ZABAVNA MATEMATIKA

za prvi razred osnovne {kole

Odnosi
1.

Oboj dete koje tr~i nizbrdo.

Oboj dete koje je gore.

Oboj dete koje povodac dr`i u levoj ruci.

Oboj bebu koja se vozi okrenuta unazad.

2

Zaokru`i psa koji je ispred drveta.

Oboj ono {to je ispod klupe plavom bojom. Oboj ono {to je iznad klupe crvenom bojom. Zaokru`i dete koje gleda nagore.

Oboj dete koje je izme|u druga dva deteta. Zaokru`i dete koje gleda nalevo.

3

Geometrijska tela
1. Pove`i odgovaraju}e oblike. 2. Zaokru`i kocku.

3. Zaokru`i vaqak.

4. Da li je na ovoj slici kocka izme|u kvadra i lopte? Zaokru`i odgovor. DA NE

5. Da li se na ovoj slici nalazi kocka? Zaokru`i odgovor. DA NE

4

6. Zaokru`i geometrijska tela koja se nalaze na slici.

5

Kriva, prava, izlomqena
1. Kroz tri ta~ke povuci pomo}u lewira pravu liniju. 2. Spoj ove ta~ke jednom krivom linijom.

3. Pomo}u lewira nastavi crtawe tako da dobije{ izlomqenu liniju.

4. Pomo}u lewira produ`i ove prave do ivice okvira.

5. Podebqaj prave linije plavom bojom.

6

Otvorena i zatvorena linija
1. Podebqaj otvorene linije.

2. Podebqaj zatvorene linije.

3. Dovr{i linije tako da svaka ovca bude bezbedna u svom toru.

7

U, na, van
1. Nacrtaj jednu ta~ku u liniji, jednu na liniji i jednu van linije za svaki od ovih crte`a.

2. Gde je guma za plivawe? Zaokru`i odgovor.

U
8

NA

VAN

U

NA

VAN

Ta~ke
1. Obele`i ta~kama mesta na kojima se linije seku. 2. Neka skija{ pove`e ove tri zastavice pravim linijama.

A

M

N
3. Spoj ove ta~ke pravim linijama. 4. Nacrtaj jednu pravu i jednu krivu liniju koje se seku u tri ta~ke.

O

M

A

V

9

Du`
1. Podebqaj najkra}i put kojim auto sti`e na ciq. 2. Podebqaj najdu`u liniju.

3. Du`i koje su podjedanke du`ine podebqaj istom bojom.

4. Uz pomo} lewira nacrtaj isti crte`.

10

Duga~ko, du`e, najdu`e. Visoko, vi{e, najvi{e
1. Oboj zmaja ~iji je kanap najdu`i. 2. Oboj najni`e drvo.

3. Koja bubica je pre{la najdu`i put. Upi{i weno ime:

4. Zaokru`i najkra}i klik-klak plavom bojom. Zaokru`i dete koje je najvi{e.

Ana Sowa Zora

A koja bubica je najdu`a?

11

Geometrijske figure
1. Oboj slede}im bojama: plavo crveno zeleno `uto a) kvadrat b) pravougaonik v) trougao 2. Na slici je: (Zaokru`i slovo ispred ta~nog odgovora.)

a) kvadrat b) pravougaonik v) trougao a) lopta b) krug v) vaqak

a) kvadrat b) kocka v) kvadar 3. Dovr{i drugu polovinu crte`a i upi{i naziv svake figure. 4. Pove`i svaku modlu sa odgovaraju}im tragom na testu.

5. Nastavii zapo~eti niz.

12

Skup. ^lan skupa
1. Za svaki ~lan skupa oboj po jedan kvadrati}. 2. Zaokru`i skup leptira.

5. Nacrtaj skup geometrijskih figura.

3. Imenuj skup.

4. Ovo je skup Imenuj sve ~lanove ovog skupa.

6. Da li je ovo skup geometrijskih tela? Zaokru`i odgovor. DA NE

Ovo je skup

13

Ozna~avawe. Podskup. Pore|ewe skupova
1. Ozna~i ovaj skup. 2. Nacrtaj skup ~iji su svi ~lanovi crvene boje. Ozna~i skup.

3. U ovom skupu dece zaokru`i dva podskupa. Podskup Podskup

4. Oboj kvadrati} ispod skupa koji ima vi{e ~lanova.

5. U drugom skupu nacrtaj isti broj elemenata kao u prvom.

14

Brojevi 1, 2, 3
1. Zaokru`i ono ~ega ima 1. 2. Zaokru`i ono ~ega ima 2. 3. Zaokru`i ono ~ega ima 3.

4. Upi{i broj ~lanova skupa.

5. Ucrtaj odgovaraju}i broj ~lanova.

1

2

3
15

Brojevi 4, 5
1. Dodaj u prazna poqa ono {to je potrebno. 2. Dopuni da bude odgovaraju}i broj.

3
4

2
3. Precrtaj skupove koji nemaju 5 ~lanova. 4. Zaokru`i broj koji odgovara skupu.

3
5. Koliko na slici ima izlomqenih linija? Odgovor napi{i slovima.

4

5

3

4

5

6. Koliko na slici ima kocki? Odgovor napi{i slovima.

16

Brojevi 1, 2, 3, 4, 5
1. Oboj odgovaraju}i broj kvadrati}a kao {to je zapo~eto.

2. Nacrtaj ogovaraju}i broj ta~kica.

3. Upi{i koliko ~ega ima. Na slici oboj poqa na kojima su brojevi iz kvadrati}a.

4 5

2 3 4 2 1 1 1 3 3 4

17

Znaci < (mawe) i > (ve}e)
1. U prazna poqa upi{i znak < ili >.

3

2

2

1

4

1

2

3

4

3
>

3

4

3

1

4

5

> > > < < < > > ZELENA < @UTA Za svako < i > koje si dobio oboj po jedno poqe odgovaraju}om bojom. Ako si zadatak ta~no re{io, dobi}e{ lepu sliku.

18

Znak + (plus, vi{e)
1. Koliko ima cvetova? 2. Koliko ima traktora?

+

3. Upi{i u prazna poqa koliko svaki skup ima ~lanova.

4. Napi{i koliko ~ega ima.

19

Znak = (jednako)
1. U prazne kvadrati}e stavi odgovaraju}e znake. Poqa u kojima si dobio znak > oboj crveno, poqa sa znakom < `uto, a poqa sa znakom = naranxasto. 3 2

5 1

2

4 4 5

5

5

3

3

2. Zapi{i brojevima i znacima.

3. Ako je jednakost ta~na, zaokru`i T. Ako nije ta~na, zaokru`i N.

Dva plus jedan jednako je tri.

4+1=5
Tri plus dva jednako je pet.

T T T T T

N N N N N

3+1=4
Jedan plus ~etiri jednako je pet.

1+3=5 2+2=3

Dva plus dva jednako je ~etiri.

1+2=3
20

Znak – (minus, mawe)
1. Koliko ima ~lanova skupa? 2. Precrtaj odgovaraju}i broj ~lanova i to zapi{i re~ima. 5–3

4–2

3. Koliko ima ~lanova skupa?

4. Precrtaj odgovaraju}i broj ~lanova i to zapi{i brojevima i znacima.

3

= = = = =
Tri minus dva

Pet mawe ~etiri

21

Nula
1. Koliko ima ~lanova skupa? Napi{i to brojevima i slovima.

2. Precrtaj odre|eni broj ~lanova.

3
3. Popuni tablicu.

1

4

0

2

4. Upi{i brojeve koji nedostaju.

–0 2

broj 2 1

+0
3 + + + – – 0 0

= = = = =

3

3 5

– + – – +

3

= = = =
5 0 2

2
2

3 5 4
22

4 5 4

4 0

1 2 1

0

=

Brojevi 6, 7, 8, 9, 10
1. Pove`i skup sa odgovaraju}im brojem.

6
2. Docrtaj onoliko ~lanova koliko treba.

7

8

9

10

3. Zaokru`i slovo ispred skupa u kome ima 9 ~lanova. A B V

OSAM 4.

DESET

Koliko malih kocki ima u ovoj velikoj? Zaokru`i odgovor.

Koliko ih ima sada? Zapi{i brojevima i slovima. –

6

7

8

9

10 23

Brojevi od 1 do 10
1. Pove`i brojeve od 1 do 10. 2. Zaokru`i brojeve ve}e od 5.

1 3 4

2 6 5

4 7 9 8 10 9 10 6 8 7 0 2 1 5

3. Pore|aj brojeve po veli~ini po~ev{i od najmaweg.

4. Pore|aj brojeve po veli~ini po~ev{i od najve}eg.

8

2

4

6

9

3

7 10 5

7

6

0

1

5 10 4

2

3

5. Popuni prazna poqa. Na slici oboj poqa u kojima su brojevi iz kvadrati}a.

4 6 5 4 6

+ + + + + +

2

= =
7
8

7

3 4 3 6 3

=
6

=
4

=
9

3

= 10
10 2 5 8 1

7 7

+ +

= =
9

24

Redni brojevi
1. Upi{i redne brojeve i re~i koje nedostaju.

1.
prvi drugi tre}i

4.
peti {esti

7.

9.

2. Upi{i odgovaraju}i redni broj.

1.
3. Pove`i brojeve i re~i. pet 7. {esti 6 sedmi 5. osam 8 9 peti 5 8. {est 6. 7 sedam osmi

4.

25

Prethodnik i sledbenik
1. Na osnovu tablice popuni prazna poqa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2. Upi{i broj.

Broj

je prethodnik broja 6. Upi{i sledbenika. Upi{i prethodnika. .

Broj 7 je sledbenik broja Broj 4 je prethodnik broja Broj Broj je sledbenik broja 8.

1
.

2 4 6 7 9 10

2 3
se nalazi izme|u brojeva 7 i 9.

5 8 9

3. Popuni tabelu.

prethodnik

broj 3

sledbenik
4. Zaokru`i broj koji je sledbenik broja 7.

6

4
8

10
9

7 4
Zaokru`i broj koji je prethodnik broja 10.

9 7 1

26

Sabirci i zbir. Sabirawe
1. Koliko ima balona? Zapi{i kao zbir. Zatim na slici oboj poqa u kojima su brojevi iz kru`i}a. 3 2 5 4 5

5

2 +

=

+

=

+

=
4 2 3 1 4 1

+

=

+

=

+

=
3. Popuni prazne kru`i}e. 4 + 2 2 + 3

2. Izra~unaj zbir brojeva 2 i 1.

Ako su sabirci 1 i 4, koliki je zbir?

Saberi brojeve 3 i 2.

Broju 3 dodaj broj 1.

27

4. Izra~unaj. Na slikama oboj poqa u kojima su brojevi iz kvadrati}a. Dobi}e{ jednu re~.

1+1=
4

2+2= 3+1= 3+2= 4+1=
3 0 2 5 1 0 6 4 1 1 5

3+0=
6 4

4+0= 1+2=
5 1 1 3 4 1 4 1 6 2 5 3 6 2 5

1+3= 1+4= 2+3= 0+4= 0+5= 0+3= 3+2=
5 5 6 3 5 7

2+2= 4+1= 2+ =5

+3=4 0+
28

=5

4

1

2

Zamena mesta sabiraka
1. Zapi{i na dva na~ina. Na slici oboj poqa u kojima su odgovaraju}i sabirci.

+ + + + + + = 6

= 5 = 5
5+2 3+5 3+4 2+3
2 3+

4+3

= 6 = 9
2+5

4+5

= 9 + + = 8

= 8

2. Pove`i bez ra~unawa zadatke koji daju jednake zbirove. Zatim izra~unaj.

4+6= 5+1= 3+4= 3+7= 4+2= 8+1=

1+5= 6+4= 2+4= 1+8= 7+3= 4+3=
29

5+3 4+2 2+4 5+4 1+6

6+1

Tri sabirka
1. Upi{i brojeve u prazna poqa, ali tako da zbir i vodoravno i uspravno bude 7.

3 4 4 2

1

4

4

2

2. Koja tri sabirka daju 10? Zaokru`i zbirove.

3. Izra~unaj.

2+4+3

3+5+1

2+1+6=

3+2+1=

4+4+2

5+2+1

4+0+3=

5+0+2=

2+7+1

6+1+3

2+5+3=

7+1+2=

1+4+3

3+2+5

8+1+1=

1+4+0=

30

Zdru`ivawe sabiraka
1. Broj kvadrati}a izra~unaj na tri na~ina. 2. Izra~unaj na tri na~ina.

2+3+4= 1. ( 2. 3. ( + +( + )+ + )+ = )= = + + + = = = 4+1+2=

3. Izra~unaj. Zatim na slici oboj poqa u kojima su brojevi iz kru`i}a.

1+5+4 = 3+4+1= 2+7+1= 2+3+2= 3+3+1= 4+2+2=

=

=

=

=

7 8

=
10 1 3

8 7 4 10 5

=

2

31

Umawenik, umawilac, razlika. Oduzimawe
1. Koliko ~ega ima? Zapi{i i izra~unaj. Oboj poqa u kojima su brojevi iz kru`i}a.

=

=
5 4

0

=
1

3 5 5 2

1

2.

Izra~unaj razliku brojeva 5 i 2.

Od broja 4 oduzmi broj 2.

3. Popuni prazne kru`i}e. 5 3

Ako je umawenik 4, a umawilac 1, kolika je razlika?

Broj 4 oduzmi od broja 5.

3

1

32

2–1= 3–1= 3–2= 4–1= 4–2= 4–4=

4. Re{i zadatke, a zatim oboj poqa u kojima su brojevi iz kvadrati}a. 6 4 4 0 1 2 2 5 5 1 3 4

4 5 2 0 5 3 1

5–1= 5–2= 5–4= 5–3=

6

0

3–3= 5–5=

5–2= 4–2= 5–4=
6

4–

=3
3 4 1 2

5 3 7

1 0

–2=1 5– =0

33

Za toliko ve}i broj. Za toliko mawi broj
1. Za koliko je broj 7 ve}i od broja 3? 2. 3.

broj 1

za 3 ve}i

Petar je odigrao dve igrice na kompjuteru, a Milan 4 igrice vi{e od wega. Koliko je igrica odigrao Milan?

Broj 4 uve}aj za 5.

2 4
Sowa je za {kolu napravila 7 figurica, a Slavica 4 figurice mawe. Koliko je figurica napravila Slavica?

Za koliko je broj 6 ve}i od broja 1?

6 7
5.

broj
4. Broj 8 umawi za 3.

za 1 mawi

9 7

Duwa je kupila 2 gumice za kosu, a Jovana 2 vi{e od we. Koliko je gumica kupila Jovana?

Za koliko je broj 3 mawi od broja 6?

6 4

U ~asovni~arskoj radwi bilo je 6 satova koji `ure, a satova koji kasne bilo je za 2 mawe. Koliko je bilo satova koji kasne?

Za koliko je broj 2 mawi od broja 9?

2

34

Sabirawe i oduzimawe do 10
1. Popuni prazna poqa, a zatim pomo}u kqu~a upi{i slova u kru`i}e.

6–1= 6–2= 6–3= 6–4= 6–5= 6–0= 1 T 2 S 3 I 4 L 5 G 6 A

6– 6– 6–

=5 =3 =4 –3=2 –0=2

3+ 3+

=5 =6 +5=5 +2=6 +5=6

6– 1 V 2 A

=2 3 R 4 C 5 B

0+ 0 R 1 K

=4 2 S 3 V 4 A

2. Popuni prazna poqa. Na slici oboj poqa u kojima su brojevi iz kvadrati}a. 7 5

6+1=
6 0 7 3 1 4 2 0 6 3

7–0= 7– 7– 2+
0 1 2 8 8 4 5 6

7–3= 4+ =7

=5 =4 =7 +3=7

7–2= +4=5 7– =5

7–

=6
35

3. Re{i zadatke. Re{ewa po redu pove`i crtama. Ako su re{ewa ta~na, dobi}e{ sliku.

7+1=
0

8–1= 4+2=
6 1 4 7 8 3 5 2

8–2= 5+ 8– =8 =4

8– 4+

=8 =8

+ 5 = 10 7– =6
5 4

+7=8 0+ =8

7+2= 9–2=
3 9 6 8 7 0 1

7–5= 8–3= 10 – =7

10 –

= 10

9–

=3
2 1 8

4+
5 4

=9

+9=9 +6=9 8+2= 2+5= 10 – 5 =
6

+7=9 +8=9
0 3

7 6

2+ 10 – 10 –
8

= 10 =3 =4

10 – 10 –

=9
0

+4=7 + 10 = 10
5

=6
3 10

1

4

2+6=
7

9–

=5

36

4. Re{i zadatke, a zatim pomo}u kqu~a upi{i slova u kru`i}e. 1. Darko ima 8 godina, a wegova sestra 3. Koliko je sestra mla|a od Darka? Ra~unamo: 2. Za koliko je broj 10 ve}i od broja 7? Ra~unamo: 3. Za koliko je broj 7 mawi od broja 9? Ra~unamo: Mawi je za . Ve}i je za . Mla|a je godina.

8 7 5 4
4. Lena je imala 6 bombona, dobila je jo{ 4, pa je pojela 2. Koliko sada ima bombona? Ra~unamo: Sada ima bombona.

T M C A V E

3 2

5. Izra~unaj, a zatim u odgovaraju}e kvadrati}e upi{i slova koja su u balonima.

2+6= 3+4=

V A

9–3=

10 – 7 =

B
7+3=

Z
8–3=

A A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B
37

6. Re{i zadatke. Upi{i pored rezultata odgovaraju}e slovo iz kqu~a. Dobi}e{ ime jedne `ivotiwe. Ana ima 3 kru{ke, a Marko 2. Koliko kru{aka imaju zajedno?

Ra~unamo:

Re{ewe:

Jana je imala 5 jabuka, pa je Ranku dala 2. Koliko joj je ostalo?

Ra~unamo:

Re{ewe:

Lena dr`i u levoj ruci jedan orah, a u desnoj dva vi{e. Koliko ih ima ukupno?

Ra~unamo:

Re{ewe:

Mira ima jednu jabuku. Koliko ima Toma ako zajedno imaju 3 jabuke?

Ra~unamo:

Re{ewe:

De~ak je kupio balon. Dao je prodava~ici 5 dinara. Koliko ko{ta balon ako mu je prodava~ica kao kusur vratila 4 dinara?

Ra~unamo:

Re{ewe:

2

4

1

3

5

A
38

T

O

E

P

7. Re{i zadatke. U kru`i}e upi{i odgovaraju}a slova iz kqu~a. Na drvetu je bilo 5 vrabaca, pa su doletela jo{ 4, Koliko sada ima vrabaca? Ra~unamo: Sada ima vrabaca.

9
Marko je imao 8 sli~ica, pa je 3 dao bratu. Koliko sada Marko ima sli~ica? Ra~unamo: Marko sada ima sli~ica.

S U R A N K

7 5 4
automobila.

Na startu je bilo 9 automobila. Koliko ih je odustalo ako je na ciq stiglo 6 automobila? Ra~unamo: Odustalo je

3 2

Rade je imao 6 kwiga. Koliko kwiga je dobio za ro|endan ako sada ima 10? Ra~unamo: 8. Re{i zadatke. Nevena je imala nekoliko ~igri, pa joj je brat dao jo{ 5. Ako sada ima 10 ~igri, koliko je imala na po~etku? Ra~unamo: Re{ewe: Dobio je kwige.

Mira je imala 10 dinara. Kupila je ~okoladu, pa joj je ostalo 6 dinara. Koliko je platila ~okoladu? Ra~unamo: Re{ewe:

4 3 5 8 7 6

O L S T A V

Ra{a i Jovan imaju po 7 bojica. Ako Ra{a da Jovanu 3 bojice, koliko bojica }e Jovan imati vi{e od Ra{e? Ra~unamo: Re{ewe:

Na balkonu je bilo nekoliko saksija sa cve}em. Mama je za ro|endan dobila jo{ 2. Ako je sada na balkonu 9 saksija, koliko ih je bilo pre ro|endana? Ra~unamo: Re{ewe:

39

9. Popuni prazna mesta. Na slikama oboj poqa u kojima su 3 brojevi iz kvadrati}a. 1 1

8+
2 2 7 0

=9 –2=4

8–
5 4 6

=3 + 1= 4
5 10

6+ 3+ 8– 9–

= 10 +0=9 9– =8 =7 +3=5
3 4 9

=9 =6
2 6 1 7 3

1

10 –

=3

10. Re{i zadatke. Na slikama boj poqa u kojima su brojevi iz kvadrati}a.

3+4+2= 5+3+2= 3+5+0= 9–5–3= 8–3+1= 10 – 7 + 2 =
9 5 10 8 1 6

6–1–1= 2–1+3= 7–3–3= 4+4+0= 5+2+3= 3+0+5=
4 7 8 2 8 4 1 10 3 3 5

40

11. Odredi nepoznat broj. Na stazi oboj poqa u kojima su brojevi iz kvadrati}a. Ako ta~no re{i{ zadatke, svaki zec }e sti}i do kupusa.

3 4

5 7 2 9 0 7

2+3+ 3+ 6–2– 10 – 2+ 9– 6+4–

=8

+4=9 =3
6

–2=3 –3=6
1

+2=5 =3 2+ =6 +3=8 –2=6
2 5 9 10 7 8 6 1 4

–4=5
4

+6=8 5+5=

10

3+ 5+ 6– 10 – 9– 9–

=5 =8

10 – 3 =
8 0

=2
7

=4
9

=4
2

=2
1 5 6 3

–7 =1

41

12. Re{i zadatke. U krugove upi{i odgovaraju}e slovo iz kqu~a. Pavle ima 3 bojice. Milena ima 4 bojice. Vi{wa ima 2 bojice. Koliko bojica imaju ukupno? Ra~unamo: Re{ewe:

Na stolu je bilo 6 jabuka. Rade je pojeo 2, a Duwa 1. Koliko je jabuka ostalo ? Ra~unamo: Re{ewe:

Lena je donela 3 kola~a, a Filip 4. Koliko je kola~a ostalo na stolu ako je Filip pojeo 1 kola~? Ra~unamo: Re{ewe:

Na torti je gorelo 8 sve}ica. Marko je ugasio 2, a I{tvan isto toliko. Koliko je sve}ica ostalo da gori? Ra~unamo: Re{ewe:

Na prvoj polici stoji 6 kwiga, a na drugoj 4 kwige mawe. Koliko ima ukupno kwiga na policama? Ra~unamo: Re{ewe:

Eva ima 3 lutke, a Mira 2. Koliko lutaka ima Lena ako sve tri imaju ukupno 7 lutaka? Ra~unamo: Re{ewe:

Sestra ima 3 dinara, a brat 4 dinara vi{e od we. Koliko ukupno dinara imaju? Ra~unamo: Re{ewe:

10 6
R
42

4
G

9
B

2
A

8
D

3
E

O

13. Izra~unaj i svako poqe oboj bojom koja odgovara re{ewu.

14. Izra~unaj i oboj sliku.

6+4=

3+7=
1+ 1= 1= 0+1+1=

–1= 6–3 7–2–2=

6= CRVENA 4= PLAVA 5= @UTA 7= ZELENA 3= NARANXASTA 2= QUBI^ASTA 10= CRNA 8= BRAON 9= ROZE 1= SIVA

8–3=

7–2=

10–2=

4+5=

5+3=

3+6=

5–2 –1=

10+0=

5+ 2=

9– 2=

9–5=

10 –6 +5 =

2+3=

10–5=
1= 2+ 5+

5+ 0+ 1=

= +1 +3 1

10–4=

2+4=

6= 8+ – 10

5–2+1=

10–2 –1=

1+ 3+ 2=

2+2+3=

7–3+2=

1+0+6=

10= CRNA 9= @UTA 8= NARANXASTA 7= QUBI^ASTA 6= ZELENA 5= CRVENA 4= PLAVA

0+ 2+ 6=

1+ 3=

9–2 –1=

2+8=

7+2–6=

2–5= 6= 8– 4– 3+ 3+3+3=

4– 2– 1=

2+4+4=

4= 0+

5+ 3+ 1=

7+3–2=

0= 1+ 3+

8–3–1=

+2= 9–6
2+1+2=

43

1. Koliko trouglova vidi{ na slikama? Upi{i ta~an broj u kvadrati}e.

R S

Koliko krugova vidi{ na slikama?

O

A E N N

A V ]
Koliko kvadrata vidi{ na slikama? Upi{i ta~an broj u kvadrati}e. Koliko pravougaonika vidi{ na slikama?

O D

M V

G I I

S A A

N
44

2. Na osnovu re{ewa zadataka sa prethodne strane popuni prazna poqa.

3

1 7 4

3 8 9 5 10 3 5 1 8

6

4

1 2 5 14 6

9

45

Veza sabirawa i oduzimawa
1. Posmatraj slike i re{i zadatke.

+ + –

= = =

+ + –

= = =

2. Re{i zadatke.

6+2= 2+6= 8–6= 8–2=

3+5= 5+3= 8–3= 8–5=

3+4= 4+3= 4+1= 1+4=

5+2= 2+5= 7+2= 2+7=

3. Izra~unaj, a zatim rezultat proveri oduzimawem.

4. Izra~unaj, a zatim rezultat proveri sabirawem.

5+4 = – 46 =

2+4 = – =

10 – 7 = + =

8–4 = + =

Nepoznati broj kod sabirawa
1. Popuni prazna poqa. Na slikama oboj poqa u kojima su brojevi iz kvadrati}a.

2+ 3+ 3+ 4+ 4+ 3+

=3
3

1 2 1

=4 =5
5

0

4

4

=4 =5
5 1 0 3

=3
2 1 3 4 7 5 0 6 9

4+ 5+

=9 =7 +6=6

4+
8

=7 +0=6 +1=8

+1=3
4 2 1 5

+2=4 +2=5
3 6

+3=4 +4=5

5

2 1 4 5

+3=3

4 0

47

Nepoznati broj kod oduzimawa
1. Popuni prazna poqa. Na slikama oboj poqa u kojima su brojevi iz kvadrati}a.

3– 3– 4– 4– 5– 5– 5–

=2
5

=1 =3
6 1

3

=2
2 1

4 1 0

=4 =3 =5 –2=4 8– =8 –2=6 –1=7
6 8 8 1 2 2

9–
2 0

=8 =5 –0=6

–1=1 –1=2 –2=2

6

7–
6 3 2 4 5 5 5 1 0 4

–3=1 –2=3 –3=2 –0=5
48

Brojevna prava
1. Upi{i odgovaraju}e brojeve.
1 3 4 5 9 10 14 15

2. Izra~unaj. Pomo}u kqu~a popuni prazne kru`i}e. Dobi}e{ re~.

6 4

A P

10 L 7 9 8 T I O

3. Pomo}u brojevne prave saberi 5 i 2.

4. Pomo}u brojevne prave oduzmi 4 od 6.

5. Zapi{i ono {to je predstavqeno na brojevnoj pravoj.

6. Zapi{i ono {to je predstavqeno na brojevnoj pravoj.

49

Brojevi do 20
1. Pove`i brojeve redom od najmaweg do najve}eg i dobi}e{ sliku. 4 9 11 7 20 19 17 15 12 14

2. Pove`i brojeve redom od najve}eg do najmaweg i dobi}e{ sliku. 16 18 19 20 15 8 10 13 6 11 4 2

3. U prazne kvadrati}e upi{i odgovaraju}e znake. Poqa u kojima si dobio znak > oboj `uto, poqa sa znakom < crveno, a poqa sa znakom = plavo.

10

8+3

14

50

19–9

8+

7

–1 18 16

7+ 5 9

15

10–3 13

Jednocifreni i dvocifreni brojevi do 20
1. Poqa u kojima su jednocifreni brojevi oboj zeleno. Poqa u kojima su dvocifreni brojevi oboj crveno. 14 5 8 7 6 13 12 16

1 2

19 9

2.

Za koliko je najmawi dvocifreni broj ve}i od najmaweg jednocifrenog broja?

Za koliko je najve}i jednocifreni broj mawi od najmaweg dvocifrenog broja?

3. Koji je prvi sledbenik najve}eg jednocifrenog broja? Zaokru`i:

Koji je prvi prethodnik najmaweg dvocifrenog broja? Zaokru`i:

8

9 10

7

9 11

4.

Najmawem dvocifrenom broju dodaj najve}i jednocifreni broj.

Koji je broj za jedan mawi od najve}eg jednocifrenog broja?

51

Desetice prve stotine
1. Upi{i brojeve koji nedostaju.

70 100

50 60

10

30

70

40 30

2. Napi{i slovima.

3. Upi{i znak >, < ili =.

4.

20

10 6 70 90 100

10 d 10 4d 7 8

100 10 d 20 7d 80

20
60

Napi{i desetice prve stotine koje su:

40
80
ve}e od 60

60
60

70
10

90 100
52

mawe od 40

Desetice i jedinice
1. Koliko ovi brojevi imaju desetica, a koliko jedinica? Zapi{i slovima. 2. Napi{i broj koji ima:

desetice 36 67 45 29 74

jedinice

tri desetice i osam jedinica devet desetica i dve jedinice osam desetica i tri jedinice {est desetica i jednu jedinicu pet desetica i pet jedinica

Zatim na slici oboj poqa u kojima su brojevi iz kvadrati}a.

3. Zapi{i kao dvocifreni broj. 10 + 10 + 10 + 10 + 8 61 10 + 10 + 10 + 3 83 10 + 10 + 10 +10 + 10 + 9 10 + 10 + 10 +10 + 10 + 10 + 2 10 + 10 + 5 92 15 38 29 83 55

16

53

Prva i druga desetica
1. Koji je najmawi broj prve desetice? 2. Popuni tabelu.


Koji je najve}i broj druge desetice?

20 9

18 7 6

15 4

13 12 1

10

3. Popuni tabelu sabiraju}i brojeve. Kojoj desetici pripadaju brojevi u belim poqima? Kojoj desetici pripadaju brojevi u poqima u boji?

4.

Napi{i sve brojeve druge desetice od najmaweg do najve}eg.

+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

Napi{i sve brojeve prve desetice od najve}eg do najmaweg.

54

Sabirawe u okviru druge desetice
1. Re{i zadatke. Re{ewa zadataka po redu spoj, pa onda sliku po `eqi oboj. 10 5 6 3 2 1 9 4

2. Re{i zadatke. Na slici spoj po redu brojeve iz kvadrati}a.

8 6 16 18 17 7 19 9

3. Re{i zadatke. 16 Na slici spoj po redu brojeve iz kvadrati}a.

20 18 15 17 5 8

55

4. Re{i zadatke. Na slici jednom bojom oboj poqa u kojima su brojevi iz kru`i}a. 10 4 20 3 2 11 8 9 6 12 14 18 16 1

5. Re{i zadatke. Na slikama oboj poqa u kojima su brojevi iz kru`i}a.

12 2 7 17 12 6 12 15 7 20 15 18 9 5 8 13 16 16 14 20 9 15 18 14 10

56

Oduzimawe u okviru druge desetice
1. Re{i zadatke. Na slikama spoj po redu brojeve iz kvadrati}a. 3 13 5 15 1

12 9 8 6 2 4 10 3 2 19

2 12 1 11

4 13 14

12

14 10 17

13 20 18 7

15

57

Sabirawe i oduzimawe u okviru druge desetice
1. Re{i zadatke i pove`i re{ewa po redu. 16 2. Re{i zadatke i pove`i re{ewa po redu. 10 11 15 17 19 12

12 18 14 13 13

20

19 17

18

13 14

11 16 3. Re{i zadatke. Pomo}u kqu~a popuni prazne kru`i}e. 15

1.

– 3 – 3 = 10
2.

3.

7 + 4 +
3

= 18 = 18
4 5

5.

4 +

= 10
8. 20

7.

+ 5 = 8 = 12

16 –

= 12
1.

4.

6.

– 1 = 8
6 7

– 1 –

2

8

3
C
58

4
E

5
L

6
T

7
A

8
N

9 10 11 12 13 14 15 16
I @ S U K E R D

4. Izra~unaj. Pomo}u kqu~a popuni prazne kru`i}e. Zbiru brojeva 15 i 2 dodaj broj 3. Ra~unamo:

2
Re{ewe:

V S O

6
Od zbira brojeva 16 i 4 oduzmi broj 5.

8
Ra~unamo: Re{ewe: Joca ima 5 klikera, a Mile 2 mawe od wega. Koliko klikera imaju zajedno?

14 A 15 L 16 K

Ra~unamo:

17 U
Re{ewe:

20 O
Mara i Nela imaju po ~etiri olovke. Ako Mara da Neli jednu olovku, koliko }e olivaka imati Nela, a koliko Mara? Ra~unamo: Re{ewe: Vladica je imala 12 drvenih kocki, a za ro|endan je dobila jo{ 8. Ako joj brat uzme 4 kocke, koliko }e ostati Vladici ? Ra~unamo: Re{ewe: An|elka je kupila 9 flomastera, a Milena 4 mawe od we. Koliko flomastera imaju zajedno? Ra~unamo: Re{ewe:

59

Parni i neparni brojevi
1. Izra~unaj. Kakve si brojeve dobio? Nau~i ih napamet. Zatim na slici oboj poqa u kojima su ti brojevi. 5 12 3 11 10 6 13 4 2 2. Pove`i neparne brojeve po redu i dobi}e{ sliku. 9 7 15 20 Odgovor: 16 5 3 2 8 1 3. Pove`i parne brojeve po redu i dobi}e{ sliku. 10 12 19 7 9 6 4 1 3 2 20 5 11 18 16 13 8 14 17 15 19 Odgovor: 18 11 13 6 4 Koliko dinara }e imati posle 5 dana? 10 Ra~unamo: 14 17 4. 8 7 16 18 14 9 20

Boris i wegova sestra svakog dana ubace u kasicu po 1 dinar. Da li je u kasici paran ili neparan broj dinara?

60

Novac
1. Ra{a u xepu ima ove nov~anice: 2. Kifla ko{ta 5 dinara, |evrek ko{ta 8 dinara, a jogurt ko{ta 12 dinara. Jasna i Vlada imaju ove nov~i}e:

Ra{a `eli da kupi strip od 30 dinara i ~okoladicu od 20 dinara. Da li ima dovoqno novca?

Koje }e nov~i}e potro{iti ako Vlada kupi jogurt i kiflu, a Jasna samo |evrek? Zaokru`i te nov~i}e crvenom bojom.

Ako odustane od kupovine ~okoladice, da li }e mu ostati ne{to novca?

Da li im ostaje dovoqno novca za jo{ jednu kiflu?

3. Lizalica ko{ta 17 dinara. Odredi najmawi broj nov~i}a koje mora{ da potro{i{ da bi je kupio.

4. Re{i zadatke. 18 din. – 14 din. = 20 din. – 11 din. = 12 din. – 7 din. = 13 din. – 5 din. = din. din. din. din.

61

Sabirawe sa prelaskom preko desetice
1. Svaki broj koji upi{e{ u kvadrati} pove`i sa istim brojem na banani. Koji je majmun ostao bez banane?

8+

= 16

8+ 6+ = 12

= 15

8 7

13

5 6

4

+ 7 = 20

9+ 9+ = 13

= 18

+6

=1 1

62

11 13 9 15 14 12 16

2. Re{i zadatke. Na slikama oboj poqa u kojima su brojevi iz kru`i}a.

10

9 11 15

12

16 10 14

13

9 14 8 15 10 9 12 11 13 11 16 12 13 10 15

63

3. Ovoj `enskoj rukometnoj reprezentaciji nedostaju brojevi na dresovima.

Popuni prazna poqa. Dobijene brojeve upi{i na dresove.

64

4. Izra~unaj. Na slici oboj poqa u kojima su brojevi iz kru`i}a.

sabirak sabirak zbir

8 7

9 4

6

5 8

16 8

14 7

6

14

12

17

11 13 15 9

10

12

5. Upi{i brojeve u prazne kru`i}e tako da zbir u svim pravcima bude 18.

6. Upi{i brojeve u prazne kru`i}e tako da zbir u svim pravcima bude 15.

65

7. Re{i zadatke. Svakom broju iz kvadrati}a odgovara deo mozaika koji treba ucrtati u dowu tabelu. Kad re{i{ sve zadatke, sazna}e{ kako se zove pas na slici.

66

Oduzimawe sa prelaskom preko desetice
1. Re{i zadatke. Na slici oboj poqa su brojevi iz kvadrati}a.

11 2 10 9 6 8 7 7 1 8 7 4 2 3 10 9 11 10 9 7 5 8 1

3 8

6 10

9

5

2. Izra~unaj. Re{ewa prona|i u kqu~u i popuni prazne kru`i}e.

umawenik 12 umawilac razlika 5

15 6

16 8 8 9

13

7

5
^

6
E

7
S

8
N

9 11 13 15 17 18
A Z R U K T
67

Sabirawe i oduzimawe sa prelaskom preko desetice
1. Izra~unaj. Na slici oboj poqa u kojima su brojevi iz kvadrati}a. 0 17 4 11 19 10 9 3 8 7 16 18 13 12 2

2. Izra~unaj, brojeve iz kvadrati}a prona|i u kqu~u, a onda odgovaraju}a slova upi{i u kru`i}e. Dobi}e{ re~.
1.

10 ti 9
do

Koji broj treba dodati broju 8 da bi se dobio broj 17? Re{ewe:

Ra~unamo:
2.

13 ra 7 di{ 6 bro 5 rem 4 mo

Koji broj treba oduzeti od broja 15 da bi se dobio broj 9? Re{ewe:

Ra~unamo:
3.

De~ak je imao 5 plavih klikera i za 3 vi{e `utih. Koliko je ukupno klikera imao? Ra~unamo: Re{ewe:

4.

U tawiru su bili kola~i. Kada je majka donela jo{ 8, bilo ih je ukupno 15. Koliko ih je bilo na po~etku?
1 2 3 4

Ra~unamo:

Re{ewe:

68

3. Re{i zadatke. Prona|i brojeve iz kvadrati}a u kqu~u i popuni prazne kru`i}e. 1. Vawa je u{tedeo 7 dinara. Koliko dinara mu jo{ 4. U razredu ima 7 devoj~ica, a de~aka za 2 vi{e. treba da bi kupio igra~ku koja ko{ta 19 dinara? Koliko ima |aka u razredu? Ra~unamo: Ra~unamo: Re{ewe: Re{ewe: 2. Na tawiru je bilo 5 jabuka. Deca su pojela 3 jabuke, a onda je tata doneo jo{ 8. Koliko jabuka sada ima na tawiru? Ra~unamo: Re{ewe: 3. Marko je dao Savi 6 klikera, a ostalo mu je 7. Koliko je klikera imao na po~etku? Ra~unamo: Re{ewe: 4. Izra~unaj. Na slici oboj poqa u kojima su brojevi iz kvadrati}a. 5. U dvori{tu je nekoliko koko{aka i jedna ovca: ukupno 10 nogu. Koliko ima koko{aka? Ra~unamo: Re{ewe:

2
O

3
V
1

5 10 12 13 16 18
S
2

U

D
3

N
4

A
5

C

11 4 14 7 10 15 18 5

2 8 19

3 1 16 13 20 9

17

69

5. Re{i zadatke. U kqu~u potra`i re{ewa i odgovaraju}a slova upi{i u kru`i}e. 1. Marko je imao 7 svezaka. Kupio je jo{ nekoliko i sada ih ima 16. Koliko je svezaka kupio? Ra~unamo:

4. Zoran u levom xepu ima 13 sli~ica. Hteo je da ima isti broj sli~ica u svakom xepu, pa je iz levog u desni premestio 5 sli~ica. Koliko je sli~ica imao u desnom xepu na po~etku? Ra~unamo: Re{ewe:

Re{ewe: 2. Jovan ima 15 godina, a Vi{wa je od wega mla|a 8 godina. Koliko godina ima Vi{wa? Ra~unamo:

5. Ana ima pet bojica. Vesna ima 3 bojice mawe od Ane. Lela im ka`e: „Ja imam jednu bojicu vi{e od vas dve zajedno.“ Koliko bojica ukupno imaju? Ra~unamo: Re{ewe:

Re{ewe: 3. Rade je imao 19 dinara. Za ~okoladu je u prodavnici dao nov~anicu od 10 dinara, a dobio je kusur od 5 dinara. Koliko mu je novca ukupno ostalo? Ra~unamo: Re{ewe: Re{ewe:
1 2 3 4 5 6

6. Koliko dece imaju roditeqi ako ka`u: „Imamo isti broj sinova i k}eri, a svaka sestra ima po tri brata.“ Ra~unamo:

3
I

5
E

6
A

9
M

7 15 14 16
U K Z O

70

6. Izra~unaj. Svaki balon spoj sa onim detetom koje na dresu ima isti broj kao broj u kvadrati}u. Jedan balon }e odleteti. Koji?

11=2+6+ 15=8+ 18=7+3+ +7

–2–3=5 19– –9=8

17=3+ 14=5+3+ 3 13=4+2+ 17–7– =9

+9

14–

–3=7

0 6 7 10 5 8 4

2

71

7. Re{i zadatke. Na slici oboj poqa u kojima su brojevi iz kvadrati}a. Od 16 devoj~ica wih 8 je imalo ta{ne. Slikovnica ima 16 strana. Ana je ju~e pro~itala Koliko wih je bilo bez ta{ni? posledwih 6 strana. Koliko je strana pro~itala pre toga? Ra~unamo: Ra~unamo: Re{ewe: Re{ewe: Mara je imala 15 kru{aka, pa je sestri dala 6, a bratu 4. Koliko je kru{aka woj ostalo? Ra~unamo: Re{ewe: Rade je u jednom xepu imao 6 klikera, a u drugom 7. Simi je dao 4. Koliko mu je klikera ostalo? Ra~unamo: Re{ewe: Na igrali{tu je u po~etku bilo 4 de~aka i 5 devoj~ica. Kasnije su do{le jo{ 3 devoj~ice i 6 de~aka. Koliko je dece tada bilo na igrali{tu? 16 Ra~unamo: Re{ewe: Na ~asu fizi~kog, je bilo 9 devoj~ica. Dve su imale nove patike, a jedna je zaboravila patike. Koliko devoj~ica je radilo fizi~ko u starim patikama? 14 Ra~unamo: 13 8 Re{ewe: 7 11 18 9 6 5 15 Re{ewe: Jedna koka je snela 5 jaja, a druga 4. Ako se iz svih izlegu pili}i, koliko }e biti komada `ivine u koko{iwcu? Ra~unamo:

10 12

72

2. Ako bude{ ta~no ra~unao, pomo}i }e{ zeki da na|e put do ku}e.

2.

3. Popuni prazna poqa.

73

3. Re{i zadatke. Re{ewa potra`i u kqu~u i popuni kru`i}e. Dobi}e{ poruku. 1. Koji je broj za 5 mawi od razlike brojeva 19 i 6? Ra~unamo: Re{ewe: 2. Razlici brojeva 15 i 7 dodaj broj 5. Ra~unamo: Re{ewe: 3. Koji broj treba oduzeti od broja 12 da bi razlika bila 4? Ra~unamo: Re{ewe: Re{ewe: 9. Za koliko je razlika brojeva 14 i 8 ve}a od broja 5? 4. Koji broj treba dodati broju 8 da bi zbir bio 17? Ra~unamo: Re{ewe: 5. Koji je broj za 4 ve}i od zbira brojeva 6 i 7? Ra~unamo: Ra~unamo: Re{ewe: Re{ewe: Ra~unamo: Re{ewe: 10. Koji broj treba oduzeti od broja 19 da bi razlika iznosila 8? 6. zbira brojeva 4 i 12 oduzmi broj 9. Ra~unamo: Re{ewe: 7. Za koliko je broj 16 ve}i od zbira brojeva 6 i 5? Ra~unamo: Re{ewe: 8. Za koliko je zbir brojeva 4 i 9 mawi od broja 15? Ra~unamo:

1

2

4

5
za
4

7
je
5

8
ma
6

9 11 12 13 17 19
ti va
7

qi nim tli
1 2 3

`e
8

te
9

ka

zar
10

74

Brojevi do 100
1. Upi{i brojeve koji nedostaju. 66 100 61 80 55 5 15 30 70 91

85 100 2. Zapi{i brojevima ili slovima. 3. Upi{i odgovaraju}i broj.

sedamdeset {est 83 dvadeset devet osamdeset jedan 48 pedeset sedam
Zapi{i sve brojeve tre}e desetice: 2. Zapi{i sve brojeve pete desetice:

75

Sabirawe do 100
1. Popuni prazna mesta. 2. Izra~unaj.

50 + 5 =

70 + 2 = 80 + 8 = + 30 = 39 70 + 6+ = 78 = 56

prvi sabirak 40 drugi sabirak zbir 6

30

50 7 5 85

90

70 3

3 + 60 = 9 + 20 = 30 + = 34 + 40 = 47

38

99

3. Ko{arka{ka utakmica je zavr{ena rezultatom 80 : 80. U produ`etku je prvi tim osvojio jo{ 6 poena, a drugi 9. Koliko poena je na kraju utakmice imao prvi tim, a koliko drugi?

4. Irena je na takmi~ewu iz matematike osvojila 92 poena, a wena drugarica Lana 6 poena vi{e. Koliko je poena osvojila Lana?

6.

Izra~unaj zbir brojeva 7 i 41.

5. U kvadrati}e upi{i znak >, < ili =, tako da zapis bude ta~an.

Broj 54 uve}aj za 5.

21 + 3 33 + 2 42 + 7 54 + 3

22 + 4 31 + 3 46 + 3 55 + 1

67 + 1 73 + 5 84 + 5 92 + 5

64 + 4 75 + 3
Broju 74 dodaj 4.

87 + 1 93 + 6
Izra~unaj zbir brojeva 50 i 8.

76

Oduzimawe do 100
1. Popuni prazna mesta. 2. Broj 47 umawi za 7.

umawenik 83 umawilac razlika 3

97 8 90 40

36

64 4 6 50

29 9
Od broja 39 oduzmi najve}i jednocifreni broj.

30

3. U {pajzu ima 58 praznih tegli. Baka je xemom od {qiva napunila 8 tegli. Koliko praznih tegli je ostalo?

4. Od 25 tegli sa zimnicom porodica Petrovi} je u decembru potro{ila 5. Koliko im je tegli sa zimnicom ostalo?

5. Re{i zadatke. U tabeli oboj poqa u kojima su brojevi iz kvadrati}a. Ako si ta~no re{io zadatke dove{}e{ Svetlanu do telefona.

88 – 5 = 94 – 2 = 77 – 58 – 4 = – 6 = 23 47 – = 42 – 8 = 91 77 = 71

11 88 83

22 35 92

16 6 18

50 54 21

38 29 13

15 5 25

99 86 31

Merewe du`ine
1. Izmeri pomo}u lewira nacrtane du`i. Upi{i dobijene rezultate u tabelu.

du` AV MN SR KT
Ozna~i sa iskaze koji su ta~ni: Du` AV je kra}a od du`i KT. Du` SR je du`a od du`i AV.

Du` MN je najkra}a. Du` KT nije najdu`a.

2. Izra~unaj du`inu svake linije bez merewa i na slici oboj poqa sa brojevima iz kvadrati}a. linija 1 = cm cm cm 5 7 linija 4 = cm cm cm 4 9 12 3 2 19 linija 6 = 8 6 linija 5 = 10

linija 2 =

linija 3 =

78

I ovo je matematika!
1. Re{i zadatke. Pomo}u kqu~a popuni kru`i}e. Dobi}e{ jednu re~. 1. Marko i Milo{ imaju prezimena Jovi} i Beli}. Marko je stariji od Jovi}a 2 godine. Kako se preziva koji od de~aka? 2. Ko mo`e da ka`e: „Ti si moj sin, a ja nisam tvoj otac?“ 3. Evina mama ima 3 k}eri. Jedna se zove Ana, a druga Jana. A kako se zove tre}a?
MARKO BELI] MILO[ JOVI] EVA MILO[ BELI] MARKO JOVI] MAJKA ANA TETKA

C
2. Ko{arka{i su spremni za me~, ali im nedostaju brojevi na dresovima. Otkrij koji brojevi nedostaju u praznim poqima i upi{i ih na dresove.

R

V

A

N

O

79

3. Re{i zadatke. Pomo}u kqu~a popuni prazne kru`i}e. tri 1. Devetoro bra}e, a jedne ga}e? deset 2. ^etvoro bra}e po jednu sestru ima. Koliko ukupno ima dece ? 3. Koka i po za dan snese jaje i po. Koliko je koka sama snela jaja za tri dana? 4. Koliko je to: u tri tawira po par krompira? 5. ^etiri tr~uqka stalno su blizu, niti se sastaju, niti se sti`u. petoro to~kovi na kolima jedan pasuq u mahuni {est korpa osmoro

O T K A Z [ L V G

4. Na putu do ku}e Petra je u{la u prodavnicu da kupi olovku, ali je kupila jo{ nekoliko stvari. Zaokru`i grupu predmeta koju je Petra kupila ako se zna da joj od 50 dinara nije ostao kusur?

10

10
10 10

20

20
8
10

15

10 10

10

80

Sadr`aj

Odnosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–3 Geometrijska tela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4–5 Kriva, prava, izlomqena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Otvorena i zatvorena linija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 U, na, van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Ta~ke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Du` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Duga~ko, du`e, najdu`e. Visoko, vi{e, najvi{e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Geometrijske figure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Skup. ^lan skupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Ozna~avawe. Podskup. Pore|ewe skupova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Brojevi 1, 2, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Brojevi 4, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Brojevi 1, 2, 3, 4, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Znaci < (mawe) i > (ve}e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Znak + (plus, vi{e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Znak = (jednako) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Znak – (minus, mawe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Nula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Brojevi 6, 7, 8, 9, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Brojevi od 1 do 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Redni brojevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Prethodnik i sledbenik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Sabirci i zbir. Sabirawe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27–28 Zamena mesta sabiraka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Tri sabirka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Zdru`ivawe sabiraka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Umawenik, umawilac, razlika. Oduzimawe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32–33 Za toliko ve}i broj. Za toliko mawi broj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Sabirawe i oduzimawe do 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35–45 Veza sabirawa i oduzimawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Nepoznati broj kod sabirawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Nepoznati broj kod oduzimawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Brojevna prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Brojevi do 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

81

Jednocifreni i dvocifreni brojevi do 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 Desetice prve stotine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 Desetice i jedinice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Prva i druga desetica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 Sabirawe u okviru druge desetice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55–56 Oduzimawe u okviru druge desetice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 Sabirawe i oduzimawe u okviru druge desetice . . . . . . . . . . . . . . . . .58–59 Parni i neparni brojevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Novac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Sabirawe sa prelaskom preko desetice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62–66 Oduzimawe sa prelaskom preko desetice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 Sabirawe i oduzimawe sa prelaskom preko desetice . . . . . . . . . . . . .68–74 Brojevi do 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 Sabirawe do 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 Oduzimawe do 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 Merewe du`ine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 I ovo je matematika! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79–80

82

ZABAVNA MATEMATIKA
za prvi razred osnovne {kole
prvo izdawe
autor Dr Simeon Marinkovi} ilustrovao Nikola Vitkovi} recenzenti Prof. dr Mirko Deji}, U~iteqski fakultet u Beogradu Tatjana Ja{in-Mojse, profesor razredne nastave, O[ „Mladost“ u Vr{cu An|elka Ru`i}, urednik lektor i redaktor Mr Aleksandra Markovi} grafi~ko oblikovawe Du{an Pavli} izdava~ Kreativni centar
Gradi{tanska 8 Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.co.yu CIP ‡ Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 37.016:51(075.2) MARINKOVI], Simeon Matematika : za drugi razred osnovne {kole / [Simeon Marinkovi}, Dejan Begovi}, Qiqana Marinkovi} ; ilustrovala Mirjana @ivkovi}]. ‡ 1. izd. ‡ Beograd : Kreativni centar, 2004 (Beograd : Publikum). ‡ 143 str. : ilustr. ; 23 h 25 cm Podaci o autorima preuzeti iz kolofona. ‡ Tira` 15.000. ISBN 86-7781-311-X 1. Gl. stv. nasl. 2. Begovi}, Dejan 3. Marinkovi}, Qiqana COBISS.SR-ID 115686156

urednik An|elka Ru`i} za izdava~a Mr Qiqana Marinkovi} {tampa Publikum tira` 15.000 copyright © Kreativni centar, 2005

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful