprost
Za Hasana Masle{u, koji je tako|er prisustvovao centralnoj manifestaciji, 27. no} predstavlja veliko zadovoljstvo. - Radostan sam {to sam do~ekao ovu no}, kada dragog Boga mogu moliti za oprost grijeha, za zdravlje i sre}u svoje porodice, istakao je Masle{a. E. A.

No} objave Kur’ana
Nakon klanjanja teravih - namaza uprili~en je prigodan program, a u~estvovali su Hor Med`lisa Islamske zajednice Sarajevo, Malik ef. [ljivo koji je vodio zikr, te Ferid ef. Dautovi}, glavni

Juka Prazina je izdajica i agresor
Zahtjev BH gasa jo{ nije do{ao u Vladu
Ministarstvo trgovine Federacije BiH uputi}e {to prije Vladi ovog entiteta zahtjev BH gasa za pove}anje cijene ovog energenta za 20,12 posto. Kako je istaknuto, zahtjev bi trebao biti ra zmatran na prvoj narednoj sjednici Vlade FBiH. U Vladi FBiH su nam kazali da sjednica jo{ nije zakazana i ne zna se kada }e biti, jedino {to je izvjesno je da }e do petka sjednica biti zakazana. U Sekretarijatu Vlade su kazali da zahtjev Ministarstva i BH gasa o poskupljenju jo{ nije do{ao do njih. Ina~e, Sekretarijat priprema sve materijale za sjednice Vlade FBiH. Vlada FBiH }e odlu~iti ho}e li dozvoliti poskupljenje plina i ako dozvoli, u kojem iznosu }e to biti.
J. Sa.

Mostarci poru~ili Zelenim beretkama

Kada pogledam koga su beretke predlo`ile za organizatore otpora, drago mi je {to nisam na spisku, kazao je Miralem Dura~i}
^injenica da se na spisku organizatora otpora, koji su svojim kolegama u Komisiji Vlade FBiH predali predstavnici Zelenih beretki, nalazi i ime Jusufa Juke Prazine, dobrano je naljutila Mostarce. Tamo{nja udru`enja boraca ukazuju na ~injenicu da je Prazina zapravo izdajnik, ~ovjek koji je izdao Armiju BiH i zajedno s jedinicama HVO-a napao Mostar. “Izgleda da su u Sarajevu oni koji su sastavljali spisak zaboravili {ta je Prazina radio po Mostaru. Zaboravljaju da se upravo Juka Prazina stavio na stranu onih koji su napali komandu 4. korpusa Armije RBiH u zgradi Vranica i da je on, nakon 36 sati herojskog otpora iz Vranice, dovezao cisternu punu goriva kako bi spalio komandu. Zaboravljaju da je civile i vojnike, koji su se tog dana predali, skupljene u dvori{tu obli`nje Ekonomske {kole Juka dijelio u tri grupe. I da su Jukini bojovnici u to vrijeme djelovali pod zapovjedni{tvom Mladena Naleteli}a Tute”ka`e Azra Pena, va, supruga rahmetli Fahira Penave koji je zarobljen, kasnije ubijen, u tom napadu na Vranicu. Umirovljeni general Armije RBiH Mustafa Polutak, svojevremeno komandant 4. korpusa Armije BiH, ka`e kako nema sumnje da je Prazina s po~etka rata bio na pravoj strani. No, ka`e on, ubrzo se otkrilo da je Juka od samog osnivanja HVO-a bio pripadnik te formacije, i da je sve {to je radio kao pripadnik ARBiH, radio po uputama HVO-a! “S Igmana je uz pomo} nekih na{ih ljudi oti{ao u Mostar, uklju~io se u HVO i bio je zapovjednik

jedne njihove jedinice. Nema, dakle, osnova da se Prazina nalazi na spisku organizatora otpora” za, klju~uje general Polutak. Miralem Dura Dura~i}, prva Zelena beretka Konjica, ~ovjek koji je komandovao jedinicom od 60 ljudi, do sada je bio na spiskovima organizatora otpora ~iji su autori Zelene beretke. Evo ga nema na aktuelnom spisku. Ka`e, kad pogleda ko jeste, drago mu {to nije na spisku. Jer na njemu su ljudi koji su, veli, sara|ivali s Herceg-Bosnom. “Tu, prije svega, mislim na Rusmira i D`evdu Had`ihuseinovi}a, Halila Tucakovi}a... Oni su na listu kao organizatore otpora iz Konjica stavili ljude koji i nisu bili u Armiji. Dakle, ja ove organizatore otpora koji su na spisku Zelenih beretki, a i iz Konjica su, Jablanice, Mostara, po-

General Mustafa Polutak

zivam na televizijsku debatu. Neka svako ka`e gdje je bio, kojoj su jedinici pripadali i koju su uniformu nosili. Ja }u samo re}i da je Nermin Nik{i} bio moj vojnik. Napokon, od rahmetli Omera Behmena dobio sam povelju organizatora otpora” veli , Dura~i}. Halid Mulaimovi}, predsjednik Udru`enja iz Travnika, poru~io je kolegama u Sarajevu kako oni u Travniku imaju spisak organizatora otpora iz tog grada, a njihove kolege iz Sarajeva, napisali su, neka prave spiskove za Sarajevo! A. B.

OSLOBO\ENJE srijeda, 15. august/kolovoz 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

7

Javne rasprave pred Ustavnim sudom FBiH

KRAJEM AUGUSTA
Ustavni sud FBiH: Zakazana dvodnevna javna rasprava

O ZVIZDI]U I RADIVOJEVI]U

Prvi dan }e se razmatrati regularnost sjednice Predstavni~kog doma, smjena rukovodstva i odluka o izboru v.d. ~lanova UO RTV-a FBiH, a drugi razrje{enje Desnice Radivojevi}a i sporne odluke o smjeni ~lanova nadzornih odbora {est javnih preduze}a

OHR: RS nije dr`ava
Glasnogovornik Ureda visokog predstavnika u BiH Eldar Suba{i} izjavio je da je izjava predsjednika Skup{tine Srbije Neboj{e Stefanovi}a u kojoj je Republiku Srpsku nazivao dr`avom pravno neutemeljena i neosnovana. - Tvrdnje da je Republika Srpska dr`ava, da je Republika Srpska pravno suverena ili da je Narodna skup{tina Republike Srpske dr`avni parlament, pravno su neosnovane i ~injeni~no neta~ne, izjavio je Suba{i}. Napomenuo je da je Ustav BiH na jasan na~in definirao status entiteta unutar me|unarodno priznate i nezavisne dr`ave BiH. Republika Srpska je entitet u sastavu Bosne i Hercegovine, suverene dr`ave ~iji je teritorijalni integritet i politi~ku nezavisnost Srbija priznala kroz Dejtonski spora zum, naveo je Suba{i}, prenosi Anadolija.

Ustavni sud FBiH u srijedu, 27. augusta, obavit }e javnu raspravu po apelaciji koju je podnio Denis Zvizdi}, predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH, a kojeg je nova parlamentarna ve}ina razrije{ila 26. juna. Apelaciju su podr`ali klubovi i zastupnici SDA, SBiH, NSRB-a, HSP-a i DNZ-a potpisima poimeni~no. Zahtjevom od Ustavnog suda FBiH se tra`i da se o~ituje o tome da li je prilikom zakazivanja i odr`avanja sjednice Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH 26. juna prekr{en Poslovnik, te da li je (do)tada{nje rukovodstvo, Denis Zvizdi} (SDA), kao predsjedavaju}i, odnosno Stanko Primorac (HSP), kao dopredsjedavaju}i, u skladu s tim smijenjeno mimo procedura. Osim regularnosti odr`avanja same sjednice Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH i smjene rukovodstva, od Ustavnog suda FBiH o~ekuje se da svojim o~itovanjem definira da li su i sve odluke donesene 26. juna validne ili ne. To se prvenstveno odnosi na regularnost izbora vr{ilaca du`nosti ~lanova Upravnog odbora RTV-a FBiH.

spornoj sjednici, 22. juna, nakon odluke o razrje{enju Radivojevi}a donijela Vlada FBiH (bez ministara SDA, HSP-a i NSRB-a). Radi se o smjeni i imenovanju vr{ilaca du`nosti ~lanova nadzornih odbora u {est javnih preduze}a FBiH - JP Elektroprivreda HZ-HB d.d. Mostar, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, BH Telecom d.d. Sarajevo, HT Mostar d.d. Mostar, JP Hrvatske po{te d.o.o. Mostar i JP BH Po{ta d.o.o. Sarajevo. Odmah nakon javnih rasprava, u srijedu i ~etvrtak, 27. i 28. augusta,

Doma donesenom na sjednici u ponedjeljak, 13. augusta (bez predstavnika SDA, SBiH i HSP-DNZ-a), da se 29. i 30. odr`i sjednica tog zakonodavnog tijela, i to ba{ u momentu vo|enja javnih rasprava na Ustavnom sudu FBiH. - Radi se o derogiranju Ustavnog suda FBiH. Nije jasno za{to predstavnici nove parlamentarne ve}ine na sebe preuzimaju toliku odgovornost ili misle da su oni jedini pravi poslanici koji mogu donositi odluke ne obaziru}i se ni na to {ta }e re}i naj-

ustvrdio je za Oslobo|enje Omer Vatri}, predsjednik Kluba poslanika SBiH u Predstavni~kom domu Parlamenta FBiH.

^ekaju odluku
Upravo nu`nost da se sa~eka odluka Ustavnog suda FBiH opredjeljenje je zastupnika SBiH, ali i klubova SDA, te HSP-DNZ-a da ne}e u~estvovati na plenarnim sjednicama Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH, ali i sastancima koji su proiza{li iz sporne 26. juna, odnosno Kolegiju, na ~ijem je ~elu novo rukovodstvo (Fehim [kalji}, SBB kao predsjedavaju}i i Tomo Vidovi}, SDP kao dopredsjedavaju}i). - SBiH nije dio pozicije, niti pretenduje da bude u vlasti, ali za nas kao opoziciju je veoma zna~ajno da se zna legitimitet institucije (Predstavni~kog doma), odnosno odluka koje se donose. Ustavnopravni poredak je ne{to {to se ne smije naru{avati i stoga je na{ stav da treba sa~ekati odluku Ustavnog suda FBiH, cijeni Vatri}. U NSRB-u }e 28. augusta donijeti odluku da li }e zastupnici te stranke u Predstavni~kom domu Parlamenta FBiH prisustvovati zakazanoj sjednici tog zakonodavnog tijela dan kasnije, 29. i 30. augusta. - Ustavni sud FBiH raspravljat }e o spornoj sjednici Zastupni~kog doma Parlamenta FBiH. Mi smo u potpunosti opredijeljeni za po{tivanje odluke Ustavnog suda FBiH i njome }emo se rukovoditi. Stoga ukoliko tog dana bude donesena odluka mi }emo se pona{ati u skladu s njom, a ako ne bude donesena opredijelit }emo se {ta i kako }emo glede zakazane sjednice dan kasnije, rekao je za Oslobo|enje Jerko Ivankovi} Lijanovi}, dopredsjednik NSRB-a.

Ceri}eva su}ut Irancima
Usljed razornog zemljotresa koji je pogodio Islamsku Republiku Iran, reisu-lulema Islamske zajednice u BiH Mustafa Ceri} uputio je izraze su}uti lideru Islamske revolucije ajatolahu Aliju Hameneiju, vladi Irana i iranskom narodu. U poruci reisu-l-uleme dr. Ceri}a ajatolahu Hameneiju pi{e: “@elim Vam kazati da osje}amo Va{u bol i u~estvujemo u tuzi iranskog naroda isto kao {to ste Vi i iranski narod osje}ali patnju i bol bo{nja~kog naroda u periodu ra zaranja na{e domovine Bosne i Hercegovine tokom rata i agresije i nesebi~no se stavili na raspolaganje za svaku vrstu pomo}i”.

Kompletirana dokumentacija
Samo dan kasnije, u ~etvrtak, 28. juna, Ustavni sud }e imati na javnoj raspravi slu~aj Vlade FBiH. Bit }e obavljena rasprava o slu~aju razrje{enja Desnice Radivojevi}a sa pozicije dopremijera i ministra prostornog ure|enja u Vladi FBiH. Apelaciju u ovom slu~aju podnijeli su predsjednik FBiH @ivko Budimir (HSP), koji je zatra`io da se Ustavni sud FBiH o~ituje da je njegova odluka o razrje{enju Radivojevi}a u skladu sa Ustavom FBiH, odnosno federalni premijer Nermin Nik{i} (SDP), koji je zatra`io da se odluka predsjednika FBiH proglasi neustavnom. Kako se radi o dvije apelacije o istom slu~aju, samo razli~itim zahtjevima, Ustavni sud FBiH je sve spojio u jedan predmet. Po zahtjevu predsjednika FBiH, isti dan Ustavni sud FBiH obavit }e i javnu raspravu o odlukama koje je na

Zvizdi}: Podnio apelaciju

Radivojevi}: Objedinjen predmet

U ^apljini i Stocu po starom
Okrugli stol o provedbi presude Op}inskog suda u Mostaru, prema kojoj je postojanje dvije {kole pod jednim krovom kr{enje Zakona o zabrani diskriminacije, odr`an je ju~er u Mostaru, u organizaciji Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i spor ta Hercegova~ko-neretvanske `upanije. Spomenuto ministarstvo je dobilo rok da do 1. septembra praksu dvije {kole pod jednim krovom ukine. No, po svemu sude}i, ta se odluka bar do toga datuma ne}e provesti. Rije~ je o Osnovnoj {koli Stolac i Osnovnoj {koli ^apljina. Ministar Zlatko Had`iomerovi} je naveo kako Ministarstvo prosvjete ne mo`e samo donijeti odluku o tome jer u tom sudjeluje cijeli lanac sudionika, ve} }e ~ekati upute Ministarstva pravosu|a, a zatra`ili su i tematsku sjednicu `upanijske Vlade o tom pitanju.

Zasjeda i Ustavni sud BiH
Prije javnih rasprava u Ustavnom sudu FBiH u petak, 24. augusta, bi}e odr`ana sjednica Ustavnog suda BiH. Sudije treba da se o~ituju o zahtjevu Kluba bo{nja~kog naroda u Domu naroda Parlamentarne skup{tine BiH, koji se zbog smjene ministara odbrane i sigurnosti Muhameda Ibrahimovi}a i Sadika Ahmetovi}a (SDA) pozvao na za{titu vitalnog nacionalnog interesa. Ustavni sud FBiH zapo~et }e sjednicu, ali se sada sa precizno{}u ne mo`e re}i u kojem roku }e sudije donijeti odluku. Ono {to se za sada mo`e re}i, jeste to da je Ustavni sud FBiH dobio tra`ene dokumente svih strana u postupku na osnovu kojih se mo`e obaviti rasprava i donijeti odluka, saznaje Oslobo|enje u Ustavnom sudu FBiH. Iz Kluba poslanika SBiH u Predstavni~kom domu Parlamenta FBiH zaprepa{teni su odlukom Kolegija ve}a pravosudna instanca u entitetu. ^emu tolika `urba, jer ovakvi postupci mogu izazvati katastrofalnije stanje. Ogromne posljedice }e nastati ako Ustavni sud FBiH donese odluku da sjednica Predstavni~kog doma 26. juna nije bila po zakonu i Poslovniku. Svi zakoni, odnosno odluke koje su donesene na plenarnim sjednicama postat }e ni{tavni. Stoga su zasjedanja Parlamenta FBiH prije dono{enja odluke Ustavnog suda FBiH krajnje sporna,

Odvojen proces
Iz te stranke slu~aj oko razrje{enja Desnice Radivojevi}a, odnosno spornih odluka Vlade FBiH, gledaju kao odvojen proces, te }e za njih klju~no biti ono {to }e se re}i i eventualno odlu~iti 28. augusta pred Ustavnim sudom FBiH.
Almir TERZI]

8

DOGA\AJI
VIJESTI

srijeda, 15. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Ministar vanjskih poslova BiH otputovao u Saudijsku Arabiju
Ju~er ujutro u sedam sati, re~eno je Oslobo|enju na Sarajevskom aerodromu, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine dr. Zlatko Lagumd`ija otputovao je privatnim avionom u vlasni{tvu Fahrudina Radon~i}a. Avion je odletio u pravcu Italije. Dr. Lagumd`ija preko Bejruta putuje u D`edu: ministar vanjskih poslova, kako je ve} najavljeno, u~estvovat }e na ~etvrtom vanrednom samitu Organizacije islamske konferencije, koji je po~eo ju~er u Meki, u Kraljevini Saudijskoj Arabiji. Vanredni samit sazvan je zbog zbivanja u Siriji. U mostarskoj kontroli leta Oslobo|enju su potvr|ena dva ~arterleta za Italiju, jedan u ranim jutarnjim satima. No, u odjelu za javnost MVP-a nisu nam mogli odgovoriti ni na jedno pitanje vezano za organizaciju Lagumd`ijinog puta: to je u nadle`nosti kabineta ministra,

Lagumd`ija u Radon~i}evoj cesni?
objasnio je Neboj{a Regoje. U samom kabinetu su precizni - sve informacije za medije bit }e upu}ene kroz saop}enje za javnost, tako da tek “ukoliko nam ne{to nije jasno” mo`emo postaviti pitanje. , Zaista je nejasno: otkud ministar u Radon~i}evom avionu? I ko pla}a taj put? Naravno, i da li je Radon~i}ev avion namijenjen za cijeli put ili samo do Italije, dakle do odredi{ta s kojeg je mogu}e najkra}im putem sti}i u D`edu? U svakom slu~aju, u pitanju je, podsjetimo, famozna cesna oko koje se posljednjih dana vode razli~ite poreske bitke: Uprava za indirektno oporezivanje je u svom zapisniku koji je objavila Slobodna Bosna ustanovila vi{e od 600.000 maraka poreskog duga; ~itatelj Oslobo|enja ju~er je potanko objasnio da nije rije~ o dugu ve} o {teti, odnosno utaji poreza, nagla{avaju}i da kupac aviona nije registrovan za usluge vazdu{nog prevoza. Otkud onda ministar u avionu? Kako? Ko ga vozi? Komercijalna cijena leta na ovoj relaciji, po cjenovniku kompanija koje pru`aju usluge vazdu{nog prevoza, kre}e se izme|u 25 i 30.000 eura. Bosna i Hercegovina nema para ni za helikoptere koji gase po`are, pa finansijska optere}enja prevoza postaju dodatno pitanje. No, ostaje najva`nije: procedure su vi{e no jasne i zahtijevaju razli~ite ponude avioprevoznika i u slu~ajevima kada se organizira ovakav vid putovanja: posve je izvjesno da Radon~i} i(li) Avaz nisu mogli validno konkurirati u izboru prevoznika ~ak i ako se uzme u obzir Radon~i}evo samohvalisanje kako je avion i nabavio V. S. da mo`e vozati vlade.

Ambasador Szunyog sa stipendistima
U rezidenciji ambasadora Republike ^e{ke u BiH ju~er je odr`an neformalni susret ambasadora Tomasa Szunyoga sa bh. stipendistima koji ove {kolske godine odla ze na studije u ^e{ku. Ovo je osma generacija studenata koja }e studirati dodiplomske, magistarske i doktorske programe na javnim univer zitetima u Republici ^e{koj, saop}eno je iz Ambasade Republike ^e{ke u BiH. Od uspje{nih kandidata ove godine je osam dodiplomaca i deset studenata koji nastavljaju magistarski program. Samo za ovu {kolsku godinu ^e{ka je za nove studente iz BiH izdvojila oko 450.000 KM.

Pripreme za popisl stanovni{tval
Izmjena optu`nice protiv Albine Terzi}
Tu`ila{tvo BiH je pred kraj dokaznog postupka najavilo da }e izmijeniti optu`nicu protiv Albine Terzi}, koja se tereti za ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva po~injen u Od`aku 1992. godine. Tu`ilac Mirko Le~i} kazao je da }e optu`nica biti izmijenjena prije narednog ro~i{ta, koje je zakazano za 28. august, javlja BIRN. Odbrana optu`ene je kao materijalni dokaz ulo`ila izvod iz mati~ne knjige ro|enih za Cvijetu Te{anovi}, ne poja{njavaju}i {ta time namjerava dokazati, javlja Fena. Albina Terzi}, zvana Nina, optu`ena je da je, kao pripadnica Vojne policije Hrvatskog vije}a obrane (HVO), od maja do jula 1992. godine, ne~ovje~no postupala prema nezakonito zatvorenim srpskim civilima u osnovnoj {koli i u tvornici Strolit u Od`aku. Probni popis stanovni{tva u BiH trebao bi biti proveden sredinom oktobra, a provodi}e se na uzorku od 60 popisnih krugova, od kojih su 33 u Federaciji BiH, 21 u RS-u i {est u distriktu Br~ko.

Proba u oktobru
preduzimanje potrebnih mjera radi obezbje|enja svih priprema za popis.

Procjenjuje se da jedan popisiva~ mo`e popisati 100-tinjak doma}instava
popisa su provjera rje{enja koja se odnose na sadr`aj osnovnih i pomo}nih popisnih obrazaca, metodolo{ka uputstva, rad popisiva~a i drugih u~esnika u popisu, trajanje popisivanja, skice statisti~kih i popisnih krugova, tehni~ku dokumentaciju, provjeru faza obrade podataka, te analizu rezultata probnog popisa i tro{kove pojedinih faza popisa. U probnom popisu nije mogu}e testirati kompletnu organizaciju popisa po{to u ovo vrijeme ne}e biti formirane popisne komisije u op}inama koje su neposredni organizatori popisa za podru~je svake op}ine i odgovorne su za blagovremeno rodnim organizacijama i institucijama. Nakon analize probnog popisa mo`e do}i do odre|enih korekcija u dizajnu upitnika, obja{njenjima koja su data u metodolo{kim uputstvima, korekciji tro{kova, a za provedbu probnog popisa planirano je da se utro{i 200.000 KM iz bud`etskih sredstava. Broj anga`ovanih osoba koje }e raditi na probnom popisu ovisit }e od veli~ine popisnog kruga, odnosno broja doma}instva u popisnom krugu. U Agenciji za statistiku BiH procjenjuju da jedan popisiva~ mo`e popisati 100-tinjak doma}instava.
M. PAMUK

Tro{ak od 200.000 KM
Tako|er, u probnom popisu ne organizuje se prethodno popisivanje za neke kategorije stanovni{tva kao {to }e to biti slu~aj u pravom popisu. Ovdje se, prije svega, misli na osobe koje imaju uobi~ajeno mjesto stanovanja u BiH, a u momentu popisa }e biti odsutne iz mjesta stanovanja, kao {to su vojne osobe, osobe na izdr`avanju kazne, ~lanovi diplomatskokonzularnih predstavni{tava i diplomatsko osoblje u me|una-

Rano za komisije
Op}ina u kojoj se nalazi sjedi{te svakog podru~nog ureda za statistiku ciljano se bira za uzorak, a iz svake op}ine biraju se po tri popisna kruga urbanog i ruralnog tipa, a za Sarajevo, Banju Luku i Br~ko po {est popisnih krugova: urbani, prigradski i ruralni. Ciljevi provo|enja probnog

120 godina planinarstva u BiH

Uspon na Magli} kruna proslave
Povodom Me|unarodnog dana planinara 2012, ali i obilje`avanja 120 godina organiziranog planinarstva u Bosni i Hercegovini, Planinarski savez BiH i BPD Magli} iz Gora`da organizuju Me|unarodni dan planinara 2012. od 24. do 26. augusta na terenima Sportsko-rekreativnog centra Ruda Glava (Planinarski dom “Nedim Pilav Jogi”) u op}ini Gora`de. Na ju~era{njoj pres-konferenciji u Planinarskom savezu organizatori su najavili veliki broj u~esnika, ali i gostiju iz zemlje i regiona.

Zbrinuti ratni vojni invalidi
Vlada Br~ko distrikta BiH usvojila je na ju~era{njem vanrednom zasjedanju nacrt odluke o odobravanju programa i kriterija utro{ka sredstava za dodjelu jednokratne nov~ane pomo}i u stambenom zbrinjavanju ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca u Br~ko distriktu BiH. Sredstva za ove namjene osigurana su u visini od 600.000 KM, a dodjeljuju se proporcionalno u iznosu od po 100.000 KM na korisnike prava, iz sva tri konstitutivna naroda, ratne vojne invalide i porodice poginulih boraca.

Sportska takmi~enja
Predsjednik Planinarskog saveza BiH Zijad Deljo istakao je da je Sportsko-rekreativni centar Ruda Glava nova turisti~ko-planinarska destinacija u na{oj zemlji sa predivnim predjelima i sa jednim od najljep{ih planinarskih domova. - Ovdje }e biti odr`ana sportska takmi~enja, i to zavr{no kolo Dr`avnog prvenstva u planinarskoj orijentaciji, takmi~enje u sportskom penjanju, potezanju konopca, turnir u malom fudbalu i Olimpijada zaboravljenih sportova, najavio je Deljo. U subotu, 25. augusta, predvi|eni su planinar-

Bogat program

Foto: S. GUBELI]

ski pohodi s usponima na Borovac i Klek, za ko- Malo je organizacija koje slave ovako veliki juje je ve} stiglo preko 200 prijava, a 21. i 22. sep- bilej. O~ekujemo vi{e od 1.200 u~esnika iz svih tembra bi}e organizovan najmasovniji uspon na dijelova BiH, ali i regije, jer je od ove godine Dan vrh planine Magli}. planinara manifestacija me|unarodnog karaktera, odnosno uvr{ten je u zvani~ni kalendar aktiMe|unarodni karakter vnosti planinarskih saveza Srbije, Crne Gore, SloU zavr{nom danu bi}e uprili~eno progla{enje venije, Makedonije..., kazao je Deljo. pobjednika te dodijeljena priznanja za najaktiPlaninarski savez BiH je ~lan Svjetske asocijavnije i najmasovnije dru{tvo u periodu 2002-2012, cije planinara, te Balkanske planinarske unije. kao i najboljeg sportskog penja~a. E. GODINJAK

OSLOBO\ENJE srijeda, 15. august/kolovoz 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

9

Poskupljenja hrane digla svijet na noge, u BiH opu{tena atmosfera

HO]EMO LI JESTI
Briga o mladima
Uli~na akcija pod na zivom Prevencija rizi~nih pona{anja kod mladih odr`ana je u Livnu, u organizaciji Centra za gra|ansku suradnju. Uli~nom akcijom volonteri livanjskog Centra za gra|ansku suradnju dijelili su edukativne bro{ure, koje sadr`e mno{tvo korisnih informacija o spolno prenosivim bolestima, o prevenciji, te o Prijateljskom centru gdje se mladi mogu obratiti za pomo}. “Tako|er smo informirali mlade ljude o postojanju Prijateljskog centra za mlade, koji promovira zdrave stilove `ivota i brigu o vlastitom zdravlju”, istaknuli su iz Centra nakon odr`ane uli~ne akcije.

Korpa sve praznija

Jerko Ivankovi} Lijanovi}: Prilika za mlinare i bankare

U BiH su na problem poskupljenja hrane ukazala razna poljoprivredna udru`enja Cijena proizvoda mora biti zasnovana na stvarnim tro{kovima, smatraju ombudsmeni za za{titu potro{a~a
Ono {to je u BiH povod za smijeh, cijeli svijet je diglo na noge. Grupa zemalja G20 }e 27. augusta odr`ati hitan sastanak o enormnom poskupljenju hrane izazvanom su{om u SAD-u i pove}anjem potra`nje na tr`i{tu. U BiH su na problem poskupljenja hrane ukazala razna poljoprivredna udru`enja koja su, tra`e}i isplatu podsticaja, politi~arima pod prijetnjom blokade puteva poku{ala otvoriti o~i i poru~iti im kako ne}e stradati samo oni nego i gra|ani koje o~ekuju velika poskupljenja. Iz udru`enja za za{titu potro{a~a gra|anima preporu~uju da u potrazi za ni`im cijenama posjete vi{e prodajnih mjesta. osiguravamo svega 20 posto potreba za hranom, a imamo resurse da proizvedemo dovoljno hrane za svoje stanovni{tvo” smatra Ivan, kovi} Lijanovi}. Ministar ka`e da poljoprivredni proizvo|a~i u BiH opravdano negoduju, jer su u te{koj situaciji zbog elementarnih nepogoda koje su drasti~no smanjile prinose. “Da stvar bude gora, nismo isplatili podsticaje za prvih {est mjeseci ove godine i zato }u razgovarati sa premijerom i ministrom finansija da do 20. augusta poku{amo isplatiti zna~ajniji dio podsticaja, a ostalo po~etkom septembra”rekao je Ivan, kovi} Lijanovi}. Da bi se lak{e stekao dojam o tome s ~ime }emo pre`ivjeti novi talas poskupljenja, u obzir treba uzera~una, i dalje imaju najni`u cijenu grijanja, pa je, eto, treba pove}ati. To {to neke firme duguju milione KM za plin i {to nikada nije rije{en problem s gra|anima koji uop{te ne `ele da plate grijanje Toplanama, za dobrostoje}u vladaju}u elitu nije sporno. Ministar trgovine FBiH Milorad Bahilj je kazao da se zbog su{e ne pi{e dobro cijeloj Evropi te da postoji nekoliko na~ina na koje je mogu}e zaustaviti divljanje cijena, a to su: da vlada odredi mar`u na proizvode, {to je nepopularni oblik, da vlada odredi najvi{i nivo cijena pojedinih proizvoda, zamrzne trenutne cijene ili da se uklju~e robne rezerve, koje, me|utim, nisu toliko velike da bi mogle na du`i period djelovati.

Slikovito gladovanje
[tedite, nemojte jesti, odgovorio je kroz (pod)smijeh ministar trgovine FBiH Milorad Bahilj na pitanje novinara kako pre`ivjeti pos ku pljen ja hra ne. Ju~er je Bahilj medijima poslao saop}enje uz obja{njenje da je `elio slikovito do~arati situaciju svjestan da ljudi moraju pla}ati re`ije pa tek onda hranu. ka`e da pove}anje cijena roba i usluga i u najmanjem procentu predstavlja najnepopularniju mjeru, koja ekonomski iscrpljuje bh. potro{a~e. “Kupovna mo} bh. potro{a~a je pala zbog rasta cijena. Standard potro{a~a u BiH je jako nizak, plate se smanjuju, ve}i broj radnika ostaje bez posla. Ako se tome doda ~injenica da cijena rada i penzije ne prate rast tro{kova `ivota, potro{a~i }e biti suo~eni sa problemom nabavke osnovnih proizvoda iz potro{a~ke korpe” ka`e ^olovi}. ,

Godi{njica zlo~ina
Udru`enje @ena - `rtva rata obilje`it }e 16. augusta godi{njicu zlo~ina nad Bo{njacima u Rogatici. ^lanovi Udru`enja @ena - `rtva rata }e 16. augusta posjetiti Rogaticu i obi}i zloglasne logore Srednja {kola “Veljko Vlahovi}” i Rasadnik, gdje }e polo`iti cvije}e i prou~iti Fatihu u znak sje}anja na ubijene civile. U peri odu 1992 - 1995. go di ne iz vr{en je stravi ~ni ra tni zlo ~in ma so vnog i sistematskog silovanja nad djevoj ~i ca ma, djevoj ka ma, `e na ma i mu {kar ci ma na po dru ~ju op {ti ne Ro ga ti ca. Za stravi~ne ratne zlo~ine po~injene u Rogatici nisu uhap{eni najodgovorniji (Krizni {tab SDS-a) s Rajkom Ku{i}em na ~elu kojem je Srbija dala uto~i{te.

Ponuda i potra`nja
Govore}i o cijenama i na~inima da se ubla`i cjenovni udar, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva FBiH Jerko Ivankovi} Lijanovi} za Oslobo|enje ka`e: “Nije po`eljno da se u tr`i{noj ekonomiji Vlada FBiH previ{e mije{a u cijene i tr`i{te. Ponuda i potra`nja diktiraju cijene. Ovo je prilika za na{e mlinare i bankare da kupe dovoljno `itarica dok nisu poskupjele. Na taj na~in }e biti konkurentniji na tr`i{tu i ne}e morati podizati cijene.” Na na{e pitanje {ta da rade firme koje nemaju dovoljno obrtnih sredstava za nabavku `itarica, Ivankovi} Lijanovi} se vratio na banke, rekav{i da bi i Razvojna banka FBiH mogla napraviti dobar posao finansiranjem kupovine `itarica. Banke bi, smatra ministar, na tome zaradile, a pekarima osigurale repromaterijal. Ivankovi} Lijanovi} je ustvrdio da }e cijene hrane rasti zbog manje ponude. Hrane, ka`e on, ne}e nestati, ali }e biti manji urodi. “Hrana }e u budu}nosti biti zna~ajno skuplja i zato bi svaka zemlja koja ima prirodne resurse za proizvodnju hrane za svoje stanovni{tvo trebala to osigurati. U BiH trenutno

Provoditi Zakon o kontroli cijena
Cijene osnovnih namirnica, ka`e ^olovi}, u nadle`nosti su Zakona o kontroli cijena i Zakona o trgovini, prema kojima je propisana obaveza kontrole tr`i{ta i osnovanost zahtjeva za pove}anje cijene. “Njima se mo`e sprije~iti monopolisti~ko djelovanje. Zakon o kontroli cijena je dobar i treba insistirati na njegovoj primjeni”, rekla je ona. ti i statisti~ke podatke. Tako je, prema podacima Agencije za statistiku BiH, prosje~na neto plata u maju u BiH iznosila 836 KM. Zbog uvo|enja evropskih standarda u statisti~ke institucije u BiH i FBiH nije mogu}e do}i do podatka kolika je potro{a~ka korpa u FBiH i BiH, ali ako se uzme podatak iz Republike Srpske da je prosje~na potro{a~ka korpa u RS-a za ~etvero~lanu porodicu u aprilu iznosila 1.793 KM, onda je sve jasno. Me|utim, na poskupljenja hrane i komunalnih usluga u na{oj zemlji vlasti uop{te ne reaguju. [tavi{e, dr`e}i se stare narodne poslovice “sit gladnom ne vjeruje” ovih , dana mo`emo ~uti da Sarajlije, unato~ ~injenici kako i ono malo novca koje do|e u ruke gra|ana odlazi na pre`ivljavanje i pla}anje U Srbiji, koja ima 300.000 tona tr`i{nih vi{kova p{enice, robne rezerve su nabavile 200.000 tona kako bi mogle reagovati na tr`i{tu ako bude bilo potrebno. U FBiH se ne zna ni sa ~im raspola`u robne rezerve. U Direkciji za robne rezerve FBiH su nam rekli da je direktor Ton~o Bavrka na godi{njem odmoru, te da ne mogu odgovoriti na pitanja da li ima dovoljno hrane u robnim rezervama i ho}e li nabavljati nove koli~ine bez direktorovog odobrenja. U Uredu ombudsmena za za{titu potro{a~a BiH ju~er su nam rekli da je posljednjih mjeseci prisutan trend stalnog i nekontrolisanog rasta cijena roba i usluga na bh. tr`i{tu. Pomo}nica ombudsmena za za{titu potro{a~a BiH Ljubica ^olovi}

Op{ti interes
^olovi} tvrdi da su usluge isporuka gasa i toplotne energije definisane kao ekonomske usluge od op{teg interesa, koje imaju dru{tveni i ekonomski zna~aj. “Zbog zna~aja ovih usluga, Zakonom o za{titi potro{a~a propisana je obaveza na efikasno konsultovanje i predstavljanje potro{a~a u dono{enju odluka u Sektoru ekonomskih usluga od op{teg interesa, na {to je i ranije preporukama ukazivala Institucija ombudsmena za za{titu potro{a~a. Cijena proizvoda mora biti zasnovana na stvarnim tro{kovima. Neopravdano je poskupljenje ukoliko javna preduze}a njim `ele izmiriti svoja zadu`enja i pokriti gubitke” objasnila je ^olovi}, te do, dala da naro~ito zabrinjava ~injenica o pove}anju cijena hljeba, bra{na, ulja i {e}era. Darko OMERAGI]

Na Igman se bje`i od `ege
Posje}enost Bjela{nice i Igmana tokom ovogodi{nje ljetne sezone je ve}a u pore|enju s nekoliko prethodnih godina. - Ve li ki broj gra|ana spas i bi jeg od uzavrelog asfalta tra`i na igmanskom Ve li kom ili Ma lom po lju, gdje su temperature ugodnije, a zrak dale ko ~is ti ji od grad skog. Ovo po dru ~je je je dno od naj bo ga ti jih ozo nom u Evro pi i pred stav lja pravu vaz du {nu banju, ka zala je za Fenu glasnogovor ni ca JKP ZOI ‘84 Mu ame ra [e hi}.

10

KOMENTARI

srijeda, 15. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

...Bosna, da prosti{!
O
FOKUS
Pi{e: Josip VRI^KO josip.vricko@oslobodjenje.ba

Dok je Stefanovi} - ne Vuk Karad`i}, nego parlamentarac Neboj{a podno Avale zborio o dr`avi Srpskoj, a Erdogan u Stambolu na Bosforu o brizi o svim (nekada{njim) turskim provincijama, pa i {eher Sarajevu, poklisari su nas tzv. me|unarodne zajednice uvjeravali kako je dr`ava BiH jaka kao klisurina. A ako ovo nije dovoljno komplicirano, treba kazati kako ovdje ima (jo{) i ne{to Hrvata... ~iji prvaci ba{ obilaze svoje nekretnine u rezervnoj domovini

vih su se dana, a kao odgovor na ve} uobi~ajeni Dodikov beograd ski ho ros kop glede Bosne i Hercegovine, oglasili mnogi. I ba{ kao {to se zna {to }e - kad god ode platiti komunalije za svoju dedinjsku vilu i ono malo stanova kazati eresovski vo`d, tako se znaju i reakcije; politi~ko-intelektualno Sarajevo i poklisari tzv. me|unarodne zajednice horski zbore o neupitnosti ove dvoentitetske dr`ave. Uvijek, kada je rije~ o srpskoj prijetnji, budni sarajevski politi~ari i po{tena inteligencija, spremno su reagirali, mada i ne ba{ kako se o~ekivalo, i na - opet u belom gradu Beogradu - javno iskazanu nakanu ~elnika srbijanskog Parlamenta, mla|ahnog Nikoli}eva naprednjaka Neboj{e Stefanovi}a da zna~ajno unaprijedi odnose dvije dr`a ve Srbi je i Re pu bli ke Srpske. Biju Bo{njaci, ali biju i Srbi - eresovski! Nikako im, naime, nije sjela iftarska poruka Tajipa Erdogana, koji je, usred lijepoga mjeseca ramazana, iz Stambola obe}ao kako }e Turska brinuti o svim svojim nekada{njim provincijama, pa tako - za{to ne?! - i o {eher Sarajevu. Pritom turski premijer nije propustio istaknuti o~itu prednost dana{njih Turaka u odnosu na pretke im, koji su svoje provincije obilazili zlopate}i se na konjima. Sad je, naime, vrijeme aviona, pa je i neusporedivo

P

la k{e skrbi ti za pro vin ci je. Znaju za sve pogodnosti zrakoplova i u Banjoj Luci, pa su gotovo proglasili op{tu opasnost a neki, evo, zbog iftara u Stambolu na Bosforu bolni le`e na Vrbasu. Treba ih, dodu{e, i razumjeti jer dojam je ka ko je Er do gan ozbi ljno shvatio jednu od posljednjih `elja Alije Izetbegovi}a. Iz Sarajeva, pak, ni mukajet. Ne javljaju se ni aktualni dr`avotvorci, a ni oni starostavni zavnobihovski. Tako da s nestrpljenjem treba ~ekati Erdoganovu bajramsku poruku... rimijetili ste da se u ovu pri ~u o dr`a vi Bosni i Hercegovini i njezinim potencijalnim skrbnicima (da ne ka`em tutorima) ne mije{aju Hrvati. Otkako su (o)branili {efa diplomacije od predsjednika RS-a i ~lana bh. troglavog {efa dr`ave, hrvatski politi~ki prvaci u`ivaju u svojim te{ko ste~enim nekretninama u rezervnoj domovini. Ili, ovisi kako ko gleda na hrvatski (te{ki) slu~aj, na rezervnom polo`aju. Ko svoji (skoro) na svom! No, da se o Hrvatima, ipak, pone{to ~uje ovih ladanjskih dana, tu su dvije im povremeno prijateljske - {tovi{e, gdjekad i koalicijske - stranke. U, eto, verbalnom bo{nja~kom bratoubila~kom ratu izme|u SDA i SDP-a i napa}eni Hrvati igraju zna~ajnu ulogu. A boj se, kao {to je znano - a novinama u ovo ljetno su{no

R

doba dobro do{lo, bije tezama, tj. to~kama. Bitka je zasad ravnopravna - na 12 teza SDA uzvra}eno je s 12 SDP-ovih to~aka. Me|u se se optu`uju tko je vi{e zla nanio tre}em konstitutivnom narodu kad je ono uspostavljena Platforma i kad su se u Sarajevu dijelili atesti hrvatske autenti~nosti, ba{ kao ono nekad hrvat skog (dr`a vo tvor nog) po{tenja. ezultat ovoga sraza je zasad neodlu~an, a HDZ-ovi, iako sada ve} do bri dru go vi Zlatka Lagumd`ije, jednako su daleko od federalne vlasti ba{ kao u vrijeme kada se ~inilo da }e crveno-zelena koalicija, s primjesom crne - `ivjeti dugo i sretno. Neizravno se, me|utim, u hrvatsku pri~u umije{ao i Valentin Inzko. Na novinarsko pitanje mo`e li se hrvatska neravnopravnost rije{iti u okviru aktualnih ustavnih promjena vezanih za presudu u slu~aju Sejdi} - Finci, visoki je predstavnik objasnio kako prvo treba osigurati prava @idovima, Romima, Bosancima i(li) Hercegovcima... pa (tek) onda tu priliku mogu iskoristiti Hrvati. Za{to ne (?!), veli Inzko, koji, ina~e, ne propu{ta prigodu kazati kako potpuno razumije frustriranost Hrvata. Ali, evo, ne razumije ~emu njihova `urba. Tu su, odmah peti-{esti. Ili, da budem malo precizniji; ~im Strasbourg rije{i Ro me, nek’ se pri pre me Hrvati!

U

Kad ~ujem {to zbori taj vje~ito odlaze}i Austrijanac, Tajip stambolski i Ne{a beogradski su... ma... na ranu ih priviti. I tako, progonile su me, kao {to vide po{tovani ~itatelji, ovih ljetnih dana, brojne poruke, vi{e-manje zloguke i ne naro~ito bistre na{ih, ali i politi~ara prijateljskih - kako komu, do du {e! - ze ma lja. Me|utim, odgovor na pitanje za{to nam je tako kako nam je u ovoj zemlji Bosni (da prosti{!), dao je na{ (nekad sarajevski) glumac i profesor Boro Stjepanovi} u interwievu {to ga je Oslobo|enje posudilo od beogradskog tjednika Vreme. gr~kim }ete tragedijama, podsje}a nas (jer su oni koji su i znali zaboravili!), na}i: “Kuku, {to smo uradili! Trojancima, Hekubi, roblju... Kuku, kako smo im razru{ili grad, kako smo im ubijali sinove, mu`eve, bra}u, kako smo im sestre i majke vodili u roblje, pretvarali ih u kurve... E, kad svi ti Srbi, Hrvati, Bo{njaci do|u do te razine da ka`u - kuku, {to smo im uradili, imat }emo {ansu” , ka`e ~ovjek koji je ovaj rat od`ivio. Hodo, kazali bi! Pa, dakle, bolje razumije ovu zemlju i ju~er i danas od onih koji je tje{e i kura`e iz svih tih bruxellesa, stambola... I nije ba{ prevelik optimist da }emo do}i do visina gr~kih tragedija. @ivimo zato bosansku tragediju. A ona je neusporediva, jer joj izgleda nema kraja.

Koga briga za ~uvare dr`ave

Z

ate}i se na grani~nom prelazu Strmica, koji spaja Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku, proteklog vikenda bila je prava no}na mora. S obje strane granice kolone automobila, pa su se pravim sretnicima smatrali oni koji su nakon sat i po u{li u BiH ili iz nje iza{li. Na punktu grani~ne policije BiH obavijest da su njihovi uposlenici zbog te{kog socijalno-ekonomskog polo`aja u {trajku. Ni ~injenica da se `iva u termometru penjala preko 30 stepeni, ni da je u automobilima, kako onim koji su se vra}ali s ljetovanja na Jadranu, tako i onim koji su tek krenuli na ljetovanje, veliki broj djece, nije ubrzavala rad grani~nih slu`benika. Me|u ljudima lagana nervoza, svi bi {to prije da stignu tamo gdje su naumili. Istina, gra|ani BiH, iako im nije do ~ekanja, strpljivo sjede i ka`u tako mora biti, sramota je {ta se radi tim ljudima. Stranci, pak, imaju drugu pri~u. Njih malo da zanimaju unutra{nji problemi na{e zemlje i ~injenica da o njenoj sigurnosti brinu ljudi koji su me|u najni`e pla}enim slu`benicima. [trajk grani~ne policije ve} du`e vremena ni za koga u BiH nije vijest. Otuda o tome koliko se na svim grani~nim prelazima ~eka na izlasku i ulasku u zemlju nemogu}e je saznati u BIHAMK-u ili Auto-moto savezu RS-a. Da nema susjedne Hrvatske i HAK-a, koji preko svih tamo{njih medija

konstantno izvje{tava o stanju na cestama i grani~nim prelazima, za gu`vu koja vlada jedva da bi se i ~ulo. Kada je u aprilu javnosti predstavljen nacrt bud`eta BiH za ovu godinu i najavljeno kresanje plata i svih mjese~nih dodataka pripadnicima DGS-a za 4,5 posto, iz Ministarstva sigurnosti BiH stiglo je jasno upozorenje da je takva odluka neprihvatljiva. Lideri vladaju}e politi~ke ve}ine upozoreni su da smanjenje bud`eta Ministarstvu sigurnosti u pitanje dovodi odr`avanje osnovnih funkcija sigurnosnog sistema i ispunjavanje obaveza koje dr`ava ima na putu prema Evropskoj uni ji. Po ka za lo se uza lud. Bu d`et je usvojen, plate smanjenje, a ljudi zaposleni u DGS-u, koji i dalje moraju pla}ati i kredite i kruh i mlijeko, koji nisu smanjeni za tih 4,5 posto, pribjegli su bijelom {trajku kao jedinom odgovoru na stanje u kojem su se zatekli. [trajk, podsje}amo, traje od 30. aprila. One koji kroje bud`et, pa onda i sudbinu svih gra|ana ove zemlje, to o~ito ne zabrinjava. Oni, ako BiH i napu{taju automobilima, ne stoje u kolonama na granici. A trebali bi. I to s djecom, na vrelom asfaltu, u kakvom pretrpanom autobusu. Da vide kako izgleda taj realni `ivot u zemlji u kojoj vladaju. Jer oni zemlju ne vode, oni se o njoj ne brinu, njih ne zanima kako `ive gra|ani. Oni se

politikom bave samo zarad sebe i svojih interesa. Zato bi, da ima pravde, dr`avni nam ministar finansija Nikola [piri} za kaznu svakoga dana bio u koloni na nekom od grani~nih prelaza. U autobusu. Ili kamionu, s lako pokvarljivom robom. Koju je platio iz vlastitog d`epa i od koje hrani sebe i porodicu. Tada ne bi olako pri~ao o potrebi stezanja kai{a, jer je zemlja u recesiji, pa se {tedjeti mora. Mora, ali preko le|a naroda. Jer, za ~etiri godine satrati slu`beni automobil vrijedan ~etvrt miliona maraka u svijesti ovda{njih {piri}a nije ni rastro{nost ni bahatluk. Za to ni ko ga ne bi ni ~u di lo da umjesto da se ozbiljno pozabave na~inom kako ~uvarima dr`ave osigurati iole solidna primanja, gra|anima poru~e da ih treba biti sramota {to su se u vrijeme krize drznuli krenuti na odmor. Pa biti jo{ i nezadovoljni {to ~ekaju na granici. I to zbog onih koji su, eto, sretnici, jer imaju posao i kakvu-takvu platu. Na vlast su {piri}e doveli gra|ani. Za manje od dva mjeseca ti gra|ani izlaze na izbore. Istina, lokalne, ali itekako va`ne da se utvrdi {ta misle o onima koji sada vr{e vlast. Pri~e kako izbori ne mijenjaju ni{ta prazna su retorika. Mo`da }e oni koji do|u nakon ovih biti isti. Ali }e barem gra|ani kazniti te koji su ih na prethodnim izborima itekako obmanuli. Pa i to je ve} promjena.

OSVRT

Pi{e: Gordana KATANA ekatana@spinter.net

Da ima pravde, dr`avni ministar finansija Nikola [piri} bi za kaznu svakoga dana bio u koloni na nekom od grani~nih prelaza. U autobusu

OSLOBO\ENJE srijeda, 15. august/kolovoz 2012.

KOMENTARI
BLIC

11

SUSRET BEZ POVODA

Kiki iz zemlje stresa
...^uo sam da su okupili sve one koji umiju komunicirati sa silama vi{im ne bi li izmolili da kakav kvalitetan zemljotres udari, jer su mudraci skontali da ovaj autoput nikad zavr{iti ne}e...
Prilazi mi i odma’ kontam {ta sad ova ho}e. Ona: Zdravo. Ja: Vozdra. Ona: Ja bih s tobom malo razgovarala, ako nije neki problem? Ja: Da sam ja ti, ja ne bi’ al’ eto. , Na volju ti. Ona: Onda biram da da. Ja sam, ustvari, zovu me Alisa. Ti? Stojim. [utim. Blejim. Ja: [ta znam, zovu me i ‘vako i ‘nako. Ja sam... ni sam ne znam. Mo`e{ me zvati kako god ho}e{. Alisa: Hmmm, onda }u te zvatiiiii Kiki. Ni sama ne znam za{to. Ja: Savr{enstvo. Alisa: Hihihihi Kiki. Ba{ blesavo. Ne ljuti{ se? Cr~e ona od {ege. Nije neka zloba i zlonamjera, nego onako iz srca, {to bi rekli-kazali. Ne{to meni tu {uhveli. Ja: Aaaa izvini, nemoj se {ta ljutit, odakle si ti, matere ti? Alisa: Iz zemlje ~udesa! Ja: ^uj to! Ono ba{, ba{ ~u de sa? Alisa: Ja. Ba{, ba{ ~udesa. (opet cr~e od {ege) Ja: I {ta je bilo, malo ti zalutala, il’ si ono ba{ maksuz ‘vamo? Alisa: Paaaa prvo sam malo lutala svijetom, pa sam slu~ajno zalutala ‘vamo. Otad ovuda lutam i ni ka ko pu ta na zad da na|em. A nez... Ja: Ma {ta’{ tra`it. Opusti se i u`ivaj. Ovdje je haman ko kod vas. Ako nije i ~udesnije. Alisa gleda u nevjerici. Vjerovatno konta da se zajebala {to se u razgovor s neznancem upustila. Ipak osmijeh joj se lagano razvla~i, o~i po~inju cakliti, a glava lagano pada ustranu. Alisa: Kako to misli{, Kiki? Ja: Fino, brate. Da ti do~aram. Reci ti meni mo`e li u vas tamo nestati, {ta znam, brdo jedno ~itavo? Nije bitno za koliko, za godinu, dan, mjesec ili u sekundi, kako god. Alisa: Pa kako ne mo`e. To je zemlja ~udesa. To da to tako nestane je mala maca {ta se sve ina~e mo`e. ^emu takvo pitanje? Ja: Pa eto vidi{. Kod nas nestanu dvije-tri milijarde marona, hladno. Bilo nekad, sada nema, kako {ta - niko ne zna. A dvije-tri milijarde kad nabaca{ na hrpu, to ti je k’o jedno ove}e brdo. Alisa: Ne mogu da vjerujem! Ja: I ja isto, al’ ti je fakat tako. I to tako ve} goooodinama. Ali, to ti je ve} politika, a to je... nije puno za pri~u, smara, zna{. Nego, reci mi ima li u vas zemljotresa slu~ajno? Alisa: Kol’ko ja znam i sje}am se, nema. Ustvari, ba{ i ne znam {ta je to i ~emu slu`i. Ja: E, vidi{, mi ih ba{ ono u zadnje vrijeme imamo pregr{t. U ostatku svijeta nastaju zbog pomjeranja nekakvih plo~a i {ta ti ja znam, kod nas zbog ljudi. Alisa: ^uj to. Kako, `iv bio?! Ja: [ta znam, ~uo sam da su odne da vno oku pi li naj bo lje ba ca ~e kle tvi i sve one ko ji umiju komunicirati sa silama vi{im ne bi li izmolili da nas ka kav kva li te tan ze mljo tres udari. Sve to, navodno, jer su mudraci ovda{nji skontali da ovaj auto put, a on ti je ba{ ono bitan, nikad zavr{iti ne}e, pa su uvidjeli da bi nam svima dobro do{lo da se planine malo razgrnu. Tad bi, ka`u, i{lo sve k’o halva. Alisa: Auuuu, {to je to ma{tovito. Pa toga se ne bi ni kod nas sjetili. Zavidim vam. Iskreno! Ja: Vidi, ‘vako, nemoj se ti puno zamarat tim, nego fino idi i ra spi taj se za Aneks 7, ima{ nadle`nih kol’ko ti Bog ho}e, oni }e ti sve to pojasnit i eto tebe u zemlji tvojoj. Samo haj’ dok je za vida, da ne bi opet lutala |e ne treba. A i u `urbi sam samo tak’oj aaaaa i ~udesa ima toliko da ti ne bi do ujutro sve stig’o ispr... Alisa: Meni je ovdje k’o kod ku}e, nekako mi se nikako ne vra}a tamo. Ima{ jo{ toliko toga {to nisam skontala, a `ivo me zanima. Imam osje}aj da me se `eli{ otarasiti. Gdje `uri{, Kiki, ako nije tajna. Ja: Imam nekog ve{a na ruke, a valja mi se i pre`ivljavanjem bavit, konta{. Nego potrudi se ti da opet ne zaluta{ ‘vamo jer zna biti neugodno...
Dejan MOCNAJ

Osmu godinu zaredom Op{tina Fo~a nagra|uje gra|ane koji ure|uju dvori{ta, balkone, terase i tako doprinose o~uvanju `ivotne sredine i Fo~u ~ine ljep{om. Na konkurs raspisan u junu stiglo je 17 prijava. U kategoriji najure|enije dvori{te Zajednice eta`nih vlasnika uru~ene su tri nagrade: prvo mjesto osvojila je ZEV zgrade u Njego{evoj ulici, drugo stanari zgrade u Kara|or|evoj ulici, a tre}e ZEV u Ulici Petra Ko~i}a. Nov~ane nagrade uru~io je na~elnik Op{tine Fo~a Zdravko Krsmanovi}.

Najljep{a dvori{ta Fo~e

U OBJEKTIVU

Maturanti
Proteklog vikenda u Sarajevu su biv{i u~enici Druge gimna zije (generacija 1978 - 1982), njih oko 150, proslavili 30 godina od kada su napustili {kolske klupe i okon~ali, po op{toj ocjeni, najljep{e doba `ivota. Na prozivku pred Gimna ziju do{lo je i dosta njihovih profesora, sada penzionera, a neki, na`alost, vi{e nisu me|u `ivima. Me|u u~enicima bilo je vi{e od polovine onih koji su samo zbog ove proslave doputovali sa svih strana svijeta, od Australije, preko Evrope, do SAD-a i Kanade. Lijepo organizovana proslava po~ela je u zgradi Gimnazije, gdje su se biv{i u~enici rasporedili po ra zredima i uz prozivku svojih profesora pri~ali o sebi i onome {to su pre`ivjeli i postigli za proteklih 30 godina. Vrhunac slavlja desio se u subotu uve~e, u hotelu Holiday Inn, gdje je organizovana ve~era i dru`enje, koje je uz zvuke muzike “na{e i va{e mlados-

Foto: Dagober RAJMPREHT

ti” potrajalo do sitnih sati. Napomenimo da je jedan od glavnih i sjajnih organizatora ove proslave bio “nadrealista” Boris [iber, a ne treba zaboraviti ni napore Dagober ta Rajmprehta Gagija, koji ina~e `ivi u Frankfur tu na Majni i koji je svojim internet-sajtom i grupom Druga gimna zija na Facebooku, te upornim radom, uspio da okupi svoju generaciju maturanata “rasutih kao biseri” svuda po svijetu.
N. P.

- Osnovni cilj ove akcije je da se skrene pa`nja da svi ho}emo lijepo mjesto za `ivot i da svako mora krenuti od sebe, od svog dvori{ta, balkona i onda }emo sigurno imati grad koji je po`eljan za `ivot. Moje zadovoljstvo je da mogu da ka`em da ono {to je postignuto za ovih osam godina, sigurno je za primjer za sve gradove u isto~nom dijelu Republike Srpske. Fo~a je promijenila lice ne samo zahvaljuju}i ovoj izvr{noj vlasti ve} ovim ljudima koji su krenuli od svoje ku}e, od svog praga, istakao je Krsmanovi}. Koviljka [ehovac je dobitnik prve nagrade za najljep{i balkon-terasu. Drugo i tre}e mjesto osvojili su Dragina Vukovi} i Slavojka Gavrilovi}. U kategoriji najure|enije dvori{te u porodi~nim objektima nagra|eni su Radmila i Mile Krsmanovi}, Goca i Mile Mastilo te Vasa ^an~ar, Gojka Divljan i Dragan Blagojevi}.
A. H.

12

CRNA HRONIKA
Slu`benici Policijske stanice [ipovo u ponedjeljak kasno nave~er priveli su Dalibora Kalkana, ro|enog 1976, iz [ipova. Za njim je, kako nam je potvr|eno iz banjalu~kog Centra javne bezbjednosti, Osnovni sud Banja Luka raspisao centralnu potjernicu zbog te{ke kra|e. Ju~er su uhap{enog, od kolega iz [ipova, preuzeli pripadnici Sudske policije banjalu~kog Osnovnog suda.
L. S.

srijeda, 15. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Priveden po potjernici

Samoubistvo kod Petrova

U mjestu Porje~ina, op{ti na Pe tro vo, u po ne djeljak je D. \. izvr{io samoubistvo, saop}eno je iz Centra javne bezbjednosti Doboj. Nakon prijave, uvi|aj su na mjestu doga|aja izvr{ili slu`benici Policijske stani ce Pe tro vo, te lje kar mrtvozornik lokalnog Doma zdravlja. Ustanovljeno je da je suicid izvr{en pucanjem iz lova~ke pu{ke, koja je prona|ena pored tijela.

Br~ko

Incident u sarajevskom naselju Alipa{ino Polje

17-godi{njak ranio vr{njaka
Sedamnaestogodi{nji H. E. te`e je povrije|en preksino}, kada ga je njegov vr{njak H. V, najvjerovatnije nehotice, ranio hicem ispaljenim iz lova~ke pu{ke. Ranjeni mladi} hitno je prevezen u Urgentni centar Op{te bolnice u Br~kom, gdje mu je ukazana pomo}, te je, kako prenosi Srna, zadr`an na bolni~kom lije~enju. Portparol br~anske policije Halid Emki} rekao je da se nesre}a desila u ku}i oca ranjenog mladi}a, kada je, najvjerovatnije, usljed nestru~nog rukovanja oru`jem, do{lo do opaljenja. O doga|aju je upoznat de`urni tu`ilac, protiv H. V. }e biti podnesen izvje{taj zbog nano{enja te{ke povrede, a za vlasnika oru`ja utvrdi}e se da li ima elemenata prekr{ajne odgovornosti.

Povrije|enoj `eni pomo} je ukazala ekipa Hitne pomo}i

Sukobu prisustvovali brojni gra|ani

Foto: D. PAVLOVI]

Povrije|eni mladi} zadr`an u br~anskoj bolnici

JU Srednja medicinska {kola - Jezero Sarajevo Patriotske lige 67 a

Sva|a zbog pasa okon~ana tu~om
Sabahudin Dizdarevi} koji, prema pri~anju kom{ija, nahu{kava svog na njihove pse, nakon sva|e sa Tarikom Rizvanovi}em, izudarao njegovu majku Azru
Azra Rizvanovi} lak{e je povrije|ena u ponedjeljak nave~er kada ju je ispred haustora u Ulici Nerkeza Smailagi}a u sarajevskom naselju Alipa{ino Polje napao njen kom{ija Sabahudin Dino Dizdarevi}. Ovom incidentu prethodio je sukob izme|u Dizdarevi}a i Azrinog sina Tarika Rizvanovi}a, tako da je policija dva puta morala intervenisati. Prema rije~ima stanara okolnih zgrada, Dizdarevi} ima agresivnog psa kojeg hu{ka na kom{ijske pse. o~evidac cijelog doga|aja. Potom je, prema rije~ima na{ih sagovornika, do{lo prvo do verbalnog, a potom i fizi~kog sukoba izme|u Dizdarevi}a i Tarika Rizvanovi}a. Naime, Tarik je uzeo {tap da bi otjerao od sebe kom{ijinog psa, nakon ~ega je, navodno, Dizdarevi}, pri{ao invalidu, koji je bio li prema Dizdarevi}u. Vidjev{i ih, on je u{ao u haustor i zaklju~ao se u stanu. “Do{lo je nekoliko policajaca, obu~enih u crne uniforme, koji su smirili situaciju, ali nedugo nakon toga ponovo je do{lo do sukoba izme|u Azrinog sina i Dine” pri, ~a nam jedna od svjedokinja ovog doga|aja. Azrin suprug Edo Rizvanovi} preksino} je sjedio u obli`njem kafi}u kada je vidio policiju i ~uo da mu se sin sva|a sa kom{ijom.

I S P R AV K A K O N K U R S A
Objavljenog 8.8.2012. godine, za prijem radnika u radni odnos u {kolskoj 2012/2013. godini. Alineja: "Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca)" se bri{e.
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO Javna ustanova GIMNAZIJA OBALA Sarajevo Obala Kulina bana broj 3. Tel/fax 214-960

Ispravka JAVNOG KONKURSA
za popunu radnih mjesta, objavljenog u dnevnom listu "Oslobo|enje", 14.8.2012. godine. Tekst pod rednim brojem 8. se mijenja i glasi: "zavr{en filozofski fakultet odsjek za bosanski jezik i knji`evnost, VII stepen stru~ne spreme". U dijelu javnog konkursa "Uz prijavu na javni konkurs kandidati su du`ni prilo`iti slijede}a dokumenta:", bri{e se alineja 6. (uvjerenje o neka`njavanju).

Pobjegao u stan
“U ponedjeljak je Dinin pas napao mog i izgrizao ga, ali nisam htjela praviti probleme jer znam kakav je taj kom{ija. Mi koji imamo pse obi~no pre|emo na drugu stranu ceste kad vidimo da je on izveo svog psa. Me|utim, Dino namjerno pri|e nama i hu{ka svog psa. U ponedjeljak nave~er sa psom je pri{ao klupi na kojoj smo sjedili, a njegov pas je po~eo da re`i i laje na nas. Tarik je rekao Dini da obrati pa`nju na psa jer je previ{e agresivan, i da ne bi trebalo da ga izvodi me|u narod i druge pse, dok ga ne odu~i od toga. Dino mu je odgovorio da ima pravo da psa {eta ulicom” pri~a jedna `ena, ,

UDARCI PRED POLICIJOM? Kom{ija je pred policajcima napao moju suprugu i nekoliko puta je udario {akom u nos. Onda su policajci mene i sina ~uvali, a ne njega, tvrde}i da nisu vidjeli kada ju je udarao
u blizini, uzeo mu {taku i krenuo da napadne Rizvanovi}a. Reagovala je i Azra Rizvanovi}, poku{av{i da sprije~i kom{iju da joj napadne sina, te mu se tako na{la na putu. On ju je oborio na tlo, te je `ena udarila glavom o beton. Nakon toga, prema rije~ima stanovnika Ulice Nerkeza Smailagi}a, iz obli`njeg kafi}a istr~alo je nekoliko mladi}a, koji su krenu-

Prekr{ajne prijave
“^uo sam sina da kom{iji Dini psuje i krenuo da vidim {ta se de{ava. Tada je taj kom{ija, pred policajcima, napao moju suprugu i nekoliko puta je udario {akom u nos. Onda su policajci mene i sina ~uvali, a ne njega, tvrde}i da nisu vidjeli kada ju je udarao” pri~a , Edo Rizvanovi}. Nakon toga na mjesto doga|aja stiglo je vozilo Hitne pomo}i, ~iji su ljekari povrije|enoj `eni pru`ili ljekarsku pomo}. Iz MUP-a KSa re~eno nam je da }e policija podnijeti prekr{ajne prijave protiv Sabahudina Dizdarevi}a i Tarika Rizvanovi}a zbog naru{avanja javnog reda i mira.
D. P.

OSLOBO\ENJE srijeda, 15. august/kolovoz 2012.

CRNA HRONIKA
Za sada nepoznati mu{karac, maskiran fantomkom, preksino} je upao u pros torije benzinske pumpe “Ne{kovi}” iz ka, se ukrao 1.600 KM, te pobjegao. Radnik pumpe je vidio naoru`anog plja~ka{a kako prilazi, te je pobjegao u prostorije za tehni~ki pregled i tako izbjegao kontakt sa njim. Policija je, kako je saop}eno iz CJB-a Banja Luka, izvr{ila uvi|aj te traga za kradljivcem.

13

Sa pumpe “Ne{kovi}” ukradeno 1.600 KM

Uhap{en provalnik

Slu`benici Tre}e sarajevske PU priveli su u ponedjeljak M. S. (1984) iz Sarajeva, koji se sumnji~i da je u proteklom periodu obio i pokrao vi{e ku}a u op}ini Novi Grad. O hap{enju je obavije{ten tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu, M. S. je predat u Odsjek za zadr`avanje osoba li{enih slobode MUP-a Kantona Sarajevo, a policija radi na dokumentovanju njegovih kriminalnih aktivnosti.

ZAPALIO BMW,

U Sarajevu gorio jo{ jedan automobil

Anel Ali} sukobio se sa Arminom Efendi}em, koji mu je zapalio automobil, nakon ~ega ga je on prijavio zbog napada
U Ulici Maguda u naselju Alifakovac ju~er, sat i po poslije pono}i, zapaljen je BMW (A73-K-495), vlasni{tvo Anela Ali}a. Policija je ju~er privela po~inioca ove paljevine, ali i vlasnika BMW-a zbog pucnjave i premla}ivanja jedne osobe. pro}i od vatrogasaca i policije, te sam krenuo drugom ulicom i u Franjeva~koj sam slu~ajno naletio na Efendi}a i njegovog druga. Iza{ao sam da ga pitam za{to mi je zapalio vozilo. Me|utim, do{lo je do sukoba. ^uo sam djevojku kako vri{ti i shvatio da je [u}urov drug krenuo da me napadne s le|a. Izvadio sam pi{tolj iz torbice i opalio u tlo da ga prepadnem. Efendi} se odmakao, te sam napao njegovog druga, koji mi je htio do}i iza le|a. Zatim sam sjeo u svoje vozilo i pobjegao” rekao je Ali}. , Kasnije se ispostavilo da je Armin Efendi}, koji je Ali}u zapalio vozilo, oti{ao u policiju i prijavio ga za napad. “Policija me kasnije pozvala i pitala ho}u li se predati jer }e mi to smatrati kao olak{avaju}u okolnost. S obzirom na to da su oni prvi krenuli na mene, te da su mi prethodno zapalili auto, nisam imao razloga da se krijem od policije” is, pri~ao je Ali}. D o dao je da pretpostavlja da mu je Efendi} zapalio vozilo zbog ranijih nesuglasica, te da {teta pri~injena na vozilu iznosi od 5.000 do 10.000 KM. Iz policije nam je potvr|eno da je [. N. zbog frakture ka`iprsta desne ruke vozilom Hitne pomo}i odvezen u KUM bolnice Ko{evo. Me|utim, [. N. je odbio medicinski tretman i napustio bolnicu. Tako|er nam je potvr|eno da je Ali} privo|en zbog nano{enja tjelesnih povreda [. N, a Efendi} zbog paljevine vozila. Nakon saslu{anja oni su, po nalogu tu`ioca, pu{teni na slobodu, jer nije bilo osnova za predlaganje pritvora. `ara na vozilu VW sharan (RD 7393), nacionalnih oznaka Luksemburga, vlasni{tvo H. S. iz Sarajeva. No} ranije u Ulici Envera [ehovi}a gorjela je {koda oktavija, ~iji je vlasnik K. E, a uvi|ajem je potvr|eno da se radilo o namjernoj paljevini. Pet dana ranije, odnosno 5. avgusta u Ulici 105. brigade do broja 34, na podru~ju op}ine Centar, zapaljen je pe`o 206 (T76 A 037) ~iji je vlasnik M. V, a koji je na osnovu kupoprodajnog ugovora koristio H. D, saop{teno je iz MUPa KS-a. Ovoj paljevini prethodila je ona 27. jula u Ulici Vitkovac ~ikma, gdje je zapaljen golf A2, vlasni{tvo H. S. iz Sarajeva. Za sada nema podataka da je ijedna od ove ~etiri paljevine rasvijetljena, a pitanje da li bi i ova posljednja bila, da se osumnji~eni za nju nije sam obratio policiji kako bi prijavio vlasnika zapaljenog vozila...
D. P.

Ranije nesuglasice
Ali}a smo ju~er nazvali nedugo nakon {to je pu{ten iz policijskih prostorija i on nam je ispri~ao {ta se de{avalo u Ulici Maguda, nedaleko od njegovog stana. Prema njegovim rije~ima, probudilo ga je pucketanje vatre te je otvorio prozor i vidio svoj BMW 530 u plamenu. “Vidio sam Armina Efendi}a, zvanog [u}ur, kako tr~i niz ulicu. Istr~ao sam s fla{om vode i poku{ao ugasiti vozilo, ali nisam uspio. Ubrzo su stigli vatrogasci i ugasili po`ar. Nakon {to su oni zavr{ili posao, sa djevojkom sam sjeo u audi i krenuo da je odvezem ku}i. Nisam mogao

Niz paljevina
Paljenje vozila u posljednje vrijeme postalo je ~est na~in osvete u Sarajevu, {to se vidi i po tome {to je u protekli mjesec zapaljeno pet automobila. Kao {to smo ve} pisali, u subotu u Ulici grada Bakua do{lo je do po-

[koda zapaljena u Ulici Envera [ehovi}a

Nakon udesa u Trnu kod Lakta{a

Brkovi} u te{kom stanju
Dvadesetjednogodi{njeg Bojana Brkovi}a vektrom udario Igor Kosi}, me|utim, da li je voza~ golfa A3 stao da poveze pje{aka ili kako bi on pre{ao cestu, jo{ nije utvr|eno
Pje{ak Bojan Brkovi}, 21godi{njak iz Trna kod Lakta{a, zadobio je te{ke i po `ivot opasne povrede u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u no}i sa ponedjeljka na utorak u Ulici cara Du{ana na putu Banja Luka - Kla{nice, u naselju Trn. Brkovi} je prevezen u Klini~ki centar Banja Luka, odakle je potvr|eno da je zadobio te{ku povredu glave, zbog koje je operisan. Ju~er je bio u komi i priklju~en na aparate za disanje, a sve dalje prognoze, prema informacijama iz ove zdravstvene ustanove, krajnje su neizvjesne. Brkovi} je povrije|en u nesre}i u kojoj su u~estvovali golf A3, golf A2 i opel vektra, ali kako je do{lo do nesre}e, jo{ se istra`uje jer, kako se moglo saznati, postoje dvije verzije. Naime, prema jednoj verziji, do nesre}e do{lo kada je Bojan Lipi} (30), voze}i golf A3 iz pravca Kla{nica prema Banjoj Luci, primijetio Brkovi}a, koji je pje{a~io, te stao kako bi ga povezao. U tom trenutku je vektrom nai{ao Igor Kosi} (23), koji je, navodno, poku{ao zaobi}i golf. Kosi} vjerovatno nije primijetio Brkovi}a, koji je krenuo da zaobi|e golf A3 u namjeri da sjedne na suvoza~evo mjesto, te ga je udario i odbacio nekoliko metara. Cestom je tada nai{ao golf A2, za ~ijim je upravlja~em bio Dejan \uri} (20), koji je udario u golf A3. Me|utim, prema pri~anju stanara Ulice cara Du{ana, nesre}a se dogodila kada je Brkovi} poku{ao da pre|e pje{a~ki prelaz. Voza~ golfa A3 je, prema njihovom kazivanju, stao kako bi propustio pje{aka, kojeg je, kada se na{ao na cesti, udarila vektra. Voza~ tog auta, navodno, nije vidio pje{aka, nego je tek poku{ao zaobi}i golf A3, koji je stajao. Tada je nai{ao i drugi golf A2, te udario u golf A3. Kako je zaista do{lo do nesre}e, trebalo bi biti poznato nakon {to se saslu{aju svi akteri, te obave vje{ta~enja koja je nalo`ilo Okru`no tu`ila{tvo Banja Luka. L. S.

Tuzla

Poznat identitet stradalog voza~a golfa?
Identitet mu{karca, srednjih godina, ~ije je ugljenisano tijelo prona|eno u zapaljenom vozilu u ponedjeljak u mjestu Ljepunice kod Tuzle, ni ju~er nije bio pouzdano utvr|en. Naime, kako nam je kazao Admir Arnautovi}, portparol Tu`ila{tva TK-a, istra`ni organi imaju neke pretpostavke, ali one jo{ nisu potvr|ene. “Kada vje{tak Zdenko Cihlar` zavr{i obdukciju i obave se jo{ neke istra`ne radnje, znat }emo identitet” istakao je Arnautovi}. , Podsje}amo, iz MUP-a Tuzlanskog kantona je saop}eno da je tijelo mu{karca na|eno u golfu A2, u kanalu pored puta, te da je do zapaljenja vozila najvjerovatnije do{lo nakon {to je voza~ sletio sa ceste. Uvi|aju je prisustvovao i inspektor Inspektorata za za{titu od po`ara MUP-a TK-a, koji treba da utvrdi S. K. kako je do{lo da zapaljenja vozila.

Foto: Klix.ba

PA VLASNIKA

PRIJAVIO POLICIJI

14

OGLASI

srijeda, 15. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lanova 8. i 12. Zakona o javnim preduze}ima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 8/05), ~lana 54. Statuta [PD UNSKO-SANSKE [UME d.o.o Bosanska Krupa i Odluke Nadzornog odbora [PD UNSKO-SANSKE [UME d.o.o. Bos. Krupa, br. 011-1842-2/12 od 12. 7. 2012. godine raspisuje se

za izbor i imenovanje Uprave (direktora i tri izvr{na direktora) [PD UNSKO-SANSKE [UME d.o.o Bosanska Krupa I. Predmet javnog konkursa Predmet javnog konkursa je prikupljanje prijava kandidata za izbor i imenovanje Uprave [PD UNSKOSANSKE [UME d.o.o. Bosanska Krupa, i to: 1. direktora [PD-a (predsjednika Uprave [PD-a) 2. tri izvr{na direktora [PD-a (~lanovi Uprave [PD-a)

J AV N I K O N K U R S

II. Opis pozicije Uprava [PD UNSKO-SANSKE [UME d.o.o. Bosanska Krupa ima slijede}e nadle`nosti: - predstavlja i zastupa [PD prema tre}im licima i odgovara za zakonitost rada i poslovanja [PD-a, - organizuje i vodi poslove [PD-a, - izvje{tava Nadzorni odbor, po njegovom zahtjevu, - vr{i provedbu Eti~kog kodeksa i Statuta, - izra|uje provedbene propise (Uputstvo i Pravilnik) za postupak nabavke i provedbu Zakona o javnim nabavkama BiH, te provodi odredbe propisa o nabavkama i po zaklju~enju ugovora o nabavci podnosi izvje{taj Odboru za reviziju i Nadzornom odboru [PD-a, - priprema prijedloge o raspodjeli dobiti, - nadzire zaposlenike u implementaciji va`e}ih propisa i provedbenih propisa o nabavkama, - obezbje|uje distribuciju i implementaciju Eti~kog kodeksa i postupanje svih odgovornih lica u skladu sa Eti~kim kodeksom [PD-a, tako {to protiv lica koja kr{e Kodeks provodi disciplinski postupak, - vr{i zapo{ljavanje i otpu{tanje zaposlenika u skladu sa poslovnikom, odnosno poslovnicima i va`e}im zakonima, i u vezi s tim ima du`nost i odgovornost propisane ~lanom 45. Zakona o javnim preduze}ima, - zaklju~uje ugovore u ime [PD-a, - obavlja i druge poslove, utvr|ene zakonom i Statutom, od zna~aja za nesmetano odvijanje organizacije rada i vo|enja poslovanja [PD-a III. Uslovi za pozicije: Kandidat za direktora i izvr{ne direktore [PD UNSKO-SANSKE [UME d.o.o. Bosanska Krupa mora ispunjavati op}e i posebne uslove, i to: a) Op}i uslovi: - da je dr`avljanin BiH (dokaz: uvjerenje u dr`avljanstvu, ne starije od 6 mjeseci) - da je stariji od 18, a mla|i od 65 godina na dan imenovanja (dokaz: rodni list i fotokopija li~ne karte) - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH, u periodu od tri godine prije objave javnog konkursa (dokaz: ovjerena izjava kandidata) - da se na njega ne odnosi ~lan IX.I. Ustava BiH (dokaz: ovjerena izjava kandidata) - da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak (dokaz: uvjerenje suda, ne starije od 3 mjeseca) - da mu pravosna`nom presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju na koju aplicira (dokaz: ovjerena izjava kandidata) - da nije izabrani zvani~nik, nosilac sudske ili izvr{ne funkcije ili savjetnik izabranim zvani~nicima i nosiocima izvr{nih funkcija (dokaz: ovjerena izjava kandidata) - da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (dokaz: ovjerena izjava kandidata) - da nije u sukobu interesa, u li~nom ili profesionalnom odnosu s dru{tvom u kojem aplicira na poziciju direktora ili izvr{nog direktora (dokaz: ovjerena izjava kandidata). b) Posebni uslovi: Za direktora: - da ima VII stepen slo`enosti zanimanja, VSS, zavr{en {umarski fakultet (dokaz: ovjerena fotokopija diplome), - da ima najmanje 10 godina radnog iskustva, od ~ega najmanje 5 godina na rukovode}im poslovima (dokaz: potvrda o radnom iskustvu), - da ima komunikacijske i organizatorske sposobnosti - da ponudi program razvoja [PD-a za period najmanje koliko traje mandat, - da ima uspje{ne reference u dosada{njem radu, posebno u oblasti {umarstva, - da ispunjava uslove propisane Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH ("Sl. glasnik BiH", br. 13/02). Za izvr{nog direktora: - da ima VII stepen slo`enosti zanimanja,VSS {umarskog, ekonomskog ili pravnog smjera (dokaz: ovjerena kopija diplome) - da ima najmanje pet godina radnog iskustva na rukovode}im poslovima (dokaz: potvrda o radnom iskustvu) IV. Prilikom procjene menad`erskih znanja i iskustva za izvr{enje poslovnih i operativnih potreba [PD-a, kao posebni uslovi }e se uzimati u obzir i slijede}i kriteriji: - organizacijske sposobnosti i prilagodljivost timskom radu (dokaz: provjerit }e se prilikom intervjua) - sposobnost savjesnog i odgovornog obavljanja poslova, te nepristrasnog i odlu~nog dono{enja odluka - rezultati rada ostvareni tokom prethodnog radnog anga`mana i preporuka poslodavca Kandidati za izvr{ne direktore su obavezni uz prijavu na konkurs podnijeti program rada za naredni period od ~etiri godine u sklopu ukupne strategije razvoja {umarstva u Bosni i Hercegovini. Izvr{ni direktori }e u okviru nadle`nosti Uprave iz Statuta [PD-a biti zadu`eni po oblastima {umarstva, ekonomije i prava. Prilikom izbora kandidata, Komisija za izbor treba osigurati zastupljenost kadrova {umarskog, ekonomskog i pravnog smjera. V. Mandat direktora i izvr{nih direktora traje ~etiri godine s mogu}no{}u ponovnog imenovanja. Pla}e i druga materijalna prava direktora se ure|uju ugovorom izme|u direktora i Nadzornog odbora [PD-a, a za izvr{ne direktore se ure|uju ugovorom izme|u direktora i izvr{nih direktora uz prethodnu saglasnost Nadzornog odbora [PD-a. VI. Kandidati koji u|u u u`i izbor }e biti pozvani na intervju. Sve informacije o toku postupka kandidiranja su transparentne, osim ako informacija o podnosiocima prijava nije povjerljiva u smislu Zakona o za{titi li~nih podataka ("Sl. glasnik BiH", br. 32/01). VII.Odluku o izboru i imenovanju direktora i izvr{nog direktora donosi Nadzorni odbor [PD-a ve}inom glasova svih ~lanova. Skup{tina [PD UNSKO-SANSKE [UME d.o.o Bosanska Krupa daje saglasnost na odluku o imenovanju Uprave [PD-a. VIII. Kandidati su du`ni uz prijavu dostaviti svu tra`enu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uslove, kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon. IX. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja, a bit }e objavljen u "Sl. novinama FBiH" i dnevnom listu "Oslobo|enje". X. Prijave se dostavljaju li~no ili putem po{te na adresu [PD UNSKO-SANSKE [UME d.o.o. Bosanska Krupa, Radni~ka bb, sa naznakom: "Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora, odnosno izvr{nih direktora [PD-a - ne otvarati". XI. Neblagovremene i nepotpune prijave se ne}e razmatrati.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegova~ko-neretvanski kanton Grad Mostar JU O[ "Omer Maksumi}" Podvele` Na osnovu ~lanova 83. i 85. Zakona o osnovnom obrazovanju HNK-a (Sl. novine HNK, 5/00, 4/04) i ~lana 111. Pravila JU O[ "Omer Maksumi}" Podvele`, ~lan 10. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNK-u (Sl. novine HNK-a, br. 3/2009), Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a br. 05-02-40-2052/12 od 3. 8. 2012. god. i Odluke [kolskog odbora O[ "Omer Maksumi}" Podvele` od 14. 8. 2012. god. raspisuje se

KONKURS
za upra`njena radna mjesta 1. Nastavnik tehni~kog odgoja - 3 ~asa sedmi~no na odre|eno vrijeme do povratka nastavnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do kraja prvog polugodi{ta 2. Nastavnik informatike - 3 ~asa sedmi~no na odre|eno vrijeme do povratka nastavnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do kraja prvog polugodi{ta 3. Nastavnik islamske vjeronauke - 12 ~asova sedmi~no na odre|eno vrijeme do povratka nastavnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do kraja prvog polugodi{ta 4. Nastavnik turskog jezika - 4 ~asa sedmi~no na odre|eno vrijeme do 15. 7. 2013. god. 5. Radnica na odr`avanju ~isto}e: jedan izvr{ilac na odre|eno radno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 22. 10. 2012. god. Op{ti uslovi: Propisani Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, Nastavnim planom i programom i Normativnim aktima O[ "Omer Maksumi}" Podvele`. Posebni uslovi: Da ima zavr{enu odgovaraju}u stru~nu spremu, jedna godina radnog iskustva u struci, polo`en stru~ni ispit za kandidate od 1 do 4, a kandidat pod rednim brojem 5 zavr{ena osnovna {kola. Potrebna dokumentacija: diploma o zavr{enoj odgovaraju}oj {koli, uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, uvjerenje o radnom iskustvu, uvjerenje o dr`avljanstvu, izvod iz mati~ne knjige ro|enih (originali ili ovjerene kopije, ne starije od {est mjeseci) Dodatna dokumentacija: 1.dokaz o napredovanju u struci (mentor, savjetnik) 2.stru~no usavr{avanje (certifikati) Uz prijavu na konkurs, dostaviti kra}u biografiju i kontakt-telefon. Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obavit }e se poslije zavr{etka konkursa, a isti }e bit blagovremeno obavije{teni o terminu u O[ "Omer Maksumi}" Podvele`.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: JU O[ "Omer Maksumi}" Podvele` - 88 206 za [kolski odbor.

OSLOBO\ENJE srijeda, 15. august/kolovoz 2012.

REGION
VIJESTI

15

HRVATSKA SE SJE]A ZATO^ENIKA SRBIJANSKIH KONCENTRACIJSKIH LOGORA

Zlo~in bez kazne
U tu`bi protiv Milo{evi}a u Haagu navodi se da su svi mu{karci s podru~ja Vukovara i Iloka, najmla|i je imao 14, a najstariji ne{to vi{e od 90 godina, zavr{ili u logorima u Srbiji, me|u njima bilo je i 2 posto `ena
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

Hrvatska je ju~er obilje`ila Dan sje}anja na zato~enike srpskih koncentracijskih logora te 20. godi{njicu razmjene ratnih zarobljenika u Nemetinu kod Osijeka. Upravo u Nemetinu, gdje je 14. augusta 1992. obavljena zadnja najve}a razmjena, ju~er su se okupili biv{i logora{i. Ovom memorijalnom skupu prisustvovali su, me|u ostalim, ministar branitelja RH Predrag Mati} i predsjednik Stranke demokratske akcije BiH Sulejman Tihi}, koji su tako|er bili me|u zato~enicima koncentracijskih logora na teritoriju Srbije 1991/92. Udruga zagreba~kih branitelja Vukovara priop}ila je da ratni zarobljenici srbijanskih logora zaslu`uju medalje za svoju `rtvu. Hrvatskom predsjedniku Ivi Josipovi}u Udruga }e predlo`iti da izda nalog za izradu spomen-medalje, te da se ove medalje dodijele ratnim zarobljenicima u srbijanskim logorima kao priznanje za `rtvu koju su podnijeli za domovinu.

U srbijanskim koncentracijskim logorima bilo je zato~eno 30.000 osoba

SVI SRBIJANSKI LOGORI U Srbiji je 1991/92. postojalo najmanje pet koncentracijskih logora: u Staji}evu, Begejcima kod Zrenjanina, Ni{u, Srijemskoj Mitrovici i Beogradu. Pretpostavlja se da je takav logor postojao i u kasarni tzv. JNA u Zrenjaninu, ali ondje nitko nije pre`ivio
mentaciju kojom raspola`u, biv{i logora{i ka`u da su oni `ivi dokaz o postojanju ovih logora. U srbijanskim koncentracijskim logorima bilo je zato~eno 30.000 osoba, hrvatskih branitelja i civila, uklju~uju}i 3.000 `ena i 500 djece koji su u Srbiju organizirano deportirani uglavnom s podru~ja Vukovara i Iloka, nakon okupacije ovog dijela Hrvatske. Me|u zato~enima bilo je i ljudi iz BiH, ali se u dostupnim informacijama njihov broj ne precizira. U ovim logorima na teritoriju Srbije po~injena su kaznena djela protiv ~ovje~nosti i me|unarodnog prava, ratni zlo~ini, mu~enja, silovanja i likvidacije. Najmanje 600 ljudi je ubijeno, oko 1.000 zato~enih hrvatskih branitelja i civila je nestalo i za njima Hrvatska i danas jo{ uzaludno traga. U tu`bi protiv Milo{evi}a u Haagu navodi se da su svi mu{karci s podru~ja Vukovara i Iloka, najmla|i je imao 14, a najstariji ne{to vi{e od 90 godina, zavr{ili u logorima u Srbiji, me|u njima bilo je i 2 posto `ena. Dr`avno odvjetni{tvo RH podiglo je u oktobru 2011. optu`nicu protiv nekada{njeg {efa KOS-a general-majora Aleksandra Vasiljkovi}a i potpukovnika Miroslava @ivanovi}a zbog ratnih zlo~ina po~injenih u ovim logorima, a predsjednik Udruge pravnika Vukovar 1991. Zoran [angut predao je 22. maja 2008. na ruke srbijanskog tu`itelja za ratne zlo~ine Vladimira Vuk~evi}a u Beogradu krivi~nu prijavu protiv 54 identi-

ficirane osobe odgovorne za zlo~ine u logorima, uklju~uju}i i Vasiljkovi}a. No, do sada nitko u Srbiji nije doveden pred lice pravde. “Ni{ta od toga do sada nije bilo procesuirano, to ne zna~i da ne}e biti, ja vjerujem da ratni zlo~in ne zastarijeva bez obzira na to koliko Tu`iteljstvo u Srbiji i njihova politika htjeli to pospremiti pod tepih. Mi vjerujemo da }e oni koji su po~inili ratne zlo~ine na kraju biti procesuirani, kao i da }emo obilje`iti logor Staji}evo. Optu`nica protiv Vasiljkovi}a stoji na stolu tu`itelja za ratne zlo~ine Srbije, oni vjerojatno ~ekaju ili politi~ki mig ili politi~ku situaciju da vide {to }e napraviti, ali vjerujem da ako me|unarodna zajednica izvr{i pritisak na Srbiju, da }e morati postupiti po optu`nicama” ka`e za Oslobo|enje , [angut.

Izmi{ljena papina posjeta Srbiji
Episkop ba~ki Irinej izjavio je da ne postoje nikakvi tajni pregovori o dolasku pape Benedikta XVI u Srbiju. Vladika Irinej je, u izjavi novinarima ispred Predsjedni{tva Srbije, rekao da je to izmi{ljena tema i da ne slu`i na ~ast onima koji su je izmislili. “Jedan broj va{ih kolega izmislio je temu koja ne postoji. Pretpostavljam da nema materijala u ovom mjesecu, ali to ne dozvoljava nikome da izmi{lja teme koje ne postoje”, kazao je vladika Irinej. On je istakao da je o dolasku pape sve re~eno, javno i otvoreno, i da nikakvi tajni pregovori ne postoje. “To {to su dva biskupa iz Zagreba bili drugim poslom i u okviru posjete sabra}i posjetili i patrijarha ne daje nikome pravo da izmi{lja stvari”, rekao je episkop ba~ki.

Dokaz agresije
Udruga pravnika Vukovar 91. smatra da problem nestalih nije humanitarno ve} pitanje ratnog zlo~ina jer se pretpostavlja da su svi nestali zavr{ili u nekom od srpskih koncentracijskih logora. Oni nisu nestali nego je nad njima po~injen ratni zlo~in, isti~e [angut. “Ovi logori su dokaz da je Srbija izvr{ila agresiju na Republiku Hrvatsku, odnosno da u Hrvatskoj nije bilo navodnog gra|anskog rata jer su upravo logori dokaz da je Srbija na svom teritoriju po~inila rani zlo~in i to ne samo nad Hrvatima” kon, statira i nagla{ava da Hrvatska treba ustrajati u svojoj tu`bi protiv Srbi je za ge no cid pred Me|unarodnim sudom pravde u Haagu (ICJ), u sklopu koje se navode i zlo~ini u srbijanskim koncentracijskim logorima.
Jadranka DIZDAR

I u sezoni raste nezaposlenost
U {pici turisti~ke sezone i svih drugih oblika poja~anog sezonskog rada dr`avna je burza evidentirala vi{e nezaposlenih nego prija{njih mjeseci, tako da je pitanje dana kada }e se kona~na brojka nezaposlenih vratiti iznad 300 tisu}a, tvrdi zagreba~ki Ve~ernji list. ^ak i optimisti~no nastrojeni ekonomisti vjeruju da slijede mjeseci sumornog rasta nezaposlenosti na 350 tisu}a sve do idu}eg prolje}a i neke nove nade da }e spas do}i s turisti~kom sezonom. - Ne vidim krizi kraja. Dok god promet i prihod budu padali, svako novo zapo{ljavanje je tro{ak i ne}e ga biti. Ne mogu poslodavci piliti granu na kojoj sjede, ka`e poduzetnik Branko Rogli}.

Bez moralne satisfakcije
Ta ko|er, pod sje }a ju ka ko hrvatski logora{i do danas nisu dobili moralnu zadovolj{tinu kao ni od{tetu od dr`ave na ~ijem su teritoriju bili zato~eni i zlostavljani, a obitelji ubijenih ni njihova tijela. Na teritoriju Srbije 1991/92. postojalo je najmanje pet koncentracijskih logora: u Staji}evu, Begejcima kod Zrenjanina, Ni{u, Srijemskoj Mitrovici i Beogradu. Pretpostavlja se da je takav logor postojao i u kasarni tzv. JNA u Zrenjaninu, ali ondje nitko nije pre`ivio. Dokazi o logorima prikupljeni su na temelju svjedo~enja pre`ivjelih hrvatskih logora{a. Uz doku-

Lokalizirani po`ari u dolini Neretve

Vatra uga{ena
s hrvatske strane
Po`ar na podru~ju Vinjana Gornjih uz granicu s BiH s hrvatske strane je uga{en, ali je ju~er ujutro bio jo{ aktivan na podru~ju susjedne dr`ave
Hrvatskoj je i u utorak prijetila vatra na razli~itim lokacijama. Po`ar na otvorenom prostoru kod mjesta Sonkoli} kod Skradina i dalje se gasi. Po`arom su zahva}eni trava, nisko raslinje i smreka. Gasitelji su nadljudskim naporima u ponedjeljak nave~er uspjeli staviti pod nadzor vatrenu stihiju na podru~ju Skradina. U ga{enju po`ara u ponedjeljak sudjelovala su 3 kanadera, zra~ni traktor, helikopter, `upanijske vatrogasne snage te dr`avna intervencijska postrojba iz [ibenika, zatim urgentno dovedene vatrogasne snage iz kontinentalnih dijelova Hrvatske, uklju~uju}i i 50 pripadnika Hrvatske vojske. U zaustavljanju vatre sudjelovalo je ukupno 180 vatrogasaca i 37 vatrogasnih vozila, pot-

Jeremi} ne}e kod Da~i}a
Premijer Ivica Da~i} i Vuk Jeremi} demantovali su pisanje pojedinih medija da Jeremi}, ~lan DS-a, po povratku iz New Yorka, prelazi u premijerovu Socijalisti~ku par tiju Srbije (SPS). Zamoljen da komentari{e tu informaciju, Da~i} je uz smijeh rekao: - Pa, ne znam {ta da vam ka`em. To nije ta~no. Mislim, ne znam {ta }e se desiti poslije godinu, a u svakom slu~aju nismo razgovarali o toj temi. Mene strana~ke stvari u ovoj situaciji ne interesuju. Mislim da sada svi zajedno moramo da tra`imo {ta svako od nas mo`e da u~ini za interese na{e dr`ave, naroda i gra|ana. Jeremi} je potom izjavio da nije istina da on mijenja strana~ki dres i dodao da }e on u New Yorku nositi “dres reprezentacije”. Tako|er je rekao da nema planove niti namjeru da prelazi u SPS, niti je o tome razgovarao sa Da~i}em.

vr|eno je iz Dr`avne uprave za za{titu i spa{avanje. Po`ar na podru~ju Vinjana Gornjih uz granicu s Bosnom i Hercegovinom s hrvatske strane je uga{en, ali je ju~er ujutro bio jo{ aktivan na podru~ju BiH,

zbog ~ega je organizirano de`urstvo hrvatskih vatrogasaca. Po`ari na podru~ju Crikvenice, te Komina i Kule Norinske u dolini Neretve lokalizirani su. Podaci o uzrocima i {teti jo{ su nedostupni. J. D.

16

SVIJET
VIJESTI

srijeda, 15. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

BIV[I SIRIJSKI PREMIJER

RIAD HID@AB TVRDI
Assange ~eka odluku Ekvadora o azilu
Poznati ra~unarski haker Julian Assange }e ove sedmice saznati da li }e od Ekvadora dobiti politi~ki azil. Assange, ina~e australijski dr`avljanin, na{ao je uto~i{te u ambasadi Ekvadora u Londonu, gdje se nalazi od 19. juna kako bi izbjegao da ga izru~e [vedskoj. Tamo ga ~eka ispitivanje o slu~aju silovanja i seksualnog napada za koji je ranije optu`en i {to poku{ava da izbjegne. Predsjednik Ekvadora Raphael Correa je izjavio da jo{ nije odlu~io da li }e Assangeu dati azil, no da }e odgovor biti saop{ten vrlo brzo. On je dodao da je svjestan Assangeovog straha da izru~enje [vedskoj mo`e da zna~i i izru~enje Americi, gdje mo`e da o~ekuje smrtnu kaznu zbog toga {to je 2010. objavio hiljade tajnih ameri~kih dokumenata.

Sude}i po izjavama biv{eg premijera Sirije, stanje u dr`avi nestabilno sa moralnog, finansijskog i vojnog aspekta Novonastalo stanje u Siriji proizvelo je talas izbjeglica koje se kre}u u pravcu Turske Po izvje{tajima agencije Anadolija, u Turskoj se nalazi 59.710 sirijskih dr`avljana

Me|unarodna zajednica trenutno je nemo}na u nastojanju da zaustavi gra|anski rat u Siriji. Generalni sekretar UN-a Ban-Kimoon, koji je krajem jula bio i Bosni i Hercegovini, isti~e da Sirija nije otvorena za pregovore sa me|unarodnim zvani~nicima i saradnju u cilju stabilizacije stanja u dr`avi. Sva nastojanja Kofija Annana za poduzimanje konkre-

KOLAPS
tnih koraka ostaju bez podr{ke, jer se Kina i Rusija protive sankcijama i vojnoj intervenciji.

U zemlji cinizma i krvi
Novonastalo stanje u Siriji proizvelo je talas izbjeglica koje se kre}u u pravcu Turske. Po izvje{tajima agencije Anadolija, u Turskoj se nalazi 59.710 sirijskih dr`avljana, a prema saop{tenju Ureda za hitne intervencije i vanredne situacije pri vladi Republike Turske, u Turskoj postoji ukupno osam izbjegli~kih logora za sirijske dr`avljane. Izbjegli~ki logori su u gradovima Hatay, njih pet, u Sanliurfi su dva, u Gaziantepu jedan, s tim da je u Kilisu izbjegli~ki logor sa 12 hiljada osoba. Iako ve}inu izbjeglica ~iji broj iznosi njih 495 ~ine `ene i djeca, me|u njima se nalaze i 23 pripadnika vojske odane Ba{aru al-Asadu, od toga neki visoko pozicionirani oficiri. Iz Sirije je u Jordan pro{le sedmice prebjegao i biv{i premijer Riad Hid`ab. “Re`im u Siriji se ru{i i moralno i finansijski i vojno” rekao je , Hid`ab, kojem je konferencija u jordanskoj prijestolnici Aman bila prvi medijski istup. Kao najvi{e rangirana politi~ka figura koja je napustila Siriju, Hid`ab tvrdi da predsjednik nema kontrolu nad barem 30 posto svoje zemlje. Biv{i premijer Sirije je tako|er pozvao i narod izvan dr`ave da se ujedini, a sirijsku vojsku da podr`i svoj narod. Njegov glasnogovornik je rekao da je Hid`ab pobjegao od ubijanja i teroristi~kog re`ima i da se pridru`io oslobodila~kim redovima i revoluciji koja ima dostojanstvo, postav{i tako vojnik svete revolucije. U svakom slu~aju, ured ameri~kog predsjednika Baracka Obame je Hid`abovo napu{tanje zemlje okarakterisao kao dokaz da se Asa-

Biv{i sirijski premijer Riad Hid`ab

[vedska: Uhap{eni zbog upada u Ambasadu
[vedska policija uhapsila je ju~er vi{e od deset demonstranata, koji su nelegalno u{li u sirijsku ambasadu u predgra|u Stokholma. Por tparol policije SvenErik Olson rekao je da su o~evici pozvali policiju nakon {to je nekoliko osoba provalilo u Ambasadu, koja je smje{tene u osmospratnoj poslovnoj zgradi, javila je Srna. Nema izvje{taja o povredama. Olson je istakao da }e demonstranti biti ispitani i da su osumnji~eni za nelegalan ulazak i uni{tenje imovine. Prema njegovim rije~ima, ~etrdesetak osoba okupilo se ispred zgrade i me|u njima je bilo i kriti~ara sirijske vlade, ali i njihovih pristalica.

Prona|eno 11 tijela u Kazahstanu
Kazahstanska policija pokrenula je istragu o ubistvu nakon {to je u Nacionalnom parku Ile Alatau na jugoistoku te biv{e sovjetske dr`ave prona|eno 11 tijela. Tijela, na kojima su primjetne vi{estruke ubodne rane nanesene no`em, prona|ena su u planinskom Nacionalnom parku Ile Alatau nedaleko od Almatija, javila je Srna. Prema podacima ministarstva unutra{njih poslova Kazahstana, me|u ubijenima su lokalni ~uvar parka, njegov par tner i jo{ nekoliko osoba, tako|er, zaposlenih u parku. Motiv ubistava jo{ nije ustanovljen.

Gubitak trideset posto teritorije

Tri dana poslije zemljotresa u Iranu

Nasilje na ulicama u Francuskoj
U francuskom gradu Amiensu, policija se sukobila sa grupom od stotinjak prete`no mladih ljudi. Iskra koja je ovo pokrenula je bilo hap{enje pijanca za volanom. [esnaest policajaca je povrije|eno i na~injena je velika materijalna {teta. Iako je ovaj kvart mjesto gdje se ~esto doga|aju incidenti, do sada nikad nije bilo ovako ozbiljno. Ovom su prilikom uni{tene tri javne zgrade, a sami kvart je opusto{en. Posvuda se vide zapaljene kante za sme}e i automobili. Zapaljena je i oplja~kana jedna {kola, a jedan spor tski centar je tako|er potpuno uni{ten. Gradona~elnik Amiensa Gilles Demailly ka`e kako su nemiri ostavili prizore pusto{i i nasilja kakvi se rijetko vi|aju. Ova je situacija ponovo otvorila debate o nasilju me|u mladima u Francuskoj, posebno onim koji su marginalizovani i ~ije je ve}ina sjevernoafri~kog porijekla. Francuska vlada zonu Amiens-Sjever smatra jednom od najproblemati~nijih i trenutno je prioritet uvo|enje reda u ovom kraju zemlje.

Prona|eno dvoje pre`ivjelih
Dvije osobe su u utorak izvu~ene iz ru{evina njihove ku}e nakon dvostrukog potresa koji je u subotu pogodio sjeverozapadni dio Irana, objavili su dr`avni mediji, prenijela je Fena. Ove osobe su prona{li psi traga~i, objavili su televizija Irib i agencija Irna. Irna je javila da su obje osobe, prona|ene u selu Varzakan, sjeveroisto~no od Tabriza, dobrog zdravlja. Ovo selo, kao i stotine drugih, uni{tila su u subotu dva potresa ja~ine 6,3 i 6,4 stepena, u kojim je bilo 306 mrtvih, ve}inom `ena i djece, a vi{e od 3.000 ljudi je povrije|eno, navodi se u zvani~nom izvje{taju. Ministar unutarnjih poslova Mustafa Muhamed-Nad`ar proglasio je u nedjelju zavr{etak operacije spa{avanja jer vi{e nema pre`ivjelih. Agencija Fars je javila da je u utorak prona|en neutvr|en broj pre`ivjelih. Neki zvani~nici su kritizirali reagiranje vlasti na potrese, dok su neki pozdravili brzinu hitnih slu`bi. Iranski Crveni polumjesec odbio je ponude za pomo} nekoliko zemalja, me|u kojim su Njema~ka, Singapur, Turska i Tajvan, cijene}i da ima dovoljno ljudi i sredstava. Me|utim, potpredsjednik Muhamed Reza Rahimi izjavio je u ponedjeljak da je Iran zbog aktuelnih okolnosti spreman da prihvati pomo} drugih zemalja `rtvama potresa, javila je Irna. Novi potres ja~ine 5,3 stepena po Richteru pogodio je ju~e regiju Tabriz na sjeverozapadu Irana, saop}io je seizmolo{ki centar Teheranskog univerziteta. Epicentar potresa koji je registriran u 14.02 sata po evropskom vremenu bio je {est kilometara ispod zemlje, 13 kilometara daleko od Verzeghana, 24 od Ahara i 37 od Herisa, tri grada koja je pogodio dvostruki potres u subotu.

Novi potres pogodio ju~er Iran

OSLOBO\ENJE srijeda, 15. august/kolovoz 2012.

SVIJET
VIJESTI

17

RE@IMA U SIRIJI?
Poginulo vi{e od
Vi{e od 23.000 ljudi poginulo je u nasilju koje traje u Siriji od sredine 2011. godine, potvrdio je ju~er Rami Abdel Rahman, {ef Sirijske organizacije za ljudska prava, prenijela je Srna. “Do 13. augusta registrovano je 23.002 poginulih od ~ega 16.142 civila, 1.018 dezer tera i 5.842 vojnika”, saop{tio je Rahman. On je precizirao da je 2.409 osoba ubijeno od kraja jula. U ovom broju civilnih `rtava ova organizacija navodi da su ubrojani uglavnom oni civili koji su se latili oru`ja. “U ukupan broj nisu uklju~eni pripadnici provladine milicije, kao ni hiljade zatvorenika ~ija sudbina nije poznata, te oni koji su preminuli, a ~iji identitet nije poznat”, kazao je Rahman. Nemogu}e je dobiti podatke o broju `rtava iz nezavisnih izvora od kada je UN prestao da broji `rtve.
U Siriji konflikti ne prestaju

23.000 ljudi

Grad u Saudijskoj Arabiji samo za `ene
D`udistkinja Wojdan Shaherkani je prva saudijska spor tistkinja koja se takmi~ila na ovogodi{njim Olimpijskim igrama, a Me|unarodni olimpijski komitet je jedva ubijedio ovu dr`avu da dozvoli svojim spor tistkinjama da u~estvuju na Olimpijadi. Mogu}e je da je ovo bio povod {to Saudijska Arabija namjerava da izgradi industrijski grad koji je namijenjen samo za `ene. Iza ove utopijske ideje stoji konkretna zamisao da se stvori mjesto gdje }e, s obzirom na surove {erijatske zakone, `ivjeti i raditi samo `ene. Grad }e biti smje{ten u op{tini Hafufu na istoku Saudijske Arabije, a o~ekuje se da }e ovaj koncept `ivljenja privu}i i brojne strane investitore sa cifrom od 500 miliona rijala, {to je 100 miliona eura.

Pussy Riot ne odustaju
Usprkos hap{enjima, ~lanice punkrock grupe Pussy Riot nastavljaju sa svojim protestima protiv ruskog predsjednika Putina. U nedavnoj izjavi za BBC, one su, lica skrivenih iza maski, izjavile da se dr`e svojih principa a to su sloboda govora i da }e u~initi sve da podr`e svoje tri sestre koje su ranije zatvorene zbog huliganstva. ^lanice ove grupe, koju je na svom koncer tu podr`ala i Madonna, istakle su da im niko ne mo`e zabraniti da govore. Njihov plesni ~in na oltaru moskovske katedrale Krista spasitelja, tokom kojeg su pjevale pjesmu usmjerenu protiv predsjednika Putina nije bio antireligiozan, kako same isti~u, ve} se radilo o per formansu. Presuda ~lanicama grupe se o~ekuje u petak, a stanje slobode govora u Rusiji je takvo da su djevojke pred kamere istupile nose}i maske na glavi.

UN ne odustaje
U Siriju je ovih dana stigla Baronesa Amor, zamjenica generalnog sekretara UN-a i koordinatorica za humanitarna pitanja i pru`anje hitne pomo}i. Cilj njene posjete Damasku jeste da tra`i vi{e humanitarne pomo}i za civile i da razgovara sa arapskim Crvenim krstom. Baronesa Amos je naglasila da je hitno da se organizira pru`anje pomo}i najugro`enijim, s obzirom na to da je u Siriji dva miliona ljudi pogo|eno krizom. Nakon Sirije, ova du`nosnica UN-a }e posjetiti Liban da se sretne sa raseljenim porodicama koje su napustile Siriju i da sa libanskom vladom razgovara koji je najbolji na~in da se pomogne raseljenim licima. Sirijski zvani~nici sa kojima Amos treba da razgovara su novi premijer Wail al-Halqi, ministar vanjskih poslova Walid Muallem i njegov zamjenik Faisal Miqdad.

dov re`im osipa iznutra. Hid`ab ina~e poti~e iz grada Khirbet Ghazel, u kojem je sirijska revolucija i po~ela nakon {to je policija nasmrt mu~ila 11-godi{njeg dje~aka.

Simboli~ki ~in
Dopisnik britanskog Independenta sa Bliskog istoka, poznati novinar Robert Fisk, prokomentarisao je da sirijski rat u sebi sadr`i cinizma koliko i krvi. Iako, naime, Hid`abov odlazak predstavlja zna~ajan ~in u simboli~kom smislu, on prakti~no ne mo`e da nanese bilo kakvu {tetu za Asadov re`im. Svi

oponenti re`ima su od po~etka sukoba u dr`avi pozatvarani, doma}i mediji se strogo kontroli{u, a ekonomska policija {titi elitu. Sve je ovo razlog da u Siriji stanje ljudskih prava, uz Iran, spada me|u najgore u svijetu. Kona~no, ispada da je u Siriji jedino Kurdima dobro. Tako od stanja u Siriji kurdska manjina, koja broji 10 posto populacije u dr`avi, mo`e da izvu~e ne{to povoljno za sebe. Novonastalo stanje za Kurde mo`e zna~iti ve}u autonomiju i pobolj{anje ljudskih prava, no male su {anse da Kurdi u Siriji dobiju zaseban entitet. Najmanje 36 lica je poginulo, a 66 je ranjeno u samoubila~kim napadima u Zarand`u, glavnom gradu afganistanske provincije Nimroz, saop{tio je guverner ove provincije Abdul Karim Brahavi. “Mo`emo da potvrdimo da je u napadima poginuo 21 civil i 15 pripadnika snaga bezbjednosti, a da je vi{e od 66 lica ranjeno” preci, zirao je Brahavi, javila je Srna. Pet napada~a izvr{ilo je samoubila~ke napade. “Dvojicu su ubile snage bezbjednosti, ali su trojica uspjela da aktiviraju eksploziv na tri razli~ite lokacije, od kojih je jedna u blizini hotela” izjavio je Karim , Brahavi. Odgovornost za napad jo{ niko nije preuzeo. Provincija Nimroz nalazi se na jugozapadu zemlje i grani~i sa Iranom.

Jemen

Raketama na ministarstvo
Vojnici Republi~ke garde, pod zapovjedni{tvom sina biv{eg predsjednika Alija Abdulaha Saleha, napali su u utorak automatskim oru`jem i protutenkovskim raketama sjedi{te ministarstva odbrane u Jemenu. Ove trupe ju~er su izvele napad na zgradu u centru Sane, izjavili su o~evici, prenijela je Fena. Napada~i iz Republi~ke garde stigli su rano iz glavnog kampa garde u Savadu, ju`no od Sane. Njihovo raspore|ivanje oko sjedi{ta ministarstva odbrane izazvalo je velike napetosti u glavnom gradu u koji su stigli i borci mo}nog plemenskog vo|e Sadoka el-Ahmara, suparnika biv{eg predsjednika. U zapadnom sektoru Sane postavljeno je poja~anje oko rezidencije predsjednika Abda Rabe Mansura Hadija, koji je u toku jutra otputovao u Saudijsku Arabiju na islamski samit u Meki.

Poginulo 36,
ranjeno 66 ljudi

SAMOUBILA^KI NAPADI U AFGANISTANU

Nobelovci protiv generala Clarka
Devet dobitnika Nobelove nagrade za mir napisalo je otvoreno pismo u kojem osu|uju ameri~ki reality show koji, kako tvrde, glorifikuje rat i oru`ano nasilje. Nadbiskup Desmond Tutu, kao jedan od potpisnika pisma, rekao je da show Stars Earn Stripe vojne manevre predstavlja kao spor tske aktivnosti. Serija je premijerno prikazana u subotu na ameri~kom kanalu NBC i u njoj se ameri~ko vojno osoblje natje~e u boksu, pri ~emu u~estvuju i neki od bokserskih {ampiona kao {to su Laila Ali, glumac Dean Cain, dobitnik olimpijske medalje Picabo Street i Todd Palin, suprug ameri~ke kandidatkinje za predsjedni~ko mjesto Sarah Palih. Show vodi penzionisani vojni general Wesley Clark, koji je rekao da emisija ameri~ki narod treba da upozna sa osobama koje su toliko toga `rtvovale za svoju zemlju.

18

OGLASI

srijeda, 15. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON - KANTON SREDI[NJA BOSNA MJE[OVITA SREDNJA [KOLA GORNJI VAKUF GORNJI VAKUF-USKOPLJE Broj: 289/12 Datum: 7. 8. 2012. godine Na osnovu Odluke Upravnog odbora Mje{ovite srednje {kole Gornji Vakuf od 6. 8. 2012. godine, r a s p i s u j e se

K O N K U R S
za popunu upra`njenih radnih mjesta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Predava~ bosanskog jezika i knji`evnosti, puna norma na neodre|eno vrijeme; Predava~ engleskog jezika, 10 sati, odre|eno vrijeme; Predava~ njema~kog jezika, 6 sati, odre|eno vrijeme; Predava~ latinskog jezika, 8 sati, odre|eno vrijeme; Predava~ historije, 14 sati, odre|eno vrijeme; Predava~ matematike 4 sata, odre|eno vrijeme; Predava~ muzi~ke kulture, 4 sata, odre|eno vrijeme ; Predava~ tjelesnog i zdravstvenog odgoja, 16 sati, odre|eno vrijeme; Predava~ psihologije, 4 sata, odre|eno vrijeme; Predava~ higijene i prve pomo}i, 3 sata, odre|eno vrijeme; Predava~ anatomije i fiziologije ~ovjeka, 4 sata, odre|eno vrijeme; Predava~ privrednog prava, 3 sata, odre|eno vrijeme; Predava~ biologije, 2 sata, odre|eno vrijeme; Predava~ prakti~ne nastave za frizere, puna norma na odre|eno vrijeme.

Za sva radna mjesta kandidati treba da ispunjavaju uslove predvi|ene Zakonom o srednjoj {koli i Nastavnim planom i programom. Ugovor o radu na odre|eno vrijeme zaklju~uje se do kraja nastavne godine. Uz prijavu kandidati su du`ni dostaviti: Kra}u biografiju, diplomu o zavr{enoj {koli-fakultetu, uvjerenje o neka`njavanju, uvjerenje o dr`avljanstvu, izvod iz mati~ne knjige ro|enih. Ostala potrebna dokumenta za bodovanje: Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu; uvjerenje Biroa za zapo{ljavanje o vremenu ~ekanja na zaposlenje; prosjek ocjena sa mati~nog fakulteta; dokaz o du`ini radnog sta`a u obrazovanju nakon diplomiranja; dokaz o socijalnim prilikama u porodici: ako kandidat `ivi u porodici u kojoj niko nije zaposlen ili nema stalni izvor primanja (ku}na lista i dokaz o nezaposlenosti i kori{tenju drugih stalnih nov~anih primanja); zdravstveno stanje (invalidnost najmanje 60% i vi{e); dokaz o tehnolo{kom vi{ku; dokaz o pravima demobilisanih boraca i ~lanova njihovih porodica. Konkurs ostaje otvoren 8 dana po objavljivanju ili do popune. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti po{tom na adresu: Mje{ovita srednja {kola Gornji Vakuf, Gradska bb, Gornji Vakuf-Uskoplje, 70 240 Gornji Vakuf.

OSLOBO\ENJE srijeda, 15. august/kolovoz 2012.

SVIJET FINANSIJA

19

Mladi najve}e `rtve
Mladi su najve}e `rtve ekonomske krize u Evropi - u [paniji, Gr~koj i ju`noj Italiji nivo nezaposlenosti mla|ih od 25 godina prevazilazi 50 posto, a to je dvostruko vi{e nego {to su prosje~ni pokazatelji me|u starijim ljudima, prenose agencije. U nekim od tih zemalja sa mladima se sklapaju po pravilu samo kratkoro~ni ugovori. U Italiji je to svaki drugi ugovor, a u [paniji takvih ima gotovo 60 posto. Istovremeno, predstavnici generacije poslijeratnog buma, takozvani bebi-bumeri, koji danas imaju 50-60 godina, imaju stabilna radna mjesta i garancije protiv otpu{tanja.

EKONOMSKA KRIZA u Evropi

BiH

EU

U ~lanku “Ne vjeruj nikome ko je stariji od 30 godina” list Spiegel razmatra nezadovoljstvo mladih ljudi {irom Evrope zbog svog radnog statusa

Kriza ne popu{ta

Sve vi{e penzionera
Kako {to je poznato, u industrijskim zemljama ima sve vi{e penzionera. Politi~ari, koji tra`e njihove glasove, ~esto im pru`aju pretjerane povlastice, navodi Spiegel. U Njema~koj, gdje }e u septembru idu}e godine biti odr`ani izbori za Bundestag, vlada je potvrdila penzijske garancije, koje }e, prema podacima Insti-

tuta ekonomije u Kielu, ko{tati bud`et 18 milijardi eura. Problem neravnomjerne raspodjele prihoda izme|u generacija Minhenski institut ekonomskih istra`ivanja naziva novim socijalnim pitanjem i akumulacijom konfliktnog potencijala.

Demonstracije u [paniji
U ~lanku “Ne vjeruj nikome ko je stariji od 30 godina” list razmatra nezadovoljstvo mladih ljudi {irom Evrope zbog svog radnog

statusa. Protekle godine hiljade {panskih demonstranata, mahom mladih ljudi, uzvikivali su: Gubite se odavde! To se odnosilo na politi~are, ali, kako kometari{u po sma tra ~i, mo glo je da se odnosi i na starije generacije. U mnogim zemljama EU kriza ozbiljno poga|a sistem visokog obrazovanja. Nezaposlenost apsolvenata raste. Ipak, mladi ni{ta ne}e dobiti ako se penzionerima ne{to oduzme - upozoravaju eksperti.

Ekonomija eurozone smanjila se u drugom tromjese~ju za 0,2 posto u odnosu na prethodna tri mjeseca, kada su aktivnosti stagnirale, procijenio je u utorak Evropski statisti~ki ured. Isti postotni pad zabilje`ila je u periodu od aprila do juna i ekonomija Evropske unije, koja je u prvom ovogodi{njem tromjese~ju tako|er stagnirala, procjenjuje Eurostat. Na godi{njem nivou, aktivnosti u 17-~lanoj eurozoni pale su za 0,4, te za 0,2 posto u 27-~lanoj Evropskoj uniji.

Pad aktivnosti u eurozoni

U prvom su tromjese~ju aktivnosti u eurozoni na godi{njem nivou stagnirale, dok su u EU27 porasle za blagih 0,1 posto. Glavni evropski trgovinski partneri zabilje`ili su u drugom tromjese~ju bolje rezultate, procjenjuju u Eurostatu. Tako su aktivnosti u ameri~koj ekonomiji porasle 0,4, a u japanskoj 0,3 posto u odnosu na prethodno tromjese~je. Na godi{njem nivou ameri~ki je BDP u drugom tromjese~ju porastao za 2,2, a japanski za 3,6 posto.

^ekaju se bolja vremena

Prepolovljen broj
privatizacija u svijetu
U svijetu je pro{le godine zabilje`en nagli pad privatizacija, a broj transakcija prepolovljen je u pore|enju sa 2010. godinom. Ovako drasti~an pad posljedica je odluke mnogih vlada da odgode rasprodaju dr`avne imovine za neka bolja vremena zbog lo{ih tr`i{nih uslova, pi{e londonski dnevnik Financial Times. Prihodi od privatizacije 2011. opali su za 56 posto na 94,4 milijarde dolara, sa rekordnih 213,6 milijardi u 2010. godini. Najve}a transakcija privatizacije bila je prodaja akcija osiguravaju}e kompanije AIG u maju 2011, kada je udio dr`ave u toj korporaciji smanjen sa 92 na 77 procenata. SAD su zahvaljuju}i toj prodaji izbile na tre}e mjesto na listi najaktivnijih zemalja u privatizaciji. Kina je lani zadr`ala prvu poziciju me|u zemljama koje privatizuju aktivu, sa prihodima od 14,2 milijarde dolara od 19 transakcija. Za Kinom slijede Australija, SAD, Rusija i Irska. Najve}a privatizacija u pro{loj godini trebalo je da bude prodaja 30 posto nacionalne lutrije [panije, ali je aukcija odgo|ena samo nekoliko dana prije zakazanog datuma. Rusija je za 2012. najavila zna~ajnu privatizaciju dr`avne aktive. Vlada u Kremlju namjerava da proda dr`avne pakete akcija u kompanijama kao {to su Ruske `eljeznice, Sberbanka, Rosnano, Aeroflot, Rosnjeft i drugim, o~ekuju}i od realizacije 450 milijardi rubalja (oko 14 milijardi dolara).

Moskva najavila privatizaciju dr`avnih kompanija

Njema~ka privreda zabilje`ila je rast od 0,3 posto u drugom kvartalu ove godine, uz pomo} izvoza i doma}e potro{nje, prenose agencije. Francuska je ranije saop{tila da je u istom periodu njen privredni rast ravan nuli, {to je bolje nego {to se o~ekivalo. Francuska i u prethodna dva kvartala nije imala privredni rast, javio je BBC. Privredni rast Njema~ke bio je manji od 0,5 posto, koliko je zabilje`eno u prva tri mjeseca ove godine, ali se, ipak, o~ekuje da bude jedna od najja~ih u zemljama eurozone. “Njema~ka je utvrdila polo`aj zahvaljuju}i rastu izvoza zemljama izvan eurozone” ,

Njema~ka: Privredni rast 0,3 posto

rekli su u Berenbarg banci. Nije iznena|enje da je potro{nja porasla zbog niske stope nezaposlenosti, porasta plata i niske stope inflacije. Uprkos rastu u Njema~koj, o~ekuje se da }e bruto doma}i proizvod u cijeloj eurozoni pasti. Ekonomski analiti~ari ka`u da Njema~ka ne mo`e sama da dr`i cijelu eurozonu na povr{ini. “Uprkos pozitivnim pokazateljima za Njema~ku, o~ekujemo ukupan bruto doma}i proizvod u eurozoni oko 0,4 posto, jer te{ke fiskalne mjere {tednje ve}inu ekonomija guraju u recesiju” rekli su , analiti~ari.

20

BIZNIS I EKONOMIJA
Slovenija u problemima

srijeda, 15. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Sarajevski aerodrom

Od nas zavisi kako }emo

iskoristiti priliku
Ubudu}e }e gra|evinske kompanije iz BiH imati vi{e prilika da dobiju velike poslove na tenderima, prije svega, u BiH jer je o~ito da su tenderi do sada bili rezervirani za slovenske firme

Zbog bankrota Maleva

smanjen promet
Pro{lu, poslovnu 2011. godinu mo`emo ocijeniti kao veoma uspje{nu ukoliko gledamo ukupan broj putnika (599.978). U pore|enju sa pro{lom, u sedam mjeseci ove godine imali smo blago smanjenje prometa za {est posto, kazali su za Fenu u Me|unarodnom aerodromu Sarajevo. Razlozi za smanjenje prometa su u tome da je ma|arska aviokompanija Malev u februaru ove godine objavila bankrot i obustavila sve letove, nacionalni avioprevoznik B&H Airlines reducirao broj aviooperacija i da je civilno zrakoplovstvo generalno u velikoj krizi, tako da se to sve odrazilo na ukupan promet Me|unarodnog aerodroma Sarajevo. - S druge strane, Turkish Airlines je pove}ao broj letova na sedmi~nom nivou, u ljetnoj sezoni imamo veliki broj ~arter-letova za atraktivne turisti~ke destinacije i to je ono {to je o~ekivano. Vjerujemo da }e u kona~nici poslovna 2012. donijeti zadovoljavaju}e rezultate, navode iz Sarajevskog aerodroma.

Sloveniji je proteklih dana sni`en kreditni rejting za tri stepena i sada je ova zemlja na korak od bezvrijednog rejtniga, {to zna~i da se ne preporu~uje investiranje u Sloveniju niti kupovina obaveznica ove zemlje. Slovenija se bori sa visokim bud`etskim deficitom, reforme koje se provode idu sporo, ali najve}i problem u ovoj zemlji su banke koje }e zbog svojih lo{ih plasmana ubrzo biti prinu|ene da tra`e pomo} dr`ave, koja }e opet morati moliti EU za spas.

Pozitivno i negativno
Ekonomija BiH u najve}oj mjeri je orijentirana ka tr`i{tima Evropske unije, a Slovenija je me|u pet najzna~ajnijih partnera BiH u trgovini i investicijama. Ukupna trgovinska razmjena izme|u BiH Slovenije u prvih {est mjeseci ove godine bila je 995.782 KM, s tim {to smo u deficitu u trgovini sa ovom biv{om jugoslovenskom republikom. Upravo zbog toga {to je slovenski kapital sna`no prisutan u bh. preduze}ima i bankama, te zbog toga {to je Slovenija va`no tr`i{te za na{e kompanije, de{avanja u ovoj zemlji uti~u i na privredu Bosne i Hercegovine. Ekonomisti su mi{ljenja da kriza s kojom se suo~ava Slovenija za nas mo`e imati pozitivne i negativne efekte, a do nas samih je kako }emo to iskoristiti. [to se ti~e trgovine, na{a {ansa je, kako ka`e projekt-menad`er u Vanjskotrgovinskoj komori BiH Igor Gavran, da na tr`i{tu CEFTA preuzmemo pozicije slovenskih kompanija ~ije }e konkurentske sposobnosti biti smanjene zbog nedostatka podr{ke dr`ave koja je u problemima. On je dodao kako je mogu}e da }e zbog pada tra`nje u Sloveniji bh. izvoz biti ne{to smanjen, ali to ne}e biti neko zna~ajnije sma-

Drvar

Sve izvjesnije da }e se Slovenija obratiti za pomo} EU

Prijavljene 1.123
nezaposlene osobe
Na podru~ju op{tine Drvar trenutno su bez posla 1.123 osobe, {to je za dva posto vi{e u odnosu na po~etak godine, podaci su Biroa za zapo{ljavanje. Od ukupnog broja nezaposlenih, 90 posto je povratni~ka populacija. Me|u nezaposlenima je 550 `ena, a u strukturi nezaposlenih najvi{e je kvalifikovanih radnika, kao i lica sa srednjom stru ~nom spre mom. Na po sao ~eka i 29 osoba sa vi{om i 10 osoba sa visokom stru~nom spremom.

njenje. Pozitivna stvar je to {to bi slovenske kompanije, zbog nestabilnosti u mati~noj zemlji, mogle po~eti vi{e ulagati u proizvodne pogone u BiH.

Kredit kod MMF-a
Is to vre me no, ubu du }e }e gra|evinske kompanije iz BiH imati vi{e prilika da dobiju velike poslove na tenderima, prije

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 158 - 15. 8. 2012. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

RAZMJENA Ukupna trgovinska razmjena izme|u BiH Slovenije u prvih {est mjeseci ove godine bila je 995.782 KM, s tim {to smo u deficitu u trgovini sa ovom biv{om jugoslovenskom republikom
svega, u BiH jer je o~ito da su tenderi do sada bili rezervirani za slovenske firme, pojasnio je

Gavran, dodav{i da zbog ove krize slovenski gra|evinari nigdje vi{e ne}e mo}i dobiti posao. Bez obzira na sve, od nas samih zavisi ho}emo li iskoristiti {anse koje su nam se ukazale. Jasno je da ni ekonomija na{e zemlje nije u dobrom stanju, ta~nije, u katastrofalnom je. Imamo deficit od nekoliko milijardi KM, smanjen priliv investicija, nedostatak novca u bud`etima na svim nivoima i spas vidimo jedino u Me|unarodnom monetarnom fondu (MMF). “Nije MMF najlo{ije rje{enje, zadu`ivanje kod MMF-a mnogo je povoljnije nego {to smo se zadu`ivali na doma}em tr`i{tu sa kamatama od sedam-osam posto, a kod MMF-a nam je kamata ispod dva posto. MMF je dobar ukoliko sva sredstva ne odu u bud`etsku potro{nju, nego i za kapitalna ulaganja. Ali ni to nije kona~no i trajno rje{enje” kazao je , guverner Centralne banke BiH Kemal Kozari}. J. Sa.

EMU 978 EUR 1 1.955830 Australija 036 AUD 1 1.663490 Kanada 124 CAD 1 1.592475 Hrvatska 191 HRK 100 26.160783 ^e{ka R 203 CZK 1 0.077913 Danska 208 DKK 1 0.262103 Ma|arska 348 HUF 100 0.700215 Japan 392 JPY 100 2.008380 Litvanija 440 LTL 1 0.565032 Norve{ka 578 NOK 1 0.267215 [vedska 752 SEK 1 0.236526 [vicarska 756 CHF 1 1.624430 Turska 949 TRY 1 0.880905 V.Britanija 826 GBP 1 2.482112 SAD 840 USD 1 1.579453 Rusija 643 RUB 1 0.049683 Kina 156 CNY 1 0.248385 Srbija 941 RSD 100 1.672663 SDR (Special Drawing Rights) na dan 13. 08. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 13. 08. 2012 =

1.955830 1.667659 1.596466 26.226349 0.078108 0.262760 0.701970 2.013414 0.566448 0.267885 0.237119 1.628501 0.883113 2.488333 1.583412 0.049808 0.249008 1.676855 USD BAM

1.955830 1.671828 1.600457 26.291915 0.078303 0.263417 0.703725 2.018448 0.567864 0.268555 0.237712 1.632572 0.885321 2.494554 1.587371 0.049933 0.249631 1.681047 1.51082 2.394757

Posjeta ~lanova PPDIVUT-a Meggleu

Povoljni uslovi za radnike
Predsjednik Samostalnog sindikata PPDIVUTBiH Mehmed Avdagi} prisustvovao je sastanku ~lanova Sindikalnog odbora Megglea sa direktorom ove kompanije Kemalom Hrnji}em. Tema ovog razgovora bila je polo`aj Mljekare Meggle u BiH i regionu i ostvarivanje prava i interesa radnika. Direktor Hrnji} je naglasio da su kapaciteti kompanije proizvodnja 80 miliona litara mlijeka godi{nje, {to je svrstava me|u vode}e u regionu. Ina~e, Meggle pokriva vi{e od jedne tre}ine bh. tr`i{ta, godi{nje otkupi i preradi do 50 miliona litara mlijeka, a dnevni kapaciteti prerade mlijeka su 300 hiljada litara. Posebno je naglasio da Meggle vodi ra~una o svojim kooperantima, kojima redovno ispla}uje naknade za otkupljeno mlijeko do sredine teku}eg za prethodni mjesec. Predstavnici Sindikata su se posebno interesovali za ostvarivanje prava radnika i po{tovanje Kolektivnog ugovora. Nagla{eno je da je prosje~na plata u Meggleu preko 800 KM i da radnici pored toga primaju i odre|ene premije, tako da sve skupa mo`e da dostigne i do ~etrnaest plata godi{nje, saop}io je PPDIVUT.

OSLOBO\ENJE srijeda, 15. august/kolovoz 2012.
1.442,13 816,20
Dioni~ko dru{tvo

BERZE
889,77 787,14
Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija

21

BIFX

682,91 1.732,11
Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena

SASX-10 FIRS

SASX-30

"VELMOS" d.d. Mostar Izvje{}e neovisnog revizora za 2011. godinu

BIRS

ERS10

Mi{ljenje neovisnog ovla{tenog revizora
Vlasnicima dru{tva "VELMOS" d.d. Mostar Obavili smo reviziju prilo`enih financijskih izvje{taja dru{tva "VELMOS" d.d. Mostar (dalje: Dru{tvo) koja uklju~uju Bilancu stanja - Izvje{taj o financijskom polo`aju na dan 31. prosinca 2011. godine i Bilancu uspjeha - Izvje{taj o ukupnom rezultatu, Izvje{taj o promjenama na kapitalu i Izvje{taj o gotovinskim tokovima za 2011. godinu tada zavr{enu, te sa`etak ra~unovodstvenih politika i bilje`aka koje su prikazane na stranicama od 10 do 20. Odgovornosti Uprave Uprava je odgovorna za sastavljanje i objektivan prikaz ovih financijskih izvje{taja u skladu s Me|unarodnim standardima financijskog izvje{tavanja (MSFI) i Me|unarodnim ra~unovodstvenim standardima (MRS). Odgovornosti Uprave uklju~uju: utvr|ivanje, uvo|enje i odr`avanje internih kontrola va`e}ih za sastavljanje i objektivan prikaz financijskih izvje{taja u kojima ne}e biti zna~ajnih pogre{nih prikaza uzrokovanih prijevarom ili pogre{kom; odabir i primjenu odgovaraju}ih ra~unovodstvenih politika i utvr|ivanje razumnih ra~unovodstvenih prosudbi primjerenih u danim okolnostima. Odgovornost revizora Na{a odgovornost je da na osnovu izvr{ene revizije izrazimo mi{ljenje o prikazanim financijskim izvje{tajima. Reviziju smo obavili sukladno Me|unarodnim revizijskim standardima. Ti standardi zahtijevaju pridr`avanje revizora eti~kim pravilima, te planiranje i provo|enje revizije do razine koja je potrebna za postizanje razumnog uvjerenja o tome da u financijskim izvje{tajima nema zna~ajnih pogre{nih iskaza. Reviziju financijskih izvje{taja Dru{tva obavili smo koriste}i kao kriterije za ocjenu realnosti i objektivnosti financijskih izvje{taja stupanj i razinu uskla|enosti i pouzdanosti ra~unovodstvenih evidencija i financijskih izvje{taja Dru{tva s Me|unarodnim standardima financijskog izvje{tavanja (MSFI) uklju~uju}i i Me|unarodne ra~unovodstvene standarde (MRS), Zakon o ra~unovodstvu i reviziji BiH, te dobre poslovne obi~aje i pravila struke. Revizija uklju~uje provo|enje postupaka radi pribavljanja revizorskih dokaza o iznosima i objavama prikazanima u financijskim izvje{tajima. Odabir postupaka ovisi o prosudbi revizora, uklju~uju}i i procjenu rizika zna~ajnih pogre{nih prikaza u financijskim izvje{tajima uzrokovanih prijevarom ili pogre{kom. U procjenjivanju tih rizika, revizor razmatra interne kontrole va`e}e za sastavljanje i objektivan prikaz financijskih izvje{taja koja sastavlja Dru{tvo kako bi odredio odgovaraju}e revizorske postupke u danim okolnostima, ali ne i za izra`avanje mi{ljenja o u~inkovitosti internih kontrola Dru{tva. Revizija tako|er uklju~uje procjenjivanje primijenjenih ra~unovodstvenih politika i primjerenost utvr|enih ra~unovodstvenih procjena Uprave, kao i ocjenu cjelokupnog prikaza financijskih izvje{taja. Vjerujemo da su nam pribavljeni revizorski dokazi dostatni i ~ine razumnu osnovu za izra`avanje na{eg mi{ljenja. Mi{ljenje neovisnog ovla{tenog revizora Po na{em mi{ljenju, financijski izvje{taji prikazuju realno i objektivno, u svim zna~ajnim aspektima, financijski polo`aj Dru{tva na dan 31. prosinca 2011. godine, rezultate njegova poslovanja i gotovinske tokove za 2011. godinu u skladu s ra~unovodstvenim propisima Federacije BiH. Mostar, 27. lipnja 2012. godine Broj: 11-06/12 Revizija Fircon d.o.o. Mostar Kneza Vi{eslava 77a 88000 Mostar Bosna i Hercegovina Ovla{teni revizor: Dinka Mi{i}, dipl. oec. Direktor mr. sc. @eljko Bo{njak

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 14. august/kolovoz 2012.

KOTACIJA KOMPANIJA Bosnalijek d.d. Sarajevo KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG Investiciona grupa dd Sarajevo ZIF Prof Plus dd Sarajevo KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. C FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. D FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. E FBiH obveznice ratna potrazivanja ser. G PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH Telecom d.d. Sarajevo Energoinvest d.d. Sarajevo JP Elektroprivreda BIH dd Sarajevo JP Elektroprivreda HZHB Mostar IK Banka dd Zenica Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo Solana dd Tuzla SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE Pak Centar d.d. Sarajevo JP HT dd Mostar Mlinpek-@itar d.d. Jajce [ipad Export - Import d.d. Sarajevo Mlinpek d.d. Bugojno SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE Tehnogra|a d.d. Br~ko 5,00 0,00 5,00 5,00 207 1.035 1 8,00 0,00 5,80 -3,33 1,10 0,00 1,67 -16,50 2,00 0,00 8,00 5,80 1,10 1,67 2,00 8,00 5,80 1,10 1,67 2,00 300 1.100 222 100 444 2.400 6.380 244,2 167 888 1 2 2 1 2 17,63 2,68 18,28 30,00 65,50 42,21 20,60 0,54 2,68 1,44 -1,64 -2,37 0,50 0,44 17,67 2,68 18,28 30,00 65,50 43,00 20,60 17,60 2,68 18,28 30,00 65,50 42,00 20,60 3.817 200 100 200 363 10 100 67.187,18 536 1.828 6.000 23.776,50 422,1 2.060 4 1 1 2 3 3 1 31,00 30,00 29,00 26,40 0,00 0,07 0,35 -4,86 31,00 30,00 29,00 26,40 31,00 16.316 30,00 11.500 29,00 23.994 26,40 1.673 5.057,96 3.450 6.958,26 441,67 2 1 2 1 3,80 3,50 -0,26 0,00 3,80 3,50 3,80 3,50 156 41 592,8 143,5 1 1 11,10 0,00 11,10 11,10 4.776 53.013,60 4

Banjalu~ka berza Kursna lista za 14. august 2012.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

Prilog broj 3. U skladu sa ~lankom 4. stavak 1. to~ka c. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{}ivanju na tr`i{tu vrijednosnih papira, objavljujemo

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Autoprevoz a.d. Banja Luka Bira~ a.d Zvornik Elektrodistribucija a.d. Pale Hidroelektrane na Trebi{njici a.d. Trebinje Nova banka a.d. Banja Luka Rafinerija ulja a.d. Modri~a Telekom Srpske a.d. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF Balkan investment fond a.d. Banja Luka ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka ZIF Jahorina Koin a.d. Pale ZIF VB fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 2,02 4,31 9,5 3,01 3,65 5,91 0 0 0 -0,33 1,96 0 2,02 4,31 9,5 3,01 3,68 5,92 2,02 4,3 9,5 3,01 3,58 5,9 20 92 90 20 60 118 40,40 396,40 855,00 60,20 218,80 696,90 0,0011 0,013 0,33 0,46 0,79 0,175 1,5 0 18,18 6,45 0 4,64 0 0 0,0011 0,013 0,33 0,46 0,79 0,175 1,51 0,0011 1.741.010 0,013 5.000 0,33 700 0,46 1.090 0,79 22.000 0,175 50.000 1,5 218.330 1.915,11 65,00 231,00 501,40 17.380,00 8.750,00 327.555,82

IZVJE[]E O DOGA\AJU KOJI BITNO UTJE^E NA FINANCIJSKO POSLOVANJE EMITENTA
I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma - adresa sjedi{ta - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica II - PODACI O DOGA\AJU - navesti doga|aj iz ~lana 11. ili 12. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta vrijednosnih papira - datum nastanka doga|aja - kratak opis i razlog doga|aja VELMOS d.d. Mostar Rodo~ bb, 88000 Mostar (036) 350-009 Fax. 350 009 Odr`ana Skup{tina Dru{tva

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Mikroelektronika a.d. Banja Luka Fabrika vijaka a.d. Mrkonji} Grad Novi velepromet a.d. Zvornik Veletrgovina a.d. Gradi{ka Zavod za izgradnju a.d. Banja Luka Republika Srpska - stara devizna {tednja 1 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 2 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 4 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 5 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 6 0,6(A) 0,16 0,1(A) 0,28(A) 1,7 96,6 48,1 46,5 46,01 42,94 40,97 41,5 0 0 0 0 0 2,18 0 0 -0,11 0,23 0 0,75 0,6 0,16 0,1 0,28 1,7 96,6 48,1 46,5 46,01 43 40,97 41,9 0,6 425 0,16 18.604 0,1 2.929 0,28 10.112 1,7 13.749 96,6 327.455 48,1 25.124 46,5 100.000 46,01 24.266 42,81 44.800 40,97 12.800 41,19 253.541 255,00 2.976,64 292,90 2.831,36 23.373,30 63.264,31 12.084,64 46.500,00 11.164,79 19.236,30 5.244,16 105.212,16

- potpis ovla{tene osobe odgovorne za potpunost i to~nost informacija iz izvje{}a - mjesto i datum podno{enja izvje{taja i potpis osobe koja je sa~inila izvje{taj

2.7.2012. - Donesene slijede}e odluke - Dono{enje odluke o usvajanju godi{njeg izvje{}a dru{tva, koje uklju~uje financijsko izvje{}e, izvje{}e revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju - Dono{enje odluke o rasporedu ostvarene dobiti u 2011. godini - Dono{enje odluke o izglasavanju povjerenja ~lanovima Nadzornog odbora - Dono{enje odluke o izboru vanjskog revizora Dru{tva Damir Vida~ak, direktor Mostar 2.7.2012. god. Damir Vida~ak

NAFTA

ZLATO

P[ENICA

113,99 2,75

$ 0,34 %

1.601,30 27,73

$ 0,70 %

898,25 798,00

$ 0,62 %

PLIN
$ 0,95 %

SREBRO
$ 0,13 %

KUKURUZ
$ 0,73 %

22

SARAJEVSKA HRONIKA
Sportska dvorana Grbavica

srijeda, 15. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Pomozite djeci oboljeloj od karcinoma

Ipak ni{ta od otvaranja ove godine
Sada smo u zavr{noj fazi gdje }emo rije{iti i podno grijanje, nakon ~ega slijedi ugradnja opreme, kazao je Kold`o
Izgradnja sportske dvorane na Grbavici, koja je po~ela u septembru 2010, a koja }e nositi ime Gorana ^engi}a, sportiste ubijenog tokom agresije na na{u zemlju, iako je odra|en veliki dio posla, jo{ nije gotova. Ju~er je na~elnik Op}ine Novo Sarajevo Ned`ad Kold`o na sastanku sa predstavnicima projektanta, te Zavoda za izgradnju, koji je nadzorni organ, razgovarao o optimalnim opcijama za pod multifunkcionalne dvorane. - Sada smo u zavr{noj fazi gdje }emo rije{iti i podno grijanje, nakon ~ega slijedi ugradnja opreme. Ostalo je da se determini{e s obzirom na nove trendove da li je najbolje rje{enje ve} predvi|eni pod, parket ili DLV, svaka od ovih opcija ima svoje vrline i mane, a potrebno je na}i ono {to najvi{e odgovara multifunkcionalnoj dvorani. Parket koji je bio najbolje rje{enje, u startu smo bili odbacili jer je bio ekstremno skup, no sada su se cijene promijenile pa i njega mo`emo uzeti u obzir. U narednih nekoliko dana odlu~it }emo se za jednu opciju, kako bi smo mogli i}i u slijede}u fazu, odnosno postavljanje podnog grijanja, istakao je Kold`o. Problem u ovoj sportskoj dvorani predstavljala je i monta`a opre-

Ljubav zaklju~alo 1.500 parova
Od 4. augusta ove godine, kada je ispred Gradske tr`nice Markale u Ferhadiji postavljeno stablo ljubavi, do sada je oko 1.500 gra|ana odlu~ilo da zaklju~a sa malim katancima svoju ljubav i na taj na~in u~estvuje u humanitarnoj akciji prikupljanja sredstava za pomo} djeci oboljeloj od karcinoma. Projekat je, izme|u ostalih, podr`ala i Op}ina Centar. Autor projekta, student knji`evnosti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Kenan Zukovi} je za akciju pripremio pet hiljada katanaca. Okon~anjem akcije, kada svi katanci budu postavljeni na imitaciju drveta, planirano je da u saradnji sa nadle`nima iz Op}ine Centar, na jednu od atraktivnih lokacija, postavi drvo kao trajnu uspomenu. S obzirom na humanitarni karakter akcije, katance nisu zaklju~avali samo zaljubljeni ve} i gra|ani koji su `eljeli da pomognu u lije~enju te{ko oboljele djece. Cijena jednog katanca iznosi pet maraka i, kako je kazao autor, gra|ani mogu izdvojiti manji ili ve}i iznos. Po `eljama kupaca, na katance je mogu}e gravirati njihova imena ili ih dodatno ukrasiti. Po~etak projekta ozvani~io je Slaven Kova~evi}, predsjedavaju}i Op}inskog vije}a Centar, koji je tom prilikom kazao da je malo manifestacija koje grad ~ine gradom. - Sarajevski katanci ljubavi su definitivno jedan od projekata vrijednih hvale. Stoga, pozivam sve gra|ane da svoje negativne osje}aje, kao mr`nju, zamijene osje}ajem ljubavi i zaklju~aju u jedan od sarajevskih katanaca. Nadam se da }e na{i gra|ani prona}i malo vremena da postave svoj katanac ljubavi na ovo drvo i time pomognu djeci oboljeloj od karcinoma, S. Hu. kazao je Kova~evi}.

Dvorana }e ko{tati sedam miliona maraka

Najve}i problem fudbalske reprezentacije na{e zemlje je prostor za odigravanje utakmica, jer nijedan stadion nije uslovan. BH Telecom postao je generalni sponzor reprezentacije BiH te je obe}ao pomo}i rekonstrukciju stadiona Grbavica. Inicijativa na~elnika Kold`e i Ivice Osima, predsjednika Komiteta za normalizaciju N/FSBiH, jeste da se kreditno zadu`e Op}ina Novo Sarajevo, Grad Sarajevo, Ministarstvo sporta i kulture, Vlada KS-a i Federacija kako bi se rekonstruisao stadion Grbavica, a {to bi ko{talo izme|u sedam i deset miliona maraka. - Zadu`ivanje ovih pet nivoa vlasti je optimalno, najbr`e i najefikasnije rje{enje. BH Telecom pokazao je zanimanje da u~estvuje u ovoj pri~i, {to bi ubrzalo realizaciju. Stadion bi se obnavljao u onom izgledu kako je to predvidio projekt po kojem je napravljen sjever, ali bi i njega trebalo inovirati. Rekonstrukcijom stadiona dobili bi 20 hiljada pokrivenih mjesta u skladu sa svim FIFA i UEFA standardima, na kojem bi se mogle igrati i me|unarodne utakmice FK @eljezni~ar, ali i reprezentacije, kazao je Kold`o. me, odnosno postavljanje ko{eva. - Optimalna varijanta je bila da ko{evi budu kao u maloj dvorani Skenderija, gdje bi se spu{tali sa krova zbog u{tede prostora. Me|utim, u pravilima FIBA postoje odre|ena ograni~enja, zbog ~ega }emo ipak pribje}i ideji podnih ko{eva, a kod njih je problem smje{taja kada se ne koriste. Iako katkad nailazimo na odre|ene probleme bitno je da ih rje{avamo, naglasio je Kold`o. Sportska dvorana na Grbavici bit }e tre}a po veli~ini u Kantonu Sarajevo, a cjelokupan projekt }e ko{tati oko sedam miliona KM. - Gra|evinski radovi }e vjerovatno biti zavr{eni ove godine, ali ne mo`emo o~ekivati da je uspijemo i opremiti jer nam za to treba 1,5 miliona maraka. Od ~itave opreme ugovoreni su samo podovi, za ostalo }emo ipak morati malo sa~ekati. Vremenski bi nam trebala najvi{e ~etiri mjeseca, samo u slu~aju da imamo sve pare, kazao je za Oslobo|enje Kold`o.
M. TATAREVI]

Rekonstrukcija stadiona Grbavica

Alipa{ino Polje

Odata po~ast {ehidima

Zavr{etkom sportske dvorane Grbavica po~et }e izgradnja bazena u Hrasnom, za {ta je ve} zavr{ena kompletna papirologija. - Ove godine nismo predvidjeli gradnju bazena, po{to smo dali prioritet dvorani. Idejni projekt, imovinskopravni odnosi, saglasnosti, gra|evinske dozvole i odobrenja sve je zavr{eno. U ovom trenutku za po~etak radova na bazenu trebaju samo sredstva, me|utim, kako je smanjen priliv sredstava u bud`etu, nije realno o~ekivati da }e u ovoj godini po~eti. Prakti~no ~im se dvorana zavr{i, slijede}i projekt koji po~inje je bazen, kazao je Kold`o.

Bazen u Hrasnom

i poginulim borcima
Povodom obilje`avanja Dana {ehida i poginulih boraca Armije BiH i civilnih `rtava rata sa podru~ja Alipa{inog Polja, ju~er je polo`eno cvije}e na spomen-obilje`ju u B fazi na Trgu ZAVNOBiH-a. Odavanju po~asti i polaganju cvije}a prisustvovali su delegacija Op}ine Novi Grad sa Anerom [umanom, v. d. na~elnikom Op}ine, i Harisom Plehom, predsjedavaju}im OV Novi Grad, na ~elu, ~lanovi savjeta svih {est mjesnih zajednica sa Alipa{inog Polja, kao

U novogradskoj O[ “Avdo Smailovi}”

i predstavnici porodica {ehida i poginulih boraca, prijatelji i rodbina poginulih. - Ovaj datum za sje}anje na poginule borce, {ehide i civilne `rtve rata sa ovog podru~ja odre|en je s razlogom, jer je 14. augusta 1992. godine izvr{ena zakletva pripadnika TO sa podru~ja Alipa{inog Polja i tom prilikom iz Ned`ari}a minobaca~kom granatom ubijena su dva pripadnika Armije BiH, a vi{e njih je ranjeno, kazao je Adnan Arif, predsjednik Savjeta MZ Alipa{ino Polje A-1.

Zamjena stare stolarije
Za zamjenu dotrajale stolarije na monta`nom dijelu {kolskog objekta O[ “Avdo Smailovi}” ko, ja se trenutno obavlja, Op}ina Novi Grad je iz ovogodi{njeg bud`eta izdvojila 65.000 KM. Izvo|a~ radova je firma Bulj{a} iz Sarajeva, koja }e obaviti demonta`u i skidanje postoje}e stolarije na objektu, a potom postaviti 180 novih prozora uz prate}e poslove. - Ova {kola sagra|ena je prije 65 godina i tokom rata je pretrpjela velika o{te}enja koja su morala da se saniraju. Ve}i dio objekta je monta`nog karaktera, dok je drugi dio sa ~etiri u~ionice dogra|en poslije rata. Zamjena prozora planirana je sa ciljem sigurnijeg boravka u~enika i izvo|enja kvalitetnijeg nastavnog procesa u {koli, kazao je v.d.

na~elnika Op}ine Novi Grad Aner [uman. Kako bi {kola spremno do~ekala predstoje}u ziZ. T. mu, planirano je i utopljavanje zgrade.

OSLOBO\ENJE srijeda, 15. august/kolovoz 2012. Na putu Had`i}i - Igman

SARAJEVSKA HRONIKA
DE@URNI TELEFON

23

Po~elo deminiranje Brezova~e
Projekat obuhvata jo{ osam lokacija ukupne povr{ine 585.231 kvadrat
Ju~er je zvani~no po~elo ~i{}enje lokacije Brezova~a, koja se na la zi po red pu ta Ha d`i }i Igman, od minsko-eksplozivnih sredstava. Po~etku deminiranja prisustvovali su ministar privrede KS-a Rusmir Sendi}, predstavnici BH MAC-a, Uprave za {umarstvo KS-a i Op}ine Had`i}i. Sredstva za ovaj projekat, koji pored Had`i}a obuhvata i lokacije u Vogo{}i i Ilija{u, zajedni~ki su obezbijedili Ministarstvo privrede KS-a u iznosu od 600.000 KM i isto toliko vlada SAD-a, odnosno ITF. Izvo|a~ radova je NN Iv{a iz Ora{ja, a ukupno }e se deminirati povr{ina od 585.231 kvadrat. kacijama i trebali bi biti zavr{eni do kraja septembra. - Planirano je da se tehni~ko izvi|anje i deminiranje zavr{e za 45 dana, ali sve }e zavisiti od vremenskih uslova. Ovo je samo jedan u nizu projekta u KS-u, u kojem se jo{ nalazi oko 80 kvadratnih kilometara sumnjive povr{ine, a samo u Had`i}ima je 13 kvadratnih kilometara. BiH zbog velike zaga|enosti minama, prednja~i u svijetu po broju stradalih. Posebno je zadnjih godina izra`ena pojava da gra|ani od mina stradaju prilikom sje~e {ume, ukazuje Gavran. Deminiranje Brezova~e najvi{e }e zna~iti op}ini Had`i}i, pa je na~elnik Hamdo Ejubovi} posebno zahvalio na doniranim sredstvima. - Had`i}i su jedna od najzaga|eni jih op}i na mi na ma u Kantonu Sarajevo i jo{ je 5 posto neo~i{}enih povr{ina. Ovaj projekt nam mnogo zna~i po{to se smanjuje opasnost za na{e stanovni{tvo, jer je lokacija Brezova~e uz sami put za Igman, kojim prolazi veliki broj gra|ana i turista, kazao je Ejubovi}.
Z. T.

276-982

VA@NIJI TELEFONI

Demineri izvi|aju teren

Devet lokacija
Projektom je uglavnom obuhva}eno {umsko zemlji{te, pa }e se deminiranjem stvoriti uslovi za kontinuirano gospodarenje {umskim resursima, ali i bezbjednije okru`enje za turiste i stanovni{tvo koje `ivi u blizini ovih podru~ja. Sredstva kantonalnog Ministarstva iskoristit }e se za aktivnosti tehni~kog izvi|anja i deminiranja povr{ine od 362.594

kvadrata na ~etiri lokacije, put Had`i}i - Igman, Butila, Lazine i Gora - Ljetovik. ITF Enhancing Human Security je obezbijedila 600.000 KM, ~ime je osigurano ~i {}e nje jo{ pet lo ka ci ja od 222.637 kvadrata, put Bukovik Butila, Lje{evo - Staro Selo, Povac - Ulistovi}i, Gora - Ljetovik i Gora - Lokve. Ministar Sendi} je naglasio da se radi o va`nom kapitalnom projektu Vlade KS-a koji

obuhvata tri op}ine. - Zbog zaga|enosti minskoeksplozivnim sredstvima ve} 20 godina se ne vr{i kvalitetna eksploatacija i odr`avanje {umskih resursa, pa }e projekat deminiranja donijeti vi{estruku korist, konstatuje Sendi}.

Zavr{etak u septembru
Kako je istakao direktor BH MAC-a Du{an Gavran, radovi su po~eli istovremeno na svim lo-

Saniran trotoar
u Ciglanskoj ulici
Pro{le sedmice zavr{ena je sanacija trotoara u Ciglanskoj ulici od broja 2 do 12. Finansijer je Op}ina Centar koja je za ovu namjenu izdvojila oko 16 hiljada maraka. Tokom radova, koji su zapo~eli 4. augusta, radnici gra|evinske firme Grakop iz Kiseljaka, koja je odabrana na tenderu kao najpovoljniji ponu|a~, postavili su novi asfalt du` trotoara, te zamijenili o{te}ene betonske ivi~njake. Za adekvatan odvod povr{inskih voda postavljena je popre~na re{etka du`ine 11 metara.

Isklju~enja struje
Zbog odr`avanja energetskih postrojenja, bez struje }e ostati slijede}a trafopodru~ja: od 9 do 9.30 sati Dujmovi}i, Ma|ari - Ilovice, Ilovice, Hamzi}i, Gra~anica, Durakovi}i, Ledi}i, Delija{i, Dje~i}i, Boljanovi}i, Godinjske bare, STS Deseci, Trnovo, Trebe~aj, Trnovo 2, Rijeka, Karovi}i, Pre~ista~, STS Govedovi}i, Pendi~i}i, Ostoji}i, Brutusi, Obla brda i Mijanovi}i, od 9 do 16 Kakrinje, od 8 do 16 HE Hrid, ^adord`ina, Bjela{ni~ka 4 i Podlugovi 1, od 8.30 do 17 Gornja Bio~a 2, od 9 do 15 Crkvine 1, Komatin, @TP Semizovac, Po~iteljska, Osenik i Mi{evi}i 2, od 11.30 do 13 Bobovica, od 13 do 14.30 Tu{ila, od 8 do 15 Rakovica MUP, od 10 do 11.30 Mili{i}i.

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

Vi{ednevna isklju~enja
Zbog radova na sanaciji, rekonstrukciji i izgradnji elektrodistributivne mre`e i postrojenja, do 18. augusta od 8.30 do 17 sati bez struje }e ostati trafopodru~je Gornja Bio~a 2, dok }e do 17. augusta od 8 do 16 bez struje biti Podlugovi, Kakrinje, Rakovica MUP, ^adord`ina i Hrid. Danas i sutra od 9 do 15 bez struje }e biti Mi{evi}i 2 i Komatin, a od danas do 17. augusta u istom terminu Osenik 5.
Vienna 14.20 i 21.25, Zagreb 15.45 i 22.50, Zurich/Banja Luka 16.45, Copenhagen 17.30 i 20.30, Stockholm 20.15 tom u 17 sati, Dor tmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Munchen svaki dan u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, 14.30 i 22.30 sati, Pula i Rijeka utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, petkom i subotom u 18 sati, Makarska svakim danom u 7.45 i 22.15 sati, Split svakim danom u 7, 10 i 21 sat, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Vela Luka utorkom, srijedom, petkom i subotom u 11 sati, Herceg Novi svaki dan u 11 sati, Ulcinj svaki dan u 19 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Donja Vru}ica svaki dan u 15.15 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14, 17.30 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olo-

PORODILI[TA

7 6

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.54 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.49, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.34, 07.12, 12.06 i 19.27, Ko njic 7.15,15.40 i 19.10, Kakanj 15.30

Odlasci:
Zagreb 6.30 i 16.15, Beograd 6.30 i 16.35, Vienna 7.30 i 15.05, Copenhagen 10.00 13.00, Banja Luka/Zurich 10.15, Munich 13.10, Istanbul 14.40 i 18.00, Ljubljana 14.45, Ancona 17.55, Stockholm 20.55

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.15 i 17.57, Budimpe{ta 21.10, Beograd 17.28, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.47, 09.23, 13.33 i 20.54, Konjic 6.40,12.50 i 18.52, Kakanj 18.35

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Roterdam i Amsterdam utorkom i subotom u 8 i ~etvrtak u 16 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, ~etvrtkom u 16 sati, Utrecht subotom u 8 i ~etvrtkom u 16 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~etvrtkom u 8 i subo-

AVIONI Dolasci:
Istanbul 9.20 i 13.40, Ancona 10.35, Beograd 11.25 i 21.55, Munich 12.25, Ljubljana 14.15,

vo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7, 13.15 i 16 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan u 15.30, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i pra znikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

24

OGLASI

srijeda, 15. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Swiss Cooperation Office Bosnia and Herzegovina

Na osnovu ~lana 5 Pravilnika o radu, ~lana 5 Uputstva o postupku zasnivanja radnog odnosa u Dioni~kom dru{tvu BH Telecom Sarajevo i Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa koju je donijela Uprava Dioni~kog dru{tva, raspisuje se

JAVNI OGLAS
za prijem zaposlenika na radno mjesto tehni~ar u Direkciji Tuzla U Direkciji Tuzla u Odjeljenju za RR sisteme Slu`be za prenos Centra telekomunikacija, zasnovat }e se radni odnos na radnom mjestu 82. tehni~ar - 1 (jedan) izvr{ilac na odre|eno vrijeme, u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci, sa probnim radom u trajanju od 3 (tri) mjeseca. Tehni~ar }e obavljati slijede}e poslove: - Zadu`en je za odr`avanje RR prenosnih sistema u okviru svojih nadle`nosti - Radi poslove na visini ve}oj od 3m na RR, GSM I TV antenskim stubovima i u objektima gdje je smje{tena RR i BWA prenosna oprema, na terenu i stacionaru po potrebi. - U~estvuje u monta`i i usmjeravanju RR ure|aja - Vr{i aktivno de`urstvo u centru za nadzor RR sistema - Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, a u okviru stru~ne spreme - Po potrebi upravlja motornim vozilom POSEBNI USLOVI: - Zavr{ena srednja {kola IV stepen SSS (srednja elektrotehni~ka {kola ) - 6 mjeseci radnog iskustva - Posjedovanje voza~ke dozvole za B kategoriju Pored posebnih uslova, kandidat treba da ispunjava i op}e uslove i to: 1. - Da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine 2. - Da je stariji od 18 godina Uz prijavu na oglas kandidati moraju dostaviti slijede}u dokumentaciju (original ili ovjerena fotokopija): - Uvjerenje o dr`avljanstvu, ne starije od 6 mjeseci - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih, ne stariji od 6 mjeseci - Svjedo~anstvo o zavr{enom IV razredu srednje {kole - Diplomu o zavr{enoj srednjoj {koli - Dokaz o radnom iskustvu (radno iskustvo se dokazuje potvrdom o radnom iskustvu u kojoj su navedeni poslovi koje je obavljao) - Dokaz o posjedovanju voza~ke dozvole za B kategoriju Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa mogu se dostaviti neposredno na Protokol Direkcije Tuzla ili preporu~eno putem po{te na adresu: Dioni~ko dru{tvo BH Telecom Sarajevo Direkcija Tuzla Aleja Alije Izetbegovi}a 29 75 000 TUZLA Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. O rezultatima oglasa kandidati }e biti pisano obavije{teni, a prilo`ena dokumentacija }e se vratiti. DIREKTOR DIREKCIJE TUZLA Miralem Jahi}, dipl. ecc.

Call for a National Program Officer in charge of Economic Development and Gender at the Swiss Cooperation Office in BiH (100% position) The Swiss Cooperation Office in Bosnia-Herzegovina (BiH), representing the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and the Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO), is looking for a new permanent staff member in the function of a National Program Officer (NPO) in charge of economic development and gender. Scope of Functions The National Program Officer (NPO) is responsible for the supervision and administration of the Swiss Cooperation Office’s projects and programs in the field of economic development, with particular focus on private sector development, as well as for the identification and preparation of new interventions complementing the existing portfolio. Newly to be identified projects will mainly link the topics of migration and economic development, touching upon issues of foreign direct investments, trade promotion and remittances. The NPO acts as the contact person in BiH for SECO’s "Economic Development" domain - comprising the fields of Private Sector Development, Access to Markets and Macroeconomic Support - and is actively engaged in SDC’s Employment & Income network. In cooperation with members of the finance administration team, the NPO shall introduce elements of Cost Effectiveness Analysis (CEA) into SDC interventions, including the training of SCO staff and project partners in the basics of CEA. The NPO assumes the role of gender focal point of the Swiss Cooperation Office (SCO) in BiH. He/she bears responsibility for mainstreaming gender into SDC’s country program and for engendering individual projects in all domains of SDC operation (youth employment, health, local governance, and migration). The NPO actively participates in SDC’s gender network. Eligibility Criteria - University degree in economics, business administration or related field - At least five years of work experience, preferably in development cooperation - Firm knowledge of economic development issues - Extensive knowledge of private sector development and business environment reform issues - Sensitivity to gender issues, Solid track record of mainstreaming gender into programs and projects - Previous experience with cost effectiveness analysis welcomed - Previous work on migration issues considered a plus - Solid experience in Project Cycle Management - Excellent spoken and written English - Knowledge of German or French considered a plus Terms of the engagement Start of the assignment is 1 October at the latest. The selected candidate will be offered a 100% position under an open-ended contract with a 3-month probation period. Address for submitting expressions of interests Interested candidates are requested to send their CVs with a Letter of Interest under the subject "NPO Position" to sarajevo@sdc.net by 31 August 2012. Only short-listed candidates will be contacted for interviews.

Prilog broj 1. U skladu sa ~lanom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanju na tr`i{tu vrijednosnih papira, objavljujemo:

POLUGODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA ZA PERIOD 01.01. - 30.06.2012.
DD "Livnica" Visoko Arnautovi}i bb 71300 Visoko 032 735 651 fax 032 735 911 Veli} Hajrudin-predsjednik, Had`ijali} Senad-~lan, Leka Mirsad-~lan - ~lanovi uprave Ibranovi} Hikmet dir.DD, Sadikovi} Juso kom.dir., Mu{inbegovi} Azema izv.dir. pravne slu`be, Leme{ Mirela izv.dir. za ra~unovodstvo i finansije. II- PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: - broj emitovanih vrijednosnih papira i 217.815 dionica nominalne vrijednosti 10,00 KM nominalna cijena - vlasnici sa vi{e od 5% vrijednosnih papira IF BIG dd Sarajevo, ZIF "BOSFIN" Sarajevo, dionica emitenta s pravom glasa Leka Mirsad Sarajevo - vlasnici ~lanovi uprave i nadzornog odbora i Deljkovi} Rifat 886 dionica, Veli} Hajrudin 3.902 postotak vlasni{tva u emitentu dionica, Ibranovi} Hikmet 1.527 dionica i Mu{inbegovi} Azema 2.049 dionica III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA a) Upisani a neupla}eni kapital b) Stalna sredstva 3.905 c) Teku}a sredstva 2.387 d) Gubitak iznad visine kapitala e) Ukupna aktiva 6.292 PASIVA a) Kapital 2.251 b) Upisani osnovni kapital 2.178 c) Dugoro~ne obaveze d) Kratkoro~ne obaveze 761 e) Ukupno pasiva 3.013 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: a) Prihodi 382 b) Rashodi 352 c) Dobit/gubitak prije poreza 30 d) Porez na dobit e) Neto dobit razdoblja/ gubitak razdoblja 30 Predsjednik NO Direktor DD I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma - adresa sjedi{ta - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica; - predsjednik i ~lanovi nadzornog odbora

Na osnovu Odluke [kolskog odbora broj 02-802-1/12 od 10. 8. 2012. godine, raspisuje se

KONKURS
za upis vanrednih u~enika u {kolskoj 2012/2013. godini Upis vanrednih u~enika Javne ustanove Srednja ugostiteljsko-turisti~ka {kola Sarajevo, u {kolskoj 2012/2013. godini, vr{it }e se od 3. septembra 2012. do 28. septembra 2012. godine za: 1. Zanimanje, III stepen stru~ne spreme: - kuhar; EU VET program - poslasti~ar; EU VET program - konobar; EU VET program 2. Stru~no zvanje, IV stepen stru~ne spreme: - turisti~ki tehni~ar; EU VET program - ugostiteljski tehni~ar; EU VET program 3. Majstor u ugostiteljskoj struci, V stepen stru~ne spreme: kuhar specijalista poslasti~ar specijalista konobar specijalista

Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni prilo`iti: - Svjedo~anstvo o prethodno zavr{enoj {koli (original) - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od {est mjeseci) Zahtjev za upis sa potrebnom dokumentacijom dostaviti svakim radnim danom na adresu: Srednja ugostiteljsko-turisti~ka {kola Sarajevo, Ulica dugi sokak broj 9, Sarajevo, ili predati li~no putem Sekretarijata [kole.

71000 Sarajevo Dugi Sokak 9, Tel.: +387 33/534-633, 534-782, Fax.: 232828, e-mail: msuts@bih.net.ba, uts@bih.net.ba web: www.msuts-sa.t-ba.net

OSLOBO\ENJE srijeda, 15. august/kolovoz 2012.

OGLASI

25

26

KULTURA

srijeda, 15. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Arheolo{ka istra`ivanja kod Travnika

Tarabovac krije tajne
Zavi~ajni muzej Travnik pokrenuo je po~etkom augusta za{titna arheolo{ka istra`ivanja u cilju ispitivanja devastirane Gradine Tarabovac. Istra`ivanja vodi arheologinja Ajla Sejfuli iz Travnika, a asistiraju joj koleginice Dijana Gombo{ iz Zrenjanina (Srbija) i Dina Vajzovi} iz Donjeg Vakufa, kao i tehni~ka crta~ica i dokumentaristica Sabina Masli}. direktorica Muzeja Fatima Masli}. Na lokalitetu gdje su mje{tani dugo vremena uzimali zemlju za cvije}e, probna sonda je potvrdila pretpostavke iz Arheolo{kog leksikona o lokalitetu Gradina na Tarabovcu. Prona|eni kerami~ki predmeti iz kasnog bronzanog doba }e biti stru~no obra|eni i zavedeni a Muzej }e u narednom periodu tra`iti finansijska sredstva za

Peto izdanje laboratorija umjetnosti u prirodi ArsKozara

ART IN NATURE

Ljubica Tankosi} (Suncokreti, 2008)

Deset dana }e 11 bh. umjetnika od prirodnih materijala stvarati umjetni~ka djela i ostaviti ih u prirodi kako bi se vremenom vratila u prirodni ciklus
Likovno udru`enje Ta~.ka osmi{ljava i realizuje projekte koji pro{iruju kulturne sadr`aje u BiH kroz produkcije i promocije novih vidova umjetnosti i njihovih odnosa sa publikom i okoli{om. Jedan od takvih projekata je i ArsKozara, godi{nja manifestacija Umjetnosti u prirodi (Art in Nature) koja obuhvata laboratorij umjetnosti u prirodi od deset dana tokom kojeg umjetnici od prirodnih materijala stvaraju umjetni~ka djela i ostavljaju ih u prirodi kako bi se vremenom vratila u prirodni ciklus. Ideologija pokreta je da daje prednost procesu stvaranja u odnosu na fi- Vesna Zarev - Zoran Vrane{evi} (Protok, 2008) Foto: D. [PIRI] nalni proizvod, spoju prirode i umjetnosti u odnosu na umjetnost kao suprotnost prirodi, te umjetnosti u odnosu na njeno tr`i{te. Art in Nature je umjetni~ki pravac proistekao iz Land Arta i sli~nih savremenih umjetni~kih tendencija gdje se za razliku od njegovih prete~a umjetnik prema prirodi odre|uje pozitivisti~ki i protekcionisti~ki. Umjetnik u Prirodi (Artist in Nature) za svoj rad koristi produkte organskog porijekla, rad smje{ta u prirodni kontekst (prate}i dihotomiju prirodno i urbano) te rad “otima” od tr`i{ta i prepu{ta prirodnom ciklusu da o kvalitetu i trajanju istog sudi. Lana ^maj~anin - Nela Hasanbegovi} (Uto~i{te, 2009) ArsKozara laboratorij odr`ava se svake godine po~ev{i od 2007. Demijttenaere, Arnaud Ledoux, Sanja Kova~i}, Sonja Rapaji}, Tina planini Kozara. Desetak umjet- Boris Eremi}, Clement Postec, homir Ilija{evi}, Vanja Perovi}, nika boravi sedam do deset da- Dajan [piri}, Dragan In|i}, Go- Vesna Zarev, Vjekoslav Filipovi} na na planini i produkuje umje- rana Bosni}, Igor Bo{njak, Igor i Zoran Vrane{evi}. Ovogodi{nji u~esnici su Martni~ke radove. Od 2011, pored Sovilj, Jelena Predragovi}, Jelena konceptualnih art in nature insta- Preradovi}, Jovana Marjanovi}, ko Crnobrnja, Goran ^upi}, Nelacija, u~esnici djeluju u {irem in- Lana ^maj~anin, Lea Colin, Lju- la Hasanbegovi}, Vladimir Klepi}, terdisciplinarnom polju koje obu- bica Tankosi}, Lucie Fournier, Nina Komel, Ninoslav Kova~evi}, hvata videoumjetnost, film esej, Michael Salzmann, Milica To- Davor Paponja, Daniel Premec, relacionu umjetnost, kriti~ke tek- {i}, Milijana Grabovica, Milivoj \or|e Stanojevi}, Amalija Stojstove, fotografiju, dokumente, Kosti}, Mladen Bundalo, Nela savljevi} i Bojana Tamind`ija. Hasanbegovi}, Nemanja ^a|o, 5. ArsKozaru podr`ali su Miniistra`iva~ki rad i drugo. Nikola Faller, Nina Daki}, Pauli- starstvo prosvjete i kulture RS-a i Dosada{nji u~esnici u projektu bili su Aleksandra Aci}, Anne ne Delwaulle, Radomir Kne`evi}, Nacionalni park Kozara. Mr. S.

Vrijedan rad arheologinja

“Istra`ivanja su pokazala da se radi o iznimno bogatom lokalitetu, jer je ve} prona|eno na stotine fragmenata keramike iz kasnog bronzanog ili ranog `eljeznog perioda, koja datiraju negdje oko 100 godina prije na{e ere. Svi nalazi }e biti dalje obra|eni i postat }e dio fundusa arheolo{ke zbirke Zavi~ajnog muzeja Travnik” ka`e ,

sistematska arheolo{ka istra`ivanja na ovom lokalitetu. Naredne godine planiraju organizirati izlo`bu na kojoj }e biti predstavljeni rezultati trogodi{njeg arheolo{kog istra`ivanja koje je Muzej vodio na srednjovjekovnim lokalitetima u Fazli}ima i Glavici (Han Bila) kao i na ilirskoj Gradini Tarabovac.
N. S.

Tre}i konkurs za Prvu samostalnu

Udru`enje za afirmaciju kultu- pod uslovom da je tema vezana za re i umjetnosti Zvono uputilo je umjetnost. Ovo je tre}i konkurs od poziv svim mladim i talentovanim ukupno ~etiri koje }e Udru`enje umjetnicima i histori~arima umje- Zvono realizovati do kraja godine. tnosti da svoj rad po prvi put pred- Prijave je potrebno poslati do 15. stave javnosti u okviru projekta septembra. Prva samostalna u Zvonu. Projekt Prva samostalna je netaZavr{en studij nije preduslov kmi~arskog i neprofitnog karakteza u~e{}e na konkursu - pored ra, realizuje se isklju~ivo zahvaljusvr{enih studeju}i entuzijanata Akademizmu ~lanova je likovnih Udru`enja umjetnosti ili Zvono. Svi izaIstorije umjetbrani na konnosti, dobrokursu ima}e do{li su i stupriliku da kroz denti zavr{nih je dno mje se godina fakul~nu postavku teta. Sve {to je u kultnom propotrebno, jeste storu sa trodeposlati fotocenijskim stagrafije vlastitih `om predstave radova i CV na svoje djelo (kaadresu elek- Elma Hod`i} i Sa{a Gavri}, pobjednici fe-galerija Zvotronske po{te prvog konkursa no), iskuse koudruzenjezvono@gmail.com sa munikaciju umjetnik-kustos tonaznakom “Prva samostalna” Na- kom postavljanja izlo`be i dobiju . ravno, jedan od uslova je da rani- adekvatnu medijsku promociju i je niste samostalno izlagali. objavljivanje teksta kustosa poHistori~ari umjetnosti uz po- vodom izlo`be. Tako|er, Zvono menute uslove na istu adresu tre- }e obezbijediti i skromnu finanbaju poslati i jedan od svojih tek- sijsku podr{ku za produkciju radostova, nastao u okviru redovne va, a svi izabrani }e imati mogunastave ili kao rezultat li~nih pro- }nost pridru`ivanja kreativnom N. S. mi{ljanja u slobodnom vremenu timu Zvona.

Entuzijazam ra|a uspjeh

OSLOBO\ENJE srijeda, 15. august/kolovoz 2012.

KULTURA

27

NEOBI^NA KULTURNA VE^ER U PO^ITELJU

]eif, ]orkan i karpuza
stare ko{}ele, rashladiti se i podi}i glave prema plavi~astim obrisima kamenih utvrda i, vidjev{i da se tu ne{to doga|a, neki su od njih proveli sasvim neo~ekivanu ve~er, jer put ionako ~eka, nikamo oti}i ne}e, a i sve je vi{e ovda{njih ljudi koji se, eto, makar ljeti vra}aju ovom iskonskom hercegova~kom miru i makar vizualnom blagostanju.

Hercegova~ka du{a
Zapravo je u Internacionalnoj umjetni~koj koloniji Po~itelj, kultnom mjestu gdje se okupljaju likovni umjetnici sa svih strana svijeta, ljubitelji umjetnosti i svi oni koji nose umjetnost i kulturu i ovo mjestu u svom srcu i u svojoj du{i. Svatko tko jedanput do|e tu, ne mo`e ne osjetiti i ne do`ivjeti tu posebnost i ljepotu koja izbija iz svakog djeli}a ovog drevnog grada, iz svake ku}e i avlije, iz svakog {umarka i iz mirisa cvije}a i drve}a, i nadasve iz te ponosne i neprikosnovene kule, koja kao da {titi ovo mjesto od svega nevaljalog i nepo`eljnog, i na koje se pru`a pogled na rijeku opasanu plodnim poljem i cestom uz koju lokalni prodava~i nastoje {togod u{i}ariti od golemog truda otimaju}i plodove vrelini. Upravo ovih dana sarajevski akademski umjetnik Muhamed ]eif nastojao je tu ljepotu hercegova~ke du{e, te{ko opisivu rije~ima, prenijeti na slikarsko platno i dati joj novu dimenziju postojanja. - Inspiriran sam Hercegovinom, re~e mi ]eif, naslikao sam petnaestak slika, u`ivao sam rade}i ih. Volim akvarel, naro~ito ovdje, ovdje kada zahva}am boje, kao da zahva}am dio atmosfere oko mene, sve je ovdje voda, kamen, zelenilo, a to je jedan

poseban akvarelni ambijent gdje ne mogu ni zaspati ako ne uradim par slika. A kome }u ih raditi ako ih pokazati ne}u! Tako je do{lo do ove izlo`be, a organizacije se dohvatilo Udru`enja likovnih umjetnika BiH i u staroj kamenoj avliji Kolonije predstavilo ovog tihog umjetnika, a reakcije su bile izvrsne. Do{li su ljudi iz Po~itelja, ^apljine, Mostara, pa ~ak i sa mora i bilo je sasvim jasno da je ovaj poznati sarajevski umjetnik, dugogodi{nji ~lan ULUBiH-a, uspio u svojoj namjeri. Odu{evljen je ostao i poznati glumac Haris Burina, koji je tih dana sa svojom porodicom boravio u Po~itelju i istu no} kada se odvijala izlo`ba, samo u ranijem terminu odr`ao predstavu “]orkan” u Galeriji Mlaz.

Drvo prijateljstva
Po~itelj je, bez sumnje, mjesto gdje umjetnici nalaze svoju inspiraciju, mjesto gdje stvaraju, mjesto gdje se okupljaju i dru`e i mjesto gdje se ~uda de{avaju, ULUBiH-a koji ve} 47 godina ba{tini kulturu i tradiciju unutar svoje Kolonije, posebno u dijelu likovne umjetnosti, ali i drugih umjetnosti, tako|er doprinosi stvaranju i razvoju ove posebne ~arolije. U narednom periodu, ULUBiH }e, i pored niza pote{ko}a sa kojima se svakodnevno suo~ava, nastaviti i dalje organizirati kulturna de{avanja, afirmirati i ja~ati likovnu scenu u Bosni i Hercegovini, {tititi nacionalno blago BiH i razvijati me|unarodnu kulturnu suradnju. Sjeme ekumenizma i razumijevanja me|u umjetnicima svijeta ovdje posijano prije pola stolje}a, i drvo prijateljstva pre`ivjelo je do sada, valjda ga ~eka manje “`edna” budu}nost.

Dok se Hercegovina odmarala od vreline, s povjetarcem i nekoliko umjetnika i njihovih gostiju, nekako se i `ivost vratila u Po~itelj i kako je ve~er odmicala, sve je vi{e putnika dobronamjerni ka stalo po~inuti pod stare ko{}ele

Dragan MARIJANOVI]

B

a{ kao nekada - re~e starosjedilac po~iteljski, cijede}i sok od {ipka i sjede}i u kultnoj po~iteljskoj kavani Kod Mute, i to ba{ u njegovom dru{tvu, dok je neko dijete vuklo lubenicu ohla|enu u Neretvi, zapuhano uza strme basamke, jer karpuza nije ista ohla|ena u fri`ideru ili u Neretvi! Promatrali smo smaragdnu rijeku kako se odvla~i u ramazanski sumrak, dok su obzorja gorjela, i sam pogled na tu ~arobnu vodu unosi smiraj u du{e ljudske, i svje`inu u vreli kamen. To se Hercegovina odmara od vreline, a ne pamte da su ikada takve bile. S povjetarcem i s nekoliko umjetnika i njihovih gostiju, nekako se i `ivost vratila u Po~itelj i kako je ve~er odmicala, sve je vi{e putnika dobronamjernika stalo po~inuti pod

“SEVDALINKA, ALHEMIJA DU[E” DR. ESADA BAJTALA KNJI@EVNOST

Velika sinteza o ljubavnoj magiji Peki}ev(sk)a istorija Engleske
KRLE@A U LJETNIM SARAJEVSKIM DANIMA

Ram za glembajevski svijet

28

OGLASI

srijeda, 15. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE
Prilog broj 1.

U skladu sa ~lanom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanju na tr`i{tu vrijednosnih papira, objavljujemo

POLUGODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA za 2012. god.
na osnovu Odluke [kolskog odbora broj: 02-802/12 od 10. 8. 2012. godine, raspisuje

J A V Njem zaposleniOuNdni odnos R S I K ka ra K U za pri
1. profesor islamske vjeronauke, 6 ~asova sedmi~no, na odre|eno vrijeme od 3. 9. 2012. godine, a najkasnije do 15. 8. 2013. godine........................................................................................................1 izvr{ilac 2. profesor italijanskog jezika i knji`evnosti, 2 ~asa sedmi~no, na odre|eno vrijeme od 3. 9. 2012. godine, a najkasnije do 15. 8. 2013. godine........................................................................................................1 izvr{ilac 3. stru~ni nastavnik kuharstva, puna norma, na neodre|eno vrijeme.........................................................1 izvr{ilac 4. stru~ni nastavnik uslu`ivanja, 6 ~asova, na odre|eno vrijeme od 3. 9. 2012. godine, a najkasnije do 15. 8. 2013. godine........................................................................................................1 izvr{ilac 5. stru~ni nastavnik poslasti~arstva, puna norma, na neodre|eno vrijeme.................................................1 izvr{ilac 6. rukovalac nastavnom tehnikom-programer, puna norma, na neodre|eno vrijeme ................................1 izvr{ilac 7. sekretar {kole, puna norma, na odre|eno vrijeme od 3. 9. 2012. godine do povratka zaposlenice sa trudni~kog bolovanja..................................................................................1 izvr{ilac Pored op}ih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvr|ene Zakonom o srednjem obrazovanju i Nastavnim planom i programom za Srednje tehni~ke i srodne i stru~ne {kole i normativnim aktima [kole. - za radno mjesto pod ta~kom 6. - VII stepen stru~ne spreme - Elektrotehni~ki fakultet - za radno mjesto pod ta~kom 7. - VII stepen stru~ne spreme - Pravni fakultet i radno iskustvo na istim ili sli~nim poslovima Uz prijavu na javni konkurs kandidati su du`ni prilo`iti ovjerene kopije slijede}ih dokumenata: - Diploma o zavr{enoj odgovaraju}oj {koli - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih - Uvjerenje o dr`avljanstvu - Prijava na javni konkurs - Kra}a biografija. Prednost na konkursu imaju kandidati po osnovu ~lana 11. stav 8. Pravilnika sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelomi~no ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upra`njenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim {kolama kao javnim ustanovama na podru~ju Kantona Sarajevo koji apliciraju na javni konkurs, a koji su na dan 11. 12. 2009. godine bili u radnopravnom statusu na odre|eno vrijeme u {koli koja raspisuje konkurs za prijem novih zaposlenika, odnosno u osnovnim ili srednjim {kolama na podru~ju Kantona Sarajevo. Kandidat koji `eli ostvariti pravo po navedenom osnovu, treba prilo`iti sljede}u dokumentaciju: - Ovjerenu kopiju ugovora o radu iz kojeg je vidljivo da je kandidat imao radnopravni status na odre|eno vrijeme na dan 11. 12. 2009. godine; - Ovjerenu kopiju uvjerenja o polo`enom stru~nom ispitu iz kojeg je vidljivo da je kandidat imao polo`en stru~ni ispit za obavljanje poslova na koje konkuri{e prije 11. 12. 2009. godine. Izabrani kandidati du`ni su, po zasnivanju radnog odnosa, dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti. Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova Javnog konkursa dostaviti putem po{te na adresu: Javna ustanova Srednja ugostiteljsko-turisti~ka {kola Sarajevo, ulica Dugi sokak broj 9, Sarajevo, sa naznakom "Za javni konkurs". Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prilo`ena dokumenta se ne}e vra}ati.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 21621611 P Sarajevo, 10. 7. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Sanja Vu~ijak, u pravnoj stvari tu`itelja SANJA IVI] i drugi, zastupani po advokatu Lejli Sijer~i} iz Sarajeva, protiv tu`enih Gra|evinsko preduze}e CENTAR Sarajevo i drugi, radi utvr|enja, v.s.p. 1.000,00 KM, objavljuje slijede}i

OGLAS
Pozivaju se tu`eni Gra|evinsko preduze}e CENTAR Sarajevo, ul. Mar{ala Tita br. 26, Popovi} ro|. Pu{i} Dragiva iz Sarajeva, ul. Skenderija br. 9 i Popovi} Zoran iz Sarajeva, ul. Skenderija br. 9, da dostave odgovor na ure|enu tu`bu dostavljenu sudu 10. 7. 2012. godine, kojom se utvr|uje da su i tu`iteljica Ivi} Sanja iz Sarajeva i II-tu`iteljica Softi} Tatjana na osnovu dosjelosti stekle pravo vlasni{tva na nekretnini - stanu koji se nalazi u ul. Jezero br. 9, sprat V, koji je u naravi jednosoban, sastoji se od jedne sobe, kuhinje i kupatila, ukupne povr{ine 26,72 m2, a {to su tu`eni du`ni priznati i trpjeti da se I i II-tu`iteljica upi{u ka suvlasnice predmetne nekretnine - stana u zemlji{ne knjige Op}inskog suda u Sarajevu, Odsjek KPU, sa pravom suvlasni{tva od po 1/2, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranke, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lan 334. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i razloge osporavanja, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se u skladu sa ~l. 71. stav 1. ZPP-a. Tu`eni mo`e u odgovor u na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu u skladu sa ~lanom 74. stav 1. ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaju sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku pozivom na broj gornji. Dostava se smatra objavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Potrebno je da se tu`eni izjasne da li pristaju da stupe u parnicu. Sudija Sanja Vu~ijak
1

Zatvoreno dioni~arsko dru{tvo "Borac" Export-Import, Me|unarodna i unutarnja trgovina i {pedicija Travnik, "Borac", Export-Import" d.d. Travnik adresa sjedi{ta Vezirska bb - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica 030-511-491 - predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Predsjednik Nadzornog odbora: ]orhod`i} Mehmed - ~lanovi Nadzornog odbora: Sefer Mustafa, Basi} Pavo, Dizdar Damir i Mehinovi} Ibrahim - ~lanovi uprave Direktor Dru{tva: Sulejmanovi} Sead, izvr{ni direktor: Alihod`i} Senad II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIM I VLASNICIMA EMITENTA: - broj emitovanih vrijednosnih papira i - Broj emitovanih dionica je 147.605 nominalna cijena - Nominalna cijena 12,50 KM - vlasnici sa vi{e do 5% vrijednosnih papira1. ZIF "Prof-plus" d.d. Sarajevo dionica emitenta s pravom glasa 2. ZIF "Eurofond 1" d.d. Tuzla 3. Raifa Alagi}, Travnik 4. Senad Alihod`i}, Tavnik 5. Sead Sulejmanovi}, Travnik 6. Pavo Basi}, Travnik 7. Ljiljana Sefer, Travnik 8. ^orhod`i} Senada, Travnik 9. ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo - vlasnici ~lanovi uprave i Nadzornog odbora i Alihod`i} Senad 7,90% postotak vlasni{tva u emitentu Sulejmanovi} Sead 7,88% Basi} Pavo 7,88% III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA a) Upisani, a neupla}eni kapital b) Stalna sredstva 1.154.795,00 c) Teku}a sredstva 9.124.766,00 d) Gubitak iznad visine kapitala e) Ukupna aktiva 10.279.561,00 PASIVA a) Kapital 1.621.181,00 b) Upisani osnovni kapital 1.845.083,00 c) Dugoro~ne obaveze d) Kratkoro~ne obaveze 8.565.395,00 e) Ukupno pasiva 10.279.561,00 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: a) Prihodi 447.756,00 b) Rashodi 479.929,00 c) Dobit/gubitak prije poreza (32.173,00) d) Porez na dobit e) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja (32.173,00) Izvje{taj obavezno sadr`i faksimil potpisa direktora.

I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo - Op}ina Had`i}i JU O[ "9. maj" Pazari} Datum: 13. 8. 2012. godine Na osnovu ~lana 75. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj: 10/04, 21/06, 26/08 i 31/11), ~lana 11. stav 8. Pravilnika s kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelimi~no ili potpuno ostali bez radnih zadataka, Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-38-22632-11/12 od 24. 7. 2012. godine i odluke [kolskog odbora broj: 1-33 /12 od 13. 8. 2012. godine ogla{ava:

Prednost na konkursu imaju kandidati po osnovu ~lana 11. stav 8. Pravilnika sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelomi~no ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upra`njenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim {kolama kao javnim ustanovama na podru~ju Kantona Sarajevo koji apliciraju na javni konkurs, a koji su na dan 11. 12. 2009. godine bili u radnopravnom statusu na odre|eno vrijeme u {koli koja raspisuje konkurs za prijem novih zaposlenika, odnosno u osnovnim ili srednjim {kolama na podru~ju Kantona Sarajevo. Kandidat koji `eli ostvariti pravo po navedenom osnovu, treba prilo`iti sljede}u dokumentaciju: - Ovjerenu kopiju ugovora o radu iz kojeg je vidljivo da je kandidat imao radnopravni status na odre|eno vrijeme na dan 11. 12. 2009. godine; - Ovjerenu kopiju uvjerenja o polo`enom stru~nom ispitu iz kojeg je vidljivo da je kandidat imao polo`en stru~ni ispit za obavljanje poslova na koje konkuri{e prije 11. 12. 2009. godine. - Za radno mjesto pod brojem 2 kandidat mora imati najmanje zavr{enu osnovnu {kolu - Dokaz o zavr{enoj {koli - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih - Uvjerenje o dr`avljanstvu Prijave sa potpunom dokumentacijom o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti na adresu: JU O[ "9. maj" Pazari}, Bjela{ni~ka 59. 71 243 Pazari}. Sa napomenom "Prijava na konkurs". Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja (od 15. 8. - 22. 8. 2012. kad isti~e rok za prijavu). Prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa kao nepotpune i neblagovremene ne}e se razmatrati. Kandidati koji budu primljeni du`ni su u roku 8 dana dostaviti uvjerenje o radnoj sposobnosti. Nakon izvr{enog izbora kandidata, prijavljeni kandidati mogu podi}i svoja dokumenta li~no u Sekretarijatu {kole, jer se isti ne}e vra}ati po{tom.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 203483 11 P Sarajevo, 12. 7. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Jasmina Muratovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Volksbank BH d.d, ul. Fra An|ela Zvizdovi}a, br. 1, Sarajevo, protiv tu`enog MODRONJA DENIS iz Biha}a, ul. Dobrih Bo{njana br. 28, MUI] BRANIMIR iz Biha}a, ul. 5. korpusa br. 9, i SALIHOD@I] SANELA iz Biha}a, ul. Mustafe Omerovi}a br. 15, radi isplate duga, v.sp. 9.574,16 KM van ro~i{ta 12. 7. 2012. godine donio je slijede}u:

285,05 KM, takse na presudu u iznosu od 100,00 KM, a sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude, pod prijetnjom izvr{enja.

Obrazlo`enje
Tu`itelj je kod ovoga suda 15. 7. 2011. godine podnio tu`bu protiv tu`enih radi isplata duga u iznosu od 9.574,16 KM. Po zaprimljenoj tu`bi, sud je primjerak tu`be dostavio prvotu`enom, drugotu`enom i tre}etu`enom na pisani odgovor, pa kako tu`eni u ostavljenom zakonskom roku iz ~lana 70. stav 1. ZPP-a od dana prijema tu`be, a koju tu`bu su tu`eni primili i to prvotu`eni 4. 6. 2012. godine, drugotu`eni 23. 7. 2011. godine i tre}etu`eni 23. 7. 2011. godine, kojom tu`bom je tu`itelj predlo`io presudu zbog propu{tanja, nisu dostavili pisani odgovor, to je tu`beni zahtjev usvojen primjenom ~lana 182. ZPP-a. Odluku o tro{kovima parni~nog postupka sud je donio na osnovu ~lana 386. ZPP-a, te se isti tro{kovi sastoje od tro{kova sudske takse na tu`bu u iznosu od 285,05 KM i tro{kova sudske takse na odluku u iznosu od 100,00 KM pa ukupni tro{kovi parni~nog postupka dosu|eni ovom presudom iznose u visini od 385,05. SUDIJA Jasmina Muratovi} Protiv presude zbog propu{tanja nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje shodno ~lanu 183. stav 1. ZPP-a.

J AV N I K O N K U R S
za popunu upra`njenih radnih mjesta JU O[ "9. maj" Pazari} 1. Nastavnika/ca Osnova tehnike i Tehni~ke kulture 13 ~asova nastavne norme sedmi~no, na odre|eno vrijeme od 1. 9. 2012. do 15. 8. 2013. godine - 1 izvr{ilac 2. Radnica na odr`avanju ~isto}e/higijeni~arka puno radno vrijeme, na odre|eno vrijeme od 1. 9. 2012. do 15. 8. 2013. godine - 1 izvr{ilac USLOVI KONKURSA: Pored op}ih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidat za radno mjesta pod rednim brojem 1 treba da ispunjava i posebne uslove predvi|ene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Nastavnim planom i programom za osnovne {kole. Za radno mjesto pod brojem 1 uz prijavu na konkurs, kandidati trebaju prilo`iti: • diplomu kao dokaz stru~ne spreme, (original ili ovjerena kopija), • izvod iz mati~ne knjige ro|enih, • uvjerenje o dr`avljanstvu, • kra}u biografiju sa adresom stanovanja i brojem telefona.

PRESUDU
(zbog propu{tanja) Tu`eni MODRONJA DENIS, MUI] BRANIMIR i SALIHOD@I] SANELA du`ni su solidarno isplatiti tu`itelju iznos od 7.760,11 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana podno{enja tu`be, tj. 15. 7. 2011. godine, pa do dana isplate, iznos od 849,84 KM na ime obra~unate kamate na dan 4. 7. 2011. godine, iznos 735,21 KM na ime obra~unate zatezne kamate na dan 4. 7. 2011. godine, iznos od 229,00 KM na ime naknada za opomene, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka i to takse na tu`bu u iznosu od

TEST - CITROEN DS3 avgust/kolovoz 2012. OSLOBO\ENJE srijeda, 15.1.6 THP SPORT CHIC

ZABAVA I SAMO ZABAVA

AUTOSVIJET 29

Francuski konkurent Minija i Fiata 500 nema toliko istorijskih gena kao konkurencija, ali zauzvrat nudi mnoštvo interesantnih detalja i odličan 1.6-litarski turbobenzinac, koji je sposoban da pruži vrhunsku zabavu u vožnji... Str. 32

Autosvijet
OSLOBO\ENJE
srijeda, 15. avgust 2012. godine

TR@I[TE

MERCEDES BENZ

RAST PRODAJE U BiH
U POVEĆANJU BROJA REGISTROVANIH VOZILA MERCEDESBENZA U BiH ZNAČAJNU ULOGU ODIGRALE SU AKTIVNOSTI NOVOG MENADŽMENTA AUTOLINEA, A NAJBOLJE REZULTATE IMAJU NOVA M-KLASA, LIMUZINE E I S-KLASE, TE NOVA B-KLASA...
STR. 35

SNOVI - ARRINERA SUPERCAR

IZAZOV ZA ZVUČNIJA IMENA

VELIKI TO^KOVI

CATERPILLAR

POBOLJŠANI I SVESTRANIJI
CATERPILLAROVI „MALI“ UTOVARIVAČI DOBILI SU NOVE MOTORE, HIDROSTATIČKI POGON I POBOLJŠANE ZGLOBNE KONTAKTE, SA KOJIMA SU POSTALI FUNKCIONALNIJI I SPREMNI DA ODGOVORE I NA NAJZAHTJEVNIJE IZAZOVE...
STR. 36

Arrinera Supercar je britansko-poljski superautomobil, koji voznim karakteristikama, kvalitetom izrade i performansama staje uz bok znatno zvučnijim imenima ovog tržišnog segmenta... Str. 30

30

AUTOSVIJET

srijeda, 15. avgust/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

U Berlijeti

AKCIJSKA PRODAJA OPEL VOZILA
Ovla{teni trgovac Opela u BiH, preduze}e Berlijeta za sve kupce koji se odlu~e na kupovinu u avgustu, pripremilo je akcijeske cijene na odre|ene modele. Berlijeta je u avgustu za kupce Opel vozila pripremila veliku akciju na pojedine modele. Tako Astra Classic sa 1.6-litarskim benzincem sa 115 KS i petoro vrata ko{ta 19.990 KM. Jo{ je jeftinija Opel Corsa sa petoro vrata i 1.2-litarskim agregatom sa 85 KS, ~ija je cijena 17.990 KM. Corsa sa 1.3-litarskim dizelskim agregatom sa 75 KS ko{ta 22.790 KM, dok je Astra Classic sa dizelskim 1.7-litarskim agregatom od 110 KS u avgustu dostupna po cijeni od 23.190 KM. Akcija se odnosi i na model Insignia koji je sa 2.0-litarskim dizelskim agregatom od 110 KS dostupan po cijeni od 38.690 KM, dok je sna`nija izvedba sa 130 KS ne{to skuplja i ko{ta 40.049 KM. Astra NG sa 1.6-litarskim benzincem sa 115 KS ko{ta 28.390 KM, dok je ovaj model s dizelskim agregatom od 1.7 litara i 110 KS dostupan u toku akcije po cijeni od 32.290 KM. U sve cijene je ura~unat PDV, a sva vozila su bogato opremljena. Vi{e informacija dostupno je u Berlijeti u u lici Ive Andri}a 13 , 71000 Sarajevo.

Snovi - Arrinera Supercar

Superautomobil

Hyundai

U PRIPREMI VELOSTER TURBO R-SPEC
Arrinera Supercar je britansko-poljski superautomobil, koji voznim karakteristikama, kvalitetom izrade i performansama staje uz bok znatno zvučnijim imenima ovog tržišnog segmenta...
Lee Noble, poznati britanski automobilski dizajner, koji je trenutno ~lan nadzornog odbora nove zvijezde na nebu, proizvo|a~a superautomobila poljske kompanije Arrinera Automotive S.A., osmislio je svoje novo ~edo. Noble je u ovom slu~aju zadu`en za tehni~ke aspekte u vezi sa novim superautomobilom, kao i sa samim dizajnom i proizvodnjom {asije.

Posljednje informacije koje su u vezi sa imenom Hyundai govore da je u pripremi ja~a izvedba modela Veloster koja }e nositi oznaku Turbo R-Spec. Hyundai Veloster je automobil koji su{tinski mijenja model Coupe, sa kojim je ovaj proizvo|a~ u~vrstio svoju poziciju u segmentu kompaknih sportista. S obzirom na konkurenciju koja vlada u ovom segmentu, te trenutnu konfiguraciju Velostera koji i nema sportske punokrvne osobine, bilo je pitanje vremena kada }e Hyundai poja~ati ovaj model. Stoga se spekuli{e da se uveliko radi na onom {to se zove Veloster Turbo R-Spec. U odnosu na „obi~nog“ Velostera nova verzija }e imati pobolj{an ovjes, prilagodljive branike i ne{to ni`i klirens. No, najve}a promjena se ipak o~ekuje ispod poklopca motora, gdje bi se trebao na}i 2.0-litarski turbobenzinac sa 274 KS, koji ve} pokre}e Genesis Coupe. Ova opcija je najprihvatljivija i najjeftinija za Hyundai, jer trenutnu Turbo izvedbu pokre}e isti motor kao i „obi~ni“ Veloster, 1,6-litarski sa prera|enim izduvnim sistemom i ECU jedinicom, {to je doprinijelo pove}anju snage sa 138 na 201 KS.

Lee Noble
Podsje}amo da je Lee Noble uspje{ni britanski preduzetnik, projektant i automobilski in`enjer, koji se danas izme|u ostalog nalazi na ~elu njegove kompanije Noble Automotive Ltd i Fenix Automotive S.A., jednog od najplodnijih britanski proizvo|a~a automobila i istoriji. U vi{e od 30 godina sa kompanijom Noble Auitomotive on je proizvedeno vi{e od 2.000 automobila na osnovu vlastitog dizajna, a gotovo svi njegovi proizvodi ostali su upam}eni po veoma inovativnim izvedbama. Koliko su u stvari bili sposobni najbolje potvr|uje jedan od njegovih prvih automobila Ultima, superautomobil, koji je kori{}en kao testna platforma za model koji je svojevremeno postao najbr`i serijski automobil na svijetu McLaren F1. Kao dio provo|enja planirane strategije, ~elnici Arrinera Automotive su potpisali ekskluzivni ugovor za pregovore o kupovini 50 posto udjela u Leejevoj kompaniji Fe-

Volkswagen

POLO S JEDNIM REZERVOAROM PREŠAO 1.563 KM
Volkwagen je slu`beno objavio da je njihov model Polo sa jednim rezervoarom goriva prevalio ~itava 1.563 kilometra, voze}i po njema~kim putevima. Volkswagenov Polo BlueMotion postigao je rekord u potro{nji goriva od samo 2,9 litara na pre|enih 100 km, {to je dozvolilo da automobil sa jednim punjenjem rezervoara pre|e nevjerovatna 1.563 km. Test potro{nje goriva sproveli su instruktori Volkswagen Driving experience programa, a sve su nadzirali stru~njaci iz Dekre. Vo`nja je po~ela iz Wolfsburga, ispred famoznog Autostadta, a nastavila se kroz Leipzig, Monaco, Munchen, Stuttgart, Frankfurt, Kassel i naposlijetku ponovo zavr{ila u Wolfsburgu. Deklarisana potro{nja modela Polo BlueMotion je 3,3 litre goriva na pre|enih 100 km, no ova vo`nja je donijela manju potro{nju od deklarisane, iako se vozilo kroz gradske gu`ve, pa ~ak i autoputeve. Prosje~na brzina tokom ostvarivanja ovih rezultata bila je 84 km/h. Tokom vo`nje Polo je pratio Passat BlueMotion u kojem su bili stru~njaci Volkswagena, a koji je prosje~no tro{io 4,2 litra na 100 km.

nix Automotive Ltd, koja bi bila uklju~ena u projekat izgradnje novog supersportiste. Ova investicija omogu}ila bi Arrineri sprovo|enje strategije za kreiranje grupe kompanija sa veoma jakom pozicijom na svjetskom tr`i{tu, koja bi bila sposobna za vrhunsku izradu superautomobila u manjim koli~inama, a istovremeno bi se dobio pristup inostranim tr`i{tima i tehnologijama. Arrinera Automotive planira zapo~eti proizvodnju automobila u Poljskoj, a umjesto stvaranja vlastitih proizvodnih objekata, kompanija se fokusirala na pronala`enje pogodnih kooperana-

ta {irom Evrope. Arrinera Automotive o~ekuje da }e proizvoditi od 600 do 700 automobila godi{nje, koji }e, po svemu sude}i, biti ne{to posebno.

Sirova snaga
Ve} na prvi pogled dizajn karoserije Arrinera Supercar modela odi{e dinami~nim osnovnim linijama, koje jasno ukazuju na ogroman potencijal ovog superautomobila. Istovremeno, kada pogledamo na bokove, sti~e se utisak iznena|uju}e asimetri~nosti. Na zadnjem dijelu automobila jedinstvena sekcija sa difuzorima li~i na

OSLOBO\ENJE srijeda, 15. avgust/kolovoz 2012.
Audi

AUTOSVIJET
ZARADA OD TRI MILIJARDE EURA

31

iz Poljske
Dok ve}ina proizvo|a~a prodajne neuspjehe opravdava ekonomskom krizom, ~ini se da problema za njema~ke proizvo|a~e nema, oni prijavljuju ogromnu zaradu. Sredinom juna Volkswagen je objavio vijest da je svoju prodaju pove}ao za 9,3 posto u odnosu na isti period pro{le godine. Nakon te informacije sti`e jo{ jedna pozitivna iz VAG grupacije, a ti~e se Audija. Naime iz Ingolstadta obavje{tavaju javnost da je Audi u prvih {est mjeseci ove godine zaradio 2,9 milijardi eura, uprkos manjoj potra`nji za luksuznim sedanima. Ako zaradu prevedemo u broj prodatih autmobila dobijemo podatak da je Audi u periodu januar-juni isporu~io 733.237 automobila, {to je pove}enje od 12 posto u odnosu na isti period pro{le godine. Najve} a potra`nja vlada za modelima Q3 i Q5, a ni{ta manje nisu tra`eni A4, A6 i A8 i luksuzni hatcback A7. Cilj kompanije je da do kraja godine isporu~i 1.4 miliona vozila, dok su im glavni prodajni aduti za drugu polovinu 2012 A3 sa novom MQB platformom, kao i A1 Sportback. “Visoka potra`nja u prvoj polovini godine svjedo~i o uspjehu na{e prodajne strategije. Uprkos pove} anju tro{kova proizvodnje o~ekujemo da zarada u najgorem slu~aju bude na nivou od pro{le godine” stoji u saop{tenju Audija. ,

izduvne mlaznice d`et aviona, koje dovoljno sugeri{u da Arrinera raspola`e motorom sa oko 650 KS. Posebna pa`nja posve} ena je aerodinamici, kao i laganoj konstrukciji, dok je za finalni izgled Arrinere odgovoran stilist Pavlo Burkatskyy. Po `elji, karoserija, enterijer i pod mogu biti izra|eni od karbon/kevlar vlakana. Opremljenost enterijera zavisi}e od `elja kupaca, a pojedini elementi }e biti izra|eni od visokokvalitetne ko`e i kompozitnih materijala. Iz sigurnosnih razloga - u slu~aju prevrtanja oja~ani roll barovi su smje{teni iza sjedi{ta, koja su standardno opremljena sigurnosnim pojasevima u ~etiri ta~ke. U svemu ovome trebao bi joj pomo}i i centralno pozicionirani agregat, ta~nije 6.2-litarski osmocilindra{ V konfiguracije sa 650 KS i 820 Nm obrtnog momenta, sa kojim Arrinera s lako}om sti`e do krajnje brzine od 340 km/h. Kada po~ne produkcija, Arrinera }e po `elji stizati i sa termalnom kamerom, koja nadgleda podru~je u prednjem dijelu automobila na udaljenosti od nekoliko stotina metara. Ako kamera detektuje objekat (vjerovatno `ivotinju ili ~ovjeka), voza~ mo`e vidjeti jasnu i svijetlu sliku na ekranu postavljenom na centralnoj konzoli.

Nakon kupovine

I PORSCHE 911 POD OKRILJEM VW-a
Volkswagen je preuzeo u potpunosti vlasni~ki udio u Porscheu, te }e tako i legendarna 911-ka, koja do sada nije bila pod uticajem VW koncerna, pasti pod okrilje njema~kog velikana. Porsche 911 }e se na}i u portfoliju Volkswagena! Tome su doprinijele brojke i aktivnosti koje se vode u posljednje tri godine. Sve je po~elo u avgustu 2009. godine, kada su Porsche i Volkswagen po~eli aktivnosti oko „saradnje“ da bi u decembru iste godine VW postao , vlasnik 49,9 posto dionica Porschea za sumu od 3,9 milijardi eura. Pro{le godine VW je poku{ao preuzeti i ostatak, no stvari su se zakomplikovale, a u svemu su najvi{e ispa{tali mali dioni~ari. U nekim scenarijima mogla se desiti situacija da Porsche preuzme VW, zbog ~ega je sve zale|eno do danas. Porsche je prijavio profit od 1,15 milijardi eura za prvih {est mjeseci ove godine, {to je znatno pove}anje u odnosu na 149 miliona pro{le godine.

CILJEVI
U su{tini, Arrinerin kompletan dizajn podre|en je unaprijed zacrtanim ciljevima kao {to su: - veoma dobro prijanjanje tokom cijelog raspona brzina - ko~iona dekceleracija od 1,1 do 1,3 g (10,79-12,75 m/s²) - odnos snaga/te`ina od 1,1-2,9 kg/1 KS - ubrzanje 0-200 km/h ispod 10 sekundi - ubrzanje 0-300 km/h ispod 30 sekundi - ubrzanje 0-100 km/h ispod 4 sekunde - ko~enja od 300-0 km/h ispod 7 sekundi - Ubrzanje/ko~enje 0-300-0 km/h za ispod 40 sekundi - G ubrzanje u krivinama vi{e od 1 - prelazak 1/4 milje za ispod 12 sekundi I na kraju dolazi na red cijena. Za divno ~udo ona je prili~no pristupa~na, jer Noble navodi da }e se bazni model mo}i dobiti ve} za 100.000 britanskih funti. Uzmemo li u obzir ekskluzivnost supersportskog novajlije, jasno je da je osjetno povoljniji u odnosu na sli~ne modele ostalih proizvo|a~a. Da li }e mu to biti dovoljno da uspije na tr`i{tu. Na to jo{ uvijek nemamo odgovor.

32

AUTOSVIJET

srijeda, 15. avgust/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Test - Citroen DS3 1.6 THP Sport Chic

Bočica za otrov
Pravilo da se otrov čuva u malim bocama može se prenijeti i na automobile, jer DS3 svojim malim dimenzijama i nastupom tokom vožnje upravo to potvrđuje...
Kada je 2009. godine Citroen predstavio prvog predstavnika DS porodice, model DS3, odmah je bilo jasno da }e atraktivni mali{an zauzeti posebno mjesto na tr`i{tu premijum superminija. Za finalni oblik ovog modela zaslu`an je Marl Lloyd, {ef dizajnerskog odjela Citroena, koji je ve} tokom razvoja naglasio da pripadnici DS linije osim imena ne}e ni{ta dijeliti sa slavnim prethodnikom, koji je izme|u ostalog predstavljao prekretnicu u razvoju modernih automobila i to ne samo za Citroen, ve} i za ostale svjetske proizvo|a~e. Koliko je zapravo DS3 druga~iji automobil od sli~nih konkurenata, provjerili smo testiranjem 1.6litarske turbobenzinske THP opcije oplemenjene Sport Chic paketom opreme. koja najvi{e zra~i agresivno{}u, te prepoznatljivo{}u, zahvaljuju} i dizajnerskom potpisu u obliku uspravno postavljenih dnevnih LED svjetala, najupe~atljiviji detalj koji DS trojku ~ini prili~no uni-

MOTOR
Turbo zabavan
Svoj nagla{eno sportski karakter testni primjerak mogao je da zahvali 1.6-litarskom turbobenzincu sa hladnjakom vazduha, koji pomo}u direktnog ubrizgavanja goriva pri 6.000 o/min na prednju osovinu isporu~uje 156 KS i 260 Nm obrtnog momenta raspolo`ivog u re`imu izme|u 1.750 i 4.000 o/min. Sa kodnim nazivom Prince, ovaj pripadnik downsizeing serije motora nastao je saradnjom PSA koncerna i BMW-a, a zbog svojih pozitivnih karakteristika, ugra|uje se i u razne modele Peugeota BMW-a i Minija. kla, koja svojom formom i pozicijom stvaraju efekat lebde}eg krova, koji je u na{em slu~aju bio lakiran u crnu boju. Zadnji dio odi{e sportskom elegancijom, a najvi{e se isti~u dvostruki zavr{etak izduvnog sistema i donja sekcija odbojnika, stilizovana u obliku imitacije difuzora. Posebnost Citroenovog najmanjeg predstavnika DS linije nagla{avaju i brojni niklovani inserti na prednjem dijelu, bokovima i zadnjoj sekciji, zaslu`ni za finu, odmjerenu notu luksuza i presti`a, pomije{anu sa izrazito sportskim karakterom. Prije nego li vam otkrijemo sa koliko dinami~kog potencijala raspola`e rasni 1.6-litra{, zavirili smo u enterijer DS trojke, koja u opciji Sport Chic predstavlja pri~u za sebe. [arm, sportska atmosfera, luksuz i odli~na opremljenost osnovne su osobine unutra{njosti, {to su u su{tini karakteristike koje u ovolikoj koli~ini te{ko mo`emo na}i kod sli~ne konkurencije. Krenu}emo od nagla{eno sportskih sjedi{ta sa odli~nom bo~nom podr{kom, koja sa druge strane obezbje|uju i vrhunsku udobnost. Presvu~ena su upadljivom kombinacijom alcantara i `utog atraktivnog platna, tako da uz efektne, ali po pitanju ~i{}enja veoma zahtjevne lakirane povr{ine, predstavljaju mo`da i najupadljiviji detalj sportski skrojene

Ljubav prema detaljima
Citroen DS3 tehni~ki je baziran na bratskom modelu C3, ali zahvaljuju}i potpuno druga~ijoj oblikovnoj filozofiji, u gami francuskog proizvo|a~a s pravom je tretiran kao potpuno zaseban model. Dimenzijama, ta~nije du`inom od 3.948, {irinom od 1.715 i visinom od 1.458, DS3 se uklapa u klasu kompakta do ~etiri metra du`ine, {to ga u kombinaciji sa brojnim eksterijernim posebnim detaljima ~ini izuzetno po`eljnim i atraktivnim. Uz prednju sekciju,

Potrošnja Tokom testa naš DS3 se u prosjeku zadovoljavao sa 7,8 litara bezolovnog goriva
katnom je bo~ni zarez koji se nastavlja na opti~ki nevidljivi B stub. Jarko `uta boja karoserije jo{ vi{e je istakla i standardne 17-colne lake naplatke, kao i zatamnjena sta-

OSLOBO\ENJE srijeda, 15. avgust/kolovoz 2012.
MOTOR: ZAPREMINA MOTORA: SNAGA: MAX. OBRTNI MOMENT: UBRZANJE 0-100 km/h: MAX. BRZINA: PROSJEČNA POTROŠNJA: MJENAČ: turbobenzinski 1.598 ccm 156 KS pri 6.000 o/min 260 Nm od 1.750 do 4.000 o/min 7,3 s 214 km/h 6,0 l 6-stepeni, ručni

AUTOSVIJET 33

voljno preciznom ru~icom {estostepenog ru~nog mjenja~a, a tu su i nezaobilazne metalne papu~ice, sa masivnim odmori{tem za lijevu nogu.

kabine. Svoj sportski karakter DS3 u enterijeru pokazuje i trokrakim, perforiranom ko`om presvu~enim

upravlja~em, ukra{enim i insertima u boji aluminijuma. Sportski {tih nastavlja se ugodnom i do-

Sportista za svaki dan
Ergonomija je na visokom nivou, a sve komande ugra|ene opreme postavljene su nadohvat ruke. [to se ti~e same opreme, DS3 Sport Chic sadr`i gotovo sve, od audio-sistema sa Connecting Boxom, automatske klimatizacije sa integrisanim osvje`iva~em vazduha, pa do tempomata i elektrifikovanih stakala i retrovizora. Osim dovoljne prostranosti na prednjim sjedi{tima u zadnjem dijelu DS3 mo`e da primi dvije, a u slu~aju potrebe i tri odrasle osobe, za ~iji }e se prtljag pobrinuti prostor iza parcijalno djeljive klupe zapremine od osnovnih 285 do krajnjih 980

litara. Nakon {to nas je jednostavno odu{evio svojim opti~kim nastupom, s nestrpljenjem smo do~ekali dinami~ki dio testa, gdje je Citroenov {minker u potpunosti opravdao svoj sportski karakter. To svakako najvi{e treba da zahvali sprezi 1.6-litarskog turbobenzinca sa 156 KS i {estostepene ru~ne transmisije, ali i sportski pode{enom ogibljenju, koje je u potpunosti pariralo potencijalu pogonske grupe. Naginjanje karoserije je minimalno, ~ak i pri naglim provjerama pravca, a u savladavanju duga~kih brzih krivina primjetna je uravnote`enost cijelog automobila, bez nagla{enih negativnih reakcija. Tokom br`e vo`nje do voza~evih ruku dolazi dovoljno povratnih informacija sa podloge, {to svakako ulijeva dodatno povjerenje koje vo`njom DS trojke raste svakim novim pre|enim kilometrom. Tokom mjerenja performansi postigli smo fabri~ki na-

vedene vrijednosti, ta~nije ubrzanje od nula do 100 km/h za 7,3 sekunde i maksimalnu brzinu od 214 km/h. Uz ko~ioni sistem sposoban da 1.165 kilograma te{ku DS trojku sa 100 km/h zaustavi za 37,2 metra, pozitivnu ocjenu dobila je i ekonomi~nost, jer smo tokom na{eg testa prosje~no tro{ili prihvatljivih 7,8 litara bezolovnog goriva. Poslije verzije So Chic VTi, koju smo testirali pro{le godine i koja ~ini gotovo idealan automobil za svaki dan, turbo THP varijanta predstavlja idealnu kombinaciju za voza~e koji }e DS3 tako|e koristiti svaki dan, ali }e i vikendom trknuti do staze gdje }e se upustiti u lov za sekundama. Posebno veseli ~injenica da je Citroen i ovaj put bio {iroke ruke, jer za na{u turbo Sport Chic opciju tra`i razumne 36.632 KM do registracije, {to je svota za koju se ne mo`e kupiti sli~an automobil sa vi{e stila, posebnosti i dinami~kog potencijala.

Setra

Turistička kočija
Sa novim ComfortClass 500 modelom koji će biti predstavljen na sajmu komercijalnih vozila u Hanoveru njemačka Setra podiže standarde u klasi visokoturističkih autobusa na još viši nivo...
Njema~ka Setra }e na sajmu komercijalnih vozila, koji se od 20. do 27. septembra odr`ava u Hannoveru, predstaviti potpuno novu generaciju turisti~kog autobusa ComfortClass 500. Novi autobus odlikuje lepr{aviji dizajn sa karakteristi~nim ku}nim obilje`jima, koja se najbolje ogledaju u jedinstvenoj bo~noj liniji sa nagla{enim rubom prozora. Dva najupe~atljivija detalja ComfortClasss 500 su duga~ki krovni kanal za odvod vode i osjetno zaobljeniji vjetrobran, koji pokriva gotovo ~itav prednji kraj autobusa. Tu su i redizajnirani retrovizori, a finalni oblik svih elemenata i samog autobusa rezultat je dugotrajnih ispitivanja u vazdu{nom tunelu. Zahvaljuju}i toj ~injenici nova Setra ima koeficijent otpora samo 0.33 Cx, {to je rezultat koji je do sada smatran nedosti`nim za ovu klasu autobusa. Odli~na aerodinamika rezultovala je manjojm bukom,

ugodnijom vo`njom, ali i ni`om potro{njom. Novu Setru 500 }e pogoniti Mercedes-Benz motor BlueEfficiency Power generacije. Rije~ je o savremenom rednom {estocilindri~nom agregatu OM 470 radne zapremine 10,7 litara i snage 315 kW (428 KS) pri 1.800 obrtaja u minuti. Interesantno je da ovaj motor dosti`e maksimalnih 2.100 Nm pri veoma niskih 1.100 obrtaja u minuti. Osim {to zadovoljava Euro VI standarde o kvalitetu izduvnih gasova koji treba da stupe na snagu 2014. godine nova ComfortClass 500 serija sadr`i i brojne sigurnosne sisteme koji tek treba da budu uvedeni u upotrebu ili }e biti obavezni za sve nove autobuse u Evropskoj uniji. Tu se prije svega misli na sistem asistencije voza~u koje }e biti obavezan od 2015. godine. Kada se krajem jeseni Com-

fortClass 500 pojavi u prodaji nudi}e se u nekoliko razli~itih verzija: kao dvoosovinski model S 515 HD,

zatim kao dvo i troosovinac S 516 HD ili isklju~ivo kao troosovinac u verziji S 517 HD.

34

AUTOSVIJET
Renault Trucks

srijeda, 15. avgust/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Renault Trucks predstavlja svoju Euro 5 tehnologiju
Renault Trucks će od 20. do 27. septembra 2012. predstaviti Euro VI tehnologiju na salonu IAA u Hanoveru...
Renault Trucks }e na svom {tandu sa svojim anga`manom All for Fuel Eco (Sve za u{tedu goriva) istaknuti u{tedu goriva, zatim gradsku mobilnost i posebno transportna rje{enja koja nude alternativu dizelu. Uz istaknuto bi}e i drugih izlo`bi i atrakcija koje }e odu{eviti zaljubljenike u kamione. Kao pionir tehnologije za u{tedu goriva francuski proizvo|a~ }e iznijeti i svoja rje{enja za pomo} prevoznicima u smanjenju njihovih operativnih tro{kova povezanih s potro{njom. Pod banerom All for Fuel Eco (Sve za u{tedu goriva) Renault Trucks }e pokazati razli~ita vozila koja }e uklju~ivati i najnoviju verziju Renault Premium Route Optifuel, sistem Optitrack za vozila iz game za gra|evinarstvo na Renault Premium Lander {asiji, Renault Midlum s paketom Optifuel i Renault Master Euro 5 s optimiziranom potro{njom. Bi}e izlo`ena i alternativna rje{enja s

elektri~nim Renault Maxity, Renault Premium Distribution koji vozi na CNG i Renault Premium Distribution Hybrys Tech. Istovremeno }e biti predstavljen i eksperimentalni Renault Midlum Electric koji je trenutno na testiranju u okolini Pariza. Vi{e nego ikada prije Renault Trucks }e odgovoriti izazovima drumskog prevoza na na~in

da }e klijentima ponuditi pravo vozilo koje koristi pravu energiju na pravome mjestu. Na {tandu }e “Fuel Eco” simulatori }e pokazati posjetiocima koliko se mo`e u{tedjeti smanjenjem potro{nje goriva. Svaki }e igra~ voze}i kamion trebati dostaviti robu na vrijeme tro{e}i {to manje goriva. Pobjednik je onaj koji postigne najbolju komercijalnu brzinu s najmanjom potro{njom. Proizvo|a~ koji je usmjeren na budu}nost predstavi}e i novu trodimenzionalnu studiju vozila za duge pruge, optimiziranog za potro{nju. Ona je kreacija timova iz Halle du Design i rezultat je razmi{ljanja oslobo|enih industrijskih ograni~enja o mogu}nostima jo{ u~inkovitijeg kamiona. Ovaj cilj postignut je na temelju nekoliko izbora u vezi sa tehnologijom, materijalima i inovacijom upravljanih aerodinamikom. Futuristi~ki kamion dizajniran je kako bi proizvo|a~a dugoro~no usmjerio na istra`ivanja o jo{ ve} em smanjenju potro{nje goriva.

OSLOBO\ENJE srijeda, 15. avgust/kolovoz 2012. Mercedes Benz

AUTOSVIJET 35

Dvostruko više vozila u BiH
Mercedes-Benz je povećao učešće u ukupnom broju registrovanih vozila na rekordnih 2,5 posto. Uprkos padu ukupnog broja registrovanih novih vozila u Bosni i Hercegovini, udio premium segmenta je u porastu u posljedenje dvije godine...
Pozicija Mercedes-Benza tokom prvih pola godine znatno je unaprije|ena u odnosu na protekle godine. Naime, u prvih {est mjeseci 2012. godine MercedesBenz je ostvario u~e{}e od 2,51 posto u broju registrovanih novih vozila u Bosni i Hercegovini, {to je na na{em tr`i{tu rekord za vozila sa zvijezdom. U skladu s tim, u prvom polugodi{tu 2012. godine, u~e{}e vozila marke Mercedes-Benz u premium segmentu pove}ano je na 30,2 posto. U odnosu na isti period 2011. godine, porast je iznosio skoro deset procentnih poena, s 20,9 posto udjela u premium segmentu registrovanih novih vozila (vozila marki MercedesBenz, Audi, BMW). nomskom situacijom u zemlji. Ipak, broj registrovanih premium vozila je u porastu. Tako je u proteklom polugodi{tu registrovano 361 vozilo nevedenih marki, za razliku od 320, odnosno 246 vozila u istom periodu u toku prethodne dvije godine. Pobolj{anju pozicije Mercedes-Benza doprinijela su strate{ka opredjeljenja novog menad`menta AUTOlinea, glavnog zastupnika Daimlera AG za Bosnu i Hercegovinu. „Poslovanje AUTOlinea bazira se na poslovnoj politici i ciljevima korporacije Daimler, a to je dalji profitabilan razvoj i kontinuirani rad na pove}anju rasta svih vrijednosti kompanije. Nastojimo biti kreatori promjena i zaista vjerujem da }e Mercedesova zvijezda u Bosni i Hercegovini uskoro biti u punom sjaju. Prije svega, predano radimo na posebnom i primjerenom odnosu prema klijentima, uposlenicima i partnerima jer nam je glavni cilj posti}i apsolutno povjerenje i zadovoljstvo kupaca. Upornim zalaganjem svih nas i bogatom ponudom na{ih izvrsnih proizvoda i usluga neizbje`no je

Zvanični podaci
Prema zvani~nim podacima Agencije za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA), u prvom polugodi{tu 2012. godine registrovano je 4.348 novih vozila. Ovaj broj registrovanih novih vozila je znatno manji nego u istom periodu pro{le i pretpro{le godine, kada je za prvih {est mjeseci registrovano 5.162, odnosno 4.539 vozila. Pad od 15,8 posto, odnosno 4,2 posto, obja{njava se lo{om eko-

pobolj{anje poslovnih rezultata, tr`i{nog u~e{}a i profitabilnosti“ , rije~i su gosp. Edina Grci}a, direktora AUTOlinea.

Pogodne akcije
Za izvrsne rezultate zasigurno je zaslu`na kombinacija novih modela i atraktivnih prodajnih akcija. Tako je dobre rezultate dala prodajna akcija za Mercedes-Benz Eklasu, koja se nastavlja do kraja godine. Kupcima se, u okviru posebne ponude s paketom Exclusive, nudi u{teda od 12.425 KM. Ipak, najtra`eniji model je nova M-klasa, koja je u Bosni i Hercegovini predstavljena u novembru, pro{le godine. U prvih {est mjeseci, put do doma}ih kupaca na{lo je 40 primjeraka MercedesBenzovog najpopularnijeg SUVa. Izvrsni prodajni rezultati zasigurno su odraz i posebno atraktivnog cjenovnog pozicioniranja novog modela, s povoljnijom cijenom u odnosu na prethod-

ni model, a ni`om u pore|enju s tr`i{tima u okru`enju. Me|u bosanskohercegova~kim kupcima tradicionalno su omiljeni Mercedes-Benzovi terenci. Atraktivna ponuda MerecedesBenza u SUV segmentu ove godine bi}e obnovljena novim GLK, GL i G-klasom, za koje ve} postoji interes u doma}im prodajnim salonima. U segmentu velikih luksuznih limuzina i dalje dominira S-klasa s ukupno 9 registrovanih primjeraka. Za ovu Mercedesovu limuzinu kreirana je prodajna akcija, u okviru koje je S-klasa s Business paketom dostupna s ukupnom cjenovnom predno{}u od 15.835 KM. Interesovanje vlada i za novu B-klasu, {to potvr|uje 13 registrovanih primjeraka. Reakcije kupaca na novi Mercedesov kompaktni Sports Tourer su izuzetno pozitivne, a dobri prodajni rezultati sigurno su odraz i posebno atraktivne ponude s bonus premijom, koja iznosi ~ak 5.475 KM.

www.nipex.ba

Polo Rabbit i Golf Rabbit

Das Auto.

Vaš ovlašteni Volkswagen partner NIPEX Tuzla, Ljepunice b.b., Tel.: 035 384 384,

www.facebook.com/Nipex

36

AUTOSVIJET

srijeda, 15. avgust/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Caterpillar - Mali utovarivači

Poboljšani i još svestraniji
Caterpillarovi „mali“ utovarivači iz K serije dobili su nove motore, hidrostatički pogon i poboljšane zglobne kontakte...
Kako bi unaprijedio mogu}nosti svoje K serije malih utovariva~a na to~kovima Caterpillar je u potpunosti redizajnirao modele 924 K, 930 K i 938 K koji sada imaju nove motore uskla|ene sa Stage IIIB/Tier 4 Interim standardima o emisiji izduvnih plinova te nude bolje performanse, efikasnost i manje umaraju operatera. Novosti u K seriji su vrlo efikasan elektronski kontrolisan hidrostati~ki pogon, potpuno redizajnirani Z zglobni kontakt i pobolj{ani dizajn operatorske stanice. Pro{iren je i izbor alata za strojeve K serije. Stariji modeli 924Hz, 928 Hz, 930 H i 938 H }e ostati u ponudi na tr`i{tima koja imaju ni`i kvalitet goriva i manje stroge propise o emisiji izduvnih gasova. rada ma{ine te ni na koji na~in ne uti~e na njegovu produktivnost. C6.6 motor radi na 1,800 o/min, u odnosu na H seriju ~iji motori su radili na 2415 o/min. Proizvo|a~ je time postigao zna~ajno manju potro{nju goriva, ni`i nivo buke i manje habanje motora u radu. Sistem za ga{enje motora u praznom hodu dodatno pove}ava ekonomi~nost rada K serije utovariva~a. K serija utovariva~a je opremljena sa bezstepenim hidrostati~kim pogonom koji omogu}ava nezavisnu kontrolu brzine kretanja i brzine broja okretaja motora s ciljem {to efikasnijeg rada hidrauli~nih alata. Nova kontrola puzanja omogu}ava operateru da ma{inu vozi brzinom od samo 1 km/h. Operater na K seriji mo`e kontrolisati vu~u to~kova i time smanjiti njihovo okretanje u prazno te tako smanjiti i posljedi~no tro{enje guma. Mogu}nost zaklju~avanja prednjeg diferencijala znatno pobolj{ava prijanjanje ma{ine uz podlogu. Servo pumpe promjenjive zapremine zahtijevaju manje snage za pouzdan rad i time smanjuju potro{nju goriva te pobolj{avaju multifunkcionalne performanse ma{ine. K serija utovariva~a ima sistem ubla`avanja {oka zaustavljanja u krajnjim polo`ajima ~ime se sma-

njuje umor operatera. Hidrauli~ni filteri se na K seriji utovariva~a mijenjaju svakih 2.000 radnih sati.

jala i efikasno iskori{tavanje snage ma{ine.

Efikasan zglobni kontakt utovarivača
Optimalni Z zglobni kontakt utovariva~a spaja snagu zglobnog kontakta utovariva~a sa mogu}nostima paralelnog podizanja i upravljanja teretom Cat VersaLinka zglobnog kontakta. Novi zglobni kontakt dostupan je u standardnoj konfiguraciji, te u konfiguraciji za visoko podizanje, prihvata pinon alate i Cat Fusion brzo kva~ilo kompatibilno s alatima ostalih proizvo|a~a. Novi zglobni kontakt je dizajniran da radi sa Cat Performance Series korpama pogodnim za efikasno punjenje, pobolj{anje zadr`avanje materi-

Pogodnosti za operatere
Potpuno redizajnirana stanica za operatere u K seriji sadr`i automatsku kontrolu temperature, zakrivljeno prednje staklo, grijano zadnje staklo i brisa~ stakla sa povremenim radom. Kontrola plo~a je Soft Touch tipa. Elektroni~ka upravlja~ka palica (joystick) se nalazi na sjedi{tu i mo`e se prilagoditi operateru. Sadr`i kontrolu pomo}ne hidraulike, kontrolu zakretanja smjera i kontrolu zaklju~avanja diferencijala. Nivo buke u kabini je uglavnom 66 dB (A) dok je seftifikovana buka na 68 dB. Starija H serija je imala nivo buke

Efikasan pogonski sistem i hidraulika
K-seriju malih utovariva~a na to~kovima pokre}e Caterpillarov C6.6 ACERT motor. U odnosu na stariju H seriju, novi motor omogu}ava ma{inama K serije ~ak 30 postotnu u{tedu u potro{nji goriva. Tehnologija kontrole izduvnih plinova uklju~uje i filter dizelskih ~estica sa pasivnom regeneracijom. Pasivna regeneracija se odvija tokom normalnog

u kabini od 74 dB (A). Funkcije izba~aja za teleskopsko podizanje i spu{tanje, te za zakretanje su standardne i lako se programiraju du`im pritiskom tipke na Soft Touch panelu. Elektroni~ka ko~nica za parkiranje pojednostavljuje upravljanje. Na K seriji je mogu}e naru~iti sekundarni ekran, koji prikazuje vitalne informacije i dijagnostiku ma{ine. Sekundarni ekran je spojen sa Soft Touch kontrolnom plo~om ~ime je omogu}eno trenutno upravljanje zaklju~avanjem gasa, vu~om to~kova i puzanjem ma{ine. Sekundarni ekran mo`e prikazati sliku sa kamere za vo`nju unazad. Kamera tako|e spada u dodatnu opremu. K serija nudi opciju ugradnje hla|enih i grijanih sjedi{ta, ali i niz ostalih dodataka koji olak{avaju rad operaterima.

OSLOBO\ENJE srijeda, 15. august/kolovoz 2012. Me|unarodna radionica kamerne muzike

SCENA

37

Koncert mladih

talenata sa
Devet mladih, talentovanih ljudi, u~esnika projekta Colluvio, Me|unarodne radionice kamerne muzike 2012, u petak, 17. augusta, u Bo{nja~kom institutu }e odr`ati koncert kamerne muzike. Rije~ je o me|unarodnom projektu koji za cilj ima omogu}iti sticanje znanja o ovoj vrsti muzike, ali i afirmaciju mladih ljudi koji su uglavnom u~enici i studenti muzike. Pod umje tni ~kom pa li com docenta Jurija Kota iz Ukrajine, klaviriste i profesora klavira na Fakultetu muzi~ke akademije u Kijevu, Olivere Mili} - Hir{er, violinistice iz Srbije, i Meinharda Hollera iz Austrije, ina~e, violon~eliste i profesora violine, polaznici rade na izuzetno zahtje vnom pro gra mu naj lje p{e muzi~ke literature napisane za ovakve sastave. Holler je, ina~e, umje tni ~ki di re ktor od 2001. godine i organizator festivala kamerne muzike Colluvio sa internacionalnom koncertnom turnejom.

prostora Balkana
Odazvali smo se pozivu jednog od organizatora Meinharda Hollera da pomognemo ovom projektu, jer mi iz Udru`enja smo uvijek za afirmaciju mladih ljudi, ka`e Jovan Divjak, izvr{ni direktor Udru`enja Obrazovanje gradi BiH

Jovan Divjak, direktor Udru`enja Obrazovanje gradi BiH

u pitanju mladi ljudi, a ja sam uvijek za njihovu afirmaciju, odlu~ili smo pomo}i ovom projektu, ka`e Jovan Divjak, izvr{ni direktor Udru`enja Obrazovanje gradi BiH.

Me|unarodna turneja
Rije~ je o me|unarodnoj turneji u kojoj u~estvuju muzi~ari iz Srbije, Hrvatske, Kosova i BiH. Koncertna turneja pokazala se po se bno mo ti vi ra ju }om za mla|u publiku. Tome u prilog govori sve ve}i broj zainteresovanih na audi ci ja ma za ovaj se mi nar. - Sarajevo je jedan u nizu gradova u kojima ovi muzi~ari nastupaju. Naime, svoju turneju zapo~eli su u Be~u, zatim su nastupili u Münchenu, pa Ljubljani i Splitu i evo u petak nastupaju u Sarajevu. Poslije ovog koncerta, turneju nastavljaju u Beogradu, ka`e Divjak. Koncert mladih muzi~ara sa Balkana bit }e odr`an u petak, 17. augusta, s po~etkom u 18 sati u prostorijama Bo{nja~kog instituta u Sarajevu, a ulaz je slobodan. Topla preporuka svim zainteresovanim da posjete koncert i pogledaju nastup ovih vrhunskih mladih muzi~ara.
D. RAMI]

U~esnici projekta Colluvio

Podr{ka Bo{nja~kog instituta
Pomo} pri organizaciji ovog pro je kta i afir ma ci ji mla dih muzi~ara pru`ili su Bo{nja~ki institut u Sarajevu i Udru`enje

Obrazovanje gradi BiH. Oni su zajedni~kim projektom ovim mladim ljudima omogu}ili da se u {to boljem svjetlu predstave sarajevskoj publici, ali i da im dane koje }e provesti u na{em glavnom gradu u~ine {to ljep{im. - Mi, kao Udru`enje Obrazovanje gradi BiH, odlu~ili smo odazvatise pozivu jednog od organizatora gospodina Hollera, koji je zatra`io na{u podr{ku. Ja sam rekao da mi to mo`emo i u{li smo u ovaj projekat da tim ljudima u~inimo zadovoljstvo {to su se na{li u Sarajevu. Budu}i da su

U~esnici projekta
Sonja Markovi} (21) klavir, Bosna i Hercegovina Nemanja Belej (19) violina, Srbija Adrian Ivi~evi} (21) violon~elo, Hrvatska Alma Hod`i} (21) klavir, Bosna i Hercegovina Ljubomir Trujanovi} (18) violina, Srbija Andrija [imi} (21) violon~elo, Hrvatska Neritan Hysa (25) klavir, Kosovo Tijana Milakovi} (17) violina, Srbija Vladimir Bogdanovi} (20) violon~elo, Srbija

Prazni~no raspolo`enje u Coloseumu

Ritmovi balkanskog bluesa
I ove godine u Coloseum-Clubu }e vladati prazni~na atmosfera. Naime, 19. augusta, prvog dana Bajrama, pred sarajevskom publikom }e nastupiti jedan od najpoznatijih muzi~kih sastava na prostoru BiH, Mostar Sevdah Reunion. Uz zvuke sevdaha i romske muzike u modernom aran`manu, sve posjetioce ~eka nezaboravna zabava. Odli~an provod u prazni~nom raspolo`enju nastavlja se i druge no}i, 20. augusta, jer }e goste do ranih jutarnjih sati zabavljati vokalno-instrumentalni bend CroBos i Berin Buturovi}. Oba koncerta po~inju u 22 sata. Ulaznica za prvu no} ko{ta 10 KM, sa rezervacijom 40 KM, dok ulaznica za drugu no} ko{ta 5 KM, sa rezervacijom 30 KM.

38

POMO] U KU]I

srijeda, 15. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

@ivjeti pored mora je zdravo
More pru`a vi{e mogu}nosti da budete aktivni, ali osloba|a i od stresa
Morski povjetarac i svje` morski vazduh dugo su povezivani sa ljekovitim dejstvom. Novo istra`ivanje pokazuje da osobe koje `ive u blizini morske obale imaju tendenciju da budu boljeg zdravlja od onih koji `ive udaljeno od mora. Britanski istra`iva~i su iskoristili podatke popisa Velike Britanije iz 2001. godine kako bi ispitali da li generalno zdravlje varira {irom zemlje. Oni su obratili pa`nju na procent ljudi koji su prijavili da im je zdravlje dobro (umjesto prili~no dobro ili lo{e), a zatim su to uporedili sa udaljeno{}u od morske obale. Istra`iva~i su, tako|er, uzeli u obzir na~in na koji uzrast, spol i niz socijalnih i ekonomskih faktora, kao {to su obrazovanje i prihodi, variraju {irom zemlje. Istra`iva~i su utvrdili da su stanovnici koji `ive na moru ~e{}e prijavili stope dobrog zdravlja od sli~nih osoba koje `ive na mjestima udaljenim od mora. Njihova analiza je pokazala da je veza izme|u `ivota u neposrednoj okolini morske obale i dobrog zdravlja bila najja~a kod ve}ine eko-

SVJE@I MORSKI VAZDUH I NJEGOVA LJEKOVITA SVOJSTVA

Hranljivo osvje`enje
Kada su temperature visoke, apetit je slabiji. Znojenjem gubimo elektrolite, pa je bitno da unosimo vi{e te~nosti. Idealno osvje`enje za vrele ljetne dane su namirnice bogate vodom, a jedna od njih je krastavac. Mo`ete da ga jedete sirov u salati ili da od njega napravite ukusan i zdrav napitak, kao {to su radili i stari narodi u Aziji prije pet milenija. Osnovni sastojak krastavca je voda, tako da je sna`an diuretik i ~isti organizam od {tetnih materija, a posebno je blagotvoran za bubrege i `u~nu kesu. Osim toga, podsti~e varenje, pobolj{ava probavu, podi`e energiju i reguli{e krvni pritisak. Ljekari u starom Egiptu su ga obilno koristili u lije~enju mnogih tegoba i prvi spoznali da njegova kora na licu mo`e da ubla`i glavobolju i da nahrani ko`u.

nomsko ugro`enih zajednica. Autori istra`ivanja `eljeli su da istaknu da, iako je ovaj efekt mali, ka-

da se primijeni na cjelokupnu populaciju, uticaj na javno zdravlje mo`e biti zna~ajan. Autori istra`ivanja ukazuju na to da jedan od razloga {to `ivot na moru mo`e pomo}i ljudima da se osje}aju zdravije jeste to {to im pru`a vi{e mogu}nosti da budu aktivni. Drugi razlog bi moglo biti osloba|anje stresa za vrijeme provedeno blizu mora. Jedno nedavno objavljeno istra`ivanje utvrdilo je da posjete morskoj obali ~ine ljude smirenijim i opu{tenijim, odnosno vi{e revitalizovanim u odnosu na posjete gradskim parkovima ili selima.

MODA, STIL, TRENDOVI

LJEPOTA, KOZMETIKA

Vje~ne mornarske boje i pruge
Nezaobilazna kombinacija i ovog ljeta su {iroke bijele pantalone od laganih materijala i teget ili prugasta majica, a s obzirom na to da svaki komad odje}e karakteri{e moderniji dizajn, i ova odjevna varijanta sve manje li~i na klasiku. Mornarski stil odijevanja namijenjen je i poslovnim damama. Haljina u aktuelnim bojama, teget pantalone ili suknja u varijanti sa bijelom ili crvenom ko{uljom odli~an su izbor za sastanke i druge formalne prilike. Hit su i mornarske tunike, one sa {irokim i uskim prugama, kao i jednobojni modeli. Aktuelne su i suknje inspirisane mornarima i to uglavnom modeli do ko lje na ili ne{ t o kra }i, kao i ma ji ce od le`ernih do sve~anijih i glamuroznijih. Svaku kombinaciju u ovom aktuelnom stilu mo`ete upotpuniti i sli~nim detaljima, torbama, {e{irima, nakitom, obu}om...

pile}a prsa
Potrebno:
3 - 4 pile}a fileta 1 jaje 1 luk 2 mrkve 100 g svje`eg sira 100 g sira gaude 3 ~e{nja bijelog luka 1 mala ka{ika senfa per{un dinu stavite pola kuhane mrkve (mrkva treba biti tanka i duga) pa ~a~kalicom zatvorite punjena prsa. Mo`da vam ostane smjese za punjenje, nikako je ne bacajte, nego s njom prema`ite piletinu prije pe~enja. Za ukras mo`e i koji sitni paradajz. U vatrostalnu posudu stavite oguljeni cijeli paradajz, koji ste prije prodinstali na jednom luku, malo bijelog luka i per{una. Na to stavite punjena pile}a prsa, prekrijte folijom i pecite 40 minuta na 200 C. Zatim dignite foliju i pecite jo{ dvadeset minuta. Vru}a prsa izre`ite i poslu`ite sa prilogom po `elji.

Punjena

Nemojte trljati o~i

Nakon dugotrajnog gledanja u monitor ili kada smo umorni zbog nekog drugog razloga, ~esto znamo protrljati o~i. Ako ne zbog zdravlja o~iju, tada to ne biste trebali raditi zbog ljepote.

Priprema:
Na malo maslinova ulja dinstajte sitno nasjeckani luk. Kada se on spari, dodajte sitno sjeckani bijeli luk i per{un, te kad malo puste miris, skinite s vatre. Minut-dva kasnije dodajte senf, malo soli, bibera i jedno jaje. Dobro promije{ajte pa u to dodajte naribanu gaudu i svje`i sir. Pile}a prsa zare`ite pri vrhu pa napravite udubljenje da dobijete d`epi}e u koje }emo stavljati smjesu. Sa malom ka{ikom napunite udubljenje u pile}im prsima, u sre-

Iznimno tanka i osjetljiva ko`a o~iju reagirat }e na ovakve grube dodire. Takvo pona{anje vam mo`e donijeti nate~ene kapke, podo~njake ili ubrzati nastanak bora.

OSLOBO\ENJE srijeda, 15. august/kolovoz 2012.
Prilog broj 1. U skladu sa ~lanom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanju na tr`i{tu vrijednosnih papira, objavljujemo:

OGLASI
J AV N I O G L A S

39

Na osnovu ~lana 21. Zakona o dr`avnoj slu`bi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 19/02, 35/03, 4/04,17/04, 24/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), Agencija za dr`avnu slu`bu Bosne i Hercegovine, u ime Slu`be za zajedni~ke poslove institucija Bosne i Hercegovine, raspisuje

POLUGODI[NJI IZVJE[TAJO POSLOVANJU EMITENTA ZA PERIOD 01.01. - 30.06.2012.god.
Komar-Tvornica gipsa dd 70220 Donji Vakuf 770. SBBr. Br.28 030 205 760; 030 205 406; komargips@bih.net.ba www.komargips.ba - predsjednik i ~lanovi nadzornog odbora Had`iabdi} Ibrahim-predsjednik; Helja Smail-~lan; Verem Akif-~lan; - ~lanovi uprave U~anbarli} Idriz, v.d. gen.direktor II- PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: - broj emitovanih vrijednosnih papira i 101.454 n.v. 12,00 nominalna cijena - vlasnici sa vi{e od 5% vrijednosnih papira U~anbarli} Idriz; Kapetan D`evad. dionica emitenta s pravom glasa - vlasnici ~lanovi uprave i nadzornog odbora i U~anbarli} Idriz-21,9479 %, Had`iabdi} Ibrahimpostotak vlasni{tva u emitentu 4,1250 %, Helja Smail-4,4059 %, Verem Akif4,3853 %. III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA a) Upisani a neupla}eni kapital b) Stalna sredstva 2.446.015 c) Teku}a sredstva 1.366.616 d) Gubitak iznad visine kapitala e) Ukupna aktiva 3.812.631 PASIVA a) Kapital 2.194.101 b) Upisani osnovni kapital 1.217.448 c) Dugoro~ne obaveze 716.542 d) Kratkoro~ne obaveze 901.988 e) Ukupno pasiva 3.812.631 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: a) Prihodi 1.873.405 b) Rashodi 1.868.914 c) Dobit/gubitak prije poreza 4.491 d) Porez na dobit e) Neto dobit razdoblja/ gubitak razdoblja 4.491
1

za popunjavanje radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Slu`bi za zajedni~ke poslove institucija Bosne i Hercegovine 1/01 1/02 2/01 Stru~ni saradnik za finansije, glavnu knjigu i pra}enje izvr{enja bud`eta Stru~ni saradnik za javne nabavke Stru~ni saradnik za informaciono-komunikacijske tehnologije

I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma - adresa sjedi{ta - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica;

SEKTOR ZA PRAVNE I FINANSIJSKE POSLOVE Odsjek za finansijsko-materijalne poslove 1/01 Stru~ni saradnik za finansije, glavnu knjigu i pra}enje izvr{enja bud`eta Opis poslova i radnih zadataka: Vr{i kontrolu ispravnosti materijalno-finansijskog poslovanja Slu`be, vr{i kontrolu ra~unovodstvenih transakcija, odnosno kontrolu kompletne ra~unovodstvene dokumentacije; prati zakonske propise iz oblasti ra~unovodstva i finansija te se brine da se ista primjenjuju u radu Slu`be, kao i odvijanje poslovanja u skladu sa ra~unovodstvenim standardima planiranim bud`etom, odlukama, internim aktima i drugim propisima koji upu}uju na njihovu primjenu; izra|uje periodi~ne i godi{nje finansijske izvje{taje, izra|uje informacije u vezi sa finansijskim poslovima; provjerava da li finansijski izvje{taji pru`aju kompletne, pouzdane i vjerodostajne informacije o rezultatima finansijskih operacija i o finansijskim pozicijama; predla`e otklanjanje nepravilnosti u knjigovodstvenom i materijalno-finansijskom poslovanju; brine o pravovremenoj i zakonitoj isplati svih obaveza, obra~unu pla}a i naknada; organizuje i neposredno obavlja finansijsko knjigovodstvo, vr{i pripreme i pru`a potrebnu pomo} za provo|enje procesa revizije od nadle`nih institucija; priprema i organizuje redovne popise sredstava i obaveza, kontroli{e i usmjerava knji`enje dokumentacije i pravovremeno knji`enje nastalih promjena, priprema dokumentaciju za izradu mjese~nih, periodi~nih i godi{njih obra~una Slu`be; vr{i i druge poslove koje mu odredi {ef Odsjeka. Posebni uslovi: VSS (VII stepen) ekonomski ili drugi fakultet ekonomskog smjera; najmanje 1 godina radnog iskustva u struci; polo`en stru~ni upravni ispit; poznavanje rada na ra~unaru. Status: dr`avni slu`benik na polo`aju stru~nog saradnika. Pripadaju}a osnovna neto pla}a: 999,00 KM. Broj izvr{ilaca: jedan (1) izvr{ilac. 1/02 Stru~ni saradnik za javne nabavke Opis poslova i radnih zadataka: Priprema i objedinjuje zahtjeve za nabavke svih odsjeka Slu`be; procjenjuje vrijednost potrebnih nabavki i u skladu sa utvr|enim vrijednosnim razredom predla`e komisiji izbor postupka javne nabavke ili zaklju~ivanje okvirnog ugovora; priprema tendersku dokumentaciju i prate}u dokumentaciju; usko koordinira sa Komisijom za javne nabavke i dostavlja im potrebnu prate}u dokumentaciju na saglasnost; proslje|uje na objavljivanje u Slu`beni glasnik BiH tekstove obavje{tenja o javnoj nabavci, o dodjeli ugovora ili otkazivanju postupka javne nabavke koje je pripremila komisija; obavlja sve administrativne poslove vezane za postupak dodjele ugovora najpovoljnijem ponu|a~u; dostavlja komisiji sve upite vezano za postupak javne nabavke i to bez odga|anja; dostavlja primljene prigovore komisiji; obavlja i druge administrativno-tehni~ke poslove u vezi sa postupkom javne nabavke; vr{i i druge poslove koje mu odredi {ef Odsjeka. Posebni uslovi: VSS (VII stepen) ekonomski, pravni ili drugi fakultet dru{tvenog smjera; najmanje 1 godina radnog iskustva u struci; polo`en stru~ni upravni ispit; poznavanje rada na ra~unaru. Status: dr`avni slu`benik na polo`aju stru~nog saradnika. Pripadaju}a osnovna neto pla}a: 999,00 KM. Broj izvr{ilaca: jedan (1) izvr{ilac. SEKTOR ZA UNUTRA[NJE OBEZBJE\ENJE Odsjek za elektroniku 2/01 Stru~ni saradnik za informaciono-komunikacijske tehnologije Opis poslova i radnih zadataka: Zadu`en za implementaciju, administraciju i upravljanje sistemom elektronske vlade; planira potrebe Slu`be po pitanju kompjuterske opreme, te u~estvuje u njenom modernizovanju i odr`avanju; obavlja poslove implementacije administracije baze podataka sistema kontrole pristupa; vr{i poslove projektovanja i planiranja razvoja hardverske strukture telefonske centrale, te pru`a softversku podr{ku istoj; obavlja i druge poslove koje mu odredi {ef Odsjeka. Posebni uslovi: VSS (VII stepen) elektrotehni~ki fakultet ili fakultet ra~unarstva; najmanje 1 godina radnog iskustva u struci; polo`en stru~ni upravni ispit; poznavanje rada na ra~unaru. Status: dr`avni slu`benik na polo`aju stru~nog saradnika. Pripadaju}a osnovna neto pla}a: 999,00 KM. Broj izvr{ilaca: jedan (1) izvr{ilac.

Izvje{taj obavezno sadr`i faksimil potpisa direktora Generalni direktor U~anbarli} Idriz

Prilog broj 3. U skladu sa ~lanom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanju na tr`i{tu vrijednosnih papira, objavljujemo:

IZVJE[TAJ O DOGA\AJU KOJI BITNO UTI^E NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA
I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma - adresa sjedi{ta - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica; II - PODACI O DOGA\AJU - navesti doga|aj iz ~lana 12. ili 13. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanju - datum nastanka doga|aja - kratak opis i razlog doga|aja Komar-Tvornica gipsa dd 70220 Donji Vakuf 770. SBBr. Br.28 030 205 760; 030 205 406; komargips@bih.net.ba www.komargips.ba

Napomena za sve kandidate: - Pored posebnih uslova navedenih u javnom oglasu, kandidati moraju zadovoljavati i op}e uslove propisane ~lanom 22. Zakona o dr`avnoj slu`bi u institucijama Bosne i Hercegovine. - Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon ste~ene visoke stru~ne spreme. - Za provo|enje konkursne procedure po ovom javnom oglasu formira}e se jedna (1) komisija za izbor. Potrebni dokumenti: Ovjerene kopije: - fakultetske diplome (nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj dr`avi nakon 6. 4. 1992. godine), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi; iznimno, samo u slu~aju da visoko{kolska ustanova dodatak diplomi nije uop{te izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je du`an da uz ovjerenu kopiju fakultetske diplome dostavi uvjerenje visoko{kolske ustanove da dodatak diplomi nije uop{te izdat niti za jednog diplomca; - uvjerenja o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci); - uvjerenja o polo`enom stru~nom upravnom, odnosno javnom ispitu; - potvrde ili uvjerenja kao dokaza o tra`enoj vrsti radnog iskustva; - popunjen i potpisan obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu BiH: isti mo`ete preuzeti u prostorijama Agencije za dr`avnu slu`bu BiH ili na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne mo`e slu`iti kao dokaz bilo kojeg uslova iz teksta oglasa, isti olak{ava rad organu koji vr{i izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati tra`enom dokumentacijom. Obratiti pa`nju na sljede}a dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu slu`iti kao valjan dokaz: - Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu, - U pogledu dokazivanja dr`avljanstva ne treba dostavljati li~nu kartu, neva`e}e uvjerenje o dr`avljanstvu, odnosno uvjerenje starije od {est mjeseci, - U pogledu dokazivanja stru~nog upravnog ispita, odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stru~nih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o polo`enom ispitu za sudiju za prekr{aje i sl. - U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knji`icu koja dokazuje samo radni sta`, te ne mo`e biti dokaz za radno iskustvo; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu, rje{enje ili odluka o zasnivanju radnog odnosa - isti dokazuju samo po~etak radnog anga`mana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, rje{enje ili odluka o prestanku radnog odnosa - dokazuju samo moment prestanka radnog anga`mana i sl. budu}i da ista iz navedenih razloga ne mogu biti valjan dokaz o radnom iskustvu. Tako|er, ne dostavljati dokumenta koja ne sadr`e elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sljede}e: osnovne generalije, vrsta {kolske spreme u okviru radnog mjesta tj. stru~na sprema predvi|ena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog anga`ovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tra`ene vrste radnog iskustva. - Nepotpisan i nepopunjen prijavni obrazac ne dostavljati. Kandidati koji budu uspje{ni na pisanom dijelu stru~nog ispita obavezni su na usmeni dio stru~nog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevo|enju krivi~nog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima, u protivnom, ne}e mo}i pristupiti istom. Iznimno, a u slu~aju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi tra`eno uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja du`nosti, u suprotnom, skida se s liste uspje{nih kandidata. Javni konkurs se provodi u skladu sa Odlukom o na~inu polaganja javnog i stru~nog ispita ("Slu`beni glasnik BiH", br. 96/07 i 43/10). Gradivo i pravni izvori, odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvr|eni su Programom polaganja javnog ispita ("Slu`beni glasnik BiH", br. 28/08 i 18/12). Sva tra`ena dokumenta, osim uvjerenja o nevo|enju krivi~nog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 31. 8. 2012. godine, putem po{tanske slu`be preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu BiH "Javni konkurs za popunjavanje radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Slu`bi za zajedni~ke poslove institucija Bosne i Hercegovine" 71 000 Sarajevo, Trg Bosne i Hercegovine broj 1 Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tra`ene dokumentacije koje nisu ovjerene, ne}e se razmatrati. August 2012. godine DIREKTOR Neven Ak{amija

- potpis ovla{tene osobe odgovorne za potpunost i ta~nost informacija iz izvje{taja - mjesto i datum podno{enja izvje{taja i potpis osobe koja je sa~inila izvje{taj

04.06.2012.god. Odr`ana Skup{tina Dru{tva. Donesene odluke: - Odluka o usvajanju izvje{taja poslovanja Dru{tva za 2011.godinu - Odluka o usvajanju izvje{taja Vanjskog revizora d.o.o. "Dervi" - Odluka o usvajanju izvje{taja Odbora za reviziju - Odluka o pokri}u gubitka za 2011.godinu - gubitak pokriti iz fonda rezervi - Odluka o usvajanju izvje{taja Nadzornog odbora - Odluka o usvajanju plana poslovanja za 2012.godinu v.d. gen.direktor, Idriz U~anbarli} Donji Vakuf, 13.08.2012.godine Opardija Amra

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 216402 11 P Sarajevo, 9. 7. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Zorana Bo{kovi}, u pravnoj stvari tu`itelja VOLKSBANK BH DD SARAJEVO, ul. Fra An|ela Zvizdovi}a br. 1, protiv tu`enih: 1. RISTANI] SLAVICE iz Br~kog, Ul. Krep{i} bb. 2. PETRIX DOO [AMAC, Ul. Jasenik bb, [amac i 3. OMEGA-S DOO [AMAC, Ul. put srpskih dobrovoljaca bb, [amac, radi isplate duga, v.s.p. 18.748,58 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. ZPP-a

OBJAVLJUJE
Tu`itelj je 11. 11. 2011. godine podnio ovom sudu tu`bu protiv tu`enih radi isplate duga i predlo`io da sud, nakon provedenog postupka, donese presudu, kojom su tu`eni RISTANI] SLAVICA, PETRIX DOO [AMAC I OMEGA-S DOO [AMAC du`ni da solidarno isplate tu`iocu iznos od 15.404,65 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana podno{enja tu`be, pa do dana isplate, iznos 1.386,22 KM; na ime obra~unate kamate na dan 1. 11. 2011. godine; iznos od 1.728,71 KM na ime obra~unate zatezne kamate na dan 1. 11. 2011. godine; iznos od 229,00 KM na ime naknada za opomene, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka, a sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude, pod prijetnjom izvr{enja. Tu`itelj je tako|e predlo`io da, ukoliko tu`eni ne dostave pisani odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud donese presudu zbog propu{tanja u skladu sa odredbama ~l. 182. ZPP-a. Ovim putem se dostavlja tu`ba tu`enoj SLAVICI RISTANI] na odgovor, pa je ova tu`ena du`na u smislu odredaba ~lanova 62. stav 2, 70. i 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be sudu dostaviti pisani odgovor na tu`bu. Obavje{tava se tu`ena RISTANI] SLAVICA da se dostava tu`be smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA ZORAN BO[KOVI]

40

OGLASI

srijeda, 15. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 4. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta ("Slu`bene novine FBiH", broj 37/09), ovim objavljujemo

POLUGODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA DD "DUHAN" GRADA^AC za period 1.1. - 30.6.2012. godine
Obrazac prilog broj 1. I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma Dioni~ko dru{tvo za proizvodnju i obradu duhana "DUHAN" Grada~ac; "DUHAN", d.d. Grada~ac - adresa sjedi{ta 76250 Grada~ac, Ul. 25. novembra 3 - broj telefona, faxa, e-mail i web stranica 035/817-142 centrala; 035/816-919; duhan@bih.net.ba - predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora - Midhat Pa{i}, predsjednik - Ibrahim Mehinovi}, ~lan i - Senad Had`iali}, ~lan. - ~lanovi uprave - Ignjo Babi}, direktor II - PODACI O VRIJEDN. PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA - broj emitovanih vrijednosnih papira i 37.671 dionica nominalne cijene 100,00 KM; nominalna cijena - vlasnici sa vi{e od 5% vrijednosnih papira 1. IF "PROF-PLUS", d.d. Sarajevo; dionica emitenta sa pravom glasa: 2. IF "NAPRIJED", d.d. Sarajevo; 3. IF "EUROFOND-1", d.d. Tuzla; 4. IF "BOSFIN", d.d. Sarajevo; 5. IF "BONUS", d.d. Sarajevo i 6. IF "MI-GROUP", d.d. Sarajevo. - vlasnici ~lanovi uprave i Nadzornog odbora i Babi} Ignjo - 0,62% postotak vlasni{tva u emitentu III PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA a) Upisani a neupla}eni kapital b) Stalna sredstva 3.228.520 c) Teku}a sredstva 5.054.847 d) Gubitak iznad visine kapitala e) Ukupna aktiva 8.283.367 PASIVA a) Kapital 4.245.581 b) Upisani temeljni kapital 3.767.100 c) Dugoro~ne obaveze 883.376 d) Kratkoro~ne obaveze 3.154.410 e) Ukupno pasiva 8.283.367 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: a) Prihodi 2.670.876 b) Rashodi 2.667.341 c) Dobit / gubitak prije poreza 3.535 d) Porez na dobit e) Neto dobit razdoblja / gubitak razdoblja 3.535
KLAUZULA O JAVNOM OBJAVLJIVANJU Da je ovaj Izvje{taj o poslovanju objavljen na oglasnoj tabli DD "DUHAN" Grada~ac 10.8.2012. godine,

tvrdi i ovjerava SEKRETAR Binamir [aki}, s.r.

DIREKTOR Ignjo, dipl. ecc. Babi}, s.r.

CENTAR ZA VASPITANJE, OBRAZOVANJE, RADNO OSPOSOBLJAVANJE I ZAPO[LJAVANJE MENTALNO RETARDIRANE DJECE, DJECE OBOLJELE OD AUTIZMA I CEREBRALNE PARALIZE "VLADIMIR NAZOR" Bosna i Hercegovina SARAJEVO, Ul. Azize [a}irbegovi} br. 80 Federacija Bosne i Hercegovine Tel. direktan: (00387) 33 641 354 ili sekretar: (00387) 33 650 196 E-mail: vnazor@hotmail.com KANTON SARAJEVO

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON Grad Mostar JU Osnovna {kola "Mustafa Ejubovi} - [ejh Jujo" Mostar [kolski odbor Na osnovu ~lanova 85. i 96. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Sl. novine HNK-a" broj: 5/00., 4/04. i 5/04.), ~lana 85. ta~ka 7. i ~lana 111. Pravila JU Osnovna {kola "Mustafa Ejubovi} - [ejh Jujo" Mostar, ~lana 10. Kolektivnog ugovora za oblast osnovnog odgoja i obrazovanja u HNK-a ("Sl. novine HNK-a" broj: 3/09) ~lana 4. Pravilnika o radu JU Osnovna {kola "Mustafa Ejubovi} - [ejh Jujo" Mostar i ~lana 15. Pravilnika o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Osnovne {kole "Mustafa Ejubovi} - [ejh Jujo" Mostar, Pravilnika o na~inu provjere znanja kandidata koji se primaju u radni odnos JU Osnovna {kola "Mustafa Ejubovi} - [ejh Jujo" Mostar, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a broj: 05-02-40-2054/12. godine od 1. 8. 2012. godine, [kolski odbor na sjednici odr`anoj 14. 8. 2012. godine donio je odluku broj: 01-06-40-628 /12. godine o raspisivanju

Na osnovu ~lana 86. Pravila Centra "Vladimir Nazor" Sarajevo, saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade br. 11-38-22632-52/12 i odluke [kolskog odbora br. 01-789/12 od 14.8.2012. godine, raspisuje

K O N K UR S
za upra`njena radna mjesta u Centru "Vladimir Nazor" 1. Defektolog oligofrenolog Puna norma na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog bolovanja. 2. Defektolog oligofrenolog Puna norma na odre|eno vrijeme od 3.9.2012. godine do 15.8.2013. godine. 3. Nastavnik engleskog jezika Pola nastavne norme na odre|eno vrijeme od 3.9.2012. godine do 15.8.2013. godine. 4. Administrativni radnik 80% norme na odre|eno vrijeme od 3.9.2012. godine do 15.8.2013. godine. 5. Socijalni radnik Puna norma na odre|eno vrijeme od 3.9.2012. godine do 15.8.2013. godine. 6. Radni instruktor u tka~koj radionici Puna norma do povratka zaposlenice sa porodiljskog bolovanja. Uslovi: 1 izvr{ilac 2 izvr{ioca 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac

za popunu radnih mjesta I A) Na odre|eno vrijeme do 15. 7. 2013. 1. Profesor/ica turskog jezika 1 izvr{ilac (8 ~asova nastavne norme sedmi~no). 2. Profesor/ica arapskog jezika 1 izvr{ilac (4 ~asa nastavne norme sedmi~no). B) Na odre|eno vrijeme do povratka nastavnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 15. 1. 2013. 1. Nastavnik/ica - tehni~kog odgoja 1 izvr{ilac (13 ~asova nastavne norme sedmi~no). 2. Nastavnik islamske vjeronauke 1 izvr{ilac (14 ~asova nastavne norme sedmi~no). C) Na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 15. 7. 2013.

KONKURSA

1. Profesor/ica-nastavnik/ica - u~itelj/ica razredne nastave 1 izvr{ilac II Pored op}ih uslova predvi|enih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove predvi|ene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, Pedago{kim standardima, NPP-om i Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU Osnovnoj {koli "Mustafa Ejubovi} - [ejh Jujo" Mostar. Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni prilo`iti: - Diplomu o zavr{enom fakultetu - {koli (original ili ovjerenu fotokopiju, ne stariju od 6 mjeseci). - Ovjerenu kopiju li~ne karte (ne stariju od 6 mjeseci). - Kra}u biografiju - Adresu stanovanja i broj telefona. III Za navedeno radno mjesto pod (B) ta~ka 2. nastavnik/ica - profesor/ica islamske vjeronauke prilo`iti certifikat za rad vjerou~itelja od Rijaseta Islamske zajednice BiH. Napomena: Sa kandidatima koji ispunjavaju konkursom propisane uslove obavit }e se testiranje i intervju 28. 8. 2012. u 9 sati u prostorijama {kole. IV - Izabrani kandidat du`an je dostaviti uvjerenje sa suda da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak, ne starije od tri (3) mjeseca (original ili ovjerenu fotokopiju) i ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (original) prije zaklju~ivanja ugovora o radu. V Konkurs ostaje otvoren (8) dana od dana objavljivanja. VI Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. VIII Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem po{te na adresu JU Osnovna {kola "Mustafa Ejubovi} - [ejh Jujo" Mostar (Prijava na konkurs) Ulica XX broj 44. Mostar (sa naznakom za Konkursnu komisiju). Kontakt-telefon 036/576-483.

Propisani Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju; Nastavnim planom i programom, Pedago{kim standardima i normativima za osnovnu {kolu; Nastavnim planom i programom za djecu i omladinu sa umjerenim i te`im intelektualnim te{ko}ama; Pod 1, 2 zavr{en defektolo{ki fakultet, smjer oligofrenolog/edukator rehabilitator; Pod 3 zavr{en filozofski fakultet, odsjek za engleski jezik; Pod 4 zavr{ena srednja ekonomska {kola; Pod 5 zavr{en fakultet politi~kih nauka, odsjek za socijalni rad; Pod 6 zavr{ena srednja tekstilna tehni~ka {kola, peti stepen zvanje majstor. Potrebno je da kandidati imaju radnog iskustva u radu sa djecom i omladinom s intelektualnim te{ko}ama.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INA KONJIC JU OSNOVNA [KOLA "GLAVATI^EVO" GLAVATI^EVO Tel.fax 036/739-044 Na osnovu ~lana 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a, ~lana 62. Pravila [kole, ~lana 10. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja te odluke [kolskog odbora sa sjednice od 14.8.2012. godine, raspisuje se: za upra`njena radna mjesta ODRE\ENO VRIJEME: do 15.7.2013. godine 1. Nastavnik razredne nastave ...........................................................................1 izvr{ilac 2. Nastavnik muzi~ke kulture............................................................................1 izvr{ilac (4 ~asa sedmi~ne norme) 3. Nastavnik informatike ..................................................................................1 izvr{ilac (6 ~asova sedmi~ne norme) 4. Nastavnik tehni~kog odgoja ..........................................................................1 izvr{ilac (4 ~asa sedmi~ne norme) 5. Nastavnik turskog jezika ...............................................................................1 izvr{ilac (4 ~asa sedmi~ne norme) 6. Nastavnik islamske vjeronauke .....................................................................1 izvr{ilac (16 ~asova sedmi~ne norme) 7. [kolski pedagog ............................................................................................1 izvr{ilac (1/2 radnog vremena) Za navedena mjesta potrebna je stru~na sprema prema Prijave na konkurs sa svim potrebnim dokumentima slati na Zakonu o osnovnom odgoju i obrazovanju te NP i P. adresu: Uz prijavu potrebno je prilo`iti: JU OSNOVNA [KOLA "GLAVATI^EVO" - Kra}u biografiju 88406 GLAVATI^EVO - Diplomu o zavr{enoj {koli Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove obavit }e se intervju. - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. - Uvjerenje o dr`avljanstvu Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivan- Uvjerenje o neka`njavanju ja u javnom glasilu. [kolski odbor

KONKURS

Prioritet pri izboru imaju kandidati koji imaju radnog iskustva sa djecom i omladinom sa intelektualnim te{ko}ama, da imaju polo`en stru~ni ispit za samostalan odgojno-obrazovni rad, {to se dokazuje odgovaraju}im dokumentom. Uz prijavu, dostaviti sljede}e dokumente: diplomu o dokazu odgovaraju}e stru~ne spreme, rodni list ne stariji od {est mjeseci, uvjerenje o dr`avljanstvu ne starije od {est mjeseci, kra}u biografiju, uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu ukoliko ga kandidati imaju i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za kandidate koji budu izabrani na adresu Centra "Vladimir Nazor", Azize [a}irbegovi} br. 80. Kandidati koji ne budu primljeni svoju dokumentaciju mogu preuzeti u upravi Centra. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Predsjednica [kolskog odbora Lamija Husi}

OSLOBO\ENJE srijeda, 15. august/kolovoz 2012.

KORAK NAPRIJED
Novi Nintendo dizajn pakovanja
Nude}i tri Ubisoft Wii naslova, Amazon je pru`io priliku da vidimo novi dizajn kada je rije~ o ambala`i, {to }e najvjerovatnije biti dizajn za sva Wii U pakovanja. Sti~e se utisak da je Nintendo donio odluku da ode u krajnost da ne bi do{lo do zamjene Wii U boxes sa Wii igrama, mada se to u svakom slu~aju mo`e o~ekivati, te je tradicionalni bijelo-sivi bar zamijenjen krivom oblika slova U koju odlikuje kombinacija plave i `ute boje. Amazon trenutno nudi Assassin’s Creed 3, Just Dance 4 i Avengers: Battle for Earth. Ova ponuda za sada je vidljiva samo na Amazon.ca.

41

NVIDIA Quadro mobilni GPU-ovi
Na Siggraph 2012. konferenciji kompanija NVIDIA je upravo predstavila nova grafi~ka rje{enja iz svoje Quadro familije za mobilne profesionalce. Dizajniran za in`enjere, industrijske dizajnere, animatore, filmske i video urednike, ovi novi Quadro grafi~ki procesori (GPU jedinice) su na bazi Keplera, najbr`e, najefikasnije GPU arhitekture. Kepler daje impresivne performanse u odnosu na prethodne generacije sa istom snagom bud`eta. Novi mobilni ~ipovi uklju~uju sljede}e modele: NVIDIA Quadro K5000M, Quadro K4000M, Quadro K3000M, Quadro K2000M, Quadro K1000M i Quadro K500M.

Lenovo ThinkPad 430u
“Lenovo” je pored modela ThinkPad X1 Carbon kojim slavi 20 godina ovog brenda kupljenog od kompanije IBM 2005. godine najavila i ThinkPad 430u model. Rije~ je o ra~unaru koji karakteri{e 14” ekran rezolucije 1.366x768. Ovaj model uklju~uje maksimalno 8 GB sistemske memorije koja se mo`e instalirati u ovaj ure|aj, kao i razli~ite hard drive opcije ili 128GB SSD koji je dostupan za skladi{tenje sadr`aja. Dostupna je NVIDIA GeForce GT620M grafi~ka kartica. Njegova cijena je 780 dolara. Lenovo je najavio planove za program kreiranja prodavnice aplikacija koje }e koristiti ovu tehnologiju.

Nikon Android bazirani Coolpix S800
Nikon }e mo`da biti prva kompanija koja }e predstaviti point-and-shoot model fotoaparata koji je opremljen operativnim sistemom koji se ugra|uje u smart telefone, pri ~emu se formalna najava ovog modela o~ekuje na Photokina doga|aju. Informacije koje su dostupne ukazuju da bi ovaj model mogao da nosi naziv Cooolpix S8000 pri ~emu bi ga pokretao Android 2.3 operativni sistem. Ovaj model bi integrisao 25-250 mm so~iva, kao i 3.5” OLED ekran, GPS prijemnik i WiFi konektivnost. Karakteristike razmjene dru{tvenih sadr`aja su tako|er o~ekivane dok bi i Google Play aplikacija bila podr`ana.

Facedeals tehnologija

Piratski sajtovi manje u upotrebi
Google pravi promjene kako bi se sajtovi koji nude legalno preuzimanje sadr`aja na{li iznad onih koji nude piratski materijal, pi{e BBC. Izdava~ke kompanije, koje su se ranije `alile kako Google ne radi dovoljno u borbi protiv piraterije, pozdravile su ovu odluku. Iz Googlea na zvani~nom blogu ka`u da }e ova promjena po mo }i ko ri sni ci ma da na|u legitimni, kvalitetni izvor sadr`aja mnogo jednostavnije. Sajtovi za koje je Google ~e{}e dobijao pritu`be da nude ilegalni sadr`aj nalazi}e se ni`e, me|utim, iz organizacije Electronic Frontier Foundation upozoravaju da mo`e do}i do zloupotrebe, jer neki sajtovi mogu biti optu`eni da kr{e autorska prava, ali ne i osu|eni da to zaista ~ine. Promjene algoritma pretrage kre}u od ove sedmice.

Prijava prepoznavanjem lica
Korisnici Facebooka ve}im brojem fotografija omogu}uju lak{e prepoznavanje putem najve}e dru{tvene mre`e na svijetu
Facedeals je nova tehnologija ameri~ke agencije Redpepper koja omogu}ava prijavu na Facebook lokacije putem prepoznavanja va{eg lica koje je i Facebook svojevremeno htio koristiti za automatsko tagiranje fotografija. Krajnji cilj ove tehnologije je ponuditi fanovima odre|enog restorana, trgovine ili bara primamljive ponude ~im u|u u svoju omiljenu lokaciju i to bez ru~ne prijave putem Facebookove mobilne aplikacije. Iako bi ovakva tehnologija mo`da bila logi~nija u integraciji s popularnom lokacijskom dru{tvenom mre`om Foursquare, korisnici Facebooka ve}im brojem fotografija omogu}uju lak{e prepoznavanje putem najve}e dru{tvene mre`e na svijetu, pi{e Netokracija. Facedeals vas navodno ne}e automatski prepoznati, osim ako se ne prijavite putem njihove Facebook aplikacije. Ukoliko se prijavite i u|ete u kafi} gdje vas kamera prepozna, na svoj }ete smartphone koji ste prijavili s Facedealsom dobiti ponudu sli~nu stranicama za grupnu kupovinu poput Kolektive. Ponude }ete dobiti za one lokacije koje ste lajkali na Facebooku. Facedeals bi svakako mogao biti prakti~an vlasnicima restorana i barova koji `ele svojim pravim, redovitim fanovima ponuditi ne{to vi{e kao i zaraditi ne{to vi{e, ali je pitanje vremena kad }e Facebook reagirati.

Umre`enih ure|aja koliko i ljudi EA O^EKUJE ve}i prihod od onlinea
Broj umre`enih ure|aja danas jednak je broju svjetske populacije, a do 2015. godine o~ekuje se da taj broj bude dupliran. Ovo su podaci kompanije Intel, a u okviru izvje{taja o tome kako raste internet. Danas se za jedan minut na internetu pregleda preko 20.000 fotografija na Flickru i posjeti oko {est miliona Face bo ok stra ni ca, po {a lje 100.000 tweetova i preuzme 47.000 aplikacija. U jednom internet-minutu, ka`u iz Intela, bude prenijeto gotovo 640.000 GB globalnih IP podataka. Do 2015. godine }e, prema njihovim procjenama, internet-saobra}aj putem mobilnih ure|aja biti pove}an 11 puta, a ukupan internet-saobra}aj tri puta. U na re dnim go di na ma, in ter netKompanija Electronic Arts, koja stoji iza mnogih popularnih igara kao {to su Medal of Honor, The Sims, FIFA, Need for Speed, Battlefield, o~ekuje da prodaja digitalnih verzija prema{i prodaju digitalnih kopija igara. Peter Moore, jedan od rukovodilaca kompanije, rekao je za Reuters da o~ekuje da prihod od digitalnih izdanja nadma{i prodaju fizi~kih kopija, te da se poslovni model kompanije pomjera ka online i mobilnom gameingu. Digitalni prihodi kompanije za posljednjih 12 mjeseci iznose 1,3 milijarde dolara, rekao je Moore. EA o~ekuje 2,4 milijarde ukupnog prihoda od pakovanih igara i 1,7 milijardi od digitalnih proizvoda u teku}oj fiskalnoj godini, a koja traje do marta 2013. Ipak, Moore nagla{ava da nikada ne}e odbaciti fizi~ke medije te isti~e da dok god korisnici budu `eljeli da kupe ne{to na disku, oni }e im to nuditi. Istra`iva~i NPD Groupa procijenili su da je prodaja fizi~kih kopija igara opala za oko 20 posto.

saobra}aj }e nastaviti da raste kako bude rastao broj ure|aja priklju~enih na internet. Intel pomno prati ove trendove i kontinuirano radi na razvoju tehnologija za efikasne data centre koji mogu da prate ovu evoluciju.

42

OGLASI
@ELJEZNI^KI [KOLSKI CENTAR SARAJEVO

srijeda, 15. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu odluke [kolskog odbora @eljezni~kog {kolskog centra Sarajevo i saglasnosti Ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo raspisuje se

SAN U NOVOM RUHU

JAVNI KON KURS/OGLAS
za prijem zaposlenika u radni odnos: 1. Nastavnik stru~no-teorijske i prakti~ne nastave (elektrotehni~ka struka) Nastavnik stru~no-teorijske i prakti~ne nastave (elektrotehni~ka struka) Nastavnik stru~no-teorijske i prakti~ne nastave (elektrotehni~ka struka) Nastavnik stru~no-teorijske i prakti~ne nastave (ma{inska struka) Nastavnik za predmet Ko~nice i ko~enje VSS - dipl. el. ing. - smjer energetika (automatika) ili II ciklus bolonjskog procesa, odre|eno vrijeme do 15. 8. 2013, 25 ~asova VSS - dipl. el. ing. - smjer telekomunikacije ili II ciklus bolonjskog procesa, odre|eno vrijeme do 15. 8. 2013, 23 ~asa VSS - dipl. el. ing. - smjer telekomunikacije (automatika i elektronika) ili II ciklus bolonjskog procesa, odre|eno vrijeme do 15. 8. 2013, 23 ~asa VSS - dipl. ma{. ing. ili II ciklus bolonjskog procesa, odre|eno vrijeme do 15. 8. 2013, polo`en stru~ni ispit za samostalan odgojno-obrazovni rad, 25 ~asova VSS - dipl. ma{. ing. ili II ciklus bolonjskog procesa, iskustvo u radu iz oblasti ko~enja vozova, polo`en stru~ni ispit na @eljeznici, odre|eno vrijeme do 15. 8. 2013, 6 ~asova VSS - dipl. saobr. ing. ili II ciklus bolonjskog procesa, polo`en stru~ni ispit na @eljeznici, odre|eno vrijeme do 15. 8. 2013, 16 ~asova VSS - dipl. ma{. ing. ili II ciklus bolonjskog procesa, radno iskustvo iz oblasti odr`avanja vagona), polo`en stru~ni ispit na @eljeznici, odre|eno vrijeme do 15. 8. 2013, 7 ~asova VSS - dipl. el. ing. ili II ciklus bolonjskog procesa, polo`en stru~ni ispit na @eljeznici, odre|eno vrijeme do 15. 8. 2013, 4 ~asa VSS - dipl. el. ing. ili II ciklus bolonjskog procesa, radno iskustvo iz oblasti odr`avanja vagona), polo`en stru~ni ispit na @eljeznici, odre|eno vrijeme do 15. 8. 2013, 4 ~asa VSS, V[S, V stepen - specijalist, polo`en stru~ni ispit na @eljeznici, odre|eno vrijeme do 15. 8. 2013, 6 ~asova VSS - dipl. saobr. ing. ili II ciklus bolonjskog procesa, polo`en stru~ni ispit na @eljeznici, odre|eno vrijeme do 15. 8. 2013, 14 ~asova Puno radno vrijeme, neodre|eno vrijeme,III stepen ma{inske ili elektrotehni~ke struke, 1 godina radnog iskustva na poslovima odr`avanja, probni rad u trajanju od 3 mjeseca 1 izvr{ilac

2.

1 izvr{ilac

3.

1 izvr{ilac

4.

5.

1 izvr{ilac 1 izvr{ilac

6.

Nastavnik stru~no-teorijske nastave (saobra}ajna struka) Nastavnik stru~no-teorijske nastave (ma{inska struka)

1 izvr{ilac

7.

1 izvr{ilac

8.

9.

Nastavnik za predmet Signalni i telekomunikacioni ure|aji Nastavnik stru~no-teorijske nastave (ma{inska struka)

1 izvr{ilac

1 izvr{ilac

10. Nastavnik za prakti~nu nastavu - Tehni~ar vu~e ma{inovo|a 11. Nastavnik za prakti~nu nastavu (saobra}ajna struka) 12. Domar

1 izvr{ilac

1 izvr{ilac

2 izvr{ioca

Uz prijavu na javni konkurs/oglas kandidati su du`ni dostaviti (original ili ovjerenu kopiju): - odgovaraju}a diploma, - uvjerenje o polo`enim stru~nim ispitima, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih, - uvjerenje o dr`avljanstvu, - uvjerenje o radnom iskustvu - za domara - kratka biografija. Po kona~nosti odluke o izboru, izabrani kandidati du`ni su dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju. Prednost da budu izabrani kandidati mogu ostvariti u skladu sa Pravilnikom sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelomi~no ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upra`njenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim {kolama kao javnim ustanovama na podru~ju Kantona Sarajevo, {to su du`ni dokumentovati uz prijavu na javni konkurs: - ovjerenu kopiju ugovora o radu, - ovjerenu kopiju uvjerenja o polo`enom stru~nom ispitu za samostalan odgojno-obrazovni rad. Javni konkurs/oglas ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave se ne}e razmatrati. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova, isklju~ivo putem po{te, dostaviti na adresu: @eljezni~ki {kolski centar Sarajevo Ul. lo`ioni~ka br. 8, Sarajevo - Prijava na javni konkurs/oglas Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani vra}a se na li~ni zahtjev putem protokola.

Pored pri~a s naslovnice San donosi 2. i 3. strana
Mostar za dva mjeseca nerada

Poslanici Skup{tine naplatili 77. 770 maraka 8. i 9. strana
Sarajevo: Ho}e li bespravna gradnja uni{titi glavni grad

(Ne)mogu}e je:800 klizi{ta tra`i 400 miliona maraka 12. i 13. strana
Apsurdi: Agencija za dr`avnu slu`bu BiH ne da na se

JAVNA USTANOVA OSNOVNA [KOLA "SILVIJE STRAHIMIR KRANJ^EVI]" Ul. Mehmed-pa{e Sokolovi}a br. 2 Na osnovu ~lanova 75. i 90. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 10/04, 21/06, 26/08, 31/11), ~lanova 76. i 91. Pravila JU Osnovne {kole "Silvije Strahimir Kranj~evi}" br. 150-1/10, Saglasnosti ministra obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo, broj 11-38-22632-9/12 od 24. 7. 2012. godine, ~lana 11. stav 8. Pravilnika s kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelimi~no ili potpuno ostali bez radnih zadataka i Odluke [kolskog odbora od 14. 8. 2012. godine raspisuje se

K punu upra`njenihU R S O N K radnih mjesta za po
1. Nastavnik/ca bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika i knji`evnosti - 1 izvr{ilac 8 ~asova nastavne norme sedmi~no, na odre|eno vrijeme od 1. 9. 2012. do 15. 8. 2013. godine; 2. Nastavnik/ca fizike - 1 izvr{ilac, 7 ~asova nastavne norme sedmi~no, na odre|eno vrijeme od 1. 9. 2012. do povratka zaposlenica sa porodiljskog bolovanja, a najkasnije do 12. 6. 2013. godine; 3. Nastavnik/ca tehni~ke kulture - 1 izvr{ilac, 13 ~asova nastavne norme sedmi~no, na odre|eno vrijeme od 1. 9. 2012. do povratka zaposlenice sa porodiljskog bolovanja, a najkasnije do 30. 10. 2012.godine; 4. Nastavnik/ca tjelesnog i zdravstvenog odgoja - 1 izvr{ilac, 12 ~asova nastavne norme sedmi~no, na odre|eno vrijeme od 1. 9. 2012. do 15. 8. 2013. godine, 5. Pedagog {kole, 1 izvr{ilac, puno radno vrijeme na odre|eno vrijeme od 1. 9. 2012. do 15. 8. 2013. godine; 6. Kuhar/servirka, 1 izvr{ilac, puno radno vrijeme na odre|eno vrijeme od 1. 9. 2012. do 15. 8. 2013. godine, 7. Nastavnik/ca razredne nastave za rad u produ`enom boravku, puna norma na odre|eno vrijeme od 1. 9. 2012. do 14. 1. 2013. godine. Pored op}ih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i uslove koji su propisani Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, Pedago{kim standardima

i Nastavnim planom i programom za osnovnu {kolu kao i polo`en stru~ni ispit za radna mjesta pod rednim brojem od 1 do 5 i 7, a za radno mjesto pod rednim brojem 6 - zavr{en III ili IV stepen, kuhar ugostiteljska {kola. Uz prijavu na konkurs kandidati trebaju dostaviti (original ili ovjerenu kopiju): - kra}u biografiju sa adresom stanovanja i brojem telefona, - diplomu kao dokaz stru~ne spreme, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci), - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, - potvrdu o radnom iskustvu. Prednost na konkursu imaju kandidati po osnovu ~lana 11. stav 8. Pravilnika sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelomi~no ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upra`njenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim {kolama kao javnim ustanovama na podru~ju Kantona Sarajevo koji apliciraju na javni konkurs, a koji su na dan 11. 12. 2009. godine bili u radnopravnom statusu na odre|eno vrijeme u {koli koja raspisuje konkurs za prijem novih zaposlenika, odnosno u osnovnim ili srednjim {kolama na podru~ju Kantona Sarajevo. Kandidat koji `eli ostvariti pravo po navedenom osnovu, treba prilo`iti sljede}u dokumentaciju: - Ovjerenu kopiju ugovora o radu iz kojeg je vidljivo da je kandidat imao radnopravni status na odre|eno vrijeme na dan 11. 12. 2009. godine; - Ovjerenu kopiju uvjerenja o polo`enom stru~nom ispitu iz kojeg je vidljivo da je kandidat imao polo`en stru~ni ispit za obavljanje poslova na koje konkuri{e prije 11. 12. 2009. godine. Kandidati koji budu izabrani po javnom konkursu du`ni su prije potpisivanja ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv tog lica ne vodi krivi~ni postupak (SUD). Konkurs ostaje otvoren (osam) dana od dana objavljivanja. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave ne}e se razmatrati i iste [kola nije obavezna vratiti, nego ih kandidati, po obavje{tenju, mogu preuzeti u {koli li~no po okon~anju konkursne procedure. Prijavu sa potrebnom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, dostaviti li~no ili po{tom na adresu: JU O[ "Silvije Strahimir Kranj~evi}", Ulica Mehmed-pa{e Sokolovi}a br. 2, Sarajevo sa naznakom "za konkurs".

Na{e ocjene su neupitne, `alite se Mari gatari 18. i 19. strana
Susreti: Nura Bazdulj - Hubijar, spisateljica

Napisat }u "izvje{taj o sebi" i doga|anjima na na{oj knji`evnoj sceni 24. i 25. strana
Sanel Red`i}, tuzlanski virtuoz na gitari

Na svjetskoj turneji sa 300 solo koncerata 36. strana
Visoke temperature i dalje stvaraju tegobe

Gra|ani padaju u nesvijest i truju se hranom

OSLOBO\ENJE srijeda, 15. august/kolovoz 2012. Osman Brka: Bosanska savremena zbilja (10)

FELJTON
{kotski kralj gbet, je 17 go 1057.Ubijennina.osvogbepriMavladaviko{ijitada{njegdina ra je jio jesto ubiv {kotskog kralja Danka Ma tova na inspirisala

43

NA DANA[NJI DAN

FABRIKA NEISTINA
Lider SBB-a i vlasnik Dnevnog avaza ne samo da daje prostor za napade na Izetbegovi}a i njegovo djelo nego i spre~ava da se u BiH odvija civiliziran dijalog za odbranu vrijednosti i autoriteta odbrane BiH, sa Izetbegovi}em na ~elu
mokratski izbori u BiH, na kojima je on izgubio, naknadno govori kako su u BiH Srbi bili privilegirani, jer je SFRJ pod srpskom kontrolom, Srbima garantirala privilegiran status. U ve}em vremenskom dijelu postojanja biv{e SFRJ i Filipovi} je zauzimao zna~ajne partijske i ideolo{ke funkcije. Tada nije nijednu rije~ rekao ili napisao o tome da je SFRJ dr`ava pod srpskom kontrolom i da Srbi u toj dr`avi imaju privilegije. Za razliku od njih, Izetbegovi} je na taj problem ukazivao tokom cijelog postojanja biv{e SFRJ i zbog svojih stavova u tom pogledu godinama tamnovao u zatvorima koji su legalizirani, upravo politikom i ideologijom koju je tada zastupao i propagirao Filipovi}. Zna~i, postoji ogromna razlika izme|u Izetbegovi}a, s jedne strane, i Filipovi}a, s druge strane, upravo po pitanjima borbe za ravnopravnost u BiH i {ire u biv{oj Jugoslaviji. Izetbegovi} je u svom `ivotu ostvario kontinuitet politi~kih i ideolo{kih stavova, dok Filipovi} nema tog kontinuiteta. Zato, Filipovi} nije ni relevantan ni kredibilan da kritikuje Izetbegovi}a. U tom nedostatku relevantnosti i kredibilnosti njega otkriva ta njegova “naknadna pamet” u usporedbi sa, tako|er, njegovom “pame}u” koju je imao kao apologeta, istaknuti bosanskohercegova~ki sljedbenik komunisti~ke ideologije i politike kojoj se suprotstavljao upravo Izetbegovi}. On, Filipovi}, ustvari, “ne zna” {ta radi. Djeluje dezorijentirano, haoti~no i protivurje~no, jer se protivi i svojoj ranijoj i Izetbegovi}evoj politici, koja je u pogledu svog ideolo{kog i politi~kog predznaka uvijek bila ista, i ranije, prije rata i poslije. Prema onome {to je napisao u svojim propagandisti~kim pamfletima, u obliku knjige, pod naslovom “Tragedija Bosne” Filipo, vi}eva politika je promjenljiva, nedosljedna, protivrje~na, emotivna, Konstruktivan odnos prema intelektualnom utemeljenju odbrane i afirmacije BiH prema doprinosu Izetbegovi}a podrazumijeva da poslijeratne generacije njeguju i oboga}uju to intelektualno utemeljenje. Intelektualna elita, kojoj pripada Filipovi}, ne mo`e uni{titi intelektualne temelje odbrane i afirmacije BiH, onakve kako su oni postavljeni pod vo|stvom Izetbegovi}a. On te temelje mo`e podrivati i o njihovim politi~kim, moralnim, eti~kim i drugim stranama zbunjivati ljude, ometati napredak i uspje{nu izgradnju dr`ave BiH na tim temeljima. Nije dobro {to intelektualac Filipovi} neometano djeluje, pri~a i pi{e {to god mu trenutno padne na pamet, iz ~ega ne slijedi njegova nikakva odgovornost. Intelektualci koji su svjesni njegove gre{ke, posebno u dimenzijama njegovog destruktivnog djelovanja u odnosu na vrijednosti Izetbegovi}eve politike i dr`avni~ke prakse, ne smiju da mu se suprotstavljaju, jer on iza sebe ima sna`ne medije. Naprimjer, ako bi se neko suprotstavio neistinama koje u javnost iznosi akademik Muhamed Filipovi}, onda bi taj odmah sutradan dobio neugodne ~lanke u Dnevnom avazu, mediju koji se komotno mo`e nazvati fabrikom neistina. nerealna, zlonamjerna, optere}ena mr`njom i totalno udaljena od onoga {to bi trebalo o~ekivati od njega kao intelektualca sa nau~nim zvanjima. On je, mo`da, najbolji primjer kako emocije, pogotovo ako su ekstremno negativne, mogu devastirati pripadnost nau~nom identitetu. Za budu}e generacije je va`no ukazati na propagandu protiv predsjednika Izetbegovi}a o tome da je on “malo u~inio na ozbiljnoj pripremi za odbranu” BiH, iako je, kako isti~u, znao da se priprema agresija na BiH. To je propagandna teza onih koji su, s obzirom na svoj komunisti~ki status i pozicije, mnogo bolje od Izetbegovi}a znali da se priprema agresija na BiH, ali nisu ~inili ama ba{ ni{ta, ve} su nijemo, sa strane {utjeli, da bi se tek kasnije javljali naknadnom pame}u da izvan konteksta stvarnih predratnih problema iznose pau{alne ocjene, onako kako im odgovara, s ciljem da se osvete predsjedniku Izetbegovi}u, jer ih je pobijedio na izborima. Oni, uop}eno, ka`u da je Izetbegovi} malo u~inio na pripremama za odbranu od velikosrpske, a kasnije i od velikohrvatske agresije.

Mudra politika
Da je Izetbegovi}, u vrijeme neposredno pred rat po~eo transparentno formirati posebnu bosanskohercegova~ku vojsku i nare|ivati joj da ulazi u sukobe sa JNA, to bi dobrodo{lo upravo agresorskoj strani da u uslovima nedovoljne pripremljenost za odbranu krene u op}u ofanzivu protiv BiH, da eliminira dr`avne i politi~ke faktore BiH prije me|unarodnog priznanja, te da se stvori ratna situacija u kojoj bi JNA, tada{nja legalna oru`ana sila, uni{tila institucije BiH. Da se to dogodilo prije me|unarodnog priznanja, BiH kao dr`ava bi sigurno nestala, a njene teritorije bi bile podijeljene, {to Hrvatskoj, {to Srbiji, s obzirom na to da je tada ve} postojao sporazum izme|u Tu|mana i Milo{evi}a o podjeli BiH. Ustvari, ovo je jedno od va`nih pitanja za ilustraciju o mudrosti Izetbegovi}a da ostvari politi~ke ciljeve, izbjegavaju}i svaki rizik. Naime, napadi na predsjednika Izetbegovi}a, u vezi sa pripremama za odbranu, ispoljavaju se iz raznih ideolo{kih i politi~kih uglova, a zajedni~ki imenitelj svima njima je mr`nja i vrlo nizak stupanj politi~ke zrelosti da procjenjuju bitne politi~ke uslove u kojima su se realizirale historijske odluke.
(Sutra: Mjere za odbranu BiH)

Naknadna pamet
Zna~i, niko se ne smije suprotstaviti Filipovi}u, odnosno niko ne smije da se stavlja u za{titu vrijednosti i autoriteta odbrane BiH, na ~elu sa Izetbegovi}em. Lider SBB-a i vlasnik “Dnevnog avaza” , ne samo da daje prostor za napade na Izetbegovi}a i njegovo djelo, nego i spre~ava da se u BiH odvija civiliziran dijalog za odbranu vrijednosti i autoriteta odbrane BiH, na ~elu sa Izetbegovi}em. Filipovi}evi kritizerski stavovi protiv Izetbegovi}a su prepuni naknadne pameti. Tako, naprimjer, kad kritikuje Izetbegovi}a, sada, 20 godina od kada su bili prvi de-

Osman Brka ro|en je 9. aprila 1942. u Te{nju. O`enjen je i ima troje djece. Srednju poljoprivrednu {kolu je poha|ao u Banjoj Luci i Derventi, a zavr{io 1961. u Derventi. Zatim je zavr{io u~iteljski kurs u Bijeljini. Kao u~itelj razredne nastave radio je do jeseni 1963. Vi{u pedago{ku {kolu - smjer geografije i historije u Sarajevu upisuje 1963, a zavr{ava 1965. Osnivanjem SDA, na li~ni zahtjev predsjednika Alije Izetbegovi}a, dolazi u Sarajevo, gdje u centrali SDA radi profesionalno i obavlja va`ne politi~ke funkcije do decembra 2000. Od osnivanja SDA bio je ~lan Glavnog odbora u svim sazivima do danas. ^lan Izvr{nog odbora stranke bio je od Prvog do Drugog kongresa SDA (1991 - 1997). Od 1996. do 2000. u dva saziva bio je poslanik u Predstavni~kom domu Parlamenta FBiH. Od 2000. do 2002. bio je poslanik u Predstavni~kom domu Parlamenta BiH. Od 2002. do 2006. bio je delegat u Domu naroda Parlamenta BiH. @ivi i radi u Sarajevu.

je [ekspira da napi{e jednu od svojih najpoznatijih drama. [panski monah Ignasio de Lojola osnovao u Parizu rimokatoli~ki jezuitski red, kojeg je papa Pavle III priznao {est godina kasnije. Ro|en pruski kralj Fridrih Vilhelm, koji je tokom vladavine (1713-40) centralizovao administraciju i formirao jaku i disciplinovanu vojsku, pa se smatra utemeljiva~em pruskog militarizma. Ro|en {kotski pisac Volter Skot, autor istorijskih romana "Rob Roj", "Ajvanho", "Veverli". Skupljao je i narodne pjesme i pisao epove iz istorije [kotske. Izdao je u engleskom prevodu i narodnu pjesmu "Hasanaginica". U Aja~iju, na Korzici, ro|en francuski vojskovo|a i car Napoleon Bonaparta, ~iji su ratni uspjesi omogu}ili politi~ku i ekonomsku prevlast Francuske nad ve}im dijelom Evrope. Nakon poraza kod Vaterloa 1815. prognan je na ostrvo Sveta Jelena u Atlantskom okeanu gdje je umro 1821. Britanski parlament usvojio zakon o kolonizaciji ju`ne Australije. U Kopenhagenu otvoren ~uveni Tivoli park. Prolaskom broda Ankon otvoren Panamski kanal, prokop dug 81,6 kilometara, koji u naju`em dijelu Srednje Amerike spaja Atlantski i Tihi okean. Kanal je zvani~no otvoren tek u julu 1920. U bici na Somi u Prvom svjetskom ratu prvi put je upotrijebljen britanski tenk poznat kao Veliki Bili. Iskrcavanjem savezni~kih trupa u ju`noj Francuskoj u Drugom svjetskom ratu po~ela operacija Dragon, ~ime je otvoren drugi front nakon iskrcavanja saveznika u Normandiji u junu. Koreja oslobo|ena od japanske kolonijalne vlasti nakon kapitulacije Japana u Drugom svjetskom ratu. Poluostrvo je zatim podijeljeno na komunisti~ki sjever i kapitalisti~ki jug. Stupio na snagu akt o nezavisnosti Britanske Indije kojim su, poslije 180 godina kolonijalne vladavine Velike Britanije, formirane Indijska Unija i Pakistan. U zemljotresu u sjeveroisto~noj indijskoj dr`avi Asam poginulo je vi{e od hiljadu ljudi. Progla{ena nezavisnost afri~ke dr`ave Kongo-Brazavil, koji je od 1886. bio francuska kolonija pod nazivom Srednji Kongo. Probijen drumski tunel ispod Mon Blana, kojim je francuski grad [amoni povezan sa italijanskom dolinom Aoste. Koncert Bitlsa u Njujorku okupio 55.600 ljudi, ~ime je postavljen svjetski rekord u broju posjetilaca i zaradi na pop-koncertu. Bahrein stekao nezavisnost nakon 150 godina britanske kolonijalne vlasti. U vojnom pu~u ubijen predsjednik Banglade{a {eik Mud`ibur Rahman, prvi premijer nakon sticanja nezavisnosti u januaru 1972. Predsjednik Mihail Sergejevi~ Gorba~ov vratio sovjetsko dr`avljanstvo Aleksandru Sol`enjicinu, dobitniku Nobelove nagrade za knji`evnost, koji je 1974. pod pritiskom vlasti bio prinu|en da emigrira na Zapad. Nakon ~etiri godine ponovo otvoren Sarajevski aerodrom za komercijalne letove. Na aerodrom su tokom rata u BiH (1992-95) slijetali samo slu`beni avioni i avioni sa humanitarnom pomo}i. U jednom od najte`ih teroristi~kih napada u Sjevernoj Irskoj tokom gotovo 30 godina nasilja, u eksploziji automobila bombe u mjestu Omag, poginulo je 29 ljudi. Potpukovnik Vojske Republike Srpske Dragan Joki} dobrovoljno se predao Me|unarodnom sudu za ratne zlo~ine koji ga je osumnji~io za ratne zlo~ine po~injene nad Bo{njacima u Srebrenici u julu 1995. Osu|en na devet godina zatvora. Policija u Zimbabveu po~ela da hapsi bijele farmere koji su se oglu{ili o vladino nare|enje da napuste svoju zemlju kako bi ona bila dodijeljena crncima bezemlja{ima. Poslije 38 godina izraelske okupacije zvani~no je po~ela evakuacija jevrejskih naselja u pojasu Gaze, {to }e omogu}iti formiranje palestinske dr`ave. U Helsinkiju potpisan mirovni ugovor izme|u Indonezije i pripadnika pobunjenika pokreta Aceh, ~ime je zavr{en najdu`i konflikt, koji je trajao vi{e od 30 godina i u kojem je vi{e od 12.000 ljudi izgubilo `ivote.

1534. 1688. 1771. 1769. 1834. 1843. 1914. 1916. 1944. 1945. 1947. 1950. 1960. 1962. 1965. 1971. 1975. 1990. 1996. 1998. 2001. 2002.

1883.

Ivan Me{trovi}

U Vrpolju ro|en hrvatski kipar Ivan Me{trovi}. Bio je prvi rektor novoosnovane Umjetni~ke akademije u Zagrebu. Izradio je brojne reljefe, portrete, figure i spomenike. Umro je u SAD-u 16. januara 1962.

1888.

Lorens od Arabije

Ro|en engleski pukovnik Tomas Edvard Lorens, arheolog, istra`iva~, pisac i ratnik. Postao je poznat kao Lorens od Arabije, kada je u Prvom svjetskom ratu (1917-18) poveo Arape u rat protiv Turske.

1994.

Karlos [akal

2005. 2005.

U Sudanu uhap{en i izru~en Francuskoj jedan od najpoznatijih svjetskih terorista Ilji~ Ramires San~es, poznat kao Karlos [akal. Sud u Parizu ga je 16. decembra 2001. osudio na do`ivotni zatvor zbog niza teroristi~kih napada u Francuskoj i u svijetu.

44

SPORT

srijeda, 15. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

N

akon {to Zvjezdan Misimovi} nije do{ao na okupljanje bh. reprezentativaca zbog povrede, selektor Safet Su{i} samo dan uo~i prijateljske utakmice protiv Velsa, koja se igra ve~eras u 20.45 po bh. vremenu, suo~io se sa novim problemima. Naime, na okupljanje je povrije|en stigao na{ napada~ Edin D`eko, pa je njegov nastup upitan, a do 14 sati po bh. vremenu, Su{i} nije znao da li mo`e ra~unati na Zahirovi}a i Vranje{a, koji se nikako ne uspijevaju prebaciti iz Rusije do Velsa.

REPREZENTACIJA BiH Selektor Su{i} u problemima uo~i Velsa

Ne igra ni D`eko, upitan

dolazak Zahirovi}a
Napada~ Citya na okupljanje stigao povrije|en, te Su{i} vjerovatno ne}e rizikovati sa njegovim nastupom, s obzirom na to da nema ni Misimovi}a • Stevanovi} siguran u po~etnoj postavi, ako ne do|e Zahirovi}, prilika za Vran~i}a i Svraku
“Imamo problem sa Zahirovi}em i Vranje{om, koji prije ne}e do}i nego }e do}i. Ovaj odnos prema nama je zaista sramotan i ne mogu da vjerujem da nam prave takve probleme oko dobijanja viza. Urgirao je i Savez, urgirali su i na{i prijatelji, ali jednostavno ni{ta se ne pomi~e nabolje” tvrdi se, lektor bh. tima, kojem }e tako sastav krojiti administracija Ambasade, a ne stru~ni {tab. Naime, Zahirovi}, ukoliko se uop{te pojavi, igra}e od prve minute kao defanzivni vezni, zajedno sa Pjani}em, a ukoliko ga pak ne bude u Velsu, njegovo mjesto u timu }e zauzeti Vran~i} ili Svraka. “Da je Misimovi} do{ao izveo bih protiv Velsa ekipu koja bi nastupila u kvalifikacijama protiv Lihten{tajna. Ovako, nemam Zvjezdana i to mi pravi problem, tako da vjerovatno i zbog toga ne}u rizikovati sa nastupom D`eke” ka`e Su{i}, koji }e na teren po, slati postavu sa Begovi}em na golu, Mujd`om i Salihovi}em na bokovima, te Spahi}em i Pand`om kao stoperima. U veznom redu bi trebali zaigrati sigurno Pjani}, Luli} i mladi Stevanovi}, a ukoliko do|e i Zahirovi}. U napadu je siguran Ibi{evi}, a kako D`eko vjerovatno ne}e igrati, selektor }e poja~ati vezni red vjerovatno jednim defanzivcom, a u konkurenciji su, kako smo ve} i najavili Vran~i}, Svraka, ali i Sesar.

D`eko potrebniji u kvalifikacijama
“Da, D`eko je stigao povrije|en i vjerovatno ne}u riskirati sa njim u timu. Ne bih volio da se povreda pogor{a, pa da ga onda izgubim za kvalifikacije, gdje mi je mnogo bitniji, nego u ovoj utakmici” ka`e , nam Su{i}, te dodaje: “Naravno, sve zavisi od njega i od toga kako se on bude osje}ao, ali vjerovatno ne}e igrati. Neka ga kraj mene na klupi, nek mi bude pomo}nik” uz smije{ak, uprkos proble, mima, ka`e Pape, kojem niko ne fali tek iz odbrane.

[est me~eva bez pobjede
“Nije meni problem jedna utakmica, ve} kvalifikacije, a protiv Velsa sam htio isprobati neke takti~ke varijante. Krivo mi je {to nema Misimovi}a (u posljednjem susretu zamijenjen u 80. minuti, zbog povrede, op.a), koji mi je dan uo~i okupljanja javio da ne mo`e do}i. Ne sumnjam u njegovu `elju da do|e i da nastupi, ali pojavila se kod mene sumnja da ga mo`da klub priti{}e i ne da mu da do|e, s obzirom na to da su lo{e startali u prvenstvu, te da ih o~ekuju jo{ i evropske utakmice. To bi bilo zaista nekorektno, jer ovo je ipak posljednja provjera pred kvalifikacije” obja{njava nam Su{i}, , koji jo{ od duela protiv Luksemburga (7. oktobar 2011) u kvalifikacijama za EP, nije osjetio slast pobjede. Od tada smo odigrali {est utakmica u kojima smo do`ivjeli ~etiri poraza i dva remija. Vjerovatan sastav: Begovi}, Mujd`a, Spahi}, Pand`a, Salihovi}, Zahirovi} (Vran~i}), Pjani}, Luli}, Stevanovi}, Ibi{evi}, Svraka (D`eko).
J. LIGATA

MISIMOVI] DOBIO ZABRANU? Krivo mi je {to nema Misimovi}a, koji mi je dan uo~i okupljanja javio da ne mo`e do}i. Ne sumnjam u njegovu `elju da do|e i da nastupi, ali pojavila se kod mene sumnja da ga mo`da klub priti{}e i ne da mu da do|e, s obzirom na to da su lo{e startali u prvenstvu, te da ih o~ekuju jo{ i evropske utakmice, ka`e Su{i}

Nastup Zahirovi}a zavisi od dobijanja vize

Mlade bh. selekcije, U-21 i U-19, odigrale su 1:1 u ju~era{njem kontrolnom me~u na Olimpijskom stadionu Asim Ferhatovi} Hase na Ko{evu. Gol za juniore postigao je Stuttgartov nogometa{ Marko Maleti}, koji je bio siguran s bijele ta~ke nakon {to je najstro`u kaznu izborio Armin Hod`i}, igra~ Liverpoola. U nastavku je kona~an rezultat postavio Milan \uri}, koji je glavom postigao gol za 1:1. Selektor U-21 reprezentacije Vlado Jagodi} za ovaj me~ odredio je sljede}i tim: Sipovi}, Prci}, Duri},

Maleti} i \uri} strijelci Collins i Collison ne}e
Vi{}a, Bilbija, Gnjati}, Su{i}, Zakari}, M. Kvesi}, Tomovi}, Abdihod`i}, Bukvi}, Marki}, Dupovac, B. ^oli}, J. Kvesi}, ]ori}, Kova~evi}, Sulji}, Me{anovi}, Beki}, Grahovac, \uri}, Pehar, a u selekciju U-19 reprezentacije, koju sa klupe predvodi selektor Toni Kara~i}, bili su pozvani: Jajalo, [iv{i}, Graovac, [piki}, Zoloti}, Hajradinovi}, ^iva, Bevab, Hod`i}, Rahmanovi}, Jovanovi}, Sandro, Maleti}, Buha~, Vila, Durakovi}, Odak, Hajti}, Omerba{i} i Imamovi}.

Susret selekcija BiH U-21 i U-19 zavr{en 1:1

Problemi selektora Colemana uo~i me~a protiv BiH

da igraju za Vels?

Eliminisana selekcija STK-a
Najbolji fudbaleri Saveza Tuzlanskog kantona, predstavnika BiH na Kupu regija, remizirali su sa selekcijom Paris lle de France rezultatom 2:2 u kvalikacionoj utakmici 3. kola grupe 1 u bjeloruskom gradu Smorgonu. Bh. tim, tako, ostaje bez plasmana za zavr{ni turnir, okon~av{i nastup na posljednjem mjestu u grupi 1. Prethodno je na{ predstavnik

do`ivio dva poraza (od reprezentativaca bjeloruske regije Islocha sa 2:1 i ekipe Centralne Slova~ke sa 2:3).Bjeloruski tim regije Islocha, koji je ostvario maksimalan u~inak, kvalifikovao se u zavr{nicu takmi~enja. Poredak: 1. Bjeloruski Isloch 9 bodova, 2. Paris Ile de France 4, 3. Centr. Slova~ka 3, 4. Savez Tuzlanskog kantona 1. G. V.

Nekada{nja zvijezda vel{ke fudbalske reprezentacije Mickey Thomas kritikovao je dvojac iz West Hama Jamesa Collinsa i Jacka Collisona zbog toga {to ne}e igrati u utakmici protiv reprezentacije Bosne i Hercegovine. Igra~ odbrane, Collins prijavio je povredu prepona, dok je Collison odustao od nastupa zbog problema sa koljenom. “Dva igra~a ponovo su odustala od nastupa za reprezentaciju... Collins i Collison. Opet?! Svaki put isti gra~i se ne odazivaju” rekao je Thomas, dodav, {i kako bi pomenuta dvojka trebala skupiti hrabrosti i javno re}i razloge zbog kojih ne `ele da igraju za Vels, s obzirom na to da se iz me~a u me~ pojavljuju navodni problemi sa njihovim povredama. “Mislim da to nije fer prema selektoru kojem su ovo prve kvalifikacije. Selektor `eli imati sve

Collins prijavio povredu prepona

igra~e na raspolaganju i isprobati ih pred odlu~uju}e susrete, a ovaj dvojac opet izostaje. Ako ne `ele igrati, onda neka to ka`u, jer selektor Coleman mora pripremiti ekipu” dodao je Thomas. , Umjesto dvojca iz West Hama, selektor Velsa za susret sa

zmajevima pozvao je Joela Lyncha iz Huddersfielda i Roberta Earnshawa iz Cardiffa. Sastav Velsa: Golmani: Jason Brown (Aberdeen), Boaz Myhill (West Bromwich Albion), Owain Fon Williams (Tranmere Rovers). Odbrana: Darcy Blake (Cardiff City), Chris Gunter (Reading), Adam Matthews (Celtic), Sam Ricketts (Bolton Wanderers), Neil Taylor (Swansea City), Ashley Williams (Swansea City), Joel Lynch (Huddersfield Town). Vezni red: Joe Allen (Swansea City), Andrew Crofts (Brighton & Hove Albion), David Edwards (Wolverhampton Wanderers), Joe Ledley (Celtic), Aaron Ramsey (Arsenal), Gareth Bale (Tottenham Hotspur). Napada~i: Craig Bellamy (Liverpool), Simon Church (Reading), Steve Morison (Norwich City), Hal Robson-Kanu (Reading), Sam Vokes (Burnley), Rob Earnshaw (Cardiff City).

OSLOBO\ENJE srijeda, 15. august/kolovoz 2012.

SPORT
Disciplinska komisija N/FSBiH

45

Jamaku ~etiri me~a,
@eljo lak{i za 9.000 KM
Tim sa Grbavice ka`njen je zbog nesportskog pona{anja navija~a. Nekultura u Travniku ko{tala ih je 4.000 KM, a 5.000 KM je zaradio u me~u protiv Borca zbog upotrebe pirotehnike, te nacionalisti~kih skandiranja
Disciplinska komisija Nogome tnog/Fu dbal skog sa ve za BiH na prvoj ovosezonskoj sjednici bila je izuzetno rigorozna. To je na svojoj ko`i najbolje osjetio @eljezni~ar, koji }e u kasu bh. saveza morati uplatiti 9.000 KM zbog propusta u prva dva kola BH Telecom Premijer lige. Doda li se tome i UEFA kazna za nesportsko pona{anje u utakmicama Lige prvaka protiv Maribora od 29.000 eura, klupska kasa premijerliga{a sa Grbavice u prve ~etiri ovosezonske utakmice olak{ana je za skoro 70.000 KM! @eljezni~ar je kaznu zaradio zbog nesportskog pona{anja navija~a. Njihova nekultura u Travniku osvaja~a duple krune ko{tala je 4.000 KM, a uz to }e plavi vezirima morati platiti 70-ak slomljenih stolica na Pi ro ti. Dru gu ka znu od 5.000 KM zaradili su u me~u drugog kola protiv Borca i to zbog upotrebe pirotehnike, te nacionalisti~kih skandiranja. Uz to, u ponovljenom slu~aju, uslijedit }e i rigoroznije kazne, uz krajnju mjeru - zabranu prisustva navija~a! Stro`iji disciplinski pravilnik olak{ao je i klupske kase Vele`a i Sarajeva. “Zbog nepo{tivanja propisa na utakmici protiv Olimpica, Prijedor~ane smo kaznili sa 5.000 KM, a njihovog slu`benog predstavnika Milana Milunovi}a suspendovali smo na tri mjeseca obavljanja bilo kakvih funkcija u fudbalu. Ovo je maksimalna nov~ana ka-

Veznjak plavih }e pauzirati do 7. kola

Edin D`eko stigao je povrije|en na okupljanje bh. tima

Prijateljske utakmice {irom planete

Norve`ani testiraju Grke
Vrijedi izdvojiti i fudbalske klasike Njema~ka - Argentina i Engleska - Italija
[irom planete danas }e biti odigrane prijateljske utakmice, {to }e mnogim selektorima poslu`iti kao posljednja provjera pred start kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2014. godine. Tako }e Grci, na{i najve}i rivali u borbi za Mundijal u Brazil, gostovati u Oslu, gdje }e odmjeriti snage sa Norve`anima. Litvanija i Latvija }e gostovati u Makedoniji i Crnoj Gori, dok }e Slova~ka odmjeriti snage sa Danskom. Hrvatska }e sa novim selektorom Igorom [timcem ugostiti [vajcarsku, a Srbija }e igrat sa Irskom. Vrijedi izdvojiti i fudbalske klasike izme|u Njema~ke i Argentine, te Engleske i Italije. Va`niji parovi: Rusija - Obala Slonova~e (17 sati), Armenija Bjelorusija (18), Bugarska - Kipar (20), Norve{ka - Gr~ka (20), [vedska - Brazil (20), Ukrajina - ^e{ka Republika (20), Danska - Slova~ka (20.15), Albanija - Moldovija (20.30), Austrija - Turska (20.30),

zna i poruka ostalim klubovima da se propisi moraju po{tovati. Nije isklju~eno da u budu}nosti za sli~ne stvari budu oduzimani i bodovi” pojasnio , je Goran Kosori}, predsjednik DK N/FSBiH. Vele` je ka`njen sa 4.500 KM zbog pirotehnike, te prekida utakmice protiv Radnika u trajanju od 13 minuta, dok }e Sarajevo morati platiti 3.500 KM zbog pirotehnike na utakmici protiv ^elika. Uz nov~ane kazne, ~lanovi DK su raspravljali i o crvenim kartonima iz prva dva kola. Najgore je pro{ao Nermin Jamak, veznjak @eljezni~ara, ko-

ji }e zbog isklju~enja na utakmici protiv Borca (udaranje protivni~kog igra~a bez lopte) morati pauzirati ~etiri utakmice. Alen Deli}, rezervni golman Travnika, suspendovan je na dvije utakmice, a Boris Raspudi} (Borac) i Milo{ Vidovi} (Olimpic) odmarat }e po jednu utakmicu. Pokrenut je postupak protiv Ibre Ibri}a, sekretara Gradine, zbog izjava u medijima, te prozivanja sudije Emira Ale~kovi}a, nakon utakmice protiv Go{ka, a ^eliku je nalo`eno da izmiri obaveze prema biv{em golmanu Luki Bilobrku.
S. [I[I]

^lan Predsjedni{tva @elje ogor~en skandiranjem na Grbavici

Gojer se izvinio Borcu
^lan Predsjedni{tva FK @eljezni~ar Gradimir Gojer uputio je javno izvinjenje vodstvu, nogometa{ima i navija~ima Fudbalskog kluba Borac iz Banje Luke zbog doga|aja koji se desio na utakmici FK @eljezni~ar - FK Borac. “Doga|aj koji se desio u jednom trenutku utakmice FK @eljezni~ar - FK Borac ljudski me porazio do te mjere da moram na ovaj na~in uputiti izvinjenje vodstvu nogometa{ima i navija~ima Fudbalskog kluba Borac iz Banje Luke. Skupina navija~a koje ne mogu druga~ije okarakterizirati nego kao fa{iste i rasiste, koji istinski nisu navija~i FK @eljezni~ar po~eli su ni~im izazvani skandirati fa{isti~ki slogan: “ ...Ubij Srbina” . “Ta skupina huligana instruirana zasigurno od neprijatelja dr`ave BiH osramotila je FK @eljezni~ar, na{e vjerne navija~e i pokazala atmosferu na Grbavici u potpuno iskrivljenom svjetlu, u svjetlu u kojem nikada popularni Manijaci ne bi sebi dozvolili” naveo , je Gradimir Gojer u saop}enju za javnost. Za ovaj grubi incident i politi~ku provokaciju neprijatelja dr`ave BiH Gojer se javno u osobno ime i ime FK @eljezni~ar izvinio svim Banjalu~anima i svim gra|anima srpske nacionalnosti u dr`avi BiH. “Javno se ogra|ujem od ovakvih gestova na stadionu Grbavica, a na{im sportskim prijateljima iz FK Borac upu}ujem srda~ne pozdrave i predla`em da u narednom periodu budemo organizatori jednog skupa u Banjoj Luci i Sarajevu, na kojem }emo na zajedni~kom dru`enju dogovoriti dalje oblike saradnje na{a dva kluba, te razgovarati o uklanjanju svakog mogu}eg oblika nacionalisti~kog djelovanja na na{im stadionima” poru~io je Gojer, koji je pozvao organe go, njenja, a posebno MUPKS-a da `urno identificira one koji su se infiltrirali me|u navija~e FK @eljezni~ar na ju`noj tribini, te da ih predaju sudskim organima radi procesuiranja. Tako|er, Gojer je osudio i nesportski gest fudbalera Jamaka, a od struktura kluba zahtijevat }e da “drakonski kazni bokserski nastup i ozlje|ivanje sportskog protivnika” .

Grci gostuju u Oslu

Hrvatska - [vajcarska (20.30), Ma|arska - Izrael (20.30), Crna Gora - Latvija (20.30), Makedonija - Litvanija (20.30), Belgija - Holandija (20.45), Njema~ka - Argentina (20.45), Srbija - Irska (20.45), Slovenija - Rumunija (20.45), Engleska - Italija (21), Francuska - Urugvaj (21), Portugal - Panama (22), Porto Rico - [panija (22.30). S. [.

46

SPORT

srijeda, 15. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Iskusni napada~ sti`e na Otoku

Slaven Musa novi trener [irokog Brijega

Cilj je Evropa,

a ne titula
Alen [koro nekada je bio ljubimac navija~a Sarajeva...

Ako nam se uka`e prilika da se borimo za prvu poziciju, ne}emo je propustiti, ali titula nam nije imperativ, ka`e novi strateg tima sa Pecare
Eliminacija iz Evropske lige u drugom pretkolu od irskog St. Patricksa i samo bod osvojen u prva dva kola BH Telecom Premijer lige BiH primorali su ~elnike [irokog Brijega za radikalne poteze. Cijenu je ve} nakon startnog remija sa Slavijom na Pecari platio trener Marijan Bloudek, a u njegovog nasljednika promovisan je Slaven Musa, nekada{nji trener Zrinjskog, koji je do ponedjeljka radio kao trener Go{ka iz Gabele, s kojim je odli~no startao i iz dvije utakmice osvojio ~etiri boda. “Dobro smo startali, `ao mi Go{ka i ljudi u Gabeli, ali poziv [irokog Brijega te{ko je odbiti. Ne pru`a se ~esto prilika sjesti na klupu kluba sa Pecare” obja, snio je Musa, dodav{i: “Odmah nakon {to je smijen Bloudek, kontaktirali su me ~elnici [irokog i prvobitno sam odbio ponudu. U me|uvremenu, nisu su uspjeli dogovoriti sa Bla`om Sli{kovi}em i Samirom Toplakom, ponovo su aktivirani razgovori i na kraju smo se dogovorili” . Musa je sa [irokim Brijegom dogovorio saradnju do 1. juna 2014. godine, a osnovni zadatk bit }e mu izboriti plasman u jedno od evropskih takmi~enja. “[iroki Brijeg je stabilan klub i osnovni zadatak, nakon lo{eg

[koro sutra
Alen [koro, iskusni napada~ koji je dugo vremena bio ljubimac navija~a Sarajeva, ponovo }e igrati pred sarajevskom publikom. Me|utim, umjesto bordo dresa, obu}i }e majicu najmla|eg premijerliga{a iz na{e prijestolnice Olimpica. [koro je dogovorio sve detalje ugovora sa vukovima, a zvani~no, stanovnik Otoke postat }e u ~etvrtak. “Dogovorili smo sve detalje i [koro }e u ~etvrtak potpisati ugovor. Parafirat }e ugovor na godinu plus godinu” potvrdili , su nam iz Olimpica. Iskusnom napada~u Olimpic }e biti deseti klub u karijeri. Dres Sarajeva nosio je u tri navrata. Od 1998. do 2000. godine u 26 nastupa postigao je deset golova, nakon ~ega prelazi

potpisuje za Olimpic
Dogovorili smo sve detalje i [koro }e sutra parafirati ugovor na godinu plus godinu, potvrdili su nam iz najmla|eg sarajevskog premijerliga{a
u ljubljansku Olimpiju. U Sloveniji se nije dugo zadr`ao i nakon {est utakmica i tri gola pre{ao je u Marseille. Ipak, u francuskom velikanu nije se dugo zadr`ao, odigrao je samo {est utakmica i posu|en je u {vicarski Servette, odakle se ponovo vratio u Sarajevo. Upe~atljiv dojam ostavio je i u GAK-u (63 utakmice, 17 golova), a nastupao je i za Rijeku, Jagielloniu Bialystok (Poljska), Queretaro (Meksiko), te austrijski Klagenfurt. Neposredno prije odlaska u Klagenfurt bio je na pragu povratka u Sarajevo, ali je zbog nesuglasica sa pojedinim ~lanovima Uprave ko{evskog premijerliga{a odlu~io da karijeru nastavi u austrijskom timu koji se takmi~io i regionalnoj ligi. S. [.

Musa je jedno vrijeme sjedio i na klupi Zrinjskog

starta, bit }e izboriti plasman u Evropu. Naravno, ako nam se uka`e prilika da se borimo za prvu pozicije, ne}emo je propustiti, ali titula nam nije imperativ” kazao je Musa. , Prvi trening sa novim igra~ima Musa je odradio ju~er ujutro. Isti~e kako mu ekipa nije nepoznanica. “Jutros sam upoznao ekipu, ali nema tu mnogo nepoznanica. Posjeduju kvalitet, ali sve to tre-

ba ukomponovati. Nemam puno vremena do subote, a protiv Radnika interesuje nas samo pobjeda. Igra~i }e morati prihvatiti odre|enu viziju koju preferiram. [to se ti~e promjena u igra~kom kadru, o tome je jo{ rano govoriti. Igra~i sami sebe kroz treninge ubacuju u ekipu. Ne vjerujem da bi bilo ko stavio u ekipu nekog ko ne zaslu`uje” , naglasio je Musa.
S. [I[I]

Izbor za evropskog igra~a godine

Ronaldo, Messi
Poznata su imena trojice nogometa{a koji su u{li u finalni krug izbora za najboljeg evropskog igra~a godine pod okriljem UEFA (Evropska nogometna federacija). To su Cristiano Ronaldo, Lionel Messi i Andres Iniesta. Spomenuti trio zaslu`io je najvi{e glasova me|u 53 sportska novinara koji su predstavljali svaku pojedinu zemlju ~lanicu UEFA. ^etvrti u izboru zavr{io je Juventusov playmaker Andrea Pirlo s 90 poena, a peti Barcelonin Xavi s 57 poena. Iza njih su se do desetog mjesta poredali Iker Casillas, Didier Drogba, Petr ^ech, Falcao i Mesut Özil. Pre os ta la tro ji ca fi na lis ta, me|u kojima su najvi{e glasova osvojili Ronaldo i Messi, sada ulaze u posljednji, odlu~uju}i krug glasanja u Monacu, ~iji }e rezultati biti poznati prilikom izvla~enja `drijeba grupe Lige prvaka 30. avgusta. Podsje}amo, pro{le je godine dobitnik ove nagrade bio Messi.

Delimir Baji} u
Olympiakos Volosu
Nekada{nji stoper @eljezni~ara, 28-godi{nji Delimir Baji}, nakon dvije godine provedene na Kipru u ekipi Olimpyakosa iz Nikozije prona{ao je novu sredinu. “Nakon Kipra nova destinacija je Gr~ka. Potpisao sam za Olmpiakos Volos na dvije godine. Ovaj klub je izba~en iz najja~e divizije Gr~ke zbog navodnog namje{tanja utakmica i glavni cilj kluba je ekspresni povratak u prvu ligu” kazao je , Baji}, te dodao kako je odli~no primljen u novu sredinu. “Klub ima sjajne navija~e, {to dovoljno govori podatak da nas na treningu prati preko 5.000 vatrenih navija~a. U ovom klubu je branio na{ internacionalac Eldin Jakupovi}, ali on je pre{ao u engleski Hull City. Zadovoljan sam uslovima i vjerujem da }u biti standardni ~lan udarne postave” zaklju~io , je mla|i brat nekada{njeg stopera bh. reprezentacije Branimira Baji}a, koji nosi kapitensku traku njema~kog drugoliga{a Duisburga.

i Iniesta finalisti

OSLOBO\ENJE srijeda, 15. august/kolovoz 2012.

SPORT

47

BiH ve~eras protiv Latvije otvara kvalifikacije za Eurobasket

Dileme nema, idemo u Sloveniju
Ve~era{njom utakmicom (18.30 sati) protiv Latvije u Skenderiji na{a reprezentacija otvara kvalifikacije za Evropsko prvenstvo, koje }e se naredne godine igrati u Sloveniji. Ve} dugo vremena jedan ko{arka{ki doga|aj nije privukao toliko interesovanje javnosti i publike, {to je dokaz da Ko{arka{ki savez Bosne i Hercegovine i na{a selekcija rade dobar posao.

Ekipa je spremna, momci su nabrijani i jedva ~ekaju prvu utakmicu. Drago mi je {to je tako, ali trudim se da spustim loptu na zemlju. Ne bih volio da nam se prevelika euforija obije o glavu, rekao je selektor Petrovi} • Produ`ena saradnja izme|u KSBiH i BH Telecoma
to i da ne}e bespotrebno srljati. Moramo biti hladnokrvni na terenu i sa tim pristupom pobjede su neupitne", rekao je selektor na{e reprezentacije i optimisti~no najavio plasman na Eurobasket.

Slijedi najva`nije
Ovaj me~ prezentira}e jednu novu ko{arka{ku reprezentaciju BiH na otvorenoj sceni, a ~ini se da smo kona~no dobili tim spreman za najvi{e domete. Uo~i prve kvalifikacione utakmice, KSBiH organizovao je u ilid`anskom hotelu Hungaria pres-konferenciju na kojoj je selektor Aco Petrovi} govorio o pripremnom periodu, narednom protivniku, te o~ekivanjima u kompletnim kvalifikacijama. "Imali smo sve uslove za kvalitetne pripreme, {to smo i iskoristili na najbolji mogu}i na~in. Pripreme smo odradili u dvije faze i potpuno spremni do~ekujemo kvalifikacije. Prva faza poslu`ila nam je da se fizi~ki spremimo, dok smo kasnije

Iskoristiti privilegije
"Dileme nema, plasira}emo se u Sloveniju, uvjeravam vas u to. Od nas jedino zavisi da li }emo to uraditi na lak{i ili te`i na~in. Koliko }emo biti dominantni ovisi od na{e odbrane s obzirom na to da nam napada~ki niko ne mo`e parirati. Ne smijemo previ{e grije{iti i imati lude {uteve i tako bespotrebno sebi stvarati probleme u defanzivi. Nadam se da }e igra~i biti svjesni toga kada iza|u na parket, a to }emo vidjeti ve} protiv Latvije. To je reprezentacija koja ima nekoliko zaista mo}nih igra~a, sjajno tr~e naprijed, pa zbog toga mi u defanzivi moramo tranziciju raditi fantasti~no. Sve je

Na{i reprezentativci potpuno spremni do~ekuju kvalifikacije

radili na uigravanju tokom pripremnih utakmica. Uradili smo

dobar posao, a sada slijedi ono najva`nije", kazao je iskusni Pe-

KVALITETNE PRIPREME Imali smo sve uslove za kvalitetne pripreme, {to smo i iskoristili na najbolji mogu}i na~in. Pripreme smo odradili u dvije faze i potpuno spremni do~ekujemo kvalifikacije
trovi} i nastavio: "Ekipa je spremna, momci su nabrijani i jedva ~ekaju prvu utakmicu. Drago mi je {to je tako, ali trudim se da spustim loptu na zemlju. Ne bih volio da nam se prevelika euforija obije o glavu i da izgorimo od prevelike `elje. Jedna je stvar igrati prijateljske utakmice, gdje nema rezultatskog optere}enja, nego {to }e to sada biti slu~aj. Vidje}emo gdje smo u situaciji kada smo pod pritiskom, ali vjerujem da su na{i ko{arka{i spremni na u na{im rukama, {to nije bio slu~aj ranijih godina i moramo objeru~ke prihvatiti tu privilegiju", zaklju~io je Petrovi}. Recimo i to da je na ju~era{njoj konferenciji za medije potpisan partnerski ugovor izme|u KSBiH i BH Telecoma, te je na taj na~in nastavljenja dugogodi{nja saradnja. Predstavnici BH Telecoma po`eljeli su sre}u na{im reprezentativcima i kazali kako se nadaju jo{ ve}em iskoraku na evropskim prvenstvima.
A. MEHANOVI]

Detalj sa ju~era{nje pres-konferencije

Foto: D. TORCHE

WTA lista

Jugi}-Salki} napredovala
Na vrhu WTA rang-liste najboljih svjetskih teniserki nije bilo promjena u odnosu na pro{losedmi~ni poredak. Prva je i dalje Viktorija Azarenka iz Bjelorusije, a slijede Ruskinja Marija [arapova i Poljakinja Agnieszka Radwanska. ^ehinja Petra Kvitova, pobjednica turnira u Montrealu, napredovala je na peto, a finalistkinja tog turnira Kineskinja Na Li na deveto mjesto. Najbolja bh. teniserka Mervana Jugi}-Salki} ostvarila je napredak od 42 pozicije i sada zauzima 254. mjesto. WTA rang-lista: 1. (1) Viktorija Azarenka (Blr) 8.745 bodova, 2. (2) Marija [arapova (Rus) 8.595, 3. (3) Agnieszka Radwanska (Polj) 8.090, 4. (4) Serena Williams (SAD) 7.145, 5. (6) Petra Kvitova (^e{) 5.975, 6. (5) Samantha Stosur (Aus) 5.700, 7. (7) Angelique Kerber (Njem) 5.225, 8. (8) Caroline Wozniacki (Dan) 4.600, 9. (11) Na Li (Kin) 3.795, 10. (9) Sara Errani (Ita) 3.675... 254. (296) Mervana Jugi}-Salki} (BiH) 222, 303. (304) Jasmina Tinji} (BiH) 168, 767. (701) Sandra Martinovi} (BiH) 24...

Kvitovoj naslov u Montrealu
^ehinja Petra Kvitova pobjednica je teniskog WTA turnira u Montrealu, vrijednog 2,1 milion dolara. Kvitova je u finalu pobi-

jedila Kineskinju Na Li sa 7:5, 2:6, 6:3. ^ehinja je tako do{la do osme WTA titule u karijeri, a prve ove sezone.

48

SPORT

srijeda, 15. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Evropsko prvenstvo B divizije

Evropsko prvenstvo u atletici

Urnek se od
veterana uzima
Juniori protiv Finske i Crne Gore
Juniorska ko{arka{ka reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala se u drugu fazu Evropskog prvenstva B divizije koje se od 9. do 19. augusta igra u Sarajevu i to na fenomenalan na~in. U ~etiri utakmice prve faze na{i reprezentativci ostvarili su isto toliko pobjeda i u ~etvrtfinale prenijeli dva boda. U drugoj fazi BiH se nalazi u grupi F u kojoj }e se takmi~iti sa Crnom Gorom, Finskom i Belgijom. Ve} u prvoj fazi bh. juniori savladali su Belgiju sa 79:65, pa u grupu F prenose jednu pobjedu, a odigra}e jo{ dva susreta - ve~eras protiv Finske i sutra protiv Crne Gore. Obje utakmice igraju se u dvorani KSC Ilid`a. Pored ovih ekipa u zavr{nicu su se plasirale ^e{ka, Engleska, Izrael i Estonija.

Veteranska atletska ekipa BiH kre}e po medalje na Prvenstvo Evrope u Njema~koj
U srijedu, 15. avgusta, ~lanovi veteranske atletske reprezentacije Bosne i Hercegovine startuju put Njema~ke, gdje se u gradu Zittauu na trome|i Njema~ke, ^e{ke i Poljske od 16. do 25. avgusta odr`ava Prvenstvo Evrope u atletici za veterane. Iako hendikepirani neu~e{}em nekoliko takmi~ara, koje su povrede i nemogu}nost dobivanja slobodnih dana sprije~ile da nastupe, bh. veteranska ekipa kre}e sa optimizmom u Evropu. Vo|a veterana prim. dr. Zlatan Hrelja, nekada{nji prepona{ i eminentni sportski ljekar (dvosturki olimpijac), izjavio nam je tim povodom: "Na{a ekipa se navikla, a navikli smo i javnost, da gdje god se pojavimo - uzimamo medalje! Za moje pulene ne vrijedi pravilo da je va`no u~estvova-

Zlatan Hrelja i Mehmedalija Bajri}: Gdje god se pojavimo - uzimamo medalje

U ponedjeljak je olimpijska zastava, zajedno s brazilskim sportistima koji su nastupili u Londonu, stigla na mjesto sljede}ih Olimpijskih igara u brazilsku metropolu Rio de Janeiro. Gradona~elnik Rija Eduardo Paes iza{ao je iz aviona nose}i zastavu, a pratili su ga predsjednik

Olimpijska zastava stigla u Rio de Janeiro

Organizacijskog odbora Igara 2016. godine Carlos Arthur Nuzman, te guverner Rija Sergio Cabral. U avionu su iz Londona doputovali i brazilski sporta{i koji su u britanskoj prijestolnici osvojili rekordnih 17 medalja za zemlju doma}ina narednih Olimpijskih igara.

ti. U na{oj verziji to glasi: jeste va`no u~estvovati, ali je jo{ va`nije 'ne{to i ubosti'. A to su visoki plasmani i medalje. I sa prvenstva svijeta iz Finske u aprilu vratili smo se sa dvije medalje Mehmedalije Bajri}a. Dvije srebrene sa zlatnim sjajem. Za ovaj put mogao bih se kladiti u glavu u tri do ~etiri finala, te barem dvije, a mo`da i tri meda-

lje. Uostalom, `ivi bili pa vidjeli. Pika se samo ono na sonu". Za Njema~ku kre}u: M. Bajri} (kugla i disk), a trebalo bi da im se pridru`i i S. ^au{evi} (5.000 i semimaraton), Kraji{nik koji `ivi i radi u Sloveniji. Ekipu vodi i obavlja sve ostale funkcije alfa i omega atletskih veterana popularni dr. ^aki Hrelja. G. V.

Sportske igre mladih korak do zavr{etka
BH Telecom Sportske igre mladih su od 3. do 7. avgusta boravile u Zavidovi}ima, Doboju i Bijeljini, a vi{e od 2.000 mali{ana se takmi~ilo u ova tri grada. Na Sportskim igrama mladih 2012. godine u~estvovalo je gotovo 23.000 djevoj~ica i dje~aka iz cijele Bosne i Hercegovine. Igre }e posjetiti jo{ Zvornik i Prijedor, nakon ~ega slijedi najljep{i dio sportske pri~e, veliko finale u Sarajevu. Trgovi, dvorane i sportski tereni u gradovima {irom Bosne i Hercegovine su ovog ljeta bili mjesta dje~ijih radosti, a broj u~esnika je prema{io o~ekivanja. Razgovarali smo sa ko{arka{icama, pobjednicama iz Bijeljine, fenomenalnim djevoj~icama ekipe ^okoliti Rokoliti. Kapiten ove ekipe Dragana Gavrilovi} je odu{evljena jer su Sportske igre mladih odr`ane prvi put i u Bijeljini: "Ovo je super, igrale smo na Gradskom trgu gdje smo svim prisutnim, vjerujem, priredili dobru ko{arku, a mi smo se odli~no zabavile", istakla je ova mlada, talentirana ko{arka{ica. Regionalna takmi~enja su po~ela 23. juna u Konjicu, nakon skoro dva mjeseca odigravanja utakmica i me~eva, Igre }e posjetiti jo{ Zvornik i Prijedor, nakon ~ega slijede pripreme za veliko finalno takmi~enje koje }e biti odr`ano u Sarajevu od 22. do 26. avgusta.

Zbog udaje i promjene mjesta stanovanja

Veliko finale u Sarajevu

Savinova ostala bez milion dolara
Ruska atleti~arka Marija Savinova ne}e dobiti nov~anu nagradu od milion dolara koju ^eljabinska oblast dodjeljuje sportistima iz ovog kraja koji su osvojili zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Londonu. Olimpijska {ampionka na 800 metara osta}e uskra}ena za milion dolara iako je ro|ena u ^eljabinsku zbog toga {to je nedavno promijenila mjesto stanovanja jer nakon udaje `ivi u Moskovskoj oblasti. Za razliku od Savinove, Mansur

Ruskinja je osvojila zlato u Londonu na 800 metara

Hiljade mladih takmi~ile se ovog ljeta {irom BiH

Isajev, ruski d`udista, za osvojenu zlatnu medalju }e dobiti navedenu nagradu, dok }e reprezentativka u taekwondou Anastasija Bara{njikova za osvojenu bronzanu medalju dobiti 50.000 dolara od uprave ^eljabinske oblasti. Me|utim, kada su ~uli ovu vijest, oglasili su se i iz Moskovske oblasti saop{tiv{i da }e Savinova kao i jo{ osmoro sportista koji `ive u tom dijelu Rusije biti nagra|eni, ali jo{ nije ta~no precizirano o kolikoj nov~anoj nagradi se radi.

Regionalna takmi~enja su po~ela 23. juna u Konjicu, nakon skoro dva mjeseca odigravanja utakmica i me~eva veliko finalno takmi~enje }e biti odr`ano od 22. do 26. avgusta
Predsjednik Igara Haris Deliahmetovi} je u susret velikom finalu istakao: "Sada nas o~ekuje velika organizacija, jer preko 1.600 mali{ana, pobjednika iz 19. bh. gradova nam sti`e u goste u Sarajevo." Gospodin Deliahmetovi} je zahvalio na podr{ci lokalnim vlastima gradova koje su Igre posjetile ovog ljeta. Cilj BH Telecom Sportskih igara mladih je pru`iti djeci i mladima priliku za besplatno takmi~enje i dru`enje, ali i promovisati zdrav na~in odrastanja. Poruka koju Igre {alju svim mladim Bosancima i Hercegovcima je: "@ivimo `ivot bez droge, jer droga uzima `ivot!"
S. K.

OSLOBO\ENJE srijeda, 15. august/kolovoz 2012.
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OP]INA ILID@A JU OSNOVNA MUZI^KA [KOLA ILID@A Na osnovu ~lana 75. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj: 10/04, 21/06 i 26/08 i 31/11) i saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade br: 11-38-22632-25/12 od 24.7.2012. godine, objavljuje se

OGLASI

49

U skladu sa ~lanom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanju na tr`i{tu vrijednosnih papira, objavljujemo

POLUGODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA za period 01.01.2012. do 30.06.2012.godine
"Pobjeda" d.d. Te{anj, Fabrika pumpi i pre~ista~a "Pobjeda" d.d. Te{anj - adresa sjedi{ta Bukva bb, 74260 Te{anj - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica tel.032/665-300, fax.032/650-771 e-mail: info@pobjeda-tesanj.ba, kasimb@pobjeda-tesanj.ba web: www.pobjeda-tesanj.ba - predsjednik i ~lanovi nadzornog odbora 1. Muli} Midhad, predsjednik 2. Ahmetovi} Nazif, ~lan 3. Deduki} Mirnes, ~lan - ~lanovi uprave 1. Bej|aki} Kasim, direktor 2. Junuzovi} Pa{a, izvr{ni direktor op}ih poslova 3. Kotori} Kasim, izvr{ni direktor proizvodnje 4. Ali} Husein, izvr{ni direktor marketinga i prodaje II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA - broj emitovanih vrijednosnih papira i 469.215 redovnih dionica, nominalna cijena nominalna vrijednost dionice 40 KM - vlasnici sa vi{e od 5 % vrijednosnih papira 1. Kotori} Kasim dionica emitenta s pravom glasa 2. Me{i} Salih 3. Junuzovi} Pa{a 4. Ali} Husein 5. Bej|aki} Kasim 6. ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo 7. ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo - vlasnici ~lanovi uprave i nadzornog odbora i 1. Kotori} Kasim 6,918 % postotak vlasni{tva u emitentu 2. Junuzovi} Pa{a 6,715 % 3. Ali} Husein 6,696 % 4. Bej|aki} Kasim 6,612 % 5. Ahmetovi} Nazif 1,811 % 6. Deduki} Mirnes 0,039 % 7. Muli} Midhad 0,019 % III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA a) Upisani a neupla}eni kapital b) Stalna sredstva 16.213.777 c) Teku}a sredstva 8.712.737 d) Gubitak iznad visine kapitala e) Odlozena porezna sredstva 2.662 f) Ukupna aktiva 24.929.176 PASIVA a) Kapital 18.942.450 b) Upisani osnovni kapital 18.768.600 c) Dugorocna rezervisanja 229.110 d) Dugoro~ne obaveze 1.279.475 e) Kratkoro~ne obaveze 4.433.283 f) Pasivan vremenska razgranicenja 44.858 g) Odluzene porezne obaveze h) Ukupno pasiva 24.929.176 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta a) Prihodi 8.333.858 b) Rashodi 8.372.998 c) Dobit/gubitak prije poreza -39.140 d) Porez na dobit e) Neto dobit perioda/ gubitak perioda Te{anj, 10.08.2012.godine Direktor: Bej|aki} Kasim, dipl.ing.ma{. I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma

KONKURS
za prijem zaposlenika u radni odnos 1. NASTAVNIK GITARE - 1 izvr{ilac na neodre|eno vrijeme, puna norma. 2. NASTAVNIK GITARE - 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme, 1/2 norme do 15.8.2013. godine. 3. NASTAVNIK VIOLINE - 1 izvr{ilac na neodre|eno vrijeme, puna norma. 4. NASTAVNIK VIOLINE - 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme, 1/2 norme do 15.8.2013. godine. 5. NASTAVNIK KLAVIRA - 2 izvr{ioca na neodre|eno vrijeme, puna norma. 6. RADNIK NA ODR@AVANJU ^ISTO]E - 1 izvr{ilac na neodre|eno, puno radno vrijeme. Uslovi: Pored op{tih uslova propisanih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo, Nastavnim planom i programom za osnovne {kole i osnovne muzi~ke {kole Kantona Sarajevo i Pedago{kim standardima i op}im normativima za osnovni odgoj i obrazovanje u Kantonu Sarajevo. Uz prijavu na konkurs, dostaviti: - Biografiju - Dokaz o stru~noj spremi (ovjerena kopija) - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih - Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) - Potpisanu i ovjerenu izjavu od nadle`ne op}inske slu`be kojom kandidat potvr|uje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak i da nije osu|ivan za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za rad sa djecom. Kandidati koji budu izabrani du`ni su dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti. Prednost na konkursu imaju kandidati po osnovu ~lana 11. stav 8. Pravilnika sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelimi~no ili potpuno ostali bez radnih zadataka i prestanak popune upra`njenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim {kolama kao javnim ustanovama na podru~ju Kantona Sarajevo, koji apliciraju na javni konkurs, a koji su na dan 11.12.2009. godine, bili u radnopravnom statusu na odre|eno vrijeme u {koli koja raspisuje konkurs za prijem novih zaposlenika, odnosno u osnovnim ili srednjim {kolama na podru~ju Kantona Sarajevo. - Ovjerenu kopiju ugovora o radu iz kojeg je vidljivo da je kandidat imao radnopravni status na odre|eno vrijeme na dan 11.12.2009. godine. - Ovjerenu kopiju uvjerenja o polo`enom stru~nom ispitu iz kojeg je vidljivo da je kandidat imao polo`en stru~ni ispit za obavljanje poslova na koje konkuri{e prije 11.12.2009. godine. Ako se na konkurs ne prijave kandidati sa tra`enim uslovima, {kola }e razmatrati prijave i ostalih kandidata i zadr`ava pravo izvr{iti prijem kandidata na odre|eno vrijeme u skladu sa va`e}im zakonskim propisima ili odbiti prijave. Konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Prijave sa tra`enom dokumentacijom dostaviti po{tom na adresu JU Osnovna muzi~ka {kola Ilid`a, Ul. Josipa Slavenskog br. 24, Ilid`a sa naznakom "Za konkurs". Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INA GORNJI VAKUF-USKOPLJE JU OSNOVNA [KOLA "VOLJEVAC" Na osnovu Zakona o osnovnoj {koli ~lana 75. ("Sl. novine SBK-a", br. 11/01), Pravila {kole "Voljevac" ~lana 102, te Odluke Upravnog odbora br. 04-704/12, raspisuje se

U skladu sa ~lanom 4. stav 1. i 2. ta~ka b. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta ("Slu`bene novine FBiH" br. 32/07) objavljujemo:

POLUGODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA 01.01. - 30.06.2012.
I OP]I PODACI O EMITENTU Puna i skra}ena firma "Hidromonta`a" d.d. Sarajevo Adresa sjedi{ta Muhameda efendije Pand`e br. 15, Sarajevo Broj telefona i telefaksa, e-mail i web staranica 033 / 813-531, 033 / 813-446 Predsjednik i ~lanovi nadzornog odbora Karkelja Kemo, Haskovi} Hasib, Pa{i} [ahin ^lanovi uprave Kajanija Vedad II PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA 2012 Broj emitovanih vrijednosnih papira i 4586 redovnih obi~nih dionica, nominalna cijena nominalna vrijednost 104.80 KM Vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papiraKarkelja Kemo, Adema Bu}e do 130, Sarajevo dionica emitenta s pravom glasa III PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA AKTIVA a) Upisani a neupla}eni kapital b) Stalna sredstva 56,749 c) Teku}a sredstva 279,828 d) Gubitak iznad visine kapitala e) Ukupna aktiva 336,577 PASIVA a) Kapital 252,781 b) Upisani temeljni kapital c) Dugoro~ne obaveze d) Kratkoro~ne obaveze 83,796 e) Ukupna pasiva 336,577 PODACI IZ BILANSA USPJEHA EMITENTA a) Prihodi 71,614 b) rashodi 84,644 c) Dobit/gubitak prije poreza d) Porez na dobit e) Neto dobit/gubitak/gubitak razdoblja 13,030

KONKURS
za izbor i imenovanje direktora {kole Za izbor i imenovanje direktora Osnovne {kole "Voljevac" mogu konkurisati lica koja pored op{tih uslova ispunjavaju i posebne uslove prema Zakonu o osnovnoj {koli: - da u pogledu stru~ne spreme ispunjavaju uslove za nastavnika ili pedagoga i imaju najmanje pet godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima, a naro~ito se isti~e svojim radom u pedago{koj teoriji i praksi. Direktor se imenuje na period od 4 (~etiri) godine. Uz prijavu, kandidati su du`ni prilo`iti sljede}a dokumenta: - Diploma o zavr{enoj {koli - Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih - Uvjerenje o dr`avljanstvu - Uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak - Uvjerenje o neka`njavanju - Dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima Dokumenti pod stavom 1. i 2. da su originali ili ovjerene kopije, a pod stavom 3, 4, 5. i 6. ne stariji od {est mjeseci. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u obzir.

50

MALI OGLASI
za prijem nastavnika, stru~nih saradnika i sekretara u radni odnos u osnovnim i srednjim {kolama Tuzlanskog kantona

srijeda, 15. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 72. stav (1) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Sl. novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/04, 7/05 i 17/11) i ~lana 104. stav (1) Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/11), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta raspisuje

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM trosoban 72 m2, Socijalno, [ibica, cg, klima, za manji do tre}eg sprata, uz doplatu, 1800 po kvadratu.Tel. 061/929-828, 061/685-675.sms MIJENJAM stan 52 m2 u Sarajevu, za Banja Luku, mo`e i prodaja. Tel. 542-668.k

PRODAJA
POFALI]I, prodajem stan 57 m2, Zahira Panjete 7D, novogradnja. Mob. 063/971-797. 4532 PRODAJEM stan 52 m2, ]. Vila, blindo vrata, nova stolarija, klima, sre|en za stanovanje, cijena 2.000 KM/m2, nije fiksna.Tel: 061/341-340.sms PRODAJE se dvosoban stan na Stupu, novogradnja, odmah useljiv. Mob: 061/188-504.sms PRODAJEM povoljno trosoban stan, 73 m2, dva balkona, ulica Franca Lehara, Marijin Dvor, 2 sprat. Mob. 062/576304.sms PRODAJEM lijepo namje{ten stan, 62 m2, Aerodromsko, Hajrudina [abanije, I kat, dvostrano orjentisan. Tel. 061/102212.sms PRODAJEM jednosoban stan u Vele{i~ima kod Teh. Pregleda cijena 45.000 KM. Tel. 062/358-834.sms PRODAJEM dvoiposoban stan 69 m2 u Od`aku, sa cent. gr. i gara`om. Mob: 063/340-989.sms CIGLANE, stan Trg Merhemi}a 14, 130 m2 + terasa 15 m2. Mob. 061/135750.sms PRODAJEM trospratnu ku}u 13x9 sa oku}nicom 1.350 m2, na Kobilja}i. Mob. 061/339-287.sms PRODAJEM trosoban stan 72 m2, Socijalno, [ibica, 2. sprat.Cg, klima, 1.800 m2. Tel. 061/929-828, 061/685-675.sms PRODAJEM trosoban stan 75 m2, Istocno Sarajevo, prizemlje, ba{ta, 1.100 m2 m2. Tel. 061/929-828, 061/685-675.sms PRODAJEM dvosoban stan 65 m2, Alipa{ino polje-B. faza, S. fra{te 15, 1 sprat. Mob. 062/418-816, 062/139-691.k PRODAJEM ~etverosoban stan, Kvadrant, ^. vila i troiposoban stan kod Merkatora, ul. Lo`ioni~ka, N. Sarajevo. tel. 033/677-582, 064/4345-441.k STAN na M. dvoru, Kralja Tvrtka 14/3, 77 m2, treba manja adaptacija, 190.000 KM. Tel. 058/483-561.k PRODAJEM stambeno poslovni objekat 12x8, oku}nice 423 m2 novogradnja, povoljno, Ilija{. Tel. 061/552-547.k STAN BREKA 105 m2 dvoeta`ni petosoban. Tel. 063/157-832.k STAN GRBAVICA 40 m2 III kat i 55 m2 VI kat. Tel. 062/758-330.k STAN Centar 84 m2 II kat povoljno. Tel: 063/157-832.k STAN 96 m2 Centar XVI kat povoljno. Tel. 063/157-832.k KU]A Vogo{}a Blagova nova 250 m2 gara`a 600 m2 ba{te. Tel. 062/758-330.k KU]A KOVA^I 180 m2 gara`a na 300 m2 placa. Tel. 062/758-330.k VI[E stanova Austrougarska gradnje 80 Centar do 150 m2. Tel. 063/157-832.k STAN Centar 75 m2, 62 m2 79 m2 Ciglane. Tel. 063/157-832.k PRODAJEM ili mijenjam ~etverosoban stan u centru, ul. M.M. Ba{eskije br. 3, kod Vje~ne vatre, za jednosoban uz doplatu, centar. Mob. 061/252-663.k BJELAVE, trosoban u dobrom stanju. Informacije: e-mail: bjelave 36 @ hotmail.com PRODAJEM devastiranu ku}u u Gladnom polju, Op{tina Ilid`a, p + s + p, 1450 m2 oku~nice. Tel. 061/299-627.k PRODAJEM vi{e parcela u Gladnom polju Op}ina Ilid`a, cijena 18.000 eura. Tel. 061/299-627.k PRODAJEM stan 52 m2, Alip.polje, namje{en, 5 sprat, u odli~nom stanju, Trg nezavisnosti broj 6, cjena prihvatljiva po dogovoru. Mob. 063/322-310 Me|ugorje.k PRODAJEM garsonjeru u [vrakinom, 29 m2, cijena 60.000 KM. Mob. 062/870389.k PRODAJEM jednosoban stan 37 m2, Hamdije Kre{evljakovi}a, 90.000 KM. Mob. 061/309-268.k PRODAJEM ku}u kod OHR-a, iznad Vrbanje mosta, dvoeta`na 120 m2 + 100 m2, vi{enamjenskog prostora, uredni papiri, cijena povoljna, hitno. Mob. 062/337925.k

I S PRAV KA K O N K U R S A

U konkursu za prijem nastavnika, stru~nih saradnika i sekretara u radni odnos u osnovnim i srednjim {kolama Tuzlanskog kantona raspisanom u dnevnom listu "Oslobo|enje" u utorak, 7.8.2012. godine, objavljuje se ispravka konkursa za prijem nastavnika, stru~nih saradnika i sekretara u radni odnos u osnovnim i srednjim {kolama Tuzlanskog kantona i to: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. JU O[ "^eli}" ^eli}, iza pozicije broj 6.13. dodaje se nova pozicija 6.14. koja glasi: "fizika 1 izvr{ilac - 11 ~asova na odre|eno vrijeme do 9.8.2013. godine; JU O[ "Edhem Mulabdi}" Me|i|a Donja, Grada~ac, pozicija broj 23.11. bri{e se; JU O[ "Edhem Mulabdi}" Me|i|a Donja, Gada~ac, iza pozicije broj 23.13. dodaje se nova pozicija 23.14. koja glasi: "matematika 1 izvr{ilac - 16 ~asova na odre|eno vrijeme do 9.8.2013. godine; JU O[ "Hamdija Kre{evljakovi}" Kamberi, Grada~ac, u poziciji broj 24.2. rije~i "neodre|eno vrijeme" mijenjaju se rije~ima "na odre|eno vrijeme do 9.8.2013. godine"; JU O[ "Hasan Kiki}" Grada~ac, u poziciji broj 25.3. rije~i "neodre|eno vrijeme" mijenjaju se rije~ima "na odre|eno vrijeme do 9.8.2013. godine"; JU O[ "Ivan Goran Kova~i}" Grada~ac, u poziciji broj 26.13. iza rije~i "na odre|eno vrijeme" dodaju se rije~i "po~ev od 1.10.2012. godine"; JU O[ "Musa ]azim ]ati}" Zelinja Donja, Grada~ac, u poziciji broj 27.9. rije~i "do 9.8.2013. godine" mijenjaju se rije~ima "do povratka zaposlenika sa funkcije, a najdu`e do 9.8.2013. godine"; JU O[ " Mehmed-beg Kapetanovi} Ljubu{ak" Srnice Donje, Grada~ac, u poziciji broj 28.4. rije~i "neodre|eno vrijeme" mijenjaju se rije~ima "na odre|eno vrijeme do 9.8.2013. godine"; JU O[ "Gnojnica" Gnojnica, Lukavac, pozicija broj 37.5. bri{e se; JU O[ "Gnojnica" Gnojnica, Lukavac, iza pozicije broj 37.7. dodaje se nova pozicija 37.8. koja glasi: "fizika 1 izvr{ilac - 2 ~asa na odre|eno vrijeme do 9.8.2013. godine; JU O[ "Poljice" Poljice, Lukavac, pozicija broj 40.5. bri{e se; JU O[ "Turija" Turija, Lukavac, u poziciji broj 43.5. rije~i "do 9.8.2013. godine" mijenjaju se rije~ima "do povratka zaposlenika sa funkcije, a najdu`e do 9.8.2013. godine"; JU Druga osnovna {kola Srebrenik, Srebrenik, u poziciji broj 45.7. rije~i "neodre|eno vrijeme" mijenjaju se rije~ima "na odre|eno vrijeme do 9.8.2013. godine"; JU Druga osnovna {kola Srebrenik, Srebrenik, u poziciji broj 45.9. rije~i "neodre|eno vrijeme" mijenjaju se rije~ima "na odre|eno vrijeme do 9.8.2013. godine"; JU O[ "Duboki Potok" Duboki Potok, Srebrenik, u poziciji broj 46.1. rije~i "neodre|eno vrijeme" mijenjaju se rije~ima "na odre|eno vrijeme do 9.8.2013. godine"; JU Prva osnovna {kola Srebrenik, u poziciji broj 48.10. rije~i "neodre|eno vrijeme" mijenjaju se rije~ima "na odre|eno vrijeme do 9.8.2013. godine"; JU O[ "Rapatnica" Rapatnica, Srebrenik, u poziciji broj 49.2. rije~i "na odre|eno vrijeme do 9.8.2013. godine" mijenjaju se rije~ima "na neodre|eno vrijeme"; JU O[ "Tinja" Tinja, Srebrenik, u poziciji broj 52.1. rije~i "neodre|eno vrijeme" mijenjaju se rije~ima "na odre|eno vrijeme do 9.8.2013. godine"; JU O[ "Husino" Tuzla, iza pozicije 60.10. dodaje se nova pozicija 60.11. koja glasi: "razredna nastava 1 izvr{ilac - puna norma na neodre|eno vrijeme"; JU O[ "Novi Grad" Tuzla, u poziciji broj 68.3. iza rije~i "fizika" dodaju se rije~i "i tehni~ki odgoj", broj "4" mijenja se brojem "15", te se rije~i "na odre|eno vrijeme do 9.8.2013. godine" mijenjaju rije~ima "na neodre|eno vrijeme"; JU Osnovna muzi~ka {kola Tuzla, u poziciji broj 69.5. rije~i "na odre|eno vrijeme" mijenjaju se rije~ima "na neodre|eno vrijeme"; JU Osnovna muzi~ka {kola Tuzla, u poziciji broj 69.13. iza rije~i "izvr{ilac" dodaju se rije~i "puno radno vrijeme"; JU Prva osnovna {kola @ivinice, u poziciji 84.7. iza rije~i "do povratka zaposlenika sa funkcije" dodaju se rije~i "a najdu`e do 9.8.2013. godine"; JU Mje{ovita srednja {kola Banovi}i, u poziciji broj 88.9. rije~i "neodre|eno vrijeme" mijenjaju se rije~ima "na odre|eno vrijeme do 9.8.2013. godine"; JU Mje{ovita srednja {kola Banovi}i u poziciji broj 88.25. rije~i "neodre|eno vrijeme" mijenjaju se rije~ima "na odre|eno vrijeme do 9.8.2013. godine"; JU Mje{ovita srednja {kola Banovi}i u poziciji broj 88.28. rije~i "neodre|eno vrijeme" mijenjaju se rije~ima "na odre|eno vrijeme do 9.8.2013. godine"; JU Mje{ovita srednja {kola ^eli}, pozicija broj 89.21. bri{e se; JU Mje{ovita srednja {kola ^eli}, u poziciji broj 89.22. rije~i "instalater centralnog grijanja" bri{u se, a rije~i "1/2 norme" mijenjaju se rije~ima "puna norma"; JU Mje{ovita srednja {kola Gra~anica, u poziciji 92.9. rije~ "sociologija" mijenja se rije~ima "demokratija i ljudska prava"; JU Mje{ovita srednja {kola Gra~anica, u poziciji broj 92.12. rije~ "stru~no-teorijska" mijenja se rije~ju "prakti~na", iza rije~i "predmeta," dodaju se rije~i "in`enjer gra|evinarstva VI stepen stru~ne spreme", te se broj "12" mijenja brojem "24"; JU Mje{ovita srednja {kola Gra~anica, u poziciji 92.25. broj "2" mijenja se brojem "4"; JU Mje{ovita srednja {kola Gra~anica, u poziciji broj 92.35. broj "2" mijenja se brojem "3"; JU Mje{ovita srednja {kola Gra~anica, iza pozicije 92.45. dodaje se nova pozicija 92.46. koja glasi: "stu~no-teorijska nastava saobra}ajne grupe predmeta 2 izvr{ioca - puna norma na odre|eno vrijeme do 9.8.2013. godine"; JU Mje{ovita srednja {kola Gra~anica, iza pozicije 92.46. dodaje se nova pozicija 92.47. koja glasi: "engleski jezik 1 izvr{ilac - puna norma na odre|eno do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva, a najdu`e do 9.8.2013. godine"; JU Gimanzija "Mustafa Novali}" Grada~ac, u poziciji broj 93.1. rije~i "na neodre|eno vrijeme" mijenjaju se rije~ima "na odre|eno vrijeme do 9.8.2013. godine";

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

31. 32. 33.

36. JU Gimanzija "Mustafa Novali}" Grada~ac, u poziciji broj 93.3. rije~i "na odre|eno vrijeme do 9.8.2013. godine" mijenjaju se rije~ima "na neodre|eno vrijeme"; 37. JU Mje{ovita srednja {kola "Hasan Kiki}" Grada~ac, u poziciji broj 94.5. rije~i "neodre|eno vrijeme" mijenjaju se rije~ima "na odre|eno vrijeme do 9.8.2013. godine"; 38. JU Mje{ovita srednja {kola "Hasan Kiki}" Grada~ac, u poziciji broj 94.28. rije~i "neodre|eno vrijeme" mijenjaju se rije~ima "na odre|eno vrijeme do 9.8.2013. godine"; 39. JU Mje{ovita srednja {kola "Hasan Kiki}" Grada~ac, u poziciji broj 94.30. rije~i "na odre|eno vrijeme do 9.8.2013. godine" mijenjaju se rije~ima "na neodre|eno vrijeme"; 40. JU Mje{ovita srednja {kola "Hasan Kiki}" Grada~ac, u poziciji broj 94.31. rije~i "na odre|eno vrijeme do 9.8.2013. godine" mijenjaju se rije~ima "na neodre|eno vrijeme"; 41. JU Mje{ovita srednja {kola "Hasan Kiki}" Grada~ac, u poziciji broj 94.48. broj "2" mijenja se brojem "1"; 42. JU Mje{ovita srednja {kola "Hasan Kiki}" Grada~ac, iza pozicije broj 94.57. dodaje se nova pozicija 94.58. koja glasi: "prakti~na nastava gra|evinska grupa predmeta - pripravnik 1 izvr{ilac, puna norma, dipl. ing. gra|evinarstva ili dipl. ing. arhitekture, na odre|eno vrijeme do okon~anja pripravni~kog sta`a"; 43. JU Mje{ovita srednja {kola Kalesija, u poziciji broj 95.27. rije~i "neodre|eno vrijeme" mijenjaju se rije~ima "na odre|eno vrijeme do 9.8.2013. godine"; 44. JU Gimnazija Lukavac, pozicija 97.7. se bri{e; 45. JU Mje{ovita srednja ekonomsko-hemijska {kola Lukavac, u poziciji broj 98.17. rije~i "neodre|eno vrijeme" mijenjaju se rije~ima "na odre|eno vrijeme do 9.8.2013. godine"; 46. JU Mje{ovita srednja {kola Sapna, u poziciji broj 100.6. rije~i "neodre|eno vrijeme" mijenjaju se rije~ima "na odre|eno vrijeme do 9.8.2013. godine"; 47. JU Mje{ovita srednja {kola Sapna, u poziciji broj 100.25. rije~i "puna norma" mijenjaju se brojem "20"; 48. JU Mje{ovita srednja {kola Sapna, u poziciji broj 100.27. broj "20" mijenja se rije~ima "puna norma"; 49. JU Mje{ovita srednja {kola Srebrenik, u poziciji broj 101.26. rije~i "na odre|eno vrijeme do 9.8.2013. godine" mijenjaju se rije~ima "na neodre|eno vrijeme"; 50. JU Mje{ovita srenja {kola Teo~ak, u poziciji broj 102.16 rije~i "instalater centralnog grijanja" mijenjaju se rije~ju "zavariva~"; 51. JU Srednja ekonomska {kola Tuzla, u poziciji 105.8. rije~i "2 izvr{ioca" mijenjaju se rije~ima "1 izvr{ilac"; 52. JU Srednja ekonomska {kola Tuzla, iza pozicije 105.11. dodaje se nova pozicija 105.12. koja glasi: "stru~no-teorijska nastava ekonomska grupa predmeta, 1 izvr{ilac, puna norma, na neodre|eno vrijeme"; 53. JU Srednja medicinska {kola Tuzla, pozicija broj 106.13. bri{e se; 54. JU Srednja muzi~ka {kola Tuzla, u poziciji broj 108.1. rije~i "neodre|eno vrijeme" mijenjaju se rije~ima "na odre|eno vrijeme do 9.8.2013. godine"; 55. JU Srednja muzi~ka {kola Tuzla, u poziciji broj 108.6. rije~i "neodre|eno vrijeme" mijenjaju se rije~ima "na odre|eno vrijeme do 9.8.2013. godine"; 56. JU Srednja muzi~ka {kola Tuzla, u poziciji broj 108.11. rije~i "na odre|eno vrijeme do 9.8.2013. godine" mijenjaju se rije~ima "na neodre|eno"; 57. JU Turisti~ko-ugostiteljska {kola Tuzla, u poziciji broj 109.18. rije~i "do 9.8.2013. godine, do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva" mijenjaju se rije~ima "do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva, a najdu`e do 9.8.2013. godine"; 58. JU Mje{ovita srednja hemijska {kola Tuzla, iza pozicije 112.21. dodaje se nova pozicija 112.22. koja glasi: "stru~no-teorijska nastava hemijsko-tehnolo{ke grupe predmeta, 1 izvr{ilac, puna norma, na odre|eno vrijeme do 9.8.2013. godine"; 59. JU Mje{ovita srednja ma{inska {kola Tuzla, u poziciji broj 113.1. rije~i "neodre|eno vrijeme" mijenjaju se rije~ima "na odre|eno vrijeme do 9.8.2013. godine"; 60. JU Mje{ovita srednja ma{inska {kola Tuzla, u poziciji 113.12. iza rije~i "i knji`evnosti" dodaje se rije~ "-pripravnik"; 61. JU Mje{ovita srednja rudarska {kola Tuzla, u poziciji 115.11. iza rije~i "stru~no-teorijska" dodaju se rije~i "i prakti~na", a rije~i "1 izvr{ilac" mijenjaju se rije~ima "2 izvr{ioca"; 62. JU Mje{ovita srednja rudarska {kola Tuzla, u poziciji 115.12. iza rije~i "stru~no-teorijska" dodaju se rije~i "i prakti~na", a broj "5" mijenja se brojem "4"; 63. JU Mje{ovita srednja rudarska {kola Tuzla, u poziciji 115.13. iza rije~i "stru~no-teorijska" dodaju se rije~i "i prakti~na"; 64. JU Mje{ovita srednja rudarska {kola Tuzla, u poziciji 115.14. iza rije~i "stru~no-teorijska" dodaju se rije~i "i prakti~na", rije~i "eksploatacioni, op{ti i" bri{u se, a rije~i "na odre|eno vrijeme do 9.8.2013. godine" mijenjaju se rije~ima "na neodre|eno"; 65. JU Mje{ovita srednja rudarska {kola Tuzla, u poziciji 115.15. iza rije~i "stru~no-teorijska" dodaju se rije~i "i prakti~na"; 66. JU Mje{ovita srednja rudarska {kola Tuzla, u poziciji 115.16. rije~i "2 izvr{ioca" mijenjaju se rije~ima "1 izvr{ilac"; 67. JU Mje{ovita srednja rudarska {kola Tuzla, iza pozicije 115.17. dodaje se nova pozicija 115.18. koja glasi: "stru~no-teorijska i prakti~na nastava geolo{ke grupe predmeta, 1 izvr{ilac, puna norma na neodre|eno vrijeme". U tekstu konkursa iza stava koji glasi: "Kandidat je po kona~nosti odluke o prijemu zaposlenika du`an dostaviti ljekarsko uvjerenje ovla{tene zdravstvene ustanove (ne starije od 6 mjeseci)." dodaje se novi stav koji glasi: "Kandidat za poziciju nastavnika/profesora vjeronauke du`an je dostaviti i saglasnost/certifikat nadle`ne vjerske institucije najkasnije 30 dana od dana kona~nosti odluke o prijemu." Ova ispravka konkursa ostaje otvorena 8 dana od dana objavljivanja za pozicije pod rednim brojem: 1., 3., 10., 19., 33., 34., 42., 52., 58. i 67. Termin odr`avanja intervjua za pozicije pod rednim brojem: 1., 3., 10., 19., 33., 34., 42., 52. i 67, koji ispunjavaju uslove ispravke konkursa, {kole }e obaviti 27. i 28. 8. 2012. godine od 8 do 15 sati. U pretposljednjem stavu konkursa dodaje se tekst koji glasi: "Kandidat koji ne pristupi intervjuu gubi pravo daljeg u~e{}a u konkursnoj proceduri."

POTRA@NJA
POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225-431, 033/209-955.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel. 061/360084.k

PONUDA
^ENGI] VILA I izdajem stan jednosoban, namje{ten sa centralnim grijanjem, lift. Tel. 063/567-219, 4568 033/526-022.

KRANJ^EVI]EVA 43, izdajem poslovni prostor 27 m2. Tel. 033/455-374.k IZNAJMLJUJEM djevojci krevet upotreba kuhinje i kupatila. protuusluga, ispomo} u doma~instvu. Tel. 065/449120.sms IZDAJEM studentima(1-3) dvosoban namje{ten stan, na ^.Vili, 400 KM + re`ije. Mob: 061/341-340, 061/759-233.sms IZDAVANJE jednosoban lijepo namje{ten stan, sa centr. grijanjem u blizini Socijalnog. Tel. 061/156-761.sms IZDAJEM trosoban namje{ten stan na Grbavici, centralno grijanje blizu trolejbusa i tramvaja za tri studenkinje, Tel. 065/959-978.sms IZDAJEM poslovni prostor u Brezi 229 m2, RK Borac, potpuno renoviran, za trgovinske namjene, cijena 2.000 KM. Tel. 033/265- 715.sms IZDAJEM povoljno namje{tenju gasjonjeru - Stup! Novogradnja, grijanje, klima, balkon, lift (6 sprat). Tel. 062/284615.sms IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, na Socijalnom. Mob. 062/170-056.sms IZDAJEM gara`u na Grbavici kod ambulante. Tel. 061/158-527.k IZDAJEM dvosoban stan u strogom centru -Katedrala. Tel. 061/158-507.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, dvijema djevojkama, u centru (Mejta{), povoljno. Tel. 061/304-338.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan kod picerije Galija. Tel. 033/203-497.k IZDAJEM trosoban namje{ten stan, studentima, Franca Lehara 1, (do Holiday Inna). Tel. 00387/33/666-703.k GRBAVICA, dvosoban namje{ten stan izdajem. Mob. 061/150-080, 061/190008.k SOBA studenticama, I god. studia, kod Holiday Inna, prekoputa kampusa. Tel. 00387/62-279-428, 00387/33-214-595.k IZDAJEM luksuzno opremljen trosoban stan Breka ulica Jovana Bijeli}a. Tel: 061/160-609.k IZDAJEM namje{tenu sobu studentima. Tel. 921-024, 062/374-130.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan u Starom dijelu grada, grijanje, poseban ulaz, parking prostor. Tel. 033/217-318, 061/201-694.k IZDAJEM dvosoban stan, poseban ulaz. Tel. 654-200.k POSLOVNI prostor zgrada Lorisa, 70 m2, I sprat, 700 KM, pos. prostor u Hrasnom, D`amijska, 250 m2, V sprat, sve novo luksuzno. Tel. 066/999-944.k IZDAJEM jednosaban manji stan namje{ten u centru. Mob. 061/903-999.k IZDAJEM dvokrevetnu garsonjeru, dvosban stan 2-4 osobe na dnevnoj osnovi. Tel. 062/417-497.k RAFTING na Neretvi ve} od 45 KM po osobi zvati na 061/109-471 i 061/922-923.k

34.

35.

OSLOBO\ENJE srijeda, 15. august/kolovoz 2012.
NAMJE[TAJ
SPAVA]A soba-trokrilni visoki ormar, bra~ni krevet sa ostavom i ormari}, izuzetno jeftino. Mob. 062/381-050. 4568

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Krajem jula smrt je zadesila na{eg vrijednog i uva`enog ~lana

51

“Svi smo Allahovi i Njemu se vra}amo” Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a

BESIMA (MUSTAFE) SPAHI], ro|. KULA^I]
preselila na ahiret u utorak, 14. augusta 2012, u 73. godini. D`enaza }e se klanjati u srijedu, 15. augusta 2012. godine, nakon ikindija- namaza u d`ematu Puhovac (Zenica). O`alo{}eni: porodice Spahi}, Kula~i}, Pa{ali}, Silad`ik, Had`ihasanovi}, Aranut, Jesenkovi}, [ahdanovi}, Hasi}, Mahmi}, te ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. Ispratna dova }e se prou~iti u ku}i `alosti.

dr. FEIZALA ICKA (MEHMEDALIJE) KULENOVI]A
neuropsihijatar

VOZILA
PRODAJEM Opel Astru, 1.8b, 2007. g, pre{la samo 28.000 km, extra stanje, gara`irana, prvi vlasnik, metalik, mp3, aut. klima, itd, registrovana do 2/13, cijena 13.750 KM. Mob: 061/170-306.sms MERCEDES 311 CDI, 2003. god. 85 kw 2, 2 cm3, 300.000 km, extra stanje, 16.000 KM. Mob. 061/169-704.sms PASAT lim TDI 96 kw, 2002. god. automatik triptonik, klima tempomat pre{ao 178.000, uredno, servisiran. Mob: 061/144-730.sms

Tokom ~etrdeset godina svoga vrijednog rada u~inio je mnogo na za{titi i unapre|enju zdravlja svojih pacijenata gdje god je radio. Od banje Cardial u Tesli}u, u Zavodu za za{titu zdravlja radnika Unisa, te u Centru za mentalno zdravlje Doma zdravlja Sarajevo, svuda je bio voljen i po{tovan ljekar i kolega, a nadasve veoma human ~ovjek. Ispra}amo ga sa du`nim po{tovanjem i zahvalno{}u za njegov po`rtvovan rad! Neka mu je navijek slava i hvala! Ljekarska-Lije~ni~ka komora Kantona Sarajevo
001 U MAKARSKOJ, soba ili apartman, blizu pla`e i {etnjice. Tel. 0038521611523, 00385915406089.k IZDAJEM luksuzni apartman 50 m2 sa klimom blizu mora, @ivogo{}e - Blato. Tel. 00385995206724.k

KUPOVINA
AGENCIJA kupujem staru deviznu {tednju-obveznice-ratnu od{tetu, isplate vr{imo uz predhodni dogovor, na na~in kako vama odgovara, diskretno i profesionalno. Tel: 063/351-572.sms KUPUJEM staru deviznu {tednju, obveznice, dionice od{teta, najvi{e pla}am, dolazim na adresu, isplata odmah u FBIH i RS. Tel. 061/517-897.sms ALU `aluzine 20 KM/m2 trakaste zavjese 20 KM/m2.Alu i PVC roletne, tende, planene roletne, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995, 061/131-447. 001

1283

APARTMANI
U NEUMU udobni apartmani TIK UZ MORE, www: villa-bianca- neum.com, e-mail: villa-bianca@hotmail.com, info@villa-biancaneum.com. Tel. + + 387(0)36 884 125

POSLJEDNJI POZDRAV

majci, baki i punici

ZAPOSLENJE
POTREBNA radnica za ~i{}enje i kuhanja u doma}instvu, Sarajevo, Adija Mulabegovi}a. Mob. 065/560-446.sms RESTORANU u Novom gradu potrebna radnica za kuhanje doma}ih, bosanskih jela. Radno iskustvo nije potrebno! Mob.061/202-805.sms

MIKADO -Akcija! Platnene roletne 25 KM/m, al. `aluzina, trakaste zavjese, vanjske PVC i alum. roletne gara`na rolo i harmonika vrata. Tel. 061/551-515 i 033/789999. 1102 AUTO KOMBI prevoz stvari namje{taja, kabastog odpada i sl. radna snaga obezbe|ena! Popust za penzionere 20%! Mob. 061/935-697.sms VJE[TAK ekonomske struke daje usluge vje{ta{enja. Mob. 062/821-424.sms “VITALIS”, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948. 001 SANITETSKI prevoz nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882.k

NEUM izdajem apartmane uz more svi sa terasama i pogledom na more. Tel: 036/886-364.k NEUM, povoljno izdajem apartmane smje{tene uz more. Mob. 061/141-752, 061/183-981, 036/884-169.k NEUM izdajemo sobe i apartmane uz more povoljno. 063/322-271 i 036/884711.k NEUM apartmani konforni, klimatizirani blizu mora, parking. Tel. 036/884493, 061/141-752, 061/183-981.k NEUM apartmani sobe, pet metara od mora, parking. Tel. 036/880-582, 061/488043.k DUBROVNIK - Lapad izdajem apartmane za 2, 4, 6 osoba, vlastiti parking, povoljno. Tel. 00385 98 244031.k PODGORA, izdajem apartman za 2 osobe i veliki za (5 + 2) osobe. Tel. 00385992349220.k MAKARSKA Rivijera-Mali drvenik, izdajem apartmane i sobe sa upotrebom kuhinje, parking obezbije|en. Tel. 0038521628306 i 00385919542000.k

ZORKI K[A^AK

U OREBI]U izdajemo lijepu ku}u, povoljno, s terasama i blizu pla`e. Tel: 00385996897078.sms OREBI] apartmani za 4 osobe, dnevni, spava}a, kuhinja, kupatilo, terasa, TV, parking u hladu, povoljno. Tel. 033/2203204 068 ili 061/147-359. U OREBI]U izdajem apartmane i sobe, savremeno opremljeni (kuhinje, kupatila, parking i dr. pogodnosti), blizu glavne pla`e. Iskoristite sve prednosti Orebi}a i na{e ku}e. Odmorite se ugodno. Mob. 061/252-782 i u Orebi}u 4371 0038520713884.k IZNAJMLJUJEMO sobe i apartmane u Neumu (kod hotela Zenit) i Dubrovniku (na Babinom kuku) povoljno, klima, TV, parking. Mob. 063/894-751 i 036/885165. 001A IZDAJEM apartman u Neumu, 82 m2, 10m od mora. Mob. 063/219-027, Kemo. 001A

Uvijek }emo te se s ponosom i rado sje}ati i trajno spominjati. Branko i njegovi
4618

USLUGE
MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604. 4472

NEUM iznajmljujem apartmane uz samo more. Tel. 063/327-098.k U PODACAMA izdajem trosoban stan ({estokrevetni apartmani), kuhinja, terasa, parkin za dva auta. Mob. 061/375-059. MAKARSKA, centar, iznajmljujem apartmane. Tel. 00385917984396.k DUBOKA, apartmani uz more. Tel. 0038520691493.k

APARTMANI Klek-Komarna izdajem povoljno apartmane za 3-6 osoba. Tel. 062/439-329, 066/430-574.k MAKARSKA rivijera-Krvavice, apartman za 4 + 1 osoba, klima, parking. Tel. 00385989171310.k MAKARSKA rivijera-Podaca, apartman 2 + 1 le`aj, 500m do pla`e, parking, cijena povoljna. Tel. 0038521699170.k

“DOM VITALIS”, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948.k PROFESOR engleskog daje instrukcije. ^as 10 KM. Mob. 061/654-941.k

52

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

srijeda, 15. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Petnaestog avgusta navr{ava se prva tu`na godina od kada te nema, dragi ]e}a

GORAN ^ENGI] ]E]A NENAD BIJEDI]
Ubijen augusta 1992. godine od Karad`i}evih prokletnika Tuga i bol nikada ne}e prestati. Zauvijek te vole tvoje, Pamtimo te po {irokom osmijehu i radoznalom pogledu kojim si gledao svijet. Bio si dobar ~ovjek i radi ~ovje~nosti izgubio si `ivot. Ne opra{tamo! Majka Nata{a i brat Ro}ko
88103 4616

k}erka Anja i supruga Mirna

POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj prijateljici

Tu`nim i `alosnim srcem javljamo svim prijateljima i poznanicima da je na{a draga i nikad pre`aljena

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MILENI MARKANOVI] PER^INLI]
Bila si prava lavica, lafica i iskrena prijateljica. Od Vele i Milene
1285

DESANKA DESA SIMI]
1931 - 2012.

KADRIJA (HALIDA) RED@I], ro|. D@EBHANI]
nakon kratke i te{ke bolest preselila na ahiret u utorak,14. augusta 2012, u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 15. augusta 2012. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: k}erka Almedina, zetovi Jasmin, Fakan i Halid, unu~ad Haris i Ensar, bra}a Vahid i Fuad, sestre Mirzeta, Subhija, Lida i Kika, snahe Suada i Fildesa, djever Enver, jetrve Hasiba i Azra, prijatelji Sabrija i Jasminka, sestri}i i sestri~ne, brati}i i brati~ne, te porodice Red`i}, D`ebhani}, Hasanagi}, Fisovi}, Uzuni}, Ajanovi}, Avdi}, Brki}, Weber, Koch, Ja`i}, Softi}, Voljevica, ]olumarevi}, Nuhanovi}, Smaji}, D`abi}, Had`ismajlovi}, Kljenak, Selimovi}, Adilovi}, Mu{anovi}, Ba`dar, Popov~evi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 14 sati, Trg ZAVNOBiH-a 34/XII. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

nakon kratke i te{ke bolesti preminula 14. augusta 2012. godine u 1 sat u 81. godini. Ispra}aj }e se obaviti u srijedu, 15. augusta 2012. godine, u 14.30 sati ispred Komemorativnog centra u Tuzli, a sahrana }e se obaviti na groblju Trnovac. O`alo{}eni: sin Ivica, k}erka Vesna, snaha \ur|ica, zetovi Anto i Josip, snaha Bo`ana, unu~ad Ivana, Mladen i Irena, te porodice Simi}, Maglovski, @i`ak, Bo{njak, Bogdanovi}, Stevi}, Muli}, Zlamalik, Mori}, Laci} i ostala rodbina i prijatelji

POSLJEDNJI POZDRAV

mojoj dragoj jetrvi

MILENI MARKANOVI] PER^INLI]

000

POMEN

[estog augusta 2012. navr{ilo se {est mjeseci od smrti na{eg dragog mu`a i oca

od Feride
1285

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

POSLJEDNJI POZDRAV

dr. VOJISLAVA PETKOVI]A

MILKA ZAGRLJA^A

HAMDIJI SALKANOVI]U

Tog dana posjetili smo njegov grob i polo`ili cvije}e. Ovom prilikom `elimo da zahvalimo cijeloj njegovoj generaciji Medicinskog fakulteta u Sarajevu, D`udo klubu Bosna i svim ostalim njegovim radnim kolegama, rodbini i prijateljima grada Sarajeva koji su nam pru`ili tople rije~i utjehe i izrazili iskreno sau~e{}e. Vojislav je iza sebe ostavio mnogo lijepih uspomena koje }emo rado nositi u srcima i sje}anjima. Sa zahvalno{}u i po{tovanjem, supruga Dara i k}erke Nevena i Sanja
4615

preminula 13. augusta 2012. u 78. godini. Sahrana }e se obaviti 15. augusta 2012. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: k}erka Sne`ana, sin Emir, zet D`elil, unu~ad D`enan i D`enana sa porodicom, brat Milorad, sestra Katarina, porodice Zagrlja~a, Papi}, Omerovi}, Risti}, Mitri}, Kukavica, Halimanovi}, Pranji}, Petkovi}, Sokolovi}, ^e~ura i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
000

na{em neumornom aktivisti, odanom drugu i prijatelju i predsjedniku Mjesne organizacije penzionera ^engi} -Vile 2 UDRU@ENJE PENZIONERA NOVO SARAJEVO
AX

OSLOBO\ENJE srijeda, 15. august/kolovoz 2012.

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

53

TU@NO SJE]ANJE Petnaestog augusta navr{ava se tu`na godina od kada nas je zauvijek napustio na{ dragi sin

NENAD BIJEDI] ]E]A
15. 8. 2011 - 15. 8. 2012.

Dragi sine, ne postoji zaborav, samo tuga, praznina i sje}anje na tvoju nesebi~nu po`rtvovanost, dobrotu i ljubav koju si nam pru`ao. Kako vrijeme prolazi, sve je te`e, bol i praznina su ve}i, sve vi{e nam nedostaje{. Ti si svojom dobrotom, plemenito{}u i ljubavlju bio na{a vodilja u `ivotu. Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima i mislima. Tvoji najmiliji: mama Na|a i otac Fuad
88104-R

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je

Petog avgusta 2012. godine navr{ilo se {est mjeseci otkako je preselila na ahiret na{a majka, svekrva, nana

EMIN (AHMEDA) TERZI]
preselio na ahiret 9. augusta 2012. u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 16. augusta 2012. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo O`alo{}eni: svastika Jasmina i Bahrija, bad`e Suad i Hasan, teti}i Rijad, Arijana, Mirza, Lejla, Mirela, Almir, Dino, Sami i Haris, te porodice Zuki}, D`ini}, Fejzi}, Land`o i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

VJERA PE^ANAC

preminula u Vrnja~koj Banji 5. avgusta 2012. u 80. godini. Sahrana je obavljena u Vrnja~koj Banji u krugu porodice i prijatelja. O`alo{}eni: sin Dragan, snaha Vesna, unuke Aleksandra i Jovana, sestre Nada, Mila i Vesna i ostala rodbina
AX

ABIDA (SALKE) MEHOLJI], ro|. BRAJLOVI]
Nikada ne}emo zaboraviti tvoju ljubav, dobrotu, veselost i pa`nju koje si nam nesebi~no darivala. Tevhid }e se prou~iti u srijedu, 15. augusta 2012. godine, u 15 sati u Kuvajtskoj d`amiji na ^engi}-Vili. Porodica Meholji}
1275

Sa dubokim bolom obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga sestra

SJE]ANJE

SENIJA DIVJAKINJA, ro|. RED@EPOVI]
15. 2. 2012 - 15. 8. 2012.

MILENA PER^INLI], ro|. MARKANOVI]

OSLOBO\ENJE
preminula 14. avgusta 2012. u 78. godini. Sahrana }e se obaviti 16. avgusta 2012. godine u 14.15 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: brat Miroslav Markanovi} sa porodicom, sestra Mirjana Markanovi} sa porodicom, porodice Per~inli}, Markanovi}, Brankovi}, Simendi}, Naran~i}, prijatelji i kom{ije

Draga Senka, poslije tvog odlaska sa ovozemaljskih prostora, sve je isto, ali vi{e ni{ta nije isto kao {to je nekada bilo. Vole te i ljube na{i unuci Maja i Zlaja. Tvoj Mic
71120

AGENCIJA ZA EKONOMSKU PROPAGANDU I MARKETING
D`emala Bijedi}a 185 Tel/fax: 472-899 i 472-901

4613

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
...za ovaj trenutak - pripremite se - (hadis)

srijeda, 15. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Sa neizrecivim bolom i tugom obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je 14. augusta 2012. godine prestalo da kuca plemenito srce moje voljene majke

had`i MUJO (MEHE) FATI]
preselio na ahiret, 14. augusta 2012, u 81. godini. D`enaza }e se klanjati ispred Centralne d`amije u S. Koloniji 15. augusta 2012. godine u 13.30 sati (poslije podne-namaza) i u 17 sati (poslije ikindija-namaza) u selu Umoljani - Trnovo, gdje }e se i obaviti ukop. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O`alo{}eni: sinovi Hamed, Smajo i Re{ad, k}erka Mejra, bra}a Vejsil i Meho, sestra Nura, snahe Dervi{a, Fatima, Dervi{a, Edina i Vasvija, zetovi Esad i Almir, unu~ad Aldina, Adis, Armin, Sedin, Anel, Alen, Selma, Azra, Lamija, amid`i}i Hamid i Duran, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, te porodice Fati}, Bandi}, Elezovi}, Vatri}, Kadi}, Berilo, Kadri}, ^omor, Kere{, Fo~o, Pamuk, Bla`evi}, Terzi} i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Jasin }e se prou~iti istog dana poslije d`enaza-namaza u mesd`idu Umoljani. Prevoz obezbije|en ispred Centralne d`amije u S. Koloniji terminal Ilid`a - Had`i}i sa polaskom u 13.30 sati.
000

HAJRIJE (MUHAMEDA) BEHMEN
25. 1. 1946 - 14. 8. 2012.

D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 16. augusta 2012. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni sin Vedim Hakirevi}. Tevhid }e se prou~iti istog dana (16. 8. 2012) u 14 sati u Bakijskoj d`amiji.
002

SJE]ANJE

na dragog prijatelja

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi otac

TU@NO SJE]ANJE

na na{u voljenu

RU@ICU SEKU MEDAN
15. 8. 2008 - 15. 8. 2012.

VLATKO (ILIJE) NOGOLICA MIRU FIKAISA
Sonja i Tiho
AX

preminuo u Sarajevu 12. augusta 2012. u 72. godini. Sahrana }e se obaviti 15. augusta 2012. godine u 14 sati na gradskom groblju Sveti Josip. O`alo{}eni: sin Darko, k}erka Nata{a, brat Nedeljko, sestra Verica, te obitelji Nogolica, Milovanovi}, ^uljak, Bunti}, [utalo, Korda i Stankovi}
000

Jovo, Vanja, Jan i Dragana
4609

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

majci na{eg poslovnog partnera generalnog direktora RTVFBiH

SABRIJA ^ORHOD@I]
iz Br~kog 15. 8. 1930 - 6. 8. 2011.

RAMIZA [ABI]

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

S ljubavlju i po{tovanjem, porodice: ^orhod`i}, Spahi}, Terzi} i Trumi}
4606

S tugom i po{tovanjem, kolektiv Nezavisne novinske agencije ONASA
001

HAMDIJA (IBRE) SALKANOVI]
preselio na ahiret u utorak, 14. augusta 2012, u 71. godini D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 16. augusta 2012. godine, u 15.30 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: sin Edin i k}erka Edina sa majkom D`emilom, unu~ad Amila i Tarik, zet Adnan, brat Ibrahim sa porodicom, sestre Fadlija, Behija i Hedija sa porodicama, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.30 sati u Carevoj d`amiji. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

IN MEMORIAM IN MEMORIAM

Navr{ila se godina otkako nas je napustila na{a sestra

Trinaestog augusta navr{ilo se devet godina od smrti na{eg dragog ujke

DRAGE ENTRAUTA
NEVENKA BIKAR, ro|. @ULJI]
Hvala ti za dobrotu i plemenitost. Sestre: Vlasta Jelena, Vi{nja i Jagoda
DP

i pola godine od smrti njegove supruge

TEREZE
Zauvijek }e nam ostati u dragom sje}anju. Porodice: Huterer, Nev`ala i Mari}
4608

000

OSLOBO\ENJE srijeda, 15. august/kolovoz 2012.
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE

55

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

na

RAMIZ (HA[IMA) FAZLI]

RA[ID (HALILA) IBRAHIMOVI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 13. augusta 2012, u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 15. augusta 2012. godine, u 17 sati na mezarju Oglavak - Kijevo. O`alo{}eni: sinovi Bajro i Esad, k}erke Fadila, Adila i Rabija, unu~ad Sabina, Ismir, Halil, Hikmet, Ra{id, Re{ad, Haris, Zemira, Edina, Azedina, Merdina, Bulka i Amina, sestra Zlata, praunu~ad, brati}i, sestri}i, daid`i}i, daid`i~ne, teti}i, te porodice Ibrahimovi}, Lingo, Ali}, Ajkuni}, [ahovi}, Ba`dali}, Bunar, Kolar, Malki}, Kadi}, Smajlovi}, Hod`i}, Bajraktarevi}, Vatri}, Kari}, Hand`i}, ]osi}, Somo, Lehi}, Pamuk, Terzo, Podgorica, Ploski}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u porodi~noj ku}i rahmetlije u 17 sati, Oglavak - Kijevo. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

preselio na ahiret u ponedjeljak, 13. augusta 2012, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 15. augusta 2012. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Adila, sin Enver, k}erke Envera i Aida, unu~ad Salminka, Amina, Lamija, Rijad i Almir, snaha Fatima, bra}a Ramo i Halil, sestra [ida, zetovi Muharem, Nail i Haso, snahe D`ehva i Asima, brati}i Ekrem sa porodicom, Damir sa porodicom i Emir, sestri}i Mirsad sa porodicom, Idriz sa porodicom i Rasim sa porodicom, sestri~ne Mirsada, Slada, Zuhra i [ehida sa porodicama, brati~ne Samija, Razija, Zlata i Jasna, te porodice Fazli}, D`omba, Kantar, Gr~o, Be}kovi}, Had`ime{i}, Veiz, Kova~, Kulosman, ]oso, Divjan, Kafed`i}, Pa{ali}, Hrni}, Grbo, Kobiljar, Smajkan, Lampa, ^anku{i}, [ljivo, ]uhara, Zimi}, Dem{ulov, Had`i}, Kari}, Cocali}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u stanu rahmetlije, Trg me|unarodnog prijateljstva br. 9/I.
000

GORAN POLJAK
15. 8. 1971 - 15. 8. 2012.

STELU MI[ANOVI]
15. VIII 2008 - 15. VIII 2012.

Nekad najljep{i ljetni mjesec tvojim ro|enjem, a sada {ta re}i... Tvoji Keli}i i Avdagi}i
4566

U na{im srcima `ivjet }e{ zauvijek. Porodica [tok i Mira
4603

Danas se navr{ava godina otkako nije sa nama na{ dragi

TU@NO SJE]ANJE

GOI]

Petnaestog augusta 2012. navr{ava se 20 godina otkako je kao `rtva agresije preselio na ahiret na{ dragi brat, {urjak i daid`a

MENSUR DERVI[KADI]
dr. BESIM (DE[E) KUR]EHAJI]
1935 - 1992.

Pro`ivio si svoj `ivot rade}i nesebi~no i ~asno i nama ostavio da se ponosimo tobom.

[TEFICA
2004 - 2012.

IVAN
2001 - 2012.

Beskrajno ti hvala za ljubav i sve {to si nam u `ivotu pru`io. Pusto je i tu`no bez tebe, na{ voljeni.

Dragi Besime, Tvoja dobrota ne dozvoljava da Te zaboravimo. Bio si sa nama i osta}e{ u na{im uspomenama i sje}anjima. Molimo dragog Allaha d`.{. da Ti podari sve ljepote d`enneta. Tvoji: sestra Nafa, zet Hamdija, te sestri}i Esmer i Muris sa porodicom
1280

S tugom, ljubavlju i po{tovanjem, sin Tomica, snaha Boba, unuk Boro i unuka Ivana sa obitelji
AX

Tvoji: Dana, Sanja, Snje`ana, Neven, Ognjen, Mak i ostala rodbina
4595

Suprugu moje drage prijateljice Aji{e
SJE]ANJE

Petnaestog avgusta 2012. navr{ava se godina otkako nas je napustila

Petnaestog avgusta 2012. navr{ava se pet godina otkako nije sa nama na{a

SUBHIJA BUBA KURTALI], ro|. LA^EVI]
S ljubavlju, njeni najmiliji
71123

OMERU MULAOMEROVI]U
7. august 2012 - 15. august 2012.

LJERKA MESAROVI]
S ljubavlju i po{tovanjem, Nina, Munja, Maja i Mia
020

Dragi Omere, uvijek }u Te se sje}ati kao dobrog ~ovjeka i odanog prijatelja. Zbogom i hvala Ti na svemu. Na|a Maglajli}
4604

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE

srijeda, 15. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

na na{e drage roditelje

SULEJMAN BALI]
15. 8. 1976 - 15. 8. 2012.

U na{im srcima ostaje uspomena na va{u ljubav i dobrotu kojom ste se krasili. Neka vam dragi Allah podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Petnaestog augusta 2012. godine posjetit }emo mezare dragih nam roditelja i prou~it }emo Fatihu na groblju Kraj u Livnu. K}erke, zetovi, unu~ad i praunu~ad

13. 10. 1996 - 13. 10. 2012.
4510

HAJRA BALI]

TU@NO SJE]ANJE

Petnaestog avgusta 2012. navr{ava se 10 godina od smrti moje drage mame

IN MEMORIAM

IBRAHIM IBE POLIMAC

15. 8. 2005 - 15. 8. 2012.

ABDULAH (ALIJE) POLIMAC
1984 - 2012.

LUTVIJA (ALIJE) POLIMAC
2010 - 2012.

dr. BEDRIJA PAVLOVI]
Neka ti je rahmet du{i, moja draga mama. Tvoj sin dr. Vanja
4590 030

BE]IR KOMAD
1912 - 1972.

AJNA KOMAD, ro|. [UKO
1920 - 2000.

iz Po~itelja

Porodica
4197

Ahmed i Nevreza

IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

Petnaestog augusta 2012. navr{ava se 9 tu`nih godina od smrti na{e drage

STELA BRANI] - MI[ANOVI]
15. 8. 2008 - 15. 8. 2012.

STELA BRANI] - MI[ANOVI]
Vrijeme je mora i Brista u 11 sati na Ba{}i, a tebe nema. ^uvamo te nje`no u uspomenama. Tvoji: Dragan i @eljko Mi{anovi}, te Filip, @eljka i Katarina Jerkovi}
4596 15. 8. 2008 - 15. 8. 2012.

Draga Stela, u sje}anju te ~uvamo od zaborava, a nedostaje{ nam mnogo. Tvoje kom{inice Jadranka K. i Mujesira \.
4599

MEVZETA BAJROVI], ro|. SELMANOVI]
Tvoja djeca: Ervina i Ermin, zet Skender, snaha Amna, unu~ad i djever Remzija
4591

SJE]ANJE SJE]ANJE

SJE]ANJE

Navr{ila se godina otkako nije sa nama na{a

na mog tatu Janka

15. 8. 2011 - 15. 8. 2012.

AMILA BEHMEN

ANDRIJA (MARKA) JANKULOV
15. 8. 2007 - 15. 8. 2012.

BAHRIJA KADI]
15. 8. 2009 - 15. 8. 2012.

Irena i Sonja
1274

Sa puno ljubavi i po{tovanja, porodica
4593

Porodice Kadi} i Kapetanovi}
AX

OSLOBO\ENJE srijeda, 15. august/kolovoz 2012.
TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE na na{eg dragog kolegu

57

IBRAHIM IBE POLIMAC
15. 8. 2005 - 15. 8. 2012.

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo te u srcima i mislima. Tvoji: Sonja, Sabina, Mak i Merso

4589

U srijedu, 15. avgusta 2012, navr{ava se tu`na godina od kada nas je zauvijek napustio na{ dragi suprug i otac

IBRAHIM POLIMAC
15. 8. 2005 - 15. 8. 2012.

MIROSLAV FIKAIS

Dani prolaze, ali ne odnose na{u tugu i bol. Bez tebe vi{e ni{ta nije isto. Ostala je beskrajna ljubav u srcu, praznina u du{i i sje}anje. Tvoji Tatjana i Davor Tog dana u 11 sati polo`it }emo cvije}e na njegov grob.
71101

S ljubavlju i po{tovanjem, Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
001

SJE]ANJE na voljene SJE]ANJE

SAFET RESI]
1932 - 1999.

[EMSA RESI]
1932 - 1996.

AIDA RESI]
1961 - 1988.

SIDIKA NUHBEGOVI], ro|. TRHULJ
15. 8. 2008 - 15. 8. 2012.

[EFIK FIKO NUHBEGOVI]
3. 9. 2009 - 15. 8. 2012.

^uvamo Vas u lijepom sje}anju. Porodica
4553

S ljubavlju i po{tovanjem, Va{i: Suvada, Zijad i Juso
4293

SJE]ANJE na na{e drage

TU@NO SJE]ANJE

prof. dr. MUHIDIN (EDHEMA) HAD@IMURATOVI]
15. 8. 1999 - 15. 8. 2012.

ROZA TOPI]
1996 - 2012.

PREDRAG TOPI]
2007 - 2012.

SPOMENKA TOPI]
2011 - 2012.

S ljubavlju i po{tovanjem, sinovi Adnan i Admir sa porodicom

Obitelj Topi}
AX

4357

58

PREDAH

srijeda, 15. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Neko insistira na promjeni u zajedni~kom dogovoru i koristi malo lukavstvo. Nema razloga da se sukobljavate u situacijama kada ne postoje uslovi za ravnopravnost. Budite realni u procjeni svojih mogu}nosti. Neko vam nudi razumijevanje i beskrajnu pa`nju. Ali, vi birate pogre{nu osobu i tra`ite neko dodatno uzbu|enje. Sa~uvajte li~no dostojanstvo i samopouzdanje. Na direktan na~in izra`avate svoje nezadovoljstvo pred jednom starijom osobom, ljuti vas ne~ije pona{anje i nepravda koju do`ivljavate u dru{tvu saradnika. U finansijskom smislu, izbjegavajte nepotrebne ra~une. Va`no je da smirite svoje uzavrele strasti i da zatra`ite savjet od bliskih prijatelja. Nemojte nepotrebno iritirati partnera. Kontroli{ite impulsivnu stranu svoje prirode. Vi{ak ponosa mo`e da vam zasmeta ili da vas navede na pogre{an zaklju~ak. Nemojte sami sebe progla{avati za pobjednika u poslovnom dijalogu, sa~ekajte da se smire uzavrele strasti. Suo~avate se sa ironi~nom situacijom u ljubavnom `ivotu, ~inite pogre{an korak koji vas nepotrebno udaljava od voljene osobe i od zajedni~kih planova. Izbjegavajte situacije koje vas dodatno zamaraju. Ne treba previ{e pri~ati o staroj slavi kada vam se nudi dobra poslovna prilika. Poslovni uspjeh podrazumijeva novu i dobro osmi{ljenu akciju, prihvatite izazov u skladu sa svojim potrebama. Va{e emotivno raspolo`enje i zadovoljstvo se mijenja u zavisnosti od razli~itih susreta. Ponekad djelujete zbunjeno i neodlu~no. Obratite pa`nju na svoje zdravstvene mogu}nosti. Neko ne ispunjava va{a o~ekivanja u poslovnoj saradnji, ali vi se pretvarate kao da to ne primje}ujete. Ipak, ignorisanjem svojih poslovnih problema ne mo`ete da rije{ite osnovna ograni~enja u daljem profesionalnom izra`avanju. Izbjegavajte varijantu emotivnog samoka`njavanja ili izolacije. Nema razloga da se udaljavate od voljene osobe. Obratite pa`nju na zdraviji na~in ishrane. Stalo vam je da se razlikujete od drugih u pozitivnom smislu i na na~in koji ostavlja veliki utisak na va{u okolinu. Okupite ekipu saradnika koja obe}ava moralnu i materijalnu podr{ku, potrebno je da imate dobar plan. Uzbu|uju vas neke emotivne igre u susretu sa voljenom osobom, posebno kada se sve de{ava kao {to pri`eljkujete. Priu{tite sebi omiljenu relaksaciju, opustite se. Bez obzira na razli~ite neprijatnosti koje vas prate u susretu sa saradnicima, predstoji vam dobro rje{enje. Potrebno je da procijenite najbolji trenutak za poslovnu akciju, izbjegavajte ishitrene odluke. Poka`ite da posjedujete plemenite osobine, kao {to su velikodu{nost prema dragim osobama. Va`no je da oko sebe vidite sretna i zadovoljna lica. Prijat }e vam rekreacija ili boravak u prirodi. Nove poslovne doga|aje povezujete na pogre{an na~in, a ne~ije pona{anje tuma~ite u skladu sa svojim potrebama. Morate shvatiti da ne~iji znaci odobravanja i veliki komplimenti nemaju svoju upotrebnu vrijednost. U susretu sa bliskom osobom izbjegavajte osjetljivu temu ili pitanja koja predstavljaju uvod u novu raspravu. Nemojte sebe optere}ivati nekim te{kim mislima. Pomisao da se nalazite za veliki korak ispred drugih djeluje poticajno i uzbudljivo. Va{e poslovne namjere, `elje i motivi su jasni. Sve se svodi na upotrebu odre|enih formula, koje donose poslovni uspjeh i emotivno zadovoljstvo. Upotrijebite neke skrivene adute u namjeri da o~arate svog partnera. Sve je dozvoljeno ako prija zajedni~kim potrebama i ukusu. Nalazite se u sjajnoj psihofizi~koj formi. Shvatili ste su{tinu problema i poku{avate da organizujete svoju okolinu na uspje{nije poslovanje. Dobar poslovni potez donosi pozitivan odjek. Va`no je da precizno objasnite svoje ideje kako biste dobili podr{ku saradnika. Partner ne `eli da vam povjeri svoje tajne namjere, ali vi ne odustajete lako. Odbijanje vas dodatno podsti~e na akciju. Prijat }e vam dodatna aktivnost i anga`ovanje na razli~itim stranama. Motivisani ste za uspjeh, prihvatate takmi~arsku atmosferu koju name}u va{i saradnici. Prijat }e vam novi poslovni izazov. Va{a o~ekivanja ne mogu u potpunosti da se ostvare, ali to nije razlog da djelujete razo~arano. Izvucite dobru pouku. Izme|u vas i partnera postoje razli~ita interesovanja. Ne mo`ete lako da se dogovorite o zajedni~kim planovima. Nemojte sebe optere}ivati nekim ru`nim doga|ajima. U va{em interesu je da izbjegavate sumnjive ponude ili osobu koja vas dekoncentri{e u profesionalnom izra`avanju. Svako od saradnika treba da se bavi svojim problemima i da zavr{ava svoj dio poslovnih obaveza. Nedostatak emotivne inspiracije ne predstavlja veliki problem, ali obratite pa`nju na partnerove skrivene namjere. Va`no je da racionalno koristite svoju energiju i vrijeme.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Mirza ISLAMOVI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Jakub SALKI], Mirela SEKULI], Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018; Uprava 234-718, fax: 461-007;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: kitina, ulomak, putevi, amini, ti, igo, in, car, ruska salata, epruveta, oh, trola, o{tro, raketarka, v, ov, nan, osti, vis, rak, tan, ital, lav, ra, zeleniti se, olja, izazovi, rijeka, amor.

Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1602000000317116, UNICREDIT BANK DD, transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, SPARKASSE BANK DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1990490005630121, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}, {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb

nim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora, nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD).

Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta lista, obratite se VZ[ u BiH 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. e-mail: info@vzs.ba, godine Ukazom predsjednika Tita odlikotel: +387 33 272 270 vano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlat- tel/fax: +387 33 272 271

Danas prete`no sun~ano. Vjetar slab, promjenljivog pravca. Minimalna temperatura od 11 do 15, u Hercegovini do 20, maksimalna dnevna od 27 do 34°C. Sutra sun~ano, poslije podne u brdsko-planinskim predjelima lokalni razvoj obla~nosti. U petak i za dane vikenda sun~ano i toplo. U Sarajevu sun~ano. Puha}e slab, sjeverozapadni vjetar. Minimalna temperatura 13, maksimalna dnevna 29°C.

Danas }e biti obla~no sa ki{om, pljuskovima i grmljavinom na zapadu, sjeverozapadu i istoku Evrope i na sjeverozapadu Pirinejskog poluostrva. Obilnih padavina bi}e na Britanskim ostrvima i na sjeveru Portugala. Jak vjetar sa olujnim udarima i do 80 km/h puha}e u oblasti Atlantika. Najhladnije }e biti na sjeveru Britanskih ostrva sa temperaturom od 15 do 20, najtoplije na jugu Balkanskog poluostrva sa temperaturom do 37. Na Balkanu danas sun~ano i toplo. Poslije podne u brdsko-planinskim predjelima lokalni razvoj obla~nosti. Maksimalna temperatura od 26 do 32, na jugu poluostrva do 37°C.

60

KULTURNI VODI^
VITEZ TAME: POVRATAK
stripovski spektakl, re`ija: Christopher Nolan, uloge: Christian Bale, Tom Hardy, Anne Hathaway... po~etak u 14.10, 17.20, 20, 20.50 sati.

srijeda, 15. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

NEDODIRLJIVI
komedija, drama, re`ija: Olivier Nakache, Eric Toledano, uloge: Francosi Cluzet, Omar Sy... po~etak u 17, 19 i 21 sat.

BANJA LUKA

MERIDA HRABRA (3D)
akcija, avantura, animirani, re`ija: Mark Andrews, Brenda Chapman, Steve Purcell, glasovi: Kelly Macdonald, Billy Connolly, Emma Thompson... po~etak u 14 sati.

^UDESNI SPIDER-MAN

ART-KU]A SEVDAHA

KINA
KRITERION
DOKTRINA [OKA
dokumentarni, prema knjizi Naomi Klein, po~etak u 20.20 sati. akcioni, avanturisti~ki re`ija: Marc Webb, uloge: Andrew Gar field, Emma Stone, Rhys Evans... po~etak u 12.30, 15.10, 18 i 20.40 sati.

VITEZ TAME: POVRATAK
stripovski spektakl, re`ija: Christopher Nolan, uloge: Christian Bale, Tom Hardy, Anne Hathaway... po~etak u 20.30 sati.

LARIN IZBOR: IZGUBLJENI PRINC
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

KINA
MULTIPLEKS PALAS
NOBELOV TESTAMENT
triler, drama, re`ija: Peter Flinth, uloge: Malin Crépin, Richard Ulfsäter, Björn Kjellman, Leif Andrée, Kajsa Ernst, Erik Johansson, Felix Engström, Andreas Rothlin-Svensson, Antje Traue... po~etak u 20.15 sati.

KO@A U KOJOJ @IVIM
triler re`ija: Pedro Almodovar, uloge: Antonio Banderas, Elena Anaya po~etak u 18 sati.

CINEMA CITY
STEP UP 4 (3D)
romansa, plesni, re`ija: Skott Speer, uloge: Kathryn McCormik, Ryan Guzman... po~etak u 17 i 19.05 sati.

LEDENO DOBA 4: ZEMLJA SE TRESE
animirana avantura, re`ija: Steve Martino i Mike Thurmeier, uloge: Ray Romano, John Legiuzamo, Dennis Leary... po~etak u 12.40 i 14.50 sati.

BIHA]

TATIN SIN
komedija, re`ija: Sean Anders, uloge: Adam Sandler, Andy Samberg, Leighton Meester... po~etak u 14, 16.20, 18.40 i 21 sat.

GALERIJE
RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba radova mladog umjetnika Bojan Stoj~i}, koji je diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek Grafi~ki dizajn. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Raiffeisen banke, u ul. Zmaja od Bosne bb, za sve posjetioce otvorena je radnim danima u periodu od 8 do 16 sati.

avanturisti~ka drama, re`ija: Tomislav Rukavina, uloge: Doris Pin~i}, Ivan Herceg, Filip Juri~i}... po~etak u 15 sati.

MERIDA HRABRA 3D
akcija, avantura, animirani, re`ija: Mark Andrews, Brenda Chapman, Steve Purcell, glasovi: Kelly Macdonald, Billy Connolly, Emma Thompson... po~etak u 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20 i 22 sata.

SNJEGULJICA I LOVAC

KINA
UNA
MEN IN BLACK 3
akcija, komedija, uloge: Will Smith, Tommy Lee Jones, Josh Brolin, Emma Thompson... po~etak u 21 sat.

MERIDA HRABRA 3D

akcija, drama re`ija: Rupert Sanders, uloge: Kristen Stewart, Chris Hemsworth, Charlize Theron... po~etak u 14.30 i 17.30 sati.

POTPUNO SJE]ANJE
akcija, ZF, triler, re`ija: Len Wiseman, uloge: Colin Farrell, Bokeem Woodbine, Bryan Cranston... po~etak u 15.45, 18, 20.30 i 22.45 sati.

ATELJE ZEC
Izlo`ba slika i grafika iz ciklusa “Ku}a od kamena”. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

MADAGASCAR 3
avantura, animirani, re`ija: Eric Darnell, Tom McGrath, Conrad Vernon... po~etak u 119.30 sati.

LEDENO DOBA 4: POMJERANJE KONTINENATA
animirana komedija re`ija: Steve Mar tino, Mike Thurmeier uloge: Nikola \uri~ko, Voja Brajovi}, Goran Jevti}, Ma{a Daki}, Sr|an Mileti}, Isidora Mini} po~etak u 15.45 sati.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

LEDENO DOBA 4 - ZEMLJA SE TRESE
animirana avantura re`ija: Steve Mar tino i Mike Thurmeier, uloge: Ray Romano, John Legiuzamo, Dennis Leary... po~etak u 19 sati

MUZEJI
ZEMALJSKI
akcija, avantura, animirani, re`ija: Mark Andrews, Brenda Chapman, Steve Purcell, glasovi: Kelly Macdonald, Billy Connolly, Emma Thompson... po~etak u 11, 13.10 i 15.20 sati.

TUZLA

VRISAK IZ DRUGE SOBE

ZENICA

POTPUNO SJE]ANJE
Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati, a nedjeljom od 10 do 14 sati. triler, horor, re`ija:Pal Sletaune, uloge: Noomi Rapace,Kristoffer Joner,Vetle Qvenlind Werring, po~etak u 22.15 sati.

BO[NJA^KI
Izlo`ba Salima Obrali}a “Po~itelj i zimi i ljeti 1978-2011.”, kao i stalne postavke “U fokusu kolekcije”, Ismet Rizvi} i Mersad Berber, te ostale kolekcije Instituta, otvorene za posjete svakim danom osim nedjelje od 9-16 sati. Najava grupa na telefon: 033/279-800 i na mail: info@bosnjackiinstitut.ba.

STEP UP 4 (3D)

KINA
MULTIPLEX EKRAN
SJENE TAME
komedija, fantazija re`ija: Tim Burton, uloge: Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Eva Green... po~etak u 20.15 sati.

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati.

romansa, plesni, re`ija: Skott Speer, uloge: Kathryn McCormik,Ryan Guzman... po~etak u 17.45 sati.

VITEZ TAME: POVRATAK
stripovski spektakl, re`ija: Christopher Nolan, uloge: Christian Bale, Tom Hardy, Anne Hathaway... po~etak u 14.30, 17.45 i 21 sat.

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

CENTAR ZA KULTURU
Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova.

akcija, ZF, triler, re`ija: Len Wiseman, uloge: Colin Farrell, Bokeem Woodbine, Bryan Cranston... po~etak u 17.35, 21.10 sati.

STEP UP 4 (3D)
romansa, plesni, re`ija: Skott Speer, uloge: Kathryn McCormik,Ryan Guzman... po~etak u 16 i 18 sati.

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE srijeda, 15. august/kolovoz 2012.
SP OR T

TV PROGRAM

61

BiH - Latvija
18.20 BHT1
KO[ARKA: KVALIFIKACIJE ZA EUROBASKET 2013.

SP

OR T

Ameri~ki grafiti
American Graffiti, 1973.

22.50 HRT1

KOMEDIJA

Wales - BiH
20.35 BHT1
NOGOMET: PRIJATELJSKA UTAKMICA

Re`ija: George Lucas Uloge: Richard Dreyfuss, Ronny Howard, Paul Le Mat, Charlie Martin Smith, Candy Clark

Maturanti Curt i Steve `ele provesti jo{ jednu ludu no} prije odlaska na studij. Curt se premi{lja oko napu{tanja rodnog grada, a Steve je potpuno siguran u svoju odluku i djevojci Laurie objasni da je vrijeme da po~nu izlaziti s drugima. Svoj auto Steve ostavlja na ~uvanje nespretnom {treberu Terryju, koji odmah odlazi u lov na cure. Prva na koju nai|e je lijepa Debbie, koja de~ke bira prema autu koji voze. U potrazi za potencijalnom curom je i John, zgodni buntovnik, koji nabasa na bahatu trinaestogodi{nju Carol, koje se nemogu}e rije{iti...

Ju`ni Bruklin
15.40 BHT

SE

Hrabrost jedne princeze 2 FILM
RI
22.40 MRE@A

Lov na oca
23.10 OBN
Miss Conception, 2008.

FIL

M

JE

Il coraggio di una principessa 2, 2006.

DRAMA
Re`ija: Maurizio Zaccaro Uloge: Stefania Rocca, Franco Castellano, Johannes Brandrup, Hary Prinz

ROMANTI^NA KOMEDIJA
Re`ija: Eric Styles Uloge: Heather Graham, Mia Kirshner, Tom Ellis

1. Po re me }e ni re vol ve ra{ otvara vatru na policajca i slu~ajne prolaznike u blizini policijske stanice, nakon ~ega je ranjen i uhap{en. Me|utim, kada u pritvoru podlegne od zadobijenih rana, pokrenut }e se ozbiljna istraga...

Miris ki{e na Balkanu
17.25 BHT

Film prati `ivot historijske li~nosti Mafalde od Savoje, princeze, k}erke italijanskog kralja Vitoria Emanuela III, koja je suprotno pri~i o Pepeljugi nakon odrastanja u izobilju nastavila da dijeli sudbinu obi~nih ljudi u ratna vremena, ~ak i u logoru. Ovaj film prikazuje propadanje plemstva u vrijeme rata, a sudbina same princeze Mafalde produkt je gre{aka u politi~koj strategiji.

3. Estera prigovara Nini zbog veze sa [korom. Blanki na svom prozoru prona|e pismo i ru`u od Marka. Danijelovo mentalno stanje je sve gore, a Buka je u drugom stanju. Nina je o~ajna i prespavala je na podu svog salona, a ujutro joj sti`e poruka da je [koro ranjen i da le`i u sarajevskoj bolnici. Zavr{ava 1. svjetski rat. Nina i [koro se vjen~aju u dvori{tu doma Salomovih. Salomovi odlaze Papovima proslaviti ro|enje blizanaca Leona i Kokija. Marko je otvorio u Sarajevu trgova~ko preduze}e Neretva. Blanki ga posje}uje, ali naleti na njegovu ljubavnicu Eli...

Daleko je sunce
12.15 RTRS
Daleko je sunce, 1953.

FIL

M

Georgina Scott je u vezi sa Zakom. Nakon {to shvati kako Zak ne ispunjava o~ekivanja kakva ona pri`eljkuje, Georgina ga izbaci. Zak tada odlu~i snimati dokumentarni film te se nada kako }e se Georgina ohladiti te ga prihvatiti natrag. Georgina otkrije da je rana menopauza uobi~ajena u njenoj obitelji te se odlu~i obratiti specijalistu. Vijesti nakon pregleda nisu obe}avaju}e te sa najboljom prijateljicom Clem mora napraviti plan. Ona uvi|a da su njeni dani maj~instva odbrojeni te mora u {to kra}em roku potra`iti oca svog djeteta...

RATNA DRAMA
Re`ija: Rado{ Novakovi} Uloge: Branko Ple{a, Rade Markovi}, Dragomir Felba, Olga Brajevi}, Rahela Ferari, Rastislav Jovi}

Mary, Mother of Jesus
13.15 HRT1 DRAMA
Re`ija: Kevin Connor Uloge: Pernilla August, Christian Bale, David Threlfall, Geraldine Chaplin, Simone Bendix, Melinda Kinnaman Mary, Mother Of Jesus, 1999.

FIL

M

Pritisnut ja~im njema~kim snagama, {tab jednog partizanskog odreda odlu~uje da odred napusti planinu Jastrebac. Gvozden, seljak iz tog kraja, ina~e hrabri ratnik, protivi se odluci i spreman je da radije napusti odred. U interesu discipline, me|utim, Gvozden je osu|en i strijeljan na licu mjesta, iako ga cio odred `ali.

Ljubav bez granica
17.55 OBN

Voli{ li pse?
23.50 NOVA KOMEDIJA
Re`ija: Gary David Goldberg Uloge: Diane Lane, John Cusack, Elizabeth Perkins, Christopher Plummer, Dermot Mulroney Must Love Dogs, 2005.

FIL

M

Jo{ kao djevojka Mary se isticala krepo{}u, dobrotom i hrabro{}u. Kada joj se obrati glas Bo`ji i najavi ro|enje sina koji }e biti spasitelj svijeta, Mary je u nevjerici. Iako je djevica, Mary otkriva da je zaista trudna. Njezin zaru~nik Josip tu vijest do~ekuje s nepovjerenjem i napu{ta je. U to doba nevjen~ane majke dopu{teno je kamenovati do smrti...

75. Vidjev{i Azul da pla~e, Cecilia joj ka`e da to {to je prekinula s Diegom ne zna~i da se mora udati za Mauricija te da je najbolje da otka`e vjen~anje. Azul odgovori da Mauricio ne zaslu`uje da ga ostavi na cjedilu. Manuel savjetuje Lidiji da prihvati Pierove darove. Emilia ka`e Azul da se posva|ala s Alfredom i da ne}e mo}i podnijeti to {to }e Inés `ivjeti kod njega jer Inés zapravo `eli biti u sredi{tu pozornosti i ponovno ga osvojiti. Azul joj ka`e da }e je Alfredo ostaviti nastavi li pokazivati nerazumijevanje. Silvana ka`e Iseli da se za manje od 24 sata Azul udaje za Mauricija i da }e onda Diego biti samo njezin...

Crni gusar
01.30 TV1 AKCIJA
Re`ija: Sergio Sollima Uloge: Kabir Bedi, Carole André, Mel Ferrer, Angelo Infanti, Sonja Jeannine, Sal Borgese, Franco Fantasia Il corsaro nero, 1976.

FIL

M

U~iteljica u tridesetim Sarah Nolan razvedena je osam mjeseci, {to je previ{e za njezinu obitelj. Iz najboljih namjera i imaju}i isklju~ivo njezinu sre}u na umu, oni ula`u sve napore da bi je izvukli iz pid`ame i nagovorili je da po~ne opet izlaziti, na ovaj ili onaj na~in. Vo|e intervencije Sarine su sestre Carol i Christine koje `ele pred Saru staviti potencijalne udvara~e, a njihov otac udovac Bill daje sjajan primjer svojim nedavnim i vrlo uspje{nim ulaskom u carstvo upoznavanja preko interneta. Bill se u posljednje vrijeme vi|a s Dolly, koju je upoznao preko interneta, kao i brojne dame ~ija imena njegove k}eri vi{e ne mogu ni pohvatati...

Nakon {to je Crni gusar zarobio {pansku galiju, on se zaljubljuje u guvernerovu k}erku Onoratu. Ipak, dr`e}i se zavjeta, on ostavlja mladu djevu na otvorenom moru, a zatim odlazi sa gusarima i napada Marakaibo, gdje biva zarobljen. Osloba|a ga {panski plemi}. S obzirom na to da je ponovo na{ao Onoratu, spa{enu i okrunjenu kao kraljicu Indijanaca, on napu{ta svoj piratski na~in `ivota i sa svojom ljubavlju isplovljava u zalasku sunca...

62
BHT

TV PROGRAM
07.05 Prirodna ba{tina BiH: Vranica u moru karbonatnih Dinarida, dokumentarni program 07.30 Prirodna ba{tina BiH: Zec planina, dokumentarni program 08.00 Ne daj se, Nina!, igrana serija, 2. epizoda 09.00 Vijesti Ramazanski program 09.05 Ajvatovica, zov bosanskog ~ovjeka, dokumentarni program 09.25 Zaboravljeni ~uvari bosanskog jezika, dokumentarni program Program za djecu 10.00 Vragolasti Denis 10.25 Profesor Baltazar 10.35 X-man 11.05 U zmajevom gnijezdu 11.30 Super {pijunke 12.00 Dnevnik 1 12.15 Koncert Hari Mata Hari 14.15 Sehara: Knjiga, dokumentarni program 14.45 Hodo~a{}e Gospi, dokumentarni program 15.20 Vijesti 15.30 Mu}ke, igrana serija, 22. epizoda 16.05 CSI Miami, igrana serija, 16. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Na{a mala klinika, humoristi~ka serija, 3. epizoda 18.15 Ne daj se, Nina!, igrana serija, 3. ep. 19.10 Harveytoons, crtana serija 19.18 Vrijeme iftara Stanje na putevima Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 CSI Miami, igrana serija, 17. epizoda 20.55 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija 22.20 Mu}ke, humoristi~ka serija, 23. epizoda 22.50 Dnevnik 3 Finansijske novosti Stanje na putevima 23.20 Larin izbor, igrana serija, 76. i 77. epizoda 00.55 Dnevnik 3 (r)

srijeda, 15. august/kolovoz 2012.

OSLOBO\ENJE
Hairy Scary, crtani Atomska Betty, crtani Oggy i `ohari, crtani Roni Olly roni, crtani An|eli i prijatelji, crtani Dibidogs, crtani Roni Olly roni, crtani Gerald McBoing, crtani Ja sam tvoja sudbina, serija Na{a mala klinika, humoristi~na serija Bilo jednom u Turskoj, serija Crime time, crtani OBN Info, info-program Najbr`i igra~, kviz Princ iz Bell Aira,serija

07.30 Prirodna ba{tina BiH: Nevesinjsko polje (r) 08.00 BHT vijesti 08.15 Soko Wismar, igrana serija, 117/117 (r) Program za djecu i mlade (r) 09.05 Zamkovi, animirani film 09.10 BHT slagalica 09.40 Nema problema 10.00 BHT vijesti 10.15 Izgubljena ~ast, igrana serija, 17/77 11.00 Miris ki{e na Balkanu, igrana serija, 2/14 (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Impresije iz Australije, strana dok. serija, 1/3 (r) 12.45 Pravda za svako dijete, 1/5 (r) 13.15 Putovanje: Maroko, strani dokumentarni program (r) 14.15 BHT vijesti Program za djecu i mlade 14.25 ^arolija, animirani film 14.30 Lama, dok. film 14.45 Robot Robi, animirana serija, 44/52 15.00 BHT slagalica 15.25 Kristalna kugla, animirani film 15.40 Ju`ni Bruklin, igrana serija, 1/22 16.30 Globalna hrana: Sendvi~ bez granica, strana dok. serija, 1/6 17.25 Miris ki{e na Balkanu, igrana serija, 3/14 18.20 Ko{arka: Kvalifikacije za Eurobasket 2013: Bosna i Hercegovina - Latvija, prijenos Business News (u pauzi utakmice) 20.15 BHT vijesti 20.35 Nogomet: Prijateljska utakmica: Wales Bosna i Hercegovina, prijenos 22.45 BHT vijesti 23.00 Business News 23.05 Be~ka filharmonija: Ljetna no} u Schoenbrunnu, koncert, 1/3 00.40 Pregled programa za ~etvrtak

FTV

06.01 06.30 07.00 07.06 09.00 09.15 10.05 10.36 11.05 11.30 12.00 12.15 14.00 15.00 15.10

RTRS

Muzi~ki program Info kanal Vijesti J%utarnji program Vijesti Merlinove avanture, serija (r) Mala TV U no}noj ba{ti, program za djecu Kiki show - jelen i koza, pr. za djecu Ognji{ta - bagaj, dok. program (r) Tamo daleko, putopisni serijal (r) Dnevnik 1 Daleko je sunce, film Larin izbor, serija Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika Larin izbor, serija

06.10 Zakon ljubavi, serija, 92/187 07.00 Najava programa 07.05 Ukradeni `ivoti, serija, 113/134 (r) 08.00 Vijesti 08.05 Bonanza: Nevolje, western serija 09.00 Vijesti 09.05 Strasti i intrige, serija, 121/134 (r) 10.00 Vijesti 10.05 Kinali kar, serija, 80/92 (r) 11.00 Junska no}, serija, 29/103 (r) 12.00 Vijesti plus 12.15 Put u Saharu, dok. serijal, 8/13 13.00 Vijesti 13.05 Bonanza: Nevolje, western serija

TV1

07.45 Sasuke ninja ratnici, TV show 08.00 Timmy, crtani, 44. ep. 08.20 Graditelj Bob, crtani 09.00 Bumba, crtani 09.13 Nodi, crtani, 25. ep. 09.30 Moji d`epni ljubimci, crtani 09.40 Garfield, crtani 09.55 Lijeni grad, crtani 10.20 Bakugan, crtani 10.45 Dragon ball Z, crtani 11.05 Winx, crtani film, 11. ep. 11.30 TV izlog 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Slijepa ljubav, serija, 132. ep. 13.00 Bandini, serija, 97. ep. 14.00 Ekspedicija Nova Gvineja, 1. ep.

HAYAT

06.00 Moje srce kuca za Lolu, serija (r) 07.00 Seljaci, serija 08.35 Akademija debelih, reality emisija (r) 09.20 Ljubav, navika, panika, serija 10.00 Obi~ni ljudi, serija 11.00 Info top, informativni program 11.05 Vremenska prognoza 11.10 [opingholi~arke, reality emisija (r) 12.45 Brze pare, kviz 14.00 Kukavica, serija (r) 14.45 Moje srce kuca za Lolu, serija 15.50 Info top, informativni program

PINK

06.20 06.35 07.00 07.25 07.40 07.55 08.20 08.35 08.50 09.40 10.30 11.50 11.55 12.05 12.55

OBN

Egipat

18.05

Kinali kar

Graditelj Bob
17.15
15.00 16.00 16.04 16.30 17.30 18.50 19.00 19.28 19.29 19.30 19.37 19.50 21.00 22.20 23.20 01.25 01.30 03.00 03.20

08.20

Akademija debelih

19.00

Na{a mala klinika

09.40

16.00 Austrija u BiH i EUFOR-u, reporta`a 16.30 Srpska danas 17.10 Merlinove avanture, serija 18.05 Egipat, dokumentarna serija 19.10 Olimpijada plus, sportski program Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Aktuelno - razgovor sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom 20.50 Nepobedivo srce, serija 21.50 Ono kao ljubav, serija 22.45 Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti 23.10 Kod 9, serija 00.00 Dragi Mopasane, serija 01.00 Daleko je sunce, film (r) 02.35 Dnevnik 2 (r) 03.00 Aktuelno - razgovor sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom (r)

14.00 Vijesti 14.05 Ukradeni `ivoti, serija, 114/134 15.00 Vijesti 15.05 Eliza, serija, 30/68 16.00 Strasti i intrige, serija, 122/134 17.00 Vijesti plus 17.15 Kinali kar, serija, 81/92 18.15 Najava Dnevnika 19:00 18.16 Doktor Martin, serija, 43/46 19.00 Dnevnik TV1 20.05 Junska no}, serija, 30/103 21.05 Eliza, serija, 31/68 22.00 Vijesti plus 22.10 Doktor Martin, serija, 43/46 22.40 Hrabrost jedne princeze 2, igrani film 00.30 Dnevnik TV1 (r) 01.30 Crni gusar / Il corsaro nero, igrani film 03.00 No}ni program

TV izlog Sport centar Sasuke ninja ratnici Slijepa ljubav, serija, 133. ep. U`areni asfalt, zabavni program Ramazanski program - najava, kola`ni pr. Vijesti u 7, info. pr. Vremenska prognoza Biometeorolo{ka prognoza Sport Stanje na putevima Ramazanski pr. Hayat production show Bandini, serija, 98 ep. Diplomata, 1. dio Sport centar Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Hayat TV-a Ramazansko budjenje, kola`ni program Ramazanski program - po~etak posta

16.05 Kursad`ije, humoristi~ki serijal 17.00 Mala nevjesta, serija (r) 17.50 Info top, centralne vijesti 18.17 Vremenska prognoza 18.18 Savr{eno skladan svijet, informativno kola`na emisija 18.30 City Exclusive, zabavna showbiz emisija 19.00 Akademija debelih, u`ivo uklju~enje 19.50 Kukavica, serija 20.40 Akademija debelih, pregled dana 21.15 Bra~ni sudija, reality emisija 22.45 Grand parada, muzi~ki show 23.50 Upoznajte Spartance, ameri~ki film 01.35 City Exclusive, zabavna show biz emisija (r) 02.00 Grand parada, muzi~ki show (r)

13.20 In Magazin, showbiz magazin 14.05 Top shop 14.30 Ljubav-vjera-nada, serija 15.40 Skrivena kamera, humoristi~ni program 15.55 Odba~ena, serija 16.55 Dejana: Doma}ice, talk show 17.55 Ljubav bez granica, serija 18.50 OBN Info, info. program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.20 In Magazin, showbiz magazin 20.00 Ru`a vjetrova, doma}a serija 21.00 Balkanske prevare 21.30 Odba~ena, serija 22.30 Vox Populi 22.35 MMA, studijska emisija 23.10 Lov na oca, film 01.00 Zodijak 03.10 Euro liga, sportski pregled

Ru`a vjetrova
20.00 OBN

SE

RI

JA

TV SA

87. Ines je {okirana novonastalom situacijom i ne zna ho}e li pristati ~uvati Markova sina pola godine. Marica izlazi iz bolnice, a Stipe krije koliko mu je krivo zbog Nivesinog odlaska iz obiteljske ku}e. Suzana tra`i pomo} od Sr|ana i Ane oko slu~aja Jelavi}, ali Ani smeta {to je u plan uklju~ena i Mila. Jure, u me|uvremenu, susre}e investitora Mateja i posva|a se s njim zbog sumnje da }e Matej preurediti njihov stan u mali no}ni klub. Nakon {to su ih policajci zaustavili i pretresli zbog droge, u Sari se budi sumnja u Goranov moral, a Luka i Lana izlaze van i sve vi{e se svi|aju jedno drugom. Marko obznani Stipi, Marici i Jakovu da je postao otac!

07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Gladijatorska akademija 10.25 Med i djetelina 10.50 Privatni `ivot-remek djela, (r) 11.40 Hari Mata Hari, (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Ja~e od vode, film 15.00 Yusuf, (r) 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Egipat 17.00 Ljetne ljubavi 17.25 Midlmar~ 18.15 Tarih 18.30 Dnevnik TVSA 19.25 Ramazanski program 20.30 Sarajevske kafane 21.00 Vijesti TVSA 21.05 Yusuf, 21.55 Mi volimo cigarete 23.00 Voice of America 23.30 Privatni `ivot-remek djela, 0.20 Ljetne ljubavi (r) 00.45 Dnevnik TVSA (r) 01.15 Yusuf, (r) 02.05 Ramazanski program (r) 03.54 Vrijeme po~etka posta

TV TK

07.05 Vijesti 07.10 TV kalenda: 07.15 D`uboks, muzi~ki program 07.45 Skrivena kamera 08.00 Budilica probudilicau 09.05 Strasti i intrige, serija (r) 10.05 Kinali Kar, serija (r) 11.00 Junska no}, serija (r) 11.55 TV kalendar 12.00 Vijesti 12.15 Glas Amerike 12.45 Ostali, dok. program 13.15 Liberty Tv 14.00 Ljetna TV razglednica 15.00 Dje~ije popodne 16.00 Dnevnik 1 16.15 Ljeto na dlanu 17.15 Kinali Kar, serija 18.15 Pe~at u vremenu 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 2 19.30 ^ekaju}i kandilje, ramazanski program 20.50 Vremenska prognoza 21.00 Ljetopis 22.00 Zelena trava, serija 22.30 Vijesti 22.40 Hrabrost jedne princeze 2, film

MRE@A

08.05 Bonanza: Nevolje, western serija 09.05 Strasti i intrige, igrana serija, 121/134 (r) 10.05 Kinali kar, igrana serija, 80/92 (r) 11.00 Junska no}, igrana serija, 29/103 (r) 16.00 Strasti i intrige, igrana serija, 122/134 17.15 Kinali kar, igrana serija, 81/92 20.05 Junska no}, igrana serija, 30/103 22.40 Hrabrost jedne princeze 2, igrani film

TV MOSTAR

08.05 Bonanza: Nevolje, western serija 09.05 Strasti i intrige, igrana serija, 121/134 (r) 10.05 Kinali kar, igrana serija, 80/92 (r) 11.00 Junska no}, igrana serija, 29/103 (r) 16.00 Strasti i intrige, igrana serija, 122/134 17.15 Kinali kar, igrana serija, 81/92 20.05 Junska no}, igrana serija, 30/103 22.40 Hrabrost jedne princeze 2, igrani film

TV ZENICA

08.00 Bonanza, igrana serija 09.00, Jutarnje vijesti Radio Zenice 09.05 Zenica danas, repriza 09.30 VOA, Glas Amerike, repriza 10.00 Igrana serija 11.00 Igrana serija, 12.00 Iz dana u dan,servisne informacije 12.05 Igrana serija 13.05 Nije te{ko biti ja, repriza Iz dana u dan, servisne informacije 14.05 Sredinom (r) 15.00 Vijesti Stanje na putevima, vremenska prognoza 15.05 Igrana serija 16.00 Ljeto u gradu (r) 17.00 Iz dana u dan 17.15 Igrana serija, repriza 18.17 Dje~iji program 19.00 Vijesti 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Ramazanski progrm 21.00 Igrana serija 22.40 Hrabrost jedne princeze 2, film

TV KAKANJ

12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Tajna pe}ine An|elos, serija 13.00 Na{a realnost 14.00 TV Mukabela 15.00 Hazreti Merjem, serija 15.30 Svako mo`e kuhati 16.00 Jusuf a.s., serija 17.00 Flash vijesti 17.05 Veliki susret, serija 18.30 Bra}a Koale 18.50 Mubarek Ramazan 20.10 Vijesti IC 20.35 @ivot s vjerom 21.00 Mala d`amija u Preriji, serija 21.25 Veliki susret, serija 23.00 Glas Amerike 23.30 Vijesti TV Sahar 00.00 Vijesti IC (r) 00.15 Jusuf a.s., serija 01.00 Mala d`amija u Preriji, serija 01.25 Vjersko predavanje 02.00 Tajna pe}ine An|elos, serija 02.30 Sehurski program 04.00 TV Mukabela

TV VOGO[]A

08.00 Sa sevdahom u srcu 08.30 Sedam dana u Maglaju (r) 09.00 Sand`a~ki velikani (r) 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Razgoli}ena nauka, dok. serijal 12.00 Info blok 14.00 Sedam dana u Maglaju (r) 14.30 Na{a realnost sa Dritom Haziraj 15.30 Razgoli}ena nauka, dok. serijal 16.30 Majstori kuhinje 17.00 Serijski program 17.30 Putopisi 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS Music 19.30 Ramazanski program 21.30 Magazin Plus 22.30 Vogo{}anska hronika (r) 23.00 Glas Amerike

TV USK

08.05 Bonanza, western serija 09.05 Strasti i intrige, igrana serijna (r) 10.00 Vijesti 10.05 Kinali kar, serija (r) 11.00 Junska no}, serija (r) 12.00 Vijesti 12.09 Ljeto u podne, revijalni program 14.30 Vijesti 14.35 Bez rizika, serija (r) 15.00 Hazreti Merjem, serija 16.00 Strasti i intrige, serija 17.00 Muzi~ki tv poster 17.16 Kinali kar, serija 18.15 Tv atelje 18.35 Bajke iz cijelog svijeta 18.50 Pri~e sa Une 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 19.50 Ramazanski program 21.05 Hazreti Merjem, serija 21.55 Tv liberty 22.20 Dnevnik 2 22.40 Igrani film

TV SLON

16.02 Vijesti 16.10 Tuzla u`ivo, u`ivo 16.15 Da sam ja neko, dok. program 16.40 TOP 7, muzi~ki program (r) 17.20 Meridijanima, dok. program 18.00 Crno i bijelo 18.15 Vremenska prognoza 18.20 Tuzla u`ivo, u`ivo 18.35 Vje`bajmo zajedno 19.00 Kviz Extra 19.20 Tuzla u`ivo, u`ivo 19.39 Pred iftar, vjerski program 20.30 Sredinom sedmice 21.10 SMS centrala, muzi~ki program 22.05 Folk-top 10 23.00 Slon extra info

TV BN

07.00 Dnevnik 3 (r) 07.30 Slu~ajni partneri (r) 08.30 Igrana serija 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 film 14.00 Novosti 14.05 film (r) 16.00 Dnevnik 1 16.20 Ru`a vjetrova, serija (r) 17.00 Neko te posmatra, serija (r) 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Ru`a vjetrova, serija 19.30 Dnevnik 2 20.05 Igrana serija 21.00 Letnja promenada 22.30 Dnevnik 3 23.00 Neko te posmatra, serija 23.45, film 01.30 Zvezdano nebo

TV ATV

08.00 Kod Ane 08.55 Vijesti 09.00 Bumba 09.05 Nodi 09.20 Moj d`epni ljubimac 09.35 Garfild 09.50 Lijeni grad 10.15 Bakugan 10.40 Dragon Ball Z 11.05 Winx 11.45 Vijesti 12.00 Slijepa ljubav, serija 13.00 dok. program: Ekspedicija Nova Gvineja 14.00 Bandini, serija 15.30 Sasuke, nind`a ratnici 16.00 Sasuke, nind`a ratnici 16.30 Slijepa ljubav, serija 17.30 Kod Ane 17.50 Just For Variety 19.00 ATV vijesti 19.35 Arena, sportski program 20.00 Pogled sa Ajfelovog tornja, film 22.00 Ve~ernje Vijesti 22.20 Bandini, serija 23.20 Doplomata I, film 01.20 No}ni program

OSLOBO\ENJE srijeda, 15. august/kolovoz 2012.
06.17 Me|u nama: Znanost o alergenima (r) 06.45 TV kalendar 07.00 Dobro jutro, Hrvatska 07.05 Vijesti 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 07.35 Vijesti 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.35 Vijesti 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.05 ZABA - 90 sekundi (r) 09.11 Dome, slatki dome humoristi~na serija (r) 09.45 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.05 Vrijeme danas 10.12 Zavolite svoj dom 1, dokumentarna serija 11.01 ^ovjekov planet: Oceansko plavetnilo, dok. serija (r) 12.00 Dnevnik 12.10 Sport 12.12 Vrijeme 12.15 TV kalendar (r) 12.30 Mo} sudbine, serija 13.15 Gospa, hrvatskokanadsko-ameri~ki film 15.00 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 15.09 Vrijeme sutra 15.11 Dubine: Potopljeno blago, dok. serija 15.42 Crne rode, dok. film (r) 16.15 Ponos Ratkajevih, serija (r) 17.00 Vijesti 17.20 HAK - Promet info 17.24 Hrvatska u`ivo 17.58 Vjerovanja, emisija pu~ke i predajne kulture (r) 18.30 Loza, serija (r) 19.18 Navrh jezika 19.20 Loto 7/39 19.30 Dnevnik 19.58 Sport 20.05 Vrijeme 20.08 ZABA - 90 sekundi 20.11 Klape Gospi Sinjskoj 2012., snimka 21.23 Stipe u gostima 4, humoristi~na serija (r) 22.05 Dnevnik 3 22.25 Sport 22.28 Vrijeme sutra 22.30 News 22.35 Vijesti iz kulture 22.50 Ciklus ameri~kog filma 70 -ih: Ameri~ki grafiti (r) 00.49 Seks i grad 3, humoristi~na serija

TV PROGRAM
06.50 Spiderman, crtana serija 07.10 Kad li{}e pada, serija (r) 08.10 TV izlog 08.25 Strasti Orijenta, serija (r) 10.10 TV izlog 10.25 Walker, teksa{ki rend`er, serija (r) 12.05 Zauvijek susjedi, serija (r) 13.15 IN magazin (r) 14.05 Walker, teksa{ki rend`er, serija 3 15.50 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Strasti Orijenta, serija 21.45 Ve~ernje vijesti 22.05 Pri~a o Isusovom ro|enju, igrani film 23.50 Voli{ li pse?, igrani film 01.30 Zaboravljene du{e, serija 02.15 Bra}a, serija (r) 02.40 Bra}a, serija 03.00 Zaboravljene du{e, serija (r) 03.45 Ezo TV, tarot show 04.45 Dnevnik Nove TV (r)

63
SE RI JA

HRT1

07.09 07.12 07.55 08.20 08.42 08.54 09.07 09.32 10.00 10.26 10.55 12.30 13.10 13.25 13.50 14.10 14.41 15.25 16.54 17.25 17.51 18.39 19.27 19.44 20.10 20.30

HRT2

21.21

22.20 22.45 23.33 00.05 00.36 01.18 01.46

Generalna {pica Mo} sudbine, serija (r) Teletubbies[ @utokljunac: Robin Hood (r) Amika, serija za djecu (r) Amika, serija za djecu (r) H2O Uz malo vode! 3, serija za mlade (r) Kanjon opasnih igara, serija za djecu (r) Gradi} Wakkaville, crtani Ljubav je ~udna: Djeca prva [kabrnja: Velika Gospa, prijenos mise Draga Gospa Ila~ka, dokumentarni film (r) Skica za portret: Bla` Jurjev Trogiranin (r) Obi~na klinka, serija za mlade (r) Dharma i Greg 4, serija Jelen, ukras hrvatskih {uma, dok. film (r) Svjetska blaga 2, do. serija (r) Marija, majka Isusova - ameri~ki film Alpe Dunav Jadran (r) City folk 2012: Lisabon Idemo na put s Goranom Mili}em: Meksiko (r) Novi klinci s Beverly Hillsa 1, serija 20pet, kviz Glamurozne slastice 1, dok. serija Prijateljska nogometna utakmica: Hrvatska [vicarska, emisija Prijateljska nogometna utakmica: Hrvatska [vicarska, prijenos 1.poluvremena Prijateljska nogometna utakmica: Hrvatska [vicarska, prijenos 2.poluvremena Prijateljska nogometna utakmica: Hrvatska [vicarska, emisija CSI: Miami 9, serija Mu}ke 4A, serija Bitange i princeze 3, serija (r) [apta~ica duhovima 5, serija Retrovizor: Sestra Jackie 1, serija (r) Retrovizor: Dr. House 6, serija (r)

NOVA

08.00 Sljede}a muzi~ka stanica - Tunis, 1. dio, dok. program (r) 08.30 Kontekst, talk show (r) 09.00 Moj `ivot, ep. 13, dok. program (r) 09.30 Raj za pirate, dok. program (r) 10.00 48 - Napulj, dok. program (r) 10.30 Usudi se i probaj Jerusalem, dok. program (r) 11.00 Kontekst, talk show (r) 11.30 AJE program 14.30 Poznavali smo Homeinija, dok. program (r) 15.00 Kontekst, talk show (r) 15.30 Moj `ivot, ep. 13, dok. program (r) 16.00 Vijesti 17.00 Oteti (r) 17.30 Kontekst, talk show (r) 18.00 Vijesti 19.05 Za stolom sa teroristima: Teror na svetoj zemlji (r) 19.30 Hladni mir - Vrijeme velikih izazova (r) 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, informativni talk-show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk show (r) 23.30 Za stolom sa teroristima: Teror na svetoj zemlji (r) 00.00 AJE Vijesti

AL-JAZEERA B.

08.28 Enciklopedija za radoznale: Aleksandrov Dvor i druge pri~e, (r) 08.58 Kaligrafija, (r) 09.18 Pri~e o frojdu, (r) 09.41 Datum, dok. pr. (r) 09.46 Vjerski kalendar (r) 10.00 Sve boje `ivota(r) 10.30 Ad libitum, (r) 11.00 Trag: stari zemun duh varo{ki, dok. pr. (r) 11.30 Gra|anin, info (r) 12.00 So RTS: ger{vinrapsodija u plavom (r) 12.30 Zdravstveni vodi~(r) 13.00 Trezor 14.00 Enciklopedija za radoznale 14.30 Kaligrafija, (r) 14.50 Pri~e o Frojdu, (r) 15.13 Pozitivna energija, (r) 15.42 Datum, dok. pr. (r) 15.47 Vjerski kalendar, (r) 16.00 Svilena toga, serija 16.55 Fudbal: SrbijaMoldavija, prenos Prijateljske utakmice 17.45 Odbojka na pijesku, reporta`a 18.50 Eko global (r) 19.15 Voxtock: luis coloma trio, muzi~ki pr. (r) 20.00 Tv mre`a, dok. program 20.30 Bijenale studentske grafike 2012 21.00 Svilena toga, serija 21.55 @ivot sa muzikom: biserka Cveji}, (r) 22.25 Nau~ni kafe (r) 23.10 Art zona: borot vild, (r)

RTS

06.30 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 BBC, dok. program (r) 10.00 Dnevnik u 10,00 10.15 Muzika 10.30 Znam da zna{, kviz (r) 11.00 Vijesti 11.05 Vi{e od ljeta (r) 13.05 Zapis: Dvije boke{ke pri~e 13.35 Sa koncertnih podijuma 14.30 Argument 15.10 Lajmet 15.30 Dnevnik 1 15.45 Sat tv: Dijaspora vijesti 16.00 Sat tv: [kola crnogorskog jezika 16.35 [krinja 17.05 Ne razumijem te odnose, dok. pr. 17.45 Vi{e od ljeta, direktno 18.55 Znam da zna{, kviz 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sat tv 20.30 Vi{e od ljeta 21.30 Obrazovna emisija 22.00 Dnevnik 3 22.30 Vi{e od ljeta, direktno 23.30 Zapis: Dvije boke{ke pri~e

RTCG

Junska no}
20.05 TV1

30.Cemal ne odustaje od Havin... Novinarka se la`no predstavlja, ulazi u Duyginu ku}u i od nje poku{ava saznati informacije u vezi razvoda. Svi se spremaju za Vedinu pro{nju. Baran kupuje Basriju auto za vjen~ani poklon kako bi mogao zapo~eti privatni posao.

IzgubljenaERIJA ~ast
10.15 BHT
17. Nakom razgovora s Kerimom, Meltem je definitivno prestala sumnjati u Selima i po~ela se pripremati za skoro vjen~anje. Me|utim, situaciju }e zbog gri`nje savjesti zakomplikovati Vural. Slavna ~etvorka }e opet zavr{iti u zatvoru.

S

DISCOVERY

06.00 Peta brzina 06.25 Prljavi poslovi 07.15 Opasan lov 08.10 Strastveni ribolovci 09.05 Razotkrivanje mitova: Specijal o D`ejmsu Bondu I 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Trgovci automobilima 12.45 Automobil budu}nosti 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Razotkrivanje mitova 16.25 Opasan lov 17.20 Strastveni ribolovci 18.15 ^udovi{ta iz rijeke 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 Let iznad Aljaske - 2 epizode 21.55 Strastveni ribolovci 22.50 ^udovi{ta iz rijeke 23.45 Pecanje golim rukama

N. GEOGRAPHIC

07.05 Tajne krsta 08.00 Prvaci forenzike 08.55 Ludi nau~nici - 2 epizode 09.50 [apta~ psima 10.45 Sekunde do katastrofe 11.40 Istra`ivanje planete Zemlje 12.35 Avionske nesre}e 13.30 [apta~ psima 14.25 Sekunde do katastrofe 15.20 Tajna Biblija 16.15 Megastrukture 17.10 [apta~ psima 18.05 Megastrukture 19.00 Istra`ivanje planete Zemlje 19.55 Ludi nau~nici - 2 epizode 21.00 Prvaci forenzike 21.55 Ludi nau~nici - 2 epizode 22.50 ]orkirani u inostranstvu 23.45 Prvaci forenzike

08.30 Konji~ki sport 08.45 Superbike, S[ Silverstone, UK 09.30 Supersport, S[ Donington, UK 10.00 Superbike, S[ Silverstone, UK 10.45 OI, Together To London 12.45 Watts 13.15 Biciklizam, San Sebastian, [panija 14.30 Ski-skokovi, Courchevel, Francuska 15.30 Tenis, Mats Point 15.45 Tenis, WTA Cincinnati, USA 17.00 Tenis, WTA Cincinnati, USA, u`ivo 19.00 Ski-skokovi, Courchevel, Francuska, u`ivo 20.45 All sports 20.50 Konji~ki sport 21.50 Riders Club 21.55 Golf 22.55 All sports 23.00 Golf 23.30 All sports 23.35 Golf 23.45 Golf Club 23.50 Yacht Club 00.00 Fudbal, All Access 01.00 Ski-skokovi, Courchevel, Francuska

EUROSPORT

EUROSPORT 2

Eneco tour

07.30

07.30 Biciklizam, Eneco Tour 09.00 Tenis, WTA Cincinnati 11.00 Biciklizam, San Sebastian 12.00 Fudbal, J. League, u`ivo 14.00 Speedway 16.00 Biciklizam, San Sebastian 17.00 Ski-skokovi, Courchevel, u`ivo 19.00 Tenis, WTA Cincinnati, u`ivo 22.45 Ke~eri 01.00 Tenis, WTA Cincinnati

06.30 Snowboard Canadian Open 07.00 Sailing - Ocean Race - Sanya 09.30 Vijesti 09.45 CH TV News 10.00 Pregled belgijske lige 11.00 Pregeled argentinske lige 12.00 ATP Masters Cincinnati 16.30 SK Tenis STUDIO, direktno

SPORT KLUB

ATP masters

17.00

Courchevel

17.00

17.00 ATP Masters Cincinnati, direktno 23.00 Fudbal: Belgium - Holland 01.00 ATP Masters Cincinnati, direktno 03.00 Cage Warriors Bahrain 05.00 Specijal na licu mesta: Moto GP Mugello

07.00 Automotosport: Nascar Watkins Glen 08.00 Fudbal: Great Matches Of European Football Ep 03 08.30 Fudbal: Great Matches Of European Football Ep 04 09.00 Fudbal Francuska Liga: 11.00 Fudbal Hrvatska Liga: Hajduk - Zagreb 13.00 Fudbal Brazislka Liga 15.00 Fudbal Copa Sudamericana: Nacional - Deportivo Iquique 17.00 Fudbal: Great Matches Of European Football Ep 05 17.30 Fudbal: Great Matches Of European Football Ep 06 18.00 Fudbal Francuska Liga 20.00 Live 20: 00 Fudbal Prijateljske Utakmice: Svedska - Brazil 22.00 Fudbal Goalisimo: 23.00 Fudbal: Great Matches Of European Football Ep 05 23.30 Fudbal: Great Matches Of European Football Ep 06 00.00 Poker Big Game 5 Ep 37 01.00 UFC: Ultimate Fighter Season 10 Ep 07

ARENASPORT 1

12.00 Hokej NHL: Season Review Los Angeles - New Jersey G2 14.30 Olympic Series: Episode 23 15.00 Olympic Series: Episode 24 15.30 ESPN Documentary: Unmatched 16.30 Rukomet EHF Liga [ampiona: Partizan - Pick Szged 18.00 Ko{arka ABA liga: Partizan - Olimpija

ARENASPORT 2

ABA liga

18.00

20.00 Atletika Diamond Liga: London Day 2 22.00 Box: Carl Froch - Glen Johnson Sebastian Sylvester Daniel Geale 00.00 Box: Kotv Classics Ep 49. 01.00 Live 01:00 Bejzbol Mlb: Texas - Ny Yankees 04.00 Kotv Magazin

VIASAT HISTORY

07.00 Tajm tim godina X 08.00 Tajni rat 09.00 Eksperimenti na sopstvenoj ko`i 10.00 Germanska plemena 11.00 Vu~ice 12.00 Farma iz edvardijanskog doba 13.00 Pokahontas i kapetan D`on Smit - ljubav i spasenje u Novom svijetu 14.00 Kako je umjetnost stvorila svijet 15.00 Tajm tim godina XI 16.00 Eksperimenti na sopstvenoj ko`i 17.00 Varvari Terija D`onsa 18.00 Farma iz edvardijanskog doba 19.00 Tuberkuloza: bijela smrt 20.00 @ivot i djelo Roberta Openhajmera 22.00 Tajni rat 23.00 Varvari Terija D`onsa 00.00 Sinatra - mra~na zvijezda

ANIMAL PLANET

10.25 Ostrvo orangutana 10.55 Policija za `ivotinje 11.50 Spasila~ka ekipa veterinara 12.15 RSPCA: Imate li {ta je potrebno? 12.45 Policija za `ivotinje 13.40 Ta prelijepa Afrika 14.30 Karina: Uzbudljivi safari 15.00 Dik i Dom u svijetu `ivotinja 15.30 Ro|eni lovci 15.55 Upoznajte divljinu 16.25 Takmi~enje za najru`nijeg psa na svijetu 17.20 Sve o psima 18.15 Spa{avanje divljih `ivotinja 18.40 Ostrvo orangutana 19.10 @ivot majmuna 19.35 Borba za zmije sa Brusom D`ord`om 20.05 Ta prelijepa Afrika 21.00 Divljine Latinske Amerike 21.55 Galapagos 22.50 Policija za `ivotinje

UNIVERSAL

06.20 Dijagnoza ubistvo, serija 07.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 08.20 Urgentni centar, serija 09.20 Kod ku}e za praznike 11.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.20 Urgentni centar, serija 13.20 Kraljevski bolesnici 14.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 15.20 Monk, serija 16.20 Misterije Ostrva senki Poslednji Bo`i} 18.20 Dijagnoza ubistvo, serija 19.20 Monk, serija 20.20 Kraljevski bolesnici 21.20 Titanik 2 23.20 Velika liga 01.20 Medijum, serija 02.20 Urgentni centar, serija 03.20 Red i zakon, serija 04.15 Doma}ice iz okruga Orind`

TV1000

06.00 Seksi zvijer, igrani film 08.00 Sirene, igrani film 09.50 Ejs Ventura, zov prirode, igrani film 11.20 Eni Hol, igrani film 12.50 Kako je Grin~ ukrao Bo`i}, igrani film 14.30 Vrata raja, igrani film 18.00 Plavi grom, igrani film 20.00 Nekontrolisana mo}, igrani film 22.00 Crno i bijelo, igrani film 00.00 Vru}e `enske, igrani film 02.00 Seksi tijela, igrani film

FOX LIFE

10.00 [apat duhova, serija 10.45 Prva petorka, serija 11.00 Vill i Grejs, serija 11.20 Da draga, serija 12.20 O~ajne doma}ice, serija 13.10 Jednom davno, serija 14.10 Ru`na Beti, serija 15.05 Uvod u anatomiju, serija 16.00 Da draga, serija 16.50 Rokerka Rita, reality show 17.20 Rokerka Rita, reality show 17.40 Kugar Taun, serija 18.05 Prva petorka, serija 18.30 Vill i Grejs, serija 18.55 Uvod u anatomiju, serija 20.00 O~ajne doma}ice, serija 20.55 Jednom davno, serija 21.30 Ru`na Beti, serija 23.00 [apat duhova, serija

FOX CRIME

10.10 Luter, serija 10.55 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 11.40 Pariski forenzi~ari, serija 12.30 Frikovi, serija 13.20 Frikovi, serija 14.10 Kraljevi bjekstva, serija 15.00 Opasni cimeri, serija 15.50 Ne~ujno, serija 16.40 Luter, serija 17.30 Pariski forenzi~ari, serija 18.20 Monk, serija 19.10 Imitator, serija 20.00 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 20.55 Kraljevi bjekstva, serija 21.45 Zlo~ina~ki umovi, serija 22.35 ^ika{ki kodeks, serija 23.25 Lavirint zlo~ina, serija 00.15 Ne~ujno, serija

HBO

06.00 Titef, film 07.30 De~ko moje djevojke, film 08.55 Ol-star Supermen, film 10.15 Jednostavni Simon, film 11.40 Viking Viki, film 13.10 Djevojka na lo{em glasu, film 14.40 Mildred Pirs, ep. 3, serija 15.45 Tron: Legat, film 17.50 Nepobjedivi, film 20.05 Leri Kraun, film 21.40 Kraljev govor, film 23.35 Gensbur: Herojski `ivot, film 01.50 Ku}a iz snova, film 03.20 Ljubav i druge droge, film 05.10 Betonski faraoni, film

CINESTAR

09.00 U`ivo!, igrani film 11.00 Brothers Three, igrani film 13.00 Neo~ekivano putovanje, igrani film 15.15 U eteru, igrani film 17.30 Parting shots, igrani film 19.30 Vitezovi neba, igrani film 21.30 Zatoichi, igrani film 23.45 Ameri~ki marinci, igrani film 01.30 Operacija delta force 4, igrani film

Selektor Su{i} u problemima uo~i Velsa

Ne igra ni D`eko, upitan dolazak Zahirovi}a
44. strana

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
srijeda, 15. august/kolovoz 2012.

Porodica Barash evakuisana iz Sirije

Prona{li 500 kilograma te{ku bombu
Radnici koji su popravljali cijevi ispod jednog plo~nika u Var{avi prona{li su bombu iz Drugog svjetskog rata. Prema izvje{taju policije, oko dvadeset ljudi evakuirano je iz ku}e u centru tog grada nakon {to su radnici otkrili ~ak 500 kilograma te{ku zaostalu bombu. Vojnici se spremaju da bombu izmjeste iz grada kako bi je mogli sigurno neutralizirati.

^ETIRI DANA ^EKALI NA GRANICI
Omarova supruga, koja je Bosanka, ostat }e sa njihova tri sina u Sarajevu, dok }e se on morati vratiti u rodnu Siriju, jer mu boravak u BiH isti~e za manje od mjesec
Evakuisanje bh. gra|ana iz ratom zahva}ene Sirije odvija se svakodnevno, a na stotine gra|ana uputi zahtjev Ambasadi u kojem tra`i odre|ene konzularne usluge. Jedna od porodica koja je napustila Siriju i preko Bejruta do{la u Tursku, a zatim u Bosnu i Hercegovinu je Barash iz Alepa. Ova petero~la- Morali smo sa~ekati sve potrebne dokumente kako bismo pre{li granicu. Zahtjev za evakuisanje smo uputili Ambasadi BiH na e-mail, a oni su

Izbjeglice i dalje napu{taju ratom zahva}enu zemlju

Crnogorski Robin Hood
Osmogodi{nji dje~ak iz Budve ukrao je 2.000 eura u ~etiri odvojene kra|e u Sutomoru, a zatim ih je u maniri Robin Hooda podijelio nepoznatim ljudima na ulici, pi{u crnogorske Vijesti. Crnogorski policajci nisu ni slutili da iza ~etiri kra|e u Sutomoru, koje su se dogodile u zadnja ~etiri dana, stoji osmogodi{nji I.P, koji je priveden u policijsku postaju u Baru u prisustvu majke i socijalne radnice. Pokradeni vlasnici te{ko }e natrag dobiti ukradeni novac, jer je kod dje~aka ostala jo{ samo neznatna koli~ina eura. Mali Robin Hood je kazao kako je ukradeni novac razdijelio nepoznatim osobama za koje je mislio da nemaju novca i da su siroma{ni.

Brz odgovor
Ministarstvo vanjskih poslova BiH ne raspola`e preciznim podacima o koliko se ljudi radi, a kako nam je pojasnio Neboj{a Regoje, na~elnik Ureda za odnose sa javno{}u Ministarstva, bi}e organizovana masovna evakuacija ukoliko se uputi masovni zahtjev za to. Do tada }e porodice nastaviti sa individualnim zahtjevima.

SVE PODSJE]A NA BiH [to se ti~e situacije u Siriji, i sami znate {ta se de{ava, broj `rtava je iz dana u dan sve ve}i, sve podsje}a na BiH 1992. godine, ka`e Barash
na porodica je u Sarajevo stigla u subotu nave~er, a kako nam je ispri~ao Omar Barash, ugledni doktor i profesor mikrobiologije na medicinskom fakultetu u Alepu, na granici kod Bejtura su morali ~ekati ~etiri dana. nam vrlo brzo odgovorili. Rekli su nam da samo moramo sa~ekati vizu, ka`e Barash. On dalje govori da tokom evakuacije nisu imali nikakvih ve}ih pote{ko}a, a da su im naro~ito pomogli Ambasada BiH u Jordanu, koja pokri-

va i Siriju, te Ministarstvo vanjskih poslova BiH. Omarova supruga, koja je Bosanka, ostat }e sa njihova tri sina u Sarajevu, dok }e se on morati vratiti u rodnu Siriju, jer mu boravak u BiH isti~e za manje od mjesec.

Surova pravila
- Ni sam ne znam kako }u se vratiti i {ta mi je ~initi, ali takva su pravila, nemam dr`avljanstvo BiH. A {to se ti~e situacije u Siriji, i sami znate {ta se de{ava, broj `rtava je iz dana u dan sve ve}i, sve podsje}a na BiH 1992. godine, ka`e BaE. GODINJAK rash.

Preminuo velemajstor Svetozar Gligori}
Poznati {ahovski velemajstor Svetozar Gligori} umro je ju~er u Beogradu u 89. godini. Gligori} je bio vi{estruki {ahovski {ampion biv{e Jugoslavije. Titulu velemajstora dobio je 1951. godine. Osvojio je deset medalja na evropskim prvenstvima, od kojih ~etiri zlatne, dok je na {ahovskim olimpijadama osvojio 14 medalja. Gligori} je ro|en 2. februara 1923. godine u Beogradu. Studirao je tehniku, a za {ahovsku tablu prvi put je sjeo kao 11-godi{njak. Progla{en je za spor tistu Jugoslavije 1958. Te godine je osvojio pojedina~nu zlatnu olimpijsku {ahovsku medalju. 42. KOLO

POSLJEDNJE VIJESTI
POGINUO U PREVRTANJU TRAKTORA - Elvir Salki} (28) poginuo je ju~e prilikom prevrtanja traktora kojim je upravljao dok je izvla~io iz {ume drva za ogrijev, u mjestu Islamovac u Br~ko distriktu. Policija radi uvi|aj. VLASTI HAMBURGA PRIZNALI MUSLIMANSKE PRAZNIKE - Vlasti u Hamburgu su zvani~no priznale muslimanske praznike, tako da zaposlenici i u~enici muslimani mogu provesti praznike kod svoje ku}e. Odluka je donesena kao dio sporazuma izme|u sjevernog njema~kog grada i lokalnih muslimanskih grupa, prenosi AP. Sli~ni sporazumi postoje s kr{}anskim i jevrejskim zajednicama u gradu. Gradona~elnik Hambruga Olaf Scholz rekao je da se nada kako }e ovaj sporazum poslu`iti kao primjer drugim njema~kim gradovima.

Odlazak Roberta Salinasa Pricea

Vjerovao je u na{u Troju
Roberto Salinas Price preminuo je u ponedjeljak u Mexico Cityu u 77. godini nakon kratke bolesti. Najve}i dio `ivota posvetio je prou~avanju Homerovih dijela “Ilijade” i “Odiseje” Glavna hipoteza Price. ovih homerskih studija je da geografske informacije o Ilijadi i Odiseji jasno ukazuju na to da je Trojanski rat bio u dolini Neretve. Trojasnku dr`avu je locirao na jadransku obalu na potezu izme|u u{}a Krke i Bokokotorskog zaljeva, sa svim trgova~ki centar Gabelu. Robero Salinas Price ro|en je u Mexico Cityju 1936. godine, a {kolovao se u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama, gdje je na koled`u St. John u Anapolisu diplomirao filologiju. Do sada je objavio djela “Homerova slijepa publika” (1985), “Atlas Homerove geografije” (1992), “Homerski {apati” (2006). Smrt ga je zatekla na zavr{etku ~etvrt knjige, navodi se u priop}enju Turisti~kog dru{tva Troja-Gabela.

Price: Glavni grad Ilij locirao u stari trgova~ki centar Gabelu

6

15 18 25 26 29
6 6 5 3 6 8 8 5 9 8 5 3

pripadaju}im otocima i u zale|u do bosanskih planina. Glavni grad Ilij locira u stari

JOKER 1 JOKER 2

SPONZOR DNEVNE VAKTIJE

D N E V N A
DAN SABAH IZLAZAK SUNCA

R a m a z a n

VA K T I J A
14 3 3 . IKINDIJA AK[AM/ IFTAR JACIJA

PODNE

27

3:52

5:44

12:52 16:43 19:58 21:36

BANJA LUKA 3,5,7 / BIHA] 8,10,12 / BR^KO -4,-2,1 / BIJELJINA -5,-3,-1 / CAZIN 7,10,13 / GORA@DE -3,-2,-2 / KONJIC 1,2,2 / KUPRES 4,5,5 / MAGLAJ 0,1,3 / MOSTAR 1,2,3 / SANSKI MOST 5,7,9 / SREBRENICA -4,-3,-3 / TE[ANJ 0,2,4 / TRAVNIK 2,3,4 / TUZLA -3,-1,1 / ZENICA 1,2,3