2011

Godišnji plan i program za školsku godinu 2011. / 2012.

Srednja škola Pitomača
Trg kralja Tomislava 6 29.9.2011

SADRŢAJ: 1. UVOD 1.1. Osnovni podaci o školi i djelatnost škole 2. UVJETI RADA ŠKOLE 2.1. Prostorni uvjeti i materijalni uvjeti 3. KADROVSKI UVJETI 4. UPISANI UĈENICI ŠKOLSKA GODINA 2010./11. 4.1. Broj razrednih odjela 5. UPISANI UĈENICI ŠKOLSKA GODINA 2011./12. 5.1. Broj razrednih odjela 6. ORGANIZACIJA RADA ŠKOLE 6.1. Vremenik rada 6.2. Radne subote 6.3. Sjednice razrednih vijeća 6.4. Sjednice roditeljskog vijeća 6.5. Rad uĉeniĉkog vijeća 6.6. Deţurstvo u školi 7. NASTAVNI PLANOVI REDOVNE NASTAVE 7.1. Bifurkacije u stranim jezicima 7.2. Nastava vjeronauka i etike 7.3. Izborna nastava 7.4. Praktiĉna nastava u školi 7.4.1. Programi po JMO sustavu 7.4.2. Trogodišnji industrijski i srodni programi 7.4.3. Ĉetverogodišnji programi 7.5. Zaduţenja nastavnika na praćenju praktiĉne nastave 7.6. Razrednici i razredni odjeli 7.7. Završni ispiti 7.7.1. Završni ispiti i pomoćniĉki ispiti 7.7.2. Ispiti državne mature 7.7.3. Kontrolni ispiti za uĉenike II. razreda JMO 7.7.4. Popravni ispiti i ispitna povjerenstva 7.8. Kalendar kontrolnih i popravnih ispita te rokovi izradbe i obrane završnog rada 7.8.1. Ljetni rok 7.8.2. Jesenski rok 7.8.3 Zimski rok 7.9. Jedinstveni model obrazovanja 7.10. Tjedni i godišnji fond nastavnih sati 7.10.1. Upravni referent 7.10.2. Agroturistiĉki tehniĉar 7.10.3. Nastavni planovi za JMO programe Općeobrazovni dio za sva zanimanja 7.10.3.2. Kuhari 7.10.3.3. Konobari 7.10.3.4. Automehaniĉari 7.10.4. Nastavni plan za trogodišnja zanimanja po B programu 7.10.4.1. Prodavaĉ 7.10.4.2. Prodavaĉ ( izmjene i dopune od 14.06.2011.) 7.10.4.3. Poljoprivredni gospodarstvenik

Stranica 4 4-5 5- 7 5–7 8-9 10 10 10 10 11 – 15 11 -14 14 14 14 14 14 - 15 15 – 30 15 16 16-17 17-18 17 18 18 19 19 19 - 20 19 20 20 20 21-22 21 21-22 22 22 23 – 30 23 24 25- 28 25 25-26 26-27 27-28 28-30 28 29 30

2

8. UKUPNA TJEDNA ZADUŢENJA NASTAVNIKA U ŠK.GOD.2010./11. 9. PROGRAM RADA STRUĈNIH TIJELA ŠKOLE 9.1. Plan i program rada ravnatelja 9.2. Plan rada razrednika 9.2.1. Plan razrednih sati I. razreda 9.2.2. Plan razrednih sati II. i III. razreda 9.2.3. Plan razrednih sati završnih razreda 9.3. Program i plan rada nastavniĉkog vijeća 9.3.1. Rad uĉeniĉkog vijeća 9.3.2. Rad roditeljskog vijeća 9.5. Program rada struĉnih vijeća – aktiva 9.5.1.Aktiv poljoprivrede 9.5.2.Aktiv ekonomije i uprave 9.5.3. Aktiv hrvatskoga jezika i stranoga jezika 9.5.4. Aktiv ugostiteljstva i osobnih usluga 9.5.5. Aktiv općeobrazovnih predmeta 9.5. Program rada struĉnog suradnika knjiţniĉara 9.6. Plan i program rada ispitnog povjerenstva za provoĊenje ispita drţavne mature 10. ORGANIZACIJA PRAKTIĈNOG DJELA NAUKOVANJA I SURADNJA S OBRTNICIMA, PODUZEĆIMA I USTANOVAMA 10.1. Praktiĉna nastava izvan škole 10.2. Školski praktikumi za ugostiteljsku 10.3. Školsko poljoprivredno dobro 11. PERMANENTNO STRUĈNO USAVRŠAVANJE DJELATNIKA 11.1. Pripravniĉki staţ i struĉni ispiti UvoĊenje nastavnika poĉetnika – pripravnika 11.2.. Pedagoško – psihološka izobrazba 11.3. Napredovanja nastavnika 12. OSTALI SADRŢAJI 12.1. Kulturna i javna djelatnost škole 12.2. Dodatna i dopunska nastava 12.3. Školski preventivni programi 12.3.1. za suzbijanje zlouporabe droge 12.3.2. Program mjera za povećanje sigurnosti u školi « Afirmacijom pozitivnih vrijednosti protiv nasilja» 12.3.3. Školski program obrazovanja za ljudska prva 12.3.4. Program preventivnih aktivnosti u suzbijanju trgovanja ljudima Aktivnosti u sklopu provoĊenja preventivnih programa 12.4. Estetsko i higijensko ureĊenje škole 13. SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 14. PLAN AKTIVNOSTI ZA UNAPREĐENJE MATERIJALNIH UVJETA RADA U ŠKOLSKOJ GODINI 2011./ 2012. 15. PRILOZI GODIŠNJEM PLANU 16. PRAĆENJE I VREDNOVANJE OSTVARIVANJA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ŠKOLE 17. ZAVRŠNE ODREDBE PRILOZI: 15.1. Godišnji plan i programa rada uĉeniĉke zadruge „Kostanj“ 15.2. Plan i program rada psihologa za školsku godinu 2010./2011.15.3. 15.3. Godišnji plan i program srednjoškolskog obrazovanja odraslih

31 - 44 45 – 73 45– 47 47- 49 47 48 49 49-50 50 50 51 – 73 51 52 53 54-55 56-57 58-71 72-73 73 – 75 74 74 74 - 75 75 - 76 75 75 76 76 77 - 87 77 - 78 78 - 79 79 - 87 79-81 82 82 82-83 83 - 84 87 87 88 – 89 89 89 89

90-100 101-108 108-127 3

ss-pitomaca. godine. KLASA: 602-03/02-01/08. kao podruĉni odjel Strukovne i Industrijsko-obrtniĉke škole iz Virovitice. Urbroj: 515-03-03-05 od 19. i Klasa: 602-03/05-05/00076.skole.hr web: www. Te Rješenja Ministarstva znanosti. Adresa škole je: SREDNJA ŠKOLA PITOMAĈA Trg kralja Tomislava 6 33 405 Pitomaĉa Brojevi telefona: Ravnatelj: 033/782-442.Osnovni podaci o školi i djelatnost škole Srednja škola Pitomaĉa zapoĉela je s radom šk. malog i srednjeg poduzetništva Klasa:133-02/02-02/20. obrazovanja i športa Klasa: 602-03/06-05/00008. Škola obrazuje kadrove u redovnom ĉetverogodišnjem. Rješenjem o poĉetku rada Ministarstva prosvjete i športa zapoĉinje rad kao samostalna srednjoškolska ustanova. svibnja 2003.hr Srednja škola Pitomaĉa javna je ustanova koja obavlja djelatnost u skladu s Aktom o osnivanju škole kojeg je donijela Skupština Virovitiĉko-podravske ţupanije na svojoj sjednici odrţanoj 28. 099/227-3114 Fax: 033/801-434 Raĉunovodstvo: 033/801-571 e-mail: ss-pitomaca-501@skole. travnja 2003.htnet. Urbroj: 53309-06-04. svibnja 2006. 4 . godine. lipnja 2002.UVOD 1. 1999. Urbroj: 533-09-06-03. Smještena je u prostorima «stare» zgrade osnovne škole na Trgu kralja Tomislava 6 u Pitomaĉi. od 09./2000. URBROJ: 2189/1-02-1. svibnja 2006. 099/227-3113 Tajništvo: 033/801-434. god. za zanimanja agroturistiĉki tehniĉar i konobar Za zanimanja: prodavaĉ kuhar automehaniĉar frizer pored gore navedenog Rješenja Ministarstva prosvjete i športa dobiveno je i Rješenje Ministarstva obrta. trogodišnjem i programu za vezane obrte u slijedećim zanimanjima: a) upravni referent b) agroturistiĉki tehniĉar c) poljoprivredni gospodarstvenik d) frizer e) cvjećar f) prodavaĉ g) kuhar h) konobar i) automehaniĉar j) frizer za što je dobiveno Rješenje Ministarstva prosvjete i športa Klasa: 602-03/02-01/108 Urbroj: 532-02-02-02/7-03-6 od 29. travnja 2003.1. od 09. a danom 29.

Godišnji plan i program obrazovanja odraslih sastavni je dio ovog godišnjeg plana i programa.Prodavaĉ – III.4 ha . stupanj 2. UVJETI RADA ŠKOLE 2.2 praktikuma (praktikum kuharstvo i ugostiteljsko posluţivanje) .4 standardne uĉionice . a od 2008.prostorije za rad Uĉeniĉke zadruge „Kostanj“ . izvršena je prva faza. godine škola ima školsko poljoprivredno dobro površine 0. . Škola koristi klasiĉni uĉioniĉki prostor i praktikume u zgradi na Trgu kralja Tomislava 6 te ugostiteljski praktikum Restoran „Stara pivnica“ u podrumskom dijelu zgrade na Trgu kralja Tomislava 15 Uĉioniĉki prostor sastoji se od: .Škola takoĊer obrazuje kadrove u obrazovanju odraslih i to: 1. stupanj . PREKVALIFIKACIJA-DOKVALIFIKACIJA U ZANIMANJE: . a uĉenici koji izraze ţelju obavljaju praktiĉni dio naukovanja u ovom školskom objektu. 5 . godine.2 uĉionice kabinetskog tipa ( informatiĉki kabinet. završena i druga faza opremanja školskog ugostiteljskog praktikuma otvorenog tipa Restorana „Stara pivnica“. ZA STJECANJE ZANIMANJA SREDNJE STRUĈNE SPREME I ZAVRŠETAK ZAPOĈETOG ŠKOLOVANJA .Poljoprivredni gospodarstvenik – III./2009. Restoran se nalazi na Trgu kralja Tomislava 15 te radi kao ugostiteljski objekt otvorenog tipa u kojem je biti zaposleno ĉetiri suradnika u nastavi.za nastavu TZK koriste se sportski tereni i dvorana Osnovne škole Petra Preradovića u Pitomaĉi koja se nalazi u istom dvorištu. obrazovanja i športa KLASA: 60207/07-03/00155. Restoran je zapoĉeo s radom u studenom 2010. kabinet za kompjutersku daktilografiju ) .65 ha te školski voćnjak i pĉelinjak u školskom dvorištu. godine škola je dobila na korištenje vinograd površine 1.Komercijalist – IV. a u školskoj godini 2009.školske knjiţnice .Kuhar – III. URBROJ: 533-09-08-0009.Poljoprivredni gospodarstvenik – III. stupanj Za što je dobiveno Rješenje Ministarstva znanosti. Prostorni uvjeti. stupanj .Prodavaĉ – III. 2. Nakon provedenog postupka ishoĊenja minimalno-tehniĉkih uvjeta.3 uĉionice za grupni rad od 15 .1. stupanj . od 23. ugostiteljski praktikum dobio je dozvolu za poĉetak rada pod nazivom Restoran „Stara pivnica“.tijekom školske godine 2008. stupanj . stupanj . svibnja 2008.od 2006.Kuhar – III./2010.20 uĉenika .

kuhinjski termiĉki blok .LCD projektor .ledenica .dvd player .topla kupka prijenosna 1 komplet 6 kom 2 kom 1 kom 2 kompeta 1 kom 2 kom 1 kom 6 16 kom 3 kom 1 kom 16 kom 1 kom 1 kompl.interaktivna ploĉa . cjedila.raĉunalo pentium IV . rajngle.radni stolovi 3 kom .parnokonvekcijska peć 1 kom .sudoper dvodijelni 2 kom .kombinirana peć 2 kom .ostala oprema: lonci.blender 1 kom . tanjuri….prijenosno raĉunalo .viseći kuhinjski ormarići rfs.hladnjak bez ledenice 1 kom .kolica za flambiranje 1 kom .video . noţevi.restoranske stolice 24 kom .pisaĉ .multipractic kuhinjski stroj 1 kom . Oprema ugostiteljskog praktikuma „Stara pivnica“ .raĉunalo Celeron ( pentium II) . Materijalni uvjeti: Raspoloţiva nastavna pomagala su: . .hladnjak .elektriĉni bojler 1 kom .radni stolovi rfs.ormari sa staklom za inventar 2 kom .plinski roštilj 2 kom .posluţitelj . tave.tople kupke 5 kom .TV .2.mreţa .restoranski stolovi 6 kom .ledenica 1 kom .perilica/sušilica rublja 1 kom .parnokonvekcijska pećnica .projekcijsko platno . 1 kom 8 kom 4 kom 4 kom 4 kom 2 kom 1 kom 1 kom 3 kom 4 kom .raĉunalo pentium III .hladnjak s ledenicom 1 kom .zemljopisne karte Oprema ugostiteljskog praktikuma .grafoskop .raĉunalo TC .zidni ormarići za inventar 2 kom .kuhinjske nape s ventilacijskim sustavom .2. .

prikolica traktorska .Knjiţnica: .traktor IMT 359 .aparat za espresso kavu .malĉer traktorski .stroj za pranje ĉaša .tanjuraĉe 20 diskova .barske stolice. masiv .plug jednobrazni .košnice s pĉelama .toĉionik .rotaciona kosilica .raĉunalo pentium IV .kopaĉica samohodna .ormar za Tv..TV . audio i video graĊu . masiv . masiv .komplet ruĉnih alata za obradu tla .plinski bojler za centralno grijanje i pripremu tople vode .ormar za sitni inventar .komoda za konobarsku pripravnicu .samohodna prskalica .Inox posude za vino .restoranske stolice.aparat za frape .leĊna prskalica .matiĉni voćnjak od ukupno 40 stabala .restoranski stolovi.digitalna vaga .laserski pisaĉ Samsung .kopaĉica traktorska .komplet voćarskih škara .plastenik 300 m2 .knjiţni fond 1 kom 11 kom 42 kom 6 kom 2 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 8 kom 1 kom 1 kom 15 kompleta 15 kompleta 6 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 2000 litara 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 2490 kom 7 .ostala oprema i sitni inventar Oprema za rad na poljoprivrednom dobru škole: .ĉitaoniĉki stol .ledomat .garderobni ormarići .

kemije prof. 26. 6. hrvatskoga jezika stručni učitelj praktične nastave knjiţničarka. 8. 20. mag. 23. 5. oec Hrenić Jasminka. Prezime i ime Bajić Davor Bakan Rikard. hrvatskoga jezika prof. 10.prof. Jakupec-Rakijašić Ana. ing. majstor kuhar Bistrović-Winter Iva. prof. Giba Zdravko. prof. prof. TZK stručni učitelj engleskoga jezika prof. geografije prof. povijesti i filozofije nastavnik strukovnih predmeta u području rada ekonomija i trgovina stručni učitelj njemačkoga jezika Nastavnik strukovnih predmeta u području rada poljoprivreda Razrednica II. strojarstva stručni učitelj kuharstva stručni učitelj njemačkoga jezika prof. prof Baričević Darko. ing. 11. dipl.3. teolog Osvaldić Andrej. prof.komunikolog Brusač Iva. bacc. 8 . ing. 9.d razrednica II. Fijala Bruno dipl. Kakša Tomislav. Čučković-Makar Vanja. hrvatskoga jezika prof. stručni učitelj fizike nastavnik strukovnih predmeta u prodručju rada poljoprivreda prof. Gladović Alena. 2.br 1. Njemačkoga jezika Pavoković Branka razrednica IV. prof. hrvatskoga jez. rodiljni dopust vanjski suradnik voditelj učeničke zadruge "Kostanj" 24. KADROVSKI UVJETI Nastavnici teorijske i praktiĉne nastave. Mihoković Darko. prof. 17. Pavičić Jasmina. Kralj Ivana.b Sindikalna povjerenica NSZUSSH vanjski suradnik voditelj aktiva napomena zamjena ispitni koordinator razrednik III. 13. dipl. informatike nastavnik strukovnih predmeta u prodručju rada ekonomija i trgovina prof. 240 ETCS Kovačić Krunoslav. mag . 22. 27. ing. 14. Kos Dijana.a razrednik I. 3. 21. Horvatinović Miroslav. Jančevski Risto.oec Bardak Nedo. majstor natkonobar Nasilowska-Blaţok Sylwia. 12. prof. 16. prof Domović Marin. prof. dipl.oec Pavlić Ana. TZK prof. latinskoga jezika nastavnik strukovnih predmeta u području rada ekonomija. turizam i ugostiteljstvo stručni učitelj ugostiteljskog posluţivanja stručni suradnik psiholog vjeroučitelj prof. 25. Filjak Višnja Fuček Miroslav. 28. 4. administrativno i tehniĉko osoblje R. hrvatskog jez. Psihologije Ostrogonac Marijan. suradnici u nastavi.c razrednica IV. računarstva spremačica prof. prof. oec Radno mjesto spremač ravnatelj prof. ing. dipl. bacc. Kirin Maja. prof.dipl. 7. dipl. Iveković Ivica.c 15.b 29. prof. 30. Golubić Jelena. 31. 18. 19.

hrvatskoga jezika tajnica škole nastavnik strukovnih predmeta u području rada ekonomija i trgovina stručni učitelj u području rada ugostiteljstvo i turizam prof. 39.ing Ţivković Ljiljana Skender Davor. Petrinec Ksenija.oec Rengel Anita. dipl. ing. 43. oec 35. dipl. mag.d razredniik III. dipl. razrednik II. ing Tomrlin Mario.prof.b satničar. biologije stručni učitelj engleskoga jezika nastavnik strukovnih predmeta u području rada prehrana stručni učitelj matematike nastavnik strukovnih predmeta u području rada poljoprivreda nastavnik strukovnih predmeta upravno pravo stručni učitelj matematike voditeljica računovodstva razrednik III.a razrednik I. Vranić Tihomir.d razrednica I. prof. 36.c razrednica III. 33. 38. Petričušić Dalibor. RabaĎija Jasna. ing stručni učitelj praktične nastave prof. Vrban Vlatka.b 9 . 41. 44. iur 42. 34. 40. dipl. Ţagar Mirjana.32. dipl. ekonomista Sudec Mirna. ing. 37.a razrednica II. Šokec Milica Tomas Roberta.

UPISANI UĈENICI ŠKOLSKA GODINA 2009.1.5 8 9 10 1 0.5 - - - 24 1 1.6 19 47 4 14 29 2 110 10 . Uĉenika M 6 7 Ţ 18 22 Odje la 1 1 M 1 9 R.br Program – zanimanje II. 10 - 0.br Program – zanimanje II. Uĉenika Ţ 22 UKUPNO III.55 9 0.30 4 3 8 1 11 12 13 18 2 181 14 1. 7.84 7 - 0.5 6 8 0. Ekonomija i trgovina Upravni referent Poljoprivreda.5 7 7 1 6 42 4 Agroturistiĉki tehniĉar 3. 3 7 6 38 4 2 58 0. gospodarstvenik Ugostiteljstvo Kuhar Ugostiteljstvo Konobar Strojarstvo Automehaniĉar 32 1.8 0.3 4. Uĉenika M Ţ 22 1 Odje la M 4 R. turizam 1 1 9 2.7 3. Uĉenika Ţ 21 10 UKUPNO III.5 6 1 0.4 25 - 1.5 4 3 14 11 1 0. Odje la Uĉenika a M 1 3 Ţ 25 1 M 17 Ţ 85 4 Odjel Uĉenika Odjela Odje la Uĉenika M Ţ 16 1. Broj razrednih odjela R a z r e d I.43 10 - 0.5 - - - 15 1 0.27 4 5 5 7 39 6 47 0. IV. Broj razrednih odjela R a z r e d I. i ugostiteljstvo Agroturistiĉki tehniĉar 12 0.5 - - - 9 26 1. 6. 5.34 3 9 1 - 9 0.1.6 0.45 6 - 0. i ugostiteljstvo 30 11 3 12 11 1 0./2010. turizam 2.22 0. Ekonomija i trgovina Upravni referent Poljoprivreda.32 0.57 2 10 0. 6.4.33 - - - - - - - - - 7 - 0. gospodarstvenik Ugostiteljstvo Kuhar Ugostiteljstvo Konobar Strojarstvo Automehaniĉar SVEUKUPNO 9 - 0. Trgovaĉki Prodavaĉ – program B i vob Poljoprivreda Polj.33 - - - 8 1 0. UPISANI UĈENICI ŠKOLSKA GODINA 2011.5 8 - 0.83 7 - 0.33 SVEUKUPNO 45 53 1 23 50 4 30 52 4 10 32 2 108 187 14 5. 5. IV.5 4. Odje la 1 1 Uĉenika a M 10 4 Ţ 16 13 1 1 M 21 26 Ţ 76 53 4 4 Odjel Uĉenika Odjela Odje la 1 1 Uĉenika M 4 6 Ţ 21 9 1. 5.48 0. Trgovaĉki Prodavaĉ – program B i vob Poljoprivreda Polj. 4.6 2 31 1. 8./2012.41 0.

sijeĉnja 2012.1 Vremenik rada Na temelju pravilnika o poĉetku i završetku nastave i trajanju odmora uĉenika srednjih škola u 2011. mjesecu 4 i ½ tjedna 24 nastavna dana u XI. rujna 2011. rujna 2011. godine do 15. kolovoza 2012. godine. školskoj godini utvrĊuje se poĉetak i završetak školske godine. -Prvo polugodište traje od 05. a završava 13. sijeĉnja 2012. prosinca 2011. mjesecu 4 tjedna 23 nastavna dana u XII . a završava 31.svaka druga ) . godine. svibnja 2012. godine za završne razrede. odnosno do 18. e) Ljetni odmor uĉenika poĉinje 16. travnja 2012. Školska godina poĉinje 1. te uĉenike koji imaju obvezu obaviti struĉnu praksu koja se realizira tijekom ljetnih mjeseci. popravni ili završni ispit te za uĉenike koji se obrazuju po jedinstvenom sustavu obrazovanja i imaju obvezu realizirati praktiĉni dio naukovanja do potrebnog fonda sati. mjesecu 4 tjedna u III. b) Nastava se ustrojava u dva polugodišta. godine do 23. d) Proljetni odmor uĉenika poĉinje 02. godine osim za uĉenike koji polaţu razredni. mjesecu 3 i ½ tjedna 18 nastavnih dana _______________________________________________ 16 tjedana 86 nastavnih dana . nastave. godine.Drugo polugodište traje od 13. godine.Prvo polugodište u IX. polugodišta i odmora uĉenika u srednjim školama./2012. travnja 2012. godine. godine.6. osim za završne razrede u najmanje 32 nastavna tjedna. ORGANIZACIJA RADA ŠKOLE 6. mjesecu 4 i ½ tjedna u VI. prosinca 2011. rujna 2011. a) Nastava poĉinje 05. mjesecu 3 tjedna u V. lipnja 2012. godine . godine a završava 15. mjesecu 2 tjedna u II.. a završava 06. mjesecu 2 tjedna 13 nastavnih dana 23 nastavna dana 24 nastavna dana 18 nastavnih dana 24 nastavna dana 11 nastavnih dana 11 . mjesecu 4 tjedna u IV. svibnja 2012. e) Nastavni radni dani po polugodištima i mjesecima ( ukljuĉene radne subote . lipnja 2012. lipnja 2012. . mjesecu 4 tjedana 21 nastavni dan u X. c) Zimski odmor uĉenika zapoĉinje 27.. godine Nastava se organizira i izvodi u najmanje 35 nastavnih tjedana.Drugo polugodište u I. godine. Za završne razrede nastava završava 18.

obrana završnog rada i pomoćniĉki ispiti. lipnja 2012. popravni ispiti. travnja 2012.8. ( Dan antifašistiĉke borbe – blagdan RH ) . priprema za upise i upisi u I. polugodište 16 nastavnih tjedana 19 i ½ nastavnih tjedana 86 nastavnih dana 113 nastavnih dana Tijekom nastavne godine realizirali bi 35 i ½ nastavnih tjedana sa 199 nastavnih dana. do 23. travnja do 06. verifikacija uspjeha programa naukovanja i) Organizacija nastave: Srednja škola Pitomaĉa radi u dvije smjene.30 sati a završava u 13. kolovoza 2012. nenastavni dani i godišnji odmori . Prva smjena poĉinje u 7. do 13. godinu.od 16. lipnja do 31. razrede. prosinca 2011. g) Blagdani . kolovoza.proljetni odmor uĉenika od 02.30. sijeĉnja 2012.15. kolovoza sjednica Nastavniĉkog vijeća sastanci struĉnih aktiva pripreme za novu školsku godinu upisi u I. . srpnja 2012. travnja 2012. Dan škole (nenastavni dan) . . listopada 2011. sijeĉnja 2012.zimski odmor uĉenika od 24. srpnja do 21. kolovoza 2012.pisanje svjedodţbi. lipnja do 11. ispitni rok 24.06. polugodište II. . završetak razredne administracije.ljetni uĉeniĉki odmor od 15.12. poslovi vezani za izradbu i obranu završnog rada te polaganje pomoćniĉkih ispita. ( Dan drţavnosti – blagdan RH ) . rujna sjednica nastavniĉkog vijeća. do 28.godišnji odmor djelatnika od 12._________________________________________________ 19 i ½ tjedana 113 nastavnih dana f) Rekapitulacija nastavnih dana i nastavnih tjedana I. . travnja 2012. ( Tijelovo – blagdan RH ) .( Blagdan Svih svetih – blagdan RH) . struĉno usavršavanje profesora ( individualno. u struĉnim aktivima i seminarima).25. analiza realizacije nastavnog programa. ( Dan neovisnosti – blagdan RH). (Velika Gospa ) h) Poslovi vezani uz završetak i poĉetak nastavne godine . ( odlazak na Interliber ) . .09.1. provoĊenje ispita drţavne mature. jesenski rok 30.Od 22. lipnja 2012. kolovoza . . jesenski upisni rok od 27. studenoga 2011. 12 .30 sati. Završni razredi realizirali bi 32 nastavna tjedna sa 178 nastavnih dana.22. do poĉetka nastavne godine 22. ( Uskrsni ponedjeljak – blagdan RH ) . . popravni ispiti II. (Bogojavljenje – blagdan RH ) . kolovoza 2012. studenoga 2011. kolovoza 2011.07. lipnja 2012.

tjedan na praktiĉnom dijelu naukovanja su: II. i ĉetvrtkom imaju nastavu u školi. školskom restoranu ili kod obrtnika. d kuhar/ konobar/automehaniĉar Idući tjedan vrši se rotacija na naĉin da oni razredni odjeli koji su bili na nastavi odlaze na praktiĉni dio naukovanja kod obrtnika i obrnuto. II. c ( prodavaĉ) petkom su na praksi kod obrtnika a utorkom.a i IV. ponedjeljkom. a sve ostale dane imaju teoretsku nastavu u školi. c ( prodavaĉ/poljoprivredni gospodarstvenik) utorkom i srijedom su na praksi kod obrtnika i poljoprivrednom dobru škole dok su ponedjeljkom. III. I.b agroturistiĉki tehniĉar srijedom obavlja praktiĉnu nastavu na školskom poljoprivrednom dobru i ugostiteljskom praktikumu. I.c (poljoprivredni gospodarstvenik ) srijedom i petkom su na praksi na školskom poljoprivrednom dobru a ponedjeljkom. b agroturistiĉki tehniĉar ponedjeljkom obavlja praktiĉnu nastavu na školskom poljoprivrednom dobru i ugostiteljskom praktikumu. Smjene se mijenjaju tjedno iz razloga što i osnovna škola Petra Preradovića u Pitomaĉi mijenja smjene tjedno.a (upravni referent) razredni su odjeli koji su svaki tjedan na nastavi. utorkom. d kuhar/konobar I a. d kuhar/konobar/automehaniĉar III. tjedan na nastavi su: II.Druga smjena zapoĉinje u pravilu s nultim satom u 12.ĉetvrtkom i petkom u školi. II. II. tako da: II. na slijedeći naĉin: I. III. a sve ostale dane imaju teoretsku nastavu u školi. smjenu mijenjaju na polugodištu. tjedan na praktiĉnom dijelu naukovanja su: I. srijedom i ĉetvrtkom u školi. srijedom i ĉetvrtkom imaju nastavu u školi. c ( podavaĉ/poljoprivredni gospodarstvenik ) ponedjeljkom i petkom su na praksi kod obrtnika i poljoprivrednom dobru škole dok su utorkom .15. tjedan na nastavi su: I. . d kuhar/konobar/automehaniĉar III. a koristimo zajedniĉki športsku dvoranu za potrebe nastave TZK. d kuhar/ konobar/automehaniĉar II.a. j) Za trogodišnje struke po JMO programu nastava je organizirana po radnim tjednima provedenim u školi. 13 . d kuhar/konobar I. I. Iznimku ovom pravilu ĉine razredni odjeli u JMO programu koji zbog toga što im je nastava organizirana po pravilu da su jedan tjedan na nastavi a drugi na praktiĉnom dijelu naukovanja kod obrtnika.35 a završava sa šestim satom u 18.

6. a po potrebi i više puta. Ako se pojavi neki problem u nekom od razrednih odjela saziva se izvanredna sjednica razrednog vijeća tog odjela. izvannastavnim aktivnostima. Radne subote Neki razredni odjeli pohaĊaju nastavu i subotom. TakoĊer ako to bude potrebno. Prvu konstituirajuću sjednicu vijeća roditelja. 6. b agroturistiĉki tehniĉar ĉetvrtkom obavlja praktiĉnu nastavu na školskom poljoprivrednom dobru i ugostiteljskom praktikumu. uĉenika i djelatnika organizira se deţurstvo u školi u vrijeme nastave. s tim da je druga subota od poĉetka nastavne godine radna. vladanju. Na ulazu u zgradu deţuraju uĉenici. a predstavnik Vijeća roditelja bit će i ĉlan Povjerenstva za kvalitetu te će na taj naĉin Vijeće roditelja biti ukljuĉeno i u proces samovrijednovanja škole. Jedna na poĉetku i kraju školske godine i po jedna na oba polugodišta. a sve ostale dane imaju teoretsku nastavu u školi. 6. razredno i nastavniĉko vijeće mogu pozvati predstavnike vijeća uĉenika na sjednicu na kojoj se raspravlja o pravima i obvezama uĉenika. ponašanju uĉenika. b agroturistiĉki tehniĉar utorkom obavlja praktiĉnu nastavu na školskom poljoprivrednom dobru i ugostiteljskom praktikumu. Vijeće roditelja na svojim će sjednicama raspravljati o provedbi školskog kurikuluma. socijalno-ekonomskom poloţaju uĉenika i ostalim problemima vezanim za boravak uĉenika u školi.5.4. organizaciji rada škole.3. a po potrebi i više puta tijekom školske godine. Prvu sjenicu vijeća uĉenika sazvat će struĉna suradnica škole tijekom mjeseca listopada. Deţurstvo u školi Zbog sigurnosti zgrade. 6. organiziraju se sjednice razrednih vijeća i to najmanje 4 tijekom školske godine.2. 6. uvjetima rada u školi. Sjednice razrednih vijeća Da bi se kontinuirano pratilo uĉenje i vladanje uĉenika u školi te njihovo napredovanje. 6. Sjednice roditeljskog vijeća Roditeljsko vijeće kojeg ĉine predstavnici roditelja uĉenika razrednih odjela sastat će se u svakom polugodištu jedanput. Predstavnik Vijeća uĉenika bit će i ĉlan Povjerenstva za kvalitetu te će na taj naĉin Vijeće uĉenika biti ukljuĉeno i u proces samovrijednovanja škole. IV. a sve ostale dane imaju teoretsku nastavu u školi. koji prate i evidentiraju 14 .III. organizaciji izleta i ekskurzija. jer sati predviĊeni planom i programom ne mogu biti uklopljeni u radni tjedan. školski odbor. Nastava subotom organizira se svake druge subote. Rad uĉeniĉkog vijeća Sjednice uĉeniĉkog vijeća odrţat će se najmanje jedanput u svakom polugodištu. sazvat će ravnatelj tijekom mjeseca listopada.

b III. jezik 16 9 9 16 6 11 7 8 5 6 18 Broj uĉenika Engleski Njemaĉki Engleski Njemaĉki I. pa stoga nije moguće formirati tzv. Kuhar ĈETVRTI RAZREDI Razred Struka IV.ulaske u školsku zgradu. a I. d DRUGI RAZREDI Razred Struka II. jezik Upravni referent 12 10 10 12 Agroturistiĉki tehniĉar 13 6 Prodavaĉ/poljoprivredni gosp. jezik Upravni referent 18 6 6 18 Agroturistiĉki tehniĉar 24 5 Prodavaĉ/poljoprivredni gosp. jezik II. 39 15 . jezik II. jezik II. «jeziĉno ĉiste» razrede. jezik I. Njemaĉki II. a IV. c III. 8 14 Kuhar/konobar/automehaniĉar 13 10 6 10 Broj uĉenika Engleski Njemaĉki Engleski Njemaĉki I. 18 3 Kuhar/konobar/automehaniĉar 17 3 4 12 Broj uĉenika Engleski Njemaĉki Engleski Njemaĉki I. jezik II. jezik I. 96 108 Engleski I. c I. jezik 22 4 4 22 16 1 - I. a II. Bifurkacije u stranim jezicima Tijekom upisa formiraju se odjeljenja ovisno o broju uĉenika koji slušaju razliĉite strane jezike.1. b II. PRVI RAZREDI: Razred Struka Broj uĉenika Engleski Njemaĉki Engleski Njemaĉki I. Bifurkacije su nuţne jer se ne upisuju dva paralelna razreda iste struke. jezik II. jezik II. c II. a III. b I. 195 Engleski II. Isto tako svaki dan po odreĊenom rasporedu deţuraju i po 2 profesora u svakoj smjeni 7. NASTAVNI PLANOVI REDOVNE I IZBORNE NASTAVE 7. jezik I. d Upravni referent Agroturistiĉki tehniĉar Prodavaĉ/poljoprivredni gosp. jezik II. jezik I. jezik II. d TREĆI RAZREDI Razred Struka III. b Upravni referent Agroturistiĉki tehniĉar SVEUKUPNO PO STRANOM JEZIKU BROJ UĈENIKA Njemaĉki I.

razredi III. d (kuhar ) Predmet Latinski jezik Vinarstvo Ekološka poljoprivreda Kreativnost u poslovanju Strani jezik II.c (poljoprivredni gosp. d III a III b III. Na osnovu rezultata upisa formiraju se grupe i tako se odreĊuju sati izborne nastave.2. d II a II b II c II.a (upravni referent) II.) I. 2 1 + 2* 2 2 1 1 1 2 2 1+ 2* 2 1 predavaĉ Krunoslav Kovaĉić Tihomir Vranić Tihomir Vranić Miroslav Horvatinović Iva Winter-Bistrović Milica Šokec Ivana Kralj Nedo Bardak Krunoslav Kovaĉić Vlatka Vrban Branka Pavoković Tomislav Kakša Iva Winter-Bistrović Milica Šokec 16 .) II. Nastava vjeronauka i etike Prilikom upisa uĉenici odabiru jedan od predmeta izborne nastave. razredi Ia 22 2 Ib Ic I. Izborna nastava Prema nastavnom planu i programu pojedina zanimanja imaju obveznu izbornu nastavu. a IV. razredi IV. d (automehaniĉar) II.a (upravni referent) II. pregled izbornih predmeta izgleda ovako: Razred I. Prema povedenim anketama o interesu uĉenika za pojedine izborne predmete. a 26 20 21 19 19 22 21 21 17 14 11 24 16 273 2 1 3 2 4 1 2 1 18 II. vjeronauk ili etiku.b ( agroturistiĉki) II.a ( upravni referent) I. Sati/tjed.d (kuhar) I. Ukupan broj sati tjedno: Vjeronauk 14 sati tjedno Etika 9 sati tjedno RAZREDI VJERONAUK ETIKA I.b ( agroturistiĉki ) I.3.7. d IV. c III. Bonton Osnove tehniĉkih materijala Latinski jezik Ljudska prava Ljekovito bilje Pĉelarstvo Strani jezik II.c (prodavaĉ) I.c (poljoprivredni gosp. razredi SVEUKUPNO 7.d (konobar) I.

d (kuhar) Sati/ tjedno 6 1 1 2 6 1 1 2 2 7 1 7 1 2 1 5 Kuharstvo s vjeţbama 17 .b (agroturistiĉki) Enologija s gastronomijom Logika Ljudska prava Odrţivi turizam Seoski turizam Strani jezik II. .a (upravni referent) III. dok je u III.4. d (konobar) I.a (upravni referent) IV.4.d (automehaniĉar) II. 7. i IV. Programi po JMO sustavu Razred I. razredu zbog ukupno 14-oro uĉenika samo jedna obrazovna skupina.a (upravni referent) IV.1. d (kuhar) IV. razrednom odjelu imamo po 2 obrazovne skupine.1.4.b (agroturistiĉki) III.d (konobar) III.c (poljoprivredni gosp. d (konobar) II. d (kuhar) II.a (upravni referent) III. Programi po JMO sustavu 7.d (automehaniĉar) III.II. Praktiĉna nastava u školi 7. Filozofija Javne financije Destinacijski menadţment 1 1 2 1+1* 1 1 2 2 1+2* Roberta Tomas Andrej Osvaldić Vlatka Vrban Ivana Kralj Ivana Kralj Iva Winter-Bistrović Milica Šokec Andrej Osvaldić Jasmina Paviĉić Ivana Kralj * izborna nastava kod agroturistiĉkih tehniĉara radi se po skupinama tako da u I. II. d (kuhar) Ime i prezime nastavnika Darko Bariĉević Ivana Kralj Darko Mihoković Bruno Fijala Darko Mihoković Ivana Kralj Darko Bariĉević Bruno Fijala Nedo Bardak Darko Bariĉević Darko Mihoković Darko Mihoković Darko Bariĉević Nedo Bardak Nedo Bardak Darko Bariĉević Predmet Kuharstvo s vjeţbama Bonton Ugostiteljsko posluţivanje Osnove raĉunalstva Ugostiteljsko posluţivanje Bonton Kuharstvo s vjeţbama Osnove raĉunalstva Tehnologija obrade i montaţe Kuharstvo s vjeţbama Ugostiteljsko posluţivanje Ugostiteljsko posluţivanje Kuharstvo Tehnike motornih vozila Tehnologija odrţavanja vozila I.) III.

b (agroturistiĉki tehniĉar) Dalibor Petriĉušić Tihomir Vranić Branka Pavoković Davor Skender Darko Mihoković Darko Bariĉević Predmet Praktiĉna nastava (poljoprivredni dio) Praktiĉna nastava (ugostiteljski dio) Ljetna praksa Praktiĉna nastava (poljoprivredni dio) Praktiĉna nastava (ugostiteljski dio) Ljetna praksa Praktiĉna nastava (poljoprivredni dio) Praktiĉna nastava (ugostiteljski dio) Praktiĉna nastava (ugostiteljski dio) Ljetna praksa Praktiĉna nastava (poljoprivredni dio) Praktiĉna nastava (poljoprivredni dio) Praktiĉna nastava (ugostiteljski dio) Praktiĉna nastava (ugostiteljski dio) Praktiĉna nastava (ugostiteljski dio) Br.) Ime i prezime nastavnika Dalibor Petriĉušić Zdravko Giba Zdravko Giba Zdravko Giba Zdravko Giba Predmet Praktiĉna nastava na poljop. c (poljoprivredni gosp.3.2.4. Ĉetverogodišnji programi Razred I. dobru škole Ljetna praksa Praktiĉna nastava na poljop.b (agroturistiĉki tehniĉar) Ime i prezime nastavnika Tomislav Kakša Davor Skender II.) II.) III. c (poljoprivredni gosp. dobru škole Ljetna praksa Praktiĉna nastava na poljop.4.7. b (agroturistiĉki tehniĉar) Dalibor Petriĉušić Dalibor Petriĉušić Davor Skender Darko Mihoković IV. c (poljoprivredni gosp. Trogodišnji industrijski i srodni programi Razred I. skupina 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 Sati/ tjedno 4x2 8 sati 3x2 6 sati 2 sata 4x2 8 sata 3x2 6 sati 2 sata 4 sata 2 sata 2 sati 2 sata 3 sata 3 sata 4 sata 2 sata 2 sata 18 . dobru škole Sati/ tjedno 12 2 2 16 7. b (agroturistiĉki tehniĉar) Tomislav Kakša Dalibor Petriĉušić Davor Skender III.

III. 14. I.c (prodavač) III.7. 86/09. 105/10.d (automehaničar) II.b (agroturistiĉki tehniĉar) 7.IV.6.7. Pravilnikom o izradbi i obrani završnog rada ( NN 118/09 ) te Pravilnikom o postupku i naĉinu polaganja pomoćniĉkog ispita ( NN 116/02 ) Završni ispit ove godine polaţu: . Sati u zaduženju Ivana Kralj Anita Rengel Anita Rengel Darko Mihoković Darko Mihoković Nedo Bardak Nedo Bardak Davor Skender 12 12 9 16 16 6 7 11 4 14 14 15 18 24 23 20 1 3.IV. 10. 13. Završni i pomoćniĉki ispiti 7.a (upravni referent) III.5.d (kuhar) Br.c ( prodavaĉ/poljoprivredni gospodarstvenik) III. d razred kuhara Ime i prezime razrednika Marin Domović Mirna Sudec Miroslav Horvatinović Davor Skender Anita Rengel Branka Pavoković Alena Hrvoić Mario Tomrlin Ksenija Petrinec Tihomir Vranić Dalibor Petriĉušić Bruno Fijala Jelena Golubić Ivana Kralj 19 . c razred poljoprivrednih gospodarstvenika . c (prodavač) I. 2. i toĉka 4.III. Br. 11. 90/11 ).a ( upravni referent) I. 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. 8. Završni i pomoćniĉki ispiti Polaganje završnog ispita odreĊeno je temeljem ĉlanka 82.a (upravni referent) II. 87/08.d (kuhar/konobar/automehaniĉar ) II.c (prodavač II. Zaduţenja nastavnika na praćenju praktiĉnog dijela programa izvan škole Ime i prezime nastavnika Razred/zanimanje I. a razred upravnih referenata . 4. učen.d (automehaničar) III.d (kuhar/konobar) I.III.d (kuhar/konobar) II.c ( prodavaĉ/poljoprivredni gospodarstvenik ) II. toĉka 2. sati/tj. 9. 3. Razredni odjeli i razrednici Razredni odjel 1.5 3 4 5 5 5 7. 7.b ( agroturistiĉki tehniĉar) II.7.d ( kuhar) IV.N. b razred agroturistiĉkih tehniĉara .c ( Prodavaĉ/ poljoprivredni gospodarstvenik ) I.b (agroturistiĉki tehniĉar) III.5 3. 5. 6.1. 92/10.b ( agroturistiĉki tehniĉar) I.a ( upravni referent ) IV.d (kuhar/konobar/auttomehaniĉar ) III. c razred prodavaĉa .

N.d (automehaniĉar) 7. d razreda kuhar 7.) uĉenici srednjih strukovnih škola mogu polagati ispite drţavne mature: U našoj školi ispitima drţavne mature mogu pristupiti uĉenici slijedećih razreda: .izradbe završnog rada koja se sastoji od uratka koji moţe biti: projekt.7.3. rujna 2012.b (agroturistiĉki tehniĉar) 15 uĉenika Ispiti drţavne mature u ljetnom roku odrţavat će se tijekom drugog polugodišta od 24. praćenju. 87/08.IV.d (konobar) . obvezama.Prema Pravilniku o izradbi i obrani završnoga rada. RH 29/02) Kontrolnom ispitu ove godine pristupaju uĉenici : . b ( agroturistiĉki tehniĉar ) Do izrade ovog godišnjeg plana predprijave za polaganje ispita drţavne mature ispunio je slijedeći broj uĉenika: . vrednovanju i ocjenjivanju nauĉnika (N.12.IV. studenoga 2012. Ispitna povjerenstva za završne i pomoćniĉke ispite formira Nastavniĉko vijeće.N. Plan i program rada ispitnog povjerenstva za provoĊenje ispita drţavne mature sastavni je dio ovog godišnjeg plana. lipnja 2012. 2011. godine. 7. kolovoza do 7.IV. Popis ĉlanova ispitnih povjerenstava te njihov plan rada priloţit će se Godišnjem planu i programu .a (upravni referent) 25 uĉenika . Ispiti državne mature Prema Pravilniku o polaganju drţavne mature. do 20.7. a kod nas su to uĉenici III.II. praktiĉni rad s elaboratom.zanimanja po JMO programu polaţu i pomoćniĉki ispit. toĉka 3 i 4. Popravni ispiti i ispitna povjerenstva Popravni ispiti provodit će se komisijski ( ispitivaĉ. prema Kalendaru polaganja ispita drţavne mature kojeg je donio Nacionalni centar za vanjsko vrjednovanje.II.obrane završnog rada .4. razrednik i treći ĉlan). te u zimskom ispitnom roku od 13. u jesenskom roku od 22. svibnja do 13. (N. završni ispit za uĉenike gore navedenih razreda sastoji se od: . 20 . a ( upravni referent ) . Kontrolni ispiti za II. sloţeniji ispitni zadatak ili drugi sliĉni uradak usklaĊen s nastavnim programom .IV.II.7.2. Formiranje ispitnih povjerenstava planira se za Sjednicu nastavniĉkog vijeća 23. razrede obrtniĉkih programa po JMO modelu Kontrolni ispit provodi se u drugoj polovici druge godine naukovanja prema Pravilniku o naĉinu ostvarivanja programa naukovanja i struĉnog osposobljavanja za vezane obrte te o pravima. ĉlanak 1.d (kuhar) .

2012.b razred 28.06.00 11.d (kuhar) 1. 06. 08. ( ljetni rok ) .08.a. 9. a.00 Pismeni dio pomoćniĉkog ispita III.20.b ( 2.b.skupina) IV. 26. 2012. 2012.d do 02.2012. 06. . 06.05. 12.b. praktiĉni dio pomoćniĉkog ispita i usmeni dio pomoćniĉkog Popravni rokovi za ostale razrede – općeobrazovni dio Popravni rokovi za ostale razrede – strukovni sadrţaji IV. III. 2012. 2012. 2012. 06.skupina) III. d ( kuhar/konobar/ automehaniĉar ) IV.b. 08. 2012.00 Obrana završnog rada.7. u 11. 10. IV.d IV. 2012. do 23.za IV. 13. IV. IV.c.a.00 sati .00 sati Jesenski rok ( prijave popravaka u tajništvu škole od 20.a. IV. 06. IV. 2012.-27. Ljetni rok Naziv ispita Izbor tema za završni rad Kontrolni ispit Izradba i predaja završnog rada mentoru Predaja završnog rada i prijave za obranu u tajništvo škole Popravni rok za završne razrede Općeobrazovni Strukovni sadrţaji Pismeni dio pomoćniĉkog ispita Obrana završnog rada Razredi IV.8. 2012./2012.oo – 13. IV.00 Popravni rok strukovni sadrţaji svi 24.00 Obrana završnog rada IV.00 sati . III.04.c. 2012. c. III. III.) Naziv ispita Razredi Datum Vrijeme Izradba i predaja završnog rada IV. za obranu u tajništvo škole Popravni rok općeobrazovni dio svi 23. 2012.06. III.d IV. III. III.b ( 1. 2012. 05.00 sati Sveĉana podjela završnih svjedodţbi planira se u Sali za konferencije općine Pitomaĉa i to: .00 13. 05. TE ROKOVI IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2011.d (kuhar) 27. 2012. 2011.d Datum do 29.b. III.a.06.a. III. u 11.05. III. 2012. ( ljetni rok ) Podjela razrednih svjedodţbi završnim razredima planira se 25.b.d (kuhar) 2. u 13.a. skupina III.00 13. c.00 Prijave za popravne rokove primat će se u tajništvu i to: . do 21. skupina 31. 07. 2012.00 13.00 9.c ( prodavaĉ / poljoprivredni gospodarstvenik ) III. 2012.2012. III. a. III. III. do 30.b. 11. do 25. 06.d III. 01.za III.06.a. IV.c 31.00 9. III. 9. 2012. 28. 06. – 29. 08.a.00 21 .06. 9.06. III. 06.za završne razrede od 21. 9. 07. Vrijeme 9. 2012.c.b.c.06. IV. 2012.c. 2012.b. 08.d IV. do 04.a i IV. 04.00 13. IV. 9.a nakon popravnih rokova 04.d do 09. 2012. IV. KALENDAR KONTROLNIH I POPRAVNIH ISPITA. 05. 16. u 12.za ostale razrede od 15.d II. c – d razrede 28. mentoru Predaja završnog rada i prijave IV.00 9. 05. 2012. 2012.00 13.

a 830 sati kod obrtnika II. IV. Strukovni dio ili naukovanje sadrţi teoretske i praktiĉne sadrţaje.kuhari i konobari I. godina: 105 sati u školi. III. 2012. III. 2012.d III.9. III.b. 13. godina: 140 sati u školi. Jedinstveni model obrazovanja ostvaruje se kroz tri dijela: A) općeobrazovni dio B) struĉno teorijski dio C) praktiĉni dio Općeobrazovni i struĉno teorijski dio ostvaruje se u potpunosti u školi.00 – 13. 12. III. Dio praktiĉnog dijela naukovanja do potrebnog godišnjeg fonda sati uĉenici obavljaju kod obrtnika i izvan nastavne godine. 01. poštujući pri tom pravilo da moraju imati 45 radnih dana odmora tijekom školske godine. a drugi tjedan. Jedinstveni model obrazovanja Osnovna karakteristika jedinstvenog modela obrazovanja je odvojenost općeobrazovnog djela programa od strukovnog. praktiĉni dio pomoćniĉkog ispita i usmeni dio pomoćniĉkog ispita Podjela završnih svjedodţbi III.automehaniĉari Nastava je organizirana tako da uĉenici jedan tjedan pohaĊaju teorijski dio naukovanja i općeobrazovne sadrţaje u Srednjoj školi Pitomaĉa. a 795 sati kod obrtnika . godina: 70 sati u školi.00 Vrijeme svi 18.b.00 13. praktiĉni dio pomoćniĉkog ispita i usmeni dio pomoćniĉkog ispita Podjela završnih svjedodţbi Razredi IV.00 13. 8. dok se praktiĉni dio ostvaruje u manjem djelu u školskim praktikumima. a 740 sati kod obrtnika I.08. III.a. 2012. do 07.00 Zimski rok izradbe i obrane završnog rada Naziv ispita Izradba i predaja završnog rada mentoru Predaja završnog rada i prijave za obranu u tajništvo škole Pismeni dio pomoćniĉkog ispita Obrana završnog rada Obrana završnog rada. praktiĉni dio naukovanja pohaĊaju kod obrtnika.c III.a. 17. 2012. 2012.09. 22 . IV. d (kuhar/konobar) IV.c. 11.00 7.d Kuhar/konobar Datum do 23. 11. Organizacija obrazovanja u JMO sustavu razlikuje se od one u školama s praktiĉnom obukom.c. 12.d (kuhar) završni razredi 28. a 625 sati kod obrtnika III. godina: 245 sati u školi. 13. 2013.00 05.a. 2012. 2012.12.b. IV. a veći dio kod obrtnika i to: . godina: 210 sati u školi. Tako se u našoj školi realizira samo dio naukovanja ( uglavnom teoretski) dok se najveći dio ostvaruje kod obrtnika izuzev kuhara i konobara kod kojih veći dio uĉenika praktiĉni dio naukovanja obavlja u školskom restoranu Stara Pivnica. a 690 sati kod obrtnika II. 19 .d IV.Obrana završnog rada. 12. 13.

10. odnosno 20 sati tjedno. 13. 4. 7. 18. Prilikom upisa Škola se pridrţava uputa Ministarstva znanosti. 6. 2. Povijest Zemljopis TZK Ĉovjek. 25.10. a III. 5. 23. 8. Ljudska prava 5. 14. 10. Pored kontinuiranog praćenja. Zakona o strukovnom obrazovanju uĉenici prve godine obrazovanja na praktiĉnoj nastavi odnosno vjeţbama ne mogu provoditi više od 4 sata dnevno. 19.1. Radno pravo Upravni postupak Kompjuterska daktilografija Birotehnika Uvod u imovinsko pravo Uvod u obiteljsko pravo Gospodarstvo Knjigovodstvo Statistika UKUPNO: Izborni predmeti 1. 21. 20. a 4/ 140 4/140 4/140 4/128 1/35 1/35 3/105 3/105 3/105 3/96 2/70 2/70 2/70 2/64 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/64 2/70 1/35 2/70 2/70 2/70 2/70 2/64 1/35 1/35 1/35 1/32 3/105 2/70 2/70 2/70 2/64 2/64 2/70 2/70 2/70 2/64 2/70 4/128 4/140 2/70 2/70 2/70 1/35 2/70 4/140 2/70 2/64 2/64 30/1050 30/1050 30/1050 30/960 2/70 32/1120 2/70 2/70 34/1190 40 1/35 2/70 33/1115 40 2/64 2/64 34/1088 42 23 . 16. a II. 15. 9. Hrvatski jezik Hrvatski poslovni jezik Strani jezik I. provjeravanja i ocjenjivanja naukovanja na kraju druge godine provode se KONTROLNI ISPITI iz struĉno teorijskih i praktiĉnih znanja i vještina: Svrha tog kontrolnog ispita je utvrditi ostvaruju li se potrebni ciljevi i zadaće naukovanja. Javne financije SVEUKUPNO: Struĉna praksa-završni ispit Broj sati Broj sati Broj sati Broj sati tjedno/godiš. 24. Strani jezik II. TJEDNI I GODIŠNJI FOND NASTAVNIH SATI 7. Latinski jezik 2. I. tjedno/godiš. 7. obrazovanja i športa o izvješćivanju uĉenika i roditelja o naĉinu obrazovanja za zanimanja po JMO-u za koje se traţi majstorski ispit. 3. 22. a IV. provjeravaju i ocjenjuju struĉna znanja i vještine nauĉnika. Filozofija 4. 17. 11. tjedno/godiš.Prema ĉlanku 29. 12. Tijekom naukovanja kontinuirano se prate. Logika 3. zdravlje i okoliš Matematika Sociologija Vjeronauk/Etika Uvod u drţavu i pravo Informatika Ustavni ustroj RH Poslovna psihologija Uredsko poslovanje i dopis. Nastavni plan za zanimanje UPRAVNI REFERENT Redni NASTAVNI PREDMET broj 1. tjedno/godiš.

Ĉovjek. Vinarstvo. Prerada i ĉuvanje poljoprivrednih proizvoda. Ugostiteljsko posluţivanje 6. Pĉelarstvo. Prerada mlijeka. razred 3 2 2 2 1 2 12 Posebni struĉni dio okvirnog nastavnog plana Redni Nastavni Broj Predmet I. Struĉna praksa odvija se tijekom cijele godine ovisno o sezoni i 24 .7. godini u polovici propisane satnice odrţava se praktiĉna nastava kuharstva a u drugoj polovici ugostiteljskog posluţivanja. i IV. razred III. Kemija 9. razred III. razred 3 2 2 2 1 2 2 2 16 Tjedni broj sati II. razred 1. Praktiĉna nastava 4 + 3* Ukupno struĉni dio: 17 Tjedni broj sati II. Povijest 4. Ekološka poljoprivreda 10. Ratarstvo. razred 3 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 16 14 IV. Knjigovodstvo.2. Konjogojstvo. Matematika 8. Strani jezik 1 3. Turistiĉka geografija Hrvatske 2 2. dok u III. zdravlje i ekologija 2 3. Uzgoj juţnih kultura. godini praktiĉni dio nastave iz ugostiteljstva pokriva podruĉje kuharstva. Trţište. Ljekovito bilje. razred 2 1+1* 1+1* 1+1* 2+1* 1 1+1* 1+1* 1+1* 1+1* IV. Tjelesna i zdravstvena kultura 5. Etnologija. Stoĉarstvo 1 + 1* 9. Fizika 10. Nastavni plan za zanimanje AGROTURISTIĈKI TEHNIĈAR Zajedniĉki dio okvirnog nastavnog plana Redni Nastavni Broj Predmet 1. Bilinogojstvo 1 + 1* 8. Izborni i fakultativni predmeti: 1 + 1* Ribogojstvo. i II. Kuharstvo 5. praktiĉna nastava dijeli se na dva podruĉja i to na podruĉje poljoprivrede + podruĉje ugostiteljstva. Lovstvo. Ovĉarstvo. Turizam i marketing 7. razred 1+2* 1+1* 1+1* 1+1* 1+1* 4+3* 16 4+4* 19 3+4* 18 33 SVEUKUPNO: 33 32 30 105 Struĉna praksa: 105 105 96 Napomena: * vjeţbe i praktiĉna nastava se odrţavaju u grupama do 15 uĉenika. Hrvatski jezik 2. Politika i gospodarstvo 6. Raĉunalstvo Ukupno opći dio I. Kunićarstvo. Kozarstvo. Etika / Vjeronauk 7. Izrada autohtonih suvenira… 12. Gljivarstvo. Prehrana i poznavanje robe 4. U I. Hortikulturno ureĊenje gospodarstva 11.10.

Tehnologija zanimanja * Strani jezik II Matematika u struci Kulturno povij. Kuhari R. d razred 2 1 2 1 12 210 Broj sati tjedno II. 2.1.d je kombinirani razredni odjel kuhara i konobara B) STRUĈNO – TEORIJSKI DIO PROGRAMA ( Obvezni + izborni ) 7. 5. konobara i automehaniĉara II. 2. d je kombinirani razredni odjel kuhara.broj 1. Nastavni predmet Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Vjeronauk/Etika TZK Ukupno svaki drugi tjedan Ukupno godišnje Napomena: I. Baština Enologija s gastronomijom VoĊenje i organizacija kuhinje Marketing u turizmu Izborna nastava Ukupno svaki drugi tjedan Ukupno godišnje Objašnjenje : Tehnologija zanimanja * I.5 sati Poznavanje robe i prehrana 1 sat II.10. 5 6. c razred razred 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 14 18 245 288 1.broj Nastavni predmet I. 3. 6.c III. Nastavni planovi za JMO ( Jedinstveni Model Obrazovanja ) A) OPĆEOBRAZOVNI DIO PROGRAMA ( za sva zanimanja ) Razredni odjeli/sati tjedno I.10.d III.d 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 18 18 18 14 315 315 315 224 R. 4.3.5 sati Kemija 0. 4.d II. godina Poznavanje robe i prehrana 2 sata 25 . 3. d razred je razred kuhara III. godina: Osnove higijene 0. d III. godina Poznavanje robe i prehrana 2 sata Biologija i ekologija 1 sat III.3.agrotehniĉkim rokovima i to 60 sati na poljoprivrednom dobru škole a ostatak propisane satnice u objektima seoskog turizma i Uredu turistiĉke zajednice. 7.

II. Praktiĉna nastava u radnom 550 procesu (godišnje) Sveukupno godišnje 900 Ukupno: A+B+C 1425 sati I.5 sati Kemija 0. razred tjedno godišnje 1 35 2 70 2 70 1 35 1 1 35 35 3. Konobar 1.bonton 1 . 10 160 640 900 800 B) Struĉno – teorijski dio s izbornom nastavom 1.C) PRAKTIĈNI DIO PROGRAMA – KUHARI R.3. razred razred razred 7 1 16 280 620 5 Praktiĉna nastava u školi: .5 sati Poznavanje robe i prehrana 1 sat II.ugostiteljsko posluţivanje 1 .osnove raĉunalstva s vjeţbama 2 2. godina Poznavanje robe i prehrana 2 sata Biologija i ekologija 1 sat III. godina: Osnove higijene 0. Ukupno svaki drugi tjedan 20 3.broj Nastavni predmet Broj sati svaki drugi tjedan I. godina 1460 sati II.2.10. III. razred tjedno godišnje 1 32 2 64 1 32 1 32 1 2 1 1 32 64 32 32 Ukupni broj sati 102 134 102 32 32 64 32 67 Naziv predmeta Matematika u struci Strani jezik II Tehnologija zanimanja Turistiĉka geografija Poslovna psihologija i komunikacije Kulturno povijesna baština Marketing u turizmu Enologija s gastronomijom VoĊenje i organizacija restorana Izborna nastava Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika u struci Struĉni predmeti Ukupno 7 245 8 280 10 320 565 Objašnjenje : Tehnologija zanimanja * I. godina 1312 sati III. razred tjedno godišnje 2 70 2 70 2 70 1 35 Broj sati 2. godina Poznavanje robe i prehrana 1 sat 26 . godina 7. Ukupno godišnje 350 3.kuharstvo s vjeţbama 6 .

vozila Broj sati 1.10.Osnove raĉunalstva Praktiĉna nastava ** . razred godišnje 35 35 865 240 625 900 Nastavni predmet Vjeţbe u školi* .Bonton -Kuharstvo . 1 sat u skupinama *** Okvirni sadrţaj izvodi se 0.5 sati u skupinama B) Praktiĉni dio 27 .5 sati sa cijelim razredom (teorijski dio). razred tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje 1.3.805 2600 Ukupno: A+B+C 7. razred godišnje 140 35 35 70 760 220 540 900 3.u školi : Ugostiteljstko poslužibanje s vježbama . godina A) Struĉno.5 0 1 0 0 70 52 0 35 0 0 1 0 2 0 2 0 35 0 70 0 70 0 1 0 2 0 2 0 35 0 70 0 70 0 0 0 1 7 0 0 35 244 0 0 2 7 0 0 70 245 0 0 2 7 0 0 70 245 Izborni dio Tehnike motornih vozila Ukupno 1) * Okvirni sadrţaj izvodi se 0. 1. Automehaniĉar 1425 sati I. razred 2.teorijski dio s izbornom nastavom Naziv predmeta Osnove raĉunalstva* Matematika u struci Tehniĉko crtanje * Osnove tehniĉke mehanike** Osnove tehniĉkih materijala Elementi strojeva Osnove automatizacije *** Osnovi elektrotehnike i elektronike Tehnike motor.C) PRAKTIĈNI DIO PROGRAMA Broj sati 2.3. razred 3. godina 1312 sati III.5 52 0 0 0 0 2 1. razred godišnje 800 160 640 800 Ukupni broj sati 175 35 70 70 2425 620 1.5 sati sa cijelim razredom (teorijski dio). 1 sat u skupinama ** Okvirni sadrţaj izvodi se 1 sat sa cijelim razredom (teorijski dio).u ugostiteljskom objektu Sveukupno 1.

Naziv predmeta Praktiĉna nastava u školi s vjeţbama : Praktiĉna nastava u školskoj radionici najviše sati 4) Tehnologija obrade i montaţe** Tehnike motornih vozila Tehnologija odrţavanja vozila 2) Praktiĉna nastava u radnom procesu – najmanje sati Ukupno 1. III.4. razred godišnje 160 270 70 165 64 70 35 32 64 560 900 630 900 640 800 7. razred godišnje 270 3.broj Nastavni predmet I.4. 4.1. 8. 5. 6.10. Nastavni plan za trogodišnja zanimanja . Prodavaĉ R.10. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Politika i gospodarstvo Vjeronauk/Etika Matematika TZK Osnove informatike Higijena Trgovinsko poslovanje Poznavanje robe PromiĊbene aktivnosti Psihologija prodaje Ukupno tjedno Ukupno godišnje Praktiĉna nastava/tjedno Ukupno godišnje SVEUKUPNO Broj sati tjedno II. 3. razred godišnje 340 Broj sati 2. razred 1 2. razred razred 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 20 21 700 735 14 14 490 448 1190 1183 28 . 3.B program 7.

7. POSEBNI STRUĈNI DIO B1. razred tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje 2 70 2 70 2 70 2 70 2 64 2 64 2 70 2 70 2 64 12 420 10 350 6 192 Broj sati 1. Obvezni strukovni predmeti Naziv predmeta Nabavno poslovanje Poslovanje prodavaonice Poznavanje robe Prodajno poslovanje Prodajna komunikacija Poslovna dokumentacija Osnove marketinga Ponašanje potrošaĉa Ukupno sati II. razred 2. razred tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje 4 140 1 35 3 105 3 105 2 64 3 105 2 70 1 32 2 70 1 32 10 350 8 280 4 128 Naziv predmeta Ekologija i odrţivi razvoj Kreativnost u poslovanju Aranţiranje i estetsko oblikovanje Prezentacijske vještine Upravljanje prodavaonicom Odnosi s kupcima Ukupno sati UKUPNO SATI B1./2012. razred 2.). Prodavaĉ ( Izmjene i dopune posebnog struĉnog dijela Nastavnog plana i programa od 14. Strukovno-teorijski predmeti I. razred 2.10. razred 3.4. lipnja 2011.c prodavaĉa A. ZAJEDNIĈKI OPĆEOBRAZOVNI DIO Broj sati 1.tj. razred tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje 3 105 3 105 3 96 2 70 2 70 2 64 2 70 2 70 1 35 1 35 1 32 2 64 2 70 2 70 2 64 2 70 2 70 2 64 2 70 12 420 14 490 12 384 Naziv predmeta Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Vjeronauk / Etika Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Osnove informatike Ukupno sati B. 29 . za 1. razred 3. primjenjuje se od školske godine 2011. razred 3.2. Izborni strukovni predmeti Broj sati 1.

razred 3.2. III. 15.B2. 10. 12. Praktiĉna nastava Broj sati 1. 3. 11. 5. 9. razred tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje 4 140 7 245 14 448 4 140 7 245 14 448 16 560 17 595 20 640 Naziv predmeta Praktiĉna nastava Ukupno sati B2.10. razred 3 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 Broj sati tjedno II. 8. 13. UKUPNO SATI B1 + B2 7. 16.ekološka poljoprivreda . 4. 17. 2. razred razred 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 18 12 30 80 1130 1 18 16 34 1088 1.broj Nastavni predmet I.4. 14.seoski turizam UKUPNO Praktiĉna nastava Sveukupno tjedno Struĉna praksa (godišnje) Sveukupno godišnje 18 12 30 80 1130 30 . Hrvatski jezik Strani jezik Povijest TZK Politika i gospodarstvo Vjeronauk/Etika Matematika Raĉunalstvo Ratarstvo Voćarstvo Vinogradarstvo i vinarstvo Povrćarstvo Mehanizacija Zaštita bilja Stoĉarstvo Trţište Izborna nastava – . 6. 7.pĉelarstvo . Poljoprivredni gospodarstvenik R. razred 2.

ukupno UKUPNO TJEDNO ZADUŽENJE BROJ SATI IZNAD NORME UKUPNA ZADUŽENJA Pravilnik o normi rada OSTALA ZADUŽENJA 31 20 0 0 Ostali poslovi 40 UGOVOR O RADU .a 3. radionica.a 3. hrvatskoga jezika i književnosti neodreĎeno OPĆI PODACI Vrsta radnog odnosa 1 20 Rad u više škola Tjedna norma Nastavnik predmeta općeobrazovnih Hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik Sociologija Etika Etika Etika 1.. stavak 2. stavak 4. praktikuma voditelj centra novih tehnologija Članak 24. stavak 1. (povoljnija norma) Kolektivni Članak 62.c 24 15 11 25 2 2 1 4 3 3 2 15 1 1 1 0 0 0 0 općeobrazovnih NASTAVA Nastavni predmet / izborna (I) i fakultativna (F) nastava Razredni odjeli Broj učenika u razrednom odjelu / obrazovnoj skupini Broj sati tjedno u razrednom odjelu / obrazovnoj skupini Tjedno zaduženje u nastavi dodatna i dopunska nastava razrednik 2 voditelj stručnog vijeća na (meĎu)županijskoj razini voditelj stručnog vijeća na državnoj razini 1 4 7 22 2 3 i više predmeta nastavnik do položenog stručnog ispita ispitni koordinator voditelj smjene satničar voditelj praktične nastave.b 1. TJEDNA ZADUŽENJA NASTAVNIKA Miroslav Fuček ( suspendiran od 14. stavak 4. (godine radnog staža) Članak 38.2011.c 3.d 3. prema čl.d 1. Zakona o odgoju i obrazovanju…) Zvanje Dipl. stavak 7. (sindikalni povjerenik) Ostala zaduženja . (povjerenik za zaštitu na radu) ugovor Članak 83.Ime i prezime nastavnika Marin Domović V. kroatolog i neodreĎeno sociolog prof..09... 106.

b 2. Engleski jezik I.a 1. Engleski jezik 1. Engleski jezik I. Engleski jezik I. Engleski jezik I.a 4.d 2.d 1. Engleski jezik I. Engleskog jezika i književnosti odreĎeno 1 21 općeobrazovnih Engleski jezik I.a 2.a 2.c 3.c 4. Engleski jezik I.a 3.c 3.b 4.c 2. hrvatskoga jezika i književnosti odreĎeno 2 15 općeobrazovnih Hrvatski jezik hrvatski poslovni jezik hrvatski poslovni jezik Etika kulturno povijesna baština Hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik Etika 4.a 1. Engleski jezik I.b 2.d 22 19 23 3 3 3 9 2 2 11 1 10 20 Dijana Kos bacc. Engleski jezik I.a 3.a 3.b 3.a 1.c 2.Iva Brusač prof.d 18 12 16 22 18 8 7 7 13 3 3 3 3 2 22 2 2 2 2 1 1 23 2 19 40 32 .b 26 24 22 1 11 29 15 22 25 22 21 17 1 4 1 1 1 14 1 3 3 4 4 3 3 18 3 1 2 2 1 1 15 0 15 30 Ksenija Petrinec prof. hrvatskoga jezika i književnosti neodreĎeno 1 20 općeobrazovnih 4 22 2 20 40 Alena Gladović prof.c 1. hrvatskoga jezika i književnosti hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik odreĎeno 1 10 općeobrazovnih 2.d 1.

Njamački jezik I.a 3.d 1. Engleski jezik II. odreĎeno 1 21 općeobrazovnih Njamački jezik I.a 2.a 1. Njamački jezik I. VI/I.Njamački jezik I. povijesti filozofije Povijest neodreĎeno 1 22 općeobrazovnih Povijest Povijest 1. Iva WinterBistrović Dipl.a 2.b 4.a 3. komunikolog odreĎeno 1 21 općeobrazovnih Njemački jezik II.d 1. Engleski jezik II. Njemački jezik I.d 2. Njemački jezik I. Cambridge tečaj Engleski jezik II.b 3.a 4. Njemački jezik I. Engleski jezik II.c 1. Njemački jezik II.b 4. Njamački jezik I.d 3.d 1.b 3.d 3. Njemački jezik II. Njamački jezik I.c 2. Njemački jezik Engleski jezik I. Milica Šokec Odgojiteljica. Njemački jezik I. Engleski jezik II. Njemačkog jezika i knjiţevnosti Njamački jezik I.a 1. odreĎeno 1 21 općeobrazovnih Engleski jezik II. Njemački jezik II.c 3.a 6 10 9 4 3 14 8 4 10 24 13 6 16 5 6 10 9 4 4 6 6 5 6 11 1 6 18 12 16 22 12 10 5 24 22 25 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 1 1 22 0 18 24 0 24 3 19 24 0 24 3 19 22 1 23 2 19 40 Ana Pavlić 40 40 33 . Njemački jezik II.a 4.a 2.a 4.a 3.b 3. bacc. Njemački jezik II. Engleski jezik I.a 1.a 3. Engleski jezik I. Engleski jezik I.d 2. Njamački jezik I.b 2. Njemački jezik I.a 2.b 2. Andrej Osvaldić prof. Njamački jezik I. Njemački jezik II.d 1.d 1. Engleski jezik I.d 2.b 3. Engleski jezik II.

c 29 19 21 22 25 26 2 3 4 2 22 27 20 22 19 19 22 21 21 17 14 11 24 16 24 22 29 12 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 8 0 8 0 6 14 14 0 14 0 13 27 40 34 . geografije neodreĎen o 3 8 općih i strukovnoteorijskih Geografija 1.b 2.b 1.b 2. Geografija Hrvatske Jasminka Hrenić prof.a 1.a 3.b 1.c 2.a 1.a 1.a 2.a 2.d 3.d 4. teolog neodreĎeno 2 14 općeobrazovnih Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk zemljopis zemljopis turist.d 3.b 3.b 1.Povijest Povijest Povijest Povijest Logika (I) Filozofija (I) Etika Etika Etika Etika Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Vjeronauk Marijan Ostrogonac dipl.d 2.a 4.b 2.c 3.a 3.c 1.a 4.c 1.a 4.a 2.a 1.

a 12 9 12 9 12 26 23 9 17 12 3 3 2 2 2 2 2 2 2 4 21 1 1 22 0 18 40 20 1 3 23 1 18 40 2 35 .d 3.a 1.b 1.c 3. ekonomistica neodreĎeno 1 22 strukovnoteorijskih Trgovinsko poslovanje Trgovinsko poslovanje Kreativnost u poslovanju PromiĎbene aktivnosti Prodajna komunikacija Statistika Politika i gospodarstvo Politika i gospodarstvo Politika i gospodarstvo Kompjuterska daktilografija 2.c 3.d 3.b 1.b 2.c 2.c 4.c 3.c 2.c 1. TZK odreĎeno 2 3 općeobrazovnih 3 0 3 0 2 5 Miroslav Horvatinović dipl.c 1.d 24 21 22 19 22 23 25 15 15 11 26 17 29 22 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 22 0 22 0 18 40 Ivica Iveković prof.b 1.a 4.c 4.d 4.a 2.a 2.TZK TZK TZK TZK TZK Maja Kirin prof. ekonomist neodreĎeno 1 22 općih i strukovnoteorijskih Jasmina Pavičić dipl.a 3.b 3. TZK neodreĎeno 1 22 općeobrazovnih TZK TZK TZK TZK TZK TZK TZK TZK TZK 1.

a 1.c 1.b 4.b 3.b 3.a 2.d 1.b 4.a 2.d 4.b 3.a 4. informatike neodreĎeno 1 22 općih i strukovnoteorijskih 36 .c 4. nastava (praćenje) Informatika Informatika Informatika 2.b 4.a 2.b 4.c 2.a 3.a 3.Kompjuterska daktilografija Kompjuterska daktilografija Kompjuterska daktilografija Kompjuterska daktilografija Kompjuterska daktilografija Javne financije Trţište Trţište 1.a 3.a 22 11 17 9 8 15 15 17 9 8 6 26 12 16 9 12 12 12 11 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 20 2 22 0 18 40 2 19 1 3 22 0 18 40 Jelena Golubić prof. ekonomistica neodreĎeno 1 22 strukovnoteorijskih Destinacijski menadţment (I) Destinacijski menadţment (I) Seoski turizam (I) Poduzetništvo s menadţmentom Poslovanje prodavaonice Bonton Bonton (I) Prakt.b 4.a 3.c 1.d 1.a 1.c 12 11 11 12 13 26 6 10 4 2 2 2 2 2 2 1 Gospodarstvo Marketing u turizmu Turizam i marketing Turizam i marketing Turizam i marketing Odrţivi turizam (I) Odrţivi turizam (I) Destinacijski menadţment (I) Ivana Kralj dipl.

d 2.zdravlje i okoliš Čovjek.zdravlje i ekologija Biologija i ekologija Čovjek.a 3.d 3.a 1.c 1.b 7 9 5 11 12 12 29 19 16 24 22 24 22 25 29 19 15 17 1 1 1 2 3 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 22 2 20 40 19 2 1 3 22 0 18 40 37 .d 1. zdravlje i okoliš Matematika Matematika Mirjana Ţagar dipl.b 3. robe Prehrana i poz.d 2. robe Prehrana i poz.b 2.d 2. robe Prehrana i poz.a 3.d 2.a 2.zdravlje i ekologija Čovjek.c 1.d 11 13 12 13 13 12 16 6 9 7 7 16 12 11 2 2 2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 11 2 4 2 9 20 0 20 40 1 2 Prehrana i poz.d 1. robe Poznavanje robe Mirna Sudec prof.b 2.d 1.c 3. biologije neodreĎeno 1 22 općih i strukovnoteorijskih Poznavanje robe Čovjek. ing.a 2. VŠS.d 1.c 2.a 2. VI/I odreĎeno 1 20 općih i strukovnoteorijskih Matematika u struci Matematika u struci (I) Matematika u struci Matematika Matematika u struci 2.a 4.d 1.a 3.c 2.a 4.b 2.b 4.a 1.Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Osnove informatike Matematika u struci Matematika u struci Matematika Mario Tomrlin informatičar. organizacije Matematika odreĎeno 1 20 općeobrazovnih Matematika Matematika Matematika Matematika 1.

Matematika Matematika Matematika Matematika Uvod u drţavu i pravo Upravni postupak Upravni postupak Uvod u obiteljsko pravo Vlatka Vrban dipl.d 1. neodreĎeno 1 22 strukovnoteorijskih Ustavni ustroj RH Uvod u imovinsko pravo Radno pravo Ljudska prava (I) Ljudska prava (I) Kuharstvo s vjeţbama Kuharstvo s vjeţbama Kuharstvo s vjeţbama Kuharstvo Darko Baričević majstor kuhar Kuharstvo neodreĎeno 1 28 strukovni učitelj Kuharstvo Kuharstvo Kuharstvo Kuharstvo Praktična nastava u školi 2.a 2.d 2.d 4.b 3.c 3.-teor.5 16 40 Nedo Bardak neodreĎeno 1 24 38 .a 4. strojarstva struk.b 10 6 12 9 25 25 26 25 26 26 26 22 25 7 11 11 9 17 9 8 15 15 9 1 1 2 2 3 2 4 2 2 2 3 2 2 6 7 5 1 1 2 2 1 1 2 28 0 28 0 12 40 22 1 1 23 1 18 40 Tehničko crtanje Osnove tehnologije materijala prof.a 3.c 3.b 4.c 1.a 4.b 4.d 2.a 4.a 1.b 4.d 1.d 2.d 3. iur.a 3.d 1.a 4.a 3. i praktične nastave Osnove tehničke mehanike Osnove tehničke mehanike (I) Elementi strojeva Tehnologija obrade i montaţe 1.5 1 2 23 1 2 2 1 2 3 26 1.d 6 6 7 7 7 6 1.c 3.b 3.d 2.

-teor.b 4.c 3.b 1.b 1.Tehnologija motornih vozila Tehnologija odrţavanja vozila Prakt.b 1.b 2.b 1.d 2. ing.b 2.c 4. agronomije neodreĎeno 1 23 struk.d 1. i praktične nastave 39 .c 2. nastava (praćenje) Prakt.d 2. nastava (praćenje) Kemija Kemija Higijena/kemija Vanja Čučković Makar prof. kemije neodreĎeno 3 5 strukovnoteorijskih 2.b 2.b 2.b 3.b 4.b 2.b 29 15 14 19 10 9 9 10 15 15 10 17 9 8 9 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 18 1 3 6 24 1 17 40 2 Branka Pavoković dipl.d 7 7 6 7 29 19 16 2 1 5 5 2 2 1 5 0 5 0 4 9 Bilinogojstvo Bilinogojstvo Bilinogojstvo Ljekovito bilje (I) Ljekovito bilje (I) Ljekovito bilje (I) Ratarstvo Ratarstvo Ekološka poljoprivreda Ekološka poljoprivreda Zaštita bilja Hortikulturno ureĎenje gospodarstva Hortikulturno ureĎenje gospodarstva Hortikulturno ureĎenje gospodarstva Praktična nastava u školi 1.b 4.d 1.

b 2.b 1.b 3.c 3.c 3. ing.c 3.b 1.b 3. agronomije neodreĎeno 1 24 struk. i praktične nastave Stočarstvo Stočarstvo Stočarstvo Mehanizacija Mehanizacija Pčelarstvo (I) Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi 1.b 1.Vinarstvo (I) Vinarstvo (I) Vinarstvo (I) Bilinogojstvo Bilinogojstvo Bilinogojstvo Bilinogojstvo Tihomir Vranić dipl.b 3.c 2.c 2.b 2.b 3.c 1.b 2.c 1. ing.b 1.b 1.c 1.b 29 15 14 19 10 9 15 15 9 10 10 9 6 6 10 9 10 6 29 15 14 19 15 15 9 6 10 15 14 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 4 4 24 1 1 25 1 16 40 19 2 1 3 22 0 18 40 40 .c 1.c 3.c 2.-teor.c 2.b 1. agronomije neodreĎeno 1 22 odaberite Bilinogojstvo Povrćarstvo Povrćarstvo Voćarstvo Ekološka poljoprivreda (I) Vinogradarstvo i vinarstvo Zaštita bilja Mehanizacija Stočarstvo Stočarstvo Stočarstvo Stočarstvo Stočarstvo Stočarstvo Tomislav Kakša dipl.c 2.b 1.b 2.

c 3.b 4.b 3.d 1. latinskoga jezik vanjski suradnik 2 općeobrazovnih 4 0 4 4 0 41 .b 1.d 2.d 2.b 4.d 2. agronomije neodreĎeno 1 28 strukovni učitelj 2.b 4.c 10 6 12 16 28 0 28 0 12 40 Darko Mihoković majstor natkonobar neodreĎeno 1 28 strukovni učitelj Ugostiteljsko posluţivanje Ugostiteljsko posluţivanje Ugostiteljsko posluţivanje Ugostiteljsko posluţivanje Ugostiteljsko posluţivanje Ugostiteljsko posluţivanje Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Prakt. nastava (praćenje) Prakt. nastava (praćenje) Latinski jezik Latinski jezik 1.d 4.Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Zdravko Giba ing.a 9 5 11 17 9 8 15 9 16 16 24 22 6 7 1 1 1 28 1 2 2 3 4 2 2 0 28 0 12 40 Krunoslav Kovačić prof.a 2.

b 2. nastava (praćenje) 1.d 3. kemije vanjski suradnik 1 općeobrazovnih 2 0 2 2 0 Sylwia NasilowskaBlaţok mag.b 2. majstor kuhar odreĎeno 1 28 strukovni učitelj Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Kuharstvo Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Ugostiteljsko posluţivanje VoĎenje i organizacija kuhinje Prakt.d 3. psihologije.b 4.d 3.c 22 5 9 2 1 2 5 0 5 5 0 Davor Skender ekonomist turizma i ugostiteljstva.b 3.d 15 14 10 9 15 5 9 8 7 11 11 3 3 3 3 2 1 2 2 1 1 5 2 26 2 28 0 12 40 42 .a 2.Fizika 2.b 19 2 Risto Jančevski ing. stručni suradnik psiholog Poslovna psihologija Psihologija komunikacije Psihologija prodaje odaberite 1 strukovnoteorijskih 2.b 1.d 4.b 1.b 2.

oec odreĎeno 1 24 struk. informatičar odreĎeno 2 13 općih i strukovnoteorijskih Računarstvo Računarstvo Računarstvo 1. i praktične nastave Uredsko poslovanje Politika i gospodarstvo Prakt.b 4.a 2.c 2.b 3.-teor.a 3.b 3.b 16 6 6 10 9 15 2 1.c 3.c 12 26 22 25 10 12 9 4 2 2 2 2 3.c 3.b 2.5 3. agronomije neodreĎeno 1 28 strukovni učitelj 2 29 1 12 40 Računarstvo s vjeţbama Računarstvo Računarstvo Bruno Fijala dipl.b 9 10 9 15 8 12 4 4 4 3 27 2 Dalibor Petričušić ing.b 2. nastava (praćenje) Prakt.c 2.5 19 1 2 5 24 0 16 40 2 1.c 2.5 1 2 2 2 11 2 2 13 0 11 24 43 . nastava (praćenje) Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi Praktična nastava u školi 1.a 2.d 1.Nabavno poslovanje Knjigovodstvo Uredsko poslovanje Anita Rengel dipl.d 3.

ing.d 19 10 9 9 11 16 5 1 1 1 2 2 1 1 9 1 1 10 0 8 18 44 . biotehnologije neodreĎeno 2 10 strukovnoteorijskih Prehrana i poz.b 3.d 2.b 2b 2.d 2. robe Enologija s gastronomijom Enologija s gastronomijom (I) 2.c 2.Poznavanje robe Poznavanje robe Poznavanje robe Poznavanje robe Roberta Tomas dipl.

Ţupanijskim uredom za prosvjetu. struĉnim suradnicima. Općinskim poglavarstvom i drugim organizacijama Obavljanje drugih poslova utvrĊenih Zakonom. pomoćniĉkih i popravnih ispita Izrada školskog kurikuluma. obrazovanja i športa. intervju-i s kandidatima Pripremanje i predsjedanje sjednicama Nastavniĉkog vijeća Pripremanje poslova i donošenje odluka i mjera iz djelokruga zaštite na radu i civilne zaštite Dogovor oko provoĊenja ekskurzija i izleta i potpisivanje pratećih dokumenata Organizacija i briga oko ureĊenja školske zgrade i okoliša Praćenje i unapreĊivanje odnosa izmeĊu djelatnika škole. PROGRAM RADA STRUĈNIH TIJELA ŠKOLE 9. djelatnika škole i uĉenika. PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJA Tijekom Šk.godine Suradnja s nastavnicima. te njihovih roditelja Suradnja s Ministarstvom znanosti.9.1. Statutom i općim aktima škole te rad na razvoju školskih projekata i praćenje raznih natjeĉaja Priprema materijala za sastanke Školskog odbora i prisustvovanje sjednicama Suradnja s društvenim organizacijama na podruĉju Virovitiĉko-podravske ţupanije i općine Pitomaĉa Suradnja s obrtniĉkom komorom ţupanije Virovitiĉko-podravske i Udruţenjem obrtnika općine Pitomaĉa Suradnja s roditeljima Prijam posjetitelja škole Praćenje i primjena provedbenih propisa-upravno pravnih. ravnateljima. tajništvom i raĉunovodstvom Koordiniranje kulturne i društvene djelatnosti škole Pripremanje i predsjedanje sjednicama vijeća zaposlenika Pripremanje i predsjedanje sjednicama roditeljskog vijeća Pripremanje i predsjedanje konstituirajućom sjednicom Školskog odbora Izrada općih akata škole u skladu sa Zakonom o ustanovama. te analiza prošlog godišnjeg plana i programa rada škole Izrada elaborata i izvješća UKUPNO: 215 50 10 10 10 85 80 70 15 20 65 50 111 200 40 20 60 20 26 80 80 30 20 80 110 80 50 1697 45 . planiranje i raspisivanje natjeĉaja. Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Rješavanje kadrovskih problema. pedagoških i raĉunovodstvenih Prisustvovanje nastavi s pratećim poslovima Suradnja s ravnateljima škola s podruĉja Virovitiĉko-podravske ţupanije i škola sliĉnog profila na razini Republike Hrvatske Uvid u osobnu pedagošku dokumentaciju nastavnika Struĉno usavršavanje Organizacija i nadzor provoĊenja završnih. godišnjeg plana rada.

smotrama i drugim manifestacijama. Izrada izvješća o uspjehu uĉenika škole. Struĉno usavršavanje. Pripremanje i sudjelovanje na sjednicama Nastavniĉkog vijeća Struĉno usavršavanje u organizaciji udruge ravnatelja Rad na projektu „Implementacija novih kurikuluma i ustrojstvo praktikuma za ekološku poljoprivredu“ Izrada općih akata škole u skladu sa Zakonom o ustanovama. Ostali poslovi iz programa rada ravnatelja: Izrada zaduţenja nastavnika i izdavanje rješenja o zaduţenju: Suradnja s radnim organizacijama i Obrtniĉkom komorom u svezi struĉne prakse Izbor ĉlanova školskog odbora Konstituiranje roditeljskog vijeća.Koordiniranje rada škole i gospodarstva u svezi JMO sustava obrazovanja. Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Pregled pedagoške dokumentacije i administracije. Ostali poslovi iz programa rada ravnatelja Prisustvovanje nastavnim satovima struĉno teorijskih predmeta. Priprema upisa u I. Briga o odgojnoj dimenziji i uĉenicima s poteškoćama u svladavanju programa. Suradnja s roditeljima. Korelacija rada u općeobrazovnom i naukovnom djelu programa. Ostali poslovi iz programa ravnatelja. Suradnja s Ministarstvom znanosti. nabavka nastavnih pomagala i sredstava. Pregled pedagoške dokumentacije. Priprema i organizacija sjednica roditeljskog vijeća.Mjesec IX Sadrţaj rada Izrada školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa Škole Rješavanje kadrovskih problema.obrazovanja i športa. Sudjelovanje na sjednicama nastavniĉkog vijeća.. Ostali poslovi iz programa rada ravnatelja Analiza organizacije i naĉina praćenja praktiĉne nastave kod obrtnika i u školi. Organizacija i priprema za provoĊenje završnog i pomoćniĉkog ispita. Zakonom o strukovnom obrazovanju i Statutom škole. Poslovi oko provoĊenja ispita drţavne mature te završnog i sati 160 X 176 XI 165 XII 131 I 131 II 160 III IV 166 152 V 168 VI 160 46 . Izrada financijskog plana za slijedeću godinu. Sudjelovanje na sjednicama razrednih vijeća završnih razreda. Pregled cjelokupne pedagoške dokumentacije i administracije. Poslovi oko ureĊenja školskog okoliša i prostora unutar škole. Analiza uspjeha na kraju prvog obrazovnog razdoblja. Prisustvovanje satovima nastavnika poĉetnika. Praćenje permanentnog obrazovanja i doškolovanja nastavnika. Pripremanje i sudjelovanje na sjednicama razrednih vijeća. Ostali poslovi iz programa rada ravnatelja Prisustvovanje natjecanjima. Poslovi oko provoĊenja ispita drţavne mature Sudjelovanje na sjednicama nastavniĉkog vijeća ostalih razreda. Suradnja s raĉunovodstvom u svezi utvrĊivanja periodiĉkog obraĉuna. razred. Ţupanijskim uredom za prosvjetu i općinom Pitomaĉa. Rad na projektu „Implementacija novih kurikuluma i ustrojstvo praktikuma za ekološku poljoprivredu“ Briga o unapreĊenju nastavnog procesa.

davanje potrebnih informacija uĉenicima . Prijedlog programa i plana razrednih sati I. Razgovor o uspjehu tijekom I. Što su i kako ih sprijeĉiti.VII VIII pomoćniĉkog ispita Potpisivanje uĉeniĉkih svjedodţbi i završnih svjedodţbi maturantima.organizacija ekskurzija.suradnja s ostalim ustanovama (zdravstvena sluţba.individualni razgovori s uĉenicima . polugodišta 15. Ukljuĉivanje uĉenika u razne slobodne aktivnosti. Prouĉavanje Pravilnika o praćenju i ocjenjivanju uĉenika u srednjoj školi 5.2. PLAN RADA RAZREDNIKA 50 78 Zaduţenja razrednika: . 12. 7..Prijedlog organizacije rada za slijedeću šk. 8. Upisi uĉenika u drugom upisnom krugu. posjete izloţbama.odrţavanje razrednih sati u skladu s planom i programom rada Škole. imenovanje razrednika i zaduţenja nastavnika u odgojno obrazovnom radu). 11. upisnom krugu. Suradnja sa struĉnim aktivima i struĉno razvojnom sluţbom škole oko izrade školskog kurikuluma.administrativni poslovi – sreĊivanje razredne administracije . Obveze koje nas oĉekuju u II. kazalištu. Ostali poslovi iz programa rada ravnatelja Planiranje kalendara rada za slijedeću godinu. Prouĉavanje Pravilnika o unutarnjem redu škole i Pravilnika o odgojnim mjerama 4. polugodištu 17. Godinu. Kako uspješno uĉiti. 13. SreĊivanje dokumentacije uĉenika 2. Planiranje radnog tjedna. Osmišljavanje slobodnog vremena 10. 9. Poslovi oko provoĊenja upisa uĉenika u 1. Dali znamo štedjeti.Razgovor na temu «Tko je utjecao na izbor mog zanimanja i zašto sam se za to opredijelio?» 6.voĊenje roditeljskih sastanaka i razgovori s roditeljima . te pripreme i organizacija završnog ispita u jesenskom roku.rješavanje aktualnih problema razredne zajednice . Dan štednje. Organizacija popravnih ispita u drugom popravnom roku. Pripremanje i voĊenje sjednice nastavniĉkog vijeća ( odluke o smjenama rada.organiziranje radnih i humanitarnih akcija u Pitomaĉi njenoj okolici . Upoznavanje uĉenika s profilom struke i školovanjem u školi koju su izabrali. Razgovor o aktualnom trenutku u kojem ţivimo. Što je AIDS? 47 . Borba protiv pušenja 14. Obiljeţavanje blagdana Boţića 16. 9. zaposlenjem i daljnjim školovanjem 3. zavod za zapošljavanje. socijalne sluţbe obrtniĉka komora) . Borba protiv alkoholizma 18. kinu . razreda (35 sati godišnje) 1. Ovisnosti. Izrada izvješća o radu.

27. Kako se boriti protiv pušenja 14. Sloboda unutar normi i granica 29. dijelu II. Tjedan borbe protiv tuberkuloze 12. Posjet nekoj izloţbi 9. polugodišta 15. Prouĉavanje Pravilnika o unutarnjem redu škole i Pravilnika o odgojnim mjerama 3. Obiljeţavanje Dana drţavnosti 34. SreĊivanje dokumentacije uĉenika 2. SreĊivanje dokumentacije 33. 28. Ukljuĉivanje uĉenika u razne slobodne aktivnosti 6. Škola kao izvor stresnih situacija 22. 29. Obiljeţavanje blagdan Boţića 16. Uspješno rješavanje konflikata 7. Obveze u II. Osvrt na uspjeh u nastavi 24. SreĊivanje dokumentacije. 26. 21. Organizacija pomoći slabijim uĉenicima 32. Naše obveze u kući. 22. 33. pripreme za posjet Zagrebaĉkom proljetnom velesajmu.. Posjet nekoj izloţbi ili ustanovi. polugodištu 17. Obiljeţavanje Dana drţavnosti 34. Humanitarna akcija uĉenika. 20. SreĊivanje razredne dokumentacije 27. Sloboda i odgovornost. Roditelji i ja 19. polugodišta 25. Obiljeţavanje blagdana Uskrsa 28. Humanitarna akcija uĉenika 21. Slobodna tema 31. Slobodno vrijeme 25. Moj osobni ţivotni stil glede zdravlja 11. Razgovor o uspjehu na kraju 1. Slobodna tema ( o ĉemu uĉenici ţele razgovarati). Razgovor o uspjehu tijekom I. školske godine 35. Obiljeţavanje Dana planeta Zemlje. Organizacija pomoći slabijim uĉenicima 32. Prijedlog programa i plana razrednih sati II. SreĊivanje razredne dokumentacije 13. Da li su se ostvarila moja oĉekivanja prilikom upisa u ovu školu. Slobodne teme 20. UreĊenje okoliša – radna akcija 30. Obiljeţavanje Dana planeta Zemlje 30. Osvrt na uspjeh u 1. i III. 5. Pojedinaĉne i općeljudske vrijednosti 8. Planiranje jednodnevne ekskurzije 24.19. Kako se boriti protiv alkoholizma 18. Kako mogu poboljšati svoje ocjene 26. Koliko izlazimo i što naši roditelji o tome misle 23. Razgovor o uspjehu na kraju školske godine 48 . Biti odgovoran za sebe i druge 10. Planiranje školske ekskurzije 23. UreĊenje okoliša – radna akcija 31. Prouĉavanje Pravilnika o praćenju i ocjenjivanju uĉenika u srednjoj školi 4. Obiljeţavanje blagdana Uskrsa. razreda (35 sati godišnje) 1.

a da to ne bude na štetu drugih 18. Matura. 9.3. Pravo na vjeroispovijest 23. Prijateljstvo 32. Pravo na ţivot 22. Dani kruha 10. Kako ostvariti svoja prava. Obiljeţavanje Dana mira 8. Razlike i sliĉnosti meĊu spolovima. Obiljeţavanje MeĊunarodnog dana kulturne baštine i Dan europske baštine 5. obvezama deţurnih uĉenika 3. Blagdani bez nasilja 16. Kakvi smo bili tijekom školovanja 31. Moja buduća obitelj 30.Valentinovo. tjedni i godišnji) 49 . Tekuću razrednu dokumentaciju razrednici rješavaju u dogovoru s uĉenicima i to obavezno jednom tjedno. Analiza postignutih rezultata 17. Pravo glasa na izborima 7.trudnoća 9. dodatne i dopunske nastave reţim rada škole (dnevni. Ĉovjekova prava 15.Kako uspjeti u ţivotu 26. Štetnost alkohola. u okviru rada Nastavniĉkog vijeća raspravljat će se i usvajati slijedeća pitanja: pripreme za novu školsku godinu i raspored rada nastavnog osoblja priprema tema za sate razrednih odjela imenovanje razrednika formiranje grupa slobodnih aktivnosti. Pravo na slobodu 21. Prijedlog programa i plana razrednih sati završnih razreda (32 sata godišnje) 1. Napredovanje u struci 27. Nenasilno rješavanje problema 19.ispit zrelosti Napomena: Razrednici u suradnji s uĉenicima mogu birati aktualne teme i teme koje su interesantne uĉenicima. droge i pušenja 14. fakultativne. Zdrav ţivot 29. Što i kamo nakon završene srednje škole 28. Upoznavanje uĉenika s pravilnikom o ocjenjivanju 2. Kako bi volio ţivjeti 11. Obiljeţavanje dana nepismenosti u svijetu 4. Borba protiv ovisnosti 13. Kako organizirati braĉnu zajednicu 12. PROGRAM I PLAN RADA NASTAVNIĈKOG VIJEĆA      rad Nastavniĉkog vijeća odvijat će se putem sjednica Nastavniĉkog vijeća koje će se odrţavati najmanje šest puta godišnje. Kako pridonijeti zajednici u kojoj ţivim 24. Ţivot sa prirodom 25. Obiljeţavanje MeĊunarodnog dana mira 6. SreĊivanje dokumentacije.35.Dan zaljubljenih 20. Upoznavanje uĉenika s kućnim redom.

Prvu konstituirajuću sjednicu vijeća roditelja saziva ravnatelj tijekom mjeseca listopada.3.2. kolovoza redni broj sjednice 1.suradnja sa srednjim školama koje imaju srodne programe u zemlji i inozemstvu Okvirni kalendar odrţavanja sjednica nastavniĉkog i razrednih vijeća datum odrţavanja 13. lipnja 04. oţujka 17. srpnja 23.30 11. Susretati će se najmanje dva puta tijekom pojedinog obrazovnog razdoblja i suraĊivati će s razrednim i nastavniĉkim vijećem. sjednica 6.razmatranje informacija i izvještaja o uspjehu i radu te donošenje preporuka za daljnji rad . 9.       kadrovske potrebe škole razmatranje prijedloga i izrada školskog kurikuluma razmatranje prijedloga i izrada godišnjeg plana i programa rada škole izvješća o radu.razmatranje postupaka.00 11. uspjehu i ponašanju uĉenika u razrednim zajednicama zahtjevi obrazovnih grupa razrednih zajednica i pojedinih uĉenika formiranje struĉnih aktiva utvrĊivanje ispitnih rokova.suradnja s kulturnim ustanovama i društvima .15 18. naĉina i uvjeta ocjenjivanja i napredovanja nastavnika .informacije o struĉnim i zakonskim uputama. Tijekom školske godine saziva se najmanje dvije sjednice roditeljskog vijeća. sjednica 3.donošenje odluka u svezi s molbama i ţalbama uĉenika . sjednica 9. lipnja 20. rujna 23.mišljenja i primjedbe o novim nastavnim programima .suradnja s drugim srednjim školama u bliţoj okolici .razmatranje uĉeniĉke problematike. jedna na poĉetku .15 18.00 9. sjednica 7. Prema potrebi roditeljsko vijeće sazivat će se i više 50 . Rad Uĉeniĉkog Vijeća Uĉeniĉko vijeće formirati će se na poĉetku školske godine (u listopadu) i ĉiniti će ga predsjednici razrednih odijela (14 uĉenika). sjednica 4. Rad Roditeljskog Vijeća Roditeljsko vijeće formirati će se na poĉetku školske godine (u listopadu) i ĉiniti će ga 14 predstavnika roditelja koji će biti izabrani na roditeljskim sastancima pojedinih odijela. sjednica 5. sjednica 8.00 11. sjednica dan u tjednu utorak srijeda petak ĉetvrtak ĉetvrtak ponedjeljak ponedjeljak utorak ĉetvrtak sat 18.1. a druga na kraju školske godine.3. imenovanje ispitnih komisija i organizacija ispita i završnih ispita  obrada tema i problematike odgojnog karaktera  obrada struĉnih tema  izmjena pedagoških iskustava (korelacija nastavnih sadrţaja) .15 14. mišljenja razrednih zajednica .15 18.15 18. sjednica 2. naredbama i odlukama nadleţnih prosvjetnih vlasti .upućivanje na seminare i savjetovanja . prosinca 29.razmatranje planova i programa školskih ekskurzija . rujna 28. svibnja 04. Raditi će i s Nacionalnim vijećem uĉenika.

1. njena primjena u nastavi 6. Obiljeţavanje blagdana ( Boţić.4.puta. Sudjelovanje na Izloţbi meda i pĉelinjih proizvoda u Virovitici 14. Uskrs…) 18. Sudjelovanje na manifestacijama «Tjedna općine Pitomaĉa» 12. Suradnja s predstavnicima poljoprivrednih poduzeća u ţupaniji 16. Organiziranje struĉnih ekskurzija ( Eko imanje «Mavrović» i imanje Zlate Nanić ) 7. Praćenje i analiza znanstvene literature svoje struke. Voditelj: Tomislav Kakša Raspodjela nastavnog rada po ĉlanovima aktiva 1. Sudjelovanje na obiljeţavanju «Dana ţupanije» 11. Tihomir Vranić. Aktiv poljoprivrede 5 ĉlanova ( Branka Pavoković. Dalibor Petriĉušić ). Prisustvovanje radu regionalnih i republiĉkih aktiva 5. Osmišljavanje i hortikulturno ureĊenje školskog okoliša 51 . Obrada struĉnih tema na aktivu ( najmanje 1 svako polugodište ) 9. Izrada godišnjih nastavnih planova i programa 3. Analiza realizacije nastavnih planova 4. razrada i analiza planova 2.4. Suradnja s obrtnicima i seoskim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima 17. Upoznavanje. Osiguravanje boljih uvjeta za rad u poljoprivrednom praktikumu 20. Posjet Sajmu cvijeća «Flora-art» 8. Obiljeţavanje «Dana kruha» 10. PROGRAM RADA STRUĈNIH VIJEĆA – AKTIVA 9. Zdravko Giba. Zadatak roditeljskog vijeća biti će poboljšanje suradnje škole sa roditeljima i sudjelovanje u kreiranju boljeg odgojno-obrazovnog rada u školi 9. Suorganizacija manifestacije «U posjeti starim vremenima» 13. Izrada plana podizanja voćnjaka i vinograda na školskim površinama 23. Stupiti u vezu s nekim od jadranskih turistiĉkih poduzeća glede upućivanja uĉenika na struĉnu praksu 15. Promicanje ekološke poljoprivrede 19. Uspostava suradnje s Agronomskim fakultetom u Zagrebu ( tehnologija proizvodnje pjenušavog vina ) 22. Tomislav Kakša. Plan ureĊenja školskog poljoprivrednog praktikuma prema agrotehniĉkim rokovima 21.

Jasmina Paviĉić) voditelj: Miroslav Horvatinović mjesec rujan. mjesec veljaĉa. 52 .4. mjesec lipanj. Anita Rengel. mjesec travanj. Vlatka Vrban. tema: Planiranje programa rada aktiva tema: Vrednovanje uspjeha uĉenika ( Horvatinović ) tema: Protupravnost i odgovornost ( Vrban ) tema: Trţište i cijene ( Kralj ) tema: Nacionalno gospodarstvo ( Horvatinović ) tema Struktura i tijek prodajnog razgovora ( Horvatinović ) tema: Pravni odnosi ( Vrban ) tema: Kalkulacije cijena ( Reangel ) tema Završni ispiti ( Horvatinović ) tema: Odnos s javnošću ( Rengel ) tema: Matiĉna knjiga (Vrban ) mjesec studeni. mjesec srpanj.2. mjesec oţujak. mjesec: sijeĉanj.9. Aktiv ekonomije i uprave 5 ĉlanova ( Miroslav Horvatinović. mjesec listopad. Ivana Kralj. mjesec svibanj. mjesec prosinac.

nastavnih sredstava i pomagala 11. polugodišta 16. Miroslav Fuĉek. Alena Hrvoić. 53 . analiza rada u 1. Ana Pavlić. organizacija dodatne nastave hrvatskoga jezika i priprema uĉenika za ispit drţavne mature 15. analiza djela struĉne i pedagoške literature prema odabiru ĉlanova aktiva 23. ureĊenje knjiţnice i ostalih uĉionica (ureĊenje panoa) 8. pripremanje darovitih uĉenika za natjecanje iz hrvatskoga jezika te za sudjelovanje na LIDRANU. izrada nastavnih planova i programa u skladu s naputcima Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske 2. prof. polugodištu s osvrtom na rezultate i postignuti uspjeh uĉenika 14. Ksenija Petrinec.9. obiljeţavanje Valentinova u školi 20. Milica Šokec. prisustvovanje sastancima struĉnih aktiva na ţupanijskoj razini 18.odlazak na Interliber i nabava novih knjiga za školsku knjiţnicu) 7. metodiĉki pristupi u nastavi 13. pripremanje koncepta i izdavanje školskih novina 9. analiza postignuća uĉenika na kraju školske godine i prijedlozi za njihovo poboljšanje proizašli iz iskustva-inovativna rješenja steĉena praksom raspodjela rada za novu školsku godinu Plan izradila: Ksenija Petrinec. razgovor o problemima u ostvarivanju nastavnog plana i programa tijekom školske godine(razmjena iskustava) 24. naĉini motivacije uĉenika s ciljem postizanja što boljih rezultata 17. prisustvovanje seminarima i izvješća sa seminara 12. obrada struĉnih tema prema interesima ĉlanova aktiva 22.4. Iva Winter-Bistrović) Voditeljica: Ksenija Petrinec Aktiv će tijekom školske godine odrţati pet sjednica na kojima će raspravljati o sljedećim temama: 1. organiziranje grupa slobodnih aktivnosti 6. dogovor o elementima praćenja uĉenikovih dostignuća 4. dogovor o broju zadanih lektirnih djela prema obrazovnim programima 5. 19. nabava nove struĉne literature.3. Aktiv hrvatskoga i stranoga jezika 8 ĉlanova ( Marin Domović. organizacija proslave u povodu Boţića i kraja 1. analiza novih udţbenika iz jezika i knjiţevnosti te radnih biljeţnica 3. obiljeţavanje Dana škole 21. obiljeţavanje Mjeseca knjige (posjet Gradskoj knjiţnici. organiziranje posjeta kazališnoj predstavi 10. Dijana Kos.

1.00 kuna Autobusom Listopad.00 kuna Autobusom Osobnim automobilom Osobnim automobilom Studeni. Studeni.000.“ Otrovanec Sajam „Viroexpo“ Virovitica CILJ Prezentacija Srednje škole Pitomaĉa i zanimanje kuhar Razvijanje pozitivnog natjecateljskog duha i razvijanje kreativnosti Prezentacija Srednje škole Pitomaĉa i zanimanje kuhar i konobar Razvijanje pozitivnog natjecateljskog duha i razvijanje kreativnosti Upoznavanje s javnim nastupima i prezentacija ugostiteljske struke Upoznavanje s javnim nastupima i prezentacija ugostiteljske struke NAMJENA Rad uĉenika kroz demonstraciju u javnosti Natjecanje i izrada zahtjevnih radova u obliku jela Usvajanje znanja i praktiĉnih vještina uĉenika kroz rad i na terenu i u javnosti Natjecanje i izrada zahtjevnih radova u obliku jela Rad uĉenika na terenu i u javnosti NOSITELJ Darko Bariĉević NAĈIN REALIZACIJE Osobnim automobilom VRIJEME AKTIVNOSTI Rujan.2011.4. 2011.00 700. 4.500.500.4. Darko Mihoković. Darko Bariĉević.00 kuna Sudjelovanje u programu sajma Sijeĉanj. Risto Janĉevski. Davor Skender. Vanja Ĉuĉković-Makar) Voditelj: Darko Bariĉević AKTIVNOST „Posjet starim Vremenima“ Otrovanec „FIŠIJADA“ Natjecanje srednjih škola RH Osijek „Dani meda“ Virovitica „Kamelija kup“ Opatija „Martinje 2011. 2.9. Roberta Tomas. TROŠKOVNIK 800. 2011. 2012. Aktiv ugostiteljstva 7 ĉlanova (Mirna Pavetić.00 kn 54 .00 kuna Darko Bariĉević Darko Mihoković Darko Bariĉević Darko Bariĉević Darko Mihoković Darko Bariĉević Darko Mihoković Darko Bariĉević Osobnim automobilom Listopad. 600. 2011.2011.

000.00 kuna 55 . 2012. 3.MeĊuţupanijsko natjecanje uĉenika srednjih škola „Gastro 2012.“ Razvijanje pozitivnog natjecateljskog duha i kreativnosti Prezentacija steĉenih znanja kroz natjecanje uĉenika Darko Bariĉević Darko Mihoković Autobusom Veljaĉa. 5. 2012. 2012.00 kn AKTIVNOST Kup ugostitelja „Sveti Grgur“ Poţega Drţavno natjecanje Srednjih škola RH „Gastro 2012.00 kuna Razvijanje pozitivnog natjecateljskog duha i kreativnosti Prezentacija Srednje škole Pitomaĉa i zanimanje kuhar i konobar Darko Bariĉević Darko Mihoković Darko Bariĉević Darko Mihoković Davor Skender Darko Bariĉević Darko Mihoković Davor Skender Autobusom Svibanj.000.00 kn Manifestacija „Picokijada“ ĐurĊevac Prezentacija Srednje škole Pitomaĉa i zanimanje kuhar i konobar Osobnim automobilom Srpanj. 2012. 3.“ Manifestacija „Dani općine Pitomaĉa“ CILJ Prezentacija srednje škole Pitomaĉa i razvijanje kreativnosti i natjecateljskog duha NAMJENA Natjecanje uĉenika i stjecanje novih znanja i praktiĉnih vještina putem izrade zahtjevnih radova u zanimanju konobar i kuhar Prezentacija steĉenih znanja kroz natjecanje uĉenika Izobrazba i rad uĉenika u javnosti i na terenu kroz prezentaciju ugostiteljskih proizvoda Izobrazba i rad uĉenika u javnosti i na terenu kroz prezentaciju ugostiteljskih proizvoda NOSITELJ NAĈIN REALIZACIJE VRIJEME AKTIVNOSTI TROŠKOVNIK Darko Mihoković Darko Bariĉević Osobni automobil Oţujak. 2012. 700. 1.00 kn Osobnim automobilom Lipanj.000.500.

5. U programu rada istaknuta je potreba za nabavom novih raĉunala i najnovijih didaktiĉkih pomagala kako bi se zadovoljile potrebe suvremene nastave. vrednovanje i ocjenjivanje uĉenika utvrĊivanje planova struĉnog usavršavanja program dodatne nastave (izvannastavne i slobodne aktivnosti) napraviti popis potrebne opreme i nastavnih pomagala rad na web-stranicama škole LISTOPAD - organiziranje grupa izvannastavne aktivnosti (konaĉan upis uĉenika) analiza struĉnih ĉasopisa nabava novih nastavnih sredstava i pomagala aţuriranje web-stranica škole STUDENI - prisustvovanje seminarima i izvješće sa seminara opremanje i instalacija nove opreme u uĉionice edukacija za rad s novim nastavnim sredstvima i pomagalima organizacija posjeta Zagrebaĉkom velesajmu. ovaj aktiv će se aktivno ukljuĉiti u odrţavanje i aţuriranje školskih web stranica.4. te struĉnim usavršavanjem svih nastavnika. Jasminka Hrenić. Isto tako.9. Mirjana Ţagar. 2011. Mario Prstec. Nedo Bardak. te pripomoći u organizaciji proslava u školi. dogovor o elementima i kriterijima za praćenje. Jelena Golubić./2012. Maja Kirin. Krunoslav Kovaĉić. Operativni plan rada RUJAN - donošenje plana aktiva za šk. izrada godišnjih nastavnih planova i programa po predmetima u skladu s naputcima MZOŠ RH analiza novih udţbenika. Sylwia Nasilowska .Blaţok) Voditelj: Mario Tomrlin U svom programu rada aktiv se koncentrirao na razliĉite oblike i metode rada koji mogu poboljšati i obogatiti nastavni proces kao i prolaznost i uspjeh uĉenika. izloţba "Interliber" aţuriranje web-stranica škole PROSINAC - korištenje najboljih metoda u nastavi edukacija nastavnika za rad s novim nastavnim sredstvima i didaktiĉkim pomagalima aţuriranje web-stranica škole naĉini motivacije uĉenika s ciljem boljeg uspjeha SIJEĈANJ 56 . Planirano je praćenje i analiziranje uspjeha uĉenika iz nastavnih predmeta koje pokriva ovaj aktiv. te uĉenike sa slabijim uspjehom pokušati motivirati i organizirati dopunsku nastavu kako bi lakše savladali propisani nastavni program. Aktiv općeobrazovnih predmeta 10 ĉlanova (Mario Tomrlin.god. Andrej Osvaldić.

antivirusi aţuriranje web-stranica oblici rada u nastavi OŢUJAK - obrada struĉnih tema iz podruĉja struĉnog aktiva prisustvovanje struĉnim seminarima i aktivima aţuriranje web-stranica TRAVANJ - analiza rezultata u uĉenju po pojedinim metodama dinamika ocjenjivanja aţuriranje web-stranica SVIBANJ - realizacija nastavnog plana i programa po pojedinim predmetima i razredima analiza rada dodatne nastave i slobodnih aktivnosti aţuriranje web-stranica pripreme za završne i pomoćniĉke ispite LIPANJ - analiza rada aktiva na kraju nastavne godine analiza uspjeha uĉenika na kraju nastavne godine izvještaj o radu plan rada za narednu školsku godinu Plan izradio: Mario Tomrlin 57 . izvješća i analize VELJAĈA - analiza proĉitanih novoizašlih djela struĉne i pedagoške literature odrţavanje raĉunalne opreme škole.- izvještaj o radu aktiva za polugodište analiza postignutih rezultata u uĉenju i vladanju na kraju prvog polugodišta aţuriranje web-stranica škole prisustvovanje struĉnim seminarima i aktivima. aţuriranje programa.

a obuhvaća:    edukaciju korisnika timsku nastavu stvaralaĉke radionice 58 . Ciljevi školske knjiţnice obuhvaćaju: razvijanje pismenosti pouĉavanje uĉenje kultura Zadaće potpora obrazovnim ciljevima i zadatcima zacrtanim nastavnim planom i programom škole promicanje trajnih ĉitateljskih navika i uţivanja u ĉitanju i uĉenju omogućavanje stjecanja stvaralaĉkog iskustva pri korištenju i kreiranju informacija poticanje uĉenika da nauĉe i koriste vještine kojima će vrednovati i koristiti informacije organiziranje aktivnosti koje potiĉu kulturnu i društvenu svijest suradnja s uĉenicima i nastavnicima radi postizanja ciljeva škole promicanje ĉitanja i korištenja školske knjiţnice u školskoj i široj društvenoj zajednici Školski knjiţniĉar./2012. provoĊenju i procjenjivanju nastavnih aktivnosti zalaţe se da procjenjivanje knjiţniĉnih usluga bude sastavni dio općeg školskog sustava procjenjivanja planira i provodi proraĉun Poslovi školskog knjiţniĉara tijekom školske godine obuhvaćaju: 1. ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD ĉiji se sadrţaji ostvaruju kroz rad s cijelim razredom. pridonosi zadaćama i ciljevima škole. manjom grupom uĉenika ili kroz individualni rad.PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG KNJIŢNIĈARA I ŠKOLSKE KNJIŢNICE u školskoj godini 2011. Školski knjiţniĉar obavlja sljedeće poslove: analizira informacijske potrebe školske zajednice i potrebe vezane za graĊu oblikuje i provodi smjernice za razvoj sluţbe razvija nabavnu politiku za knjiţniĉnu graĊu katalogizira i klasificira graĊu poduĉava korisnike kako koristiti knjiţnicu pomaţe korisnicima pri korištenju knjiţniĉnom graĊom promiĉe programe ĉitanja i kulturna dogaĊanja sudjeluje u planiranju aktivnosti vezanih za školski program sudjeluje u pripremi. svojim planom i programom rada te postavljenim zadaćama i ciljevima rada školske knjiţnice. Zadaće i ciljevi školske knjiţnice Školska knjiţnica sastavni je dio odgojno – obrazovnog procesa.

predmetna obradba). procjenjivanje fonda). izbor graĊe. sadrţajna analiza za potrebe klasifikacije. povezivanje s organizacijama i udrugama te organiziranje izloţbi i drugih školskih manifestacija. obrazovanje i športa te matiĉna sluţba za školske knjiţnice. aktivno sudjelovanje u radu struĉnih knjiţniĉarskih udruga. a obuhvaćaju:   Pripremu fonda (nabava knjiţniĉne graĊe. organizacija fonda. 3. STRUĈNE KNJIŢNIĈARSKE POSLOVE koji se obavljaju kontinuirano tijekom cijele godine. prikupljanje i analiza zahtjeva korisnika. Obradba knjiţniĉne graĊe (bibliografska obradba. RAD U STRUĈNIM TIJELIMA ŠKOLE 5. 59 . proĉišćavanje i izluĉivanje. oblicima usavršavanja koje prireĊuje Ministarstvo znanosti. 4. individualno struĉno usavršavanje kroz praćenje relevantne literature i sudjelovanje u razliĉitim oblicima edukacije. PRIPREME. STRUĈNO USAVRŠAVANJE koje pretpostavlja sudjelovanje u radu knjiţniĉnog vijeća. plan nabave. izloţbenu djelatnost 2. KULTURNU I JAVNU DJELATNOST Usmjerenu na predstavljanje škole široj zajednici kroz sudjelovanje u osmišljavanju i izradi promidţbenog materijala. revizija i otpis.

AKTIVNOST ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD  Upoznavanje uĉenika s aktivnostima i radom školske knjiţnice te korišenjem knjiţniĉne graĊe  Pravilnik o radu školske knjiţnice  Posudba. interesa za knjigu i ĉitanje. referata i 60 . nastavnici hrvatskoga jezika. radionice TROŠKOVNIK Troškovi printanja materijala VREDNOVANJE I POSTIGNUĆA Usmeno i pismeno izjašnjavanje. anketa Predavanje i vjeţbe Tijekom cijele Troškovi školske printanja godine materijala Evaluacija i vjeţbe Nauĉiti uĉenike kako se sluţiti literaturom potrebnom za pisanje seminara. ĉuvanje i vraćanje knjiţniĉne graĊe Knjiga i ja program poticanja ĉitanja – satovi lektire u školskoj knjiţnici Jeziĉni seminari  Pomoć uĉenicima u pisanju seminara. referata. Upoznavanje uĉenika s pravilnikom o radu školske knjiţnice Uĉenici prvih razreda Knjiţniĉar i nastavnici hrvatskoga jezika i knjiţevnosti Uĉenici svih razreda u dogovoru s nastavnicima hrvatskoga jezika Knjiţniĉar. anketa razvijanje ĉitateljskih navika. nastavne sate hrvatskoga jezika. nastavnici informatike Korelacijska i timska nastava na satovima hrvatskoga jezika Tijekom cijele Troškovi školske printanja godine materijala Usmeno i pismeno izjašnjavanje. završnih radova CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA NOSITELJI Knjiţniĉar i nastavnici hrvatskoga jezika i knjiţevnosti NAĈIN VREMENIK REALIZACIJE Pouĉavanje kroz Rujan 2011.

predmetni nastavnici. boja za printer hamer… KULTURNA I JAVNA DJELATNOST KNJIŢNICE  Planiranje i programiranje kulturnih aktivnosti za ovu školsku godinu Poticanje uĉenika razvijanju slobodnih aktivnosti. godine hamer. Knjiţniĉarska skupina nastavnici hrvatskoga jezika. anketni listić. kreativnosti. koncerti. usmeno i pismeno izjašnjavanje Na kraju školske godine utvrditi ostvarenje planiranih aktivnosti  Izloţbe. dvorani ili Kino aali Pitomaĉa. redovni troškovi: papir. nastavnik vjeronauka Radionice (izrada plakata. u skupinama Knjiţniĉar.završnih radova Knjiţniĉarska skupina – program mladih knjiţniĉara Uĉenici svih razreda prema dogovoru. aktiva poljoprivrede. boja za printer hamer… Tijekom cijele Troškovi školske printanja godine materijala. ureĊenje panoa. predavanja. inovativnosti Izrada plana i programa kulturnih aktivnosti Knjiţniĉar u suradnji s voditeljima struĉnih aktiva hrvatskoga i stranih jezika. ureĊivanje panoa povodom obiljeţavanja znaĉajnih datuma) Izrada plana aktivnosti Evaluacija radionice. materijali za izradu plakata (likovni materijali) Na kraju školske godine utvrditi ostvarenje planiranih aktivnosti 61 . redovni troškovi: papir. plakati. struĉni suradnik Knjiţniĉar. nastavnika povijesti Knjiţniĉar. školski vrt Tijekom cijele Troškovi školske printanja. predstave u crkvi. predstave OdreĊenim kulturnim aktivnostima potaknuti uĉenike na rad za dobrobit zajednice i škole Knjiţniĉarsk a skupina i ostali zainteresiran i uĉenici i predmetni nastavnici Radionice. radionice. nastavnici svih predmeta Tijekom cijele Troškovi školske printanja godine materijala. boja.

struku i poticanje uĉenika stvaranju navika odlaţenja i posjećivanja kulturnih ustanova i njihovih sadrţaja Izrada godišnjeg Detaljnim planom plana za kulturnih obiljeţavanje aktivnosti znaĉajnih uĉanici i datuma i nastavnici moći obljetnica iz će se na vrijeme naše povijesti i ukljuĉiti u kulture te aktivnosti koje ostalih su planirane za znaĉajnih datuma vezanih ovu školsku godinu. knjiţnicama. dogovor sa Knjiţnicom i ĉitaonicom Pitomaĉa te Gradskom knjiţnicom i ĉitaonicom Virovitica (posjet) Tijekom cijele Troškovi školske ulaznica. plakata. godine hamer. predmetni nastavnici. ankete. Knjiţniĉarska skupina. razrednici Knjiţniĉar. predmetni nastavnici Knjiţniĉar. Knjiţniĉarska skupina. boja. razrednici. voditelji struĉnih aktiva Izrada panoa. anketa 62 . za pojedinu struku Knjiţniĉarsk a skupina. muzeju  Upoznavanje uĉenika s kulturnim dogaĊanjima vezanim za njihov kraj. prezentacija Tijekom cijele Troškovi školske printanja. nastavnici hrvatskoga jezika. vlaka godine ili autobusa (troškove snose sami uĉenici) Usmeno izjašnjavanje Uĉenici svih razreda. materijali za izradu plakata (likovni materijali) Usmeno i pismeno izjašnjavanje. Posjet uĉenika kazalištu. nastavnik povijesti Razgovor. ostali zainteresiran i uĉenici.

boja za printanje Knjiţniĉno poslovanje Organizacija i usklaĊivanje aktivnosti rada u knjiţnici prema potrebama i zahtjevima Poticanje nastavnika i uĉenika na suradnju za poboljšanje rada knjiţniĉnog poslovanja 63 . suradnji s Knjiţniĉarska voditeljem skupina.STRUĈNI RAD I INFORMACIJSKA DJELATNOST  Izrada godišnjeg plana i programa rada knjiţnice Izrada je potrebna zbog planiranja aktivnosti u školskoj godini Uĉenici svih razreda. predmetni nastavnici Knjiţniĉar u suradnji s ravnateljem i raĉunovoĊom Planiranje i organiziranje rada školske knjiţnice u dogovoru s ravnateljem i nastavnicima Papir. razrednici Izrada plana i programa u Knjiţniĉar. troškovi printanja Na kraju školske godine utvrditi planirane aktivnosti. predmetni nastavnici. predmetnih voditelji nastavnika struĉnih aktiva Rujan Papir. uspješnost organizacije rada knjiţnice  Organizacija i voĊenje rada u knjiţnici Izrada godišnjeg plana kulturnih aktivnosti zbog ostvarenja istih Tijekom školske godine  Uĉenici. struĉnih aktiva i razrednici.

uĉenika, predmetnih nastavnika i usklaĊivanje radnog vremena s potrebama nastave

Praćenje novih izdanja, suradnja s nastavnicima u kupnji novih izdanja

Pribavljanje novih izdanja s podruĉja struke, pedagoške i metodiĉke literature; nabava udţbenika, priruĉnika i ostalih pomoćnih sredstava za realizaciju nastave Nabava lektire i beletristike za potrebe nastave hrvatskoga jezika i knjiţevnosti, nastavu stranih

Predmetni nastavnici, razrednici

Knjiţniĉae, predmetni nastavnici, prof. hrvatskoga jezika

Pregled Troškovi knjiţnog fonda i nabave njegova Tijekom cijele klasifikacija školske godine

Zadovoljstvo nastavnika i uĉenika raznolikošću fonda

Nabava, narudţba knjiţniĉne graĊe

Profesori hrvatskoga i stranih jezika, predmetni nastavnici

Knjiţniĉar, ravnatelj, raĉunovoĊa, tajnica

Izdavaĉke kuće, sajmovi (Interliber)

64

jezika  Kompletiranje ĉasopisa po godištima, ĉuvanje i pravlan smještaj Ĉuvanje, zaštita i pravilan smještaj knjiţniĉne graĊe, inventura knjiţniĉne graĊe Statistika o posudbi i korištenju knjiţniĉnog fonda po razredima Uĉenici, nastavnici Knjiţniĉar Statistiĉki podaci o korištenju fonda, posudbi, dugovanju, zakasnini Izvješća o nabavi, stanju i vrijednoosti fonda Lipanj i sijeĉanj Dostupnost ĉasopisa i njihovo korištenje pomaţe uĉenicima u pisanju seminara, referata, završnih radova… Uĉenike se potiće na ĉuvanje i zaštitu fonda prema Pravilniku o radu školske knjiţnice

Pravilan Uĉenici, smještaj, nastavnici ĉuvanje, zaštita knjiţniĉne graĊe; usklaĊivanje stanja knjiţniĉne graĊe s financijama

Knjiţniĉar, raĉunovoĊa

Prosinac i srpanj

STRUĈNO USAVRŠAVANJE  Sudjelovanje na seminarima i struĉnim skupovima za školske knjiţniĉare Sudjelovati na struĉnim skupovima za školske knjiţniĉare u organizaciji AZZO, Udruţenju

Knjiţniĉar

Agencija za odgoj i obrazovanje, struĉni suradnici i voditelj matiĉne sluţbe

Predavanja, radionice, seminari, plakati

Putni troškovi

Primjena iskustava rada drugih knjiţniĉara na rad s uĉenicima naše škole

65

knjiţniĉara Podravine i Bilogore, matiĉnom sluţbom Gradske knjiţnice i ĉitaonice Virovitica radi uspješnijeg rada u školskoj knjiţnici SURADNJA S RAVNATELJEM,PR EDMETNIM NASTAVNICIMA, PROFESORIMA HRVATSKOGA JEZIKA, RAZREDNICIMA, VODITELJIMA AKTIVA, STRUĈNIM SURADNIKOM PSIHOLOGOM, VANJSKIM SURADNICIMA, RAĈUNOVOĐOM, TAJNICOM Suradnja s ravnateljem zbog poboljšanje rada školske knjiţnice, nabave opreme, knjiga, ostalih potrebnih sredstava za rad; suradnja s predmetnim nastavnicima zbog usklaĊivanja rada s aktivnostima knjiţnice; suradnja s profesorima hrvatskoga

Gradske knjiţnice i ĉitaonice Virovitica

Tijekom školske godine

Nastavnici, uĉenici

Knjiţniĉar ravnatelj, predmetni nastavnici, prof. hrvatskoga jezika, razrednici, struĉni suradnik psiholog, voditelji struĉnih aktiva, vanjski suradnici, raĉunovoĊa, tajnik

Troškovi nabave, troškovi provoĊenja odreĊenih aktivnosti….

Uspješno poslovanje knjiţnice

Dogovor, izvješća, prijedlozi

66

. dogovor s voditeljima aktiva zbog moguće suradnje. dogovor s razrednicima o posjetu knjiţniĉarke na sat razredne zajednice zbog upoznavanja uĉenika s aktivnostima knjiţnice. dogovor sa struĉnim suradnikom o rasporedu provoĊenja zajedniĉkih aktivnosti.jezika zbog nabave lektire i organiziranje aktivnosti Ĉitajmo pod krošnjama i Pjesniĉko – likovne radionice. moguće korelacije zajedniĉkog 67 .

organizacije posjeta struĉnih suradnika Obiteljskog centra Virovitiĉko – podravske županije i ostalih struĉnih suradnika ( posjet našoj školi). ravnateljicom Podruĉne glazbene škole Miljenko Jergović Pitomaĉa vezano za nastup naših uĉenika na razliĉitim aktivnostima i Knjiţnicom i ĉitaonicom Pitomaĉa za moguće 68 .rada. organiziranje glazbenih aktivnosti s vanjskim suradnicima Ţeljkom Banĉić.

rujna. Suradnja s raĉunovoĊom zbog naruĉivanja i plaćanja knjiţne graĊe i izvješća o stanju knjiţne graĊe. hrvatskoga jezika i knjiţevnosti 69 . suradnja s tajnikom o evidenciji zaposlenika škole Pitomaĉa.2011. prof. 1. KNJIŢNIĈARKA: Alena Gladović.aktivnosti i posjet knjiţnici.

1. GOD. prof. pano Knjiţniĉarska skupina. 12. povijesti Knjiţniĉarska skupina. knjiţniĉar. knjiţniĉar. prof. nastavnici hrvatskoga jezika i knjiţevnosti. PRIKUPLJANJE RADOVA ZA PROSLAVU VALENTINOVA – NATJEĈAJ ZA NEJLEPŠU LJUBAVNU PJESMU 15. MEĐUNARODNI DAN VOLONTERA 22. povijesti Knjiţniĉarska skupina.knjiţnica Knjiţniĉarska skupina.12.knjiţnica Knjiţniĉarska skupina.2. svi zainteresirani nastavnici .radionice u knjiţnici Knjiţniĉarska skupina. DAN JABUKA NOSITELJ AKTIVNOSTI I MJESTO REALIZACIJE Knjiţniĉarska skupina.PLAN I PROGRAM RADA KNJIŢNIĈARSKE SKUPINE ŠK. PREDSTAVLJANJE USPJEŠNIH 70 . 23. svi zainteresirani nastavnici .knjiţnica Knjiţniĉarska skupina.izrada ĉestitaka i poklona 5. povijesti . uĉenici.10. prof.1./2012. DAN SJEĆANJA NA VUKOVAR 1991.knjiţnica . hrvatskoga i stranih jezika – pano plakati Knjiţniĉarska skupina. vanjski suradnici .9.plakati.knjiţniĉar.10.11. Vida. prosinca) . DAN HRVATSKOG KAZALIŠTA 25. studenoga poĉetak priprema za boţićnu priredbu PROSINAC – MJESEC DARIVANJA (do 20. aktiv poljoprivrede . knjiţniĉar . AKTIVNOST 26. zainteresirani nastavnici i uĉenici. prof. knjiţniĉar. knjiţniĉar.nastava vjeronauka . knjiţniĉar. MEĐUNARODNI DAN NASILJA NAD ŢENAMA od 29.Crkva sv. DAN NEOVISNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 15. prof. dvorana ili Kino sala Knjiţniĉarska skupina.sat razrednog odjela .11.knjiţnica -školski vrt . – 15. knjiţniĉar.1. svi zainteresirani nastavnici . DAN MEĐUNARODNOG PRIZNANJA RH 27. POĈETAK OBILJEŢAVANJA MJESECA HRVATSKE KNJIGE (Ĉitajmo s pjesnicima pod krošnjama) Krajem listopada posjet Gradskoj knjiţnici i ĉitaonici Virovitica.11. 2011. EUROPSKI DAN JEZIKA 8. knjiţniĉar. knjiţniĉar .knjiţnica . DANI ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE – Dani kruha 20.tribina Knjiţniĉarska skupina. DAN SJEĆANJA NA ŢRTVE HOLOKAUSTA 14.knjiţnica Knjiţniĉarska skupina. 10. BOŢIĆNA PRIREDBA 15. Knjiţniĉarska skupina. svi zainteresirani nastavnici i uĉenici. prof. MEĐUNARODNI DAN ŠKOLSKIH KNJIŢNICA 24.10. posjet Knjiţnici i ĉitaonici Pitomaĉa 16. svi zainteresirani nastavnici .posjet kazalištu Knjiţniĉarska skupina. knjiţniĉar. nastavnik vjeronauka . svi zainteresirani nastavnici .10. hrvatskoga jezika.knjiţnica izloţba Knjiţniĉarska skupina. knjiţniĉar. povijesti Knjiţniĉarska skupina. knjiţniĉar. knjiţniĉar.aktivnost na razini škole .

svi zainteresirani nastavnici . knjiţniĉar .4. MAŢURANIĆ nastavnici hrvatskoga jezika i knjiţevnosti . školski psiholog . nastavnici hrvatskoga jezika i knjiţevnosti . DAN EUROPE 10. knjiţniĉar.plakati jezika i narjeĉja Knjiţniĉarska skupina. knjiţniĉar. ROĐENDAN I.knjiţnica . knjiţniĉar. DAN PLANETA ZEMLJE 29.3.knjiţnica Knjiţniĉarska skupina.radionice .knjiţnica .knjiţnica .2.predvorje škole Knjiţniĉarska skupina. prof.razredni odjeli Knjiţniĉarska skupina. agroturizma 22.knjiţnica Knjiţniĉarska skupina.knjiţnica .5.pano .plakat Knjiţniĉarska skupina.4. MEĐUNARODNI DAN PRAVA POTROŠAĈA 8. MAJĈIN DAN 18. svi zainteresirani nastavnici .izloţba Knjiţniĉarska skupina. kuharstva. knjiţniĉar. svi zainteresirani nastavnici .pano Knjiţniĉarska skupina. SVJETSKI DAN ROMA Uoĉi Uskrsa prigodno ureĊenje panoa 18.predstavljanje najboljih uĉenika .4.razredni odjeli Knjiţniĉarska skupina.3. hrvatskoga jezika i knjiţevnosti 71 . MEĐUNARODNI DAN MUZEJA MEĐUNARODNI DAN SMIJEHA (prva nedjelja u svibnju) Lipanj – završna priredba Knjiţniĉarka: Alena Gladović. knjiţniĉar. knjiţniĉar .5. svi zainteresirani nastavnici . nastavnici hrvatskoga jezika i knjiţevnosti. knjiţniĉar. DN PRIJATELJA PRIRODE 15.radionica Knjiţniĉarska skupina. MEĐUNARODNI DAN CRVENOGA KRIŢA.radionice . svi zainteresirani nastavnici . DAN ŠKOLE – PJESNIĈKO – LIKOVNA RADIONICA 9.5.knjiţnica Knjiţniĉarska skupina.RADOVA – VALENTINOVO 21. knjiţniĉar .predstavljanje postignuća naših uĉenika s podruĉja ugostiteljstva. knjiţniĉar. B. knjiţniĉar. MEĐUNARODNI DAN MATERINJSKOG JEZIKA 14.4.zadnji tjedan nastave . nastavnici hrvatskoga jezika i knjiţevnosti .

lipnja 2012. b razreda i dostaviti ga Centru SVIBANJ/LIPANJ 2012. Rikard Bakan. b razreda i dostaviti ga Centru (NCVVO) SIJEĈANJ 2012. predsjednik Marin Domović. . ispitni koordinator Ana Jakupec-Rakijašić. pripremu i provedbu ispita drţavne mature pripremne i druge radnje za provedbu iste u Srednjoj školi Pitomaĉa u školskoj godini 2011. a i 4. obaveznom dijelu DM -organizacijsko-tehniĉka provedba I. predsjednik Povjerenstva -ĉlanovi Povjerenstva upoznaju se s uputama i odredbama Pravilnika o polaganju DM i dobivaju na uvid isti.b razreda i sve ĉlanove Nastavniĉkog vijeća -ispitni koordinator upućuje uĉenike koji ţele pristupiti ispitima DM na ispunjavanje propisanih obrazaca za prijavljivanje pristupanja DM LISTOPAD 2011. obaveznog dijela drţavne mature u skladu s vremenikom i Pravilnikom. ĉlan Sylwia Nasilowska-Blaţok. -imenovanje ĉlanova Povjerenstva provodi ravnatelj.Predsjednik Povjerenstva imenuje deţurne nastavnike na I. 6. od 24. a. Pravilnika obavljat će sljedeće poslove: RUJAN 2011. 72 . 3. PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG ISPITNOG POVJERENSTVA ZA PROVEDBU DRŢAVNE MATURE Prema ĉlanku 11. ĉlan Mirjana Ţagar.a i 4. zamjenica isp. ĉlan Školsko ispitno povjerenstvo prema ĉlanku 12./2012. koordinatora. PLAN I PROGRAM RADA ISPITNOG POVJERENSTVA ZA PROVOĐENJE ISPITA DRŢAVNE MATURE SREDNJA ŠKOLA PITOMAĈA PREDMET: Ispiti drţavne mature (obavezni i izborni dio) RAZRED: IV. IV. 2011.6. agroturistiĉki tehniĉar ŠKOL./2012. b STRUKA: upravni referent. 4. ĉlan Dijana Kos. GOD. -na oglasnoj ploĉi škole Povjerenstvo objavljuje Kalendar provedbe DM u školskoj godini 2011. te s njime upoznaje uĉenike 4. 2. . svibnja do 12. Pravilnika o polaganju drţavne mature. a i 4. ĉlan Ana Pavlić./2012. -utvrditi preliminarni popis uĉenika za polaganje ispita drţavne mature na temelju zaprimljenih predprijava uĉenika 4. .9. 7. provodi Školsko ispitno povjerenstvo (u daljenjem tekstu Povjerenstvo) u sljedećem sastavu: 1.utvrditi konaĉni popis uĉenika koji su ispunili uvjete za polaganje ispita drţavne mature na temelju zaprimljenih prijava uĉenika 4. 5.

dipl. i dostaviti ga Centru. 10. interpretirati ih i proanalizirati i evaluirati . praktiĉnog djela naukovanja i struĉne prakse po strukama i godini obrazovanja Struka I.obavlja i druge poslove koji proizlaze iz naravi provedbe ispita. KOLOVOZ/RUJAN 2011. godina Ukupno U školi II. PODUZEĆIMA I USTANOVAMA Praktiĉni dio naukovanja zauzima veliki dio nastavnog plana u Jedinstvenom modelu obrazovanja. godina Ukupno U školi IV. 22. pa se stoga mora posvetiti posebna pozornost organizaciji nastave i suradnji s obrtnicima. rujna 2012. .organizira nastavu za ostale uĉenike kako ne bi bio ometan tijek ispita DM.zaprimiti u Školi svjedodţbe uĉenika koji su poloţili ispite DM i to pravo stekli u prvom.obavlja i druge poslove koji proizlaze iz naravi provedbe ispita. . ORGANIZACIJA PRAKTIĈNOG DJELA NAUKOVANJA I SURADNJA S OBRTNICIMA. Predsjednik školskog ispitnog povjerenstva Srednje škole Pitomaĉa Rikard Bakan.godina Ukupno U školi Prodavaĉi Kuhari Konobari Automehaniĉari Poljoprivredni gospodarstvenici Agroturistiĉki tehniĉar 490 900 900 900 420 350 360 360 70 420 245 490 900 900 900 420 350 275 275 105 420 245 448 800 160 512 385 512 280 320 169 73 . a koji ponavljaju ispit u cijelosti. godina Ukupno U školi III. Broj sati praktiĉne nastave. kolovoza – 07.utvrĊuje i ostale poslove nastavnika u provedbi ispita.. . prema Pravilniku . ljetnom roku. oec. a i 4. -Predsjednik Povjerenstva imenuje deţurne nastavnike na obaveznom i izbornom dijelu DM -organizacijsko-tehniĉka provedba obaveznog i izbornog dijela drţavne mature u skladu s vremenikom i Pravilnikom. odreĊene dijelove ispita ili izborne predmete. SRPANJ 2012. b razredu.utvrĊuje i ostale poslove nastavnika u provedbi ispita.zaprimiti rezultate ispita DM. poduzećima i ustanovama u kojima uĉenici obavljaju praktiĉni dio naukovanja. .utvrditi konaĉni popis uĉenika koji su ispunili uvjete za polaganje ispita drţavne mature u 4. .

Školsko dvorište poĉinje se hortikulturno ureĊivati. PRAKTIĈNA NASTAVA IZVAN ŠKOLE Škola je sklopila ugovore s obrtnicima. a tijekom proljeća prošle godine u dvorištu je postavljen i pušten u funkciju moderno opremljeni plastenik. Isto tako unutar školskog dvorišta posaĊen je voćnjak s dodatnih 20 voćaka. Kod poljoprivrednih gospodarstvenika u ukupan broj sati uraĉunato je i 80 sati godišnje struĉne prakse koja se takoĊer realizira na školskom poljoprivrednom dobru.2. a dijelom realizirati kroz praksu u turistiĉkom uredu. škola će za potrebe ugostiteljske struke te ugostiteljskog dijela praktiĉne nastava u programu agroturistiĉkih tehniĉara koristiti praktikume koji se nalaze u školskoj zgradi na Trgu kralja Tomislava 6 u Pitomaĉi. 10. Uĉenici koji se obrazuju po jedinstvenom modelu obrazovanja. dok ugovore o praktiĉnoj nastavi potpisuju samo škola i roditelji.8 ha. 10. 10. agrotehniĉkih rokova koji uvjetuju većinu radova na odrţavanju povrtlarskih površina i ubiranju plodova u vrijeme ljetnog odmora uĉenika 74 . a ostatak na obiteljskim poljoprivredno-turistiĉkim gospodarstvima. Nadalje škola je dobila na besplatno korištenje vinograd u „Aršanju“ površine 0.1. ŠKOLSKI PRAKTIKUMI ZA UGOSTITELJSKU STRUKU Od poĉetka školske godine 2011. Tijekom studenoga 2011. pridrţavajući se pravila o maksimalnom broju sati koji se mogu realizirati u školskim radionicama koji je propisan Planom i programom za pojedinu struku. Kao što je i vidljivo iz tablice sve struke osim prodavaĉa i automehaniĉara. Na ovim površinama uĉenici poljoprivredne struke zajedno sa uĉenicima agroturistiĉkog smjera obavljaju praktiĉnu nastavu prema Godišnjem planu i programu te prema tjednom rasporedu.Iskazani broj sati odnosi se na godišnju obvezu uĉenika. / 2012. Ovaj ugostiteljski objekt u vlasništvu je škole.65 ha koje se nalazi u neposrednoj blizini škole tj. Svi ostali uĉenici praktiĉnu nastavu u radnom procesu mogu obavljati i u nelicenciranim radnjama. što znaĉi da uĉenici obavljaju praktiĉni dio naukovanja tijekom cijele školske godine. a na školskim površinama posaĊeno je 50 komada stolnih sorti vinove loze.3. Kod agroturistiĉkih tehniĉara u ukupan broj sati uraĉunato je i 105 sati struĉne prakse od kojih se 60 sati realizira tijekom ljeta na školskim poljoprivrednim površinama. poduzećima ili ustanovama koje primaju uĉenike na praktiĉni dio naukovanja. praktiĉni dio naukovanja ili praktiĉne nastave obavljat će kod licenciranih obrtnika. Pored škole Ugovore o naukovanju moraju potpisati još i roditelji i nadleţna obrtniĉka komora. godine s radom je poĉeto školskoi ugostiteljski praktikum otvorenog tipa Restoran „Stara Pivnica“ gdje većina uĉenika ugostiteljskog i agroturistiĉkog usmjerenja obavlja praktiĉnu nastavu. a manji dio uĉenika. Zbog specifiĉnosti poljoprivredne struke tj. iza školske športske dvorane osnovne škole Petra Preradovića u Pitomaĉi. Vjeţbe će se izvoditi prema tjednom rasporedu. veći ili manji dio praktiĉne nastave realiziraju u školskim praktikumima ili na školskom poljoprivrednom dobru. poduzećima i ustanovama koje su licencirane od strane HOK-a. tako da sadašnji broj voćaka iznosi 40 stabala te su postavljene dvije košnice. uz uvjet da im se mora omogućiti korištenje 45 radnih dana slobodnih. ŠKOLSKO POLJOPRIVREDNO DOBRO Škola posjeduje školsko poljoprivredno dobro površine 0. a realizirani sati u školi umanjuju se od ukupnog godišnjeg fonda sati praktiĉnog dijela naukovanja koje uĉenici moraju realizirati kod obrtnika. U ĉetvrtoj godini agroturistiĉkih tehniĉara uraĉunato je i 96 sati struĉne prakse koje će dijelom izvršiti kao pripremu za završni ispit. praktiĉni dio naukovanja mogu obavljati samo u radnjama.

pratiti i prijaviti Ministarstvu prosvjete i športa pripravnika u skladu s Pravilnikom o struĉnim ispitima u srednjem školstvu ( N. Pripravnik mora tijekom pripravniĉkog staţa proći slijedeći program:  upoznavanje temeljnih zadaća. dopunske. koji se obavlja po programu pripravniĉkog staţa u kojem se utvrĊuju sadrţaji i plan praktiĉnog uvoĊenja pripravnika u samostalan odgojno – obrazovni rad i plan priprema za polaganje struĉnog ispita. br. Pripravnik je obvezan proći pripravniĉki staţ. priruĉnicima.N. suradnja s roditeljima  organiziranje i voĊenje izvannastavnih aktivnosti uĉenika  voĊenje pedagoške dokumentacije i evidencije  ocjenjivanje uĉenika  sudjelovanje u radu struĉnih tijela i aktiva škole 75 . sustava.struĉna praksa poljoprivrednih gospodarstvenika i agroturistiĉkih tehniĉara obavit će se takoĊer na poljoprivrednim površinama škole. 16/94) i Pravilnikom o polaganju struĉnog ispita uĉitelja i struĉnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu. dodatne i produţene nastave  voĊenje razredništva. PERMANENTNO STRUĈNO USAVRŠAVANJE DJELATNIKA Nastavnici imaju obavezu permanentnog struĉnog usavršavanja i to će ĉiniti prema individualnim planovima Realizacija struĉnog usavršavanja provodi se: a) individualno – proradom struĉne pedagoško-psihološke i metodiĉke literature (svaki predavaĉ radi svoj plan individualnog usavršavanja b) u radu školskih aktiva – proradom struĉnih tema iz struĉne tematike c) u radu ţupanijskih i republiĉkih struĉnih aktiva i seminara d) u radu Nastavniĉkog vijeća škole – proradom struĉnih tema ( po jedna za svako polugodište) e) kroz pripreme za novu školsku godinu  upoznavanje gradiva u nastavnom planu  prouĉavanje pedagoško-psihološke i metodiĉke literature  upoznavanje s udţbenicima.1 PRIPRAVNIĈKI STAŢ I STRUĈNI ISPITI UVOĐENJE NASTAVNIKA POĈETNIKA – PRIPRAVNIKA Tijekom školske godine škola je obvezna organizirati. rjeĉnicima i struĉnim materijalom  ovladavanje korištenjem nastavne tehnologije  praćenje razvoja svoje struke u svjetskim razmjerima  razmjena iskustava s drugim struĉnjacima  praćenje izloţbi i marketinga  analiza osobnog struĉnog rada 11. 11. ustrojstva srednjeg školstva RH  upoznavanje propisa na temelju kojih djeluje srednje školstvo  upoznavanje nastavnih planova i programa škole  planiranje i pripremanje za nastavu  organiziranje i izvoĊenje redovne.

odnosno na poslovima u ustanovi ili drugom struĉno pedagoškom radu.N. obrazovanja i športa. 16/94).2. te drugih izvora znanja  Nazoĉnost pripravnika na satovima mentora ( 30 sati )  Nazoĉnost mentora na satovima pripravnika (10 sati)  Prisutnost komisije na nastavnim satovima pripravnika najmanje dva puta po dva do ĉetiri sata. metodiĉke i druge pomoći obavlja komisija koju imenuje ravnatelj Škole. 11. Bodovanje ostalog struĉnog rada obavlja ravnatelj škole. u skladu s katalogom programa. udţbenika i struĉne literature. Agenciji za odgoj i obrazovanje. tj. a nema potrebno pedagoško-psihološko obrazovanje moţe biti izabrana uz uvjet da najkasnije u roku od godine dana od dana izbora stekne to obrazovanje. Nastavniku koji ne ispuni taj uvjet prestaje radni odnos. 11. te ako udovoljava drugim uvjetima ocjenjivanja i napredovanja nastavnika srednjih škola i uĉeniĉkih domova (N.3. a prvi put se zapošljavaju u školi obvezatni su se struĉno usavršavati. 16/94). odnosno radnog mjesta. Pri utvrĊivanju uspješnosti u radu treba uzimati u obzir znaĉajke i osobnosti struke. te proći staţiranje kao pripravnik i poloţiti struĉni ispit u roku dvije godine. Rad nastavnika u nastavi iskazuje se ocjenjivanjem prema propisanom obrascu i dokazuje potvrdom o sudjelovanju u usavršavanju prema odgovarajućem programu. PEDAGOŠKO – PSIHOLOŠKA IZOBRAZBA NASTAVNIKA Za nastavnika u školi moţe biti izabrana osoba koja pored općih uvjeta ima i odgovarajuću struĉnu spremu i pedagoško-psihološko obrazovanje prema odredbama Zakona o srednjem školstvu. Uspješnost rada nastavnika ocjenjuju ravnatelj.N.   76 . Da bi nastavnik mogao napredovati u struci i biti imenovan u odreĊeno zvanje mora se utvrditi njegova uspješnost u radu. Nastavnik moţe napredovati u struci i biti imenovan u odreĊeno zvanje ako ima odreĊen broj godina rada u odgojno-obrazovnoj ustanovi.praćenje pedagoških i drugih struĉnih ĉasopisa upoznati Ustav RH te ustrojstva i djelovanja tijela drţavne vlasti i lokalne samouprave  funkcionalno upotrebljavanje suvremenih nastavnih sredstava i pomagala. mogu napredovati u zvanja prema Pravilniku o postupku naĉinu i uvjetima ocjenjivanja i napredovanja nastavnika srednjih škola i uĉeniĉkih domova (N. NAPREDOVANJE NASTAVNIKA Nastavnici koji imaju odgovarajuću struĉnu spremu propisanu Zakonom o srednjem školstvu i potrebno pedagoško-psihološko obrazovanje. Prijedlog programa staţiranja pripravnika. Ako se na natjeĉaj za nastavnika javi osoba koja ima odgovarajuću struĉnu spremu. praćenjem uspješnosti rada nastavnika i uz pribavljena mišljenja struĉnih tijela škole i predstavnika roditelja u školskom odboru. a škola je u roku od 15 dana obvezatna pravodobno prijaviti staţiranje Ministarstvu znanosti. Nastavnici koji su stekli pedagoško psihološko obrazovanje. te prosvjetni savjetnik. pruţanja pedagoške. Program pripravniĉkog staţa poĉinje se ostvarivati danom poĉetka radnog odnosa. Za svaki uspješno ostvareni program usavršavanja nastavniku se izdaje potvrda u kojoj su navedeni podaci o programu i njihovu vrednovanju.

12. OSTALI SADRŢAJI 12.1. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE Škole kao odgojno –obrazovne institucije osim prenošenja znanja i informacija moraju biti vaţni u kreiranju kulturne i javne djelatnosti mjesta. Uĉenici i nastavnici naše škole sudjeluju u obiljeţavanju prigodnih datuma i manifestacija. Posebice se istiĉu uĉenici ugostiteljske i poljoprivredne struke koji sudjeluju u pripremi i organizaciji javnih priredbi na zahtjev ţupanijskih i općinskih institucija, obrtnika i ostalih gospodarskih subjekata. Planira se organizacija dvije predstave za uĉenike koje će upriliĉiti gradsko kazalište Virovitica. Naknada za troškove predstava uraĉunata je u tekuće troškove školovanja koje uĉenici plaćaju pri upisu u novu školsku godinu. Aktivno sudjeluju uĉenici i na meĊuškolskim sportskim natjecanjima, posebice iz rukometa, nogometa, odbojke i atletike. a) priredbe, izloţbe, susreti b) - aktivnosti: ureĊenje školskih panoa prikladnim plakatima i slikama, posjet izloţbama, susretima, festivalima u Pitomaĉi - vrijeme realizacije: tijekom ĉitave školske godine; - nositelji aktivnosti: uĉenici i nastavnici c) struĉne ekskurzije ( planirane): - Sajam cvijeća, Zagreb Razredi: agroturistiĉki tehniĉari III. i IV. razred Svrha: proširivanje znanja iz podruĉja hortikulture Vrijeme: kraj svibnja 2012. Voditelj: Branka Pavoković, dipl. ing. agronimije - Posjet poljoprivrednom imanju Eko-Mavrović , Sloboština Razredi: poljoprivredni gospodarstvenici, agroturistiĉki tehniĉari Svrha: terenska nastava na eko-poljoprivrednom imanju Vrijeme: listopad 2011. Voditelji: Branka Pavoković, Zdravko Giba - Terenska nastava na Jankovcu Razredi: III. b, IV.b ( agroturistiĉki tehniĉar ) Svrha: proširivanje znanja iz predmeta destinacijski menaĊment i odrţivi turizam Vrijeme: travanj 2012. Voditelj: Ivana Kralj - Posjet sajmu Interliber, Zagreb Razredi: SVI Svrha: jaĉanje svijesti o vaţnosti knjige, ĉitanje i cjeloţivotnog obrazovanja Vrijeme: 12. studenoga 2011. Voditelji: Marin Domović, Alena Hrvoić, Ksenija Petrinec, Masrio Tomrlin - Posjet hotelu Termal u Daruvaru Razredi: I- do III. kuhar/konobar Svrha: upoznavanje s naĉinom poslovanja hotela Vrijeme: druga polovica listopada 2011. Voditelji: Darko Mihoković, Darko Bariĉević - Terenska nastava na farmi goveda Razredi: II.b ( agroturistiĉki tehniĉar), II.c ( poljoprivredni gospdarstvenik ) 77

Svrha: terenska nastava iz predmeta stoĉartvo Vrijeme: svibanj 2012. Voditelj: Tomislav Kakša - Posjet tvrtki Eurovoće, Orahovica Razred: I.b (agroturistiĉki tehniĉar) Svrha: terenska nastava iz premeta voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo Vrijeme: studeni 2011. Voditelj: Tihomir Vranić - Posjet Goethe institutu i British Council-u, Zagreb Razredi: III.a, IV.a ( upravni refernt ) Svrha: jaĉanje svijesti o vaţnosti uĉenja stranih jezika Vrijeme: oţujak ili travanj 2011. Voditelji: nastavnici stranoga jezika d) natjecanja- aktivnosti(grupa) –natjecanja iz hrvatskog jezika u poznavanju hrvatskog jezika te na Lidranu, , natjecanja iz stranog jezika, povijesti te na natjecanjima iz pojedinih struka. Nadalje planirano je sudjelovanje Uĉeniĉke zadruge „Kostanj“ na smotri uĉeniĉkih zadruga - voditelji: nastavnici iz pojedinih predmeta, voditelj uĉeniĉke zadruge te voditelji sekcija e) rekreativne ekskurzije (planirane): - jednodnevne: I.b, II.b, III.b, IV.b te I. i II. c posjeta Etno selu na Ţumberku, - maturalna putovanja: uĉenici III.a i III.b razreda i uĉenici II. razreda trogodišnjih škola: - vrijeme realizacije od 18.lipnja do 31. kolovoza 2011. godine. e) izleti - nastavnici povodom obiljeţavanja MeĊunarodnoga dana uĉitelja i nastavnika I to 08. listopada 2011. – Muzej neandertalaca u Krapini i Hrvatsko zagorje - uĉenici i nastavnici povodom obiljeţavanja Dana škole 28. travnja 2012. f) Maturalne zabave III. c prodavaĉ/poljoprivredni gospodarstvenik III. d kuhar IV. a upravni referent IV.b agroturistiĉki tehniĉar lipanj 2012. lipanj 2012. lipanj 2012. lipanj 2012.

12.2. DODATNA I DOPUNSKA NASTAVA U školskoj godini 2011/2012. planirali smo samo dodatnu nastavu iz predmeta na obveznom dijelu drţavne mature i to: iz hrvatskog jezika 1 sat tjedno po obrazovnoj skupini matematike 1 sat tjedno po obrazovnoj skupini te po 1 sat tjedno za engleski jezik i 1 sat tjedno za njemaĉki jezik Gledajući predprijave uĉenika za ispite drţavne mature od kojih se je većina izjasnila da će polaziti dodatnu nastavu iz navedenih predmeta realizacija dodatne nastave bit će slijedeća:

78

PREDMET hrvatski jezik matematika engleski jezik njemaĉki jezik

SKUPINA/BR.UĈENIKA SATI/TJEDNO IV.a / 26 1 IV.b / 14 1 IV. a/26 1 IV.b/14 1 26 5 1 1

UKUPNO 2 2 1 1

Za voĊenje dodatne nastave zaduţeni su Ksenija Petrinec, prof. hrvatskog jezika i knjiţevnosti, Mirjana Ţagar, dipl.ing., Dijana Kos, bacc. engleskog jezika te Ana Pavlić, bacc. njemaĉkog jezika. Analizirajući prošlogodišnje potrebe i interese uĉenika te slabije odgojno obrazovne rezultate iz predmeta matematika, tijekom školske godine organizirat ćemo i dopunsku nastavu, poglavito za uĉenike trogodišnjih zanimanja koji ostvaruju nešto lošije rezultate u svladavanju obrazovnih ciljeva. U vrijeme donošenja ovoga Godišnjeg plana i programa planiramo organizirati dopunsku nastavu matematike za tri obrazovne skupine trogodišnjih zanimanja i to za 1., 2. i 3. razred. Za voĊenje dopunske nastave matematike zaduţen je Mario Tomrlin, ing. informatike te struĉni uĉitelj matematike. Ukoliko se tijekom školske godine ukaţe potreba za organizacijom dopunske nastave iz još nekih predmeta, organizirat ćemo je u granicama ukupnih zaduţenja koje nam omogućuje Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Izvedbeni plan i program dopunske nastave bit će priloţen ovom godišnjem planu. . 12.3. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAMI Školski preventivni programi nastojati će se uskladiti s programima na ţupanijskoj i drţavnoj razini. Za sada su planirani:

12.3.1. Školski preventivni program suzbijanja zlouporabe droga Cilj: Smanjiti interes mladih za eksperimentiranjem i uzimanjem sredstava ovisnosti Zadaci: Prevencija uzimanja sredstava ovisnosti treba prvenstveno biti usmjerena na razvoj samopoštovanja i zadovoljstva sobom, a ne smije se temeljiti na strahu od mogućih posljedica uzimanja sredstava ovisnosti:  uĉenici trebaju razviti zadovoljstvo sobom  ovisnosti ne smiju doţivljavati kao afirmaciju svoga «ja»  roditeljima treba pruţiti podršku i struĉnu pomoć u odgoju djece  edukaciju o ovisnostima treba provesti na pristupaĉan naĉin  voditi brigu o otkrivanju ovisnika kako bi se pokušalo zaustaviti moguće nove ovisnike  Smanjenje interesa mladih će se provoditi kroz nespecifiĉne oblike rada i preventivne mjere te specifiĉne preventivne mjere.  79

Nositelj aktivnosti Nastavnici Aktivnost Obrada prikladnih tema na redovnoj. Provedba radionica emocionalne pismenosti. Uĉenicima će se kroz sate razrednika i rad u radionicama pomoći da razviju svoje samopouzdanje.a) Nespecifiĉni oblici rada i preventivne mjere Škola treba biti mjesto gdje će se i uĉenici i nastavnici osjećati ugodno i razvijati kvalitetne odnose. Kroz sastanke s roditeljima i rad roditeljskog vijeća poticat će se roditelje da razumiju svoju ulogu u prevenciji ovisnosti te steknu osnovna znanja u prepoznavanju sredstava ovisnosti. Poticanje uĉenika na kvalitetan ţivot bez ovisnosti (kroz nastavu vjeronauka) Obrada odabranih tema o ovisnostima na nastavi biologije (rasprava) Individualni rad s uĉenicima. policijom. drugim školama. listopad Tjekom godine Razrednici Vjerouĉiteljica Tijekom godine Profesor biologije Psiholog Tijekom godine Profesor sociologije 80 . nauĉe donositi odluke i rješavati probleme te da razviju socijalne vještine. Škola će ustrajati na iznalaţenju mogućnosti za rasterećenje uĉenika od pretjerane koliĉine obrazovnih sadrţaja te afirmaciji škole bez neuspjeha. Obrada odabranih tema o ovisnostima kroz nastavu psihologije. izbornoj nastavi i izvannastavnim aktivnostima Oblikovanje izvannastavnih aktivnosti i rad sa što većim brojem uĉenika Obrada odabranih tema o ovisnostima te razgovor na satu razrednog odjela. Koordinacija Vrijeme Tijekom godine Nastavnici Rujan. zdravstvenim ustanovama (osobito Zavodom za javno zdravstvo) itd. Nespecifiĉni oblici rada kroz koje će se ostvariti taj cilj programa su:  izvannastavne aktivnosti  natjecanja u znanju i sportskim aktivnostima  poticanje uĉeniĉkog samopoštovanja i samopotvrĊivanja  rano otkrivanje djeĉje depresije i neuroticizma  pruţanje pomoći uĉenicima koji su postali nepolaznici kroz organiziranu skrb o njima  promicanje uspješnog roditeljstva  diskretni osobni zaštitni program  zaustavljanje izdvajanja problematiĉne djece u odnosu na ostale uĉenike  uoĉavanje i rješavanje kriznih situacija u razredu Specifiĉne preventivne mjere Škola će suraĊivati sa Centrom za socijalnu skrb.

Organizirati sveĉanu podjelu maturalnih svjedodţbi. Upoznati uĉenike s Pravilnikom o ocjenjivanju. duţnostima i pravima u školi. Program mjera za povećanje sigurnosti u školi «Afirmacijom pozitivnih vrijednosti protiv nasilja» Cilj: Omogućiti stvaranje sigurne škole koja afirmacijom pozitivnih vrijednosti unaprjeĊuje društvo u cjelini. Zadaci:        afirmiranje pozitivnih vrijednosti suoĉavanje s postojećim problemima nesigurnosti i nasilja promicanje spoznaje o opasnostima oruţja i eksplozivnih naprava razvoj samopoštovanja uĉenika pomoć uĉenicima pri ţivotnim opredjeljenjima pozitivno usmjerenje provoĊenja slobodnog vremena promicanje razliĉitih sportskih i društvenih sadrţaja (izvannastavne i izvanškolske aktivnosti) Aktivnost Upoznati uĉenike s kućnim redom škole.Nositelji programa:  pedagog  psiholog  razrednici  predmetni nastavnici  ravnatelj  vanjski suradnici Vrednovanje rezultata: na kraju nastavne godine provest će se vrednovanje provedbe programa 12. SuraĊivati s roditeljima i educirati ih o nekim odgojnim umijećima. Voditi brigu o uĉenicima i njihovim poteškoćama. obvezama. Sudjelovanje i rad na 81 Koordinacija Vrijeme Nositelj aktivnosti Razrednici prvih razreda Razrednici završnih razreda Razrednici Pedagog Psiholog .2. U suradnji s uĉenicima organizirati obiljeţavanje zadnjeg dana škole.3. Razvijati topao i human odnos u razredu. Individualini razgovor s uĉenicima i roditeljima.

vrijednosti i stavove koje će uĉenici moći primijeniti u izgradnji pozitivnih ponašanja. vještine.spremnost na vlastiti odabir i afirmaciju vrijednosti .4. poznavati temeljne dokumente o ljudskim pravima te osnovne etiĉke i politiĉke pojmove b) oblikovati vrijednosti i stavove . ljubav. Zadaci: Razvijati znanja. Naglasak će se staviti na društvenu grupu predmeta te nastavu hrvatskog jezika u koje se teme o ljudskim pravima najlakše mogu uklopiti. Na satovima razrednika.poštivanje sebe i drugih . razrednici će 3-4 sata posvetiti temama o ljudskim pravima. .3. Rad u pedagoškim radionicama. jednakost. 12. 12. sposobnosti.odgovornost. a) usvojiti znanja – o vlastitim pravima.3. Školski program odgoja i obrazovanja za ljudska prava Cilj: Uĉenici bi trebali usvojiti osnovne pojmove o ljudskim pravima te postati dio graĊanskog društva.roditeljskim sastancima s odabranim pedagoškim temama. tolerancija. sloboda. Program preventivnih aktivnosti u suzbijanju trgovanja ljudima Preventivni programi:  sposobnost rješavanja problema  razvijanje samopoštovanja  pomoć u snalaţenju u ţivotnim odluĉivanjima  socijalna podrška  poboljšanje kvalitete ţivota uĉenika  motivacija za zdrave stilove ţivljenja 82 .univerzalne vrijednosti: pravda. slobodi i odgovornosti.ţelja za odbacivanjem predrasuda i stereotipa c) razviti vještine i sposobnosti  razviti sposobnost apstraktnog mišljenja i izraţavanja misli  analiziranje i rješavanje problema  analiziranje i tumaĉenje tekstova  vještine nenasilnog rješavanja sukoba  zalaganje za provedbu ljudskih prava  vještina slušanja i neverbalne komunikacije Aktivnosti: Program će se provoditi kroz redovnu i izbornu nastavu te slobodne aktivnosti.3. Oblikovanje i voĊenje grupe uĉenika koja će razvijati pozitivne oblike komunikacije. prijateljstvo .

zajedništva i potpore  sekundarna prevencija – rano prepoznavanje  suradnja škole s drugim institucijama edukacija nastavnika. predrasude.. škola bez prisile  afirmacija karijere uspješnog roditeljstva – individualno. politiĉka. b) vještine  aktivno slušanje i komunikacija  kritiĉko mišljenje  suradnja c) stavovi i vrijednosti  odgovornost za vlastite aktivnosti  otvorenost  empatija  vlastita vrijednost i vrijednost drugih Školski preventivni program  škola kao milje – kvalitetna škola.. struĉnih suradnika. odgovorno roditeljstvo  o trgovanju ljudima  slobodne aktivnosti  ţivotne vještine  diskretni personalni zaštitni postupci – briga za svakog uĉenika  razred kao terapijska zajednica – mjesto sigurnosti.. odgovornost. roditeljski sastanci. demokracija. socijalna. nediskriminacija. ravnatelja te evaluacija ŠPP 83 . jednakost. ekonomska prava  UN Deklaracija o ljudskim pravima. pravda. UN Konvencija o pravima djeteta. civilna. pravilno organiziranje slobodnog vremena uĉenika  kvalitetna ponuda sportskih i drugih kreativnih sadrţaja Teme za roditelje:  utjecaj odgojnih postupaka roditelja na riziĉna ponašanja  prepoznavanje simptoma (za trgovanje)  kriza suvremene obitelji  odgoj za razumijevanje  odgovorno roditeljstvo. stereotipe.  vaţnost ljudskih prava u ţivotu. rasizam b) razviti znanja i sposobnost reagiranja na gore navedeno a) znanja  koncepti: sloboda.. neravnopravnost. odgoj za ravnopravnost spolova  nenasilno rješavanje sukoba Nastavnici  prepoznavanje znakova za trgovanje i zlostavljanje i pruţanje pomoći  postupci u kriznim situacijama  problematika trgovanja i kako se oduprijeti Uĉenici:  socijalne vještine za donošenje odluka  rješavanje problema  samopoštovanje  stvaranje pozitivne slike o sebi  otpornost na socijalni pritisak  nošenje sa stresom i anksioznošću Opći ciljevi u prevenciji trgovanja – edukacija mladih a) prepoznati nepravdu.

Obrada tema vezanih za sprjeĉavanje ovisnosti na satovima razrednog odjeljenja. razvoj samopoštovanja uĉenika. Oblikovanje izvannastavnih aktivnosti i rad sa što većim brojem uĉenika „Droga ubojica ljudskog ţivota“ predavanja za uĉenike 1a razreda „Alkoholizam ovisnost i lijeĉenje“ .Aktivnosti u sklopu provoĊenja preventivnih programa PROVEDBENE AKTIVNOSTI Individualni savjetodavni rad s uĉenicima i roditeljima ROKOVI IZVRŠENJA Kontinuirano tijekom školske godine NOSITELJI Psiholog 4 radionice/predavanja „Škola za roditelje“ – radionice i tijekom školske godine predavanja za roditelje uĉenika 1. te razvijati topao i human odnos u razredu.predavanja za uĉenike 2b razreda Kontinuirano tijekom školske godine kroz nastavu psihologije Kontinuirano tijekom školske godine Psiholog - Razrednici - Ocjene iz usmenog i pismenog ispitivanja - Kontinuirano tijekom školske godine Kontinuirano tijekom školske godine Tijekom školske godine kroz nastavu vjeronauka Predmetni nastavnici - - Predmetni nastavnici Vjerouĉitelj Vjerouĉitelj - Evaluacijski listići Evaluacijski listići 84 Tijekom školske godine kroz nastavu . razreda s ciljem razvijanja roditeljskih kompetencija. Uspostaviti dobar odnos i kvalitetnu komunikaciju s uĉenicima. tei struĉna pomoć u odgoju djece Psiholog SURADNICI U PROVEDBI Ravnatelj Razrednici Predmetni nastavnici Vanjske institucije - EVALUACIJA - Evaluacijski listići na zadnjoj radionici/predavanju Poticanje asertivnog ponašanja. stvaranje kvalitetnih obiteljskih odnosa i pruţanje podrške. Provedba radionica emocionalne pismenosti.

travanj 2012.S. ĈZE i higijene Psiholog Profesor biologije Psiholog Profesor biologije Psiholog - Travanj 2012. razreda s ciljem razumijevanja posljedica i opasnosti razliĉitih spolno prenosivih bolesti te upoznavanje razliĉitih oblika prevencije zarazom spolno prenosivim bolestima Radionice na temu „Donošenje odluka" uz vjeronauka Tijekom školske godine Nastavnik TZK - Rezultati natjecanja Rujan 2011. Studeni 2011. telefon Vjerouĉitelj Obiteljski Centar Virovitica Psiholog Psiholog Rezultati natjecanja Evaluacijski listići Rezultati natjecanja Evaluacijski listići Evaluacijski listići Izloţba radova Evaluacijski listići - Studeni 2011. Obiteljski Centar Psiholog Evaluacijski listići 85 . i 2. razreda „Borba protiv ovisnosti“ – predavanja za uĉenike 1.O. badmintonu. razreda s ciljem razumijevanja opasnosti djelovanja razliĉitih psihoaktivnih tvari na organizam te upoznavanje naĉina uĉinkovitog suzbijanja ovisnosti „Spolno prenosive bolesti“.predavanja za uĉenike 1. rukometu. polugodišta Oţujak 2012.radionica za uĉenike 3. atletici.predavanja za uĉenike 4a razreda „Promicanje volonterstva“ „Suvremeni sustav vrijednosti“ – izloţba uĉeniĉkih radova za sve zainteresirane uĉenike „Što mi treba za sreću?“ .Natjecanja mladića i djevojaka u odbojci. kroz nastavu ĈZO. Oţujak.travanj 2012. Studeni 2011. ĈZE i higijene Oţujak.radionice o uĉenju za uĉenike 1. krosu i nogometu Obiljeţavanje Hrvatskog Olimpijskog Dana „Nauĉimo kako uĉiti“ . kroz nastavu ĈZO. razreda Obiljeţavanje Dana Srednjoškolca – natjecanje uĉenika u odbojci i nogometu „Znam pa me nije strah“ –radionice o naĉinima prenošenja virusa HIV i spolno prenosivih bolesti „Hagioterapija kao odgovor na ovisnosti“ . Poĉetkom 2. Listopad – Studeni 2011. kroz nastavu vjeronauka Knjiţniĉar Psiholog Knjiţniĉar Prosinac 2011. i 2. Nastavnik TZK Psiholog Nastavnik TZK S.

Svibanj – kolovoz 2012.prezentaciju „Robovi 21.stoljeća" za uĉenike završnih razreda Travanj 2012.svibanj 2012. Virovitica Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitiĉko – podravske ţupanije Nastavnik TZK Nastavnik TZK Povjerenstvo za suzbijanje ovisnosti Virovitiĉko – podravske ţupanije Razrednici Psiholog Razrednici - Psiholog Razrednici Rezultati natjecanja Rezultati natjecanja Rezultati ankete 86 . Predavanja i prezentacija o ovisnostima Organizacija meĊurazrednog natjecanja u SŠ Pitomaĉa Prijateljske utakmice izmeĊu maturanata i nastavnika ProvoĊenje ankete o riziĉnim ponašanjima Travanj . Svibanj 2012.

posjeti lijeĉniku . ureĊenjem panoa unutar razreda i zgrade. U suradnji sa Zavodom za zdravstvo obavljaju se i cijepljenja uĉenika. svrha aktivnosti: integracija uĉenika slabijeg materijalnog statusa 3. sadnica itd. podruĉje rada: zdravlje i sigurnost uĉenika i nastavnika 2. aktivnosti i nositelji: predavanja. vrednovanje aktivnosti: potvrde o osposobljenosti iz zaštite na radu te ocjena suradnika Socijalna zaštita uĉenika slabijeg imovinskog stanja i problematiĉnih obiteljskih okruţenja. vrednovanje aktivnosti: anketa na kraju školske godine 87 . Zdravstvena zaštita po sastavnicama: 1. dijelovima strojeva i sliĉno. ovisno o struci za koju se pojedini razredi obrazuju  Postavljanje i odrţavanje ukrasnog bilja  UreĊenje i odrţavanje školskog dvorišta i prostora ispred škole. podruĉje rada: integriranost i osjećaj pripadnosti 2. aktivnosti i nositelji: predavanja. struĉni suradnik pedagog u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb 5. radionice. Socijalna zaštita uĉenika po sastavnicama: 1. 13. suradnja sa Zavodom za zdravstvo. ljudi zaduţeni za zaštitu na radu 5. lijeĉnicima. Osposobljavaju ih nastavnici koji su zaduţeni za to podruĉje. dekorativnog nakita.12. korisnici: uĉenici 4. cvjetnog materijala.4. Prema dopunama zakona ukoliko se prikupe novĉana sredstva obaviti će se i zdravstveni pregled djelatnika. Osigurati im što bolje uvijete za rad i ukljuĉenje u razredne miljee. U realizaciju plana ukljuĉeni su svi djelatnici škole. svrha aktivnosti: smanjiti opasnosti i pomoći odrţavanju zdravlja istih 3.  UreĊenje kabineta i uĉionica slikovnim materijalima. Planira se upoznati i osposobiti nastavnike (koji nisu ) sa zaštitom na radu i zaštitom od poţara. predmetima. korisnici: uĉenici i nastavnici 4. ESTETSKO I HIGIJENSKO UREĐENJE ŠKOLE Planiraju se slijedeće akcije:  odrţavanje urednosti uĉionica uz pomoć razrednih odjela i razrednika  prigodno obiljeţavanje vaţnijih datuma pisanjem i izradom literarnih i likovnih radova. posjeti lijeĉnika. a njihova realizacija ukljuĉuje i neke materijalne troškove kao što su nabava i ugradnja panoa. SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA Zdravstvena zaštita provodi se već prvi tjedan školske godine kada se uĉenici prvih razreda osposobljavaju iz zaštite na radu da bi mogli pristupiti izvoĊenju praktiĉne nastave.

000.195.00 kn _____________________________________________________ SVEUKUPNO: 23.000.000.1.11 kn 7.000./12. godine u kojoj trenutno djeluje Srednja škola Pitomaĉa.000.228.3.00 kn 10 % sredstava .00 kuna 4. KAPITALNI PROJEKT: ŠKOLSKI KOMPLEKS «STJEPAN SULIMANAC» Uvod: Zbog skuĉenosti i neadekvatnosti prostora školske zgrade izgraĊene još 1872.Vlastita sredstva 6.000.) 80.00 kn 14.00 kuna 70. NABAVA DODATNIH NASTAVNIH SREDSTAVA I POMAGALA ZA KVALITETNIJU NASTAVU a) b) c) d) e) nabavka 2 LCD projektora i projekcijskih platna nabavka 2 prijenosna raĉunala dodatno opremanje uĉionica namještajem koji nedostaje nabavka 2 grafoskopa nabavka dodatnih strojeva i ureĊaja za rad na poljoprivrednom dobru škole te izgradnja natkrivenog paviljona uz školski vrt i to: .14.00 kn 7% sredstava 14.000. Do sada je od ovog projekta realizirano: I.) .000.otkup zemljišta i izgradnja infrastrukture .00 kuna Za ostvarivanje planiranog koristit ćemo sredstva iz razliĉitih izvora: .00 kn 83 % sredstava .izrada projektne dokumentacije i ishoĊenje dozvola II.000.000. a koju ove školske godine polazi 292 uĉenika. novom idejnom studijom izraĊenom od strane Ţupanije Virovitiĉko-podravske i Općine Pitomaĉa predloţena je izgradnja nove zgrade Srednje škole za što su spomenute institucije udruţile sredstva. 14.000.izgradnja natkrivenog paviljona uz školski vrt za odrţavanje nastave na otvorenom POTREBITA SREDSTVA: Ad a) Ad b) Ad c) Ad d) Ad e) 5.mini punionice za vino .00 kn 300.00 kuna 7.00 kuna 10. 500.Proraĉuna Ţupanije Virovitiĉko-podravske 10. PLAN AKTIVNOSTI ZA UNAPREĐENJE MATERIJALNIH UVJETA RADA U ŠKOLSKOJ GODINI 2011.195.000.00 kuna UKUPNA SREDSTVA: IZVORI SREDSTAVA: ________________________ 96.000. faza * izgradnja * opremanje 1. i 2011.028. faza ( tijekom 2010.Natjeĉaji i potpore (Ministarstvo poljoprivrede i dr.11 kn 88 .

toĉka 8. 90/10. 15./2012. dipl. izradit će se naknadno i priloţiti ovom Godišnjem planu i programu rada. Ravnatelj: Rikard Bakan. fakultativni predmeti. ZAVRŠNE ODREDBE temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ĉlanak 28. godina. godinu 15.dovršetka graĊevine 2013. a na temelju Izvješća o radu škole na kraju školske godine. godine prihvatio je Godišnji plan i program za školsku godinu 2011. 29. 16.ecc KLASA:_________________ URBROJ: _______________ U Pitomaĉi.1. Plan i program rada psihologa za školsku godinu 2010. rujna. toĉka 4 .3. Ravnatelj prati ostvarivanje svih dijelova godišnjeg programa. RH 87 /08.N. 105/10).. školski odbor na 19. gradnje je listopad 2011.PredviĊeno vrijeme poĉetka II. Godišnji plan i program srednjoškolskog obrazovanja odraslih Napomena: Dodatni programi ( obrazovanje odraslih. 16./2011. 89 . i Statuta Srednje škole Pitomaĉa ĉlanak 11. 86/09. a opremanje i preseljenje u nove prostore planirano je za 2014. faze tj. vrednovanja i ostvarivanja godišnjeg programa rada dok će svaki djelatnik pratiti ostvarivanje svojih zadaća i o tome izvješćivati ravnatelja škole. Sjednici odrţanoj dana 29. dodatna nastava) za koje se iskaţe interes nakon roka za predaju ovog Godišnjeg plana.2. Ravnatelj i struĉni suradnik će voditi evidenciju praćenja. (N. 2011. PRILOZI GODIŠNJEM PLANU: 15. Godišnji plan i program rada uĉeniĉke zadruge. PRAĆENJE I VREDNOVANJE OSTVARIVANJA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ŠKOLE Tijekom školske godine redovito će se pratiti ostvarivanje godišnjeg programa rada škole. rujna 2011. 15. Cjelovita analiza ostvarivanja godišnjeg programa razmatrat će se na Nastavniĉkom vijeću na kraju školske godine.

ekološki i etnoodgoj. Pitomača) Iz reda učenika zadrugara Anamarija Balija i Anamarija Lovrenovid Iz reda roditelja učenika jedan član Iz reda lokalne samouprave je Marinko Barčan dipl. svladavaju međe između pojedinih predmeta.agr (pročelnik ureda za društvene djelatnosti opčine Pitomača) Adresa zadruge je: SREDNJA ŠKOLA PITOMAČA – ŠKOLSKA ZADRUGA «KOSTANJ» Trg kralja Tomislava 6. (ravnatelj škole) i Tomislav Kakša dipl.agr. UVOD 1...2008 godine održana je osnivačka skupština školske zadruge «Kostanj».sc. 33405 Pitomača. Iz reda suosnivača je mr. Voditelj zadruge je Tomislav Kakša dipl.o. kao dragovoljna formalno ustrojena skupina učenika.1. Osnovni podaci o školskoj zadruzi Učenička zadruga “Kostanj” . Dana 25./ 2011.o.09. te provodi cjelovit gospodarski. oslobađaju i razvijaju sposobnosti. U sklopu zadruge djeluje sedam sekcija. Članovi zadružnog odbora: Iz reda osoblja Srednje škole Pitomača su Rikard Bakan dipl. Marijan Berdin (direktor komunalnog d. Sjedište zadruge je u prostorima «stare» zgrade osnovne škole na Trgu kralja Tomislava 6 u Pitomači. tel/fax: 033/801-434 90 .GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA UĈENIĈKE ZADRUGE „ KOSTANJ“ ZA ŠKOLSKU GODINU 2010.agr. i ima sedamdesetak učenika članova zadruge. koju je prihvatio školski odbor. stječu aktivno znanje. pod neprinudnim stručnim vodstvom (mentorstvom) neposredno sudjeluju u organizaciji i izvedbi programa.oec. 1.

Zatim zadruga ima na raspolaganju školsko poljoprivredno dobro površine 1. izradu suvenira i etnologiju. lopate Dvije LR košnice.. 5 AŽ košnica .1. ugostiteljsko uslužnu sekciju. 2. marketing i promidžbu.4 ha i ugostiteljski objekat Stara Pivnica. a rezultati rada učenika (proizvodi i usluge) mogu se stavljati u promet i komercijalizirati (mogu znači mogudnost.. sekciju za gospodarsko poslovanje. atomizer.Pribor i materijal potreban za radove u pčelinjaku Inox posude za čuvanje vina 91 . freza skakačica Pčelinjak sa pet košnica i dva nuklausa Plastenik i cijevni sustav za navodnjavanje i grijanje Motike. a ne uvijek i obvezu. čestitke za svoje potrebe. vode.2. sekciju za seoski turizam . sekciju za rasadničarstvo i hortikulturu. Zadruga sadrži sedam sekcija: Povrtlarsku i ratarsku. Djelatnost zadruge Djelatnost zadruge je izvannastavna aktivnost učenika i dio programa škole. u vrijeme izvan nastavne aktivnosti. te dobiveni vinograd na korištenje veličine 1.1. malčer. pčelarsku sekciju. itd. Prostorni uvjeti Zadruga koristi učenički prostor u sklopu Srednje škole Pitomača. jer škola može u školskoj kuhinji koristiti povrde. čajeve i dr. grablje.2. cvijede za uljepšavanje okoliša. pa se može ustanoviti njihova novčana vrijednost i bez stavljanja u promet). Tanjurade. roto freza. UVJETI RADA ZADRUGE 2. 2. Sadržajno obuhvada svaku proizvodnu i uslužnu djelatnost u sastavu sekcija zadruge. vodarsku i vinogradarsku.6 jutara te školski vodnjak i pčelinjak u školskom dvorištu. štijade. Materijalni uvjeti Raspoloživi materijalni uvjeti su:        Traktor IMT 539 Jednobrazdni plug.

Dalibor Petričušid ing. Branka Pavokovid dipl.5.4.2.1. Berdin 3.2. agr .1.3.oecc – predsjednik zadruge 4.1.oec.1.6. Sekcija za gospodarsko poslovanje. ing.3. Marinko Barčan dipl. ing. 3.U nabavci su:  Tkalački stan i ostali pribor za izradu autohtonih suvenira 3. Sekcija za izradu suvenira i ukrasnih predmeta i etnologiju 3.3.agr . Tomislav Kakša dipl.VVV 3. marketing i promidžbu 3.2.5. Zdravko Giba ing. Vanjski suradnici 3.3.4. Poljoprivredno gospodarska sekcija 3.2. Darku Mihokovid stručni učitelj 3. Poljoprivrede 3.2.stočarstva 3. mr. Ugostiteljsko uslužna sekcija 3. Tihomir Vranid dipl. Ivana Kralj dipl.1.1. agr.oec 3.1.sc.ing. ZADUŽENJA ZADUŽENJE VODITELJA SEKCIJA 92 . Darku Baričevid stručni učitelj 3. KADROVSKI UVJETI ZADRUGE 3.2. Poljoprivrede 3.2.1.5.4.1.1. Rikard Bakan dipl. Poljoprivrede 3. Miroslav Horvatinovid dipl. 3.

Predsjednik(ca) potpisuje zaključke upravnih tijela. Tajnik(ca) vodi poslovnu komunikaciju s drugim sudionicima u programu Zadruge. Predsjednik(ca) Zadruge predstavlja i zastupa Zadrugu. ORGANIZACIJA RADA ZADRUGE 5. Sjednice skupštine zadruge Skupštinu Zadruge čine svi članovi Zadruge. Saziva je i predsjeda predsjednik Zadruge. usmjeravaju i potiču rad učenika. financijske.  Obveze spriječenog predsjednika(ce) obnaša zamjenik(ca) predsjednika(ce). ZADUŽENJA PREDSJEDNIKA ZADRUGE     Predsjednik(ca) Zadruge vodi rad upravnih tijela i poslove Zadruge. programiraju i organiziraju rad. Odgovorni su za sigurnost učenika u radu. pravne i druge poslove te pomaže predsjedniku(ci) u obnašanju njegov(zin)ih zadada i pripremi sjednica.1. U pitanjima koja se odnose na prava i obveze Škole prije zastupanja mora dobiti ovlaštenje ravnatelja Škole. kao izvannastavna aktivnost. U izvanrednim okolnostima Skupštinu 93 . Odabiru najdjelotvornije metode i oblike rada. surađuju s roditeljima i suodgojiteljima te upoznaju druge učitelje s rezultatima ZADUŽENJA TAJNIKA ZADRUGE   Tajnik(ca) Zadruge organizira i vodi opde. 5. raspolaže novčanim sredstvima u skladu s utvrđenim finanijskim planom (proračunom) Zadruge i obavlja druge poslove od interesa za Zadrugu. a dio tijekom praznika zbog sezonskog intenziteta posla u pojedinim sekcijama. Omoguduju učenicima vezu sa stručnjacima i dostupnost dobrih izvora znanja. Prate. Vremenik rada Ukupni godišnji fond sati pojedine sekcije je maksimalnih 35 sati od čega se dio satnice odrađuje tokom školske godine. 5.     Uz neposrednu suradnju učenika planiraju.2. Skupština se saziva najmanje jedanput godišnje. Pravila i druge akte Zadruge. Predsjednik(ca) Zadruge ujedno je predsjednik(ca) Zadružnog odbora i Skupštine.

4. Odbor odlučuje vedinom glasova svih svojih članova 5.3.1. 6. koje saziva i vodi predsjednik(ca). Odbor se sastaje prema potrebi. 5. 6.2. zadrugari u programu imaju da se upoznaju sa svim povrtlarskim i ratarskim kulturama ovog nizinskog dijela Republike Hrvatske te njihovom važnosti za gospodarstvo i prehranu ljudi. cilj je da zadrugari steknu radne navike.1. da zadrugari steknu radne navike. POVRTLARSKO RATARSKA PODSEKCIJA Pod stručnim voditeljstvom ing. obavješdivanja. zadrugari u programu imaju da se upoznaju sa svim vodnim i vinskim kultivarima ovog nizinskog dijela Republike Hrvatske te njihovom važnosti za gospodarstvo i prehranu ljudi. poljoprivrede Zdravka Gibe. ili drugih razloga važnih za djelovanje i napredak Zadruge. 94 . poljoprivrede Dalibora Petričušida. Zaključci tih sastanaka smjernice su za dalji rad uprave Zadruge.može sazvati i Zadružni odbor. radne vrijednosti i stvaralaštvo te steknu preduvjete za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini. organizirati sastanke pojedinih sekcija. VODARSKO – VINOGRADARSKO . POLJOPRIVREDNO GOSPODARSKA SEKCIJA 6. kako zahtijevaju njegovi poslovi i zadade. Sastanci sekcija Zadružni odbor može radi dogovora. Poslovima koje de zadrugari obavljati na poljoprivrednom dobru. Skupština utvrđuje stajališta i smjernice za vođenje Zadruge i oni obvezuju upravu Zadruge. Sjednice zadružnog odbora Zadružni odbor radi u sjednicama.1.1. radne vrijednosti i stvaralaštvo te steknu preduvjete za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini.VINARSKO – PODRUMARSKA PODSEKCIJA Pod stručnim voditeljstvom ing. Poslovima koje de zadrugari obavljati na poljoprivrednom dobru te i uslužnim poslovima za neku drugu stranu. ORGANIZACIJA RADA POJEDINIH SEKCIJA ZADRUGE 6. Dužan ih je održati na zahtjev najmanje jedne tredine ukupnog broja sekcija. vodnjaku i vinogradu te i uslužnim poslovima za neku drugu stranu.

cilj je da zadrugari steknu radne navike. kao i uslužnim poslovima za neku drugu stranu.3. zadrugari u programu imaju da se upoznaju sa svim vodnim i vinskim i hortikulturnih kultivarima ovog nizinskog dijela Republike Hrvatske. 6. radne vrijednosti i stvaralaštvo te steknu preduvjete za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini. 6. zadrugari u programu imaju da se upoznaju sa hortikulturnim vrstama ovog nizinskog dijela Republike Hrvatske. zadrugari u programu imaju da se upoznaju sa svim vrstama meda i ostalim proizvodima pčela koji su karakteristika ovog nizinskog dijela Republike Hrvatske te njihovom važnosti za gospodarstvo i prehranu ljudi. cilj je da zadrugari steknu radne navike.stočarstva Tomislava Kakše.1. ing. agronomije . Poslovima koje de zadrugari obavljati na poljoprivrednom dobru. radne vrijednosti i stvaralaštvo te steknu preduvjete za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini. cilj je da zadrugari steknu radne navike.2. Poslovima koje de zadrugari obavljati na pčelinjaku u sklopu škole.4. IZRADU SUVENIRA I ETNOLOGIJU Pod stručnim voditeljstvom dipl. cilj je da zadrugari steknu radne navike.poljoprivrede Branka Pavokovid.2.2. zadrugari u programu imaju da se upoznaju sa svim povijesno vrijednim baštinama koji su karakteristika ovog nizinskog dijela Republike Hrvatske. radne 95 .6.1. Poslovima koje de zadrugari obavljati na poljoprivrednom dobru. Poslovima koje de zadrugari raditi u sklopu škole.poljoprivrede Tihomira Vranid.2.ing. PODSEKCIJA ZA RASADNIČARSTVO Pod stručnim voditeljstvom dipl. oecc Ivane Kralj. SEKCIJA ZA IZRADU SUVENIRA I UKRASNIH PREDMETA I ETNOLOGIJU 6. PODSEKCIJA ZA SEOSKI TURIZAM.1.ing. kao i uslužnim poslovima za neku drugu stranu. PČELARSKA PODSEKCIJA Pod stručnim voditeljstvom dipl. radne vrijednosti i stvaralaštvo te steknu preduvjete za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini. PODSEKCIJA ZA HORTIKULTURU I IZRADU UKRASNIH PREDMETA Pod stručnim voditeljstvom dipl. kao i uslužnim poslovima za neku drugu stranu. kao i uslužnim poslovima za neku drugu stranu. 6.

vrijednosti i stvaralaštvo te steknu preduvjete za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini. radne vrijednosti i stvaralaštvo te steknu preduvjete za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini. zadrugari u programu imaju da se upoznaju sa svim kulinarskim vrijednim baštinama (od raznih vrsta jela do nekadašnjeg spemanja zimnica i skladištenja svježih mesnih proizvoda u mast itd. MARKETING I PROMIDŽBU Pod stručnim voditeljstvom dipl. Godišnji plan i program povrtlarsko ratarske podsekcije SATI MJESTO NOSITELJ REALIZACIJA AKTIVNOSTI SURADNJA TROŠKOVI PROGRAM RADA 1.) koji su karakteristika ovog nizinskog dijela Republike Hrvatske. Ugostiteljski sustav za praktikum navodnjavanje. cilj je da zadrugari steknu radne navike. UGOSTITELJSKO USLUŽNA SEKCIJA Pod stručnim voditeljstvom Darka Baričevid i Darka Mihokovid (stručni učitelji ugostiteljstva). PRILOZI GODIŠNJIH RADNIH PLANOVA VODITELJA SEKCIJA POJEDINAČNO 7. ambalaža 300. cilj je da zadrugari steknu radne navike.00kn Sjeme. zadrugari u programu imaju da se upoznaju sa svim zakonitostima za trgovačko poslovanje.4. plitice. Uzgoj povrda na otvorenom prostori 15 Školski praktikum Voditelj podsekcije Zadrugari 2. škole zaštita i prihrana. oecc Miroslava Horvatinovida .1. Poslovima koje de zadrugari raditi u sklopu škole. ambalaža 200. radne vrijednosti i stvaralaštvo te steknu preduvjete za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini 7. Poslovima koje de zadrugari raditi u sklopu ugostiteljskog objekta škole. marketing i promidžbu proizvoda i djelatnosti zadruge. 6.00 kn 96 . plitice. Ugostiteljski sustav za praktikum navodnjavanje. kao i uslužnim poslovima za neku drugu stranu. 6. Uzgoj povrda u zatvorenom prostoru 20 Sjeme.3. SEKCIJA ZA GOSPODARSKO POSLOVANJE. škole zaštita i prihrana. kao i uslužnim poslovima za neku drugu stranu.

3. 2.00 kn Sredstva i aditivi namijenjena očuvanju vina 150. Berba i prerada grozdja u mošt 12 Pribor 150. 5 8 35 Pokušalište Jazbina Godišnji plan i program rasadničarske podsekcije SATI MJESTO NOSITELJ REALIZACIJA AKTIVNOSTI SURADNJA TROŠKOVI PROGRAM RADA 1.00 kn 950.00 kn Sredstva i aditivi namijenjena fermentaciji 200.00 kn Agronomski Ambalaža fakultet 250.4. plemki i sadnica. Uzgoj i razmnožavanje jagodičastog voda. lješnjaka i oraha. Uzgoj: vodnih podloga.podrumarske podsekcije SATI MJESTO NOSITELJ REALIZACIJA AKTIVNOSTI SURADNJA TROŠKOVI PROGRAM RADA 1.00 kn 8 Radni pribor i materijali 200. Ukupno: 7. Rezidba .Ukupno: 35 500. Očuvanje kvalitete vina te skladištenje i plasman vina 5. 12 Radni pribor i materijali 300.00 kn 97 .vinarsko.00 kn 35 Godišnji plan i program pčelarske podsekcije 650. Pripremanje podruma za prihvat mošta 3. Proizvodnja pjenušca Ukupno: 7.00 kn 14 Školski praktikum Voditelj podsekcije Zadrugari Turistička zajednica.00 kn 4 6 Školski praktikum Voditelj podsekcije Zadrugari 4.vezanje i vršikanje vinove loze 2. 3..00 Pribor i materijal 200. lokalna samouprava Radni pribor 150. Godišnji plan i program vodarsko – vinogradarsko . višanja. starinskih sorti voda.2. te loznih podloga i plemki. Uzgoj: cjepova vinove loze.00 kn 7. drvenastih ukrasnih biljaka.

preventivna sredstva – 200. upoznavanje učenika sa 2 turističkim resursima i atraktivnostima kraja.00 kn Turistička zajednica. Uzgoj ukrasnog 5 cvijeda i bilja Školski praktikum 4. pribor 1500. 2. ambalaže. Građa i vrste košnica te funkcionalna uloga dijelova košnice. Proljetni pregled pčela i priprema pčela za glavnu pašu 4. Uređivanje javnih 4 površina Javne površine Turistička 98 . poklopci. regije 2. lokalna samouprava Sjeme.5. Pakiranje. Vrcanje 4 Školski pčelinjak Voditelj sekcije Zadrugari 8 Učionica 4 Školski pčelinjak Voditelj sekcije Zadrugari Voditelj sekcije Zadrugari Voditelj sekcije Zadrugari Voditelj sekcije Zadrugari Voditelj sekcije Zadrugari Udruga pčelara Udruga pčelara Pribor i materijal 50. etikete.00 kn 3. materijali lokalna samouprava 200.00 kn 4 Školski pčelinjak Školski pčelinjak Učionica 8 6. izrada suvenira 12 Školski praktikum Školski praktikum Voditelj podsekcije Zadrugari Turistička Radni pribor i zajednica. skladištenje i prodaja meda UKUPNO 7. sredstava zaštite i prihrane 200.00 KN Godišnji plan i program podsekcije za sekcije za izradu suvenira i ukrasnih predmeta i etnologiju PROGRAM RADA SATI MJESTO REALIZACIJA NOSITELJ AKTIVNOSTI SURADNJA TROŠKOVI 1. 7 35 Posude.PROGRAM RADA SATI MJESTO NOSITELJ REALIZACIJA AKTIVNOSTI SURADNJA TROŠKOVI 1. Rojenje i zamjena matica 5.00 kn 400.00 kn Pogača. Izrada i žicanje okvira 3.

materijali lokalna samouprava 100. 99 . 35 750.00 kn Turistička Radni pribor i zajednica.00 kn Turistička Radni pribor i zajednica. 35 Ugostiteljski Voditelj praktikum sekcije škole Zadrugari Ukupno: 7. osobna 25 prodaja i odnosi s javnošdu Ukupno: 35 Školski praktikum 8. priznanja i nagrada. sajmovima.00 kn 2.00 kn PROGRAM RADA 1.6. ljetnim školama i kampovima te dodjeljivanjem pohvala. pekmeza i ostalih jela od namirnica proizvedenih u školskom vrtu. natjecanjima.00 kn Godišnji plan i program ugostiteljsko uslužne sekcije SATI MJESTO REALIZACIJA NOSITELJ AKTIVNOSTI SURADNJA TROŠKOVI Pribor i materijal 750.00 kn Godišnji plan i program sekcije za gospodarsko poslovanje.00 kn 600. pribor i alat 200. lokalna samouprava Materijal. marketing i promidžbu SATI MJESTO NOSITELJ REALIZACIJA AKTIVNOSTI SURADNJA TROŠKOVI PROGRAM RADA 1. PRAČENJE I VREDNOVANJE UČENIKA ZADRUGARA TOKOM REALIZACIJE PLANIRANOG GODIŠNJEG PROGRAMA ZADRUGE.00 kn 500.7. Priprema i gotovljenje zimnice .1. Aranžiranje cvijeda i ukrasnog 12 bilja Ukupno: 7. 8. džema. materijali lokalna samouprava 300. Učenici se potiču sudjelovanjem na smotrama. susretima. ekonomske promidžba.upravljanjem marketingom 4 Školski praktikum 3. materijali lokalna samouprava 100. organizacije rada i raspodjele dobiti 6 Školski praktikum Voditelj sekcije Zadrugari Voditelj sekcije Zadrugari Voditelj sekcije Zadrugari Turistička Radni pribor i zajednica.lokalne samouprave 5. 35 Školski praktikum zajednica.

2. Izmjene i dopune mogu predložiti tijela Zadruge. Za neposredan prinos ostvarenju zadružnih proizvodnih rezultata i usluga učenicima se mogu dodijeliti novčane nagrade.7. Nagrada se dodjeljuje pojedincima. Zadruga može prestati s radom zbog nepostojanja osnovnih radnih uvjeta. Prigodom vrednovanja rada prosuđuju se postignuda.4.3. 9. Odluku o prestanku rada Zadruge donosi osnivač. 9. 9. Školski odbor i ravnatelj Škole. Zadružni odbor 3. Uz novčani iznos nagrađenima se uručuje isprava iz koje se vidi zašto je nagrada dodijeljena i o kakvoj se nagradi radi Učenik za rad može biti pohvaljen. Skupština Zadruge 2. zalaganje i ponašanje. 8.6.4. učitelj (profesor) voditelj. Školski odbor 4.5. pohvale i nagrade mogu izricati odnosno dodjeljivati: 1. Pohvala se izriče usmeno ili daje napismeno. momčadi i sekciji za iznimne rezultate u radu i unapređivanju učeničkog zadrugarstva 8. Učiteljsko vijede 5. 9. 8. Ostatak sredstava prenosi se u vlasništvo Škole. 8.5. Priznanja.1. ZAVRŠNE ODREDBE 9. 9.8. Ova Pravila mijenjaju se i dopunjuju na isti način na koji su donijeta.3.2. 8. 100 .

Priprema školskog kurikuluma. 3 Dogovoriti s nastavnicima i voditeljima stručnih aktiva sadrţaje školskog kurikuluma i njegov sadrţaj. Razgovor Individualni Rad u paru. Promocija škole u okolnim osnovnim školama.2011. Priprema materijala.PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA ZA ŠK./12. Suradnja u formiranju razrednih odjela. Informirati uĉenike osmih razreda o mogućnostima upisa u našu školu. Prikupljanje i analiza podataka nakon upisa ( Izvješća za Ured.GOD. Sudjelovati u organizaciji i provedbi upisa. skupini Prezentacij a Ravnatelj Razrednici osmih razreda Učenici osmih razreda Zavod za zapošljava nje Radna prostorija psihologa i ravnatelja Učionice osnovnih škola Učionice srednjih škola Veljača 15 Svibanj 30 Lipanj Srpanj Kolovoz 45 101 . 4 Školski kurikulum na razvojno humanističkim načelima Ispitati interes učenika za pojedine programe./12. Dani otvorenih vrata škole.Suradnja u donošenju plana upisa u šk. domovnice) u Središnjem Uredu za drţavnu upravu. Područje rada 1 Planiranje i programiranje odgojnoobrazovnog rada Svrha Zadaci Sadrţaj Oblicimetode rada 5 Grupni Individualni Suradnici -subjekti 6 Ravnatelj Nastavnici Voditelji stručnih aktiva Mjesto ostvarivanj a 7 Radna prostorija psihologa Vrijeme ostvarivanj a-broj sati 8 Kolovoz Rujan Listopad 45 Bilješke o realizaciji 9 Pripremanje i provedba upisa učenika 2 Unaprijediti kvalitetu planiranja i programiranj a u odnosu na prošlu školsku godinu Realno planirati upis s obzirom na broj završenih osnovnoškola ca.2011.god. Provjera putem interneta učeničke dokumentacije (rodni listovi.

Vetis i dr.) sreĎivanje dokumenata upisanih učenika.

Ostvarivanje, praćenje i vrednovanje odgojnoobrazovnog uspjeha pojedinca, razrednih odjela i škole u cjelini

Poticati stvaranje jedinstvenog identiteta ( imiĎa škole)

Rad s nastavnicima početnicima

Uvoditi nastavnike u samostalan odgojnoobrazovni rad

Ispitati socio-ekonomski status učenika. Poticati nastavnike na stvaranje dobrih odnosa s učenicima pomaţući im u pronalaţenju najdjelotvornijih načina zadovoljavanja potreba. Ukazati učenicima na tehnike i metode uspješnog učenja. Organizirati pomoć vršnjaka u učenju. Predloţiti akcije za podizanje razine postignuća razrednih odjela. Sudjelovanje u uključivanju učenika u dopunsku i dodatnu nastavu. Uključiti učenike u natjecanja. Razvijati povjerenje izmeĎu učenika i nastavnika i samih nastavnika. Upoznati nastavnike s organizacijom rada škole. Upoznati nastavnike sa zaduţenjem i pedagoškom dokumentacijom.

Sakupljanje što većeg broja informacija o učenicima. VoĎenje liste praćenja. Učenje učenja. Vršnjačke pomagačke grupe. Kako moţemo biti uspješniji? Dopunska nastava. Dodatna nastava. Natjecanja školska, ţupanijska, drţavna Godišnji plan i program škole. Zaduţenje u nastavi i ostala zaduţenja prema rješenju. Pedagoška dokumentacija. Opisno i brojčano praćenje i ocjenjivanje učenik Neposredni uvid u

Razgovor Savjetodav ni rad

Razrednici Roditelji Nastavnici

Radna prostorija psihologa

Tijekom godine 100

Rad u skupini Razrednici Razgovor Učionica

Razgovor Razrednici, Nastavnici

Razgovor

Ravnatelj Tajnik

Radna prostorija psihologa

Tijekom godine 30

Rad na tekstu. Individualni rad. Učionica Ravnatelj

Upoznati ih s Pravilnikom o ocjenjivanju. Pomagati im u izradi operativnog plana i programa.

Demonst racija
Radna

102

Rad s nastavnicima

UnapreĎenje odgojnoobrazovnog rada

Pomagati pri izradi neposredne pripreme za nastavni sat. Uputiti ih u samoprocjenu. Poticati nastavnike na stručnopedagoško usavršavanje. Uputiti nastavnike u izradu individualnog programa stručnog usavršavanja Sudjelovanje i praćenje kolektivnog stručnog usavršavanja u školi. Pratiti nastavni proces s unaprijed definiranim zadaćama. Poticati nastavnike na osuvremenjivanje nastavnog procesa.

Rad s razrednicima

UnapreĎenje rada razrednika

Pratiti napredovanje učenika

Rad s učenicima

Pomagati učenicima u njihovom

Razmijeniti materijale, ideje i iskustva Sudjelovati u pripremi roditeljskih sastanaka. Raditi na prevenciji ovisnosti. Osvijestiti kod učenika vaţnost dobrih odnosa s osobama koje

nastavni rad. Samoprocjena odrţanog sata. Pedagoška literatura i časopisi. Programi individualnog stručnog usavršavanja. Stručno usavršavanje u okviru stručnih vijeća i nastavničkog vijeća. Praćenje nastavnog procesa. UvoĎenje timskog učenja. Primjena LCD projektora, pametna ploča, laptop Identifikacija učenika s posebn. potrebama: daroviti, učenici s osobnim problemima, učenici sa smetnjama u učenju, učenici sa smetnjama u ponašanju. Ostvarenje programa razrednih odjela. Odabir tema za roditeljske sastanke Vijeće učenika

Individu alni rad
Razgovor Razgovor Individualni rad Razgovor Rad u skupini Predavanja

Ravnatelj

prostorija psihologa

Voditelji stručnih vijeća

Radna prostorija psihologa

Rujan Listopad 5

Ravnatelj

Učionica Zbornica

Tijekom godine 20

Ravnatelj Individualni rad

Radna prostorija psihologa

Tijekom godine 5

Individualni

Razredna vijeća

Učionica

Tijekom godine 40

Individualni Razgovor Rad sa razrednim odjelima.

Razrednici

Radna prostorija psihologa Učionica

Predavanja

Razrednici Ravnatelj Razrednici Ravnatelj Stručnjaci

Učionica

Tijekom godine 20 Tijekom godine 100

Radionice Predavanja Razgovor

Radna prostorija psihologa

103

odrastanju i napredovanju

su drugačije. Istraţiti njihov svijet kvalitete, sadašnja ponašanja i frustracije. Podrţavati učenike u stvaranju , provedbi i evaluaciji plana akcija koje bi im pomogle u rješavanju njihovih problema. Informirati učenike o mogućnostima daljnjeg školovanja.

Sat razredne zajednice

Kamo nakon srednje škole? Savjetodavni rad

Predavanje Razgovor Rad u grupi Individualni rad Razgovor Rad u grupi

Zavoda za Javno zdravstvo i Centra za prevenciju ovisnosti Ravnatelj Psiholog Zavoda za zapošljava nje Razrednici Ravnatelj Roditelji učenika Profesori

Učionica

Rad s roditeljima

Stvaranje posebnog ozračja za zdrav rast, razvoj i napredak djeteta

Definirati oblike i načine suradnje za šk.god.2011./12 za koje roditelji smatraju da su najprihvatljiviji. Upoznati roditelje s organizacijom odgojno-obrazovnog rada škole. Uključiti ih i zaduţiti u organizaciji i provedbi stručnih ekskurzija i izleta. Pozvati roditelje na kulturno-umjetničke školske programe. Raspravljati o mogućnostima nastavka školovanja. Uključivati roditelje u prevenciju ovisnosti. Osvijestiti negativne posljedice mogućeg izostajanja s nastave te zajednički odabrati prijedloge za smanjenje izostajanja, provoditi ih i pratiti njihovo ostvarenje. Razvijati suradnju izmeĎu roditelja i osjećaj pripadnosti zajednici roditelja. Definirati ulogu roditelja-člana vijeća roditelja u radu s drugim roditeljima. Organizirati rad s drugim roditeljima.

Roditeljski sastanci Organizacija odgojnoobrazovnog rada škole Stručne ekskurzije. Izleti. Dan škole i ostale priredbe Kamo nakon završene srednje škole? Teme vezane uz prevenciju ovisnosti.

Radna prostorija psihologa Učionica

Tijekom godine 50

Razgovor Rad u grupi

Razgovor Predavanje Predavanje Radionica Psiholog iz Centra za prevenciju ovisnosti Učionica Tijekom godine 20

Rad u grupi Izostajanje s nastave. Sudjelovanje člana vijeća roditelja na roditeljskom sastanku. Ravnatelj Razrednici Roditelji članovi vijeća roditelja Učionica

104

Uključiti roditelje u savjetodavni rad Suradnja s ravnateljem Unaprijediti timski pristup radu Organizirati početak nastavne godine Planirati i programirati rad škole Osmisliti i organizirati rad stručnih organa škole Pratiti odgojno-obrazovna postignuća Kako pomoći učeniku u učenju? Kako pomoći uč. plana i programa stručnih vijeća Izrada Školskog kurikuluma. da odraste? Kako učiti dijete da preuzme odgovornost za svoje postupke? Kako razvijati dobre odnose s djetetom? Suradnja u pripremi nastavnih planova i programa. nastavničkih i stručnih vijeća Pomoć razrednicima u Individualni rad Razgovor Razrednici Ravnatelj Roditelji pojedinačn o Radna prostorija psihologa Tijekom godine 30 Individualni rad Razgovor Razgovor Rad u paru Rad u grupi Ravnatelj Satničar Radna prostorija psihologa i ravnatelja Srpanj Kolovoz 50 Razgovor Rad na tekstu Rad u paru i grupi Ravnatelj Satničar Nastavnici Radna prostorija psihologa i ravnatelja Tijekom školske godine 60 Razgovor Rad u paru i grupi Razgovor Rad u paru Ravnatelj. vremenika pisanih provjera znanja Sudjelovanje u pripremanju i radu sjednica razrednih vijeća. plana i programa odgojnog rada. Suradnja u izradi godišnjeg plana i programa škole: kalendara rada. Suradnja u formiranju skupina izvannastavnih aktivnosti. Razrednici Radna prostorija pedagoga i ravnatelja Učionica Radna prostorija Tijekom godine 20 Tijekom godine 105 . Suradnja u pripremi zaduţenja nastavnika u nastavi za raspored sati. Razrednici Voditelji stručnih vijeća Ravnatelj.

Informirati o rezultatima istraţivanja ProvoĎenje i analiza anketa o ovisnostima u 2. Izraditi potrebne instrumente prikupljanja podataka. Prikupiti i obraditi podatke. na kraj nastavne godine. pedagoške mjere). Izrada izvješća po ocjenjivačkim razdobljima i na kraju školske godine o postignućima učenika i ostvarenju nastavnih planova i programa. Izrada upitnika. Izraditi etape istraţivanja.Pratiti i unapreĎivati rad u nastavi unošenju informacija o uspjehu učenika u Vetis (ocjene na polugodište. Interpretirati rezultate. izostanci. Provedba anketa i grupi Voditelji stručnih vijeća psihologa i ravnatelja 30 Ravnatelj Nastavnici Praćenje Razgovor Radna prostorija psihologa i ravnatelja Tijekom godine 130 Rad i suradnja na razvojnopedagoškim poslovima: Istraţivanjima i projektima UnapreĎenje odgojnoobrazovne prakse Identificirati temu i predmet istraţivanja. Posjeta nastavi i savjetodavni rad s nastavnicima Priprema projekta. razredu Individualni rad Grupni rad Rad u paru Rad na tekstu Individualni rad Ravnatelj Nastavnici Učenici Stručni suradnici ţupanije Učenici Stručni suradnici Škola Tijekom godine 60 Učionica Svibanj – kolovoz 140 106 . vladanje. Provedba projekta Izrada izvješća.

sl. radna prostorija psihologa Tijekom godine 50 Razgovor. Tijekom godine 30 Individualni i grupni rad Rad na tekstu Radionice Ministarstv o prosvjete i športa MeĎuţupa nijski stručni aktiv Unicefove edukacije za sprječavanj e nasilja Prema obavijesti Tijekom godine 300 107 .Rad na posebnim programima . vodstvo i savjete. Pruţiti im podršku. radionice. predavanja rad u paru Učenici Stručni suradnici Ravnatelj Razrednici Učionica. ţivotni prostor.program mjera za povećanje sigurnosti u školu „Afirmacijom pozitivnih vrijednosti“ protiv nasilja . Pomagati im pri boljem shvaćanju cilja i načina provoĎenja radionica. Grupni rad.program preventivnih aktivnosti u suzbijanju trgovanja ljudima Poboljšanje kvalitete rada škole Suradnja s razrednicima pri pripremi i provoĎenju radionica za satove razrednog odjela Pomoć u njihovim dnevnim aktivnostima i diskusija o problemima s kojima se susreću članovi grupe.) Praćenje literature Seminari Metode evaluacije: Upitnici Intervju Razgovor i. individualni rad Djelatnici obiteljskog Centra Virovitica Djelatnici Centra za sprječavanj e ovisnosti Virovitica Ravnatelj Nastavnici Učenici Radna prostorija psihologa Škola Općina Pitomača Škola Tijekom godine 30 Osvijestiti potrebu i nuţnost samovrednovanja/samoevaluac ije radi unapreĎivanja kvalitete rada subjekata u odgojno – obrazovnom procesu. profesionalnost osoblja i. sl.školski preventivni program suzbijanja zlouporabe droge . Samoobrazov anje UnapreĎivati struku Pratiti stručnu literaturu Sudjelovati na seminarima i savjetovanjima Sudjelovanje na stručnim aktivima Stručno – metodička priprema Program: Samovrednovanje/ samoevaluacija u odgojno obrazovnom procesu Provjeravanje kvalitete škole (nastava.

Ţupanije Stručnjaci pojedinih institucija Tijekom godine 50 UKUPNO: 1500 Psiholog: Sylwia Nasilowska . Domom zdravlja.Ostali poslovi Izvršiti poslove koji su vezani uz radno mjesto psihologa Sudjelovanje u kulturnoj i javnoj djelatnosti škole Suradnja sa: Zavodom za zapošljavanje.Blažok 108 . Obiteljskim Centrom Srednjim školama ţupanije. Policijskom postajom. Zavodom za javno zdravstvo. Centrom za prevenciju ovisnosti. Osnovnim školama Javni nastupi učenika Rad u paru Suradnja Razgovor Grupni rad Godišnja Konferencij a psihologa Ravnatelj Nastavnici Stručni suradnici srednjih šk.

Ove školske godine. Škola donosi ovaj Plan i program obrazovanja odraslih. 1. U Pitomaĉi. UVOD: Na osnovu Zakona o obrazovanju odraslih ( Narodne novine RH br./2012. 17/2007). plan nam je obrazovati odrasle za stjecanje srednje struĉne spreme i prekvalifikacije u slijedećim zanimanjima: 109 . rujan 2011. a prema iskazanom interesu potencijalnih polaznika.SREDNJA ŠKOLA PITOMAĈA PLAN I PROGRAM RADA OBRAZOVANJA ODRASLIH Za školsku godinu 2011. Ovaj plan sastavni je dio godišnjeg plana i programu rada škole za ovu školsku godinu.

2 uĉionice kabinetskog tipa ( informatiĉki kabinet. odnosno trogodišnje srednjoškolsko obrazovanje. 3.1.65 ha te školski voćnjak i pĉelinjak u školskom dvorištu.školske knjiţnice . odnosno dokvalifikacija za kandidate koji imaju završeno ĉetverogodišnje. Ad 2. Isto tako bit će organizirano klasiĉno srednjoškolsko obrazovanje odraslih za stjecanje srednje struĉne spreme za kandidate sa završenom samo Osnovnom školom te za kandidate s nezavršenom Srednjom školom. što su i ostali nastavnici potrebni za izvoĊenje programa obrazovanja odraslih. Za komercijaliste je predviĊena grupa od 15-20 polaznika. PODACI O UVJETIMA RADA 2. godine škola ima školsko poljoprivredno dobro površine 0.za nastavu TZK koriste se sportski tereni i dvorana Osnovne škole Petra Preradovića u Pitomaĉi koja se nalazi u istom dvorištu.4 standardne uĉionice . Nastava će se organizirati ukoliko u pojedinom od ova tri zanimanja bude prijavljeno minimalno 8 kandidata po skupini. Prema dosadašnjim upitima zainteresiranih. obrazovanje odraslih u ovom zanimanju bit će namijenjeno prvenstveno polaznicima koji imaju prethodno završenu školu za zanimanje prodavaĉ. Kako je ovaj Plan sastavni dio Godišnjeg plana i programa rada Srednje škole Pitomaĉa za školsku godinu 2011. Nastava će se takoĊer organizirati oblikom konzultativno-instruktivne nastave. u kojem je navedena kompletna kadrovska struktura Škole.4 ha 110 . 2. kabinet za kompjutersku daktilografiju ) . godine škola je dobila na korištenje vinograd površine 1. Škola ima imenovanog voditelja obrazovanja odraslih. u ovom se planu ona posebno ne navodi. a od 2008.20 uĉenika .) Nastava za zanimanje komercijalist bit će konzultativno-instruktivnog tipa a bit će organizirana kao prekvalifikacija.1./ 2012. ) Nastava za ova zanimanja bit će organizirana kao prekvalifikacija za kandidate sa završenom srednjom školom. informatike . 2. Škola koristi klasiĉni uĉioniĉki prostor i praktikume u zgradi na Trgu kralja Tomislava 6 te ugostiteljski praktikum Restoran „Stara pivnica“ u podrumskom dijelu zgrade na Trgu kralja Tomislava 15 Uĉioniĉki prostor sastoji se od: . .od 2006. Komercijalist Prodavaĉ Poljoprivredni gopodarstvenik Kuhar Ad 1.2 praktikuma (praktikum kuharstvo i ugostiteljsko posluţivanje) . djelatnika škole. Prostorni uvjeti..prostorije za rad uĉeniĉke zadruge „Kostanj“ . 4..3 uĉionice za grupni rad od 15 . 3. Marija Tomrlina ing.

2.parnokonvekcijska peć 1 kom .pisaĉ . 1 kom 8 kom 4 kom 4 kom 4 kom 2 kom 1 kom 1 kom 3 kom 4 kom .projekcijsko platno .prijenosno raĉunalo .zidni ormarići za inventar 2 kom .raĉunalo Celeron ( pentium II) . Restoran se nalazi na Trgu kralja Tomislava 15 te radi kao ugostiteljski objekt otvorenog tipa u kojem je biti zaposleno ĉetiri suradnika u nastavi.plinski roštilj 2 kom .ormari sa staklom za inventar 2 kom . a u školskoj godini 2009. Nakon provedenog postupka ishoĊenja minimalno-tehniĉkih uvjeta.radni stolovi 3 kom .ledenica 1 kom ./2010. 2. Materijalni uvjeti: Raspoloţiva nastavna pomagala su: .elektriĉni bojler 1 kom .zemljopisne karte Oprema ugostiteljskog praktikuma . tanjuri…. noţevi.dvd player .sudoper dvodijelni 2 kom .blender 1 kom .restoranske stolice 24 kom . Restoran je zapoĉeo s radom u studenom 2010. godine.kolica za flambiranje 1 kom . ugostiteljski praktikum dobio je dozvolu za poĉetak rada pod nazivom Restoran „Stara pivnica“.raĉunalo TC .raĉunalo pentium IV . rajngle. cjedila. tave.video .hladnjak bez ledenice 1 kom .TV .hladnjak s ledenicom 1 kom .. izvršena je prva faza.perilica/sušilica rublja 1 kom . a uĉenici koji izraze ţelju obavljaju praktiĉni dio naukovanja u ovom školskom objektu. Oprema ugostiteljskog praktikuma „Stara pivnica“ 111 16 kom 3 kom 1 kom 16 kom 1 kom 1 kompl.tople kupke 5 kom ./2009.restoranski stolovi 6 kom .mreţa .ostala oprema: lonci. završena i druga faza opremanja školskog ugostiteljskog praktikuma otvorenog tipa Restorana „Stara pivnica“.LCD projektor .interaktivna ploĉa .posluţitelj .multipractic kuhinjski stroj 1 kom .raĉunalo pentium III .kombinirana peć 2 kom .grafoskop .tijekom školske godine 2008.

masiv .kopaĉica traktorska .stroj za pranje ĉaša .Inox posude za vino .restoranske stolice.komplet voćarskih škara .parnokonvekcijska pećnica .ledomat .kuhinjske nape s ventilacijskim sustavom .TV .topla kupka prijenosna ..plastenik 300 m2 .aparat za frape .kopaĉica samohodna . .samohodna prskalica .hladnjak .matiĉni voćnjak od ukupno 40 stabala .radni stolovi rfs.raĉunalo pentium IV .komplet ruĉnih alata za obradu tla .tanjuraĉe 20 diskova .restoranski stolovi. .ledenica .ostala oprema i sitni inventar Oprema za rad na poljoprivrednom dobru škole: .knjiţni fond 1 komplet 6 kom 2 kom 1 kom 2 kompeta 1 kom 2 kom 1 kom 1 kom 11 kom 42 kom 6 kom 2 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 8 kom 1 kom 1 kom 15 kompleta 15 kompleta 6 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 2000 litara 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 2490 kom 112 .kuhinjski termiĉki blok . masiv .plinski bojler za centralno grijanje i pripremu tople vode .rotaciona kosilica .aparat za espresso kavu .leĊna prskalica .viseći kuhinjski ormarići rfs. audio i video graĊu .ormar za Tv.ormar za sitni inventar .ĉitaoniĉki stol .digitalna vaga .traktor IMT 359 .garderobni ormarići .prikolica traktorska .laserski pisaĉ Samsung .komoda za konobarsku pripravnicu .barske stolice.košnice s pĉelama . masiv .plug jednobrazni .malĉer traktorski .toĉionik .Knjiţnica: .

poslodavci kod kojih su zaposleni. U natjeĉaju se navode: .uvjeti upisa . Isto tako u programe prekvalifikacije odnosno dokvalifikacije moţe se upisati osoba koja je prethodno završila trogodišnju ili ĉetverogodišnju srednju školu.isprave koje uz prijavu treba priloţiti . Njime su utvrĊene skupne i individualne konzultacije. 3. njihovo trajanje i terminski plan s planom ispitnih rokova te propisani ili posebno izraĊeni udţbenici ( skripte ). Konzultativno-instruktivna nastava organizira se i izvodi na osnovu posebno razraĊenog nastavnog plana i programa koje je sastavni dio ovog Plana i programa obrazovanja odraslih. oţujka 2005.kriteriji za izbor kandidata . Oprema škole je zadovoljavajuća i ispunjava sve potrebne uvjete za obrazovanje odraslih. putem radija ili na neki drugi naĉin dostupan javnosti. upisuju se bez natjeĉaja. Natjeĉaj se objavljuje na mreţnim stranicama škole. Za polaznike s prethodno steĉenim znanjima ili zaposlenim osobama u struci za koju se obrazuju. Upis s navršenih 15 godina i prethodno završenom osnovnom ili srednjom školom moguć je za sve programe ako se u pojedino zanimanje prijavi najmanje 10 kandidata. te kandidati koji upisuju programe osposobljavanja i usavršavanja. prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju kandidati u obrazovanju odraslih stjeĉu polaganjem ispita tijekom izvoĊenja programa koji će se odvijati metodom konzultativno-instruktivne nastave. UVJETI ZA UPIS U PROGRAM OBRAZOVANJA ODRASLIH Pravo upisa u programe obrazovanja odraslih ima osoba koja je navršila 15 godina nakon što je prethodno završila osnovnu školu. utvrĊuju se prethodno steĉena znanja i vještine iz praktiĉne nastave. Obveza polaznika je da prisustvuju skupnim konzultacijama i vjeţbama odnosno praktiĉnoj nastavi koja se odvija u školi.rokovi za prijavu na natjeĉaj . upisu u program. 4.oblici svladavanja programa .naĉin provoĊenja natjeĉaja . Konzultativno-instruktivna nastava izvodi se u 50% manjem fondu sati od redovite nastave ( skupne i individualne konzultacije). Zavod za zapošljavanje ili druge zainteresirane pravne i fiziĉke osobe. izboru kandidata. METODE I OBLICI RADA Srednju struĉnu odnosno školsku spremu. Upisi u programe izobrazbe odraslih obavljaju se na temelju odluke o upisu i natjeĉaja. Programi praktiĉne nastave izvode se u cijelosti uz obvezu polaznika da im prisustvuju o ĉemu će evidenciju i kontrolu nazoĉnosti vršti nastavnici zaduţeni za praćenje praktiĉne nastave.rok u kojemu će kandidati biti izvješteni o rezultatima natjeĉaja Kandidati koje na izobrazbu upućuje Zavod za zapošljavanje ili neka druga pravna osoba. Sjednici školskog odbora 10. te nakon poloţenog završnog i/ili pomoćniĉkog ispita. regulirani su Pravilnikom o srednjoškolskom obrazovanju odraslih koji je donesen na 12. godine. Troškove obrazovanja odraslih snose polaznici programa sami. Znanja i vještine 113 .Prostor i oprema potrebna za odvijanje nastave obrazovanja odraslih koristit će se iskljuĉivo u vremenu kada nema redovne nastave. NAĈIN IZVOĐENJA PROGRAMA. Detalji o provoĊenju natjeĉaja.

instruktivna nastava . Broj sati praktiĉne nastave u školi. NASTAVNI PLANOVI I PROGRAMI 5. polaganja ispita.instruktivna nastava . UKUPNO STRUKOVNI SADRŢAJI NAZIV Prvi razred Drugi razred Treći razred Ĉetvrti razred PREDMETA redovna konzultativno redovna konzultativno redovna konzultativno redovna konzultativno nastava . u tvrtci i broj sati struĉne prakse za pojedino zanimanje propisan je Nastavnim planovima i programima konzultativno-instruktivne nastave za pojedino zanimanje koji su sastavni dio ovog Plana i programa. Odluku o sastavu komisije i provoĊenju komisijskog ispita donosi ravnatelj Srednje škole Pitomaĉa.UKUPAN BROJ SATI Prvi razred Drugi razred Treći razred Ĉetvrti razred redovna konzultativno redovna konzultativno redovna konzultativno redovna konzultativno nastava .instruktivna 105 105 70 70 70 35 70 105 70 700 53 53 35 35 35 18 35 53 35 352 105 105 70 70 0 35 70 105 70 630 53 53 35 35 0 18 35 53 35 317 105 105 0 0 0 35 70 105 70 490 53 53 0 0 0 18 35 53 35 247 96 96 0 0 0 32 64 64 64 416 48 48 0 0 0 16 32 32 32 208 Hrvatski jezik Strani jezik I. 5.instruktivna nastava .instruktivna nastava .instruktivna nastava . Nastava općeobrazovnih i teoretskog dijela struĉnih sadrţaja odrţavat će se u prostorima Srednje škole Pitomaĉa i to iskljuĉivo u terminima kad nema redovite nastave. Povijest Zemljopis Politika i gospodarstvo Vjeronauk/Etika TZK Matematika Izborni sadrţaji Strani jezik II. Ostale pojedinosti oko izvoĊenja nastave.instruktivna Poznavanje robe Trgovinsko poslovanje Poslovne 105 70 70 53 35 35 105 105 70 53 53 35 105 105 70 53 53 35 64 0 64 114 32 0 32 .provjeravaju se komisijskim ispitom. dok će se struĉna praksa obavljati iskljuĉivo kod pravnih i fiziĉkih osoba.1.KOMERCIJALIST OPĆI SADRŢAJI NAZIV PREDMETA – KONZULTATIVNO-INSTRUKTIVNA NASTAVA .instruktivna nastava . završnog i pomoćniĉkog ispita regulirane su već spomenutim Pravilnikom o srednjoškolskom obrazovanju odraslih. Praktiĉna nastava dijelom će se odvijati u praktikumima Srednje škole Pitomaĉa a dijelom kod licenciranih pravnih i fiziĉkih osoba kod kojih praktiĉnu nastavu obavljaju i naši uĉenici u redovnom programu obrazovanja.

1. 3. špedicija. 8.komunikacije Informatika Raĉunovodstvo Poduzetništvo Osnove trgovaĉkog prava Psihologija prodaje Marketing Transport. 7. UKUPNO Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 36 23 23 23 12 23 36 23 235 Individualne konzultacije Ukupno 17 17 12 12 12 6 12 17 12 117 53 53 35 35 35 18 35 53 35 352 STRUKOVNI SADRŢAJI REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1.instruktivna nastava . 9. Hrvatski jezik Strani jezik I. 4. poslovanja UKUPNO 70 70 0 0 0 0 0 0 385 35 35 0 0 0 0 0 0 193 70 70 0 0 0 0 0 0 420 35 35 0 0 0 0 0 0 211 70 70 70 70 0 0 0 0 560 35 35 35 35 0 0 0 0 281 0 0 96 0 64 96 64 96 544 0 0 48 0 32 48 32 48 272 STRUKOVNE VJEŢBE I STRUĈNA PRAKSA NAZIV Prvi razred Drugi razred Treći razred Ĉetvrti razred PREDMETA redovna konzultativno redovna konzultativno redovna konzultativno redovna konzultativno nastava .instruktivna nastava . 2.1. Povijest Zemljopis Politika i gospodarstvo Vjeronauk/Etika TZK Matematika Izborni sadrţaji Strani jezik II.instruktivna Strukovne vjeţbe Struĉna praksa UKUPNO 70 80 150 70 80* 150 70 80 150 70 80 150 70 80 150 70 80 150 64 40 104 64 40 104 5. 5. RAZRED – prvi OPĆI SADRŢAJI REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. osiguranje Tehnika vanjskotrg. 6. Poznavanje robe Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 Individualne konzultacije Ukupno 17 53 115 .instruktivna nastava .

4. Poznavanje robe Trgovinsko poslovanje Poslovne komunikacije Informatika Raĉunovodstvo Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 36 23 23 23 Individualne konzultacije Ukupno 17 17 12 12 12 53 53 35 35 35 116 .1. 2. Povijest Zemljopis Politika i gospodarstvo Vjeronauk/Etika TZK Matematika Izborni sadrţaji Strani jezik II. 47 103 150 5. 3. Trgovinsko poslovanje Poslovne komunikacije Informatika Raĉunovodstvo UKUPNO 23 23 23 23 128 12 12 12 12 65 35 35 35 35 193 STRUKOVNE VJEŢBE I STRUĈNA PRAKSA REDNI NAZIV Broj sati konzultacija BROJ PREDMETA Individualne Ukupno skupne konzultacije konzultacije Strukovne vjeţbe 1. 3. Hrvatski jezik Strani jezik I. 47 23 70 Struĉna praksa 2. 2. 0 80* 80 UKUPNO 3. 5. 4.2. RAZRED – drugi OPĆI SADRŢAJI REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 4. 6. 7.2. 5. UKUPNO Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 36 23 23 0 12 23 36 23 212 Individualne konzultacije Ukupno 17 17 12 12 0 6 12 17 12 105 53 53 35 35 0 18 35 53 35 317 STRUKOVNI SADRŢAJI REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 9. 3. 5. 8.

6. 6. UKUPNO Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 36 0 0 0 12 23 36 23 166 Individualne konzultacije Ukupno 17 17 0 0 0 6 12 17 12 81 53 53 0 0 0 18 35 53 35 247 STRUKOVNI SADRŢAJI REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 5. 3. 3.3. Poznavanje robe Trgovinsko poslovanje Poslovne komunikacije Informatika Raĉunovodstvo Poduzetništvo Osnove trgovaĉkog prava Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 36 23 23 23 23 23 187 Individualne konzultacije Ukupno UKUPNO 17 17 12 12 12 12 12 94 53 53 35 35 35 35 35 281 117 .UKUPNO 141 70 211 STRUKOVNE VJEŢBE I STRUĈNA PRAKSA REDNI NAZIV Broj sati konzultacija BROJ PREDMETA Individualne Ukupno skupne konzultacije konzultacije Strukovne vjeţbe 1. 9. RAZRED – treći OPĆI SADRŢAJI REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 0 80* 80 UKUPNO 3. Hrvatski jezik Strani jezik I. 2. 4. Povijest Zemljopis Politika i gospodarstvo Vjeronauk/Etika TZK Matematika Izborni sadrţaji Strani jezik II. 2. 47 103 150 5. 4. 47 23 70 Struĉna praksa 2.1. 7. 5. 7. 8.

4. 5. Hrvatski jezik Strani jezik I. 7. RAZRED – ĉetvrti OPĆI SADRŢAJI REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 6.STRUKOVNE VJEŢBE I STRUĈNA PRAKSA REDNI NAZIV Broj sati konzultacija BROJ PREDMETA Individualne Ukupno skupne konzultacije konzultacije Strukovne vjeţbe 1. 9. 3.1. poslovanja UKUPNO 118 . UKUPNO Broj sati konzultacija skupne konzultacije 32 32 0 0 0 11 21 21 21 138 Individualne konzultacije Ukupno 16 16 0 0 0 5 11 11 11 70 48 48 0 0 0 16 32 32 32 208 STRUKOVNI SADRŢAJI REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. Povijest Zemljopis Politika i gospodarstvo Vjeronauk/Etika TZK Matematika Izborni sadrţaji Strani jezik II.4. 0 80* 80 UKUPNO 3. Poznavanje robe Poslovne komunikacije Poduzetništvo Psihologija prodaje Marketing Transport. 47 103 150 5. 2. 47 23 70 Struĉna praksa 2. osiguranje Broj sati konzultacija skupne konzultacije 21 21 32 21 32 21 32 180 Individualne konzultacije Ukupno 11 11 16 11 16 11 16 92 32 32 48 32 48 32 48 272 Tehnika vanjskotrgovin. 6. 4. 2. 8. 7. špedicija. 5.

VII/I Andrej Osvaldić. osiguranje Tehnika vanjskotrgovinskog poslovanja Strukovne vjeţbe Struĉna praksa Vlatka Vrban. prof. 10.oec. špedicija. 4. 12. struĉna sprema Ksenija Petrinec. 5. VII/I Miroslav Horvatinović.1. dipl. VII/I Mirjana Ţagar. 13. 14. prof. prof. dipl. Psih. 20 Povijest Zemljopis Politika i gospodarstvo Vjeronauk/ Etika Matematika Informatika Poznavanje robe Trgovinsko poslovanje Poslovne komunikacije Raĉunovodstvo NASTAVNI PREDMET Status: Radni odnos RO Vanjski sur.. struĉni uĉitelj. mag. VII/I Bruno Fijala. 18. broj Ime i prezime nastavnika. ecc Marijan Ostrogonac. VII/I Miroslav Horvatinović. 19.oec. 240 ETCS Anita Rengel.Engleski Nada Slaviĉek. 16. dipl. dipl.pravnik. dipl. VII/I Mirna Sudec. SSS Dijana Kos.STRUKOVNE VJEŢBE I STRUĈNA PRAKSA REDNI NAZIV Broj sati konzultacija BROJ PREDMETA Individualne Ukupno skupne konzultacije konzultacije Strukovne vjeţbe 1. dipl. VII/I Rengel Anita. 5. oec. zemljopisa. VII/I Miroslav Horvatinović. 240 ETCS Miroslav Horvatinović. Kadrovski uvjeti za izvoĊenje programa Komercijalist Red. 9. VII/I Miroslav Horvatinović. 6. teolog. 17. dipl. filoz. dipl. 11. Hrvatski jezik Strani jezik – Njemaĉki Strani jezik . VS RO RO 1. ecc VS VS RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO Poduzetništvo Osnove trgovaĉkog prava Psihologija prodaje Marketing Transport. 43 61 104 Polaznici će izraditi i obraniti završni rad u skladu s odredbama Pravilnika o izradbi i obrani završnog rada (NN 118/09). dipl.. oec. VII/I Miroslav Horvatinović.. Ivana Kralj. 0 40* 40 UKUPNO 3. 43 21 64 Struĉna praksa 2. 2. dipl. jeziĉna gimnazija. 7. biologije. 15.5. SSS RO 3. dipl. Goethe institut.ing. oec. hrvatskoga jezika VII/I Iva Winter-Bistrović. VII/I Sylwia Nasilowska-Blaţok. prof. oec. nastavnica povijesti VII/ I Mario Fuĉek. inform. oec. dipl. 2. dipl. VII/I Ivana Kralj. oec. VII/I RO RO RO RO RO RO RO 119 . 8.

2. 2.instruktivna nastava .5.2.UKUPAN BROJ SATI NAZIV PREDMETA Prvi razred Drugi razred Treći razred redovna konzultativno redovna konzultativno redovna konzultativno nastava . 6. 5. RAZRED – prvi REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 12. 10.instruktivna nastava . 15. 3.instruktivna 105 70 70 0 0 70 0 105 105 35 0 0 35 70 490 1155 53 35 35 0 0 35 0 53 53 35 0 0 18 35 490* 842 105 70 0 70 0 70 70 105 105 0 0 0 35 70 490 1190 53 35 0 35 0 35 35 53 53 0 0 0 18 35 490* 842 96 64 0 0 64 64 0 64 96 0 64 64 32 64 448 1120 48 32 0 0 32 32 0 32 48 0 32 32 16 32 448* 784 Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Politika i gospodarstvo Matematika Osnove informatike Poznavanje robe Trgovinsko poslovanje Higijena Psihologija prodaje PromiĊbene aktivnosti Etika/Vjeronauk TZK Struĉna praksa UKUPNO 5.1 . NASTAVNI PLAN KONZULTATIVNO-INSTRUKTIVNE NASTAVE ZA ZANIMANJE PRODAVAĈ – KONZULTATIVNO-INSTRUKTIVNA NASTAVA . Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Politika i gospodarstvo Matematika Osnove informatike Poznavanje robe Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 23 23 0 0 23 0 36 36 23 0 0 12 23 0 235 Individualne konzultacije Ukupno 17 12 12 0 0 12 0 17 17 12 0 0 6 12 490* 607 53 35 35 0 0 35 0 53 53 35 0 0 18 35 490* 842 120 Trgovinsko poslovanje Higijena Psihologija prodaje PromiĊbene aktivnosti Etika/Vjeronauk TZK Struĉna praksa UKUPNO . 14. 11. 8. 13. 9. 4. 7.

4. 9. 11. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Politika i gospodarstvo Matematika Osnove informatike Poznavanje robe Broj sati konzultacija skupne konzultacije 32 21 0 0 21 21 0 21 32 0 21 21 11 21 0 222 Individualne konzultacije Ukupno 16 11 0 0 11 11 0 11 16 0 11 11 5 11 448* 562 48 32 0 0 32 32 0 32 48 0 32 32 16 32 448* 784 Trgovinsko poslovanje Higijena Psihologija prodaje PromiĊbene aktivnosti Etika/Vjeronauk TZK Struĉna praksa UKUPNO Polaznici će izraditi i obraniti završni rad u skladu s odredbama Pravilnika o izradbi i obrani završnog rada (NN 118/09).2. 3. 7.5. 4.3. 12. 13. 5. 14.2. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Geografija Politika i gospodarstvo Matematika Osnove informatike Poznavanje robe Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 23 0 23 0 23 23 36 36 0 0 12 23 0 235 Individualne konzultacije Ukupno 17 12 0 12 0 12 12 17 17 0 0 0 6 12 490* 607 53 35 0 35 0 35 35 53 53 0 0 0 18 35 490* 842 Trgovinsko poslovanje Higijena Psihologija prodaje PromiĊbene aktivnosti Etika/Vjeronauk TZK Struĉna praksa UKUPNO 5. 2.2. 8. 14. 2. 15. 15. 11. RAZRED – treći REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 8. 9. 6. RAZRED – drugi REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 6. 13. 10. 10. 12. 5. 3. 7. 121 .

prof. 11. 9. 4. biologije Sylwia Nasilovska-Blaţok. VII/I Mario Tomrlin. dipl. 3. struĉni uĉitelj engleskog jezika. Kadrovski uvjeti za izvoĊenje programa prodavaĉ Red. Psihologije.oec. zemljopisa. 10.5.instruktivna 105 70 70 0 35 0 35 70 70 70 0 53 35 35 0 18 0 18 35 35 35 0 105 70 0 70 35 0 35 70 70 35 70 53 35 0 35 18 0 18 35 35 18 35 96 64 0 0 32 32 32 64 32 0 0 48 32 0 0 16 16 16 32 16 0 0 122 Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Matematika Raĉunarstvo Etika/Vjeronauk TZK Stoĉarstvo Ratarstvo Voćarstvo . povijesti. 5. dipl.oec. 6. komunikolog. ecc Mario Tomrlin. Povijest Geografija Politika i gospodarstvo Matematika Osnove informatike Poznavanje robe Trgovinsko poslovanje Higijena Psihologija prodaje PromiĊbene aktivnosti VS RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO Etika/Vjeronauk Struĉna praksa 5. prof. dipl.1. mag. dipl. VII/I NASTAVNI PREDMET Status Radni odnos RO Vanjski sur. VII/I Miroslav Horvatinović. prof.4. struĉna sprema Alena Hrvoić.instruktivna nastava . 2. VII/I Mirna Sudec.engleski 2. VII/I Milica Šokec.UKUPAN BROJ SATI NAZIV PREDMETA Prvi razred Drugi razred Treći razred redovna konzultativno redovna konzultativno redovna konzultativno nastava . VII/I Iva Winter-Bistrović. prof. ing. 7. Hrvatski jezik Strani jezik – njemaĉki Strani jezik . prof. 12. broj Ime i prezime nastavnika. biologije Miroslav Horvatinović.oec.3. dipl. hrvatskog jezika i knjiţevnosti. VII/I Andrej Osvaldić.instruktivna nastava . informatike. dipl. ing. VS RO RO RO VS 1. VII/I Mirna Sudec. informatike. 8. VII/ I Mario Fuĉek. VII/I Miroslav Horvatinović. VII/II Miroslav Horvatinović. NASTAVNI PLAN KONZULTATIVNO-INSTRUKTIVNE NASTAVE ZA ZANIMANJE POLJOPRIVREDNI GOSPODARSTVENIK – KONZULTATIVNO-INSTRUKTIVNA NASTAVA .teolog. 13. VI/I Nada Slaviĉek.2.povijesti VII/I Marijan Ostrogonac.prof.

7. 15. 17. RAZRED – prvi REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. proizvodnje Zaštita bilja Trţište Izborni predmet Ukupno Praktiĉna nastava UKUPNO 123 . 9.Vinogradarstvo i vinarstvo 0 35 70 0 0 70 700 420 1120 0 18 35 0 0 35 352 420* 772 0 35 35 35 35 70 770 420 1190 0 18 18 18 18 35 389 420* 809 64 0 32 32 64 32 576 512 1088 32 0 16 16 32 16 288 512 800 Povrćarstvo Mehanizacija polj. proizvodnje Zaštita bilja Trţište Izborni predmet Ukupno Praktiĉna nastava UKUPNO 5. 16.3. 11. 12. 6. 4. 8. 14. 13. 10. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Matematika Raĉunarstvo Etika/Vjeronauk Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 23 23 0 12 0 12 23 23 23 0 0 12 23 0 0 23 233 0 233 Individualne konzultacije Ukupno 17 12 12 0 6 0 6 12 12 12 0 0 6 12 0 0 12 119 420 539 53 35 35 0 18 0 18 35 35 35 0 0 18 35 0 0 35 352 420* 772 TZK Stoĉarstvo Ratarstvo Voćarstvo Vinogradarstvo i vinarstvo Povrćarstvo Mehanizacija polj. 5. 3. 2.1. 18.

15.5.treći REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1.2. 14. 5. 11. proizvodnje . 11. 9. RAZRED . 10. 8. 9. 6. 3. 16. 6. 17. 13.RAZRED – drugi REDNI NAZIV BROJ PREDMETA 1. 7. 3. 14. 5. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Matematika Raĉunarstvo Etika/Vjeronauk Broj sati konzultacija skupne konzultacije 32 21 0 0 11 11 11 21 11 0 0 21 0 11 Individualne konzultacije Ukupno 16 11 0 0 5 5 5 11 5 0 0 11 0 5 48 32 0 0 16 16 16 32 16 0 0 32 0 16 124 TZK Stoĉarstvo Ratarstvo Voćarstvo Vinogradarstvo i vinarstvo Povrćarstvo Mehanizacija polj. 4. proizvodnje Zaštita bilja Trţište Izborni predmet Ukupno Praktiĉna nastava UKUPNO 5. 12.3. 12. 2. 7.3. 13. 8. 10. 4. 2.3. 18. Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Politika i gospodarstvo Matematika Raĉunarstvo Etika/Vjeronauk Broj sati konzultacija skupne konzultacije 36 23 0 23 12 0 12 23 23 12 23 0 12 12 12 12 23 258 0 258 Individualne konzultacije Ukupno 17 12 0 12 6 0 6 12 12 6 12 0 6 6 6 6 12 131 420 551 53 35 0 35 18 0 18 35 35 18 35 0 18 18 18 18 35 389 420* 809 TZK Stoĉarstvo Ratarstvo Voćarstvo Vinogradarstvo i vinarstvo Povrćarstvo Mehanizacija polj.

16. ecc Mario Tomrlin. oec. 9. VII/I Ivana Kralj. dipl. VII/I Branka Pavoković. Hrvatski jezik Strani jezik . proizvodnje Zaštita bilja Trţište Izborni predmet (seoski turizam) Praktiĉna nastava 8. 4. dipl. dipl. 11. agr.agr. dipl. ing. 7. 14. VI/I NASTAVNI PREDMET Status Radni odnos RO Vanjski sur.oec. 13. VII/I Marijan Ostrogonac. 125 . VII/I Andrej Osvaldić. 17. dipl. 17. struĉni uĉitelj engleskog jezika. 6. agr. 12.engleski RO VS RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO 2. ing. Branka Pavoković. VII/I Tihomir Vranić. dipl. 15. 18. 2. Branka Pavoković.agr. 5. povijesti. broj Ime i prezime nastavnika. VS RO RO 1. VII/I Jasmina Paviĉić. VVV.. VVV. dipl. dipl.3. povijesti i filozofije. VII/I Tomislav Kakša. agr. informatike. VII/I Giba Zdravko.4. VII/I Tomislav Kakša. dipl.njemaĉki Strani jezik . agr. agr. VII/I Tihomir Vranić. hrvatskog jezika i knjiţevnosti Iva Winter Bistrović. struĉna sprema Alena Hrvoić. Kadrovski uvjeti za izvoĊenje programa poljoprivredni gospodarstvenik Red. ing. informatike. 16.15. dipl. Povijest Politika i gospodarstvo Matematika Raĉunalstvo Etika/Vjeronauk Stoĉarstvo Ratarstvo Voćarstvo Vinogradarstvo i vinarstvo Povrćarstvo Mehanizacija polj. 10. Zaštita bilja Trţište Izborni predmet Ukupno Praktiĉna nastava UKUPNO 11 21 11 193 0 193 5 11 5 95 512 607 16 32 16 288 512 800 5. Agr. VII/I Mario Tomrlin. VI/I Nada Slaviĉek. dipl. dipl.teolog. prof. prof. prof. VII/ I Miroslav Horvatinović. komunikolog Milica Šokec.

listopada 2011. 6. a na temelju Izvješća o radu škole na kraju školske godine.1. listopada 2011. 6. Obrazovne skupine u programima cjelovitog obrazovanja / prekvalifikacije u trogodišnjim programima: U tijeku je raspisani Natjeĉaj za upis u programe obrazovanja odraslih. do 31.2. Planira se formiranje jedne obrazovne skupine od 15-20 polaznika. vrednovanja i ostvarivanja godišnjeg programa rada dok će svaki djelatnik pratiti ostvarivanje svojih zadaća i o tome izvješćivati ravnatelja škole i voditelja obrazovanja odraslih. Ravnatelj i voditelj obrazovanja odraslih će voditi evidenciju praćenja. Ovisno o broju prijavljenih kandidata za pojedino zanimanje formirat će se kombinirana obrazovana skupina od dva zanimanja.3. Detaljan raspored utvrdit će se rasporedom predavanja i ispitnih rokova prije poĉetka nastave. listopada i trajat će do ispunjenja fonda nastavnih sati predviĊenih okvirnim planovima i programima konzultativno instruktivne nastave za pojedino zanimanje./ 2013. PRAĆENJE I VREDNOVANJE OSTVARIVANJA GODIŠNJEG PROGRAMA SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA ODRASLIH 7. PLAN FORMIRANJA OBRAZOVNIH SKUPINA I ODRŢAVANJA NASTAVE U ŠKOLSKOJ GODINI 2011. Grupne i individualne konzultacije zapoĉet će 19. 126 . Cjelovita analiza ostvarivanja godišnjeg programa razmatrat će se na Nastavniĉkom vijeću na kraju školske godine. Povjerenstvo za upis utvrdit će listu kandidata za upis koji će se odrţati 18. Tematske konzultacije iz općeobrazovnih predmeta slušali bi zajedno dok bi strukovne predmete slušali u skupinama zanimanja u koja su se upisali./2012. Tijekom školske godine redovito će se pratiti ostvarivanje godišnjeg programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih.6. Kandidati u cjelovitom obrazovanju imaju rok za polaganje ispita pojedine godine do završetka redovite školske godine tj. Završni ispit u programima prekvalifikacije/dokvalifikacije uskladit će se prema kalendaru izradbe i obrane završnog rada za redovne uĉenike završnih razreda u školskoj godini 1012. 6. kolovoza 2011. Poĉetak programa obrazovanja i okvirni kalendar ispita i završnog ispita Natjeĉaj za upis u srednjoškolsko obrazovanje odraslih objavljen je putem mreţnih stranica škole te oglasom u HZZ-u i traje zakljuĉno do 15. Ispiti će se polagati tijekom odvijanja programa u pravilu dva do tri tjedna nakon odslušanih grupnih konzultacija za pojedinu godinu iz pojedinih predmeta. Obrazovne skupine u programu prekvalifikacije/dokvalifikacije U tijeku je raspisani Natjeĉaj za upis u programe obrazovanja.

ZAVRŠNE ODREDBE Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama ( N../ 2012. 127 . RH 87/08. prihvatio je godišnji plan i program rada srednjoškolskog obrazovanja odraslih za školsku godinu 2011. 90/11 ) i Statuta Srednje škole Pitomaĉa. sjednici odrţanoj dana 29.8.N. rujna 2011. Školski odbor na svojoj 19. 86/09. 105/10. ĉlanak 45. 92/10..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times