P. 1
Matematika udzbenik za II razred - Kreativni centar

Matematika udzbenik za II razred - Kreativni centar

|Views: 11,628|Likes:
Published by Žaklina Jevtić

More info:

Published by: Žaklina Jevtić on Aug 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2013

pdf

text

original

MATEMATIKA

uxbenik za drugi razred osnovne {kole
sa zadacima za ve`bawe

3

tri

[ta sadr`i ova kwiga

OBNAVQAWE GRADIVA IZ PRVOG RAZREDA . . . . . . . . . . . .6-11

RA^UNAWE DO 100

Sabirawe

Sabirawe do 100 sa prelaskom preko desetice12-14, 16-18

Sabirawe dvocifrenih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20-22

Zamena mesta sabiraka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Zdru`ivawe sabiraka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27-28

Zadaci sa dve operacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Vertikalno sabirawe bez prelaska preko desetice . . . . . .35

Vertikalno sabirawe sa prelaskom preko desetice . . . . .36

Oduzimawe

Oduzimawe do 100 sa prelaskom preko desetice . . . . .15-18

Oduzimawe dvocifrenih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23-25

Oduzimawe broja od zbira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30, 32

Oduzimawe zbira od broja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31-32

Zadaci sa dve operacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Vertikalno oduzimawe bez prelaska preko desetice . . . .37

Vertikalno oduzimawe sa prelaskom preko desetice . . . .38

Mno`ewe

Veza sabirawa i mno`ewa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52-54

Zamena mesta ~inilaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

Veza mno`ewa i deqewa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56-58

Mno`ewe sa 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60-61

Mno`ewe sa 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64-65

Toliko puta ve}i i za toliko ve}i broj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

Mno`ewe sa 10 i 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72-74

Mno`ewe sa 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82-84

Mno`ewe sa 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87-88

Zdru`ivawe ~inilaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94

0 i 1 kao ~inioci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95

Mno`ewe zbira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97

Mno`ewe sa 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98-100

Mno`ewe sa 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106-107

Mno`ewe sa 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110-111

Tablica mno`ewa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114, 138-139

Pisawe dvocifrenog broja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115

Mno`ewe dvocifrenog broja jednocifrenim . . . . . .116-117

Deqewe

Veza mno`ewa i deqewa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56-58

Deqewe sa 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

Deqewe sa 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66-67

Toliko puta mawi i za toliko mawi broj . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71

Deqewe sa 10 i 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75-76

Deqewe sa 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85-86

Deqewe sa 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89-90

1 kao delilac i 0 kao deqenik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96

Deqewe sa 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101-102

Deqewe sa 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108-109

Deqewe sa 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112

Deqewe zbira brojem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118

Deqewe dvocifrenog broja jednocifrenim . . . . . . . . . . . . . .119

Deqivost brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120

Polovina, ~etvrtina, desetina, razlomci

Polovina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

^etvrtina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68

Desetina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77-78

Razlomci (polovina, ~etvrtina, desetina) . . . . . . . . . . . . .92-93

Jednakosti

Jedna~ine sa nepoznatim sabirkom . . . . . . . . . . . . .122-123, 130

Jedna~ine sa nepoznatim umawenikom . . . . . . . . .124-125, 130

Jedna~ine sa nepoznatim umawiocem . . . . . . . . . .126-127, 130

Jedna~ine sa nepoznatim ~iniocem . . . . . . . . . . . . . . . . . .128-130

GEOMETRIJA

Du`, prava, poluprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40-44

Crtawe pravougaonika i kvadrata

na kvadratnoj mre`i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49-50

MERE I MEREWA

Novac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

Merewe du`ine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45-48, 79-80

Dani u nedeqi, meseci u godini, godi{wa doba . . . .104-105

Merewe vremena. ^as i minut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132-136

[TA SMO NAU^ILI

. . . . . . . . .19, 29, 39, 51, 59, 69, 81, 91, 103, 113, 121, 131, 137

I OVO JE MATEMATIKA

13, 18, 22, 28, 44, 62, 65, 67, 78, 82, 86, 90, 100, 102, 109, 117

Re{ewa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140

4~etiri

Uputstvo

Pomo}u ovakvih zadataka

najboqe }e{ nau~iti kako

se sabira i oduzima.

Na levoj strani

kwige nai}i }e{

na brojevni niz

u kome su neka

poqa prazna.

Upi{i brojeve

koji nedostaju.

Svaka strana u kwizi

ozna~ena je brojem,

ali i slovima. Ako

slova negde nedostaju,

ti ih upi{i.

65

63

trideset devet

U prvom delu kwige, od str. 8 do 13,

obnovi}e{ gradivo iz prvog razreda.

U ovoj kwizi ~ekaju te novi matemati~ki izazovi.

Da bi se lak{e sna{ao, evo kratkog uputstva.

Neki zadaci su tekstualni. Prvo napi{i

matemati~ki izraz, pa ga izra~unaj.

5

pet

[ta smo nau~ili

Na ovim stranama proveravamo pomo}u jednog

zadatka {ta smo u kojoj lekciji nau~ili.

I ovo je matematika!

Ovde se nalaze zanimqivi i malo druga~iji

zadaci. Nekad to i nije matematika, ali }e te

navesti da dobro razmisli{. Pogledaj stranu

140 da proveri{ da li si ta~no re{io.

U kwizi }e{ povremeno

sretati Sawu i Marka,

koji su, kao i ti, |aci

drugog razreda.

@elimo da ti ova kwiga

bude zanimqivo

putovawe kroz ~arobni

svet matematike!

Na stranama 138-139 nalazi se tablica

mno`ewa. Okreni je kad god ti zatreba.

Kwiga ima i neke posebne odeqke:

6{est

@ivotiwama koje se nalaze ispred }urke nacrtaj ma{nicu na glavi.

@ivotiwama iza psa nacrtaj ma{nicu na repu.

Ispod ma~ke nacrtaj pe~urku.

Iznad mi{a nacrtaj leptira.

1.

Prebroj koliko ~ega ima i popuni tabelu.

[ta smo nau~ili u prvom razredu

2.

7

Izbroj koliko ~ega ima
u zmajevom repu:

ima 5

.............................

.............................

Izme|u brojeva

7 i 9 je broj........................

Izme|u 12 i 15

su brojevi...........................

Ispred broja 17

je broj.................................

Posle broja 19

sledi broj...........................

3.

1

6

13

Upi{i slovima:

Dopuni niz.

Crvenom bojom oboj poqa

u kojima su parni brojevi,

a `utom poqa u kojima su

neparni brojevi.

U okruglom akvarijumu ima................ribica.

U pravougaonom akvarijumu ima................ribica.

Vi{e ribica ima u .............................akvarijumu.

Koliko ribica ima u oba akvarijuma? ...........................

4.

8

Prona|i mesto brojevima sa auti}a.

Napi{i nizove od tri uzastopna broja.

[alovi jednaki po

du`ini ozna~eni su

slovima

i .

Najkra}a linija

ozna~ena je slovom .

a

b

v

a

b

v

plus

Izra~unaj i upi{i odgovaraju}e znake.

5.

6.

7.

8.

9.

56

7

15

10

17

11

20

+

=

>

<

9 + 5

7 + 6

18 – 620 – 3

7 + 8

19 – 8

17 – 714 – 7

14>13

Upi{i slovima.

10.

9

devet

15 + 2 =

13 + 2 + 1 =

16 – 4 =

18 – 3 – 2 =

13 + 5 =

14 + 3 + 2 =

19 – 3 =

19 – 7 – 2 =

16 + 4 =

13 + 5 + 2 =

11 – 5 =

16 – 2 – 5 =

11.Izra~unaj.

10 + 6 =

17 – 8 =

13 + = 17

19 – 9 =

18 – 9 =

8 + 6 =

16 – = 12

12 + 7 =

8 + 2 + 5 =

4 + 6 + 8 =

3 + 7 + = 20

2 + + 3 = 13

19 – 16 =

15 – 13 =

17 – 14 =

11 – 10 =

17 – 11 =

16 – 12 =

20 – 18 =

13 – 11 =

18 – = 6

19 – = 8

– 10 = 4

– 15 = 5

12.

13.

Izra~unaj.

Izra~unaj.

10 + = 16

+ 4 = 16

11 + = 19

+ 3 = 19

17 = 2 +

17 = + 13

14.Izra~unaj.

16 + ........

7 + ........

........+ 17

........+........

15.Upi{i broj koji nedostaje
i oboj odgovaraju}i broj

kru`i}a.

20

10deset

RE[I UKR[TENICU:

a) Najmawi parni broj.

b) Najmawi neparni broj.

v) Najmawi dvocifren parni broj.

g) Najve}i jednocifren neparni broj.

d) Najve}i neparni broj druge desetice.

|) Najve}i parni broj prve desetice.

|

a

v

b

g

d

12 – 4 = 8

6 + 7 = 14

11 – 5 = 6

13 + 6 = 20

8 + 7 = 16

20 – 9 = 11

14 – 11 – 2 = 1

17 – 6 – 2 = 7

8 + 5 + 4 = 17

6 + 11 + 3 = 20

19 – 10 – 4 = 5

12 + 7 + 1 = 19

5 + 6 = 7 + 4

13 + 7 = 16 + 3

12 – 5 > 14 – 9

14 – 12 < 20 – 15

19 – 15 > 18 – 10

17 – 8 = 19 – 10

Ako je zapis ta~an, kru`i} pored wega oboj zelenom bojom.

Ako zapis nije ta~an, kru`i} oboj u crveno.

16.

17.

18.Dopuni nizove.

40

10

50

100

11

U prvoj korpi bilo je 20 oraha. U drugoj korpi je bilo

za deset oraha vi{e nego u prvoj. U tre}oj je bilo za

dvadeset oraha mawe nego u drugoj korpi. Koliko je

oraha bilo u drugoj korpi? Koliko u tre}oj? Koliko

ih je bilo ukupno?

.....................................................

.....................................................

.....................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

40 + 30 =

10 + 50 =

20 + 80 =

50 + 40 =

80 – 40 =

100 – 30 =

90 – 60 =

70 – 30 =

30 +

= 50

60 +

= 80

– 40 = 60

– 30 = 10

1. 20

2.

3.

19.

20.

Izra~unaj.

40 + 3 =

20 + 8 =

34 – 4 =

58 – 8 =

26 + 3 =

82 + 7 =

68 – 5 =

77 – 6 =

23 + 7 =

62 + 8 =

41 + 9 =

92 + 8 =

60 – 8 =

70 – 5 =

90 – 9 =

100 – 4 =

Re{i zadatke i oboj put kojim }e Sawa sti}i do klupe na kojoj }e sa~ekati drugaricu.

21.

13

28

50

29

89

63

71

29

54

81

96

34

12

10

34

65

52

100

53

51

16

50

70

30

18

26

42

43

28

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

16

17

19

20

12

25 + 6 = (25 + 5) + 1 = 30 + 1 = 31

25 + 8 =

25 + 7 =

25 + 9 =

64 + 8 =

38 + 5 =

77 + 7 =

43 + 9 =

Na drvetu se sakupilo 15 lasta. Potom je doletelo jo{ 8

lasta. Koliko ih je sada?

Ra~unamo..................................................................

Odgovor....................................................................

46 + 7=

Dovr{i ra~un.

4 + 3

46 + 7= (46 + 4) +

=

+

=

27 + 5=

27 + 5= (27 + 3) + 2= 30 + 2= 32

3 + 2

Evo opet
zagrada kao u
1. razredu!

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->