2011

Godišnji plan i program za školsku godinu 2011. / 2012.

Srednja škola Pitomača
Trg kralja Tomislava 6 29.9.2011

SADRŢAJ: 1. UVOD 1.1. Osnovni podaci o školi i djelatnost škole 2. UVJETI RADA ŠKOLE 2.1. Prostorni uvjeti i materijalni uvjeti 3. KADROVSKI UVJETI 4. UPISANI UĈENICI ŠKOLSKA GODINA 2010./11. 4.1. Broj razrednih odjela 5. UPISANI UĈENICI ŠKOLSKA GODINA 2011./12. 5.1. Broj razrednih odjela 6. ORGANIZACIJA RADA ŠKOLE 6.1. Vremenik rada 6.2. Radne subote 6.3. Sjednice razrednih vijeća 6.4. Sjednice roditeljskog vijeća 6.5. Rad uĉeniĉkog vijeća 6.6. Deţurstvo u školi 7. NASTAVNI PLANOVI REDOVNE NASTAVE 7.1. Bifurkacije u stranim jezicima 7.2. Nastava vjeronauka i etike 7.3. Izborna nastava 7.4. Praktiĉna nastava u školi 7.4.1. Programi po JMO sustavu 7.4.2. Trogodišnji industrijski i srodni programi 7.4.3. Ĉetverogodišnji programi 7.5. Zaduţenja nastavnika na praćenju praktiĉne nastave 7.6. Razrednici i razredni odjeli 7.7. Završni ispiti 7.7.1. Završni ispiti i pomoćniĉki ispiti 7.7.2. Ispiti državne mature 7.7.3. Kontrolni ispiti za uĉenike II. razreda JMO 7.7.4. Popravni ispiti i ispitna povjerenstva 7.8. Kalendar kontrolnih i popravnih ispita te rokovi izradbe i obrane završnog rada 7.8.1. Ljetni rok 7.8.2. Jesenski rok 7.8.3 Zimski rok 7.9. Jedinstveni model obrazovanja 7.10. Tjedni i godišnji fond nastavnih sati 7.10.1. Upravni referent 7.10.2. Agroturistiĉki tehniĉar 7.10.3. Nastavni planovi za JMO programe Općeobrazovni dio za sva zanimanja 7.10.3.2. Kuhari 7.10.3.3. Konobari 7.10.3.4. Automehaniĉari 7.10.4. Nastavni plan za trogodišnja zanimanja po B programu 7.10.4.1. Prodavaĉ 7.10.4.2. Prodavaĉ ( izmjene i dopune od 14.06.2011.) 7.10.4.3. Poljoprivredni gospodarstvenik

Stranica 4 4-5 5- 7 5–7 8-9 10 10 10 10 11 – 15 11 -14 14 14 14 14 14 - 15 15 – 30 15 16 16-17 17-18 17 18 18 19 19 19 - 20 19 20 20 20 21-22 21 21-22 22 22 23 – 30 23 24 25- 28 25 25-26 26-27 27-28 28-30 28 29 30

2

8. UKUPNA TJEDNA ZADUŢENJA NASTAVNIKA U ŠK.GOD.2010./11. 9. PROGRAM RADA STRUĈNIH TIJELA ŠKOLE 9.1. Plan i program rada ravnatelja 9.2. Plan rada razrednika 9.2.1. Plan razrednih sati I. razreda 9.2.2. Plan razrednih sati II. i III. razreda 9.2.3. Plan razrednih sati završnih razreda 9.3. Program i plan rada nastavniĉkog vijeća 9.3.1. Rad uĉeniĉkog vijeća 9.3.2. Rad roditeljskog vijeća 9.5. Program rada struĉnih vijeća – aktiva 9.5.1.Aktiv poljoprivrede 9.5.2.Aktiv ekonomije i uprave 9.5.3. Aktiv hrvatskoga jezika i stranoga jezika 9.5.4. Aktiv ugostiteljstva i osobnih usluga 9.5.5. Aktiv općeobrazovnih predmeta 9.5. Program rada struĉnog suradnika knjiţniĉara 9.6. Plan i program rada ispitnog povjerenstva za provoĊenje ispita drţavne mature 10. ORGANIZACIJA PRAKTIĈNOG DJELA NAUKOVANJA I SURADNJA S OBRTNICIMA, PODUZEĆIMA I USTANOVAMA 10.1. Praktiĉna nastava izvan škole 10.2. Školski praktikumi za ugostiteljsku 10.3. Školsko poljoprivredno dobro 11. PERMANENTNO STRUĈNO USAVRŠAVANJE DJELATNIKA 11.1. Pripravniĉki staţ i struĉni ispiti UvoĊenje nastavnika poĉetnika – pripravnika 11.2.. Pedagoško – psihološka izobrazba 11.3. Napredovanja nastavnika 12. OSTALI SADRŢAJI 12.1. Kulturna i javna djelatnost škole 12.2. Dodatna i dopunska nastava 12.3. Školski preventivni programi 12.3.1. za suzbijanje zlouporabe droge 12.3.2. Program mjera za povećanje sigurnosti u školi « Afirmacijom pozitivnih vrijednosti protiv nasilja» 12.3.3. Školski program obrazovanja za ljudska prva 12.3.4. Program preventivnih aktivnosti u suzbijanju trgovanja ljudima Aktivnosti u sklopu provoĊenja preventivnih programa 12.4. Estetsko i higijensko ureĊenje škole 13. SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 14. PLAN AKTIVNOSTI ZA UNAPREĐENJE MATERIJALNIH UVJETA RADA U ŠKOLSKOJ GODINI 2011./ 2012. 15. PRILOZI GODIŠNJEM PLANU 16. PRAĆENJE I VREDNOVANJE OSTVARIVANJA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ŠKOLE 17. ZAVRŠNE ODREDBE PRILOZI: 15.1. Godišnji plan i programa rada uĉeniĉke zadruge „Kostanj“ 15.2. Plan i program rada psihologa za školsku godinu 2010./2011.15.3. 15.3. Godišnji plan i program srednjoškolskog obrazovanja odraslih

31 - 44 45 – 73 45– 47 47- 49 47 48 49 49-50 50 50 51 – 73 51 52 53 54-55 56-57 58-71 72-73 73 – 75 74 74 74 - 75 75 - 76 75 75 76 76 77 - 87 77 - 78 78 - 79 79 - 87 79-81 82 82 82-83 83 - 84 87 87 88 – 89 89 89 89

90-100 101-108 108-127 3

099/227-3113 Tajništvo: 033/801-434. Rješenjem o poĉetku rada Ministarstva prosvjete i športa zapoĉinje rad kao samostalna srednjoškolska ustanova.hr web: www. a danom 29.Osnovni podaci o školi i djelatnost škole Srednja škola Pitomaĉa zapoĉela je s radom šk. obrazovanja i športa Klasa: 602-03/06-05/00008. Urbroj: 515-03-03-05 od 19. svibnja 2006. Smještena je u prostorima «stare» zgrade osnovne škole na Trgu kralja Tomislava 6 u Pitomaĉi.skole. god. trogodišnjem i programu za vezane obrte u slijedećim zanimanjima: a) upravni referent b) agroturistiĉki tehniĉar c) poljoprivredni gospodarstvenik d) frizer e) cvjećar f) prodavaĉ g) kuhar h) konobar i) automehaniĉar j) frizer za što je dobiveno Rješenje Ministarstva prosvjete i športa Klasa: 602-03/02-01/108 Urbroj: 532-02-02-02/7-03-6 od 29. travnja 2003./2000. svibnja 2003. URBROJ: 2189/1-02-1. kao podruĉni odjel Strukovne i Industrijsko-obrtniĉke škole iz Virovitice.ss-pitomaca. Škola obrazuje kadrove u redovnom ĉetverogodišnjem. od 09. godine.UVOD 1.1.hr Srednja škola Pitomaĉa javna je ustanova koja obavlja djelatnost u skladu s Aktom o osnivanju škole kojeg je donijela Skupština Virovitiĉko-podravske ţupanije na svojoj sjednici odrţanoj 28. Urbroj: 533-09-06-03. od 09. Adresa škole je: SREDNJA ŠKOLA PITOMAĈA Trg kralja Tomislava 6 33 405 Pitomaĉa Brojevi telefona: Ravnatelj: 033/782-442. i Klasa: 602-03/05-05/00076. travnja 2003. Urbroj: 53309-06-04. Te Rješenja Ministarstva znanosti. 1999. KLASA: 602-03/02-01/08. godine. 4 .htnet. za zanimanja agroturistiĉki tehniĉar i konobar Za zanimanja: prodavaĉ kuhar automehaniĉar frizer pored gore navedenog Rješenja Ministarstva prosvjete i športa dobiveno je i Rješenje Ministarstva obrta. 099/227-3114 Fax: 033/801-434 Raĉunovodstvo: 033/801-571 e-mail: ss-pitomaca-501@skole. lipnja 2002. malog i srednjeg poduzetništva Klasa:133-02/02-02/20. svibnja 2006.

stupanj . URBROJ: 533-09-08-0009. kabinet za kompjutersku daktilografiju ) . a uĉenici koji izraze ţelju obavljaju praktiĉni dio naukovanja u ovom školskom objektu.2 praktikuma (praktikum kuharstvo i ugostiteljsko posluţivanje) . a u školskoj godini 2009. Restoran je zapoĉeo s radom u studenom 2010.Kuhar – III. stupanj . stupanj . UVJETI RADA ŠKOLE 2. 2.Poljoprivredni gospodarstvenik – III. Škola koristi klasiĉni uĉioniĉki prostor i praktikume u zgradi na Trgu kralja Tomislava 6 te ugostiteljski praktikum Restoran „Stara pivnica“ u podrumskom dijelu zgrade na Trgu kralja Tomislava 15 Uĉioniĉki prostor sastoji se od: . obrazovanja i športa KLASA: 60207/07-03/00155./2010. Godišnji plan i program obrazovanja odraslih sastavni je dio ovog godišnjeg plana i programa.Poljoprivredni gospodarstvenik – III. godine škola je dobila na korištenje vinograd površine 1.2 uĉionice kabinetskog tipa ( informatiĉki kabinet.4 ha . izvršena je prva faza.Prodavaĉ – III. stupanj .1. 5 . a od 2008.20 uĉenika .Komercijalist – IV. Nakon provedenog postupka ishoĊenja minimalno-tehniĉkih uvjeta.od 2006. Prostorni uvjeti.65 ha te školski voćnjak i pĉelinjak u školskom dvorištu./2009. godine škola ima školsko poljoprivredno dobro površine 0. ZA STJECANJE ZANIMANJA SREDNJE STRUĈNE SPREME I ZAVRŠETAK ZAPOĈETOG ŠKOLOVANJA . PREKVALIFIKACIJA-DOKVALIFIKACIJA U ZANIMANJE: . Restoran se nalazi na Trgu kralja Tomislava 15 te radi kao ugostiteljski objekt otvorenog tipa u kojem je biti zaposleno ĉetiri suradnika u nastavi.4 standardne uĉionice . stupanj 2.prostorije za rad Uĉeniĉke zadruge „Kostanj“ .Prodavaĉ – III.Škola takoĊer obrazuje kadrove u obrazovanju odraslih i to: 1.Kuhar – III.školske knjiţnice . .3 uĉionice za grupni rad od 15 . stupanj Za što je dobiveno Rješenje Ministarstva znanosti. stupanj .tijekom školske godine 2008. godine.za nastavu TZK koriste se sportski tereni i dvorana Osnovne škole Petra Preradovića u Pitomaĉi koja se nalazi u istom dvorištu. završena i druga faza opremanja školskog ugostiteljskog praktikuma otvorenog tipa Restorana „Stara pivnica“. ugostiteljski praktikum dobio je dozvolu za poĉetak rada pod nazivom Restoran „Stara pivnica“. od 23. svibnja 2008.

ledenica .grafoskop .pisaĉ . tanjuri….hladnjak . 1 kom 8 kom 4 kom 4 kom 4 kom 2 kom 1 kom 1 kom 3 kom 4 kom .multipractic kuhinjski stroj 1 kom .raĉunalo pentium IV .dvd player .zidni ormarići za inventar 2 kom .kuhinjski termiĉki blok .2.ostala oprema: lonci. tave.video . Materijalni uvjeti: Raspoloţiva nastavna pomagala su: .parnokonvekcijska peć 1 kom .zemljopisne karte Oprema ugostiteljskog praktikuma .plinski roštilj 2 kom .raĉunalo pentium III .restoranski stolovi 6 kom .kuhinjske nape s ventilacijskim sustavom .elektriĉni bojler 1 kom . Oprema ugostiteljskog praktikuma „Stara pivnica“ .mreţa .TV .radni stolovi rfs.raĉunalo TC . .radni stolovi 3 kom . cjedila.hladnjak s ledenicom 1 kom . noţevi.interaktivna ploĉa .parnokonvekcijska pećnica . rajngle.kolica za flambiranje 1 kom .blender 1 kom .hladnjak bez ledenice 1 kom .projekcijsko platno .LCD projektor .ormari sa staklom za inventar 2 kom .prijenosno raĉunalo .topla kupka prijenosna 1 komplet 6 kom 2 kom 1 kom 2 kompeta 1 kom 2 kom 1 kom 6 16 kom 3 kom 1 kom 16 kom 1 kom 1 kompl.restoranske stolice 24 kom .perilica/sušilica rublja 1 kom .posluţitelj . .raĉunalo Celeron ( pentium II) .2.viseći kuhinjski ormarići rfs.ledenica 1 kom .tople kupke 5 kom .sudoper dvodijelni 2 kom .kombinirana peć 2 kom .

plastenik 300 m2 .barske stolice.aparat za frape .prikolica traktorska .malĉer traktorski .restoranski stolovi.ormar za Tv.Knjiţnica: .ledomat .leĊna prskalica .komplet voćarskih škara .kopaĉica traktorska .košnice s pĉelama .kopaĉica samohodna . masiv . masiv .knjiţni fond 1 kom 11 kom 42 kom 6 kom 2 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 8 kom 1 kom 1 kom 15 kompleta 15 kompleta 6 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 2000 litara 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 2490 kom 7 ..digitalna vaga .ostala oprema i sitni inventar Oprema za rad na poljoprivrednom dobru škole: .stroj za pranje ĉaša .toĉionik .raĉunalo pentium IV .laserski pisaĉ Samsung .tanjuraĉe 20 diskova .plug jednobrazni .rotaciona kosilica .restoranske stolice.TV .ĉitaoniĉki stol .Inox posude za vino .plinski bojler za centralno grijanje i pripremu tople vode .komoda za konobarsku pripravnicu .samohodna prskalica .traktor IMT 359 . masiv .aparat za espresso kavu .komplet ruĉnih alata za obradu tla .matiĉni voćnjak od ukupno 40 stabala .ormar za sitni inventar .garderobni ormarići . audio i video graĊu .

3.c 15. dipl. 8. 22. 13. Psihologije Ostrogonac Marijan. dipl. ing. stručni učitelj fizike nastavnik strukovnih predmeta u prodručju rada poljoprivreda prof. Giba Zdravko. 240 ETCS Kovačić Krunoslav. TZK prof. 9. 10.br 1. Kos Dijana. 8 . 20. 17. prof. 4. Prezime i ime Bajić Davor Bakan Rikard. Horvatinović Miroslav. hrvatskoga jezika stručni učitelj praktične nastave knjiţničarka. 26. prof. geografije prof. prof. hrvatskoga jezika prof.a razrednik I. latinskoga jezika nastavnik strukovnih predmeta u području rada ekonomija. ing. povijesti i filozofije nastavnik strukovnih predmeta u području rada ekonomija i trgovina stručni učitelj njemačkoga jezika Nastavnik strukovnih predmeta u području rada poljoprivreda Razrednica II. mag . 2. prof. 19. Jakupec-Rakijašić Ana. 14. 23. rodiljni dopust vanjski suradnik voditelj učeničke zadruge "Kostanj" 24. strojarstva stručni učitelj kuharstva stručni učitelj njemačkoga jezika prof. oec Radno mjesto spremač ravnatelj prof. ing. oec Hrenić Jasminka. informatike nastavnik strukovnih predmeta u prodručju rada ekonomija i trgovina prof.d razrednica II. prof. hrvatskoga jezika prof. 16.oec Bardak Nedo. 18. mag. 11. majstor kuhar Bistrović-Winter Iva.prof. računarstva spremačica prof. 30. Pavičić Jasmina. teolog Osvaldić Andrej. bacc. suradnici u nastavi. 25. Filjak Višnja Fuček Miroslav.c razrednica IV. dipl. prof. 7. 12. prof. prof. 27. dipl. Iveković Ivica. Mihoković Darko. ing.komunikolog Brusač Iva.dipl. turizam i ugostiteljstvo stručni učitelj ugostiteljskog posluţivanja stručni suradnik psiholog vjeroučitelj prof. TZK stručni učitelj engleskoga jezika prof. 28. bacc.oec Pavlić Ana. Golubić Jelena. Fijala Bruno dipl. 21. 6. hrvatskoga jez. prof. prof. kemije prof. Kirin Maja. Čučković-Makar Vanja. Kakša Tomislav. Jančevski Risto. prof Domović Marin. Gladović Alena. 5. hrvatskog jez. administrativno i tehniĉko osoblje R. Njemačkoga jezika Pavoković Branka razrednica IV. prof. prof Baričević Darko. 31. Kralj Ivana. KADROVSKI UVJETI Nastavnici teorijske i praktiĉne nastave. ing. majstor natkonobar Nasilowska-Blaţok Sylwia.b 29. dipl.b Sindikalna povjerenica NSZUSSH vanjski suradnik voditelj aktiva napomena zamjena ispitni koordinator razrednik III.3.

d razredniik III. 41. hrvatskoga jezika tajnica škole nastavnik strukovnih predmeta u području rada ekonomija i trgovina stručni učitelj u području rada ugostiteljstvo i turizam prof.prof.oec Rengel Anita. 38. oec 35. ing. mag. ing.ing Ţivković Ljiljana Skender Davor. Petrinec Ksenija. 44. dipl.d razrednica I.32. razrednik II. 43. 37. Petričušić Dalibor. Ţagar Mirjana. dipl. Vrban Vlatka. biologije stručni učitelj engleskoga jezika nastavnik strukovnih predmeta u području rada prehrana stručni učitelj matematike nastavnik strukovnih predmeta u području rada poljoprivreda nastavnik strukovnih predmeta upravno pravo stručni učitelj matematike voditeljica računovodstva razrednik III.c razrednica III. Šokec Milica Tomas Roberta. 40. Vranić Tihomir. dipl. iur 42. 36.a razrednica II.b 9 . dipl.b satničar. prof. ekonomista Sudec Mirna. ing Tomrlin Mario.a razrednik I. 34. ing stručni učitelj praktične nastave prof. RabaĎija Jasna. 39. dipl. 33.

6.57 2 10 0. i ugostiteljstvo 30 11 3 12 11 1 0.br Program – zanimanje II.41 0.5 - - - 9 26 1. i ugostiteljstvo Agroturistiĉki tehniĉar 12 0. turizam 2. gospodarstvenik Ugostiteljstvo Kuhar Ugostiteljstvo Konobar Strojarstvo Automehaniĉar SVEUKUPNO 9 - 0. Uĉenika M Ţ 22 1 Odje la M 4 R. 6. Uĉenika Ţ 22 UKUPNO III.43 10 - 0.7 3. 8.5 4 3 14 11 1 0. 7. 3 7 6 38 4 2 58 0. Uĉenika M 6 7 Ţ 18 22 Odje la 1 1 M 1 9 R.33 - - - 8 1 0.3 4.33 - - - - - - - - - 7 - 0.6 0.33 SVEUKUPNO 45 53 1 23 50 4 30 52 4 10 32 2 108 187 14 5.1. Odje la Uĉenika a M 1 3 Ţ 25 1 M 17 Ţ 85 4 Odjel Uĉenika Odjela Odje la Uĉenika M Ţ 16 1. Broj razrednih odjela R a z r e d I.55 9 0. turizam 1 1 9 2. IV.48 0.34 3 9 1 - 9 0.5 6 8 0.84 7 - 0.1.30 4 3 8 1 11 12 13 18 2 181 14 1.83 7 - 0. gospodarstvenik Ugostiteljstvo Kuhar Ugostiteljstvo Konobar Strojarstvo Automehaniĉar 32 1. 4. UPISANI UĈENICI ŠKOLSKA GODINA 2011.br Program – zanimanje II.6 2 31 1.5 6 1 0. Ekonomija i trgovina Upravni referent Poljoprivreda. 10 - 0./2010.5 - - - 24 1 1.4.5 4. 5.5 8 9 10 1 0./2012. 5. Trgovaĉki Prodavaĉ – program B i vob Poljoprivreda Polj.6 19 47 4 14 29 2 110 10 . Trgovaĉki Prodavaĉ – program B i vob Poljoprivreda Polj.45 6 - 0.5 8 - 0.8 0. UPISANI UĈENICI ŠKOLSKA GODINA 2009.27 4 5 5 7 39 6 47 0. Uĉenika Ţ 21 10 UKUPNO III.4 25 - 1.32 0.5 7 7 1 6 42 4 Agroturistiĉki tehniĉar 3. IV. 5. Broj razrednih odjela R a z r e d I.22 0.5 - - - 15 1 0. Ekonomija i trgovina Upravni referent Poljoprivreda. Odje la 1 1 Uĉenika a M 10 4 Ţ 16 13 1 1 M 21 26 Ţ 76 53 4 4 Odjel Uĉenika Odjela Odje la 1 1 Uĉenika M 4 6 Ţ 21 9 1.

c) Zimski odmor uĉenika zapoĉinje 27. godine osim za uĉenike koji polaţu razredni. godine. b) Nastava se ustrojava u dva polugodišta. a završava 31. rujna 2011. -Prvo polugodište traje od 05. mjesecu 4 tjedna 23 nastavna dana u XII . e) Nastavni radni dani po polugodištima i mjesecima ( ukljuĉene radne subote . kolovoza 2012. rujna 2011.6. godine. Za završne razrede nastava završava 18. godine. godine.1 Vremenik rada Na temelju pravilnika o poĉetku i završetku nastave i trajanju odmora uĉenika srednjih škola u 2011. lipnja 2012. ../2012. mjesecu 2 tjedna u II. d) Proljetni odmor uĉenika poĉinje 02. travnja 2012. prosinca 2011. mjesecu 4 tjedna u III. mjesecu 3 tjedna u V. travnja 2012. godine. osim za završne razrede u najmanje 32 nastavna tjedna. mjesecu 4 i ½ tjedna 24 nastavna dana u XI. godine a završava 15. mjesecu 3 i ½ tjedna 18 nastavnih dana _______________________________________________ 16 tjedana 86 nastavnih dana . godine Nastava se organizira i izvodi u najmanje 35 nastavnih tjedana. godine za završne razrede. rujna 2011. a završava 13. godine do 23.. odnosno do 18. mjesecu 4 tjedna u IV. godine. mjesecu 4 i ½ tjedna u VI. polugodišta i odmora uĉenika u srednjim školama. godine .svaka druga ) . te uĉenike koji imaju obvezu obaviti struĉnu praksu koja se realizira tijekom ljetnih mjeseci. e) Ljetni odmor uĉenika poĉinje 16. godine. školskoj godini utvrĊuje se poĉetak i završetak školske godine.Drugo polugodište u I. popravni ili završni ispit te za uĉenike koji se obrazuju po jedinstvenom sustavu obrazovanja i imaju obvezu realizirati praktiĉni dio naukovanja do potrebnog fonda sati. sijeĉnja 2012.Prvo polugodište u IX. Školska godina poĉinje 1. godine do 15. a) Nastava poĉinje 05. prosinca 2011. nastave. sijeĉnja 2012. lipnja 2012. ORGANIZACIJA RADA ŠKOLE 6. mjesecu 4 tjedana 21 nastavni dan u X. lipnja 2012.Drugo polugodište traje od 13. mjesecu 2 tjedna 13 nastavnih dana 23 nastavna dana 24 nastavna dana 18 nastavnih dana 24 nastavna dana 11 nastavnih dana 11 . a završava 06. svibnja 2012. svibnja 2012.

Završni razredi realizirali bi 32 nastavna tjedna sa 178 nastavnih dana. završetak razredne administracije. sijeĉnja 2012. srpnja 2012. 12 . kolovoza 2012. g) Blagdani . . obrana završnog rada i pomoćniĉki ispiti. struĉno usavršavanje profesora ( individualno.pisanje svjedodţbi.22. analiza realizacije nastavnog programa. travnja 2012. Prva smjena poĉinje u 7. kolovoza 2011. . (Bogojavljenje – blagdan RH ) . kolovoza. (Velika Gospa ) h) Poslovi vezani uz završetak i poĉetak nastavne godine . ( Dan neovisnosti – blagdan RH). . . popravni ispiti. prosinca 2011. u struĉnim aktivima i seminarima). verifikacija uspjeha programa naukovanja i) Organizacija nastave: Srednja škola Pitomaĉa radi u dvije smjene. poslovi vezani za izradbu i obranu završnog rada te polaganje pomoćniĉkih ispita._________________________________________________ 19 i ½ tjedana 113 nastavnih dana f) Rekapitulacija nastavnih dana i nastavnih tjedana I. ( odlazak na Interliber ) . ( Dan antifašistiĉke borbe – blagdan RH ) .proljetni odmor uĉenika od 02.( Blagdan Svih svetih – blagdan RH) . do 13. listopada 2011. polugodište II. travnja do 06. do poĉetka nastavne godine 22.25.07.09. polugodište 16 nastavnih tjedana 19 i ½ nastavnih tjedana 86 nastavnih dana 113 nastavnih dana Tijekom nastavne godine realizirali bi 35 i ½ nastavnih tjedana sa 199 nastavnih dana.od 16.8. jesenski upisni rok od 27. razrede. rujna sjednica nastavniĉkog vijeća. nenastavni dani i godišnji odmori .12. . Dan škole (nenastavni dan) .ljetni uĉeniĉki odmor od 15. kolovoza sjednica Nastavniĉkog vijeća sastanci struĉnih aktiva pripreme za novu školsku godinu upisi u I. . travnja 2012. lipnja 2012. lipnja do 11.30 sati. lipnja 2012.15. ispitni rok 24. lipnja 2012. priprema za upise i upisi u I. lipnja do 31. godinu. travnja 2012.zimski odmor uĉenika od 24. kolovoza 2012.30 sati a završava u 13. sijeĉnja 2012. srpnja do 21. popravni ispiti II. ( Uskrsni ponedjeljak – blagdan RH ) . do 28. kolovoza .Od 22.godišnji odmor djelatnika od 12.1. jesenski rok 30. studenoga 2011. provoĊenje ispita drţavne mature.06. ( Dan drţavnosti – blagdan RH ) . kolovoza 2012.30. studenoga 2011. . ( Tijelovo – blagdan RH ) . do 23.

Smjene se mijenjaju tjedno iz razloga što i osnovna škola Petra Preradovića u Pitomaĉi mijenja smjene tjedno.ĉetvrtkom i petkom u školi. na slijedeći naĉin: I.c (poljoprivredni gospodarstvenik ) srijedom i petkom su na praksi na školskom poljoprivrednom dobru a ponedjeljkom.a (upravni referent) razredni su odjeli koji su svaki tjedan na nastavi. II. tjedan na nastavi su: II. srijedom i ĉetvrtkom u školi. Iznimku ovom pravilu ĉine razredni odjeli u JMO programu koji zbog toga što im je nastava organizirana po pravilu da su jedan tjedan na nastavi a drugi na praktiĉnom dijelu naukovanja kod obrtnika. tako da: II. a sve ostale dane imaju teoretsku nastavu u školi. tjedan na nastavi su: I.15.35 a završava sa šestim satom u 18. d kuhar/ konobar/automehaniĉar II. tjedan na praktiĉnom dijelu naukovanja su: I. srijedom i ĉetvrtkom imaju nastavu u školi. smjenu mijenjaju na polugodištu. d kuhar/ konobar/automehaniĉar Idući tjedan vrši se rotacija na naĉin da oni razredni odjeli koji su bili na nastavi odlaze na praktiĉni dio naukovanja kod obrtnika i obrnuto. I. školskom restoranu ili kod obrtnika. 13 . II. b agroturistiĉki tehniĉar ponedjeljkom obavlja praktiĉnu nastavu na školskom poljoprivrednom dobru i ugostiteljskom praktikumu. tjedan na praktiĉnom dijelu naukovanja su: II. c ( podavaĉ/poljoprivredni gospodarstvenik ) ponedjeljkom i petkom su na praksi kod obrtnika i poljoprivrednom dobru škole dok su utorkom . d kuhar/konobar I a. I. d kuhar/konobar I. . d kuhar/konobar/automehaniĉar III. utorkom. c ( prodavaĉ) petkom su na praksi kod obrtnika a utorkom. I. j) Za trogodišnje struke po JMO programu nastava je organizirana po radnim tjednima provedenim u školi.Druga smjena zapoĉinje u pravilu s nultim satom u 12. a sve ostale dane imaju teoretsku nastavu u školi. a koristimo zajedniĉki športsku dvoranu za potrebe nastave TZK. ponedjeljkom.a. III. d kuhar/konobar/automehaniĉar III. III. c ( prodavaĉ/poljoprivredni gospodarstvenik) utorkom i srijedom su na praksi kod obrtnika i poljoprivrednom dobru škole dok su ponedjeljkom. i ĉetvrtkom imaju nastavu u školi.a i IV. II.b agroturistiĉki tehniĉar srijedom obavlja praktiĉnu nastavu na školskom poljoprivrednom dobru i ugostiteljskom praktikumu.

Prvu konstituirajuću sjednicu vijeća roditelja.6. uĉenika i djelatnika organizira se deţurstvo u školi u vrijeme nastave.5. školski odbor. ponašanju uĉenika. Nastava subotom organizira se svake druge subote. socijalno-ekonomskom poloţaju uĉenika i ostalim problemima vezanim za boravak uĉenika u školi. a sve ostale dane imaju teoretsku nastavu u školi. sazvat će ravnatelj tijekom mjeseca listopada. 6. Prvu sjenicu vijeća uĉenika sazvat će struĉna suradnica škole tijekom mjeseca listopada. a po potrebi i više puta. organizaciji rada škole.2. jer sati predviĊeni planom i programom ne mogu biti uklopljeni u radni tjedan. TakoĊer ako to bude potrebno. b agroturistiĉki tehniĉar utorkom obavlja praktiĉnu nastavu na školskom poljoprivrednom dobru i ugostiteljskom praktikumu. b agroturistiĉki tehniĉar ĉetvrtkom obavlja praktiĉnu nastavu na školskom poljoprivrednom dobru i ugostiteljskom praktikumu.3. Predstavnik Vijeća uĉenika bit će i ĉlan Povjerenstva za kvalitetu te će na taj naĉin Vijeće uĉenika biti ukljuĉeno i u proces samovrijednovanja škole. organizaciji izleta i ekskurzija. Jedna na poĉetku i kraju školske godine i po jedna na oba polugodišta. Na ulazu u zgradu deţuraju uĉenici. Sjednice razrednih vijeća Da bi se kontinuirano pratilo uĉenje i vladanje uĉenika u školi te njihovo napredovanje. Ako se pojavi neki problem u nekom od razrednih odjela saziva se izvanredna sjednica razrednog vijeća tog odjela. Deţurstvo u školi Zbog sigurnosti zgrade.III. izvannastavnim aktivnostima. a po potrebi i više puta tijekom školske godine.4. koji prate i evidentiraju 14 . Vijeće roditelja na svojim će sjednicama raspravljati o provedbi školskog kurikuluma. 6. vladanju. Rad uĉeniĉkog vijeća Sjednice uĉeniĉkog vijeća odrţat će se najmanje jedanput u svakom polugodištu. 6. 6. 6. IV. s tim da je druga subota od poĉetka nastavne godine radna. Radne subote Neki razredni odjeli pohaĊaju nastavu i subotom. Sjednice roditeljskog vijeća Roditeljsko vijeće kojeg ĉine predstavnici roditelja uĉenika razrednih odjela sastat će se u svakom polugodištu jedanput. razredno i nastavniĉko vijeće mogu pozvati predstavnike vijeća uĉenika na sjednicu na kojoj se raspravlja o pravima i obvezama uĉenika. a predstavnik Vijeća roditelja bit će i ĉlan Povjerenstva za kvalitetu te će na taj naĉin Vijeće roditelja biti ukljuĉeno i u proces samovrijednovanja škole. organiziraju se sjednice razrednih vijeća i to najmanje 4 tijekom školske godine. uvjetima rada u školi. a sve ostale dane imaju teoretsku nastavu u školi.

d DRUGI RAZREDI Razred Struka II. jezik II. 96 108 Engleski I. b Upravni referent Agroturistiĉki tehniĉar SVEUKUPNO PO STRANOM JEZIKU BROJ UĈENIKA Njemaĉki I. b I. Isto tako svaki dan po odreĊenom rasporedu deţuraju i po 2 profesora u svakoj smjeni 7. jezik II. jezik II. c I. Bifurkacije u stranim jezicima Tijekom upisa formiraju se odjeljenja ovisno o broju uĉenika koji slušaju razliĉite strane jezike. jezik I. jezik 22 4 4 22 16 1 - I. jezik Upravni referent 12 10 10 12 Agroturistiĉki tehniĉar 13 6 Prodavaĉ/poljoprivredni gosp. jezik I. a IV. PRVI RAZREDI: Razred Struka Broj uĉenika Engleski Njemaĉki Engleski Njemaĉki I. c III. jezik Upravni referent 18 6 6 18 Agroturistiĉki tehniĉar 24 5 Prodavaĉ/poljoprivredni gosp. jezik II. Bifurkacije su nuţne jer se ne upisuju dva paralelna razreda iste struke. d Upravni referent Agroturistiĉki tehniĉar Prodavaĉ/poljoprivredni gosp. «jeziĉno ĉiste» razrede. pa stoga nije moguće formirati tzv. 39 15 . jezik I. jezik II.1. a I. 195 Engleski II. jezik II. Njemaĉki II.ulaske u školsku zgradu. jezik II. Kuhar ĈETVRTI RAZREDI Razred Struka IV. a III. 8 14 Kuhar/konobar/automehaniĉar 13 10 6 10 Broj uĉenika Engleski Njemaĉki Engleski Njemaĉki I. c II. NASTAVNI PLANOVI REDOVNE I IZBORNE NASTAVE 7. jezik II. jezik I. 18 3 Kuhar/konobar/automehaniĉar 17 3 4 12 Broj uĉenika Engleski Njemaĉki Engleski Njemaĉki I. jezik 16 9 9 16 6 11 7 8 5 6 18 Broj uĉenika Engleski Njemaĉki Engleski Njemaĉki I. b III. b II. d TREĆI RAZREDI Razred Struka III. a II.

d (konobar) I. Sati/tjed.b ( agroturistiĉki) II. d II a II b II c II. Izborna nastava Prema nastavnom planu i programu pojedina zanimanja imaju obveznu izbornu nastavu.d (kuhar) I. Nastava vjeronauka i etike Prilikom upisa uĉenici odabiru jedan od predmeta izborne nastave.c (poljoprivredni gosp. d III a III b III.) I. pregled izbornih predmeta izgleda ovako: Razred I. Prema povedenim anketama o interesu uĉenika za pojedine izborne predmete.2. razredi SVEUKUPNO 7.a (upravni referent) II. razredi Ia 22 2 Ib Ic I. d (kuhar ) Predmet Latinski jezik Vinarstvo Ekološka poljoprivreda Kreativnost u poslovanju Strani jezik II.b ( agroturistiĉki ) I. Bonton Osnove tehniĉkih materijala Latinski jezik Ljudska prava Ljekovito bilje Pĉelarstvo Strani jezik II.7. razredi III. a IV. 2 1 + 2* 2 2 1 1 1 2 2 1+ 2* 2 1 predavaĉ Krunoslav Kovaĉić Tihomir Vranić Tihomir Vranić Miroslav Horvatinović Iva Winter-Bistrović Milica Šokec Ivana Kralj Nedo Bardak Krunoslav Kovaĉić Vlatka Vrban Branka Pavoković Tomislav Kakša Iva Winter-Bistrović Milica Šokec 16 .c (prodavaĉ) I. d (automehaniĉar) II.a ( upravni referent) I. Na osnovu rezultata upisa formiraju se grupe i tako se odreĊuju sati izborne nastave.3.c (poljoprivredni gosp. vjeronauk ili etiku.) II.a (upravni referent) II. razredi IV. d IV. a 26 20 21 19 19 22 21 21 17 14 11 24 16 273 2 1 3 2 4 1 2 1 18 II. c III. Ukupan broj sati tjedno: Vjeronauk 14 sati tjedno Etika 9 sati tjedno RAZREDI VJERONAUK ETIKA I.

d (konobar) III.4.d (automehaniĉar) III. II. d (kuhar) Sati/ tjedno 6 1 1 2 6 1 1 2 2 7 1 7 1 2 1 5 Kuharstvo s vjeţbama 17 . i IV.1. d (kuhar) II.b (agroturistiĉki) Enologija s gastronomijom Logika Ljudska prava Odrţivi turizam Seoski turizam Strani jezik II.a (upravni referent) IV. d (konobar) I. Programi po JMO sustavu 7.) III.1.a (upravni referent) IV. d (kuhar) IV.4. d (konobar) II.a (upravni referent) III. d (kuhar) Ime i prezime nastavnika Darko Bariĉević Ivana Kralj Darko Mihoković Bruno Fijala Darko Mihoković Ivana Kralj Darko Bariĉević Bruno Fijala Nedo Bardak Darko Bariĉević Darko Mihoković Darko Mihoković Darko Bariĉević Nedo Bardak Nedo Bardak Darko Bariĉević Predmet Kuharstvo s vjeţbama Bonton Ugostiteljsko posluţivanje Osnove raĉunalstva Ugostiteljsko posluţivanje Bonton Kuharstvo s vjeţbama Osnove raĉunalstva Tehnologija obrade i montaţe Kuharstvo s vjeţbama Ugostiteljsko posluţivanje Ugostiteljsko posluţivanje Kuharstvo Tehnike motornih vozila Tehnologija odrţavanja vozila I. Filozofija Javne financije Destinacijski menadţment 1 1 2 1+1* 1 1 2 2 1+2* Roberta Tomas Andrej Osvaldić Vlatka Vrban Ivana Kralj Ivana Kralj Iva Winter-Bistrović Milica Šokec Andrej Osvaldić Jasmina Paviĉić Ivana Kralj * izborna nastava kod agroturistiĉkih tehniĉara radi se po skupinama tako da u I. 7. razredu zbog ukupno 14-oro uĉenika samo jedna obrazovna skupina.b (agroturistiĉki) III. .d (automehaniĉar) II. Praktiĉna nastava u školi 7. Programi po JMO sustavu Razred I.4.II.c (poljoprivredni gosp. dok je u III. razrednom odjelu imamo po 2 obrazovne skupine.a (upravni referent) III.

dobru škole Ljetna praksa Praktiĉna nastava na poljop. c (poljoprivredni gosp.4. b (agroturistiĉki tehniĉar) Tomislav Kakša Dalibor Petriĉušić Davor Skender III.) II. b (agroturistiĉki tehniĉar) Dalibor Petriĉušić Tihomir Vranić Branka Pavoković Davor Skender Darko Mihoković Darko Bariĉević Predmet Praktiĉna nastava (poljoprivredni dio) Praktiĉna nastava (ugostiteljski dio) Ljetna praksa Praktiĉna nastava (poljoprivredni dio) Praktiĉna nastava (ugostiteljski dio) Ljetna praksa Praktiĉna nastava (poljoprivredni dio) Praktiĉna nastava (ugostiteljski dio) Praktiĉna nastava (ugostiteljski dio) Ljetna praksa Praktiĉna nastava (poljoprivredni dio) Praktiĉna nastava (poljoprivredni dio) Praktiĉna nastava (ugostiteljski dio) Praktiĉna nastava (ugostiteljski dio) Praktiĉna nastava (ugostiteljski dio) Br. Ĉetverogodišnji programi Razred I.7. dobru škole Sati/ tjedno 12 2 2 16 7.4.2.) III.3. skupina 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 Sati/ tjedno 4x2 8 sati 3x2 6 sati 2 sata 4x2 8 sata 3x2 6 sati 2 sata 4 sata 2 sata 2 sati 2 sata 3 sata 3 sata 4 sata 2 sata 2 sata 18 . c (poljoprivredni gosp. dobru škole Ljetna praksa Praktiĉna nastava na poljop. Trogodišnji industrijski i srodni programi Razred I. c (poljoprivredni gosp.b (agroturistiĉki tehniĉar) Ime i prezime nastavnika Tomislav Kakša Davor Skender II.) Ime i prezime nastavnika Dalibor Petriĉušić Zdravko Giba Zdravko Giba Zdravko Giba Zdravko Giba Predmet Praktiĉna nastava na poljop. b (agroturistiĉki tehniĉar) Dalibor Petriĉušić Dalibor Petriĉušić Davor Skender Darko Mihoković IV.

90/11 ). 12.a ( upravni referent ) IV.b (agroturistiĉki tehniĉar) 7. 92/10.c (prodavač) III.c ( Prodavaĉ/ poljoprivredni gospodarstvenik ) I.III.IV. 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.1.III. sati/tj.d (kuhar/konobar) I. 7. Zaduţenja nastavnika na praćenju praktiĉnog dijela programa izvan škole Ime i prezime nastavnika Razred/zanimanje I.b (agroturistiĉki tehniĉar) III. 105/10. 11. d razred kuhara Ime i prezime razrednika Marin Domović Mirna Sudec Miroslav Horvatinović Davor Skender Anita Rengel Branka Pavoković Alena Hrvoić Mario Tomrlin Ksenija Petrinec Tihomir Vranić Dalibor Petriĉušić Bruno Fijala Jelena Golubić Ivana Kralj 19 .5 3.IV. Sati u zaduženju Ivana Kralj Anita Rengel Anita Rengel Darko Mihoković Darko Mihoković Nedo Bardak Nedo Bardak Davor Skender 12 12 9 16 16 6 7 11 4 14 14 15 18 24 23 20 1 3.c ( prodavaĉ/poljoprivredni gospodarstvenik) III. c razred prodavaĉa . Br. 5. učen. 10. Završni i pomoćniĉki ispiti Polaganje završnog ispita odreĊeno je temeljem ĉlanka 82.7.d (automehaničar) II. 13. b razred agroturistiĉkih tehniĉara .d (automehaničar) III. c (prodavač) I.7. i toĉka 4.c ( prodavaĉ/poljoprivredni gospodarstvenik ) II. a razred upravnih referenata . 14.b ( agroturistiĉki tehniĉar) I. Razredni odjeli i razrednici Razredni odjel 1.d (kuhar) Br. toĉka 2.7.5.N.c (prodavač II. 8. 2.b ( agroturistiĉki tehniĉar) II. Pravilnikom o izradbi i obrani završnog rada ( NN 118/09 ) te Pravilnikom o postupku i naĉinu polaganja pomoćniĉkog ispita ( NN 116/02 ) Završni ispit ove godine polaţu: .d (kuhar/konobar/auttomehaniĉar ) III. 6. Završni i pomoćniĉki ispiti 7. c razred poljoprivrednih gospodarstvenika . 86/09.a (upravni referent) III. 87/08. 9.d (kuhar/konobar/automehaniĉar ) II.d ( kuhar) IV.a ( upravni referent) I.III.6. 4. I.a (upravni referent) II.5 3 4 5 5 5 7.d (kuhar/konobar) II.

ĉlanak 1. do 20.7. 87/08. Ispitna povjerenstva za završne i pomoćniĉke ispite formira Nastavniĉko vijeće. Popravni ispiti i ispitna povjerenstva Popravni ispiti provodit će se komisijski ( ispitivaĉ.b (agroturistiĉki tehniĉar) 15 uĉenika Ispiti drţavne mature u ljetnom roku odrţavat će se tijekom drugog polugodišta od 24. 20 . Kontrolni ispiti za II.3. obvezama. kolovoza do 7.N.7.12.IV. 7. (N.IV.Prema Pravilniku o izradbi i obrani završnoga rada. Popis ĉlanova ispitnih povjerenstava te njihov plan rada priloţit će se Godišnjem planu i programu . a kod nas su to uĉenici III. RH 29/02) Kontrolnom ispitu ove godine pristupaju uĉenici : . godine. razrede obrtniĉkih programa po JMO modelu Kontrolni ispit provodi se u drugoj polovici druge godine naukovanja prema Pravilniku o naĉinu ostvarivanja programa naukovanja i struĉnog osposobljavanja za vezane obrte te o pravima. a ( upravni referent ) . svibnja do 13.II. završni ispit za uĉenike gore navedenih razreda sastoji se od: .II.) uĉenici srednjih strukovnih škola mogu polagati ispite drţavne mature: U našoj školi ispitima drţavne mature mogu pristupiti uĉenici slijedećih razreda: . praktiĉni rad s elaboratom.2. Ispiti državne mature Prema Pravilniku o polaganju drţavne mature. b ( agroturistiĉki tehniĉar ) Do izrade ovog godišnjeg plana predprijave za polaganje ispita drţavne mature ispunio je slijedeći broj uĉenika: .a (upravni referent) 25 uĉenika .d (konobar) . prema Kalendaru polaganja ispita drţavne mature kojeg je donio Nacionalni centar za vanjsko vrjednovanje.d (automehaniĉar) 7. razrednik i treći ĉlan). vrednovanju i ocjenjivanju nauĉnika (N. toĉka 3 i 4. te u zimskom ispitnom roku od 13. rujna 2012. d razreda kuhar 7.izradbe završnog rada koja se sastoji od uratka koji moţe biti: projekt.N. sloţeniji ispitni zadatak ili drugi sliĉni uradak usklaĊen s nastavnim programom .II. u jesenskom roku od 22.d (kuhar) . Plan i program rada ispitnog povjerenstva za provoĊenje ispita drţavne mature sastavni je dio ovog godišnjeg plana.IV. studenoga 2012. praćenju.7. lipnja 2012.IV.zanimanja po JMO programu polaţu i pomoćniĉki ispit.4. Formiranje ispitnih povjerenstava planira se za Sjednicu nastavniĉkog vijeća 23. 2011.obrane završnog rada .

IV.8.b.b. 2012.a nakon popravnih rokova 04. 06.05. 06. 2012.00 9. 10.2012.b ( 2.d IV. 9. 2012. IV.c.b. III. 06.d (kuhar) 27.7. III. 2012.b.c.00 Obrana završnog rada.d Datum do 29. ( ljetni rok ) Podjela razrednih svjedodţbi završnim razredima planira se 25. do 21.d do 09.c. u 11. IV. 04. 2012. IV.d IV.00 13. IV.06. 06. c. IV. 06.d do 02. .a.2012. 08. 2012.-27. 08. 2012. 06.c ( prodavaĉ / poljoprivredni gospodarstvenik ) III. III.04. d ( kuhar/konobar/ automehaniĉar ) IV. 2012.a. 2012. 9.06. u 12. 2012. III. 2012. 2012. 2012. 11.za ostale razrede od 15.00 13.a. 2012. do 04. 16.b. III. 05.za završne razrede od 21.00 sati . 2012. III.) Naziv ispita Razredi Datum Vrijeme Izradba i predaja završnog rada IV. 2012.d (kuhar) 1. KALENDAR KONTROLNIH I POPRAVNIH ISPITA. 08.00 Pismeni dio pomoćniĉkog ispita III. IV.a. Vrijeme 9. 9.00 11. III. – 29. IV.06. skupina 31. ( ljetni rok ) .00 sati . 06.a.00 Obrana završnog rada IV. c. 2012. 2012.d III.d II. 01.a. za obranu u tajništvo škole Popravni rok općeobrazovni dio svi 23. 05.d (kuhar) 2. 2012. 05.a.00 9. 2012.c 31. 08. IV.00 Prijave za popravne rokove primat će se u tajništvu i to: . 2012.b ( 1.00 sati Jesenski rok ( prijave popravaka u tajništvu škole od 20.oo – 13.b.b. IV. c – d razrede 28. TE ROKOVI IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2011.06.00 13. praktiĉni dio pomoćniĉkog ispita i usmeni dio pomoćniĉkog Popravni rokovi za ostale razrede – općeobrazovni dio Popravni rokovi za ostale razrede – strukovni sadrţaji IV.00 Popravni rok strukovni sadrţaji svi 24.00 21 . III. III./2012.06. 9.00 9.c. 07. mentoru Predaja završnog rada i prijave IV. 28.skupina) III.d IV. skupina III.za IV. do 25. a. 2012. 9. Ljetni rok Naziv ispita Izbor tema za završni rad Kontrolni ispit Izradba i predaja završnog rada mentoru Predaja završnog rada i prijave za obranu u tajništvo škole Popravni rok za završne razrede Općeobrazovni Strukovni sadrţaji Pismeni dio pomoćniĉkog ispita Obrana završnog rada Razredi IV.00 13. u 13. u 11. III.08.00 sati Sveĉana podjela završnih svjedodţbi planira se u Sali za konferencije općine Pitomaĉa i to: .a.a i IV. III.00 13.06. 05. do 30.skupina) IV. 07.06. 06.20.za III. a.05. III. 2012.b. III. III. III.c. 2011. 2012.b razred 28. 13. 12. do 23. 26.

Jedinstveni model obrazovanja Osnovna karakteristika jedinstvenog modela obrazovanja je odvojenost općeobrazovnog djela programa od strukovnog. godina: 245 sati u školi. 12. IV. a 740 sati kod obrtnika I. Organizacija obrazovanja u JMO sustavu razlikuje se od one u školama s praktiĉnom obukom. III. 22 .c.9. godina: 140 sati u školi. Dio praktiĉnog dijela naukovanja do potrebnog godišnjeg fonda sati uĉenici obavljaju kod obrtnika i izvan nastavne godine.c III. 13.c. 2012. d (kuhar/konobar) IV.Obrana završnog rada.a. III.b.00 Zimski rok izradbe i obrane završnog rada Naziv ispita Izradba i predaja završnog rada mentoru Predaja završnog rada i prijave za obranu u tajništvo škole Pismeni dio pomoćniĉkog ispita Obrana završnog rada Obrana završnog rada.a. 2012. 12.00 13.kuhari i konobari I. IV.a.automehaniĉari Nastava je organizirana tako da uĉenici jedan tjedan pohaĊaju teorijski dio naukovanja i općeobrazovne sadrţaje u Srednjoj školi Pitomaĉa. 2013. 2012. godina: 105 sati u školi. IV. dok se praktiĉni dio ostvaruje u manjem djelu u školskim praktikumima. 13. III. 2012.00 13. godina: 70 sati u školi. Jedinstveni model obrazovanja ostvaruje se kroz tri dijela: A) općeobrazovni dio B) struĉno teorijski dio C) praktiĉni dio Općeobrazovni i struĉno teorijski dio ostvaruje se u potpunosti u školi. a drugi tjedan.d Kuhar/konobar Datum do 23. 17.00 7. 12. III. a veći dio kod obrtnika i to: . praktiĉni dio naukovanja pohaĊaju kod obrtnika. 2012. 13. 19 . a 795 sati kod obrtnika .d (kuhar) završni razredi 28. 01. godina: 210 sati u školi. praktiĉni dio pomoćniĉkog ispita i usmeni dio pomoćniĉkog ispita Podjela završnih svjedodţbi III. Strukovni dio ili naukovanje sadrţi teoretske i praktiĉne sadrţaje.00 – 13.b. III. Tako se u našoj školi realizira samo dio naukovanja ( uglavnom teoretski) dok se najveći dio ostvaruje kod obrtnika izuzev kuhara i konobara kod kojih veći dio uĉenika praktiĉni dio naukovanja obavlja u školskom restoranu Stara Pivnica. a 690 sati kod obrtnika II.12.00 05. poštujući pri tom pravilo da moraju imati 45 radnih dana odmora tijekom školske godine.08. a 830 sati kod obrtnika II.d IV. 11. 2012. 8.09. 11. praktiĉni dio pomoćniĉkog ispita i usmeni dio pomoćniĉkog ispita Podjela završnih svjedodţbi Razredi IV.b.d III.00 Vrijeme svi 18. do 07. 2012. a 625 sati kod obrtnika III.

20. a IV. 6. 2. provjeravanja i ocjenjivanja naukovanja na kraju druge godine provode se KONTROLNI ISPITI iz struĉno teorijskih i praktiĉnih znanja i vještina: Svrha tog kontrolnog ispita je utvrditi ostvaruju li se potrebni ciljevi i zadaće naukovanja. 19. 23. Povijest Zemljopis TZK Ĉovjek. 24. Strani jezik II. 5. 10. 21. tjedno/godiš. TJEDNI I GODIŠNJI FOND NASTAVNIH SATI 7. 16. tjedno/godiš. Filozofija 4. 4. Tijekom naukovanja kontinuirano se prate. Logika 3. Pored kontinuiranog praćenja. I.10. Javne financije SVEUKUPNO: Struĉna praksa-završni ispit Broj sati Broj sati Broj sati Broj sati tjedno/godiš. 22. 18. 3. Ljudska prava 5. Zakona o strukovnom obrazovanju uĉenici prve godine obrazovanja na praktiĉnoj nastavi odnosno vjeţbama ne mogu provoditi više od 4 sata dnevno. 14. tjedno/godiš. a III. 15. a 4/ 140 4/140 4/140 4/128 1/35 1/35 3/105 3/105 3/105 3/96 2/70 2/70 2/70 2/64 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/64 2/70 1/35 2/70 2/70 2/70 2/70 2/64 1/35 1/35 1/35 1/32 3/105 2/70 2/70 2/70 2/64 2/64 2/70 2/70 2/70 2/64 2/70 4/128 4/140 2/70 2/70 2/70 1/35 2/70 4/140 2/70 2/64 2/64 30/1050 30/1050 30/1050 30/960 2/70 32/1120 2/70 2/70 34/1190 40 1/35 2/70 33/1115 40 2/64 2/64 34/1088 42 23 . Hrvatski jezik Hrvatski poslovni jezik Strani jezik I.Prema ĉlanku 29. 9.10. zdravlje i okoliš Matematika Sociologija Vjeronauk/Etika Uvod u drţavu i pravo Informatika Ustavni ustroj RH Poslovna psihologija Uredsko poslovanje i dopis. 7. odnosno 20 sati tjedno. obrazovanja i športa o izvješćivanju uĉenika i roditelja o naĉinu obrazovanja za zanimanja po JMO-u za koje se traţi majstorski ispit. 7. a II.1. 25. 8. 12. Prilikom upisa Škola se pridrţava uputa Ministarstva znanosti. Nastavni plan za zanimanje UPRAVNI REFERENT Redni NASTAVNI PREDMET broj 1. 11. Latinski jezik 2. 13. provjeravaju i ocjenjuju struĉna znanja i vještine nauĉnika. Radno pravo Upravni postupak Kompjuterska daktilografija Birotehnika Uvod u imovinsko pravo Uvod u obiteljsko pravo Gospodarstvo Knjigovodstvo Statistika UKUPNO: Izborni predmeti 1. 17.

razred 1+2* 1+1* 1+1* 1+1* 1+1* 4+3* 16 4+4* 19 3+4* 18 33 SVEUKUPNO: 33 32 30 105 Struĉna praksa: 105 105 96 Napomena: * vjeţbe i praktiĉna nastava se odrţavaju u grupama do 15 uĉenika. Raĉunalstvo Ukupno opći dio I. godini u polovici propisane satnice odrţava se praktiĉna nastava kuharstva a u drugoj polovici ugostiteljskog posluţivanja. Ovĉarstvo. Bilinogojstvo 1 + 1* 8. Lovstvo.10. Stoĉarstvo 1 + 1* 9. razred 3 2 2 2 1 2 2 2 16 Tjedni broj sati II. Prerada mlijeka. Turizam i marketing 7. razred III. Turistiĉka geografija Hrvatske 2 2. Prehrana i poznavanje robe 4. Pĉelarstvo. Ljekovito bilje. Kuharstvo 5. Etnologija. Izrada autohtonih suvenira… 12. godini praktiĉni dio nastave iz ugostiteljstva pokriva podruĉje kuharstva. Etika / Vjeronauk 7. Hortikulturno ureĊenje gospodarstva 11. zdravlje i ekologija 2 3. razred 3 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 16 14 IV. razred 1. razred 2 1+1* 1+1* 1+1* 2+1* 1 1+1* 1+1* 1+1* 1+1* IV. Nastavni plan za zanimanje AGROTURISTIĈKI TEHNIĈAR Zajedniĉki dio okvirnog nastavnog plana Redni Nastavni Broj Predmet 1. Konjogojstvo. Uzgoj juţnih kultura. Kemija 9. Fizika 10. Strani jezik 1 3. praktiĉna nastava dijeli se na dva podruĉja i to na podruĉje poljoprivrede + podruĉje ugostiteljstva. Tjelesna i zdravstvena kultura 5.2. Kunićarstvo. Kozarstvo. Knjigovodstvo. dok u III. Povijest 4. Politika i gospodarstvo 6. Prerada i ĉuvanje poljoprivrednih proizvoda. Izborni i fakultativni predmeti: 1 + 1* Ribogojstvo. U I. i II. Hrvatski jezik 2. Ugostiteljsko posluţivanje 6. Praktiĉna nastava 4 + 3* Ukupno struĉni dio: 17 Tjedni broj sati II. Matematika 8. razred 3 2 2 2 1 2 12 Posebni struĉni dio okvirnog nastavnog plana Redni Nastavni Broj Predmet I. Struĉna praksa odvija se tijekom cijele godine ovisno o sezoni i 24 . Ekološka poljoprivreda 10. razred III. Gljivarstvo.7. Ĉovjek. Vinarstvo. Ratarstvo. Trţište. i IV.

Tehnologija zanimanja * Strani jezik II Matematika u struci Kulturno povij. 4. godina Poznavanje robe i prehrana 2 sata 25 .c III.3. d razred 2 1 2 1 12 210 Broj sati tjedno II. 3. 6.d 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 18 18 18 14 315 315 315 224 R.agrotehniĉkim rokovima i to 60 sati na poljoprivrednom dobru škole a ostatak propisane satnice u objektima seoskog turizma i Uredu turistiĉke zajednice.10. Nastavni predmet Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Vjeronauk/Etika TZK Ukupno svaki drugi tjedan Ukupno godišnje Napomena: I.5 sati Poznavanje robe i prehrana 1 sat II.d II. konobara i automehaniĉara II. godina: Osnove higijene 0.5 sati Kemija 0. d razred je razred kuhara III. 4. c razred razred 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 14 18 245 288 1. 2. Nastavni planovi za JMO ( Jedinstveni Model Obrazovanja ) A) OPĆEOBRAZOVNI DIO PROGRAMA ( za sva zanimanja ) Razredni odjeli/sati tjedno I.d je kombinirani razredni odjel kuhara i konobara B) STRUĈNO – TEORIJSKI DIO PROGRAMA ( Obvezni + izborni ) 7.3. Baština Enologija s gastronomijom VoĊenje i organizacija kuhinje Marketing u turizmu Izborna nastava Ukupno svaki drugi tjedan Ukupno godišnje Objašnjenje : Tehnologija zanimanja * I. 2. godina Poznavanje robe i prehrana 2 sata Biologija i ekologija 1 sat III.broj Nastavni predmet I. d III. 5. 3. 7.d III. Kuhari R. d je kombinirani razredni odjel kuhara.broj 1.1.10. 5 6.

godina: Osnove higijene 0. razred razred razred 7 1 16 280 620 5 Praktiĉna nastava u školi: . Ukupno godišnje 350 3. Praktiĉna nastava u radnom 550 procesu (godišnje) Sveukupno godišnje 900 Ukupno: A+B+C 1425 sati I. godina 7. II. godina Poznavanje robe i prehrana 2 sata Biologija i ekologija 1 sat III. razred tjedno godišnje 1 35 2 70 2 70 1 35 1 1 35 35 3.C) PRAKTIĈNI DIO PROGRAMA – KUHARI R. razred tjedno godišnje 2 70 2 70 2 70 1 35 Broj sati 2. Ukupno svaki drugi tjedan 20 3.broj Nastavni predmet Broj sati svaki drugi tjedan I.ugostiteljsko posluţivanje 1 .bonton 1 .2. razred tjedno godišnje 1 32 2 64 1 32 1 32 1 2 1 1 32 64 32 32 Ukupni broj sati 102 134 102 32 32 64 32 67 Naziv predmeta Matematika u struci Strani jezik II Tehnologija zanimanja Turistiĉka geografija Poslovna psihologija i komunikacije Kulturno povijesna baština Marketing u turizmu Enologija s gastronomijom VoĊenje i organizacija restorana Izborna nastava Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika u struci Struĉni predmeti Ukupno 7 245 8 280 10 320 565 Objašnjenje : Tehnologija zanimanja * I.5 sati Kemija 0.5 sati Poznavanje robe i prehrana 1 sat II.3. godina 1312 sati III. godina Poznavanje robe i prehrana 1 sat 26 . 10 160 640 900 800 B) Struĉno – teorijski dio s izbornom nastavom 1.10. godina 1460 sati II. Konobar 1. III.kuharstvo s vjeţbama 6 .osnove raĉunalstva s vjeţbama 2 2.

1. Automehaniĉar 1425 sati I.3.5 sati u skupinama B) Praktiĉni dio 27 . razred godišnje 140 35 35 70 760 220 540 900 3. razred godišnje 800 160 640 800 Ukupni broj sati 175 35 70 70 2425 620 1. razred 2. razred tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje 1.u školi : Ugostiteljstko poslužibanje s vježbama .Bonton -Kuharstvo .3. godina 1312 sati III. razred godišnje 35 35 865 240 625 900 Nastavni predmet Vjeţbe u školi* .5 sati sa cijelim razredom (teorijski dio).10. razred 3.Osnove raĉunalstva Praktiĉna nastava ** .teorijski dio s izbornom nastavom Naziv predmeta Osnove raĉunalstva* Matematika u struci Tehniĉko crtanje * Osnove tehniĉke mehanike** Osnove tehniĉkih materijala Elementi strojeva Osnove automatizacije *** Osnovi elektrotehnike i elektronike Tehnike motor.5 sati sa cijelim razredom (teorijski dio). vozila Broj sati 1. 1 sat u skupinama *** Okvirni sadrţaj izvodi se 0.805 2600 Ukupno: A+B+C 7. godina A) Struĉno.C) PRAKTIĈNI DIO PROGRAMA Broj sati 2.5 0 1 0 0 70 52 0 35 0 0 1 0 2 0 2 0 35 0 70 0 70 0 1 0 2 0 2 0 35 0 70 0 70 0 0 0 1 7 0 0 35 244 0 0 2 7 0 0 70 245 0 0 2 7 0 0 70 245 Izborni dio Tehnike motornih vozila Ukupno 1) * Okvirni sadrţaj izvodi se 0. 1 sat u skupinama ** Okvirni sadrţaj izvodi se 1 sat sa cijelim razredom (teorijski dio).5 52 0 0 0 0 2 1.u ugostiteljskom objektu Sveukupno 1.

3. 4. Prodavaĉ R. razred razred 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 20 21 700 735 14 14 490 448 1190 1183 28 .Naziv predmeta Praktiĉna nastava u školi s vjeţbama : Praktiĉna nastava u školskoj radionici najviše sati 4) Tehnologija obrade i montaţe** Tehnike motornih vozila Tehnologija odrţavanja vozila 2) Praktiĉna nastava u radnom procesu – najmanje sati Ukupno 1. razred godišnje 160 270 70 165 64 70 35 32 64 560 900 630 900 640 800 7. III. 3.broj Nastavni predmet I. 6. razred godišnje 270 3.B program 7.4. 8.10.4.1. 5. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Politika i gospodarstvo Vjeronauk/Etika Matematika TZK Osnove informatike Higijena Trgovinsko poslovanje Poznavanje robe PromiĊbene aktivnosti Psihologija prodaje Ukupno tjedno Ukupno godišnje Praktiĉna nastava/tjedno Ukupno godišnje SVEUKUPNO Broj sati tjedno II. razred 1 2. Nastavni plan za trogodišnja zanimanja .10. razred godišnje 340 Broj sati 2.

ZAJEDNIĈKI OPĆEOBRAZOVNI DIO Broj sati 1. primjenjuje se od školske godine 2011.tj.10. razred 2. razred tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje 3 105 3 105 3 96 2 70 2 70 2 64 2 70 2 70 1 35 1 35 1 32 2 64 2 70 2 70 2 64 2 70 2 70 2 64 2 70 12 420 14 490 12 384 Naziv predmeta Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Vjeronauk / Etika Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Osnove informatike Ukupno sati B. 29 . razred 2.). POSEBNI STRUĈNI DIO B1.4. Prodavaĉ ( Izmjene i dopune posebnog struĉnog dijela Nastavnog plana i programa od 14.7. razred 3. Izborni strukovni predmeti Broj sati 1./2012. razred tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje 2 70 2 70 2 70 2 70 2 64 2 64 2 70 2 70 2 64 12 420 10 350 6 192 Broj sati 1. Strukovno-teorijski predmeti I. razred 2. za 1. lipnja 2011. Obvezni strukovni predmeti Naziv predmeta Nabavno poslovanje Poslovanje prodavaonice Poznavanje robe Prodajno poslovanje Prodajna komunikacija Poslovna dokumentacija Osnove marketinga Ponašanje potrošaĉa Ukupno sati II. razred 3.2. razred 3.c prodavaĉa A. razred tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje 4 140 1 35 3 105 3 105 2 64 3 105 2 70 1 32 2 70 1 32 10 350 8 280 4 128 Naziv predmeta Ekologija i odrţivi razvoj Kreativnost u poslovanju Aranţiranje i estetsko oblikovanje Prezentacijske vještine Upravljanje prodavaonicom Odnosi s kupcima Ukupno sati UKUPNO SATI B1.

8. 2.pĉelarstvo . 15. 5. Praktiĉna nastava Broj sati 1. 4. Poljoprivredni gospodarstvenik R. razred razred 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 18 12 30 80 1130 1 18 16 34 1088 1. razred tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje 4 140 7 245 14 448 4 140 7 245 14 448 16 560 17 595 20 640 Naziv predmeta Praktiĉna nastava Ukupno sati B2. 7. 10.ekološka poljoprivreda .B2. UKUPNO SATI B1 + B2 7. 11. 16.2. 6.10. III. 12. 14.seoski turizam UKUPNO Praktiĉna nastava Sveukupno tjedno Struĉna praksa (godišnje) Sveukupno godišnje 18 12 30 80 1130 30 . razred 3. 9.broj Nastavni predmet I. 3.4. razred 2. 13. 17. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest TZK Politika i gospodarstvo Vjeronauk/Etika Matematika Raĉunalstvo Ratarstvo Voćarstvo Vinogradarstvo i vinarstvo Povrćarstvo Mehanizacija Zaštita bilja Stoĉarstvo Trţište Izborna nastava – . razred 3 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 Broj sati tjedno II.

.. kroatolog i neodreĎeno sociolog prof. TJEDNA ZADUŽENJA NASTAVNIKA Miroslav Fuček ( suspendiran od 14.ukupno UKUPNO TJEDNO ZADUŽENJE BROJ SATI IZNAD NORME UKUPNA ZADUŽENJA Pravilnik o normi rada OSTALA ZADUŽENJA 31 20 0 0 Ostali poslovi 40 UGOVOR O RADU . prema čl.a 3. 106.c 24 15 11 25 2 2 1 4 3 3 2 15 1 1 1 0 0 0 0 općeobrazovnih NASTAVA Nastavni predmet / izborna (I) i fakultativna (F) nastava Razredni odjeli Broj učenika u razrednom odjelu / obrazovnoj skupini Broj sati tjedno u razrednom odjelu / obrazovnoj skupini Tjedno zaduženje u nastavi dodatna i dopunska nastava razrednik 2 voditelj stručnog vijeća na (meĎu)županijskoj razini voditelj stručnog vijeća na državnoj razini 1 4 7 22 2 3 i više predmeta nastavnik do položenog stručnog ispita ispitni koordinator voditelj smjene satničar voditelj praktične nastave..09. (povoljnija norma) Kolektivni Članak 62. stavak 4. radionica. (godine radnog staža) Članak 38. Zakona o odgoju i obrazovanju…) Zvanje Dipl.c 3. praktikuma voditelj centra novih tehnologija Članak 24. stavak 2.Ime i prezime nastavnika Marin Domović V.a 3.d 1. stavak 1. (sindikalni povjerenik) Ostala zaduženja .. stavak 7.b 1.d 3. stavak 4.2011. (povjerenik za zaštitu na radu) ugovor Članak 83. hrvatskoga jezika i književnosti neodreĎeno OPĆI PODACI Vrsta radnog odnosa 1 20 Rad u više škola Tjedna norma Nastavnik predmeta općeobrazovnih Hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik Sociologija Etika Etika Etika 1.

c 2.d 1.c 3.c 4.a 2. Engleski jezik I. Engleskog jezika i književnosti odreĎeno 1 21 općeobrazovnih Engleski jezik I.b 3.d 18 12 16 22 18 8 7 7 13 3 3 3 3 2 22 2 2 2 2 1 1 23 2 19 40 32 .b 4. Engleski jezik I. Engleski jezik I.a 1.b 2. hrvatskoga jezika i književnosti neodreĎeno 1 20 općeobrazovnih 4 22 2 20 40 Alena Gladović prof. hrvatskoga jezika i književnosti hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik odreĎeno 1 10 općeobrazovnih 2. Engleski jezik I.c 3. Engleski jezik I.a 1.c 1. Engleski jezik 1. hrvatskoga jezika i književnosti odreĎeno 2 15 općeobrazovnih Hrvatski jezik hrvatski poslovni jezik hrvatski poslovni jezik Etika kulturno povijesna baština Hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik Etika 4.d 22 19 23 3 3 3 9 2 2 11 1 10 20 Dijana Kos bacc.d 2.b 26 24 22 1 11 29 15 22 25 22 21 17 1 4 1 1 1 14 1 3 3 4 4 3 3 18 3 1 2 2 1 1 15 0 15 30 Ksenija Petrinec prof.d 1.a 2.a 3.a 3.Iva Brusač prof.a 3. Engleski jezik I. Engleski jezik I.a 1.c 2.a 4. Engleski jezik I.b 2.

d 3.c 3.a 4. Engleski jezik II.b 3. Njemački jezik II.a 3. VI/I. Njemački jezik I. Njemački jezik II.d 2. Njemački jezik I.c 1. Njamački jezik I.a 4. Milica Šokec Odgojiteljica. Njemački jezik II.b 3. Engleski jezik I. Njamački jezik I.d 1.b 4. odreĎeno 1 21 općeobrazovnih Engleski jezik II.a 2. Engleski jezik II. povijesti filozofije Povijest neodreĎeno 1 22 općeobrazovnih Povijest Povijest 1. Njemački jezik I.a 2. Engleski jezik II.a 6 10 9 4 3 14 8 4 10 24 13 6 16 5 6 10 9 4 4 6 6 5 6 11 1 6 18 12 16 22 12 10 5 24 22 25 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 1 1 22 0 18 24 0 24 3 19 24 0 24 3 19 22 1 23 2 19 40 Ana Pavlić 40 40 33 . Njamački jezik I.a 3. Njemački jezik II. Engleski jezik I.a 3.d 3.a 4.a 2. Njemački jezik II.a 1.b 3.b 3. Iva WinterBistrović Dipl.b 4. Njemački jezik Engleski jezik I. Andrej Osvaldić prof.d 1.a 3.d 1.Njamački jezik I. Njemačkog jezika i knjiţevnosti Njamački jezik I.a 2.d 2. odreĎeno 1 21 općeobrazovnih Njamački jezik I. komunikolog odreĎeno 1 21 općeobrazovnih Njemački jezik II. Njemački jezik I. Cambridge tečaj Engleski jezik II.c 2. Engleski jezik I.d 1.d 2. bacc. Njemački jezik I.a 1.b 2. Engleski jezik I. Njamački jezik I. Engleski jezik II. Engleski jezik II.a 1. Njamački jezik I. Njemački jezik II. Njamački jezik I.d 1.b 2.

b 1. Geografija Hrvatske Jasminka Hrenić prof. geografije neodreĎen o 3 8 općih i strukovnoteorijskih Geografija 1.b 2.c 29 19 21 22 25 26 2 3 4 2 22 27 20 22 19 19 22 21 21 17 14 11 24 16 24 22 29 12 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 8 0 8 0 6 14 14 0 14 0 13 27 40 34 .b 2.a 4.c 1.a 4.b 2.a 1.b 1.c 2.a 3.a 3.a 2.d 4.a 2.c 1.a 1.a 1.d 3.b 1.a 2.a 4.Povijest Povijest Povijest Povijest Logika (I) Filozofija (I) Etika Etika Etika Etika Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Marijan Ostrogonac dipl.d 2.a 1.b 3.c 3. teolog neodreĎeno 2 14 općeobrazovnih Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk zemljopis zemljopis turist.d 3.

c 3.c 1.a 2.a 3.c 1.c 3.d 4.b 2.a 2.d 3.TZK TZK TZK TZK TZK Maja Kirin prof.c 2.d 24 21 22 19 22 23 25 15 15 11 26 17 29 22 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 22 0 22 0 18 40 Ivica Iveković prof.a 1.c 2. ekonomist neodreĎeno 1 22 općih i strukovnoteorijskih Jasmina Pavičić dipl.b 1. ekonomistica neodreĎeno 1 22 strukovnoteorijskih Trgovinsko poslovanje Trgovinsko poslovanje Kreativnost u poslovanju PromiĎbene aktivnosti Prodajna komunikacija Statistika Politika i gospodarstvo Politika i gospodarstvo Politika i gospodarstvo Kompjuterska daktilografija 2.d 3. TZK neodreĎeno 1 22 općeobrazovnih TZK TZK TZK TZK TZK TZK TZK TZK TZK 1.b 3.b 1.c 4.c 4.a 12 9 12 9 12 26 23 9 17 12 3 3 2 2 2 2 2 2 2 4 21 1 1 22 0 18 40 20 1 3 23 1 18 40 2 35 . TZK odreĎeno 2 3 općeobrazovnih 3 0 3 0 2 5 Miroslav Horvatinović dipl.a 4.c 3.b 1.

b 4.d 1.Kompjuterska daktilografija Kompjuterska daktilografija Kompjuterska daktilografija Kompjuterska daktilografija Kompjuterska daktilografija Javne financije Trţište Trţište 1.a 3.b 4.a 2.b 4.a 1.a 3.a 4.a 3.b 3.c 2. ekonomistica neodreĎeno 1 22 strukovnoteorijskih Destinacijski menadţment (I) Destinacijski menadţment (I) Seoski turizam (I) Poduzetništvo s menadţmentom Poslovanje prodavaonice Bonton Bonton (I) Prakt.a 3.a 1.b 4.c 4.c 12 11 11 12 13 26 6 10 4 2 2 2 2 2 2 1 Gospodarstvo Marketing u turizmu Turizam i marketing Turizam i marketing Turizam i marketing Odrţivi turizam (I) Odrţivi turizam (I) Destinacijski menadţment (I) Ivana Kralj dipl.b 3.d 4.d 1.c 1.c 1. informatike neodreĎeno 1 22 općih i strukovnoteorijskih 36 . nastava (praćenje) Informatika Informatika Informatika 2.b 3.a 22 11 17 9 8 15 15 17 9 8 6 26 12 16 9 12 12 12 11 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 20 2 22 0 18 40 2 19 1 3 22 0 18 40 Jelena Golubić prof.a 2.b 4.a 2.

a 4.b 2.d 2.d 1.zdravlje i okoliš Čovjek.d 3.c 2.b 3.c 2.c 3.a 4.d 1.b 4. organizacije Matematika odreĎeno 1 20 općeobrazovnih Matematika Matematika Matematika Matematika 1.a 1.zdravlje i ekologija Čovjek.zdravlje i ekologija Biologija i ekologija Čovjek. robe Poznavanje robe Mirna Sudec prof.d 2.b 2.a 2. robe Prehrana i poz.a 3. VI/I odreĎeno 1 20 općih i strukovnoteorijskih Matematika u struci Matematika u struci (I) Matematika u struci Matematika Matematika u struci 2.c 1.d 11 13 12 13 13 12 16 6 9 7 7 16 12 11 2 2 2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 11 2 4 2 9 20 0 20 40 1 2 Prehrana i poz.a 3. robe Prehrana i poz.d 1.a 2.a 1.c 1.b 7 9 5 11 12 12 29 19 16 24 22 24 22 25 29 19 15 17 1 1 1 2 3 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 22 2 20 40 19 2 1 3 22 0 18 40 37 . biologije neodreĎeno 1 22 općih i strukovnoteorijskih Poznavanje robe Čovjek. ing. zdravlje i okoliš Matematika Matematika Mirjana Ţagar dipl. VŠS. robe Prehrana i poz.d 2.a 2.Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Osnove informatike Matematika u struci Matematika u struci Matematika Mario Tomrlin informatičar.a 3.d 2.b 2.d 1.d 1.

a 3.a 3.a 1.c 3.d 4. strojarstva struk.c 3. iur.d 3.Matematika Matematika Matematika Matematika Uvod u drţavu i pravo Upravni postupak Upravni postupak Uvod u obiteljsko pravo Vlatka Vrban dipl.d 1.b 3.a 4. i praktične nastave Osnove tehničke mehanike Osnove tehničke mehanike (I) Elementi strojeva Tehnologija obrade i montaţe 1.c 3.a 4.a 4.5 1 2 23 1 2 2 1 2 3 26 1.-teor.d 1.d 1.d 2.d 2.d 2.d 6 6 7 7 7 6 1.5 16 40 Nedo Bardak neodreĎeno 1 24 38 .b 3. neodreĎeno 1 22 strukovnoteorijskih Ustavni ustroj RH Uvod u imovinsko pravo Radno pravo Ljudska prava (I) Ljudska prava (I) Kuharstvo s vjeţbama Kuharstvo s vjeţbama Kuharstvo s vjeţbama Kuharstvo Darko Baričević majstor kuhar Kuharstvo neodreĎeno 1 28 strukovni učitelj Kuharstvo Kuharstvo Kuharstvo Kuharstvo Praktična nastava u školi 2.d 2.b 4.a 4.a 3.b 10 6 12 9 25 25 26 25 26 26 26 22 25 7 11 11 9 17 9 8 15 15 9 1 1 2 2 3 2 4 2 2 2 3 2 2 6 7 5 1 1 2 2 1 1 2 28 0 28 0 12 40 22 1 1 23 1 18 40 Tehničko crtanje Osnove tehnologije materijala prof.b 4.c 1.a 2.b 4.

nastava (praćenje) Kemija Kemija Higijena/kemija Vanja Čučković Makar prof.d 1. nastava (praćenje) Prakt.b 4.b 4.b 3. agronomije neodreĎeno 1 23 struk. ing.d 1.b 1.d 7 7 6 7 29 19 16 2 1 5 5 2 2 1 5 0 5 0 4 9 Bilinogojstvo Bilinogojstvo Bilinogojstvo Ljekovito bilje (I) Ljekovito bilje (I) Ljekovito bilje (I) Ratarstvo Ratarstvo Ekološka poljoprivreda Ekološka poljoprivreda Zaštita bilja Hortikulturno ureĎenje gospodarstva Hortikulturno ureĎenje gospodarstva Hortikulturno ureĎenje gospodarstva Praktična nastava u školi 1.c 2.d 2.b 2.b 2.b 2.c 3.b 29 15 14 19 10 9 9 10 15 15 10 17 9 8 9 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 18 1 3 6 24 1 17 40 2 Branka Pavoković dipl.Tehnologija motornih vozila Tehnologija odrţavanja vozila Prakt.b 4.b 1. kemije neodreĎeno 3 5 strukovnoteorijskih 2.b 1.b 2. i praktične nastave 39 .b 2.-teor.c 4.b 1.d 2.

c 3.b 2.b 1.c 1.b 3.b 3. ing.b 1.c 1.b 1.c 2.b 2.c 1.c 3.c 3.b 1.c 2. i praktične nastave Stočarstvo Stočarstvo Stočarstvo Mehanizacija Mehanizacija Pčelarstvo (I) Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi 1.Vinarstvo (I) Vinarstvo (I) Vinarstvo (I) Bilinogojstvo Bilinogojstvo Bilinogojstvo Bilinogojstvo Tihomir Vranić dipl.-teor.c 3.b 1.b 2.c 1. agronomije neodreĎeno 1 24 struk.c 2.b 1.c 2.b 3.b 1.b 29 15 14 19 10 9 15 15 9 10 10 9 6 6 10 9 10 6 29 15 14 19 15 15 9 6 10 15 14 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 4 4 24 1 1 25 1 16 40 19 2 1 3 22 0 18 40 40 . agronomije neodreĎeno 1 22 odaberite Bilinogojstvo Povrćarstvo Povrćarstvo Voćarstvo Ekološka poljoprivreda (I) Vinogradarstvo i vinarstvo Zaštita bilja Mehanizacija Stočarstvo Stočarstvo Stočarstvo Stočarstvo Stočarstvo Stočarstvo Tomislav Kakša dipl.c 2.b 3. ing.b 2.

a 9 5 11 17 9 8 15 9 16 16 24 22 6 7 1 1 1 28 1 2 2 3 4 2 2 0 28 0 12 40 Krunoslav Kovačić prof.b 1.c 3.d 2. nastava (praćenje) Prakt.d 1.d 4. latinskoga jezik vanjski suradnik 2 općeobrazovnih 4 0 4 4 0 41 .b 3. agronomije neodreĎeno 1 28 strukovni učitelj 2.b 4.c 10 6 12 16 28 0 28 0 12 40 Darko Mihoković majstor natkonobar neodreĎeno 1 28 strukovni učitelj Ugostiteljsko posluţivanje Ugostiteljsko posluţivanje Ugostiteljsko posluţivanje Ugostiteljsko posluţivanje Ugostiteljsko posluţivanje Ugostiteljsko posluţivanje Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Prakt. nastava (praćenje) Latinski jezik Latinski jezik 1.d 2.Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Zdravko Giba ing.b 4.a 2.d 2.b 4.

d 15 14 10 9 15 5 9 8 7 11 11 3 3 3 3 2 1 2 2 1 1 5 2 26 2 28 0 12 40 42 .c 22 5 9 2 1 2 5 0 5 5 0 Davor Skender ekonomist turizma i ugostiteljstva. majstor kuhar odreĎeno 1 28 strukovni učitelj Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Kuharstvo Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Ugostiteljsko posluţivanje VoĎenje i organizacija kuhinje Prakt. nastava (praćenje) 1.b 3.d 3.d 3. psihologije.b 1. kemije vanjski suradnik 1 općeobrazovnih 2 0 2 2 0 Sylwia NasilowskaBlaţok mag.a 2.d 3.d 4.b 2.b 2. stručni suradnik psiholog Poslovna psihologija Psihologija komunikacije Psihologija prodaje odaberite 1 strukovnoteorijskih 2.b 4.b 2.b 19 2 Risto Jančevski ing.Fizika 2.b 1.

b 3.5 1 2 2 2 11 2 2 13 0 11 24 43 .d 3.d 1.a 2. informatičar odreĎeno 2 13 općih i strukovnoteorijskih Računarstvo Računarstvo Računarstvo 1.Nabavno poslovanje Knjigovodstvo Uredsko poslovanje Anita Rengel dipl. agronomije neodreĎeno 1 28 strukovni učitelj 2 29 1 12 40 Računarstvo s vjeţbama Računarstvo Računarstvo Bruno Fijala dipl.c 2.a 3. i praktične nastave Uredsko poslovanje Politika i gospodarstvo Prakt.c 12 26 22 25 10 12 9 4 2 2 2 2 3.b 9 10 9 15 8 12 4 4 4 3 27 2 Dalibor Petričušić ing.c 2. nastava (praćenje) Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi 1.-teor.b 16 6 6 10 9 15 2 1.c 3.b 4.b 3.c 2.b 2.a 2.5 3.c 3. oec odreĎeno 1 24 struk.5 19 1 2 5 24 0 16 40 2 1. nastava (praćenje) Prakt.b 2.

c 2.d 2.d 19 10 9 9 11 16 5 1 1 1 2 2 1 1 9 1 1 10 0 8 18 44 . ing.b 2b 2.d 2. biotehnologije neodreĎeno 2 10 strukovnoteorijskih Prehrana i poz.b 3.Poznavanje robe Poznavanje robe Poznavanje robe Poznavanje robe Roberta Tomas dipl. robe Enologija s gastronomijom Enologija s gastronomijom (I) 2.

struĉnim suradnicima. Ţupanijskim uredom za prosvjetu. tajništvom i raĉunovodstvom Koordiniranje kulturne i društvene djelatnosti škole Pripremanje i predsjedanje sjednicama vijeća zaposlenika Pripremanje i predsjedanje sjednicama roditeljskog vijeća Pripremanje i predsjedanje konstituirajućom sjednicom Školskog odbora Izrada općih akata škole u skladu sa Zakonom o ustanovama. Statutom i općim aktima škole te rad na razvoju školskih projekata i praćenje raznih natjeĉaja Priprema materijala za sastanke Školskog odbora i prisustvovanje sjednicama Suradnja s društvenim organizacijama na podruĉju Virovitiĉko-podravske ţupanije i općine Pitomaĉa Suradnja s obrtniĉkom komorom ţupanije Virovitiĉko-podravske i Udruţenjem obrtnika općine Pitomaĉa Suradnja s roditeljima Prijam posjetitelja škole Praćenje i primjena provedbenih propisa-upravno pravnih.1. pomoćniĉkih i popravnih ispita Izrada školskog kurikuluma.9. te analiza prošlog godišnjeg plana i programa rada škole Izrada elaborata i izvješća UKUPNO: 215 50 10 10 10 85 80 70 15 20 65 50 111 200 40 20 60 20 26 80 80 30 20 80 110 80 50 1697 45 . obrazovanja i športa. te njihovih roditelja Suradnja s Ministarstvom znanosti. djelatnika škole i uĉenika.godine Suradnja s nastavnicima. PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJA Tijekom Šk. Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Rješavanje kadrovskih problema. planiranje i raspisivanje natjeĉaja. PROGRAM RADA STRUĈNIH TIJELA ŠKOLE 9. pedagoških i raĉunovodstvenih Prisustvovanje nastavi s pratećim poslovima Suradnja s ravnateljima škola s podruĉja Virovitiĉko-podravske ţupanije i škola sliĉnog profila na razini Republike Hrvatske Uvid u osobnu pedagošku dokumentaciju nastavnika Struĉno usavršavanje Organizacija i nadzor provoĊenja završnih. ravnateljima. intervju-i s kandidatima Pripremanje i predsjedanje sjednicama Nastavniĉkog vijeća Pripremanje poslova i donošenje odluka i mjera iz djelokruga zaštite na radu i civilne zaštite Dogovor oko provoĊenja ekskurzija i izleta i potpisivanje pratećih dokumenata Organizacija i briga oko ureĊenja školske zgrade i okoliša Praćenje i unapreĊivanje odnosa izmeĊu djelatnika škole. godišnjeg plana rada. Općinskim poglavarstvom i drugim organizacijama Obavljanje drugih poslova utvrĊenih Zakonom.

Organizacija i priprema za provoĊenje završnog i pomoćniĉkog ispita. Korelacija rada u općeobrazovnom i naukovnom djelu programa. Suradnja s raĉunovodstvom u svezi utvrĊivanja periodiĉkog obraĉuna. Zakonom o strukovnom obrazovanju i Statutom škole. Rad na projektu „Implementacija novih kurikuluma i ustrojstvo praktikuma za ekološku poljoprivredu“ Briga o unapreĊenju nastavnog procesa. Suradnja s Ministarstvom znanosti. Ostali poslovi iz programa rada ravnatelja Analiza organizacije i naĉina praćenja praktiĉne nastave kod obrtnika i u školi.. Prisustvovanje satovima nastavnika poĉetnika. Poslovi oko ureĊenja školskog okoliša i prostora unutar škole.Mjesec IX Sadrţaj rada Izrada školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa Škole Rješavanje kadrovskih problema. Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Izrada izvješća o uspjehu uĉenika škole. Poslovi oko provoĊenja ispita drţavne mature Sudjelovanje na sjednicama nastavniĉkog vijeća ostalih razreda. Priprema i organizacija sjednica roditeljskog vijeća. Suradnja s roditeljima. Struĉno usavršavanje. Sudjelovanje na sjednicama razrednih vijeća završnih razreda. Poslovi oko provoĊenja ispita drţavne mature te završnog i sati 160 X 176 XI 165 XII 131 I 131 II 160 III IV 166 152 V 168 VI 160 46 . Ostali poslovi iz programa rada ravnatelja Prisustvovanje natjecanjima. Izrada financijskog plana za slijedeću godinu. smotrama i drugim manifestacijama. Ţupanijskim uredom za prosvjetu i općinom Pitomaĉa. Pregled pedagoške dokumentacije i administracije. Pregled pedagoške dokumentacije. Ostali poslovi iz programa ravnatelja. Sudjelovanje na sjednicama nastavniĉkog vijeća. Priprema upisa u I.obrazovanja i športa.Koordiniranje rada škole i gospodarstva u svezi JMO sustava obrazovanja. Ostali poslovi iz programa rada ravnatelja: Izrada zaduţenja nastavnika i izdavanje rješenja o zaduţenju: Suradnja s radnim organizacijama i Obrtniĉkom komorom u svezi struĉne prakse Izbor ĉlanova školskog odbora Konstituiranje roditeljskog vijeća. Ostali poslovi iz programa rada ravnatelja Prisustvovanje nastavnim satovima struĉno teorijskih predmeta. razred. Briga o odgojnoj dimenziji i uĉenicima s poteškoćama u svladavanju programa. Pripremanje i sudjelovanje na sjednicama Nastavniĉkog vijeća Struĉno usavršavanje u organizaciji udruge ravnatelja Rad na projektu „Implementacija novih kurikuluma i ustrojstvo praktikuma za ekološku poljoprivredu“ Izrada općih akata škole u skladu sa Zakonom o ustanovama. Pripremanje i sudjelovanje na sjednicama razrednih vijeća. nabavka nastavnih pomagala i sredstava. Praćenje permanentnog obrazovanja i doškolovanja nastavnika. Pregled cjelokupne pedagoške dokumentacije i administracije. Analiza uspjeha na kraju prvog obrazovnog razdoblja.

Obiljeţavanje blagdana Boţića 16. Dali znamo štedjeti. kinu . Što su i kako ih sprijeĉiti. Planiranje radnog tjedna.rješavanje aktualnih problema razredne zajednice . PLAN RADA RAZREDNIKA 50 78 Zaduţenja razrednika: .individualni razgovori s uĉenicima . Prouĉavanje Pravilnika o praćenju i ocjenjivanju uĉenika u srednjoj školi 5. zavod za zapošljavanje. 7. 11.Prijedlog organizacije rada za slijedeću šk. SreĊivanje dokumentacije uĉenika 2. zaposlenjem i daljnjim školovanjem 3. Ostali poslovi iz programa rada ravnatelja Planiranje kalendara rada za slijedeću godinu. 9.davanje potrebnih informacija uĉenicima . imenovanje razrednika i zaduţenja nastavnika u odgojno obrazovnom radu). 13.voĊenje roditeljskih sastanaka i razgovori s roditeljima . Kako uspješno uĉiti.suradnja s ostalim ustanovama (zdravstvena sluţba. 8. Godinu. Poslovi oko provoĊenja upisa uĉenika u 1.VII VIII pomoćniĉkog ispita Potpisivanje uĉeniĉkih svjedodţbi i završnih svjedodţbi maturantima.administrativni poslovi – sreĊivanje razredne administracije . Prijedlog programa i plana razrednih sati I. Prouĉavanje Pravilnika o unutarnjem redu škole i Pravilnika o odgojnim mjerama 4. te pripreme i organizacija završnog ispita u jesenskom roku. kazalištu. 9. Dan štednje. Ukljuĉivanje uĉenika u razne slobodne aktivnosti. Izrada izvješća o radu.organizacija ekskurzija. Razgovor o aktualnom trenutku u kojem ţivimo. upisnom krugu. Borba protiv alkoholizma 18. Ovisnosti. Obveze koje nas oĉekuju u II. Osmišljavanje slobodnog vremena 10. polugodištu 17. 12. Razgovor o uspjehu tijekom I.2. Što je AIDS? 47 .odrţavanje razrednih sati u skladu s planom i programom rada Škole. Upisi uĉenika u drugom upisnom krugu. posjete izloţbama. polugodišta 15. Suradnja sa struĉnim aktivima i struĉno razvojnom sluţbom škole oko izrade školskog kurikuluma.. razreda (35 sati godišnje) 1.organiziranje radnih i humanitarnih akcija u Pitomaĉi njenoj okolici . Upoznavanje uĉenika s profilom struke i školovanjem u školi koju su izabrali. socijalne sluţbe obrtniĉka komora) . Organizacija popravnih ispita u drugom popravnom roku. Borba protiv pušenja 14. Pripremanje i voĊenje sjednice nastavniĉkog vijeća ( odluke o smjenama rada.Razgovor na temu «Tko je utjecao na izbor mog zanimanja i zašto sam se za to opredijelio?» 6.

Obiljeţavanje blagdana Uskrsa 28. UreĊenje okoliša – radna akcija 31. dijelu II. Obiljeţavanje Dana planeta Zemlje. Planiranje jednodnevne ekskurzije 24. SreĊivanje dokumentacije uĉenika 2. 26. Obiljeţavanje blagdana Uskrsa. Razgovor o uspjehu na kraju 1. polugodišta 25. 27. 22. SreĊivanje dokumentacije. Planiranje školske ekskurzije 23. Roditelji i ja 19. Kako mogu poboljšati svoje ocjene 26. Ukljuĉivanje uĉenika u razne slobodne aktivnosti 6. Posjet nekoj izloţbi 9. Obiljeţavanje Dana drţavnosti 34. Tjedan borbe protiv tuberkuloze 12. Obiljeţavanje Dana drţavnosti 34.. polugodištu 17. 20. Razgovor o uspjehu tijekom I. SreĊivanje dokumentacije 33. Humanitarna akcija uĉenika 21.19. Osvrt na uspjeh u 1. Kako se boriti protiv pušenja 14. Obiljeţavanje blagdan Boţića 16. polugodišta 15. 21. 33. Kako se boriti protiv alkoholizma 18. Sloboda i odgovornost. Škola kao izvor stresnih situacija 22. Slobodne teme 20. Obiljeţavanje Dana planeta Zemlje 30. Prouĉavanje Pravilnika o praćenju i ocjenjivanju uĉenika u srednjoj školi 4. Uspješno rješavanje konflikata 7. Slobodno vrijeme 25. Da li su se ostvarila moja oĉekivanja prilikom upisa u ovu školu. i III. školske godine 35. Moj osobni ţivotni stil glede zdravlja 11. 28. Humanitarna akcija uĉenika. Osvrt na uspjeh u nastavi 24. Sloboda unutar normi i granica 29. Slobodna tema 31. 29. razreda (35 sati godišnje) 1. Prouĉavanje Pravilnika o unutarnjem redu škole i Pravilnika o odgojnim mjerama 3. Koliko izlazimo i što naši roditelji o tome misle 23. SreĊivanje razredne dokumentacije 27. Organizacija pomoći slabijim uĉenicima 32. pripreme za posjet Zagrebaĉkom proljetnom velesajmu. Slobodna tema ( o ĉemu uĉenici ţele razgovarati). 5. Razgovor o uspjehu na kraju školske godine 48 . Pojedinaĉne i općeljudske vrijednosti 8. UreĊenje okoliša – radna akcija 30. SreĊivanje razredne dokumentacije 13. Posjet nekoj izloţbi ili ustanovi. Naše obveze u kući. Organizacija pomoći slabijim uĉenicima 32. Obveze u II. Prijedlog programa i plana razrednih sati II. Biti odgovoran za sebe i druge 10.

tjedni i godišnji) 49 . obvezama deţurnih uĉenika 3. Kako bi volio ţivjeti 11. Dani kruha 10. Kakvi smo bili tijekom školovanja 31. Ţivot sa prirodom 25. u okviru rada Nastavniĉkog vijeća raspravljat će se i usvajati slijedeća pitanja: pripreme za novu školsku godinu i raspored rada nastavnog osoblja priprema tema za sate razrednih odjela imenovanje razrednika formiranje grupa slobodnih aktivnosti. dodatne i dopunske nastave reţim rada škole (dnevni. Kako pridonijeti zajednici u kojoj ţivim 24. SreĊivanje dokumentacije. Moja buduća obitelj 30.trudnoća 9. Pravo na vjeroispovijest 23. Pravo na ţivot 22. Prijateljstvo 32. Obiljeţavanje MeĊunarodnog dana mira 6. fakultativne. Obiljeţavanje MeĊunarodnog dana kulturne baštine i Dan europske baštine 5. a da to ne bude na štetu drugih 18. Kako ostvariti svoja prava. Matura. Upoznavanje uĉenika s pravilnikom o ocjenjivanju 2. Napredovanje u struci 27. Pravo glasa na izborima 7. Obiljeţavanje Dana mira 8. Što i kamo nakon završene srednje škole 28. 9. Zdrav ţivot 29.Dan zaljubljenih 20.3.35. Kako organizirati braĉnu zajednicu 12. Nenasilno rješavanje problema 19. Upoznavanje uĉenika s kućnim redom.Kako uspjeti u ţivotu 26. Blagdani bez nasilja 16.ispit zrelosti Napomena: Razrednici u suradnji s uĉenicima mogu birati aktualne teme i teme koje su interesantne uĉenicima.Valentinovo. Pravo na slobodu 21. Borba protiv ovisnosti 13. droge i pušenja 14. Razlike i sliĉnosti meĊu spolovima. PROGRAM I PLAN RADA NASTAVNIĈKOG VIJEĆA      rad Nastavniĉkog vijeća odvijat će se putem sjednica Nastavniĉkog vijeća koje će se odrţavati najmanje šest puta godišnje. Analiza postignutih rezultata 17. Tekuću razrednu dokumentaciju razrednici rješavaju u dogovoru s uĉenicima i to obavezno jednom tjedno. Prijedlog programa i plana razrednih sati završnih razreda (32 sata godišnje) 1. Obiljeţavanje dana nepismenosti u svijetu 4. Štetnost alkohola. Ĉovjekova prava 15.

informacije o struĉnim i zakonskim uputama. jedna na poĉetku . sjednica 2.3.15 14.15 18. sjednica 6.       kadrovske potrebe škole razmatranje prijedloga i izrada školskog kurikuluma razmatranje prijedloga i izrada godišnjeg plana i programa rada škole izvješća o radu.00 9. Raditi će i s Nacionalnim vijećem uĉenika.suradnja s kulturnim ustanovama i društvima . sjednica 4. naredbama i odlukama nadleţnih prosvjetnih vlasti .mišljenja i primjedbe o novim nastavnim programima .razmatranje informacija i izvještaja o uspjehu i radu te donošenje preporuka za daljnji rad . Prvu konstituirajuću sjednicu vijeća roditelja saziva ravnatelj tijekom mjeseca listopada. prosinca 29. sjednica 5. rujna 23.razmatranje planova i programa školskih ekskurzija . oţujka 17.suradnja sa srednjim školama koje imaju srodne programe u zemlji i inozemstvu Okvirni kalendar odrţavanja sjednica nastavniĉkog i razrednih vijeća datum odrţavanja 13. svibnja 04. Prema potrebi roditeljsko vijeće sazivat će se i više 50 .15 18. lipnja 04. mišljenja razrednih zajednica . a druga na kraju školske godine.00 11. kolovoza redni broj sjednice 1. imenovanje ispitnih komisija i organizacija ispita i završnih ispita  obrada tema i problematike odgojnog karaktera  obrada struĉnih tema  izmjena pedagoških iskustava (korelacija nastavnih sadrţaja) . naĉina i uvjeta ocjenjivanja i napredovanja nastavnika .00 11. 9. sjednica 7.suradnja s drugim srednjim školama u bliţoj okolici .donošenje odluka u svezi s molbama i ţalbama uĉenika .3. sjednica 8.razmatranje uĉeniĉke problematike. Rad Uĉeniĉkog Vijeća Uĉeniĉko vijeće formirati će se na poĉetku školske godine (u listopadu) i ĉiniti će ga predsjednici razrednih odijela (14 uĉenika). srpnja 23. Susretati će se najmanje dva puta tijekom pojedinog obrazovnog razdoblja i suraĊivati će s razrednim i nastavniĉkim vijećem. sjednica 9. Rad Roditeljskog Vijeća Roditeljsko vijeće formirati će se na poĉetku školske godine (u listopadu) i ĉiniti će ga 14 predstavnika roditelja koji će biti izabrani na roditeljskim sastancima pojedinih odijela. sjednica 3. Tijekom školske godine saziva se najmanje dvije sjednice roditeljskog vijeća. sjednica dan u tjednu utorak srijeda petak ĉetvrtak ĉetvrtak ponedjeljak ponedjeljak utorak ĉetvrtak sat 18.1.upućivanje na seminare i savjetovanja . lipnja 20.2.30 11.15 18.15 18.razmatranje postupaka. uspjehu i ponašanju uĉenika u razrednim zajednicama zahtjevi obrazovnih grupa razrednih zajednica i pojedinih uĉenika formiranje struĉnih aktiva utvrĊivanje ispitnih rokova. rujna 28.

Posjet Sajmu cvijeća «Flora-art» 8.4. Uskrs…) 18. Stupiti u vezu s nekim od jadranskih turistiĉkih poduzeća glede upućivanja uĉenika na struĉnu praksu 15.4. Aktiv poljoprivrede 5 ĉlanova ( Branka Pavoković. razrada i analiza planova 2. Tomislav Kakša. Prisustvovanje radu regionalnih i republiĉkih aktiva 5. Praćenje i analiza znanstvene literature svoje struke. Izrada plana podizanja voćnjaka i vinograda na školskim površinama 23. Suradnja s predstavnicima poljoprivrednih poduzeća u ţupaniji 16. Suorganizacija manifestacije «U posjeti starim vremenima» 13. Voditelj: Tomislav Kakša Raspodjela nastavnog rada po ĉlanovima aktiva 1. Analiza realizacije nastavnih planova 4. PROGRAM RADA STRUĈNIH VIJEĆA – AKTIVA 9. Zadatak roditeljskog vijeća biti će poboljšanje suradnje škole sa roditeljima i sudjelovanje u kreiranju boljeg odgojno-obrazovnog rada u školi 9.puta.1. Izrada godišnjih nastavnih planova i programa 3. njena primjena u nastavi 6. Plan ureĊenja školskog poljoprivrednog praktikuma prema agrotehniĉkim rokovima 21. Tihomir Vranić. Osiguravanje boljih uvjeta za rad u poljoprivrednom praktikumu 20. Obrada struĉnih tema na aktivu ( najmanje 1 svako polugodište ) 9. Organiziranje struĉnih ekskurzija ( Eko imanje «Mavrović» i imanje Zlate Nanić ) 7. Osmišljavanje i hortikulturno ureĊenje školskog okoliša 51 . Promicanje ekološke poljoprivrede 19. Suradnja s obrtnicima i seoskim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima 17. Obiljeţavanje blagdana ( Boţić. Sudjelovanje na manifestacijama «Tjedna općine Pitomaĉa» 12. Obiljeţavanje «Dana kruha» 10. Sudjelovanje na Izloţbi meda i pĉelinjih proizvoda u Virovitici 14. Zdravko Giba. Dalibor Petriĉušić ). Sudjelovanje na obiljeţavanju «Dana ţupanije» 11. Uspostava suradnje s Agronomskim fakultetom u Zagrebu ( tehnologija proizvodnje pjenušavog vina ) 22. Upoznavanje.

Anita Rengel. mjesec veljaĉa.9. mjesec oţujak. tema: Planiranje programa rada aktiva tema: Vrednovanje uspjeha uĉenika ( Horvatinović ) tema: Protupravnost i odgovornost ( Vrban ) tema: Trţište i cijene ( Kralj ) tema: Nacionalno gospodarstvo ( Horvatinović ) tema Struktura i tijek prodajnog razgovora ( Horvatinović ) tema: Pravni odnosi ( Vrban ) tema: Kalkulacije cijena ( Reangel ) tema Završni ispiti ( Horvatinović ) tema: Odnos s javnošću ( Rengel ) tema: Matiĉna knjiga (Vrban ) mjesec studeni.4. Vlatka Vrban. mjesec svibanj. mjesec srpanj. Jasmina Paviĉić) voditelj: Miroslav Horvatinović mjesec rujan. mjesec: sijeĉanj. mjesec prosinac. 52 . mjesec travanj. mjesec lipanj. Ivana Kralj.2. mjesec listopad. Aktiv ekonomije i uprave 5 ĉlanova ( Miroslav Horvatinović.

polugodišta 16. 53 . nabava nove struĉne literature. pripremanje koncepta i izdavanje školskih novina 9. razgovor o problemima u ostvarivanju nastavnog plana i programa tijekom školske godine(razmjena iskustava) 24. obiljeţavanje Valentinova u školi 20. organizacija dodatne nastave hrvatskoga jezika i priprema uĉenika za ispit drţavne mature 15.nastavnih sredstava i pomagala 11. Iva Winter-Bistrović) Voditeljica: Ksenija Petrinec Aktiv će tijekom školske godine odrţati pet sjednica na kojima će raspravljati o sljedećim temama: 1. metodiĉki pristupi u nastavi 13. Miroslav Fuĉek. Ana Pavlić. pripremanje darovitih uĉenika za natjecanje iz hrvatskoga jezika te za sudjelovanje na LIDRANU.4. prisustvovanje seminarima i izvješća sa seminara 12. analiza postignuća uĉenika na kraju školske godine i prijedlozi za njihovo poboljšanje proizašli iz iskustva-inovativna rješenja steĉena praksom raspodjela rada za novu školsku godinu Plan izradila: Ksenija Petrinec. prof. Aktiv hrvatskoga i stranoga jezika 8 ĉlanova ( Marin Domović. obiljeţavanje Dana škole 21. obrada struĉnih tema prema interesima ĉlanova aktiva 22. analiza novih udţbenika iz jezika i knjiţevnosti te radnih biljeţnica 3. naĉini motivacije uĉenika s ciljem postizanja što boljih rezultata 17. organiziranje posjeta kazališnoj predstavi 10. analiza rada u 1. polugodištu s osvrtom na rezultate i postignuti uspjeh uĉenika 14. Alena Hrvoić. Ksenija Petrinec. dogovor o elementima praćenja uĉenikovih dostignuća 4. organiziranje grupa slobodnih aktivnosti 6.3. obiljeţavanje Mjeseca knjige (posjet Gradskoj knjiţnici. ureĊenje knjiţnice i ostalih uĉionica (ureĊenje panoa) 8. prisustvovanje sastancima struĉnih aktiva na ţupanijskoj razini 18.odlazak na Interliber i nabava novih knjiga za školsku knjiţnicu) 7. dogovor o broju zadanih lektirnih djela prema obrazovnim programima 5. Milica Šokec. Dijana Kos. izrada nastavnih planova i programa u skladu s naputcima Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske 2. 19. analiza djela struĉne i pedagoške literature prema odabiru ĉlanova aktiva 23.9. organizacija proslave u povodu Boţića i kraja 1.

Vanja Ĉuĉković-Makar) Voditelj: Darko Bariĉević AKTIVNOST „Posjet starim Vremenima“ Otrovanec „FIŠIJADA“ Natjecanje srednjih škola RH Osijek „Dani meda“ Virovitica „Kamelija kup“ Opatija „Martinje 2011. Risto Janĉevski. 4.000.00 kuna Autobusom Osobnim automobilom Osobnim automobilom Studeni.00 kuna Autobusom Listopad. Roberta Tomas. Darko Mihoković. 2. 600.00 kn 54 . 1.500. Darko Bariĉević. Aktiv ugostiteljstva 7 ĉlanova (Mirna Pavetić. 2011.500.00 kuna Sudjelovanje u programu sajma Sijeĉanj.9.2011. 2012.4. 2011. Studeni. 2011.00 700.4.00 kuna Darko Bariĉević Darko Mihoković Darko Bariĉević Darko Bariĉević Darko Mihoković Darko Bariĉević Darko Mihoković Darko Bariĉević Osobnim automobilom Listopad.2011. TROŠKOVNIK 800.“ Otrovanec Sajam „Viroexpo“ Virovitica CILJ Prezentacija Srednje škole Pitomaĉa i zanimanje kuhar Razvijanje pozitivnog natjecateljskog duha i razvijanje kreativnosti Prezentacija Srednje škole Pitomaĉa i zanimanje kuhar i konobar Razvijanje pozitivnog natjecateljskog duha i razvijanje kreativnosti Upoznavanje s javnim nastupima i prezentacija ugostiteljske struke Upoznavanje s javnim nastupima i prezentacija ugostiteljske struke NAMJENA Rad uĉenika kroz demonstraciju u javnosti Natjecanje i izrada zahtjevnih radova u obliku jela Usvajanje znanja i praktiĉnih vještina uĉenika kroz rad i na terenu i u javnosti Natjecanje i izrada zahtjevnih radova u obliku jela Rad uĉenika na terenu i u javnosti NOSITELJ Darko Bariĉević NAĈIN REALIZACIJE Osobnim automobilom VRIJEME AKTIVNOSTI Rujan. Davor Skender.

00 kuna Razvijanje pozitivnog natjecateljskog duha i kreativnosti Prezentacija Srednje škole Pitomaĉa i zanimanje kuhar i konobar Darko Bariĉević Darko Mihoković Darko Bariĉević Darko Mihoković Davor Skender Darko Bariĉević Darko Mihoković Davor Skender Autobusom Svibanj. 700. 2012.00 kn Osobnim automobilom Lipanj. 3. 3. 2012.“ Razvijanje pozitivnog natjecateljskog duha i kreativnosti Prezentacija steĉenih znanja kroz natjecanje uĉenika Darko Bariĉević Darko Mihoković Autobusom Veljaĉa. 2012. 2012.000.500.00 kn AKTIVNOST Kup ugostitelja „Sveti Grgur“ Poţega Drţavno natjecanje Srednjih škola RH „Gastro 2012.000. 1.000.00 kuna 55 . 5.MeĊuţupanijsko natjecanje uĉenika srednjih škola „Gastro 2012.00 kn Manifestacija „Picokijada“ ĐurĊevac Prezentacija Srednje škole Pitomaĉa i zanimanje kuhar i konobar Osobnim automobilom Srpanj. 2012.“ Manifestacija „Dani općine Pitomaĉa“ CILJ Prezentacija srednje škole Pitomaĉa i razvijanje kreativnosti i natjecateljskog duha NAMJENA Natjecanje uĉenika i stjecanje novih znanja i praktiĉnih vještina putem izrade zahtjevnih radova u zanimanju konobar i kuhar Prezentacija steĉenih znanja kroz natjecanje uĉenika Izobrazba i rad uĉenika u javnosti i na terenu kroz prezentaciju ugostiteljskih proizvoda Izobrazba i rad uĉenika u javnosti i na terenu kroz prezentaciju ugostiteljskih proizvoda NOSITELJ NAĈIN REALIZACIJE VRIJEME AKTIVNOSTI TROŠKOVNIK Darko Mihoković Darko Bariĉević Osobni automobil Oţujak.

god. Mario Prstec. Krunoslav Kovaĉić. izrada godišnjih nastavnih planova i programa po predmetima u skladu s naputcima MZOŠ RH analiza novih udţbenika. Nedo Bardak. te pripomoći u organizaciji proslava u školi. 2011.5. U programu rada istaknuta je potreba za nabavom novih raĉunala i najnovijih didaktiĉkih pomagala kako bi se zadovoljile potrebe suvremene nastave. Andrej Osvaldić. Sylwia Nasilowska . Aktiv općeobrazovnih predmeta 10 ĉlanova (Mario Tomrlin.9. vrednovanje i ocjenjivanje uĉenika utvrĊivanje planova struĉnog usavršavanja program dodatne nastave (izvannastavne i slobodne aktivnosti) napraviti popis potrebne opreme i nastavnih pomagala rad na web-stranicama škole LISTOPAD - organiziranje grupa izvannastavne aktivnosti (konaĉan upis uĉenika) analiza struĉnih ĉasopisa nabava novih nastavnih sredstava i pomagala aţuriranje web-stranica škole STUDENI - prisustvovanje seminarima i izvješće sa seminara opremanje i instalacija nove opreme u uĉionice edukacija za rad s novim nastavnim sredstvima i pomagalima organizacija posjeta Zagrebaĉkom velesajmu. Operativni plan rada RUJAN - donošenje plana aktiva za šk. te struĉnim usavršavanjem svih nastavnika. Mirjana Ţagar. Planirano je praćenje i analiziranje uspjeha uĉenika iz nastavnih predmeta koje pokriva ovaj aktiv. Maja Kirin. Isto tako.4./2012. dogovor o elementima i kriterijima za praćenje. Jasminka Hrenić.Blaţok) Voditelj: Mario Tomrlin U svom programu rada aktiv se koncentrirao na razliĉite oblike i metode rada koji mogu poboljšati i obogatiti nastavni proces kao i prolaznost i uspjeh uĉenika. ovaj aktiv će se aktivno ukljuĉiti u odrţavanje i aţuriranje školskih web stranica. izloţba "Interliber" aţuriranje web-stranica škole PROSINAC - korištenje najboljih metoda u nastavi edukacija nastavnika za rad s novim nastavnim sredstvima i didaktiĉkim pomagalima aţuriranje web-stranica škole naĉini motivacije uĉenika s ciljem boljeg uspjeha SIJEĈANJ 56 . te uĉenike sa slabijim uspjehom pokušati motivirati i organizirati dopunsku nastavu kako bi lakše savladali propisani nastavni program. Jelena Golubić.

antivirusi aţuriranje web-stranica oblici rada u nastavi OŢUJAK - obrada struĉnih tema iz podruĉja struĉnog aktiva prisustvovanje struĉnim seminarima i aktivima aţuriranje web-stranica TRAVANJ - analiza rezultata u uĉenju po pojedinim metodama dinamika ocjenjivanja aţuriranje web-stranica SVIBANJ - realizacija nastavnog plana i programa po pojedinim predmetima i razredima analiza rada dodatne nastave i slobodnih aktivnosti aţuriranje web-stranica pripreme za završne i pomoćniĉke ispite LIPANJ - analiza rada aktiva na kraju nastavne godine analiza uspjeha uĉenika na kraju nastavne godine izvještaj o radu plan rada za narednu školsku godinu Plan izradio: Mario Tomrlin 57 . aţuriranje programa.- izvještaj o radu aktiva za polugodište analiza postignutih rezultata u uĉenju i vladanju na kraju prvog polugodišta aţuriranje web-stranica škole prisustvovanje struĉnim seminarima i aktivima. izvješća i analize VELJAĈA - analiza proĉitanih novoizašlih djela struĉne i pedagoške literature odrţavanje raĉunalne opreme škole.

Ciljevi školske knjiţnice obuhvaćaju: razvijanje pismenosti pouĉavanje uĉenje kultura Zadaće potpora obrazovnim ciljevima i zadatcima zacrtanim nastavnim planom i programom škole promicanje trajnih ĉitateljskih navika i uţivanja u ĉitanju i uĉenju omogućavanje stjecanja stvaralaĉkog iskustva pri korištenju i kreiranju informacija poticanje uĉenika da nauĉe i koriste vještine kojima će vrednovati i koristiti informacije organiziranje aktivnosti koje potiĉu kulturnu i društvenu svijest suradnja s uĉenicima i nastavnicima radi postizanja ciljeva škole promicanje ĉitanja i korištenja školske knjiţnice u školskoj i široj društvenoj zajednici Školski knjiţniĉar. manjom grupom uĉenika ili kroz individualni rad. pridonosi zadaćama i ciljevima škole. svojim planom i programom rada te postavljenim zadaćama i ciljevima rada školske knjiţnice. a obuhvaća:    edukaciju korisnika timsku nastavu stvaralaĉke radionice 58 . ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD ĉiji se sadrţaji ostvaruju kroz rad s cijelim razredom. Školski knjiţniĉar obavlja sljedeće poslove: analizira informacijske potrebe školske zajednice i potrebe vezane za graĊu oblikuje i provodi smjernice za razvoj sluţbe razvija nabavnu politiku za knjiţniĉnu graĊu katalogizira i klasificira graĊu poduĉava korisnike kako koristiti knjiţnicu pomaţe korisnicima pri korištenju knjiţniĉnom graĊom promiĉe programe ĉitanja i kulturna dogaĊanja sudjeluje u planiranju aktivnosti vezanih za školski program sudjeluje u pripremi.PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG KNJIŢNIĈARA I ŠKOLSKE KNJIŢNICE u školskoj godini 2011./2012. provoĊenju i procjenjivanju nastavnih aktivnosti zalaţe se da procjenjivanje knjiţniĉnih usluga bude sastavni dio općeg školskog sustava procjenjivanja planira i provodi proraĉun Poslovi školskog knjiţniĉara tijekom školske godine obuhvaćaju: 1. Zadaće i ciljevi školske knjiţnice Školska knjiţnica sastavni je dio odgojno – obrazovnog procesa.

plan nabave. oblicima usavršavanja koje prireĊuje Ministarstvo znanosti. izloţbenu djelatnost 2. a obuhvaćaju:   Pripremu fonda (nabava knjiţniĉne graĊe. aktivno sudjelovanje u radu struĉnih knjiţniĉarskih udruga. proĉišćavanje i izluĉivanje. KULTURNU I JAVNU DJELATNOST Usmjerenu na predstavljanje škole široj zajednici kroz sudjelovanje u osmišljavanju i izradi promidţbenog materijala. individualno struĉno usavršavanje kroz praćenje relevantne literature i sudjelovanje u razliĉitim oblicima edukacije. STRUĈNO USAVRŠAVANJE koje pretpostavlja sudjelovanje u radu knjiţniĉnog vijeća. 4. PRIPREME. 59 . RAD U STRUĈNIM TIJELIMA ŠKOLE 5. sadrţajna analiza za potrebe klasifikacije. povezivanje s organizacijama i udrugama te organiziranje izloţbi i drugih školskih manifestacija. procjenjivanje fonda). STRUĈNE KNJIŢNIĈARSKE POSLOVE koji se obavljaju kontinuirano tijekom cijele godine. predmetna obradba). revizija i otpis. Obradba knjiţniĉne graĊe (bibliografska obradba. izbor graĊe. prikupljanje i analiza zahtjeva korisnika. obrazovanje i športa te matiĉna sluţba za školske knjiţnice. organizacija fonda. 3.

anketa Predavanje i vjeţbe Tijekom cijele Troškovi školske printanja godine materijala Evaluacija i vjeţbe Nauĉiti uĉenike kako se sluţiti literaturom potrebnom za pisanje seminara. radionice TROŠKOVNIK Troškovi printanja materijala VREDNOVANJE I POSTIGNUĆA Usmeno i pismeno izjašnjavanje. nastavne sate hrvatskoga jezika.AKTIVNOST ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD  Upoznavanje uĉenika s aktivnostima i radom školske knjiţnice te korišenjem knjiţniĉne graĊe  Pravilnik o radu školske knjiţnice  Posudba. ĉuvanje i vraćanje knjiţniĉne graĊe Knjiga i ja program poticanja ĉitanja – satovi lektire u školskoj knjiţnici Jeziĉni seminari  Pomoć uĉenicima u pisanju seminara. završnih radova CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA NOSITELJI Knjiţniĉar i nastavnici hrvatskoga jezika i knjiţevnosti NAĈIN VREMENIK REALIZACIJE Pouĉavanje kroz Rujan 2011. referata i 60 . anketa razvijanje ĉitateljskih navika. nastavnici hrvatskoga jezika. interesa za knjigu i ĉitanje. Upoznavanje uĉenika s pravilnikom o radu školske knjiţnice Uĉenici prvih razreda Knjiţniĉar i nastavnici hrvatskoga jezika i knjiţevnosti Uĉenici svih razreda u dogovoru s nastavnicima hrvatskoga jezika Knjiţniĉar. nastavnici informatike Korelacijska i timska nastava na satovima hrvatskoga jezika Tijekom cijele Troškovi školske printanja godine materijala Usmeno i pismeno izjašnjavanje. referata.

redovni troškovi: papir. predstave u crkvi. plakati. školski vrt Tijekom cijele Troškovi školske printanja. nastavnici svih predmeta Tijekom cijele Troškovi školske printanja godine materijala. radionice. boja. godine hamer. ureĊenje panoa. koncerti. predmetni nastavnici. nastavnika povijesti Knjiţniĉar. anketni listić. nastavnik vjeronauka Radionice (izrada plakata. predstave OdreĊenim kulturnim aktivnostima potaknuti uĉenike na rad za dobrobit zajednice i škole Knjiţniĉarsk a skupina i ostali zainteresiran i uĉenici i predmetni nastavnici Radionice.završnih radova Knjiţniĉarska skupina – program mladih knjiţniĉara Uĉenici svih razreda prema dogovoru. struĉni suradnik Knjiţniĉar. dvorani ili Kino aali Pitomaĉa. aktiva poljoprivrede. redovni troškovi: papir. boja za printer hamer… Tijekom cijele Troškovi školske printanja godine materijala. u skupinama Knjiţniĉar. materijali za izradu plakata (likovni materijali) Na kraju školske godine utvrditi ostvarenje planiranih aktivnosti 61 . predavanja. Knjiţniĉarska skupina nastavnici hrvatskoga jezika. boja za printer hamer… KULTURNA I JAVNA DJELATNOST KNJIŢNICE  Planiranje i programiranje kulturnih aktivnosti za ovu školsku godinu Poticanje uĉenika razvijanju slobodnih aktivnosti. usmeno i pismeno izjašnjavanje Na kraju školske godine utvrditi ostvarenje planiranih aktivnosti  Izloţbe. ureĊivanje panoa povodom obiljeţavanja znaĉajnih datuma) Izrada plana aktivnosti Evaluacija radionice. inovativnosti Izrada plana i programa kulturnih aktivnosti Knjiţniĉar u suradnji s voditeljima struĉnih aktiva hrvatskoga i stranih jezika. kreativnosti.

nastavnik povijesti Razgovor. anketa 62 . plakata. vlaka godine ili autobusa (troškove snose sami uĉenici) Usmeno izjašnjavanje Uĉenici svih razreda. razrednici. nastavnici hrvatskoga jezika. knjiţnicama. materijali za izradu plakata (likovni materijali) Usmeno i pismeno izjašnjavanje. predmetni nastavnici. Knjiţniĉarska skupina. dogovor sa Knjiţnicom i ĉitaonicom Pitomaĉa te Gradskom knjiţnicom i ĉitaonicom Virovitica (posjet) Tijekom cijele Troškovi školske ulaznica. predmetni nastavnici Knjiţniĉar. Posjet uĉenika kazalištu. razrednici Knjiţniĉar. godine hamer. ostali zainteresiran i uĉenici. prezentacija Tijekom cijele Troškovi školske printanja. muzeju  Upoznavanje uĉenika s kulturnim dogaĊanjima vezanim za njihov kraj. voditelji struĉnih aktiva Izrada panoa. za pojedinu struku Knjiţniĉarsk a skupina. boja. Knjiţniĉarska skupina. struku i poticanje uĉenika stvaranju navika odlaţenja i posjećivanja kulturnih ustanova i njihovih sadrţaja Izrada godišnjeg Detaljnim planom plana za kulturnih obiljeţavanje aktivnosti znaĉajnih uĉanici i datuma i nastavnici moći obljetnica iz će se na vrijeme naše povijesti i ukljuĉiti u kulture te aktivnosti koje ostalih su planirane za znaĉajnih datuma vezanih ovu školsku godinu. ankete.

suradnji s Knjiţniĉarska voditeljem skupina. struĉnih aktiva i razrednici. predmetni nastavnici.STRUĈNI RAD I INFORMACIJSKA DJELATNOST  Izrada godišnjeg plana i programa rada knjiţnice Izrada je potrebna zbog planiranja aktivnosti u školskoj godini Uĉenici svih razreda. uspješnost organizacije rada knjiţnice  Organizacija i voĊenje rada u knjiţnici Izrada godišnjeg plana kulturnih aktivnosti zbog ostvarenja istih Tijekom školske godine  Uĉenici. troškovi printanja Na kraju školske godine utvrditi planirane aktivnosti. razrednici Izrada plana i programa u Knjiţniĉar. boja za printanje Knjiţniĉno poslovanje Organizacija i usklaĊivanje aktivnosti rada u knjiţnici prema potrebama i zahtjevima Poticanje nastavnika i uĉenika na suradnju za poboljšanje rada knjiţniĉnog poslovanja 63 . predmetnih voditelji nastavnika struĉnih aktiva Rujan Papir. predmetni nastavnici Knjiţniĉar u suradnji s ravnateljem i raĉunovoĊom Planiranje i organiziranje rada školske knjiţnice u dogovoru s ravnateljem i nastavnicima Papir.

uĉenika, predmetnih nastavnika i usklaĊivanje radnog vremena s potrebama nastave

Praćenje novih izdanja, suradnja s nastavnicima u kupnji novih izdanja

Pribavljanje novih izdanja s podruĉja struke, pedagoške i metodiĉke literature; nabava udţbenika, priruĉnika i ostalih pomoćnih sredstava za realizaciju nastave Nabava lektire i beletristike za potrebe nastave hrvatskoga jezika i knjiţevnosti, nastavu stranih

Predmetni nastavnici, razrednici

Knjiţniĉae, predmetni nastavnici, prof. hrvatskoga jezika

Pregled Troškovi knjiţnog fonda i nabave njegova Tijekom cijele klasifikacija školske godine

Zadovoljstvo nastavnika i uĉenika raznolikošću fonda

Nabava, narudţba knjiţniĉne graĊe

Profesori hrvatskoga i stranih jezika, predmetni nastavnici

Knjiţniĉar, ravnatelj, raĉunovoĊa, tajnica

Izdavaĉke kuće, sajmovi (Interliber)

64

jezika  Kompletiranje ĉasopisa po godištima, ĉuvanje i pravlan smještaj Ĉuvanje, zaštita i pravilan smještaj knjiţniĉne graĊe, inventura knjiţniĉne graĊe Statistika o posudbi i korištenju knjiţniĉnog fonda po razredima Uĉenici, nastavnici Knjiţniĉar Statistiĉki podaci o korištenju fonda, posudbi, dugovanju, zakasnini Izvješća o nabavi, stanju i vrijednoosti fonda Lipanj i sijeĉanj Dostupnost ĉasopisa i njihovo korištenje pomaţe uĉenicima u pisanju seminara, referata, završnih radova… Uĉenike se potiće na ĉuvanje i zaštitu fonda prema Pravilniku o radu školske knjiţnice

Pravilan Uĉenici, smještaj, nastavnici ĉuvanje, zaštita knjiţniĉne graĊe; usklaĊivanje stanja knjiţniĉne graĊe s financijama

Knjiţniĉar, raĉunovoĊa

Prosinac i srpanj

STRUĈNO USAVRŠAVANJE  Sudjelovanje na seminarima i struĉnim skupovima za školske knjiţniĉare Sudjelovati na struĉnim skupovima za školske knjiţniĉare u organizaciji AZZO, Udruţenju

Knjiţniĉar

Agencija za odgoj i obrazovanje, struĉni suradnici i voditelj matiĉne sluţbe

Predavanja, radionice, seminari, plakati

Putni troškovi

Primjena iskustava rada drugih knjiţniĉara na rad s uĉenicima naše škole

65

knjiţniĉara Podravine i Bilogore, matiĉnom sluţbom Gradske knjiţnice i ĉitaonice Virovitica radi uspješnijeg rada u školskoj knjiţnici SURADNJA S RAVNATELJEM,PR EDMETNIM NASTAVNICIMA, PROFESORIMA HRVATSKOGA JEZIKA, RAZREDNICIMA, VODITELJIMA AKTIVA, STRUĈNIM SURADNIKOM PSIHOLOGOM, VANJSKIM SURADNICIMA, RAĈUNOVOĐOM, TAJNICOM Suradnja s ravnateljem zbog poboljšanje rada školske knjiţnice, nabave opreme, knjiga, ostalih potrebnih sredstava za rad; suradnja s predmetnim nastavnicima zbog usklaĊivanja rada s aktivnostima knjiţnice; suradnja s profesorima hrvatskoga

Gradske knjiţnice i ĉitaonice Virovitica

Tijekom školske godine

Nastavnici, uĉenici

Knjiţniĉar ravnatelj, predmetni nastavnici, prof. hrvatskoga jezika, razrednici, struĉni suradnik psiholog, voditelji struĉnih aktiva, vanjski suradnici, raĉunovoĊa, tajnik

Troškovi nabave, troškovi provoĊenja odreĊenih aktivnosti….

Uspješno poslovanje knjiţnice

Dogovor, izvješća, prijedlozi

66

dogovor s voditeljima aktiva zbog moguće suradnje. dogovor sa struĉnim suradnikom o rasporedu provoĊenja zajedniĉkih aktivnosti. dogovor s razrednicima o posjetu knjiţniĉarke na sat razredne zajednice zbog upoznavanja uĉenika s aktivnostima knjiţnice. . moguće korelacije zajedniĉkog 67 .jezika zbog nabave lektire i organiziranje aktivnosti Ĉitajmo pod krošnjama i Pjesniĉko – likovne radionice.

rada. ravnateljicom Podruĉne glazbene škole Miljenko Jergović Pitomaĉa vezano za nastup naših uĉenika na razliĉitim aktivnostima i Knjiţnicom i ĉitaonicom Pitomaĉa za moguće 68 . organiziranje glazbenih aktivnosti s vanjskim suradnicima Ţeljkom Banĉić. organizacije posjeta struĉnih suradnika Obiteljskog centra Virovitiĉko – podravske županije i ostalih struĉnih suradnika ( posjet našoj školi).

Suradnja s raĉunovoĊom zbog naruĉivanja i plaćanja knjiţne graĊe i izvješća o stanju knjiţne graĊe. suradnja s tajnikom o evidenciji zaposlenika škole Pitomaĉa.aktivnosti i posjet knjiţnici. hrvatskoga jezika i knjiţevnosti 69 .2011. prof. KNJIŢNIĈARKA: Alena Gladović. rujna. 1.

10. svi zainteresirani nastavnici . knjiţniĉar. 12. DAN HRVATSKOG KAZALIŠTA 25. hrvatskoga jezika. posjet Knjiţnici i ĉitaonici Pitomaĉa 16.11. knjiţniĉar. prof. MEĐUNARODNI DAN VOLONTERA 22.knjiţnica Knjiţniĉarska skupina.plakati.2. hrvatskoga i stranih jezika – pano plakati Knjiţniĉarska skupina.11. knjiţniĉar . Knjiţniĉarska skupina.posjet kazalištu Knjiţniĉarska skupina. uĉenici. prof.knjiţnica izloţba Knjiţniĉarska skupina.knjiţnica Knjiţniĉarska skupina. povijesti Knjiţniĉarska skupina.Crkva sv. prof.11. DAN SJEĆANJA NA ŢRTVE HOLOKAUSTA 14.9. DANI ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE – Dani kruha 20. dvorana ili Kino sala Knjiţniĉarska skupina. DAN JABUKA NOSITELJ AKTIVNOSTI I MJESTO REALIZACIJE Knjiţniĉarska skupina. knjiţniĉar . EUROPSKI DAN JEZIKA 8. nastavnik vjeronauka . aktiv poljoprivrede . 10. prof.knjiţnica Knjiţniĉarska skupina. MEĐUNARODNI DAN NASILJA NAD ŢENAMA od 29.sat razrednog odjela . nastavnici hrvatskoga jezika i knjiţevnosti. AKTIVNOST 26. knjiţniĉar. knjiţniĉar. knjiţniĉar.knjiţnica . knjiţniĉar. DAN MEĐUNARODNOG PRIZNANJA RH 27. 23. svi zainteresirani nastavnici . povijesti .radionice u knjiţnici Knjiţniĉarska skupina. knjiţniĉar. knjiţniĉar. vanjski suradnici .nastava vjeronauka . prof. svi zainteresirani nastavnici . prosinca) .1.10.PLAN I PROGRAM RADA KNJIŢNIĈARSKE SKUPINE ŠK. knjiţniĉar.1. svi zainteresirani nastavnici i uĉenici.10. DAN SJEĆANJA NA VUKOVAR 1991. studenoga poĉetak priprema za boţićnu priredbu PROSINAC – MJESEC DARIVANJA (do 20. povijesti Knjiţniĉarska skupina. DAN NEOVISNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 15. BOŢIĆNA PRIREDBA 15. PRIKUPLJANJE RADOVA ZA PROSLAVU VALENTINOVA – NATJEĈAJ ZA NEJLEPŠU LJUBAVNU PJESMU 15.knjiţnica Knjiţniĉarska skupina.1.10.knjiţniĉar. svi zainteresirani nastavnici .12.izrada ĉestitaka i poklona 5. pano Knjiţniĉarska skupina.tribina Knjiţniĉarska skupina. POĈETAK OBILJEŢAVANJA MJESECA HRVATSKE KNJIGE (Ĉitajmo s pjesnicima pod krošnjama) Krajem listopada posjet Gradskoj knjiţnici i ĉitaonici Virovitica. Vida. GOD. MEĐUNARODNI DAN ŠKOLSKIH KNJIŢNICA 24. knjiţniĉar. prof.aktivnost na razini škole . PREDSTAVLJANJE USPJEŠNIH 70 . knjiţniĉar. zainteresirani nastavnici i uĉenici./2012. 2011. svi zainteresirani nastavnici .knjiţnica .knjiţnica -školski vrt . – 15. povijesti Knjiţniĉarska skupina.

ROĐENDAN I.razredni odjeli Knjiţniĉarska skupina. SVJETSKI DAN ROMA Uoĉi Uskrsa prigodno ureĊenje panoa 18.2.5. MEĐUNARODNI DAN MATERINJSKOG JEZIKA 14. knjiţniĉar. knjiţniĉar.3.plakat Knjiţniĉarska skupina. agroturizma 22.plakati jezika i narjeĉja Knjiţniĉarska skupina. svi zainteresirani nastavnici .razredni odjeli Knjiţniĉarska skupina. MAŢURANIĆ nastavnici hrvatskoga jezika i knjiţevnosti . MEĐUNARODNI DAN CRVENOGA KRIŢA.predstavljanje najboljih uĉenika .radionica Knjiţniĉarska skupina.knjiţnica .5.4.predstavljanje postignuća naših uĉenika s podruĉja ugostiteljstva.radionice . knjiţniĉar . nastavnici hrvatskoga jezika i knjiţevnosti .4.4. knjiţniĉar. prof. knjiţniĉar. nastavnici hrvatskoga jezika i knjiţevnosti .5.knjiţnica Knjiţniĉarska skupina.knjiţnica .knjiţnica Knjiţniĉarska skupina. svi zainteresirani nastavnici . knjiţniĉar . svi zainteresirani nastavnici . MAJĈIN DAN 18. MEĐUNARODNI DAN MUZEJA MEĐUNARODNI DAN SMIJEHA (prva nedjelja u svibnju) Lipanj – završna priredba Knjiţniĉarka: Alena Gladović. školski psiholog . knjiţniĉar.radionice . B.knjiţnica Knjiţniĉarska skupina. knjiţniĉar.RADOVA – VALENTINOVO 21. knjiţniĉar. svi zainteresirani nastavnici . DAN PLANETA ZEMLJE 29.izloţba Knjiţniĉarska skupina. DAN EUROPE 10.knjiţnica . svi zainteresirani nastavnici . nastavnici hrvatskoga jezika i knjiţevnosti. hrvatskoga jezika i knjiţevnosti 71 . knjiţniĉar .3. kuharstva. DN PRIJATELJA PRIRODE 15.pano .4.pano Knjiţniĉarska skupina. MEĐUNARODNI DAN PRAVA POTROŠAĈA 8.zadnji tjedan nastave .predvorje škole Knjiţniĉarska skupina. knjiţniĉar.knjiţnica . DAN ŠKOLE – PJESNIĈKO – LIKOVNA RADIONICA 9.

/2012. . PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG ISPITNOG POVJERENSTVA ZA PROVEDBU DRŢAVNE MATURE Prema ĉlanku 11. predsjednik Povjerenstva -ĉlanovi Povjerenstva upoznaju se s uputama i odredbama Pravilnika o polaganju DM i dobivaju na uvid isti.Predsjednik Povjerenstva imenuje deţurne nastavnike na I. ĉlan Sylwia Nasilowska-Blaţok. -utvrditi preliminarni popis uĉenika za polaganje ispita drţavne mature na temelju zaprimljenih predprijava uĉenika 4. zamjenica isp. svibnja do 12. IV. Pravilnika obavljat će sljedeće poslove: RUJAN 2011. od 24. PLAN I PROGRAM RADA ISPITNOG POVJERENSTVA ZA PROVOĐENJE ISPITA DRŢAVNE MATURE SREDNJA ŠKOLA PITOMAĈA PREDMET: Ispiti drţavne mature (obavezni i izborni dio) RAZRED: IV. ĉlan Školsko ispitno povjerenstvo prema ĉlanku 12. b STRUKA: upravni referent. ĉlan Mirjana Ţagar./2012. ĉlan Ana Pavlić. Pravilnika o polaganju drţavne mature. a i 4. b razreda i dostaviti ga Centru SVIBANJ/LIPANJ 2012. 4./2012.lipnja 2012.6. a. -imenovanje ĉlanova Povjerenstva provodi ravnatelj.9. ĉlan Dijana Kos. 7. . 2011. 6.b razreda i sve ĉlanove Nastavniĉkog vijeća -ispitni koordinator upućuje uĉenike koji ţele pristupiti ispitima DM na ispunjavanje propisanih obrazaca za prijavljivanje pristupanja DM LISTOPAD 2011.a i 4. obaveznom dijelu DM -organizacijsko-tehniĉka provedba I. ispitni koordinator Ana Jakupec-Rakijašić. 5. obaveznog dijela drţavne mature u skladu s vremenikom i Pravilnikom. b razreda i dostaviti ga Centru (NCVVO) SIJEĈANJ 2012. provodi Školsko ispitno povjerenstvo (u daljenjem tekstu Povjerenstvo) u sljedećem sastavu: 1. te s njime upoznaje uĉenike 4. 2. Rikard Bakan. GOD. pripremu i provedbu ispita drţavne mature pripremne i druge radnje za provedbu iste u Srednjoj školi Pitomaĉa u školskoj godini 2011. 72 . 3. a i 4.utvrditi konaĉni popis uĉenika koji su ispunili uvjete za polaganje ispita drţavne mature na temelju zaprimljenih prijava uĉenika 4. -na oglasnoj ploĉi škole Povjerenstvo objavljuje Kalendar provedbe DM u školskoj godini 2011. koordinatora. . predsjednik Marin Domović. agroturistiĉki tehniĉar ŠKOL.

oec. . 10. pa se stoga mora posvetiti posebna pozornost organizaciji nastave i suradnji s obrtnicima.obavlja i druge poslove koji proizlaze iz naravi provedbe ispita. rujna 2012. PODUZEĆIMA I USTANOVAMA Praktiĉni dio naukovanja zauzima veliki dio nastavnog plana u Jedinstvenom modelu obrazovanja.organizira nastavu za ostale uĉenike kako ne bi bio ometan tijek ispita DM.obavlja i druge poslove koji proizlaze iz naravi provedbe ispita. 22. poduzećima i ustanovama u kojima uĉenici obavljaju praktiĉni dio naukovanja. . SRPANJ 2012. godina Ukupno U školi III.. dipl. a i 4.utvrĊuje i ostale poslove nastavnika u provedbi ispita. ORGANIZACIJA PRAKTIĈNOG DJELA NAUKOVANJA I SURADNJA S OBRTNICIMA. Predsjednik školskog ispitnog povjerenstva Srednje škole Pitomaĉa Rikard Bakan. . prema Pravilniku .godina Ukupno U školi Prodavaĉi Kuhari Konobari Automehaniĉari Poljoprivredni gospodarstvenici Agroturistiĉki tehniĉar 490 900 900 900 420 350 360 360 70 420 245 490 900 900 900 420 350 275 275 105 420 245 448 800 160 512 385 512 280 320 169 73 .utvrĊuje i ostale poslove nastavnika u provedbi ispita. b razredu. godina Ukupno U školi IV. KOLOVOZ/RUJAN 2011. interpretirati ih i proanalizirati i evaluirati .utvrditi konaĉni popis uĉenika koji su ispunili uvjete za polaganje ispita drţavne mature u 4.zaprimiti rezultate ispita DM. . -Predsjednik Povjerenstva imenuje deţurne nastavnike na obaveznom i izbornom dijelu DM -organizacijsko-tehniĉka provedba obaveznog i izbornog dijela drţavne mature u skladu s vremenikom i Pravilnikom. kolovoza – 07. . i dostaviti ga Centru. a koji ponavljaju ispit u cijelosti. Broj sati praktiĉne nastave. ljetnom roku.zaprimiti u Školi svjedodţbe uĉenika koji su poloţili ispite DM i to pravo stekli u prvom. godina Ukupno U školi II. praktiĉnog djela naukovanja i struĉne prakse po strukama i godini obrazovanja Struka I. odreĊene dijelove ispita ili izborne predmete.

Na ovim površinama uĉenici poljoprivredne struke zajedno sa uĉenicima agroturistiĉkog smjera obavljaju praktiĉnu nastavu prema Godišnjem planu i programu te prema tjednom rasporedu.8 ha. ŠKOLSKO POLJOPRIVREDNO DOBRO Škola posjeduje školsko poljoprivredno dobro površine 0. a tijekom proljeća prošle godine u dvorištu je postavljen i pušten u funkciju moderno opremljeni plastenik. uz uvjet da im se mora omogućiti korištenje 45 radnih dana slobodnih. Ovaj ugostiteljski objekt u vlasništvu je škole. pridrţavajući se pravila o maksimalnom broju sati koji se mogu realizirati u školskim radionicama koji je propisan Planom i programom za pojedinu struku. agrotehniĉkih rokova koji uvjetuju većinu radova na odrţavanju povrtlarskih površina i ubiranju plodova u vrijeme ljetnog odmora uĉenika 74 . škola će za potrebe ugostiteljske struke te ugostiteljskog dijela praktiĉne nastava u programu agroturistiĉkih tehniĉara koristiti praktikume koji se nalaze u školskoj zgradi na Trgu kralja Tomislava 6 u Pitomaĉi. ŠKOLSKI PRAKTIKUMI ZA UGOSTITELJSKU STRUKU Od poĉetka školske godine 2011. Školsko dvorište poĉinje se hortikulturno ureĊivati. a na školskim površinama posaĊeno je 50 komada stolnih sorti vinove loze. Uĉenici koji se obrazuju po jedinstvenom modelu obrazovanja. Kod poljoprivrednih gospodarstvenika u ukupan broj sati uraĉunato je i 80 sati godišnje struĉne prakse koja se takoĊer realizira na školskom poljoprivrednom dobru. a dijelom realizirati kroz praksu u turistiĉkom uredu. Pored škole Ugovore o naukovanju moraju potpisati još i roditelji i nadleţna obrtniĉka komora. iza školske športske dvorane osnovne škole Petra Preradovića u Pitomaĉi. Kod agroturistiĉkih tehniĉara u ukupan broj sati uraĉunato je i 105 sati struĉne prakse od kojih se 60 sati realizira tijekom ljeta na školskim poljoprivrednim površinama. praktiĉni dio naukovanja ili praktiĉne nastave obavljat će kod licenciranih obrtnika. Svi ostali uĉenici praktiĉnu nastavu u radnom procesu mogu obavljati i u nelicenciranim radnjama. 10. a ostatak na obiteljskim poljoprivredno-turistiĉkim gospodarstvima. / 2012.2. 10. Tijekom studenoga 2011. Nadalje škola je dobila na besplatno korištenje vinograd u „Aršanju“ površine 0. veći ili manji dio praktiĉne nastave realiziraju u školskim praktikumima ili na školskom poljoprivrednom dobru. Kao što je i vidljivo iz tablice sve struke osim prodavaĉa i automehaniĉara. Zbog specifiĉnosti poljoprivredne struke tj. a realizirani sati u školi umanjuju se od ukupnog godišnjeg fonda sati praktiĉnog dijela naukovanja koje uĉenici moraju realizirati kod obrtnika. a manji dio uĉenika. Vjeţbe će se izvoditi prema tjednom rasporedu.1.Iskazani broj sati odnosi se na godišnju obvezu uĉenika.3. U ĉetvrtoj godini agroturistiĉkih tehniĉara uraĉunato je i 96 sati struĉne prakse koje će dijelom izvršiti kao pripremu za završni ispit. poduzećima i ustanovama koje su licencirane od strane HOK-a. PRAKTIĈNA NASTAVA IZVAN ŠKOLE Škola je sklopila ugovore s obrtnicima. što znaĉi da uĉenici obavljaju praktiĉni dio naukovanja tijekom cijele školske godine. tako da sadašnji broj voćaka iznosi 40 stabala te su postavljene dvije košnice. praktiĉni dio naukovanja mogu obavljati samo u radnjama. godine s radom je poĉeto školskoi ugostiteljski praktikum otvorenog tipa Restoran „Stara Pivnica“ gdje većina uĉenika ugostiteljskog i agroturistiĉkog usmjerenja obavlja praktiĉnu nastavu.65 ha koje se nalazi u neposrednoj blizini škole tj. dok ugovore o praktiĉnoj nastavi potpisuju samo škola i roditelji. 10. poduzećima ili ustanovama koje primaju uĉenike na praktiĉni dio naukovanja. Isto tako unutar školskog dvorišta posaĊen je voćnjak s dodatnih 20 voćaka.

struĉna praksa poljoprivrednih gospodarstvenika i agroturistiĉkih tehniĉara obavit će se takoĊer na poljoprivrednim površinama škole.1 PRIPRAVNIĈKI STAŢ I STRUĈNI ISPITI UVOĐENJE NASTAVNIKA POĈETNIKA – PRIPRAVNIKA Tijekom školske godine škola je obvezna organizirati. PERMANENTNO STRUĈNO USAVRŠAVANJE DJELATNIKA Nastavnici imaju obavezu permanentnog struĉnog usavršavanja i to će ĉiniti prema individualnim planovima Realizacija struĉnog usavršavanja provodi se: a) individualno – proradom struĉne pedagoško-psihološke i metodiĉke literature (svaki predavaĉ radi svoj plan individualnog usavršavanja b) u radu školskih aktiva – proradom struĉnih tema iz struĉne tematike c) u radu ţupanijskih i republiĉkih struĉnih aktiva i seminara d) u radu Nastavniĉkog vijeća škole – proradom struĉnih tema ( po jedna za svako polugodište) e) kroz pripreme za novu školsku godinu  upoznavanje gradiva u nastavnom planu  prouĉavanje pedagoško-psihološke i metodiĉke literature  upoznavanje s udţbenicima. priruĉnicima. koji se obavlja po programu pripravniĉkog staţa u kojem se utvrĊuju sadrţaji i plan praktiĉnog uvoĊenja pripravnika u samostalan odgojno – obrazovni rad i plan priprema za polaganje struĉnog ispita. br. Pripravnik je obvezan proći pripravniĉki staţ. ustrojstva srednjeg školstva RH  upoznavanje propisa na temelju kojih djeluje srednje školstvo  upoznavanje nastavnih planova i programa škole  planiranje i pripremanje za nastavu  organiziranje i izvoĊenje redovne. 11. Pripravnik mora tijekom pripravniĉkog staţa proći slijedeći program:  upoznavanje temeljnih zadaća.N. sustava. 16/94) i Pravilnikom o polaganju struĉnog ispita uĉitelja i struĉnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu. dopunske. dodatne i produţene nastave  voĊenje razredništva. rjeĉnicima i struĉnim materijalom  ovladavanje korištenjem nastavne tehnologije  praćenje razvoja svoje struke u svjetskim razmjerima  razmjena iskustava s drugim struĉnjacima  praćenje izloţbi i marketinga  analiza osobnog struĉnog rada 11. suradnja s roditeljima  organiziranje i voĊenje izvannastavnih aktivnosti uĉenika  voĊenje pedagoške dokumentacije i evidencije  ocjenjivanje uĉenika  sudjelovanje u radu struĉnih tijela i aktiva škole 75 . pratiti i prijaviti Ministarstvu prosvjete i športa pripravnika u skladu s Pravilnikom o struĉnim ispitima u srednjem školstvu ( N.

a prvi put se zapošljavaju u školi obvezatni su se struĉno usavršavati. a škola je u roku od 15 dana obvezatna pravodobno prijaviti staţiranje Ministarstvu znanosti. Bodovanje ostalog struĉnog rada obavlja ravnatelj škole. praćenjem uspješnosti rada nastavnika i uz pribavljena mišljenja struĉnih tijela škole i predstavnika roditelja u školskom odboru. 11.praćenje pedagoških i drugih struĉnih ĉasopisa upoznati Ustav RH te ustrojstva i djelovanja tijela drţavne vlasti i lokalne samouprave  funkcionalno upotrebljavanje suvremenih nastavnih sredstava i pomagala. Agenciji za odgoj i obrazovanje. te drugih izvora znanja  Nazoĉnost pripravnika na satovima mentora ( 30 sati )  Nazoĉnost mentora na satovima pripravnika (10 sati)  Prisutnost komisije na nastavnim satovima pripravnika najmanje dva puta po dva do ĉetiri sata.2. u skladu s katalogom programa. udţbenika i struĉne literature. 11. te ako udovoljava drugim uvjetima ocjenjivanja i napredovanja nastavnika srednjih škola i uĉeniĉkih domova (N. Pri utvrĊivanju uspješnosti u radu treba uzimati u obzir znaĉajke i osobnosti struke. obrazovanja i športa. 16/94). mogu napredovati u zvanja prema Pravilniku o postupku naĉinu i uvjetima ocjenjivanja i napredovanja nastavnika srednjih škola i uĉeniĉkih domova (N. NAPREDOVANJE NASTAVNIKA Nastavnici koji imaju odgovarajuću struĉnu spremu propisanu Zakonom o srednjem školstvu i potrebno pedagoško-psihološko obrazovanje. Nastavniku koji ne ispuni taj uvjet prestaje radni odnos. Nastavnici koji su stekli pedagoško psihološko obrazovanje.3. a nema potrebno pedagoško-psihološko obrazovanje moţe biti izabrana uz uvjet da najkasnije u roku od godine dana od dana izbora stekne to obrazovanje. tj. odnosno radnog mjesta. Za svaki uspješno ostvareni program usavršavanja nastavniku se izdaje potvrda u kojoj su navedeni podaci o programu i njihovu vrednovanju. te prosvjetni savjetnik. Prijedlog programa staţiranja pripravnika. pruţanja pedagoške. PEDAGOŠKO – PSIHOLOŠKA IZOBRAZBA NASTAVNIKA Za nastavnika u školi moţe biti izabrana osoba koja pored općih uvjeta ima i odgovarajuću struĉnu spremu i pedagoško-psihološko obrazovanje prema odredbama Zakona o srednjem školstvu. odnosno na poslovima u ustanovi ili drugom struĉno pedagoškom radu.   76 . Program pripravniĉkog staţa poĉinje se ostvarivati danom poĉetka radnog odnosa. Ako se na natjeĉaj za nastavnika javi osoba koja ima odgovarajuću struĉnu spremu. 16/94). Uspješnost rada nastavnika ocjenjuju ravnatelj. Rad nastavnika u nastavi iskazuje se ocjenjivanjem prema propisanom obrascu i dokazuje potvrdom o sudjelovanju u usavršavanju prema odgovarajućem programu.N. Da bi nastavnik mogao napredovati u struci i biti imenovan u odreĊeno zvanje mora se utvrditi njegova uspješnost u radu. te proći staţiranje kao pripravnik i poloţiti struĉni ispit u roku dvije godine. Nastavnik moţe napredovati u struci i biti imenovan u odreĊeno zvanje ako ima odreĊen broj godina rada u odgojno-obrazovnoj ustanovi. metodiĉke i druge pomoći obavlja komisija koju imenuje ravnatelj Škole.N.

12. OSTALI SADRŢAJI 12.1. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE Škole kao odgojno –obrazovne institucije osim prenošenja znanja i informacija moraju biti vaţni u kreiranju kulturne i javne djelatnosti mjesta. Uĉenici i nastavnici naše škole sudjeluju u obiljeţavanju prigodnih datuma i manifestacija. Posebice se istiĉu uĉenici ugostiteljske i poljoprivredne struke koji sudjeluju u pripremi i organizaciji javnih priredbi na zahtjev ţupanijskih i općinskih institucija, obrtnika i ostalih gospodarskih subjekata. Planira se organizacija dvije predstave za uĉenike koje će upriliĉiti gradsko kazalište Virovitica. Naknada za troškove predstava uraĉunata je u tekuće troškove školovanja koje uĉenici plaćaju pri upisu u novu školsku godinu. Aktivno sudjeluju uĉenici i na meĊuškolskim sportskim natjecanjima, posebice iz rukometa, nogometa, odbojke i atletike. a) priredbe, izloţbe, susreti b) - aktivnosti: ureĊenje školskih panoa prikladnim plakatima i slikama, posjet izloţbama, susretima, festivalima u Pitomaĉi - vrijeme realizacije: tijekom ĉitave školske godine; - nositelji aktivnosti: uĉenici i nastavnici c) struĉne ekskurzije ( planirane): - Sajam cvijeća, Zagreb Razredi: agroturistiĉki tehniĉari III. i IV. razred Svrha: proširivanje znanja iz podruĉja hortikulture Vrijeme: kraj svibnja 2012. Voditelj: Branka Pavoković, dipl. ing. agronimije - Posjet poljoprivrednom imanju Eko-Mavrović , Sloboština Razredi: poljoprivredni gospodarstvenici, agroturistiĉki tehniĉari Svrha: terenska nastava na eko-poljoprivrednom imanju Vrijeme: listopad 2011. Voditelji: Branka Pavoković, Zdravko Giba - Terenska nastava na Jankovcu Razredi: III. b, IV.b ( agroturistiĉki tehniĉar ) Svrha: proširivanje znanja iz predmeta destinacijski menaĊment i odrţivi turizam Vrijeme: travanj 2012. Voditelj: Ivana Kralj - Posjet sajmu Interliber, Zagreb Razredi: SVI Svrha: jaĉanje svijesti o vaţnosti knjige, ĉitanje i cjeloţivotnog obrazovanja Vrijeme: 12. studenoga 2011. Voditelji: Marin Domović, Alena Hrvoić, Ksenija Petrinec, Masrio Tomrlin - Posjet hotelu Termal u Daruvaru Razredi: I- do III. kuhar/konobar Svrha: upoznavanje s naĉinom poslovanja hotela Vrijeme: druga polovica listopada 2011. Voditelji: Darko Mihoković, Darko Bariĉević - Terenska nastava na farmi goveda Razredi: II.b ( agroturistiĉki tehniĉar), II.c ( poljoprivredni gospdarstvenik ) 77

Svrha: terenska nastava iz predmeta stoĉartvo Vrijeme: svibanj 2012. Voditelj: Tomislav Kakša - Posjet tvrtki Eurovoće, Orahovica Razred: I.b (agroturistiĉki tehniĉar) Svrha: terenska nastava iz premeta voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo Vrijeme: studeni 2011. Voditelj: Tihomir Vranić - Posjet Goethe institutu i British Council-u, Zagreb Razredi: III.a, IV.a ( upravni refernt ) Svrha: jaĉanje svijesti o vaţnosti uĉenja stranih jezika Vrijeme: oţujak ili travanj 2011. Voditelji: nastavnici stranoga jezika d) natjecanja- aktivnosti(grupa) –natjecanja iz hrvatskog jezika u poznavanju hrvatskog jezika te na Lidranu, , natjecanja iz stranog jezika, povijesti te na natjecanjima iz pojedinih struka. Nadalje planirano je sudjelovanje Uĉeniĉke zadruge „Kostanj“ na smotri uĉeniĉkih zadruga - voditelji: nastavnici iz pojedinih predmeta, voditelj uĉeniĉke zadruge te voditelji sekcija e) rekreativne ekskurzije (planirane): - jednodnevne: I.b, II.b, III.b, IV.b te I. i II. c posjeta Etno selu na Ţumberku, - maturalna putovanja: uĉenici III.a i III.b razreda i uĉenici II. razreda trogodišnjih škola: - vrijeme realizacije od 18.lipnja do 31. kolovoza 2011. godine. e) izleti - nastavnici povodom obiljeţavanja MeĊunarodnoga dana uĉitelja i nastavnika I to 08. listopada 2011. – Muzej neandertalaca u Krapini i Hrvatsko zagorje - uĉenici i nastavnici povodom obiljeţavanja Dana škole 28. travnja 2012. f) Maturalne zabave III. c prodavaĉ/poljoprivredni gospodarstvenik III. d kuhar IV. a upravni referent IV.b agroturistiĉki tehniĉar lipanj 2012. lipanj 2012. lipanj 2012. lipanj 2012.

12.2. DODATNA I DOPUNSKA NASTAVA U školskoj godini 2011/2012. planirali smo samo dodatnu nastavu iz predmeta na obveznom dijelu drţavne mature i to: iz hrvatskog jezika 1 sat tjedno po obrazovnoj skupini matematike 1 sat tjedno po obrazovnoj skupini te po 1 sat tjedno za engleski jezik i 1 sat tjedno za njemaĉki jezik Gledajući predprijave uĉenika za ispite drţavne mature od kojih se je većina izjasnila da će polaziti dodatnu nastavu iz navedenih predmeta realizacija dodatne nastave bit će slijedeća:

78

PREDMET hrvatski jezik matematika engleski jezik njemaĉki jezik

SKUPINA/BR.UĈENIKA SATI/TJEDNO IV.a / 26 1 IV.b / 14 1 IV. a/26 1 IV.b/14 1 26 5 1 1

UKUPNO 2 2 1 1

Za voĊenje dodatne nastave zaduţeni su Ksenija Petrinec, prof. hrvatskog jezika i knjiţevnosti, Mirjana Ţagar, dipl.ing., Dijana Kos, bacc. engleskog jezika te Ana Pavlić, bacc. njemaĉkog jezika. Analizirajući prošlogodišnje potrebe i interese uĉenika te slabije odgojno obrazovne rezultate iz predmeta matematika, tijekom školske godine organizirat ćemo i dopunsku nastavu, poglavito za uĉenike trogodišnjih zanimanja koji ostvaruju nešto lošije rezultate u svladavanju obrazovnih ciljeva. U vrijeme donošenja ovoga Godišnjeg plana i programa planiramo organizirati dopunsku nastavu matematike za tri obrazovne skupine trogodišnjih zanimanja i to za 1., 2. i 3. razred. Za voĊenje dopunske nastave matematike zaduţen je Mario Tomrlin, ing. informatike te struĉni uĉitelj matematike. Ukoliko se tijekom školske godine ukaţe potreba za organizacijom dopunske nastave iz još nekih predmeta, organizirat ćemo je u granicama ukupnih zaduţenja koje nam omogućuje Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Izvedbeni plan i program dopunske nastave bit će priloţen ovom godišnjem planu. . 12.3. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAMI Školski preventivni programi nastojati će se uskladiti s programima na ţupanijskoj i drţavnoj razini. Za sada su planirani:

12.3.1. Školski preventivni program suzbijanja zlouporabe droga Cilj: Smanjiti interes mladih za eksperimentiranjem i uzimanjem sredstava ovisnosti Zadaci: Prevencija uzimanja sredstava ovisnosti treba prvenstveno biti usmjerena na razvoj samopoštovanja i zadovoljstva sobom, a ne smije se temeljiti na strahu od mogućih posljedica uzimanja sredstava ovisnosti:  uĉenici trebaju razviti zadovoljstvo sobom  ovisnosti ne smiju doţivljavati kao afirmaciju svoga «ja»  roditeljima treba pruţiti podršku i struĉnu pomoć u odgoju djece  edukaciju o ovisnostima treba provesti na pristupaĉan naĉin  voditi brigu o otkrivanju ovisnika kako bi se pokušalo zaustaviti moguće nove ovisnike  Smanjenje interesa mladih će se provoditi kroz nespecifiĉne oblike rada i preventivne mjere te specifiĉne preventivne mjere.  79

Provedba radionica emocionalne pismenosti. listopad Tjekom godine Razrednici Vjerouĉiteljica Tijekom godine Profesor biologije Psiholog Tijekom godine Profesor sociologije 80 . Obrada odabranih tema o ovisnostima kroz nastavu psihologije. Nespecifiĉni oblici rada kroz koje će se ostvariti taj cilj programa su:  izvannastavne aktivnosti  natjecanja u znanju i sportskim aktivnostima  poticanje uĉeniĉkog samopoštovanja i samopotvrĊivanja  rano otkrivanje djeĉje depresije i neuroticizma  pruţanje pomoći uĉenicima koji su postali nepolaznici kroz organiziranu skrb o njima  promicanje uspješnog roditeljstva  diskretni osobni zaštitni program  zaustavljanje izdvajanja problematiĉne djece u odnosu na ostale uĉenike  uoĉavanje i rješavanje kriznih situacija u razredu Specifiĉne preventivne mjere Škola će suraĊivati sa Centrom za socijalnu skrb. drugim školama. Poticanje uĉenika na kvalitetan ţivot bez ovisnosti (kroz nastavu vjeronauka) Obrada odabranih tema o ovisnostima na nastavi biologije (rasprava) Individualni rad s uĉenicima. Koordinacija Vrijeme Tijekom godine Nastavnici Rujan.a) Nespecifiĉni oblici rada i preventivne mjere Škola treba biti mjesto gdje će se i uĉenici i nastavnici osjećati ugodno i razvijati kvalitetne odnose. Kroz sastanke s roditeljima i rad roditeljskog vijeća poticat će se roditelje da razumiju svoju ulogu u prevenciji ovisnosti te steknu osnovna znanja u prepoznavanju sredstava ovisnosti. Nositelj aktivnosti Nastavnici Aktivnost Obrada prikladnih tema na redovnoj. Uĉenicima će se kroz sate razrednika i rad u radionicama pomoći da razviju svoje samopouzdanje. nauĉe donositi odluke i rješavati probleme te da razviju socijalne vještine. zdravstvenim ustanovama (osobito Zavodom za javno zdravstvo) itd. izbornoj nastavi i izvannastavnim aktivnostima Oblikovanje izvannastavnih aktivnosti i rad sa što većim brojem uĉenika Obrada odabranih tema o ovisnostima te razgovor na satu razrednog odjela. Škola će ustrajati na iznalaţenju mogućnosti za rasterećenje uĉenika od pretjerane koliĉine obrazovnih sadrţaja te afirmaciji škole bez neuspjeha. policijom.

Program mjera za povećanje sigurnosti u školi «Afirmacijom pozitivnih vrijednosti protiv nasilja» Cilj: Omogućiti stvaranje sigurne škole koja afirmacijom pozitivnih vrijednosti unaprjeĊuje društvo u cjelini. obvezama. Voditi brigu o uĉenicima i njihovim poteškoćama. Organizirati sveĉanu podjelu maturalnih svjedodţbi. duţnostima i pravima u školi.3. Upoznati uĉenike s Pravilnikom o ocjenjivanju.2. Zadaci:        afirmiranje pozitivnih vrijednosti suoĉavanje s postojećim problemima nesigurnosti i nasilja promicanje spoznaje o opasnostima oruţja i eksplozivnih naprava razvoj samopoštovanja uĉenika pomoć uĉenicima pri ţivotnim opredjeljenjima pozitivno usmjerenje provoĊenja slobodnog vremena promicanje razliĉitih sportskih i društvenih sadrţaja (izvannastavne i izvanškolske aktivnosti) Aktivnost Upoznati uĉenike s kućnim redom škole. SuraĊivati s roditeljima i educirati ih o nekim odgojnim umijećima. U suradnji s uĉenicima organizirati obiljeţavanje zadnjeg dana škole.Nositelji programa:  pedagog  psiholog  razrednici  predmetni nastavnici  ravnatelj  vanjski suradnici Vrednovanje rezultata: na kraju nastavne godine provest će se vrednovanje provedbe programa 12. Razvijati topao i human odnos u razredu. Individualini razgovor s uĉenicima i roditeljima. Sudjelovanje i rad na 81 Koordinacija Vrijeme Nositelj aktivnosti Razrednici prvih razreda Razrednici završnih razreda Razrednici Pedagog Psiholog .

sposobnosti.roditeljskim sastancima s odabranim pedagoškim temama. tolerancija.poštivanje sebe i drugih . Program preventivnih aktivnosti u suzbijanju trgovanja ljudima Preventivni programi:  sposobnost rješavanja problema  razvijanje samopoštovanja  pomoć u snalaţenju u ţivotnim odluĉivanjima  socijalna podrška  poboljšanje kvalitete ţivota uĉenika  motivacija za zdrave stilove ţivljenja 82 . prijateljstvo .3. vještine. ljubav. 12. poznavati temeljne dokumente o ljudskim pravima te osnovne etiĉke i politiĉke pojmove b) oblikovati vrijednosti i stavove .ţelja za odbacivanjem predrasuda i stereotipa c) razviti vještine i sposobnosti  razviti sposobnost apstraktnog mišljenja i izraţavanja misli  analiziranje i rješavanje problema  analiziranje i tumaĉenje tekstova  vještine nenasilnog rješavanja sukoba  zalaganje za provedbu ljudskih prava  vještina slušanja i neverbalne komunikacije Aktivnosti: Program će se provoditi kroz redovnu i izbornu nastavu te slobodne aktivnosti.spremnost na vlastiti odabir i afirmaciju vrijednosti . Naglasak će se staviti na društvenu grupu predmeta te nastavu hrvatskog jezika u koje se teme o ljudskim pravima najlakše mogu uklopiti. razrednici će 3-4 sata posvetiti temama o ljudskim pravima. .odgovornost.4. a) usvojiti znanja – o vlastitim pravima. 12. jednakost.3. sloboda. Zadaci: Razvijati znanja. Rad u pedagoškim radionicama. vrijednosti i stavove koje će uĉenici moći primijeniti u izgradnji pozitivnih ponašanja.univerzalne vrijednosti: pravda. Školski program odgoja i obrazovanja za ljudska prava Cilj: Uĉenici bi trebali usvojiti osnovne pojmove o ljudskim pravima te postati dio graĊanskog društva. Oblikovanje i voĊenje grupe uĉenika koja će razvijati pozitivne oblike komunikacije. Na satovima razrednika. slobodi i odgovornosti.3.

neravnopravnost. stereotipe. predrasude. struĉnih suradnika.. demokracija. škola bez prisile  afirmacija karijere uspješnog roditeljstva – individualno. ekonomska prava  UN Deklaracija o ljudskim pravima. b) vještine  aktivno slušanje i komunikacija  kritiĉko mišljenje  suradnja c) stavovi i vrijednosti  odgovornost za vlastite aktivnosti  otvorenost  empatija  vlastita vrijednost i vrijednost drugih Školski preventivni program  škola kao milje – kvalitetna škola... rasizam b) razviti znanja i sposobnost reagiranja na gore navedeno a) znanja  koncepti: sloboda. UN Konvencija o pravima djeteta. nediskriminacija. odgoj za ravnopravnost spolova  nenasilno rješavanje sukoba Nastavnici  prepoznavanje znakova za trgovanje i zlostavljanje i pruţanje pomoći  postupci u kriznim situacijama  problematika trgovanja i kako se oduprijeti Uĉenici:  socijalne vještine za donošenje odluka  rješavanje problema  samopoštovanje  stvaranje pozitivne slike o sebi  otpornost na socijalni pritisak  nošenje sa stresom i anksioznošću Opći ciljevi u prevenciji trgovanja – edukacija mladih a) prepoznati nepravdu. roditeljski sastanci. jednakost. pravilno organiziranje slobodnog vremena uĉenika  kvalitetna ponuda sportskih i drugih kreativnih sadrţaja Teme za roditelje:  utjecaj odgojnih postupaka roditelja na riziĉna ponašanja  prepoznavanje simptoma (za trgovanje)  kriza suvremene obitelji  odgoj za razumijevanje  odgovorno roditeljstvo.  vaţnost ljudskih prava u ţivotu. ravnatelja te evaluacija ŠPP 83 . civilna. socijalna. politiĉka. zajedništva i potpore  sekundarna prevencija – rano prepoznavanje  suradnja škole s drugim institucijama edukacija nastavnika. odgovornost. odgovorno roditeljstvo  o trgovanju ljudima  slobodne aktivnosti  ţivotne vještine  diskretni personalni zaštitni postupci – briga za svakog uĉenika  razred kao terapijska zajednica – mjesto sigurnosti.. pravda.

stvaranje kvalitetnih obiteljskih odnosa i pruţanje podrške. Obrada tema vezanih za sprjeĉavanje ovisnosti na satovima razrednog odjeljenja. tei struĉna pomoć u odgoju djece Psiholog SURADNICI U PROVEDBI Ravnatelj Razrednici Predmetni nastavnici Vanjske institucije - EVALUACIJA - Evaluacijski listići na zadnjoj radionici/predavanju Poticanje asertivnog ponašanja. razvoj samopoštovanja uĉenika. Uspostaviti dobar odnos i kvalitetnu komunikaciju s uĉenicima. Oblikovanje izvannastavnih aktivnosti i rad sa što većim brojem uĉenika „Droga ubojica ljudskog ţivota“ predavanja za uĉenike 1a razreda „Alkoholizam ovisnost i lijeĉenje“ .predavanja za uĉenike 2b razreda Kontinuirano tijekom školske godine kroz nastavu psihologije Kontinuirano tijekom školske godine Psiholog - Razrednici - Ocjene iz usmenog i pismenog ispitivanja - Kontinuirano tijekom školske godine Kontinuirano tijekom školske godine Tijekom školske godine kroz nastavu vjeronauka Predmetni nastavnici - - Predmetni nastavnici Vjerouĉitelj Vjerouĉitelj - Evaluacijski listići Evaluacijski listići 84 Tijekom školske godine kroz nastavu . te razvijati topao i human odnos u razredu. razreda s ciljem razvijanja roditeljskih kompetencija. Provedba radionica emocionalne pismenosti.Aktivnosti u sklopu provoĊenja preventivnih programa PROVEDBENE AKTIVNOSTI Individualni savjetodavni rad s uĉenicima i roditeljima ROKOVI IZVRŠENJA Kontinuirano tijekom školske godine NOSITELJI Psiholog 4 radionice/predavanja „Škola za roditelje“ – radionice i tijekom školske godine predavanja za roditelje uĉenika 1.

kroz nastavu ĈZO. Nastavnik TZK Psiholog Nastavnik TZK S. i 2.predavanja za uĉenike 4a razreda „Promicanje volonterstva“ „Suvremeni sustav vrijednosti“ – izloţba uĉeniĉkih radova za sve zainteresirane uĉenike „Što mi treba za sreću?“ . ĈZE i higijene Psiholog Profesor biologije Psiholog Profesor biologije Psiholog - Travanj 2012. razreda „Borba protiv ovisnosti“ – predavanja za uĉenike 1. razreda s ciljem razumijevanja opasnosti djelovanja razliĉitih psihoaktivnih tvari na organizam te upoznavanje naĉina uĉinkovitog suzbijanja ovisnosti „Spolno prenosive bolesti“.O. kroz nastavu ĈZO. Oţujak.radionice o uĉenju za uĉenike 1. Listopad – Studeni 2011.radionica za uĉenike 3. Studeni 2011. razreda Obiljeţavanje Dana Srednjoškolca – natjecanje uĉenika u odbojci i nogometu „Znam pa me nije strah“ –radionice o naĉinima prenošenja virusa HIV i spolno prenosivih bolesti „Hagioterapija kao odgovor na ovisnosti“ .predavanja za uĉenike 1. i 2. polugodišta Oţujak 2012. Studeni 2011. Poĉetkom 2.S.Natjecanja mladića i djevojaka u odbojci. ĈZE i higijene Oţujak.travanj 2012.travanj 2012. atletici. razreda s ciljem razumijevanja posljedica i opasnosti razliĉitih spolno prenosivih bolesti te upoznavanje razliĉitih oblika prevencije zarazom spolno prenosivim bolestima Radionice na temu „Donošenje odluka" uz vjeronauka Tijekom školske godine Nastavnik TZK - Rezultati natjecanja Rujan 2011. kroz nastavu vjeronauka Knjiţniĉar Psiholog Knjiţniĉar Prosinac 2011. badmintonu. Obiteljski Centar Psiholog Evaluacijski listići 85 . krosu i nogometu Obiljeţavanje Hrvatskog Olimpijskog Dana „Nauĉimo kako uĉiti“ . rukometu. telefon Vjerouĉitelj Obiteljski Centar Virovitica Psiholog Psiholog Rezultati natjecanja Evaluacijski listići Rezultati natjecanja Evaluacijski listići Evaluacijski listići Izloţba radova Evaluacijski listići - Studeni 2011.

stoljeća" za uĉenike završnih razreda Travanj 2012.prezentaciju „Robovi 21.svibanj 2012. Svibanj 2012. Predavanja i prezentacija o ovisnostima Organizacija meĊurazrednog natjecanja u SŠ Pitomaĉa Prijateljske utakmice izmeĊu maturanata i nastavnika ProvoĊenje ankete o riziĉnim ponašanjima Travanj . Svibanj – kolovoz 2012. Virovitica Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitiĉko – podravske ţupanije Nastavnik TZK Nastavnik TZK Povjerenstvo za suzbijanje ovisnosti Virovitiĉko – podravske ţupanije Razrednici Psiholog Razrednici - Psiholog Razrednici Rezultati natjecanja Rezultati natjecanja Rezultati ankete 86 .

Zdravstvena zaštita po sastavnicama: 1. dekorativnog nakita. ureĊenjem panoa unutar razreda i zgrade. SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA Zdravstvena zaštita provodi se već prvi tjedan školske godine kada se uĉenici prvih razreda osposobljavaju iz zaštite na radu da bi mogli pristupiti izvoĊenju praktiĉne nastave. suradnja sa Zavodom za zdravstvo. ljudi zaduţeni za zaštitu na radu 5. aktivnosti i nositelji: predavanja. 13. U suradnji sa Zavodom za zdravstvo obavljaju se i cijepljenja uĉenika. Socijalna zaštita uĉenika po sastavnicama: 1. ESTETSKO I HIGIJENSKO UREĐENJE ŠKOLE Planiraju se slijedeće akcije:  odrţavanje urednosti uĉionica uz pomoć razrednih odjela i razrednika  prigodno obiljeţavanje vaţnijih datuma pisanjem i izradom literarnih i likovnih radova. Planira se upoznati i osposobiti nastavnike (koji nisu ) sa zaštitom na radu i zaštitom od poţara. sadnica itd. a njihova realizacija ukljuĉuje i neke materijalne troškove kao što su nabava i ugradnja panoa. Osposobljavaju ih nastavnici koji su zaduţeni za to podruĉje. posjeti lijeĉnika. cvjetnog materijala. svrha aktivnosti: smanjiti opasnosti i pomoći odrţavanju zdravlja istih 3. dijelovima strojeva i sliĉno. korisnici: uĉenici i nastavnici 4. podruĉje rada: zdravlje i sigurnost uĉenika i nastavnika 2. ovisno o struci za koju se pojedini razredi obrazuju  Postavljanje i odrţavanje ukrasnog bilja  UreĊenje i odrţavanje školskog dvorišta i prostora ispred škole. svrha aktivnosti: integracija uĉenika slabijeg materijalnog statusa 3. predmetima. vrednovanje aktivnosti: anketa na kraju školske godine 87 . U realizaciju plana ukljuĉeni su svi djelatnici škole.4. lijeĉnicima. struĉni suradnik pedagog u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb 5.  UreĊenje kabineta i uĉionica slikovnim materijalima.12. korisnici: uĉenici 4. posjeti lijeĉniku . aktivnosti i nositelji: predavanja. vrednovanje aktivnosti: potvrde o osposobljenosti iz zaštite na radu te ocjena suradnika Socijalna zaštita uĉenika slabijeg imovinskog stanja i problematiĉnih obiteljskih okruţenja. radionice. podruĉje rada: integriranost i osjećaj pripadnosti 2. Osigurati im što bolje uvijete za rad i ukljuĉenje u razredne miljee. Prema dopunama zakona ukoliko se prikupe novĉana sredstva obaviti će se i zdravstveni pregled djelatnika.

/12.000.3.000.000.1.00 kuna UKUPNA SREDSTVA: IZVORI SREDSTAVA: ________________________ 96.Vlastita sredstva 6.00 kuna 10.000. Do sada je od ovog projekta realizirano: I. 500.000. novom idejnom studijom izraĊenom od strane Ţupanije Virovitiĉko-podravske i Općine Pitomaĉa predloţena je izgradnja nove zgrade Srednje škole za što su spomenute institucije udruţile sredstva.00 kuna 4.000.00 kuna 7.00 kn 7% sredstava 14. a koju ove školske godine polazi 292 uĉenika.izrada projektne dokumentacije i ishoĊenje dozvola II.228. PLAN AKTIVNOSTI ZA UNAPREĐENJE MATERIJALNIH UVJETA RADA U ŠKOLSKOJ GODINI 2011. NABAVA DODATNIH NASTAVNIH SREDSTAVA I POMAGALA ZA KVALITETNIJU NASTAVU a) b) c) d) e) nabavka 2 LCD projektora i projekcijskih platna nabavka 2 prijenosna raĉunala dodatno opremanje uĉionica namještajem koji nedostaje nabavka 2 grafoskopa nabavka dodatnih strojeva i ureĊaja za rad na poljoprivrednom dobru škole te izgradnja natkrivenog paviljona uz školski vrt i to: .00 kn 83 % sredstava .) .028.000.00 kn _____________________________________________________ SVEUKUPNO: 23.00 kuna 70. KAPITALNI PROJEKT: ŠKOLSKI KOMPLEKS «STJEPAN SULIMANAC» Uvod: Zbog skuĉenosti i neadekvatnosti prostora školske zgrade izgraĊene još 1872.Proraĉuna Ţupanije Virovitiĉko-podravske 10.izgradnja natkrivenog paviljona uz školski vrt za odrţavanje nastave na otvorenom POTREBITA SREDSTVA: Ad a) Ad b) Ad c) Ad d) Ad e) 5.000.00 kuna Za ostvarivanje planiranog koristit ćemo sredstva iz razliĉitih izvora: .00 kn 10 % sredstava .mini punionice za vino .) 80. faza * izgradnja * opremanje 1.000.11 kn 7.14. i 2011.000.00 kn 300.000.Natjeĉaji i potpore (Ministarstvo poljoprivrede i dr.000.195.195.otkup zemljišta i izgradnja infrastrukture . godine u kojoj trenutno djeluje Srednja škola Pitomaĉa.11 kn 88 .000. 14.00 kn 14. faza ( tijekom 2010.

godina. gradnje je listopad 2011. Ravnatelj prati ostvarivanje svih dijelova godišnjeg programa. PRAĆENJE I VREDNOVANJE OSTVARIVANJA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ŠKOLE Tijekom školske godine redovito će se pratiti ostvarivanje godišnjeg programa rada škole.N.PredviĊeno vrijeme poĉetka II. dodatna nastava) za koje se iskaţe interes nakon roka za predaju ovog Godišnjeg plana. rujna 2011. godinu 15. 15. Godišnji plan i program rada uĉeniĉke zadruge. 86/09.3. Godišnji plan i program srednjoškolskog obrazovanja odraslih Napomena: Dodatni programi ( obrazovanje odraslih. 29. Ravnatelj i struĉni suradnik će voditi evidenciju praćenja. 2011. 89 . 90/10.ecc KLASA:_________________ URBROJ: _______________ U Pitomaĉi. izradit će se naknadno i priloţiti ovom Godišnjem planu i programu rada.. 105/10).1. rujna.dovršetka graĊevine 2013. školski odbor na 19. Plan i program rada psihologa za školsku godinu 2010. godine prihvatio je Godišnji plan i program za školsku godinu 2011. 16. vrednovanja i ostvarivanja godišnjeg programa rada dok će svaki djelatnik pratiti ostvarivanje svojih zadaća i o tome izvješćivati ravnatelja škole. Cjelovita analiza ostvarivanja godišnjeg programa razmatrat će se na Nastavniĉkom vijeću na kraju školske godine. fakultativni predmeti.2./2012. Sjednici odrţanoj dana 29. i Statuta Srednje škole Pitomaĉa ĉlanak 11. dipl. a na temelju Izvješća o radu škole na kraju školske godine. toĉka 4 . a opremanje i preseljenje u nove prostore planirano je za 2014. PRILOZI GODIŠNJEM PLANU: 15. RH 87 /08./2011. Ravnatelj: Rikard Bakan. faze tj. ZAVRŠNE ODREDBE temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ĉlanak 28. 16. (N. 15. toĉka 8.

kao dragovoljna formalno ustrojena skupina učenika.1.o.agr./ 2011. Voditelj zadruge je Tomislav Kakša dipl. Članovi zadružnog odbora: Iz reda osoblja Srednje škole Pitomača su Rikard Bakan dipl. (ravnatelj škole) i Tomislav Kakša dipl.o. 1. Osnovni podaci o školskoj zadruzi Učenička zadruga “Kostanj” . Sjedište zadruge je u prostorima «stare» zgrade osnovne škole na Trgu kralja Tomislava 6 u Pitomači. stječu aktivno znanje. ekološki i etnoodgoj.agr (pročelnik ureda za društvene djelatnosti opčine Pitomača) Adresa zadruge je: SREDNJA ŠKOLA PITOMAČA – ŠKOLSKA ZADRUGA «KOSTANJ» Trg kralja Tomislava 6. pod neprinudnim stručnim vodstvom (mentorstvom) neposredno sudjeluju u organizaciji i izvedbi programa. Dana 25.. 33405 Pitomača. svladavaju međe između pojedinih predmeta. koju je prihvatio školski odbor.sc.agr. te provodi cjelovit gospodarski.. UVOD 1. i ima sedamdesetak učenika članova zadruge. Pitomača) Iz reda učenika zadrugara Anamarija Balija i Anamarija Lovrenovid Iz reda roditelja učenika jedan član Iz reda lokalne samouprave je Marinko Barčan dipl.2008 godine održana je osnivačka skupština školske zadruge «Kostanj». U sklopu zadruge djeluje sedam sekcija.oec. Iz reda suosnivača je mr. tel/fax: 033/801-434 90 . Marijan Berdin (direktor komunalnog d.GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA UĈENIĈKE ZADRUGE „ KOSTANJ“ ZA ŠKOLSKU GODINU 2010. oslobađaju i razvijaju sposobnosti.09.

roto freza. itd. a ne uvijek i obvezu. te dobiveni vinograd na korištenje veličine 1. sekciju za rasadničarstvo i hortikulturu.4 ha i ugostiteljski objekat Stara Pivnica. Materijalni uvjeti Raspoloživi materijalni uvjeti su:        Traktor IMT 539 Jednobrazdni plug. čestitke za svoje potrebe.. Djelatnost zadruge Djelatnost zadruge je izvannastavna aktivnost učenika i dio programa škole. 5 AŽ košnica . sekciju za gospodarsko poslovanje.2.6 jutara te školski vodnjak i pčelinjak u školskom dvorištu. lopate Dvije LR košnice. cvijede za uljepšavanje okoliša. malčer. Zatim zadruga ima na raspolaganju školsko poljoprivredno dobro površine 1. atomizer.Pribor i materijal potreban za radove u pčelinjaku Inox posude za čuvanje vina 91 . sekciju za seoski turizam . vodarsku i vinogradarsku. Tanjurade. freza skakačica Pčelinjak sa pet košnica i dva nuklausa Plastenik i cijevni sustav za navodnjavanje i grijanje Motike. grablje. 2.. u vrijeme izvan nastavne aktivnosti. izradu suvenira i etnologiju. Prostorni uvjeti Zadruga koristi učenički prostor u sklopu Srednje škole Pitomača. UVJETI RADA ZADRUGE 2. štijade. vode. marketing i promidžbu. pčelarsku sekciju. Sadržajno obuhvada svaku proizvodnu i uslužnu djelatnost u sastavu sekcija zadruge. Zadruga sadrži sedam sekcija: Povrtlarsku i ratarsku. pa se može ustanoviti njihova novčana vrijednost i bez stavljanja u promet). jer škola može u školskoj kuhinji koristiti povrde. a rezultati rada učenika (proizvodi i usluge) mogu se stavljati u promet i komercijalizirati (mogu znači mogudnost.2. 2. ugostiteljsko uslužnu sekciju.1.1. čajeve i dr.

agr.2.1.1. Ivana Kralj dipl. Sekcija za izradu suvenira i ukrasnih predmeta i etnologiju 3.1. ing.oecc – predsjednik zadruge 4.5. Branka Pavokovid dipl. Poljoprivrede 3. Vanjski suradnici 3.stočarstva 3.2.5. Dalibor Petričušid ing.1. Darku Baričevid stručni učitelj 3.oec.6. mr. 3. Poljoprivredno gospodarska sekcija 3.2.3.2.3.agr . agr .VVV 3.2.5.1. Sekcija za gospodarsko poslovanje.1.1.1. Zdravko Giba ing. ZADUŽENJA ZADUŽENJE VODITELJA SEKCIJA 92 . Poljoprivrede 3.4.1.ing. Tihomir Vranid dipl.1. ing. marketing i promidžbu 3. KADROVSKI UVJETI ZADRUGE 3.2. Rikard Bakan dipl.4. Tomislav Kakša dipl. Berdin 3.2. Miroslav Horvatinovid dipl. Marinko Barčan dipl.U nabavci su:  Tkalački stan i ostali pribor za izradu autohtonih suvenira 3.4.sc. Darku Mihokovid stručni učitelj 3. Poljoprivrede 3. Ugostiteljsko uslužna sekcija 3.3.oec 3. 3.3.

Tajnik(ca) vodi poslovnu komunikaciju s drugim sudionicima u programu Zadruge. Pravila i druge akte Zadruge. usmjeravaju i potiču rad učenika. Vremenik rada Ukupni godišnji fond sati pojedine sekcije je maksimalnih 35 sati od čega se dio satnice odrađuje tokom školske godine. a dio tijekom praznika zbog sezonskog intenziteta posla u pojedinim sekcijama. Saziva je i predsjeda predsjednik Zadruge. ZADUŽENJA PREDSJEDNIKA ZADRUGE     Predsjednik(ca) Zadruge vodi rad upravnih tijela i poslove Zadruge. Skupština se saziva najmanje jedanput godišnje. Predsjednik(ca) Zadruge predstavlja i zastupa Zadrugu. 5.     Uz neposrednu suradnju učenika planiraju. Sjednice skupštine zadruge Skupštinu Zadruge čine svi članovi Zadruge. 5. Prate. Predsjednik(ca) potpisuje zaključke upravnih tijela. raspolaže novčanim sredstvima u skladu s utvrđenim finanijskim planom (proračunom) Zadruge i obavlja druge poslove od interesa za Zadrugu. ORGANIZACIJA RADA ZADRUGE 5. U pitanjima koja se odnose na prava i obveze Škole prije zastupanja mora dobiti ovlaštenje ravnatelja Škole. kao izvannastavna aktivnost.  Obveze spriječenog predsjednika(ce) obnaša zamjenik(ca) predsjednika(ce). Omoguduju učenicima vezu sa stručnjacima i dostupnost dobrih izvora znanja. U izvanrednim okolnostima Skupštinu 93 . surađuju s roditeljima i suodgojiteljima te upoznaju druge učitelje s rezultatima ZADUŽENJA TAJNIKA ZADRUGE   Tajnik(ca) Zadruge organizira i vodi opde. programiraju i organiziraju rad. pravne i druge poslove te pomaže predsjedniku(ci) u obnašanju njegov(zin)ih zadada i pripremi sjednica.2. Odgovorni su za sigurnost učenika u radu. financijske. Odabiru najdjelotvornije metode i oblike rada.1. Predsjednik(ca) Zadruge ujedno je predsjednik(ca) Zadružnog odbora i Skupštine.

ORGANIZACIJA RADA POJEDINIH SEKCIJA ZADRUGE 6. kako zahtijevaju njegovi poslovi i zadade.1.može sazvati i Zadružni odbor. 6. POLJOPRIVREDNO GOSPODARSKA SEKCIJA 6. POVRTLARSKO RATARSKA PODSEKCIJA Pod stručnim voditeljstvom ing. ili drugih razloga važnih za djelovanje i napredak Zadruge. poljoprivrede Dalibora Petričušida. Poslovima koje de zadrugari obavljati na poljoprivrednom dobru. Skupština utvrđuje stajališta i smjernice za vođenje Zadruge i oni obvezuju upravu Zadruge. radne vrijednosti i stvaralaštvo te steknu preduvjete za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini. Odbor odlučuje vedinom glasova svih svojih članova 5.3.4. zadrugari u programu imaju da se upoznaju sa svim povrtlarskim i ratarskim kulturama ovog nizinskog dijela Republike Hrvatske te njihovom važnosti za gospodarstvo i prehranu ljudi. Zaključci tih sastanaka smjernice su za dalji rad uprave Zadruge. vodnjaku i vinogradu te i uslužnim poslovima za neku drugu stranu. Sastanci sekcija Zadružni odbor može radi dogovora.2. Dužan ih je održati na zahtjev najmanje jedne tredine ukupnog broja sekcija. poljoprivrede Zdravka Gibe. 5. obavješdivanja. 94 . zadrugari u programu imaju da se upoznaju sa svim vodnim i vinskim kultivarima ovog nizinskog dijela Republike Hrvatske te njihovom važnosti za gospodarstvo i prehranu ljudi. koje saziva i vodi predsjednik(ca). cilj je da zadrugari steknu radne navike. radne vrijednosti i stvaralaštvo te steknu preduvjete za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini.VINARSKO – PODRUMARSKA PODSEKCIJA Pod stručnim voditeljstvom ing.1. Poslovima koje de zadrugari obavljati na poljoprivrednom dobru te i uslužnim poslovima za neku drugu stranu.1. organizirati sastanke pojedinih sekcija. 6. da zadrugari steknu radne navike. VODARSKO – VINOGRADARSKO .1. Sjednice zadružnog odbora Zadružni odbor radi u sjednicama. Odbor se sastaje prema potrebi.

kao i uslužnim poslovima za neku drugu stranu.4.1.ing.ing. radne vrijednosti i stvaralaštvo te steknu preduvjete za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini.2. cilj je da zadrugari steknu radne navike.6.2. SEKCIJA ZA IZRADU SUVENIRA I UKRASNIH PREDMETA I ETNOLOGIJU 6. cilj je da zadrugari steknu radne navike. Poslovima koje de zadrugari raditi u sklopu škole. kao i uslužnim poslovima za neku drugu stranu. Poslovima koje de zadrugari obavljati na poljoprivrednom dobru. zadrugari u programu imaju da se upoznaju sa svim vrstama meda i ostalim proizvodima pčela koji su karakteristika ovog nizinskog dijela Republike Hrvatske te njihovom važnosti za gospodarstvo i prehranu ljudi.2. zadrugari u programu imaju da se upoznaju sa svim vodnim i vinskim i hortikulturnih kultivarima ovog nizinskog dijela Republike Hrvatske.1. zadrugari u programu imaju da se upoznaju sa svim povijesno vrijednim baštinama koji su karakteristika ovog nizinskog dijela Republike Hrvatske. cilj je da zadrugari steknu radne navike. kao i uslužnim poslovima za neku drugu stranu.stočarstva Tomislava Kakše. agronomije . Poslovima koje de zadrugari obavljati na poljoprivrednom dobru. PODSEKCIJA ZA HORTIKULTURU I IZRADU UKRASNIH PREDMETA Pod stručnim voditeljstvom dipl. zadrugari u programu imaju da se upoznaju sa hortikulturnim vrstama ovog nizinskog dijela Republike Hrvatske.poljoprivrede Tihomira Vranid. radne 95 . 6.1.2. IZRADU SUVENIRA I ETNOLOGIJU Pod stručnim voditeljstvom dipl. kao i uslužnim poslovima za neku drugu stranu. PODSEKCIJA ZA SEOSKI TURIZAM. radne vrijednosti i stvaralaštvo te steknu preduvjete za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini. ing. PČELARSKA PODSEKCIJA Pod stručnim voditeljstvom dipl. PODSEKCIJA ZA RASADNIČARSTVO Pod stručnim voditeljstvom dipl.3. oecc Ivane Kralj. Poslovima koje de zadrugari obavljati na pčelinjaku u sklopu škole. 6. radne vrijednosti i stvaralaštvo te steknu preduvjete za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini.poljoprivrede Branka Pavokovid. cilj je da zadrugari steknu radne navike. 6.

4. SEKCIJA ZA GOSPODARSKO POSLOVANJE. cilj je da zadrugari steknu radne navike. Uzgoj povrda na otvorenom prostori 15 Školski praktikum Voditelj podsekcije Zadrugari 2. MARKETING I PROMIDŽBU Pod stručnim voditeljstvom dipl.00kn Sjeme. škole zaštita i prihrana. ambalaža 300. Poslovima koje de zadrugari raditi u sklopu škole. 6. Godišnji plan i program povrtlarsko ratarske podsekcije SATI MJESTO NOSITELJ REALIZACIJA AKTIVNOSTI SURADNJA TROŠKOVI PROGRAM RADA 1.3. PRILOZI GODIŠNJIH RADNIH PLANOVA VODITELJA SEKCIJA POJEDINAČNO 7.1. 6.) koji su karakteristika ovog nizinskog dijela Republike Hrvatske. ambalaža 200. kao i uslužnim poslovima za neku drugu stranu. radne vrijednosti i stvaralaštvo te steknu preduvjete za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini. škole zaštita i prihrana. zadrugari u programu imaju da se upoznaju sa svim kulinarskim vrijednim baštinama (od raznih vrsta jela do nekadašnjeg spemanja zimnica i skladištenja svježih mesnih proizvoda u mast itd.vrijednosti i stvaralaštvo te steknu preduvjete za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini. marketing i promidžbu proizvoda i djelatnosti zadruge. zadrugari u programu imaju da se upoznaju sa svim zakonitostima za trgovačko poslovanje. Poslovima koje de zadrugari raditi u sklopu ugostiteljskog objekta škole. UGOSTITELJSKO USLUŽNA SEKCIJA Pod stručnim voditeljstvom Darka Baričevid i Darka Mihokovid (stručni učitelji ugostiteljstva). kao i uslužnim poslovima za neku drugu stranu. Uzgoj povrda u zatvorenom prostoru 20 Sjeme. radne vrijednosti i stvaralaštvo te steknu preduvjete za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini 7.00 kn 96 . cilj je da zadrugari steknu radne navike. Ugostiteljski sustav za praktikum navodnjavanje. plitice. Ugostiteljski sustav za praktikum navodnjavanje. plitice. oecc Miroslava Horvatinovida .

plemki i sadnica. 5 8 35 Pokušalište Jazbina Godišnji plan i program rasadničarske podsekcije SATI MJESTO NOSITELJ REALIZACIJA AKTIVNOSTI SURADNJA TROŠKOVI PROGRAM RADA 1. Godišnji plan i program vodarsko – vinogradarsko . starinskih sorti voda. Uzgoj i razmnožavanje jagodičastog voda.vezanje i vršikanje vinove loze 2.00 kn 14 Školski praktikum Voditelj podsekcije Zadrugari Turistička zajednica. Uzgoj: vodnih podloga. drvenastih ukrasnih biljaka.00 kn Sredstva i aditivi namijenjena fermentaciji 200.00 kn 8 Radni pribor i materijali 200. višanja.podrumarske podsekcije SATI MJESTO NOSITELJ REALIZACIJA AKTIVNOSTI SURADNJA TROŠKOVI PROGRAM RADA 1. Rezidba . Očuvanje kvalitete vina te skladištenje i plasman vina 5.3. Proizvodnja pjenušca Ukupno: 7.. Ukupno: 7. 2. lješnjaka i oraha.4.00 Pribor i materijal 200.00 kn Agronomski Ambalaža fakultet 250.2.00 kn 97 . Uzgoj: cjepova vinove loze. te loznih podloga i plemki.00 kn 7. Pripremanje podruma za prihvat mošta 3. lokalna samouprava Radni pribor 150.00 kn 4 6 Školski praktikum Voditelj podsekcije Zadrugari 4. 3.00 kn 35 Godišnji plan i program pčelarske podsekcije 650.00 kn 950.vinarsko. 12 Radni pribor i materijali 300. Berba i prerada grozdja u mošt 12 Pribor 150.Ukupno: 35 500.00 kn Sredstva i aditivi namijenjena očuvanju vina 150.

ambalaže.00 kn 3. etikete. pribor 1500.00 kn 4 Školski pčelinjak Školski pčelinjak Učionica 8 6. Rojenje i zamjena matica 5. lokalna samouprava Sjeme. izrada suvenira 12 Školski praktikum Školski praktikum Voditelj podsekcije Zadrugari Turistička Radni pribor i zajednica. Proljetni pregled pčela i priprema pčela za glavnu pašu 4. sredstava zaštite i prihrane 200. skladištenje i prodaja meda UKUPNO 7. Uređivanje javnih 4 površina Javne površine Turistička 98 .00 kn Pogača.00 kn Turistička zajednica. Građa i vrste košnica te funkcionalna uloga dijelova košnice. materijali lokalna samouprava 200.00 kn 400. Izrada i žicanje okvira 3. 2.00 KN Godišnji plan i program podsekcije za sekcije za izradu suvenira i ukrasnih predmeta i etnologiju PROGRAM RADA SATI MJESTO REALIZACIJA NOSITELJ AKTIVNOSTI SURADNJA TROŠKOVI 1. 7 35 Posude.PROGRAM RADA SATI MJESTO NOSITELJ REALIZACIJA AKTIVNOSTI SURADNJA TROŠKOVI 1. Pakiranje.5. upoznavanje učenika sa 2 turističkim resursima i atraktivnostima kraja. regije 2. poklopci. preventivna sredstva – 200. Vrcanje 4 Školski pčelinjak Voditelj sekcije Zadrugari 8 Učionica 4 Školski pčelinjak Voditelj sekcije Zadrugari Voditelj sekcije Zadrugari Voditelj sekcije Zadrugari Voditelj sekcije Zadrugari Voditelj sekcije Zadrugari Udruga pčelara Udruga pčelara Pribor i materijal 50. Uzgoj ukrasnog 5 cvijeda i bilja Školski praktikum 4.

00 kn Godišnji plan i program sekcije za gospodarsko poslovanje. marketing i promidžbu SATI MJESTO NOSITELJ REALIZACIJA AKTIVNOSTI SURADNJA TROŠKOVI PROGRAM RADA 1. Priprema i gotovljenje zimnice . sajmovima. pekmeza i ostalih jela od namirnica proizvedenih u školskom vrtu.6. materijali lokalna samouprava 100.00 kn Turistička Radni pribor i zajednica. ljetnim školama i kampovima te dodjeljivanjem pohvala. natjecanjima.00 kn Godišnji plan i program ugostiteljsko uslužne sekcije SATI MJESTO REALIZACIJA NOSITELJ AKTIVNOSTI SURADNJA TROŠKOVI Pribor i materijal 750.lokalne samouprave 5. Učenici se potiču sudjelovanjem na smotrama. priznanja i nagrada. 35 750. materijali lokalna samouprava 100.00 kn 600. ekonomske promidžba.00 kn 2.00 kn 500.1.7.00 kn PROGRAM RADA 1.00 kn Turistička Radni pribor i zajednica. Aranžiranje cvijeda i ukrasnog 12 bilja Ukupno: 7. organizacije rada i raspodjele dobiti 6 Školski praktikum Voditelj sekcije Zadrugari Voditelj sekcije Zadrugari Voditelj sekcije Zadrugari Turistička Radni pribor i zajednica. džema. susretima. lokalna samouprava Materijal. PRAČENJE I VREDNOVANJE UČENIKA ZADRUGARA TOKOM REALIZACIJE PLANIRANOG GODIŠNJEG PROGRAMA ZADRUGE. materijali lokalna samouprava 300. pribor i alat 200. 35 Školski praktikum zajednica. 99 . osobna 25 prodaja i odnosi s javnošdu Ukupno: 35 Školski praktikum 8.upravljanjem marketingom 4 Školski praktikum 3. 8. 35 Ugostiteljski Voditelj praktikum sekcije škole Zadrugari Ukupno: 7.

Zadruga može prestati s radom zbog nepostojanja osnovnih radnih uvjeta.4. učitelj (profesor) voditelj. 9. Zadružni odbor 3. zalaganje i ponašanje. momčadi i sekciji za iznimne rezultate u radu i unapređivanju učeničkog zadrugarstva 8.2. Izmjene i dopune mogu predložiti tijela Zadruge.5. 8. 8.7. pohvale i nagrade mogu izricati odnosno dodjeljivati: 1. Ova Pravila mijenjaju se i dopunjuju na isti način na koji su donijeta. 9.8. 100 .6.5. Odluku o prestanku rada Zadruge donosi osnivač. Ostatak sredstava prenosi se u vlasništvo Škole. 9. 8. Učiteljsko vijede 5. 8. Skupština Zadruge 2. ZAVRŠNE ODREDBE 9. Prigodom vrednovanja rada prosuđuju se postignuda.3. Nagrada se dodjeljuje pojedincima. Školski odbor i ravnatelj Škole. Pohvala se izriče usmeno ili daje napismeno.3.1. Školski odbor 4. 9. Uz novčani iznos nagrađenima se uručuje isprava iz koje se vidi zašto je nagrada dodijeljena i o kakvoj se nagradi radi Učenik za rad može biti pohvaljen.2.4. Priznanja. 9. Za neposredan prinos ostvarenju zadružnih proizvodnih rezultata i usluga učenicima se mogu dodijeliti novčane nagrade.

Razgovor Individualni Rad u paru.2011. Promocija škole u okolnim osnovnim školama.god.GOD.Suradnja u donošenju plana upisa u šk. Prikupljanje i analiza podataka nakon upisa ( Izvješća za Ured. Priprema školskog kurikuluma. skupini Prezentacij a Ravnatelj Razrednici osmih razreda Učenici osmih razreda Zavod za zapošljava nje Radna prostorija psihologa i ravnatelja Učionice osnovnih škola Učionice srednjih škola Veljača 15 Svibanj 30 Lipanj Srpanj Kolovoz 45 101 ./12.PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA ZA ŠK. Područje rada 1 Planiranje i programiranje odgojnoobrazovnog rada Svrha Zadaci Sadrţaj Oblicimetode rada 5 Grupni Individualni Suradnici -subjekti 6 Ravnatelj Nastavnici Voditelji stručnih aktiva Mjesto ostvarivanj a 7 Radna prostorija psihologa Vrijeme ostvarivanj a-broj sati 8 Kolovoz Rujan Listopad 45 Bilješke o realizaciji 9 Pripremanje i provedba upisa učenika 2 Unaprijediti kvalitetu planiranja i programiranj a u odnosu na prošlu školsku godinu Realno planirati upis s obzirom na broj završenih osnovnoškola ca./12. Provjera putem interneta učeničke dokumentacije (rodni listovi. Sudjelovati u organizaciji i provedbi upisa. 4 Školski kurikulum na razvojno humanističkim načelima Ispitati interes učenika za pojedine programe. domovnice) u Središnjem Uredu za drţavnu upravu. Suradnja u formiranju razrednih odjela. 3 Dogovoriti s nastavnicima i voditeljima stručnih aktiva sadrţaje školskog kurikuluma i njegov sadrţaj.2011. Informirati uĉenike osmih razreda o mogućnostima upisa u našu školu. Dani otvorenih vrata škole. Priprema materijala.

Vetis i dr.) sreĎivanje dokumenata upisanih učenika.

Ostvarivanje, praćenje i vrednovanje odgojnoobrazovnog uspjeha pojedinca, razrednih odjela i škole u cjelini

Poticati stvaranje jedinstvenog identiteta ( imiĎa škole)

Rad s nastavnicima početnicima

Uvoditi nastavnike u samostalan odgojnoobrazovni rad

Ispitati socio-ekonomski status učenika. Poticati nastavnike na stvaranje dobrih odnosa s učenicima pomaţući im u pronalaţenju najdjelotvornijih načina zadovoljavanja potreba. Ukazati učenicima na tehnike i metode uspješnog učenja. Organizirati pomoć vršnjaka u učenju. Predloţiti akcije za podizanje razine postignuća razrednih odjela. Sudjelovanje u uključivanju učenika u dopunsku i dodatnu nastavu. Uključiti učenike u natjecanja. Razvijati povjerenje izmeĎu učenika i nastavnika i samih nastavnika. Upoznati nastavnike s organizacijom rada škole. Upoznati nastavnike sa zaduţenjem i pedagoškom dokumentacijom.

Sakupljanje što većeg broja informacija o učenicima. VoĎenje liste praćenja. Učenje učenja. Vršnjačke pomagačke grupe. Kako moţemo biti uspješniji? Dopunska nastava. Dodatna nastava. Natjecanja školska, ţupanijska, drţavna Godišnji plan i program škole. Zaduţenje u nastavi i ostala zaduţenja prema rješenju. Pedagoška dokumentacija. Opisno i brojčano praćenje i ocjenjivanje učenik Neposredni uvid u

Razgovor Savjetodav ni rad

Razrednici Roditelji Nastavnici

Radna prostorija psihologa

Tijekom godine 100

Rad u skupini Razrednici Razgovor Učionica

Razgovor Razrednici, Nastavnici

Razgovor

Ravnatelj Tajnik

Radna prostorija psihologa

Tijekom godine 30

Rad na tekstu. Individualni rad. Učionica Ravnatelj

Upoznati ih s Pravilnikom o ocjenjivanju. Pomagati im u izradi operativnog plana i programa.

Demonst racija
Radna

102

Rad s nastavnicima

UnapreĎenje odgojnoobrazovnog rada

Pomagati pri izradi neposredne pripreme za nastavni sat. Uputiti ih u samoprocjenu. Poticati nastavnike na stručnopedagoško usavršavanje. Uputiti nastavnike u izradu individualnog programa stručnog usavršavanja Sudjelovanje i praćenje kolektivnog stručnog usavršavanja u školi. Pratiti nastavni proces s unaprijed definiranim zadaćama. Poticati nastavnike na osuvremenjivanje nastavnog procesa.

Rad s razrednicima

UnapreĎenje rada razrednika

Pratiti napredovanje učenika

Rad s učenicima

Pomagati učenicima u njihovom

Razmijeniti materijale, ideje i iskustva Sudjelovati u pripremi roditeljskih sastanaka. Raditi na prevenciji ovisnosti. Osvijestiti kod učenika vaţnost dobrih odnosa s osobama koje

nastavni rad. Samoprocjena odrţanog sata. Pedagoška literatura i časopisi. Programi individualnog stručnog usavršavanja. Stručno usavršavanje u okviru stručnih vijeća i nastavničkog vijeća. Praćenje nastavnog procesa. UvoĎenje timskog učenja. Primjena LCD projektora, pametna ploča, laptop Identifikacija učenika s posebn. potrebama: daroviti, učenici s osobnim problemima, učenici sa smetnjama u učenju, učenici sa smetnjama u ponašanju. Ostvarenje programa razrednih odjela. Odabir tema za roditeljske sastanke Vijeće učenika

Individu alni rad
Razgovor Razgovor Individualni rad Razgovor Rad u skupini Predavanja

Ravnatelj

prostorija psihologa

Voditelji stručnih vijeća

Radna prostorija psihologa

Rujan Listopad 5

Ravnatelj

Učionica Zbornica

Tijekom godine 20

Ravnatelj Individualni rad

Radna prostorija psihologa

Tijekom godine 5

Individualni

Razredna vijeća

Učionica

Tijekom godine 40

Individualni Razgovor Rad sa razrednim odjelima.

Razrednici

Radna prostorija psihologa Učionica

Predavanja

Razrednici Ravnatelj Razrednici Ravnatelj Stručnjaci

Učionica

Tijekom godine 20 Tijekom godine 100

Radionice Predavanja Razgovor

Radna prostorija psihologa

103

odrastanju i napredovanju

su drugačije. Istraţiti njihov svijet kvalitete, sadašnja ponašanja i frustracije. Podrţavati učenike u stvaranju , provedbi i evaluaciji plana akcija koje bi im pomogle u rješavanju njihovih problema. Informirati učenike o mogućnostima daljnjeg školovanja.

Sat razredne zajednice

Kamo nakon srednje škole? Savjetodavni rad

Predavanje Razgovor Rad u grupi Individualni rad Razgovor Rad u grupi

Zavoda za Javno zdravstvo i Centra za prevenciju ovisnosti Ravnatelj Psiholog Zavoda za zapošljava nje Razrednici Ravnatelj Roditelji učenika Profesori

Učionica

Rad s roditeljima

Stvaranje posebnog ozračja za zdrav rast, razvoj i napredak djeteta

Definirati oblike i načine suradnje za šk.god.2011./12 za koje roditelji smatraju da su najprihvatljiviji. Upoznati roditelje s organizacijom odgojno-obrazovnog rada škole. Uključiti ih i zaduţiti u organizaciji i provedbi stručnih ekskurzija i izleta. Pozvati roditelje na kulturno-umjetničke školske programe. Raspravljati o mogućnostima nastavka školovanja. Uključivati roditelje u prevenciju ovisnosti. Osvijestiti negativne posljedice mogućeg izostajanja s nastave te zajednički odabrati prijedloge za smanjenje izostajanja, provoditi ih i pratiti njihovo ostvarenje. Razvijati suradnju izmeĎu roditelja i osjećaj pripadnosti zajednici roditelja. Definirati ulogu roditelja-člana vijeća roditelja u radu s drugim roditeljima. Organizirati rad s drugim roditeljima.

Roditeljski sastanci Organizacija odgojnoobrazovnog rada škole Stručne ekskurzije. Izleti. Dan škole i ostale priredbe Kamo nakon završene srednje škole? Teme vezane uz prevenciju ovisnosti.

Radna prostorija psihologa Učionica

Tijekom godine 50

Razgovor Rad u grupi

Razgovor Predavanje Predavanje Radionica Psiholog iz Centra za prevenciju ovisnosti Učionica Tijekom godine 20

Rad u grupi Izostajanje s nastave. Sudjelovanje člana vijeća roditelja na roditeljskom sastanku. Ravnatelj Razrednici Roditelji članovi vijeća roditelja Učionica

104

plana i programa odgojnog rada. Razrednici Voditelji stručnih vijeća Ravnatelj. plana i programa stručnih vijeća Izrada Školskog kurikuluma. Suradnja u izradi godišnjeg plana i programa škole: kalendara rada. Razrednici Radna prostorija pedagoga i ravnatelja Učionica Radna prostorija Tijekom godine 20 Tijekom godine 105 . vremenika pisanih provjera znanja Sudjelovanje u pripremanju i radu sjednica razrednih vijeća. nastavničkih i stručnih vijeća Pomoć razrednicima u Individualni rad Razgovor Razrednici Ravnatelj Roditelji pojedinačn o Radna prostorija psihologa Tijekom godine 30 Individualni rad Razgovor Razgovor Rad u paru Rad u grupi Ravnatelj Satničar Radna prostorija psihologa i ravnatelja Srpanj Kolovoz 50 Razgovor Rad na tekstu Rad u paru i grupi Ravnatelj Satničar Nastavnici Radna prostorija psihologa i ravnatelja Tijekom školske godine 60 Razgovor Rad u paru i grupi Razgovor Rad u paru Ravnatelj. Suradnja u formiranju skupina izvannastavnih aktivnosti.Uključiti roditelje u savjetodavni rad Suradnja s ravnateljem Unaprijediti timski pristup radu Organizirati početak nastavne godine Planirati i programirati rad škole Osmisliti i organizirati rad stručnih organa škole Pratiti odgojno-obrazovna postignuća Kako pomoći učeniku u učenju? Kako pomoći uč. da odraste? Kako učiti dijete da preuzme odgovornost za svoje postupke? Kako razvijati dobre odnose s djetetom? Suradnja u pripremi nastavnih planova i programa. Suradnja u pripremi zaduţenja nastavnika u nastavi za raspored sati.

Izraditi etape istraţivanja. Provedba anketa i grupi Voditelji stručnih vijeća psihologa i ravnatelja 30 Ravnatelj Nastavnici Praćenje Razgovor Radna prostorija psihologa i ravnatelja Tijekom godine 130 Rad i suradnja na razvojnopedagoškim poslovima: Istraţivanjima i projektima UnapreĎenje odgojnoobrazovne prakse Identificirati temu i predmet istraţivanja. pedagoške mjere).Pratiti i unapreĎivati rad u nastavi unošenju informacija o uspjehu učenika u Vetis (ocjene na polugodište. Prikupiti i obraditi podatke. na kraj nastavne godine. izostanci. vladanje. Interpretirati rezultate. Izrada upitnika. razredu Individualni rad Grupni rad Rad u paru Rad na tekstu Individualni rad Ravnatelj Nastavnici Učenici Stručni suradnici ţupanije Učenici Stručni suradnici Škola Tijekom godine 60 Učionica Svibanj – kolovoz 140 106 . Provedba projekta Izrada izvješća. Izraditi potrebne instrumente prikupljanja podataka. Posjeta nastavi i savjetodavni rad s nastavnicima Priprema projekta. Izrada izvješća po ocjenjivačkim razdobljima i na kraju školske godine o postignućima učenika i ostvarenju nastavnih planova i programa. Informirati o rezultatima istraţivanja ProvoĎenje i analiza anketa o ovisnostima u 2.

vodstvo i savjete.) Praćenje literature Seminari Metode evaluacije: Upitnici Intervju Razgovor i. Pomagati im pri boljem shvaćanju cilja i načina provoĎenja radionica. radionice. individualni rad Djelatnici obiteljskog Centra Virovitica Djelatnici Centra za sprječavanj e ovisnosti Virovitica Ravnatelj Nastavnici Učenici Radna prostorija psihologa Škola Općina Pitomača Škola Tijekom godine 30 Osvijestiti potrebu i nuţnost samovrednovanja/samoevaluac ije radi unapreĎivanja kvalitete rada subjekata u odgojno – obrazovnom procesu. Grupni rad. radna prostorija psihologa Tijekom godine 50 Razgovor. predavanja rad u paru Učenici Stručni suradnici Ravnatelj Razrednici Učionica.Rad na posebnim programima .školski preventivni program suzbijanja zlouporabe droge . profesionalnost osoblja i. Samoobrazov anje UnapreĎivati struku Pratiti stručnu literaturu Sudjelovati na seminarima i savjetovanjima Sudjelovanje na stručnim aktivima Stručno – metodička priprema Program: Samovrednovanje/ samoevaluacija u odgojno obrazovnom procesu Provjeravanje kvalitete škole (nastava. sl. Pruţiti im podršku. ţivotni prostor.program mjera za povećanje sigurnosti u školu „Afirmacijom pozitivnih vrijednosti“ protiv nasilja . Tijekom godine 30 Individualni i grupni rad Rad na tekstu Radionice Ministarstv o prosvjete i športa MeĎuţupa nijski stručni aktiv Unicefove edukacije za sprječavanj e nasilja Prema obavijesti Tijekom godine 300 107 . sl.program preventivnih aktivnosti u suzbijanju trgovanja ljudima Poboljšanje kvalitete rada škole Suradnja s razrednicima pri pripremi i provoĎenju radionica za satove razrednog odjela Pomoć u njihovim dnevnim aktivnostima i diskusija o problemima s kojima se susreću članovi grupe.

Ţupanije Stručnjaci pojedinih institucija Tijekom godine 50 UKUPNO: 1500 Psiholog: Sylwia Nasilowska . Obiteljskim Centrom Srednjim školama ţupanije. Zavodom za javno zdravstvo. Policijskom postajom. Centrom za prevenciju ovisnosti.Ostali poslovi Izvršiti poslove koji su vezani uz radno mjesto psihologa Sudjelovanje u kulturnoj i javnoj djelatnosti škole Suradnja sa: Zavodom za zapošljavanje.Blažok 108 . Domom zdravlja. Osnovnim školama Javni nastupi učenika Rad u paru Suradnja Razgovor Grupni rad Godišnja Konferencij a psihologa Ravnatelj Nastavnici Stručni suradnici srednjih šk.

/2012.SREDNJA ŠKOLA PITOMAĈA PLAN I PROGRAM RADA OBRAZOVANJA ODRASLIH Za školsku godinu 2011. Ove školske godine. a prema iskazanom interesu potencijalnih polaznika. Ovaj plan sastavni je dio godišnjeg plana i programu rada škole za ovu školsku godinu. UVOD: Na osnovu Zakona o obrazovanju odraslih ( Narodne novine RH br. 1. U Pitomaĉi. 17/2007). rujan 2011. plan nam je obrazovati odrasle za stjecanje srednje struĉne spreme i prekvalifikacije u slijedećim zanimanjima: 109 . Škola donosi ovaj Plan i program obrazovanja odraslih.

4 ha 110 . 2. Isto tako bit će organizirano klasiĉno srednjoškolsko obrazovanje odraslih za stjecanje srednje struĉne spreme za kandidate sa završenom samo Osnovnom školom te za kandidate s nezavršenom Srednjom školom.školske knjiţnice . Škola ima imenovanog voditelja obrazovanja odraslih. Nastava će se organizirati ukoliko u pojedinom od ova tri zanimanja bude prijavljeno minimalno 8 kandidata po skupini.1. odnosno trogodišnje srednjoškolsko obrazovanje. godine škola ima školsko poljoprivredno dobro površine 0.. 3.2 uĉionice kabinetskog tipa ( informatiĉki kabinet. a od 2008. Za komercijaliste je predviĊena grupa od 15-20 polaznika.. u ovom se planu ona posebno ne navodi. što su i ostali nastavnici potrebni za izvoĊenje programa obrazovanja odraslih. odnosno dokvalifikacija za kandidate koji imaju završeno ĉetverogodišnje.20 uĉenika .65 ha te školski voćnjak i pĉelinjak u školskom dvorištu. kabinet za kompjutersku daktilografiju ) . godine škola je dobila na korištenje vinograd površine 1. informatike .1. Komercijalist Prodavaĉ Poljoprivredni gopodarstvenik Kuhar Ad 1. PODACI O UVJETIMA RADA 2. u kojem je navedena kompletna kadrovska struktura Škole. obrazovanje odraslih u ovom zanimanju bit će namijenjeno prvenstveno polaznicima koji imaju prethodno završenu školu za zanimanje prodavaĉ.prostorije za rad uĉeniĉke zadruge „Kostanj“ .za nastavu TZK koriste se sportski tereni i dvorana Osnovne škole Petra Preradovića u Pitomaĉi koja se nalazi u istom dvorištu.3 uĉionice za grupni rad od 15 ./ 2012. Prema dosadašnjim upitima zainteresiranih.) Nastava za zanimanje komercijalist bit će konzultativno-instruktivnog tipa a bit će organizirana kao prekvalifikacija. 4. .od 2006.2 praktikuma (praktikum kuharstvo i ugostiteljsko posluţivanje) .4 standardne uĉionice . 3. Ad 2. Marija Tomrlina ing. Nastava će se takoĊer organizirati oblikom konzultativno-instruktivne nastave. Prostorni uvjeti. djelatnika škole. Kako je ovaj Plan sastavni dio Godišnjeg plana i programa rada Srednje škole Pitomaĉa za školsku godinu 2011. Škola koristi klasiĉni uĉioniĉki prostor i praktikume u zgradi na Trgu kralja Tomislava 6 te ugostiteljski praktikum Restoran „Stara pivnica“ u podrumskom dijelu zgrade na Trgu kralja Tomislava 15 Uĉioniĉki prostor sastoji se od: . 2. ) Nastava za ova zanimanja bit će organizirana kao prekvalifikacija za kandidate sa završenom srednjom školom.

raĉunalo Celeron ( pentium II) . završena i druga faza opremanja školskog ugostiteljskog praktikuma otvorenog tipa Restorana „Stara pivnica“.video .posluţitelj .hladnjak s ledenicom 1 kom .ostala oprema: lonci.projekcijsko platno .multipractic kuhinjski stroj 1 kom ./2009. Nakon provedenog postupka ishoĊenja minimalno-tehniĉkih uvjeta. cjedila. a uĉenici koji izraze ţelju obavljaju praktiĉni dio naukovanja u ovom školskom objektu.kombinirana peć 2 kom .restoranski stolovi 6 kom .tople kupke 5 kom .elektriĉni bojler 1 kom .tijekom školske godine 2008. Restoran je zapoĉeo s radom u studenom 2010. 2.parnokonvekcijska peć 1 kom . Restoran se nalazi na Trgu kralja Tomislava 15 te radi kao ugostiteljski objekt otvorenog tipa u kojem je biti zaposleno ĉetiri suradnika u nastavi.zidni ormarići za inventar 2 kom . izvršena je prva faza./2010.raĉunalo TC . ugostiteljski praktikum dobio je dozvolu za poĉetak rada pod nazivom Restoran „Stara pivnica“.dvd player .raĉunalo pentium IV . Materijalni uvjeti: Raspoloţiva nastavna pomagala su: . a u školskoj godini 2009. tanjuri….LCD projektor .grafoskop . tave.hladnjak bez ledenice 1 kom .perilica/sušilica rublja 1 kom . 1 kom 8 kom 4 kom 4 kom 4 kom 2 kom 1 kom 1 kom 3 kom 4 kom .ormari sa staklom za inventar 2 kom .kolica za flambiranje 1 kom .zemljopisne karte Oprema ugostiteljskog praktikuma .TV .interaktivna ploĉa . noţevi.radni stolovi 3 kom .raĉunalo pentium III .blender 1 kom .restoranske stolice 24 kom .sudoper dvodijelni 2 kom .pisaĉ . Oprema ugostiteljskog praktikuma „Stara pivnica“ 111 16 kom 3 kom 1 kom 16 kom 1 kom 1 kompl.prijenosno raĉunalo .ledenica 1 kom .2.plinski roštilj 2 kom . godine..mreţa . rajngle.

matiĉni voćnjak od ukupno 40 stabala .ormar za sitni inventar .ledenica .laserski pisaĉ Samsung .kopaĉica traktorska . .leĊna prskalica .košnice s pĉelama .prikolica traktorska .traktor IMT 359 .TV .kuhinjske nape s ventilacijskim sustavom .Knjiţnica: .Inox posude za vino .rotaciona kosilica .stroj za pranje ĉaša .ostala oprema i sitni inventar Oprema za rad na poljoprivrednom dobru škole: . audio i video graĊu .viseći kuhinjski ormarići rfs.digitalna vaga .raĉunalo pentium IV . masiv .aparat za espresso kavu .plug jednobrazni . masiv .toĉionik .ormar za Tv..tanjuraĉe 20 diskova .knjiţni fond 1 komplet 6 kom 2 kom 1 kom 2 kompeta 1 kom 2 kom 1 kom 1 kom 11 kom 42 kom 6 kom 2 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 8 kom 1 kom 1 kom 15 kompleta 15 kompleta 6 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 2000 litara 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 2490 kom 112 .garderobni ormarići .restoranski stolovi.restoranske stolice.kopaĉica samohodna .topla kupka prijenosna .ledomat .parnokonvekcijska pećnica .komoda za konobarsku pripravnicu .plinski bojler za centralno grijanje i pripremu tople vode .komplet ruĉnih alata za obradu tla .komplet voćarskih škara . .ĉitaoniĉki stol .barske stolice.radni stolovi rfs. masiv .plastenik 300 m2 .samohodna prskalica .hladnjak .kuhinjski termiĉki blok .aparat za frape .malĉer traktorski .

kriteriji za izbor kandidata . godine. Znanja i vještine 113 . Konzultativno-instruktivna nastava organizira se i izvodi na osnovu posebno razraĊenog nastavnog plana i programa koje je sastavni dio ovog Plana i programa obrazovanja odraslih.Prostor i oprema potrebna za odvijanje nastave obrazovanja odraslih koristit će se iskljuĉivo u vremenu kada nema redovne nastave. oţujka 2005. Za polaznike s prethodno steĉenim znanjima ili zaposlenim osobama u struci za koju se obrazuju.uvjeti upisa . utvrĊuju se prethodno steĉena znanja i vještine iz praktiĉne nastave.rokovi za prijavu na natjeĉaj . njihovo trajanje i terminski plan s planom ispitnih rokova te propisani ili posebno izraĊeni udţbenici ( skripte ). 3.oblici svladavanja programa . Upis s navršenih 15 godina i prethodno završenom osnovnom ili srednjom školom moguć je za sve programe ako se u pojedino zanimanje prijavi najmanje 10 kandidata. te nakon poloţenog završnog i/ili pomoćniĉkog ispita. Njime su utvrĊene skupne i individualne konzultacije. Zavod za zapošljavanje ili druge zainteresirane pravne i fiziĉke osobe. te kandidati koji upisuju programe osposobljavanja i usavršavanja. 4. Detalji o provoĊenju natjeĉaja.naĉin provoĊenja natjeĉaja . Programi praktiĉne nastave izvode se u cijelosti uz obvezu polaznika da im prisustvuju o ĉemu će evidenciju i kontrolu nazoĉnosti vršti nastavnici zaduţeni za praćenje praktiĉne nastave. U natjeĉaju se navode: . upisuju se bez natjeĉaja. Troškove obrazovanja odraslih snose polaznici programa sami. NAĈIN IZVOĐENJA PROGRAMA.rok u kojemu će kandidati biti izvješteni o rezultatima natjeĉaja Kandidati koje na izobrazbu upućuje Zavod za zapošljavanje ili neka druga pravna osoba. UVJETI ZA UPIS U PROGRAM OBRAZOVANJA ODRASLIH Pravo upisa u programe obrazovanja odraslih ima osoba koja je navršila 15 godina nakon što je prethodno završila osnovnu školu. Isto tako u programe prekvalifikacije odnosno dokvalifikacije moţe se upisati osoba koja je prethodno završila trogodišnju ili ĉetverogodišnju srednju školu. poslodavci kod kojih su zaposleni. Sjednici školskog odbora 10. METODE I OBLICI RADA Srednju struĉnu odnosno školsku spremu. Natjeĉaj se objavljuje na mreţnim stranicama škole. Oprema škole je zadovoljavajuća i ispunjava sve potrebne uvjete za obrazovanje odraslih. regulirani su Pravilnikom o srednjoškolskom obrazovanju odraslih koji je donesen na 12. Konzultativno-instruktivna nastava izvodi se u 50% manjem fondu sati od redovite nastave ( skupne i individualne konzultacije). Obveza polaznika je da prisustvuju skupnim konzultacijama i vjeţbama odnosno praktiĉnoj nastavi koja se odvija u školi. Upisi u programe izobrazbe odraslih obavljaju se na temelju odluke o upisu i natjeĉaja.isprave koje uz prijavu treba priloţiti . prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju kandidati u obrazovanju odraslih stjeĉu polaganjem ispita tijekom izvoĊenja programa koji će se odvijati metodom konzultativno-instruktivne nastave. izboru kandidata. upisu u program. putem radija ili na neki drugi naĉin dostupan javnosti.

UKUPAN BROJ SATI Prvi razred Drugi razred Treći razred Ĉetvrti razred redovna konzultativno redovna konzultativno redovna konzultativno redovna konzultativno nastava . polaganja ispita.instruktivna Poznavanje robe Trgovinsko poslovanje Poslovne 105 70 70 53 35 35 105 105 70 53 53 35 105 105 70 53 53 35 64 0 64 114 32 0 32 . Povijest Zemljopis Politika i gospodarstvo Vjeronauk/Etika TZK Matematika Izborni sadrţaji Strani jezik II. Nastava općeobrazovnih i teoretskog dijela struĉnih sadrţaja odrţavat će se u prostorima Srednje škole Pitomaĉa i to iskljuĉivo u terminima kad nema redovite nastave. NASTAVNI PLANOVI I PROGRAMI 5.instruktivna nastava .KOMERCIJALIST OPĆI SADRŢAJI NAZIV PREDMETA – KONZULTATIVNO-INSTRUKTIVNA NASTAVA . Broj sati praktiĉne nastave u školi. u tvrtci i broj sati struĉne prakse za pojedino zanimanje propisan je Nastavnim planovima i programima konzultativno-instruktivne nastave za pojedino zanimanje koji su sastavni dio ovog Plana i programa.instruktivna nastava . 5.instruktivna nastava . završnog i pomoćniĉkog ispita regulirane su već spomenutim Pravilnikom o srednjoškolskom obrazovanju odraslih.1.instruktivna 105 105 70 70 70 35 70 105 70 700 53 53 35 35 35 18 35 53 35 352 105 105 70 70 0 35 70 105 70 630 53 53 35 35 0 18 35 53 35 317 105 105 0 0 0 35 70 105 70 490 53 53 0 0 0 18 35 53 35 247 96 96 0 0 0 32 64 64 64 416 48 48 0 0 0 16 32 32 32 208 Hrvatski jezik Strani jezik I. Odluku o sastavu komisije i provoĊenju komisijskog ispita donosi ravnatelj Srednje škole Pitomaĉa.instruktivna nastava .instruktivna nastava . Praktiĉna nastava dijelom će se odvijati u praktikumima Srednje škole Pitomaĉa a dijelom kod licenciranih pravnih i fiziĉkih osoba kod kojih praktiĉnu nastavu obavljaju i naši uĉenici u redovnom programu obrazovanja. Ostale pojedinosti oko izvoĊenja nastave. UKUPNO STRUKOVNI SADRŢAJI NAZIV Prvi razred Drugi razred Treći razred Ĉetvrti razred PREDMETA redovna konzultativno redovna konzultativno redovna konzultativno redovna konzultativno nastava . dok će se struĉna praksa obavljati iskljuĉivo kod pravnih i fiziĉkih osoba.provjeravaju se komisijskim ispitom.instruktivna nastava .

instruktivna Strukovne vjeţbe Struĉna praksa UKUPNO 70 80 150 70 80* 150 70 80 150 70 80 150 70 80 150 70 80 150 64 40 104 64 40 104 5.instruktivna nastava . poslovanja UKUPNO 70 70 0 0 0 0 0 0 385 35 35 0 0 0 0 0 0 193 70 70 0 0 0 0 0 0 420 35 35 0 0 0 0 0 0 211 70 70 70 70 0 0 0 0 560 35 35 35 35 0 0 0 0 281 0 0 96 0 64 96 64 96 544 0 0 48 0 32 48 32 48 272 STRUKOVNE VJEŢBE I STRUĈNA PRAKSA NAZIV Prvi razred Drugi razred Treći razred Ĉetvrti razred PREDMETA redovna konzultativno redovna konzultativno redovna konzultativno redovna konzultativno nastava . 7. 3. Poznavanje robe Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 Individualne konzultacije Ukupno 17 53 115 . RAZRED – prvi OPĆI SADRŢAJI REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. Povijest Zemljopis Politika i gospodarstvo Vjeronauk/Etika TZK Matematika Izborni sadrţaji Strani jezik II. osiguranje Tehnika vanjskotrg.1. 5. 6. 4. 2.instruktivna nastava .komunikacije Informatika Raĉunovodstvo Poduzetništvo Osnove trgovaĉkog prava Psihologija prodaje Marketing Transport. špedicija.instruktivna nastava .1. Hrvatski jezik Strani jezik I. 9. UKUPNO Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 36 23 23 23 12 23 36 23 235 Individualne konzultacije Ukupno 17 17 12 12 12 6 12 17 12 117 53 53 35 35 35 18 35 53 35 352 STRUKOVNI SADRŢAJI REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 8.

7. Hrvatski jezik Strani jezik I. 8. 0 80* 80 UKUPNO 3. 4. 47 23 70 Struĉna praksa 2. 3. 3. 9. 3. 2. 4.2. 47 103 150 5. 4. Povijest Zemljopis Politika i gospodarstvo Vjeronauk/Etika TZK Matematika Izborni sadrţaji Strani jezik II. 2. 5. Poznavanje robe Trgovinsko poslovanje Poslovne komunikacije Informatika Raĉunovodstvo Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 36 23 23 23 Individualne konzultacije Ukupno 17 17 12 12 12 53 53 35 35 35 116 . UKUPNO Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 36 23 23 0 12 23 36 23 212 Individualne konzultacije Ukupno 17 17 12 12 0 6 12 17 12 105 53 53 35 35 0 18 35 53 35 317 STRUKOVNI SADRŢAJI REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. Trgovinsko poslovanje Poslovne komunikacije Informatika Raĉunovodstvo UKUPNO 23 23 23 23 128 12 12 12 12 65 35 35 35 35 193 STRUKOVNE VJEŢBE I STRUĈNA PRAKSA REDNI NAZIV Broj sati konzultacija BROJ PREDMETA Individualne Ukupno skupne konzultacije konzultacije Strukovne vjeţbe 1. 6. 5. 5.2.1. RAZRED – drugi OPĆI SADRŢAJI REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1.

47 103 150 5. 47 23 70 Struĉna praksa 2. 6. 4. 5. 0 80* 80 UKUPNO 3. 7. 3. 7. 6. RAZRED – treći OPĆI SADRŢAJI REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. Hrvatski jezik Strani jezik I. Poznavanje robe Trgovinsko poslovanje Poslovne komunikacije Informatika Raĉunovodstvo Poduzetništvo Osnove trgovaĉkog prava Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 36 23 23 23 23 23 187 Individualne konzultacije Ukupno UKUPNO 17 17 12 12 12 12 12 94 53 53 35 35 35 35 35 281 117 . 2. 5. 9. 8. Povijest Zemljopis Politika i gospodarstvo Vjeronauk/Etika TZK Matematika Izborni sadrţaji Strani jezik II.3.UKUPNO 141 70 211 STRUKOVNE VJEŢBE I STRUĈNA PRAKSA REDNI NAZIV Broj sati konzultacija BROJ PREDMETA Individualne Ukupno skupne konzultacije konzultacije Strukovne vjeţbe 1. 2. 4. 3. UKUPNO Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 36 0 0 0 12 23 36 23 166 Individualne konzultacije Ukupno 17 17 0 0 0 6 12 17 12 81 53 53 0 0 0 18 35 53 35 247 STRUKOVNI SADRŢAJI REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1.1.

2. 5.4. 47 23 70 Struĉna praksa 2. 8. 47 103 150 5. 0 80* 80 UKUPNO 3. 6. Hrvatski jezik Strani jezik I. 4. RAZRED – ĉetvrti OPĆI SADRŢAJI REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 6. Poznavanje robe Poslovne komunikacije Poduzetništvo Psihologija prodaje Marketing Transport. UKUPNO Broj sati konzultacija skupne konzultacije 32 32 0 0 0 11 21 21 21 138 Individualne konzultacije Ukupno 16 16 0 0 0 5 11 11 11 70 48 48 0 0 0 16 32 32 32 208 STRUKOVNI SADRŢAJI REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1.1. 7. 3. osiguranje Broj sati konzultacija skupne konzultacije 21 21 32 21 32 21 32 180 Individualne konzultacije Ukupno 11 11 16 11 16 11 16 92 32 32 48 32 48 32 48 272 Tehnika vanjskotrgovin. 2.STRUKOVNE VJEŢBE I STRUĈNA PRAKSA REDNI NAZIV Broj sati konzultacija BROJ PREDMETA Individualne Ukupno skupne konzultacije konzultacije Strukovne vjeţbe 1. 4. poslovanja UKUPNO 118 . Povijest Zemljopis Politika i gospodarstvo Vjeronauk/Etika TZK Matematika Izborni sadrţaji Strani jezik II. 9. 7. špedicija. 5.

inform. VII/I Miroslav Horvatinović.1. 11. 12. oec. VII/I Rengel Anita. 13. prof.Engleski Nada Slaviĉek. dipl. 17. prof. dipl. 20 Povijest Zemljopis Politika i gospodarstvo Vjeronauk/ Etika Matematika Informatika Poznavanje robe Trgovinsko poslovanje Poslovne komunikacije Raĉunovodstvo NASTAVNI PREDMET Status: Radni odnos RO Vanjski sur. dipl. zemljopisa. filoz. ecc VS VS RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO Poduzetništvo Osnove trgovaĉkog prava Psihologija prodaje Marketing Transport. 2.oec. struĉni uĉitelj. dipl.. Ivana Kralj. VII/I Bruno Fijala. jeziĉna gimnazija. VII/I Miroslav Horvatinović.5. dipl. VII/I Miroslav Horvatinović.. SSS RO 3. dipl. biologije. VII/I Miroslav Horvatinović. 43 21 64 Struĉna praksa 2. osiguranje Tehnika vanjskotrgovinskog poslovanja Strukovne vjeţbe Struĉna praksa Vlatka Vrban. dipl. dipl. dipl. oec. 10. nastavnica povijesti VII/ I Mario Fuĉek. 5. 240 ETCS Anita Rengel. SSS Dijana Kos. 8. VII/I Ivana Kralj. 5. Hrvatski jezik Strani jezik – Njemaĉki Strani jezik . VII/I Andrej Osvaldić. 15. Psih. dipl. VII/I Miroslav Horvatinović. dipl.ing. Kadrovski uvjeti za izvoĊenje programa Komercijalist Red.STRUKOVNE VJEŢBE I STRUĈNA PRAKSA REDNI NAZIV Broj sati konzultacija BROJ PREDMETA Individualne Ukupno skupne konzultacije konzultacije Strukovne vjeţbe 1. broj Ime i prezime nastavnika. teolog. 2. oec. 4. 0 40* 40 UKUPNO 3. ecc Marijan Ostrogonac.pravnik. prof. oec. 18. VII/I Mirjana Ţagar. špedicija. dipl. 14. oec. 240 ETCS Miroslav Horvatinović. VII/I Mirna Sudec. mag. dipl. 7. VII/I RO RO RO RO RO RO RO 119 . 9. 43 61 104 Polaznici će izraditi i obraniti završni rad u skladu s odredbama Pravilnika o izradbi i obrani završnog rada (NN 118/09).. prof. struĉna sprema Ksenija Petrinec. oec. 6. 19.oec. hrvatskoga jezika VII/I Iva Winter-Bistrović. VS RO RO 1. Goethe institut. 16. VII/I Sylwia Nasilowska-Blaţok.

15.1 . 9.instruktivna 105 70 70 0 0 70 0 105 105 35 0 0 35 70 490 1155 53 35 35 0 0 35 0 53 53 35 0 0 18 35 490* 842 105 70 0 70 0 70 70 105 105 0 0 0 35 70 490 1190 53 35 0 35 0 35 35 53 53 0 0 0 18 35 490* 842 96 64 0 0 64 64 0 64 96 0 64 64 32 64 448 1120 48 32 0 0 32 32 0 32 48 0 32 32 16 32 448* 784 Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Politika i gospodarstvo Matematika Osnove informatike Poznavanje robe Trgovinsko poslovanje Higijena Psihologija prodaje PromiĊbene aktivnosti Etika/Vjeronauk TZK Struĉna praksa UKUPNO 5. 3. 14. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Politika i gospodarstvo Matematika Osnove informatike Poznavanje robe Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 23 23 0 0 23 0 36 36 23 0 0 12 23 0 235 Individualne konzultacije Ukupno 17 12 12 0 0 12 0 17 17 12 0 0 6 12 490* 607 53 35 35 0 0 35 0 53 53 35 0 0 18 35 490* 842 120 Trgovinsko poslovanje Higijena Psihologija prodaje PromiĊbene aktivnosti Etika/Vjeronauk TZK Struĉna praksa UKUPNO . 5.5.2.instruktivna nastava . 6. RAZRED – prvi REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 11. 12.instruktivna nastava .UKUPAN BROJ SATI NAZIV PREDMETA Prvi razred Drugi razred Treći razred redovna konzultativno redovna konzultativno redovna konzultativno nastava . 4. NASTAVNI PLAN KONZULTATIVNO-INSTRUKTIVNE NASTAVE ZA ZANIMANJE PRODAVAĈ – KONZULTATIVNO-INSTRUKTIVNA NASTAVA . 10. 8.2. 7. 2. 13.

10. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Politika i gospodarstvo Matematika Osnove informatike Poznavanje robe Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 23 0 23 0 23 23 36 36 0 0 12 23 0 235 Individualne konzultacije Ukupno 17 12 0 12 0 12 12 17 17 0 0 0 6 12 490* 607 53 35 0 35 0 35 35 53 53 0 0 0 18 35 490* 842 Trgovinsko poslovanje Higijena Psihologija prodaje PromiĊbene aktivnosti Etika/Vjeronauk TZK Struĉna praksa UKUPNO 5. 14. 5. 13. 11.2. 8. 2. 121 . 8. 10.2. 12. 4. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Politika i gospodarstvo Matematika Osnove informatike Poznavanje robe Broj sati konzultacija skupne konzultacije 32 21 0 0 21 21 0 21 32 0 21 21 11 21 0 222 Individualne konzultacije Ukupno 16 11 0 0 11 11 0 11 16 0 11 11 5 11 448* 562 48 32 0 0 32 32 0 32 48 0 32 32 16 32 448* 784 Trgovinsko poslovanje Higijena Psihologija prodaje PromiĊbene aktivnosti Etika/Vjeronauk TZK Struĉna praksa UKUPNO Polaznici će izraditi i obraniti završni rad u skladu s odredbama Pravilnika o izradbi i obrani završnog rada (NN 118/09). 9. 11. 3. 4. 9. 5. 15.5. 13. 6. 12.3. RAZRED – treći REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 7. 7. 14. 2. 15. 3. RAZRED – drugi REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 6.2.

biologije Miroslav Horvatinović. 4. Psihologije. VII/I Mirna Sudec. broj Ime i prezime nastavnika. ing. dipl.prof. prof. dipl.engleski 2. VS RO RO RO VS 1. prof. NASTAVNI PLAN KONZULTATIVNO-INSTRUKTIVNE NASTAVE ZA ZANIMANJE POLJOPRIVREDNI GOSPODARSTVENIK – KONZULTATIVNO-INSTRUKTIVNA NASTAVA . informatike. 3.teolog. VII/I Andrej Osvaldić. 8. VII/I Miroslav Horvatinović.oec. VII/II Miroslav Horvatinović.UKUPAN BROJ SATI NAZIV PREDMETA Prvi razred Drugi razred Treći razred redovna konzultativno redovna konzultativno redovna konzultativno nastava .instruktivna 105 70 70 0 35 0 35 70 70 70 0 53 35 35 0 18 0 18 35 35 35 0 105 70 0 70 35 0 35 70 70 35 70 53 35 0 35 18 0 18 35 35 18 35 96 64 0 0 32 32 32 64 32 0 0 48 32 0 0 16 16 16 32 16 0 0 122 Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Matematika Raĉunarstvo Etika/Vjeronauk TZK Stoĉarstvo Ratarstvo Voćarstvo . VII/I Iva Winter-Bistrović. VII/I NASTAVNI PREDMET Status Radni odnos RO Vanjski sur. hrvatskog jezika i knjiţevnosti.povijesti VII/I Marijan Ostrogonac. struĉni uĉitelj engleskog jezika. informatike. VII/I Mario Tomrlin. Hrvatski jezik Strani jezik – njemaĉki Strani jezik . mag.oec. 6. prof. ing.instruktivna nastava .oec. komunikolog. VII/I Miroslav Horvatinović. dipl. 10.instruktivna nastava . povijesti.2. 5. Kadrovski uvjeti za izvoĊenje programa prodavaĉ Red. VI/I Nada Slaviĉek. 2. ecc Mario Tomrlin.1.5.4. 13. VII/I Milica Šokec. VII/ I Mario Fuĉek. zemljopisa. 7. biologije Sylwia Nasilovska-Blaţok. dipl. VII/I Mirna Sudec. prof. Povijest Geografija Politika i gospodarstvo Matematika Osnove informatike Poznavanje robe Trgovinsko poslovanje Higijena Psihologija prodaje PromiĊbene aktivnosti VS RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO Etika/Vjeronauk Struĉna praksa 5. 11.3. prof. 12. struĉna sprema Alena Hrvoić. dipl. 9. dipl.

proizvodnje Zaštita bilja Trţište Izborni predmet Ukupno Praktiĉna nastava UKUPNO 123 . RAZRED – prvi REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 7. 16.3. 15.Vinogradarstvo i vinarstvo 0 35 70 0 0 70 700 420 1120 0 18 35 0 0 35 352 420* 772 0 35 35 35 35 70 770 420 1190 0 18 18 18 18 35 389 420* 809 64 0 32 32 64 32 576 512 1088 32 0 16 16 32 16 288 512 800 Povrćarstvo Mehanizacija polj. 5. 10. 3. 6. 17.1. 8. 13. proizvodnje Zaštita bilja Trţište Izborni predmet Ukupno Praktiĉna nastava UKUPNO 5. 14. 11. 12. 2. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Matematika Raĉunarstvo Etika/Vjeronauk Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 23 23 0 12 0 12 23 23 23 0 0 12 23 0 0 23 233 0 233 Individualne konzultacije Ukupno 17 12 12 0 6 0 6 12 12 12 0 0 6 12 0 0 12 119 420 539 53 35 35 0 18 0 18 35 35 35 0 0 18 35 0 0 35 352 420* 772 TZK Stoĉarstvo Ratarstvo Voćarstvo Vinogradarstvo i vinarstvo Povrćarstvo Mehanizacija polj. 9. 4. 18.

12. 8. 10. 18. 7. 3.treći REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 10. 3. proizvodnje Zaštita bilja Trţište Izborni predmet Ukupno Praktiĉna nastava UKUPNO 5.3. 13. 15. 2. 9. 12. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Matematika Raĉunarstvo Etika/Vjeronauk Broj sati konzultacija skupne konzultacije 32 21 0 0 11 11 11 21 11 0 0 21 0 11 Individualne konzultacije Ukupno 16 11 0 0 5 5 5 11 5 0 0 11 0 5 48 32 0 0 16 16 16 32 16 0 0 32 0 16 124 TZK Stoĉarstvo Ratarstvo Voćarstvo Vinogradarstvo i vinarstvo Povrćarstvo Mehanizacija polj.RAZRED – drugi REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 7. proizvodnje . 11. 5. 2. 6. 9. 14. 11. 13. 17. 16. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Matematika Raĉunarstvo Etika/Vjeronauk Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 23 0 23 12 0 12 23 23 12 23 0 12 12 12 12 23 258 0 258 Individualne konzultacije Ukupno 17 12 0 12 6 0 6 12 12 6 12 0 6 6 6 6 12 131 420 551 53 35 0 35 18 0 18 35 35 18 35 0 18 18 18 18 35 389 420* 809 TZK Stoĉarstvo Ratarstvo Voćarstvo Vinogradarstvo i vinarstvo Povrćarstvo Mehanizacija polj. 5.5. 6. 8. 14.3.3.2. 4. 4. RAZRED .

teolog. agr. VII/ I Miroslav Horvatinović. VI/I NASTAVNI PREDMET Status Radni odnos RO Vanjski sur. agr. hrvatskog jezika i knjiţevnosti Iva Winter Bistrović. 16. dipl. VII/I Jasmina Paviĉić. 17. VII/I Tihomir Vranić.agr. VII/I Ivana Kralj.. dipl. 12. VII/I Mario Tomrlin. Branka Pavoković. informatike. 10. dipl. 13. ing. 4. 7. dipl. 15. struĉna sprema Alena Hrvoić. VII/I Tihomir Vranić. VVV. ecc Mario Tomrlin. Zaštita bilja Trţište Izborni predmet Ukupno Praktiĉna nastava UKUPNO 11 21 11 193 0 193 5 11 5 95 512 607 16 32 16 288 512 800 5.oec. Kadrovski uvjeti za izvoĊenje programa poljoprivredni gospodarstvenik Red. 14.15. 125 . Branka Pavoković.3. 17. VII/I Andrej Osvaldić. VII/I Tomislav Kakša. prof. VII/I Giba Zdravko. broj Ime i prezime nastavnika. VII/I Marijan Ostrogonac. ing. 5. komunikolog Milica Šokec. Agr.njemaĉki Strani jezik .engleski RO VS RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO 2. VS RO RO 1. 16. Hrvatski jezik Strani jezik . 18. VII/I Tomislav Kakša. VII/I Branka Pavoković. povijesti i filozofije. Povijest Politika i gospodarstvo Matematika Raĉunalstvo Etika/Vjeronauk Stoĉarstvo Ratarstvo Voćarstvo Vinogradarstvo i vinarstvo Povrćarstvo Mehanizacija polj. prof. agr. dipl. oec. 6.4. 11.agr. dipl. VI/I Nada Slaviĉek. agr. struĉni uĉitelj engleskog jezika. agr. dipl. prof. proizvodnje Zaštita bilja Trţište Izborni predmet (seoski turizam) Praktiĉna nastava 8. dipl. dipl. VVV. dipl. 2. dipl. informatike. dipl. ing. povijesti. 9.

2. Grupne i individualne konzultacije zapoĉet će 19. kolovoza 2011. Planira se formiranje jedne obrazovne skupine od 15-20 polaznika. Ovisno o broju prijavljenih kandidata za pojedino zanimanje formirat će se kombinirana obrazovana skupina od dva zanimanja. do 31.1. Obrazovne skupine u programu prekvalifikacije/dokvalifikacije U tijeku je raspisani Natjeĉaj za upis u programe obrazovanja. Završni ispit u programima prekvalifikacije/dokvalifikacije uskladit će se prema kalendaru izradbe i obrane završnog rada za redovne uĉenike završnih razreda u školskoj godini 1012. Obrazovne skupine u programima cjelovitog obrazovanja / prekvalifikacije u trogodišnjim programima: U tijeku je raspisani Natjeĉaj za upis u programe obrazovanja odraslih. Cjelovita analiza ostvarivanja godišnjeg programa razmatrat će se na Nastavniĉkom vijeću na kraju školske godine. 126 ./ 2013.6.3. a na temelju Izvješća o radu škole na kraju školske godine. vrednovanja i ostvarivanja godišnjeg programa rada dok će svaki djelatnik pratiti ostvarivanje svojih zadaća i o tome izvješćivati ravnatelja škole i voditelja obrazovanja odraslih. Kandidati u cjelovitom obrazovanju imaju rok za polaganje ispita pojedine godine do završetka redovite školske godine tj. PLAN FORMIRANJA OBRAZOVNIH SKUPINA I ODRŢAVANJA NASTAVE U ŠKOLSKOJ GODINI 2011. Detaljan raspored utvrdit će se rasporedom predavanja i ispitnih rokova prije poĉetka nastave. listopada 2011. listopada i trajat će do ispunjenja fonda nastavnih sati predviĊenih okvirnim planovima i programima konzultativno instruktivne nastave za pojedino zanimanje./2012. listopada 2011. Tematske konzultacije iz općeobrazovnih predmeta slušali bi zajedno dok bi strukovne predmete slušali u skupinama zanimanja u koja su se upisali. PRAĆENJE I VREDNOVANJE OSTVARIVANJA GODIŠNJEG PROGRAMA SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA ODRASLIH 7. 6. 6. Ispiti će se polagati tijekom odvijanja programa u pravilu dva do tri tjedna nakon odslušanih grupnih konzultacija za pojedinu godinu iz pojedinih predmeta. Poĉetak programa obrazovanja i okvirni kalendar ispita i završnog ispita Natjeĉaj za upis u srednjoškolsko obrazovanje odraslih objavljen je putem mreţnih stranica škole te oglasom u HZZ-u i traje zakljuĉno do 15. Povjerenstvo za upis utvrdit će listu kandidata za upis koji će se odrţati 18. Tijekom školske godine redovito će se pratiti ostvarivanje godišnjeg programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih. 6. Ravnatelj i voditelj obrazovanja odraslih će voditi evidenciju praćenja.

prihvatio je godišnji plan i program rada srednjoškolskog obrazovanja odraslih za školsku godinu 2011. rujna 2011. Školski odbor na svojoj 19. 105/10.8. 90/11 ) i Statuta Srednje škole Pitomaĉa./ 2012. sjednici odrţanoj dana 29... 86/09.N. 127 . RH 87/08. ĉlanak 45. ZAVRŠNE ODREDBE Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama ( N. 92/10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful