2011

Godišnji plan i program za školsku godinu 2011. / 2012.

Srednja škola Pitomača
Trg kralja Tomislava 6 29.9.2011

SADRŢAJ: 1. UVOD 1.1. Osnovni podaci o školi i djelatnost škole 2. UVJETI RADA ŠKOLE 2.1. Prostorni uvjeti i materijalni uvjeti 3. KADROVSKI UVJETI 4. UPISANI UĈENICI ŠKOLSKA GODINA 2010./11. 4.1. Broj razrednih odjela 5. UPISANI UĈENICI ŠKOLSKA GODINA 2011./12. 5.1. Broj razrednih odjela 6. ORGANIZACIJA RADA ŠKOLE 6.1. Vremenik rada 6.2. Radne subote 6.3. Sjednice razrednih vijeća 6.4. Sjednice roditeljskog vijeća 6.5. Rad uĉeniĉkog vijeća 6.6. Deţurstvo u školi 7. NASTAVNI PLANOVI REDOVNE NASTAVE 7.1. Bifurkacije u stranim jezicima 7.2. Nastava vjeronauka i etike 7.3. Izborna nastava 7.4. Praktiĉna nastava u školi 7.4.1. Programi po JMO sustavu 7.4.2. Trogodišnji industrijski i srodni programi 7.4.3. Ĉetverogodišnji programi 7.5. Zaduţenja nastavnika na praćenju praktiĉne nastave 7.6. Razrednici i razredni odjeli 7.7. Završni ispiti 7.7.1. Završni ispiti i pomoćniĉki ispiti 7.7.2. Ispiti državne mature 7.7.3. Kontrolni ispiti za uĉenike II. razreda JMO 7.7.4. Popravni ispiti i ispitna povjerenstva 7.8. Kalendar kontrolnih i popravnih ispita te rokovi izradbe i obrane završnog rada 7.8.1. Ljetni rok 7.8.2. Jesenski rok 7.8.3 Zimski rok 7.9. Jedinstveni model obrazovanja 7.10. Tjedni i godišnji fond nastavnih sati 7.10.1. Upravni referent 7.10.2. Agroturistiĉki tehniĉar 7.10.3. Nastavni planovi za JMO programe Općeobrazovni dio za sva zanimanja 7.10.3.2. Kuhari 7.10.3.3. Konobari 7.10.3.4. Automehaniĉari 7.10.4. Nastavni plan za trogodišnja zanimanja po B programu 7.10.4.1. Prodavaĉ 7.10.4.2. Prodavaĉ ( izmjene i dopune od 14.06.2011.) 7.10.4.3. Poljoprivredni gospodarstvenik

Stranica 4 4-5 5- 7 5–7 8-9 10 10 10 10 11 – 15 11 -14 14 14 14 14 14 - 15 15 – 30 15 16 16-17 17-18 17 18 18 19 19 19 - 20 19 20 20 20 21-22 21 21-22 22 22 23 – 30 23 24 25- 28 25 25-26 26-27 27-28 28-30 28 29 30

2

8. UKUPNA TJEDNA ZADUŢENJA NASTAVNIKA U ŠK.GOD.2010./11. 9. PROGRAM RADA STRUĈNIH TIJELA ŠKOLE 9.1. Plan i program rada ravnatelja 9.2. Plan rada razrednika 9.2.1. Plan razrednih sati I. razreda 9.2.2. Plan razrednih sati II. i III. razreda 9.2.3. Plan razrednih sati završnih razreda 9.3. Program i plan rada nastavniĉkog vijeća 9.3.1. Rad uĉeniĉkog vijeća 9.3.2. Rad roditeljskog vijeća 9.5. Program rada struĉnih vijeća – aktiva 9.5.1.Aktiv poljoprivrede 9.5.2.Aktiv ekonomije i uprave 9.5.3. Aktiv hrvatskoga jezika i stranoga jezika 9.5.4. Aktiv ugostiteljstva i osobnih usluga 9.5.5. Aktiv općeobrazovnih predmeta 9.5. Program rada struĉnog suradnika knjiţniĉara 9.6. Plan i program rada ispitnog povjerenstva za provoĊenje ispita drţavne mature 10. ORGANIZACIJA PRAKTIĈNOG DJELA NAUKOVANJA I SURADNJA S OBRTNICIMA, PODUZEĆIMA I USTANOVAMA 10.1. Praktiĉna nastava izvan škole 10.2. Školski praktikumi za ugostiteljsku 10.3. Školsko poljoprivredno dobro 11. PERMANENTNO STRUĈNO USAVRŠAVANJE DJELATNIKA 11.1. Pripravniĉki staţ i struĉni ispiti UvoĊenje nastavnika poĉetnika – pripravnika 11.2.. Pedagoško – psihološka izobrazba 11.3. Napredovanja nastavnika 12. OSTALI SADRŢAJI 12.1. Kulturna i javna djelatnost škole 12.2. Dodatna i dopunska nastava 12.3. Školski preventivni programi 12.3.1. za suzbijanje zlouporabe droge 12.3.2. Program mjera za povećanje sigurnosti u školi « Afirmacijom pozitivnih vrijednosti protiv nasilja» 12.3.3. Školski program obrazovanja za ljudska prva 12.3.4. Program preventivnih aktivnosti u suzbijanju trgovanja ljudima Aktivnosti u sklopu provoĊenja preventivnih programa 12.4. Estetsko i higijensko ureĊenje škole 13. SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 14. PLAN AKTIVNOSTI ZA UNAPREĐENJE MATERIJALNIH UVJETA RADA U ŠKOLSKOJ GODINI 2011./ 2012. 15. PRILOZI GODIŠNJEM PLANU 16. PRAĆENJE I VREDNOVANJE OSTVARIVANJA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ŠKOLE 17. ZAVRŠNE ODREDBE PRILOZI: 15.1. Godišnji plan i programa rada uĉeniĉke zadruge „Kostanj“ 15.2. Plan i program rada psihologa za školsku godinu 2010./2011.15.3. 15.3. Godišnji plan i program srednjoškolskog obrazovanja odraslih

31 - 44 45 – 73 45– 47 47- 49 47 48 49 49-50 50 50 51 – 73 51 52 53 54-55 56-57 58-71 72-73 73 – 75 74 74 74 - 75 75 - 76 75 75 76 76 77 - 87 77 - 78 78 - 79 79 - 87 79-81 82 82 82-83 83 - 84 87 87 88 – 89 89 89 89

90-100 101-108 108-127 3

KLASA: 602-03/02-01/08. malog i srednjeg poduzetništva Klasa:133-02/02-02/20. URBROJ: 2189/1-02-1. trogodišnjem i programu za vezane obrte u slijedećim zanimanjima: a) upravni referent b) agroturistiĉki tehniĉar c) poljoprivredni gospodarstvenik d) frizer e) cvjećar f) prodavaĉ g) kuhar h) konobar i) automehaniĉar j) frizer za što je dobiveno Rješenje Ministarstva prosvjete i športa Klasa: 602-03/02-01/108 Urbroj: 532-02-02-02/7-03-6 od 29.Osnovni podaci o školi i djelatnost škole Srednja škola Pitomaĉa zapoĉela je s radom šk. 1999. od 09. travnja 2003. obrazovanja i športa Klasa: 602-03/06-05/00008. a danom 29. godine. Urbroj: 533-09-06-03. 099/227-3114 Fax: 033/801-434 Raĉunovodstvo: 033/801-571 e-mail: ss-pitomaca-501@skole. 4 .UVOD 1./2000. svibnja 2006. 099/227-3113 Tajništvo: 033/801-434. svibnja 2003. Smještena je u prostorima «stare» zgrade osnovne škole na Trgu kralja Tomislava 6 u Pitomaĉi.htnet. kao podruĉni odjel Strukovne i Industrijsko-obrtniĉke škole iz Virovitice.hr web: www.1. od 09. god. za zanimanja agroturistiĉki tehniĉar i konobar Za zanimanja: prodavaĉ kuhar automehaniĉar frizer pored gore navedenog Rješenja Ministarstva prosvjete i športa dobiveno je i Rješenje Ministarstva obrta.skole. svibnja 2006. godine.ss-pitomaca. Škola obrazuje kadrove u redovnom ĉetverogodišnjem. travnja 2003. Te Rješenja Ministarstva znanosti. Adresa škole je: SREDNJA ŠKOLA PITOMAĈA Trg kralja Tomislava 6 33 405 Pitomaĉa Brojevi telefona: Ravnatelj: 033/782-442. Rješenjem o poĉetku rada Ministarstva prosvjete i športa zapoĉinje rad kao samostalna srednjoškolska ustanova. Urbroj: 53309-06-04.hr Srednja škola Pitomaĉa javna je ustanova koja obavlja djelatnost u skladu s Aktom o osnivanju škole kojeg je donijela Skupština Virovitiĉko-podravske ţupanije na svojoj sjednici odrţanoj 28. i Klasa: 602-03/05-05/00076. lipnja 2002. Urbroj: 515-03-03-05 od 19.

a u školskoj godini 2009. PREKVALIFIKACIJA-DOKVALIFIKACIJA U ZANIMANJE: . Prostorni uvjeti.Komercijalist – IV.Prodavaĉ – III.2 praktikuma (praktikum kuharstvo i ugostiteljsko posluţivanje) . kabinet za kompjutersku daktilografiju ) .za nastavu TZK koriste se sportski tereni i dvorana Osnovne škole Petra Preradovića u Pitomaĉi koja se nalazi u istom dvorištu. stupanj .Prodavaĉ – III.4 standardne uĉionice . a od 2008.Škola takoĊer obrazuje kadrove u obrazovanju odraslih i to: 1. stupanj .od 2006. Restoran je zapoĉeo s radom u studenom 2010. Godišnji plan i program obrazovanja odraslih sastavni je dio ovog godišnjeg plana i programa. obrazovanja i športa KLASA: 60207/07-03/00155. URBROJ: 533-09-08-0009.65 ha te školski voćnjak i pĉelinjak u školskom dvorištu. 5 .Kuhar – III. stupanj .Poljoprivredni gospodarstvenik – III.Kuhar – III. godine.1. od 23.3 uĉionice za grupni rad od 15 .4 ha .2 uĉionice kabinetskog tipa ( informatiĉki kabinet.školske knjiţnice . ./2010. stupanj Za što je dobiveno Rješenje Ministarstva znanosti. godine škola ima školsko poljoprivredno dobro površine 0. UVJETI RADA ŠKOLE 2.Poljoprivredni gospodarstvenik – III. Restoran se nalazi na Trgu kralja Tomislava 15 te radi kao ugostiteljski objekt otvorenog tipa u kojem je biti zaposleno ĉetiri suradnika u nastavi. ZA STJECANJE ZANIMANJA SREDNJE STRUĈNE SPREME I ZAVRŠETAK ZAPOĈETOG ŠKOLOVANJA ./2009.prostorije za rad Uĉeniĉke zadruge „Kostanj“ . ugostiteljski praktikum dobio je dozvolu za poĉetak rada pod nazivom Restoran „Stara pivnica“. Nakon provedenog postupka ishoĊenja minimalno-tehniĉkih uvjeta. a uĉenici koji izraze ţelju obavljaju praktiĉni dio naukovanja u ovom školskom objektu. završena i druga faza opremanja školskog ugostiteljskog praktikuma otvorenog tipa Restorana „Stara pivnica“. stupanj . Škola koristi klasiĉni uĉioniĉki prostor i praktikume u zgradi na Trgu kralja Tomislava 6 te ugostiteljski praktikum Restoran „Stara pivnica“ u podrumskom dijelu zgrade na Trgu kralja Tomislava 15 Uĉioniĉki prostor sastoji se od: . godine škola je dobila na korištenje vinograd površine 1.20 uĉenika . izvršena je prva faza. stupanj 2.tijekom školske godine 2008. svibnja 2008. 2. stupanj .

hladnjak . tave.kolica za flambiranje 1 kom .topla kupka prijenosna 1 komplet 6 kom 2 kom 1 kom 2 kompeta 1 kom 2 kom 1 kom 6 16 kom 3 kom 1 kom 16 kom 1 kom 1 kompl. .multipractic kuhinjski stroj 1 kom .parnokonvekcijska pećnica .raĉunalo TC .hladnjak bez ledenice 1 kom .2.LCD projektor . 1 kom 8 kom 4 kom 4 kom 4 kom 2 kom 1 kom 1 kom 3 kom 4 kom .prijenosno raĉunalo .mreţa . rajngle.elektriĉni bojler 1 kom .video .blender 1 kom .raĉunalo pentium IV . tanjuri….zidni ormarići za inventar 2 kom .grafoskop . Oprema ugostiteljskog praktikuma „Stara pivnica“ .2.kuhinjski termiĉki blok .kuhinjske nape s ventilacijskim sustavom .projekcijsko platno . noţevi. .dvd player .radni stolovi rfs.pisaĉ .ormari sa staklom za inventar 2 kom .kombinirana peć 2 kom .posluţitelj .restoranski stolovi 6 kom .radni stolovi 3 kom .zemljopisne karte Oprema ugostiteljskog praktikuma . cjedila.restoranske stolice 24 kom . Materijalni uvjeti: Raspoloţiva nastavna pomagala su: .perilica/sušilica rublja 1 kom .ledenica 1 kom .sudoper dvodijelni 2 kom .interaktivna ploĉa .ostala oprema: lonci.tople kupke 5 kom .ledenica .hladnjak s ledenicom 1 kom .raĉunalo Celeron ( pentium II) .viseći kuhinjski ormarići rfs.raĉunalo pentium III .parnokonvekcijska peć 1 kom .plinski roštilj 2 kom .TV .

Inox posude za vino .ledomat .malĉer traktorski .komoda za konobarsku pripravnicu .plug jednobrazni .matiĉni voćnjak od ukupno 40 stabala .ormar za Tv..traktor IMT 359 .prikolica traktorska . masiv . audio i video graĊu .plinski bojler za centralno grijanje i pripremu tople vode .barske stolice.kopaĉica samohodna .restoranski stolovi.košnice s pĉelama .digitalna vaga . masiv .laserski pisaĉ Samsung .ĉitaoniĉki stol .tanjuraĉe 20 diskova .plastenik 300 m2 .ostala oprema i sitni inventar Oprema za rad na poljoprivrednom dobru škole: .toĉionik .komplet ruĉnih alata za obradu tla .leĊna prskalica .kopaĉica traktorska .samohodna prskalica .knjiţni fond 1 kom 11 kom 42 kom 6 kom 2 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 8 kom 1 kom 1 kom 15 kompleta 15 kompleta 6 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 2000 litara 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 2490 kom 7 .raĉunalo pentium IV .stroj za pranje ĉaša .rotaciona kosilica .ormar za sitni inventar .aparat za frape .garderobni ormarići . masiv .restoranske stolice.komplet voćarskih škara .Knjiţnica: .aparat za espresso kavu .TV .

Mihoković Darko. 27. prof.prof. bacc. povijesti i filozofije nastavnik strukovnih predmeta u području rada ekonomija i trgovina stručni učitelj njemačkoga jezika Nastavnik strukovnih predmeta u području rada poljoprivreda Razrednica II. 23. 3. 2. Čučković-Makar Vanja. prof Baričević Darko. dipl. hrvatskog jez.c 15. računarstva spremačica prof. prof.oec Pavlić Ana. Jakupec-Rakijašić Ana. 16. Pavičić Jasmina. 31. oec Radno mjesto spremač ravnatelj prof. prof. hrvatskoga jezika prof. strojarstva stručni učitelj kuharstva stručni učitelj njemačkoga jezika prof. Filjak Višnja Fuček Miroslav. TZK prof. rodiljni dopust vanjski suradnik voditelj učeničke zadruge "Kostanj" 24. dipl. 20. 8. mag. prof Domović Marin.komunikolog Brusač Iva.3. KADROVSKI UVJETI Nastavnici teorijske i praktiĉne nastave.c razrednica IV. Kirin Maja. Jančevski Risto. prof. Iveković Ivica.br 1. kemije prof. hrvatskoga jezika stručni učitelj praktične nastave knjiţničarka. Golubić Jelena. 28. 14. geografije prof. informatike nastavnik strukovnih predmeta u prodručju rada ekonomija i trgovina prof. Psihologije Ostrogonac Marijan. Giba Zdravko. turizam i ugostiteljstvo stručni učitelj ugostiteljskog posluţivanja stručni suradnik psiholog vjeroučitelj prof. 18. ing. 8 . ing. Kakša Tomislav. mag . 7. ing. hrvatskoga jezika prof. 6.d razrednica II. latinskoga jezika nastavnik strukovnih predmeta u području rada ekonomija. 25. teolog Osvaldić Andrej. 11. 26. majstor natkonobar Nasilowska-Blaţok Sylwia. prof. Kralj Ivana. 17. 240 ETCS Kovačić Krunoslav. 22. 12. 30. Horvatinović Miroslav. prof. Prezime i ime Bajić Davor Bakan Rikard. administrativno i tehniĉko osoblje R. dipl. prof.b 29. Gladović Alena. stručni učitelj fizike nastavnik strukovnih predmeta u prodručju rada poljoprivreda prof.a razrednik I. 21. bacc. dipl. 9. Kos Dijana. prof. suradnici u nastavi. 10.oec Bardak Nedo. Njemačkoga jezika Pavoković Branka razrednica IV.dipl. TZK stručni učitelj engleskoga jezika prof. ing. prof. 13. 19. 5. 4. ing. oec Hrenić Jasminka. hrvatskoga jez. majstor kuhar Bistrović-Winter Iva. Fijala Bruno dipl.b Sindikalna povjerenica NSZUSSH vanjski suradnik voditelj aktiva napomena zamjena ispitni koordinator razrednik III. prof. dipl. prof.

b 9 . RabaĎija Jasna. oec 35. 33. Vrban Vlatka. Vranić Tihomir. ing. Petrinec Ksenija. dipl. iur 42. Šokec Milica Tomas Roberta. hrvatskoga jezika tajnica škole nastavnik strukovnih predmeta u području rada ekonomija i trgovina stručni učitelj u području rada ugostiteljstvo i turizam prof. prof. 40. mag. razrednik II. ing Tomrlin Mario. 37. ing stručni učitelj praktične nastave prof. 34.d razrednica I.ing Ţivković Ljiljana Skender Davor.a razrednik I. 39. dipl. dipl.oec Rengel Anita. Ţagar Mirjana.d razredniik III. 38. 41. dipl. ing. 44.b satničar.32. 36. ekonomista Sudec Mirna. biologije stručni učitelj engleskoga jezika nastavnik strukovnih predmeta u području rada prehrana stručni učitelj matematike nastavnik strukovnih predmeta u području rada poljoprivreda nastavnik strukovnih predmeta upravno pravo stručni učitelj matematike voditeljica računovodstva razrednik III. 43.a razrednica II.prof.c razrednica III. dipl. Petričušić Dalibor.

gospodarstvenik Ugostiteljstvo Kuhar Ugostiteljstvo Konobar Strojarstvo Automehaniĉar SVEUKUPNO 9 - 0.33 SVEUKUPNO 45 53 1 23 50 4 30 52 4 10 32 2 108 187 14 5.4 25 - 1.br Program – zanimanje II.8 0.1.5 - - - 9 26 1./2010.br Program – zanimanje II. IV.5 4.5 6 8 0. 7. 5.5 6 1 0.5 8 9 10 1 0.4. Trgovaĉki Prodavaĉ – program B i vob Poljoprivreda Polj. Odje la Uĉenika a M 1 3 Ţ 25 1 M 17 Ţ 85 4 Odjel Uĉenika Odjela Odje la Uĉenika M Ţ 16 1.3 4. 6. UPISANI UĈENICI ŠKOLSKA GODINA 2011.84 7 - 0. 10 - 0.34 3 9 1 - 9 0.5 7 7 1 6 42 4 Agroturistiĉki tehniĉar 3. Ekonomija i trgovina Upravni referent Poljoprivreda.6 2 31 1.6 0. Broj razrednih odjela R a z r e d I.32 0. 8.57 2 10 0.30 4 3 8 1 11 12 13 18 2 181 14 1.43 10 - 0. 5. Broj razrednih odjela R a z r e d I. 4.83 7 - 0. UPISANI UĈENICI ŠKOLSKA GODINA 2009.22 0. 6. gospodarstvenik Ugostiteljstvo Kuhar Ugostiteljstvo Konobar Strojarstvo Automehaniĉar 32 1. Uĉenika M Ţ 22 1 Odje la M 4 R. turizam 1 1 9 2./2012. Ekonomija i trgovina Upravni referent Poljoprivreda.48 0.5 - - - 15 1 0.27 4 5 5 7 39 6 47 0.7 3. 5.1.5 - - - 24 1 1. i ugostiteljstvo Agroturistiĉki tehniĉar 12 0. turizam 2.55 9 0. Uĉenika M 6 7 Ţ 18 22 Odje la 1 1 M 1 9 R.45 6 - 0.5 4 3 14 11 1 0. Odje la 1 1 Uĉenika a M 10 4 Ţ 16 13 1 1 M 21 26 Ţ 76 53 4 4 Odjel Uĉenika Odjela Odje la 1 1 Uĉenika M 4 6 Ţ 21 9 1.6 19 47 4 14 29 2 110 10 .5 8 - 0. IV.33 - - - - - - - - - 7 - 0. 3 7 6 38 4 2 58 0.41 0. i ugostiteljstvo 30 11 3 12 11 1 0. Trgovaĉki Prodavaĉ – program B i vob Poljoprivreda Polj. Uĉenika Ţ 22 UKUPNO III. Uĉenika Ţ 21 10 UKUPNO III.33 - - - 8 1 0.

godine a završava 15. odnosno do 18. a završava 06. godine. mjesecu 4 tjedna u III. osim za završne razrede u najmanje 32 nastavna tjedna. svibnja 2012. rujna 2011. školskoj godini utvrĊuje se poĉetak i završetak školske godine. a završava 13. mjesecu 4 tjedana 21 nastavni dan u X. lipnja 2012. sijeĉnja 2012. godine. te uĉenike koji imaju obvezu obaviti struĉnu praksu koja se realizira tijekom ljetnih mjeseci. godine. godine.Prvo polugodište u IX. mjesecu 2 tjedna u II. . ORGANIZACIJA RADA ŠKOLE 6. lipnja 2012. e) Ljetni odmor uĉenika poĉinje 16.Drugo polugodište traje od 13.6. travnja 2012. Školska godina poĉinje 1. -Prvo polugodište traje od 05. prosinca 2011. mjesecu 2 tjedna 13 nastavnih dana 23 nastavna dana 24 nastavna dana 18 nastavnih dana 24 nastavna dana 11 nastavnih dana 11 . godine do 15. mjesecu 4 i ½ tjedna u VI. sijeĉnja 2012.svaka druga ) . mjesecu 3 tjedna u V. prosinca 2011. mjesecu 3 i ½ tjedna 18 nastavnih dana _______________________________________________ 16 tjedana 86 nastavnih dana . d) Proljetni odmor uĉenika poĉinje 02. a završava 31./2012. travnja 2012. godine do 23.Drugo polugodište u I. nastave. c) Zimski odmor uĉenika zapoĉinje 27. godine Nastava se organizira i izvodi u najmanje 35 nastavnih tjedana. godine za završne razrede. b) Nastava se ustrojava u dva polugodišta. popravni ili završni ispit te za uĉenike koji se obrazuju po jedinstvenom sustavu obrazovanja i imaju obvezu realizirati praktiĉni dio naukovanja do potrebnog fonda sati. e) Nastavni radni dani po polugodištima i mjesecima ( ukljuĉene radne subote . rujna 2011. a) Nastava poĉinje 05. rujna 2011.. polugodišta i odmora uĉenika u srednjim školama..1 Vremenik rada Na temelju pravilnika o poĉetku i završetku nastave i trajanju odmora uĉenika srednjih škola u 2011. Za završne razrede nastava završava 18. lipnja 2012. mjesecu 4 tjedna u IV. kolovoza 2012. godine. svibnja 2012. godine. godine . mjesecu 4 i ½ tjedna 24 nastavna dana u XI. godine osim za uĉenike koji polaţu razredni. mjesecu 4 tjedna 23 nastavna dana u XII . godine.

kolovoza 2011.22. . poslovi vezani za izradbu i obranu završnog rada te polaganje pomoćniĉkih ispita. g) Blagdani . rujna sjednica nastavniĉkog vijeća. lipnja do 31. sijeĉnja 2012. ( Dan antifašistiĉke borbe – blagdan RH ) . . kolovoza 2012.pisanje svjedodţbi. kolovoza 2012. verifikacija uspjeha programa naukovanja i) Organizacija nastave: Srednja škola Pitomaĉa radi u dvije smjene. do 13. priprema za upise i upisi u I. polugodište II. srpnja 2012.07. ( Dan neovisnosti – blagdan RH). kolovoza sjednica Nastavniĉkog vijeća sastanci struĉnih aktiva pripreme za novu školsku godinu upisi u I. (Bogojavljenje – blagdan RH ) .proljetni odmor uĉenika od 02. nenastavni dani i godišnji odmori . do 28.25. popravni ispiti. završetak razredne administracije. lipnja do 11. popravni ispiti II.od 16. srpnja do 21. . ( Dan drţavnosti – blagdan RH ) . ( Tijelovo – blagdan RH ) . ( Uskrsni ponedjeljak – blagdan RH ) . Završni razredi realizirali bi 32 nastavna tjedna sa 178 nastavnih dana.ljetni uĉeniĉki odmor od 15. travnja do 06. ispitni rok 24. godinu.zimski odmor uĉenika od 24.8. studenoga 2011. studenoga 2011. 12 .( Blagdan Svih svetih – blagdan RH) . provoĊenje ispita drţavne mature. (Velika Gospa ) h) Poslovi vezani uz završetak i poĉetak nastavne godine . jesenski rok 30.godišnji odmor djelatnika od 12.12. lipnja 2012. kolovoza._________________________________________________ 19 i ½ tjedana 113 nastavnih dana f) Rekapitulacija nastavnih dana i nastavnih tjedana I. u struĉnim aktivima i seminarima). analiza realizacije nastavnog programa. kolovoza 2012.30 sati a završava u 13.09. lipnja 2012.06. polugodište 16 nastavnih tjedana 19 i ½ nastavnih tjedana 86 nastavnih dana 113 nastavnih dana Tijekom nastavne godine realizirali bi 35 i ½ nastavnih tjedana sa 199 nastavnih dana.30. ( odlazak na Interliber ) . lipnja 2012. Prva smjena poĉinje u 7. travnja 2012. obrana završnog rada i pomoćniĉki ispiti. .15. .30 sati. struĉno usavršavanje profesora ( individualno. listopada 2011. .Od 22. travnja 2012. kolovoza . do poĉetka nastavne godine 22. jesenski upisni rok od 27.1. . sijeĉnja 2012. prosinca 2011. Dan škole (nenastavni dan) . razrede. do 23. travnja 2012.

srijedom i ĉetvrtkom u školi.35 a završava sa šestim satom u 18. ponedjeljkom. d kuhar/konobar I. i ĉetvrtkom imaju nastavu u školi. II. I. II.b agroturistiĉki tehniĉar srijedom obavlja praktiĉnu nastavu na školskom poljoprivrednom dobru i ugostiteljskom praktikumu. a sve ostale dane imaju teoretsku nastavu u školi. I. d kuhar/ konobar/automehaniĉar Idući tjedan vrši se rotacija na naĉin da oni razredni odjeli koji su bili na nastavi odlaze na praktiĉni dio naukovanja kod obrtnika i obrnuto. . smjenu mijenjaju na polugodištu. d kuhar/konobar/automehaniĉar III.c (poljoprivredni gospodarstvenik ) srijedom i petkom su na praksi na školskom poljoprivrednom dobru a ponedjeljkom. srijedom i ĉetvrtkom imaju nastavu u školi. b agroturistiĉki tehniĉar ponedjeljkom obavlja praktiĉnu nastavu na školskom poljoprivrednom dobru i ugostiteljskom praktikumu. Iznimku ovom pravilu ĉine razredni odjeli u JMO programu koji zbog toga što im je nastava organizirana po pravilu da su jedan tjedan na nastavi a drugi na praktiĉnom dijelu naukovanja kod obrtnika. c ( prodavaĉ) petkom su na praksi kod obrtnika a utorkom. tjedan na nastavi su: II. 13 . a koristimo zajedniĉki športsku dvoranu za potrebe nastave TZK.15. Smjene se mijenjaju tjedno iz razloga što i osnovna škola Petra Preradovića u Pitomaĉi mijenja smjene tjedno. a sve ostale dane imaju teoretsku nastavu u školi.Druga smjena zapoĉinje u pravilu s nultim satom u 12. tako da: II.a.a i IV. I. III. j) Za trogodišnje struke po JMO programu nastava je organizirana po radnim tjednima provedenim u školi. d kuhar/konobar/automehaniĉar III. d kuhar/ konobar/automehaniĉar II. na slijedeći naĉin: I. c ( prodavaĉ/poljoprivredni gospodarstvenik) utorkom i srijedom su na praksi kod obrtnika i poljoprivrednom dobru škole dok su ponedjeljkom. c ( podavaĉ/poljoprivredni gospodarstvenik ) ponedjeljkom i petkom su na praksi kod obrtnika i poljoprivrednom dobru škole dok su utorkom . tjedan na praktiĉnom dijelu naukovanja su: II. III. tjedan na praktiĉnom dijelu naukovanja su: I. tjedan na nastavi su: I. II. utorkom.ĉetvrtkom i petkom u školi. d kuhar/konobar I a. školskom restoranu ili kod obrtnika.a (upravni referent) razredni su odjeli koji su svaki tjedan na nastavi.

jer sati predviĊeni planom i programom ne mogu biti uklopljeni u radni tjedan. Deţurstvo u školi Zbog sigurnosti zgrade. Na ulazu u zgradu deţuraju uĉenici. a po potrebi i više puta. a po potrebi i više puta tijekom školske godine. Radne subote Neki razredni odjeli pohaĊaju nastavu i subotom. školski odbor.5. 6. razredno i nastavniĉko vijeće mogu pozvati predstavnike vijeća uĉenika na sjednicu na kojoj se raspravlja o pravima i obvezama uĉenika.6. organiziraju se sjednice razrednih vijeća i to najmanje 4 tijekom školske godine.3. 6.2. Prvu sjenicu vijeća uĉenika sazvat će struĉna suradnica škole tijekom mjeseca listopada. b agroturistiĉki tehniĉar utorkom obavlja praktiĉnu nastavu na školskom poljoprivrednom dobru i ugostiteljskom praktikumu. a sve ostale dane imaju teoretsku nastavu u školi. Ako se pojavi neki problem u nekom od razrednih odjela saziva se izvanredna sjednica razrednog vijeća tog odjela. b agroturistiĉki tehniĉar ĉetvrtkom obavlja praktiĉnu nastavu na školskom poljoprivrednom dobru i ugostiteljskom praktikumu. Predstavnik Vijeća uĉenika bit će i ĉlan Povjerenstva za kvalitetu te će na taj naĉin Vijeće uĉenika biti ukljuĉeno i u proces samovrijednovanja škole. Rad uĉeniĉkog vijeća Sjednice uĉeniĉkog vijeća odrţat će se najmanje jedanput u svakom polugodištu. Sjednice razrednih vijeća Da bi se kontinuirano pratilo uĉenje i vladanje uĉenika u školi te njihovo napredovanje. uĉenika i djelatnika organizira se deţurstvo u školi u vrijeme nastave. 6. Sjednice roditeljskog vijeća Roditeljsko vijeće kojeg ĉine predstavnici roditelja uĉenika razrednih odjela sastat će se u svakom polugodištu jedanput. 6. Vijeće roditelja na svojim će sjednicama raspravljati o provedbi školskog kurikuluma.III. 6. organizaciji izleta i ekskurzija. a sve ostale dane imaju teoretsku nastavu u školi. vladanju. IV. Nastava subotom organizira se svake druge subote. socijalno-ekonomskom poloţaju uĉenika i ostalim problemima vezanim za boravak uĉenika u školi. a predstavnik Vijeća roditelja bit će i ĉlan Povjerenstva za kvalitetu te će na taj naĉin Vijeće roditelja biti ukljuĉeno i u proces samovrijednovanja škole. s tim da je druga subota od poĉetka nastavne godine radna. Prvu konstituirajuću sjednicu vijeća roditelja.4. TakoĊer ako to bude potrebno. organizaciji rada škole. sazvat će ravnatelj tijekom mjeseca listopada. Jedna na poĉetku i kraju školske godine i po jedna na oba polugodišta. uvjetima rada u školi. koji prate i evidentiraju 14 . ponašanju uĉenika. izvannastavnim aktivnostima.

jezik Upravni referent 12 10 10 12 Agroturistiĉki tehniĉar 13 6 Prodavaĉ/poljoprivredni gosp. 18 3 Kuhar/konobar/automehaniĉar 17 3 4 12 Broj uĉenika Engleski Njemaĉki Engleski Njemaĉki I. PRVI RAZREDI: Razred Struka Broj uĉenika Engleski Njemaĉki Engleski Njemaĉki I. a III. a I.ulaske u školsku zgradu. Bifurkacije u stranim jezicima Tijekom upisa formiraju se odjeljenja ovisno o broju uĉenika koji slušaju razliĉite strane jezike. «jeziĉno ĉiste» razrede. jezik II. NASTAVNI PLANOVI REDOVNE I IZBORNE NASTAVE 7. jezik 22 4 4 22 16 1 - I. c I. jezik I. Njemaĉki II. jezik 16 9 9 16 6 11 7 8 5 6 18 Broj uĉenika Engleski Njemaĉki Engleski Njemaĉki I. 195 Engleski II. jezik Upravni referent 18 6 6 18 Agroturistiĉki tehniĉar 24 5 Prodavaĉ/poljoprivredni gosp. Kuhar ĈETVRTI RAZREDI Razred Struka IV. Bifurkacije su nuţne jer se ne upisuju dva paralelna razreda iste struke. 39 15 . jezik II.1. Isto tako svaki dan po odreĊenom rasporedu deţuraju i po 2 profesora u svakoj smjeni 7. jezik II. jezik I. jezik II. jezik II. jezik II. a IV. c III. b I. jezik II. c II. d DRUGI RAZREDI Razred Struka II. jezik II. jezik I. jezik I. pa stoga nije moguće formirati tzv. b Upravni referent Agroturistiĉki tehniĉar SVEUKUPNO PO STRANOM JEZIKU BROJ UĈENIKA Njemaĉki I. b II. d TREĆI RAZREDI Razred Struka III. b III. d Upravni referent Agroturistiĉki tehniĉar Prodavaĉ/poljoprivredni gosp. a II. 8 14 Kuhar/konobar/automehaniĉar 13 10 6 10 Broj uĉenika Engleski Njemaĉki Engleski Njemaĉki I. 96 108 Engleski I.

d IV. Bonton Osnove tehniĉkih materijala Latinski jezik Ljudska prava Ljekovito bilje Pĉelarstvo Strani jezik II. d II a II b II c II. c III.2.d (kuhar) I. pregled izbornih predmeta izgleda ovako: Razred I. a IV.b ( agroturistiĉki ) I. vjeronauk ili etiku. d (kuhar ) Predmet Latinski jezik Vinarstvo Ekološka poljoprivreda Kreativnost u poslovanju Strani jezik II.c (prodavaĉ) I.) I. Izborna nastava Prema nastavnom planu i programu pojedina zanimanja imaju obveznu izbornu nastavu. razredi SVEUKUPNO 7. Nastava vjeronauka i etike Prilikom upisa uĉenici odabiru jedan od predmeta izborne nastave. Sati/tjed.c (poljoprivredni gosp.b ( agroturistiĉki) II.a (upravni referent) II. Na osnovu rezultata upisa formiraju se grupe i tako se odreĊuju sati izborne nastave.3. d (automehaniĉar) II.a (upravni referent) II. razredi III. 2 1 + 2* 2 2 1 1 1 2 2 1+ 2* 2 1 predavaĉ Krunoslav Kovaĉić Tihomir Vranić Tihomir Vranić Miroslav Horvatinović Iva Winter-Bistrović Milica Šokec Ivana Kralj Nedo Bardak Krunoslav Kovaĉić Vlatka Vrban Branka Pavoković Tomislav Kakša Iva Winter-Bistrović Milica Šokec 16 .c (poljoprivredni gosp. a 26 20 21 19 19 22 21 21 17 14 11 24 16 273 2 1 3 2 4 1 2 1 18 II. d III a III b III.) II. razredi Ia 22 2 Ib Ic I.a ( upravni referent) I.7. razredi IV. Ukupan broj sati tjedno: Vjeronauk 14 sati tjedno Etika 9 sati tjedno RAZREDI VJERONAUK ETIKA I.d (konobar) I. Prema povedenim anketama o interesu uĉenika za pojedine izborne predmete.

a (upravni referent) III. d (kuhar) Ime i prezime nastavnika Darko Bariĉević Ivana Kralj Darko Mihoković Bruno Fijala Darko Mihoković Ivana Kralj Darko Bariĉević Bruno Fijala Nedo Bardak Darko Bariĉević Darko Mihoković Darko Mihoković Darko Bariĉević Nedo Bardak Nedo Bardak Darko Bariĉević Predmet Kuharstvo s vjeţbama Bonton Ugostiteljsko posluţivanje Osnove raĉunalstva Ugostiteljsko posluţivanje Bonton Kuharstvo s vjeţbama Osnove raĉunalstva Tehnologija obrade i montaţe Kuharstvo s vjeţbama Ugostiteljsko posluţivanje Ugostiteljsko posluţivanje Kuharstvo Tehnike motornih vozila Tehnologija odrţavanja vozila I.c (poljoprivredni gosp.4.a (upravni referent) IV. d (kuhar) II.1.d (konobar) III.b (agroturistiĉki) Enologija s gastronomijom Logika Ljudska prava Odrţivi turizam Seoski turizam Strani jezik II.4. d (kuhar) IV. razrednom odjelu imamo po 2 obrazovne skupine.d (automehaniĉar) II. 7. d (kuhar) Sati/ tjedno 6 1 1 2 6 1 1 2 2 7 1 7 1 2 1 5 Kuharstvo s vjeţbama 17 . razredu zbog ukupno 14-oro uĉenika samo jedna obrazovna skupina. i IV. d (konobar) II. II. dok je u III.a (upravni referent) IV. d (konobar) I.) III.1.II. Programi po JMO sustavu 7.d (automehaniĉar) III. Programi po JMO sustavu Razred I. .b (agroturistiĉki) III.a (upravni referent) III.4. Praktiĉna nastava u školi 7. Filozofija Javne financije Destinacijski menadţment 1 1 2 1+1* 1 1 2 2 1+2* Roberta Tomas Andrej Osvaldić Vlatka Vrban Ivana Kralj Ivana Kralj Iva Winter-Bistrović Milica Šokec Andrej Osvaldić Jasmina Paviĉić Ivana Kralj * izborna nastava kod agroturistiĉkih tehniĉara radi se po skupinama tako da u I.

Trogodišnji industrijski i srodni programi Razred I. b (agroturistiĉki tehniĉar) Dalibor Petriĉušić Tihomir Vranić Branka Pavoković Davor Skender Darko Mihoković Darko Bariĉević Predmet Praktiĉna nastava (poljoprivredni dio) Praktiĉna nastava (ugostiteljski dio) Ljetna praksa Praktiĉna nastava (poljoprivredni dio) Praktiĉna nastava (ugostiteljski dio) Ljetna praksa Praktiĉna nastava (poljoprivredni dio) Praktiĉna nastava (ugostiteljski dio) Praktiĉna nastava (ugostiteljski dio) Ljetna praksa Praktiĉna nastava (poljoprivredni dio) Praktiĉna nastava (poljoprivredni dio) Praktiĉna nastava (ugostiteljski dio) Praktiĉna nastava (ugostiteljski dio) Praktiĉna nastava (ugostiteljski dio) Br.2. c (poljoprivredni gosp. b (agroturistiĉki tehniĉar) Tomislav Kakša Dalibor Petriĉušić Davor Skender III.7. dobru škole Ljetna praksa Praktiĉna nastava na poljop.4. dobru škole Ljetna praksa Praktiĉna nastava na poljop.) Ime i prezime nastavnika Dalibor Petriĉušić Zdravko Giba Zdravko Giba Zdravko Giba Zdravko Giba Predmet Praktiĉna nastava na poljop. Ĉetverogodišnji programi Razred I. c (poljoprivredni gosp. c (poljoprivredni gosp.) II.) III.b (agroturistiĉki tehniĉar) Ime i prezime nastavnika Tomislav Kakša Davor Skender II. dobru škole Sati/ tjedno 12 2 2 16 7.4. b (agroturistiĉki tehniĉar) Dalibor Petriĉušić Dalibor Petriĉušić Davor Skender Darko Mihoković IV.3. skupina 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 Sati/ tjedno 4x2 8 sati 3x2 6 sati 2 sata 4x2 8 sata 3x2 6 sati 2 sata 4 sata 2 sata 2 sati 2 sata 3 sata 3 sata 4 sata 2 sata 2 sata 18 .

a (upravni referent) II. Završni i pomoćniĉki ispiti Polaganje završnog ispita odreĊeno je temeljem ĉlanka 82.a ( upravni referent ) IV.c ( prodavaĉ/poljoprivredni gospodarstvenik) III.d (kuhar/konobar) I.7. Br. 5. 6. Razredni odjeli i razrednici Razredni odjel 1. Pravilnikom o izradbi i obrani završnog rada ( NN 118/09 ) te Pravilnikom o postupku i naĉinu polaganja pomoćniĉkog ispita ( NN 116/02 ) Završni ispit ove godine polaţu: . 12. toĉka 2.a ( upravni referent) I.5 3.1.c ( prodavaĉ/poljoprivredni gospodarstvenik ) II. Zaduţenja nastavnika na praćenju praktiĉnog dijela programa izvan škole Ime i prezime nastavnika Razred/zanimanje I.6. c razred poljoprivrednih gospodarstvenika . b razred agroturistiĉkih tehniĉara .III.d (automehaničar) II. 92/10.b ( agroturistiĉki tehniĉar) II.c (prodavač) III. I. c (prodavač) I.5 3 4 5 5 5 7.7.IV. c razred prodavaĉa .IV.d (automehaničar) III.d ( kuhar) IV. 9. 86/09. 2. 13. i toĉka 4.7. 105/10.a (upravni referent) III.c ( Prodavaĉ/ poljoprivredni gospodarstvenik ) I. 8.b (agroturistiĉki tehniĉar) III.5. 7. 10.d (kuhar) Br.d (kuhar/konobar) II. učen.b ( agroturistiĉki tehniĉar) I. 87/08. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. 3. sati/tj. 90/11 ). Završni i pomoćniĉki ispiti 7. 14.III. d razred kuhara Ime i prezime razrednika Marin Domović Mirna Sudec Miroslav Horvatinović Davor Skender Anita Rengel Branka Pavoković Alena Hrvoić Mario Tomrlin Ksenija Petrinec Tihomir Vranić Dalibor Petriĉušić Bruno Fijala Jelena Golubić Ivana Kralj 19 . a razred upravnih referenata .d (kuhar/konobar/automehaniĉar ) II.III.b (agroturistiĉki tehniĉar) 7. 11.c (prodavač II.d (kuhar/konobar/auttomehaniĉar ) III.N. 4. Sati u zaduženju Ivana Kralj Anita Rengel Anita Rengel Darko Mihoković Darko Mihoković Nedo Bardak Nedo Bardak Davor Skender 12 12 9 16 16 6 7 11 4 14 14 15 18 24 23 20 1 3.

b (agroturistiĉki tehniĉar) 15 uĉenika Ispiti drţavne mature u ljetnom roku odrţavat će se tijekom drugog polugodišta od 24.a (upravni referent) 25 uĉenika . praktiĉni rad s elaboratom. praćenju. kolovoza do 7.obrane završnog rada .7.izradbe završnog rada koja se sastoji od uratka koji moţe biti: projekt. te u zimskom ispitnom roku od 13. završni ispit za uĉenike gore navedenih razreda sastoji se od: . do 20. razrednik i treći ĉlan). Ispitna povjerenstva za završne i pomoćniĉke ispite formira Nastavniĉko vijeće. a kod nas su to uĉenici III.II. RH 29/02) Kontrolnom ispitu ove godine pristupaju uĉenici : . 2011.Prema Pravilniku o izradbi i obrani završnoga rada.IV.II. Kontrolni ispiti za II.zanimanja po JMO programu polaţu i pomoćniĉki ispit. d razreda kuhar 7. toĉka 3 i 4.7.N.d (kuhar) . svibnja do 13.d (konobar) . studenoga 2012. 87/08.d (automehaniĉar) 7. 20 . obvezama. prema Kalendaru polaganja ispita drţavne mature kojeg je donio Nacionalni centar za vanjsko vrjednovanje. Formiranje ispitnih povjerenstava planira se za Sjednicu nastavniĉkog vijeća 23. sloţeniji ispitni zadatak ili drugi sliĉni uradak usklaĊen s nastavnim programom .7. rujna 2012. vrednovanju i ocjenjivanju nauĉnika (N.4. Ispiti državne mature Prema Pravilniku o polaganju drţavne mature. (N.12. lipnja 2012.II. razrede obrtniĉkih programa po JMO modelu Kontrolni ispit provodi se u drugoj polovici druge godine naukovanja prema Pravilniku o naĉinu ostvarivanja programa naukovanja i struĉnog osposobljavanja za vezane obrte te o pravima.IV.2.N. 7. u jesenskom roku od 22.IV. a ( upravni referent ) . Popravni ispiti i ispitna povjerenstva Popravni ispiti provodit će se komisijski ( ispitivaĉ.IV. ĉlanak 1.3. Plan i program rada ispitnog povjerenstva za provoĊenje ispita drţavne mature sastavni je dio ovog godišnjeg plana. b ( agroturistiĉki tehniĉar ) Do izrade ovog godišnjeg plana predprijave za polaganje ispita drţavne mature ispunio je slijedeći broj uĉenika: . godine. Popis ĉlanova ispitnih povjerenstava te njihov plan rada priloţit će se Godišnjem planu i programu .) uĉenici srednjih strukovnih škola mogu polagati ispite drţavne mature: U našoj školi ispitima drţavne mature mogu pristupiti uĉenici slijedećih razreda: .

2012. 10. 28. III. 2012.00 13. 05.a. IV.08.00 sati Sveĉana podjela završnih svjedodţbi planira se u Sali za konferencije općine Pitomaĉa i to: . TE ROKOVI IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2011.a.06.c 31. 2011. 06. 2012./2012. 06. 07. – 29. III. 2012.za III. za obranu u tajništvo škole Popravni rok općeobrazovni dio svi 23. mentoru Predaja završnog rada i prijave IV. IV. IV. d ( kuhar/konobar/ automehaniĉar ) IV.05.b ( 2. c. 06. Vrijeme 9. 2012. u 11.d (kuhar) 1. IV.c ( prodavaĉ / poljoprivredni gospodarstvenik ) III. III. 06. KALENDAR KONTROLNIH I POPRAVNIH ISPITA.d do 02. III. 05. c.a. III.00 sati . 2012. 2012. 08.a nakon popravnih rokova 04. u 13. III. 08.b. a. III.00 Popravni rok strukovni sadrţaji svi 24. 2012.d IV.a.a.8.d Datum do 29. do 23.00 9.d II.a.2012.b. 06.za IV.za završne razrede od 21.skupina) IV. 2012. 2012. IV. III. 2012. 9. u 12.05. u 11.00 Obrana završnog rada IV.c. 06.b. 2012. III. 12. skupina 31.00 9.b ( 1.00 13.00 Obrana završnog rada. 9. 2012.04. skupina III. IV. do 21. III. 9. do 04.06.b razred 28. 08.d (kuhar) 27. 2012.00 21 . 16. 06. IV. III.06. 06.d III. 13.d IV. 07.00 sati Jesenski rok ( prijave popravaka u tajništvu škole od 20.00 11. 9.00 Pismeni dio pomoćniĉkog ispita III. 2012.a i IV. 05. 2012. 11. praktiĉni dio pomoćniĉkog ispita i usmeni dio pomoćniĉkog Popravni rokovi za ostale razrede – općeobrazovni dio Popravni rokovi za ostale razrede – strukovni sadrţaji IV.20. ( ljetni rok ) . IV. 26.b. 2012.00 13.-27.c. 9.d do 09.skupina) III.00 13. 2012. IV. 01.c. 2012.d (kuhar) 2.06.za ostale razrede od 15.06.d IV. 2012.oo – 13. a.a.b.06. 04. c – d razrede 28.c.b.a. III.00 9. Ljetni rok Naziv ispita Izbor tema za završni rad Kontrolni ispit Izradba i predaja završnog rada mentoru Predaja završnog rada i prijave za obranu u tajništvo škole Popravni rok za završne razrede Općeobrazovni Strukovni sadrţaji Pismeni dio pomoćniĉkog ispita Obrana završnog rada Razredi IV.c.2012.b. III.b.00 sati . 2012. do 30. 2012. III.) Naziv ispita Razredi Datum Vrijeme Izradba i predaja završnog rada IV. III. ( ljetni rok ) Podjela razrednih svjedodţbi završnim razredima planira se 25. IV.00 Prijave za popravne rokove primat će se u tajništvu i to: .00 13. 2012. do 25. 2012. .06.7. 08. 05.

a veći dio kod obrtnika i to: . III. 2013. 01.kuhari i konobari I. poštujući pri tom pravilo da moraju imati 45 radnih dana odmora tijekom školske godine.b. 8.a.d Kuhar/konobar Datum do 23.00 13. III. IV. dok se praktiĉni dio ostvaruje u manjem djelu u školskim praktikumima. 22 .12. a 740 sati kod obrtnika I.c. godina: 105 sati u školi. Jedinstveni model obrazovanja ostvaruje se kroz tri dijela: A) općeobrazovni dio B) struĉno teorijski dio C) praktiĉni dio Općeobrazovni i struĉno teorijski dio ostvaruje se u potpunosti u školi.d (kuhar) završni razredi 28.c.Obrana završnog rada. a 795 sati kod obrtnika .9. a 690 sati kod obrtnika II. III.09.automehaniĉari Nastava je organizirana tako da uĉenici jedan tjedan pohaĊaju teorijski dio naukovanja i općeobrazovne sadrţaje u Srednjoj školi Pitomaĉa.00 05. 13. praktiĉni dio pomoćniĉkog ispita i usmeni dio pomoćniĉkog ispita Podjela završnih svjedodţbi Razredi IV. godina: 140 sati u školi. 2012.c III.b. praktiĉni dio naukovanja pohaĊaju kod obrtnika. 2012. 2012. 2012.00 Vrijeme svi 18. godina: 245 sati u školi.a.00 13. Strukovni dio ili naukovanje sadrţi teoretske i praktiĉne sadrţaje. 11. 19 . godina: 70 sati u školi. Tako se u našoj školi realizira samo dio naukovanja ( uglavnom teoretski) dok se najveći dio ostvaruje kod obrtnika izuzev kuhara i konobara kod kojih veći dio uĉenika praktiĉni dio naukovanja obavlja u školskom restoranu Stara Pivnica. a drugi tjedan. 2012. 2012.d III. 17. 12.00 7. 11.b. Jedinstveni model obrazovanja Osnovna karakteristika jedinstvenog modela obrazovanja je odvojenost općeobrazovnog djela programa od strukovnog. a 830 sati kod obrtnika II. do 07. 2012. Organizacija obrazovanja u JMO sustavu razlikuje se od one u školama s praktiĉnom obukom. III. IV.a. d (kuhar/konobar) IV. IV. 12. 13.d IV. praktiĉni dio pomoćniĉkog ispita i usmeni dio pomoćniĉkog ispita Podjela završnih svjedodţbi III. 13. godina: 210 sati u školi.08. 12. a 625 sati kod obrtnika III.00 – 13. III.00 Zimski rok izradbe i obrane završnog rada Naziv ispita Izradba i predaja završnog rada mentoru Predaja završnog rada i prijave za obranu u tajništvo škole Pismeni dio pomoćniĉkog ispita Obrana završnog rada Obrana završnog rada. Dio praktiĉnog dijela naukovanja do potrebnog godišnjeg fonda sati uĉenici obavljaju kod obrtnika i izvan nastavne godine.

4. 10. Radno pravo Upravni postupak Kompjuterska daktilografija Birotehnika Uvod u imovinsko pravo Uvod u obiteljsko pravo Gospodarstvo Knjigovodstvo Statistika UKUPNO: Izborni predmeti 1. Pored kontinuiranog praćenja. tjedno/godiš. 11. 8. 15. 13. a III. zdravlje i okoliš Matematika Sociologija Vjeronauk/Etika Uvod u drţavu i pravo Informatika Ustavni ustroj RH Poslovna psihologija Uredsko poslovanje i dopis. 17. Nastavni plan za zanimanje UPRAVNI REFERENT Redni NASTAVNI PREDMET broj 1. Logika 3. 25. 12.10. 7. 7. 18. Filozofija 4. 3. 21. Strani jezik II. a 4/ 140 4/140 4/140 4/128 1/35 1/35 3/105 3/105 3/105 3/96 2/70 2/70 2/70 2/64 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/64 2/70 1/35 2/70 2/70 2/70 2/70 2/64 1/35 1/35 1/35 1/32 3/105 2/70 2/70 2/70 2/64 2/64 2/70 2/70 2/70 2/64 2/70 4/128 4/140 2/70 2/70 2/70 1/35 2/70 4/140 2/70 2/64 2/64 30/1050 30/1050 30/1050 30/960 2/70 32/1120 2/70 2/70 34/1190 40 1/35 2/70 33/1115 40 2/64 2/64 34/1088 42 23 . 2. tjedno/godiš. Latinski jezik 2. odnosno 20 sati tjedno.10. 22.1.Prema ĉlanku 29. Zakona o strukovnom obrazovanju uĉenici prve godine obrazovanja na praktiĉnoj nastavi odnosno vjeţbama ne mogu provoditi više od 4 sata dnevno. 20. provjeravaju i ocjenjuju struĉna znanja i vještine nauĉnika. obrazovanja i športa o izvješćivanju uĉenika i roditelja o naĉinu obrazovanja za zanimanja po JMO-u za koje se traţi majstorski ispit. 24. 19. TJEDNI I GODIŠNJI FOND NASTAVNIH SATI 7. Hrvatski jezik Hrvatski poslovni jezik Strani jezik I. Prilikom upisa Škola se pridrţava uputa Ministarstva znanosti. provjeravanja i ocjenjivanja naukovanja na kraju druge godine provode se KONTROLNI ISPITI iz struĉno teorijskih i praktiĉnih znanja i vještina: Svrha tog kontrolnog ispita je utvrditi ostvaruju li se potrebni ciljevi i zadaće naukovanja. 9. I. 5. 6. Tijekom naukovanja kontinuirano se prate. 14. a II. 23. Javne financije SVEUKUPNO: Struĉna praksa-završni ispit Broj sati Broj sati Broj sati Broj sati tjedno/godiš. tjedno/godiš. a IV. Povijest Zemljopis TZK Ĉovjek. 16. Ljudska prava 5.

Etnologija. Ovĉarstvo. Vinarstvo. Ugostiteljsko posluţivanje 6. razred 3 2 2 2 1 2 2 2 16 Tjedni broj sati II. dok u III. Bilinogojstvo 1 + 1* 8. Kozarstvo. Trţište. Kemija 9. Struĉna praksa odvija se tijekom cijele godine ovisno o sezoni i 24 . Gljivarstvo. Izborni i fakultativni predmeti: 1 + 1* Ribogojstvo. Tjelesna i zdravstvena kultura 5. razred III. Kuharstvo 5. razred 1. razred III. Turizam i marketing 7.2. U I. Praktiĉna nastava 4 + 3* Ukupno struĉni dio: 17 Tjedni broj sati II. Turistiĉka geografija Hrvatske 2 2. Kunićarstvo. godini u polovici propisane satnice odrţava se praktiĉna nastava kuharstva a u drugoj polovici ugostiteljskog posluţivanja.10. Fizika 10. Ĉovjek. Pĉelarstvo. Prerada mlijeka. Nastavni plan za zanimanje AGROTURISTIĈKI TEHNIĈAR Zajedniĉki dio okvirnog nastavnog plana Redni Nastavni Broj Predmet 1. razred 3 2 2 2 1 2 12 Posebni struĉni dio okvirnog nastavnog plana Redni Nastavni Broj Predmet I. Ekološka poljoprivreda 10. Povijest 4. Stoĉarstvo 1 + 1* 9. Politika i gospodarstvo 6. Hrvatski jezik 2. Izrada autohtonih suvenira… 12. razred 3 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 16 14 IV.7. Ljekovito bilje. Knjigovodstvo. godini praktiĉni dio nastave iz ugostiteljstva pokriva podruĉje kuharstva. Raĉunalstvo Ukupno opći dio I. i IV. i II. razred 2 1+1* 1+1* 1+1* 2+1* 1 1+1* 1+1* 1+1* 1+1* IV. Etika / Vjeronauk 7. Lovstvo. zdravlje i ekologija 2 3. praktiĉna nastava dijeli se na dva podruĉja i to na podruĉje poljoprivrede + podruĉje ugostiteljstva. Hortikulturno ureĊenje gospodarstva 11. razred 1+2* 1+1* 1+1* 1+1* 1+1* 4+3* 16 4+4* 19 3+4* 18 33 SVEUKUPNO: 33 32 30 105 Struĉna praksa: 105 105 96 Napomena: * vjeţbe i praktiĉna nastava se odrţavaju u grupama do 15 uĉenika. Konjogojstvo. Matematika 8. Ratarstvo. Uzgoj juţnih kultura. Prehrana i poznavanje robe 4. Prerada i ĉuvanje poljoprivrednih proizvoda. Strani jezik 1 3.

Tehnologija zanimanja * Strani jezik II Matematika u struci Kulturno povij.agrotehniĉkim rokovima i to 60 sati na poljoprivrednom dobru škole a ostatak propisane satnice u objektima seoskog turizma i Uredu turistiĉke zajednice. 5 6. d razred 2 1 2 1 12 210 Broj sati tjedno II. Baština Enologija s gastronomijom VoĊenje i organizacija kuhinje Marketing u turizmu Izborna nastava Ukupno svaki drugi tjedan Ukupno godišnje Objašnjenje : Tehnologija zanimanja * I.d III. Kuhari R.3. d III.3. godina Poznavanje robe i prehrana 2 sata 25 . konobara i automehaniĉara II. 5.5 sati Poznavanje robe i prehrana 1 sat II.d II. 4. Nastavni planovi za JMO ( Jedinstveni Model Obrazovanja ) A) OPĆEOBRAZOVNI DIO PROGRAMA ( za sva zanimanja ) Razredni odjeli/sati tjedno I.d 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 18 18 18 14 315 315 315 224 R.5 sati Kemija 0.10. 2. 4.c III. 3.broj 1. 7. c razred razred 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 14 18 245 288 1. 6. 3. 2. godina: Osnove higijene 0. d razred je razred kuhara III.1.d je kombinirani razredni odjel kuhara i konobara B) STRUĈNO – TEORIJSKI DIO PROGRAMA ( Obvezni + izborni ) 7.10. d je kombinirani razredni odjel kuhara.broj Nastavni predmet I. Nastavni predmet Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Vjeronauk/Etika TZK Ukupno svaki drugi tjedan Ukupno godišnje Napomena: I. godina Poznavanje robe i prehrana 2 sata Biologija i ekologija 1 sat III.

razred tjedno godišnje 1 35 2 70 2 70 1 35 1 1 35 35 3.osnove raĉunalstva s vjeţbama 2 2.3. razred tjedno godišnje 1 32 2 64 1 32 1 32 1 2 1 1 32 64 32 32 Ukupni broj sati 102 134 102 32 32 64 32 67 Naziv predmeta Matematika u struci Strani jezik II Tehnologija zanimanja Turistiĉka geografija Poslovna psihologija i komunikacije Kulturno povijesna baština Marketing u turizmu Enologija s gastronomijom VoĊenje i organizacija restorana Izborna nastava Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika u struci Struĉni predmeti Ukupno 7 245 8 280 10 320 565 Objašnjenje : Tehnologija zanimanja * I. III. razred tjedno godišnje 2 70 2 70 2 70 1 35 Broj sati 2. godina 1312 sati III. godina: Osnove higijene 0. II. razred razred razred 7 1 16 280 620 5 Praktiĉna nastava u školi: .2. godina Poznavanje robe i prehrana 1 sat 26 .kuharstvo s vjeţbama 6 . godina 7. godina 1460 sati II. Ukupno godišnje 350 3.5 sati Poznavanje robe i prehrana 1 sat II.C) PRAKTIĈNI DIO PROGRAMA – KUHARI R.ugostiteljsko posluţivanje 1 .10.bonton 1 . 10 160 640 900 800 B) Struĉno – teorijski dio s izbornom nastavom 1. Praktiĉna nastava u radnom 550 procesu (godišnje) Sveukupno godišnje 900 Ukupno: A+B+C 1425 sati I.broj Nastavni predmet Broj sati svaki drugi tjedan I. Konobar 1. Ukupno svaki drugi tjedan 20 3. godina Poznavanje robe i prehrana 2 sata Biologija i ekologija 1 sat III.5 sati Kemija 0.

razred godišnje 140 35 35 70 760 220 540 900 3.Osnove raĉunalstva Praktiĉna nastava ** . 1 sat u skupinama ** Okvirni sadrţaj izvodi se 1 sat sa cijelim razredom (teorijski dio). 1.3.10.teorijski dio s izbornom nastavom Naziv predmeta Osnove raĉunalstva* Matematika u struci Tehniĉko crtanje * Osnove tehniĉke mehanike** Osnove tehniĉkih materijala Elementi strojeva Osnove automatizacije *** Osnovi elektrotehnike i elektronike Tehnike motor. godina 1312 sati III.5 52 0 0 0 0 2 1.5 sati u skupinama B) Praktiĉni dio 27 . razred tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje 1. vozila Broj sati 1. razred godišnje 800 160 640 800 Ukupni broj sati 175 35 70 70 2425 620 1. Automehaniĉar 1425 sati I.5 sati sa cijelim razredom (teorijski dio).3. razred 3.805 2600 Ukupno: A+B+C 7.u ugostiteljskom objektu Sveukupno 1.5 sati sa cijelim razredom (teorijski dio).C) PRAKTIĈNI DIO PROGRAMA Broj sati 2. 1 sat u skupinama *** Okvirni sadrţaj izvodi se 0.u školi : Ugostiteljstko poslužibanje s vježbama . razred godišnje 35 35 865 240 625 900 Nastavni predmet Vjeţbe u školi* . razred 2.Bonton -Kuharstvo .5 0 1 0 0 70 52 0 35 0 0 1 0 2 0 2 0 35 0 70 0 70 0 1 0 2 0 2 0 35 0 70 0 70 0 0 0 1 7 0 0 35 244 0 0 2 7 0 0 70 245 0 0 2 7 0 0 70 245 Izborni dio Tehnike motornih vozila Ukupno 1) * Okvirni sadrţaj izvodi se 0. godina A) Struĉno.

3.4. 6. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Politika i gospodarstvo Vjeronauk/Etika Matematika TZK Osnove informatike Higijena Trgovinsko poslovanje Poznavanje robe PromiĊbene aktivnosti Psihologija prodaje Ukupno tjedno Ukupno godišnje Praktiĉna nastava/tjedno Ukupno godišnje SVEUKUPNO Broj sati tjedno II. razred godišnje 160 270 70 165 64 70 35 32 64 560 900 630 900 640 800 7.broj Nastavni predmet I. Nastavni plan za trogodišnja zanimanja .1. razred 1 2. razred godišnje 340 Broj sati 2. III. 5.Naziv predmeta Praktiĉna nastava u školi s vjeţbama : Praktiĉna nastava u školskoj radionici najviše sati 4) Tehnologija obrade i montaţe** Tehnike motornih vozila Tehnologija odrţavanja vozila 2) Praktiĉna nastava u radnom procesu – najmanje sati Ukupno 1.4.10.10. 8. razred razred 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 20 21 700 735 14 14 490 448 1190 1183 28 . Prodavaĉ R. 3. 4.B program 7. razred godišnje 270 3.

c prodavaĉa A. za 1. ZAJEDNIĈKI OPĆEOBRAZOVNI DIO Broj sati 1. lipnja 2011. POSEBNI STRUĈNI DIO B1. razred 3.2. razred tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje 3 105 3 105 3 96 2 70 2 70 2 64 2 70 2 70 1 35 1 35 1 32 2 64 2 70 2 70 2 64 2 70 2 70 2 64 2 70 12 420 14 490 12 384 Naziv predmeta Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Vjeronauk / Etika Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Osnove informatike Ukupno sati B. razred 3. primjenjuje se od školske godine 2011. razred 2. Prodavaĉ ( Izmjene i dopune posebnog struĉnog dijela Nastavnog plana i programa od 14. razred tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje 4 140 1 35 3 105 3 105 2 64 3 105 2 70 1 32 2 70 1 32 10 350 8 280 4 128 Naziv predmeta Ekologija i odrţivi razvoj Kreativnost u poslovanju Aranţiranje i estetsko oblikovanje Prezentacijske vještine Upravljanje prodavaonicom Odnosi s kupcima Ukupno sati UKUPNO SATI B1. 29 .10. razred 2.tj.7. razred 2. razred 3. razred tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje 2 70 2 70 2 70 2 70 2 64 2 64 2 70 2 70 2 64 12 420 10 350 6 192 Broj sati 1./2012.).4. Izborni strukovni predmeti Broj sati 1. Obvezni strukovni predmeti Naziv predmeta Nabavno poslovanje Poslovanje prodavaonice Poznavanje robe Prodajno poslovanje Prodajna komunikacija Poslovna dokumentacija Osnove marketinga Ponašanje potrošaĉa Ukupno sati II. Strukovno-teorijski predmeti I.

razred 3. 15.seoski turizam UKUPNO Praktiĉna nastava Sveukupno tjedno Struĉna praksa (godišnje) Sveukupno godišnje 18 12 30 80 1130 30 . 5. Poljoprivredni gospodarstvenik R.B2. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest TZK Politika i gospodarstvo Vjeronauk/Etika Matematika Raĉunalstvo Ratarstvo Voćarstvo Vinogradarstvo i vinarstvo Povrćarstvo Mehanizacija Zaštita bilja Stoĉarstvo Trţište Izborna nastava – . 8. 16. III.10. Praktiĉna nastava Broj sati 1. 11. 13. razred 3 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 Broj sati tjedno II. 12. 9. UKUPNO SATI B1 + B2 7.pĉelarstvo . 2. 4.4. 7.2. 3. razred razred 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 18 12 30 80 1130 1 18 16 34 1088 1. razred tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje 4 140 7 245 14 448 4 140 7 245 14 448 16 560 17 595 20 640 Naziv predmeta Praktiĉna nastava Ukupno sati B2.ekološka poljoprivreda . 10. 17. 14. 6. razred 2.broj Nastavni predmet I.

.d 3. stavak 7.. prema čl. (sindikalni povjerenik) Ostala zaduženja .b 1.d 1. (povjerenik za zaštitu na radu) ugovor Članak 83.a 3. hrvatskoga jezika i književnosti neodreĎeno OPĆI PODACI Vrsta radnog odnosa 1 20 Rad u više škola Tjedna norma Nastavnik predmeta općeobrazovnih Hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik Sociologija Etika Etika Etika 1.. stavak 4. Zakona o odgoju i obrazovanju…) Zvanje Dipl. stavak 1. stavak 4. stavak 2.2011. radionica.ukupno UKUPNO TJEDNO ZADUŽENJE BROJ SATI IZNAD NORME UKUPNA ZADUŽENJA Pravilnik o normi rada OSTALA ZADUŽENJA 31 20 0 0 Ostali poslovi 40 UGOVOR O RADU .c 24 15 11 25 2 2 1 4 3 3 2 15 1 1 1 0 0 0 0 općeobrazovnih NASTAVA Nastavni predmet / izborna (I) i fakultativna (F) nastava Razredni odjeli Broj učenika u razrednom odjelu / obrazovnoj skupini Broj sati tjedno u razrednom odjelu / obrazovnoj skupini Tjedno zaduženje u nastavi dodatna i dopunska nastava razrednik 2 voditelj stručnog vijeća na (meĎu)županijskoj razini voditelj stručnog vijeća na državnoj razini 1 4 7 22 2 3 i više predmeta nastavnik do položenog stručnog ispita ispitni koordinator voditelj smjene satničar voditelj praktične nastave. TJEDNA ZADUŽENJA NASTAVNIKA Miroslav Fuček ( suspendiran od 14.a 3. praktikuma voditelj centra novih tehnologija Članak 24.. (godine radnog staža) Članak 38. (povoljnija norma) Kolektivni Članak 62.c 3. kroatolog i neodreĎeno sociolog prof.09.Ime i prezime nastavnika Marin Domović V. 106.

c 2. hrvatskoga jezika i književnosti hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik odreĎeno 1 10 općeobrazovnih 2. Engleski jezik I.a 3. hrvatskoga jezika i književnosti odreĎeno 2 15 općeobrazovnih Hrvatski jezik hrvatski poslovni jezik hrvatski poslovni jezik Etika kulturno povijesna baština Hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik Etika 4.a 4.a 2.c 1.c 4.d 2.b 4.a 3. hrvatskoga jezika i književnosti neodreĎeno 1 20 općeobrazovnih 4 22 2 20 40 Alena Gladović prof.b 2. Engleski jezik 1. Engleski jezik I.d 22 19 23 3 3 3 9 2 2 11 1 10 20 Dijana Kos bacc.Iva Brusač prof. Engleski jezik I.b 3. Engleski jezik I.c 2.d 1. Engleskog jezika i književnosti odreĎeno 1 21 općeobrazovnih Engleski jezik I. Engleski jezik I. Engleski jezik I.a 1.a 1.c 3.b 26 24 22 1 11 29 15 22 25 22 21 17 1 4 1 1 1 14 1 3 3 4 4 3 3 18 3 1 2 2 1 1 15 0 15 30 Ksenija Petrinec prof. Engleski jezik I.a 1.c 3.a 3.d 18 12 16 22 18 8 7 7 13 3 3 3 3 2 22 2 2 2 2 1 1 23 2 19 40 32 .b 2.a 2.d 1. Engleski jezik I.

Engleski jezik I. Engleski jezik II. Engleski jezik II.c 3. Engleski jezik II.b 2. Njamački jezik I.a 3.d 1. Njemački jezik I. Milica Šokec Odgojiteljica. Engleski jezik I.b 4. povijesti filozofije Povijest neodreĎeno 1 22 općeobrazovnih Povijest Povijest 1. komunikolog odreĎeno 1 21 općeobrazovnih Njemački jezik II.a 1.a 3. Njemački jezik I.a 4.c 2. Njemački jezik II.a 2. Njemački jezik II.a 1. Njemački jezik I. Njamački jezik I.d 3.d 3. Njemački jezik II. Njamački jezik I. odreĎeno 1 21 općeobrazovnih Njamački jezik I.a 6 10 9 4 3 14 8 4 10 24 13 6 16 5 6 10 9 4 4 6 6 5 6 11 1 6 18 12 16 22 12 10 5 24 22 25 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 1 1 22 0 18 24 0 24 3 19 24 0 24 3 19 22 1 23 2 19 40 Ana Pavlić 40 40 33 . Engleski jezik I.d 1. Njamački jezik I.c 1.a 2.d 2. Engleski jezik I. Njemački jezik Engleski jezik I. Engleski jezik II. Njemačkog jezika i knjiţevnosti Njamački jezik I.a 2. VI/I.a 3. Njemački jezik II. Njemački jezik I. Andrej Osvaldić prof.d 1. Njemački jezik II.b 2.a 1.d 1. Njamački jezik I.Njamački jezik I. Njemački jezik I.b 3.a 4.d 1. Iva WinterBistrović Dipl. Cambridge tečaj Engleski jezik II. Engleski jezik II.b 4.b 3.b 3.b 3. Njemački jezik II.d 2.a 2.a 4. bacc. odreĎeno 1 21 općeobrazovnih Engleski jezik II. Njamački jezik I.a 3.d 2.

a 2.b 1.a 1.d 4.b 1.a 4.a 2. geografije neodreĎen o 3 8 općih i strukovnoteorijskih Geografija 1.d 3.a 4.a 1.d 3.b 2.b 2.c 1.a 4.c 2.c 29 19 21 22 25 26 2 3 4 2 22 27 20 22 19 19 22 21 21 17 14 11 24 16 24 22 29 12 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 8 0 8 0 6 14 14 0 14 0 13 27 40 34 .a 3.b 3.b 1.c 3.Povijest Povijest Povijest Povijest Logika (I) Filozofija (I) Etika Etika Etika Etika Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Marijan Ostrogonac dipl. Geografija Hrvatske Jasminka Hrenić prof.a 1.a 3.a 1.b 2. teolog neodreĎeno 2 14 općeobrazovnih Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk zemljopis zemljopis turist.a 2.d 2.c 1.

TZK TZK TZK TZK TZK Maja Kirin prof.a 4.a 2.d 4.a 12 9 12 9 12 26 23 9 17 12 3 3 2 2 2 2 2 2 2 4 21 1 1 22 0 18 40 20 1 3 23 1 18 40 2 35 . ekonomistica neodreĎeno 1 22 strukovnoteorijskih Trgovinsko poslovanje Trgovinsko poslovanje Kreativnost u poslovanju PromiĎbene aktivnosti Prodajna komunikacija Statistika Politika i gospodarstvo Politika i gospodarstvo Politika i gospodarstvo Kompjuterska daktilografija 2.d 3.a 1.b 1. TZK neodreĎeno 1 22 općeobrazovnih TZK TZK TZK TZK TZK TZK TZK TZK TZK 1.b 1.c 1.d 24 21 22 19 22 23 25 15 15 11 26 17 29 22 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 22 0 22 0 18 40 Ivica Iveković prof.c 4.b 1.a 3. TZK odreĎeno 2 3 općeobrazovnih 3 0 3 0 2 5 Miroslav Horvatinović dipl.a 2.c 3.c 4.d 3.c 2.c 2.c 3.c 3.b 2.b 3. ekonomist neodreĎeno 1 22 općih i strukovnoteorijskih Jasmina Pavičić dipl.c 1.

c 1.a 2.b 4.a 4.d 1. informatike neodreĎeno 1 22 općih i strukovnoteorijskih 36 .a 3. nastava (praćenje) Informatika Informatika Informatika 2.b 4.a 22 11 17 9 8 15 15 17 9 8 6 26 12 16 9 12 12 12 11 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 20 2 22 0 18 40 2 19 1 3 22 0 18 40 Jelena Golubić prof.a 2.b 4.a 1.b 3.d 1.c 4.a 2.c 1.b 3.a 3.c 2.c 12 11 11 12 13 26 6 10 4 2 2 2 2 2 2 1 Gospodarstvo Marketing u turizmu Turizam i marketing Turizam i marketing Turizam i marketing Odrţivi turizam (I) Odrţivi turizam (I) Destinacijski menadţment (I) Ivana Kralj dipl.Kompjuterska daktilografija Kompjuterska daktilografija Kompjuterska daktilografija Kompjuterska daktilografija Kompjuterska daktilografija Javne financije Trţište Trţište 1. ekonomistica neodreĎeno 1 22 strukovnoteorijskih Destinacijski menadţment (I) Destinacijski menadţment (I) Seoski turizam (I) Poduzetništvo s menadţmentom Poslovanje prodavaonice Bonton Bonton (I) Prakt.a 3.b 3.a 3.b 4.a 1.b 4.d 4.

zdravlje i okoliš Matematika Matematika Mirjana Ţagar dipl. VI/I odreĎeno 1 20 općih i strukovnoteorijskih Matematika u struci Matematika u struci (I) Matematika u struci Matematika Matematika u struci 2. VŠS.zdravlje i ekologija Čovjek.a 3.Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Osnove informatike Matematika u struci Matematika u struci Matematika Mario Tomrlin informatičar.a 2.d 1. robe Prehrana i poz.d 1.a 1. ing.c 3.d 2.c 2.c 1.d 3.d 2.a 2.d 1.a 1.b 2.d 2.a 4.b 2.b 3.b 7 9 5 11 12 12 29 19 16 24 22 24 22 25 29 19 15 17 1 1 1 2 3 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 22 2 20 40 19 2 1 3 22 0 18 40 37 .a 2. robe Prehrana i poz.b 4.a 4. biologije neodreĎeno 1 22 općih i strukovnoteorijskih Poznavanje robe Čovjek.d 1. robe Prehrana i poz.c 1.a 3.zdravlje i ekologija Biologija i ekologija Čovjek. robe Poznavanje robe Mirna Sudec prof.b 2.zdravlje i okoliš Čovjek.c 2.d 11 13 12 13 13 12 16 6 9 7 7 16 12 11 2 2 2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 11 2 4 2 9 20 0 20 40 1 2 Prehrana i poz.d 1.a 3. organizacije Matematika odreĎeno 1 20 općeobrazovnih Matematika Matematika Matematika Matematika 1.d 2.

5 16 40 Nedo Bardak neodreĎeno 1 24 38 .b 10 6 12 9 25 25 26 25 26 26 26 22 25 7 11 11 9 17 9 8 15 15 9 1 1 2 2 3 2 4 2 2 2 3 2 2 6 7 5 1 1 2 2 1 1 2 28 0 28 0 12 40 22 1 1 23 1 18 40 Tehničko crtanje Osnove tehnologije materijala prof.5 1 2 23 1 2 2 1 2 3 26 1.d 2.c 3.d 1.d 1.a 4.c 3.Matematika Matematika Matematika Matematika Uvod u drţavu i pravo Upravni postupak Upravni postupak Uvod u obiteljsko pravo Vlatka Vrban dipl.b 4.a 4.a 3.d 2.d 2.d 4.-teor.a 3.d 2.b 3.a 1.b 4.b 3.c 3.d 1. iur. neodreĎeno 1 22 strukovnoteorijskih Ustavni ustroj RH Uvod u imovinsko pravo Radno pravo Ljudska prava (I) Ljudska prava (I) Kuharstvo s vjeţbama Kuharstvo s vjeţbama Kuharstvo s vjeţbama Kuharstvo Darko Baričević majstor kuhar Kuharstvo neodreĎeno 1 28 strukovni učitelj Kuharstvo Kuharstvo Kuharstvo Kuharstvo Praktična nastava u školi 2.a 2.a 4.d 6 6 7 7 7 6 1.b 4. i praktične nastave Osnove tehničke mehanike Osnove tehničke mehanike (I) Elementi strojeva Tehnologija obrade i montaţe 1. strojarstva struk.c 1.a 4.d 3.a 3.

d 7 7 6 7 29 19 16 2 1 5 5 2 2 1 5 0 5 0 4 9 Bilinogojstvo Bilinogojstvo Bilinogojstvo Ljekovito bilje (I) Ljekovito bilje (I) Ljekovito bilje (I) Ratarstvo Ratarstvo Ekološka poljoprivreda Ekološka poljoprivreda Zaštita bilja Hortikulturno ureĎenje gospodarstva Hortikulturno ureĎenje gospodarstva Hortikulturno ureĎenje gospodarstva Praktična nastava u školi 1. i praktične nastave 39 .b 4.b 2.b 3.-teor. nastava (praćenje) Kemija Kemija Higijena/kemija Vanja Čučković Makar prof.b 4.c 4.Tehnologija motornih vozila Tehnologija odrţavanja vozila Prakt.b 4.b 29 15 14 19 10 9 9 10 15 15 10 17 9 8 9 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 18 1 3 6 24 1 17 40 2 Branka Pavoković dipl.b 1.d 2.d 1.c 3.b 2. nastava (praćenje) Prakt.b 1.b 2.b 1.d 1. agronomije neodreĎeno 1 23 struk.d 2. kemije neodreĎeno 3 5 strukovnoteorijskih 2.b 1.c 2. ing.b 2.b 2.

c 1.b 3.b 1.b 3.-teor.b 1.c 3.c 2.c 2.b 3.c 3.c 1.b 1.c 3. agronomije neodreĎeno 1 24 struk.b 1.b 2. ing. agronomije neodreĎeno 1 22 odaberite Bilinogojstvo Povrćarstvo Povrćarstvo Voćarstvo Ekološka poljoprivreda (I) Vinogradarstvo i vinarstvo Zaštita bilja Mehanizacija Stočarstvo Stočarstvo Stočarstvo Stočarstvo Stočarstvo Stočarstvo Tomislav Kakša dipl.b 2.b 29 15 14 19 10 9 15 15 9 10 10 9 6 6 10 9 10 6 29 15 14 19 15 15 9 6 10 15 14 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 4 4 24 1 1 25 1 16 40 19 2 1 3 22 0 18 40 40 . i praktične nastave Stočarstvo Stočarstvo Stočarstvo Mehanizacija Mehanizacija Pčelarstvo (I) Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi 1.b 1.c 1.c 2.c 2.c 3.c 1.b 1.b 1.b 2.Vinarstvo (I) Vinarstvo (I) Vinarstvo (I) Bilinogojstvo Bilinogojstvo Bilinogojstvo Bilinogojstvo Tihomir Vranić dipl.b 3.c 2.b 2. ing.

b 4.c 10 6 12 16 28 0 28 0 12 40 Darko Mihoković majstor natkonobar neodreĎeno 1 28 strukovni učitelj Ugostiteljsko posluţivanje Ugostiteljsko posluţivanje Ugostiteljsko posluţivanje Ugostiteljsko posluţivanje Ugostiteljsko posluţivanje Ugostiteljsko posluţivanje Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Prakt.d 2.b 3.c 3.b 1. latinskoga jezik vanjski suradnik 2 općeobrazovnih 4 0 4 4 0 41 .b 4.Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Zdravko Giba ing. agronomije neodreĎeno 1 28 strukovni učitelj 2.d 1.d 2. nastava (praćenje) Prakt.d 4.d 2.a 2.b 4. nastava (praćenje) Latinski jezik Latinski jezik 1.a 9 5 11 17 9 8 15 9 16 16 24 22 6 7 1 1 1 28 1 2 2 3 4 2 2 0 28 0 12 40 Krunoslav Kovačić prof.

b 2.b 19 2 Risto Jančevski ing. majstor kuhar odreĎeno 1 28 strukovni učitelj Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Kuharstvo Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Ugostiteljsko posluţivanje VoĎenje i organizacija kuhinje Prakt.Fizika 2.d 3. psihologije.b 2.b 1.b 4.b 2.d 3.d 4. kemije vanjski suradnik 1 općeobrazovnih 2 0 2 2 0 Sylwia NasilowskaBlaţok mag.c 22 5 9 2 1 2 5 0 5 5 0 Davor Skender ekonomist turizma i ugostiteljstva.b 1.d 3.b 3. stručni suradnik psiholog Poslovna psihologija Psihologija komunikacije Psihologija prodaje odaberite 1 strukovnoteorijskih 2.d 15 14 10 9 15 5 9 8 7 11 11 3 3 3 3 2 1 2 2 1 1 5 2 26 2 28 0 12 40 42 . nastava (praćenje) 1.a 2.

b 4.c 12 26 22 25 10 12 9 4 2 2 2 2 3.5 1 2 2 2 11 2 2 13 0 11 24 43 . agronomije neodreĎeno 1 28 strukovni učitelj 2 29 1 12 40 Računarstvo s vjeţbama Računarstvo Računarstvo Bruno Fijala dipl.b 2.c 2.-teor.a 2.a 2. oec odreĎeno 1 24 struk.b 9 10 9 15 8 12 4 4 4 3 27 2 Dalibor Petričušić ing.c 2.b 2.5 3. i praktične nastave Uredsko poslovanje Politika i gospodarstvo Prakt.b 3.Nabavno poslovanje Knjigovodstvo Uredsko poslovanje Anita Rengel dipl.c 3.5 19 1 2 5 24 0 16 40 2 1.d 1. nastava (praćenje) Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi 1. nastava (praćenje) Prakt.a 3. informatičar odreĎeno 2 13 općih i strukovnoteorijskih Računarstvo Računarstvo Računarstvo 1.d 3.c 3.c 2.b 3.b 16 6 6 10 9 15 2 1.

b 3.Poznavanje robe Poznavanje robe Poznavanje robe Poznavanje robe Roberta Tomas dipl. biotehnologije neodreĎeno 2 10 strukovnoteorijskih Prehrana i poz.c 2.d 2.d 2.b 2b 2.d 19 10 9 9 11 16 5 1 1 1 2 2 1 1 9 1 1 10 0 8 18 44 . ing. robe Enologija s gastronomijom Enologija s gastronomijom (I) 2.

pomoćniĉkih i popravnih ispita Izrada školskog kurikuluma. PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJA Tijekom Šk. ravnateljima. Općinskim poglavarstvom i drugim organizacijama Obavljanje drugih poslova utvrĊenih Zakonom. pedagoških i raĉunovodstvenih Prisustvovanje nastavi s pratećim poslovima Suradnja s ravnateljima škola s podruĉja Virovitiĉko-podravske ţupanije i škola sliĉnog profila na razini Republike Hrvatske Uvid u osobnu pedagošku dokumentaciju nastavnika Struĉno usavršavanje Organizacija i nadzor provoĊenja završnih. te analiza prošlog godišnjeg plana i programa rada škole Izrada elaborata i izvješća UKUPNO: 215 50 10 10 10 85 80 70 15 20 65 50 111 200 40 20 60 20 26 80 80 30 20 80 110 80 50 1697 45 . Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Rješavanje kadrovskih problema. djelatnika škole i uĉenika. godišnjeg plana rada.godine Suradnja s nastavnicima.9. planiranje i raspisivanje natjeĉaja. Statutom i općim aktima škole te rad na razvoju školskih projekata i praćenje raznih natjeĉaja Priprema materijala za sastanke Školskog odbora i prisustvovanje sjednicama Suradnja s društvenim organizacijama na podruĉju Virovitiĉko-podravske ţupanije i općine Pitomaĉa Suradnja s obrtniĉkom komorom ţupanije Virovitiĉko-podravske i Udruţenjem obrtnika općine Pitomaĉa Suradnja s roditeljima Prijam posjetitelja škole Praćenje i primjena provedbenih propisa-upravno pravnih. struĉnim suradnicima. tajništvom i raĉunovodstvom Koordiniranje kulturne i društvene djelatnosti škole Pripremanje i predsjedanje sjednicama vijeća zaposlenika Pripremanje i predsjedanje sjednicama roditeljskog vijeća Pripremanje i predsjedanje konstituirajućom sjednicom Školskog odbora Izrada općih akata škole u skladu sa Zakonom o ustanovama. Ţupanijskim uredom za prosvjetu.1. PROGRAM RADA STRUĈNIH TIJELA ŠKOLE 9. intervju-i s kandidatima Pripremanje i predsjedanje sjednicama Nastavniĉkog vijeća Pripremanje poslova i donošenje odluka i mjera iz djelokruga zaštite na radu i civilne zaštite Dogovor oko provoĊenja ekskurzija i izleta i potpisivanje pratećih dokumenata Organizacija i briga oko ureĊenja školske zgrade i okoliša Praćenje i unapreĊivanje odnosa izmeĊu djelatnika škole. te njihovih roditelja Suradnja s Ministarstvom znanosti. obrazovanja i športa.

razred. Poslovi oko provoĊenja ispita drţavne mature te završnog i sati 160 X 176 XI 165 XII 131 I 131 II 160 III IV 166 152 V 168 VI 160 46 . Briga o odgojnoj dimenziji i uĉenicima s poteškoćama u svladavanju programa. Prisustvovanje satovima nastavnika poĉetnika.obrazovanja i športa. Korelacija rada u općeobrazovnom i naukovnom djelu programa. Priprema i organizacija sjednica roditeljskog vijeća. Priprema upisa u I.Mjesec IX Sadrţaj rada Izrada školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa Škole Rješavanje kadrovskih problema. Pregled cjelokupne pedagoške dokumentacije i administracije.. Poslovi oko ureĊenja školskog okoliša i prostora unutar škole. Izrada financijskog plana za slijedeću godinu. Analiza uspjeha na kraju prvog obrazovnog razdoblja. Sudjelovanje na sjednicama razrednih vijeća završnih razreda. Ostali poslovi iz programa rada ravnatelja Analiza organizacije i naĉina praćenja praktiĉne nastave kod obrtnika i u školi. Pregled pedagoške dokumentacije i administracije. Suradnja s Ministarstvom znanosti. Sudjelovanje na sjednicama nastavniĉkog vijeća. Ostali poslovi iz programa ravnatelja. Praćenje permanentnog obrazovanja i doškolovanja nastavnika. nabavka nastavnih pomagala i sredstava. Ostali poslovi iz programa rada ravnatelja Prisustvovanje natjecanjima. Organizacija i priprema za provoĊenje završnog i pomoćniĉkog ispita. Pripremanje i sudjelovanje na sjednicama Nastavniĉkog vijeća Struĉno usavršavanje u organizaciji udruge ravnatelja Rad na projektu „Implementacija novih kurikuluma i ustrojstvo praktikuma za ekološku poljoprivredu“ Izrada općih akata škole u skladu sa Zakonom o ustanovama. Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Pregled pedagoške dokumentacije. Zakonom o strukovnom obrazovanju i Statutom škole.Koordiniranje rada škole i gospodarstva u svezi JMO sustava obrazovanja. Struĉno usavršavanje. Ţupanijskim uredom za prosvjetu i općinom Pitomaĉa. Ostali poslovi iz programa rada ravnatelja: Izrada zaduţenja nastavnika i izdavanje rješenja o zaduţenju: Suradnja s radnim organizacijama i Obrtniĉkom komorom u svezi struĉne prakse Izbor ĉlanova školskog odbora Konstituiranje roditeljskog vijeća. Ostali poslovi iz programa rada ravnatelja Prisustvovanje nastavnim satovima struĉno teorijskih predmeta. Poslovi oko provoĊenja ispita drţavne mature Sudjelovanje na sjednicama nastavniĉkog vijeća ostalih razreda. Izrada izvješća o uspjehu uĉenika škole. Suradnja s roditeljima. Suradnja s raĉunovodstvom u svezi utvrĊivanja periodiĉkog obraĉuna. Pripremanje i sudjelovanje na sjednicama razrednih vijeća. Rad na projektu „Implementacija novih kurikuluma i ustrojstvo praktikuma za ekološku poljoprivredu“ Briga o unapreĊenju nastavnog procesa. smotrama i drugim manifestacijama.

zaposlenjem i daljnjim školovanjem 3. 9.Prijedlog organizacije rada za slijedeću šk.individualni razgovori s uĉenicima . Ukljuĉivanje uĉenika u razne slobodne aktivnosti. Dan štednje. Planiranje radnog tjedna. 9. razreda (35 sati godišnje) 1.administrativni poslovi – sreĊivanje razredne administracije . Borba protiv alkoholizma 18. Suradnja sa struĉnim aktivima i struĉno razvojnom sluţbom škole oko izrade školskog kurikuluma.. posjete izloţbama. Kako uspješno uĉiti. Prijedlog programa i plana razrednih sati I. 12. Osmišljavanje slobodnog vremena 10. Prouĉavanje Pravilnika o unutarnjem redu škole i Pravilnika o odgojnim mjerama 4. Ostali poslovi iz programa rada ravnatelja Planiranje kalendara rada za slijedeću godinu. 13. Izrada izvješća o radu. Obiljeţavanje blagdana Boţića 16. PLAN RADA RAZREDNIKA 50 78 Zaduţenja razrednika: . socijalne sluţbe obrtniĉka komora) . Razgovor o aktualnom trenutku u kojem ţivimo. Prouĉavanje Pravilnika o praćenju i ocjenjivanju uĉenika u srednjoj školi 5. polugodišta 15. Pripremanje i voĊenje sjednice nastavniĉkog vijeća ( odluke o smjenama rada. imenovanje razrednika i zaduţenja nastavnika u odgojno obrazovnom radu). Upisi uĉenika u drugom upisnom krugu. polugodištu 17. 7.odrţavanje razrednih sati u skladu s planom i programom rada Škole. Organizacija popravnih ispita u drugom popravnom roku.organizacija ekskurzija. Ovisnosti. Dali znamo štedjeti. SreĊivanje dokumentacije uĉenika 2. kazalištu. Što su i kako ih sprijeĉiti. Upoznavanje uĉenika s profilom struke i školovanjem u školi koju su izabrali. zavod za zapošljavanje. Godinu. upisnom krugu.voĊenje roditeljskih sastanaka i razgovori s roditeljima .Razgovor na temu «Tko je utjecao na izbor mog zanimanja i zašto sam se za to opredijelio?» 6.suradnja s ostalim ustanovama (zdravstvena sluţba.organiziranje radnih i humanitarnih akcija u Pitomaĉi njenoj okolici . 8. Poslovi oko provoĊenja upisa uĉenika u 1. Razgovor o uspjehu tijekom I. 11.davanje potrebnih informacija uĉenicima .2.rješavanje aktualnih problema razredne zajednice . Obveze koje nas oĉekuju u II. kinu .VII VIII pomoćniĉkog ispita Potpisivanje uĉeniĉkih svjedodţbi i završnih svjedodţbi maturantima. Što je AIDS? 47 . te pripreme i organizacija završnog ispita u jesenskom roku. Borba protiv pušenja 14.

28. školske godine 35. 21. dijelu II. Prouĉavanje Pravilnika o praćenju i ocjenjivanju uĉenika u srednjoj školi 4. Da li su se ostvarila moja oĉekivanja prilikom upisa u ovu školu. Kako mogu poboljšati svoje ocjene 26. Razgovor o uspjehu tijekom I. Naše obveze u kući. polugodišta 15. SreĊivanje dokumentacije 33. 22. Obiljeţavanje blagdana Uskrsa 28. Slobodna tema ( o ĉemu uĉenici ţele razgovarati). Obiljeţavanje blagdan Boţića 16. pripreme za posjet Zagrebaĉkom proljetnom velesajmu. Koliko izlazimo i što naši roditelji o tome misle 23. Razgovor o uspjehu na kraju školske godine 48 . Posjet nekoj izloţbi ili ustanovi. Planiranje školske ekskurzije 23. Škola kao izvor stresnih situacija 22. Obiljeţavanje Dana planeta Zemlje 30. Uspješno rješavanje konflikata 7. Slobodna tema 31. Sloboda unutar normi i granica 29. Humanitarna akcija uĉenika. polugodištu 17. Posjet nekoj izloţbi 9. Sloboda i odgovornost. Ukljuĉivanje uĉenika u razne slobodne aktivnosti 6. SreĊivanje dokumentacije uĉenika 2. 33. SreĊivanje razredne dokumentacije 27. Humanitarna akcija uĉenika 21. Organizacija pomoći slabijim uĉenicima 32. Osvrt na uspjeh u nastavi 24. polugodišta 25. Organizacija pomoći slabijim uĉenicima 32. Biti odgovoran za sebe i druge 10. 26. 5. Kako se boriti protiv pušenja 14. Kako se boriti protiv alkoholizma 18.19.. Obiljeţavanje Dana drţavnosti 34. Planiranje jednodnevne ekskurzije 24. 29. Obiljeţavanje Dana planeta Zemlje. Razgovor o uspjehu na kraju 1. Tjedan borbe protiv tuberkuloze 12. Obiljeţavanje blagdana Uskrsa. i III. SreĊivanje dokumentacije. SreĊivanje razredne dokumentacije 13. Osvrt na uspjeh u 1. Slobodne teme 20. Prijedlog programa i plana razrednih sati II. 27. Prouĉavanje Pravilnika o unutarnjem redu škole i Pravilnika o odgojnim mjerama 3. UreĊenje okoliša – radna akcija 31. razreda (35 sati godišnje) 1. 20. UreĊenje okoliša – radna akcija 30. Obiljeţavanje Dana drţavnosti 34. Slobodno vrijeme 25. Moj osobni ţivotni stil glede zdravlja 11. Pojedinaĉne i općeljudske vrijednosti 8. Roditelji i ja 19. Obveze u II.

Nenasilno rješavanje problema 19. Moja buduća obitelj 30.ispit zrelosti Napomena: Razrednici u suradnji s uĉenicima mogu birati aktualne teme i teme koje su interesantne uĉenicima. Obiljeţavanje MeĊunarodnog dana mira 6.35. Pravo glasa na izborima 7. 9. Kako ostvariti svoja prava. Kako pridonijeti zajednici u kojoj ţivim 24. Razlike i sliĉnosti meĊu spolovima. Prijedlog programa i plana razrednih sati završnih razreda (32 sata godišnje) 1.trudnoća 9.3. Napredovanje u struci 27. Kako bi volio ţivjeti 11.Kako uspjeti u ţivotu 26. Pravo na vjeroispovijest 23. Borba protiv ovisnosti 13. Dani kruha 10. Ţivot sa prirodom 25. Kakvi smo bili tijekom školovanja 31. Upoznavanje uĉenika s pravilnikom o ocjenjivanju 2. Obiljeţavanje MeĊunarodnog dana kulturne baštine i Dan europske baštine 5. Pravo na slobodu 21. Matura. Prijateljstvo 32. a da to ne bude na štetu drugih 18. Štetnost alkohola. Obiljeţavanje Dana mira 8. u okviru rada Nastavniĉkog vijeća raspravljat će se i usvajati slijedeća pitanja: pripreme za novu školsku godinu i raspored rada nastavnog osoblja priprema tema za sate razrednih odjela imenovanje razrednika formiranje grupa slobodnih aktivnosti. Kako organizirati braĉnu zajednicu 12. dodatne i dopunske nastave reţim rada škole (dnevni. Ĉovjekova prava 15. obvezama deţurnih uĉenika 3. Što i kamo nakon završene srednje škole 28. Zdrav ţivot 29. Pravo na ţivot 22. Blagdani bez nasilja 16. fakultativne.Dan zaljubljenih 20. tjedni i godišnji) 49 . Upoznavanje uĉenika s kućnim redom. Tekuću razrednu dokumentaciju razrednici rješavaju u dogovoru s uĉenicima i to obavezno jednom tjedno. SreĊivanje dokumentacije. Analiza postignutih rezultata 17. Obiljeţavanje dana nepismenosti u svijetu 4. droge i pušenja 14. PROGRAM I PLAN RADA NASTAVNIĈKOG VIJEĆA      rad Nastavniĉkog vijeća odvijat će se putem sjednica Nastavniĉkog vijeća koje će se odrţavati najmanje šest puta godišnje.Valentinovo.

Rad Roditeljskog Vijeća Roditeljsko vijeće formirati će se na poĉetku školske godine (u listopadu) i ĉiniti će ga 14 predstavnika roditelja koji će biti izabrani na roditeljskim sastancima pojedinih odijela. sjednica 7.suradnja sa srednjim školama koje imaju srodne programe u zemlji i inozemstvu Okvirni kalendar odrţavanja sjednica nastavniĉkog i razrednih vijeća datum odrţavanja 13.2. sjednica 9.upućivanje na seminare i savjetovanja .15 18.15 18.suradnja s drugim srednjim školama u bliţoj okolici . prosinca 29.razmatranje planova i programa školskih ekskurzija . srpnja 23.15 18. imenovanje ispitnih komisija i organizacija ispita i završnih ispita  obrada tema i problematike odgojnog karaktera  obrada struĉnih tema  izmjena pedagoških iskustava (korelacija nastavnih sadrţaja) .       kadrovske potrebe škole razmatranje prijedloga i izrada školskog kurikuluma razmatranje prijedloga i izrada godišnjeg plana i programa rada škole izvješća o radu. sjednica 2. rujna 23. rujna 28.razmatranje postupaka. jedna na poĉetku . uspjehu i ponašanju uĉenika u razrednim zajednicama zahtjevi obrazovnih grupa razrednih zajednica i pojedinih uĉenika formiranje struĉnih aktiva utvrĊivanje ispitnih rokova. sjednica dan u tjednu utorak srijeda petak ĉetvrtak ĉetvrtak ponedjeljak ponedjeljak utorak ĉetvrtak sat 18. sjednica 6.razmatranje uĉeniĉke problematike. naredbama i odlukama nadleţnih prosvjetnih vlasti . lipnja 04. Rad Uĉeniĉkog Vijeća Uĉeniĉko vijeće formirati će se na poĉetku školske godine (u listopadu) i ĉiniti će ga predsjednici razrednih odijela (14 uĉenika). Prema potrebi roditeljsko vijeće sazivat će se i više 50 .donošenje odluka u svezi s molbama i ţalbama uĉenika .mišljenja i primjedbe o novim nastavnim programima .00 9. sjednica 4. Raditi će i s Nacionalnim vijećem uĉenika.00 11.00 11.30 11. lipnja 20. sjednica 3.3.1. Susretati će se najmanje dva puta tijekom pojedinog obrazovnog razdoblja i suraĊivati će s razrednim i nastavniĉkim vijećem. mišljenja razrednih zajednica . oţujka 17. sjednica 5. kolovoza redni broj sjednice 1.razmatranje informacija i izvještaja o uspjehu i radu te donošenje preporuka za daljnji rad .suradnja s kulturnim ustanovama i društvima . naĉina i uvjeta ocjenjivanja i napredovanja nastavnika .3. svibnja 04. Prvu konstituirajuću sjednicu vijeća roditelja saziva ravnatelj tijekom mjeseca listopada.15 18.informacije o struĉnim i zakonskim uputama. a druga na kraju školske godine. sjednica 8. Tijekom školske godine saziva se najmanje dvije sjednice roditeljskog vijeća. 9.15 14.

Prisustvovanje radu regionalnih i republiĉkih aktiva 5. Voditelj: Tomislav Kakša Raspodjela nastavnog rada po ĉlanovima aktiva 1. Zadatak roditeljskog vijeća biti će poboljšanje suradnje škole sa roditeljima i sudjelovanje u kreiranju boljeg odgojno-obrazovnog rada u školi 9. Suorganizacija manifestacije «U posjeti starim vremenima» 13. Sudjelovanje na manifestacijama «Tjedna općine Pitomaĉa» 12. Promicanje ekološke poljoprivrede 19. Obiljeţavanje «Dana kruha» 10. Upoznavanje.puta. Izrada godišnjih nastavnih planova i programa 3.4. Tomislav Kakša. Dalibor Petriĉušić ). Obrada struĉnih tema na aktivu ( najmanje 1 svako polugodište ) 9. Uskrs…) 18. Izrada plana podizanja voćnjaka i vinograda na školskim površinama 23. Plan ureĊenja školskog poljoprivrednog praktikuma prema agrotehniĉkim rokovima 21. Osiguravanje boljih uvjeta za rad u poljoprivrednom praktikumu 20. Obiljeţavanje blagdana ( Boţić. Suradnja s obrtnicima i seoskim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima 17. Analiza realizacije nastavnih planova 4.4. Stupiti u vezu s nekim od jadranskih turistiĉkih poduzeća glede upućivanja uĉenika na struĉnu praksu 15. Zdravko Giba. Aktiv poljoprivrede 5 ĉlanova ( Branka Pavoković. njena primjena u nastavi 6. razrada i analiza planova 2. Sudjelovanje na Izloţbi meda i pĉelinjih proizvoda u Virovitici 14. Praćenje i analiza znanstvene literature svoje struke. Posjet Sajmu cvijeća «Flora-art» 8. Osmišljavanje i hortikulturno ureĊenje školskog okoliša 51 . Organiziranje struĉnih ekskurzija ( Eko imanje «Mavrović» i imanje Zlate Nanić ) 7. Tihomir Vranić. Sudjelovanje na obiljeţavanju «Dana ţupanije» 11. Suradnja s predstavnicima poljoprivrednih poduzeća u ţupaniji 16. PROGRAM RADA STRUĈNIH VIJEĆA – AKTIVA 9. Uspostava suradnje s Agronomskim fakultetom u Zagrebu ( tehnologija proizvodnje pjenušavog vina ) 22.1.

tema: Planiranje programa rada aktiva tema: Vrednovanje uspjeha uĉenika ( Horvatinović ) tema: Protupravnost i odgovornost ( Vrban ) tema: Trţište i cijene ( Kralj ) tema: Nacionalno gospodarstvo ( Horvatinović ) tema Struktura i tijek prodajnog razgovora ( Horvatinović ) tema: Pravni odnosi ( Vrban ) tema: Kalkulacije cijena ( Reangel ) tema Završni ispiti ( Horvatinović ) tema: Odnos s javnošću ( Rengel ) tema: Matiĉna knjiga (Vrban ) mjesec studeni. mjesec lipanj. mjesec travanj. mjesec oţujak. mjesec prosinac.2. mjesec veljaĉa. mjesec listopad. 52 . Vlatka Vrban. mjesec: sijeĉanj. Jasmina Paviĉić) voditelj: Miroslav Horvatinović mjesec rujan. Aktiv ekonomije i uprave 5 ĉlanova ( Miroslav Horvatinović. mjesec svibanj. Ivana Kralj. Anita Rengel.4.9. mjesec srpanj.

naĉini motivacije uĉenika s ciljem postizanja što boljih rezultata 17. analiza novih udţbenika iz jezika i knjiţevnosti te radnih biljeţnica 3. 19. prisustvovanje seminarima i izvješća sa seminara 12. Milica Šokec.nastavnih sredstava i pomagala 11. prisustvovanje sastancima struĉnih aktiva na ţupanijskoj razini 18. obiljeţavanje Valentinova u školi 20. dogovor o elementima praćenja uĉenikovih dostignuća 4. obrada struĉnih tema prema interesima ĉlanova aktiva 22. obiljeţavanje Mjeseca knjige (posjet Gradskoj knjiţnici. razgovor o problemima u ostvarivanju nastavnog plana i programa tijekom školske godine(razmjena iskustava) 24. Alena Hrvoić. ureĊenje knjiţnice i ostalih uĉionica (ureĊenje panoa) 8. analiza rada u 1. polugodišta 16. pripremanje darovitih uĉenika za natjecanje iz hrvatskoga jezika te za sudjelovanje na LIDRANU. organizacija dodatne nastave hrvatskoga jezika i priprema uĉenika za ispit drţavne mature 15.4.9. 53 . Ksenija Petrinec. polugodištu s osvrtom na rezultate i postignuti uspjeh uĉenika 14. organizacija proslave u povodu Boţića i kraja 1. analiza djela struĉne i pedagoške literature prema odabiru ĉlanova aktiva 23. pripremanje koncepta i izdavanje školskih novina 9. metodiĉki pristupi u nastavi 13. Ana Pavlić.3. prof. analiza postignuća uĉenika na kraju školske godine i prijedlozi za njihovo poboljšanje proizašli iz iskustva-inovativna rješenja steĉena praksom raspodjela rada za novu školsku godinu Plan izradila: Ksenija Petrinec. Aktiv hrvatskoga i stranoga jezika 8 ĉlanova ( Marin Domović. dogovor o broju zadanih lektirnih djela prema obrazovnim programima 5. organiziranje grupa slobodnih aktivnosti 6. Dijana Kos.odlazak na Interliber i nabava novih knjiga za školsku knjiţnicu) 7. Miroslav Fuĉek. Iva Winter-Bistrović) Voditeljica: Ksenija Petrinec Aktiv će tijekom školske godine odrţati pet sjednica na kojima će raspravljati o sljedećim temama: 1. izrada nastavnih planova i programa u skladu s naputcima Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske 2. obiljeţavanje Dana škole 21. organiziranje posjeta kazališnoj predstavi 10. nabava nove struĉne literature.

2011.4.000. 600. Darko Mihoković. 2011.00 kuna Sudjelovanje u programu sajma Sijeĉanj. Darko Bariĉević.00 kuna Darko Bariĉević Darko Mihoković Darko Bariĉević Darko Bariĉević Darko Mihoković Darko Bariĉević Darko Mihoković Darko Bariĉević Osobnim automobilom Listopad. Risto Janĉevski.00 700. 2.00 kuna Autobusom Osobnim automobilom Osobnim automobilom Studeni. 2012. Studeni. 1.2011.500.“ Otrovanec Sajam „Viroexpo“ Virovitica CILJ Prezentacija Srednje škole Pitomaĉa i zanimanje kuhar Razvijanje pozitivnog natjecateljskog duha i razvijanje kreativnosti Prezentacija Srednje škole Pitomaĉa i zanimanje kuhar i konobar Razvijanje pozitivnog natjecateljskog duha i razvijanje kreativnosti Upoznavanje s javnim nastupima i prezentacija ugostiteljske struke Upoznavanje s javnim nastupima i prezentacija ugostiteljske struke NAMJENA Rad uĉenika kroz demonstraciju u javnosti Natjecanje i izrada zahtjevnih radova u obliku jela Usvajanje znanja i praktiĉnih vještina uĉenika kroz rad i na terenu i u javnosti Natjecanje i izrada zahtjevnih radova u obliku jela Rad uĉenika na terenu i u javnosti NOSITELJ Darko Bariĉević NAĈIN REALIZACIJE Osobnim automobilom VRIJEME AKTIVNOSTI Rujan.9.2011. 4. Roberta Tomas.500.4. Aktiv ugostiteljstva 7 ĉlanova (Mirna Pavetić. TROŠKOVNIK 800.00 kn 54 .00 kuna Autobusom Listopad. Davor Skender. Vanja Ĉuĉković-Makar) Voditelj: Darko Bariĉević AKTIVNOST „Posjet starim Vremenima“ Otrovanec „FIŠIJADA“ Natjecanje srednjih škola RH Osijek „Dani meda“ Virovitica „Kamelija kup“ Opatija „Martinje 2011. 2011.

2012. 2012. 3. 2012.MeĊuţupanijsko natjecanje uĉenika srednjih škola „Gastro 2012.000. 700.“ Manifestacija „Dani općine Pitomaĉa“ CILJ Prezentacija srednje škole Pitomaĉa i razvijanje kreativnosti i natjecateljskog duha NAMJENA Natjecanje uĉenika i stjecanje novih znanja i praktiĉnih vještina putem izrade zahtjevnih radova u zanimanju konobar i kuhar Prezentacija steĉenih znanja kroz natjecanje uĉenika Izobrazba i rad uĉenika u javnosti i na terenu kroz prezentaciju ugostiteljskih proizvoda Izobrazba i rad uĉenika u javnosti i na terenu kroz prezentaciju ugostiteljskih proizvoda NOSITELJ NAĈIN REALIZACIJE VRIJEME AKTIVNOSTI TROŠKOVNIK Darko Mihoković Darko Bariĉević Osobni automobil Oţujak.00 kn Osobnim automobilom Lipanj.00 kuna Razvijanje pozitivnog natjecateljskog duha i kreativnosti Prezentacija Srednje škole Pitomaĉa i zanimanje kuhar i konobar Darko Bariĉević Darko Mihoković Darko Bariĉević Darko Mihoković Davor Skender Darko Bariĉević Darko Mihoković Davor Skender Autobusom Svibanj.00 kuna 55 .00 kn Manifestacija „Picokijada“ ĐurĊevac Prezentacija Srednje škole Pitomaĉa i zanimanje kuhar i konobar Osobnim automobilom Srpanj.“ Razvijanje pozitivnog natjecateljskog duha i kreativnosti Prezentacija steĉenih znanja kroz natjecanje uĉenika Darko Bariĉević Darko Mihoković Autobusom Veljaĉa.00 kn AKTIVNOST Kup ugostitelja „Sveti Grgur“ Poţega Drţavno natjecanje Srednjih škola RH „Gastro 2012. 2012.500. 5.000. 2012. 1.000. 3.

Mario Prstec. 2011. Mirjana Ţagar. Andrej Osvaldić. izrada godišnjih nastavnih planova i programa po predmetima u skladu s naputcima MZOŠ RH analiza novih udţbenika. Isto tako. Jelena Golubić.Blaţok) Voditelj: Mario Tomrlin U svom programu rada aktiv se koncentrirao na razliĉite oblike i metode rada koji mogu poboljšati i obogatiti nastavni proces kao i prolaznost i uspjeh uĉenika.5. vrednovanje i ocjenjivanje uĉenika utvrĊivanje planova struĉnog usavršavanja program dodatne nastave (izvannastavne i slobodne aktivnosti) napraviti popis potrebne opreme i nastavnih pomagala rad na web-stranicama škole LISTOPAD - organiziranje grupa izvannastavne aktivnosti (konaĉan upis uĉenika) analiza struĉnih ĉasopisa nabava novih nastavnih sredstava i pomagala aţuriranje web-stranica škole STUDENI - prisustvovanje seminarima i izvješće sa seminara opremanje i instalacija nove opreme u uĉionice edukacija za rad s novim nastavnim sredstvima i pomagalima organizacija posjeta Zagrebaĉkom velesajmu. te struĉnim usavršavanjem svih nastavnika. ovaj aktiv će se aktivno ukljuĉiti u odrţavanje i aţuriranje školskih web stranica. Jasminka Hrenić. U programu rada istaknuta je potreba za nabavom novih raĉunala i najnovijih didaktiĉkih pomagala kako bi se zadovoljile potrebe suvremene nastave. Operativni plan rada RUJAN - donošenje plana aktiva za šk. dogovor o elementima i kriterijima za praćenje. Maja Kirin.4. izloţba "Interliber" aţuriranje web-stranica škole PROSINAC - korištenje najboljih metoda u nastavi edukacija nastavnika za rad s novim nastavnim sredstvima i didaktiĉkim pomagalima aţuriranje web-stranica škole naĉini motivacije uĉenika s ciljem boljeg uspjeha SIJEĈANJ 56 .9. Planirano je praćenje i analiziranje uspjeha uĉenika iz nastavnih predmeta koje pokriva ovaj aktiv. te pripomoći u organizaciji proslava u školi. te uĉenike sa slabijim uspjehom pokušati motivirati i organizirati dopunsku nastavu kako bi lakše savladali propisani nastavni program.god./2012. Nedo Bardak. Aktiv općeobrazovnih predmeta 10 ĉlanova (Mario Tomrlin. Krunoslav Kovaĉić. Sylwia Nasilowska .

antivirusi aţuriranje web-stranica oblici rada u nastavi OŢUJAK - obrada struĉnih tema iz podruĉja struĉnog aktiva prisustvovanje struĉnim seminarima i aktivima aţuriranje web-stranica TRAVANJ - analiza rezultata u uĉenju po pojedinim metodama dinamika ocjenjivanja aţuriranje web-stranica SVIBANJ - realizacija nastavnog plana i programa po pojedinim predmetima i razredima analiza rada dodatne nastave i slobodnih aktivnosti aţuriranje web-stranica pripreme za završne i pomoćniĉke ispite LIPANJ - analiza rada aktiva na kraju nastavne godine analiza uspjeha uĉenika na kraju nastavne godine izvještaj o radu plan rada za narednu školsku godinu Plan izradio: Mario Tomrlin 57 .- izvještaj o radu aktiva za polugodište analiza postignutih rezultata u uĉenju i vladanju na kraju prvog polugodišta aţuriranje web-stranica škole prisustvovanje struĉnim seminarima i aktivima. aţuriranje programa. izvješća i analize VELJAĈA - analiza proĉitanih novoizašlih djela struĉne i pedagoške literature odrţavanje raĉunalne opreme škole.

ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD ĉiji se sadrţaji ostvaruju kroz rad s cijelim razredom. provoĊenju i procjenjivanju nastavnih aktivnosti zalaţe se da procjenjivanje knjiţniĉnih usluga bude sastavni dio općeg školskog sustava procjenjivanja planira i provodi proraĉun Poslovi školskog knjiţniĉara tijekom školske godine obuhvaćaju: 1./2012. Ciljevi školske knjiţnice obuhvaćaju: razvijanje pismenosti pouĉavanje uĉenje kultura Zadaće potpora obrazovnim ciljevima i zadatcima zacrtanim nastavnim planom i programom škole promicanje trajnih ĉitateljskih navika i uţivanja u ĉitanju i uĉenju omogućavanje stjecanja stvaralaĉkog iskustva pri korištenju i kreiranju informacija poticanje uĉenika da nauĉe i koriste vještine kojima će vrednovati i koristiti informacije organiziranje aktivnosti koje potiĉu kulturnu i društvenu svijest suradnja s uĉenicima i nastavnicima radi postizanja ciljeva škole promicanje ĉitanja i korištenja školske knjiţnice u školskoj i široj društvenoj zajednici Školski knjiţniĉar.PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG KNJIŢNIĈARA I ŠKOLSKE KNJIŢNICE u školskoj godini 2011. Školski knjiţniĉar obavlja sljedeće poslove: analizira informacijske potrebe školske zajednice i potrebe vezane za graĊu oblikuje i provodi smjernice za razvoj sluţbe razvija nabavnu politiku za knjiţniĉnu graĊu katalogizira i klasificira graĊu poduĉava korisnike kako koristiti knjiţnicu pomaţe korisnicima pri korištenju knjiţniĉnom graĊom promiĉe programe ĉitanja i kulturna dogaĊanja sudjeluje u planiranju aktivnosti vezanih za školski program sudjeluje u pripremi. a obuhvaća:    edukaciju korisnika timsku nastavu stvaralaĉke radionice 58 . pridonosi zadaćama i ciljevima škole. Zadaće i ciljevi školske knjiţnice Školska knjiţnica sastavni je dio odgojno – obrazovnog procesa. svojim planom i programom rada te postavljenim zadaćama i ciljevima rada školske knjiţnice. manjom grupom uĉenika ili kroz individualni rad.

sadrţajna analiza za potrebe klasifikacije. 4. aktivno sudjelovanje u radu struĉnih knjiţniĉarskih udruga. predmetna obradba). individualno struĉno usavršavanje kroz praćenje relevantne literature i sudjelovanje u razliĉitim oblicima edukacije. Obradba knjiţniĉne graĊe (bibliografska obradba. 3. obrazovanje i športa te matiĉna sluţba za školske knjiţnice. plan nabave. organizacija fonda. STRUĈNO USAVRŠAVANJE koje pretpostavlja sudjelovanje u radu knjiţniĉnog vijeća. 59 . a obuhvaćaju:   Pripremu fonda (nabava knjiţniĉne graĊe. PRIPREME. proĉišćavanje i izluĉivanje. STRUĈNE KNJIŢNIĈARSKE POSLOVE koji se obavljaju kontinuirano tijekom cijele godine. procjenjivanje fonda). revizija i otpis. oblicima usavršavanja koje prireĊuje Ministarstvo znanosti. prikupljanje i analiza zahtjeva korisnika. RAD U STRUĈNIM TIJELIMA ŠKOLE 5. povezivanje s organizacijama i udrugama te organiziranje izloţbi i drugih školskih manifestacija. izloţbenu djelatnost 2. izbor graĊe. KULTURNU I JAVNU DJELATNOST Usmjerenu na predstavljanje škole široj zajednici kroz sudjelovanje u osmišljavanju i izradi promidţbenog materijala.

interesa za knjigu i ĉitanje. ĉuvanje i vraćanje knjiţniĉne graĊe Knjiga i ja program poticanja ĉitanja – satovi lektire u školskoj knjiţnici Jeziĉni seminari  Pomoć uĉenicima u pisanju seminara. nastavne sate hrvatskoga jezika.AKTIVNOST ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD  Upoznavanje uĉenika s aktivnostima i radom školske knjiţnice te korišenjem knjiţniĉne graĊe  Pravilnik o radu školske knjiţnice  Posudba. nastavnici hrvatskoga jezika. referata i 60 . anketa Predavanje i vjeţbe Tijekom cijele Troškovi školske printanja godine materijala Evaluacija i vjeţbe Nauĉiti uĉenike kako se sluţiti literaturom potrebnom za pisanje seminara. Upoznavanje uĉenika s pravilnikom o radu školske knjiţnice Uĉenici prvih razreda Knjiţniĉar i nastavnici hrvatskoga jezika i knjiţevnosti Uĉenici svih razreda u dogovoru s nastavnicima hrvatskoga jezika Knjiţniĉar. nastavnici informatike Korelacijska i timska nastava na satovima hrvatskoga jezika Tijekom cijele Troškovi školske printanja godine materijala Usmeno i pismeno izjašnjavanje. završnih radova CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA NOSITELJI Knjiţniĉar i nastavnici hrvatskoga jezika i knjiţevnosti NAĈIN VREMENIK REALIZACIJE Pouĉavanje kroz Rujan 2011. anketa razvijanje ĉitateljskih navika. referata. radionice TROŠKOVNIK Troškovi printanja materijala VREDNOVANJE I POSTIGNUĆA Usmeno i pismeno izjašnjavanje.

nastavnika povijesti Knjiţniĉar. godine hamer. nastavnik vjeronauka Radionice (izrada plakata. materijali za izradu plakata (likovni materijali) Na kraju školske godine utvrditi ostvarenje planiranih aktivnosti 61 . plakati. predmetni nastavnici. predstave u crkvi. školski vrt Tijekom cijele Troškovi školske printanja. ureĊivanje panoa povodom obiljeţavanja znaĉajnih datuma) Izrada plana aktivnosti Evaluacija radionice. boja za printer hamer… KULTURNA I JAVNA DJELATNOST KNJIŢNICE  Planiranje i programiranje kulturnih aktivnosti za ovu školsku godinu Poticanje uĉenika razvijanju slobodnih aktivnosti. Knjiţniĉarska skupina nastavnici hrvatskoga jezika. inovativnosti Izrada plana i programa kulturnih aktivnosti Knjiţniĉar u suradnji s voditeljima struĉnih aktiva hrvatskoga i stranih jezika. aktiva poljoprivrede. kreativnosti. radionice. redovni troškovi: papir. predavanja. u skupinama Knjiţniĉar. anketni listić. boja. ureĊenje panoa. predstave OdreĊenim kulturnim aktivnostima potaknuti uĉenike na rad za dobrobit zajednice i škole Knjiţniĉarsk a skupina i ostali zainteresiran i uĉenici i predmetni nastavnici Radionice. struĉni suradnik Knjiţniĉar. koncerti. boja za printer hamer… Tijekom cijele Troškovi školske printanja godine materijala.završnih radova Knjiţniĉarska skupina – program mladih knjiţniĉara Uĉenici svih razreda prema dogovoru. dvorani ili Kino aali Pitomaĉa. redovni troškovi: papir. nastavnici svih predmeta Tijekom cijele Troškovi školske printanja godine materijala. usmeno i pismeno izjašnjavanje Na kraju školske godine utvrditi ostvarenje planiranih aktivnosti  Izloţbe.

prezentacija Tijekom cijele Troškovi školske printanja. godine hamer. plakata. predmetni nastavnici. ankete. Knjiţniĉarska skupina. razrednici. dogovor sa Knjiţnicom i ĉitaonicom Pitomaĉa te Gradskom knjiţnicom i ĉitaonicom Virovitica (posjet) Tijekom cijele Troškovi školske ulaznica. materijali za izradu plakata (likovni materijali) Usmeno i pismeno izjašnjavanje. vlaka godine ili autobusa (troškove snose sami uĉenici) Usmeno izjašnjavanje Uĉenici svih razreda. knjiţnicama. za pojedinu struku Knjiţniĉarsk a skupina. Knjiţniĉarska skupina. anketa 62 . ostali zainteresiran i uĉenici. struku i poticanje uĉenika stvaranju navika odlaţenja i posjećivanja kulturnih ustanova i njihovih sadrţaja Izrada godišnjeg Detaljnim planom plana za kulturnih obiljeţavanje aktivnosti znaĉajnih uĉanici i datuma i nastavnici moći obljetnica iz će se na vrijeme naše povijesti i ukljuĉiti u kulture te aktivnosti koje ostalih su planirane za znaĉajnih datuma vezanih ovu školsku godinu. predmetni nastavnici Knjiţniĉar. voditelji struĉnih aktiva Izrada panoa. razrednici Knjiţniĉar. nastavnik povijesti Razgovor. muzeju  Upoznavanje uĉenika s kulturnim dogaĊanjima vezanim za njihov kraj. nastavnici hrvatskoga jezika. boja. Posjet uĉenika kazalištu.

uspješnost organizacije rada knjiţnice  Organizacija i voĊenje rada u knjiţnici Izrada godišnjeg plana kulturnih aktivnosti zbog ostvarenja istih Tijekom školske godine  Uĉenici. predmetni nastavnici Knjiţniĉar u suradnji s ravnateljem i raĉunovoĊom Planiranje i organiziranje rada školske knjiţnice u dogovoru s ravnateljem i nastavnicima Papir. predmetni nastavnici. troškovi printanja Na kraju školske godine utvrditi planirane aktivnosti. boja za printanje Knjiţniĉno poslovanje Organizacija i usklaĊivanje aktivnosti rada u knjiţnici prema potrebama i zahtjevima Poticanje nastavnika i uĉenika na suradnju za poboljšanje rada knjiţniĉnog poslovanja 63 . predmetnih voditelji nastavnika struĉnih aktiva Rujan Papir. razrednici Izrada plana i programa u Knjiţniĉar. suradnji s Knjiţniĉarska voditeljem skupina. struĉnih aktiva i razrednici.STRUĈNI RAD I INFORMACIJSKA DJELATNOST  Izrada godišnjeg plana i programa rada knjiţnice Izrada je potrebna zbog planiranja aktivnosti u školskoj godini Uĉenici svih razreda.

uĉenika, predmetnih nastavnika i usklaĊivanje radnog vremena s potrebama nastave

Praćenje novih izdanja, suradnja s nastavnicima u kupnji novih izdanja

Pribavljanje novih izdanja s podruĉja struke, pedagoške i metodiĉke literature; nabava udţbenika, priruĉnika i ostalih pomoćnih sredstava za realizaciju nastave Nabava lektire i beletristike za potrebe nastave hrvatskoga jezika i knjiţevnosti, nastavu stranih

Predmetni nastavnici, razrednici

Knjiţniĉae, predmetni nastavnici, prof. hrvatskoga jezika

Pregled Troškovi knjiţnog fonda i nabave njegova Tijekom cijele klasifikacija školske godine

Zadovoljstvo nastavnika i uĉenika raznolikošću fonda

Nabava, narudţba knjiţniĉne graĊe

Profesori hrvatskoga i stranih jezika, predmetni nastavnici

Knjiţniĉar, ravnatelj, raĉunovoĊa, tajnica

Izdavaĉke kuće, sajmovi (Interliber)

64

jezika  Kompletiranje ĉasopisa po godištima, ĉuvanje i pravlan smještaj Ĉuvanje, zaštita i pravilan smještaj knjiţniĉne graĊe, inventura knjiţniĉne graĊe Statistika o posudbi i korištenju knjiţniĉnog fonda po razredima Uĉenici, nastavnici Knjiţniĉar Statistiĉki podaci o korištenju fonda, posudbi, dugovanju, zakasnini Izvješća o nabavi, stanju i vrijednoosti fonda Lipanj i sijeĉanj Dostupnost ĉasopisa i njihovo korištenje pomaţe uĉenicima u pisanju seminara, referata, završnih radova… Uĉenike se potiće na ĉuvanje i zaštitu fonda prema Pravilniku o radu školske knjiţnice

Pravilan Uĉenici, smještaj, nastavnici ĉuvanje, zaštita knjiţniĉne graĊe; usklaĊivanje stanja knjiţniĉne graĊe s financijama

Knjiţniĉar, raĉunovoĊa

Prosinac i srpanj

STRUĈNO USAVRŠAVANJE  Sudjelovanje na seminarima i struĉnim skupovima za školske knjiţniĉare Sudjelovati na struĉnim skupovima za školske knjiţniĉare u organizaciji AZZO, Udruţenju

Knjiţniĉar

Agencija za odgoj i obrazovanje, struĉni suradnici i voditelj matiĉne sluţbe

Predavanja, radionice, seminari, plakati

Putni troškovi

Primjena iskustava rada drugih knjiţniĉara na rad s uĉenicima naše škole

65

knjiţniĉara Podravine i Bilogore, matiĉnom sluţbom Gradske knjiţnice i ĉitaonice Virovitica radi uspješnijeg rada u školskoj knjiţnici SURADNJA S RAVNATELJEM,PR EDMETNIM NASTAVNICIMA, PROFESORIMA HRVATSKOGA JEZIKA, RAZREDNICIMA, VODITELJIMA AKTIVA, STRUĈNIM SURADNIKOM PSIHOLOGOM, VANJSKIM SURADNICIMA, RAĈUNOVOĐOM, TAJNICOM Suradnja s ravnateljem zbog poboljšanje rada školske knjiţnice, nabave opreme, knjiga, ostalih potrebnih sredstava za rad; suradnja s predmetnim nastavnicima zbog usklaĊivanja rada s aktivnostima knjiţnice; suradnja s profesorima hrvatskoga

Gradske knjiţnice i ĉitaonice Virovitica

Tijekom školske godine

Nastavnici, uĉenici

Knjiţniĉar ravnatelj, predmetni nastavnici, prof. hrvatskoga jezika, razrednici, struĉni suradnik psiholog, voditelji struĉnih aktiva, vanjski suradnici, raĉunovoĊa, tajnik

Troškovi nabave, troškovi provoĊenja odreĊenih aktivnosti….

Uspješno poslovanje knjiţnice

Dogovor, izvješća, prijedlozi

66

dogovor s razrednicima o posjetu knjiţniĉarke na sat razredne zajednice zbog upoznavanja uĉenika s aktivnostima knjiţnice. dogovor s voditeljima aktiva zbog moguće suradnje. . dogovor sa struĉnim suradnikom o rasporedu provoĊenja zajedniĉkih aktivnosti.jezika zbog nabave lektire i organiziranje aktivnosti Ĉitajmo pod krošnjama i Pjesniĉko – likovne radionice. moguće korelacije zajedniĉkog 67 .

organizacije posjeta struĉnih suradnika Obiteljskog centra Virovitiĉko – podravske županije i ostalih struĉnih suradnika ( posjet našoj školi). ravnateljicom Podruĉne glazbene škole Miljenko Jergović Pitomaĉa vezano za nastup naših uĉenika na razliĉitim aktivnostima i Knjiţnicom i ĉitaonicom Pitomaĉa za moguće 68 .rada. organiziranje glazbenih aktivnosti s vanjskim suradnicima Ţeljkom Banĉić.

rujna. Suradnja s raĉunovoĊom zbog naruĉivanja i plaćanja knjiţne graĊe i izvješća o stanju knjiţne graĊe. suradnja s tajnikom o evidenciji zaposlenika škole Pitomaĉa. 1.aktivnosti i posjet knjiţnici. hrvatskoga jezika i knjiţevnosti 69 .2011. KNJIŢNIĈARKA: Alena Gladović. prof.

knjiţniĉar.Crkva sv. prof. knjiţniĉar. knjiţniĉar . svi zainteresirani nastavnici . knjiţniĉar. knjiţniĉar. knjiţniĉar. 23.knjiţnica izloţba Knjiţniĉarska skupina.posjet kazalištu Knjiţniĉarska skupina. 10.knjiţnica . hrvatskoga jezika. DAN HRVATSKOG KAZALIŠTA 25.plakati. vanjski suradnici . posjet Knjiţnici i ĉitaonici Pitomaĉa 16. knjiţniĉar. AKTIVNOST 26.10. prof. knjiţniĉar. prosinca) . DAN SJEĆANJA NA VUKOVAR 1991. EUROPSKI DAN JEZIKA 8. svi zainteresirani nastavnici i uĉenici. prof./2012.2. GOD. MEĐUNARODNI DAN VOLONTERA 22.9. POĈETAK OBILJEŢAVANJA MJESECA HRVATSKE KNJIGE (Ĉitajmo s pjesnicima pod krošnjama) Krajem listopada posjet Gradskoj knjiţnici i ĉitaonici Virovitica. zainteresirani nastavnici i uĉenici. BOŢIĆNA PRIREDBA 15.11. prof. nastavnik vjeronauka . nastavnici hrvatskoga jezika i knjiţevnosti. PREDSTAVLJANJE USPJEŠNIH 70 .knjiţnica .10. 12.sat razrednog odjela . DANI ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE – Dani kruha 20. studenoga poĉetak priprema za boţićnu priredbu PROSINAC – MJESEC DARIVANJA (do 20. dvorana ili Kino sala Knjiţniĉarska skupina. DAN JABUKA NOSITELJ AKTIVNOSTI I MJESTO REALIZACIJE Knjiţniĉarska skupina. MEĐUNARODNI DAN ŠKOLSKIH KNJIŢNICA 24. – 15.1. prof.10.knjiţnica -školski vrt .PLAN I PROGRAM RADA KNJIŢNIĈARSKE SKUPINE ŠK.aktivnost na razini škole . svi zainteresirani nastavnici . svi zainteresirani nastavnici . knjiţniĉar. knjiţniĉar . Vida. MEĐUNARODNI DAN NASILJA NAD ŢENAMA od 29.1. knjiţniĉar.10. prof. povijesti Knjiţniĉarska skupina.knjiţnica Knjiţniĉarska skupina. povijesti Knjiţniĉarska skupina. uĉenici.11.tribina Knjiţniĉarska skupina.knjiţnica Knjiţniĉarska skupina.nastava vjeronauka . pano Knjiţniĉarska skupina.radionice u knjiţnici Knjiţniĉarska skupina. DAN NEOVISNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 15. aktiv poljoprivrede .knjiţnica Knjiţniĉarska skupina. DAN SJEĆANJA NA ŢRTVE HOLOKAUSTA 14. Knjiţniĉarska skupina. knjiţniĉar. hrvatskoga i stranih jezika – pano plakati Knjiţniĉarska skupina.11. svi zainteresirani nastavnici .knjiţnica Knjiţniĉarska skupina. 2011. DAN MEĐUNARODNOG PRIZNANJA RH 27. PRIKUPLJANJE RADOVA ZA PROSLAVU VALENTINOVA – NATJEĈAJ ZA NEJLEPŠU LJUBAVNU PJESMU 15.1.izrada ĉestitaka i poklona 5. svi zainteresirani nastavnici . povijesti .12. knjiţniĉar.knjiţniĉar. povijesti Knjiţniĉarska skupina.

knjiţniĉar. knjiţniĉar.radionice .radionica Knjiţniĉarska skupina. knjiţniĉar.radionice .pano .knjiţnica Knjiţniĉarska skupina.5. MEĐUNARODNI DAN CRVENOGA KRIŢA. ROĐENDAN I. DAN ŠKOLE – PJESNIĈKO – LIKOVNA RADIONICA 9.plakati jezika i narjeĉja Knjiţniĉarska skupina. MEĐUNARODNI DAN MATERINJSKOG JEZIKA 14.4. knjiţniĉar .5.pano Knjiţniĉarska skupina. knjiţniĉar.predstavljanje najboljih uĉenika . knjiţniĉar.zadnji tjedan nastave . DAN EUROPE 10.predvorje škole Knjiţniĉarska skupina.2. svi zainteresirani nastavnici .knjiţnica Knjiţniĉarska skupina.izloţba Knjiţniĉarska skupina. MEĐUNARODNI DAN PRAVA POTROŠAĈA 8. DN PRIJATELJA PRIRODE 15.knjiţnica Knjiţniĉarska skupina. DAN PLANETA ZEMLJE 29. svi zainteresirani nastavnici .3. nastavnici hrvatskoga jezika i knjiţevnosti.plakat Knjiţniĉarska skupina. MEĐUNARODNI DAN MUZEJA MEĐUNARODNI DAN SMIJEHA (prva nedjelja u svibnju) Lipanj – završna priredba Knjiţniĉarka: Alena Gladović.4. agroturizma 22.razredni odjeli Knjiţniĉarska skupina.razredni odjeli Knjiţniĉarska skupina. MAŢURANIĆ nastavnici hrvatskoga jezika i knjiţevnosti . hrvatskoga jezika i knjiţevnosti 71 . MAJĈIN DAN 18. svi zainteresirani nastavnici . SVJETSKI DAN ROMA Uoĉi Uskrsa prigodno ureĊenje panoa 18.3.knjiţnica .knjiţnica . svi zainteresirani nastavnici . svi zainteresirani nastavnici .4. školski psiholog . kuharstva. knjiţniĉar.predstavljanje postignuća naših uĉenika s podruĉja ugostiteljstva.5. nastavnici hrvatskoga jezika i knjiţevnosti . prof. knjiţniĉar.4. B.RADOVA – VALENTINOVO 21. knjiţniĉar . knjiţniĉar .knjiţnica . nastavnici hrvatskoga jezika i knjiţevnosti . knjiţniĉar.knjiţnica .

-imenovanje ĉlanova Povjerenstva provodi ravnatelj.lipnja 2012. Pravilnika obavljat će sljedeće poslove: RUJAN 2011. predsjednik Povjerenstva -ĉlanovi Povjerenstva upoznaju se s uputama i odredbama Pravilnika o polaganju DM i dobivaju na uvid isti. ĉlan Dijana Kos./2012.9./2012. ĉlan Sylwia Nasilowska-Blaţok. 4. IV. PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG ISPITNOG POVJERENSTVA ZA PROVEDBU DRŢAVNE MATURE Prema ĉlanku 11. 5. . 7. .utvrditi konaĉni popis uĉenika koji su ispunili uvjete za polaganje ispita drţavne mature na temelju zaprimljenih prijava uĉenika 4. predsjednik Marin Domović. od 24. . zamjenica isp. b STRUKA: upravni referent. koordinatora. 6. obaveznom dijelu DM -organizacijsko-tehniĉka provedba I. b razreda i dostaviti ga Centru SVIBANJ/LIPANJ 2012. b razreda i dostaviti ga Centru (NCVVO) SIJEĈANJ 2012.b razreda i sve ĉlanove Nastavniĉkog vijeća -ispitni koordinator upućuje uĉenike koji ţele pristupiti ispitima DM na ispunjavanje propisanih obrazaca za prijavljivanje pristupanja DM LISTOPAD 2011.6. 3. PLAN I PROGRAM RADA ISPITNOG POVJERENSTVA ZA PROVOĐENJE ISPITA DRŢAVNE MATURE SREDNJA ŠKOLA PITOMAĈA PREDMET: Ispiti drţavne mature (obavezni i izborni dio) RAZRED: IV. Pravilnika o polaganju drţavne mature. ĉlan Ana Pavlić. obaveznog dijela drţavne mature u skladu s vremenikom i Pravilnikom. Rikard Bakan. 2011. a i 4. agroturistiĉki tehniĉar ŠKOL. ispitni koordinator Ana Jakupec-Rakijašić. 72 . 2. -na oglasnoj ploĉi škole Povjerenstvo objavljuje Kalendar provedbe DM u školskoj godini 2011. ĉlan Mirjana Ţagar. pripremu i provedbu ispita drţavne mature pripremne i druge radnje za provedbu iste u Srednjoj školi Pitomaĉa u školskoj godini 2011.Predsjednik Povjerenstva imenuje deţurne nastavnike na I. svibnja do 12. provodi Školsko ispitno povjerenstvo (u daljenjem tekstu Povjerenstvo) u sljedećem sastavu: 1. ĉlan Školsko ispitno povjerenstvo prema ĉlanku 12. -utvrditi preliminarni popis uĉenika za polaganje ispita drţavne mature na temelju zaprimljenih predprijava uĉenika 4. GOD. a i 4. a. te s njime upoznaje uĉenike 4./2012.a i 4.

a koji ponavljaju ispit u cijelosti.organizira nastavu za ostale uĉenike kako ne bi bio ometan tijek ispita DM. . kolovoza – 07. 10. . Broj sati praktiĉne nastave. -Predsjednik Povjerenstva imenuje deţurne nastavnike na obaveznom i izbornom dijelu DM -organizacijsko-tehniĉka provedba obaveznog i izbornog dijela drţavne mature u skladu s vremenikom i Pravilnikom. prema Pravilniku .godina Ukupno U školi Prodavaĉi Kuhari Konobari Automehaniĉari Poljoprivredni gospodarstvenici Agroturistiĉki tehniĉar 490 900 900 900 420 350 360 360 70 420 245 490 900 900 900 420 350 275 275 105 420 245 448 800 160 512 385 512 280 320 169 73 . godina Ukupno U školi IV. interpretirati ih i proanalizirati i evaluirati . Predsjednik školskog ispitnog povjerenstva Srednje škole Pitomaĉa Rikard Bakan.utvrĊuje i ostale poslove nastavnika u provedbi ispita. praktiĉnog djela naukovanja i struĉne prakse po strukama i godini obrazovanja Struka I.zaprimiti rezultate ispita DM. i dostaviti ga Centru.. . dipl. poduzećima i ustanovama u kojima uĉenici obavljaju praktiĉni dio naukovanja.utvrĊuje i ostale poslove nastavnika u provedbi ispita. godina Ukupno U školi III. ORGANIZACIJA PRAKTIĈNOG DJELA NAUKOVANJA I SURADNJA S OBRTNICIMA.utvrditi konaĉni popis uĉenika koji su ispunili uvjete za polaganje ispita drţavne mature u 4. . KOLOVOZ/RUJAN 2011. a i 4. oec. 22. rujna 2012.obavlja i druge poslove koji proizlaze iz naravi provedbe ispita. ljetnom roku.obavlja i druge poslove koji proizlaze iz naravi provedbe ispita.zaprimiti u Školi svjedodţbe uĉenika koji su poloţili ispite DM i to pravo stekli u prvom. odreĊene dijelove ispita ili izborne predmete. SRPANJ 2012. godina Ukupno U školi II. . PODUZEĆIMA I USTANOVAMA Praktiĉni dio naukovanja zauzima veliki dio nastavnog plana u Jedinstvenom modelu obrazovanja. b razredu. pa se stoga mora posvetiti posebna pozornost organizaciji nastave i suradnji s obrtnicima.

8 ha. Tijekom studenoga 2011. PRAKTIĈNA NASTAVA IZVAN ŠKOLE Škola je sklopila ugovore s obrtnicima. Nadalje škola je dobila na besplatno korištenje vinograd u „Aršanju“ površine 0. / 2012.1. a na školskim površinama posaĊeno je 50 komada stolnih sorti vinove loze. godine s radom je poĉeto školskoi ugostiteljski praktikum otvorenog tipa Restoran „Stara Pivnica“ gdje većina uĉenika ugostiteljskog i agroturistiĉkog usmjerenja obavlja praktiĉnu nastavu.65 ha koje se nalazi u neposrednoj blizini škole tj. dok ugovore o praktiĉnoj nastavi potpisuju samo škola i roditelji. veći ili manji dio praktiĉne nastave realiziraju u školskim praktikumima ili na školskom poljoprivrednom dobru. a realizirani sati u školi umanjuju se od ukupnog godišnjeg fonda sati praktiĉnog dijela naukovanja koje uĉenici moraju realizirati kod obrtnika. a tijekom proljeća prošle godine u dvorištu je postavljen i pušten u funkciju moderno opremljeni plastenik. Kod agroturistiĉkih tehniĉara u ukupan broj sati uraĉunato je i 105 sati struĉne prakse od kojih se 60 sati realizira tijekom ljeta na školskim poljoprivrednim površinama. a dijelom realizirati kroz praksu u turistiĉkom uredu. Kao što je i vidljivo iz tablice sve struke osim prodavaĉa i automehaniĉara.3. što znaĉi da uĉenici obavljaju praktiĉni dio naukovanja tijekom cijele školske godine. ŠKOLSKI PRAKTIKUMI ZA UGOSTITELJSKU STRUKU Od poĉetka školske godine 2011. a ostatak na obiteljskim poljoprivredno-turistiĉkim gospodarstvima. Uĉenici koji se obrazuju po jedinstvenom modelu obrazovanja. poduzećima i ustanovama koje su licencirane od strane HOK-a. praktiĉni dio naukovanja ili praktiĉne nastave obavljat će kod licenciranih obrtnika. ŠKOLSKO POLJOPRIVREDNO DOBRO Škola posjeduje školsko poljoprivredno dobro površine 0. Svi ostali uĉenici praktiĉnu nastavu u radnom procesu mogu obavljati i u nelicenciranim radnjama. agrotehniĉkih rokova koji uvjetuju većinu radova na odrţavanju povrtlarskih površina i ubiranju plodova u vrijeme ljetnog odmora uĉenika 74 . poduzećima ili ustanovama koje primaju uĉenike na praktiĉni dio naukovanja. 10. uz uvjet da im se mora omogućiti korištenje 45 radnih dana slobodnih. Zbog specifiĉnosti poljoprivredne struke tj.2. Kod poljoprivrednih gospodarstvenika u ukupan broj sati uraĉunato je i 80 sati godišnje struĉne prakse koja se takoĊer realizira na školskom poljoprivrednom dobru.Iskazani broj sati odnosi se na godišnju obvezu uĉenika. iza školske športske dvorane osnovne škole Petra Preradovića u Pitomaĉi. a manji dio uĉenika. Pored škole Ugovore o naukovanju moraju potpisati još i roditelji i nadleţna obrtniĉka komora. 10. 10. Isto tako unutar školskog dvorišta posaĊen je voćnjak s dodatnih 20 voćaka. škola će za potrebe ugostiteljske struke te ugostiteljskog dijela praktiĉne nastava u programu agroturistiĉkih tehniĉara koristiti praktikume koji se nalaze u školskoj zgradi na Trgu kralja Tomislava 6 u Pitomaĉi. U ĉetvrtoj godini agroturistiĉkih tehniĉara uraĉunato je i 96 sati struĉne prakse koje će dijelom izvršiti kao pripremu za završni ispit. tako da sadašnji broj voćaka iznosi 40 stabala te su postavljene dvije košnice. Na ovim površinama uĉenici poljoprivredne struke zajedno sa uĉenicima agroturistiĉkog smjera obavljaju praktiĉnu nastavu prema Godišnjem planu i programu te prema tjednom rasporedu. pridrţavajući se pravila o maksimalnom broju sati koji se mogu realizirati u školskim radionicama koji je propisan Planom i programom za pojedinu struku. Vjeţbe će se izvoditi prema tjednom rasporedu. Ovaj ugostiteljski objekt u vlasništvu je škole. Školsko dvorište poĉinje se hortikulturno ureĊivati. praktiĉni dio naukovanja mogu obavljati samo u radnjama.

11. PERMANENTNO STRUĈNO USAVRŠAVANJE DJELATNIKA Nastavnici imaju obavezu permanentnog struĉnog usavršavanja i to će ĉiniti prema individualnim planovima Realizacija struĉnog usavršavanja provodi se: a) individualno – proradom struĉne pedagoško-psihološke i metodiĉke literature (svaki predavaĉ radi svoj plan individualnog usavršavanja b) u radu školskih aktiva – proradom struĉnih tema iz struĉne tematike c) u radu ţupanijskih i republiĉkih struĉnih aktiva i seminara d) u radu Nastavniĉkog vijeća škole – proradom struĉnih tema ( po jedna za svako polugodište) e) kroz pripreme za novu školsku godinu  upoznavanje gradiva u nastavnom planu  prouĉavanje pedagoško-psihološke i metodiĉke literature  upoznavanje s udţbenicima.N. Pripravnik je obvezan proći pripravniĉki staţ. rjeĉnicima i struĉnim materijalom  ovladavanje korištenjem nastavne tehnologije  praćenje razvoja svoje struke u svjetskim razmjerima  razmjena iskustava s drugim struĉnjacima  praćenje izloţbi i marketinga  analiza osobnog struĉnog rada 11. koji se obavlja po programu pripravniĉkog staţa u kojem se utvrĊuju sadrţaji i plan praktiĉnog uvoĊenja pripravnika u samostalan odgojno – obrazovni rad i plan priprema za polaganje struĉnog ispita. ustrojstva srednjeg školstva RH  upoznavanje propisa na temelju kojih djeluje srednje školstvo  upoznavanje nastavnih planova i programa škole  planiranje i pripremanje za nastavu  organiziranje i izvoĊenje redovne. sustava. pratiti i prijaviti Ministarstvu prosvjete i športa pripravnika u skladu s Pravilnikom o struĉnim ispitima u srednjem školstvu ( N.1 PRIPRAVNIĈKI STAŢ I STRUĈNI ISPITI UVOĐENJE NASTAVNIKA POĈETNIKA – PRIPRAVNIKA Tijekom školske godine škola je obvezna organizirati.struĉna praksa poljoprivrednih gospodarstvenika i agroturistiĉkih tehniĉara obavit će se takoĊer na poljoprivrednim površinama škole. br. priruĉnicima. dodatne i produţene nastave  voĊenje razredništva. dopunske. Pripravnik mora tijekom pripravniĉkog staţa proći slijedeći program:  upoznavanje temeljnih zadaća. 16/94) i Pravilnikom o polaganju struĉnog ispita uĉitelja i struĉnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu. suradnja s roditeljima  organiziranje i voĊenje izvannastavnih aktivnosti uĉenika  voĊenje pedagoške dokumentacije i evidencije  ocjenjivanje uĉenika  sudjelovanje u radu struĉnih tijela i aktiva škole 75 .

3. odnosno radnog mjesta.   76 . te ako udovoljava drugim uvjetima ocjenjivanja i napredovanja nastavnika srednjih škola i uĉeniĉkih domova (N. PEDAGOŠKO – PSIHOLOŠKA IZOBRAZBA NASTAVNIKA Za nastavnika u školi moţe biti izabrana osoba koja pored općih uvjeta ima i odgovarajuću struĉnu spremu i pedagoško-psihološko obrazovanje prema odredbama Zakona o srednjem školstvu. odnosno na poslovima u ustanovi ili drugom struĉno pedagoškom radu. Pri utvrĊivanju uspješnosti u radu treba uzimati u obzir znaĉajke i osobnosti struke. u skladu s katalogom programa. obrazovanja i športa.N. pruţanja pedagoške. 16/94). te prosvjetni savjetnik. Agenciji za odgoj i obrazovanje. Program pripravniĉkog staţa poĉinje se ostvarivati danom poĉetka radnog odnosa.2. metodiĉke i druge pomoći obavlja komisija koju imenuje ravnatelj Škole. Da bi nastavnik mogao napredovati u struci i biti imenovan u odreĊeno zvanje mora se utvrditi njegova uspješnost u radu. Za svaki uspješno ostvareni program usavršavanja nastavniku se izdaje potvrda u kojoj su navedeni podaci o programu i njihovu vrednovanju. Prijedlog programa staţiranja pripravnika. a prvi put se zapošljavaju u školi obvezatni su se struĉno usavršavati. mogu napredovati u zvanja prema Pravilniku o postupku naĉinu i uvjetima ocjenjivanja i napredovanja nastavnika srednjih škola i uĉeniĉkih domova (N.N. Uspješnost rada nastavnika ocjenjuju ravnatelj. Rad nastavnika u nastavi iskazuje se ocjenjivanjem prema propisanom obrascu i dokazuje potvrdom o sudjelovanju u usavršavanju prema odgovarajućem programu. te drugih izvora znanja  Nazoĉnost pripravnika na satovima mentora ( 30 sati )  Nazoĉnost mentora na satovima pripravnika (10 sati)  Prisutnost komisije na nastavnim satovima pripravnika najmanje dva puta po dva do ĉetiri sata. a nema potrebno pedagoško-psihološko obrazovanje moţe biti izabrana uz uvjet da najkasnije u roku od godine dana od dana izbora stekne to obrazovanje.praćenje pedagoških i drugih struĉnih ĉasopisa upoznati Ustav RH te ustrojstva i djelovanja tijela drţavne vlasti i lokalne samouprave  funkcionalno upotrebljavanje suvremenih nastavnih sredstava i pomagala. tj. te proći staţiranje kao pripravnik i poloţiti struĉni ispit u roku dvije godine. Ako se na natjeĉaj za nastavnika javi osoba koja ima odgovarajuću struĉnu spremu. praćenjem uspješnosti rada nastavnika i uz pribavljena mišljenja struĉnih tijela škole i predstavnika roditelja u školskom odboru. 16/94). 11. Nastavnici koji su stekli pedagoško psihološko obrazovanje. NAPREDOVANJE NASTAVNIKA Nastavnici koji imaju odgovarajuću struĉnu spremu propisanu Zakonom o srednjem školstvu i potrebno pedagoško-psihološko obrazovanje. udţbenika i struĉne literature. Bodovanje ostalog struĉnog rada obavlja ravnatelj škole. Nastavnik moţe napredovati u struci i biti imenovan u odreĊeno zvanje ako ima odreĊen broj godina rada u odgojno-obrazovnoj ustanovi. a škola je u roku od 15 dana obvezatna pravodobno prijaviti staţiranje Ministarstvu znanosti. Nastavniku koji ne ispuni taj uvjet prestaje radni odnos. 11.

12. OSTALI SADRŢAJI 12.1. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE Škole kao odgojno –obrazovne institucije osim prenošenja znanja i informacija moraju biti vaţni u kreiranju kulturne i javne djelatnosti mjesta. Uĉenici i nastavnici naše škole sudjeluju u obiljeţavanju prigodnih datuma i manifestacija. Posebice se istiĉu uĉenici ugostiteljske i poljoprivredne struke koji sudjeluju u pripremi i organizaciji javnih priredbi na zahtjev ţupanijskih i općinskih institucija, obrtnika i ostalih gospodarskih subjekata. Planira se organizacija dvije predstave za uĉenike koje će upriliĉiti gradsko kazalište Virovitica. Naknada za troškove predstava uraĉunata je u tekuće troškove školovanja koje uĉenici plaćaju pri upisu u novu školsku godinu. Aktivno sudjeluju uĉenici i na meĊuškolskim sportskim natjecanjima, posebice iz rukometa, nogometa, odbojke i atletike. a) priredbe, izloţbe, susreti b) - aktivnosti: ureĊenje školskih panoa prikladnim plakatima i slikama, posjet izloţbama, susretima, festivalima u Pitomaĉi - vrijeme realizacije: tijekom ĉitave školske godine; - nositelji aktivnosti: uĉenici i nastavnici c) struĉne ekskurzije ( planirane): - Sajam cvijeća, Zagreb Razredi: agroturistiĉki tehniĉari III. i IV. razred Svrha: proširivanje znanja iz podruĉja hortikulture Vrijeme: kraj svibnja 2012. Voditelj: Branka Pavoković, dipl. ing. agronimije - Posjet poljoprivrednom imanju Eko-Mavrović , Sloboština Razredi: poljoprivredni gospodarstvenici, agroturistiĉki tehniĉari Svrha: terenska nastava na eko-poljoprivrednom imanju Vrijeme: listopad 2011. Voditelji: Branka Pavoković, Zdravko Giba - Terenska nastava na Jankovcu Razredi: III. b, IV.b ( agroturistiĉki tehniĉar ) Svrha: proširivanje znanja iz predmeta destinacijski menaĊment i odrţivi turizam Vrijeme: travanj 2012. Voditelj: Ivana Kralj - Posjet sajmu Interliber, Zagreb Razredi: SVI Svrha: jaĉanje svijesti o vaţnosti knjige, ĉitanje i cjeloţivotnog obrazovanja Vrijeme: 12. studenoga 2011. Voditelji: Marin Domović, Alena Hrvoić, Ksenija Petrinec, Masrio Tomrlin - Posjet hotelu Termal u Daruvaru Razredi: I- do III. kuhar/konobar Svrha: upoznavanje s naĉinom poslovanja hotela Vrijeme: druga polovica listopada 2011. Voditelji: Darko Mihoković, Darko Bariĉević - Terenska nastava na farmi goveda Razredi: II.b ( agroturistiĉki tehniĉar), II.c ( poljoprivredni gospdarstvenik ) 77

Svrha: terenska nastava iz predmeta stoĉartvo Vrijeme: svibanj 2012. Voditelj: Tomislav Kakša - Posjet tvrtki Eurovoće, Orahovica Razred: I.b (agroturistiĉki tehniĉar) Svrha: terenska nastava iz premeta voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo Vrijeme: studeni 2011. Voditelj: Tihomir Vranić - Posjet Goethe institutu i British Council-u, Zagreb Razredi: III.a, IV.a ( upravni refernt ) Svrha: jaĉanje svijesti o vaţnosti uĉenja stranih jezika Vrijeme: oţujak ili travanj 2011. Voditelji: nastavnici stranoga jezika d) natjecanja- aktivnosti(grupa) –natjecanja iz hrvatskog jezika u poznavanju hrvatskog jezika te na Lidranu, , natjecanja iz stranog jezika, povijesti te na natjecanjima iz pojedinih struka. Nadalje planirano je sudjelovanje Uĉeniĉke zadruge „Kostanj“ na smotri uĉeniĉkih zadruga - voditelji: nastavnici iz pojedinih predmeta, voditelj uĉeniĉke zadruge te voditelji sekcija e) rekreativne ekskurzije (planirane): - jednodnevne: I.b, II.b, III.b, IV.b te I. i II. c posjeta Etno selu na Ţumberku, - maturalna putovanja: uĉenici III.a i III.b razreda i uĉenici II. razreda trogodišnjih škola: - vrijeme realizacije od 18.lipnja do 31. kolovoza 2011. godine. e) izleti - nastavnici povodom obiljeţavanja MeĊunarodnoga dana uĉitelja i nastavnika I to 08. listopada 2011. – Muzej neandertalaca u Krapini i Hrvatsko zagorje - uĉenici i nastavnici povodom obiljeţavanja Dana škole 28. travnja 2012. f) Maturalne zabave III. c prodavaĉ/poljoprivredni gospodarstvenik III. d kuhar IV. a upravni referent IV.b agroturistiĉki tehniĉar lipanj 2012. lipanj 2012. lipanj 2012. lipanj 2012.

12.2. DODATNA I DOPUNSKA NASTAVA U školskoj godini 2011/2012. planirali smo samo dodatnu nastavu iz predmeta na obveznom dijelu drţavne mature i to: iz hrvatskog jezika 1 sat tjedno po obrazovnoj skupini matematike 1 sat tjedno po obrazovnoj skupini te po 1 sat tjedno za engleski jezik i 1 sat tjedno za njemaĉki jezik Gledajući predprijave uĉenika za ispite drţavne mature od kojih se je većina izjasnila da će polaziti dodatnu nastavu iz navedenih predmeta realizacija dodatne nastave bit će slijedeća:

78

PREDMET hrvatski jezik matematika engleski jezik njemaĉki jezik

SKUPINA/BR.UĈENIKA SATI/TJEDNO IV.a / 26 1 IV.b / 14 1 IV. a/26 1 IV.b/14 1 26 5 1 1

UKUPNO 2 2 1 1

Za voĊenje dodatne nastave zaduţeni su Ksenija Petrinec, prof. hrvatskog jezika i knjiţevnosti, Mirjana Ţagar, dipl.ing., Dijana Kos, bacc. engleskog jezika te Ana Pavlić, bacc. njemaĉkog jezika. Analizirajući prošlogodišnje potrebe i interese uĉenika te slabije odgojno obrazovne rezultate iz predmeta matematika, tijekom školske godine organizirat ćemo i dopunsku nastavu, poglavito za uĉenike trogodišnjih zanimanja koji ostvaruju nešto lošije rezultate u svladavanju obrazovnih ciljeva. U vrijeme donošenja ovoga Godišnjeg plana i programa planiramo organizirati dopunsku nastavu matematike za tri obrazovne skupine trogodišnjih zanimanja i to za 1., 2. i 3. razred. Za voĊenje dopunske nastave matematike zaduţen je Mario Tomrlin, ing. informatike te struĉni uĉitelj matematike. Ukoliko se tijekom školske godine ukaţe potreba za organizacijom dopunske nastave iz još nekih predmeta, organizirat ćemo je u granicama ukupnih zaduţenja koje nam omogućuje Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Izvedbeni plan i program dopunske nastave bit će priloţen ovom godišnjem planu. . 12.3. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAMI Školski preventivni programi nastojati će se uskladiti s programima na ţupanijskoj i drţavnoj razini. Za sada su planirani:

12.3.1. Školski preventivni program suzbijanja zlouporabe droga Cilj: Smanjiti interes mladih za eksperimentiranjem i uzimanjem sredstava ovisnosti Zadaci: Prevencija uzimanja sredstava ovisnosti treba prvenstveno biti usmjerena na razvoj samopoštovanja i zadovoljstva sobom, a ne smije se temeljiti na strahu od mogućih posljedica uzimanja sredstava ovisnosti:  uĉenici trebaju razviti zadovoljstvo sobom  ovisnosti ne smiju doţivljavati kao afirmaciju svoga «ja»  roditeljima treba pruţiti podršku i struĉnu pomoć u odgoju djece  edukaciju o ovisnostima treba provesti na pristupaĉan naĉin  voditi brigu o otkrivanju ovisnika kako bi se pokušalo zaustaviti moguće nove ovisnike  Smanjenje interesa mladih će se provoditi kroz nespecifiĉne oblike rada i preventivne mjere te specifiĉne preventivne mjere.  79

Uĉenicima će se kroz sate razrednika i rad u radionicama pomoći da razviju svoje samopouzdanje. policijom. Nespecifiĉni oblici rada kroz koje će se ostvariti taj cilj programa su:  izvannastavne aktivnosti  natjecanja u znanju i sportskim aktivnostima  poticanje uĉeniĉkog samopoštovanja i samopotvrĊivanja  rano otkrivanje djeĉje depresije i neuroticizma  pruţanje pomoći uĉenicima koji su postali nepolaznici kroz organiziranu skrb o njima  promicanje uspješnog roditeljstva  diskretni osobni zaštitni program  zaustavljanje izdvajanja problematiĉne djece u odnosu na ostale uĉenike  uoĉavanje i rješavanje kriznih situacija u razredu Specifiĉne preventivne mjere Škola će suraĊivati sa Centrom za socijalnu skrb. Škola će ustrajati na iznalaţenju mogućnosti za rasterećenje uĉenika od pretjerane koliĉine obrazovnih sadrţaja te afirmaciji škole bez neuspjeha.a) Nespecifiĉni oblici rada i preventivne mjere Škola treba biti mjesto gdje će se i uĉenici i nastavnici osjećati ugodno i razvijati kvalitetne odnose. Poticanje uĉenika na kvalitetan ţivot bez ovisnosti (kroz nastavu vjeronauka) Obrada odabranih tema o ovisnostima na nastavi biologije (rasprava) Individualni rad s uĉenicima. izbornoj nastavi i izvannastavnim aktivnostima Oblikovanje izvannastavnih aktivnosti i rad sa što većim brojem uĉenika Obrada odabranih tema o ovisnostima te razgovor na satu razrednog odjela. Kroz sastanke s roditeljima i rad roditeljskog vijeća poticat će se roditelje da razumiju svoju ulogu u prevenciji ovisnosti te steknu osnovna znanja u prepoznavanju sredstava ovisnosti. zdravstvenim ustanovama (osobito Zavodom za javno zdravstvo) itd. Provedba radionica emocionalne pismenosti. Koordinacija Vrijeme Tijekom godine Nastavnici Rujan. drugim školama. nauĉe donositi odluke i rješavati probleme te da razviju socijalne vještine. listopad Tjekom godine Razrednici Vjerouĉiteljica Tijekom godine Profesor biologije Psiholog Tijekom godine Profesor sociologije 80 . Obrada odabranih tema o ovisnostima kroz nastavu psihologije. Nositelj aktivnosti Nastavnici Aktivnost Obrada prikladnih tema na redovnoj.

Nositelji programa:  pedagog  psiholog  razrednici  predmetni nastavnici  ravnatelj  vanjski suradnici Vrednovanje rezultata: na kraju nastavne godine provest će se vrednovanje provedbe programa 12.2. Sudjelovanje i rad na 81 Koordinacija Vrijeme Nositelj aktivnosti Razrednici prvih razreda Razrednici završnih razreda Razrednici Pedagog Psiholog . U suradnji s uĉenicima organizirati obiljeţavanje zadnjeg dana škole. Program mjera za povećanje sigurnosti u školi «Afirmacijom pozitivnih vrijednosti protiv nasilja» Cilj: Omogućiti stvaranje sigurne škole koja afirmacijom pozitivnih vrijednosti unaprjeĊuje društvo u cjelini.3. SuraĊivati s roditeljima i educirati ih o nekim odgojnim umijećima. obvezama. Individualini razgovor s uĉenicima i roditeljima. Razvijati topao i human odnos u razredu. Upoznati uĉenike s Pravilnikom o ocjenjivanju. Zadaci:        afirmiranje pozitivnih vrijednosti suoĉavanje s postojećim problemima nesigurnosti i nasilja promicanje spoznaje o opasnostima oruţja i eksplozivnih naprava razvoj samopoštovanja uĉenika pomoć uĉenicima pri ţivotnim opredjeljenjima pozitivno usmjerenje provoĊenja slobodnog vremena promicanje razliĉitih sportskih i društvenih sadrţaja (izvannastavne i izvanškolske aktivnosti) Aktivnost Upoznati uĉenike s kućnim redom škole. duţnostima i pravima u školi. Organizirati sveĉanu podjelu maturalnih svjedodţbi. Voditi brigu o uĉenicima i njihovim poteškoćama.

Školski program odgoja i obrazovanja za ljudska prava Cilj: Uĉenici bi trebali usvojiti osnovne pojmove o ljudskim pravima te postati dio graĊanskog društva. poznavati temeljne dokumente o ljudskim pravima te osnovne etiĉke i politiĉke pojmove b) oblikovati vrijednosti i stavove .poštivanje sebe i drugih .roditeljskim sastancima s odabranim pedagoškim temama. vještine. slobodi i odgovornosti. prijateljstvo . sloboda. Na satovima razrednika. ljubav. Oblikovanje i voĊenje grupe uĉenika koja će razvijati pozitivne oblike komunikacije.spremnost na vlastiti odabir i afirmaciju vrijednosti . jednakost.univerzalne vrijednosti: pravda. tolerancija. 12. Zadaci: Razvijati znanja.4.ţelja za odbacivanjem predrasuda i stereotipa c) razviti vještine i sposobnosti  razviti sposobnost apstraktnog mišljenja i izraţavanja misli  analiziranje i rješavanje problema  analiziranje i tumaĉenje tekstova  vještine nenasilnog rješavanja sukoba  zalaganje za provedbu ljudskih prava  vještina slušanja i neverbalne komunikacije Aktivnosti: Program će se provoditi kroz redovnu i izbornu nastavu te slobodne aktivnosti. vrijednosti i stavove koje će uĉenici moći primijeniti u izgradnji pozitivnih ponašanja.3. a) usvojiti znanja – o vlastitim pravima. Rad u pedagoškim radionicama.odgovornost. razrednici će 3-4 sata posvetiti temama o ljudskim pravima. sposobnosti. 12. Program preventivnih aktivnosti u suzbijanju trgovanja ljudima Preventivni programi:  sposobnost rješavanja problema  razvijanje samopoštovanja  pomoć u snalaţenju u ţivotnim odluĉivanjima  socijalna podrška  poboljšanje kvalitete ţivota uĉenika  motivacija za zdrave stilove ţivljenja 82 .3. Naglasak će se staviti na društvenu grupu predmeta te nastavu hrvatskog jezika u koje se teme o ljudskim pravima najlakše mogu uklopiti. .3.

zajedništva i potpore  sekundarna prevencija – rano prepoznavanje  suradnja škole s drugim institucijama edukacija nastavnika. stereotipe. roditeljski sastanci. struĉnih suradnika.. ravnatelja te evaluacija ŠPP 83 . odgovornost.. b) vještine  aktivno slušanje i komunikacija  kritiĉko mišljenje  suradnja c) stavovi i vrijednosti  odgovornost za vlastite aktivnosti  otvorenost  empatija  vlastita vrijednost i vrijednost drugih Školski preventivni program  škola kao milje – kvalitetna škola.. nediskriminacija. predrasude. rasizam b) razviti znanja i sposobnost reagiranja na gore navedeno a) znanja  koncepti: sloboda. pravda. politiĉka. socijalna. škola bez prisile  afirmacija karijere uspješnog roditeljstva – individualno. odgoj za ravnopravnost spolova  nenasilno rješavanje sukoba Nastavnici  prepoznavanje znakova za trgovanje i zlostavljanje i pruţanje pomoći  postupci u kriznim situacijama  problematika trgovanja i kako se oduprijeti Uĉenici:  socijalne vještine za donošenje odluka  rješavanje problema  samopoštovanje  stvaranje pozitivne slike o sebi  otpornost na socijalni pritisak  nošenje sa stresom i anksioznošću Opći ciljevi u prevenciji trgovanja – edukacija mladih a) prepoznati nepravdu.. odgovorno roditeljstvo  o trgovanju ljudima  slobodne aktivnosti  ţivotne vještine  diskretni personalni zaštitni postupci – briga za svakog uĉenika  razred kao terapijska zajednica – mjesto sigurnosti. UN Konvencija o pravima djeteta. civilna. jednakost. demokracija. neravnopravnost. ekonomska prava  UN Deklaracija o ljudskim pravima. pravilno organiziranje slobodnog vremena uĉenika  kvalitetna ponuda sportskih i drugih kreativnih sadrţaja Teme za roditelje:  utjecaj odgojnih postupaka roditelja na riziĉna ponašanja  prepoznavanje simptoma (za trgovanje)  kriza suvremene obitelji  odgoj za razumijevanje  odgovorno roditeljstvo.  vaţnost ljudskih prava u ţivotu.

Provedba radionica emocionalne pismenosti. Oblikovanje izvannastavnih aktivnosti i rad sa što većim brojem uĉenika „Droga ubojica ljudskog ţivota“ predavanja za uĉenike 1a razreda „Alkoholizam ovisnost i lijeĉenje“ . stvaranje kvalitetnih obiteljskih odnosa i pruţanje podrške.Aktivnosti u sklopu provoĊenja preventivnih programa PROVEDBENE AKTIVNOSTI Individualni savjetodavni rad s uĉenicima i roditeljima ROKOVI IZVRŠENJA Kontinuirano tijekom školske godine NOSITELJI Psiholog 4 radionice/predavanja „Škola za roditelje“ – radionice i tijekom školske godine predavanja za roditelje uĉenika 1. tei struĉna pomoć u odgoju djece Psiholog SURADNICI U PROVEDBI Ravnatelj Razrednici Predmetni nastavnici Vanjske institucije - EVALUACIJA - Evaluacijski listići na zadnjoj radionici/predavanju Poticanje asertivnog ponašanja.predavanja za uĉenike 2b razreda Kontinuirano tijekom školske godine kroz nastavu psihologije Kontinuirano tijekom školske godine Psiholog - Razrednici - Ocjene iz usmenog i pismenog ispitivanja - Kontinuirano tijekom školske godine Kontinuirano tijekom školske godine Tijekom školske godine kroz nastavu vjeronauka Predmetni nastavnici - - Predmetni nastavnici Vjerouĉitelj Vjerouĉitelj - Evaluacijski listići Evaluacijski listići 84 Tijekom školske godine kroz nastavu . Obrada tema vezanih za sprjeĉavanje ovisnosti na satovima razrednog odjeljenja. te razvijati topao i human odnos u razredu. razreda s ciljem razvijanja roditeljskih kompetencija. Uspostaviti dobar odnos i kvalitetnu komunikaciju s uĉenicima. razvoj samopoštovanja uĉenika.

i 2. Poĉetkom 2.O. Oţujak. razreda s ciljem razumijevanja opasnosti djelovanja razliĉitih psihoaktivnih tvari na organizam te upoznavanje naĉina uĉinkovitog suzbijanja ovisnosti „Spolno prenosive bolesti“. kroz nastavu ĈZO.travanj 2012.predavanja za uĉenike 1. Listopad – Studeni 2011. kroz nastavu ĈZO. Nastavnik TZK Psiholog Nastavnik TZK S. razreda „Borba protiv ovisnosti“ – predavanja za uĉenike 1.Natjecanja mladića i djevojaka u odbojci. razreda Obiljeţavanje Dana Srednjoškolca – natjecanje uĉenika u odbojci i nogometu „Znam pa me nije strah“ –radionice o naĉinima prenošenja virusa HIV i spolno prenosivih bolesti „Hagioterapija kao odgovor na ovisnosti“ . krosu i nogometu Obiljeţavanje Hrvatskog Olimpijskog Dana „Nauĉimo kako uĉiti“ . atletici. rukometu.travanj 2012. ĈZE i higijene Oţujak.radionice o uĉenju za uĉenike 1. polugodišta Oţujak 2012. Studeni 2011. i 2. ĈZE i higijene Psiholog Profesor biologije Psiholog Profesor biologije Psiholog - Travanj 2012.radionica za uĉenike 3. badmintonu. telefon Vjerouĉitelj Obiteljski Centar Virovitica Psiholog Psiholog Rezultati natjecanja Evaluacijski listići Rezultati natjecanja Evaluacijski listići Evaluacijski listići Izloţba radova Evaluacijski listići - Studeni 2011. razreda s ciljem razumijevanja posljedica i opasnosti razliĉitih spolno prenosivih bolesti te upoznavanje razliĉitih oblika prevencije zarazom spolno prenosivim bolestima Radionice na temu „Donošenje odluka" uz vjeronauka Tijekom školske godine Nastavnik TZK - Rezultati natjecanja Rujan 2011. Studeni 2011. Obiteljski Centar Psiholog Evaluacijski listići 85 .S. kroz nastavu vjeronauka Knjiţniĉar Psiholog Knjiţniĉar Prosinac 2011.predavanja za uĉenike 4a razreda „Promicanje volonterstva“ „Suvremeni sustav vrijednosti“ – izloţba uĉeniĉkih radova za sve zainteresirane uĉenike „Što mi treba za sreću?“ .

stoljeća" za uĉenike završnih razreda Travanj 2012. Svibanj – kolovoz 2012. Predavanja i prezentacija o ovisnostima Organizacija meĊurazrednog natjecanja u SŠ Pitomaĉa Prijateljske utakmice izmeĊu maturanata i nastavnika ProvoĊenje ankete o riziĉnim ponašanjima Travanj .prezentaciju „Robovi 21. Virovitica Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitiĉko – podravske ţupanije Nastavnik TZK Nastavnik TZK Povjerenstvo za suzbijanje ovisnosti Virovitiĉko – podravske ţupanije Razrednici Psiholog Razrednici - Psiholog Razrednici Rezultati natjecanja Rezultati natjecanja Rezultati ankete 86 . Svibanj 2012.svibanj 2012.

aktivnosti i nositelji: predavanja. ESTETSKO I HIGIJENSKO UREĐENJE ŠKOLE Planiraju se slijedeće akcije:  odrţavanje urednosti uĉionica uz pomoć razrednih odjela i razrednika  prigodno obiljeţavanje vaţnijih datuma pisanjem i izradom literarnih i likovnih radova.  UreĊenje kabineta i uĉionica slikovnim materijalima. lijeĉnicima. U realizaciju plana ukljuĉeni su svi djelatnici škole. aktivnosti i nositelji: predavanja. podruĉje rada: zdravlje i sigurnost uĉenika i nastavnika 2. korisnici: uĉenici i nastavnici 4. Osposobljavaju ih nastavnici koji su zaduţeni za to podruĉje. ovisno o struci za koju se pojedini razredi obrazuju  Postavljanje i odrţavanje ukrasnog bilja  UreĊenje i odrţavanje školskog dvorišta i prostora ispred škole.4. posjeti lijeĉnika. dekorativnog nakita.12. posjeti lijeĉniku . a njihova realizacija ukljuĉuje i neke materijalne troškove kao što su nabava i ugradnja panoa. suradnja sa Zavodom za zdravstvo. U suradnji sa Zavodom za zdravstvo obavljaju se i cijepljenja uĉenika. Prema dopunama zakona ukoliko se prikupe novĉana sredstva obaviti će se i zdravstveni pregled djelatnika. vrednovanje aktivnosti: anketa na kraju školske godine 87 . svrha aktivnosti: integracija uĉenika slabijeg materijalnog statusa 3. sadnica itd. predmetima. ureĊenjem panoa unutar razreda i zgrade. cvjetnog materijala. dijelovima strojeva i sliĉno. svrha aktivnosti: smanjiti opasnosti i pomoći odrţavanju zdravlja istih 3. Osigurati im što bolje uvijete za rad i ukljuĉenje u razredne miljee. podruĉje rada: integriranost i osjećaj pripadnosti 2. vrednovanje aktivnosti: potvrde o osposobljenosti iz zaštite na radu te ocjena suradnika Socijalna zaštita uĉenika slabijeg imovinskog stanja i problematiĉnih obiteljskih okruţenja. struĉni suradnik pedagog u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb 5. radionice. SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA Zdravstvena zaštita provodi se već prvi tjedan školske godine kada se uĉenici prvih razreda osposobljavaju iz zaštite na radu da bi mogli pristupiti izvoĊenju praktiĉne nastave. Planira se upoznati i osposobiti nastavnike (koji nisu ) sa zaštitom na radu i zaštitom od poţara. ljudi zaduţeni za zaštitu na radu 5. 13. korisnici: uĉenici 4. Zdravstvena zaštita po sastavnicama: 1. Socijalna zaštita uĉenika po sastavnicama: 1.

00 kuna Za ostvarivanje planiranog koristit ćemo sredstva iz razliĉitih izvora: . 500. godine u kojoj trenutno djeluje Srednja škola Pitomaĉa.1.000.00 kn 7% sredstava 14. i 2011.Natjeĉaji i potpore (Ministarstvo poljoprivrede i dr.000.11 kn 7.00 kn 10 % sredstava .Vlastita sredstva 6.000.000.00 kuna UKUPNA SREDSTVA: IZVORI SREDSTAVA: ________________________ 96.028.00 kn 83 % sredstava .) .195. NABAVA DODATNIH NASTAVNIH SREDSTAVA I POMAGALA ZA KVALITETNIJU NASTAVU a) b) c) d) e) nabavka 2 LCD projektora i projekcijskih platna nabavka 2 prijenosna raĉunala dodatno opremanje uĉionica namještajem koji nedostaje nabavka 2 grafoskopa nabavka dodatnih strojeva i ureĊaja za rad na poljoprivrednom dobru škole te izgradnja natkrivenog paviljona uz školski vrt i to: .228.00 kn 300.izgradnja natkrivenog paviljona uz školski vrt za odrţavanje nastave na otvorenom POTREBITA SREDSTVA: Ad a) Ad b) Ad c) Ad d) Ad e) 5.00 kuna 10.000.195.000.) 80.00 kuna 70. faza ( tijekom 2010.Proraĉuna Ţupanije Virovitiĉko-podravske 10.14.mini punionice za vino . faza * izgradnja * opremanje 1.3.izrada projektne dokumentacije i ishoĊenje dozvola II.11 kn 88 . Do sada je od ovog projekta realizirano: I.000.000.00 kn _____________________________________________________ SVEUKUPNO: 23.000. novom idejnom studijom izraĊenom od strane Ţupanije Virovitiĉko-podravske i Općine Pitomaĉa predloţena je izgradnja nove zgrade Srednje škole za što su spomenute institucije udruţile sredstva./12.otkup zemljišta i izgradnja infrastrukture . KAPITALNI PROJEKT: ŠKOLSKI KOMPLEKS «STJEPAN SULIMANAC» Uvod: Zbog skuĉenosti i neadekvatnosti prostora školske zgrade izgraĊene još 1872.000. PLAN AKTIVNOSTI ZA UNAPREĐENJE MATERIJALNIH UVJETA RADA U ŠKOLSKOJ GODINI 2011.000.00 kuna 4.000.00 kn 14. a koju ove školske godine polazi 292 uĉenika.00 kuna 7. 14.000.

toĉka 4 . Ravnatelj: Rikard Bakan. ZAVRŠNE ODREDBE temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ĉlanak 28. dipl. fakultativni predmeti. a na temelju Izvješća o radu škole na kraju školske godine. izradit će se naknadno i priloţiti ovom Godišnjem planu i programu rada. Sjednici odrţanoj dana 29. RH 87 /08. godina. vrednovanja i ostvarivanja godišnjeg programa rada dok će svaki djelatnik pratiti ostvarivanje svojih zadaća i o tome izvješćivati ravnatelja škole. 90/10.2. faze tj. godine prihvatio je Godišnji plan i program za školsku godinu 2011. toĉka 8. PRILOZI GODIŠNJEM PLANU: 15. Ravnatelj i struĉni suradnik će voditi evidenciju praćenja. 29. a opremanje i preseljenje u nove prostore planirano je za 2014./2011.dovršetka graĊevine 2013. školski odbor na 19./2012. rujna. Plan i program rada psihologa za školsku godinu 2010. i Statuta Srednje škole Pitomaĉa ĉlanak 11. Ravnatelj prati ostvarivanje svih dijelova godišnjeg programa. 86/09. 89 . PRAĆENJE I VREDNOVANJE OSTVARIVANJA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ŠKOLE Tijekom školske godine redovito će se pratiti ostvarivanje godišnjeg programa rada škole. 15. Godišnji plan i program srednjoškolskog obrazovanja odraslih Napomena: Dodatni programi ( obrazovanje odraslih. dodatna nastava) za koje se iskaţe interes nakon roka za predaju ovog Godišnjeg plana. 105/10). 15. Godišnji plan i program rada uĉeniĉke zadruge.PredviĊeno vrijeme poĉetka II. 2011. Cjelovita analiza ostvarivanja godišnjeg programa razmatrat će se na Nastavniĉkom vijeću na kraju školske godine.ecc KLASA:_________________ URBROJ: _______________ U Pitomaĉi. godinu 15.. 16. gradnje je listopad 2011.1. 16. rujna 2011. (N.N.3.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA UĈENIĈKE ZADRUGE „ KOSTANJ“ ZA ŠKOLSKU GODINU 2010.agr (pročelnik ureda za društvene djelatnosti opčine Pitomača) Adresa zadruge je: SREDNJA ŠKOLA PITOMAČA – ŠKOLSKA ZADRUGA «KOSTANJ» Trg kralja Tomislava 6. U sklopu zadruge djeluje sedam sekcija. Osnovni podaci o školskoj zadruzi Učenička zadruga “Kostanj” .agr. (ravnatelj škole) i Tomislav Kakša dipl.sc. Marijan Berdin (direktor komunalnog d. 33405 Pitomača.o. oslobađaju i razvijaju sposobnosti. te provodi cjelovit gospodarski. Pitomača) Iz reda učenika zadrugara Anamarija Balija i Anamarija Lovrenovid Iz reda roditelja učenika jedan član Iz reda lokalne samouprave je Marinko Barčan dipl. pod neprinudnim stručnim vodstvom (mentorstvom) neposredno sudjeluju u organizaciji i izvedbi programa. stječu aktivno znanje.o.1. tel/fax: 033/801-434 90 ./ 2011.. svladavaju međe između pojedinih predmeta.agr. Sjedište zadruge je u prostorima «stare» zgrade osnovne škole na Trgu kralja Tomislava 6 u Pitomači. Dana 25. Voditelj zadruge je Tomislav Kakša dipl. i ima sedamdesetak učenika članova zadruge. Iz reda suosnivača je mr.oec. ekološki i etnoodgoj. 1. kao dragovoljna formalno ustrojena skupina učenika. UVOD 1. Članovi zadružnog odbora: Iz reda osoblja Srednje škole Pitomača su Rikard Bakan dipl.09..2008 godine održana je osnivačka skupština školske zadruge «Kostanj». koju je prihvatio školski odbor.

u vrijeme izvan nastavne aktivnosti. atomizer.. marketing i promidžbu. čestitke za svoje potrebe. cvijede za uljepšavanje okoliša.6 jutara te školski vodnjak i pčelinjak u školskom dvorištu.. roto freza. Tanjurade. Zadruga sadrži sedam sekcija: Povrtlarsku i ratarsku. lopate Dvije LR košnice. Zatim zadruga ima na raspolaganju školsko poljoprivredno dobro površine 1.1. sekciju za rasadničarstvo i hortikulturu.2. sekciju za seoski turizam . pa se može ustanoviti njihova novčana vrijednost i bez stavljanja u promet).Pribor i materijal potreban za radove u pčelinjaku Inox posude za čuvanje vina 91 . grablje. malčer. pčelarsku sekciju. 2. Djelatnost zadruge Djelatnost zadruge je izvannastavna aktivnost učenika i dio programa škole. izradu suvenira i etnologiju. vodarsku i vinogradarsku. a ne uvijek i obvezu. UVJETI RADA ZADRUGE 2.2. Materijalni uvjeti Raspoloživi materijalni uvjeti su:        Traktor IMT 539 Jednobrazdni plug. jer škola može u školskoj kuhinji koristiti povrde. vode. Prostorni uvjeti Zadruga koristi učenički prostor u sklopu Srednje škole Pitomača. 2. sekciju za gospodarsko poslovanje. Sadržajno obuhvada svaku proizvodnu i uslužnu djelatnost u sastavu sekcija zadruge.1. a rezultati rada učenika (proizvodi i usluge) mogu se stavljati u promet i komercijalizirati (mogu znači mogudnost. štijade. te dobiveni vinograd na korištenje veličine 1. čajeve i dr. freza skakačica Pčelinjak sa pet košnica i dva nuklausa Plastenik i cijevni sustav za navodnjavanje i grijanje Motike. 5 AŽ košnica . ugostiteljsko uslužnu sekciju. itd.4 ha i ugostiteljski objekat Stara Pivnica.

VVV 3.1. mr.1.agr . Poljoprivrede 3. Tomislav Kakša dipl.sc. agr .1.6.1.3. 3.oec 3. agr.3.stočarstva 3.5. Darku Mihokovid stručni učitelj 3.3.ing.4. Sekcija za gospodarsko poslovanje. Ugostiteljsko uslužna sekcija 3. Zdravko Giba ing.2.2. Poljoprivrede 3. Vanjski suradnici 3. ZADUŽENJA ZADUŽENJE VODITELJA SEKCIJA 92 . Miroslav Horvatinovid dipl. Poljoprivrede 3.4.2.5. Dalibor Petričušid ing.1.U nabavci su:  Tkalački stan i ostali pribor za izradu autohtonih suvenira 3. marketing i promidžbu 3. Tihomir Vranid dipl.2. ing. KADROVSKI UVJETI ZADRUGE 3.5.2.1. Branka Pavokovid dipl. Poljoprivredno gospodarska sekcija 3.1.1.2. 3. Marinko Barčan dipl. Rikard Bakan dipl.oec.2. ing.4.3.1. Sekcija za izradu suvenira i ukrasnih predmeta i etnologiju 3.1. Ivana Kralj dipl. Darku Baričevid stručni učitelj 3.oecc – predsjednik zadruge 4. Berdin 3.

Predsjednik(ca) Zadruge ujedno je predsjednik(ca) Zadružnog odbora i Skupštine. Vremenik rada Ukupni godišnji fond sati pojedine sekcije je maksimalnih 35 sati od čega se dio satnice odrađuje tokom školske godine. Pravila i druge akte Zadruge. Prate. pravne i druge poslove te pomaže predsjedniku(ci) u obnašanju njegov(zin)ih zadada i pripremi sjednica. usmjeravaju i potiču rad učenika. 5. Predsjednik(ca) Zadruge predstavlja i zastupa Zadrugu. kao izvannastavna aktivnost.  Obveze spriječenog predsjednika(ce) obnaša zamjenik(ca) predsjednika(ce). U pitanjima koja se odnose na prava i obveze Škole prije zastupanja mora dobiti ovlaštenje ravnatelja Škole. Odgovorni su za sigurnost učenika u radu. Omoguduju učenicima vezu sa stručnjacima i dostupnost dobrih izvora znanja. ZADUŽENJA PREDSJEDNIKA ZADRUGE     Predsjednik(ca) Zadruge vodi rad upravnih tijela i poslove Zadruge.1. programiraju i organiziraju rad. Tajnik(ca) vodi poslovnu komunikaciju s drugim sudionicima u programu Zadruge.2. Predsjednik(ca) potpisuje zaključke upravnih tijela. Skupština se saziva najmanje jedanput godišnje.     Uz neposrednu suradnju učenika planiraju. ORGANIZACIJA RADA ZADRUGE 5. surađuju s roditeljima i suodgojiteljima te upoznaju druge učitelje s rezultatima ZADUŽENJA TAJNIKA ZADRUGE   Tajnik(ca) Zadruge organizira i vodi opde. financijske. 5. Odabiru najdjelotvornije metode i oblike rada. raspolaže novčanim sredstvima u skladu s utvrđenim finanijskim planom (proračunom) Zadruge i obavlja druge poslove od interesa za Zadrugu. Sjednice skupštine zadruge Skupštinu Zadruge čine svi članovi Zadruge. U izvanrednim okolnostima Skupštinu 93 . Saziva je i predsjeda predsjednik Zadruge. a dio tijekom praznika zbog sezonskog intenziteta posla u pojedinim sekcijama.

2. radne vrijednosti i stvaralaštvo te steknu preduvjete za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini. VODARSKO – VINOGRADARSKO .3. POVRTLARSKO RATARSKA PODSEKCIJA Pod stručnim voditeljstvom ing. Sjednice zadružnog odbora Zadružni odbor radi u sjednicama.1. Odbor odlučuje vedinom glasova svih svojih članova 5. ORGANIZACIJA RADA POJEDINIH SEKCIJA ZADRUGE 6. Odbor se sastaje prema potrebi. poljoprivrede Dalibora Petričušida.VINARSKO – PODRUMARSKA PODSEKCIJA Pod stručnim voditeljstvom ing. zadrugari u programu imaju da se upoznaju sa svim vodnim i vinskim kultivarima ovog nizinskog dijela Republike Hrvatske te njihovom važnosti za gospodarstvo i prehranu ljudi. kako zahtijevaju njegovi poslovi i zadade. poljoprivrede Zdravka Gibe. POLJOPRIVREDNO GOSPODARSKA SEKCIJA 6. Poslovima koje de zadrugari obavljati na poljoprivrednom dobru. organizirati sastanke pojedinih sekcija. Skupština utvrđuje stajališta i smjernice za vođenje Zadruge i oni obvezuju upravu Zadruge. 6.1. da zadrugari steknu radne navike.može sazvati i Zadružni odbor. Sastanci sekcija Zadružni odbor može radi dogovora. cilj je da zadrugari steknu radne navike. Poslovima koje de zadrugari obavljati na poljoprivrednom dobru te i uslužnim poslovima za neku drugu stranu. 6. zadrugari u programu imaju da se upoznaju sa svim povrtlarskim i ratarskim kulturama ovog nizinskog dijela Republike Hrvatske te njihovom važnosti za gospodarstvo i prehranu ljudi.1.4. Dužan ih je održati na zahtjev najmanje jedne tredine ukupnog broja sekcija. Zaključci tih sastanaka smjernice su za dalji rad uprave Zadruge. radne vrijednosti i stvaralaštvo te steknu preduvjete za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini. 5. ili drugih razloga važnih za djelovanje i napredak Zadruge. vodnjaku i vinogradu te i uslužnim poslovima za neku drugu stranu. koje saziva i vodi predsjednik(ca). obavješdivanja.1. 94 .

2. oecc Ivane Kralj. kao i uslužnim poslovima za neku drugu stranu. radne vrijednosti i stvaralaštvo te steknu preduvjete za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini. kao i uslužnim poslovima za neku drugu stranu.2.6. cilj je da zadrugari steknu radne navike. kao i uslužnim poslovima za neku drugu stranu. Poslovima koje de zadrugari obavljati na poljoprivrednom dobru.ing. PODSEKCIJA ZA SEOSKI TURIZAM.2.1.stočarstva Tomislava Kakše.poljoprivrede Tihomira Vranid. radne 95 . radne vrijednosti i stvaralaštvo te steknu preduvjete za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini.3. PODSEKCIJA ZA RASADNIČARSTVO Pod stručnim voditeljstvom dipl. PODSEKCIJA ZA HORTIKULTURU I IZRADU UKRASNIH PREDMETA Pod stručnim voditeljstvom dipl. cilj je da zadrugari steknu radne navike. ing. kao i uslužnim poslovima za neku drugu stranu. zadrugari u programu imaju da se upoznaju sa hortikulturnim vrstama ovog nizinskog dijela Republike Hrvatske. cilj je da zadrugari steknu radne navike.ing. zadrugari u programu imaju da se upoznaju sa svim povijesno vrijednim baštinama koji su karakteristika ovog nizinskog dijela Republike Hrvatske. PČELARSKA PODSEKCIJA Pod stručnim voditeljstvom dipl. radne vrijednosti i stvaralaštvo te steknu preduvjete za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini. zadrugari u programu imaju da se upoznaju sa svim vrstama meda i ostalim proizvodima pčela koji su karakteristika ovog nizinskog dijela Republike Hrvatske te njihovom važnosti za gospodarstvo i prehranu ljudi. 6. cilj je da zadrugari steknu radne navike. zadrugari u programu imaju da se upoznaju sa svim vodnim i vinskim i hortikulturnih kultivarima ovog nizinskog dijela Republike Hrvatske.1. agronomije .poljoprivrede Branka Pavokovid. SEKCIJA ZA IZRADU SUVENIRA I UKRASNIH PREDMETA I ETNOLOGIJU 6.1. 6. IZRADU SUVENIRA I ETNOLOGIJU Pod stručnim voditeljstvom dipl. 6. Poslovima koje de zadrugari obavljati na pčelinjaku u sklopu škole.2. Poslovima koje de zadrugari obavljati na poljoprivrednom dobru. Poslovima koje de zadrugari raditi u sklopu škole.4.

ambalaža 300. plitice.1. oecc Miroslava Horvatinovida . SEKCIJA ZA GOSPODARSKO POSLOVANJE. PRILOZI GODIŠNJIH RADNIH PLANOVA VODITELJA SEKCIJA POJEDINAČNO 7.vrijednosti i stvaralaštvo te steknu preduvjete za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini. zadrugari u programu imaju da se upoznaju sa svim kulinarskim vrijednim baštinama (od raznih vrsta jela do nekadašnjeg spemanja zimnica i skladištenja svježih mesnih proizvoda u mast itd. 6. UGOSTITELJSKO USLUŽNA SEKCIJA Pod stručnim voditeljstvom Darka Baričevid i Darka Mihokovid (stručni učitelji ugostiteljstva).3.4. 6. Ugostiteljski sustav za praktikum navodnjavanje. zadrugari u programu imaju da se upoznaju sa svim zakonitostima za trgovačko poslovanje. škole zaštita i prihrana. cilj je da zadrugari steknu radne navike. radne vrijednosti i stvaralaštvo te steknu preduvjete za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini 7. plitice.00kn Sjeme. marketing i promidžbu proizvoda i djelatnosti zadruge. ambalaža 200. Uzgoj povrda u zatvorenom prostoru 20 Sjeme.00 kn 96 . radne vrijednosti i stvaralaštvo te steknu preduvjete za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini. Poslovima koje de zadrugari raditi u sklopu ugostiteljskog objekta škole. kao i uslužnim poslovima za neku drugu stranu.) koji su karakteristika ovog nizinskog dijela Republike Hrvatske. Godišnji plan i program povrtlarsko ratarske podsekcije SATI MJESTO NOSITELJ REALIZACIJA AKTIVNOSTI SURADNJA TROŠKOVI PROGRAM RADA 1. škole zaštita i prihrana. Ugostiteljski sustav za praktikum navodnjavanje. cilj je da zadrugari steknu radne navike. MARKETING I PROMIDŽBU Pod stručnim voditeljstvom dipl. Uzgoj povrda na otvorenom prostori 15 Školski praktikum Voditelj podsekcije Zadrugari 2. Poslovima koje de zadrugari raditi u sklopu škole. kao i uslužnim poslovima za neku drugu stranu.

00 kn 4 6 Školski praktikum Voditelj podsekcije Zadrugari 4.vinarsko. Pripremanje podruma za prihvat mošta 3.00 kn Sredstva i aditivi namijenjena očuvanju vina 150.00 kn 35 Godišnji plan i program pčelarske podsekcije 650.Ukupno: 35 500. plemki i sadnica.00 Pribor i materijal 200. starinskih sorti voda. lješnjaka i oraha. Proizvodnja pjenušca Ukupno: 7. Uzgoj: cjepova vinove loze. Ukupno: 7.2.4. Godišnji plan i program vodarsko – vinogradarsko . višanja. Berba i prerada grozdja u mošt 12 Pribor 150.3. 5 8 35 Pokušalište Jazbina Godišnji plan i program rasadničarske podsekcije SATI MJESTO NOSITELJ REALIZACIJA AKTIVNOSTI SURADNJA TROŠKOVI PROGRAM RADA 1. lokalna samouprava Radni pribor 150.podrumarske podsekcije SATI MJESTO NOSITELJ REALIZACIJA AKTIVNOSTI SURADNJA TROŠKOVI PROGRAM RADA 1. Uzgoj: vodnih podloga. Očuvanje kvalitete vina te skladištenje i plasman vina 5.00 kn 950.00 kn 8 Radni pribor i materijali 200. 12 Radni pribor i materijali 300. te loznih podloga i plemki.00 kn 7. 2.. Rezidba .vezanje i vršikanje vinove loze 2.00 kn Agronomski Ambalaža fakultet 250.00 kn 97 . Uzgoj i razmnožavanje jagodičastog voda.00 kn 14 Školski praktikum Voditelj podsekcije Zadrugari Turistička zajednica.00 kn Sredstva i aditivi namijenjena fermentaciji 200. drvenastih ukrasnih biljaka. 3.

Rojenje i zamjena matica 5. preventivna sredstva – 200.00 kn 3. lokalna samouprava Sjeme. poklopci. pribor 1500. upoznavanje učenika sa 2 turističkim resursima i atraktivnostima kraja. Vrcanje 4 Školski pčelinjak Voditelj sekcije Zadrugari 8 Učionica 4 Školski pčelinjak Voditelj sekcije Zadrugari Voditelj sekcije Zadrugari Voditelj sekcije Zadrugari Voditelj sekcije Zadrugari Voditelj sekcije Zadrugari Udruga pčelara Udruga pčelara Pribor i materijal 50. skladištenje i prodaja meda UKUPNO 7. ambalaže.PROGRAM RADA SATI MJESTO NOSITELJ REALIZACIJA AKTIVNOSTI SURADNJA TROŠKOVI 1. etikete. regije 2.00 kn Pogača. sredstava zaštite i prihrane 200.00 kn 400. izrada suvenira 12 Školski praktikum Školski praktikum Voditelj podsekcije Zadrugari Turistička Radni pribor i zajednica. Izrada i žicanje okvira 3.00 kn 4 Školski pčelinjak Školski pčelinjak Učionica 8 6.00 kn Turistička zajednica. Proljetni pregled pčela i priprema pčela za glavnu pašu 4.00 KN Godišnji plan i program podsekcije za sekcije za izradu suvenira i ukrasnih predmeta i etnologiju PROGRAM RADA SATI MJESTO REALIZACIJA NOSITELJ AKTIVNOSTI SURADNJA TROŠKOVI 1. materijali lokalna samouprava 200. Građa i vrste košnica te funkcionalna uloga dijelova košnice.5. Pakiranje. Uređivanje javnih 4 površina Javne površine Turistička 98 . 2. 7 35 Posude. Uzgoj ukrasnog 5 cvijeda i bilja Školski praktikum 4.

00 kn Godišnji plan i program ugostiteljsko uslužne sekcije SATI MJESTO REALIZACIJA NOSITELJ AKTIVNOSTI SURADNJA TROŠKOVI Pribor i materijal 750. materijali lokalna samouprava 300. 8. 35 Ugostiteljski Voditelj praktikum sekcije škole Zadrugari Ukupno: 7. džema. 35 Školski praktikum zajednica. Učenici se potiču sudjelovanjem na smotrama. materijali lokalna samouprava 100.00 kn 500. marketing i promidžbu SATI MJESTO NOSITELJ REALIZACIJA AKTIVNOSTI SURADNJA TROŠKOVI PROGRAM RADA 1. Aranžiranje cvijeda i ukrasnog 12 bilja Ukupno: 7. PRAČENJE I VREDNOVANJE UČENIKA ZADRUGARA TOKOM REALIZACIJE PLANIRANOG GODIŠNJEG PROGRAMA ZADRUGE. ekonomske promidžba. 99 .upravljanjem marketingom 4 Školski praktikum 3.7.6. natjecanjima. Priprema i gotovljenje zimnice .00 kn Turistička Radni pribor i zajednica.00 kn Godišnji plan i program sekcije za gospodarsko poslovanje. materijali lokalna samouprava 100.00 kn 600. organizacije rada i raspodjele dobiti 6 Školski praktikum Voditelj sekcije Zadrugari Voditelj sekcije Zadrugari Voditelj sekcije Zadrugari Turistička Radni pribor i zajednica. 35 750.lokalne samouprave 5.00 kn PROGRAM RADA 1. ljetnim školama i kampovima te dodjeljivanjem pohvala. pribor i alat 200. sajmovima.1. lokalna samouprava Materijal. pekmeza i ostalih jela od namirnica proizvedenih u školskom vrtu.00 kn 2. osobna 25 prodaja i odnosi s javnošdu Ukupno: 35 Školski praktikum 8. susretima. priznanja i nagrada.00 kn Turistička Radni pribor i zajednica.

Zadruga može prestati s radom zbog nepostojanja osnovnih radnih uvjeta. 8. Izmjene i dopune mogu predložiti tijela Zadruge.5.6.7. Ova Pravila mijenjaju se i dopunjuju na isti način na koji su donijeta. Školski odbor 4.8.2. 9. Prigodom vrednovanja rada prosuđuju se postignuda. 8. ZAVRŠNE ODREDBE 9. Školski odbor i ravnatelj Škole.4. učitelj (profesor) voditelj. 8. 9. zalaganje i ponašanje.3. Zadružni odbor 3.5. Pohvala se izriče usmeno ili daje napismeno.3. Ostatak sredstava prenosi se u vlasništvo Škole. Uz novčani iznos nagrađenima se uručuje isprava iz koje se vidi zašto je nagrada dodijeljena i o kakvoj se nagradi radi Učenik za rad može biti pohvaljen. momčadi i sekciji za iznimne rezultate u radu i unapređivanju učeničkog zadrugarstva 8. pohvale i nagrade mogu izricati odnosno dodjeljivati: 1. Priznanja. Učiteljsko vijede 5. 100 . Za neposredan prinos ostvarenju zadružnih proizvodnih rezultata i usluga učenicima se mogu dodijeliti novčane nagrade.2.4. Nagrada se dodjeljuje pojedincima. 9.1. 9. 9. Skupština Zadruge 2. Odluku o prestanku rada Zadruge donosi osnivač. 8.

skupini Prezentacij a Ravnatelj Razrednici osmih razreda Učenici osmih razreda Zavod za zapošljava nje Radna prostorija psihologa i ravnatelja Učionice osnovnih škola Učionice srednjih škola Veljača 15 Svibanj 30 Lipanj Srpanj Kolovoz 45 101 . 4 Školski kurikulum na razvojno humanističkim načelima Ispitati interes učenika za pojedine programe. 3 Dogovoriti s nastavnicima i voditeljima stručnih aktiva sadrţaje školskog kurikuluma i njegov sadrţaj. Područje rada 1 Planiranje i programiranje odgojnoobrazovnog rada Svrha Zadaci Sadrţaj Oblicimetode rada 5 Grupni Individualni Suradnici -subjekti 6 Ravnatelj Nastavnici Voditelji stručnih aktiva Mjesto ostvarivanj a 7 Radna prostorija psihologa Vrijeme ostvarivanj a-broj sati 8 Kolovoz Rujan Listopad 45 Bilješke o realizaciji 9 Pripremanje i provedba upisa učenika 2 Unaprijediti kvalitetu planiranja i programiranj a u odnosu na prošlu školsku godinu Realno planirati upis s obzirom na broj završenih osnovnoškola ca./12./12. Priprema materijala. Informirati uĉenike osmih razreda o mogućnostima upisa u našu školu.GOD. Suradnja u formiranju razrednih odjela. Dani otvorenih vrata škole.Suradnja u donošenju plana upisa u šk.2011.2011.god. Provjera putem interneta učeničke dokumentacije (rodni listovi. Promocija škole u okolnim osnovnim školama. Priprema školskog kurikuluma.PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA ZA ŠK. Sudjelovati u organizaciji i provedbi upisa. domovnice) u Središnjem Uredu za drţavnu upravu. Prikupljanje i analiza podataka nakon upisa ( Izvješća za Ured. Razgovor Individualni Rad u paru.

Vetis i dr.) sreĎivanje dokumenata upisanih učenika.

Ostvarivanje, praćenje i vrednovanje odgojnoobrazovnog uspjeha pojedinca, razrednih odjela i škole u cjelini

Poticati stvaranje jedinstvenog identiteta ( imiĎa škole)

Rad s nastavnicima početnicima

Uvoditi nastavnike u samostalan odgojnoobrazovni rad

Ispitati socio-ekonomski status učenika. Poticati nastavnike na stvaranje dobrih odnosa s učenicima pomaţući im u pronalaţenju najdjelotvornijih načina zadovoljavanja potreba. Ukazati učenicima na tehnike i metode uspješnog učenja. Organizirati pomoć vršnjaka u učenju. Predloţiti akcije za podizanje razine postignuća razrednih odjela. Sudjelovanje u uključivanju učenika u dopunsku i dodatnu nastavu. Uključiti učenike u natjecanja. Razvijati povjerenje izmeĎu učenika i nastavnika i samih nastavnika. Upoznati nastavnike s organizacijom rada škole. Upoznati nastavnike sa zaduţenjem i pedagoškom dokumentacijom.

Sakupljanje što većeg broja informacija o učenicima. VoĎenje liste praćenja. Učenje učenja. Vršnjačke pomagačke grupe. Kako moţemo biti uspješniji? Dopunska nastava. Dodatna nastava. Natjecanja školska, ţupanijska, drţavna Godišnji plan i program škole. Zaduţenje u nastavi i ostala zaduţenja prema rješenju. Pedagoška dokumentacija. Opisno i brojčano praćenje i ocjenjivanje učenik Neposredni uvid u

Razgovor Savjetodav ni rad

Razrednici Roditelji Nastavnici

Radna prostorija psihologa

Tijekom godine 100

Rad u skupini Razrednici Razgovor Učionica

Razgovor Razrednici, Nastavnici

Razgovor

Ravnatelj Tajnik

Radna prostorija psihologa

Tijekom godine 30

Rad na tekstu. Individualni rad. Učionica Ravnatelj

Upoznati ih s Pravilnikom o ocjenjivanju. Pomagati im u izradi operativnog plana i programa.

Demonst racija
Radna

102

Rad s nastavnicima

UnapreĎenje odgojnoobrazovnog rada

Pomagati pri izradi neposredne pripreme za nastavni sat. Uputiti ih u samoprocjenu. Poticati nastavnike na stručnopedagoško usavršavanje. Uputiti nastavnike u izradu individualnog programa stručnog usavršavanja Sudjelovanje i praćenje kolektivnog stručnog usavršavanja u školi. Pratiti nastavni proces s unaprijed definiranim zadaćama. Poticati nastavnike na osuvremenjivanje nastavnog procesa.

Rad s razrednicima

UnapreĎenje rada razrednika

Pratiti napredovanje učenika

Rad s učenicima

Pomagati učenicima u njihovom

Razmijeniti materijale, ideje i iskustva Sudjelovati u pripremi roditeljskih sastanaka. Raditi na prevenciji ovisnosti. Osvijestiti kod učenika vaţnost dobrih odnosa s osobama koje

nastavni rad. Samoprocjena odrţanog sata. Pedagoška literatura i časopisi. Programi individualnog stručnog usavršavanja. Stručno usavršavanje u okviru stručnih vijeća i nastavničkog vijeća. Praćenje nastavnog procesa. UvoĎenje timskog učenja. Primjena LCD projektora, pametna ploča, laptop Identifikacija učenika s posebn. potrebama: daroviti, učenici s osobnim problemima, učenici sa smetnjama u učenju, učenici sa smetnjama u ponašanju. Ostvarenje programa razrednih odjela. Odabir tema za roditeljske sastanke Vijeće učenika

Individu alni rad
Razgovor Razgovor Individualni rad Razgovor Rad u skupini Predavanja

Ravnatelj

prostorija psihologa

Voditelji stručnih vijeća

Radna prostorija psihologa

Rujan Listopad 5

Ravnatelj

Učionica Zbornica

Tijekom godine 20

Ravnatelj Individualni rad

Radna prostorija psihologa

Tijekom godine 5

Individualni

Razredna vijeća

Učionica

Tijekom godine 40

Individualni Razgovor Rad sa razrednim odjelima.

Razrednici

Radna prostorija psihologa Učionica

Predavanja

Razrednici Ravnatelj Razrednici Ravnatelj Stručnjaci

Učionica

Tijekom godine 20 Tijekom godine 100

Radionice Predavanja Razgovor

Radna prostorija psihologa

103

odrastanju i napredovanju

su drugačije. Istraţiti njihov svijet kvalitete, sadašnja ponašanja i frustracije. Podrţavati učenike u stvaranju , provedbi i evaluaciji plana akcija koje bi im pomogle u rješavanju njihovih problema. Informirati učenike o mogućnostima daljnjeg školovanja.

Sat razredne zajednice

Kamo nakon srednje škole? Savjetodavni rad

Predavanje Razgovor Rad u grupi Individualni rad Razgovor Rad u grupi

Zavoda za Javno zdravstvo i Centra za prevenciju ovisnosti Ravnatelj Psiholog Zavoda za zapošljava nje Razrednici Ravnatelj Roditelji učenika Profesori

Učionica

Rad s roditeljima

Stvaranje posebnog ozračja za zdrav rast, razvoj i napredak djeteta

Definirati oblike i načine suradnje za šk.god.2011./12 za koje roditelji smatraju da su najprihvatljiviji. Upoznati roditelje s organizacijom odgojno-obrazovnog rada škole. Uključiti ih i zaduţiti u organizaciji i provedbi stručnih ekskurzija i izleta. Pozvati roditelje na kulturno-umjetničke školske programe. Raspravljati o mogućnostima nastavka školovanja. Uključivati roditelje u prevenciju ovisnosti. Osvijestiti negativne posljedice mogućeg izostajanja s nastave te zajednički odabrati prijedloge za smanjenje izostajanja, provoditi ih i pratiti njihovo ostvarenje. Razvijati suradnju izmeĎu roditelja i osjećaj pripadnosti zajednici roditelja. Definirati ulogu roditelja-člana vijeća roditelja u radu s drugim roditeljima. Organizirati rad s drugim roditeljima.

Roditeljski sastanci Organizacija odgojnoobrazovnog rada škole Stručne ekskurzije. Izleti. Dan škole i ostale priredbe Kamo nakon završene srednje škole? Teme vezane uz prevenciju ovisnosti.

Radna prostorija psihologa Učionica

Tijekom godine 50

Razgovor Rad u grupi

Razgovor Predavanje Predavanje Radionica Psiholog iz Centra za prevenciju ovisnosti Učionica Tijekom godine 20

Rad u grupi Izostajanje s nastave. Sudjelovanje člana vijeća roditelja na roditeljskom sastanku. Ravnatelj Razrednici Roditelji članovi vijeća roditelja Učionica

104

Suradnja u izradi godišnjeg plana i programa škole: kalendara rada. Suradnja u formiranju skupina izvannastavnih aktivnosti. nastavničkih i stručnih vijeća Pomoć razrednicima u Individualni rad Razgovor Razrednici Ravnatelj Roditelji pojedinačn o Radna prostorija psihologa Tijekom godine 30 Individualni rad Razgovor Razgovor Rad u paru Rad u grupi Ravnatelj Satničar Radna prostorija psihologa i ravnatelja Srpanj Kolovoz 50 Razgovor Rad na tekstu Rad u paru i grupi Ravnatelj Satničar Nastavnici Radna prostorija psihologa i ravnatelja Tijekom školske godine 60 Razgovor Rad u paru i grupi Razgovor Rad u paru Ravnatelj. Razrednici Radna prostorija pedagoga i ravnatelja Učionica Radna prostorija Tijekom godine 20 Tijekom godine 105 . Razrednici Voditelji stručnih vijeća Ravnatelj. da odraste? Kako učiti dijete da preuzme odgovornost za svoje postupke? Kako razvijati dobre odnose s djetetom? Suradnja u pripremi nastavnih planova i programa.Uključiti roditelje u savjetodavni rad Suradnja s ravnateljem Unaprijediti timski pristup radu Organizirati početak nastavne godine Planirati i programirati rad škole Osmisliti i organizirati rad stručnih organa škole Pratiti odgojno-obrazovna postignuća Kako pomoći učeniku u učenju? Kako pomoći uč. vremenika pisanih provjera znanja Sudjelovanje u pripremanju i radu sjednica razrednih vijeća. plana i programa odgojnog rada. Suradnja u pripremi zaduţenja nastavnika u nastavi za raspored sati. plana i programa stručnih vijeća Izrada Školskog kurikuluma.

pedagoške mjere). Interpretirati rezultate. Izraditi etape istraţivanja.Pratiti i unapreĎivati rad u nastavi unošenju informacija o uspjehu učenika u Vetis (ocjene na polugodište. Izrada upitnika. izostanci. Provedba anketa i grupi Voditelji stručnih vijeća psihologa i ravnatelja 30 Ravnatelj Nastavnici Praćenje Razgovor Radna prostorija psihologa i ravnatelja Tijekom godine 130 Rad i suradnja na razvojnopedagoškim poslovima: Istraţivanjima i projektima UnapreĎenje odgojnoobrazovne prakse Identificirati temu i predmet istraţivanja. razredu Individualni rad Grupni rad Rad u paru Rad na tekstu Individualni rad Ravnatelj Nastavnici Učenici Stručni suradnici ţupanije Učenici Stručni suradnici Škola Tijekom godine 60 Učionica Svibanj – kolovoz 140 106 . vladanje. Izraditi potrebne instrumente prikupljanja podataka. Izrada izvješća po ocjenjivačkim razdobljima i na kraju školske godine o postignućima učenika i ostvarenju nastavnih planova i programa. Provedba projekta Izrada izvješća. Posjeta nastavi i savjetodavni rad s nastavnicima Priprema projekta. Prikupiti i obraditi podatke. Informirati o rezultatima istraţivanja ProvoĎenje i analiza anketa o ovisnostima u 2. na kraj nastavne godine.

školski preventivni program suzbijanja zlouporabe droge .) Praćenje literature Seminari Metode evaluacije: Upitnici Intervju Razgovor i. sl. radionice.program mjera za povećanje sigurnosti u školu „Afirmacijom pozitivnih vrijednosti“ protiv nasilja .program preventivnih aktivnosti u suzbijanju trgovanja ljudima Poboljšanje kvalitete rada škole Suradnja s razrednicima pri pripremi i provoĎenju radionica za satove razrednog odjela Pomoć u njihovim dnevnim aktivnostima i diskusija o problemima s kojima se susreću članovi grupe. radna prostorija psihologa Tijekom godine 50 Razgovor. Pomagati im pri boljem shvaćanju cilja i načina provoĎenja radionica. Samoobrazov anje UnapreĎivati struku Pratiti stručnu literaturu Sudjelovati na seminarima i savjetovanjima Sudjelovanje na stručnim aktivima Stručno – metodička priprema Program: Samovrednovanje/ samoevaluacija u odgojno obrazovnom procesu Provjeravanje kvalitete škole (nastava. Grupni rad. ţivotni prostor.Rad na posebnim programima . predavanja rad u paru Učenici Stručni suradnici Ravnatelj Razrednici Učionica. profesionalnost osoblja i. Tijekom godine 30 Individualni i grupni rad Rad na tekstu Radionice Ministarstv o prosvjete i športa MeĎuţupa nijski stručni aktiv Unicefove edukacije za sprječavanj e nasilja Prema obavijesti Tijekom godine 300 107 . Pruţiti im podršku. individualni rad Djelatnici obiteljskog Centra Virovitica Djelatnici Centra za sprječavanj e ovisnosti Virovitica Ravnatelj Nastavnici Učenici Radna prostorija psihologa Škola Općina Pitomača Škola Tijekom godine 30 Osvijestiti potrebu i nuţnost samovrednovanja/samoevaluac ije radi unapreĎivanja kvalitete rada subjekata u odgojno – obrazovnom procesu. sl. vodstvo i savjete.

Ostali poslovi Izvršiti poslove koji su vezani uz radno mjesto psihologa Sudjelovanje u kulturnoj i javnoj djelatnosti škole Suradnja sa: Zavodom za zapošljavanje. Centrom za prevenciju ovisnosti. Zavodom za javno zdravstvo. Obiteljskim Centrom Srednjim školama ţupanije.Blažok 108 . Domom zdravlja. Ţupanije Stručnjaci pojedinih institucija Tijekom godine 50 UKUPNO: 1500 Psiholog: Sylwia Nasilowska . Osnovnim školama Javni nastupi učenika Rad u paru Suradnja Razgovor Grupni rad Godišnja Konferencij a psihologa Ravnatelj Nastavnici Stručni suradnici srednjih šk. Policijskom postajom.

/2012. 1. plan nam je obrazovati odrasle za stjecanje srednje struĉne spreme i prekvalifikacije u slijedećim zanimanjima: 109 .SREDNJA ŠKOLA PITOMAĈA PLAN I PROGRAM RADA OBRAZOVANJA ODRASLIH Za školsku godinu 2011. 17/2007). U Pitomaĉi. Ove školske godine. a prema iskazanom interesu potencijalnih polaznika. Škola donosi ovaj Plan i program obrazovanja odraslih. Ovaj plan sastavni je dio godišnjeg plana i programu rada škole za ovu školsku godinu. UVOD: Na osnovu Zakona o obrazovanju odraslih ( Narodne novine RH br. rujan 2011.

od 2006. PODACI O UVJETIMA RADA 2. što su i ostali nastavnici potrebni za izvoĊenje programa obrazovanja odraslih. Ad 2.2 praktikuma (praktikum kuharstvo i ugostiteljsko posluţivanje) .65 ha te školski voćnjak i pĉelinjak u školskom dvorištu. Kako je ovaj Plan sastavni dio Godišnjeg plana i programa rada Srednje škole Pitomaĉa za školsku godinu 2011.3 uĉionice za grupni rad od 15 . u ovom se planu ona posebno ne navodi. 3. Marija Tomrlina ing.) Nastava za zanimanje komercijalist bit će konzultativno-instruktivnog tipa a bit će organizirana kao prekvalifikacija. Škola koristi klasiĉni uĉioniĉki prostor i praktikume u zgradi na Trgu kralja Tomislava 6 te ugostiteljski praktikum Restoran „Stara pivnica“ u podrumskom dijelu zgrade na Trgu kralja Tomislava 15 Uĉioniĉki prostor sastoji se od: .2 uĉionice kabinetskog tipa ( informatiĉki kabinet. Nastava će se organizirati ukoliko u pojedinom od ova tri zanimanja bude prijavljeno minimalno 8 kandidata po skupini. kabinet za kompjutersku daktilografiju ) .školske knjiţnice .za nastavu TZK koriste se sportski tereni i dvorana Osnovne škole Petra Preradovića u Pitomaĉi koja se nalazi u istom dvorištu. ) Nastava za ova zanimanja bit će organizirana kao prekvalifikacija za kandidate sa završenom srednjom školom. Škola ima imenovanog voditelja obrazovanja odraslih. Isto tako bit će organizirano klasiĉno srednjoškolsko obrazovanje odraslih za stjecanje srednje struĉne spreme za kandidate sa završenom samo Osnovnom školom te za kandidate s nezavršenom Srednjom školom. Prostorni uvjeti. godine škola ima školsko poljoprivredno dobro površine 0.20 uĉenika . .prostorije za rad uĉeniĉke zadruge „Kostanj“ . 2. odnosno trogodišnje srednjoškolsko obrazovanje. a od 2008. Nastava će se takoĊer organizirati oblikom konzultativno-instruktivne nastave. 3. informatike . obrazovanje odraslih u ovom zanimanju bit će namijenjeno prvenstveno polaznicima koji imaju prethodno završenu školu za zanimanje prodavaĉ./ 2012. 2... Za komercijaliste je predviĊena grupa od 15-20 polaznika. godine škola je dobila na korištenje vinograd površine 1. Komercijalist Prodavaĉ Poljoprivredni gopodarstvenik Kuhar Ad 1. u kojem je navedena kompletna kadrovska struktura Škole.4 standardne uĉionice . djelatnika škole.4 ha 110 .1. Prema dosadašnjim upitima zainteresiranih.1. 4. odnosno dokvalifikacija za kandidate koji imaju završeno ĉetverogodišnje.

hladnjak bez ledenice 1 kom . noţevi.raĉunalo Celeron ( pentium II) . rajngle.raĉunalo pentium IV . godine. a u školskoj godini 2009. tave. završena i druga faza opremanja školskog ugostiteljskog praktikuma otvorenog tipa Restorana „Stara pivnica“. 1 kom 8 kom 4 kom 4 kom 4 kom 2 kom 1 kom 1 kom 3 kom 4 kom .pisaĉ .blender 1 kom .prijenosno raĉunalo . Oprema ugostiteljskog praktikuma „Stara pivnica“ 111 16 kom 3 kom 1 kom 16 kom 1 kom 1 kompl.zemljopisne karte Oprema ugostiteljskog praktikuma .parnokonvekcijska peć 1 kom . Materijalni uvjeti: Raspoloţiva nastavna pomagala su: .2.interaktivna ploĉa .projekcijsko platno . izvršena je prva faza.elektriĉni bojler 1 kom .grafoskop .video ..restoranske stolice 24 kom .ledenica 1 kom .posluţitelj .tijekom školske godine 2008. Restoran je zapoĉeo s radom u studenom 2010.LCD projektor .raĉunalo pentium III .multipractic kuhinjski stroj 1 kom ./2010. cjedila. tanjuri….hladnjak s ledenicom 1 kom .raĉunalo TC ./2009.ormari sa staklom za inventar 2 kom .tople kupke 5 kom .radni stolovi 3 kom . Nakon provedenog postupka ishoĊenja minimalno-tehniĉkih uvjeta.plinski roštilj 2 kom .zidni ormarići za inventar 2 kom .restoranski stolovi 6 kom . a uĉenici koji izraze ţelju obavljaju praktiĉni dio naukovanja u ovom školskom objektu.sudoper dvodijelni 2 kom .kombinirana peć 2 kom . Restoran se nalazi na Trgu kralja Tomislava 15 te radi kao ugostiteljski objekt otvorenog tipa u kojem je biti zaposleno ĉetiri suradnika u nastavi. 2.kolica za flambiranje 1 kom .mreţa . ugostiteljski praktikum dobio je dozvolu za poĉetak rada pod nazivom Restoran „Stara pivnica“.TV .dvd player .perilica/sušilica rublja 1 kom .ostala oprema: lonci.

samohodna prskalica .parnokonvekcijska pećnica .Knjiţnica: .restoranski stolovi.komplet voćarskih škara .stroj za pranje ĉaša .kuhinjski termiĉki blok .kopaĉica samohodna .plinski bojler za centralno grijanje i pripremu tople vode .raĉunalo pentium IV .viseći kuhinjski ormarići rfs. .ledomat . masiv .aparat za frape . masiv .toĉionik .ormar za Tv.ledenica .komoda za konobarsku pripravnicu .kuhinjske nape s ventilacijskim sustavom .restoranske stolice.aparat za espresso kavu .prikolica traktorska .tanjuraĉe 20 diskova . masiv .plastenik 300 m2 .traktor IMT 359 .ĉitaoniĉki stol .leĊna prskalica .košnice s pĉelama .TV .Inox posude za vino ..topla kupka prijenosna .komplet ruĉnih alata za obradu tla .plug jednobrazni .laserski pisaĉ Samsung . audio i video graĊu .rotaciona kosilica .malĉer traktorski .garderobni ormarići .hladnjak .ormar za sitni inventar .kopaĉica traktorska .ostala oprema i sitni inventar Oprema za rad na poljoprivrednom dobru škole: .matiĉni voćnjak od ukupno 40 stabala .knjiţni fond 1 komplet 6 kom 2 kom 1 kom 2 kompeta 1 kom 2 kom 1 kom 1 kom 11 kom 42 kom 6 kom 2 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 8 kom 1 kom 1 kom 15 kompleta 15 kompleta 6 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 2000 litara 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 2490 kom 112 . .barske stolice.radni stolovi rfs.digitalna vaga .

oblici svladavanja programa . Zavod za zapošljavanje ili druge zainteresirane pravne i fiziĉke osobe. oţujka 2005. 3. Programi praktiĉne nastave izvode se u cijelosti uz obvezu polaznika da im prisustvuju o ĉemu će evidenciju i kontrolu nazoĉnosti vršti nastavnici zaduţeni za praćenje praktiĉne nastave. regulirani su Pravilnikom o srednjoškolskom obrazovanju odraslih koji je donesen na 12. 4.kriteriji za izbor kandidata . poslodavci kod kojih su zaposleni. Znanja i vještine 113 . METODE I OBLICI RADA Srednju struĉnu odnosno školsku spremu.Prostor i oprema potrebna za odvijanje nastave obrazovanja odraslih koristit će se iskljuĉivo u vremenu kada nema redovne nastave.isprave koje uz prijavu treba priloţiti .uvjeti upisa . Upis s navršenih 15 godina i prethodno završenom osnovnom ili srednjom školom moguć je za sve programe ako se u pojedino zanimanje prijavi najmanje 10 kandidata. njihovo trajanje i terminski plan s planom ispitnih rokova te propisani ili posebno izraĊeni udţbenici ( skripte ). upisuju se bez natjeĉaja.rokovi za prijavu na natjeĉaj . Konzultativno-instruktivna nastava izvodi se u 50% manjem fondu sati od redovite nastave ( skupne i individualne konzultacije). Upisi u programe izobrazbe odraslih obavljaju se na temelju odluke o upisu i natjeĉaja. Troškove obrazovanja odraslih snose polaznici programa sami. upisu u program. Natjeĉaj se objavljuje na mreţnim stranicama škole. Njime su utvrĊene skupne i individualne konzultacije.rok u kojemu će kandidati biti izvješteni o rezultatima natjeĉaja Kandidati koje na izobrazbu upućuje Zavod za zapošljavanje ili neka druga pravna osoba. Sjednici školskog odbora 10. te kandidati koji upisuju programe osposobljavanja i usavršavanja. izboru kandidata. Isto tako u programe prekvalifikacije odnosno dokvalifikacije moţe se upisati osoba koja je prethodno završila trogodišnju ili ĉetverogodišnju srednju školu. utvrĊuju se prethodno steĉena znanja i vještine iz praktiĉne nastave. Obveza polaznika je da prisustvuju skupnim konzultacijama i vjeţbama odnosno praktiĉnoj nastavi koja se odvija u školi. UVJETI ZA UPIS U PROGRAM OBRAZOVANJA ODRASLIH Pravo upisa u programe obrazovanja odraslih ima osoba koja je navršila 15 godina nakon što je prethodno završila osnovnu školu. te nakon poloţenog završnog i/ili pomoćniĉkog ispita. putem radija ili na neki drugi naĉin dostupan javnosti. Detalji o provoĊenju natjeĉaja. Oprema škole je zadovoljavajuća i ispunjava sve potrebne uvjete za obrazovanje odraslih. NAĈIN IZVOĐENJA PROGRAMA. Za polaznike s prethodno steĉenim znanjima ili zaposlenim osobama u struci za koju se obrazuju. U natjeĉaju se navode: .naĉin provoĊenja natjeĉaja . Konzultativno-instruktivna nastava organizira se i izvodi na osnovu posebno razraĊenog nastavnog plana i programa koje je sastavni dio ovog Plana i programa obrazovanja odraslih. prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju kandidati u obrazovanju odraslih stjeĉu polaganjem ispita tijekom izvoĊenja programa koji će se odvijati metodom konzultativno-instruktivne nastave. godine.

dok će se struĉna praksa obavljati iskljuĉivo kod pravnih i fiziĉkih osoba.instruktivna nastava . NASTAVNI PLANOVI I PROGRAMI 5. u tvrtci i broj sati struĉne prakse za pojedino zanimanje propisan je Nastavnim planovima i programima konzultativno-instruktivne nastave za pojedino zanimanje koji su sastavni dio ovog Plana i programa.instruktivna nastava .instruktivna nastava .UKUPAN BROJ SATI Prvi razred Drugi razred Treći razred Ĉetvrti razred redovna konzultativno redovna konzultativno redovna konzultativno redovna konzultativno nastava .instruktivna nastava . 5. Povijest Zemljopis Politika i gospodarstvo Vjeronauk/Etika TZK Matematika Izborni sadrţaji Strani jezik II.instruktivna Poznavanje robe Trgovinsko poslovanje Poslovne 105 70 70 53 35 35 105 105 70 53 53 35 105 105 70 53 53 35 64 0 64 114 32 0 32 . završnog i pomoćniĉkog ispita regulirane su već spomenutim Pravilnikom o srednjoškolskom obrazovanju odraslih.instruktivna 105 105 70 70 70 35 70 105 70 700 53 53 35 35 35 18 35 53 35 352 105 105 70 70 0 35 70 105 70 630 53 53 35 35 0 18 35 53 35 317 105 105 0 0 0 35 70 105 70 490 53 53 0 0 0 18 35 53 35 247 96 96 0 0 0 32 64 64 64 416 48 48 0 0 0 16 32 32 32 208 Hrvatski jezik Strani jezik I. Praktiĉna nastava dijelom će se odvijati u praktikumima Srednje škole Pitomaĉa a dijelom kod licenciranih pravnih i fiziĉkih osoba kod kojih praktiĉnu nastavu obavljaju i naši uĉenici u redovnom programu obrazovanja.provjeravaju se komisijskim ispitom. Nastava općeobrazovnih i teoretskog dijela struĉnih sadrţaja odrţavat će se u prostorima Srednje škole Pitomaĉa i to iskljuĉivo u terminima kad nema redovite nastave.instruktivna nastava .KOMERCIJALIST OPĆI SADRŢAJI NAZIV PREDMETA – KONZULTATIVNO-INSTRUKTIVNA NASTAVA . polaganja ispita.instruktivna nastava . Broj sati praktiĉne nastave u školi. Ostale pojedinosti oko izvoĊenja nastave. Odluku o sastavu komisije i provoĊenju komisijskog ispita donosi ravnatelj Srednje škole Pitomaĉa.1. UKUPNO STRUKOVNI SADRŢAJI NAZIV Prvi razred Drugi razred Treći razred Ĉetvrti razred PREDMETA redovna konzultativno redovna konzultativno redovna konzultativno redovna konzultativno nastava .

komunikacije Informatika Raĉunovodstvo Poduzetništvo Osnove trgovaĉkog prava Psihologija prodaje Marketing Transport. 2.instruktivna nastava . špedicija. 7. 4. UKUPNO Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 36 23 23 23 12 23 36 23 235 Individualne konzultacije Ukupno 17 17 12 12 12 6 12 17 12 117 53 53 35 35 35 18 35 53 35 352 STRUKOVNI SADRŢAJI REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 8.1.instruktivna Strukovne vjeţbe Struĉna praksa UKUPNO 70 80 150 70 80* 150 70 80 150 70 80 150 70 80 150 70 80 150 64 40 104 64 40 104 5.instruktivna nastava . Poznavanje robe Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 Individualne konzultacije Ukupno 17 53 115 . 5. 3. Hrvatski jezik Strani jezik I. 9. osiguranje Tehnika vanjskotrg. 6. RAZRED – prvi OPĆI SADRŢAJI REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1.instruktivna nastava . poslovanja UKUPNO 70 70 0 0 0 0 0 0 385 35 35 0 0 0 0 0 0 193 70 70 0 0 0 0 0 0 420 35 35 0 0 0 0 0 0 211 70 70 70 70 0 0 0 0 560 35 35 35 35 0 0 0 0 281 0 0 96 0 64 96 64 96 544 0 0 48 0 32 48 32 48 272 STRUKOVNE VJEŢBE I STRUĈNA PRAKSA NAZIV Prvi razred Drugi razred Treći razred Ĉetvrti razred PREDMETA redovna konzultativno redovna konzultativno redovna konzultativno redovna konzultativno nastava .1. Povijest Zemljopis Politika i gospodarstvo Vjeronauk/Etika TZK Matematika Izborni sadrţaji Strani jezik II.

3. 9. 7. 2. Hrvatski jezik Strani jezik I. 2. 4. Povijest Zemljopis Politika i gospodarstvo Vjeronauk/Etika TZK Matematika Izborni sadrţaji Strani jezik II. 47 23 70 Struĉna praksa 2. 6.1.2. 8. Trgovinsko poslovanje Poslovne komunikacije Informatika Raĉunovodstvo UKUPNO 23 23 23 23 128 12 12 12 12 65 35 35 35 35 193 STRUKOVNE VJEŢBE I STRUĈNA PRAKSA REDNI NAZIV Broj sati konzultacija BROJ PREDMETA Individualne Ukupno skupne konzultacije konzultacije Strukovne vjeţbe 1. 4. 0 80* 80 UKUPNO 3. 3. RAZRED – drugi OPĆI SADRŢAJI REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 47 103 150 5. 5.2. UKUPNO Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 36 23 23 0 12 23 36 23 212 Individualne konzultacije Ukupno 17 17 12 12 0 6 12 17 12 105 53 53 35 35 0 18 35 53 35 317 STRUKOVNI SADRŢAJI REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 5. Poznavanje robe Trgovinsko poslovanje Poslovne komunikacije Informatika Raĉunovodstvo Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 36 23 23 23 Individualne konzultacije Ukupno 17 17 12 12 12 53 53 35 35 35 116 . 5. 4. 3.

4. Hrvatski jezik Strani jezik I. 5. 4.1. 47 23 70 Struĉna praksa 2. UKUPNO Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 36 0 0 0 12 23 36 23 166 Individualne konzultacije Ukupno 17 17 0 0 0 6 12 17 12 81 53 53 0 0 0 18 35 53 35 247 STRUKOVNI SADRŢAJI REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1.3.UKUPNO 141 70 211 STRUKOVNE VJEŢBE I STRUĈNA PRAKSA REDNI NAZIV Broj sati konzultacija BROJ PREDMETA Individualne Ukupno skupne konzultacije konzultacije Strukovne vjeţbe 1. 2. RAZRED – treći OPĆI SADRŢAJI REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. Poznavanje robe Trgovinsko poslovanje Poslovne komunikacije Informatika Raĉunovodstvo Poduzetništvo Osnove trgovaĉkog prava Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 36 23 23 23 23 23 187 Individualne konzultacije Ukupno UKUPNO 17 17 12 12 12 12 12 94 53 53 35 35 35 35 35 281 117 . 8. 7. 0 80* 80 UKUPNO 3. 6. 5. 9. 2. 6. 47 103 150 5. 3. Povijest Zemljopis Politika i gospodarstvo Vjeronauk/Etika TZK Matematika Izborni sadrţaji Strani jezik II. 7. 3.

4. UKUPNO Broj sati konzultacija skupne konzultacije 32 32 0 0 0 11 21 21 21 138 Individualne konzultacije Ukupno 16 16 0 0 0 5 11 11 11 70 48 48 0 0 0 16 32 32 32 208 STRUKOVNI SADRŢAJI REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 3. 47 103 150 5.4. 0 80* 80 UKUPNO 3. Poznavanje robe Poslovne komunikacije Poduzetništvo Psihologija prodaje Marketing Transport. 5. 6. špedicija. 7. 7. osiguranje Broj sati konzultacija skupne konzultacije 21 21 32 21 32 21 32 180 Individualne konzultacije Ukupno 11 11 16 11 16 11 16 92 32 32 48 32 48 32 48 272 Tehnika vanjskotrgovin. 2.STRUKOVNE VJEŢBE I STRUĈNA PRAKSA REDNI NAZIV Broj sati konzultacija BROJ PREDMETA Individualne Ukupno skupne konzultacije konzultacije Strukovne vjeţbe 1. RAZRED – ĉetvrti OPĆI SADRŢAJI REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 5. Povijest Zemljopis Politika i gospodarstvo Vjeronauk/Etika TZK Matematika Izborni sadrţaji Strani jezik II. Hrvatski jezik Strani jezik I. 4. poslovanja UKUPNO 118 .1. 47 23 70 Struĉna praksa 2. 9. 8. 2. 6.

VII/I Rengel Anita. oec. dipl. SSS RO 3. prof. Goethe institut. dipl. osiguranje Tehnika vanjskotrgovinskog poslovanja Strukovne vjeţbe Struĉna praksa Vlatka Vrban. 4. broj Ime i prezime nastavnika. hrvatskoga jezika VII/I Iva Winter-Bistrović.. mag. 20 Povijest Zemljopis Politika i gospodarstvo Vjeronauk/ Etika Matematika Informatika Poznavanje robe Trgovinsko poslovanje Poslovne komunikacije Raĉunovodstvo NASTAVNI PREDMET Status: Radni odnos RO Vanjski sur. VII/I Bruno Fijala. filoz. 14.. teolog. VS RO RO 1.oec. 10. oec. 18. Ivana Kralj. 5. 6. oec. struĉna sprema Ksenija Petrinec. 15. VII/I Miroslav Horvatinović. 17. prof. struĉni uĉitelj. inform. 12.pravnik. jeziĉna gimnazija. dipl. dipl.1. VII/I Miroslav Horvatinović. 2. VII/I Mirna Sudec. zemljopisa. 2. prof. 16. prof.STRUKOVNE VJEŢBE I STRUĈNA PRAKSA REDNI NAZIV Broj sati konzultacija BROJ PREDMETA Individualne Ukupno skupne konzultacije konzultacije Strukovne vjeţbe 1. Psih. 13. dipl. dipl.oec. 8. Kadrovski uvjeti za izvoĊenje programa Komercijalist Red. špedicija. dipl. VII/I Sylwia Nasilowska-Blaţok. Hrvatski jezik Strani jezik – Njemaĉki Strani jezik . VII/I Miroslav Horvatinović. 5. 240 ETCS Miroslav Horvatinović. 9. 11. dipl. oec. 240 ETCS Anita Rengel. VII/I Mirjana Ţagar. 19. 0 40* 40 UKUPNO 3. VII/I Ivana Kralj. VII/I RO RO RO RO RO RO RO 119 . ecc VS VS RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO Poduzetništvo Osnove trgovaĉkog prava Psihologija prodaje Marketing Transport. dipl. 43 21 64 Struĉna praksa 2. dipl. ecc Marijan Ostrogonac. oec. VII/I Miroslav Horvatinović. SSS Dijana Kos.5. oec. nastavnica povijesti VII/ I Mario Fuĉek..ing. VII/I Miroslav Horvatinović. biologije. dipl. 43 61 104 Polaznici će izraditi i obraniti završni rad u skladu s odredbama Pravilnika o izradbi i obrani završnog rada (NN 118/09). 7. dipl.Engleski Nada Slaviĉek. dipl. VII/I Andrej Osvaldić.

3. 8.1 . 2. NASTAVNI PLAN KONZULTATIVNO-INSTRUKTIVNE NASTAVE ZA ZANIMANJE PRODAVAĈ – KONZULTATIVNO-INSTRUKTIVNA NASTAVA .5. 15. 13. 14. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Politika i gospodarstvo Matematika Osnove informatike Poznavanje robe Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 23 23 0 0 23 0 36 36 23 0 0 12 23 0 235 Individualne konzultacije Ukupno 17 12 12 0 0 12 0 17 17 12 0 0 6 12 490* 607 53 35 35 0 0 35 0 53 53 35 0 0 18 35 490* 842 120 Trgovinsko poslovanje Higijena Psihologija prodaje PromiĊbene aktivnosti Etika/Vjeronauk TZK Struĉna praksa UKUPNO . 7.2. 6.instruktivna 105 70 70 0 0 70 0 105 105 35 0 0 35 70 490 1155 53 35 35 0 0 35 0 53 53 35 0 0 18 35 490* 842 105 70 0 70 0 70 70 105 105 0 0 0 35 70 490 1190 53 35 0 35 0 35 35 53 53 0 0 0 18 35 490* 842 96 64 0 0 64 64 0 64 96 0 64 64 32 64 448 1120 48 32 0 0 32 32 0 32 48 0 32 32 16 32 448* 784 Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Politika i gospodarstvo Matematika Osnove informatike Poznavanje robe Trgovinsko poslovanje Higijena Psihologija prodaje PromiĊbene aktivnosti Etika/Vjeronauk TZK Struĉna praksa UKUPNO 5. 11.instruktivna nastava . 9. 12. 5. 4.2. RAZRED – prvi REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1.UKUPAN BROJ SATI NAZIV PREDMETA Prvi razred Drugi razred Treći razred redovna konzultativno redovna konzultativno redovna konzultativno nastava . 10.instruktivna nastava .

2. 8. RAZRED – treći REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 9.5.3. 10. 14.2. 6. 3. 6. 5. 4. RAZRED – drugi REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 2. 7. 121 .2.2. 13. 15. 5. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Politika i gospodarstvo Matematika Osnove informatike Poznavanje robe Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 23 0 23 0 23 23 36 36 0 0 12 23 0 235 Individualne konzultacije Ukupno 17 12 0 12 0 12 12 17 17 0 0 0 6 12 490* 607 53 35 0 35 0 35 35 53 53 0 0 0 18 35 490* 842 Trgovinsko poslovanje Higijena Psihologija prodaje PromiĊbene aktivnosti Etika/Vjeronauk TZK Struĉna praksa UKUPNO 5. 7. 8. 12. 14. 10. 12. 11. 3. 15. 13. 4. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Politika i gospodarstvo Matematika Osnove informatike Poznavanje robe Broj sati konzultacija skupne konzultacije 32 21 0 0 21 21 0 21 32 0 21 21 11 21 0 222 Individualne konzultacije Ukupno 16 11 0 0 11 11 0 11 16 0 11 11 5 11 448* 562 48 32 0 0 32 32 0 32 48 0 32 32 16 32 448* 784 Trgovinsko poslovanje Higijena Psihologija prodaje PromiĊbene aktivnosti Etika/Vjeronauk TZK Struĉna praksa UKUPNO Polaznici će izraditi i obraniti završni rad u skladu s odredbama Pravilnika o izradbi i obrani završnog rada (NN 118/09). 11. 9.

VII/I Milica Šokec. dipl. dipl.3.instruktivna nastava . VII/I Andrej Osvaldić. VI/I Nada Slaviĉek.engleski 2. Hrvatski jezik Strani jezik – njemaĉki Strani jezik . 4.instruktivna nastava . Povijest Geografija Politika i gospodarstvo Matematika Osnove informatike Poznavanje robe Trgovinsko poslovanje Higijena Psihologija prodaje PromiĊbene aktivnosti VS RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO Etika/Vjeronauk Struĉna praksa 5. ing.povijesti VII/I Marijan Ostrogonac. NASTAVNI PLAN KONZULTATIVNO-INSTRUKTIVNE NASTAVE ZA ZANIMANJE POLJOPRIVREDNI GOSPODARSTVENIK – KONZULTATIVNO-INSTRUKTIVNA NASTAVA . biologije Sylwia Nasilovska-Blaţok. dipl. 5. VII/I Iva Winter-Bistrović. 8.oec. komunikolog.instruktivna 105 70 70 0 35 0 35 70 70 70 0 53 35 35 0 18 0 18 35 35 35 0 105 70 0 70 35 0 35 70 70 35 70 53 35 0 35 18 0 18 35 35 18 35 96 64 0 0 32 32 32 64 32 0 0 48 32 0 0 16 16 16 32 16 0 0 122 Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Matematika Raĉunarstvo Etika/Vjeronauk TZK Stoĉarstvo Ratarstvo Voćarstvo .4. 12. dipl. informatike. 3.5. prof. 10. prof. struĉni uĉitelj engleskog jezika. 2. povijesti. 7. mag. dipl. ing. 6. VII/II Miroslav Horvatinović. prof. prof. broj Ime i prezime nastavnika. Psihologije. informatike. biologije Miroslav Horvatinović. VII/I Mirna Sudec. prof. dipl. VII/I Mirna Sudec.2. VII/I Mario Tomrlin.oec. VII/I NASTAVNI PREDMET Status Radni odnos RO Vanjski sur. VII/ I Mario Fuĉek. 9. zemljopisa. hrvatskog jezika i knjiţevnosti.1.teolog.UKUPAN BROJ SATI NAZIV PREDMETA Prvi razred Drugi razred Treći razred redovna konzultativno redovna konzultativno redovna konzultativno nastava . VS RO RO RO VS 1. struĉna sprema Alena Hrvoić. Kadrovski uvjeti za izvoĊenje programa prodavaĉ Red. VII/I Miroslav Horvatinović. 11.oec.prof. ecc Mario Tomrlin. VII/I Miroslav Horvatinović. 13.

Vinogradarstvo i vinarstvo 0 35 70 0 0 70 700 420 1120 0 18 35 0 0 35 352 420* 772 0 35 35 35 35 70 770 420 1190 0 18 18 18 18 35 389 420* 809 64 0 32 32 64 32 576 512 1088 32 0 16 16 32 16 288 512 800 Povrćarstvo Mehanizacija polj. 14. 8. RAZRED – prvi REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 13. 10. proizvodnje Zaštita bilja Trţište Izborni predmet Ukupno Praktiĉna nastava UKUPNO 5.3. 2. 4. 5. 7. 12. 15. 17. 18. 16. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Matematika Raĉunarstvo Etika/Vjeronauk Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 23 23 0 12 0 12 23 23 23 0 0 12 23 0 0 23 233 0 233 Individualne konzultacije Ukupno 17 12 12 0 6 0 6 12 12 12 0 0 6 12 0 0 12 119 420 539 53 35 35 0 18 0 18 35 35 35 0 0 18 35 0 0 35 352 420* 772 TZK Stoĉarstvo Ratarstvo Voćarstvo Vinogradarstvo i vinarstvo Povrćarstvo Mehanizacija polj. 3. 9. 11.1. proizvodnje Zaštita bilja Trţište Izborni predmet Ukupno Praktiĉna nastava UKUPNO 123 . 6.

treći REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 7. 11. 9. 9. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Matematika Raĉunarstvo Etika/Vjeronauk Broj sati konzultacija skupne konzultacije 32 21 0 0 11 11 11 21 11 0 0 21 0 11 Individualne konzultacije Ukupno 16 11 0 0 5 5 5 11 5 0 0 11 0 5 48 32 0 0 16 16 16 32 16 0 0 32 0 16 124 TZK Stoĉarstvo Ratarstvo Voćarstvo Vinogradarstvo i vinarstvo Povrćarstvo Mehanizacija polj. 4. RAZRED .2. 17. 2. 14. 15.3. 12. 10. proizvodnje . 12. 3. 8. 10. 8. 6. 11. 13.3. 18. 7. 6. 2. proizvodnje Zaštita bilja Trţište Izborni predmet Ukupno Praktiĉna nastava UKUPNO 5. 16.5.RAZRED – drugi REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 5. 14. 4. 5. 3. 13.3. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Matematika Raĉunarstvo Etika/Vjeronauk Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 23 0 23 12 0 12 23 23 12 23 0 12 12 12 12 23 258 0 258 Individualne konzultacije Ukupno 17 12 0 12 6 0 6 12 12 6 12 0 6 6 6 6 12 131 420 551 53 35 0 35 18 0 18 35 35 18 35 0 18 18 18 18 35 389 420* 809 TZK Stoĉarstvo Ratarstvo Voćarstvo Vinogradarstvo i vinarstvo Povrćarstvo Mehanizacija polj.

VII/I Branka Pavoković.oec.agr. 18. 17. VII/ I Miroslav Horvatinović. VS RO RO 1.. 11. informatike. VVV. Povijest Politika i gospodarstvo Matematika Raĉunalstvo Etika/Vjeronauk Stoĉarstvo Ratarstvo Voćarstvo Vinogradarstvo i vinarstvo Povrćarstvo Mehanizacija polj. ing. prof. ecc Mario Tomrlin. 2. agr. 9. dipl.agr. VII/I Tihomir Vranić. VII/I Andrej Osvaldić. agr. 13. ing. ing.engleski RO VS RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO 2. VII/I Jasmina Paviĉić. dipl. struĉni uĉitelj engleskog jezika. oec. informatike. VI/I NASTAVNI PREDMET Status Radni odnos RO Vanjski sur. broj Ime i prezime nastavnika.3.teolog.4. Zaštita bilja Trţište Izborni predmet Ukupno Praktiĉna nastava UKUPNO 11 21 11 193 0 193 5 11 5 95 512 607 16 32 16 288 512 800 5. komunikolog Milica Šokec. 12. 7. povijesti. 10. Branka Pavoković. VI/I Nada Slaviĉek. dipl. agr. proizvodnje Zaštita bilja Trţište Izborni predmet (seoski turizam) Praktiĉna nastava 8. povijesti i filozofije. dipl. prof. Hrvatski jezik Strani jezik . VII/I Ivana Kralj. 5. prof. hrvatskog jezika i knjiţevnosti Iva Winter Bistrović. dipl. VVV. agr. dipl. 16. dipl. Kadrovski uvjeti za izvoĊenje programa poljoprivredni gospodarstvenik Red. 14. dipl. Branka Pavoković. VII/I Mario Tomrlin.njemaĉki Strani jezik . 4.15. VII/I Giba Zdravko. VII/I Tomislav Kakša. 125 . dipl. 17. dipl. 6. Agr. dipl. VII/I Tomislav Kakša. 15. 16. dipl. agr. VII/I Tihomir Vranić. struĉna sprema Alena Hrvoić. VII/I Marijan Ostrogonac.

Povjerenstvo za upis utvrdit će listu kandidata za upis koji će se odrţati 18. Detaljan raspored utvrdit će se rasporedom predavanja i ispitnih rokova prije poĉetka nastave. Cjelovita analiza ostvarivanja godišnjeg programa razmatrat će se na Nastavniĉkom vijeću na kraju školske godine. do 31. Ravnatelj i voditelj obrazovanja odraslih će voditi evidenciju praćenja.3. 6./ 2013. 6. listopada 2011./2012. Ovisno o broju prijavljenih kandidata za pojedino zanimanje formirat će se kombinirana obrazovana skupina od dva zanimanja. PRAĆENJE I VREDNOVANJE OSTVARIVANJA GODIŠNJEG PROGRAMA SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA ODRASLIH 7. Završni ispit u programima prekvalifikacije/dokvalifikacije uskladit će se prema kalendaru izradbe i obrane završnog rada za redovne uĉenike završnih razreda u školskoj godini 1012. 126 .2. listopada 2011. a na temelju Izvješća o radu škole na kraju školske godine. Tematske konzultacije iz općeobrazovnih predmeta slušali bi zajedno dok bi strukovne predmete slušali u skupinama zanimanja u koja su se upisali. Ispiti će se polagati tijekom odvijanja programa u pravilu dva do tri tjedna nakon odslušanih grupnih konzultacija za pojedinu godinu iz pojedinih predmeta. Tijekom školske godine redovito će se pratiti ostvarivanje godišnjeg programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih. Obrazovne skupine u programu prekvalifikacije/dokvalifikacije U tijeku je raspisani Natjeĉaj za upis u programe obrazovanja.6.1. vrednovanja i ostvarivanja godišnjeg programa rada dok će svaki djelatnik pratiti ostvarivanje svojih zadaća i o tome izvješćivati ravnatelja škole i voditelja obrazovanja odraslih. Planira se formiranje jedne obrazovne skupine od 15-20 polaznika. PLAN FORMIRANJA OBRAZOVNIH SKUPINA I ODRŢAVANJA NASTAVE U ŠKOLSKOJ GODINI 2011. Grupne i individualne konzultacije zapoĉet će 19. Kandidati u cjelovitom obrazovanju imaju rok za polaganje ispita pojedine godine do završetka redovite školske godine tj. 6. Obrazovne skupine u programima cjelovitog obrazovanja / prekvalifikacije u trogodišnjim programima: U tijeku je raspisani Natjeĉaj za upis u programe obrazovanja odraslih. kolovoza 2011. listopada i trajat će do ispunjenja fonda nastavnih sati predviĊenih okvirnim planovima i programima konzultativno instruktivne nastave za pojedino zanimanje. Poĉetak programa obrazovanja i okvirni kalendar ispita i završnog ispita Natjeĉaj za upis u srednjoškolsko obrazovanje odraslih objavljen je putem mreţnih stranica škole te oglasom u HZZ-u i traje zakljuĉno do 15.

ĉlanak 45. sjednici odrţanoj dana 29. 86/09. 127 ..N. ZAVRŠNE ODREDBE Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama ( N. prihvatio je godišnji plan i program rada srednjoškolskog obrazovanja odraslih za školsku godinu 2011. 105/10. RH 87/08. 92/10. 90/11 ) i Statuta Srednje škole Pitomaĉa./ 2012.8. Školski odbor na svojoj 19. rujna 2011..

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.