MATEMATIKA

uxbenik za drugi razred osnovne {kole
sa zadacima za ve`bawe

[ta sadr`i ova kwiga
OBNAVQAWE GRADIVA IZ PRVOG RAZREDA . . . . . . . . . . . . 6-11
RA^UNAWE DO 100
Sabirawe
Sabirawe do 100 sa prelaskom preko desetice 12-14, 16-18
Sabirawe dvocifrenih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-22
Zamena mesta sabiraka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Zdru`ivawe sabiraka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27-28
Zadaci sa dve operacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Vertikalno sabirawe bez prelaska preko desetice . . . . . . 35
Vertikalno sabirawe sa prelaskom preko desetice . . . . . 36
Oduzimawe
Oduzimawe do 100 sa prelaskom preko desetice . . . . . 15-18
Oduzimawe dvocifrenih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-25
Oduzimawe broja od zbira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 32
Oduzimawe zbira od broja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31-32
Zadaci sa dve operacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Vertikalno oduzimawe bez prelaska preko desetice . . . . 37
Vertikalno oduzimawe sa prelaskom preko desetice . . . . 38
Mno`ewe
Veza sabirawa i mno`ewa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52-54
Zamena mesta ~inilaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Veza mno`ewa i deqewa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56-58
Mno`ewe sa 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-61
Mno`ewe sa 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64-65
Toliko puta ve}i i za toliko ve}i broj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Mno`ewe sa 10 i 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72-74
Mno`ewe sa 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82-84
Mno`ewe sa 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87-88
Zdru`ivawe ~inilaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
0 i 1 kao ~inioci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Mno`ewe zbira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Mno`ewe sa 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98-100
Mno`ewe sa 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106-107
Mno`ewe sa 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110-111
Tablica mno`ewa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114, 138-139
Pisawe dvocifrenog broja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Mno`ewe dvocifrenog broja jednocifrenim . . . . . . 116-117
Deqewe
Veza mno`ewa i deqewa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56-58

Deqewe sa 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Deqewe sa 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66-67
Toliko puta mawi i za toliko mawi broj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Deqewe sa 10 i 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75-76
Deqewe sa 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85-86
Deqewe sa 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89-90
1 kao delilac i 0 kao deqenik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Deqewe sa 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101-102
Deqewe sa 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108-109
Deqewe sa 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Deqewe zbira brojem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Deqewe dvocifrenog broja jednocifrenim . . . . . . . . . . . . . . 119
Deqivost brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Polovina, ~etvrtina, desetina, razlomci
Polovina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
^etvrtina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Desetina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77-78
Razlomci (polovina, ~etvrtina, desetina) . . . . . . . . . . . . . 92-93
Jednakosti
Jedna~ine sa nepoznatim sabirkom . . . . . . . . . . . . . 122-123, 130
Jedna~ine sa nepoznatim umawenikom . . . . . . . . . 124-125, 130
Jedna~ine sa nepoznatim umawiocem . . . . . . . . . . 126-127, 130
Jedna~ine sa nepoznatim ~iniocem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128-130
GEOMETRIJA
Du`, prava, poluprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40-44
Crtawe pravougaonika i kvadrata
na kvadratnoj mre`i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49-50
MERE I MEREWA
Novac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Merewe du`ine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45-48, 79-80
Dani u nedeqi, meseci u godini, godi{wa doba . . . . 104-105
Merewe vremena. ^as i minut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132-136
[TA SMO NAU^ILI
. . . . . . . . . 19,

29, 39, 51, 59, 69, 81, 91, 103, 113, 121, 131, 137

I OVO JE MATEMATIKA
13, 18, 22, 28, 44, 62, 65, 67, 78, 82, 86, 90, 100, 102, 109, 117
Re{ewa

...........................................................

140

tri

3

Uputstvo
U ovoj kwizi ~ekaju te novi matemati~ki izazovi.
Da bi se lak{e sna{ao, evo kratkog uputstva.
Pomo}u ovakvih zadataka
najboqe }e{ nau~iti kako
se sabira i oduzima.

U prvom delu kwige, od str. 8 do 13,
obnovi}e{ gradivo iz prvog razreda.

Neki zadaci su tekstualni. Prvo napi{i
matemati~ki izraz, pa ga izra~unaj.

Na levoj strani
kwige nai}i }e{
na brojevni niz
u kome su neka
poqa prazna.
Upi{i brojeve
koji nedostaju.

65
63

4 ~etiri

Svaka strana u kwizi
ozna~ena je brojem,
ali i slovima. Ako
slova negde nedostaju,
ti ih upi{i.

trideset devet

Kwiga ima i neke posebne odeqke:
[ta smo nau~ili
Na ovim stranama proveravamo pomo}u jednog
zadatka {ta smo u kojoj lekciji nau~ili.

I ovo je matematika!
Ovde se nalaze zanimqivi i malo druga~iji
zadaci. Nekad to i nije matematika, ali }e te
navesti da dobro razmisli{. Pogledaj stranu
140 da proveri{ da li si ta~no re{io.

Na stranama 138-139 nalazi se tablica
mno`ewa. Okreni je kad god ti zatreba.

U kwizi }e{ povremeno
sretati Sawu i Marka,
koji su, kao i ti, |aci
drugog razreda.

@elimo da ti ova kwiga
bude zanimqivo
putovawe kroz ~arobni
svet matematike!

pet

5

[ta smo nau~ili u prvom razredu
1.

@ivotiwama koje se nalaze ispred }urke nacrtaj ma{nicu na glavi.
@ivotiwama iza psa nacrtaj ma{nicu na repu.
Ispod ma~ke nacrtaj pe~urku.
Iznad mi{a nacrtaj leptira.

2.

Prebroj koliko ~ega ima i popuni tabelu.

6 {est 

Izbroj koliko ~ega ima
u zmajevom repu:

3. Dopuni niz.

ima 5
.............................
.............................

6

13

Izme|u brojeva
7 i 9 je broj ........................
Izme|u 12 i 15
su brojevi ...........................

1

Ispred broja 17
je broj .................................
Posle broja 19
sledi broj ...........................
Crvenom bojom oboj poqa
u kojima su parni brojevi,
a `utom poqa u kojima su
neparni brojevi.

4.

U okruglom akvarijumu ima ................ ribica.
U pravougaonom akvarijumu ima ................ ribica.
Vi{e ribica ima u ............................. akvarijumu.
Koliko ribica ima u oba akvarijuma? ...........................

Upi{i slovima:

7

5. Prona|i mesto brojevima sa auti}a.

6. Napi{i nizove od tri uzastopna broja.

20

15
5

6

7

17

10

7.

[alovi jednaki po
du`ini ozna~eni su
slovima
i
.

11

8. Najkra}a linija
ozna~ena je slovom
a
a

b

b
v

v

9. Upi{i slovima.

+

=

>

<

plus
10. Izra~unaj i upi{i odgovaraju}e znake.

9+5

7+6

14 > 13

8

18 – 6

20 – 3

7+8

19 – 8

17 – 7

14 – 7

.

11. Izra~unaj.

15 + 2 =

13 + 5 =

16 + 4 =

13 + 2 + 1 =

14 + 3 + 2 =

13 + 5 + 2 =

16 – 4 =

19 – 3 =

11 – 5 =

18 – 3 – 2 =

19 – 7 – 2 =

16 – 2 – 5 =

12. Izra~unaj. 10 + 6 =
17 – 8 =

18 – 9 =

8+2+5=

8+6=

4+6+8=

14. Izra~unaj.
10 +

13 +

= 17

19 – 9 =

16 –

= 12

12 + 7 =

3+7+
2+

= 16

= 20
+ 3 = 13
11

13. Izra~unaj. 19 – 16 =

17 – 11 =

18 –

=6

15 – 13 =

16 – 12 =

19 –

=8

17 – 14 =

20 – 18 =

– 10 = 4

11 – 10 =

13 – 11 =

– 15 = 5

17 =
17 =

+ 4

= 16

+

= 19

+ 3

= 19

2 +
+ 13

15. Upi{i broj koji nedostaje
16 + ........

i oboj odgovaraju}i broj
kru`i}a.

7 + ........

20
........ + 17

........ + ........
devet

9

16. Ako je zapis ta~an, kru`i} pored wega oboj zelenom bojom.
Ako zapis nije ta~an, kru`i} oboj u crveno.

12 – 4 = 8

14 – 11 – 2 = 1

5+6=7+4

6 + 7 = 14

17 – 6 – 2 = 7

13 + 7 = 16 + 3

11 – 5 = 6

8 + 5 + 4 = 17

12 – 5 > 14 – 9

13 + 6 = 20

6 + 11 + 3 = 20

14 – 12 < 20 – 15

8 + 7 = 16

19 – 10 – 4 = 5

19 – 15 > 18 – 10

20 – 9 = 11

12 + 7 + 1 = 19

17 – 8 = 19 – 10
|

17. RE[I UKR[TENICU:
a) Najmawi parni broj.
b) Najmawi neparni broj.
v) Najmawi dvocifren parni broj.
g) Najve}i jednocifren neparni broj.
d) Najve}i neparni broj druge desetice.
|) Najve}i parni broj prve desetice.

a
b
v
g
d

18. Dopuni nizove.
40

100

50

10 deset

10

20. U prvoj korpi bilo je 20 oraha. U drugoj korpi je bilo

19. Izra~unaj.
40 + 30 =

80 – 40 =

10 + 50 =

100 – 30 =

20 + 80 =

90 – 60 =

50 + 40 =

70 – 30 =

za deset oraha vi{e nego u prvoj. U tre}oj je bilo za
dvadeset oraha mawe nego u drugoj korpi. Koliko je
oraha bilo u drugoj korpi? Koliko u tre}oj? Koliko
ih je bilo ukupno?
2.
.....................................................
.....................................................

3.
1. 20

.....................................................

30 +

= 50

– 40 = 60
........................................................................................................

60 +

= 80

– 30 = 10

........................................................................................................

21. Re{i zadatke i oboj put kojim }e Sawa sti}i do klupe na kojoj }e sa~ekati drugaricu.
40 + 3 =

26 + 3 =

20 + 8 =

82 + 7 =

34 – 4 =

68 – 5 =

58 – 8 =

77 – 6 =

13

53

28
50

29

62 + 8 =

70 – 5 =

41 + 9 =

90 – 9 =

52

30
71

43

60 – 8 =

51

70
63

28

23 + 7 =

100

50
89

30

18

16

65

29
54

26

92 + 8 =

100 – 4 =

81

42
34
34

12

96

10

11

Sabirawe do 100 sa prelaskom preko desetice
2

27 + 5 =

Podsetimo se

1

zbir
25

+

4

=

29

3
4

sabirak

sabirak

zbir

Evo opet
zagrada kao u
1. razredu!

5
6

27 + 5 = (27 + 3) + 2 = 30 + 2 = 32
3+2

46 + 7 =

7
8
Dovr{i ra~un.

9

46 + 7 = (46 + 4) +

10
11

4+3

1. Izra~unaj.
25 + 6 = (25 + 5) + 1 = 30 + 1 = 31

64 + 8 =

13

25 + 8 =

38 + 5 =

14

25 + 7 =

77 + 7 =

25 + 9 =

43 + 9 =

16
17

2. Na drvetu se sakupilo 15 lasta. Potom je doletelo jo{ 8
lasta. Koliko ih je sada?
Ra~unamo ..................................................................

19
20
12

Odgovor ....................................................................

=

+

=

3. Izra~unaj.

55 + 6 =

38 + 7 =

79 + 5 =

45 + 9 =

22 + 9 =

69 + 8 =

88 + 8 =

87 + 4 =

44 + 8 =

69 + 4 =

23 + 8 =

59 + 5 =

87 + 7 =

65 + 7 =

72 + 9 =

4. Jovanov deda je na svojoj
wivi nabrao 68 ve}ih i
7 mawih bundeva.
Koliko je bundeva ukupno
nabrao?

R .................................................................................
....................................................................................
O .................................................................................
....................................................................................

I ovo je matematika!
5. Sawa je na prvu policu pore|ala 27 kwiga.
Na drugu policu slo`ila je za 9 kwiga vi{e
nego na prvu.
Koliko je kwiga na drugoj polici?

dve ptice poprave dva stara gnezda za 
Ako
dva dana, koliko vremena je potrebno jednoj
ptici da popravi jedno staro gnezdo?
.................................................................................

R ................................................................

.................................................................................

O ...............................................................

trinaest

13

6. Ako je zadatak ta~an, kru`i} pored wega oboj zelenom bojom.

11

Ako zadatak nije ta~an, kru`i} oboj u crveno.

12
13
14

77 + 8 = 85

36 + 7 = 43

33 + 8 = 41

56 + 6 = 63

63 + 8 = 71

46 + 6 = 51

44 + 9 = 53

27 + 9 = 34

66 + 9 = 75

66 + 8 = 75

24 + 9 = 33

29 + 9 = 38

15

18
20

7. Veverica je za zimu sakupila 46 oraha.
@irova je sakupila samo 9.
Koliko je plodova ukupno spremila za zimu?

21

Ra~unamo ............................................................................

22

Odgovor ..............................................................................

23
24

8. Izra~unaj.

25
26
27
28
29
30
14 ~etrnaest

+5
37
48
59
66

28
47
39
85

53
19
23
44

+9

+7

+8

+6

88
14
57
64

77
29
12
36

Oduzimawe do 100 sa prelaskom preko desetice
43 – 5 =
Podsetimo se
razlika
56

umawenik

5

=

umawilac

51
razlika

43 – 5 = 43 – 3 – 2 = (43 – 3) – 2 = 40 – 2 = 38
3+2
Predstavi kru`i}ima slede}i ra~un, a zatim re{i zadatak.

Ovo mi ne
izgleda te{ko!

34 – 6 =

34 – 6 = 34 – 4 – 2 = (34 – 4) – 2 =

=

4+2

1. Izra~unaj.
25 – 7 = (25 – 5) – 2 = 20 – 2 = 18

64 – 8 =

61 – 6 =

72 – 6 =

92 – 8 =

32 – 5 =

45 – 9 =

26 – 7 =

2. Izra~unaj.
33 – 8 =

41 – 8 =

42 – 6 =

55 – 7 =

71 – 9 =

85 – 6 =

63 – 4 =

94 – 5 =
15

Sabirawe i oduzimawe do 100
21

1.

Prodavac na pijaci je imao na tezgi 34 jabuke.
Sawinoj mami prodao je 7. Koliko mu je ostalo jabuka na tezgi?

22
R ..................................................................

23

O .................................................................

25

2. Jazavac sprema zimnicu. Jedne ve~eri doneo je u svoju jazbinu

26

29 klipova kukuruza. Druge ve~eri doneo je samo 8 klipova,
jer su ga pojurili psi. Koliko je ukupno doneo klipova?

27
28

R ...............................................................

29

O ..............................................................

30 
Napi{i i izra~unaj zbir i razliku
brojeva 45 i 7. 

Izra~unaj zbir i razliku brojeva 66 i 9.

33

Zbir ...................................................................

Zbir ...................................................................

34

Razlika ..............................................................

Razlika ..............................................................

3.

32

35
4. Marku je trebalo 32 minuta da stigne do {kole.

37
38
39
40
16

Sawa je putovala do {kole 7 minuta mawe od
Marka. Koliko je minuta putovala Sawa?
R ................................................................
O ...............................................................

5. Izra~unaj.
76 – 8 =

26 – 9 =

54 + 7 =

33 + 8 =

88 – 9 =

41 – 7 =

73 + 9 =

75 + 6 =

62 – 7 =

55 – 8 =

47 + 7 =

35 + 8 =

6. Jedna divqa sviwa pojela je u {umi 47 `irova i 9 kru{aka.
Druga divqa sviwa pojela je 48 `irova i 7 kru{aka.
Koja divqa sviwa je pojela vi{e plodova?
R ...............................................................................................
....................................................................................................
Prva divqa sviwa pojela je ukupno ............ plodova.
Druga divqa sviwa pojela je ukupno ............ plodova.
O ..................................................................................

7. Iz jednog kraja odselilo se na jug 36 roda. Slavuja se odselilo
za 9 vi{e nego roda, a divqih gusaka za 6 mawe nego slavuja.
Koliko se odselilo slavuja, a koliko divqih gusaka?
R .................................................................................................
.....................................................................................................
O ................................................................................................

sedamnaest

17

8. Popuni tabele.
Umawujem
za 7

31
33

Oduzimam

Dodajem

6

9

Sabiram
sa 5

52

42

77

26

43

63

66

37

26

75

55

48

84

81

44

59

95

34

33

66

34
35
36
37

9. Ispuni {umsku ogrlicu.
–7

39

–7

+8

–9

+8

40
+5

41

71

42

–6

44
45

10.

46
47
48

Od tri zadata broja sastavi i re{i
jedan zadatak sa sabirawem i jedan
zadatak sa oduzimawem.

71
6
65

49
50
18 osamnaest

+7

+9

I ovo je matematika!
prazna poqa tako da zbir brojeva 
Popuni
u sva tri pravca bude jednak.

7

94
7
87

–8

6

4
5

[ta smo nau~ili
SABIRAWE DO 100 SA PRELASKOM
PREKO DESETICE

ODUZIMAWE DO 100 SA PRELASKOM
PREKO DESETICE

1. Izra~unaj i upi{i rezultat.

1. Izra~unaj i upi{i rezultat.

29 + 8 =

75 + 7 =

42 – 7 =

27 – 9 =

45 + 6 =

58 + 3 =

18 – 9 =

52 – 8 =

62 + 9 =

84 + 8 =

61 – 4 =

21 – 6 =

19 + 8 =

36 + 9 =

82 – 5 =

74 – 7 =

34 + 7 =

43 + 8 =

33 – 8 =

92 – 9 =

2. Izra~unaj i upi{i rezultat.
+7

2. Izra~unaj i upi{i rezultat.
+9

–5

–8

38

19

41

35

25

72

63

77

49

55

82

62

64

88

34

54

19

Sabirawe dvocifrenih brojeva
Podsetimo se

41

27 + 18 =

Ako sabirci
zamene mesta,
zbir ostaje isti.

42
43
44

Prvi na~in:

45
47
48

27 + 18 = (20 + 10) + (7+8) = (30 + 10) + 5 = 40 + 5 = 45
20 + 7 10 + 8

3+5

Drugi na~in: 27 + 18 = (27 + 10) + 8 = 37 + 8 = 40 + 5 = 45
10 + 8
3+5
Izra~unaj.

35 + 26 =

50
35 + 26 = (30 +

51

)=

30 + 5 20 + 6

52
53

) + (5+

1. 14 + 27 = (10 + 20) + (4 + 7) = 30 + 11 = 41

54

26 + 19 =

55

34 + 29 =

2.

Koliki je zbir ako su sabirci:

73 i 19 =
37 + 44 =

56 i 35 =

57

48 + 14 =

24 i 48 =

58

55 + 26 =

59

57 + 39 =

60

62 + 29 =

20

16 i 66 =
32 i 59 =

+

=

3. Izra~unaj.

4.

19 + 23 =

U~enici II1 i II2 danas idu na izlet. U II1 ima
24 u~enika, a u II2 27. Koliko ih ima ukupno?

33 + 18 =
R ........................................................................

26 + 47 =
O .......................................................................

46 + 35 =
58 + 26 =
29 + 66 =
5.
Koliko komada vo}a je
ubrala Mira?

Koliko komada vo}a je ubrao
Milan?

R .............................................

R .............................................

O ............................................

Koliko jabuka su ubrali Mira
i Milan zajedno?
R ..............................................
O .............................................

O .............................................

Mira i Milan beru vo}e.
Mira je nabrala 28 jabuka
i 35 kru{aka, a Milan 23
jabuke i 39 kru{aka.

Koliko kru{aka su ubrali
Mira i Milan zajedno?
R .............................................
O .............................................

dvadeset jedan

21

6. Koji broj je:

51

za 27 ve}i od 49

7. Izra~unaj i ispuni tabelu.
+

=

+

za 58 ve}i od 33

37

53

za 14 ve}i od 47

48

54

za 39 ve}i od 22

15

27

39

56

55
56

8. Koje igra~ke treba staviti u koju kutiju?

57
58
29 + 34

59
60

27 + 27

59 +17

47

63

19 + 28

61
18 + 36

62
15 + 48

54

76

48 + 28

47 + 16

64
65
66
67
69

I ovo je matematika!
je zavr{ilo pet pliva~a: Goran, Ivan, 
Trku
Andreja, Veqko i Nikola, ali ne znamo kojim
redom. Poznato je da je Goran iza Ivana, ali
ispred Andreje i Veqka. Andreja je iza Veqka,
a ispred Nikole, koji je na kraju.

1. ..................................................................
2. ..................................................................
3. ..................................................................
4. ..................................................................

70

Kojim su redosledom pliva~i zavr{ili trku?

22 dvadeset dva

5. ..................................................................

Oduzimawe dvocifrenih brojeva
56 – 37 =
Kada oduzimamo ka`emo:
19 je za 37 mawe od 56
ili:

56 – 37 = 56 – 30 – 7 = (56 – 30) – 7 = 26 – 7 = 19
30 + 7

56

je za 19 ve}e od

37

Predstavi kru`i}ima slede}i zapis, a zatim re{i zadatak.

44 – 28 =

44 – 28 = 44 – 20 – 8 = (44 – 20) – 8 =

=

20 + 8

1. Izra~unaj.
24 – 18 = (24 – 10) – 8 = 14 – 8 = 6

67 – 49 =

31 – 14 =

72 – 33 =

43 – 24 =

85 – 56 =

56 – 37 =

92 – 44 =

2. Izra~unaj.
35 – 19 =

77 – 49 =

45 – 28 =

86 – 68 =

57 – 39 =

91 – 35 =

63 – 35 =

98 – 69 =
23

3. Petru je nedostajalo 55 sli~ica da bi popunio album. Danas je nabavio
28 sli~ica koje nije imao. Koliko mu sli~ica sada nedostaje?

61
62

R ..................................................................................................

63

O .................................................................................................

64
65

5.

4. Izra~unaj razliku ako je:

Za koliko je:

66

umawenik 48, a umawilac 19

=

79 ve}e od 59

=

67

umawenik 62, a umawilac 28

=

36 ve}e od 18

=

68

umawilac 39, a umawenik 74

=

52 ve}e od 25

=

69

Umawilac 46, a umawenik 83

=

93 ve}e od 49

=

6

71

7. Izra~unaj i upi{i:

Za koliko je:

12 mawe od 41

=

48 mawe od 76

=

29 mawe od 54

=

69 mawe od 88

=


93

73
74

85

75
8.

77

Na prvoj stanici u autobus je u{lo 65 putnika.
Na drugoj stanici si{lo ih je 39, a nije bilo novih
putnika. Koliko ih je sada u autobusu?

78
79
80
24

R .......................................................................................
O ......................................................................................

16

29

37

46

58

69

9. Pro~itaj zadatke i izra~unaj ih.
a. Ako ima{ u{te|evinu od 66 dinara, i jede ti se ne{to
slatko, pa kupi{ ~okoladu koja ko{ta 48 dinara, koliko
}e ti ostati novca?
Ra~un: .............................................................................

Re{ewe:

b. U porodili{tu je danas ro|eno 35 beba.
Ako je 18 devoj~ica, koliko je de~aka?
Ra~un: .............................................................................

Re{ewe:

v. Sara je nanizala ogrlicu od 81 perlice.
Qubi~astih je 29, a ostalo su zelene. Koliko ima
zelenih?
Ra~un: .............................................................................

Re{ewe:

g. Mesec oktobar ima 31 dan.
Ki{nih dana je bilo 19. Koliko je bilo dana bez ki{e?
Ra~un: .............................................................................

Re{ewe:

d. U velikom akvarijumu prodavnice ribica, jutros je bila
61 zlatna ribica. Do ve~eri, prodate su 22. Koliko ih je
ostalo?
Ra~un: .............................................................................

V

12

O

42

F

39

P

52

R

18

E

38

A

11

I

Re{ewe:

|. Baka je za Jankov ro|endan napravila 51 princes krofnu.
[e}erom je posula 13, a sve ostale prelila ~okoladom.
Koliko ima princes krofni prelivenih ~okoladom?
Ra~un: .............................................................................

17

Re{ewe:

Za svako re{ewe prona|i slovo koje mu odgovara i upi{i ga u kru`i}.
Dobi}e{ ime jednog kontinenta!

dvadeset pet

25

Zamena mesta sabiraka
71
72
73
74
75

Lak{e je dodati
mawi broj na
ve}i, nego ve}i
na mawi!

Marko ima 6 klikera, a Uro{ 15. Koliko klikera
imaju zajedno?
Ovo mo`emo izra~unati na dva na~ina:
a) Broju Markovih klikera dodajemo broj
Uro{evih klikera.

6 + 15 = 21

b) Broju Uro{evih klikera dodajemo broj
Markovih klikera.

15 + 6 = 21

76
Vidimo da je rezultat u oba slu~aja isti.

77
Zbir se ne mewa kada sabirci zamene mesta.

79
81
82

1. Izra~unaj.
7 + 19 = 19 + 7 =

83
84

2. Zameni mesta sabiraka tamo gde se time
olak{ava ra~unawe, pa izra~unaj.
8 + 23 =

44 + 8 = 8 + 44 =
35 + 9 =

85

9 + 72 = 72 + 9 =

86

5 + 36 = 36 + 5 =

87

12 + 49 = 49 + 12 =

24 + 17 =

65 + 16 = 16 + 65 =

19 + 59 =

Zaokru`i zbir koji je
lak{i za ra~unawe.

10 + 76 =

88
90
26

11 + 19 =

Zamena mesta
sabiraka ponekad
olak{ava
sabirawe!

Zdru`ivawe sabiraka
Svaki put kada sabiramo tri broja moramo prvo
sabrati dva, i na wihov zbir dodati tre}i.
To se zove zdru`ivawe sabiraka. Na primer:
17 + 25 + 45 =
(17 + 25) + 45 = 42 + 45 = 87
Ima vi{e na~ina na koje mo`emo zdru`iti
sabirke:
1. (17 + 25) + 45 = 42 + 45 = 87
2. (25 + 45) + 17 = 70 + 17 = 87
3. (17 + 45) + 25 = 62 + 25 = 87
Rezultat je uvek isti.

2.

1. Date brojeve zdru`i na sve mogu}e na~ine i
izra~unaj zbir.
27,

42,

(

+

)+

=

+

(

+

)+

=

+

(

+

)+

=

+
=

(

+

)+

=

+

(

+

)+

=

+

(

+

)+

=

+

Pogledaj ove brojeve, pa razmisli i odaberi redosled
kojim }e{ zdru`iti sabirke, tako da ti bude lak{e.

20, 36, 10

29

(20 + 10) + 36 =

Shvatam!
Zdru`ivawe
sabiraka ponekad
olak{ava
sabirawe!

19, 40, 20
14, 27, 26

(14 + 26) +

31, 12, 19
3.

Izra~unaj zdru`ivawem sabiraka.

1.

2.

3.

18

24

57

Zbiru prvog i tre}eg broja dodaj drugi.

55

11

22

Zbiru drugog i tre}eg broja dodaj prvi.

31

17

29

Tre}em broju dodaj zbir prvog i drugog.

dvadeset sedam

27

4. U zoolo{kom vrtu vreme je za ru~ak.

81

a Ako gorile pojedu 29 banana,
orangutani 18, a {impanze 21, koliko
je banana ~uvar morao da ponese?

b Ako mama foka pojede 27 riba, tata
fokan 34, a }erka fokica 16, koliko je
riba za ru~ak pojela ~itava porodica?

83
84
86
87
88
89

R ............................................................................

R ............................................................................

O ...........................................................................

O ...........................................................................

v I ptice `eqno o~ekuju ru~ak. Koliko
ukupno ima ptica u velikom kavezu
ako papagaja ima 19, kanarinaca 36,
a fazana 11?

g Tri sestre pande ru~ale su bambusove
stabqike: prva je pojela 25, druga 29,
a tre}a 35. Koliko je to ukupno stabqika?

R ............................................................................

R ............................................................................

O ................................................,,,,.......................

O ...........................................................................

90
91
92

I ovo je matematika!
94
95
96
97
98
99
100

Du{an i Mita imaju prezimena 
Neda,
Nedi}, Du{ani} i Miti}. Koje prezime
ima svako od wih, ako se zna da se ni
jedan de~ak ne preziva Miti}, a Mita
je stariji od Nedi}a?

Neda ......................................................
Du{an ...................................................
Mita ......................................................

novogodi{woj jelki gorelo je 10 
Na
sve}ica, pa su se 2 ugasile. Koliko je
sve}ica ostalo na jelki?

28 dvadeset osam

Odgovor ...................................................

[ta smo nau~ili
SABIRAWE DVOCIFRENIH BROJEVA

ODUZIMAWE DVOCIFRENIH BROJEVA

Izra~unaj i upi{i rezultat:

Izra~unaj i upi{i rezultat:

25 + 37 =

33 + 58 =

41 – 14 =

62 – 28 =

38 + 19 =

44 + 26 =

54 – 29 =

37 – 18 =

54 + 28 =

72 + 19 =

93 – 35 =

52 – 37 =

48 + 13 =

33 + 49 =

57 – 39 =

44 – 25 =

65 + 29 =

29 + 12 =

74 – 49 =

89 – 69 =

ZAMENA MESTA SABIRAKA
Bez izra~unavawa pove`i linijom
zbirove koji daju isti rezultat.

ZDRU@IVAWE SABIRAKA
Izra~unaj zbir raspore|uju}i sabirke
na najboqi na~in.

44 + 26

24 + 44

24, 37, 16 (

+

)+

=

=

46 + 26

26 + 44

15, 42, 25 (

+

)+

=

=

24 + 46

42 + 26

28, 30, 40 (

+

)+

=

=

26 + 42

26 + 46

11, 21, 39 (

+

)+

=

=

44 + 24

46 + 24

32, 19, 28 (

+

)+

=

=

29

Oduzimawe broja od zbira
100

1. Pro~itaj zadatke, pazi {ta je zbir, a {ta broj koji treba
oduzeti od zbira, pa onda izra~unaj.

99
"Plavi" su "crvenima" dali u prvom
poluvremenu 52 ko{a, a u drugom 47.
Primili su ukupno 65 ko{eva. Sa
kojom razlikom su "plavi" pobedili?

98

Mira je u{tedela 37 dinara, Milica
14, a Jelena 45 dinara. Koliko su
novca vi{e u{tedele Mira i Jelena
zajedno od Milice?

96
(

95

+

)–

=

94
93

Pera golubar pustio je iz golubarnika
pre doru~ka 26 golubova, a posle
doru~ka 42. Do ru~ka se u golubarnik
vratilo 55 golubova. Koliko golubova
jo{ treba da se vrati?

92
91

\or|e i Zoran igraju pikado. \or|e
je bacio strelicu 39 puta, a Zoran 44
puta. Pogodili su u mestu 62 puta.
Koliko puta su proma{ili?

89
87
86

2. Od zbira brojeva 27 i 36 oduzmi 19.

3. Popuni tabelu.

85
84

Zbir brojeva 38 i 23 umawi za 16.

83
82


71 + 24

Od zbira brojeva 44 i 47 oduzmi 35.
47 + 39

81
30 trideset

26

63

48

Oduzimawe zbira od broja
1. Od broja 83 oduzmi zbir brojeva 41 i 26.

–(

+

)=

=

Zbir brojeva 18 i 33 oduzmi od broja 70.

–(

+

)=

=

Broj 64 umawi za zbir brojeva 17 i 29.

=

Za koliko je broj 95 ve}i od zbira brojeva 38 i 19?

=

2. Popuni tabelu:

26 + 19

38 + 23

17 + 55

29 + 31

94
96

3.

Ako ta~no re{i{, dobi}e{ na poklon jedno....

1. Od zbira brojeva 16 i 47 oduzmi 28.
2. Razlici brojeva 78 i 39 dodaj 14.
3. Od razlike brojeva 85 i 52 oduzmi 17.
4. Razlici brojeva 94 i 77 dodaj 35.
5. Zbir brojeva 26 i 46 uve}aj za 19.
6. Broju 38 dodaj razliku brojeva 94 i 55.
7. Razliku brojeva 87 i 78 uve}aj za 4.
8. Zbir brojeva 39 i 53 umawi za 17.

77
53
91
75
35
16
52
13

A
U
V
E
P
T
O
W
31

4.

Ako sve ta~no re{i{, sazna}e{ koji je jedrewak krenuo na koje ostrvo.

90
89
88
87
(38+29)–17

59

82–41+19

61

(12+67)–21

60

(41+52)–24

85

69
50

84
83

31

60

67

58

68
72–36+17

(16+56)–39

64–27+11

(25+56)–13
48

82

73
72
71
32 trideset dva

40

30

(33+22)–44

(74+12)–37
71
(34+18)–27

43

44
29–15+18

44

44
47

75

11

49

74–57+30

47

74

68

(32+29)–17

78

75

42

86–39+24

80

77

53

33
47

79

(24+71)–45

32

32

29

64–51+18
31

30

(21+58)–39
40

Zadaci sa dve operacije
1. Ma|ioni~ar Lale je iz jednog rukava izvukao 38
marama, a iz drugog 13 vi{e nego iz prvog.
Koliko je marama ukupno izvukao?

2. Koliko ukupno obru~eva je za trik upotrebio
ma|ioni~ar Cale, ako je srebrnih bilo 19, a
crnih za isti broj vi{e nego {to je bilo
srebrnih?

R ................................................................................
R ............................................................................
O ...............................................................................
O ............................................................................

3. Rale je iz prvog {e{ira izvadio 26 loptica, iz
drugog 12 mawe nego iz prvog, a iz tre}eg za 17
vi{e nego iz prvog i drugog zajedno. Koliko je
loptica izvadio iz tre}eg {e{ira?

4. Popuni tabele.
a

R ................................................................................
O ...............................................................................

a – 34

a + (a – 34)

61
52
48

5. Na kraju takmi~ewa odr`ano je glasawe gledalaca. Lale je
dobio 28 glasova, Cale 9 glasova mawe, a Rale je dobio 12
glasova vi{e od Caleta.
Koliko su glasova dobili Cale i Rale?
Koliko je gledalaca ukupno glasalo?
R ...................................................................................................

a

.......................................................................................................

16

a+7

a + (a + 7)

32
.......................................................................................................
28
Ko je bio prvi, ko drugi, a ko tre}i?
1.

2.

3.

trideset tri

33

Novac
80

1. Ovo su nov~anice koje ima{:

2. Svako od ovo troje drugara ima 50 dinara.
Kad kupe {ta su zamislili, koliko }e
svakome od wih ostati novca?

79
78
77

50

34 din.

.........................................................

50

41 din.

.........................................................

50

29 din.

.........................................................

76
75
73

^okolada ko{ta 75 dinara. Pri kupovini
upotrebi bilo koja tri nov~i}a i nov~anice.
Zaokru`i novac kojim }e{ platiti.

4. Ova kwiga ko{ta 86 dinara. Kako mo`e

71
70
69

3.

Nina `eli da kupi ovaj sendvi~ koji
ko{ta 37 dinara. Nacrtaj novac
kojim mo`e da plati ta~no onoliko
koliko ko{ta sendvi~.

68
67
65
64
63
62
61
34

Ovaj zadatak se mo`e re{iti na vi{e
na~ina. Pogledaj kako su tvoji drugovi
uradili.

da se plati, a da se upotrebi najmawi
broj nov~anica i nov~i}a? Zaokru`i
novac koji bi ti upotrebio.

Vertikalno sabirawe bez prelaska preko desetice
Podsetimo se
Ve} smo nau~ili da se 12 + 17 mo`e izra~unati ovako:

12

12 + 17 = 10 + 2 + 10 + 7 = (10 + 10) + (2 + 7) = 20 + 9 = 29

desetica jedinica

10 + 2 10 + 7

1 desetica = 10 jedinica
Iste brojeve mo`emo sabrati i ovako:

Sabiramo prvo jedinice,
a onda desetice.

sabirak
+ sabirak
= zbir

d
1
+ 1
2

Izra~unaj.

d j
4 3
+ 2 6

j
2
7
9

d j
2 1
+ 5 3

Va`no! Uvek pi{i jedinice ispod jedinica, a desetice
ispod desetica, da ih ne bi pome{ao u sabirawu!

1. Saberi vertikalno.
44 i 23

14 i 35

+

+

12 i 55

+

21 i 27

+

16 i 22

+

33 i 46

+

trideset pet

35

Vertikalno sabirawe sa prelaskom preko desetice
28 + 37 ra~unamo ovako:

70
69

28 + 37 = 20 + 8 + 30 + 7 = (20 + 30) + (8 + 7) = 50 + 15 = 50 + 10 + 5 = 65
20 + 8 30 + 7

10 + 5
Izra~unaj.

68
67
66

Znamo da u vertikalnom sabirawu treba
paziti na to da sabiramo jedinice sa
jedinicama, a desetice sa deseticama.
U ovom slu~aju zbir jedinica je ve}i od 10,
pa tu jednu deseticu moramo prebaciti u
kolonu desetica.

64
62
61

1. Izra~unaj.
19 + 74

23 + 38

d j
1
2 8 =
+ 3 7
+
15

d
1
2
3
6

j

d j

8
7
5

4 5
+ 3 6

47 + 45

33 + 48

17 + 64

60
59

+

+

+

+

+

58
2. Mo`emo i ne{to te`e!

56
55
54
53
52

2
1
+ 3
+ 2
8

51
36 trideset {est

7
7
9
23

18 + 24 + 39

35 + 18 + 28

36 + 39 + 16

+

+

+

+

+

+

=

=

=

Vertikalno oduzimawe bez prelaska preko desetice
I ovde oduzimamo prvo jedinice od
jedinica, pa desetice od desetica.
umawenik
– umawilac
= razlika

Izra~unaj.

d
3
– 1
2

j
7
4
3

58 – 36

d j

1. Izra~unaj.
86 – 33

72 – 51

2.

38 – 17

44 – 23

77 – 21

Re{i zadatke i pove`i lopte sa odgovaraju}im ko{evima.

31

44

22

43

13

26

54

54
–32

77
–64

52
–21

97
–71

65
–11

85
–41

68
–25

37

Vertikalno oduzimawe sa prelaskom preko desetice
Znamo pravilo: oduzimamo jedinice od jedinica,
a desetice od desetica. Ali kako da oduzmemo
ve}i broj (9) od maweg (4)?
Da bi to bilo mogu}e, jedna desetica, mora da
pre|e na stranu jedinica, pretvaraju}i se u 10
jedinica. Sada mo`emo da oduzmemo 9 od 14 i da
zavr{imo zadatak.

60
34 – 19

59
58

2

14

3 4
– 1 9
1 5

57
56

Au, kakvo duga~ko
obja{wewe! Mora}u
da ga pro~itam jo{
jednom!

54
53
1. Izra~unaj.
42 – 28

51

51 – 37

65 – 19

50

48
47
46

2. Izra~unaj.

45

45 – 28

54 – 15

73 – 27

61 – 44

93 – 36

35 – 18

44
43
42
41
38

[ta smo nau~ili
ODUZIMAWE BROJA OD ZBIRA I ZBIRA OD BROJA
Izra~unaj.

(51 + 28) – 35 =

VERTIKALNO SABIRAWE
Izra~unaj.

=

(42 + 17) – 23 =

=

(35 + 46) – 24 =

=

93 – (24 + 46) =

=

85 – (38 + 23) =

=

98 – (59 + 17) =

=

NOVAC

17
+ 32

35
+ 24

61
+ 10

32
+ 25

35
+ 49

66
+ 16

15
+ 32

29
+ 14

VERTIKALNO ODUZIMAWE

Ovo je novac koji je imao Petar:
Izra~unaj.

Za u`inu je kupio slede}e stvari:
– kiflu koja ko{ta 12 dinara
– sok koji ko{ta 23 dinara
– ~okoladicu koja ko{ta 28 dinara.

56
– 23

73
– 31

38
– 15

49
– 26

91
– 37

55
– 29

42
– 18

76
– 49 

Koliko je novca imao Petar?
................................................................................................. 
Koliko je ko{tala wegova u`ina?
................................................................................................. 
Koliko mu je novca ostalo?
.................................................................................................

trideset devet

39

Du`, prava, poluprava
50

1. Nacrtaj:

Podsetimo se
prava linija
kriva linija

49

izlomqena linija

48
46

Za crtawe pravih linija
koristi lewir!

45
44
Jednu pravu i jednu krivu
liniju koje se seku

42

Jednu pravu i jednu izlomqenu
liniju koje se ne seku

2. Uz pomo} lewira povuci prave u pravcu svakog {tapa i odredi koje }e kugle pogoditi.

41
40
39
37
36
35
34
33
32
31
40

Kugla broj 1 pogodi}e
kuglu broj

.

Kugla broj 2 pogodi}e
kuglu broj
.

Kugla broj 3 pogodi}e
kuglu broj
. 

Du` je najkra}e rastojawe izme|u dve ta~ke.
Krajwe ta~ke du`i se obele`avaju velikim
{tampanim slovima latinice.

A 

Ako se du` produ`i neograni~eno preko
krajwih ta~aka dobija se prava. Pravu
obele`avamo malim pisanim slovom latinice.

A 

Produ`avawem du`i neograni~eno samo preko
jedne wene krajwe ta~ke dobija se poluprava.

A

3. Nacrtaj du`i koriste}i date ta~ke i obele`i ih.

V

a

V

a

4. Nacrtaj dve prave linije koje prolaze
kroz ta~ku A.

A

5. Nacrtaj dve poluprave za koje je ta~ka V

6.

Koliko na ovoj slici ima polupravih?

po~etna ta~ka.

V

~etrdeset jedan

41

7. Napi{i koje du`i su nacrtane na

Obele`i ta~ke i napi{i koje du`i su
nacrtane.

8.

ovoj slici.

40

D

V

38
37

A

S

36
35
34

E

9. Plavom bojom nacrtaj neku du` koja je
kra}a od ove, a crvenom onu koja je du`a.

10. Nacrtaj du` koja je kra}a od crvene,
a du`a od zelene.

32
31
30

D

S

A
V

E

29
F

28
27

11. Nacrtaj sli~nu ribicu u desnoj
mre`i, po ugledu na mawu sliku,
koriste}i lewir.

25
24
23
22
21
42 ~etrdeset dva

12.
d
c
b
a
1

2

Na dowoj slici ucrtaj
ta~ke koje pribli`no
ozna~avaju polo`aj crkve,
ku}e i mosta sa gorwe
slike i svaku od wih
obele`i jednim velikim
slovom.

3
d

4 
Pove`i ta~ke du`ima.
Koja du` ozna~ava udaqenost izme|u: 

a) {ume i mosta

c

b) crkve i ku}e

b

v) crkve i {ume

a

g) mosta i ku}e

1

2

3

4
J

13. Pore|aj du`i po veli~ini.
K
G

F

D

L
H

N

K

I

E

V
D

A

E

F

L
S

I
J

A

<

G

<

V

>

>

C
Pore|aj du`i od najdu`e do najkra}e.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

43

14. Koja je linija najdu`a?

30

.....................................................................

29

Koja je linija najkra}a?

15.

Iz koliko du`i se sastoji svaka
od ovih linija? Upi{i u kru`i}.

.....................................................................

27
26
25

1.
2.

24
23
22

3.

I ovo je matematika!

20

ma~ke vire iz mraka. 
Tri
Koliko je to o~iju?

19
18

.....................................................................

17
16
14

redu za `i~aru stoji 46 skija{a. 
UJasna
je pretposledwa. Wena sestra
Mirela je dva mesta ispred we. Koja
je u redu Mirela, a koja Jasna?

13

.....................................................................

12

..................................................................... 

U kesi je 5 pomoranxi. Kako }e{

podeliti pet pomoranxi na petoro
dece tako da svi dobiju jednako, a da
jedna pomoranxa ostane u kesi?
.....................................................................

11
44 ~etrdeset ~etiri

.....................................................................

Merewe du`ine
Centimetar je mera za du`inu koja se koristi {irom sveta.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10 centimetara (cm) = 1 decimetar (dm)
Ova olovka je duga~ka 5 cm.

100 cm = 10 dm = 1 metar (m)

Merni broj

Merna jedinica

Kada merimo va`no je da merimo pravilno.
Zaokru`i pravilan na~in merewa.

0

1.

A
C
E

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

Izre`i lewir sa margine i pomo}u wega izmeri dowe du`i.
AB = .......... centimetara

B

CD = .......... centimetara

D
F

EF = .......... centimetara ili .......... decimetar

~etrdeset pet

45

2.

Pomo}u lewira izmeri du`ine datih du`i.

=
=

3.

46

Pazi da meri{
pravilno!

Ukupna du`ina izlomqene linije koju ~ine
ove ~etiri du`i je:

=

R ............................................................................

=

O ............................................................................

Nacrtaj du`i:
AB = 8 cm
CD = 7 cm
EF = 9 cm
a zatim du` GH koja ima istu du`inu kao CD.

4.

Izmeri du`inu izlomqenih linija i utvrdi koji je nakra}i put do pe}ine.
=

=

=

=

=

=

Najkra}i je put

5.

boje.

Spoj odgovaraju}e parove i izmeri
udaqenost izme|u wih.
B
=

cm

=

cm

=

cm

A
H
C
F
D

=

cm

E
G

~etrdeset sedam

47

6.

20

Proceni du`inu svake od ovih du`i i upi{i procenu u tabelu. Onda izmeri
svaku du`, upi{i rezultate merewa i uporedi ih sa prethodnom procenom.

19
17
16
15
14

11
10
9
8
7
6

Procena

5
4
3

Merewe 
Koje od ovih du`i su iste du`ine?

2
1

.....................................................................................................................................................

48 ~etrdeset osam

Crtawe pravougaonika i kvadrata
na kvadratnoj mre`i
Podsetimo se

1. Ozna~i naziv geometrijske figure.

pravougaonik
pravougaonik

kvadrat
kvadrat
trougao

trougao

krug

2. Kvadrate oboj crvenom, 

krug

3. Nacrtaj na mre`i isti ovakav pravougaonik.

a pravougaonike plavom bojom.

4. Nacrtaj na mre`i ista ovakva
dva kvadrata.

5. Nastavi da boji{ poqa
dok ne dobije{ pravougaonik.

6. Nastavi da boji{ poqa
dok ne dobije{ kvadrat.

~etrdeset devet

49

7. Oboj poqa B2, B3, B4
V2, V3, V4
G2, G3, G4

20
19
18
17
15

8. Pomo}u lewira nacrtaj
dva pravougaonika.

9. Pomo}u lewira dovr{i
crtawe dva kvadrata.

1 2 3 4 5
A
B
V
G
D

Obojena figura
je (zaokru`i):
pravougaonik
kvadrat

14
13

10. Na mre`i nacrtaj pravougaonik ~ije su stranice

12
11
10
8
7
6

3
2
1
50 pedeset

duga~ke 2 cm i 3 cm.

Na mre`i nacrtaj kvadrat ~ija je stranica
duga~ka 4 cm.

11. Dopuni ove figure
do pravougaonika.

[ta smo nau~ili
PRAVA, POLUPRAVA, DU@
Nacrtaj pomo}u lewira
3 prave koje prolaze kroz
ta~ku A.

Nacrtaj pomo}u lewira 4
poluprave za koje je ta~ka S
po~etna ta~ka.

Spoj ove ta~ke du`ima.
Obele`i i zapi{i te du`i.

S
A

MEREWE DU@INE
A
Izmeri du` AB, a zatim
nacrtaj slede}e du`i:
CD = AB + 2 cm
EF = AB – 3 cm
GH = AB
IJ = AB + EF

B

CRTAWE PRAVOUGAONIKA I KVADRATA
NA KVADRATNOJ MRE@I
Na mre`i nacrtaj pomo}u lewira kvadrat
~ija je stranica 3 cm i pravougaonik
~ije su stranice 2 cm i 5 cm.

51

Veza sabirawa i mno`ewa
46
47
48
50
51

Koliko je ukupno rukavica?
2 + 2 + 2 = 3 puta po 2 rukavice = 3 • 2 = 6

52
54
55
56

Koliko je ukupno cvetova visibaba?
4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 5 puta po 4 cveta =

=

proizvod

• puta

3

~inilac

2

=

~inilac

Ova matemati~ka operacija zove se
MNO@EWE

6

proizvod

Znak puta mo`e se napisati i ovako: H

57
58
59

1. Koliko je ukupno banana?

2.

Koliko je ukupno dugmi}a?

Izrazi mno`ewem.

61
62
63
64
65
52

4+4+4=

=

5•2=

+

+

+

+

=

3. Koliko ima kvadara na slici? Izrazi mno`ewem.

6+6+6=

4. Koliko ima prstiju?

=

5. Izrazi mno`ewem i izra~unaj.

=

+

=

6. Izrazi sabirawem i izra~unaj.

8+8=

=

3+3+3+3+3=

=

5•4=
4•9=

+

+

+

+

+

+

+

=

=

6+6+6+6=

=

6•3=

=

2+2+2+2+2+2+2=

=

3•8=

=

7 + 7 + 7=

=

2 • 10 =

=

pedeset tri

53

7. Oboj odgovaraju}i broj kuglica.

56
57
58
59
60
61
63
65

4•5=

+

+

+

=

3•6=

=

4•3=

=

8. Pogledaj slike i zapi{i u obliku proizvoda.

66
67
69
70
71
72
73
74
75
54 pedeset ~etiri

=

=

=

Pogledaj, imam
dva puta po pet
pomoranxi!

Zamena mesta ~inilaca

Misli{, vaqda,
pet puta po dve
pomoranxe!

Ko je u pravu? Ozna~i 

.

Marko  Sawa  Oboje 

3•4=4•3 
Napi{i u obliku proizvoda
na dva na~ina:

=

=

=

Napi{i u obliku proizvoda, a zatim oboj istom bojom odgovaraju}e parove.

1.

4+4

=

2+2+2

=

5+
= 5+5

3+3+3+3

=

3+3+3+3+3

=

2+2+2+2

=

6+6
=

+5
4+4+4

=

3+3

=

4+4+4+4+4

=

5+5+5

=

2+2
+
2
+2+ •
2+2
=

55

Veza mno`ewa i deqewa
66

Ovo ve}
znam!

Na 5 mesta nalaze se po dve bombone.

67
68
69
Koliko ima bombona ukupno, ra~unamo mno`ewem.

71

5 • 2 = 10

72

Gledaju}i istu sliku, mo`emo re}i i druga~ije:

73

Deset bombona podeqeno na petoro dece jednako je po dve bombone za svako dete.
koli~nik

74

10

75

deqenik

77
78

1.

:

5

=

delilac

2

Ova matemati~ka operacija zove se
DEQEWE

koli~nik

Izrazi deqewem.

79
80
81

Po{to je 3 • 4 = 12 onda je 12 : 3 =

82
83

Po{to je 4 • 2 = 8
onda je 8 :

85
56

=

Po{to je 3 • 6 = 18
onda je 18 :

=

Po{to je 5 • 4 = 20
onda je 20 :

=

2. Podeli:
na skupove od po 3 leptira

na skupove od po 4 ribe

Po{to je 15 : 5 = 3

Po{to je 20 :

onda je 5 • 3 =

onda je

=4
4 = 20

na skupove od po 6 paukova

:

Po{to je
onda je

=
=

pedeset sedam

57

3. Dopuni.

76
:4

:3

77
78

12

80

4

8

:2
2

4

2

•3

:

:

:3

81
82
6

3

84
•2

85

14

7

9

3

•2

86
87
4.

89

Izra~unaj proizvod ako su ~inioci 4 i 2

=

Izra~unaj koli~nik ako je deqenik 6, a delilac 2

=

90
91
92

Ako su ~inioci 1 i 8, koliki je proizvod?
Ako je deqenik 9, a delilac 3, koliki je koli~nik?

=
=

93
94
95
58

Ako je proizvod 10, a jedan ~inilac 2, koliki je drugi ~inilac?
Ako je deqenik 15, a koli~nik 3, koliki je delilac?

=
=

[ta smo nau~ili
VEZA SABIRAWA I MNO@EWA
Izrazi kao zbir:

Izrazi kao proizvod:

9•4=

8+8+8+8=

7•5=

9+9+9=

5•5=

4+4+4+4+4+4=

7•8=

3+3+3+3+3=

VEZA MNO@EWA I DEQEWA

ZAMENA MESTA ^INILACA
Spoj poqa koja daju isti rezultat.

•7

6•5

8•7

3•9

3•7

6•8

9•3

7•8

5•6

3

21

8

24

:

:3

•3

4

36
:9

6

18
:

pedeset devet

59

Mno`ewe sa 2
2

Ova ku}a ima 6 prozora.
Svaki prozor ima 2 krila.
Koliko je ukupno prozorskih krila?

6

6•2=

+

+

+

+

+

=

8
Odgovor: .................................................................................

12

Na zidu je oka~eno 3 para klizaqki.
Koliko je to klizaqki ukupno?

14

3•2=

16

=

Odgovor: ................................................................................

20
22

TABLICA
MNO@EWA SA

24
26
28
30
32
34
36
38
40

1•2=2
2•2=4
3•2=6
4•2=8
5 • 2 = 10
6 • 2 = 12
7 • 2 = 14
8 • 2 = 16
9 • 2 = 18
10 • 2 = 20

60 {ezdeset

2

1. Mama, tata i wihovo troje dece spremaju kajganu
za doru~ak. Svako od wih treba da pojede po 2 jajeta.
Od koliko jaja }e napraviti kajganu?
R .....................................................................................
.....................................................................................
O ....................................................................................

2. Koliko nogavica ima na sedam pantalona?
R ........................................................ O ...................................................

3. Pravilno re{i i dobi}e{ dve zimske re~i.
2•2=

N

10 • 2 =

E

3•2=

E

1•2=

J

6•2=

K

9•2=

K

5•2=

A

4•2=

S

7•2=

S

8•2=

I

4. Oboj jelke na kojima su brojevi koji su
rezultat mno`ewa sa 2.

18

9

16

4

2

6

13

3
14 10

4

12

6

8

18 16

2

20
8

15

12

20
17

5. Dopuni mno`ewe.

14

20 =

2

2=

2

14 =

2

12 =

2

8=

2

6=

2

4=

2

16 =

2

18 =

2

10 =

2

7

4

9

6

3

Kad neki broj
pomno`i{ sa
dva, proizvod je
uvek paran broj.

Ovo me podse}a na
pri~u o parnim
brojevima!

8

2

{ezdeset jedan

61

Deqewe sa 2
40

Podeli na grupe od po dva.

12 : 2 =

, po{to je 6 • 2 = 12

38

18 : 2 =

, po{to je

36

6:2=

, po{to je

34

14 : 2 =

, po{to je

2:2=

, po{to je

8:2=

, po{to je

32
4 : 2 = 2,
po{to je
2•2=4

30

10 : 2 = 5, po{to je 5 • 2 = 10

28
26

2. Ako ima 16 to~kova za bicikle,

1. Ako 2 vrapca podele 12 mrvica,

24
22

koliko }e svaki od wih pojesti?

koliko je to bicikala?

R ...........................................................

R ................................................................

O ..........................................................

O ................................................................

18
16

3. Ako u jednu klupu mogu da sednu 2 u~enika, koliko treba klupa za 18 u~enika?
R ........................................................... O ......................................................

14
4.

10
8

Koliko pari cipela mo`e da se
dobije od 14 cipela?
R ...........................................................
O ..........................................................

I ovo je matematika!
zamislimo da zeleni kru`i} ima vrednost 
Ako
10 dinara, odredi ostale vrednosti:
= 10 din.

=

4

=

+

=

2

=

+

62

+

+

=

Polovina
Polovine
dobijamo kad jedno
celo podelimo na
dva jednaka dela.

polovina

polovina

jedno celo

1. Jednu polovinu {oqa oboj zelenom,
a drugu polovinu crvenom bojom.

2. Na svakoj slici oboj polovinu ukupnog broja
figura plavom, a drugu polovinu `utom bojom.

3. [esnaestoro dece iz ulice je iza{lo da se grudva i podelilo
se u dve jednake grupe. Koliko je dece bilo u svakoj grupi?
R ...........................................................................................................
O ..........................................................................................................

4. Ozna~i znakom 

5. Sviwa je oprasila dvanaest
malih prasi}a. Polovina su
beli, a polovina {areni.
Koliko ih je u svakoj grupi?
R .........................................................
O ........................................................

slike na kojima je
prikazana jedna
polovina.

{ezdeset tri

63

Mno`ewe sa 4
4

Koliko nogu imaju ove tri krave?

8

3•4=

12

+

+

=

Odgovor: ............................................

20
2. Posle prvog kruga dva automobila

1. Osam trka~kih automobila spremno je za start.

28

su ispala iz trke. Koliko je guma na
preostalim automobilima?

Koliko oni imaju ukupno guma?

32

R ..............................................................................

36

O .............................................................................

R .....................................................................
O ....................................................................

44
48
52
56
60
64
68
72
76

TABLICA
MNO@EWA SA

1•4=4
2•4=8
3 • 4 = 12
4 • 4 = 16
5 • 4 = 20
6 • 4 = 24
7 • 4 = 28
8 • 4 = 32
9 • 4 = 36
10 • 4 = 40

80
64 {ezdeset ~etiri

4
3. Predstavi slikom slede}e proizvode:
6•4

R:

2•4

=

R:

5•4

=

R:

=

4.

Pove`i ~inioce sa odgovaraju}im
proizvodima i otkrij koji je prekobrojan.

32

24

7•4

6•4

36

20

28

5•4

8•4

5. Koliko ima obojenih kvadrati}a? Zaokru`i.

20

28

6. Dopuni:

7. Oboj plavom bojom sve

3•4=

4 = 28

brojeve koje mo`e{ da
podeli{ sa 4.

8•4=

4=8

5•4=

24

36

32

20

4

4 = 16
28

4 = 24

6•4=

4 = 36

9•4=
8. Podvuci brojeve koji su

rezultati mno`ewa sa 4:
trideset {est,
dvadeset dva,
~etrdeset,
dvadeset osam,
dvadeset {est,
{esnaest.

16

6

14

40

10 • 4 =

16

18
22
12

34

24

30
38

8

10

4=4
9. Koliko nogu zajedno
imaju ~etiri krave
i pet kowa?

I ovo je matematika!
slona le`e, druga dva slona 
Dva
stoje, a jedan se uspravio na zadwe
noge. Koliko je to ukupno nogu?

R ...............................................
O ...............................................

65

Deqewe sa 4
80

Zaokru`i po 4 qubi~ice. Koliko }e biti buketi}a?

76
16 : 4 = ...........................................................

72
68

Odgovor: .........................................................

64
60
56
52

1. Dopuni.

koli~nik, ako je delilac 4.

:4

48
44

2. Istom bojom oboj i spoj deqenik i

:4
16

12

20

8

40

•4

24
16

12 : 4 =

, po{to je

=

40 : 4 =

, po{to je

=

24 : 4 =

, po{to je

=

20 : 4 =

, po{to je

=

4:4=

, po{to je

=

12
4

66 {ezdeset {est

2
28

3. Izra~unaj.

7

:4

32

32
28

9

8

36

4

4. Mama je isekla kola~ na 12 par~i}a. Koliko
}e par~i}a dobiti svaki ~lan porodice ako
ih u porodici ima ~etvoro?
R .........................................................................
O .........................................................................

5. Na polici ima 28 kwiga.

6. Petar je od tetke dobio na poklon 32 nove

Sre|ene su u komplete od po 4.
Koliko je to kompleta?

po{tanske marke. Zalepio ih je na ~etiri
stranice u albumu, tako da ih je na svakoj
strani bilo podjednako. Koliko je maraka
zalepio na svakoj strani?

R .........................................................................

R .........................................................................

O .........................................................................

O .........................................................................

7. Zaokru`i elemente prema izrazu
24 : 4

I ovo je matematika!
drugarice su razgovarale 
Tri
telefonom, svaka sa svakom.
Koliko je razgovora obavila svaka
ako je ukupno bilo 3 razgovora?

lekara pregledalo je devet 
Devet
pacijenata. Koliko je vremena
utro{io svaki lekar, ako se za
pregled jednog pacijenta utro{i
7 minuta?

67

^etvrtina

^etvrtine
dobijamo kad jedno
celo podelimo na
~etiri jednaka dela.

Ili svaku
polovinu na dva
jednaka dela.

4
8
16

^etvrtina

20
24
1. Oboj ~etvrtinu ukupnog broja jagoda
crvenom bojom.

32

2. Zaokru`i slike koje pokazuju ~etvrtine plavom bojom,
a polovine crvenom.

R ................................................................

40
44
48
52
56

3. Oboj ~etvrtinu na svakoj slici.

4. Podeli odoka na ~etiri ~etvrtine.

60
64
68
72
76
80
68 {ezdeset osam

5. Ako polovina jednog broja iznosi 4, kolika je
~etvrtina tog broja?

R .........................................................................
O .........................................................................

[ta smo nau~ili
MNO@EWE SA 2

DEQEWE SA 2

Izra~unaj i upi{i rezultat.

6•2=

POLOVINA

Zaokru`i brojeve deqive sa 2.

7

7•2=

18

10
4•2=

8•2=

5•2=

3•2=

9•2=

2•2=

1•2=

10 • 2 =

MNO@EWE SA 4

4
13

12
9

16
6

11

20
14

DEQEWE SA 4

Pove`i ~inioce sa
odgovaraju}im proizvodima.

7•4

20

4•5

36

3•4

16

9•4

32

4•4

28

8•4

12

Zaokru`i slike koje pokazuju
polovinu.

^ETVRTINA

Izra~unaj i upi{i rezultat.

40 : 4 =

28 : 4 =

16 : 4 =

32 : 4 =

24 : 4 =

4:4=

8:4=

20 : 4 =

36 : 4 =

12 : 4 =

Linijama podeli slike na
~etvrtine.

{ezdeset devet

69

Toliko puta ve}i i za toliko ve}i broj
4

Ako broj 5 uve}amo DVA PUTA, to pi{emo ovako: 2 • 5 = 10

8

Ako broj 5 uve}amo ZA DVA, to pi{emo ovako: 5 + 2 = 7

Zvu~i sli~no,
ali se dosta
razlikuje.

12
16

1. Luka je napravio 7 papirnih aviona. Stevan je napravio 4 aviona
vi{e, a Pavle 4 puta vi{e od Luke. Koliko je aviona napravio Stevan,
a koliko Pavle?
R ............................................................................................................................

28
...............................................................................................................................

32
36

O ............................................................................................................................

2. Koji je broj:

3. Zapi{i re~ima. 

za 4 ve}i od 12 

za 2 ve}i od 19 

4•6

48

...........................................

............................................

..............................................................................

52 

4 puta ve}i od 6 

2 puta ve}i od 8 

4+6

56

...........................................

...........................................

.............................................................................

44

60
64

4. Aleksandra je pro~itala za vreme raspusta 8 stripova. Milica je
pro~itala 2 puta vi{e, a Ana za 2 stripa vi{e od Aleksandre.
Koliko su stripova pro~itale sve tri zajedno?

68
72

R ............................................................................................................................

76

...............................................................................................................................

80

O ............................................................................................................................

70

Toliko puta mawi i za toliko mawi broj
Ako broj 12 umawimo ^ETIRI PUTA, to pi{emo ovako: 12 : 4 = 3
Ako broj 12 umawimo ZA ^ETIRI, to pi{emo ovako: 12 – 4 = 8

1. Na takmi~ewu u folkloru jedna grupa imala je 18 ~lanova, druga
2 ~lana mawe, a tre}a dva puta mawe ~lanova nego prva. Koliko je
~lanova imala druga, a koliko tre}a grupa?
R ............................................................................................................................
...............................................................................................................................
O ............................................................................................................................

2. Koji je broj:

3. Zapi{i re~ima: 

za 2 mawi od 27 

2 puta mawi od 18 

12 : 2

...........................................

...........................................

.......................................................................................... 

4 puta mawi od 36 

za 4 mawi od 33 

12 – 2

...........................................

...........................................

.........................................................................................

4. Marijin tata ima 36 godina, Marijina mama
4 godine mawe, a Marija 4 puta mawe godina od tate.
Koliko godina imaju Marija i mama zajedno?
R ............................................................................................................................
...............................................................................................................................
O ............................................................................................................................

sedamdeset jedan

71

Mno`ewe sa 10 i 5
U svakoj kutiji ima 10 bojica. Koliko ima bojica u 4 kutije?

5

Ra~un: 4 • 10 =

10

+

+

+

=

Odgovor: .............................................................

15 

Koliko bi bilo bojica u 7 kutija?

20
25

Ra~un: ................................................................

30

Odgovor: ...........................................................

35 

Koliko ima jaja?

1. Koliko ima dinara?
Napi{i ra~un.

45

TABLICA
MNO@EWA SA

1 • 10 = 10
2 • 10 = 20
3 • 10 = 30
4 • 10 = 40
5 • 10 = 50
6 • 10 = 60
7 • 10 = 70
8 • 10 = 80
9 • 10 = 90
10 • 10 = 100

50
55
60
65

3. Koliko traje ko{arka{ka utakmica

2. Izra~unaj i pove`i.
10

20

30

40

50

ako jedna ~etvrtina traje 10 minuta?
60

70

80

90 100

75
80

R ......................................................
O .....................................................

4 • 10
5 • 10

85

1 • 10

4. Vi{wa ima 3 torbice, a u svakoj
od wih 10 muzi~kih CD-ova.
Koliko je to CD-ova ukupno?

6 • 10
3 • 10

95

10 • 10

100
72 sedamdeset dva

8 • 10

R ......................................................
O .....................................................

10

5. Koliko ukupno krakova ima ovih 6 morskih zvezda?
6•5=

+

+

+

+

+

TABLICA
MNO@EWA SA

=

6•5=

1•5=5
2 • 5 = 10
3 • 5 = 15
4 • 5 = 20
5 • 5 = 25
6 • 5 = 30
7 • 5 = 35
8 • 5 = 40
9 • 5 = 45
10 • 5 = 50

6. Izrazi kao
proizvod.

7. Izra~unaj.
2•5=

1•5=

9•5=

8•5=

3•5=

10 • 5 =

8. Pove`i strelice sa odgovaraju}im brojevima.
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

5

9. Izra~unaj.
4•5=

9•5=

2•5=

3•5=

5•5=

7•5=

8•5=

1•5=

6•5=

4•5
7•5
10 • 5
2•5
6•5

sedamdeset tri

73

10. Posmatraj sliku i izra~unaj.
6 • 5=

5
10

0

5

10

15

20
25

0

5

10

15

20

25

=

=

30

35

3 • 10 =

40

0

5

10

15

20

25

=

=

30
11. Izra~unaj i upi{i odgovaraju}i znak: >, < ili =.

40

2 • 10

3•5

1•5

1 • 10

4 • 10

8•5

2 • 10

5•5

6•5

4 • 10

4•5

2 • 10

3•5

1 • 10

10 • 10

10 • 5

10 • 5

5 • 10

3 • 10

7•5

9•5

5 • 10

2•5

50
55

1 • 10

60
65
70
75

12. Izra~unaj i upi{i re{ewa u tabelu.

5

10

2

4

7

8

10

4

5

3

90

9

6

7

95

2

3

4

80
85

100
74

5

4

2

10

Deqewe sa 10 i 5
Podeli na skupove od po 10 i izra~unaj.

1. 70 : 10 =

, po{to je

50 : 10 =

, po{to je

20 : 10 =

, po{to je

80 : 10 =

, po{to je

60 : 10 =

, po{to je

• 10 = 70

2. Oblakoder ima 60 spratova, a zgrada
40 : 10 =

, po{to je

• 10 = 40

3. Pera je u{tedeo 90 dinara u metalnom novcu.
U banci je zamenio taj novac za nov~anice od
10 dinara. Koliko je nov~anica dobio?
R .........................................................................
O .........................................................................

pored wega deset puta mawe. Koliko
ona ima spratova?
R ......................................................
O .....................................................

5. Rasitni nov~anicu od 50 din. u nov~anice od po
10 din. Koliko }e{ dobiti nov~anica?
R ...................................................................................

4. Za 10 dana Jasna je pro~itala kwigu od 70

O ..................................................................................

strana. Ako je svakoga dana pro~itala podjednak
broj strana, koliko je ~itala dnevno? 

Koliko bi dobio za nov~anicu od 100 din.?

R ......................................................

R ..................................................................................

O .....................................................

O .................................................................................

sedamdeset pet 75

6. Podeli na skupove od po pet i izra~unaj.

7.

35 : 5 =

, po{to je

50 : 5 =

, po{to je

15 : 5 =

, po{to je

85

30 : 5 =

, po{to je

80

45 : 5 =

, po{to je

100
95

• 5 = 35

90

75

8. Popuni tabelu.

70
20 : 5 =

60
55

, po{to je

• 5 = 20

40

20

30

10

40

50

5

9. Mama ima 30 godina, a Svetlana pet puta
mawe od we. Koliko godina ima Svetlana?
R ....................................................................

45

:

10
11. Prona|i svakom kamionu odgovaraju}u prikolicu.

O ...................................................................
20 : 5

8

40 : 5

5

10. Izra~unaj i upi{i odgovaraju}i znak: >, < ili =.

35
30
20
15

40 : 5

70 : 10

15 : 5

40 : 10

20 : 5

40 : 10

90 : 10

50 : 5

80 : 10

35 : 5

30 : 5

60 : 10

30 : 10

15 : 5

25 : 5

35 : 5

10 : 10

5:5

70 : 10

45 : 5

4

45 : 5

9

25 : 5

10
5
76

Desetina
Vrednost ovog
metalnog nov~i}a
iznosi jednu desetinu
vrednosti ove
papirne nov~anice.

Desetina

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Desetinu dobijamo kad jedno celo
podelimo na deset jednakih delova.

1. Oboj desetinu svake slike.

2. Koji deo svake slike je obojen? Zapi{i ispod svake slike.

sedamdeset sedam 77

3. Zatvorenom linijom izdvoj jednu desetinu srca.

5
10

R .................................................................................

15
20

4. Koliko centimetara iznosi desetina jednog metra? 

A jednog decimetra?

25
R ......................................................................

R .................................................................................

35

5. Izra~unaj desetinu broja 50.

R ...................................................................................................

40
45
55

6. U odeqewu II4 ima 30 |aka. Jedna desetina |aka ima
plave o~i. Koliko ima plavookih |aka?

Ako devet desetina nekog broja iznosi 9,
koliko iznosi jedna desetina?

R .................................................................................

R ...........................................................................

O ................................................................................

O ..........................................................................

65
70
75
80

I ovo je matematika!
ima dva nov~i}a u ukupnoj vrednosti 
Mira
7 dinara. Jedan od wih nema vrednost 2

ptice za dva minuta pojedu ~etiri 
Dve
semenke. Koliko semenki pojedu tri ptice

dinara. Koje nov~i}e ima Mira?

za tri minuta?

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

85
90
95
100
78 sedamdeset osam

Merne jedinice za du`inu

du`ina 2 dm
{irina 6 dm
visina 10 m

du`ina 30 m

visina 2 m
[ta misli{: 

koliko je obi~no duga~ka beba kada se rodi? ............................................................................................. 
koliko je obi~no duga~ak putni~ki automobil? ............................................................................................... 
koliko je visoka u~ionica? ..................................................................................................................................
Proveri tako {to }e{ da izmeri{ ili da pita{ u~iteqicu.
Da li su tvoje pretpostavke bile ta~ne? .................................................................................................................

1.

Pove`i linijom parove koji ozna~avaju jednake du`ine.

60 cm

100 cm

2 dm

10 cm

20 dm

1m

20 cm

6 dm

2m

1 dm

sedamdeset devet 79

2. Izra~unaj i upi{i slova u kqu~.

5
10
15

R

27 cm + 14 cm =

cm

V

51 dm – 27 dm =

dm

T

18 dm + 35 dm =

dm

S

47 m – 28 m =

N

92 cm – 76 cm =

cm

M

36 dm + 46 dm =

dm

O

15 m + 19 m =

m

E

92 cm – 26 cm =

cm

m

25
30
35
45

82 dm

34 m

16 cm

53 dm

66 cm

24 dm

66 cm

41 cm

66 cm

19 m

53 dm

50
55

3. Upi{i odgovaraju}e
znake: <, > ili =.

26 cm

60
65

62 cm

10 dm

1m

45 cm

54 cm

1m

1 dm

65 cm

6 dm

10 cm

1 dm

30 cm

3 dm

8 dm

1m

7 dm

75 cm

75
4. Pretvori iz jedne u drugu mernu jedinicu.

85

3 m 7 dm =

dm

9 dm 10 cm =

m

2 m 11 dm =

dm

8 dm 4 cm =

cm

5 dm 17 cm =

cm

16 dm 40 cm =

m

90
95
100
80 osamdeset

[ta smo nau~ili
TOLIKO PUTA VE]I I ZA
TOLIKO VE]I BROJ
Izra~unaj koji je broj: 
4 puta ve}i od 5

TOLIKO PUTA MAWI I
ZA TOLIKO MAWI BROJ
Izra~unaj koji je broj: 
za 4 mawi od 16

MNO@EWE SA 10 I 5
Izra~unaj.

...........................................

........................................... 

za 4 ve}i od 5 

4 puta mawi od 16

...........................................

...........................................

2 

2 puta ve}i od 8 

2 puta mawi od 18

3

...........................................

........................................... 

za 2 ve}i od 8 

za 2 mawi od 18

...........................................

...........................................

DEQEWE SA 10 I 5

DESETINA

Pove`i izraze koji imaju
iste vrednosti.

40 : 5

50 : 10

70 : 10

50 : 5

25 : 5

30 : 10

15 : 5

35 : 5

100 : 10

80 : 10

Zaokru`i nov~i}e koji
imaju vrednost desetine
zadate nov~anice.

5

10

6

7
9

MERNE JEDINICE ZA
DU@INU
Pretvori iz jedne u drugu
mernu jedinicu.
2 m 8 dm =

dm

1 m 7 dm =

dm

4 dm 6 cm =

cm

3 m 14 dm =

dm

9 dm 7 cm =

cm

7 dm 12 cm =

cm

81

Mno`ewe sa 3
3

Koliko listi}a ima ukupno na ovih 5 detelina?

2. Izrazi broj kugli kao

TABLICA
MNO@EWA SA

proizvod.

1•3=3
2•3=6
3•3=9
4 • 3 = 12
5 • 3 = 15
6 • 3 = 18
7 • 3 = 21
8 • 3 = 24
9 • 3 = 27
10 • 3 = 30

6
12
15
5•3=

21

+

+

+

+

=

5•3=

24
27

1. Precrtaj sve brojeve koji nisu rezultat
mno`ewa sa 3.

33

19

12

14

3. Izra~unaj.

15

36
39

25

28

6

2

7

4

9

8

18

3

30

9

21

3

7

42
45

23

27

21
3

48
51
54
57
60

I ovo je matematika! 

Ako 5 ma~aka omaci po 3 ma~eta, koliko je to

..................................................................................

ma~aka ukupno?

82 osamdeset dva

..................................................................................

3

3 puta vi{e od we. Koliko ima koko{aka
u oba koko{iwca?

Jovanov tata je upecao 7 riba, a Milanov tri
puta vi{e od toga. Koliko su zajedno upecali
riba?

R ..............................................................................

R ..............................................................................

..................................................................................

O .............................................................................

4. Baka Ru{ka ima 8 koko{aka, a baka Mira

5.

O .............................................................................

6.

7. Smisli i napi{i jedan tekstualni

Zaokru`i brojeve koji su
rezultat mno`ewa sa

12
2

6

20

3
4

zadatak o vo}u koriste}i operaciju
mno`ewa i brojeve 9 i 3, a zatim ga
re{i.

9

16

15
18

5

10
5
14

Koje si brojeve najvi{e puta zaokru`io?
R .........................................................................

osamdeset tri 83

8.

Izra~unaj i upi{i re{ewa.

3

6

6

9

9

3

5

4

4

15

9.

Slova pored re{ewa upi{i u ku}icu.
Ako ta~no re{i{ dobi}e{ naziv
jednog muzi~kog instrumenta! 

Koliki je proizvod ako su ~inioci
7 i 3?

G 

Koji }e{ broj dobiti ako broj 7
pomno`i{ sa 5?

I 

Koji je broj ~etiri puta ve}i
od {est?

T 

Koji broj dobije{ kada najmawi
dvocifreni broj pomno`i{ sa 3?

L

8

18
7

24

10

2

3

5

30

3

33

10

36

2 

Koji je broj trostruko ve}i od
broja 6?

R 

Broj deset uve}aj tri puta, a zatim ga
umawi za 3.

A 

Koliki je proizvod ako su ~inioci
8 i 4?

N

39
1

42
45
48
51

10.
Osam ekipa od po tri ~lana u~estvuje u
matemati~kom kvizu. Koliko ukupno ima
u~esnika?

54
R .......................................................................

57
60
84

O ......................................................................

24

18

35

27

32

21

30

Deqewe sa 3

Zaokru`i lopte u skupove od po 3. Koliko ima skupova?

21 : 3 =

, po{to je

• 3 = 21

1. U koliko skupova od po tri mo`e{ podeliti
ove lopte?

R .......................................................................

18 : 3 =

2.

, po{to je

Izra~unaj.

21 : 3 =

, po{to je 7 • 3 =

12 : 3 =

, po{to je

6:3=

, po{to je

27 : 3 =

, po{to je

15 : 3 =

, po{to je

O .......................................................................
osamdeset pet 85

3. Dopuni.

:3

:

60
57

30

54

21

4. Du` AB duga~ka je 21 cm, a du` CD je tri puta
kra}a od we. Koliko je duga~ka du` CD?
R ............................................................................

•3

O ...........................................................................

51
48
45

5. Na finalnoj utakmici prvenstva u ko{arci
igra~i pobedni~kog tima su osvojili 27 poena
iz trojki. Koliko puta su pogodili trojke?

42

6. Najboqi igra~ utakmice {utirao je trojke
ukupno 18 puta, ali je pogodio tek svaku
tre}u. Koliko je poena za svoj tim postigao
na taj na~in?

R .......................................................................

39
36

R ............................................................................
O ......................................................................
................................................................................

33
7. Drugoplasirani tim je u prvoj ~etvrtini

30
27

postigao 6 poena iz trojki, u drugoj 9, a
zatim do kraja utakmice nisu pogodili ni
jednu trojku. Koliko su trojki pogodili?
R .........................................................................

21
18

O ........................................................................

12
9

O ............................................................................

I ovo je matematika!
je tra`io od prodavca 20 
Kupac
olovaka, a jedna kutija ima 12 olovaka.
Za va|ewe jedne olovke prodavac
utro{i jedan sekund. Koliko je vremena
potrebno da prodavac odvoji 20
olovaka? (Kako sve mo`e da odvoji
olovke? Koji je na~in najbr`i?)
.........................................................................
.........................................................................

3
86 osamdeset {est

.........................................................................

Mno`ewe sa 6
Koliko ima bojica u ~etiri kutije?

4•6=

+

+

+

TABLICA
MNO@EWA SA

=

1•6=6
2 • 6 = 12
3 • 6 = 18
4 • 6 = 24
5 • 6 = 30
6 • 6 = 36
7 • 6 = 42
8 • 6 = 48
9 • 6 = 54
10 • 6 = 60

Odgovor: ..........................................................

1. Na izlo`bi ima 9 panoa, na svakom po {est
crte`a. Na 3 panoa su crte`i u~enika drugog
razreda. Koliko je ukupno crte`a? Koliko je
crte`a iz drugog razreda?
R ............................................................................
O ...........................................................................

2. Zaokru`i brojeve koji su rezultat

6

3.

mno`ewa i sa 3 i sa 6, a zatim upi{i
gde se nalaze na tabeli.

Spoj ~inioce sa odgovaraju}im proizvodom.

8•6
1

2

3

4

A

7

8

9

12

B

13

15

18

21

V

22

24

26

30

30

4•6

6•9

9•6
24
6•4

6•7
54

5•6

6•8
7•6

48

6•5

87

4. Upi{i odgovaraju}i
znak: >, < ili =.

6

5•6

10 • 3

7•6

8•5

3•6

4•5

4•6

7•3

2•6

5•3

8•6

6•8

12
5. Popuni tabelu.

24

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

30

6

42
48
54

6. Na svakom od {est velikih tawira bilo je po sedam
pala~inki. Koliko je pala~inki bilo ukupno?
R ...................................................................................
O ..................................................................................

66
72
78

7. Iz jedne fla{e soka mo`e se napuniti 6 ~a{a. Koliko
~a{a soka je popijeno ako je potro{eno 5 fla{a?
R ...................................................................................

84
O ..................................................................................

90
96

9. Gosti su pojeli 5 kugli sladoleda od
vanile, 3 puta vi{e kugli sladoleda
od ~okolade, a sladoleda od jagode za
3 kugle vi{e nego ~okolade. Koliko je
kugli ukupno pojedeno?

8. Za vo}ni kola~ utro{ene su 3 kisele i 5 slatkih

102

jabuka. Svaka je prethodno iseckana na 6 kri{ki.
Koliko kri{ki jabuka je bilo na kola~u?

108

R ...........................................................................................

114

...............................................................................................

120

O ..........................................................................................

R .................................................................
.....................................................................
.....................................................................
O .................................................................

88 osamdeset osam

Deqewe sa 6

Zaokru`ivawem podeli crvi}e na skupove od po 6.
Koliko ima skupova?

30 : 6 =

• 6 = 30

, po{to je

1.

Na koliko skupova od po 6 p~ela mo`e{
podeliti ovaj roj?
R ..............................................................................

Odgovor: ................................................................
O .............................................................................

3. Izra~unaj.
2. Dopuni.

:6
48

:6
60

42 : 6 =

, po{to je

36 : 6 =

, po{to je

54 : 6 =

, po{to je

18 : 6 =

, po{to je

• 6 = 42

osamdeset devet 89

4. Izra~unaj koli~nik brojeva 42 i 6.

120

R ..................................................................................

5. Broj 54 umawi 6 puta.
R ........................................................................

114
108
102
96

6. Koliki je koli~nik ako je deqenik 60, a delilac
deset puta mawi od deqenika.

svezaka. Za koliko sati }e pregledati
36 svezaka?

R .................................................................................

R ....................................................................

90

O ...................................................................

84
78
72

7. Za 1 sat u~iteqica pregleda 6 u~eni~kih

8. Sastavi jedan zadatak o `ivotiwama koriste}i
operaciju deqewa i brojeve 54 i 6. Zapi{i ga
i re{i.

........................................................................

66
.........................................................................................

60
.........................................................................................

48
36

.........................................................................................
.........................................................................................

30

.........................................................................................

18

R .....................................................................................

I ovo je matematika!
broj mog dvostrukog broja 
Dvostruki
pi{e se jednom cifrom. [ta sam ja?
.........................................................................

12

.........................................................................................

6
90 devedeset

.........................................................................

[ta smo nau~ili
MNO@EWE SA 3

MNO@EWE SA 6

Pove`i ~inioce sa odgovaraju}im
proizvodima.

Izra~unaj.

3•2

18

30

4•3

3•6=

4•6=

3•3

27

15

7•3

8•6=

10 • 6 =

8•3

9

21

1•3

6•6=

1•6=

3•6

6

3

5•3

9•6=

5•6=

9•3

24

12

3 • 10

2•6=

7•6=

DEQEWE SA 3

DEQEWE SA 6

Pove`i razli~itom bojom svaki deqenik sa
deliocem i odgovaraju}im koli~nikom.

Pove`i razli~itom bojom svaki deqenik sa
deliocem i odgovaraju}im koli~nikom.

9

18

8

24

3

42
5

12

5

60

:6

:3
4

27
6

15
9

8

18

3

7

30
6

48
36

10

91

Razlomci
41
43

1
2

,

1
4

1
, 10

Na prvoj slici obojen je deo koji odgovara
zadatom razlomku. Oboj odgovaraju}e delove
na ostalim slikama.

Ovo je razlomak
i ~ita se kao
jedna polovina.

Broj ispod crte
pokazuje na koliko
jednakih delova delimo
celinu, a broj iznad
crte nam govori koliko
tih delova izdvajamo.

45
49
1
2

51

1
4

1
2

1
4

1
10

1
10

53
55

61

1.

Izra~unaj kolika je:

Ra~un: 

jedna polovina broja 14

14 :

= 

jedna desetina broja 50

:

= 

jedna ~etvrtina broja 24

63
65

1

2. Oboj odgovaraju}i deo slike prema

3. Od 28 |aka 4 ne}e i}i na rekreativnu nastavu.
Koliko |aka }e otputovati?

zadatom razlomku.

67

R ................................................................................

69

O ...............................................................................
1
1
potro{i{ na bombone, a
na
4
2
~okoladu, koliko novca }e ti ostati?

4. Ako od 40 dinara

73
75
77

1
2

79
92 devedeset dva

1
4

1
10

R ........................................................................................
...........................................................................................
O .......................................................................................

5. Izra~unaj.

6. Izra~unaj.

1 dm =
10

cm

1 dm =
2

cm

1 m=
10

cm

1 m=
2

cm

7. ^etvrtina cvetova u buketu je crvene

1
4
1
2
1
4
1
10

od 52

.(40 + 12) : 4 = (40 : 4) + (12 : 4) =

od 34
od 68
od 90

boje. Koliko je ukupno cvetova u buketu
ako crvenih ima 7?

9. Izra~unaj i upi{i odgovaraju}i
znak: >, < ili =.

R ..................................................................
O ..................................................................

8. Goran je ubrao 60 {qiva. Polovinu je dao tati
i mami, ~etvrtinu deki i baki, a desetinu bratu.
Koliko {qiva mu je ostalo?
R ....................................................................................
.......................................................................................
O ...................................................................................

1 od 40
4

1 od 18
2

1 od 50
2

1 od 100
4

1 od 70
10

1 od 24
4

1 od 44
4

1 od 20
2

1 od 36
2

1 od 80
4

1 od 60
4

1 od 30
2

devedeset tri 93

Zdru`ivawe ~inilaca
50
52

U svakoj klupi sede po 2 u~enika. U svakom
redu ima po 4 klupe, a u u~ionici su 3 reda
klupa. Koliko je ukupno u~enika u u~ionici?

56

Ra~un:

58

(broj u~enika u klupi • broj klupa u redu) • broj redova = (

60

ili (broj redova • broj klupa) • broj u~enika = (

62
64
68

1. Dve {kole prijavile su po 3 ekipe sa po
5 ko{arka{a za turnir. Koliko je ukupno
prijavqenih ko{arka{a?

(

)•

=

=


)•

)•
=

=

=

=

2. ^etiri koko{ke svaki dan snesu po jedno
jaje. Koliko su ukupno snele jaja za {est
dana?
(

)•

=

=

70
72

3. Izra~unaj.

76

2•4

78

3•2

3

4. Kwiga ima 2 dela, svaki deo
6

5

4

ima po 4 poglavqa, a svako
poglavqe po 5 strana.
Koliko ima poglavqa u celoj
kwizi? Koliko stranica
ima kwiga?

80

84
86
88
94

10

3•3 5•2 9•1 2•2

R ..........................................................................................
..............................................................................................

5
O ..........................................................................................

0 i 1 kao ~inioci
Koliko ima jabuka?

Koliko ima riba?

1. Izra~unaj.
6•1

3•

=

3•2

=

4•0
5•1
3•

=

=

8•2
9•1

3•

=

2. Dopuni slede}u re~enicu:

10 • 0
=

3. Dopuni slede}u re~enicu:

Ako neki broj pomno`imo
brojem 1, proizvod je

Ako je jedan ~inilac 0, proizvod je

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

4. Precrtaj svaki zapis koji nije ta~an.
9•1=9

7•0=7

1•1=2

1•2=3

3•0=0

0•7=0

4•2=8

1•1=1

0•4=4

7•1=1

2•4=4

0•5=0
devedeset pet 95

1 kao delilac i 0 kao deqenik
31

Na svakoj od slika broj jabuka je deqenik, a broj dece je delilac.
Napi{i matemati~ki izraz i izra~unaj.

33
35
37
39
41
43
45
47

:

=

:

=

:

=

1. Izra~unaj.
15 : 5 =

0:3=

12 : 4 =

0:2=

9:3=

5:1=

4:4=

12 : 2 =

9:1=

0:1=

1:1=

6:1=

51
2. Dopuni slede}u re~enicu:

55
57

3.

Dopuni slede}u re~enicu:

Ako neki broj podelimo brojem 1,

Ako je deqenik 0, koli~nik je

....................................................................................

......................................................................................

....................................................................................

......................................................................................

61
63
4. Izra~unaj i upi{i odgovaraju}i znak: >, < ili =.

65
67

10 : 10

10 • 0

0:5

0 : 10

5 • 10

10 : 5

10 : 5

5:1

69

10 • 0

0 • 10

5•1

5:1

10 • 5

5 • 10

5•1

10 • 0

96 devedeset {est

Mno`ewe zbira
A {ta da sam
ra~unala prvo broj
kugli ~okolade, pa
broj kugli vanile
i to sabrala?

Svaka od ove 4 porcije sladoleda sastoji se od 3 kugle ~okolade
i 2 kugle vanile. Koliko je to kugli sladoleda ukupno?

4 porcije po (3 kugle ~okolade i 2 kugle vanile)
Ra~un:

•(

+

)=

=

Odgovor: ......................................................................

4 porcije po 3 kugle ~okolade i 4 porcije
po 2 kugle vanile

Ra~un:

+

=

+

=

Odgovor: ......................................................................

2. U kutiji ima 6 teniskih loptica. Ako je Dejan

1. Izra~unaj na dva na~ina: 6 de~aka i 3 devoj~ice

doneo jednu, a Nenad dve kutije, koliko }e
lopti biti na terenu?

nabrali su po 5 jabuka. Koliko su ukupno nabrali
jabuka?

Ra~un 1: ....................................................................

Ra~un 1: ............................................................................

Ra~un 2: ....................................................................

Ra~un 2: ............................................................................

Odgovor: ..................................................................

Odgovor: ..........................................................................

4. Upi{i brojeve da bi jednakost bila ta~na.

3. Izaberi lak{i na~in i izra~unaj.
4 • (3 + 7) =

=

3 • (6 + 4) =

=

8 • (5 + 2) =

=

6 • (10 + 3) =

=

4•(

+

) = 32 + 20 =

• (7 + 9) =

6 • (8 +
• (2 +

)=

•7+3•9=

=

+ 24 =
) = 14 + 28 =
97

Mno`ewe sa 7
7

Ako je hrabri kroja~ jednim udarcem ubio 7
muva, koliko bi muva ubio sa 3 udarca?
(Pod pretpostavkom da se nisu razletele!)

14
21

3•7=

+

+

=

35
42

1. Zamisli da postoje 4 Sne`ane sa po 7 patuqaka.
Koliko bi to bilo patuqaka?

56

=

=

63
3. Izra~unaj i upi{i re{ewa.

2. Zaokru`i {ta je te`e.

77
1•7=

84
91

2•7=

ili

3•7=

98

4•7=

105

5•7=
ili

112

7•7=

119
126
133
140
98 devedeset osam

6•7=

ili

8•7=
9•7=
10 • 7 =

5. Izra~unaj.

4. Izra~unaj i upi{i odgovaraju}i znak:
<, > ili =.

3 •7

7•2

35 – 13

4

7

5

6

2

9

31 – 24
28 + 32

9•7

61 : 1

5 •7

8•4

3•9

66 – 57

+
51 – 27

4•7

4•7

77 • 0

7•7
6. Zaokru`i brojeve koji su proizvod mno`ewa sa 7.
8. Petar ima 8 godina. Petrova baka ima 7
72
14
58

18

puta vi{e godina od wega, a Petrov deda
ima 7 godina vi{e od bake. Koliko godina
ima baka, a koliko deda?

49
21
69

R ...........................................................................

42

39

28

...............................................................................
O ...........................................................................

56

35
22

63

7. Izra~unaj proizvod broja 7 i zbira brojeva 6 i 2.
R .................................................................................

devedeset devet 99

9.

Broj 5 uve}aj 7 puta, pa tako dobijeni broj uve}aj za 7.

7
R ........................................................................................................

14
28
35
49

10. Broj 7 pove}aj 3 puta, pa dobijenom broju dodaj proizvod brojeva 4 i 6.
R ........................................................................................................

11. Izra~unaj i upi{i broj koji nedostaje.

56
•7=5•0

70

7•

77
84

14 –

= 14 + 7
=7•2

7•

= 42 – 14

77 – 28 = 7 •
9•7=

(1 + 5) • 7 = 49 –
7 • 10 – 5 = 6 • 10 +

+3

12 • 7 = (

• 7) + (2 • 7)

91
98
105
112
119
126
133
140
100 sto

I ovo je matematika! 

Majka moje majke je moja ............................
Sestra moje sestre je moja .........................

kutiji se nalazi 12 belih i 12 plavih 
Ukuglica.
Koliko se najmawe kuglica mora
izvu}i iz kutije da bi obe boje sigurno
bile izvu~ene?
...............................................................................

Deqewe sa 7
Mima }e ostati na moru 14 dana. Ako jedna
nedeqa ima 7 dana, koliko nedeqa }e Mima
provesti na moru?

14 : 7 =

• 7 = 14

, po{to je

1. Cve}arka je nabavila 21 ru`u. Odlu~ila je da napravi bukete
od po 7 ru`a. Koliko }e buketa dobiti?

21 : 7 =

• 7 = 21

, po{to je

2. Dopuni.

:7

:7

35

5

:7
4

:7

42

•7

0
•7

•7

3. Izra~unaj.
:
7

63

49

28

70

7

56

Deqenik

40

Delilac

10

Koli~nik

7
6
7

27
3

1

70
5

7

0

101

4.

140

Koji broj dobijamo ako broj 28 umawimo 7 puta, pa tako dobijeni broj uve}amo za 7?
R ........................................................................................................

O ...........................................

133
126
119
112

5.

Ako broj 63 umawimo 7 puta, a tako dobijeni broj umawimo za jo{ 7, koji }emo broj
dobiti kao rezultat?
R ........................................................................................................

O ...........................................

105
98
91
84
77
70
63

I ovo je matematika!
Milan i Petar re{ili su da se 
Jovan,
na{ale sa u~iteqem. Svaki ima na sebi
jaknu jednog druga, a na glavi kapu drugog
druga. Onaj koji je u Milanovoj jakni nosi
Petrovu kapu. Ko nosi Jovanovu jaknu?

...............................................................................

28
21
14
7
102

2, 7, 12, 17, ................................................
1, 8, 15, 22, ................................................ 

[ta je ve}e: zbir brojeva 0, 1, 2, 3 ili
wihov proizvod?

49
42 

Nastavi niz:

...............................................................................

...............................................................................

broj mo`emo podeliti sa 7, pa tako dobijeni broj umawiti jo{ 7 puta, 
Koji
a da na kraju dobijemo isti taj broj?
.............................................................................................................................................

[ta smo nau~ili
RAZLOMCI

ZDRU@IVAWE ^INILACA

Izra~unaj u svesci i upi{i
odgovaraju}i znak: <, > ili = .

1 od 60
10

1 od 24
4

1 od 20
2

1 od 100
10

1 od 36
4

1 od 16
2

1 od 60
4

1 od 40
2

Izra~unaj.

3 • (4 + 7) =

=

(5 + 9) • 6=

=

8 • (5 + 3) =

(2 • 4) • 7 =

=

8•1=8

(3 • 2) • 5 =

=

1•7=1

(4 • 2) • 6 =

=

6 • (2 • 3) =

=

10 • (4 • 2) =

=

1 KAO DELILAC,
0 KAO DEQENIK

Izra~unaj.

(3 + 9) • 7 =

Precrtaj jednakosti
koje nisu ta~ne.

0•2=2
9•0=0

MNO@EWE ZBIRA

(4 + 7) • 5 =

0 I 1 KAO ^INIOCI

Izra~unaj i upi{i
odgovaraju}i znak:
>, < ili =.

=

0•5=0

DEQEWE SA 7
Izra~unaj i upi{i
rezultat.

:

7

9:1

0:3

35

3

0:5

0:4

28

10

4:1

2:1

42

1

14

8

63

6

49

4

=
=

1•9=9

1:1

0:1

0 : 10

2:1

7

sto tri 103

Dani u nedeqi, meseci u godini, godi{wa doba
50

Upi{i slova i brojeve koji nedostaju.

52
P

U

5
12
19
26

6
13
20
27

54
56
58
62

FEBRUAR
S ^ P
1 2
7 8 9
14 15 16
21 22 23
28

S
3
10
17
24

N
4
11
18
25

P – ponedeqak

MART
P
S
P
1 2
5 6
8 9
12 13
15 16
19 20
22 23
26 27

APRIL
S N
3
10
17
24

P

U

2
4 5
9 10
12
16 17 18
23 24 25 26

6
13
20
27

U–
S N
1
7
15
21
29

S – sreda
^–
P–
S–
N – nedeqa

7 dana ~ini jednu nedequ.

64
66

1. Oboj odgovaraju}om bojom svaki mesec.
JANUAR

70

APRIL

72

AVGUST

30

Koji mesec nije pomenut u ovom zadatku?

NOVEMBAR

............................................................................

JUL

Za{to?

MAJ

DECEMBAR

31

JUN
SEPTEMBAR

OKTOBAR

78

MART

2. Izra~unaj i upi{i.

............................................................................
............................................................................

3. Precrtaj nemogu}e datume.

80
1 nedeqa

82
84
86

7 dana

42 dana

nedeqa

30. 2. 2004.

31. 6. 2004.

4 nedeqe

dana

35 dana

nedeqa

29. 9. 2005.

31. 7. 2004.

8 nedeqa

dana

49 dana

nedeqa

31. 11. 2004.

31. 12. 2005.

10 nedeqa

dana

63 dana

nedeqa

30. 1. 2007.

1. 13. 2004.

88
104 sto ~etiri

4. Upi{i odgovaraju}i znak:

5. Izra~unaj.

>, < ili =.

3 nedeqe i 4 dana =

dana

3 nedeqe

20 dana

........................................................................................................

48 dana

7 nedeqa

5 nedeqa i 8 dana =

40 dana

5 nedeqa

dana

........................................................................................................
21 dan i 2 nedeqe =

dana

8 nedeqa

55 dana

15 dana

2 nedeqe

7 nedeqa i 14 dana =

4 nedeqe

28 dana

........................................................................................................

........................................................................................................
dana

6. Razmisli i odgovori.
• Danas je utorak. Koji }e biti dan kroz 3 dana? .................................................................................................
• Sutra je petak. Koji }e biti dan za 2 dana? ........................................................................................................
• Ju~e je bio ponedeqak. Koji je bio dan pre 7 dana? ..........................................................................................
• Sutra je subota. Koji je bio dan pre 5 dana?.......................................................................................................

7. Upi{i {ta nedostaje.
Jul
Februar

Jun
April

Avgust

Decembar
Maj

Oktobar
Decembar

105

Mno`ewe sa 8
8
16

2. Izra~unaj.

Na jednoj parceli posa|eno je po 8 jelki
u 3 reda. Koliko je to ukupno jelki?
3•8=

+

+

1•8=
2•8=

=

3•8=

Odgovor: 3 • 8 =

32

4•8=

40

5•8=
6•8=

1. 5 paukova je ulovilo po 8 mu{ica.

56

Koliko ukupno mu{ica imaju pauci u
svojim mre`ama?

64

Ra~un:

72

Odgovor:

8•8=

96

9•8=

=

3. U garderobi je oka~eno 8 kaputa. Na

88

7•8=

svakom kaputu pri{ivena su 3 xepa i
6 dugmadi. Izra~unaj koliko je ukupno
dugmadi, a koliko xepova?

104

10 • 8 =
4. Oktopod ima 8 krakova.
Koliko krakova ukupno
imaju 4 oktopoda?
R ................................................

Dugmad

....................................................

120

R ...............................................................

O ................................................

128

O ...............................................................

112

136

5.

Osmerac je ~amac sa 8 vesla~a. Koliko ukupno
vesla~a u~estvuje u trci 6 osmeraca?

144

Xepovi

R ................................................................................

152

R ...............................................................

....................................................................................

160

O ...............................................................

O ...............................................................................

106 sto {est

6. Izra~unaj.

7. Upi{i brojeve koji nedostaju.

3

9

6

1

8

4

4•8=
8•

9•8=
8•

=8

=0

8
• 8 = 40

2

• 8 = 16

8. Svakoga dana sa aerodroma uzleti 7 aviona
pre podne i 3 aviona posle podne. Koliko }e
poletawa biti obavqeno za 8 dana?
R ..................................................................................
......................................................................................
O ..................................................................................
Pove`i svaku raketu sa odgovaraju}om
planetom.

33

39

43

45

10. Zaokru`i:
proizvode broja 8
proizvode broja 7
proizvode broja 6

48

51 – (2 • 8)

(6 • 8) – 5

9 + (3 • 8)

48

47

40

64

35
(5 • 8) + 8

9.

56

44

63
52

54

42

60
49

58

62

sto sedam 107

Deqewe sa 8
160
50
152
52

Za svaki sto mo`e da sedne 8 gostiju.
Koliko je takvih stolova potrebno
da bi se smestilo 40 gostiju?

144
54
, po{to je

• 8 = 40

136
56

40 : 8 =

128
58

Odgovor: ...................................................................

120
60
112
62
104
64

1. Na svaki list lokvawa mo`e da stane 8 `aba. Koliko }e
takvih listova biti potrebno da se smeste 24 `abe?

66
96
68
88

R ...........................................................................................

70
80

..............................................................................................

72

O ...........................................................................................

74
64

2. Ako broj 27 uve}amo za 5, pa tako dobijeni zbir umawimo 8 puta, koji }emo broj dobiti

76
56

kao rezultat?

78
48

R .................................................................................................

80
40

.................................................................................................... O .......................................................

82
84
24

3. Koji broj dobijamo ako 8 puta mawi broj od broja 72 umawimo za 6?

86

R .................................................................................................

88
8

.................................................................................................... O .......................................................

108

Na slici je 80 kuglica slo`enih u kolone.
U jednoj koloni ima 8 kuglica. Koliko ima kolona?

4.

R .....................................................................................................
O ....................................................................................................

5. Upi{i broj koji nedostaje.

:8
16

:8

6

9

56
•8

:

:8

•8

•8

I ovo je matematika!
od 1 do 6 rasporedi u krugove 
Brojeve
tako da zbir na svakoj strani trougla
bude 12.

sto devet 109

Mno`ewe sa 9
9
27
36

U svakoj trci u~estvuje 9 kowa, a danas }e biti
odr`ane 4 trke. Koliko kowa }e se ukupno takmi~iti?

4•9=

+

+

+

=

4•9=
3. Upi{i odgovaraju}i znak:

1. Da bi se napravila jedna veza treba nam 9

54

2•9

6•3

=

6•1

1•9

Odgovor: ..............................................................

9•0

3•1

9•5

6•9

4•9

6•5

63
72
90

>, < ili =.

rotkvica. Koliko je potrebno rotkvica za
6 veza?
Ra~un:

2. Svakog zmaja pove`i linijom sa odgovaraju}im detetom.

99
108

5•9

2•9
7•9

117

8•9
10 • 9

1•9
4. Izra~unaj.

126

135

4

144

9

153

7

162

1

171
180
110 sto deset

63

9

18

45

90

72

8
10

3

9

6

5. Izra~unaj i upi{i rezultate.

6. Izra~unaj i upi{i
broj koji nedostaje.

1•9=

9•

= 37 + 17

60 –

= 5•9

2•9=
3•9=
4•9=
5•9=
6•9=
7•9=
8•9=
9•9=
10 • 9 =

99 – 9 = 9 •

•2

•9

•9

•8

•2

•9

3

1

• 9 = 71 – 62

17 + 19 = 9 •

2

90 – 9 =

•9

u svakoj stazi nastupa po
jedna ekipa koja ima u sastavu
3 de~aka i 2 devoj~ice. Koliko
}e pliva~a ukupno nastupiti u trci?

10.

nedostaju.

• 9 = 46 – 19

9 • 0 = 33 –
8. Bazen ima 9 trka~kih staza,

7. Izra~unaj i upi{i brojeve koji

9. Izra~unaj.
(7 + 2) • 9 =
8 • 9 – 7=

=
=

9 • (3 + 6) =

=

R ....................................................................................................

(0 + 5) • 9 =

=

O ....................................................................................................

9 • 0 +1=

=

U fla{u stane 9 puta vi{e vode nego u ~a{u. Koliko }e
stati ~a{a vode u 7 fla{a?
R ..........................................................................................
O ..........................................................................................
sto jedanaest 111

Deqewe sa 9
180

Devetoro dece doru~kova}e 18 kifli.
Koliko }e kifli dobiti svako dete?

171

• 9 = 18

162

18 : 9 =

153

Odgovor: ...................................................................

144

, po{to je

1. Za jedan dan ma{ina probije 9 m tunela.

2. Upi{i broj koji nedostaje.

Koliko }e dana biti potrebno za 36 m tunela?

135

• 9 = 36

126

Ra~un: 36 : 9 =

117

Odgovor: ...................................................................

108
99

, po{to je

:8
16

3. Zaokru`i brojeve deqive sa 9.
45

36

16

90

63

90
27

33

81

72

81

11

•8

•8

:8

:

31
54
58

88

61

63

9

74

77
18

42

:8

9
52

25

6

56

37

•8

45
36

4. Izra~unaj koli~nik ako je
deqenik 54, a delilac 9.

5. Izra~unaj delilac ako je

6. Izra~unaj deqenik ako je

deqenik 36, a koli~nik 4.

koli~nik 8, a delilac 9.

Ra~un: ...................................................

Ra~un: ..................................................

Ra~un: ..............................................

................................................................

...............................................................

...........................................................

27
9

112 sto dvanaest

[ta smo nau~ili
DANI U NEDEQI, MESECI U GODINI,
GODI[WA DOBA 
Upi{i dane koji nedostaju.
PONEDEQAK
PETAK

MNO@EWE SA 8
Izra~unaj.

2•8=

10 • 8 =

6•8=

7•8=

9•8=

8•8=

5•8=

4•8=

3•8=

DEQEWE SA 8
NEDEQA

Zaokru`i brojeve deqive sa 8. 

Upi{i odgovaraju}e mesece.
28 ili 29
30

FEBRUAR

44

32

52

70

30

80

48

64

72

58

56

8

34

16

24

76

40

36

31
MNO@EWE SA 9
Izra~unaj.


4
8
3
10
2


6
7
5
1
3

9

9

DEQEWE SA 9
Precrtaj brojeve koji nisu deqivi sa 9. 
Upi{i godi{wa doba.

14

63

20

90

69

33

81

42

9

39

25

75

27

49

85

66

35

72

29

61

88

54

18

75

113

Tablica mno`ewa
50
52

3 • 7 = 21

2 • 7 = 24

5 • 6 = 36

10 • 0 = 10

4 • 8 = 32

9 • 5 = 45

58

7 • 4 = 28

5

4

1

10

9

3

5 • 5 = 35

2 • 8 = 16

2

6

9 • 8 = 75

8

3. Popuni tablicu mno`ewa, idu}i od lak{ih ka te`im zadacima.

66

7 • 7 = 49

8 • 6 = 46

54

60

2. Izra~unaj i upi{i rezultat.

1. Precrtaj mno`ewa koja nisu ta~na.

1

2

3

4

5

6

1

7

8

7

9

10

Prvo popuni poqa obojena
bojom.

9
Zatim popuni poqa obojena

68

2

4

70

3

6

i

30

72
74
76

4

12

82

poqa obojena

24

10

40

6

80

bojom,

a onda i poqa obojena
bojom.

48

7

70

Ostala su jo{ neobojena
poqa.

8

24

72

84
86

9

88

10

114

Posle toga popuni
i

5

bojom.

9

Kad sve popuni{ ima}e{

54

celu tablicu mno`ewa do

20

40

90

100 pred sobom.

Pisawe dvocifrenog broja
Napi{i na oba na~ina:

44 = 10 + 10 +

=

28 =

=

51 =

=

39 =

=

74 =

=

• 10 +

32 mo`e da
se napi{e kao
32 = 10 + 10 + 10 + 2

Da, ali isto tako
mo`e i da se
napi{e kao
32 = 3 • 10 + 2

1. Pogledaj sliku, napi{i kao matemati~ki izraz i izra~unaj koliko ima para u svakoj kasici.

2.

Odredi koji je dvocifreni broj u pitawu.

4 • 10 + 8

7 • 10 + 9

5 • 10 + 3

2 • 10 + 7

6 • 10 + 5

dvocifreni
broj

sto petnaest 115

Mno`ewe dvocifrenog broja jednocifrenim
60

Prodavac papagaja izneo je na pijacu 3 kaveza sa po 14
papagaja u svakom od wih. Koliko je to papagaja ukupno?

62
3 • 14 = 3 • (10 + 4) =
10 + 4

68
70

+

=

Odgovor: ....................................................................

1. Jedna godina ima 12 meseci. Koliko meseci ima u 6 godina?

72
74
76

6 • 12 =
Odgovor:

80

2. Izra~unaj.

3. Re{i zadatke.

82

5 • 17 =

(15 • 3) + 16 =

86

19 • 4 =

28 + (17 • 2) =

6 • 16 =

92 – (4 • 18) =

8 • 12 =

(6 • 16) – 38 =

11 • 7 =

(4 • 12) + (3 • 11) =

13 • 6 =

(9 • 11) – (17 • 5) =

88
90
94
96
98

116 sto {esnaest

Podsetimo se
mno`ewa zbira
sa strane 97.

4.

Milica i Jelena su nabrale po 17 jagoda, a Goran 19. Koliko su jagoda
ukupno nabrali?
R ............................................................................................................................
...............................................................................................................................

5.

Nikola, Petar i Marko su ulovili po 18 riba, a Jovan je ulovio 39 riba
mawe od sve trojice zajedno. Koliko su riba ulovila sva ~etvorica?
R ............................................................................................................................
...............................................................................................................................
O ..........................................................................................................................

I ovo je matematika!
stoji na obali reke. Ima mali ~amac, 
^obanin
a treba da preveze na drugu obalu kozu, vuka i
kupus.
Stoji ~obanin i pita se kako to da u~ini:
– [ta da radim, recite mi. Moj ~amac je mali
– mogu da povezem samo jedno: ili kozu, ili
samo vuka ili samo kupus. Ali tu mi je i druga
nevoqa: ne smem nikako da ostavim same kozu i
kupus, jer }e ga koza pojesti. Isto tako ne smem
da ostavim samo vuka i kozu, jer bi onda vuk
smazao kozu.
– Auh, {ta }u sad? – pita se ~obanin. – Kako
}emo da se svi prevezemo preko reke?
Pomozi ovom ~obaninu da se sna|e.

sto sedamnaest 117

Deqewe zbira brojem
11

15 par~i}a pite sa sirom i 9 par~i}a pite sa mesom treba
ravnomerno podeliti na 3 tawira. Koliko }e par~i}a pite
biti u svakom tawiru?

15

Prvi na~in:
15 : 3 + 9 : 3 =

17
19

Drugi na~in:
(15 + 9) : 3 =

21

+

Meni je lak{e
da prvo saberem,
pa onda podelim.

Meni je lak{e
da podelim, pa
da saberem.

=

:3=

23
1. Dve grupe dece, od 16 i 12 ~lanova, treba

29

podeliti u 4 ekipe, tako da svaka ima isti broj
~lanova. Koliko }e ~lanova imati svaka ekipa?

31

Prvi na~in:

33

R .......................................................................................

35

O ......................................................................................

37

Drugi na~in:

41
43
45

(21 + 42) : 7 =
(28 + 36) : 4 =
(18 + 16) : 2 =
(50 + 35) : 5 =

R .......................................................................................

(27 + 45) : 9 =

O ......................................................................................

(72 + 48) : 8 =

3. Da li bi umeo da izra~una{?

4. 18 `utih medvedi}a i 12 braon medvedi}a treba ravnomerno

39 : 3 =

podeliti u 6 kutija. Izra~unaj na dva na~ina koliko }e ih biti
u svakoj kutiji.

32 : 2 =

I na~in: ......................................................................................................

47
49

2. Izra~unaj.

118 sto osamnaest

II na~in: .....................................................................................................

Deqewe dvocifrenog broja jednocifrenim
Jedna godina ima 52 nedeqe, a 4 godi{wa doba.
Koliko je nedeqa u svakom godi{wem dobu?
Ra~un:
52 : 4 = (40 +

):4=

:4+

:4+=

Ja umem da delim
sa 4, ali samo
brojeve do 40.
+

Ja umem i sa 5,
ali samo brojeve
do 50.

=

Kad se saberu sve petice koje su |aci dobili na pismenoj ve`bi
iz matematike, dobije se zbir 95. Koliko je |aka dobilo peticu?
Ra~un:
95 : 5 = (

+

):5=

=

+

=

Odgovor: .....................................................................................................

1. Izra~unaj pomo}u deqewa zbira.

2. Upi{i broj koji nedostaje.

48 : 3 = (

+

):3=

=

68 : 4 = (

+

):4=

=

84 : 6 = (

+

):6=

=

84 : 7 = (

+

):7=

=

:5
55

:6
•5

72

:
96 : 8 = (

+

):8=

=

45
3. Koji je broj 7 puta mawi od zbira brojeva 74 i 24?

:10
•3

150

R ....................................................................................................................
• 10

4. Koji broj se dobija ako se broj 71 umawi za 15, pa tako dobijena
razlika umawi 4 puta?
R .....................................................................................................................................................................................

119

Deqivost brojeva
73

Vesna ima 10 bombona, a Svetlana 11. Mo`e li svaka
od wih da podeli svoje bombone u dve jednake grupe?
Posmatraj sliku pa odgovori.

75

Vesna .............................. ,

71

77
81
83
87

Svetlana .............................. ,
zato {to ...............................................................................

1. Zaokru`i sve brojeve deqive sa 3.
8

17

12
25

24

99

6

105
107
109

•4

27

1

14
15

30

3. U poqa u tablici upi{i y (ako je
ta~no) ili z (ako je neta~no).

101
103

1 • 4 = 4,

2. Ako je

11
19

97

Svetlana

zato {to ...............................................................................

89
91

Vesna

Broj

16
35
24
42

120 sto dvadeset

5

6

7

:4
odredi sve brojeve do
25 koji su deqivi sa 4.

4=

,a

:4=

4=

,a

:4=

4=

,a

:4=

4=

,a

:4=

4=

,a

:4=

Tra`eni brojevi su:

...je deqiv sa...

2

4

a 4 :4=1

4. Zaokru`i:
8

15

10

19

brojeve deqive sa 2

11

brojeve deqive sa 3
brojeve deqive sa 5

12

18

24
20

16

27

30

[ta smo nau~ili
PISAWE DVOCIFRENOG MNO@EWE DVOCIFRENOG
BROJA JEDNOCIFRENIM
BROJA
Upi{i odgovaraju}i
dvocifreni broj.

Izra~unaj.

6 • 10 + 4

18 • 5 =

3 • 10 + 7

12 • 6 =

9 • 10 + 5
2 • 10 + 9
4 • 10 + 8
8 • 10 + 1

Izra~unaj.

(28 + 49) : 7 =
(45 + 25) : 5 =

17 • 4 =

(45 + 36) : 9 =
(38 + 52) : 9 =

3 • 19 =

(64 + 48) : 8 =

7 • 14 =

(54 + 48) : 6 =

DEQEWE DVOCIFRENOG BROJA
JEDNOCIFRENIM
Izra~unaj.

DEQEWE ZBIRA BROJEM

DEQIVOST BROJEVA
Upi{i  u svako poqe
sa ta~nim iskazom.

95 : 5 =

je deqiv sa...
broj

51 : 3 =

15

98 : 7 =

20

56 : 4 =

21

3

2

5

7

28
78 : 6 =

30

121

Jedna~ine sa nepoznatim sabirkom
Kad nepoznatom broju dodamo 17, dobi}emo broj 29. Koji je to broj?

99

Nepoznati broj obele`avamo sa

95

+17

Ra~un: h + 17 = 29

93

h

91

+ 17 =

Provera:

87

79

29

h = 29 – 17 =

–17

1. Zaokru`i ta~an odgovor na slede}e pitawe:
Da li bi re{ewe bilo druga~ije, ako bismo
jedna~inu postavili u obliku 17 + h = 29?

85
83

h (iks) ili nekim drugim slovom.

DA

NE 

Dopuni slede}u re~enicu:
Ako sabirci zamene mesta, zbir ......................................................................................................................................

77
2. Izra~unaj h, uz pomo} slike.

73

h + 12 = 36

71

+12

h + 25 = 54

25 + h = 71

+

+

69

h

67
65

63

h=

61

Provera:

122

h

h

=
+ 12 =

h=
Provera:


=
+ 25 =

h=

=

Provera:

=

3. Na gomilu od Vi{winih 19 belih kamen~i}a, Duwa je
dodala svoje crne kamen~i}e, tako da sada imaju ukupno 35
kamen~i}a. Koliko je bilo Duwinih crnih kamen~i}a?
R ..................................................................................................
O .................................................................................................
Provera: ...................................................................................

4. U dva autobusa treba da se smesti 81 putnik.
Ako je u prvi autobus u{lo 46 putnika, koliko ih je
u{lo u drugi autobus?
R ..................................................................................................
O .................................................................................................
Provera: ...................................................................................

5. Izra~unaj i upi{i nepoznati broj.

6. Kad nepoznatom broju dodamo zbir
brojeva 15 i 29, dobijamo broj 82.
Izra~unaj nepoznati broj.

R ...............................................................
...................................................................

a+h

42

55

69

73

91
...................................................................

h

14

37

48
O ..............................................................

a

11

19

28

25
Provera: .................................................

sto dvadeset tri 123

Jedna~ine sa nepoznatim umawenikom
69

Umawenik je broj
od kojeg oduzimamo
neki broj.

Popuni tabelu.

67
65

umawenik 21
umawilac 14

61

umawilac 35
umawenik 61

Umawenik je broj
koji umawujemo
nekim brojem.

21 – 14 =

=

59
57

umawilac 28
umawenik 44

=

55
53

1. Ako nepoznati broj umawimo za 13, dobi}emo 9. Izra~unaj nepoznati broj!

49

–13

47
45

h = 13 + 9 =
Ra~un: h – 13 = 9

43

h
Provera:

41

– 13 =

+

39
2. Od kog broja treba oduzeti 44, da bi se dobio broj 17?

35

R ...........................................................................................................

33
31

Provera: ............................................................................................. O ........................................................

124 sto dvadeset ~etiri

3. Koliko godina ima Milanov otac ako je on 27 godina
stariji od Milana koji ima 14 godina? Postavi jedna~inu,
a zatim izra~unaj i proveri.

R ..................................................................................................
......................................................................................................

4. Sa zida u kupatilu otpalo je 15 plo~ica. Koliko ih je bilo
ranije, ako ih sada na zidu ima 66? Postavi jedna~inu,
a zatim izra~unaj i proveri.

R ..................................................................................................
......................................................................................................

5. Pove`i linijama odgovaraju}a re{ewa.
h

32

71

75

83

h – 13 = 28

69

66

h – 25 = 41
h – 22 = 49

h – 18 = 14

41

h – 31 = 52

6. Izra~unaj.
h
a

25

18

46

h–a

19

33

27

h

35

49

59

19

22

15

a
h–a

125

Jedna~ine sa nepoznatim umawiocem
Umawilac je broj
koji oduzimamo od
nekog broja.

10
30

Ako od broja 36 oduzmemo neki broj dobi}emo 21.
Koji je to broj?

50
60

Umawilac je broj
kojim umawujemo
neki broj.

–h
Ra~un:

36 – h = 21

36

21 + h = 36

21

80

+h

Provera: 36 –

90

h = 36 – 21 =

=

100
110
120

1. Re{i jedna~ine i proveri re{ewa.
47 – h = 27

50 – h = 15

61 – h = 35

130
140
150

h=

Provera: 47 –

=

h=
=

=

h=

P:

P:

92 – h = 61

83 – h = 42

74 – h = 58

h=

h=

h=

P:

P:

P:

160
170
180
190
200

126 sto dvadeset {est

=

2. U ~iniji je bilo 25 jagoda. Kad su se svi poslu`ili ostalo ih
je 9. Koliko je jagoda pojedeno?
R ..................................................................................................
......................................................................................................
Provera: ....................................................................................

3. Maratonsku trku je zapo~elo 55 trka~a. Neki su odustali
tokom trke, pa ih je na ciq stiglo 39. Koliko je trka~a
odustalo?
R ..................................................................................................
O ..................................................................................................

4. Za koliko treba umawiti broj 61 da bi se dobio

5. Izra~unaj i upi{i re{ewa.

broj 38?
Umawenik
R ......................................................................................

Umawilac

45

Razlika
29

43

18

19

35

O ......................................................................................
Za koliko treba umawiti broj 100 da bi se dobio
broj 51?

77

48

92

61
28

R ......................................................................................
O ......................................................................................

53

91

64

85

66

sto dvadeset sedam 127

Jedna~ine sa nepoznatim ~iniocem
Ako nepoznati broj pove}amo 4 puta dobi}emo broj 24. Izra~unaj nepoznati broj.

10
20

4
h = 24 : 4 =

Ra~un: h • 4 = 24

40

h

24
Provera: 6 • 4 =

50

:4

60
70

1. Zaokru`i ta~an odgovor na slede}e pitawe:
Da li bi re{ewe bilo druga~ije ako bismo
jedna~inu postavili u obliku 4 • h = 24?

90
110

DA

NE

2. Izra~unaj nepoznat broj uz pomo} slike.

120

h • 8 = 40

h • 7 = 63

6 • h = 54

130

•8

140
150

h

h

h

160

:

170

:

:

180
h=

=

h=

=

h=

=

Provera:

=

190
200

Provera:

128 sto dvadeset osam

•8=

Provera:

•7=

3. Izra~unaj i upi{i nepoznati broj.
a

5

2

h
a•h

4.

9

7
30

18

8

42

27

72

Pro~itaj zadatak, postavi jedna~inu i izra~unaj.
Kad neki broj uve}amo 7 puta dobijamo 28. Koji je to broj?
R ...............................................................................

O ....................

Ako nepoznati broj uve}amo za 8, dobijamo 16. Koji je to broj?
R ...............................................................................

5.

Koliko puta treba uve}ati proizvod brojeva 5 i 2, da bismo dobili broj 80?
R ...............................................................................

6.

O ....................

O ....................

[ta se dobija kada se nepoznati broj pomno`i sa 1?
.........................................................................................................................................
[ta se dobija kada se 0 pomno`i nepoznatim brojem?
.........................................................................................................................................

sto dvadeset devet 129

Jedna~ine – ve`bawe
10

1. U dve kutije sa bojicama ima ukupno 93 bojice.

2.  Koliko je h, ako h – 21 iznosi 36?

Koliko ih ima u drugoj, ako ih u prvoj ima 56?
R ....................................................................

30

R ................................................................................

40

O ............................................................................... 

Izra~unaj h ako h – 17 iznosi 56.
R ....................................................................

50 
Koliki je umawenik ako je umawilac 15,
a razlika 47?

3. Popuni tabele:

70
80

a

17

64

26
R ....................................................................

b

29

a + b 72

38

28
99

45

17
55

41

4. Izra~unaj i upi{i nepoznati ~inilac:

100
110

a

120

h

130

a–h

61

75

83

44

56

a•h

64

a
32

46

78

17

38

h

56

49

8
8

81

63

9
7

9

140
150
160
170

5. Na parkingu su bila 53 automobila. Nakon
{to je jedan broj automobila oti{ao, ostalo
ih je 35. Koliko ih je oti{lo? Postavi
jedna~inu, a zatim izra~unaj.

180
190
200
130

6. Milena je stavila 45 kola~i}a na tawiri}e,
tako da na svakom bude po 5 kola~i}a. Koliko
je bilo tawiri}a?
R ................................................................................

R ................................................................................
O ...............................................................................
O ...............................................................................

[ta smo nau~ili
JEDNA^INE SA NEPOZNATIM
SABIRKOM

JEDNA^INE SA NEPOZNATIM
UMAWENIKOM

Izra~unaj.

Izra~unaj i pove`i linijama jedna~ine
sa odgovaraju}im re{ewima.

h + 19 = 52

h=
h = 99 81 52 47 61

28 + h = 71

h=

35 + h = 62

h=

h + 44 = 91

h=

h – 27 = 34

h – 19 = 28
h + 22 = 80

h – 33 = 19

h – 41 = 58

h – 55 = 26

h=

JEDNA^INE SA NEPOZNATIM
UMAWIOCEM

JEDNA^INE SA NEPOZNATIM
^INIOCEM

Izra~unaj.
Izra~unaj i upi{i
nepoznati broj.

a

9

3

h
a•h

45

24

8
9

8

72

56

64

45 – h = 11 h =

=

66 – h = 28 h =

=

51 – h = 29 h =

=

80 – h = 17 h =

=

72 – h = 44 h =

=

93 – h = 15 h =

=

sto trideset jedan 131

Merewe vremena. ^as i minut
velika kazaqka

50
100
150
250

~asovi
broj~anik sa
brojevima

mala
kazaqka
minuti

300

• Vreme merimo spravom koja se zove ~asovnik.
• Na broj~aniku su obele`eni ~asovi, tj. sati
(debqim ili du`im crtama i brojevima od 1 do 12)
i minuti (tawim ili kra}im crtama).
• Velika kazaqka se kre}e br`e od male, ali se obe
kre}u u istom smeru (kako pokazuje strelica na
slici).
• Mala kazaqka pokazuje ~asove, tj. sate, a velika
minute.

350
450
500
550
650
750
800

Za 1 minut velika kazaqka
pre|e put izme|u dve male crte.

Za 1 ~as mala kazaqka pre|e put
izme|u dve velike crte, tj. dva
broja.

1. [ta misli{, koliko pribli`no traje (zaokru`i odgovor):
• de~ja pozori{na predstava

1 minut

1 sat

850

• zeleno svetlo na semaforu

1 minut

1 sat

900

• vezivawe pertli na cipelama

1 minut

1 sat

950

• vaterpolo utakmica

1 minut

1 sat

• jedna reklama na televiziji

1 minut

1 sat

1000

132 sto trideset dva

Za 1 ~as velika kazaqka pre|e
~itav krug.
1 ~as = 60 minuta

Koliko je sati?

2. Ucrtaj kazaqke i zapi{i vreme brojevima i slovima.

dva ~asa

tri ~asa

^itamo: osam ~asova
Pi{emo: 8.00

pet ~asova
10.00

3. Izra~unaj koliko minuta ima:
• jedna desetina ~asa

• jedna polovina ~asa

R ................................................... O ....................

R ................................................... O ....................

• jedna ~etvrtina ~asa

• jedna tre}ina ~asa

R ................................................... O ....................

R ................................................... O ....................

sto trideset tri 133

PONO}
PONO]

JUTRO

PODNE

VE^E

50
150
200
250
350
400
450
400
550
650
700
750

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
• Za jedan dan mala kazaqka ~asovnika obi|e puna dva kruga: prvi krug pre podne, a drugi krug posle
podne. Zato popodnevne sate pi{emo kao 13.00 (=12+1), 14.00 (=12+2) i tako redom do 24.00 (=12+12).

800
850
950
1000

0 ~asova
pono}

3 ~asa
ujutru

6 ~asova
ujutru

9 ~asova
ujutru

12 ~asova
podne

3 ~asa
popodne

6 ~asova
popodne

9 ~asova
popodne

12 ~asova
pono}

0.00

3.00

6.00

9.00

12.00

15.00

18.00

21.00

24.00

134 sto trideset ~etiri

4. Pove`i linijom obi~ne i digitalne ~asovnike koji pokazuju isto vreme.

10:00
15:00
22:00

3:00
13:00

8:00

20:00
1:00

5. Ve`bamo ~itawe i pisawe ta~nog vremena.

Pre podne
ili ujutru
Posle podne
ili uve~e

6.00
19.00

6. Pogledaj ovaj TV program i odgovori:
9.00

Jutarwi dnevnik

• Koja emisija je na programu u 10 ~asova ujutru?

9.30

“Tom i Xeri”

........................................................................................................

10.00

“Vulkani”

11.00

Vesti

11.15

“Dinosaurusi”

12.00

Sport

13.30

Iz sveta

14.00

Vesti

14.15

Pariz, grad svetlosti

15.15

Beogradski muzeji

16.00

Vesti

• Koliko minuta traje emisija “Dinosaurusi”?
........................................................................................................

• Koliko ~asova }e pro}i izme|u prvih i drugih vesti?
........................................................................................................

135

Vozni red

50

Polazak

Usputne stanice

Dolazak

100

7.00 Beograd

Vel. Plana 8.15, Lapovo 9.00, Jagodina 10.15,
Para}in 10.30, Stala} 10.45, Aleksinac 11.30

12.00 Ni{

8.00 Beograd

Ni{ 11.00, Skopqe 15.30, Solun 17.30

23.00 Atina

150
200
250
300

7. • Koliko traje putovawe od Beograda do Ni{a?
Prvim vozom .................................................................... Drugim vozom ...............................................................
• Koliko traje put od Lapova do Aleksinca? ...........................................................................................................

400
450

• Koliko traje put od Ni{a do Atine? ......................................................................................................................

8. Marija je bila u {koli od 8.00 do 12.00. Koliko je ~asova Marija provela u {koli?
............................................................................................................................................................................................

550
600
650
700

9. Kamion je krenuo iz fabrike u 20 ~asova i stigao na odredi{te u 6 ~asova.
Koliko ~asova je trajalo putovawe?
............................................................................................................................................................................................

10. Ve`bamo ~itawe i pisawe ta~nog vremena.

750
800
850
Pre podne

6.10

950
Posle podne

1000
136 sto trideset {est

13.15

[ta smo nau~ili
MEREWE VREMENA. ^AS I MINUT
Pove`i linijom obi~ne i digitalne ~asovnike koji
pokazuju isto vreme.

Ucrtaj kazaqke i ta~no prika`i vreme:

19:00

09:00
18:00

~etiri ~asa

15:00

13:00

10:00

21:00
14:00
osam ~asova

02:00

18:00

Upi{i koliko je sati ra~unaju}i sate od 1 do 24.

posle podne

pre podne

pre podne

posle podne

ujutru

uve~e

:

:

:

:

:

:

sto trideset sedam

137

Tablica mno`ewa
ZA?TO JE VAYNA
TABLICA
MNOYEWA ?

TABLICA
MNO@EWA SA

1•3=3
2•3=6
3•3=9
4 • 3 = 12
5 • 3 = 15
6 • 3 = 18
7 • 3 = 21
8 • 3 = 24
9 • 3 = 27
10 • 3 = 30

138

3

TABLICA
MNO@EWA SA

1

1•4=4
2•4=8
3 • 4 = 12
4 • 4 = 16
5 • 4 = 20
6 • 4 = 24
7 • 4 = 28
8 • 4 = 32
9 • 4 = 36
10 • 4 = 40

2

1•2=2
2•2=4
3•2=6
4•2=8
5 • 2 = 10
6 • 2 = 12
7 • 2 = 14
8 • 2 = 16
9 • 2 = 18
10 • 2 = 20

1•1=1
2•1=2
3•1=3
4•1=4
5•1=5
6•1=6
7•1=7
8•1=8
9•1=9
10 • 1 = 10
TABLICA
MNO@EWA SA

TABLICA
MNO@EWA SA

4

TABLICA
MNO@EWA SA

1•5=5
2 • 5 = 10
3 • 5 = 15
4 • 5 = 20
5 • 5 = 25
6 • 5 = 30
7 • 5 = 35
8 • 5 = 40
9 • 5 = 45
10 • 5 = 50

5

TABLICA
MNO@EWA SA

6

1•6=6
2 • 6 = 12
3 • 6 = 18
4 • 6 = 24
5 • 6 = 30
6 • 6 = 36
7 • 6 = 42
8 • 6 = 48
9 • 6 = 54
10 • 6 = 60
TABLICA
MNO@EWA SA

1•8=8
2 • 8 = 16
3 • 8 = 24
4 • 8 = 32
5 • 8 = 40
6 • 8 = 48
7 • 8 = 56
8 • 8 = 64
9 • 8 = 72
10 • 8 = 80

TABLICA
MNO@EWA SA

7

1•7=7
2 • 7 = 14
3 • 7 = 21
4 • 7 = 28
5 • 7 = 35
6 • 7 = 42
7 • 7 = 49
8 • 7 = 56
9 • 7 = 63
10 • 7 = 70

8

TABLICA
MNO@EWA SA

1•9=9
2 • 9 = 18
3 • 9 = 27
4 • 9 = 36
5 • 9 = 45
6 • 9 = 54
7 • 9 = 63
8 • 9 = 72
9 • 9 = 81
10 • 9 = 90

9

KA DA WU
NAU{I?, ONDA
MOYE? DA
MNOYI? I
DELI? BILO
KOJE BROJEVE.

TABLICA
MNO@EWA SA

10

1 • 10 = 10
2 • 10 = 20
3 • 10 = 30
4 • 10 = 40
5 • 10 = 50
6 • 10 = 60
7 • 10 = 70
8 • 10 = 80
9 • 10 = 90
10 • 10 = 100

sto trideset devet 139

I ovo je matematika! – re{ewa
Strana 13

Jednoj ptici su potrebna dva dana da
popravi jedno staro gnezdo.

Strana 18

Strana 22

Strana 28

Strana 44

7

2

9

8

6

4

3

10

5

1. zadatak – Mira ima nov~i}e od 2 i 5 dinara.
(Ako jedan nov~i} nema vrednost 2
din., drugi ima.)
2. zadatak – Kako jedna ptica jede jednu semenku
za jedan minut, zna~i da }e za tri
minuta pojesti tri semenke. Prema
tome, tri ptice }e za tri minuta
pojesti devet semenki.

Strana 82

5 ma~aka i 15 ma~i}a daje ukupno 20 ma~aka.

Strana 86

Najbr`i na~in je ovaj: prodavac }e kupcu dati
dve kutije, jednu neotpakovanu i drugu iz koje je
za ~etiri sekunde izvadio ~etiri olovke.

Strana 90

Ja sam 1 ili 2.

Strana 100

1. zadatak – Moja baka
Moja sestra
2. zadatak – Mora se najmawe izvu}i 13 kuglica.

Strana 102

1. zadatak – Jovanovu jaknu nosi Petar
2. zadatak – 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37...
(svaki slede}i broj je za 5 ve}i od
prethodnog)
1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50
(svaki slede}i broj je za 7 ve}i od
prethodnog)
3. zadatak – Ve}i je zbir brojeva, jer je proizvod
ovih brojeva jednak nuli.
4. zadatak – Taj broj je 0.

Zbir u svim
pravcima je 18.

Redosled pliva~a je:
1. Ivan
2. Goran
3. Veqko
4. Andreja
5. Nikola
1. zadatak – Neda Miti}
Du{an Nedi}
Mita Du{ani}
2. zadatak – Na jelki i daqe ima 10
sve}ica.
1. zadatak – Mirela je 43, a Jasna
je 45.
2. zadatak – [est o~iju
3. zadatak – ^etvoro dece }e dobiti
po jednu pomoranxu, a
peto dete pomoranxu sa
kesom.

Strana 62

Strana 78

= 20 din
= 40 din
Strana 109
+

+

6

= 70 din

1
Strana 65

Ukupno ima 5 slonova, to jest 20 nogu.

5
Strana 67

140 sto ~etrdeset

2

1. zadatak – Svaka devoj~ica je
obavila po dva razgovora.
2. zadatak – Svaki lekar je pregledao svog
pacijenta i za to je utro{io
sedam minuta.

Strana 117

3

4

I vo`wa – prevozi kozu i vra}a se sam
II vo`wa – prevozi kupus i ostavqa ga, a vra}a kozu
III vo`wa – prevozi vuka i vra}a se sam
IV vo`wa – prevozi kozu

Sadr`aj
[ta sadr`i ova kwiga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Uputstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5
[ta smo nau~ili u prvom razredu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-11
Sabirawe do 100 sa prelaskom preko desetice . . . . . . . . . . . . . . 12-14
Oduzimawe do 100 sa prelaskom preko desetice . . . . . . . . . . . . . . . 15
Sabirawe i oduzimawe do 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-18
[ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Sabirawe dvocifrenih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-22
Oduzimawe dvocifrenih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-25
Zamena mesta sabiraka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Zdru`ivawe sabiraka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27-28
[ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Oduzimawe broja od zbira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Oduzimawe zbira od broja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31-32
Zadaci sa dve operacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Novac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Vertikalno sabirawe bez prelaska preko desetice . . . . . . . . . . . . . 35
Vertikalno sabirawe sa prelaskom preko desetice . . . . . . . . . . . . 36
Vertikalno oduzimawe bez prelaska preko desetice . . . . . . . . . . . . 37
Vertikalno oduzimawe sa prelaskom preko desetice . . . . . . . . . . . 38
[ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Du`, prava, poluprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40-44
Merewe du`ine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45-48
Crtawe pravougaonika i kvadrata na kvadratnoj mre`i . . . . . 49-50
[ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Veza sabirawa i mno`ewa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52-54
Zamena mesta ~inilaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Veza mno`ewa i deqewa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56-58
[ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Mno`ewe sa 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-61
Deqewe sa 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Polovina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Mno`ewe sa 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64-65

sto ~etrdeset jedan 141

Deqewe sa 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66-67
^etvrtina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
[ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Toliko puta ve}i i za toliko ve}i broj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Toliko puta mawi i za toliko mawi broj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Mno`ewe sa 10 i 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72-74
Deqewe sa 10 i 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75-76
Desetina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77-78
Merne jedinice za du`inu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79-80
[ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Mno`ewe sa 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82-84
Deqewe sa 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85-86
Mno`ewe sa 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87-88
Deqewe sa 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89-90
[ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
1 1 1
Razlomci , ,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92-93
2 4 10
Zdru`ivawe ~inilaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
0 i 1 kao ~inioci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
1 kao delilac i 0 kao deqenik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Mno`ewe zbira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Mno`ewe sa 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98-100
Deqewe sa 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101-102
[ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Dani u nedeqi, meseci u godini, godi{wa doba . . . . . . . . . . . 104-105
Mno`ewe sa 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106-107
Deqewe sa 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108-109
Mno`ewe sa 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110-111
Deqewe sa 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
[ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Tablica mno`ewa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Pisawe dvocifrenog broja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Mno`ewe dvocifrenog broja jednocifrenim . . . . . . . . . . . . . 116-117
Deqewe zbira brojem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

142 sto ~etrdeset dva

Deqewe dvocifrenog broja jednocifrenim . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Deqivost brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
[ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Jedna~ine sa nepoznatim sabirkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122-123
Jedna~ine sa nepoznatim umawenikom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124-125
Jedna~ine sa nepoznatim umawiocem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126-127
Jedna~ine sa nepoznatim ~iniocem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128-129
Jedna~ine – ve`bawe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
[ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Merewe vremena. ^as i minut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132-136
[ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Tablica mno`ewa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138-139
I ovo je matematika! – re{ewa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

sto ~etrdeset tri 143

MATEMATIKA

uxbenik za drugi razred osnovne {kole
prvo do{tampano izdawe
autori Dr Simeon Marinkovi}
Dejan Begovi}
Mr Qiqana Marinkovi}
ilustrovala Mirjana @ivkovi}
recenzenti Prof. dr Milan Bo`i}, Matemati~ki fakultet u Beogradu
Svetlana Teofilovi}, u~iteqica, O[ “Veqko Dugo{evi}” u Beogradu
Tatjana Ja{in-Mojse, profesor razredne nastave, O[ ”Mladost” u Vr{cu
lektor i redaktor Violeta Babi}
grafi~ko oblikovawe Du{an Pavli}
priprema za {tampu Qiqana Pavkov
izdava~ Kreativni centar
Gradi{tanska 8
Beograd
Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659
www. kreativnicentar.co.yu

urednik An|elka Ru`i}
za izdava~a Mr Qiqana Marinkovi}
{tampa Publikum

CIP ‡ Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd
37.016:51(075.2)
MARINKOVI], Simeon
Matematika : za drugi razred osnovne
{kole / [Simeon Marinkovi}, Dejan Begovi},
Qiqana Marinkovi} ; ilustrovala Mirjana
@ivkovi}]. ‡ 1. do{tampano izd. ‡ Beograd
: Kreativni centar, 2005 (Beograd :
Publikum). ‡ 143 str. : ilustr. ; 23 h 25
cm
Podaci o autorima preuzeti iz kolofona. ‡
Tira` 15.000.
ISBN 86-7781-311-X
1. Begovi}, Dejan 2. Marinkovi},
Qiqana

tira` 15.000
COBISS.SR-ID 121693452

copyright © Kreativni centar, 2005

Ministar prosvete i sporta Republike Srbije odobrio je izdavawe i upotrebu ovog uxbenika u drugom razredu osnovne {kole
za {kolsku 2005/06. godinu re{ewem broj 6-00-28/2005-06/07 od 21. 01. 2005. godine.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful