2011

Godišnji plan i program za školsku godinu 2011. / 2012.

Srednja škola Pitomača
Trg kralja Tomislava 6 29.9.2011

SADRŢAJ: 1. UVOD 1.1. Osnovni podaci o školi i djelatnost škole 2. UVJETI RADA ŠKOLE 2.1. Prostorni uvjeti i materijalni uvjeti 3. KADROVSKI UVJETI 4. UPISANI UĈENICI ŠKOLSKA GODINA 2010./11. 4.1. Broj razrednih odjela 5. UPISANI UĈENICI ŠKOLSKA GODINA 2011./12. 5.1. Broj razrednih odjela 6. ORGANIZACIJA RADA ŠKOLE 6.1. Vremenik rada 6.2. Radne subote 6.3. Sjednice razrednih vijeća 6.4. Sjednice roditeljskog vijeća 6.5. Rad uĉeniĉkog vijeća 6.6. Deţurstvo u školi 7. NASTAVNI PLANOVI REDOVNE NASTAVE 7.1. Bifurkacije u stranim jezicima 7.2. Nastava vjeronauka i etike 7.3. Izborna nastava 7.4. Praktiĉna nastava u školi 7.4.1. Programi po JMO sustavu 7.4.2. Trogodišnji industrijski i srodni programi 7.4.3. Ĉetverogodišnji programi 7.5. Zaduţenja nastavnika na praćenju praktiĉne nastave 7.6. Razrednici i razredni odjeli 7.7. Završni ispiti 7.7.1. Završni ispiti i pomoćniĉki ispiti 7.7.2. Ispiti državne mature 7.7.3. Kontrolni ispiti za uĉenike II. razreda JMO 7.7.4. Popravni ispiti i ispitna povjerenstva 7.8. Kalendar kontrolnih i popravnih ispita te rokovi izradbe i obrane završnog rada 7.8.1. Ljetni rok 7.8.2. Jesenski rok 7.8.3 Zimski rok 7.9. Jedinstveni model obrazovanja 7.10. Tjedni i godišnji fond nastavnih sati 7.10.1. Upravni referent 7.10.2. Agroturistiĉki tehniĉar 7.10.3. Nastavni planovi za JMO programe Općeobrazovni dio za sva zanimanja 7.10.3.2. Kuhari 7.10.3.3. Konobari 7.10.3.4. Automehaniĉari 7.10.4. Nastavni plan za trogodišnja zanimanja po B programu 7.10.4.1. Prodavaĉ 7.10.4.2. Prodavaĉ ( izmjene i dopune od 14.06.2011.) 7.10.4.3. Poljoprivredni gospodarstvenik

Stranica 4 4-5 5- 7 5–7 8-9 10 10 10 10 11 – 15 11 -14 14 14 14 14 14 - 15 15 – 30 15 16 16-17 17-18 17 18 18 19 19 19 - 20 19 20 20 20 21-22 21 21-22 22 22 23 – 30 23 24 25- 28 25 25-26 26-27 27-28 28-30 28 29 30

2

8. UKUPNA TJEDNA ZADUŢENJA NASTAVNIKA U ŠK.GOD.2010./11. 9. PROGRAM RADA STRUĈNIH TIJELA ŠKOLE 9.1. Plan i program rada ravnatelja 9.2. Plan rada razrednika 9.2.1. Plan razrednih sati I. razreda 9.2.2. Plan razrednih sati II. i III. razreda 9.2.3. Plan razrednih sati završnih razreda 9.3. Program i plan rada nastavniĉkog vijeća 9.3.1. Rad uĉeniĉkog vijeća 9.3.2. Rad roditeljskog vijeća 9.5. Program rada struĉnih vijeća – aktiva 9.5.1.Aktiv poljoprivrede 9.5.2.Aktiv ekonomije i uprave 9.5.3. Aktiv hrvatskoga jezika i stranoga jezika 9.5.4. Aktiv ugostiteljstva i osobnih usluga 9.5.5. Aktiv općeobrazovnih predmeta 9.5. Program rada struĉnog suradnika knjiţniĉara 9.6. Plan i program rada ispitnog povjerenstva za provoĊenje ispita drţavne mature 10. ORGANIZACIJA PRAKTIĈNOG DJELA NAUKOVANJA I SURADNJA S OBRTNICIMA, PODUZEĆIMA I USTANOVAMA 10.1. Praktiĉna nastava izvan škole 10.2. Školski praktikumi za ugostiteljsku 10.3. Školsko poljoprivredno dobro 11. PERMANENTNO STRUĈNO USAVRŠAVANJE DJELATNIKA 11.1. Pripravniĉki staţ i struĉni ispiti UvoĊenje nastavnika poĉetnika – pripravnika 11.2.. Pedagoško – psihološka izobrazba 11.3. Napredovanja nastavnika 12. OSTALI SADRŢAJI 12.1. Kulturna i javna djelatnost škole 12.2. Dodatna i dopunska nastava 12.3. Školski preventivni programi 12.3.1. za suzbijanje zlouporabe droge 12.3.2. Program mjera za povećanje sigurnosti u školi « Afirmacijom pozitivnih vrijednosti protiv nasilja» 12.3.3. Školski program obrazovanja za ljudska prva 12.3.4. Program preventivnih aktivnosti u suzbijanju trgovanja ljudima Aktivnosti u sklopu provoĊenja preventivnih programa 12.4. Estetsko i higijensko ureĊenje škole 13. SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 14. PLAN AKTIVNOSTI ZA UNAPREĐENJE MATERIJALNIH UVJETA RADA U ŠKOLSKOJ GODINI 2011./ 2012. 15. PRILOZI GODIŠNJEM PLANU 16. PRAĆENJE I VREDNOVANJE OSTVARIVANJA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ŠKOLE 17. ZAVRŠNE ODREDBE PRILOZI: 15.1. Godišnji plan i programa rada uĉeniĉke zadruge „Kostanj“ 15.2. Plan i program rada psihologa za školsku godinu 2010./2011.15.3. 15.3. Godišnji plan i program srednjoškolskog obrazovanja odraslih

31 - 44 45 – 73 45– 47 47- 49 47 48 49 49-50 50 50 51 – 73 51 52 53 54-55 56-57 58-71 72-73 73 – 75 74 74 74 - 75 75 - 76 75 75 76 76 77 - 87 77 - 78 78 - 79 79 - 87 79-81 82 82 82-83 83 - 84 87 87 88 – 89 89 89 89

90-100 101-108 108-127 3

za zanimanja agroturistiĉki tehniĉar i konobar Za zanimanja: prodavaĉ kuhar automehaniĉar frizer pored gore navedenog Rješenja Ministarstva prosvjete i športa dobiveno je i Rješenje Ministarstva obrta.Osnovni podaci o školi i djelatnost škole Srednja škola Pitomaĉa zapoĉela je s radom šk. svibnja 2006. 099/227-3113 Tajništvo: 033/801-434. Rješenjem o poĉetku rada Ministarstva prosvjete i športa zapoĉinje rad kao samostalna srednjoškolska ustanova. a danom 29. Urbroj: 533-09-06-03. od 09. URBROJ: 2189/1-02-1. 1999. godine. Adresa škole je: SREDNJA ŠKOLA PITOMAĈA Trg kralja Tomislava 6 33 405 Pitomaĉa Brojevi telefona: Ravnatelj: 033/782-442.1. od 09. god. travnja 2003.htnet.skole. 099/227-3114 Fax: 033/801-434 Raĉunovodstvo: 033/801-571 e-mail: ss-pitomaca-501@skole. i Klasa: 602-03/05-05/00076.UVOD 1. Urbroj: 515-03-03-05 od 19. Urbroj: 53309-06-04. Škola obrazuje kadrove u redovnom ĉetverogodišnjem. KLASA: 602-03/02-01/08. malog i srednjeg poduzetništva Klasa:133-02/02-02/20.hr Srednja škola Pitomaĉa javna je ustanova koja obavlja djelatnost u skladu s Aktom o osnivanju škole kojeg je donijela Skupština Virovitiĉko-podravske ţupanije na svojoj sjednici odrţanoj 28. trogodišnjem i programu za vezane obrte u slijedećim zanimanjima: a) upravni referent b) agroturistiĉki tehniĉar c) poljoprivredni gospodarstvenik d) frizer e) cvjećar f) prodavaĉ g) kuhar h) konobar i) automehaniĉar j) frizer za što je dobiveno Rješenje Ministarstva prosvjete i športa Klasa: 602-03/02-01/108 Urbroj: 532-02-02-02/7-03-6 od 29. svibnja 2003. obrazovanja i športa Klasa: 602-03/06-05/00008./2000. Smještena je u prostorima «stare» zgrade osnovne škole na Trgu kralja Tomislava 6 u Pitomaĉi.ss-pitomaca. 4 . godine.hr web: www. travnja 2003. kao podruĉni odjel Strukovne i Industrijsko-obrtniĉke škole iz Virovitice. lipnja 2002. svibnja 2006. Te Rješenja Ministarstva znanosti.

godine. . Škola koristi klasiĉni uĉioniĉki prostor i praktikume u zgradi na Trgu kralja Tomislava 6 te ugostiteljski praktikum Restoran „Stara pivnica“ u podrumskom dijelu zgrade na Trgu kralja Tomislava 15 Uĉioniĉki prostor sastoji se od: . završena i druga faza opremanja školskog ugostiteljskog praktikuma otvorenog tipa Restorana „Stara pivnica“.3 uĉionice za grupni rad od 15 .65 ha te školski voćnjak i pĉelinjak u školskom dvorištu.Škola takoĊer obrazuje kadrove u obrazovanju odraslih i to: 1. stupanj .Poljoprivredni gospodarstvenik – III. a od 2008./2010. svibnja 2008. Godišnji plan i program obrazovanja odraslih sastavni je dio ovog godišnjeg plana i programa. ZA STJECANJE ZANIMANJA SREDNJE STRUĈNE SPREME I ZAVRŠETAK ZAPOĈETOG ŠKOLOVANJA .Poljoprivredni gospodarstvenik – III. 5 . obrazovanja i športa KLASA: 60207/07-03/00155.školske knjiţnice . a u školskoj godini 2009.2 uĉionice kabinetskog tipa ( informatiĉki kabinet./2009.Prodavaĉ – III.Kuhar – III.2 praktikuma (praktikum kuharstvo i ugostiteljsko posluţivanje) . URBROJ: 533-09-08-0009.Prodavaĉ – III. 2. kabinet za kompjutersku daktilografiju ) . Restoran se nalazi na Trgu kralja Tomislava 15 te radi kao ugostiteljski objekt otvorenog tipa u kojem je biti zaposleno ĉetiri suradnika u nastavi. Restoran je zapoĉeo s radom u studenom 2010.4 ha .4 standardne uĉionice . stupanj Za što je dobiveno Rješenje Ministarstva znanosti.Komercijalist – IV. UVJETI RADA ŠKOLE 2. PREKVALIFIKACIJA-DOKVALIFIKACIJA U ZANIMANJE: . a uĉenici koji izraze ţelju obavljaju praktiĉni dio naukovanja u ovom školskom objektu. ugostiteljski praktikum dobio je dozvolu za poĉetak rada pod nazivom Restoran „Stara pivnica“.20 uĉenika .prostorije za rad Uĉeniĉke zadruge „Kostanj“ .za nastavu TZK koriste se sportski tereni i dvorana Osnovne škole Petra Preradovića u Pitomaĉi koja se nalazi u istom dvorištu. stupanj .1. stupanj . Prostorni uvjeti. godine škola je dobila na korištenje vinograd površine 1. izvršena je prva faza. stupanj .tijekom školske godine 2008. stupanj 2.Kuhar – III. godine škola ima školsko poljoprivredno dobro površine 0. od 23. stupanj . Nakon provedenog postupka ishoĊenja minimalno-tehniĉkih uvjeta.od 2006.

blender 1 kom .raĉunalo pentium III .ormari sa staklom za inventar 2 kom .hladnjak s ledenicom 1 kom .grafoskop .2.zidni ormarići za inventar 2 kom .restoranski stolovi 6 kom .kuhinjski termiĉki blok .raĉunalo Celeron ( pentium II) .prijenosno raĉunalo . tave.parnokonvekcijska peć 1 kom .projekcijsko platno . .interaktivna ploĉa .tople kupke 5 kom .video .posluţitelj . cjedila. Oprema ugostiteljskog praktikuma „Stara pivnica“ .kombinirana peć 2 kom .dvd player .zemljopisne karte Oprema ugostiteljskog praktikuma .hladnjak .radni stolovi 3 kom .ledenica .LCD projektor .raĉunalo TC .plinski roštilj 2 kom .multipractic kuhinjski stroj 1 kom .kolica za flambiranje 1 kom .topla kupka prijenosna 1 komplet 6 kom 2 kom 1 kom 2 kompeta 1 kom 2 kom 1 kom 6 16 kom 3 kom 1 kom 16 kom 1 kom 1 kompl.raĉunalo pentium IV .hladnjak bez ledenice 1 kom .2.ostala oprema: lonci.radni stolovi rfs. rajngle.elektriĉni bojler 1 kom . .parnokonvekcijska pećnica .ledenica 1 kom .TV .restoranske stolice 24 kom .mreţa . 1 kom 8 kom 4 kom 4 kom 4 kom 2 kom 1 kom 1 kom 3 kom 4 kom .viseći kuhinjski ormarići rfs. tanjuri…. Materijalni uvjeti: Raspoloţiva nastavna pomagala su: . noţevi.kuhinjske nape s ventilacijskim sustavom .pisaĉ .perilica/sušilica rublja 1 kom .sudoper dvodijelni 2 kom .

Knjiţnica: .komplet voćarskih škara .plinski bojler za centralno grijanje i pripremu tople vode . audio i video graĊu .ĉitaoniĉki stol .knjiţni fond 1 kom 11 kom 42 kom 6 kom 2 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 8 kom 1 kom 1 kom 15 kompleta 15 kompleta 6 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 2000 litara 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 2490 kom 7 .traktor IMT 359 .ledomat .barske stolice. masiv .restoranski stolovi.malĉer traktorski .Inox posude za vino .plug jednobrazni .kopaĉica samohodna .ormar za sitni inventar ..stroj za pranje ĉaša .tanjuraĉe 20 diskova .laserski pisaĉ Samsung .košnice s pĉelama .samohodna prskalica .aparat za espresso kavu . masiv .toĉionik .garderobni ormarići . masiv .plastenik 300 m2 .komplet ruĉnih alata za obradu tla .leĊna prskalica .matiĉni voćnjak od ukupno 40 stabala .digitalna vaga .restoranske stolice.ormar za Tv.prikolica traktorska .kopaĉica traktorska .ostala oprema i sitni inventar Oprema za rad na poljoprivrednom dobru škole: .komoda za konobarsku pripravnicu .TV .rotaciona kosilica .raĉunalo pentium IV .aparat za frape .

26. 28.c razrednica IV. 11. 4. 13.d razrednica II. ing. hrvatskoga jezika stručni učitelj praktične nastave knjiţničarka. mag. prof. oec Radno mjesto spremač ravnatelj prof. hrvatskoga jezika prof. prof. TZK prof. ing. računarstva spremačica prof. dipl. 17. bacc. prof. 19. Psihologije Ostrogonac Marijan. KADROVSKI UVJETI Nastavnici teorijske i praktiĉne nastave. hrvatskoga jezika prof. informatike nastavnik strukovnih predmeta u prodručju rada ekonomija i trgovina prof. kemije prof. Golubić Jelena. 12. 31. 3. Kirin Maja. dipl. administrativno i tehniĉko osoblje R. povijesti i filozofije nastavnik strukovnih predmeta u području rada ekonomija i trgovina stručni učitelj njemačkoga jezika Nastavnik strukovnih predmeta u području rada poljoprivreda Razrednica II. 27. 2. Prezime i ime Bajić Davor Bakan Rikard. 5. Fijala Bruno dipl. Kralj Ivana. turizam i ugostiteljstvo stručni učitelj ugostiteljskog posluţivanja stručni suradnik psiholog vjeroučitelj prof. prof. 14.dipl. prof Baričević Darko. ing. Čučković-Makar Vanja. Njemačkoga jezika Pavoković Branka razrednica IV. prof. ing. 30. majstor natkonobar Nasilowska-Blaţok Sylwia.prof. prof Domović Marin. 20. 16. stručni učitelj fizike nastavnik strukovnih predmeta u prodručju rada poljoprivreda prof. TZK stručni učitelj engleskoga jezika prof. prof. Filjak Višnja Fuček Miroslav. Mihoković Darko.br 1.b 29. dipl. dipl. 8.komunikolog Brusač Iva. Jančevski Risto. ing. geografije prof. 18. 7. Gladović Alena.a razrednik I.oec Pavlić Ana.oec Bardak Nedo. hrvatskoga jez. Kos Dijana. Giba Zdravko. prof. Jakupec-Rakijašić Ana. Horvatinović Miroslav. suradnici u nastavi. Iveković Ivica. oec Hrenić Jasminka. 9. teolog Osvaldić Andrej. prof. 21. Kakša Tomislav. mag . prof.c 15. strojarstva stručni učitelj kuharstva stručni učitelj njemačkoga jezika prof. prof. prof. rodiljni dopust vanjski suradnik voditelj učeničke zadruge "Kostanj" 24.b Sindikalna povjerenica NSZUSSH vanjski suradnik voditelj aktiva napomena zamjena ispitni koordinator razrednik III. majstor kuhar Bistrović-Winter Iva. dipl. latinskoga jezika nastavnik strukovnih predmeta u području rada ekonomija. 6. hrvatskog jez. 10.3. 22. 25. bacc. Pavičić Jasmina. 8 . 240 ETCS Kovačić Krunoslav. 23.

d razredniik III. 34.b 9 .32. Petrinec Ksenija. 40.b satničar. dipl. Vranić Tihomir.c razrednica III. dipl. ekonomista Sudec Mirna. Ţagar Mirjana. 38.prof. 39. 36. Vrban Vlatka. dipl.a razrednik I. 41. ing Tomrlin Mario.d razrednica I.a razrednica II. biologije stručni učitelj engleskoga jezika nastavnik strukovnih predmeta u području rada prehrana stručni učitelj matematike nastavnik strukovnih predmeta u području rada poljoprivreda nastavnik strukovnih predmeta upravno pravo stručni učitelj matematike voditeljica računovodstva razrednik III. Šokec Milica Tomas Roberta. mag. 43.oec Rengel Anita. 44. hrvatskoga jezika tajnica škole nastavnik strukovnih predmeta u području rada ekonomija i trgovina stručni učitelj u području rada ugostiteljstvo i turizam prof.ing Ţivković Ljiljana Skender Davor. ing stručni učitelj praktične nastave prof. oec 35. ing. ing. 33. RabaĎija Jasna. prof. Petričušić Dalibor. 37. dipl. iur 42. razrednik II. dipl.

UPISANI UĈENICI ŠKOLSKA GODINA 2009.5 4.1.33 SVEUKUPNO 45 53 1 23 50 4 30 52 4 10 32 2 108 187 14 5.5 4 3 14 11 1 0.5 6 8 0.5 - - - 9 26 1. gospodarstvenik Ugostiteljstvo Kuhar Ugostiteljstvo Konobar Strojarstvo Automehaniĉar 32 1. Odje la 1 1 Uĉenika a M 10 4 Ţ 16 13 1 1 M 21 26 Ţ 76 53 4 4 Odjel Uĉenika Odjela Odje la 1 1 Uĉenika M 4 6 Ţ 21 9 1.22 0. 8.br Program – zanimanje II. Trgovaĉki Prodavaĉ – program B i vob Poljoprivreda Polj. Trgovaĉki Prodavaĉ – program B i vob Poljoprivreda Polj.33 - - - 8 1 0.8 0.5 6 1 0.6 0./2010. turizam 2.55 9 0.84 7 - 0.6 2 31 1. Broj razrednih odjela R a z r e d I.33 - - - - - - - - - 7 - 0.5 8 - 0.32 0.57 2 10 0. 6. IV. i ugostiteljstvo 30 11 3 12 11 1 0./2012. UPISANI UĈENICI ŠKOLSKA GODINA 2011.5 8 9 10 1 0. Uĉenika Ţ 21 10 UKUPNO III. Ekonomija i trgovina Upravni referent Poljoprivreda.6 19 47 4 14 29 2 110 10 . 5.5 - - - 15 1 0.5 7 7 1 6 42 4 Agroturistiĉki tehniĉar 3.43 10 - 0.4 25 - 1.1.5 - - - 24 1 1. Uĉenika Ţ 22 UKUPNO III.br Program – zanimanje II. 10 - 0. turizam 1 1 9 2.34 3 9 1 - 9 0. Uĉenika M Ţ 22 1 Odje la M 4 R. 7. i ugostiteljstvo Agroturistiĉki tehniĉar 12 0. 6. Broj razrednih odjela R a z r e d I. IV. Uĉenika M 6 7 Ţ 18 22 Odje la 1 1 M 1 9 R. 3 7 6 38 4 2 58 0.83 7 - 0.4.41 0.7 3.30 4 3 8 1 11 12 13 18 2 181 14 1. 5. Odje la Uĉenika a M 1 3 Ţ 25 1 M 17 Ţ 85 4 Odjel Uĉenika Odjela Odje la Uĉenika M Ţ 16 1. Ekonomija i trgovina Upravni referent Poljoprivreda.3 4.45 6 - 0.27 4 5 5 7 39 6 47 0. gospodarstvenik Ugostiteljstvo Kuhar Ugostiteljstvo Konobar Strojarstvo Automehaniĉar SVEUKUPNO 9 - 0. 5. 4.48 0.

rujna 2011. lipnja 2012. godine osim za uĉenike koji polaţu razredni. odnosno do 18. godine Nastava se organizira i izvodi u najmanje 35 nastavnih tjedana. e) Ljetni odmor uĉenika poĉinje 16. d) Proljetni odmor uĉenika poĉinje 02. godine. godine a završava 15. godine do 23. godine. kolovoza 2012. ORGANIZACIJA RADA ŠKOLE 6. a završava 13. godine. a) Nastava poĉinje 05. mjesecu 4 tjedana 21 nastavni dan u X. mjesecu 2 tjedna 13 nastavnih dana 23 nastavna dana 24 nastavna dana 18 nastavnih dana 24 nastavna dana 11 nastavnih dana 11 . travnja 2012. mjesecu 2 tjedna u II. a završava 06. godine. te uĉenike koji imaju obvezu obaviti struĉnu praksu koja se realizira tijekom ljetnih mjeseci. e) Nastavni radni dani po polugodištima i mjesecima ( ukljuĉene radne subote . godine . mjesecu 4 tjedna u IV. -Prvo polugodište traje od 05. mjesecu 4 i ½ tjedna 24 nastavna dana u XI. lipnja 2012. godine. polugodišta i odmora uĉenika u srednjim školama. nastave. mjesecu 3 tjedna u V. Školska godina poĉinje 1. prosinca 2011.. školskoj godini utvrĊuje se poĉetak i završetak školske godine. mjesecu 4 i ½ tjedna u VI.. svibnja 2012. mjesecu 3 i ½ tjedna 18 nastavnih dana _______________________________________________ 16 tjedana 86 nastavnih dana .Drugo polugodište u I. . mjesecu 4 tjedna 23 nastavna dana u XII . osim za završne razrede u najmanje 32 nastavna tjedna. Za završne razrede nastava završava 18. godine za završne razrede.Prvo polugodište u IX. rujna 2011. godine. b) Nastava se ustrojava u dva polugodišta. lipnja 2012. c) Zimski odmor uĉenika zapoĉinje 27.Drugo polugodište traje od 13.6. rujna 2011. sijeĉnja 2012. popravni ili završni ispit te za uĉenike koji se obrazuju po jedinstvenom sustavu obrazovanja i imaju obvezu realizirati praktiĉni dio naukovanja do potrebnog fonda sati. sijeĉnja 2012. mjesecu 4 tjedna u III. a završava 31./2012. godine. prosinca 2011.svaka druga ) .1 Vremenik rada Na temelju pravilnika o poĉetku i završetku nastave i trajanju odmora uĉenika srednjih škola u 2011. svibnja 2012. travnja 2012. godine do 15.

( Blagdan Svih svetih – blagdan RH) . kolovoza 2012. kolovoza 2012.8. godinu. g) Blagdani .15. . kolovoza 2012. razrede.Od 22. jesenski rok 30. ( odlazak na Interliber ) . polugodište II. srpnja 2012. do poĉetka nastavne godine 22. lipnja do 11. . do 23. studenoga 2011. srpnja do 21. Završni razredi realizirali bi 32 nastavna tjedna sa 178 nastavnih dana. ispitni rok 24. do 28. do 13. . travnja 2012.proljetni odmor uĉenika od 02.godišnji odmor djelatnika od 12. lipnja do 31.pisanje svjedodţbi. prosinca 2011. lipnja 2012.06.1. lipnja 2012. sijeĉnja 2012. . priprema za upise i upisi u I. 12 . . sijeĉnja 2012. ._________________________________________________ 19 i ½ tjedana 113 nastavnih dana f) Rekapitulacija nastavnih dana i nastavnih tjedana I. obrana završnog rada i pomoćniĉki ispiti.22. kolovoza sjednica Nastavniĉkog vijeća sastanci struĉnih aktiva pripreme za novu školsku godinu upisi u I. (Bogojavljenje – blagdan RH ) .30. lipnja 2012. ( Dan neovisnosti – blagdan RH). travnja 2012. u struĉnim aktivima i seminarima).30 sati. poslovi vezani za izradbu i obranu završnog rada te polaganje pomoćniĉkih ispita. nenastavni dani i godišnji odmori . kolovoza 2011. travnja 2012. struĉno usavršavanje profesora ( individualno. ( Tijelovo – blagdan RH ) . ( Dan antifašistiĉke borbe – blagdan RH ) . Dan škole (nenastavni dan) .30 sati a završava u 13. ( Uskrsni ponedjeljak – blagdan RH ) . listopada 2011. travnja do 06. ( Dan drţavnosti – blagdan RH ) .07. jesenski upisni rok od 27. popravni ispiti II.09. studenoga 2011.12. kolovoza.od 16. verifikacija uspjeha programa naukovanja i) Organizacija nastave: Srednja škola Pitomaĉa radi u dvije smjene.ljetni uĉeniĉki odmor od 15. rujna sjednica nastavniĉkog vijeća. polugodište 16 nastavnih tjedana 19 i ½ nastavnih tjedana 86 nastavnih dana 113 nastavnih dana Tijekom nastavne godine realizirali bi 35 i ½ nastavnih tjedana sa 199 nastavnih dana. . analiza realizacije nastavnog programa. (Velika Gospa ) h) Poslovi vezani uz završetak i poĉetak nastavne godine . popravni ispiti. Prva smjena poĉinje u 7. završetak razredne administracije.zimski odmor uĉenika od 24.25. provoĊenje ispita drţavne mature. kolovoza .

a.35 a završava sa šestim satom u 18.c (poljoprivredni gospodarstvenik ) srijedom i petkom su na praksi na školskom poljoprivrednom dobru a ponedjeljkom. Iznimku ovom pravilu ĉine razredni odjeli u JMO programu koji zbog toga što im je nastava organizirana po pravilu da su jedan tjedan na nastavi a drugi na praktiĉnom dijelu naukovanja kod obrtnika. smjenu mijenjaju na polugodištu. c ( prodavaĉ/poljoprivredni gospodarstvenik) utorkom i srijedom su na praksi kod obrtnika i poljoprivrednom dobru škole dok su ponedjeljkom. i ĉetvrtkom imaju nastavu u školi. III. Smjene se mijenjaju tjedno iz razloga što i osnovna škola Petra Preradovića u Pitomaĉi mijenja smjene tjedno. ponedjeljkom. a sve ostale dane imaju teoretsku nastavu u školi. d kuhar/konobar/automehaniĉar III. srijedom i ĉetvrtkom imaju nastavu u školi. j) Za trogodišnje struke po JMO programu nastava je organizirana po radnim tjednima provedenim u školi. utorkom. d kuhar/ konobar/automehaniĉar Idući tjedan vrši se rotacija na naĉin da oni razredni odjeli koji su bili na nastavi odlaze na praktiĉni dio naukovanja kod obrtnika i obrnuto. I. na slijedeći naĉin: I. 13 .Druga smjena zapoĉinje u pravilu s nultim satom u 12. II. c ( podavaĉ/poljoprivredni gospodarstvenik ) ponedjeljkom i petkom su na praksi kod obrtnika i poljoprivrednom dobru škole dok su utorkom . d kuhar/konobar I. III. II.15. b agroturistiĉki tehniĉar ponedjeljkom obavlja praktiĉnu nastavu na školskom poljoprivrednom dobru i ugostiteljskom praktikumu. d kuhar/konobar I a. I. tjedan na nastavi su: II. d kuhar/ konobar/automehaniĉar II. a sve ostale dane imaju teoretsku nastavu u školi. II.ĉetvrtkom i petkom u školi. . a koristimo zajedniĉki športsku dvoranu za potrebe nastave TZK. srijedom i ĉetvrtkom u školi. tjedan na praktiĉnom dijelu naukovanja su: II.a (upravni referent) razredni su odjeli koji su svaki tjedan na nastavi.b agroturistiĉki tehniĉar srijedom obavlja praktiĉnu nastavu na školskom poljoprivrednom dobru i ugostiteljskom praktikumu. d kuhar/konobar/automehaniĉar III. školskom restoranu ili kod obrtnika. I. c ( prodavaĉ) petkom su na praksi kod obrtnika a utorkom. tjedan na nastavi su: I. tjedan na praktiĉnom dijelu naukovanja su: I.a i IV. tako da: II.

Deţurstvo u školi Zbog sigurnosti zgrade.III. ponašanju uĉenika. Na ulazu u zgradu deţuraju uĉenici. a po potrebi i više puta tijekom školske godine. organizaciji rada škole. uĉenika i djelatnika organizira se deţurstvo u školi u vrijeme nastave. školski odbor.3. sazvat će ravnatelj tijekom mjeseca listopada. b agroturistiĉki tehniĉar ĉetvrtkom obavlja praktiĉnu nastavu na školskom poljoprivrednom dobru i ugostiteljskom praktikumu. Sjednice roditeljskog vijeća Roditeljsko vijeće kojeg ĉine predstavnici roditelja uĉenika razrednih odjela sastat će se u svakom polugodištu jedanput. Radne subote Neki razredni odjeli pohaĊaju nastavu i subotom. organizaciji izleta i ekskurzija. 6. a po potrebi i više puta. socijalno-ekonomskom poloţaju uĉenika i ostalim problemima vezanim za boravak uĉenika u školi. 6. Vijeće roditelja na svojim će sjednicama raspravljati o provedbi školskog kurikuluma. a predstavnik Vijeća roditelja bit će i ĉlan Povjerenstva za kvalitetu te će na taj naĉin Vijeće roditelja biti ukljuĉeno i u proces samovrijednovanja škole. Ako se pojavi neki problem u nekom od razrednih odjela saziva se izvanredna sjednica razrednog vijeća tog odjela.5. IV. 6. organiziraju se sjednice razrednih vijeća i to najmanje 4 tijekom školske godine. Sjednice razrednih vijeća Da bi se kontinuirano pratilo uĉenje i vladanje uĉenika u školi te njihovo napredovanje.4. Jedna na poĉetku i kraju školske godine i po jedna na oba polugodišta. Rad uĉeniĉkog vijeća Sjednice uĉeniĉkog vijeća odrţat će se najmanje jedanput u svakom polugodištu. Prvu konstituirajuću sjednicu vijeća roditelja.6. koji prate i evidentiraju 14 . Predstavnik Vijeća uĉenika bit će i ĉlan Povjerenstva za kvalitetu te će na taj naĉin Vijeće uĉenika biti ukljuĉeno i u proces samovrijednovanja škole. jer sati predviĊeni planom i programom ne mogu biti uklopljeni u radni tjedan. s tim da je druga subota od poĉetka nastavne godine radna. izvannastavnim aktivnostima. 6. razredno i nastavniĉko vijeće mogu pozvati predstavnike vijeća uĉenika na sjednicu na kojoj se raspravlja o pravima i obvezama uĉenika. a sve ostale dane imaju teoretsku nastavu u školi. vladanju. TakoĊer ako to bude potrebno. 6. uvjetima rada u školi. a sve ostale dane imaju teoretsku nastavu u školi. b agroturistiĉki tehniĉar utorkom obavlja praktiĉnu nastavu na školskom poljoprivrednom dobru i ugostiteljskom praktikumu. Prvu sjenicu vijeća uĉenika sazvat će struĉna suradnica škole tijekom mjeseca listopada.2. Nastava subotom organizira se svake druge subote.

Isto tako svaki dan po odreĊenom rasporedu deţuraju i po 2 profesora u svakoj smjeni 7. jezik Upravni referent 12 10 10 12 Agroturistiĉki tehniĉar 13 6 Prodavaĉ/poljoprivredni gosp. «jeziĉno ĉiste» razrede. 195 Engleski II. a II. d DRUGI RAZREDI Razred Struka II. b Upravni referent Agroturistiĉki tehniĉar SVEUKUPNO PO STRANOM JEZIKU BROJ UĈENIKA Njemaĉki I. NASTAVNI PLANOVI REDOVNE I IZBORNE NASTAVE 7. jezik I. c II.ulaske u školsku zgradu. jezik II. jezik 16 9 9 16 6 11 7 8 5 6 18 Broj uĉenika Engleski Njemaĉki Engleski Njemaĉki I. d Upravni referent Agroturistiĉki tehniĉar Prodavaĉ/poljoprivredni gosp.1. 18 3 Kuhar/konobar/automehaniĉar 17 3 4 12 Broj uĉenika Engleski Njemaĉki Engleski Njemaĉki I. jezik II. c III. jezik 22 4 4 22 16 1 - I. jezik I. Njemaĉki II. jezik II. Bifurkacije su nuţne jer se ne upisuju dva paralelna razreda iste struke. jezik I. pa stoga nije moguće formirati tzv. jezik I. jezik II. jezik II. 39 15 . jezik Upravni referent 18 6 6 18 Agroturistiĉki tehniĉar 24 5 Prodavaĉ/poljoprivredni gosp. a I. PRVI RAZREDI: Razred Struka Broj uĉenika Engleski Njemaĉki Engleski Njemaĉki I. jezik II. a III. c I. jezik II. d TREĆI RAZREDI Razred Struka III. Bifurkacije u stranim jezicima Tijekom upisa formiraju se odjeljenja ovisno o broju uĉenika koji slušaju razliĉite strane jezike. b III. b II. Kuhar ĈETVRTI RAZREDI Razred Struka IV. 8 14 Kuhar/konobar/automehaniĉar 13 10 6 10 Broj uĉenika Engleski Njemaĉki Engleski Njemaĉki I. 96 108 Engleski I. b I. a IV. jezik II.

vjeronauk ili etiku. razredi Ia 22 2 Ib Ic I.) II.c (poljoprivredni gosp.c (prodavaĉ) I.b ( agroturistiĉki) II. Bonton Osnove tehniĉkih materijala Latinski jezik Ljudska prava Ljekovito bilje Pĉelarstvo Strani jezik II. a IV. d (automehaniĉar) II. pregled izbornih predmeta izgleda ovako: Razred I.a ( upravni referent) I. Prema povedenim anketama o interesu uĉenika za pojedine izborne predmete. razredi III.2. Izborna nastava Prema nastavnom planu i programu pojedina zanimanja imaju obveznu izbornu nastavu. Sati/tjed.a (upravni referent) II. Ukupan broj sati tjedno: Vjeronauk 14 sati tjedno Etika 9 sati tjedno RAZREDI VJERONAUK ETIKA I.c (poljoprivredni gosp. d IV.b ( agroturistiĉki ) I.a (upravni referent) II. c III. 2 1 + 2* 2 2 1 1 1 2 2 1+ 2* 2 1 predavaĉ Krunoslav Kovaĉić Tihomir Vranić Tihomir Vranić Miroslav Horvatinović Iva Winter-Bistrović Milica Šokec Ivana Kralj Nedo Bardak Krunoslav Kovaĉić Vlatka Vrban Branka Pavoković Tomislav Kakša Iva Winter-Bistrović Milica Šokec 16 . d III a III b III.d (kuhar) I. Na osnovu rezultata upisa formiraju se grupe i tako se odreĊuju sati izborne nastave. razredi SVEUKUPNO 7.3. razredi IV. Nastava vjeronauka i etike Prilikom upisa uĉenici odabiru jedan od predmeta izborne nastave.) I. d (kuhar ) Predmet Latinski jezik Vinarstvo Ekološka poljoprivreda Kreativnost u poslovanju Strani jezik II. a 26 20 21 19 19 22 21 21 17 14 11 24 16 273 2 1 3 2 4 1 2 1 18 II.d (konobar) I. d II a II b II c II.7.

b (agroturistiĉki) Enologija s gastronomijom Logika Ljudska prava Odrţivi turizam Seoski turizam Strani jezik II.a (upravni referent) IV. d (konobar) I. Programi po JMO sustavu Razred I. II.c (poljoprivredni gosp. razredu zbog ukupno 14-oro uĉenika samo jedna obrazovna skupina. 7.4. . d (kuhar) Sati/ tjedno 6 1 1 2 6 1 1 2 2 7 1 7 1 2 1 5 Kuharstvo s vjeţbama 17 .d (konobar) III. razrednom odjelu imamo po 2 obrazovne skupine.b (agroturistiĉki) III.a (upravni referent) III.4.d (automehaniĉar) II.4.1. Filozofija Javne financije Destinacijski menadţment 1 1 2 1+1* 1 1 2 2 1+2* Roberta Tomas Andrej Osvaldić Vlatka Vrban Ivana Kralj Ivana Kralj Iva Winter-Bistrović Milica Šokec Andrej Osvaldić Jasmina Paviĉić Ivana Kralj * izborna nastava kod agroturistiĉkih tehniĉara radi se po skupinama tako da u I. d (konobar) II. i IV. d (kuhar) II.1.d (automehaniĉar) III. d (kuhar) Ime i prezime nastavnika Darko Bariĉević Ivana Kralj Darko Mihoković Bruno Fijala Darko Mihoković Ivana Kralj Darko Bariĉević Bruno Fijala Nedo Bardak Darko Bariĉević Darko Mihoković Darko Mihoković Darko Bariĉević Nedo Bardak Nedo Bardak Darko Bariĉević Predmet Kuharstvo s vjeţbama Bonton Ugostiteljsko posluţivanje Osnove raĉunalstva Ugostiteljsko posluţivanje Bonton Kuharstvo s vjeţbama Osnove raĉunalstva Tehnologija obrade i montaţe Kuharstvo s vjeţbama Ugostiteljsko posluţivanje Ugostiteljsko posluţivanje Kuharstvo Tehnike motornih vozila Tehnologija odrţavanja vozila I.) III. Praktiĉna nastava u školi 7. d (kuhar) IV.II. dok je u III.a (upravni referent) III. Programi po JMO sustavu 7.a (upravni referent) IV.

b (agroturistiĉki tehniĉar) Ime i prezime nastavnika Tomislav Kakša Davor Skender II. Trogodišnji industrijski i srodni programi Razred I.) II. dobru škole Sati/ tjedno 12 2 2 16 7. c (poljoprivredni gosp.) III. b (agroturistiĉki tehniĉar) Dalibor Petriĉušić Tihomir Vranić Branka Pavoković Davor Skender Darko Mihoković Darko Bariĉević Predmet Praktiĉna nastava (poljoprivredni dio) Praktiĉna nastava (ugostiteljski dio) Ljetna praksa Praktiĉna nastava (poljoprivredni dio) Praktiĉna nastava (ugostiteljski dio) Ljetna praksa Praktiĉna nastava (poljoprivredni dio) Praktiĉna nastava (ugostiteljski dio) Praktiĉna nastava (ugostiteljski dio) Ljetna praksa Praktiĉna nastava (poljoprivredni dio) Praktiĉna nastava (poljoprivredni dio) Praktiĉna nastava (ugostiteljski dio) Praktiĉna nastava (ugostiteljski dio) Praktiĉna nastava (ugostiteljski dio) Br. c (poljoprivredni gosp. dobru škole Ljetna praksa Praktiĉna nastava na poljop. Ĉetverogodišnji programi Razred I.3. b (agroturistiĉki tehniĉar) Dalibor Petriĉušić Dalibor Petriĉušić Davor Skender Darko Mihoković IV. skupina 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 Sati/ tjedno 4x2 8 sati 3x2 6 sati 2 sata 4x2 8 sata 3x2 6 sati 2 sata 4 sata 2 sata 2 sati 2 sata 3 sata 3 sata 4 sata 2 sata 2 sata 18 . b (agroturistiĉki tehniĉar) Tomislav Kakša Dalibor Petriĉušić Davor Skender III.2.4.) Ime i prezime nastavnika Dalibor Petriĉušić Zdravko Giba Zdravko Giba Zdravko Giba Zdravko Giba Predmet Praktiĉna nastava na poljop. c (poljoprivredni gosp. dobru škole Ljetna praksa Praktiĉna nastava na poljop.4.7.

N. i toĉka 4. c (prodavač) I.d (kuhar/konobar) II.d (kuhar/konobar/automehaniĉar ) II.d (kuhar/konobar/auttomehaniĉar ) III. toĉka 2. 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. Razredni odjeli i razrednici Razredni odjel 1.c (prodavač) III.a (upravni referent) II.a (upravni referent) III.IV. 5.a ( upravni referent) I.b ( agroturistiĉki tehniĉar) I. 86/09.7. 90/11 ).d (automehaničar) II. I.5 3.d (kuhar/konobar) I.7. Pravilnikom o izradbi i obrani završnog rada ( NN 118/09 ) te Pravilnikom o postupku i naĉinu polaganja pomoćniĉkog ispita ( NN 116/02 ) Završni ispit ove godine polaţu: .b (agroturistiĉki tehniĉar) 7.d ( kuhar) IV. 12. c razred prodavaĉa .b (agroturistiĉki tehniĉar) III.IV. Sati u zaduženju Ivana Kralj Anita Rengel Anita Rengel Darko Mihoković Darko Mihoković Nedo Bardak Nedo Bardak Davor Skender 12 12 9 16 16 6 7 11 4 14 14 15 18 24 23 20 1 3. d razred kuhara Ime i prezime razrednika Marin Domović Mirna Sudec Miroslav Horvatinović Davor Skender Anita Rengel Branka Pavoković Alena Hrvoić Mario Tomrlin Ksenija Petrinec Tihomir Vranić Dalibor Petriĉušić Bruno Fijala Jelena Golubić Ivana Kralj 19 . 92/10. Zaduţenja nastavnika na praćenju praktiĉnog dijela programa izvan škole Ime i prezime nastavnika Razred/zanimanje I. b razred agroturistiĉkih tehniĉara .c (prodavač II. učen. sati/tj.6. 10. 3.5 3 4 5 5 5 7.a ( upravni referent ) IV. 9. c razred poljoprivrednih gospodarstvenika .c ( Prodavaĉ/ poljoprivredni gospodarstvenik ) I. 105/10.b ( agroturistiĉki tehniĉar) II. 87/08. 8. 6.c ( prodavaĉ/poljoprivredni gospodarstvenik) III. Završni i pomoćniĉki ispiti Polaganje završnog ispita odreĊeno je temeljem ĉlanka 82. 7. 4.d (kuhar) Br. Završni i pomoćniĉki ispiti 7.5.d (automehaničar) III. 13.III.c ( prodavaĉ/poljoprivredni gospodarstvenik ) II. a razred upravnih referenata .7.III.III. 14. Br. 11.1.

20 .Prema Pravilniku o izradbi i obrani završnoga rada.b (agroturistiĉki tehniĉar) 15 uĉenika Ispiti drţavne mature u ljetnom roku odrţavat će se tijekom drugog polugodišta od 24.4.N. toĉka 3 i 4.12.a (upravni referent) 25 uĉenika .7. prema Kalendaru polaganja ispita drţavne mature kojeg je donio Nacionalni centar za vanjsko vrjednovanje. razrednik i treći ĉlan). završni ispit za uĉenike gore navedenih razreda sastoji se od: .2.IV. kolovoza do 7.II.d (kuhar) .IV.IV. ĉlanak 1.d (automehaniĉar) 7. obvezama. (N. Plan i program rada ispitnog povjerenstva za provoĊenje ispita drţavne mature sastavni je dio ovog godišnjeg plana.zanimanja po JMO programu polaţu i pomoćniĉki ispit. Ispitna povjerenstva za završne i pomoćniĉke ispite formira Nastavniĉko vijeće. te u zimskom ispitnom roku od 13.N. d razreda kuhar 7. Ispiti državne mature Prema Pravilniku o polaganju drţavne mature.II. Popravni ispiti i ispitna povjerenstva Popravni ispiti provodit će se komisijski ( ispitivaĉ.) uĉenici srednjih strukovnih škola mogu polagati ispite drţavne mature: U našoj školi ispitima drţavne mature mogu pristupiti uĉenici slijedećih razreda: . RH 29/02) Kontrolnom ispitu ove godine pristupaju uĉenici : . a ( upravni referent ) . Kontrolni ispiti za II. a kod nas su to uĉenici III. rujna 2012. Popis ĉlanova ispitnih povjerenstava te njihov plan rada priloţit će se Godišnjem planu i programu . vrednovanju i ocjenjivanju nauĉnika (N. 2011. razrede obrtniĉkih programa po JMO modelu Kontrolni ispit provodi se u drugoj polovici druge godine naukovanja prema Pravilniku o naĉinu ostvarivanja programa naukovanja i struĉnog osposobljavanja za vezane obrte te o pravima. praktiĉni rad s elaboratom. studenoga 2012.II. praćenju.3. svibnja do 13. lipnja 2012. godine. sloţeniji ispitni zadatak ili drugi sliĉni uradak usklaĊen s nastavnim programom . Formiranje ispitnih povjerenstava planira se za Sjednicu nastavniĉkog vijeća 23. do 20.izradbe završnog rada koja se sastoji od uratka koji moţe biti: projekt. u jesenskom roku od 22.IV.obrane završnog rada . b ( agroturistiĉki tehniĉar ) Do izrade ovog godišnjeg plana predprijave za polaganje ispita drţavne mature ispunio je slijedeći broj uĉenika: . 87/08. 7.7.d (konobar) .7.

IV.00 Popravni rok strukovni sadrţaji svi 24. 13. III. 2012. IV.00 Obrana završnog rada IV.a. IV.00 13. 2012. III. do 21.8.b. 2012. IV. 04. Vrijeme 9.d IV. IV. 06. 2012.d do 09.00 9. do 23.05. III. 2012.00 sati . 06. 2012.d IV. TE ROKOVI IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2011. 06. 2012.d III. 07.a.-27. . Ljetni rok Naziv ispita Izbor tema za završni rad Kontrolni ispit Izradba i predaja završnog rada mentoru Predaja završnog rada i prijave za obranu u tajništvo škole Popravni rok za završne razrede Općeobrazovni Strukovni sadrţaji Pismeni dio pomoćniĉkog ispita Obrana završnog rada Razredi IV. III. do 04.a. 07. 2012. ( ljetni rok ) Podjela razrednih svjedodţbi završnim razredima planira se 25.d (kuhar) 1.00 21 . 01. IV. 2012.za ostale razrede od 15. IV. III. 08. KALENDAR KONTROLNIH I POPRAVNIH ISPITA. 2012. 9. a. IV. skupina 31. za obranu u tajništvo škole Popravni rok općeobrazovni dio svi 23.06.a. praktiĉni dio pomoćniĉkog ispita i usmeni dio pomoćniĉkog Popravni rokovi za ostale razrede – općeobrazovni dio Popravni rokovi za ostale razrede – strukovni sadrţaji IV.oo – 13.00 13.c. – 29.00 13. 05.za IV. 08.a.08. u 12. 2012.c. 06.b razred 28. III.04. 06. 9. 2012. 2012. 2012.00 9. 2012. III.2012.06.06.06.7.b ( 2.b. 12. 2012. 16. u 11.skupina) IV.c 31. 9.00 13. d ( kuhar/konobar/ automehaniĉar ) IV.c ( prodavaĉ / poljoprivredni gospodarstvenik ) III.d (kuhar) 27.06. III.b.06. III. 28. III. 10. u 13.b. c. a.c. III. III.za završne razrede od 21. 26. 06. 9.b. IV. c – d razrede 28. 9.00 Pismeni dio pomoćniĉkog ispita III.00 13. III.) Naziv ispita Razredi Datum Vrijeme Izradba i predaja završnog rada IV. mentoru Predaja završnog rada i prijave IV.b. 06.d Datum do 29. 2012.skupina) III.d (kuhar) 2.00 sati Jesenski rok ( prijave popravaka u tajništvu škole od 20. 2012. skupina III.b.a.00 Obrana završnog rada. ( ljetni rok ) . III. 05.20. do 30. 2012.00 sati Sveĉana podjela završnih svjedodţbi planira se u Sali za konferencije općine Pitomaĉa i to: .za III. 2012.d IV. 2012. 2012.2012.05.06. 05.a. III.d II. 2011. 2012. 08. do 25.00 sati .d do 02.b ( 1.00 11.a.a i IV. 11.a nakon popravnih rokova 04.00 9. 06.b./2012. u 11. 05.00 Prijave za popravne rokove primat će se u tajništvu i to: .c. 2012. c. 08. IV.c.

2013.00 – 13.08.kuhari i konobari I. do 07. Jedinstveni model obrazovanja ostvaruje se kroz tri dijela: A) općeobrazovni dio B) struĉno teorijski dio C) praktiĉni dio Općeobrazovni i struĉno teorijski dio ostvaruje se u potpunosti u školi.c. godina: 140 sati u školi.b. a 795 sati kod obrtnika . 13. 2012. IV. IV. 13.09. III. godina: 210 sati u školi.00 13. d (kuhar/konobar) IV. godina: 245 sati u školi.a. a 690 sati kod obrtnika II. III. praktiĉni dio naukovanja pohaĊaju kod obrtnika. 13.d IV. 2012. Organizacija obrazovanja u JMO sustavu razlikuje se od one u školama s praktiĉnom obukom. Tako se u našoj školi realizira samo dio naukovanja ( uglavnom teoretski) dok se najveći dio ostvaruje kod obrtnika izuzev kuhara i konobara kod kojih veći dio uĉenika praktiĉni dio naukovanja obavlja u školskom restoranu Stara Pivnica. 19 .automehaniĉari Nastava je organizirana tako da uĉenici jedan tjedan pohaĊaju teorijski dio naukovanja i općeobrazovne sadrţaje u Srednjoj školi Pitomaĉa. 12.00 05.d (kuhar) završni razredi 28. III. 12.a. praktiĉni dio pomoćniĉkog ispita i usmeni dio pomoćniĉkog ispita Podjela završnih svjedodţbi Razredi IV. a 625 sati kod obrtnika III. 2012. III. III. Jedinstveni model obrazovanja Osnovna karakteristika jedinstvenog modela obrazovanja je odvojenost općeobrazovnog djela programa od strukovnog.d Kuhar/konobar Datum do 23.9.c.00 13. 2012. 11. godina: 105 sati u školi. praktiĉni dio pomoćniĉkog ispita i usmeni dio pomoćniĉkog ispita Podjela završnih svjedodţbi III. IV. 2012.d III.00 7. 2012. 17. 2012. 11.c III. a veći dio kod obrtnika i to: .12. Strukovni dio ili naukovanje sadrţi teoretske i praktiĉne sadrţaje. a 740 sati kod obrtnika I.00 Zimski rok izradbe i obrane završnog rada Naziv ispita Izradba i predaja završnog rada mentoru Predaja završnog rada i prijave za obranu u tajništvo škole Pismeni dio pomoćniĉkog ispita Obrana završnog rada Obrana završnog rada. Dio praktiĉnog dijela naukovanja do potrebnog godišnjeg fonda sati uĉenici obavljaju kod obrtnika i izvan nastavne godine. 12. dok se praktiĉni dio ostvaruje u manjem djelu u školskim praktikumima. a 830 sati kod obrtnika II.Obrana završnog rada.b. 22 . poštujući pri tom pravilo da moraju imati 45 radnih dana odmora tijekom školske godine. a drugi tjedan. 01.a. godina: 70 sati u školi. 8.00 Vrijeme svi 18.b.

Prilikom upisa Škola se pridrţava uputa Ministarstva znanosti. Javne financije SVEUKUPNO: Struĉna praksa-završni ispit Broj sati Broj sati Broj sati Broj sati tjedno/godiš. obrazovanja i športa o izvješćivanju uĉenika i roditelja o naĉinu obrazovanja za zanimanja po JMO-u za koje se traţi majstorski ispit. 23. tjedno/godiš.1. Ljudska prava 5. Povijest Zemljopis TZK Ĉovjek.10. tjedno/godiš. Latinski jezik 2. 8. 11. Radno pravo Upravni postupak Kompjuterska daktilografija Birotehnika Uvod u imovinsko pravo Uvod u obiteljsko pravo Gospodarstvo Knjigovodstvo Statistika UKUPNO: Izborni predmeti 1. 15. 25. provjeravaju i ocjenjuju struĉna znanja i vještine nauĉnika. 12. TJEDNI I GODIŠNJI FOND NASTAVNIH SATI 7. 16. odnosno 20 sati tjedno. I.10. 4. 24. 13. 9. tjedno/godiš.Prema ĉlanku 29. 3. a IV. a II. Pored kontinuiranog praćenja. 21. Zakona o strukovnom obrazovanju uĉenici prve godine obrazovanja na praktiĉnoj nastavi odnosno vjeţbama ne mogu provoditi više od 4 sata dnevno. 20. Hrvatski jezik Hrvatski poslovni jezik Strani jezik I. 2. zdravlje i okoliš Matematika Sociologija Vjeronauk/Etika Uvod u drţavu i pravo Informatika Ustavni ustroj RH Poslovna psihologija Uredsko poslovanje i dopis. 7. 18. a 4/ 140 4/140 4/140 4/128 1/35 1/35 3/105 3/105 3/105 3/96 2/70 2/70 2/70 2/64 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/64 2/70 1/35 2/70 2/70 2/70 2/70 2/64 1/35 1/35 1/35 1/32 3/105 2/70 2/70 2/70 2/64 2/64 2/70 2/70 2/70 2/64 2/70 4/128 4/140 2/70 2/70 2/70 1/35 2/70 4/140 2/70 2/64 2/64 30/1050 30/1050 30/1050 30/960 2/70 32/1120 2/70 2/70 34/1190 40 1/35 2/70 33/1115 40 2/64 2/64 34/1088 42 23 . 6. 17. 22. Strani jezik II. 7. 5. Nastavni plan za zanimanje UPRAVNI REFERENT Redni NASTAVNI PREDMET broj 1. 14. a III. Filozofija 4. Tijekom naukovanja kontinuirano se prate. Logika 3. 10. 19. provjeravanja i ocjenjivanja naukovanja na kraju druge godine provode se KONTROLNI ISPITI iz struĉno teorijskih i praktiĉnih znanja i vještina: Svrha tog kontrolnog ispita je utvrditi ostvaruju li se potrebni ciljevi i zadaće naukovanja.

Tjelesna i zdravstvena kultura 5. Hrvatski jezik 2. i II. Uzgoj juţnih kultura. Ekološka poljoprivreda 10. Izrada autohtonih suvenira… 12. Vinarstvo. Etnologija. Ratarstvo. U I. zdravlje i ekologija 2 3. Turizam i marketing 7. Nastavni plan za zanimanje AGROTURISTIĈKI TEHNIĈAR Zajedniĉki dio okvirnog nastavnog plana Redni Nastavni Broj Predmet 1. razred 2 1+1* 1+1* 1+1* 2+1* 1 1+1* 1+1* 1+1* 1+1* IV. razred 3 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 16 14 IV. razred III. Stoĉarstvo 1 + 1* 9.2. Fizika 10. razred III. Izborni i fakultativni predmeti: 1 + 1* Ribogojstvo. Konjogojstvo. Lovstvo. razred 3 2 2 2 1 2 12 Posebni struĉni dio okvirnog nastavnog plana Redni Nastavni Broj Predmet I. Politika i gospodarstvo 6. godini praktiĉni dio nastave iz ugostiteljstva pokriva podruĉje kuharstva. Kozarstvo. razred 1. Pĉelarstvo.7. Praktiĉna nastava 4 + 3* Ukupno struĉni dio: 17 Tjedni broj sati II. Struĉna praksa odvija se tijekom cijele godine ovisno o sezoni i 24 . i IV. Prerada i ĉuvanje poljoprivrednih proizvoda. Ugostiteljsko posluţivanje 6. Knjigovodstvo. Ĉovjek. Bilinogojstvo 1 + 1* 8. Trţište.10. razred 1+2* 1+1* 1+1* 1+1* 1+1* 4+3* 16 4+4* 19 3+4* 18 33 SVEUKUPNO: 33 32 30 105 Struĉna praksa: 105 105 96 Napomena: * vjeţbe i praktiĉna nastava se odrţavaju u grupama do 15 uĉenika. Kuharstvo 5. razred 3 2 2 2 1 2 2 2 16 Tjedni broj sati II. Ljekovito bilje. Etika / Vjeronauk 7. Prerada mlijeka. Kemija 9. Matematika 8. Prehrana i poznavanje robe 4. Ovĉarstvo. Gljivarstvo. godini u polovici propisane satnice odrţava se praktiĉna nastava kuharstva a u drugoj polovici ugostiteljskog posluţivanja. dok u III. Hortikulturno ureĊenje gospodarstva 11. Strani jezik 1 3. Povijest 4. Kunićarstvo. praktiĉna nastava dijeli se na dva podruĉja i to na podruĉje poljoprivrede + podruĉje ugostiteljstva. Raĉunalstvo Ukupno opći dio I. Turistiĉka geografija Hrvatske 2 2.

5 6. Baština Enologija s gastronomijom VoĊenje i organizacija kuhinje Marketing u turizmu Izborna nastava Ukupno svaki drugi tjedan Ukupno godišnje Objašnjenje : Tehnologija zanimanja * I. 2. d je kombinirani razredni odjel kuhara. 2. konobara i automehaniĉara II.c III.10. d III. 7. d razred 2 1 2 1 12 210 Broj sati tjedno II. d razred je razred kuhara III. c razred razred 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 14 18 245 288 1.broj Nastavni predmet I. 6. 3.5 sati Poznavanje robe i prehrana 1 sat II.1. 5.5 sati Kemija 0.agrotehniĉkim rokovima i to 60 sati na poljoprivrednom dobru škole a ostatak propisane satnice u objektima seoskog turizma i Uredu turistiĉke zajednice.d III. Nastavni planovi za JMO ( Jedinstveni Model Obrazovanja ) A) OPĆEOBRAZOVNI DIO PROGRAMA ( za sva zanimanja ) Razredni odjeli/sati tjedno I.d II. godina: Osnove higijene 0.broj 1. Kuhari R. godina Poznavanje robe i prehrana 2 sata 25 .10.d 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 18 18 18 14 315 315 315 224 R. 4. Nastavni predmet Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Vjeronauk/Etika TZK Ukupno svaki drugi tjedan Ukupno godišnje Napomena: I. Tehnologija zanimanja * Strani jezik II Matematika u struci Kulturno povij. 3.3.d je kombinirani razredni odjel kuhara i konobara B) STRUĈNO – TEORIJSKI DIO PROGRAMA ( Obvezni + izborni ) 7. 4. godina Poznavanje robe i prehrana 2 sata Biologija i ekologija 1 sat III.3.

III.10. 10 160 640 900 800 B) Struĉno – teorijski dio s izbornom nastavom 1. godina 1312 sati III. godina: Osnove higijene 0. Ukupno godišnje 350 3.3. razred tjedno godišnje 1 35 2 70 2 70 1 35 1 1 35 35 3.broj Nastavni predmet Broj sati svaki drugi tjedan I. Praktiĉna nastava u radnom 550 procesu (godišnje) Sveukupno godišnje 900 Ukupno: A+B+C 1425 sati I.5 sati Poznavanje robe i prehrana 1 sat II. godina 7.bonton 1 .2. godina 1460 sati II. II.5 sati Kemija 0. Ukupno svaki drugi tjedan 20 3. godina Poznavanje robe i prehrana 1 sat 26 . godina Poznavanje robe i prehrana 2 sata Biologija i ekologija 1 sat III. razred tjedno godišnje 1 32 2 64 1 32 1 32 1 2 1 1 32 64 32 32 Ukupni broj sati 102 134 102 32 32 64 32 67 Naziv predmeta Matematika u struci Strani jezik II Tehnologija zanimanja Turistiĉka geografija Poslovna psihologija i komunikacije Kulturno povijesna baština Marketing u turizmu Enologija s gastronomijom VoĊenje i organizacija restorana Izborna nastava Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika u struci Struĉni predmeti Ukupno 7 245 8 280 10 320 565 Objašnjenje : Tehnologija zanimanja * I.osnove raĉunalstva s vjeţbama 2 2. razred tjedno godišnje 2 70 2 70 2 70 1 35 Broj sati 2. razred razred razred 7 1 16 280 620 5 Praktiĉna nastava u školi: .kuharstvo s vjeţbama 6 .ugostiteljsko posluţivanje 1 . Konobar 1.C) PRAKTIĈNI DIO PROGRAMA – KUHARI R.

5 sati sa cijelim razredom (teorijski dio). 1 sat u skupinama ** Okvirni sadrţaj izvodi se 1 sat sa cijelim razredom (teorijski dio). vozila Broj sati 1.u školi : Ugostiteljstko poslužibanje s vježbama .10.5 sati u skupinama B) Praktiĉni dio 27 .u ugostiteljskom objektu Sveukupno 1.3.Osnove raĉunalstva Praktiĉna nastava ** . razred godišnje 35 35 865 240 625 900 Nastavni predmet Vjeţbe u školi* .5 sati sa cijelim razredom (teorijski dio).C) PRAKTIĈNI DIO PROGRAMA Broj sati 2.5 0 1 0 0 70 52 0 35 0 0 1 0 2 0 2 0 35 0 70 0 70 0 1 0 2 0 2 0 35 0 70 0 70 0 0 0 1 7 0 0 35 244 0 0 2 7 0 0 70 245 0 0 2 7 0 0 70 245 Izborni dio Tehnike motornih vozila Ukupno 1) * Okvirni sadrţaj izvodi se 0.teorijski dio s izbornom nastavom Naziv predmeta Osnove raĉunalstva* Matematika u struci Tehniĉko crtanje * Osnove tehniĉke mehanike** Osnove tehniĉkih materijala Elementi strojeva Osnove automatizacije *** Osnovi elektrotehnike i elektronike Tehnike motor.Bonton -Kuharstvo .3. Automehaniĉar 1425 sati I.805 2600 Ukupno: A+B+C 7. razred godišnje 140 35 35 70 760 220 540 900 3. 1. razred godišnje 800 160 640 800 Ukupni broj sati 175 35 70 70 2425 620 1. 1 sat u skupinama *** Okvirni sadrţaj izvodi se 0. razred 2.5 52 0 0 0 0 2 1. godina 1312 sati III. razred 3. godina A) Struĉno. razred tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje 1.

10. 6. razred razred 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 20 21 700 735 14 14 490 448 1190 1183 28 . 3.4.1. razred godišnje 160 270 70 165 64 70 35 32 64 560 900 630 900 640 800 7. 5. razred godišnje 340 Broj sati 2.broj Nastavni predmet I.Naziv predmeta Praktiĉna nastava u školi s vjeţbama : Praktiĉna nastava u školskoj radionici najviše sati 4) Tehnologija obrade i montaţe** Tehnike motornih vozila Tehnologija odrţavanja vozila 2) Praktiĉna nastava u radnom procesu – najmanje sati Ukupno 1. III.4. 4.B program 7.10. 8. Prodavaĉ R. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Politika i gospodarstvo Vjeronauk/Etika Matematika TZK Osnove informatike Higijena Trgovinsko poslovanje Poznavanje robe PromiĊbene aktivnosti Psihologija prodaje Ukupno tjedno Ukupno godišnje Praktiĉna nastava/tjedno Ukupno godišnje SVEUKUPNO Broj sati tjedno II. Nastavni plan za trogodišnja zanimanja . 3. razred 1 2. razred godišnje 270 3.

Prodavaĉ ( Izmjene i dopune posebnog struĉnog dijela Nastavnog plana i programa od 14.tj. primjenjuje se od školske godine 2011.10./2012. lipnja 2011. POSEBNI STRUĈNI DIO B1. 29 . razred tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje 4 140 1 35 3 105 3 105 2 64 3 105 2 70 1 32 2 70 1 32 10 350 8 280 4 128 Naziv predmeta Ekologija i odrţivi razvoj Kreativnost u poslovanju Aranţiranje i estetsko oblikovanje Prezentacijske vještine Upravljanje prodavaonicom Odnosi s kupcima Ukupno sati UKUPNO SATI B1. razred 2. Strukovno-teorijski predmeti I. razred 3. za 1. Izborni strukovni predmeti Broj sati 1. Obvezni strukovni predmeti Naziv predmeta Nabavno poslovanje Poslovanje prodavaonice Poznavanje robe Prodajno poslovanje Prodajna komunikacija Poslovna dokumentacija Osnove marketinga Ponašanje potrošaĉa Ukupno sati II. razred 3. razred 3. razred 2.4. razred tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje 3 105 3 105 3 96 2 70 2 70 2 64 2 70 2 70 1 35 1 35 1 32 2 64 2 70 2 70 2 64 2 70 2 70 2 64 2 70 12 420 14 490 12 384 Naziv predmeta Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Vjeronauk / Etika Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Osnove informatike Ukupno sati B.c prodavaĉa A.). razred 2.2. razred tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje 2 70 2 70 2 70 2 70 2 64 2 64 2 70 2 70 2 64 12 420 10 350 6 192 Broj sati 1. ZAJEDNIĈKI OPĆEOBRAZOVNI DIO Broj sati 1.7.

Poljoprivredni gospodarstvenik R. 6. 17.4.broj Nastavni predmet I.10.pĉelarstvo . 4. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest TZK Politika i gospodarstvo Vjeronauk/Etika Matematika Raĉunalstvo Ratarstvo Voćarstvo Vinogradarstvo i vinarstvo Povrćarstvo Mehanizacija Zaštita bilja Stoĉarstvo Trţište Izborna nastava – . razred 2. 9. UKUPNO SATI B1 + B2 7. 11.ekološka poljoprivreda . Praktiĉna nastava Broj sati 1. 15. 5.seoski turizam UKUPNO Praktiĉna nastava Sveukupno tjedno Struĉna praksa (godišnje) Sveukupno godišnje 18 12 30 80 1130 30 . 7.B2. 12. 2. razred 3. 13. 10. razred 3 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 Broj sati tjedno II. razred razred 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 18 12 30 80 1130 1 18 16 34 1088 1. razred tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje 4 140 7 245 14 448 4 140 7 245 14 448 16 560 17 595 20 640 Naziv predmeta Praktiĉna nastava Ukupno sati B2. 3. 16.2. 14. III. 8.

d 1. kroatolog i neodreĎeno sociolog prof. stavak 2. (sindikalni povjerenik) Ostala zaduženja .. (povjerenik za zaštitu na radu) ugovor Članak 83.a 3.. stavak 1. 106. praktikuma voditelj centra novih tehnologija Članak 24.c 3.09..c 24 15 11 25 2 2 1 4 3 3 2 15 1 1 1 0 0 0 0 općeobrazovnih NASTAVA Nastavni predmet / izborna (I) i fakultativna (F) nastava Razredni odjeli Broj učenika u razrednom odjelu / obrazovnoj skupini Broj sati tjedno u razrednom odjelu / obrazovnoj skupini Tjedno zaduženje u nastavi dodatna i dopunska nastava razrednik 2 voditelj stručnog vijeća na (meĎu)županijskoj razini voditelj stručnog vijeća na državnoj razini 1 4 7 22 2 3 i više predmeta nastavnik do položenog stručnog ispita ispitni koordinator voditelj smjene satničar voditelj praktične nastave.. prema čl.Ime i prezime nastavnika Marin Domović V.ukupno UKUPNO TJEDNO ZADUŽENJE BROJ SATI IZNAD NORME UKUPNA ZADUŽENJA Pravilnik o normi rada OSTALA ZADUŽENJA 31 20 0 0 Ostali poslovi 40 UGOVOR O RADU . stavak 4.a 3. (povoljnija norma) Kolektivni Članak 62. TJEDNA ZADUŽENJA NASTAVNIKA Miroslav Fuček ( suspendiran od 14. Zakona o odgoju i obrazovanju…) Zvanje Dipl.b 1. hrvatskoga jezika i književnosti neodreĎeno OPĆI PODACI Vrsta radnog odnosa 1 20 Rad u više škola Tjedna norma Nastavnik predmeta općeobrazovnih Hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik Sociologija Etika Etika Etika 1. stavak 7. (godine radnog staža) Članak 38. radionica.2011. stavak 4.d 3.

Engleski jezik I. Engleski jezik I. Engleski jezik 1.d 18 12 16 22 18 8 7 7 13 3 3 3 3 2 22 2 2 2 2 1 1 23 2 19 40 32 .b 3.a 1.c 2.d 22 19 23 3 3 3 9 2 2 11 1 10 20 Dijana Kos bacc.a 2.c 3. Engleski jezik I.c 1. hrvatskoga jezika i književnosti neodreĎeno 1 20 općeobrazovnih 4 22 2 20 40 Alena Gladović prof.Iva Brusač prof. Engleski jezik I.a 2.b 2. Engleski jezik I.b 2. Engleskog jezika i književnosti odreĎeno 1 21 općeobrazovnih Engleski jezik I. hrvatskoga jezika i književnosti odreĎeno 2 15 općeobrazovnih Hrvatski jezik hrvatski poslovni jezik hrvatski poslovni jezik Etika kulturno povijesna baština Hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik Etika 4.c 3. Engleski jezik I.a 1.b 4.d 1.d 1.c 4.a 3. Engleski jezik I.a 1.d 2. hrvatskoga jezika i književnosti hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik odreĎeno 1 10 općeobrazovnih 2.a 3.a 4.a 3. Engleski jezik I.c 2.b 26 24 22 1 11 29 15 22 25 22 21 17 1 4 1 1 1 14 1 3 3 4 4 3 3 18 3 1 2 2 1 1 15 0 15 30 Ksenija Petrinec prof.

odreĎeno 1 21 općeobrazovnih Njamački jezik I. Cambridge tečaj Engleski jezik II. Engleski jezik I. Engleski jezik I. Njemački jezik I.d 2.d 1.a 1. Andrej Osvaldić prof. Njemački jezik II.b 2.a 4.a 2.a 6 10 9 4 3 14 8 4 10 24 13 6 16 5 6 10 9 4 4 6 6 5 6 11 1 6 18 12 16 22 12 10 5 24 22 25 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 1 1 22 0 18 24 0 24 3 19 24 0 24 3 19 22 1 23 2 19 40 Ana Pavlić 40 40 33 . Milica Šokec Odgojiteljica.a 3.b 2. povijesti filozofije Povijest neodreĎeno 1 22 općeobrazovnih Povijest Povijest 1. komunikolog odreĎeno 1 21 općeobrazovnih Njemački jezik II.Njamački jezik I.d 3.c 3.d 1.d 1. VI/I.a 3.b 3.b 3.d 1.d 1. Engleski jezik II.a 4. Njemački jezik I. Engleski jezik II.d 2. Njemački jezik Engleski jezik I. Engleski jezik I.a 1.a 1.b 3. Njemački jezik II. odreĎeno 1 21 općeobrazovnih Engleski jezik II. Engleski jezik I. Njemački jezik II. Njemački jezik II.b 3.a 2. bacc. Njemački jezik I. Njemačkog jezika i knjiţevnosti Njamački jezik I.b 4.a 2.a 2.d 3. Iva WinterBistrović Dipl.b 4. Engleski jezik II.a 3. Njemački jezik I.c 2. Njamački jezik I. Njemački jezik II. Njamački jezik I. Njamački jezik I. Engleski jezik II. Njamački jezik I. Njemački jezik II. Engleski jezik II.d 2.a 4.c 1. Njemački jezik I. Njamački jezik I. Njamački jezik I.a 3.

b 2.a 4.c 29 19 21 22 25 26 2 3 4 2 22 27 20 22 19 19 22 21 21 17 14 11 24 16 24 22 29 12 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 8 0 8 0 6 14 14 0 14 0 13 27 40 34 . teolog neodreĎeno 2 14 općeobrazovnih Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk zemljopis zemljopis turist. geografije neodreĎen o 3 8 općih i strukovnoteorijskih Geografija 1.b 3.d 3.c 1.a 3.a 4.a 4.a 2.b 2.a 2.c 2.d 2.c 1.b 1. Geografija Hrvatske Jasminka Hrenić prof.a 1.c 3.a 1.b 1.a 3.Povijest Povijest Povijest Povijest Logika (I) Filozofija (I) Etika Etika Etika Etika Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Marijan Ostrogonac dipl.b 1.d 3.a 1.b 2.d 4.a 1.a 2.

d 4. TZK odreĎeno 2 3 općeobrazovnih 3 0 3 0 2 5 Miroslav Horvatinović dipl.c 2.a 3.b 3.a 1.b 1.b 1. ekonomist neodreĎeno 1 22 općih i strukovnoteorijskih Jasmina Pavičić dipl.TZK TZK TZK TZK TZK Maja Kirin prof.c 3. ekonomistica neodreĎeno 1 22 strukovnoteorijskih Trgovinsko poslovanje Trgovinsko poslovanje Kreativnost u poslovanju PromiĎbene aktivnosti Prodajna komunikacija Statistika Politika i gospodarstvo Politika i gospodarstvo Politika i gospodarstvo Kompjuterska daktilografija 2.c 4.c 3.c 1.c 4.d 24 21 22 19 22 23 25 15 15 11 26 17 29 22 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 22 0 22 0 18 40 Ivica Iveković prof.c 3.b 2.d 3.a 2.c 1.a 2.a 4.d 3.c 2.a 12 9 12 9 12 26 23 9 17 12 3 3 2 2 2 2 2 2 2 4 21 1 1 22 0 18 40 20 1 3 23 1 18 40 2 35 . TZK neodreĎeno 1 22 općeobrazovnih TZK TZK TZK TZK TZK TZK TZK TZK TZK 1.b 1.

informatike neodreĎeno 1 22 općih i strukovnoteorijskih 36 .b 3.c 4.b 3.a 2.b 4.a 3.d 4.a 4.a 2.a 3.b 4.b 3. nastava (praćenje) Informatika Informatika Informatika 2.a 3.a 1.c 1.Kompjuterska daktilografija Kompjuterska daktilografija Kompjuterska daktilografija Kompjuterska daktilografija Kompjuterska daktilografija Javne financije Trţište Trţište 1.b 4.d 1.a 1.c 1.a 2.d 1.b 4.b 4. ekonomistica neodreĎeno 1 22 strukovnoteorijskih Destinacijski menadţment (I) Destinacijski menadţment (I) Seoski turizam (I) Poduzetništvo s menadţmentom Poslovanje prodavaonice Bonton Bonton (I) Prakt.a 22 11 17 9 8 15 15 17 9 8 6 26 12 16 9 12 12 12 11 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 20 2 22 0 18 40 2 19 1 3 22 0 18 40 Jelena Golubić prof.c 2.c 12 11 11 12 13 26 6 10 4 2 2 2 2 2 2 1 Gospodarstvo Marketing u turizmu Turizam i marketing Turizam i marketing Turizam i marketing Odrţivi turizam (I) Odrţivi turizam (I) Destinacijski menadţment (I) Ivana Kralj dipl.a 3.

c 2.d 1.c 1.d 1.d 2.c 2. robe Poznavanje robe Mirna Sudec prof.zdravlje i okoliš Čovjek.d 2. VŠS.d 2. biologije neodreĎeno 1 22 općih i strukovnoteorijskih Poznavanje robe Čovjek.a 2.b 4.d 1.a 1. robe Prehrana i poz. robe Prehrana i poz.a 3.a 3.zdravlje i ekologija Biologija i ekologija Čovjek.a 1.Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Osnove informatike Matematika u struci Matematika u struci Matematika Mario Tomrlin informatičar.d 1.c 3. robe Prehrana i poz.a 4.b 7 9 5 11 12 12 29 19 16 24 22 24 22 25 29 19 15 17 1 1 1 2 3 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 22 2 20 40 19 2 1 3 22 0 18 40 37 . ing. organizacije Matematika odreĎeno 1 20 općeobrazovnih Matematika Matematika Matematika Matematika 1.c 1.b 3.d 1.a 3.b 2.d 11 13 12 13 13 12 16 6 9 7 7 16 12 11 2 2 2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 11 2 4 2 9 20 0 20 40 1 2 Prehrana i poz. zdravlje i okoliš Matematika Matematika Mirjana Ţagar dipl.b 2.zdravlje i ekologija Čovjek.d 3.d 2.a 2.a 2.b 2.a 4. VI/I odreĎeno 1 20 općih i strukovnoteorijskih Matematika u struci Matematika u struci (I) Matematika u struci Matematika Matematika u struci 2.

b 3. iur.b 3.5 1 2 23 1 2 2 1 2 3 26 1.a 4.d 2.a 4.a 3.d 2.d 1.c 3.a 4.d 4.d 1.5 16 40 Nedo Bardak neodreĎeno 1 24 38 .d 2.a 1.b 4.b 10 6 12 9 25 25 26 25 26 26 26 22 25 7 11 11 9 17 9 8 15 15 9 1 1 2 2 3 2 4 2 2 2 3 2 2 6 7 5 1 1 2 2 1 1 2 28 0 28 0 12 40 22 1 1 23 1 18 40 Tehničko crtanje Osnove tehnologije materijala prof.d 2.-teor.c 1.d 3.a 4.c 3.a 3. i praktične nastave Osnove tehničke mehanike Osnove tehničke mehanike (I) Elementi strojeva Tehnologija obrade i montaţe 1.a 2.b 4.a 3.b 4. neodreĎeno 1 22 strukovnoteorijskih Ustavni ustroj RH Uvod u imovinsko pravo Radno pravo Ljudska prava (I) Ljudska prava (I) Kuharstvo s vjeţbama Kuharstvo s vjeţbama Kuharstvo s vjeţbama Kuharstvo Darko Baričević majstor kuhar Kuharstvo neodreĎeno 1 28 strukovni učitelj Kuharstvo Kuharstvo Kuharstvo Kuharstvo Praktična nastava u školi 2.d 6 6 7 7 7 6 1. strojarstva struk.Matematika Matematika Matematika Matematika Uvod u drţavu i pravo Upravni postupak Upravni postupak Uvod u obiteljsko pravo Vlatka Vrban dipl.c 3.d 1.

b 2.b 4.b 1.c 4.c 2.d 1.b 4. i praktične nastave 39 .b 29 15 14 19 10 9 9 10 15 15 10 17 9 8 9 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 18 1 3 6 24 1 17 40 2 Branka Pavoković dipl.b 4. ing.d 2.b 2.b 1.d 1.b 1. nastava (praćenje) Prakt.b 2.b 1.c 3.b 2.b 2.d 2.-teor.b 3. nastava (praćenje) Kemija Kemija Higijena/kemija Vanja Čučković Makar prof. agronomije neodreĎeno 1 23 struk.Tehnologija motornih vozila Tehnologija odrţavanja vozila Prakt. kemije neodreĎeno 3 5 strukovnoteorijskih 2.d 7 7 6 7 29 19 16 2 1 5 5 2 2 1 5 0 5 0 4 9 Bilinogojstvo Bilinogojstvo Bilinogojstvo Ljekovito bilje (I) Ljekovito bilje (I) Ljekovito bilje (I) Ratarstvo Ratarstvo Ekološka poljoprivreda Ekološka poljoprivreda Zaštita bilja Hortikulturno ureĎenje gospodarstva Hortikulturno ureĎenje gospodarstva Hortikulturno ureĎenje gospodarstva Praktična nastava u školi 1.

agronomije neodreĎeno 1 22 odaberite Bilinogojstvo Povrćarstvo Povrćarstvo Voćarstvo Ekološka poljoprivreda (I) Vinogradarstvo i vinarstvo Zaštita bilja Mehanizacija Stočarstvo Stočarstvo Stočarstvo Stočarstvo Stočarstvo Stočarstvo Tomislav Kakša dipl.b 1.c 1.b 1.b 3.-teor. i praktične nastave Stočarstvo Stočarstvo Stočarstvo Mehanizacija Mehanizacija Pčelarstvo (I) Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi 1.c 3.b 1.c 1. ing.c 3.b 3.c 2.c 3.b 1.b 1.b 2.b 1.b 2.b 29 15 14 19 10 9 15 15 9 10 10 9 6 6 10 9 10 6 29 15 14 19 15 15 9 6 10 15 14 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 4 4 24 1 1 25 1 16 40 19 2 1 3 22 0 18 40 40 .b 3.c 2.b 1.b 3. ing.c 1.c 2.b 2.c 2.c 1.c 3.b 2.c 2. agronomije neodreĎeno 1 24 struk.Vinarstvo (I) Vinarstvo (I) Vinarstvo (I) Bilinogojstvo Bilinogojstvo Bilinogojstvo Bilinogojstvo Tihomir Vranić dipl.

b 4.b 1. nastava (praćenje) Latinski jezik Latinski jezik 1.d 1.b 4.d 4.b 3. latinskoga jezik vanjski suradnik 2 općeobrazovnih 4 0 4 4 0 41 . nastava (praćenje) Prakt.d 2.b 4.a 2.c 10 6 12 16 28 0 28 0 12 40 Darko Mihoković majstor natkonobar neodreĎeno 1 28 strukovni učitelj Ugostiteljsko posluţivanje Ugostiteljsko posluţivanje Ugostiteljsko posluţivanje Ugostiteljsko posluţivanje Ugostiteljsko posluţivanje Ugostiteljsko posluţivanje Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Prakt.d 2.Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Zdravko Giba ing.c 3. agronomije neodreĎeno 1 28 strukovni učitelj 2.a 9 5 11 17 9 8 15 9 16 16 24 22 6 7 1 1 1 28 1 2 2 3 4 2 2 0 28 0 12 40 Krunoslav Kovačić prof.d 2.

b 3.b 1.b 2.c 22 5 9 2 1 2 5 0 5 5 0 Davor Skender ekonomist turizma i ugostiteljstva. nastava (praćenje) 1.b 19 2 Risto Jančevski ing.Fizika 2.d 4.b 2.a 2. kemije vanjski suradnik 1 općeobrazovnih 2 0 2 2 0 Sylwia NasilowskaBlaţok mag. majstor kuhar odreĎeno 1 28 strukovni učitelj Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Kuharstvo Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Ugostiteljsko posluţivanje VoĎenje i organizacija kuhinje Prakt. stručni suradnik psiholog Poslovna psihologija Psihologija komunikacije Psihologija prodaje odaberite 1 strukovnoteorijskih 2. psihologije.d 15 14 10 9 15 5 9 8 7 11 11 3 3 3 3 2 1 2 2 1 1 5 2 26 2 28 0 12 40 42 .b 2.b 1.d 3.d 3.b 4.d 3.

b 9 10 9 15 8 12 4 4 4 3 27 2 Dalibor Petričušić ing.a 3.b 16 6 6 10 9 15 2 1.-teor.b 2. oec odreĎeno 1 24 struk.d 3.c 2.d 1. nastava (praćenje) Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi 1.b 2.c 3. i praktične nastave Uredsko poslovanje Politika i gospodarstvo Prakt.5 3.Nabavno poslovanje Knjigovodstvo Uredsko poslovanje Anita Rengel dipl. informatičar odreĎeno 2 13 općih i strukovnoteorijskih Računarstvo Računarstvo Računarstvo 1. agronomije neodreĎeno 1 28 strukovni učitelj 2 29 1 12 40 Računarstvo s vjeţbama Računarstvo Računarstvo Bruno Fijala dipl.5 1 2 2 2 11 2 2 13 0 11 24 43 .c 2.c 2.5 19 1 2 5 24 0 16 40 2 1.b 3. nastava (praćenje) Prakt.b 3.a 2.c 3.c 12 26 22 25 10 12 9 4 2 2 2 2 3.a 2.b 4.

d 2.d 19 10 9 9 11 16 5 1 1 1 2 2 1 1 9 1 1 10 0 8 18 44 .c 2.d 2.b 3.Poznavanje robe Poznavanje robe Poznavanje robe Poznavanje robe Roberta Tomas dipl.b 2b 2. ing. biotehnologije neodreĎeno 2 10 strukovnoteorijskih Prehrana i poz. robe Enologija s gastronomijom Enologija s gastronomijom (I) 2.

9. pedagoških i raĉunovodstvenih Prisustvovanje nastavi s pratećim poslovima Suradnja s ravnateljima škola s podruĉja Virovitiĉko-podravske ţupanije i škola sliĉnog profila na razini Republike Hrvatske Uvid u osobnu pedagošku dokumentaciju nastavnika Struĉno usavršavanje Organizacija i nadzor provoĊenja završnih. Općinskim poglavarstvom i drugim organizacijama Obavljanje drugih poslova utvrĊenih Zakonom. Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Rješavanje kadrovskih problema. ravnateljima. pomoćniĉkih i popravnih ispita Izrada školskog kurikuluma.godine Suradnja s nastavnicima. planiranje i raspisivanje natjeĉaja. tajništvom i raĉunovodstvom Koordiniranje kulturne i društvene djelatnosti škole Pripremanje i predsjedanje sjednicama vijeća zaposlenika Pripremanje i predsjedanje sjednicama roditeljskog vijeća Pripremanje i predsjedanje konstituirajućom sjednicom Školskog odbora Izrada općih akata škole u skladu sa Zakonom o ustanovama. Ţupanijskim uredom za prosvjetu. intervju-i s kandidatima Pripremanje i predsjedanje sjednicama Nastavniĉkog vijeća Pripremanje poslova i donošenje odluka i mjera iz djelokruga zaštite na radu i civilne zaštite Dogovor oko provoĊenja ekskurzija i izleta i potpisivanje pratećih dokumenata Organizacija i briga oko ureĊenja školske zgrade i okoliša Praćenje i unapreĊivanje odnosa izmeĊu djelatnika škole. godišnjeg plana rada. PROGRAM RADA STRUĈNIH TIJELA ŠKOLE 9. struĉnim suradnicima. Statutom i općim aktima škole te rad na razvoju školskih projekata i praćenje raznih natjeĉaja Priprema materijala za sastanke Školskog odbora i prisustvovanje sjednicama Suradnja s društvenim organizacijama na podruĉju Virovitiĉko-podravske ţupanije i općine Pitomaĉa Suradnja s obrtniĉkom komorom ţupanije Virovitiĉko-podravske i Udruţenjem obrtnika općine Pitomaĉa Suradnja s roditeljima Prijam posjetitelja škole Praćenje i primjena provedbenih propisa-upravno pravnih. obrazovanja i športa. te njihovih roditelja Suradnja s Ministarstvom znanosti. djelatnika škole i uĉenika.1. PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJA Tijekom Šk. te analiza prošlog godišnjeg plana i programa rada škole Izrada elaborata i izvješća UKUPNO: 215 50 10 10 10 85 80 70 15 20 65 50 111 200 40 20 60 20 26 80 80 30 20 80 110 80 50 1697 45 .

Pripremanje i sudjelovanje na sjednicama Nastavniĉkog vijeća Struĉno usavršavanje u organizaciji udruge ravnatelja Rad na projektu „Implementacija novih kurikuluma i ustrojstvo praktikuma za ekološku poljoprivredu“ Izrada općih akata škole u skladu sa Zakonom o ustanovama. Pregled pedagoške dokumentacije. nabavka nastavnih pomagala i sredstava. Korelacija rada u općeobrazovnom i naukovnom djelu programa. Pripremanje i sudjelovanje na sjednicama razrednih vijeća. smotrama i drugim manifestacijama. Organizacija i priprema za provoĊenje završnog i pomoćniĉkog ispita. Sudjelovanje na sjednicama nastavniĉkog vijeća.. razred. Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Suradnja s Ministarstvom znanosti. Poslovi oko provoĊenja ispita drţavne mature Sudjelovanje na sjednicama nastavniĉkog vijeća ostalih razreda. Struĉno usavršavanje. Poslovi oko provoĊenja ispita drţavne mature te završnog i sati 160 X 176 XI 165 XII 131 I 131 II 160 III IV 166 152 V 168 VI 160 46 . Briga o odgojnoj dimenziji i uĉenicima s poteškoćama u svladavanju programa. Suradnja s raĉunovodstvom u svezi utvrĊivanja periodiĉkog obraĉuna. Analiza uspjeha na kraju prvog obrazovnog razdoblja. Suradnja s roditeljima. Poslovi oko ureĊenja školskog okoliša i prostora unutar škole.Koordiniranje rada škole i gospodarstva u svezi JMO sustava obrazovanja. Ţupanijskim uredom za prosvjetu i općinom Pitomaĉa. Ostali poslovi iz programa rada ravnatelja: Izrada zaduţenja nastavnika i izdavanje rješenja o zaduţenju: Suradnja s radnim organizacijama i Obrtniĉkom komorom u svezi struĉne prakse Izbor ĉlanova školskog odbora Konstituiranje roditeljskog vijeća. Prisustvovanje satovima nastavnika poĉetnika. Ostali poslovi iz programa rada ravnatelja Prisustvovanje natjecanjima. Ostali poslovi iz programa ravnatelja. Izrada financijskog plana za slijedeću godinu. Sudjelovanje na sjednicama razrednih vijeća završnih razreda. Ostali poslovi iz programa rada ravnatelja Prisustvovanje nastavnim satovima struĉno teorijskih predmeta. Pregled cjelokupne pedagoške dokumentacije i administracije. Pregled pedagoške dokumentacije i administracije. Zakonom o strukovnom obrazovanju i Statutom škole.Mjesec IX Sadrţaj rada Izrada školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa Škole Rješavanje kadrovskih problema. Praćenje permanentnog obrazovanja i doškolovanja nastavnika. Priprema upisa u I.obrazovanja i športa. Rad na projektu „Implementacija novih kurikuluma i ustrojstvo praktikuma za ekološku poljoprivredu“ Briga o unapreĊenju nastavnog procesa. Izrada izvješća o uspjehu uĉenika škole. Ostali poslovi iz programa rada ravnatelja Analiza organizacije i naĉina praćenja praktiĉne nastave kod obrtnika i u školi. Priprema i organizacija sjednica roditeljskog vijeća.

posjete izloţbama. Kako uspješno uĉiti. Osmišljavanje slobodnog vremena 10. 9.organiziranje radnih i humanitarnih akcija u Pitomaĉi njenoj okolici . Dan štednje. Pripremanje i voĊenje sjednice nastavniĉkog vijeća ( odluke o smjenama rada.odrţavanje razrednih sati u skladu s planom i programom rada Škole. kazalištu. SreĊivanje dokumentacije uĉenika 2. 12. imenovanje razrednika i zaduţenja nastavnika u odgojno obrazovnom radu). Obiljeţavanje blagdana Boţića 16. 13. Ovisnosti. Borba protiv pušenja 14. Izrada izvješća o radu. razreda (35 sati godišnje) 1. Upoznavanje uĉenika s profilom struke i školovanjem u školi koju su izabrali..2.rješavanje aktualnih problema razredne zajednice . zaposlenjem i daljnjim školovanjem 3. 9. Organizacija popravnih ispita u drugom popravnom roku. Suradnja sa struĉnim aktivima i struĉno razvojnom sluţbom škole oko izrade školskog kurikuluma. kinu .voĊenje roditeljskih sastanaka i razgovori s roditeljima . 8. Razgovor o uspjehu tijekom I.organizacija ekskurzija. zavod za zapošljavanje. Borba protiv alkoholizma 18. Prouĉavanje Pravilnika o unutarnjem redu škole i Pravilnika o odgojnim mjerama 4. Ostali poslovi iz programa rada ravnatelja Planiranje kalendara rada za slijedeću godinu.Razgovor na temu «Tko je utjecao na izbor mog zanimanja i zašto sam se za to opredijelio?» 6. Prouĉavanje Pravilnika o praćenju i ocjenjivanju uĉenika u srednjoj školi 5. Prijedlog programa i plana razrednih sati I. PLAN RADA RAZREDNIKA 50 78 Zaduţenja razrednika: .individualni razgovori s uĉenicima . Godinu. polugodišta 15. Obveze koje nas oĉekuju u II. Planiranje radnog tjedna.VII VIII pomoćniĉkog ispita Potpisivanje uĉeniĉkih svjedodţbi i završnih svjedodţbi maturantima.administrativni poslovi – sreĊivanje razredne administracije . Dali znamo štedjeti. polugodištu 17. upisnom krugu.suradnja s ostalim ustanovama (zdravstvena sluţba.davanje potrebnih informacija uĉenicima . Poslovi oko provoĊenja upisa uĉenika u 1. te pripreme i organizacija završnog ispita u jesenskom roku.Prijedlog organizacije rada za slijedeću šk. Razgovor o aktualnom trenutku u kojem ţivimo. 7. Upisi uĉenika u drugom upisnom krugu. Što su i kako ih sprijeĉiti. 11. Ukljuĉivanje uĉenika u razne slobodne aktivnosti. socijalne sluţbe obrtniĉka komora) . Što je AIDS? 47 .

Koliko izlazimo i što naši roditelji o tome misle 23. Obiljeţavanje Dana drţavnosti 34. Prouĉavanje Pravilnika o unutarnjem redu škole i Pravilnika o odgojnim mjerama 3. SreĊivanje dokumentacije. Slobodne teme 20. Pojedinaĉne i općeljudske vrijednosti 8. 22. SreĊivanje razredne dokumentacije 13. SreĊivanje dokumentacije uĉenika 2. Kako mogu poboljšati svoje ocjene 26. Obiljeţavanje Dana planeta Zemlje. razreda (35 sati godišnje) 1. Moj osobni ţivotni stil glede zdravlja 11. SreĊivanje razredne dokumentacije 27. Obveze u II. Humanitarna akcija uĉenika. 21. Obiljeţavanje Dana drţavnosti 34. dijelu II. 5. Slobodno vrijeme 25. Prouĉavanje Pravilnika o praćenju i ocjenjivanju uĉenika u srednjoj školi 4.. polugodišta 15. pripreme za posjet Zagrebaĉkom proljetnom velesajmu. 29. Organizacija pomoći slabijim uĉenicima 32. Obiljeţavanje blagdan Boţića 16. Slobodna tema ( o ĉemu uĉenici ţele razgovarati). UreĊenje okoliša – radna akcija 30. školske godine 35. 28. Planiranje školske ekskurzije 23. Slobodna tema 31. Obiljeţavanje blagdana Uskrsa. Planiranje jednodnevne ekskurzije 24. UreĊenje okoliša – radna akcija 31. Sloboda unutar normi i granica 29. Razgovor o uspjehu na kraju 1. Da li su se ostvarila moja oĉekivanja prilikom upisa u ovu školu. Uspješno rješavanje konflikata 7. i III. Humanitarna akcija uĉenika 21. SreĊivanje dokumentacije 33.19. 26. Kako se boriti protiv pušenja 14. 33. Razgovor o uspjehu tijekom I. Osvrt na uspjeh u nastavi 24. Tjedan borbe protiv tuberkuloze 12. Osvrt na uspjeh u 1. Obiljeţavanje Dana planeta Zemlje 30. Obiljeţavanje blagdana Uskrsa 28. Organizacija pomoći slabijim uĉenicima 32. Škola kao izvor stresnih situacija 22. polugodišta 25. Razgovor o uspjehu na kraju školske godine 48 . 27. polugodištu 17. Posjet nekoj izloţbi 9. Naše obveze u kući. Biti odgovoran za sebe i druge 10. Ukljuĉivanje uĉenika u razne slobodne aktivnosti 6. Prijedlog programa i plana razrednih sati II. Kako se boriti protiv alkoholizma 18. Posjet nekoj izloţbi ili ustanovi. Roditelji i ja 19. 20. Sloboda i odgovornost.

Obiljeţavanje MeĊunarodnog dana mira 6. Kako ostvariti svoja prava. obvezama deţurnih uĉenika 3. tjedni i godišnji) 49 . u okviru rada Nastavniĉkog vijeća raspravljat će se i usvajati slijedeća pitanja: pripreme za novu školsku godinu i raspored rada nastavnog osoblja priprema tema za sate razrednih odjela imenovanje razrednika formiranje grupa slobodnih aktivnosti. Pravo glasa na izborima 7. Borba protiv ovisnosti 13. Prijedlog programa i plana razrednih sati završnih razreda (32 sata godišnje) 1. Kako bi volio ţivjeti 11. Pravo na ţivot 22. Ţivot sa prirodom 25. Obiljeţavanje dana nepismenosti u svijetu 4. Blagdani bez nasilja 16. Dani kruha 10. Napredovanje u struci 27. 9.Valentinovo. Pravo na vjeroispovijest 23.trudnoća 9. Kakvi smo bili tijekom školovanja 31. Kako pridonijeti zajednici u kojoj ţivim 24. PROGRAM I PLAN RADA NASTAVNIĈKOG VIJEĆA      rad Nastavniĉkog vijeća odvijat će se putem sjednica Nastavniĉkog vijeća koje će se odrţavati najmanje šest puta godišnje. a da to ne bude na štetu drugih 18. Što i kamo nakon završene srednje škole 28. Tekuću razrednu dokumentaciju razrednici rješavaju u dogovoru s uĉenicima i to obavezno jednom tjedno. droge i pušenja 14. Kako organizirati braĉnu zajednicu 12. dodatne i dopunske nastave reţim rada škole (dnevni. Zdrav ţivot 29.Dan zaljubljenih 20. Razlike i sliĉnosti meĊu spolovima.ispit zrelosti Napomena: Razrednici u suradnji s uĉenicima mogu birati aktualne teme i teme koje su interesantne uĉenicima. Upoznavanje uĉenika s pravilnikom o ocjenjivanju 2.3.35. Štetnost alkohola. Ĉovjekova prava 15. Upoznavanje uĉenika s kućnim redom. SreĊivanje dokumentacije. Nenasilno rješavanje problema 19.Kako uspjeti u ţivotu 26. Prijateljstvo 32. fakultativne. Pravo na slobodu 21. Obiljeţavanje Dana mira 8. Analiza postignutih rezultata 17. Obiljeţavanje MeĊunarodnog dana kulturne baštine i Dan europske baštine 5. Matura. Moja buduća obitelj 30.

Rad Uĉeniĉkog Vijeća Uĉeniĉko vijeće formirati će se na poĉetku školske godine (u listopadu) i ĉiniti će ga predsjednici razrednih odijela (14 uĉenika).suradnja sa srednjim školama koje imaju srodne programe u zemlji i inozemstvu Okvirni kalendar odrţavanja sjednica nastavniĉkog i razrednih vijeća datum odrţavanja 13.30 11. lipnja 20.razmatranje informacija i izvještaja o uspjehu i radu te donošenje preporuka za daljnji rad .mišljenja i primjedbe o novim nastavnim programima .informacije o struĉnim i zakonskim uputama. jedna na poĉetku . uspjehu i ponašanju uĉenika u razrednim zajednicama zahtjevi obrazovnih grupa razrednih zajednica i pojedinih uĉenika formiranje struĉnih aktiva utvrĊivanje ispitnih rokova.3. Prvu konstituirajuću sjednicu vijeća roditelja saziva ravnatelj tijekom mjeseca listopada. svibnja 04.razmatranje planova i programa školskih ekskurzija . prosinca 29. kolovoza redni broj sjednice 1. 9. sjednica 4.upućivanje na seminare i savjetovanja . Prema potrebi roditeljsko vijeće sazivat će se i više 50 .1. Tijekom školske godine saziva se najmanje dvije sjednice roditeljskog vijeća.00 11. Raditi će i s Nacionalnim vijećem uĉenika. naredbama i odlukama nadleţnih prosvjetnih vlasti . rujna 23. sjednica 2. a druga na kraju školske godine. lipnja 04. imenovanje ispitnih komisija i organizacija ispita i završnih ispita  obrada tema i problematike odgojnog karaktera  obrada struĉnih tema  izmjena pedagoških iskustava (korelacija nastavnih sadrţaja) . sjednica 7. naĉina i uvjeta ocjenjivanja i napredovanja nastavnika .00 9.suradnja s kulturnim ustanovama i društvima .suradnja s drugim srednjim školama u bliţoj okolici . sjednica dan u tjednu utorak srijeda petak ĉetvrtak ĉetvrtak ponedjeljak ponedjeljak utorak ĉetvrtak sat 18. Susretati će se najmanje dva puta tijekom pojedinog obrazovnog razdoblja i suraĊivati će s razrednim i nastavniĉkim vijećem. mišljenja razrednih zajednica . sjednica 8.15 18. sjednica 9.15 18.15 18. rujna 28.razmatranje uĉeniĉke problematike.15 14. oţujka 17. sjednica 5.donošenje odluka u svezi s molbama i ţalbama uĉenika . srpnja 23. sjednica 3. sjednica 6. Rad Roditeljskog Vijeća Roditeljsko vijeće formirati će se na poĉetku školske godine (u listopadu) i ĉiniti će ga 14 predstavnika roditelja koji će biti izabrani na roditeljskim sastancima pojedinih odijela.00 11.2.       kadrovske potrebe škole razmatranje prijedloga i izrada školskog kurikuluma razmatranje prijedloga i izrada godišnjeg plana i programa rada škole izvješća o radu.3.15 18.razmatranje postupaka.

Analiza realizacije nastavnih planova 4. Praćenje i analiza znanstvene literature svoje struke. Suorganizacija manifestacije «U posjeti starim vremenima» 13. PROGRAM RADA STRUĈNIH VIJEĆA – AKTIVA 9. Upoznavanje. Izrada plana podizanja voćnjaka i vinograda na školskim površinama 23. Tomislav Kakša. Posjet Sajmu cvijeća «Flora-art» 8. razrada i analiza planova 2. Zdravko Giba.puta. Voditelj: Tomislav Kakša Raspodjela nastavnog rada po ĉlanovima aktiva 1.4. Osiguravanje boljih uvjeta za rad u poljoprivrednom praktikumu 20. Promicanje ekološke poljoprivrede 19. Osmišljavanje i hortikulturno ureĊenje školskog okoliša 51 . Prisustvovanje radu regionalnih i republiĉkih aktiva 5. Suradnja s obrtnicima i seoskim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima 17.4. Zadatak roditeljskog vijeća biti će poboljšanje suradnje škole sa roditeljima i sudjelovanje u kreiranju boljeg odgojno-obrazovnog rada u školi 9. Sudjelovanje na manifestacijama «Tjedna općine Pitomaĉa» 12. Sudjelovanje na obiljeţavanju «Dana ţupanije» 11. Stupiti u vezu s nekim od jadranskih turistiĉkih poduzeća glede upućivanja uĉenika na struĉnu praksu 15. Tihomir Vranić. njena primjena u nastavi 6.1. Plan ureĊenja školskog poljoprivrednog praktikuma prema agrotehniĉkim rokovima 21. Suradnja s predstavnicima poljoprivrednih poduzeća u ţupaniji 16. Izrada godišnjih nastavnih planova i programa 3. Obiljeţavanje «Dana kruha» 10. Obiljeţavanje blagdana ( Boţić. Sudjelovanje na Izloţbi meda i pĉelinjih proizvoda u Virovitici 14. Uspostava suradnje s Agronomskim fakultetom u Zagrebu ( tehnologija proizvodnje pjenušavog vina ) 22. Uskrs…) 18. Aktiv poljoprivrede 5 ĉlanova ( Branka Pavoković. Organiziranje struĉnih ekskurzija ( Eko imanje «Mavrović» i imanje Zlate Nanić ) 7. Obrada struĉnih tema na aktivu ( najmanje 1 svako polugodište ) 9. Dalibor Petriĉušić ).

mjesec travanj. 52 . Anita Rengel. mjesec lipanj. mjesec veljaĉa.9. Jasmina Paviĉić) voditelj: Miroslav Horvatinović mjesec rujan. mjesec prosinac. mjesec listopad. mjesec srpanj. mjesec svibanj. Aktiv ekonomije i uprave 5 ĉlanova ( Miroslav Horvatinović. tema: Planiranje programa rada aktiva tema: Vrednovanje uspjeha uĉenika ( Horvatinović ) tema: Protupravnost i odgovornost ( Vrban ) tema: Trţište i cijene ( Kralj ) tema: Nacionalno gospodarstvo ( Horvatinović ) tema Struktura i tijek prodajnog razgovora ( Horvatinović ) tema: Pravni odnosi ( Vrban ) tema: Kalkulacije cijena ( Reangel ) tema Završni ispiti ( Horvatinović ) tema: Odnos s javnošću ( Rengel ) tema: Matiĉna knjiga (Vrban ) mjesec studeni.4. mjesec oţujak. Vlatka Vrban. Ivana Kralj.2. mjesec: sijeĉanj.

19. obrada struĉnih tema prema interesima ĉlanova aktiva 22. Alena Hrvoić.odlazak na Interliber i nabava novih knjiga za školsku knjiţnicu) 7. analiza rada u 1. Aktiv hrvatskoga i stranoga jezika 8 ĉlanova ( Marin Domović. analiza postignuća uĉenika na kraju školske godine i prijedlozi za njihovo poboljšanje proizašli iz iskustva-inovativna rješenja steĉena praksom raspodjela rada za novu školsku godinu Plan izradila: Ksenija Petrinec. organizacija dodatne nastave hrvatskoga jezika i priprema uĉenika za ispit drţavne mature 15. prof.4. Miroslav Fuĉek. organizacija proslave u povodu Boţića i kraja 1. analiza djela struĉne i pedagoške literature prema odabiru ĉlanova aktiva 23. obiljeţavanje Mjeseca knjige (posjet Gradskoj knjiţnici. polugodišta 16. nabava nove struĉne literature. dogovor o elementima praćenja uĉenikovih dostignuća 4. Iva Winter-Bistrović) Voditeljica: Ksenija Petrinec Aktiv će tijekom školske godine odrţati pet sjednica na kojima će raspravljati o sljedećim temama: 1. dogovor o broju zadanih lektirnih djela prema obrazovnim programima 5.nastavnih sredstava i pomagala 11. obiljeţavanje Valentinova u školi 20. polugodištu s osvrtom na rezultate i postignuti uspjeh uĉenika 14. 53 . prisustvovanje sastancima struĉnih aktiva na ţupanijskoj razini 18. pripremanje darovitih uĉenika za natjecanje iz hrvatskoga jezika te za sudjelovanje na LIDRANU. obiljeţavanje Dana škole 21.3.9. Dijana Kos. Ksenija Petrinec. Milica Šokec. ureĊenje knjiţnice i ostalih uĉionica (ureĊenje panoa) 8. Ana Pavlić. metodiĉki pristupi u nastavi 13. izrada nastavnih planova i programa u skladu s naputcima Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske 2. pripremanje koncepta i izdavanje školskih novina 9. organiziranje posjeta kazališnoj predstavi 10. naĉini motivacije uĉenika s ciljem postizanja što boljih rezultata 17. organiziranje grupa slobodnih aktivnosti 6. prisustvovanje seminarima i izvješća sa seminara 12. razgovor o problemima u ostvarivanju nastavnog plana i programa tijekom školske godine(razmjena iskustava) 24. analiza novih udţbenika iz jezika i knjiţevnosti te radnih biljeţnica 3.

Studeni. Vanja Ĉuĉković-Makar) Voditelj: Darko Bariĉević AKTIVNOST „Posjet starim Vremenima“ Otrovanec „FIŠIJADA“ Natjecanje srednjih škola RH Osijek „Dani meda“ Virovitica „Kamelija kup“ Opatija „Martinje 2011.4.00 kn 54 . Darko Bariĉević. 1.00 kuna Sudjelovanje u programu sajma Sijeĉanj.500. Aktiv ugostiteljstva 7 ĉlanova (Mirna Pavetić. 4. Roberta Tomas.00 kuna Autobusom Listopad. 600. 2012.4. 2011.2011. Darko Mihoković.“ Otrovanec Sajam „Viroexpo“ Virovitica CILJ Prezentacija Srednje škole Pitomaĉa i zanimanje kuhar Razvijanje pozitivnog natjecateljskog duha i razvijanje kreativnosti Prezentacija Srednje škole Pitomaĉa i zanimanje kuhar i konobar Razvijanje pozitivnog natjecateljskog duha i razvijanje kreativnosti Upoznavanje s javnim nastupima i prezentacija ugostiteljske struke Upoznavanje s javnim nastupima i prezentacija ugostiteljske struke NAMJENA Rad uĉenika kroz demonstraciju u javnosti Natjecanje i izrada zahtjevnih radova u obliku jela Usvajanje znanja i praktiĉnih vještina uĉenika kroz rad i na terenu i u javnosti Natjecanje i izrada zahtjevnih radova u obliku jela Rad uĉenika na terenu i u javnosti NOSITELJ Darko Bariĉević NAĈIN REALIZACIJE Osobnim automobilom VRIJEME AKTIVNOSTI Rujan.000.00 700.9. 2011.500.00 kuna Darko Bariĉević Darko Mihoković Darko Bariĉević Darko Bariĉević Darko Mihoković Darko Bariĉević Darko Mihoković Darko Bariĉević Osobnim automobilom Listopad. 2. Risto Janĉevski. Davor Skender. TROŠKOVNIK 800.2011.00 kuna Autobusom Osobnim automobilom Osobnim automobilom Studeni. 2011.

2012. 3.00 kuna Razvijanje pozitivnog natjecateljskog duha i kreativnosti Prezentacija Srednje škole Pitomaĉa i zanimanje kuhar i konobar Darko Bariĉević Darko Mihoković Darko Bariĉević Darko Mihoković Davor Skender Darko Bariĉević Darko Mihoković Davor Skender Autobusom Svibanj. 1. 2012.00 kn Manifestacija „Picokijada“ ĐurĊevac Prezentacija Srednje škole Pitomaĉa i zanimanje kuhar i konobar Osobnim automobilom Srpanj. 3.“ Manifestacija „Dani općine Pitomaĉa“ CILJ Prezentacija srednje škole Pitomaĉa i razvijanje kreativnosti i natjecateljskog duha NAMJENA Natjecanje uĉenika i stjecanje novih znanja i praktiĉnih vještina putem izrade zahtjevnih radova u zanimanju konobar i kuhar Prezentacija steĉenih znanja kroz natjecanje uĉenika Izobrazba i rad uĉenika u javnosti i na terenu kroz prezentaciju ugostiteljskih proizvoda Izobrazba i rad uĉenika u javnosti i na terenu kroz prezentaciju ugostiteljskih proizvoda NOSITELJ NAĈIN REALIZACIJE VRIJEME AKTIVNOSTI TROŠKOVNIK Darko Mihoković Darko Bariĉević Osobni automobil Oţujak.MeĊuţupanijsko natjecanje uĉenika srednjih škola „Gastro 2012.00 kn AKTIVNOST Kup ugostitelja „Sveti Grgur“ Poţega Drţavno natjecanje Srednjih škola RH „Gastro 2012.500. 700.00 kn Osobnim automobilom Lipanj. 2012. 2012.00 kuna 55 .000.“ Razvijanje pozitivnog natjecateljskog duha i kreativnosti Prezentacija steĉenih znanja kroz natjecanje uĉenika Darko Bariĉević Darko Mihoković Autobusom Veljaĉa. 2012. 5.000.000.

Andrej Osvaldić./2012. Sylwia Nasilowska . Operativni plan rada RUJAN - donošenje plana aktiva za šk. Krunoslav Kovaĉić. Jelena Golubić.god.4. Nedo Bardak. Maja Kirin. 2011. te pripomoći u organizaciji proslava u školi. izrada godišnjih nastavnih planova i programa po predmetima u skladu s naputcima MZOŠ RH analiza novih udţbenika. U programu rada istaknuta je potreba za nabavom novih raĉunala i najnovijih didaktiĉkih pomagala kako bi se zadovoljile potrebe suvremene nastave. Mario Prstec. Aktiv općeobrazovnih predmeta 10 ĉlanova (Mario Tomrlin. te uĉenike sa slabijim uspjehom pokušati motivirati i organizirati dopunsku nastavu kako bi lakše savladali propisani nastavni program.Blaţok) Voditelj: Mario Tomrlin U svom programu rada aktiv se koncentrirao na razliĉite oblike i metode rada koji mogu poboljšati i obogatiti nastavni proces kao i prolaznost i uspjeh uĉenika.9. ovaj aktiv će se aktivno ukljuĉiti u odrţavanje i aţuriranje školskih web stranica.5. vrednovanje i ocjenjivanje uĉenika utvrĊivanje planova struĉnog usavršavanja program dodatne nastave (izvannastavne i slobodne aktivnosti) napraviti popis potrebne opreme i nastavnih pomagala rad na web-stranicama škole LISTOPAD - organiziranje grupa izvannastavne aktivnosti (konaĉan upis uĉenika) analiza struĉnih ĉasopisa nabava novih nastavnih sredstava i pomagala aţuriranje web-stranica škole STUDENI - prisustvovanje seminarima i izvješće sa seminara opremanje i instalacija nove opreme u uĉionice edukacija za rad s novim nastavnim sredstvima i pomagalima organizacija posjeta Zagrebaĉkom velesajmu. Mirjana Ţagar. Jasminka Hrenić. izloţba "Interliber" aţuriranje web-stranica škole PROSINAC - korištenje najboljih metoda u nastavi edukacija nastavnika za rad s novim nastavnim sredstvima i didaktiĉkim pomagalima aţuriranje web-stranica škole naĉini motivacije uĉenika s ciljem boljeg uspjeha SIJEĈANJ 56 . te struĉnim usavršavanjem svih nastavnika. dogovor o elementima i kriterijima za praćenje. Isto tako. Planirano je praćenje i analiziranje uspjeha uĉenika iz nastavnih predmeta koje pokriva ovaj aktiv.

- izvještaj o radu aktiva za polugodište analiza postignutih rezultata u uĉenju i vladanju na kraju prvog polugodišta aţuriranje web-stranica škole prisustvovanje struĉnim seminarima i aktivima. izvješća i analize VELJAĈA - analiza proĉitanih novoizašlih djela struĉne i pedagoške literature odrţavanje raĉunalne opreme škole. aţuriranje programa. antivirusi aţuriranje web-stranica oblici rada u nastavi OŢUJAK - obrada struĉnih tema iz podruĉja struĉnog aktiva prisustvovanje struĉnim seminarima i aktivima aţuriranje web-stranica TRAVANJ - analiza rezultata u uĉenju po pojedinim metodama dinamika ocjenjivanja aţuriranje web-stranica SVIBANJ - realizacija nastavnog plana i programa po pojedinim predmetima i razredima analiza rada dodatne nastave i slobodnih aktivnosti aţuriranje web-stranica pripreme za završne i pomoćniĉke ispite LIPANJ - analiza rada aktiva na kraju nastavne godine analiza uspjeha uĉenika na kraju nastavne godine izvještaj o radu plan rada za narednu školsku godinu Plan izradio: Mario Tomrlin 57 .

/2012. ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD ĉiji se sadrţaji ostvaruju kroz rad s cijelim razredom. manjom grupom uĉenika ili kroz individualni rad. svojim planom i programom rada te postavljenim zadaćama i ciljevima rada školske knjiţnice. Školski knjiţniĉar obavlja sljedeće poslove: analizira informacijske potrebe školske zajednice i potrebe vezane za graĊu oblikuje i provodi smjernice za razvoj sluţbe razvija nabavnu politiku za knjiţniĉnu graĊu katalogizira i klasificira graĊu poduĉava korisnike kako koristiti knjiţnicu pomaţe korisnicima pri korištenju knjiţniĉnom graĊom promiĉe programe ĉitanja i kulturna dogaĊanja sudjeluje u planiranju aktivnosti vezanih za školski program sudjeluje u pripremi.PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG KNJIŢNIĈARA I ŠKOLSKE KNJIŢNICE u školskoj godini 2011. Zadaće i ciljevi školske knjiţnice Školska knjiţnica sastavni je dio odgojno – obrazovnog procesa. a obuhvaća:    edukaciju korisnika timsku nastavu stvaralaĉke radionice 58 . provoĊenju i procjenjivanju nastavnih aktivnosti zalaţe se da procjenjivanje knjiţniĉnih usluga bude sastavni dio općeg školskog sustava procjenjivanja planira i provodi proraĉun Poslovi školskog knjiţniĉara tijekom školske godine obuhvaćaju: 1. Ciljevi školske knjiţnice obuhvaćaju: razvijanje pismenosti pouĉavanje uĉenje kultura Zadaće potpora obrazovnim ciljevima i zadatcima zacrtanim nastavnim planom i programom škole promicanje trajnih ĉitateljskih navika i uţivanja u ĉitanju i uĉenju omogućavanje stjecanja stvaralaĉkog iskustva pri korištenju i kreiranju informacija poticanje uĉenika da nauĉe i koriste vještine kojima će vrednovati i koristiti informacije organiziranje aktivnosti koje potiĉu kulturnu i društvenu svijest suradnja s uĉenicima i nastavnicima radi postizanja ciljeva škole promicanje ĉitanja i korištenja školske knjiţnice u školskoj i široj društvenoj zajednici Školski knjiţniĉar. pridonosi zadaćama i ciljevima škole.

RAD U STRUĈNIM TIJELIMA ŠKOLE 5. izloţbenu djelatnost 2. oblicima usavršavanja koje prireĊuje Ministarstvo znanosti. 4. izbor graĊe. individualno struĉno usavršavanje kroz praćenje relevantne literature i sudjelovanje u razliĉitim oblicima edukacije. sadrţajna analiza za potrebe klasifikacije. plan nabave. PRIPREME. obrazovanje i športa te matiĉna sluţba za školske knjiţnice. STRUĈNO USAVRŠAVANJE koje pretpostavlja sudjelovanje u radu knjiţniĉnog vijeća. povezivanje s organizacijama i udrugama te organiziranje izloţbi i drugih školskih manifestacija. aktivno sudjelovanje u radu struĉnih knjiţniĉarskih udruga. prikupljanje i analiza zahtjeva korisnika. proĉišćavanje i izluĉivanje. 3. predmetna obradba). a obuhvaćaju:   Pripremu fonda (nabava knjiţniĉne graĊe. revizija i otpis. Obradba knjiţniĉne graĊe (bibliografska obradba. procjenjivanje fonda). 59 . STRUĈNE KNJIŢNIĈARSKE POSLOVE koji se obavljaju kontinuirano tijekom cijele godine. organizacija fonda. KULTURNU I JAVNU DJELATNOST Usmjerenu na predstavljanje škole široj zajednici kroz sudjelovanje u osmišljavanju i izradi promidţbenog materijala.

nastavnici informatike Korelacijska i timska nastava na satovima hrvatskoga jezika Tijekom cijele Troškovi školske printanja godine materijala Usmeno i pismeno izjašnjavanje. referata. anketa razvijanje ĉitateljskih navika. referata i 60 . anketa Predavanje i vjeţbe Tijekom cijele Troškovi školske printanja godine materijala Evaluacija i vjeţbe Nauĉiti uĉenike kako se sluţiti literaturom potrebnom za pisanje seminara. nastavne sate hrvatskoga jezika.AKTIVNOST ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD  Upoznavanje uĉenika s aktivnostima i radom školske knjiţnice te korišenjem knjiţniĉne graĊe  Pravilnik o radu školske knjiţnice  Posudba. završnih radova CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA NOSITELJI Knjiţniĉar i nastavnici hrvatskoga jezika i knjiţevnosti NAĈIN VREMENIK REALIZACIJE Pouĉavanje kroz Rujan 2011. ĉuvanje i vraćanje knjiţniĉne graĊe Knjiga i ja program poticanja ĉitanja – satovi lektire u školskoj knjiţnici Jeziĉni seminari  Pomoć uĉenicima u pisanju seminara. Upoznavanje uĉenika s pravilnikom o radu školske knjiţnice Uĉenici prvih razreda Knjiţniĉar i nastavnici hrvatskoga jezika i knjiţevnosti Uĉenici svih razreda u dogovoru s nastavnicima hrvatskoga jezika Knjiţniĉar. nastavnici hrvatskoga jezika. radionice TROŠKOVNIK Troškovi printanja materijala VREDNOVANJE I POSTIGNUĆA Usmeno i pismeno izjašnjavanje. interesa za knjigu i ĉitanje.

koncerti. anketni listić. boja za printer hamer… Tijekom cijele Troškovi školske printanja godine materijala. ureĊivanje panoa povodom obiljeţavanja znaĉajnih datuma) Izrada plana aktivnosti Evaluacija radionice. plakati. školski vrt Tijekom cijele Troškovi školske printanja. u skupinama Knjiţniĉar. boja za printer hamer… KULTURNA I JAVNA DJELATNOST KNJIŢNICE  Planiranje i programiranje kulturnih aktivnosti za ovu školsku godinu Poticanje uĉenika razvijanju slobodnih aktivnosti. inovativnosti Izrada plana i programa kulturnih aktivnosti Knjiţniĉar u suradnji s voditeljima struĉnih aktiva hrvatskoga i stranih jezika. kreativnosti. ureĊenje panoa. godine hamer. struĉni suradnik Knjiţniĉar. redovni troškovi: papir. predstave OdreĊenim kulturnim aktivnostima potaknuti uĉenike na rad za dobrobit zajednice i škole Knjiţniĉarsk a skupina i ostali zainteresiran i uĉenici i predmetni nastavnici Radionice. materijali za izradu plakata (likovni materijali) Na kraju školske godine utvrditi ostvarenje planiranih aktivnosti 61 . dvorani ili Kino aali Pitomaĉa. predavanja. usmeno i pismeno izjašnjavanje Na kraju školske godine utvrditi ostvarenje planiranih aktivnosti  Izloţbe. nastavnici svih predmeta Tijekom cijele Troškovi školske printanja godine materijala. radionice. predmetni nastavnici. boja. Knjiţniĉarska skupina nastavnici hrvatskoga jezika. nastavnik vjeronauka Radionice (izrada plakata. predstave u crkvi. nastavnika povijesti Knjiţniĉar. redovni troškovi: papir. aktiva poljoprivrede.završnih radova Knjiţniĉarska skupina – program mladih knjiţniĉara Uĉenici svih razreda prema dogovoru.

knjiţnicama. anketa 62 . godine hamer. nastavnik povijesti Razgovor. razrednici. vlaka godine ili autobusa (troškove snose sami uĉenici) Usmeno izjašnjavanje Uĉenici svih razreda. muzeju  Upoznavanje uĉenika s kulturnim dogaĊanjima vezanim za njihov kraj. za pojedinu struku Knjiţniĉarsk a skupina. predmetni nastavnici. Knjiţniĉarska skupina. struku i poticanje uĉenika stvaranju navika odlaţenja i posjećivanja kulturnih ustanova i njihovih sadrţaja Izrada godišnjeg Detaljnim planom plana za kulturnih obiljeţavanje aktivnosti znaĉajnih uĉanici i datuma i nastavnici moći obljetnica iz će se na vrijeme naše povijesti i ukljuĉiti u kulture te aktivnosti koje ostalih su planirane za znaĉajnih datuma vezanih ovu školsku godinu. materijali za izradu plakata (likovni materijali) Usmeno i pismeno izjašnjavanje. Knjiţniĉarska skupina. predmetni nastavnici Knjiţniĉar. ostali zainteresiran i uĉenici. Posjet uĉenika kazalištu. nastavnici hrvatskoga jezika. plakata. razrednici Knjiţniĉar. prezentacija Tijekom cijele Troškovi školske printanja. ankete. voditelji struĉnih aktiva Izrada panoa. dogovor sa Knjiţnicom i ĉitaonicom Pitomaĉa te Gradskom knjiţnicom i ĉitaonicom Virovitica (posjet) Tijekom cijele Troškovi školske ulaznica. boja.

predmetni nastavnici.STRUĈNI RAD I INFORMACIJSKA DJELATNOST  Izrada godišnjeg plana i programa rada knjiţnice Izrada je potrebna zbog planiranja aktivnosti u školskoj godini Uĉenici svih razreda. suradnji s Knjiţniĉarska voditeljem skupina. razrednici Izrada plana i programa u Knjiţniĉar. boja za printanje Knjiţniĉno poslovanje Organizacija i usklaĊivanje aktivnosti rada u knjiţnici prema potrebama i zahtjevima Poticanje nastavnika i uĉenika na suradnju za poboljšanje rada knjiţniĉnog poslovanja 63 . uspješnost organizacije rada knjiţnice  Organizacija i voĊenje rada u knjiţnici Izrada godišnjeg plana kulturnih aktivnosti zbog ostvarenja istih Tijekom školske godine  Uĉenici. predmetnih voditelji nastavnika struĉnih aktiva Rujan Papir. struĉnih aktiva i razrednici. predmetni nastavnici Knjiţniĉar u suradnji s ravnateljem i raĉunovoĊom Planiranje i organiziranje rada školske knjiţnice u dogovoru s ravnateljem i nastavnicima Papir. troškovi printanja Na kraju školske godine utvrditi planirane aktivnosti.

uĉenika, predmetnih nastavnika i usklaĊivanje radnog vremena s potrebama nastave

Praćenje novih izdanja, suradnja s nastavnicima u kupnji novih izdanja

Pribavljanje novih izdanja s podruĉja struke, pedagoške i metodiĉke literature; nabava udţbenika, priruĉnika i ostalih pomoćnih sredstava za realizaciju nastave Nabava lektire i beletristike za potrebe nastave hrvatskoga jezika i knjiţevnosti, nastavu stranih

Predmetni nastavnici, razrednici

Knjiţniĉae, predmetni nastavnici, prof. hrvatskoga jezika

Pregled Troškovi knjiţnog fonda i nabave njegova Tijekom cijele klasifikacija školske godine

Zadovoljstvo nastavnika i uĉenika raznolikošću fonda

Nabava, narudţba knjiţniĉne graĊe

Profesori hrvatskoga i stranih jezika, predmetni nastavnici

Knjiţniĉar, ravnatelj, raĉunovoĊa, tajnica

Izdavaĉke kuće, sajmovi (Interliber)

64

jezika  Kompletiranje ĉasopisa po godištima, ĉuvanje i pravlan smještaj Ĉuvanje, zaštita i pravilan smještaj knjiţniĉne graĊe, inventura knjiţniĉne graĊe Statistika o posudbi i korištenju knjiţniĉnog fonda po razredima Uĉenici, nastavnici Knjiţniĉar Statistiĉki podaci o korištenju fonda, posudbi, dugovanju, zakasnini Izvješća o nabavi, stanju i vrijednoosti fonda Lipanj i sijeĉanj Dostupnost ĉasopisa i njihovo korištenje pomaţe uĉenicima u pisanju seminara, referata, završnih radova… Uĉenike se potiće na ĉuvanje i zaštitu fonda prema Pravilniku o radu školske knjiţnice

Pravilan Uĉenici, smještaj, nastavnici ĉuvanje, zaštita knjiţniĉne graĊe; usklaĊivanje stanja knjiţniĉne graĊe s financijama

Knjiţniĉar, raĉunovoĊa

Prosinac i srpanj

STRUĈNO USAVRŠAVANJE  Sudjelovanje na seminarima i struĉnim skupovima za školske knjiţniĉare Sudjelovati na struĉnim skupovima za školske knjiţniĉare u organizaciji AZZO, Udruţenju

Knjiţniĉar

Agencija za odgoj i obrazovanje, struĉni suradnici i voditelj matiĉne sluţbe

Predavanja, radionice, seminari, plakati

Putni troškovi

Primjena iskustava rada drugih knjiţniĉara na rad s uĉenicima naše škole

65

knjiţniĉara Podravine i Bilogore, matiĉnom sluţbom Gradske knjiţnice i ĉitaonice Virovitica radi uspješnijeg rada u školskoj knjiţnici SURADNJA S RAVNATELJEM,PR EDMETNIM NASTAVNICIMA, PROFESORIMA HRVATSKOGA JEZIKA, RAZREDNICIMA, VODITELJIMA AKTIVA, STRUĈNIM SURADNIKOM PSIHOLOGOM, VANJSKIM SURADNICIMA, RAĈUNOVOĐOM, TAJNICOM Suradnja s ravnateljem zbog poboljšanje rada školske knjiţnice, nabave opreme, knjiga, ostalih potrebnih sredstava za rad; suradnja s predmetnim nastavnicima zbog usklaĊivanja rada s aktivnostima knjiţnice; suradnja s profesorima hrvatskoga

Gradske knjiţnice i ĉitaonice Virovitica

Tijekom školske godine

Nastavnici, uĉenici

Knjiţniĉar ravnatelj, predmetni nastavnici, prof. hrvatskoga jezika, razrednici, struĉni suradnik psiholog, voditelji struĉnih aktiva, vanjski suradnici, raĉunovoĊa, tajnik

Troškovi nabave, troškovi provoĊenja odreĊenih aktivnosti….

Uspješno poslovanje knjiţnice

Dogovor, izvješća, prijedlozi

66

dogovor s razrednicima o posjetu knjiţniĉarke na sat razredne zajednice zbog upoznavanja uĉenika s aktivnostima knjiţnice.jezika zbog nabave lektire i organiziranje aktivnosti Ĉitajmo pod krošnjama i Pjesniĉko – likovne radionice. dogovor sa struĉnim suradnikom o rasporedu provoĊenja zajedniĉkih aktivnosti. dogovor s voditeljima aktiva zbog moguće suradnje. moguće korelacije zajedniĉkog 67 . .

ravnateljicom Podruĉne glazbene škole Miljenko Jergović Pitomaĉa vezano za nastup naših uĉenika na razliĉitim aktivnostima i Knjiţnicom i ĉitaonicom Pitomaĉa za moguće 68 . organizacije posjeta struĉnih suradnika Obiteljskog centra Virovitiĉko – podravske županije i ostalih struĉnih suradnika ( posjet našoj školi). organiziranje glazbenih aktivnosti s vanjskim suradnicima Ţeljkom Banĉić.rada.

2011. hrvatskoga jezika i knjiţevnosti 69 .aktivnosti i posjet knjiţnici. KNJIŢNIĈARKA: Alena Gladović. suradnja s tajnikom o evidenciji zaposlenika škole Pitomaĉa. prof. rujna. Suradnja s raĉunovoĊom zbog naruĉivanja i plaćanja knjiţne graĊe i izvješća o stanju knjiţne graĊe. 1.

zainteresirani nastavnici i uĉenici. knjiţniĉar. EUROPSKI DAN JEZIKA 8. DAN NEOVISNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 15. uĉenici. POĈETAK OBILJEŢAVANJA MJESECA HRVATSKE KNJIGE (Ĉitajmo s pjesnicima pod krošnjama) Krajem listopada posjet Gradskoj knjiţnici i ĉitaonici Virovitica. DAN SJEĆANJA NA ŢRTVE HOLOKAUSTA 14.9. 10. 2011. knjiţniĉar.12.aktivnost na razini škole .plakati. MEĐUNARODNI DAN VOLONTERA 22. knjiţniĉar. PRIKUPLJANJE RADOVA ZA PROSLAVU VALENTINOVA – NATJEĈAJ ZA NEJLEPŠU LJUBAVNU PJESMU 15.knjiţnica -školski vrt .nastava vjeronauka . BOŢIĆNA PRIREDBA 15.posjet kazalištu Knjiţniĉarska skupina. povijesti Knjiţniĉarska skupina. DAN MEĐUNARODNOG PRIZNANJA RH 27.knjiţnica Knjiţniĉarska skupina. svi zainteresirani nastavnici i uĉenici.10. knjiţniĉar.tribina Knjiţniĉarska skupina. prosinca) .Crkva sv.izrada ĉestitaka i poklona 5. AKTIVNOST 26. pano Knjiţniĉarska skupina.1. prof. knjiţniĉar. Vida.knjiţnica Knjiţniĉarska skupina.PLAN I PROGRAM RADA KNJIŢNIĈARSKE SKUPINE ŠK. prof.11. 12. svi zainteresirani nastavnici . vanjski suradnici . MEĐUNARODNI DAN ŠKOLSKIH KNJIŢNICA 24. DANI ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE – Dani kruha 20. Knjiţniĉarska skupina. DAN HRVATSKOG KAZALIŠTA 25. 23. svi zainteresirani nastavnici .knjiţnica .2. hrvatskoga i stranih jezika – pano plakati Knjiţniĉarska skupina.radionice u knjiţnici Knjiţniĉarska skupina. knjiţniĉar.10. knjiţniĉar .knjiţnica ./2012. studenoga poĉetak priprema za boţićnu priredbu PROSINAC – MJESEC DARIVANJA (do 20. nastavnici hrvatskoga jezika i knjiţevnosti.sat razrednog odjela . knjiţniĉar. svi zainteresirani nastavnici . svi zainteresirani nastavnici . knjiţniĉar. PREDSTAVLJANJE USPJEŠNIH 70 . povijesti Knjiţniĉarska skupina.11. prof. posjet Knjiţnici i ĉitaonici Pitomaĉa 16.1.1. knjiţniĉar.knjiţnica izloţba Knjiţniĉarska skupina. DAN JABUKA NOSITELJ AKTIVNOSTI I MJESTO REALIZACIJE Knjiţniĉarska skupina. GOD. – 15. knjiţniĉar . prof. knjiţniĉar.10. DAN SJEĆANJA NA VUKOVAR 1991. svi zainteresirani nastavnici . hrvatskoga jezika. povijesti .knjiţnica Knjiţniĉarska skupina. knjiţniĉar. prof.11. MEĐUNARODNI DAN NASILJA NAD ŢENAMA od 29. nastavnik vjeronauka .10.knjiţnica Knjiţniĉarska skupina.knjiţniĉar. prof. dvorana ili Kino sala Knjiţniĉarska skupina. aktiv poljoprivrede . povijesti Knjiţniĉarska skupina.

školski psiholog . knjiţniĉar . MAŢURANIĆ nastavnici hrvatskoga jezika i knjiţevnosti . knjiţniĉar. knjiţniĉar. svi zainteresirani nastavnici . kuharstva. MEĐUNARODNI DAN PRAVA POTROŠAĈA 8.knjiţnica Knjiţniĉarska skupina.knjiţnica .zadnji tjedan nastave .5. MEĐUNARODNI DAN MATERINJSKOG JEZIKA 14.razredni odjeli Knjiţniĉarska skupina.5.radionice .knjiţnica .knjiţnica . knjiţniĉar. knjiţniĉar. svi zainteresirani nastavnici .knjiţnica Knjiţniĉarska skupina. MEĐUNARODNI DAN CRVENOGA KRIŢA.pano .razredni odjeli Knjiţniĉarska skupina. MAJĈIN DAN 18. DN PRIJATELJA PRIRODE 15. prof. knjiţniĉar.predstavljanje postignuća naših uĉenika s podruĉja ugostiteljstva.2. nastavnici hrvatskoga jezika i knjiţevnosti.4. knjiţniĉar. knjiţniĉar . knjiţniĉar. ROĐENDAN I.5. svi zainteresirani nastavnici . knjiţniĉar .4.pano Knjiţniĉarska skupina. svi zainteresirani nastavnici .3. nastavnici hrvatskoga jezika i knjiţevnosti .3. B.4.radionice .izloţba Knjiţniĉarska skupina.4.predvorje škole Knjiţniĉarska skupina.predstavljanje najboljih uĉenika .plakati jezika i narjeĉja Knjiţniĉarska skupina.radionica Knjiţniĉarska skupina. SVJETSKI DAN ROMA Uoĉi Uskrsa prigodno ureĊenje panoa 18. DAN ŠKOLE – PJESNIĈKO – LIKOVNA RADIONICA 9. DAN EUROPE 10. knjiţniĉar. DAN PLANETA ZEMLJE 29. nastavnici hrvatskoga jezika i knjiţevnosti .knjiţnica . MEĐUNARODNI DAN MUZEJA MEĐUNARODNI DAN SMIJEHA (prva nedjelja u svibnju) Lipanj – završna priredba Knjiţniĉarka: Alena Gladović.plakat Knjiţniĉarska skupina. hrvatskoga jezika i knjiţevnosti 71 .RADOVA – VALENTINOVO 21.knjiţnica Knjiţniĉarska skupina. svi zainteresirani nastavnici . agroturizma 22.

-utvrditi preliminarni popis uĉenika za polaganje ispita drţavne mature na temelju zaprimljenih predprijava uĉenika 4. b razreda i dostaviti ga Centru (NCVVO) SIJEĈANJ 2012./2012. Pravilnika obavljat će sljedeće poslove: RUJAN 2011. te s njime upoznaje uĉenike 4. b STRUKA: upravni referent. koordinatora.Predsjednik Povjerenstva imenuje deţurne nastavnike na I.9. a./2012. -na oglasnoj ploĉi škole Povjerenstvo objavljuje Kalendar provedbe DM u školskoj godini 2011. PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG ISPITNOG POVJERENSTVA ZA PROVEDBU DRŢAVNE MATURE Prema ĉlanku 11. ĉlan Ana Pavlić. Rikard Bakan. ĉlan Dijana Kos. 5. . 2. svibnja do 12. provodi Školsko ispitno povjerenstvo (u daljenjem tekstu Povjerenstvo) u sljedećem sastavu: 1./2012. . . GOD. PLAN I PROGRAM RADA ISPITNOG POVJERENSTVA ZA PROVOĐENJE ISPITA DRŢAVNE MATURE SREDNJA ŠKOLA PITOMAĈA PREDMET: Ispiti drţavne mature (obavezni i izborni dio) RAZRED: IV. od 24. pripremu i provedbu ispita drţavne mature pripremne i druge radnje za provedbu iste u Srednjoj školi Pitomaĉa u školskoj godini 2011. 72 .utvrditi konaĉni popis uĉenika koji su ispunili uvjete za polaganje ispita drţavne mature na temelju zaprimljenih prijava uĉenika 4.a i 4. -imenovanje ĉlanova Povjerenstva provodi ravnatelj. a i 4. predsjednik Marin Domović. ĉlan Sylwia Nasilowska-Blaţok. a i 4. zamjenica isp. b razreda i dostaviti ga Centru SVIBANJ/LIPANJ 2012. agroturistiĉki tehniĉar ŠKOL. IV. 7. obaveznog dijela drţavne mature u skladu s vremenikom i Pravilnikom. ispitni koordinator Ana Jakupec-Rakijašić. predsjednik Povjerenstva -ĉlanovi Povjerenstva upoznaju se s uputama i odredbama Pravilnika o polaganju DM i dobivaju na uvid isti. 3.b razreda i sve ĉlanove Nastavniĉkog vijeća -ispitni koordinator upućuje uĉenike koji ţele pristupiti ispitima DM na ispunjavanje propisanih obrazaca za prijavljivanje pristupanja DM LISTOPAD 2011. ĉlan Mirjana Ţagar. 2011.lipnja 2012. Pravilnika o polaganju drţavne mature. 4. obaveznom dijelu DM -organizacijsko-tehniĉka provedba I.6. ĉlan Školsko ispitno povjerenstvo prema ĉlanku 12. 6.

Broj sati praktiĉne nastave. kolovoza – 07. ljetnom roku. praktiĉnog djela naukovanja i struĉne prakse po strukama i godini obrazovanja Struka I. . pa se stoga mora posvetiti posebna pozornost organizaciji nastave i suradnji s obrtnicima.obavlja i druge poslove koji proizlaze iz naravi provedbe ispita.godina Ukupno U školi Prodavaĉi Kuhari Konobari Automehaniĉari Poljoprivredni gospodarstvenici Agroturistiĉki tehniĉar 490 900 900 900 420 350 360 360 70 420 245 490 900 900 900 420 350 275 275 105 420 245 448 800 160 512 385 512 280 320 169 73 . prema Pravilniku . 22.. dipl. PODUZEĆIMA I USTANOVAMA Praktiĉni dio naukovanja zauzima veliki dio nastavnog plana u Jedinstvenom modelu obrazovanja. odreĊene dijelove ispita ili izborne predmete. 10.obavlja i druge poslove koji proizlaze iz naravi provedbe ispita. . . . -Predsjednik Povjerenstva imenuje deţurne nastavnike na obaveznom i izbornom dijelu DM -organizacijsko-tehniĉka provedba obaveznog i izbornog dijela drţavne mature u skladu s vremenikom i Pravilnikom.zaprimiti u Školi svjedodţbe uĉenika koji su poloţili ispite DM i to pravo stekli u prvom. a koji ponavljaju ispit u cijelosti. ORGANIZACIJA PRAKTIĈNOG DJELA NAUKOVANJA I SURADNJA S OBRTNICIMA. Predsjednik školskog ispitnog povjerenstva Srednje škole Pitomaĉa Rikard Bakan. rujna 2012. godina Ukupno U školi IV. godina Ukupno U školi II. SRPANJ 2012. interpretirati ih i proanalizirati i evaluirati . b razredu.utvrditi konaĉni popis uĉenika koji su ispunili uvjete za polaganje ispita drţavne mature u 4.zaprimiti rezultate ispita DM. godina Ukupno U školi III. poduzećima i ustanovama u kojima uĉenici obavljaju praktiĉni dio naukovanja.organizira nastavu za ostale uĉenike kako ne bi bio ometan tijek ispita DM. a i 4. KOLOVOZ/RUJAN 2011.utvrĊuje i ostale poslove nastavnika u provedbi ispita. .utvrĊuje i ostale poslove nastavnika u provedbi ispita. i dostaviti ga Centru. oec.

Ovaj ugostiteljski objekt u vlasništvu je škole. 10. ŠKOLSKO POLJOPRIVREDNO DOBRO Škola posjeduje školsko poljoprivredno dobro površine 0. Isto tako unutar školskog dvorišta posaĊen je voćnjak s dodatnih 20 voćaka. a na školskim površinama posaĊeno je 50 komada stolnih sorti vinove loze. škola će za potrebe ugostiteljske struke te ugostiteljskog dijela praktiĉne nastava u programu agroturistiĉkih tehniĉara koristiti praktikume koji se nalaze u školskoj zgradi na Trgu kralja Tomislava 6 u Pitomaĉi. Školsko dvorište poĉinje se hortikulturno ureĊivati. što znaĉi da uĉenici obavljaju praktiĉni dio naukovanja tijekom cijele školske godine. Kod agroturistiĉkih tehniĉara u ukupan broj sati uraĉunato je i 105 sati struĉne prakse od kojih se 60 sati realizira tijekom ljeta na školskim poljoprivrednim površinama. tako da sadašnji broj voćaka iznosi 40 stabala te su postavljene dvije košnice. a ostatak na obiteljskim poljoprivredno-turistiĉkim gospodarstvima. a dijelom realizirati kroz praksu u turistiĉkom uredu. Tijekom studenoga 2011. a realizirani sati u školi umanjuju se od ukupnog godišnjeg fonda sati praktiĉnog dijela naukovanja koje uĉenici moraju realizirati kod obrtnika. uz uvjet da im se mora omogućiti korištenje 45 radnih dana slobodnih. Na ovim površinama uĉenici poljoprivredne struke zajedno sa uĉenicima agroturistiĉkog smjera obavljaju praktiĉnu nastavu prema Godišnjem planu i programu te prema tjednom rasporedu.Iskazani broj sati odnosi se na godišnju obvezu uĉenika. 10.2. Zbog specifiĉnosti poljoprivredne struke tj.3. Kod poljoprivrednih gospodarstvenika u ukupan broj sati uraĉunato je i 80 sati godišnje struĉne prakse koja se takoĊer realizira na školskom poljoprivrednom dobru. Vjeţbe će se izvoditi prema tjednom rasporedu. ŠKOLSKI PRAKTIKUMI ZA UGOSTITELJSKU STRUKU Od poĉetka školske godine 2011. praktiĉni dio naukovanja mogu obavljati samo u radnjama. Pored škole Ugovore o naukovanju moraju potpisati još i roditelji i nadleţna obrtniĉka komora. pridrţavajući se pravila o maksimalnom broju sati koji se mogu realizirati u školskim radionicama koji je propisan Planom i programom za pojedinu struku. PRAKTIĈNA NASTAVA IZVAN ŠKOLE Škola je sklopila ugovore s obrtnicima. veći ili manji dio praktiĉne nastave realiziraju u školskim praktikumima ili na školskom poljoprivrednom dobru. godine s radom je poĉeto školskoi ugostiteljski praktikum otvorenog tipa Restoran „Stara Pivnica“ gdje većina uĉenika ugostiteljskog i agroturistiĉkog usmjerenja obavlja praktiĉnu nastavu.8 ha. iza školske športske dvorane osnovne škole Petra Preradovića u Pitomaĉi. Kao što je i vidljivo iz tablice sve struke osim prodavaĉa i automehaniĉara. poduzećima i ustanovama koje su licencirane od strane HOK-a. 10. a manji dio uĉenika.1. Uĉenici koji se obrazuju po jedinstvenom modelu obrazovanja. praktiĉni dio naukovanja ili praktiĉne nastave obavljat će kod licenciranih obrtnika. a tijekom proljeća prošle godine u dvorištu je postavljen i pušten u funkciju moderno opremljeni plastenik. Svi ostali uĉenici praktiĉnu nastavu u radnom procesu mogu obavljati i u nelicenciranim radnjama. agrotehniĉkih rokova koji uvjetuju većinu radova na odrţavanju povrtlarskih površina i ubiranju plodova u vrijeme ljetnog odmora uĉenika 74 . Nadalje škola je dobila na besplatno korištenje vinograd u „Aršanju“ površine 0.65 ha koje se nalazi u neposrednoj blizini škole tj. / 2012. poduzećima ili ustanovama koje primaju uĉenike na praktiĉni dio naukovanja. dok ugovore o praktiĉnoj nastavi potpisuju samo škola i roditelji. U ĉetvrtoj godini agroturistiĉkih tehniĉara uraĉunato je i 96 sati struĉne prakse koje će dijelom izvršiti kao pripremu za završni ispit.

dodatne i produţene nastave  voĊenje razredništva. ustrojstva srednjeg školstva RH  upoznavanje propisa na temelju kojih djeluje srednje školstvo  upoznavanje nastavnih planova i programa škole  planiranje i pripremanje za nastavu  organiziranje i izvoĊenje redovne. pratiti i prijaviti Ministarstvu prosvjete i športa pripravnika u skladu s Pravilnikom o struĉnim ispitima u srednjem školstvu ( N. 16/94) i Pravilnikom o polaganju struĉnog ispita uĉitelja i struĉnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu. koji se obavlja po programu pripravniĉkog staţa u kojem se utvrĊuju sadrţaji i plan praktiĉnog uvoĊenja pripravnika u samostalan odgojno – obrazovni rad i plan priprema za polaganje struĉnog ispita. 11. priruĉnicima.struĉna praksa poljoprivrednih gospodarstvenika i agroturistiĉkih tehniĉara obavit će se takoĊer na poljoprivrednim površinama škole. dopunske. rjeĉnicima i struĉnim materijalom  ovladavanje korištenjem nastavne tehnologije  praćenje razvoja svoje struke u svjetskim razmjerima  razmjena iskustava s drugim struĉnjacima  praćenje izloţbi i marketinga  analiza osobnog struĉnog rada 11. Pripravnik mora tijekom pripravniĉkog staţa proći slijedeći program:  upoznavanje temeljnih zadaća.1 PRIPRAVNIĈKI STAŢ I STRUĈNI ISPITI UVOĐENJE NASTAVNIKA POĈETNIKA – PRIPRAVNIKA Tijekom školske godine škola je obvezna organizirati. br. PERMANENTNO STRUĈNO USAVRŠAVANJE DJELATNIKA Nastavnici imaju obavezu permanentnog struĉnog usavršavanja i to će ĉiniti prema individualnim planovima Realizacija struĉnog usavršavanja provodi se: a) individualno – proradom struĉne pedagoško-psihološke i metodiĉke literature (svaki predavaĉ radi svoj plan individualnog usavršavanja b) u radu školskih aktiva – proradom struĉnih tema iz struĉne tematike c) u radu ţupanijskih i republiĉkih struĉnih aktiva i seminara d) u radu Nastavniĉkog vijeća škole – proradom struĉnih tema ( po jedna za svako polugodište) e) kroz pripreme za novu školsku godinu  upoznavanje gradiva u nastavnom planu  prouĉavanje pedagoško-psihološke i metodiĉke literature  upoznavanje s udţbenicima.N. suradnja s roditeljima  organiziranje i voĊenje izvannastavnih aktivnosti uĉenika  voĊenje pedagoške dokumentacije i evidencije  ocjenjivanje uĉenika  sudjelovanje u radu struĉnih tijela i aktiva škole 75 . Pripravnik je obvezan proći pripravniĉki staţ. sustava.

NAPREDOVANJE NASTAVNIKA Nastavnici koji imaju odgovarajuću struĉnu spremu propisanu Zakonom o srednjem školstvu i potrebno pedagoško-psihološko obrazovanje. a nema potrebno pedagoško-psihološko obrazovanje moţe biti izabrana uz uvjet da najkasnije u roku od godine dana od dana izbora stekne to obrazovanje.N. praćenjem uspješnosti rada nastavnika i uz pribavljena mišljenja struĉnih tijela škole i predstavnika roditelja u školskom odboru. 16/94). 11.praćenje pedagoških i drugih struĉnih ĉasopisa upoznati Ustav RH te ustrojstva i djelovanja tijela drţavne vlasti i lokalne samouprave  funkcionalno upotrebljavanje suvremenih nastavnih sredstava i pomagala. odnosno na poslovima u ustanovi ili drugom struĉno pedagoškom radu. udţbenika i struĉne literature. a škola je u roku od 15 dana obvezatna pravodobno prijaviti staţiranje Ministarstvu znanosti. Nastavnik moţe napredovati u struci i biti imenovan u odreĊeno zvanje ako ima odreĊen broj godina rada u odgojno-obrazovnoj ustanovi. 11.   76 . mogu napredovati u zvanja prema Pravilniku o postupku naĉinu i uvjetima ocjenjivanja i napredovanja nastavnika srednjih škola i uĉeniĉkih domova (N. Nastavnici koji su stekli pedagoško psihološko obrazovanje. odnosno radnog mjesta. Pri utvrĊivanju uspješnosti u radu treba uzimati u obzir znaĉajke i osobnosti struke. a prvi put se zapošljavaju u školi obvezatni su se struĉno usavršavati. te drugih izvora znanja  Nazoĉnost pripravnika na satovima mentora ( 30 sati )  Nazoĉnost mentora na satovima pripravnika (10 sati)  Prisutnost komisije na nastavnim satovima pripravnika najmanje dva puta po dva do ĉetiri sata. te prosvjetni savjetnik. pruţanja pedagoške. Rad nastavnika u nastavi iskazuje se ocjenjivanjem prema propisanom obrascu i dokazuje potvrdom o sudjelovanju u usavršavanju prema odgovarajućem programu. te ako udovoljava drugim uvjetima ocjenjivanja i napredovanja nastavnika srednjih škola i uĉeniĉkih domova (N. Program pripravniĉkog staţa poĉinje se ostvarivati danom poĉetka radnog odnosa.3. Da bi nastavnik mogao napredovati u struci i biti imenovan u odreĊeno zvanje mora se utvrditi njegova uspješnost u radu. Bodovanje ostalog struĉnog rada obavlja ravnatelj škole. Agenciji za odgoj i obrazovanje. Prijedlog programa staţiranja pripravnika. Za svaki uspješno ostvareni program usavršavanja nastavniku se izdaje potvrda u kojoj su navedeni podaci o programu i njihovu vrednovanju. Nastavniku koji ne ispuni taj uvjet prestaje radni odnos. obrazovanja i športa. 16/94). tj.2. PEDAGOŠKO – PSIHOLOŠKA IZOBRAZBA NASTAVNIKA Za nastavnika u školi moţe biti izabrana osoba koja pored općih uvjeta ima i odgovarajuću struĉnu spremu i pedagoško-psihološko obrazovanje prema odredbama Zakona o srednjem školstvu. metodiĉke i druge pomoći obavlja komisija koju imenuje ravnatelj Škole. Uspješnost rada nastavnika ocjenjuju ravnatelj. te proći staţiranje kao pripravnik i poloţiti struĉni ispit u roku dvije godine. u skladu s katalogom programa.N. Ako se na natjeĉaj za nastavnika javi osoba koja ima odgovarajuću struĉnu spremu.

12. OSTALI SADRŢAJI 12.1. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE Škole kao odgojno –obrazovne institucije osim prenošenja znanja i informacija moraju biti vaţni u kreiranju kulturne i javne djelatnosti mjesta. Uĉenici i nastavnici naše škole sudjeluju u obiljeţavanju prigodnih datuma i manifestacija. Posebice se istiĉu uĉenici ugostiteljske i poljoprivredne struke koji sudjeluju u pripremi i organizaciji javnih priredbi na zahtjev ţupanijskih i općinskih institucija, obrtnika i ostalih gospodarskih subjekata. Planira se organizacija dvije predstave za uĉenike koje će upriliĉiti gradsko kazalište Virovitica. Naknada za troškove predstava uraĉunata je u tekuće troškove školovanja koje uĉenici plaćaju pri upisu u novu školsku godinu. Aktivno sudjeluju uĉenici i na meĊuškolskim sportskim natjecanjima, posebice iz rukometa, nogometa, odbojke i atletike. a) priredbe, izloţbe, susreti b) - aktivnosti: ureĊenje školskih panoa prikladnim plakatima i slikama, posjet izloţbama, susretima, festivalima u Pitomaĉi - vrijeme realizacije: tijekom ĉitave školske godine; - nositelji aktivnosti: uĉenici i nastavnici c) struĉne ekskurzije ( planirane): - Sajam cvijeća, Zagreb Razredi: agroturistiĉki tehniĉari III. i IV. razred Svrha: proširivanje znanja iz podruĉja hortikulture Vrijeme: kraj svibnja 2012. Voditelj: Branka Pavoković, dipl. ing. agronimije - Posjet poljoprivrednom imanju Eko-Mavrović , Sloboština Razredi: poljoprivredni gospodarstvenici, agroturistiĉki tehniĉari Svrha: terenska nastava na eko-poljoprivrednom imanju Vrijeme: listopad 2011. Voditelji: Branka Pavoković, Zdravko Giba - Terenska nastava na Jankovcu Razredi: III. b, IV.b ( agroturistiĉki tehniĉar ) Svrha: proširivanje znanja iz predmeta destinacijski menaĊment i odrţivi turizam Vrijeme: travanj 2012. Voditelj: Ivana Kralj - Posjet sajmu Interliber, Zagreb Razredi: SVI Svrha: jaĉanje svijesti o vaţnosti knjige, ĉitanje i cjeloţivotnog obrazovanja Vrijeme: 12. studenoga 2011. Voditelji: Marin Domović, Alena Hrvoić, Ksenija Petrinec, Masrio Tomrlin - Posjet hotelu Termal u Daruvaru Razredi: I- do III. kuhar/konobar Svrha: upoznavanje s naĉinom poslovanja hotela Vrijeme: druga polovica listopada 2011. Voditelji: Darko Mihoković, Darko Bariĉević - Terenska nastava na farmi goveda Razredi: II.b ( agroturistiĉki tehniĉar), II.c ( poljoprivredni gospdarstvenik ) 77

Svrha: terenska nastava iz predmeta stoĉartvo Vrijeme: svibanj 2012. Voditelj: Tomislav Kakša - Posjet tvrtki Eurovoće, Orahovica Razred: I.b (agroturistiĉki tehniĉar) Svrha: terenska nastava iz premeta voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo Vrijeme: studeni 2011. Voditelj: Tihomir Vranić - Posjet Goethe institutu i British Council-u, Zagreb Razredi: III.a, IV.a ( upravni refernt ) Svrha: jaĉanje svijesti o vaţnosti uĉenja stranih jezika Vrijeme: oţujak ili travanj 2011. Voditelji: nastavnici stranoga jezika d) natjecanja- aktivnosti(grupa) –natjecanja iz hrvatskog jezika u poznavanju hrvatskog jezika te na Lidranu, , natjecanja iz stranog jezika, povijesti te na natjecanjima iz pojedinih struka. Nadalje planirano je sudjelovanje Uĉeniĉke zadruge „Kostanj“ na smotri uĉeniĉkih zadruga - voditelji: nastavnici iz pojedinih predmeta, voditelj uĉeniĉke zadruge te voditelji sekcija e) rekreativne ekskurzije (planirane): - jednodnevne: I.b, II.b, III.b, IV.b te I. i II. c posjeta Etno selu na Ţumberku, - maturalna putovanja: uĉenici III.a i III.b razreda i uĉenici II. razreda trogodišnjih škola: - vrijeme realizacije od 18.lipnja do 31. kolovoza 2011. godine. e) izleti - nastavnici povodom obiljeţavanja MeĊunarodnoga dana uĉitelja i nastavnika I to 08. listopada 2011. – Muzej neandertalaca u Krapini i Hrvatsko zagorje - uĉenici i nastavnici povodom obiljeţavanja Dana škole 28. travnja 2012. f) Maturalne zabave III. c prodavaĉ/poljoprivredni gospodarstvenik III. d kuhar IV. a upravni referent IV.b agroturistiĉki tehniĉar lipanj 2012. lipanj 2012. lipanj 2012. lipanj 2012.

12.2. DODATNA I DOPUNSKA NASTAVA U školskoj godini 2011/2012. planirali smo samo dodatnu nastavu iz predmeta na obveznom dijelu drţavne mature i to: iz hrvatskog jezika 1 sat tjedno po obrazovnoj skupini matematike 1 sat tjedno po obrazovnoj skupini te po 1 sat tjedno za engleski jezik i 1 sat tjedno za njemaĉki jezik Gledajući predprijave uĉenika za ispite drţavne mature od kojih se je većina izjasnila da će polaziti dodatnu nastavu iz navedenih predmeta realizacija dodatne nastave bit će slijedeća:

78

PREDMET hrvatski jezik matematika engleski jezik njemaĉki jezik

SKUPINA/BR.UĈENIKA SATI/TJEDNO IV.a / 26 1 IV.b / 14 1 IV. a/26 1 IV.b/14 1 26 5 1 1

UKUPNO 2 2 1 1

Za voĊenje dodatne nastave zaduţeni su Ksenija Petrinec, prof. hrvatskog jezika i knjiţevnosti, Mirjana Ţagar, dipl.ing., Dijana Kos, bacc. engleskog jezika te Ana Pavlić, bacc. njemaĉkog jezika. Analizirajući prošlogodišnje potrebe i interese uĉenika te slabije odgojno obrazovne rezultate iz predmeta matematika, tijekom školske godine organizirat ćemo i dopunsku nastavu, poglavito za uĉenike trogodišnjih zanimanja koji ostvaruju nešto lošije rezultate u svladavanju obrazovnih ciljeva. U vrijeme donošenja ovoga Godišnjeg plana i programa planiramo organizirati dopunsku nastavu matematike za tri obrazovne skupine trogodišnjih zanimanja i to za 1., 2. i 3. razred. Za voĊenje dopunske nastave matematike zaduţen je Mario Tomrlin, ing. informatike te struĉni uĉitelj matematike. Ukoliko se tijekom školske godine ukaţe potreba za organizacijom dopunske nastave iz još nekih predmeta, organizirat ćemo je u granicama ukupnih zaduţenja koje nam omogućuje Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Izvedbeni plan i program dopunske nastave bit će priloţen ovom godišnjem planu. . 12.3. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAMI Školski preventivni programi nastojati će se uskladiti s programima na ţupanijskoj i drţavnoj razini. Za sada su planirani:

12.3.1. Školski preventivni program suzbijanja zlouporabe droga Cilj: Smanjiti interes mladih za eksperimentiranjem i uzimanjem sredstava ovisnosti Zadaci: Prevencija uzimanja sredstava ovisnosti treba prvenstveno biti usmjerena na razvoj samopoštovanja i zadovoljstva sobom, a ne smije se temeljiti na strahu od mogućih posljedica uzimanja sredstava ovisnosti:  uĉenici trebaju razviti zadovoljstvo sobom  ovisnosti ne smiju doţivljavati kao afirmaciju svoga «ja»  roditeljima treba pruţiti podršku i struĉnu pomoć u odgoju djece  edukaciju o ovisnostima treba provesti na pristupaĉan naĉin  voditi brigu o otkrivanju ovisnika kako bi se pokušalo zaustaviti moguće nove ovisnike  Smanjenje interesa mladih će se provoditi kroz nespecifiĉne oblike rada i preventivne mjere te specifiĉne preventivne mjere.  79

listopad Tjekom godine Razrednici Vjerouĉiteljica Tijekom godine Profesor biologije Psiholog Tijekom godine Profesor sociologije 80 . drugim školama. Provedba radionica emocionalne pismenosti. Uĉenicima će se kroz sate razrednika i rad u radionicama pomoći da razviju svoje samopouzdanje. Kroz sastanke s roditeljima i rad roditeljskog vijeća poticat će se roditelje da razumiju svoju ulogu u prevenciji ovisnosti te steknu osnovna znanja u prepoznavanju sredstava ovisnosti. nauĉe donositi odluke i rješavati probleme te da razviju socijalne vještine. Poticanje uĉenika na kvalitetan ţivot bez ovisnosti (kroz nastavu vjeronauka) Obrada odabranih tema o ovisnostima na nastavi biologije (rasprava) Individualni rad s uĉenicima.a) Nespecifiĉni oblici rada i preventivne mjere Škola treba biti mjesto gdje će se i uĉenici i nastavnici osjećati ugodno i razvijati kvalitetne odnose. zdravstvenim ustanovama (osobito Zavodom za javno zdravstvo) itd. izbornoj nastavi i izvannastavnim aktivnostima Oblikovanje izvannastavnih aktivnosti i rad sa što većim brojem uĉenika Obrada odabranih tema o ovisnostima te razgovor na satu razrednog odjela. Obrada odabranih tema o ovisnostima kroz nastavu psihologije. Nositelj aktivnosti Nastavnici Aktivnost Obrada prikladnih tema na redovnoj. Škola će ustrajati na iznalaţenju mogućnosti za rasterećenje uĉenika od pretjerane koliĉine obrazovnih sadrţaja te afirmaciji škole bez neuspjeha. Nespecifiĉni oblici rada kroz koje će se ostvariti taj cilj programa su:  izvannastavne aktivnosti  natjecanja u znanju i sportskim aktivnostima  poticanje uĉeniĉkog samopoštovanja i samopotvrĊivanja  rano otkrivanje djeĉje depresije i neuroticizma  pruţanje pomoći uĉenicima koji su postali nepolaznici kroz organiziranu skrb o njima  promicanje uspješnog roditeljstva  diskretni osobni zaštitni program  zaustavljanje izdvajanja problematiĉne djece u odnosu na ostale uĉenike  uoĉavanje i rješavanje kriznih situacija u razredu Specifiĉne preventivne mjere Škola će suraĊivati sa Centrom za socijalnu skrb. policijom. Koordinacija Vrijeme Tijekom godine Nastavnici Rujan.

Razvijati topao i human odnos u razredu. Sudjelovanje i rad na 81 Koordinacija Vrijeme Nositelj aktivnosti Razrednici prvih razreda Razrednici završnih razreda Razrednici Pedagog Psiholog . obvezama. Upoznati uĉenike s Pravilnikom o ocjenjivanju. Individualini razgovor s uĉenicima i roditeljima.2. Organizirati sveĉanu podjelu maturalnih svjedodţbi.Nositelji programa:  pedagog  psiholog  razrednici  predmetni nastavnici  ravnatelj  vanjski suradnici Vrednovanje rezultata: na kraju nastavne godine provest će se vrednovanje provedbe programa 12. Voditi brigu o uĉenicima i njihovim poteškoćama. Zadaci:        afirmiranje pozitivnih vrijednosti suoĉavanje s postojećim problemima nesigurnosti i nasilja promicanje spoznaje o opasnostima oruţja i eksplozivnih naprava razvoj samopoštovanja uĉenika pomoć uĉenicima pri ţivotnim opredjeljenjima pozitivno usmjerenje provoĊenja slobodnog vremena promicanje razliĉitih sportskih i društvenih sadrţaja (izvannastavne i izvanškolske aktivnosti) Aktivnost Upoznati uĉenike s kućnim redom škole. duţnostima i pravima u školi. Program mjera za povećanje sigurnosti u školi «Afirmacijom pozitivnih vrijednosti protiv nasilja» Cilj: Omogućiti stvaranje sigurne škole koja afirmacijom pozitivnih vrijednosti unaprjeĊuje društvo u cjelini. U suradnji s uĉenicima organizirati obiljeţavanje zadnjeg dana škole.3. SuraĊivati s roditeljima i educirati ih o nekim odgojnim umijećima.

slobodi i odgovornosti. tolerancija. ljubav.odgovornost. sposobnosti.4. vještine.3. 12. Zadaci: Razvijati znanja. jednakost.roditeljskim sastancima s odabranim pedagoškim temama.ţelja za odbacivanjem predrasuda i stereotipa c) razviti vještine i sposobnosti  razviti sposobnost apstraktnog mišljenja i izraţavanja misli  analiziranje i rješavanje problema  analiziranje i tumaĉenje tekstova  vještine nenasilnog rješavanja sukoba  zalaganje za provedbu ljudskih prava  vještina slušanja i neverbalne komunikacije Aktivnosti: Program će se provoditi kroz redovnu i izbornu nastavu te slobodne aktivnosti.spremnost na vlastiti odabir i afirmaciju vrijednosti .3. . prijateljstvo . a) usvojiti znanja – o vlastitim pravima. razrednici će 3-4 sata posvetiti temama o ljudskim pravima.3.poštivanje sebe i drugih . Oblikovanje i voĊenje grupe uĉenika koja će razvijati pozitivne oblike komunikacije. sloboda. 12.univerzalne vrijednosti: pravda. Program preventivnih aktivnosti u suzbijanju trgovanja ljudima Preventivni programi:  sposobnost rješavanja problema  razvijanje samopoštovanja  pomoć u snalaţenju u ţivotnim odluĉivanjima  socijalna podrška  poboljšanje kvalitete ţivota uĉenika  motivacija za zdrave stilove ţivljenja 82 . Na satovima razrednika. Naglasak će se staviti na društvenu grupu predmeta te nastavu hrvatskog jezika u koje se teme o ljudskim pravima najlakše mogu uklopiti. Rad u pedagoškim radionicama. vrijednosti i stavove koje će uĉenici moći primijeniti u izgradnji pozitivnih ponašanja. poznavati temeljne dokumente o ljudskim pravima te osnovne etiĉke i politiĉke pojmove b) oblikovati vrijednosti i stavove . Školski program odgoja i obrazovanja za ljudska prava Cilj: Uĉenici bi trebali usvojiti osnovne pojmove o ljudskim pravima te postati dio graĊanskog društva.

. odgovornost. škola bez prisile  afirmacija karijere uspješnog roditeljstva – individualno.. politiĉka. odgovorno roditeljstvo  o trgovanju ljudima  slobodne aktivnosti  ţivotne vještine  diskretni personalni zaštitni postupci – briga za svakog uĉenika  razred kao terapijska zajednica – mjesto sigurnosti. jednakost.. UN Konvencija o pravima djeteta. struĉnih suradnika. socijalna.. nediskriminacija. predrasude. demokracija. pravda. rasizam b) razviti znanja i sposobnost reagiranja na gore navedeno a) znanja  koncepti: sloboda. roditeljski sastanci. neravnopravnost. ekonomska prava  UN Deklaracija o ljudskim pravima. ravnatelja te evaluacija ŠPP 83 . stereotipe. pravilno organiziranje slobodnog vremena uĉenika  kvalitetna ponuda sportskih i drugih kreativnih sadrţaja Teme za roditelje:  utjecaj odgojnih postupaka roditelja na riziĉna ponašanja  prepoznavanje simptoma (za trgovanje)  kriza suvremene obitelji  odgoj za razumijevanje  odgovorno roditeljstvo.  vaţnost ljudskih prava u ţivotu. zajedništva i potpore  sekundarna prevencija – rano prepoznavanje  suradnja škole s drugim institucijama edukacija nastavnika. b) vještine  aktivno slušanje i komunikacija  kritiĉko mišljenje  suradnja c) stavovi i vrijednosti  odgovornost za vlastite aktivnosti  otvorenost  empatija  vlastita vrijednost i vrijednost drugih Školski preventivni program  škola kao milje – kvalitetna škola. odgoj za ravnopravnost spolova  nenasilno rješavanje sukoba Nastavnici  prepoznavanje znakova za trgovanje i zlostavljanje i pruţanje pomoći  postupci u kriznim situacijama  problematika trgovanja i kako se oduprijeti Uĉenici:  socijalne vještine za donošenje odluka  rješavanje problema  samopoštovanje  stvaranje pozitivne slike o sebi  otpornost na socijalni pritisak  nošenje sa stresom i anksioznošću Opći ciljevi u prevenciji trgovanja – edukacija mladih a) prepoznati nepravdu. civilna.

tei struĉna pomoć u odgoju djece Psiholog SURADNICI U PROVEDBI Ravnatelj Razrednici Predmetni nastavnici Vanjske institucije - EVALUACIJA - Evaluacijski listići na zadnjoj radionici/predavanju Poticanje asertivnog ponašanja. Oblikovanje izvannastavnih aktivnosti i rad sa što većim brojem uĉenika „Droga ubojica ljudskog ţivota“ predavanja za uĉenike 1a razreda „Alkoholizam ovisnost i lijeĉenje“ . te razvijati topao i human odnos u razredu.Aktivnosti u sklopu provoĊenja preventivnih programa PROVEDBENE AKTIVNOSTI Individualni savjetodavni rad s uĉenicima i roditeljima ROKOVI IZVRŠENJA Kontinuirano tijekom školske godine NOSITELJI Psiholog 4 radionice/predavanja „Škola za roditelje“ – radionice i tijekom školske godine predavanja za roditelje uĉenika 1. Uspostaviti dobar odnos i kvalitetnu komunikaciju s uĉenicima. Obrada tema vezanih za sprjeĉavanje ovisnosti na satovima razrednog odjeljenja. stvaranje kvalitetnih obiteljskih odnosa i pruţanje podrške. razreda s ciljem razvijanja roditeljskih kompetencija. razvoj samopoštovanja uĉenika. Provedba radionica emocionalne pismenosti.predavanja za uĉenike 2b razreda Kontinuirano tijekom školske godine kroz nastavu psihologije Kontinuirano tijekom školske godine Psiholog - Razrednici - Ocjene iz usmenog i pismenog ispitivanja - Kontinuirano tijekom školske godine Kontinuirano tijekom školske godine Tijekom školske godine kroz nastavu vjeronauka Predmetni nastavnici - - Predmetni nastavnici Vjerouĉitelj Vjerouĉitelj - Evaluacijski listići Evaluacijski listići 84 Tijekom školske godine kroz nastavu .

radionica za uĉenike 3. razreda s ciljem razumijevanja posljedica i opasnosti razliĉitih spolno prenosivih bolesti te upoznavanje razliĉitih oblika prevencije zarazom spolno prenosivim bolestima Radionice na temu „Donošenje odluka" uz vjeronauka Tijekom školske godine Nastavnik TZK - Rezultati natjecanja Rujan 2011. telefon Vjerouĉitelj Obiteljski Centar Virovitica Psiholog Psiholog Rezultati natjecanja Evaluacijski listići Rezultati natjecanja Evaluacijski listići Evaluacijski listići Izloţba radova Evaluacijski listići - Studeni 2011. polugodišta Oţujak 2012. Studeni 2011. kroz nastavu ĈZO. badmintonu. Obiteljski Centar Psiholog Evaluacijski listići 85 . razreda Obiljeţavanje Dana Srednjoškolca – natjecanje uĉenika u odbojci i nogometu „Znam pa me nije strah“ –radionice o naĉinima prenošenja virusa HIV i spolno prenosivih bolesti „Hagioterapija kao odgovor na ovisnosti“ . atletici.radionice o uĉenju za uĉenike 1. Studeni 2011. i 2.Natjecanja mladića i djevojaka u odbojci.predavanja za uĉenike 1. rukometu. krosu i nogometu Obiljeţavanje Hrvatskog Olimpijskog Dana „Nauĉimo kako uĉiti“ .travanj 2012. Nastavnik TZK Psiholog Nastavnik TZK S. Poĉetkom 2. i 2.S. razreda s ciljem razumijevanja opasnosti djelovanja razliĉitih psihoaktivnih tvari na organizam te upoznavanje naĉina uĉinkovitog suzbijanja ovisnosti „Spolno prenosive bolesti“. kroz nastavu vjeronauka Knjiţniĉar Psiholog Knjiţniĉar Prosinac 2011. razreda „Borba protiv ovisnosti“ – predavanja za uĉenike 1.O. kroz nastavu ĈZO. Listopad – Studeni 2011. ĈZE i higijene Oţujak. Oţujak.predavanja za uĉenike 4a razreda „Promicanje volonterstva“ „Suvremeni sustav vrijednosti“ – izloţba uĉeniĉkih radova za sve zainteresirane uĉenike „Što mi treba za sreću?“ . ĈZE i higijene Psiholog Profesor biologije Psiholog Profesor biologije Psiholog - Travanj 2012.travanj 2012.

Predavanja i prezentacija o ovisnostima Organizacija meĊurazrednog natjecanja u SŠ Pitomaĉa Prijateljske utakmice izmeĊu maturanata i nastavnika ProvoĊenje ankete o riziĉnim ponašanjima Travanj .svibanj 2012. Svibanj 2012. Svibanj – kolovoz 2012.stoljeća" za uĉenike završnih razreda Travanj 2012. Virovitica Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitiĉko – podravske ţupanije Nastavnik TZK Nastavnik TZK Povjerenstvo za suzbijanje ovisnosti Virovitiĉko – podravske ţupanije Razrednici Psiholog Razrednici - Psiholog Razrednici Rezultati natjecanja Rezultati natjecanja Rezultati ankete 86 .prezentaciju „Robovi 21.

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA Zdravstvena zaštita provodi se već prvi tjedan školske godine kada se uĉenici prvih razreda osposobljavaju iz zaštite na radu da bi mogli pristupiti izvoĊenju praktiĉne nastave. sadnica itd. struĉni suradnik pedagog u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb 5. korisnici: uĉenici i nastavnici 4. dekorativnog nakita. 13. podruĉje rada: zdravlje i sigurnost uĉenika i nastavnika 2. ljudi zaduţeni za zaštitu na radu 5. aktivnosti i nositelji: predavanja. suradnja sa Zavodom za zdravstvo. U suradnji sa Zavodom za zdravstvo obavljaju se i cijepljenja uĉenika. vrednovanje aktivnosti: potvrde o osposobljenosti iz zaštite na radu te ocjena suradnika Socijalna zaštita uĉenika slabijeg imovinskog stanja i problematiĉnih obiteljskih okruţenja. Prema dopunama zakona ukoliko se prikupe novĉana sredstva obaviti će se i zdravstveni pregled djelatnika. U realizaciju plana ukljuĉeni su svi djelatnici škole. radionice. Zdravstvena zaštita po sastavnicama: 1. posjeti lijeĉnika. vrednovanje aktivnosti: anketa na kraju školske godine 87 . dijelovima strojeva i sliĉno.4. ovisno o struci za koju se pojedini razredi obrazuju  Postavljanje i odrţavanje ukrasnog bilja  UreĊenje i odrţavanje školskog dvorišta i prostora ispred škole. predmetima.12. podruĉje rada: integriranost i osjećaj pripadnosti 2. svrha aktivnosti: smanjiti opasnosti i pomoći odrţavanju zdravlja istih 3. Osigurati im što bolje uvijete za rad i ukljuĉenje u razredne miljee. korisnici: uĉenici 4. posjeti lijeĉniku . aktivnosti i nositelji: predavanja. lijeĉnicima.  UreĊenje kabineta i uĉionica slikovnim materijalima. Socijalna zaštita uĉenika po sastavnicama: 1. ureĊenjem panoa unutar razreda i zgrade. cvjetnog materijala. a njihova realizacija ukljuĉuje i neke materijalne troškove kao što su nabava i ugradnja panoa. ESTETSKO I HIGIJENSKO UREĐENJE ŠKOLE Planiraju se slijedeće akcije:  odrţavanje urednosti uĉionica uz pomoć razrednih odjela i razrednika  prigodno obiljeţavanje vaţnijih datuma pisanjem i izradom literarnih i likovnih radova. svrha aktivnosti: integracija uĉenika slabijeg materijalnog statusa 3. Planira se upoznati i osposobiti nastavnike (koji nisu ) sa zaštitom na radu i zaštitom od poţara. Osposobljavaju ih nastavnici koji su zaduţeni za to podruĉje.

PLAN AKTIVNOSTI ZA UNAPREĐENJE MATERIJALNIH UVJETA RADA U ŠKOLSKOJ GODINI 2011. NABAVA DODATNIH NASTAVNIH SREDSTAVA I POMAGALA ZA KVALITETNIJU NASTAVU a) b) c) d) e) nabavka 2 LCD projektora i projekcijskih platna nabavka 2 prijenosna raĉunala dodatno opremanje uĉionica namještajem koji nedostaje nabavka 2 grafoskopa nabavka dodatnih strojeva i ureĊaja za rad na poljoprivrednom dobru škole te izgradnja natkrivenog paviljona uz školski vrt i to: .000.000.izgradnja natkrivenog paviljona uz školski vrt za odrţavanje nastave na otvorenom POTREBITA SREDSTVA: Ad a) Ad b) Ad c) Ad d) Ad e) 5.11 kn 88 .000.) .000.3. 14.000.00 kuna 10.00 kn 83 % sredstava . 500.Natjeĉaji i potpore (Ministarstvo poljoprivrede i dr.izrada projektne dokumentacije i ishoĊenje dozvola II.028.Proraĉuna Ţupanije Virovitiĉko-podravske 10.00 kuna 4. faza ( tijekom 2010.000.228.00 kuna 70.11 kn 7. KAPITALNI PROJEKT: ŠKOLSKI KOMPLEKS «STJEPAN SULIMANAC» Uvod: Zbog skuĉenosti i neadekvatnosti prostora školske zgrade izgraĊene još 1872.195. godine u kojoj trenutno djeluje Srednja škola Pitomaĉa. faza * izgradnja * opremanje 1.00 kuna Za ostvarivanje planiranog koristit ćemo sredstva iz razliĉitih izvora: . a koju ove školske godine polazi 292 uĉenika.000.000.195.00 kn 10 % sredstava .Vlastita sredstva 6. Do sada je od ovog projekta realizirano: I.1.000. i 2011.14.mini punionice za vino .000.00 kuna 7.00 kuna UKUPNA SREDSTVA: IZVORI SREDSTAVA: ________________________ 96.otkup zemljišta i izgradnja infrastrukture .00 kn 300.000.000.00 kn _____________________________________________________ SVEUKUPNO: 23./12.00 kn 14. novom idejnom studijom izraĊenom od strane Ţupanije Virovitiĉko-podravske i Općine Pitomaĉa predloţena je izgradnja nove zgrade Srednje škole za što su spomenute institucije udruţile sredstva.000.00 kn 7% sredstava 14.) 80.

PRAĆENJE I VREDNOVANJE OSTVARIVANJA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ŠKOLE Tijekom školske godine redovito će se pratiti ostvarivanje godišnjeg programa rada škole.3. 89 . Cjelovita analiza ostvarivanja godišnjeg programa razmatrat će se na Nastavniĉkom vijeću na kraju školske godine. dipl. a na temelju Izvješća o radu škole na kraju školske godine. 16.1. dodatna nastava) za koje se iskaţe interes nakon roka za predaju ovog Godišnjeg plana.ecc KLASA:_________________ URBROJ: _______________ U Pitomaĉi. 29. godina. rujna.2./2012. školski odbor na 19./2011. godine prihvatio je Godišnji plan i program za školsku godinu 2011. Plan i program rada psihologa za školsku godinu 2010. RH 87 /08. vrednovanja i ostvarivanja godišnjeg programa rada dok će svaki djelatnik pratiti ostvarivanje svojih zadaća i o tome izvješćivati ravnatelja škole. godinu 15. Godišnji plan i program srednjoškolskog obrazovanja odraslih Napomena: Dodatni programi ( obrazovanje odraslih. Ravnatelj i struĉni suradnik će voditi evidenciju praćenja. izradit će se naknadno i priloţiti ovom Godišnjem planu i programu rada. 2011. Ravnatelj: Rikard Bakan. PRILOZI GODIŠNJEM PLANU: 15. (N. faze tj.dovršetka graĊevine 2013. toĉka 8.N.PredviĊeno vrijeme poĉetka II. 90/10.. Ravnatelj prati ostvarivanje svih dijelova godišnjeg programa. gradnje je listopad 2011. Sjednici odrţanoj dana 29. i Statuta Srednje škole Pitomaĉa ĉlanak 11. rujna 2011. 16. ZAVRŠNE ODREDBE temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ĉlanak 28. toĉka 4 . 15. 86/09. Godišnji plan i program rada uĉeniĉke zadruge. 15. 105/10). a opremanje i preseljenje u nove prostore planirano je za 2014. fakultativni predmeti.

33405 Pitomača. tel/fax: 033/801-434 90 . svladavaju međe između pojedinih predmeta. Osnovni podaci o školskoj zadruzi Učenička zadruga “Kostanj” .2008 godine održana je osnivačka skupština školske zadruge «Kostanj».o. UVOD 1. Dana 25.09.GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA UĈENIĈKE ZADRUGE „ KOSTANJ“ ZA ŠKOLSKU GODINU 2010. Članovi zadružnog odbora: Iz reda osoblja Srednje škole Pitomača su Rikard Bakan dipl. pod neprinudnim stručnim vodstvom (mentorstvom) neposredno sudjeluju u organizaciji i izvedbi programa./ 2011. i ima sedamdesetak učenika članova zadruge.sc.oec. 1. stječu aktivno znanje. te provodi cjelovit gospodarski. koju je prihvatio školski odbor. Iz reda suosnivača je mr. oslobađaju i razvijaju sposobnosti...agr. Marijan Berdin (direktor komunalnog d. Pitomača) Iz reda učenika zadrugara Anamarija Balija i Anamarija Lovrenovid Iz reda roditelja učenika jedan član Iz reda lokalne samouprave je Marinko Barčan dipl. (ravnatelj škole) i Tomislav Kakša dipl. kao dragovoljna formalno ustrojena skupina učenika.agr. Voditelj zadruge je Tomislav Kakša dipl. Sjedište zadruge je u prostorima «stare» zgrade osnovne škole na Trgu kralja Tomislava 6 u Pitomači.agr (pročelnik ureda za društvene djelatnosti opčine Pitomača) Adresa zadruge je: SREDNJA ŠKOLA PITOMAČA – ŠKOLSKA ZADRUGA «KOSTANJ» Trg kralja Tomislava 6. ekološki i etnoodgoj.1. U sklopu zadruge djeluje sedam sekcija.o.

ugostiteljsko uslužnu sekciju.1. čajeve i dr. Djelatnost zadruge Djelatnost zadruge je izvannastavna aktivnost učenika i dio programa škole. čestitke za svoje potrebe. sekciju za seoski turizam . grablje. pčelarsku sekciju. atomizer. štijade. sekciju za rasadničarstvo i hortikulturu. cvijede za uljepšavanje okoliša. vode. Materijalni uvjeti Raspoloživi materijalni uvjeti su:        Traktor IMT 539 Jednobrazdni plug.. Sadržajno obuhvada svaku proizvodnu i uslužnu djelatnost u sastavu sekcija zadruge.6 jutara te školski vodnjak i pčelinjak u školskom dvorištu. lopate Dvije LR košnice. 2. Zatim zadruga ima na raspolaganju školsko poljoprivredno dobro površine 1. malčer. freza skakačica Pčelinjak sa pet košnica i dva nuklausa Plastenik i cijevni sustav za navodnjavanje i grijanje Motike. Tanjurade. UVJETI RADA ZADRUGE 2.. 2. sekciju za gospodarsko poslovanje. te dobiveni vinograd na korištenje veličine 1. u vrijeme izvan nastavne aktivnosti.1. izradu suvenira i etnologiju. Zadruga sadrži sedam sekcija: Povrtlarsku i ratarsku. itd. a ne uvijek i obvezu. Prostorni uvjeti Zadruga koristi učenički prostor u sklopu Srednje škole Pitomača.2.Pribor i materijal potreban za radove u pčelinjaku Inox posude za čuvanje vina 91 . roto freza. pa se može ustanoviti njihova novčana vrijednost i bez stavljanja u promet). a rezultati rada učenika (proizvodi i usluge) mogu se stavljati u promet i komercijalizirati (mogu znači mogudnost. jer škola može u školskoj kuhinji koristiti povrde. vodarsku i vinogradarsku.2. marketing i promidžbu. 5 AŽ košnica .4 ha i ugostiteljski objekat Stara Pivnica.

Vanjski suradnici 3.ing.1. agr. Darku Mihokovid stručni učitelj 3. Marinko Barčan dipl.3.2.sc. Rikard Bakan dipl.1. Poljoprivredno gospodarska sekcija 3.5.U nabavci su:  Tkalački stan i ostali pribor za izradu autohtonih suvenira 3.oec.1. Branka Pavokovid dipl. Miroslav Horvatinovid dipl.6. Zdravko Giba ing.4.stočarstva 3. Poljoprivrede 3.2. mr. Berdin 3. 3.oecc – predsjednik zadruge 4.4.1. ing.1. Poljoprivrede 3.1.5.1.2.agr . KADROVSKI UVJETI ZADRUGE 3.4. Darku Baričevid stručni učitelj 3. Dalibor Petričušid ing.oec 3. Tihomir Vranid dipl. Sekcija za gospodarsko poslovanje.3. marketing i promidžbu 3.5.VVV 3. 3. Sekcija za izradu suvenira i ukrasnih predmeta i etnologiju 3.2.2. Tomislav Kakša dipl.2.3. Ugostiteljsko uslužna sekcija 3.1. agr .2. Ivana Kralj dipl.1. ing.3. Poljoprivrede 3. ZADUŽENJA ZADUŽENJE VODITELJA SEKCIJA 92 .1.

U izvanrednim okolnostima Skupštinu 93 . Pravila i druge akte Zadruge. U pitanjima koja se odnose na prava i obveze Škole prije zastupanja mora dobiti ovlaštenje ravnatelja Škole. a dio tijekom praznika zbog sezonskog intenziteta posla u pojedinim sekcijama.  Obveze spriječenog predsjednika(ce) obnaša zamjenik(ca) predsjednika(ce). Odgovorni su za sigurnost učenika u radu. Predsjednik(ca) Zadruge ujedno je predsjednik(ca) Zadružnog odbora i Skupštine. Sjednice skupštine zadruge Skupštinu Zadruge čine svi članovi Zadruge. ZADUŽENJA PREDSJEDNIKA ZADRUGE     Predsjednik(ca) Zadruge vodi rad upravnih tijela i poslove Zadruge. Saziva je i predsjeda predsjednik Zadruge. Tajnik(ca) vodi poslovnu komunikaciju s drugim sudionicima u programu Zadruge. surađuju s roditeljima i suodgojiteljima te upoznaju druge učitelje s rezultatima ZADUŽENJA TAJNIKA ZADRUGE   Tajnik(ca) Zadruge organizira i vodi opde. pravne i druge poslove te pomaže predsjedniku(ci) u obnašanju njegov(zin)ih zadada i pripremi sjednica. Vremenik rada Ukupni godišnji fond sati pojedine sekcije je maksimalnih 35 sati od čega se dio satnice odrađuje tokom školske godine. raspolaže novčanim sredstvima u skladu s utvrđenim finanijskim planom (proračunom) Zadruge i obavlja druge poslove od interesa za Zadrugu.     Uz neposrednu suradnju učenika planiraju. Omoguduju učenicima vezu sa stručnjacima i dostupnost dobrih izvora znanja. Predsjednik(ca) potpisuje zaključke upravnih tijela. 5. usmjeravaju i potiču rad učenika. programiraju i organiziraju rad. ORGANIZACIJA RADA ZADRUGE 5. Skupština se saziva najmanje jedanput godišnje. Predsjednik(ca) Zadruge predstavlja i zastupa Zadrugu. 5.1.2. financijske. Prate. kao izvannastavna aktivnost. Odabiru najdjelotvornije metode i oblike rada.

zadrugari u programu imaju da se upoznaju sa svim povrtlarskim i ratarskim kulturama ovog nizinskog dijela Republike Hrvatske te njihovom važnosti za gospodarstvo i prehranu ljudi.1. zadrugari u programu imaju da se upoznaju sa svim vodnim i vinskim kultivarima ovog nizinskog dijela Republike Hrvatske te njihovom važnosti za gospodarstvo i prehranu ljudi. cilj je da zadrugari steknu radne navike. da zadrugari steknu radne navike. radne vrijednosti i stvaralaštvo te steknu preduvjete za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini. 5. 6.2. VODARSKO – VINOGRADARSKO . poljoprivrede Dalibora Petričušida. POVRTLARSKO RATARSKA PODSEKCIJA Pod stručnim voditeljstvom ing. kako zahtijevaju njegovi poslovi i zadade. organizirati sastanke pojedinih sekcija. Dužan ih je održati na zahtjev najmanje jedne tredine ukupnog broja sekcija. radne vrijednosti i stvaralaštvo te steknu preduvjete za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini. poljoprivrede Zdravka Gibe. ORGANIZACIJA RADA POJEDINIH SEKCIJA ZADRUGE 6. ili drugih razloga važnih za djelovanje i napredak Zadruge. POLJOPRIVREDNO GOSPODARSKA SEKCIJA 6. Sastanci sekcija Zadružni odbor može radi dogovora. Poslovima koje de zadrugari obavljati na poljoprivrednom dobru. Odbor odlučuje vedinom glasova svih svojih članova 5. obavješdivanja.1. Odbor se sastaje prema potrebi. Sjednice zadružnog odbora Zadružni odbor radi u sjednicama.1. 6. 94 .može sazvati i Zadružni odbor.3.1.4.VINARSKO – PODRUMARSKA PODSEKCIJA Pod stručnim voditeljstvom ing. Zaključci tih sastanaka smjernice su za dalji rad uprave Zadruge. koje saziva i vodi predsjednik(ca). vodnjaku i vinogradu te i uslužnim poslovima za neku drugu stranu. Skupština utvrđuje stajališta i smjernice za vođenje Zadruge i oni obvezuju upravu Zadruge. Poslovima koje de zadrugari obavljati na poljoprivrednom dobru te i uslužnim poslovima za neku drugu stranu.

ing. Poslovima koje de zadrugari obavljati na pčelinjaku u sklopu škole. PČELARSKA PODSEKCIJA Pod stručnim voditeljstvom dipl. PODSEKCIJA ZA RASADNIČARSTVO Pod stručnim voditeljstvom dipl. 6.3. agronomije . zadrugari u programu imaju da se upoznaju sa svim povijesno vrijednim baštinama koji su karakteristika ovog nizinskog dijela Republike Hrvatske. kao i uslužnim poslovima za neku drugu stranu. radne vrijednosti i stvaralaštvo te steknu preduvjete za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini.2. SEKCIJA ZA IZRADU SUVENIRA I UKRASNIH PREDMETA I ETNOLOGIJU 6. cilj je da zadrugari steknu radne navike. kao i uslužnim poslovima za neku drugu stranu. PODSEKCIJA ZA HORTIKULTURU I IZRADU UKRASNIH PREDMETA Pod stručnim voditeljstvom dipl. radne vrijednosti i stvaralaštvo te steknu preduvjete za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini.1. zadrugari u programu imaju da se upoznaju sa svim vrstama meda i ostalim proizvodima pčela koji su karakteristika ovog nizinskog dijela Republike Hrvatske te njihovom važnosti za gospodarstvo i prehranu ljudi.stočarstva Tomislava Kakše.poljoprivrede Tihomira Vranid. oecc Ivane Kralj. PODSEKCIJA ZA SEOSKI TURIZAM. Poslovima koje de zadrugari obavljati na poljoprivrednom dobru. Poslovima koje de zadrugari raditi u sklopu škole.poljoprivrede Branka Pavokovid.1. 6. zadrugari u programu imaju da se upoznaju sa svim vodnim i vinskim i hortikulturnih kultivarima ovog nizinskog dijela Republike Hrvatske. kao i uslužnim poslovima za neku drugu stranu. cilj je da zadrugari steknu radne navike. 6. zadrugari u programu imaju da se upoznaju sa hortikulturnim vrstama ovog nizinskog dijela Republike Hrvatske.2.2. IZRADU SUVENIRA I ETNOLOGIJU Pod stručnim voditeljstvom dipl.ing. radne vrijednosti i stvaralaštvo te steknu preduvjete za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini. cilj je da zadrugari steknu radne navike.6. radne 95 .4.1. cilj je da zadrugari steknu radne navike.ing.2. Poslovima koje de zadrugari obavljati na poljoprivrednom dobru. kao i uslužnim poslovima za neku drugu stranu.

kao i uslužnim poslovima za neku drugu stranu. Poslovima koje de zadrugari raditi u sklopu škole.) koji su karakteristika ovog nizinskog dijela Republike Hrvatske. zadrugari u programu imaju da se upoznaju sa svim kulinarskim vrijednim baštinama (od raznih vrsta jela do nekadašnjeg spemanja zimnica i skladištenja svježih mesnih proizvoda u mast itd. 6.00kn Sjeme. MARKETING I PROMIDŽBU Pod stručnim voditeljstvom dipl. plitice. zadrugari u programu imaju da se upoznaju sa svim zakonitostima za trgovačko poslovanje.4. oecc Miroslava Horvatinovida . SEKCIJA ZA GOSPODARSKO POSLOVANJE.1. radne vrijednosti i stvaralaštvo te steknu preduvjete za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini 7.3. cilj je da zadrugari steknu radne navike. Godišnji plan i program povrtlarsko ratarske podsekcije SATI MJESTO NOSITELJ REALIZACIJA AKTIVNOSTI SURADNJA TROŠKOVI PROGRAM RADA 1. Ugostiteljski sustav za praktikum navodnjavanje. PRILOZI GODIŠNJIH RADNIH PLANOVA VODITELJA SEKCIJA POJEDINAČNO 7. Uzgoj povrda u zatvorenom prostoru 20 Sjeme. marketing i promidžbu proizvoda i djelatnosti zadruge. UGOSTITELJSKO USLUŽNA SEKCIJA Pod stručnim voditeljstvom Darka Baričevid i Darka Mihokovid (stručni učitelji ugostiteljstva). škole zaštita i prihrana.vrijednosti i stvaralaštvo te steknu preduvjete za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini. ambalaža 200. radne vrijednosti i stvaralaštvo te steknu preduvjete za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini. škole zaštita i prihrana. Ugostiteljski sustav za praktikum navodnjavanje. Uzgoj povrda na otvorenom prostori 15 Školski praktikum Voditelj podsekcije Zadrugari 2. kao i uslužnim poslovima za neku drugu stranu. ambalaža 300.00 kn 96 . 6. Poslovima koje de zadrugari raditi u sklopu ugostiteljskog objekta škole. cilj je da zadrugari steknu radne navike. plitice.

Uzgoj i razmnožavanje jagodičastog voda.00 kn Agronomski Ambalaža fakultet 250.00 kn 8 Radni pribor i materijali 200.3.Ukupno: 35 500. Godišnji plan i program vodarsko – vinogradarsko . Proizvodnja pjenušca Ukupno: 7.. višanja. Ukupno: 7.00 kn 4 6 Školski praktikum Voditelj podsekcije Zadrugari 4.00 kn 14 Školski praktikum Voditelj podsekcije Zadrugari Turistička zajednica. Uzgoj: cjepova vinove loze. plemki i sadnica.00 kn 35 Godišnji plan i program pčelarske podsekcije 650. drvenastih ukrasnih biljaka.2. 3. lokalna samouprava Radni pribor 150.00 Pribor i materijal 200.00 kn Sredstva i aditivi namijenjena očuvanju vina 150.vinarsko. 12 Radni pribor i materijali 300.00 kn 7.00 kn 97 .4. 5 8 35 Pokušalište Jazbina Godišnji plan i program rasadničarske podsekcije SATI MJESTO NOSITELJ REALIZACIJA AKTIVNOSTI SURADNJA TROŠKOVI PROGRAM RADA 1. starinskih sorti voda. Očuvanje kvalitete vina te skladištenje i plasman vina 5. Berba i prerada grozdja u mošt 12 Pribor 150. te loznih podloga i plemki.podrumarske podsekcije SATI MJESTO NOSITELJ REALIZACIJA AKTIVNOSTI SURADNJA TROŠKOVI PROGRAM RADA 1.00 kn 950.vezanje i vršikanje vinove loze 2. 2. lješnjaka i oraha. Rezidba .00 kn Sredstva i aditivi namijenjena fermentaciji 200. Uzgoj: vodnih podloga. Pripremanje podruma za prihvat mošta 3.

7 35 Posude.00 kn Turistička zajednica. Građa i vrste košnica te funkcionalna uloga dijelova košnice.5. Uređivanje javnih 4 površina Javne površine Turistička 98 . Izrada i žicanje okvira 3. Vrcanje 4 Školski pčelinjak Voditelj sekcije Zadrugari 8 Učionica 4 Školski pčelinjak Voditelj sekcije Zadrugari Voditelj sekcije Zadrugari Voditelj sekcije Zadrugari Voditelj sekcije Zadrugari Voditelj sekcije Zadrugari Udruga pčelara Udruga pčelara Pribor i materijal 50. skladištenje i prodaja meda UKUPNO 7. upoznavanje učenika sa 2 turističkim resursima i atraktivnostima kraja. preventivna sredstva – 200. Pakiranje. lokalna samouprava Sjeme. 2. pribor 1500.00 kn 4 Školski pčelinjak Školski pčelinjak Učionica 8 6.PROGRAM RADA SATI MJESTO NOSITELJ REALIZACIJA AKTIVNOSTI SURADNJA TROŠKOVI 1. Proljetni pregled pčela i priprema pčela za glavnu pašu 4.00 kn 400. izrada suvenira 12 Školski praktikum Školski praktikum Voditelj podsekcije Zadrugari Turistička Radni pribor i zajednica. sredstava zaštite i prihrane 200. regije 2. etikete. Rojenje i zamjena matica 5. poklopci.00 kn Pogača. materijali lokalna samouprava 200. Uzgoj ukrasnog 5 cvijeda i bilja Školski praktikum 4.00 KN Godišnji plan i program podsekcije za sekcije za izradu suvenira i ukrasnih predmeta i etnologiju PROGRAM RADA SATI MJESTO REALIZACIJA NOSITELJ AKTIVNOSTI SURADNJA TROŠKOVI 1. ambalaže.00 kn 3.

7.00 kn Turistička Radni pribor i zajednica.lokalne samouprave 5. natjecanjima. marketing i promidžbu SATI MJESTO NOSITELJ REALIZACIJA AKTIVNOSTI SURADNJA TROŠKOVI PROGRAM RADA 1. džema.00 kn 600. materijali lokalna samouprava 100.upravljanjem marketingom 4 Školski praktikum 3.00 kn Turistička Radni pribor i zajednica. pekmeza i ostalih jela od namirnica proizvedenih u školskom vrtu. osobna 25 prodaja i odnosi s javnošdu Ukupno: 35 Školski praktikum 8. materijali lokalna samouprava 300. 8.00 kn Godišnji plan i program sekcije za gospodarsko poslovanje. materijali lokalna samouprava 100. Aranžiranje cvijeda i ukrasnog 12 bilja Ukupno: 7.00 kn Godišnji plan i program ugostiteljsko uslužne sekcije SATI MJESTO REALIZACIJA NOSITELJ AKTIVNOSTI SURADNJA TROŠKOVI Pribor i materijal 750. priznanja i nagrada.6.1. 35 Ugostiteljski Voditelj praktikum sekcije škole Zadrugari Ukupno: 7. 35 750. ljetnim školama i kampovima te dodjeljivanjem pohvala.00 kn 500. 35 Školski praktikum zajednica. organizacije rada i raspodjele dobiti 6 Školski praktikum Voditelj sekcije Zadrugari Voditelj sekcije Zadrugari Voditelj sekcije Zadrugari Turistička Radni pribor i zajednica. pribor i alat 200. 99 .00 kn 2. lokalna samouprava Materijal. PRAČENJE I VREDNOVANJE UČENIKA ZADRUGARA TOKOM REALIZACIJE PLANIRANOG GODIŠNJEG PROGRAMA ZADRUGE. susretima. sajmovima. Priprema i gotovljenje zimnice . Učenici se potiču sudjelovanjem na smotrama. ekonomske promidžba.00 kn PROGRAM RADA 1.

Školski odbor i ravnatelj Škole. Za neposredan prinos ostvarenju zadružnih proizvodnih rezultata i usluga učenicima se mogu dodijeliti novčane nagrade. Nagrada se dodjeljuje pojedincima.6.4.3. 9. Izmjene i dopune mogu predložiti tijela Zadruge. 9. Ostatak sredstava prenosi se u vlasništvo Škole.3. 8.8.4.2. 9.2. Uz novčani iznos nagrađenima se uručuje isprava iz koje se vidi zašto je nagrada dodijeljena i o kakvoj se nagradi radi Učenik za rad može biti pohvaljen. Školski odbor 4. ZAVRŠNE ODREDBE 9.5. učitelj (profesor) voditelj. Priznanja. Zadruga može prestati s radom zbog nepostojanja osnovnih radnih uvjeta. Učiteljsko vijede 5. 9. Skupština Zadruge 2.7. pohvale i nagrade mogu izricati odnosno dodjeljivati: 1.5. momčadi i sekciji za iznimne rezultate u radu i unapređivanju učeničkog zadrugarstva 8. Odluku o prestanku rada Zadruge donosi osnivač.1. zalaganje i ponašanje. 100 . Zadružni odbor 3. 9. 8. Pohvala se izriče usmeno ili daje napismeno. Prigodom vrednovanja rada prosuđuju se postignuda. 8. Ova Pravila mijenjaju se i dopunjuju na isti način na koji su donijeta. 8.

3 Dogovoriti s nastavnicima i voditeljima stručnih aktiva sadrţaje školskog kurikuluma i njegov sadrţaj. skupini Prezentacij a Ravnatelj Razrednici osmih razreda Učenici osmih razreda Zavod za zapošljava nje Radna prostorija psihologa i ravnatelja Učionice osnovnih škola Učionice srednjih škola Veljača 15 Svibanj 30 Lipanj Srpanj Kolovoz 45 101 . Priprema školskog kurikuluma. Područje rada 1 Planiranje i programiranje odgojnoobrazovnog rada Svrha Zadaci Sadrţaj Oblicimetode rada 5 Grupni Individualni Suradnici -subjekti 6 Ravnatelj Nastavnici Voditelji stručnih aktiva Mjesto ostvarivanj a 7 Radna prostorija psihologa Vrijeme ostvarivanj a-broj sati 8 Kolovoz Rujan Listopad 45 Bilješke o realizaciji 9 Pripremanje i provedba upisa učenika 2 Unaprijediti kvalitetu planiranja i programiranj a u odnosu na prošlu školsku godinu Realno planirati upis s obzirom na broj završenih osnovnoškola ca. Sudjelovati u organizaciji i provedbi upisa. Dani otvorenih vrata škole. domovnice) u Središnjem Uredu za drţavnu upravu. Razgovor Individualni Rad u paru.Suradnja u donošenju plana upisa u šk. Prikupljanje i analiza podataka nakon upisa ( Izvješća za Ured.2011.2011./12.GOD. Priprema materijala.god./12. Suradnja u formiranju razrednih odjela. Provjera putem interneta učeničke dokumentacije (rodni listovi. Promocija škole u okolnim osnovnim školama.PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA ZA ŠK. 4 Školski kurikulum na razvojno humanističkim načelima Ispitati interes učenika za pojedine programe. Informirati uĉenike osmih razreda o mogućnostima upisa u našu školu.

Vetis i dr.) sreĎivanje dokumenata upisanih učenika.

Ostvarivanje, praćenje i vrednovanje odgojnoobrazovnog uspjeha pojedinca, razrednih odjela i škole u cjelini

Poticati stvaranje jedinstvenog identiteta ( imiĎa škole)

Rad s nastavnicima početnicima

Uvoditi nastavnike u samostalan odgojnoobrazovni rad

Ispitati socio-ekonomski status učenika. Poticati nastavnike na stvaranje dobrih odnosa s učenicima pomaţući im u pronalaţenju najdjelotvornijih načina zadovoljavanja potreba. Ukazati učenicima na tehnike i metode uspješnog učenja. Organizirati pomoć vršnjaka u učenju. Predloţiti akcije za podizanje razine postignuća razrednih odjela. Sudjelovanje u uključivanju učenika u dopunsku i dodatnu nastavu. Uključiti učenike u natjecanja. Razvijati povjerenje izmeĎu učenika i nastavnika i samih nastavnika. Upoznati nastavnike s organizacijom rada škole. Upoznati nastavnike sa zaduţenjem i pedagoškom dokumentacijom.

Sakupljanje što većeg broja informacija o učenicima. VoĎenje liste praćenja. Učenje učenja. Vršnjačke pomagačke grupe. Kako moţemo biti uspješniji? Dopunska nastava. Dodatna nastava. Natjecanja školska, ţupanijska, drţavna Godišnji plan i program škole. Zaduţenje u nastavi i ostala zaduţenja prema rješenju. Pedagoška dokumentacija. Opisno i brojčano praćenje i ocjenjivanje učenik Neposredni uvid u

Razgovor Savjetodav ni rad

Razrednici Roditelji Nastavnici

Radna prostorija psihologa

Tijekom godine 100

Rad u skupini Razrednici Razgovor Učionica

Razgovor Razrednici, Nastavnici

Razgovor

Ravnatelj Tajnik

Radna prostorija psihologa

Tijekom godine 30

Rad na tekstu. Individualni rad. Učionica Ravnatelj

Upoznati ih s Pravilnikom o ocjenjivanju. Pomagati im u izradi operativnog plana i programa.

Demonst racija
Radna

102

Rad s nastavnicima

UnapreĎenje odgojnoobrazovnog rada

Pomagati pri izradi neposredne pripreme za nastavni sat. Uputiti ih u samoprocjenu. Poticati nastavnike na stručnopedagoško usavršavanje. Uputiti nastavnike u izradu individualnog programa stručnog usavršavanja Sudjelovanje i praćenje kolektivnog stručnog usavršavanja u školi. Pratiti nastavni proces s unaprijed definiranim zadaćama. Poticati nastavnike na osuvremenjivanje nastavnog procesa.

Rad s razrednicima

UnapreĎenje rada razrednika

Pratiti napredovanje učenika

Rad s učenicima

Pomagati učenicima u njihovom

Razmijeniti materijale, ideje i iskustva Sudjelovati u pripremi roditeljskih sastanaka. Raditi na prevenciji ovisnosti. Osvijestiti kod učenika vaţnost dobrih odnosa s osobama koje

nastavni rad. Samoprocjena odrţanog sata. Pedagoška literatura i časopisi. Programi individualnog stručnog usavršavanja. Stručno usavršavanje u okviru stručnih vijeća i nastavničkog vijeća. Praćenje nastavnog procesa. UvoĎenje timskog učenja. Primjena LCD projektora, pametna ploča, laptop Identifikacija učenika s posebn. potrebama: daroviti, učenici s osobnim problemima, učenici sa smetnjama u učenju, učenici sa smetnjama u ponašanju. Ostvarenje programa razrednih odjela. Odabir tema za roditeljske sastanke Vijeće učenika

Individu alni rad
Razgovor Razgovor Individualni rad Razgovor Rad u skupini Predavanja

Ravnatelj

prostorija psihologa

Voditelji stručnih vijeća

Radna prostorija psihologa

Rujan Listopad 5

Ravnatelj

Učionica Zbornica

Tijekom godine 20

Ravnatelj Individualni rad

Radna prostorija psihologa

Tijekom godine 5

Individualni

Razredna vijeća

Učionica

Tijekom godine 40

Individualni Razgovor Rad sa razrednim odjelima.

Razrednici

Radna prostorija psihologa Učionica

Predavanja

Razrednici Ravnatelj Razrednici Ravnatelj Stručnjaci

Učionica

Tijekom godine 20 Tijekom godine 100

Radionice Predavanja Razgovor

Radna prostorija psihologa

103

odrastanju i napredovanju

su drugačije. Istraţiti njihov svijet kvalitete, sadašnja ponašanja i frustracije. Podrţavati učenike u stvaranju , provedbi i evaluaciji plana akcija koje bi im pomogle u rješavanju njihovih problema. Informirati učenike o mogućnostima daljnjeg školovanja.

Sat razredne zajednice

Kamo nakon srednje škole? Savjetodavni rad

Predavanje Razgovor Rad u grupi Individualni rad Razgovor Rad u grupi

Zavoda za Javno zdravstvo i Centra za prevenciju ovisnosti Ravnatelj Psiholog Zavoda za zapošljava nje Razrednici Ravnatelj Roditelji učenika Profesori

Učionica

Rad s roditeljima

Stvaranje posebnog ozračja za zdrav rast, razvoj i napredak djeteta

Definirati oblike i načine suradnje za šk.god.2011./12 za koje roditelji smatraju da su najprihvatljiviji. Upoznati roditelje s organizacijom odgojno-obrazovnog rada škole. Uključiti ih i zaduţiti u organizaciji i provedbi stručnih ekskurzija i izleta. Pozvati roditelje na kulturno-umjetničke školske programe. Raspravljati o mogućnostima nastavka školovanja. Uključivati roditelje u prevenciju ovisnosti. Osvijestiti negativne posljedice mogućeg izostajanja s nastave te zajednički odabrati prijedloge za smanjenje izostajanja, provoditi ih i pratiti njihovo ostvarenje. Razvijati suradnju izmeĎu roditelja i osjećaj pripadnosti zajednici roditelja. Definirati ulogu roditelja-člana vijeća roditelja u radu s drugim roditeljima. Organizirati rad s drugim roditeljima.

Roditeljski sastanci Organizacija odgojnoobrazovnog rada škole Stručne ekskurzije. Izleti. Dan škole i ostale priredbe Kamo nakon završene srednje škole? Teme vezane uz prevenciju ovisnosti.

Radna prostorija psihologa Učionica

Tijekom godine 50

Razgovor Rad u grupi

Razgovor Predavanje Predavanje Radionica Psiholog iz Centra za prevenciju ovisnosti Učionica Tijekom godine 20

Rad u grupi Izostajanje s nastave. Sudjelovanje člana vijeća roditelja na roditeljskom sastanku. Ravnatelj Razrednici Roditelji članovi vijeća roditelja Učionica

104

Suradnja u izradi godišnjeg plana i programa škole: kalendara rada. Suradnja u pripremi zaduţenja nastavnika u nastavi za raspored sati. Razrednici Radna prostorija pedagoga i ravnatelja Učionica Radna prostorija Tijekom godine 20 Tijekom godine 105 . da odraste? Kako učiti dijete da preuzme odgovornost za svoje postupke? Kako razvijati dobre odnose s djetetom? Suradnja u pripremi nastavnih planova i programa. Suradnja u formiranju skupina izvannastavnih aktivnosti.Uključiti roditelje u savjetodavni rad Suradnja s ravnateljem Unaprijediti timski pristup radu Organizirati početak nastavne godine Planirati i programirati rad škole Osmisliti i organizirati rad stručnih organa škole Pratiti odgojno-obrazovna postignuća Kako pomoći učeniku u učenju? Kako pomoći uč. plana i programa odgojnog rada. Razrednici Voditelji stručnih vijeća Ravnatelj. nastavničkih i stručnih vijeća Pomoć razrednicima u Individualni rad Razgovor Razrednici Ravnatelj Roditelji pojedinačn o Radna prostorija psihologa Tijekom godine 30 Individualni rad Razgovor Razgovor Rad u paru Rad u grupi Ravnatelj Satničar Radna prostorija psihologa i ravnatelja Srpanj Kolovoz 50 Razgovor Rad na tekstu Rad u paru i grupi Ravnatelj Satničar Nastavnici Radna prostorija psihologa i ravnatelja Tijekom školske godine 60 Razgovor Rad u paru i grupi Razgovor Rad u paru Ravnatelj. vremenika pisanih provjera znanja Sudjelovanje u pripremanju i radu sjednica razrednih vijeća. plana i programa stručnih vijeća Izrada Školskog kurikuluma.

Provedba anketa i grupi Voditelji stručnih vijeća psihologa i ravnatelja 30 Ravnatelj Nastavnici Praćenje Razgovor Radna prostorija psihologa i ravnatelja Tijekom godine 130 Rad i suradnja na razvojnopedagoškim poslovima: Istraţivanjima i projektima UnapreĎenje odgojnoobrazovne prakse Identificirati temu i predmet istraţivanja. Informirati o rezultatima istraţivanja ProvoĎenje i analiza anketa o ovisnostima u 2. Izrada upitnika. pedagoške mjere). Izraditi etape istraţivanja. izostanci. vladanje. Posjeta nastavi i savjetodavni rad s nastavnicima Priprema projekta. Interpretirati rezultate. na kraj nastavne godine. Provedba projekta Izrada izvješća. razredu Individualni rad Grupni rad Rad u paru Rad na tekstu Individualni rad Ravnatelj Nastavnici Učenici Stručni suradnici ţupanije Učenici Stručni suradnici Škola Tijekom godine 60 Učionica Svibanj – kolovoz 140 106 . Izrada izvješća po ocjenjivačkim razdobljima i na kraju školske godine o postignućima učenika i ostvarenju nastavnih planova i programa. Prikupiti i obraditi podatke.Pratiti i unapreĎivati rad u nastavi unošenju informacija o uspjehu učenika u Vetis (ocjene na polugodište. Izraditi potrebne instrumente prikupljanja podataka.

Grupni rad. radionice.Rad na posebnim programima . Pomagati im pri boljem shvaćanju cilja i načina provoĎenja radionica.program mjera za povećanje sigurnosti u školu „Afirmacijom pozitivnih vrijednosti“ protiv nasilja .program preventivnih aktivnosti u suzbijanju trgovanja ljudima Poboljšanje kvalitete rada škole Suradnja s razrednicima pri pripremi i provoĎenju radionica za satove razrednog odjela Pomoć u njihovim dnevnim aktivnostima i diskusija o problemima s kojima se susreću članovi grupe.) Praćenje literature Seminari Metode evaluacije: Upitnici Intervju Razgovor i. sl. profesionalnost osoblja i. Tijekom godine 30 Individualni i grupni rad Rad na tekstu Radionice Ministarstv o prosvjete i športa MeĎuţupa nijski stručni aktiv Unicefove edukacije za sprječavanj e nasilja Prema obavijesti Tijekom godine 300 107 . ţivotni prostor.školski preventivni program suzbijanja zlouporabe droge . radna prostorija psihologa Tijekom godine 50 Razgovor. Pruţiti im podršku. predavanja rad u paru Učenici Stručni suradnici Ravnatelj Razrednici Učionica. individualni rad Djelatnici obiteljskog Centra Virovitica Djelatnici Centra za sprječavanj e ovisnosti Virovitica Ravnatelj Nastavnici Učenici Radna prostorija psihologa Škola Općina Pitomača Škola Tijekom godine 30 Osvijestiti potrebu i nuţnost samovrednovanja/samoevaluac ije radi unapreĎivanja kvalitete rada subjekata u odgojno – obrazovnom procesu. Samoobrazov anje UnapreĎivati struku Pratiti stručnu literaturu Sudjelovati na seminarima i savjetovanjima Sudjelovanje na stručnim aktivima Stručno – metodička priprema Program: Samovrednovanje/ samoevaluacija u odgojno obrazovnom procesu Provjeravanje kvalitete škole (nastava. vodstvo i savjete. sl.

Centrom za prevenciju ovisnosti. Ţupanije Stručnjaci pojedinih institucija Tijekom godine 50 UKUPNO: 1500 Psiholog: Sylwia Nasilowska . Obiteljskim Centrom Srednjim školama ţupanije. Policijskom postajom.Blažok 108 . Zavodom za javno zdravstvo.Ostali poslovi Izvršiti poslove koji su vezani uz radno mjesto psihologa Sudjelovanje u kulturnoj i javnoj djelatnosti škole Suradnja sa: Zavodom za zapošljavanje. Domom zdravlja. Osnovnim školama Javni nastupi učenika Rad u paru Suradnja Razgovor Grupni rad Godišnja Konferencij a psihologa Ravnatelj Nastavnici Stručni suradnici srednjih šk.

Ove školske godine.SREDNJA ŠKOLA PITOMAĈA PLAN I PROGRAM RADA OBRAZOVANJA ODRASLIH Za školsku godinu 2011. a prema iskazanom interesu potencijalnih polaznika. 1. Ovaj plan sastavni je dio godišnjeg plana i programu rada škole za ovu školsku godinu. U Pitomaĉi. rujan 2011. 17/2007). UVOD: Na osnovu Zakona o obrazovanju odraslih ( Narodne novine RH br./2012. plan nam je obrazovati odrasle za stjecanje srednje struĉne spreme i prekvalifikacije u slijedećim zanimanjima: 109 . Škola donosi ovaj Plan i program obrazovanja odraslih.

4 ha 110 .od 2006. Prema dosadašnjim upitima zainteresiranih.4 standardne uĉionice ./ 2012.2 uĉionice kabinetskog tipa ( informatiĉki kabinet. Za komercijaliste je predviĊena grupa od 15-20 polaznika.za nastavu TZK koriste se sportski tereni i dvorana Osnovne škole Petra Preradovića u Pitomaĉi koja se nalazi u istom dvorištu. 3. kabinet za kompjutersku daktilografiju ) . 3. Škola koristi klasiĉni uĉioniĉki prostor i praktikume u zgradi na Trgu kralja Tomislava 6 te ugostiteljski praktikum Restoran „Stara pivnica“ u podrumskom dijelu zgrade na Trgu kralja Tomislava 15 Uĉioniĉki prostor sastoji se od: .prostorije za rad uĉeniĉke zadruge „Kostanj“ .65 ha te školski voćnjak i pĉelinjak u školskom dvorištu. Kako je ovaj Plan sastavni dio Godišnjeg plana i programa rada Srednje škole Pitomaĉa za školsku godinu 2011. Komercijalist Prodavaĉ Poljoprivredni gopodarstvenik Kuhar Ad 1. djelatnika škole. .školske knjiţnice .2 praktikuma (praktikum kuharstvo i ugostiteljsko posluţivanje) .. ) Nastava za ova zanimanja bit će organizirana kao prekvalifikacija za kandidate sa završenom srednjom školom. Škola ima imenovanog voditelja obrazovanja odraslih. informatike . Nastava će se organizirati ukoliko u pojedinom od ova tri zanimanja bude prijavljeno minimalno 8 kandidata po skupini. godine škola je dobila na korištenje vinograd površine 1. u ovom se planu ona posebno ne navodi. a od 2008. 2. odnosno dokvalifikacija za kandidate koji imaju završeno ĉetverogodišnje.1. Prostorni uvjeti. Isto tako bit će organizirano klasiĉno srednjoškolsko obrazovanje odraslih za stjecanje srednje struĉne spreme za kandidate sa završenom samo Osnovnom školom te za kandidate s nezavršenom Srednjom školom. što su i ostali nastavnici potrebni za izvoĊenje programa obrazovanja odraslih.20 uĉenika . 2. PODACI O UVJETIMA RADA 2. Ad 2. Nastava će se takoĊer organizirati oblikom konzultativno-instruktivne nastave. u kojem je navedena kompletna kadrovska struktura Škole.1. godine škola ima školsko poljoprivredno dobro površine 0.. Marija Tomrlina ing. 4. obrazovanje odraslih u ovom zanimanju bit će namijenjeno prvenstveno polaznicima koji imaju prethodno završenu školu za zanimanje prodavaĉ.) Nastava za zanimanje komercijalist bit će konzultativno-instruktivnog tipa a bit će organizirana kao prekvalifikacija. odnosno trogodišnje srednjoškolsko obrazovanje.3 uĉionice za grupni rad od 15 .

2../2010. godine.grafoskop .sudoper dvodijelni 2 kom .LCD projektor . Oprema ugostiteljskog praktikuma „Stara pivnica“ 111 16 kom 3 kom 1 kom 16 kom 1 kom 1 kompl. ugostiteljski praktikum dobio je dozvolu za poĉetak rada pod nazivom Restoran „Stara pivnica“. Nakon provedenog postupka ishoĊenja minimalno-tehniĉkih uvjeta.plinski roštilj 2 kom .raĉunalo Celeron ( pentium II) .posluţitelj . noţevi.restoranske stolice 24 kom .tijekom školske godine 2008. a u školskoj godini 2009.ormari sa staklom za inventar 2 kom .2.multipractic kuhinjski stroj 1 kom .raĉunalo pentium III .prijenosno raĉunalo .restoranski stolovi 6 kom .tople kupke 5 kom .pisaĉ .parnokonvekcijska peć 1 kom .kombinirana peć 2 kom .zidni ormarići za inventar 2 kom .ostala oprema: lonci.ledenica 1 kom . Restoran se nalazi na Trgu kralja Tomislava 15 te radi kao ugostiteljski objekt otvorenog tipa u kojem je biti zaposleno ĉetiri suradnika u nastavi.raĉunalo TC . izvršena je prva faza. tanjuri…. Restoran je zapoĉeo s radom u studenom 2010.perilica/sušilica rublja 1 kom . a uĉenici koji izraze ţelju obavljaju praktiĉni dio naukovanja u ovom školskom objektu.hladnjak bez ledenice 1 kom . završena i druga faza opremanja školskog ugostiteljskog praktikuma otvorenog tipa Restorana „Stara pivnica“.raĉunalo pentium IV . rajngle.kolica za flambiranje 1 kom .dvd player .TV .mreţa .interaktivna ploĉa . Materijalni uvjeti: Raspoloţiva nastavna pomagala su: .radni stolovi 3 kom .elektriĉni bojler 1 kom ./2009.video . cjedila.blender 1 kom .zemljopisne karte Oprema ugostiteljskog praktikuma . tave.hladnjak s ledenicom 1 kom . 1 kom 8 kom 4 kom 4 kom 4 kom 2 kom 1 kom 1 kom 3 kom 4 kom .projekcijsko platno .

kuhinjski termiĉki blok .samohodna prskalica .malĉer traktorski .prikolica traktorska .barske stolice.restoranski stolovi.komoda za konobarsku pripravnicu .stroj za pranje ĉaša .knjiţni fond 1 komplet 6 kom 2 kom 1 kom 2 kompeta 1 kom 2 kom 1 kom 1 kom 11 kom 42 kom 6 kom 2 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 8 kom 1 kom 1 kom 15 kompleta 15 kompleta 6 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 2000 litara 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 2490 kom 112 .digitalna vaga .matiĉni voćnjak od ukupno 40 stabala .traktor IMT 359 . masiv .plinski bojler za centralno grijanje i pripremu tople vode .viseći kuhinjski ormarići rfs.komplet voćarskih škara .leĊna prskalica .topla kupka prijenosna .toĉionik .radni stolovi rfs.komplet ruĉnih alata za obradu tla .kopaĉica traktorska .košnice s pĉelama .ledomat .ledenica .ormar za sitni inventar .Inox posude za vino . masiv .raĉunalo pentium IV .restoranske stolice.. audio i video graĊu .hladnjak .kuhinjske nape s ventilacijskim sustavom .aparat za frape . .garderobni ormarići .plug jednobrazni . . masiv .ormar za Tv.Knjiţnica: .plastenik 300 m2 .aparat za espresso kavu .ostala oprema i sitni inventar Oprema za rad na poljoprivrednom dobru škole: .TV .rotaciona kosilica .tanjuraĉe 20 diskova .parnokonvekcijska pećnica .ĉitaoniĉki stol .laserski pisaĉ Samsung .kopaĉica samohodna .

naĉin provoĊenja natjeĉaja . Njime su utvrĊene skupne i individualne konzultacije. Obveza polaznika je da prisustvuju skupnim konzultacijama i vjeţbama odnosno praktiĉnoj nastavi koja se odvija u školi. Oprema škole je zadovoljavajuća i ispunjava sve potrebne uvjete za obrazovanje odraslih.uvjeti upisa . 4. Upis s navršenih 15 godina i prethodno završenom osnovnom ili srednjom školom moguć je za sve programe ako se u pojedino zanimanje prijavi najmanje 10 kandidata. Za polaznike s prethodno steĉenim znanjima ili zaposlenim osobama u struci za koju se obrazuju. Konzultativno-instruktivna nastava izvodi se u 50% manjem fondu sati od redovite nastave ( skupne i individualne konzultacije). U natjeĉaju se navode: . godine.Prostor i oprema potrebna za odvijanje nastave obrazovanja odraslih koristit će se iskljuĉivo u vremenu kada nema redovne nastave. NAĈIN IZVOĐENJA PROGRAMA.kriteriji za izbor kandidata . UVJETI ZA UPIS U PROGRAM OBRAZOVANJA ODRASLIH Pravo upisa u programe obrazovanja odraslih ima osoba koja je navršila 15 godina nakon što je prethodno završila osnovnu školu. upisuju se bez natjeĉaja. Detalji o provoĊenju natjeĉaja. upisu u program. njihovo trajanje i terminski plan s planom ispitnih rokova te propisani ili posebno izraĊeni udţbenici ( skripte ).isprave koje uz prijavu treba priloţiti . Zavod za zapošljavanje ili druge zainteresirane pravne i fiziĉke osobe. 3. regulirani su Pravilnikom o srednjoškolskom obrazovanju odraslih koji je donesen na 12. te kandidati koji upisuju programe osposobljavanja i usavršavanja. Znanja i vještine 113 . poslodavci kod kojih su zaposleni. Natjeĉaj se objavljuje na mreţnim stranicama škole. prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju kandidati u obrazovanju odraslih stjeĉu polaganjem ispita tijekom izvoĊenja programa koji će se odvijati metodom konzultativno-instruktivne nastave. Sjednici školskog odbora 10. Isto tako u programe prekvalifikacije odnosno dokvalifikacije moţe se upisati osoba koja je prethodno završila trogodišnju ili ĉetverogodišnju srednju školu.oblici svladavanja programa . Konzultativno-instruktivna nastava organizira se i izvodi na osnovu posebno razraĊenog nastavnog plana i programa koje je sastavni dio ovog Plana i programa obrazovanja odraslih. oţujka 2005. te nakon poloţenog završnog i/ili pomoćniĉkog ispita. putem radija ili na neki drugi naĉin dostupan javnosti. Troškove obrazovanja odraslih snose polaznici programa sami. METODE I OBLICI RADA Srednju struĉnu odnosno školsku spremu. izboru kandidata. Upisi u programe izobrazbe odraslih obavljaju se na temelju odluke o upisu i natjeĉaja.rok u kojemu će kandidati biti izvješteni o rezultatima natjeĉaja Kandidati koje na izobrazbu upućuje Zavod za zapošljavanje ili neka druga pravna osoba.rokovi za prijavu na natjeĉaj . utvrĊuju se prethodno steĉena znanja i vještine iz praktiĉne nastave. Programi praktiĉne nastave izvode se u cijelosti uz obvezu polaznika da im prisustvuju o ĉemu će evidenciju i kontrolu nazoĉnosti vršti nastavnici zaduţeni za praćenje praktiĉne nastave.

provjeravaju se komisijskim ispitom.instruktivna nastava . Povijest Zemljopis Politika i gospodarstvo Vjeronauk/Etika TZK Matematika Izborni sadrţaji Strani jezik II. Broj sati praktiĉne nastave u školi. Odluku o sastavu komisije i provoĊenju komisijskog ispita donosi ravnatelj Srednje škole Pitomaĉa. Praktiĉna nastava dijelom će se odvijati u praktikumima Srednje škole Pitomaĉa a dijelom kod licenciranih pravnih i fiziĉkih osoba kod kojih praktiĉnu nastavu obavljaju i naši uĉenici u redovnom programu obrazovanja. Nastava općeobrazovnih i teoretskog dijela struĉnih sadrţaja odrţavat će se u prostorima Srednje škole Pitomaĉa i to iskljuĉivo u terminima kad nema redovite nastave.instruktivna nastava . UKUPNO STRUKOVNI SADRŢAJI NAZIV Prvi razred Drugi razred Treći razred Ĉetvrti razred PREDMETA redovna konzultativno redovna konzultativno redovna konzultativno redovna konzultativno nastava .instruktivna nastava .instruktivna nastava . 5. dok će se struĉna praksa obavljati iskljuĉivo kod pravnih i fiziĉkih osoba.instruktivna 105 105 70 70 70 35 70 105 70 700 53 53 35 35 35 18 35 53 35 352 105 105 70 70 0 35 70 105 70 630 53 53 35 35 0 18 35 53 35 317 105 105 0 0 0 35 70 105 70 490 53 53 0 0 0 18 35 53 35 247 96 96 0 0 0 32 64 64 64 416 48 48 0 0 0 16 32 32 32 208 Hrvatski jezik Strani jezik I.KOMERCIJALIST OPĆI SADRŢAJI NAZIV PREDMETA – KONZULTATIVNO-INSTRUKTIVNA NASTAVA . završnog i pomoćniĉkog ispita regulirane su već spomenutim Pravilnikom o srednjoškolskom obrazovanju odraslih. NASTAVNI PLANOVI I PROGRAMI 5. polaganja ispita.1. Ostale pojedinosti oko izvoĊenja nastave.instruktivna Poznavanje robe Trgovinsko poslovanje Poslovne 105 70 70 53 35 35 105 105 70 53 53 35 105 105 70 53 53 35 64 0 64 114 32 0 32 .UKUPAN BROJ SATI Prvi razred Drugi razred Treći razred Ĉetvrti razred redovna konzultativno redovna konzultativno redovna konzultativno redovna konzultativno nastava .instruktivna nastava . u tvrtci i broj sati struĉne prakse za pojedino zanimanje propisan je Nastavnim planovima i programima konzultativno-instruktivne nastave za pojedino zanimanje koji su sastavni dio ovog Plana i programa.instruktivna nastava .

9. 8. RAZRED – prvi OPĆI SADRŢAJI REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1.komunikacije Informatika Raĉunovodstvo Poduzetništvo Osnove trgovaĉkog prava Psihologija prodaje Marketing Transport. Poznavanje robe Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 Individualne konzultacije Ukupno 17 53 115 . 3. špedicija. 5. Povijest Zemljopis Politika i gospodarstvo Vjeronauk/Etika TZK Matematika Izborni sadrţaji Strani jezik II. 4. Hrvatski jezik Strani jezik I.1. 6.instruktivna nastava . 7.instruktivna nastava .1.instruktivna Strukovne vjeţbe Struĉna praksa UKUPNO 70 80 150 70 80* 150 70 80 150 70 80 150 70 80 150 70 80 150 64 40 104 64 40 104 5. poslovanja UKUPNO 70 70 0 0 0 0 0 0 385 35 35 0 0 0 0 0 0 193 70 70 0 0 0 0 0 0 420 35 35 0 0 0 0 0 0 211 70 70 70 70 0 0 0 0 560 35 35 35 35 0 0 0 0 281 0 0 96 0 64 96 64 96 544 0 0 48 0 32 48 32 48 272 STRUKOVNE VJEŢBE I STRUĈNA PRAKSA NAZIV Prvi razred Drugi razred Treći razred Ĉetvrti razred PREDMETA redovna konzultativno redovna konzultativno redovna konzultativno redovna konzultativno nastava . 2. osiguranje Tehnika vanjskotrg. UKUPNO Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 36 23 23 23 12 23 36 23 235 Individualne konzultacije Ukupno 17 17 12 12 12 6 12 17 12 117 53 53 35 35 35 18 35 53 35 352 STRUKOVNI SADRŢAJI REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1.instruktivna nastava .

5.1. 7. 5. 5. 4. 3. 0 80* 80 UKUPNO 3.2. 3. 3. 9. 47 23 70 Struĉna praksa 2. Hrvatski jezik Strani jezik I. Povijest Zemljopis Politika i gospodarstvo Vjeronauk/Etika TZK Matematika Izborni sadrţaji Strani jezik II. 6. 4. UKUPNO Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 36 23 23 0 12 23 36 23 212 Individualne konzultacije Ukupno 17 17 12 12 0 6 12 17 12 105 53 53 35 35 0 18 35 53 35 317 STRUKOVNI SADRŢAJI REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 2. 2. Poznavanje robe Trgovinsko poslovanje Poslovne komunikacije Informatika Raĉunovodstvo Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 36 23 23 23 Individualne konzultacije Ukupno 17 17 12 12 12 53 53 35 35 35 116 .2. 4. RAZRED – drugi OPĆI SADRŢAJI REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 47 103 150 5. 8. Trgovinsko poslovanje Poslovne komunikacije Informatika Raĉunovodstvo UKUPNO 23 23 23 23 128 12 12 12 12 65 35 35 35 35 193 STRUKOVNE VJEŢBE I STRUĈNA PRAKSA REDNI NAZIV Broj sati konzultacija BROJ PREDMETA Individualne Ukupno skupne konzultacije konzultacije Strukovne vjeţbe 1.

9. 3. 7. 2.3. 6. UKUPNO Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 36 0 0 0 12 23 36 23 166 Individualne konzultacije Ukupno 17 17 0 0 0 6 12 17 12 81 53 53 0 0 0 18 35 53 35 247 STRUKOVNI SADRŢAJI REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 8. 3. 47 103 150 5. 4. 0 80* 80 UKUPNO 3. 4. 2. Hrvatski jezik Strani jezik I. Povijest Zemljopis Politika i gospodarstvo Vjeronauk/Etika TZK Matematika Izborni sadrţaji Strani jezik II. 5. RAZRED – treći OPĆI SADRŢAJI REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 6. 7. 47 23 70 Struĉna praksa 2. 5. Poznavanje robe Trgovinsko poslovanje Poslovne komunikacije Informatika Raĉunovodstvo Poduzetništvo Osnove trgovaĉkog prava Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 36 23 23 23 23 23 187 Individualne konzultacije Ukupno UKUPNO 17 17 12 12 12 12 12 94 53 53 35 35 35 35 35 281 117 .UKUPNO 141 70 211 STRUKOVNE VJEŢBE I STRUĈNA PRAKSA REDNI NAZIV Broj sati konzultacija BROJ PREDMETA Individualne Ukupno skupne konzultacije konzultacije Strukovne vjeţbe 1.1.

STRUKOVNE VJEŢBE I STRUĈNA PRAKSA REDNI NAZIV Broj sati konzultacija BROJ PREDMETA Individualne Ukupno skupne konzultacije konzultacije Strukovne vjeţbe 1. 4. poslovanja UKUPNO 118 . 47 103 150 5. UKUPNO Broj sati konzultacija skupne konzultacije 32 32 0 0 0 11 21 21 21 138 Individualne konzultacije Ukupno 16 16 0 0 0 5 11 11 11 70 48 48 0 0 0 16 32 32 32 208 STRUKOVNI SADRŢAJI REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 5. 6. 7.1. špedicija. Povijest Zemljopis Politika i gospodarstvo Vjeronauk/Etika TZK Matematika Izborni sadrţaji Strani jezik II. 0 80* 80 UKUPNO 3. Poznavanje robe Poslovne komunikacije Poduzetništvo Psihologija prodaje Marketing Transport. 5. 7. 4.4. Hrvatski jezik Strani jezik I. osiguranje Broj sati konzultacija skupne konzultacije 21 21 32 21 32 21 32 180 Individualne konzultacije Ukupno 11 11 16 11 16 11 16 92 32 32 48 32 48 32 48 272 Tehnika vanjskotrgovin. 8. 6. 2. RAZRED – ĉetvrti OPĆI SADRŢAJI REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 47 23 70 Struĉna praksa 2. 9. 2. 3.

broj Ime i prezime nastavnika. dipl. VII/I Miroslav Horvatinović. dipl. VII/I Miroslav Horvatinović. osiguranje Tehnika vanjskotrgovinskog poslovanja Strukovne vjeţbe Struĉna praksa Vlatka Vrban. dipl. oec. Ivana Kralj. dipl. Hrvatski jezik Strani jezik – Njemaĉki Strani jezik . dipl. 240 ETCS Anita Rengel. VII/I Andrej Osvaldić. 43 21 64 Struĉna praksa 2. dipl. SSS Dijana Kos. 13. 12. VII/I Bruno Fijala. oec. nastavnica povijesti VII/ I Mario Fuĉek. mag. dipl. VII/I RO RO RO RO RO RO RO 119 . biologije. VII/I Rengel Anita. Psih. filoz. oec.pravnik.oec. struĉni uĉitelj. 17. Kadrovski uvjeti za izvoĊenje programa Komercijalist Red. 0 40* 40 UKUPNO 3. VII/I Sylwia Nasilowska-Blaţok. teolog. 14.oec. 11. dipl. 19. VII/I Ivana Kralj. SSS RO 3. oec.ing.STRUKOVNE VJEŢBE I STRUĈNA PRAKSA REDNI NAZIV Broj sati konzultacija BROJ PREDMETA Individualne Ukupno skupne konzultacije konzultacije Strukovne vjeţbe 1. špedicija.1. prof. 16. oec. 9. VII/I Miroslav Horvatinović.. Goethe institut. VII/I Mirna Sudec. 5. prof. dipl. 20 Povijest Zemljopis Politika i gospodarstvo Vjeronauk/ Etika Matematika Informatika Poznavanje robe Trgovinsko poslovanje Poslovne komunikacije Raĉunovodstvo NASTAVNI PREDMET Status: Radni odnos RO Vanjski sur. 8. 2. 5. 4. 6. jeziĉna gimnazija. zemljopisa. 18.. 43 61 104 Polaznici će izraditi i obraniti završni rad u skladu s odredbama Pravilnika o izradbi i obrani završnog rada (NN 118/09).Engleski Nada Slaviĉek. struĉna sprema Ksenija Petrinec. hrvatskoga jezika VII/I Iva Winter-Bistrović. VII/I Miroslav Horvatinović. oec.. ecc Marijan Ostrogonac. dipl. prof. VS RO RO 1. 240 ETCS Miroslav Horvatinović. 10. 2. 7. VII/I Mirjana Ţagar. dipl. dipl. inform. prof.5. VII/I Miroslav Horvatinović. 15. dipl. ecc VS VS RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO Poduzetništvo Osnove trgovaĉkog prava Psihologija prodaje Marketing Transport.

1 .instruktivna nastava . 13. RAZRED – prvi REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 10. 11. 9.instruktivna nastava . 15. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Politika i gospodarstvo Matematika Osnove informatike Poznavanje robe Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 23 23 0 0 23 0 36 36 23 0 0 12 23 0 235 Individualne konzultacije Ukupno 17 12 12 0 0 12 0 17 17 12 0 0 6 12 490* 607 53 35 35 0 0 35 0 53 53 35 0 0 18 35 490* 842 120 Trgovinsko poslovanje Higijena Psihologija prodaje PromiĊbene aktivnosti Etika/Vjeronauk TZK Struĉna praksa UKUPNO .UKUPAN BROJ SATI NAZIV PREDMETA Prvi razred Drugi razred Treći razred redovna konzultativno redovna konzultativno redovna konzultativno nastava . 6.5. 4. 14.2. 7.instruktivna 105 70 70 0 0 70 0 105 105 35 0 0 35 70 490 1155 53 35 35 0 0 35 0 53 53 35 0 0 18 35 490* 842 105 70 0 70 0 70 70 105 105 0 0 0 35 70 490 1190 53 35 0 35 0 35 35 53 53 0 0 0 18 35 490* 842 96 64 0 0 64 64 0 64 96 0 64 64 32 64 448 1120 48 32 0 0 32 32 0 32 48 0 32 32 16 32 448* 784 Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Politika i gospodarstvo Matematika Osnove informatike Poznavanje robe Trgovinsko poslovanje Higijena Psihologija prodaje PromiĊbene aktivnosti Etika/Vjeronauk TZK Struĉna praksa UKUPNO 5. 5. 12. NASTAVNI PLAN KONZULTATIVNO-INSTRUKTIVNE NASTAVE ZA ZANIMANJE PRODAVAĈ – KONZULTATIVNO-INSTRUKTIVNA NASTAVA . 8. 2. 3.2.

2.3. 5. 6. RAZRED – treći REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 8. 2. 8. 5. 2. 12. 4. 14.5. 11. 10. RAZRED – drugi REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 11. 4. 10. 9. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Politika i gospodarstvo Matematika Osnove informatike Poznavanje robe Broj sati konzultacija skupne konzultacije 32 21 0 0 21 21 0 21 32 0 21 21 11 21 0 222 Individualne konzultacije Ukupno 16 11 0 0 11 11 0 11 16 0 11 11 5 11 448* 562 48 32 0 0 32 32 0 32 48 0 32 32 16 32 448* 784 Trgovinsko poslovanje Higijena Psihologija prodaje PromiĊbene aktivnosti Etika/Vjeronauk TZK Struĉna praksa UKUPNO Polaznici će izraditi i obraniti završni rad u skladu s odredbama Pravilnika o izradbi i obrani završnog rada (NN 118/09). 9. 6. 15. 7.2.2. 3. 13. 13. 121 . 3. 12. 14. 7. 15. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Politika i gospodarstvo Matematika Osnove informatike Poznavanje robe Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 23 0 23 0 23 23 36 36 0 0 12 23 0 235 Individualne konzultacije Ukupno 17 12 0 12 0 12 12 17 17 0 0 0 6 12 490* 607 53 35 0 35 0 35 35 53 53 0 0 0 18 35 490* 842 Trgovinsko poslovanje Higijena Psihologija prodaje PromiĊbene aktivnosti Etika/Vjeronauk TZK Struĉna praksa UKUPNO 5.

VS RO RO RO VS 1. VII/II Miroslav Horvatinović. prof. 12. VII/I NASTAVNI PREDMET Status Radni odnos RO Vanjski sur. VII/I Mario Tomrlin. dipl. struĉni uĉitelj engleskog jezika.2. NASTAVNI PLAN KONZULTATIVNO-INSTRUKTIVNE NASTAVE ZA ZANIMANJE POLJOPRIVREDNI GOSPODARSTVENIK – KONZULTATIVNO-INSTRUKTIVNA NASTAVA .oec. povijesti. VII/I Miroslav Horvatinović. VII/I Iva Winter-Bistrović.instruktivna 105 70 70 0 35 0 35 70 70 70 0 53 35 35 0 18 0 18 35 35 35 0 105 70 0 70 35 0 35 70 70 35 70 53 35 0 35 18 0 18 35 35 18 35 96 64 0 0 32 32 32 64 32 0 0 48 32 0 0 16 16 16 32 16 0 0 122 Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Matematika Raĉunarstvo Etika/Vjeronauk TZK Stoĉarstvo Ratarstvo Voćarstvo . prof. 7. 9. VII/I Mirna Sudec. biologije Miroslav Horvatinović. hrvatskog jezika i knjiţevnosti. broj Ime i prezime nastavnika. biologije Sylwia Nasilovska-Blaţok. 10.oec. informatike. dipl. 6. Kadrovski uvjeti za izvoĊenje programa prodavaĉ Red. VII/I Mirna Sudec. mag. komunikolog.1. prof. VII/ I Mario Fuĉek. 5. dipl.povijesti VII/I Marijan Ostrogonac. prof. dipl.teolog. 13.3. dipl.5. VII/I Andrej Osvaldić.oec.engleski 2. struĉna sprema Alena Hrvoić. 4. VII/I Miroslav Horvatinović. ing.UKUPAN BROJ SATI NAZIV PREDMETA Prvi razred Drugi razred Treći razred redovna konzultativno redovna konzultativno redovna konzultativno nastava . dipl. zemljopisa.instruktivna nastava . informatike. VI/I Nada Slaviĉek. ing. 8. 3. 2.4. prof. VII/I Milica Šokec.instruktivna nastava . Psihologije.prof. ecc Mario Tomrlin. Hrvatski jezik Strani jezik – njemaĉki Strani jezik . 11. Povijest Geografija Politika i gospodarstvo Matematika Osnove informatike Poznavanje robe Trgovinsko poslovanje Higijena Psihologija prodaje PromiĊbene aktivnosti VS RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO Etika/Vjeronauk Struĉna praksa 5.

6. RAZRED – prvi REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 15. proizvodnje Zaštita bilja Trţište Izborni predmet Ukupno Praktiĉna nastava UKUPNO 123 .1.3. 4. 16. 10. proizvodnje Zaštita bilja Trţište Izborni predmet Ukupno Praktiĉna nastava UKUPNO 5. 13. 3. 8. 11. 2. 5.Vinogradarstvo i vinarstvo 0 35 70 0 0 70 700 420 1120 0 18 35 0 0 35 352 420* 772 0 35 35 35 35 70 770 420 1190 0 18 18 18 18 35 389 420* 809 64 0 32 32 64 32 576 512 1088 32 0 16 16 32 16 288 512 800 Povrćarstvo Mehanizacija polj. 17. 14. 7. 9. 18. 12. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Matematika Raĉunarstvo Etika/Vjeronauk Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 23 23 0 12 0 12 23 23 23 0 0 12 23 0 0 23 233 0 233 Individualne konzultacije Ukupno 17 12 12 0 6 0 6 12 12 12 0 0 6 12 0 0 12 119 420 539 53 35 35 0 18 0 18 35 35 35 0 0 18 35 0 0 35 352 420* 772 TZK Stoĉarstvo Ratarstvo Voćarstvo Vinogradarstvo i vinarstvo Povrćarstvo Mehanizacija polj.

5. 2.RAZRED – drugi REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 16. 3. RAZRED . 9. 11.3.3. 13.3. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Matematika Raĉunarstvo Etika/Vjeronauk Broj sati konzultacija skupne konzultacije 32 21 0 0 11 11 11 21 11 0 0 21 0 11 Individualne konzultacije Ukupno 16 11 0 0 5 5 5 11 5 0 0 11 0 5 48 32 0 0 16 16 16 32 16 0 0 32 0 16 124 TZK Stoĉarstvo Ratarstvo Voćarstvo Vinogradarstvo i vinarstvo Povrćarstvo Mehanizacija polj. 12. 12.treći REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1.5. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Matematika Raĉunarstvo Etika/Vjeronauk Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 23 0 23 12 0 12 23 23 12 23 0 12 12 12 12 23 258 0 258 Individualne konzultacije Ukupno 17 12 0 12 6 0 6 12 12 6 12 0 6 6 6 6 12 131 420 551 53 35 0 35 18 0 18 35 35 18 35 0 18 18 18 18 35 389 420* 809 TZK Stoĉarstvo Ratarstvo Voćarstvo Vinogradarstvo i vinarstvo Povrćarstvo Mehanizacija polj.2. 15. 9. 2. 4. 13. proizvodnje Zaštita bilja Trţište Izborni predmet Ukupno Praktiĉna nastava UKUPNO 5. 5. 6. 6. 8. 17. 10. proizvodnje . 7. 11. 7. 4. 18. 10. 14. 3. 8. 14.

dipl. dipl. proizvodnje Zaštita bilja Trţište Izborni predmet (seoski turizam) Praktiĉna nastava 8. dipl.njemaĉki Strani jezik . dipl. Zaštita bilja Trţište Izborni predmet Ukupno Praktiĉna nastava UKUPNO 11 21 11 193 0 193 5 11 5 95 512 607 16 32 16 288 512 800 5. 14. 4. 6. dipl. Hrvatski jezik Strani jezik . 10. VII/ I Miroslav Horvatinović. dipl. VII/I Giba Zdravko. agr. dipl. komunikolog Milica Šokec. 16. prof. Povijest Politika i gospodarstvo Matematika Raĉunalstvo Etika/Vjeronauk Stoĉarstvo Ratarstvo Voćarstvo Vinogradarstvo i vinarstvo Povrćarstvo Mehanizacija polj. 125 . VII/I Andrej Osvaldić.3. agr. 11. ecc Mario Tomrlin. 9. VII/I Tomislav Kakša. oec. 17.agr. 17. povijesti i filozofije. 2. struĉni uĉitelj engleskog jezika. VI/I NASTAVNI PREDMET Status Radni odnos RO Vanjski sur. VII/I Tihomir Vranić. dipl. VVV. 18. Kadrovski uvjeti za izvoĊenje programa poljoprivredni gospodarstvenik Red. VII/I Mario Tomrlin. VII/I Jasmina Paviĉić.15. VII/I Branka Pavoković. 15. 13. VS RO RO 1. 5.oec. 7. prof. VVV. VI/I Nada Slaviĉek. ing. dipl. ing.4. 16. povijesti. VII/I Tihomir Vranić. prof.. Branka Pavoković. dipl. VII/I Tomislav Kakša. VII/I Ivana Kralj. hrvatskog jezika i knjiţevnosti Iva Winter Bistrović. broj Ime i prezime nastavnika. ing. informatike. VII/I Marijan Ostrogonac.agr. dipl. agr. Agr.teolog. informatike.engleski RO VS RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO 2. dipl. struĉna sprema Alena Hrvoić. Branka Pavoković. agr. agr. 12.

6.3. Planira se formiranje jedne obrazovne skupine od 15-20 polaznika. a na temelju Izvješća o radu škole na kraju školske godine. Detaljan raspored utvrdit će se rasporedom predavanja i ispitnih rokova prije poĉetka nastave. Obrazovne skupine u programima cjelovitog obrazovanja / prekvalifikacije u trogodišnjim programima: U tijeku je raspisani Natjeĉaj za upis u programe obrazovanja odraslih./ 2013. 126 . listopada 2011. PRAĆENJE I VREDNOVANJE OSTVARIVANJA GODIŠNJEG PROGRAMA SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA ODRASLIH 7. Grupne i individualne konzultacije zapoĉet će 19. vrednovanja i ostvarivanja godišnjeg programa rada dok će svaki djelatnik pratiti ostvarivanje svojih zadaća i o tome izvješćivati ravnatelja škole i voditelja obrazovanja odraslih. do 31. listopada 2011. Povjerenstvo za upis utvrdit će listu kandidata za upis koji će se odrţati 18. 6. kolovoza 2011. Ravnatelj i voditelj obrazovanja odraslih će voditi evidenciju praćenja. 6.6. Obrazovne skupine u programu prekvalifikacije/dokvalifikacije U tijeku je raspisani Natjeĉaj za upis u programe obrazovanja. PLAN FORMIRANJA OBRAZOVNIH SKUPINA I ODRŢAVANJA NASTAVE U ŠKOLSKOJ GODINI 2011. Tematske konzultacije iz općeobrazovnih predmeta slušali bi zajedno dok bi strukovne predmete slušali u skupinama zanimanja u koja su se upisali.1. Kandidati u cjelovitom obrazovanju imaju rok za polaganje ispita pojedine godine do završetka redovite školske godine tj. Ovisno o broju prijavljenih kandidata za pojedino zanimanje formirat će se kombinirana obrazovana skupina od dva zanimanja. Završni ispit u programima prekvalifikacije/dokvalifikacije uskladit će se prema kalendaru izradbe i obrane završnog rada za redovne uĉenike završnih razreda u školskoj godini 1012. Poĉetak programa obrazovanja i okvirni kalendar ispita i završnog ispita Natjeĉaj za upis u srednjoškolsko obrazovanje odraslih objavljen je putem mreţnih stranica škole te oglasom u HZZ-u i traje zakljuĉno do 15. Ispiti će se polagati tijekom odvijanja programa u pravilu dva do tri tjedna nakon odslušanih grupnih konzultacija za pojedinu godinu iz pojedinih predmeta. Tijekom školske godine redovito će se pratiti ostvarivanje godišnjeg programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih.2. listopada i trajat će do ispunjenja fonda nastavnih sati predviĊenih okvirnim planovima i programima konzultativno instruktivne nastave za pojedino zanimanje. Cjelovita analiza ostvarivanja godišnjeg programa razmatrat će se na Nastavniĉkom vijeću na kraju školske godine./2012.

ĉlanak 45. rujna 2011. Školski odbor na svojoj 19.. 105/10. sjednici odrţanoj dana 29. 86/09. 92/10.8. 90/11 ) i Statuta Srednje škole Pitomaĉa. prihvatio je godišnji plan i program rada srednjoškolskog obrazovanja odraslih za školsku godinu 2011./ 2012. ZAVRŠNE ODREDBE Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama ( N.N. 127 . RH 87/08..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful