P. 1
Katalog ukrasnog bilja

Katalog ukrasnog bilja

|Views: 1,167|Likes:

More info:

Published by: Sara Rose Rastovčić on Aug 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/15/2014

pdf

text

original

UKRASNO DRVEÆE I GRMLJE NA©IH RASADNIKA

OTVORENA "FLORAART 2000"
Dvije nagrade za Hrvatske šume
Na izložbi FLORAART 2000 Hrvatske šume osvojile su i dvije nagrade: "Zlatni struèak" za kreativni izraz u oblikovanju vanjskog prostora, te zapaženu Nagradu Turistièke zajednice Zagreba.

Cijenjeni poslovni partneri! Na stranicama naπeg kataloga naÊi Êete bogatu ponudu sadnog materijala, ukrasnog drveÊa i grmlja kojim Êete zadovoljiti Vaπe potrebe za osmiπljeno ozelenjavanje Vaπe parkovne povrπine, perivoja, vrta, aleje ili okuÊnice u gradu, selu ili vikend naselju. ©umski rasadnik “Hajderovac”, πumarija Kutjevo ima dugogodiπnju tradiciju i iskustvo u proizvodnji πumskog sadnog materijala i ukrasnog drveÊa i grmlja. Sve godine svog postojanja struËno osoblje rasadnika “Hajderovac” i poduzeÊa “Hrvatske πume” prate razvoj najnovijih tehnika i tehnologija rasadniËke proizvodnje. U suradnji sa ©umarskim Fakultetom u Zagrebu i ©umarskim institutom u Jastrebarskom vrπe se struËna i znanstvena istraæivanja u odabiranju, reprodukciji, proizvodnji i zaπtiti sadnog materijala za potrebe operativnog i urbanog πumarstva. U matiËnjaku drveÊa i grmlja s oko 600 vrsta i kultivara koji po svojoj fizionomiji prerasta u zanimljiv arboretum, osigurava se vlastiti materijal za reprodukciju i umnaæanje vrsta i kultivara prema træiπnim potrebama i ukusima potroπaËa. Katalogom ponueni sadni materijal, oko 130 vrsta i kultivara, odlikuje se πirokom lepezom asortimana koji je verificiran potraænjom na træiπtu, ali i kreacijom novih sorti za potrebe projektanata parkovnih i zelenih povrπina koje se odlikuju individualizacijom. Prema tehnologiji i naËinu proizvodnje, starosti i uzrastu formiran je cjenik koji s pristupaËnim cijenama uz ostale uvjete i prodajne pogodnosti moæe zadovoljiti potrebe svakog kupca. Bogata je i ponuda boæiÊnih drvaca po uzrastu i vrstama crnogoriËnog drveÊa. Kao vaæan dio kataloga valja istaknuti pedesetak fotografija u bojikoje svojom izraæajnoπÊu boje, oblika i karakteristiËnih detalja daju temeljnu informaciju o dotiËnoj biljci. U tekstualnom dijelu uz fotografiju daje se latinski i hrvatski naziv vrste ili kultivara te kratki opis biljke s najznaËajnijim podacima o visini, habitusu, boji lista, cvijeta i ploda, vremenu cvjetanja, dozrijevanju ploda i sliËno. Date su temeljne ekoloπke karakteristike za odreene vrste s obzirom na vrstu tla, njegovu vlaænost, temperaturne amplitude, svjetlost i sjenu, otpornost na zagaenost u tlu i zraku, mjesto i naËin sadnje te naËin odræavanja i zaπtite. U tablici karakteristiËnih bjelogoriËnih vrsta drveÊa i grmlja dat je pregled godiπnjih fenoloπkih i vegetacijskih znaËajki listanja, cvjetanja i plodonoπenja. Za sva dodatna objaπnjenja, struËna uputstva i poslovnu suradnju proizvoaË nudi komuniciranje putem e-mail-a, faxom, telefonom ili osobnim posjetom u estetski i krajobrazno dojmljivom ambijentu rasadnika “Hajderovac”.

“Hrvatske πume” p.o. Zagreb Uprava πuma Poæega

Chamaecyparis pisifera “Boulevard” 74. -”Winston Churchill” 70. Abies cephalonica 4. Abies grandis 6. -”Contorta” 87. -”Alumii” 58. -”Pottenii” 65. 11 str. Catalpa bignonioides 13 CEDRUS 50. Acer pseudoplatnanus 23. -”Albovariegata” 42. 10 CORNUS 83. Abies pinsapo “Glauca” CALYCANTHUS 43. -”Glauca” 52. -”Squarrosa Aurea” 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 21 AESCULUS 26. -”Crimson King” 21 -”Globosum” 22. Abies koreana 7. -”Pendula” 11 12 12 CARAGANA 47. -”Dissectum Atropurpureum” 19. Chamaecyparis lawsoniana 57. Abies concolor 5. Aesculus x carnea 27. -”Drummondii” 24. -”Witzeliana” 71. Abies alba 2. -”Silvania” 67. -”Youngii” 9 9 9 10 CHAENOMELES 82. Cedrus deodara 13 13 13 14 14 CELTIS 55. -”Stewartii” 68. -”Fastigiata” 53. -”Leopoldii” 25. Caragana arborescens “Pendula” 12 CASTANEA 48. .“Fletcheri” 62. -”Fastigiata” 3. Albizzia julibrissin. 88. -”Gold Tip” 10 10 10 CORYLUS 85. -”Pendula” 54. Chaenomeles japonica 21 BROUSSONETIA 38. Cedrus atlantica 51. -”Fletcheri Gold” 63. 84. -”Snow” 80.ZNANSTVENI NAZIVI ABIES 1. -”Filifera” 77. Acer campestre 12. Aucuba japonica “Variegata” 8 BERBERIS 32. -”Tetragona Aurea” 73. -”Pendula” 10. Corylus colurna. Corylus maxima “Purpurea” 22 22 22 22 . 41. Acer platanoides 20. Chamaecyparis obtusa “Nana Gracilis” 72. -”Atropurpureum” 17. -”Filifera Gold Spangle” 78. -”Compacta Albovariegata” 75. -”Filifera Nana” 79. -”Fastigiata” 37. Castanea sativa Mill. -”Albovariegatum” 14. Abies nordmanniana 9. 12 ACER 11. Berberis julianae 33. -”Darlecarlica” 36. -”Columnaris” 46. Berberis thunbergii “Atropurpurea” 8 9 BETULA 34. Acer saccharinum 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 CATALPA 49. Calycanthus floridus str. Cornus mas. Aesculus hippocastanum 7 7 AILANTHUS 28. Buddleia davidii 10 BUXUS 40. -”Alumigold” 59. -”Dissectum” 18. -”Tekeres” 69. Betula verrucosa 35. -”Aureovariegatum” 15. 8 AUCUBA 31. Buxus sempervirens. Corylus avellana 86. -”Columnaris” 60. Carpinus betulus 45. Celtis australis 14 CHAMAECYPARIS 56. 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 CARPINUS 44. Broussonetia papyrifera. Alnus glutinosa “Laciniata” 8 ALBIZZIA 30. Cornus stolonifera “Flamiramea” 21 21 BUDDLEIA 39. -Compacta Aureovariegata” 76. -”Globus” 64. Acer negundo 13. -”Stardust” 66. -”Squarrosa” 81. Ailanthus altissima 7 ALNUS 29. Acer palmatum 16. -”Horstmanns Sylberlocke” 8. -”Ellwoodii” 61.

Lonicera tatarica 37 38 FORSYTHIA 113. Kerria japonica 35 ELAEAGNUS 101. Morus nigra 39 39 HIBISCUS 120. Morus alba 154. -”Mayeri” 134. -”Atropurpurea Pendula” 109. Juniperus x horizontalis “Glauca” 31 32 32 32 32 33 33 33 33 34 34 34 34 35 35 35 CRYPTOMERIA 94. Deutzia crenata 100. Microbiota decussata 39 GLEDITSIA 119. Daphne mezereum 25 DEUTZIA 99. Lonicera pileata 148. Magnolia kobus 150. Mahonia aquifolium 38 GINKGO 118. Cotoneaster divaricatus 92. Cotoneaster dammeri 90. -”Stricta” 127. Larix japonica “Diana” 36 36 EUONYMUS 104. -”Pendula” 117. Fagus sylvartica 106. -”Suecica” 129. X Cupressocyparis leylandii 25 DAPHNE 98. Juniperus virginiana 135. Ginkgo biloba 30 MICROBIOTA 152. Juniperus horizontalis “Glauca” 130. Ilex aquifolium 31 PHILADELPHUS 156. -”Asplenifolia” 107. Erica carnea 26 LABURNUM 141. -”Plena” 25 25 KERRIA 139. Fraxinus excelsior 29 29 29 30 MAHONIA 151. Festuca ovina “Glauca” 28 LONICERA 147. Larix decidua 143. -”Tricolor” 27 27 27 27 28 28 28 LIGUSTRUM 144. Magnolia stellata 38 38 FRAXINUS 114. -”Skyrocket” 138. Gleditsia triacanthos.COTONEASTER 89. Euonymus japonicus 26 FAGUS 105. Phellodendron amurense 39 ILEX 121. -”Hillii” 137. Koelreuteria paniculata 36 ERICA 102. Cotoneaster salicifolius 23 23 23 23 24 JUGLANS 122. Juglans nigra 31 JUNIPERUS 123. Juniperus chinensis “Blue Cloud” 124. -”Pfitzeriana Aurea” 126. Juniperus sabina “Variegata” 131. Cotoneaster horizontalis 93. -”Skogholm” 91. Liquidambar styraciflua 37 LIRIODENDRON 146. Juniperus squamata “Blue Carpet” 132. Cryptomeria japonica 95. -”Elegans” 96. Escallonia virgata 26 LARIX 142. Liriodendron tulipifera 37 FESTUCA 112. Elaeagnus angustifolia 26 KOELREUTERIA 140. Juniperus communis “Repanda” 128. Laburnum anagyroides 36 ESCALLONIA 103. -”Glauca” 136. Fraxinus angustifolia 115. Hibiscus syriacus 30 PHELLODENDRON 155. -”Globosum” 116. -”Blue Star” 133. Ligustrum ovalifolium 37 LIQUIDAMBAR 145. 30 MORUS 153. -”Pendula” 111. -”Atropurpurea” 108. -”Elegans Viridis” 24 24 24 X CUPRESSOCYPARIS 97. Forsythia europaea 29 MAGNOLIA 149. Philadelphus coronarius 40 . -”Fastigiata” 110. -”Hetzii” 125.

Pinus densiflora “Oculus . Weigela florida 58 58 59 ROBINIA 192. Tamarix tetrandra 53 TAXODIUM 206. Prunus laurocerasus 179. -”Kutjevo” 40 40 40 41 41 41 41 42 42 42 SEQUOIADENDRON 195. -”Aurea” 175. Pinus leucodermis 169. Tsuga canadensis 57 VIBURNUM 48 225.H. Pinus sylvestris 174. -”Laciniata” 49 49 WEIGELA 227. Rhododendron ‘Cynthia’. -”Shipkaensis” 180. Salix matsudana 49 50 60 . Tilia cordata 223. Quercus rubra 47 47 48 TILIA 222. Sorbus aucuparia 198. Prunus padus 181. Viburnum opulus “Roseum” 226. Spiraea x bumalda “Anthony Waterer” 202. 52 TAMARIX 205. Pinus strobus 173. Pyracantha coccinea 47 THUJOPSIS 221. -”Glauca” 165. -”Koster” 166. Rhododendron ‘Boursault’ TSUGA 224. Pinus mugo 170. Pinus nigra 171. Taxus baccata 208. Syringa sp. Thujopsis dolobrata 56 QUERCUS 186. Pseudotsuga menziesii 184. Rhododendron sp. -”Rheingold” 217. Picea omorika 163. -”Glauca” 46 47 PYRACANTHA 185. vitellina f. Picea pungens 164. -”Barabits Gold” 212. -”Pyramidalis” 172. -”Conica” 162. -”Smaragd” 218. -”Nidiformis” 160. -”Inversa” 159. Picea abies 158. pendula 194. Potentilla fruticosa 45 PRUNUS 178. Salix alba var. Taxodium distichum 53 PLATANUS 176. Platanus acerifolia 45 TAXUS 207.PICEA 157. . Spiraea billardii 201. Viburnum rhytidophyllum 57 58 RHUS 190. Thuja occidentalis 211.draconis” 168. -”Fastigiata Aurea” 53 53 53 POTENTILLA 177. -”Globosa” 215. -”Barabits Requiem” 50 50 50 51 SORBUS 197. -”Kiku-Shidare sakura” 45 45 46 46 46 THUJA 210. -”Watererii” 42 43 43 43 43 44 44 44 44 SYRINGA 204. -”Kobold” 216. Rhododendron ‘Dr. -”Fastigiata” 209.Rhododendron ‘America’. Rhododendron ‘Catawbiense Album’. -”Danica” 214. -”Tiny Tim” 219. Tilia platyphillos 57 57 RHODODENDRON 189. Spiraea x vanhouttei 51 51 51 52 52 PINUS 167. Spriaea x arguta 200.Rutgers’. V. Quercus robur”Cristata” 187. Prunus serrulata “Kanzan” 182. -”Columna” 213. Rhus typhina 191. Picea glauca 161. Thuja plicata “Atrovirens” 54 54 54 54 55 55 55 55 56 56 56 PSEUDOTSUGA 183. Robinia pseudoacacia 49 ZAKLJU»AK ÆIVE OGRADE PRIKAZ CVJETANJA POJEDINIH BILJAKA PO MJESECIMA SALIX 193. -”Wareana Lutescens” 220. Sequoiadendron giganteum 196. Spiraea x rosea 203. -”Fastigiata” 188. Sorbus scandica SPIRAEA 199.

. A. Dolazi na vapnencu. Iglice uπiljena vrha. panachaica Held. Abies concolor (Gord. serpentinu.. (= A . Abies alba Mill.) Engelm. Raste na dubokim. 4. Otpornija je na mraz od πpanjolske jele. picea Lindl. 1 .KATALOG SADNOG MATERIJALA 1. reginae-amaliae Heldr. alba.ObiËna jela Do 60 m visoko stablo s promjerom debla preko 2 m.) . eloponnesiaca Haage. a suπu bolje podnosi od obiËne jele.GrËka jela GrËka jela naraste do 30 m u visinu i do 1 m u debljinu. apollinis (Link) Fukarek) . bogatim i vlaænim ali dreniranim pjeskovitim i ilovastim tlima. te narastu godiπnje oko 20 cm. hranjivim. A. Podnosi ekstremne temperaturne razlike od -20°C do +33° C. Meutim. te snaænih postranih æila. humusom bogatim tlima.c. Dobro podnosi sjenu ali dosta trpi od maza i suπe. πkriljevcima sa pH od 5 do 8. Uvjete uzgoja ima kao i tipiËna vrsta te nije posebno osjetljiva na gradske polutante. Dosta je otporna na mraz..kultivar obiËne jele “Fastigiata“ Uskog je i stupolikog habitusa.pectiniata Lam.koloradska ili dugoigliËasta jela Stablo do 45 m visoko. ova vrsta zahtjeva manje vlaænosti u tlu od drugih vrsta jela iz zapadnog podruËja Amerike. & DC. Suπu podnosi bolje od A. Grane su prema gore usmjerene. Abies cephalonica Loud (= A. A. apollinis Link. 2. bodljikave. Dobro uspijeva na dubokim. A. Korjenov sistem se sastoji od centralne æile koja ide dosta duboko u tlo . Abies alba “Fastigiata“ . zahtjeva stalnu vlaænost zraka sa umjerenom temperaturom. A. ssp. dolomitu. 3.

kroπnja.. Kavkaska jela je veoma dekorativna vrsta. Abies grandis Lindl. ) . amabilis Murr. A. koja se zbog svog habitusa puno sadi po parkovima i nasadima. te izlaæu pogledu svoju donju. . stranu sa puËima. Ëeπeri mijenjaju boju od modrozelene do violetnopurpurne prije sazrijevanja. not Forbes. Dekorativan kultivar koji se razmnoæava cijepljenjem. ali najbolje uspijeva na tlima s mnogo gline. Abies koreana Wils.) Spach . Abies koreana “Horstmanns Silberlocke“ . Ovo je brzorastuÊa vrsta. ali se od nje bitno razlikuje po iglicama koje su duæ izbojka polukruæno (srpasto) uvinute prema gornjem dijelu izbojka.kultivar korejske jele “Horstmanns Silberlocke“ Raste kao tipiËna vrsta. Abies nordmanniana ( Stev. te promjera do 2 m. koja voli sjenovite poloæaje. 7. A. Otpornija je na suπu od obiËne jele. 2 .korejska jela Stablo do 18 m visoko. 8. ali uspijeva i na osvijetljenim mjestima. To je relativno brzorastuÊa vrsta.kavkaska jela Stablo visoko do 30 m. VeÊ mlade biljke rode obilno Ëeπerima i sjemenom. Podnosi niske temperature i do -25° C. Ovo je planinska vrsta iz juæne Koreje.KATALOG SADNOG MATERIJALA 5. srebrnobijelu. Takva stabla mogu biti stara i do 500 godina. Kada raste na osami ima vrlo lijepu piramidalnu kroπnju u koje se grane spuπtaju do zemlje. 6. (= A. kroπnja piramidalna. gordoniana Carr. te doæivi starost i preko 200 godina. excelsior Franco.gorostasna jela Stablo do 60 (90) m visoko. Nema velikih zahtjeva prema tlu.

Zbog voπtane prevlake na iglicama otpornija je od tipiËne vrste. sa promjerom debla do 80 cm.klen. Dolazi preteæno u listopadnim.) . negundovac. Acer negundo L. 11. Acer campestre L. 10. (=Negundo fraxnifolia Nutt. mjeπovitim hrastovom πumama. sa promjerom debla do 1 m. cera. a tada terminalan izbojak pada prema dolje i tako nastavlja rasti. U pogledu tla nije zahtjevan ali najbolje uspijeva na vlaænim pjeskovitim. sensu lat. Najbolje uspijeva na rahlim.kultivar πpanjolske jele “Glauca“ Naraste u visinu i do 25 m.jasenolisni javor. Posebno ga ima u naplavnim πumama luænjaka i poljskog jasena.kultivar kavkaske jele “Pendula” Kultivar koji se proizvodi cijepljenjem. te se vrlo Ëesto uzgaja. te u πumama kitnjaka i obiËnog graba. pajavac Listopadno stablo koje dosegne visinu do 25 m. 12. .KATALOG SADNOG MATERIJALA 9. poljski javor Do oko 20 m visoko listopadno drvo ili veÊi grm. Potrebno je u mladosti terminalan izbojak voditi uspravno uz kolac ili neku drugu podlogu do æeljene visine. a grane mu vise. 3 . Abies pinsapo “Glauca“ . sladuna itd. Abies nordmanniana “Pendula” . Ima bujan rast. dobro propusnim tlima. »esto se sadi u drvoredima i otporan je na gradske plinove i praπinu. dubokim mineralno bogatim tlima s blagim humusom.

Acer negundo “Albovariegatum“ . dok je sredina lista zelena sa bijelim pjegama. te je ova vrsta javora sa svojim brojnim kultivarima od posebnog znaËaja za ukraπavanje Ëovjekova okoliπa. to je grm ili jedva preko 8 m visoko drvo Koreje i Japana.kultivar dlanolisnog javora “Atropurpureum“ Naraste kao veÊi grm ili manje drvo. Acer palmatum Thunberg ex Murray (1784) . a sredina lista tamnije zelena sa zlatnoæutim pjegama. Acer negundo “Aureovariegatum“ . NajveÊi broj kultivara je nastao u Japanu. LiπÊe mu je na jesen prekrasno karmincrveno. Rub lista je zlatnoæut.kultivar jasenolisnog javor “Albovariegatum“ Raste sliËno kao i tipiËna vrsta. Prema Krüssmanu (1976).dlanolisni javor Prema Fukareku (1983). 16. 15. dlanolisni javor dolazi kao manje drvo ili veÊi grm u istoËnoj Kini. LiπÊe je osrednje veliËine. 14. gotovo crvenocrno i takvo ostaje do jeseni. Acer palmatum “Atropurpureum“ (Van Houtte. Koreji i Japanu.kultivar jasenolisnog javora “Aureovariegatum“ Od Acer negundo “Albovariegatum“ razlikuje se po boji ruba lista. 1857). vrlo varijabilnog habitusa. Rub listova je bijele boje.KATALOG SADNOG MATERIJALA 13. . 4 . Rastom i oblikom je identiËan kultivaru jasenolikog javora “Albovariegatum“.

polu kuglastog habitusa. .mlijeË Listopadno drvo do 30 m visine. te je i sliËnog habitusa. mineralna. Vrlo dekorativan i traæen kultivar sa crvenom bojom listova preko cijele godine. Raste do visine kao i osnovna vrsta. zeleno. ukoliko je dovoljno ispunjeno sitnijim mineralnim Ëesticama. Acer platanoides L. Acer platanoides “Crimson King“ (Barbier) .KATALOG SADNOG MATERIJALA 17. Acer palmatum “Dissectum Atropurpureum“ . 5 . osobito u proljeÊe kada se veÊ iz daleka istiËe svojim lijepim cvatovima. Voli bogata. a ostarjeli su zagasitijeg sjaja. 20. a rub im je urezano napiljen.Kultivar dlanolisnog javora “Dissectum“ Niska zbijena rasta. 19. koji dugo ostaju crnocrveni. Ëesto s isprepletenim granama. 1784) . Za potrebe urbanog πumarstva i arborikulture je jedna od najzahvalnijih vrsta. koji bogato prekrivaju kroπnju. 18. Lapovi su perasto izrezani. »esto se sadi u kamenjarima. dobro uspijeva i na nanosnom tlu krupnijeg kamenja.Kultivar dlanolisnog javora “Dissectum Atropurpureum” Dostiæe visinu do 3. Mlado liπÊe je tamnosmeecrveno i naborano.kultivar javora mlijeËi “Crimson King“ Ovo je kultivar sa najtamnijim listovima. rahla. te u vrtovima kao pojedinaËna biljka. sa dosta gustom. LiπÊe je sasvim do baze urezano. te izduæeno jajastom kroπnjom i ravnim deblom. Acer palmatum “Dissectum“ (Thunberg. prije listanja i na poËetku prolistavanja. blago humusna i ne previπe mokra tla.5 metra.

22. Radi izbjegavanja konfuzije s ovim kultivarom. srednje vlaæna. Mlae liπÊe je svijetleÊecrveno. 24.KATALOG SADNOG MATERIJALA 21. 6 . Acer pseudoplatanus “Leopoldii“ (Vervaene. kao visoko πumsko drvo. 23. Kroπnja mu je πiroko zaobljena. Rub listova je zlatnoæute boje. Vrlo Ëesto se u rasadniËkim uvjetima javljaju sliËni variegirani primjerci. Odgovaraju mu mineralno bogata. Acer pseudoplatanus L.5 m. te rahla i humusna tla. Acer platanoides “Globosum“ (Van Houtte) .gorski javor Naraste do 35 m. Belgija) . Gorski je javor kod nas karakteristiËna vrsta sveze bukovih πuma. a u nekim bi se rasadnicima kultivar pod imenom “Variegata“ trebao zapravo prodavati pod imenom “Leopoldii“. Vrlo je gusto razgranjen kultivar. LiπÊe je normalno. Acer pseudoplatanus “Drummondii“ . Ime je dobio po belgijskom kralju Leopoldu I. treba ga razmnoæavati samo s toËno identificiranih primjeraka okuliranjem. oπtro nazubljeno.kultivar gorskog javora “Leopoldii“ Stablo dosegne visinu od 15-20 m. ne trajno mokra.kultivar javora mlijeËi “Globosum“ Naraste puno viπe u πirinu nego u visinu.Kultivar gorskog javora “Drummondii“ Kultivar koji raste neπto niæe od tipiËne vrste. 1864. . Biljka na slici cijepljena na ravnu podlogu na visini od 2. Koristi se za sadnju u drvoredima ili kao pojedinaËna biljka u okuÊnicama.

pavia L. 27. . To je kriæanac izmeu obiËnog divljeg kestena (A. πiroko razgranana. Vrlo Ëesto se upotrebljava u ozelenjavanju parkova u naseljima i drvoredima. Zbog πirokog i razgrananog korijena koristi se za uËvrπÊivanje kliziπta. Cvjeta u V. mjesecu. dok su biljke uzgajane u kulturi dosta niæe. dasycarpum Ehrh..) Sw. i VI. Acer saccharinum L. A. Kroπnja mu je okruglasta. guste kroπnje.) . Vrlo je dekorativan zbog obilja plodova æutonaranËaste boje i crvenkastonaranËaste boje listova u jesen. A. Aesculus hippocastanum L. glandulosa Desf. 28. Voli svjeæa tla. πiroke. ) .KATALOG SADNOG MATERIJALA 25. x intermedia Amdré) .) i crvenog divljeg kestena (A. Sadi se pojedinaËno. cacodendron Schinz & Thell. NajËeπÊe se uzgaja kao pojedinaËna biljka ali je Ëest i u drvoredima.divlji kesten Listopadno drvo do 30 m visine i promjera debla do 1 m. u skupinama ili u drvoredima.. Aesculus x carnea Hayne (= A. Cvjeta u V. Dobro uspijeva na razliËitim tlima ali mu ipak najbolje odgovaraju duboka. i VI. vlaæna i dobro propusna tla. hippocastanum L. (= A. Ailanthus altissima (Mill.pajasen Listopadno stablo koje dosegne visinu do 30 m. 26. mjesecu. Voli preteæno duboka i humusna tla. (= A. x rubicunda Loisl. 7 . Dobro podnosi svako tlo pa se vrlo Ëesto uzgaja.srebrnolisni javor Listopadno stablo koje u svojoj domovini (Sjeverna Amerika) naraste i do 40 m.).crvenocvijetni divlji kesten Listopadno stablo do 20 m visine.

( VI. ali moæe i u krajevima sa ko-ntinentalnom klimom jer izdræi temperature i do -15°C. Alnus glutinosa “Laciniata“ . Blage zime preæivi bez oπteÊenja. Voli vlaæna i duboka tla.) . mjesec). 8 . a vrlo je lijep kada se sadi pojedinaËan grm na travnjacima. Berberis julianae Schneid . Kultivar se proizvodi cijepljenjem. 31. svjeæa. U doba cvjetanja. balkonima i sliËnim mjestima. Albizzia julibrissin Dur. od 2. Najbolje joj odgovaraju polu sjenovita mjesta. 30. A. nadzemni dio izmrzne. a uzgaja se zbog vrlo dekorativnog.kultivar crne johe “Laciniata“ Naraste kao stablo do 20 m visine. uspravni do 3m visok grm. πiroko razgranate kroπnje. Dobro podnosi niske temperature.KATALOG SADNOG MATERIJALA 29. nemu Willd. (= Acacia julibrisin Willd. Moæe se koristiti za æivice ali bez orezivanja. ali se u proljeÊe uspjeπno obnovi. To je jedna od najotpornijih zimzelenih æutika sa lijepim uspravnim habitusom. Otporan je na praπinu. Najbolje uspijeva u primorskim krajevima. duboko urezanog liπÊa.kultivar japanske aukube “Variegata“ Zimzeleni. rahla i hranjiva tla. Prirodno je rasprostranjen u centralnoj Kini. Moramo je uzgajati na sunËanim i zaklonjenim mjestima. 32. i VII.3 m visine.. »esto se uzgaja i kao sobna biljka te na terasama. a traæi duboka.Julijanina æutika Zimzeleni grm gustog rasta. NajËeπÊe se uzgaja u Mediteranu i sub-mediteranu. meutim. ali uspjevati Êe i na sunËanim i sjenovitim mjestima. pri jaËim i dugotrajnijim mrazevima u kontinentalnim krajevima.5 . otrovne plinove te na suπu. dim. izuzetno je dekorativna i interesantna.albicija Listopadno. Aucuba japonica “Variegata“ . 10-15 m visoko drvo.

Spada meu najotpornije vrste na niske temperature. B. Betula pendula Roth. alba L. pendula Ait. Raste na razliËitim tipovima tala ali izbjegava tresetiπta i izrazito vapnena tla. ali se Ëesto uzgaja pojedinaËno i u grupama.. Otporna je na mraz. U vrtlarstvu se masovno koristi za æive ograde. sliËi habitusu jablana. Betula pendula “Darlecarlica“ . 34. Za habitus je karakteristiËno vitko deblo i rijetka. a ponekad i do 30 m. Vrπne grane i izbojci su kovrËavi.KATALOG SADNOG MATERIJALA 33. 35. Berberis thunbergii “Atropurpurea“ (Leon Renault) . te se u urbanom πumarstvu smatra prikladnom za sadnju u industrijskim zonama. Dosta dobro podnosi niske temperature. Na suπu i visoke ljetne temperature je osjetljiva samo u prvoj godini æivota.kultivar obiËne breze “Darlecarlica“ Osebujno i lijepo stablo koje se najviπe uzgaja zbog dekorativnih listova kojima su lapovi vrlo nepravilno nazubljeni. Moæe biti visok i preko 30 m.kultivar obiËne breze “Fastigiata“ Uspravnih je grana. Betula pendula “Fastigiata“ . Ne zahtjeva posebnu njegu. Traæi mnogo svjetlosti. 36. kompaktnog habitusa. a liπÊe zadræava duæe od ostalih kultivara. a otporna je na razliËite biljne bolesti. Otporna je na dim. πtetne plinove. Mnogo se uzgaja u nasadima.) . B. (= B. stupolikog habitusa.obiËna breza Naraste do 20 m visoko. praπinu.kultivar Thunbergove æutike “Atropurpurea“ Listopadni grm veoma zatvorenog. verrucosa Ehrh. praπinu i otrovne plinove. od 1-2. sensu Coste. prozraËna kroπnja. 9 . Otporna je na gradske polutante: dim. alba var.5 m visine.

bez izraæenog terminalnog izbojka pa je kroπnja kiπobranasta. . ali i punu svjetlost. najËeπÊe na visokoj podlozi. U mjestima sa hladnom klimom izbojci stradavaju od kasnih proljetnih i ranih jesenskih mrazeva. Voenjem pojedinih horizontalnih grana u πirinu s viseÊim lateralnim granama mogu se postiÊi s ovim kultivarom lijepi i dekorativni efekti.KATALOG SADNOG MATERIJALA 37. Otporna je na niske temperature i do -20°C. Vrlo vitalna vrsta te moæe uspijevati na razliËitim tlima ali najbolje joj odgovaraju plodna i vlaæna zemljiπta.Davidova budleja. u proljeÊe tjera nove izdanke. »esto se uzgaja u nasadima.dudovac Do 16 m visoko listopadno i dvodomno drvo. mjeseca. Kroπnja je pravilna i gusta. (= Morus papyrifera L. pojedinaËno ili u grupama. Cvjetovi miriπljavi. Betula pendula “Youngii“ . duboku sjenu.obiËni πimπir Vazda zeleni. . Cvjeta od VI. Zbog dugog cvjetanja i lijepih metliËastih cvasti vrlo je traæena u pejzaænom oblikovanju. a iz jednogodiπnjih izbojaka specijalni japanski papir. Vrlo je raπiren u rasadniËkoj proizvodnji i rado se sadi na mjestima gdje se na malo prostora moæe po æelji oblikovati. ljetni jorgovan Listopadni grm koji na prirodnim staniπtima naraste do 5m visoko.) . . ali se uspjeπno regenerira. jer je jedan od kultivara s najjaËe izraæenim viseÊim granama. Treba je saditi na mjestima izloæenim svjetlu i suncu. obiËno πiri nego viπi grm ili manje drvo do 6 (10) m visine.kultivar obiËne breze “Youngii“ Razmnoæava se cijepljenjem. a u pogledu vrste i kvalitete tla. 40. nije mnogo izbirljiva. Buxus sempervirens L. Dobro podnosi mrazove i æegu. Ako nadzemni dijelovi izmrznu. 39.X. 10 . U ljetnim mjesecima mora se Ëesto zalijevati. Dobro podnosi suπu. 38. Buddleia davidii Franch. Iz lika dudovca pravile su se tkanine. sa promjerom debla do 40 cm. Broussonetia papyrifera L‘Herit ex Vent.

vulgaris Mill. a deblo veÊinom zasukano i iæljebljeno. od nizinskog do brdskog pojasa. Traæi preteæno bogata i rahla tla. Carpinus betulus L. Calycanthus floridus L. . Cvijeta u VI.obiËni grab Listopadno drvo do 25 (30) m visine i promjera debla do 70 cm. koji je najizraæeniji u proljeÊe i ljeto. (= C. 43. 11 . Po habitusu se ne razlikuje od osnovne vrste. Vrlo miriπljava biljka u koje cvijetovi miriπu po ananasu (u narodu ga i zovu ananas). mjesecu. 42.kultivar obiËnog πimπira “Gold Tip“ Kultivar sa æutobijelom do zlatnoæutom bojom jednogodiπnjih i dvogodiπnjih listova.Kultivar obiËnog πimπira “Albovariegata“ Kultivar obiËnog πimπira koji se po habitusu ne razlikuje od osnovne vrste.klikantus Listopadni razgranati grm visine do 3 m.) . gusta. veÊ je karakteristiËan bijeli rub listova. Buxus sempervirens “Albovariegata“ . Buxus sempervirens “Gold Tip“ . te je ograda gusta i kompaktna. Kroπnja je razgranana. dok je preko zime slabije uoËljiv. Zahtjeva svjeæa. i VII. plodna i ocjedita tla. a listovi mu ostaju æuti i preko zime. 44. Javlja se u brojnim πumskim zajednicama.KATALOG SADNOG MATERIJALA 41. Koriste se pojedinaËne biljke u parkovima i u æivim ogradama jer vrlo dobro podnosi orezivanje.

Carpinus betulus “Pendula“ . C. Plodovi se od davnina koriste za prehranu Ëovjeka. kompaktnog. bilo pri korijenovom vratu.) . tako da mu grane padaju prema dolje te mu je habitus kiπobranast. mjesecu.kultivar sibirske karagane “Pendula“ Kultivar se proizvodi cijepljenjem na ravnu. uspravnu podlogu pa je posebno pogodan za drvorede. a cvjetni pelud u pËelarenju. i V. Potrebno ga je uzgajati kao pojedinaËnu biljku sa dovoljno mjesta. 47. Dobro podnosi zasjenu pa je moæemo uzgajati ispod visokog drveÊa.kultivar obiËnog graba “Pendula“ Kultivar sa granama koje imaju tendenciju rasta prema dolje. a kasnije “padaju”. Vrlo je skromnih zahtjeva u pogledu tla. Caragana arborescens “Pendula“ . Pojedine grane preuzimaju vertikalan rast. ali bolju vitalnost pokazuje na otvorenim povrπinama.kultivar obiËnog graba “Columnaris“ Vrlo lijep kultivar gustog. Castanea sativa Mill. vulgaris Lam. Dobro podnosi niske temperature i suπu. koja su umjereno vlaæna i plodna. OdliËno se prilagoava gradskim uvjetima. uspravnu podlogu osnovne vrste. Kultivar se razmnaæa cijepljenjem. Carpinus betulus “Columnaris“ . 46. pa je u naπim vrtovima i parkovima vrlo Ëesta.pitomi kesten Listopadno drvo visine do 40 m. 12 . 48. Cvate u IV. (=C. koniËnog habitusa visine do 3 m. vesca Gaern.KATALOG SADNOG MATERIJALA 45. pa se kultivar formira od tla ili neπto viπe na ravnu. Voli izrazito kisela tla sa pH 4-5.

hranjivim tlima. libani var. sazrijevaju u jesen i ostaju visjeti na stablu cijele zime. naroËito intenzivno obojene u mladih izbojaka. a dolazi u obzir i kod poπumljavanja sredozemnih i polusredozemnih goleti.) . To je cedar najotporniji na klimatske ekstreme. svijetla. kora u starosti ispucala. Cedrus atlantica “Glauca“ (= C. »esto se pojavljuje u prirodi. Plodovi izgledaju poput cigara.kultivar atlaskog cedra “Glauca“ Iglice sivoplave.) Manetti (= C. u skupinama. i VII. nasadima i drvoredima. a veoma se Ëesto uzgaja. a. Voli svjetlije poloæaje na dobro propusnim . C. (= C. Atlaski cedar je heliofilna vrsta. Brzo raste. Cedrus atlantica “Fastigiata“ . 51. krivudavog debla i πiroko-okruglaste kroπnje. Od prirode dolazi u planinama Atlas i Rif u sjeverozapadnoj Africi. argentea Murray) . mjesecu. Sadi se pojedinaËno. 52.) .obiËna katalpa.atlaski cedar Stablo do 40 m visoko i promjera do 2 m. uskog habitusa sa granama koje su prema gore usmjerene.kultivar atlaskog cedra “Fastigiata“ Kultivar koji se proizvodi cijepljenjem. 50.KATALOG SADNOG MATERIJALA 49. Cvjeta u VI. Dobro podnosi niske temperature i gradske uvjete. Cedrus atlantica (Endl. ex Knight. Uzgaja se kao ukrasno drvo po parkovima. 13 . africana Gord. koja dobro uspijeva na baziËnoj podlozi. cigaraπ Listopadno drvo koje naraste u visinu do 20 m. atlantica Hort. Catalpa bignonioides Walt. ex Carr. nije gusta. kroπnja piramidalna. a vrlo Ëesto i u drvoredima. viπe je granata od tipiËne vrste. syringaefolia Sims.

Cedrus atlantica “Pendula“ . . ali najbolje uspijeva na dubokim. crna koπÊela Listopadno stablo do 20 m visine. (= C.Lawsonov paËempres 14 .) G. »esto se koristi u æivim ogradama jer dobro podnosi orezivanje. Pravilnom rezidbom mogu se dobiti vrlo dekorativni efekti. libani var. Mala Azija.himalajski cedar Stablo naraste i do 50 m sa promjerom debla i do 3 m. 54. boursieri Carr. Dosta dobro podnosi suπu. Don. Doæivi starost i do 1000 godina. te je biljku potrebno “voditi“ uz podlogu do æeljene visine. Otporan je i na oneËiπÊenost zraka od dima i praπine. Voli duboka i svjeæa tla. Nema posebnih zahtjeva prema tlu. svjeæim. C. Prirodno dolazi na podruËju Himalaja. Moæe uspijevati dobro kod punog svjetla.) . kao i u polusjeni. podnosi polusjenu ali mlade biljke stradavaju od mraza . Areal mu je sjeverna Afrika.kultivar atlaskog cedra “Pendula“ Grane imaju tendenciju rasta prema dolje. Prirodno se rasprostire u Sjevernoj Americi.kopriviÊ. Cedrus deodara (D. Celtis australis L. Otporan je na niske temperature sve do 25°C. Najljepπi izgled kroπnje dobiva se sadnjom pojedinaËnih biljka ili u grupama sa dovoljno prostora. Ovo je jedna od vrsta ËetinjaËa s moæda najveÊim brojem kultivara. Voli vapnena i pjeskovita tla. Stablo 30 . 55. Kavkaz i juæna Europa. 56. te ih je potrebno saditi na zaπtiÊene juæne ekspozicije.Don. a kasnije bræe. Relativno malo strada od bolesti i insekata. glinastim tlima i tamo gdje ima obilje atmosferske vlage.KATALOG SADNOG MATERIJALA 53.) .) Parl. Chamaecyparis lawsoniana (Murr. indica Chambray.50 (60) m visoko i promjera do 2 m. U mladosti raste sporo. deodara Hook. (= C.

15 . dok su u nutarnjem djelu kroπnje plavkastoæuto-zelene. Chamaecyparis lawsoniana “Columnaris“ . Ovo je jedan od najljepπih kultivara za kamenjare. 2-3 m visine. ellwoodii Honn. Vrlo je gust. do 1. pri bazi je neπto πiri. usko Ëunjast. To je plaviËast kultivar uskog habitusa. Grane su mu prema gore usmjerene.kultivar lawsonovog paËempresa “Alumigold“ 59.KATALOG SADNOG MATERIJALA 57. 60.kultivar lawsonovog paËempresa “Ellwoodii“ »unjastog rasta.5 m visok kultivar. l. od kojeg se razlikuje po tome πto je neπto niæi. 58. U mladih su biljaka grane usmjerene prema gore.) . sa igliËastim liπÊem plavozelene od plavosive boje (sliËno kao “Fletcheri“). a u starijih otklonjene. Chamaecyparis lawsoniana “Alumigold“ . Chamaecyparis lawsoniana “Ellwoodii“ (=C. Chamaecyparis lawsoniana “Alumii“ . kasnije viπe sivoplave. a iglice su mu viπe æute. Alumii.kultivar lawsonovog paËempresa “Columnaris“ Usko stupolikog rasta. 5-10 m visine. Iglice su plavkasto nahukane. Mutacija od cv. var. a pri vrhu se suæava.kultivar lawsonovog paËempresa “Alumii“ Uspravan.

64. var. 5-8 m visoka forma. na dodir vrlo mekana. Chamaecyparis lawsoniana “Fletcheri“ (= C. Fletcheri samo πto mu je igliËasto liπÊe zlatnoæute boje. Chamaecyparis lawsoniana “Pottenii“ (= Cupressus lawsoniana var. pottensoi Dall. Svijetlozelene do zelene boje. moæe se saditi pojedinaËno ili u grupi u neparnom broju biljaka. 63.kultivar lawsonovog paËempresa “Fletcheri Gold“ Rastom i oblikom sliËan cv. Jacks. fletcheri (Fletcher) Hornibr.) .5 m.kultivar lawsonovog paËempresa “Pottenii“ Vrlo gusta i kompaktna forma visoka do 10 m. l.kultivar lawsonovog paËempresa “Globus“ Kuglastog oblika visine od 1 -1. Chamaecyparis lawsoniana “Fletcheri Gold“ . 16 .KATALOG SADNOG MATERIJALA 61. Chamaecyparis lawsoniana “Globus“ .kultivar lawsonovog paËempresa “Fletcheri“ Sporog stupolikog do Ëunjastog rasta. et. Nastao kao mutacija tipiËne vrste.) . 62.

kultivar lawsonovog paËempresa “Stewartii“ »unjastog rasta. stewartii Schelle) .3 m. Moæe se saditi u grobljima gdje ima dovoljno mjesta ili u vrtu u kombinaciji sa kultivarima koji su gusti i kompaktni da bi πto viπe naglasio “tuæan“ izgled kultivara. Chamaecyparis lawsoniana “Stardust“ . 17 . snaæna biljka. Prilikom sadnje obratiti paænju na konaËne dimenzije biljke te joj ostaviti dovoljno mjesta za rast. do 10 m visoka forma. Na hladnoÊu jako otporna forma. Chamaecyparis lawsoniana “Tekeres“ . 68. 66. Moæe narasti 10 m sa promjerom baze od 1. grane i granËice priliËno prema gore usmjerene.KATALOG SADNOG MATERIJALA 65. Chamaecyparis lawsoniana “Stewartii“ (= C. l. viseÊih vrhova grana.5 .kultivar lawsonovog paËempresa “Silvania“ 67. iglice zlatnoæute boje na vrhovima izbojaka. var.kultivar lawsonovog paËempresa “Tekeres“ Visoka.kultivar lawsonovog paËempresa “Stardust“ ©iroko Ëunjastog habitusa. izbojci zlatnoæuti i porma osnovi æutozeleni. Chamaecyparis lawsoniana “Silvania“ .

kultivar hinoki paËempresa “Nana Gracilis“ Vrlo traæen i rado uzgajan kultivar koji naraste do 2 m. sa vrlo dekorativnim granËicama πkoljkastog izgleda. LiπÊe je zlatnoæuto do svijetlo-æuto u nakupinama poput liπaja na izbojcima. o. 10 ili viπe metara visoka forma. Grane su prema gore usmjerene.KATALOG SADNOG MATERIJALA 69. tetragona aurea Nicholson) . Rastom je piramidalan. 72. var.kultivar lawsonovog paËempresa “Wisselii“ »unjastog rasta. Chamaecyparis lawsoniana “Wisselii“ . Chamaecyparis obtusa “Nana Gracilis“ .kultivar lawsonovog paËempresa “Winston Churchil“ Jedan od najljepπih zlatnoæutih kultivara lawsonovog paËempresa sa liπÊem koje je cijele godine bogato obojeno. Chamaecyparis obtusa “Tetragona Aurea“ (Ch. Chamaecyparis lawsoniana “Winston Churchil“ . neπto πiri. 18 . Naraste do 2 m visoko. koji raste kao manje ili srednje veliko stablo. πiroke Ëunjaste kroπnje.kultivar hinoki paËempresa “Tetragona Aurea“ 71. Rastom je πiroko stupolik kultivar. 70.

p. 5 m visoka forma..6 mm duge.) . sivoplave zimi. filifera (Sénécl.kultivar pjegavog paËempresa “Boulevard“ Nastao je kao mutant kultivara “Squarrosa“. Retinospora squarrosa K. Ljuskaste iglice mjestimiËno bjelkasto obojene. Chamaecyparis pisifera “Boulevard“ (=C.kultivar pjegavog paËempresa “Compacta Albovariegata“ Gusta patuljasta forma do 1 m visine i πirine. et C. na vrhovima izbojaka srpasto povinute. dok su ostale tamnozelene boje. Ëunjastog rasta. et Ruempel. 19 . Chamaecyparis pisifera “Compacta Albovariegata“ . var. cyanoviridis Hort.) . vise. srebrnastoplave ljeti. Vrlo dekorativan kultivar.KATALOG SADNOG MATERIJALA 73.kultivar pjegavog paËempresa “Compacta Aureovariegata“ Rastom i oblikom identiËan prethodnom kultivaru sa tom razlikom πto mu je dio ljuskastog liπÊa æuÊkaste do zlatnoæute boje. πiroko Ëunjastog oblika. Chamaecyparis pisifera “Compacta Aureovariegata“ . iglice 5 . p. Chamaecyparis pisifera “Filifera“ (=Ch.kultivar pjegavog paËempresa “Filifera“ Naraste do 5 m visoko. fino uπiljene.) Hartw. Izbojci su nitasti i tanki. 74. 75. 76.

78.kultivar pjegavog paËempresa “Snow“ Patuljast kultivar Ëunjastog rasta. prozraËne kroπnje. var.) . squarrosa (Zucc.KATALOG SADNOG MATERIJALA 77.kultivar pjegavog paËempresa “Filifera Gold Spangle“ Kultivar rastom i oblikom sliËan prethodnom. Chamaecyparis pisifera “Snow“ . igliËasto liπÊe plavo zelenkasto.kultivar lawsonovog paËempresa “Filifera Nana“ Patuljast kultivar pogodan za kamenjare i æardinjere. a sa donje strane bijelo.) Beissn. 80. 20 .kultivar pjegavog paËempresa “Squarrosa“ Naraste do 10 (20) m. p. IgliËasto liπÊe bijelo proπarano. Chamaecyparis pisifera “Filifera Gold Spangle“ . Izbojci su takoer nitasti i vise ali su sumporasto æute boje koju zadræavaju cijele godine. Ëunjaste. et Hochst. Chamaecyparis pisifera “Squarrosa“ (=C. 79. Chamaecyparis pisifera “Filifera Nana“ .

Od prirode dolazi u Kini i Japanu.) . trnastih i golih grana. 82. mjesecu prije listanja. Kao rano cvjetajuÊa i vrlo dekorativna vrsta vrlo je cijenjena u hortikulturi. toplim i suhim staniπtima. u grupama i u æivim ogradama (dobro podnosi orezivanje). Chaenomeles japonica Spach non Lindl.kultivar bijelog ameriËkog sviba “Flamiramea“ Listopadni grm visok 2 . Dobro podnosi i najteæe zimske uvjete. Traæi svjeæa i plodna.Japanska dunja Listopadni πiroki grm visok 1 .5 m. Plod je koπtunica sa mesnatim ovojem oko 12 mm duga i 5 mm πiroka. Cornus stolonifera “Flamiramea“ . suπu. u grupama ali i u æivim ogradama. Kroπnja je neπto guπÊa i igliËasto liπÊe je sumporasto æute do svijetlo æute boje. kao i zagaeni zrak. 83.kultivar pjegavog paËempresa “Squarrosa Aurea“ Naraste sliËno kao i cv. dim. Maloj Aziji.9 m visine.dren. Cornus mas L. .KATALOG SADNOG MATERIJALA 81. i IX. Chamaecyparis pisifera “Squarrosa Aurea“ . praπinu i πtetne plinove. 21 . sazrijeva poËetkom jeseni ( VIII. mjesec).3 m. i IV.1. uspravnih. Najbolje uspijeva na vapnenim. Rasprostranjen je u srednjoj i juænoj Europi. Otporna je na niske temperature. speciosa ( Sweet. lagenaria (Loisel. i III. mjesecu prije listanja. koja nisu izloæena kasnim mrazevima. dobro drenirana tla. Ima kiselkast i trpak okus. Cvjeta u III. Cvjetovi se pojavljuju u II. 84. Sadi se pojedinaËno. C. kada je skoro cijela biljka prekrivena cvjetovima. Skromnih je zahtjeva u pogledu kvalitete tla. sa uspravnim. Voli sunËana i svjetlija mjesta. Squarrosa. drijen Listopadni grm ili manje stabalce od 6 . te se uzgaja pojedinaËno.) Koidz. Krimu i Kavkazu.) Nakai.. (=C. Moæe se uzgajati na sunËanom mjestu kao i u zasjeni. πibolikim i æutim granama. Cydonia japonica Loisel.

Siva kora plutasta. 88. pravilne kroπnje. Voli svjeæa. guste. Corylus avellana “Contorta“ . do 30 m visoko stablo.kultivar obiËne lijeske “Contorta“ Naraste neπto niæe od obiËne lijeske.Lijeska obiËna ©iroki. a koncem ljeta lagano prelazi u zelenkasto crvenkastu nijansu.Medvjea lijeska Listopadno. Corylus avellana “Atropurpurea“ . 86. mjesecu. i V. Corylus colurna L. nepravilno ispucala.kultivar obiËne lijeske “Atropurpurea“ Raste kao i tipiËna vrsta samo su joj listovi tamnocrvene boje u proljeÊe. . .KATALOG SADNOG MATERIJALA 85. a grane i granËice su vrlo krivudavi. Corylus avellana L. Dobro raste na sjenovitim i na osunËanim poloæajima. listopadni grm koji naraste do 4 m visine. kada do izraæaja doe krivudavost grana i obilje muπkih resa. plodna i dublja tla. 22 . gusti. Voli dublja vapnena tla. prije listanja. Posebno je dekorativna u rano proljeÊe. 87. Cvjeta u IV.

. NajËeπÊe se sadi na travnjacima. 92. pa zbog tih i drugih osobina spada u red najljepπih niskih grmova. . πiroki i do 2 m visok grm. Od prirode dolazi u zapadnoj Kini. polegli grmiÊ.horizontalna muπmulica Polu zimzeleni. Zbog tog razloga je pogodna za ozelenjavanje vrtnih kamenjara kao i za pokrivanje tla. Cotoneaster divaricatus Rehd. Otporan je na suπu i negativne gradske utjecaje. Himalajima. 23 . Uspjeπno se uzgaja u æardinjerama i kamenjarima. 90. Nema posebnih zahtjeva na kvalitetu tla. Cotoneaster horizontalis Dcne. Cotoneaster dammeri Schneid. i to pojedinaËno ili u manjim grupama.puzava muπmulica PuzeÊi zimzeleni grmiÊ. .razmaknuta muπmulica Listopadan. horizontalno otklonjenih grana. Ëije su grane Ëvrsto priljubljene uz zemlju. Uzgaja se u ogradama ili kao pojedinaËne biljke. do 40 cm visoki.kultivar puzave muπmulice “Skogholm“ Kultivar koji se odlikuje guπÊom razgranjenoπÊu i manjim listovima od tipiËne vrste. a otporna je na praπinu i dim pa se Ëesto koristi u gradovima. na sunËanim ili polu sjenovitim mjestima. Plodovi se zadræavaju u toku veÊeg dijela zime. Cotoneaster dammeri “Skogholm“ . Voli kvalitetno vrtno tlo.KATALOG SADNOG MATERIJALA 89. 91.& Wils.

svjeæim. otklonjene.Don (= C. mekane. Posebno je efektna ako se sadi na travnjacima ili u grupama.kultivar japanske kriptomerije “Elegans” Juvenilna forma koja je kratka vijeka i vrlo rijetko donosi plodove.) Mast. 24 . kroπnja Ëunjasta i gusta. dugih i blago viseÊih grana.. japanski cedar. U naπim uvjetima u kontinentalnom dijelu zemlje iglice i izbojci poprime zimi smee crvenkastu boju zbog niskih temperatura. tanke. japonica var. 96. glinastim i ocjeditim tlima u kojima nema vapna. Koristi se i za æive ograde te uljepπavanje zidova. elegans (Henk. deblo ravno i vitko. C. iglice 1. U Europi i Sjevernoj Americi uzgaja se kao ukrasno stablo. kawaii Hayata) . 94.. gusto granat grm ili malo stabalce.5 . Cryptomeria japonica D. Za uspjeπan uzgoj treba joj osigurati svjeæa. plavozelene. grane otklonjene..&Hochst. Moæe se uzgajati na svijetlim sunËanim kao i na polu sjenovitim mjestima. Cotoneaster salicifolius Franch.kultivar japanske kriptomerije “Elegans Viridis” Od prethodnog kultivara “Elegans“ razlikuje se po izrazitije zelenijoj i æuÊkastijoj boji iglica. gracilis Hort.KATALOG SADNOG MATERIJALA 93. “Yawarasugi”) . Zahtjeva svjeæa tla i visoku vlaænost zraka. lagana. fortunei Hooib. pjeskovita i dobro propusna tla. a za vrijeme vegetacije boja im je tamnozelena. Rasprostranjena je u zapadnoj Kini. Dobro podnosi niske temperature.vrbolisna muπmulica Polu zimzeleni ili zimzeleni grm visok do 5 m. Cryptomeria japonica “Elegans Viridis” . 95. C. non Sieb.japanska kriptomerija. .2 cm duge. zimi crvenkasto bakarne boje. Cryptomeria japonica “Elegans“ (= C. sugi Jednodomno stablo do 50 (65) m visoko i promjera do 3 m. Najbolje uspijeva na dubokim.

Ëunjasta do stupolika kao u C.20 godina. praπinu i otrovne plinove. Za uspjeπan razvoj potrebni su joj svijetli i sunËani poloæaji. Cvjeta od V.obiËni likovac Od 30 . X Cupressocyparis leylandii (Dall. prije listanja. a nalazi primjenu i u æivim ogradama.5 . Vrijeme cvjetanja je od V. sa πibolikim. kroπnja gusta. mjeseca. Dobro podnosi zasjenjivanje. Rasprostranjena je u Japanu i Kini. koja traje 2 . Odlikuje se obilnom cvatnjom. Javlja se na plodnim. Sadi se pojedinaËno. Deutzia crenata Sieb. (= D. Daphne mezereum L. ali Ëesto i na skeletnim terenima. 99. . Ovaj intergenusni hibrid uzgaja se u Velikoj Britaniji viπe od 50 godina i ima bujan rast. Uspjeπno se moæe razmnoæavati reznicama ako su one uzete sa stabala starih 5 .KATALOG SADNOG MATERIJALA 97. macrocarpa.VII.dojcija Listopadni πiroki grm 1. (= Cupressus macrocarpa x Chamaecyparis nootkatensis) .IV. mjesec). Kavkazu i sjevernoj Aziji. bogatim vapnom i blagim humusom. otporan na mraz i drvo je dobre kvalitete. u grupama. 98.kupresociparis Stablo visoko 30 ili viπe metara. kao i kod tipiËne vrste. scabra Thunb. 100. InaËe je skromnih zahtjeva. M.) . 25 . Doæivi starost do 15 godina. Svi dijelovi biljke. Deutzia crenata “Plena“ . Kod nas dolazi u svijetlim πumama i πikarama. na rubovima πuma. mjeseca. uspravnim granama. . te svjeæa i hranjiva tla. do visine od 2300 m. Cvjeta vrlo rano u proljeÊe (II. & Zucc. poslije listanja. svjeæim i rahlim tlima. Aziji. dim. . et Jacks. slabo razgranjenim. Rasprostranjen je u Europi. .2 (3) m visine sa uspravnim i πibolikim izbojcima.3 tjedna.) Dall. a naroËito kora i plodovi vrlo otrovni.150 cm visok listopadni grm.VII. Dobro podnosi suπu.kultivar dojcije “Plena“ Kultivar se odlikuje bujnijim cvijetovima zbog mnoπtva latica.

Cvjeta od III.vulgaris Mill.crnjuπa Zimzeleni niski. otvorene sunËane poloæaje iako dobro raste i na polu sjenovitim poloæajima. Pogodan za kamenjare. mjesecu.dafina Listopadno manje stablo visine od 8 . koji najbolje uspijeva u mediteranu.V. Zbog svih tih dobrih uzgojnih osobina. inaËe se uzgaja pojedinaËno ili u grupama. mjeseca. miriπljavih i medonosnih cvjetova. dafina se u hortikulturi Ëesto koristi kao dekorativna vrsta.eskalonija Zimzeleni gusti grmiÊ. a plodovi se pojavljuju u jesen.) . dim. 103. Otporna je na suπu i dosta dobro podnosi niske temperature. . srednjoj Aziji. i VI. Skromna je u pogledu staniπnih uvjeta. Pogodna je i za æive ograde. Voli svjeæa i vlaænija tla. Escallonia virgata . 102. 26 . polegli grmiÊ koji cvijeta veÊ krajem sijeËnja ili poËetkom veljaËe. .10 m. Pogodna za sadnju i uzgoj u posudama ili kamenjarama. lijepog habitusa. praπinu i πtetne plinove.KATALOG SADNOG MATERIJALA 101. Rasprostranjena je u istoËnom Sredozemlju. Elaeagnus angustifolia L. Erica carnea L. Cvjeta u V. Euonymus europaea L. (=E . Voli polusjenu i kiselo tlo. 104. . gdje su je donijeli Turci prilikom osvajanja ovih krajeva. Odavno se kultivira u jugoistoËnoj Europi. Cvjeta bijelim cvijetovima u ljeto. Dobro raste na pjeskovitim i suhim tlima.obiËna kurika VeÊi listopadni grm ili manje stablo do 6 m visine.

kultivar obiËne bukve “Atropurpurea Pendula“ Grane rastu prema dolje.KATALOG SADNOG MATERIJALA 105. svjeæa i bogata tla. ali ipak traæi duboka. zapadnoj i juænoj Europi. duæi i uæi nego u obiËne bukve. Fagus sylvatica “Atropurpurea“ . Raste na razliËitim geoloπkim podlogama i vrstama tala. s. Rasprostranjena je u centralnoj. a tada grane nastavljaju rast prema dolje. nadmorske visine. 107. . 106.kultivar obiËne bukve “Asplenifolia“ Vrlo dekorativna biljka koja naraste do 15 m. europska bukva Do 30 m visoko stablo. Rezidbom se postiæe guπÊi kiπobranast izgled. izbjegava poplavna podruËja pa je nalazimo na brdovitim i planinskim predjelima do 2000 m. Listovi urezani i nazubljeni. Plod je poznat po imenom “bukvica“. guste kroπnje sa granama koso prema gore usmjerenim. »esto se sadi u pakovima i pojedinim vrtovima. I. Fagus sylvatica “Asplenifolia“ . 108.obiËna bukva. Fagus sylvatica “Atropurpurea Pendula“ . Fagus sylvatica L.kultivar obiËne bukve “Atropurpurea“ Rastom sliËna obiËnoj bukvi ali joj listovi imaju crvenu boju. Cijepi se na ravnu podlogu ili vodi uz odreenu podlogu do æeljene visine. dozrijeva u rujnu i listopadu. 27 .

112. Fagus sylvatica “Pendula“ . Lako i jednostavno se uzgaja. Listovi u poËetku sezone intenzivno obojani. a prema jeseni mijenjaju boju u smeu. 28 . plavo sive boje listova. Fagus sylvatica “Tricolor“ .20 cm. 110. Fagus sylvatica “Fastigiata“ . a kasnije rastu prema dolje.kultivar obiËne bukve “Tricolor“ Naraste kao manje stabalce. busasta trava. guste kroπnje. Naraste od 10 . 111. Vrlo Ëesto se koristi za sadnju u kamenjarima.KATALOG SADNOG MATERIJALA 109. a razmnoæava se dijeljenjem osnovnog busena na manje dijelove. Moæe narasti do 10 m visine i 2 m πirine. Festuca ovina “Glauca“ Gusta.kultivar obiËne bukve “Fastigiata“ Grane rastu prema gore. te tvore stupolik habitus biljke. Grane u poËetku rastu u visinu. Uvjeti uzgoja sliËni kao i kod obiËne bukve.kultivar obiËne bukve “Pendula“ »esto uzgajan kultivar po parkovima.

i IV.forzicija 2 . Fraxinus angustifolia “Pendula“ . a reæu koje rastu horizontalno tako da se dobije oblik biljke poput kiπobrana. GustoÊa kroπnje se moæe poveÊati rezidbom dugih grana na 3 4 pupa iz kojih Êe potjerati nove granËice ali sada kraÊe i sa manjim razmakom izmeu pupova. Fraxinus angustifolia “Globosum“ . 115. Fraxinus angustifolia Vahl. & Bald. Forsythia europaea Deg. Voli neπto vlaænija tla pa prirodno dolazi u luænjakovim poplavnim sastojinama ali se moæe uzgajati u parkovima ili okuÊnicama kao pojedinaËna stabla. . 114.kultivar poljskg jasena “Globosum“ 116. oxycarpa Willd.KATALOG SADNOG MATERIJALA 113. “Kugla” dosegne promjer do 1. (= F. a cvjetovi ostaju dosta dugo na granama (i do 30 dana).kultivar poljskog jasena “Pendula“ Kultivar koji se takoer proizvodi cijepljenjem na podlogu osnovne vrste na æeljenu visinu. Biljka se moæe oblikovati rezanjem grana koje rastu prema dolje i ostavljanjem grana koje rastu horizontalno. Kuglasta forma koje se cijepi na ravnu podlogu osnovne vrste na æeljenoj visini. guste zaobljene kroπnje. Cvjeta u rano proljeÊe u III. a dobro uspijeva na gotovo svakom tlu.poljski jasen Listopadno stablo 20 m visine. dobro podnosi zagaenost zraka i niske temperature. sa dugim uspravnim ili blago kosim granama. Kada se po æelji dovoljno daleko udaljilo od ravne podloge ostavljaju se grane koje rastu prema dolje.5 m. 29 . Pogodan za drvorede.3 m visok listopadni grm.) . mjesecu prije listanja. Voli svijetle i sunËanije poloæaje.

119. Gleditsia triacanthos L. . Ginkgo biloba L. Sadi se Ëesto u vrtovima i parkovima kao pojedinaËno stablo ili skupina stabala.bijeli.glediËija. . NajËeπÊe se uzgaja kao parkovna vrsta. trnovac Preko 40 m visoko listopadno stablo sa tamnosmeim do crvenim trnovima na kori debla i grana. Podnosi dobro orezivanje pa se koristi za æive ograde koje su neprohodne zbog gustoÊe i jakih trnova. . mjeseca. LiπÊe u jesen poprimi zlatnoæutu boju.KATALOG SADNOG MATERIJALA 117. U mladih biljaka kroπnja je neπto uæa ali se kasnije raπiri. a pridolazi u brdskom i planinskom podruËju preteæno u bukovim sastojinama. otvorene i sunËane poloæaje. Fraxinus excelsior L. Hibiscus syriacus L.ginkgo Listopadno stablo koje dosegne visinu do 30 m.IX. 118. Cvjeta u VII. Dobro podnosi suπu i niske temperature. sunËane poloæaje.hibisk. Voli sunËane poloæaje i bogatija tla. a dobro podnosi niske temperature. 120. sirijska ruæa Naraste kao veÊi listopadni grm ili manje stablo do 5 m visine. Postoji velika raznolikost oblika i boje cvjetova. (= Salisburia adiantifolia Smith ) . Voli duboka i svjeæa tla. 30 . Voli duboka svjeæa tla. gorski jasen Listopadno stablo do 40 m visine. . Voli vlaæna i svjeæija tla.

Juglans nigra L. Ilex aquifolium L. . Najbolje uspijeva na vapnenim i neπto svjeæijim tlima ali dobro Êe uspijevati i na ostalim tlima ukoliko nisu previπe siromaπna hranjivima. .kultivar kineske borovice “Blue Cloud“ Nizak i vrlo gust grm koji se grana preteæno horizontalno. vlaæna tla. otvorene i sunËane poloæaje. Brzo raste Ëesto je saen u parkovima i nasadima. Plod nije jestiv. 31 .KATALOG SADNOG MATERIJALA 121. Juniperus chinensis “Blue Cloud“ . Voli duboka. πiroke kroπnje. Drvo mu je vrlo kvalitetno. svjeæa.crni orah Listopadno stablo do 50 m visine. Voli duboka svjeæa tla. Izrazito plave boje koja se zadræava tokom cijele godine ali u proljeÊe na mladim izbojcima boja je svjetlija i izraæajnija. neutralne do blago kisele reakcije. 123.boæikovina Zimzeleni veÊi grm ili manje stablo do 10 m visine. 122.

a vrh je takoer gusto razgranat. Ëunjast kultivar koji naraste do 5 m visine. Juniperus chinensis “Hetzii“ . Vrlo lagano se uzgaja i ne zahtjeva posebne uvjete uzgoja.kultivar kineske borovice “Stricta“ Gust.kultivar kineske borovice “Pfitzeriana Aurea“ Vrlo πirok i do 3 m visok kultivar koso usmjerenih grana sa povinutim zlatnoæutim vrhovima. Vrlo Ëesto se uzgaja. 126. 127. moæe se posaditi u æardinjere i pustiti da “pada” iz posude prema tlu. Uvjeti uzgoja su isti kao i za prethodni kultivar kineske borovice. bez centralnog debla veÊ viπe grana raste prema gore.kultivar kineske borovice “Hetzii“ Do 5 m visok zimzeleni grm sa koso prema gore usmjerenim granama. Vrlo se Ëesto uzgaja. Juniperus chinensis “Pfitzeriana Aurea“ . Juniperus communis “Repanda“ . 125. Sluæi kao “prekrivaË tla”. Zlatnoæuta boja najintenzivnija je u proljeÊe na mladim izbojcima. Juniperus chinensis “Stricta“ . Podnosi orezivanje pa ga je lako kontrolirati i usmjeravati njegov rast.kultivar obiËne borovice “Repanda“ Do 30 cm visok puzeÊi kultivar koji se raπiri po tlu i do 2 m. 32 .KATALOG SADNOG MATERIJALA 124.

otvorene ili polu sjenovite poloæaje.KATALOG SADNOG MATERIJALA 128. Plavosiva boja najintenzivnija je u mladih izbojaka u proljeÊe. a prema zimi postepeno tamni u plavu nijansu. Juniperus squamata “Blue Carpet“ Do 70 cm visok i 3 m πirok grm. Juniperus horizontalis “Glauca“ .kultivar obiËne borovice “Suecica“ Vrlo gust. Iglice su plavkasto zelene i bodljikave. 129.kultivar planinske somine “Variegata“ Razgranat do 1 m visok i 2 m πirok kultivar sa granama koso prema gore usmjerenima. 131. stupolik do 10 m visok kultivar. Juniperus communis “Suecica“ . Pojedine granËice bjelkasto do blijedoæuto obojane. Juniperus sabina “Variegata“ . 33 . Najbolje uspijeva na otvorenim ili polu sjenovitim poloæajima u svjeæem i hranjivom tlu. plavo zelenkastih iglica. Nije posebno osjetljiv i lako se uzgaja.kultivar puzave borovice “Glauca“ Vrlo niska puzava forma koja se raπiri do 3 m. Voli plodna i svjeæija tla. 130.

Sporog je rasta i ne zahtjeva posebne uvjete uzgoja. sa jakim. oko 30 cm visoka okruglasta forma.2 m πirine. gusti kultivar do 4 m visine i do 1. IgliËasto liπÊe zelenkasto -plavkasto. koso prema gore usmjerenim granama.KATALOG SADNOG MATERIJALA 132. Juniperus virginiana “Glauca“ . Otporna na niske temperature i zagaenost zraka pa je Ëesta u gradovima i industrijskim zonama. IgliËasto liπÊe plavo zelenkasto. a kasnije neπto πira. Juniperus squamata “Mayeri“ Vrlo Ëesto uzgajani kultivar koji naraste do 5 m visoko. Vrlo pogodan za kamenjare i uzgoj u posudama na balkonima ili vrtovima. 135. U mladosti kroπnja je izduæena. Juniperus squamata “Blue Star“ Patuljasta. ( = Sabina virginiana Ant.virginijaska borovica Do 30 m visoko stablo. Uzgaja se kao i ostale virginijske borovice. 134.kultivar virginijske borovice “Glauca“ Stupolik. duboka tla. 34 . 133. a kora grana crvenkasto smea. Uvjeti uzgoja su sliËni kao i za sve borovice.5 .) . Juniperus virginiana L. Uspijeva na razliËitim tlima ali najbolje joj odgovaraju bogata.

balkonima. Juniperus virginiana “Skyrocket“ . Kerria japonica DC.kultivar virginijske borovice “Skyroket“ Vrlo Ëesto saen i uzgajan kultivar koji naraste do 5 m visine. 139.5 . Juniperus virginiana “Hillii“ . gusti kultivar do 4 m visine i do 1. do V. IgliËasto liπÊe zelenkasto plavkasto. a sadi se kao pojedinaËan grm ili po æelji kao æiva ograda koja neÊe cvjetati punim intenzitetom ali Êe biti posuta cvijetovima. pogotovo kultivar “Pleniflora“.kerija Listopadni do 3 m visok grm. (= Corchorus japonicus Thbg.kultivar virginijske borovice “Hillii“ Stupolik. Kao ravna uspravna podloga sluæi Jun. Cvjeta od IV. ) .virginiana “Glauca”. 138. Juniperus x horizontalis “Glauca“ Vrlo zanimljiv i dekorativan kultivar koji se proizvodi cijepljenjem.2 m πirine. NajËeπÊe se biljka spiralno poveæe. Uzgaja se kao i ostale virginijske borovice. ali je stresanje mokrog snijega sa svih biljaka u vrtu nuæna mjera zaπtite biljaka od snjegoloma. Voli sunËane do polu sjenovite poloæaje. mjeseca. a plemka se uzima od Jun. Vrlo se lako uzgaja te ju je potrebno prorijediti od tla radi obilnije i uËestalije cvatnje.KATALOG SADNOG MATERIJALA 136. terasama ili na nekom drugom vidnom svjetlom ili polu sjenovitom mjestu. 137. virginiana “Skyrocket“. Kora granËica zelene boje. Kultivar je vrlo pogodan za uzgoj u posudama pred ulaznim vratima. Potrebno ga je zaπtititi od vlaænog i mokrog snijega koji moæe saviti ili pokidati grane. 35 .

Voli sunËane poloæaje i nije zahtjevna u pogledu kvalitete tla. Cvjeta u IV. svijetle. Iglice prije opadanja u jesen poprime zlatnoæutu boju. Voli duboka plodna tla i svijetle osunËane poloæaje. »esto od prirode dolazi na vapnencima te podnosi suha i siromaπna tla.europski ariπ Naraste do 35 m visoko. Larix japonica “Diana“ .kelreuteria Listopadno. Dosegne visinu do 5 m. a cvjetni grozdovi dugi do 20 cm. zanovijet VeÊi listopadni grm ili stablo visine do 10 m. 140. Laburnum vulgare Gris ) . Cvijeta u VII i VIII mjesecu. Grane krivudave. Voli sunËane i otvorene poloæaje. ) .KATALOG SADNOG MATERIJALA Koelreuteria paniculata Laxm.obiËni negnjil. Laburnum anagyroides Med. 141. mjesecu.kultivar japanskog ariπa “Diana“ Dekorativan kultivar koji se proizvodi cijepljenjem na podlogu europskog ariπa. 36 . i V. europaea DC. oko 20 m visoko stablo. .. Uvjeti uzgoja su mu sliËni kao i kod europskog ariπa. 142. (= L. rijetke kroπnje. ( = Cytisus Laburnum L. U jesen listovi naranËasto crveni. Larix decidua Mill. Iglice mu takoer opadaju i poprimaju zlatnoæutu boju.

sadnju uz niæe zidove itd.klobuËasta kozokrvina Zimzeleni grm. Lonicera pileata Oliv. (= Caprifolium pileatum Kuntze) . Dobro podnosi niske temperature i gradsku klimu. a koristi se za prekrivanje tla. . Dobro podnosi orezivanje. Listovi u jesen mijenjaju boju od æute.KATALOG SADNOG MATERIJALA 143. liriodendron Listopadno stablo do 50 m visine. 37 . πiroke jake kroπnje. Cvjeta u V. Liquidambar styraciflua L. mjesecu. Kora debla i grana vrlo izbrazdana zbog nakupina plutastih tvorevina. Vrlo se Ëesto uzgaja u æivim ogradama jer dobro podnosi orezivanje. Dosta brzo raste te se koristi kao prekrivaË tla. Voli otvorene poloæaje i duboko hranjivo tlo i neπto veÊu zraËnu vlagu. 145.likvidambar Listopadno stablo koje naraste do 40 m. i VI. Liriodendron tulipifera L.tulipanovac. Ligustrum ovalifolium Hassk. . Voli otvorene svjeæije poloæaje i dublja tla.πirokolisna kalina Listopadan grm do 3 m visine. ruæiËaste do tamnocrvene. 146. Boja listova u jesen 144. Listovi nalikuju na muziËki instrument liru. visine oko 50 cm. Nije osjetljiva na nedostatak hranjiva te uspijeva na razliËitim tlima. πiroke razgranate kroπnje. a cvjetovi cvijetu tulipana. Dolazi na raznim tlima i nije posebno zahtjevna u pogledu koliËine hranjiva. vrlo razgranat. .

Vrlo prilagodljiva na uvjete uzgoja te se vrlo Ëesto sadi pojedinaËno ili u skupinama. -Bod. mjesecu.tatarska kozokrvina Listopadni grm koji naraste do 3 m visine. Postoje joπ M. i V. Cvjeta u IV. dublja i hranjiva tla. Uspijeva i u polusjeni. kobushi Mayr. . Otporna je na hladnoÊu i suπu. koja je hibrid izmeu M. Magnolia stellata (S.) Maxim. 148. a uzgaja se i u æivim ogradama.japanska magnolija Listopadno stablo koje naraste do 10 m visine. liliiflora. (= Berberis aquifolium Pursh) . Cvjeta u IV.) . Voli svjetlije poloæaje. mjesecu . a po uvjetima uzgoja sliËna kao i ostale magnolije. 150.zvjezdasta magnolija Listopadni grm ili manje stablo koje cvjeta prije listanja.KATALOG SADNOG MATERIJALA 147. a vrlo je otporna na mraz. za razliku od ostalih magnolija koje su osjetljivije. & Z. 38 . mjesecu. mjesecu.mahonija Do 2 m visoki zimzeleni grm. Podnosi polu sjenovite i sjenovite poloæaje. Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. Lonicera tatarica L. i IV. razliËita tla umjerene vlaænosti. nepravilne kroπnje. 149. denudata x M. umjereno vlaæna. Cvjeta prije listanja u III. . (=M. i V. »esto se sadi u gradovima jer podnosi oneËiπÊenje zraka. a plod sazrijeva u IX. Magnolia kobus DC. x soulangiana Soul.

Morus nigra L.ime!). svjeæa tla i sunËane poloæaje. bijela murva Stablo od 15 . Moæe se uzgajati na otvorenim mjestima ili u polusjeni.felodendron. Kroπnja mu je πiroko razgranana.5 m u visinu i 1. a odatle je raπiren u Malu Aziju i Perziju. Phellodendron amurense Rupr. Koreji. dok u zimi posmei. rijetka i okruglasta. .5 m u πirinu. i VI. sjev. Kroπnja dosta svijetla. koji naraste najviπe do 0. Prirodno je rasprostranjena u jugoistoËnom Sibiru. . Cvjetovi miriπljavi. sa promjerom debla do 1 m. a deblo vitko i Ëisto od grana. i VI. a slatki su i kad nisu zreli. 155. Rasprostranjen je u juænom djelu dalekog istoka bivπeg SSSR-a. hranjiva i rastresita tla. Mandæuriji (podruËje Amura. 154.crni dud Naraste do 20 m. . Osjetljiviji je na suπu i hladnoÊu. do 1 m promjera debla. medonosni. pod uvjetom da voda ne stagnira.bijeli dud. »esto se uzgaja kao parkovna vrsta. Najviπe mu odgovaraju duboka. a dobar je i za stoËnu hranu i bojenje u æuto. Plodovi su krupniji od plodova bijelog duda i pocrne kada su zreli. ali neπto guπÊe kroπnje i bræeg rasta od bijelog duda. Na suhom terenu raste vrlo sporo. dosta prozraËna. U kulturi izvan svog areala ima znatno manje dimenzije. Microbiota decussata Komar. Bijeli. 153.20 m visoko. Sazrijevaju u V. Cvjeta u V. . LiπÊe se koristi za ishranu gusjenica dudovog svilca. Morus alba L.sibirska steljica Zimzeleni dvodomni grm. Koristi se kao prekrivaË tla i za kamenjare. Otporan je na niske temperature. Voli dublja. mjesecu. mjesecu.KATALOG SADNOG MATERIJALA 152. 39 . U juænoj Europi uzgaja se od dvanaestog stoljeÊa. U vrijeme vegetacije ima tamnozelenu boju. a podnosi i vrlo vlaæna tla. ruæiËasti ili ljubiËasti te slatki i jestivi plodovi zapravo su plodoviπta koja se zovu dudinje ili murve. Prirodno dolazi u Kini i istoËnoj Aziji. mandæurski plutnjak Listopadno dvodomno drvo koje u svojoj domovini moæe dostiÊi visinu od 25 m. vlaæna.

) Nash. ali mu najbolje odgovaraju plodna i svjeæa tla. visine do 3 m. Nema veÊih zahtjeva u pogledu kvalitete tla. Cvjetovi veoma miriπljavi. . sa priljubljenim viseÊim granama uz deblo. Za uspjeπan razvoj treba mu osigurati otvorene poloæaje sa puno sunca. raste i na podzolima. Od prirode dolazi u jugozapadnoj Europi.KATALOG SADNOG MATERIJALA 156.kultivar obiËne smreke “Nidiformis“ Patuljast kultivar koji naraste do 50 cm u visinu i oko 80 cm u promjeru. excelsa (Lam. Inversa (Beissn. Picea abies (L. a. Uzgaja se pojedinaËno ili u manjim grupama. P. Picea abies “Nidiformis“ (= P. Pogodan je za uzgoj u kamenjarama i posudama. mjesecu. pjeπËanim i rahlim tlima gorskog i subalpinskog pojasa. 159. i VII. Voli vlaæniju i hladniju klimu. f.) VI..) . Pajasmin je veoma popularan zbog izuzetnih dekorativnih i uzgojnih svojstava.9 u grozdastim cvastima.) Slavin) . Uspijeva na ilovastim. 40 . nidiformis (Beissn.4 cm u promjeru.) Link) . Cvjeta u (V.) Karst (= P. Picea abies “Inversa“ (= Abies excelsa inverta Gord. Philadelphus coronarius L. 158. pa se vrlo Ëesto uzgaja. 3 .pajasmin Listopadni grm πibolikih uspravnih grana. var. a. U sredini kroπnje nalazi se gnjezdasto udubljenje zbog specifiËnog smjera rasta izbojaka u sredini kroπnje.kultivar obiËne smreke “Inversa“ Stablo do 10 m visoko.obiËna smreka Stablo do 50 m visoko i do 2 m debelo. 157. grupirani pri vrhu izbojaka po 5 .

Picea omorika (PanË. (= P. albertiana f. P.. praπinu i πtetne plinove.) Purkynë . var. Picea glauca (Moench) Boss. Podnosi mraz i velike suπe. P. menziesii Engelm. te vrlo dobro podnosi gradski klimat. Raste sporije od obiËne smreke. Picea pungens Engelm. Vrlo je pogodan za kamenjare i uzgoj u posudama ili u æardinjerama. 162. u kulturi otporna na dim. laxa Sarg.. Dolazi na vlaænijim i pjeskovitim tlima. alba Link.bijela. 163. ali ne voli moËvarna tla.PanËiÊeva omorika Stablo visoko 30 m i do 60 cm u promjeru. P. commutata Hort.) .KATALOG SADNOG MATERIJALA 160. sura ili kanadska smreka Stablo do 40 m visine sa gustom i Ëunjastom kroπnjom.. parryana Sarg. P. πiroke piramidalne kroπnje. canadensis B.kultivar kanadske smreke “Conica“ Gust.bodljikava ili plava smreka Do 50 m visoko stablo. (= P. koniËan kultivar koji sporo naraste do 2 m visine. Iglice su plavozelene do srebrnozelene boje. Picea glauca “Conica“ (= P.) . S. Traæen i Ëesto uzgajan kultivar. Dobro podnosi mraz. 41 . g. 161. P. ) . te u mladosti dosta brzo raste. conica Rehd. To je endemiËna vrsta sa lokalitetima u srednjoj Bosni i zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji.

166. Grana se nepravilno. Glauca. Vrlo je pogodan za kamenjare i uzgoj u posudama ili æardinjerama. tj.KATALOG SADNOG MATERIJALA 164. 167. a dijelovi normalne zelene boje. dijelovi iglice su æuti. a naziv “Glauca“ predstavlja skupni naziv za viπe kultivara plave boje iglica. Pinus densiflora “Oculus .kultivar japanskog crvenog bora “Oculusdraconis“ Raste kao manje stablo. dosta sporo i najsliËniji je tipiËnoj vrsti.draconis“ . Biljka na slici stara je oko 15 godina i visoka je 85 cm. zbijenog je i Ëunjastog je rasta.kultivar bodljikave ili plave smreke “Kutjevo“ Selekcionirao ga je i uzgojio osamdesetih godina u rasadniku Hajderovac. Antun MijokoviÊ. Picea pungens “Koster“ . Ovaj kultivar naraste do 10 m . Picea pungens “Kutjevo“ . Kultivar se odlikuje plavom bojom iglica.kultivar bodljikave ili plave smreke “Koster“ Takoer jedan vrlo poznati i traæeni kultivar koji naraste neπto manje od cv. kratkim granËicama i izrazito gustim i patuljastim rastom. 42 . Iglice imaju po dvije æute mrlje. 165.kultivar bodljikave ili plave smreke “Glauca“ Kultivar koji se odlikuje plavom bojom iglica. Picea pungens “Glauca“ .

crni bor Stablo oko 40 m visine πiroke kroπnje u mladosti. laricio Poir.. sa glatkom korom na mladim stablima i granama.. Pinus nigra “Pyramidalis“ . Naraste oko 10 m.. Pinus nigra Arn.) Markgraf . Pinus heldreichii var. P. pyrenaica Lap. 43 . »est je u parkovima i nasadima. a rjee stablo oko 10 m visine. Vrlo je otporan i zahvalan za alpinetume ili za uzgoj u veÊim posudama. P. clusiana Clem. polegnut grm. Vrlo se Ëesto sadi po parkovima kao pojedinaËna ili kao stabla u skupinama. 170. nigricans Host. P. Voli sunËane poloæaje. austriaca Höss.planinski bor NajËeπÊe je nizak.KATALOG SADNOG MATERIJALA 168. P. To je bor koji naraste do 30 m visine. P. mughus Scopoli) . montana Mill. Pinus mugo Turra.. leucodermis posebna vrsta. Podnosi vrlo siromaπna i suha tla pa je jedna od najËeπÊe koriπtenih vrsta za poπumljavanja mediterana i submediterana. leucodermis (Ant. a kasnije kroπnja postaje πira. 171. stupolikog habitusa sa granama koje su prema gore usmjerene. hispanica Cook ) . (= P. P.kultivar crnog bora “Pyramidalis“ Piramidalnog . munjika Neki autori smatraju da je var.munika. Kora kasnije ploËasto ispuca i posivi. (= P. kiπobranasta. 169.

) . P. canadensis var. 44 . quinquefolia Du Hamel. 174. Kora debla glatka. Pinus strobus L. 173. plavkasto zelena. Raste na razliËitim tlima i lako se uzgaja.KATALOG SADNOG MATERIJALA 172. Uspijeva na glinastim i vlaænim tlima.kultivar obiËnog ili bijelog bora “Watereri“ Okruglast kultivar visok do 3 m. Kora u gornjem dijelu stabla crvenkasto smea. πiroke Ëunjaste kroπnje.. 175. . Ëesto zakrivljenog debla. P. Pinus sylvestris “Aurea“ .obiËni ili bijeli bor Stablo do 40 m visine. Pinus sylvestris “Watereri“ . zlatnoæutih iglica.kultivar obiËnog ili bijelog bora “Aurea“ Raste kao grm ili manje stabalce. Pinus sylvestris L. canadensis Prov. tenuifolia Salisb. Kroπnja je kiπobranasta. (= P. Iglice su mu plavozelene boje.alba var.borvac Do 30 m visoko stablo.

Moæe se saditi pojedinaËno. Prunus laurocerasus “Shipkaensis“ . Voli duboka. Platanus acerifolia Willd. (= Dasiphora fruticosa Raf. koæasti i sjajni.V. Æuti cvjetovi pojavljuju se od V. Vrlo Ëesto se uzgaja u æivim ogradama jer dobro podnosi orezivanje. .) . (= Laurocerasus offcinalis Roem) . Listopadno stablo koje naraste do 40 m visine velike i πiroke kroπnje. . 45 . 177. Dobro uspijeva na rahlim i hranjivim tlima.grmasta petoprsta ©iroki listopadni grm koji naraste do 1 m visine. Voli sunËane poloæaje na dubljim i svjeæijim tlima. koji u mediteranu naraste i do 5 m visine.KATALOG SADNOG MATERIJALA 176.kultivar lovorviπnje “Shipkaensis“ Gust i kompaktan kultivar.javorolisna platana NajËeπÊe uzgajana vrsta platana u nas. πetaliπtima itd. Raste brzo i odgovara joj kontinentalna klima. u skupinama ili u æivim ogradama. Bijeli cvjetovi javljaju se od IV. 179. Listovi su mu izduæeniji od tipiËne vrste.VIII. Otporna je na niske temperature ali joj za vrijeme jakih zima mogu stradati listovi. . hranjiva tla i nije osjetljiva na gradski klimat te se vrlo Ëesto sadni u parkovima. velikim drvoredima. miriπu.lovorviπnja Zimzeleni grm. niæeg rasta od tipiËne vrste. 178. Listovi su zeleni. mjeseca. mjeseca. Prunus laurocerasus L. Potentilla fruticosa L.

183..) Carr. Voli visoku zraËnu vlagu i duboko. Prunus padus L. Voli hranjiva i propusna tla i sunËane poloæaje. mjesecu. i V.) Britt.V.KATALOG SADNOG MATERIJALA 180. ) . Vrlo se Ëesto uzgaja u parkovima bilo kao pojedinaËna stabla ili u skupinama. mjesecu. Pseudotsuga menziesii (Mirb.. mucronata Sudw. πiroke kroπnje. mjeseca. Vrlo obilno cvijeta od III. hranjivo i vlaæno tlo. P. grozdastih cvijetova koji se pojavljuju u IV. te se cijepi na ravnu podlogu.) .kultivar japanske treπnje “Kanzan“ NajËeπÊe uzgajani kultivar japanske treπnje u nas. texifolia (Lamb. miriπljavih. Prunus serrulata “Kanzan“ .kultivar japanske treπnje “Kiku-ShidareSakura“ Grane joj vise. a orezivanjem se formiraju u kiπobranast oblik.sremza 15 m visoko listopadno stablo. a na otoku Vancouveru. naraste i do 100 m visine. 182. (= Padus racemosa Gilib. 46 . Bogato cvate kao i prethodni kultivar u IV. Kasnije grane same rastu prema dolje do zemlje te se time postiæu vrlo lijepi efekti. P.) Franco (= P. .obiËna ameriËka duglazija Do 40 m visoko stablo. 181.. Prunus racemosa Lam. Prunus serrulata “Kiku-Shidare-Sakura“ . gdje dolazi od prirode. Naraste oko 10 m. bijelih. douglasii (Lindl.

Postoji i cv. 187.KATALOG SADNOG MATERIJALA 184. a crveni plodovi ostaju na biljci i preko zime. Dobro podnosi gradski klimat. 185. 186. Naraste i do 10 m visine. zimzelen grm koji naraste i do 3 m visine. kratkih listova. pirakanta Razgranat. sivo plave boje iglica. Boja je posebno intenzivna u proljeÊe.kultivar hrasta luænjaka “Fastigiata“ 47 .kultivar hrasta luænjaka “Cristata“ Biljka raste kao manje stabalce do 7 m visine.vatreni trn.kultivar obiËne ameriËke duglazije “Glauca“ Gusti. posebno u drvoredima. ali voli dublja i hranjiva tla. Pogodna za æive ograde. zbijenih . Vrlo se lako uzgaja na sunËanim poloæajima i hranjivom tlu. neπto niæi kultivar. Quercus robur “Cristata“ . Pseudotsuga menziesii “Glauca“ . i VI. Pyracantha coccinea Roem. na mladim izbojcima i iglicama. Quercus robur “Fastigiata“ . mjesecu. »esto u gradovima uzgajan kultivar. Bijeli cvijetovi javljaju se u V. Habitus biljke podsjeÊa na habitus jablana sa granama prema gore usmjerenima. “Orange“ koji ima æuÊkaste plodove. . gusto obraslih po izbojku.

KATALOG SADNOG MATERIJALA

188. Quercus rubra L. (= Q. borealis Michx.) - crveni hrast
Listopadno drvo koje naraste do 40 m visine, πiroko zaobljene kroπnje. LiπÊe u jesen poprimi naranËasto crvenu boju. Vrlo je prilagodljiv i nije izbirljiv, te se lagano uzgaja. Ne izbjegava vapnena i prevlaæna, ali i presuha tla.

189. Rhododendron sp. - rododendron, sleË, pjeniπnik
Zimzeleni do listopadni grmovi, koji narastu zavisno od vrste od 30 cm do veliËine stabla. Rod bilja sa vrlo velikim brojem razliËitih vrsta i joπ veÊim brojem razliËitih hibrida i kultivara. Uglavnom cvjetaju od proljeÊa do kasne jeseni ali najËeπÊe u V. i VI. mjesecu. Za uzgoj je potrebno osigurati kiselo (pH = 4 - 5), vlaæno, duboko i dobro propusno tlo, sa πto je moguÊe manjim udjelom vapna. Najbolje uspijeva u polusjeni ali Êe i sunËani poloæaj pridonijeti dobroj cvatnji i uspjeπnom uzgoju. Ocvale cvijetove dobro je odrezati odmah nakon cvatnje radi stvaranja πto veÊeg broja cvjetnih pupova za cvatnju iduÊe godine.

48

KATALOG SADNOG MATERIJALA

190. Rhus typhina L. (= R. hirta Sudw.) - kiseli ruj
Listopadni grm, koji naraste do 10 m. Voli sunËane poloæaje, dobro podnosi niske temperature, a pogoduju mu razliËita tla. Zelena boja listova u jesen prelazi u plameno crvenu boju. Vrlo se lagano uzgaja, a moæe se saditi pojedinaËno ili u skupinama.

191. Rhus typhina “Laciniata“ - kultivar kiselog ruja “Laciniata“
Raste sliËno kao i tipiËna vrsta, a razlikuje se po listovima koji su lancetasto usjeËeni.

192. Robinia pseudoacacia L. - bagrem
Do 25 m visoko listopadno stablo, bijelih, grozdastih cvasti koje se pojavljuju u IV. i V. mjesecu. Vrlo se lako uzgaja i pogoduje mu veÊina tala. Odgovaraju mu sunËani i polusjenoviti poloæaji, a sadi se pojedinaËno ili u skupinama.

193. Salix alba var. vitellina f. pendula - æalosna æuta vrba
Naraste do 20 m. »esto se zamjenjuje sa Salix babylonica L. koja se rijetko uzgaja. Grane vise do zemlje, a kora na granËicama i granama æute boje. Voli tla sa dovoljno vlage i sunËane poloæaje.

49

KATALOG SADNOG MATERIJALA

194. Salix matsudana “Torturosa“
Listopadno stablo do 20 m visine, kovrËavih grana i granËica. Vrlo Ëesta po parkovima. Voli vlaænija tla.

195. Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchh. (= Wellingtonia gigantea Lindl.; Sequoia gigantea Dec.; Sequoia washingtonia (Winsl.) Sudw.; Sequoia ann) - golemi mamutovac, divovska sekvoja
Naraste do 100 m sa najveÊim promjerom stabla u svijetu, do 12 m. Pogoduju joj duboka i svjeæa tla. Kratkotrajno podnosi niske temperature. Sadi se na otvorene poloæaje kao pojedinaËne biljke ili u skupinama.

196. Sequoiadendron giganteum “Barabits Requiem“ - kultivar divovske sekvoje “Barabits Requiem“
Odlikuje se uskim habitusom i uspravnim rastom debla sa granama koje su prema dolje objeπene.

197. Sorbus aucuparia L. - jarebika
Listopadno stablo koje naraste oko 10 m. Prirodno dolazi u viπim predjelima na dubljim i svjeæim tlima. Cvjeta od V. - VII. mjeseca, a naranËasti plodovi ostaju na stablu preko zime.

50

) .) VII. salicifolia L. Sorbus scandica Fries (= S. (= S. 200. Cvijeta u IV.1. Spiraea x arguta Zbl. mjesecu. x S. i V.KATALOG SADNOG MATERIJALA 198. te u æivim ogradama.oπtozuba suruËica Listopadan grm. intermedia Pers. hranjiva. Cvijeta u (VI. Dobro podnosi niske temperature i suπu. Mogu se uzgajati pojedinaËne biljke i u skupinama.) .5 m visine.2 m. i VIII.kultivar Bumaldove suruËice “Anthony Waterer“ Listopadni do 80 cm visoki grm. Voli svjeæa i hranjiva tla. japonica L. sunËane ili polu sjenovite poloæaje. Dobro raste i na kiselim zemljiπtima. 199. Voli duboka i svjeæa tla.) . tankih grana. douglasii Hook. Spiraea x bumalda “Anthony Waterer“ (=S. thunbergii Sieb. Spiraea x billardii Hering.) Do 10 m visoko listopadno stablo. te se dosta uzgaja u gradovima. x S. bilo pojedinaËno ili u skupinama. (= S.) Zab. mjesecu. 201. Podnosi orezivanje te se moæe koristiti u æivim ogradama. Voli hranjiva i dobro drenirana tla. albiflora (Mig. Dobro podnosi niske temperature i praπinu i smog. Takoer voli svjeæa. te sunËane poloæaje. rahla i dobro propusna tla. 51 . x S.Bilardova suruËica Listopadni grm od 1 . visine od 1 . multiflora Zab.

Radi obilnije cvatnje potrebno je ocvale cvasti odrezati odmah nakon cvatnje. Spiraea x vanhouttei (Briot. Jedna od najËeπÊe uzgajanih suruËica u vrtovima i parkovima. Dobro raste na svakom tipu tla. mjesecu. . Rasadnik Hajderovac raspolaæe sa 150 razliËitih vrsta i kultivara jorgovana. . cantoniensis Lour. Grane su vijugave. Voli svijetle poloæaje i hranjiva tla. 52 .) Zbl. (= S. Cvjeta V. Syringa sp.) . .Vanhoutteova suruËica Listopadni grm do 2 m visine. u skupinama ili pojedinaËno. 204. mjesecu.obiËni jorgovan kod nas naraste kao veÊi grm ili manje stablo do 7 m visine. Spiraea x rosea SliËnog rasta kao i Bumaldova suruËica. ali ona moraju biti propusna. vulgaris L.VI. Voli hranjiva i dobro propusna tla i sunËane poloæaje. x S.jorgovan NajËeπÊe uzgajani S. 203. i VI.KATALOG SADNOG MATERIJALA 202. Cvijeta u V.VII. . radi stvaranja cvjetnih pupova za iduÊu godinu. mjesec. trilobata L. a ruæiËaste cvasti javljaju se u VI. Uzgaja se u æivim ogradama.

GranËice. propusna ali vlaæna tla. Dobro raste u zasjeni i otvorenim sunËanim mjestima.kultivar obiËne tise “Fastigiata Aurea“ Od prethodnog kultivara razlikuje se po zlatnoæutoj boji iglica. koja kod nas naraste do 50 m visine. . Taxus baccata “Fastigiata Aurea“ . InaËe nije izbirljiv u pogledu tla. 206.kultivar obiËne tise “Fastigiata“ Stupolik gust kultivar koji najËeπÊe naraste 3 .tamarika. 53 . Taxodium distichum (L. πiroke kroπnje. te stvara zraËno korijenje koje moæe biti do 1 m visine. Taxus baccata “Fastigiata“ . U pogledu tla takoer nije izbirljiva. Amerike. mjeseca.) . te se relativno lako uzgaja.moËvarni taksodij Vrsta porijeklom iz Sjev.5 m. tamariks. Taxus baccata L. (= Schubertia disticha (L.KATALOG SADNOG MATERIJALA 205. Voli sunËane poloæaje. .obiËna tisa Zimzeleni veÊi grm ili manje stablo do 20 m. Dobro podnosi vlaæna.VIII. moËvarna tla.) Mirb.) Rich. iglice i sjeme je otrovno. a moæe i viπe. . Tamarix tetrandra Pall. 207. metlika VeÊi listopadni grm ili manje stabalce do 5 m visine. RuæiËasti cvjetovi pojavljuju se od VI. 208. Sadi se u skupinama u parkovima ili na mjestima gdje druge ËetinjaËe ne mogu uspijevati zbog prevelike koliËine vode. 209. dok je crveni arilus jestiv.

54 . Moæe se uzgajati u ogradama ali ju je najbolje uzgajati kao pojedinaËnu biljku ili u skupinama sa dovoljnim meusobnim razmakom. T.kultivar obiËne ameriËke tuje “Danica“ Patuljasta biljka koja raste dosta sporo. a Ëesto se koristi prilikom ureivanja i ukraπavanja grobova. æardinjerama. (= T. Thuja occidentalis L.5 m πirine.obiËna ameriËka tuja Naraste kao stablo do 20 m visine. Thuja occidentalis “Columna“ . Thuja occidentalis “Danica“ . 213. Ljuskasto liπÊe zlatno æute boje. »esto se uzgaja u kamenjarima. Thuja occidentalis “Barabits Gold“ . 212. πiroke kroπnje. pogotovo intenzivno obojano u proljeÊe i ljeto. Dobro raste na svim vrstama tala ali ne podnosi previπe suha ni prevlaæna tla. odorata Marshall) .kultivar obiËne ameriËke tuje “Columna“ Visoka i stupolika biljka koja naraste do 5 m visine i do 1.KATALOG SADNOG MATERIJALA 210.5 m πirine. obtusa Moench. Vrlo se Ëesto uzgaja u æivim ogradama u kojima je sadi na razmaku od 80 cm. 211. okruglastog oblika do 50 (70) cm visine. Nije zahtjevna u pogledu kvalitete tla ali su na dubljem i hranjivom tlu na sunËanom mjestu ili u polusjeni biljke neπto bujnijeg rasta i tamnije zelene boje. a naraste do 4 m visine i 1.kultivar obiËne ameriËke tuje “Barabits Gold“ Uskog i stupolikog habitusa. Vrlo se Ëesto uzgaja u æivim ogradama jer podnosi orezivanje.

Thuja occidentalis “Rheinglod“ .5 m visne i πirine. »esto se uzgaja pojedinaËno ili u æivim ogradama manje visine.KATALOG SADNOG MATERIJALA 214. 217.kultivar obiËne ameriËke tuje “Kobold“ Biljka koja je veliËinom i oblikom vrlo sliËna kultivaru “Danica“ te se kao i on upotrebljava u sliËne svrhe.kultivar obiËne ameriËke tuje “Smaragd“ Prema nekima jedna od najljepπih i najËeπÊe uzgajanih tuja u nas. Raste vrlo usko i visoko do 5 m.kultivar obiËne ameriËke tuje “Rheingold“ »unjastog rasta do 2 m visine. 216. Proljetni izbojci su zlatno æute boje.kultivar obiËne ameriËke tuje “Globosa“ Okrugla forma do 1 m. iako je mnogo sade u æivim ogradama. Takoer pogodna za uzgoj u posudama. 55 . Vrlo je lijepa kada se uzgaja u skupini ili pojedinaËno. Thuja occidentalis “Globosa“ . 215. Thuja occidentalis “Kobold“ . dok je u zimskom periodu naranËasto rasta. a rijetko 1. Thuja occidentalis “Smaragd“ .

f.) Sieb. Neπto je izrazitije zelene boje. Thuja occidentalis “Tiny Tim“ . 220. Thujopsis dolobrata (L. 221. ali su joj granËice sa ljuskavim liπÊem poredane poput πkoljke.kultivar obiËne ameriËke tuje “Tiny Tim“ Okruglasta forma koja je rastom vrlo sliËna kultivaru “Globosa“. Vrlo dekorativna ako se uzgaja u skupini (kao na slici). Ëunjaste kroπnje i krivudavog debla. Thuja occidentalis “Wareana Lutescens“ . Thuja plicata “Atrovirens“ . Voli visoku zraËnu vlagu.hiba Zimzelena biljka do 20 m visine. »esto raste poput veÊeg grma. 56 .KATALOG SADNOG MATERIJALA 218. .8 m visine i 2 m πirine.kultivar obiËne ameriËke tuje “Wareana Lutescens“ Gust i iπe uæi nego Ëunjast kultivar koji moæe narasti do 7 . LjuskastoliπÊe blijedo æuto proπarano.kultivar goleme tuje “Atrovirens“ Raste kao visoko stablo do 60 m. 219. et Zucc. polu sjenovite poloæaje. Ljuskasto liπÊe je sjajno i tamnozeleno.

(= T.malolisna lipa. Najbolje uspijeva na vlaænijim i hladnijim staniπtima.kultivar bekovine ili crvene hudike “Roseum“. gradifolia Ehrh.kanadska Ëuga CrnogoriËno stablo koje naraste do 20 m visine. sjajne. Tilia cordata Mill.velelisna lipa. ) .) Farwell. sitnolisna lipa Listopadno stablo koje naraste do 25 m visine. Iglice su kratke. Viburnum opulus “Roseum“ . i V. πiroke. Cvijeta u IV. americana (Mill. Tilia platyphillos Scop. πirokolisna lipa Listopadno stalo koje naraste do 40 m visine.KATALOG SADNOG MATERIJALA 222. 57 . na dubljim tlima. humozna i hranjiva tla.) . Voli sunËane ili polu sjenovite poloæaje na svjeæim i hranjivim tlima. (= T. velike kroπnje. Obilno cvijeta i vrlo medonosna biljka. "snjeæna gruda" Listopadan grm ili manje stabalce. 225.) . 224. (= T. Traæi dublja. Najbolje uspijeva na dubljim tlima sa dovoljno vlage. 223. koje naraste do 4 m visine. Uzgaja se pojedinaËno ili u skupinama. Tsuga canadensis L. mjesecu. parvifolia Ehrh. okruglaste ili duguljasto-jajolike kroπnje.

KATALOG SADNOG MATERIJALA 227. Sadni materijal koji je prikazan u katalogu veÊ sad imamo u matiËnjaku. ZAKLJU»AK Ovim radom uËinjen je pokuπaj da se valorizira dugogodiπnji rad πumarskih djelatnika u rasadniËarskoj proizvodnji. 58 .vajgelija 226.VI.hajderovac@hrsume. Neki kultivari su razvijeni jedino u πumskom rasadniku “Hajderovac” “Picea pungens . autora. Diervilla florida Sieb..) .& Zucc. sa listovima dugim do 20 cm.) A. .Kutjevo” . Treba je saditi na svijetle i osunËane poloæaje radi obilnije cvatnje. razmnoæava se vegetativnim putem (kalamljenjem) ili sadnjom sjemena. πum. mjeseca. Weigela florida (Sieb. Vrlo se jednostavno uzgaja jer raste na razliËitim tlima.kineska hudika Zimzeleni grm visok 3 m. Voli neπto dublja i svjeæija tla. (= Weigela rosea Lindl. Viburnum rhytidophyllum Hemsl. amabilis Hort. sada prikazana slikom i popraÊen tekstom. tako da je cijela biljka prekrivena ruæiËastim cvjetiÊima. Draæen DumanËiÊ dipl. & Zucc. Cvijeta vrlo obilno. Listopadan grm koji najËeπÊe naraste do 3 m visine i πirine. mjesecu. Slikovni prikaz pred vama samo je dio (manji) kompletnog kataloga izraenog u rasadniku “Hajderovac“ svesrdnim radom Draæena DumanËiÊa i Tomislava BenËiÊa. razvijat Êe se i dalje. i VI. te da se vizualno prikaæe πto trenutaËno imamo u jednom od veÊih hortikulturnih rasadnika JP “Hrvatske πume”. u rasadniku “Hajderovac” Uprave πuma Poæega. Cvijeta od IV. .DC. ing. Tako je pripremljen put za izradu kompletnog kataloga sadnog materijala na cijelom podruËju “Hrvatskih πuma“.. ing.i u suradnji s djelatnicima ©umarskog fakulteta iz Zagreba. sa dovoljno vlage. πum. Uzgaja se pojedinaËno u skupinama ili u æivim ogradama. W. πto je davna æelja autora.hr Autori: Tomislav BenËiÊ dipl. Cvijeta u V. Prijedlozi i eventualne primjedbe mogu se uputiti na adresu: rasadnik.

takva ograda nema pravilan geometrijski oblik. CRNOGORI»NE OGRADE To je najËeπÊe uzgajan tip æivih ograda u kontinentalnom podruËju Hrvatske. kultivar obiËne ameriËke tuje “Smaragd“ (Tuja occidentalis “Smaragd”).). zagrnu hranjivim i kvalitetnim supstratom. vatreni trn (Pyracantha coccinea Roem. “Almii“.) Parl. mogu se koristiti gotovo sve vrste drveÊa i grmlja koje podnose orezivanje. “Columnaris“.7 . da li æelimo da biljke u ogradi cvjetaju itd. “Pottenii“.cak rasporedu. RazliËite vrste i kultivari pojedinih vrsta rastu razliËitim intenzitetima. kultivar obiËne ameriËke tuje “Columna“ (Thuja occidentalis “Columna“).5 m πirine. u mediteranskom podruËju Ëesto koriπtena lovorviπnja (Prunus laurocerasus L.) Parl. LISTOPADNE OGRADE Od listopadnih ograda najËeπÊe se uzgaja πirokolisna kalina (Ligustrum ovalifolium Hassk. Lawsonov paËempres (Chamaecyparis lawsoniana (Murr. kultivar Thunbergove æutike “Atropurpurea“ (Berberis thunbergii “Atropurpurea“ (Leon Renault)) itd. U tu svrhu koriste se tuje. da intenzivno rastu te se orezivanjem postiæe veliki broj mladih izbojaka koji Ëine ogradu guπÊom. “Columna”. UobiËajene dimenzije listopadnih ograda su od 1 . Sade se u kanal u cik-cak rasporedu sa potrebnim razmakom za svaku vrstu ili kultivar ponaosob (potrebne i iscrpne upute o sadnji pojedine vrste mogu se dobiti u rasadnik ). a koju Êemo vrstu upotrijebiti ovisi o viπe Ëimbenika: da li je ograda na sunËanoj strani ili u sjeni.8 .). ograde sa liπÊem koje ostaje na biljci cijele godine. obiËna smreka (Picea abies (L. borovice.3 m visine i 0. Uzgajaju se najËeπÊe od 1 .1. vanhoutteova suruËica (Spreaea x vanhouttei (Briot. Potrebno je postiÊi da biljke budu snaæne i zdrave.) Karst) i mnoge druge vrste i kultivari.).) itd. ZIMZELENE OGRADE BJELOGORI»NE OGRADE U ovu skupinu spadaju ograde: obiËni πimπir (Buxus sempervirens L. 59 .). a to uglavnom znaËi da se takve ograde ne orezuju u pravilan geometrijski oblik veÊ se mladi izbojci prikraÊuju uglavnom za polovinu duæine nakon cvatnje. CVJETAJU∆E OGRADE Za cvjetajuÊe ograde najpogodnije je upotrijebiti cvjetajuÊe grmlje gustog habitusa.).). a samim tim i zdravijom. Julijanina æutika (Berberis julianae Schneid. zbog nedovoljnog razmaka donje grane i granËice odumiru pa se ograda suπi od tla prema vrhu. NajËeπÊe uzgajane biljke i kultivari su : obiËna ameriËka tuja (Thuja occidentalis L. CvjetajuÊe grmlje veÊinom orezujemo tako da se inicira nastanak πto veÊeg broja cvjetnih pupova. kultvar kineske borovice “Stricta“ (Juniperus chinensis “Stricta“). kultivar Bumaldove suruËice “Anthony Waterer“ (Spiraea x bumalda “Anthony Waterer ). & Zucc. Pojedine vrste rastu bujno te njihovim redovitim orezivanjem ograde postaju vrlo guste sa obiljem sitnijih listiÊa i granËica.) i mnoge druge biljke. smreke itd. sa razmakom izmeu biljaka koji zavisi od vrste i kultivara koji se sade u ogradi. pa su tamo takve ograde i uobiËajenije.3 m πirine. Chamaecyparis lawsoniana (Murr. a pojedine biljke mogu se uspjeπno uzgajati na visini od 5 m i viπe (Thuja occ.. ObiËno se to dogaa nekoliko godina nakon sadnje kada bi ograda trebala biti najljepπeg izgleda i forme. svjeæijom. da li æelimo listopadnu ili zimzelenu ogradu. do koje visine i πirine ogradu æelimo uzgojiti. Kao πto je veÊ napomenuto takve biljke se orezuju tako da se potakne πto veÊi broj cvjetnih pupova. razliËiti kultivari lawsonovog paËempresa : “Stewartii“. paËempresi. ObiËno se iskopa kanal u kojem se biljke razmjeste u cik .).) Zbl. dojcija (Deutzia crenata Sieb.2 m visine i 0. japanska dunja Chaenomeles japonica Spach non Lindl. Naravno.).ÆIVE OGRADE Vrlo je velik izbor biljaka za uzgoj u æivim ogradama. veÊ se sastoji od spojenih grmova Ëunjastog ili kupastog oblika.) Karst. U pravilu se ograde sade u cik-cak rasporedu.). πto ovisi o vrsti biljke upotrebljene u æivoj ogradi. te se ostavlja dio cvjetova na biljkama kod kojih se razvijaju dekorativni plodvi (vatreni trn ). tako da izborom rastom uskih kultivara u ogradi ne moramo ogradu Ëesto orezivati i takva ograda zahtjeva minimalnu njegu. Kupljene biljke u rasadniku moraju biti srezanog nadzemnog dijela sa obiljem izbojaka (stabljika) da bi ograda bila πto guπÊa pri tlu. itd. To su dakle. & Bald. a u svibnju sa KAN-om ili nekim od tekuÊih gnojiva koji postoje na træiπtu. Picea abies (L. obiËni grab (Carpinus betulus L. Vrlo velik izbor takvih biljaka postoji u mediteranskom podruËju.). NajËeπÊe uzgajane su: forzicija (Forsythia europaea Deg. NajËeπÊa greπka prilikom sadnje æive odrade je uglavnom premali razmak izmeu posaenih biljaka dotiËne vrste tako da se takva ograda "upali" tj.). dobro zaliju i iduÊe godine u veljaËi prihranjuju umjetnim gnojivom NPK.1.

PRIKAZ CVJETANJA POJEDINIH BILJAKA PO MJESECIMA 60 .

bave se djelatnošæu: • projektiranja i izvoðenja parkovnih i drugih zelenih površina • održavanjem zelenih površina • izradom . Hrvatske šume . stolovi. lovaèke èeke.U svojih 40 rasadnika ukupne površine 484 ha.u svojih petnaestak rasadnika proizvode i: • ukrasno drveæe i grmlje • više od 250 vrsta ili kultivara • obloženog korjenovog sustava (kontejnirano) • na rasadnièkim površinama proizvodnja u tlu • u staklenicima (cijepljenje sadnice) i ožiljenice • u lijehama (klijanci) • božiæna drvca raznih vrsta jele.montažom razne drvne galanterije (ljetnikovci. srebrne smreke i omorike. s osnovnim zadatkom proizvodnje šumskih sadnica bjelogoriènih i crnogoriènih šumskih vrsta drveæa godišnje kolièine preko 35 000 000 komada. obiène smreke. sjedalice. nadstrešnice. klupe. cvjetnjaci i razna drvna poploèenja) .

hr • www.464 047/ 584 .817 01/ 2340 .o.J.d.090 031/ 609 .: 01 4804-101 mail: direkcija@hrsume.006 034/ 255 .569 Dodatne informacije: Hrvatske šume p.: 01 4804-111.hrsume. Zagreb. P.015 023/ 212 .581 051/ 781 . Zagrebaèka 94.RASADNICI S PROIZVODNJOM UKRASNOG DRVEÆA I GRMLJA Višnjevac Gajiæ Moèile Župetnica Zelendvor Brestje Lukavec Pepeljarka Oštarije Kuželj Osijek Našice Koprivnica Križevci Varaždin Sesvete Velika Gorica Zagreb Josipdol Delnice 031/ 354 . Ilica 62.hrsume.hr/rasadnici Direktor: Željko Ledinski • Glavni urednik: Miroslav Mrkobrad • Materijal pripremio: Dražen Dumanèiæ Oblikovanje i priprema: Rabus Media d.126 051/ 877 .hr • www.299 01/ 2002 .770 01/ 6234 .595 Hajderovac Kutjevo Podbadanj Crikvenica Franèeskija Buje Cernik Voštarnica Zadar Nova Gradiška 035/ 369 .108 048/ 714 . Varaždin .567 052/ 737 . tiskara.o.904 042/ 714 . fax. Direkcija: Vukotinoviæeva 2 tel. Zagreb • Tisak: VARTEKS d.o.064 048/ 665 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->