Trans Impex Trade doo Bul.

Vojvode Stepe 123/2 21000 Novi Sad
Br. 01/2011.

Na osnovu člana 171 i 172 Zakona o radu, preduzeće Trans Impex Trade doo iz Novog Sada i zaposleni Petar Petrović iz Novog Sada na poslovima komercijalista, zaključuju

ANEKS UGOVORA O RADU

Član 1 U ugovoru o radu broj 01/2010 od 01.02.2010. godine, menja se član broj 7, te isti sada glasi: Osnovna zarada zaposlenom se utvrđuje u novčanom iznosu za poslove za koje je zaključen ovaj ugovor, i to: · na ime osnovne zarade u visini od 30.000,00 dinara mesečno; Član 2 Pisana izjava zaposlenog da je saglasan sa izmenama ugovora o radu iz člana 1. ovog aneksa sastavni je deo ovog aneksa ugovora o radu. Član 3 Ovaj aneks ugovora zaključen je danom potpisivanja od strane ugovornih strana. U Novom Sadu, dana 01.02.2011. godine.

POSLODAVAC

ZAPOSLENI

Prilog: Pisana izjava zaposlenog da je saglasan sa izmenama iz ovog aneksa ugovora o radu.