P. 1
Godisnji Plan i Program 2011. - 2012.

Godisnji Plan i Program 2011. - 2012.

|Views: 380|Likes:
Published by ivanpek246

More info:

Published by: ivanpek246 on Aug 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

Sections

 • 2. UVJETI RADA ŠKOLE
 • 3. KADROVSKI UVJETI
 • 4. UPISANI UĈENICI ŠKOLSKA GODINA 2009./2010
 • 4.1. Broj razrednih odjela
 • 5. UPISANI UĈENICI ŠKOLSKA GODINA 2011./2012
 • 5.1. Broj razrednih odjela
 • 6. ORGANIZACIJA RADA ŠKOLE
 • 6.1 Vremenik rada
 • 6.2. Radne subote
 • 6.3. Sjednice razrednih vijeća
 • 6.4. Sjednice roditeljskog vijeća
 • 6.5. Rad uĉeniĉkog vijeća
 • 6.6. Deţurstvo u školi
 • 7.2. Nastava vjeronauka i etike
 • 7.3. Izborna nastava
 • 7.4. Praktiĉna nastava u školi
 • 7.4.1. Programi po JMO sustavu
 • 7.4.2. Trogodišnji industrijski i srodni programi
 • 7.4.3. Ĉetverogodišnji programi
 • 7.7. Završni i pomoćniĉki ispiti
 • 7.7.1. Završni i pomoćniĉki ispiti
 • 7.7.2. Ispiti državne mature
 • 7.7.4. Popravni ispiti i ispitna povjerenstva
 • 7.9. Jedinstveni model obrazovanja
 • 7.10. TJEDNI I GODIŠNJI FOND NASTAVNIH SATI
 • 7.10.3.3. Automehaniĉar
 • 7.10.4. Nastavni plan za trogodišnja zanimanja - B program
 • 7.10.4.1. Prodavaĉ
 • 7.10.4.2. Poljoprivredni gospodarstvenik
 • 9. PROGRAM RADA STRUĈNIH TIJELA ŠKOLE
 • 9.1. PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJA
 • 9.2. PLAN RADA RAZREDNIKA
 • 9.3. PROGRAM I PLAN RADA NASTAVNIĈKOG VIJEĆA
 • 9.3.1. Rad Uĉeniĉkog Vijeća
 • 9.3.2. Rad Roditeljskog Vijeća
 • 9.4. PROGRAM RADA STRUĈNIH VIJEĆA – AKTIVA
 • 9.4.1. Aktiv poljoprivrede
 • 9.4.2. Aktiv ekonomije i uprave
 • 9.4.3. Aktiv hrvatskoga i stranoga jezika
 • 9.4.5. Aktiv općeobrazovnih predmeta
 • 10.1. PRAKTIĈNA NASTAVA IZVAN ŠKOLE
 • 10.2. ŠKOLSKI PRAKTIKUMI ZA UGOSTITELJSKU STRUKU
 • 10.3. ŠKOLSKO POLJOPRIVREDNO DOBRO
 • 11. PERMANENTNO STRUĈNO USAVRŠAVANJE DJELATNIKA
 • UVOĐENJE NASTAVNIKA POĈETNIKA – PRIPRAVNIKA
 • 11.3. NAPREDOVANJE NASTAVNIKA
 • 12. OSTALI SADRŢAJI
 • 12.1. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE
 • 12.2. DODATNA I DOPUNSKA NASTAVA
 • 12.3. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAMI
 • Aktivnosti u sklopu provoĊenja preventivnih programa
 • 12.4. ESTETSKO I HIGIJENSKO UREĐENJE ŠKOLE
 • 13. SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
 • 15. PRILOZI GODIŠNJEM PLANU:
 • 16. ZAVRŠNE ODREDBE

2011

Godišnji plan i program za školsku godinu 2011. / 2012.

Srednja škola Pitomača
Trg kralja Tomislava 6 29.9.2011

SADRŢAJ: 1. UVOD 1.1. Osnovni podaci o školi i djelatnost škole 2. UVJETI RADA ŠKOLE 2.1. Prostorni uvjeti i materijalni uvjeti 3. KADROVSKI UVJETI 4. UPISANI UĈENICI ŠKOLSKA GODINA 2010./11. 4.1. Broj razrednih odjela 5. UPISANI UĈENICI ŠKOLSKA GODINA 2011./12. 5.1. Broj razrednih odjela 6. ORGANIZACIJA RADA ŠKOLE 6.1. Vremenik rada 6.2. Radne subote 6.3. Sjednice razrednih vijeća 6.4. Sjednice roditeljskog vijeća 6.5. Rad uĉeniĉkog vijeća 6.6. Deţurstvo u školi 7. NASTAVNI PLANOVI REDOVNE NASTAVE 7.1. Bifurkacije u stranim jezicima 7.2. Nastava vjeronauka i etike 7.3. Izborna nastava 7.4. Praktiĉna nastava u školi 7.4.1. Programi po JMO sustavu 7.4.2. Trogodišnji industrijski i srodni programi 7.4.3. Ĉetverogodišnji programi 7.5. Zaduţenja nastavnika na praćenju praktiĉne nastave 7.6. Razrednici i razredni odjeli 7.7. Završni ispiti 7.7.1. Završni ispiti i pomoćniĉki ispiti 7.7.2. Ispiti državne mature 7.7.3. Kontrolni ispiti za uĉenike II. razreda JMO 7.7.4. Popravni ispiti i ispitna povjerenstva 7.8. Kalendar kontrolnih i popravnih ispita te rokovi izradbe i obrane završnog rada 7.8.1. Ljetni rok 7.8.2. Jesenski rok 7.8.3 Zimski rok 7.9. Jedinstveni model obrazovanja 7.10. Tjedni i godišnji fond nastavnih sati 7.10.1. Upravni referent 7.10.2. Agroturistiĉki tehniĉar 7.10.3. Nastavni planovi za JMO programe Općeobrazovni dio za sva zanimanja 7.10.3.2. Kuhari 7.10.3.3. Konobari 7.10.3.4. Automehaniĉari 7.10.4. Nastavni plan za trogodišnja zanimanja po B programu 7.10.4.1. Prodavaĉ 7.10.4.2. Prodavaĉ ( izmjene i dopune od 14.06.2011.) 7.10.4.3. Poljoprivredni gospodarstvenik

Stranica 4 4-5 5- 7 5–7 8-9 10 10 10 10 11 – 15 11 -14 14 14 14 14 14 - 15 15 – 30 15 16 16-17 17-18 17 18 18 19 19 19 - 20 19 20 20 20 21-22 21 21-22 22 22 23 – 30 23 24 25- 28 25 25-26 26-27 27-28 28-30 28 29 30

2

8. UKUPNA TJEDNA ZADUŢENJA NASTAVNIKA U ŠK.GOD.2010./11. 9. PROGRAM RADA STRUĈNIH TIJELA ŠKOLE 9.1. Plan i program rada ravnatelja 9.2. Plan rada razrednika 9.2.1. Plan razrednih sati I. razreda 9.2.2. Plan razrednih sati II. i III. razreda 9.2.3. Plan razrednih sati završnih razreda 9.3. Program i plan rada nastavniĉkog vijeća 9.3.1. Rad uĉeniĉkog vijeća 9.3.2. Rad roditeljskog vijeća 9.5. Program rada struĉnih vijeća – aktiva 9.5.1.Aktiv poljoprivrede 9.5.2.Aktiv ekonomije i uprave 9.5.3. Aktiv hrvatskoga jezika i stranoga jezika 9.5.4. Aktiv ugostiteljstva i osobnih usluga 9.5.5. Aktiv općeobrazovnih predmeta 9.5. Program rada struĉnog suradnika knjiţniĉara 9.6. Plan i program rada ispitnog povjerenstva za provoĊenje ispita drţavne mature 10. ORGANIZACIJA PRAKTIĈNOG DJELA NAUKOVANJA I SURADNJA S OBRTNICIMA, PODUZEĆIMA I USTANOVAMA 10.1. Praktiĉna nastava izvan škole 10.2. Školski praktikumi za ugostiteljsku 10.3. Školsko poljoprivredno dobro 11. PERMANENTNO STRUĈNO USAVRŠAVANJE DJELATNIKA 11.1. Pripravniĉki staţ i struĉni ispiti UvoĊenje nastavnika poĉetnika – pripravnika 11.2.. Pedagoško – psihološka izobrazba 11.3. Napredovanja nastavnika 12. OSTALI SADRŢAJI 12.1. Kulturna i javna djelatnost škole 12.2. Dodatna i dopunska nastava 12.3. Školski preventivni programi 12.3.1. za suzbijanje zlouporabe droge 12.3.2. Program mjera za povećanje sigurnosti u školi « Afirmacijom pozitivnih vrijednosti protiv nasilja» 12.3.3. Školski program obrazovanja za ljudska prva 12.3.4. Program preventivnih aktivnosti u suzbijanju trgovanja ljudima Aktivnosti u sklopu provoĊenja preventivnih programa 12.4. Estetsko i higijensko ureĊenje škole 13. SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 14. PLAN AKTIVNOSTI ZA UNAPREĐENJE MATERIJALNIH UVJETA RADA U ŠKOLSKOJ GODINI 2011./ 2012. 15. PRILOZI GODIŠNJEM PLANU 16. PRAĆENJE I VREDNOVANJE OSTVARIVANJA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ŠKOLE 17. ZAVRŠNE ODREDBE PRILOZI: 15.1. Godišnji plan i programa rada uĉeniĉke zadruge „Kostanj“ 15.2. Plan i program rada psihologa za školsku godinu 2010./2011.15.3. 15.3. Godišnji plan i program srednjoškolskog obrazovanja odraslih

31 - 44 45 – 73 45– 47 47- 49 47 48 49 49-50 50 50 51 – 73 51 52 53 54-55 56-57 58-71 72-73 73 – 75 74 74 74 - 75 75 - 76 75 75 76 76 77 - 87 77 - 78 78 - 79 79 - 87 79-81 82 82 82-83 83 - 84 87 87 88 – 89 89 89 89

90-100 101-108 108-127 3

skole.hr Srednja škola Pitomaĉa javna je ustanova koja obavlja djelatnost u skladu s Aktom o osnivanju škole kojeg je donijela Skupština Virovitiĉko-podravske ţupanije na svojoj sjednici odrţanoj 28. 4 . za zanimanja agroturistiĉki tehniĉar i konobar Za zanimanja: prodavaĉ kuhar automehaniĉar frizer pored gore navedenog Rješenja Ministarstva prosvjete i športa dobiveno je i Rješenje Ministarstva obrta. Smještena je u prostorima «stare» zgrade osnovne škole na Trgu kralja Tomislava 6 u Pitomaĉi.htnet. Urbroj: 53309-06-04. URBROJ: 2189/1-02-1. Te Rješenja Ministarstva znanosti. kao podruĉni odjel Strukovne i Industrijsko-obrtniĉke škole iz Virovitice. i Klasa: 602-03/05-05/00076. lipnja 2002. god.Osnovni podaci o školi i djelatnost škole Srednja škola Pitomaĉa zapoĉela je s radom šk.1. obrazovanja i športa Klasa: 602-03/06-05/00008. a danom 29. trogodišnjem i programu za vezane obrte u slijedećim zanimanjima: a) upravni referent b) agroturistiĉki tehniĉar c) poljoprivredni gospodarstvenik d) frizer e) cvjećar f) prodavaĉ g) kuhar h) konobar i) automehaniĉar j) frizer za što je dobiveno Rješenje Ministarstva prosvjete i športa Klasa: 602-03/02-01/108 Urbroj: 532-02-02-02/7-03-6 od 29. od 09. travnja 2003. KLASA: 602-03/02-01/08./2000. godine. 1999. svibnja 2006. Rješenjem o poĉetku rada Ministarstva prosvjete i športa zapoĉinje rad kao samostalna srednjoškolska ustanova. Urbroj: 515-03-03-05 od 19. svibnja 2003.UVOD 1. svibnja 2006.ss-pitomaca. malog i srednjeg poduzetništva Klasa:133-02/02-02/20.hr web: www. Urbroj: 533-09-06-03. od 09. 099/227-3114 Fax: 033/801-434 Raĉunovodstvo: 033/801-571 e-mail: ss-pitomaca-501@skole. travnja 2003. Adresa škole je: SREDNJA ŠKOLA PITOMAĈA Trg kralja Tomislava 6 33 405 Pitomaĉa Brojevi telefona: Ravnatelj: 033/782-442. 099/227-3113 Tajništvo: 033/801-434. Škola obrazuje kadrove u redovnom ĉetverogodišnjem. godine.

obrazovanja i športa KLASA: 60207/07-03/00155.za nastavu TZK koriste se sportski tereni i dvorana Osnovne škole Petra Preradovića u Pitomaĉi koja se nalazi u istom dvorištu.Prodavaĉ – III. 5 .20 uĉenika .65 ha te školski voćnjak i pĉelinjak u školskom dvorištu. Godišnji plan i program obrazovanja odraslih sastavni je dio ovog godišnjeg plana i programa. Prostorni uvjeti. a uĉenici koji izraze ţelju obavljaju praktiĉni dio naukovanja u ovom školskom objektu. završena i druga faza opremanja školskog ugostiteljskog praktikuma otvorenog tipa Restorana „Stara pivnica“.Komercijalist – IV.Poljoprivredni gospodarstvenik – III. UVJETI RADA ŠKOLE 2. stupanj . ugostiteljski praktikum dobio je dozvolu za poĉetak rada pod nazivom Restoran „Stara pivnica“. 2. stupanj . kabinet za kompjutersku daktilografiju ) ./2009. a u školskoj godini 2009. stupanj . URBROJ: 533-09-08-0009.Prodavaĉ – III. stupanj 2.od 2006. Restoran se nalazi na Trgu kralja Tomislava 15 te radi kao ugostiteljski objekt otvorenog tipa u kojem je biti zaposleno ĉetiri suradnika u nastavi.2 uĉionice kabinetskog tipa ( informatiĉki kabinet. svibnja 2008.4 standardne uĉionice .tijekom školske godine 2008.prostorije za rad Uĉeniĉke zadruge „Kostanj“ .1. Nakon provedenog postupka ishoĊenja minimalno-tehniĉkih uvjeta.školske knjiţnice . izvršena je prva faza. ZA STJECANJE ZANIMANJA SREDNJE STRUĈNE SPREME I ZAVRŠETAK ZAPOĈETOG ŠKOLOVANJA .Kuhar – III.3 uĉionice za grupni rad od 15 .Kuhar – III. Škola koristi klasiĉni uĉioniĉki prostor i praktikume u zgradi na Trgu kralja Tomislava 6 te ugostiteljski praktikum Restoran „Stara pivnica“ u podrumskom dijelu zgrade na Trgu kralja Tomislava 15 Uĉioniĉki prostor sastoji se od: .Škola takoĊer obrazuje kadrove u obrazovanju odraslih i to: 1. od 23. PREKVALIFIKACIJA-DOKVALIFIKACIJA U ZANIMANJE: .2 praktikuma (praktikum kuharstvo i ugostiteljsko posluţivanje) . stupanj . a od 2008. . godine škola je dobila na korištenje vinograd površine 1.4 ha . stupanj Za što je dobiveno Rješenje Ministarstva znanosti. Restoran je zapoĉeo s radom u studenom 2010.Poljoprivredni gospodarstvenik – III. stupanj . godine./2010. godine škola ima školsko poljoprivredno dobro površine 0.

projekcijsko platno .zidni ormarići za inventar 2 kom .radni stolovi 3 kom . 1 kom 8 kom 4 kom 4 kom 4 kom 2 kom 1 kom 1 kom 3 kom 4 kom .kuhinjske nape s ventilacijskim sustavom . tave.raĉunalo TC .parnokonvekcijska peć 1 kom .elektriĉni bojler 1 kom .restoranski stolovi 6 kom .ledenica 1 kom .kuhinjski termiĉki blok .grafoskop .prijenosno raĉunalo .sudoper dvodijelni 2 kom . .tople kupke 5 kom . Materijalni uvjeti: Raspoloţiva nastavna pomagala su: .posluţitelj .ormari sa staklom za inventar 2 kom .kolica za flambiranje 1 kom .parnokonvekcijska pećnica .hladnjak bez ledenice 1 kom .topla kupka prijenosna 1 komplet 6 kom 2 kom 1 kom 2 kompeta 1 kom 2 kom 1 kom 6 16 kom 3 kom 1 kom 16 kom 1 kom 1 kompl.hladnjak . .kombinirana peć 2 kom .blender 1 kom .zemljopisne karte Oprema ugostiteljskog praktikuma .perilica/sušilica rublja 1 kom .raĉunalo pentium IV .viseći kuhinjski ormarići rfs. tanjuri….multipractic kuhinjski stroj 1 kom .2.mreţa .2.interaktivna ploĉa . noţevi.ostala oprema: lonci.TV .raĉunalo Celeron ( pentium II) .video .ledenica .dvd player .pisaĉ .hladnjak s ledenicom 1 kom .raĉunalo pentium III .LCD projektor .restoranske stolice 24 kom . Oprema ugostiteljskog praktikuma „Stara pivnica“ . rajngle.plinski roštilj 2 kom .radni stolovi rfs. cjedila.

laserski pisaĉ Samsung .leĊna prskalica .prikolica traktorska ..digitalna vaga .ormar za Tv.restoranske stolice.Knjiţnica: .kopaĉica traktorska .ledomat .samohodna prskalica .plastenik 300 m2 . audio i video graĊu .ĉitaoniĉki stol .restoranski stolovi.malĉer traktorski .TV .stroj za pranje ĉaša .komplet ruĉnih alata za obradu tla . masiv . masiv .ormar za sitni inventar . masiv .knjiţni fond 1 kom 11 kom 42 kom 6 kom 2 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 8 kom 1 kom 1 kom 15 kompleta 15 kompleta 6 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 2000 litara 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 2490 kom 7 .komplet voćarskih škara .košnice s pĉelama .traktor IMT 359 .toĉionik .Inox posude za vino .rotaciona kosilica .aparat za frape .garderobni ormarići .tanjuraĉe 20 diskova .aparat za espresso kavu .ostala oprema i sitni inventar Oprema za rad na poljoprivrednom dobru škole: .plinski bojler za centralno grijanje i pripremu tople vode .kopaĉica samohodna .komoda za konobarsku pripravnicu .plug jednobrazni .raĉunalo pentium IV .barske stolice.matiĉni voćnjak od ukupno 40 stabala .

strojarstva stručni učitelj kuharstva stručni učitelj njemačkoga jezika prof.oec Pavlić Ana. prof. ing. Kralj Ivana. hrvatskog jez. 12.dipl. 2.komunikolog Brusač Iva. prof.br 1.c razrednica IV. 18. kemije prof. 8 . 21. Giba Zdravko. 28. hrvatskoga jezika prof.3. prof.b 29. Psihologije Ostrogonac Marijan. Jančevski Risto. prof. 240 ETCS Kovačić Krunoslav. stručni učitelj fizike nastavnik strukovnih predmeta u prodručju rada poljoprivreda prof. 10. oec Hrenić Jasminka. Kirin Maja. Kakša Tomislav.c 15. prof. suradnici u nastavi.b Sindikalna povjerenica NSZUSSH vanjski suradnik voditelj aktiva napomena zamjena ispitni koordinator razrednik III. Golubić Jelena. majstor kuhar Bistrović-Winter Iva. 7. 19. rodiljni dopust vanjski suradnik voditelj učeničke zadruge "Kostanj" 24. 8. 9. majstor natkonobar Nasilowska-Blaţok Sylwia. prof. KADROVSKI UVJETI Nastavnici teorijske i praktiĉne nastave. Jakupec-Rakijašić Ana. prof. administrativno i tehniĉko osoblje R. hrvatskoga jez. 4. Mihoković Darko. Fijala Bruno dipl. oec Radno mjesto spremač ravnatelj prof. Iveković Ivica. Filjak Višnja Fuček Miroslav. ing. prof. turizam i ugostiteljstvo stručni učitelj ugostiteljskog posluţivanja stručni suradnik psiholog vjeroučitelj prof. 31. bacc. prof Baričević Darko. 30. TZK stručni učitelj engleskoga jezika prof. prof. 20. 26. ing. 27.d razrednica II.prof. 23. mag . informatike nastavnik strukovnih predmeta u prodručju rada ekonomija i trgovina prof. Čučković-Makar Vanja. Gladović Alena. hrvatskoga jezika stručni učitelj praktične nastave knjiţničarka. ing. 5. računarstva spremačica prof. 14. latinskoga jezika nastavnik strukovnih predmeta u području rada ekonomija. povijesti i filozofije nastavnik strukovnih predmeta u području rada ekonomija i trgovina stručni učitelj njemačkoga jezika Nastavnik strukovnih predmeta u području rada poljoprivreda Razrednica II. 25. Kos Dijana. prof.oec Bardak Nedo.a razrednik I. dipl. hrvatskoga jezika prof. dipl. 13. 3. dipl. Njemačkoga jezika Pavoković Branka razrednica IV. teolog Osvaldić Andrej. 11. Horvatinović Miroslav. mag. 6. geografije prof. prof Domović Marin. 17. dipl. ing. bacc. dipl. 22. prof. 16. TZK prof. Pavičić Jasmina. Prezime i ime Bajić Davor Bakan Rikard.

40. ing.a razrednica II.b satničar.32.c razrednica III. 34. iur 42.oec Rengel Anita. dipl. Vrban Vlatka. ing stručni učitelj praktične nastave prof. Šokec Milica Tomas Roberta. biologije stručni učitelj engleskoga jezika nastavnik strukovnih predmeta u području rada prehrana stručni učitelj matematike nastavnik strukovnih predmeta u području rada poljoprivreda nastavnik strukovnih predmeta upravno pravo stručni učitelj matematike voditeljica računovodstva razrednik III. 41. 33. 43. Petričušić Dalibor. Petrinec Ksenija. dipl. 36. ing. 44. prof. 38. razrednik II. 39. oec 35. 37.a razrednik I.b 9 . Vranić Tihomir.d razrednica I. mag. dipl.prof. Ţagar Mirjana.ing Ţivković Ljiljana Skender Davor. dipl.d razredniik III. ekonomista Sudec Mirna. hrvatskoga jezika tajnica škole nastavnik strukovnih predmeta u području rada ekonomija i trgovina stručni učitelj u području rada ugostiteljstvo i turizam prof. RabaĎija Jasna. dipl. ing Tomrlin Mario.

Uĉenika Ţ 22 UKUPNO III. Uĉenika Ţ 21 10 UKUPNO III.55 9 0.5 8 - 0.84 7 - 0. i ugostiteljstvo Agroturistiĉki tehniĉar 12 0. Broj razrednih odjela R a z r e d I. i ugostiteljstvo 30 11 3 12 11 1 0.1.5 8 9 10 1 0.5 - - - 24 1 1.5 6 1 0.5 7 7 1 6 42 4 Agroturistiĉki tehniĉar 3. 10 - 0. turizam 1 1 9 2. 7.27 4 5 5 7 39 6 47 0.22 0. 3 7 6 38 4 2 58 0. Odje la Uĉenika a M 1 3 Ţ 25 1 M 17 Ţ 85 4 Odjel Uĉenika Odjela Odje la Uĉenika M Ţ 16 1./2012.8 0. 6.41 0.57 2 10 0.30 4 3 8 1 11 12 13 18 2 181 14 1.5 - - - 9 26 1. 6.6 2 31 1. Trgovaĉki Prodavaĉ – program B i vob Poljoprivreda Polj.4 25 - 1.6 19 47 4 14 29 2 110 10 .7 3. Uĉenika M 6 7 Ţ 18 22 Odje la 1 1 M 1 9 R.6 0.34 3 9 1 - 9 0.45 6 - 0. 5. Ekonomija i trgovina Upravni referent Poljoprivreda.br Program – zanimanje II.5 6 8 0. Uĉenika M Ţ 22 1 Odje la M 4 R. IV.4. Odje la 1 1 Uĉenika a M 10 4 Ţ 16 13 1 1 M 21 26 Ţ 76 53 4 4 Odjel Uĉenika Odjela Odje la 1 1 Uĉenika M 4 6 Ţ 21 9 1. Ekonomija i trgovina Upravni referent Poljoprivreda.43 10 - 0.32 0./2010.br Program – zanimanje II. Broj razrednih odjela R a z r e d I.48 0.33 - - - 8 1 0. UPISANI UĈENICI ŠKOLSKA GODINA 2009. 4. 5.5 4 3 14 11 1 0.83 7 - 0.3 4.33 SVEUKUPNO 45 53 1 23 50 4 30 52 4 10 32 2 108 187 14 5.1. IV. gospodarstvenik Ugostiteljstvo Kuhar Ugostiteljstvo Konobar Strojarstvo Automehaniĉar SVEUKUPNO 9 - 0. UPISANI UĈENICI ŠKOLSKA GODINA 2011. gospodarstvenik Ugostiteljstvo Kuhar Ugostiteljstvo Konobar Strojarstvo Automehaniĉar 32 1.33 - - - - - - - - - 7 - 0.5 - - - 15 1 0. 5. Trgovaĉki Prodavaĉ – program B i vob Poljoprivreda Polj.5 4. turizam 2. 8.

godine. polugodišta i odmora uĉenika u srednjim školama. godine. rujna 2011. svibnja 2012.Drugo polugodište u I. travnja 2012. godine. odnosno do 18. a završava 06. osim za završne razrede u najmanje 32 nastavna tjedna. lipnja 2012. godine. e) Nastavni radni dani po polugodištima i mjesecima ( ukljuĉene radne subote . lipnja 2012. travnja 2012. d) Proljetni odmor uĉenika poĉinje 02. e) Ljetni odmor uĉenika poĉinje 16. rujna 2011. . rujna 2011. mjesecu 4 i ½ tjedna u VI. mjesecu 4 tjedna u IV. mjesecu 4 i ½ tjedna 24 nastavna dana u XI.6. ORGANIZACIJA RADA ŠKOLE 6. prosinca 2011. godine. te uĉenike koji imaju obvezu obaviti struĉnu praksu koja se realizira tijekom ljetnih mjeseci.svaka druga ) . godine za završne razrede. godine . godine do 15. godine osim za uĉenike koji polaţu razredni. školskoj godini utvrĊuje se poĉetak i završetak školske godine. mjesecu 2 tjedna 13 nastavnih dana 23 nastavna dana 24 nastavna dana 18 nastavnih dana 24 nastavna dana 11 nastavnih dana 11 . mjesecu 4 tjedna 23 nastavna dana u XII . a završava 31. mjesecu 4 tjedana 21 nastavni dan u X.. kolovoza 2012. lipnja 2012. sijeĉnja 2012. Školska godina poĉinje 1. c) Zimski odmor uĉenika zapoĉinje 27.Prvo polugodište u IX. b) Nastava se ustrojava u dva polugodišta./2012. mjesecu 3 tjedna u V. sijeĉnja 2012..1 Vremenik rada Na temelju pravilnika o poĉetku i završetku nastave i trajanju odmora uĉenika srednjih škola u 2011. nastave. godine. mjesecu 4 tjedna u III. godine. mjesecu 3 i ½ tjedna 18 nastavnih dana _______________________________________________ 16 tjedana 86 nastavnih dana . popravni ili završni ispit te za uĉenike koji se obrazuju po jedinstvenom sustavu obrazovanja i imaju obvezu realizirati praktiĉni dio naukovanja do potrebnog fonda sati. svibnja 2012. mjesecu 2 tjedna u II. a završava 13. Za završne razrede nastava završava 18. godine a završava 15. -Prvo polugodište traje od 05. prosinca 2011. godine Nastava se organizira i izvodi u najmanje 35 nastavnih tjedana.Drugo polugodište traje od 13. a) Nastava poĉinje 05. godine do 23.

lipnja 2012. kolovoza 2012.( Blagdan Svih svetih – blagdan RH) . struĉno usavršavanje profesora ( individualno.30 sati. prosinca 2011.30 sati a završava u 13. ( Dan neovisnosti – blagdan RH). do 13. popravni ispiti.22.12. srpnja do 21. 12 . priprema za upise i upisi u I. razrede. ( odlazak na Interliber ) . . sijeĉnja 2012. kolovoza 2011. kolovoza .godišnji odmor djelatnika od 12. travnja 2012. jesenski rok 30. ( Tijelovo – blagdan RH ) .ljetni uĉeniĉki odmor od 15.09. studenoga 2011. studenoga 2011. . do 23. sijeĉnja 2012.zimski odmor uĉenika od 24. srpnja 2012. lipnja 2012. (Velika Gospa ) h) Poslovi vezani uz završetak i poĉetak nastavne godine . u struĉnim aktivima i seminarima). provoĊenje ispita drţavne mature. ispitni rok 24. godinu. .Od 22. kolovoza sjednica Nastavniĉkog vijeća sastanci struĉnih aktiva pripreme za novu školsku godinu upisi u I. rujna sjednica nastavniĉkog vijeća. travnja 2012. ( Dan drţavnosti – blagdan RH ) ._________________________________________________ 19 i ½ tjedana 113 nastavnih dana f) Rekapitulacija nastavnih dana i nastavnih tjedana I. travnja 2012. završetak razredne administracije.30.25. do 28. Dan škole (nenastavni dan) . polugodište II.15. . lipnja 2012. Prva smjena poĉinje u 7.od 16. g) Blagdani .proljetni odmor uĉenika od 02.07. kolovoza 2012. .pisanje svjedodţbi. popravni ispiti II. nenastavni dani i godišnji odmori . jesenski upisni rok od 27. do poĉetka nastavne godine 22.1. lipnja do 11. kolovoza 2012. kolovoza.8. lipnja do 31. analiza realizacije nastavnog programa. obrana završnog rada i pomoćniĉki ispiti. travnja do 06. verifikacija uspjeha programa naukovanja i) Organizacija nastave: Srednja škola Pitomaĉa radi u dvije smjene. poslovi vezani za izradbu i obranu završnog rada te polaganje pomoćniĉkih ispita. Završni razredi realizirali bi 32 nastavna tjedna sa 178 nastavnih dana. listopada 2011. ( Dan antifašistiĉke borbe – blagdan RH ) . . . polugodište 16 nastavnih tjedana 19 i ½ nastavnih tjedana 86 nastavnih dana 113 nastavnih dana Tijekom nastavne godine realizirali bi 35 i ½ nastavnih tjedana sa 199 nastavnih dana. (Bogojavljenje – blagdan RH ) .06. ( Uskrsni ponedjeljak – blagdan RH ) .

a i IV. tjedan na nastavi su: I. II. c ( prodavaĉ/poljoprivredni gospodarstvenik) utorkom i srijedom su na praksi kod obrtnika i poljoprivrednom dobru škole dok su ponedjeljkom. c ( prodavaĉ) petkom su na praksi kod obrtnika a utorkom. III. Smjene se mijenjaju tjedno iz razloga što i osnovna škola Petra Preradovića u Pitomaĉi mijenja smjene tjedno.ĉetvrtkom i petkom u školi. a sve ostale dane imaju teoretsku nastavu u školi. I. d kuhar/ konobar/automehaniĉar Idući tjedan vrši se rotacija na naĉin da oni razredni odjeli koji su bili na nastavi odlaze na praktiĉni dio naukovanja kod obrtnika i obrnuto. c ( podavaĉ/poljoprivredni gospodarstvenik ) ponedjeljkom i petkom su na praksi kod obrtnika i poljoprivrednom dobru škole dok su utorkom . tako da: II. II.c (poljoprivredni gospodarstvenik ) srijedom i petkom su na praksi na školskom poljoprivrednom dobru a ponedjeljkom. I. utorkom. tjedan na praktiĉnom dijelu naukovanja su: II. d kuhar/konobar I. III. . b agroturistiĉki tehniĉar ponedjeljkom obavlja praktiĉnu nastavu na školskom poljoprivrednom dobru i ugostiteljskom praktikumu. a koristimo zajedniĉki športsku dvoranu za potrebe nastave TZK.Druga smjena zapoĉinje u pravilu s nultim satom u 12. tjedan na praktiĉnom dijelu naukovanja su: I. na slijedeći naĉin: I. i ĉetvrtkom imaju nastavu u školi. a sve ostale dane imaju teoretsku nastavu u školi. d kuhar/ konobar/automehaniĉar II. ponedjeljkom.15. školskom restoranu ili kod obrtnika. j) Za trogodišnje struke po JMO programu nastava je organizirana po radnim tjednima provedenim u školi. 13 .a. Iznimku ovom pravilu ĉine razredni odjeli u JMO programu koji zbog toga što im je nastava organizirana po pravilu da su jedan tjedan na nastavi a drugi na praktiĉnom dijelu naukovanja kod obrtnika.b agroturistiĉki tehniĉar srijedom obavlja praktiĉnu nastavu na školskom poljoprivrednom dobru i ugostiteljskom praktikumu. smjenu mijenjaju na polugodištu. srijedom i ĉetvrtkom u školi. d kuhar/konobar/automehaniĉar III.a (upravni referent) razredni su odjeli koji su svaki tjedan na nastavi. I.35 a završava sa šestim satom u 18. d kuhar/konobar I a. d kuhar/konobar/automehaniĉar III. II. tjedan na nastavi su: II. srijedom i ĉetvrtkom imaju nastavu u školi.

Ako se pojavi neki problem u nekom od razrednih odjela saziva se izvanredna sjednica razrednog vijeća tog odjela. sazvat će ravnatelj tijekom mjeseca listopada. Na ulazu u zgradu deţuraju uĉenici. Prvu konstituirajuću sjednicu vijeća roditelja. s tim da je druga subota od poĉetka nastavne godine radna. b agroturistiĉki tehniĉar ĉetvrtkom obavlja praktiĉnu nastavu na školskom poljoprivrednom dobru i ugostiteljskom praktikumu.III. organiziraju se sjednice razrednih vijeća i to najmanje 4 tijekom školske godine. Sjednice roditeljskog vijeća Roditeljsko vijeće kojeg ĉine predstavnici roditelja uĉenika razrednih odjela sastat će se u svakom polugodištu jedanput. razredno i nastavniĉko vijeće mogu pozvati predstavnike vijeća uĉenika na sjednicu na kojoj se raspravlja o pravima i obvezama uĉenika. koji prate i evidentiraju 14 . organizaciji izleta i ekskurzija. 6.2. 6. Prvu sjenicu vijeća uĉenika sazvat će struĉna suradnica škole tijekom mjeseca listopada. 6. Nastava subotom organizira se svake druge subote. uĉenika i djelatnika organizira se deţurstvo u školi u vrijeme nastave. a po potrebi i više puta tijekom školske godine. TakoĊer ako to bude potrebno. Jedna na poĉetku i kraju školske godine i po jedna na oba polugodišta. uvjetima rada u školi. b agroturistiĉki tehniĉar utorkom obavlja praktiĉnu nastavu na školskom poljoprivrednom dobru i ugostiteljskom praktikumu. školski odbor.4. socijalno-ekonomskom poloţaju uĉenika i ostalim problemima vezanim za boravak uĉenika u školi. a predstavnik Vijeća roditelja bit će i ĉlan Povjerenstva za kvalitetu te će na taj naĉin Vijeće roditelja biti ukljuĉeno i u proces samovrijednovanja škole.6. a sve ostale dane imaju teoretsku nastavu u školi. 6. izvannastavnim aktivnostima. Predstavnik Vijeća uĉenika bit će i ĉlan Povjerenstva za kvalitetu te će na taj naĉin Vijeće uĉenika biti ukljuĉeno i u proces samovrijednovanja škole.5. jer sati predviĊeni planom i programom ne mogu biti uklopljeni u radni tjedan.3. 6. ponašanju uĉenika. IV. Rad uĉeniĉkog vijeća Sjednice uĉeniĉkog vijeća odrţat će se najmanje jedanput u svakom polugodištu. Vijeće roditelja na svojim će sjednicama raspravljati o provedbi školskog kurikuluma. Radne subote Neki razredni odjeli pohaĊaju nastavu i subotom. a po potrebi i više puta. Sjednice razrednih vijeća Da bi se kontinuirano pratilo uĉenje i vladanje uĉenika u školi te njihovo napredovanje. organizaciji rada škole. a sve ostale dane imaju teoretsku nastavu u školi. Deţurstvo u školi Zbog sigurnosti zgrade. vladanju.

b Upravni referent Agroturistiĉki tehniĉar SVEUKUPNO PO STRANOM JEZIKU BROJ UĈENIKA Njemaĉki I. c II. jezik Upravni referent 12 10 10 12 Agroturistiĉki tehniĉar 13 6 Prodavaĉ/poljoprivredni gosp. pa stoga nije moguće formirati tzv. jezik II. d DRUGI RAZREDI Razred Struka II. c III. Isto tako svaki dan po odreĊenom rasporedu deţuraju i po 2 profesora u svakoj smjeni 7. d Upravni referent Agroturistiĉki tehniĉar Prodavaĉ/poljoprivredni gosp.1. NASTAVNI PLANOVI REDOVNE I IZBORNE NASTAVE 7. 39 15 . 18 3 Kuhar/konobar/automehaniĉar 17 3 4 12 Broj uĉenika Engleski Njemaĉki Engleski Njemaĉki I. a II. jezik 16 9 9 16 6 11 7 8 5 6 18 Broj uĉenika Engleski Njemaĉki Engleski Njemaĉki I. Kuhar ĈETVRTI RAZREDI Razred Struka IV. jezik II. jezik Upravni referent 18 6 6 18 Agroturistiĉki tehniĉar 24 5 Prodavaĉ/poljoprivredni gosp. jezik II. 8 14 Kuhar/konobar/automehaniĉar 13 10 6 10 Broj uĉenika Engleski Njemaĉki Engleski Njemaĉki I. PRVI RAZREDI: Razred Struka Broj uĉenika Engleski Njemaĉki Engleski Njemaĉki I. a I. jezik I. a IV. Bifurkacije u stranim jezicima Tijekom upisa formiraju se odjeljenja ovisno o broju uĉenika koji slušaju razliĉite strane jezike. Njemaĉki II. b III. 96 108 Engleski I. jezik II. jezik I. jezik II. b II. 195 Engleski II.ulaske u školsku zgradu. Bifurkacije su nuţne jer se ne upisuju dva paralelna razreda iste struke. jezik II. jezik 22 4 4 22 16 1 - I. jezik II. b I. jezik II. jezik I. a III. jezik I. d TREĆI RAZREDI Razred Struka III. c I. «jeziĉno ĉiste» razrede.

pregled izbornih predmeta izgleda ovako: Razred I.d (konobar) I. Prema povedenim anketama o interesu uĉenika za pojedine izborne predmete. c III. razredi SVEUKUPNO 7. Na osnovu rezultata upisa formiraju se grupe i tako se odreĊuju sati izborne nastave.c (poljoprivredni gosp. d (automehaniĉar) II.b ( agroturistiĉki) II. vjeronauk ili etiku. a 26 20 21 19 19 22 21 21 17 14 11 24 16 273 2 1 3 2 4 1 2 1 18 II.c (prodavaĉ) I. a IV. Izborna nastava Prema nastavnom planu i programu pojedina zanimanja imaju obveznu izbornu nastavu. d IV.2. 2 1 + 2* 2 2 1 1 1 2 2 1+ 2* 2 1 predavaĉ Krunoslav Kovaĉić Tihomir Vranić Tihomir Vranić Miroslav Horvatinović Iva Winter-Bistrović Milica Šokec Ivana Kralj Nedo Bardak Krunoslav Kovaĉić Vlatka Vrban Branka Pavoković Tomislav Kakša Iva Winter-Bistrović Milica Šokec 16 .b ( agroturistiĉki ) I. razredi Ia 22 2 Ib Ic I. d (kuhar ) Predmet Latinski jezik Vinarstvo Ekološka poljoprivreda Kreativnost u poslovanju Strani jezik II.a (upravni referent) II. Bonton Osnove tehniĉkih materijala Latinski jezik Ljudska prava Ljekovito bilje Pĉelarstvo Strani jezik II. d III a III b III. d II a II b II c II. razredi IV.) I. Ukupan broj sati tjedno: Vjeronauk 14 sati tjedno Etika 9 sati tjedno RAZREDI VJERONAUK ETIKA I.) II. Nastava vjeronauka i etike Prilikom upisa uĉenici odabiru jedan od predmeta izborne nastave. razredi III.c (poljoprivredni gosp.7.a ( upravni referent) I. Sati/tjed.a (upravni referent) II.d (kuhar) I.3.

d (konobar) II.a (upravni referent) IV. razredu zbog ukupno 14-oro uĉenika samo jedna obrazovna skupina. d (kuhar) Ime i prezime nastavnika Darko Bariĉević Ivana Kralj Darko Mihoković Bruno Fijala Darko Mihoković Ivana Kralj Darko Bariĉević Bruno Fijala Nedo Bardak Darko Bariĉević Darko Mihoković Darko Mihoković Darko Bariĉević Nedo Bardak Nedo Bardak Darko Bariĉević Predmet Kuharstvo s vjeţbama Bonton Ugostiteljsko posluţivanje Osnove raĉunalstva Ugostiteljsko posluţivanje Bonton Kuharstvo s vjeţbama Osnove raĉunalstva Tehnologija obrade i montaţe Kuharstvo s vjeţbama Ugostiteljsko posluţivanje Ugostiteljsko posluţivanje Kuharstvo Tehnike motornih vozila Tehnologija odrţavanja vozila I. i IV. razrednom odjelu imamo po 2 obrazovne skupine.4. d (kuhar) Sati/ tjedno 6 1 1 2 6 1 1 2 2 7 1 7 1 2 1 5 Kuharstvo s vjeţbama 17 . Programi po JMO sustavu Razred I. .a (upravni referent) IV.4.a (upravni referent) III.c (poljoprivredni gosp. d (kuhar) IV.d (automehaniĉar) II. d (konobar) I.II. 7. Programi po JMO sustavu 7.d (automehaniĉar) III. Praktiĉna nastava u školi 7.b (agroturistiĉki) III.a (upravni referent) III. II. dok je u III.d (konobar) III.4. Filozofija Javne financije Destinacijski menadţment 1 1 2 1+1* 1 1 2 2 1+2* Roberta Tomas Andrej Osvaldić Vlatka Vrban Ivana Kralj Ivana Kralj Iva Winter-Bistrović Milica Šokec Andrej Osvaldić Jasmina Paviĉić Ivana Kralj * izborna nastava kod agroturistiĉkih tehniĉara radi se po skupinama tako da u I.) III. d (kuhar) II.b (agroturistiĉki) Enologija s gastronomijom Logika Ljudska prava Odrţivi turizam Seoski turizam Strani jezik II.1.1.

b (agroturistiĉki tehniĉar) Tomislav Kakša Dalibor Petriĉušić Davor Skender III.b (agroturistiĉki tehniĉar) Ime i prezime nastavnika Tomislav Kakša Davor Skender II. Ĉetverogodišnji programi Razred I. skupina 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 Sati/ tjedno 4x2 8 sati 3x2 6 sati 2 sata 4x2 8 sata 3x2 6 sati 2 sata 4 sata 2 sata 2 sati 2 sata 3 sata 3 sata 4 sata 2 sata 2 sata 18 .3. dobru škole Ljetna praksa Praktiĉna nastava na poljop. c (poljoprivredni gosp. dobru škole Sati/ tjedno 12 2 2 16 7. c (poljoprivredni gosp. c (poljoprivredni gosp.4. b (agroturistiĉki tehniĉar) Dalibor Petriĉušić Dalibor Petriĉušić Davor Skender Darko Mihoković IV.) II.2. dobru škole Ljetna praksa Praktiĉna nastava na poljop. Trogodišnji industrijski i srodni programi Razred I.) III. b (agroturistiĉki tehniĉar) Dalibor Petriĉušić Tihomir Vranić Branka Pavoković Davor Skender Darko Mihoković Darko Bariĉević Predmet Praktiĉna nastava (poljoprivredni dio) Praktiĉna nastava (ugostiteljski dio) Ljetna praksa Praktiĉna nastava (poljoprivredni dio) Praktiĉna nastava (ugostiteljski dio) Ljetna praksa Praktiĉna nastava (poljoprivredni dio) Praktiĉna nastava (ugostiteljski dio) Praktiĉna nastava (ugostiteljski dio) Ljetna praksa Praktiĉna nastava (poljoprivredni dio) Praktiĉna nastava (poljoprivredni dio) Praktiĉna nastava (ugostiteljski dio) Praktiĉna nastava (ugostiteljski dio) Praktiĉna nastava (ugostiteljski dio) Br.7.) Ime i prezime nastavnika Dalibor Petriĉušić Zdravko Giba Zdravko Giba Zdravko Giba Zdravko Giba Predmet Praktiĉna nastava na poljop.4.

7.b (agroturistiĉki tehniĉar) 7.d ( kuhar) IV. sati/tj. Sati u zaduženju Ivana Kralj Anita Rengel Anita Rengel Darko Mihoković Darko Mihoković Nedo Bardak Nedo Bardak Davor Skender 12 12 9 16 16 6 7 11 4 14 14 15 18 24 23 20 1 3. Završni i pomoćniĉki ispiti Polaganje završnog ispita odreĊeno je temeljem ĉlanka 82.b (agroturistiĉki tehniĉar) III.a ( upravni referent) I.5.5 3 4 5 5 5 7.5 3.III.7. b razred agroturistiĉkih tehniĉara .d (kuhar) Br. c razred poljoprivrednih gospodarstvenika .a (upravni referent) III.d (kuhar/konobar) I. toĉka 2.d (automehaničar) II.III.d (kuhar/konobar) II. Br.a (upravni referent) II. c (prodavač) I.III. Razredni odjeli i razrednici Razredni odjel 1. 2.d (kuhar/konobar/auttomehaniĉar ) III.7.d (kuhar/konobar/automehaniĉar ) II.b ( agroturistiĉki tehniĉar) II.b ( agroturistiĉki tehniĉar) I. 10.IV. Završni i pomoćniĉki ispiti 7. Pravilnikom o izradbi i obrani završnog rada ( NN 118/09 ) te Pravilnikom o postupku i naĉinu polaganja pomoćniĉkog ispita ( NN 116/02 ) Završni ispit ove godine polaţu: . 12.c (prodavač II.IV. 87/08. I.c ( Prodavaĉ/ poljoprivredni gospodarstvenik ) I. učen. 92/10. 105/10. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. 5. 3. i toĉka 4. c razred prodavaĉa .N. 9.6.d (automehaničar) III. 11. 4. 7. 8. 13.c ( prodavaĉ/poljoprivredni gospodarstvenik) III.a ( upravni referent ) IV. d razred kuhara Ime i prezime razrednika Marin Domović Mirna Sudec Miroslav Horvatinović Davor Skender Anita Rengel Branka Pavoković Alena Hrvoić Mario Tomrlin Ksenija Petrinec Tihomir Vranić Dalibor Petriĉušić Bruno Fijala Jelena Golubić Ivana Kralj 19 . 14.c (prodavač) III.c ( prodavaĉ/poljoprivredni gospodarstvenik ) II. Zaduţenja nastavnika na praćenju praktiĉnog dijela programa izvan škole Ime i prezime nastavnika Razred/zanimanje I. 6.1. 86/09. a razred upravnih referenata . 90/11 ).

d (konobar) . Popis ĉlanova ispitnih povjerenstava te njihov plan rada priloţit će se Godišnjem planu i programu . (N. završni ispit za uĉenike gore navedenih razreda sastoji se od: . a ( upravni referent ) .II.4. praćenju. godine.b (agroturistiĉki tehniĉar) 15 uĉenika Ispiti drţavne mature u ljetnom roku odrţavat će se tijekom drugog polugodišta od 24.2.obrane završnog rada .) uĉenici srednjih strukovnih škola mogu polagati ispite drţavne mature: U našoj školi ispitima drţavne mature mogu pristupiti uĉenici slijedećih razreda: . obvezama. Plan i program rada ispitnog povjerenstva za provoĊenje ispita drţavne mature sastavni je dio ovog godišnjeg plana.12. studenoga 2012. razrede obrtniĉkih programa po JMO modelu Kontrolni ispit provodi se u drugoj polovici druge godine naukovanja prema Pravilniku o naĉinu ostvarivanja programa naukovanja i struĉnog osposobljavanja za vezane obrte te o pravima.IV.3. vrednovanju i ocjenjivanju nauĉnika (N. b ( agroturistiĉki tehniĉar ) Do izrade ovog godišnjeg plana predprijave za polaganje ispita drţavne mature ispunio je slijedeći broj uĉenika: . u jesenskom roku od 22. Ispiti državne mature Prema Pravilniku o polaganju drţavne mature.7.II. Popravni ispiti i ispitna povjerenstva Popravni ispiti provodit će se komisijski ( ispitivaĉ. Formiranje ispitnih povjerenstava planira se za Sjednicu nastavniĉkog vijeća 23.II.N.Prema Pravilniku o izradbi i obrani završnoga rada. 2011. 7. Kontrolni ispiti za II.zanimanja po JMO programu polaţu i pomoćniĉki ispit.7. 87/08.7. Ispitna povjerenstva za završne i pomoćniĉke ispite formira Nastavniĉko vijeće. RH 29/02) Kontrolnom ispitu ove godine pristupaju uĉenici : . d razreda kuhar 7. praktiĉni rad s elaboratom. sloţeniji ispitni zadatak ili drugi sliĉni uradak usklaĊen s nastavnim programom .d (kuhar) . 20 .N.a (upravni referent) 25 uĉenika . a kod nas su to uĉenici III. te u zimskom ispitnom roku od 13.IV. svibnja do 13. do 20.izradbe završnog rada koja se sastoji od uratka koji moţe biti: projekt. prema Kalendaru polaganja ispita drţavne mature kojeg je donio Nacionalni centar za vanjsko vrjednovanje. razrednik i treći ĉlan).IV.d (automehaniĉar) 7. lipnja 2012. toĉka 3 i 4. ĉlanak 1. kolovoza do 7.IV. rujna 2012.

b.b. 2012. 07.00 11.06. 13. 06. 2012. 06.00 13. c – d razrede 28. a.06.d IV. 2012. Vrijeme 9. 05.00 13. 10.06. 2012. 05. III. 11. 2012./2012.04.d do 09. 2012. 2012. – 29.c.a.c 31.06.00 9.00 9. 16.c. u 12.a. 04.20. c.7. KALENDAR KONTROLNIH I POPRAVNIH ISPITA.b.06. III.d Datum do 29. IV. TE ROKOVI IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2011.00 13. do 30. do 04.za III.05.00 9. 9. 2012. u 11. 2011. ( ljetni rok ) . 08.00 sati . IV.a i IV. d ( kuhar/konobar/ automehaniĉar ) IV.a.00 Obrana završnog rada IV.d IV. III.d (kuhar) 2. skupina III. III. praktiĉni dio pomoćniĉkog ispita i usmeni dio pomoćniĉkog Popravni rokovi za ostale razrede – općeobrazovni dio Popravni rokovi za ostale razrede – strukovni sadrţaji IV. 2012. III. 2012. 12. do 25. 05.b ( 1.d II. 26. 08. c.00 21 . u 11.skupina) IV.b. 2012. III. . 08. 2012.b. IV. III.05.za ostale razrede od 15. IV.00 Obrana završnog rada. 06.) Naziv ispita Razredi Datum Vrijeme Izradba i predaja završnog rada IV.c ( prodavaĉ / poljoprivredni gospodarstvenik ) III. 2012. 2012. za obranu u tajništvo škole Popravni rok općeobrazovni dio svi 23. 9. 2012. III.b razred 28.c.a. IV.d (kuhar) 27.c.d III. III. 06.a.a. 2012.d IV.b ( 2.00 Pismeni dio pomoćniĉkog ispita III. 06.00 13.c. III. 08.8.00 Prijave za popravne rokove primat će se u tajništvu i to: .skupina) III.00 sati Sveĉana podjela završnih svjedodţbi planira se u Sali za konferencije općine Pitomaĉa i to: . III. 2012.oo – 13.00 sati . 2012. mentoru Predaja završnog rada i prijave IV. III. do 21. Ljetni rok Naziv ispita Izbor tema za završni rad Kontrolni ispit Izradba i predaja završnog rada mentoru Predaja završnog rada i prijave za obranu u tajništvo škole Popravni rok za završne razrede Općeobrazovni Strukovni sadrţaji Pismeni dio pomoćniĉkog ispita Obrana završnog rada Razredi IV. 9. IV. IV. u 13.00 Popravni rok strukovni sadrţaji svi 24. 2012. IV. 28. 2012.b. 2012. 9.b.00 sati Jesenski rok ( prijave popravaka u tajništvu škole od 20.d do 02. 2012. 2012.2012. 01. 05.a.za završne razrede od 21.06. 06. do 23.08.00 13. 06.2012.a nakon popravnih rokova 04. IV. 9. skupina 31.b. IV. ( ljetni rok ) Podjela razrednih svjedodţbi završnim razredima planira se 25. III. 07.a. 06.za IV.-27.06. a. 2012.d (kuhar) 1. III. III.

00 Zimski rok izradbe i obrane završnog rada Naziv ispita Izradba i predaja završnog rada mentoru Predaja završnog rada i prijave za obranu u tajništvo škole Pismeni dio pomoćniĉkog ispita Obrana završnog rada Obrana završnog rada.Obrana završnog rada. IV. III.b. 8. a 830 sati kod obrtnika II. 12.c III. 13. III. a 625 sati kod obrtnika III.b. III. 13.c. 13.a.automehaniĉari Nastava je organizirana tako da uĉenici jedan tjedan pohaĊaju teorijski dio naukovanja i općeobrazovne sadrţaje u Srednjoj školi Pitomaĉa. 2012. 2013.d Kuhar/konobar Datum do 23.a. 2012.a. a 740 sati kod obrtnika I. godina: 245 sati u školi. IV. III. poštujući pri tom pravilo da moraju imati 45 radnih dana odmora tijekom školske godine.00 – 13.00 13.08.09.d IV. 2012. godina: 105 sati u školi. 2012. a 795 sati kod obrtnika . godina: 210 sati u školi. do 07. 22 . a veći dio kod obrtnika i to: . 2012. 2012.00 Vrijeme svi 18. Jedinstveni model obrazovanja Osnovna karakteristika jedinstvenog modela obrazovanja je odvojenost općeobrazovnog djela programa od strukovnog. 2012. Dio praktiĉnog dijela naukovanja do potrebnog godišnjeg fonda sati uĉenici obavljaju kod obrtnika i izvan nastavne godine. Strukovni dio ili naukovanje sadrţi teoretske i praktiĉne sadrţaje. 01.kuhari i konobari I. godina: 140 sati u školi.d (kuhar) završni razredi 28. a drugi tjedan. 11. 19 .d III. 12. praktiĉni dio naukovanja pohaĊaju kod obrtnika.b. a 690 sati kod obrtnika II. dok se praktiĉni dio ostvaruje u manjem djelu u školskim praktikumima. III.c. IV.12. godina: 70 sati u školi. d (kuhar/konobar) IV. praktiĉni dio pomoćniĉkog ispita i usmeni dio pomoćniĉkog ispita Podjela završnih svjedodţbi Razredi IV. 17. Jedinstveni model obrazovanja ostvaruje se kroz tri dijela: A) općeobrazovni dio B) struĉno teorijski dio C) praktiĉni dio Općeobrazovni i struĉno teorijski dio ostvaruje se u potpunosti u školi.00 7. 12.9. Tako se u našoj školi realizira samo dio naukovanja ( uglavnom teoretski) dok se najveći dio ostvaruje kod obrtnika izuzev kuhara i konobara kod kojih veći dio uĉenika praktiĉni dio naukovanja obavlja u školskom restoranu Stara Pivnica.00 13. Organizacija obrazovanja u JMO sustavu razlikuje se od one u školama s praktiĉnom obukom. praktiĉni dio pomoćniĉkog ispita i usmeni dio pomoćniĉkog ispita Podjela završnih svjedodţbi III. 11.00 05.

provjeravanja i ocjenjivanja naukovanja na kraju druge godine provode se KONTROLNI ISPITI iz struĉno teorijskih i praktiĉnih znanja i vještina: Svrha tog kontrolnog ispita je utvrditi ostvaruju li se potrebni ciljevi i zadaće naukovanja. Prilikom upisa Škola se pridrţava uputa Ministarstva znanosti. zdravlje i okoliš Matematika Sociologija Vjeronauk/Etika Uvod u drţavu i pravo Informatika Ustavni ustroj RH Poslovna psihologija Uredsko poslovanje i dopis.1. Ljudska prava 5. odnosno 20 sati tjedno. 17. Radno pravo Upravni postupak Kompjuterska daktilografija Birotehnika Uvod u imovinsko pravo Uvod u obiteljsko pravo Gospodarstvo Knjigovodstvo Statistika UKUPNO: Izborni predmeti 1. 22. 10. 21. a IV. 12. Nastavni plan za zanimanje UPRAVNI REFERENT Redni NASTAVNI PREDMET broj 1.10. Zakona o strukovnom obrazovanju uĉenici prve godine obrazovanja na praktiĉnoj nastavi odnosno vjeţbama ne mogu provoditi više od 4 sata dnevno. 9. 4. 2. 7. 13. 19. 8. tjedno/godiš. a II. tjedno/godiš. 6. Strani jezik II. a 4/ 140 4/140 4/140 4/128 1/35 1/35 3/105 3/105 3/105 3/96 2/70 2/70 2/70 2/64 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/64 2/70 1/35 2/70 2/70 2/70 2/70 2/64 1/35 1/35 1/35 1/32 3/105 2/70 2/70 2/70 2/64 2/64 2/70 2/70 2/70 2/64 2/70 4/128 4/140 2/70 2/70 2/70 1/35 2/70 4/140 2/70 2/64 2/64 30/1050 30/1050 30/1050 30/960 2/70 32/1120 2/70 2/70 34/1190 40 1/35 2/70 33/1115 40 2/64 2/64 34/1088 42 23 . TJEDNI I GODIŠNJI FOND NASTAVNIH SATI 7. 3. Logika 3. 14. Hrvatski jezik Hrvatski poslovni jezik Strani jezik I. I. 25.10. 5. 11. 15. 7. 24. 20. tjedno/godiš.Prema ĉlanku 29. Javne financije SVEUKUPNO: Struĉna praksa-završni ispit Broj sati Broj sati Broj sati Broj sati tjedno/godiš. Filozofija 4. 23. provjeravaju i ocjenjuju struĉna znanja i vještine nauĉnika. 16. obrazovanja i športa o izvješćivanju uĉenika i roditelja o naĉinu obrazovanja za zanimanja po JMO-u za koje se traţi majstorski ispit. a III. 18. Latinski jezik 2. Povijest Zemljopis TZK Ĉovjek. Pored kontinuiranog praćenja. Tijekom naukovanja kontinuirano se prate.

Praktiĉna nastava 4 + 3* Ukupno struĉni dio: 17 Tjedni broj sati II. Ugostiteljsko posluţivanje 6. Ljekovito bilje. i II. Kunićarstvo. Kemija 9. Gljivarstvo. Hrvatski jezik 2. razred 3 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 16 14 IV. Uzgoj juţnih kultura.7. Matematika 8. Konjogojstvo. razred 1. Struĉna praksa odvija se tijekom cijele godine ovisno o sezoni i 24 . godini u polovici propisane satnice odrţava se praktiĉna nastava kuharstva a u drugoj polovici ugostiteljskog posluţivanja. razred 1+2* 1+1* 1+1* 1+1* 1+1* 4+3* 16 4+4* 19 3+4* 18 33 SVEUKUPNO: 33 32 30 105 Struĉna praksa: 105 105 96 Napomena: * vjeţbe i praktiĉna nastava se odrţavaju u grupama do 15 uĉenika. Etnologija. U I. Kozarstvo. Nastavni plan za zanimanje AGROTURISTIĈKI TEHNIĈAR Zajedniĉki dio okvirnog nastavnog plana Redni Nastavni Broj Predmet 1. Stoĉarstvo 1 + 1* 9. Prehrana i poznavanje robe 4. Ĉovjek. razred 2 1+1* 1+1* 1+1* 2+1* 1 1+1* 1+1* 1+1* 1+1* IV. Bilinogojstvo 1 + 1* 8. Etika / Vjeronauk 7. Pĉelarstvo. Ekološka poljoprivreda 10. Prerada mlijeka. Turistiĉka geografija Hrvatske 2 2. Prerada i ĉuvanje poljoprivrednih proizvoda.2. razred III. Turizam i marketing 7. Kuharstvo 5. Tjelesna i zdravstvena kultura 5. praktiĉna nastava dijeli se na dva podruĉja i to na podruĉje poljoprivrede + podruĉje ugostiteljstva. Trţište. Ratarstvo. razred III. Hortikulturno ureĊenje gospodarstva 11. Vinarstvo. Povijest 4.10. Politika i gospodarstvo 6. Lovstvo. i IV. razred 3 2 2 2 1 2 12 Posebni struĉni dio okvirnog nastavnog plana Redni Nastavni Broj Predmet I. Fizika 10. Raĉunalstvo Ukupno opći dio I. dok u III. Strani jezik 1 3. razred 3 2 2 2 1 2 2 2 16 Tjedni broj sati II. Ovĉarstvo. Knjigovodstvo. zdravlje i ekologija 2 3. Izborni i fakultativni predmeti: 1 + 1* Ribogojstvo. godini praktiĉni dio nastave iz ugostiteljstva pokriva podruĉje kuharstva. Izrada autohtonih suvenira… 12.

4.d je kombinirani razredni odjel kuhara i konobara B) STRUĈNO – TEORIJSKI DIO PROGRAMA ( Obvezni + izborni ) 7. 5 6.10. d razred 2 1 2 1 12 210 Broj sati tjedno II.agrotehniĉkim rokovima i to 60 sati na poljoprivrednom dobru škole a ostatak propisane satnice u objektima seoskog turizma i Uredu turistiĉke zajednice. Tehnologija zanimanja * Strani jezik II Matematika u struci Kulturno povij. Nastavni planovi za JMO ( Jedinstveni Model Obrazovanja ) A) OPĆEOBRAZOVNI DIO PROGRAMA ( za sva zanimanja ) Razredni odjeli/sati tjedno I. 3. konobara i automehaniĉara II.broj Nastavni predmet I. godina Poznavanje robe i prehrana 2 sata 25 .3.5 sati Kemija 0. godina Poznavanje robe i prehrana 2 sata Biologija i ekologija 1 sat III. Baština Enologija s gastronomijom VoĊenje i organizacija kuhinje Marketing u turizmu Izborna nastava Ukupno svaki drugi tjedan Ukupno godišnje Objašnjenje : Tehnologija zanimanja * I.c III. 3.10.3. 6. d III. d je kombinirani razredni odjel kuhara.5 sati Poznavanje robe i prehrana 1 sat II.1. 5.d III. d razred je razred kuhara III.d II. Nastavni predmet Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Vjeronauk/Etika TZK Ukupno svaki drugi tjedan Ukupno godišnje Napomena: I. godina: Osnove higijene 0.d 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 18 18 18 14 315 315 315 224 R. 2. 7.broj 1. Kuhari R. c razred razred 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 14 18 245 288 1. 4. 2.

razred tjedno godišnje 1 32 2 64 1 32 1 32 1 2 1 1 32 64 32 32 Ukupni broj sati 102 134 102 32 32 64 32 67 Naziv predmeta Matematika u struci Strani jezik II Tehnologija zanimanja Turistiĉka geografija Poslovna psihologija i komunikacije Kulturno povijesna baština Marketing u turizmu Enologija s gastronomijom VoĊenje i organizacija restorana Izborna nastava Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika u struci Struĉni predmeti Ukupno 7 245 8 280 10 320 565 Objašnjenje : Tehnologija zanimanja * I. razred tjedno godišnje 1 35 2 70 2 70 1 35 1 1 35 35 3. 10 160 640 900 800 B) Struĉno – teorijski dio s izbornom nastavom 1. razred tjedno godišnje 2 70 2 70 2 70 1 35 Broj sati 2.10. godina Poznavanje robe i prehrana 2 sata Biologija i ekologija 1 sat III.5 sati Poznavanje robe i prehrana 1 sat II. Ukupno svaki drugi tjedan 20 3.2. III. razred razred razred 7 1 16 280 620 5 Praktiĉna nastava u školi: . godina 1460 sati II. Ukupno godišnje 350 3.ugostiteljsko posluţivanje 1 .C) PRAKTIĈNI DIO PROGRAMA – KUHARI R.kuharstvo s vjeţbama 6 . Konobar 1. Praktiĉna nastava u radnom 550 procesu (godišnje) Sveukupno godišnje 900 Ukupno: A+B+C 1425 sati I. godina: Osnove higijene 0.bonton 1 . II.3. godina 7.5 sati Kemija 0. godina Poznavanje robe i prehrana 1 sat 26 .osnove raĉunalstva s vjeţbama 2 2.broj Nastavni predmet Broj sati svaki drugi tjedan I. godina 1312 sati III.

vozila Broj sati 1.u ugostiteljskom objektu Sveukupno 1.5 52 0 0 0 0 2 1. 1 sat u skupinama ** Okvirni sadrţaj izvodi se 1 sat sa cijelim razredom (teorijski dio).C) PRAKTIĈNI DIO PROGRAMA Broj sati 2. 1. razred 2. godina A) Struĉno.5 sati sa cijelim razredom (teorijski dio). razred godišnje 800 160 640 800 Ukupni broj sati 175 35 70 70 2425 620 1. razred godišnje 35 35 865 240 625 900 Nastavni predmet Vjeţbe u školi* . godina 1312 sati III.5 sati u skupinama B) Praktiĉni dio 27 .u školi : Ugostiteljstko poslužibanje s vježbama .teorijski dio s izbornom nastavom Naziv predmeta Osnove raĉunalstva* Matematika u struci Tehniĉko crtanje * Osnove tehniĉke mehanike** Osnove tehniĉkih materijala Elementi strojeva Osnove automatizacije *** Osnovi elektrotehnike i elektronike Tehnike motor. razred godišnje 140 35 35 70 760 220 540 900 3.10.5 sati sa cijelim razredom (teorijski dio).Osnove raĉunalstva Praktiĉna nastava ** .5 0 1 0 0 70 52 0 35 0 0 1 0 2 0 2 0 35 0 70 0 70 0 1 0 2 0 2 0 35 0 70 0 70 0 0 0 1 7 0 0 35 244 0 0 2 7 0 0 70 245 0 0 2 7 0 0 70 245 Izborni dio Tehnike motornih vozila Ukupno 1) * Okvirni sadrţaj izvodi se 0.3.805 2600 Ukupno: A+B+C 7. razred tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje 1.Bonton -Kuharstvo . Automehaniĉar 1425 sati I. 1 sat u skupinama *** Okvirni sadrţaj izvodi se 0.3. razred 3.

3.10. razred godišnje 270 3.4.1. 6. Prodavaĉ R. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Politika i gospodarstvo Vjeronauk/Etika Matematika TZK Osnove informatike Higijena Trgovinsko poslovanje Poznavanje robe PromiĊbene aktivnosti Psihologija prodaje Ukupno tjedno Ukupno godišnje Praktiĉna nastava/tjedno Ukupno godišnje SVEUKUPNO Broj sati tjedno II. razred razred 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 20 21 700 735 14 14 490 448 1190 1183 28 . 5. razred godišnje 160 270 70 165 64 70 35 32 64 560 900 630 900 640 800 7. 3.Naziv predmeta Praktiĉna nastava u školi s vjeţbama : Praktiĉna nastava u školskoj radionici najviše sati 4) Tehnologija obrade i montaţe** Tehnike motornih vozila Tehnologija odrţavanja vozila 2) Praktiĉna nastava u radnom procesu – najmanje sati Ukupno 1. razred godišnje 340 Broj sati 2. Nastavni plan za trogodišnja zanimanja . 4.10.B program 7.4.broj Nastavni predmet I. III. razred 1 2. 8.

za 1.). Strukovno-teorijski predmeti I. POSEBNI STRUĈNI DIO B1. razred 3. razred 2. razred tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje 2 70 2 70 2 70 2 70 2 64 2 64 2 70 2 70 2 64 12 420 10 350 6 192 Broj sati 1. primjenjuje se od školske godine 2011. lipnja 2011.7. razred tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje 4 140 1 35 3 105 3 105 2 64 3 105 2 70 1 32 2 70 1 32 10 350 8 280 4 128 Naziv predmeta Ekologija i odrţivi razvoj Kreativnost u poslovanju Aranţiranje i estetsko oblikovanje Prezentacijske vještine Upravljanje prodavaonicom Odnosi s kupcima Ukupno sati UKUPNO SATI B1. Izborni strukovni predmeti Broj sati 1. razred tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje 3 105 3 105 3 96 2 70 2 70 2 64 2 70 2 70 1 35 1 35 1 32 2 64 2 70 2 70 2 64 2 70 2 70 2 64 2 70 12 420 14 490 12 384 Naziv predmeta Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Vjeronauk / Etika Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Osnove informatike Ukupno sati B.tj./2012. Prodavaĉ ( Izmjene i dopune posebnog struĉnog dijela Nastavnog plana i programa od 14.2. 29 . razred 2. ZAJEDNIĈKI OPĆEOBRAZOVNI DIO Broj sati 1. razred 3.10. Obvezni strukovni predmeti Naziv predmeta Nabavno poslovanje Poslovanje prodavaonice Poznavanje robe Prodajno poslovanje Prodajna komunikacija Poslovna dokumentacija Osnove marketinga Ponašanje potrošaĉa Ukupno sati II.4.c prodavaĉa A. razred 2. razred 3.

4. razred tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje 4 140 7 245 14 448 4 140 7 245 14 448 16 560 17 595 20 640 Naziv predmeta Praktiĉna nastava Ukupno sati B2. razred 3. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest TZK Politika i gospodarstvo Vjeronauk/Etika Matematika Raĉunalstvo Ratarstvo Voćarstvo Vinogradarstvo i vinarstvo Povrćarstvo Mehanizacija Zaštita bilja Stoĉarstvo Trţište Izborna nastava – .2. 17. 11. Praktiĉna nastava Broj sati 1. III.ekološka poljoprivreda . 6. razred 3 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 Broj sati tjedno II. 5. razred 2. 15. 12. 9.broj Nastavni predmet I.seoski turizam UKUPNO Praktiĉna nastava Sveukupno tjedno Struĉna praksa (godišnje) Sveukupno godišnje 18 12 30 80 1130 30 . razred razred 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 18 12 30 80 1130 1 18 16 34 1088 1. Poljoprivredni gospodarstvenik R. 3. 16. 7.B2. 10. 2. 14.10. UKUPNO SATI B1 + B2 7. 4. 8.pĉelarstvo . 13.

.. 106.ukupno UKUPNO TJEDNO ZADUŽENJE BROJ SATI IZNAD NORME UKUPNA ZADUŽENJA Pravilnik o normi rada OSTALA ZADUŽENJA 31 20 0 0 Ostali poslovi 40 UGOVOR O RADU . (povjerenik za zaštitu na radu) ugovor Članak 83. stavak 7.c 24 15 11 25 2 2 1 4 3 3 2 15 1 1 1 0 0 0 0 općeobrazovnih NASTAVA Nastavni predmet / izborna (I) i fakultativna (F) nastava Razredni odjeli Broj učenika u razrednom odjelu / obrazovnoj skupini Broj sati tjedno u razrednom odjelu / obrazovnoj skupini Tjedno zaduženje u nastavi dodatna i dopunska nastava razrednik 2 voditelj stručnog vijeća na (meĎu)županijskoj razini voditelj stručnog vijeća na državnoj razini 1 4 7 22 2 3 i više predmeta nastavnik do položenog stručnog ispita ispitni koordinator voditelj smjene satničar voditelj praktične nastave.c 3. stavak 2.Ime i prezime nastavnika Marin Domović V. radionica. Zakona o odgoju i obrazovanju…) Zvanje Dipl. praktikuma voditelj centra novih tehnologija Članak 24. kroatolog i neodreĎeno sociolog prof.d 1. hrvatskoga jezika i književnosti neodreĎeno OPĆI PODACI Vrsta radnog odnosa 1 20 Rad u više škola Tjedna norma Nastavnik predmeta općeobrazovnih Hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik Sociologija Etika Etika Etika 1.a 3...a 3. (povoljnija norma) Kolektivni Članak 62. (godine radnog staža) Članak 38.2011.d 3. stavak 4.b 1.09. stavak 4. TJEDNA ZADUŽENJA NASTAVNIKA Miroslav Fuček ( suspendiran od 14. prema čl. stavak 1. (sindikalni povjerenik) Ostala zaduženja .

hrvatskoga jezika i književnosti hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik odreĎeno 1 10 općeobrazovnih 2. hrvatskoga jezika i književnosti neodreĎeno 1 20 općeobrazovnih 4 22 2 20 40 Alena Gladović prof.a 3.b 2.c 3.d 18 12 16 22 18 8 7 7 13 3 3 3 3 2 22 2 2 2 2 1 1 23 2 19 40 32 .d 1. Engleski jezik I.a 1.a 3. Engleski jezik I.a 3.c 2. hrvatskoga jezika i književnosti odreĎeno 2 15 općeobrazovnih Hrvatski jezik hrvatski poslovni jezik hrvatski poslovni jezik Etika kulturno povijesna baština Hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik Etika 4. Engleski jezik I.b 4.b 2. Engleski jezik I.a 1.c 2. Engleski jezik I. Engleski jezik I.c 1.b 26 24 22 1 11 29 15 22 25 22 21 17 1 4 1 1 1 14 1 3 3 4 4 3 3 18 3 1 2 2 1 1 15 0 15 30 Ksenija Petrinec prof.d 22 19 23 3 3 3 9 2 2 11 1 10 20 Dijana Kos bacc.c 4. Engleski jezik I.a 2.b 3.a 2.Iva Brusač prof.a 4. Engleski jezik 1. Engleskog jezika i književnosti odreĎeno 1 21 općeobrazovnih Engleski jezik I. Engleski jezik I.c 3.d 1.d 2.a 1.

a 1. Njamački jezik I. Milica Šokec Odgojiteljica.d 1. Njemački jezik I.d 3.b 4. Engleski jezik II.d 3.c 2.Njamački jezik I. Njamački jezik I. Engleski jezik I. Njemački jezik I.b 2.a 3.a 4. Engleski jezik I.a 1.d 1.a 3. bacc.d 2. Njamački jezik I. Njemački jezik II.b 4. povijesti filozofije Povijest neodreĎeno 1 22 općeobrazovnih Povijest Povijest 1.b 3.d 1. komunikolog odreĎeno 1 21 općeobrazovnih Njemački jezik II. Njamački jezik I.d 1. Engleski jezik II. Njemačkog jezika i knjiţevnosti Njamački jezik I.d 2.a 4.a 3.a 2.a 2. Engleski jezik II. Njamački jezik I.a 6 10 9 4 3 14 8 4 10 24 13 6 16 5 6 10 9 4 4 6 6 5 6 11 1 6 18 12 16 22 12 10 5 24 22 25 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 1 1 22 0 18 24 0 24 3 19 24 0 24 3 19 22 1 23 2 19 40 Ana Pavlić 40 40 33 .c 1.a 2.a 3. Njemački jezik I.d 1.a 1. Njamački jezik I. odreĎeno 1 21 općeobrazovnih Engleski jezik II.b 3.b 3. odreĎeno 1 21 općeobrazovnih Njamački jezik I. Njemački jezik II. Engleski jezik I.c 3. Njemački jezik II.d 2. Engleski jezik I.a 4.b 2. Andrej Osvaldić prof. Engleski jezik II.a 2. VI/I. Cambridge tečaj Engleski jezik II. Engleski jezik II. Njemački jezik I. Njemački jezik II.b 3. Njemački jezik Engleski jezik I. Njemački jezik II. Njemački jezik II. Njemački jezik I. Iva WinterBistrović Dipl.

b 1.c 1. geografije neodreĎen o 3 8 općih i strukovnoteorijskih Geografija 1.b 3.a 3.a 3.a 4.a 4.c 2.c 29 19 21 22 25 26 2 3 4 2 22 27 20 22 19 19 22 21 21 17 14 11 24 16 24 22 29 12 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 8 0 8 0 6 14 14 0 14 0 13 27 40 34 .b 2.b 2.b 1.b 1.a 1.Povijest Povijest Povijest Povijest Logika (I) Filozofija (I) Etika Etika Etika Etika Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Marijan Ostrogonac dipl.a 4.d 4.c 1.a 2.d 3.a 2.c 3.d 3. teolog neodreĎeno 2 14 općeobrazovnih Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk zemljopis zemljopis turist.b 2.a 1.a 2.a 1.a 1.d 2. Geografija Hrvatske Jasminka Hrenić prof.

TZK odreĎeno 2 3 općeobrazovnih 3 0 3 0 2 5 Miroslav Horvatinović dipl.d 3. TZK neodreĎeno 1 22 općeobrazovnih TZK TZK TZK TZK TZK TZK TZK TZK TZK 1.c 2.c 4.a 1.b 1.b 1.c 2.c 4.a 12 9 12 9 12 26 23 9 17 12 3 3 2 2 2 2 2 2 2 4 21 1 1 22 0 18 40 20 1 3 23 1 18 40 2 35 .b 3.b 2.d 24 21 22 19 22 23 25 15 15 11 26 17 29 22 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 22 0 22 0 18 40 Ivica Iveković prof.c 1. ekonomist neodreĎeno 1 22 općih i strukovnoteorijskih Jasmina Pavičić dipl.a 2.c 1.TZK TZK TZK TZK TZK Maja Kirin prof.c 3.d 3.a 2.c 3.d 4.c 3.b 1.a 4. ekonomistica neodreĎeno 1 22 strukovnoteorijskih Trgovinsko poslovanje Trgovinsko poslovanje Kreativnost u poslovanju PromiĎbene aktivnosti Prodajna komunikacija Statistika Politika i gospodarstvo Politika i gospodarstvo Politika i gospodarstvo Kompjuterska daktilografija 2.a 3.

c 12 11 11 12 13 26 6 10 4 2 2 2 2 2 2 1 Gospodarstvo Marketing u turizmu Turizam i marketing Turizam i marketing Turizam i marketing Odrţivi turizam (I) Odrţivi turizam (I) Destinacijski menadţment (I) Ivana Kralj dipl. ekonomistica neodreĎeno 1 22 strukovnoteorijskih Destinacijski menadţment (I) Destinacijski menadţment (I) Seoski turizam (I) Poduzetništvo s menadţmentom Poslovanje prodavaonice Bonton Bonton (I) Prakt.b 3.a 1.b 4.a 2.d 1.a 3. nastava (praćenje) Informatika Informatika Informatika 2.Kompjuterska daktilografija Kompjuterska daktilografija Kompjuterska daktilografija Kompjuterska daktilografija Kompjuterska daktilografija Javne financije Trţište Trţište 1. informatike neodreĎeno 1 22 općih i strukovnoteorijskih 36 .b 4.a 3.a 2.b 3.d 4.b 4.a 3.c 1.d 1.a 3.b 3.a 1.b 4.b 4.c 1.a 4.a 22 11 17 9 8 15 15 17 9 8 6 26 12 16 9 12 12 12 11 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 20 2 22 0 18 40 2 19 1 3 22 0 18 40 Jelena Golubić prof.c 4.c 2.a 2.

c 1. biologije neodreĎeno 1 22 općih i strukovnoteorijskih Poznavanje robe Čovjek.d 1.zdravlje i ekologija Čovjek. VI/I odreĎeno 1 20 općih i strukovnoteorijskih Matematika u struci Matematika u struci (I) Matematika u struci Matematika Matematika u struci 2.a 2. robe Poznavanje robe Mirna Sudec prof.Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Osnove informatike Matematika u struci Matematika u struci Matematika Mario Tomrlin informatičar.a 2.d 1.b 4.d 2. robe Prehrana i poz.b 2.d 3.d 11 13 12 13 13 12 16 6 9 7 7 16 12 11 2 2 2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 11 2 4 2 9 20 0 20 40 1 2 Prehrana i poz.a 3.c 2. robe Prehrana i poz.a 3.d 1.zdravlje i ekologija Biologija i ekologija Čovjek.c 3.c 1.d 1. robe Prehrana i poz.d 2.a 3. ing.a 1.a 4. organizacije Matematika odreĎeno 1 20 općeobrazovnih Matematika Matematika Matematika Matematika 1. zdravlje i okoliš Matematika Matematika Mirjana Ţagar dipl.b 3. VŠS.b 2.b 7 9 5 11 12 12 29 19 16 24 22 24 22 25 29 19 15 17 1 1 1 2 3 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 22 2 20 40 19 2 1 3 22 0 18 40 37 .a 1.d 2.d 1.zdravlje i okoliš Čovjek.d 2.a 2.b 2.a 4.c 2.

a 1. i praktične nastave Osnove tehničke mehanike Osnove tehničke mehanike (I) Elementi strojeva Tehnologija obrade i montaţe 1.d 2.d 3.c 3.d 2.b 4.a 4.a 4.d 4.d 1.5 16 40 Nedo Bardak neodreĎeno 1 24 38 .d 1.a 2.b 3.a 3.b 3.b 4.Matematika Matematika Matematika Matematika Uvod u drţavu i pravo Upravni postupak Upravni postupak Uvod u obiteljsko pravo Vlatka Vrban dipl.a 3.b 10 6 12 9 25 25 26 25 26 26 26 22 25 7 11 11 9 17 9 8 15 15 9 1 1 2 2 3 2 4 2 2 2 3 2 2 6 7 5 1 1 2 2 1 1 2 28 0 28 0 12 40 22 1 1 23 1 18 40 Tehničko crtanje Osnove tehnologije materijala prof. strojarstva struk.d 6 6 7 7 7 6 1.a 4.a 3.a 4.c 3. neodreĎeno 1 22 strukovnoteorijskih Ustavni ustroj RH Uvod u imovinsko pravo Radno pravo Ljudska prava (I) Ljudska prava (I) Kuharstvo s vjeţbama Kuharstvo s vjeţbama Kuharstvo s vjeţbama Kuharstvo Darko Baričević majstor kuhar Kuharstvo neodreĎeno 1 28 strukovni učitelj Kuharstvo Kuharstvo Kuharstvo Kuharstvo Praktična nastava u školi 2. iur.c 3.d 2.d 2.d 1.-teor.5 1 2 23 1 2 2 1 2 3 26 1.b 4.c 1.

nastava (praćenje) Prakt.Tehnologija motornih vozila Tehnologija odrţavanja vozila Prakt. nastava (praćenje) Kemija Kemija Higijena/kemija Vanja Čučković Makar prof.b 1. i praktične nastave 39 .b 2.c 2.b 1. ing.b 1.b 2.d 1.d 7 7 6 7 29 19 16 2 1 5 5 2 2 1 5 0 5 0 4 9 Bilinogojstvo Bilinogojstvo Bilinogojstvo Ljekovito bilje (I) Ljekovito bilje (I) Ljekovito bilje (I) Ratarstvo Ratarstvo Ekološka poljoprivreda Ekološka poljoprivreda Zaštita bilja Hortikulturno ureĎenje gospodarstva Hortikulturno ureĎenje gospodarstva Hortikulturno ureĎenje gospodarstva Praktična nastava u školi 1.d 1.-teor.b 4.b 4. kemije neodreĎeno 3 5 strukovnoteorijskih 2.c 4.d 2.b 2.b 2.d 2.b 1. agronomije neodreĎeno 1 23 struk.b 3.b 29 15 14 19 10 9 9 10 15 15 10 17 9 8 9 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 18 1 3 6 24 1 17 40 2 Branka Pavoković dipl.b 2.b 4.c 3.

b 29 15 14 19 10 9 15 15 9 10 10 9 6 6 10 9 10 6 29 15 14 19 15 15 9 6 10 15 14 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 4 4 24 1 1 25 1 16 40 19 2 1 3 22 0 18 40 40 .c 1.b 2.b 1.b 2.Vinarstvo (I) Vinarstvo (I) Vinarstvo (I) Bilinogojstvo Bilinogojstvo Bilinogojstvo Bilinogojstvo Tihomir Vranić dipl.c 3. ing.c 3. agronomije neodreĎeno 1 22 odaberite Bilinogojstvo Povrćarstvo Povrćarstvo Voćarstvo Ekološka poljoprivreda (I) Vinogradarstvo i vinarstvo Zaštita bilja Mehanizacija Stočarstvo Stočarstvo Stočarstvo Stočarstvo Stočarstvo Stočarstvo Tomislav Kakša dipl.b 1. ing.b 3.c 2.b 2.b 2.c 1.b 1. i praktične nastave Stočarstvo Stočarstvo Stočarstvo Mehanizacija Mehanizacija Pčelarstvo (I) Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi 1.b 1.c 3.b 1.c 2.b 1.c 3.c 2.-teor.c 2.b 3.b 3.b 1. agronomije neodreĎeno 1 24 struk.c 1.c 1.c 2.b 3.

nastava (praćenje) Prakt.c 10 6 12 16 28 0 28 0 12 40 Darko Mihoković majstor natkonobar neodreĎeno 1 28 strukovni učitelj Ugostiteljsko posluţivanje Ugostiteljsko posluţivanje Ugostiteljsko posluţivanje Ugostiteljsko posluţivanje Ugostiteljsko posluţivanje Ugostiteljsko posluţivanje Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Prakt.a 2.b 1.d 2.b 4.d 4.b 3.c 3.Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Zdravko Giba ing.a 9 5 11 17 9 8 15 9 16 16 24 22 6 7 1 1 1 28 1 2 2 3 4 2 2 0 28 0 12 40 Krunoslav Kovačić prof. nastava (praćenje) Latinski jezik Latinski jezik 1.d 1.b 4.b 4.d 2.d 2. latinskoga jezik vanjski suradnik 2 općeobrazovnih 4 0 4 4 0 41 . agronomije neodreĎeno 1 28 strukovni učitelj 2.

b 4.d 3.d 15 14 10 9 15 5 9 8 7 11 11 3 3 3 3 2 1 2 2 1 1 5 2 26 2 28 0 12 40 42 . stručni suradnik psiholog Poslovna psihologija Psihologija komunikacije Psihologija prodaje odaberite 1 strukovnoteorijskih 2.b 2.Fizika 2.b 1. psihologije.d 3.b 19 2 Risto Jančevski ing.b 2.a 2.d 3.b 3. kemije vanjski suradnik 1 općeobrazovnih 2 0 2 2 0 Sylwia NasilowskaBlaţok mag.d 4.c 22 5 9 2 1 2 5 0 5 5 0 Davor Skender ekonomist turizma i ugostiteljstva.b 1. nastava (praćenje) 1. majstor kuhar odreĎeno 1 28 strukovni učitelj Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Kuharstvo Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Ugostiteljsko posluţivanje VoĎenje i organizacija kuhinje Prakt.b 2.

d 3. oec odreĎeno 1 24 struk.b 4. agronomije neodreĎeno 1 28 strukovni učitelj 2 29 1 12 40 Računarstvo s vjeţbama Računarstvo Računarstvo Bruno Fijala dipl.-teor.Nabavno poslovanje Knjigovodstvo Uredsko poslovanje Anita Rengel dipl.d 1.c 2.b 3. i praktične nastave Uredsko poslovanje Politika i gospodarstvo Prakt.a 3.a 2.5 1 2 2 2 11 2 2 13 0 11 24 43 .5 19 1 2 5 24 0 16 40 2 1. informatičar odreĎeno 2 13 općih i strukovnoteorijskih Računarstvo Računarstvo Računarstvo 1.c 3.c 12 26 22 25 10 12 9 4 2 2 2 2 3.b 2.5 3. nastava (praćenje) Prakt.b 2.a 2.b 3.b 9 10 9 15 8 12 4 4 4 3 27 2 Dalibor Petričušić ing. nastava (praćenje) Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi 1.c 2.c 2.b 16 6 6 10 9 15 2 1.c 3.

b 2b 2. ing. robe Enologija s gastronomijom Enologija s gastronomijom (I) 2.b 3.Poznavanje robe Poznavanje robe Poznavanje robe Poznavanje robe Roberta Tomas dipl. biotehnologije neodreĎeno 2 10 strukovnoteorijskih Prehrana i poz.d 2.d 2.d 19 10 9 9 11 16 5 1 1 1 2 2 1 1 9 1 1 10 0 8 18 44 .c 2.

planiranje i raspisivanje natjeĉaja.godine Suradnja s nastavnicima. Ţupanijskim uredom za prosvjetu. PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJA Tijekom Šk.9. pedagoških i raĉunovodstvenih Prisustvovanje nastavi s pratećim poslovima Suradnja s ravnateljima škola s podruĉja Virovitiĉko-podravske ţupanije i škola sliĉnog profila na razini Republike Hrvatske Uvid u osobnu pedagošku dokumentaciju nastavnika Struĉno usavršavanje Organizacija i nadzor provoĊenja završnih. te analiza prošlog godišnjeg plana i programa rada škole Izrada elaborata i izvješća UKUPNO: 215 50 10 10 10 85 80 70 15 20 65 50 111 200 40 20 60 20 26 80 80 30 20 80 110 80 50 1697 45 . Statutom i općim aktima škole te rad na razvoju školskih projekata i praćenje raznih natjeĉaja Priprema materijala za sastanke Školskog odbora i prisustvovanje sjednicama Suradnja s društvenim organizacijama na podruĉju Virovitiĉko-podravske ţupanije i općine Pitomaĉa Suradnja s obrtniĉkom komorom ţupanije Virovitiĉko-podravske i Udruţenjem obrtnika općine Pitomaĉa Suradnja s roditeljima Prijam posjetitelja škole Praćenje i primjena provedbenih propisa-upravno pravnih. te njihovih roditelja Suradnja s Ministarstvom znanosti. struĉnim suradnicima. ravnateljima. intervju-i s kandidatima Pripremanje i predsjedanje sjednicama Nastavniĉkog vijeća Pripremanje poslova i donošenje odluka i mjera iz djelokruga zaštite na radu i civilne zaštite Dogovor oko provoĊenja ekskurzija i izleta i potpisivanje pratećih dokumenata Organizacija i briga oko ureĊenja školske zgrade i okoliša Praćenje i unapreĊivanje odnosa izmeĊu djelatnika škole. obrazovanja i športa. godišnjeg plana rada. PROGRAM RADA STRUĈNIH TIJELA ŠKOLE 9. Općinskim poglavarstvom i drugim organizacijama Obavljanje drugih poslova utvrĊenih Zakonom. pomoćniĉkih i popravnih ispita Izrada školskog kurikuluma.1. djelatnika škole i uĉenika. Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Rješavanje kadrovskih problema. tajništvom i raĉunovodstvom Koordiniranje kulturne i društvene djelatnosti škole Pripremanje i predsjedanje sjednicama vijeća zaposlenika Pripremanje i predsjedanje sjednicama roditeljskog vijeća Pripremanje i predsjedanje konstituirajućom sjednicom Školskog odbora Izrada općih akata škole u skladu sa Zakonom o ustanovama.

Suradnja s raĉunovodstvom u svezi utvrĊivanja periodiĉkog obraĉuna. Poslovi oko provoĊenja ispita drţavne mature Sudjelovanje na sjednicama nastavniĉkog vijeća ostalih razreda. Rad na projektu „Implementacija novih kurikuluma i ustrojstvo praktikuma za ekološku poljoprivredu“ Briga o unapreĊenju nastavnog procesa. Izrada financijskog plana za slijedeću godinu. Pregled pedagoške dokumentacije.Mjesec IX Sadrţaj rada Izrada školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa Škole Rješavanje kadrovskih problema. Poslovi oko provoĊenja ispita drţavne mature te završnog i sati 160 X 176 XI 165 XII 131 I 131 II 160 III IV 166 152 V 168 VI 160 46 . Briga o odgojnoj dimenziji i uĉenicima s poteškoćama u svladavanju programa. Suradnja s roditeljima. Priprema upisa u I. smotrama i drugim manifestacijama. Zakonom o strukovnom obrazovanju i Statutom škole. Ţupanijskim uredom za prosvjetu i općinom Pitomaĉa. Analiza uspjeha na kraju prvog obrazovnog razdoblja. nabavka nastavnih pomagala i sredstava. razred. Korelacija rada u općeobrazovnom i naukovnom djelu programa. Priprema i organizacija sjednica roditeljskog vijeća. Sudjelovanje na sjednicama nastavniĉkog vijeća. Pregled cjelokupne pedagoške dokumentacije i administracije. Struĉno usavršavanje. Ostali poslovi iz programa ravnatelja. Ostali poslovi iz programa rada ravnatelja Prisustvovanje natjecanjima. Praćenje permanentnog obrazovanja i doškolovanja nastavnika. Ostali poslovi iz programa rada ravnatelja Prisustvovanje nastavnim satovima struĉno teorijskih predmeta. Ostali poslovi iz programa rada ravnatelja Analiza organizacije i naĉina praćenja praktiĉne nastave kod obrtnika i u školi.Koordiniranje rada škole i gospodarstva u svezi JMO sustava obrazovanja. Pregled pedagoške dokumentacije i administracije. Prisustvovanje satovima nastavnika poĉetnika. Izrada izvješća o uspjehu uĉenika škole. Sudjelovanje na sjednicama razrednih vijeća završnih razreda. Poslovi oko ureĊenja školskog okoliša i prostora unutar škole. Pripremanje i sudjelovanje na sjednicama razrednih vijeća.. Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.obrazovanja i športa. Ostali poslovi iz programa rada ravnatelja: Izrada zaduţenja nastavnika i izdavanje rješenja o zaduţenju: Suradnja s radnim organizacijama i Obrtniĉkom komorom u svezi struĉne prakse Izbor ĉlanova školskog odbora Konstituiranje roditeljskog vijeća. Organizacija i priprema za provoĊenje završnog i pomoćniĉkog ispita. Suradnja s Ministarstvom znanosti. Pripremanje i sudjelovanje na sjednicama Nastavniĉkog vijeća Struĉno usavršavanje u organizaciji udruge ravnatelja Rad na projektu „Implementacija novih kurikuluma i ustrojstvo praktikuma za ekološku poljoprivredu“ Izrada općih akata škole u skladu sa Zakonom o ustanovama.

organiziranje radnih i humanitarnih akcija u Pitomaĉi njenoj okolici . 7. Prouĉavanje Pravilnika o praćenju i ocjenjivanju uĉenika u srednjoj školi 5.rješavanje aktualnih problema razredne zajednice . upisnom krugu. Obiljeţavanje blagdana Boţića 16. Izrada izvješća o radu.davanje potrebnih informacija uĉenicima . Osmišljavanje slobodnog vremena 10. 9. Ukljuĉivanje uĉenika u razne slobodne aktivnosti.VII VIII pomoćniĉkog ispita Potpisivanje uĉeniĉkih svjedodţbi i završnih svjedodţbi maturantima. Obveze koje nas oĉekuju u II.organizacija ekskurzija. Dali znamo štedjeti. Ostali poslovi iz programa rada ravnatelja Planiranje kalendara rada za slijedeću godinu. kinu . 11. imenovanje razrednika i zaduţenja nastavnika u odgojno obrazovnom radu). Planiranje radnog tjedna.Prijedlog organizacije rada za slijedeću šk.administrativni poslovi – sreĊivanje razredne administracije . razreda (35 sati godišnje) 1. Prijedlog programa i plana razrednih sati I. Godinu.odrţavanje razrednih sati u skladu s planom i programom rada Škole. polugodišta 15. zavod za zapošljavanje.2. Organizacija popravnih ispita u drugom popravnom roku. kazalištu. Razgovor o aktualnom trenutku u kojem ţivimo. Dan štednje. 8. posjete izloţbama. socijalne sluţbe obrtniĉka komora) . Upoznavanje uĉenika s profilom struke i školovanjem u školi koju su izabrali. Što su i kako ih sprijeĉiti. 9. Borba protiv pušenja 14.voĊenje roditeljskih sastanaka i razgovori s roditeljima . polugodištu 17. te pripreme i organizacija završnog ispita u jesenskom roku. Upisi uĉenika u drugom upisnom krugu. Poslovi oko provoĊenja upisa uĉenika u 1. Prouĉavanje Pravilnika o unutarnjem redu škole i Pravilnika o odgojnim mjerama 4. PLAN RADA RAZREDNIKA 50 78 Zaduţenja razrednika: . Što je AIDS? 47 . 13. Suradnja sa struĉnim aktivima i struĉno razvojnom sluţbom škole oko izrade školskog kurikuluma. Kako uspješno uĉiti.individualni razgovori s uĉenicima .. Ovisnosti. 12.Razgovor na temu «Tko je utjecao na izbor mog zanimanja i zašto sam se za to opredijelio?» 6. Borba protiv alkoholizma 18. SreĊivanje dokumentacije uĉenika 2.suradnja s ostalim ustanovama (zdravstvena sluţba. Pripremanje i voĊenje sjednice nastavniĉkog vijeća ( odluke o smjenama rada. Razgovor o uspjehu tijekom I. zaposlenjem i daljnjim školovanjem 3.

Posjet nekoj izloţbi 9. 5. školske godine 35. Obiljeţavanje Dana planeta Zemlje 30. Obiljeţavanje blagdana Uskrsa.19. 22. Kako mogu poboljšati svoje ocjene 26. Posjet nekoj izloţbi ili ustanovi. Slobodne teme 20. Razgovor o uspjehu na kraju školske godine 48 . Koliko izlazimo i što naši roditelji o tome misle 23. Roditelji i ja 19. 26. 27. Slobodna tema ( o ĉemu uĉenici ţele razgovarati). UreĊenje okoliša – radna akcija 31. polugodišta 15. Obiljeţavanje blagdana Uskrsa 28. SreĊivanje razredne dokumentacije 27. UreĊenje okoliša – radna akcija 30. Humanitarna akcija uĉenika. Razgovor o uspjehu tijekom I. SreĊivanje dokumentacije. Biti odgovoran za sebe i druge 10. SreĊivanje razredne dokumentacije 13. Obveze u II. Planiranje jednodnevne ekskurzije 24. i III. Sloboda i odgovornost. Slobodna tema 31. Tjedan borbe protiv tuberkuloze 12. 21. SreĊivanje dokumentacije uĉenika 2. Sloboda unutar normi i granica 29. Da li su se ostvarila moja oĉekivanja prilikom upisa u ovu školu. Škola kao izvor stresnih situacija 22. 20. 33. Slobodno vrijeme 25. Organizacija pomoći slabijim uĉenicima 32. Ukljuĉivanje uĉenika u razne slobodne aktivnosti 6. razreda (35 sati godišnje) 1. Obiljeţavanje Dana drţavnosti 34. Moj osobni ţivotni stil glede zdravlja 11. Naše obveze u kući. 29. Organizacija pomoći slabijim uĉenicima 32. Prijedlog programa i plana razrednih sati II. Osvrt na uspjeh u nastavi 24. Obiljeţavanje Dana planeta Zemlje. 28. dijelu II. Prouĉavanje Pravilnika o praćenju i ocjenjivanju uĉenika u srednjoj školi 4. Obiljeţavanje Dana drţavnosti 34. Osvrt na uspjeh u 1. Kako se boriti protiv pušenja 14. Razgovor o uspjehu na kraju 1. Uspješno rješavanje konflikata 7. SreĊivanje dokumentacije 33. Planiranje školske ekskurzije 23. Kako se boriti protiv alkoholizma 18. pripreme za posjet Zagrebaĉkom proljetnom velesajmu. Obiljeţavanje blagdan Boţića 16. polugodištu 17. Pojedinaĉne i općeljudske vrijednosti 8.. Humanitarna akcija uĉenika 21. polugodišta 25. Prouĉavanje Pravilnika o unutarnjem redu škole i Pravilnika o odgojnim mjerama 3.

SreĊivanje dokumentacije. Obiljeţavanje MeĊunarodnog dana mira 6. Kako bi volio ţivjeti 11. fakultativne. Pravo na ţivot 22. PROGRAM I PLAN RADA NASTAVNIĈKOG VIJEĆA      rad Nastavniĉkog vijeća odvijat će se putem sjednica Nastavniĉkog vijeća koje će se odrţavati najmanje šest puta godišnje.Valentinovo. Dani kruha 10. Tekuću razrednu dokumentaciju razrednici rješavaju u dogovoru s uĉenicima i to obavezno jednom tjedno. obvezama deţurnih uĉenika 3. Ţivot sa prirodom 25. Kako ostvariti svoja prava. Obiljeţavanje Dana mira 8.Dan zaljubljenih 20. Nenasilno rješavanje problema 19. Pravo na vjeroispovijest 23. Kako organizirati braĉnu zajednicu 12. Matura. Pravo glasa na izborima 7. dodatne i dopunske nastave reţim rada škole (dnevni. Razlike i sliĉnosti meĊu spolovima. droge i pušenja 14. Ĉovjekova prava 15. Prijateljstvo 32. Pravo na slobodu 21. a da to ne bude na štetu drugih 18. Analiza postignutih rezultata 17. Kakvi smo bili tijekom školovanja 31. Što i kamo nakon završene srednje škole 28. u okviru rada Nastavniĉkog vijeća raspravljat će se i usvajati slijedeća pitanja: pripreme za novu školsku godinu i raspored rada nastavnog osoblja priprema tema za sate razrednih odjela imenovanje razrednika formiranje grupa slobodnih aktivnosti. Borba protiv ovisnosti 13. Štetnost alkohola.3. Upoznavanje uĉenika s pravilnikom o ocjenjivanju 2. 9. Obiljeţavanje MeĊunarodnog dana kulturne baštine i Dan europske baštine 5.Kako uspjeti u ţivotu 26. Prijedlog programa i plana razrednih sati završnih razreda (32 sata godišnje) 1. Zdrav ţivot 29. Napredovanje u struci 27. Obiljeţavanje dana nepismenosti u svijetu 4.35. Blagdani bez nasilja 16. tjedni i godišnji) 49 . Moja buduća obitelj 30. Kako pridonijeti zajednici u kojoj ţivim 24. Upoznavanje uĉenika s kućnim redom.trudnoća 9.ispit zrelosti Napomena: Razrednici u suradnji s uĉenicima mogu birati aktualne teme i teme koje su interesantne uĉenicima.

mišljenja i primjedbe o novim nastavnim programima .15 14.1.00 11. Tijekom školske godine saziva se najmanje dvije sjednice roditeljskog vijeća.2. Susretati će se najmanje dva puta tijekom pojedinog obrazovnog razdoblja i suraĊivati će s razrednim i nastavniĉkim vijećem. sjednica 5.30 11.razmatranje postupaka.razmatranje planova i programa školskih ekskurzija . svibnja 04. lipnja 20.15 18. sjednica 4. naredbama i odlukama nadleţnih prosvjetnih vlasti .upućivanje na seminare i savjetovanja . oţujka 17. 9.suradnja sa srednjim školama koje imaju srodne programe u zemlji i inozemstvu Okvirni kalendar odrţavanja sjednica nastavniĉkog i razrednih vijeća datum odrţavanja 13. sjednica 3.suradnja s drugim srednjim školama u bliţoj okolici . lipnja 04. Rad Uĉeniĉkog Vijeća Uĉeniĉko vijeće formirati će se na poĉetku školske godine (u listopadu) i ĉiniti će ga predsjednici razrednih odijela (14 uĉenika).00 9. jedna na poĉetku . a druga na kraju školske godine.razmatranje uĉeniĉke problematike. Rad Roditeljskog Vijeća Roditeljsko vijeće formirati će se na poĉetku školske godine (u listopadu) i ĉiniti će ga 14 predstavnika roditelja koji će biti izabrani na roditeljskim sastancima pojedinih odijela.3.informacije o struĉnim i zakonskim uputama.3. naĉina i uvjeta ocjenjivanja i napredovanja nastavnika . sjednica dan u tjednu utorak srijeda petak ĉetvrtak ĉetvrtak ponedjeljak ponedjeljak utorak ĉetvrtak sat 18.15 18.       kadrovske potrebe škole razmatranje prijedloga i izrada školskog kurikuluma razmatranje prijedloga i izrada godišnjeg plana i programa rada škole izvješća o radu.15 18.suradnja s kulturnim ustanovama i društvima . sjednica 2. sjednica 8. uspjehu i ponašanju uĉenika u razrednim zajednicama zahtjevi obrazovnih grupa razrednih zajednica i pojedinih uĉenika formiranje struĉnih aktiva utvrĊivanje ispitnih rokova. Prvu konstituirajuću sjednicu vijeća roditelja saziva ravnatelj tijekom mjeseca listopada. prosinca 29. sjednica 9. Raditi će i s Nacionalnim vijećem uĉenika.00 11. sjednica 7.donošenje odluka u svezi s molbama i ţalbama uĉenika .razmatranje informacija i izvještaja o uspjehu i radu te donošenje preporuka za daljnji rad . kolovoza redni broj sjednice 1. mišljenja razrednih zajednica . Prema potrebi roditeljsko vijeće sazivat će se i više 50 . rujna 23. sjednica 6. imenovanje ispitnih komisija i organizacija ispita i završnih ispita  obrada tema i problematike odgojnog karaktera  obrada struĉnih tema  izmjena pedagoških iskustava (korelacija nastavnih sadrţaja) .15 18. rujna 28. srpnja 23.

Suradnja s obrtnicima i seoskim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima 17. Osmišljavanje i hortikulturno ureĊenje školskog okoliša 51 . Zadatak roditeljskog vijeća biti će poboljšanje suradnje škole sa roditeljima i sudjelovanje u kreiranju boljeg odgojno-obrazovnog rada u školi 9.1. Obiljeţavanje blagdana ( Boţić. Obiljeţavanje «Dana kruha» 10. Prisustvovanje radu regionalnih i republiĉkih aktiva 5. Dalibor Petriĉušić ). Suorganizacija manifestacije «U posjeti starim vremenima» 13. njena primjena u nastavi 6.4. Obrada struĉnih tema na aktivu ( najmanje 1 svako polugodište ) 9. Promicanje ekološke poljoprivrede 19. Voditelj: Tomislav Kakša Raspodjela nastavnog rada po ĉlanovima aktiva 1. Tihomir Vranić. Uspostava suradnje s Agronomskim fakultetom u Zagrebu ( tehnologija proizvodnje pjenušavog vina ) 22. Izrada godišnjih nastavnih planova i programa 3. Upoznavanje. Tomislav Kakša. Sudjelovanje na obiljeţavanju «Dana ţupanije» 11. Stupiti u vezu s nekim od jadranskih turistiĉkih poduzeća glede upućivanja uĉenika na struĉnu praksu 15.4. Aktiv poljoprivrede 5 ĉlanova ( Branka Pavoković. Osiguravanje boljih uvjeta za rad u poljoprivrednom praktikumu 20.puta. Uskrs…) 18. PROGRAM RADA STRUĈNIH VIJEĆA – AKTIVA 9. Organiziranje struĉnih ekskurzija ( Eko imanje «Mavrović» i imanje Zlate Nanić ) 7. Analiza realizacije nastavnih planova 4. Sudjelovanje na Izloţbi meda i pĉelinjih proizvoda u Virovitici 14. Suradnja s predstavnicima poljoprivrednih poduzeća u ţupaniji 16. razrada i analiza planova 2. Sudjelovanje na manifestacijama «Tjedna općine Pitomaĉa» 12. Izrada plana podizanja voćnjaka i vinograda na školskim površinama 23. Zdravko Giba. Plan ureĊenja školskog poljoprivrednog praktikuma prema agrotehniĉkim rokovima 21. Praćenje i analiza znanstvene literature svoje struke. Posjet Sajmu cvijeća «Flora-art» 8.

mjesec oţujak. mjesec veljaĉa. mjesec srpanj. Jasmina Paviĉić) voditelj: Miroslav Horvatinović mjesec rujan. Anita Rengel. 52 . mjesec: sijeĉanj. Ivana Kralj. Vlatka Vrban.2. mjesec lipanj. Aktiv ekonomije i uprave 5 ĉlanova ( Miroslav Horvatinović. mjesec prosinac.9.4. mjesec listopad. tema: Planiranje programa rada aktiva tema: Vrednovanje uspjeha uĉenika ( Horvatinović ) tema: Protupravnost i odgovornost ( Vrban ) tema: Trţište i cijene ( Kralj ) tema: Nacionalno gospodarstvo ( Horvatinović ) tema Struktura i tijek prodajnog razgovora ( Horvatinović ) tema: Pravni odnosi ( Vrban ) tema: Kalkulacije cijena ( Reangel ) tema Završni ispiti ( Horvatinović ) tema: Odnos s javnošću ( Rengel ) tema: Matiĉna knjiga (Vrban ) mjesec studeni. mjesec svibanj. mjesec travanj.

analiza djela struĉne i pedagoške literature prema odabiru ĉlanova aktiva 23. 53 . organiziranje posjeta kazališnoj predstavi 10. ureĊenje knjiţnice i ostalih uĉionica (ureĊenje panoa) 8. Aktiv hrvatskoga i stranoga jezika 8 ĉlanova ( Marin Domović. pripremanje darovitih uĉenika za natjecanje iz hrvatskoga jezika te za sudjelovanje na LIDRANU. izrada nastavnih planova i programa u skladu s naputcima Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske 2. nabava nove struĉne literature. dogovor o broju zadanih lektirnih djela prema obrazovnim programima 5.odlazak na Interliber i nabava novih knjiga za školsku knjiţnicu) 7. Ana Pavlić. Dijana Kos. analiza novih udţbenika iz jezika i knjiţevnosti te radnih biljeţnica 3. pripremanje koncepta i izdavanje školskih novina 9. analiza postignuća uĉenika na kraju školske godine i prijedlozi za njihovo poboljšanje proizašli iz iskustva-inovativna rješenja steĉena praksom raspodjela rada za novu školsku godinu Plan izradila: Ksenija Petrinec. obiljeţavanje Mjeseca knjige (posjet Gradskoj knjiţnici. organiziranje grupa slobodnih aktivnosti 6.4. razgovor o problemima u ostvarivanju nastavnog plana i programa tijekom školske godine(razmjena iskustava) 24. Milica Šokec. Miroslav Fuĉek.nastavnih sredstava i pomagala 11.9. 19. analiza rada u 1. organizacija proslave u povodu Boţića i kraja 1. prisustvovanje seminarima i izvješća sa seminara 12. obiljeţavanje Valentinova u školi 20. obrada struĉnih tema prema interesima ĉlanova aktiva 22. polugodišta 16. prof. organizacija dodatne nastave hrvatskoga jezika i priprema uĉenika za ispit drţavne mature 15. Alena Hrvoić. Ksenija Petrinec. dogovor o elementima praćenja uĉenikovih dostignuća 4. metodiĉki pristupi u nastavi 13. obiljeţavanje Dana škole 21.3. Iva Winter-Bistrović) Voditeljica: Ksenija Petrinec Aktiv će tijekom školske godine odrţati pet sjednica na kojima će raspravljati o sljedećim temama: 1. polugodištu s osvrtom na rezultate i postignuti uspjeh uĉenika 14. naĉini motivacije uĉenika s ciljem postizanja što boljih rezultata 17. prisustvovanje sastancima struĉnih aktiva na ţupanijskoj razini 18.

Vanja Ĉuĉković-Makar) Voditelj: Darko Bariĉević AKTIVNOST „Posjet starim Vremenima“ Otrovanec „FIŠIJADA“ Natjecanje srednjih škola RH Osijek „Dani meda“ Virovitica „Kamelija kup“ Opatija „Martinje 2011.4. 1. Aktiv ugostiteljstva 7 ĉlanova (Mirna Pavetić.500. Studeni. 2012. TROŠKOVNIK 800.500.2011.9. Roberta Tomas.00 kuna Autobusom Listopad.00 kuna Autobusom Osobnim automobilom Osobnim automobilom Studeni.4. Darko Mihoković. Darko Bariĉević.00 700. 2.“ Otrovanec Sajam „Viroexpo“ Virovitica CILJ Prezentacija Srednje škole Pitomaĉa i zanimanje kuhar Razvijanje pozitivnog natjecateljskog duha i razvijanje kreativnosti Prezentacija Srednje škole Pitomaĉa i zanimanje kuhar i konobar Razvijanje pozitivnog natjecateljskog duha i razvijanje kreativnosti Upoznavanje s javnim nastupima i prezentacija ugostiteljske struke Upoznavanje s javnim nastupima i prezentacija ugostiteljske struke NAMJENA Rad uĉenika kroz demonstraciju u javnosti Natjecanje i izrada zahtjevnih radova u obliku jela Usvajanje znanja i praktiĉnih vještina uĉenika kroz rad i na terenu i u javnosti Natjecanje i izrada zahtjevnih radova u obliku jela Rad uĉenika na terenu i u javnosti NOSITELJ Darko Bariĉević NAĈIN REALIZACIJE Osobnim automobilom VRIJEME AKTIVNOSTI Rujan. Risto Janĉevski. Davor Skender.2011.00 kn 54 . 2011. 4. 2011.00 kuna Sudjelovanje u programu sajma Sijeĉanj. 600. 2011.000.00 kuna Darko Bariĉević Darko Mihoković Darko Bariĉević Darko Bariĉević Darko Mihoković Darko Bariĉević Darko Mihoković Darko Bariĉević Osobnim automobilom Listopad.

00 kn Manifestacija „Picokijada“ ĐurĊevac Prezentacija Srednje škole Pitomaĉa i zanimanje kuhar i konobar Osobnim automobilom Srpanj.00 kn Osobnim automobilom Lipanj. 1. 5. 2012.00 kuna 55 .000.“ Manifestacija „Dani općine Pitomaĉa“ CILJ Prezentacija srednje škole Pitomaĉa i razvijanje kreativnosti i natjecateljskog duha NAMJENA Natjecanje uĉenika i stjecanje novih znanja i praktiĉnih vještina putem izrade zahtjevnih radova u zanimanju konobar i kuhar Prezentacija steĉenih znanja kroz natjecanje uĉenika Izobrazba i rad uĉenika u javnosti i na terenu kroz prezentaciju ugostiteljskih proizvoda Izobrazba i rad uĉenika u javnosti i na terenu kroz prezentaciju ugostiteljskih proizvoda NOSITELJ NAĈIN REALIZACIJE VRIJEME AKTIVNOSTI TROŠKOVNIK Darko Mihoković Darko Bariĉević Osobni automobil Oţujak. 700. 2012.00 kuna Razvijanje pozitivnog natjecateljskog duha i kreativnosti Prezentacija Srednje škole Pitomaĉa i zanimanje kuhar i konobar Darko Bariĉević Darko Mihoković Darko Bariĉević Darko Mihoković Davor Skender Darko Bariĉević Darko Mihoković Davor Skender Autobusom Svibanj.MeĊuţupanijsko natjecanje uĉenika srednjih škola „Gastro 2012. 2012.500.00 kn AKTIVNOST Kup ugostitelja „Sveti Grgur“ Poţega Drţavno natjecanje Srednjih škola RH „Gastro 2012.000. 2012. 2012. 3. 3.000.“ Razvijanje pozitivnog natjecateljskog duha i kreativnosti Prezentacija steĉenih znanja kroz natjecanje uĉenika Darko Bariĉević Darko Mihoković Autobusom Veljaĉa.

izrada godišnjih nastavnih planova i programa po predmetima u skladu s naputcima MZOŠ RH analiza novih udţbenika. 2011./2012. dogovor o elementima i kriterijima za praćenje. Mirjana Ţagar. Jelena Golubić. Nedo Bardak. Krunoslav Kovaĉić. Andrej Osvaldić. Mario Prstec. Isto tako.Blaţok) Voditelj: Mario Tomrlin U svom programu rada aktiv se koncentrirao na razliĉite oblike i metode rada koji mogu poboljšati i obogatiti nastavni proces kao i prolaznost i uspjeh uĉenika. Maja Kirin. te uĉenike sa slabijim uspjehom pokušati motivirati i organizirati dopunsku nastavu kako bi lakše savladali propisani nastavni program. izloţba "Interliber" aţuriranje web-stranica škole PROSINAC - korištenje najboljih metoda u nastavi edukacija nastavnika za rad s novim nastavnim sredstvima i didaktiĉkim pomagalima aţuriranje web-stranica škole naĉini motivacije uĉenika s ciljem boljeg uspjeha SIJEĈANJ 56 .9. Planirano je praćenje i analiziranje uspjeha uĉenika iz nastavnih predmeta koje pokriva ovaj aktiv. ovaj aktiv će se aktivno ukljuĉiti u odrţavanje i aţuriranje školskih web stranica. Aktiv općeobrazovnih predmeta 10 ĉlanova (Mario Tomrlin. Sylwia Nasilowska . te pripomoći u organizaciji proslava u školi. U programu rada istaknuta je potreba za nabavom novih raĉunala i najnovijih didaktiĉkih pomagala kako bi se zadovoljile potrebe suvremene nastave. vrednovanje i ocjenjivanje uĉenika utvrĊivanje planova struĉnog usavršavanja program dodatne nastave (izvannastavne i slobodne aktivnosti) napraviti popis potrebne opreme i nastavnih pomagala rad na web-stranicama škole LISTOPAD - organiziranje grupa izvannastavne aktivnosti (konaĉan upis uĉenika) analiza struĉnih ĉasopisa nabava novih nastavnih sredstava i pomagala aţuriranje web-stranica škole STUDENI - prisustvovanje seminarima i izvješće sa seminara opremanje i instalacija nove opreme u uĉionice edukacija za rad s novim nastavnim sredstvima i pomagalima organizacija posjeta Zagrebaĉkom velesajmu. Jasminka Hrenić.god.4.5. Operativni plan rada RUJAN - donošenje plana aktiva za šk. te struĉnim usavršavanjem svih nastavnika.

antivirusi aţuriranje web-stranica oblici rada u nastavi OŢUJAK - obrada struĉnih tema iz podruĉja struĉnog aktiva prisustvovanje struĉnim seminarima i aktivima aţuriranje web-stranica TRAVANJ - analiza rezultata u uĉenju po pojedinim metodama dinamika ocjenjivanja aţuriranje web-stranica SVIBANJ - realizacija nastavnog plana i programa po pojedinim predmetima i razredima analiza rada dodatne nastave i slobodnih aktivnosti aţuriranje web-stranica pripreme za završne i pomoćniĉke ispite LIPANJ - analiza rada aktiva na kraju nastavne godine analiza uspjeha uĉenika na kraju nastavne godine izvještaj o radu plan rada za narednu školsku godinu Plan izradio: Mario Tomrlin 57 . izvješća i analize VELJAĈA - analiza proĉitanih novoizašlih djela struĉne i pedagoške literature odrţavanje raĉunalne opreme škole. aţuriranje programa.- izvještaj o radu aktiva za polugodište analiza postignutih rezultata u uĉenju i vladanju na kraju prvog polugodišta aţuriranje web-stranica škole prisustvovanje struĉnim seminarima i aktivima.

manjom grupom uĉenika ili kroz individualni rad. Školski knjiţniĉar obavlja sljedeće poslove: analizira informacijske potrebe školske zajednice i potrebe vezane za graĊu oblikuje i provodi smjernice za razvoj sluţbe razvija nabavnu politiku za knjiţniĉnu graĊu katalogizira i klasificira graĊu poduĉava korisnike kako koristiti knjiţnicu pomaţe korisnicima pri korištenju knjiţniĉnom graĊom promiĉe programe ĉitanja i kulturna dogaĊanja sudjeluje u planiranju aktivnosti vezanih za školski program sudjeluje u pripremi. Ciljevi školske knjiţnice obuhvaćaju: razvijanje pismenosti pouĉavanje uĉenje kultura Zadaće potpora obrazovnim ciljevima i zadatcima zacrtanim nastavnim planom i programom škole promicanje trajnih ĉitateljskih navika i uţivanja u ĉitanju i uĉenju omogućavanje stjecanja stvaralaĉkog iskustva pri korištenju i kreiranju informacija poticanje uĉenika da nauĉe i koriste vještine kojima će vrednovati i koristiti informacije organiziranje aktivnosti koje potiĉu kulturnu i društvenu svijest suradnja s uĉenicima i nastavnicima radi postizanja ciljeva škole promicanje ĉitanja i korištenja školske knjiţnice u školskoj i široj društvenoj zajednici Školski knjiţniĉar. Zadaće i ciljevi školske knjiţnice Školska knjiţnica sastavni je dio odgojno – obrazovnog procesa. provoĊenju i procjenjivanju nastavnih aktivnosti zalaţe se da procjenjivanje knjiţniĉnih usluga bude sastavni dio općeg školskog sustava procjenjivanja planira i provodi proraĉun Poslovi školskog knjiţniĉara tijekom školske godine obuhvaćaju: 1.PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG KNJIŢNIĈARA I ŠKOLSKE KNJIŢNICE u školskoj godini 2011. pridonosi zadaćama i ciljevima škole. a obuhvaća:    edukaciju korisnika timsku nastavu stvaralaĉke radionice 58 . svojim planom i programom rada te postavljenim zadaćama i ciljevima rada školske knjiţnice. ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD ĉiji se sadrţaji ostvaruju kroz rad s cijelim razredom./2012.

predmetna obradba). izloţbenu djelatnost 2. prikupljanje i analiza zahtjeva korisnika. 4. obrazovanje i športa te matiĉna sluţba za školske knjiţnice. aktivno sudjelovanje u radu struĉnih knjiţniĉarskih udruga. Obradba knjiţniĉne graĊe (bibliografska obradba. RAD U STRUĈNIM TIJELIMA ŠKOLE 5. sadrţajna analiza za potrebe klasifikacije. procjenjivanje fonda). individualno struĉno usavršavanje kroz praćenje relevantne literature i sudjelovanje u razliĉitim oblicima edukacije. 3. a obuhvaćaju:   Pripremu fonda (nabava knjiţniĉne graĊe. STRUĈNE KNJIŢNIĈARSKE POSLOVE koji se obavljaju kontinuirano tijekom cijele godine. izbor graĊe. organizacija fonda. 59 . proĉišćavanje i izluĉivanje. povezivanje s organizacijama i udrugama te organiziranje izloţbi i drugih školskih manifestacija. STRUĈNO USAVRŠAVANJE koje pretpostavlja sudjelovanje u radu knjiţniĉnog vijeća. oblicima usavršavanja koje prireĊuje Ministarstvo znanosti. PRIPREME. KULTURNU I JAVNU DJELATNOST Usmjerenu na predstavljanje škole široj zajednici kroz sudjelovanje u osmišljavanju i izradi promidţbenog materijala. revizija i otpis. plan nabave.

interesa za knjigu i ĉitanje. nastavne sate hrvatskoga jezika. nastavnici informatike Korelacijska i timska nastava na satovima hrvatskoga jezika Tijekom cijele Troškovi školske printanja godine materijala Usmeno i pismeno izjašnjavanje. ĉuvanje i vraćanje knjiţniĉne graĊe Knjiga i ja program poticanja ĉitanja – satovi lektire u školskoj knjiţnici Jeziĉni seminari  Pomoć uĉenicima u pisanju seminara. nastavnici hrvatskoga jezika. referata. referata i 60 . Upoznavanje uĉenika s pravilnikom o radu školske knjiţnice Uĉenici prvih razreda Knjiţniĉar i nastavnici hrvatskoga jezika i knjiţevnosti Uĉenici svih razreda u dogovoru s nastavnicima hrvatskoga jezika Knjiţniĉar.AKTIVNOST ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD  Upoznavanje uĉenika s aktivnostima i radom školske knjiţnice te korišenjem knjiţniĉne graĊe  Pravilnik o radu školske knjiţnice  Posudba. završnih radova CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA NOSITELJI Knjiţniĉar i nastavnici hrvatskoga jezika i knjiţevnosti NAĈIN VREMENIK REALIZACIJE Pouĉavanje kroz Rujan 2011. anketa Predavanje i vjeţbe Tijekom cijele Troškovi školske printanja godine materijala Evaluacija i vjeţbe Nauĉiti uĉenike kako se sluţiti literaturom potrebnom za pisanje seminara. anketa razvijanje ĉitateljskih navika. radionice TROŠKOVNIK Troškovi printanja materijala VREDNOVANJE I POSTIGNUĆA Usmeno i pismeno izjašnjavanje.

usmeno i pismeno izjašnjavanje Na kraju školske godine utvrditi ostvarenje planiranih aktivnosti  Izloţbe. inovativnosti Izrada plana i programa kulturnih aktivnosti Knjiţniĉar u suradnji s voditeljima struĉnih aktiva hrvatskoga i stranih jezika. predavanja. boja za printer hamer… Tijekom cijele Troškovi školske printanja godine materijala. materijali za izradu plakata (likovni materijali) Na kraju školske godine utvrditi ostvarenje planiranih aktivnosti 61 . redovni troškovi: papir. u skupinama Knjiţniĉar. nastavnik vjeronauka Radionice (izrada plakata. nastavnici svih predmeta Tijekom cijele Troškovi školske printanja godine materijala.završnih radova Knjiţniĉarska skupina – program mladih knjiţniĉara Uĉenici svih razreda prema dogovoru. radionice. predstave OdreĊenim kulturnim aktivnostima potaknuti uĉenike na rad za dobrobit zajednice i škole Knjiţniĉarsk a skupina i ostali zainteresiran i uĉenici i predmetni nastavnici Radionice. ureĊivanje panoa povodom obiljeţavanja znaĉajnih datuma) Izrada plana aktivnosti Evaluacija radionice. nastavnika povijesti Knjiţniĉar. boja za printer hamer… KULTURNA I JAVNA DJELATNOST KNJIŢNICE  Planiranje i programiranje kulturnih aktivnosti za ovu školsku godinu Poticanje uĉenika razvijanju slobodnih aktivnosti. koncerti. kreativnosti. plakati. školski vrt Tijekom cijele Troškovi školske printanja. dvorani ili Kino aali Pitomaĉa. Knjiţniĉarska skupina nastavnici hrvatskoga jezika. predmetni nastavnici. godine hamer. struĉni suradnik Knjiţniĉar. predstave u crkvi. redovni troškovi: papir. ureĊenje panoa. boja. aktiva poljoprivrede. anketni listić.

 Posjet uĉenika kazalištu. voditelji struĉnih aktiva Izrada panoa. vlaka godine ili autobusa (troškove snose sami uĉenici) Usmeno izjašnjavanje Uĉenici svih razreda. predmetni nastavnici. muzeju  Upoznavanje uĉenika s kulturnim dogaĊanjima vezanim za njihov kraj. dogovor sa Knjiţnicom i ĉitaonicom Pitomaĉa te Gradskom knjiţnicom i ĉitaonicom Virovitica (posjet) Tijekom cijele Troškovi školske ulaznica. predmetni nastavnici Knjiţniĉar. struku i poticanje uĉenika stvaranju navika odlaţenja i posjećivanja kulturnih ustanova i njihovih sadrţaja Izrada godišnjeg Detaljnim planom plana za kulturnih obiljeţavanje aktivnosti znaĉajnih uĉanici i datuma i nastavnici moći obljetnica iz će se na vrijeme naše povijesti i ukljuĉiti u kulture te aktivnosti koje ostalih su planirane za znaĉajnih datuma vezanih ovu školsku godinu. Knjiţniĉarska skupina. nastavnici hrvatskoga jezika. nastavnik povijesti Razgovor. prezentacija Tijekom cijele Troškovi školske printanja. plakata. boja. godine hamer. anketa 62 . razrednici. Knjiţniĉarska skupina. za pojedinu struku Knjiţniĉarsk a skupina. materijali za izradu plakata (likovni materijali) Usmeno i pismeno izjašnjavanje. knjiţnicama. razrednici Knjiţniĉar. ankete. ostali zainteresiran i uĉenici.

predmetni nastavnici Knjiţniĉar u suradnji s ravnateljem i raĉunovoĊom Planiranje i organiziranje rada školske knjiţnice u dogovoru s ravnateljem i nastavnicima Papir. boja za printanje Knjiţniĉno poslovanje Organizacija i usklaĊivanje aktivnosti rada u knjiţnici prema potrebama i zahtjevima Poticanje nastavnika i uĉenika na suradnju za poboljšanje rada knjiţniĉnog poslovanja 63 . troškovi printanja Na kraju školske godine utvrditi planirane aktivnosti. razrednici Izrada plana i programa u Knjiţniĉar. predmetni nastavnici. uspješnost organizacije rada knjiţnice  Organizacija i voĊenje rada u knjiţnici Izrada godišnjeg plana kulturnih aktivnosti zbog ostvarenja istih Tijekom školske godine  Uĉenici.STRUĈNI RAD I INFORMACIJSKA DJELATNOST  Izrada godišnjeg plana i programa rada knjiţnice Izrada je potrebna zbog planiranja aktivnosti u školskoj godini Uĉenici svih razreda. suradnji s Knjiţniĉarska voditeljem skupina. predmetnih voditelji nastavnika struĉnih aktiva Rujan Papir. struĉnih aktiva i razrednici.

uĉenika, predmetnih nastavnika i usklaĊivanje radnog vremena s potrebama nastave

Praćenje novih izdanja, suradnja s nastavnicima u kupnji novih izdanja

Pribavljanje novih izdanja s podruĉja struke, pedagoške i metodiĉke literature; nabava udţbenika, priruĉnika i ostalih pomoćnih sredstava za realizaciju nastave Nabava lektire i beletristike za potrebe nastave hrvatskoga jezika i knjiţevnosti, nastavu stranih

Predmetni nastavnici, razrednici

Knjiţniĉae, predmetni nastavnici, prof. hrvatskoga jezika

Pregled Troškovi knjiţnog fonda i nabave njegova Tijekom cijele klasifikacija školske godine

Zadovoljstvo nastavnika i uĉenika raznolikošću fonda

Nabava, narudţba knjiţniĉne graĊe

Profesori hrvatskoga i stranih jezika, predmetni nastavnici

Knjiţniĉar, ravnatelj, raĉunovoĊa, tajnica

Izdavaĉke kuće, sajmovi (Interliber)

64

jezika  Kompletiranje ĉasopisa po godištima, ĉuvanje i pravlan smještaj Ĉuvanje, zaštita i pravilan smještaj knjiţniĉne graĊe, inventura knjiţniĉne graĊe Statistika o posudbi i korištenju knjiţniĉnog fonda po razredima Uĉenici, nastavnici Knjiţniĉar Statistiĉki podaci o korištenju fonda, posudbi, dugovanju, zakasnini Izvješća o nabavi, stanju i vrijednoosti fonda Lipanj i sijeĉanj Dostupnost ĉasopisa i njihovo korištenje pomaţe uĉenicima u pisanju seminara, referata, završnih radova… Uĉenike se potiće na ĉuvanje i zaštitu fonda prema Pravilniku o radu školske knjiţnice

Pravilan Uĉenici, smještaj, nastavnici ĉuvanje, zaštita knjiţniĉne graĊe; usklaĊivanje stanja knjiţniĉne graĊe s financijama

Knjiţniĉar, raĉunovoĊa

Prosinac i srpanj

STRUĈNO USAVRŠAVANJE  Sudjelovanje na seminarima i struĉnim skupovima za školske knjiţniĉare Sudjelovati na struĉnim skupovima za školske knjiţniĉare u organizaciji AZZO, Udruţenju

Knjiţniĉar

Agencija za odgoj i obrazovanje, struĉni suradnici i voditelj matiĉne sluţbe

Predavanja, radionice, seminari, plakati

Putni troškovi

Primjena iskustava rada drugih knjiţniĉara na rad s uĉenicima naše škole

65

knjiţniĉara Podravine i Bilogore, matiĉnom sluţbom Gradske knjiţnice i ĉitaonice Virovitica radi uspješnijeg rada u školskoj knjiţnici SURADNJA S RAVNATELJEM,PR EDMETNIM NASTAVNICIMA, PROFESORIMA HRVATSKOGA JEZIKA, RAZREDNICIMA, VODITELJIMA AKTIVA, STRUĈNIM SURADNIKOM PSIHOLOGOM, VANJSKIM SURADNICIMA, RAĈUNOVOĐOM, TAJNICOM Suradnja s ravnateljem zbog poboljšanje rada školske knjiţnice, nabave opreme, knjiga, ostalih potrebnih sredstava za rad; suradnja s predmetnim nastavnicima zbog usklaĊivanja rada s aktivnostima knjiţnice; suradnja s profesorima hrvatskoga

Gradske knjiţnice i ĉitaonice Virovitica

Tijekom školske godine

Nastavnici, uĉenici

Knjiţniĉar ravnatelj, predmetni nastavnici, prof. hrvatskoga jezika, razrednici, struĉni suradnik psiholog, voditelji struĉnih aktiva, vanjski suradnici, raĉunovoĊa, tajnik

Troškovi nabave, troškovi provoĊenja odreĊenih aktivnosti….

Uspješno poslovanje knjiţnice

Dogovor, izvješća, prijedlozi

66

dogovor s razrednicima o posjetu knjiţniĉarke na sat razredne zajednice zbog upoznavanja uĉenika s aktivnostima knjiţnice. dogovor sa struĉnim suradnikom o rasporedu provoĊenja zajedniĉkih aktivnosti. dogovor s voditeljima aktiva zbog moguće suradnje. moguće korelacije zajedniĉkog 67 .jezika zbog nabave lektire i organiziranje aktivnosti Ĉitajmo pod krošnjama i Pjesniĉko – likovne radionice. .

ravnateljicom Podruĉne glazbene škole Miljenko Jergović Pitomaĉa vezano za nastup naših uĉenika na razliĉitim aktivnostima i Knjiţnicom i ĉitaonicom Pitomaĉa za moguće 68 . organiziranje glazbenih aktivnosti s vanjskim suradnicima Ţeljkom Banĉić. organizacije posjeta struĉnih suradnika Obiteljskog centra Virovitiĉko – podravske županije i ostalih struĉnih suradnika ( posjet našoj školi).rada.

suradnja s tajnikom o evidenciji zaposlenika škole Pitomaĉa. Suradnja s raĉunovoĊom zbog naruĉivanja i plaćanja knjiţne graĊe i izvješća o stanju knjiţne graĊe. 1.aktivnosti i posjet knjiţnici. hrvatskoga jezika i knjiţevnosti 69 . rujna.2011. KNJIŢNIĈARKA: Alena Gladović. prof.

posjet kazalištu Knjiţniĉarska skupina.aktivnost na razini škole .11.nastava vjeronauka . svi zainteresirani nastavnici .10. knjiţniĉar. 2011. svi zainteresirani nastavnici .sat razrednog odjela .knjiţnica Knjiţniĉarska skupina. nastavnik vjeronauka . vanjski suradnici . Knjiţniĉarska skupina. uĉenici. hrvatskoga jezika. knjiţniĉar. posjet Knjiţnici i ĉitaonici Pitomaĉa 16.plakati. DAN MEĐUNARODNOG PRIZNANJA RH 27. knjiţniĉar . 23.10. knjiţniĉar. 10.10. knjiţniĉar.PLAN I PROGRAM RADA KNJIŢNIĈARSKE SKUPINE ŠK.9. DANI ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE – Dani kruha 20. povijesti Knjiţniĉarska skupina.radionice u knjiţnici Knjiţniĉarska skupina.1. pano Knjiţniĉarska skupina.tribina Knjiţniĉarska skupina. knjiţniĉar. prof. DAN NEOVISNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 15.knjiţnica Knjiţniĉarska skupina./2012. knjiţniĉar.knjiţniĉar. svi zainteresirani nastavnici i uĉenici. nastavnici hrvatskoga jezika i knjiţevnosti. MEĐUNARODNI DAN NASILJA NAD ŢENAMA od 29. PRIKUPLJANJE RADOVA ZA PROSLAVU VALENTINOVA – NATJEĈAJ ZA NEJLEPŠU LJUBAVNU PJESMU 15. svi zainteresirani nastavnici . BOŢIĆNA PRIREDBA 15.izrada ĉestitaka i poklona 5.1. prosinca) . 12.11. povijesti Knjiţniĉarska skupina. hrvatskoga i stranih jezika – pano plakati Knjiţniĉarska skupina. knjiţniĉar. povijesti Knjiţniĉarska skupina.11. prof. DAN SJEĆANJA NA VUKOVAR 1991. knjiţniĉar. PREDSTAVLJANJE USPJEŠNIH 70 . povijesti . Vida. dvorana ili Kino sala Knjiţniĉarska skupina. – 15. prof.knjiţnica -školski vrt . knjiţniĉar .10. studenoga poĉetak priprema za boţićnu priredbu PROSINAC – MJESEC DARIVANJA (do 20. prof. EUROPSKI DAN JEZIKA 8. knjiţniĉar.knjiţnica Knjiţniĉarska skupina. POĈETAK OBILJEŢAVANJA MJESECA HRVATSKE KNJIGE (Ĉitajmo s pjesnicima pod krošnjama) Krajem listopada posjet Gradskoj knjiţnici i ĉitaonici Virovitica.knjiţnica . GOD. svi zainteresirani nastavnici .knjiţnica .Crkva sv.2. knjiţniĉar. svi zainteresirani nastavnici . MEĐUNARODNI DAN VOLONTERA 22. zainteresirani nastavnici i uĉenici. prof. DAN JABUKA NOSITELJ AKTIVNOSTI I MJESTO REALIZACIJE Knjiţniĉarska skupina. prof.knjiţnica Knjiţniĉarska skupina. knjiţniĉar.12.knjiţnica izloţba Knjiţniĉarska skupina. MEĐUNARODNI DAN ŠKOLSKIH KNJIŢNICA 24. aktiv poljoprivrede . DAN HRVATSKOG KAZALIŠTA 25. AKTIVNOST 26.1. DAN SJEĆANJA NA ŢRTVE HOLOKAUSTA 14.

MAJĈIN DAN 18. knjiţniĉar. DAN ŠKOLE – PJESNIĈKO – LIKOVNA RADIONICA 9.knjiţnica .3. knjiţniĉar.knjiţnica Knjiţniĉarska skupina.knjiţnica Knjiţniĉarska skupina.plakat Knjiţniĉarska skupina.plakati jezika i narjeĉja Knjiţniĉarska skupina.knjiţnica . MEĐUNARODNI DAN PRAVA POTROŠAĈA 8. knjiţniĉar. školski psiholog .2.razredni odjeli Knjiţniĉarska skupina. knjiţniĉar. svi zainteresirani nastavnici .radionica Knjiţniĉarska skupina. B. knjiţniĉar . MAŢURANIĆ nastavnici hrvatskoga jezika i knjiţevnosti . knjiţniĉar.RADOVA – VALENTINOVO 21.pano Knjiţniĉarska skupina.izloţba Knjiţniĉarska skupina. svi zainteresirani nastavnici . knjiţniĉar.5.knjiţnica Knjiţniĉarska skupina. svi zainteresirani nastavnici .knjiţnica . knjiţniĉar.predstavljanje najboljih uĉenika .4. knjiţniĉar.predstavljanje postignuća naših uĉenika s podruĉja ugostiteljstva.radionice .4. nastavnici hrvatskoga jezika i knjiţevnosti. agroturizma 22. nastavnici hrvatskoga jezika i knjiţevnosti .pano . MEĐUNARODNI DAN CRVENOGA KRIŢA. ROĐENDAN I.radionice .4. svi zainteresirani nastavnici . DAN PLANETA ZEMLJE 29. DAN EUROPE 10. SVJETSKI DAN ROMA Uoĉi Uskrsa prigodno ureĊenje panoa 18.zadnji tjedan nastave . MEĐUNARODNI DAN MUZEJA MEĐUNARODNI DAN SMIJEHA (prva nedjelja u svibnju) Lipanj – završna priredba Knjiţniĉarka: Alena Gladović. DN PRIJATELJA PRIRODE 15. MEĐUNARODNI DAN MATERINJSKOG JEZIKA 14. kuharstva. svi zainteresirani nastavnici .predvorje škole Knjiţniĉarska skupina.5.3. knjiţniĉar . nastavnici hrvatskoga jezika i knjiţevnosti .razredni odjeli Knjiţniĉarska skupina. knjiţniĉar .knjiţnica . hrvatskoga jezika i knjiţevnosti 71 .4. prof.5.

a i 4. b razreda i dostaviti ga Centru SVIBANJ/LIPANJ 2012. te s njime upoznaje uĉenike 4./2012. 3. 7. a.utvrditi konaĉni popis uĉenika koji su ispunili uvjete za polaganje ispita drţavne mature na temelju zaprimljenih prijava uĉenika 4. PLAN I PROGRAM RADA ISPITNOG POVJERENSTVA ZA PROVOĐENJE ISPITA DRŢAVNE MATURE SREDNJA ŠKOLA PITOMAĈA PREDMET: Ispiti drţavne mature (obavezni i izborni dio) RAZRED: IV. 4. ĉlan Sylwia Nasilowska-Blaţok./2012. GOD. pripremu i provedbu ispita drţavne mature pripremne i druge radnje za provedbu iste u Srednjoj školi Pitomaĉa u školskoj godini 2011. predsjednik Marin Domović. -imenovanje ĉlanova Povjerenstva provodi ravnatelj. od 24. .9. svibnja do 12.Predsjednik Povjerenstva imenuje deţurne nastavnike na I. obaveznog dijela drţavne mature u skladu s vremenikom i Pravilnikom. PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG ISPITNOG POVJERENSTVA ZA PROVEDBU DRŢAVNE MATURE Prema ĉlanku 11./2012. . 72 . 2011. -na oglasnoj ploĉi škole Povjerenstvo objavljuje Kalendar provedbe DM u školskoj godini 2011. Pravilnika o polaganju drţavne mature. predsjednik Povjerenstva -ĉlanovi Povjerenstva upoznaju se s uputama i odredbama Pravilnika o polaganju DM i dobivaju na uvid isti. 2. provodi Školsko ispitno povjerenstvo (u daljenjem tekstu Povjerenstvo) u sljedećem sastavu: 1. b STRUKA: upravni referent. Pravilnika obavljat će sljedeće poslove: RUJAN 2011.b razreda i sve ĉlanove Nastavniĉkog vijeća -ispitni koordinator upućuje uĉenike koji ţele pristupiti ispitima DM na ispunjavanje propisanih obrazaca za prijavljivanje pristupanja DM LISTOPAD 2011. ĉlan Školsko ispitno povjerenstvo prema ĉlanku 12. ĉlan Dijana Kos. ispitni koordinator Ana Jakupec-Rakijašić. b razreda i dostaviti ga Centru (NCVVO) SIJEĈANJ 2012. agroturistiĉki tehniĉar ŠKOL. 5. IV. ĉlan Ana Pavlić. zamjenica isp. koordinatora. . Rikard Bakan. a i 4. obaveznom dijelu DM -organizacijsko-tehniĉka provedba I. 6. ĉlan Mirjana Ţagar. -utvrditi preliminarni popis uĉenika za polaganje ispita drţavne mature na temelju zaprimljenih predprijava uĉenika 4.6.lipnja 2012.a i 4.

godina Ukupno U školi IV. .utvrĊuje i ostale poslove nastavnika u provedbi ispita. KOLOVOZ/RUJAN 2011. dipl.godina Ukupno U školi Prodavaĉi Kuhari Konobari Automehaniĉari Poljoprivredni gospodarstvenici Agroturistiĉki tehniĉar 490 900 900 900 420 350 360 360 70 420 245 490 900 900 900 420 350 275 275 105 420 245 448 800 160 512 385 512 280 320 169 73 . poduzećima i ustanovama u kojima uĉenici obavljaju praktiĉni dio naukovanja. ljetnom roku. praktiĉnog djela naukovanja i struĉne prakse po strukama i godini obrazovanja Struka I. a i 4.obavlja i druge poslove koji proizlaze iz naravi provedbe ispita.. SRPANJ 2012. PODUZEĆIMA I USTANOVAMA Praktiĉni dio naukovanja zauzima veliki dio nastavnog plana u Jedinstvenom modelu obrazovanja.zaprimiti rezultate ispita DM. . godina Ukupno U školi II. . pa se stoga mora posvetiti posebna pozornost organizaciji nastave i suradnji s obrtnicima. prema Pravilniku . . Predsjednik školskog ispitnog povjerenstva Srednje škole Pitomaĉa Rikard Bakan.zaprimiti u Školi svjedodţbe uĉenika koji su poloţili ispite DM i to pravo stekli u prvom. . ORGANIZACIJA PRAKTIĈNOG DJELA NAUKOVANJA I SURADNJA S OBRTNICIMA. rujna 2012. a koji ponavljaju ispit u cijelosti. 22. 10. interpretirati ih i proanalizirati i evaluirati . Broj sati praktiĉne nastave. oec. b razredu.organizira nastavu za ostale uĉenike kako ne bi bio ometan tijek ispita DM. kolovoza – 07. i dostaviti ga Centru. godina Ukupno U školi III. -Predsjednik Povjerenstva imenuje deţurne nastavnike na obaveznom i izbornom dijelu DM -organizacijsko-tehniĉka provedba obaveznog i izbornog dijela drţavne mature u skladu s vremenikom i Pravilnikom.obavlja i druge poslove koji proizlaze iz naravi provedbe ispita.utvrditi konaĉni popis uĉenika koji su ispunili uvjete za polaganje ispita drţavne mature u 4. odreĊene dijelove ispita ili izborne predmete.utvrĊuje i ostale poslove nastavnika u provedbi ispita.

Iskazani broj sati odnosi se na godišnju obvezu uĉenika.1. što znaĉi da uĉenici obavljaju praktiĉni dio naukovanja tijekom cijele školske godine. 10. veći ili manji dio praktiĉne nastave realiziraju u školskim praktikumima ili na školskom poljoprivrednom dobru. Tijekom studenoga 2011. iza školske športske dvorane osnovne škole Petra Preradovića u Pitomaĉi. a realizirani sati u školi umanjuju se od ukupnog godišnjeg fonda sati praktiĉnog dijela naukovanja koje uĉenici moraju realizirati kod obrtnika. Kao što je i vidljivo iz tablice sve struke osim prodavaĉa i automehaniĉara. / 2012. poduzećima ili ustanovama koje primaju uĉenike na praktiĉni dio naukovanja. godine s radom je poĉeto školskoi ugostiteljski praktikum otvorenog tipa Restoran „Stara Pivnica“ gdje većina uĉenika ugostiteljskog i agroturistiĉkog usmjerenja obavlja praktiĉnu nastavu. ŠKOLSKI PRAKTIKUMI ZA UGOSTITELJSKU STRUKU Od poĉetka školske godine 2011. ŠKOLSKO POLJOPRIVREDNO DOBRO Škola posjeduje školsko poljoprivredno dobro površine 0. PRAKTIĈNA NASTAVA IZVAN ŠKOLE Škola je sklopila ugovore s obrtnicima. 10. Isto tako unutar školskog dvorišta posaĊen je voćnjak s dodatnih 20 voćaka. 10.3.2. Kod poljoprivrednih gospodarstvenika u ukupan broj sati uraĉunato je i 80 sati godišnje struĉne prakse koja se takoĊer realizira na školskom poljoprivrednom dobru. praktiĉni dio naukovanja ili praktiĉne nastave obavljat će kod licenciranih obrtnika.65 ha koje se nalazi u neposrednoj blizini škole tj. Svi ostali uĉenici praktiĉnu nastavu u radnom procesu mogu obavljati i u nelicenciranim radnjama. uz uvjet da im se mora omogućiti korištenje 45 radnih dana slobodnih. a na školskim površinama posaĊeno je 50 komada stolnih sorti vinove loze. Vjeţbe će se izvoditi prema tjednom rasporedu. U ĉetvrtoj godini agroturistiĉkih tehniĉara uraĉunato je i 96 sati struĉne prakse koje će dijelom izvršiti kao pripremu za završni ispit. a ostatak na obiteljskim poljoprivredno-turistiĉkim gospodarstvima. tako da sadašnji broj voćaka iznosi 40 stabala te su postavljene dvije košnice. Ovaj ugostiteljski objekt u vlasništvu je škole. a manji dio uĉenika. Zbog specifiĉnosti poljoprivredne struke tj. Pored škole Ugovore o naukovanju moraju potpisati još i roditelji i nadleţna obrtniĉka komora. škola će za potrebe ugostiteljske struke te ugostiteljskog dijela praktiĉne nastava u programu agroturistiĉkih tehniĉara koristiti praktikume koji se nalaze u školskoj zgradi na Trgu kralja Tomislava 6 u Pitomaĉi. Školsko dvorište poĉinje se hortikulturno ureĊivati. Nadalje škola je dobila na besplatno korištenje vinograd u „Aršanju“ površine 0. Uĉenici koji se obrazuju po jedinstvenom modelu obrazovanja. pridrţavajući se pravila o maksimalnom broju sati koji se mogu realizirati u školskim radionicama koji je propisan Planom i programom za pojedinu struku. dok ugovore o praktiĉnoj nastavi potpisuju samo škola i roditelji. poduzećima i ustanovama koje su licencirane od strane HOK-a. praktiĉni dio naukovanja mogu obavljati samo u radnjama.8 ha. agrotehniĉkih rokova koji uvjetuju većinu radova na odrţavanju povrtlarskih površina i ubiranju plodova u vrijeme ljetnog odmora uĉenika 74 . a tijekom proljeća prošle godine u dvorištu je postavljen i pušten u funkciju moderno opremljeni plastenik. a dijelom realizirati kroz praksu u turistiĉkom uredu. Kod agroturistiĉkih tehniĉara u ukupan broj sati uraĉunato je i 105 sati struĉne prakse od kojih se 60 sati realizira tijekom ljeta na školskim poljoprivrednim površinama. Na ovim površinama uĉenici poljoprivredne struke zajedno sa uĉenicima agroturistiĉkog smjera obavljaju praktiĉnu nastavu prema Godišnjem planu i programu te prema tjednom rasporedu.

11. ustrojstva srednjeg školstva RH  upoznavanje propisa na temelju kojih djeluje srednje školstvo  upoznavanje nastavnih planova i programa škole  planiranje i pripremanje za nastavu  organiziranje i izvoĊenje redovne. dodatne i produţene nastave  voĊenje razredništva. br. dopunske. pratiti i prijaviti Ministarstvu prosvjete i športa pripravnika u skladu s Pravilnikom o struĉnim ispitima u srednjem školstvu ( N. rjeĉnicima i struĉnim materijalom  ovladavanje korištenjem nastavne tehnologije  praćenje razvoja svoje struke u svjetskim razmjerima  razmjena iskustava s drugim struĉnjacima  praćenje izloţbi i marketinga  analiza osobnog struĉnog rada 11. PERMANENTNO STRUĈNO USAVRŠAVANJE DJELATNIKA Nastavnici imaju obavezu permanentnog struĉnog usavršavanja i to će ĉiniti prema individualnim planovima Realizacija struĉnog usavršavanja provodi se: a) individualno – proradom struĉne pedagoško-psihološke i metodiĉke literature (svaki predavaĉ radi svoj plan individualnog usavršavanja b) u radu školskih aktiva – proradom struĉnih tema iz struĉne tematike c) u radu ţupanijskih i republiĉkih struĉnih aktiva i seminara d) u radu Nastavniĉkog vijeća škole – proradom struĉnih tema ( po jedna za svako polugodište) e) kroz pripreme za novu školsku godinu  upoznavanje gradiva u nastavnom planu  prouĉavanje pedagoško-psihološke i metodiĉke literature  upoznavanje s udţbenicima. Pripravnik mora tijekom pripravniĉkog staţa proći slijedeći program:  upoznavanje temeljnih zadaća.struĉna praksa poljoprivrednih gospodarstvenika i agroturistiĉkih tehniĉara obavit će se takoĊer na poljoprivrednim površinama škole. koji se obavlja po programu pripravniĉkog staţa u kojem se utvrĊuju sadrţaji i plan praktiĉnog uvoĊenja pripravnika u samostalan odgojno – obrazovni rad i plan priprema za polaganje struĉnog ispita. Pripravnik je obvezan proći pripravniĉki staţ. suradnja s roditeljima  organiziranje i voĊenje izvannastavnih aktivnosti uĉenika  voĊenje pedagoške dokumentacije i evidencije  ocjenjivanje uĉenika  sudjelovanje u radu struĉnih tijela i aktiva škole 75 .N. 16/94) i Pravilnikom o polaganju struĉnog ispita uĉitelja i struĉnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu. sustava. priruĉnicima.1 PRIPRAVNIĈKI STAŢ I STRUĈNI ISPITI UVOĐENJE NASTAVNIKA POĈETNIKA – PRIPRAVNIKA Tijekom školske godine škola je obvezna organizirati.

u skladu s katalogom programa. Agenciji za odgoj i obrazovanje. udţbenika i struĉne literature. tj.   76 .2. NAPREDOVANJE NASTAVNIKA Nastavnici koji imaju odgovarajuću struĉnu spremu propisanu Zakonom o srednjem školstvu i potrebno pedagoško-psihološko obrazovanje. te proći staţiranje kao pripravnik i poloţiti struĉni ispit u roku dvije godine. pruţanja pedagoške. odnosno radnog mjesta. mogu napredovati u zvanja prema Pravilniku o postupku naĉinu i uvjetima ocjenjivanja i napredovanja nastavnika srednjih škola i uĉeniĉkih domova (N. praćenjem uspješnosti rada nastavnika i uz pribavljena mišljenja struĉnih tijela škole i predstavnika roditelja u školskom odboru. Uspješnost rada nastavnika ocjenjuju ravnatelj. odnosno na poslovima u ustanovi ili drugom struĉno pedagoškom radu. Prijedlog programa staţiranja pripravnika.N. Program pripravniĉkog staţa poĉinje se ostvarivati danom poĉetka radnog odnosa. PEDAGOŠKO – PSIHOLOŠKA IZOBRAZBA NASTAVNIKA Za nastavnika u školi moţe biti izabrana osoba koja pored općih uvjeta ima i odgovarajuću struĉnu spremu i pedagoško-psihološko obrazovanje prema odredbama Zakona o srednjem školstvu. a prvi put se zapošljavaju u školi obvezatni su se struĉno usavršavati. 11.N. Ako se na natjeĉaj za nastavnika javi osoba koja ima odgovarajuću struĉnu spremu. te drugih izvora znanja  Nazoĉnost pripravnika na satovima mentora ( 30 sati )  Nazoĉnost mentora na satovima pripravnika (10 sati)  Prisutnost komisije na nastavnim satovima pripravnika najmanje dva puta po dva do ĉetiri sata.3. metodiĉke i druge pomoći obavlja komisija koju imenuje ravnatelj Škole. 11. Nastavnici koji su stekli pedagoško psihološko obrazovanje. obrazovanja i športa. Nastavnik moţe napredovati u struci i biti imenovan u odreĊeno zvanje ako ima odreĊen broj godina rada u odgojno-obrazovnoj ustanovi. 16/94). Rad nastavnika u nastavi iskazuje se ocjenjivanjem prema propisanom obrascu i dokazuje potvrdom o sudjelovanju u usavršavanju prema odgovarajućem programu.praćenje pedagoških i drugih struĉnih ĉasopisa upoznati Ustav RH te ustrojstva i djelovanja tijela drţavne vlasti i lokalne samouprave  funkcionalno upotrebljavanje suvremenih nastavnih sredstava i pomagala. a škola je u roku od 15 dana obvezatna pravodobno prijaviti staţiranje Ministarstvu znanosti. a nema potrebno pedagoško-psihološko obrazovanje moţe biti izabrana uz uvjet da najkasnije u roku od godine dana od dana izbora stekne to obrazovanje. te ako udovoljava drugim uvjetima ocjenjivanja i napredovanja nastavnika srednjih škola i uĉeniĉkih domova (N. te prosvjetni savjetnik. Nastavniku koji ne ispuni taj uvjet prestaje radni odnos. Bodovanje ostalog struĉnog rada obavlja ravnatelj škole. Za svaki uspješno ostvareni program usavršavanja nastavniku se izdaje potvrda u kojoj su navedeni podaci o programu i njihovu vrednovanju. Da bi nastavnik mogao napredovati u struci i biti imenovan u odreĊeno zvanje mora se utvrditi njegova uspješnost u radu. Pri utvrĊivanju uspješnosti u radu treba uzimati u obzir znaĉajke i osobnosti struke. 16/94).

12. OSTALI SADRŢAJI 12.1. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE Škole kao odgojno –obrazovne institucije osim prenošenja znanja i informacija moraju biti vaţni u kreiranju kulturne i javne djelatnosti mjesta. Uĉenici i nastavnici naše škole sudjeluju u obiljeţavanju prigodnih datuma i manifestacija. Posebice se istiĉu uĉenici ugostiteljske i poljoprivredne struke koji sudjeluju u pripremi i organizaciji javnih priredbi na zahtjev ţupanijskih i općinskih institucija, obrtnika i ostalih gospodarskih subjekata. Planira se organizacija dvije predstave za uĉenike koje će upriliĉiti gradsko kazalište Virovitica. Naknada za troškove predstava uraĉunata je u tekuće troškove školovanja koje uĉenici plaćaju pri upisu u novu školsku godinu. Aktivno sudjeluju uĉenici i na meĊuškolskim sportskim natjecanjima, posebice iz rukometa, nogometa, odbojke i atletike. a) priredbe, izloţbe, susreti b) - aktivnosti: ureĊenje školskih panoa prikladnim plakatima i slikama, posjet izloţbama, susretima, festivalima u Pitomaĉi - vrijeme realizacije: tijekom ĉitave školske godine; - nositelji aktivnosti: uĉenici i nastavnici c) struĉne ekskurzije ( planirane): - Sajam cvijeća, Zagreb Razredi: agroturistiĉki tehniĉari III. i IV. razred Svrha: proširivanje znanja iz podruĉja hortikulture Vrijeme: kraj svibnja 2012. Voditelj: Branka Pavoković, dipl. ing. agronimije - Posjet poljoprivrednom imanju Eko-Mavrović , Sloboština Razredi: poljoprivredni gospodarstvenici, agroturistiĉki tehniĉari Svrha: terenska nastava na eko-poljoprivrednom imanju Vrijeme: listopad 2011. Voditelji: Branka Pavoković, Zdravko Giba - Terenska nastava na Jankovcu Razredi: III. b, IV.b ( agroturistiĉki tehniĉar ) Svrha: proširivanje znanja iz predmeta destinacijski menaĊment i odrţivi turizam Vrijeme: travanj 2012. Voditelj: Ivana Kralj - Posjet sajmu Interliber, Zagreb Razredi: SVI Svrha: jaĉanje svijesti o vaţnosti knjige, ĉitanje i cjeloţivotnog obrazovanja Vrijeme: 12. studenoga 2011. Voditelji: Marin Domović, Alena Hrvoić, Ksenija Petrinec, Masrio Tomrlin - Posjet hotelu Termal u Daruvaru Razredi: I- do III. kuhar/konobar Svrha: upoznavanje s naĉinom poslovanja hotela Vrijeme: druga polovica listopada 2011. Voditelji: Darko Mihoković, Darko Bariĉević - Terenska nastava na farmi goveda Razredi: II.b ( agroturistiĉki tehniĉar), II.c ( poljoprivredni gospdarstvenik ) 77

Svrha: terenska nastava iz predmeta stoĉartvo Vrijeme: svibanj 2012. Voditelj: Tomislav Kakša - Posjet tvrtki Eurovoće, Orahovica Razred: I.b (agroturistiĉki tehniĉar) Svrha: terenska nastava iz premeta voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo Vrijeme: studeni 2011. Voditelj: Tihomir Vranić - Posjet Goethe institutu i British Council-u, Zagreb Razredi: III.a, IV.a ( upravni refernt ) Svrha: jaĉanje svijesti o vaţnosti uĉenja stranih jezika Vrijeme: oţujak ili travanj 2011. Voditelji: nastavnici stranoga jezika d) natjecanja- aktivnosti(grupa) –natjecanja iz hrvatskog jezika u poznavanju hrvatskog jezika te na Lidranu, , natjecanja iz stranog jezika, povijesti te na natjecanjima iz pojedinih struka. Nadalje planirano je sudjelovanje Uĉeniĉke zadruge „Kostanj“ na smotri uĉeniĉkih zadruga - voditelji: nastavnici iz pojedinih predmeta, voditelj uĉeniĉke zadruge te voditelji sekcija e) rekreativne ekskurzije (planirane): - jednodnevne: I.b, II.b, III.b, IV.b te I. i II. c posjeta Etno selu na Ţumberku, - maturalna putovanja: uĉenici III.a i III.b razreda i uĉenici II. razreda trogodišnjih škola: - vrijeme realizacije od 18.lipnja do 31. kolovoza 2011. godine. e) izleti - nastavnici povodom obiljeţavanja MeĊunarodnoga dana uĉitelja i nastavnika I to 08. listopada 2011. – Muzej neandertalaca u Krapini i Hrvatsko zagorje - uĉenici i nastavnici povodom obiljeţavanja Dana škole 28. travnja 2012. f) Maturalne zabave III. c prodavaĉ/poljoprivredni gospodarstvenik III. d kuhar IV. a upravni referent IV.b agroturistiĉki tehniĉar lipanj 2012. lipanj 2012. lipanj 2012. lipanj 2012.

12.2. DODATNA I DOPUNSKA NASTAVA U školskoj godini 2011/2012. planirali smo samo dodatnu nastavu iz predmeta na obveznom dijelu drţavne mature i to: iz hrvatskog jezika 1 sat tjedno po obrazovnoj skupini matematike 1 sat tjedno po obrazovnoj skupini te po 1 sat tjedno za engleski jezik i 1 sat tjedno za njemaĉki jezik Gledajući predprijave uĉenika za ispite drţavne mature od kojih se je većina izjasnila da će polaziti dodatnu nastavu iz navedenih predmeta realizacija dodatne nastave bit će slijedeća:

78

PREDMET hrvatski jezik matematika engleski jezik njemaĉki jezik

SKUPINA/BR.UĈENIKA SATI/TJEDNO IV.a / 26 1 IV.b / 14 1 IV. a/26 1 IV.b/14 1 26 5 1 1

UKUPNO 2 2 1 1

Za voĊenje dodatne nastave zaduţeni su Ksenija Petrinec, prof. hrvatskog jezika i knjiţevnosti, Mirjana Ţagar, dipl.ing., Dijana Kos, bacc. engleskog jezika te Ana Pavlić, bacc. njemaĉkog jezika. Analizirajući prošlogodišnje potrebe i interese uĉenika te slabije odgojno obrazovne rezultate iz predmeta matematika, tijekom školske godine organizirat ćemo i dopunsku nastavu, poglavito za uĉenike trogodišnjih zanimanja koji ostvaruju nešto lošije rezultate u svladavanju obrazovnih ciljeva. U vrijeme donošenja ovoga Godišnjeg plana i programa planiramo organizirati dopunsku nastavu matematike za tri obrazovne skupine trogodišnjih zanimanja i to za 1., 2. i 3. razred. Za voĊenje dopunske nastave matematike zaduţen je Mario Tomrlin, ing. informatike te struĉni uĉitelj matematike. Ukoliko se tijekom školske godine ukaţe potreba za organizacijom dopunske nastave iz još nekih predmeta, organizirat ćemo je u granicama ukupnih zaduţenja koje nam omogućuje Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Izvedbeni plan i program dopunske nastave bit će priloţen ovom godišnjem planu. . 12.3. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAMI Školski preventivni programi nastojati će se uskladiti s programima na ţupanijskoj i drţavnoj razini. Za sada su planirani:

12.3.1. Školski preventivni program suzbijanja zlouporabe droga Cilj: Smanjiti interes mladih za eksperimentiranjem i uzimanjem sredstava ovisnosti Zadaci: Prevencija uzimanja sredstava ovisnosti treba prvenstveno biti usmjerena na razvoj samopoštovanja i zadovoljstva sobom, a ne smije se temeljiti na strahu od mogućih posljedica uzimanja sredstava ovisnosti:  uĉenici trebaju razviti zadovoljstvo sobom  ovisnosti ne smiju doţivljavati kao afirmaciju svoga «ja»  roditeljima treba pruţiti podršku i struĉnu pomoć u odgoju djece  edukaciju o ovisnostima treba provesti na pristupaĉan naĉin  voditi brigu o otkrivanju ovisnika kako bi se pokušalo zaustaviti moguće nove ovisnike  Smanjenje interesa mladih će se provoditi kroz nespecifiĉne oblike rada i preventivne mjere te specifiĉne preventivne mjere.  79

policijom. Poticanje uĉenika na kvalitetan ţivot bez ovisnosti (kroz nastavu vjeronauka) Obrada odabranih tema o ovisnostima na nastavi biologije (rasprava) Individualni rad s uĉenicima. Obrada odabranih tema o ovisnostima kroz nastavu psihologije. Uĉenicima će se kroz sate razrednika i rad u radionicama pomoći da razviju svoje samopouzdanje. Provedba radionica emocionalne pismenosti. zdravstvenim ustanovama (osobito Zavodom za javno zdravstvo) itd. izbornoj nastavi i izvannastavnim aktivnostima Oblikovanje izvannastavnih aktivnosti i rad sa što većim brojem uĉenika Obrada odabranih tema o ovisnostima te razgovor na satu razrednog odjela. Nespecifiĉni oblici rada kroz koje će se ostvariti taj cilj programa su:  izvannastavne aktivnosti  natjecanja u znanju i sportskim aktivnostima  poticanje uĉeniĉkog samopoštovanja i samopotvrĊivanja  rano otkrivanje djeĉje depresije i neuroticizma  pruţanje pomoći uĉenicima koji su postali nepolaznici kroz organiziranu skrb o njima  promicanje uspješnog roditeljstva  diskretni osobni zaštitni program  zaustavljanje izdvajanja problematiĉne djece u odnosu na ostale uĉenike  uoĉavanje i rješavanje kriznih situacija u razredu Specifiĉne preventivne mjere Škola će suraĊivati sa Centrom za socijalnu skrb. Škola će ustrajati na iznalaţenju mogućnosti za rasterećenje uĉenika od pretjerane koliĉine obrazovnih sadrţaja te afirmaciji škole bez neuspjeha. Koordinacija Vrijeme Tijekom godine Nastavnici Rujan. Nositelj aktivnosti Nastavnici Aktivnost Obrada prikladnih tema na redovnoj. listopad Tjekom godine Razrednici Vjerouĉiteljica Tijekom godine Profesor biologije Psiholog Tijekom godine Profesor sociologije 80 . drugim školama.a) Nespecifiĉni oblici rada i preventivne mjere Škola treba biti mjesto gdje će se i uĉenici i nastavnici osjećati ugodno i razvijati kvalitetne odnose. nauĉe donositi odluke i rješavati probleme te da razviju socijalne vještine. Kroz sastanke s roditeljima i rad roditeljskog vijeća poticat će se roditelje da razumiju svoju ulogu u prevenciji ovisnosti te steknu osnovna znanja u prepoznavanju sredstava ovisnosti.

Program mjera za povećanje sigurnosti u školi «Afirmacijom pozitivnih vrijednosti protiv nasilja» Cilj: Omogućiti stvaranje sigurne škole koja afirmacijom pozitivnih vrijednosti unaprjeĊuje društvo u cjelini.Nositelji programa:  pedagog  psiholog  razrednici  predmetni nastavnici  ravnatelj  vanjski suradnici Vrednovanje rezultata: na kraju nastavne godine provest će se vrednovanje provedbe programa 12. U suradnji s uĉenicima organizirati obiljeţavanje zadnjeg dana škole. Organizirati sveĉanu podjelu maturalnih svjedodţbi.3. Zadaci:        afirmiranje pozitivnih vrijednosti suoĉavanje s postojećim problemima nesigurnosti i nasilja promicanje spoznaje o opasnostima oruţja i eksplozivnih naprava razvoj samopoštovanja uĉenika pomoć uĉenicima pri ţivotnim opredjeljenjima pozitivno usmjerenje provoĊenja slobodnog vremena promicanje razliĉitih sportskih i društvenih sadrţaja (izvannastavne i izvanškolske aktivnosti) Aktivnost Upoznati uĉenike s kućnim redom škole. Razvijati topao i human odnos u razredu. Individualini razgovor s uĉenicima i roditeljima. Voditi brigu o uĉenicima i njihovim poteškoćama.2. obvezama. Sudjelovanje i rad na 81 Koordinacija Vrijeme Nositelj aktivnosti Razrednici prvih razreda Razrednici završnih razreda Razrednici Pedagog Psiholog . SuraĊivati s roditeljima i educirati ih o nekim odgojnim umijećima. Upoznati uĉenike s Pravilnikom o ocjenjivanju. duţnostima i pravima u školi.

tolerancija. jednakost. Rad u pedagoškim radionicama. Naglasak će se staviti na društvenu grupu predmeta te nastavu hrvatskog jezika u koje se teme o ljudskim pravima najlakše mogu uklopiti. 12. poznavati temeljne dokumente o ljudskim pravima te osnovne etiĉke i politiĉke pojmove b) oblikovati vrijednosti i stavove . Oblikovanje i voĊenje grupe uĉenika koja će razvijati pozitivne oblike komunikacije. prijateljstvo . sloboda. vještine.3.4.univerzalne vrijednosti: pravda.3.roditeljskim sastancima s odabranim pedagoškim temama. Školski program odgoja i obrazovanja za ljudska prava Cilj: Uĉenici bi trebali usvojiti osnovne pojmove o ljudskim pravima te postati dio graĊanskog društva. ljubav. 12. Na satovima razrednika. razrednici će 3-4 sata posvetiti temama o ljudskim pravima. . sposobnosti. a) usvojiti znanja – o vlastitim pravima.poštivanje sebe i drugih . vrijednosti i stavove koje će uĉenici moći primijeniti u izgradnji pozitivnih ponašanja.3.odgovornost.ţelja za odbacivanjem predrasuda i stereotipa c) razviti vještine i sposobnosti  razviti sposobnost apstraktnog mišljenja i izraţavanja misli  analiziranje i rješavanje problema  analiziranje i tumaĉenje tekstova  vještine nenasilnog rješavanja sukoba  zalaganje za provedbu ljudskih prava  vještina slušanja i neverbalne komunikacije Aktivnosti: Program će se provoditi kroz redovnu i izbornu nastavu te slobodne aktivnosti. Zadaci: Razvijati znanja. Program preventivnih aktivnosti u suzbijanju trgovanja ljudima Preventivni programi:  sposobnost rješavanja problema  razvijanje samopoštovanja  pomoć u snalaţenju u ţivotnim odluĉivanjima  socijalna podrška  poboljšanje kvalitete ţivota uĉenika  motivacija za zdrave stilove ţivljenja 82 . slobodi i odgovornosti.spremnost na vlastiti odabir i afirmaciju vrijednosti .

stereotipe. odgovornost. ekonomska prava  UN Deklaracija o ljudskim pravima. UN Konvencija o pravima djeteta. neravnopravnost. rasizam b) razviti znanja i sposobnost reagiranja na gore navedeno a) znanja  koncepti: sloboda... zajedništva i potpore  sekundarna prevencija – rano prepoznavanje  suradnja škole s drugim institucijama edukacija nastavnika. roditeljski sastanci. struĉnih suradnika. demokracija. socijalna. pravda. škola bez prisile  afirmacija karijere uspješnog roditeljstva – individualno. civilna.  vaţnost ljudskih prava u ţivotu. nediskriminacija. b) vještine  aktivno slušanje i komunikacija  kritiĉko mišljenje  suradnja c) stavovi i vrijednosti  odgovornost za vlastite aktivnosti  otvorenost  empatija  vlastita vrijednost i vrijednost drugih Školski preventivni program  škola kao milje – kvalitetna škola. predrasude. ravnatelja te evaluacija ŠPP 83 ... politiĉka. odgoj za ravnopravnost spolova  nenasilno rješavanje sukoba Nastavnici  prepoznavanje znakova za trgovanje i zlostavljanje i pruţanje pomoći  postupci u kriznim situacijama  problematika trgovanja i kako se oduprijeti Uĉenici:  socijalne vještine za donošenje odluka  rješavanje problema  samopoštovanje  stvaranje pozitivne slike o sebi  otpornost na socijalni pritisak  nošenje sa stresom i anksioznošću Opći ciljevi u prevenciji trgovanja – edukacija mladih a) prepoznati nepravdu. pravilno organiziranje slobodnog vremena uĉenika  kvalitetna ponuda sportskih i drugih kreativnih sadrţaja Teme za roditelje:  utjecaj odgojnih postupaka roditelja na riziĉna ponašanja  prepoznavanje simptoma (za trgovanje)  kriza suvremene obitelji  odgoj za razumijevanje  odgovorno roditeljstvo. odgovorno roditeljstvo  o trgovanju ljudima  slobodne aktivnosti  ţivotne vještine  diskretni personalni zaštitni postupci – briga za svakog uĉenika  razred kao terapijska zajednica – mjesto sigurnosti. jednakost.

predavanja za uĉenike 2b razreda Kontinuirano tijekom školske godine kroz nastavu psihologije Kontinuirano tijekom školske godine Psiholog - Razrednici - Ocjene iz usmenog i pismenog ispitivanja - Kontinuirano tijekom školske godine Kontinuirano tijekom školske godine Tijekom školske godine kroz nastavu vjeronauka Predmetni nastavnici - - Predmetni nastavnici Vjerouĉitelj Vjerouĉitelj - Evaluacijski listići Evaluacijski listići 84 Tijekom školske godine kroz nastavu . stvaranje kvalitetnih obiteljskih odnosa i pruţanje podrške. te razvijati topao i human odnos u razredu.Aktivnosti u sklopu provoĊenja preventivnih programa PROVEDBENE AKTIVNOSTI Individualni savjetodavni rad s uĉenicima i roditeljima ROKOVI IZVRŠENJA Kontinuirano tijekom školske godine NOSITELJI Psiholog 4 radionice/predavanja „Škola za roditelje“ – radionice i tijekom školske godine predavanja za roditelje uĉenika 1. Obrada tema vezanih za sprjeĉavanje ovisnosti na satovima razrednog odjeljenja. razreda s ciljem razvijanja roditeljskih kompetencija. razvoj samopoštovanja uĉenika. tei struĉna pomoć u odgoju djece Psiholog SURADNICI U PROVEDBI Ravnatelj Razrednici Predmetni nastavnici Vanjske institucije - EVALUACIJA - Evaluacijski listići na zadnjoj radionici/predavanju Poticanje asertivnog ponašanja. Uspostaviti dobar odnos i kvalitetnu komunikaciju s uĉenicima. Oblikovanje izvannastavnih aktivnosti i rad sa što većim brojem uĉenika „Droga ubojica ljudskog ţivota“ predavanja za uĉenike 1a razreda „Alkoholizam ovisnost i lijeĉenje“ . Provedba radionica emocionalne pismenosti.

krosu i nogometu Obiljeţavanje Hrvatskog Olimpijskog Dana „Nauĉimo kako uĉiti“ .Natjecanja mladića i djevojaka u odbojci.S. Obiteljski Centar Psiholog Evaluacijski listići 85 . ĈZE i higijene Psiholog Profesor biologije Psiholog Profesor biologije Psiholog - Travanj 2012. kroz nastavu ĈZO. Studeni 2011.predavanja za uĉenike 1. razreda s ciljem razumijevanja posljedica i opasnosti razliĉitih spolno prenosivih bolesti te upoznavanje razliĉitih oblika prevencije zarazom spolno prenosivim bolestima Radionice na temu „Donošenje odluka" uz vjeronauka Tijekom školske godine Nastavnik TZK - Rezultati natjecanja Rujan 2011. ĈZE i higijene Oţujak. atletici. kroz nastavu ĈZO. badmintonu.radionica za uĉenike 3. Poĉetkom 2.travanj 2012.O. Studeni 2011.predavanja za uĉenike 4a razreda „Promicanje volonterstva“ „Suvremeni sustav vrijednosti“ – izloţba uĉeniĉkih radova za sve zainteresirane uĉenike „Što mi treba za sreću?“ . razreda Obiljeţavanje Dana Srednjoškolca – natjecanje uĉenika u odbojci i nogometu „Znam pa me nije strah“ –radionice o naĉinima prenošenja virusa HIV i spolno prenosivih bolesti „Hagioterapija kao odgovor na ovisnosti“ . Oţujak. i 2. Nastavnik TZK Psiholog Nastavnik TZK S.radionice o uĉenju za uĉenike 1. razreda s ciljem razumijevanja opasnosti djelovanja razliĉitih psihoaktivnih tvari na organizam te upoznavanje naĉina uĉinkovitog suzbijanja ovisnosti „Spolno prenosive bolesti“. kroz nastavu vjeronauka Knjiţniĉar Psiholog Knjiţniĉar Prosinac 2011. razreda „Borba protiv ovisnosti“ – predavanja za uĉenike 1. polugodišta Oţujak 2012. Listopad – Studeni 2011. i 2. rukometu.travanj 2012. telefon Vjerouĉitelj Obiteljski Centar Virovitica Psiholog Psiholog Rezultati natjecanja Evaluacijski listići Rezultati natjecanja Evaluacijski listići Evaluacijski listići Izloţba radova Evaluacijski listići - Studeni 2011.

Svibanj 2012.prezentaciju „Robovi 21.stoljeća" za uĉenike završnih razreda Travanj 2012. Predavanja i prezentacija o ovisnostima Organizacija meĊurazrednog natjecanja u SŠ Pitomaĉa Prijateljske utakmice izmeĊu maturanata i nastavnika ProvoĊenje ankete o riziĉnim ponašanjima Travanj . Virovitica Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitiĉko – podravske ţupanije Nastavnik TZK Nastavnik TZK Povjerenstvo za suzbijanje ovisnosti Virovitiĉko – podravske ţupanije Razrednici Psiholog Razrednici - Psiholog Razrednici Rezultati natjecanja Rezultati natjecanja Rezultati ankete 86 .svibanj 2012. Svibanj – kolovoz 2012.

Prema dopunama zakona ukoliko se prikupe novĉana sredstva obaviti će se i zdravstveni pregled djelatnika. posjeti lijeĉniku . Osigurati im što bolje uvijete za rad i ukljuĉenje u razredne miljee.4. radionice. struĉni suradnik pedagog u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb 5. podruĉje rada: zdravlje i sigurnost uĉenika i nastavnika 2. suradnja sa Zavodom za zdravstvo. posjeti lijeĉnika. aktivnosti i nositelji: predavanja. cvjetnog materijala. podruĉje rada: integriranost i osjećaj pripadnosti 2. Planira se upoznati i osposobiti nastavnike (koji nisu ) sa zaštitom na radu i zaštitom od poţara. lijeĉnicima. dekorativnog nakita. svrha aktivnosti: integracija uĉenika slabijeg materijalnog statusa 3. aktivnosti i nositelji: predavanja. a njihova realizacija ukljuĉuje i neke materijalne troškove kao što su nabava i ugradnja panoa. korisnici: uĉenici i nastavnici 4.  UreĊenje kabineta i uĉionica slikovnim materijalima. predmetima. vrednovanje aktivnosti: anketa na kraju školske godine 87 . U realizaciju plana ukljuĉeni su svi djelatnici škole. ureĊenjem panoa unutar razreda i zgrade.12. sadnica itd. svrha aktivnosti: smanjiti opasnosti i pomoći odrţavanju zdravlja istih 3. U suradnji sa Zavodom za zdravstvo obavljaju se i cijepljenja uĉenika. dijelovima strojeva i sliĉno. ljudi zaduţeni za zaštitu na radu 5. SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA Zdravstvena zaštita provodi se već prvi tjedan školske godine kada se uĉenici prvih razreda osposobljavaju iz zaštite na radu da bi mogli pristupiti izvoĊenju praktiĉne nastave. vrednovanje aktivnosti: potvrde o osposobljenosti iz zaštite na radu te ocjena suradnika Socijalna zaštita uĉenika slabijeg imovinskog stanja i problematiĉnih obiteljskih okruţenja. ESTETSKO I HIGIJENSKO UREĐENJE ŠKOLE Planiraju se slijedeće akcije:  odrţavanje urednosti uĉionica uz pomoć razrednih odjela i razrednika  prigodno obiljeţavanje vaţnijih datuma pisanjem i izradom literarnih i likovnih radova. Osposobljavaju ih nastavnici koji su zaduţeni za to podruĉje. korisnici: uĉenici 4. 13. ovisno o struci za koju se pojedini razredi obrazuju  Postavljanje i odrţavanje ukrasnog bilja  UreĊenje i odrţavanje školskog dvorišta i prostora ispred škole. Zdravstvena zaštita po sastavnicama: 1. Socijalna zaštita uĉenika po sastavnicama: 1.

Proraĉuna Ţupanije Virovitiĉko-podravske 10.000. faza * izgradnja * opremanje 1.otkup zemljišta i izgradnja infrastrukture .000.000. NABAVA DODATNIH NASTAVNIH SREDSTAVA I POMAGALA ZA KVALITETNIJU NASTAVU a) b) c) d) e) nabavka 2 LCD projektora i projekcijskih platna nabavka 2 prijenosna raĉunala dodatno opremanje uĉionica namještajem koji nedostaje nabavka 2 grafoskopa nabavka dodatnih strojeva i ureĊaja za rad na poljoprivrednom dobru škole te izgradnja natkrivenog paviljona uz školski vrt i to: .mini punionice za vino .izgradnja natkrivenog paviljona uz školski vrt za odrţavanje nastave na otvorenom POTREBITA SREDSTVA: Ad a) Ad b) Ad c) Ad d) Ad e) 5.izrada projektne dokumentacije i ishoĊenje dozvola II.028./12.00 kn 10 % sredstava .00 kuna UKUPNA SREDSTVA: IZVORI SREDSTAVA: ________________________ 96.195.3.000.00 kn 7% sredstava 14. a koju ove školske godine polazi 292 uĉenika.00 kuna 70. 14. PLAN AKTIVNOSTI ZA UNAPREĐENJE MATERIJALNIH UVJETA RADA U ŠKOLSKOJ GODINI 2011.) . godine u kojoj trenutno djeluje Srednja škola Pitomaĉa.00 kuna Za ostvarivanje planiranog koristit ćemo sredstva iz razliĉitih izvora: .) 80.000.00 kn 14.11 kn 7.195.00 kuna 7. i 2011.000.000.1.00 kn _____________________________________________________ SVEUKUPNO: 23. KAPITALNI PROJEKT: ŠKOLSKI KOMPLEKS «STJEPAN SULIMANAC» Uvod: Zbog skuĉenosti i neadekvatnosti prostora školske zgrade izgraĊene još 1872.00 kuna 10. Do sada je od ovog projekta realizirano: I. novom idejnom studijom izraĊenom od strane Ţupanije Virovitiĉko-podravske i Općine Pitomaĉa predloţena je izgradnja nove zgrade Srednje škole za što su spomenute institucije udruţile sredstva.Natjeĉaji i potpore (Ministarstvo poljoprivrede i dr. faza ( tijekom 2010.11 kn 88 .000.228.000.000.00 kuna 4.00 kn 300.000.Vlastita sredstva 6. 500.00 kn 83 % sredstava .000.14.000.

/2012. 90/10. godinu 15. godine prihvatio je Godišnji plan i program za školsku godinu 2011. Plan i program rada psihologa za školsku godinu 2010. PRILOZI GODIŠNJEM PLANU: 15. PRAĆENJE I VREDNOVANJE OSTVARIVANJA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ŠKOLE Tijekom školske godine redovito će se pratiti ostvarivanje godišnjeg programa rada škole. 105/10). Godišnji plan i program rada uĉeniĉke zadruge. 16. Cjelovita analiza ostvarivanja godišnjeg programa razmatrat će se na Nastavniĉkom vijeću na kraju školske godine. toĉka 4 .. (N. 15. školski odbor na 19. gradnje je listopad 2011.1.ecc KLASA:_________________ URBROJ: _______________ U Pitomaĉi. 15. toĉka 8.3. godina. Ravnatelj prati ostvarivanje svih dijelova godišnjeg programa. a opremanje i preseljenje u nove prostore planirano je za 2014.PredviĊeno vrijeme poĉetka II. rujna.dovršetka graĊevine 2013. vrednovanja i ostvarivanja godišnjeg programa rada dok će svaki djelatnik pratiti ostvarivanje svojih zadaća i o tome izvješćivati ravnatelja škole. i Statuta Srednje škole Pitomaĉa ĉlanak 11. dipl. 16. Ravnatelj: Rikard Bakan.2./2011.N. ZAVRŠNE ODREDBE temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ĉlanak 28. RH 87 /08. fakultativni predmeti. 29. dodatna nastava) za koje se iskaţe interes nakon roka za predaju ovog Godišnjeg plana. 89 . izradit će se naknadno i priloţiti ovom Godišnjem planu i programu rada. Ravnatelj i struĉni suradnik će voditi evidenciju praćenja. Sjednici odrţanoj dana 29. 2011. faze tj. Godišnji plan i program srednjoškolskog obrazovanja odraslih Napomena: Dodatni programi ( obrazovanje odraslih. rujna 2011. 86/09. a na temelju Izvješća o radu škole na kraju školske godine.

. 33405 Pitomača. stječu aktivno znanje.oec.GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA UĈENIĈKE ZADRUGE „ KOSTANJ“ ZA ŠKOLSKU GODINU 2010. svladavaju međe između pojedinih predmeta. 1. te provodi cjelovit gospodarski.sc. (ravnatelj škole) i Tomislav Kakša dipl.09. Sjedište zadruge je u prostorima «stare» zgrade osnovne škole na Trgu kralja Tomislava 6 u Pitomači. ekološki i etnoodgoj. Osnovni podaci o školskoj zadruzi Učenička zadruga “Kostanj” . i ima sedamdesetak učenika članova zadruge. UVOD 1. Marijan Berdin (direktor komunalnog d.o. Članovi zadružnog odbora: Iz reda osoblja Srednje škole Pitomača su Rikard Bakan dipl.agr.o. pod neprinudnim stručnim vodstvom (mentorstvom) neposredno sudjeluju u organizaciji i izvedbi programa.1. kao dragovoljna formalno ustrojena skupina učenika. Voditelj zadruge je Tomislav Kakša dipl. Iz reda suosnivača je mr. Dana 25.agr (pročelnik ureda za društvene djelatnosti opčine Pitomača) Adresa zadruge je: SREDNJA ŠKOLA PITOMAČA – ŠKOLSKA ZADRUGA «KOSTANJ» Trg kralja Tomislava 6.agr./ 2011. tel/fax: 033/801-434 90 . oslobađaju i razvijaju sposobnosti. koju je prihvatio školski odbor.2008 godine održana je osnivačka skupština školske zadruge «Kostanj». U sklopu zadruge djeluje sedam sekcija. Pitomača) Iz reda učenika zadrugara Anamarija Balija i Anamarija Lovrenovid Iz reda roditelja učenika jedan član Iz reda lokalne samouprave je Marinko Barčan dipl..

Pribor i materijal potreban za radove u pčelinjaku Inox posude za čuvanje vina 91 .1. čajeve i dr. 5 AŽ košnica . 2. Tanjurade. atomizer. freza skakačica Pčelinjak sa pet košnica i dva nuklausa Plastenik i cijevni sustav za navodnjavanje i grijanje Motike.4 ha i ugostiteljski objekat Stara Pivnica.2.. UVJETI RADA ZADRUGE 2.2. Djelatnost zadruge Djelatnost zadruge je izvannastavna aktivnost učenika i dio programa škole.1. sekciju za seoski turizam . Prostorni uvjeti Zadruga koristi učenički prostor u sklopu Srednje škole Pitomača.. lopate Dvije LR košnice. Zatim zadruga ima na raspolaganju školsko poljoprivredno dobro površine 1. itd. pa se može ustanoviti njihova novčana vrijednost i bez stavljanja u promet). a rezultati rada učenika (proizvodi i usluge) mogu se stavljati u promet i komercijalizirati (mogu znači mogudnost. cvijede za uljepšavanje okoliša. sekciju za rasadničarstvo i hortikulturu. u vrijeme izvan nastavne aktivnosti. Sadržajno obuhvada svaku proizvodnu i uslužnu djelatnost u sastavu sekcija zadruge. vode. te dobiveni vinograd na korištenje veličine 1. malčer. a ne uvijek i obvezu. 2. pčelarsku sekciju. Zadruga sadrži sedam sekcija: Povrtlarsku i ratarsku. izradu suvenira i etnologiju. sekciju za gospodarsko poslovanje. ugostiteljsko uslužnu sekciju. roto freza. štijade. čestitke za svoje potrebe.6 jutara te školski vodnjak i pčelinjak u školskom dvorištu. jer škola može u školskoj kuhinji koristiti povrde. Materijalni uvjeti Raspoloživi materijalni uvjeti su:        Traktor IMT 539 Jednobrazdni plug. vodarsku i vinogradarsku. grablje. marketing i promidžbu.

ing.5.1.1.agr . Poljoprivrede 3.1.3.2. Marinko Barčan dipl.6. Darku Mihokovid stručni učitelj 3.4. Rikard Bakan dipl.1.2.sc.stočarstva 3. 3.3.3.1. agr.2.1. Dalibor Petričušid ing. ZADUŽENJA ZADUŽENJE VODITELJA SEKCIJA 92 . Tihomir Vranid dipl. Ivana Kralj dipl.oec 3. 3.5. Ugostiteljsko uslužna sekcija 3.2. Miroslav Horvatinovid dipl.oec. Branka Pavokovid dipl.4. Poljoprivredno gospodarska sekcija 3.2. marketing i promidžbu 3. Sekcija za izradu suvenira i ukrasnih predmeta i etnologiju 3.4. agr . Sekcija za gospodarsko poslovanje.VVV 3.oecc – predsjednik zadruge 4. ing. Poljoprivrede 3. Vanjski suradnici 3.2.1. mr. Poljoprivrede 3. Zdravko Giba ing.3. Tomislav Kakša dipl.1. Berdin 3.1. ing.5. Darku Baričevid stručni učitelj 3. KADROVSKI UVJETI ZADRUGE 3.U nabavci su:  Tkalački stan i ostali pribor za izradu autohtonih suvenira 3.2.1.

ORGANIZACIJA RADA ZADRUGE 5. programiraju i organiziraju rad.2. Pravila i druge akte Zadruge.     Uz neposrednu suradnju učenika planiraju. a dio tijekom praznika zbog sezonskog intenziteta posla u pojedinim sekcijama. Prate. Predsjednik(ca) Zadruge predstavlja i zastupa Zadrugu. financijske. Sjednice skupštine zadruge Skupštinu Zadruge čine svi članovi Zadruge.  Obveze spriječenog predsjednika(ce) obnaša zamjenik(ca) predsjednika(ce). usmjeravaju i potiču rad učenika. Predsjednik(ca) Zadruge ujedno je predsjednik(ca) Zadružnog odbora i Skupštine. Saziva je i predsjeda predsjednik Zadruge. Odabiru najdjelotvornije metode i oblike rada. Skupština se saziva najmanje jedanput godišnje. 5. pravne i druge poslove te pomaže predsjedniku(ci) u obnašanju njegov(zin)ih zadada i pripremi sjednica. surađuju s roditeljima i suodgojiteljima te upoznaju druge učitelje s rezultatima ZADUŽENJA TAJNIKA ZADRUGE   Tajnik(ca) Zadruge organizira i vodi opde. Tajnik(ca) vodi poslovnu komunikaciju s drugim sudionicima u programu Zadruge. 5. kao izvannastavna aktivnost.1. U izvanrednim okolnostima Skupštinu 93 . Predsjednik(ca) potpisuje zaključke upravnih tijela. Vremenik rada Ukupni godišnji fond sati pojedine sekcije je maksimalnih 35 sati od čega se dio satnice odrađuje tokom školske godine. ZADUŽENJA PREDSJEDNIKA ZADRUGE     Predsjednik(ca) Zadruge vodi rad upravnih tijela i poslove Zadruge. Omoguduju učenicima vezu sa stručnjacima i dostupnost dobrih izvora znanja. U pitanjima koja se odnose na prava i obveze Škole prije zastupanja mora dobiti ovlaštenje ravnatelja Škole. raspolaže novčanim sredstvima u skladu s utvrđenim finanijskim planom (proračunom) Zadruge i obavlja druge poslove od interesa za Zadrugu. Odgovorni su za sigurnost učenika u radu.

94 .4. ORGANIZACIJA RADA POJEDINIH SEKCIJA ZADRUGE 6. radne vrijednosti i stvaralaštvo te steknu preduvjete za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini. radne vrijednosti i stvaralaštvo te steknu preduvjete za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini.VINARSKO – PODRUMARSKA PODSEKCIJA Pod stručnim voditeljstvom ing. Skupština utvrđuje stajališta i smjernice za vođenje Zadruge i oni obvezuju upravu Zadruge.može sazvati i Zadružni odbor. Odbor odlučuje vedinom glasova svih svojih članova 5.1.3. koje saziva i vodi predsjednik(ca). poljoprivrede Zdravka Gibe. vodnjaku i vinogradu te i uslužnim poslovima za neku drugu stranu. 6. Zaključci tih sastanaka smjernice su za dalji rad uprave Zadruge. Sastanci sekcija Zadružni odbor može radi dogovora.1. Sjednice zadružnog odbora Zadružni odbor radi u sjednicama. poljoprivrede Dalibora Petričušida. 5. Dužan ih je održati na zahtjev najmanje jedne tredine ukupnog broja sekcija. POLJOPRIVREDNO GOSPODARSKA SEKCIJA 6. cilj je da zadrugari steknu radne navike. Poslovima koje de zadrugari obavljati na poljoprivrednom dobru. da zadrugari steknu radne navike. ili drugih razloga važnih za djelovanje i napredak Zadruge. VODARSKO – VINOGRADARSKO . POVRTLARSKO RATARSKA PODSEKCIJA Pod stručnim voditeljstvom ing. Poslovima koje de zadrugari obavljati na poljoprivrednom dobru te i uslužnim poslovima za neku drugu stranu. organizirati sastanke pojedinih sekcija.1. Odbor se sastaje prema potrebi. 6. kako zahtijevaju njegovi poslovi i zadade. zadrugari u programu imaju da se upoznaju sa svim vodnim i vinskim kultivarima ovog nizinskog dijela Republike Hrvatske te njihovom važnosti za gospodarstvo i prehranu ljudi. zadrugari u programu imaju da se upoznaju sa svim povrtlarskim i ratarskim kulturama ovog nizinskog dijela Republike Hrvatske te njihovom važnosti za gospodarstvo i prehranu ljudi. obavješdivanja.2.1.

2. Poslovima koje de zadrugari obavljati na poljoprivrednom dobru.6. zadrugari u programu imaju da se upoznaju sa svim povijesno vrijednim baštinama koji su karakteristika ovog nizinskog dijela Republike Hrvatske. kao i uslužnim poslovima za neku drugu stranu. PODSEKCIJA ZA SEOSKI TURIZAM. kao i uslužnim poslovima za neku drugu stranu.2. cilj je da zadrugari steknu radne navike. radne vrijednosti i stvaralaštvo te steknu preduvjete za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini. Poslovima koje de zadrugari raditi u sklopu škole. kao i uslužnim poslovima za neku drugu stranu.2.ing. oecc Ivane Kralj. radne vrijednosti i stvaralaštvo te steknu preduvjete za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini. radne vrijednosti i stvaralaštvo te steknu preduvjete za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini. PODSEKCIJA ZA HORTIKULTURU I IZRADU UKRASNIH PREDMETA Pod stručnim voditeljstvom dipl. PČELARSKA PODSEKCIJA Pod stručnim voditeljstvom dipl. zadrugari u programu imaju da se upoznaju sa svim vodnim i vinskim i hortikulturnih kultivarima ovog nizinskog dijela Republike Hrvatske. PODSEKCIJA ZA RASADNIČARSTVO Pod stručnim voditeljstvom dipl. cilj je da zadrugari steknu radne navike.4.stočarstva Tomislava Kakše. zadrugari u programu imaju da se upoznaju sa svim vrstama meda i ostalim proizvodima pčela koji su karakteristika ovog nizinskog dijela Republike Hrvatske te njihovom važnosti za gospodarstvo i prehranu ljudi. IZRADU SUVENIRA I ETNOLOGIJU Pod stručnim voditeljstvom dipl. kao i uslužnim poslovima za neku drugu stranu.1. cilj je da zadrugari steknu radne navike.ing. Poslovima koje de zadrugari obavljati na poljoprivrednom dobru. radne 95 . SEKCIJA ZA IZRADU SUVENIRA I UKRASNIH PREDMETA I ETNOLOGIJU 6.2.1.poljoprivrede Branka Pavokovid. agronomije .poljoprivrede Tihomira Vranid.1. 6. cilj je da zadrugari steknu radne navike. 6. Poslovima koje de zadrugari obavljati na pčelinjaku u sklopu škole. ing. zadrugari u programu imaju da se upoznaju sa hortikulturnim vrstama ovog nizinskog dijela Republike Hrvatske.3. 6.

4. kao i uslužnim poslovima za neku drugu stranu. Ugostiteljski sustav za praktikum navodnjavanje. plitice. cilj je da zadrugari steknu radne navike.) koji su karakteristika ovog nizinskog dijela Republike Hrvatske. oecc Miroslava Horvatinovida . radne vrijednosti i stvaralaštvo te steknu preduvjete za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini 7. ambalaža 200. radne vrijednosti i stvaralaštvo te steknu preduvjete za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini. škole zaštita i prihrana.1.3. Poslovima koje de zadrugari raditi u sklopu škole. škole zaštita i prihrana. Uzgoj povrda u zatvorenom prostoru 20 Sjeme. zadrugari u programu imaju da se upoznaju sa svim zakonitostima za trgovačko poslovanje. marketing i promidžbu proizvoda i djelatnosti zadruge. 6. zadrugari u programu imaju da se upoznaju sa svim kulinarskim vrijednim baštinama (od raznih vrsta jela do nekadašnjeg spemanja zimnica i skladištenja svježih mesnih proizvoda u mast itd. kao i uslužnim poslovima za neku drugu stranu. PRILOZI GODIŠNJIH RADNIH PLANOVA VODITELJA SEKCIJA POJEDINAČNO 7.vrijednosti i stvaralaštvo te steknu preduvjete za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini. Uzgoj povrda na otvorenom prostori 15 Školski praktikum Voditelj podsekcije Zadrugari 2.00kn Sjeme. MARKETING I PROMIDŽBU Pod stručnim voditeljstvom dipl. plitice. SEKCIJA ZA GOSPODARSKO POSLOVANJE. 6. Ugostiteljski sustav za praktikum navodnjavanje. cilj je da zadrugari steknu radne navike. UGOSTITELJSKO USLUŽNA SEKCIJA Pod stručnim voditeljstvom Darka Baričevid i Darka Mihokovid (stručni učitelji ugostiteljstva). Godišnji plan i program povrtlarsko ratarske podsekcije SATI MJESTO NOSITELJ REALIZACIJA AKTIVNOSTI SURADNJA TROŠKOVI PROGRAM RADA 1. ambalaža 300.00 kn 96 . Poslovima koje de zadrugari raditi u sklopu ugostiteljskog objekta škole.

00 kn 8 Radni pribor i materijali 200. Uzgoj: cjepova vinove loze. 2. Rezidba . Berba i prerada grozdja u mošt 12 Pribor 150. drvenastih ukrasnih biljaka. 3.00 kn Agronomski Ambalaža fakultet 250. starinskih sorti voda.Ukupno: 35 500.00 kn 4 6 Školski praktikum Voditelj podsekcije Zadrugari 4. Uzgoj i razmnožavanje jagodičastog voda. Uzgoj: vodnih podloga.3.00 kn 14 Školski praktikum Voditelj podsekcije Zadrugari Turistička zajednica. Proizvodnja pjenušca Ukupno: 7.podrumarske podsekcije SATI MJESTO NOSITELJ REALIZACIJA AKTIVNOSTI SURADNJA TROŠKOVI PROGRAM RADA 1.vezanje i vršikanje vinove loze 2. Ukupno: 7.00 kn 7. Godišnji plan i program vodarsko – vinogradarsko . višanja. 12 Radni pribor i materijali 300.00 kn 97 . lješnjaka i oraha.00 Pribor i materijal 200.4.vinarsko. plemki i sadnica.00 kn Sredstva i aditivi namijenjena fermentaciji 200.00 kn 35 Godišnji plan i program pčelarske podsekcije 650. 5 8 35 Pokušalište Jazbina Godišnji plan i program rasadničarske podsekcije SATI MJESTO NOSITELJ REALIZACIJA AKTIVNOSTI SURADNJA TROŠKOVI PROGRAM RADA 1. lokalna samouprava Radni pribor 150.00 kn 950.00 kn Sredstva i aditivi namijenjena očuvanju vina 150. te loznih podloga i plemki.2. Očuvanje kvalitete vina te skladištenje i plasman vina 5.. Pripremanje podruma za prihvat mošta 3.

izrada suvenira 12 Školski praktikum Školski praktikum Voditelj podsekcije Zadrugari Turistička Radni pribor i zajednica. Izrada i žicanje okvira 3.00 kn Pogača. Proljetni pregled pčela i priprema pčela za glavnu pašu 4. Rojenje i zamjena matica 5.00 kn 400. Građa i vrste košnica te funkcionalna uloga dijelova košnice. 7 35 Posude. skladištenje i prodaja meda UKUPNO 7. 2.5. etikete. poklopci. sredstava zaštite i prihrane 200. Pakiranje. lokalna samouprava Sjeme. Uzgoj ukrasnog 5 cvijeda i bilja Školski praktikum 4. ambalaže.PROGRAM RADA SATI MJESTO NOSITELJ REALIZACIJA AKTIVNOSTI SURADNJA TROŠKOVI 1. materijali lokalna samouprava 200. pribor 1500. Vrcanje 4 Školski pčelinjak Voditelj sekcije Zadrugari 8 Učionica 4 Školski pčelinjak Voditelj sekcije Zadrugari Voditelj sekcije Zadrugari Voditelj sekcije Zadrugari Voditelj sekcije Zadrugari Voditelj sekcije Zadrugari Udruga pčelara Udruga pčelara Pribor i materijal 50.00 kn Turistička zajednica. upoznavanje učenika sa 2 turističkim resursima i atraktivnostima kraja. regije 2. Uređivanje javnih 4 površina Javne površine Turistička 98 .00 KN Godišnji plan i program podsekcije za sekcije za izradu suvenira i ukrasnih predmeta i etnologiju PROGRAM RADA SATI MJESTO REALIZACIJA NOSITELJ AKTIVNOSTI SURADNJA TROŠKOVI 1.00 kn 3.00 kn 4 Školski pčelinjak Školski pčelinjak Učionica 8 6. preventivna sredstva – 200.

ljetnim školama i kampovima te dodjeljivanjem pohvala.00 kn Godišnji plan i program ugostiteljsko uslužne sekcije SATI MJESTO REALIZACIJA NOSITELJ AKTIVNOSTI SURADNJA TROŠKOVI Pribor i materijal 750. lokalna samouprava Materijal.6.00 kn Godišnji plan i program sekcije za gospodarsko poslovanje.00 kn 600.lokalne samouprave 5. 35 750. Učenici se potiču sudjelovanjem na smotrama. 35 Ugostiteljski Voditelj praktikum sekcije škole Zadrugari Ukupno: 7. osobna 25 prodaja i odnosi s javnošdu Ukupno: 35 Školski praktikum 8. organizacije rada i raspodjele dobiti 6 Školski praktikum Voditelj sekcije Zadrugari Voditelj sekcije Zadrugari Voditelj sekcije Zadrugari Turistička Radni pribor i zajednica.00 kn PROGRAM RADA 1. sajmovima. ekonomske promidžba. marketing i promidžbu SATI MJESTO NOSITELJ REALIZACIJA AKTIVNOSTI SURADNJA TROŠKOVI PROGRAM RADA 1. susretima. 99 . Priprema i gotovljenje zimnice .1. materijali lokalna samouprava 100.00 kn 2. džema. materijali lokalna samouprava 100. pekmeza i ostalih jela od namirnica proizvedenih u školskom vrtu.7.00 kn Turistička Radni pribor i zajednica. pribor i alat 200.00 kn 500. materijali lokalna samouprava 300. 8.upravljanjem marketingom 4 Školski praktikum 3. Aranžiranje cvijeda i ukrasnog 12 bilja Ukupno: 7. PRAČENJE I VREDNOVANJE UČENIKA ZADRUGARA TOKOM REALIZACIJE PLANIRANOG GODIŠNJEG PROGRAMA ZADRUGE. natjecanjima.00 kn Turistička Radni pribor i zajednica. 35 Školski praktikum zajednica. priznanja i nagrada.

momčadi i sekciji za iznimne rezultate u radu i unapređivanju učeničkog zadrugarstva 8.4. Priznanja. 9.5. Školski odbor 4.2.6. 8. Školski odbor i ravnatelj Škole. Izmjene i dopune mogu predložiti tijela Zadruge. 8.8.3. 8. 9. Skupština Zadruge 2. 9.2.1. Nagrada se dodjeljuje pojedincima. Uz novčani iznos nagrađenima se uručuje isprava iz koje se vidi zašto je nagrada dodijeljena i o kakvoj se nagradi radi Učenik za rad može biti pohvaljen.5. Ova Pravila mijenjaju se i dopunjuju na isti način na koji su donijeta. pohvale i nagrade mogu izricati odnosno dodjeljivati: 1.7. Odluku o prestanku rada Zadruge donosi osnivač. Zadruga može prestati s radom zbog nepostojanja osnovnih radnih uvjeta.4. Pohvala se izriče usmeno ili daje napismeno. učitelj (profesor) voditelj. ZAVRŠNE ODREDBE 9.3. 9. 8. Prigodom vrednovanja rada prosuđuju se postignuda. 9. Zadružni odbor 3. Ostatak sredstava prenosi se u vlasništvo Škole. Za neposredan prinos ostvarenju zadružnih proizvodnih rezultata i usluga učenicima se mogu dodijeliti novčane nagrade. Učiteljsko vijede 5. 100 . zalaganje i ponašanje.

god. Informirati uĉenike osmih razreda o mogućnostima upisa u našu školu. skupini Prezentacij a Ravnatelj Razrednici osmih razreda Učenici osmih razreda Zavod za zapošljava nje Radna prostorija psihologa i ravnatelja Učionice osnovnih škola Učionice srednjih škola Veljača 15 Svibanj 30 Lipanj Srpanj Kolovoz 45 101 . Sudjelovati u organizaciji i provedbi upisa. domovnice) u Središnjem Uredu za drţavnu upravu. Promocija škole u okolnim osnovnim školama. Dani otvorenih vrata škole. Područje rada 1 Planiranje i programiranje odgojnoobrazovnog rada Svrha Zadaci Sadrţaj Oblicimetode rada 5 Grupni Individualni Suradnici -subjekti 6 Ravnatelj Nastavnici Voditelji stručnih aktiva Mjesto ostvarivanj a 7 Radna prostorija psihologa Vrijeme ostvarivanj a-broj sati 8 Kolovoz Rujan Listopad 45 Bilješke o realizaciji 9 Pripremanje i provedba upisa učenika 2 Unaprijediti kvalitetu planiranja i programiranj a u odnosu na prošlu školsku godinu Realno planirati upis s obzirom na broj završenih osnovnoškola ca./12. 3 Dogovoriti s nastavnicima i voditeljima stručnih aktiva sadrţaje školskog kurikuluma i njegov sadrţaj.Suradnja u donošenju plana upisa u šk./12. Provjera putem interneta učeničke dokumentacije (rodni listovi.2011. Suradnja u formiranju razrednih odjela. Priprema školskog kurikuluma.PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA ZA ŠK. Prikupljanje i analiza podataka nakon upisa ( Izvješća za Ured. Razgovor Individualni Rad u paru. 4 Školski kurikulum na razvojno humanističkim načelima Ispitati interes učenika za pojedine programe.GOD. Priprema materijala.2011.

Vetis i dr.) sreĎivanje dokumenata upisanih učenika.

Ostvarivanje, praćenje i vrednovanje odgojnoobrazovnog uspjeha pojedinca, razrednih odjela i škole u cjelini

Poticati stvaranje jedinstvenog identiteta ( imiĎa škole)

Rad s nastavnicima početnicima

Uvoditi nastavnike u samostalan odgojnoobrazovni rad

Ispitati socio-ekonomski status učenika. Poticati nastavnike na stvaranje dobrih odnosa s učenicima pomaţući im u pronalaţenju najdjelotvornijih načina zadovoljavanja potreba. Ukazati učenicima na tehnike i metode uspješnog učenja. Organizirati pomoć vršnjaka u učenju. Predloţiti akcije za podizanje razine postignuća razrednih odjela. Sudjelovanje u uključivanju učenika u dopunsku i dodatnu nastavu. Uključiti učenike u natjecanja. Razvijati povjerenje izmeĎu učenika i nastavnika i samih nastavnika. Upoznati nastavnike s organizacijom rada škole. Upoznati nastavnike sa zaduţenjem i pedagoškom dokumentacijom.

Sakupljanje što većeg broja informacija o učenicima. VoĎenje liste praćenja. Učenje učenja. Vršnjačke pomagačke grupe. Kako moţemo biti uspješniji? Dopunska nastava. Dodatna nastava. Natjecanja školska, ţupanijska, drţavna Godišnji plan i program škole. Zaduţenje u nastavi i ostala zaduţenja prema rješenju. Pedagoška dokumentacija. Opisno i brojčano praćenje i ocjenjivanje učenik Neposredni uvid u

Razgovor Savjetodav ni rad

Razrednici Roditelji Nastavnici

Radna prostorija psihologa

Tijekom godine 100

Rad u skupini Razrednici Razgovor Učionica

Razgovor Razrednici, Nastavnici

Razgovor

Ravnatelj Tajnik

Radna prostorija psihologa

Tijekom godine 30

Rad na tekstu. Individualni rad. Učionica Ravnatelj

Upoznati ih s Pravilnikom o ocjenjivanju. Pomagati im u izradi operativnog plana i programa.

Demonst racija
Radna

102

Rad s nastavnicima

UnapreĎenje odgojnoobrazovnog rada

Pomagati pri izradi neposredne pripreme za nastavni sat. Uputiti ih u samoprocjenu. Poticati nastavnike na stručnopedagoško usavršavanje. Uputiti nastavnike u izradu individualnog programa stručnog usavršavanja Sudjelovanje i praćenje kolektivnog stručnog usavršavanja u školi. Pratiti nastavni proces s unaprijed definiranim zadaćama. Poticati nastavnike na osuvremenjivanje nastavnog procesa.

Rad s razrednicima

UnapreĎenje rada razrednika

Pratiti napredovanje učenika

Rad s učenicima

Pomagati učenicima u njihovom

Razmijeniti materijale, ideje i iskustva Sudjelovati u pripremi roditeljskih sastanaka. Raditi na prevenciji ovisnosti. Osvijestiti kod učenika vaţnost dobrih odnosa s osobama koje

nastavni rad. Samoprocjena odrţanog sata. Pedagoška literatura i časopisi. Programi individualnog stručnog usavršavanja. Stručno usavršavanje u okviru stručnih vijeća i nastavničkog vijeća. Praćenje nastavnog procesa. UvoĎenje timskog učenja. Primjena LCD projektora, pametna ploča, laptop Identifikacija učenika s posebn. potrebama: daroviti, učenici s osobnim problemima, učenici sa smetnjama u učenju, učenici sa smetnjama u ponašanju. Ostvarenje programa razrednih odjela. Odabir tema za roditeljske sastanke Vijeće učenika

Individu alni rad
Razgovor Razgovor Individualni rad Razgovor Rad u skupini Predavanja

Ravnatelj

prostorija psihologa

Voditelji stručnih vijeća

Radna prostorija psihologa

Rujan Listopad 5

Ravnatelj

Učionica Zbornica

Tijekom godine 20

Ravnatelj Individualni rad

Radna prostorija psihologa

Tijekom godine 5

Individualni

Razredna vijeća

Učionica

Tijekom godine 40

Individualni Razgovor Rad sa razrednim odjelima.

Razrednici

Radna prostorija psihologa Učionica

Predavanja

Razrednici Ravnatelj Razrednici Ravnatelj Stručnjaci

Učionica

Tijekom godine 20 Tijekom godine 100

Radionice Predavanja Razgovor

Radna prostorija psihologa

103

odrastanju i napredovanju

su drugačije. Istraţiti njihov svijet kvalitete, sadašnja ponašanja i frustracije. Podrţavati učenike u stvaranju , provedbi i evaluaciji plana akcija koje bi im pomogle u rješavanju njihovih problema. Informirati učenike o mogućnostima daljnjeg školovanja.

Sat razredne zajednice

Kamo nakon srednje škole? Savjetodavni rad

Predavanje Razgovor Rad u grupi Individualni rad Razgovor Rad u grupi

Zavoda za Javno zdravstvo i Centra za prevenciju ovisnosti Ravnatelj Psiholog Zavoda za zapošljava nje Razrednici Ravnatelj Roditelji učenika Profesori

Učionica

Rad s roditeljima

Stvaranje posebnog ozračja za zdrav rast, razvoj i napredak djeteta

Definirati oblike i načine suradnje za šk.god.2011./12 za koje roditelji smatraju da su najprihvatljiviji. Upoznati roditelje s organizacijom odgojno-obrazovnog rada škole. Uključiti ih i zaduţiti u organizaciji i provedbi stručnih ekskurzija i izleta. Pozvati roditelje na kulturno-umjetničke školske programe. Raspravljati o mogućnostima nastavka školovanja. Uključivati roditelje u prevenciju ovisnosti. Osvijestiti negativne posljedice mogućeg izostajanja s nastave te zajednički odabrati prijedloge za smanjenje izostajanja, provoditi ih i pratiti njihovo ostvarenje. Razvijati suradnju izmeĎu roditelja i osjećaj pripadnosti zajednici roditelja. Definirati ulogu roditelja-člana vijeća roditelja u radu s drugim roditeljima. Organizirati rad s drugim roditeljima.

Roditeljski sastanci Organizacija odgojnoobrazovnog rada škole Stručne ekskurzije. Izleti. Dan škole i ostale priredbe Kamo nakon završene srednje škole? Teme vezane uz prevenciju ovisnosti.

Radna prostorija psihologa Učionica

Tijekom godine 50

Razgovor Rad u grupi

Razgovor Predavanje Predavanje Radionica Psiholog iz Centra za prevenciju ovisnosti Učionica Tijekom godine 20

Rad u grupi Izostajanje s nastave. Sudjelovanje člana vijeća roditelja na roditeljskom sastanku. Ravnatelj Razrednici Roditelji članovi vijeća roditelja Učionica

104

plana i programa odgojnog rada. vremenika pisanih provjera znanja Sudjelovanje u pripremanju i radu sjednica razrednih vijeća. Suradnja u pripremi zaduţenja nastavnika u nastavi za raspored sati.Uključiti roditelje u savjetodavni rad Suradnja s ravnateljem Unaprijediti timski pristup radu Organizirati početak nastavne godine Planirati i programirati rad škole Osmisliti i organizirati rad stručnih organa škole Pratiti odgojno-obrazovna postignuća Kako pomoći učeniku u učenju? Kako pomoći uč. Razrednici Voditelji stručnih vijeća Ravnatelj. da odraste? Kako učiti dijete da preuzme odgovornost za svoje postupke? Kako razvijati dobre odnose s djetetom? Suradnja u pripremi nastavnih planova i programa. Razrednici Radna prostorija pedagoga i ravnatelja Učionica Radna prostorija Tijekom godine 20 Tijekom godine 105 . Suradnja u formiranju skupina izvannastavnih aktivnosti. plana i programa stručnih vijeća Izrada Školskog kurikuluma. nastavničkih i stručnih vijeća Pomoć razrednicima u Individualni rad Razgovor Razrednici Ravnatelj Roditelji pojedinačn o Radna prostorija psihologa Tijekom godine 30 Individualni rad Razgovor Razgovor Rad u paru Rad u grupi Ravnatelj Satničar Radna prostorija psihologa i ravnatelja Srpanj Kolovoz 50 Razgovor Rad na tekstu Rad u paru i grupi Ravnatelj Satničar Nastavnici Radna prostorija psihologa i ravnatelja Tijekom školske godine 60 Razgovor Rad u paru i grupi Razgovor Rad u paru Ravnatelj. Suradnja u izradi godišnjeg plana i programa škole: kalendara rada.

Pratiti i unapreĎivati rad u nastavi unošenju informacija o uspjehu učenika u Vetis (ocjene na polugodište. Informirati o rezultatima istraţivanja ProvoĎenje i analiza anketa o ovisnostima u 2. Izraditi potrebne instrumente prikupljanja podataka. Provedba anketa i grupi Voditelji stručnih vijeća psihologa i ravnatelja 30 Ravnatelj Nastavnici Praćenje Razgovor Radna prostorija psihologa i ravnatelja Tijekom godine 130 Rad i suradnja na razvojnopedagoškim poslovima: Istraţivanjima i projektima UnapreĎenje odgojnoobrazovne prakse Identificirati temu i predmet istraţivanja. Izrada upitnika. Prikupiti i obraditi podatke. pedagoške mjere). na kraj nastavne godine. vladanje. Izrada izvješća po ocjenjivačkim razdobljima i na kraju školske godine o postignućima učenika i ostvarenju nastavnih planova i programa. Izraditi etape istraţivanja. izostanci. Provedba projekta Izrada izvješća. razredu Individualni rad Grupni rad Rad u paru Rad na tekstu Individualni rad Ravnatelj Nastavnici Učenici Stručni suradnici ţupanije Učenici Stručni suradnici Škola Tijekom godine 60 Učionica Svibanj – kolovoz 140 106 . Interpretirati rezultate. Posjeta nastavi i savjetodavni rad s nastavnicima Priprema projekta.

profesionalnost osoblja i. Pomagati im pri boljem shvaćanju cilja i načina provoĎenja radionica.školski preventivni program suzbijanja zlouporabe droge . individualni rad Djelatnici obiteljskog Centra Virovitica Djelatnici Centra za sprječavanj e ovisnosti Virovitica Ravnatelj Nastavnici Učenici Radna prostorija psihologa Škola Općina Pitomača Škola Tijekom godine 30 Osvijestiti potrebu i nuţnost samovrednovanja/samoevaluac ije radi unapreĎivanja kvalitete rada subjekata u odgojno – obrazovnom procesu. Tijekom godine 30 Individualni i grupni rad Rad na tekstu Radionice Ministarstv o prosvjete i športa MeĎuţupa nijski stručni aktiv Unicefove edukacije za sprječavanj e nasilja Prema obavijesti Tijekom godine 300 107 . Grupni rad. sl.program mjera za povećanje sigurnosti u školu „Afirmacijom pozitivnih vrijednosti“ protiv nasilja . radionice. radna prostorija psihologa Tijekom godine 50 Razgovor.) Praćenje literature Seminari Metode evaluacije: Upitnici Intervju Razgovor i. predavanja rad u paru Učenici Stručni suradnici Ravnatelj Razrednici Učionica. vodstvo i savjete. Samoobrazov anje UnapreĎivati struku Pratiti stručnu literaturu Sudjelovati na seminarima i savjetovanjima Sudjelovanje na stručnim aktivima Stručno – metodička priprema Program: Samovrednovanje/ samoevaluacija u odgojno obrazovnom procesu Provjeravanje kvalitete škole (nastava.Rad na posebnim programima . Pruţiti im podršku. sl.program preventivnih aktivnosti u suzbijanju trgovanja ljudima Poboljšanje kvalitete rada škole Suradnja s razrednicima pri pripremi i provoĎenju radionica za satove razrednog odjela Pomoć u njihovim dnevnim aktivnostima i diskusija o problemima s kojima se susreću članovi grupe. ţivotni prostor.

Zavodom za javno zdravstvo. Ţupanije Stručnjaci pojedinih institucija Tijekom godine 50 UKUPNO: 1500 Psiholog: Sylwia Nasilowska . Policijskom postajom.Ostali poslovi Izvršiti poslove koji su vezani uz radno mjesto psihologa Sudjelovanje u kulturnoj i javnoj djelatnosti škole Suradnja sa: Zavodom za zapošljavanje. Centrom za prevenciju ovisnosti. Osnovnim školama Javni nastupi učenika Rad u paru Suradnja Razgovor Grupni rad Godišnja Konferencij a psihologa Ravnatelj Nastavnici Stručni suradnici srednjih šk.Blažok 108 . Domom zdravlja. Obiteljskim Centrom Srednjim školama ţupanije.

rujan 2011. plan nam je obrazovati odrasle za stjecanje srednje struĉne spreme i prekvalifikacije u slijedećim zanimanjima: 109 ./2012. Ovaj plan sastavni je dio godišnjeg plana i programu rada škole za ovu školsku godinu. Ove školske godine. UVOD: Na osnovu Zakona o obrazovanju odraslih ( Narodne novine RH br. 17/2007). U Pitomaĉi.SREDNJA ŠKOLA PITOMAĈA PLAN I PROGRAM RADA OBRAZOVANJA ODRASLIH Za školsku godinu 2011. a prema iskazanom interesu potencijalnih polaznika. 1. Škola donosi ovaj Plan i program obrazovanja odraslih.

Škola koristi klasiĉni uĉioniĉki prostor i praktikume u zgradi na Trgu kralja Tomislava 6 te ugostiteljski praktikum Restoran „Stara pivnica“ u podrumskom dijelu zgrade na Trgu kralja Tomislava 15 Uĉioniĉki prostor sastoji se od: . Za komercijaliste je predviĊena grupa od 15-20 polaznika.za nastavu TZK koriste se sportski tereni i dvorana Osnovne škole Petra Preradovića u Pitomaĉi koja se nalazi u istom dvorištu. Isto tako bit će organizirano klasiĉno srednjoškolsko obrazovanje odraslih za stjecanje srednje struĉne spreme za kandidate sa završenom samo Osnovnom školom te za kandidate s nezavršenom Srednjom školom.prostorije za rad uĉeniĉke zadruge „Kostanj“ . godine škola ima školsko poljoprivredno dobro površine 0.4 standardne uĉionice . godine škola je dobila na korištenje vinograd površine 1.1. Ad 2. . Škola ima imenovanog voditelja obrazovanja odraslih.2 praktikuma (praktikum kuharstvo i ugostiteljsko posluţivanje) . Prema dosadašnjim upitima zainteresiranih./ 2012. 3. odnosno trogodišnje srednjoškolsko obrazovanje.školske knjiţnice . djelatnika škole. što su i ostali nastavnici potrebni za izvoĊenje programa obrazovanja odraslih. Komercijalist Prodavaĉ Poljoprivredni gopodarstvenik Kuhar Ad 1.1. odnosno dokvalifikacija za kandidate koji imaju završeno ĉetverogodišnje.20 uĉenika . Nastava će se takoĊer organizirati oblikom konzultativno-instruktivne nastave.65 ha te školski voćnjak i pĉelinjak u školskom dvorištu.2 uĉionice kabinetskog tipa ( informatiĉki kabinet. Kako je ovaj Plan sastavni dio Godišnjeg plana i programa rada Srednje škole Pitomaĉa za školsku godinu 2011.3 uĉionice za grupni rad od 15 . kabinet za kompjutersku daktilografiju ) . 3. Nastava će se organizirati ukoliko u pojedinom od ova tri zanimanja bude prijavljeno minimalno 8 kandidata po skupini. 2. obrazovanje odraslih u ovom zanimanju bit će namijenjeno prvenstveno polaznicima koji imaju prethodno završenu školu za zanimanje prodavaĉ.) Nastava za zanimanje komercijalist bit će konzultativno-instruktivnog tipa a bit će organizirana kao prekvalifikacija.4 ha 110 . informatike . Marija Tomrlina ing. a od 2008.. Prostorni uvjeti. u kojem je navedena kompletna kadrovska struktura Škole. PODACI O UVJETIMA RADA 2. ) Nastava za ova zanimanja bit će organizirana kao prekvalifikacija za kandidate sa završenom srednjom školom. u ovom se planu ona posebno ne navodi. 2..od 2006. 4.

parnokonvekcijska peć 1 kom . Nakon provedenog postupka ishoĊenja minimalno-tehniĉkih uvjeta.restoranske stolice 24 kom .raĉunalo Celeron ( pentium II) .zidni ormarići za inventar 2 kom . Materijalni uvjeti: Raspoloţiva nastavna pomagala su: . rajngle.posluţitelj .pisaĉ .prijenosno raĉunalo .plinski roštilj 2 kom ..TV .blender 1 kom .projekcijsko platno . a uĉenici koji izraze ţelju obavljaju praktiĉni dio naukovanja u ovom školskom objektu. završena i druga faza opremanja školskog ugostiteljskog praktikuma otvorenog tipa Restorana „Stara pivnica“.zemljopisne karte Oprema ugostiteljskog praktikuma .ormari sa staklom za inventar 2 kom . Restoran je zapoĉeo s radom u studenom 2010. Restoran se nalazi na Trgu kralja Tomislava 15 te radi kao ugostiteljski objekt otvorenog tipa u kojem je biti zaposleno ĉetiri suradnika u nastavi.tople kupke 5 kom . tave.kolica za flambiranje 1 kom .dvd player .hladnjak bez ledenice 1 kom .raĉunalo pentium III . noţevi.ledenica 1 kom .raĉunalo pentium IV .elektriĉni bojler 1 kom . a u školskoj godini 2009.restoranski stolovi 6 kom .tijekom školske godine 2008./2010. ugostiteljski praktikum dobio je dozvolu za poĉetak rada pod nazivom Restoran „Stara pivnica“.hladnjak s ledenicom 1 kom .LCD projektor ./2009.multipractic kuhinjski stroj 1 kom .grafoskop .video .radni stolovi 3 kom . 1 kom 8 kom 4 kom 4 kom 4 kom 2 kom 1 kom 1 kom 3 kom 4 kom .mreţa .2.raĉunalo TC . cjedila.interaktivna ploĉa . godine.kombinirana peć 2 kom . izvršena je prva faza.perilica/sušilica rublja 1 kom .ostala oprema: lonci. tanjuri…. Oprema ugostiteljskog praktikuma „Stara pivnica“ 111 16 kom 3 kom 1 kom 16 kom 1 kom 1 kompl. 2.sudoper dvodijelni 2 kom .

restoranski stolovi.stroj za pranje ĉaša .topla kupka prijenosna . masiv .tanjuraĉe 20 diskova . masiv .laserski pisaĉ Samsung . .ĉitaoniĉki stol .traktor IMT 359 .digitalna vaga .toĉionik .raĉunalo pentium IV .komplet voćarskih škara .kuhinjski termiĉki blok .parnokonvekcijska pećnica .Knjiţnica: .knjiţni fond 1 komplet 6 kom 2 kom 1 kom 2 kompeta 1 kom 2 kom 1 kom 1 kom 11 kom 42 kom 6 kom 2 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 8 kom 1 kom 1 kom 15 kompleta 15 kompleta 6 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 2000 litara 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 2490 kom 112 .garderobni ormarići .ledomat .radni stolovi rfs.ledenica .restoranske stolice.ormar za Tv.viseći kuhinjski ormarići rfs.hladnjak .kopaĉica traktorska . masiv .Inox posude za vino .barske stolice. audio i video graĊu .samohodna prskalica .ostala oprema i sitni inventar Oprema za rad na poljoprivrednom dobru škole: .plastenik 300 m2 ..plug jednobrazni .rotaciona kosilica .matiĉni voćnjak od ukupno 40 stabala .kopaĉica samohodna .plinski bojler za centralno grijanje i pripremu tople vode .košnice s pĉelama .kuhinjske nape s ventilacijskim sustavom .prikolica traktorska . .aparat za espresso kavu .malĉer traktorski .komoda za konobarsku pripravnicu .ormar za sitni inventar .TV .aparat za frape .leĊna prskalica .komplet ruĉnih alata za obradu tla .

Isto tako u programe prekvalifikacije odnosno dokvalifikacije moţe se upisati osoba koja je prethodno završila trogodišnju ili ĉetverogodišnju srednju školu. godine. Detalji o provoĊenju natjeĉaja. Obveza polaznika je da prisustvuju skupnim konzultacijama i vjeţbama odnosno praktiĉnoj nastavi koja se odvija u školi. Konzultativno-instruktivna nastava izvodi se u 50% manjem fondu sati od redovite nastave ( skupne i individualne konzultacije). upisuju se bez natjeĉaja.isprave koje uz prijavu treba priloţiti . Oprema škole je zadovoljavajuća i ispunjava sve potrebne uvjete za obrazovanje odraslih.rok u kojemu će kandidati biti izvješteni o rezultatima natjeĉaja Kandidati koje na izobrazbu upućuje Zavod za zapošljavanje ili neka druga pravna osoba. upisu u program. Upis s navršenih 15 godina i prethodno završenom osnovnom ili srednjom školom moguć je za sve programe ako se u pojedino zanimanje prijavi najmanje 10 kandidata. putem radija ili na neki drugi naĉin dostupan javnosti. regulirani su Pravilnikom o srednjoškolskom obrazovanju odraslih koji je donesen na 12. 4. UVJETI ZA UPIS U PROGRAM OBRAZOVANJA ODRASLIH Pravo upisa u programe obrazovanja odraslih ima osoba koja je navršila 15 godina nakon što je prethodno završila osnovnu školu. Za polaznike s prethodno steĉenim znanjima ili zaposlenim osobama u struci za koju se obrazuju. U natjeĉaju se navode: . oţujka 2005. METODE I OBLICI RADA Srednju struĉnu odnosno školsku spremu. utvrĊuju se prethodno steĉena znanja i vještine iz praktiĉne nastave. Njime su utvrĊene skupne i individualne konzultacije. Konzultativno-instruktivna nastava organizira se i izvodi na osnovu posebno razraĊenog nastavnog plana i programa koje je sastavni dio ovog Plana i programa obrazovanja odraslih.Prostor i oprema potrebna za odvijanje nastave obrazovanja odraslih koristit će se iskljuĉivo u vremenu kada nema redovne nastave.naĉin provoĊenja natjeĉaja . NAĈIN IZVOĐENJA PROGRAMA.rokovi za prijavu na natjeĉaj . Upisi u programe izobrazbe odraslih obavljaju se na temelju odluke o upisu i natjeĉaja. te kandidati koji upisuju programe osposobljavanja i usavršavanja. Natjeĉaj se objavljuje na mreţnim stranicama škole. njihovo trajanje i terminski plan s planom ispitnih rokova te propisani ili posebno izraĊeni udţbenici ( skripte ). Troškove obrazovanja odraslih snose polaznici programa sami. Znanja i vještine 113 . prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju kandidati u obrazovanju odraslih stjeĉu polaganjem ispita tijekom izvoĊenja programa koji će se odvijati metodom konzultativno-instruktivne nastave. Zavod za zapošljavanje ili druge zainteresirane pravne i fiziĉke osobe. 3. izboru kandidata. Sjednici školskog odbora 10.oblici svladavanja programa .kriteriji za izbor kandidata . te nakon poloţenog završnog i/ili pomoćniĉkog ispita. Programi praktiĉne nastave izvode se u cijelosti uz obvezu polaznika da im prisustvuju o ĉemu će evidenciju i kontrolu nazoĉnosti vršti nastavnici zaduţeni za praćenje praktiĉne nastave. poslodavci kod kojih su zaposleni.uvjeti upisa .

Broj sati praktiĉne nastave u školi. u tvrtci i broj sati struĉne prakse za pojedino zanimanje propisan je Nastavnim planovima i programima konzultativno-instruktivne nastave za pojedino zanimanje koji su sastavni dio ovog Plana i programa.instruktivna 105 105 70 70 70 35 70 105 70 700 53 53 35 35 35 18 35 53 35 352 105 105 70 70 0 35 70 105 70 630 53 53 35 35 0 18 35 53 35 317 105 105 0 0 0 35 70 105 70 490 53 53 0 0 0 18 35 53 35 247 96 96 0 0 0 32 64 64 64 416 48 48 0 0 0 16 32 32 32 208 Hrvatski jezik Strani jezik I.instruktivna Poznavanje robe Trgovinsko poslovanje Poslovne 105 70 70 53 35 35 105 105 70 53 53 35 105 105 70 53 53 35 64 0 64 114 32 0 32 .instruktivna nastava .provjeravaju se komisijskim ispitom.KOMERCIJALIST OPĆI SADRŢAJI NAZIV PREDMETA – KONZULTATIVNO-INSTRUKTIVNA NASTAVA .instruktivna nastava .instruktivna nastava .instruktivna nastava . UKUPNO STRUKOVNI SADRŢAJI NAZIV Prvi razred Drugi razred Treći razred Ĉetvrti razred PREDMETA redovna konzultativno redovna konzultativno redovna konzultativno redovna konzultativno nastava . 5.1. Praktiĉna nastava dijelom će se odvijati u praktikumima Srednje škole Pitomaĉa a dijelom kod licenciranih pravnih i fiziĉkih osoba kod kojih praktiĉnu nastavu obavljaju i naši uĉenici u redovnom programu obrazovanja.instruktivna nastava . NASTAVNI PLANOVI I PROGRAMI 5.instruktivna nastava . polaganja ispita.UKUPAN BROJ SATI Prvi razred Drugi razred Treći razred Ĉetvrti razred redovna konzultativno redovna konzultativno redovna konzultativno redovna konzultativno nastava . završnog i pomoćniĉkog ispita regulirane su već spomenutim Pravilnikom o srednjoškolskom obrazovanju odraslih. Nastava općeobrazovnih i teoretskog dijela struĉnih sadrţaja odrţavat će se u prostorima Srednje škole Pitomaĉa i to iskljuĉivo u terminima kad nema redovite nastave. Ostale pojedinosti oko izvoĊenja nastave. Povijest Zemljopis Politika i gospodarstvo Vjeronauk/Etika TZK Matematika Izborni sadrţaji Strani jezik II. Odluku o sastavu komisije i provoĊenju komisijskog ispita donosi ravnatelj Srednje škole Pitomaĉa. dok će se struĉna praksa obavljati iskljuĉivo kod pravnih i fiziĉkih osoba.

Poznavanje robe Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 Individualne konzultacije Ukupno 17 53 115 . Povijest Zemljopis Politika i gospodarstvo Vjeronauk/Etika TZK Matematika Izborni sadrţaji Strani jezik II. 8. 4.instruktivna nastava . RAZRED – prvi OPĆI SADRŢAJI REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 3. Hrvatski jezik Strani jezik I.komunikacije Informatika Raĉunovodstvo Poduzetništvo Osnove trgovaĉkog prava Psihologija prodaje Marketing Transport. 6. 7.instruktivna nastava . 9. poslovanja UKUPNO 70 70 0 0 0 0 0 0 385 35 35 0 0 0 0 0 0 193 70 70 0 0 0 0 0 0 420 35 35 0 0 0 0 0 0 211 70 70 70 70 0 0 0 0 560 35 35 35 35 0 0 0 0 281 0 0 96 0 64 96 64 96 544 0 0 48 0 32 48 32 48 272 STRUKOVNE VJEŢBE I STRUĈNA PRAKSA NAZIV Prvi razred Drugi razred Treći razred Ĉetvrti razred PREDMETA redovna konzultativno redovna konzultativno redovna konzultativno redovna konzultativno nastava . osiguranje Tehnika vanjskotrg.instruktivna nastava . 2. 5.1.instruktivna Strukovne vjeţbe Struĉna praksa UKUPNO 70 80 150 70 80* 150 70 80 150 70 80 150 70 80 150 70 80 150 64 40 104 64 40 104 5.1. špedicija. UKUPNO Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 36 23 23 23 12 23 36 23 235 Individualne konzultacije Ukupno 17 17 12 12 12 6 12 17 12 117 53 53 35 35 35 18 35 53 35 352 STRUKOVNI SADRŢAJI REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1.

Hrvatski jezik Strani jezik I. 3. 5. Poznavanje robe Trgovinsko poslovanje Poslovne komunikacije Informatika Raĉunovodstvo Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 36 23 23 23 Individualne konzultacije Ukupno 17 17 12 12 12 53 53 35 35 35 116 . Povijest Zemljopis Politika i gospodarstvo Vjeronauk/Etika TZK Matematika Izborni sadrţaji Strani jezik II. 8. 0 80* 80 UKUPNO 3. 4. 47 23 70 Struĉna praksa 2. 5.2. 4. 5. 47 103 150 5. 3. 3. Trgovinsko poslovanje Poslovne komunikacije Informatika Raĉunovodstvo UKUPNO 23 23 23 23 128 12 12 12 12 65 35 35 35 35 193 STRUKOVNE VJEŢBE I STRUĈNA PRAKSA REDNI NAZIV Broj sati konzultacija BROJ PREDMETA Individualne Ukupno skupne konzultacije konzultacije Strukovne vjeţbe 1. 2. UKUPNO Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 36 23 23 0 12 23 36 23 212 Individualne konzultacije Ukupno 17 17 12 12 0 6 12 17 12 105 53 53 35 35 0 18 35 53 35 317 STRUKOVNI SADRŢAJI REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. RAZRED – drugi OPĆI SADRŢAJI REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 2. 4. 9. 7.2. 6.1.

4. 6.UKUPNO 141 70 211 STRUKOVNE VJEŢBE I STRUĈNA PRAKSA REDNI NAZIV Broj sati konzultacija BROJ PREDMETA Individualne Ukupno skupne konzultacije konzultacije Strukovne vjeţbe 1. RAZRED – treći OPĆI SADRŢAJI REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 47 23 70 Struĉna praksa 2. 2. 6. 9. Hrvatski jezik Strani jezik I. 2. 7. 0 80* 80 UKUPNO 3.3. 5. 7. Povijest Zemljopis Politika i gospodarstvo Vjeronauk/Etika TZK Matematika Izborni sadrţaji Strani jezik II. 8. 3. 4. 3. 47 103 150 5. Poznavanje robe Trgovinsko poslovanje Poslovne komunikacije Informatika Raĉunovodstvo Poduzetništvo Osnove trgovaĉkog prava Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 36 23 23 23 23 23 187 Individualne konzultacije Ukupno UKUPNO 17 17 12 12 12 12 12 94 53 53 35 35 35 35 35 281 117 .1. 5. UKUPNO Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 36 0 0 0 12 23 36 23 166 Individualne konzultacije Ukupno 17 17 0 0 0 6 12 17 12 81 53 53 0 0 0 18 35 53 35 247 STRUKOVNI SADRŢAJI REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1.

RAZRED – ĉetvrti OPĆI SADRŢAJI REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. Povijest Zemljopis Politika i gospodarstvo Vjeronauk/Etika TZK Matematika Izborni sadrţaji Strani jezik II. Poznavanje robe Poslovne komunikacije Poduzetništvo Psihologija prodaje Marketing Transport. 0 80* 80 UKUPNO 3. 4. 5. 2.STRUKOVNE VJEŢBE I STRUĈNA PRAKSA REDNI NAZIV Broj sati konzultacija BROJ PREDMETA Individualne Ukupno skupne konzultacije konzultacije Strukovne vjeţbe 1. 3. 6. Hrvatski jezik Strani jezik I.4. 8. 47 103 150 5. špedicija. poslovanja UKUPNO 118 . 9.1. 47 23 70 Struĉna praksa 2. 7. UKUPNO Broj sati konzultacija skupne konzultacije 32 32 0 0 0 11 21 21 21 138 Individualne konzultacije Ukupno 16 16 0 0 0 5 11 11 11 70 48 48 0 0 0 16 32 32 32 208 STRUKOVNI SADRŢAJI REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 2. 6. 5. osiguranje Broj sati konzultacija skupne konzultacije 21 21 32 21 32 21 32 180 Individualne konzultacije Ukupno 11 11 16 11 16 11 16 92 32 32 48 32 48 32 48 272 Tehnika vanjskotrgovin. 7. 4.

oec. 5. VII/I Miroslav Horvatinović. prof. VII/I Rengel Anita. biologije. struĉna sprema Ksenija Petrinec. 20 Povijest Zemljopis Politika i gospodarstvo Vjeronauk/ Etika Matematika Informatika Poznavanje robe Trgovinsko poslovanje Poslovne komunikacije Raĉunovodstvo NASTAVNI PREDMET Status: Radni odnos RO Vanjski sur. Kadrovski uvjeti za izvoĊenje programa Komercijalist Red. 12. dipl. 9. dipl. VII/I Sylwia Nasilowska-Blaţok. Hrvatski jezik Strani jezik – Njemaĉki Strani jezik . SSS RO 3. oec. dipl. inform. 43 21 64 Struĉna praksa 2. oec. 10. broj Ime i prezime nastavnika. VS RO RO 1. VII/I Miroslav Horvatinović. teolog.oec. oec. 15. zemljopisa. 240 ETCS Anita Rengel.pravnik. dipl. dipl. Goethe institut. nastavnica povijesti VII/ I Mario Fuĉek. ecc Marijan Ostrogonac. dipl. 5.1. 2. VII/I Miroslav Horvatinović. dipl. VII/I Miroslav Horvatinović. špedicija. 7. VII/I Mirjana Ţagar. osiguranje Tehnika vanjskotrgovinskog poslovanja Strukovne vjeţbe Struĉna praksa Vlatka Vrban.. oec. 18. 0 40* 40 UKUPNO 3. VII/I Ivana Kralj.. 6. ecc VS VS RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO Poduzetništvo Osnove trgovaĉkog prava Psihologija prodaje Marketing Transport. VII/I Mirna Sudec. 8. 17. oec. 4. 2. dipl. dipl. 19.Engleski Nada Slaviĉek. VII/I Miroslav Horvatinović. SSS Dijana Kos.5. Ivana Kralj. 240 ETCS Miroslav Horvatinović. prof. prof. VII/I Bruno Fijala. dipl. dipl.STRUKOVNE VJEŢBE I STRUĈNA PRAKSA REDNI NAZIV Broj sati konzultacija BROJ PREDMETA Individualne Ukupno skupne konzultacije konzultacije Strukovne vjeţbe 1. struĉni uĉitelj. VII/I RO RO RO RO RO RO RO 119 . filoz.oec. Psih. 11. mag.ing. hrvatskoga jezika VII/I Iva Winter-Bistrović.. 14. 43 61 104 Polaznici će izraditi i obraniti završni rad u skladu s odredbama Pravilnika o izradbi i obrani završnog rada (NN 118/09). prof. 13. VII/I Andrej Osvaldić. jeziĉna gimnazija. dipl. dipl. 16.

7. RAZRED – prvi REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 2. 5. 6. 11. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Politika i gospodarstvo Matematika Osnove informatike Poznavanje robe Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 23 23 0 0 23 0 36 36 23 0 0 12 23 0 235 Individualne konzultacije Ukupno 17 12 12 0 0 12 0 17 17 12 0 0 6 12 490* 607 53 35 35 0 0 35 0 53 53 35 0 0 18 35 490* 842 120 Trgovinsko poslovanje Higijena Psihologija prodaje PromiĊbene aktivnosti Etika/Vjeronauk TZK Struĉna praksa UKUPNO .5.instruktivna nastava .instruktivna nastava . 9. 4.1 .2. 15. 12.UKUPAN BROJ SATI NAZIV PREDMETA Prvi razred Drugi razred Treći razred redovna konzultativno redovna konzultativno redovna konzultativno nastava . 14. 13. 8.instruktivna 105 70 70 0 0 70 0 105 105 35 0 0 35 70 490 1155 53 35 35 0 0 35 0 53 53 35 0 0 18 35 490* 842 105 70 0 70 0 70 70 105 105 0 0 0 35 70 490 1190 53 35 0 35 0 35 35 53 53 0 0 0 18 35 490* 842 96 64 0 0 64 64 0 64 96 0 64 64 32 64 448 1120 48 32 0 0 32 32 0 32 48 0 32 32 16 32 448* 784 Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Politika i gospodarstvo Matematika Osnove informatike Poznavanje robe Trgovinsko poslovanje Higijena Psihologija prodaje PromiĊbene aktivnosti Etika/Vjeronauk TZK Struĉna praksa UKUPNO 5.2. NASTAVNI PLAN KONZULTATIVNO-INSTRUKTIVNE NASTAVE ZA ZANIMANJE PRODAVAĈ – KONZULTATIVNO-INSTRUKTIVNA NASTAVA . 10. 3.

12. 4. 10. 9. RAZRED – drugi REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 14. 15. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Politika i gospodarstvo Matematika Osnove informatike Poznavanje robe Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 23 0 23 0 23 23 36 36 0 0 12 23 0 235 Individualne konzultacije Ukupno 17 12 0 12 0 12 12 17 17 0 0 0 6 12 490* 607 53 35 0 35 0 35 35 53 53 0 0 0 18 35 490* 842 Trgovinsko poslovanje Higijena Psihologija prodaje PromiĊbene aktivnosti Etika/Vjeronauk TZK Struĉna praksa UKUPNO 5. 13. 7. 6. 8. 15. 3. 2. 10. 5. 13.2. 5. 14. 11.5. 121 . 3. RAZRED – treći REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 4. 9. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Politika i gospodarstvo Matematika Osnove informatike Poznavanje robe Broj sati konzultacija skupne konzultacije 32 21 0 0 21 21 0 21 32 0 21 21 11 21 0 222 Individualne konzultacije Ukupno 16 11 0 0 11 11 0 11 16 0 11 11 5 11 448* 562 48 32 0 0 32 32 0 32 48 0 32 32 16 32 448* 784 Trgovinsko poslovanje Higijena Psihologija prodaje PromiĊbene aktivnosti Etika/Vjeronauk TZK Struĉna praksa UKUPNO Polaznici će izraditi i obraniti završni rad u skladu s odredbama Pravilnika o izradbi i obrani završnog rada (NN 118/09). 11. 2.2. 7. 6.2. 8.3. 12.

4. zemljopisa. Psihologije. 11. 10. Povijest Geografija Politika i gospodarstvo Matematika Osnove informatike Poznavanje robe Trgovinsko poslovanje Higijena Psihologija prodaje PromiĊbene aktivnosti VS RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO Etika/Vjeronauk Struĉna praksa 5. dipl.engleski 2. VII/I Milica Šokec. VII/I Andrej Osvaldić. dipl.4.instruktivna nastava . prof. 12.instruktivna nastava .1.5. struĉna sprema Alena Hrvoić. VS RO RO RO VS 1. hrvatskog jezika i knjiţevnosti. VII/I Mirna Sudec. dipl.instruktivna 105 70 70 0 35 0 35 70 70 70 0 53 35 35 0 18 0 18 35 35 35 0 105 70 0 70 35 0 35 70 70 35 70 53 35 0 35 18 0 18 35 35 18 35 96 64 0 0 32 32 32 64 32 0 0 48 32 0 0 16 16 16 32 16 0 0 122 Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Matematika Raĉunarstvo Etika/Vjeronauk TZK Stoĉarstvo Ratarstvo Voćarstvo . VII/ I Mario Fuĉek. povijesti. biologije Sylwia Nasilovska-Blaţok. prof. dipl. 8.oec. ecc Mario Tomrlin.povijesti VII/I Marijan Ostrogonac. ing. prof. 13.oec. Hrvatski jezik Strani jezik – njemaĉki Strani jezik . broj Ime i prezime nastavnika. Kadrovski uvjeti za izvoĊenje programa prodavaĉ Red. informatike. 7. struĉni uĉitelj engleskog jezika.teolog. prof. VII/I Miroslav Horvatinović. mag. dipl. VII/I NASTAVNI PREDMET Status Radni odnos RO Vanjski sur. 6.prof. 5. 2.2.UKUPAN BROJ SATI NAZIV PREDMETA Prvi razred Drugi razred Treći razred redovna konzultativno redovna konzultativno redovna konzultativno nastava .3. dipl.oec. VII/I Miroslav Horvatinović. VI/I Nada Slaviĉek. 9. 3. biologije Miroslav Horvatinović. VII/I Iva Winter-Bistrović. NASTAVNI PLAN KONZULTATIVNO-INSTRUKTIVNE NASTAVE ZA ZANIMANJE POLJOPRIVREDNI GOSPODARSTVENIK – KONZULTATIVNO-INSTRUKTIVNA NASTAVA . VII/II Miroslav Horvatinović. VII/I Mario Tomrlin. VII/I Mirna Sudec. komunikolog. ing. informatike. prof.

18. 3. 2. proizvodnje Zaštita bilja Trţište Izborni predmet Ukupno Praktiĉna nastava UKUPNO 123 . 8. RAZRED – prvi REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 13. 17.Vinogradarstvo i vinarstvo 0 35 70 0 0 70 700 420 1120 0 18 35 0 0 35 352 420* 772 0 35 35 35 35 70 770 420 1190 0 18 18 18 18 35 389 420* 809 64 0 32 32 64 32 576 512 1088 32 0 16 16 32 16 288 512 800 Povrćarstvo Mehanizacija polj. 7. 15. 12. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Matematika Raĉunarstvo Etika/Vjeronauk Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 23 23 0 12 0 12 23 23 23 0 0 12 23 0 0 23 233 0 233 Individualne konzultacije Ukupno 17 12 12 0 6 0 6 12 12 12 0 0 6 12 0 0 12 119 420 539 53 35 35 0 18 0 18 35 35 35 0 0 18 35 0 0 35 352 420* 772 TZK Stoĉarstvo Ratarstvo Voćarstvo Vinogradarstvo i vinarstvo Povrćarstvo Mehanizacija polj. 6. 16. 4. 9.3. proizvodnje Zaštita bilja Trţište Izborni predmet Ukupno Praktiĉna nastava UKUPNO 5.1. 10. 11. 5. 14.

15. 6.3. 12. 4. 17.3. 14. 4. 6. 2. 13. 14. 3. proizvodnje . 9. 10. 13.treći REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 10. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Matematika Raĉunarstvo Etika/Vjeronauk Broj sati konzultacija skupne konzultacije 32 21 0 0 11 11 11 21 11 0 0 21 0 11 Individualne konzultacije Ukupno 16 11 0 0 5 5 5 11 5 0 0 11 0 5 48 32 0 0 16 16 16 32 16 0 0 32 0 16 124 TZK Stoĉarstvo Ratarstvo Voćarstvo Vinogradarstvo i vinarstvo Povrćarstvo Mehanizacija polj.RAZRED – drugi REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 12. 16.5. 7. proizvodnje Zaštita bilja Trţište Izborni predmet Ukupno Praktiĉna nastava UKUPNO 5. 5. 3.2. 11. RAZRED . 11. 5. 8. 9. 18. 8. 7.3. 2. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Matematika Raĉunarstvo Etika/Vjeronauk Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 23 0 23 12 0 12 23 23 12 23 0 12 12 12 12 23 258 0 258 Individualne konzultacije Ukupno 17 12 0 12 6 0 6 12 12 6 12 0 6 6 6 6 12 131 420 551 53 35 0 35 18 0 18 35 35 18 35 0 18 18 18 18 35 389 420* 809 TZK Stoĉarstvo Ratarstvo Voćarstvo Vinogradarstvo i vinarstvo Povrćarstvo Mehanizacija polj.

Povijest Politika i gospodarstvo Matematika Raĉunalstvo Etika/Vjeronauk Stoĉarstvo Ratarstvo Voćarstvo Vinogradarstvo i vinarstvo Povrćarstvo Mehanizacija polj. broj Ime i prezime nastavnika.15. 5. dipl. 18. VII/I Tihomir Vranić. informatike. 15.3. Kadrovski uvjeti za izvoĊenje programa poljoprivredni gospodarstvenik Red. 125 . 17.. VII/I Branka Pavoković. 10. Hrvatski jezik Strani jezik .teolog. povijesti. ing. 9. oec. 17. VII/I Jasmina Paviĉić. VII/I Ivana Kralj. prof. dipl. 14. Branka Pavoković. dipl. struĉna sprema Alena Hrvoić. prof. 2.oec. ecc Mario Tomrlin. agr.njemaĉki Strani jezik . 6. dipl. Zaštita bilja Trţište Izborni predmet Ukupno Praktiĉna nastava UKUPNO 11 21 11 193 0 193 5 11 5 95 512 607 16 32 16 288 512 800 5. dipl. VI/I NASTAVNI PREDMET Status Radni odnos RO Vanjski sur. 11. agr. 12.4. agr. VII/I Giba Zdravko. VII/I Mario Tomrlin. dipl. Agr. 16. struĉni uĉitelj engleskog jezika. dipl. VVV. dipl. VII/ I Miroslav Horvatinović. agr. komunikolog Milica Šokec. ing. VII/I Tomislav Kakša. ing.agr. povijesti i filozofije. VII/I Tomislav Kakša. prof. dipl. VII/I Tihomir Vranić.engleski RO VS RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO 2. 16. 13. 4. dipl.agr. dipl. VVV. VII/I Andrej Osvaldić. Branka Pavoković. dipl. 7. informatike. hrvatskog jezika i knjiţevnosti Iva Winter Bistrović. VI/I Nada Slaviĉek. agr. proizvodnje Zaštita bilja Trţište Izborni predmet (seoski turizam) Praktiĉna nastava 8. VII/I Marijan Ostrogonac. VS RO RO 1.

Ispiti će se polagati tijekom odvijanja programa u pravilu dva do tri tjedna nakon odslušanih grupnih konzultacija za pojedinu godinu iz pojedinih predmeta. 6. listopada 2011. kolovoza 2011. 6. Poĉetak programa obrazovanja i okvirni kalendar ispita i završnog ispita Natjeĉaj za upis u srednjoškolsko obrazovanje odraslih objavljen je putem mreţnih stranica škole te oglasom u HZZ-u i traje zakljuĉno do 15. Grupne i individualne konzultacije zapoĉet će 19. Ovisno o broju prijavljenih kandidata za pojedino zanimanje formirat će se kombinirana obrazovana skupina od dva zanimanja. Obrazovne skupine u programima cjelovitog obrazovanja / prekvalifikacije u trogodišnjim programima: U tijeku je raspisani Natjeĉaj za upis u programe obrazovanja odraslih. listopada 2011. Detaljan raspored utvrdit će se rasporedom predavanja i ispitnih rokova prije poĉetka nastave. a na temelju Izvješća o radu škole na kraju školske godine. listopada i trajat će do ispunjenja fonda nastavnih sati predviĊenih okvirnim planovima i programima konzultativno instruktivne nastave za pojedino zanimanje.1. vrednovanja i ostvarivanja godišnjeg programa rada dok će svaki djelatnik pratiti ostvarivanje svojih zadaća i o tome izvješćivati ravnatelja škole i voditelja obrazovanja odraslih. PRAĆENJE I VREDNOVANJE OSTVARIVANJA GODIŠNJEG PROGRAMA SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA ODRASLIH 7. 126 .2. PLAN FORMIRANJA OBRAZOVNIH SKUPINA I ODRŢAVANJA NASTAVE U ŠKOLSKOJ GODINI 2011. do 31. Cjelovita analiza ostvarivanja godišnjeg programa razmatrat će se na Nastavniĉkom vijeću na kraju školske godine. Tijekom školske godine redovito će se pratiti ostvarivanje godišnjeg programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih. Kandidati u cjelovitom obrazovanju imaju rok za polaganje ispita pojedine godine do završetka redovite školske godine tj. 6. Obrazovne skupine u programu prekvalifikacije/dokvalifikacije U tijeku je raspisani Natjeĉaj za upis u programe obrazovanja.6. Planira se formiranje jedne obrazovne skupine od 15-20 polaznika. Ravnatelj i voditelj obrazovanja odraslih će voditi evidenciju praćenja./ 2013. Povjerenstvo za upis utvrdit će listu kandidata za upis koji će se odrţati 18. Završni ispit u programima prekvalifikacije/dokvalifikacije uskladit će se prema kalendaru izradbe i obrane završnog rada za redovne uĉenike završnih razreda u školskoj godini 1012./2012.3. Tematske konzultacije iz općeobrazovnih predmeta slušali bi zajedno dok bi strukovne predmete slušali u skupinama zanimanja u koja su se upisali.

ĉlanak 45.N. RH 87/08. rujna 2011. 90/11 ) i Statuta Srednje škole Pitomaĉa. sjednici odrţanoj dana 29. 86/09. Školski odbor na svojoj 19.8./ 2012. 105/10. 127 .. prihvatio je godišnji plan i program rada srednjoškolskog obrazovanja odraslih za školsku godinu 2011.. ZAVRŠNE ODREDBE Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama ( N. 92/10.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->