ZABAVNA MATEMATIKA

za drugi razred osnovne {kole

[ta smo nau~ili u prvom razredu
1. Pove`i brojeve od 1 do 20. 2. Oboj:

3

2

1 4

6
7 5 11

19

20

12 15 16
10

· kvadrate `utom bojom · pravougaonike plavom bojom · trouglove crvenom bojom · krugove zelenom bojom

ima:
8

ima: ima:

9 13 14 17 18

ima:

3. Koliko geometrijskih figura ima na slikama? Potra`i re{ewa u kqu~u i dobi}e{ jednu re~.

8 3 7 6
2

E C T V

4. Re{i zadatke, potra`i re{ewa u kqu~u i otkrij re~.
1.

Od broja 14 oduzmi broj 5.

2.

Broju 5 dodaj broj 6.

Ra~unamo: Re{ewe:
3.

Ra~unamo: Re{ewe:
4.

Lopta i olovka ko{taju 10 dinara, a lopta i dve olovke 12 dinara. Koliko ko{ta lopta?

Na igrali{tu je bilo 13 devoj~ica i de~aka. Svih 5 devoj~ica je oti{lo, ali su do{la 3 de~aka. Koliko je dece na igrali{tu?

Ra~unamo: Re{ewe:

Ra~unamo: Re{ewe:
1. 2. 3. 4.

11 10 9 A L K

8 P

7 O

5. Re{i zadatke. Na slici oboj poqa u kojima su brojevi iz kvadrati}a.

9+6= 8+7+3= 7+ = 13 + 2 = 11 5+3+9= 18 – 7 =
7 15 3 17 8 18 16 9

6 11 5 12 13 4 10 14 1 2

15 – 6 – 4 = 14 – =6 –9=7 8+5–3= 18 – 9 + 10 – 6 + 8 =
3

= 13

6. Upi{i brojeve ~iji zbir daje broj 19. Precrtaj one brojeve koje si upotrebio.

8 7

2
8

19
11

17 15

14 16

3

5 1 4

6

11 18 12

13

7. Re{i zadatke i na slici oboj poqa u kojima su dobijeni brojevi.

6+5= 14 – 8 = 8+7= 5+9= 16 – 9 =
8. Odredi brojeve koji nedostaju i na slici oboj poqa u kojima su ti brojevi.

10

16 6 15 14

7 13

11 9 8

– 9 = 11 + 8 = 17 12 – 5+
4
6 20

9 7

8

4

=5 = 13
21

5

9. U prazna poqa upi{i brojeve od 1 do 9, tako da zbir u svim pravcima bude 15.

5

5
1

1

2
10. Ra~unaj u pravcu strelice.

–5

–9

+8

+3

20
–7 –5 –7 +5 +7 –4 –5 –3 –11

+4 –5

+4 –5

–6 +9

+7 –6

+4

Zaokru`i ta~no re{ewe:

15

9

10
5

11. Re{i zadatke. Na slici oboj poqa u kojima su brojevi iz kvadrati}a. Na grani je bilo 8 ptica, pa je 6 ptica odletelo, a 9 je doletelo. Koliko ptica sada ima na grani? Ra~unamo: Re{ewe: 9 Koji se broj dobije ako od broja 15 oduzme{ broj 6? Ra~unamo: Re{ewe: Dragana je donela 6 presovanih cvetova za zbirku, a Milica 4 cveta vi{e od we. Koliko su cvetova zajedno donele? Ra~unamo: Re{ewe: Kwiga i tri olovke ko{taju 16 dinara, a samo 2 olovke ko{taju 4 dinara. Koliko ko{ta kwiga? Ra~unamo: Re{ewe: 12. Upi{i brojeve koji nedostaju. 11 10 6 4 16 12 7 5

30 10 100 60 20 100

6

13. Izra~unaj. Na slici oboj poqa u kojima su dobijeni brojevi. Koja je `ivotiwa na slici? 70 60

40 + 30 = 20 + 60 = 30 + 70 =
20 40 100 80 14. Re{i zadatke. U kru`i}e upi{i slova iz kqu~a. 30 50 10

80 – 50 = 60 – 20 = 70 – 50 =

U trci je u~estvovalo 28 automobila. Odustalo je 7 voza~a. Koliko automobila je stiglo na ciq? Re{ewe: Ra~unamo: Mi{a je imao 31 kliker, pa mu je brat dao jo{ 9. Koliko klikera Mi{a sada ima? Ra~unamo: Re{ewe:

5

A

Maja je imala 16 dinara. Kupila je jabuke, pa joj je ostalo jo{ 12 dinara. Koliko je platila jabuke? Ra~unamo: Re{ewe:

15 O 21 K 30 G 50 R 40 W 70 E 4 I
7

U autobusu sa 50 sedi{ta bilo je 20 putnika. Koliko jo{ putnika treba da u|e da bi autobus bio pun? Ra~unamo: Re{ewe:

Vesna ima 20 salveta, a Mira 10. Koliko salveta Vesna treba da da Miri da bi imale isti broj salveta? Ra~unamo: Re{ewe:

15. Posmatraj upisane brojeve i uo~i po kom pravilu su upisani. Zatim popuni obojene kvadrati}e.

16. Na osnovu primera popuni obojene kvadrati}e.

1

8

primer:

24
23

33 34 35 42 44

61

83
100

21 50

17. Popuni tabelu i oboj sliku.

7 6

9 5 2

a b

24 41 43 21 32 81

1 3

4
8 10

a + b 29 48 47 30 38 89
8

18. Posmatraj upisane brojeve i uo~i po kom pravilu su upisani. Zatim popuni obojene kvadrati}e. 100

19. Na osnovu primera popuni obojene kvadrati}e. primer:

35

92 83 82 81 72

46

67

55
1 20. Pove`i brojeve po veli~ini. Po~ni od zvezdice. 42 38 40 34 30 26 80 36 32 28 78 46 44 54 50 58 56 60 52 48 68 74 76 64 66 70 72 91 97 94 100 46 40 37 34 31 25 22 28 43 62 88 85 79 73 67 82 76
70

61 58 52 55 49

64

9

21. Popuni prazna poqa i upi{i odgovaraju}a slova u tabele.

20 = 19 + 30 = 25 + 40 = 36 + 50 = 47 + 70 = 62 + 60 = 54 + 90 = 89 + 80 = 73 +

A K O E P R A T

30 = 40 = 20 = 50 = 70 = 80 = 90 = 60 =

+ 28 N + 36 ^ + 14 M + 45 R + 62 I + 73 A + 82 I + 59 D 1 8 6 2 8 4 7 5

1 8 4 7 3 5 1 6

22. Upi{i brojeve koji nedostaju u nizu.

4

8

12

40

15 5 10

50

10

23. Re{i zadatke i upi{i odgovaraju}a slova u tabele.

20 – 2 = 30 – 5 = 40 – 5 = 50 – 2 = 60 – 3 = 40 – 8 + 5 = 80 – 8 = 90 – 9 = 40 – 3 = 60 + 0 – 3 = 100 – 3 =

^ T P R S A O I A S L 75 91 48 28 68 67 83 33 59 23 + 2 + 3 = 31 + 6 – 4 = 42 – 2 + 8 = 56 – 0 + 3 = 78 – 5 + 2 = 69 – 4 + 3 = 82 + 7 – 6 = 96 + 0 – 5 = 70 – 8 + 5 = E A D R V N ^ O I

35 72 57 97 37 57 25 81 18 37 48

24. Re{i zadatke. Milan ima 12 dinara, a wegova sestra za 9 dinara vi{e. Koliko novca imaju zajedno? Ra~unamo: Provera: Zbir je 100. Koja dva ista sabirka daju taj broj? Re{ewe: i

11

40 + 80 + 70 – 60 –

= 70 = 90 = 30 = 40

25. Re{i zadatke. Na slikama oboj poqa u kojima su dobijeni brojevi. Dobi}e{ jednu re~. 40

30 10 15 80 25 20 60 70 50 6 5

+ 30 = 90 – 30 = 20

20 + 30 + 40 =
90 30 40 10 70 25 50 5 60 20 15

60 + 20 – 30 = 90 – 30 – 40 = 50 + 30 – 70 – 50 + = 70 = 60

+ 30 – 40 = 50
49 35 45 58 70 80 29 67 65

46 + 3 = 27 + 2 = 63 + 4 = 52 + 6 = 71 + 9 = 83 + 5 =
12
30

88

90

26. Popuni tabelu. Koja re~ se krije iza brojeva koji nedostaju?

a b

15 22

47 18 16

55 46

26 16

56

a + b 23 31 53 22 24 64 52 31 23 65
slovo

A=9

M=8

E=4

Q=3

I=5

T=6

G=1

K=7

[ = 10

Z=2

27. Uporedi svaki zbir sa brojevima iz doweg reda i stavi znak <, > ili =.

Kata je imala 37 sli~ica, pa joj je brat dao jo{ 8. Koliko sli~ica sada ima Kata? Ra~unamo: Odgovor:

25 + 6 12 + 8 29 + 3 44 + 1 19 + 9 <, >, =

< = > <
45 20 38 32 31
13
Koji broj treba dodati broju 34 da bi se dobio broj 43? Ra~unamo: Odgovor:

Sabirawe i oduzimawe do 100
1.

28 + 2 = 28 + 4 = 45 + 6 = 37 + 7 = 59 + 6 = 76 + 8 = 87 + 5 = 63 + 8 =
2. Re{i zadatke.

Upi{i brojeve koji nedostaju i ucrtaj delove slike u odgovaraju}e kvadrati}e. Dobi}e{ celu sliku.

20 = 28 – 40 = 46 –

71 92 44 30

84 48 6 7

65 51 5 85

9 32 8 93

30 = 35 – 70 = 79 – 60 = 67 – 80 = 90 = 40 = –5 –3 –8

Veverica je jednog dana sakupila 26 oraha, 8 le{nika i 9 `ireva. Koliko je plodova ukupno sakupila? Ra~unamo: Odgovor:

Petar je imao 34 bombone. Veqku je dao 5, a Marku 7. Koliko bombona sada ima Petar?

Ra~unamo: Odgovor:

14

3. Re{i zadatke. Na slikama oboj poqa u kojima su brojevi iz kvadrati}a.

36 – 6 = 28 – 8 = 67 – 7 =
10

9 60 8 30 20 5 40 4 50 2

79 – 88 – 95 –

= 70 = 80 = 90

41

30 32

80

38 – 6 = 47 – 6 =

90 62 97

94 65

96 – 3 = 67 – 2 =

86 40

88 – 2 = 99 – 5 =
5

93

a b

4

46 64 78 39 89 98

1 7 2

3 5 4 6 7 2 1

a – b 41 62 75 34 83 96

15

4. Re{i zadatke i dobijene brojeve spoj po redu. Dobi}e{ jednu re~.

A. 22 – 2 = 22 – 3 = 34 – 6 = 43 – 5 = 67 – 8 = 56 – 9 = 73 – 8 = 82 – 6 = 44 – 8 = 75 – 9 = 87 – 8 = 28 – 8 =
19 28
A.

B.

a b

34 28 43 52 93 61 72 85 31 33

a – b 29 19 36 48 88 55 69 77 29 27
V.

a b a–b

25 32 43 47 66 74 58 63 55 46 45 36 28 6 3 5 8 8 7 9 7 7 9 10 8 9

20 79

36 76

5 6 2 1

4 19 28

58 39

66 15 65 38 30 3 59 47 9
B. VODORAVNO:

48 56 49 8 7 35 37 10 29
V. USPRAVNO: A B G D V

67 38

5. Re{i ukr{tenicu.

A

14–

=8

B 25–7= V 65–7= G 35–7=

B 24–6= G 34–6= D 44–6= \ 54–6= E 74–6= @ 64–6=
\ @ E Z

D 45–7= \ 55–7= E 75–7= Z 85– =78

16

6. Popuni prazna mesta. U tabelama zaokru`i poqa u kojima su ti brojevi. Zapi{i slova po redu i dobi}e{ imena tri junaka iz bajke.
18 15 26 27

R
34 36

K
41

O A
69

N
45

B
50 53

S N
79 81

I
66

a

26 34 42 53 61 77 85 93

X
77

H
85

E
a–8

U

L

V

D
30 34 32 18

M
17 43

B
46

R
62

S ^
25

A
a a–9 43 26 55 71 62 34 87 38
50 53

N
21

[ O
33 29

F
70 78

E I

L K

U
15 19 20 18

Z

G
21 25

@
27

J
28

P I
70

Q
49 64

A
66

D ^
78 80

a

25 32 56 73 81 87

L
74 76

M H

W
a–7

I

U

]
17

7. Re{i ukr{tenice. VODORAVNO: USPRAVNO:
A V D E @ \ B G

A B V D \ E @

23–6= 43–6= 95–9= 33–6= 53–6= 85–9= 75–9=

A B V G D \

25–9= 45–9= 93–6= 63–6= 35–9= 55–9=

VODORAVNO:

USPRAVNO:
A V D E @ G \ B

A B V G D E @ 18

33–8= 53–8= 43–8= 63–8= 73–8= 83–8= 93–8=

A B V G D \

32–7= 52–7= 42–7= 62–7= 72–7= 82–7= =15

E 22–

8. Popuni prazna mesta. Na slikama oboj poqa u kojima su dobijeni brojevi.

20 + 16 = 30 + 18 =
36 70 12 50 69 13 21 17 15 48 30

37

80 5 43 40

34 – 10 = 45 – 20 = 63 – 30 = 70 – = 27 = 18

40 + 29 = 60 + 50 + = 72 = 67
65

24 33 25 16

58 –

+ 15 = 45 + 23 = 93

– 20 = 23 – 10 = 27

26 + 32 = 33 + 24 = 44 + 22 = 54 + 21 = 65 + 13 = 14 + 74 = 35 + 64 =
31 44 36 66

80 75

90 70 55 78 45 63 33 41 43 50 60

36 – 26 = 44 – 11 = 58 – 13 = 66 – 25 = 77 – 34 = 85 – 22 = 99 – 63 =
19

57 58 88 99 10

9. Ako ta~no re{i{ zadatke i upi{e{ odgovaraju}a slova u tabele, dobi}e{ nazive nekih sportova.

34 – 15 = 43 – 19 = 52 – 26 = 61 – 38 = 77 – 18 = 86 – 37 =

U B L F D A 61 + 22 = 29 + 28 = N A I T K A I M G S 83 57 56

29 + 12 = 36 + 26 = 48 + 33 = 55 + 27 = 47 + 26 = 38 + 27 = 39 + 48 =

M K E R T U O

23 19 59 24 49 26

81 + 19 = 55 + 34 = 63 + 23 = 39 + 18 = 49 + 51 = 23 + 32 = 48 + 43 = 30 + 26 = 91 100 55

82 65 62 87 41 81 73

89 100 86

57

20

10. Re{i zadatke. Na listovima su re{ewa. Jedno od wih nije ta~no. Wega precrtaj. [irina reke je 46 m. Deca su preplivala 19 m. Koliko im je metara ostalo da preplivaju? m Odredi broj koji je za 14 ve}i od 49.

63
Re{ewe: Maja ima 16 zna~aka, Ana 7 vi{e od Maje, a Luka 9 vi{e od Ane. Koliko ukupno zna~aka imaju?

Re{ewe: Ako su sabirci 65 i 28, koliki je zbir?

25 33

39 27

Re{ewe: Umawenik je 43, a umawilac 18. Kolika je razlika?

Re{ewe: Odredi broj koji je za 8 mawi od 41.

93

71

Re{ewe:

Re{ewe:

11. Popuni prazna poqa i odgovaraju}a slova iz kqu~a upi{i u kvadrati}e.

39 8 72 59 44 9 63 87
1. 2. 3. 4.

26 + 18 = 38 + 49 = 63 + 0 = 72 – 0 =

5. 6. 7. 8.

75 – 36 = 97 – 38 = 36 – = 27
1. 2. 3.

N

E

U

A

R

W

^

A

4.

5.

6.

7.

8.

+ 47 = 55
21

12. Popuni prazna mesta. Na slici oboj poqa u kojima su dobijeni brojevi.

16 65 51 23 37 17 68 50 19

36 + 15 = 29 + 13 + 26 = 41 – 18 = 16 + 24 – 21 = 56 – 31 + 12 = 58 – 26 – 15 =
32

20

35

13. Popuni prazna mesta. Dobijene brojeve pove`i na slici na slede}oj strani. Tako }e{ p~elu dovesti do ko{nice.

38 + 46 + 58 + 27 +

= 51 = 72 = 96 = 62 + 26 = 74 + 46 = 91 + 49 = 81

32 – 44 – 56 – 63 – 44 –

= 16 = 16 = 29 = 27 = 29

25 + 6 – 17 = 37 – 19 + 8 = 8 + 29 – 9 = 46 + 9 – 18 = 28 + 16 + 14 = 36 – 17 +19= 74 – 8 + 25 =

38 – 14 + 25 + 6 – 50 + 8 – 36 + 9 – 28 + 49 – 63 – 8 + 77 – 18 –

= 52 = 16 = 39 = 30 = 49 = 100 = 44

– 18 = 19 – 59 = 36

22

13

26

17

40

58

38

19

98

38

45

28

37

91

28

48

35

11

26

33

19

15

45

31

90

14

66

15

13

32

80

37

95

13

28

45

16

28

15

70

18

34

15

20

27

36

77

10

23

Zamena mesta sabiraka. Zdru`ivawe sabiraka
1. Saberi na najlak{i na~in slede}e brojeve i u pravougaonike upi{i re{ewa. Na slici oboj poqa u kojima su dobijeni brojevi.

18, 35, 22 46, 37, 14 25, 41, 15 7, 63, 13 17, 38, 5
Da li su sva re{ewa ve}a od 50? 0 DA NE 97 60 59 Da li su sva re{ewa neparni brojevi? DA NE 76 81 75 83 84

59 98

2. Izra~unaj na najlak{i na~in (zdru`ivawem dva sabirka): a) Broj koji je od zbira brojeva 28 i 32 ve}i za 12. Ra~unamo: b) Broj koji je od broja 31 ve}i za zbir brojeva 30 i 25. Ra~unamo:

24

Oduzimawe broja od zbira. Oduzimawe zbira od broja
1. Re{i zadatke i na slici oboj poqa u kojima su dobijeni brojevi.
96 dio cele. asa r je z ri pa 34 red t no raz ra na sa|e oj 27. no gi bo a ug z e u Dr ica oj je a dr zasa| n prv a n je , sad Na li? a ice dnic arce n sad ko sa }oj p i tre Kol na ima dve la 10 Devoj Kol kwi 0 di ~ica iko ge o nar je joj d po a. Ku je d p ina 36 di ila j ra nar e ost a. alo ?

16 33

Re{ ewe :

we: e{e R

35 24 39

28 44 25 15 30
je zb Za k ol i 28 v r broje iko v e}i od b a 16, 1 roja 9 i 48? Re{ ewe :
, ra na 5 di 8 2 aju a? u 6 t tk aj o{ lu {t e k ta ko ig { a w ko ig e k o kw dv lik i i a a Ko tk tk a. Lu a lu nar di

8i ojeva 3 ira br roj 17. Od zb zmi b 23 odu

21

e: Re{ew

Od bro ja bro 84 od jeva u 37 i zmi zbi r 23. Re{ ewe :

: we {e Re

25

Novac
1. Sara je imala 76 dinara. Kupila je dva flomastera, pa joj je ostalo 18 dinara. Koliko je platila flomastere? 2. Mira je imala 33 dinara, pa je kupila kwigu za 8 i svesku za 7 dinara. Koliko joj je dinara ostalo? 3. Sowa je imala 7 nov~anica od po 10 dinara, pa je potro{ila 38 dinara. Koliko joj je dinara ostalo?

4. Ma{a ho}e da kupi akvarijum s ribicama. Ne mo`e da se odlu~i izme|u dva akvarijuma. a) Koliko bi Ma{a platila prvi, a koliko drugi akvarijum?

20 din. 1.

10 din. 2.

30 din.

b) Koliko bi nov~anica i nov~i}a sa slike Ma{a morala da potro{i za kupovinu prvog akvarijuma? Koje su to nov~anice i nov~i}i?

v) Koliko bi nov~anica i nov~i}a sa slike Ma{a morala da potro{i za kupovinu drugog akvarijuma? Koje su to nov~anice i nov~i}i?

[ta joj ti predla`e{?

26

5. Deda svakog dana kupuje unucima po paketi} slatki{a. Koliko mu je novca potrebno za svaki paket? Zaokru`i nov~anice i nov~i}e kojima }e platiti svaki paketi}.

30

Bombone

16

15

18

11

20

27

Vertikalno sabirawe i oduzimawe
1. Proveri re{ewa. Oboj `utom bojom one kru{ke u kojima su odgovori ta~ni.

2 6 +7 3 9 9
2. Izra~unaj.

4 1 –2 4 1 7

8 2 –1 5 6 6

3 6 +6 3 9 9

2 8 +4 1 6 8

4 2 –2 4

6 3 –1 8

2 3 +5 4

8 2 –1 9

5 5 +3 1

3. Saberi vertikalno.

48 i 26

64 i 21

59 i 34

43 i 38

28 i 42

+

+

+

+

+

28

4. Re{i zadatke. Pomozi veverici Cici da do|e do oraha tako {to }e{ joj napraviti put spajaju}i jednake rezultate.

+

33 28 61

83 48

67 26

100 32

+

44 31

99 38

+

34 27

35 19

+

17 66

85 24

+

42 19

33 27

+

74 12

61 27

+

38 24

100 39

29

Du`, prava, poluprava. Merewe du`ine
1. Du` je (zaokru`i): a) najkra}e rastojawe izme|u dve ta~ke b) najdu`e rastojawe izme|u dve ta~ke v) bilo koje rastojawe izme|u dve ta~ke

2. Kako }e{ od ove prave dobiti dve poluprave? Obele`i ih.

3.

Pomo}u lewira nacrtaj tri prave koje prolaze kroz ta~ku V.

V

4.

a

Na slici je (zaokru`i): 1) du` 2) izlomqena linija

Na slici je (zaokru`i):

a

1) zatvorena kriva linija 2) prava 3) poluprava

A

3) poluprava

30

5. Izmeri du`i i upi{i slova iz kqu~a. Dobi}e{ tri re~i.

B C

D

AB = BC = CD = E DE =

cm cm cm cm

A

6. Spoj ta~ke po ovom redu: O, M, T, R, O. Izmeri du`i i upi{i slova iz kqu~a.

M T R O OM = OR = MT = TR =
7. Izmeri sve du`i i upi{i slova iz kqu~a.

1
cm cm cm cm

K A B U J

2 3 4 5

AD = CD = A B C D AC = BD =
Koje su dve du`i iste du`ine? To su du`i i .

cm cm cm cm cm cm 31

AB = BC =

8. Odredi koliko du`i ima na slikama. Brojeve upi{i u prazne kvadrati}e, a odgovaraju}a slova iz kqu~a u kru`i}e. Dobi}e{ re~.

4 9 6 3 8 7
9. Utvrdi koje su du`i iste du`ine. Ta~ni odgovori da}e ti jednu re~.

L N @ S K O

J
E M

K

R

N

V

O
A

S

Iste du`ine su du`i: AT i

T
T

O
32

H

RN @ VO D

, KJ i

, SH i

.

ME U TO F

10. U kru`i}e upi{i odgovaraju}e brojeve.

11. Izmeri du`inu slede}ih linija. Zatim izmeri du`inu mosta sa slike. U kru`i}e upi{i odgovaraju}a slova iz kqu~a.

cm cm cm cm

9

O

11 S 10 E 15 M 5 T

12. Izra~unaj koliko Leninih stopa odgovara datom broju maminih stopa.

mama Lena

2 5

4

6

8

33

Crtawe pravougaonika i kvadrata na kvadratnoj mre`i
1. Pomo}u kvadratne mre`e nacrtaj iste figure.

34

Veza sabirawa i mno`ewa. Zamena mesta ~inilaca
1. Izra~unaj. Oboj istom bojom balone u kojima su rezultati jednaki.

9+9+9 8+8+8 2+2+2+2 1+1 5·9 4·2 9+9+9+9+9 3·8 7+7+7 4·9
2. Zaokru`i ta~ne jednakosti.

2·1 3·9

5+5+5 =3·5 2+2 =2·2

7+7+7 =3·7 4+4+4 =4·4

8+8+8+8 =4·8

9·8 =8·9

5·6 =6·5

6·6 =6+6+6

6·3 =3+3+3+3+3+3

7+7+7+7+7 =7·6
35

Mno`ewe i deqewe sa 2 i 4
1. Re{i zadatke. Odgovaraju}a slova iz kqu~a upi{i u kvadrati}e. Dobi}e{ ~etiri re~i.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

6 7 9

R
1.

4
4

A I R

N
6
1.

5 7

2.

·4

·2

=

=

5
3.

·4

:2

[

=

20

=

12

4.

:4

:2

=

10 V 12 B 16 A 18 O

·2

=

14 O 16 M 20 L 24 N 3 [ E A P

=

2.

6

8

5.

·4 =

16

3.

18

6.

:4

:2

=

28

=

4.

14

:4

·2

=

=

5.

6. 1.

·2

4

·4

=

4 5 6 7 8 9

F
3.

9

4
36

= ·2 =

K
4.

12

1.

=

9

3.

4.

R N L

:4

=

8

O
6.

2.

=

14

2.

7 8
28

10 14

·2 =

:2

·

7 ·
5.

·4 = 24 = 28 32

10 C
= ·4

:4

·4 = ·2 = 20

6.

40

18 R 28 N

5.

10 A
1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

7.

=

32 I

36

2. Nastavi da ra~una{ u smeru strelice, kao {to je zapo~eto.

16 24 ·4 6 32 8 42 16 4 9 12 18 6 32 27 24 14 36 7 7 28 :4 8

8

3.

U dvori{tu je bilo 5 koko{aka, 2 guske i 4 jagweta. Koliko ukupno nogu imaju ove `ivotiwe? Ra~unamo:

Marko ima 10 koza. Sara ima 2 puta vi{e koza od Marka. Koliko koza imaju zajedno? Ra~unamo:

Odgovor:

Odgovor:

37

Polovina
1. Docrtaj drugu polovinu svake figure. 2. Oboj polovinu ukupnog broja kuglica plavom, a drugu polovinu zelenom bojom.

3. Podeli sliku jednom pravom linijom na dva dela, tako da u svakom delu bude polovina cvetova.

4. Zaokru`i one figure kojima su polovine zatamwene.

5. Koliko celih lubenica mo`e da se dobije od 8 polovina?

6. Koji je broj za 9 ve}i od svoje polovine?

38

^etvrtina
1. Pomozi Sne`ani da do|e do svoje kwige tako {to }e{ povezati slike na kojima je obojena jedna ~etvrtina. 2. Podeli linijama kvadrate na ~etvrtine. Neka svaki bude druga~iji.

Da li su na preostalim slikama obojene samo polovine? DA NE

39

Toliko puta ve}i i za toliko ve}i broj. Toliko puta mawi i za toliko mawi broj
1. Re{i zadatke. Upi{i re~i i slogove u odgovaraju}a poqa i dobi}e{ zagonetku za jedan {umski plod. 1. Koji je broj 4 puta ve}i od broja 6? Ra~unamo:
2.

Re{ewe:

NE GLAVE TRAVE CR VIRE
Prvi broj je: Drugi broj je:

Goran ima 5 bojica, a Ivan 4 puta vi{e. Duwa ima 5 bojica mawe od Ivana. Koliko bojica imaju zajedno?

Ra~unamo: 3. Sne`ana ima 4 nov~anice od po 10 dinara, a Ana 12 dinara mawe od we. Koliko novca ima Ana? Ra~unamo: 4. Na jednoj polici ima 36 kwiga. Na drugoj ima 4 puta mawe kwiga, a na tre}oj za 16 kwiga mawe nego na prvoj. Koliko kwiga ukupno ima? Ra~unamo:
5.

Jana ima 8 godina. Wena sestra je 2 puta mla|a, a mama je 4 puta starija od Jane. Koliko ukupno godina one imaju?

Ra~unamo:
6.

Prvi broj je ~etiri puta mawi od 28. Drugi je za 4 mawi od prvog. Koji su to brojevi?

IZ VE

Ra~unamo:

65

3

24

40

44

7

28

2. Popuni tablice.

a b a+b a·b

8 10 8 4 2 2

6 4

a b a·b a:b

14 40 18 36 2 4 2 2

40

Mno`ewe i deqewe sa 10 i 5
1. Re{i zadatke. Re{ewa upi{i u kvadrati}e, a zatim u kru`i}e upi{i slova koja se nalaze pored odgovaraju}ih brojeva u ribicama. Dobi}e{ poruku.

S 50 J 3 T 15

E 4 A 7 O 60

R 20

B 6 U 10

M 8 I 40

\ 5

3·5= 4·5= 5 · 10 =

6 · 10 = 8·5= · 10 = 80

15 : 5 = 60 : 10 = 100 = 10 ·

20 : 5 = 70 : 10 = 35 = 7 ·
41

Desetina
1. Oboj desetinu kru`i}a. 2. Zaokru`i slike na kojima je obojena desetina.

3. Na kojoj slici je zaokru`ena jedna desetina? Zaokru`i slovo ispred te slike. A B C

4. Zaokru`i slovo ispod slike na kojoj je obojena jedna desetina.

A 5. Upi{i koji je deo ozna~en na slikama.

B

V

jedna

42

Merne jedinice za du`inu
1. Na slici oboj poqa u kojima su brojevi iz kvadrati}a. Dobi}e{ sliku jedne `ivotiwe. 74 14 55 100 54 80 9 78

4 83

1m= 50 cm =
16

cm dm dm cm cm dm dm cm cm

1m= 5 dm 5 cm = 8 dm 3 cm = 6 dm 30 cm = 5 m 4 dm =

76 10 5

33

7 dm 8 cm = 8 dm =

2. Izrazi date du`ine drugim jedinicama mere. Oboj re{ewa i dobi}e{ sliku jedne `ivotiwe. 30

3

40

3m= 40 dm = 2 m 80 cm = 6 dm 5 cm =

dm m dm cm
4 20 6 28

65 60

43

Razlomci
1. Re{i zadatke i upi{i slova u kvadrati}e. Dobi}e{ poruku. Koliko celih kru{aka mo`e da se sastavi od 8 ~etvrtina? Ra~unamo: Re{ewe: U odeqewu je bilo 28 u~enika, od toga 1 de~aka. 4 Koliko devoj~ica ima u odeqewu? Ra~unamo:

S

Re{ewe:

N

Koliko celih jabuka mo`e da se dobije od 16 polovina? Ra~unamo: Re{ewe:

1 Koji je to broj ~ija 10 iznosi 8? Ra~unamo:

O

Re{ewe:

T

Koliko ~etvrtina mo`e da se dobije od 8 celih jabuka? Ra~unamo: Re{ewe:

Ako bi Luka pojeo polovinu ~okolade, a onda jo{ ~etvrtinu, ostale bi mu 4 kockice. Koliko kockica ima cela ~okolada? Ra~unamo:

E

Re{ewe:

O

Koliko celih jabuka mo`e da se sastavi od 36 ~etvrtina? Ra~unamo: Re{ewe:

U ba{ti ima 100 ru`a, i to 1 belih, 1 crvenih, 2 10 a ostale su `ute. Koliko ima `utih ru`a? Ra~unamo:

A

Re{ewe:

[

Izrazi obojene delove crte`a pomo}u razlomaka.

80 9

1 2 21 8

2

1 4

1 1 32 40 4 16 10
^ I I R

44

Mno`ewe i deqewe sa 3 i 6
1. [est leptira ima na svakom krilu po tri {are. Koliko ukupno {ara imaju ti leptiri? Ra~unamo: Odgovor: 2. Osamnaest pu`eva ima ukupno trideset {est rogova. Koliko rogova ima tri puta mawe pu`eva? Koliko pu`eva ima 18 rogova? Ra~unamo: Odgovor: Ra~unamo: Odgovor:

3. Upi{i brojeve koji nedostaju. Vode}i ra~una o wihovom redosledu, pove`i ta~ke na crte`u.

6·3= 8·3= 6·6= 7·6= · 6 = 48 9· 18 : 3 = 24 : 6 = :3=7 = 27 6 4 8 24

18 54 12

15 : 3 = :6=5 54 : 6 = 36 27 36 : 6 = 60 15 5 6 21 30 9 3·5= 6 · 10 = 3·4= 9·3= 9·6= 45

3

42

Zdru`ivawe ~inilaca
1. Izra~unaj na najlak{i na~in koriste}i zdru`ivawe ~inilaca.

4·2·5= 9·5·2=

3·5·2= 5·2·2=

2. Izra~unaj proizvod brojeva na tri na~ina. Zaokru`i onaj koji je najlak{i.

a) 5, 7 i 2 b) 10, 6 i 2
3. Na tri parkinga ima po tri automobila. Koliko ukupno ima to~kova? 1. na~in: Odgovor: 2. na~in:

4. Na pet stolova postavqeno je po 4 tawira. Na svakom tawiru servirane su po dve ribe. Koliko ukupno ima serviranih riba? 1. na~in: 2. na~in: Odgovor:

5. Izra~unaj.

· 2·5 3·2 4·1

3

6

10

4

46

0 i 1 kao ~inioci. 1 kao delilac i 0 kao deqenik
1. Izra~unaj.

3·1= 9·0=

6·0= 1·9=

0·2= 6·1=

5·1= 10 · 0 =

0:1= 5:1=

8:1= 0 : 10 =

1:1= 0:5=

2. Medved Koja `eli da pojede sve kola~e, ali mo`e da pojede samo one u kojima su jednakosti ta~ne. Oboj `utom bojom kola~e u kojima su jednakosti ta~ne. Koliko kola~a meda mo`e da pojede?

3·0=0

0:4=0

2:1=1

8:8=0

0·9=0

2·0=0

2·3=3

0:1=1 6:6=1

1·7=7 10 : 1 = 1

10 · 1 = 10

4:1=4

0 : 10 = 1

0·5=5

1·1=2

47

Mno`ewe zbira
1. U zoolo{kom vrtu nalaze se dve ku}ice sa po tri {tigli}a i sa po ~etiri kanarinca. Koliko ukupno ima ptica? Koliko ukupno ima {tigli}a, a koliko kanarinaca? Kanarinaca ima ukupno [tigli}a ima ukupno Ptica ima ukupno . . . 5 · (6 + 4) 4 · (5 + 3) 2. Izra~unaj na najlak{i na~in. 3 · (8 + 2) 6 · (4 + 10)

3. U jednoj kutiji nalaze se 4 plava klikera i 5 zelenih. Koliko ukupno klikera ima u 10 takvih kutija? Koliko ukupno ima plavih klikera? Koliko ukupno ima zelenih klikera? U jednoj kutiji ima U 10 kutija ima Ukupno ima Ukupno ima klikera. klikera. plavih klikera. zelenih klikera.

48

Mno`ewe i deqewe sa 7
1. Cica ima tri pileta. Jeca ima sedam puta vi{e pili}a od Cice, a Marko ima 6 pili}a mawe od Jece. Koliko pili}a ima Jeca, a koliko Marko? Koliko pili}a imaju svi zajedno? Jeca ima Marko ima Ukupno imaju pile. pili}a. pili}a.

2. Oboj plavom bojom kamen~i}e u kojima se nalaze ta~ne jednakosti, a zatim ih spoj. Tako }e{ pomo}i Ivici i Marici da se vrate ku}i.

14 : 7 = 7 5 · 7 = 11 7 · 7 = 49 70 : 7 = 1 7 · 8 = 56 1·7=7 6 · 7 = 42 9 · 7 = 63 4 · 7 = 21 7:7=0 7·0=7 7 · 10 = 70

10 · 7 = 17

3 · 7 = 12 0:7=7

49

Dani u nedeqi, meseci u godini, godi{wa doba
1. Milena je provela kod bake dve nedeqe i jo{ tri dana. Koliko je to dana? Ra~unamo: 2. Koliko ukupno dana imaju meseci mart, april i maj? Ra~unamo:

3. 4. 5.

Ako je ju~e bila sreda, koji }e dan biti prekosutra? Ako je prekju~e bila subota, koji }e dan biti nakosutra? Ako je danas utorak, 15. maj, koji }e datum biti za ta~no dve nedeqe? Koji }e tada biti dan?

6. Zaokru`i crvenom bojom prole}ne, plavom letwe, zelenom jesewe, a crnom zimske mesece. Napi{i pravilnim redosledom prole}ne, letwe, jesewe i zimske mesece. prole}e: leto:

januar jun

april septembar decembar novembar
jesen: zima:

avgust maj februar oktobar mart jul

7. Koji je prvi zimski mesec? Koji je posledwi letwi mesec? Koji je sredwi prole}ni mesec?

50

Mno`ewe i deqewe sa 8 i 9
1. Re{i zadatke. Na slici oboj poqa u kojima su brojevi iz kvadrati}a.

7·8= 80 : 8 =

7·9= 5·9=

27 : 9 = 63 : 9 =

3·8= 64 : 8 =

3·9= 8:8=

11 45 22 27 63 56 3 25 24 7 10 8 27 7 1 18

2.

U pet redova zasa|eno je po 9 ru`a. U svakom redu uvela je po jedna ru`a. Koliko je ru`a ukupno ostalo? Ra~unamo: Odgovor:

3.

Stevan ima 8 nov~anica od po 10 dinara. Ima li dovoqno novca da kupi 7 sli~ica od po 9 dinara? Ra~unamo: Odgovor:

4.

Proizvod brojeva 8 i 9 uve}aj wihovim zbirom.

5.

Proizvod brojeva 9 i 8 umawi za wihovu razliku.

Ra~unamo:

Ra~unamo:

51

Mno`ewe i deqewe (ve`bawe)
1. Re{i zadatke. U prazne kru`i}e upi{i odgovaraju}a slova iz gramofonskih plo~a. Dobi}e{ re~.

7·5

8·7

8·6

7·7

O

9·6

N

4·8

F

A

R

9·8

O

4·9

36 54 49 72 35 48 32 56 M
2. Popuni prazna mesta. U tabeli oboj poqa u kojima su ti brojevi. Ako ~ita{ po redu vodoravno, dobi}e{ jednu zagonetku. Zapi{i je.

G

7·9= 32 : 8 = 9·6= 81 · 9 = 63 : 9 = 45 : =9 :6=8
8 6 64 8 9 56

42 : 7 =

S
27 54

T
48

A ON
4 5

M
53

40 : 5 = 8·8=

B
38

L A
63

I U
7

4·7= 27 : 9 = 8·7=

^
37

I]
62

S V

PO
65 3

T R

QU
28

52

(mraviwak)

O

I

3. Izra~unaj. Oboj poqe u crveno ako je rezultat 60. Ako je rezultat 45, oboj ga crnom bojom.

5·9
12 + 48 29 + 16 95 – 35 100 – 40
6·7

99

54

18 63 –

7·7

9·5
48 : 8
20 5 +2

15 + 45

6 · 10 13 + 32 96 – 51

10 · 6 24 + 36 18 + 27
36

8

· 8 1 6 7

5

2

4

3 10 6

4. Popuni tablice.

3 78 – 3

60 : 6

+

: 32

9

8

· 4 2 5 3

3

7

4

6

8

9

53

5. Re{i zadatke, a zatim na slici spoj po redu brojeve koje si dobio.

63

6

7·3= 5 · 10 =

8·0=

21

9·7= 6· = 36

= 32 · 6 = 42

0

50

7

8

6. Re{i zadatke. Na slici oboj poqa u kojima su brojevi iz kvadrati}a. Dobi}e{ sliku jedne `ivotiwe.

3·0=

5·0=
2 5 1 0 2 0 4 0 7 1 4 10 8 9 1 0 4 4 0 6 2 10 6

9·0=

4·1=
6·1=
1 2

3:3= 4:4= 6:6= 5:1=
4:1=

=8

32 : 8 =
48 : 8 =

36 : 9 =
63 : 9 =

0:1=
10

81 : 9 = 72 : =9

0:2=

54

7. Re{i zadatke. Na slici oboj poqa u kojima su dobijeni brojevi. Na igrali{tu je 35 igra~a. Koliko ekipa od po 5 igra~a mo`emo da sastavimo za ko{arku? Marko je u jednom xepu imao 27 sli~ica, a u drugom 3 puta mawe. Koliko je sli~ica ukupno imao?

Re{ewe: 8 Petostrukom broju 6 dodaj trostruki broj 8. 36 1 9 6

Re{ewe: Koji je broj 8 puta mawi od zbira brojeva 16 i 56?

Re{ewe: Mara je prvog dana nabrala 8 kilograma vi{awa, drugog dana je nabrala 4 puta vi{e, a tre}eg dana 5 kilograma vi{e nego prvog. Koliko je vi{awa ukupno nabrala? 7 53

54

Re{ewe: Milica je sa tatom sadila maline. Posadili su 56 sadnica u 7 redova. Po koliko je sadnica bilo u svakom redu?

50 35

Re{ewe: 8. Koji je broj 5 puta ve}i od broja 16? Ra~unamo: Deqenik je 63, a delilac 9. Koliki je koli~nik?

Re{ewe: Koji je broj 4 puta mawi od proizvoda brojeva 8 i 5? Ra~unamo: Devoj~ica treba da plati za strip 19 dinara. Ona ima samo dvodinarke, a kwi`ar samo petodinarke. Ona }e dati kwi`aru: Kwi`ar }e joj vratiti:

Ra~unamo:

55

9. Koje je re{ewe u podno`ju stabla? 9·6= 70 : 7 = 6·8= + 32 = : 10 = :7= ·9= ·9= – 16 = :8= ·9= + 18 = :9= + 36 = +9= :8= ·7= + 27 = : 10 = ·5= – 26 = + 13 = :4= ·6= +8= :7= Re{ewe se krije u rebusu: :7= :4= + 53 = –8= :6= ·8= + 11 = + 27 = :9= ·4=

M
56

10. Da li je je` pobegao od lisice? To }e{ saznati ako ta~no re{i{ zadatke. U kvadrati}e upi{i slova iz krugova na koje upu}uju strelice s ta~nim re{ewima. START
E (84 – 66) : 6 70 3 O 81 : 9 + 8 16 E 36 : 6 + 14 O 4 · 10 · 2 80 8 D 8·8:8 6 E (52 – 28) : 4 18 17 40 E 5 · 5 + 17 42 @ 24 : 6 6 A 7 · 7 + 16 48 45 J 6·8 44

27 25

7

2

N 72 : 8 · 3

8

J 26 48 : 6 + 15 23 A 63 : 7 – 6

17

4

65

4

J J 15 40 : 8 + 12 (14 + 18) : 8 8 I 8 · 9 – 70 26 M 4 · 10 – 13 8 L

20

22

27

64

3

4 U 56 : 8 + 7

@ (70 – 20) : 5 10 5 2

4

B 7 (13 + 8) : 3 14

25

90

] I 8 28 : 7 + 21 24 (38 + 26) : 8

U K 7 9 · 6 + 30 84

Poruka:

57

11. Re{i ukr{tenicu. VODORAVNO A V D \ E @ Z I J K Q M Broj koji je 5 puta ve}i od broja 9. Broj koji je za 8 ve}i od 56. Devet puta mawi broj od broja 81. Prvi ~inilac je 9, a drugi 7. Koliki je proizvod? Deqenik je 49, a delilac 7. Koliki je koli~nik? Proizvod brojeva 13 i 7. 28 · 3 – 32 Deqenik je 63, a delilac 9. Koliki je koli~nik? Broj koji je za 40 mawi od proizvoda brojeva 25 i 3. Koji je broj 4 puta mawi od broja 80? Broj koji je 9 puta mawi od proizvoda brojeva 18 i 4. (100 – 58) : 6 A B V G \ E @ Z I J L M USPRAVNO Oba ~inioca su 7. Koliki je proizvod? Broj koji je 9 puta mawi od broja 45. Broj koji je 7 puta ve}i od broja 9. Tri puta mawi broj od broja 12. Broj koji je za 16 ve}i od proizvoda brojeva 15 i 3. Broj koji je 6 puta ve}i od broja 12. 45 · 2 – 81 16 · 3 + 7 Broj koji je 4 puta ve}i od broja 18. Koji je broj 2 puta mawi od broja 76? 26 · 2 · 0 Broj koji je 9 puta mawi od proizvoda brojeva 3 i 21.

A

B

V

G

D

\

E

@

Z

I

J

K

L

Q

M

58

12. Re{i rebus na dnu strane. Oboj one bubice u kojima je rezultat rebusa. Slova iz obojenih bubica upi{i u kvadrati}e. Dobi}e{ poruku.

E
A
– 31 (7 · 7)

K
(9 · 8) – 54
(10 ·

O
9) : 5

(38 · 2) : 4

3 16) : (83 +

J

O
5 (5 +

– 9)

48

D
(46 + 26) : 4

A
90 : 5
48 :

[
2– 8

(1 9

·3 )–

P

26

12 · 3 : 2

27 – 9

A
START
– 2) 12 + (8

N

16 ·

N
5– 58

L

36

A
3 · (24 : 4)
72

27) (30 – 6·

54 :

4–

S

S

13 ·

K
3

A

:4

B
(18 + 4) : 2

V
36 : 2

90

– :2

23

^
E
10 10 ·
26 – 7

6 –3 57

A

– 82

4 · 12 – 30

M = ‘6

Poruka:

27 ·

I

I

2:

!
59

3

T

Pisawe dvocifrenog broja
1. Napi{i dvocifreni broj u obliku: a · 10 + b · 1

64 = 28 = 72 =
2. Re{i zadatke. 6 · 10 + 1 · 1 = 7 · 10 + 7 · 1 = 2 · 10 + 4 · 1 = 1 · 10 + 0 · 1 =

32 = 99 = 55 =

17 = 54 = 46 =

68 = 93 = 82 =

9 · 10 + 0 · 1 = 8 · 10 + 3 · 1 = 5 · 10 + 9 · 1 = 4 · 10 + 4 · 1 =

1 · 10 + 5 · 1 = 3 · 10 + 6 · 1 = 1 · 10 + 2 · 1 = 8 · 10 + 5 · 1 =

3. [ta je ve}e?

2 · 10 + 7 · 1 6 · 10 + 6 · 2 3 · 10 + 8 · 1

7 · 10 + 2 · 1 4 · 10 + 8 · 1 2 · 10 + 9 · 1

9 · 10 + 1 · 1 4 · 10 + 9 · 2 1 · 10 + 9 · 1

8 · 10 + 1 · 1 5 · 10 + 1 · 1 8 · 10 + 8 · 1

60

Deqewe zbira brojem
1. Zaokru`i zbirove u kojima su oba sabirka deqiva brojem 8. 8 + 64 = 72 14 + 24 = 40 12 + 34 = 46 11 + 19 = 30 8 + 17 = 25 48 + 32 = 80 91 + 9 = 100 53 + 12 = 65 72 + 16 = 88

2. Sedam ze~eva treba da podeli 49 {argarepa i 28 rotkvi tako da svi imaju isti broj. Koliko je komada povr}a dobio svaki zec? Koliko je svaki zec dobio {argarepa, a koliko rotkvi? 1. na~in: 2. na~in: Odgovor:

3. U jednoj korpi bilo je 50 jaja, a u drugoj 15. Za pravqewe jedne torte potrebno je 5 jaja. Koliko se torti mo`e napraviti od jaja iz obe korpe? Ra~unamo: Odgovor:

4. Ana je imala tri nov~anice od po 10 dinara i tri nov~i}a od po 5 dinara. Koliko olovaka od 9 dinara mo`e da kupi za taj novac? Ra~unamo:

Odgovor:

61

Mno`ewe i deqewe dvocifrenog broja jednocifrenim
1. Re{i zadatke. Re{ewa spoj po redu. Dobi}e{ sliku. 32 17 60 34

16 · 2 = 32 : 2 = 17 · 2 = 34 : 2 = 15 · 4 = 60 : 4 = 4 · 12 = 48 : 4 = 15 · 3 =
100 48

16

42 : 3 = 15 · 6 = 17 · 5 = 90 : 3 =

15

18 95

100 : 4 = 39 : 3 =

12 90 85

88

91

44 : 4 = 99 : 3 =

45 20 25 11 14 13 30 33 98

11 · 8 = 13 · 7 = 19 · 5 = 90 : 5 =

20 · 5 = 100 : 5 = 14 · 7 =

62

2. Re{i zadatke. Ta~ni odgovori daju re~. U jednoj kutiji ima 16 bojica. Koliko bojica ima u 4 takve kutije?
1.

Re{ewe:
2.

U odeqewu ima 28 u~enika. U jednu klupu mogu da sednu 2 u~enika. Koliko je klupa potrebno za celo odeqewe?

3.

U jednoj stambenoj zgradi ima 96 stanara. U svakom stanu `ivi po 4 stanara. Koliko stanova ima u toj zgradi?

Re{ewe:
4.

Re{ewe:
5.

Jedna kwiga ko{ta 12 dinara. Koliko ko{ta 7 takvih kwiga?

Baka ima 60 godina. Koliko godina ima wena unuka, koja je 5 puta mla|a od we?

Re{ewe:

Re{ewe:

84 U
1.

13 S
2.

64 G
3.

12 B
4.

14 O
5.

18 K

24 L

63

Jedna~ine s nepoznatim sabirkom
1. Ako ta~no re{i{ zadatke i u tabele upi{e{ odgovaraju}a slova, dobi}e{ nazive nekih sportova. Da li se bavi{ nekim od tih sportova?

32 + 45 + 12 + 25 + 54 + 63 + 41 +

= 46 = 57

I A

17 + 24 + 14 + 29 +

= 38 = 62

A R

= 48 W = 49 = 79 = 85 = 98 L E P V

= 29 O = 71 P

+ 20 = 63 V + 72 = 83 E + 12 = 47 L + 32 = 68 T 27 + 43 21 36 11 38 42 15 = 43 O 35
16

22 24 14 57 12 36 25

38 + 46 + 58 + 27 +

= 51 Z = 72 L = 96 I = 62 E

+ 26 = 74 K + 46 = 91 A + 49 = 81 W
64

48 26 38 13 45 32 35

Jedna~ine s nepoznatim umawenikom i umawiocem
1. Re{i jedna~ine.

h – 10 = 16 h=

h – 51 = 33 h=

h – 13 = 21 h=

h – 40 = 15 h=

h – 50 = 30 h=

63 – h = 35 h=

43 – h = 24 h=

59 – h = 39 h=

56 – h = 44 h=

46 – h = 25 h=

2. Mira je uzela 32 tre{we iz korpe. Koliko je tre{awa bilo ako je u korpi ostalo 18 tre{awa? Ra~unamo: Odgovor:

3. Mladen je iz kasice uzeo 29 dinara. Ostalo je 27 dinara. Koliko je ukupno dinara bilo u kasici? Ra~unamo: Odgovor:

4. U tawiru je bilo 13 kola~a. Koliko je kola~a Tawa pojela ako ih je u tawiru ostalo 7? Ra~unamo: Odgovor:

65

Jedna~ine s nepoznatim ~iniocem
1. Izra~unaj nepoznati broj. Oboj poqa u kojima su brojevi iz kvadrati}a.

16 · h = 32 8 · h = 24 6 · h = 48 h · 7 = 49 h · 5 = 45 h · 6 = 36 h · 2 = 90 4 · h = 96 7 · h = 77 9 · h = 45 h · 4 = 72

h= h= h= h= h= h= h= h= h= h= h= h · 8 = 64 h=
10 6 12 8 18 45 11 4 2 24 3 13 1

7
9 15 5

17

2. Izra~unaj nepoznati broj. Precrtaj na pe~urki ona dva re{ewa koja nisu ta~na.

h · 8 = 56 h=
h

= ·7

28

9· h=

0 h=9

h=
h·8= 48

3 8 6 5

10 7 9 4 5 · h = 45 h=

h=

66

Jedna~ine s nepoznatim deqenikom i deliocem
1. Ako ta~no re{i{ zadatke i upi{e{ odgovaraju}a slova u tabele, dobi}e{ nazive nekih sportova.

35 : 36 : 49 : 27 : 32 : 50 : 48 :

=7 =9 =7 =3 =4 =5 =8

W K E J S A I

8

4

6

9 10 5

7

: 8 =5 : 9 =2 : 9 =8 : 7 =8 : 9 = 10

S N E I T

90 72 18 56 40

2. Ma~ak Dobrica je gladan i pojeo bi kobasice. Sme da pojede samo one kobasice u kojima su zadaci ta~no re{eni. Oboj kobasice s takvim zadacima.

h : 8 = 11; h = 88

60 : h = 5; h = 11

h:

;h= = 13 3

37

h : 15 =

6; h = 8 0

68 : h = 4; h = 17

6; h 96 : h =

= 16

67

Merewe vremena
1. Koliko ~asova i minuta pokazuju satovi?
12 12 12

11 10 9 8 7

1 2 3 4 10 9 8

11

1 2 3 4 10 9 8

11

1 2 3 4

6

5

7

6

5

7

6

5

~asova
2.

minuta

~asova

minuta

~asova

minuta

Izra~unaj koliko je minuta, ~asova ili dana.

3. Luka je po{ao u 7 ~asova i 25 minuta i putovao je 3 ~asa i 40 minuta. Kada je stigao? Ra~unamo: Re{ewe: ~asova minuta

1 ~as 5 minuta = 1 ~as 15 minuta = 1 ~asa = 2 1 ~as 23 minuta = 1 ~asa = 4 85 minuta = 92 minuta = 1 dana = 2 1 dana = 4 3 sedmice =

minuta minuta minuta minuta minuta ~as ~as ~asova ~asova dan minuta minuta

Koliko ukupno dana imaju meseci jun, jul i avgust? Ra~unamo: Re{ewe: dana

Putnici su krenuli vozom u 22 ~asa i 55 minuta i putovali 4 ~asa i 30 minuta. Kada su stigli? Ra~unamo: Re{ewe: ~asa minuta

68

4. Na osnovu re{ewa zadataka sa prethodne strane oboj sliku.

60 min. 3 ~asa 25 min. 7 ~as. i 25 min.
7

s. 9 ~a n. 5 mi
in. 30 m

10 ~as.

~a s.

65 m in. n. mi 5

3 ~asa

22 dana 12 ~as. 15 min.
32 1 ~a mi s n.

6

12 ~as .

21 dan

92 da na

. 83 min

11 ~as. 5 min.
9 ~as. 10 min.

1 ~as 25 min.

15 min. 91 dan

5. a) Katarina mora da stigne u {kolu na vreme. Da bi stigla na vreme, od ku}e treba da po|e u 7 sati. Oboj sat koji pokazuje u koliko sati Katarina treba da po|e od ku}e. b) Pavle ima fudbalsku utakmicu u 11 sati i 30 minuta. Oboj sat koji pokazuje kada po~iwe utakmica.

11 10 9 8 7

12

1 2 3 4 10 9 8

11

12

1 2 3 4 10 9 8

11

12

1 2 3 4 10 9 8

11

12

1 2 3 4

6

5

7

6

5

7

6

5

7

6

5

69

I ovo je matematika!
1. U prazne kvadrati}e upi{i brojeve tako da zbir u svim pravcima (vodoravno, uspravno i ukoso) bude isti.

zbir je 30

zbir je 30

zbir je 15 6 1 3

12

10 9

6

10 7

2. Utvrdi pravilo po kome su pore|ani ovi brojevi, pa u kvadrati}e upi{i slede}e brojeve u nizu. Odgovaraju}a slova iz kqu~a upi{i u kru`i}e. Dobi}e{ poruku. 1.

22

33

44

2.

63

60

57

3.

20 30

30 40

40

4.

40

50

5.

23 45

24

6.

34 26

43

54 S

62 [

50 Z

55 T

46 A

60 N

66 I

51 V

48 E

70

Sadr`aj
[ta smo nau~ili u prvom razredu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–13 Sabirawe i oduzimawe do 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14–23 Zamena mesta sabiraka. Zdru`ivawe sabiraka. . . . . . . . . . . . . . . . .24 Oduzimawe broja od zbira. Oduzimawe zbira od broja . . . . . . . . . .25 Novac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26–27 Vertikalno sabirawe i oduzimawe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28–29 Du`, prava, poluprava. Merewe du`ine . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30–33 Crtawe pravougaonika i kvadrata na kvadratnoj mre`i . . . . . . . .34 Veza sabirawa i mno`ewa. Zamena mesta ~inilaca . . . . . . . . . . . .35 Mno`ewe i deqewe sa 2 i 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36–37 Polovina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 ^etvrtina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Toliko puta ve}i i za toliko ve}i broj. Toliko puta mawi i za toliko mawi broj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Mno`ewe i deqewe sa 10 i 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Desetina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Merne jedinice za du`inu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Razlomci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 Mno`ewe i deqewe sa 3 i 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Zdru`ivawe ~inilaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 0 i 1 kao ~inioci. 1 kao delilac i 0 kao deqenik . . . . . . . . . . . . .47 Mno`ewe zbira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Mno`ewe i deqewe sa 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Dani u nedeqi, meseci u godini, godi{wa doba . . . . . . . . . . . . . . .50 Mno`ewe i deqewe sa 8 i 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 Mno`ewe i deqewe (ve`bawe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52–59 Pisawe dvocifrenog broja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Deqewe zbira brojem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Mno`ewe i deqewe dvocifrenog broja jednocifrenim . . . . .62–63 Jedna~ine s nepoznatim sabirkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 Jedna~ine s nepoznatim umawenikom i umawiocem . . . . . . . . . . . .65 Jedna~ine s nepoznatim ~iniocem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 Jedna~ine s nepoznatim deqenikom i deliocem . . . . . . . . . . . . . . .67 Merewe vremena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68–69 I ovo je matematika! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

ZABAVNA MATEMATIKA
za drugi razred osnovne {kole
prvo izdawe
autor Dr Simeon Marinkovi} ilustrovala Mirjana @ivkovi} recenzenti Prof. dr Milana Egeri}, U~iteqski fakultet u Jagodini Tatjana Ja{in-Mojse, profesor razredne nastave, O[ „Mladost“ u Vr{cu lektor Mr Aleksandra Markovi} grafi~ko oblikovawe Du{an Pavli} izdava~ Kreativni centar
Gradi{tanska 8 Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.co.yu CIP ‡ Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 37.016:51-028.31 MARINKOVI], Simeon Zabavna matematika [2] : za drugi razred osnovne {kole / [autor Simeon Marinkovi} ; ilustrovala Mirjana @ivkovi}] . ‡ 1. izd. ‡ Beograd : Kreativni centar, 2005 (Beograd : Publikum) . ‡ 70 str. : ilustr. ; 24 h 24 cm Podaci o autorima preuzeti iz kolofona. ‡ Tira` 10.000. ISBN 86-7781-364-0 1. Gl. stv. nasl. 2. @ivkovi}, Mirjana

urednik An|elka Ru`i} An|elka Ru`i} za izdava~a Mr Qiqana Marinkovi}, direktor {tampa Publikum tira` 10.000 ISBN 86-7781-364-0 Copyright ©Kreativni centar, 2005

COBISS.SR-ID 123183628

Ministar prosvete i sporta Republike Srbije odobrio je izdavawe i upotrebu ovog uxbenika u drugom razredu osnovne {kole za {kolsku 2005/2006. godinu re{ewem broj 6-00-00241/2005-06 od 12. maja 2005. godine.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful