P. 1
Godisnji Plan i Program 2011. - 2012.

Godisnji Plan i Program 2011. - 2012.

|Views: 380|Likes:
Published by ivanpek246

More info:

Published by: ivanpek246 on Aug 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

Sections

 • 2. UVJETI RADA ŠKOLE
 • 3. KADROVSKI UVJETI
 • 4. UPISANI UĈENICI ŠKOLSKA GODINA 2009./2010
 • 4.1. Broj razrednih odjela
 • 5. UPISANI UĈENICI ŠKOLSKA GODINA 2011./2012
 • 5.1. Broj razrednih odjela
 • 6. ORGANIZACIJA RADA ŠKOLE
 • 6.1 Vremenik rada
 • 6.2. Radne subote
 • 6.3. Sjednice razrednih vijeća
 • 6.4. Sjednice roditeljskog vijeća
 • 6.5. Rad uĉeniĉkog vijeća
 • 6.6. Deţurstvo u školi
 • 7.2. Nastava vjeronauka i etike
 • 7.3. Izborna nastava
 • 7.4. Praktiĉna nastava u školi
 • 7.4.1. Programi po JMO sustavu
 • 7.4.2. Trogodišnji industrijski i srodni programi
 • 7.4.3. Ĉetverogodišnji programi
 • 7.7. Završni i pomoćniĉki ispiti
 • 7.7.1. Završni i pomoćniĉki ispiti
 • 7.7.2. Ispiti državne mature
 • 7.7.4. Popravni ispiti i ispitna povjerenstva
 • 7.9. Jedinstveni model obrazovanja
 • 7.10. TJEDNI I GODIŠNJI FOND NASTAVNIH SATI
 • 7.10.3.3. Automehaniĉar
 • 7.10.4. Nastavni plan za trogodišnja zanimanja - B program
 • 7.10.4.1. Prodavaĉ
 • 7.10.4.2. Poljoprivredni gospodarstvenik
 • 9. PROGRAM RADA STRUĈNIH TIJELA ŠKOLE
 • 9.1. PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJA
 • 9.2. PLAN RADA RAZREDNIKA
 • 9.3. PROGRAM I PLAN RADA NASTAVNIĈKOG VIJEĆA
 • 9.3.1. Rad Uĉeniĉkog Vijeća
 • 9.3.2. Rad Roditeljskog Vijeća
 • 9.4. PROGRAM RADA STRUĈNIH VIJEĆA – AKTIVA
 • 9.4.1. Aktiv poljoprivrede
 • 9.4.2. Aktiv ekonomije i uprave
 • 9.4.3. Aktiv hrvatskoga i stranoga jezika
 • 9.4.5. Aktiv općeobrazovnih predmeta
 • 10.1. PRAKTIĈNA NASTAVA IZVAN ŠKOLE
 • 10.2. ŠKOLSKI PRAKTIKUMI ZA UGOSTITELJSKU STRUKU
 • 10.3. ŠKOLSKO POLJOPRIVREDNO DOBRO
 • 11. PERMANENTNO STRUĈNO USAVRŠAVANJE DJELATNIKA
 • UVOĐENJE NASTAVNIKA POĈETNIKA – PRIPRAVNIKA
 • 11.3. NAPREDOVANJE NASTAVNIKA
 • 12. OSTALI SADRŢAJI
 • 12.1. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE
 • 12.2. DODATNA I DOPUNSKA NASTAVA
 • 12.3. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAMI
 • Aktivnosti u sklopu provoĊenja preventivnih programa
 • 12.4. ESTETSKO I HIGIJENSKO UREĐENJE ŠKOLE
 • 13. SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
 • 15. PRILOZI GODIŠNJEM PLANU:
 • 16. ZAVRŠNE ODREDBE

2011

Godišnji plan i program za školsku godinu 2011. / 2012.

Srednja škola Pitomača
Trg kralja Tomislava 6 29.9.2011

SADRŢAJ: 1. UVOD 1.1. Osnovni podaci o školi i djelatnost škole 2. UVJETI RADA ŠKOLE 2.1. Prostorni uvjeti i materijalni uvjeti 3. KADROVSKI UVJETI 4. UPISANI UĈENICI ŠKOLSKA GODINA 2010./11. 4.1. Broj razrednih odjela 5. UPISANI UĈENICI ŠKOLSKA GODINA 2011./12. 5.1. Broj razrednih odjela 6. ORGANIZACIJA RADA ŠKOLE 6.1. Vremenik rada 6.2. Radne subote 6.3. Sjednice razrednih vijeća 6.4. Sjednice roditeljskog vijeća 6.5. Rad uĉeniĉkog vijeća 6.6. Deţurstvo u školi 7. NASTAVNI PLANOVI REDOVNE NASTAVE 7.1. Bifurkacije u stranim jezicima 7.2. Nastava vjeronauka i etike 7.3. Izborna nastava 7.4. Praktiĉna nastava u školi 7.4.1. Programi po JMO sustavu 7.4.2. Trogodišnji industrijski i srodni programi 7.4.3. Ĉetverogodišnji programi 7.5. Zaduţenja nastavnika na praćenju praktiĉne nastave 7.6. Razrednici i razredni odjeli 7.7. Završni ispiti 7.7.1. Završni ispiti i pomoćniĉki ispiti 7.7.2. Ispiti državne mature 7.7.3. Kontrolni ispiti za uĉenike II. razreda JMO 7.7.4. Popravni ispiti i ispitna povjerenstva 7.8. Kalendar kontrolnih i popravnih ispita te rokovi izradbe i obrane završnog rada 7.8.1. Ljetni rok 7.8.2. Jesenski rok 7.8.3 Zimski rok 7.9. Jedinstveni model obrazovanja 7.10. Tjedni i godišnji fond nastavnih sati 7.10.1. Upravni referent 7.10.2. Agroturistiĉki tehniĉar 7.10.3. Nastavni planovi za JMO programe Općeobrazovni dio za sva zanimanja 7.10.3.2. Kuhari 7.10.3.3. Konobari 7.10.3.4. Automehaniĉari 7.10.4. Nastavni plan za trogodišnja zanimanja po B programu 7.10.4.1. Prodavaĉ 7.10.4.2. Prodavaĉ ( izmjene i dopune od 14.06.2011.) 7.10.4.3. Poljoprivredni gospodarstvenik

Stranica 4 4-5 5- 7 5–7 8-9 10 10 10 10 11 – 15 11 -14 14 14 14 14 14 - 15 15 – 30 15 16 16-17 17-18 17 18 18 19 19 19 - 20 19 20 20 20 21-22 21 21-22 22 22 23 – 30 23 24 25- 28 25 25-26 26-27 27-28 28-30 28 29 30

2

8. UKUPNA TJEDNA ZADUŢENJA NASTAVNIKA U ŠK.GOD.2010./11. 9. PROGRAM RADA STRUĈNIH TIJELA ŠKOLE 9.1. Plan i program rada ravnatelja 9.2. Plan rada razrednika 9.2.1. Plan razrednih sati I. razreda 9.2.2. Plan razrednih sati II. i III. razreda 9.2.3. Plan razrednih sati završnih razreda 9.3. Program i plan rada nastavniĉkog vijeća 9.3.1. Rad uĉeniĉkog vijeća 9.3.2. Rad roditeljskog vijeća 9.5. Program rada struĉnih vijeća – aktiva 9.5.1.Aktiv poljoprivrede 9.5.2.Aktiv ekonomije i uprave 9.5.3. Aktiv hrvatskoga jezika i stranoga jezika 9.5.4. Aktiv ugostiteljstva i osobnih usluga 9.5.5. Aktiv općeobrazovnih predmeta 9.5. Program rada struĉnog suradnika knjiţniĉara 9.6. Plan i program rada ispitnog povjerenstva za provoĊenje ispita drţavne mature 10. ORGANIZACIJA PRAKTIĈNOG DJELA NAUKOVANJA I SURADNJA S OBRTNICIMA, PODUZEĆIMA I USTANOVAMA 10.1. Praktiĉna nastava izvan škole 10.2. Školski praktikumi za ugostiteljsku 10.3. Školsko poljoprivredno dobro 11. PERMANENTNO STRUĈNO USAVRŠAVANJE DJELATNIKA 11.1. Pripravniĉki staţ i struĉni ispiti UvoĊenje nastavnika poĉetnika – pripravnika 11.2.. Pedagoško – psihološka izobrazba 11.3. Napredovanja nastavnika 12. OSTALI SADRŢAJI 12.1. Kulturna i javna djelatnost škole 12.2. Dodatna i dopunska nastava 12.3. Školski preventivni programi 12.3.1. za suzbijanje zlouporabe droge 12.3.2. Program mjera za povećanje sigurnosti u školi « Afirmacijom pozitivnih vrijednosti protiv nasilja» 12.3.3. Školski program obrazovanja za ljudska prva 12.3.4. Program preventivnih aktivnosti u suzbijanju trgovanja ljudima Aktivnosti u sklopu provoĊenja preventivnih programa 12.4. Estetsko i higijensko ureĊenje škole 13. SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 14. PLAN AKTIVNOSTI ZA UNAPREĐENJE MATERIJALNIH UVJETA RADA U ŠKOLSKOJ GODINI 2011./ 2012. 15. PRILOZI GODIŠNJEM PLANU 16. PRAĆENJE I VREDNOVANJE OSTVARIVANJA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ŠKOLE 17. ZAVRŠNE ODREDBE PRILOZI: 15.1. Godišnji plan i programa rada uĉeniĉke zadruge „Kostanj“ 15.2. Plan i program rada psihologa za školsku godinu 2010./2011.15.3. 15.3. Godišnji plan i program srednjoškolskog obrazovanja odraslih

31 - 44 45 – 73 45– 47 47- 49 47 48 49 49-50 50 50 51 – 73 51 52 53 54-55 56-57 58-71 72-73 73 – 75 74 74 74 - 75 75 - 76 75 75 76 76 77 - 87 77 - 78 78 - 79 79 - 87 79-81 82 82 82-83 83 - 84 87 87 88 – 89 89 89 89

90-100 101-108 108-127 3

hr Srednja škola Pitomaĉa javna je ustanova koja obavlja djelatnost u skladu s Aktom o osnivanju škole kojeg je donijela Skupština Virovitiĉko-podravske ţupanije na svojoj sjednici odrţanoj 28. lipnja 2002. Adresa škole je: SREDNJA ŠKOLA PITOMAĈA Trg kralja Tomislava 6 33 405 Pitomaĉa Brojevi telefona: Ravnatelj: 033/782-442. travnja 2003. 099/227-3113 Tajništvo: 033/801-434. 4 . URBROJ: 2189/1-02-1. travnja 2003. KLASA: 602-03/02-01/08. godine. godine. svibnja 2006. svibnja 2006./2000.1. 099/227-3114 Fax: 033/801-434 Raĉunovodstvo: 033/801-571 e-mail: ss-pitomaca-501@skole. Škola obrazuje kadrove u redovnom ĉetverogodišnjem. od 09. 1999. god. Urbroj: 53309-06-04. trogodišnjem i programu za vezane obrte u slijedećim zanimanjima: a) upravni referent b) agroturistiĉki tehniĉar c) poljoprivredni gospodarstvenik d) frizer e) cvjećar f) prodavaĉ g) kuhar h) konobar i) automehaniĉar j) frizer za što je dobiveno Rješenje Ministarstva prosvjete i športa Klasa: 602-03/02-01/108 Urbroj: 532-02-02-02/7-03-6 od 29. Smještena je u prostorima «stare» zgrade osnovne škole na Trgu kralja Tomislava 6 u Pitomaĉi. Urbroj: 515-03-03-05 od 19. Rješenjem o poĉetku rada Ministarstva prosvjete i športa zapoĉinje rad kao samostalna srednjoškolska ustanova.ss-pitomaca. Urbroj: 533-09-06-03. Te Rješenja Ministarstva znanosti. i Klasa: 602-03/05-05/00076.skole.htnet.Osnovni podaci o školi i djelatnost škole Srednja škola Pitomaĉa zapoĉela je s radom šk.hr web: www. svibnja 2003. od 09. malog i srednjeg poduzetništva Klasa:133-02/02-02/20.UVOD 1. a danom 29. obrazovanja i športa Klasa: 602-03/06-05/00008. za zanimanja agroturistiĉki tehniĉar i konobar Za zanimanja: prodavaĉ kuhar automehaniĉar frizer pored gore navedenog Rješenja Ministarstva prosvjete i športa dobiveno je i Rješenje Ministarstva obrta. kao podruĉni odjel Strukovne i Industrijsko-obrtniĉke škole iz Virovitice.

PREKVALIFIKACIJA-DOKVALIFIKACIJA U ZANIMANJE: . a u školskoj godini 2009.20 uĉenika . . stupanj .školske knjiţnice .od 2006. URBROJ: 533-09-08-0009. stupanj 2. Prostorni uvjeti.65 ha te školski voćnjak i pĉelinjak u školskom dvorištu.2 praktikuma (praktikum kuharstvo i ugostiteljsko posluţivanje) .za nastavu TZK koriste se sportski tereni i dvorana Osnovne škole Petra Preradovića u Pitomaĉi koja se nalazi u istom dvorištu. 2. stupanj . stupanj .prostorije za rad Uĉeniĉke zadruge „Kostanj“ .Poljoprivredni gospodarstvenik – III. Škola koristi klasiĉni uĉioniĉki prostor i praktikume u zgradi na Trgu kralja Tomislava 6 te ugostiteljski praktikum Restoran „Stara pivnica“ u podrumskom dijelu zgrade na Trgu kralja Tomislava 15 Uĉioniĉki prostor sastoji se od: . godine škola ima školsko poljoprivredno dobro površine 0. od 23. završena i druga faza opremanja školskog ugostiteljskog praktikuma otvorenog tipa Restorana „Stara pivnica“.Prodavaĉ – III.Škola takoĊer obrazuje kadrove u obrazovanju odraslih i to: 1. svibnja 2008. stupanj .Kuhar – III./2010.3 uĉionice za grupni rad od 15 . obrazovanja i športa KLASA: 60207/07-03/00155.Prodavaĉ – III. stupanj Za što je dobiveno Rješenje Ministarstva znanosti.4 standardne uĉionice .1.tijekom školske godine 2008. UVJETI RADA ŠKOLE 2.Poljoprivredni gospodarstvenik – III. izvršena je prva faza. Restoran je zapoĉeo s radom u studenom 2010. Restoran se nalazi na Trgu kralja Tomislava 15 te radi kao ugostiteljski objekt otvorenog tipa u kojem je biti zaposleno ĉetiri suradnika u nastavi.2 uĉionice kabinetskog tipa ( informatiĉki kabinet. godine škola je dobila na korištenje vinograd površine 1. ugostiteljski praktikum dobio je dozvolu za poĉetak rada pod nazivom Restoran „Stara pivnica“. Godišnji plan i program obrazovanja odraslih sastavni je dio ovog godišnjeg plana i programa. kabinet za kompjutersku daktilografiju ) ./2009.4 ha .Kuhar – III. 5 . Nakon provedenog postupka ishoĊenja minimalno-tehniĉkih uvjeta. a od 2008. a uĉenici koji izraze ţelju obavljaju praktiĉni dio naukovanja u ovom školskom objektu. ZA STJECANJE ZANIMANJA SREDNJE STRUĈNE SPREME I ZAVRŠETAK ZAPOĈETOG ŠKOLOVANJA . godine.Komercijalist – IV. stupanj .

hladnjak .2.restoranski stolovi 6 kom .radni stolovi rfs.posluţitelj .sudoper dvodijelni 2 kom .hladnjak bez ledenice 1 kom .elektriĉni bojler 1 kom .parnokonvekcijska pećnica .perilica/sušilica rublja 1 kom .zemljopisne karte Oprema ugostiteljskog praktikuma .projekcijsko platno .plinski roštilj 2 kom .prijenosno raĉunalo . Oprema ugostiteljskog praktikuma „Stara pivnica“ .kuhinjski termiĉki blok . tanjuri….topla kupka prijenosna 1 komplet 6 kom 2 kom 1 kom 2 kompeta 1 kom 2 kom 1 kom 6 16 kom 3 kom 1 kom 16 kom 1 kom 1 kompl.pisaĉ . Materijalni uvjeti: Raspoloţiva nastavna pomagala su: .restoranske stolice 24 kom .dvd player .video .ledenica 1 kom .interaktivna ploĉa .LCD projektor .kombinirana peć 2 kom . .2. tave.kuhinjske nape s ventilacijskim sustavom .radni stolovi 3 kom .raĉunalo TC .ledenica .blender 1 kom .ostala oprema: lonci.viseći kuhinjski ormarići rfs.grafoskop .kolica za flambiranje 1 kom .raĉunalo pentium IV .mreţa .multipractic kuhinjski stroj 1 kom . .TV . 1 kom 8 kom 4 kom 4 kom 4 kom 2 kom 1 kom 1 kom 3 kom 4 kom .tople kupke 5 kom . cjedila.raĉunalo pentium III .hladnjak s ledenicom 1 kom .raĉunalo Celeron ( pentium II) .parnokonvekcijska peć 1 kom .ormari sa staklom za inventar 2 kom . rajngle. noţevi.zidni ormarići za inventar 2 kom .

knjiţni fond 1 kom 11 kom 42 kom 6 kom 2 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 8 kom 1 kom 1 kom 15 kompleta 15 kompleta 6 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 2000 litara 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 2490 kom 7 .plastenik 300 m2 .leĊna prskalica .ormar za Tv.komplet ruĉnih alata za obradu tla .aparat za frape .restoranski stolovi.komplet voćarskih škara .digitalna vaga .ledomat . masiv .aparat za espresso kavu .matiĉni voćnjak od ukupno 40 stabala .plug jednobrazni .ĉitaoniĉki stol .Knjiţnica: .samohodna prskalica .Inox posude za vino .TV .malĉer traktorski .komoda za konobarsku pripravnicu .tanjuraĉe 20 diskova .kopaĉica traktorska .restoranske stolice. masiv .raĉunalo pentium IV .rotaciona kosilica . masiv .plinski bojler za centralno grijanje i pripremu tople vode .traktor IMT 359 .laserski pisaĉ Samsung .stroj za pranje ĉaša .košnice s pĉelama .toĉionik .ostala oprema i sitni inventar Oprema za rad na poljoprivrednom dobru škole: .kopaĉica samohodna .garderobni ormarići . audio i video graĊu .barske stolice..prikolica traktorska .ormar za sitni inventar .

Filjak Višnja Fuček Miroslav. 13. prof. prof. KADROVSKI UVJETI Nastavnici teorijske i praktiĉne nastave. Njemačkoga jezika Pavoković Branka razrednica IV. prof. 10. hrvatskoga jezika prof.a razrednik I. oec Hrenić Jasminka. 7. teolog Osvaldić Andrej. Giba Zdravko. 23. 6. Kralj Ivana. ing. 5. Mihoković Darko. 27. 22. prof.c razrednica IV. ing.b 29. Pavičić Jasmina.oec Pavlić Ana. Kirin Maja. kemije prof. prof Domović Marin. turizam i ugostiteljstvo stručni učitelj ugostiteljskog posluţivanja stručni suradnik psiholog vjeroučitelj prof. 17. 16. Iveković Ivica. suradnici u nastavi. dipl. prof. Horvatinović Miroslav. Fijala Bruno dipl. Psihologije Ostrogonac Marijan. geografije prof.b Sindikalna povjerenica NSZUSSH vanjski suradnik voditelj aktiva napomena zamjena ispitni koordinator razrednik III. TZK stručni učitelj engleskoga jezika prof. prof. bacc. oec Radno mjesto spremač ravnatelj prof. mag . prof Baričević Darko.3.c 15. dipl. prof. Golubić Jelena. 19. bacc. majstor kuhar Bistrović-Winter Iva. Kos Dijana. računarstva spremačica prof. prof. Prezime i ime Bajić Davor Bakan Rikard. 8. Gladović Alena. hrvatskog jez. dipl. 240 ETCS Kovačić Krunoslav. 31. 2. 14. strojarstva stručni učitelj kuharstva stručni učitelj njemačkoga jezika prof.dipl. hrvatskoga jezika prof. 25. 30. Kakša Tomislav. prof. 11. 9.prof. administrativno i tehniĉko osoblje R. Čučković-Makar Vanja. hrvatskoga jezika stručni učitelj praktične nastave knjiţničarka. Jakupec-Rakijašić Ana. 21.br 1. TZK prof. ing.komunikolog Brusač Iva. prof. 18. 12. dipl. ing. prof. Jančevski Risto. rodiljni dopust vanjski suradnik voditelj učeničke zadruge "Kostanj" 24. dipl. 26. 28. 3. majstor natkonobar Nasilowska-Blaţok Sylwia. latinskoga jezika nastavnik strukovnih predmeta u području rada ekonomija. povijesti i filozofije nastavnik strukovnih predmeta u području rada ekonomija i trgovina stručni učitelj njemačkoga jezika Nastavnik strukovnih predmeta u području rada poljoprivreda Razrednica II. 8 . 4. stručni učitelj fizike nastavnik strukovnih predmeta u prodručju rada poljoprivreda prof. ing.d razrednica II. 20. mag. hrvatskoga jez.oec Bardak Nedo. informatike nastavnik strukovnih predmeta u prodručju rada ekonomija i trgovina prof.

dipl. Vranić Tihomir. Vrban Vlatka.b 9 . razrednik II. 39.32. 43. Petrinec Ksenija. dipl. dipl. dipl.ing Ţivković Ljiljana Skender Davor. 33. 36. Petričušić Dalibor.oec Rengel Anita.a razrednik I. ing stručni učitelj praktične nastave prof. ekonomista Sudec Mirna. RabaĎija Jasna.b satničar.prof. 37. hrvatskoga jezika tajnica škole nastavnik strukovnih predmeta u području rada ekonomija i trgovina stručni učitelj u području rada ugostiteljstvo i turizam prof. 34. 41. 40. ing. dipl. 44. mag.a razrednica II. Šokec Milica Tomas Roberta. Ţagar Mirjana.d razrednica I. oec 35. iur 42.c razrednica III.d razredniik III. 38. ing. prof. biologije stručni učitelj engleskoga jezika nastavnik strukovnih predmeta u području rada prehrana stručni učitelj matematike nastavnik strukovnih predmeta u području rada poljoprivreda nastavnik strukovnih predmeta upravno pravo stručni učitelj matematike voditeljica računovodstva razrednik III. ing Tomrlin Mario.

6 2 31 1. IV. Trgovaĉki Prodavaĉ – program B i vob Poljoprivreda Polj. i ugostiteljstvo Agroturistiĉki tehniĉar 12 0.33 - - - 8 1 0.5 4. gospodarstvenik Ugostiteljstvo Kuhar Ugostiteljstvo Konobar Strojarstvo Automehaniĉar SVEUKUPNO 9 - 0.1.83 7 - 0. 8. Uĉenika Ţ 22 UKUPNO III.5 - - - 9 26 1.6 19 47 4 14 29 2 110 10 .3 4. 3 7 6 38 4 2 58 0.5 4 3 14 11 1 0.5 7 7 1 6 42 4 Agroturistiĉki tehniĉar 3. Odje la 1 1 Uĉenika a M 10 4 Ţ 16 13 1 1 M 21 26 Ţ 76 53 4 4 Odjel Uĉenika Odjela Odje la 1 1 Uĉenika M 4 6 Ţ 21 9 1.32 0. IV./2012.br Program – zanimanje II. Broj razrednih odjela R a z r e d I. 5.33 SVEUKUPNO 45 53 1 23 50 4 30 52 4 10 32 2 108 187 14 5.6 0.57 2 10 0. 7.84 7 - 0.5 6 8 0.5 8 9 10 1 0. 6. Uĉenika Ţ 21 10 UKUPNO III. i ugostiteljstvo 30 11 3 12 11 1 0. gospodarstvenik Ugostiteljstvo Kuhar Ugostiteljstvo Konobar Strojarstvo Automehaniĉar 32 1. 5.4.27 4 5 5 7 39 6 47 0. Uĉenika M 6 7 Ţ 18 22 Odje la 1 1 M 1 9 R.34 3 9 1 - 9 0.7 3. Ekonomija i trgovina Upravni referent Poljoprivreda. 5. UPISANI UĈENICI ŠKOLSKA GODINA 2009.4 25 - 1.5 8 - 0.55 9 0.5 - - - 15 1 0.1.33 - - - - - - - - - 7 - 0.48 0. Broj razrednih odjela R a z r e d I. Ekonomija i trgovina Upravni referent Poljoprivreda. UPISANI UĈENICI ŠKOLSKA GODINA 2011. Uĉenika M Ţ 22 1 Odje la M 4 R.45 6 - 0. 6.43 10 - 0./2010.41 0. turizam 1 1 9 2.br Program – zanimanje II. 4. Odje la Uĉenika a M 1 3 Ţ 25 1 M 17 Ţ 85 4 Odjel Uĉenika Odjela Odje la Uĉenika M Ţ 16 1.8 0.5 - - - 24 1 1.22 0. 10 - 0. turizam 2. Trgovaĉki Prodavaĉ – program B i vob Poljoprivreda Polj.5 6 1 0.30 4 3 8 1 11 12 13 18 2 181 14 1.

sijeĉnja 2012. godine. b) Nastava se ustrojava u dva polugodišta. svibnja 2012. mjesecu 4 tjedna 23 nastavna dana u XII .svaka druga ) . godine osim za uĉenike koji polaţu razredni. popravni ili završni ispit te za uĉenike koji se obrazuju po jedinstvenom sustavu obrazovanja i imaju obvezu realizirati praktiĉni dio naukovanja do potrebnog fonda sati. e) Nastavni radni dani po polugodištima i mjesecima ( ukljuĉene radne subote . godine. nastave. e) Ljetni odmor uĉenika poĉinje 16.Drugo polugodište traje od 13. lipnja 2012./2012. travnja 2012.Drugo polugodište u I. travnja 2012. ORGANIZACIJA RADA ŠKOLE 6. osim za završne razrede u najmanje 32 nastavna tjedna. d) Proljetni odmor uĉenika poĉinje 02.. godine do 15. godine do 23. polugodišta i odmora uĉenika u srednjim školama. godine . c) Zimski odmor uĉenika zapoĉinje 27. godine Nastava se organizira i izvodi u najmanje 35 nastavnih tjedana. mjesecu 3 tjedna u V. sijeĉnja 2012. a završava 06. Školska godina poĉinje 1. mjesecu 4 i ½ tjedna 24 nastavna dana u XI. rujna 2011. lipnja 2012.1 Vremenik rada Na temelju pravilnika o poĉetku i završetku nastave i trajanju odmora uĉenika srednjih škola u 2011. školskoj godini utvrĊuje se poĉetak i završetak školske godine. godine. a) Nastava poĉinje 05. mjesecu 4 i ½ tjedna u VI.. a završava 13.6. godine. odnosno do 18. mjesecu 4 tjedana 21 nastavni dan u X. mjesecu 4 tjedna u IV. -Prvo polugodište traje od 05. Za završne razrede nastava završava 18. godine. mjesecu 3 i ½ tjedna 18 nastavnih dana _______________________________________________ 16 tjedana 86 nastavnih dana . godine.Prvo polugodište u IX. godine a završava 15. lipnja 2012. te uĉenike koji imaju obvezu obaviti struĉnu praksu koja se realizira tijekom ljetnih mjeseci. rujna 2011. prosinca 2011. mjesecu 4 tjedna u III. godine. svibnja 2012. kolovoza 2012. mjesecu 2 tjedna 13 nastavnih dana 23 nastavna dana 24 nastavna dana 18 nastavnih dana 24 nastavna dana 11 nastavnih dana 11 . . prosinca 2011. mjesecu 2 tjedna u II. godine za završne razrede. rujna 2011. a završava 31.

kolovoza. obrana završnog rada i pomoćniĉki ispiti._________________________________________________ 19 i ½ tjedana 113 nastavnih dana f) Rekapitulacija nastavnih dana i nastavnih tjedana I. poslovi vezani za izradbu i obranu završnog rada te polaganje pomoćniĉkih ispita. nenastavni dani i godišnji odmori .09.25. lipnja do 31. . verifikacija uspjeha programa naukovanja i) Organizacija nastave: Srednja škola Pitomaĉa radi u dvije smjene.od 16. jesenski rok 30. . g) Blagdani . . kolovoza 2011. do 13. ( Dan antifašistiĉke borbe – blagdan RH ) . .22.pisanje svjedodţbi. provoĊenje ispita drţavne mature. do 23. popravni ispiti II. travnja 2012.zimski odmor uĉenika od 24. rujna sjednica nastavniĉkog vijeća. Prva smjena poĉinje u 7. studenoga 2011.1. analiza realizacije nastavnog programa. Završni razredi realizirali bi 32 nastavna tjedna sa 178 nastavnih dana. kolovoza sjednica Nastavniĉkog vijeća sastanci struĉnih aktiva pripreme za novu školsku godinu upisi u I.30 sati. . završetak razredne administracije. travnja do 06. struĉno usavršavanje profesora ( individualno. lipnja 2012. .godišnji odmor djelatnika od 12.30 sati a završava u 13. jesenski upisni rok od 27.30. kolovoza . .proljetni odmor uĉenika od 02. razrede.15. listopada 2011. 12 . ( odlazak na Interliber ) . (Bogojavljenje – blagdan RH ) . do poĉetka nastavne godine 22. polugodište II.8. lipnja 2012. popravni ispiti. kolovoza 2012. Dan škole (nenastavni dan) . studenoga 2011. (Velika Gospa ) h) Poslovi vezani uz završetak i poĉetak nastavne godine . do 28.( Blagdan Svih svetih – blagdan RH) . travnja 2012.06. lipnja do 11. lipnja 2012. sijeĉnja 2012. ( Uskrsni ponedjeljak – blagdan RH ) .12. ( Tijelovo – blagdan RH ) . u struĉnim aktivima i seminarima). godinu. travnja 2012. priprema za upise i upisi u I. ispitni rok 24. kolovoza 2012. polugodište 16 nastavnih tjedana 19 i ½ nastavnih tjedana 86 nastavnih dana 113 nastavnih dana Tijekom nastavne godine realizirali bi 35 i ½ nastavnih tjedana sa 199 nastavnih dana. srpnja 2012. ( Dan neovisnosti – blagdan RH). sijeĉnja 2012. prosinca 2011. kolovoza 2012.07. ( Dan drţavnosti – blagdan RH ) .ljetni uĉeniĉki odmor od 15.Od 22. srpnja do 21.

Iznimku ovom pravilu ĉine razredni odjeli u JMO programu koji zbog toga što im je nastava organizirana po pravilu da su jedan tjedan na nastavi a drugi na praktiĉnom dijelu naukovanja kod obrtnika. d kuhar/konobar I. ponedjeljkom. utorkom. srijedom i ĉetvrtkom u školi. tjedan na nastavi su: I. c ( prodavaĉ) petkom su na praksi kod obrtnika a utorkom. srijedom i ĉetvrtkom imaju nastavu u školi.35 a završava sa šestim satom u 18.ĉetvrtkom i petkom u školi. III. II.a. a koristimo zajedniĉki športsku dvoranu za potrebe nastave TZK. na slijedeći naĉin: I.Druga smjena zapoĉinje u pravilu s nultim satom u 12. d kuhar/konobar/automehaniĉar III. . d kuhar/ konobar/automehaniĉar Idući tjedan vrši se rotacija na naĉin da oni razredni odjeli koji su bili na nastavi odlaze na praktiĉni dio naukovanja kod obrtnika i obrnuto.b agroturistiĉki tehniĉar srijedom obavlja praktiĉnu nastavu na školskom poljoprivrednom dobru i ugostiteljskom praktikumu. I. tako da: II. c ( podavaĉ/poljoprivredni gospodarstvenik ) ponedjeljkom i petkom su na praksi kod obrtnika i poljoprivrednom dobru škole dok su utorkom . tjedan na nastavi su: II. I. a sve ostale dane imaju teoretsku nastavu u školi. 13 .15. j) Za trogodišnje struke po JMO programu nastava je organizirana po radnim tjednima provedenim u školi. a sve ostale dane imaju teoretsku nastavu u školi. tjedan na praktiĉnom dijelu naukovanja su: II. Smjene se mijenjaju tjedno iz razloga što i osnovna škola Petra Preradovića u Pitomaĉi mijenja smjene tjedno. tjedan na praktiĉnom dijelu naukovanja su: I. d kuhar/ konobar/automehaniĉar II. III. školskom restoranu ili kod obrtnika. I.a i IV. d kuhar/konobar I a. II.a (upravni referent) razredni su odjeli koji su svaki tjedan na nastavi. i ĉetvrtkom imaju nastavu u školi. smjenu mijenjaju na polugodištu. d kuhar/konobar/automehaniĉar III.c (poljoprivredni gospodarstvenik ) srijedom i petkom su na praksi na školskom poljoprivrednom dobru a ponedjeljkom. c ( prodavaĉ/poljoprivredni gospodarstvenik) utorkom i srijedom su na praksi kod obrtnika i poljoprivrednom dobru škole dok su ponedjeljkom. II. b agroturistiĉki tehniĉar ponedjeljkom obavlja praktiĉnu nastavu na školskom poljoprivrednom dobru i ugostiteljskom praktikumu.

a sve ostale dane imaju teoretsku nastavu u školi.6. 6. 6. koji prate i evidentiraju 14 . uvjetima rada u školi. jer sati predviĊeni planom i programom ne mogu biti uklopljeni u radni tjedan. Sjednice razrednih vijeća Da bi se kontinuirano pratilo uĉenje i vladanje uĉenika u školi te njihovo napredovanje. uĉenika i djelatnika organizira se deţurstvo u školi u vrijeme nastave.3. Jedna na poĉetku i kraju školske godine i po jedna na oba polugodišta. organizaciji rada škole. s tim da je druga subota od poĉetka nastavne godine radna. a predstavnik Vijeća roditelja bit će i ĉlan Povjerenstva za kvalitetu te će na taj naĉin Vijeće roditelja biti ukljuĉeno i u proces samovrijednovanja škole.4. Rad uĉeniĉkog vijeća Sjednice uĉeniĉkog vijeća odrţat će se najmanje jedanput u svakom polugodištu.5. Nastava subotom organizira se svake druge subote. TakoĊer ako to bude potrebno. Ako se pojavi neki problem u nekom od razrednih odjela saziva se izvanredna sjednica razrednog vijeća tog odjela. b agroturistiĉki tehniĉar ĉetvrtkom obavlja praktiĉnu nastavu na školskom poljoprivrednom dobru i ugostiteljskom praktikumu.III. 6. 6. Prvu konstituirajuću sjednicu vijeća roditelja. a sve ostale dane imaju teoretsku nastavu u školi. školski odbor. socijalno-ekonomskom poloţaju uĉenika i ostalim problemima vezanim za boravak uĉenika u školi. 6. organiziraju se sjednice razrednih vijeća i to najmanje 4 tijekom školske godine. Predstavnik Vijeća uĉenika bit će i ĉlan Povjerenstva za kvalitetu te će na taj naĉin Vijeće uĉenika biti ukljuĉeno i u proces samovrijednovanja škole. Prvu sjenicu vijeća uĉenika sazvat će struĉna suradnica škole tijekom mjeseca listopada. razredno i nastavniĉko vijeće mogu pozvati predstavnike vijeća uĉenika na sjednicu na kojoj se raspravlja o pravima i obvezama uĉenika. Deţurstvo u školi Zbog sigurnosti zgrade. sazvat će ravnatelj tijekom mjeseca listopada.2. ponašanju uĉenika. Na ulazu u zgradu deţuraju uĉenici. Sjednice roditeljskog vijeća Roditeljsko vijeće kojeg ĉine predstavnici roditelja uĉenika razrednih odjela sastat će se u svakom polugodištu jedanput. Vijeće roditelja na svojim će sjednicama raspravljati o provedbi školskog kurikuluma. b agroturistiĉki tehniĉar utorkom obavlja praktiĉnu nastavu na školskom poljoprivrednom dobru i ugostiteljskom praktikumu. organizaciji izleta i ekskurzija. vladanju. IV. izvannastavnim aktivnostima. a po potrebi i više puta tijekom školske godine. a po potrebi i više puta. Radne subote Neki razredni odjeli pohaĊaju nastavu i subotom.

NASTAVNI PLANOVI REDOVNE I IZBORNE NASTAVE 7. 18 3 Kuhar/konobar/automehaniĉar 17 3 4 12 Broj uĉenika Engleski Njemaĉki Engleski Njemaĉki I.ulaske u školsku zgradu. 39 15 . a III. jezik I. a IV. PRVI RAZREDI: Razred Struka Broj uĉenika Engleski Njemaĉki Engleski Njemaĉki I. 96 108 Engleski I. jezik II. Njemaĉki II. c I. b I. jezik I. Bifurkacije u stranim jezicima Tijekom upisa formiraju se odjeljenja ovisno o broju uĉenika koji slušaju razliĉite strane jezike. c II. jezik 22 4 4 22 16 1 - I. jezik Upravni referent 18 6 6 18 Agroturistiĉki tehniĉar 24 5 Prodavaĉ/poljoprivredni gosp. «jeziĉno ĉiste» razrede. jezik II. Bifurkacije su nuţne jer se ne upisuju dva paralelna razreda iste struke. b Upravni referent Agroturistiĉki tehniĉar SVEUKUPNO PO STRANOM JEZIKU BROJ UĈENIKA Njemaĉki I. pa stoga nije moguće formirati tzv. jezik II. 8 14 Kuhar/konobar/automehaniĉar 13 10 6 10 Broj uĉenika Engleski Njemaĉki Engleski Njemaĉki I. jezik 16 9 9 16 6 11 7 8 5 6 18 Broj uĉenika Engleski Njemaĉki Engleski Njemaĉki I. jezik I. jezik II. jezik II. b III. a II. jezik II. d DRUGI RAZREDI Razred Struka II.1. jezik II. jezik I. Kuhar ĈETVRTI RAZREDI Razred Struka IV. b II. jezik Upravni referent 12 10 10 12 Agroturistiĉki tehniĉar 13 6 Prodavaĉ/poljoprivredni gosp. Isto tako svaki dan po odreĊenom rasporedu deţuraju i po 2 profesora u svakoj smjeni 7. 195 Engleski II. c III. a I. d TREĆI RAZREDI Razred Struka III. d Upravni referent Agroturistiĉki tehniĉar Prodavaĉ/poljoprivredni gosp. jezik II.

Na osnovu rezultata upisa formiraju se grupe i tako se odreĊuju sati izborne nastave.) II. Ukupan broj sati tjedno: Vjeronauk 14 sati tjedno Etika 9 sati tjedno RAZREDI VJERONAUK ETIKA I. d II a II b II c II. d (automehaniĉar) II. razredi SVEUKUPNO 7. razredi III.d (konobar) I.b ( agroturistiĉki) II.a ( upravni referent) I. d IV.2. Bonton Osnove tehniĉkih materijala Latinski jezik Ljudska prava Ljekovito bilje Pĉelarstvo Strani jezik II.3. Sati/tjed.d (kuhar) I. vjeronauk ili etiku. Prema povedenim anketama o interesu uĉenika za pojedine izborne predmete. Izborna nastava Prema nastavnom planu i programu pojedina zanimanja imaju obveznu izbornu nastavu. a IV. c III.b ( agroturistiĉki ) I.c (poljoprivredni gosp. d (kuhar ) Predmet Latinski jezik Vinarstvo Ekološka poljoprivreda Kreativnost u poslovanju Strani jezik II. d III a III b III. 2 1 + 2* 2 2 1 1 1 2 2 1+ 2* 2 1 predavaĉ Krunoslav Kovaĉić Tihomir Vranić Tihomir Vranić Miroslav Horvatinović Iva Winter-Bistrović Milica Šokec Ivana Kralj Nedo Bardak Krunoslav Kovaĉić Vlatka Vrban Branka Pavoković Tomislav Kakša Iva Winter-Bistrović Milica Šokec 16 .a (upravni referent) II. pregled izbornih predmeta izgleda ovako: Razred I.7.) I.c (poljoprivredni gosp.a (upravni referent) II. a 26 20 21 19 19 22 21 21 17 14 11 24 16 273 2 1 3 2 4 1 2 1 18 II.c (prodavaĉ) I. razredi Ia 22 2 Ib Ic I. razredi IV. Nastava vjeronauka i etike Prilikom upisa uĉenici odabiru jedan od predmeta izborne nastave.

7. d (kuhar) Sati/ tjedno 6 1 1 2 6 1 1 2 2 7 1 7 1 2 1 5 Kuharstvo s vjeţbama 17 . i IV.4. razrednom odjelu imamo po 2 obrazovne skupine.) III.4.b (agroturistiĉki) Enologija s gastronomijom Logika Ljudska prava Odrţivi turizam Seoski turizam Strani jezik II.c (poljoprivredni gosp.d (konobar) III.a (upravni referent) IV. II. d (kuhar) IV. Programi po JMO sustavu Razred I. Filozofija Javne financije Destinacijski menadţment 1 1 2 1+1* 1 1 2 2 1+2* Roberta Tomas Andrej Osvaldić Vlatka Vrban Ivana Kralj Ivana Kralj Iva Winter-Bistrović Milica Šokec Andrej Osvaldić Jasmina Paviĉić Ivana Kralj * izborna nastava kod agroturistiĉkih tehniĉara radi se po skupinama tako da u I. d (konobar) II. d (konobar) I.b (agroturistiĉki) III.1. Programi po JMO sustavu 7. d (kuhar) II.a (upravni referent) III. dok je u III.d (automehaniĉar) III. .1.4. razredu zbog ukupno 14-oro uĉenika samo jedna obrazovna skupina. d (kuhar) Ime i prezime nastavnika Darko Bariĉević Ivana Kralj Darko Mihoković Bruno Fijala Darko Mihoković Ivana Kralj Darko Bariĉević Bruno Fijala Nedo Bardak Darko Bariĉević Darko Mihoković Darko Mihoković Darko Bariĉević Nedo Bardak Nedo Bardak Darko Bariĉević Predmet Kuharstvo s vjeţbama Bonton Ugostiteljsko posluţivanje Osnove raĉunalstva Ugostiteljsko posluţivanje Bonton Kuharstvo s vjeţbama Osnove raĉunalstva Tehnologija obrade i montaţe Kuharstvo s vjeţbama Ugostiteljsko posluţivanje Ugostiteljsko posluţivanje Kuharstvo Tehnike motornih vozila Tehnologija odrţavanja vozila I.a (upravni referent) III.a (upravni referent) IV.II. Praktiĉna nastava u školi 7.d (automehaniĉar) II.

dobru škole Sati/ tjedno 12 2 2 16 7.4. skupina 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 Sati/ tjedno 4x2 8 sati 3x2 6 sati 2 sata 4x2 8 sata 3x2 6 sati 2 sata 4 sata 2 sata 2 sati 2 sata 3 sata 3 sata 4 sata 2 sata 2 sata 18 . Ĉetverogodišnji programi Razred I.) III. b (agroturistiĉki tehniĉar) Dalibor Petriĉušić Tihomir Vranić Branka Pavoković Davor Skender Darko Mihoković Darko Bariĉević Predmet Praktiĉna nastava (poljoprivredni dio) Praktiĉna nastava (ugostiteljski dio) Ljetna praksa Praktiĉna nastava (poljoprivredni dio) Praktiĉna nastava (ugostiteljski dio) Ljetna praksa Praktiĉna nastava (poljoprivredni dio) Praktiĉna nastava (ugostiteljski dio) Praktiĉna nastava (ugostiteljski dio) Ljetna praksa Praktiĉna nastava (poljoprivredni dio) Praktiĉna nastava (poljoprivredni dio) Praktiĉna nastava (ugostiteljski dio) Praktiĉna nastava (ugostiteljski dio) Praktiĉna nastava (ugostiteljski dio) Br. b (agroturistiĉki tehniĉar) Tomislav Kakša Dalibor Petriĉušić Davor Skender III.2.) Ime i prezime nastavnika Dalibor Petriĉušić Zdravko Giba Zdravko Giba Zdravko Giba Zdravko Giba Predmet Praktiĉna nastava na poljop. Trogodišnji industrijski i srodni programi Razred I. dobru škole Ljetna praksa Praktiĉna nastava na poljop.3.7.) II. c (poljoprivredni gosp.b (agroturistiĉki tehniĉar) Ime i prezime nastavnika Tomislav Kakša Davor Skender II. c (poljoprivredni gosp. b (agroturistiĉki tehniĉar) Dalibor Petriĉušić Dalibor Petriĉušić Davor Skender Darko Mihoković IV. c (poljoprivredni gosp. dobru škole Ljetna praksa Praktiĉna nastava na poljop.4.

b razred agroturistiĉkih tehniĉara .b (agroturistiĉki tehniĉar) III.5.c (prodavač II.5 3.6.c (prodavač) III. c (prodavač) I.III. c razred poljoprivrednih gospodarstvenika .7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.d (automehaničar) III. 11.7. Zaduţenja nastavnika na praćenju praktiĉnog dijela programa izvan škole Ime i prezime nastavnika Razred/zanimanje I. Razredni odjeli i razrednici Razredni odjel 1.d (kuhar/konobar/automehaniĉar ) II. i toĉka 4. I. sati/tj. Sati u zaduženju Ivana Kralj Anita Rengel Anita Rengel Darko Mihoković Darko Mihoković Nedo Bardak Nedo Bardak Davor Skender 12 12 9 16 16 6 7 11 4 14 14 15 18 24 23 20 1 3. 4.d (kuhar/konobar) I.III. 14.d ( kuhar) IV. toĉka 2. Završni i pomoćniĉki ispiti Polaganje završnog ispita odreĊeno je temeljem ĉlanka 82.c ( prodavaĉ/poljoprivredni gospodarstvenik) III.c ( prodavaĉ/poljoprivredni gospodarstvenik ) II.N. 9.a ( upravni referent) I. 5.d (kuhar) Br.5 3 4 5 5 5 7.b (agroturistiĉki tehniĉar) 7. 7.d (automehaničar) II. Pravilnikom o izradbi i obrani završnog rada ( NN 118/09 ) te Pravilnikom o postupku i naĉinu polaganja pomoćniĉkog ispita ( NN 116/02 ) Završni ispit ove godine polaţu: . 2. d razred kuhara Ime i prezime razrednika Marin Domović Mirna Sudec Miroslav Horvatinović Davor Skender Anita Rengel Branka Pavoković Alena Hrvoić Mario Tomrlin Ksenija Petrinec Tihomir Vranić Dalibor Petriĉušić Bruno Fijala Jelena Golubić Ivana Kralj 19 . 87/08. 12.b ( agroturistiĉki tehniĉar) II. 8.a (upravni referent) II. učen. 3. a razred upravnih referenata . c razred prodavaĉa .b ( agroturistiĉki tehniĉar) I. 105/10.IV.d (kuhar/konobar) II.IV. 86/09. 6.1.d (kuhar/konobar/auttomehaniĉar ) III. 90/11 ).7. 13.c ( Prodavaĉ/ poljoprivredni gospodarstvenik ) I.a ( upravni referent ) IV. Završni i pomoćniĉki ispiti 7.III. 10. Br. 92/10.a (upravni referent) III.

d (kuhar) . Kontrolni ispiti za II. Plan i program rada ispitnog povjerenstva za provoĊenje ispita drţavne mature sastavni je dio ovog godišnjeg plana. godine.3. prema Kalendaru polaganja ispita drţavne mature kojeg je donio Nacionalni centar za vanjsko vrjednovanje. a ( upravni referent ) .II. toĉka 3 i 4. ĉlanak 1. do 20.d (konobar) .2. obvezama. u jesenskom roku od 22. svibnja do 13.N. Ispitna povjerenstva za završne i pomoćniĉke ispite formira Nastavniĉko vijeće. Popis ĉlanova ispitnih povjerenstava te njihov plan rada priloţit će se Godišnjem planu i programu . razrednik i treći ĉlan). te u zimskom ispitnom roku od 13.IV. (N.) uĉenici srednjih strukovnih škola mogu polagati ispite drţavne mature: U našoj školi ispitima drţavne mature mogu pristupiti uĉenici slijedećih razreda: . vrednovanju i ocjenjivanju nauĉnika (N.zanimanja po JMO programu polaţu i pomoćniĉki ispit.7.4. rujna 2012.II.7. razrede obrtniĉkih programa po JMO modelu Kontrolni ispit provodi se u drugoj polovici druge godine naukovanja prema Pravilniku o naĉinu ostvarivanja programa naukovanja i struĉnog osposobljavanja za vezane obrte te o pravima.N.b (agroturistiĉki tehniĉar) 15 uĉenika Ispiti drţavne mature u ljetnom roku odrţavat će se tijekom drugog polugodišta od 24.IV. 2011. RH 29/02) Kontrolnom ispitu ove godine pristupaju uĉenici : .izradbe završnog rada koja se sastoji od uratka koji moţe biti: projekt.12. Ispiti državne mature Prema Pravilniku o polaganju drţavne mature. 87/08. praktiĉni rad s elaboratom.Prema Pravilniku o izradbi i obrani završnoga rada. b ( agroturistiĉki tehniĉar ) Do izrade ovog godišnjeg plana predprijave za polaganje ispita drţavne mature ispunio je slijedeći broj uĉenika: . d razreda kuhar 7. 7. Formiranje ispitnih povjerenstava planira se za Sjednicu nastavniĉkog vijeća 23.7. Popravni ispiti i ispitna povjerenstva Popravni ispiti provodit će se komisijski ( ispitivaĉ.IV. završni ispit za uĉenike gore navedenih razreda sastoji se od: .a (upravni referent) 25 uĉenika . lipnja 2012. 20 . praćenju.IV. studenoga 2012. sloţeniji ispitni zadatak ili drugi sliĉni uradak usklaĊen s nastavnim programom . kolovoza do 7.obrane završnog rada . a kod nas su to uĉenici III.d (automehaniĉar) 7.II.

12. 07. 26. u 11.a.b ( 2. skupina III. 2012.c. Ljetni rok Naziv ispita Izbor tema za završni rad Kontrolni ispit Izradba i predaja završnog rada mentoru Predaja završnog rada i prijave za obranu u tajništvo škole Popravni rok za završne razrede Općeobrazovni Strukovni sadrţaji Pismeni dio pomoćniĉkog ispita Obrana završnog rada Razredi IV. 28. ( ljetni rok ) Podjela razrednih svjedodţbi završnim razredima planira se 25.20.2012. d ( kuhar/konobar/ automehaniĉar ) IV.za ostale razrede od 15.d III.a i IV. c.06.04.b.7.b.2012. 08. u 12. 06. IV. 06.00 13.d do 09.b. 06. 06.d (kuhar) 2. 05. III. III.b ( 1.a. ( ljetni rok ) . IV.00 9. 11. 2012.00 Pismeni dio pomoćniĉkog ispita III. – 29.08. 08. III.06.) Naziv ispita Razredi Datum Vrijeme Izradba i predaja završnog rada IV.c.b.06. TE ROKOVI IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2011. skupina 31. 2012.05.00 13. IV. c – d razrede 28. III. a. III. 2012. IV. 2012. KALENDAR KONTROLNIH I POPRAVNIH ISPITA.c ( prodavaĉ / poljoprivredni gospodarstvenik ) III.06. IV.b. 2012.00 sati Jesenski rok ( prijave popravaka u tajništvu škole od 20.00 13.00 sati Sveĉana podjela završnih svjedodţbi planira se u Sali za konferencije općine Pitomaĉa i to: .c. III. III. 04. III. a.a. 2012. . IV. u 11.a.za III.b.b razred 28.d (kuhar) 27. 2012. do 23.-27.00 11.00 Obrana završnog rada IV.oo – 13.00 Prijave za popravne rokove primat će se u tajništvu i to: . 16.00 13. 06. 9. do 04.a. 2012.za završne razrede od 21.d (kuhar) 1. 13. III. 9. 2012. Vrijeme 9. mentoru Predaja završnog rada i prijave IV.8. 05. 2012.06.c.a nakon popravnih rokova 04. 2012.b. III. 01.a. c. 2012. do 25. 05. 08.06. 9. 2012.b.06. 9.00 9. 06. 9.d II.00 9. 2012.skupina) III. 10. za obranu u tajništvo škole Popravni rok općeobrazovni dio svi 23.c. 2012. 2012.d IV. IV. 05. III. IV.c 31. III.d do 02. 07. 2012. III. 2012. 2011.00 13. do 30.05. 2012. do 21.d IV.a.a. III. u 13.d Datum do 29. 2012.za IV. IV.00 Obrana završnog rada.00 21 . 08.d IV.00 sati .00 sati . 06. 2012. 2012.00 Popravni rok strukovni sadrţaji svi 24. 06.skupina) IV. praktiĉni dio pomoćniĉkog ispita i usmeni dio pomoćniĉkog Popravni rokovi za ostale razrede – općeobrazovni dio Popravni rokovi za ostale razrede – strukovni sadrţaji IV./2012. III. 2012. IV.

19 .automehaniĉari Nastava je organizirana tako da uĉenici jedan tjedan pohaĊaju teorijski dio naukovanja i općeobrazovne sadrţaje u Srednjoj školi Pitomaĉa.d III. praktiĉni dio pomoćniĉkog ispita i usmeni dio pomoćniĉkog ispita Podjela završnih svjedodţbi III.c III.00 05. 2012. 17. godina: 245 sati u školi. Jedinstveni model obrazovanja Osnovna karakteristika jedinstvenog modela obrazovanja je odvojenost općeobrazovnog djela programa od strukovnog. III.b.b. III. 2012. III. poštujući pri tom pravilo da moraju imati 45 radnih dana odmora tijekom školske godine. a drugi tjedan.d IV. Organizacija obrazovanja u JMO sustavu razlikuje se od one u školama s praktiĉnom obukom.00 Zimski rok izradbe i obrane završnog rada Naziv ispita Izradba i predaja završnog rada mentoru Predaja završnog rada i prijave za obranu u tajništvo škole Pismeni dio pomoćniĉkog ispita Obrana završnog rada Obrana završnog rada. 2013. a 830 sati kod obrtnika II. 2012. 2012. Dio praktiĉnog dijela naukovanja do potrebnog godišnjeg fonda sati uĉenici obavljaju kod obrtnika i izvan nastavne godine. 01. dok se praktiĉni dio ostvaruje u manjem djelu u školskim praktikumima.9.00 Vrijeme svi 18.Obrana završnog rada. III. a 795 sati kod obrtnika . 11. a 690 sati kod obrtnika II. 12. 12. a 740 sati kod obrtnika I. IV.a. godina: 70 sati u školi. III.d (kuhar) završni razredi 28.08.c.a. IV. 22 . praktiĉni dio pomoćniĉkog ispita i usmeni dio pomoćniĉkog ispita Podjela završnih svjedodţbi Razredi IV. praktiĉni dio naukovanja pohaĊaju kod obrtnika.d Kuhar/konobar Datum do 23. 11. 13.kuhari i konobari I. a veći dio kod obrtnika i to: . Strukovni dio ili naukovanje sadrţi teoretske i praktiĉne sadrţaje. Tako se u našoj školi realizira samo dio naukovanja ( uglavnom teoretski) dok se najveći dio ostvaruje kod obrtnika izuzev kuhara i konobara kod kojih veći dio uĉenika praktiĉni dio naukovanja obavlja u školskom restoranu Stara Pivnica. 12.a. 13.c. 8. d (kuhar/konobar) IV. 13. Jedinstveni model obrazovanja ostvaruje se kroz tri dijela: A) općeobrazovni dio B) struĉno teorijski dio C) praktiĉni dio Općeobrazovni i struĉno teorijski dio ostvaruje se u potpunosti u školi. godina: 105 sati u školi. IV. a 625 sati kod obrtnika III.09. 2012. 2012.b. godina: 210 sati u školi.00 – 13. godina: 140 sati u školi.00 7.00 13.00 13. do 07. 2012.12.

Tijekom naukovanja kontinuirano se prate. Javne financije SVEUKUPNO: Struĉna praksa-završni ispit Broj sati Broj sati Broj sati Broj sati tjedno/godiš. 18. a IV. 17. a 4/ 140 4/140 4/140 4/128 1/35 1/35 3/105 3/105 3/105 3/96 2/70 2/70 2/70 2/64 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/64 2/70 1/35 2/70 2/70 2/70 2/70 2/64 1/35 1/35 1/35 1/32 3/105 2/70 2/70 2/70 2/64 2/64 2/70 2/70 2/70 2/64 2/70 4/128 4/140 2/70 2/70 2/70 1/35 2/70 4/140 2/70 2/64 2/64 30/1050 30/1050 30/1050 30/960 2/70 32/1120 2/70 2/70 34/1190 40 1/35 2/70 33/1115 40 2/64 2/64 34/1088 42 23 . TJEDNI I GODIŠNJI FOND NASTAVNIH SATI 7. Zakona o strukovnom obrazovanju uĉenici prve godine obrazovanja na praktiĉnoj nastavi odnosno vjeţbama ne mogu provoditi više od 4 sata dnevno. 20.Prema ĉlanku 29. 21. 25. 24. 13. a II. tjedno/godiš. Hrvatski jezik Hrvatski poslovni jezik Strani jezik I. I.10. 10. 12.10. 22. odnosno 20 sati tjedno. 16. zdravlje i okoliš Matematika Sociologija Vjeronauk/Etika Uvod u drţavu i pravo Informatika Ustavni ustroj RH Poslovna psihologija Uredsko poslovanje i dopis. Latinski jezik 2. 6. Logika 3. Filozofija 4. Radno pravo Upravni postupak Kompjuterska daktilografija Birotehnika Uvod u imovinsko pravo Uvod u obiteljsko pravo Gospodarstvo Knjigovodstvo Statistika UKUPNO: Izborni predmeti 1. tjedno/godiš. Ljudska prava 5. Povijest Zemljopis TZK Ĉovjek. Strani jezik II. 8. provjeravanja i ocjenjivanja naukovanja na kraju druge godine provode se KONTROLNI ISPITI iz struĉno teorijskih i praktiĉnih znanja i vještina: Svrha tog kontrolnog ispita je utvrditi ostvaruju li se potrebni ciljevi i zadaće naukovanja. 9. 15. provjeravaju i ocjenjuju struĉna znanja i vještine nauĉnika.1. tjedno/godiš. 11. 7. 4. 2. obrazovanja i športa o izvješćivanju uĉenika i roditelja o naĉinu obrazovanja za zanimanja po JMO-u za koje se traţi majstorski ispit. 19. a III. Pored kontinuiranog praćenja. 7. 23. 14. Prilikom upisa Škola se pridrţava uputa Ministarstva znanosti. 5. Nastavni plan za zanimanje UPRAVNI REFERENT Redni NASTAVNI PREDMET broj 1. 3.

Raĉunalstvo Ukupno opći dio I. Vinarstvo. razred III. Kuharstvo 5. razred 1+2* 1+1* 1+1* 1+1* 1+1* 4+3* 16 4+4* 19 3+4* 18 33 SVEUKUPNO: 33 32 30 105 Struĉna praksa: 105 105 96 Napomena: * vjeţbe i praktiĉna nastava se odrţavaju u grupama do 15 uĉenika. i II. razred 1. Politika i gospodarstvo 6. Prerada i ĉuvanje poljoprivrednih proizvoda. Tjelesna i zdravstvena kultura 5. Strani jezik 1 3. Ovĉarstvo. Ĉovjek. Etnologija. Pĉelarstvo. Ljekovito bilje. godini u polovici propisane satnice odrţava se praktiĉna nastava kuharstva a u drugoj polovici ugostiteljskog posluţivanja. Stoĉarstvo 1 + 1* 9. Turistiĉka geografija Hrvatske 2 2. Turizam i marketing 7. razred III. Knjigovodstvo. Kunićarstvo. razred 3 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 16 14 IV. Lovstvo. razred 2 1+1* 1+1* 1+1* 2+1* 1 1+1* 1+1* 1+1* 1+1* IV.7. razred 3 2 2 2 1 2 2 2 16 Tjedni broj sati II. Uzgoj juţnih kultura. Povijest 4. Etika / Vjeronauk 7. dok u III. Prerada mlijeka. praktiĉna nastava dijeli se na dva podruĉja i to na podruĉje poljoprivrede + podruĉje ugostiteljstva. i IV. Bilinogojstvo 1 + 1* 8. Izrada autohtonih suvenira… 12. Izborni i fakultativni predmeti: 1 + 1* Ribogojstvo. Ratarstvo. Matematika 8. Struĉna praksa odvija se tijekom cijele godine ovisno o sezoni i 24 . Hrvatski jezik 2.2. Kozarstvo. Nastavni plan za zanimanje AGROTURISTIĈKI TEHNIĈAR Zajedniĉki dio okvirnog nastavnog plana Redni Nastavni Broj Predmet 1. Ekološka poljoprivreda 10. Hortikulturno ureĊenje gospodarstva 11. razred 3 2 2 2 1 2 12 Posebni struĉni dio okvirnog nastavnog plana Redni Nastavni Broj Predmet I. Kemija 9. godini praktiĉni dio nastave iz ugostiteljstva pokriva podruĉje kuharstva. Praktiĉna nastava 4 + 3* Ukupno struĉni dio: 17 Tjedni broj sati II. Fizika 10. zdravlje i ekologija 2 3. Trţište. Konjogojstvo. Ugostiteljsko posluţivanje 6. U I. Gljivarstvo.10. Prehrana i poznavanje robe 4.

d III. d je kombinirani razredni odjel kuhara.3. 4.5 sati Poznavanje robe i prehrana 1 sat II. 2. 6. Tehnologija zanimanja * Strani jezik II Matematika u struci Kulturno povij. konobara i automehaniĉara II. Baština Enologija s gastronomijom VoĊenje i organizacija kuhinje Marketing u turizmu Izborna nastava Ukupno svaki drugi tjedan Ukupno godišnje Objašnjenje : Tehnologija zanimanja * I.1.broj 1. Nastavni planovi za JMO ( Jedinstveni Model Obrazovanja ) A) OPĆEOBRAZOVNI DIO PROGRAMA ( za sva zanimanja ) Razredni odjeli/sati tjedno I.d je kombinirani razredni odjel kuhara i konobara B) STRUĈNO – TEORIJSKI DIO PROGRAMA ( Obvezni + izborni ) 7. c razred razred 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 14 18 245 288 1. godina: Osnove higijene 0. 4. 5.10. 5 6. 3.d II.10. Nastavni predmet Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Vjeronauk/Etika TZK Ukupno svaki drugi tjedan Ukupno godišnje Napomena: I. godina Poznavanje robe i prehrana 2 sata 25 . godina Poznavanje robe i prehrana 2 sata Biologija i ekologija 1 sat III.c III. 2. 7.5 sati Kemija 0. Kuhari R.d III. d razred 2 1 2 1 12 210 Broj sati tjedno II. d razred je razred kuhara III. 3.d 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 18 18 18 14 315 315 315 224 R.agrotehniĉkim rokovima i to 60 sati na poljoprivrednom dobru škole a ostatak propisane satnice u objektima seoskog turizma i Uredu turistiĉke zajednice.broj Nastavni predmet I.3.

Ukupno svaki drugi tjedan 20 3. godina 1312 sati III. II.broj Nastavni predmet Broj sati svaki drugi tjedan I.C) PRAKTIĈNI DIO PROGRAMA – KUHARI R.3.ugostiteljsko posluţivanje 1 . godina 1460 sati II. razred tjedno godišnje 1 35 2 70 2 70 1 35 1 1 35 35 3. Praktiĉna nastava u radnom 550 procesu (godišnje) Sveukupno godišnje 900 Ukupno: A+B+C 1425 sati I. 10 160 640 900 800 B) Struĉno – teorijski dio s izbornom nastavom 1.5 sati Kemija 0.kuharstvo s vjeţbama 6 .5 sati Poznavanje robe i prehrana 1 sat II.2.osnove raĉunalstva s vjeţbama 2 2. razred tjedno godišnje 1 32 2 64 1 32 1 32 1 2 1 1 32 64 32 32 Ukupni broj sati 102 134 102 32 32 64 32 67 Naziv predmeta Matematika u struci Strani jezik II Tehnologija zanimanja Turistiĉka geografija Poslovna psihologija i komunikacije Kulturno povijesna baština Marketing u turizmu Enologija s gastronomijom VoĊenje i organizacija restorana Izborna nastava Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika u struci Struĉni predmeti Ukupno 7 245 8 280 10 320 565 Objašnjenje : Tehnologija zanimanja * I. Ukupno godišnje 350 3. III. razred tjedno godišnje 2 70 2 70 2 70 1 35 Broj sati 2. razred razred razred 7 1 16 280 620 5 Praktiĉna nastava u školi: . godina Poznavanje robe i prehrana 1 sat 26 . godina 7. godina: Osnove higijene 0. godina Poznavanje robe i prehrana 2 sata Biologija i ekologija 1 sat III.bonton 1 .10. Konobar 1.

teorijski dio s izbornom nastavom Naziv predmeta Osnove raĉunalstva* Matematika u struci Tehniĉko crtanje * Osnove tehniĉke mehanike** Osnove tehniĉkih materijala Elementi strojeva Osnove automatizacije *** Osnovi elektrotehnike i elektronike Tehnike motor.Osnove raĉunalstva Praktiĉna nastava ** . razred 3.3. 1 sat u skupinama *** Okvirni sadrţaj izvodi se 0.5 sati sa cijelim razredom (teorijski dio).5 sati sa cijelim razredom (teorijski dio).Bonton -Kuharstvo .C) PRAKTIĈNI DIO PROGRAMA Broj sati 2. 1 sat u skupinama ** Okvirni sadrţaj izvodi se 1 sat sa cijelim razredom (teorijski dio). razred godišnje 35 35 865 240 625 900 Nastavni predmet Vjeţbe u školi* . razred godišnje 140 35 35 70 760 220 540 900 3.5 52 0 0 0 0 2 1. razred tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje 1. vozila Broj sati 1. godina A) Struĉno.5 sati u skupinama B) Praktiĉni dio 27 .805 2600 Ukupno: A+B+C 7.10. razred godišnje 800 160 640 800 Ukupni broj sati 175 35 70 70 2425 620 1.3.u ugostiteljskom objektu Sveukupno 1. Automehaniĉar 1425 sati I. 1.u školi : Ugostiteljstko poslužibanje s vježbama .5 0 1 0 0 70 52 0 35 0 0 1 0 2 0 2 0 35 0 70 0 70 0 1 0 2 0 2 0 35 0 70 0 70 0 0 0 1 7 0 0 35 244 0 0 2 7 0 0 70 245 0 0 2 7 0 0 70 245 Izborni dio Tehnike motornih vozila Ukupno 1) * Okvirni sadrţaj izvodi se 0. godina 1312 sati III. razred 2.

Nastavni plan za trogodišnja zanimanja . razred godišnje 270 3. razred razred 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 20 21 700 735 14 14 490 448 1190 1183 28 .Naziv predmeta Praktiĉna nastava u školi s vjeţbama : Praktiĉna nastava u školskoj radionici najviše sati 4) Tehnologija obrade i montaţe** Tehnike motornih vozila Tehnologija odrţavanja vozila 2) Praktiĉna nastava u radnom procesu – najmanje sati Ukupno 1.broj Nastavni predmet I.4. Prodavaĉ R.10. 5.10. 4. 3. razred godišnje 340 Broj sati 2. 6. 3.1. 8. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Politika i gospodarstvo Vjeronauk/Etika Matematika TZK Osnove informatike Higijena Trgovinsko poslovanje Poznavanje robe PromiĊbene aktivnosti Psihologija prodaje Ukupno tjedno Ukupno godišnje Praktiĉna nastava/tjedno Ukupno godišnje SVEUKUPNO Broj sati tjedno II.B program 7. razred godišnje 160 270 70 165 64 70 35 32 64 560 900 630 900 640 800 7.4. razred 1 2. III.

10. ZAJEDNIĈKI OPĆEOBRAZOVNI DIO Broj sati 1. POSEBNI STRUĈNI DIO B1.4.2. razred 3./2012. primjenjuje se od školske godine 2011. razred 2.c prodavaĉa A. razred 3. razred tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje 2 70 2 70 2 70 2 70 2 64 2 64 2 70 2 70 2 64 12 420 10 350 6 192 Broj sati 1. Strukovno-teorijski predmeti I. za 1. razred 2.7.tj. 29 . Prodavaĉ ( Izmjene i dopune posebnog struĉnog dijela Nastavnog plana i programa od 14. razred tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje 4 140 1 35 3 105 3 105 2 64 3 105 2 70 1 32 2 70 1 32 10 350 8 280 4 128 Naziv predmeta Ekologija i odrţivi razvoj Kreativnost u poslovanju Aranţiranje i estetsko oblikovanje Prezentacijske vještine Upravljanje prodavaonicom Odnosi s kupcima Ukupno sati UKUPNO SATI B1. lipnja 2011. Obvezni strukovni predmeti Naziv predmeta Nabavno poslovanje Poslovanje prodavaonice Poznavanje robe Prodajno poslovanje Prodajna komunikacija Poslovna dokumentacija Osnove marketinga Ponašanje potrošaĉa Ukupno sati II.). Izborni strukovni predmeti Broj sati 1. razred 3. razred tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje 3 105 3 105 3 96 2 70 2 70 2 64 2 70 2 70 1 35 1 35 1 32 2 64 2 70 2 70 2 64 2 70 2 70 2 64 2 70 12 420 14 490 12 384 Naziv predmeta Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Vjeronauk / Etika Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Osnove informatike Ukupno sati B. razred 2.

4. 13. III.broj Nastavni predmet I. razred tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje 4 140 7 245 14 448 4 140 7 245 14 448 16 560 17 595 20 640 Naziv predmeta Praktiĉna nastava Ukupno sati B2. Poljoprivredni gospodarstvenik R. razred 2. 5. 16. 6. 2. razred razred 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 18 12 30 80 1130 1 18 16 34 1088 1. 11. 3. Praktiĉna nastava Broj sati 1.4. 7.pĉelarstvo . 17. 10.ekološka poljoprivreda . UKUPNO SATI B1 + B2 7. 14.2. razred 3 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 Broj sati tjedno II.seoski turizam UKUPNO Praktiĉna nastava Sveukupno tjedno Struĉna praksa (godišnje) Sveukupno godišnje 18 12 30 80 1130 30 . Hrvatski jezik Strani jezik Povijest TZK Politika i gospodarstvo Vjeronauk/Etika Matematika Raĉunalstvo Ratarstvo Voćarstvo Vinogradarstvo i vinarstvo Povrćarstvo Mehanizacija Zaštita bilja Stoĉarstvo Trţište Izborna nastava – . 12. 15. 8.B2. razred 3.10. 9.

b 1.2011.a 3.d 3. Zakona o odgoju i obrazovanju…) Zvanje Dipl. (sindikalni povjerenik) Ostala zaduženja . 106. (povoljnija norma) Kolektivni Članak 62. stavak 4.. radionica..09. stavak 2. prema čl.c 24 15 11 25 2 2 1 4 3 3 2 15 1 1 1 0 0 0 0 općeobrazovnih NASTAVA Nastavni predmet / izborna (I) i fakultativna (F) nastava Razredni odjeli Broj učenika u razrednom odjelu / obrazovnoj skupini Broj sati tjedno u razrednom odjelu / obrazovnoj skupini Tjedno zaduženje u nastavi dodatna i dopunska nastava razrednik 2 voditelj stručnog vijeća na (meĎu)županijskoj razini voditelj stručnog vijeća na državnoj razini 1 4 7 22 2 3 i više predmeta nastavnik do položenog stručnog ispita ispitni koordinator voditelj smjene satničar voditelj praktične nastave.Ime i prezime nastavnika Marin Domović V. stavak 7.d 1... hrvatskoga jezika i književnosti neodreĎeno OPĆI PODACI Vrsta radnog odnosa 1 20 Rad u više škola Tjedna norma Nastavnik predmeta općeobrazovnih Hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik Sociologija Etika Etika Etika 1.ukupno UKUPNO TJEDNO ZADUŽENJE BROJ SATI IZNAD NORME UKUPNA ZADUŽENJA Pravilnik o normi rada OSTALA ZADUŽENJA 31 20 0 0 Ostali poslovi 40 UGOVOR O RADU .a 3. (povjerenik za zaštitu na radu) ugovor Članak 83. kroatolog i neodreĎeno sociolog prof. stavak 4.c 3. praktikuma voditelj centra novih tehnologija Članak 24. (godine radnog staža) Članak 38. stavak 1. TJEDNA ZADUŽENJA NASTAVNIKA Miroslav Fuček ( suspendiran od 14.

hrvatskoga jezika i književnosti neodreĎeno 1 20 općeobrazovnih 4 22 2 20 40 Alena Gladović prof.d 22 19 23 3 3 3 9 2 2 11 1 10 20 Dijana Kos bacc.b 26 24 22 1 11 29 15 22 25 22 21 17 1 4 1 1 1 14 1 3 3 4 4 3 3 18 3 1 2 2 1 1 15 0 15 30 Ksenija Petrinec prof.b 4. hrvatskoga jezika i književnosti hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik odreĎeno 1 10 općeobrazovnih 2.a 4.d 1.b 2.b 3. Engleski jezik I.c 4.d 18 12 16 22 18 8 7 7 13 3 3 3 3 2 22 2 2 2 2 1 1 23 2 19 40 32 . Engleski jezik I.c 1.b 2. Engleski jezik 1.a 3. hrvatskoga jezika i književnosti odreĎeno 2 15 općeobrazovnih Hrvatski jezik hrvatski poslovni jezik hrvatski poslovni jezik Etika kulturno povijesna baština Hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik Etika 4.c 3.a 3.a 1.a 2. Engleski jezik I.a 1.c 2. Engleski jezik I. Engleski jezik I.c 3.a 1.c 2. Engleski jezik I.Iva Brusač prof. Engleskog jezika i književnosti odreĎeno 1 21 općeobrazovnih Engleski jezik I. Engleski jezik I. Engleski jezik I.d 2.a 3.a 2.d 1.

d 3. Njemački jezik II. bacc.a 3. Njemački jezik I. VI/I.a 4. Njemački jezik I.a 3.a 1. Milica Šokec Odgojiteljica. povijesti filozofije Povijest neodreĎeno 1 22 općeobrazovnih Povijest Povijest 1.b 3. Engleski jezik I.b 4. Njamački jezik I.d 2.b 2. Njamački jezik I. komunikolog odreĎeno 1 21 općeobrazovnih Njemački jezik II. Njamački jezik I.a 4. Njemački jezik II. Njemački jezik Engleski jezik I. Andrej Osvaldić prof.a 2.a 4.d 1.a 3. Njemački jezik II.b 3.a 6 10 9 4 3 14 8 4 10 24 13 6 16 5 6 10 9 4 4 6 6 5 6 11 1 6 18 12 16 22 12 10 5 24 22 25 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 1 1 22 0 18 24 0 24 3 19 24 0 24 3 19 22 1 23 2 19 40 Ana Pavlić 40 40 33 .b 3.d 1.d 2. Njamački jezik I.a 2.d 1.c 2. Engleski jezik I. Engleski jezik II.d 1. Njamački jezik I.a 1. Engleski jezik II.Njamački jezik I.b 4. Engleski jezik I. odreĎeno 1 21 općeobrazovnih Engleski jezik II. Njemački jezik II. Engleski jezik II.d 3.a 2.c 1. Njemački jezik I. Njemačkog jezika i knjiţevnosti Njamački jezik I. Njamački jezik I.a 2. Njemački jezik I. Njemački jezik I.b 2.a 1. Cambridge tečaj Engleski jezik II.d 1. Engleski jezik II. Engleski jezik I. odreĎeno 1 21 općeobrazovnih Njamački jezik I.c 3.a 3. Njemački jezik II. Engleski jezik II. Iva WinterBistrović Dipl. Njemački jezik II.d 2.b 3.

c 2.b 2.c 1.b 1.b 2.d 2.d 3.b 1.c 1.b 1.a 1.a 3.Povijest Povijest Povijest Povijest Logika (I) Filozofija (I) Etika Etika Etika Etika Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Marijan Ostrogonac dipl. Geografija Hrvatske Jasminka Hrenić prof.a 2.d 4. geografije neodreĎen o 3 8 općih i strukovnoteorijskih Geografija 1.c 29 19 21 22 25 26 2 3 4 2 22 27 20 22 19 19 22 21 21 17 14 11 24 16 24 22 29 12 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 8 0 8 0 6 14 14 0 14 0 13 27 40 34 .a 3.a 4.a 1. teolog neodreĎeno 2 14 općeobrazovnih Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk zemljopis zemljopis turist.b 2.c 3.a 2.b 3.a 1.a 4.a 1.d 3.a 4.a 2.

c 4.c 2.TZK TZK TZK TZK TZK Maja Kirin prof.c 2.a 4.d 24 21 22 19 22 23 25 15 15 11 26 17 29 22 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 22 0 22 0 18 40 Ivica Iveković prof.d 3.b 2.c 3.d 4.a 2.b 1.d 3.a 2. TZK odreĎeno 2 3 općeobrazovnih 3 0 3 0 2 5 Miroslav Horvatinović dipl.c 1.b 1. TZK neodreĎeno 1 22 općeobrazovnih TZK TZK TZK TZK TZK TZK TZK TZK TZK 1.c 3.b 3.c 4.c 3.b 1.a 12 9 12 9 12 26 23 9 17 12 3 3 2 2 2 2 2 2 2 4 21 1 1 22 0 18 40 20 1 3 23 1 18 40 2 35 . ekonomistica neodreĎeno 1 22 strukovnoteorijskih Trgovinsko poslovanje Trgovinsko poslovanje Kreativnost u poslovanju PromiĎbene aktivnosti Prodajna komunikacija Statistika Politika i gospodarstvo Politika i gospodarstvo Politika i gospodarstvo Kompjuterska daktilografija 2.a 3.a 1.c 1. ekonomist neodreĎeno 1 22 općih i strukovnoteorijskih Jasmina Pavičić dipl.

b 4.b 3.c 1.c 2.a 2.b 4.a 22 11 17 9 8 15 15 17 9 8 6 26 12 16 9 12 12 12 11 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 20 2 22 0 18 40 2 19 1 3 22 0 18 40 Jelena Golubić prof. nastava (praćenje) Informatika Informatika Informatika 2. informatike neodreĎeno 1 22 općih i strukovnoteorijskih 36 .a 2.c 1.b 4.d 1.a 3.a 1.a 3.a 3.d 1.d 4.b 3.b 3.b 4.a 1.c 4.Kompjuterska daktilografija Kompjuterska daktilografija Kompjuterska daktilografija Kompjuterska daktilografija Kompjuterska daktilografija Javne financije Trţište Trţište 1. ekonomistica neodreĎeno 1 22 strukovnoteorijskih Destinacijski menadţment (I) Destinacijski menadţment (I) Seoski turizam (I) Poduzetništvo s menadţmentom Poslovanje prodavaonice Bonton Bonton (I) Prakt.a 4.c 12 11 11 12 13 26 6 10 4 2 2 2 2 2 2 1 Gospodarstvo Marketing u turizmu Turizam i marketing Turizam i marketing Turizam i marketing Odrţivi turizam (I) Odrţivi turizam (I) Destinacijski menadţment (I) Ivana Kralj dipl.b 4.a 3.a 2.

b 2.a 1.a 3.zdravlje i ekologija Biologija i ekologija Čovjek.c 2.b 2.b 7 9 5 11 12 12 29 19 16 24 22 24 22 25 29 19 15 17 1 1 1 2 3 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 22 2 20 40 19 2 1 3 22 0 18 40 37 .a 2.a 2.d 2. ing. robe Poznavanje robe Mirna Sudec prof.d 1.a 3.a 4.d 3.zdravlje i ekologija Čovjek.Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Osnove informatike Matematika u struci Matematika u struci Matematika Mario Tomrlin informatičar. robe Prehrana i poz.d 2.b 4.zdravlje i okoliš Čovjek. VŠS. robe Prehrana i poz.d 1.b 3.a 4.c 1. zdravlje i okoliš Matematika Matematika Mirjana Ţagar dipl.d 11 13 12 13 13 12 16 6 9 7 7 16 12 11 2 2 2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 11 2 4 2 9 20 0 20 40 1 2 Prehrana i poz.d 1. organizacije Matematika odreĎeno 1 20 općeobrazovnih Matematika Matematika Matematika Matematika 1.a 3.c 1. robe Prehrana i poz.a 2.d 2. VI/I odreĎeno 1 20 općih i strukovnoteorijskih Matematika u struci Matematika u struci (I) Matematika u struci Matematika Matematika u struci 2.c 3.b 2.d 2.d 1.c 2. biologije neodreĎeno 1 22 općih i strukovnoteorijskih Poznavanje robe Čovjek.a 1.d 1.

-teor.b 4.d 1.b 3.a 3.a 4.b 4.b 4.a 3.d 2.c 1.d 1.a 2.a 4.5 1 2 23 1 2 2 1 2 3 26 1.d 2.a 4.b 3.c 3. neodreĎeno 1 22 strukovnoteorijskih Ustavni ustroj RH Uvod u imovinsko pravo Radno pravo Ljudska prava (I) Ljudska prava (I) Kuharstvo s vjeţbama Kuharstvo s vjeţbama Kuharstvo s vjeţbama Kuharstvo Darko Baričević majstor kuhar Kuharstvo neodreĎeno 1 28 strukovni učitelj Kuharstvo Kuharstvo Kuharstvo Kuharstvo Praktična nastava u školi 2.d 1.d 4.a 4.5 16 40 Nedo Bardak neodreĎeno 1 24 38 . i praktične nastave Osnove tehničke mehanike Osnove tehničke mehanike (I) Elementi strojeva Tehnologija obrade i montaţe 1.a 1.d 2.c 3.a 3.d 2.d 3.d 6 6 7 7 7 6 1. strojarstva struk.c 3.Matematika Matematika Matematika Matematika Uvod u drţavu i pravo Upravni postupak Upravni postupak Uvod u obiteljsko pravo Vlatka Vrban dipl.b 10 6 12 9 25 25 26 25 26 26 26 22 25 7 11 11 9 17 9 8 15 15 9 1 1 2 2 3 2 4 2 2 2 3 2 2 6 7 5 1 1 2 2 1 1 2 28 0 28 0 12 40 22 1 1 23 1 18 40 Tehničko crtanje Osnove tehnologije materijala prof. iur.

b 4.d 1.b 2.-teor.b 2.b 1.b 1. nastava (praćenje) Kemija Kemija Higijena/kemija Vanja Čučković Makar prof. kemije neodreĎeno 3 5 strukovnoteorijskih 2.b 3.c 4.c 3. agronomije neodreĎeno 1 23 struk.d 7 7 6 7 29 19 16 2 1 5 5 2 2 1 5 0 5 0 4 9 Bilinogojstvo Bilinogojstvo Bilinogojstvo Ljekovito bilje (I) Ljekovito bilje (I) Ljekovito bilje (I) Ratarstvo Ratarstvo Ekološka poljoprivreda Ekološka poljoprivreda Zaštita bilja Hortikulturno ureĎenje gospodarstva Hortikulturno ureĎenje gospodarstva Hortikulturno ureĎenje gospodarstva Praktična nastava u školi 1.b 4.b 2.b 29 15 14 19 10 9 9 10 15 15 10 17 9 8 9 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 18 1 3 6 24 1 17 40 2 Branka Pavoković dipl.b 2.b 2.d 2.d 1.c 2. i praktične nastave 39 . ing.d 2.b 1.b 4.b 1.Tehnologija motornih vozila Tehnologija odrţavanja vozila Prakt. nastava (praćenje) Prakt.

-teor.b 3.Vinarstvo (I) Vinarstvo (I) Vinarstvo (I) Bilinogojstvo Bilinogojstvo Bilinogojstvo Bilinogojstvo Tihomir Vranić dipl.b 2.b 2. i praktične nastave Stočarstvo Stočarstvo Stočarstvo Mehanizacija Mehanizacija Pčelarstvo (I) Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi 1.b 1. agronomije neodreĎeno 1 24 struk.c 1.b 1. ing.c 1.c 2.c 2.b 1.c 2.c 1.c 2.c 3.b 1. agronomije neodreĎeno 1 22 odaberite Bilinogojstvo Povrćarstvo Povrćarstvo Voćarstvo Ekološka poljoprivreda (I) Vinogradarstvo i vinarstvo Zaštita bilja Mehanizacija Stočarstvo Stočarstvo Stočarstvo Stočarstvo Stočarstvo Stočarstvo Tomislav Kakša dipl.c 3.c 2.b 3.c 3.c 3.b 3.c 1.b 1.b 29 15 14 19 10 9 15 15 9 10 10 9 6 6 10 9 10 6 29 15 14 19 15 15 9 6 10 15 14 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 4 4 24 1 1 25 1 16 40 19 2 1 3 22 0 18 40 40 .b 1.b 2.b 3.b 2.b 1. ing.

a 9 5 11 17 9 8 15 9 16 16 24 22 6 7 1 1 1 28 1 2 2 3 4 2 2 0 28 0 12 40 Krunoslav Kovačić prof.Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Zdravko Giba ing.d 4.d 2.b 3.b 4.c 3.d 1.c 10 6 12 16 28 0 28 0 12 40 Darko Mihoković majstor natkonobar neodreĎeno 1 28 strukovni učitelj Ugostiteljsko posluţivanje Ugostiteljsko posluţivanje Ugostiteljsko posluţivanje Ugostiteljsko posluţivanje Ugostiteljsko posluţivanje Ugostiteljsko posluţivanje Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Prakt. latinskoga jezik vanjski suradnik 2 općeobrazovnih 4 0 4 4 0 41 .d 2.b 4. agronomije neodreĎeno 1 28 strukovni učitelj 2. nastava (praćenje) Prakt.a 2. nastava (praćenje) Latinski jezik Latinski jezik 1.b 1.d 2.b 4.

b 1.d 3.b 2.b 1. stručni suradnik psiholog Poslovna psihologija Psihologija komunikacije Psihologija prodaje odaberite 1 strukovnoteorijskih 2.b 3. majstor kuhar odreĎeno 1 28 strukovni učitelj Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Kuharstvo Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Ugostiteljsko posluţivanje VoĎenje i organizacija kuhinje Prakt. nastava (praćenje) 1.c 22 5 9 2 1 2 5 0 5 5 0 Davor Skender ekonomist turizma i ugostiteljstva.d 15 14 10 9 15 5 9 8 7 11 11 3 3 3 3 2 1 2 2 1 1 5 2 26 2 28 0 12 40 42 .d 3. kemije vanjski suradnik 1 općeobrazovnih 2 0 2 2 0 Sylwia NasilowskaBlaţok mag.b 2.d 4.Fizika 2.b 2.b 4. psihologije.b 19 2 Risto Jančevski ing.d 3.a 2.

b 9 10 9 15 8 12 4 4 4 3 27 2 Dalibor Petričušić ing. nastava (praćenje) Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi 1.-teor.b 3.d 1. i praktične nastave Uredsko poslovanje Politika i gospodarstvo Prakt.Nabavno poslovanje Knjigovodstvo Uredsko poslovanje Anita Rengel dipl.5 19 1 2 5 24 0 16 40 2 1.a 2. nastava (praćenje) Prakt.c 2.5 1 2 2 2 11 2 2 13 0 11 24 43 .b 2. informatičar odreĎeno 2 13 općih i strukovnoteorijskih Računarstvo Računarstvo Računarstvo 1. oec odreĎeno 1 24 struk.c 3.b 2.b 4.c 3.b 16 6 6 10 9 15 2 1.5 3.c 2.b 3. agronomije neodreĎeno 1 28 strukovni učitelj 2 29 1 12 40 Računarstvo s vjeţbama Računarstvo Računarstvo Bruno Fijala dipl.c 2.c 12 26 22 25 10 12 9 4 2 2 2 2 3.a 3.d 3.a 2.

d 2. biotehnologije neodreĎeno 2 10 strukovnoteorijskih Prehrana i poz. robe Enologija s gastronomijom Enologija s gastronomijom (I) 2.b 2b 2. ing.Poznavanje robe Poznavanje robe Poznavanje robe Poznavanje robe Roberta Tomas dipl.b 3.c 2.d 2.d 19 10 9 9 11 16 5 1 1 1 2 2 1 1 9 1 1 10 0 8 18 44 .

intervju-i s kandidatima Pripremanje i predsjedanje sjednicama Nastavniĉkog vijeća Pripremanje poslova i donošenje odluka i mjera iz djelokruga zaštite na radu i civilne zaštite Dogovor oko provoĊenja ekskurzija i izleta i potpisivanje pratećih dokumenata Organizacija i briga oko ureĊenja školske zgrade i okoliša Praćenje i unapreĊivanje odnosa izmeĊu djelatnika škole. ravnateljima. djelatnika škole i uĉenika. planiranje i raspisivanje natjeĉaja. tajništvom i raĉunovodstvom Koordiniranje kulturne i društvene djelatnosti škole Pripremanje i predsjedanje sjednicama vijeća zaposlenika Pripremanje i predsjedanje sjednicama roditeljskog vijeća Pripremanje i predsjedanje konstituirajućom sjednicom Školskog odbora Izrada općih akata škole u skladu sa Zakonom o ustanovama. obrazovanja i športa. struĉnim suradnicima. Općinskim poglavarstvom i drugim organizacijama Obavljanje drugih poslova utvrĊenih Zakonom. pedagoških i raĉunovodstvenih Prisustvovanje nastavi s pratećim poslovima Suradnja s ravnateljima škola s podruĉja Virovitiĉko-podravske ţupanije i škola sliĉnog profila na razini Republike Hrvatske Uvid u osobnu pedagošku dokumentaciju nastavnika Struĉno usavršavanje Organizacija i nadzor provoĊenja završnih. Ţupanijskim uredom za prosvjetu. PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJA Tijekom Šk.1. Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Rješavanje kadrovskih problema.9.godine Suradnja s nastavnicima. pomoćniĉkih i popravnih ispita Izrada školskog kurikuluma. te analiza prošlog godišnjeg plana i programa rada škole Izrada elaborata i izvješća UKUPNO: 215 50 10 10 10 85 80 70 15 20 65 50 111 200 40 20 60 20 26 80 80 30 20 80 110 80 50 1697 45 . PROGRAM RADA STRUĈNIH TIJELA ŠKOLE 9. Statutom i općim aktima škole te rad na razvoju školskih projekata i praćenje raznih natjeĉaja Priprema materijala za sastanke Školskog odbora i prisustvovanje sjednicama Suradnja s društvenim organizacijama na podruĉju Virovitiĉko-podravske ţupanije i općine Pitomaĉa Suradnja s obrtniĉkom komorom ţupanije Virovitiĉko-podravske i Udruţenjem obrtnika općine Pitomaĉa Suradnja s roditeljima Prijam posjetitelja škole Praćenje i primjena provedbenih propisa-upravno pravnih. te njihovih roditelja Suradnja s Ministarstvom znanosti. godišnjeg plana rada.

Izrada izvješća o uspjehu uĉenika škole. Ţupanijskim uredom za prosvjetu i općinom Pitomaĉa.Mjesec IX Sadrţaj rada Izrada školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa Škole Rješavanje kadrovskih problema. Korelacija rada u općeobrazovnom i naukovnom djelu programa. Organizacija i priprema za provoĊenje završnog i pomoćniĉkog ispita. Suradnja s Ministarstvom znanosti. Poslovi oko provoĊenja ispita drţavne mature Sudjelovanje na sjednicama nastavniĉkog vijeća ostalih razreda. Briga o odgojnoj dimenziji i uĉenicima s poteškoćama u svladavanju programa. Ostali poslovi iz programa rada ravnatelja Prisustvovanje nastavnim satovima struĉno teorijskih predmeta. Zakonom o strukovnom obrazovanju i Statutom škole. Sudjelovanje na sjednicama nastavniĉkog vijeća.obrazovanja i športa.. Priprema upisa u I. smotrama i drugim manifestacijama. Poslovi oko provoĊenja ispita drţavne mature te završnog i sati 160 X 176 XI 165 XII 131 I 131 II 160 III IV 166 152 V 168 VI 160 46 . Pregled pedagoške dokumentacije. Praćenje permanentnog obrazovanja i doškolovanja nastavnika. Sudjelovanje na sjednicama razrednih vijeća završnih razreda. Ostali poslovi iz programa rada ravnatelja Prisustvovanje natjecanjima. nabavka nastavnih pomagala i sredstava. Pregled pedagoške dokumentacije i administracije. Pregled cjelokupne pedagoške dokumentacije i administracije. Prisustvovanje satovima nastavnika poĉetnika. Ostali poslovi iz programa rada ravnatelja Analiza organizacije i naĉina praćenja praktiĉne nastave kod obrtnika i u školi. Priprema i organizacija sjednica roditeljskog vijeća. Analiza uspjeha na kraju prvog obrazovnog razdoblja. Pripremanje i sudjelovanje na sjednicama Nastavniĉkog vijeća Struĉno usavršavanje u organizaciji udruge ravnatelja Rad na projektu „Implementacija novih kurikuluma i ustrojstvo praktikuma za ekološku poljoprivredu“ Izrada općih akata škole u skladu sa Zakonom o ustanovama. Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Suradnja s roditeljima. Pripremanje i sudjelovanje na sjednicama razrednih vijeća. Suradnja s raĉunovodstvom u svezi utvrĊivanja periodiĉkog obraĉuna. Struĉno usavršavanje. razred. Ostali poslovi iz programa ravnatelja. Rad na projektu „Implementacija novih kurikuluma i ustrojstvo praktikuma za ekološku poljoprivredu“ Briga o unapreĊenju nastavnog procesa. Ostali poslovi iz programa rada ravnatelja: Izrada zaduţenja nastavnika i izdavanje rješenja o zaduţenju: Suradnja s radnim organizacijama i Obrtniĉkom komorom u svezi struĉne prakse Izbor ĉlanova školskog odbora Konstituiranje roditeljskog vijeća. Izrada financijskog plana za slijedeću godinu. Poslovi oko ureĊenja školskog okoliša i prostora unutar škole.Koordiniranje rada škole i gospodarstva u svezi JMO sustava obrazovanja.

Razgovor na temu «Tko je utjecao na izbor mog zanimanja i zašto sam se za to opredijelio?» 6. Obveze koje nas oĉekuju u II. razreda (35 sati godišnje) 1. Razgovor o aktualnom trenutku u kojem ţivimo. Dali znamo štedjeti. Pripremanje i voĊenje sjednice nastavniĉkog vijeća ( odluke o smjenama rada. polugodišta 15. upisnom krugu. Ovisnosti. Organizacija popravnih ispita u drugom popravnom roku. Suradnja sa struĉnim aktivima i struĉno razvojnom sluţbom škole oko izrade školskog kurikuluma. Ostali poslovi iz programa rada ravnatelja Planiranje kalendara rada za slijedeću godinu. Što su i kako ih sprijeĉiti. kazalištu.administrativni poslovi – sreĊivanje razredne administracije .davanje potrebnih informacija uĉenicima . Prouĉavanje Pravilnika o praćenju i ocjenjivanju uĉenika u srednjoj školi 5. Izrada izvješća o radu. 9. zavod za zapošljavanje. SreĊivanje dokumentacije uĉenika 2. socijalne sluţbe obrtniĉka komora) . 7. 11. Borba protiv alkoholizma 18. 8.rješavanje aktualnih problema razredne zajednice . Dan štednje.2. Planiranje radnog tjedna. Ukljuĉivanje uĉenika u razne slobodne aktivnosti. Upoznavanje uĉenika s profilom struke i školovanjem u školi koju su izabrali. Osmišljavanje slobodnog vremena 10. Prijedlog programa i plana razrednih sati I. Kako uspješno uĉiti.odrţavanje razrednih sati u skladu s planom i programom rada Škole. 9. PLAN RADA RAZREDNIKA 50 78 Zaduţenja razrednika: . Borba protiv pušenja 14. Poslovi oko provoĊenja upisa uĉenika u 1. imenovanje razrednika i zaduţenja nastavnika u odgojno obrazovnom radu). zaposlenjem i daljnjim školovanjem 3.individualni razgovori s uĉenicima . 12. Obiljeţavanje blagdana Boţića 16. 13. polugodištu 17. Razgovor o uspjehu tijekom I. te pripreme i organizacija završnog ispita u jesenskom roku. Što je AIDS? 47 . Prouĉavanje Pravilnika o unutarnjem redu škole i Pravilnika o odgojnim mjerama 4. Godinu.organizacija ekskurzija.Prijedlog organizacije rada za slijedeću šk.organiziranje radnih i humanitarnih akcija u Pitomaĉi njenoj okolici . kinu . Upisi uĉenika u drugom upisnom krugu. posjete izloţbama.voĊenje roditeljskih sastanaka i razgovori s roditeljima .VII VIII pomoćniĉkog ispita Potpisivanje uĉeniĉkih svjedodţbi i završnih svjedodţbi maturantima.suradnja s ostalim ustanovama (zdravstvena sluţba..

Moj osobni ţivotni stil glede zdravlja 11.19. Obveze u II. Obiljeţavanje blagdana Uskrsa. Prouĉavanje Pravilnika o unutarnjem redu škole i Pravilnika o odgojnim mjerama 3. Da li su se ostvarila moja oĉekivanja prilikom upisa u ovu školu. 27. Humanitarna akcija uĉenika. UreĊenje okoliša – radna akcija 31. dijelu II. pripreme za posjet Zagrebaĉkom proljetnom velesajmu. 21. Osvrt na uspjeh u 1. Obiljeţavanje Dana planeta Zemlje. Posjet nekoj izloţbi ili ustanovi. Roditelji i ja 19. SreĊivanje razredne dokumentacije 13. Kako se boriti protiv pušenja 14. SreĊivanje razredne dokumentacije 27. Škola kao izvor stresnih situacija 22.. Obiljeţavanje blagdana Uskrsa 28. Planiranje jednodnevne ekskurzije 24. Kako mogu poboljšati svoje ocjene 26. Osvrt na uspjeh u nastavi 24. polugodištu 17. Slobodna tema 31. UreĊenje okoliša – radna akcija 30. SreĊivanje dokumentacije 33. 20. Planiranje školske ekskurzije 23. školske godine 35. polugodišta 25. Razgovor o uspjehu na kraju 1. SreĊivanje dokumentacije uĉenika 2. 29. Organizacija pomoći slabijim uĉenicima 32. Slobodno vrijeme 25. 33. Ukljuĉivanje uĉenika u razne slobodne aktivnosti 6. Posjet nekoj izloţbi 9. Naše obveze u kući. Prouĉavanje Pravilnika o praćenju i ocjenjivanju uĉenika u srednjoj školi 4. Slobodna tema ( o ĉemu uĉenici ţele razgovarati). Sloboda i odgovornost. Kako se boriti protiv alkoholizma 18. 26. Obiljeţavanje blagdan Boţića 16. Prijedlog programa i plana razrednih sati II. Slobodne teme 20. Obiljeţavanje Dana drţavnosti 34. Obiljeţavanje Dana drţavnosti 34. Koliko izlazimo i što naši roditelji o tome misle 23. Tjedan borbe protiv tuberkuloze 12. Sloboda unutar normi i granica 29. polugodišta 15. Organizacija pomoći slabijim uĉenicima 32. Humanitarna akcija uĉenika 21. 22. SreĊivanje dokumentacije. Razgovor o uspjehu na kraju školske godine 48 . Obiljeţavanje Dana planeta Zemlje 30. 28. i III. Uspješno rješavanje konflikata 7. 5. razreda (35 sati godišnje) 1. Biti odgovoran za sebe i druge 10. Pojedinaĉne i općeljudske vrijednosti 8. Razgovor o uspjehu tijekom I.

Kako bi volio ţivjeti 11. Ţivot sa prirodom 25. tjedni i godišnji) 49 . u okviru rada Nastavniĉkog vijeća raspravljat će se i usvajati slijedeća pitanja: pripreme za novu školsku godinu i raspored rada nastavnog osoblja priprema tema za sate razrednih odjela imenovanje razrednika formiranje grupa slobodnih aktivnosti. Pravo na vjeroispovijest 23. obvezama deţurnih uĉenika 3. Pravo glasa na izborima 7. Blagdani bez nasilja 16. Analiza postignutih rezultata 17. Pravo na slobodu 21. Napredovanje u struci 27. Obiljeţavanje MeĊunarodnog dana mira 6. Razlike i sliĉnosti meĊu spolovima.Valentinovo. Ĉovjekova prava 15. Štetnost alkohola. Kako pridonijeti zajednici u kojoj ţivim 24. Tekuću razrednu dokumentaciju razrednici rješavaju u dogovoru s uĉenicima i to obavezno jednom tjedno. Što i kamo nakon završene srednje škole 28. Obiljeţavanje Dana mira 8. Upoznavanje uĉenika s pravilnikom o ocjenjivanju 2. Prijateljstvo 32.35. Kako ostvariti svoja prava. Dani kruha 10.Kako uspjeti u ţivotu 26. Borba protiv ovisnosti 13. Pravo na ţivot 22.3. Prijedlog programa i plana razrednih sati završnih razreda (32 sata godišnje) 1. Kako organizirati braĉnu zajednicu 12.trudnoća 9.ispit zrelosti Napomena: Razrednici u suradnji s uĉenicima mogu birati aktualne teme i teme koje su interesantne uĉenicima. Matura. fakultativne. Kakvi smo bili tijekom školovanja 31. a da to ne bude na štetu drugih 18. Zdrav ţivot 29. droge i pušenja 14. Obiljeţavanje dana nepismenosti u svijetu 4. PROGRAM I PLAN RADA NASTAVNIĈKOG VIJEĆA      rad Nastavniĉkog vijeća odvijat će se putem sjednica Nastavniĉkog vijeća koje će se odrţavati najmanje šest puta godišnje. 9. Nenasilno rješavanje problema 19. SreĊivanje dokumentacije. Obiljeţavanje MeĊunarodnog dana kulturne baštine i Dan europske baštine 5. dodatne i dopunske nastave reţim rada škole (dnevni.Dan zaljubljenih 20. Upoznavanje uĉenika s kućnim redom. Moja buduća obitelj 30.

00 9. mišljenja razrednih zajednica . imenovanje ispitnih komisija i organizacija ispita i završnih ispita  obrada tema i problematike odgojnog karaktera  obrada struĉnih tema  izmjena pedagoških iskustava (korelacija nastavnih sadrţaja) .razmatranje planova i programa školskih ekskurzija .suradnja sa srednjim školama koje imaju srodne programe u zemlji i inozemstvu Okvirni kalendar odrţavanja sjednica nastavniĉkog i razrednih vijeća datum odrţavanja 13. Prema potrebi roditeljsko vijeće sazivat će se i više 50 .informacije o struĉnim i zakonskim uputama. rujna 23. a druga na kraju školske godine. Tijekom školske godine saziva se najmanje dvije sjednice roditeljskog vijeća. jedna na poĉetku .       kadrovske potrebe škole razmatranje prijedloga i izrada školskog kurikuluma razmatranje prijedloga i izrada godišnjeg plana i programa rada škole izvješća o radu.30 11. kolovoza redni broj sjednice 1. rujna 28. sjednica 7. sjednica 8.3.razmatranje uĉeniĉke problematike. srpnja 23.razmatranje postupaka.15 18.upućivanje na seminare i savjetovanja .mišljenja i primjedbe o novim nastavnim programima . naĉina i uvjeta ocjenjivanja i napredovanja nastavnika .1.15 18. sjednica 5. oţujka 17.suradnja s drugim srednjim školama u bliţoj okolici .15 14. sjednica 4. uspjehu i ponašanju uĉenika u razrednim zajednicama zahtjevi obrazovnih grupa razrednih zajednica i pojedinih uĉenika formiranje struĉnih aktiva utvrĊivanje ispitnih rokova.donošenje odluka u svezi s molbama i ţalbama uĉenika . Rad Uĉeniĉkog Vijeća Uĉeniĉko vijeće formirati će se na poĉetku školske godine (u listopadu) i ĉiniti će ga predsjednici razrednih odijela (14 uĉenika). naredbama i odlukama nadleţnih prosvjetnih vlasti .15 18. Raditi će i s Nacionalnim vijećem uĉenika. Rad Roditeljskog Vijeća Roditeljsko vijeće formirati će se na poĉetku školske godine (u listopadu) i ĉiniti će ga 14 predstavnika roditelja koji će biti izabrani na roditeljskim sastancima pojedinih odijela.2. sjednica 3. prosinca 29. svibnja 04. Prvu konstituirajuću sjednicu vijeća roditelja saziva ravnatelj tijekom mjeseca listopada.00 11. sjednica dan u tjednu utorak srijeda petak ĉetvrtak ĉetvrtak ponedjeljak ponedjeljak utorak ĉetvrtak sat 18.suradnja s kulturnim ustanovama i društvima .15 18. sjednica 6.3. 9. lipnja 04. sjednica 9.razmatranje informacija i izvještaja o uspjehu i radu te donošenje preporuka za daljnji rad .00 11. lipnja 20. Susretati će se najmanje dva puta tijekom pojedinog obrazovnog razdoblja i suraĊivati će s razrednim i nastavniĉkim vijećem. sjednica 2.

Sudjelovanje na obiljeţavanju «Dana ţupanije» 11. Prisustvovanje radu regionalnih i republiĉkih aktiva 5. Tomislav Kakša. Posjet Sajmu cvijeća «Flora-art» 8. Obrada struĉnih tema na aktivu ( najmanje 1 svako polugodište ) 9. Osmišljavanje i hortikulturno ureĊenje školskog okoliša 51 . Obiljeţavanje blagdana ( Boţić. Zdravko Giba.1.puta. Tihomir Vranić. Izrada plana podizanja voćnjaka i vinograda na školskim površinama 23. Dalibor Petriĉušić ). Praćenje i analiza znanstvene literature svoje struke. njena primjena u nastavi 6. Aktiv poljoprivrede 5 ĉlanova ( Branka Pavoković. Suorganizacija manifestacije «U posjeti starim vremenima» 13. PROGRAM RADA STRUĈNIH VIJEĆA – AKTIVA 9. Voditelj: Tomislav Kakša Raspodjela nastavnog rada po ĉlanovima aktiva 1. Plan ureĊenja školskog poljoprivrednog praktikuma prema agrotehniĉkim rokovima 21. Uspostava suradnje s Agronomskim fakultetom u Zagrebu ( tehnologija proizvodnje pjenušavog vina ) 22. Analiza realizacije nastavnih planova 4. Zadatak roditeljskog vijeća biti će poboljšanje suradnje škole sa roditeljima i sudjelovanje u kreiranju boljeg odgojno-obrazovnog rada u školi 9. Izrada godišnjih nastavnih planova i programa 3.4. Promicanje ekološke poljoprivrede 19. Upoznavanje. Stupiti u vezu s nekim od jadranskih turistiĉkih poduzeća glede upućivanja uĉenika na struĉnu praksu 15.4. Sudjelovanje na manifestacijama «Tjedna općine Pitomaĉa» 12. Uskrs…) 18. Sudjelovanje na Izloţbi meda i pĉelinjih proizvoda u Virovitici 14. razrada i analiza planova 2. Suradnja s obrtnicima i seoskim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima 17. Osiguravanje boljih uvjeta za rad u poljoprivrednom praktikumu 20. Obiljeţavanje «Dana kruha» 10. Suradnja s predstavnicima poljoprivrednih poduzeća u ţupaniji 16. Organiziranje struĉnih ekskurzija ( Eko imanje «Mavrović» i imanje Zlate Nanić ) 7.

mjesec svibanj. mjesec travanj. mjesec lipanj. mjesec srpanj. mjesec oţujak. Jasmina Paviĉić) voditelj: Miroslav Horvatinović mjesec rujan.9. Ivana Kralj. mjesec listopad.4. 52 . Anita Rengel. mjesec veljaĉa. mjesec: sijeĉanj. tema: Planiranje programa rada aktiva tema: Vrednovanje uspjeha uĉenika ( Horvatinović ) tema: Protupravnost i odgovornost ( Vrban ) tema: Trţište i cijene ( Kralj ) tema: Nacionalno gospodarstvo ( Horvatinović ) tema Struktura i tijek prodajnog razgovora ( Horvatinović ) tema: Pravni odnosi ( Vrban ) tema: Kalkulacije cijena ( Reangel ) tema Završni ispiti ( Horvatinović ) tema: Odnos s javnošću ( Rengel ) tema: Matiĉna knjiga (Vrban ) mjesec studeni. Vlatka Vrban. mjesec prosinac.2. Aktiv ekonomije i uprave 5 ĉlanova ( Miroslav Horvatinović.

metodiĉki pristupi u nastavi 13. nabava nove struĉne literature. Aktiv hrvatskoga i stranoga jezika 8 ĉlanova ( Marin Domović.4. izrada nastavnih planova i programa u skladu s naputcima Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske 2. Iva Winter-Bistrović) Voditeljica: Ksenija Petrinec Aktiv će tijekom školske godine odrţati pet sjednica na kojima će raspravljati o sljedećim temama: 1. polugodištu s osvrtom na rezultate i postignuti uspjeh uĉenika 14. dogovor o broju zadanih lektirnih djela prema obrazovnim programima 5. naĉini motivacije uĉenika s ciljem postizanja što boljih rezultata 17.odlazak na Interliber i nabava novih knjiga za školsku knjiţnicu) 7. ureĊenje knjiţnice i ostalih uĉionica (ureĊenje panoa) 8. prof. analiza postignuća uĉenika na kraju školske godine i prijedlozi za njihovo poboljšanje proizašli iz iskustva-inovativna rješenja steĉena praksom raspodjela rada za novu školsku godinu Plan izradila: Ksenija Petrinec. obiljeţavanje Dana škole 21. Ksenija Petrinec. Dijana Kos. pripremanje darovitih uĉenika za natjecanje iz hrvatskoga jezika te za sudjelovanje na LIDRANU. obrada struĉnih tema prema interesima ĉlanova aktiva 22. organiziranje posjeta kazališnoj predstavi 10. organizacija proslave u povodu Boţića i kraja 1. Miroslav Fuĉek. obiljeţavanje Mjeseca knjige (posjet Gradskoj knjiţnici. obiljeţavanje Valentinova u školi 20. polugodišta 16. organiziranje grupa slobodnih aktivnosti 6. analiza djela struĉne i pedagoške literature prema odabiru ĉlanova aktiva 23. razgovor o problemima u ostvarivanju nastavnog plana i programa tijekom školske godine(razmjena iskustava) 24. Alena Hrvoić. Milica Šokec. Ana Pavlić. 53 . analiza rada u 1. prisustvovanje sastancima struĉnih aktiva na ţupanijskoj razini 18. organizacija dodatne nastave hrvatskoga jezika i priprema uĉenika za ispit drţavne mature 15. 19. prisustvovanje seminarima i izvješća sa seminara 12. dogovor o elementima praćenja uĉenikovih dostignuća 4.nastavnih sredstava i pomagala 11.3. analiza novih udţbenika iz jezika i knjiţevnosti te radnih biljeţnica 3.9. pripremanje koncepta i izdavanje školskih novina 9.

Risto Janĉevski.4. TROŠKOVNIK 800.00 kuna Sudjelovanje u programu sajma Sijeĉanj. Aktiv ugostiteljstva 7 ĉlanova (Mirna Pavetić. 1.00 700. Davor Skender.00 kuna Autobusom Listopad. 600.000. Roberta Tomas. 4.2011. Vanja Ĉuĉković-Makar) Voditelj: Darko Bariĉević AKTIVNOST „Posjet starim Vremenima“ Otrovanec „FIŠIJADA“ Natjecanje srednjih škola RH Osijek „Dani meda“ Virovitica „Kamelija kup“ Opatija „Martinje 2011.“ Otrovanec Sajam „Viroexpo“ Virovitica CILJ Prezentacija Srednje škole Pitomaĉa i zanimanje kuhar Razvijanje pozitivnog natjecateljskog duha i razvijanje kreativnosti Prezentacija Srednje škole Pitomaĉa i zanimanje kuhar i konobar Razvijanje pozitivnog natjecateljskog duha i razvijanje kreativnosti Upoznavanje s javnim nastupima i prezentacija ugostiteljske struke Upoznavanje s javnim nastupima i prezentacija ugostiteljske struke NAMJENA Rad uĉenika kroz demonstraciju u javnosti Natjecanje i izrada zahtjevnih radova u obliku jela Usvajanje znanja i praktiĉnih vještina uĉenika kroz rad i na terenu i u javnosti Natjecanje i izrada zahtjevnih radova u obliku jela Rad uĉenika na terenu i u javnosti NOSITELJ Darko Bariĉević NAĈIN REALIZACIJE Osobnim automobilom VRIJEME AKTIVNOSTI Rujan. Darko Mihoković.9.4.00 kuna Darko Bariĉević Darko Mihoković Darko Bariĉević Darko Bariĉević Darko Mihoković Darko Bariĉević Darko Mihoković Darko Bariĉević Osobnim automobilom Listopad.500. 2011.500. 2012. 2011. Studeni. 2.00 kn 54 .2011.00 kuna Autobusom Osobnim automobilom Osobnim automobilom Studeni. 2011. Darko Bariĉević.

3.“ Razvijanje pozitivnog natjecateljskog duha i kreativnosti Prezentacija steĉenih znanja kroz natjecanje uĉenika Darko Bariĉević Darko Mihoković Autobusom Veljaĉa.500.00 kuna 55 .00 kuna Razvijanje pozitivnog natjecateljskog duha i kreativnosti Prezentacija Srednje škole Pitomaĉa i zanimanje kuhar i konobar Darko Bariĉević Darko Mihoković Darko Bariĉević Darko Mihoković Davor Skender Darko Bariĉević Darko Mihoković Davor Skender Autobusom Svibanj. 700. 2012. 3.MeĊuţupanijsko natjecanje uĉenika srednjih škola „Gastro 2012. 2012. 5. 2012. 2012. 2012.00 kn AKTIVNOST Kup ugostitelja „Sveti Grgur“ Poţega Drţavno natjecanje Srednjih škola RH „Gastro 2012.00 kn Osobnim automobilom Lipanj.00 kn Manifestacija „Picokijada“ ĐurĊevac Prezentacija Srednje škole Pitomaĉa i zanimanje kuhar i konobar Osobnim automobilom Srpanj.000. 1.“ Manifestacija „Dani općine Pitomaĉa“ CILJ Prezentacija srednje škole Pitomaĉa i razvijanje kreativnosti i natjecateljskog duha NAMJENA Natjecanje uĉenika i stjecanje novih znanja i praktiĉnih vještina putem izrade zahtjevnih radova u zanimanju konobar i kuhar Prezentacija steĉenih znanja kroz natjecanje uĉenika Izobrazba i rad uĉenika u javnosti i na terenu kroz prezentaciju ugostiteljskih proizvoda Izobrazba i rad uĉenika u javnosti i na terenu kroz prezentaciju ugostiteljskih proizvoda NOSITELJ NAĈIN REALIZACIJE VRIJEME AKTIVNOSTI TROŠKOVNIK Darko Mihoković Darko Bariĉević Osobni automobil Oţujak.000.000.

Nedo Bardak.4. Operativni plan rada RUJAN - donošenje plana aktiva za šk. Jasminka Hrenić. Maja Kirin. izrada godišnjih nastavnih planova i programa po predmetima u skladu s naputcima MZOŠ RH analiza novih udţbenika. dogovor o elementima i kriterijima za praćenje. 2011. Mario Prstec. Andrej Osvaldić. Sylwia Nasilowska .Blaţok) Voditelj: Mario Tomrlin U svom programu rada aktiv se koncentrirao na razliĉite oblike i metode rada koji mogu poboljšati i obogatiti nastavni proces kao i prolaznost i uspjeh uĉenika. Isto tako. Krunoslav Kovaĉić. te struĉnim usavršavanjem svih nastavnika. Jelena Golubić. Mirjana Ţagar. U programu rada istaknuta je potreba za nabavom novih raĉunala i najnovijih didaktiĉkih pomagala kako bi se zadovoljile potrebe suvremene nastave.god.9. izloţba "Interliber" aţuriranje web-stranica škole PROSINAC - korištenje najboljih metoda u nastavi edukacija nastavnika za rad s novim nastavnim sredstvima i didaktiĉkim pomagalima aţuriranje web-stranica škole naĉini motivacije uĉenika s ciljem boljeg uspjeha SIJEĈANJ 56 . te uĉenike sa slabijim uspjehom pokušati motivirati i organizirati dopunsku nastavu kako bi lakše savladali propisani nastavni program. Planirano je praćenje i analiziranje uspjeha uĉenika iz nastavnih predmeta koje pokriva ovaj aktiv. Aktiv općeobrazovnih predmeta 10 ĉlanova (Mario Tomrlin.5. vrednovanje i ocjenjivanje uĉenika utvrĊivanje planova struĉnog usavršavanja program dodatne nastave (izvannastavne i slobodne aktivnosti) napraviti popis potrebne opreme i nastavnih pomagala rad na web-stranicama škole LISTOPAD - organiziranje grupa izvannastavne aktivnosti (konaĉan upis uĉenika) analiza struĉnih ĉasopisa nabava novih nastavnih sredstava i pomagala aţuriranje web-stranica škole STUDENI - prisustvovanje seminarima i izvješće sa seminara opremanje i instalacija nove opreme u uĉionice edukacija za rad s novim nastavnim sredstvima i pomagalima organizacija posjeta Zagrebaĉkom velesajmu. ovaj aktiv će se aktivno ukljuĉiti u odrţavanje i aţuriranje školskih web stranica./2012. te pripomoći u organizaciji proslava u školi.

izvješća i analize VELJAĈA - analiza proĉitanih novoizašlih djela struĉne i pedagoške literature odrţavanje raĉunalne opreme škole. aţuriranje programa. antivirusi aţuriranje web-stranica oblici rada u nastavi OŢUJAK - obrada struĉnih tema iz podruĉja struĉnog aktiva prisustvovanje struĉnim seminarima i aktivima aţuriranje web-stranica TRAVANJ - analiza rezultata u uĉenju po pojedinim metodama dinamika ocjenjivanja aţuriranje web-stranica SVIBANJ - realizacija nastavnog plana i programa po pojedinim predmetima i razredima analiza rada dodatne nastave i slobodnih aktivnosti aţuriranje web-stranica pripreme za završne i pomoćniĉke ispite LIPANJ - analiza rada aktiva na kraju nastavne godine analiza uspjeha uĉenika na kraju nastavne godine izvještaj o radu plan rada za narednu školsku godinu Plan izradio: Mario Tomrlin 57 .- izvještaj o radu aktiva za polugodište analiza postignutih rezultata u uĉenju i vladanju na kraju prvog polugodišta aţuriranje web-stranica škole prisustvovanje struĉnim seminarima i aktivima.

svojim planom i programom rada te postavljenim zadaćama i ciljevima rada školske knjiţnice.PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG KNJIŢNIĈARA I ŠKOLSKE KNJIŢNICE u školskoj godini 2011. Školski knjiţniĉar obavlja sljedeće poslove: analizira informacijske potrebe školske zajednice i potrebe vezane za graĊu oblikuje i provodi smjernice za razvoj sluţbe razvija nabavnu politiku za knjiţniĉnu graĊu katalogizira i klasificira graĊu poduĉava korisnike kako koristiti knjiţnicu pomaţe korisnicima pri korištenju knjiţniĉnom graĊom promiĉe programe ĉitanja i kulturna dogaĊanja sudjeluje u planiranju aktivnosti vezanih za školski program sudjeluje u pripremi. ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD ĉiji se sadrţaji ostvaruju kroz rad s cijelim razredom. a obuhvaća:    edukaciju korisnika timsku nastavu stvaralaĉke radionice 58 . pridonosi zadaćama i ciljevima škole. Zadaće i ciljevi školske knjiţnice Školska knjiţnica sastavni je dio odgojno – obrazovnog procesa. provoĊenju i procjenjivanju nastavnih aktivnosti zalaţe se da procjenjivanje knjiţniĉnih usluga bude sastavni dio općeg školskog sustava procjenjivanja planira i provodi proraĉun Poslovi školskog knjiţniĉara tijekom školske godine obuhvaćaju: 1. Ciljevi školske knjiţnice obuhvaćaju: razvijanje pismenosti pouĉavanje uĉenje kultura Zadaće potpora obrazovnim ciljevima i zadatcima zacrtanim nastavnim planom i programom škole promicanje trajnih ĉitateljskih navika i uţivanja u ĉitanju i uĉenju omogućavanje stjecanja stvaralaĉkog iskustva pri korištenju i kreiranju informacija poticanje uĉenika da nauĉe i koriste vještine kojima će vrednovati i koristiti informacije organiziranje aktivnosti koje potiĉu kulturnu i društvenu svijest suradnja s uĉenicima i nastavnicima radi postizanja ciljeva škole promicanje ĉitanja i korištenja školske knjiţnice u školskoj i široj društvenoj zajednici Školski knjiţniĉar. manjom grupom uĉenika ili kroz individualni rad./2012.

sadrţajna analiza za potrebe klasifikacije. 4. RAD U STRUĈNIM TIJELIMA ŠKOLE 5. povezivanje s organizacijama i udrugama te organiziranje izloţbi i drugih školskih manifestacija. 59 . izbor graĊe. obrazovanje i športa te matiĉna sluţba za školske knjiţnice. a obuhvaćaju:   Pripremu fonda (nabava knjiţniĉne graĊe. procjenjivanje fonda). PRIPREME. individualno struĉno usavršavanje kroz praćenje relevantne literature i sudjelovanje u razliĉitim oblicima edukacije. oblicima usavršavanja koje prireĊuje Ministarstvo znanosti. proĉišćavanje i izluĉivanje. organizacija fonda. aktivno sudjelovanje u radu struĉnih knjiţniĉarskih udruga. 3. STRUĈNE KNJIŢNIĈARSKE POSLOVE koji se obavljaju kontinuirano tijekom cijele godine. prikupljanje i analiza zahtjeva korisnika. revizija i otpis. Obradba knjiţniĉne graĊe (bibliografska obradba. plan nabave. izloţbenu djelatnost 2. predmetna obradba). STRUĈNO USAVRŠAVANJE koje pretpostavlja sudjelovanje u radu knjiţniĉnog vijeća. KULTURNU I JAVNU DJELATNOST Usmjerenu na predstavljanje škole široj zajednici kroz sudjelovanje u osmišljavanju i izradi promidţbenog materijala.

Upoznavanje uĉenika s pravilnikom o radu školske knjiţnice Uĉenici prvih razreda Knjiţniĉar i nastavnici hrvatskoga jezika i knjiţevnosti Uĉenici svih razreda u dogovoru s nastavnicima hrvatskoga jezika Knjiţniĉar. referata. nastavnici hrvatskoga jezika. anketa Predavanje i vjeţbe Tijekom cijele Troškovi školske printanja godine materijala Evaluacija i vjeţbe Nauĉiti uĉenike kako se sluţiti literaturom potrebnom za pisanje seminara. referata i 60 . završnih radova CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA NOSITELJI Knjiţniĉar i nastavnici hrvatskoga jezika i knjiţevnosti NAĈIN VREMENIK REALIZACIJE Pouĉavanje kroz Rujan 2011. nastavne sate hrvatskoga jezika. anketa razvijanje ĉitateljskih navika. interesa za knjigu i ĉitanje. ĉuvanje i vraćanje knjiţniĉne graĊe Knjiga i ja program poticanja ĉitanja – satovi lektire u školskoj knjiţnici Jeziĉni seminari  Pomoć uĉenicima u pisanju seminara. nastavnici informatike Korelacijska i timska nastava na satovima hrvatskoga jezika Tijekom cijele Troškovi školske printanja godine materijala Usmeno i pismeno izjašnjavanje.AKTIVNOST ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD  Upoznavanje uĉenika s aktivnostima i radom školske knjiţnice te korišenjem knjiţniĉne graĊe  Pravilnik o radu školske knjiţnice  Posudba. radionice TROŠKOVNIK Troškovi printanja materijala VREDNOVANJE I POSTIGNUĆA Usmeno i pismeno izjašnjavanje.

ureĊivanje panoa povodom obiljeţavanja znaĉajnih datuma) Izrada plana aktivnosti Evaluacija radionice.završnih radova Knjiţniĉarska skupina – program mladih knjiţniĉara Uĉenici svih razreda prema dogovoru. plakati. predstave OdreĊenim kulturnim aktivnostima potaknuti uĉenike na rad za dobrobit zajednice i škole Knjiţniĉarsk a skupina i ostali zainteresiran i uĉenici i predmetni nastavnici Radionice. anketni listić. kreativnosti. boja. aktiva poljoprivrede. radionice. struĉni suradnik Knjiţniĉar. redovni troškovi: papir. dvorani ili Kino aali Pitomaĉa. nastavnik vjeronauka Radionice (izrada plakata. nastavnika povijesti Knjiţniĉar. školski vrt Tijekom cijele Troškovi školske printanja. materijali za izradu plakata (likovni materijali) Na kraju školske godine utvrditi ostvarenje planiranih aktivnosti 61 . boja za printer hamer… KULTURNA I JAVNA DJELATNOST KNJIŢNICE  Planiranje i programiranje kulturnih aktivnosti za ovu školsku godinu Poticanje uĉenika razvijanju slobodnih aktivnosti. ureĊenje panoa. redovni troškovi: papir. predstave u crkvi. inovativnosti Izrada plana i programa kulturnih aktivnosti Knjiţniĉar u suradnji s voditeljima struĉnih aktiva hrvatskoga i stranih jezika. Knjiţniĉarska skupina nastavnici hrvatskoga jezika. predmetni nastavnici. usmeno i pismeno izjašnjavanje Na kraju školske godine utvrditi ostvarenje planiranih aktivnosti  Izloţbe. nastavnici svih predmeta Tijekom cijele Troškovi školske printanja godine materijala. u skupinama Knjiţniĉar. predavanja. godine hamer. boja za printer hamer… Tijekom cijele Troškovi školske printanja godine materijala. koncerti.

 Posjet uĉenika kazalištu. plakata. razrednici. predmetni nastavnici Knjiţniĉar. dogovor sa Knjiţnicom i ĉitaonicom Pitomaĉa te Gradskom knjiţnicom i ĉitaonicom Virovitica (posjet) Tijekom cijele Troškovi školske ulaznica. razrednici Knjiţniĉar. anketa 62 . predmetni nastavnici. vlaka godine ili autobusa (troškove snose sami uĉenici) Usmeno izjašnjavanje Uĉenici svih razreda. muzeju  Upoznavanje uĉenika s kulturnim dogaĊanjima vezanim za njihov kraj. boja. ostali zainteresiran i uĉenici. materijali za izradu plakata (likovni materijali) Usmeno i pismeno izjašnjavanje. Knjiţniĉarska skupina. voditelji struĉnih aktiva Izrada panoa. za pojedinu struku Knjiţniĉarsk a skupina. ankete. godine hamer. knjiţnicama. struku i poticanje uĉenika stvaranju navika odlaţenja i posjećivanja kulturnih ustanova i njihovih sadrţaja Izrada godišnjeg Detaljnim planom plana za kulturnih obiljeţavanje aktivnosti znaĉajnih uĉanici i datuma i nastavnici moći obljetnica iz će se na vrijeme naše povijesti i ukljuĉiti u kulture te aktivnosti koje ostalih su planirane za znaĉajnih datuma vezanih ovu školsku godinu. prezentacija Tijekom cijele Troškovi školske printanja. nastavnik povijesti Razgovor. Knjiţniĉarska skupina. nastavnici hrvatskoga jezika.

suradnji s Knjiţniĉarska voditeljem skupina. struĉnih aktiva i razrednici. razrednici Izrada plana i programa u Knjiţniĉar. predmetnih voditelji nastavnika struĉnih aktiva Rujan Papir. predmetni nastavnici Knjiţniĉar u suradnji s ravnateljem i raĉunovoĊom Planiranje i organiziranje rada školske knjiţnice u dogovoru s ravnateljem i nastavnicima Papir. troškovi printanja Na kraju školske godine utvrditi planirane aktivnosti. boja za printanje Knjiţniĉno poslovanje Organizacija i usklaĊivanje aktivnosti rada u knjiţnici prema potrebama i zahtjevima Poticanje nastavnika i uĉenika na suradnju za poboljšanje rada knjiţniĉnog poslovanja 63 .STRUĈNI RAD I INFORMACIJSKA DJELATNOST  Izrada godišnjeg plana i programa rada knjiţnice Izrada je potrebna zbog planiranja aktivnosti u školskoj godini Uĉenici svih razreda. predmetni nastavnici. uspješnost organizacije rada knjiţnice  Organizacija i voĊenje rada u knjiţnici Izrada godišnjeg plana kulturnih aktivnosti zbog ostvarenja istih Tijekom školske godine  Uĉenici.

uĉenika, predmetnih nastavnika i usklaĊivanje radnog vremena s potrebama nastave

Praćenje novih izdanja, suradnja s nastavnicima u kupnji novih izdanja

Pribavljanje novih izdanja s podruĉja struke, pedagoške i metodiĉke literature; nabava udţbenika, priruĉnika i ostalih pomoćnih sredstava za realizaciju nastave Nabava lektire i beletristike za potrebe nastave hrvatskoga jezika i knjiţevnosti, nastavu stranih

Predmetni nastavnici, razrednici

Knjiţniĉae, predmetni nastavnici, prof. hrvatskoga jezika

Pregled Troškovi knjiţnog fonda i nabave njegova Tijekom cijele klasifikacija školske godine

Zadovoljstvo nastavnika i uĉenika raznolikošću fonda

Nabava, narudţba knjiţniĉne graĊe

Profesori hrvatskoga i stranih jezika, predmetni nastavnici

Knjiţniĉar, ravnatelj, raĉunovoĊa, tajnica

Izdavaĉke kuće, sajmovi (Interliber)

64

jezika  Kompletiranje ĉasopisa po godištima, ĉuvanje i pravlan smještaj Ĉuvanje, zaštita i pravilan smještaj knjiţniĉne graĊe, inventura knjiţniĉne graĊe Statistika o posudbi i korištenju knjiţniĉnog fonda po razredima Uĉenici, nastavnici Knjiţniĉar Statistiĉki podaci o korištenju fonda, posudbi, dugovanju, zakasnini Izvješća o nabavi, stanju i vrijednoosti fonda Lipanj i sijeĉanj Dostupnost ĉasopisa i njihovo korištenje pomaţe uĉenicima u pisanju seminara, referata, završnih radova… Uĉenike se potiće na ĉuvanje i zaštitu fonda prema Pravilniku o radu školske knjiţnice

Pravilan Uĉenici, smještaj, nastavnici ĉuvanje, zaštita knjiţniĉne graĊe; usklaĊivanje stanja knjiţniĉne graĊe s financijama

Knjiţniĉar, raĉunovoĊa

Prosinac i srpanj

STRUĈNO USAVRŠAVANJE  Sudjelovanje na seminarima i struĉnim skupovima za školske knjiţniĉare Sudjelovati na struĉnim skupovima za školske knjiţniĉare u organizaciji AZZO, Udruţenju

Knjiţniĉar

Agencija za odgoj i obrazovanje, struĉni suradnici i voditelj matiĉne sluţbe

Predavanja, radionice, seminari, plakati

Putni troškovi

Primjena iskustava rada drugih knjiţniĉara na rad s uĉenicima naše škole

65

knjiţniĉara Podravine i Bilogore, matiĉnom sluţbom Gradske knjiţnice i ĉitaonice Virovitica radi uspješnijeg rada u školskoj knjiţnici SURADNJA S RAVNATELJEM,PR EDMETNIM NASTAVNICIMA, PROFESORIMA HRVATSKOGA JEZIKA, RAZREDNICIMA, VODITELJIMA AKTIVA, STRUĈNIM SURADNIKOM PSIHOLOGOM, VANJSKIM SURADNICIMA, RAĈUNOVOĐOM, TAJNICOM Suradnja s ravnateljem zbog poboljšanje rada školske knjiţnice, nabave opreme, knjiga, ostalih potrebnih sredstava za rad; suradnja s predmetnim nastavnicima zbog usklaĊivanja rada s aktivnostima knjiţnice; suradnja s profesorima hrvatskoga

Gradske knjiţnice i ĉitaonice Virovitica

Tijekom školske godine

Nastavnici, uĉenici

Knjiţniĉar ravnatelj, predmetni nastavnici, prof. hrvatskoga jezika, razrednici, struĉni suradnik psiholog, voditelji struĉnih aktiva, vanjski suradnici, raĉunovoĊa, tajnik

Troškovi nabave, troškovi provoĊenja odreĊenih aktivnosti….

Uspješno poslovanje knjiţnice

Dogovor, izvješća, prijedlozi

66

moguće korelacije zajedniĉkog 67 . . dogovor s voditeljima aktiva zbog moguće suradnje. dogovor sa struĉnim suradnikom o rasporedu provoĊenja zajedniĉkih aktivnosti. dogovor s razrednicima o posjetu knjiţniĉarke na sat razredne zajednice zbog upoznavanja uĉenika s aktivnostima knjiţnice.jezika zbog nabave lektire i organiziranje aktivnosti Ĉitajmo pod krošnjama i Pjesniĉko – likovne radionice.

rada. organiziranje glazbenih aktivnosti s vanjskim suradnicima Ţeljkom Banĉić. organizacije posjeta struĉnih suradnika Obiteljskog centra Virovitiĉko – podravske županije i ostalih struĉnih suradnika ( posjet našoj školi). ravnateljicom Podruĉne glazbene škole Miljenko Jergović Pitomaĉa vezano za nastup naših uĉenika na razliĉitim aktivnostima i Knjiţnicom i ĉitaonicom Pitomaĉa za moguće 68 .

aktivnosti i posjet knjiţnici. KNJIŢNIĈARKA: Alena Gladović. suradnja s tajnikom o evidenciji zaposlenika škole Pitomaĉa. prof.2011. Suradnja s raĉunovoĊom zbog naruĉivanja i plaćanja knjiţne graĊe i izvješća o stanju knjiţne graĊe. hrvatskoga jezika i knjiţevnosti 69 . rujna. 1.

prof. zainteresirani nastavnici i uĉenici.9. prof. svi zainteresirani nastavnici i uĉenici. knjiţniĉar. 10. knjiţniĉar .11. knjiţniĉar.11.knjiţnica Knjiţniĉarska skupina. EUROPSKI DAN JEZIKA 8. povijesti Knjiţniĉarska skupina. 23. DAN HRVATSKOG KAZALIŠTA 25. MEĐUNARODNI DAN VOLONTERA 22. Vida. Knjiţniĉarska skupina. svi zainteresirani nastavnici . knjiţniĉar . MEĐUNARODNI DAN NASILJA NAD ŢENAMA od 29.11. AKTIVNOST 26. prof.knjiţnica -školski vrt .PLAN I PROGRAM RADA KNJIŢNIĈARSKE SKUPINE ŠK.10. dvorana ili Kino sala Knjiţniĉarska skupina. knjiţniĉar.Crkva sv. BOŢIĆNA PRIREDBA 15.2.1. povijesti Knjiţniĉarska skupina. DAN NEOVISNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 15. nastavnici hrvatskoga jezika i knjiţevnosti.posjet kazalištu Knjiţniĉarska skupina. knjiţniĉar. pano Knjiţniĉarska skupina.nastava vjeronauka . hrvatskoga i stranih jezika – pano plakati Knjiţniĉarska skupina. povijesti Knjiţniĉarska skupina.10. 12. knjiţniĉar. POĈETAK OBILJEŢAVANJA MJESECA HRVATSKE KNJIGE (Ĉitajmo s pjesnicima pod krošnjama) Krajem listopada posjet Gradskoj knjiţnici i ĉitaonici Virovitica. vanjski suradnici .tribina Knjiţniĉarska skupina. povijesti . knjiţniĉar./2012. prosinca) . DAN MEĐUNARODNOG PRIZNANJA RH 27. prof.knjiţnica Knjiţniĉarska skupina. PREDSTAVLJANJE USPJEŠNIH 70 .plakati.knjiţnica Knjiţniĉarska skupina. svi zainteresirani nastavnici . posjet Knjiţnici i ĉitaonici Pitomaĉa 16. PRIKUPLJANJE RADOVA ZA PROSLAVU VALENTINOVA – NATJEĈAJ ZA NEJLEPŠU LJUBAVNU PJESMU 15.radionice u knjiţnici Knjiţniĉarska skupina.knjiţnica .knjiţnica Knjiţniĉarska skupina. DAN SJEĆANJA NA VUKOVAR 1991.izrada ĉestitaka i poklona 5. svi zainteresirani nastavnici . GOD. knjiţniĉar.knjiţnica izloţba Knjiţniĉarska skupina. – 15.knjiţniĉar. uĉenici. DAN JABUKA NOSITELJ AKTIVNOSTI I MJESTO REALIZACIJE Knjiţniĉarska skupina.knjiţnica . prof. DANI ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE – Dani kruha 20. knjiţniĉar. studenoga poĉetak priprema za boţićnu priredbu PROSINAC – MJESEC DARIVANJA (do 20.12. knjiţniĉar. svi zainteresirani nastavnici .1. prof. DAN SJEĆANJA NA ŢRTVE HOLOKAUSTA 14.10. MEĐUNARODNI DAN ŠKOLSKIH KNJIŢNICA 24.1. svi zainteresirani nastavnici .aktivnost na razini škole . knjiţniĉar. knjiţniĉar.sat razrednog odjela .10. hrvatskoga jezika. aktiv poljoprivrede . nastavnik vjeronauka . 2011.

MAŢURANIĆ nastavnici hrvatskoga jezika i knjiţevnosti .knjiţnica .knjiţnica Knjiţniĉarska skupina. MAJĈIN DAN 18.5. svi zainteresirani nastavnici . nastavnici hrvatskoga jezika i knjiţevnosti .2. nastavnici hrvatskoga jezika i knjiţevnosti . kuharstva. knjiţniĉar.zadnji tjedan nastave . knjiţniĉar . hrvatskoga jezika i knjiţevnosti 71 . knjiţniĉar . knjiţniĉar. školski psiholog .knjiţnica Knjiţniĉarska skupina.5. DAN ŠKOLE – PJESNIĈKO – LIKOVNA RADIONICA 9.knjiţnica .knjiţnica Knjiţniĉarska skupina. svi zainteresirani nastavnici .razredni odjeli Knjiţniĉarska skupina.radionica Knjiţniĉarska skupina.razredni odjeli Knjiţniĉarska skupina. knjiţniĉar.knjiţnica .4. svi zainteresirani nastavnici .radionice . MEĐUNARODNI DAN CRVENOGA KRIŢA. MEĐUNARODNI DAN MATERINJSKOG JEZIKA 14.4.RADOVA – VALENTINOVO 21. MEĐUNARODNI DAN PRAVA POTROŠAĈA 8. B. prof. ROĐENDAN I. SVJETSKI DAN ROMA Uoĉi Uskrsa prigodno ureĊenje panoa 18.pano . svi zainteresirani nastavnici . knjiţniĉar.predstavljanje postignuća naših uĉenika s podruĉja ugostiteljstva.plakati jezika i narjeĉja Knjiţniĉarska skupina. knjiţniĉar . DAN EUROPE 10.pano Knjiţniĉarska skupina.4. knjiţniĉar.3. MEĐUNARODNI DAN MUZEJA MEĐUNARODNI DAN SMIJEHA (prva nedjelja u svibnju) Lipanj – završna priredba Knjiţniĉarka: Alena Gladović. knjiţniĉar.5.plakat Knjiţniĉarska skupina.izloţba Knjiţniĉarska skupina. DN PRIJATELJA PRIRODE 15. DAN PLANETA ZEMLJE 29. svi zainteresirani nastavnici . knjiţniĉar.knjiţnica .3.predvorje škole Knjiţniĉarska skupina. nastavnici hrvatskoga jezika i knjiţevnosti. agroturizma 22.4.predstavljanje najboljih uĉenika .radionice . knjiţniĉar.

-utvrditi preliminarni popis uĉenika za polaganje ispita drţavne mature na temelju zaprimljenih predprijava uĉenika 4. ĉlan Školsko ispitno povjerenstvo prema ĉlanku 12.Predsjednik Povjerenstva imenuje deţurne nastavnike na I. 3. zamjenica isp. -na oglasnoj ploĉi škole Povjerenstvo objavljuje Kalendar provedbe DM u školskoj godini 2011. Rikard Bakan. . Pravilnika o polaganju drţavne mature. ĉlan Ana Pavlić. ĉlan Mirjana Ţagar. . PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG ISPITNOG POVJERENSTVA ZA PROVEDBU DRŢAVNE MATURE Prema ĉlanku 11. 7. provodi Školsko ispitno povjerenstvo (u daljenjem tekstu Povjerenstvo) u sljedećem sastavu: 1. . GOD. agroturistiĉki tehniĉar ŠKOL. 72 . Pravilnika obavljat će sljedeće poslove: RUJAN 2011. koordinatora. ĉlan Sylwia Nasilowska-Blaţok. ĉlan Dijana Kos. 2. IV. od 24. predsjednik Povjerenstva -ĉlanovi Povjerenstva upoznaju se s uputama i odredbama Pravilnika o polaganju DM i dobivaju na uvid isti. b razreda i dostaviti ga Centru (NCVVO) SIJEĈANJ 2012.9. a i 4. PLAN I PROGRAM RADA ISPITNOG POVJERENSTVA ZA PROVOĐENJE ISPITA DRŢAVNE MATURE SREDNJA ŠKOLA PITOMAĈA PREDMET: Ispiti drţavne mature (obavezni i izborni dio) RAZRED: IV. b razreda i dostaviti ga Centru SVIBANJ/LIPANJ 2012. ispitni koordinator Ana Jakupec-Rakijašić. 2011. obaveznom dijelu DM -organizacijsko-tehniĉka provedba I.a i 4. a. -imenovanje ĉlanova Povjerenstva provodi ravnatelj.b razreda i sve ĉlanove Nastavniĉkog vijeća -ispitni koordinator upućuje uĉenike koji ţele pristupiti ispitima DM na ispunjavanje propisanih obrazaca za prijavljivanje pristupanja DM LISTOPAD 2011.6. predsjednik Marin Domović. a i 4. b STRUKA: upravni referent./2012. 6.lipnja 2012. te s njime upoznaje uĉenike 4. 4. obaveznog dijela drţavne mature u skladu s vremenikom i Pravilnikom./2012. svibnja do 12./2012. 5.utvrditi konaĉni popis uĉenika koji su ispunili uvjete za polaganje ispita drţavne mature na temelju zaprimljenih prijava uĉenika 4. pripremu i provedbu ispita drţavne mature pripremne i druge radnje za provedbu iste u Srednjoj školi Pitomaĉa u školskoj godini 2011.

ORGANIZACIJA PRAKTIĈNOG DJELA NAUKOVANJA I SURADNJA S OBRTNICIMA.utvrĊuje i ostale poslove nastavnika u provedbi ispita.obavlja i druge poslove koji proizlaze iz naravi provedbe ispita. 10. interpretirati ih i proanalizirati i evaluirati . . -Predsjednik Povjerenstva imenuje deţurne nastavnike na obaveznom i izbornom dijelu DM -organizacijsko-tehniĉka provedba obaveznog i izbornog dijela drţavne mature u skladu s vremenikom i Pravilnikom.organizira nastavu za ostale uĉenike kako ne bi bio ometan tijek ispita DM. . oec. . i dostaviti ga Centru. prema Pravilniku . b razredu. a i 4. . Broj sati praktiĉne nastave. poduzećima i ustanovama u kojima uĉenici obavljaju praktiĉni dio naukovanja.utvrĊuje i ostale poslove nastavnika u provedbi ispita.obavlja i druge poslove koji proizlaze iz naravi provedbe ispita. godina Ukupno U školi II. Predsjednik školskog ispitnog povjerenstva Srednje škole Pitomaĉa Rikard Bakan.utvrditi konaĉni popis uĉenika koji su ispunili uvjete za polaganje ispita drţavne mature u 4. godina Ukupno U školi IV. odreĊene dijelove ispita ili izborne predmete.godina Ukupno U školi Prodavaĉi Kuhari Konobari Automehaniĉari Poljoprivredni gospodarstvenici Agroturistiĉki tehniĉar 490 900 900 900 420 350 360 360 70 420 245 490 900 900 900 420 350 275 275 105 420 245 448 800 160 512 385 512 280 320 169 73 .zaprimiti rezultate ispita DM. PODUZEĆIMA I USTANOVAMA Praktiĉni dio naukovanja zauzima veliki dio nastavnog plana u Jedinstvenom modelu obrazovanja. kolovoza – 07. ljetnom roku. KOLOVOZ/RUJAN 2011. SRPANJ 2012. a koji ponavljaju ispit u cijelosti. 22. dipl.. rujna 2012. godina Ukupno U školi III. pa se stoga mora posvetiti posebna pozornost organizaciji nastave i suradnji s obrtnicima.zaprimiti u Školi svjedodţbe uĉenika koji su poloţili ispite DM i to pravo stekli u prvom. praktiĉnog djela naukovanja i struĉne prakse po strukama i godini obrazovanja Struka I. .

praktiĉni dio naukovanja mogu obavljati samo u radnjama. Uĉenici koji se obrazuju po jedinstvenom modelu obrazovanja. U ĉetvrtoj godini agroturistiĉkih tehniĉara uraĉunato je i 96 sati struĉne prakse koje će dijelom izvršiti kao pripremu za završni ispit. Nadalje škola je dobila na besplatno korištenje vinograd u „Aršanju“ površine 0. ŠKOLSKO POLJOPRIVREDNO DOBRO Škola posjeduje školsko poljoprivredno dobro površine 0. veći ili manji dio praktiĉne nastave realiziraju u školskim praktikumima ili na školskom poljoprivrednom dobru. Isto tako unutar školskog dvorišta posaĊen je voćnjak s dodatnih 20 voćaka. a manji dio uĉenika. Kod poljoprivrednih gospodarstvenika u ukupan broj sati uraĉunato je i 80 sati godišnje struĉne prakse koja se takoĊer realizira na školskom poljoprivrednom dobru. što znaĉi da uĉenici obavljaju praktiĉni dio naukovanja tijekom cijele školske godine.1. a tijekom proljeća prošle godine u dvorištu je postavljen i pušten u funkciju moderno opremljeni plastenik. ŠKOLSKI PRAKTIKUMI ZA UGOSTITELJSKU STRUKU Od poĉetka školske godine 2011. Vjeţbe će se izvoditi prema tjednom rasporedu. 10. agrotehniĉkih rokova koji uvjetuju većinu radova na odrţavanju povrtlarskih površina i ubiranju plodova u vrijeme ljetnog odmora uĉenika 74 . tako da sadašnji broj voćaka iznosi 40 stabala te su postavljene dvije košnice. Ovaj ugostiteljski objekt u vlasništvu je škole. 10. / 2012. Tijekom studenoga 2011. godine s radom je poĉeto školskoi ugostiteljski praktikum otvorenog tipa Restoran „Stara Pivnica“ gdje većina uĉenika ugostiteljskog i agroturistiĉkog usmjerenja obavlja praktiĉnu nastavu. a dijelom realizirati kroz praksu u turistiĉkom uredu. pridrţavajući se pravila o maksimalnom broju sati koji se mogu realizirati u školskim radionicama koji je propisan Planom i programom za pojedinu struku. dok ugovore o praktiĉnoj nastavi potpisuju samo škola i roditelji. Pored škole Ugovore o naukovanju moraju potpisati još i roditelji i nadleţna obrtniĉka komora. poduzećima ili ustanovama koje primaju uĉenike na praktiĉni dio naukovanja. 10. praktiĉni dio naukovanja ili praktiĉne nastave obavljat će kod licenciranih obrtnika.3. Svi ostali uĉenici praktiĉnu nastavu u radnom procesu mogu obavljati i u nelicenciranim radnjama. Školsko dvorište poĉinje se hortikulturno ureĊivati. a na školskim površinama posaĊeno je 50 komada stolnih sorti vinove loze. Kod agroturistiĉkih tehniĉara u ukupan broj sati uraĉunato je i 105 sati struĉne prakse od kojih se 60 sati realizira tijekom ljeta na školskim poljoprivrednim površinama. poduzećima i ustanovama koje su licencirane od strane HOK-a.65 ha koje se nalazi u neposrednoj blizini škole tj.2. Kao što je i vidljivo iz tablice sve struke osim prodavaĉa i automehaniĉara.8 ha. škola će za potrebe ugostiteljske struke te ugostiteljskog dijela praktiĉne nastava u programu agroturistiĉkih tehniĉara koristiti praktikume koji se nalaze u školskoj zgradi na Trgu kralja Tomislava 6 u Pitomaĉi. Zbog specifiĉnosti poljoprivredne struke tj. iza školske športske dvorane osnovne škole Petra Preradovića u Pitomaĉi. uz uvjet da im se mora omogućiti korištenje 45 radnih dana slobodnih.Iskazani broj sati odnosi se na godišnju obvezu uĉenika. a ostatak na obiteljskim poljoprivredno-turistiĉkim gospodarstvima. PRAKTIĈNA NASTAVA IZVAN ŠKOLE Škola je sklopila ugovore s obrtnicima. a realizirani sati u školi umanjuju se od ukupnog godišnjeg fonda sati praktiĉnog dijela naukovanja koje uĉenici moraju realizirati kod obrtnika. Na ovim površinama uĉenici poljoprivredne struke zajedno sa uĉenicima agroturistiĉkog smjera obavljaju praktiĉnu nastavu prema Godišnjem planu i programu te prema tjednom rasporedu.

PERMANENTNO STRUĈNO USAVRŠAVANJE DJELATNIKA Nastavnici imaju obavezu permanentnog struĉnog usavršavanja i to će ĉiniti prema individualnim planovima Realizacija struĉnog usavršavanja provodi se: a) individualno – proradom struĉne pedagoško-psihološke i metodiĉke literature (svaki predavaĉ radi svoj plan individualnog usavršavanja b) u radu školskih aktiva – proradom struĉnih tema iz struĉne tematike c) u radu ţupanijskih i republiĉkih struĉnih aktiva i seminara d) u radu Nastavniĉkog vijeća škole – proradom struĉnih tema ( po jedna za svako polugodište) e) kroz pripreme za novu školsku godinu  upoznavanje gradiva u nastavnom planu  prouĉavanje pedagoško-psihološke i metodiĉke literature  upoznavanje s udţbenicima. pratiti i prijaviti Ministarstvu prosvjete i športa pripravnika u skladu s Pravilnikom o struĉnim ispitima u srednjem školstvu ( N. priruĉnicima. dopunske.N. dodatne i produţene nastave  voĊenje razredništva. suradnja s roditeljima  organiziranje i voĊenje izvannastavnih aktivnosti uĉenika  voĊenje pedagoške dokumentacije i evidencije  ocjenjivanje uĉenika  sudjelovanje u radu struĉnih tijela i aktiva škole 75 . koji se obavlja po programu pripravniĉkog staţa u kojem se utvrĊuju sadrţaji i plan praktiĉnog uvoĊenja pripravnika u samostalan odgojno – obrazovni rad i plan priprema za polaganje struĉnog ispita.1 PRIPRAVNIĈKI STAŢ I STRUĈNI ISPITI UVOĐENJE NASTAVNIKA POĈETNIKA – PRIPRAVNIKA Tijekom školske godine škola je obvezna organizirati. br.struĉna praksa poljoprivrednih gospodarstvenika i agroturistiĉkih tehniĉara obavit će se takoĊer na poljoprivrednim površinama škole. sustava. ustrojstva srednjeg školstva RH  upoznavanje propisa na temelju kojih djeluje srednje školstvo  upoznavanje nastavnih planova i programa škole  planiranje i pripremanje za nastavu  organiziranje i izvoĊenje redovne. Pripravnik mora tijekom pripravniĉkog staţa proći slijedeći program:  upoznavanje temeljnih zadaća. 11. rjeĉnicima i struĉnim materijalom  ovladavanje korištenjem nastavne tehnologije  praćenje razvoja svoje struke u svjetskim razmjerima  razmjena iskustava s drugim struĉnjacima  praćenje izloţbi i marketinga  analiza osobnog struĉnog rada 11. 16/94) i Pravilnikom o polaganju struĉnog ispita uĉitelja i struĉnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu. Pripravnik je obvezan proći pripravniĉki staţ.

udţbenika i struĉne literature. Za svaki uspješno ostvareni program usavršavanja nastavniku se izdaje potvrda u kojoj su navedeni podaci o programu i njihovu vrednovanju. praćenjem uspješnosti rada nastavnika i uz pribavljena mišljenja struĉnih tijela škole i predstavnika roditelja u školskom odboru. a škola je u roku od 15 dana obvezatna pravodobno prijaviti staţiranje Ministarstvu znanosti. 16/94).   76 . Da bi nastavnik mogao napredovati u struci i biti imenovan u odreĊeno zvanje mora se utvrditi njegova uspješnost u radu. Program pripravniĉkog staţa poĉinje se ostvarivati danom poĉetka radnog odnosa. Nastavniku koji ne ispuni taj uvjet prestaje radni odnos. obrazovanja i športa.2. Uspješnost rada nastavnika ocjenjuju ravnatelj. odnosno na poslovima u ustanovi ili drugom struĉno pedagoškom radu.N. Ako se na natjeĉaj za nastavnika javi osoba koja ima odgovarajuću struĉnu spremu.N. Agenciji za odgoj i obrazovanje. te ako udovoljava drugim uvjetima ocjenjivanja i napredovanja nastavnika srednjih škola i uĉeniĉkih domova (N. a nema potrebno pedagoško-psihološko obrazovanje moţe biti izabrana uz uvjet da najkasnije u roku od godine dana od dana izbora stekne to obrazovanje. Nastavnici koji su stekli pedagoško psihološko obrazovanje. 11.3.praćenje pedagoških i drugih struĉnih ĉasopisa upoznati Ustav RH te ustrojstva i djelovanja tijela drţavne vlasti i lokalne samouprave  funkcionalno upotrebljavanje suvremenih nastavnih sredstava i pomagala. PEDAGOŠKO – PSIHOLOŠKA IZOBRAZBA NASTAVNIKA Za nastavnika u školi moţe biti izabrana osoba koja pored općih uvjeta ima i odgovarajuću struĉnu spremu i pedagoško-psihološko obrazovanje prema odredbama Zakona o srednjem školstvu. pruţanja pedagoške. tj. 11. u skladu s katalogom programa. Rad nastavnika u nastavi iskazuje se ocjenjivanjem prema propisanom obrascu i dokazuje potvrdom o sudjelovanju u usavršavanju prema odgovarajućem programu. odnosno radnog mjesta. NAPREDOVANJE NASTAVNIKA Nastavnici koji imaju odgovarajuću struĉnu spremu propisanu Zakonom o srednjem školstvu i potrebno pedagoško-psihološko obrazovanje. Bodovanje ostalog struĉnog rada obavlja ravnatelj škole. metodiĉke i druge pomoći obavlja komisija koju imenuje ravnatelj Škole. Prijedlog programa staţiranja pripravnika. Nastavnik moţe napredovati u struci i biti imenovan u odreĊeno zvanje ako ima odreĊen broj godina rada u odgojno-obrazovnoj ustanovi. te prosvjetni savjetnik. 16/94). te proći staţiranje kao pripravnik i poloţiti struĉni ispit u roku dvije godine. mogu napredovati u zvanja prema Pravilniku o postupku naĉinu i uvjetima ocjenjivanja i napredovanja nastavnika srednjih škola i uĉeniĉkih domova (N. te drugih izvora znanja  Nazoĉnost pripravnika na satovima mentora ( 30 sati )  Nazoĉnost mentora na satovima pripravnika (10 sati)  Prisutnost komisije na nastavnim satovima pripravnika najmanje dva puta po dva do ĉetiri sata. Pri utvrĊivanju uspješnosti u radu treba uzimati u obzir znaĉajke i osobnosti struke. a prvi put se zapošljavaju u školi obvezatni su se struĉno usavršavati.

12. OSTALI SADRŢAJI 12.1. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE Škole kao odgojno –obrazovne institucije osim prenošenja znanja i informacija moraju biti vaţni u kreiranju kulturne i javne djelatnosti mjesta. Uĉenici i nastavnici naše škole sudjeluju u obiljeţavanju prigodnih datuma i manifestacija. Posebice se istiĉu uĉenici ugostiteljske i poljoprivredne struke koji sudjeluju u pripremi i organizaciji javnih priredbi na zahtjev ţupanijskih i općinskih institucija, obrtnika i ostalih gospodarskih subjekata. Planira se organizacija dvije predstave za uĉenike koje će upriliĉiti gradsko kazalište Virovitica. Naknada za troškove predstava uraĉunata je u tekuće troškove školovanja koje uĉenici plaćaju pri upisu u novu školsku godinu. Aktivno sudjeluju uĉenici i na meĊuškolskim sportskim natjecanjima, posebice iz rukometa, nogometa, odbojke i atletike. a) priredbe, izloţbe, susreti b) - aktivnosti: ureĊenje školskih panoa prikladnim plakatima i slikama, posjet izloţbama, susretima, festivalima u Pitomaĉi - vrijeme realizacije: tijekom ĉitave školske godine; - nositelji aktivnosti: uĉenici i nastavnici c) struĉne ekskurzije ( planirane): - Sajam cvijeća, Zagreb Razredi: agroturistiĉki tehniĉari III. i IV. razred Svrha: proširivanje znanja iz podruĉja hortikulture Vrijeme: kraj svibnja 2012. Voditelj: Branka Pavoković, dipl. ing. agronimije - Posjet poljoprivrednom imanju Eko-Mavrović , Sloboština Razredi: poljoprivredni gospodarstvenici, agroturistiĉki tehniĉari Svrha: terenska nastava na eko-poljoprivrednom imanju Vrijeme: listopad 2011. Voditelji: Branka Pavoković, Zdravko Giba - Terenska nastava na Jankovcu Razredi: III. b, IV.b ( agroturistiĉki tehniĉar ) Svrha: proširivanje znanja iz predmeta destinacijski menaĊment i odrţivi turizam Vrijeme: travanj 2012. Voditelj: Ivana Kralj - Posjet sajmu Interliber, Zagreb Razredi: SVI Svrha: jaĉanje svijesti o vaţnosti knjige, ĉitanje i cjeloţivotnog obrazovanja Vrijeme: 12. studenoga 2011. Voditelji: Marin Domović, Alena Hrvoić, Ksenija Petrinec, Masrio Tomrlin - Posjet hotelu Termal u Daruvaru Razredi: I- do III. kuhar/konobar Svrha: upoznavanje s naĉinom poslovanja hotela Vrijeme: druga polovica listopada 2011. Voditelji: Darko Mihoković, Darko Bariĉević - Terenska nastava na farmi goveda Razredi: II.b ( agroturistiĉki tehniĉar), II.c ( poljoprivredni gospdarstvenik ) 77

Svrha: terenska nastava iz predmeta stoĉartvo Vrijeme: svibanj 2012. Voditelj: Tomislav Kakša - Posjet tvrtki Eurovoće, Orahovica Razred: I.b (agroturistiĉki tehniĉar) Svrha: terenska nastava iz premeta voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo Vrijeme: studeni 2011. Voditelj: Tihomir Vranić - Posjet Goethe institutu i British Council-u, Zagreb Razredi: III.a, IV.a ( upravni refernt ) Svrha: jaĉanje svijesti o vaţnosti uĉenja stranih jezika Vrijeme: oţujak ili travanj 2011. Voditelji: nastavnici stranoga jezika d) natjecanja- aktivnosti(grupa) –natjecanja iz hrvatskog jezika u poznavanju hrvatskog jezika te na Lidranu, , natjecanja iz stranog jezika, povijesti te na natjecanjima iz pojedinih struka. Nadalje planirano je sudjelovanje Uĉeniĉke zadruge „Kostanj“ na smotri uĉeniĉkih zadruga - voditelji: nastavnici iz pojedinih predmeta, voditelj uĉeniĉke zadruge te voditelji sekcija e) rekreativne ekskurzije (planirane): - jednodnevne: I.b, II.b, III.b, IV.b te I. i II. c posjeta Etno selu na Ţumberku, - maturalna putovanja: uĉenici III.a i III.b razreda i uĉenici II. razreda trogodišnjih škola: - vrijeme realizacije od 18.lipnja do 31. kolovoza 2011. godine. e) izleti - nastavnici povodom obiljeţavanja MeĊunarodnoga dana uĉitelja i nastavnika I to 08. listopada 2011. – Muzej neandertalaca u Krapini i Hrvatsko zagorje - uĉenici i nastavnici povodom obiljeţavanja Dana škole 28. travnja 2012. f) Maturalne zabave III. c prodavaĉ/poljoprivredni gospodarstvenik III. d kuhar IV. a upravni referent IV.b agroturistiĉki tehniĉar lipanj 2012. lipanj 2012. lipanj 2012. lipanj 2012.

12.2. DODATNA I DOPUNSKA NASTAVA U školskoj godini 2011/2012. planirali smo samo dodatnu nastavu iz predmeta na obveznom dijelu drţavne mature i to: iz hrvatskog jezika 1 sat tjedno po obrazovnoj skupini matematike 1 sat tjedno po obrazovnoj skupini te po 1 sat tjedno za engleski jezik i 1 sat tjedno za njemaĉki jezik Gledajući predprijave uĉenika za ispite drţavne mature od kojih se je većina izjasnila da će polaziti dodatnu nastavu iz navedenih predmeta realizacija dodatne nastave bit će slijedeća:

78

PREDMET hrvatski jezik matematika engleski jezik njemaĉki jezik

SKUPINA/BR.UĈENIKA SATI/TJEDNO IV.a / 26 1 IV.b / 14 1 IV. a/26 1 IV.b/14 1 26 5 1 1

UKUPNO 2 2 1 1

Za voĊenje dodatne nastave zaduţeni su Ksenija Petrinec, prof. hrvatskog jezika i knjiţevnosti, Mirjana Ţagar, dipl.ing., Dijana Kos, bacc. engleskog jezika te Ana Pavlić, bacc. njemaĉkog jezika. Analizirajući prošlogodišnje potrebe i interese uĉenika te slabije odgojno obrazovne rezultate iz predmeta matematika, tijekom školske godine organizirat ćemo i dopunsku nastavu, poglavito za uĉenike trogodišnjih zanimanja koji ostvaruju nešto lošije rezultate u svladavanju obrazovnih ciljeva. U vrijeme donošenja ovoga Godišnjeg plana i programa planiramo organizirati dopunsku nastavu matematike za tri obrazovne skupine trogodišnjih zanimanja i to za 1., 2. i 3. razred. Za voĊenje dopunske nastave matematike zaduţen je Mario Tomrlin, ing. informatike te struĉni uĉitelj matematike. Ukoliko se tijekom školske godine ukaţe potreba za organizacijom dopunske nastave iz još nekih predmeta, organizirat ćemo je u granicama ukupnih zaduţenja koje nam omogućuje Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Izvedbeni plan i program dopunske nastave bit će priloţen ovom godišnjem planu. . 12.3. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAMI Školski preventivni programi nastojati će se uskladiti s programima na ţupanijskoj i drţavnoj razini. Za sada su planirani:

12.3.1. Školski preventivni program suzbijanja zlouporabe droga Cilj: Smanjiti interes mladih za eksperimentiranjem i uzimanjem sredstava ovisnosti Zadaci: Prevencija uzimanja sredstava ovisnosti treba prvenstveno biti usmjerena na razvoj samopoštovanja i zadovoljstva sobom, a ne smije se temeljiti na strahu od mogućih posljedica uzimanja sredstava ovisnosti:  uĉenici trebaju razviti zadovoljstvo sobom  ovisnosti ne smiju doţivljavati kao afirmaciju svoga «ja»  roditeljima treba pruţiti podršku i struĉnu pomoć u odgoju djece  edukaciju o ovisnostima treba provesti na pristupaĉan naĉin  voditi brigu o otkrivanju ovisnika kako bi se pokušalo zaustaviti moguće nove ovisnike  Smanjenje interesa mladih će se provoditi kroz nespecifiĉne oblike rada i preventivne mjere te specifiĉne preventivne mjere.  79

nauĉe donositi odluke i rješavati probleme te da razviju socijalne vještine. Uĉenicima će se kroz sate razrednika i rad u radionicama pomoći da razviju svoje samopouzdanje. Nositelj aktivnosti Nastavnici Aktivnost Obrada prikladnih tema na redovnoj. Obrada odabranih tema o ovisnostima kroz nastavu psihologije.a) Nespecifiĉni oblici rada i preventivne mjere Škola treba biti mjesto gdje će se i uĉenici i nastavnici osjećati ugodno i razvijati kvalitetne odnose. listopad Tjekom godine Razrednici Vjerouĉiteljica Tijekom godine Profesor biologije Psiholog Tijekom godine Profesor sociologije 80 . policijom. Škola će ustrajati na iznalaţenju mogućnosti za rasterećenje uĉenika od pretjerane koliĉine obrazovnih sadrţaja te afirmaciji škole bez neuspjeha. Provedba radionica emocionalne pismenosti. izbornoj nastavi i izvannastavnim aktivnostima Oblikovanje izvannastavnih aktivnosti i rad sa što većim brojem uĉenika Obrada odabranih tema o ovisnostima te razgovor na satu razrednog odjela. Nespecifiĉni oblici rada kroz koje će se ostvariti taj cilj programa su:  izvannastavne aktivnosti  natjecanja u znanju i sportskim aktivnostima  poticanje uĉeniĉkog samopoštovanja i samopotvrĊivanja  rano otkrivanje djeĉje depresije i neuroticizma  pruţanje pomoći uĉenicima koji su postali nepolaznici kroz organiziranu skrb o njima  promicanje uspješnog roditeljstva  diskretni osobni zaštitni program  zaustavljanje izdvajanja problematiĉne djece u odnosu na ostale uĉenike  uoĉavanje i rješavanje kriznih situacija u razredu Specifiĉne preventivne mjere Škola će suraĊivati sa Centrom za socijalnu skrb. Kroz sastanke s roditeljima i rad roditeljskog vijeća poticat će se roditelje da razumiju svoju ulogu u prevenciji ovisnosti te steknu osnovna znanja u prepoznavanju sredstava ovisnosti. zdravstvenim ustanovama (osobito Zavodom za javno zdravstvo) itd. Koordinacija Vrijeme Tijekom godine Nastavnici Rujan. drugim školama. Poticanje uĉenika na kvalitetan ţivot bez ovisnosti (kroz nastavu vjeronauka) Obrada odabranih tema o ovisnostima na nastavi biologije (rasprava) Individualni rad s uĉenicima.

U suradnji s uĉenicima organizirati obiljeţavanje zadnjeg dana škole. Zadaci:        afirmiranje pozitivnih vrijednosti suoĉavanje s postojećim problemima nesigurnosti i nasilja promicanje spoznaje o opasnostima oruţja i eksplozivnih naprava razvoj samopoštovanja uĉenika pomoć uĉenicima pri ţivotnim opredjeljenjima pozitivno usmjerenje provoĊenja slobodnog vremena promicanje razliĉitih sportskih i društvenih sadrţaja (izvannastavne i izvanškolske aktivnosti) Aktivnost Upoznati uĉenike s kućnim redom škole. Individualini razgovor s uĉenicima i roditeljima. duţnostima i pravima u školi. obvezama. SuraĊivati s roditeljima i educirati ih o nekim odgojnim umijećima.3. Program mjera za povećanje sigurnosti u školi «Afirmacijom pozitivnih vrijednosti protiv nasilja» Cilj: Omogućiti stvaranje sigurne škole koja afirmacijom pozitivnih vrijednosti unaprjeĊuje društvo u cjelini. Voditi brigu o uĉenicima i njihovim poteškoćama. Sudjelovanje i rad na 81 Koordinacija Vrijeme Nositelj aktivnosti Razrednici prvih razreda Razrednici završnih razreda Razrednici Pedagog Psiholog . Upoznati uĉenike s Pravilnikom o ocjenjivanju. Organizirati sveĉanu podjelu maturalnih svjedodţbi.2. Razvijati topao i human odnos u razredu.Nositelji programa:  pedagog  psiholog  razrednici  predmetni nastavnici  ravnatelj  vanjski suradnici Vrednovanje rezultata: na kraju nastavne godine provest će se vrednovanje provedbe programa 12.

Rad u pedagoškim radionicama. sloboda. 12. 12. Zadaci: Razvijati znanja. vještine. Školski program odgoja i obrazovanja za ljudska prava Cilj: Uĉenici bi trebali usvojiti osnovne pojmove o ljudskim pravima te postati dio graĊanskog društva. razrednici će 3-4 sata posvetiti temama o ljudskim pravima.univerzalne vrijednosti: pravda. Na satovima razrednika. prijateljstvo . poznavati temeljne dokumente o ljudskim pravima te osnovne etiĉke i politiĉke pojmove b) oblikovati vrijednosti i stavove . Naglasak će se staviti na društvenu grupu predmeta te nastavu hrvatskog jezika u koje se teme o ljudskim pravima najlakše mogu uklopiti. vrijednosti i stavove koje će uĉenici moći primijeniti u izgradnji pozitivnih ponašanja. a) usvojiti znanja – o vlastitim pravima. Program preventivnih aktivnosti u suzbijanju trgovanja ljudima Preventivni programi:  sposobnost rješavanja problema  razvijanje samopoštovanja  pomoć u snalaţenju u ţivotnim odluĉivanjima  socijalna podrška  poboljšanje kvalitete ţivota uĉenika  motivacija za zdrave stilove ţivljenja 82 .4.odgovornost. ljubav. slobodi i odgovornosti.roditeljskim sastancima s odabranim pedagoškim temama.3. .3.spremnost na vlastiti odabir i afirmaciju vrijednosti . sposobnosti. jednakost.ţelja za odbacivanjem predrasuda i stereotipa c) razviti vještine i sposobnosti  razviti sposobnost apstraktnog mišljenja i izraţavanja misli  analiziranje i rješavanje problema  analiziranje i tumaĉenje tekstova  vještine nenasilnog rješavanja sukoba  zalaganje za provedbu ljudskih prava  vještina slušanja i neverbalne komunikacije Aktivnosti: Program će se provoditi kroz redovnu i izbornu nastavu te slobodne aktivnosti.poštivanje sebe i drugih .3. tolerancija. Oblikovanje i voĊenje grupe uĉenika koja će razvijati pozitivne oblike komunikacije.

odgovornost. b) vještine  aktivno slušanje i komunikacija  kritiĉko mišljenje  suradnja c) stavovi i vrijednosti  odgovornost za vlastite aktivnosti  otvorenost  empatija  vlastita vrijednost i vrijednost drugih Školski preventivni program  škola kao milje – kvalitetna škola. neravnopravnost. rasizam b) razviti znanja i sposobnost reagiranja na gore navedeno a) znanja  koncepti: sloboda.. jednakost. socijalna. UN Konvencija o pravima djeteta.. ekonomska prava  UN Deklaracija o ljudskim pravima. pravda. struĉnih suradnika. škola bez prisile  afirmacija karijere uspješnog roditeljstva – individualno. zajedništva i potpore  sekundarna prevencija – rano prepoznavanje  suradnja škole s drugim institucijama edukacija nastavnika. civilna.. ravnatelja te evaluacija ŠPP 83 . nediskriminacija. roditeljski sastanci.  vaţnost ljudskih prava u ţivotu. odgoj za ravnopravnost spolova  nenasilno rješavanje sukoba Nastavnici  prepoznavanje znakova za trgovanje i zlostavljanje i pruţanje pomoći  postupci u kriznim situacijama  problematika trgovanja i kako se oduprijeti Uĉenici:  socijalne vještine za donošenje odluka  rješavanje problema  samopoštovanje  stvaranje pozitivne slike o sebi  otpornost na socijalni pritisak  nošenje sa stresom i anksioznošću Opći ciljevi u prevenciji trgovanja – edukacija mladih a) prepoznati nepravdu. odgovorno roditeljstvo  o trgovanju ljudima  slobodne aktivnosti  ţivotne vještine  diskretni personalni zaštitni postupci – briga za svakog uĉenika  razred kao terapijska zajednica – mjesto sigurnosti.. predrasude. stereotipe. demokracija. pravilno organiziranje slobodnog vremena uĉenika  kvalitetna ponuda sportskih i drugih kreativnih sadrţaja Teme za roditelje:  utjecaj odgojnih postupaka roditelja na riziĉna ponašanja  prepoznavanje simptoma (za trgovanje)  kriza suvremene obitelji  odgoj za razumijevanje  odgovorno roditeljstvo. politiĉka.

tei struĉna pomoć u odgoju djece Psiholog SURADNICI U PROVEDBI Ravnatelj Razrednici Predmetni nastavnici Vanjske institucije - EVALUACIJA - Evaluacijski listići na zadnjoj radionici/predavanju Poticanje asertivnog ponašanja. Uspostaviti dobar odnos i kvalitetnu komunikaciju s uĉenicima.Aktivnosti u sklopu provoĊenja preventivnih programa PROVEDBENE AKTIVNOSTI Individualni savjetodavni rad s uĉenicima i roditeljima ROKOVI IZVRŠENJA Kontinuirano tijekom školske godine NOSITELJI Psiholog 4 radionice/predavanja „Škola za roditelje“ – radionice i tijekom školske godine predavanja za roditelje uĉenika 1. Oblikovanje izvannastavnih aktivnosti i rad sa što većim brojem uĉenika „Droga ubojica ljudskog ţivota“ predavanja za uĉenike 1a razreda „Alkoholizam ovisnost i lijeĉenje“ . Obrada tema vezanih za sprjeĉavanje ovisnosti na satovima razrednog odjeljenja. razreda s ciljem razvijanja roditeljskih kompetencija.predavanja za uĉenike 2b razreda Kontinuirano tijekom školske godine kroz nastavu psihologije Kontinuirano tijekom školske godine Psiholog - Razrednici - Ocjene iz usmenog i pismenog ispitivanja - Kontinuirano tijekom školske godine Kontinuirano tijekom školske godine Tijekom školske godine kroz nastavu vjeronauka Predmetni nastavnici - - Predmetni nastavnici Vjerouĉitelj Vjerouĉitelj - Evaluacijski listići Evaluacijski listići 84 Tijekom školske godine kroz nastavu . te razvijati topao i human odnos u razredu. stvaranje kvalitetnih obiteljskih odnosa i pruţanje podrške. razvoj samopoštovanja uĉenika. Provedba radionica emocionalne pismenosti.

ĈZE i higijene Oţujak. ĈZE i higijene Psiholog Profesor biologije Psiholog Profesor biologije Psiholog - Travanj 2012. telefon Vjerouĉitelj Obiteljski Centar Virovitica Psiholog Psiholog Rezultati natjecanja Evaluacijski listići Rezultati natjecanja Evaluacijski listići Evaluacijski listići Izloţba radova Evaluacijski listići - Studeni 2011.radionica za uĉenike 3. badmintonu. razreda „Borba protiv ovisnosti“ – predavanja za uĉenike 1. polugodišta Oţujak 2012. i 2.travanj 2012. Obiteljski Centar Psiholog Evaluacijski listići 85 . i 2.S.radionice o uĉenju za uĉenike 1.predavanja za uĉenike 4a razreda „Promicanje volonterstva“ „Suvremeni sustav vrijednosti“ – izloţba uĉeniĉkih radova za sve zainteresirane uĉenike „Što mi treba za sreću?“ . kroz nastavu vjeronauka Knjiţniĉar Psiholog Knjiţniĉar Prosinac 2011. rukometu. Nastavnik TZK Psiholog Nastavnik TZK S. Listopad – Studeni 2011. kroz nastavu ĈZO.Natjecanja mladića i djevojaka u odbojci. razreda s ciljem razumijevanja opasnosti djelovanja razliĉitih psihoaktivnih tvari na organizam te upoznavanje naĉina uĉinkovitog suzbijanja ovisnosti „Spolno prenosive bolesti“. razreda Obiljeţavanje Dana Srednjoškolca – natjecanje uĉenika u odbojci i nogometu „Znam pa me nije strah“ –radionice o naĉinima prenošenja virusa HIV i spolno prenosivih bolesti „Hagioterapija kao odgovor na ovisnosti“ .predavanja za uĉenike 1. atletici. Studeni 2011.O. razreda s ciljem razumijevanja posljedica i opasnosti razliĉitih spolno prenosivih bolesti te upoznavanje razliĉitih oblika prevencije zarazom spolno prenosivim bolestima Radionice na temu „Donošenje odluka" uz vjeronauka Tijekom školske godine Nastavnik TZK - Rezultati natjecanja Rujan 2011. Studeni 2011. kroz nastavu ĈZO.travanj 2012. Poĉetkom 2. krosu i nogometu Obiljeţavanje Hrvatskog Olimpijskog Dana „Nauĉimo kako uĉiti“ . Oţujak.

svibanj 2012.prezentaciju „Robovi 21. Predavanja i prezentacija o ovisnostima Organizacija meĊurazrednog natjecanja u SŠ Pitomaĉa Prijateljske utakmice izmeĊu maturanata i nastavnika ProvoĊenje ankete o riziĉnim ponašanjima Travanj .stoljeća" za uĉenike završnih razreda Travanj 2012. Virovitica Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitiĉko – podravske ţupanije Nastavnik TZK Nastavnik TZK Povjerenstvo za suzbijanje ovisnosti Virovitiĉko – podravske ţupanije Razrednici Psiholog Razrednici - Psiholog Razrednici Rezultati natjecanja Rezultati natjecanja Rezultati ankete 86 . Svibanj – kolovoz 2012. Svibanj 2012.

radionice. predmetima. a njihova realizacija ukljuĉuje i neke materijalne troškove kao što su nabava i ugradnja panoa. podruĉje rada: zdravlje i sigurnost uĉenika i nastavnika 2. svrha aktivnosti: smanjiti opasnosti i pomoći odrţavanju zdravlja istih 3. korisnici: uĉenici i nastavnici 4.  UreĊenje kabineta i uĉionica slikovnim materijalima. korisnici: uĉenici 4. Planira se upoznati i osposobiti nastavnike (koji nisu ) sa zaštitom na radu i zaštitom od poţara. ovisno o struci za koju se pojedini razredi obrazuju  Postavljanje i odrţavanje ukrasnog bilja  UreĊenje i odrţavanje školskog dvorišta i prostora ispred škole. Prema dopunama zakona ukoliko se prikupe novĉana sredstva obaviti će se i zdravstveni pregled djelatnika. ljudi zaduţeni za zaštitu na radu 5. 13.4. aktivnosti i nositelji: predavanja. U suradnji sa Zavodom za zdravstvo obavljaju se i cijepljenja uĉenika. ureĊenjem panoa unutar razreda i zgrade. struĉni suradnik pedagog u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb 5. vrednovanje aktivnosti: anketa na kraju školske godine 87 . podruĉje rada: integriranost i osjećaj pripadnosti 2. svrha aktivnosti: integracija uĉenika slabijeg materijalnog statusa 3.12. posjeti lijeĉnika. Socijalna zaštita uĉenika po sastavnicama: 1. ESTETSKO I HIGIJENSKO UREĐENJE ŠKOLE Planiraju se slijedeće akcije:  odrţavanje urednosti uĉionica uz pomoć razrednih odjela i razrednika  prigodno obiljeţavanje vaţnijih datuma pisanjem i izradom literarnih i likovnih radova. posjeti lijeĉniku . sadnica itd. lijeĉnicima. U realizaciju plana ukljuĉeni su svi djelatnici škole. Osposobljavaju ih nastavnici koji su zaduţeni za to podruĉje. cvjetnog materijala. dijelovima strojeva i sliĉno. vrednovanje aktivnosti: potvrde o osposobljenosti iz zaštite na radu te ocjena suradnika Socijalna zaštita uĉenika slabijeg imovinskog stanja i problematiĉnih obiteljskih okruţenja. SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA Zdravstvena zaštita provodi se već prvi tjedan školske godine kada se uĉenici prvih razreda osposobljavaju iz zaštite na radu da bi mogli pristupiti izvoĊenju praktiĉne nastave. Osigurati im što bolje uvijete za rad i ukljuĉenje u razredne miljee. suradnja sa Zavodom za zdravstvo. aktivnosti i nositelji: predavanja. dekorativnog nakita. Zdravstvena zaštita po sastavnicama: 1.

500.00 kn 14.) .000.195.00 kuna 4.00 kn 10 % sredstava .000. 14.00 kuna 70. Do sada je od ovog projekta realizirano: I. godine u kojoj trenutno djeluje Srednja škola Pitomaĉa.00 kuna 10.00 kuna 7.izrada projektne dokumentacije i ishoĊenje dozvola II. faza * izgradnja * opremanje 1.00 kuna UKUPNA SREDSTVA: IZVORI SREDSTAVA: ________________________ 96.000.11 kn 7.000. i 2011.000.) 80.Vlastita sredstva 6.000.00 kn _____________________________________________________ SVEUKUPNO: 23.00 kn 83 % sredstava .00 kn 300.00 kuna Za ostvarivanje planiranog koristit ćemo sredstva iz razliĉitih izvora: .000. KAPITALNI PROJEKT: ŠKOLSKI KOMPLEKS «STJEPAN SULIMANAC» Uvod: Zbog skuĉenosti i neadekvatnosti prostora školske zgrade izgraĊene još 1872.000./12.00 kn 7% sredstava 14.14.11 kn 88 .1.Proraĉuna Ţupanije Virovitiĉko-podravske 10.mini punionice za vino .izgradnja natkrivenog paviljona uz školski vrt za odrţavanje nastave na otvorenom POTREBITA SREDSTVA: Ad a) Ad b) Ad c) Ad d) Ad e) 5.000.028. NABAVA DODATNIH NASTAVNIH SREDSTAVA I POMAGALA ZA KVALITETNIJU NASTAVU a) b) c) d) e) nabavka 2 LCD projektora i projekcijskih platna nabavka 2 prijenosna raĉunala dodatno opremanje uĉionica namještajem koji nedostaje nabavka 2 grafoskopa nabavka dodatnih strojeva i ureĊaja za rad na poljoprivrednom dobru škole te izgradnja natkrivenog paviljona uz školski vrt i to: .000. faza ( tijekom 2010.000. a koju ove školske godine polazi 292 uĉenika. novom idejnom studijom izraĊenom od strane Ţupanije Virovitiĉko-podravske i Općine Pitomaĉa predloţena je izgradnja nove zgrade Srednje škole za što su spomenute institucije udruţile sredstva.000.000.otkup zemljišta i izgradnja infrastrukture .195.3.228. PLAN AKTIVNOSTI ZA UNAPREĐENJE MATERIJALNIH UVJETA RADA U ŠKOLSKOJ GODINI 2011.Natjeĉaji i potpore (Ministarstvo poljoprivrede i dr.

rujna. godina. ZAVRŠNE ODREDBE temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ĉlanak 28. 89 . RH 87 /08.dovršetka graĊevine 2013./2011. 86/09. Godišnji plan i program rada uĉeniĉke zadruge. Godišnji plan i program srednjoškolskog obrazovanja odraslih Napomena: Dodatni programi ( obrazovanje odraslih. PRAĆENJE I VREDNOVANJE OSTVARIVANJA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ŠKOLE Tijekom školske godine redovito će se pratiti ostvarivanje godišnjeg programa rada škole.1. 90/10. Ravnatelj i struĉni suradnik će voditi evidenciju praćenja.2. Sjednici odrţanoj dana 29.ecc KLASA:_________________ URBROJ: _______________ U Pitomaĉi.. dipl./2012. 15.N. Ravnatelj: Rikard Bakan. 105/10). gradnje je listopad 2011. toĉka 4 . 16. 16. toĉka 8. a na temelju Izvješća o radu škole na kraju školske godine. godine prihvatio je Godišnji plan i program za školsku godinu 2011. izradit će se naknadno i priloţiti ovom Godišnjem planu i programu rada. a opremanje i preseljenje u nove prostore planirano je za 2014. fakultativni predmeti. Ravnatelj prati ostvarivanje svih dijelova godišnjeg programa. i Statuta Srednje škole Pitomaĉa ĉlanak 11. Cjelovita analiza ostvarivanja godišnjeg programa razmatrat će se na Nastavniĉkom vijeću na kraju školske godine. godinu 15. školski odbor na 19. (N.3. rujna 2011. Plan i program rada psihologa za školsku godinu 2010. dodatna nastava) za koje se iskaţe interes nakon roka za predaju ovog Godišnjeg plana. 29.PredviĊeno vrijeme poĉetka II. vrednovanja i ostvarivanja godišnjeg programa rada dok će svaki djelatnik pratiti ostvarivanje svojih zadaća i o tome izvješćivati ravnatelja škole. 15. 2011. faze tj. PRILOZI GODIŠNJEM PLANU: 15.

UVOD 1./ 2011. oslobađaju i razvijaju sposobnosti.sc. Dana 25. kao dragovoljna formalno ustrojena skupina učenika.agr. stječu aktivno znanje. tel/fax: 033/801-434 90 . ekološki i etnoodgoj. Iz reda suosnivača je mr.o. Marijan Berdin (direktor komunalnog d. (ravnatelj škole) i Tomislav Kakša dipl.09.GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA UĈENIĈKE ZADRUGE „ KOSTANJ“ ZA ŠKOLSKU GODINU 2010. Osnovni podaci o školskoj zadruzi Učenička zadruga “Kostanj” . svladavaju međe između pojedinih predmeta.agr.oec. U sklopu zadruge djeluje sedam sekcija. koju je prihvatio školski odbor. pod neprinudnim stručnim vodstvom (mentorstvom) neposredno sudjeluju u organizaciji i izvedbi programa. i ima sedamdesetak učenika članova zadruge. Voditelj zadruge je Tomislav Kakša dipl. Pitomača) Iz reda učenika zadrugara Anamarija Balija i Anamarija Lovrenovid Iz reda roditelja učenika jedan član Iz reda lokalne samouprave je Marinko Barčan dipl.agr (pročelnik ureda za društvene djelatnosti opčine Pitomača) Adresa zadruge je: SREDNJA ŠKOLA PITOMAČA – ŠKOLSKA ZADRUGA «KOSTANJ» Trg kralja Tomislava 6.1.o. 33405 Pitomača. 1.. Sjedište zadruge je u prostorima «stare» zgrade osnovne škole na Trgu kralja Tomislava 6 u Pitomači.2008 godine održana je osnivačka skupština školske zadruge «Kostanj». Članovi zadružnog odbora: Iz reda osoblja Srednje škole Pitomača su Rikard Bakan dipl. te provodi cjelovit gospodarski..

Zadruga sadrži sedam sekcija: Povrtlarsku i ratarsku. pa se može ustanoviti njihova novčana vrijednost i bez stavljanja u promet). čajeve i dr. sekciju za seoski turizam . Sadržajno obuhvada svaku proizvodnu i uslužnu djelatnost u sastavu sekcija zadruge. Prostorni uvjeti Zadruga koristi učenički prostor u sklopu Srednje škole Pitomača.. štijade.2. vodarsku i vinogradarsku. pčelarsku sekciju. malčer. Tanjurade. freza skakačica Pčelinjak sa pet košnica i dva nuklausa Plastenik i cijevni sustav za navodnjavanje i grijanje Motike. UVJETI RADA ZADRUGE 2. itd. ugostiteljsko uslužnu sekciju. sekciju za gospodarsko poslovanje. te dobiveni vinograd na korištenje veličine 1.1.. a rezultati rada učenika (proizvodi i usluge) mogu se stavljati u promet i komercijalizirati (mogu znači mogudnost. cvijede za uljepšavanje okoliša.1. Materijalni uvjeti Raspoloživi materijalni uvjeti su:        Traktor IMT 539 Jednobrazdni plug. 2.2. Zatim zadruga ima na raspolaganju školsko poljoprivredno dobro površine 1. roto freza. sekciju za rasadničarstvo i hortikulturu. vode. Djelatnost zadruge Djelatnost zadruge je izvannastavna aktivnost učenika i dio programa škole. u vrijeme izvan nastavne aktivnosti. izradu suvenira i etnologiju.Pribor i materijal potreban za radove u pčelinjaku Inox posude za čuvanje vina 91 . grablje. 2. a ne uvijek i obvezu. lopate Dvije LR košnice. čestitke za svoje potrebe. 5 AŽ košnica .6 jutara te školski vodnjak i pčelinjak u školskom dvorištu. marketing i promidžbu.4 ha i ugostiteljski objekat Stara Pivnica. jer škola može u školskoj kuhinji koristiti povrde. atomizer.

Darku Baričevid stručni učitelj 3.agr .1.4. Poljoprivredno gospodarska sekcija 3. Darku Mihokovid stručni učitelj 3. Tihomir Vranid dipl.sc.2.3. mr.2.oecc – predsjednik zadruge 4. marketing i promidžbu 3. Rikard Bakan dipl. KADROVSKI UVJETI ZADRUGE 3.ing. Ugostiteljsko uslužna sekcija 3.oec 3. Miroslav Horvatinovid dipl.2. Sekcija za izradu suvenira i ukrasnih predmeta i etnologiju 3. agr.4.U nabavci su:  Tkalački stan i ostali pribor za izradu autohtonih suvenira 3.5.stočarstva 3.VVV 3. ing.1.3. 3.oec. Sekcija za gospodarsko poslovanje. Poljoprivrede 3. Dalibor Petričušid ing. Vanjski suradnici 3.1. ZADUŽENJA ZADUŽENJE VODITELJA SEKCIJA 92 .3.6. Branka Pavokovid dipl. Tomislav Kakša dipl.1.1.2.2.2.3. Poljoprivrede 3. Berdin 3.1.1. Marinko Barčan dipl.2.5. Zdravko Giba ing. ing. 3.5. Ivana Kralj dipl.1.1.1. Poljoprivrede 3.4. agr .

U pitanjima koja se odnose na prava i obveze Škole prije zastupanja mora dobiti ovlaštenje ravnatelja Škole. raspolaže novčanim sredstvima u skladu s utvrđenim finanijskim planom (proračunom) Zadruge i obavlja druge poslove od interesa za Zadrugu. Predsjednik(ca) potpisuje zaključke upravnih tijela. surađuju s roditeljima i suodgojiteljima te upoznaju druge učitelje s rezultatima ZADUŽENJA TAJNIKA ZADRUGE   Tajnik(ca) Zadruge organizira i vodi opde. Vremenik rada Ukupni godišnji fond sati pojedine sekcije je maksimalnih 35 sati od čega se dio satnice odrađuje tokom školske godine. Odabiru najdjelotvornije metode i oblike rada. Skupština se saziva najmanje jedanput godišnje.  Obveze spriječenog predsjednika(ce) obnaša zamjenik(ca) predsjednika(ce). Tajnik(ca) vodi poslovnu komunikaciju s drugim sudionicima u programu Zadruge. U izvanrednim okolnostima Skupštinu 93 . ORGANIZACIJA RADA ZADRUGE 5. programiraju i organiziraju rad. usmjeravaju i potiču rad učenika.1. Prate. Predsjednik(ca) Zadruge predstavlja i zastupa Zadrugu. ZADUŽENJA PREDSJEDNIKA ZADRUGE     Predsjednik(ca) Zadruge vodi rad upravnih tijela i poslove Zadruge.     Uz neposrednu suradnju učenika planiraju. kao izvannastavna aktivnost. Odgovorni su za sigurnost učenika u radu. Predsjednik(ca) Zadruge ujedno je predsjednik(ca) Zadružnog odbora i Skupštine. a dio tijekom praznika zbog sezonskog intenziteta posla u pojedinim sekcijama.2. Saziva je i predsjeda predsjednik Zadruge. 5. pravne i druge poslove te pomaže predsjedniku(ci) u obnašanju njegov(zin)ih zadada i pripremi sjednica. Pravila i druge akte Zadruge. Sjednice skupštine zadruge Skupštinu Zadruge čine svi članovi Zadruge. financijske. Omoguduju učenicima vezu sa stručnjacima i dostupnost dobrih izvora znanja. 5.

Skupština utvrđuje stajališta i smjernice za vođenje Zadruge i oni obvezuju upravu Zadruge. ili drugih razloga važnih za djelovanje i napredak Zadruge. Poslovima koje de zadrugari obavljati na poljoprivrednom dobru te i uslužnim poslovima za neku drugu stranu. Sjednice zadružnog odbora Zadružni odbor radi u sjednicama. Sastanci sekcija Zadružni odbor može radi dogovora.4. radne vrijednosti i stvaralaštvo te steknu preduvjete za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini. 94 . vodnjaku i vinogradu te i uslužnim poslovima za neku drugu stranu. VODARSKO – VINOGRADARSKO . obavješdivanja.može sazvati i Zadružni odbor.2. 6. Dužan ih je održati na zahtjev najmanje jedne tredine ukupnog broja sekcija.1. poljoprivrede Zdravka Gibe.1. poljoprivrede Dalibora Petričušida. POVRTLARSKO RATARSKA PODSEKCIJA Pod stručnim voditeljstvom ing. cilj je da zadrugari steknu radne navike. Odbor se sastaje prema potrebi. radne vrijednosti i stvaralaštvo te steknu preduvjete za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini. Poslovima koje de zadrugari obavljati na poljoprivrednom dobru. zadrugari u programu imaju da se upoznaju sa svim vodnim i vinskim kultivarima ovog nizinskog dijela Republike Hrvatske te njihovom važnosti za gospodarstvo i prehranu ljudi. 6. Zaključci tih sastanaka smjernice su za dalji rad uprave Zadruge. kako zahtijevaju njegovi poslovi i zadade. koje saziva i vodi predsjednik(ca). ORGANIZACIJA RADA POJEDINIH SEKCIJA ZADRUGE 6.1. POLJOPRIVREDNO GOSPODARSKA SEKCIJA 6. organizirati sastanke pojedinih sekcija.3.VINARSKO – PODRUMARSKA PODSEKCIJA Pod stručnim voditeljstvom ing. 5.1. da zadrugari steknu radne navike. zadrugari u programu imaju da se upoznaju sa svim povrtlarskim i ratarskim kulturama ovog nizinskog dijela Republike Hrvatske te njihovom važnosti za gospodarstvo i prehranu ljudi. Odbor odlučuje vedinom glasova svih svojih članova 5.

stočarstva Tomislava Kakše.ing. cilj je da zadrugari steknu radne navike.3. Poslovima koje de zadrugari obavljati na poljoprivrednom dobru.2. 6. Poslovima koje de zadrugari obavljati na pčelinjaku u sklopu škole. Poslovima koje de zadrugari raditi u sklopu škole.2.poljoprivrede Tihomira Vranid. kao i uslužnim poslovima za neku drugu stranu. IZRADU SUVENIRA I ETNOLOGIJU Pod stručnim voditeljstvom dipl. zadrugari u programu imaju da se upoznaju sa svim vrstama meda i ostalim proizvodima pčela koji su karakteristika ovog nizinskog dijela Republike Hrvatske te njihovom važnosti za gospodarstvo i prehranu ljudi. 6. radne 95 . kao i uslužnim poslovima za neku drugu stranu. SEKCIJA ZA IZRADU SUVENIRA I UKRASNIH PREDMETA I ETNOLOGIJU 6. 6.2. radne vrijednosti i stvaralaštvo te steknu preduvjete za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini. Poslovima koje de zadrugari obavljati na poljoprivrednom dobru. cilj je da zadrugari steknu radne navike. PČELARSKA PODSEKCIJA Pod stručnim voditeljstvom dipl. radne vrijednosti i stvaralaštvo te steknu preduvjete za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini. PODSEKCIJA ZA HORTIKULTURU I IZRADU UKRASNIH PREDMETA Pod stručnim voditeljstvom dipl. oecc Ivane Kralj.poljoprivrede Branka Pavokovid. PODSEKCIJA ZA RASADNIČARSTVO Pod stručnim voditeljstvom dipl. zadrugari u programu imaju da se upoznaju sa svim vodnim i vinskim i hortikulturnih kultivarima ovog nizinskog dijela Republike Hrvatske.ing. zadrugari u programu imaju da se upoznaju sa hortikulturnim vrstama ovog nizinskog dijela Republike Hrvatske. zadrugari u programu imaju da se upoznaju sa svim povijesno vrijednim baštinama koji su karakteristika ovog nizinskog dijela Republike Hrvatske. ing.1. kao i uslužnim poslovima za neku drugu stranu. radne vrijednosti i stvaralaštvo te steknu preduvjete za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini. kao i uslužnim poslovima za neku drugu stranu. agronomije . cilj je da zadrugari steknu radne navike.1.6.1.4.2. cilj je da zadrugari steknu radne navike. PODSEKCIJA ZA SEOSKI TURIZAM.

6. UGOSTITELJSKO USLUŽNA SEKCIJA Pod stručnim voditeljstvom Darka Baričevid i Darka Mihokovid (stručni učitelji ugostiteljstva). 6. ambalaža 200.00kn Sjeme. PRILOZI GODIŠNJIH RADNIH PLANOVA VODITELJA SEKCIJA POJEDINAČNO 7. zadrugari u programu imaju da se upoznaju sa svim kulinarskim vrijednim baštinama (od raznih vrsta jela do nekadašnjeg spemanja zimnica i skladištenja svježih mesnih proizvoda u mast itd. ambalaža 300. Godišnji plan i program povrtlarsko ratarske podsekcije SATI MJESTO NOSITELJ REALIZACIJA AKTIVNOSTI SURADNJA TROŠKOVI PROGRAM RADA 1. Ugostiteljski sustav za praktikum navodnjavanje. radne vrijednosti i stvaralaštvo te steknu preduvjete za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini 7. škole zaštita i prihrana.00 kn 96 . Poslovima koje de zadrugari raditi u sklopu škole. oecc Miroslava Horvatinovida . Uzgoj povrda u zatvorenom prostoru 20 Sjeme. Ugostiteljski sustav za praktikum navodnjavanje. kao i uslužnim poslovima za neku drugu stranu. Uzgoj povrda na otvorenom prostori 15 Školski praktikum Voditelj podsekcije Zadrugari 2. MARKETING I PROMIDŽBU Pod stručnim voditeljstvom dipl.3.1. plitice.vrijednosti i stvaralaštvo te steknu preduvjete za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini. cilj je da zadrugari steknu radne navike. Poslovima koje de zadrugari raditi u sklopu ugostiteljskog objekta škole. zadrugari u programu imaju da se upoznaju sa svim zakonitostima za trgovačko poslovanje. cilj je da zadrugari steknu radne navike.) koji su karakteristika ovog nizinskog dijela Republike Hrvatske. marketing i promidžbu proizvoda i djelatnosti zadruge. kao i uslužnim poslovima za neku drugu stranu. SEKCIJA ZA GOSPODARSKO POSLOVANJE.4. plitice. radne vrijednosti i stvaralaštvo te steknu preduvjete za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini. škole zaštita i prihrana.

Uzgoj i razmnožavanje jagodičastog voda. 12 Radni pribor i materijali 300.00 kn 14 Školski praktikum Voditelj podsekcije Zadrugari Turistička zajednica. Rezidba .4.podrumarske podsekcije SATI MJESTO NOSITELJ REALIZACIJA AKTIVNOSTI SURADNJA TROŠKOVI PROGRAM RADA 1.00 kn 7. Godišnji plan i program vodarsko – vinogradarsko . 3.2. Pripremanje podruma za prihvat mošta 3. Uzgoj: cjepova vinove loze. višanja.00 kn Sredstva i aditivi namijenjena očuvanju vina 150.00 kn 950. 2.00 Pribor i materijal 200. Ukupno: 7..00 kn 35 Godišnji plan i program pčelarske podsekcije 650. Berba i prerada grozdja u mošt 12 Pribor 150.3. plemki i sadnica. lješnjaka i oraha.00 kn 97 . 5 8 35 Pokušalište Jazbina Godišnji plan i program rasadničarske podsekcije SATI MJESTO NOSITELJ REALIZACIJA AKTIVNOSTI SURADNJA TROŠKOVI PROGRAM RADA 1.vinarsko. starinskih sorti voda. Proizvodnja pjenušca Ukupno: 7. drvenastih ukrasnih biljaka.Ukupno: 35 500.00 kn 8 Radni pribor i materijali 200.00 kn 4 6 Školski praktikum Voditelj podsekcije Zadrugari 4. Uzgoj: vodnih podloga. Očuvanje kvalitete vina te skladištenje i plasman vina 5.00 kn Agronomski Ambalaža fakultet 250. lokalna samouprava Radni pribor 150. te loznih podloga i plemki.00 kn Sredstva i aditivi namijenjena fermentaciji 200.vezanje i vršikanje vinove loze 2.

Vrcanje 4 Školski pčelinjak Voditelj sekcije Zadrugari 8 Učionica 4 Školski pčelinjak Voditelj sekcije Zadrugari Voditelj sekcije Zadrugari Voditelj sekcije Zadrugari Voditelj sekcije Zadrugari Voditelj sekcije Zadrugari Udruga pčelara Udruga pčelara Pribor i materijal 50. ambalaže. 7 35 Posude. regije 2. izrada suvenira 12 Školski praktikum Školski praktikum Voditelj podsekcije Zadrugari Turistička Radni pribor i zajednica.00 kn 3. pribor 1500.PROGRAM RADA SATI MJESTO NOSITELJ REALIZACIJA AKTIVNOSTI SURADNJA TROŠKOVI 1. Rojenje i zamjena matica 5. Pakiranje. lokalna samouprava Sjeme.00 KN Godišnji plan i program podsekcije za sekcije za izradu suvenira i ukrasnih predmeta i etnologiju PROGRAM RADA SATI MJESTO REALIZACIJA NOSITELJ AKTIVNOSTI SURADNJA TROŠKOVI 1. upoznavanje učenika sa 2 turističkim resursima i atraktivnostima kraja. Izrada i žicanje okvira 3.5. preventivna sredstva – 200.00 kn Pogača. sredstava zaštite i prihrane 200. etikete. 2. Građa i vrste košnica te funkcionalna uloga dijelova košnice. Uzgoj ukrasnog 5 cvijeda i bilja Školski praktikum 4. Proljetni pregled pčela i priprema pčela za glavnu pašu 4.00 kn 400. poklopci.00 kn Turistička zajednica. materijali lokalna samouprava 200.00 kn 4 Školski pčelinjak Školski pčelinjak Učionica 8 6. Uređivanje javnih 4 površina Javne površine Turistička 98 . skladištenje i prodaja meda UKUPNO 7.

Učenici se potiču sudjelovanjem na smotrama.6.00 kn 600.00 kn 500. materijali lokalna samouprava 100. marketing i promidžbu SATI MJESTO NOSITELJ REALIZACIJA AKTIVNOSTI SURADNJA TROŠKOVI PROGRAM RADA 1.7. materijali lokalna samouprava 300. lokalna samouprava Materijal. džema. pekmeza i ostalih jela od namirnica proizvedenih u školskom vrtu.00 kn PROGRAM RADA 1. 8. susretima.00 kn Turistička Radni pribor i zajednica.00 kn Turistička Radni pribor i zajednica.00 kn 2. Priprema i gotovljenje zimnice . pribor i alat 200.upravljanjem marketingom 4 Školski praktikum 3.lokalne samouprave 5. 35 Školski praktikum zajednica. ljetnim školama i kampovima te dodjeljivanjem pohvala. ekonomske promidžba. 35 Ugostiteljski Voditelj praktikum sekcije škole Zadrugari Ukupno: 7. natjecanjima. sajmovima. organizacije rada i raspodjele dobiti 6 Školski praktikum Voditelj sekcije Zadrugari Voditelj sekcije Zadrugari Voditelj sekcije Zadrugari Turistička Radni pribor i zajednica. 35 750.1.00 kn Godišnji plan i program sekcije za gospodarsko poslovanje. Aranžiranje cvijeda i ukrasnog 12 bilja Ukupno: 7.00 kn Godišnji plan i program ugostiteljsko uslužne sekcije SATI MJESTO REALIZACIJA NOSITELJ AKTIVNOSTI SURADNJA TROŠKOVI Pribor i materijal 750. priznanja i nagrada. materijali lokalna samouprava 100. osobna 25 prodaja i odnosi s javnošdu Ukupno: 35 Školski praktikum 8. PRAČENJE I VREDNOVANJE UČENIKA ZADRUGARA TOKOM REALIZACIJE PLANIRANOG GODIŠNJEG PROGRAMA ZADRUGE. 99 .

9.8. Nagrada se dodjeljuje pojedincima. Ostatak sredstava prenosi se u vlasništvo Škole.6.1. 8. 8. Školski odbor 4. 9.4. Izmjene i dopune mogu predložiti tijela Zadruge. pohvale i nagrade mogu izricati odnosno dodjeljivati: 1. Zadruga može prestati s radom zbog nepostojanja osnovnih radnih uvjeta. Ova Pravila mijenjaju se i dopunjuju na isti način na koji su donijeta. 9. 9.3. momčadi i sekciji za iznimne rezultate u radu i unapređivanju učeničkog zadrugarstva 8. Pohvala se izriče usmeno ili daje napismeno.4. učitelj (profesor) voditelj.7.2.5. Skupština Zadruge 2. ZAVRŠNE ODREDBE 9. Odluku o prestanku rada Zadruge donosi osnivač. 9.3. Prigodom vrednovanja rada prosuđuju se postignuda. 8. Uz novčani iznos nagrađenima se uručuje isprava iz koje se vidi zašto je nagrada dodijeljena i o kakvoj se nagradi radi Učenik za rad može biti pohvaljen. Zadružni odbor 3. zalaganje i ponašanje.2. Učiteljsko vijede 5. 8. Školski odbor i ravnatelj Škole. 100 . Priznanja. Za neposredan prinos ostvarenju zadružnih proizvodnih rezultata i usluga učenicima se mogu dodijeliti novčane nagrade.5.

Prikupljanje i analiza podataka nakon upisa ( Izvješća za Ured./12. Provjera putem interneta učeničke dokumentacije (rodni listovi.Suradnja u donošenju plana upisa u šk.2011. Promocija škole u okolnim osnovnim školama.2011. Područje rada 1 Planiranje i programiranje odgojnoobrazovnog rada Svrha Zadaci Sadrţaj Oblicimetode rada 5 Grupni Individualni Suradnici -subjekti 6 Ravnatelj Nastavnici Voditelji stručnih aktiva Mjesto ostvarivanj a 7 Radna prostorija psihologa Vrijeme ostvarivanj a-broj sati 8 Kolovoz Rujan Listopad 45 Bilješke o realizaciji 9 Pripremanje i provedba upisa učenika 2 Unaprijediti kvalitetu planiranja i programiranj a u odnosu na prošlu školsku godinu Realno planirati upis s obzirom na broj završenih osnovnoškola ca. Suradnja u formiranju razrednih odjela. Priprema školskog kurikuluma. Priprema materijala./12. skupini Prezentacij a Ravnatelj Razrednici osmih razreda Učenici osmih razreda Zavod za zapošljava nje Radna prostorija psihologa i ravnatelja Učionice osnovnih škola Učionice srednjih škola Veljača 15 Svibanj 30 Lipanj Srpanj Kolovoz 45 101 . Dani otvorenih vrata škole. domovnice) u Središnjem Uredu za drţavnu upravu.god. Sudjelovati u organizaciji i provedbi upisa.GOD. Informirati uĉenike osmih razreda o mogućnostima upisa u našu školu.PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA ZA ŠK. Razgovor Individualni Rad u paru. 3 Dogovoriti s nastavnicima i voditeljima stručnih aktiva sadrţaje školskog kurikuluma i njegov sadrţaj. 4 Školski kurikulum na razvojno humanističkim načelima Ispitati interes učenika za pojedine programe.

Vetis i dr.) sreĎivanje dokumenata upisanih učenika.

Ostvarivanje, praćenje i vrednovanje odgojnoobrazovnog uspjeha pojedinca, razrednih odjela i škole u cjelini

Poticati stvaranje jedinstvenog identiteta ( imiĎa škole)

Rad s nastavnicima početnicima

Uvoditi nastavnike u samostalan odgojnoobrazovni rad

Ispitati socio-ekonomski status učenika. Poticati nastavnike na stvaranje dobrih odnosa s učenicima pomaţući im u pronalaţenju najdjelotvornijih načina zadovoljavanja potreba. Ukazati učenicima na tehnike i metode uspješnog učenja. Organizirati pomoć vršnjaka u učenju. Predloţiti akcije za podizanje razine postignuća razrednih odjela. Sudjelovanje u uključivanju učenika u dopunsku i dodatnu nastavu. Uključiti učenike u natjecanja. Razvijati povjerenje izmeĎu učenika i nastavnika i samih nastavnika. Upoznati nastavnike s organizacijom rada škole. Upoznati nastavnike sa zaduţenjem i pedagoškom dokumentacijom.

Sakupljanje što većeg broja informacija o učenicima. VoĎenje liste praćenja. Učenje učenja. Vršnjačke pomagačke grupe. Kako moţemo biti uspješniji? Dopunska nastava. Dodatna nastava. Natjecanja školska, ţupanijska, drţavna Godišnji plan i program škole. Zaduţenje u nastavi i ostala zaduţenja prema rješenju. Pedagoška dokumentacija. Opisno i brojčano praćenje i ocjenjivanje učenik Neposredni uvid u

Razgovor Savjetodav ni rad

Razrednici Roditelji Nastavnici

Radna prostorija psihologa

Tijekom godine 100

Rad u skupini Razrednici Razgovor Učionica

Razgovor Razrednici, Nastavnici

Razgovor

Ravnatelj Tajnik

Radna prostorija psihologa

Tijekom godine 30

Rad na tekstu. Individualni rad. Učionica Ravnatelj

Upoznati ih s Pravilnikom o ocjenjivanju. Pomagati im u izradi operativnog plana i programa.

Demonst racija
Radna

102

Rad s nastavnicima

UnapreĎenje odgojnoobrazovnog rada

Pomagati pri izradi neposredne pripreme za nastavni sat. Uputiti ih u samoprocjenu. Poticati nastavnike na stručnopedagoško usavršavanje. Uputiti nastavnike u izradu individualnog programa stručnog usavršavanja Sudjelovanje i praćenje kolektivnog stručnog usavršavanja u školi. Pratiti nastavni proces s unaprijed definiranim zadaćama. Poticati nastavnike na osuvremenjivanje nastavnog procesa.

Rad s razrednicima

UnapreĎenje rada razrednika

Pratiti napredovanje učenika

Rad s učenicima

Pomagati učenicima u njihovom

Razmijeniti materijale, ideje i iskustva Sudjelovati u pripremi roditeljskih sastanaka. Raditi na prevenciji ovisnosti. Osvijestiti kod učenika vaţnost dobrih odnosa s osobama koje

nastavni rad. Samoprocjena odrţanog sata. Pedagoška literatura i časopisi. Programi individualnog stručnog usavršavanja. Stručno usavršavanje u okviru stručnih vijeća i nastavničkog vijeća. Praćenje nastavnog procesa. UvoĎenje timskog učenja. Primjena LCD projektora, pametna ploča, laptop Identifikacija učenika s posebn. potrebama: daroviti, učenici s osobnim problemima, učenici sa smetnjama u učenju, učenici sa smetnjama u ponašanju. Ostvarenje programa razrednih odjela. Odabir tema za roditeljske sastanke Vijeće učenika

Individu alni rad
Razgovor Razgovor Individualni rad Razgovor Rad u skupini Predavanja

Ravnatelj

prostorija psihologa

Voditelji stručnih vijeća

Radna prostorija psihologa

Rujan Listopad 5

Ravnatelj

Učionica Zbornica

Tijekom godine 20

Ravnatelj Individualni rad

Radna prostorija psihologa

Tijekom godine 5

Individualni

Razredna vijeća

Učionica

Tijekom godine 40

Individualni Razgovor Rad sa razrednim odjelima.

Razrednici

Radna prostorija psihologa Učionica

Predavanja

Razrednici Ravnatelj Razrednici Ravnatelj Stručnjaci

Učionica

Tijekom godine 20 Tijekom godine 100

Radionice Predavanja Razgovor

Radna prostorija psihologa

103

odrastanju i napredovanju

su drugačije. Istraţiti njihov svijet kvalitete, sadašnja ponašanja i frustracije. Podrţavati učenike u stvaranju , provedbi i evaluaciji plana akcija koje bi im pomogle u rješavanju njihovih problema. Informirati učenike o mogućnostima daljnjeg školovanja.

Sat razredne zajednice

Kamo nakon srednje škole? Savjetodavni rad

Predavanje Razgovor Rad u grupi Individualni rad Razgovor Rad u grupi

Zavoda za Javno zdravstvo i Centra za prevenciju ovisnosti Ravnatelj Psiholog Zavoda za zapošljava nje Razrednici Ravnatelj Roditelji učenika Profesori

Učionica

Rad s roditeljima

Stvaranje posebnog ozračja za zdrav rast, razvoj i napredak djeteta

Definirati oblike i načine suradnje za šk.god.2011./12 za koje roditelji smatraju da su najprihvatljiviji. Upoznati roditelje s organizacijom odgojno-obrazovnog rada škole. Uključiti ih i zaduţiti u organizaciji i provedbi stručnih ekskurzija i izleta. Pozvati roditelje na kulturno-umjetničke školske programe. Raspravljati o mogućnostima nastavka školovanja. Uključivati roditelje u prevenciju ovisnosti. Osvijestiti negativne posljedice mogućeg izostajanja s nastave te zajednički odabrati prijedloge za smanjenje izostajanja, provoditi ih i pratiti njihovo ostvarenje. Razvijati suradnju izmeĎu roditelja i osjećaj pripadnosti zajednici roditelja. Definirati ulogu roditelja-člana vijeća roditelja u radu s drugim roditeljima. Organizirati rad s drugim roditeljima.

Roditeljski sastanci Organizacija odgojnoobrazovnog rada škole Stručne ekskurzije. Izleti. Dan škole i ostale priredbe Kamo nakon završene srednje škole? Teme vezane uz prevenciju ovisnosti.

Radna prostorija psihologa Učionica

Tijekom godine 50

Razgovor Rad u grupi

Razgovor Predavanje Predavanje Radionica Psiholog iz Centra za prevenciju ovisnosti Učionica Tijekom godine 20

Rad u grupi Izostajanje s nastave. Sudjelovanje člana vijeća roditelja na roditeljskom sastanku. Ravnatelj Razrednici Roditelji članovi vijeća roditelja Učionica

104

Razrednici Radna prostorija pedagoga i ravnatelja Učionica Radna prostorija Tijekom godine 20 Tijekom godine 105 . vremenika pisanih provjera znanja Sudjelovanje u pripremanju i radu sjednica razrednih vijeća. Suradnja u formiranju skupina izvannastavnih aktivnosti.Uključiti roditelje u savjetodavni rad Suradnja s ravnateljem Unaprijediti timski pristup radu Organizirati početak nastavne godine Planirati i programirati rad škole Osmisliti i organizirati rad stručnih organa škole Pratiti odgojno-obrazovna postignuća Kako pomoći učeniku u učenju? Kako pomoći uč. nastavničkih i stručnih vijeća Pomoć razrednicima u Individualni rad Razgovor Razrednici Ravnatelj Roditelji pojedinačn o Radna prostorija psihologa Tijekom godine 30 Individualni rad Razgovor Razgovor Rad u paru Rad u grupi Ravnatelj Satničar Radna prostorija psihologa i ravnatelja Srpanj Kolovoz 50 Razgovor Rad na tekstu Rad u paru i grupi Ravnatelj Satničar Nastavnici Radna prostorija psihologa i ravnatelja Tijekom školske godine 60 Razgovor Rad u paru i grupi Razgovor Rad u paru Ravnatelj. Suradnja u pripremi zaduţenja nastavnika u nastavi za raspored sati. plana i programa stručnih vijeća Izrada Školskog kurikuluma. Suradnja u izradi godišnjeg plana i programa škole: kalendara rada. da odraste? Kako učiti dijete da preuzme odgovornost za svoje postupke? Kako razvijati dobre odnose s djetetom? Suradnja u pripremi nastavnih planova i programa. Razrednici Voditelji stručnih vijeća Ravnatelj. plana i programa odgojnog rada.

Izraditi potrebne instrumente prikupljanja podataka. Informirati o rezultatima istraţivanja ProvoĎenje i analiza anketa o ovisnostima u 2. na kraj nastavne godine. pedagoške mjere). Prikupiti i obraditi podatke. Interpretirati rezultate. Izrada upitnika. razredu Individualni rad Grupni rad Rad u paru Rad na tekstu Individualni rad Ravnatelj Nastavnici Učenici Stručni suradnici ţupanije Učenici Stručni suradnici Škola Tijekom godine 60 Učionica Svibanj – kolovoz 140 106 . izostanci. Izraditi etape istraţivanja. Posjeta nastavi i savjetodavni rad s nastavnicima Priprema projekta. Izrada izvješća po ocjenjivačkim razdobljima i na kraju školske godine o postignućima učenika i ostvarenju nastavnih planova i programa.Pratiti i unapreĎivati rad u nastavi unošenju informacija o uspjehu učenika u Vetis (ocjene na polugodište. vladanje. Provedba projekta Izrada izvješća. Provedba anketa i grupi Voditelji stručnih vijeća psihologa i ravnatelja 30 Ravnatelj Nastavnici Praćenje Razgovor Radna prostorija psihologa i ravnatelja Tijekom godine 130 Rad i suradnja na razvojnopedagoškim poslovima: Istraţivanjima i projektima UnapreĎenje odgojnoobrazovne prakse Identificirati temu i predmet istraţivanja.

) Praćenje literature Seminari Metode evaluacije: Upitnici Intervju Razgovor i.program mjera za povećanje sigurnosti u školu „Afirmacijom pozitivnih vrijednosti“ protiv nasilja . vodstvo i savjete. radionice. predavanja rad u paru Učenici Stručni suradnici Ravnatelj Razrednici Učionica. sl. sl. Pruţiti im podršku.Rad na posebnim programima . ţivotni prostor. Pomagati im pri boljem shvaćanju cilja i načina provoĎenja radionica.školski preventivni program suzbijanja zlouporabe droge .program preventivnih aktivnosti u suzbijanju trgovanja ljudima Poboljšanje kvalitete rada škole Suradnja s razrednicima pri pripremi i provoĎenju radionica za satove razrednog odjela Pomoć u njihovim dnevnim aktivnostima i diskusija o problemima s kojima se susreću članovi grupe. profesionalnost osoblja i. Grupni rad. radna prostorija psihologa Tijekom godine 50 Razgovor. Samoobrazov anje UnapreĎivati struku Pratiti stručnu literaturu Sudjelovati na seminarima i savjetovanjima Sudjelovanje na stručnim aktivima Stručno – metodička priprema Program: Samovrednovanje/ samoevaluacija u odgojno obrazovnom procesu Provjeravanje kvalitete škole (nastava. individualni rad Djelatnici obiteljskog Centra Virovitica Djelatnici Centra za sprječavanj e ovisnosti Virovitica Ravnatelj Nastavnici Učenici Radna prostorija psihologa Škola Općina Pitomača Škola Tijekom godine 30 Osvijestiti potrebu i nuţnost samovrednovanja/samoevaluac ije radi unapreĎivanja kvalitete rada subjekata u odgojno – obrazovnom procesu. Tijekom godine 30 Individualni i grupni rad Rad na tekstu Radionice Ministarstv o prosvjete i športa MeĎuţupa nijski stručni aktiv Unicefove edukacije za sprječavanj e nasilja Prema obavijesti Tijekom godine 300 107 .

Ţupanije Stručnjaci pojedinih institucija Tijekom godine 50 UKUPNO: 1500 Psiholog: Sylwia Nasilowska .Ostali poslovi Izvršiti poslove koji su vezani uz radno mjesto psihologa Sudjelovanje u kulturnoj i javnoj djelatnosti škole Suradnja sa: Zavodom za zapošljavanje. Obiteljskim Centrom Srednjim školama ţupanije. Centrom za prevenciju ovisnosti. Policijskom postajom.Blažok 108 . Osnovnim školama Javni nastupi učenika Rad u paru Suradnja Razgovor Grupni rad Godišnja Konferencij a psihologa Ravnatelj Nastavnici Stručni suradnici srednjih šk. Zavodom za javno zdravstvo. Domom zdravlja.

Ove školske godine. 17/2007). Škola donosi ovaj Plan i program obrazovanja odraslih. U Pitomaĉi.SREDNJA ŠKOLA PITOMAĈA PLAN I PROGRAM RADA OBRAZOVANJA ODRASLIH Za školsku godinu 2011. 1. a prema iskazanom interesu potencijalnih polaznika. rujan 2011./2012. plan nam je obrazovati odrasle za stjecanje srednje struĉne spreme i prekvalifikacije u slijedećim zanimanjima: 109 . UVOD: Na osnovu Zakona o obrazovanju odraslih ( Narodne novine RH br. Ovaj plan sastavni je dio godišnjeg plana i programu rada škole za ovu školsku godinu.

. godine škola ima školsko poljoprivredno dobro površine 0. 3. PODACI O UVJETIMA RADA 2. godine škola je dobila na korištenje vinograd površine 1. Isto tako bit će organizirano klasiĉno srednjoškolsko obrazovanje odraslih za stjecanje srednje struĉne spreme za kandidate sa završenom samo Osnovnom školom te za kandidate s nezavršenom Srednjom školom. Prema dosadašnjim upitima zainteresiranih. Škola ima imenovanog voditelja obrazovanja odraslih. što su i ostali nastavnici potrebni za izvoĊenje programa obrazovanja odraslih. informatike . u ovom se planu ona posebno ne navodi.. Nastava će se organizirati ukoliko u pojedinom od ova tri zanimanja bude prijavljeno minimalno 8 kandidata po skupini. Marija Tomrlina ing.za nastavu TZK koriste se sportski tereni i dvorana Osnovne škole Petra Preradovića u Pitomaĉi koja se nalazi u istom dvorištu.3 uĉionice za grupni rad od 15 .4 ha 110 . odnosno trogodišnje srednjoškolsko obrazovanje. 2.2 praktikuma (praktikum kuharstvo i ugostiteljsko posluţivanje) .) Nastava za zanimanje komercijalist bit će konzultativno-instruktivnog tipa a bit će organizirana kao prekvalifikacija.prostorije za rad uĉeniĉke zadruge „Kostanj“ .65 ha te školski voćnjak i pĉelinjak u školskom dvorištu. Prostorni uvjeti.od 2006.2 uĉionice kabinetskog tipa ( informatiĉki kabinet. Komercijalist Prodavaĉ Poljoprivredni gopodarstvenik Kuhar Ad 1. Kako je ovaj Plan sastavni dio Godišnjeg plana i programa rada Srednje škole Pitomaĉa za školsku godinu 2011. Ad 2.20 uĉenika ..1. a od 2008. 2. djelatnika škole. 3./ 2012. obrazovanje odraslih u ovom zanimanju bit će namijenjeno prvenstveno polaznicima koji imaju prethodno završenu školu za zanimanje prodavaĉ.1. kabinet za kompjutersku daktilografiju ) . 4. ) Nastava za ova zanimanja bit će organizirana kao prekvalifikacija za kandidate sa završenom srednjom školom. u kojem je navedena kompletna kadrovska struktura Škole. Za komercijaliste je predviĊena grupa od 15-20 polaznika.školske knjiţnice .4 standardne uĉionice . Nastava će se takoĊer organizirati oblikom konzultativno-instruktivne nastave. odnosno dokvalifikacija za kandidate koji imaju završeno ĉetverogodišnje. Škola koristi klasiĉni uĉioniĉki prostor i praktikume u zgradi na Trgu kralja Tomislava 6 te ugostiteljski praktikum Restoran „Stara pivnica“ u podrumskom dijelu zgrade na Trgu kralja Tomislava 15 Uĉioniĉki prostor sastoji se od: .

ostala oprema: lonci.2.pisaĉ .. godine.video ./2009. a uĉenici koji izraze ţelju obavljaju praktiĉni dio naukovanja u ovom školskom objektu.dvd player .raĉunalo pentium III . Restoran je zapoĉeo s radom u studenom 2010. a u školskoj godini 2009.parnokonvekcijska peć 1 kom .mreţa .LCD projektor .radni stolovi 3 kom . završena i druga faza opremanja školskog ugostiteljskog praktikuma otvorenog tipa Restorana „Stara pivnica“.projekcijsko platno .zemljopisne karte Oprema ugostiteljskog praktikuma . tanjuri….raĉunalo pentium IV .raĉunalo TC . rajngle. 2. ugostiteljski praktikum dobio je dozvolu za poĉetak rada pod nazivom Restoran „Stara pivnica“. tave.ledenica 1 kom . cjedila. 1 kom 8 kom 4 kom 4 kom 4 kom 2 kom 1 kom 1 kom 3 kom 4 kom .restoranske stolice 24 kom .multipractic kuhinjski stroj 1 kom .elektriĉni bojler 1 kom .raĉunalo Celeron ( pentium II) .blender 1 kom ./2010.hladnjak s ledenicom 1 kom .grafoskop .TV .prijenosno raĉunalo .interaktivna ploĉa .plinski roštilj 2 kom .ormari sa staklom za inventar 2 kom .zidni ormarići za inventar 2 kom . Restoran se nalazi na Trgu kralja Tomislava 15 te radi kao ugostiteljski objekt otvorenog tipa u kojem je biti zaposleno ĉetiri suradnika u nastavi. Oprema ugostiteljskog praktikuma „Stara pivnica“ 111 16 kom 3 kom 1 kom 16 kom 1 kom 1 kompl. noţevi.tople kupke 5 kom . Nakon provedenog postupka ishoĊenja minimalno-tehniĉkih uvjeta.sudoper dvodijelni 2 kom .posluţitelj .tijekom školske godine 2008.hladnjak bez ledenice 1 kom .kombinirana peć 2 kom . izvršena je prva faza. Materijalni uvjeti: Raspoloţiva nastavna pomagala su: .restoranski stolovi 6 kom .perilica/sušilica rublja 1 kom .kolica za flambiranje 1 kom .

ostala oprema i sitni inventar Oprema za rad na poljoprivrednom dobru škole: .garderobni ormarići . masiv .košnice s pĉelama .malĉer traktorski .aparat za frape .laserski pisaĉ Samsung .aparat za espresso kavu .ledomat .ĉitaoniĉki stol .restoranski stolovi.toĉionik .komplet ruĉnih alata za obradu tla .restoranske stolice.ledenica .leĊna prskalica .topla kupka prijenosna .plastenik 300 m2 . masiv .kopaĉica traktorska .samohodna prskalica .viseći kuhinjski ormarići rfs.komplet voćarskih škara . audio i video graĊu .kopaĉica samohodna .tanjuraĉe 20 diskova .rotaciona kosilica .hladnjak .matiĉni voćnjak od ukupno 40 stabala .barske stolice.ormar za sitni inventar .TV .. .prikolica traktorska .kuhinjske nape s ventilacijskim sustavom .knjiţni fond 1 komplet 6 kom 2 kom 1 kom 2 kompeta 1 kom 2 kom 1 kom 1 kom 11 kom 42 kom 6 kom 2 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 8 kom 1 kom 1 kom 15 kompleta 15 kompleta 6 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 2000 litara 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 2490 kom 112 .komoda za konobarsku pripravnicu . .parnokonvekcijska pećnica .radni stolovi rfs.ormar za Tv.digitalna vaga .raĉunalo pentium IV .plinski bojler za centralno grijanje i pripremu tople vode .Inox posude za vino .traktor IMT 359 .plug jednobrazni .Knjiţnica: .kuhinjski termiĉki blok .stroj za pranje ĉaša . masiv .

te nakon poloţenog završnog i/ili pomoćniĉkog ispita. U natjeĉaju se navode: . prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju kandidati u obrazovanju odraslih stjeĉu polaganjem ispita tijekom izvoĊenja programa koji će se odvijati metodom konzultativno-instruktivne nastave. poslodavci kod kojih su zaposleni. Njime su utvrĊene skupne i individualne konzultacije. UVJETI ZA UPIS U PROGRAM OBRAZOVANJA ODRASLIH Pravo upisa u programe obrazovanja odraslih ima osoba koja je navršila 15 godina nakon što je prethodno završila osnovnu školu. Isto tako u programe prekvalifikacije odnosno dokvalifikacije moţe se upisati osoba koja je prethodno završila trogodišnju ili ĉetverogodišnju srednju školu. Konzultativno-instruktivna nastava organizira se i izvodi na osnovu posebno razraĊenog nastavnog plana i programa koje je sastavni dio ovog Plana i programa obrazovanja odraslih. NAĈIN IZVOĐENJA PROGRAMA. Za polaznike s prethodno steĉenim znanjima ili zaposlenim osobama u struci za koju se obrazuju. Programi praktiĉne nastave izvode se u cijelosti uz obvezu polaznika da im prisustvuju o ĉemu će evidenciju i kontrolu nazoĉnosti vršti nastavnici zaduţeni za praćenje praktiĉne nastave.kriteriji za izbor kandidata . izboru kandidata.naĉin provoĊenja natjeĉaja . Oprema škole je zadovoljavajuća i ispunjava sve potrebne uvjete za obrazovanje odraslih. METODE I OBLICI RADA Srednju struĉnu odnosno školsku spremu.isprave koje uz prijavu treba priloţiti .uvjeti upisa . Detalji o provoĊenju natjeĉaja. godine. utvrĊuju se prethodno steĉena znanja i vještine iz praktiĉne nastave. oţujka 2005. regulirani su Pravilnikom o srednjoškolskom obrazovanju odraslih koji je donesen na 12. upisu u program. Sjednici školskog odbora 10.rokovi za prijavu na natjeĉaj . putem radija ili na neki drugi naĉin dostupan javnosti. Natjeĉaj se objavljuje na mreţnim stranicama škole. Obveza polaznika je da prisustvuju skupnim konzultacijama i vjeţbama odnosno praktiĉnoj nastavi koja se odvija u školi.oblici svladavanja programa . Zavod za zapošljavanje ili druge zainteresirane pravne i fiziĉke osobe.rok u kojemu će kandidati biti izvješteni o rezultatima natjeĉaja Kandidati koje na izobrazbu upućuje Zavod za zapošljavanje ili neka druga pravna osoba. Troškove obrazovanja odraslih snose polaznici programa sami. upisuju se bez natjeĉaja.Prostor i oprema potrebna za odvijanje nastave obrazovanja odraslih koristit će se iskljuĉivo u vremenu kada nema redovne nastave. 3. te kandidati koji upisuju programe osposobljavanja i usavršavanja. Znanja i vještine 113 . 4. njihovo trajanje i terminski plan s planom ispitnih rokova te propisani ili posebno izraĊeni udţbenici ( skripte ). Upisi u programe izobrazbe odraslih obavljaju se na temelju odluke o upisu i natjeĉaja. Konzultativno-instruktivna nastava izvodi se u 50% manjem fondu sati od redovite nastave ( skupne i individualne konzultacije). Upis s navršenih 15 godina i prethodno završenom osnovnom ili srednjom školom moguć je za sve programe ako se u pojedino zanimanje prijavi najmanje 10 kandidata.

polaganja ispita. NASTAVNI PLANOVI I PROGRAMI 5. Nastava općeobrazovnih i teoretskog dijela struĉnih sadrţaja odrţavat će se u prostorima Srednje škole Pitomaĉa i to iskljuĉivo u terminima kad nema redovite nastave.1.instruktivna nastava . UKUPNO STRUKOVNI SADRŢAJI NAZIV Prvi razred Drugi razred Treći razred Ĉetvrti razred PREDMETA redovna konzultativno redovna konzultativno redovna konzultativno redovna konzultativno nastava .KOMERCIJALIST OPĆI SADRŢAJI NAZIV PREDMETA – KONZULTATIVNO-INSTRUKTIVNA NASTAVA . Praktiĉna nastava dijelom će se odvijati u praktikumima Srednje škole Pitomaĉa a dijelom kod licenciranih pravnih i fiziĉkih osoba kod kojih praktiĉnu nastavu obavljaju i naši uĉenici u redovnom programu obrazovanja. 5. dok će se struĉna praksa obavljati iskljuĉivo kod pravnih i fiziĉkih osoba. u tvrtci i broj sati struĉne prakse za pojedino zanimanje propisan je Nastavnim planovima i programima konzultativno-instruktivne nastave za pojedino zanimanje koji su sastavni dio ovog Plana i programa.UKUPAN BROJ SATI Prvi razred Drugi razred Treći razred Ĉetvrti razred redovna konzultativno redovna konzultativno redovna konzultativno redovna konzultativno nastava . Broj sati praktiĉne nastave u školi.instruktivna nastava .instruktivna Poznavanje robe Trgovinsko poslovanje Poslovne 105 70 70 53 35 35 105 105 70 53 53 35 105 105 70 53 53 35 64 0 64 114 32 0 32 . Povijest Zemljopis Politika i gospodarstvo Vjeronauk/Etika TZK Matematika Izborni sadrţaji Strani jezik II. Ostale pojedinosti oko izvoĊenja nastave. završnog i pomoćniĉkog ispita regulirane su već spomenutim Pravilnikom o srednjoškolskom obrazovanju odraslih. Odluku o sastavu komisije i provoĊenju komisijskog ispita donosi ravnatelj Srednje škole Pitomaĉa.instruktivna nastava .instruktivna nastava .provjeravaju se komisijskim ispitom.instruktivna nastava .instruktivna nastava .instruktivna 105 105 70 70 70 35 70 105 70 700 53 53 35 35 35 18 35 53 35 352 105 105 70 70 0 35 70 105 70 630 53 53 35 35 0 18 35 53 35 317 105 105 0 0 0 35 70 105 70 490 53 53 0 0 0 18 35 53 35 247 96 96 0 0 0 32 64 64 64 416 48 48 0 0 0 16 32 32 32 208 Hrvatski jezik Strani jezik I.

8.1.instruktivna nastava . Hrvatski jezik Strani jezik I. 2. 7. 4. osiguranje Tehnika vanjskotrg.instruktivna Strukovne vjeţbe Struĉna praksa UKUPNO 70 80 150 70 80* 150 70 80 150 70 80 150 70 80 150 70 80 150 64 40 104 64 40 104 5. RAZRED – prvi OPĆI SADRŢAJI REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. špedicija. poslovanja UKUPNO 70 70 0 0 0 0 0 0 385 35 35 0 0 0 0 0 0 193 70 70 0 0 0 0 0 0 420 35 35 0 0 0 0 0 0 211 70 70 70 70 0 0 0 0 560 35 35 35 35 0 0 0 0 281 0 0 96 0 64 96 64 96 544 0 0 48 0 32 48 32 48 272 STRUKOVNE VJEŢBE I STRUĈNA PRAKSA NAZIV Prvi razred Drugi razred Treći razred Ĉetvrti razred PREDMETA redovna konzultativno redovna konzultativno redovna konzultativno redovna konzultativno nastava . 3.1.instruktivna nastava . Poznavanje robe Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 Individualne konzultacije Ukupno 17 53 115 . 6. 5. UKUPNO Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 36 23 23 23 12 23 36 23 235 Individualne konzultacije Ukupno 17 17 12 12 12 6 12 17 12 117 53 53 35 35 35 18 35 53 35 352 STRUKOVNI SADRŢAJI REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 9.komunikacije Informatika Raĉunovodstvo Poduzetništvo Osnove trgovaĉkog prava Psihologija prodaje Marketing Transport.instruktivna nastava . Povijest Zemljopis Politika i gospodarstvo Vjeronauk/Etika TZK Matematika Izborni sadrţaji Strani jezik II.

2. 3. Povijest Zemljopis Politika i gospodarstvo Vjeronauk/Etika TZK Matematika Izborni sadrţaji Strani jezik II. Hrvatski jezik Strani jezik I. 4. 4.1. RAZRED – drugi OPĆI SADRŢAJI REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 47 23 70 Struĉna praksa 2. Poznavanje robe Trgovinsko poslovanje Poslovne komunikacije Informatika Raĉunovodstvo Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 36 23 23 23 Individualne konzultacije Ukupno 17 17 12 12 12 53 53 35 35 35 116 . 8. 5. 3. 3. 5. UKUPNO Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 36 23 23 0 12 23 36 23 212 Individualne konzultacije Ukupno 17 17 12 12 0 6 12 17 12 105 53 53 35 35 0 18 35 53 35 317 STRUKOVNI SADRŢAJI REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 5. 2. 4. 9.2. 6. 2. 0 80* 80 UKUPNO 3. Trgovinsko poslovanje Poslovne komunikacije Informatika Raĉunovodstvo UKUPNO 23 23 23 23 128 12 12 12 12 65 35 35 35 35 193 STRUKOVNE VJEŢBE I STRUĈNA PRAKSA REDNI NAZIV Broj sati konzultacija BROJ PREDMETA Individualne Ukupno skupne konzultacije konzultacije Strukovne vjeţbe 1. 7. 47 103 150 5.

47 103 150 5. UKUPNO Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 36 0 0 0 12 23 36 23 166 Individualne konzultacije Ukupno 17 17 0 0 0 6 12 17 12 81 53 53 0 0 0 18 35 53 35 247 STRUKOVNI SADRŢAJI REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 4. 47 23 70 Struĉna praksa 2. 4.3. 7. 6. 3. Hrvatski jezik Strani jezik I. 0 80* 80 UKUPNO 3. 7. 2. Povijest Zemljopis Politika i gospodarstvo Vjeronauk/Etika TZK Matematika Izborni sadrţaji Strani jezik II. 3. 5. 8. 2. Poznavanje robe Trgovinsko poslovanje Poslovne komunikacije Informatika Raĉunovodstvo Poduzetništvo Osnove trgovaĉkog prava Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 36 23 23 23 23 23 187 Individualne konzultacije Ukupno UKUPNO 17 17 12 12 12 12 12 94 53 53 35 35 35 35 35 281 117 .1. 5. 6.UKUPNO 141 70 211 STRUKOVNE VJEŢBE I STRUĈNA PRAKSA REDNI NAZIV Broj sati konzultacija BROJ PREDMETA Individualne Ukupno skupne konzultacije konzultacije Strukovne vjeţbe 1. RAZRED – treći OPĆI SADRŢAJI REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 9.

Poznavanje robe Poslovne komunikacije Poduzetništvo Psihologija prodaje Marketing Transport. 6. RAZRED – ĉetvrti OPĆI SADRŢAJI REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 4. 0 80* 80 UKUPNO 3. osiguranje Broj sati konzultacija skupne konzultacije 21 21 32 21 32 21 32 180 Individualne konzultacije Ukupno 11 11 16 11 16 11 16 92 32 32 48 32 48 32 48 272 Tehnika vanjskotrgovin. 3. 4.4. 8. 9. 5. UKUPNO Broj sati konzultacija skupne konzultacije 32 32 0 0 0 11 21 21 21 138 Individualne konzultacije Ukupno 16 16 0 0 0 5 11 11 11 70 48 48 0 0 0 16 32 32 32 208 STRUKOVNI SADRŢAJI REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1.STRUKOVNE VJEŢBE I STRUĈNA PRAKSA REDNI NAZIV Broj sati konzultacija BROJ PREDMETA Individualne Ukupno skupne konzultacije konzultacije Strukovne vjeţbe 1. Povijest Zemljopis Politika i gospodarstvo Vjeronauk/Etika TZK Matematika Izborni sadrţaji Strani jezik II. 6. 5. 7. poslovanja UKUPNO 118 .1. špedicija. 2. 47 23 70 Struĉna praksa 2. 47 103 150 5. 7. Hrvatski jezik Strani jezik I. 2.

mag. SSS RO 3. 14. VII/I Miroslav Horvatinović. oec. dipl.5. špedicija. Goethe institut. prof. 240 ETCS Anita Rengel.. dipl. 12. 8.. VII/I Ivana Kralj. 5. struĉna sprema Ksenija Petrinec. 9. 43 21 64 Struĉna praksa 2. Psih. VII/I Miroslav Horvatinović. teolog. VII/I Mirna Sudec. 19. 15. prof. VII/I Sylwia Nasilowska-Blaţok. 11. Hrvatski jezik Strani jezik – Njemaĉki Strani jezik . 10. VII/I Miroslav Horvatinović. dipl. dipl. VII/I Bruno Fijala. oec. 13. filoz. prof. 7. oec. VII/I Miroslav Horvatinović.. VII/I Miroslav Horvatinović. inform.ing. ecc VS VS RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO Poduzetništvo Osnove trgovaĉkog prava Psihologija prodaje Marketing Transport. dipl. 20 Povijest Zemljopis Politika i gospodarstvo Vjeronauk/ Etika Matematika Informatika Poznavanje robe Trgovinsko poslovanje Poslovne komunikacije Raĉunovodstvo NASTAVNI PREDMET Status: Radni odnos RO Vanjski sur. VII/I RO RO RO RO RO RO RO 119 . 2.1. ecc Marijan Ostrogonac. dipl. hrvatskoga jezika VII/I Iva Winter-Bistrović. dipl. SSS Dijana Kos.oec. 0 40* 40 UKUPNO 3. oec. struĉni uĉitelj. 16. Ivana Kralj. 5. prof.oec. 2. osiguranje Tehnika vanjskotrgovinskog poslovanja Strukovne vjeţbe Struĉna praksa Vlatka Vrban. VII/I Rengel Anita. oec. biologije. Kadrovski uvjeti za izvoĊenje programa Komercijalist Red. dipl. nastavnica povijesti VII/ I Mario Fuĉek. VII/I Andrej Osvaldić.Engleski Nada Slaviĉek. VII/I Mirjana Ţagar. dipl. 6. 43 61 104 Polaznici će izraditi i obraniti završni rad u skladu s odredbama Pravilnika o izradbi i obrani završnog rada (NN 118/09). dipl. zemljopisa.pravnik. dipl. 18.STRUKOVNE VJEŢBE I STRUĈNA PRAKSA REDNI NAZIV Broj sati konzultacija BROJ PREDMETA Individualne Ukupno skupne konzultacije konzultacije Strukovne vjeţbe 1. oec. dipl. broj Ime i prezime nastavnika. VS RO RO 1. 4. 240 ETCS Miroslav Horvatinović. jeziĉna gimnazija. 17. dipl.

5. 2.instruktivna nastava . 6. 13. 9.2. 10.instruktivna 105 70 70 0 0 70 0 105 105 35 0 0 35 70 490 1155 53 35 35 0 0 35 0 53 53 35 0 0 18 35 490* 842 105 70 0 70 0 70 70 105 105 0 0 0 35 70 490 1190 53 35 0 35 0 35 35 53 53 0 0 0 18 35 490* 842 96 64 0 0 64 64 0 64 96 0 64 64 32 64 448 1120 48 32 0 0 32 32 0 32 48 0 32 32 16 32 448* 784 Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Politika i gospodarstvo Matematika Osnove informatike Poznavanje robe Trgovinsko poslovanje Higijena Psihologija prodaje PromiĊbene aktivnosti Etika/Vjeronauk TZK Struĉna praksa UKUPNO 5. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Politika i gospodarstvo Matematika Osnove informatike Poznavanje robe Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 23 23 0 0 23 0 36 36 23 0 0 12 23 0 235 Individualne konzultacije Ukupno 17 12 12 0 0 12 0 17 17 12 0 0 6 12 490* 607 53 35 35 0 0 35 0 53 53 35 0 0 18 35 490* 842 120 Trgovinsko poslovanje Higijena Psihologija prodaje PromiĊbene aktivnosti Etika/Vjeronauk TZK Struĉna praksa UKUPNO . 15.instruktivna nastava .2. 14. 12. RAZRED – prvi REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 5. 4. 3. 8.1 . 7. 11.UKUPAN BROJ SATI NAZIV PREDMETA Prvi razred Drugi razred Treći razred redovna konzultativno redovna konzultativno redovna konzultativno nastava . NASTAVNI PLAN KONZULTATIVNO-INSTRUKTIVNE NASTAVE ZA ZANIMANJE PRODAVAĈ – KONZULTATIVNO-INSTRUKTIVNA NASTAVA .

4.2. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Politika i gospodarstvo Matematika Osnove informatike Poznavanje robe Broj sati konzultacija skupne konzultacije 32 21 0 0 21 21 0 21 32 0 21 21 11 21 0 222 Individualne konzultacije Ukupno 16 11 0 0 11 11 0 11 16 0 11 11 5 11 448* 562 48 32 0 0 32 32 0 32 48 0 32 32 16 32 448* 784 Trgovinsko poslovanje Higijena Psihologija prodaje PromiĊbene aktivnosti Etika/Vjeronauk TZK Struĉna praksa UKUPNO Polaznici će izraditi i obraniti završni rad u skladu s odredbama Pravilnika o izradbi i obrani završnog rada (NN 118/09). 11. 10. 7. 9. 12. 14. 11.2. 5. 14. 3. 9. 2. 13. 7. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Politika i gospodarstvo Matematika Osnove informatike Poznavanje robe Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 23 0 23 0 23 23 36 36 0 0 12 23 0 235 Individualne konzultacije Ukupno 17 12 0 12 0 12 12 17 17 0 0 0 6 12 490* 607 53 35 0 35 0 35 35 53 53 0 0 0 18 35 490* 842 Trgovinsko poslovanje Higijena Psihologija prodaje PromiĊbene aktivnosti Etika/Vjeronauk TZK Struĉna praksa UKUPNO 5.2. 15. 6. 6. 5. RAZRED – drugi REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. RAZRED – treći REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 10. 13.5. 8. 15. 121 . 3. 8. 4. 2. 12.3.

5.oec.povijesti VII/I Marijan Ostrogonac. VII/I Miroslav Horvatinović. 2. 6. VS RO RO RO VS 1. broj Ime i prezime nastavnika. 13. VII/I Mirna Sudec. ing. dipl. biologije Miroslav Horvatinović. dipl. 4. dipl. 11. povijesti. ecc Mario Tomrlin. komunikolog.instruktivna 105 70 70 0 35 0 35 70 70 70 0 53 35 35 0 18 0 18 35 35 35 0 105 70 0 70 35 0 35 70 70 35 70 53 35 0 35 18 0 18 35 35 18 35 96 64 0 0 32 32 32 64 32 0 0 48 32 0 0 16 16 16 32 16 0 0 122 Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Matematika Raĉunarstvo Etika/Vjeronauk TZK Stoĉarstvo Ratarstvo Voćarstvo .teolog. VII/I Miroslav Horvatinović. struĉna sprema Alena Hrvoić. NASTAVNI PLAN KONZULTATIVNO-INSTRUKTIVNE NASTAVE ZA ZANIMANJE POLJOPRIVREDNI GOSPODARSTVENIK – KONZULTATIVNO-INSTRUKTIVNA NASTAVA . prof. biologije Sylwia Nasilovska-Blaţok. 8. informatike. Povijest Geografija Politika i gospodarstvo Matematika Osnove informatike Poznavanje robe Trgovinsko poslovanje Higijena Psihologija prodaje PromiĊbene aktivnosti VS RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO Etika/Vjeronauk Struĉna praksa 5.prof. struĉni uĉitelj engleskog jezika.UKUPAN BROJ SATI NAZIV PREDMETA Prvi razred Drugi razred Treći razred redovna konzultativno redovna konzultativno redovna konzultativno nastava .instruktivna nastava . Hrvatski jezik Strani jezik – njemaĉki Strani jezik . VII/I Mario Tomrlin.3. ing.2. dipl. VII/I Andrej Osvaldić. informatike. VII/I Iva Winter-Bistrović.5.oec. hrvatskog jezika i knjiţevnosti. prof. Kadrovski uvjeti za izvoĊenje programa prodavaĉ Red. VI/I Nada Slaviĉek. prof. dipl. 9. VII/I Mirna Sudec. VII/ I Mario Fuĉek.engleski 2.oec. VII/I Milica Šokec. prof.1. mag. 3. 12. prof.instruktivna nastava . 10. 7. VII/I NASTAVNI PREDMET Status Radni odnos RO Vanjski sur.4. Psihologije. dipl. zemljopisa. VII/II Miroslav Horvatinović.

10. 16. proizvodnje Zaštita bilja Trţište Izborni predmet Ukupno Praktiĉna nastava UKUPNO 123 . 15.1. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Matematika Raĉunarstvo Etika/Vjeronauk Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 23 23 0 12 0 12 23 23 23 0 0 12 23 0 0 23 233 0 233 Individualne konzultacije Ukupno 17 12 12 0 6 0 6 12 12 12 0 0 6 12 0 0 12 119 420 539 53 35 35 0 18 0 18 35 35 35 0 0 18 35 0 0 35 352 420* 772 TZK Stoĉarstvo Ratarstvo Voćarstvo Vinogradarstvo i vinarstvo Povrćarstvo Mehanizacija polj. 4. proizvodnje Zaštita bilja Trţište Izborni predmet Ukupno Praktiĉna nastava UKUPNO 5. 7. RAZRED – prvi REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 5. 12. 14. 11. 3. 2. 8. 13. 18.Vinogradarstvo i vinarstvo 0 35 70 0 0 70 700 420 1120 0 18 35 0 0 35 352 420* 772 0 35 35 35 35 70 770 420 1190 0 18 18 18 18 35 389 420* 809 64 0 32 32 64 32 576 512 1088 32 0 16 16 32 16 288 512 800 Povrćarstvo Mehanizacija polj. 6. 9. 17.3.

11.RAZRED – drugi REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 17.5.treći REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 6. 14.3. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Matematika Raĉunarstvo Etika/Vjeronauk Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 23 0 23 12 0 12 23 23 12 23 0 12 12 12 12 23 258 0 258 Individualne konzultacije Ukupno 17 12 0 12 6 0 6 12 12 6 12 0 6 6 6 6 12 131 420 551 53 35 0 35 18 0 18 35 35 18 35 0 18 18 18 18 35 389 420* 809 TZK Stoĉarstvo Ratarstvo Voćarstvo Vinogradarstvo i vinarstvo Povrćarstvo Mehanizacija polj. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Matematika Raĉunarstvo Etika/Vjeronauk Broj sati konzultacija skupne konzultacije 32 21 0 0 11 11 11 21 11 0 0 21 0 11 Individualne konzultacije Ukupno 16 11 0 0 5 5 5 11 5 0 0 11 0 5 48 32 0 0 16 16 16 32 16 0 0 32 0 16 124 TZK Stoĉarstvo Ratarstvo Voćarstvo Vinogradarstvo i vinarstvo Povrćarstvo Mehanizacija polj. 4. 18. 11. 3. 8. 3. 10. 12.2. 4.3. 2. 12. 8. 13. proizvodnje Zaštita bilja Trţište Izborni predmet Ukupno Praktiĉna nastava UKUPNO 5. 16. 13. 9. 5. 9. proizvodnje .3. 2. RAZRED . 6. 15. 5. 7. 7. 10. 14.

VII/I Jasmina Paviĉić. 2.engleski RO VS RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO 2. struĉni uĉitelj engleskog jezika. 18. 7. dipl. agr. broj Ime i prezime nastavnika. dipl. Branka Pavoković. VI/I NASTAVNI PREDMET Status Radni odnos RO Vanjski sur.. VII/I Tomislav Kakša. prof. ing. VII/I Tihomir Vranić. VVV. agr.4. informatike. ing. 16. Zaštita bilja Trţište Izborni predmet Ukupno Praktiĉna nastava UKUPNO 11 21 11 193 0 193 5 11 5 95 512 607 16 32 16 288 512 800 5. 10. agr. VS RO RO 1.3. 4. VII/I Marijan Ostrogonac.agr. VII/ I Miroslav Horvatinović. dipl. Hrvatski jezik Strani jezik . oec. 17. VII/I Andrej Osvaldić. dipl. 125 . dipl. VII/I Ivana Kralj. Povijest Politika i gospodarstvo Matematika Raĉunalstvo Etika/Vjeronauk Stoĉarstvo Ratarstvo Voćarstvo Vinogradarstvo i vinarstvo Povrćarstvo Mehanizacija polj. 6. ecc Mario Tomrlin. VII/I Branka Pavoković. dipl. 15.njemaĉki Strani jezik . informatike. 13. agr. Agr. 17. dipl. dipl. 14. prof. dipl. komunikolog Milica Šokec. povijesti i filozofije.agr. VI/I Nada Slaviĉek. povijesti.oec. dipl. 16. VII/I Tomislav Kakša. ing. hrvatskog jezika i knjiţevnosti Iva Winter Bistrović. 9. dipl.15. 12. agr. VII/I Giba Zdravko. Branka Pavoković. Kadrovski uvjeti za izvoĊenje programa poljoprivredni gospodarstvenik Red. prof. VVV.teolog. 5. struĉna sprema Alena Hrvoić. 11. VII/I Mario Tomrlin. proizvodnje Zaštita bilja Trţište Izborni predmet (seoski turizam) Praktiĉna nastava 8. VII/I Tihomir Vranić. dipl.

1. Poĉetak programa obrazovanja i okvirni kalendar ispita i završnog ispita Natjeĉaj za upis u srednjoškolsko obrazovanje odraslih objavljen je putem mreţnih stranica škole te oglasom u HZZ-u i traje zakljuĉno do 15. Kandidati u cjelovitom obrazovanju imaju rok za polaganje ispita pojedine godine do završetka redovite školske godine tj. 6. vrednovanja i ostvarivanja godišnjeg programa rada dok će svaki djelatnik pratiti ostvarivanje svojih zadaća i o tome izvješćivati ravnatelja škole i voditelja obrazovanja odraslih. Cjelovita analiza ostvarivanja godišnjeg programa razmatrat će se na Nastavniĉkom vijeću na kraju školske godine. 126 . Završni ispit u programima prekvalifikacije/dokvalifikacije uskladit će se prema kalendaru izradbe i obrane završnog rada za redovne uĉenike završnih razreda u školskoj godini 1012. Tijekom školske godine redovito će se pratiti ostvarivanje godišnjeg programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih. a na temelju Izvješća o radu škole na kraju školske godine. do 31. PRAĆENJE I VREDNOVANJE OSTVARIVANJA GODIŠNJEG PROGRAMA SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA ODRASLIH 7. 6. Detaljan raspored utvrdit će se rasporedom predavanja i ispitnih rokova prije poĉetka nastave.6. Ravnatelj i voditelj obrazovanja odraslih će voditi evidenciju praćenja. listopada 2011. listopada 2011. Obrazovne skupine u programima cjelovitog obrazovanja / prekvalifikacije u trogodišnjim programima: U tijeku je raspisani Natjeĉaj za upis u programe obrazovanja odraslih. Grupne i individualne konzultacije zapoĉet će 19. kolovoza 2011. listopada i trajat će do ispunjenja fonda nastavnih sati predviĊenih okvirnim planovima i programima konzultativno instruktivne nastave za pojedino zanimanje. 6. Povjerenstvo za upis utvrdit će listu kandidata za upis koji će se odrţati 18. Tematske konzultacije iz općeobrazovnih predmeta slušali bi zajedno dok bi strukovne predmete slušali u skupinama zanimanja u koja su se upisali.3.2. Ovisno o broju prijavljenih kandidata za pojedino zanimanje formirat će se kombinirana obrazovana skupina od dva zanimanja. Planira se formiranje jedne obrazovne skupine od 15-20 polaznika. PLAN FORMIRANJA OBRAZOVNIH SKUPINA I ODRŢAVANJA NASTAVE U ŠKOLSKOJ GODINI 2011./ 2013./2012. Obrazovne skupine u programu prekvalifikacije/dokvalifikacije U tijeku je raspisani Natjeĉaj za upis u programe obrazovanja. Ispiti će se polagati tijekom odvijanja programa u pravilu dva do tri tjedna nakon odslušanih grupnih konzultacija za pojedinu godinu iz pojedinih predmeta.

ZAVRŠNE ODREDBE Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama ( N. 127 . ĉlanak 45. 92/10. 86/09. 90/11 ) i Statuta Srednje škole Pitomaĉa.8. sjednici odrţanoj dana 29.N.. RH 87/08. 105/10.. Školski odbor na svojoj 19. prihvatio je godišnji plan i program rada srednjoškolskog obrazovanja odraslih za školsku godinu 2011. rujna 2011./ 2012.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->