2011

Godišnji plan i program za školsku godinu 2011. / 2012.

Srednja škola Pitomača
Trg kralja Tomislava 6 29.9.2011

SADRŢAJ: 1. UVOD 1.1. Osnovni podaci o školi i djelatnost škole 2. UVJETI RADA ŠKOLE 2.1. Prostorni uvjeti i materijalni uvjeti 3. KADROVSKI UVJETI 4. UPISANI UĈENICI ŠKOLSKA GODINA 2010./11. 4.1. Broj razrednih odjela 5. UPISANI UĈENICI ŠKOLSKA GODINA 2011./12. 5.1. Broj razrednih odjela 6. ORGANIZACIJA RADA ŠKOLE 6.1. Vremenik rada 6.2. Radne subote 6.3. Sjednice razrednih vijeća 6.4. Sjednice roditeljskog vijeća 6.5. Rad uĉeniĉkog vijeća 6.6. Deţurstvo u školi 7. NASTAVNI PLANOVI REDOVNE NASTAVE 7.1. Bifurkacije u stranim jezicima 7.2. Nastava vjeronauka i etike 7.3. Izborna nastava 7.4. Praktiĉna nastava u školi 7.4.1. Programi po JMO sustavu 7.4.2. Trogodišnji industrijski i srodni programi 7.4.3. Ĉetverogodišnji programi 7.5. Zaduţenja nastavnika na praćenju praktiĉne nastave 7.6. Razrednici i razredni odjeli 7.7. Završni ispiti 7.7.1. Završni ispiti i pomoćniĉki ispiti 7.7.2. Ispiti državne mature 7.7.3. Kontrolni ispiti za uĉenike II. razreda JMO 7.7.4. Popravni ispiti i ispitna povjerenstva 7.8. Kalendar kontrolnih i popravnih ispita te rokovi izradbe i obrane završnog rada 7.8.1. Ljetni rok 7.8.2. Jesenski rok 7.8.3 Zimski rok 7.9. Jedinstveni model obrazovanja 7.10. Tjedni i godišnji fond nastavnih sati 7.10.1. Upravni referent 7.10.2. Agroturistiĉki tehniĉar 7.10.3. Nastavni planovi za JMO programe Općeobrazovni dio za sva zanimanja 7.10.3.2. Kuhari 7.10.3.3. Konobari 7.10.3.4. Automehaniĉari 7.10.4. Nastavni plan za trogodišnja zanimanja po B programu 7.10.4.1. Prodavaĉ 7.10.4.2. Prodavaĉ ( izmjene i dopune od 14.06.2011.) 7.10.4.3. Poljoprivredni gospodarstvenik

Stranica 4 4-5 5- 7 5–7 8-9 10 10 10 10 11 – 15 11 -14 14 14 14 14 14 - 15 15 – 30 15 16 16-17 17-18 17 18 18 19 19 19 - 20 19 20 20 20 21-22 21 21-22 22 22 23 – 30 23 24 25- 28 25 25-26 26-27 27-28 28-30 28 29 30

2

8. UKUPNA TJEDNA ZADUŢENJA NASTAVNIKA U ŠK.GOD.2010./11. 9. PROGRAM RADA STRUĈNIH TIJELA ŠKOLE 9.1. Plan i program rada ravnatelja 9.2. Plan rada razrednika 9.2.1. Plan razrednih sati I. razreda 9.2.2. Plan razrednih sati II. i III. razreda 9.2.3. Plan razrednih sati završnih razreda 9.3. Program i plan rada nastavniĉkog vijeća 9.3.1. Rad uĉeniĉkog vijeća 9.3.2. Rad roditeljskog vijeća 9.5. Program rada struĉnih vijeća – aktiva 9.5.1.Aktiv poljoprivrede 9.5.2.Aktiv ekonomije i uprave 9.5.3. Aktiv hrvatskoga jezika i stranoga jezika 9.5.4. Aktiv ugostiteljstva i osobnih usluga 9.5.5. Aktiv općeobrazovnih predmeta 9.5. Program rada struĉnog suradnika knjiţniĉara 9.6. Plan i program rada ispitnog povjerenstva za provoĊenje ispita drţavne mature 10. ORGANIZACIJA PRAKTIĈNOG DJELA NAUKOVANJA I SURADNJA S OBRTNICIMA, PODUZEĆIMA I USTANOVAMA 10.1. Praktiĉna nastava izvan škole 10.2. Školski praktikumi za ugostiteljsku 10.3. Školsko poljoprivredno dobro 11. PERMANENTNO STRUĈNO USAVRŠAVANJE DJELATNIKA 11.1. Pripravniĉki staţ i struĉni ispiti UvoĊenje nastavnika poĉetnika – pripravnika 11.2.. Pedagoško – psihološka izobrazba 11.3. Napredovanja nastavnika 12. OSTALI SADRŢAJI 12.1. Kulturna i javna djelatnost škole 12.2. Dodatna i dopunska nastava 12.3. Školski preventivni programi 12.3.1. za suzbijanje zlouporabe droge 12.3.2. Program mjera za povećanje sigurnosti u školi « Afirmacijom pozitivnih vrijednosti protiv nasilja» 12.3.3. Školski program obrazovanja za ljudska prva 12.3.4. Program preventivnih aktivnosti u suzbijanju trgovanja ljudima Aktivnosti u sklopu provoĊenja preventivnih programa 12.4. Estetsko i higijensko ureĊenje škole 13. SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 14. PLAN AKTIVNOSTI ZA UNAPREĐENJE MATERIJALNIH UVJETA RADA U ŠKOLSKOJ GODINI 2011./ 2012. 15. PRILOZI GODIŠNJEM PLANU 16. PRAĆENJE I VREDNOVANJE OSTVARIVANJA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ŠKOLE 17. ZAVRŠNE ODREDBE PRILOZI: 15.1. Godišnji plan i programa rada uĉeniĉke zadruge „Kostanj“ 15.2. Plan i program rada psihologa za školsku godinu 2010./2011.15.3. 15.3. Godišnji plan i program srednjoškolskog obrazovanja odraslih

31 - 44 45 – 73 45– 47 47- 49 47 48 49 49-50 50 50 51 – 73 51 52 53 54-55 56-57 58-71 72-73 73 – 75 74 74 74 - 75 75 - 76 75 75 76 76 77 - 87 77 - 78 78 - 79 79 - 87 79-81 82 82 82-83 83 - 84 87 87 88 – 89 89 89 89

90-100 101-108 108-127 3

od 09. Urbroj: 515-03-03-05 od 19.UVOD 1. Te Rješenja Ministarstva znanosti.ss-pitomaca. Urbroj: 53309-06-04. kao podruĉni odjel Strukovne i Industrijsko-obrtniĉke škole iz Virovitice. svibnja 2003. malog i srednjeg poduzetništva Klasa:133-02/02-02/20. obrazovanja i športa Klasa: 602-03/06-05/00008. lipnja 2002. od 09. 099/227-3114 Fax: 033/801-434 Raĉunovodstvo: 033/801-571 e-mail: ss-pitomaca-501@skole. godine. 099/227-3113 Tajništvo: 033/801-434. URBROJ: 2189/1-02-1./2000. godine. Rješenjem o poĉetku rada Ministarstva prosvjete i športa zapoĉinje rad kao samostalna srednjoškolska ustanova. Urbroj: 533-09-06-03.skole. 1999.hr Srednja škola Pitomaĉa javna je ustanova koja obavlja djelatnost u skladu s Aktom o osnivanju škole kojeg je donijela Skupština Virovitiĉko-podravske ţupanije na svojoj sjednici odrţanoj 28. trogodišnjem i programu za vezane obrte u slijedećim zanimanjima: a) upravni referent b) agroturistiĉki tehniĉar c) poljoprivredni gospodarstvenik d) frizer e) cvjećar f) prodavaĉ g) kuhar h) konobar i) automehaniĉar j) frizer za što je dobiveno Rješenje Ministarstva prosvjete i športa Klasa: 602-03/02-01/108 Urbroj: 532-02-02-02/7-03-6 od 29. a danom 29. god.hr web: www. travnja 2003.htnet. i Klasa: 602-03/05-05/00076. svibnja 2006.1. svibnja 2006. Adresa škole je: SREDNJA ŠKOLA PITOMAĈA Trg kralja Tomislava 6 33 405 Pitomaĉa Brojevi telefona: Ravnatelj: 033/782-442. KLASA: 602-03/02-01/08. Smještena je u prostorima «stare» zgrade osnovne škole na Trgu kralja Tomislava 6 u Pitomaĉi. za zanimanja agroturistiĉki tehniĉar i konobar Za zanimanja: prodavaĉ kuhar automehaniĉar frizer pored gore navedenog Rješenja Ministarstva prosvjete i športa dobiveno je i Rješenje Ministarstva obrta. Škola obrazuje kadrove u redovnom ĉetverogodišnjem. 4 .Osnovni podaci o školi i djelatnost škole Srednja škola Pitomaĉa zapoĉela je s radom šk. travnja 2003.

Poljoprivredni gospodarstvenik – III. Nakon provedenog postupka ishoĊenja minimalno-tehniĉkih uvjeta. . Godišnji plan i program obrazovanja odraslih sastavni je dio ovog godišnjeg plana i programa. godine škola je dobila na korištenje vinograd površine 1./2010.4 standardne uĉionice .od 2006.za nastavu TZK koriste se sportski tereni i dvorana Osnovne škole Petra Preradovića u Pitomaĉi koja se nalazi u istom dvorištu. stupanj . stupanj . stupanj . stupanj . a od 2008.Poljoprivredni gospodarstvenik – III. svibnja 2008.65 ha te školski voćnjak i pĉelinjak u školskom dvorištu. a u školskoj godini 2009.Kuhar – III.20 uĉenika .2 praktikuma (praktikum kuharstvo i ugostiteljsko posluţivanje) . Prostorni uvjeti.Prodavaĉ – III.Komercijalist – IV. obrazovanja i športa KLASA: 60207/07-03/00155.1. godine./2009.Prodavaĉ – III.Kuhar – III. 5 . stupanj .školske knjiţnice . stupanj Za što je dobiveno Rješenje Ministarstva znanosti. Restoran je zapoĉeo s radom u studenom 2010. a uĉenici koji izraze ţelju obavljaju praktiĉni dio naukovanja u ovom školskom objektu.2 uĉionice kabinetskog tipa ( informatiĉki kabinet.prostorije za rad Uĉeniĉke zadruge „Kostanj“ . godine škola ima školsko poljoprivredno dobro površine 0. Restoran se nalazi na Trgu kralja Tomislava 15 te radi kao ugostiteljski objekt otvorenog tipa u kojem je biti zaposleno ĉetiri suradnika u nastavi. Škola koristi klasiĉni uĉioniĉki prostor i praktikume u zgradi na Trgu kralja Tomislava 6 te ugostiteljski praktikum Restoran „Stara pivnica“ u podrumskom dijelu zgrade na Trgu kralja Tomislava 15 Uĉioniĉki prostor sastoji se od: . izvršena je prva faza. UVJETI RADA ŠKOLE 2. stupanj 2. od 23. završena i druga faza opremanja školskog ugostiteljskog praktikuma otvorenog tipa Restorana „Stara pivnica“. kabinet za kompjutersku daktilografiju ) .tijekom školske godine 2008. PREKVALIFIKACIJA-DOKVALIFIKACIJA U ZANIMANJE: . URBROJ: 533-09-08-0009. ugostiteljski praktikum dobio je dozvolu za poĉetak rada pod nazivom Restoran „Stara pivnica“. 2.4 ha . ZA STJECANJE ZANIMANJA SREDNJE STRUĈNE SPREME I ZAVRŠETAK ZAPOĈETOG ŠKOLOVANJA .Škola takoĊer obrazuje kadrove u obrazovanju odraslih i to: 1.3 uĉionice za grupni rad od 15 .

mreţa .sudoper dvodijelni 2 kom . tave.hladnjak s ledenicom 1 kom . 1 kom 8 kom 4 kom 4 kom 4 kom 2 kom 1 kom 1 kom 3 kom 4 kom .topla kupka prijenosna 1 komplet 6 kom 2 kom 1 kom 2 kompeta 1 kom 2 kom 1 kom 6 16 kom 3 kom 1 kom 16 kom 1 kom 1 kompl.multipractic kuhinjski stroj 1 kom .viseći kuhinjski ormarići rfs.raĉunalo Celeron ( pentium II) .elektriĉni bojler 1 kom .grafoskop .prijenosno raĉunalo . Materijalni uvjeti: Raspoloţiva nastavna pomagala su: .projekcijsko platno . cjedila.dvd player .radni stolovi rfs.LCD projektor .raĉunalo TC .pisaĉ .2.TV .zidni ormarići za inventar 2 kom .raĉunalo pentium IV .zemljopisne karte Oprema ugostiteljskog praktikuma .interaktivna ploĉa .radni stolovi 3 kom . noţevi.parnokonvekcijska peć 1 kom .2.restoranski stolovi 6 kom .video .hladnjak bez ledenice 1 kom . . .raĉunalo pentium III .restoranske stolice 24 kom .plinski roštilj 2 kom .hladnjak .blender 1 kom .ormari sa staklom za inventar 2 kom .kolica za flambiranje 1 kom .ledenica . tanjuri….ostala oprema: lonci. Oprema ugostiteljskog praktikuma „Stara pivnica“ .kuhinjske nape s ventilacijskim sustavom . rajngle.perilica/sušilica rublja 1 kom .ledenica 1 kom .parnokonvekcijska pećnica .kombinirana peć 2 kom .tople kupke 5 kom .kuhinjski termiĉki blok .posluţitelj .

TV .komplet ruĉnih alata za obradu tla .košnice s pĉelama .stroj za pranje ĉaša ..traktor IMT 359 .kopaĉica samohodna .garderobni ormarići .plinski bojler za centralno grijanje i pripremu tople vode .leĊna prskalica .ledomat .Knjiţnica: .tanjuraĉe 20 diskova . masiv .knjiţni fond 1 kom 11 kom 42 kom 6 kom 2 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 8 kom 1 kom 1 kom 15 kompleta 15 kompleta 6 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 2000 litara 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 2490 kom 7 .kopaĉica traktorska .malĉer traktorski .digitalna vaga .Inox posude za vino .prikolica traktorska . masiv . audio i video graĊu .matiĉni voćnjak od ukupno 40 stabala .aparat za espresso kavu .ostala oprema i sitni inventar Oprema za rad na poljoprivrednom dobru škole: .restoranske stolice.laserski pisaĉ Samsung .rotaciona kosilica .restoranski stolovi.barske stolice.plastenik 300 m2 . masiv .ĉitaoniĉki stol .ormar za sitni inventar .komplet voćarskih škara .ormar za Tv.toĉionik .samohodna prskalica .raĉunalo pentium IV .aparat za frape .plug jednobrazni .komoda za konobarsku pripravnicu .

hrvatskoga jezika prof. Gladović Alena. 7.oec Pavlić Ana. ing.a razrednik I. bacc. hrvatskoga jezika prof.b 29. prof. teolog Osvaldić Andrej. ing. majstor kuhar Bistrović-Winter Iva. hrvatskoga jezika stručni učitelj praktične nastave knjiţničarka. 10. dipl. prof.prof. Kralj Ivana. 240 ETCS Kovačić Krunoslav. prof. latinskoga jezika nastavnik strukovnih predmeta u području rada ekonomija. majstor natkonobar Nasilowska-Blaţok Sylwia. Horvatinović Miroslav. 20. prof. rodiljni dopust vanjski suradnik voditelj učeničke zadruge "Kostanj" 24. turizam i ugostiteljstvo stručni učitelj ugostiteljskog posluţivanja stručni suradnik psiholog vjeroučitelj prof. 18. računarstva spremačica prof. Jakupec-Rakijašić Ana. prof. bacc. dipl. dipl. 27. administrativno i tehniĉko osoblje R. 13. 4. kemije prof. Mihoković Darko. Giba Zdravko. 26. 11.komunikolog Brusač Iva. 2. 5. prof. Prezime i ime Bajić Davor Bakan Rikard. 6. prof Domović Marin. 23.dipl. Golubić Jelena. Fijala Bruno dipl. suradnici u nastavi.br 1. 21. 9. ing. hrvatskog jez. Jančevski Risto. 16. Psihologije Ostrogonac Marijan. povijesti i filozofije nastavnik strukovnih predmeta u području rada ekonomija i trgovina stručni učitelj njemačkoga jezika Nastavnik strukovnih predmeta u području rada poljoprivreda Razrednica II. mag. mag . 28. 31. KADROVSKI UVJETI Nastavnici teorijske i praktiĉne nastave. geografije prof. oec Radno mjesto spremač ravnatelj prof. prof. 14.3. 25. Njemačkoga jezika Pavoković Branka razrednica IV. prof. 3. prof. ing. TZK stručni učitelj engleskoga jezika prof. Kirin Maja.b Sindikalna povjerenica NSZUSSH vanjski suradnik voditelj aktiva napomena zamjena ispitni koordinator razrednik III. TZK prof.c razrednica IV. oec Hrenić Jasminka.d razrednica II. dipl.c 15. 8. stručni učitelj fizike nastavnik strukovnih predmeta u prodručju rada poljoprivreda prof. Filjak Višnja Fuček Miroslav. 8 . Iveković Ivica. strojarstva stručni učitelj kuharstva stručni učitelj njemačkoga jezika prof. Kakša Tomislav. hrvatskoga jez. 19. prof. Kos Dijana. dipl. 22. Čučković-Makar Vanja. Pavičić Jasmina. prof. ing.oec Bardak Nedo. informatike nastavnik strukovnih predmeta u prodručju rada ekonomija i trgovina prof. 30. prof Baričević Darko. 17. 12.

ing Ţivković Ljiljana Skender Davor.b satničar. 37. ing. 36.oec Rengel Anita. Vranić Tihomir.prof.32. ing stručni učitelj praktične nastave prof. ekonomista Sudec Mirna. 40.d razrednica I.a razrednik I. 39. 41.b 9 . dipl. razrednik II.c razrednica III. prof. oec 35. 34. dipl. iur 42. Ţagar Mirjana. 33. 44. dipl. Šokec Milica Tomas Roberta.d razredniik III.a razrednica II. Petrinec Ksenija. dipl. Petričušić Dalibor. dipl. hrvatskoga jezika tajnica škole nastavnik strukovnih predmeta u području rada ekonomija i trgovina stručni učitelj u području rada ugostiteljstvo i turizam prof. 43. 38. biologije stručni učitelj engleskoga jezika nastavnik strukovnih predmeta u području rada prehrana stručni učitelj matematike nastavnik strukovnih predmeta u području rada poljoprivreda nastavnik strukovnih predmeta upravno pravo stručni učitelj matematike voditeljica računovodstva razrednik III. RabaĎija Jasna. Vrban Vlatka. ing. ing Tomrlin Mario. mag.

57 2 10 0.5 - - - 15 1 0. Ekonomija i trgovina Upravni referent Poljoprivreda.1.br Program – zanimanje II. 5./2010. Uĉenika M 6 7 Ţ 18 22 Odje la 1 1 M 1 9 R.27 4 5 5 7 39 6 47 0. i ugostiteljstvo 30 11 3 12 11 1 0. Broj razrednih odjela R a z r e d I. Uĉenika Ţ 22 UKUPNO III.55 9 0.43 10 - 0. 6.5 4.5 7 7 1 6 42 4 Agroturistiĉki tehniĉar 3. gospodarstvenik Ugostiteljstvo Kuhar Ugostiteljstvo Konobar Strojarstvo Automehaniĉar SVEUKUPNO 9 - 0.6 2 31 1. UPISANI UĈENICI ŠKOLSKA GODINA 2009.4 25 - 1. IV. IV.1. gospodarstvenik Ugostiteljstvo Kuhar Ugostiteljstvo Konobar Strojarstvo Automehaniĉar 32 1. 10 - 0.30 4 3 8 1 11 12 13 18 2 181 14 1.22 0. i ugostiteljstvo Agroturistiĉki tehniĉar 12 0. 7. Trgovaĉki Prodavaĉ – program B i vob Poljoprivreda Polj. Broj razrednih odjela R a z r e d I.4.5 6 1 0.33 - - - - - - - - - 7 - 0. Odje la 1 1 Uĉenika a M 10 4 Ţ 16 13 1 1 M 21 26 Ţ 76 53 4 4 Odjel Uĉenika Odjela Odje la 1 1 Uĉenika M 4 6 Ţ 21 9 1.32 0. Ekonomija i trgovina Upravni referent Poljoprivreda.33 - - - 8 1 0.br Program – zanimanje II.48 0.41 0.3 4.84 7 - 0. Trgovaĉki Prodavaĉ – program B i vob Poljoprivreda Polj. Uĉenika Ţ 21 10 UKUPNO III. 3 7 6 38 4 2 58 0.5 4 3 14 11 1 0. turizam 1 1 9 2.33 SVEUKUPNO 45 53 1 23 50 4 30 52 4 10 32 2 108 187 14 5.83 7 - 0./2012.5 - - - 9 26 1. 4.5 - - - 24 1 1. 8. UPISANI UĈENICI ŠKOLSKA GODINA 2011.45 6 - 0. 5.6 0.34 3 9 1 - 9 0. Uĉenika M Ţ 22 1 Odje la M 4 R.5 6 8 0.8 0.6 19 47 4 14 29 2 110 10 . 5.7 3. turizam 2.5 8 9 10 1 0.5 8 - 0. 6. Odje la Uĉenika a M 1 3 Ţ 25 1 M 17 Ţ 85 4 Odjel Uĉenika Odjela Odje la Uĉenika M Ţ 16 1.

godine osim za uĉenike koji polaţu razredni. godine Nastava se organizira i izvodi u najmanje 35 nastavnih tjedana. te uĉenike koji imaju obvezu obaviti struĉnu praksu koja se realizira tijekom ljetnih mjeseci. rujna 2011. sijeĉnja 2012. ORGANIZACIJA RADA ŠKOLE 6. Školska godina poĉinje 1. mjesecu 4 i ½ tjedna u VI. prosinca 2011. godine. prosinca 2011.Drugo polugodište traje od 13. a završava 31. mjesecu 3 i ½ tjedna 18 nastavnih dana _______________________________________________ 16 tjedana 86 nastavnih dana . odnosno do 18. lipnja 2012. mjesecu 2 tjedna u II. nastave. travnja 2012. mjesecu 4 tjedna 23 nastavna dana u XII . popravni ili završni ispit te za uĉenike koji se obrazuju po jedinstvenom sustavu obrazovanja i imaju obvezu realizirati praktiĉni dio naukovanja do potrebnog fonda sati. kolovoza 2012. lipnja 2012. e) Nastavni radni dani po polugodištima i mjesecima ( ukljuĉene radne subote . rujna 2011. c) Zimski odmor uĉenika zapoĉinje 27. godine.6.. godine. b) Nastava se ustrojava u dva polugodišta. mjesecu 4 tjedna u III. a završava 13. a završava 06. svibnja 2012. godine . travnja 2012.Drugo polugodište u I. . mjesecu 2 tjedna 13 nastavnih dana 23 nastavna dana 24 nastavna dana 18 nastavnih dana 24 nastavna dana 11 nastavnih dana 11 . mjesecu 3 tjedna u V. a) Nastava poĉinje 05. godine.. e) Ljetni odmor uĉenika poĉinje 16.Prvo polugodište u IX. godine za završne razrede. godine a završava 15. godine do 15./2012.svaka druga ) . d) Proljetni odmor uĉenika poĉinje 02.1 Vremenik rada Na temelju pravilnika o poĉetku i završetku nastave i trajanju odmora uĉenika srednjih škola u 2011. sijeĉnja 2012. godine. godine do 23. godine. godine. polugodišta i odmora uĉenika u srednjim školama. mjesecu 4 tjedana 21 nastavni dan u X. mjesecu 4 i ½ tjedna 24 nastavna dana u XI. osim za završne razrede u najmanje 32 nastavna tjedna. svibnja 2012. Za završne razrede nastava završava 18. mjesecu 4 tjedna u IV. školskoj godini utvrĊuje se poĉetak i završetak školske godine. rujna 2011. lipnja 2012. -Prvo polugodište traje od 05.

razrede.07.ljetni uĉeniĉki odmor od 15. polugodište 16 nastavnih tjedana 19 i ½ nastavnih tjedana 86 nastavnih dana 113 nastavnih dana Tijekom nastavne godine realizirali bi 35 i ½ nastavnih tjedana sa 199 nastavnih dana. . kolovoza sjednica Nastavniĉkog vijeća sastanci struĉnih aktiva pripreme za novu školsku godinu upisi u I.06. (Velika Gospa ) h) Poslovi vezani uz završetak i poĉetak nastavne godine . do poĉetka nastavne godine 22. struĉno usavršavanje profesora ( individualno. 12 . . ( Uskrsni ponedjeljak – blagdan RH ) .22. travnja 2012. ( odlazak na Interliber ) . listopada 2011. ispitni rok 24.30 sati a završava u 13.od 16. srpnja do 21. sijeĉnja 2012. godinu. analiza realizacije nastavnog programa. srpnja 2012. polugodište II. Dan škole (nenastavni dan) . kolovoza 2012. kolovoza.( Blagdan Svih svetih – blagdan RH) . priprema za upise i upisi u I. ( Dan neovisnosti – blagdan RH). lipnja 2012. ( Dan antifašistiĉke borbe – blagdan RH ) . (Bogojavljenje – blagdan RH ) . rujna sjednica nastavniĉkog vijeća.godišnji odmor djelatnika od 12.12.30.Od 22. lipnja 2012. jesenski rok 30. prosinca 2011. studenoga 2011.30 sati. do 23. verifikacija uspjeha programa naukovanja i) Organizacija nastave: Srednja škola Pitomaĉa radi u dvije smjene.25. kolovoza 2012._________________________________________________ 19 i ½ tjedana 113 nastavnih dana f) Rekapitulacija nastavnih dana i nastavnih tjedana I. ( Dan drţavnosti – blagdan RH ) . travnja 2012. travnja do 06. ( Tijelovo – blagdan RH ) . lipnja do 31. poslovi vezani za izradbu i obranu završnog rada te polaganje pomoćniĉkih ispita. studenoga 2011. kolovoza 2011.09. obrana završnog rada i pomoćniĉki ispiti. sijeĉnja 2012. završetak razredne administracije. kolovoza .8.1. do 28. . popravni ispiti. . travnja 2012. kolovoza 2012. nenastavni dani i godišnji odmori . g) Blagdani .proljetni odmor uĉenika od 02. lipnja 2012.15. jesenski upisni rok od 27. . popravni ispiti II. do 13. . u struĉnim aktivima i seminarima). Prva smjena poĉinje u 7. . Završni razredi realizirali bi 32 nastavna tjedna sa 178 nastavnih dana. lipnja do 11. provoĊenje ispita drţavne mature.zimski odmor uĉenika od 24.pisanje svjedodţbi.

35 a završava sa šestim satom u 18. srijedom i ĉetvrtkom u školi. II.a i IV. c ( podavaĉ/poljoprivredni gospodarstvenik ) ponedjeljkom i petkom su na praksi kod obrtnika i poljoprivrednom dobru škole dok su utorkom . b agroturistiĉki tehniĉar ponedjeljkom obavlja praktiĉnu nastavu na školskom poljoprivrednom dobru i ugostiteljskom praktikumu. Iznimku ovom pravilu ĉine razredni odjeli u JMO programu koji zbog toga što im je nastava organizirana po pravilu da su jedan tjedan na nastavi a drugi na praktiĉnom dijelu naukovanja kod obrtnika. 13 . a sve ostale dane imaju teoretsku nastavu u školi. III. c ( prodavaĉ/poljoprivredni gospodarstvenik) utorkom i srijedom su na praksi kod obrtnika i poljoprivrednom dobru škole dok su ponedjeljkom.a. Smjene se mijenjaju tjedno iz razloga što i osnovna škola Petra Preradovića u Pitomaĉi mijenja smjene tjedno. na slijedeći naĉin: I. III. a koristimo zajedniĉki športsku dvoranu za potrebe nastave TZK. tako da: II.Druga smjena zapoĉinje u pravilu s nultim satom u 12. d kuhar/konobar/automehaniĉar III. II. j) Za trogodišnje struke po JMO programu nastava je organizirana po radnim tjednima provedenim u školi.a (upravni referent) razredni su odjeli koji su svaki tjedan na nastavi. školskom restoranu ili kod obrtnika. tjedan na nastavi su: II. II. tjedan na praktiĉnom dijelu naukovanja su: II. smjenu mijenjaju na polugodištu. d kuhar/konobar I a. c ( prodavaĉ) petkom su na praksi kod obrtnika a utorkom. d kuhar/konobar/automehaniĉar III. ponedjeljkom. I. utorkom. srijedom i ĉetvrtkom imaju nastavu u školi.15.c (poljoprivredni gospodarstvenik ) srijedom i petkom su na praksi na školskom poljoprivrednom dobru a ponedjeljkom.b agroturistiĉki tehniĉar srijedom obavlja praktiĉnu nastavu na školskom poljoprivrednom dobru i ugostiteljskom praktikumu. i ĉetvrtkom imaju nastavu u školi. I. tjedan na praktiĉnom dijelu naukovanja su: I. a sve ostale dane imaju teoretsku nastavu u školi. d kuhar/konobar I. I. tjedan na nastavi su: I. d kuhar/ konobar/automehaniĉar Idući tjedan vrši se rotacija na naĉin da oni razredni odjeli koji su bili na nastavi odlaze na praktiĉni dio naukovanja kod obrtnika i obrnuto.ĉetvrtkom i petkom u školi. . d kuhar/ konobar/automehaniĉar II.

6. koji prate i evidentiraju 14 . organiziraju se sjednice razrednih vijeća i to najmanje 4 tijekom školske godine. 6.4. Deţurstvo u školi Zbog sigurnosti zgrade. jer sati predviĊeni planom i programom ne mogu biti uklopljeni u radni tjedan.6. izvannastavnim aktivnostima. uĉenika i djelatnika organizira se deţurstvo u školi u vrijeme nastave. vladanju.5. IV. b agroturistiĉki tehniĉar utorkom obavlja praktiĉnu nastavu na školskom poljoprivrednom dobru i ugostiteljskom praktikumu. a sve ostale dane imaju teoretsku nastavu u školi. b agroturistiĉki tehniĉar ĉetvrtkom obavlja praktiĉnu nastavu na školskom poljoprivrednom dobru i ugostiteljskom praktikumu. Sjednice razrednih vijeća Da bi se kontinuirano pratilo uĉenje i vladanje uĉenika u školi te njihovo napredovanje. Predstavnik Vijeća uĉenika bit će i ĉlan Povjerenstva za kvalitetu te će na taj naĉin Vijeće uĉenika biti ukljuĉeno i u proces samovrijednovanja škole. Prvu sjenicu vijeća uĉenika sazvat će struĉna suradnica škole tijekom mjeseca listopada. s tim da je druga subota od poĉetka nastavne godine radna. Rad uĉeniĉkog vijeća Sjednice uĉeniĉkog vijeća odrţat će se najmanje jedanput u svakom polugodištu. a sve ostale dane imaju teoretsku nastavu u školi. Ako se pojavi neki problem u nekom od razrednih odjela saziva se izvanredna sjednica razrednog vijeća tog odjela. Nastava subotom organizira se svake druge subote. a po potrebi i više puta tijekom školske godine. uvjetima rada u školi. ponašanju uĉenika. školski odbor.III.2. 6. 6. organizaciji rada škole. razredno i nastavniĉko vijeće mogu pozvati predstavnike vijeća uĉenika na sjednicu na kojoj se raspravlja o pravima i obvezama uĉenika. Na ulazu u zgradu deţuraju uĉenici. a predstavnik Vijeća roditelja bit će i ĉlan Povjerenstva za kvalitetu te će na taj naĉin Vijeće roditelja biti ukljuĉeno i u proces samovrijednovanja škole. Prvu konstituirajuću sjednicu vijeća roditelja.3. Jedna na poĉetku i kraju školske godine i po jedna na oba polugodišta. sazvat će ravnatelj tijekom mjeseca listopada. socijalno-ekonomskom poloţaju uĉenika i ostalim problemima vezanim za boravak uĉenika u školi. Radne subote Neki razredni odjeli pohaĊaju nastavu i subotom. TakoĊer ako to bude potrebno. Sjednice roditeljskog vijeća Roditeljsko vijeće kojeg ĉine predstavnici roditelja uĉenika razrednih odjela sastat će se u svakom polugodištu jedanput. organizaciji izleta i ekskurzija. Vijeće roditelja na svojim će sjednicama raspravljati o provedbi školskog kurikuluma. 6. a po potrebi i više puta.

c II. jezik II. 39 15 . d Upravni referent Agroturistiĉki tehniĉar Prodavaĉ/poljoprivredni gosp. pa stoga nije moguće formirati tzv. a III. b I. 18 3 Kuhar/konobar/automehaniĉar 17 3 4 12 Broj uĉenika Engleski Njemaĉki Engleski Njemaĉki I. a II. jezik II. b II. PRVI RAZREDI: Razred Struka Broj uĉenika Engleski Njemaĉki Engleski Njemaĉki I. c III. Isto tako svaki dan po odreĊenom rasporedu deţuraju i po 2 profesora u svakoj smjeni 7. Kuhar ĈETVRTI RAZREDI Razred Struka IV. jezik II. b III. a IV. NASTAVNI PLANOVI REDOVNE I IZBORNE NASTAVE 7. jezik I. Bifurkacije u stranim jezicima Tijekom upisa formiraju se odjeljenja ovisno o broju uĉenika koji slušaju razliĉite strane jezike. jezik I. jezik II. jezik Upravni referent 18 6 6 18 Agroturistiĉki tehniĉar 24 5 Prodavaĉ/poljoprivredni gosp. jezik Upravni referent 12 10 10 12 Agroturistiĉki tehniĉar 13 6 Prodavaĉ/poljoprivredni gosp. c I. jezik 16 9 9 16 6 11 7 8 5 6 18 Broj uĉenika Engleski Njemaĉki Engleski Njemaĉki I. jezik II. jezik 22 4 4 22 16 1 - I. 8 14 Kuhar/konobar/automehaniĉar 13 10 6 10 Broj uĉenika Engleski Njemaĉki Engleski Njemaĉki I. «jeziĉno ĉiste» razrede. jezik II. 195 Engleski II. jezik II. jezik I. jezik II.1. b Upravni referent Agroturistiĉki tehniĉar SVEUKUPNO PO STRANOM JEZIKU BROJ UĈENIKA Njemaĉki I. d TREĆI RAZREDI Razred Struka III. 96 108 Engleski I.ulaske u školsku zgradu. d DRUGI RAZREDI Razred Struka II. Bifurkacije su nuţne jer se ne upisuju dva paralelna razreda iste struke. Njemaĉki II. a I. jezik I.

a IV.c (poljoprivredni gosp.a (upravni referent) II.a (upravni referent) II. vjeronauk ili etiku. razredi III. d III a III b III.) I.3.c (prodavaĉ) I. Nastava vjeronauka i etike Prilikom upisa uĉenici odabiru jedan od predmeta izborne nastave. d (automehaniĉar) II. c III.b ( agroturistiĉki) II. Na osnovu rezultata upisa formiraju se grupe i tako se odreĊuju sati izborne nastave.2. razredi IV. a 26 20 21 19 19 22 21 21 17 14 11 24 16 273 2 1 3 2 4 1 2 1 18 II.) II. d IV. razredi SVEUKUPNO 7.d (kuhar) I. 2 1 + 2* 2 2 1 1 1 2 2 1+ 2* 2 1 predavaĉ Krunoslav Kovaĉić Tihomir Vranić Tihomir Vranić Miroslav Horvatinović Iva Winter-Bistrović Milica Šokec Ivana Kralj Nedo Bardak Krunoslav Kovaĉić Vlatka Vrban Branka Pavoković Tomislav Kakša Iva Winter-Bistrović Milica Šokec 16 .d (konobar) I.c (poljoprivredni gosp.a ( upravni referent) I. d (kuhar ) Predmet Latinski jezik Vinarstvo Ekološka poljoprivreda Kreativnost u poslovanju Strani jezik II.7. Izborna nastava Prema nastavnom planu i programu pojedina zanimanja imaju obveznu izbornu nastavu. pregled izbornih predmeta izgleda ovako: Razred I. Ukupan broj sati tjedno: Vjeronauk 14 sati tjedno Etika 9 sati tjedno RAZREDI VJERONAUK ETIKA I. Prema povedenim anketama o interesu uĉenika za pojedine izborne predmete. d II a II b II c II. razredi Ia 22 2 Ib Ic I.b ( agroturistiĉki ) I. Bonton Osnove tehniĉkih materijala Latinski jezik Ljudska prava Ljekovito bilje Pĉelarstvo Strani jezik II. Sati/tjed.

razredu zbog ukupno 14-oro uĉenika samo jedna obrazovna skupina. dok je u III.4. d (kuhar) II.b (agroturistiĉki) Enologija s gastronomijom Logika Ljudska prava Odrţivi turizam Seoski turizam Strani jezik II.1.II. d (konobar) I. d (kuhar) Ime i prezime nastavnika Darko Bariĉević Ivana Kralj Darko Mihoković Bruno Fijala Darko Mihoković Ivana Kralj Darko Bariĉević Bruno Fijala Nedo Bardak Darko Bariĉević Darko Mihoković Darko Mihoković Darko Bariĉević Nedo Bardak Nedo Bardak Darko Bariĉević Predmet Kuharstvo s vjeţbama Bonton Ugostiteljsko posluţivanje Osnove raĉunalstva Ugostiteljsko posluţivanje Bonton Kuharstvo s vjeţbama Osnove raĉunalstva Tehnologija obrade i montaţe Kuharstvo s vjeţbama Ugostiteljsko posluţivanje Ugostiteljsko posluţivanje Kuharstvo Tehnike motornih vozila Tehnologija odrţavanja vozila I.a (upravni referent) III.4. d (konobar) II. razrednom odjelu imamo po 2 obrazovne skupine. .a (upravni referent) III. Programi po JMO sustavu 7. 7.d (automehaniĉar) III.d (konobar) III.) III. i IV.4. d (kuhar) IV. Programi po JMO sustavu Razred I.d (automehaniĉar) II. Filozofija Javne financije Destinacijski menadţment 1 1 2 1+1* 1 1 2 2 1+2* Roberta Tomas Andrej Osvaldić Vlatka Vrban Ivana Kralj Ivana Kralj Iva Winter-Bistrović Milica Šokec Andrej Osvaldić Jasmina Paviĉić Ivana Kralj * izborna nastava kod agroturistiĉkih tehniĉara radi se po skupinama tako da u I. d (kuhar) Sati/ tjedno 6 1 1 2 6 1 1 2 2 7 1 7 1 2 1 5 Kuharstvo s vjeţbama 17 .b (agroturistiĉki) III.1.a (upravni referent) IV.c (poljoprivredni gosp. II. Praktiĉna nastava u školi 7.a (upravni referent) IV.

b (agroturistiĉki tehniĉar) Tomislav Kakša Dalibor Petriĉušić Davor Skender III.b (agroturistiĉki tehniĉar) Ime i prezime nastavnika Tomislav Kakša Davor Skender II. skupina 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 Sati/ tjedno 4x2 8 sati 3x2 6 sati 2 sata 4x2 8 sata 3x2 6 sati 2 sata 4 sata 2 sata 2 sati 2 sata 3 sata 3 sata 4 sata 2 sata 2 sata 18 . c (poljoprivredni gosp. dobru škole Sati/ tjedno 12 2 2 16 7.4. Trogodišnji industrijski i srodni programi Razred I. c (poljoprivredni gosp.4. c (poljoprivredni gosp. dobru škole Ljetna praksa Praktiĉna nastava na poljop.3.7.2. dobru škole Ljetna praksa Praktiĉna nastava na poljop.) Ime i prezime nastavnika Dalibor Petriĉušić Zdravko Giba Zdravko Giba Zdravko Giba Zdravko Giba Predmet Praktiĉna nastava na poljop.) II. b (agroturistiĉki tehniĉar) Dalibor Petriĉušić Dalibor Petriĉušić Davor Skender Darko Mihoković IV. Ĉetverogodišnji programi Razred I. b (agroturistiĉki tehniĉar) Dalibor Petriĉušić Tihomir Vranić Branka Pavoković Davor Skender Darko Mihoković Darko Bariĉević Predmet Praktiĉna nastava (poljoprivredni dio) Praktiĉna nastava (ugostiteljski dio) Ljetna praksa Praktiĉna nastava (poljoprivredni dio) Praktiĉna nastava (ugostiteljski dio) Ljetna praksa Praktiĉna nastava (poljoprivredni dio) Praktiĉna nastava (ugostiteljski dio) Praktiĉna nastava (ugostiteljski dio) Ljetna praksa Praktiĉna nastava (poljoprivredni dio) Praktiĉna nastava (poljoprivredni dio) Praktiĉna nastava (ugostiteljski dio) Praktiĉna nastava (ugostiteljski dio) Praktiĉna nastava (ugostiteljski dio) Br.) III.

90/11 ).a ( upravni referent ) IV.c (prodavač II.d (automehaničar) III. 3. sati/tj. 105/10.5 3.b (agroturistiĉki tehniĉar) III. 9. d razred kuhara Ime i prezime razrednika Marin Domović Mirna Sudec Miroslav Horvatinović Davor Skender Anita Rengel Branka Pavoković Alena Hrvoić Mario Tomrlin Ksenija Petrinec Tihomir Vranić Dalibor Petriĉušić Bruno Fijala Jelena Golubić Ivana Kralj 19 .7. c (prodavač) I.c ( prodavaĉ/poljoprivredni gospodarstvenik) III.a (upravni referent) III.5 3 4 5 5 5 7.III.c (prodavač) III. 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. 10.d ( kuhar) IV. Zaduţenja nastavnika na praćenju praktiĉnog dijela programa izvan škole Ime i prezime nastavnika Razred/zanimanje I.d (kuhar/konobar) I. učen. 11. Završni i pomoćniĉki ispiti 7.6.a ( upravni referent) I. a razred upravnih referenata . c razred poljoprivrednih gospodarstvenika . Sati u zaduženju Ivana Kralj Anita Rengel Anita Rengel Darko Mihoković Darko Mihoković Nedo Bardak Nedo Bardak Davor Skender 12 12 9 16 16 6 7 11 4 14 14 15 18 24 23 20 1 3.b (agroturistiĉki tehniĉar) 7.IV.b ( agroturistiĉki tehniĉar) I. 4.b ( agroturistiĉki tehniĉar) II. 2.III. 13. 8.c ( Prodavaĉ/ poljoprivredni gospodarstvenik ) I. 6.7. 87/08.7.d (kuhar/konobar/auttomehaniĉar ) III. c razred prodavaĉa . 12.d (kuhar/konobar) II.1. toĉka 2. Br.d (automehaničar) II.N.d (kuhar) Br. 92/10. I.a (upravni referent) II. b razred agroturistiĉkih tehniĉara .d (kuhar/konobar/automehaniĉar ) II. 5.III. 14. i toĉka 4.IV.c ( prodavaĉ/poljoprivredni gospodarstvenik ) II.5. Razredni odjeli i razrednici Razredni odjel 1. Pravilnikom o izradbi i obrani završnog rada ( NN 118/09 ) te Pravilnikom o postupku i naĉinu polaganja pomoćniĉkog ispita ( NN 116/02 ) Završni ispit ove godine polaţu: . Završni i pomoćniĉki ispiti Polaganje završnog ispita odreĊeno je temeljem ĉlanka 82. 86/09.

svibnja do 13.IV.d (kuhar) . sloţeniji ispitni zadatak ili drugi sliĉni uradak usklaĊen s nastavnim programom . Formiranje ispitnih povjerenstava planira se za Sjednicu nastavniĉkog vijeća 23. Ispitna povjerenstva za završne i pomoćniĉke ispite formira Nastavniĉko vijeće.7. Kontrolni ispiti za II. Popravni ispiti i ispitna povjerenstva Popravni ispiti provodit će se komisijski ( ispitivaĉ.7. (N. Popis ĉlanova ispitnih povjerenstava te njihov plan rada priloţit će se Godišnjem planu i programu . praktiĉni rad s elaboratom. Ispiti državne mature Prema Pravilniku o polaganju drţavne mature. u jesenskom roku od 22. 20 . 7.N. lipnja 2012. toĉka 3 i 4.a (upravni referent) 25 uĉenika .N.12. RH 29/02) Kontrolnom ispitu ove godine pristupaju uĉenici : . 87/08. završni ispit za uĉenike gore navedenih razreda sastoji se od: . 2011. do 20.3.II. prema Kalendaru polaganja ispita drţavne mature kojeg je donio Nacionalni centar za vanjsko vrjednovanje. d razreda kuhar 7.4.b (agroturistiĉki tehniĉar) 15 uĉenika Ispiti drţavne mature u ljetnom roku odrţavat će se tijekom drugog polugodišta od 24. razrednik i treći ĉlan).zanimanja po JMO programu polaţu i pomoćniĉki ispit.II. godine. ĉlanak 1. praćenju.) uĉenici srednjih strukovnih škola mogu polagati ispite drţavne mature: U našoj školi ispitima drţavne mature mogu pristupiti uĉenici slijedećih razreda: .d (konobar) .7. Plan i program rada ispitnog povjerenstva za provoĊenje ispita drţavne mature sastavni je dio ovog godišnjeg plana.obrane završnog rada . razrede obrtniĉkih programa po JMO modelu Kontrolni ispit provodi se u drugoj polovici druge godine naukovanja prema Pravilniku o naĉinu ostvarivanja programa naukovanja i struĉnog osposobljavanja za vezane obrte te o pravima. obvezama. a kod nas su to uĉenici III.Prema Pravilniku o izradbi i obrani završnoga rada. b ( agroturistiĉki tehniĉar ) Do izrade ovog godišnjeg plana predprijave za polaganje ispita drţavne mature ispunio je slijedeći broj uĉenika: . studenoga 2012.II. a ( upravni referent ) . vrednovanju i ocjenjivanju nauĉnika (N.d (automehaniĉar) 7.IV.2.izradbe završnog rada koja se sastoji od uratka koji moţe biti: projekt. rujna 2012. kolovoza do 7.IV.IV. te u zimskom ispitnom roku od 13.

IV.00 Obrana završnog rada. IV. III.00 sati Jesenski rok ( prijave popravaka u tajništvu škole od 20. 06. u 11. 06.05.00 9. 08. III. do 23.d IV. 06. IV. 26. 2012.00 13.b ( 1. do 04. 08.skupina) IV. za obranu u tajništvo škole Popravni rok općeobrazovni dio svi 23.00 13. 2012.a nakon popravnih rokova 04. c.00 9. 2012. IV. 07. 2012.d IV. 04. 05. III. u 12.b. 2012. 2012. ( ljetni rok ) Podjela razrednih svjedodţbi završnim razredima planira se 25.d (kuhar) 27. 2012.b. 06. 06. 2012. d ( kuhar/konobar/ automehaniĉar ) IV.d do 09. IV. ( ljetni rok ) .06. 12. III.b.c./2012.a.2012. III. skupina 31.00 13. 13.00 Popravni rok strukovni sadrţaji svi 24.00 13.06.b razred 28. 2012.d II. III.00 Prijave za popravne rokove primat će se u tajništvu i to: . 06.b. 2012.00 Pismeni dio pomoćniĉkog ispita III. IV. 9.c.c. 2012.a.c ( prodavaĉ / poljoprivredni gospodarstvenik ) III. III. 06. III.06. u 11. c.-27. .00 11.05. 2012. 07.00 9.b.c. 2012. 9.00 21 .06. III. 2012.00 sati . 2012.b.d IV. 2012. c – d razrede 28. do 21.skupina) III. 2012. TE ROKOVI IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2011.20.a. 05.c 31.za IV.b.) Naziv ispita Razredi Datum Vrijeme Izradba i predaja završnog rada IV. Vrijeme 9.a i IV. praktiĉni dio pomoćniĉkog ispita i usmeni dio pomoćniĉkog Popravni rokovi za ostale razrede – općeobrazovni dio Popravni rokovi za ostale razrede – strukovni sadrţaji IV.b. 2012. 2012.d do 02.04. do 25.2012. 2012. skupina III. 06.a. 10. 01. KALENDAR KONTROLNIH I POPRAVNIH ISPITA.7.06. mentoru Predaja završnog rada i prijave IV. III. III.00 Obrana završnog rada IV. – 29.a. 05.za završne razrede od 21.d (kuhar) 1. III.a. IV. 2012. 05. a.06. 9. III. 2012.00 13. IV.00 sati Sveĉana podjela završnih svjedodţbi planira se u Sali za konferencije općine Pitomaĉa i to: .08. III. III.c. 2012.za III.b ( 2. 28. 9. u 13.oo – 13.00 sati . 16. 2012. 2011. Ljetni rok Naziv ispita Izbor tema za završni rad Kontrolni ispit Izradba i predaja završnog rada mentoru Predaja završnog rada i prijave za obranu u tajništvo škole Popravni rok za završne razrede Općeobrazovni Strukovni sadrţaji Pismeni dio pomoćniĉkog ispita Obrana završnog rada Razredi IV. 9.a.za ostale razrede od 15. 08.d Datum do 29.a. IV. 11.8. IV. do 30. 08. a.d III.06.d (kuhar) 2.

III. 2013. a 830 sati kod obrtnika II. 22 . 01. III. godina: 210 sati u školi. 2012. Dio praktiĉnog dijela naukovanja do potrebnog godišnjeg fonda sati uĉenici obavljaju kod obrtnika i izvan nastavne godine. Jedinstveni model obrazovanja Osnovna karakteristika jedinstvenog modela obrazovanja je odvojenost općeobrazovnog djela programa od strukovnog.12.00 13.c III. 2012. III. do 07.00 7. praktiĉni dio naukovanja pohaĊaju kod obrtnika. 11. a 740 sati kod obrtnika I.00 Zimski rok izradbe i obrane završnog rada Naziv ispita Izradba i predaja završnog rada mentoru Predaja završnog rada i prijave za obranu u tajništvo škole Pismeni dio pomoćniĉkog ispita Obrana završnog rada Obrana završnog rada. 2012.d (kuhar) završni razredi 28.a. 8. 12.08. dok se praktiĉni dio ostvaruje u manjem djelu u školskim praktikumima. IV. godina: 70 sati u školi. 2012. 13.c. a drugi tjedan. 11.b. Strukovni dio ili naukovanje sadrţi teoretske i praktiĉne sadrţaje. 19 . praktiĉni dio pomoćniĉkog ispita i usmeni dio pomoćniĉkog ispita Podjela završnih svjedodţbi III.c. Tako se u našoj školi realizira samo dio naukovanja ( uglavnom teoretski) dok se najveći dio ostvaruje kod obrtnika izuzev kuhara i konobara kod kojih veći dio uĉenika praktiĉni dio naukovanja obavlja u školskom restoranu Stara Pivnica. 12.09. praktiĉni dio pomoćniĉkog ispita i usmeni dio pomoćniĉkog ispita Podjela završnih svjedodţbi Razredi IV.a. 2012. a veći dio kod obrtnika i to: . 2012.d IV. III. d (kuhar/konobar) IV.d Kuhar/konobar Datum do 23. godina: 140 sati u školi.00 05. 13.9. IV.b.a. IV. Jedinstveni model obrazovanja ostvaruje se kroz tri dijela: A) općeobrazovni dio B) struĉno teorijski dio C) praktiĉni dio Općeobrazovni i struĉno teorijski dio ostvaruje se u potpunosti u školi. III. a 690 sati kod obrtnika II. godina: 245 sati u školi.kuhari i konobari I.00 – 13. 2012.d III. a 625 sati kod obrtnika III. a 795 sati kod obrtnika . godina: 105 sati u školi. 13. 12. poštujući pri tom pravilo da moraju imati 45 radnih dana odmora tijekom školske godine.00 Vrijeme svi 18. 17.Obrana završnog rada.automehaniĉari Nastava je organizirana tako da uĉenici jedan tjedan pohaĊaju teorijski dio naukovanja i općeobrazovne sadrţaje u Srednjoj školi Pitomaĉa.00 13.b. Organizacija obrazovanja u JMO sustavu razlikuje se od one u školama s praktiĉnom obukom.

22. 7. tjedno/godiš. Strani jezik II. tjedno/godiš. 11. zdravlje i okoliš Matematika Sociologija Vjeronauk/Etika Uvod u drţavu i pravo Informatika Ustavni ustroj RH Poslovna psihologija Uredsko poslovanje i dopis. Nastavni plan za zanimanje UPRAVNI REFERENT Redni NASTAVNI PREDMET broj 1. 9. TJEDNI I GODIŠNJI FOND NASTAVNIH SATI 7. 17. 15. Logika 3. 25. Filozofija 4. obrazovanja i športa o izvješćivanju uĉenika i roditelja o naĉinu obrazovanja za zanimanja po JMO-u za koje se traţi majstorski ispit. 6. Prilikom upisa Škola se pridrţava uputa Ministarstva znanosti. 20. a 4/ 140 4/140 4/140 4/128 1/35 1/35 3/105 3/105 3/105 3/96 2/70 2/70 2/70 2/64 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/64 2/70 1/35 2/70 2/70 2/70 2/70 2/64 1/35 1/35 1/35 1/32 3/105 2/70 2/70 2/70 2/64 2/64 2/70 2/70 2/70 2/64 2/70 4/128 4/140 2/70 2/70 2/70 1/35 2/70 4/140 2/70 2/64 2/64 30/1050 30/1050 30/1050 30/960 2/70 32/1120 2/70 2/70 34/1190 40 1/35 2/70 33/1115 40 2/64 2/64 34/1088 42 23 . tjedno/godiš. Povijest Zemljopis TZK Ĉovjek. provjeravaju i ocjenjuju struĉna znanja i vještine nauĉnika. 23. 13.1. 24. 2. 14. Latinski jezik 2. 7. a III. 12. 16. a IV.10.Prema ĉlanku 29. 5. 4. Radno pravo Upravni postupak Kompjuterska daktilografija Birotehnika Uvod u imovinsko pravo Uvod u obiteljsko pravo Gospodarstvo Knjigovodstvo Statistika UKUPNO: Izborni predmeti 1. 18. 21. 10. Tijekom naukovanja kontinuirano se prate. Hrvatski jezik Hrvatski poslovni jezik Strani jezik I. Ljudska prava 5. a II. Javne financije SVEUKUPNO: Struĉna praksa-završni ispit Broj sati Broj sati Broj sati Broj sati tjedno/godiš. odnosno 20 sati tjedno. 19. 3. I. Zakona o strukovnom obrazovanju uĉenici prve godine obrazovanja na praktiĉnoj nastavi odnosno vjeţbama ne mogu provoditi više od 4 sata dnevno.10. Pored kontinuiranog praćenja. 8. provjeravanja i ocjenjivanja naukovanja na kraju druge godine provode se KONTROLNI ISPITI iz struĉno teorijskih i praktiĉnih znanja i vještina: Svrha tog kontrolnog ispita je utvrditi ostvaruju li se potrebni ciljevi i zadaće naukovanja.

praktiĉna nastava dijeli se na dva podruĉja i to na podruĉje poljoprivrede + podruĉje ugostiteljstva. Etika / Vjeronauk 7. Gljivarstvo. razred 3 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 16 14 IV. razred 1+2* 1+1* 1+1* 1+1* 1+1* 4+3* 16 4+4* 19 3+4* 18 33 SVEUKUPNO: 33 32 30 105 Struĉna praksa: 105 105 96 Napomena: * vjeţbe i praktiĉna nastava se odrţavaju u grupama do 15 uĉenika. Kunićarstvo. Ratarstvo. Izborni i fakultativni predmeti: 1 + 1* Ribogojstvo. razred 2 1+1* 1+1* 1+1* 2+1* 1 1+1* 1+1* 1+1* 1+1* IV. Kuharstvo 5. Kozarstvo. U I. Matematika 8. razred III.7. razred III. Pĉelarstvo. dok u III. i II. godini u polovici propisane satnice odrţava se praktiĉna nastava kuharstva a u drugoj polovici ugostiteljskog posluţivanja. Etnologija. razred 3 2 2 2 1 2 2 2 16 Tjedni broj sati II. Struĉna praksa odvija se tijekom cijele godine ovisno o sezoni i 24 . Strani jezik 1 3.2. Izrada autohtonih suvenira… 12. i IV. Hrvatski jezik 2. Ekološka poljoprivreda 10. Bilinogojstvo 1 + 1* 8. razred 1. Prerada i ĉuvanje poljoprivrednih proizvoda. Politika i gospodarstvo 6. Fizika 10. Kemija 9. razred 3 2 2 2 1 2 12 Posebni struĉni dio okvirnog nastavnog plana Redni Nastavni Broj Predmet I. Ĉovjek. Tjelesna i zdravstvena kultura 5. Hortikulturno ureĊenje gospodarstva 11. Knjigovodstvo. Konjogojstvo. Raĉunalstvo Ukupno opći dio I. Praktiĉna nastava 4 + 3* Ukupno struĉni dio: 17 Tjedni broj sati II.10. Ugostiteljsko posluţivanje 6. zdravlje i ekologija 2 3. Lovstvo. Ljekovito bilje. Uzgoj juţnih kultura. Nastavni plan za zanimanje AGROTURISTIĈKI TEHNIĈAR Zajedniĉki dio okvirnog nastavnog plana Redni Nastavni Broj Predmet 1. Prerada mlijeka. Vinarstvo. Stoĉarstvo 1 + 1* 9. Ovĉarstvo. Turizam i marketing 7. Povijest 4. godini praktiĉni dio nastave iz ugostiteljstva pokriva podruĉje kuharstva. Trţište. Turistiĉka geografija Hrvatske 2 2. Prehrana i poznavanje robe 4.

broj 1. 5 6.5 sati Poznavanje robe i prehrana 1 sat II. 4. 3. 7. 6.1. godina Poznavanje robe i prehrana 2 sata Biologija i ekologija 1 sat III.3. Nastavni planovi za JMO ( Jedinstveni Model Obrazovanja ) A) OPĆEOBRAZOVNI DIO PROGRAMA ( za sva zanimanja ) Razredni odjeli/sati tjedno I.3. Baština Enologija s gastronomijom VoĊenje i organizacija kuhinje Marketing u turizmu Izborna nastava Ukupno svaki drugi tjedan Ukupno godišnje Objašnjenje : Tehnologija zanimanja * I.broj Nastavni predmet I. 3. Nastavni predmet Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Vjeronauk/Etika TZK Ukupno svaki drugi tjedan Ukupno godišnje Napomena: I. Kuhari R. c razred razred 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 14 18 245 288 1.c III.d 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 18 18 18 14 315 315 315 224 R. 2. konobara i automehaniĉara II.agrotehniĉkim rokovima i to 60 sati na poljoprivrednom dobru škole a ostatak propisane satnice u objektima seoskog turizma i Uredu turistiĉke zajednice.d je kombinirani razredni odjel kuhara i konobara B) STRUĈNO – TEORIJSKI DIO PROGRAMA ( Obvezni + izborni ) 7.10. 5.10.5 sati Kemija 0. d razred je razred kuhara III. d razred 2 1 2 1 12 210 Broj sati tjedno II. 2. godina: Osnove higijene 0. Tehnologija zanimanja * Strani jezik II Matematika u struci Kulturno povij. 4.d II. godina Poznavanje robe i prehrana 2 sata 25 . d III. d je kombinirani razredni odjel kuhara.d III.

kuharstvo s vjeţbama 6 .bonton 1 .osnove raĉunalstva s vjeţbama 2 2. razred tjedno godišnje 1 35 2 70 2 70 1 35 1 1 35 35 3. Konobar 1. godina 1312 sati III. godina 7. Ukupno svaki drugi tjedan 20 3. III. 10 160 640 900 800 B) Struĉno – teorijski dio s izbornom nastavom 1. godina 1460 sati II. II. godina: Osnove higijene 0.ugostiteljsko posluţivanje 1 .5 sati Kemija 0. Ukupno godišnje 350 3. razred tjedno godišnje 2 70 2 70 2 70 1 35 Broj sati 2.3.5 sati Poznavanje robe i prehrana 1 sat II. Praktiĉna nastava u radnom 550 procesu (godišnje) Sveukupno godišnje 900 Ukupno: A+B+C 1425 sati I.C) PRAKTIĈNI DIO PROGRAMA – KUHARI R.broj Nastavni predmet Broj sati svaki drugi tjedan I. godina Poznavanje robe i prehrana 1 sat 26 . godina Poznavanje robe i prehrana 2 sata Biologija i ekologija 1 sat III. razred tjedno godišnje 1 32 2 64 1 32 1 32 1 2 1 1 32 64 32 32 Ukupni broj sati 102 134 102 32 32 64 32 67 Naziv predmeta Matematika u struci Strani jezik II Tehnologija zanimanja Turistiĉka geografija Poslovna psihologija i komunikacije Kulturno povijesna baština Marketing u turizmu Enologija s gastronomijom VoĊenje i organizacija restorana Izborna nastava Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika u struci Struĉni predmeti Ukupno 7 245 8 280 10 320 565 Objašnjenje : Tehnologija zanimanja * I.10.2. razred razred razred 7 1 16 280 620 5 Praktiĉna nastava u školi: .

razred godišnje 800 160 640 800 Ukupni broj sati 175 35 70 70 2425 620 1. vozila Broj sati 1. razred godišnje 140 35 35 70 760 220 540 900 3.u ugostiteljskom objektu Sveukupno 1.805 2600 Ukupno: A+B+C 7.3.teorijski dio s izbornom nastavom Naziv predmeta Osnove raĉunalstva* Matematika u struci Tehniĉko crtanje * Osnove tehniĉke mehanike** Osnove tehniĉkih materijala Elementi strojeva Osnove automatizacije *** Osnovi elektrotehnike i elektronike Tehnike motor.Bonton -Kuharstvo . Automehaniĉar 1425 sati I. godina 1312 sati III.5 sati sa cijelim razredom (teorijski dio). razred tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje 1. razred godišnje 35 35 865 240 625 900 Nastavni predmet Vjeţbe u školi* .5 sati sa cijelim razredom (teorijski dio). 1. godina A) Struĉno.Osnove raĉunalstva Praktiĉna nastava ** .5 sati u skupinama B) Praktiĉni dio 27 .5 52 0 0 0 0 2 1.10. 1 sat u skupinama ** Okvirni sadrţaj izvodi se 1 sat sa cijelim razredom (teorijski dio).C) PRAKTIĈNI DIO PROGRAMA Broj sati 2. 1 sat u skupinama *** Okvirni sadrţaj izvodi se 0.5 0 1 0 0 70 52 0 35 0 0 1 0 2 0 2 0 35 0 70 0 70 0 1 0 2 0 2 0 35 0 70 0 70 0 0 0 1 7 0 0 35 244 0 0 2 7 0 0 70 245 0 0 2 7 0 0 70 245 Izborni dio Tehnike motornih vozila Ukupno 1) * Okvirni sadrţaj izvodi se 0.3. razred 2. razred 3.u školi : Ugostiteljstko poslužibanje s vježbama .

razred godišnje 340 Broj sati 2. 4. 8. razred godišnje 270 3. 6.broj Nastavni predmet I.1. Prodavaĉ R.B program 7.4. razred razred 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 20 21 700 735 14 14 490 448 1190 1183 28 . Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Politika i gospodarstvo Vjeronauk/Etika Matematika TZK Osnove informatike Higijena Trgovinsko poslovanje Poznavanje robe PromiĊbene aktivnosti Psihologija prodaje Ukupno tjedno Ukupno godišnje Praktiĉna nastava/tjedno Ukupno godišnje SVEUKUPNO Broj sati tjedno II. III. 3. 5.4. Nastavni plan za trogodišnja zanimanja .10.10. razred godišnje 160 270 70 165 64 70 35 32 64 560 900 630 900 640 800 7. 3. razred 1 2.Naziv predmeta Praktiĉna nastava u školi s vjeţbama : Praktiĉna nastava u školskoj radionici najviše sati 4) Tehnologija obrade i montaţe** Tehnike motornih vozila Tehnologija odrţavanja vozila 2) Praktiĉna nastava u radnom procesu – najmanje sati Ukupno 1.

razred tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje 2 70 2 70 2 70 2 70 2 64 2 64 2 70 2 70 2 64 12 420 10 350 6 192 Broj sati 1. razred tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje 4 140 1 35 3 105 3 105 2 64 3 105 2 70 1 32 2 70 1 32 10 350 8 280 4 128 Naziv predmeta Ekologija i odrţivi razvoj Kreativnost u poslovanju Aranţiranje i estetsko oblikovanje Prezentacijske vještine Upravljanje prodavaonicom Odnosi s kupcima Ukupno sati UKUPNO SATI B1. POSEBNI STRUĈNI DIO B1. razred 2. razred 3.10. razred tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje 3 105 3 105 3 96 2 70 2 70 2 64 2 70 2 70 1 35 1 35 1 32 2 64 2 70 2 70 2 64 2 70 2 70 2 64 2 70 12 420 14 490 12 384 Naziv predmeta Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Vjeronauk / Etika Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Osnove informatike Ukupno sati B. razred 2.4.2. razred 2. razred 3. Prodavaĉ ( Izmjene i dopune posebnog struĉnog dijela Nastavnog plana i programa od 14.7. Strukovno-teorijski predmeti I.tj. 29 . ZAJEDNIĈKI OPĆEOBRAZOVNI DIO Broj sati 1. Izborni strukovni predmeti Broj sati 1. lipnja 2011. primjenjuje se od školske godine 2011. Obvezni strukovni predmeti Naziv predmeta Nabavno poslovanje Poslovanje prodavaonice Poznavanje robe Prodajno poslovanje Prodajna komunikacija Poslovna dokumentacija Osnove marketinga Ponašanje potrošaĉa Ukupno sati II./2012. za 1.).c prodavaĉa A. razred 3.

16. 15.2. 12. 10.broj Nastavni predmet I.seoski turizam UKUPNO Praktiĉna nastava Sveukupno tjedno Struĉna praksa (godišnje) Sveukupno godišnje 18 12 30 80 1130 30 . Hrvatski jezik Strani jezik Povijest TZK Politika i gospodarstvo Vjeronauk/Etika Matematika Raĉunalstvo Ratarstvo Voćarstvo Vinogradarstvo i vinarstvo Povrćarstvo Mehanizacija Zaštita bilja Stoĉarstvo Trţište Izborna nastava – . Poljoprivredni gospodarstvenik R. UKUPNO SATI B1 + B2 7. 7.B2. razred 3.4. razred 3 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 Broj sati tjedno II. 4. Praktiĉna nastava Broj sati 1.10. 6. 14. 3. III. razred 2. 5. 9. 2. 11. 8. 13. razred tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje 4 140 7 245 14 448 4 140 7 245 14 448 16 560 17 595 20 640 Naziv predmeta Praktiĉna nastava Ukupno sati B2.ekološka poljoprivreda . razred razred 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 18 12 30 80 1130 1 18 16 34 1088 1.pĉelarstvo . 17.

.d 1.b 1. TJEDNA ZADUŽENJA NASTAVNIKA Miroslav Fuček ( suspendiran od 14. (godine radnog staža) Članak 38. kroatolog i neodreĎeno sociolog prof. praktikuma voditelj centra novih tehnologija Članak 24.. hrvatskoga jezika i književnosti neodreĎeno OPĆI PODACI Vrsta radnog odnosa 1 20 Rad u više škola Tjedna norma Nastavnik predmeta općeobrazovnih Hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik Sociologija Etika Etika Etika 1.a 3. (povoljnija norma) Kolektivni Članak 62. stavak 2. radionica.09. stavak 1. (sindikalni povjerenik) Ostala zaduženja .d 3.. stavak 7. (povjerenik za zaštitu na radu) ugovor Članak 83.c 3. prema čl.. 106. stavak 4.c 24 15 11 25 2 2 1 4 3 3 2 15 1 1 1 0 0 0 0 općeobrazovnih NASTAVA Nastavni predmet / izborna (I) i fakultativna (F) nastava Razredni odjeli Broj učenika u razrednom odjelu / obrazovnoj skupini Broj sati tjedno u razrednom odjelu / obrazovnoj skupini Tjedno zaduženje u nastavi dodatna i dopunska nastava razrednik 2 voditelj stručnog vijeća na (meĎu)županijskoj razini voditelj stručnog vijeća na državnoj razini 1 4 7 22 2 3 i više predmeta nastavnik do položenog stručnog ispita ispitni koordinator voditelj smjene satničar voditelj praktične nastave. Zakona o odgoju i obrazovanju…) Zvanje Dipl.2011.ukupno UKUPNO TJEDNO ZADUŽENJE BROJ SATI IZNAD NORME UKUPNA ZADUŽENJA Pravilnik o normi rada OSTALA ZADUŽENJA 31 20 0 0 Ostali poslovi 40 UGOVOR O RADU .Ime i prezime nastavnika Marin Domović V.a 3. stavak 4.

d 22 19 23 3 3 3 9 2 2 11 1 10 20 Dijana Kos bacc.a 3. hrvatskoga jezika i književnosti odreĎeno 2 15 općeobrazovnih Hrvatski jezik hrvatski poslovni jezik hrvatski poslovni jezik Etika kulturno povijesna baština Hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik Etika 4. Engleski jezik I. Engleski jezik I. Engleski jezik I.d 18 12 16 22 18 8 7 7 13 3 3 3 3 2 22 2 2 2 2 1 1 23 2 19 40 32 .b 2.d 1.a 1. hrvatskoga jezika i književnosti hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik odreĎeno 1 10 općeobrazovnih 2.c 2.b 2.c 1. Engleski jezik I. Engleski jezik I.d 1.b 4.a 3.a 2.a 3. hrvatskoga jezika i književnosti neodreĎeno 1 20 općeobrazovnih 4 22 2 20 40 Alena Gladović prof.c 4.Iva Brusač prof.c 3. Engleski jezik I.a 4.a 2.c 3. Engleski jezik 1.b 3. Engleskog jezika i književnosti odreĎeno 1 21 općeobrazovnih Engleski jezik I.d 2. Engleski jezik I.c 2. Engleski jezik I.a 1.b 26 24 22 1 11 29 15 22 25 22 21 17 1 4 1 1 1 14 1 3 3 4 4 3 3 18 3 1 2 2 1 1 15 0 15 30 Ksenija Petrinec prof.a 1.

a 3. Njemački jezik I.d 1. Milica Šokec Odgojiteljica. Njemački jezik I. Engleski jezik II. Engleski jezik II.a 3.a 2. Cambridge tečaj Engleski jezik II.a 3. Engleski jezik II.a 4.a 4. Njamački jezik I. Iva WinterBistrović Dipl. Andrej Osvaldić prof.b 2. VI/I.a 1. Njemački jezik II. Njamački jezik I. Njamački jezik I. Njemački jezik Engleski jezik I. Njamački jezik I. komunikolog odreĎeno 1 21 općeobrazovnih Njemački jezik II. Engleski jezik II. odreĎeno 1 21 općeobrazovnih Engleski jezik II.d 1.a 1.a 2. Njemački jezik I. Engleski jezik I. Engleski jezik II.a 1.d 1. Engleski jezik I. Njamački jezik I.a 2.b 2.d 1. Njemački jezik II. Njemački jezik II. Njemački jezik II.a 2.a 4.b 3. Engleski jezik I.d 1.c 1. Njemačkog jezika i knjiţevnosti Njamački jezik I.d 2.d 3. odreĎeno 1 21 općeobrazovnih Njamački jezik I.c 2.a 3. povijesti filozofije Povijest neodreĎeno 1 22 općeobrazovnih Povijest Povijest 1.d 2.b 3. bacc. Njemački jezik II.b 3.c 3.b 4.b 3. Engleski jezik I.a 6 10 9 4 3 14 8 4 10 24 13 6 16 5 6 10 9 4 4 6 6 5 6 11 1 6 18 12 16 22 12 10 5 24 22 25 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 1 1 22 0 18 24 0 24 3 19 24 0 24 3 19 22 1 23 2 19 40 Ana Pavlić 40 40 33 .d 3. Njemački jezik II.b 4. Njemački jezik I. Njemački jezik I. Njamački jezik I.Njamački jezik I.d 2.

b 3.a 1.a 2. teolog neodreĎeno 2 14 općeobrazovnih Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk zemljopis zemljopis turist.d 4.a 1.a 2.a 2.b 1. geografije neodreĎen o 3 8 općih i strukovnoteorijskih Geografija 1.b 2.c 29 19 21 22 25 26 2 3 4 2 22 27 20 22 19 19 22 21 21 17 14 11 24 16 24 22 29 12 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 8 0 8 0 6 14 14 0 14 0 13 27 40 34 .b 1.c 2.b 2.b 1.a 3.d 3.d 3.a 4.a 4.c 3.a 3. Geografija Hrvatske Jasminka Hrenić prof.Povijest Povijest Povijest Povijest Logika (I) Filozofija (I) Etika Etika Etika Etika Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Marijan Ostrogonac dipl.a 4.a 1.a 1.c 1.c 1.d 2.b 2.

c 1.a 4.d 24 21 22 19 22 23 25 15 15 11 26 17 29 22 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 22 0 22 0 18 40 Ivica Iveković prof.d 3.a 1. ekonomist neodreĎeno 1 22 općih i strukovnoteorijskih Jasmina Pavičić dipl.c 2.c 1.a 2.b 1.d 3.d 4.a 3. ekonomistica neodreĎeno 1 22 strukovnoteorijskih Trgovinsko poslovanje Trgovinsko poslovanje Kreativnost u poslovanju PromiĎbene aktivnosti Prodajna komunikacija Statistika Politika i gospodarstvo Politika i gospodarstvo Politika i gospodarstvo Kompjuterska daktilografija 2. TZK neodreĎeno 1 22 općeobrazovnih TZK TZK TZK TZK TZK TZK TZK TZK TZK 1.c 4.c 3.a 2.b 1. TZK odreĎeno 2 3 općeobrazovnih 3 0 3 0 2 5 Miroslav Horvatinović dipl.b 1.c 3.c 3.TZK TZK TZK TZK TZK Maja Kirin prof.a 12 9 12 9 12 26 23 9 17 12 3 3 2 2 2 2 2 2 2 4 21 1 1 22 0 18 40 20 1 3 23 1 18 40 2 35 .c 2.b 3.b 2.c 4.

b 3.c 1.a 3.c 1.c 2.a 1.d 1.a 4.Kompjuterska daktilografija Kompjuterska daktilografija Kompjuterska daktilografija Kompjuterska daktilografija Kompjuterska daktilografija Javne financije Trţište Trţište 1.b 4.b 3.b 3.a 2.d 4.b 4.a 2.c 12 11 11 12 13 26 6 10 4 2 2 2 2 2 2 1 Gospodarstvo Marketing u turizmu Turizam i marketing Turizam i marketing Turizam i marketing Odrţivi turizam (I) Odrţivi turizam (I) Destinacijski menadţment (I) Ivana Kralj dipl.c 4.a 22 11 17 9 8 15 15 17 9 8 6 26 12 16 9 12 12 12 11 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 20 2 22 0 18 40 2 19 1 3 22 0 18 40 Jelena Golubić prof.a 3.a 2.a 1.b 4.b 4. informatike neodreĎeno 1 22 općih i strukovnoteorijskih 36 .d 1.a 3.a 3.b 4. nastava (praćenje) Informatika Informatika Informatika 2. ekonomistica neodreĎeno 1 22 strukovnoteorijskih Destinacijski menadţment (I) Destinacijski menadţment (I) Seoski turizam (I) Poduzetništvo s menadţmentom Poslovanje prodavaonice Bonton Bonton (I) Prakt.

d 1.d 2. VŠS. robe Poznavanje robe Mirna Sudec prof.b 2. zdravlje i okoliš Matematika Matematika Mirjana Ţagar dipl.a 4.c 3.a 3.c 1.a 1.zdravlje i okoliš Čovjek.b 7 9 5 11 12 12 29 19 16 24 22 24 22 25 29 19 15 17 1 1 1 2 3 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 22 2 20 40 19 2 1 3 22 0 18 40 37 .d 3.b 3.c 2.zdravlje i ekologija Čovjek.d 11 13 12 13 13 12 16 6 9 7 7 16 12 11 2 2 2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 11 2 4 2 9 20 0 20 40 1 2 Prehrana i poz. robe Prehrana i poz.d 1.a 1. ing. robe Prehrana i poz.Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Osnove informatike Matematika u struci Matematika u struci Matematika Mario Tomrlin informatičar. organizacije Matematika odreĎeno 1 20 općeobrazovnih Matematika Matematika Matematika Matematika 1. robe Prehrana i poz.d 2.d 2. biologije neodreĎeno 1 22 općih i strukovnoteorijskih Poznavanje robe Čovjek.a 3.d 1.b 4.a 2. VI/I odreĎeno 1 20 općih i strukovnoteorijskih Matematika u struci Matematika u struci (I) Matematika u struci Matematika Matematika u struci 2.b 2.zdravlje i ekologija Biologija i ekologija Čovjek.a 2.d 1.d 2.c 2.b 2.d 1.c 1.a 2.a 4.a 3.

d 2.a 3.a 2.c 1.d 2. iur. neodreĎeno 1 22 strukovnoteorijskih Ustavni ustroj RH Uvod u imovinsko pravo Radno pravo Ljudska prava (I) Ljudska prava (I) Kuharstvo s vjeţbama Kuharstvo s vjeţbama Kuharstvo s vjeţbama Kuharstvo Darko Baričević majstor kuhar Kuharstvo neodreĎeno 1 28 strukovni učitelj Kuharstvo Kuharstvo Kuharstvo Kuharstvo Praktična nastava u školi 2.b 10 6 12 9 25 25 26 25 26 26 26 22 25 7 11 11 9 17 9 8 15 15 9 1 1 2 2 3 2 4 2 2 2 3 2 2 6 7 5 1 1 2 2 1 1 2 28 0 28 0 12 40 22 1 1 23 1 18 40 Tehničko crtanje Osnove tehnologije materijala prof.b 4.d 4. i praktične nastave Osnove tehničke mehanike Osnove tehničke mehanike (I) Elementi strojeva Tehnologija obrade i montaţe 1.a 3.d 1.Matematika Matematika Matematika Matematika Uvod u drţavu i pravo Upravni postupak Upravni postupak Uvod u obiteljsko pravo Vlatka Vrban dipl.d 6 6 7 7 7 6 1.a 4.c 3. strojarstva struk.d 3.a 3.d 2.5 1 2 23 1 2 2 1 2 3 26 1.c 3.b 4.d 1.-teor.a 1.b 3.a 4.d 2.a 4.b 4.5 16 40 Nedo Bardak neodreĎeno 1 24 38 .d 1.a 4.c 3.b 3.

d 1.b 2.b 3.b 2. ing. nastava (praćenje) Prakt.b 1. nastava (praćenje) Kemija Kemija Higijena/kemija Vanja Čučković Makar prof.-teor.b 4.Tehnologija motornih vozila Tehnologija odrţavanja vozila Prakt.d 2.d 2. i praktične nastave 39 .b 29 15 14 19 10 9 9 10 15 15 10 17 9 8 9 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 18 1 3 6 24 1 17 40 2 Branka Pavoković dipl. agronomije neodreĎeno 1 23 struk.c 4.b 1.b 2.b 1.b 1.b 4.d 1.b 2.b 4. kemije neodreĎeno 3 5 strukovnoteorijskih 2.c 2.d 7 7 6 7 29 19 16 2 1 5 5 2 2 1 5 0 5 0 4 9 Bilinogojstvo Bilinogojstvo Bilinogojstvo Ljekovito bilje (I) Ljekovito bilje (I) Ljekovito bilje (I) Ratarstvo Ratarstvo Ekološka poljoprivreda Ekološka poljoprivreda Zaštita bilja Hortikulturno ureĎenje gospodarstva Hortikulturno ureĎenje gospodarstva Hortikulturno ureĎenje gospodarstva Praktična nastava u školi 1.b 2.c 3.

b 2. ing.b 1. agronomije neodreĎeno 1 24 struk.b 1.b 1.b 3.c 2.c 1.b 3.c 1.c 3. agronomije neodreĎeno 1 22 odaberite Bilinogojstvo Povrćarstvo Povrćarstvo Voćarstvo Ekološka poljoprivreda (I) Vinogradarstvo i vinarstvo Zaštita bilja Mehanizacija Stočarstvo Stočarstvo Stočarstvo Stočarstvo Stočarstvo Stočarstvo Tomislav Kakša dipl.b 1.b 3.b 1.b 2.c 2.b 1.b 3.c 3.c 1.b 2.c 2.c 2. ing.c 2. i praktične nastave Stočarstvo Stočarstvo Stočarstvo Mehanizacija Mehanizacija Pčelarstvo (I) Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi 1.b 1.b 2.c 1.b 29 15 14 19 10 9 15 15 9 10 10 9 6 6 10 9 10 6 29 15 14 19 15 15 9 6 10 15 14 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 4 4 24 1 1 25 1 16 40 19 2 1 3 22 0 18 40 40 .c 3.Vinarstvo (I) Vinarstvo (I) Vinarstvo (I) Bilinogojstvo Bilinogojstvo Bilinogojstvo Bilinogojstvo Tihomir Vranić dipl.-teor.c 3.

d 4.b 4. nastava (praćenje) Prakt. nastava (praćenje) Latinski jezik Latinski jezik 1.d 2.a 2.Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Zdravko Giba ing. latinskoga jezik vanjski suradnik 2 općeobrazovnih 4 0 4 4 0 41 .b 3.d 2.b 4.c 3.c 10 6 12 16 28 0 28 0 12 40 Darko Mihoković majstor natkonobar neodreĎeno 1 28 strukovni učitelj Ugostiteljsko posluţivanje Ugostiteljsko posluţivanje Ugostiteljsko posluţivanje Ugostiteljsko posluţivanje Ugostiteljsko posluţivanje Ugostiteljsko posluţivanje Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Prakt.b 4.a 9 5 11 17 9 8 15 9 16 16 24 22 6 7 1 1 1 28 1 2 2 3 4 2 2 0 28 0 12 40 Krunoslav Kovačić prof.b 1.d 1. agronomije neodreĎeno 1 28 strukovni učitelj 2.d 2.

stručni suradnik psiholog Poslovna psihologija Psihologija komunikacije Psihologija prodaje odaberite 1 strukovnoteorijskih 2.b 1.d 15 14 10 9 15 5 9 8 7 11 11 3 3 3 3 2 1 2 2 1 1 5 2 26 2 28 0 12 40 42 . psihologije.b 2. majstor kuhar odreĎeno 1 28 strukovni učitelj Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Kuharstvo Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Ugostiteljsko posluţivanje VoĎenje i organizacija kuhinje Prakt.d 3. nastava (praćenje) 1.b 3.b 2.b 19 2 Risto Jančevski ing.c 22 5 9 2 1 2 5 0 5 5 0 Davor Skender ekonomist turizma i ugostiteljstva. kemije vanjski suradnik 1 općeobrazovnih 2 0 2 2 0 Sylwia NasilowskaBlaţok mag.d 4.b 4.a 2.Fizika 2.b 1.d 3.d 3.b 2.

5 3.a 3.d 3.b 16 6 6 10 9 15 2 1.b 2.a 2. agronomije neodreĎeno 1 28 strukovni učitelj 2 29 1 12 40 Računarstvo s vjeţbama Računarstvo Računarstvo Bruno Fijala dipl.c 12 26 22 25 10 12 9 4 2 2 2 2 3. i praktične nastave Uredsko poslovanje Politika i gospodarstvo Prakt.5 1 2 2 2 11 2 2 13 0 11 24 43 .b 3.b 2.c 2.b 4. informatičar odreĎeno 2 13 općih i strukovnoteorijskih Računarstvo Računarstvo Računarstvo 1.c 3.-teor.c 3. oec odreĎeno 1 24 struk. nastava (praćenje) Prakt.a 2.Nabavno poslovanje Knjigovodstvo Uredsko poslovanje Anita Rengel dipl.c 2.b 9 10 9 15 8 12 4 4 4 3 27 2 Dalibor Petričušić ing.5 19 1 2 5 24 0 16 40 2 1.d 1.c 2.b 3. nastava (praćenje) Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi 1.

c 2.b 2b 2. ing.d 19 10 9 9 11 16 5 1 1 1 2 2 1 1 9 1 1 10 0 8 18 44 .b 3. biotehnologije neodreĎeno 2 10 strukovnoteorijskih Prehrana i poz.d 2. robe Enologija s gastronomijom Enologija s gastronomijom (I) 2.d 2.Poznavanje robe Poznavanje robe Poznavanje robe Poznavanje robe Roberta Tomas dipl.

Statutom i općim aktima škole te rad na razvoju školskih projekata i praćenje raznih natjeĉaja Priprema materijala za sastanke Školskog odbora i prisustvovanje sjednicama Suradnja s društvenim organizacijama na podruĉju Virovitiĉko-podravske ţupanije i općine Pitomaĉa Suradnja s obrtniĉkom komorom ţupanije Virovitiĉko-podravske i Udruţenjem obrtnika općine Pitomaĉa Suradnja s roditeljima Prijam posjetitelja škole Praćenje i primjena provedbenih propisa-upravno pravnih. PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJA Tijekom Šk. djelatnika škole i uĉenika. te njihovih roditelja Suradnja s Ministarstvom znanosti.1. te analiza prošlog godišnjeg plana i programa rada škole Izrada elaborata i izvješća UKUPNO: 215 50 10 10 10 85 80 70 15 20 65 50 111 200 40 20 60 20 26 80 80 30 20 80 110 80 50 1697 45 . pedagoških i raĉunovodstvenih Prisustvovanje nastavi s pratećim poslovima Suradnja s ravnateljima škola s podruĉja Virovitiĉko-podravske ţupanije i škola sliĉnog profila na razini Republike Hrvatske Uvid u osobnu pedagošku dokumentaciju nastavnika Struĉno usavršavanje Organizacija i nadzor provoĊenja završnih. pomoćniĉkih i popravnih ispita Izrada školskog kurikuluma. struĉnim suradnicima. Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Rješavanje kadrovskih problema. Općinskim poglavarstvom i drugim organizacijama Obavljanje drugih poslova utvrĊenih Zakonom. tajništvom i raĉunovodstvom Koordiniranje kulturne i društvene djelatnosti škole Pripremanje i predsjedanje sjednicama vijeća zaposlenika Pripremanje i predsjedanje sjednicama roditeljskog vijeća Pripremanje i predsjedanje konstituirajućom sjednicom Školskog odbora Izrada općih akata škole u skladu sa Zakonom o ustanovama.godine Suradnja s nastavnicima. Ţupanijskim uredom za prosvjetu. intervju-i s kandidatima Pripremanje i predsjedanje sjednicama Nastavniĉkog vijeća Pripremanje poslova i donošenje odluka i mjera iz djelokruga zaštite na radu i civilne zaštite Dogovor oko provoĊenja ekskurzija i izleta i potpisivanje pratećih dokumenata Organizacija i briga oko ureĊenja školske zgrade i okoliša Praćenje i unapreĊivanje odnosa izmeĊu djelatnika škole. planiranje i raspisivanje natjeĉaja.9. godišnjeg plana rada. PROGRAM RADA STRUĈNIH TIJELA ŠKOLE 9. obrazovanja i športa. ravnateljima.

Briga o odgojnoj dimenziji i uĉenicima s poteškoćama u svladavanju programa.Koordiniranje rada škole i gospodarstva u svezi JMO sustava obrazovanja. Zakonom o strukovnom obrazovanju i Statutom škole. Poslovi oko provoĊenja ispita drţavne mature te završnog i sati 160 X 176 XI 165 XII 131 I 131 II 160 III IV 166 152 V 168 VI 160 46 . Pripremanje i sudjelovanje na sjednicama razrednih vijeća. Rad na projektu „Implementacija novih kurikuluma i ustrojstvo praktikuma za ekološku poljoprivredu“ Briga o unapreĊenju nastavnog procesa. Pregled cjelokupne pedagoške dokumentacije i administracije. Poslovi oko provoĊenja ispita drţavne mature Sudjelovanje na sjednicama nastavniĉkog vijeća ostalih razreda. Ostali poslovi iz programa rada ravnatelja Prisustvovanje nastavnim satovima struĉno teorijskih predmeta. Ţupanijskim uredom za prosvjetu i općinom Pitomaĉa. Suradnja s roditeljima. Pregled pedagoške dokumentacije. Priprema upisa u I. Praćenje permanentnog obrazovanja i doškolovanja nastavnika. Analiza uspjeha na kraju prvog obrazovnog razdoblja. Priprema i organizacija sjednica roditeljskog vijeća. Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Struĉno usavršavanje. Sudjelovanje na sjednicama razrednih vijeća završnih razreda. smotrama i drugim manifestacijama. Prisustvovanje satovima nastavnika poĉetnika. Korelacija rada u općeobrazovnom i naukovnom djelu programa. Organizacija i priprema za provoĊenje završnog i pomoćniĉkog ispita. Ostali poslovi iz programa ravnatelja.Mjesec IX Sadrţaj rada Izrada školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa Škole Rješavanje kadrovskih problema. Pregled pedagoške dokumentacije i administracije. Suradnja s raĉunovodstvom u svezi utvrĊivanja periodiĉkog obraĉuna. Suradnja s Ministarstvom znanosti.obrazovanja i športa. nabavka nastavnih pomagala i sredstava. Izrada izvješća o uspjehu uĉenika škole. Poslovi oko ureĊenja školskog okoliša i prostora unutar škole. Sudjelovanje na sjednicama nastavniĉkog vijeća. Izrada financijskog plana za slijedeću godinu. Ostali poslovi iz programa rada ravnatelja: Izrada zaduţenja nastavnika i izdavanje rješenja o zaduţenju: Suradnja s radnim organizacijama i Obrtniĉkom komorom u svezi struĉne prakse Izbor ĉlanova školskog odbora Konstituiranje roditeljskog vijeća. razred. Ostali poslovi iz programa rada ravnatelja Prisustvovanje natjecanjima. Ostali poslovi iz programa rada ravnatelja Analiza organizacije i naĉina praćenja praktiĉne nastave kod obrtnika i u školi.. Pripremanje i sudjelovanje na sjednicama Nastavniĉkog vijeća Struĉno usavršavanje u organizaciji udruge ravnatelja Rad na projektu „Implementacija novih kurikuluma i ustrojstvo praktikuma za ekološku poljoprivredu“ Izrada općih akata škole u skladu sa Zakonom o ustanovama.

PLAN RADA RAZREDNIKA 50 78 Zaduţenja razrednika: . polugodišta 15. Obveze koje nas oĉekuju u II. Planiranje radnog tjedna.suradnja s ostalim ustanovama (zdravstvena sluţba. upisnom krugu. Dali znamo štedjeti. posjete izloţbama. te pripreme i organizacija završnog ispita u jesenskom roku.administrativni poslovi – sreĊivanje razredne administracije . Obiljeţavanje blagdana Boţića 16. Suradnja sa struĉnim aktivima i struĉno razvojnom sluţbom škole oko izrade školskog kurikuluma. socijalne sluţbe obrtniĉka komora) . 8.organizacija ekskurzija. kinu . Upoznavanje uĉenika s profilom struke i školovanjem u školi koju su izabrali. Godinu. razreda (35 sati godišnje) 1. Ostali poslovi iz programa rada ravnatelja Planiranje kalendara rada za slijedeću godinu.. zaposlenjem i daljnjim školovanjem 3. Prouĉavanje Pravilnika o praćenju i ocjenjivanju uĉenika u srednjoj školi 5.Razgovor na temu «Tko je utjecao na izbor mog zanimanja i zašto sam se za to opredijelio?» 6. polugodištu 17. Razgovor o uspjehu tijekom I. SreĊivanje dokumentacije uĉenika 2.Prijedlog organizacije rada za slijedeću šk. kazalištu. Osmišljavanje slobodnog vremena 10.voĊenje roditeljskih sastanaka i razgovori s roditeljima . Što su i kako ih sprijeĉiti. 13. Prouĉavanje Pravilnika o unutarnjem redu škole i Pravilnika o odgojnim mjerama 4. Izrada izvješća o radu. Poslovi oko provoĊenja upisa uĉenika u 1.2. Ukljuĉivanje uĉenika u razne slobodne aktivnosti. zavod za zapošljavanje.organiziranje radnih i humanitarnih akcija u Pitomaĉi njenoj okolici . Borba protiv alkoholizma 18. 7. Dan štednje. 11. Borba protiv pušenja 14. Ovisnosti. Kako uspješno uĉiti. Što je AIDS? 47 . 12.odrţavanje razrednih sati u skladu s planom i programom rada Škole. Pripremanje i voĊenje sjednice nastavniĉkog vijeća ( odluke o smjenama rada. 9. Organizacija popravnih ispita u drugom popravnom roku. Upisi uĉenika u drugom upisnom krugu.davanje potrebnih informacija uĉenicima . Razgovor o aktualnom trenutku u kojem ţivimo.VII VIII pomoćniĉkog ispita Potpisivanje uĉeniĉkih svjedodţbi i završnih svjedodţbi maturantima. Prijedlog programa i plana razrednih sati I. imenovanje razrednika i zaduţenja nastavnika u odgojno obrazovnom radu). 9.rješavanje aktualnih problema razredne zajednice .individualni razgovori s uĉenicima .

Pojedinaĉne i općeljudske vrijednosti 8.. Naše obveze u kući. Škola kao izvor stresnih situacija 22. UreĊenje okoliša – radna akcija 30. Planiranje školske ekskurzije 23. Roditelji i ja 19. 28. Prijedlog programa i plana razrednih sati II. Posjet nekoj izloţbi ili ustanovi. Osvrt na uspjeh u nastavi 24. 26. dijelu II. Organizacija pomoći slabijim uĉenicima 32. Organizacija pomoći slabijim uĉenicima 32. Obiljeţavanje blagdana Uskrsa 28. 21. Kako mogu poboljšati svoje ocjene 26. Sloboda i odgovornost. Razgovor o uspjehu na kraju 1. Obiljeţavanje Dana planeta Zemlje 30. Razgovor o uspjehu na kraju školske godine 48 . Biti odgovoran za sebe i druge 10. Obiljeţavanje blagdan Boţića 16. Moj osobni ţivotni stil glede zdravlja 11. Slobodna tema ( o ĉemu uĉenici ţele razgovarati). Posjet nekoj izloţbi 9. i III. UreĊenje okoliša – radna akcija 31. Da li su se ostvarila moja oĉekivanja prilikom upisa u ovu školu. Koliko izlazimo i što naši roditelji o tome misle 23. Ukljuĉivanje uĉenika u razne slobodne aktivnosti 6. Humanitarna akcija uĉenika 21. Obveze u II. Slobodna tema 31. 20.19. polugodištu 17. Razgovor o uspjehu tijekom I. Kako se boriti protiv pušenja 14. polugodišta 15. SreĊivanje razredne dokumentacije 13. Sloboda unutar normi i granica 29. Slobodno vrijeme 25. Planiranje jednodnevne ekskurzije 24. SreĊivanje razredne dokumentacije 27. polugodišta 25. razreda (35 sati godišnje) 1. Obiljeţavanje Dana drţavnosti 34. SreĊivanje dokumentacije 33. školske godine 35. Osvrt na uspjeh u 1. SreĊivanje dokumentacije uĉenika 2. Obiljeţavanje Dana drţavnosti 34. Kako se boriti protiv alkoholizma 18. pripreme za posjet Zagrebaĉkom proljetnom velesajmu. 33. 29. Obiljeţavanje Dana planeta Zemlje. Prouĉavanje Pravilnika o praćenju i ocjenjivanju uĉenika u srednjoj školi 4. 27. Prouĉavanje Pravilnika o unutarnjem redu škole i Pravilnika o odgojnim mjerama 3. Obiljeţavanje blagdana Uskrsa. 22. Tjedan borbe protiv tuberkuloze 12. SreĊivanje dokumentacije. Slobodne teme 20. Humanitarna akcija uĉenika. Uspješno rješavanje konflikata 7. 5.

tjedni i godišnji) 49 . Borba protiv ovisnosti 13. obvezama deţurnih uĉenika 3. Matura. Upoznavanje uĉenika s pravilnikom o ocjenjivanju 2. droge i pušenja 14. 9. Prijateljstvo 32. dodatne i dopunske nastave reţim rada škole (dnevni.Kako uspjeti u ţivotu 26.ispit zrelosti Napomena: Razrednici u suradnji s uĉenicima mogu birati aktualne teme i teme koje su interesantne uĉenicima. Kako organizirati braĉnu zajednicu 12. Obiljeţavanje MeĊunarodnog dana kulturne baštine i Dan europske baštine 5.35. Prijedlog programa i plana razrednih sati završnih razreda (32 sata godišnje) 1. Razlike i sliĉnosti meĊu spolovima. fakultativne. Ţivot sa prirodom 25. SreĊivanje dokumentacije. Zdrav ţivot 29. Kako ostvariti svoja prava. Napredovanje u struci 27. Analiza postignutih rezultata 17. Pravo glasa na izborima 7. a da to ne bude na štetu drugih 18. Ĉovjekova prava 15. u okviru rada Nastavniĉkog vijeća raspravljat će se i usvajati slijedeća pitanja: pripreme za novu školsku godinu i raspored rada nastavnog osoblja priprema tema za sate razrednih odjela imenovanje razrednika formiranje grupa slobodnih aktivnosti. Kakvi smo bili tijekom školovanja 31. Obiljeţavanje Dana mira 8. Kako pridonijeti zajednici u kojoj ţivim 24. Obiljeţavanje dana nepismenosti u svijetu 4. Nenasilno rješavanje problema 19. Upoznavanje uĉenika s kućnim redom. PROGRAM I PLAN RADA NASTAVNIĈKOG VIJEĆA      rad Nastavniĉkog vijeća odvijat će se putem sjednica Nastavniĉkog vijeća koje će se odrţavati najmanje šest puta godišnje.Valentinovo.trudnoća 9. Kako bi volio ţivjeti 11. Pravo na ţivot 22. Što i kamo nakon završene srednje škole 28.3. Tekuću razrednu dokumentaciju razrednici rješavaju u dogovoru s uĉenicima i to obavezno jednom tjedno. Štetnost alkohola. Pravo na vjeroispovijest 23.Dan zaljubljenih 20. Dani kruha 10. Obiljeţavanje MeĊunarodnog dana mira 6. Pravo na slobodu 21. Blagdani bez nasilja 16. Moja buduća obitelj 30.

uspjehu i ponašanju uĉenika u razrednim zajednicama zahtjevi obrazovnih grupa razrednih zajednica i pojedinih uĉenika formiranje struĉnih aktiva utvrĊivanje ispitnih rokova. kolovoza redni broj sjednice 1. imenovanje ispitnih komisija i organizacija ispita i završnih ispita  obrada tema i problematike odgojnog karaktera  obrada struĉnih tema  izmjena pedagoških iskustava (korelacija nastavnih sadrţaja) .15 18.1.razmatranje planova i programa školskih ekskurzija . srpnja 23.15 18. sjednica dan u tjednu utorak srijeda petak ĉetvrtak ĉetvrtak ponedjeljak ponedjeljak utorak ĉetvrtak sat 18.00 9.2.suradnja s kulturnim ustanovama i društvima . Rad Uĉeniĉkog Vijeća Uĉeniĉko vijeće formirati će se na poĉetku školske godine (u listopadu) i ĉiniti će ga predsjednici razrednih odijela (14 uĉenika).suradnja s drugim srednjim školama u bliţoj okolici .00 11.upućivanje na seminare i savjetovanja . jedna na poĉetku .informacije o struĉnim i zakonskim uputama. prosinca 29. sjednica 9. naredbama i odlukama nadleţnih prosvjetnih vlasti .00 11.suradnja sa srednjim školama koje imaju srodne programe u zemlji i inozemstvu Okvirni kalendar odrţavanja sjednica nastavniĉkog i razrednih vijeća datum odrţavanja 13. Raditi će i s Nacionalnim vijećem uĉenika.15 18. sjednica 8. rujna 28. mišljenja razrednih zajednica . Prvu konstituirajuću sjednicu vijeća roditelja saziva ravnatelj tijekom mjeseca listopada. Prema potrebi roditeljsko vijeće sazivat će se i više 50 . Tijekom školske godine saziva se najmanje dvije sjednice roditeljskog vijeća. lipnja 20. svibnja 04.razmatranje informacija i izvještaja o uspjehu i radu te donošenje preporuka za daljnji rad . 9. sjednica 4. sjednica 5.15 18. Rad Roditeljskog Vijeća Roditeljsko vijeće formirati će se na poĉetku školske godine (u listopadu) i ĉiniti će ga 14 predstavnika roditelja koji će biti izabrani na roditeljskim sastancima pojedinih odijela. sjednica 2. rujna 23.30 11. naĉina i uvjeta ocjenjivanja i napredovanja nastavnika .razmatranje uĉeniĉke problematike.mišljenja i primjedbe o novim nastavnim programima . lipnja 04.       kadrovske potrebe škole razmatranje prijedloga i izrada školskog kurikuluma razmatranje prijedloga i izrada godišnjeg plana i programa rada škole izvješća o radu. Susretati će se najmanje dva puta tijekom pojedinog obrazovnog razdoblja i suraĊivati će s razrednim i nastavniĉkim vijećem.3. oţujka 17. sjednica 7. sjednica 3.razmatranje postupaka.3. a druga na kraju školske godine.15 14.donošenje odluka u svezi s molbama i ţalbama uĉenika . sjednica 6.

Analiza realizacije nastavnih planova 4. Praćenje i analiza znanstvene literature svoje struke. Zadatak roditeljskog vijeća biti će poboljšanje suradnje škole sa roditeljima i sudjelovanje u kreiranju boljeg odgojno-obrazovnog rada u školi 9. Promicanje ekološke poljoprivrede 19. Suradnja s predstavnicima poljoprivrednih poduzeća u ţupaniji 16. Zdravko Giba. Suradnja s obrtnicima i seoskim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima 17. Sudjelovanje na manifestacijama «Tjedna općine Pitomaĉa» 12. Uskrs…) 18. PROGRAM RADA STRUĈNIH VIJEĆA – AKTIVA 9. Suorganizacija manifestacije «U posjeti starim vremenima» 13. Obrada struĉnih tema na aktivu ( najmanje 1 svako polugodište ) 9.puta. Voditelj: Tomislav Kakša Raspodjela nastavnog rada po ĉlanovima aktiva 1. Sudjelovanje na obiljeţavanju «Dana ţupanije» 11. Izrada plana podizanja voćnjaka i vinograda na školskim površinama 23. Obiljeţavanje «Dana kruha» 10. njena primjena u nastavi 6. Tomislav Kakša. razrada i analiza planova 2.4. Dalibor Petriĉušić ). Uspostava suradnje s Agronomskim fakultetom u Zagrebu ( tehnologija proizvodnje pjenušavog vina ) 22. Izrada godišnjih nastavnih planova i programa 3. Tihomir Vranić. Posjet Sajmu cvijeća «Flora-art» 8. Osmišljavanje i hortikulturno ureĊenje školskog okoliša 51 . Organiziranje struĉnih ekskurzija ( Eko imanje «Mavrović» i imanje Zlate Nanić ) 7. Upoznavanje. Prisustvovanje radu regionalnih i republiĉkih aktiva 5.1.4. Osiguravanje boljih uvjeta za rad u poljoprivrednom praktikumu 20. Plan ureĊenja školskog poljoprivrednog praktikuma prema agrotehniĉkim rokovima 21. Obiljeţavanje blagdana ( Boţić. Stupiti u vezu s nekim od jadranskih turistiĉkih poduzeća glede upućivanja uĉenika na struĉnu praksu 15. Aktiv poljoprivrede 5 ĉlanova ( Branka Pavoković. Sudjelovanje na Izloţbi meda i pĉelinjih proizvoda u Virovitici 14.

4. mjesec prosinac. Aktiv ekonomije i uprave 5 ĉlanova ( Miroslav Horvatinović. mjesec svibanj. Jasmina Paviĉić) voditelj: Miroslav Horvatinović mjesec rujan. mjesec veljaĉa. mjesec listopad. mjesec lipanj.9.2. mjesec: sijeĉanj. Anita Rengel. mjesec oţujak. Ivana Kralj. Vlatka Vrban. mjesec srpanj. 52 . mjesec travanj. tema: Planiranje programa rada aktiva tema: Vrednovanje uspjeha uĉenika ( Horvatinović ) tema: Protupravnost i odgovornost ( Vrban ) tema: Trţište i cijene ( Kralj ) tema: Nacionalno gospodarstvo ( Horvatinović ) tema Struktura i tijek prodajnog razgovora ( Horvatinović ) tema: Pravni odnosi ( Vrban ) tema: Kalkulacije cijena ( Reangel ) tema Završni ispiti ( Horvatinović ) tema: Odnos s javnošću ( Rengel ) tema: Matiĉna knjiga (Vrban ) mjesec studeni.

dogovor o broju zadanih lektirnih djela prema obrazovnim programima 5. dogovor o elementima praćenja uĉenikovih dostignuća 4. Miroslav Fuĉek. pripremanje koncepta i izdavanje školskih novina 9. prisustvovanje seminarima i izvješća sa seminara 12.4. Alena Hrvoić.3. obrada struĉnih tema prema interesima ĉlanova aktiva 22. izrada nastavnih planova i programa u skladu s naputcima Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske 2. prof. organizacija dodatne nastave hrvatskoga jezika i priprema uĉenika za ispit drţavne mature 15. analiza djela struĉne i pedagoške literature prema odabiru ĉlanova aktiva 23. Milica Šokec. organiziranje posjeta kazališnoj predstavi 10. ureĊenje knjiţnice i ostalih uĉionica (ureĊenje panoa) 8. organiziranje grupa slobodnih aktivnosti 6.9. obiljeţavanje Mjeseca knjige (posjet Gradskoj knjiţnici. polugodištu s osvrtom na rezultate i postignuti uspjeh uĉenika 14. organizacija proslave u povodu Boţića i kraja 1. nabava nove struĉne literature. Aktiv hrvatskoga i stranoga jezika 8 ĉlanova ( Marin Domović. pripremanje darovitih uĉenika za natjecanje iz hrvatskoga jezika te za sudjelovanje na LIDRANU. analiza rada u 1. Ana Pavlić. prisustvovanje sastancima struĉnih aktiva na ţupanijskoj razini 18. obiljeţavanje Dana škole 21. Dijana Kos. naĉini motivacije uĉenika s ciljem postizanja što boljih rezultata 17. analiza novih udţbenika iz jezika i knjiţevnosti te radnih biljeţnica 3. Ksenija Petrinec. analiza postignuća uĉenika na kraju školske godine i prijedlozi za njihovo poboljšanje proizašli iz iskustva-inovativna rješenja steĉena praksom raspodjela rada za novu školsku godinu Plan izradila: Ksenija Petrinec. Iva Winter-Bistrović) Voditeljica: Ksenija Petrinec Aktiv će tijekom školske godine odrţati pet sjednica na kojima će raspravljati o sljedećim temama: 1. obiljeţavanje Valentinova u školi 20. polugodišta 16. 19.nastavnih sredstava i pomagala 11. 53 . razgovor o problemima u ostvarivanju nastavnog plana i programa tijekom školske godine(razmjena iskustava) 24.odlazak na Interliber i nabava novih knjiga za školsku knjiţnicu) 7. metodiĉki pristupi u nastavi 13.

1.4. TROŠKOVNIK 800.00 kuna Autobusom Listopad.9.500. Davor Skender. 600.2011. 2011. 2011. 2012. Aktiv ugostiteljstva 7 ĉlanova (Mirna Pavetić. 2.“ Otrovanec Sajam „Viroexpo“ Virovitica CILJ Prezentacija Srednje škole Pitomaĉa i zanimanje kuhar Razvijanje pozitivnog natjecateljskog duha i razvijanje kreativnosti Prezentacija Srednje škole Pitomaĉa i zanimanje kuhar i konobar Razvijanje pozitivnog natjecateljskog duha i razvijanje kreativnosti Upoznavanje s javnim nastupima i prezentacija ugostiteljske struke Upoznavanje s javnim nastupima i prezentacija ugostiteljske struke NAMJENA Rad uĉenika kroz demonstraciju u javnosti Natjecanje i izrada zahtjevnih radova u obliku jela Usvajanje znanja i praktiĉnih vještina uĉenika kroz rad i na terenu i u javnosti Natjecanje i izrada zahtjevnih radova u obliku jela Rad uĉenika na terenu i u javnosti NOSITELJ Darko Bariĉević NAĈIN REALIZACIJE Osobnim automobilom VRIJEME AKTIVNOSTI Rujan. Studeni. Risto Janĉevski. Vanja Ĉuĉković-Makar) Voditelj: Darko Bariĉević AKTIVNOST „Posjet starim Vremenima“ Otrovanec „FIŠIJADA“ Natjecanje srednjih škola RH Osijek „Dani meda“ Virovitica „Kamelija kup“ Opatija „Martinje 2011. 2011.4.00 700. Darko Mihoković.00 kuna Darko Bariĉević Darko Mihoković Darko Bariĉević Darko Bariĉević Darko Mihoković Darko Bariĉević Darko Mihoković Darko Bariĉević Osobnim automobilom Listopad. Darko Bariĉević.000. Roberta Tomas.00 kn 54 .500.2011.00 kuna Sudjelovanje u programu sajma Sijeĉanj. 4.00 kuna Autobusom Osobnim automobilom Osobnim automobilom Studeni.

000. 700.000. 1.00 kn Manifestacija „Picokijada“ ĐurĊevac Prezentacija Srednje škole Pitomaĉa i zanimanje kuhar i konobar Osobnim automobilom Srpanj. 2012. 3.“ Manifestacija „Dani općine Pitomaĉa“ CILJ Prezentacija srednje škole Pitomaĉa i razvijanje kreativnosti i natjecateljskog duha NAMJENA Natjecanje uĉenika i stjecanje novih znanja i praktiĉnih vještina putem izrade zahtjevnih radova u zanimanju konobar i kuhar Prezentacija steĉenih znanja kroz natjecanje uĉenika Izobrazba i rad uĉenika u javnosti i na terenu kroz prezentaciju ugostiteljskih proizvoda Izobrazba i rad uĉenika u javnosti i na terenu kroz prezentaciju ugostiteljskih proizvoda NOSITELJ NAĈIN REALIZACIJE VRIJEME AKTIVNOSTI TROŠKOVNIK Darko Mihoković Darko Bariĉević Osobni automobil Oţujak.00 kn Osobnim automobilom Lipanj. 2012. 2012.00 kn AKTIVNOST Kup ugostitelja „Sveti Grgur“ Poţega Drţavno natjecanje Srednjih škola RH „Gastro 2012.000. 5.MeĊuţupanijsko natjecanje uĉenika srednjih škola „Gastro 2012.“ Razvijanje pozitivnog natjecateljskog duha i kreativnosti Prezentacija steĉenih znanja kroz natjecanje uĉenika Darko Bariĉević Darko Mihoković Autobusom Veljaĉa. 3. 2012.00 kuna 55 . 2012.00 kuna Razvijanje pozitivnog natjecateljskog duha i kreativnosti Prezentacija Srednje škole Pitomaĉa i zanimanje kuhar i konobar Darko Bariĉević Darko Mihoković Darko Bariĉević Darko Mihoković Davor Skender Darko Bariĉević Darko Mihoković Davor Skender Autobusom Svibanj.500.

Jelena Golubić. te pripomoći u organizaciji proslava u školi. te struĉnim usavršavanjem svih nastavnika. Andrej Osvaldić.Blaţok) Voditelj: Mario Tomrlin U svom programu rada aktiv se koncentrirao na razliĉite oblike i metode rada koji mogu poboljšati i obogatiti nastavni proces kao i prolaznost i uspjeh uĉenika. Planirano je praćenje i analiziranje uspjeha uĉenika iz nastavnih predmeta koje pokriva ovaj aktiv.god. Jasminka Hrenić. Operativni plan rada RUJAN - donošenje plana aktiva za šk. Nedo Bardak. Krunoslav Kovaĉić.9. ovaj aktiv će se aktivno ukljuĉiti u odrţavanje i aţuriranje školskih web stranica. Aktiv općeobrazovnih predmeta 10 ĉlanova (Mario Tomrlin. Maja Kirin. izloţba "Interliber" aţuriranje web-stranica škole PROSINAC - korištenje najboljih metoda u nastavi edukacija nastavnika za rad s novim nastavnim sredstvima i didaktiĉkim pomagalima aţuriranje web-stranica škole naĉini motivacije uĉenika s ciljem boljeg uspjeha SIJEĈANJ 56 .5. te uĉenike sa slabijim uspjehom pokušati motivirati i organizirati dopunsku nastavu kako bi lakše savladali propisani nastavni program. vrednovanje i ocjenjivanje uĉenika utvrĊivanje planova struĉnog usavršavanja program dodatne nastave (izvannastavne i slobodne aktivnosti) napraviti popis potrebne opreme i nastavnih pomagala rad na web-stranicama škole LISTOPAD - organiziranje grupa izvannastavne aktivnosti (konaĉan upis uĉenika) analiza struĉnih ĉasopisa nabava novih nastavnih sredstava i pomagala aţuriranje web-stranica škole STUDENI - prisustvovanje seminarima i izvješće sa seminara opremanje i instalacija nove opreme u uĉionice edukacija za rad s novim nastavnim sredstvima i pomagalima organizacija posjeta Zagrebaĉkom velesajmu.4. U programu rada istaknuta je potreba za nabavom novih raĉunala i najnovijih didaktiĉkih pomagala kako bi se zadovoljile potrebe suvremene nastave. Sylwia Nasilowska . Mario Prstec. dogovor o elementima i kriterijima za praćenje. izrada godišnjih nastavnih planova i programa po predmetima u skladu s naputcima MZOŠ RH analiza novih udţbenika./2012. Isto tako. 2011. Mirjana Ţagar.

antivirusi aţuriranje web-stranica oblici rada u nastavi OŢUJAK - obrada struĉnih tema iz podruĉja struĉnog aktiva prisustvovanje struĉnim seminarima i aktivima aţuriranje web-stranica TRAVANJ - analiza rezultata u uĉenju po pojedinim metodama dinamika ocjenjivanja aţuriranje web-stranica SVIBANJ - realizacija nastavnog plana i programa po pojedinim predmetima i razredima analiza rada dodatne nastave i slobodnih aktivnosti aţuriranje web-stranica pripreme za završne i pomoćniĉke ispite LIPANJ - analiza rada aktiva na kraju nastavne godine analiza uspjeha uĉenika na kraju nastavne godine izvještaj o radu plan rada za narednu školsku godinu Plan izradio: Mario Tomrlin 57 .- izvještaj o radu aktiva za polugodište analiza postignutih rezultata u uĉenju i vladanju na kraju prvog polugodišta aţuriranje web-stranica škole prisustvovanje struĉnim seminarima i aktivima. izvješća i analize VELJAĈA - analiza proĉitanih novoizašlih djela struĉne i pedagoške literature odrţavanje raĉunalne opreme škole. aţuriranje programa.

provoĊenju i procjenjivanju nastavnih aktivnosti zalaţe se da procjenjivanje knjiţniĉnih usluga bude sastavni dio općeg školskog sustava procjenjivanja planira i provodi proraĉun Poslovi školskog knjiţniĉara tijekom školske godine obuhvaćaju: 1. ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD ĉiji se sadrţaji ostvaruju kroz rad s cijelim razredom.PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG KNJIŢNIĈARA I ŠKOLSKE KNJIŢNICE u školskoj godini 2011. a obuhvaća:    edukaciju korisnika timsku nastavu stvaralaĉke radionice 58 . Školski knjiţniĉar obavlja sljedeće poslove: analizira informacijske potrebe školske zajednice i potrebe vezane za graĊu oblikuje i provodi smjernice za razvoj sluţbe razvija nabavnu politiku za knjiţniĉnu graĊu katalogizira i klasificira graĊu poduĉava korisnike kako koristiti knjiţnicu pomaţe korisnicima pri korištenju knjiţniĉnom graĊom promiĉe programe ĉitanja i kulturna dogaĊanja sudjeluje u planiranju aktivnosti vezanih za školski program sudjeluje u pripremi./2012. manjom grupom uĉenika ili kroz individualni rad. pridonosi zadaćama i ciljevima škole. svojim planom i programom rada te postavljenim zadaćama i ciljevima rada školske knjiţnice. Zadaće i ciljevi školske knjiţnice Školska knjiţnica sastavni je dio odgojno – obrazovnog procesa. Ciljevi školske knjiţnice obuhvaćaju: razvijanje pismenosti pouĉavanje uĉenje kultura Zadaće potpora obrazovnim ciljevima i zadatcima zacrtanim nastavnim planom i programom škole promicanje trajnih ĉitateljskih navika i uţivanja u ĉitanju i uĉenju omogućavanje stjecanja stvaralaĉkog iskustva pri korištenju i kreiranju informacija poticanje uĉenika da nauĉe i koriste vještine kojima će vrednovati i koristiti informacije organiziranje aktivnosti koje potiĉu kulturnu i društvenu svijest suradnja s uĉenicima i nastavnicima radi postizanja ciljeva škole promicanje ĉitanja i korištenja školske knjiţnice u školskoj i široj društvenoj zajednici Školski knjiţniĉar.

povezivanje s organizacijama i udrugama te organiziranje izloţbi i drugih školskih manifestacija. organizacija fonda. Obradba knjiţniĉne graĊe (bibliografska obradba. KULTURNU I JAVNU DJELATNOST Usmjerenu na predstavljanje škole široj zajednici kroz sudjelovanje u osmišljavanju i izradi promidţbenog materijala. sadrţajna analiza za potrebe klasifikacije. 59 . STRUĈNE KNJIŢNIĈARSKE POSLOVE koji se obavljaju kontinuirano tijekom cijele godine. proĉišćavanje i izluĉivanje. predmetna obradba). obrazovanje i športa te matiĉna sluţba za školske knjiţnice. revizija i otpis. aktivno sudjelovanje u radu struĉnih knjiţniĉarskih udruga. individualno struĉno usavršavanje kroz praćenje relevantne literature i sudjelovanje u razliĉitim oblicima edukacije. 4. plan nabave. PRIPREME. oblicima usavršavanja koje prireĊuje Ministarstvo znanosti. a obuhvaćaju:   Pripremu fonda (nabava knjiţniĉne graĊe. izloţbenu djelatnost 2. 3. izbor graĊe. procjenjivanje fonda). STRUĈNO USAVRŠAVANJE koje pretpostavlja sudjelovanje u radu knjiţniĉnog vijeća. RAD U STRUĈNIM TIJELIMA ŠKOLE 5. prikupljanje i analiza zahtjeva korisnika.

završnih radova CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA NOSITELJI Knjiţniĉar i nastavnici hrvatskoga jezika i knjiţevnosti NAĈIN VREMENIK REALIZACIJE Pouĉavanje kroz Rujan 2011. ĉuvanje i vraćanje knjiţniĉne graĊe Knjiga i ja program poticanja ĉitanja – satovi lektire u školskoj knjiţnici Jeziĉni seminari  Pomoć uĉenicima u pisanju seminara. nastavnici informatike Korelacijska i timska nastava na satovima hrvatskoga jezika Tijekom cijele Troškovi školske printanja godine materijala Usmeno i pismeno izjašnjavanje. anketa razvijanje ĉitateljskih navika. nastavne sate hrvatskoga jezika. radionice TROŠKOVNIK Troškovi printanja materijala VREDNOVANJE I POSTIGNUĆA Usmeno i pismeno izjašnjavanje. nastavnici hrvatskoga jezika. referata i 60 . interesa za knjigu i ĉitanje. anketa Predavanje i vjeţbe Tijekom cijele Troškovi školske printanja godine materijala Evaluacija i vjeţbe Nauĉiti uĉenike kako se sluţiti literaturom potrebnom za pisanje seminara.AKTIVNOST ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD  Upoznavanje uĉenika s aktivnostima i radom školske knjiţnice te korišenjem knjiţniĉne graĊe  Pravilnik o radu školske knjiţnice  Posudba. referata. Upoznavanje uĉenika s pravilnikom o radu školske knjiţnice Uĉenici prvih razreda Knjiţniĉar i nastavnici hrvatskoga jezika i knjiţevnosti Uĉenici svih razreda u dogovoru s nastavnicima hrvatskoga jezika Knjiţniĉar.

koncerti. usmeno i pismeno izjašnjavanje Na kraju školske godine utvrditi ostvarenje planiranih aktivnosti  Izloţbe. anketni listić. kreativnosti. predstave OdreĊenim kulturnim aktivnostima potaknuti uĉenike na rad za dobrobit zajednice i škole Knjiţniĉarsk a skupina i ostali zainteresiran i uĉenici i predmetni nastavnici Radionice. redovni troškovi: papir. aktiva poljoprivrede. inovativnosti Izrada plana i programa kulturnih aktivnosti Knjiţniĉar u suradnji s voditeljima struĉnih aktiva hrvatskoga i stranih jezika. materijali za izradu plakata (likovni materijali) Na kraju školske godine utvrditi ostvarenje planiranih aktivnosti 61 . dvorani ili Kino aali Pitomaĉa. ureĊivanje panoa povodom obiljeţavanja znaĉajnih datuma) Izrada plana aktivnosti Evaluacija radionice. u skupinama Knjiţniĉar. predavanja. predmetni nastavnici. boja za printer hamer… Tijekom cijele Troškovi školske printanja godine materijala. godine hamer. boja. ureĊenje panoa. predstave u crkvi. školski vrt Tijekom cijele Troškovi školske printanja. redovni troškovi: papir. radionice.završnih radova Knjiţniĉarska skupina – program mladih knjiţniĉara Uĉenici svih razreda prema dogovoru. nastavnici svih predmeta Tijekom cijele Troškovi školske printanja godine materijala. nastavnika povijesti Knjiţniĉar. struĉni suradnik Knjiţniĉar. Knjiţniĉarska skupina nastavnici hrvatskoga jezika. boja za printer hamer… KULTURNA I JAVNA DJELATNOST KNJIŢNICE  Planiranje i programiranje kulturnih aktivnosti za ovu školsku godinu Poticanje uĉenika razvijanju slobodnih aktivnosti. plakati. nastavnik vjeronauka Radionice (izrada plakata.

nastavnik povijesti Razgovor. boja. predmetni nastavnici Knjiţniĉar. voditelji struĉnih aktiva Izrada panoa. predmetni nastavnici. Posjet uĉenika kazalištu. razrednici Knjiţniĉar. prezentacija Tijekom cijele Troškovi školske printanja. ankete. Knjiţniĉarska skupina. Knjiţniĉarska skupina. muzeju  Upoznavanje uĉenika s kulturnim dogaĊanjima vezanim za njihov kraj. razrednici. vlaka godine ili autobusa (troškove snose sami uĉenici) Usmeno izjašnjavanje Uĉenici svih razreda. dogovor sa Knjiţnicom i ĉitaonicom Pitomaĉa te Gradskom knjiţnicom i ĉitaonicom Virovitica (posjet) Tijekom cijele Troškovi školske ulaznica. materijali za izradu plakata (likovni materijali) Usmeno i pismeno izjašnjavanje. struku i poticanje uĉenika stvaranju navika odlaţenja i posjećivanja kulturnih ustanova i njihovih sadrţaja Izrada godišnjeg Detaljnim planom plana za kulturnih obiljeţavanje aktivnosti znaĉajnih uĉanici i datuma i nastavnici moći obljetnica iz će se na vrijeme naše povijesti i ukljuĉiti u kulture te aktivnosti koje ostalih su planirane za znaĉajnih datuma vezanih ovu školsku godinu. ostali zainteresiran i uĉenici. knjiţnicama. anketa 62 . godine hamer. za pojedinu struku Knjiţniĉarsk a skupina. plakata. nastavnici hrvatskoga jezika.

STRUĈNI RAD I INFORMACIJSKA DJELATNOST  Izrada godišnjeg plana i programa rada knjiţnice Izrada je potrebna zbog planiranja aktivnosti u školskoj godini Uĉenici svih razreda. razrednici Izrada plana i programa u Knjiţniĉar. predmetnih voditelji nastavnika struĉnih aktiva Rujan Papir. boja za printanje Knjiţniĉno poslovanje Organizacija i usklaĊivanje aktivnosti rada u knjiţnici prema potrebama i zahtjevima Poticanje nastavnika i uĉenika na suradnju za poboljšanje rada knjiţniĉnog poslovanja 63 . struĉnih aktiva i razrednici. uspješnost organizacije rada knjiţnice  Organizacija i voĊenje rada u knjiţnici Izrada godišnjeg plana kulturnih aktivnosti zbog ostvarenja istih Tijekom školske godine  Uĉenici. troškovi printanja Na kraju školske godine utvrditi planirane aktivnosti. predmetni nastavnici Knjiţniĉar u suradnji s ravnateljem i raĉunovoĊom Planiranje i organiziranje rada školske knjiţnice u dogovoru s ravnateljem i nastavnicima Papir. predmetni nastavnici. suradnji s Knjiţniĉarska voditeljem skupina.

uĉenika, predmetnih nastavnika i usklaĊivanje radnog vremena s potrebama nastave

Praćenje novih izdanja, suradnja s nastavnicima u kupnji novih izdanja

Pribavljanje novih izdanja s podruĉja struke, pedagoške i metodiĉke literature; nabava udţbenika, priruĉnika i ostalih pomoćnih sredstava za realizaciju nastave Nabava lektire i beletristike za potrebe nastave hrvatskoga jezika i knjiţevnosti, nastavu stranih

Predmetni nastavnici, razrednici

Knjiţniĉae, predmetni nastavnici, prof. hrvatskoga jezika

Pregled Troškovi knjiţnog fonda i nabave njegova Tijekom cijele klasifikacija školske godine

Zadovoljstvo nastavnika i uĉenika raznolikošću fonda

Nabava, narudţba knjiţniĉne graĊe

Profesori hrvatskoga i stranih jezika, predmetni nastavnici

Knjiţniĉar, ravnatelj, raĉunovoĊa, tajnica

Izdavaĉke kuće, sajmovi (Interliber)

64

jezika  Kompletiranje ĉasopisa po godištima, ĉuvanje i pravlan smještaj Ĉuvanje, zaštita i pravilan smještaj knjiţniĉne graĊe, inventura knjiţniĉne graĊe Statistika o posudbi i korištenju knjiţniĉnog fonda po razredima Uĉenici, nastavnici Knjiţniĉar Statistiĉki podaci o korištenju fonda, posudbi, dugovanju, zakasnini Izvješća o nabavi, stanju i vrijednoosti fonda Lipanj i sijeĉanj Dostupnost ĉasopisa i njihovo korištenje pomaţe uĉenicima u pisanju seminara, referata, završnih radova… Uĉenike se potiće na ĉuvanje i zaštitu fonda prema Pravilniku o radu školske knjiţnice

Pravilan Uĉenici, smještaj, nastavnici ĉuvanje, zaštita knjiţniĉne graĊe; usklaĊivanje stanja knjiţniĉne graĊe s financijama

Knjiţniĉar, raĉunovoĊa

Prosinac i srpanj

STRUĈNO USAVRŠAVANJE  Sudjelovanje na seminarima i struĉnim skupovima za školske knjiţniĉare Sudjelovati na struĉnim skupovima za školske knjiţniĉare u organizaciji AZZO, Udruţenju

Knjiţniĉar

Agencija za odgoj i obrazovanje, struĉni suradnici i voditelj matiĉne sluţbe

Predavanja, radionice, seminari, plakati

Putni troškovi

Primjena iskustava rada drugih knjiţniĉara na rad s uĉenicima naše škole

65

knjiţniĉara Podravine i Bilogore, matiĉnom sluţbom Gradske knjiţnice i ĉitaonice Virovitica radi uspješnijeg rada u školskoj knjiţnici SURADNJA S RAVNATELJEM,PR EDMETNIM NASTAVNICIMA, PROFESORIMA HRVATSKOGA JEZIKA, RAZREDNICIMA, VODITELJIMA AKTIVA, STRUĈNIM SURADNIKOM PSIHOLOGOM, VANJSKIM SURADNICIMA, RAĈUNOVOĐOM, TAJNICOM Suradnja s ravnateljem zbog poboljšanje rada školske knjiţnice, nabave opreme, knjiga, ostalih potrebnih sredstava za rad; suradnja s predmetnim nastavnicima zbog usklaĊivanja rada s aktivnostima knjiţnice; suradnja s profesorima hrvatskoga

Gradske knjiţnice i ĉitaonice Virovitica

Tijekom školske godine

Nastavnici, uĉenici

Knjiţniĉar ravnatelj, predmetni nastavnici, prof. hrvatskoga jezika, razrednici, struĉni suradnik psiholog, voditelji struĉnih aktiva, vanjski suradnici, raĉunovoĊa, tajnik

Troškovi nabave, troškovi provoĊenja odreĊenih aktivnosti….

Uspješno poslovanje knjiţnice

Dogovor, izvješća, prijedlozi

66

moguće korelacije zajedniĉkog 67 .jezika zbog nabave lektire i organiziranje aktivnosti Ĉitajmo pod krošnjama i Pjesniĉko – likovne radionice. dogovor s razrednicima o posjetu knjiţniĉarke na sat razredne zajednice zbog upoznavanja uĉenika s aktivnostima knjiţnice. . dogovor sa struĉnim suradnikom o rasporedu provoĊenja zajedniĉkih aktivnosti. dogovor s voditeljima aktiva zbog moguće suradnje.

organiziranje glazbenih aktivnosti s vanjskim suradnicima Ţeljkom Banĉić.rada. ravnateljicom Podruĉne glazbene škole Miljenko Jergović Pitomaĉa vezano za nastup naših uĉenika na razliĉitim aktivnostima i Knjiţnicom i ĉitaonicom Pitomaĉa za moguće 68 . organizacije posjeta struĉnih suradnika Obiteljskog centra Virovitiĉko – podravske županije i ostalih struĉnih suradnika ( posjet našoj školi).

1.aktivnosti i posjet knjiţnici. prof. KNJIŢNIĈARKA: Alena Gladović. rujna.2011. suradnja s tajnikom o evidenciji zaposlenika škole Pitomaĉa. hrvatskoga jezika i knjiţevnosti 69 . Suradnja s raĉunovoĊom zbog naruĉivanja i plaćanja knjiţne graĊe i izvješća o stanju knjiţne graĊe.

POĈETAK OBILJEŢAVANJA MJESECA HRVATSKE KNJIGE (Ĉitajmo s pjesnicima pod krošnjama) Krajem listopada posjet Gradskoj knjiţnici i ĉitaonici Virovitica.11. MEĐUNARODNI DAN ŠKOLSKIH KNJIŢNICA 24. 2011.10. posjet Knjiţnici i ĉitaonici Pitomaĉa 16. – 15. studenoga poĉetak priprema za boţićnu priredbu PROSINAC – MJESEC DARIVANJA (do 20.knjiţnica Knjiţniĉarska skupina. povijesti . DAN JABUKA NOSITELJ AKTIVNOSTI I MJESTO REALIZACIJE Knjiţniĉarska skupina.knjiţnica Knjiţniĉarska skupina. DAN NEOVISNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 15.radionice u knjiţnici Knjiţniĉarska skupina./2012.knjiţnica izloţba Knjiţniĉarska skupina. svi zainteresirani nastavnici . knjiţniĉar. svi zainteresirani nastavnici .knjiţniĉar.knjiţnica . knjiţniĉar .1.aktivnost na razini škole . povijesti Knjiţniĉarska skupina.plakati. prosinca) .11. AKTIVNOST 26. 10. prof. knjiţniĉar.12.posjet kazalištu Knjiţniĉarska skupina.10. svi zainteresirani nastavnici . knjiţniĉar. prof. prof. svi zainteresirani nastavnici . povijesti Knjiţniĉarska skupina.sat razrednog odjela . DAN HRVATSKOG KAZALIŠTA 25. knjiţniĉar.11. MEĐUNARODNI DAN NASILJA NAD ŢENAMA od 29.2. nastavnik vjeronauka .nastava vjeronauka .1. DAN SJEĆANJA NA ŢRTVE HOLOKAUSTA 14. knjiţniĉar. Knjiţniĉarska skupina. PRIKUPLJANJE RADOVA ZA PROSLAVU VALENTINOVA – NATJEĈAJ ZA NEJLEPŠU LJUBAVNU PJESMU 15. DAN MEĐUNARODNOG PRIZNANJA RH 27.knjiţnica . aktiv poljoprivrede .1. knjiţniĉar. DANI ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE – Dani kruha 20. 12. knjiţniĉar . svi zainteresirani nastavnici . dvorana ili Kino sala Knjiţniĉarska skupina. povijesti Knjiţniĉarska skupina. prof. MEĐUNARODNI DAN VOLONTERA 22.knjiţnica -školski vrt .knjiţnica Knjiţniĉarska skupina.knjiţnica Knjiţniĉarska skupina. DAN SJEĆANJA NA VUKOVAR 1991. knjiţniĉar. knjiţniĉar.izrada ĉestitaka i poklona 5.PLAN I PROGRAM RADA KNJIŢNIĈARSKE SKUPINE ŠK. Vida. 23.10. BOŢIĆNA PRIREDBA 15.10.tribina Knjiţniĉarska skupina. prof. nastavnici hrvatskoga jezika i knjiţevnosti.9. prof. hrvatskoga i stranih jezika – pano plakati Knjiţniĉarska skupina. pano Knjiţniĉarska skupina. knjiţniĉar. svi zainteresirani nastavnici i uĉenici.Crkva sv. zainteresirani nastavnici i uĉenici. knjiţniĉar. EUROPSKI DAN JEZIKA 8. knjiţniĉar. vanjski suradnici . hrvatskoga jezika. uĉenici. PREDSTAVLJANJE USPJEŠNIH 70 . GOD.

razredni odjeli Knjiţniĉarska skupina. MEĐUNARODNI DAN MATERINJSKOG JEZIKA 14.knjiţnica Knjiţniĉarska skupina. DAN ŠKOLE – PJESNIĈKO – LIKOVNA RADIONICA 9.predstavljanje najboljih uĉenika . kuharstva. svi zainteresirani nastavnici . svi zainteresirani nastavnici . nastavnici hrvatskoga jezika i knjiţevnosti. nastavnici hrvatskoga jezika i knjiţevnosti . knjiţniĉar. MAJĈIN DAN 18.5.knjiţnica Knjiţniĉarska skupina. DAN PLANETA ZEMLJE 29.knjiţnica . knjiţniĉar. svi zainteresirani nastavnici . SVJETSKI DAN ROMA Uoĉi Uskrsa prigodno ureĊenje panoa 18. knjiţniĉar . knjiţniĉar. agroturizma 22.3.knjiţnica . knjiţniĉar.plakat Knjiţniĉarska skupina. knjiţniĉar .knjiţnica . knjiţniĉar.radionice . MAŢURANIĆ nastavnici hrvatskoga jezika i knjiţevnosti .izloţba Knjiţniĉarska skupina. školski psiholog . nastavnici hrvatskoga jezika i knjiţevnosti .predvorje škole Knjiţniĉarska skupina.2.predstavljanje postignuća naših uĉenika s podruĉja ugostiteljstva. prof. MEĐUNARODNI DAN PRAVA POTROŠAĈA 8. svi zainteresirani nastavnici .RADOVA – VALENTINOVO 21.4. DAN EUROPE 10. knjiţniĉar. svi zainteresirani nastavnici .zadnji tjedan nastave .4.knjiţnica Knjiţniĉarska skupina.3.4.radionica Knjiţniĉarska skupina.pano . knjiţniĉar .pano Knjiţniĉarska skupina. knjiţniĉar. MEĐUNARODNI DAN CRVENOGA KRIŢA.knjiţnica . B. hrvatskoga jezika i knjiţevnosti 71 .radionice .plakati jezika i narjeĉja Knjiţniĉarska skupina. ROĐENDAN I.5.5. DN PRIJATELJA PRIRODE 15. MEĐUNARODNI DAN MUZEJA MEĐUNARODNI DAN SMIJEHA (prva nedjelja u svibnju) Lipanj – završna priredba Knjiţniĉarka: Alena Gladović.razredni odjeli Knjiţniĉarska skupina. knjiţniĉar.4.

agroturistiĉki tehniĉar ŠKOL.9./2012. PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG ISPITNOG POVJERENSTVA ZA PROVEDBU DRŢAVNE MATURE Prema ĉlanku 11. a. 6. predsjednik Marin Domović.a i 4. 72 . a i 4. . ĉlan Dijana Kos. ĉlan Mirjana Ţagar. te s njime upoznaje uĉenike 4.utvrditi konaĉni popis uĉenika koji su ispunili uvjete za polaganje ispita drţavne mature na temelju zaprimljenih prijava uĉenika 4. predsjednik Povjerenstva -ĉlanovi Povjerenstva upoznaju se s uputama i odredbama Pravilnika o polaganju DM i dobivaju na uvid isti. 3. IV. od 24. . b razreda i dostaviti ga Centru SVIBANJ/LIPANJ 2012. obaveznom dijelu DM -organizacijsko-tehniĉka provedba I. Rikard Bakan. 7.b razreda i sve ĉlanove Nastavniĉkog vijeća -ispitni koordinator upućuje uĉenike koji ţele pristupiti ispitima DM na ispunjavanje propisanih obrazaca za prijavljivanje pristupanja DM LISTOPAD 2011./2012. . ispitni koordinator Ana Jakupec-Rakijašić. -na oglasnoj ploĉi škole Povjerenstvo objavljuje Kalendar provedbe DM u školskoj godini 2011. b razreda i dostaviti ga Centru (NCVVO) SIJEĈANJ 2012. ĉlan Školsko ispitno povjerenstvo prema ĉlanku 12. koordinatora. Pravilnika obavljat će sljedeće poslove: RUJAN 2011. 2011. provodi Školsko ispitno povjerenstvo (u daljenjem tekstu Povjerenstvo) u sljedećem sastavu: 1. svibnja do 12. ĉlan Sylwia Nasilowska-Blaţok. 5. 2.lipnja 2012./2012. GOD.6. Pravilnika o polaganju drţavne mature. b STRUKA: upravni referent. a i 4. -imenovanje ĉlanova Povjerenstva provodi ravnatelj. obaveznog dijela drţavne mature u skladu s vremenikom i Pravilnikom.Predsjednik Povjerenstva imenuje deţurne nastavnike na I. PLAN I PROGRAM RADA ISPITNOG POVJERENSTVA ZA PROVOĐENJE ISPITA DRŢAVNE MATURE SREDNJA ŠKOLA PITOMAĈA PREDMET: Ispiti drţavne mature (obavezni i izborni dio) RAZRED: IV. ĉlan Ana Pavlić. 4. zamjenica isp. pripremu i provedbu ispita drţavne mature pripremne i druge radnje za provedbu iste u Srednjoj školi Pitomaĉa u školskoj godini 2011. -utvrditi preliminarni popis uĉenika za polaganje ispita drţavne mature na temelju zaprimljenih predprijava uĉenika 4.

obavlja i druge poslove koji proizlaze iz naravi provedbe ispita.. i dostaviti ga Centru.utvrditi konaĉni popis uĉenika koji su ispunili uvjete za polaganje ispita drţavne mature u 4.obavlja i druge poslove koji proizlaze iz naravi provedbe ispita. 10. ORGANIZACIJA PRAKTIĈNOG DJELA NAUKOVANJA I SURADNJA S OBRTNICIMA. odreĊene dijelove ispita ili izborne predmete. Broj sati praktiĉne nastave. -Predsjednik Povjerenstva imenuje deţurne nastavnike na obaveznom i izbornom dijelu DM -organizacijsko-tehniĉka provedba obaveznog i izbornog dijela drţavne mature u skladu s vremenikom i Pravilnikom. pa se stoga mora posvetiti posebna pozornost organizaciji nastave i suradnji s obrtnicima. poduzećima i ustanovama u kojima uĉenici obavljaju praktiĉni dio naukovanja.zaprimiti u Školi svjedodţbe uĉenika koji su poloţili ispite DM i to pravo stekli u prvom. 22. rujna 2012. godina Ukupno U školi II. . praktiĉnog djela naukovanja i struĉne prakse po strukama i godini obrazovanja Struka I. godina Ukupno U školi IV. SRPANJ 2012. oec. a i 4. KOLOVOZ/RUJAN 2011. . ljetnom roku. .utvrĊuje i ostale poslove nastavnika u provedbi ispita. a koji ponavljaju ispit u cijelosti.organizira nastavu za ostale uĉenike kako ne bi bio ometan tijek ispita DM.utvrĊuje i ostale poslove nastavnika u provedbi ispita. kolovoza – 07. prema Pravilniku . interpretirati ih i proanalizirati i evaluirati . PODUZEĆIMA I USTANOVAMA Praktiĉni dio naukovanja zauzima veliki dio nastavnog plana u Jedinstvenom modelu obrazovanja. b razredu.zaprimiti rezultate ispita DM.godina Ukupno U školi Prodavaĉi Kuhari Konobari Automehaniĉari Poljoprivredni gospodarstvenici Agroturistiĉki tehniĉar 490 900 900 900 420 350 360 360 70 420 245 490 900 900 900 420 350 275 275 105 420 245 448 800 160 512 385 512 280 320 169 73 . Predsjednik školskog ispitnog povjerenstva Srednje škole Pitomaĉa Rikard Bakan. godina Ukupno U školi III. . . dipl.

praktiĉni dio naukovanja mogu obavljati samo u radnjama. Svi ostali uĉenici praktiĉnu nastavu u radnom procesu mogu obavljati i u nelicenciranim radnjama. Ovaj ugostiteljski objekt u vlasništvu je škole. dok ugovore o praktiĉnoj nastavi potpisuju samo škola i roditelji. a tijekom proljeća prošle godine u dvorištu je postavljen i pušten u funkciju moderno opremljeni plastenik. 10. škola će za potrebe ugostiteljske struke te ugostiteljskog dijela praktiĉne nastava u programu agroturistiĉkih tehniĉara koristiti praktikume koji se nalaze u školskoj zgradi na Trgu kralja Tomislava 6 u Pitomaĉi. a ostatak na obiteljskim poljoprivredno-turistiĉkim gospodarstvima. pridrţavajući se pravila o maksimalnom broju sati koji se mogu realizirati u školskim radionicama koji je propisan Planom i programom za pojedinu struku.3. Tijekom studenoga 2011. tako da sadašnji broj voćaka iznosi 40 stabala te su postavljene dvije košnice. poduzećima ili ustanovama koje primaju uĉenike na praktiĉni dio naukovanja. uz uvjet da im se mora omogućiti korištenje 45 radnih dana slobodnih. Školsko dvorište poĉinje se hortikulturno ureĊivati. a na školskim površinama posaĊeno je 50 komada stolnih sorti vinove loze. Uĉenici koji se obrazuju po jedinstvenom modelu obrazovanja.65 ha koje se nalazi u neposrednoj blizini škole tj. Kao što je i vidljivo iz tablice sve struke osim prodavaĉa i automehaniĉara. Isto tako unutar školskog dvorišta posaĊen je voćnjak s dodatnih 20 voćaka. / 2012. godine s radom je poĉeto školskoi ugostiteljski praktikum otvorenog tipa Restoran „Stara Pivnica“ gdje većina uĉenika ugostiteljskog i agroturistiĉkog usmjerenja obavlja praktiĉnu nastavu. a dijelom realizirati kroz praksu u turistiĉkom uredu. a manji dio uĉenika. Kod agroturistiĉkih tehniĉara u ukupan broj sati uraĉunato je i 105 sati struĉne prakse od kojih se 60 sati realizira tijekom ljeta na školskim poljoprivrednim površinama. PRAKTIĈNA NASTAVA IZVAN ŠKOLE Škola je sklopila ugovore s obrtnicima. što znaĉi da uĉenici obavljaju praktiĉni dio naukovanja tijekom cijele školske godine. Na ovim površinama uĉenici poljoprivredne struke zajedno sa uĉenicima agroturistiĉkog smjera obavljaju praktiĉnu nastavu prema Godišnjem planu i programu te prema tjednom rasporedu. 10. Zbog specifiĉnosti poljoprivredne struke tj. agrotehniĉkih rokova koji uvjetuju većinu radova na odrţavanju povrtlarskih površina i ubiranju plodova u vrijeme ljetnog odmora uĉenika 74 . poduzećima i ustanovama koje su licencirane od strane HOK-a. iza školske športske dvorane osnovne škole Petra Preradovića u Pitomaĉi. ŠKOLSKO POLJOPRIVREDNO DOBRO Škola posjeduje školsko poljoprivredno dobro površine 0. Kod poljoprivrednih gospodarstvenika u ukupan broj sati uraĉunato je i 80 sati godišnje struĉne prakse koja se takoĊer realizira na školskom poljoprivrednom dobru. 10.1.2.8 ha.Iskazani broj sati odnosi se na godišnju obvezu uĉenika. Nadalje škola je dobila na besplatno korištenje vinograd u „Aršanju“ površine 0. ŠKOLSKI PRAKTIKUMI ZA UGOSTITELJSKU STRUKU Od poĉetka školske godine 2011. U ĉetvrtoj godini agroturistiĉkih tehniĉara uraĉunato je i 96 sati struĉne prakse koje će dijelom izvršiti kao pripremu za završni ispit. a realizirani sati u školi umanjuju se od ukupnog godišnjeg fonda sati praktiĉnog dijela naukovanja koje uĉenici moraju realizirati kod obrtnika. praktiĉni dio naukovanja ili praktiĉne nastave obavljat će kod licenciranih obrtnika. Pored škole Ugovore o naukovanju moraju potpisati još i roditelji i nadleţna obrtniĉka komora. veći ili manji dio praktiĉne nastave realiziraju u školskim praktikumima ili na školskom poljoprivrednom dobru. Vjeţbe će se izvoditi prema tjednom rasporedu.

PERMANENTNO STRUĈNO USAVRŠAVANJE DJELATNIKA Nastavnici imaju obavezu permanentnog struĉnog usavršavanja i to će ĉiniti prema individualnim planovima Realizacija struĉnog usavršavanja provodi se: a) individualno – proradom struĉne pedagoško-psihološke i metodiĉke literature (svaki predavaĉ radi svoj plan individualnog usavršavanja b) u radu školskih aktiva – proradom struĉnih tema iz struĉne tematike c) u radu ţupanijskih i republiĉkih struĉnih aktiva i seminara d) u radu Nastavniĉkog vijeća škole – proradom struĉnih tema ( po jedna za svako polugodište) e) kroz pripreme za novu školsku godinu  upoznavanje gradiva u nastavnom planu  prouĉavanje pedagoško-psihološke i metodiĉke literature  upoznavanje s udţbenicima. dodatne i produţene nastave  voĊenje razredništva. 11. priruĉnicima. pratiti i prijaviti Ministarstvu prosvjete i športa pripravnika u skladu s Pravilnikom o struĉnim ispitima u srednjem školstvu ( N. 16/94) i Pravilnikom o polaganju struĉnog ispita uĉitelja i struĉnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu. dopunske. Pripravnik je obvezan proći pripravniĉki staţ. br.N. Pripravnik mora tijekom pripravniĉkog staţa proći slijedeći program:  upoznavanje temeljnih zadaća.1 PRIPRAVNIĈKI STAŢ I STRUĈNI ISPITI UVOĐENJE NASTAVNIKA POĈETNIKA – PRIPRAVNIKA Tijekom školske godine škola je obvezna organizirati. sustava. koji se obavlja po programu pripravniĉkog staţa u kojem se utvrĊuju sadrţaji i plan praktiĉnog uvoĊenja pripravnika u samostalan odgojno – obrazovni rad i plan priprema za polaganje struĉnog ispita. rjeĉnicima i struĉnim materijalom  ovladavanje korištenjem nastavne tehnologije  praćenje razvoja svoje struke u svjetskim razmjerima  razmjena iskustava s drugim struĉnjacima  praćenje izloţbi i marketinga  analiza osobnog struĉnog rada 11.struĉna praksa poljoprivrednih gospodarstvenika i agroturistiĉkih tehniĉara obavit će se takoĊer na poljoprivrednim površinama škole. suradnja s roditeljima  organiziranje i voĊenje izvannastavnih aktivnosti uĉenika  voĊenje pedagoške dokumentacije i evidencije  ocjenjivanje uĉenika  sudjelovanje u radu struĉnih tijela i aktiva škole 75 . ustrojstva srednjeg školstva RH  upoznavanje propisa na temelju kojih djeluje srednje školstvo  upoznavanje nastavnih planova i programa škole  planiranje i pripremanje za nastavu  organiziranje i izvoĊenje redovne.

te prosvjetni savjetnik. a nema potrebno pedagoško-psihološko obrazovanje moţe biti izabrana uz uvjet da najkasnije u roku od godine dana od dana izbora stekne to obrazovanje. Uspješnost rada nastavnika ocjenjuju ravnatelj. a škola je u roku od 15 dana obvezatna pravodobno prijaviti staţiranje Ministarstvu znanosti. odnosno na poslovima u ustanovi ili drugom struĉno pedagoškom radu.3. Ako se na natjeĉaj za nastavnika javi osoba koja ima odgovarajuću struĉnu spremu.praćenje pedagoških i drugih struĉnih ĉasopisa upoznati Ustav RH te ustrojstva i djelovanja tijela drţavne vlasti i lokalne samouprave  funkcionalno upotrebljavanje suvremenih nastavnih sredstava i pomagala.2.N. Nastavnik moţe napredovati u struci i biti imenovan u odreĊeno zvanje ako ima odreĊen broj godina rada u odgojno-obrazovnoj ustanovi. metodiĉke i druge pomoći obavlja komisija koju imenuje ravnatelj Škole. 11. odnosno radnog mjesta. a prvi put se zapošljavaju u školi obvezatni su se struĉno usavršavati. udţbenika i struĉne literature. 16/94). Pri utvrĊivanju uspješnosti u radu treba uzimati u obzir znaĉajke i osobnosti struke. Za svaki uspješno ostvareni program usavršavanja nastavniku se izdaje potvrda u kojoj su navedeni podaci o programu i njihovu vrednovanju. Da bi nastavnik mogao napredovati u struci i biti imenovan u odreĊeno zvanje mora se utvrditi njegova uspješnost u radu. u skladu s katalogom programa. pruţanja pedagoške.   76 . mogu napredovati u zvanja prema Pravilniku o postupku naĉinu i uvjetima ocjenjivanja i napredovanja nastavnika srednjih škola i uĉeniĉkih domova (N. Program pripravniĉkog staţa poĉinje se ostvarivati danom poĉetka radnog odnosa.N. NAPREDOVANJE NASTAVNIKA Nastavnici koji imaju odgovarajuću struĉnu spremu propisanu Zakonom o srednjem školstvu i potrebno pedagoško-psihološko obrazovanje. Bodovanje ostalog struĉnog rada obavlja ravnatelj škole. obrazovanja i športa. praćenjem uspješnosti rada nastavnika i uz pribavljena mišljenja struĉnih tijela škole i predstavnika roditelja u školskom odboru. Rad nastavnika u nastavi iskazuje se ocjenjivanjem prema propisanom obrascu i dokazuje potvrdom o sudjelovanju u usavršavanju prema odgovarajućem programu. Nastavniku koji ne ispuni taj uvjet prestaje radni odnos. te proći staţiranje kao pripravnik i poloţiti struĉni ispit u roku dvije godine. Prijedlog programa staţiranja pripravnika. tj. PEDAGOŠKO – PSIHOLOŠKA IZOBRAZBA NASTAVNIKA Za nastavnika u školi moţe biti izabrana osoba koja pored općih uvjeta ima i odgovarajuću struĉnu spremu i pedagoško-psihološko obrazovanje prema odredbama Zakona o srednjem školstvu. Nastavnici koji su stekli pedagoško psihološko obrazovanje. 16/94). te drugih izvora znanja  Nazoĉnost pripravnika na satovima mentora ( 30 sati )  Nazoĉnost mentora na satovima pripravnika (10 sati)  Prisutnost komisije na nastavnim satovima pripravnika najmanje dva puta po dva do ĉetiri sata. 11. te ako udovoljava drugim uvjetima ocjenjivanja i napredovanja nastavnika srednjih škola i uĉeniĉkih domova (N. Agenciji za odgoj i obrazovanje.

12. OSTALI SADRŢAJI 12.1. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE Škole kao odgojno –obrazovne institucije osim prenošenja znanja i informacija moraju biti vaţni u kreiranju kulturne i javne djelatnosti mjesta. Uĉenici i nastavnici naše škole sudjeluju u obiljeţavanju prigodnih datuma i manifestacija. Posebice se istiĉu uĉenici ugostiteljske i poljoprivredne struke koji sudjeluju u pripremi i organizaciji javnih priredbi na zahtjev ţupanijskih i općinskih institucija, obrtnika i ostalih gospodarskih subjekata. Planira se organizacija dvije predstave za uĉenike koje će upriliĉiti gradsko kazalište Virovitica. Naknada za troškove predstava uraĉunata je u tekuće troškove školovanja koje uĉenici plaćaju pri upisu u novu školsku godinu. Aktivno sudjeluju uĉenici i na meĊuškolskim sportskim natjecanjima, posebice iz rukometa, nogometa, odbojke i atletike. a) priredbe, izloţbe, susreti b) - aktivnosti: ureĊenje školskih panoa prikladnim plakatima i slikama, posjet izloţbama, susretima, festivalima u Pitomaĉi - vrijeme realizacije: tijekom ĉitave školske godine; - nositelji aktivnosti: uĉenici i nastavnici c) struĉne ekskurzije ( planirane): - Sajam cvijeća, Zagreb Razredi: agroturistiĉki tehniĉari III. i IV. razred Svrha: proširivanje znanja iz podruĉja hortikulture Vrijeme: kraj svibnja 2012. Voditelj: Branka Pavoković, dipl. ing. agronimije - Posjet poljoprivrednom imanju Eko-Mavrović , Sloboština Razredi: poljoprivredni gospodarstvenici, agroturistiĉki tehniĉari Svrha: terenska nastava na eko-poljoprivrednom imanju Vrijeme: listopad 2011. Voditelji: Branka Pavoković, Zdravko Giba - Terenska nastava na Jankovcu Razredi: III. b, IV.b ( agroturistiĉki tehniĉar ) Svrha: proširivanje znanja iz predmeta destinacijski menaĊment i odrţivi turizam Vrijeme: travanj 2012. Voditelj: Ivana Kralj - Posjet sajmu Interliber, Zagreb Razredi: SVI Svrha: jaĉanje svijesti o vaţnosti knjige, ĉitanje i cjeloţivotnog obrazovanja Vrijeme: 12. studenoga 2011. Voditelji: Marin Domović, Alena Hrvoić, Ksenija Petrinec, Masrio Tomrlin - Posjet hotelu Termal u Daruvaru Razredi: I- do III. kuhar/konobar Svrha: upoznavanje s naĉinom poslovanja hotela Vrijeme: druga polovica listopada 2011. Voditelji: Darko Mihoković, Darko Bariĉević - Terenska nastava na farmi goveda Razredi: II.b ( agroturistiĉki tehniĉar), II.c ( poljoprivredni gospdarstvenik ) 77

Svrha: terenska nastava iz predmeta stoĉartvo Vrijeme: svibanj 2012. Voditelj: Tomislav Kakša - Posjet tvrtki Eurovoće, Orahovica Razred: I.b (agroturistiĉki tehniĉar) Svrha: terenska nastava iz premeta voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo Vrijeme: studeni 2011. Voditelj: Tihomir Vranić - Posjet Goethe institutu i British Council-u, Zagreb Razredi: III.a, IV.a ( upravni refernt ) Svrha: jaĉanje svijesti o vaţnosti uĉenja stranih jezika Vrijeme: oţujak ili travanj 2011. Voditelji: nastavnici stranoga jezika d) natjecanja- aktivnosti(grupa) –natjecanja iz hrvatskog jezika u poznavanju hrvatskog jezika te na Lidranu, , natjecanja iz stranog jezika, povijesti te na natjecanjima iz pojedinih struka. Nadalje planirano je sudjelovanje Uĉeniĉke zadruge „Kostanj“ na smotri uĉeniĉkih zadruga - voditelji: nastavnici iz pojedinih predmeta, voditelj uĉeniĉke zadruge te voditelji sekcija e) rekreativne ekskurzije (planirane): - jednodnevne: I.b, II.b, III.b, IV.b te I. i II. c posjeta Etno selu na Ţumberku, - maturalna putovanja: uĉenici III.a i III.b razreda i uĉenici II. razreda trogodišnjih škola: - vrijeme realizacije od 18.lipnja do 31. kolovoza 2011. godine. e) izleti - nastavnici povodom obiljeţavanja MeĊunarodnoga dana uĉitelja i nastavnika I to 08. listopada 2011. – Muzej neandertalaca u Krapini i Hrvatsko zagorje - uĉenici i nastavnici povodom obiljeţavanja Dana škole 28. travnja 2012. f) Maturalne zabave III. c prodavaĉ/poljoprivredni gospodarstvenik III. d kuhar IV. a upravni referent IV.b agroturistiĉki tehniĉar lipanj 2012. lipanj 2012. lipanj 2012. lipanj 2012.

12.2. DODATNA I DOPUNSKA NASTAVA U školskoj godini 2011/2012. planirali smo samo dodatnu nastavu iz predmeta na obveznom dijelu drţavne mature i to: iz hrvatskog jezika 1 sat tjedno po obrazovnoj skupini matematike 1 sat tjedno po obrazovnoj skupini te po 1 sat tjedno za engleski jezik i 1 sat tjedno za njemaĉki jezik Gledajući predprijave uĉenika za ispite drţavne mature od kojih se je većina izjasnila da će polaziti dodatnu nastavu iz navedenih predmeta realizacija dodatne nastave bit će slijedeća:

78

PREDMET hrvatski jezik matematika engleski jezik njemaĉki jezik

SKUPINA/BR.UĈENIKA SATI/TJEDNO IV.a / 26 1 IV.b / 14 1 IV. a/26 1 IV.b/14 1 26 5 1 1

UKUPNO 2 2 1 1

Za voĊenje dodatne nastave zaduţeni su Ksenija Petrinec, prof. hrvatskog jezika i knjiţevnosti, Mirjana Ţagar, dipl.ing., Dijana Kos, bacc. engleskog jezika te Ana Pavlić, bacc. njemaĉkog jezika. Analizirajući prošlogodišnje potrebe i interese uĉenika te slabije odgojno obrazovne rezultate iz predmeta matematika, tijekom školske godine organizirat ćemo i dopunsku nastavu, poglavito za uĉenike trogodišnjih zanimanja koji ostvaruju nešto lošije rezultate u svladavanju obrazovnih ciljeva. U vrijeme donošenja ovoga Godišnjeg plana i programa planiramo organizirati dopunsku nastavu matematike za tri obrazovne skupine trogodišnjih zanimanja i to za 1., 2. i 3. razred. Za voĊenje dopunske nastave matematike zaduţen je Mario Tomrlin, ing. informatike te struĉni uĉitelj matematike. Ukoliko se tijekom školske godine ukaţe potreba za organizacijom dopunske nastave iz još nekih predmeta, organizirat ćemo je u granicama ukupnih zaduţenja koje nam omogućuje Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Izvedbeni plan i program dopunske nastave bit će priloţen ovom godišnjem planu. . 12.3. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAMI Školski preventivni programi nastojati će se uskladiti s programima na ţupanijskoj i drţavnoj razini. Za sada su planirani:

12.3.1. Školski preventivni program suzbijanja zlouporabe droga Cilj: Smanjiti interes mladih za eksperimentiranjem i uzimanjem sredstava ovisnosti Zadaci: Prevencija uzimanja sredstava ovisnosti treba prvenstveno biti usmjerena na razvoj samopoštovanja i zadovoljstva sobom, a ne smije se temeljiti na strahu od mogućih posljedica uzimanja sredstava ovisnosti:  uĉenici trebaju razviti zadovoljstvo sobom  ovisnosti ne smiju doţivljavati kao afirmaciju svoga «ja»  roditeljima treba pruţiti podršku i struĉnu pomoć u odgoju djece  edukaciju o ovisnostima treba provesti na pristupaĉan naĉin  voditi brigu o otkrivanju ovisnika kako bi se pokušalo zaustaviti moguće nove ovisnike  Smanjenje interesa mladih će se provoditi kroz nespecifiĉne oblike rada i preventivne mjere te specifiĉne preventivne mjere.  79

policijom. zdravstvenim ustanovama (osobito Zavodom za javno zdravstvo) itd. Provedba radionica emocionalne pismenosti. nauĉe donositi odluke i rješavati probleme te da razviju socijalne vještine. Nespecifiĉni oblici rada kroz koje će se ostvariti taj cilj programa su:  izvannastavne aktivnosti  natjecanja u znanju i sportskim aktivnostima  poticanje uĉeniĉkog samopoštovanja i samopotvrĊivanja  rano otkrivanje djeĉje depresije i neuroticizma  pruţanje pomoći uĉenicima koji su postali nepolaznici kroz organiziranu skrb o njima  promicanje uspješnog roditeljstva  diskretni osobni zaštitni program  zaustavljanje izdvajanja problematiĉne djece u odnosu na ostale uĉenike  uoĉavanje i rješavanje kriznih situacija u razredu Specifiĉne preventivne mjere Škola će suraĊivati sa Centrom za socijalnu skrb. Obrada odabranih tema o ovisnostima kroz nastavu psihologije. Nositelj aktivnosti Nastavnici Aktivnost Obrada prikladnih tema na redovnoj. Poticanje uĉenika na kvalitetan ţivot bez ovisnosti (kroz nastavu vjeronauka) Obrada odabranih tema o ovisnostima na nastavi biologije (rasprava) Individualni rad s uĉenicima. Uĉenicima će se kroz sate razrednika i rad u radionicama pomoći da razviju svoje samopouzdanje. listopad Tjekom godine Razrednici Vjerouĉiteljica Tijekom godine Profesor biologije Psiholog Tijekom godine Profesor sociologije 80 .a) Nespecifiĉni oblici rada i preventivne mjere Škola treba biti mjesto gdje će se i uĉenici i nastavnici osjećati ugodno i razvijati kvalitetne odnose. Škola će ustrajati na iznalaţenju mogućnosti za rasterećenje uĉenika od pretjerane koliĉine obrazovnih sadrţaja te afirmaciji škole bez neuspjeha. izbornoj nastavi i izvannastavnim aktivnostima Oblikovanje izvannastavnih aktivnosti i rad sa što većim brojem uĉenika Obrada odabranih tema o ovisnostima te razgovor na satu razrednog odjela. Kroz sastanke s roditeljima i rad roditeljskog vijeća poticat će se roditelje da razumiju svoju ulogu u prevenciji ovisnosti te steknu osnovna znanja u prepoznavanju sredstava ovisnosti. drugim školama. Koordinacija Vrijeme Tijekom godine Nastavnici Rujan.

Zadaci:        afirmiranje pozitivnih vrijednosti suoĉavanje s postojećim problemima nesigurnosti i nasilja promicanje spoznaje o opasnostima oruţja i eksplozivnih naprava razvoj samopoštovanja uĉenika pomoć uĉenicima pri ţivotnim opredjeljenjima pozitivno usmjerenje provoĊenja slobodnog vremena promicanje razliĉitih sportskih i društvenih sadrţaja (izvannastavne i izvanškolske aktivnosti) Aktivnost Upoznati uĉenike s kućnim redom škole. obvezama. duţnostima i pravima u školi. SuraĊivati s roditeljima i educirati ih o nekim odgojnim umijećima.Nositelji programa:  pedagog  psiholog  razrednici  predmetni nastavnici  ravnatelj  vanjski suradnici Vrednovanje rezultata: na kraju nastavne godine provest će se vrednovanje provedbe programa 12. Voditi brigu o uĉenicima i njihovim poteškoćama. Razvijati topao i human odnos u razredu. Upoznati uĉenike s Pravilnikom o ocjenjivanju.3. U suradnji s uĉenicima organizirati obiljeţavanje zadnjeg dana škole. Individualini razgovor s uĉenicima i roditeljima. Sudjelovanje i rad na 81 Koordinacija Vrijeme Nositelj aktivnosti Razrednici prvih razreda Razrednici završnih razreda Razrednici Pedagog Psiholog .2. Program mjera za povećanje sigurnosti u školi «Afirmacijom pozitivnih vrijednosti protiv nasilja» Cilj: Omogućiti stvaranje sigurne škole koja afirmacijom pozitivnih vrijednosti unaprjeĊuje društvo u cjelini. Organizirati sveĉanu podjelu maturalnih svjedodţbi.

slobodi i odgovornosti. Školski program odgoja i obrazovanja za ljudska prava Cilj: Uĉenici bi trebali usvojiti osnovne pojmove o ljudskim pravima te postati dio graĊanskog društva. a) usvojiti znanja – o vlastitim pravima. Program preventivnih aktivnosti u suzbijanju trgovanja ljudima Preventivni programi:  sposobnost rješavanja problema  razvijanje samopoštovanja  pomoć u snalaţenju u ţivotnim odluĉivanjima  socijalna podrška  poboljšanje kvalitete ţivota uĉenika  motivacija za zdrave stilove ţivljenja 82 . .roditeljskim sastancima s odabranim pedagoškim temama. ljubav. Rad u pedagoškim radionicama. vještine.3. 12. sloboda. tolerancija. jednakost. sposobnosti. Zadaci: Razvijati znanja.4. poznavati temeljne dokumente o ljudskim pravima te osnovne etiĉke i politiĉke pojmove b) oblikovati vrijednosti i stavove . Na satovima razrednika. prijateljstvo .poštivanje sebe i drugih .spremnost na vlastiti odabir i afirmaciju vrijednosti . vrijednosti i stavove koje će uĉenici moći primijeniti u izgradnji pozitivnih ponašanja. razrednici će 3-4 sata posvetiti temama o ljudskim pravima.univerzalne vrijednosti: pravda.3. 12. Oblikovanje i voĊenje grupe uĉenika koja će razvijati pozitivne oblike komunikacije. Naglasak će se staviti na društvenu grupu predmeta te nastavu hrvatskog jezika u koje se teme o ljudskim pravima najlakše mogu uklopiti.odgovornost.3.ţelja za odbacivanjem predrasuda i stereotipa c) razviti vještine i sposobnosti  razviti sposobnost apstraktnog mišljenja i izraţavanja misli  analiziranje i rješavanje problema  analiziranje i tumaĉenje tekstova  vještine nenasilnog rješavanja sukoba  zalaganje za provedbu ljudskih prava  vještina slušanja i neverbalne komunikacije Aktivnosti: Program će se provoditi kroz redovnu i izbornu nastavu te slobodne aktivnosti.

demokracija. ravnatelja te evaluacija ŠPP 83 .. predrasude. odgovornost.. nediskriminacija.  vaţnost ljudskih prava u ţivotu. struĉnih suradnika. civilna. pravilno organiziranje slobodnog vremena uĉenika  kvalitetna ponuda sportskih i drugih kreativnih sadrţaja Teme za roditelje:  utjecaj odgojnih postupaka roditelja na riziĉna ponašanja  prepoznavanje simptoma (za trgovanje)  kriza suvremene obitelji  odgoj za razumijevanje  odgovorno roditeljstvo. odgovorno roditeljstvo  o trgovanju ljudima  slobodne aktivnosti  ţivotne vještine  diskretni personalni zaštitni postupci – briga za svakog uĉenika  razred kao terapijska zajednica – mjesto sigurnosti. neravnopravnost. politiĉka. pravda. UN Konvencija o pravima djeteta. stereotipe. jednakost. b) vještine  aktivno slušanje i komunikacija  kritiĉko mišljenje  suradnja c) stavovi i vrijednosti  odgovornost za vlastite aktivnosti  otvorenost  empatija  vlastita vrijednost i vrijednost drugih Školski preventivni program  škola kao milje – kvalitetna škola. socijalna. rasizam b) razviti znanja i sposobnost reagiranja na gore navedeno a) znanja  koncepti: sloboda.. roditeljski sastanci. ekonomska prava  UN Deklaracija o ljudskim pravima.. zajedništva i potpore  sekundarna prevencija – rano prepoznavanje  suradnja škole s drugim institucijama edukacija nastavnika. odgoj za ravnopravnost spolova  nenasilno rješavanje sukoba Nastavnici  prepoznavanje znakova za trgovanje i zlostavljanje i pruţanje pomoći  postupci u kriznim situacijama  problematika trgovanja i kako se oduprijeti Uĉenici:  socijalne vještine za donošenje odluka  rješavanje problema  samopoštovanje  stvaranje pozitivne slike o sebi  otpornost na socijalni pritisak  nošenje sa stresom i anksioznošću Opći ciljevi u prevenciji trgovanja – edukacija mladih a) prepoznati nepravdu. škola bez prisile  afirmacija karijere uspješnog roditeljstva – individualno.

razreda s ciljem razvijanja roditeljskih kompetencija.predavanja za uĉenike 2b razreda Kontinuirano tijekom školske godine kroz nastavu psihologije Kontinuirano tijekom školske godine Psiholog - Razrednici - Ocjene iz usmenog i pismenog ispitivanja - Kontinuirano tijekom školske godine Kontinuirano tijekom školske godine Tijekom školske godine kroz nastavu vjeronauka Predmetni nastavnici - - Predmetni nastavnici Vjerouĉitelj Vjerouĉitelj - Evaluacijski listići Evaluacijski listići 84 Tijekom školske godine kroz nastavu . te razvijati topao i human odnos u razredu. Provedba radionica emocionalne pismenosti. stvaranje kvalitetnih obiteljskih odnosa i pruţanje podrške. Obrada tema vezanih za sprjeĉavanje ovisnosti na satovima razrednog odjeljenja. Oblikovanje izvannastavnih aktivnosti i rad sa što većim brojem uĉenika „Droga ubojica ljudskog ţivota“ predavanja za uĉenike 1a razreda „Alkoholizam ovisnost i lijeĉenje“ .Aktivnosti u sklopu provoĊenja preventivnih programa PROVEDBENE AKTIVNOSTI Individualni savjetodavni rad s uĉenicima i roditeljima ROKOVI IZVRŠENJA Kontinuirano tijekom školske godine NOSITELJI Psiholog 4 radionice/predavanja „Škola za roditelje“ – radionice i tijekom školske godine predavanja za roditelje uĉenika 1. razvoj samopoštovanja uĉenika. Uspostaviti dobar odnos i kvalitetnu komunikaciju s uĉenicima. tei struĉna pomoć u odgoju djece Psiholog SURADNICI U PROVEDBI Ravnatelj Razrednici Predmetni nastavnici Vanjske institucije - EVALUACIJA - Evaluacijski listići na zadnjoj radionici/predavanju Poticanje asertivnog ponašanja.

i 2.predavanja za uĉenike 1.Natjecanja mladića i djevojaka u odbojci.O. razreda Obiljeţavanje Dana Srednjoškolca – natjecanje uĉenika u odbojci i nogometu „Znam pa me nije strah“ –radionice o naĉinima prenošenja virusa HIV i spolno prenosivih bolesti „Hagioterapija kao odgovor na ovisnosti“ .travanj 2012. kroz nastavu ĈZO.radionica za uĉenike 3. atletici. badmintonu. kroz nastavu ĈZO. krosu i nogometu Obiljeţavanje Hrvatskog Olimpijskog Dana „Nauĉimo kako uĉiti“ . Poĉetkom 2. Studeni 2011. ĈZE i higijene Oţujak.predavanja za uĉenike 4a razreda „Promicanje volonterstva“ „Suvremeni sustav vrijednosti“ – izloţba uĉeniĉkih radova za sve zainteresirane uĉenike „Što mi treba za sreću?“ . Studeni 2011.S. Oţujak. Obiteljski Centar Psiholog Evaluacijski listići 85 . i 2. razreda „Borba protiv ovisnosti“ – predavanja za uĉenike 1. Listopad – Studeni 2011. razreda s ciljem razumijevanja posljedica i opasnosti razliĉitih spolno prenosivih bolesti te upoznavanje razliĉitih oblika prevencije zarazom spolno prenosivim bolestima Radionice na temu „Donošenje odluka" uz vjeronauka Tijekom školske godine Nastavnik TZK - Rezultati natjecanja Rujan 2011. razreda s ciljem razumijevanja opasnosti djelovanja razliĉitih psihoaktivnih tvari na organizam te upoznavanje naĉina uĉinkovitog suzbijanja ovisnosti „Spolno prenosive bolesti“. kroz nastavu vjeronauka Knjiţniĉar Psiholog Knjiţniĉar Prosinac 2011. telefon Vjerouĉitelj Obiteljski Centar Virovitica Psiholog Psiholog Rezultati natjecanja Evaluacijski listići Rezultati natjecanja Evaluacijski listići Evaluacijski listići Izloţba radova Evaluacijski listići - Studeni 2011. Nastavnik TZK Psiholog Nastavnik TZK S. rukometu.travanj 2012. ĈZE i higijene Psiholog Profesor biologije Psiholog Profesor biologije Psiholog - Travanj 2012.radionice o uĉenju za uĉenike 1. polugodišta Oţujak 2012.

Predavanja i prezentacija o ovisnostima Organizacija meĊurazrednog natjecanja u SŠ Pitomaĉa Prijateljske utakmice izmeĊu maturanata i nastavnika ProvoĊenje ankete o riziĉnim ponašanjima Travanj . Virovitica Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitiĉko – podravske ţupanije Nastavnik TZK Nastavnik TZK Povjerenstvo za suzbijanje ovisnosti Virovitiĉko – podravske ţupanije Razrednici Psiholog Razrednici - Psiholog Razrednici Rezultati natjecanja Rezultati natjecanja Rezultati ankete 86 .svibanj 2012.prezentaciju „Robovi 21. Svibanj – kolovoz 2012.stoljeća" za uĉenike završnih razreda Travanj 2012. Svibanj 2012.

lijeĉnicima. aktivnosti i nositelji: predavanja. dijelovima strojeva i sliĉno. 13. podruĉje rada: zdravlje i sigurnost uĉenika i nastavnika 2. korisnici: uĉenici 4. vrednovanje aktivnosti: potvrde o osposobljenosti iz zaštite na radu te ocjena suradnika Socijalna zaštita uĉenika slabijeg imovinskog stanja i problematiĉnih obiteljskih okruţenja. suradnja sa Zavodom za zdravstvo. sadnica itd. Osposobljavaju ih nastavnici koji su zaduţeni za to podruĉje. ureĊenjem panoa unutar razreda i zgrade. ESTETSKO I HIGIJENSKO UREĐENJE ŠKOLE Planiraju se slijedeće akcije:  odrţavanje urednosti uĉionica uz pomoć razrednih odjela i razrednika  prigodno obiljeţavanje vaţnijih datuma pisanjem i izradom literarnih i likovnih radova. cvjetnog materijala. ovisno o struci za koju se pojedini razredi obrazuju  Postavljanje i odrţavanje ukrasnog bilja  UreĊenje i odrţavanje školskog dvorišta i prostora ispred škole. radionice. a njihova realizacija ukljuĉuje i neke materijalne troškove kao što su nabava i ugradnja panoa. Socijalna zaštita uĉenika po sastavnicama: 1. svrha aktivnosti: integracija uĉenika slabijeg materijalnog statusa 3. dekorativnog nakita. posjeti lijeĉniku . Planira se upoznati i osposobiti nastavnike (koji nisu ) sa zaštitom na radu i zaštitom od poţara. korisnici: uĉenici i nastavnici 4. svrha aktivnosti: smanjiti opasnosti i pomoći odrţavanju zdravlja istih 3. U suradnji sa Zavodom za zdravstvo obavljaju se i cijepljenja uĉenika. Prema dopunama zakona ukoliko se prikupe novĉana sredstva obaviti će se i zdravstveni pregled djelatnika. Osigurati im što bolje uvijete za rad i ukljuĉenje u razredne miljee. ljudi zaduţeni za zaštitu na radu 5. posjeti lijeĉnika. podruĉje rada: integriranost i osjećaj pripadnosti 2. vrednovanje aktivnosti: anketa na kraju školske godine 87 .  UreĊenje kabineta i uĉionica slikovnim materijalima. U realizaciju plana ukljuĉeni su svi djelatnici škole. aktivnosti i nositelji: predavanja.4.12. struĉni suradnik pedagog u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb 5. SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA Zdravstvena zaštita provodi se već prvi tjedan školske godine kada se uĉenici prvih razreda osposobljavaju iz zaštite na radu da bi mogli pristupiti izvoĊenju praktiĉne nastave. Zdravstvena zaštita po sastavnicama: 1. predmetima.

000. NABAVA DODATNIH NASTAVNIH SREDSTAVA I POMAGALA ZA KVALITETNIJU NASTAVU a) b) c) d) e) nabavka 2 LCD projektora i projekcijskih platna nabavka 2 prijenosna raĉunala dodatno opremanje uĉionica namještajem koji nedostaje nabavka 2 grafoskopa nabavka dodatnih strojeva i ureĊaja za rad na poljoprivrednom dobru škole te izgradnja natkrivenog paviljona uz školski vrt i to: .000.000.Proraĉuna Ţupanije Virovitiĉko-podravske 10.195.Vlastita sredstva 6.000.000.) .00 kuna UKUPNA SREDSTVA: IZVORI SREDSTAVA: ________________________ 96. novom idejnom studijom izraĊenom od strane Ţupanije Virovitiĉko-podravske i Općine Pitomaĉa predloţena je izgradnja nove zgrade Srednje škole za što su spomenute institucije udruţile sredstva.izrada projektne dokumentacije i ishoĊenje dozvola II.00 kn 10 % sredstava . i 2011./12. Do sada je od ovog projekta realizirano: I.000.000.195.00 kuna 7. KAPITALNI PROJEKT: ŠKOLSKI KOMPLEKS «STJEPAN SULIMANAC» Uvod: Zbog skuĉenosti i neadekvatnosti prostora školske zgrade izgraĊene još 1872.mini punionice za vino . PLAN AKTIVNOSTI ZA UNAPREĐENJE MATERIJALNIH UVJETA RADA U ŠKOLSKOJ GODINI 2011.00 kuna 10. faza * izgradnja * opremanje 1.00 kn 83 % sredstava .Natjeĉaji i potpore (Ministarstvo poljoprivrede i dr.000.otkup zemljišta i izgradnja infrastrukture .00 kuna 70.00 kn 7% sredstava 14.izgradnja natkrivenog paviljona uz školski vrt za odrţavanje nastave na otvorenom POTREBITA SREDSTVA: Ad a) Ad b) Ad c) Ad d) Ad e) 5.028.3.14.00 kn 14.000.000.228.00 kn _____________________________________________________ SVEUKUPNO: 23.11 kn 7. 500.000.1.000.00 kn 300.11 kn 88 .00 kuna Za ostvarivanje planiranog koristit ćemo sredstva iz razliĉitih izvora: .000. 14.) 80. a koju ove školske godine polazi 292 uĉenika. faza ( tijekom 2010.00 kuna 4. godine u kojoj trenutno djeluje Srednja škola Pitomaĉa.

rujna. Cjelovita analiza ostvarivanja godišnjeg programa razmatrat će se na Nastavniĉkom vijeću na kraju školske godine. a na temelju Izvješća o radu škole na kraju školske godine. 2011. Godišnji plan i program srednjoškolskog obrazovanja odraslih Napomena: Dodatni programi ( obrazovanje odraslih. a opremanje i preseljenje u nove prostore planirano je za 2014. godinu 15. toĉka 8.ecc KLASA:_________________ URBROJ: _______________ U Pitomaĉi. gradnje je listopad 2011. 16.3. 15.1. i Statuta Srednje škole Pitomaĉa ĉlanak 11./2011. faze tj.PredviĊeno vrijeme poĉetka II. (N. 29. godina.. rujna 2011. 15.N.dovršetka graĊevine 2013. Ravnatelj: Rikard Bakan. izradit će se naknadno i priloţiti ovom Godišnjem planu i programu rada. fakultativni predmeti. dipl. PRILOZI GODIŠNJEM PLANU: 15. 105/10). vrednovanja i ostvarivanja godišnjeg programa rada dok će svaki djelatnik pratiti ostvarivanje svojih zadaća i o tome izvješćivati ravnatelja škole./2012. dodatna nastava) za koje se iskaţe interes nakon roka za predaju ovog Godišnjeg plana. PRAĆENJE I VREDNOVANJE OSTVARIVANJA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ŠKOLE Tijekom školske godine redovito će se pratiti ostvarivanje godišnjeg programa rada škole. toĉka 4 . Godišnji plan i program rada uĉeniĉke zadruge. Plan i program rada psihologa za školsku godinu 2010. 90/10. Sjednici odrţanoj dana 29. Ravnatelj prati ostvarivanje svih dijelova godišnjeg programa. ZAVRŠNE ODREDBE temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ĉlanak 28. godine prihvatio je Godišnji plan i program za školsku godinu 2011. 86/09. RH 87 /08. Ravnatelj i struĉni suradnik će voditi evidenciju praćenja. 89 . 16. školski odbor na 19.2.

oec. Sjedište zadruge je u prostorima «stare» zgrade osnovne škole na Trgu kralja Tomislava 6 u Pitomači. oslobađaju i razvijaju sposobnosti.sc. 33405 Pitomača. UVOD 1. Marijan Berdin (direktor komunalnog d.agr.agr.agr (pročelnik ureda za društvene djelatnosti opčine Pitomača) Adresa zadruge je: SREDNJA ŠKOLA PITOMAČA – ŠKOLSKA ZADRUGA «KOSTANJ» Trg kralja Tomislava 6. te provodi cjelovit gospodarski.o. Iz reda suosnivača je mr. svladavaju međe između pojedinih predmeta. (ravnatelj škole) i Tomislav Kakša dipl. Dana 25. kao dragovoljna formalno ustrojena skupina učenika..GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA UĈENIĈKE ZADRUGE „ KOSTANJ“ ZA ŠKOLSKU GODINU 2010. Članovi zadružnog odbora: Iz reda osoblja Srednje škole Pitomača su Rikard Bakan dipl.2008 godine održana je osnivačka skupština školske zadruge «Kostanj». i ima sedamdesetak učenika članova zadruge. Voditelj zadruge je Tomislav Kakša dipl. tel/fax: 033/801-434 90 .1. ekološki i etnoodgoj.09.o. stječu aktivno znanje. U sklopu zadruge djeluje sedam sekcija.. pod neprinudnim stručnim vodstvom (mentorstvom) neposredno sudjeluju u organizaciji i izvedbi programa. Pitomača) Iz reda učenika zadrugara Anamarija Balija i Anamarija Lovrenovid Iz reda roditelja učenika jedan član Iz reda lokalne samouprave je Marinko Barčan dipl./ 2011. koju je prihvatio školski odbor. Osnovni podaci o školskoj zadruzi Učenička zadruga “Kostanj” . 1.

pa se može ustanoviti njihova novčana vrijednost i bez stavljanja u promet).. jer škola može u školskoj kuhinji koristiti povrde. izradu suvenira i etnologiju. a rezultati rada učenika (proizvodi i usluge) mogu se stavljati u promet i komercijalizirati (mogu znači mogudnost. Sadržajno obuhvada svaku proizvodnu i uslužnu djelatnost u sastavu sekcija zadruge. sekciju za gospodarsko poslovanje. Materijalni uvjeti Raspoloživi materijalni uvjeti su:        Traktor IMT 539 Jednobrazdni plug. Djelatnost zadruge Djelatnost zadruge je izvannastavna aktivnost učenika i dio programa škole. atomizer. vodarsku i vinogradarsku.2. 2. cvijede za uljepšavanje okoliša.Pribor i materijal potreban za radove u pčelinjaku Inox posude za čuvanje vina 91 . čestitke za svoje potrebe. a ne uvijek i obvezu. UVJETI RADA ZADRUGE 2. 2.. malčer. grablje. Zatim zadruga ima na raspolaganju školsko poljoprivredno dobro površine 1. te dobiveni vinograd na korištenje veličine 1. Prostorni uvjeti Zadruga koristi učenički prostor u sklopu Srednje škole Pitomača. u vrijeme izvan nastavne aktivnosti. marketing i promidžbu. itd.1.1. Zadruga sadrži sedam sekcija: Povrtlarsku i ratarsku.2. ugostiteljsko uslužnu sekciju. vode. sekciju za rasadničarstvo i hortikulturu. pčelarsku sekciju. Tanjurade. lopate Dvije LR košnice. 5 AŽ košnica . roto freza. freza skakačica Pčelinjak sa pet košnica i dva nuklausa Plastenik i cijevni sustav za navodnjavanje i grijanje Motike. sekciju za seoski turizam .6 jutara te školski vodnjak i pčelinjak u školskom dvorištu.4 ha i ugostiteljski objekat Stara Pivnica. čajeve i dr. štijade.

1.1.1.3. Miroslav Horvatinovid dipl. 3.1. 3. Poljoprivrede 3. Poljoprivrede 3. mr.2. Ugostiteljsko uslužna sekcija 3.oecc – predsjednik zadruge 4.2.4. ing. Darku Mihokovid stručni učitelj 3.2.1. Sekcija za gospodarsko poslovanje.U nabavci su:  Tkalački stan i ostali pribor za izradu autohtonih suvenira 3. Ivana Kralj dipl.2. agr . Tomislav Kakša dipl.1. Tihomir Vranid dipl. Berdin 3. Darku Baričevid stručni učitelj 3.ing. ZADUŽENJA ZADUŽENJE VODITELJA SEKCIJA 92 . Branka Pavokovid dipl.4.sc.5.2.2. KADROVSKI UVJETI ZADRUGE 3. Poljoprivrede 3.oec. marketing i promidžbu 3.agr . Poljoprivredno gospodarska sekcija 3.oec 3.2.5.1.3. Sekcija za izradu suvenira i ukrasnih predmeta i etnologiju 3. Zdravko Giba ing. Vanjski suradnici 3.1. Rikard Bakan dipl.1.6. ing.4.5.stočarstva 3.VVV 3. Marinko Barčan dipl. agr.3. Dalibor Petričušid ing.1.3.

surađuju s roditeljima i suodgojiteljima te upoznaju druge učitelje s rezultatima ZADUŽENJA TAJNIKA ZADRUGE   Tajnik(ca) Zadruge organizira i vodi opde.1. Predsjednik(ca) Zadruge predstavlja i zastupa Zadrugu. Omoguduju učenicima vezu sa stručnjacima i dostupnost dobrih izvora znanja. a dio tijekom praznika zbog sezonskog intenziteta posla u pojedinim sekcijama. usmjeravaju i potiču rad učenika. Saziva je i predsjeda predsjednik Zadruge. U pitanjima koja se odnose na prava i obveze Škole prije zastupanja mora dobiti ovlaštenje ravnatelja Škole. kao izvannastavna aktivnost. U izvanrednim okolnostima Skupštinu 93 .     Uz neposrednu suradnju učenika planiraju. Predsjednik(ca) potpisuje zaključke upravnih tijela. Pravila i druge akte Zadruge. ORGANIZACIJA RADA ZADRUGE 5. Sjednice skupštine zadruge Skupštinu Zadruge čine svi članovi Zadruge. ZADUŽENJA PREDSJEDNIKA ZADRUGE     Predsjednik(ca) Zadruge vodi rad upravnih tijela i poslove Zadruge. Prate. Predsjednik(ca) Zadruge ujedno je predsjednik(ca) Zadružnog odbora i Skupštine. pravne i druge poslove te pomaže predsjedniku(ci) u obnašanju njegov(zin)ih zadada i pripremi sjednica. Tajnik(ca) vodi poslovnu komunikaciju s drugim sudionicima u programu Zadruge. Odgovorni su za sigurnost učenika u radu.2. programiraju i organiziraju rad.  Obveze spriječenog predsjednika(ce) obnaša zamjenik(ca) predsjednika(ce). Odabiru najdjelotvornije metode i oblike rada. financijske. Vremenik rada Ukupni godišnji fond sati pojedine sekcije je maksimalnih 35 sati od čega se dio satnice odrađuje tokom školske godine. raspolaže novčanim sredstvima u skladu s utvrđenim finanijskim planom (proračunom) Zadruge i obavlja druge poslove od interesa za Zadrugu. 5. 5. Skupština se saziva najmanje jedanput godišnje.

poljoprivrede Zdravka Gibe. koje saziva i vodi predsjednik(ca). ORGANIZACIJA RADA POJEDINIH SEKCIJA ZADRUGE 6. obavješdivanja. VODARSKO – VINOGRADARSKO . poljoprivrede Dalibora Petričušida. 6. zadrugari u programu imaju da se upoznaju sa svim vodnim i vinskim kultivarima ovog nizinskog dijela Republike Hrvatske te njihovom važnosti za gospodarstvo i prehranu ljudi. 5. cilj je da zadrugari steknu radne navike. kako zahtijevaju njegovi poslovi i zadade.1. Skupština utvrđuje stajališta i smjernice za vođenje Zadruge i oni obvezuju upravu Zadruge. Poslovima koje de zadrugari obavljati na poljoprivrednom dobru te i uslužnim poslovima za neku drugu stranu.može sazvati i Zadružni odbor. radne vrijednosti i stvaralaštvo te steknu preduvjete za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini.2.3. Odbor se sastaje prema potrebi. Zaključci tih sastanaka smjernice su za dalji rad uprave Zadruge. zadrugari u programu imaju da se upoznaju sa svim povrtlarskim i ratarskim kulturama ovog nizinskog dijela Republike Hrvatske te njihovom važnosti za gospodarstvo i prehranu ljudi. Poslovima koje de zadrugari obavljati na poljoprivrednom dobru. Sjednice zadružnog odbora Zadružni odbor radi u sjednicama. POVRTLARSKO RATARSKA PODSEKCIJA Pod stručnim voditeljstvom ing.1. organizirati sastanke pojedinih sekcija. Odbor odlučuje vedinom glasova svih svojih članova 5. ili drugih razloga važnih za djelovanje i napredak Zadruge.1. POLJOPRIVREDNO GOSPODARSKA SEKCIJA 6. Dužan ih je održati na zahtjev najmanje jedne tredine ukupnog broja sekcija.4. vodnjaku i vinogradu te i uslužnim poslovima za neku drugu stranu. da zadrugari steknu radne navike.VINARSKO – PODRUMARSKA PODSEKCIJA Pod stručnim voditeljstvom ing. Sastanci sekcija Zadružni odbor može radi dogovora. 6. 94 .1. radne vrijednosti i stvaralaštvo te steknu preduvjete za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini.

PODSEKCIJA ZA HORTIKULTURU I IZRADU UKRASNIH PREDMETA Pod stručnim voditeljstvom dipl. radne vrijednosti i stvaralaštvo te steknu preduvjete za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini. kao i uslužnim poslovima za neku drugu stranu. 6.2. zadrugari u programu imaju da se upoznaju sa svim povijesno vrijednim baštinama koji su karakteristika ovog nizinskog dijela Republike Hrvatske. kao i uslužnim poslovima za neku drugu stranu. Poslovima koje de zadrugari raditi u sklopu škole.ing.2. SEKCIJA ZA IZRADU SUVENIRA I UKRASNIH PREDMETA I ETNOLOGIJU 6. PODSEKCIJA ZA SEOSKI TURIZAM.2. Poslovima koje de zadrugari obavljati na pčelinjaku u sklopu škole.1. radne vrijednosti i stvaralaštvo te steknu preduvjete za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini.4.stočarstva Tomislava Kakše.2. 6.poljoprivrede Branka Pavokovid. radne vrijednosti i stvaralaštvo te steknu preduvjete za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini.1. Poslovima koje de zadrugari obavljati na poljoprivrednom dobru. PODSEKCIJA ZA RASADNIČARSTVO Pod stručnim voditeljstvom dipl. zadrugari u programu imaju da se upoznaju sa hortikulturnim vrstama ovog nizinskog dijela Republike Hrvatske. cilj je da zadrugari steknu radne navike. IZRADU SUVENIRA I ETNOLOGIJU Pod stručnim voditeljstvom dipl. cilj je da zadrugari steknu radne navike. PČELARSKA PODSEKCIJA Pod stručnim voditeljstvom dipl. kao i uslužnim poslovima za neku drugu stranu. zadrugari u programu imaju da se upoznaju sa svim vodnim i vinskim i hortikulturnih kultivarima ovog nizinskog dijela Republike Hrvatske. ing. zadrugari u programu imaju da se upoznaju sa svim vrstama meda i ostalim proizvodima pčela koji su karakteristika ovog nizinskog dijela Republike Hrvatske te njihovom važnosti za gospodarstvo i prehranu ljudi.ing. Poslovima koje de zadrugari obavljati na poljoprivrednom dobru. cilj je da zadrugari steknu radne navike. cilj je da zadrugari steknu radne navike. 6. kao i uslužnim poslovima za neku drugu stranu.1. oecc Ivane Kralj.6.3. radne 95 .poljoprivrede Tihomira Vranid. agronomije .

PRILOZI GODIŠNJIH RADNIH PLANOVA VODITELJA SEKCIJA POJEDINAČNO 7. SEKCIJA ZA GOSPODARSKO POSLOVANJE. UGOSTITELJSKO USLUŽNA SEKCIJA Pod stručnim voditeljstvom Darka Baričevid i Darka Mihokovid (stručni učitelji ugostiteljstva).vrijednosti i stvaralaštvo te steknu preduvjete za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini. kao i uslužnim poslovima za neku drugu stranu. Ugostiteljski sustav za praktikum navodnjavanje.4.) koji su karakteristika ovog nizinskog dijela Republike Hrvatske. Uzgoj povrda u zatvorenom prostoru 20 Sjeme. škole zaštita i prihrana.3. MARKETING I PROMIDŽBU Pod stručnim voditeljstvom dipl. radne vrijednosti i stvaralaštvo te steknu preduvjete za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini 7. radne vrijednosti i stvaralaštvo te steknu preduvjete za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini. zadrugari u programu imaju da se upoznaju sa svim zakonitostima za trgovačko poslovanje. plitice. Uzgoj povrda na otvorenom prostori 15 Školski praktikum Voditelj podsekcije Zadrugari 2. ambalaža 200.00 kn 96 . škole zaštita i prihrana. kao i uslužnim poslovima za neku drugu stranu.1. oecc Miroslava Horvatinovida . 6. Poslovima koje de zadrugari raditi u sklopu škole.00kn Sjeme. Godišnji plan i program povrtlarsko ratarske podsekcije SATI MJESTO NOSITELJ REALIZACIJA AKTIVNOSTI SURADNJA TROŠKOVI PROGRAM RADA 1. plitice. marketing i promidžbu proizvoda i djelatnosti zadruge. cilj je da zadrugari steknu radne navike. 6. Poslovima koje de zadrugari raditi u sklopu ugostiteljskog objekta škole. Ugostiteljski sustav za praktikum navodnjavanje. ambalaža 300. cilj je da zadrugari steknu radne navike. zadrugari u programu imaju da se upoznaju sa svim kulinarskim vrijednim baštinama (od raznih vrsta jela do nekadašnjeg spemanja zimnica i skladištenja svježih mesnih proizvoda u mast itd.

00 kn Sredstva i aditivi namijenjena očuvanju vina 150.podrumarske podsekcije SATI MJESTO NOSITELJ REALIZACIJA AKTIVNOSTI SURADNJA TROŠKOVI PROGRAM RADA 1. Pripremanje podruma za prihvat mošta 3.Ukupno: 35 500. lokalna samouprava Radni pribor 150.00 kn Agronomski Ambalaža fakultet 250. Uzgoj: cjepova vinove loze.. 12 Radni pribor i materijali 300.00 kn 4 6 Školski praktikum Voditelj podsekcije Zadrugari 4. lješnjaka i oraha.00 kn 8 Radni pribor i materijali 200.00 kn 14 Školski praktikum Voditelj podsekcije Zadrugari Turistička zajednica.vinarsko. Berba i prerada grozdja u mošt 12 Pribor 150. 5 8 35 Pokušalište Jazbina Godišnji plan i program rasadničarske podsekcije SATI MJESTO NOSITELJ REALIZACIJA AKTIVNOSTI SURADNJA TROŠKOVI PROGRAM RADA 1.00 kn 35 Godišnji plan i program pčelarske podsekcije 650.3. te loznih podloga i plemki.00 Pribor i materijal 200.00 kn 950. 3. plemki i sadnica.2.00 kn 97 . Godišnji plan i program vodarsko – vinogradarsko .vezanje i vršikanje vinove loze 2. 2. Ukupno: 7. Uzgoj: vodnih podloga. Proizvodnja pjenušca Ukupno: 7. starinskih sorti voda. višanja. Očuvanje kvalitete vina te skladištenje i plasman vina 5.4.00 kn 7. Uzgoj i razmnožavanje jagodičastog voda.00 kn Sredstva i aditivi namijenjena fermentaciji 200. drvenastih ukrasnih biljaka. Rezidba .

Uređivanje javnih 4 površina Javne površine Turistička 98 . Uzgoj ukrasnog 5 cvijeda i bilja Školski praktikum 4.PROGRAM RADA SATI MJESTO NOSITELJ REALIZACIJA AKTIVNOSTI SURADNJA TROŠKOVI 1. regije 2. Vrcanje 4 Školski pčelinjak Voditelj sekcije Zadrugari 8 Učionica 4 Školski pčelinjak Voditelj sekcije Zadrugari Voditelj sekcije Zadrugari Voditelj sekcije Zadrugari Voditelj sekcije Zadrugari Voditelj sekcije Zadrugari Udruga pčelara Udruga pčelara Pribor i materijal 50. Proljetni pregled pčela i priprema pčela za glavnu pašu 4. preventivna sredstva – 200. lokalna samouprava Sjeme. ambalaže. 2.00 kn Turistička zajednica. etikete. izrada suvenira 12 Školski praktikum Školski praktikum Voditelj podsekcije Zadrugari Turistička Radni pribor i zajednica.00 kn 400.00 kn 3.00 kn 4 Školski pčelinjak Školski pčelinjak Učionica 8 6. skladištenje i prodaja meda UKUPNO 7.00 kn Pogača. Izrada i žicanje okvira 3. upoznavanje učenika sa 2 turističkim resursima i atraktivnostima kraja.5. pribor 1500. Građa i vrste košnica te funkcionalna uloga dijelova košnice. materijali lokalna samouprava 200. poklopci.00 KN Godišnji plan i program podsekcije za sekcije za izradu suvenira i ukrasnih predmeta i etnologiju PROGRAM RADA SATI MJESTO REALIZACIJA NOSITELJ AKTIVNOSTI SURADNJA TROŠKOVI 1. 7 35 Posude. Rojenje i zamjena matica 5. Pakiranje. sredstava zaštite i prihrane 200.

pekmeza i ostalih jela od namirnica proizvedenih u školskom vrtu. susretima. marketing i promidžbu SATI MJESTO NOSITELJ REALIZACIJA AKTIVNOSTI SURADNJA TROŠKOVI PROGRAM RADA 1. ljetnim školama i kampovima te dodjeljivanjem pohvala. 99 . PRAČENJE I VREDNOVANJE UČENIKA ZADRUGARA TOKOM REALIZACIJE PLANIRANOG GODIŠNJEG PROGRAMA ZADRUGE.6. džema.upravljanjem marketingom 4 Školski praktikum 3. materijali lokalna samouprava 100.lokalne samouprave 5. ekonomske promidžba.7. lokalna samouprava Materijal. Priprema i gotovljenje zimnice .00 kn Godišnji plan i program ugostiteljsko uslužne sekcije SATI MJESTO REALIZACIJA NOSITELJ AKTIVNOSTI SURADNJA TROŠKOVI Pribor i materijal 750.00 kn 2. osobna 25 prodaja i odnosi s javnošdu Ukupno: 35 Školski praktikum 8. Aranžiranje cvijeda i ukrasnog 12 bilja Ukupno: 7.00 kn Turistička Radni pribor i zajednica.00 kn Godišnji plan i program sekcije za gospodarsko poslovanje. pribor i alat 200. 8.00 kn Turistička Radni pribor i zajednica.00 kn 500.00 kn 600. Učenici se potiču sudjelovanjem na smotrama. 35 Ugostiteljski Voditelj praktikum sekcije škole Zadrugari Ukupno: 7. materijali lokalna samouprava 100. sajmovima.1. 35 750. natjecanjima. materijali lokalna samouprava 300. 35 Školski praktikum zajednica. organizacije rada i raspodjele dobiti 6 Školski praktikum Voditelj sekcije Zadrugari Voditelj sekcije Zadrugari Voditelj sekcije Zadrugari Turistička Radni pribor i zajednica.00 kn PROGRAM RADA 1. priznanja i nagrada.

4. Pohvala se izriče usmeno ili daje napismeno.1. Ova Pravila mijenjaju se i dopunjuju na isti način na koji su donijeta. Ostatak sredstava prenosi se u vlasništvo Škole.7.3. 8.5. Školski odbor 4. momčadi i sekciji za iznimne rezultate u radu i unapređivanju učeničkog zadrugarstva 8. Priznanja.2. 8. 9. Odluku o prestanku rada Zadruge donosi osnivač. 9. Prigodom vrednovanja rada prosuđuju se postignuda. Izmjene i dopune mogu predložiti tijela Zadruge. 100 . Nagrada se dodjeljuje pojedincima.3. Skupština Zadruge 2. Školski odbor i ravnatelj Škole. učitelj (profesor) voditelj. Za neposredan prinos ostvarenju zadružnih proizvodnih rezultata i usluga učenicima se mogu dodijeliti novčane nagrade.6.5. 9. pohvale i nagrade mogu izricati odnosno dodjeljivati: 1. Uz novčani iznos nagrađenima se uručuje isprava iz koje se vidi zašto je nagrada dodijeljena i o kakvoj se nagradi radi Učenik za rad može biti pohvaljen. 8. zalaganje i ponašanje. 9.2. Učiteljsko vijede 5. 9.8.4. Zadružni odbor 3. 8. Zadruga može prestati s radom zbog nepostojanja osnovnih radnih uvjeta. ZAVRŠNE ODREDBE 9.

Priprema materijala. Područje rada 1 Planiranje i programiranje odgojnoobrazovnog rada Svrha Zadaci Sadrţaj Oblicimetode rada 5 Grupni Individualni Suradnici -subjekti 6 Ravnatelj Nastavnici Voditelji stručnih aktiva Mjesto ostvarivanj a 7 Radna prostorija psihologa Vrijeme ostvarivanj a-broj sati 8 Kolovoz Rujan Listopad 45 Bilješke o realizaciji 9 Pripremanje i provedba upisa učenika 2 Unaprijediti kvalitetu planiranja i programiranj a u odnosu na prošlu školsku godinu Realno planirati upis s obzirom na broj završenih osnovnoškola ca. 4 Školski kurikulum na razvojno humanističkim načelima Ispitati interes učenika za pojedine programe.2011.Suradnja u donošenju plana upisa u šk. Prikupljanje i analiza podataka nakon upisa ( Izvješća za Ured./12. Suradnja u formiranju razrednih odjela. Sudjelovati u organizaciji i provedbi upisa. skupini Prezentacij a Ravnatelj Razrednici osmih razreda Učenici osmih razreda Zavod za zapošljava nje Radna prostorija psihologa i ravnatelja Učionice osnovnih škola Učionice srednjih škola Veljača 15 Svibanj 30 Lipanj Srpanj Kolovoz 45 101 . Priprema školskog kurikuluma. Promocija škole u okolnim osnovnim školama. Informirati uĉenike osmih razreda o mogućnostima upisa u našu školu. Dani otvorenih vrata škole.2011. domovnice) u Središnjem Uredu za drţavnu upravu. Provjera putem interneta učeničke dokumentacije (rodni listovi. Razgovor Individualni Rad u paru.PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA ZA ŠK.god.GOD. 3 Dogovoriti s nastavnicima i voditeljima stručnih aktiva sadrţaje školskog kurikuluma i njegov sadrţaj./12.

Vetis i dr.) sreĎivanje dokumenata upisanih učenika.

Ostvarivanje, praćenje i vrednovanje odgojnoobrazovnog uspjeha pojedinca, razrednih odjela i škole u cjelini

Poticati stvaranje jedinstvenog identiteta ( imiĎa škole)

Rad s nastavnicima početnicima

Uvoditi nastavnike u samostalan odgojnoobrazovni rad

Ispitati socio-ekonomski status učenika. Poticati nastavnike na stvaranje dobrih odnosa s učenicima pomaţući im u pronalaţenju najdjelotvornijih načina zadovoljavanja potreba. Ukazati učenicima na tehnike i metode uspješnog učenja. Organizirati pomoć vršnjaka u učenju. Predloţiti akcije za podizanje razine postignuća razrednih odjela. Sudjelovanje u uključivanju učenika u dopunsku i dodatnu nastavu. Uključiti učenike u natjecanja. Razvijati povjerenje izmeĎu učenika i nastavnika i samih nastavnika. Upoznati nastavnike s organizacijom rada škole. Upoznati nastavnike sa zaduţenjem i pedagoškom dokumentacijom.

Sakupljanje što većeg broja informacija o učenicima. VoĎenje liste praćenja. Učenje učenja. Vršnjačke pomagačke grupe. Kako moţemo biti uspješniji? Dopunska nastava. Dodatna nastava. Natjecanja školska, ţupanijska, drţavna Godišnji plan i program škole. Zaduţenje u nastavi i ostala zaduţenja prema rješenju. Pedagoška dokumentacija. Opisno i brojčano praćenje i ocjenjivanje učenik Neposredni uvid u

Razgovor Savjetodav ni rad

Razrednici Roditelji Nastavnici

Radna prostorija psihologa

Tijekom godine 100

Rad u skupini Razrednici Razgovor Učionica

Razgovor Razrednici, Nastavnici

Razgovor

Ravnatelj Tajnik

Radna prostorija psihologa

Tijekom godine 30

Rad na tekstu. Individualni rad. Učionica Ravnatelj

Upoznati ih s Pravilnikom o ocjenjivanju. Pomagati im u izradi operativnog plana i programa.

Demonst racija
Radna

102

Rad s nastavnicima

UnapreĎenje odgojnoobrazovnog rada

Pomagati pri izradi neposredne pripreme za nastavni sat. Uputiti ih u samoprocjenu. Poticati nastavnike na stručnopedagoško usavršavanje. Uputiti nastavnike u izradu individualnog programa stručnog usavršavanja Sudjelovanje i praćenje kolektivnog stručnog usavršavanja u školi. Pratiti nastavni proces s unaprijed definiranim zadaćama. Poticati nastavnike na osuvremenjivanje nastavnog procesa.

Rad s razrednicima

UnapreĎenje rada razrednika

Pratiti napredovanje učenika

Rad s učenicima

Pomagati učenicima u njihovom

Razmijeniti materijale, ideje i iskustva Sudjelovati u pripremi roditeljskih sastanaka. Raditi na prevenciji ovisnosti. Osvijestiti kod učenika vaţnost dobrih odnosa s osobama koje

nastavni rad. Samoprocjena odrţanog sata. Pedagoška literatura i časopisi. Programi individualnog stručnog usavršavanja. Stručno usavršavanje u okviru stručnih vijeća i nastavničkog vijeća. Praćenje nastavnog procesa. UvoĎenje timskog učenja. Primjena LCD projektora, pametna ploča, laptop Identifikacija učenika s posebn. potrebama: daroviti, učenici s osobnim problemima, učenici sa smetnjama u učenju, učenici sa smetnjama u ponašanju. Ostvarenje programa razrednih odjela. Odabir tema za roditeljske sastanke Vijeće učenika

Individu alni rad
Razgovor Razgovor Individualni rad Razgovor Rad u skupini Predavanja

Ravnatelj

prostorija psihologa

Voditelji stručnih vijeća

Radna prostorija psihologa

Rujan Listopad 5

Ravnatelj

Učionica Zbornica

Tijekom godine 20

Ravnatelj Individualni rad

Radna prostorija psihologa

Tijekom godine 5

Individualni

Razredna vijeća

Učionica

Tijekom godine 40

Individualni Razgovor Rad sa razrednim odjelima.

Razrednici

Radna prostorija psihologa Učionica

Predavanja

Razrednici Ravnatelj Razrednici Ravnatelj Stručnjaci

Učionica

Tijekom godine 20 Tijekom godine 100

Radionice Predavanja Razgovor

Radna prostorija psihologa

103

odrastanju i napredovanju

su drugačije. Istraţiti njihov svijet kvalitete, sadašnja ponašanja i frustracije. Podrţavati učenike u stvaranju , provedbi i evaluaciji plana akcija koje bi im pomogle u rješavanju njihovih problema. Informirati učenike o mogućnostima daljnjeg školovanja.

Sat razredne zajednice

Kamo nakon srednje škole? Savjetodavni rad

Predavanje Razgovor Rad u grupi Individualni rad Razgovor Rad u grupi

Zavoda za Javno zdravstvo i Centra za prevenciju ovisnosti Ravnatelj Psiholog Zavoda za zapošljava nje Razrednici Ravnatelj Roditelji učenika Profesori

Učionica

Rad s roditeljima

Stvaranje posebnog ozračja za zdrav rast, razvoj i napredak djeteta

Definirati oblike i načine suradnje za šk.god.2011./12 za koje roditelji smatraju da su najprihvatljiviji. Upoznati roditelje s organizacijom odgojno-obrazovnog rada škole. Uključiti ih i zaduţiti u organizaciji i provedbi stručnih ekskurzija i izleta. Pozvati roditelje na kulturno-umjetničke školske programe. Raspravljati o mogućnostima nastavka školovanja. Uključivati roditelje u prevenciju ovisnosti. Osvijestiti negativne posljedice mogućeg izostajanja s nastave te zajednički odabrati prijedloge za smanjenje izostajanja, provoditi ih i pratiti njihovo ostvarenje. Razvijati suradnju izmeĎu roditelja i osjećaj pripadnosti zajednici roditelja. Definirati ulogu roditelja-člana vijeća roditelja u radu s drugim roditeljima. Organizirati rad s drugim roditeljima.

Roditeljski sastanci Organizacija odgojnoobrazovnog rada škole Stručne ekskurzije. Izleti. Dan škole i ostale priredbe Kamo nakon završene srednje škole? Teme vezane uz prevenciju ovisnosti.

Radna prostorija psihologa Učionica

Tijekom godine 50

Razgovor Rad u grupi

Razgovor Predavanje Predavanje Radionica Psiholog iz Centra za prevenciju ovisnosti Učionica Tijekom godine 20

Rad u grupi Izostajanje s nastave. Sudjelovanje člana vijeća roditelja na roditeljskom sastanku. Ravnatelj Razrednici Roditelji članovi vijeća roditelja Učionica

104

Razrednici Radna prostorija pedagoga i ravnatelja Učionica Radna prostorija Tijekom godine 20 Tijekom godine 105 . Razrednici Voditelji stručnih vijeća Ravnatelj.Uključiti roditelje u savjetodavni rad Suradnja s ravnateljem Unaprijediti timski pristup radu Organizirati početak nastavne godine Planirati i programirati rad škole Osmisliti i organizirati rad stručnih organa škole Pratiti odgojno-obrazovna postignuća Kako pomoći učeniku u učenju? Kako pomoći uč. Suradnja u pripremi zaduţenja nastavnika u nastavi za raspored sati. nastavničkih i stručnih vijeća Pomoć razrednicima u Individualni rad Razgovor Razrednici Ravnatelj Roditelji pojedinačn o Radna prostorija psihologa Tijekom godine 30 Individualni rad Razgovor Razgovor Rad u paru Rad u grupi Ravnatelj Satničar Radna prostorija psihologa i ravnatelja Srpanj Kolovoz 50 Razgovor Rad na tekstu Rad u paru i grupi Ravnatelj Satničar Nastavnici Radna prostorija psihologa i ravnatelja Tijekom školske godine 60 Razgovor Rad u paru i grupi Razgovor Rad u paru Ravnatelj. Suradnja u formiranju skupina izvannastavnih aktivnosti. plana i programa stručnih vijeća Izrada Školskog kurikuluma. da odraste? Kako učiti dijete da preuzme odgovornost za svoje postupke? Kako razvijati dobre odnose s djetetom? Suradnja u pripremi nastavnih planova i programa. vremenika pisanih provjera znanja Sudjelovanje u pripremanju i radu sjednica razrednih vijeća. plana i programa odgojnog rada. Suradnja u izradi godišnjeg plana i programa škole: kalendara rada.

Izrada upitnika. razredu Individualni rad Grupni rad Rad u paru Rad na tekstu Individualni rad Ravnatelj Nastavnici Učenici Stručni suradnici ţupanije Učenici Stručni suradnici Škola Tijekom godine 60 Učionica Svibanj – kolovoz 140 106 . na kraj nastavne godine. Provedba anketa i grupi Voditelji stručnih vijeća psihologa i ravnatelja 30 Ravnatelj Nastavnici Praćenje Razgovor Radna prostorija psihologa i ravnatelja Tijekom godine 130 Rad i suradnja na razvojnopedagoškim poslovima: Istraţivanjima i projektima UnapreĎenje odgojnoobrazovne prakse Identificirati temu i predmet istraţivanja.Pratiti i unapreĎivati rad u nastavi unošenju informacija o uspjehu učenika u Vetis (ocjene na polugodište. Provedba projekta Izrada izvješća. Izraditi potrebne instrumente prikupljanja podataka. Izrada izvješća po ocjenjivačkim razdobljima i na kraju školske godine o postignućima učenika i ostvarenju nastavnih planova i programa. Interpretirati rezultate. Informirati o rezultatima istraţivanja ProvoĎenje i analiza anketa o ovisnostima u 2. Izraditi etape istraţivanja. pedagoške mjere). Posjeta nastavi i savjetodavni rad s nastavnicima Priprema projekta. Prikupiti i obraditi podatke. vladanje. izostanci.

Samoobrazov anje UnapreĎivati struku Pratiti stručnu literaturu Sudjelovati na seminarima i savjetovanjima Sudjelovanje na stručnim aktivima Stručno – metodička priprema Program: Samovrednovanje/ samoevaluacija u odgojno obrazovnom procesu Provjeravanje kvalitete škole (nastava. ţivotni prostor. predavanja rad u paru Učenici Stručni suradnici Ravnatelj Razrednici Učionica. Tijekom godine 30 Individualni i grupni rad Rad na tekstu Radionice Ministarstv o prosvjete i športa MeĎuţupa nijski stručni aktiv Unicefove edukacije za sprječavanj e nasilja Prema obavijesti Tijekom godine 300 107 .Rad na posebnim programima . profesionalnost osoblja i. sl.školski preventivni program suzbijanja zlouporabe droge . individualni rad Djelatnici obiteljskog Centra Virovitica Djelatnici Centra za sprječavanj e ovisnosti Virovitica Ravnatelj Nastavnici Učenici Radna prostorija psihologa Škola Općina Pitomača Škola Tijekom godine 30 Osvijestiti potrebu i nuţnost samovrednovanja/samoevaluac ije radi unapreĎivanja kvalitete rada subjekata u odgojno – obrazovnom procesu. radionice. Pomagati im pri boljem shvaćanju cilja i načina provoĎenja radionica. Grupni rad.) Praćenje literature Seminari Metode evaluacije: Upitnici Intervju Razgovor i. vodstvo i savjete. Pruţiti im podršku. radna prostorija psihologa Tijekom godine 50 Razgovor. sl.program mjera za povećanje sigurnosti u školu „Afirmacijom pozitivnih vrijednosti“ protiv nasilja .program preventivnih aktivnosti u suzbijanju trgovanja ljudima Poboljšanje kvalitete rada škole Suradnja s razrednicima pri pripremi i provoĎenju radionica za satove razrednog odjela Pomoć u njihovim dnevnim aktivnostima i diskusija o problemima s kojima se susreću članovi grupe.

Blažok 108 . Centrom za prevenciju ovisnosti. Domom zdravlja. Ţupanije Stručnjaci pojedinih institucija Tijekom godine 50 UKUPNO: 1500 Psiholog: Sylwia Nasilowska . Zavodom za javno zdravstvo. Obiteljskim Centrom Srednjim školama ţupanije. Osnovnim školama Javni nastupi učenika Rad u paru Suradnja Razgovor Grupni rad Godišnja Konferencij a psihologa Ravnatelj Nastavnici Stručni suradnici srednjih šk. Policijskom postajom.Ostali poslovi Izvršiti poslove koji su vezani uz radno mjesto psihologa Sudjelovanje u kulturnoj i javnoj djelatnosti škole Suradnja sa: Zavodom za zapošljavanje.

rujan 2011. UVOD: Na osnovu Zakona o obrazovanju odraslih ( Narodne novine RH br. U Pitomaĉi. plan nam je obrazovati odrasle za stjecanje srednje struĉne spreme i prekvalifikacije u slijedećim zanimanjima: 109 ./2012.SREDNJA ŠKOLA PITOMAĈA PLAN I PROGRAM RADA OBRAZOVANJA ODRASLIH Za školsku godinu 2011. a prema iskazanom interesu potencijalnih polaznika. 17/2007). Ovaj plan sastavni je dio godišnjeg plana i programu rada škole za ovu školsku godinu. Škola donosi ovaj Plan i program obrazovanja odraslih. 1. Ove školske godine.

djelatnika škole. 3. informatike . Za komercijaliste je predviĊena grupa od 15-20 polaznika. Ad 2. PODACI O UVJETIMA RADA 2. Kako je ovaj Plan sastavni dio Godišnjeg plana i programa rada Srednje škole Pitomaĉa za školsku godinu 2011. 2.20 uĉenika .prostorije za rad uĉeniĉke zadruge „Kostanj“ .od 2006.. odnosno dokvalifikacija za kandidate koji imaju završeno ĉetverogodišnje. što su i ostali nastavnici potrebni za izvoĊenje programa obrazovanja odraslih. ) Nastava za ova zanimanja bit će organizirana kao prekvalifikacija za kandidate sa završenom srednjom školom. Nastava će se organizirati ukoliko u pojedinom od ova tri zanimanja bude prijavljeno minimalno 8 kandidata po skupini. odnosno trogodišnje srednjoškolsko obrazovanje. Škola ima imenovanog voditelja obrazovanja odraslih. Komercijalist Prodavaĉ Poljoprivredni gopodarstvenik Kuhar Ad 1. a od 2008. u ovom se planu ona posebno ne navodi.65 ha te školski voćnjak i pĉelinjak u školskom dvorištu.) Nastava za zanimanje komercijalist bit će konzultativno-instruktivnog tipa a bit će organizirana kao prekvalifikacija.4 standardne uĉionice . obrazovanje odraslih u ovom zanimanju bit će namijenjeno prvenstveno polaznicima koji imaju prethodno završenu školu za zanimanje prodavaĉ. godine škola ima školsko poljoprivredno dobro površine 0.školske knjiţnice . 4. godine škola je dobila na korištenje vinograd površine 1. Prostorni uvjeti. Isto tako bit će organizirano klasiĉno srednjoškolsko obrazovanje odraslih za stjecanje srednje struĉne spreme za kandidate sa završenom samo Osnovnom školom te za kandidate s nezavršenom Srednjom školom.1.1. u kojem je navedena kompletna kadrovska struktura Škole. 2./ 2012.za nastavu TZK koriste se sportski tereni i dvorana Osnovne škole Petra Preradovića u Pitomaĉi koja se nalazi u istom dvorištu.2 praktikuma (praktikum kuharstvo i ugostiteljsko posluţivanje) . . 3. Marija Tomrlina ing. Škola koristi klasiĉni uĉioniĉki prostor i praktikume u zgradi na Trgu kralja Tomislava 6 te ugostiteljski praktikum Restoran „Stara pivnica“ u podrumskom dijelu zgrade na Trgu kralja Tomislava 15 Uĉioniĉki prostor sastoji se od: . Nastava će se takoĊer organizirati oblikom konzultativno-instruktivne nastave.3 uĉionice za grupni rad od 15 . kabinet za kompjutersku daktilografiju ) ..4 ha 110 .2 uĉionice kabinetskog tipa ( informatiĉki kabinet. Prema dosadašnjim upitima zainteresiranih.

posluţitelj .elektriĉni bojler 1 kom .tijekom školske godine 2008.hladnjak bez ledenice 1 kom . tave. Materijalni uvjeti: Raspoloţiva nastavna pomagala su: .ostala oprema: lonci.kombinirana peć 2 kom .raĉunalo Celeron ( pentium II) .kolica za flambiranje 1 kom . rajngle.plinski roštilj 2 kom .tople kupke 5 kom . Oprema ugostiteljskog praktikuma „Stara pivnica“ 111 16 kom 3 kom 1 kom 16 kom 1 kom 1 kompl.prijenosno raĉunalo .zemljopisne karte Oprema ugostiteljskog praktikuma . cjedila.hladnjak s ledenicom 1 kom .zidni ormarići za inventar 2 kom . noţevi.radni stolovi 3 kom .sudoper dvodijelni 2 kom ./2009. a uĉenici koji izraze ţelju obavljaju praktiĉni dio naukovanja u ovom školskom objektu.ormari sa staklom za inventar 2 kom .parnokonvekcijska peć 1 kom .mreţa . 2.dvd player .grafoskop .projekcijsko platno .video . Restoran je zapoĉeo s radom u studenom 2010. a u školskoj godini 2009. Restoran se nalazi na Trgu kralja Tomislava 15 te radi kao ugostiteljski objekt otvorenog tipa u kojem je biti zaposleno ĉetiri suradnika u nastavi.2. 1 kom 8 kom 4 kom 4 kom 4 kom 2 kom 1 kom 1 kom 3 kom 4 kom . završena i druga faza opremanja školskog ugostiteljskog praktikuma otvorenog tipa Restorana „Stara pivnica“.multipractic kuhinjski stroj 1 kom . godine.blender 1 kom . ugostiteljski praktikum dobio je dozvolu za poĉetak rada pod nazivom Restoran „Stara pivnica“.interaktivna ploĉa .pisaĉ .restoranske stolice 24 kom . izvršena je prva faza..perilica/sušilica rublja 1 kom .restoranski stolovi 6 kom . tanjuri….raĉunalo pentium IV .ledenica 1 kom .raĉunalo TC .LCD projektor ./2010. Nakon provedenog postupka ishoĊenja minimalno-tehniĉkih uvjeta.TV .raĉunalo pentium III .

komoda za konobarsku pripravnicu .tanjuraĉe 20 diskova .komplet ruĉnih alata za obradu tla .kuhinjske nape s ventilacijskim sustavom .digitalna vaga .garderobni ormarići . audio i video graĊu .leĊna prskalica .raĉunalo pentium IV .aparat za espresso kavu .košnice s pĉelama .ledenica .komplet voćarskih škara .malĉer traktorski .plastenik 300 m2 .matiĉni voćnjak od ukupno 40 stabala .barske stolice. masiv .kuhinjski termiĉki blok .ledomat .ĉitaoniĉki stol .parnokonvekcijska pećnica .plug jednobrazni .prikolica traktorska .topla kupka prijenosna ..Knjiţnica: .aparat za frape .radni stolovi rfs.kopaĉica traktorska .traktor IMT 359 .stroj za pranje ĉaša .samohodna prskalica .TV .restoranske stolice.viseći kuhinjski ormarići rfs.ormar za Tv.ostala oprema i sitni inventar Oprema za rad na poljoprivrednom dobru škole: .Inox posude za vino .plinski bojler za centralno grijanje i pripremu tople vode .toĉionik . masiv . .knjiţni fond 1 komplet 6 kom 2 kom 1 kom 2 kompeta 1 kom 2 kom 1 kom 1 kom 11 kom 42 kom 6 kom 2 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 8 kom 1 kom 1 kom 15 kompleta 15 kompleta 6 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 2000 litara 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 2490 kom 112 . . masiv .rotaciona kosilica .restoranski stolovi.kopaĉica samohodna .hladnjak .laserski pisaĉ Samsung .ormar za sitni inventar .

poslodavci kod kojih su zaposleni.isprave koje uz prijavu treba priloţiti . upisuju se bez natjeĉaja. Konzultativno-instruktivna nastava izvodi se u 50% manjem fondu sati od redovite nastave ( skupne i individualne konzultacije). Obveza polaznika je da prisustvuju skupnim konzultacijama i vjeţbama odnosno praktiĉnoj nastavi koja se odvija u školi.rok u kojemu će kandidati biti izvješteni o rezultatima natjeĉaja Kandidati koje na izobrazbu upućuje Zavod za zapošljavanje ili neka druga pravna osoba. njihovo trajanje i terminski plan s planom ispitnih rokova te propisani ili posebno izraĊeni udţbenici ( skripte ). 3.uvjeti upisa . te kandidati koji upisuju programe osposobljavanja i usavršavanja. Detalji o provoĊenju natjeĉaja. Znanja i vještine 113 . U natjeĉaju se navode: . Oprema škole je zadovoljavajuća i ispunjava sve potrebne uvjete za obrazovanje odraslih.Prostor i oprema potrebna za odvijanje nastave obrazovanja odraslih koristit će se iskljuĉivo u vremenu kada nema redovne nastave.oblici svladavanja programa . Isto tako u programe prekvalifikacije odnosno dokvalifikacije moţe se upisati osoba koja je prethodno završila trogodišnju ili ĉetverogodišnju srednju školu. oţujka 2005. te nakon poloţenog završnog i/ili pomoćniĉkog ispita.naĉin provoĊenja natjeĉaja . upisu u program. UVJETI ZA UPIS U PROGRAM OBRAZOVANJA ODRASLIH Pravo upisa u programe obrazovanja odraslih ima osoba koja je navršila 15 godina nakon što je prethodno završila osnovnu školu. Zavod za zapošljavanje ili druge zainteresirane pravne i fiziĉke osobe. METODE I OBLICI RADA Srednju struĉnu odnosno školsku spremu. utvrĊuju se prethodno steĉena znanja i vještine iz praktiĉne nastave.rokovi za prijavu na natjeĉaj . Upisi u programe izobrazbe odraslih obavljaju se na temelju odluke o upisu i natjeĉaja. Programi praktiĉne nastave izvode se u cijelosti uz obvezu polaznika da im prisustvuju o ĉemu će evidenciju i kontrolu nazoĉnosti vršti nastavnici zaduţeni za praćenje praktiĉne nastave. godine. Konzultativno-instruktivna nastava organizira se i izvodi na osnovu posebno razraĊenog nastavnog plana i programa koje je sastavni dio ovog Plana i programa obrazovanja odraslih. putem radija ili na neki drugi naĉin dostupan javnosti. 4.kriteriji za izbor kandidata . Natjeĉaj se objavljuje na mreţnim stranicama škole. izboru kandidata. regulirani su Pravilnikom o srednjoškolskom obrazovanju odraslih koji je donesen na 12. Upis s navršenih 15 godina i prethodno završenom osnovnom ili srednjom školom moguć je za sve programe ako se u pojedino zanimanje prijavi najmanje 10 kandidata. Sjednici školskog odbora 10. prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju kandidati u obrazovanju odraslih stjeĉu polaganjem ispita tijekom izvoĊenja programa koji će se odvijati metodom konzultativno-instruktivne nastave. Troškove obrazovanja odraslih snose polaznici programa sami. Za polaznike s prethodno steĉenim znanjima ili zaposlenim osobama u struci za koju se obrazuju. NAĈIN IZVOĐENJA PROGRAMA. Njime su utvrĊene skupne i individualne konzultacije.

provjeravaju se komisijskim ispitom. Broj sati praktiĉne nastave u školi.instruktivna nastava . dok će se struĉna praksa obavljati iskljuĉivo kod pravnih i fiziĉkih osoba. Praktiĉna nastava dijelom će se odvijati u praktikumima Srednje škole Pitomaĉa a dijelom kod licenciranih pravnih i fiziĉkih osoba kod kojih praktiĉnu nastavu obavljaju i naši uĉenici u redovnom programu obrazovanja.instruktivna nastava . NASTAVNI PLANOVI I PROGRAMI 5.KOMERCIJALIST OPĆI SADRŢAJI NAZIV PREDMETA – KONZULTATIVNO-INSTRUKTIVNA NASTAVA .instruktivna nastava . polaganja ispita.UKUPAN BROJ SATI Prvi razred Drugi razred Treći razred Ĉetvrti razred redovna konzultativno redovna konzultativno redovna konzultativno redovna konzultativno nastava . Odluku o sastavu komisije i provoĊenju komisijskog ispita donosi ravnatelj Srednje škole Pitomaĉa.instruktivna nastava .instruktivna Poznavanje robe Trgovinsko poslovanje Poslovne 105 70 70 53 35 35 105 105 70 53 53 35 105 105 70 53 53 35 64 0 64 114 32 0 32 . Povijest Zemljopis Politika i gospodarstvo Vjeronauk/Etika TZK Matematika Izborni sadrţaji Strani jezik II.instruktivna 105 105 70 70 70 35 70 105 70 700 53 53 35 35 35 18 35 53 35 352 105 105 70 70 0 35 70 105 70 630 53 53 35 35 0 18 35 53 35 317 105 105 0 0 0 35 70 105 70 490 53 53 0 0 0 18 35 53 35 247 96 96 0 0 0 32 64 64 64 416 48 48 0 0 0 16 32 32 32 208 Hrvatski jezik Strani jezik I. u tvrtci i broj sati struĉne prakse za pojedino zanimanje propisan je Nastavnim planovima i programima konzultativno-instruktivne nastave za pojedino zanimanje koji su sastavni dio ovog Plana i programa. UKUPNO STRUKOVNI SADRŢAJI NAZIV Prvi razred Drugi razred Treći razred Ĉetvrti razred PREDMETA redovna konzultativno redovna konzultativno redovna konzultativno redovna konzultativno nastava .instruktivna nastava . Nastava općeobrazovnih i teoretskog dijela struĉnih sadrţaja odrţavat će se u prostorima Srednje škole Pitomaĉa i to iskljuĉivo u terminima kad nema redovite nastave. završnog i pomoćniĉkog ispita regulirane su već spomenutim Pravilnikom o srednjoškolskom obrazovanju odraslih. 5.1. Ostale pojedinosti oko izvoĊenja nastave.instruktivna nastava .

3. UKUPNO Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 36 23 23 23 12 23 36 23 235 Individualne konzultacije Ukupno 17 17 12 12 12 6 12 17 12 117 53 53 35 35 35 18 35 53 35 352 STRUKOVNI SADRŢAJI REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1.instruktivna nastava . Hrvatski jezik Strani jezik I. 2.1. 8. 9.instruktivna nastava . 7.komunikacije Informatika Raĉunovodstvo Poduzetništvo Osnove trgovaĉkog prava Psihologija prodaje Marketing Transport.1.instruktivna nastava . 5. RAZRED – prvi OPĆI SADRŢAJI REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. Povijest Zemljopis Politika i gospodarstvo Vjeronauk/Etika TZK Matematika Izborni sadrţaji Strani jezik II. osiguranje Tehnika vanjskotrg. poslovanja UKUPNO 70 70 0 0 0 0 0 0 385 35 35 0 0 0 0 0 0 193 70 70 0 0 0 0 0 0 420 35 35 0 0 0 0 0 0 211 70 70 70 70 0 0 0 0 560 35 35 35 35 0 0 0 0 281 0 0 96 0 64 96 64 96 544 0 0 48 0 32 48 32 48 272 STRUKOVNE VJEŢBE I STRUĈNA PRAKSA NAZIV Prvi razred Drugi razred Treći razred Ĉetvrti razred PREDMETA redovna konzultativno redovna konzultativno redovna konzultativno redovna konzultativno nastava . 4. 6. Poznavanje robe Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 Individualne konzultacije Ukupno 17 53 115 . špedicija.instruktivna Strukovne vjeţbe Struĉna praksa UKUPNO 70 80 150 70 80* 150 70 80 150 70 80 150 70 80 150 70 80 150 64 40 104 64 40 104 5.

Hrvatski jezik Strani jezik I. 4. 3.2. 5. 4.2.1. UKUPNO Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 36 23 23 0 12 23 36 23 212 Individualne konzultacije Ukupno 17 17 12 12 0 6 12 17 12 105 53 53 35 35 0 18 35 53 35 317 STRUKOVNI SADRŢAJI REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 5. 47 103 150 5. 5. 7. Poznavanje robe Trgovinsko poslovanje Poslovne komunikacije Informatika Raĉunovodstvo Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 36 23 23 23 Individualne konzultacije Ukupno 17 17 12 12 12 53 53 35 35 35 116 . 2. 3. 2. 4. 6. 0 80* 80 UKUPNO 3. Trgovinsko poslovanje Poslovne komunikacije Informatika Raĉunovodstvo UKUPNO 23 23 23 23 128 12 12 12 12 65 35 35 35 35 193 STRUKOVNE VJEŢBE I STRUĈNA PRAKSA REDNI NAZIV Broj sati konzultacija BROJ PREDMETA Individualne Ukupno skupne konzultacije konzultacije Strukovne vjeţbe 1. 9. 3. 8. RAZRED – drugi OPĆI SADRŢAJI REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 47 23 70 Struĉna praksa 2. Povijest Zemljopis Politika i gospodarstvo Vjeronauk/Etika TZK Matematika Izborni sadrţaji Strani jezik II.

RAZRED – treći OPĆI SADRŢAJI REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 8. 6. 0 80* 80 UKUPNO 3. 5. 4. UKUPNO Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 36 0 0 0 12 23 36 23 166 Individualne konzultacije Ukupno 17 17 0 0 0 6 12 17 12 81 53 53 0 0 0 18 35 53 35 247 STRUKOVNI SADRŢAJI REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 5. 2. 6. 4. 7.1. 9. Povijest Zemljopis Politika i gospodarstvo Vjeronauk/Etika TZK Matematika Izborni sadrţaji Strani jezik II. 47 23 70 Struĉna praksa 2. 3. 3. 7. Hrvatski jezik Strani jezik I. 47 103 150 5. Poznavanje robe Trgovinsko poslovanje Poslovne komunikacije Informatika Raĉunovodstvo Poduzetništvo Osnove trgovaĉkog prava Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 36 23 23 23 23 23 187 Individualne konzultacije Ukupno UKUPNO 17 17 12 12 12 12 12 94 53 53 35 35 35 35 35 281 117 .3. 2.UKUPNO 141 70 211 STRUKOVNE VJEŢBE I STRUĈNA PRAKSA REDNI NAZIV Broj sati konzultacija BROJ PREDMETA Individualne Ukupno skupne konzultacije konzultacije Strukovne vjeţbe 1.

47 23 70 Struĉna praksa 2. 4.4. 2.1. 47 103 150 5. 3. UKUPNO Broj sati konzultacija skupne konzultacije 32 32 0 0 0 11 21 21 21 138 Individualne konzultacije Ukupno 16 16 0 0 0 5 11 11 11 70 48 48 0 0 0 16 32 32 32 208 STRUKOVNI SADRŢAJI REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. Hrvatski jezik Strani jezik I. 0 80* 80 UKUPNO 3. 8. 6. 2. 7. 6. 9. 7. 5. špedicija. 4. Poznavanje robe Poslovne komunikacije Poduzetništvo Psihologija prodaje Marketing Transport.STRUKOVNE VJEŢBE I STRUĈNA PRAKSA REDNI NAZIV Broj sati konzultacija BROJ PREDMETA Individualne Ukupno skupne konzultacije konzultacije Strukovne vjeţbe 1. poslovanja UKUPNO 118 . RAZRED – ĉetvrti OPĆI SADRŢAJI REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. Povijest Zemljopis Politika i gospodarstvo Vjeronauk/Etika TZK Matematika Izborni sadrţaji Strani jezik II. osiguranje Broj sati konzultacija skupne konzultacije 21 21 32 21 32 21 32 180 Individualne konzultacije Ukupno 11 11 16 11 16 11 16 92 32 32 48 32 48 32 48 272 Tehnika vanjskotrgovin. 5.

STRUKOVNE VJEŢBE I STRUĈNA PRAKSA REDNI NAZIV Broj sati konzultacija BROJ PREDMETA Individualne Ukupno skupne konzultacije konzultacije Strukovne vjeţbe 1. 43 21 64 Struĉna praksa 2. dipl. dipl. biologije. 19. 20 Povijest Zemljopis Politika i gospodarstvo Vjeronauk/ Etika Matematika Informatika Poznavanje robe Trgovinsko poslovanje Poslovne komunikacije Raĉunovodstvo NASTAVNI PREDMET Status: Radni odnos RO Vanjski sur. prof. mag. špedicija. broj Ime i prezime nastavnika.Engleski Nada Slaviĉek. dipl. oec. dipl. dipl. VII/I Mirna Sudec. 9. VII/I Andrej Osvaldić. 12. Psih. SSS RO 3. Ivana Kralj. 240 ETCS Miroslav Horvatinović. 18. 15. 6. Goethe institut. VII/I Miroslav Horvatinović. oec. Hrvatski jezik Strani jezik – Njemaĉki Strani jezik . oec. SSS Dijana Kos. hrvatskoga jezika VII/I Iva Winter-Bistrović. dipl.. VII/I Miroslav Horvatinović. oec. 11.. VII/I Sylwia Nasilowska-Blaţok. dipl. oec. dipl. VII/I Miroslav Horvatinović. 17. 14. dipl. VII/I Miroslav Horvatinović. zemljopisa.5. filoz. nastavnica povijesti VII/ I Mario Fuĉek. struĉni uĉitelj. 10. dipl. 7. dipl. Kadrovski uvjeti za izvoĊenje programa Komercijalist Red. prof. 4. 8. prof. 5. jeziĉna gimnazija.. prof. VII/I RO RO RO RO RO RO RO 119 .ing. ecc VS VS RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO Poduzetništvo Osnove trgovaĉkog prava Psihologija prodaje Marketing Transport. 13. VII/I Miroslav Horvatinović. VII/I Bruno Fijala. oec. VII/I Mirjana Ţagar. 16.pravnik. teolog. inform. dipl. VS RO RO 1. 0 40* 40 UKUPNO 3. 2. 5. struĉna sprema Ksenija Petrinec. ecc Marijan Ostrogonac. dipl. 240 ETCS Anita Rengel. VII/I Rengel Anita. 43 61 104 Polaznici će izraditi i obraniti završni rad u skladu s odredbama Pravilnika o izradbi i obrani završnog rada (NN 118/09).oec. VII/I Ivana Kralj. 2.1.oec. osiguranje Tehnika vanjskotrgovinskog poslovanja Strukovne vjeţbe Struĉna praksa Vlatka Vrban.

UKUPAN BROJ SATI NAZIV PREDMETA Prvi razred Drugi razred Treći razred redovna konzultativno redovna konzultativno redovna konzultativno nastava . 2.instruktivna 105 70 70 0 0 70 0 105 105 35 0 0 35 70 490 1155 53 35 35 0 0 35 0 53 53 35 0 0 18 35 490* 842 105 70 0 70 0 70 70 105 105 0 0 0 35 70 490 1190 53 35 0 35 0 35 35 53 53 0 0 0 18 35 490* 842 96 64 0 0 64 64 0 64 96 0 64 64 32 64 448 1120 48 32 0 0 32 32 0 32 48 0 32 32 16 32 448* 784 Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Politika i gospodarstvo Matematika Osnove informatike Poznavanje robe Trgovinsko poslovanje Higijena Psihologija prodaje PromiĊbene aktivnosti Etika/Vjeronauk TZK Struĉna praksa UKUPNO 5. 3.1 .2. 9. NASTAVNI PLAN KONZULTATIVNO-INSTRUKTIVNE NASTAVE ZA ZANIMANJE PRODAVAĈ – KONZULTATIVNO-INSTRUKTIVNA NASTAVA . 6. 8. 5.instruktivna nastava . Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Politika i gospodarstvo Matematika Osnove informatike Poznavanje robe Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 23 23 0 0 23 0 36 36 23 0 0 12 23 0 235 Individualne konzultacije Ukupno 17 12 12 0 0 12 0 17 17 12 0 0 6 12 490* 607 53 35 35 0 0 35 0 53 53 35 0 0 18 35 490* 842 120 Trgovinsko poslovanje Higijena Psihologija prodaje PromiĊbene aktivnosti Etika/Vjeronauk TZK Struĉna praksa UKUPNO .instruktivna nastava . 14. 12. 11. 4.5. 15.2. RAZRED – prvi REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 13. 10. 7.

14. 2. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Politika i gospodarstvo Matematika Osnove informatike Poznavanje robe Broj sati konzultacija skupne konzultacije 32 21 0 0 21 21 0 21 32 0 21 21 11 21 0 222 Individualne konzultacije Ukupno 16 11 0 0 11 11 0 11 16 0 11 11 5 11 448* 562 48 32 0 0 32 32 0 32 48 0 32 32 16 32 448* 784 Trgovinsko poslovanje Higijena Psihologija prodaje PromiĊbene aktivnosti Etika/Vjeronauk TZK Struĉna praksa UKUPNO Polaznici će izraditi i obraniti završni rad u skladu s odredbama Pravilnika o izradbi i obrani završnog rada (NN 118/09).5.2. RAZRED – treći REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 13. 9. 8. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Politika i gospodarstvo Matematika Osnove informatike Poznavanje robe Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 23 0 23 0 23 23 36 36 0 0 12 23 0 235 Individualne konzultacije Ukupno 17 12 0 12 0 12 12 17 17 0 0 0 6 12 490* 607 53 35 0 35 0 35 35 53 53 0 0 0 18 35 490* 842 Trgovinsko poslovanje Higijena Psihologija prodaje PromiĊbene aktivnosti Etika/Vjeronauk TZK Struĉna praksa UKUPNO 5. 6.3. 6. 2. 5. 10. 13. 7. 15. 12. 7. 8. RAZRED – drugi REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 9.2. 3. 15. 4. 121 . 14. 4. 5. 11.2. 3. 10. 12. 11.

zemljopisa. 3. 6.engleski 2.oec. VII/I Mirna Sudec. VII/I NASTAVNI PREDMET Status Radni odnos RO Vanjski sur. VII/I Miroslav Horvatinović. prof.prof. prof. VII/ I Mario Fuĉek.2. 10. ing. 11.teolog. 9. 7. biologije Miroslav Horvatinović. VII/I Miroslav Horvatinović. VII/I Mario Tomrlin. Kadrovski uvjeti za izvoĊenje programa prodavaĉ Red.4.oec. VI/I Nada Slaviĉek.3. povijesti. prof. dipl. 13. broj Ime i prezime nastavnika. mag. VII/I Andrej Osvaldić. informatike. dipl. NASTAVNI PLAN KONZULTATIVNO-INSTRUKTIVNE NASTAVE ZA ZANIMANJE POLJOPRIVREDNI GOSPODARSTVENIK – KONZULTATIVNO-INSTRUKTIVNA NASTAVA . VII/I Mirna Sudec. ing. komunikolog. dipl.UKUPAN BROJ SATI NAZIV PREDMETA Prvi razred Drugi razred Treći razred redovna konzultativno redovna konzultativno redovna konzultativno nastava . dipl. VII/II Miroslav Horvatinović.instruktivna 105 70 70 0 35 0 35 70 70 70 0 53 35 35 0 18 0 18 35 35 35 0 105 70 0 70 35 0 35 70 70 35 70 53 35 0 35 18 0 18 35 35 18 35 96 64 0 0 32 32 32 64 32 0 0 48 32 0 0 16 16 16 32 16 0 0 122 Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Matematika Raĉunarstvo Etika/Vjeronauk TZK Stoĉarstvo Ratarstvo Voćarstvo . struĉna sprema Alena Hrvoić. 4.5. struĉni uĉitelj engleskog jezika. VS RO RO RO VS 1. VII/I Iva Winter-Bistrović. hrvatskog jezika i knjiţevnosti. prof. ecc Mario Tomrlin. dipl.povijesti VII/I Marijan Ostrogonac. prof.instruktivna nastava . Psihologije. informatike. Hrvatski jezik Strani jezik – njemaĉki Strani jezik .1.instruktivna nastava . 8. biologije Sylwia Nasilovska-Blaţok.oec. VII/I Milica Šokec. Povijest Geografija Politika i gospodarstvo Matematika Osnove informatike Poznavanje robe Trgovinsko poslovanje Higijena Psihologija prodaje PromiĊbene aktivnosti VS RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO Etika/Vjeronauk Struĉna praksa 5. 12. dipl. 5. 2.

4. 6. 17. proizvodnje Zaštita bilja Trţište Izborni predmet Ukupno Praktiĉna nastava UKUPNO 5. 18. 10. 15. 5. 14. 12. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Matematika Raĉunarstvo Etika/Vjeronauk Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 23 23 0 12 0 12 23 23 23 0 0 12 23 0 0 23 233 0 233 Individualne konzultacije Ukupno 17 12 12 0 6 0 6 12 12 12 0 0 6 12 0 0 12 119 420 539 53 35 35 0 18 0 18 35 35 35 0 0 18 35 0 0 35 352 420* 772 TZK Stoĉarstvo Ratarstvo Voćarstvo Vinogradarstvo i vinarstvo Povrćarstvo Mehanizacija polj. 2. 11.1.Vinogradarstvo i vinarstvo 0 35 70 0 0 70 700 420 1120 0 18 35 0 0 35 352 420* 772 0 35 35 35 35 70 770 420 1190 0 18 18 18 18 35 389 420* 809 64 0 32 32 64 32 576 512 1088 32 0 16 16 32 16 288 512 800 Povrćarstvo Mehanizacija polj. 13. 3. 7. 9. 16. RAZRED – prvi REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 8. proizvodnje Zaštita bilja Trţište Izborni predmet Ukupno Praktiĉna nastava UKUPNO 123 .3.

5. 4.3.3. 9. proizvodnje . 14. 13. 4. 5. 7. 2. 16.treći REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 10. 12. 6. 15. 9. 14. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Matematika Raĉunarstvo Etika/Vjeronauk Broj sati konzultacija skupne konzultacije 32 21 0 0 11 11 11 21 11 0 0 21 0 11 Individualne konzultacije Ukupno 16 11 0 0 5 5 5 11 5 0 0 11 0 5 48 32 0 0 16 16 16 32 16 0 0 32 0 16 124 TZK Stoĉarstvo Ratarstvo Voćarstvo Vinogradarstvo i vinarstvo Povrćarstvo Mehanizacija polj. 12. 5. 8. 7. 13. 18. 17. 2.3. 8. 10. 11.2. 6. RAZRED . proizvodnje Zaštita bilja Trţište Izborni predmet Ukupno Praktiĉna nastava UKUPNO 5. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Matematika Raĉunarstvo Etika/Vjeronauk Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 23 0 23 12 0 12 23 23 12 23 0 12 12 12 12 23 258 0 258 Individualne konzultacije Ukupno 17 12 0 12 6 0 6 12 12 6 12 0 6 6 6 6 12 131 420 551 53 35 0 35 18 0 18 35 35 18 35 0 18 18 18 18 35 389 420* 809 TZK Stoĉarstvo Ratarstvo Voćarstvo Vinogradarstvo i vinarstvo Povrćarstvo Mehanizacija polj.RAZRED – drugi REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 11. 3. 3.

VI/I Nada Slaviĉek. 16. agr. agr. 14. agr. dipl. 125 . 18. dipl.njemaĉki Strani jezik . proizvodnje Zaštita bilja Trţište Izborni predmet (seoski turizam) Praktiĉna nastava 8. Hrvatski jezik Strani jezik . VVV.4. dipl. 13. 15. VII/ I Miroslav Horvatinović. VII/I Branka Pavoković. 6.agr. prof. 7. povijesti i filozofije. Povijest Politika i gospodarstvo Matematika Raĉunalstvo Etika/Vjeronauk Stoĉarstvo Ratarstvo Voćarstvo Vinogradarstvo i vinarstvo Povrćarstvo Mehanizacija polj. dipl. Branka Pavoković.agr. komunikolog Milica Šokec. ecc Mario Tomrlin. 17.15. VVV. ing. 4. VS RO RO 1. VII/I Tihomir Vranić. VII/I Ivana Kralj. informatike. prof. 17. VII/I Jasmina Paviĉić. VII/I Marijan Ostrogonac. broj Ime i prezime nastavnika. 5. VII/I Tomislav Kakša. Kadrovski uvjeti za izvoĊenje programa poljoprivredni gospodarstvenik Red.teolog. struĉni uĉitelj engleskog jezika. agr. oec. dipl. dipl. 2. VII/I Giba Zdravko. VII/I Andrej Osvaldić. 10. povijesti. prof. hrvatskog jezika i knjiţevnosti Iva Winter Bistrović. 11. dipl. dipl.engleski RO VS RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO 2. dipl. struĉna sprema Alena Hrvoić. Agr. dipl. VI/I NASTAVNI PREDMET Status Radni odnos RO Vanjski sur. 16. VII/I Tomislav Kakša.3. VII/I Tihomir Vranić. dipl. dipl. Branka Pavoković. ing..oec. ing. informatike. Zaštita bilja Trţište Izborni predmet Ukupno Praktiĉna nastava UKUPNO 11 21 11 193 0 193 5 11 5 95 512 607 16 32 16 288 512 800 5. 9. 12. agr. VII/I Mario Tomrlin.

Obrazovne skupine u programima cjelovitog obrazovanja / prekvalifikacije u trogodišnjim programima: U tijeku je raspisani Natjeĉaj za upis u programe obrazovanja odraslih. Tematske konzultacije iz općeobrazovnih predmeta slušali bi zajedno dok bi strukovne predmete slušali u skupinama zanimanja u koja su se upisali. listopada 2011. PLAN FORMIRANJA OBRAZOVNIH SKUPINA I ODRŢAVANJA NASTAVE U ŠKOLSKOJ GODINI 2011.2. Završni ispit u programima prekvalifikacije/dokvalifikacije uskladit će se prema kalendaru izradbe i obrane završnog rada za redovne uĉenike završnih razreda u školskoj godini 1012. Ispiti će se polagati tijekom odvijanja programa u pravilu dva do tri tjedna nakon odslušanih grupnih konzultacija za pojedinu godinu iz pojedinih predmeta.6. PRAĆENJE I VREDNOVANJE OSTVARIVANJA GODIŠNJEG PROGRAMA SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA ODRASLIH 7. Grupne i individualne konzultacije zapoĉet će 19. Cjelovita analiza ostvarivanja godišnjeg programa razmatrat će se na Nastavniĉkom vijeću na kraju školske godine. vrednovanja i ostvarivanja godišnjeg programa rada dok će svaki djelatnik pratiti ostvarivanje svojih zadaća i o tome izvješćivati ravnatelja škole i voditelja obrazovanja odraslih. a na temelju Izvješća o radu škole na kraju školske godine. Poĉetak programa obrazovanja i okvirni kalendar ispita i završnog ispita Natjeĉaj za upis u srednjoškolsko obrazovanje odraslih objavljen je putem mreţnih stranica škole te oglasom u HZZ-u i traje zakljuĉno do 15. 6. 6. 6. Obrazovne skupine u programu prekvalifikacije/dokvalifikacije U tijeku je raspisani Natjeĉaj za upis u programe obrazovanja./ 2013. 126 ./2012. listopada 2011. Kandidati u cjelovitom obrazovanju imaju rok za polaganje ispita pojedine godine do završetka redovite školske godine tj.3. Planira se formiranje jedne obrazovne skupine od 15-20 polaznika. listopada i trajat će do ispunjenja fonda nastavnih sati predviĊenih okvirnim planovima i programima konzultativno instruktivne nastave za pojedino zanimanje. do 31. Tijekom školske godine redovito će se pratiti ostvarivanje godišnjeg programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih. Ovisno o broju prijavljenih kandidata za pojedino zanimanje formirat će se kombinirana obrazovana skupina od dva zanimanja. Povjerenstvo za upis utvrdit će listu kandidata za upis koji će se odrţati 18.1. Detaljan raspored utvrdit će se rasporedom predavanja i ispitnih rokova prije poĉetka nastave. kolovoza 2011. Ravnatelj i voditelj obrazovanja odraslih će voditi evidenciju praćenja.

prihvatio je godišnji plan i program rada srednjoškolskog obrazovanja odraslih za školsku godinu 2011. RH 87/08. ZAVRŠNE ODREDBE Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama ( N. sjednici odrţanoj dana 29. 86/09.. 105/10. 92/10. ĉlanak 45. rujna 2011.. 90/11 ) i Statuta Srednje škole Pitomaĉa.8.N./ 2012. 127 . Školski odbor na svojoj 19.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful