P. 1
Eko Ruralni Turizam Vis S

Eko Ruralni Turizam Vis S

|Views: 67|Likes:
Published by Kristina Fatović

More info:

Published by: Kristina Fatović on Jul 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/29/2015

pdf

text

original

Plan razvoja ekološkog i ruralnog turizma

Područje otoka Visa

Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) svjetska je mreža UN-a za razvoj koja zagovara promjene i povezivanje država sa znanjem, iskustvom te potencijalima kako bi se građanima omogućilo da izgrade bolji život. UNDP djeluje u 166 zemalja. Program UNDP-a u Hrvatskoj obuhvaća razvojne inicijative kao što su: lokalni razvoj i jačanje institucionalnih kapaciteta, zaštita okoliša i racionalno korištenje energije, podrška najranjivijim skupinama u društvu, uključivanje privatnog sektora u proces razvoja te jačanje hrvatskog pravosuđa i sigurnosti građana. Globalni fond za okoliš (GEF) osnovan je 1991. godine kako bi se pomoglo zemljama u razvoju i zemljama s ekonomijama u tranziciji da osiguraju sredstva za programe i projekte zaštite okoliša.

Horwath i Horwath Consulting Zagreb
Autorski tim: dr. sc. Miro Dragičević (voditelj), mr. sc. Sandra Lisjak, Miroslav Villi, Zoran Kasum, mr. sc. Branko Bogunović, Stjepko Devčić

Projekt COAST
Očuvanje i održivo korištenje biološke i krajobrazne raznolikosti na dalmatinskoj obali putem održivog razvitka obalnog područja

Plan razvoja ekološkog i ruralnog turizma
Područje otoka Visa

Lipanj 2009. godine

Sadržaj
Summary ........................................................................................................................................ 7 Sažetak.......................................................................................................................................... 17 1. 2. Uvod....................................................................................................................................... 27 Zadaci i procedure ............................................................................................................... 29 2.1 Zadaci .............................................................................................................................. 29 2.2 Procedure......................................................................................................................... 31 3. Kontekst projekta................................................................................................................. 35 3.1. Podru je obuhvata projekta............................................................................................. 35 3.2. Otok Vis u širem kontekstu regije................................................................................... 36 4. Situacijska analiza................................................................................................................ 37 4.1 Temeljna kvalifikacija podru ja...................................................................................... 37 4.2 Socio - ekonomski faktori ............................................................................................... 39
4.2.1 Stanovništvo i naseljenost..................................................................................................39 4.2.2 Ekonomski faktori .............................................................................................................43

4.3 Prostor, razvojne mogu nosti i ograni enja .................................................................... 44
4.3.1 Analiza prostornih planova................................................................................................44 4.3.1.1 Planirana namjena površina............................................................................45 4.3.1.2 Infrastruktura ...................................................................................................50 4.3.1.3 Zašti ena prirodna i kulturna baština ............................................................53

4.4 Turizam ........................................................................................................................... 57
4.4.1 Razvojni operativni plan županije .....................................................................................57 4.4.2 Glavni plan razvoja turizma Splitsko-dalmatinske županije..............................................59 4.4.3 Grad Komiža......................................................................................................................60 4.4.4 Grad Vis.............................................................................................................................63 4.4.5 Otok Vis.............................................................................................................................66 4.4.6 Zaklju ak ...........................................................................................................................67

4.5 Utjecaj turisti kih aktivnosti na okoliš............................................................................ 67
4.5.1 Socio ekonomski utjecaji ...................................................................................................67 4.5.2 Utjecaji turizma na prirodni okoliš i biološku raznolikost................................................68

4.6 Analiza potencijala i ograni enja atrakcija destinacije otoka Visa ................................. 70 4.7 Strateški okvir, zakonska regulativa i programi investicijske podrške za razvoj ruralnog / eko turizma ..................................................................................................... 77 1

.................................. Klju ne strateške barijere destinacije Vis................148 15.....86 6.....................................................3 Zaklju ak ...........................................................................2Turisti ki proizvodi .....................................................................107 12............................................................................................................... Inicijalna pozicija.................................................171 2 ........................1 Kriteriji izbora konkurenata..........................2...........................................................167 16................. Klju ne strateške prednosti destinacije Vis ............................................................................ Vizija i pozicioniranje................. Analiza oglednih primjera u praksi ...................................................111 12.................. Ukupni rezultati ..........99 8.......................... 6.................................................4 Turizam...........................................................................................................................5.......................114 13.............................................................100 9..................................................................................114 13...................103 10..............110 12..........................102 9....................................................................................................86 6...91 7...102 9........................ Marketing plan...........................................................................................3Pozicioniranje ......124 15............................104 11................................................... Evaluacija opsega rasta smještajnih kapaciteta ............................................115 14.......................................................102 9.. Zaklju ak ............................................. Analiza globalnih trendova u turizmu ..........3........................137 15................................................................................................1Iskustveno strukturiranje ............2Projekti smještajnih kapaciteta ......................................................3Projekti turisti ke infrastrukture i turisti kih atrakcija.................................................................................................................................................83 Analiza konkurenata ............................ Evaluacija klju nih interesnih subjekata .4Projekti edukacije i upravljanja .................................................................................................90 6........................171 16................................................................. Konkurentnost i investicije ....................................................................96 SWOT analiza ..................................110 12...............................1Projekti konkurentnosti........................... Pristup .....................................................98 8..........................................................2Klju ne fascinacije............................1Vizija..................................................................................1....... Iskustveno strukturiranje i turisti ki proizvodi .......................................................................................................................................................... 8....................................................................................................................................................................................2 Op i podaci... Klju ne strateške prednosti i klju ne strateške barijere turisti kog razvoja ..........................98 8...........................1..............................................................................5...................3 Gospodarstvo ....86 6............................................................ Strateški kontekst ................120 15...................2......94 7.123 15.........112 13................................1Konkurentske strategije marketinga ..................

......2Konkurentske strategije marketinga ..................1Korporativni identitet...... 190 17............. 185 17......2Sustav razvojnih poticaja za projekte eko/ruralnog turizma ......................................................3..............................................................................................1Strategija proizvoda .......................2........................................179 16................... Sadržaj priloga .......1....................................................2Strategija komercijalizacije..............175 Glavne koristi i vrste turisti kog doživljaja ...............................................171 16....... 185 17..... 186 17...................3Strategija komunikacije ............................2Pozicioniranje ..................................................................... 173 16............................................184 17....... 203 3 ...........................1Pristup . Investicijska strategija .............. 201 21..........173 16................................1Ciljevi ................................................2..........................................................................................................................................................................................................................3....................................................................................... Provedbeni plan................................176 16................................................................................................................ Zaklju ne napomene ........................................ 194 19................................................181 16.............................................3Strategije marketing miksa....................4Tržišna strategija..... 192 18.......................................... 196 20.......................4Ukupni pregled investicijskih projekata............... Popis korištenih izvora................................................................................................................................................................16...........................................1...............................................................3..................... 179 16..............................................................3..............................176 Prirodni i umjetno stvoreni resursi otoka Visa kao elementi diferencijacije ....................................................................172 16..............................3Sadašnja praksa poticaja u Hrvatskoj......................................................182 16................2Strategije izgradnje imidža i pozicioniranja.............

.................. 72 Tablica 4–16: Potencijalne atrakcije/inicijative... 47 Tablica 4–8: Planirane turisti ke zone..... 39 Tablica 4–2: Stanovništvo – osnovni podaci ............................. 91 Tablica 6–9: Turisti ki kapaciteti 2007...................................................................................................................................... 87 Tablica 6–3: Analiza konkurenata – otok Lošinj............................................. 89 Tablica 6–6: Godišnji prihod ............... 92 Tablica 6–11: Prihod po no enju 2007................................................................................................................................ 91 Tablica 6–10: Turisti ka no enja 2007.... 64 Tablica 4–14: Vis – trend dolazaka i no enja............................................................................................. 40 Tablica 4–4: Ku anstva........................... 41 Tablica 4–6: U eš e stalno nastanjenih u ukupnom broju stanova ................... 88 Tablica 6–4: Analiza konkurenata – otok Mljet ............................................ .... 61 Tablica 4–12: Komiža – trend dolazaka i no enja.......... 73 Tablica 4–17................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 89 Tablica 6–5: Analiza konkurenata – otok Lastovo .......................... 62 Tablica 4–13: Vis – turisti ka ponuda .........................................................Tablice Tablica 4–1: Kretanje broja stanovnika ...................... 65 Tablica 4–15: Prirodne....... 1 Tablica 4–10: Planirani turisti ki kapaciteti – Grad Vis...................................................................................................................................................................... 90 Tablica 6–8: Prihod od turizma................................................................................................................................ ........ 48 Tablica 4–11: Komiža – turisti ka ponuda ..................................... kulturno povijesne i ostale atrakcije..................................................................................................... Potencijalni projekti/inicijative smještajnih kapaciteta ................................................................................................................... 41 Tablica 4–5: Planirani broj stanovnika ............................................. 43 Tablica 4–7: Temeljna namjena površina .......... 90 Tablica 6–7: Prihod po stanovniku ......................................................... 40 Tablica 4–3: Stanovnici – starosna struktura ................. 92 4 ..................... 86 Tablica 6–2: Analiza konkurenata – otok Rab.............................................................................................. 74 Tablica 6–1: Analiza konkurenata – op i podaci....................................................................................................................................................................................... 45 Tablica 4–9: Planirani turisti ki kapaciteti – Grad Komiža............................

........................................................................................................................................................................................................ 192 Slike Slika 7-1: Globalni trendovi u turizmu......... 54 5 ................................................................ 37 Kartogram 4-2: Pokrov zemljišta ... 38 Kartogram 4-3: Temeljna namjena površina.............. 36 Kartogram 4-1: Otok Vis .............................................................................................................. 36 Kartogram 3-3: Otok Vis u turisti kom klasteru srednje Dalmacije........................................................................... 121 Tablica 15–1: Potencijalni / planirani projekti i inicijative........................................ 186 Kartogrami Kartogram 1-1: Pokazna podru ja COAST projekta .............. 45 Kartogram 4-4: Namjena površina – postoje a i planirana izgradnja .................... 93 Tablica 8–1: Rezultati SWOT analize......... 127 Tablica 15–4: Klju ni projekti smještajnih kapaciteta .......................................................................................................... 46 Kartogram 4-5: Zašti ena prirodna baština ..................................................................................................... 28 Kartogram 3-1: Grad Vis i Grad Komiža..................................... 110 Slika 12-2: VIZIJA 2 (Vizija internacionalnog kapitala).............................................. 125 Slika 17-1: Opcije investicijske politike ........................................................................................................................................................ 138 Tablica 15–5: Klju ni projekti turisti ke infrastrukture i atrakcija............................................................................................... 101 Slika 12-1: VIZIJA 1 (Vizija oto ana) ...... 149 Tablica 15–6: Klju ni projekti edukacije i upravljanja .......................................................................................................................................................................... 54 Kartogram 4-6: Kulturna baština........................................................................... 35 Kartogram 3-2: Turisti ki klaster srednje Dalmacije ..............Tablica 6–12: Godišnji prihod po krevetu............................ 124 Tablica 15–3: Klju ni projekti konkurentnosti ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 99 Tablica 14–1: Scenariji rasta ...................................................................Situacija ................................... 167 Tablica 17–1: Vrste subvencija u turizmu....................... 96 Slika 8-1: Poligon strategija .................................................................................. 111 Slika 15-1: Dijamant konkurentnosti ............................................................................................ 123 Tablica 15–2: Potencijalni projekti/inicijative smještaja .................... 188 Tablica 17–2: Pregled investicija ......................................................

.............................. 75 Kartogram 4-11: Registrirani TSOG u Republici Hrvatskoj ............................................................ 114 Kartogram 15-1: Prijedlog projekata smještajnih kapaciteta....... 165 Kartogram 15-3: Primjer projekta turisti ke infrastrukture .......... 78 Kartogram 13-1: ............................ 166 6 ................................................ 74 Kartogram 4-10: Potencijalni projekti/inicijative smještajnih kapaciteta........................................ 73 Kartograf 4-9: Potencijalne atrakcije/inicijative...........................................Kartogram 4-7: Zaštita okoliša – jugoisto na obala Visa...............................................Panoramska cesta ........... kulturno povijesne i ostale atrakcije............................. Preliminarni prijedlog iskustvenog strukturiranja otoka Visa .......... 70 Kartogram 4-8: Prirodne..................... 148 Kartogram 15-2: Prijedlog detaljno obra enih projekata turisti ke infrastrukture i atrakcija.....

and is mainly focused on the food and beverage facilities. Etc.). whilst 77% of the total is made by private accommodation facilities. In this context. and is located in Split-Dalmatia County. Horwath HTL provided an objective frame for the development potential of this area. In terms of tourism. the summary of key analysis / results is presented as follows.Summary Development plan for eco / rural tourism of the island Vis that is presented here is a pragmatic and a conceptual frame for the efficient development and management of the development process for this type of tourism. This process has already been defined in the Master plan of tourism development for Split-Dalmatia County. unfavourable economic conditions. each of these destinations embarks the process of building their own tourism destination image. The island of Vis belongs to a tourism cluster of (middle) Dalmatia. transport isolation. landscape and cultural values. Situational analysis for the island of Vis shows that the geographical position.g. and gave the concrete development suggestions that are in line with the recent experiences of similar global destinations. Additionally. nor the active development policy. etc.) have not been a part of the offer.000 tourism beds. The island of Vis is a highly seasonal destination – around 90% of the total tourism traffic is realised in the period from June to September. cultural summer of Vis). Project context and situational analysis The area of the project includes two administrative entities (Town of Vis and Town Komiža). but they are not widely known nor strongly promoted. 7 . and therefore its future tourism development must be placed in the context of development of a wider region of (middle) Dalmatia tourism cluster. the alternative types of tourism (agrotourism. thus a majority of existing facilities remain unused (e. with professionally shaped products. Today the whole island has around 3. natural heritage. as well as the ecologically clean environment are the key values of this destination as well as the great base for tourism development. where development guidelines have been set for each destination of this tourism region. which place Vis in a very unfavourable economic position. unfavourable demographic structure. There are only three hotels on the island of Vis (2* and 3* category). infrastructural and communal barriers. health and wellness tourism. tax relief. Following the standard international procedure of regional and destination planning in tourism. they need to jointly position themselves under the cluster brand. international theatre carnival. the situational analysis identified that the years long isolation of the island limited its tourism development. based on their own key values. apart from some domestic and foreign small scale investments in privately owned properties (holiday homes). There are few events organised on the island (boat race. activities and experiences. There are no major investments on the island. SME business is growing at a slow pace. palms. and the inadequate state development policies (subventions. Even though the island produces typical agricultural products (lemon.). and other types of support to the island economy) must be noted as key disadvantages of the area. factory. institutional barriers. army facilities. In order for destinations / sub-regions of this cluster to play on a global tourism market. whilst at the same time. Main barriers to the development are the lack of an integral concept and development strategy. etc.

Tourism boards of Vis and Komiža. whilst putting the focus to the eco / rural projects development. Global tourism trends analysis Global trends in relation to the development and growth of tourism demand. as well as larger domestic investments. combined with the trends of the experiential structuring related to the destination development indicate that the island of Vis needs to use its key values. Key stakeholders generally agree that tourism development must be based on the sustainable principles. Identified attitudes and interests also include a strong focus on rural tourism products development. so the analysis includes the following island destinations: Lošinj.It is clear that the island of Vis is at the very beginning of its tourism development. 8 . cooperatives. a series of interviews and a workshop have been performed. travel. according to the sustainable development principles. preferences and destinations. Rab. and this Plan therefore suggests a concept for its integral tourism development. Lastovo and Mljet. where the optimal option for Vis is its own development way. as well as for the identification of a development strategy. Competitive destinations in this case are other similar islands along the Croatian coast. that efficiently combines cultural and natural values with the agro production. Considering the uniqueness of each of the Croatian islands. which will be based on the local family initiatives. hotels. which need to be integrated in the tourism offer of a whole destination. According to their opinions. This includes the advantage of island’s distance from the land (feeling of exclusivity / isolation). Museum of the Town of Vis. In relation to the analysed competitive island destinations. of a similar geography and similar position. there are not many islands that satisfy all the criteria. and private accommodation owners. which can only be done through a high value strategy and sustainable tourism model. Key stakeholders evaluation In order to evaluate the interests and attitudes of the key stakeholders in tourism of the island of Vis. in order to transform the current uncertainty and latent conflicts into an advantage. based on the small and medium scale businesses development as well as the large external investments. Competition analysis Competition analysis is done in order to provide a wider context for the current situation evaluation. and their general as well as the economic situation. the tourism development must integrate the agriculture and cultural and historical identity values. The key stakeholders are: local government (Town of Vis and Town of Komiža). Furthermore. local entrepreneurs. food and beverage facilities. rich natural historic and cultural heritage. fishing and mariculture as well as the recreation on the island. which are of a similar size (around 90 km2). Vis has few future tourism development options. associations. tourism / travel agencies. the key barriers to tourism development currently are human resources and lack of financial initiatives in support.

because an intelligent development of a tourism destination cannot be based only on accentuating internal strengths and using the opportunities from the external environment. SOCIAL AND ECONOMICAL PROFILE OF THE AREA DESTINATION PERFORMANCE DESTINATION MARKETING DESTINATION TOURISM SERVICES LOCAL COMMUNITY AND PUBLIC SERVICES STAKEHOLDERS AND PARTNERSHIPS TOURISM DEVELOPMENT KEY EXTERNAL OPPORTUNITIES AND THREATS FOR THE ISLAND OF VIS OPPORTUNITIES AND THREATS INDUSTRY TRENDS COMPETITORS LEGAL / POLITICAL ENVIRONMENT SOCIO-CULTURAL ENVIRONMENT ECONOMICAL ENVIRONMENT ENVIRONMENT TECHNOLOGY The conducted SWOT analysis indicates that the island of Vis is facing more than twice as large intensity of weaknesses than the strengths. the following key strategic advantages and barriers to a tourism development of the island of Vis have been identified: 9 . because in this way it uses current external processes in order to create internal development advantages. opportunities and threats) for the purpose of this Plan was done based on the evaluation of the following elements: KEY INTERNAL STRENGTHS AND WEAKNESSES FOR THE ISLAND OF VIS STRENGTHS AND WEAKNESSES NATURAL. weaknesses. which is an expected result. regardless of the relatively favourable position in relation to the current processes. tourism development od Vis must be based on the minimalisation of its own weaknesses. the island of Vis needs to use the larger number of opportunities in the external environment to its advantage. considering the destination is currently at the beginning of its professional and competitive tourism development.SWOT analysis and key strategic advantages and barriers to the tourism development SWOT analysis (strengths. Furthermore. Based on all the previous analysis. However.

these destinations developed agriculture and integrated it into a rural tourism offer. Adriatic stopover 4. or its tourism vision must be based on the realistic strategic principles and key guidelines for its future growth. Elba and Faial (Azores). Start up position as a result of the absence of a mass tourstification (as an advantage and/or a challenge to local and national political elite) 2. The analysed island destinations are relevant examples for the island of Vis.Key strategic advantages Very attractive tourism area from perspective of global trends and interests Key strategic barriers the Problem of creating a clear tourism development vision for the times to come Attractiveness of natural. they are mainly based in the Mediterranean basin (because of the similar climate. key strategic principles for the island of Vis are. cultural. three island destinations have been analysed – Sardinia. Additionally. and as such it needs to provide appropriate answers to the challenges of a globalisation. whilst they used differentiated products to create a variety of tourism activities on offer during the whole year. 1. Key strategic principles The rational image of the future of a tourism destination. as well as negotiating platform for external investors 10 . In this conteyt. The island of Vis is a tourism destination at a very beginning og its tourism development. these islands provide a good example of the use of the local resources and integration of heritage and autochthonous production. In order to provide an insight into destinations that can relate their development logic to the planned development of the island of Vis. considering the protection and improvement of natural and cultural attractiveness of the island. Necessity of an organic growth/development. Even though these destinations are in different phases of development process. historic and Lack of clearly formed and focused tourism rural attractions of the island products Start up position / advantages Lack of tourism infrastructure Inadequate general infrastructure Benchmark analysis In a process of creating a destination development plan. they have well preserved and rich natural resources as well as the cultural heritage. European markets and tourism trends). it is essential to set development guidelines for the distribution of destination’s resources. Inherited urban concentration 5. Lack of the local capacity as an answer to globalisation processes 3. because they are under the influence of the Mediterranean culture. This is the reason why destinations are evaluated in relation to other destinations which have already developed a similar growth model and development strategy.

lemon production. changes in tourist behaviour. Market positioning on the other hand highlights the physical as well as the emotional aspects of a destination that need to be integrated in the area and agreed upon by the local community. and finally because of the continuous pressure of competitive destinations / regions. which are the base for future creation of the unique selling points. in order to create a successful development. etc. wine production. the tourism positioning of Vis must be viewed and shaped in the context of of the whole tourism cluster of Middle Dalmatia positioning. Vis revitalises its two urban poles (Vis and Komiža). which is done by restructuring its space and innovative high value tourism offer that highlights the identity as well as natural and socio-cultural characteristics of the island. and designs its coastal areas. Vision is created for both today’s and tomorrow’s markets. which must be agreed on and deliverd to the tourism market by integrated tourism policy. Modra Špilja. To identify its market positioning starting point. which builds its authenticity and exclusivity on the sustainable development principles. innovatively restructures the island interior. the tourism vision for the island of Vis is as follows: Island of Vis uses tourism to revitalise its area and generate the economic growth.Vision and positioning Vision and market positioning in current global tourism market are complex creations. and it forms a unique emotional relationship with future markets. based on the ever changing tourism market conditions. The island of Vis is the hideaway island. island of Vis must first rely on its key tourism fascinations. which is embedded into historic attractiveness of the island and its tradition through fishing. Therefore. Thus. olive growing. Island ofVis – key fascinations History and culture Tradition and island’s lifestyle Untouched island idyll Passionate experience of the sea Tourism destination Vis is geographically. naturally and culturally positioned in an environment that with its key characteristics makes a tourism cluster of Middle Dalmatia (Split-Dalmatia County). Strategic positioning of destinations within the Split-Dalmatia County is defined in the Tourism master plan of Split11 . Tourism development of Vis is based on creation of a integrated tourism value chain. as well as through the valorisation of key identity symbols such as Falkuša.

Urbani centri Viško polje Viški plato Obalni pojas Biševo 1. Viško polje – revitalises agriculture and offers experiences of tradition and nature 12 .Dalmatia County. where all the experience in the future tourism offer are placed in the space itself. activities and events in Vis and Komiža Exciting experience of the sea and fishing tradition Traditional island lifestyle Island history and culture Activities in the idyllic island ambiance Experiential structuring and tourism products In addition to the basic support to product development. The term ‘hideaway’ is used in its widest sense and represents a sanctuary as well as the place of the spiritual and cultural revitalisation. Considering all of the above. Vis is a hideaway island which offers following key experiences: Relaxation in a hidden beauty of sea and bays Meeting point. which presupposes the complete high value tourism change development. where the island of Vis is positioned as ‘the hideaway island’. Urban centres (Vis and Komiža) – start the process of urban revitalisation and rehabilitation and take on the role of two island hubs 2. and later on will be shaped in a form of professional and competitive tourism products. the proposed positioning statement for the island of Vis is as follows. the above proposed positioning statement serves as a framework for the experiential structuring of the island Vis (and Biševo).

apart from defining the vision and tourism products presupposes a qualification. They are also based on the tourism traffic. Reference years are 2007 (starting year) and 2020 (final year). they need to be in line with contemporary tourism trends as well as they have to be appropriately supported by human potentials. or a projection of a quantity of future accommodation capacities.3. tourism income and tourism volume in relation to the resources. This also means that capacities need to provide a positive business results. and other caves) In this context. the proposed tourism products for Vis and Biševo are: 1. 2. 3. Island Biševo – equipment programme to create the sanctuary for nature lovers and a visit point of protected natural heritage (Modra špilja. and are based on accommodation capacities as planned in Land use plans. Projections of growth scenarios are shown in the following table. Holiday and relaxation by the sea Nautical tourism Rural tourism Special interests Evaluation of the accommodation capacities growth volume Tourism development. 13 . Vis plateau – urban / value revitalisation and rehabilitation of villages on the plateau offering eco / rural experiences of islands lifestyle 4. Coastal ring – rehabilitation and development programme of beaches for the experience of exclusivity and tranquillity 5. in accordance with area’s potentials and limits. 4.

REALIZED 25% 2020. Competitiveness and investments In the context of this plan. workshop results.040.0% 50. occupancy of hotel acc.963 14.168.060 18 2020.000 30.724 75.701 17. rural holiday houses.637 90 4. overnights . in € (direct) toursim rev.539 78.0% 27. site inspection as well as our expert opinion.502.000 4.300 233.1% 62 39 195 123 427.637 90 3. and based on the stakeholders interviews. ovrnights per inhabitant 2 2020.600 1.043.1% 33.000 100 SCENARIJ 4 32 161 108 Development scenarios 2. REALIZED 50% OF 2020.9% 34 15 77 28 99.174 280.637 3.513. rural family hotels. REALIZED 100% OF OF LAND USE PLAN LAND USE PLAN LAND USE PLAN 3.0% 44.460 141.945 101.836 60.000 116. and rural resorts. per overnight (direct) doubled number of inhabitants arrivals per inhabitant overnights per inhabitant hot.792 784.244 33.0% 38.975 60.800.616 85 SCENARIJ 3 19 97 62 90 8. Implementation of these plans depends on infrastructural improvements.637 3.750 40.078 619 56.0% 50. improvements in transport networks.309 1.375 50 SCENARIJ 1 8 39 14 3.2007 population area in km2 accomodation capacity (beds) accomodation capacity (hotels) arrivals overnights arrivals (hotels and resorts) overnights (hotels and resorts) occupancy of the total acc.804 192. the key projects that will build a competitive position of this destination on a tourism market are: 14 .028.0% 45.5% 34 8 53 21 24.707. 3 and 4 assume the development of new hotels and tourism resorts.729 3. rural bed and breakfast. in HRK toursim rev.280.950 35. WITHOUT CHANGE 3.146.868 16.485 70 SCENARIJ 2 11 65 50 90 5.607 74.0% 89 64 321 216 829.671 25.000 130.CAGR beds per km arrivals per inhabitant overnights per inhabitant hotel ovrnights per inhabitant toursim rev.0% 50.5% 48 22 130 100 234.639 471.637 90 3.0% 33.825 448. as well as other types of high value accommodation in rural / eco tourism – for example – agrotourism. as well as the significant population increase.521 707.833 365.078 619 28.539 2.361 14.942.

Taking into account the results from both documents. trekking and cycling paths concept School of Vis cuisine Watersports centre Ethno village Dragodid Interpretation centre 'Military history of Vis' Island tours Marketing plan Strategic approach to marketing of the island of Vis is related to two existing documents that have dealt with this area – Tourism master plan of Split-Dalmatia County. which is an official document of the County from 2006. a summary of integrated marketing activities for the island of Vis is presented below: 15 . the recommendations must be taken as a starting platform for a detailed marketing activities elaboration in this Plan. which will be an official document of the Croatian National Tourism Board. Thus. and the Strategic marketing plan of Croatian tourism 20082012.COMPETITIVENESS ACCOMMODATION TOURISM INFRASTRUCTURE AND ATTRACTIONS EDUCATION AND MANAGEMENT Gastronomy specialisation Complementary offer Agrotourism Rural holiday house Olive oil and wine tasting Viewpoints system Education in tourism TourFuture (education of local community about tourism) Destination management organisation Organisation for rural tourism development and management Tourism information system Integrated tourism signalisation system Small bay beaches development programme Waterfront revitalisation Eco labels Private accommodation quality development Standardisation and quality systems in rural tourism Urban conversion (Vis and Komiža) Rural 'bed & breakfast' Rural family hotel Panoramic road Fishing museum 'Komiža' Rural resort Interpretation centre 'Vis – hideaway island’ Healthy food programme for a tourism market Walking.

located in the Split-Dalmatia County. Not only does the tourism master plan provide investors with a clear picture of an area and its development projects. but it also indicates a level of dedication to the process of development and investments of its initiator (the County). which can create additional synergies for eco/rural initiatives. 16 . and the process of shifting responsibilities for development and investments from the central to the local/regional level. is at its core focused on rural and eco tourism projects. as well as few coastal projects designated in the Land use plans. In addition to this a touristification of the two urban centres (Komiža and Vis) is necessary. the following step is the destination planning within the tourism cluster of the County. magazines) Internet advertising Organisation of sminars and workshops Investments and concluding remarks Development plan for eco / rural tourism of the island of Vis. as well as the initiation of entrepreneurship’s activities by a bottom up principle. notifications Web site Souvenirs and autochthonous products Advertising Press (newspapers. Significant eco / rural tourism product for the island of Vis requires significant investments into the infrastructure. in order to initiate the interest of domestic and foreign investors. which represents the essential framework for the entrepreneurship in tourism. leaflets Tourism map Itinerary maps based on products Tour guide Press trips Familiarisation trips Newsletters Press conferences News. In this context. This indicates the need for a Tourism master plan definition for this area. Considering transitional processes in Croatia. this County still does not have necessary instruments for tourism investment support in its own hands.Integrated marketing communication system for Vis Brand creation Logo Brand name Term Protected Colours Promotional tools and materials Brochures General brochures Product brochures Rural accommodation brochures Specific attraction brochures Communication activities Sales improvement Fairs Special promotional activities Direct marketing Monitoring Quality standards of brochures and other promotional materials Contents quality of web page in relation to correct and up-to-date information Quality of fairs Public relations Promotional materials Posters. Considering that Split-Dalmatia County defined the Tourism master plan for the integral area of the County. this Plan is viewed as a pre-phase or a pre-plan for a serious master plan of the island.

Na otoku nema ozbiljnijih investicija. institucionalno-sistemska ograni enja. zatim nepovoljno stanje gospodarstva. U tom kontekstu se ovdje izlaže sažetak klju nih nalaza / prijedloga ovog Plana. odnosno aktivne razvojne politike. u okviru situacijske analize identificirano je da je dugogodišnja zatvorenost otoka prema posjetiteljima ograni avala razvoj turizma. Otok Vis se nalazi u turisti kom klasteru (srednja) Dalmacija. Kontekst projekta i situacijska analiza Podru je obuhvata projekta uklju uje dvije administrativne cjeline (grad Vis i grad Komiža). Osnovni ograni avaju i imbenici razvoja su nepostojanje cjelovite koncepcije i strategije razvoja. na cijelom otoku ima ukupno oko 3. osim nekoliko stranih i doma ih investicija u privatne ku e za odmor tako da je ve i dio postoje ih objekata neiskorišteno (npr. tvornica ribe. koja još uvijek Vis stavlja u neravnopravnu gospodarsku poziciju. Što se turizma ti e. a dominiraju privatni smještajni kapaciteti sa preko 77% ukupnog smještajnih kapaciteta otoka. pa tako svaka destinacija ve ima svoje odrednice i smjernice razvoja koje u procesu oblikovanja svoje ponude slijedi i dalje definira. a nalazi se na podru ju Splitsko-dalmatinske Županije. krajobrazne i kulturološke vrijednosti te ekološki prakti ki nezaga en okoliš klju ne vrijednosti ovog prostora i izvrsna osnova za razvoj turizma.000 turisti kih kreveta. sadržajima i iskustvima. ali i konceptualan okvir za efikasan razvoj i upravljanje procesom razvoja ove vrste turizma. Na otoku posluju samo tri hotela nižih kategorija (2* i 3*). nužno je da se zajedni ki pozicioniraju pod krovnom markom cijelog turisti kog podru ja (klastera). objektivizirao razvojni potencijal ovog podru ja. Na otoku se organiziraju doga aji kao što su regata. kulturni ili zdravstveni turizam nisu do sad bili u ponudi. koliko je to bilo mogu e. prometna izoliranost.približno 90% ukupnog turisti kog prometa se ostvaruje u periodu od lipanja do rujna. a svaka od njih tako er gradi svoj imidž turisti ke destinacije sa profesionalno oblikovanim proizvodima. Malo i srednje poduzetništvo se polako razvija na Visu. rasadnik palmi. bilje i sl. internacionalni karneval kazališnih amatera i kulturno ljeto Visa. Da bi destinacije / subregije unutar ovog turisti kog podru ja (klastera) mogle igrati na globalnom tržištu. porezne olakšice i druge beneficije prema oto kom gospodarstvu i stanovništvu). Ovaj proces je ve definiran Glavnim planom razvoja turizma Splitsko-dalmatinske županije. vojni objekti). i prema tome svoj budu i turisti ki razvoj treba biti stavljen u kontekst razvoja šire regije turisti kog podru ja (srednje) Dalmacije.Sažetak Ovdje izloženi Plan razvoja eko / ruralnog turizma za otok Vis predstavlja pragmati an. te na kraju i neadekvatnu državnu politiku razvoja (subvencije. temeljem svojih klju nih vrijednosti. prirodna bogatstva obalnog prostora. zatim nepovoljna demografska osnovica. Otok Vis je izrazito sezonalna destinacija . te dao konkretne razvojne prijedloge koji prate recentna iskustva sli nih destinacija u svijetu. Situacijska analiza otoka Visa pokazuje da su geoprometni položaj. Danas je turizam vrlo slabo razvijen – na primjer. Ovdje svakako treba navesti i infrastrukturne i komunalne nedostatke. 17 . Vode i se standardnom internacionalnom procedurom regionalnog i destinacijskog planiranja u turizmu. Horwath HTL je. ali je uglavnom fokusirano na razvoj ugostiteljske ponude. Iako otok ima zna ajnih prednosti u poljoprivredi (limun.) alternativni oblici turizma kao što je agroturizam. ali nisu izrazito poznati niti jasno promovirana na tržištu.

Klju ni subjekti uglavnom se slažu u mišljenju da razvoj turizma treba temeljiti na principima održivosti.Jasno je dakle da je otok Vis na samom po etku svog turisti kog razvoja i u tom smislu se ovim planom predlaže koncept njegovog cjelokupnog turisti kog razvoja. te destinacije suo eni sa trendovima iskustvenog strukturiranja vrijednosti koje su povezane sa razvojem destinacija upu uju da destinacija otoka Visa treba koristiti svoje klju ne vrijednosti. To svakako uklju uje prednosti udaljenosti od kopna (osje aj ekskluziviteta / izoliranosti). s time da je optimalna ona gdje otok Vis traži svoj put i sadašnju situaciju neizvjesnosti i latentnih sukoba okre e u vlastitu prednost ali samo u slu aju izbora strategije visokih vrijednosti i provedbe modela održivog turizma koji na efikasan na in spaja lokalne kulturne i prirodne vrijednosti s oto kom agroproizvodnjom. lokalni obrtnici. svakako treba integrirati poljoprivrednu proizvodnju i kulturnopovijesne identitetske vrijednosti. ali uz razvoj malog i srednjeg poduzetništva. Rab. bogatstva prirodnih i kulturoloških vrijednosti. Analiza konkurenata Analiza konkurencije izvodi se kako bi se dao širi kontekst za ocjenu situacije promatranog subjekta i/ili kako bi se identificirale mogu e razvojne strategije. ljudski resursi i nedostatak financijskih poticaja za razvoj turizma glavni su ograni avaju i faktori turisti kog uzleta otoka Visa. a naglasak se stavlja na razvoj eko / ruralnih projekata kao glavni fokus Plana. To su lokalne vlasti (Gradovi Vis i Komiža). ugostiteljski objekti. ribarstvom i marikulturom s rekreacijom na moru i u zale u otoka. putovanja. turisti ke / putni ke agencije. ponašanje i preferencije turista. te ve ih eksternih investicija. ali i ve im doma im investicijama. otok Vis ima nekoliko razvojnih opcija u pogledu budu eg turisti kog razvoja. koji e se bazirati na lokalnim obiteljskim inicijativama. bogatstva povijesnog naslje a. 18 . sa sli nom geografijom i sli nim prometnim položajem. smatraju. Muzej grada Visa. pa su stoga ovdje analizirani otoci Lošinj. Prema mišljenju klju nih subjekata. a koji su sli ne veli ine (oko 90 km2). Identificirani stavovi i interesi tako er uklju uju snažno usmjerenje na razvoj proizvoda ruralnog turizma. Analiza globalnih trendova u turizmu Globalni trendovi u odnosu na razvoj i rast turisti ke potražnje. Lastovo i Mljet. Pod konkurencijom se u ovom slu aju podrazumijevaju drugi sli ni otoci na hrvatskom Jadranu te njihova op a i gospodarska situacija. U odnosu na analizirane konkurente. udruge i zadruge te iznajmljiva i privatnog smještaja. te ih je stoga potrebno integrirati u turisti ku ponudu cjelokupne destinacije. Evaluacija klju nih interesnih subjekata U svrhu evaluacije interesa i stavova klju nih interesnih subjekata u turizmu na otoku Visu provedena je radionica i niz intervjua sa klju nim subjektima. Budu i da zbog jedinstvenosti svakog pojedinog otoka na hrvatskom Jadranu nema mnogo otoka koji zadovoljavaju sve navedene kriterije. Hoteli. U turisti ki razvoj. Turisti ke zajednice Vis i Komiža. sljede i pritom principe održivog razvoja.

Nadalje. koje definiraju pristup i smjernice njenog budu eg razvoja u turizmu. slabosti. Temeljem svih prethodnih analiza. bez obzira na relativno povoljnu poziciju u odnosu na trenutne procese u okruženju. što je i o ekivan rezultat. opportunities and threats – SWOT) za potrebe ovog Plana izvedena je temeljem evaluacije sljede ih elemenata: KLJU NE INTERNE SNAGE I SLABOSTI DESTINACIJE VIS SNAGE I SLABOSTI PRIRODNI. weaknesses. razvoj turizma destinacije Vis potrebno je temeljiti na minimaliziranju vlastitih slabosti. SOCIJALNI I EKONOMSKI PROFIL PODRU JA PERFORMANSE DESTINACIJE DESTINACIJSKI MARKETING TURISTI KE USLUGE DESTINACIJE LOKALNA ZAJEDNICA I JAVNE USLUGE INTERESNI SUBJEKTI I PARTNERSTVA TURISTI KI RAZVOJ KLJU NE EKSTERNE MOGU NOSTI I PRIJETNJE DESTINACIJE VIS MOGU NOSTI I PRIJETNJE TRENDOVI INDUSTRIJE KONKURENTI PRAVNO/POLITI KO OKRUŽENJE SOCIO-KULTURNO OKRUŽENJE EKONOMSKO OKRUŽENJE OKOLIŠ TEHNOLOGIJA Izvedena SWOT analiza upu uje na sljede e da je destinacija otoka Visa suo ena sa više od dva puta ve im intenzitetom slabosti od intenziteta snaga. obzirom da se destinacija Vis nalazi na po etku izgradnje profesionalne i konkurentne turisti ke industrije.SWOT analiza i klju ne strateške prednosti i barijere turisti kog razvoja Analiza snaga. jer na taj na in trenutne procesi u svom okruženju koristi za stvaranje vlastite prednosti u razvoju. otok Vis mora iskoristiti prednost ve eg broja mogu nosti u okruženju u odnosu na prijetnje. mogu nosti i prijetnji (strengths. 19 . jer se inteligentan razvoj turisti ke destinacije ne može temeljiti samo na akcentuiranju unutarnjih snaga i korištenju prilika iz vanjskog okruženja. Me utim. definirane su sljede e klju ne strateške prednosti i barijere turisti kom razvoju destinacije otoka Visa.

Otok Vis je turisti ka destinacija na samom po etku svog turisti kog razvoja i stoga mora dati odgovaraju e odgovore na izazove globalizacije. strateška uporišta otoka Visa su: 6. trendova turista). to jest njena turisti ka vizija mora biti izvedena iz realnih strateških uporišta. kulturno-povijesnih u Nedostatak jasno oblikovanih i fokusiranih ruralnih atrakcija otoka turisti kih proizvoda Pozicija / prilike po etnika Nedostatak turisti ke infrastrukture Neadekvatna op a infrastruktura Analiza oglednih primjera u praksi Pri izradi razvojnog plana odre ene destinacije potrebno je postaviti smjernice razvoja u okviru kojih destinacija treba strateški rasporediti svoje resurse. Po etna pozicija zbog izostale masovne turistifikacije (a kao prednost i/ili izazov lokalnim politi kim elitama i Hrvatskoj u cjelini 7. analizirane su tri destinacije – Sardinija. Uz to razvile su agruikulturu. Strateška uporišta Racionalna slika budu nosti jedne turisti ke destinacije. Iako u razli itim fazama razvojnoga puta. te kulturnu baštinu. odnosno objektivizacije klju nih odrednica na kojima destinacija gradi svoju budu nost. Elba. Faial (Azorsko oto je). europskog tržišta. te kao pregovara ka platforma sa vanjskim igra ima / investitorima 20 . Stoga se ciljana destinacija promatra u odnosu na destinacije koje su ve razvile sli an model rasta i strategiju razvoja. a s obzirom na o uvanje i unapre enje prirodnih i kulturnih atraktivnosti otoka. Kako bi se stekao uvid u destinacije koje svojom logikom razvoja odgovaraju planiranoj razvojnoj logici otoka Visa. Povijesno naslje ena urbana koncentracija 10. Jadranski stopover 9. uglavnom su smještene u Sredozemlju (zbog sli ne klime. U tom smislu. ova tri otoka pružaju dobar primjer upotrebe lokalnih resursa i integracije nacionalnih obi aja i autohtone proizvodnje.Klju ne strateške prednosti Klju ne strateške barijere Izrazito atraktivan turisti ki prostor sa stajališta Problem stvaranje jasne vizije turisti kog globalnih trendova i interesa razvoja za nadolaze e razdoblje Atraktivnost prirodnih. imaju o uvane i bogate prirodne resurse. Nužnost organskog rasta. a diferenciranim proizvodima kreirale su rannovrsnu ponudu tijekom cijele godine. te je integrirale u ruralnu turisti ku ponudu. Nepostojanje lokalnog kapaciteta za odgovor otoka na globalizacijske procese 8. Ove su destinacije relevantne za usporedbu i primjer razvoju otoka Visa jer su to oto ke destinacije pod utjecajem Mediteranske kulture i obi aja.

21 . ali i emocionalni aspekti destinacije / regije moraju biti integrirani u prostoru i prihva eni od lokalne zajednice kako bi razvoj bio uspješan. Falkuša. koje se promatraju kao okvir za izgradnju dugoro nih jedinstvenih prodajnih prijedloga koje zajedni ka turisti ka politika destinacije mora prihvatiti i isporu iti tržištu u realno sagledivom vremenskom okviru. Otok Vis – klju ne fascinacije Povijest i kultura Tradicija i život otoka Idila netaknutog otoka Vatreni doživljaj mora Destinacija Vis nalazi se u geografskom. uzgoj limuna. Vizija se kreira kako za današnje tržište. Vis je otok skrovište. te upotrebu klju nih simbola ovih vrijednosti kao što su npr. vizija razvoja otoka Visa je: Otok Vis turizmom revitalizira prostor i generira gospodarski rast. Tržišno pozicioniranje. te oprema svoj obalni prostor. s druge strane naglašava koji fizi ki. te na kraju i zbog konstantnog pritiska konkurentskih destinacija / regija. inovativno restrukturira unutrašnjost otoka. a to ini restrukturiranjem prostora i inovativnom turisti kom ponudom visoke vrijednosti. Turisti ki razvoj otoka Visa temelji se na kreiranju cjelokupnog lanca vrijednosti koji je utkan iu povijesnu atraktivnost otoka i njegovu tradicionalnost kroz ribarstvo. Prema tome. te je stoga turisti ko pozicioniranje otoka Visa potrebno promatrati i oblikovati u kontekstu pozicioniranja cjelokupnog turisti kog klastera Srednje Dalmacije. vinarstvo. odnosno prihva en od strane turisti kog tržišta. prirodnom i kulturološkom okruženju koje svojim klju nim zna ajkama i karakteristikama ini turisti ki klaster Srednje Dalmacije (Splitskodalmatinska županija). ime naglašava identitet te prirodne i socio-kulturne zna ajke otoka. Modra Špilja. Kako bi identificirala po etnu to ku tržišnog pozicioniranja. s obzirom na promjenljive uvjete na turisti kom tržištu. maslinarstvo. itd. koji svoju autenti nost i ekskluzivnost gradi na održivim principima razvoja. te zajedno sa pozicioniranjem tvori jedinstvenu cjelinu. tako i za budu e tržište. Vis revitalizira dva urbana pola razvoja (Vis i Komiža). na promjene u uzorcima ponašanja gostiju.Vizija i pozicioniranje Vizija i tržišno pozicioniranje u današnjem globalnom turisti kom svijetu su jedinstveno kompleksne kreacije. i kreira jedinstvenu emocionalnu vezu sa budu im tržištem. destinacija otoka Visa se najprije mora osloniti na klju ne turisti ke fascinacije otoka.

destinacija Vis se pozicionira kao 'Otok skrovište'. i unutar njega. Kontekst 'skrovišta' uzet je u najširem smislu. a predstavlja svojevrsno uto ište i mjesto kulturne i duhovne revitalizacije i pretpostavlja izgradnju turisti kog lanca visoke vrijednosti. to jest centra organiziranja cjelokupnog turisti kog iskustva otoka i morskog areala ove destinacije 7.Strateško pozicioniranje destinacija unutar podru ja Splitsko-dalmatinske županije. a kasnije se ta ista iskustva izražavaju profesionalno oblikovanim konkurentnim proizvodima. Urbani centri (Vis i Komiža) – kre u u proces urbane revitalizacije i rehabilitacije i preuzimaju ulogu dva oto ka 'hub-a'. Urbani centri Viško polje Viški plato Obalni pojas Biševo 6. definirano je Glavnim planom razvoja turizma SDŽ. prijedlog turisti kog pozicioniranja je kako slijedi: Vis je otok skrovište koji nudi sljede a klju na iskustva: Odmor i opuštanje u skrivenoj ljepoti mora i uvala Mjesto susreta. Uzimaju i sve navedeno u obzir. Viško polje – revitalizira agrikulturu i nudi iskustvo uranjanja u tradiciju i prirodu 22 . gdje se u okvir prostora 'preta u' iskustva koja e Vis pružati svojim gostima. aktivnosti i doga anja u Visu i Komiži Uzbudljiv doživljaj mora i ribarske tradicije Tradicionalnog oto kog života Povijesti i kulture otoka Iskustveno strukturiranje i turisti ki proizvodi Osim temeljne potpore za razvoj proizvoda. gore navedeni prijedlog pozicioniranja tako er služi kao okosnica iskustvenog strukturiranja prostora Visa i Biševa.

8. Scenariji procjene rasta koji se prikazuju u sljede oj tabeli. Obalni pojas – rehabilitacijom i programom razvoja / opremanja plaža pruža doživljaj ekskluzivnosti i mira 10. u skladu sa suvremenim turisti kim trendovima. i turisti kom volumenu u odnosu na resurse. Otok Biševo – programom opremanja. za Vis i Biševo temelji se na: Odmoru i opuštanju uz more Nauti kom turizmu Ruralnom turizmu Specijalnim interesima Evaluacija opsega rasta smještajnih kapaciteta Razvoj turizma. te turisti kom prometu. prijedlog turisti kih proizvoda. zaradi od turizma. osim postavljanja vizije i izbora turisti kih proizvoda podrazumijeva i kvalifikaciju. (polazna godina) i 2020. temelje se na smještajnim kapacitetima predvi enim u prostornim planovima. koja mora biti u skladu sa mogu nostima i ograni enjima prostora. a s obzirom na njihov razvojni potencijal. ovaj prostor je uto ište za ljubitelje prirode i vizitacijski punkt zašti enih prirodnih rijetkosti (Modra i ostale špilje) U tom kontekstu. 23 . Viški plato – urbano / vrijednosno revitalizira i rehabilitira lanac sela na platou i time nudi eko / ruralno iskustvo života na otoku 9. mora ostvarivati pozitivan poslovni rezultat. (ciljna godina). odnosno koli inu budu ih smještajnih kapaciteta. Referentne godine su 2007. te mora imati dostatnu podršku ljudskog potencijala.

BEZ PROMJENE 3.521 707.0% 50.078 619 28.639 471. naselja) no enja (hoteli i tur.000 30.868 16. te razvoj drugih vrsta smještaja visoke kvalitete u ruralnom/eko turizmu.300 233.833 365.2% 89 64 321 216 829. no enja po stanovniku 34 8 53 21 24.729 3.8% 48 22 130 100 234. prihod u HRK tur.607 74.0% 16.600 1.701 17. poboljšanju prometne povezanosti i dostupnosti otoka. rezultata sa radionice. no enja po stanovniku tur.616 85 SCENARIJ 3 19 97 62 SCENARIJ 4 2020.0% 50.000 4.280.060 18 3.836 60.0% 45. REALIZIRANO 50% PP-A 3.0% 7.375 50 SCENARIJ 1 8 39 14 SCENARIJ 2 2020.945 101. Realizacija ovih planova ovisi o rješavanju infrastrukturnih problema na kvalitetan na in.539 78.168. te našeg ekspertnog mišljenja.637 90 5. klju ni projekti koji e graditi konkurentsku poziciju ove destinacije na turisti kom tržištu i koji su detaljno elaborirani u ovom planu su: 24 .0% 11.707.750 40.513. te ruralnih resorta.724 75.637 90 3.CAGR kreveta po etvornom kilometru dolazaka po stanovniku no enja po stanovniku hot.309 1.502.000 130.2007 stanovništvo površina u km2 smještajni kapaciteti (kreveti) smještajni kapaciteti (hoteli) dolasci no enja dolasci (hoteli i tur.637 90 3.028.361 14. prihod po no enju (direktni) udvostru enje broja stanovnika dolazaka po stanovniku no enja po stanovniku hot.539 2.485 70 SCENARIJ 2 11 65 50 SCENARIJ 3 2020.950 35. prihod u € (direktni) tur.671 25.5% SCENARIJ 1 2020.825 448. ruralnih obiteljskih hotela i bed&breakfasta.043. ruralnih ku a za odmor.040.146.637 90 4.2% 34 15 77 28 99.0% 3.000 116.975 60.078 619 56.0% 50.244 33.5% 62 39 195 123 427.1% 33. naselja) zauzetost ukupnog smještaja zauzetost hotelskog smještaja no enja .637 90 8.963 14.804 192.460 141.000 100 SCENARIJ 4 32 161 108 Scenariji razvoja 2.174 280.942. Konkurentnost i investicije U kontekstu ovog Plana. REALIZIRANO 100% PP-A 3.3 i 4 pretpostavljaju razvoj novih hotela i turisti kih naselja.792 784. te znatnijem pove anju broja stanovnika na otoku. kao na primjer agrotirzama. obilaska terena. REALIZIRANO 25% PP-A 3.800. a temeljem razgovora sa klju nim subjektima.

koji e uskoro biti prihva en kao službeni dokument Hrvatske turisti ke zajednice za navedeni period. 25 .Glavni plan turizma Splitskodalmatinske županije. službeni dokument Splitsko-dalmatinske županije od 2006. planinarskih i biciklisti kih staza Škola viške kuhinje Centar za sportove na vodi Projekt razvoja kvalitete privatnog smještaja Projekt standardizacije i sustava kvalitete u ruralnom turizmu Urbana konverzija (Vis i Komiža) Etno selo Dragodid Interpretacijski centar 'Vojna povijest Visa' Ture otoka Marketing plan Pristup strateškom promišljanju marketinga za podru je otoka Visa proizlazi iz dva ve postoje a dokumenta koji su obuhvatili predmetno podru je .PROJEKT KONKURENTNOSTI PROJEKTI SMJEŠTAJNIH KAPACITETA PROJEKTI TURISTI KE INFRASTRUKTURE I ATRAKCIJA PROJEKTI EDUKACIJE I UPRAVLJANJA Specijalizacija gastronomske ponude Razvoj komplementarne ponude Turisti ki informativni sustav Integrirani sustav turisti kog ozna avanja Program opremanja malih plaža u uvalama Revitalizacija šetnice / rive uz more Eko oznake kvalitete Agroturizam Ruralna ku a za odmor Kušaonica vina maslinovog ulja Sustav vidikovaca i Projekt edukacije u turizmu TourFuture (edukacija lokalnog stanovništva u turizmu) Destinacijska menadžment organizacija Organizacija za razvoj i upravljanje ruralnim turizmom Ruralni 'bed & breakfast' Ruralni obiteljski hotel Panoramska cesta Ribarski muzej 'Komiža' Ruralni resort Interpretacijski centar 'Vis – otok skrovište' Program zdrave hrane za turisti ko tržište Koncept pješa kih. godine te novi Strateški marketing plan hrvatskog turizma 2008-2012.

Za ozbiljniji razvoj eko / ruralnog proizvoda podru ja destinacije otoka Visa. U tom kontekstu se za podru je obuhvata ovog projekta name e potreba definiranja master plana turizma kao jedinog i esencijalnog okvira za poduzetništvo u turizmu a kako bi se inicirao interes doma ih i stranih investitora. asopisi) Internet oglašavanje Internet stranica Suveniri i autohtoni proizvodi Organizacija seminara i radionica Investicije i zaklju ni prijedlozi Projekt razvoja eko i ruralnog turizma na prostoru destinacija otoka Visa. on tako er pokazuje razinu posve enosti i uvjerljivosti inicijatora procesa razvoja i investicija (Županija). 26 . U tom smislu. ali i kao inicijacija poduzetni kih aktivnosti odozdo prema gore koje temeljem uspješne prakse mogu stvoriti dodatne sinergije za eko/ruralne inicijative. to jest Komiže i Visa. sažeti prikaz sustava integriranih marketinških aktivnosti za otok Vis je kako slijedi: Sustav integrirane marketinške komunikacije Vis Stvaranje tržišne marke Logo Ime marke Termin Zaštitne boje Promotivni oblici i materijali Brošure Op e brošure Brošure proizvoda Brošure seoskih doma instava Broušure specifi nih atrakcija Aktivnosti vezane uz komunikaciju Unaprje enje prodaje Sudjelovanje na sajmovima Posebne promocijske akcije Direktni marketing Pra enje provedenih aktivnosti Standard kvalitete tiska brošura i ostalih promotivnih materijala Kvaliteta sadržaja Internet stranice s obzirom na ažurnost i to nost Kvaliteta nastupa na sajmovima Odnosi s javnoš u Promotivni materijali Plakati. U tom je kontekstu ovaj Plan promatran kao pretfaza ili prednacrt za ozbiljni master plan ovog otoka. sljede i korak je planiranje destinacija unutar turisti kog klastera koje obuhva a prostor Županije.Uzevši u obzir rezultate iz oba dokumenta. preporuke dane u oba dokumenta moraju se uzeti kao po etna platforma za detaljniju razradu marketing aktivnosti u ovom projektu. novosti Oglašavanje Tisak (novine. Obzirom da je Splitsko-dalmatinska Županija definirala i prihvatila Glavni plan razvoja turizma za cjelokupno podru je Županije. potrebna su zna ajna ulaganja ne samo u infrastrukturu nego i nekoliko zna ajnijih obalnih projekata na lokacijama nazna enim prostornim planom te napose zna ajna turistifikacija dva glavna centra ovog prostora. a prvenstveno vode i ra una o otoku Visu. u svojoj je osnovi fokusiran na razvoj eko i ruralnih projekata. odnosno proces prijenosa odgovornosti za razvoj i investicije sa centralne na lokalnu/regionalnu razinu. ova županija još uvijek nema potrebne instrumente pripreme investicija u turisti koj djelatnosti u svojim rukama. Osim što turisti ki master plan nekog prostora osigurava investitorima jasnu sliku podru ja i projekata za razvoj. Uzimaju i u obzir tranzicijske procese u Hrvatskoj. letci Turisti ka karta Karte itinerara s obzirom na proizvode Turisti ki vodi Novinarska putovanja Agencijska putovanja Newsletter Tiskovne konferencije Obavijesti. koji je smješten u Splitsko-dalmatinskoj Županiji.

ribarstvu i marikulturi – i izravno i posredno kroz utjecaj na bankarski sektor. što je vidljivo na sljede oj mapi. Lot 3 – šire podru je uš a rijeke Krke.na etiri odabrana demo podru ja: Lot 1 – Pelješac sa posebnim naglaskom na Ston i Dubrova ko primorje. marikultura i poljoprivrede . Osnovni o ekivani rezultati COAST projekta su: Demonstracija društveno-gospodarskog razvitka koji uva i održivo koristi biološku i krakjobraznu raznolikost / vrijednost / atraktivnost. iji je sveobuhvatni generalni cilj održivost razvoja hrvatske obale sa zaštitom biološke i krajobrazne raznolikost utkane u razvojni put.Otok Pag (JI dio Zadarske županije) i obalno podru je Novigrada/Karina. a da se istovremeno narušava društvena kohezija te prije i i raznolikost a time i vitalnost samog razvoja. pokreta kih sila i okolnosti koji razvoj gura u smjeru gdje se. resursi – prije svega sam prostor sa svojom iznimnom biološkom i krajobraznom raznolikoš u i na njoj temeljenoj atraktivnosti – troše neracionalno i neodrživo. identificiraju i poti u razvojne inicijative koje gospodarski prosperitet i kvalitetu života grade na na in da iznimnu biološku i krajobraznu raznolikost i na njoj temeljenu atraktivnost prepoznaje. To e se initi tako da se: identificira a potom i ponudi rješenja kojima se može ograni iti i dokinuti postoje i obrazac interesa. 27 . poljoprivredi. u sektorima turizma. odnosno otoka Visa sa Biševom dio je šireg COAST projekta. cilj je da se na podru ju etiri dalmatinske županije sustavno i kontinuirano utje e na aktivnosti i prakse gospodarstva u turizmu.1. radi ostvarivanja zna ajne kratkoro ne dobiti.Otoci Vis i Biševo. odnosno dostupnost investicijskog kapitala – a kako bi ih se potaklo da u svoje prakse uklju e održivo korištenje dobara i zaštitu biološke i krajobrazne raznolikosti kao temeljne. kroz poticanje razvojnih inicijativa koje u kona nici omogu avaju gospodarski prosperitet i kvalitetu života. Uvod Plan razvoja eko / ruralnog turizma za podru je LOT 2. i Lot 4 . globalno zna ajne vrijednosti podru ja Dalmacije. uva i održivo koristi kao jednu od osnovnih komparativnih razvojnih prednosti regije. Osnovna strategija projekta je prepoznati i ukloniti prepreke koje trenutno prije e preobrazbu gospodarskih sektora u smjeru održivosti. Prema tome. Lot 2 . ribarstva.

na podru ju etiri županije. Na nacionalnoj razini uspostavljeno ozra je koje prepoznaje. Poboljšanje uskla enosti i provedbe propisa i praksi klju nih sektora na podru ju etiri županije u odnosu na održivo korištenje i zaštitu biološke i krajobrazne raznolikosti. uvažava. podržava. institucionalizira i širi održivi razvoj uz razumno korištenje i zaštitu biološke i krajobrazne raznolikosti.Kartogram 1-1: Pokazna podru ja COAST projekta Poboljšanje uvjeta za 'zelene investicije' (investicije koje uvaju i održivo koriste postoje u biološku i krajobraznu raznolikost kao svoju glavnu resursnu osnovu). 28 .

Program Ujedinjenih naroda za razvoj Hrvatska (UNDP Hrvatska) je odabrao ponudu Horwath HTL (Horwath Consulting Zagreb) te tvrtki povjerila izradu projekta Plan razvoja eko / ruralnog turizma za demo podru ja projekta LOT 1 (Op ine Dubrova ko primorje i Ston) i LOT 2 (Otoci Vis i Biševo). godine.2. Projektni zadaci i njihovi segmenti prikazani su u sljede oj šemi. Ugovorom sklopljenim u svibnju 2008. Osnovni ciljevi COAST projekta su: identificiranje. da se istraži i izvijesti o potencijalima i ograni enjima te prakti nim idejama projekta kao i mjerama podrške za održivi razvoj turizma. gdje se zbog ostvarivanja zna ajne kratkoro ne dobiti. resursi neracionalno i neodrživo troše. uva i održivo koristi kao jednu od svojih osnovnih komparativnih razvojnih prednosti regije. Klju ni ciljevi samog 'Plana razvoja eko i ruralnog turizma u demo podru jima destinacije Ston i Dubrova ko primorje i destinacije otoka Visa (Lot 1 i Lot 2)' su: da se istraži i izvijesti o trenutnom stanju i trendovima turisti kog razvoja. te ponuda rješenja kojima se može ograni iti i dokinuti postoje i obrazac interesa. a u ovom Izvještaju obra uje se podru je LOT 2. te na raznolikost a time i vitalnost gospodarskog razvoja identificiranje i poticanje razvojne inicijative koje gospodarski prosperitet i kvalitetu života grade na na in da iznimnu biološku i krajobraznu raznolikost i na njoj temeljenu atraktivnost prepoznaje. specificirana je lista projektnih zadataka. 2. iji se prijedlozi / rezultati predstavljaju ovim izvještajem.1 Zadaci i procedure Zadaci Temeljem javnog natje aja koji je proveden u velja i / ožujku 2008. praksi i okolnosti koji razvoj usmjerava u smjeru. godine. a da se pri tome negativno utje e i na društvenu koheziju. odnosno otoci Vis i Biševo: 29 .

ostale sportske i rekreacijske aktivnosti .SITUACIJKA ANALIZA I IDETIFIKACIJA MOGU NOSTI ZA RAZVOJ ANALIZA POTRAŽNJE ANALIZA PONUDE . tradicija. cijene. geološka situacija. energija. PORO. sezonalnost. flora i fauna . usluge (komercijalne.Smještaj .Klju ni strateški marketinški prijedlozi KLJU NI PROJEKTI ODRŽIVOG RAZVOJA I MJERE UPRAVLJANJA . tur. klima.analiza: prostornih planova. položaj lokacija. biciklisti ke staze. dinamika investiranja i alokacija investicija . politi ka i administrativna struktura .geografska situacija.dolasci. ANALIZA KLJU NIH SUBJEKATA . strategije. itd. plin.Kulturni faktori. itd. ture.Identifikacija izvora financiranja KONA NI PRIJEDLOZI . itd. .Razvoj proizvoda KLJU NI PROJEKTI KONKURENTNOSTI .Proizvodi i tržišni segmenti . . infrastruktura .Kpacitet. lokalni proizvodi.kapacitet.). INVESTICIJSKA STRATEGIJA .šetnice.Tur.Strateški kontekst . sadržaji. itd.Vizija i pozicioniranje . kanali distribucije. no enja. itd.Socio-ekonomiski faktori .ekonomska struktura. zdravstvene. aktivnosti. . itd. itd. klju ni faktori uspjeha.(voda. voda. vrste smještaja. kontribucija razvoju.Turisti ki marketing .Prijedlozi za formiranje partnerstva 30 . itd. klju ni prijedlozi za upravljanje posjetiteljima i kvalitetom.op a evaluacija investicija.ponuda.ukupni kapacitet.Selekcija i specifikacija klju nih projekata izgradnje konkurentnosti MARKETING STRATEGIJA . poslovni modeli.Hrana i pi e .aktivnosti.Obuka u turizmu . zabava.Infrastruktura i usluge . itd.Prirodni faktori.Benchmarking okvir . itd. komunikacijski instrumenti.Identifikacija konkurentskih nedostataka . doga aji.Analiza destinacija (proizvodi. zajednice .Model investicija i financiranja . transport. o ekivanja.Turisti ki promet . socio-demografska struktura.) STRATEŠKI KONCEPT RURALNOG / EKO / ZELENOG RAZVOJA . el. master planova.) . lokalnih planova. .Elementi diferenciranja . strategija. lokalna distribucija. . spomenici i mjesta od interesa.povijest. itd. .Prostorne mogu nosti i ograni enja . veli ina. jahanje. budžet. itd. atrakcije. krajolik.Marketinško pozicioniranje .Lokalne tur. standardi za poduzetnike. kvaliteta.Kroz sastanke i intervjue ANALIZA KONKURENCIJE TRENDOVI SWOT ANALIZA KLJU NE STRATEŠKE SNAGE I BARIJERE BUDU EG ODRŽIVOG RAZVOJA U TURIZMU LOKALNA STRATEGIJA ODRŽIVOG TURIZMA BENCHMARK ANALIZA .Suradnja lokalnih turisti kih ponu a a . ROP. .Lokalno stanovništvo . . kvaliteta.svijest. struktura.

Osim sekundarnih i terenskih istraživanja. za potrebe ovog projekta izvedena su i dodatna istraživanja pomo u intervjua i radionica sa klju nim interesnim subjektima. za potrebe ovog projekta proveden su standardne metodološke i radne procedure karakteristi ne u me unarodnoj praksi planiranja i razvoja turisti kih destinacija. program istraživanja uklju uje: 31 .2 Procedure U svrhu dobivanja pouzdanih rezultata. radni tim Horwath Consultinga održao je nekoliko internih radionica u svrhu iznalaženja optimalnih rješenja za postavljene zadatke ovog projekta. prijedloga i rješenja. Osim toga. Prema tome.2. kao i provjeru primjerenosti predloženih rješenja. s ciljem dodatne argumentacije za razli ita problemska podru ja. vezano na prethodno navedene zadatke.

). a vezano na utjecaj turisti kih aktivnosti i razvoja na okoliš predmetnih podru ja SVRHA 1. Županija Splitskodalmatinska. Županija Splitskodalmatinska. uklju uju i broj turisti kih dolazaka i no enja. tur. predstavnicima javnih službi. agencijama. itd. prirodnih.SEGMENT PROJEKTA AKTIVNOST a) Prikupljanje i analiza postoje ih statisti kih podataka i baza podataka razli itih institucija (Op ine Vis i Komiža. turisti ke resurse i atrakcije. kao i lokalnu zajednicu otoka Visa. te razgovori sa klju nim subjektima u turizmu predmetnih podru ja f) Prikupljanje i analiza postoje ih statisti kih podataka i baza podataka. ANALIZA KLJU NIH SUBJEKATA Komunikacija klju nih pitanja tur. c) Prikupljanje. zajednica. d) Terensko istraživanje atrakcija i recentnih projekata u ruralnom turizmu otoka Visa. Ministarstvo turizma. 32 . Ocjena utjecaja tur. Identifikacija i analiza turisti ke potražnje. kulturnih. analiza. itd. postoje e aktivnosti turisti kog marketinga. Županija Splitskodalmatinska. itd. zauzetost i sl. razli itih institucija (Gradovi Komiža i Vis.) i) Interaktivna radionica po televoting (bira kom) sistemu koja uklju uje sve subjekte u turizmu ovih podru ja. Identifikacija i analiza turisti ke ponude. Ministarstvo okoliša.). politi ko-pravnih. 3. Udrugom vlasnika privatnog smještaja. prostornog planiranja i izgradnje.) te do sada izra enih strateških i ostalih planova vezanih na utjecaj turisti kih aktivnosti i razvoja na okoliš predmetnog podru ja g) Terensko istraživanje vezano na analizu i evaluaciju trenutne situacije na podru ju predmetnih regija. direktorima lokalnih tur. razvoj. Ministarstvo turizma. predstavnicima zašti enih podru ja. Županija Splitskodalmatinska. prostorno-planerskih. razvoja predmetnih podru ja sa svim relevantnim subjektima: op inama. ANALIZA PONUDE Evaluacija geografskih. aktivnosti na okoliš 2. socio-demografskih. Hrvatska gospodarska komora. Turisti ke zajednice destinacija. postoje e poticajne programe vezane na tur. Turisti ke zajednice destinacija. vrste smještaja. Hrvatski zavod za statistiku. ANALIZA POTRAŽNJE - h) Prikupljanje i analiza postoje ih statisti kih podataka i baza podataka razli itih institucija (Gradovi Komiža i Vis. Institut za turizam itd. uklju uju i smještajnu ponudu. Hrvatska gospodarska komora. ekonomskih i . Hrvatska gospodarska komora. Hrvatski zavod za statistiku. ponudu hrane i pi a. predstavnicima lokalne zajednice. ocjena i interpretacija svih relevantnih grafi kih (mape) reprezentacija prostora. sezonalnost destinacije. hotelijerima. Hrvatski zavod za statistiku. Institut za turizam itd. karakteristika podru ja obuhvata. e) Prikupljanje i analiza postoje ih turisti kih podataka i baza podataka razli itih institucija (Gradovi Komiža i Vis. itd. b) Analiza prostorno-planerskih dokumenata na županijskoj i lokalnoj razini .

sociodemografske. Turisti ke organizacije odabranih destinacija. STRATEŠKI KONCEPT ODRŽIVOG RAZVOJA q) Terensko istraživanje mogu nosti pozicioniranja na podru ju predmetnih regija r) Interaktivna radionica po televoting (bira kom) sistemu koja uklju uje sve subjekte u turizmu ovih podru ja. slabosti. ekonomske. vezano na mogu nosti i željeni smjer tur. itd. itd. Ruralis Svjetska turisti ka organizacija. SWOT ANALIZA 7. Prikupljanje i analiza informacija vezanih uz prostorne. BENCHMARK ANALIZA Prikupljanje i analiza informacija vezanih uz razvojne. te Lošinj i Rab) l) Prikupljanje i analiza podataka i baza podataka vezanih uz klju ne trendove u turizmu u svijetu m) Temeljem svih prethodnih analiza izvršiti e se kona na analiza snaga. 4. identifikacija klju nih prednosti i barijera. Tourism Intelligence International. Metodologija se temelji na Porterovom dijamantu konkurentnosti. KLJU NI PROJEKTI KONKURENTNOSTI p) Terensko istraživanje razine konkurentnosti na podru ju predmetnih regija. te njihove razvojne. sadržaje. Konkurentske destinacije za otok Vis su Mljet i Lastovo. te ostale odrednice projekta. odnosno poslovnoupravlja ke modele u turizmu Analiza klju nih trendova u svrhu smjernica za budu i razvojni model predmetnih podru ja ovog projekta Identifikacija klju nih strateških snaga i barijera budu eg održivog razvoja u turizmu predmetnih podru ja ovog projekta 5. 9.j) Semi-strukturirani intervjui sa klju nim subjektima privatnog i javnog sektora. Prikupljanje / provjera podataka. kontribuciju razvoju turizma. u svrhu identifikacije optimalnog razvojnog modela za predmetna podru ja ovog projekta Identifikacija trenutne razine konkurentnosti predmetnih podru ja. definiranje portfelja proizvoda. klju nim donosiocima odluka. o ekivanja. Komunikacija projekta i identifikacija klju nih mišljenja kao i prikupljanje podataka vezanih uz svijest. tržištu i razvoja proizvoda za predmetna podru ja projekta. te nevladinim organizacijama na Visu. Mintel. poslovne i upravlja ke modele održivog turizma odabranih oglednih destinacija.) o) Telefonski intervjui sa klju nim / relevantnim subjektima turisti kog razvoja odabranih oglednih destinacija 8. prijedloge za upravljanje posjetiteljima i kvalitetom. mišljenja i stavova vezano na viziju i pozicioniranje. 33 . mogu nosti i prijetnji za predmetna podru ja ovog projekta n) Prikupljanje i analiza statisti kih podataka i baza podataka vezanim na razvoj održivog turizma u odabranim (oglednim destinacijama) – Ministarstva turizma. Identifikacija mišljenja i stavova klju nih subjekata i donosioca odluka na predmetnim podru jima. aktivnosti. standardima za poduzetnike. Prijedlog klju nih projekata razvoja uklju uju i kapacitete. kao i lokalnu zajednicu otoka Visa. TRENDOVI U TURIZMU 6. ANALIZA KONKURENCIJE k) Prikupljanje i analiza statisti kih podataka i baza podataka vezanih uz razvoj turizma u odabranim turisti kim destinacijama / otocima koji su u konkurentskom krugu predmetnim podru jima (npr. vizije i pozicioniranja na tur. karakteristike ove destinacije. identifikacija potencijalnih projekata u turizmu. razvoja te potencijala rasta na Pelješcu i Visu. Identifikacija klju nih elemenata održivog razvoja.

MARKETING STRATEGIJA s) Interaktivna radionica po televoting (bira kom) sistemu koja uklju uje sve subjekte u turizmu ovih podru ja. standardima za poduzetnike. KLJU NI PRIJEDLOZI PROJEKTA w) Evaluacija svih prethodnih analiza 34 . te elemente diferenciranja. te identifikacija izvora financiranja Klju ni prijedlozi projekta. aktivnosti.10. te prijedlozi za formiranje partnerstva 11. dinamika investiranja i alokacija investicija). KLJU NI PROJEKTI RAZVOJA I MJERE UPRAVLJANJA u) Evaluacija svih prethodnih analiza 12. zaklju no sa klju nim strateškim marketinškim prijedlozima Prijedlog klju nih projekata razvoja uklju uju i kapacitete. prijedloge za upravljanje posjetiteljima i kvalitetom. sadržaje. INVESTICIJSKA STRATEGIJA v) Evaluacija svih prethodnih analiza 13. itd. Prijedlog modela investicija i financiranja (op a evaluacija investicija. klju ne proizvode i tržišne segmente. mišljenja i stavova vezano na marketinško pozicioniranje predmetnih podru ja. kao i lokalnu zajednicu otoka Visa. t) Evaluacija svih prethodnih analiza Prikupljanje / provjera podataka.

Jabuka. Plisko Polje. naselja i broja stanovnika prikazane su u sljede im tabelama: Kartogram 3-1: Grad Vis i Grad Komiža VIS KOMIŽA Županija Stanovništvo (2001) Površina (km2) Naselja Splitsko .960 52 Brgujac. Ston ica i Vis Županija Stanovništvo (2001) Površina (km2) Naselja Splitsko Dalmatinska 1. Rukavac. Palagruža i Svetac.3. Duboka. uklju uje dvije administrativne cjeline (grad Vis i grad Komiža). Podšpilje i Žena Glava). Podru je obuhvata projekta Podru je aktivnosti. Roga i . prikazano na sljede oj mapi.677 48 Podšpilja (s naseljima Borovik. Podselje. te manji otoci Biševo. Brusnik. Dra evo Polje. 35 . Podstražje. Podhumlje.1. Kontekst projekta 3. Milna. a nalazi se na podru ju Splitsko-dalmatinske Županije. selo Oklju na na sjevernom dijelu otoka. Marinje Zemlje. Klju ne zna ajke tog prostora u smislu površine.Dalmatinska 1.

a svaka od njih tako er gradi svoj imidž turisti ke destinacije sa profesionalno oblikovanim proizvodima. Ovaj proces je ve definiran Glavnim planom razvoja turizma Splitsko-dalmatinske županije. Kartogram 3-2: Turisti ki klaster srednje Dalmacije Da bi destinacije / subregije unutar ovog turisti kog klastera mogle igrati na globalnom tržištu. Otok Vis u širem kontekstu regije Otok Vis se nalazi u turisti kom klasteru (srednja) Dalmacija. sadržajima i iskustvima. nužno je da se zajedni ki pozicioniraju pod krovnom markom cijelog turisti kog klastera.3.2. pa tako svaka destinacija ve ima svoje odrednice i smjernice razvoja koje u procesu oblikovanja svoje ponude slijedi i dalje definira. temeljem svojih klju nih vrijednosti. Kartogram 3-3: Otok Vis u turisti kom klasteru srednje Dalmacije 36 . i prema tome svoj budu i turisti ki razvoj treba biti stavljen u kontekst razvoja šire regije turisti kog klastera (srednje) Dalmacije.

Vis. Tu se nalaze uzvišenja (Hum 587. u zapadnom dijelu izgra en od vapnenaca. ukupne površine od 102. kamenita i nepristupa na s vapnena kim klifovima. spominje se u XII st. Klimatske zna ajke ”Jadranski tip" mediteranske klime koji ima vru a i suha ljeta te blage i vlažne zime. Sveti Andrija (4.2 °C.4. Pravo urbanizirano naselje Vis postaje u XVI i XVII stolje u. a prve tragove organiziranog naselja nalazimo u XVI stolje u. Prevladavaju kraški vapnena ki prostori sa škraparima.0°C. najhladniji mjesec. 8. dostiže visinu od 514 m (Zagrebenja). Sv. ponikvama i kraškim uvalama. bura i maestral. Geološke i seizmi ke zna ajke Otok Vis je nepotopljeni gornjokredni antiklinorij izra en od nekoliko nizova vapnena kih i vapnena ko . Prosje ne temperature: godišnja temperatura zraka 16. Situacijska analiza 4. smješten na krajnjem jugu Splitsko-dalmatinske župan ine gradovi Komiža i Vis. puni procvat doživio je u doba gr ke kolonizacije Jadrana. dok je ostatak raspršen u petnaestak naselja u unutrašnjosti otoka.m. uži i strmiji.1 Temeljna kvalifikacija podru ja Otok Vis.) Postepeno se spušta prema istoku pa su padine prema 37 . Uz otok Vis površine 90. Duh 564 i Orlovica 566 m. smješten na sjeveroisto noj obali otoka.3 km2) te ostali manji otoci i oto i i površine 1. ispresijecan je brojnim popre nim strmim dolinama. Sjeverni.istok. Na gr ki se polis Issu nastavlja i rimski grad.3 km2. Sastoji se od dva grebena izdvojena dvjema udolinama.3 km2 (dužine 17 km i širine 8 km.8 km2).9 km2. Budu i da isturen na pu inu Srednjeg Jadrana maritimni utjecaji dolaze više do izražaja što se o ituje u srednjim temperaturama zimskih mjeseci i temperaturnim amplitudama. Temperatura mora ljeti uz obalu 22-26°C.n. Naseljena još u prapovijesti. Stanovništvo je tradicionalno koncentrirano u dva oto na grada: Vis i Komiža.. u dnu prostranog zaljeva naseljen još u prethistorijsko doba.Situacija Komiža je smještena na zapadnoj obali otoka. U ljetnim jutarnjim satima este su «bonace». Godišnja koli ina oborina 832 mm Naju estaliji vjetrovi su jugo.8°C. Obala je strma. Kartogram 4-1: Otok Vis . najtopliji mjesec 24. s dužinom obale od 77 km) nalaze se i otoci Biševo (5.dolomitskih grebena koji se pružaju u smjeru zapad . Južni prostraniji greben.

Vegetacija. Prirodni biljni pokrov otoka Visa i pripadaju ih manjih otoka sa injavaju mediteranska zimzelena vegetacija. dobro su razvedene i na njima su nastale brojne šljun ane plaže.m sa injavaju svi lanovi: šmrca. Otok Vis pripada VI potresnoj zoni Merkalijeve skale. Škrapari i strmiji dijelovi vapnena kih padina obrasli su zakržljalim bodljikavim biljem te mirišljivim i ljekovitim biljern: dra a.jugoisto noj i isto noj obali blaže i položitije. školjkaši). glavonošci.koji prekriva najve i dio vapnena kih vapnena kih površina sjevernog oto nog grebena. u Pretiš ini. a u ve im visinama dolaze samo crnika. Geološko-petrografski sastav i klimatske prilike u geološkoj prošlosti utjecali su na stvaranje i raspored tala na otoku. jugozapadno i zapadno od otoka Visa. Najplodnija tla na otoku Biševu su minerogeno karbonantna pjeskovita tla koja se po svojim svojstvima približavaju varicama dolomitskih terena Visa i salbunastim tlima na kvartarnim pjescima. predstavljena makijom i garigom. dok crvenice prekrivaju manja polja kraških vapnena kih terena. Tla. Otok Biševo izgra eno je uglavnom od gornjo krednih istih i dolomitiziranih vapnenaca. smri (borovica) i somina Šume alepskog bora rasprostiru se na padinama Širokog brda iznad Komiže. uzvišenja i strme padine zapadnog dijela otoka te neobra ene dijelove Biševo. Na zapadnoj obali u uvalama nastale su šljun ane i pješ ane plaze. More je najvrjedniji prirodni resurs otoka. "borovica. Tu su blaži oblici reljefa unutrašnjeg dijela otoka gdje se nalaze manja polja prekrivena plodnim zemljištem.n. tla na eruptivima i terasirana tla na silikatnim pijescima. Sme a tla prekrivaju polja središnjeg dijela otoka. Corine Land Cover. More. a plave ribe površinski dijelovi Viškog kanala i pu ine Srednjeg Jadrana jugoisto no. minerogeno karbonantna tla na diluvijalnim ilovinama. Dubokoj. somina. smilje. Najve e prostranstvo zauzima garig . 38 . kadulja). Jugoisto na i isto na obala usje ene su u dolomitima i dolomitiziranim vapnencima. Lovišta bijele ribe su obalne zone otoka. 2001. planika. Plodnoš u se posebno isti u sme a i primorska tla i crvenice. mirta. pelin. Kartogram 4-2: Pokrov zemljišta Makiju i garig u dijelovima do 300 m. Veloj i Maloj Travnoj. nastale na vapnena ko . crnika.degradirana biljna zajednica makije . bosilje. zelenika.dolomitskim terenima. rakovi. U Komiškoj zavali rasprostranjena su antropogena vrtna tla. kraške uvale i ponikve. Izvor: AZO. južno. zelenika. Sveca i ostalih oto i a. na Stupiš u. šume alepskog bora i kamenjare. Sva ova tla se isti u velikom plodnoš u. Raspolaže s velikim biološkim bogatstvima (ribe.

mogu nosti biološke revitalizacije. 3637 1776 1523 338 2015 3011 1642 1190 179 0tok Vis Vis Komiža Ostala naselja Izvor: DZS. 1. iseljavanje najproduktivnijih segmenata stanovništva. imati oko 3.. stanovnika. godine otok Vis je izgubio 3. Otok Vis karakterizira dugotrajno iseljavanje koje je intenzivno zapo elo po etkom stolje a te nakon 1948. Za o ekivati je da se je u razdoblju od posljednjeg popisa taj broj i smanjio. veli ina radnog kontingenta i obrazovna struktura. i trend do 2015.5 l/sek.). Stoga su bitno ograni ene. 4349 1932 2032 385 2001.523 u naselju Komiža te samo 338 stalnih stanovnika u svim ostalim naseljima. godine na otoku je živjelo samo 3637 stanovnika. a posebno u Komiškom i Viškom zaljevu. prozirnost i isto a mora uz živopisne uvale sa žalima zna ajni su elementi za razvoj turizma. 4. ali i drugih brojnih imbenika koji djeluju na obilježja stanovništva i demografske tijekove. posebno u unutrašnjosti otoka. godine 5000 4500 Broj stanovnika 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1981.Temperaturna svojstva. mogu nosti biološke revitalizacije stanovništva.776 u naselju Vis. godini palo na svega 19 u 2001. nepovoljna starosna struktura. godine. od toga 1.2001.2 Socio . ali i drugih brojnih imbenika koji djeluju na obilježja stanovništva i demografske tijekove. Izvori slabije izdašnosti javljaju se u uvalama isto nog dijela otoka. Sve to posljedica je dugotrajne prometne izoliranosti. Izvori vode javljaju se u trijaskim i kvartarnim naslagama me u kojima su najizdašniji Pizdica (4 .650 stanovnika.ekonomski faktori Podru je karakterizira zaostajanje u gospodarskom i društvenom razvoju. Broj stanovnika i demografska struktura Prema popisu stanovništva 2001. Stoga su bitno ograni ene.2. 4167 1974 1668 525 1991. Ukoliko se postoje i trend nastavi Vis e 2015. U ukupnosti trajno depopulacijsko podru je s nepovoljnim demografskim procesima koji postaju limitiraju i imbenik budu eg razvitka. oti e podzemnim putem i izbija na površinu tek u obalnim zonama na kontaktu propusnih i nepropusnih stijena u obliku manjih izvora ili vrulja (podmorski izvori). ostali izvori 39 .000.) i Korita (36 l/sek). Sve to posljedica je dugotrajne prometne izoliranosti. Vode. Popis stanovništva 2001. Na otoku Visu i susjednim manjim otocima zbog poroznosti stijena i geotektonske gra e nema nadzemnih tokova. . Tablica 4–1: Kretanje broja stanovnika Kretanje broja stanovnika otoka Visa 1981. 4. posebno u unutrašnjosti otoka. Na udaljenim otocima i u pojedini naseljima u unutrašnjosti otoka stanovništvo je prakti ki izumrlo (Biševo je sa 243 stanovnika u 1921. Atmosferska voda ponire u dubinu. Od 1948.1 Stanovništvo i naseljenost Na razmatranom podru ju prisutne su slijede e negativne pojave: stalan pad broja stanovnika.

61% 19.011 4.130 31. 2001. Tablica 4–3: Stanovnici – starosna struktura 0-19 1991. var. Naselja Aktivno stanovništvo KOMIŽA 1.126 5. Realizacija planiranog razvoja otoka morat e se temeljiti na imigraciji. godine na otoku je 1.637 19 1. Proces starenja vidljiv je kroz veliko u e e stanovnika starijih od 60 godina u ukupnom stanovništvu (31 %).900 2.571 43.960 9 762 38.105 stanovnika živjelo u poljoprivrednim ku anstvima. 1 Stanovnika 2015. DZS.230 1.781 2.07% I u posljednjem me upopisnom razdoblju 1991. a gotovo polovica je bila starija od 54 godine.500 OTOK VIS 3.1% 1. Iseljavanje je snažno utjecalo na poreme aje u dobnim strukturama stanovništva.79% 49. – 2001. 40 .500 VIS 1.61% 31. 2001. 2 DZS.226 2. 21.2% 1. Popis stanovništva 2001 Starosna struktura. smanjuje se u eš e mladih i pove ava u eš e starih.. Proces repopulacije otoka zbog ovakve situacije zahtijevat e duži vremenski period.2% 488 29. Prema Popisu poljoprivrede 2003. Još je lošija situaciju u unutrašnjosti otoka gdje je 2001. Autohtono stanovništvo nema biološke snage ni za jednostavnu reprodukciju.1% 3. .8% 1.677 10 809 48.55% 20-59 48.Tablica 4–2: Stanovništvo – osnovni podaci Podru je Stanovnika 2001.000 Stanovnici 60 i više godina Stanovnika 2015.trend Stanovnika 2015. živjelo samo 10% mladih i 54 % starih. var.9% 642 32.38% 60 i više 29. Popis stanovništva 1991.

godine novo zapošljavanje kroz duže vremensko 5. godina polovica planskog razdoblja o ekivalo bi se da na otoku živi oko 4.6 lanova.500 2.000 Vis prostornim planovima predvi ena je 4. godini bilo bi oko 3.011 4.65 2.000 1.300 stanovnika.47 2. 680 749 1. Ku an. 845 806 1. Ku an.61 2.500 4. Ova projekcije zna ajna je u ocjeni potrebnih društvenih akcija i prioriteta u cilju suzbijanja daljnje depopulacije.637 3. 2001. Prosje na veli ina poljoprivrednog ku anstva bila je 2.319 2015.000 500 0 Uz zadržavanje broja stanovnika u ostalim naseljima na otoku bi 2015. je planirano oko 5.500 3.429 lanova 2.55 lanova (3. Prema Popisu poljoprivrede na otoku je bilo 421 poljoprivredno ku anstvo s 1.000 prosje na godišnja stopa rasta od +1%. Ako bi se slijedio dvadesetogodišnji depopulacijski trend. 3.429 ku anstava.651 lanova 2. a prosje no ku anstvo brojilo je samo 2. 2008.882 4. Procjena: Horwath HTL.105 lanova.000 stanovnika.000 2. PPUG Komiža i Vis.167 1991. Planirani broj stanovnika Zbog narušene demografske strukture i teških gospodarskih prilika teško je dati vrstu prognozu kretanja broja i struktura stanovništva. Smanjivanje veli ine doma instava izazvano je procesom raslojavanja doma instava i iseljavanjem.126 5.. 4. 1981.000 stanovnika što o ito nije ostvareno.000 stalnih stanovnika.324 3. U optimisti koj varijanti uz ograni enu imigraciju 2015.637 2008 3.637 3.349 4. Popis stanovništva 1991. Na otoku je 2001.167 4.167 4. Kako je 2008.349 4.).3 lana 1971.Ku anstva Tablica 4–4: Ku anstva Podru je Komiža Vis Ukupno otok Vis 1991.500 1.000 Trend Varijanta 1 Varijanta 2 Izvor: DZS. na podru ju Visa u 2015. 41 .62 2. DZS. 3.500 razdoblje u urbanim centrima Komiža i 5. U manjim naseljima su zna ajno zastupljena stara ka ku anstva samo s jednim ili dva lana.349 2001.63 2001. a gotovo polovica lanova bila je starija od 54 godine.015. 4. Uz pretpostavku poduzimanja neophodne Tablica 4–5: Planirani broj stanovnika društvene akcije u cilju stabiliziranja gospodarskih prilika i stvaranja uvjeta za Planirani broj stanovnika otoka Visa 2. Broj stanovnika 3. bilo 1. živjelo oko 4.55 Kretanje broja ku anstava slijedi trend kretanja broja stanovnika.

001 registrirano je na otoku Visu oko 3.000. Ranije je bila tradicionalno ribarsko – industrijsko središte otoka (ulov i prerada ribe. Vis 1. Rukavac. Danas se zadržao ulov ribe. godine). danas se sve više pretvaraju u ladanjska podru ja koja uz osmišljenu razvojnu politiku mogu postati ekskluzivni turisti ki sadržaji (seoskog – etno turizma). Marina Zemlje. Plisko polje. mala brodogradnja).400 stanova prosje ne površine 63 m2. Duboka. 42 . trgova. Borovik. Oklju na. Naselje Vis. Naseljenost U organizaciji prostora otoka Visa prisutna je bipolarna organizacija s Komižom i Visom kao centralnim naseljima koja se razvojno nadopunjuju i 17 naselja s do pedesetak stanovnika.Uz predvi eni razvoj stalnog stanovništva. Vis je tako er središte jedinice lokalne samouprave sa središnjim funkcijama i upravnim funkcijama iz nadležnosti države. Potrebno je sanirati zate eno stanje.992) ine 56% ukupnog broja stanova ali je od toga 36% stalno ili privremeno napušteno. Gotovo sve zna ajnije aktivnosti iz sfere privrede i neprivrede odvijaju se u ovim središtima a u njima živi ve ina stanovnika otoka (Komiža 1. danas sve više postaju destinacije povremenog boravka (posebno Oklju na i Duboka). Naselja na obali . Stanovi Popisom 2. Ruralna naselja. Komiža je središte jedinice lokalne samouprave. Turizam se sve više afirmira kao nose a djelatnost. paralelno e se odvijati i proces ja anje funkcije "sekundarnog stanovanja". Upravne funkcije iz nadležnosti države dijeli sa Visom s ve om zastupljenoš u Visa. Manja poljoprivredna naselja na obodima polja središnjeg djela južnog grebena (Dra evo polje. Milna-Ženka i Roga i uglavnom predstavljaju nakupine ku a za odmor bez potrebnih naseljskih sadržaja. Stanovi za stalno stanovanje(1. Nalazi se u istoimenoj uvali na sjeveroisto noj obali otoka sastoji se od dvije aglomeracije Kut i Luka . a industrije i nema. Podselje i Podstražje) vezana su uz poljoprivredne površine i gravitiraju gradu Visu. Povremenih stanovnika prema podacima o broju ku a za odmor u 2001. Podšpilje i Žena Glava i – Biševo neko pretežno orijentirana na poljoprivrednu proizvodnju.523. sa ve inom središnjih funkcija. U Visu je temeljna funkcija stanovanje uz prate e sadržaje koji su sve raznovrsniji. Trend pove anja može se o ekivati i dalje u narednom razdoblju. utvrda. Nalazi se na zapadnoj obali otoka u sjevernom dijelu Komiškog zaljeva.godini je bilo preko 5. Grad Vis razvio se u tipi no sredozemno mjesto s mnoštvom ljetnikovaca. Neko poljoprivredno orijentirana. a strma brda koja ga okružuju odredila su da se raširi uz obrub uvale. dok je prerada u stagnacije. Podhumlje. Naselje Komiža.776 stanovnika 2001.

Taj broj se je od momenta Popisa pove ao tako da možemo pretpostaviti da je broj stalno nastanjenih stanova i stanova za odmor izjedna en. 4. U ukupnim prihodima otoka najviše pojedina no sudjeluje trgovina na veliko i malo sa približno 30 milijuna. osobito plavom ribom. a slijede hoteli i restorani sa 25 milijuna kuna prihoda.700 kn po stanovniku. od ega Komiža sudjeluje sa preko 57 milijuna. Izvor: Državi zavod za statistiku. Vis 45%). a u blizini luke otvoren je i veliki trgova ki centar.5% 41. kao npr.3% 39. Iako postoji veliki interes za obnovom zapuštenog stambenog fonda realizacije gotovo i nema zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa.2 Ekonomski faktori Kroz povijest otok Vis je poznat po bogatstvu ribom. Grad Komiža je mjesto vještih ribara koji su specijalizirali zanat i donosili velike ulove.) što je posljedica porasta broja privremeno ili trajno napuštenih stanova i porasta broja stanova za povremeno stanovanje. S druge strane Vis je radi trajektnog pristaništa imao mogu nost putem trgovina snabdijevati putnike. Stanovi za povremeno stanovanje sudjelovali su u ukupnom broju stanova s 39% (Komiža 29%. jastozima i škampima. 43 . Iz navedenih razloga trgovina na veliko i malo je pojedina na djelatnost koja najviše sudjeluje u ukupnim prihodima i to sa približno 18 milijuna kuna. Grad Komiža prihoduje približno 33. Ukupni prihodi otoka iznose nešto preko 104 milijuna kuna.7% 2001.483 677 741 1. Nekadašnji industrijski subjekti koji su poslovali na otoku danas više ne rade. 1349 1697 3046 1527 1876 3403 Stalno nastanjenih 717 766 1.7% 44. Grad Vis prihoduje približno 24.2% 45. Otok Vis je danas slabo razvijen zbog propadanja spomenutih industrijskih pogona te nedostatka novih industrija koji bi potaknuli razvoj.2. Procesi depopulacije i promjene struktura stanovništva odražavaju se i na strukturu stanova. S druge strane grad Vis je bio više orijentiran polju u unutrašnjosti otoka te poljodjelstvu i vinogradarstvu.Tablica 4–6: U eš e stalno nastanjenih u ukupnom broju stanova Ukupno stanova Grad Komiža Grad Vis Otok Vis Grad Komiža Grad Vis Otok Vis 1991. tvornica Neptun koja je prera ivala plavu ribu u Komiži ili Vinogradar koji je bio najve i otkupljiva i prera iva vina u Visu. a 121 nezaposlen u Komiži.1% 48. Popis stanovništva 1991 i 2001. a Vis sa nešto preko 47 milijuna kuna. Ukupan broj nezaposlenih na otoku iznosi 246 osoba od kojih je 125 nezaposlenih u Visu.418 53.300 kn po stanovniku. Stalno nastanjeni stanovi ine samo 42% ukupnog broja stanova (49% 1991. hotelima i restoranima (141) i trgovini na veliko i malo (64). Poljoprivredna zadruga Komiža bavi se izme u ostalog otkupljivanjem i preradom roga a te proizvodnjom vina i rakije. Stanovništvo se najviše zapošljava u prera iva koj industriji (142).

otvaranje manjih pogona i radionica. Poljoprivreda s ribarstvom kao protuteža turizmu kroz proizvodnju hrane neophodna je radi podizanja aktiviteta te radi dostizanja ekonomske stabilnosti. 44 . poljoprivrede s ribarstvom. intenzivniji razvitku obrtništva. Ovim se osigurava polikulturnost oto kog gospodarstva što je od zna aja za stabilnost gospodarstva. Mogu nosti razvitka obrtništva vide se u kvalitetnijem zadovoljavanju potreba lokalnog stanovništva i turista ovog podru ja.nauti ki turizam. Potrebna je orijentacija na nove oblike turizma . Prostorni planovi ure enja gradova Komiža i Vis osnovne pravce gospodarskog razvoja sagledavaju kroz intenzivniji razvitak turizma. Obrtništvo.3. razvitak servisa i usluga pove avati paralelno s ja anjem turizma i pove anjem broja korisnika. korišteni su podaci Prostornog plana županije. socio . Prera iva ku industriju u budu e treba se orijentirati na preradu poljoprivrednih proizvoda i morskih organizama.) korišten je za usporedbu s PPUOG Komiže i Visa u dijelu osnovnih postavki u organizaciji i namjeni prostora te planirarane infrastrukture nacionalnog i županijskog zna aja. seoski turizam.4.). Turizam je poželjno razvijati na korištenju kapaciteta u postoje im strukturama naselja uz izgradnju prate ih sadržaja i u razvitku manjih obiteljskih pansiona sa specifi nom ponudom.1 Prostor. S obzirom da PPUOG Vis još uvijek nije donesen. ekološki prihvatljivih manjih prera iva kih pogona. Izgradnju turisti kih sadržaja na obali potrebno je usmjeravati na one prostore gdje se u najmanjoj mjeri narušava krajobraz. te onih djelatnosti koje su u službi osnovnih usmjerenja (prijevoz. Turizam treba razvijati u skladu s fizi kim kapacitetom prostora.kulturnim okruženjem. trgovina. kao mjerodavni. specijalne aranžmane prilago ene individualnim sklonostima pojedinih segmenata potražnje zna ajnih za valorizaciju ambijentalnih i kulturnih vrijednosti i osobitosti podru ja. Razvitak poljoprivrede ograni en je veli inom i strukturom poljoprivrednih površina i nedostatkom vode za navodnjavanje. graditeljstvo. Stoga treba razvijati proizvodne i uslužne djelatnosti na osnovi pomorske tradicija (mala brodogradnja i brodarstvo) i raspoloživih prirodnih sirovina (kamen). mogu nostima razvoja komunalne infrastrukture. te potencijalom stalnog stanovništva i raspoložive radne snage za rad u turizmu. razvojne mogu nosti i ograni enja Analiza prostornih planova Prostorni plan Splitsko-dalmatinske županije Prostorni plan ure enja Grada Komiže Prostorni plan ure enja Grada Visa (Kona ni prijedlog plana) Analizirani su slijede i prostorni planovi: Prostorni plan Splitsko-dalmatinske županije s naknadnim izmjenama i dopunama Plana (2007. Budu i razvitak poljoprivrede može se utemeljiti na ja oj pomo i države putem sustava poticajnih mjera. kreditiranju i sl. razne vrste obrta i sl. športsko-rekreacijski turizam i sl.3 4.

i šumske površine Ostale površine UKUPNO Izvor: PPUG Komiža i Vis KOMIŽA ha 123 24 941 2.6% 100.8% 53.121 ha (31%).121 5.223 OTOK VIS ha 244 74 3. Površine namijenjene razvoju i unapre enju poljoprivredne proizvodnje iznose 3.436 1.918 VIS ha 121 50 2. Gra evna podru ja naselja i ostali izgra eni prostori planiraju se s površinom od 379 ha što ini 3.9% 0.205 ha ili 12% ini mozaik ostalih šumskih i poljoprivrednih površina.7% 30.1 Planirana namjena površina Temeljna organizacija i namjena prostora definirana je prostornim planovima ure enja Grada Komiže i Grada Visa (u procesu donošenja).4. šumske površine 5.180 2. Ostatak od 1.436 ha ili 54% površine otoka.4% 0.6% 11.0% 45 .563 285 24 5.7 % površine otoka.873 921 37 4.3.1.205 61 10. Kartogram 4-3: Temeljna namjena površina Izvor: PPUG Komiža i Vis Tablica 4–7: Temeljna namjena površina PROSTORNII POKAZATELJI Gra evinska podru ja naselja Gra evinska podru ja van naselja Poljoprivredne površine Šumske površine Ostale poljop.141 % 2.

U ove površine uklju ene su osim stanovanja i ostale postoje e i planirane zone neposredno u naselju (turizam. odnosno 13% ukupno planiranih zona. odnosno: prostori za razvoj turisti kih sadržaja prvenstveno više kategorije u izdvojenim turisti kim zonama površine 49. društvene. vojne zone) iznose oko 61 ha (16%). sportsko rekreacijske).7 ha (1.6%).2 ha na sjevernom dijelu otoka (2. Gra evna podru ja izvan gra evinskih podru ja naselja planiraju se sa cca 74 ha (19.5 ha. Kartogram 4-4: Namjena površina – postoje a i planirana izgradnja Izvor:PPUG Komiža i Vis 46 .5%). javne.Od ukupno 379 ha planiranih ta izgradnju (uklju uju i i ve izgra ene prostore) prostorni planovi predvi aju: pove anje gra evinskih podru ja naselja sa današnjih 170 ha na ukupno 244 ha što e initi 65% svih površina za izgradnju.5 %) Zone ostalih namjena (arheološko podru je Issa. društvena i javna namjena 5.5%) zone za razvoj industrijskih djelatnosti (Ravno) i komunalno servisnih sadržaja (Zlopolje. Dol) oko 10 ha (2. prostor za nauti ku luku s prate im sadržajima 9.

U uvali Mlin planira se izgradnja luke nauti kog turizma (u sklopu ribarske luke).2 19 32.300 Naselje Komiža Izvan naselja Grad Komiža Naselje Vis Izvan naselja Grad Vis UKUPNO otok VIS Tablica 4–9: Planirani turisti ki kapaciteti – Grad Komiža Turisti ka zona Površina Broj kreveta max.7 Gra evinsko podru je naselja Komiža Hoteli: zona hotela Biševo. Tablica 4–8: Planirane turisti ke zone Turisti ka zona Površina ha 13.7 19.0 Broj kreveta max. 1. 47 Izvor: PPUG Komiža .450 780 1.0 32.Detaljna namjena površina. planirana zona Kamenica. organizacija prostora te uvjeti ure enja definirat e se urbanisti kim planovima ili detaljnim urbanisti kim planovima prema smjernicama iz prostornih planova ure enja.25 3. 350 300 350 500 950 2450 Hotel Biševo Roga i Neptun Kamenica Barjaška Grad Komiža 1.15 3.3 84.6 30.7 19. postoje a zona Roga i.850 4.300 kreveta u hotelima i turisti kim naseljima. planirana Turisti ka naselja: zone hotela Neptun. van gra evinskog podru ja naselja. planira se izgradnja turisti kog naselja.500 950 2. Turizam Prostornim planom Splitsko-dalmatinke županije.5 51. planirana Van gra evinskih podru ja naselja Na lokaciji Barjaška. godine na otoku Visu ukupno 4.070 1.1 6. odnosno Prostornim planovima gradova Komiža i Vis planira se do 2015.

4 7.2 21. postoje a zona Stonca. postoje a Izvor: PPUG Vis 48 .3 Gra evinsko podru je naselja Vis Hoteli: zona hotela Issa.5 51. 260 420 100 120 600 200 150 1850 Hotel Issa Uvala Stonca eška Vila Milna Samogor Zaravniš e Parja Grad Vis 0.0 3. planirana Gra evinsko podru je Podstražje Hoteli: zona “Odmarališta Milna”.Tablica 4–10: Planirani turisti ki kapaciteti – Grad Vis Turisti ka zona Površina Broj kreveta max. postoje a zona “ eška vila”.9 11.0 6.3 1.

Nije definiran modela budu eg turisti kog i ukupnog razvoja podru ja. Poljoprivreda: Poljoprivreda je razvojem turizma izgubila na prijašnjem zna aju ali je još uvijek važna gospodarska djelatnost. Planom se sugerira mogu nost razvoja „ruralnog turizma“ u naseljima u unutrašnjosti otoka. godine situacija je slijede a: 49 . Planirana struktura definirana je isklju ivo prema Zakonu. Vela i Mala Smokova).17 ha. Zlo polja. Zaglav. Hoteli i Turisti ka naselja (T1.205 ha. planirana Hotel / Turisti ko naselje: zona Samogor. manje vrijedna tla sa maslinicima i danas zapuštenim poljoprivrednim površinama na padinama (1. Na ovim površinama e se stimulirati revitalizacija poljoprivredne proizvodnje i omogu iti gradnja gra evina izvan gra evinskih podru ja (izvan obalnog pojasa) u funkciji obnove obiteljskih gospodarstava i za potrebe seoskog turizma. Razvitak poljoprivrede ograni en je prisutnom demografskom strukturom. Prema Popisu poljoprivrede 2003. Rukavac. Brgujac. Prema prostornim planovima struktura poljoprivrednih tala je slijede a: Osobito vrijedna obradiva tla (P1).992 ha). rubni dijelovi ve ih polja (755 ha) Ostala obradiva tla (P3). Depopulacijski procesi i naro ito starenje poljoprivrednog stanovništva doveli su do zapuštanja poljoprivrednih površina. kapaciteta 150 vezova. planirana Planom je u uvali Parja planirana izgradnja luke nauti kog turizma – marine. Poljoprivredno tlo isklju ivo osnovne namjene Poljoprivredna tla sa 3. Milna. Ostalo poljoprivredno tlo. šume i šumsko zemljište (PŠ). Plaže Kvalitetom se izdvajaju šljun ane i pješ ana plaže na južnoj i jugoisto noj obali (Srebrena. T2). kamenjari. Vrijedna obradiva tla (P2). Malog Polja. pašnjaci. veli inom i strukturom poljoprivrednih površina te nedostatkom vode za navodnjavanje. planirana zona Parja.Izvan gra evinskih podru ja naselja Hoteli: zona Zaravniš e.121 ha zauzimaju 31% površine otoka. zauzimaju 1. neobra eno i neobraslo tlo i sl. zemljište najve e bonitetne klase na Visu (374 ha): središnji dijelovi Dra eva polja. te na zapadnoj obali Biševa (Porat i Salbunara). Pliskog polja. površina kopnenog dijela 9. Veluke i Male Voš ice i Ljubiš a.

179 ha privatnog poljoprivrednog zemljišta. 66 ha neobra enog zemljišta (40%). zaštiti krajolika. Uvažavaju i prirodne uvjete i biljni pokrov. odnosno cestovne mreže. Vis (D 117) – Komiža D 117 u duljini 9. pašnjaci (400 ha). Sva važnija naselja planiraju se povezati sustavom javnog cestovnog prijevoza. 50 . U ljetnim mjesecima potrebe se zna ajno pove avaju i izazivaju nerješive probleme kako domicilnom stanovništvu.3. s prometnog aspekta. bez njihove zna ajne rekonstrukcije i dogradnje. S ovim stanjem infrastrukturnih sustava. ija se zaštitna funkcija ogleda u zaštita naselja. mjesnih putova. vinogradi (122 ha) i vo njaci i maslinici (43 ha) Šumske površine isklju ivo osnovne namjene. a time i zaustavljanja daljnje depopulacije. ve i broj nerazvrstanih cesta Planira se ure enje/rekonstrukcija kriti nih dionica trase državne i županijske ceste. longitudinalna povezanost duž obale kao i me uoto ka povezanost. tehni ka rješenja i sl. 113 ha obra enog. gospodarskih i protiv požarnih prometnica. klimatskoj funkciji. jedva da zadovoljavaju potrebe lokalnog stanovništva.1. Sedam lokalnih cesta. 4. izgradnja. Šume posebne namjene (Š3). zna ajnije šumske površine svrstavaju se u dvije kategorije: Zaštitne šume (Š2). pretežno vinogradi (54 ha) i vo njaci i maslinici (38 ha) Vis. Vis – Komiža u duljini 19. dosadašnju i utvrditi novu kategorizacije luka i pristaništa. zaštiti prometnica i sl.93 km. Na otoku Visu nema šuma s gospodarskim zna ajem. rekonstrukcija i ure enje nerazvrstani spojnih cesta. poljoprivrednih površina. pogodne sa rekreacijske aktivnosti. je optimalna prometna povezanost obalnih i oto nih mjesta. Županijska cesta Ž 6212. 581 ha obra enog.5%). tako i gospodarskim djelatnostima. Pri tome je potrebno provjeriti. odnosno prema budu oj turisti koj zoni Barjaška. Jedan od osnovnih preduvjeta razvoja otoka. ulica. Postoje i kapacitet.68 km. ne može se o ekivati daljnji razvoj. te obilaznih cesta Vis – Roga i i Vis (Kut) – eška vila doprinjet e kvalitetnijoj povezanosti svih dijelova otoka Visa. protiverozionoj funkciji. protivmisijskoj funkciji. Izgradnja ceste prema Oklju noj. 68 ha neobra enog zemljišta (10.2 Infrastruktura Stanje osnovnih infrastrukturnih sustava je nezadovoljavaju e. doprinose krajobraznoj osnovi podru ja.Komiža. Cestovni promet. Prometni sustavi. Neophodna je komplementarnost cestovnog i pomorskog prometa te integralni pristup u strategiji razvitka cestovne i pomorske infrastrukture. Cestovna mreža otoka Visa sastoji se od slijede ih kategoriziranih prometnica: Državna cesta D 117. 649 ha privatnog poljoprivrednog zemljišta.

42) na relaciji kopno .Pomorski promet: Pomorski promet je od strateške važnosti za razvoj otoka. Na podru ju Visa i Podšpilja su jedinice poštanske mreže. Dalekovodi su u kriti nom stanju. Usluga prijenosa govora se pretežno ostvaruje putem nepokretne telefonske mreže. Nepokretna telefonska mreža je javne telekomunikacijske mreže. Pomorsku povezanost s kopnom odvija se u dva sustava i to: trajektna linija i brzobrodska linija sa katamaranima. Velika udaljenost od elektroenergetske mreže Hrvatske zahtijeva relativno velike investicijske troškove što dovodi do odlaganja investiranja u osnovni sustav. kriti ni zrakoplov ATR . Luke otvorena za javni promet: Komiža. Športska luka Vis i Luka tijela državne uprave Vis Luke nauti kog turizma: Komiža – Uvala Mlin. Dosadašnje studije ukazuju na lokaciju Vele Pece. Poštanska mreža u sastavu je Poštanskog središta Split. Usluga prijenosa govora je najzatupljenija usluga koja i nadalje zadržava zadovoljavaju i trend rasta. Posljednjih godina kablira se srednjenaponska mreža u naseljima Vis i Komiža ime se osjetno popravila situacija u urbanim dijelovima. Podru je op ine otoka pokriveno je s tri pokretne radio telefonske mreže: analognom NMT mrežom. odnosno prostornim planovima ure enja gradova komiže i Visa utvr eni su me unarodni plovni put.Roga i Privezišta: Parja i Mezuporat (Komiža). komercijalnog naziva Mobitel i digitalnim GSM mrežama (HTMobile. 51 . Tele2) Elektroenergetika. Športska luka Komiža. Preostali dio elektroenergetskog sustava na otoku Visu sastoji se od Trafostanice 35/10 kV „Vis“ instalirane snage 2x4(2x8) MVA i dalekovoda DV 35 kV pod naponom 10 kV „Vis – Komiža“ . Trajno rješenje vidi se u prelazu na 110 kV napon izgradnjom spojne to ke na Visu što pretpostavlja izgradnju slijede ih objekata: TS 110/x kV Vis. Marina Parja . a zadnjih godina mobilna telefonija je u izuzetnom porastu. Vis (županijski zna aj) Luke posebne namjene: Ribarska luka Komiža. polaganje podmorske kabelske veze 110 kV Hvar – Vis i podzemne kabelske veze 110 kV na Visu do planirane trafostanice 110/35 kV "Vis. U planskom razdoblju o ekuje se osuvremenjivanje sustava pošte i ure enje poštanskog središta sa svim pripadaju im službama. planovima se predvi a mogu nost gradnje manje zra ne luke koja e osigurati kvalitetan transport stanovnika i turista manjim zrakoplovima (do 50 mjesta. u sklopu turisti kih zona: eška vila i Stonca (Vis) Zra ni promet. unutarnju plovni putovi i kategorizacija luka. Udaljenost otoka od kopna stavlja Vis u neravnopravan položaj s ostalim podru jima. Postoji samo jedno trajektno pristanište u gradu Visu. Županijskim. a u Komiži poštanski ured. este i brze veze jedan su od preduvjeta razvoja otoka. Napajanje elektri nom energijom otoka vrši se iz TS 110/35 kV " Starigrad" preko 35 kV veze preko dva podmorska kabela 35 kV. pa samim tim ni potrebe gospodarskog razvoja.a sigurne. Realizacijom turisti kih zona razvit e se ogranci jedinica poštanske mreže. Postoje i na in napajanja otoka elektri nom energijom u gotovo svim svojim elementima ne zadovoljava postoje e potrebe.otok Vis (doma i i me unarodni letovi) i te zadovoljiti potrebe privrede i sportskih aktivnosti. Tako er se predvi a izgradnja trafostanice 35/10 kV „Komiža“. me utim prijenos podataka je ve pretekao govorne usluge po ostvarenom prometu. Pošta i telekomunikacije. VlP-net.

Vodoopskrba; Otok Vis još uvijek nije priklju en na planirani sustav regionalnog vodovoda, a potroša i se opskrbljuju vodom sa lokalnih izvorišta. Cjelokupna vodoopskrba zasniva se na eksploataciji slatkovodne le e na lokaciji Korita (36 l/s). Kvaliteta vode je dobra, a salinitet vode znatno ispod dopuštenih vrijednosti. Zbog gubitaka u sustavu raspoložive koli ine su cca 27 l/s. što jedva zadovoljava potrebe domicilnog stanovništva. U ljetnom razdoblju koristi se i izvor Pizdica. Problem predstavlja osiguranje potrebnih koli ina vode u špici sezone, kad dolazi do preoptere enja sustava i uvo enja redukcija. Prilikom rješavanja vodoopskrbnih potreba treba voditi ra una da težište bude na opskrbi iz vlastitih resursa i da se što više iskoristi postoje a vodoopskrbna mreža. Rekonstrukcija i dogradnja sustava predvi ena je u dvije faze: rekonstrukcija crpilišta "Korita" ime bi se koli ina crpljenja pove ala na 40 l/s. i time omogu ilo normalno funkcioniranje sustava u sadašnjem stanju, osiguranje novi koli ina potrebnih za kraj planskog razdoblja (cca 60 l/s). Ponu ene su tri varijante rješenja: Opskrba iz vlastitih vodnih resursa (vrlo upitna; potrebni istražni radovi) Desalinizator "Pizdica"
Dovod vode s kopna

Odvodnja otpadnih voda: Izgradnja vodoopskrbe do svih naselja, potencira izgradnju sustava za prikupljanje otpadnih voda, njihovo pro iš avanje i dispoziciju bez štetnih posljedica na okoliš. Sadašnji na in dispozicije otpadnih voda putem upojnih crnih jama je neprihvatljiv, naro ito za naselja na obali. Planovima su utvr ena su slijede a rješenja odvodnje: Naselje Komiža; kanalizacijski sustav je ve im dijelom izgra en. Obalni kolektor sa crpnom stanicom, tla nim cjevovodima, gravitacijskim cjevovodima na koji se treba priklju iti cjelokupna kanalizacijska mreža naselja ini osnovu sustava. Po mehani kom pro iš avanju otpadne vode se ispuštaju u komiški zaljev podmorskim ispustom. Svi objekti sustava dimenzionirani su za predvi eni razvoj Komiže do 2030. godine, osim ure aja za pro iš avanje. Turisti ka zona Barjaška; predvi a se izgradnja zasebnog sustava s ure ajem za pro iš avanje. Naselje Vis; kanalizacijski sustav je uglavnom izgra en. Obalni kolektor sa crpnom stanicom, tla nim cjevovodima, gravitacijskim cjevovodima na koji se treba priklju iti cjelokupna kanalizacijska mreža naselja ini osnovu sustava. Po mehani kom pro iš avanju otpadne vode se ispuštaju u otvoreno more. Svi objekti sustava dimenzionirani su za predvi eni razvoj Visa do 2030. godine, osim ure aja za pro iš avanje. Rukavac, turisti ka zona „Zaravni e“ i Brgujac i podru je Milna Ženka; izgradnja zasebnih sustava sa odvodnim kolektorima, ure ajima za pro iš avanje i podmorskim ispustima. Ostala naselja u unutrašnjosti; putem vodonepropusnih septi kih jama. Postupanje s otpadom; Otok nema adekvatno riješen problem kona nog zbrinjavanja, odnosno odlaganja krutog otpada. Sva postoje a odlagališta su privremenog karaktera te ih je potrebno sanirati otvaranjem novog, ure enog odlagališta. Sa podru ja Grada Visa otpad se sakuplja i odvozi na neure eno odlagalište „Welington“, a s podru ja Komiže neure eno odlagalište
“Podgomilica».

52

Na širem podru ju današnjeg odlagališta „Welington“ planira se gradnja transfer stanice za otpremu otpada u Županijski centar za gospodarenje otpadom.

4.3.1.3 Zašti ena prirodna i kulturna baština Prirodna baština; Podru je otoka Visa naro ito obala i pripadaju i oto i i sa svojim prirodnim i krajobraznim osobinama ini ovaj prostor izuzetno zna ajnim i atraktivnim. U smislu odredbi Zakona o zaštiti prirode zašti eni su dijelovi prirode: Zna ajni krajolik: Otok Ravnik; Otok Jabuka; Otok Brusnik Planom se predlažu za zaštitu kao zna ajni krajolik: otok Biševo; arhipelag Budikovac – Greben Spomenici prirode: Medvidina špilja, Modra špilja, Zelena špilja na otoku Ravnik i Uvala Stiniva (geomorfološki); Otok Brusnik i Otok Jabuka (geološki). Prostornim planom se predlažu za zaštitu ihtiološki rezervati: akvatorij otoka Biševo, Palagruža i Svetac. Biološka raznolikost ; Velika razvedenost hrvatske obale i injenica da je ovaj prostor bio pribježište biljaka i životinja za ledenih doba, uzrok je velike biološke raznolikosti. Takvom raznolikoš u naro ito obiluju udaljeni i posebno nenastanjeni otoci, koji nisu u ve oj mjeri ugroženi razli itim vidovima korištenja. Ipak antropogeni utjecaj se javlja i u takvim, vrlo osjetljivim, ekološkim podru jima. Viški arhipelag pripada tim podru jima s vrlo velikom biološkom raznolikoš u i na kojem su koncentrirani brojni endemi. Glavni razlozi zbog kojih je potrebna zašita Viškog arhipelaga su sljede i: specifi nost herpetofaune svakog pojedinog otoka, razli ite od kopnene i stvaranje endema; rijetke i endemi ne biljne vrste; veliko zna enje oto ne skupine za preživljavanje ptica, jer su odmorišna to ka ptica selica i gnjezdište rijetkih vrsta; specifi na geološka gra a Brusnika i Jabuke; strme kamenite obale sa spiljama (jugozapadna strmovita obala otoka Vis, strmovite obale okolnih oto i a – biljni endemi, stanište šišmiša, bogatstvo podmorja) bogatstvo podmorske flore, s pojedinim endemskim vrstama; Kako bi se o uvale prirodne vrijednosti otoka, klju no je poštivati mjere zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti u skladu s obvezama Konvencije o biološkoj raznolikosti, ciljevima zacrtanih u Strategiji zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti te Nacionalnom akcijskom planu zaštite okoliša. Uredbom o proglašenju ekološke mreže utvr ena je „Ekološka mreža Republike Hrvatske“ sa: sustavom ekološki zna ajnih podru ja i ekoloških koridora; ciljevima o uvanja i smjernicama za mjere zaštite namijenjenih održavanju ili uspostavi povoljnog stanja ugroženih i rijetkih stanišnih tipova, i/ili divljih svojti.

53

Kartogram 4-5: Zašti ena prirodna baština

Izvor: Zavod za zaštitu prirode, 2008. U okviru ekološke mreže zašti eni su kopno i podmorje otoka Vis i Biševo, dio jugoisto ne obale Visa, te brojne špilje i jame.

Kulturna baština Dosadašnja istraživanja i saznanja svjedo e o kontinuitetu naseljenosti otoka Visa od prapovijesnih vremena do naših dana. Razne ljudske civilizacije i kulture koje su se smjenjivale tijekom stolje a ostavile su brojne tragove svoje materijalne kulture na tom prostoru, od pretpovijesnih gomila i gradina, rimskih gra evina i groblja, starokrš anskih i ranosrednjovjekovnih crkvica do obrambenih gra evina.
Kartogram 4-6: Kulturna baština

Urbane cjeline: Zašti ene su urbane cjeline naselja Komiža i Vis. U ovim zonama propisuje se režim potpune konzervatorske zaštite povijesne urbane strukture, pejsažnih obilježja te pojedina nih gra evina. Potrebno je o uvati sva bitna obilježja prostorne i gra evne strukture, odreene topografijom, povijesnom graevnom supstancom, te raznolikoš u namjena i sadržaja.
Izvor: PPUG Komiža i Vis

54

Ruralne cjeline; Preventivno su zašti ene 32 ruralne cjelina. To su uglavnom zaseoci koji su unutar procesa mehani ke migracije i emigracije ve im dijelom napušteni. Sa uvana su uglavnom u izvornom stanje, što im daje spomeni ka obilježja. Zaštita ovih cjelina temelji se na o uvanju povijesne matrice naselja, njegove prostorne organizacije, smještaja u prirodnom okolišu, kao i na o uvanje tradicijske gra evne strukture i karakteristi ne slike naselja. Podru ja arheološke baštine; Registrirani ili preventivno zašti eni arheološki lokaliteti su: zona anti kog naselja Issa; lokaliteti oto ja Palagruže, Biševo, Svetac; ostale arheološke zone u popisu nepokretnih kulturnih dobara. Pojedina na kulturna dobra; Zaštitom pojedina nih kulturnih dobara obuhva ene su registrirane ili preventivno zašti ene pojedina ne gra evine ili gra evinski sklopovi, odnosno 13 sakralnih kulturnih dobara i 30 javnih kulturnih dobara Podru ja etnološke baštine; Prostor otoka tijekom povijesti bio je u najve em dijelu ruralni prostor. Danas je u dijelu naselja sa uvana matrica tradicijskog gra enja i oblikovanja prostora. U podru ja etnološke baštine uklju it e se naselja morfološke, tipološke, strukturalne ili funkcionalne osobine tradicionalnog ure enja ruralnog prostora .

Iz prostornih planova proizlaze slijede a ograni enja i mogu nosti razvoja:

Osnovni ograni avaju i imbenici razvoja su: Nepostojanje cjelovite koncepcije i strategije razvoja, odnosno aktivne razvojne politike. Ne postoji oto ko tijelo, odnosno institucionalni okvir za kreiranje i provo enje jedinstvene oto ke razvojne politike. Demografska osnovica; iseljavanje najproduktivnijih segmenata stanovništva, starenje stanovništva, aktivnost stanovništva, veli ina radnog kontingenta i obrazovna struktura. Prometna izoliranost, koja još uvijek Vis stavlja u neravnopravnu gospodarsku poziciju. Nedostatak vode za razvoj turizma i za intenzivniju poljoprivrednu proizvodnju. Stanje gospodarstva; nerazvijena gospodarska struktura; orijentacija na razvoj turizma ima za posljedicu slabljenja interesa za razvoj poljoprivrede, ribarstva i drugih djelatnosti zna ajnih za razvoj podru ja. Nedovoljno razvijene društvene službe. Infrastrukturni i komunalni problemi; prometna mreža, neadekvatno rješenje problema odlaganja krutog i teku eg otpada. Institucionalno-sistemska ograni enja; nesre eni katastri i dubiozno vlasništvo nad zemljištem i zgradama. Neadekvatna državna politika razvoja; subvencije, porezne olakšice i druge beneficije prema oto kom gospodarstvu i stanovništvu.

55

imbenici koji osiguravaju razvojne mogu nosti: Geoprometni položaj; pravaca Jadrana. na križanju glavnih longitudinalnih i transverzalnih morskih

Prirodna bogatstva obalnog prostora; razvedena obala, blaga klima, pejzažne i klimatske prednosti, podesna obala za kupanje pružaju izuzetno kvalitetnu osnovu za razvoj turizma, poljoprivrede ribarstva i marikulture. Krajobrazne i kulturološke vrijednosti ; bogatstvo prirodnih fenomena, blizina oto kog arhipelaga Biševo, Svetac, Palagruža, Brusnik i Jabuka predstavlja veliku atraktivnost podru ja. Ekološki prakti ki nezaga en okoliš; ekološka prihvatljivost je zna ajan kriterij prihvatljivosti gotovo svih privrednih djelatnosti.

Budu i razvitak potrebno je zasnivati na racionalnom korištenju prirodnih resursa te stvaranju ambijenta za zdrav život. Komparativne prednosti za razvitak turizma i poljoprivrede kao osnovne prate e djelatnosti, predstavljaju djelatnosti na kojima nije u po etku mogu e graditi ubrzan gospodarski razvitak.

Zaklju na razmatranja u odnosu na prostorno razvojne i resursne zna ajke prostora Prirodne datosti prostora, prvenstveno zahvaljuju i slabijem gospodarskom i turisti kom razvoju predmetnog podru ja tijekom zadnjih 20-tak godina, danas predstavljaju glavnu osnovicu za održivi razvoj podru ja temeljenom na turizmu te poljoprivredi i marikulturi; Prirodne posebnosti, kao i kulturno i povijesno naslje e predstavljaju najvrjedniji identitet podru ja gdje su zašti ene cjeline uglavnom sa uvane, no premalo se vodilo ra una o unapre ivanju i adekvatnoj prezentaciji zašti enih cjelina u funkciji kreiranja lokalnog blagostanja; Sve prirodne datosti (karakteristike obale i uvala, vegetacija, reljef, klima) svojom me usobnom interakcijom daju optimalnu mješavinu potrebnu za smisleni razvoj održive turisti ke djelatnosti isprepletenu komplementarnom proizvodnjom poljoprivrednih i maritimnih proizvoda te razvojem ostalih komplementarnih djelatnosti Glavni ograni avaju i faktori održivog razvoja predmetnog podru ja su: Skromna demografska osnova podru ja zbog depopulacijskog procesa ime se pretpostavlja da e razvoj podru ja biti vezan uz imigracijske procese, a koji e biti odre eni stupnjem gospodarske, društvene i kulturološke privla nosti podru ja; Infrastrukturni sustavi (elektroopskrba i prometnice na lokalnoj razini, vodoopskrba i sustavi odvodnje otpadnih voda, gospodarenje krutim otpadom itd.) uglavnom su podkapacitirani i za današnje potrebe, te predstavljaju veliki ograni avaju i faktor održivog razvoja predmetnog podru ja. To se posebno odnosi na o osiguranje potrebnih koli ina vode u špici sezone kada dolazi do preoptere enja sustava i uvo enja redukcija. 56

te etiri razvojna cilja županije: 57 .4. Glavna svrha ovoga plana je ocjena sadašnjeg stanja i razvojnih mogu nosti županije. do 2013. Slijedi slika koja prikazuje viziju. godine. sociokulturnim okruženjem. Plan predlaže viziju i osnovne ciljeve te mjere kojima se ciljevi odnosno dogovorena vizija može posti i. Turizam predmetnog podru ja treba preuzeti ulogu dodatnog zamašnjaka gospodarskog preporoda podru ja te ga je potrebno razvijati u skladu s fizi kim kapacitetom prostora.4 Turizam 4. 4.o neriješeno pitanje zbrinjavanuja otpada (nepostojanje sustava odvojenog prikupljanja sme a i adekvatnog odlagališta). postoje om komunalnom infrastrukturom kao i ekonomi nosti proširenja iste te turisti ke suprastrukture. Vegetacija u zajednici sa klimom (pojave ljetnih suša) izaziva pove anu opasnost od požara.1 Razvojni operativni plan županije Razvojni operativni plan Splitsko dalmatinske županije strateški je dokument izra en za razdoblje od 2006.

ruralnog te kulturnog turizma. 58 . koji bi promicao klju ne turisti ke prednosti. prometnice. vrlo bitan za županiju koja ima visoku nezaposlenost. poboljšanje turisti ke infrastrukture iznosi 4. Zaklju ak Razvojni operativni plan županije je vrlo konkretno iskazao svoju viziju razvoja konkurentnog gospodarstva. smještaj. te razvoja turizma u smjeru visoke kvalitete. prometnica i komunalnih usluga. ruralni i kulturni turizam. usprkos iznimnim prirodnim i antropogenim prednostima. godine su sljede e: razvoj marketinških proizvoda i promociju turizma iznosi 9 milijuna EUR-a.5 milijuna EUR-a. te poticanje me uregionalne suradnje tako er su važni za uspješan razvoj turizma.5 milijuna EUR-a. Cilj 4 – identificirana je potreba udruživanja i stvaranja partnerstva me u poslovnim i civilnim subjektima u županiji kako bi se pospješila suradnja i olakšao napredak. komunalije. te razviti razne poticaje. Turizam visoke kvalitete se namjerava posti i kroz razvoj turisti ke infrastrukture smještaja i to poglavito hotela. Kao osnovu cijelog razvoja ROP prepoznaje zaposlenika u turizmu.5 milijuna EUR. Kako bi se što bolje iskoristile komparativne prednosti županije treba nadograditi infrastrukturu u funkciji turizma. Cilj 3 – neophodan je razvoj ljudskih potencijala. U ovom djelu se navodi potreba za stvaranjem ponude obrazovnih programa i procesa prilago enim potrebama gospodarstva. pa stoga planira dodatne edukacije i razvoj ljudskih potencijala. Planira se razvoj novih turisti kih proizvoda: nautike. Ukupne investicije u turizam u periodu od sedam godina iznose 13. do 2013. turizam u županiji nije razvio u željenom smjeru i ne ostvaruje o ekivano dobre rezultate. Ovakav stav proizlazi iz svjesnosti da se. Razvoj i promocija novih oblika ponude kao što je nautika.kako bi županija gospodarski bila konkurentnija navodi se da se posebna pažnja treba posvetiti turizmu i razvoju integrirane "turisti ke ekonomije". Edukacija zaposlenika u turisti ko . Spominje se poticanje razvoja turisti ke infrastrukture i novog turisti kog proizvoda regije koji bi trebali podi i razinu kvalitete i dodane vrijednosti. ukupne investicije u turizam u županiji iznose 13. Isti e se potreba razrade jedinstvenog turisti kog imidža županije. Investicije u turizam koje su planirane za razdoblje od 2006. Turizam se dodatno definira kao jedan od prioriteta ovoga plana.Cilj 1 . Prioritet županije je razvoj turizma visoke kvalitete. Cilj 2 – identificirana je potreba razvoja prometne i komunalne infrastrukture kako bi se stvorila podloga za razvoj same županije.ugostiteljskoj djelatnosti te generalno podizanje kvalitete ljudskih resursa nužni su kako bi se željeni ciljevi i prioriteti razvoja mogli dosti i.

koji je izradila tvrtka Horwath HTL. za Vis su predloženi elementi proširenog identiteta i sustava vrijednosti (što je detaljnije navedeno u Marketing planu ovog Plana razvoja eko / ruralnog turizma otoka Visa). Polaze i od središnjeg identiteta / pozicioniranja otoka Visa unutar destinacije Srednje Dalmacije.2 Glavni plan razvoja turizma Splitsko-dalmatinske županije Turisti ka zajednica Splitsko-dalmatinske županije je 19. odgovornostima. upravljanja marketingom te na usmjeravanje procesa ulaganja u turisti koj industriji. definirano je strateško pozicioniranje Srednje Dalmacije. te konkretnih operativnih prijedloga za destinaciju u cjelini. ija je povijesno uvjetovana stagnacija u smislu razvoja turizma sada njegova najve a prednost. atributi su koji se moraju komercijalizirati strategijom visoke vrijednosti. ali vode i ra una o pozicioniranju i razvoju cjelokupne destinacije. kao i za ostale sub-regije destinacije Srednje Dalmacije. a koji daje prijedloge za unapre enje situacije u turizmu cijele destinacije u smislu strategija. a koje se obrazlaže injenicom da je ovaj svojevrsni mitski otok ve postigao imidž posebno vrijednog skrovišta. lipnja 2007. jer se nalazi na mnogo povoljnijoj poziciji nego što je to slu aj sa mnogim drugim oto kim destinacijama.4. Nakon toga definirani su klju ni investicijski projekti za svaku mikro-destinaciju Srednje Dalmacije. zatim proizvod 'sunca i mora'. koji je atraktivan otok za budu i turisti ki razvoj. Glavni plan razvoja turizma Splitsko-dalmatinske županije predstavlja strateški okvir za novi rast turizma sukladno nadolaze im globalnim promjenama. Naime. a koji ine sljede i proizvodi: nauti ki turizam i proizvod posebnih interesa kao prioritetni proizvodi. imidž ribarskog kraja. Glavni plan razvoja turizma SDŽ je službeni dokument. 59 . izvorima finacniranja itd. pa je tako za otok Vis usuglašeno sljede e pozicioniranje: 'Vis – otok skrovište'. koje treba i sa uvati. iju implementaciju provodi županija od njegovog usvajanja. odre en portfelj turisti kih proizvoda. svaka mikro destinacija Srednje Dalmacije turisti ki se pozicionira i razvija zasebno prema definiranim strategijama. Jedna od klju nih subregija ove destinacije je otok Vis. Dakle.4. kao i na izgradnju novih poluga za uspostavu konkurentnosti. Uz postavljenu viziju. Njegova izoliranost i autenti nost. ali i zasebno za njena podru ja. kratki odmori te wellness i spa proizvodi kao oni sa srednjim prioritetom. ture. a usmjeren je na pragmati ne promjene u procesu upravljanja turizmom cjelovite destinacije. pa tako i za Vis te je kona no oblikovan provedbeni plan sa svim klju nim aktivnostima. vremenskim rokovima. U tom smislu je za otok Vis. posebno njegovih vrijednih agrikultura i vina. prihvatila Glavni plan razvoja turizma Splitsko-dalmatinske županije.

dotrajao i potrebna je ve a investicija kako bi se doveo na zadovoljavaju i nivo. Pod austrijskom upravom (1815-1918) Komiža dobiva samostalnu op inu.4.000 stanovnika. te prerasta u gradi sa svim potrebnim sadržajima. Turisti ka ponuda Grad Komiža isto kao i grad Vis po inje razvojem turizma po etkom 90-tih. nakon što vojska odlazi sa otoka. 1918. Bila je to gospodarska grana koja je omogu ila izgradnju crkvi. Godine 1997. Razvoj turizma po eo je kasnije uspore uju i sa ostalim mjestima na Jadranu no radi vojske op a infrastruktura je ve postojala. Danas slika turisti ke ponude Komiže izgleda ovako: Ukupni smještajni kapacitet je približno 990 kreveta. U Komiži posluje samo hotel Biševo koji je kategoriziran kao hotelski objekt sa dvije zvjezdice. a u mjestu postoji sedam tvornica za preradu ribe (najve a Fratelli Mardeši ). 60 . Pod mleta kom vladavinom. godine Kraljevini SHS pripaja se Vis i zapo inje dugo razdoblje stagnacije Komiže. Mleta ke vlasti su u 16. stolje u zabilježile da su samo u jednom danu komiški ribari ulovili tri milijuna tona srdela. Komiža se ubrzano razvija kao središte ribarstva na ovom dijelu Jadrana. stolje a je najve e naselje na otoku Visu s gotovo 4. pripala su Italiji i ostala u njenom sastavu sve do 1947. godine. Posluje jedan hotel (Biševo) sa 320 kreveta u vlasništvu društva Modra špilja d. Prevladava privatni smještaj (67% od ukupnog) sa 660 kreveta. Tada je izgra en veliki lukobran i ure ena luka.d. Bogata ribolovna podru ja oko Palagruže. godine. Nakon drugog svjetskog rata cijeli otok Vis pa tako i Komiža postaju vojna zona što spre ava razvoj turizma te se na taj na in nastavlja stagnacija otoka. utvrda i velikih ku a u Komiži. Smatra se da je Komiža sli no kao i Vis (Issa) naseljena za vrijeme Grka i Rimljana Prvi put se spominje kao Val Comeza u darovnici zadarskog kneza Petra 1145. Objekt je trenutno u lošem stanju. Nakon odlaska vojske sa otoka i osamostaljenja Hrvatske države zaustavlja se iseljavanje koje je do tada bilo vrlo izraženo. Po etkom 20. Komiža dobiva status Grada.4.3 Grad Komiža Povijesni okvir Povijest grada Komiže veže se uz more i ribolov posebno plave ribe po kojem je poznata od davnina.

61 . Napomena: Boravišna pristojba nije uklju ena u objavljenu cijenu U ponudi Komiže nema turisti kih kampova. Komiža bilježi pozitivan trend no enja i dolazaka. godini Komiža bilježi oko 10.hotel-bisevo.400 kn po stanovniku. dvokrevetna soba.000 no enja. Ponuda se sastoji od tri restorana. glavna sezona) Izvor: www. Dvorana za sastanke do 90 osoba 106 EUR (BB.: Objavljena cijena: Smješten u Komiži kraj mora.hr. U 2007. Unutrašnji dio otoka. dvije pizzerije i pet konobi koje se nalaze u samom mjestu. telefonski interviju lipanj 2008. pet minuta šetnje od središta mjesta 2 ** 126 soba i 5 apartmana Odmorišni hotel Manje renoviracije svake godine .5 milijuna kuna godišnje ili 7. Hoteli i restorani prihode približno sa 12. Ugostiteljska ponuda Ukupno u ponudi ima 15 ugostiteljskih objekata (ne uklju uju i objekte u kategoriji caffe barova). Turisti ka potražnja Zbog visokog postotka privatnog smještaja esto loše kvalitete i hotela niske kategorije Komiža kao turisti ka destinacija trenutno ima loše pokazatelje potražnje. sa iznimkom 2007. Podhumlje. Hotel BIŠEVO Lokacija: Kategorija: Broj soba: Pozicioniranje: Fizi ko stanje: Konferencijski sadr. godine kada je zabilježen blagi pad.d. U unutrašnjosti otoka ve ina seoskih gospodarstava radi na osnovi rezervacije te su otvoreni i tijekom ostatka godine s obzirom na potražnju i broj gostiju.Tablica 4–11: Komiža – turisti ka ponuda Modra spilja d. . koji administrativno pripada Komiži. koji se konverzijom pretvaraju u smještajne kapacitete. U unutrašnjem djelu otoka koji administrativno pripada Komiži (Podšpilje. Jedan takav primjer je i selo Talež u blizini Podšpilja gdje je konverzijom jedno staro selo od 4 ku e revitalizirano te sada nudi smještaj u ruralnom ambijentu. Žena Glava) nalazi se još pet seoskih doma instava koja u svojoj ponudi nude degustacije vina autohtonih sorti koje sami proizvode i lokalne specijalitete. Velika ve ina spomenutih ugostiteljskih objekata posluje samo u ljetnim mjesecima (oko tri mjeseca). se oživljava posebice u vidu proizvoda hrane i pi a na seoskim doma instvima koja su smještena najviše oko sela Podšpilje i Žena Glava. Postoji interes za kupnjom starih seoskih objekata u središnjem dijelu otoka.300 dolazaka koji su generirali približno 68.

000 60. te organizaciju raznih gastronomskih tura po otoku. Od ukupno sedam agencija. edukacije zaposlenih te uobi ajene troškove poslovanja ureda.000 70. te ostale usluge fokusirale su se dvije agencije (Alternatura i Nika adventure). Turisti ka zajednica Godišnji budžet Turisti ke zajednice Komiža za 2009. izrada turisti kih karata otoka i organizacija kulturne manifestacije cijelog otoka. Na ponudu alternativnog turizma.000 30. planiraju se uobi ajene promotivne aktivnosti (ažuriranje web stranica. izrade brošura. ponuda agencija ve im dijelom fokusira se na iznajmljivanje privatnih apartmana gostima. 2008. postavljanje sme e signalizacije. dvije su posve ene samo iznajmljivanju privatnog smještaja (Nona agency i Impress club). iznajmljivanje skutera. spominju se zajedni ka ozna avanja pješa kih staza. 62 . usluge prijevoza po otoku i moru.000 6. oplovljavanje otoka. organizaciju raznih izleta.Tablica 4–12: Komiža – trend dolazaka i no enja Grad Komiža trend dolazaka i no enja (2003 .000 50. Agencije u svojoj ponudi nude usluge pronalaska smještaja u hotelima.000 40.000 NO ENJA dolasci no enja 80. Nadalje.000 20.000 0 0 2003 2004 2005 2006 2007 Izvor: Državni zavod za statistiku Hrvatske. kroz investicije u ure enje destinacije. godinu približno e iznositi 610 tisu a kuna (bruto iznos). posjete sajmovima).000 8.000 10. postavljanje tuševa na gradskim plažama i organizaciju manifestacija. robinzonski smještaj na osami. Sredstva budžeta planiraju se potrošiti na projekte unapre enja proizvoda.000 2. Ipak.000 10. privatnim apartmanima i ku ama. kroz adrenalinske sportove. Turisti ke agencije Na podru ju Komiže posluje sedam turisti kih agencija koje svojom ponudom pokrivaju cijeli otok. Od projekata suradnje dva ureda TZ-a na otoku. brodova.2007) DOLASCI 12.000 4.

stolje a prije Krista. pa ak i Englezi (tada se na otoku zaigrao i kriket). potonuli dijelovi luke i rimski teatar na kojem je kasnije izgra en franjeva ki samostan.-a. no u planu vlasnika je da ove godine dobije kategorizaciju. U ranom srednjem vijeku nalazi se u starohrvatskoj državi.090 ležaja. Turisti ka ponuda Nakon odlaska vojske sa otoka otvara se mogu nost razvoja turizma.Issa datira iz približno 4. godine. Osnovali su je Grci iz Sirakuze na Siciliji te tako nastaje polis (grad država) te se razvija kao glavno uporište grka na Jadranu. Vis postaje dio carske pokrajine Dalmacije. godine odigrala viška bitka. Osim dva hotela koji su u vlasništvu Vis d.4. U po etku otok je otvoren za doma e goste (stanovnike bivše Jugoslavije). Poslije ega esto mijenja vladare.4 Grad Vis Povijesni okvir Vis ili kako su ga nazivali za vrijeme Gr ke . Spomenuti hoteli Tamaris i Issa službeno su kategorizirani kao objekti sa tri zvjezdice.d. Vis dolazi pod vlast Habsburga. Arheološki nalazi koji ukazuju na postojanje gr kog pa kasnije rimskog doba su terme. a posjet stranaca dopušten je tek 1989. Francuzi. nekropola.717 ležaja. U sklopu grada posluju dva hotela. 63 . Hotel Paula koji je renoviran ove godine u vlasništvu je talijanskih investitora koji imaju namjeru i dalje razvijati turizam na otoku. Mletci. dijelovi ulica. Posluju dva hotela (Tamaris i Issa) sa 299 ležaja i oba su u vlasništvu Vis d. Daljnjim upravnim reorganiziranjem monarhije.4. U blizini otoka Visa se 1866. Poslije pada Napoleona i Mleta ke republike. koja je nakon austro-ugarske podjele monarhije potpala pod austrijski dio. Prevladava privatni smještaj (82% od ukupnog) sa 1. Pobjedom austro-ugarske mornarice privremeno su zaustavljena talijanska posezanja za Visom i itavom Dalmacijom. jedan na rivi u centru mjesta i jedan uz more na ulazu u Višku luku. postoji i hotel Paula. U nastavku slijede prikazi spomenutih hotela. Hotel Paula još nije službeno kategoriziran kao hotel prema kategorizaciji ministarstva turizma.d. Turisti ka ponuda izgleda kako slijedi u nastavku: Ukupan smještajni kapacitet Visa je 2.

: Objavljena cijena: U starom djelu grada Visa koji se naziva Kut 3 *** (neslužbeno) 12 soba Manji odmorišni hotel Potpuno renoviran 2008. glavna sezona) Izvor: www.: Objavljena cijena: Na zapadnom dijelu Viške vale.d.hr. Marine Zemlje.hr. telefonski interviju lipanj 2008.: Objavljena cijena: U centru grada Visa 3 *** 25 soba Odmorišni hotel Adaptiran 1992. telefonski interviju lipanj 2008. lagana renovacija 2006. za hotelijerstvo.vis-hoteli. U takvim objektima lokalno stanovništvo bavi se ponudom hrane i pi a na osnovama doma ih proizvoda i lokalnih specijaliteta. U unutrašnjem djelu otoka koji administrativno pripada gradu Visu postoje inicijative preure ivanja starih poljoprivrednih objekata. Nema (mogu e koristiti restoran) 120 EUR (BB. dvokrevetna soba. godine. za sljede u sezonu predvi eno mijenjanje imena i cijena. Vis u sklopu turisti ke ponude nema kampova.tz-vis. u cijelosti. Spomenuti objekti nalaze se u podru ju Pliskog Polja. a neki od njih nude i smještaj. ugostiteljstvo i turizam Hotel ISSA Lokacija: Kategorija: Broj soba: Pozicioniranje: Fizi ko stanje: Konferencijski sadr.vis-hoteli. dvokrevetna soba. lagana renovacija 2008. Podselju i Podstražju. Kino dvorana može smjestiti do 30 osoba 112 EUR (BB. www. nema nema objavljene cijene Izvor: hotelpaula.hr. Napomena: Boravišna pristojba nije uklju ena u objavljenu cijenu Vila PAULA Lokacija: Kategorija: Broj soba: Pozicioniranje: Fizi ko stanje: Konferencijski sadr. 64 .Tablica 4–13: Vis – turisti ka ponuda Vis d. Napomena: Boravišna pristojba nije uklju ena u objavljenu cijenu Hotel TAMARIS Lokacija: Kategorija: Broj soba: Pozicioniranje: Fizi ko stanje: Konferencijski sadr.hr Napomena: Trenutno kategorizitan kao vila. glavna sezona) Izvor: www. uz bedeme anti kog grada Isse 3 *** 125 soba i 3 apartmana Odmorišni hotel Sagra en 1984.

500 turista koji su generirali približno 125.000 16. Hoteli i restorani su u 2007. Neka doma instva uz ponudu hrane grade svoju tržišnu marku i kroz proizvodnju vina od tipi nih sorti za otok Vis (npr. U 2007. Ve ina ugostiteljskih objekata radi samo tijekom ljetnih mjeseci.000 2003 2004 2005 2006 2007 Izvor: Državni zavod za statistiku Hrvatske.000 10. seosko doma instvo Roki's).000 100.5 milijuna kuna ili 6.000 8. Tablica 4–14: Vis – trend dolazaka i no enja Grad Vis trend dolazaka i no enja (2003 .000 2. trajektnim pristaništem i ve om ponudom hotela u nešto je boljoj poziciji od Komiže.000 120. kada ulazi u stagnaciju i pad u 2007. Turisti ka potražnja Grad Vis pozicijom urbanog centra otoka Visa. Ukupno postoji dvanaestak seoskih doma instava koja svojim ponudama lokalnih i tradicionalnih jela privla e turiste u unutrašnjost otoka. Vis bilježi pozitivan trend dolazaka i no enja do 2006.000 no enja.000 40. Grad Vis prednja i po broju seoskih doma instava smještenih u unutrašnjem djelu otoka.000 0 20.000 12.000 0 80. godini grad Vis je zabilježio približno 18. ili po uvalama na otoku. Od ukupne ugostiteljske ponude u gradu se nalazi devet restorana i etiri pizzerije.Ugostiteljska ponuda Ukupno se u ponudi grada Visa nalazi 29 ugostiteljskih objekata (ne uklju uju i objekte u kategoriji caffe barova).350 kuna po stanovniku. 2008. godini.000 NO ENJA dolasci no enja 140.2007) DOLASCI 20.000 4. godinu iznositi približno 750 tisu a kuna bruto. Aktivnosti na koje se planiraju utrošiti sredstva odnose se na unapre enja 65 .000 18.000 6.000 14. godine. U nastavku slijede karakteristike turisti ke potražnje Visa u 2007. godini. a neka seoska doma instva rade i ostatak godine ali samo na osnovi rezervacije i ovisno o broju gostiju.000 60. U sklopu ponude nalaze se još etiri konobe koje su smještene u gradu. Smještajni kapacitet Visa približno je duplo ve i od kapaciteta Komiže. godini prihodili približno 12. Turisti ka zajednica Turisti ka zajednica Visa planira da e godišnji budžet za 2009.

destinacije kroz postavljanje sme e signalizacije. Istraživanje nam pomaže da na podru ju otoka Visa što bolje shvatimo stavove i razine potrošnje turista. postavljanje tuševa i druge opreme na plaže i organizaciju raznih manifestacija kao što su Viška regata. Prema informacijama dobivenim iz ureda Turisti kih zajednica Visa i Komiže. Najviše no enja ostvaruju doma i turisti približno 34%. na otoku Visu nije zabilježen broj vezova u nauti kim lukama (iako i Vis i Komiža imaju svoju luku).000 u gradu Komiži). Ostala sredstva e se utrošiti na edukacije zaposlenih te uobi ajene troškove poslovanja ureda. 4. za razliku od Komiže. godinu u Splitsko-dalmatinskoj županiji provodilo se u 18 turisti kih mjesta sa najve im ostvarenim turisti kim prometom. 29. festival otoka Visa i druge. Najve i broj turista dolazi zbog odmora i opuštanja. posluju samo dvije turisti ke agencije . skutera.5 Otok Vis Ovdje se daje kratki prikaz ukupnih statisti kih podataka za 2007.000 no enja. U svojoj ponudi turistima nude usluge smještaja na cijelom otoku. godinu koji se odnose na cijeli otok. planira se ažuriranje internet stranica TZ-a. organiziraju se škole za po etnike. Slijede rezultati istraživanja: Turisti su u prosjeku stari 39 godina i na odmor naj eš e dolaze u krugu obitelji (47% obiteljskih dolazaka). Istraživanje Instituta za turizam "Tomas" za 2007. Prosje na dnevna potrošnja turista iznosila je 59 eura. izrada brošura i posjete sajmova. procjenjuje se da svake godine generira oko 80. SDŽ bilježi najve i udio gostiju koji dolaze autobusom.4. U usporedbi sa drugim županijama. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku.000 u gradu Visu i 30. iznamljivanje bicikla. Vrlo visoka sezonalnost. Nadalje. zatim Slovenci 25% i Talijani 10% od ukupnog broja no enja. Kao zaseban proizvod agencije Navigator izdvaja se ronjenje.000 turista ostvarili su približno 192.Ionos i Navigator. Suradnje dva ureda TZ-a odnosi se na ozna avanja pješa kih staza i postavljanja turisti ke signalizacije. Turisti su u prosjeku boravili 6. Turisti ke agencije Na podru ju Visa. slijede nova iskustva i doživljaji te zabava.000 no enja u spomenutim lukama (50. za one iskusnije. razne izlete. te istraživanje potonulih brodova i arheoloških nalazišta.8 dana. približno 90% ukupnog turisti kog prometa se ostvaruje u periodu od lipanja do rujna. na ugostiteljstvo izdvajalo se 41 euro (uklju uje smještaj sa približnom potrošnjom od 24 eura). 66 . Zajedni ki podaci za gradove Komižu i Vis bitni su radi boljeg razumijevanja karakteristike turizma otoka Visa u cijelosti. kao i ronjenje u podvodnim spiljama. automobila i brodova.

razvoj se koncentrirao oko urbanih i administrativnih središta Komiže i Visa. iako se prema procjenama dobivenim iz turisti kih zajednica Komiže i Visa godišnje generira 80. u privatnom smještaju oko tri puta više kreveta. pritisak na infrastrukturu i sl.4. Vis i Komiža generiraju približno iste prihode u sklopu djelatnosti hotela i restorana te oni iznose približno 12. a u hotelima svega dvadesetak kreveta više. U Komiži i Visu dominiraju doma i turisti. u suprotnosti s tradicionalnim urbanim i graditeljskim naslije em. odnosno oko 25 milijuna kuna zajedno. Grad Vis ostvaruje više turisti kih dolazaka (8. Italija i eška. S druge strane. privezišta i sl. U za etcima su projekti / inicijative temeljene na ruralnim eko ili etno konceptima turisti kog razvoja koji se nude pretežito u unutrašnjosti otoka.: 67 . negativan utjecaj turizma možemo sagledavati kroz: Izgradnja objekata namijenjenih turisti kom korištenju (komercijalni sadržaji. Prisutna je vrlo visoka sezonalnost što zna i da je otok u potpunosti orijentiran na proizvod sunca i mora.5 milijuna kuna svaki. ugrožavanje kulturne i prirodne baštine i sl. ku e za odmor. Posluju samo tri hotela nižih kategorija (2* i 3*). Grad Vis trenutno ima približno duplo ve i smještajni kapacitet (kreveta) od op ine Komiža. objekti za privatni smještaj. te skoro duplo više no enja od Komiže.5. Atraktivan i o uvan okoliš osnov je za ve inu tipova turizma i može biti djelatnost koja na održivi na in koristi prirodne i kulturne resurse.4. dominira privatni smještaj koji ini preko 77% ukupnog smještajnog kapaciteta otoka. turizam može i negativno utjecati na okoliš kroz preveliku koncentraciju turista na posebno atraktivnom prostoru.) na neprimjerenim lokacijama.1 Socio ekonomski utjecaji Zahvaljuju i slabom gospodarskom i turisti kom razvoju otoka tijekom zadnjih 20-tak godina negativan utjecaj turizma na okoliš razmatranog podru ja nije toliko izražen u odnosu na situaciju u široj regiji. 4.000 no enja kroz ovaj turisti ki segment. Generalno. Danas je turizam vrlo slabo razvijen. Promet nauti kog turizma na otoku se statisti ki ne registrira (informacija Državnog zavoda za statistiku).000).5 Utjecaj turisti kih aktivnosti na okoliš Turisti ke aktivnosti i okoliš imaju dvosmjeran odnos.6 Zaklju ak Dugogodišnja zatvorenosti otoka prema posjetiteljima ograni avala je razvoj turizma. 4. a od emitivnih tržišta najja a su Slovenija. Nakon što se otok otvorio prema posjetiteljima. promjenu socio-kulturnog identiteta i strukture gospodarskih djelatnosti.

zadržavanje tradicionalne poljoprivredne gospodarstava u turisti ku ponudu. g) napuštanje tradicionalne poljoprivredne proizvodnje. posebno na jugoisto noj obali Otoka. Promjene u lokalnoj zajednici. a time i podru je projekta jednim od prioritetnih podru ja za o uvanje u Sredozemlju. na malim površinama. Strateški plan djelovanja za o uvanje morske biološke raznolikosti Sredozemlja (izvor: COAST. proizvodnja otpada koji one iš uje okoliš). Isti u se: c) kapacitet i kvaliteta vodoopskrbe u ljetnim mjesecima d) neriješeno pitanje odvodnje i obrade otpadnih voda. Gusta vegetacija koja na sjevernoj obali prevladava u vidu makije s mjestimi nom infiltracijom borove šume daje karakter podru ju. participaciju u zaštiti i potrebnoj sanaciji prirodne i kulturne baštine. energije i hrane od strane turista. mogla bi potaknuti održivi razvoj otoka i doprinijeti blagostanju stanovnika kroz: zaustavljanje depopulacijskih procesa i stvaranje mogu nosti za demografsku obnovu. S druge strane adekvatno osmišljena i provedena strategija razvoja turizma. vrlo vrijednih prirodnih resursa i kulturne tradicije.5. Time gotovo itavo zemljište izvan gradskih podru ja pruža stanište za biološku raznolikost. kamenita i nepristupa na s vapnena kim klifovima. op enito zbrinjavanja otpada. proizvodnje uklju ivanjem obiteljskih ravnomjerniji i time gospodarski održiviji razvoj infrastrukture. identitet i sl. razli itih namjena.2 Utjecaji turizma na prirodni okoliš i biološku raznolikost Podru je projekta obilježava složeni mozaik razli itih namjena zemljišta. tj. morskim i oto kim ekosustavima isprepletenim s ljudskim djelatnostima. Ugroženost zašti ene prirodne i kulturne baštine i staništa uslijed neprimjerenog ponašanja stanovništva i turista. 4. razvedenosti obale i sl. izrazito krškog reljefa. nepovoljno djelovanje na lokalnu kulturu.a) postoje i komercijalni objekti koji slabo kapitaliziraju lokacijske resurse. uklju enje u ponudu kroz adekvatnu prezentaciju. valorizaciju atrakcijske osnove. Jugoisto na i isto na obala usje ene su u dolomitima i dolomitiziranim vapnencima. Obala je strma. potrošnje vode. problem kapaciteta i troškova izgradnje i održavanja (pove anje intenziteta svih oblika prometa. uz uvažavanje fizi kog kapaciteta prostora. Zna ajan sezonski pritisak na infrastrukturne sustave. Integralni projekt) proglasio je dalmatinsku obalu. e) nastavak emigracije stanovništva s otoka uslijed nerazvijene gospodarske strukture i time intenziviranje depopulacijskih procesa. Karakteristike unutrašnjeg dijela otoka su pravilno izmjenjivanje. prevladavaju e geološke podloge. f) gubitak socijalne kohezije uslijed promjene demografske strukture. dobro su 68 . b) izgradnja ku a za odmor i iznajmljivanje. Prisutna bogata biološka raznolikost i osebujnost rezultat je biogeografskog položaja. mozaik koji se sastoji od vrlo malih ploha namijenjen poljoprivredi slabog intenziteta.

prelazi u kategoriju „more podobno za kupanje-II. ilegalni i “divlji” deponiji na širem prostoru. Generalno. Sidrenje tako er ugrožava livade posidionije i pospješuje nastanjivanje vrsta iz drugih mora. Na primjer opožaren je gotovo u cjelini otok Biševo i trebalo bi provesti sanaciju pošumljavanjem autohtonim vrstama vegetacije. Ovaj proces za sada na razmatranom podru ju nije posebno prisutan. terasa. Krajobraz obalnog pojasa je relativno sa uvan s izuzetkom devastacije poteza s neplanskom izgradnjom objekata. Problem pretjerane upotrebe kemikalija odnosno problem poljoprivrednog otpada tako er nije izražen. Zaga enja zraka i buka ne predstavlja problem osim uz najfrekventnije prometnice. ili su oni lokacijski ograni eni. Pra enje kvalitete mora za kupanje pokazuje da na mjernim mjestima tijekom ljetnih mjeseci more iz kategorije „visoke kakvo e-I. poglavito u naseljenim dijelovima gdje dolazi do koncentracije prometa. Modernizacija i intenziviranje korištenja poljoprivrednih površina uništenjem suhozida. Obalno more ugroženo je postoje im stambenim i turisti kim i drugim sadržajima gdje nije riješen ili je neadekvatno riješen na in odvodnje. 69 .mzopu. puteva i sl. Ova raznolikost ekosustava. Šume i šumsko zemljište te ostalo poljoprivredno zemljište ugroženo je uslijed opožarenosti.hr/more/) Odlaganje krutog otpada samo je djelomi no riješeno organizacijom sakupljanja i odvo enja otpada na odlagališta. staništa i korištenja zemljišta predstavlja jedinstvenu sveukupnu raznolikost kopnenog i morskog krajolika i predstavlja važnu osnovu za izuzetnu turisti ku privla nost podru ja. Prevladavaju šume presje ene obra enim dolinama. (http://www. što pospješuje eroziju i tako er dovodi do ošte ivanja staništa.razvedene i na njima su nastale brojne šljun ane plaže. Prisutni su brojni neorganizirani. turizam ima posredan utjecaj na poljoprivredu kroz dva suprotna procesa: Napuštanje obrade poljoprivrednog zemljišta koje propada ime se gube jedinstvena staništa i krajobrazne vrijednosti. može se procijeniti stanje ugroženosti za : Poljoprivreda. Time su ugrožena podru ja s livadama morske cvjetnice posidonije (smatraju se najzna ajnijim životnim zajednicama u priobalnom dijelu Mediterana). od kojih mnoge predstavljaju opasnost za bioraznolikost podmorja (Caulerpa taxifolia i Caulerpa racemosa). Kako na razmatranom podru ju gotovo nema lokacija s ve om koncentracijom turisti kih kapaciteta nema za sada ni zna ajnih utjecaja na okoliš.

Kopneni prostor.Kartogram 4-7: Zaštita okoliša – jugoisto na obala Visa Na dijelu prostoru jugoisto ne obala Visa vidljivi su izraziti negativni utjecaji turizma: Neplanska izgradnja najve im dijelom ku a za povrememeno stanovanje bez imalo poštivanja urbanisti kog i graditeljskog duha otoka. naro ito obala i pripadaju i oto i i. Jugoisto na i isto na obala dobro su razvedene i na njima su nastale brojne plaže. kao zna ajni krajolik. kamenita i nepristupa na s vapnena kim klifovima. Zna ajna odlika otoka je i sa uvan prirodni pejzaž prvenstveno vanjskih dijelova. mozaik malih ploha namijenjen poljoprivredi slabog intenziteta.6 Analiza potencijala i ograni enja atrakcija destinacije otoka Visa Klju ne vrijednosti destinacije More je najvrjedniji prirodni resurs otoka Visa. Polja u unutrašnjosti vrijedan su primjer kultiviranog pejzaža koji karakterizira izmjenjivanje površina razli itih namjena. U smislu odredbi Zakona o zaštiti prirode zašti eni su Otok Ravnik. 4. Pretežno napušteni zaseoci u unutrašnjosti otoka sa uvani su uglavnom u izvornom stanju.te u Prilogu 70 . Otok Jabuka i Otok Brusnik kao zna ajni krajolici. što im daje spomeni ka obilježja. Palagruža i Svetac. sa svojim prirodnim i krajobraznim osobinama ine ga izuzetno zna ajnim i atraktivnim. Detaljniji opisi i mape klju nih resursa dati su na stranici 26. Zbog svoje atraktivnosti. Brojne špilje i uvala Stiniva zašti ene su kao geomorfološki spomenici. predložen je za zaštitu i arhipelag Budikovac – Greben. Zapadna obala je strma. Kao potencijalni ihtiološki rezervati vrlo su vrijedni akvatoriji otoka Biševo. tj. Ujedno Viški arhipelag pripada podru jima s vrlo velikom biološkom raznolikoš u gdje su koncentrirani brojni endemi. Neriješeno pitanje odvodnje i obrade otpadnih voda kroz što se zaga uje i ugrožava zašti eno podmorje Izuzetno vrijedan zašti en krajolik koji je trebao biti jedna od sastavnica atrakcijske osnove zna ajno je devastiran od strane malog broja korisnika.

71 . Otpadne vode zaga uju i ugrožavaju zašti eno podmorje. posebno livade posidionije. identificirane su sve turisti ke atrakcije (prirodne. Njihova zaštita i revitalizacija treba se temeljiti na o uvanju povijesne matrice. najve im dijelom ku a za povrememeno stanovanje. itd. Utvr ena ekološki zna ajna podru ja i koridori uglavnom su u dobrom stanju Kako bi se o uvale prirodne vrijednosti otoka. ciljevima zacrtanih u Strategiji zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti te Nacionalnom akcijskom planu zaštite okoliša. pa su stoga ocjenjivane na skali od 1 do 5 (1 predstavlja najnižu. kulturnopovijesne. Napuštanje obrade poljoprivrednog zemljišta dovodi do gubitka jedinstvenih staništa i krajobrazne vrijednosti unutrašnjosti otoka. bez imalo poštivanja urbanisti kog i graditeljskog duha otoka i bez riješene kanalizacije. kao i na o uvanju tradicijske gra evne strukture i karakteristi ne slike naselja. a 4 najvišu vrijednost). osjetljivosti i postoje eg utjecaja na klju ne prirodne / ruralne resurse i baštinu Najugroženiji je dio jugoisto ne obale (Rukavac.). klju no je poštivati mjere zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti u skladu s obvezama Konvencije o biološkoj raznolikosti. Napuštene vrijedne ruralne cjeline tako er su ugrožene zbog iseljavanja stanovništva. Temeljem ekspertize Horwath HTL-a. smještaja u prirodnom i kultiviranom krajobrazu.Ocjena stanja. prostorne organizacije. Postoje i turisti ki sadržaji temeljeni na prirodnim i kulturnim atrakcijama Prilikom obilaska otoka Visa. ali i op enito za turisti ki razvoj). te su atrakcije evaluirane u smislu atraktivnosti. Milna-Ženka i Roga i ) gdje je izgra en veliki broj individualnih objekata. te razvojnog potencijala (za ruralni / eko turizam. te se one predstavljaju u sljede oj tabeli.

itd. Velington) Ostali vojni objekti Crkva sv. Palagruža. itd.) Uvale otok Biševo (Salburna.) Modra špilja Pu inski otoci Kralji ina (Teutina) špilja Titova špilja Zna ajni krajobraz Kulturno povijesne atrakcije Issa anti ki grad Crkva i franjeva ki samostan Muzej grada Visa Kaštel u luci i ribarski muzej Falkuša Urbana jezgra Pala e (Jakinova.) Rodna ku a Ranka Marinkovi a Austrijska utvrda Baterija Engleske utvrde (Terjun. Srebarna. Nikole Stare ku e Dragodid Ostale atrakcije Potopljeni brodovi Festivali i manifestacije Seoska doma instva Skala od 1 (najmanje) do 5 (najviše) Bodovanje: maksimalno 10 bodova Mjesto Vis Biševo Biševo Brusnik. Jabuka. Petra Hektorovi a. Nevaja. itd. Fortica.. Sv. Andrija Oklju na Žena Glava JI dio obale i otoci Mjesto Vis Vis Vis Komiža Komiža Komiža i Vis Vis Vis Vis Okolica Vis Otok Vis Komiža Dragodid Mjesto akvatorij otoka Visa Vis i Komiža unutrašnjost otoka Atraktivnost Eko / ruralni potencijal 5 5 5 4 3 3 4 Atraktivnost 5 4 4 5 5 5 5 3 4 4 4 3 3 5 Atraktivnost 3 4 4 4 3 5 4 4 3 3 Turisti ki potencijal 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 3 4 4 Turisti ki potencijal 5 5 5 Bodovi 9 8 10 8 7 6 7 Bodovi 10 8 9 10 10 10 9 7 9 8 8 6 7 9 Bodovi 8 9 9 72 . Ston ica. Juraja Crkva sv. Biševska l. kulturno povijesne i ostale atrakcije Atrakcije otoka Visa Prirodne atrakcije Uvale otok Vis (Stiniva. Petrinovi eve.Tablica 4–15: Prirodne.

odnosno postoje e inicijative vezane za razvoj turisti kih projekata. pa se oni tako er navode u tabeli i kartografu koji slijedi.Kartogram 4-8: Prirodne.eko poljoprivreda Stara teža ka ku a .izložbe i manifestacije Eko vinarija Ruralna cijelina Eko centar Podhumlje Podšpilje Vis i Dragodid Plisko polje Oklju na Komiža Mjesto 73 . kulturno povijesne i ostale atrakcije Osim postoje ih atrakcija i resursa otoka Visa. identificirani su i planirani projekti. Planirani projekti / postoje e inicijative koji su pokrenuti od strane lokalnog stanovništva predmet su aplikacija za financijski poticaj od strane UNDP-a. Tablica 4–16: Potencijalne atrakcije/inicijative Potencijalne atrakcije / inicijative otoka Visa Potencijalne atrakcije / inicijative Kušaonica maslinovog ulja Prezentacijski vrt .

privatni investitor Talež Vis. bungalovi (potrebna konverzija) Vila Paula (konverzija u hotel) Eko etno selo Lokacija. koji se tako er predstavljaju u sljede oj tabeli i kartogramu. strani investitor Dra evo polje. Tablica 4–17. državno Milna. strani investitor Lokacija Barjaci Vis Vis Komiža Plisko polje. Investitor Grad Vis. Potencijalni projekti/inicijative smještajnih kapaciteta Potencijalni projekti / inicijative smještajnih kapaciteta otoka Visa Potencijalni projekti Lokacija iznad uvale Stonca Maslinik sa smještajnim objektom Marina i hotel Konverzija osnovne škole u hotel Vinski podrum sa smještajem Konverzija vojnog objekta (450 klju eva) Hotel Issa (potrebna konverzija) Hotel Tamaris (potrebna konverzija) Hotel Biševo (potrebna konverzija) Seosko doma instvo Roki's Etno selo (postoje e) eška Vila (mogu a konverzija) Slovensko odmaralište. strani investitor Oklju na 74 .Kartograf 4-9: Potencijalne atrakcije/inicijative Osim planiranih / potencijalnih projekata koje možemo svrstati u kategoriju turisti kih atrakcija. na otoku Visu postoje planirani / pokrenuti projekti vezani uz razvoj smještajnih objekata za potrebe turizma. državno Vis. privatni investitor Lokacija Roga i . privatni investitor iznad rive u Visu. privatni investitor Borova njiva.

niti imaju poduzetni kog potencijala za neke druge djelatnosti. prvenstveno zahvaljuju i slabijem gospodarskom i turisti kom razvoju predmetnog podru ja danas predstavljaju glavnu osnovicu za održivi razvoj podru ja. Stanovništvo je staro s relativno nepovoljnom obrazovnom strukturom. Sve su brojnija stara ka doma instva koja nisu u stanju održavati poljoprivrednu proizvodnju. Time se još 75 . uz nerazvijenu gospodarsku strukturu. doveli su do zna ajnog ograni enja radnog kontingenta stanovništva. kao i kulturno i povijesno naslje e predstavljaju najvrjedniji identitet podru ja gdje su zašti ene cjeline uglavnom sa uvane. Glavni ograni avaju i faktori razvoja su: Vrlo izraženi depopulacijski procesi. Stoga e daljnji razvoj biti uvjetovan i imigracijskim procesima. temeljenom na turizmu te poljoprivredi i ribarstvu. posebno u unutrašnjosti otoka. Prirodne posebnosti.Kartogram 4-10: Potencijalni projekti/inicijative smještajnih kapaciteta Potencijali i ograni enja za budu e održivo korištenje prirodnih resursa / baštine u eko / zelenom / ruralnom turisti kom razvoju Prirodne ljepote i bogatstva prostora. Napuštanje tradicionalne poljoprivredne proizvodnje. ima za posljedicu daljnje iseljavanje najproduktivnijih segmenata stanovništva.

više degradira vrlo vrijedan kulturni krajobraz. a proptere enost sustava u špici ljetne sezone uvjetuje uvo enje redukcija. Nesre eni katastri i vlasništvo nad zemljištem i zgradama dodatno otežava poduzetni ke inicijative. 76 . Sadašnji na in dispozicije otpadnih voda kroz nedovršene sustave Komiže i Visa te putem upojnih crnih jama na ostatku otoka je neprihvatljiv. a dolazi i do zapuštanje i propadanja vrijedne kulturne baštine. naro ito za naselja na obali. a postoje a odlagališta su privremenog karaktera te ih je potrebno sanirati. izazivaju gubitak socijalne kohezije nepovoljno djeluju na lokalnu kulturu. posebno vrijednih ruralnih cjelina. Cjelokupna vodoopskrba zasniva se na eksploataciji nedostatnih lokalnih izvora. odnosno odlaganja krutog otpada. identitet i sl. uslijed promjene demografske struktura. Nije adekvatno riješen ni problem kona nog zbrinjavanja. Ovi negativni procesi. Postoje i infrastrukturni sustavi ne zadovoljavaju ni današnje potrebe te predstavljaju veliki ograni avaju i faktor održivog razvoja.

odnosno pravilniku : Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 138/06) Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07) Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u selja kom doma instvu (NN 5/08) Pravilnik o turisti kim uslugama na selja kim doma instvima. zakonska regulativa i programi investicijske podrške za razvoj ruralnog / eko turizma Klju ni strateški dokumenti Razvoj ruralnih podru ja i povezano s time razvoj turizma u ruralnim podru jima postaje prioritetom razvojne politike na nacionalnoj. lova. regulacija ruralnog turizma u Hrvatskoj za sada se temelji na dva zakona.7 Strateški okvir. što zna i da se njihova ponuda uglavnom orijentira na usluge hrane i pi a. regionalnoj i lokalnoj razini. Nadalje. sustavno upravljanje proizvodom ruralnog turizma. te njihovi provedbeni propisi Zakoni / pravilnici o hrani Zakoni i pravilnici o veterinarstvu. a sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu je u procesu donošenja. veterinarsko-sanitarnom i sanitarnom nadzoru Zakoni iz zaštite okoliša i prirode itd. Zakonski propisi kojima se stvaraju mogu nosti za razvoj turizma u destinaciji su Zakon o turisti kim zajednicama. Kategorizacija objekata u ruralnom turizmu Na prostoru Republike Hrvatske trenutno posluje 360 registriranih seoskih gospodarstava. Zakon o boravišnoj pristojbi i Zakon o lanarinama u turisti kim zajednicama.4. kao i marketinško upravljanje za sada ne postoje na nacionalnoj razini (trenutno su ovi upravlja ki modeli postavljeni tek na regionalnoj razini). ribolova i dr. 77 . sa svega 875 kreveta. pa se prema tome i deklarira u razli itim strateškim dokumentima kao jedan od klju nih pravaca razvoja i revitalizacije gospodarstva u ruralnim podru jima: Program Vlade RH u mandatnom razdoblju 2008-2011 Strateški okvir za razvoj 2006-2013 (Vlada RH) Strateški marketinški plan Hrvatskog turizma Klju ni zakonski propisi u Hrvatskoj koji reguliraju poslovanje u ruralnom turizmu Osim zakona kojima se ure uju osnivanje i djelovanje gospodarskih subjekata (Zakon o trgova kim društvima. Praksa je pokazala diversifikaciju ponude usluga na ruralnim prostorima. a pogotovo uzme li se u obzir da se ruralnim (seoskim turizmom) za sada mogu baviti isklju ivo doma instva koja su registrirana kao poljoprivredni proizvo a i. ali zakonska regulativa je ne prati. Zakon o obrtu). Niz zakonskih regulativa koje se direktno i indirektno odnose na obavljanje djelatnosti i pružanje usluga u ruralnom turizmu su: Zakoni iz poljoprivrede. Ovim zakonima regulacija ruralnog turizma ograni avaju a je.

Kartogram 4-11: Registrirani TSOG u Republici Hrvatskoj 7 32 64 1 1 8 6 6 2 56 2 11 42 21 31 70 Ovi objekti kategorizirani su kao Turisti ka selja ka obiteljska gospodarstva (TSOG). Ministarstvo turizma trenutno provodi sljede e programe potpora i poticaja u turizmu. a u zakonsko-regulativnom smislu obuhva eni su sljede im propisima: Uvjeti za kategorizaciju sobe u selja kom doma instvu Uvjeti za kategorizaciju apartmana u selja kom doma instvu Uvjeti za kategorizaciju kampa u selja kom doma instvu Programi potpore i poticaja seoskom turizmu na državnoj i županijskoj razini Financiranje razvoja ruralnog turizma i poduzetnika u ruralnom turizmu i ruralnim podru jima provodi se u okviru poticaja (npr. kao i kreditnih linija. a koji su direktno ili indirektno vezani uz razvoj ruralnog turizma: 1. potpore pojedinih županja i jedinica lokalne samouprave. podruma 78 . Program kreditiranja seoskog turizma "Razvoj turizma na selu" poticajna mjera kreditiranja seoskog turizma na ruralnim podru jima Republike Hrvatske uz državnu subvenciju kamata Sredstva su namijenjena za stvaranje smještajnih i ugostiteljskih kapaciteta za seoski turizam kroz: obnovu tradicijskih ku a s pripadaju im gospodarskim objektima. državne potpore ministarstava turizma i poljoprivrede. te potpore me unarodnih institucija). kušaonica.

obnovu i ure enje športsko-rekreativnih i gospodarskih sadržaja (štale.000.000.000 EUR. godini. ribnjaci. obnovu i vrednovanje prirodne baštine uklju ivanjem u turisti ku ponudu U 2008. Ministarstvo sufinancira do 50% ukupnih troškova provedbe pojedina nog programa ili projekta. koji ne e narušiti vrijednosti i naslje e hrvatske tradicijske arhitekture i života na selu kupnju postoje ih tradicijskih objekata i drugih nekretnina potrebnih za funkcioniranje seoskog turizma opremanje objekata Sredstva su tako er namijenjena za stvaranje uvjeta za dodatne sadržaje i atrakcije u seoskom turizmu kroz: izgradnju.bespovratni financijski poticaji za razvoj selektivnih oblika turizma na kontinentu (lovni. Program poticanja zaštite. ukupna prora unska sredstva za ovaj Program iznosila su 8. koji iznosi od 10. 4. tradicijskom i ambijentalnom arhitekturom -"Pod stoljetnim krovovima" 79 . zatim za zaštitu. brdsko-planinskim podru jima. obnovu i vrednovanje kulturne baštine uklju ivanjem u turisti ku ponudu. Program ‘Zelena brazda’ . planinski i ostali oblici turizma na kontinentu) Sredstva su namijenjena udrugama.izgradnju novih. a najmanji je 20 tisu a kuna). i adaptaciju postoje ih objekata. a posebno na ruralnim. a najviše do 300. gatori. podru jima od posebne državne skrbi i otocima. biciklisti ke staze i dr. Program kreditiranja malog obiteljskog poduzetništva "Poticaj za uspjeh" Krediti za ulaganja u obnovu starih (postoje ih) ku a sagra enih u skladu sa izvornom. te zaštitu.00 kn po pojedinom korisniku. ribolovni. sa rokom otplate do 15 godina te po ekom do 2 godine. te dogradnju. a potpora je dodijeljena za ukupno 219 projekata (najve i iznos potpore pojedinom projektu jest 70 tisu a kuna. izgradnju i opremanje objekata i radionica tradicijskih obrta ure enje pripadaju eg okoliša i druge sadržaje koji nadopunjuju ukupnu ponudu seoskog turizma Obrtna sredstva mogu se odobriti najviše do 20% od iznosa kredita. Kamatna stopa za korisnika kredita je fiksna od 8% godišnje uz fiksnu subvenciju Ministarstva od 6% godišnje 2. obnove i uklju ivanja u turizam baštine u turisti ki nerazvijenim podru jima „Baština u turizmu“ Sredstva državne potpore male vrijednosti dodjeljuju se za sufinanciranje razvoja turisti ke ponude na podru jima na kojima turizam nije dovoljno razvijen.) obnovu. koja imaju turisti ke potencijale u kulturnoj i prirodnoj baštini. pravnim i fizi kim osobama.000 EUR do 200. 3.00 kn.000. pješa ke. nadogradnju.

promotivni materijal) projekti ulaganja u organizaciju sajmova i prodajnih izložbi projekti ulaganja u stru ni dizajn i redizajn 6. a posebno prema ruralnim. Visina državne potpore izra unava se temeljem opravdanih troškova ulaganja. a to su troškovi po etnih ulaganja (materijalna ulaganja: zemljišta. aparthotel s restoranom i kamp Program „Poticaj za uspjeh“ temelji se na kreditnim sredstvima banaka i sredstvima za subvencioniranje kamata Ministarstva Sredstva Ministarstva predstavljaju državnu potporu malim i srednjim poduzetnicima za poticanje njihovih po etnih ulaganja u turizmu. povijesne i prirodne baštine 80 . za vrednovanje kulturne. za gospodarsko povezivanje više podru ja. podru jima od posebne državne skrbi i unutrašnjosti otoka.Krediti za ulaganja u manje objekte za smještaj vrste: hotel. za povezivanje s europskim tematskim putovima Dodijeljena sredstva po pojedinom korisniku ne mogu prije i iznos od 250. Program poticanja razvoja tematskih turisti kih putova „Tematski putovi“ Sredstva se koriste za usmjeravanje turisti ke potražnje/prometa prema podru jima na kojima turizam nije dovoljno razvijen. Iznos državne potpore malim poduzetnicima može se dodijeliti u postotku do 15% opravdanih troškova. povijesne i prirodne baštine ruralnih krajeva uklju ivanjem u turisti ku ponudu. pansion. afirmacije i promoviranja izvornih suvenira kroz oživljavanje tradicijskih i umjetni kih obrta i doma e proizvodnje kroz sredstva državne potpore male vrijednosti Dodijeljena sredstva po pojedinom korisniku ne mogu prije i iznos od 100. zgrade i oprema).5% opravdanih troškova 5.00 kn Sredstva državne potpore mogu se koristiti isklju ivo za sufinanciranje projekata kojima se ostvaruju navedeni ciljevi programa i to za: a) projekte utemeljene na turisti koj valorizaciji kulturne.000. brdsko-planinskim podru jima.000. gradova i županija koje povezuje ista tema. op ina.00 kn. Sredstva državne potpore mogu se koristiti isklju ivo za sufinanciranje projekata kojima se ostvaruje unapre enje izrade i plasmana izvornih suvenira: projekti ulaganja za ure enje proizvodnih i prodajnih prostora projekti za nabavku strojeva i alata projekti opremanja suvenira za plasman na tržište ( prikladna ambalaža. za zajedni ko oblikovanje i promidžba regionalnog turisti kog proizvoda više mjesta. Program poticanja unapre enja izrade i plasmana izvornih suvenira „Izvorni suvenir“ Poticanje izrade. dok je za srednje poduzetnike u postotku do 7.

Ministarstvo sufinancira do 50% ukupnih troškova provedbe pojedina nog projekta. Program poticaja manifestacijama i drugim promotivnim aktivnostima u funkciji razvoja turizma Osim Ministarstva turizma. Program poticajnih mjera za pove anje konkurentnosti turisti kog tržišta 9. kao na primjer sljede i projekti: Zadružno poduzetništvo.razli iti projekti poticanja obrtništva i poduzetništva. Sredstva su namijenjena tijelima podru ne (regionalne) uprave (županije) i lokalne samouprave (gradovi.000. kao na primjer: Ministarstvo gospodarstva . vinskih i dr. Ja anje konkurentnosti malog gospodarstva. Inovacije i novi proizvodi. Obrazovanje za poduzetništvo Ministarstvo poljoprivrede. Iznimno nositelji projekta mogu biti i pravne i fizi ke osobe. ribarstva i ruralnog razvoja . izgradnju javne infrastrukture koja omogu ava uspostavu tematskih turisti kih putova (biciklisti kih. stavljanje u funkciju turizma objekata kulturno – povijesne i prirodne vrijednosti. ukoliko se projekt odnosi na javnu infrastrukturu. ure enje ostale javno turisti ke infrastrukture. Sufinanciranje turisti kih projekata kojima su odobrena sredstva iz me unarodnih fondova 10.b) projekte utemeljene na ponudi proizvoda poljoprivrednih/agrarnih gospodarstava i gastronomiji ruralnih krajeva c) projekte utemeljene sportsko-rekreativnoj ili zdravstvenoj ponudi 7. uz suglasnost jedinica podru ne (regionalne) i lokalne samouprave.00 kuna. 8. Sredstva po ovom natje aju se odnose na: projekte ure enja postoje e javne turisti ke infrastrukture i oboga ivanje sadržaja. a najviše do 500. pješa kih.). op ine).Projekt "Za razvoj ruralnih krajeva“ 81 . ostala resorna ministarstva tako er pružaju potporu i poticaje razvoju ruralnog turizma. Program poticaja za formiranje multisektorskih klastera za potrebe turizma 11."Turizam kroz regije" Ovim programom bespovratnih sredstava financiraju se projekti i izrada projektne dokumentacije za javnu infrastrukturu u funkciji turizma ime se omogu uje stavljanje u funkciju dodatnih turisti kih sadržaja. Program poticaja ulaganjima u javnu turisti ku infrastrukturu u funkciji razvoja turizma na odre enoj destinaciji u 2008 .

82 . obrtnicima i poduzetnicima Potpore turisti kim manifestacijama i udrugama Potpore razvoju kulturnog turizma Financiranje izrade biciklisti kih brošura Promocija ruralnog turizma i ostalih selektivnih oblika turizma Financiranje turisti ke signalizacije Izrada projekata iz Glavnog plana razvoja turizma SDŽ (poseban fokus je stavljen na razvoj ruralnog turizma – Strategija razvoja ruralnog turizma županije je u procesu izrade) Republika Hrvatska kao zemlja kandidat za lanstvo u Europskoj Uniji. regionalni razvoj. razvoj ljudskih potencijala i ruralni razvoj. prekograni nu suradnju. Prema tome.eko sela . Rezultat je injenica da je realizacija projekata ruralnog turizma spora.Kreditne linije resornih ministarstava provode se u suradnji sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj. mogu e je zaklju iti sljede e: Snažan je raskorak izme u postoje ih mehanizama poticaja i i sredstava s aktualnim institucionalnim okvirom za razvoj ruralnog turizma.plan Republike Hrvatske za poljoprivredu i ruralni razvitak Uvidom u cjelovitu dokumentaciju prema prethodnim strateškim. Splitsko-dalmatinska županija u okviru Odjela za turizam nudi nekoliko programa poticaja projekata u turizmu i ostalih uz turizam vezanih projekata: Program etno. Sve to rezultira situacijom u kojoj još uvijek nema dovoljne ekonomije obujma ovog biznisa.IPA) – prekograni na suradnja. Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo (HAMAG) i poslovnim bankama.„Razvoj ruralnog turizma u južnoj Dalmaciji i grani nim podru jima Bosne i Hercegovine“ AMAMO . svede na razinu županije. a poti u razvoj ruralnog turizma su: CARDS program .ovim programom se odobravaju sredstva za poticanje obnove raseljenih i zapuštenih sela u Splitsko-dalmatinskoj županiji. institucionalnim kao i poticajnim mehanizmima. u cilju stvaranja etno-eko sela i oboga ivanja turisti ke ponude. tako er može koristiti sredstva me unarodnih fondova koja se uglavnom odnose na izgradnju institucija. uz navedene poticaje resornih ministarstava. razvoj ljudskih potencijala. a tome pridonosi injenica da ne postoje regionalni centri za animaciju i stru nu podršku poduzetništvu u ovom segmentu. ali i internacionalnom tržištu. Optimalno rješenje je da se pragamti na odgovornost za poticanje ovog programa i koordinaciju svih drugih programa i poticaja.preko mora i planina – valorizacija proizvodnje tipi nih proizvoda Instrument pretpristupne pomo i (Instrument for Pre-accession Assistance . ruralni razvoj (IPARD) IPARD . regionalni razvoj. pomo u tranziciji i izgradnja institucija. projekti koji su financirani od strane me unarodnih fondova. koji bi se mogao lakše komercijalizirati na lokalnom. Subvencije poljoprivrednicima.

povijest otoka Visa izuzetno je bogata i atraktivna za predstavljanje u turisti koj ponudi otoka. a financiraju se sredstvima op inskog budžeta. itd. Lokalne vlasti proaktivne su u osiguravanju sredstava iz državnog prora una. te razvijati malo i srednje poduzetništvo. Evaluacija lokalnih interesnih subjekata izvršena je u cilju prepoznavanja generalnih stavova vezano na turisti ki razvoj ove destinacije. smještaj. Ionis). trenutno ne postoje drugi napori na lokalnoj. kao i u cilju prepoznavanja upravlja ke i financijske snage / interesa klju nih interesnih subjekata u fazi realizacije ovog projekta. unapre ivanjem i promocijom izvornih vrijednosti i turisti kih proizvoda ovog prostora. razvoja konkurentnih turisti kih proizvoda. Hotel Biševo u Komiži još nije privatiziran. D&D. FIMA i mali dioni ari. Srebrna Tours. 83 . kao što je propisano Zakonom o turisti kim zajednicama. Karte na koje Vis treba igrati su povijest. me utim trenutno to nije slu aj. Navigator. Muzej grada Visa .5. Osim inicijativa Muzeja i Franjeva kog samostana u gradu Visu za arheološko istraživanje Isse i predstavljanje anti kog teatra. TA Komiža. urbanih. Horwath Consulting proveo je standardnu proceduru obilaska terena i razgovora sa klju nim interesnim subjektima u turizmu ovog podru ja. Impress Club. od boravišnih pristojbi i lanarina.). kultura i tradicija. lociranih u gradovima Komiži i Visu (Alternatura.d. što upu uje na potrebu kvalitetne destinacijske menadžment organizacije za otok Vis. regionalnoj ili nacionalnoj razini za obnovom ovih vrijednih lokacija. obilaska uvala. a vlasnici su država.op i stav lokalnih vlasti na otoku Visu je da daljnji razvoj turizma treba temeljiti na principima održivog razvoja visoke vrijednosti. dok od klju nih problema za razvoj vide u nedostatku ljudskih resursa. Grad Vis još uvijek nije donio Prostorni plan ure enja grada. te neadekvatnoj op oj infrastrukturi (osobito vodoopskrba). aktivnosti i sadržaja otoka. donacijama. me utim vlastiti financijski kapaciteti ograni avaju ih tek na podršku razvoju manjih konkurentskih programa i poticaja investicijama (infrastrukturnih. što predstavlja jednu od prepreka planiranju daljnjeg razvoja cijelog otoka. dok su Hoteli Issa i Tamaris privatizirani. Neke od tih agencija ve djeluju kao svojevrsne destinacijske menadžment kompanije. Nika Adventure Tours. Hoteli u gradu Visu i gradu Komiži svake godine ulažu sredstva u održavanje hotela. Hoteli . Lokalne vlasti (Grad Vis i Grad Komiža) . te je stoga potrebno njihovo daljnje uklju ivanje u profesionalizaciju turisti kih proizvoda. aktivnosti. u smislu razvoja cjelokupne turisti ke destinacije Vis.). ronjenja i sl. Evaluacija klju nih interesnih subjekata U okviru procesa izrade Plana razvoja eko/ ruralnog turizma za podru je LOT 2 (Otok Vis). Turisti ke zajednice Vis i Komiža . te ostalih fondova. koje organiziraju i komercijaliziraju razli ite aktivnosti na otoku (npr. a pri tome treba otvoriti mogu nost za ulazak eksternih investicija. te njihovom valorizacijom u turizmu.). manjih projekata turisti ke infrastrukture. te se sa odlukom razvojnih usmjerenja cijelog otoka o ekuje i eksplikacija njihovih daljnjih aspiracija i interesa.na podru ju otoka Visa posluju tri hotela u okviru dva poduze a (Hoteli Vis d.d. a potrebnih ve ih ulaganja u restrukturiuranje za sada nema. ali i ostale rekreativne aktivnosti poput rekreacije na otvorenom. Turisti ke/putni ke agencije – na otoku Visu posluje nekoliko turisti kih/putni kih agencija. Darli & Darli . TZ Komiža i TZ Vis ne ostvaruju zna ajnu suradnju u radu.bave se poticanjem. i Modra špilja d. Pretpostavka je da hoteli u obje destinacije trenutno drže poziciju 'mirovanja'.

te razvoj onih proizvoda i aktivnosti koji njeguju i omogu avaju komercijalizaciju gastronomije kao visokovrijednog i atraktivnog resursa. 67% ukupnih smještajnih kapaciteta otoka Visa odnosi se na privatne kapacitete.Ugostiteljski objekti – na otoku se isti e nekoliko ugostiteljskih objekata sa ponudom lokalnih gastronomskih specijaliteta. iako se njihovo poslovanje uglavnom odvija u ljetnim mjesecima. zadruge . a identificirane su inicijative za uzgojem starih viških sorti poput 'palagružonke'. koje se izme u ostalog bave prešom maslina i preradom / obradom roga a. kao i tijekom radionice. odnosno u unutrašnjosti otoka. neki od problema vezanih uz poljoprivrednu proizvodnju otoka leže u nedostatku zajedni kog i organiziranog plasmana proizvoda na tržište. dok je manji broj zasebnih apartmanskih objekata s kvalitetnim dodatnim uslugama za goste. ugodnim ambijentom i atmosferom privla e goste. kao i u svrhu provjere preliminarnih prijedloga ovog projekta. poljoprivrednici.. što otežava realizaciju mnogih inicijativa. Vrlo je jasno da je proizvod eko / ruralnog turizma na elu ljestvice prioriteta razvoja: 84 . Vidovi ). i malim inicijativama aktivno proizvode i promoviraju lokalne proizvode. udruge. koje uzgajaju lokalne sorte poput vugave. Na otoku tako er postoje poljoprivredne zadruge (PZ Podšpilje i PZ Komiža). slatki proizvodi od vo a pekmezi. U nastavku se navode klju ni rezultati ove radionice: 1. Radionica je održana u gradu Visu. te plavac mali. Trenutno su ovi subjekti uglavnom prepušteni vlastititm naporima u smislu oglašavanja i promocije. Klju ni stavovi. Sudionici radionice birali su etiri turisti ka proizvoda po prioritetu sa predložene liste. udruga i njenih lanova u smislu revitalizacije lokalne poljoprivrede i inovacija tradicionalnih proizvoda i njihove komercijalizacije svakako treba pratiti i poduprijeti. a njoj su prisustvovali predstavnici javnog i privatnog sektora. koji svojom kvalitetnom ponudom.obzirom na nedostatak kvalitetnih hotela. u Komiži i Visu. ugostitelji.. Ipak. Ve ina je privatnog smještaja (soba/apartmana za smještaj) unutar objekata stanovanja oto kih obitelji. ). te izraženi postoje i problemi prožeti su injenicom da još uvijek nije donesen Prostorni plan grada Visa. Klju ni rezultati sa radionice: Gore navedeni stavovi klju nih subjekata identificirani su na individualnim razgovorima obavljenih od strane tima Horwath Consultinga. Lokalni obrtnici. kako bi nazna ili one za koje misle da treba razvijati na otoku Visu. Nadalje. a prevladavaju i stav ovih subjekata jest da je potreban strukturirani pristup razvoju kompletne turisti ke ponude otoka. po mišljenju klju nih subjekata.ribari. Stoga se kao jedan od klju nih konkurentskih programa unapre enje smještajne ponude otoka mora predvidjeti program financiranja malih oto kih smještajnih kapaciteta. Roki. trgovci. prijevoznici. i sli no. listopada 2008. koji su uglavnom nedostatne razine kvalitete. Udruga obrtnika broji oko 200 lanova. rakija od roga a i sl. a pokrenuta je inicijativa za prodaju tih proizvoda na viškoj rivi tijekom sezone. Radionica je održana u svrhu identifikacije stavova klju nih subjekata. 20. Iv evi . džemovi. Na Visu se ve isti e nekoliko autohtonih proizvoda koji se brandiraju i komercijaliziraju (Viški hib.na otoku Visu posluju obrtnici . na otoku postoji nekoliko vinogradara i lokalnih vinarija (Lipanovi . kao i predstavnici nevladinih organizacija (popis sudionika radionice predan je Naru itelju sa kompletnim materijalima radionice). uz manju podršku lokalnih TZ-ova. Iznajmljiva i privatnog smještaja . pozitivan i proaktivan stav pojedinaca u poljoprivredi. Me utim.

klju ni projekti turisti kog smještaja s kojima treba zapo eti razvoj na otoku Visu. I na kraju. klju ni preduvjeti za rast i razvoj turizma destinacije su sljede i (izbor dva odgovora): 5. sudionici su izrazili stav o tome tko bi za takav rast i razvoj trebao preuzeti odgovornost. Prisutni na radionici birali su opciju koja odgovara njihovim aspiracijama: 3. potrebno je prethodno identificirati aspiracije klju nih subjekata vezano na obim rasta turizma u sljede ih 10-15 godina. Po mišljenju sudionika radionice.2. po mišljenju sudionika radionice su (odabir tri odgovora po prioritetu): 85 . Jednako tako. pa su u tom smislu odabrali dvije od ponu enih opcija: 4. U svrhu procjene modela rasta.

Tablica 6–1: Analiza konkurenata – op i podaci otok Mljet Rab Vis Lošinj Lastovo površina (km2) 100 94 90 74 41 stanovništvo 1.134 835 gusto a naseljenosti (st / km2) 11 101 41 110 20 Izvor: DZS.1 Kriteriji izbora konkurenata sli na veli ina (oko 90 km2) sli na geografija sli an prometni položaj Kriteriji za izbor konkurentskih otoka su sljede i: Budu i da zbog jedinstvenosti svakog pojedinog otoka na hrvatskom Jadranu nema mnogo otoka koji zadovoljavaju sve navedene kriterije. te oto ke destinacije nisu odabrane kao konkurentski krug otoka Visa.700 8. Južnodalmatinski otoci imaju nisku gusto u naseljenosti s velikim depopulacijskim trendom u posljednjih 150 godina. budu i da na ova dva otoka nema trenda depopulacije u posljednjih 150 godina.6. potrebno je naglasiti da takve oto ke destinacije ve po inju graditi svoj prepoznatljivi turisti ki imidž te da se pozicioniraju i svojom ponudom ciljaju one skupine gostiju bitno razli ite od postoje ih i potencijalnih skupina gostiju otoka Visa. Analiza konkurenata Usporedbe s konkurencijom op enito služe kako bi se dao širi kontekst za ocjenu situacije promatranog subjekta i/ili kako bi se identificirale mogu e razvojne strategije. napravljen je sljede i izbor otoka: Lošinj (odgovara veli inom i geografskim obilježjima) Rab (odgovara veli inom i geografskim obilježjima) Lastovo (odgovara prometnim položajem i geografskim obilježjima) Mljet (odgovara po prometnim položajem i veli inom) Iako se ovdje može re i da i drugi otoci Jadrana predstavljaju konkurenciju otoku Visu.2 Op i podaci Vis se veli inom nalazi u sredini ljestvice prema veli ini i broju stanovnika. 2008 86 . 6.111 9. Vidljiva je visoka gusto a naseljenosti koja je iznad hrvatskog prosjeka. Pod konkurencijom se u ovom slu aju podrazumijevaju drugi sli ni otoci na hrvatskom Jadranu te njihova op a i gospodarska situacija. kao što je na primjer otok Hvar. Sukladno tome. Ovakvo stanje prate i demografski trendovi na ovim otocima koji su atipi ni za hrvatske otoke. 6.480 3.

Doživljava vrlo snažan razvoj za vrijeme Rima. Slaveni grad naseljavaju kasno.239 87 .Geografskim smještajem i gusto om naseljenosti promatrani otoci mogu se podijeliti na otoke na sjevernom Jadranu (Rab i Lošinj) te južnodalmatinske otoke (Lastovo. Najviši vrh otoka je Kamenjak (408 metara). Me utim. slika (mapa) Položaj Opis Površina Dužina obale Broj stanovnika Broj nezaposlenih Broj zaposlenih 102 km2 9. Prvu skupinu karakterizira bolja prometna povezanost s kopnom i ja a turistificiranost. Na otoku se nalazi više crkvi iz romani kog razdoblja koje su uz pala e mo nih rapskih srednjovjekovnih obitelji najvažniji kulturno-povijesni spomenici. Otok se prvi put spominje još u doba Grka otkada mu poti e i ime (Arba). rije je o turisti kom tržišnom modelu u kojem prevladava privatni smještaj i hotelski smještaj niže kvalitete (2 -3 *). Zbog specifi ne klime sva naselja smještena su u zavjetrini. Zna ajniji kapaciteti u kampovima nalaze se samo u Lošinju.goranskoj županiji sjeverno od Paga i južno od Krka.480 405 1. Tablica 6–2: Analiza konkurenata – otok Rab OTOK Rab Otok se proteže 22 km u smjeru sjeverozapad jugoistok te se nalazi u Primorsko . Sjeveroisto na strana otoka je krševita dok se na jugozapadnoj nalazi posljednja hrastova šuma na Mediteranu. tek u 10. Mljet i Vis). stolje u.

i jadranskim ortocima uop e. a poznat je i bogatom podmorju (dupini). i 19. Osobito se isti e Mljet kao jedini naseljeni jadranski otok na kojem se nalazi i nacionalni park. ije se administrativno podru je proteže i na dio otoka Cresa. trgovine i brodogradnje u 18. ali i netaknute prirodne ljepote. Mali Lošinj je najve e naselje na otoku. izrazito negativni demografski trendovi. a na otoku se nalazi i nekoliko sa uvanih sakralnih objekata iz rimskog doba. Otok ima imidž klimatskog lje ilišta koji datira još iz Austrougarske. Naselje poti e još iz anti kih vremena.296 241 1574 Drugu skupinu karakterizira slaba naseljenost. Položaj Opis Površina Dužina obale Broj stanovnika Broj nezaposlenih Broj zaposlenih 223 km² 6. 88 . Fizi ki je spojen s otokom Cresom što mu osigurava lakši dostup (zbog relativno kratke trajektne linije Cresa s Istom i otokom Krkom).Tablica 6–3: Analiza konkurenata – otok Lošinj OTOK Lošinj Otok je dio creško-lošinjskog arhipelaga i nalazi se na prometnom plovnom putu izme i Istre i Dalmacije. slabija turistificiranost. Sukladno tome. Otok se blagom klimom i vegetacijom isti e me u ostalim jadranskim otocima. teži prometni dostup (osobito Lastovo). Snažniji gospodarski zamah mjesto dobiva kroz razvoj turizma. otoci iz ove skupine turisti ku valorizaciju uglavnom doživljavaju kroz proizvode specijalnih interesa i kao skrivene nauti ke oaze (iako gotovo nemaju registriranih nauti kih kapaciteta. stolje u.

Tablica 6–4: Analiza konkurenata – otok Mljet
OTOK
Mljet
Smješten je južno od poluotoka Pelješca od kojeg ga dijeli Mljetski kanal širok 8 km. Orijentiran je istok zapad i duga ak 37 km s prosje nom širinom 3,2 km. Vulkanskog je porijekla s borjnim poljima od kojih najve e Popovo polje spaja sjever i jug otoka. Glavna trajektna luka Pola e nalazi se na sjeveru otoka, a jedini hotel Odisej na sjeverozapadu.Na sjeverozapadu otoka nalazi s i jezero s oto i em koje je proglašeno nacionalnim parkom 1960. godine. Za razliku od ve ine ostalih jadranskih otoka, na Mljetu izostaje krški krajolik te je poznat po bujnoj vegetaciji i brojnim životinjskim vrstama. Zbog toga i zbog injenice da je nacionalni park, uz komercijalne turiste privla i i znanstvenike. Usprkos snažnoj prirodnoj atrakcijskoj bazi, turisti ka ponuda je relativno oskudna i još uvijek ne postiže bolje performanse. slika (mapa)

Položaj

Opis

Površina Dužina obale Broj stanovnika Broj nezaposlenih Broj zaposlenih Broj zaposlenih u turizmu

100 km2 1.111 ??? 145 88

Tablica 6–5: Analiza konkurenata – otok Lastovo
OTOK
Lastovo
Otok pripada arhipelagu srednjedalmatinskih otoka. Nalazi se 13 km južno od Kor ule i najudaljeniji je naseljeni otok. Otok je dug 9,8 km i širok 5,8 km. U Lastovskom arhipelagu nalazi se 46 otoka od kojih su najve i Sušac, Prežba, Mr ara i skupina otoka Lastovnjaci koja se nalazi na isto noj strani. Grad Lastovo nalazi se na strmim rubovima prirodnog amfiteatra okreut polju na kontinentalnom dijelu otoka, a ne luci kao što je uobi ajeno za oto ka mjesta. Ostala ve a mjesta na otoku su Ubli (Sveti Petar), Lu ica, Zaklopatica, Skrivena Luka i Pasadur. Grad Lastovo datira još iz rimskog doba. Jedno od najbogatijih podmorja na Jadranu, krška polja i prirodna staništa orlova i sokolova ine bogatu priordnu resursnu bazu. Za cijeli otok je simboli na brojka 46 koja odražava broj otoka u arhipelagu, njihovu površinu, broj crkava i polja. Usprkos prirodnoj i kulturnoj resursnoj bazi do sada nije bilo snažnije turisti ke komercijalizacije (nema hotela na otoku) emu je doprinijela prometna izolacija i težak dostup. slika (mapa)

Položaj

Opis

Površina Dužina obale Broj stanovnika Broj nezaposlenih Broj zaposlenih Broj zaposlenih u turizmu

56 m2 835 50 80 14

89

6.3 Gospodarstvo
Iako su otoci na sjeveru Hrvatske nekoliko puta naseljeniji od onih na jugu, još ve a razlika je vidljiva u godišnjim prihodima. Lošinj s gotovo milijardu HRK godišnjih prihoda, odnosno Rab s oko 600 milijuna HRK, imaju 10 do 20 puta snažnije gospodarstvo od Mljeta i Lastova ije gospodarstvo prihoduje oko 40 milijuna HRK. Vis se nalazi u sredini ljestvice s oko 104 milijuna HRK godišnjeg prihoda.
Tablica 6–6: Godišnji prihod
Godišnji prihod otoka u 2007. u milijunima HRK
Rab

Lošinj prihod od turizma ukupan prihod

Vis

Lastovo

Mljet 0 Izvor: FINA 2008. 200 400 600 800 1000 1200

Me utim, mnogo indikativniji podatak je prihod prema stanovniku. U ovoj kategoriji se Vis nalazi uvjerljivo na za elju ljestvice s tek 3.888 € prihoda po stanovniku, dok pretposljednji Mljet ostvaruje 5.353 € prihoda po stanovniku, a Lošinj ak 16.705 € po stanovniku.
Tablica 6–7: Prihod po stanovniku
Prihod po stanovniku u 2007. u €
Vis

Mljet

Lastovo

Rab

Lošinj 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000

Izvor: FINA 2008.

Ukoliko se promatra prihod od turizma u ukupnom prihodu, Mljet i Lastovo se izdvajaju kao jedini iz promatrane skupine koji više od 40% ostvarenih prihoda realiziraju kroz turizam. Ukoliko se zanemari Lastovo sa 61% zaposlenih u turizmu, može se zaklju iti da je na

90

promatranim otocima standardno 30 do 40% zaposlenosti ostvaruje kroz turizam. Vis se po postotku prihoda nalazi u sredini, a po zaposlenosti na dnu ljestvice.

6.4 Turizam
U skladu sa slikom o ukupnom i turisti kom prihodu, ukupni turisti ki kapaciteti na Rabu i Lošinju su oko desetak puta ve i od onih na Mljetu, Lastovu i Visu. Ipak, Vis sa ukupnih 3.078 kreveta raspolaže najve im smještajnim kapacitetima od promatranih južnodalmatinskih otoka.
Tablica 6–8: Prihod od turizma
otok Mljet Lastovo Vis Lošinj Rab % prihoda od turizma
44% 41% 24% 24% 19%

% zaposlenih u turizmu
61% 40% 25% 42% 36%

Izvor: DZS, 2008

Tablica 6–9: Turisti ki kapaciteti 2007.
Ukupni turisti ki kapaciteti u 2007. godini (kreveti)
Lastovo Mljet Vis Lošinj Rab 0 Izvor: DZS 2008. 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000

Ukoliko se promatra smještajnih kapaciteta, kod svih promatranih otoka, osim Mljeta, privatni smještaj ini više od 50% kapaciteta, pri emu je taj broj najve i na Visu i iznosi ak 77%. Hotelski smještaj varira izme u 10 i 20% u ukupnom smještaju i nešto je viši na južnodalmatinskim otocima. Od južnodalmatinskih otoka jedino Mljet ima kamp smještaja, dok registriranih kapaciteta u segmentu nauti kog turizma ima samo na Lastovu i to samo 27 vezova.

91

Iskorištenost prostora u smislu turistifikacije daleko je ve a na otocima u sjevernom dijelu Jadrana pa Rab ima 259 turisti kih kreveta na etvorni kilometar, Lošinj 159, a Lastovo tek 9. Vis se nalazi u sredini ljestvice sa 75 kreveta na etvorni kilometar. Sukladno turisti kim kapacitetima, Rab i Lošinj ostvaruju i znatno ve i broj turisti kih no enja od ostala tri promatrana otoka, kao što je prikazano na donjem grafikonu.
Tablica 6–10: Turisti ka no enja 2007.
Turisti ka no enja u 2007. godini
Lastovo Mljet Vis Lošinj Rab 0 Izvor: DZS 2008. 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000

Ukoliko se promatra ostvareni direktni turisti ki prihod po no enju, zbog manje turisti kih kapaciteta ve i prihod po no enju ostvaruju slabije turistificirani južnodalmatinski otoci s izuzetkom Visa koji je sa 130 HRK prihoda po turisti kom no enju bliži Rabu i Lošinju nego Lastovu koje skromnu koli inu smještajnih kapaciteta uspijeva utilitarizirati s gotovo 300 HRK po turisti kom no enju.

Tablica 6–11: Prihod po no enju 2007.
Ostvareni prihod po turisti kom no enju u HRK u 2007. godini
Rab Vis Lošinj Mljet Lastovo 0 Izvor: DZS, FINA 2008. 100 200 300

Relativno visoka iskorištenost smještajnih kapaciteta Lastova vidljiva je u godišnjem prihodu po turisti kom krevetu od gotovo 17 tisu a HRK. Vis se prema ovom kriteriju nalazi na pretposljednjem mjestu od promatranih otoka s nešto više od 8 tisu a HRK po krevetu. Obzirom 92

na vrlo veliki porast kapaciteta u privatnom smještaju Rab se nalazi na dnu ljestvice s manje od 5 tisu a HRK prihoda po krevetu.
Tablica 6–12: Godišnji prihod po krevetu
Prosje ni godišnji prihod po krevetu u HRK u 2007. godini
Rab Vis Lošinj Mljet Lastovo 0 Izvor: DZS, Fina 2008. 5.000 10.000 15.000 20.000

Godišnja zauzetost hotelskog smještaja na promatranim otocima na razini je hrvatskog prosjeka na Visu i Mljetu (oko 33%), a ispod prosjeka na Rabu, Lastovu i Lošinju (Rab i Lošinj oko 29%, Lastovo tek nešto više od 20%). Dakle, niti jedan od promatranih otoka krivuljom sezonalnosti ne odska e od hrvatskog prosjeka od oko 85% realiziranih no enja tijekom ljetnih mjeseci i još uvijek nema uvjete za cjelogodišnje poslovanje.

93

i 19. Ta opcija. ukoliko se promatraju ostvareni prihodi po turisti kom no enju. me utim. razvoj turizma u op em slu aju podjednako vu e i ostale gospodarske sektore s tim da ja e turistificirani otoci imaju daleko snažnije gospodarstvo i manju nezaposlenost. Dakle. Zaklju ak Temeljem analize konkurencije. Nema bitnih razlika u strukturi smještaja me u promatranim otocima. Hotelski smještaj iznosi 10 do 20% a privatni smještaj od 60 do 80% s izuzetkom Lošinja. Postoji razlika u demografskom trendu i gospodarskoj razvijenosti otoka na sjevernom Jadranu i onih na jugu. imaju i zna ajnije prilike za dalji planski turisti ki razvitak. stolje u. 4 otoka na hrvatskom Jadranu koji su Visu sli ni po geografskim obilježjima. Zadržavanje. ali i dovoljne ljudske resurse za snažniju turistifikaciju. U turisti kom smislu. Visu i osobito Rabu. Jednako tako. veliki broj novih kapaciteta privatnog smještaja uzrokuje vrlo skroman godišnji prihod po krevetu na Lošinju.5. tj. Ipak. Za sada nema uvjeta za cjelogodišnji turisti ki biznis niti na jednom od promatranih otoka. jasnije turisti ko pozicioniranje imaju Mljet (Nacionalni park) i Lošinj (klimatsko lje ilište još iz doba Austrougarske). Obzirom na malu koli inu izgra enih kapaciteta na ova dva otoka. usprkos relativno sli nim geografskim osobinama. zahtijeva vrijeme i s njime povezanu neizvjesnost. Lastovo i Mljet su znatno iznad ostalih otoka.7. Vis može ekati i i i putem Mljeta i Lastova gdje se nikakav zna ajniji razvojni impuls ne može dogoditi iznutra. ali je ta opcija tako er izvjesna s pozicije detektiranog interesa doma ih i napose potencijalnih inozemnih investitora. otok Vis ima sljede e razvojne opcije u pogledu budu eg turisti kog razvoja: Vis može krenuti u snažniju turistifikaciju po uzoru na otoke Rab i Lošinj izgradnjom nekoliko ve ih resorta mješovite namjene s jakom komponentom poslovanja nekretninama kao instrumentom upravljanja rizicima investicija zbog još uvijek dominantne sezonalnosti proizvoda. U odnosu na analizirane konkurente. odnosno razdoblja pod austrougarskom vladavinom. veli ini i prometnom položaju (barem dva kriterija zadovoljena) mogu se izvesti sljede i zaklju ci: Svi promatrani otoci su naseljeni još u gr ko ili rimsko doba. Ovakva struktura uvjetuje visoku sezonalnost tijekom ljetnih mjeseci koja uzrokuje godišnju zauzetost hotela na razini ili ak ispod hrvatskog prosjeka. no usprkos tome udio turisti kog prihoda u ukupnom ostaje više manje konstantan. broja stanovnika na Rabu i Lošinju dala je temelj za snažnije gospodarstvo. pa ak i umjeren porast. ve samo izvana a na na in izvedbe zna ajnih investicija u 94 . Otoci na sjevernom Jadranu su mnogo ja e turistificirani od onih na jugu. Povijesni kontekst. uvjetovala su da su otoci na sjevernom dijelu bolje povezana s kopnom te su time stvoreni uvjeti za njihov snažniji razvoj u 18. što se u nešto manjoj mjeri odnosi i na Vis.

pojedine mega projekte koji su vrlo osjetljivi i s do kraja nesagledivim posljedicama na lokalni socio-kulturni supstrat. 95 . tržišne interese te napose interese stanovništva otoka. Vis kao otok može prona i tre i put i sadašnju situaciju neizvjesnosti i latentnih sukoba prevesti u vlastitu prednost ali samo u slu aju izbora strategije visokih vrijednosti i provedbe modela održivog turizma koji na efikasan na in spaja lokalne kulturne i prirodne vrijednosti s oto kom agroproizvodnjom. Upravo se za ovu opciju u narednim dijelovima ove studije traži tržišna i poslovna uporišta jer smo uvjereni da je rije o modelu koji na najbolji na in spaja strukturu atrakcija. U tom kontekstu Vis treba maksimirati upotrebu postoje ih gra evinskih struktura te prirodnih i kulturnih potencijala i eventualno i i na manje i ekskluzivne nove 'green field' projekte (potpuno nove investicijske projekte) koji e svoje lokalno tržišno uporište tražiti upravo na prethodno spomenutim te sa uvanim i revitaliziranim vrijednostima prostora. ribarstvom i marikulturom s rekreacijom na moru i u zale u otoka koja je karakteristi na za neke uzorne slu ajeve koji su analizirani za potrebe ovog projekta.

ali turisti ke zarade nisu pratile pove anje prometa. Tourism Trends in Europe. Italijom i Španjolskom kao regionalnim liderima. TURIZAM. Južna . DESTINACIJE Utjecaj interneta Interaktivna TV Mobilna tehnologija Promjena u kanalima komunikacije Inovacije u prijevozu . U nastavku je prikazana shema koja prikazuje klju ne trendove iz globalnih kvalitativnih trendova putovanja i turizma. a Sjeverna Europa ostaje ne promijenjena. Zapadna Europa bilježi lagani rast u dolascima.brzina vs ugoda KONKURENTSKI TRENDOVI Turizam kao važan sektor O uvanje okoliša Terorizam Troškovi osiguranja Prava potroša a Globalna on-line revolucija Utrka za ve im raspoloživim dohotkom Ve i broj destinacija Poja ana konkurencija TURISTI KI TRENDOVI Skra eni glavni odmor eš i kra i odmori Individualne ture On-line revolucija bookinga Globalno stabilniji rast putovanja Izvor : European Travel Commission. 96 . TURISTI.7. Prikazani trendovi su primjenjivi kada se govori o razvoju ruralnog turizma na nekom prostoru u generalnom smislu. Regionalne europske analize bilježe pad potražnje za Centralnom i Isto nom Europom.Mediteranska Europa za razliku od ostatka kontinenta financijski prosperira sa Francuskom. godini Europa je zabilježila još jednu pozitivnu godinu sa pove anjem broja dolazaka i no enja. Slika 7-1: Globalni trendovi u turizmu GLOBALNI TRENDOVI EKONOMSKI TRENDOVI Globalizacija Kriza hipotekarnih kredita Nestabilnost cijene nafte Propadanje tradicionalnih industrija • Polarizacija bogatstva DRUŠTVENI I KULTURNI TRENDOVI Promjenjena obiteljska struktura Starenje populacije Pove anje radnih sati Balansiran život Sigurnost i zdravlje PRIRODA Globalno zatopljenje promjene klime O uvanje okoliša Turizam u prirodi Uništavanje okoliša Ekološka svijest POLITI KO / PRAVNI TRENDOVI TEHNOLOŠKI TRENDOVI PUTOVANJA. Analiza globalnih trendova u turizmu U 2007. te kao takvi daju dobru sliku vrijednosti koje su bitne za tržišnu utemeljenost budu eg razvoja. 2006 Jak utjecaj hipotekarne krize na putovanja Sofistikacija korisnika Ja a potražnja za specijalnima nišama Ja a potražnja za novim destinacijama Povijest i izvornost su "in" Ova analiza trendova se u nastavku upotpunjuje sa trendovima iskustvenog strukturiranja viših vrijednosti koje se odnose na razvoj destinacija.

Potraga za novim znanjima i zadovoljstvo samim sobom . Unutrašnjost otoka je visokovrijedan prostor polja koji može gostima nuditi privatnost i prostranost jer se radi o malom broju postoje ih objekata u velikim prostranstvima. prostranost i ugodu u prostoru koji im pruža autenti no iskustvo odre enog podru ja. gr kim i rimskim arheološkim nalazištima nudi gostima u potrazi za novim znanjima vrlo zanimljivu pri u. Održivi pristup okolišu . Zaklju ak Udaljenost otoka Visa od kopna (oko 50 km od Splita) samo po sebi daje iskustvo ekskluziviteta / izoliranosti.gostima / turistima koji su sve svjesniji potrebe o uvanja okoliša.Kreativnost i dizajn su bitniji nego ikad . 97 . daleke izolirane destinacije. Komiža sa komponentom ribarske tradicije i gradnjom Falkuše ima dosta elemenata za kreativan pristup razvoju specijalnih proizvoda vezanih uz more.gosti / turisti sve više zahtijevaju privatnost. Vrijednost prije cijene . Grad Vis svojom povijesnom komponentom. novi neotkriveni dijelovi svijeta) natje u oko istog dijela 'kola a' na turisti kom tržištu izuzetno je bitno diferencirati se od konkurencije na kreativan i inovativan na in.je vrlo visoko na ljestvici osobnih potreba. posebno starog grada polisa Isse. ovaj aspekt poslovanja turisti kih kompanija postaje sve bitniji.danas kada se veliki broj novih destinacija (tropski otoci. gostima / turistima je važnija mogu nost izbora od cijene koju pla aju.za proizvode koji imaju predznak visoke vrijednosti i kvalitete. Najve i luksuz na svijetu je prostor .

8. SOCIJALNI I EKONOMSKI PROFIL PODRU JA PERFORMANSE DESTINACIJE DESTINACIJSKI MARKETING TURISTI KE USLUGE DESTINACIJE LOKALNA ZAJEDNICA I JAVNE USLUGE INTERESNI SUBJEKTI I PARTNERSTVA TURISTI KI RAZVOJ 98 . mogu nosti i prijetnji) odnosi se na klju ne elemente koji karakteriziraju atraktivnost otoka Visa kao turisti ke destinacije. ministarstva. SWOT analiza 8. SDZ. slabosti. Pristup SWOT analiza (analiza snaga. SWOT analiza predstavlja standardizirani postupak. te kao takav predstavlja indikativan okvir za definiranje ostalih segmenata Plana. Analiza sadašnjih snaga i slabosti (strengths / weaknesses) ra ena je temeljem: analize svih relevantnih razvojnih / strateških planova vezanih za turizam ovog podru ja prikupljenih podataka svih relevantnih institucija i baza podataka (Županija.) obilaska destinacije razgovora sa klju nim subjektima javnog i privatnog sektora otoka Visa radionice održane u Visu baze podataka Horwath Consulting-a Zagreb Analiza vanjskih mogu nosti i prijetnji (opportunities / threats) izvedena je temeljem: opsežne analize tržišta analize konkurenata izvedene analize oglednih primjera u praksi baza podataka i ekspertize Horwath Consulting-a Zagreb na podru ju turisti ke industrije Za potrebe SWOT analize turisti ke destinacije otoka Visa evaluirani su sljede i elementi: KLJU NE INTERNE SNAGE I SLABOSTI DESTINACIJE VIS SNAGE I SLABOSTI PRIRODNI. te one elemente koji trenutno utje u na razvoj turizma ove destinacije. koji je prilago en za potrebe ovog Plana.1. itd.

KLJU NE EKSTERNE MOGU NOSTI I PRIJETNJE DESTINACIJE VIS MOGU NOSTI I PRIJETNJE TRENDOVI INDUSTRIJE KONKURENTI PRAVNO/POLITI KO OKRUŽENJE SOCIO-KULTURNO OKRUŽENJE EKONOMSKO OKRUŽENJE OKOLIŠ TEHNOLOGIJA Nakon identifikacije. mogu nosti i prijetnji. koji služi kao okvir za definiranje budu ih razvojnih strategija u turizmu otoka Visa kao turisti ke destinacije. Temeljem ukupnog i prosje nog intenziteta svake komponente SWOT analize. formuliran je poligon strategija SWOT analize destinacije Vis. Kompletni rezultati SWOT analize prikazani su u Prilozima ovog Plana. SOCIJALNI I EKONOMSKI PROFIL PODRU JA PERFORMANSE DESTINACIJE DESTINACIJSKI MARKETING TURISTI KE USLUGE DESTINACIJE LOKALNA ZAJEDNICA I JAVNE USLUGE INTERESNI SUBJEKTI I PARTNERSTVA TURISTI KI RAZVOJ Broj elemenata 8 7 7 8 6 9 6 SLABOSTI Segment PRIRODNI. Ukupni rezultati Tablica 8–1: Rezultati SWOT analize UKUPNI REZULTAT I ANALIZA KLJU NE INTERNE SNAGE I SLABOSTI DESTINACIJE VIS SNAGE Broj elemenata 8 5 4 4 4 4 4 Segment PRIRODNI.2. 8. SOCIJALNI I EKONOMSKI PROFIL PODRU JA PERFORMANSE DESTINACIJE DESTINACIJSKI MARKETING TURISTI KE USLUGE DESTINACIJE LOKALNA ZAJEDNICA I JAVNE USLUGE INTERESNI SUBJEKTI I PARTNERSTVA TURISTI KI RAZVOJ KLJU NE EKSTERNE MOGU NOSTI I PRIJETNJE DESTINACIJE VIS MOGU NOSTI PRIJETNJE Broj elemenata 9 4 5 5 4 3 5 Segment TRENDOVI INDUSTRIJE KONKURENTI PRAVNO/POLITI KO OKRUŽENJE SOCIO-KULTURNO OKRUŽENJE EKONOMSKO OKRUŽENJE OKOLIŠ TEHNOLOGIJA Broj elemenata 8 4 4 3 5 3 3 Segment TRENDOVI INDUSTRIJE KONKURENTI PRAVNO/POLITI KO OKRUŽENJE SOCIO-KULTURNO OKRUŽENJE EKONOMSKO OKRUŽENJE OKOLIŠ TEHNOLOGIJA 99 . a ovdje se daje pregled zaklju nih rezultata i zaklju ak kompletne analize. slabosti. relevantni elementi SWOT-a su evaluirani sustavom ocjena kako bi se izra unao ukupan intenzitet destinacijskih snaga.

3 Zaklju ak Izvedena SWOT analiza jasno pokazuje sljede e: da je intenzitet slabosti (477) više od dva puta ve i od intenziteta snaga (215).77 8. 100 . razvoj turizma destinacije Vis potrebno je temeljiti na minimaliziranju vlastitih slabosti. što zna i da trenutni procesi u okruženju destinacije Vis mogu biti iskorišteni za stvaranje vlastite prednosti u razvoju bez obzira na relativno povoljnu poziciju u odnosu na trenutne procese u okruženju. 10=NAJBOLJE ** Napomena: 1=NAJBOLJE. što je i o ekivan rezultat. jer se inteligentan razvoj turisti ke destinacije ne može temeljiti samo na akcentuiranju unutarnjih snaga i korištenju prilika iz vanjskog okruženja. 10=NAJGORE 84 39 40 55 36 30 48 35 332 9.UKUPNI REZULTAT I ANALIZA KLJU NE INTERNE SNAGE I SLABOSTI DESTINACIJE VIS Segment PRIRODNI.52 MOGU NOSTI * 72 67 66 76 54 83 59 51 477 9. obzirom da se destinacija Vis nalazi na po etku izgradnje profesionalne i konkurentne turisti ke industrije da je broj mogu nosti u okruženju (332) ve i od broja prijetnji (263). Ovakva strategija jasno se iš itava iz 'poligona strategija' u nastavku. SOCIJALNI I EKONOMSKI PROFIL PODRU JA PERFORMANSE DESTINACIJE DESTINACIJSKI MARKETING TURISTI KE USLUGE DESTINACIJE LOKALNA ZAJEDNICA I JAVNE USLUGE INTERESNI SUBJEKTI I PARTNERSTVA TURISTI KI RAZVOJ SNAGE * SLABOSTI ** Broj elemenata UKUPNO Prosje na ocjena Segment TRENDOVI INDUSTRIJE KONKURENTI PRAVNO/POLITI KO OKRUŽENJE SOCIO-KULTURNO OKRUŽENJE EKONOMSKO OKRUŽENJE OKOLIŠ TEHNOLOGIJA 73 0 37 32 30 0 43 33 215 6.35 PRIJETNJE ** KLJU NE EKSTERNE MOGU NOSTI I PRIJETNJE DESTINACIJE VIS Broj elemenata UKUPNO Prosje na ocjena * Napomena: 1=NAJGORE.49 74 35 39 24 42 23 26 30 263 8.

Slika 8-1: Poligon strategija POLIGON STRATEGIJA SWOT ANALIZE DESTINACIJE VIS MOGU NOSTI Maxi .maxi strategija Mini-maxi strategija SO WO 332 215 SNAGE 477 SLABOSTI 263 ST Maxi .mini strategija WT Mini .mini strategija PRIJETNJE 101 .

bogata prirodna i kulturna baština kao predstavnici lokalnog identiteta glavni su atributi ovog prostora. što bi osiguralo održivi ekonomski razvoj otoka i poboljšalo lokalno blagostanje. što iz prethodno navedenih razloga nije bio slu aj sa Visom.1. povijesnog (npr. Issa). Dugogodišnja izoliranost otoka zbog prisutnosti JNA te zbog loše povezanosti sa kopnom. destinacija otoka Visa sada je na po etnoj poziciji. odnosno iziskuje intelignentnu i održivu valorizaciju u turisti kom smislu.9. a da u isto vrijeme štiti prirodno i povijesno naslje e i uva lokalni identitet. upravo ova pozicija po etka Visu daje mogu nost da gradi svoju vrstu poziciju unutar šireg podru ja regije. 102 . to pretpostavlja potrebu da se definira i dogovori željeni smjer turisti kog razvoja od strane svih uklju enih subjekata 9. drugi hrvatski otoci u prošlosti su intenzivno razvijali turizam na svom podru ju. Klju ne strateške prednosti destinacije Vis Izrazito atraktivan turisti ki prostor sa stajališta globalnih trendova i interesa atraktivnost prostora. Atraktivnost prirodnih. Klju ne strateške prednosti i klju ne strateške barijere turisti kog razvoja 9. uvale poput Stinive). Obzirom na trenutnu fazu tranzicije Vis se mora fokusirati na novi razvoj. Atraktivan prostor je luksuz i najtraženija roba na globalnom tržištu. Pozicija / prilike po etnika . te da oblikuje vlastite konkurentne i održive modele budu eg turisti kog razvoja. njihovo njegovanje i daljnji razvoj. Me utim.kao što su prethodne analize pokazale. Obzirom na povijesni razvoj. Upravo se tako pruža mogu nost o uvanja ovih vrijednosti. kulturnog. bogatstvo prirodnog (npr. Postoji zajedni ki interes lokalnog stanovništva da se turizam prihvati kao na in budu eg rasta oto ke ekonomije. Ipak. te kreiranje bogatstva za lokalnu zajednicu. Inicijalna pozicija Otok Vis bogata je turisti ka destinacija u smislu relevantne resursne osnove i atrakcijske strukture i stoga ima mogu nost za zna ajan turisti ki razvoj.2. što joj omogu ava inteligentni pristup razvoju turizma na održiv na in. kulturno-povijesnih i ruralnih atrakcija otoka – obzirom na potencijal razvoja ruralnog turizma na otoku kao klju nog turisti kog proizvoda. i kao takvi predstavljaju bogatu osnovu za razvoj atraktivnih turisti kih proizvoda za internacionalno tržište. a koja omogu ava. a Vis ima mogu nost da inovacijama i inteligentnom politikom turisti kog razvoja bira na in i model ulaska na internacionalno turisti ko tržište. rezultirala je stagnacijom razvoja otoka i padom kvalitete života lokalnog stanovništva. tradicionalna sela poput Dragodida i drugih) naslje a svakako je izuzetno bitna prednost. i tradicijsko-antropološkog (npr.

Nedostatak turisti ke infrastrukture . ljudske i vizionarske preduvjete za stvaranje jasnih smjernica budu eg razvoja i njegovo upravljanje. oblikovani i strukturirani turisti ki proizvodi destinacije. Prema tome.klju ni proizvod destinacije Vis je još uvijek proizvod 'sunca i mora' i uglavnom se potražnja koncentrira u dva urbana centra . još uvijek ne postoje kvalitetni.dugogodišnja izoliranost otoka rezultirala je stagnacijom cjelokupnog razvoja otoka. oblikovanje i komercijalizaciju.Vis i Komižu. za njihov profesionalni razvoj potrebno je profesionalno planiranje. što ima za posljedicu kontinuiranu emigraciju lokalnog stanovništva. Nedostatak jasno oblikovanih i fokusiranih turisti kih proizvoda . upravlja ke.).3. Vis se sada nalazi u situaciji gdje nema potrebne materijalne. 103 . Otok Vis suo en je sa problemima nedostatne i neadekvatne op e infrastrukture za potrebe lokalnog stanovništva i trenutnih turisti kih kapaciteta. me utim. Evidentna je potreba zna ajnim ulaganjima javnog sektora koja e poboljšati stanje infrastrukture i omogu iti daljnji razvoj cijele destinacije. Vis se kao turisti ka destinacija danas suo ava sa nedostacima turisti ke infrastrukture koja bi poduprla njegov turisti ki razvoj. postoje manje inicijative za razvojem turisti ke infrastrukture (šetnice.daljnji turisti ki razvoj pretpostavlja višu razinu op e infrastrukture. i sl.9.obzirom na nedostatak zna ajnijeg turisti kog razvoja otoka do danas. Neadekvatna op a infrastruktura . Proizvod gastronomije i po etne inicijative ruralnog turizma vidljive su na otoku. Depopulacija i starenje lokalnog stanovništva . Klju ne strateške barijere destinacije Vis Problem stvaranja jasne vizije turisti kog razvoja za nadolaze e razdoblje obzirom na povijesnu stagnaciju razvoja otoka. a koji su preduvjet za izgradnju konkurentske turisti ke destinacije. Jedna od klju nih barijera daljnjeg razvoja je trenutni nedostatak ljudskih resursa na otoku. Ipak. no lokalne jedinice samouprave i lokalne turisti ke zajednice do sada nisu imale kapaciteta za financiranje i razvoj tog važnog elementa cjelokupnog turisti kog lanca vrijednosti. a to se osobito odnosi na vodoopskrbu. vinski putevi.

jer administrativno pripada Portugalu. trendova turista) O uvane i bogate prirodne osnove. te kulturne baštine Razvijene kulture agro/ruralnog/eko turizma Raznovrsna ponuda tijekom cijele godine Diferencirani proizvodi Iako otok Faial u Azorskom oto ju svojim geografskim smještajem ne pripada Sredozemlju. ova tri otoka pružaju dobar primjer upotrebe lokalnih resursa i integracije nacionalnih obi aja i autohtone proizvodnje. Sve analizirane destinacije imaju jako razvijenu poljoprivredu. europskog tržišta. Kako se radi o oto kim destinacijama sve imaju vrlo dugu tradiciju ribolova. u razmatranje su se uzele tri destinacije: Sardinija Elba Faial (Azorsko oto je) Iako u razli itim fazama razvojnoga puta. vrlo je sli na onoj otoka Visa. Prema tome. maslina te žitarica. Ogledni primjeri ne služe kao modeli koje je potrebno u potpunosti preslikati i/ili primijeniti na ciljanu destinaciju. uz ve razvijen proizvod sunca i mora na obali.10. uzet je u obzir u ovoj analizi.Analiza oglednih primjera u praksi Pri izradi razvojnog plana odre ene destinacije potrebno je postaviti smjernice razvoja u okviru kojih destinacija treba strateški rasporediti svoje resurse. te je pod jakim utjecajem Mediteranske kulture. kriteriji za odabir destinacija kao oglednih primjera su sljede i: Oto ke destinacije pod utjecajem Mediteranske kulture i obi aja. koja uz turizam ini veliki postotak gospodarske proizvodnje. uglavnom smještene u Sredozemlju (zbog sli ne klime. jedino Sardinija prostorno i demografski uveliko nadmašuje brojke otoka Visa. Kako bi se stekao uvid u destinacije koje svojom logikom razvoja odgovaraju planiranoj razvojnoj logici otoka Visa. U svim destinacijama razvijena je proizvodnja grož a i vina. Te se destinacije promatraju kao ogledni primjeri i odabiru se prema kriterijima koji su bitni za ciljanu destinaciju. a resursna i atrakcijska osnova. Zaklju ak Od tri odabrane destinacije. na kojoj gradi proizvod ruralnog turizma. koja je do danas ostala vrlo razvijena. Stoga se ciljana destinacija stavlja u paralelu s destinacijama koje su ve razvile sli an model rasta i strategiju razvoja. 104 . ve služe da bi se pojasnila logika razvojnog modela i strategija turisti ke ponude te da bi se definirali klju ni faktori uspjeha. no ona je vrlo dobar primjer po etaka razvoja ruralnog turisti kog proizvoda u unutrašnjosti otoka.

odra ena je u sklopu šire integralne cjeline. jednaku pažnju posvetio komforu. Na ovaj na in destinacije koje same po sebi nisu dovoljno velike niti jake. imaju priliku bolje prezentacije i lakšeg ulaska na globalno tržište. oto ja Elbe i Faiala. kulturu obilazak malih gradi a sa svojim muzejima. te aktivnostima u prirodi Klju ni faktor uspjeha svake od odabranih destinacija je temeljen na kreiranju kompletnog turisti kog lanca vrijednosti. a vrlo realno za o ekivati u skoroj budu nosti je nadopuna gastronomije sa smještajem. 105 . gastronomija kroz restorane i gostionice. Elementi ponude me usobno su povezani i integrirani u zajedni ke aktivnosti cjelokupne turisti ke ponude. kroz opremljenost spava ih soba. Zanimljiv primjer je Bioelba. npr.Klju ne ruralne turisti ke proizvode ine diferencirani proizvodi poput smještaja: agroturizmi. Sardinija ima razvijenu organizaciju „Green Sardinia“ koja prati ekološki odnos turisti kih subjekata prema prirodi. kupaone. Faial odnosno Azori se pozicioniraju sa sloganom 'Bliže prirodi'. Marketinško pozicioniranje i prezentacija manjih destinacija na tržištu. a ve ina objekata tako er nudi bazen. ruralne ku e za odmor. a Faial u sklopu Azorskog oto ja sa ostalih osam otoka. Tako na primjer na Sardiniji kao što je ve spomenuto možemo vidjeti kako se smještaj postepeno razvija iz postoje ih ruralnih doma instava koji ve inom nude hranu i pi e. Izrazito je naglašen ekološki aspekt svake od destinacija kako kroz karakteristi nu ponudu agroturizma i aktivnosti vezanih uz prirodu tako i kroz standarde smještaja. Na razini destinacije postavljene su organizacije koje se bave agroturizmom i održivim razvojem otoka. Vis je na isti na in prvo krenuo sa gastronomski usmjerenim doma instvima. Identitet lokalne zajednice na otoku definiran je i predstavljen individualnim brandom koji je temeljen na povijesnim elementima. Svaki od analiziranih primjera je uz spomenuto poštivanje baštine. koji se nalaze na podru ju od tri hektara Ostali analizirani primjeri prikazuju da je pri preure enju starih i oronulih objekata najbitnije poštivanje elemenata tradicije i arhitektonske baštine. smještaj na farmama. Ovaj je agroturizam sa smještajem u objektima. Iz analiziranih smještajnih primjera svake od destinacija možemo vidjeti stupanj razvoja cijele destinacije. te izborom vizualnih materijala koje koriste u svojim promotivnim materijalima još ja e naglašavaju povezanost sa prirodom i ekološki aspekt o uvanosti oto ja. ure enost kuhinje. Elba je tako prikazana u sklopu Toskanskog arhipelaga uz ostala tri otoka. Elba se veže svojom ponudom za ponudu Toskane koja je poznata kao ruralna i ekološka destinacija. te klju nim identitetskim vrijednostima odre enog mjesta ili grada. ruralni kamp sa smještajem. utvrdama i religioznim objektima. ali i šatorima na mjestima za kampiranje. Tako. kao i autohtonih materijala.

Autohtona kuhinja. 106 . Unutrašnjost otoka posebno je usmjerena na razne oblike ruralnog turizma. lokalni folklor i obi aji te proizvodnja doma ih proizvoda snažni su atributi destinacija okrenuta ekološkom pristupu turizmu.Analiza oglednih primjera pokazala je kvalitetnu osmišljenost destinacija i njihovo pozicioniranje na tržištu. U prilogu ovog dokumenta nalaze se detaljno razra eni elementi oglednih primjera destinacija. aktivnosti u prirodi i edukativni sadržaj povezan sa tradicionalnim na inom života dok je obalni dio više usmjeren na povijest gradova i mjesta. a sve manje na proizvod sunca i mora.

s obzirom na svoju poziciju najzapadnijeg otoka Jadrana. sa otokom Biševo jest destinacija koja se nesumnjivo nalazi na po etku svojeg ozbiljnog turisti kog i ukupnog razvoja i koja stoga mora na i zadovoljavaju e odgovore na izazove globalizacije. odnosno objektivizacije klju nih odrednica na kojima destinacija gradi svoju budu nost. Nadalje. lokalni ekonomski razvoj je stagnirao. odnosno suglasiti se o onim realnim strateškim uporištima na koje se budu a vizija mora oslanjati. gdje ima privilegiju i prednost po etnika. i u kojoj mjeri e razvoj biti mogu od strane vanjskih igra a. do po etka 1990-ih. kao i na nizak kapacitet lokalnih subjekata da se dogovore.Strateški kontekst Racionalna slika budu nosti jedne turisti ke destinacije. Nadalje. koje se neprestano mijenja. europsko i globalno turisti ko tržište. Naslije ena vlasni ka struktura (iseljeni vlasnici) zaustavila je ve e transakcije biznisa nekretnina. to jest njena turisti ka vizija mora biti izvedena iz realnih strateških uporišta. Pritom se Vis treba osvrnuti na uzorne primjere i prakse uspješnih turisti kih destinacija kako bi iskoristio mogu nost kreativnog kopiranja i inovacija. Vis prolazi fazu konsolidacije. upravlja kih. Vis. Pitanje koje se postavlja vezano je na identificiranje aspiracija prema ovom veoma atraktivnom otoku .koja je razina internih razvojnih aspiracija. Kao posljedica. Stoga se može re i da je Vis danas na poziciji po etka izgradnje turisti kog lanca vrijednosti. što je rezultiralo nedostatkom materijalnih. Vis nema konkurentne turisti ke proizvode za doma e. napose u sferi regulacije vlasništva nad zemljištem. ljudskih i vizionarskih preduvjeta da se stvori njegova konkurentna pozicija na turisti kom tržištu. Op i se razvojni interesi Visa posreduju stavovima i službenim aktima politi ke elite. Slijede e se postavlja pitanje vezano na definiranje pristupa budu em turisti kom razvoju - 107 . što je još više utjecalo na emigraciju lokalnog stanovništva. a kao rezultat prisutnosti vojske na otoku. zatim aktera u trenutnom gospodarskom procesu kao i stavovima lokalne javnosti. pa prema tome i za bilo kakav turisti ki razvoj.11. a sa snažnim pretpostavkama ima mogu nost da inoviranjem i inteligentnom politikom razvoja odabere na in i koncept ulaska u ozbiljnu turisti ku trku. Strateška uporišta otoka Visa su: • Start up pozicija zbog izostale masovne turistifikacije (a kao prednost i /ili izazov lokalnim politi kim elitama i Hrvatskoj u cjelini) Razvoj turizma i aplikacija razli itih turisti kih koncepata na Visu je stagnirala zbog nekoliko razloga . • Nepostojanje lokalnog kapaciteta za odgovor otoka na globalizacijske procese Vis je povijesno bio gotovo netaknut u smislu turisti kog razvoja. To zna i da je izuzetno važno uspostaviti fundamente nove vizije. Starosna struktura stanovništva otoka pokazala se ograni enjem za bilo kakav zna ajan razvoj (oko 30% stanovnika je starije od 65 godina).prvo. zna ajno ograni enje razvoju predstavljao je dostup i op a infrastruktura. regulacije upotrebe prostora i stabilizacije infrastrukturnih sustava. otok je bio izoliran za turiste. a op enita neefikasnost njegovog turisti kog sektora ukazuje na nedostatak jasne vizije njegovog budu eg turisti kog razvoja. usmjere i upravljaju budu im razvojem.

na koji na in Vis može isporu iti turisti ki proizvod visoke vrijednosti. odmorište za slobodne jedrili are. Posljedica ovih procesa je trenutna situacija u kojoj se Vis suo ava sa potrebom donošenja odluke o optimalnom pristupu razvoju svog gospodarstva i okre e se turizmu. jedinstvenost ponude i educiranost osoblja . Naime. otvara se mogu nost za dodatne projekte u sklopu tematike nauti kog turizma: luke i marine. • Jadranski stopover Otok Vis se nalazi na geografsko-strateškom položaju koji mu omogu ava da svojim inovativnim razvojem preuzme ulogu 'Jadranskog stopover-a'. • Povijesno naslije ena urbana koncentracija Atraktivnost prostora. poljoprivredu i industriju. ulazna stanica u Jadran za me unarodne linije. To zna i da prije svega otok Vis mora predstavljati glavnu to ku nautike na Jadranu. što zna i da je neophodno integrirati jasan sustav vrijednosti. a u nekoliko posljednjih godina ove aktivnosti odumiru. gospodarsku i urbanu strukturu. u kojoj se mjeri klju ni subjekti slažu sa tim pristupom. Nadalje. postoji izražena potreba za revitalizacijom lokalnog gospodarstva. S time u vezi. Na ovaj na in. educirati ljude i postaviti standarde djelovanja. otok se pozicionira u me unarodne vode i nauti ke karte kao bazna stanica plovidbenih putova te time osigurava priljev novca i pove anje prihoda otoka. a oni uklju uju jasno definiranu i visoko profesionalnu uslugu. odmorišni sadržaji. te njegovu vrijednosnu. doga aji i sl. definiranjem Visa kao jadranskog stopover-a. kvalitetno vodstvo i jasna podrška državnih institucija. manjak radne snage i oslabljenost ljudskih kapaciteta ne može osigurati potreban pomak u turisti kom razvoju. a sve to uslijed promjena koje se name u pod utjecajem globalnih trendova. bazna luka za regate. a time i ulaz na turisti ko tržište. i to kao: izlazna stanica iz Jadrana za brodove i jahte koji plove sa sjeverne i zapadne obale Italije. odnosno. smještajni i ugostiteljski kapaciteti. koja uz inteligentnu turisti ku interpretaciju 108 . Današnja potreba za promjenama uvjetovana tržišnim uvjetima i globalnim procesima iziskuje prilagodbu Komiže i Visa u svrhu oživljavanja i restrukturiranja gospodarstva. komplementarne sportske aktivnosti. jasno je da je razvoj i veza dvije urbane koncentracije (Vis i Komiža) odgovor na razvojne izazove sa kojima se ovaj prostor susre e. a uzimaju i u obzir prostor otoka. Nadalje.za ispunjenje tih zahtjeva potrebno je uvo enje educirane radne snage. ta dva mjesta su kroz svoju prošlost bila fokusirana na ribarstvo. bogatstvo prirodne i kulturne baštine koji predstavljaju temelj identiteta. glavni su atributi ovog prostora. stanka za manje krstarice. Globalizacija zahtjeva prilago enost trendovima u turizmu. Me utim. regate. temelj je o ekivane turisti ke iskustvene tematizacije otoka (tema ribarskog mjesta Komiže nasuprot temi kulturno-povijesnog oto kog mjesta Visa). centri za kupovinu. koju reprezentiraju Vis i Komiža. Urbana dualnost otoka Visa.

a u isto vrijeme otvara se prostor za razvoj malog i srednjeg poduzetništva na otoku. kreiranje mogu nosti za globalnu komercijalizaciju otoka u smislu cjelogodišnjeg poslovanja kroz izgradnju iskustvene strukture ponude koja se temelji na eko / ruralnim vrijednostima. 109 . a po principima održivosti integrira. te se prihva aju više razine cijena i zauzetosti. a s obzirom na o uvanje i unapre enje prirodnih i kulturnih atraktivnosti otoka.unutrašnjosti otoka. što do sada nije bio uspješan proces. pristup razvoju koji se temelji na visokim vrijednostima kako bi se stvorila ekonomija razmjera. Me utim. što uvjetuje potpuno prihva anje modernih principa održivog razvoja turizma. Na taj se na in tako er kreira pregovara ka platforma za eventualni ulazak eksternih investitora. Ovakav model razvoja dalje uvjetuje organski rast turisti kog razvoja. Dakle. i privatnog sektora. uva i unaprje uje prirodne i socio-kulturne vrijednosti a atraktivnosti otoka. ini temelj izgradnje internacionalno konkurentskog turisti kog lanca vrijednosti otoka. lokalne vlasti. • Nužnost organskog rasta. te kao pregovara ka platforma sa vanjskim igra ima / investitorima Jedan od mogu ih modela turistifikacije otoka Visa temelji se na održivom razvoju visokih vrijednosti. to pretpostavlja potrebu da se definira i dogovori željeni smjer turisti kog razvoja od strane svih uklju enih subjekata – lokalne zajednice. jasno je da postoji zajedni ki interes lokalnog stanovništva da se turizam prihvati kao na in budu eg rasta oto ke ekonomije.

marketing itd. S druge strane. odnosno prihva en od strane turisti kog tržišta.Vizija i pozicioniranje 12. a to ini restrukturiranjem prostora i inovativnom turisti kom ponudom visoke vrijednosti. itd. te upotrebu klju nih simbola ovih vrijednosti kao što su npr. ali i emocionalni aspekti destinacije / regije moraju biti integrirani u prostoru i prihva eni od lokalne zajednice kako bi razvoj bio uspješan. te zajedno sa pozicioniranjem tvori jedinstvenu cjelinu. vizija razvoja turizma otoka Visa kreira se u skladu sa razvojnim usmjerenjima koji su definirani i usuglašeni u Glavnom planu razvoja turizma Splitsko-dalmatinske županije. 110 . Turisti ki razvoj otoka Visa temelji se na kreiranju cjelokupnog lanca vrijednosti koji je utkan iu povijesnu atraktivnost otoka i njegovu tradicionalnost kroz ribarstvo. koji svoju autenti nost i ekskluzivnost gradi na održivim principima razvoja. vinarstvo. Falkuša.) ime ovo podru je. obrazovanje ljudskih resursa. uz usuglašene interese i želje lokalnih subjekata dobivaju smjernice unaprje enja života i održivog turisti kog razvoja. naselja i turisti kih proizvoda) te globalnih pravila igre turisti ke industrije (standardi. s obzirom na promjenljive uvjete na turisti kom tržištu. Tržišno pozicioniranje. ime naglašava identitet te prirodne i socio-kulturne zna ajke otoka. Vis revitalizira dva urbana pola razvoja (Vis i Komiža). uzgoj limuna. U tom smislu. maslinarstvo. gdje su za sve destinacije / klastere unutar županije predloženi klju ni pravci razvoja. te oprema svoj obalni prostor. Vizija se kreira kako za današnje tržište. te na kraju i zbog konstantnog pritiska konkurentskih destinacija / regija. upravljanje poslovnim subjektima. Modra Špilja. tako i za budu e tržište.1 Vizija Vizija i tržišno pozicioniranje u današnjem globalnom turisti kom svijetu su jedinstveno kompleksne kreacije. na promjene u uzorcima ponašanja gostiju. s druge strane naglašava koji fizi ki. kao objektivizirana slika budu nosti ima za zadatak kreirati pozitivnu sinergiju izme u lokalnog konteksta (ljudi. inovativno restrukturira unutrašnjost otoka. i kreira jedinstvenu emocionalnu vezu sa budu im tržištem. vizija. razmatrana su dva prijedloga turisti ke vizije razvoja otoka Visa: Slika 12-1: VIZIJA 1 (Vizija oto ana) Otok Vis turizmom revitalizira prostor i generira gospodarski rast. Vis je otok skrovište.12. U razgovorima i na interaktivnoj radionici sa klju nim lokalnim subjektima te sa javnim sektorom Županije.

odabrana vizija od strane lokalnih klju nih subjekata je Vizija 1 (63% subjekata glasalo je za Viziju 1. 12. Turisti ke fascinacije Visa promatraju se kao okvir za izgradnju dugoro nih jedinstvenih prodajnih prijedloga koje zajedni ka turisti ka politika destinacije mora prihvatiti i isporu iti tržištu u realno sagledivom vremenskom okviru. Svoju turisti ku ponudu temelji na visokoj kategoriji smještaja. Temeljem provedenih analiza prostora. Uz ponudu netaknutih prirodnih. a 37% za Viziju 2). raspodjeljenog u tri . naš je prijedlog klju nih turisti kih fascinacija otoka Visa definiran i grafi ki prikazan kako slijedi: Povijest i kultura Tradicija i život otoka Idila netaknutog otoka Vatreni doživljaj mora 111 . kulturoloških i tradicionalnih vrijednosti Vis je destinacija ekskluziviteta sa odmakom u prošlost. Obzirom na trenutnu razvojnu situaciju i poziciju.2 Klju ne fascinacije Da bi pronašla ishodišnu to ku tržišnog pozicioniranja na kojoj e se graditi željena slika o destinaciji u svijesti budu ih potroša a.Slika 12-2: VIZIJA 2 (Vizija internacionalnog kapitala) Otok Vis je destinacija visoke vrijednosti koja pruža bogati komfor na internacionalnoj razini.etiri inovativna resorta sa potpunim i zaokruženim uslugama. destinacija otoka Visa najprije treba definirati klju ne fascinacija ovim prostorom koje e biti osnova dugoro ne izgradnje imidža. kao i lokalne aspiracije i interese. literature i napokon provedenih razgovora sa klju nim subjektima na ovom prostoru. a tako er trebaju imati vezu sa procesima specijalizacije i tržišne segmentacije.

Strateško pozicioniranje destinacija unutar podru ja Splitsko-dalmatinske županije. te utvr enih klju nih fascinacija. definirano je Glavnim planom razvoja turizma SDŽ. definirane vizije. i unutar njega. internacionalnih zahtjeva konkurentskog pozicioniranja. prirodnom i kulturološkom okruženju koje svojim klju nim zna ajkama i karakteristikama ini turisti ki klaster Srednje Dalmacije (Splitskodalmatinska županija). 112 .TRADICIJA I ŽIVOT OTOKA IDILA NETAKNUTOG OTOKA POVIJEST I KULTURA VATRENI DOŽIVLJAJ MORA 12. Kontekst 'skrovišta' uzet je u najširem smislu. U kontekstu Plana razvoja eko / ruralnog turizma za podru je Visa. naš prijedlog konkurentskog tržišnog pozicioniranja turisti ke destinacije Vis rezultat je elaboriranih strateških uporišta.3 Pozicioniranje Destinacija Vis nalazi se u geografskom. te je stoga turisti ko pozicioniranje otoka Visa potrebno promatrati i oblikovati u kontekstu pozicioniranja cjelokupnog turisti kog klastera Srednje Dalmacije. a predstavlja svojevrsno uto ište i mjesto kulturne i duhovne revitalizacije i pretpostavlja izgradnju turisti kog lanca visoke vrijednosti. destinacija Vis se pozicionira kao 'Otok skrovište'.

proizvode i aktivnosti. koja postaju osnovom njegova dugoro nog tržišnog pozicioniranja i razvoja proizvoda. 113 .Naš prijedlog konkurentskog pozicioniranja temelji se na bogatstvu prirodnih i kulturnopovijesnih atrakcija. a koji e se elaborirati u nastavku ovog Plana. otok Vis dakle definira i konkurentski oblikuje šest klju nih iskustava. Prijedlog temeljnih odrednica za pozicioniranje otoka Vis je: Vis je otok skrovište koji nudi sljede a klju na iskustva: Odmor i opuštanje u skrivenoj ljepoti mora i uvala Mjesto susreta. Nema stoga sumnje da je u najve em dijelu isporuke prethodno definiranih iskustava rije o održivim i eko-etno projektima privatnog i javnog karaktera. otok Vis sebe pozicionira u svijest globalnog turisti kog tržišta izgradnjom turisti ke ponude koja ili izvedena ili nadogradnja prethodnih klju nih iskustava. te tradiciji i identitetu destinacije. aktivnosti i doga anja u Visu i Komiži Uzbudljiv doživljaj mora i ribarske tradicije Tradicionalnog oto kog života Povijesti i kulture otoka Temeljem prethodno definiranih fascinacija (jedinstvenih prodajnih prijedloga). Drugim rije ima. što omogu ava integraciju ovih elemenata i njihovo oblikovanje u diferencirana iskustva.

1 Iskustveno strukturiranje Osim temeljne potpore za razvoj proizvoda. Urbani centri (Vis i Komiža) – kre u u proces urbane revitalizacije i rehabilitacije i preuzimaju ulogu dva oto ka 'hub-a'. Iskustveno strukturiranje i turisti ki proizvodi 13. gore navedeni prijedlog pozicioniranja tako er služi kao okosnica iskustvenog strukturiranja prostora Visa i Biševa.13. Otok Biševo – programom opremanja. Preliminarni prijedlog iskustvenog strukturiranja otoka Visa Urbani centri Viško polje Viški plato Obalni pojas Biševo 11. Temeljem evaluacije prostora. zatim temeljem rezultata dobivenih na održanoj radionici. uvidom u prostorne planove ovog podru ja. Viško polje – revitalizira agrikulturu i nudi iskustvo uranjanja u tradiciju i prirodu 13. gdje se u okvir prostora 'preta u' iskustva koja e Vis pružati svojim gostima. naš prijedlog iskustvenog strukturiranja otoka Visa je kako slijedi: Kartogram 13-1: . a kasnije se ta ista iskustva izražavaju profesionalno oblikovanim konkurentnim proizvodima. Obalni pojas – rehabilitacijom i programom razvoja / opremanja plaža pruža doživljaj ekskluzivnosti i mira 15. Viški plato – urbano / vrijednosno revitalizira i rehabilitira lanac sela na platou i time nudi eko / ruralno iskustvo života na otoku 14. to jest centra organiziranja cjelokupnog turisti kog iskustva otoka i morskog areala ove destinacije 12. ovaj prostor je uto ište za ljubitelje prirode i vizitacijski punkt zašti enih prirodnih rijetkosti (Modra i ostale špilje) 114 . te u razgovorima sa klju nim subjektima.

S time u vezi. te na prijedlogu pozicioniranja. Na svakom od tih tržišta odvija se specifi an odnos razmjene vrijednosti za novac. U tom kontekstu. a za svaku kategoriju postoji posebna kategorija proizvoda. sva ta tržišta se sve brže šire i diversificiraju. destinacija otoka Visa u skladu sa svojim pozicioniranjem prvo mora definirati proizvode/tržišta s kojima e krenuti na internacionalno/doma e tržište. a kona ni cilj svake destinacije je razviti konkurentske prednosti u svakom sektoru sa kojim konkuriraju na tržištu. Nadalje. kulturu i navike kupovanja/upotrebe. svako tržište ili poslovni sektor ima svoju vlastitu i njemu specifi nu dugoro nu atraktivnost. Stoga. a mora odgovarati iskustvenom strukturiranju destinacije. Skup kompanija / poduzetnika koji opslužuje to tržište ini poslovni sektor. za Visa i Biševo temelji se na: - Odmoru i opuštanju uz more Nauti kom turizmu Ruralnom turizmu Specijalnim interesima 115 . Globalna turisti ka industrija danas posluje u okviru velikog broja svjetski poznatih destinacija (klastera) koje konkuriraju u razli itim poslovnim turisti kim sektorima. informati ku mrežu. koji proizlazi iz fenomena turisti kog lanca vrijednosti koji se oblikuje za svako tržište. a tako er se oslanjati na temeljnu strukturu atrakcija. dok kombinacija potražnje i proizvoda ini tržište. te posebno na in distribucije i prodaje proizvoda. prijedlog turisti kih proizvoda.13. vlastita tržišna pravila igre. pa je stoga nužno pratiti te promjene i njihove karakteristike. a s obzirom na njihov razvojni potencijal.2 Turisti ki proizvodi Razvoj proizvoda Visa treba slijediti trenutne procese na turisti kim tržištima. klju ne faktore uspjeha. Danas na svijetu postoji više od 300 kategorija turisti ke potražnje.

Hotel Biševo). sun anje. rekreacija na vodi. Ronila ki klub sa trgovinom opreme (Komiža). Smještajni kapaciteti Revitalizirani / restrukturirani hoteli (Hotel Issa. ronjenje. uz ovaj proizvod ve u se i razli ite odmorišnorekreacijske aktivnosti koje imaju potencijal za produženje ljetne sezone. godini zabilježeno je 80 mil.ODMOR I OPUŠTANJE UZ MORE Odmor uz more je po broju ostvarenih dolazaka i no enja jedan od najve ih sektora turizma. Segmenti proizvoda Odmor u hotelima i sli nim objektima. Unaprije eni privatni smještajni kapaciteti. U slu aju destinacije Vis. Revitalizacija rive / promenade u Visu i Komiži. Centar za aktivnosti na vodi (Vis i Komiža). aktivnosti i usluga za sve goste. 116 . Ture otoka. Ribolov. Prosje na potrošnja po putovanju iznosi 900 Eura. Odmor u kampovima uz more. rast ovog proizvoda je manjeg intenziteta u odnosu na 80-te godine. ali on e još dugi period biti vode i sektor. me unarodnih putovanja Europljana u destinacije koje nude ovu vrstu odmora. Pješa ko-biciklisti ke rute otoka Visa. Boutique hoteli u Komiži i Visu. Vis je destinacija koja svojim gostima nudi odmor u idili nom ambijentu. u 2005. Turisti ka infrastruktura i atrakcije Kupališta / ure ene plaže. Hotel Tamaris. itd. uspješno integriraju i tradiciju i život ruralnog prostora sa inovativnim rješenjima u kombinaciji proizvoda. Obilazak interpretacijskih centara otoka. Pješa enje. U zadnja dva desetlje a. Odmor u privatnim smještajnim objektima. Aktivnosti Kupanje. Zdravlje i relaksacija. planinarenje i biciklizam.) ine dodatnu turisti ku ponudu u i izvan ljetnog perioda. pa tako aktivnosti vezane uz zdravlje i rekreacijske aktivnosti (pješa enje i sl. Gastronomija. Na primjer. Doga aji i zabava.

te ukazuju na sve ve i interes lokalnih zajednica za ulaganjem u razvoj novih marina. itd. Charter usluge. grupe prijatelja i individualni gosti. lounge bar i ostali objekti hrane i pi a. Parkiralište / garaža. kao i tour operatora koji osim tradicionalnih odmora nude i proizvod nauti kog turizma. usluge dostave namirnica i sl. Vis treba izgraditi modernu marinu uz koju e se vezati kompletan lanac vrijednosti ovog proizvoda. sanitarije. gastronomiji i druženju. Da bi izgradio i oblikovao konkurentan proizvod nauti kog turizma. reflektira se u pove anju broja charter kompanija.trgova ki prostori. Razlog tome je sve ve i op i interes i potražnja za novim destinacijama i novim oblicima odmora. Traže dodatne aktivnosti (obilazak destinacije i njenih atrakcija. TV i radio signali. Turisti ka infrastruktura i atrakcije Marina sa oko 200 vezova (sa priklju cima za vodu. itd). Aktivnosti i rekreacija na vodi. Glavni klijenti nauti kog turizma su bra ni parovi bez djece. alarmni sistem. beži ni internet. a vezano na ovaj proizvod. Cruising. koji žele uživati u ljepotama prirode. Organizirani izleti brodovima. Aktivnosti Najam brodova. Gastronomija. aktivnosti specijalnih interesa. Marina restoran.) Smještajni kapaciteti Svi smještajni kapaciteti otoka Visa 117 . Globalni trendovi nauti kog turizma tako er uklju uju integraciju smještajnih objekata i marina. ili restrukturiranje / konverziju postoje ih kapaciteta. struju. Organiziranje regate. Yacht club.). Škola jedrenja. Jedrenje. Kompletna usluga za nauti are (praonica rublja.NAUTIKA Globalni proizvod nauti kog turizma ima visoki trend rasta. Komercijalno . telefon. Segmenti proizvoda Charter. od infrastrukture do ponude razli itih aktivnosti za nauti are. Individualni plov.

Glavni gosti ruralnog turizma su iz Velike Britanije i Nizozemske. Putevi vina i maslina. Kušaonice vina i maslinovog ulja.700 Eura. Interpretacija tradicionalnog viškog agrikulturnog života. Aktivni odmor u ruralnoj sredini. Prosje ni godišnji rast u ruralnom turizmu po broju putovanja iznosi 3 4%. usluga i dodatnih sadržaja koje organizira ruralno stanovništvo u ruralnim podru jima / destinacijama. Berbe maslina i grož a. Boutique hoteli u Visu i Komiži. Prosje na potrošnja po putovanju iznosi oko 600 . po principima održivog razvoja i o uvanja prirodnih resursa. godine ostvareno je ukupno 18 mil. te zajedno ine više od 40% ukupnog broja gostiju ruralnog turizma. te je poluga ekonmskog razvoja i podizanja životnog standarda u ruralnim zajednicama. 118 . Posjete lokalnim kulturnim i povijesnim atrakcijama. odnosno oko 7% ukupnih me unarodnih putovanja. Danas su u Europi izrazito poznate turisti ke ruralne marke Francuske (Gites de France). Ruralni turizam gostima prezentira tradicionalnu gostoljubivost i životne vrijednosti lokalnog stanovništva. Aktivnosti Doživljaj ruralnog života i sudjelovanje u ruralnim tradicijama regije. Gastronomija. Ruralni bed & breakfast. Ruralni obiteljski hotel. Osmatra nice (ptice i druga divlja ). Ruralna ku a za odmor. Austrije (Urlaub am Bauernhof) i Italije (Agroturismo). Segmenti proizvoda Ruralni život. Tržnica/trgovina lokalno proizvedene hrane. Turisti ka infrastruktura i atrakcije Pješa ko-biciklisti ke staze. Lokalne vinske sve anosti. putovanja u ruralnom turizmu. itd. odnosno oko 70 Eura dnevno. 2005. Smještajni kapaciteti Ruralni resort. Vidikovci. Tipi ne viške konobe. Opuštanje i rekreacija u ruralnom okruženju.RURALNI TURIZAM Ruralni turizam podrazumijeva i uklju uje spektar aktivnosti.

Ribolov. a predstavlja aktivnosti koje se doga aju u prirodnom. Aktivnosti vezane uz maslinarstvo. Biciklisti ke staze. itd. Island hopping hub (centar za obilazak otoka). mira pri emu testiraju svoje sposobnosti u odabranoj aktivnosti. Ronjenje. s druge strane. Aktivnosti vezane uz vinarstvo. Hotel Tamaris. udaljenom ili divljem okruženju. Proizvodi specijalnih interesa ve inom se vežu za odre enu sezonu. Boutique i obiteljski hoteli. Aktivnosti Pješa enje.SPECIJALNI INTERESI Proizvod posebnih interesa sastoji se od više tržišnih niša. Ostali smještajni kapaciteti na podru ju otoka. ali s obzirom na veliki broj njegovih tržišnih niša. Hotel Issa. neobi nom. Ovaj proizvod obi no predstavlja tre i odmor u godini. dok korisnici o ekuju iskustvo (kontroliranog) rizika i/ili uzbu enja. ili dodatnu aktivnost tijekom glavnog odmora. planinarenje. egzoti nom. Segmenti proizvoda Grube aktivnosti. Poligon za brdski biciklizam. Blage aktivnosti. jedrenje. Smještajni kapaciteti Smještajni kapaciteti ruralnog turizma. Centar za sportove na vodi. Usko je povezan sa visokom razinom sudjelovanja u aktivnostima od strane turista. Aktivnosti / rekreacija na vodi. Zmajarenje. proizvod je atraktivan tijekom cijele godine. Proizvod specijalnih interesa obi no se dijeli na grube i blage aktivnosti. Ronjenje. 119 . biciklizam. Hotel Biševo. ili. Ribarska luka sa turisti kim programom ribarenja. a naj eš e se odvija na otvorenom prostoru. Turisti ka infrastruktura i atrakcije Pješa ke staze.

npr. Za svaki od prostornih planova su pored novih smještajnih kapaciteta projicirani sljede i parametri: turisti ki promet (dolasci i no enja). broj kreveta po etvornom metru te no enja / dolazaka po stanovniku kao indikatori održivosti planiranog porasta. 3. Dodatno su analizirani i indikatori u slu aju pretpostavke udvostru enja stalnog stanovništva na predmetnom prostoru projekta. turisti ki volumen u odnosu na resurse. odnosno 2020. zarada hotelskih i ugostiteljskih objekata ne ra unaju i prate u industriju. Kako je zbog visokog udjela privatnog smještaja sadašnja godišnja zauzetost svih tipova smještaja na predmetnom podru ju znatno manja . on nužno mora raditi s ve om godišnjom zauzetosti (barem 50%. tako i pretpostavljena ukupna zauzetost raste s koli inom novog smještaja koji e se izgraditi. kao polazna godina. Pretpostavka na kojoj se temelji projekcija rasta je da e novi hotelski smještaj imati viši rang afiniteta i kvalitete. scenarij – ostvaruje se 100% novih smještajnih kapaciteta predvi enih prostornim planom.17. Osim ovih kvantitativnih kriterija. turisti ki razvojni plan podrazumijeva i kvantifikaciju budu eg razvoja. tj. 2. kao ciljna godina. u skladu sa suvremenim trendovima na turisti kim tržištima potražnje i turisti kim proizvodima koje destinacija nudi. proizvodnju hrane). Zbog više inicijalne investicije. odnosno koli ine budu ih smještajnih kapaciteta koja mora ispunjavati sljede e kriterije: U skladu je s mogu nostima i ograni enjima prostora. Referentne godine su 2007. Ima dostatnu podršku lokalnog ljudskog potencijala. Održivost kao klju ni imperativ budu eg razvoja ogleda se ne samo u zaštiti prostora ve i u osiguravanju ekonomskog rasta na dugi rok te je stoga nužna procjena optimalne koli ine smještajnih kapaciteta kao bitne odrednice turizma destinacije. zarada od turizma (direktna. Ostvaruje pozitivan poslovni rezultat. 120 . mora se voditi ra una i o odabranoj viziji turisti kog razvoja kao i karakteru turisti kih proizvoda koji iz nje proizlaze. tj. scenarij – ostvaruje se 50% novih smještajnih kapaciteta predvi enih prostornim planom. Kao polazna to ka za procjenu je uzeta prostorno planska regulativa predmetnog podru ja projekta. kako je pretpostavljeno u izra unu). budu i da e on podizati ukupnu zauzetost.1%. scenarij – ostvaruje se 25% novih smještajnih kapaciteta predvi enih prostornim planom. 4. ali i operativnih troškova takve vrste smještaja.Evaluacija opsega rasta smještajnih kapaciteta Pored vizije budu eg turisti kog razvoja i izbora proizvoda. Scenariji u procjeni opsega rasta uzeti su u razmjeru sa maksimalnim smještajnim kapacitetima predvi enih prostornim planom: 1. odnosno zone koje su tom regulativom predvi ene za turisti ku namjenu s nazna enim maksimalnim smještajnim kapacitetima. scenarij – smještajni kapaciteti se ne mijenjaju.14.

no enja po stanovniku tur.701 17.616 85 SCENARIJ 3 19 97 62 SCENARIJ 4 2020. ne samo u ruralnom dijelu otoka.607 74. REALIZIRANO 50% PP-A 3.CAGR kreveta po etvornom kilometru dolazaka po stanovniku no enja po stanovniku hot. nalazi se i oko 2.300 kreveta u hotelima i sli nim objektima.460 141.280. prihod u HRK tur. REALIZIRANO 25% PP-A 3.000 130.750 40. BEZ PROMJENE 3.539 78.637 90 8.868 16.1% 33.502.000 4. prihod u € (direktni) tur.600 1.637 90 3.0% 45. nego vrste smještaja koje su pretpostavka za isporuku iskustava koja su identificirana unutar vizije razvoja otoka Visa.309 1.078 619 56.0% 50.375 50 SCENARIJ 1 8 39 14 3. 3 i 4 pretpostavljaju da e razvoj novih hotela i turisti kih naselja pratiti i razvoj drugih vrsta smještaja.146.000 30.637 90 4. velikom ve inom u privatnom smještaju.028.724 75.637 90 3.825 448.942.043.300 233.950 35.078 619 28. Uz njih.000 116. no enja po stanovniku 34 8 53 21 24.729 3. Oni mogu nastati kao novi objekti.2% 89 64 321 216 829.Tablica 14–1: Scenariji rasta 2007 stanovništvo površina u km smještajni kapaciteti (kreveti) smještajni kapaciteti (hoteli) dolasci no enja dolasci (hoteli i tur.000 100 SCENARIJ 4 32 161 108 Unutar situacijske analize.833 365. no one ne e biti privatni smještaj niže kvalitete.639 471.8% 48 22 130 100 234. 121 .5% 62 39 195 123 427.450 kreveta u ostalim vrstama smještaja.963 14.671 25. prihod po no enju (direktni) udvostru enje broja stanovnika dolazaka po stanovniku no enja po stanovniku hot.707.361 14. Scenariji razvoja 2.0% 50. o ekuje se i razvoj malih obiteljskih hotela. ali i konverzijom sadašnjih objekata privatnog smještaja koji su na najvišoj razini kvalitete u male obiteljske hotele. Trenutni kapaciteti otoka Visa su 619 kreveta u hotelima i sli nim objektima.945 101.800. REALIZIRANO 100% PP-A 3.060 18 2 SCENARIJ 1 2020.0% 16.5% SCENARIJ 2 2020. a napose onih vezanih za razvoj ruralnog turizma: Agroturizmi Ruralne ku e Ruralni obiteljski hoteli Ruralni Bed&Breakfast Ruralni resorti (eko-etno sela).804 192. Pored njih. naselja) zauzetost ukupnog smještaja zauzetost hotelskog smještaja no enja .0% 7.521 707.0% 3.0% 11.539 2.174 280.168.0% 50.637 90 5. naselja) no enja (hoteli i tur.836 60.975 60.513.485 70 SCENARIJ 2 11 65 50 SCENARIJ 3 2020. ustanovljeno je da postoje a prostorno planska regulativa otoka Visa dozvoljava maksimum od 4.792 784.2% 34 15 77 28 99.040.244 33.

a prvenstveno opskrbe pitkom vodom.Modelom je pretpostavljeno da e razvoj novih hotelskih projekata proporcionalno pratiti i razvoj ostalih. ve je sada problemati no u vremenu najve e sezone. koji su mjerljive veli ine. osobito ako se uzme u obzir sadašnja starosna struktura stanovništva otoka Visa. 122 . mora pove ati za 10 – 20%.000 kreveta na otoku Visu. Ipak.5% što je vrlo visok godišnji porast. Budu a turisti ka industrija Visa se može dijelom osloniti i na ovo rješenje. Ipak. gore nabrojanih. Iz tog je razloga dugoro no rješavanje infrastrukturalnih problema osnovna pretpostavka bilo kakvog daljeg razvoja. Zaklju ak je da Vis ima potencijal za izgradnju novih turisti kih kapaciteta na razini 25% PP-a. Ve se u ovom slu aju broj no enja na godišnjoj razini pove ava po prosje noj stopi od 11. pored imperativa: Rješavanja infrastrukturalnih problema na kvalitetan na in. bez pove anja broja stanovnika od minimalno 50% nije mogu e 100 postotno ispunjenje PP-a na razini kvalitete zacrtanoj u viziji budu eg turisti kog razvoja. vrsta smještaja. Ispunjenje 100% PP-a u smislu izgradnje novih turisti kih kapaciteta je. Poboljšanja prometne povezanosti i dostupnosti otoka. no obzirom da je cilj i vizija budu eg razvoja turizma otoka Visa biti visoko vrijedna destinacija. Stanje osnovne infrastrukture. problemati no zbog malog broja stanovnika. Ispunjavanje punih kapaciteta predvi enih prostornim planom zna i ukupan kapacitet od 8. što podrazumijeva cjelogodišnje poslovanje turisti ke industrije kako bi opravdala visoke investicije. ono nije nemogu e u široj vremenskoj perspektivi.800 novih stanovnika. što je preko 300 no enja po stanovniku i znatno iznad svih relevantnih uzornih praksi. Obzirom da je sadašnja hotelska industrija otoka Visa slabo razvijena te da e prvi val novog razvoja initi ve i hotelski projekti koji lakše rješavaju pitanje nalaska radne snage. sezonski rad nije dostatno rješenje ve se broj lokalnog stanovništva. ovoliki kapaciteti spomenute kvalitete podrazumijevaju više od milijun no enja godišnje. Ovaj scenarij nužno uklju uje i znatnije pove anje broja stanovnika na otoku od minimalno 50%. obzirom na atraktivnost otoka i injenicu da 50 postotno pove anje sadašnjeg stanovništva zbog male baze zna i oko 1. no i izvodljivije zbog nešto manjeg podru ja i PP-a koji je manje ambiciozan u smislu broja i veli ine podru ja za turisti ki razvoj. odnosno stalne radne snage. Ispunjavanje 50% PP-a dovodi Vis do razine iskorištenja ljudskih resursa (no enja i dolazaka po stanovniku) na razini turisti ki najprometnije hrvatske mikrodestinacije (Rovinj-VrsarPore ). kao i u slu aju Dubrova kog primorja i Pelješca. ali znatno guš e naseljenosti. Ova tvrdnja ima dva preduvjeta: Relativno visok broja no enja i dolazaka po stanovniku rješava se kroz sezonski rad. Dakle. To je još uvijek manje nego što danas imaju Rab ili Lošinj. Rije o destinacijama sezonalnog turizma koje se oslanjaju na sezonski rad u najprometnijim mjesecima. kvaliteta i iskorištenost smještajnih kapaciteta na tim otocima je znatno ispod identificiranog potencijala i vizije budu eg razvoja otoka Visa. ispunjavanje 25% zacrtanog PP-a bi trebalo biti izvodljivo bez ve ih problema ili ograni enja. Tako er. Ipak. a uz bolju organizaciju sezonskog rada i manji priljev stanovništva od oko 10 do 20%.

a s obzirom da su neke od tih inicijativa ve u tijeku. te prijedloga proizvoda.15. te da se u okviru mnogih (osobito manjih) projekata ve apliciralo za razli ite poticaje i ostala financijska sredstva. kao na primjer izgradnja sušare i proširenje proizvodnje Hiba (poljoprivredni obrt Brojne). obilaska terena. U kontekstu ovog Plana. klju ni projekti koji e graditi konkurentsku poziciju ove destinacije na turisti kom tržištu mogu se podijeliti u etiri skupine: Projekti konkurentnosti Projekti smještajnih kapaciteta Projekti turisti ke infrastrukture i atrakcija Projekti edukacije i upravljanja Tijekom procesa izrade ovog projekta identificiran niz projekata na otoku Visu.Konkurentnost i investicije Planiranje i strateški razvoj svake destinacije. svakako je važno spomenuti i one koji se planiraju u ostalim proizvodnim granama. oni nisu predmet naše elaboracije.eko poljoprivreda Stara teža ka ku a . pozicioniranja. te širenje proizvodnje tradicionalnih proizvoda (OH – Okusite Hrvatsku) u Podšpilju. 123 . odnosno projekte koji postavljenu strategiju realiziraju.izložbe i manifestacije Eko vinarija Ruralna cijelina Eko centar Podhumlje Podšpilje Vis i Dragodid Plisko polje Oklju na Komiža Mjesto Uz ove identificirane projekte. iako se neki od njih mogu dopuniti nekim prijedlozima naših projekata. rezultata sa radionice. a u kontekstu definirane i usuglašene vizije. te našeg ekspertnog mišljenja. pretpostavlja i klju ne aktivnosti. Identificirani potencijalni / planirani projekti i inicijative su kako slijedi: Tablica 15–1: Potencijalni / planirani projekti i inicijative Potencijalne atrakcije / inicijative otoka Visa Potencijalne atrakcije / inicijative Kušaonica maslinovog ulja Prezentacijski vrt . a temeljem razgovora sa klju nim subjektima.

državno Milna.Tablica 15–2: Potencijalni projekti/inicijative smještaja Potencijalni projekti / inicijative smještaja otoka Visa Potencijalni projekti Lokacija iznad uvale Stonca Maslinik sa smještajnim objektom Marina i hotel Konverzija osnovne škole u hotel Vinski podrum sa smještajem Konverzija vojnog objekta (450 klju eva) Hotel Issa (potrebna konverzija) Hotel Tamaris (potrebna konverzija) Hotel Biševo (potrebna konverzija) Seosko doma instvo Roki's Etno selo (postoje e) eška Vila (mogu a konverzija) Slovensko odmaralište. koji se sastoji od kompanija koje prodaju isti proizvod istim klijentima kroz isti sistem komercijalizacije i distribucije te uz upotrebu istih tehnoloških alata. turisti ka destinacija je konkurentna kada 124 . strani investitor Oklju na 15. strani investitor Dra evo polje. kako bi se dugoro no održala profitabilnost. Prema tome. privatni investitor iznad rive u Visu. te tako er mora biti održiv kao kapacitet postizanja i održavanja profitabilnosti sa minimalnim socijalnim i ekološkim troškovima i sa minimalnim utjecajem na lokalno stanovništvo i okruženje. kontinuirano se prilago avaju i prijetnjama konkurenata i potrebama klijenata.1 Projekti konkurentnosti Konkurentnost predstavlja kapacitet ostvarivanja više profitabilnosti u odnosu na prosjek specifi nog sektora. strani investitor Lokacija Barjaci Vis Vis Komiža Plisko polje. privatni investitor Talež Vis. Investitor Grad Vis. privatni investitor Borova njiva. sam kapacitet da se bude konkurentnim mora biti prilagodljiv. bungalovi (potrebna konverzija) Vila Paula (konverzija u hotel) Eko etno selo Lokacija. U skladu s time. državno Vis. privatni investitor Lokacija Roga i .

socio-ekonomsku razinu. Analizom elemenata iz dijamanta konkurentnosti za podru je LOT-2 identificirane su klju ne snage i slabosti u svakom od njih: 125 . inovacije. Faktori proizvodnje: predstavlja ljudske resurse. atrakcije kao što su tematski parkovi i sli no. kako bi se stvorile odgovaraju e pretpostavke kao konkurentne baze za razvoj prethodno definiranih turisti kih aktivnosti. razinu sofisticiranosti. i sli no. motivaciju. i sli no. Uvjeti potražnje: predstavljaju karakteristike potražnje. putni ke agencije. Sektor podrške: predstavlja komplementarne aktivnosti. razinu kompetencija izme u tvrtki. kao što su trgova ki sadržaji. udruživanje. Odabir klju nih projekata za podizanje konkurentnosti destinacije koju obuhva a podru je LOT2 temelji se na analizi dijamanta konkurentnosti. proizvoda i iskustava. objekti sa ponudom hrane i pi a. ponašanje i navike. a projekti služe za poboljšanje podru ja aktivnosti i poslovanja koji su na bilo koji na in povezani s turisti kim sektorom (ili mogu potencijalno biti povezani s turizmom). tehnološke i financijske resurse. normi i zakona. organizatori aktivnosti. turoperatori. itd. resurse i atrakcije. turisti ki imidž podru ja. infrastrukturu. Slika 15-1: Dijamant konkurentnosti Turisti ke kompanije i dobavlja i Faktori proizvodnje OTOK VIS Uvjeti potražnje Sektor podrške Elementi koji su definirani u dijamantu konkurentnosti: Turisti ke kompanije i dobavlja i: predstavljaju strukturu i situaciju smještajnih kapaciteta.djeluje unutar atraktivnih sektora i ujedno investicije imaju viši povrat (viši ROI) u odnosu na ostale destinacije. zadovoljstvo klijenata. istraživanje i razvoj.

konobe u Visu i Komiži) 126 Slabosti Nedostatak restorana sa kvalitetnom ponudom lokalnih specijaliteta Nedostatak interpretacijskih centara za posjetitelje Nedostatak komplementarne (barovi. privatni smještaj. sadržaja i aktivnosti Nedostatak specijalizacije proizvoda. aktivnosti i usluga turisti kih Destinacija je nepoznata internacionalnim potencijalnim gostima Visoka sezonalnost Sektor podrške Snage Lokalna tradicija kao klju na fascinacija otoka i snažan budu i turisti ki proizvod Proizvodnja tradicionalnih poljoprivrednih proizvoda kao atribut otoka i snažan budu i turisti ki proizvod Dobar odnos 'vrijednosti za novac' u kapacitetima hrane i pi a Prisutnost malog broja kvalitetnih specijaliziranih objekata hrane i pi a (seoska doma instva u unutrašnjosti. no ni klubovi. i sli no) Nedostatak destinacijske organizacije ponude menadžment Nedostatak agencija koje prodaju destinaciju na turisti kom tržištu .) Niska razina kompanija suradnje u turisti kih okviru Nedostatak udruživanja smještajnih kapaciteta Nedostatak oznaka kvalitete i standarda kvalitete Nedostatak strateških smjernica za razvoj turisti kih kompanija Uvjeti potražnje Snage Postoji manji broj promotivnih materijala sa informacijama o destinaciji Gosti cijene ljepotu prirode. boutique hoteli.Turisti ke kompanije i dobavlja i Snage Dobar odnos 'vrijednosti za novac' u postoje im smještajnim kapacitetima Niska razina ulaznih barijera Velike mogu nosti za razvoj turisti kih kompanija Slabosti Nedostatak diversificirane ponude smještajnih kapaciteta (hoteli. ruralni smještajni kapaciteti itd. te lokalnu tradiciju i tipi ne proizvode Potencijal za internacionalnih turista Mala izgra enost otoka privla enjem Slabosti Nedostatak dodatne turisti ke ponude.

me utim nužno je u oba Grada omogu iti prostornu koncentraciju ugostiteljskih objekata u cilju stvaranja prepoznatljivog proizvoda 'vino i gastronomija' kao posebne poluge dovo enja turisti kog tržišta na otok. Ovo je projekt privatne inicijative uz podršku lokalnih javnih vlasti s jedinstvenim ciljem osiguranja prepoznatljivosti proizvoda hrane i pi a otoka korištenjem efekta kumulativne atraktivnosti dvaju koncentracija restoranskih sadržaja u oba grada. Komiža i Vis su ve zapo eli svojevrsnu specijalizaciju. Lokalna gastronomija (hrana i vino) integralni su dio iskustva / doživljaja destinacije. naš prijedlog klju nih projekata konkurentnosti je kako slijedi: Tablica 15–3: Klju ni projekti konkurentnosti PROJEKT KONKURENTNOSTI 1 Specijalizacije gastronomske ponude OPIS Mnoge destinacije na turisti kom tržištu natje u se da bi ponudile što raznovrsnija iskustva / doživljaje svojim posjetiteljima. 127 .Faktori proizvodnje Snage Aerodrom u Splitu Visoka razina osobne sigurnosti i srednja razina komercijalne sigurnosti Planovi poboljšanja op e infrastrukture u tijeku Postojanje sustava kreditiranja i subvencija za razvoj poljoprivrede i s time povezanih sektora turizma Lijep i o uvani prirodni okoliš Slabosti Nedostatak kvalitetne op e infrastrukture (osobito vodoopskrba) Problem pretežito starijeg stanovništva Nedostatna valorizacija prirodnih resursa u turisti kom smislu Niska razina svijesti lokalnog stanovništva o turizmu (osobito u unutrašnjosti otoka) Nedostatak turisti ke infrastrukture Nedostatna financijska pomo subvencije za razvoj turizma Nedostatak ozna avanja sustava / turisti kog Nedostatak sustava financiranja turisti ke promocije i komercijalizacije od strane javnog sektora Obzirom na navedene klju ne snage i slabosti podru ja LOT-2 u kontekstu elemenata dijamanta konkurentnosti. Osim toga. Destinacija Vis treba igrati na kartu kvalitetnih tradicionalnih vina. te organski uzgojene hrane kao i tradicionalnih proizvoda. identitet lokalnog stanovništva reflektira se i ja a kroz gastronomska iskustva koja destinacija nudi svojim gostima.

. jer osim što pruža informacije o turisti kim atrakcijama. vodi i itd. kako bi se kreirale odgovaraju e informacije za specifi ne segmente tržišta. 5 Program opremanja malih plaža u uvalama Identificirano je minimalno pedeset malih plaža kapaciteta do nekoliko tisu a kupa a a koje se koriste bez ikakve infrastrukture. posteri. Prema tome. materijale i alate kao što je Internet. Iako je ovo je projekt privatne inicijative jer je usmjeren tržištu. smještaj. Iako je ve postavljen bazi ni sustav ozna avanja na otoku koji upu uje na orijentaciju prema brojnim dosad skrivenim dijelovima otoka. lokalne rukotvorine. integriranu destinaciju.2 Razvoj komplementarne ponude Komplementarna ponuda na otoku Visu vrlo je slabo razvijena . koji uklju uje glavne gradske centre. boja i informacija koje se daju posjetiteljima. zbog aspekta povratnog utjecaja na poljoprivrednu proizvodnju a time i podizanje turisti ke atraktivnosti otoka. internet stranica. adekvatan imidž koji reflektira stvarno stanje kroz slike i sadržaj u svakom o tih materijala.). ozna avanja može se kreirati prema prioritetima i lokalnim karakteristikama destinacije (mjesta koja treba posjetiti. atrakcije i turisti ke usluge (hrana i pi e. uslugama. Turisti ki informativni sustavi imaju sve ve u važnost u privla enju turista i posjetitelja u destinaciju. limun. Destinacije se fokusiraju na informativne sadržaje. resursima. 4 Integrirani sustav turisti kog ozna avanja Sustav turisti kog ozna avanja kriti an je u razvoju turizma. resurse. Prema tome. su predstavnici imidža svake destinacije. itd. dizajnirati i organizirati koherentan i homogen sustav turisti kog ozna avanja. tematskim turama i itinerarima. Trenutna situacija pokazuje na nedostatak suradnje Visa i Komiže u smislu zajedni kih promotivnih materijala i turisti kih informacija op enito. mape. ovu ve zapo etu inicijativu valja posebno podržati poticajima i ak bespovratnim donacijama a kako bi se potakla inicijativa lokalnog poduzetništva baziranog na karakteristi nim lokalnim proizvodima. osmisliti. 128 . Ovo je javni projekt. itd. cilj ovog programa je definirati. Sustav tur. Ovaj fokus je bitan zbog injenice da su potroša i sve sofisticiraniji traže specifi ne informacije koje su povezane sa njihovim motivima i razlozima putovanja u destinaciju. opreme i kontrole. odabir materijala. i sl. To je potencijal koji predstavlja relativno zna ajan biznis. iako ima lokalnih proizvoda (vino.).na primjer. važno je da destinacije Vis i Komiža zajedni ki kreiraju informativni sustav koji otok Vis predstavlja kao jedinstvenu. cjeloviti sustav turisti kog ozna avanja tek se treba izgraditi na otoku Visu. ipak postoji nedostatak lokalnih proizvo a a koji svoje proizvode prodaju turistima i posjetiteljima. roga . Dakle. itd. riba. Ovo je javno/privatni projekt u kojem sudjeluju svi igra i u turizmu. mandarine. i kao takav pretpostavlja poseban program opremanja. on posjetiteljima i gostima ulijeva povjerenje. a u skladu sa odgovaraju im pozicioniranjem destinacije. lokalne turisti ke agencije kao i sadašnja dva turisti ka ureda. 3 Turisti ki informativni sustav Turisti ke informacije kao što su brošure. razglednice. jastog.) koji se mogu uklju iti u turisti ku ponudu. škampi. kupovina.

Komiža i Vis smješteni su uz more. uz podršku stru njaka na polju ekologije i zaštite okoliša. Na ovaj na in podižu se standardi kvalitete. kao i povezivanju ostalih puteva uz obalu. zelenih površina. itd. Nadalje. itd. Stiniva. Perna. Ovaj projekt uklju uje i ure enje plaža u neposrednoj fronti uz more zbog boljeg dojma i osje aja dolaska u Vis i Komižu. Zaglav. a trebaju se opremiti pripadaju om galanterijom. mladi. tre a dob. Opremanje plaža treba se vršiti po definiranim pravilima i smjernicama. te se objekti specijaliziraju za odre ene grupe gostiju (obitelji. Milna. Barjacii druge plaže / uvale otoka. potrebno je revitalizirati postoje e. a svi neophodni sadržaji trebaju biti montažne strukture a kako bi se osigurala maksimalna zaštita osjetljivog prirodnog okoliša. te sustavno ozna iti za lako snalaženje. Ovo je projekt privatne inicijative. ovisno u ijoj su nadležnosti (Vis / Komiža) rezigniraju se kao sustav a la carte plaža i daju se u koncesiju. Ovaj projekt na kratki i srednji rok ima investicijski potencijal od najmanje 10-tak milijuna eura. Nadalje. 129 . a na modelu godišnjih ili dvogodišnjih koncesija. 7 Projekt razvoja kvalitete privatnog smještaja Projekt unapre ivanja kvalitete privatnih smještajnih kapaciteta i restrukturiranje po internacionalnim standardima kvalitete (na primjer britanski bed&breakfast). ovaj projekt podrazumijeva usuglašavanje interesa svih subjekata.) Pretpostavlja se da najmanje 300 do 400 obitelji raspolaže s objektima/sobama/apartmanima za smještaj koji više ne odgovaraju o ekivanim standardima kvalitete s kojima bi otok Vis kao destinacija visoke kvalitete morao raspolagati. korištenjem prirodnih materijala koji ne utje u na vizualni doživljaj lokacije. kako bi se i ovaj aspekt tradicionalnog proizvoda (sunce i more) stavio na visoku razinu kvalitete i doživljaja. šetnice e služiti za užitak šetnje uz more. a trenutno stanje šetnice / rive uz more u ovim naseljima zahtjeva poboljšanje. Na ovaj na in poboljšava se mobilnost od centralnih dijelova ovih mjesta do plaža. Ovo je projekt javnog sektora. smještajnih objekata.Odabrane lokacije malih plaža. a on bi najja e pridonio podizanju kvalitete turisti ke ponude na otoku. Taleška Kamenica.Komiži Visu. te razviti nove šetnice uz more u dva turisti ka centra otoka . Srebrna. te daje mogu nost odabira onih prirodnih plaža koje se na ovaj na in mogu opremati i turisti ki valorizirati. Potencijalne lokacije za sustav malih plaža su: Ston ica. Ovo je projekt privatno / javne inicijative. Ovaj projekt se treba posebno artikulirati na nivou udruge lokalnih iznajmljiva a te usuglasiti standarde ure enja i opremanja i napose kontrole kvalitete lokalnog privatnog smještaja. 6 Revitalizacija šetnice / rive uz more Da bi se unaprijedio i dalje razvio turisti ki proizvod odmora i opuštanja uz more.

danas postoji nekoliko seoskih doma instava i vinarija. te na ovaj na in održava isto u i sigurnost destinacije. 130 . Danas na ovom podru ju ne postoji organizirani pristup ove vrste. nego i za cijelo podru je op ina / destinacija. a taj se proizvod temelji na razli itim aktivnostima u prirodi. postavljanje jasnih standarda brige o kvaliteti i o uvanju prirodnog okruženja postaje iznimno važno. Da bi destinacija otoka Visa sustavno razvijala ruralni turizam na svom podru ju. a za njegov uspjeh potrebna je organizacija i standardizacija poslovanja i kvalitete proizvoda i usluga unutar ruralnog turizma. što su prve inicijative u okviru proizvoda ruralnog turizma. Ovakve inicijative nisu bile prioritet do sada. u smislu dodane vrijednosti kroz procedure zaštite i o uvanja okoliša. Ovo je projekt javno-privatne inicijative. Glavni je cilj da se turisti kom razvoju ovog podru ja pruži alat kojim se diferencira od ostalih destinacija u okruženju. ve su postavljeni kriteriji standarda poslovanja u ruralnom turizmu. standarda niti odgovaraju ih oznaka za kvalitetu usluga i proizvoda koje ova destinacija nudi. pa je stoga potrebno raditi na o uvanju okoliša te poboljšanju razine njegove kvalitete. a turisti ki proizvodi koje nudi još uvijek nisu profesionalno oblikovani niti komercijalizirani. postavljeni su sustavi i kriteriji kvalitete u ruralnom turizmu. ona mora postaviti jasne kriterije i standarde poslovanja i kvalitete za sve subjekte u ovom sektoru.8 Eko oznake kvalitete Otok Vis obiluje bogatstvom prirodnih resursa. uslijed planiranih promjena i razvojnih aspiracija. Doda li se tome injenica da je fokus ove destinacije usmjeren na razvoj ruralnog / eko turizma kao klju nog turisti kog proizvoda. na razini europskih destinacija i Europe u cjelini. te sustav njihovog ozna avanja. Trenutne iskazane inicijative (identificirane prilikom obilaska terena i razgovora sa klju nim subjektima ovog podru ja) upu uju na potencijalni rast ovog proizvoda. Obzirom na uspjeh u komercijalizaciji i poslovanju ruralnog turizma u europskim destinacijama. potrebno je pristupiti organizaciji i standardizaciji ovog kompleksnog sektora na otoku Visu. postoje organizacije koje poti u i kontroliraju razvoj. Ovim projektom organizira se i strukturira plan eko oznake kvalitete. ne samo za lokalni biznis. odnosno nema plana. Ovo je projekt javno-privatne inicijative. Na primjer. 9 Projekt standardizacije i sustava kvalitete u ruralnom turizmu Profesionalni razvoj ruralnog / eko turizma na podru ju destinacije otoka Visa na samom je po etku. Naime. jer je otok Vis destinacija na samom po etku turisti kog razvoja. jasno je da je ovo jedan od klju nih projekata destinacije. me utim.

Tako er se detaljnije opisuje projekt specijalizacije gastronomske ponude otoka Visa te projekt standardizacije i sustava kvalitete ruralnog turizma ove destinacije. u okviru ovog programa fokusiraju se na poboljšanje uvjeta života. osvjetljavanja te kona no kreiranje autenti ne atmosfere ovih destinacija. Prema tome. fokusiraju se na aktivnosti poboljšanja i o uvanja kulturno-povijesnih gra evina i tradicionalne arhitekture. kako bi se stvorila odgovaraju a atmosfera i kreirao odgovaraju i. poboljšanje urbane estetike. Ovo je zajedni ki projekt javnog i privatnog sektora. poboljšanje urbane estetike i kreiranje autenti ne atmosfere ovih destinacija. u nastavku se detaljnije elaborira projekt urbane konverzije Visa i Komiže. u okviru ovog programa fokusiraju se na poboljšanje svojih naselja kako bi se stvorila odgovaraju a atmosfera i kreirao odgovaraju i. koji kao dva centra odgovornosti za turistifikaciju otoka trebaju na svom primjeru zapo eti proces razvoja kvalitete sukladno zacrtanoj viziji i tržišnom pozicioniranju otoka. kreiranje/poboljšanje prostora uz more. TRENUTNA SITUACIJA 131 . kreiranje/poboljšanje prostora uz obalu. konkurentan imidž ovih destinacija. Prema tome. Uz okvirni prikaz svih klju nih gore navedenih projekata konkurentnosti. konkurentan imidž ovih destinacija. ovim programom predlažu se aktivnosti kojima se fokus stavlja na poboljšanje i o uvanje kulturno-povijesnih gra evina. URBANA KONVERZIJA VISA I KOMIŽE CILJ PROGRAMA Vis i Komiža kao glavni turisti ki centri otoka Visa.10 Urbana konverzija (Vis i Komiža) Vis i Komiža kao glavni turisti ki centri destinacije Vis.

php?Itemid=35&id=24&option=com_content&task=view AKTIVNOSTI / KORACI Urbana konverzija i rehabilitacija • Aktivno o uvanje i revitalizacija povijesnih gra evina • Renoviranje zgrada. Rekonstrukcija krovova i sl.asp www. kreiranje turisti kih itinerara.ca/dtc/heritage/heritage_heritageproperty.net/english/activities/landscapes/pn_rehab. Tako er.) kako bi se o uvao tradicionalni izgled gradova. tradicionalne restorane/barove. iš enje i bojanje fasada. Ovakve inicijative je potrebno raditi kroz suradnju grada i privatnih vlasnika • Pristup mjestima od kulturno-povijesnog zna aja (npr. ograde. lokacije starog grada Isse) . glavnih trgova. rive.uk/ccm/navigation/environment-and-planning/ http://epa-prema. itd.ozna avanje itinerara koji uklju uju klju ne atrakcije Visa (kulturno-povijesne gra evine i lokacije. Poboljšanje urbane estetike • Izgradnja i poboljšanje pješa kih zona. ure enje zelenih površina. Znakovi se postavljaju kod parkirališnih prostora.histurban.) • Unaprije enje poplo enih površina unutar stare gradske jezgre . • Kreiranje programa za pomo lokalnom stanovništvu u obnovi i dovršavanju fasada (bojanje fasada.omogu iti lak pristup zelenim površinama (ulazi. održavanje tradicionalnih arhitektonskih stilova i dizajna.net/index. itd. turisti kih info centara. restorane i konobe.posjetiteljima pružaju informacije o atrakcijama. • Itinerari za posjetitelje . resursima.bristol. uslugama i aktivnostima u destinaciji. ograde na balkonima.O EKIVANI REZULTATI • Autenti na atmosfera destinacija Vis i Komiža • Poboljšanje i o uvanje povijesnih lokacija i atrakcija • O uvanje tradicionalne arhitekture • Ja anje samopoštovanja lokalne zajednice • Bolji imidž i održavanje javnih prostora PRIMJER INFORMACIJE NA INTERNETU www. trgovine i sl. koje su vezane na odre ene atrakcije. putevi. barove. znakovi koji daju informacije o povijesti. postavljanje panela sa informacijama. za potpuni doživljaj posjetitelja.Postavljanje tabli za ozna avanje (putokazi) .ns.htm http://www. te uvo enje prikladne urbane galanterije • Ure enje rive koje treba uklju iti trgovine i zone za kupovinu. šetnica.gov. itd.). uklanjanje arhitektonskih barijera. RAZINA PRIORITETA NISKA SREDNJA VISOKA 132 . specifi nostima i sl. osvijetlenje.korištenje tradicionalnih materijala (kamen koji je originalno korišten u prošlosti i ostali materijali) • O uvanje i poboljšanje / kreiranje zelenih površina . uklanjanje arhitektonskih barijera.gov. uvo enje informacijskih panela.

a postoji nekoliko inicijativa za izradom lokalnih proizvoda (proizvodi od viškog vo a i povr a – OH. jastog. 'Viška Vugava' • Sudjelovanje lokalnih proizvo a a zdrave hrane u distribuciji svojih proizvoda lokalnim restoranima • Specijalizacija i diferencijacija gastronomske ponude otoka Visa 133 .). itd. gdje se posebno izdvajaju riba. 'Viški hib'. roga ice.SPECIJALIZACIJA GASTRONOMSKE PONUDE CILJ PROGRAMA Mnoge destinacije na turisti kom tržištu natje u se da bi ponudile što raznovrsnija iskustva / doživljaje svojim posjetiteljima. itd. Darko. te rakije poput limun ela. TRENUTNA SITUACIJA Gastronomija. mnoge ruralne destinacije valoriziraju upravo proizvod gastronomije u ponudi ruralnog turizma. izuzetno je važan resurs u turisti koj ponudi destinacije Otoka Visa. poga e od slane ribe. konobe Bako. Sljede e slike prikazuju neke od lokalnih specijaliteta. Ovaj program konkurentnosti pomo i e u specijalizaciji gastronomije kao i njenoj diferencijaciji u odnosu na druge destinacije Splitsko-dalmatinske županije. Pol Murvu. ali i lokalna vina. orahovice i sl. Roki's. Trenutno na otoku postoji nekoliko restorana koji su specijalizirani za ponudu lokalnih specijaliteta (npr. Osim toga. potrebno je organizirano i sustavno pristupiti izgradnji kompletnog i konkurentnog proizvoda gastronomije.). proizvodnja hiba. identitet lokalnog stanovništva reflektira se i ja a kroz gastronomska iskustva koja destinacija nudi svojim gostima. me utim. kao i neke od ugostiteljskih objekata koji nude lokalne specijalitete: Viški jastog Konoba Jastožera Viška poga a od slane ribe Konoba Pol Murvu Konoba Roki's Konoba Bako O EKIVANI REZULTATI • Oboga ivanje iskustava / doživljaja otoka Visa kreiranjem gastronomskih iskustava • Kreiranje tržišne marke 'Viški jastog'. a kao što je vidljivo iz analize oglednih primjera i analize konkurenata u ovom planu. Lokalna gastronomija (hrana i vino) integralni su dio iskustva / doživljaja destinacije. 'Viški limun elo'. Jastožera. sa svojom lepezom tradicionalnih jela razli itih dijelova otoka Visa.

RAZINA PRIORITETA SREDNJA SREDNJA VISOKA 134 . itd. za mlade.bavi se identifikacijom oznaka. lokalna hrana.anticacucinagenovese. oni sa oznakom 'Lokalna kuhinja' mogli bi organizirati 'Dane lokalne kuhinje' i sl.frenchentree.PRIMJER Lokalna hrana Izlet u vinogradu Lokalni specijaliteti Lokalni proizvodi Radionice 'Kuhaj i kušaj' Tradicionalni proizvodi INFORMACIJE NA INTERNETU http://www. • Program 'Lokalni proizvodi za lokalnu kuhinju' .htm AKTIVNOSTI / KORACI • Kreiranje atributa sa dodatnom vrijednosti u sklopu gastronomske ponude otoka Visa . • Karakteristike hrane: zdrava i dijetna hrana. Rezultat je ponuda razli itih iskustava i doživljaja u regiji / destinaciji. • Programi radionica 'Kuhaj i kušaj' . itd. implementaciju i kontrolu kriterija dodjele oznaka kvalitete . vegetarijanska hrana.html http://www.pralognan. romanti ni restoran. Objekti hrane i pi a sa istim oznakama trebaju promovirati svoju oznaku tako da organiziraju doga aje. organske hrane za upotrebu u lokalnim restoranima .php http://www. parove.com/services-golf-villa/tourism-gastronomy-golf. itd. Npr.atlas-euro. sladokusci ('gourmet').kuharske radionice za turiste (individualce. me unarodna kuhinja.com/uk/forum_du_gout.cookandtaste. • Osnivanje komisije za definiranje. te kontrola / pra enje i ispunjenje kriterija za zadržavanje oznaka.org/SIG/Gast/Gast_introduction. dodjeljivanje oznaka.) u trajanju od pola dana do nekoliko dana. barovi i restorani za zabavu. organiziranje 'team building' radionica za korporativne goste i sl.it/eindex.ugovori lokalnih proizvo a a organske hrane sa lokalnim restoranima i hotelima o kupoprodaji organskih proizvoda • Kreiranje specifi nih oznaka za objekte sa ponudom hrane i pi a • Karakteristike gostiju: obitelji. grupe.proizvodnja lokalne.htm http://www. organska hrana. barovi za no ni život.golfvillas-france. restorani i barovi na otvorenom ili terasama.net/who.com/france-food-cuisine/ http://www.kreiranje odabranih specijalnih oznaka ova destinacija uspostaviti e diferencijaciju od ostalih destinacija Splitsko-dalmatinske županije. riba. kompanije itd. • Karakteristike ugo aja: lokalna kuhinja.php http://www. definiranjem kriterija za svaku oznaku.

Trenutne iskazane inicijative (identificirane prilikom obilaska terena i razgovora sa klju nim subjektima ovog podru ja) upu uju na potencijalni rast ovog proizvoda.Op i (generalni) standardi.Obvezni standardi – ne boduju se i svi objekti ruralnog turizma ih moraju posjedovati . a što je svakako dobar primjer za sve destinacije ruralnog turizma u Hrvatskoj. ali i u smislu motivacije za pove anje razine kvalitete usluga Drugo. koji su uskla eni sa standardima Eurogitesa (ne boduju se) . agroturizam. Znak obilježavanja doma instva je šparoga. prema propisanim parametrima Standardi su mjerljivi prema sustavu bodovanja.STANDARDIZACIJA I SUSTAV KVALITETE U RURALNOM TURIZMU CILJ PROGRAMA Da bi ruralni turizam otoka Visa bio uspješan u svojoj komercijalizaciji i poslovanju. postoje organizacije koje poti u i kontroliraju razvoj.). na razini europskih destinacija i Europe u cjelini. te sustav njihovog ozna avanja. 135 . a temeljem bodova odre uje se ozna avanje objekta Dodatni standardi detaljno su razra eni u skladu sa specifi nostima i dijele se u nekoliko tematskih cjelina: položaj objekta. poljoprivredna proizvodnja i uzgoj životinja. standardi su usmjereni prema gostima. Na primjer. koji se razlikuju u tri osnovne grupe: . organizirane aktivnosti za goste. godine donijela op e standarde jednake za cijelu Europu.) postavile su sustav standarda i kvalitete. KONCEPT Standardizacija podrazumijeva definiranje pojedina nih specifi nih uvjeta / standarda koje objekti u ruralnom turizmu moraju posjedovati. osposobljenost doma ina / vlasnika (certifikati i sl. ruralna ku a za odmor. TRENUTNA SITUACIJA Ruralni / eko turizam na podru ju otoka Visa tek je u svojim za ecima. definirale minimalne uvjete koje objekti u ruralnom turizmu moraju zadovoljavati. a lanice ove organizacije dužne su ove standarde integrirati sa onima koje su propisale na svojim podru jima. Ti standardi djeluju dvojako: Prvo su usmjereni vlasnicima kako bi istakli tipi ne karakteristike objekta / usluga koje se nude. uz sustav poticaja i podrške. usluge prehrane. ona mora postaviti jasne kriterije i standarde poslovanja i kvalitete za sve subjekte u ovom sektoru. danas postoje seoska doma instva i lokalni proizvo a i vina. Francuska. Andaluzija. odmor na vinskoj cesti. te su definirale oznake kvalitete. ruralni bed&breakfast. potrebno je pristupiti organizaciji i standardizaciji ovog kompleksnog sektora. ruralni obiteljski hotel. Naš prijedlog ovih kategorija za otok Vis (primjenjiv za cijelu županiju) slijedi u nastavku ovog projekta. PRIMJER U Hrvatskoj je Istra donijela internu standardizaciju i klasifikaciju ruralnih objekata na svom podru ju. Istra je kategorizirala razli ite objekte u ruralnom turizmu (npr. kako bi se efikasnije usporedila njihova o ekivanja sa konkretnom ponudom aktivnosti i usluga. što su prve inicijative u okviru proizvoda ruralnog turizma. interijer. Da bi destinacija otoka Visa sustavno razvijala ruralni turizam na svom podru ju. uglavnom u unutrašnjosti otoka. stancija). itd. postavljeni su sustavi i kriteriji kvalitete u ruralnom turizmu. Ove kategorije ruralnih objekata u Istri moraju zadovoljiti propisane standarde. koji su specifi ni i tipi ni za njeno podru je. eksterijer. Europske ruralne destinacije (Toskana. a za njegov uspjeh. potrebna je organizacija i standardizacija poslovanja i kvalitete proizvoda i usluga unutar ruralnog turizma. Austrija. Naime. Na sli an na in i destinacije u stalim dijelovima Hrvatske trebaju kategorizirati objekte ruralnog turizma koji su tipi ni za svaku destinaciju. koja je 2005. U Europi djeluje Europska federacija ruralnog turizma –EUROGITES. ve su postavljeni kriteriji standarda poslovanja u ruralnom turizmu. temeljem ega se objekti ozna avaju definiranim znakom (kategorijom) kvalitete. Naime.Dodatni standardi – boduju se.

INFORMACIJE NA INTERNETU http://www.osnivanje komisije za provo enje procesa .Procedura se provodi samocertificiranjem objekata po propisanom obrascu. mišljenja smo da je najprije potrebno kreirati organizaciju koja e preuzeti brigu o razvoju i organizaciji ruralnog turizma.ruralis.si/ http://www.it/ AKTIVNOSTI / KORACI Da bi se ovaj projekt sustavno i uspješno provodio.es/ http://www. RAZINA PRIORITETA SREDNJA SREDNJA VISOKA 136 . a proces se provjerava od strane komisije koju ine Ruralis (konzorcij agroturizma i ruralnog turizma Istre) i Turisti ka zajednica Istre.hr/hr/standardi.odre ivanje kriterija standardizacije ruralnih objekata .gites-de-france.farmholidays.periodi na provjera parametara standarda u ruralnim objektima. Klju ni koraci za kreiranje ovog sustava su: .it/UK/ http://www.eurogites. utvr ivanje odstupanja u odnosi na definirani standard itd.html http://www.org/ http://www.turismoverde.dodjela oznaka standarda kvalitete .com/ http://www.agriturist.com/gites/uk/rural_gites http://raar.turisticnekmetije.

itd. ovdje se elaboriraju tipovi smještaja u ruralnom turizmu.15. kao i na podru ju cijele Hrvatske u razvoju proizvoda ruralnog turizma. a koja predlaže osnovne tipove / kategorije objekata ruralnog turizma. odnosno smještajnih kapaciteta u ruralnom turizmu treba slijediti kategorije iji su modeli poslovanja ve prisutni u zna ajnim europskim i svjetskim destinacijama ruralnog turizma. Kategorije / projekti smještajnih kapaciteta u ruralnom turizmu za otok Vis su: 137 . osim ve predloženih projekata unapre ivanja postoje ih hotelskih kapaciteta. potrebno je u cjelokupnom turisti kom lancu vrijednosti kreirati koncept razvoja smještajnih kapaciteta. mišljenja smo da na podru ju otoka Visa. a prilago eni našim destinacijama omogu avaju interpretaciju lokalnog identiteta i tradicije. a proizvodi profesionalno oblikovali i gostima pružili kompletan doživljaj ovog prostora.2 Projekti smještajnih kapaciteta Da bi se isporu ila definirana i usuglašena vizija turisti kog razvoja destinacije otoka Visa te da bi se destinacija pozicionirala na prethodno definirani na in. Prema tome. Ovdje je važno napomenuti da je na razini županije izra ena Strategija ruralnog turizma. Sljede i prijedlozi reflektiraju tipologiju predloženu u Strategiji. koji pretpostavlja organizirani i strukturirani pristup razvoju svih segmenata ovog proizvoda. koja je u ovom trenutku u procesu prihva anja. postavljanje jasnih kriterija. Obzirom na kontekst ovog Plana. standarda kvalitete. Ovim se projektima na strateški na in oblikuje klju an element proizvoda ruralnog turizma. te privatnog smještaja. sa svim pripadaju im elementima njihove organizacije i oblikovanja. i njegovu orijentaciju na ruralnu / eko komponentu.

). za ovu kategoriju postoje jasna pravila i uvjeti razvoja. Kao i kod razvoja ostalih smještajnih objekata ruralnog turizma. 2 Ruralna ku a za odmor U unutrašnjosti otoka danas postoje napuštene ku e. Mogu e lokacije za razvoj ruralnih bed&breakfast objekata su naselja na cijelom podru ju destinacije. koje svojom revitalizacijom mogu doprinijeti razvoju lokalnog blagostanja. Agroturizam predstavlja tip seoskog doma instva kod kojega je osnovna aktivnost (djelatnost) poljoprivredna proizvodnja. Mogu e lokacije za razvoj agroturizma su: Plisko polje. itd. dok dodatnu aktivnost ine turisti ke usluge smještaja i prehrane gostiju. Mogu e lokacije za razvoj ruralnih ku a su: Dra evo polje. poljoprivredna proizvodnja nije nužno vezana za turisti ke usluge. Ston ica. Specifi nost ove kategorije doma instva ogleda se u iznajmljivanju cjelokupne ku e (ne iznajmljuje se posebno po sobama ili apartmanima) s pripadaju im prostorom (oku nicom). 4 Ruralni obiteljski hotel Ruralni obiteljski hotel predstavlja doma instvo s ve im brojem kreveta. Darko. te odabrane lokacije u blizini Visa i Komiže. Neka od ovih doma instava ve su iskazala interes za širenjem poslovanja. Organizirano je u tradicionalnim objektima (autenti na arhitektura) s atraktivnim prirodnim okruženjem (selo ili manje mjesto). Podstražje. s obzirom da je doma instvo smješteno u ruralno podru je i takova mogu nost postoji. Pol Murvu. itd. Vlasnik doma instva nije profesionalni poljoprivredni proizvo a (ali može i biti). Dakle. Borova njiva. Roki's). 3 Ruralni Bed & Breakfast Ruralni bed and breakfast (B&B) odnosno no enje s doru kom predstavlja doma instvo koje pored osnovne usluge smještaja (sobe svaka sa svojim zasebnim kupatilom ili apartmani) obavezno nudi i uslugu doru ka gostima doma instva. 10-15. Takvi objekti ne mogu se dogra ivati i nadogra ivati ve trebaju zadržati izvornu prostornu strukturu i oblik. koji po svojoj veli ini i gabaritima mogu imati ve i broj soba (cca. Žena glava.Tablica 15–4: Klju ni projekti smještajnih kapaciteta PROJEKT SMJEŠTAJNIH KAPACITETA 1 Agroturizam OPIS Na otoku Visu postoji nekoliko objekata koji su kategorizirani kao seoska doma instva. Ovim projektom daju se smjernice za najbolje oblikovanje ovog tipa ruralnih objekata i ponude usluga i aktivnosti. a uglavnom su fokusirani na ponudu hrane i pi a (Roki's. što dodatno može utjecati na povratak iseljenog stanovništva otoka. Keja. Podšpilje. ali se zahtjeva da u ponudi doru ka bude barem jedan proizvod vlastite proizvodnje. Podselje. koji se daju u opisu ovog projekta. Podhumlje. ruralna ku a za odmor predstavlja adaptiranu tradicionalnu ku u kod koje se poštuju uvjeti ambijentalne i tradicijske arhitekture i gradnje. odnosno ne manje od 5 soba). itd. a osobito na lokacijama Marine zemlje. Velo polje. Objekt za ruralni 138 . te uklju ivanje poljoprivredne proizvodnje u cjelokupnu ponudu (npr. ajno polje / brdo. i to tako da se stave u funkciju turizma. tj.

Borovik. 5 Ruralni resort Otok Vis ima jedinstvenu mogu nost kreiranja snažnog branda oto kog ruralnog proizvoda. ciljnim grupama gostiju.obiteljski hotel može biti i nanovo izgra en objekt. a u isto vrijeme i onemogu ava. itd. i sli no. agroturizam i ruralni bed&breakfast) sa opisom koncepta. G. 139 . materijali. starih gra evina kojima se daje nova vrijednost kroz turisti ke usluge. Ruralni resort je marketinški naziv koji u budu nosti treba zamjeniti dosadašnji naziv 'Eko-etno sela'. ruralna ku a za odmor. svim karakteristikama. ure enje itd. restoran). tako da revitalizira napuštena ruralna naselja i stavi ih u funkciju turizma. a osobito na lokacijama Dra evo polje. koja u okviru programa 'Eko-etno sela' financira po etnu fazu ovakvih projekata (osobito na otocima). Žužeca. Smještaj je organiziran u više razli itih me usobno nepovezanih tradicijskih objekata (ku a) s cjelokupnim komforom koje pružaju i obiteljski ruralni hoteli. može sa injavati cjelokupno mjesto (selo) kao hotel ili više dislociranih smještajnih jedinica (soba. Ruralni resort smješten je u povijesnoj jezgri nekog mjesta. ku a) organizirani kao hotel s centralnom recepcijom i ostalim uslugama (npr. U nastavku slijedi detaljniji opis dva projekta ruralnog smještaja (ruralni resort. neophodnim uvjetima. Oklju na .) Mogu e lokacije za razvoj ruralnih obiteljskih hotela su naselja na cijelom podru ju destinacije. centralnog podru ja otoka uz novu cestu Komiža-Vis (npr. oko Kostirne). ali pod uvjetom da su se kod izgradnje i opremanja poštivali svi elementi tradicijske gradnje (veli ina. mogu im aktivnostima. itd. Osnovna ideja ruralnog resorta ini obnovu i stavljanje u funkciju postoje ih napuštenih. Ova je inicijativa ve pokrenuta od strane županije. Gosti su u mogu nosti boraviti u zasebnim smještajnim jedinicama koje su raspršene po itavom mjestu (selu) ili po itavoj mikrodestinaciji. štoviše i sprje ava gra enje novih objekata koji bi mogli narušiti autenti no ruralno okruženje Mogu e lokacije za razvoj ruralnih resorta su: Podselje.

koja se prikazuje na donjim slikama. Servisne usluge mogu e je organizirati u svakom pojedinom objektu koji ini ruralni resort. dok je usluge prehrane mogu e organizirati u centralnom restoranu. Ruralni resort je marketinški naziv koji u budu nosti treba zamijeniti dosadašnji naziv 'Eko-etno sela'. KONCEPT Ruralni resort može se definirati kao horizontalni hotel smješten u povijesnoj jezgri sela. Osnovna ideja ruralnog resorta ini obnovu i stavljanje u funkciju postoje ih napuštenih. Ova je inicijativa ve pokrenuta od strane županije. a ovakvim projektima na odabranim lokacijama na cijelom podru ju otoka Visa inicira se zaustavljanje tog trenda i vra anje života u davno napuštena sela povratkom domicilnog stanovništva i oživljavanjem tradicijske proizvodnje i starih obrta.RURALNI RESORT POTENCIJAL / MOGU NOST Kao i u drugim hrvatskim regijama. Smještaj je organiziran u više razli itih me usobno nepovezanih tradicijskih objekata. koja u okviru programa 'Ekoetno sela' financira po etnu fazu ovakvih projekata (osobito na otocima). tako da revitalizira napuštena ruralna naselja i stavi ih u funkciju turizma. a jedna od identificiranih je ona u selu Talež. a osobito na otocima postoji trend rasprodaje djedovine. restoran). Gosti su u mogu nosti boraviti u zasebnim smještajnim jedinicama koje su raspršene po itavom mjestu (selu) ili po itavoj mikrodestinaciji. Trenutno na otoku Visu postoji nekoliko inicijativa za ovakvu vrstu projekata. može sa injavati cjelokupno selo kao hotel ili više dislociranih smještajnih jedinica organizirani kao hotel s centralnom recepcijom i ostalim uslugama (npr. starih gra evina kojima se daje nova vrijednost kroz turisti ke usluge. što ga razlikuje od ruralnog obiteljskog hotela. a u isto vrijeme i onemogu ava / sprje ava gra enje novih objekata koji bi mogli narušiti autenti no ruralno okruženje. 140 . Talež Otok Vis ima jedinstvenu mogu nost kreiranja snažnog branda oto kog ruralnog proizvoda.

itd.PRETPOSTAVKE / UVJETI o uvanje ambijentalnosti. ruralnog prostora i originalna prezentacija tradicijske kulture autenti nost osjetna o uvanost okoliša povijesni. Eura po resortu REDOSLIJED AKTIVNOSTI Priprema prostorno planskih / geodetskih / arhitektonskih projekata po standardima definiranim za ovakvu vrstu objekata Dobivanje potrebnih dozvola Po etak realizacije TIP JAVNE PODRŠKE PROJEKTU Program 'Eko-etno sela' Splitsko-dalmatinske županije prostorno planska dokumentacija geodetska podloga pravna podrška financijska podrška pripremi projekta 141 .) KLJU NI TRŽIŠNI SEGMENTI parovi. izrade tradicionalnih prehrambenih proizvoda (poga a. na ina života i tradicionalne kulture.) Objekti / radionice sa aktivnostima za upoznavanje naslje a. kulturni. umjetni ki i arhitektonski zna aj PRIMJER AKTIVNOSTI / SEGMENATA festivali. individualni gosti.). SADRŽAJI I KAPACITETI smještaj organiziran u posebnim ku ama ili posebnim sobama Ulazni / prihvatni objekt sa recepcijom u centralnom dijelu naselja. itd. i sl. Objekt za iznajmljivanje i spremanje rekreacijske opreme (za pješa enje. izrade tradicionalnih predmeta.restoran sa tradicionalnom kuhinjom i ostalim specijalitetima zdrave hrane Komercijalni sadržaji . grupe. glazbe. te manjim prostorom za održavanje razli itih doga aja Ugostiteljski objekti . doga anja u mjestu i okolici posebno osmišljeni tematski dani i ve eri te ajevi (škole kuhanja.trgovine i sl. te starim zanatima ruralnog podru ja otoka koje e izra ivati predmete / suvenire sa mogu noš u prodaje. te e biti i radionice gdje gosti mogu sami sudjelovati u izradi svojih suvenira INVESTICIJE Od 5 do 6 mil. ribolov i sl. fešte. hib.

Ruralna ku a za odmor može biti i vjerna kopija originalne tradicijske ku e koja je i vizualno i funkcionalno u skladu s naslje em kraja u kojem se doma instvo (ku a) nalazi. osjetna o uvanost okoliša bliskost s prirodnim okruženjem. PRETPOSTAVKE / UVJETI položaj doma instva u prirodnom okruženju ili selu i autenti nost smještajnog objekta i ambijenta. Njihovo stavljanje u funkciju turizma idealan je koncept za brigu o tradicionalnoj baštini i oživljavanju lokalnog blagostanja. festivalima i doga anjima 142 . Specifi nost ove kategorije doma instva ogleda se u iznajmljivanju cjelokupne ku e (ne iznajmljuje se posebno po sobama ili apartmanima) s pripadaju im prostorom (oku nicom). Na otoku Visu postoje objekti koji su napušteni i potrebno ih je revitalizirati. Dra evo polje Plisko polje KONCEPT Ruralna ku a za odmor predstavlja adaptiranu tradicionalnu ku u kod koje se poštuju uvjeti ambijentalne i tradicijske arhitekture i gradnje. upoznavanje s tradicijskim i kulturnim vrijednostima smještaj visoke kvalitete PRIMJER AKTIVNOSTI / SEGMENATA angažman osobnog vodi a za ture po destinaciji vinoteka ili mali vinski podrum u ku i mogu nost najma bicikla i ostale opreme za rekreaciju sudjelovanje na lokalnim feštama. povezanost s lokalnom zajednicom.RURALNA KU A ZA ODMOR POTENCIJAL / MOGU NOST Ruralne ku e za odmor predstavljaju mogu nost revitalizacije tradicionalnih objekata i njihovo stavljanje u funkciju turizma.

blagovaonicu i dnevni boravak INVESTICIJE Od 150. REDOSLIJED AKTIVNOSTI Priprema arhitektonskih projekata po standardima definiranim za ovakvu vrstu objekata Dobivanje potrebnih dozvola Po etak realizacije TIP JAVNE PODRŠKE PROJEKTU Sredstva razli itih programa poticaja za obnovu tradicionalnih ruralnih objekata Program 'Eko-etno sela' Splitsko-dalmatinske županije 143 . opremanju i sl. ovisno o standardu.000. kapacitetu.KLJU NI TRŽIŠNI SEGMENTI parovi bez djece obitelji sa djecom grupe SADRŽAJI I KAPACITETI smještaj je organiziran u sobama poželjan kapacitet ku e je za 4 sobe ku a mora sadržavati kuhinju.000 do 250.

doma a slana riba. 144 . Naime. PRETPOSTAVKE / UVJETI poljoprivredno gospodarstvo (usmjerenost ka proizvodnji tipi nih proizvoda. džemovi od limuna i sl. ve postoje seoska doma instva koja se za sada ipak fokusiraju uglavnom na ponudu hrane i pi a. Vlasnik doma instva sa svojom obitelji.iskorištavanje postoje ih struktura (ne vrši se pritisak na prostor za gradnju novih struktura) ure enje doma instva u skladu s baštinom (ambijentalna arhitektura i opremanje) ure en okoliš osiguran parking konfekcioniranje proizvoda proizvedenih na doma instvu ("turisti ka" pakiranja) i prodajni punkt proizvoda proizvedenih na doma instvu (poseban prostor na doma instvu ure en kao prodajni punkt proizvodima iz vlastite proizvodnje . tradicijom. živi na doma instvu dok se za receptivne usluge koristi višak prostora unutar doma instva (gospodarstva). agroturizam kao kategorija objekta u ruralnom turizmu podrazumijeva niz usluga i aktivnosti. Pored osnovnih ugostiteljskih usluga smještaja i prehrane. Usluge smještaja mogu se nuditi u sobama. paket usluga) koje imaju za cilj gostima pružiti mogu nost aktivnog odmora. koje su detaljnije opisane u nastavku opisa ovog projekta.na primjer. te ima mogu nost iz prve ruke upoznati se s obi ajima. na inom i kulturom življenja. limun elo. tipi nim proizvodima i lokalnom gastronomijom. te je integrirati u cjelokupni turisti ki razvoj otoka.proizvedeno i konzumirano na doma instvu) stacionarni oblik turisti ke ponude (smještaj) .AGROTURIZAM POTENCIJAL / MOGU NOST Jedna od tradicionalnih djelatnosti otoka Visa je poljoprivredna proizvodnja. dok dodatnu aktivnost ine turisti ke usluge smještaja i prehrane gostiju. jer se na ovaj na in poti e poljoprivredna proizvodnja lokalne zajednice. a koju danas treba revitalizirati. te se tako er omogu ava dodatni izvor zarade za seoska doma instva. ukoliko doma instvo nudi usluge prehrane za goste izletnike (grupe koje se na doma instvu zadržavaju par sati) potrebno je organizirati poseban prostor za usluživanje obroka. kao i poljoprivrednom proizvodnjom. Plisko polje – seosko doma instvo Roki's Žena Glava – seosko doma instvo Darko Lokacija Borova Njiva (potencijalni agroturizam) KONCEPT Agroturizam predstavlja tip seoskog doma instva kod kojega je osnovna aktivnost (djelatnost) poljoprivredna proizvodnja. koja je trenutno slabog intenziteta. roga ica. Trenutna situacija na podru ju otoka Visa predstavlja veliki potencijal upravo za razvoj ovakvu vrstu ruralnog turizma. Me utim. odnosno maksimalno iskoristiti turisti ki potencijal doma instva. plasiranje proizvoda kroz turisti ke usluge: usluge prehrane ili direktna prodaja na doma instvu) . na doma instvu se mogu organizirati i ostale turisti ke usluge (aktivnosti. u pravilu. kulturološkim mikrosvijetom. Stoga je gost. koriste i lokalne proizvode u pripremi tradicionalnih jela. viško vino. apartmanima ili posebnim ku ama. u permanentnoj i direktnoj interakciji s doma inom i njegovom obitelji tijekom posjeta doma instvu.

stolarija. škole. obnove i uklju ivanja u turizam baštine u turisti ki nerazvijenim podru jima „Baština u turizmu“ 145 . smještajni kapacitet ku e ne ve i od 8 osoba jednokrevetna soba ne manja od 10m² bez kupatila (poželjno 15m²). biciklizam. gradnja s kamenom itd. aparthotel s restoranom i kamp Program kreditiranja seoskog turizma "Razvoj turizma na selu" Program poticanja zaštite.4 sati) vikend posjetitelji SADRŽAJI I KAPACITETI smještajne jedinice mogu biti organizirane kao zasebne sobe.škole kuhanja. planinarenje. ceste maslinovog ulja. pansion. Krediti za ulaganja u manje objekte za smještaj vrste: hotel. sakupljanje ljekovitog bilja.55 godina) bra ni parovi (35 . izrada proizvoda od drva / kamena.1 mil.) dnevni izletnici (zadržavaju se u mikrodestinaciji 8. Krediti za ulaganja u obnovu starih (postoje ih) ku a sagra enih u skladu sa izvornom. tradicijskom i ambijentalnom arhitekturom -"Pod stoljetnim krovovima" ii.000 Eura .PRIMJER AKTIVNOSTI / SEGMENATA radionice tradicionalne kuhinje . gastro team building za poslovne ljude ture .organiziranje tematskih itinerera za svoje goste: pješa enje. stari zanati (pletenje mreža. udruženja aktivnosti na otvorenom. apartman. itd. ljubitelji starina. itd. kulturni itinereri. sportovi u prirodi. festivali i doga anja KLJU NI TRŽIŠNI SEGMENTI obitelji s djecom (30 . Eura REDOSLIJED AKTIVNOSTI Izrada studije izvedivosti Priprema arhitektonskih projekata po standardima definiranim za ovakvu vrstu objekata Dobivanje potrebnih dozvola Po etak realizacije TIP JAVNE PODRŠKE PROJEKTU Program 'Eko-etno sela' Splitsko-dalmatinske županije Poticaj razvoju poljoprivredne djelatnosti Poticaji za razvoj malog poduzetništva Program poticajnih mjera "Poticaj za uspjeh" i. dvokrevetna soba ne manja od 15m² bez kupatila (poželjno 20m²) svaka soba mora imati svoje kupatilo (na svakih 4 osobe u apartmanu i ku i potrebno je jedno kupatilo) ogra eno doma instvo zelenom ogradom ili suhozidom bazen (ukoliko je oku nica doma instva ve a od 1000m²) smještajne jedinice. ku a ili kamp (ovisno o prostranosti struktura koje su namijenjene turisti kim uslugama) smještajni kapacitet apartmana ne ve i od 5 osoba. mala brodogradnja.) rekreativno jahanje i terapijsko jahanje lokalne fešte.75 godina) poslovni gosti vrti i. fakulteti (u cilju edukacije) udruženja (ljubitelji prirode. sanitarni prostori kao i prostori za usluživanje jela prilago eni za osobe s posebnim potrebama INVESTICIJE 200. ribolovci. gastro udruženja. vinske ceste.

a osobito na lokacijama Marine zemlje. individualci. sportovi u prirodi. vinske ceste. Mogu e lokacije za razvoj ruralnih bed&breakfast objekata su naselja na cijelom podru ju destinacije. zaljubljenici u prirodne i kulturne znamenitosti. planinarenje. Životni prostori doma ina odvojeni su od prostorija koje gost koristi. može se organizirati u manjim naseljima.iskorištavanje postoje ih struktura (ne vrši se pritisak na prostor za gradnju novih struktura) mali kapacitet smještaja gostoljubivost – osobna briga doma ina o gostu bliskost s prirodnim okruženjem. a vrlo je popularna destinacija za posjetitelje lokalnih doga anja (Komiška fešta. U tom slu aju doma instvo organizira još i sigurnu prostoriju pod klju em za spremanje i eventualan servis bicikli. miran i tih položaj. PRETPOSTAVKE / UVJETI položaj doma instva u selu ili malom gradu (recimo u Komiži) uz dobru zaštitu životne sredine. Ruralni B&B integrira tradicionalnu arhitekturu. tur obilaska utvrda. Vlasnik živi na tome doma instvu i prakti ki gost je smješten u ku i doma ina. s obzirom da je doma instvo smješteno u ruralno podru je i takova mogu nost postoji. festivali i doga anja KLJU NI TRŽIŠNI SEGMENTI parovi bez djece. Doru ak se služi u posebnom prostoru organiziran za ugoš avanje.organiziranje tematskih itinerera za svoje goste: pješa enje. arheološki lokaliteti.svaka sa svojim zasebnim kupatilom ili apartmani) obavezno nudi i uslugu doru ka gostima doma instva. povezanost s lokalnom zajednicom.putuju u parovima i grupama od 6 i više osoba).RURALNI BED & BREAKFAST POTENCIJAL / MOGU NOST Otok Vis je vrlo atraktivna destinacija za turisti ki obilazak. KONCEPT Ruralni bed and breakfast (B&B) odnosno no enje s doru kom predstavlja doma instvo koje pored osnovne usluge smještaja (sobe . poslovni ljudi 146 . upoznavanje s tradicijskim i kulturnim vrijednostima PRIMJER AKTIVNOSTI / SEGMENATA radionice pripreme i spravljanja tradicijskih doru aka ture .) pa je stoga potrebno razviti smještajne kapacitete koji su namijenjen takvim skupinama gostiju. Viška regata i sl. kulturni itinereri. ali se zahtjeva da u ponudi doru ka bude barem jedan proizvod vlastite proizvodnje. biciklizam. bez buke ili zaga enja i autenti na bliskost s prirodnim okruženjem stacionarni oblik turisti ke ponude (smještaj) .49 godina . ceste maslinovog ulja. Posebna podvrsta kategorije ruralnog B&B je Bike&Bed namijenjena ciljnoj skupini biciklista. na lokacijama koje pružaju užitak tradicionalnog / ruralnog okruženja. te odabrane lokacije u blizini Visa i Komiže. biciklisti (25 . Podstražje. itd. tako da postoji zajam ena privatnost. sakupljanje ljekovitog bilja. poljoprivredna proizvodnja nije nužno vezana za turisti ke usluge. Iako je ovo projekt ruralnog turizma. tj. fešti. Vlasnik doma instva nije profesionalni poljoprivredni proizvo a (ali može i biti). doga anja. Za ovu kategoriju uvriježen je internacionalni naziv B&B koji se koristi i kao jak marketinški pojam. ruralno okruženje i doma u atmosferu. posjetitelji lokalnih festivala. jedino ukoliko ne postoji zasebna ku a za potrebe smještaja.) lokalne fešte.

Krediti za ulaganja u manje objekte za smještaj vrste: hotel. tradicijskom i ambijentalnom arhitekturom -"Pod stoljetnim krovovima" ii. smještajni kapacitet ne bi smio biti ve i od 12 kreveta INVESTICIJE 0.SADRŽAJI I KAPACITETI smještajne jedinice mogu biti organizirane kao zasebne sobe ili apartman.5 milijuna Eura REDOSLIJED AKTIVNOSTI Priprema arhitektonskih projekata po standardima definiranim za ovakvu vrstu objekata Dobivanje potrebnih dozvola Po etak realizacije TIP JAVNE PODRŠKE PROJEKTU Poticaji za razvoj malog poduzetništva Program poticajnih mjera "Poticaj za uspjeh" i.8 – 1. aparthotel s restoranom i kamp Program kreditiranja seoskog turizma "Razvoj turizma na selu" Program poticanja zaštite. Krediti za ulaganja u obnovu starih (postoje ih) ku a sagra enih u skladu sa izvornom. Za ovaj oblik doma instava preporu ljivo je organizirati prostrane sobe koja svaka ima svoje zasebno kupatilo. obnove i uklju ivanja u turizam baštine u turisti ki nerazvijenim podru jima „Baština u turizmu“ Program 'Eko-etno sela' Splitsko-dalmatinske županije Pomo pri izradi prostorno planske dokumentacije geodetska podloga pravna podrška financijska podrška pripremi projekta 147 . pansion.

148 . te razvojne projekte smještajnih kapaciteta. a time podižu razinu atraktivnosti i konkurentnosti cijelog otoka Visa. predlažemo projekte turisti ke infrastrukture i turisti kih atrakcija koji cijeloj destinaciji pružaju razvoj dodatne ponude. Neki od ovih projekata razvijati e se na podru ju odre enih mikro-destinacija unutar otoka Visa.3 Projekti turisti ke infrastrukture i turisti kih atrakcija Uz projekte za podizanje konkurentnosti. dok u isto vrijeme njihov potencijalni razvoj omogu ava razvoj konkurentnih proizvoda. po principima održivog razvoja). a ostali se mogu primijeniti na cijelo podru je destinacije.Kartogram 15-1: Prijedlog projekata smještajnih kapaciteta 15. te u kona nici osigurava atraktivnost cjelokupne destinacije. Pri izboru i definiranju projekata turisti ke infrastrukture i atrakcija fokusirali smo se na one projekte koji poti u 'zeleno poduzetništvo' (privatne inicijative.

Proizvodi se konfekcioniraju (pakiraju) te se pored direktne prodaje na mjestu proizvodnje organizira i turisti ka usluga kušanja proizvoda koja se napla uje u za to organiziranom prostoru. te ostale lokacije ve postoje ih vinograda / vinarija 2 Sustav vidikovaca Cijeli otok Vis obiluje lokacijama sa prekrasnim pogledima prema moru i unutrašnjosti otoka. Osim toga. pa je stoga potrebno podržati ovakve inicijative. a osim trenutnih organiziranih aktivnosti obilaska otoka. uz nastojanje da se organiziraju i oblikuju po standardima i pravilima poslovanja za ovakve vrste objekata. kao i postoje e i nove inicijative vezane na uzgoj maslina. suvremenim dalekozorom. proizvodi od brašna mljevenog na mlin na vodu itd. Prstenasta panoramska cesta koja se ovdje predlaže povezuje gradove Vis i Komižu. i sli no.poljima.) 3 Panoramska cesta Naselja na otoku Visu danas su povezana dvjema cestama (starom cestom na južnoj strani otoka. Me utim. 149 . itd. Podšpilje. a pritom i obilaska nekih atraktivnih lokacija sa kojih se pružaju pogledi na ljepotu otoka. Pliskom polju itd). Potencijalne lokacije za razvoj kušaonica su: Plisko polje. vo e. za potpuni doživljaj potrebno je osigurati kvalitetno dizajnirane platforme za posjetitelje. mnoge lokacije na sjevernoj strani otoka. kako bi se kreirali doživljaji i intenzivna iskustva ljepote prirode.). što je zasigurno ograni avaju i element za razvoj kompletnog turisti kog lanca vrijednosti cijele ove oto ke destinacije. tradicionalne slastice. odnosno gospodarstvo je specijalizirano za konkretnu proizvodnju nekog od proizvoda (vino. ovaj projekt integrira i proizvodnju i komercijalizaciju.Tablica 15–5: Klju ni projekti turisti ke infrastrukture i atrakcija PROJEKT TURISTI KE INFRASTRUKTURE I ATRAKCIJA 1 Kušaonica vina i maslinovog ulja OPIS Obzirom na ve razvijenu proizvodnju kvalitetnih vina od autohtonih sorti vina na otoku Visu. ali i prema unutrašnjim dijelovima otoka sa pogledom na polja / sela. Sustav vidikovaca temelji se dakle na mreži lokacija sa najljepšim pogledima prema moru. ulje. Podhumlje. trenutno su teško dostupne. ne postoji organizirana i opremljena mreža to aka za ovakvu vrstu proizvoda. Uz kreiranje odgovaraju ih prilaza vidikovcima. Kušaonica predstavlja doma instvo na kojemu je poljoprivredna proizvodnja osnovna djelatnost. identificirane su neke inicijative lokalnog malog poduzetništva za razvojem upravo ovakve vrste ruralnog objekta (na primjer u Podhumlju. Najatraktivnije lokacije za sustav vidikovaca su uzduž postoje ih i planiranih puteva izme u Visa i Komiže (pogledi prema moru i unutrašnjosti otoka . te cestom novije izgradnje koja povezuje dva administrativna centra. središnjim dijelom otoka). sa (interaktivnim) informacijskim plo ama. a koja je usmjerena ka profesionalnoj proizvodnji jednog ili najviše dva tipi na proizvoda karakteristi na za mjesto gdje se doma instvo nalazi. bademi. a vodi kroz naselja i ostale to ke interesa (vinograde. kao i u unutrašnjosti.

6 Koncept pješa kih. 4 'Ribarski muzej' . te da se nude komercijalni sadržaji sa lokalnim prehrambenim proizvodima. 5 Interpretacijski centar 'Vis otok skrovište' Otok Vis predstavlja vrlo atraktivnu destinaciju. Integracijom svih ovih elemenata. tradicije i društvenog okruženja cijelog podru ja otoka. kako se detaljnije opisuje u nastavku. Nadalje. i gdje je mogu e pruža poglede prema moru. a nudi široki spektar aktivnosti. potrebno ga je na taj na in i izvesti. centar za aktivnosti na vodi dodatno oboga uje cjelokupnu turisti ku ponudu otoka. u budu nosti je mogu e proširenje muzeja. koji u blizini nude lokalne gastronomske specijalitete i mjesto za kratki predah. a svojim gostima pružiti e razumijevanje prirode. Muzej je strukturiran tako da nudi jedinstven doživljaj povijesti i tradicije ribarskog mjesta Komiže i svojim posjetiteljima na jednom mjestu nudi mogu nost upoznavanja sa tradicionalnom djelatnoš u otoka. koji se ovim projektom restrukturira / nadogra uje. kao i suveniri vezane uz ribarstvo. itd.poglede na polja. Isto tako. Ovaj centar namijenjen je doma im i stranim gostima. kulture. a njegova atmosfera daje osje aj izoliranosti i omogu ava svojevrstan 'bijeg' od stvarnosti. 150 . ribarski pribor i oprema. a samoj destinaciji doprinijeti e podizanjem razine atraktivnosti i diversifikacijom proizvoda i aktivnosti otoka Visa. i sl. a obzirom na nezaobilazan element i motiv dolaska gostiju (turisti ki proizvod 'sunce i more'). U sklopu muzej organiziran je izložbeni prostor sa foto i video materijalima. a sve u prirodnom okruženje. kao i razvoju novih koji se me usobno spajaju i povezuju. dok sa sjeverne strane otoka tako er prolazi uz naselja. planinarskih i biciklisti kih staza Trenutno se na otoku Visu revitaliziraju i kreiraju pješa ke. te da se stapaju i sa veli anstvenim prostorom pruži potpuni doživljaj ovog visokovrijednog prostora i ljudi koji u njemu žive. sa bogatstvom kulturnopovijesnih i prirodnih elemenata.) na južnoj strani.Komiža Komiža je tradicionalno ribarsko mjesto. Interpretacijski centar ’Vis – otok skrovište’ koji e se locirati na u gradu Visu treba se razviti kao samostalna atrakcija. Panoramski karakter ove ceste omogu ava posjetiteljima destinacije da na ovaj na in uspostave kontakt sa prirodom. pa je tako mogu e proširiti ponudu tako da u okviru muzeja posluje konoba / restoran sa ribljim specijalitetima. koje ovaj element svog povijesnog razvoja mora integrirati u svoju turisti ku ponudu. Razvoj koncepta pješa kih i planinarskih staza za cjelovito podru je otoka Visa temelji se na poboljšanju postoje ih staza. koja e predstavljati nezaobilaznu to ku kod posjete destinaciji. u Komiži ve postoji ribarski muzej. 7 Centar za sportove na vodi Postoje e turisti ke agencije na otoku Visu u svoju su ponudu uvrstile organiziranje razli itih aktivnosti na vodi. Naime. razvoja. falkuša. ovaj koncept tako er podrazumijeva rute sa punktovima na klju nim to kama interesa i vidikovcima na razli itim lokacijama otoka. otok Vis ima mogu nost prezentiranja svoje ljepote. povijesti. planinarske i biciklisti ke staze. no da bi ovaj projekt bio atraktivan dio cjelokupne turisti ke ponude otoka. te tako er nudi mogu nost u uz to vezanim aktivnostima. izložbenim primjercima tradicionalnih ribarskih brodica.

Vis treba valorizirati svoju povijest kroz turizam. koje predstavlja svojevrsni muzej 'teža kog' života otoka na otvorenom i zatvorenom prostoru. kreira dodanu vrijednost prikazu tradicionalnih vrijednosti otoka Visa.1992 godine. te mogu nost kreiranja specifi ne turisti ke ponude bazirane na uklju enju gostiju u aktivnosti na seoskim doma instvima. Osim toga. nedaleko Komiže. nekada vojnih lokacija. Naime. Plisko polje. Centar mora imati prostor za parkiranje. ugostiteljske sadržaje Potencijalne lokacije za centar sportova na vodi su Komiža i Vis 8 Program zdrave hrane za potrebe tur. obilaska atrakcija. 151 . sa ponudom smještaja.Centar za sportove sadrži sve servisne i ugostiteljske sadržaje koji su potrebni za ugodan. kao na primjer: ronjenje. Podhumlje. Uz prikaz povijesti upotrebom interpretacijskih materijala (fotografije. postoji nekoliko lokacija na sjevernoj strani otoka koje pružaju idealnu mogu nost revitalizacije i kreiranje jedinstvenog doživljaja nekadašnjeg na ina života oto ana. uklju uju i tunele u podzemlju i tunel za zaklon ratnih brodova. primjerice. Centar koji posjetiteljima interpretira povijest otoka Visa i period prisustva vojske na otoku. Njihova revitalizacija u etno selo. Potencijalne lokacije za održavanje programa su: Podšpilje. kajaking na moru. a svakako je najatraktivnije selo Dragodid. i sli no. pod režimom zaštite je i sastoji se od napuštenih tradicionalnih ku a. zapisi. uz dodatnu organizaciju obilaska kušaonice vina. tržišta destinacije Na otoku Visu je potrebno revitalizirati poljoprivrednu proizvodnju. danas je vrlo teško u trgovinama mješovite robe na otoku kupiti lokalne proizvode (poput. 9 Škola viške kuhinje Ovaj program podrazumijeva organiziranje te ajeva pripreme tradicionalnih jela za više gostiju na odabranim lokacijama. veslanje. jedrenje. masline. video materijali. Na površini od svega 90 km2 nalazilo se preko 30 vojnih objekata.). 11 Interpretacijski centar 'Vojna povijest Visa' Otok Vis je u prošlosti zbog svog strateškog položaja bio svojevrsna vojna utvrda u periodu od 1945 . povezivanje proizvo a a hrane i ugostiteljskih i hotelskih poduze a na podru ju destinacije u smislu distribucije lokalno proizvedene hrane. zabavan i stimulativan aktivni odmor na vodi. povezivanjem poljoprivredne proizvodnje i turisti kih / ugostiteljskih objekata dodatno se poti e razvoj lokalnog gospodarstva. limuna). Program zdrave hrane za potrebe turisti kog tržište otoka Visa podrazumijeva proizvodnju organske hrane od strane lokalnih poljoprivrednika. a može nuditi široki spektar aktivnosti. prodaje i popravka sportske opreme. usluge iznajmljivanja. koja je u prošlosti bila mnogo bolje razvijena (limun. Naime. Tradicionalno viško selo Dragodid nalazi se na sjeverno-zapadnoj strani otoka. itd. povr e. te kreirati centar koji je interpretira. 10 Etno selo Dragodid Tradicionalan teža ki život otoka Visa potrebno je interpretirati i prezentirati kao jedan od klju nih elemenata baštine otoka. te nudi razli ite ture obilaska interesantnih. a tako er se oboga uje turisti ka ponuda. itd. kao i dobro poznatu Titovu špilju. roga . i sli no.

spilja.Tura prirodnih i kulturnih zašti enih punktova . ribarski muzej – Komiža. itd. itd. interpretacijski centar 'Vis – otok skrovište'. itd.Tura karakteristi nih viških gra evina .Viška vinska tura . organizacija inovativnih tura otoka jest prioritetni zadatak jedinstvene Destinacijske menadžment organizacije otoka u suradnji s lokalnim agencijama i ponu a ima razli itih iskustava. itd.Tura Viška povijest .dokumenti. Katalog tura i programa koji se mora razraditi na godišnjoj razini mogao bi imati sljede i sadržaj: .Tura viških sela. Centar 'vojna povijest Visa' i kušaonice vina i maslinovog ulja.Tura viških vanjskih otoka . etno-selo Dragodid.) 12 Ture otoka Iako je postala dio ponude lokalnih turisti kih agencija. 152 . U nastavku se detaljnije opisuju sljede i projekti: panoramska cesta. tunela. Ovaj projekt podrazumijeva pripremu i opremanje svih lokacija za posjet turista (ure enje.) ovaj centar još nudi organizaciju vo enih tura vojnih lokacija. oprema po standardima sigurnosti za posjetitelje.

PANORAMSKA CESTA
POTENCIJAL / MOGU NOST
Ljepota otoka Visa, o aravaju i pogledi prema moru, te iskustvo ruralne idile idealni su elementi za kreiranje doživljaja i direktnog kontakta sa prirodom i životom otoka, na na in da se oni povežu u integriranu cjelinu putem panoramske ceste.

Pogled sa ceste na Komižu

Pogled sa ceste na vinograde

Na otoku Visu postoji stara cesta koja vodi od Visa do Komiže, te cesta novije izgradnje koja drugim putem tako er spaja ova dva naselja. Naš je prijedlog da se revitalizira dionica stare ceste izme u ova dva naselja (širi profil, ako i gdje je mogu e), te da se opremi prema prijedlozima koji slijede, a sjeverni dio otoka zahtjeva rekonstrukciju postoje ih puteva, odnosno nadogradnju gdje je potrebno, kako bi se omogu io prstenasti put oko cijelog otoka. Naime, ovaj projekt ima dvostruku važnost za razvoj turizma na otoku Visu: prije svega, na ovaj se na in poboljšava dostupnost i pristup svim lokalitetima na otoku (što je trenutno prili no zahtjevan zadatak, osobito na sjevernom dijelu otoka). Drugo, panoramska cesta samostalna je atrakcija koja gostima destinacije pruža nova iskustva i doživljaje upoznavanja sa ljepotama ovog prostora i ljudi koji na njemu žive. Prilikom obilaska terena identificirane su aktivnosti nekih turisti kih agencija na otoku (npr. Alternatura), koje izme u mnogih drugih aktivnosti organiziraju i obilazak otoka. To je me utim 'pakiranje' proizvoda i aktivnosti u cjelokupnoj ponudi jedne destinacijske menadžment kompanije, dok je projekt panoramske ceste koji se ovdje predlaže

KONCEPT
Prstenasta panoramska cesta povezuje gradove Vis i Komižu, a vodi kroz naselja i ostale to ke interesa (vinograde, poglede na polja, i sl.) na južnoj strani, dok sa sjeverne strane otoka tako er prolazi uz naselja, i gdje je mogu e pruža poglede prema moru. Panoramski karakter ove ceste omogu ava posjetiteljima destinacije da na ovaj na in uspostave kontakt sa prirodom, te da se stapaju i sa veli anstvenim prostorom pruži potpuni doživljaj ovog visokovrijednog prostora i ljudi koji u njemu žive.

153

PRETPOSTAVKE / UVJETI
Na panoramskoj cesti je potrebno kreirati to ke interesa koje se opremaju odgovaraju om opremom (odmorišta i vidikovci) Sustav ozna avanja i turisti ke signalizacije u prijedlogu ovog plana je tako er potrebno primijeniti na opremanje ove ceste Ovaj projekt pretpostavlja odre enu razinu ’ure ivanja’ prostora unutrašnjosti otoka, kreiranja oto ke scenografije (npr. polja ljekovitog bilja, sadnja agruma, i sl.)

PRIMJER AKTIVNOSTI / SEGMENATA
S obzirom na kreiranje kompletnog turisti kog lanca vrijednosti destinacije otoka Visa, gostima je potrebno nuditi iskustvo cijelog prostora, doživljaj starih oto kih sela, mogu nost da u obilasku otoka posjete seoska doma instva koja e nuditi mogu nost kušanja i kupnje doma ih proizvoda (vina, maslinovog ulja, i sl.), klju ne lokacije (to ke) interesa, kao i naselja se trebaju integrirati i uklju iti u cjelokupnu turisti ku sliku destinacije. Nadalje, ovim planom predlaže se revitalizacija starih sela (ruralni resort / ruralno etno-eko selo, itd.), pa je gostima neophodno osigurati dostup do njih, te time omogu iti doživljaj života otoka. Izgradnjom panoramske ceste povezuje se integrirani turisti ki lanac vrijednosti destinacije, jer se u blizini ceste ili na samom putu kreiraju vidikovci, povezuju se turisti ke atrakcije, nudi se pristup uvalama, povezuju se pješa ke i biciklisti ke staze, itd.

KLJU NI TRŽIŠNI SEGMENTI
Svi posjetitelji otoka Visa

INVESTICIJE
Izrada projekta rekonstrukcije / izgradnje panoramske ceste iznosi 4 do 8 milijuna eura

REDOSLIJED AKTIVNOSTI
Izrada projekta rekonstrukcije postoje ih puteva i izgradnje dionica koje e povezati naselja i cjelokupni turisti ki lanac vrijednosti prstenastom panoramskom cestom otoka Dobivanje potrebnih dozvola / pitanje zemljišta kojim e cesta prolaziti Po etak realizacije u naredne dvije godine

TIP JAVNE PODRŠKE PROJEKTU

154

Ovo je projekt javnog sektora

INTERPRETACIJSKI CENTAR ’VIS – OTOK SKROVIŠTE’
POTENCIJAL / MOGU NOST
Otok Vis obiluje prirodnim i kulturno-povijesnim bogatstvima, koja danas nisu interpretirana niti ine dio turisti ke ponude na zadovoljavaju i i konkurentan na in. Da bi se posjetiteljima omogu ilo da se bliže upoznaju i dožive prirodu te kulturnopovijesno naslje e ovog otoka baštinu ovog podru ja, potrebno je na kreativan na in kreirati centar u kojima e gosti Visa dobiti sve informacije, ali i ponudu mnogih aktivnosti uz koje e se upoznati sa bogatstvom ovog prostora.

KONCEPT
Interpretacijski centar ’Vis – otok skrovište’ koji e se locirati u gradu Visu treba se razviti kao samostalna atrakcija, koja e predstavljati nezaobilaznu to ku kod posjete destinaciji, a svojim gostima pružiti e razumijevanje prirode, povijesti, razvoja, kulture, tradicije i društvenog okruženja cijelog podru ja otoka. Ovaj centar namijenjen je doma im i stranim gostima, a samoj destinaciji doprinijeti e podizanjem razine atraktivnosti i diversifikacijom proizvoda i aktivnosti otoka Visa. Interpretacijski centar pružati e 'edutainment' (u enje i zabavu) aktivnosti za goste sa razli itim motivima putovanja / dolaska na otok, kao na primjer, razli ite edukacijske sadržaje koji daju mogu nost u enja o povijesti otoka, Issi, flori, poljoprivredi, ribarstvu , društvenom razvoju, lokalnoj zajednici otoka, itd.

Centar e tako er nuditi usluge interneta, zatim mogu nost obilaska grada / otoka sa vodi em, usluge hrane i pi a, trgovinu sa suvenirima i lokalnim proizvodima i rukotvorinama, te proizvodima vezanima uz posjet centru i sa motivima vezanim uz Issu i sl., kao i knjigama, mapama, štampanim vodi ima, itd.

PRETPOSTAVKE / UVJETI
Detaljni dizajn i konceptualno rješenje prostora / lokacije Opremanje prostora i tehnološka rješenja po svjetskim standardima za ovakvu vrstu atrakcije

PRIMJER AKTIVNOSTI / SEGMENATA
U enje i aktivnosti kroz zabavu (edutainment) o na inu života na otoku, njegovoj povijesti, kulturi i tradiciji U enje i aktivnosti kroz zabavu (edutainment) o prirodnim bogatstvima otoka Mogu nost održavanja manjih sastanaka, seminara i sli no na prostoru centra Organizacija doga aja, manifestacija, koncerata i sli no Organizacija vo enih obilaska grad i otoka Upoznavanje sa lokalnim na inom proizvodnje prehrambenih proizvoda i rukotvorina (mali te ajevi pripremanja hiba, viške poga e, pletenja ribarskih mreža i sl.)

KLJU NI TRŽIŠNI SEGMENTI
Svi gosti otoka Visa, osobito obitelji sa djecom, mladi, grupe, individualni gosti, poslovni gosti itd.

155

SADRŽAJI I KAPACITETI
Interpretacijski centar mora nuditi slijede e osnovne sadržaje: • Informacijski centar - ponuda itinerara za posjet i obilazak kulturno-povijesnih i drugih znamenitosti otoka Visa, sa mapama, literaturom i svim potrebnim informacijama, te sa komercijalnom ponudom lokalnih proizvoda, rukotvorina, suvenira, itd. • Centar za aktivnosti – posjetiteljima nudi raznovrsne aktivnosti u enja i zabave tokom cijele godine • Prostor za radionice, te ajeve, sastanke i sli no. • Restoran / konoba sa vrtnom terasom

INVESTICIJE
Procijenjeni iznos investicije za ovaj projekt iznosi od 500.000 do 1.000.000 EUR

REDOSLIJED AKTIVNOSTI
Pronalaženje idealne lokacije; Izrada detaljnog programa, konceptualnog dizajna projekta od strane neke od renomiranih internacionalnih kompanija s iskustvom u razvoju interpretacijskih centara; Kontaktiranje svjetskih dobavlja a tehnološke opreme za ovakav tip atrakcija; Organizacija upravlja ke strukture za realizaciju projekta; Realizacija investicija i uklju ivanje lokalnog malog i srednjeg poduzetništva na pojedinim dijelovima projekta.

TIP JAVNE PODRŠKE PROJEKTU
Iznalaženje lokacije i pitanje vlasništva nad zemljištem Infrastruktura (prometnice) do centra i u centru Ozna avanje / signalizacija do centra Pomo sa sredstvima resornih Ministarstava i ostalih odgovaraju ih fondova

156

RIBARSKI MUZEJ - KOMIŽA
POTENCIJAL / MOGU NOST
Komiža kolijevka ribarstva, i veoma ponosna na svoju ribarsku povijest i tradiciju, o emu svjedo i muzej ribarstva i rekonstrukcija tradicionalne ribarske brodice ’Falkuše’. Kreiranjem interpretacijskog centra, ona oživljava i pri a svoju ribarsku pri u na inovativan i zabavan na in, a gostima daje mogu nost u enja o toj tradicionalnoj vještini mještana.

KONCEPT
Muzej je strukturiran je tako da nudi jedinstven doživljaj povijesti i tradicije ribarskog mjesta Komiže i svojim posjetiteljima na jednom mjestu nudi mogu nost upoznavanja sa tradicionalnom djelatnoš u otoka, te tako er nudi mogu nost u uz to vezanim aktivnostima (organiziranje malih ribarskih izleta, ture brodicom i sl.). U sklopu muzeja organiziran je izložbeni prostor sa foto i video materijalima, izložbenim primjercima tradicionalnih ribarskih brodica, falkuša, ribarski pribor i oprema, itd. Isto tako, u okviru centra posluje konoba / restoran sa ribljim specijalitetima, te komercijalni sadržaji koji nude lokalne prehrambene proizvode, kao i suvenire vezane uz ribarstvo. Ovaj projekt podrazumijeva nadogradnju / restrukturiranje / proširenje ve postoje eg ribarskog muzeja, i kreiranje dodatnih sadržaja i aktivnosti.

PRETPOSTAVKE / UVJETI
Detaljni dizajn i konceptualno rješenje prostora / lokacije Opremanje prostora i tehnološka rješenja po standardima za ovakvu vrstu atrakcije

PRIMJER AKTIVNOSTI / SEGMENATA
Organizacija i režim posje ivanja Organizacija doga aja, manifestacija, koncerata, i ostalih zbivanja

KLJU NI TRŽIŠNI SEGMENTI
Svi posjetitelji destinacije (obitelji sa djecom, individualni gosti, grupe, parovi, školske grupe, itd.)

SADRŽAJI I KAPACITETI
Muzej mora sadržavati: • Informativni centar sa kompletnom ponudom informacija o ribarstvu otoka, mapama otoka i arhipelaga, te sa komercijalnom ponudom suvenira, lokalnih rukotvorina, monografija i ostale literature, itd. • Interpretacijski centar - koji na inovativan na in prikazuje i posjetiteljima komunicira sve o ribarskoj tradiciji otoka i

157

fondovi i sl.sa povijesnim dokumentima.Komiže . posjete Biševu i sl. opremom i priborom i sl. sastanke i sli no Trgovine sa lokalnim proizvodima Ribarsku tržnicu Prostor za piknik / roštilj Konoba sa terasom Prodaju karata za ribarske izlete.500 000 eura EUR REDOSLIJED AKTIVNOSTI Realizacija investicija i uklju ivanje lokalnog malog i srednjeg biznisa na pojedinim dijelovima projekta. video materijalima. I druge sadržaje koje bi valjalo posebno i suptilno osmisliti kao autonomnu oto ku atrakciju INVESTICIJE Procijenjeni iznos investicije za prvi dio prijedloga ovog projekta iznosi oko 1. izlošcima.resorna ministarstva. Priprema arhitektonskih projekata po standardima definiranim za ovakvu vrstu objekata TIP JAVNE PODRŠKE PROJEKTU Financijske potpore . • Na duži rok valja razmisliti o proširenju koncepta ribarskog muzeja u jedan ve i zna ajniji ribarski interpretacijski tematski park koji bi uz današnju i dogra enu postavu muzeja mogao nuditi i sljede e aktivnosti: Organizacija obilaska okolnih uvala brodicom Organizacija ribarskih izleta Organizacija posjete Biševu i ostalim otocima u blizini Manji prostor za radionice. fotografijama. te ajeve. 158 .

prostor za spavanje sa starim krevetima i namještajem. lokalnih proizvoda. grupe. i sastoji se od napuštenih tradicionalnih ku a. pod režimom zaštite je. KLJU NI TRŽIŠNI SEGMENTI Svi gosti otoka Visa. koje predstavlja svojevrsni muzej 'teža kog' života otoka na otvorenom i zatvorenom prostoru.ETNO SELO DRAGODID POTENCIJAL / MOGU NOST Tradicionalno viško selo Dragodid nalazi se na sjeverno-zapadnoj strani otoka. To e initi tako da rekonstruira staru ku u u kojoj je staro ognjište. obitelji itd. Ovo etno selo ima i malu konobu gdje gosti mogu uživati u brzim tradicionalnim specijalitetima. 159 . lokalnih rukotvorina. prikaz starih alata za obradu zemlje / ribarenje. nedaleko Komiže. Na otvorenom prostoru kreira se bo alište gdje gosti mogu nau iti i sudjelovati u ovoj aktivnosti. mladi. PRETPOSTAVKE / UVJETI Detaljni dizajn i konceptualno rješenje prostora / lokacije Sa uvana tradicionalna arhitektura i izgled sela O uvan okoliš Dobar pristup lokaciji Turisti ka signalizacija do lokacije PRIMJER AKTIVNOSTI / SEGMENATA razgledavanje objekta aktivnost bo anja kupnja informativnih materijala o selu / tradicionalnom na inu života kupnja suvenira. i sl. KONCEPT Staro selo Dragodid potrebno je revitalizirati tako da u konceptu muzeja na otvorenom i zatvorenom prostoru svojim posjetiteljima pri a pri u nekadašnjeg teža kog života na otoku. osobito parovi. sa uvani stari pribor itd. individualni gosti. kreira dodanu vrijednost prikazu tradicionalnih vrijednosti otoka Visa. te mali vrt sa tradicionalnim nasadima povr a. Njihova revitalizacija u etno selo.

SADRŽAJI I KAPACITETI Etno selo Dragodid mora nuditi slijede e osnovne sadržaje: • Izložbeni prostor u unutrašnjosti objekta . rukotvorina. starim fotografijama i ostalim interpretacijskim materijalima i sl. ognjištem.000 eura REDOSLIJED AKTIVNOSTI Izrada detaljnog programa. konceptualnog dizajna projekta.sa literaturom i svim potrebnim informacijama o atrakciji i otoku. te sa komercijalnom ponudom lokalnih proizvoda. suvenira. • Informativni punkt .) • Vanjski prostor sa ure enim dijelom za bo anje • Mala konoba sa brzim viškim specijalitetima (poga a. i ostali proizvodi koji se ne pripremaju na licu mjesta) • Prostor za parkiranje • Dobar pristup sa panoramske ceste INVESTICIJE Procijenjeni iznos investicije za ovaj projekt iznosi oko 500. itd. Realizacija investicija i uklju ivanje lokalnog malog i srednjeg poduzetništva na pojedinim dijelovima projekta.sa starim namještajem i opremom. TIP JAVNE PODRŠKE PROJEKTU Pitanje vlasništva nad zemljištem Infrastruktura (prometnice) do lokacije Ozna avanje / signalizacija do lokacije Pomo sa sredstvima resornih Ministarstava i ostalih odgovaraju ih fondova 160 . • Vanjski prostor sa ure enom oku nicom na tradicionalan na in (mali vrt. priborom. ku ica za magarca i sl.

).1992 godine. suvenira. gdje se interpretira vojna povijest otoka Visa. dokumentira se razli itim materijalima (povijesni dokumenti. mape. a osobito mladi. nacrti tunela. KONCEPT Jedna lokacija u unutrašnjosti otoka oprema se kao manji centar za posjetitelje. Vis treba valorizirati svoju povijest kroz turizam. predstava i sli no KLJU NI TRŽIŠNI SEGMENTI Svi gosti otoka Visa. razgledavanje izložaka / materijale Mogu nost obilaska centra sa vodi em koji interpretira postavu centra Gledanje video materijala Kupnja suvenira vezanih uz povijest vojske na Visu (memorabilia). itd. sa mapama. Na površini od svega 90 km2 nalazilo se preko 30 vojnih objekata. nekada vojnih lokacija. rukotvorina. PRETPOSTAVKE / UVJETI Detaljni dizajn i konceptualno rješenje prostora / lokacije Opremanje prostora i tehnološka rješenja po standardima za ovakvu vrstu atrakcije Ure enje i opremanje nekadašnjih vojnih lokacija za prihvat posjetitelja (ure enje tunela / ili dijelova tunela. te sa komercijalnom ponudom lokalnih proizvoda. uklju uju i tunele u podzemlju i tunel za zaklon ratnih brodova. literaturom i svim potrebnim informacijama. SADRŽAJI I KAPACITETI Interpretacijski centar mora nuditi slijede e osnovne sadržaje: • Informacijski centar – prostor koji interpretira povijest otoka za vrijeme prisustva vojske. • Restoran / konoba • Ponuda itinerara za posjet i obilazak nekadašnjih vojnih lokacija otoka Visa 161 . obitelji itd. itd. ure enje samih lokacija sa neophodnim tur.) PRIMJER AKTIVNOSTI / SEGMENATA Posjete centru.CENTAR 'VOJNA POVIJEST VISA' POTENCIJAL / MOGU NOST Vis je zbog svog strateškog položaja bio svojevrsna vojna utvrda u periodu od 1945 . grupe. te lokalnih proizvoda i rukotvorina Obilazak nekadašnjih vojnih lokacija sa vodi em Uživanje u lokalnim specijalitetima u restoranu / konobi ovog centra Organiziranje doga aja. ure enje pristupnih puteva. sadržajima. individualni gosti. oprema. te nudi razli ite ture obilaska interesantnih. koncerata. te kreirati centar koji je interpretira. itd.

konceptualnog dizajna projekta Realizacija investicija TIP JAVNE PODRŠKE PROJEKTU Iznalaženje lokacije i pitanje vlasništva nad zemljištem Infrastruktura (prometnice) do lokacije Ozna avanje / signalizacija do lokacije Pomo sa sredstvima resornih Ministarstava i ostalih odgovaraju ih fondova 162 .INVESTICIJE Procijenjeni iznos investicije za ovaj projekt iznosi oko 2.000 000 eura REDOSLIJED AKTIVNOSTI Izrada detaljnog programa.

hib. a koja je usmjerena ka profesionalnoj proizvodnji jednog ili najviše dva tipi na proizvoda karakteristi na za mjesto gdje se doma instvo nalazi. ulje. limun elo. te ostale lokacije ve postoje ih vinograda / vinarija.). tradicionalne slastice. koji se opisuje u nastavku. Kušanje se može organizirati za max. itd. odnosno gospodarstvo je specijalizirano za konkretnu proizvodnju nekog od proizvoda (vino. Prema tome. Podšpilje. Podhumlje. sir. med. Jedan od klju nih faktora uspjeha proizvoda gastronomije i vina je kušaonica vina i maslinovog ulja. Postoje im inicijativama je svakako potrebno pružiti dodatnu podršku u smislu poticaja kao i u smislu eventualne edukacije / smjernica za bolju organizaciju i uskla ivanje sa standardima strukturiranja objekata ovakve vrste. proizvodnja lokalnih proizvoda Okusite Hrvatsku te proizvodnja vina poznate viške sorte Vugava). KONCEPT Kušaonica predstavlja doma instvo na kojemu je poljoprivredna proizvodnja osnovna djelatnost. 50 osoba odjednom i ne mogu im se nuditi topla jela (kuhana jela kao u agroturizmu) ve samo naresci. Proizvodi se konfekcioniraju (pakiraju) te se pored direktne prodaje na mjestu proizvodnje organizira i turisti ka usluga kušanja proizvoda koja se napla uje u za to organiziranom prostoru.KUŠAONICE VINA I MASLINOVOG ULJA POTENCIJAL / MOGU NOST Otok Vis ima mogu nost kreiranja i kvalitetnog turisti kog proizvoda gastronomije i vina. roga ica. tako što e svojim gostima nuditi kompletni turisti ki lanac vrijednosti ovog proizvoda. Na otoku Visu su ve zapo ele inicijative kreiranja gastronomskih tržišnih marki (npr. Prosje an boravak gostiju-izletnika: 1-2. ovim se projektom i razvojem ovakvih turisti kih proizvoda ruralnog turizma omogu ava komercijalizacija tradicionalnih proizvoda ovog otoka.5 sati PRETPOSTAVKE / UVJETI specijalizirana poljoprivredna proizvodnja neposredna prodaja proizvoda u mjestu proizvodnje (prodajni punkt) . po primjeru poznatih svjetskih destinacija sa sli nim proizvodom. vo e. bademi. Potencijalne lokacije za razvoj kušaonica su: Plisko polje.proizvedeno i prodano na doma instvu konfekcioniranje (pakiranje) proizvoda 163 . suhomesnati proizvodi. Na doma instvu ne postoje smještajni kapaciteti ve se nude isklju ivo usluge kušanja i prodaje tradicionalnih proizvoda. Kušaonice stvaraju mrežu punktova tipi nih proizvoda u destinaciji koji se mogu pribaviti direktno od proizvo a a.

itd. Krediti za ulaganja u manje objekte za smještaj vrste: hotel.000 Eura REDOSLIJED AKTIVNOSTI Priprema arhitektonskih projekata po standardima definiranim za ovakvu vrstu objekata Dobivanje potrebnih dozvola Po etak realizacije TIP JAVNE PODRŠKE PROJEKTU Poticaji za razvoj malog poduzetništva Program poticajnih mjera "Poticaj za uspjeh" i. prijatelji.000 Eura do 250. itd. kušanje.organiziranje turisti kog paketa (prezentacija. ure en prema ambijentalnim i tradicijskim elementima tradicionalne arhitekture adekvatan pribor i oprema za degustaciju (posebno za vino. kuša maslinovog ulja.) prostor prilago en osobama s posebnim potrebama stolovi i stolice umjesto klupa osiguran parking INVESTICIJE 100. tradicijskom i ambijentalnom arhitekturom -"Pod stoljetnim krovovima" ii. ulje. kupnja) autenti nost objekta i bliskost sa prirodnim okruženjem osjetna o uvanost okoliša PRIMJER AKTIVNOSTI / SEGMENATA upoznavanje s proizvodnjom upoznavanje s karakteristikama proizvoda mali te aj degustacije za grupe profesionalni te ajevi degustacije (sommelier. Krediti za ulaganja u obnovu starih (postoje ih) ku a sagra enih u skladu sa izvornom. aparthotel s restoranom i kamp Program kreditiranja seoskog turizma "Razvoj turizma na selu" Program poticanja zaštite. pansion. obnove i uklju ivanja u turizam baštine u turisti ki nerazvijenim podru jima „Baština u turizmu“ 164 . itd. upoznavanje s tradicijom.) za manje grupe do 10 osoba etno zbirka bio (ekološka) proizvodnja KLJU NI TRŽIŠNI SEGMENTI gosti koji borave u destinaciji gastro gosti poslovni gosti grupe (studijske.) gosti koji dolaze zbog tura individualni gosti dnevni izletnici (zadržavaju se u destinaciji oko 8 sati) SADRŽAJI I KAPACITETI ure en okoliš i pristup kušaoni poseban prostor organiziran za kušanje.

Kartogram 15-2: Prijedlog detaljno obra enih projekata turisti ke infrastrukture i atrakcija 165 .

Panoramska cesta 166 .Kartogram 15-3: Primjer projekta turisti ke infrastrukture .

Ovo je projekt javnog sektora. Ovo jedan od najvažnijih projekata za usmjeravanje razvoja turizma otoka Visa i kao takva inicijativa ima potpuni prioritet. potreban je sustav obrazovnih programa (za lokalno stanovništvo i za zaposlene u turizmu i povezanim djelatnostima). edukacija i trening su klju ni faktor uspjeha u zadovoljavanju o ekivanja i potreba gostiju. 167 . jer na taj na in cjelokupna destinacija gradi imidž o sebi u umovima svojih gostiju. te podizanje razine svijesti o zna aju turizma za ekonomiju ovog podru ja. 2 Organizacija za razvoj i upravljanje ruralnim turizmom Projekt edukacije u turizmu Rije je o osnivanju organizacije za razvoj ruralnog turizma na podru ju županije a koja sukladno pravilima i dosezima razvoja ruralnog turizma Hrvatske promi e i poti e razvoj turizma u ovoj regiji. a što se osobito odnosi na podru ja u zale u. integrirati i implementirati. Prema tome. U nastavku su predstavljeni klju ni projekti vezani uz izgradnju upravlja kog sustava i edukaciju. profesionalnost ljudskih kadrova zaposlenih u turizmu zna ajno utje e na izgradnju pozitivnog imidža destinacije. Uz sve to. Ovo je projekt javnog sektora. Predanost i posve enost lokalne zajednice turizmu je klju zdravog i kvalitetnog razvoja turizma. kao i dobro strukturirani upravlja ki sustav. Tablica 15–6: Klju ni projekti edukacije i upravljanja PROJEKT EDUKACIJE I UPRAVLJANJA 1 Destinacijska management organizacija OPIS Otok Vis treba jedinstvenu destinacijsku management organizaciju koja se kao javno-privatno partnerstvo treba brinuti za razvoj konkurentnosti i upravljanje marketingom turizma cijelog otoka.4 Projekti edukacije i upravljanja Da bi destinacija otoka Visa sve elemente turisti kog lanca vrijednosti mogla kreirati. Da bi se poboljšala cjelokupna konkurentnost turisti kih aktivnosti otoka Visa. Rije je o javno-privatnom projektu. klju no je pove ati razinu profesionalnosti i gostoljubivosti ljudi zaposlenih u turizmu. pružanju odgovaraju e vrijednosti za novac i na taj na in podizanja razine njihovog zadovoljstva i lojalnosti. 3 U nastavku projekta detaljno se opisuju projekti Destinacijske menadžment organizacije i organizacije za razvoj i upravljanje ruralnim turizmom.15. 4 TourFuture (projekt edukacije lokalnog stanovništva o turizmu) Cilj ovog projekta konkurentnosti je podizanje svijesti i poticanje posve enosti novom razvojnom modelu turizma destinacije otoka Visa.

koji zajedni ki rade u istom razvojnom pravcu. Na ovaj na in e se pomo i pri kreiranju adekvatnih usluga i proizvoda. O EKIVANI REZULTATI Stvaranje DMO-a (Destinacijske menadžment organizacije).com/ 168 . te koordinacijom i integracijom podru ja Visa i Komiže koordinirano omogu ava razvoj turizma cijele destinacije.carnegieuktrust. TRENUTNA SITUACIJA Na otoku Visu trenutno postoje dva ureda Turisti ke zajednice (u Komiži i Visu). identificirana je niska razina suradnje ova dva ureda u smislu zajedni kog kreiranja konkurentnih turisti kih proizvoda i aktivnosti. odnosno.com/ www. koji uglavnom ove mikro destinacije tretiraju odvojeno. DMO e promovirati razvoj sektora na strukturiran i organiziran na in kako bi se poboljšala konkurentska prednost otoka.visitcornwall.com/ http://www. te na kraju njihovoj zajedni koj promociji.org http://www.insula. PRIMJER DMO je kao alat za dohvat putni kih distributera DMO kreira i nudi turisti ke pakete u Španjolskoj Primjer ponude aktivnosti i proizvoda kreiranih od strane DMO-a na internetu INFORMACIJE NA INTERNETU • • • • • • • http://rural.com/ http://www. a koju e initi lanovi privatnog i javnog sektora podru ja Grada Visa i Grada Komiže je klju an korak u integriranom razvoju turisti ke destinacije otoka Visa.visitprovence.world-tourism.org/ http://www.discovertuscany.DESTINACIJSKA MENADŽMENT ORGANIZACIJA CILJ PROGRAMA Sustav destinacijskog menadžmenta je program iji cilj je pove avanje efikasnosti menadžmenta otoka Visa kroz uklju ivanje i koordiniranje javnog i privatnog sektora na podru ju cijelog otoka.org.uk/rarp/sustainable_assets/aviemore_and_the_cairngorms_destination_management_or ganisation http://www. Program e koristiti sinergiju izme u sektora.destination-devon. te aktivnosti i iskustava koji bi se trebali prilagoditi postoje im i potencijalnim potrebama i o ekivanjima turisti ke potražnje.

169 . i ostale javne kompanije i organizacije Privatni sektor: Turisti ke kompanije (hoteli. tehni ki. Agencije). temeljem resursa i atrakcija koji nude više potencijala za privla enje turista i posjetitelja u ovom podru ju: Prvi korak je osnivanje Komisije kako bi se postavila pravila i regulative DMO-a: o Struktura (Javni i privatni sektor): Javni sektor: Grad Vis.). eko ture Visa. o Strateški plan: ciljevi. itd.Turisti ka zajednica Visa. i ostalo) RAZINA PRIORITETA NISKA SREDNJA VISOKA ORGANIZACIJA ZA RAZVOJ I UPRAVLJANJE RURALNIM TURIZMOM CILJ PROGRAMA Za razvoj ruralnog turizma na otoku Visu. Grad Komiža. lokalna udruženja. itd. kreiranje turisti kih paketa (npr. razvoj zajedni kih turisti kih proizvoda. financijski. gdje su ruralni / eko programi fokus djelovanja. ostale kompanije. ozna avanje. a iji je cilj strateški razvoj i upravljanje proizvodom ruralnog turizma.AKTIVNOSTI / KORACI Menadžment organizaciju trebao bi predstavljati privatni i javni sektor Grada Visa i Grada Komiže. ture viških puteva vina. strategije i razvoj inicijativa o Akcijski plan: utvr ivanje prioritetnih inicijativa o Resursi: Ljudski. Turisti ka zajednica Komiže. kao integralnog turisti kog proizvoda otoka KONCEPT Polazi se od pretpostavke da e Splitsko-dalmatinska županija a s obzirom na njene zapo ete inicijative u revitalizaciji ruralnog turizma ovu organizaciju strukturirati ili u okviru vlastitog odjela za turizam ili putem posebne poluge za promociju i poticanje malog i srednjeg poduzetništva u turizmu. trgovine i ostale usluge. Slijede i koraci podrazumijevaju suradnju i zajedni ko kreiranje turisti kog lanca vrijednosti destinacije otoka Visa (Razvoj zajedni ke internet stranice. zajedni ka promocija. logisti ki. drugi stru njaci. tur. Drugi korak je kreiranje baza podataka i informacija: o Tržišni segmenti na emitivnim tržištima (sadašnjim i potencijalnim) o Javna pomo i subvencije na nacionalnoj i me unarodnoj razini o Turisti ka i socio-ekonomska statistika o Itd. Menadžment struktura mora ustanoviti procedure i postaviti prioritete za stvaranje adekvatnih / konkurentnih turisti kih proizvoda. itd. potrebno je utemeljiti posebnu upravlja ku strukturu. aktivnosti i usluga.

pejzažist. etnolozi) povezivanje s ostalim institucijama marketing i promotivne aktivnosti standardizacija i klasifikacija AKTIVNOSTI / KORACI osnivanje organizacije poticanje razvoja ruralnih smještajnih objekata po kategorijama (ruralni bed&breakfast. itd. vinske ture. ruralni obiteljski hotel. aktivnosti na vodi. ruralna ku a za odmor. konzervatori. u suradnji sa novoformiranom Destinacijskom menadžment organizacijom otoka Visa (gastronomija. pješa enje. intenzitetom i kvalitetom razvoja seoskog turizma stvaranje pretpostavki za investiranje (financiranje) seoskih gospodarstava za potrebe seoskog turizma selekcija objekata/doma instava koji e biti uklju eni u razvojni program seoskog turizma županije i financijski poticani savjetodavne usluge na terenu edukativni procesi i studijska putovanja rješavanje konkretne problematike formiranje timova stru njaka (arhitekti. dizajneri. planinarenje. bicikizam.O EKIVANI REZULTATI kvalitetan i konkurentan turisti ki proizvod ruralnog turizma ZADACI ORGANIZACIJE ZA RAZVOJ I UPRAVLJANJE RURALNIM TURIZMOM upravljanje aktivnostima. agroturizam.) Stvaranje tržišne marke ruralnog turizma otoka Promocija Interni marketing RAZINA PRIORITETA NISKA SREDNJA VISOKA 170 . ruralni resort) poticanje i razvoj ostalih aktivnosti i usluga vezanih uz proizvod ruralnog turizma.

Marketing plan 16. a prvenstveno vode i ra una o otoku Visu. kao i rezultate napravljenih analiza.hr) putem kojih uz manji trošak se dobiva puno ve i opseg doticanja potencijalnih i sadašnjih klijenata / turista. zvukovi) alate vezane na podru je u kojem su bili. službeni dokument Splitsko-dalmatinske županije od 2006. odnosno kako marketinški bolje osmisliti aktualni model prodaje. koji e brzo biti prihva en kao službeni dokument Hrvatske turisti ke zajednice za navedeni period. te sa druge strane prijedloge na makro marketing razini (Republika Hrvatska) kao i regionalne preporuke (na razini Županije) koje se sastoje od najmodernijih marketing strategija i aktivnosti.1. kako na razini Županije tako i na razini otoka sa razra enom i prihva enom strategijom pozicioniranja. Cilj 2: Stvaranje elektroni ke platforme Standardni marketinški alati u turizmu su dobili u zadnjih nekoliko godina snažnu pomo putem elektroni kih platformi poput interaktivnih web stranica. fotografije. te se daje osobni pristup svakom od klijenata upravo zbog mogu nosti individualizacije putem elektroni kih medija. Upravo zbog te injenice. U tom 171 .1 Konkurentske strategije marketinga Pristup strateškom promišljanju marketingu za podru je otoka Visa proizlazi iz dva ve postoje a dokumenta koji su obuhvatili u svojoj obradi predmetno podru je . raznih turisti kih portala gdje stvarni klijenti dijelke svoja iskustva kao i multimedijalne (filmovi.Glavni plan turizma Splitsko-dalmatinske županije.1 Ciljevi Uzevši u obzir strateške ciljeve za marketing Županije. Cilj je ovog dijela dokumenta da se obje platforme inkorporiraju i preuzmu na razini ovog projekta. preporuke dane u oba dokumenta se mogu uzeti kao po etna platforma za detaljniju razradu marketing aktivnosti u ovom projektu.tz-vis. otok Vis i njegovo podru je je dio "ve e" marketinške pri e kako u smislu turisti kih proizvoda tako i u smislu op eg percipiranja Županije kao regije. socijalnih web stranica. 16.www. godine te novi Strateški marketing plan hrvatskog turizma 2008-2012.16. važno je zapo eti promišljati na koji na in pove ati utržak tijekom visoke sezone. S jedne strane imamo županijski dokument razvoja turizma koji uklju uje marketinšku strategiju. Cilj 3: Razvoj specijaliziranih (nišnih) proizvoda Kao što je prije navedeno. predlažemo sljede e marketinške ciljeve za podru je otoka Visa: Cilj 1: Pove anje utrška glavne turisti ke sezone Visoka sezonalnost turizma otoka kao i cijele Hrvatske je stanje realnosti na kojemu e se još sljede i period od nekoliko godina morati smisleno i strateški raditi da bi se dogodio efekt smanjenja pritiska u glavnoj sezoni. a vode i ra una o specifi nostima otoka Visa i njegovih recentnih potreba i želja za razvojem turizma. Ovdje je važno da otok Vis dobije atraktivne moderne alate (promjena modela sadašnje centralne stranice TZ Vis . primjera najbolje prakse. Uzevši u obzir rezultate iz oba dokumenta. ciljeva kao i operativnih marketing aktivnosti. te preporuka programa konkurentnosti te napose investicijskih programa.

Vis u glavnim proizvodima prati "ve u" pri u (Sunce i more. vinarstvo) ali i da se po ne promišlja i o specijaliziranim turisti kim proizvodima koje otok može ponuditi. Npr. oznake koje reflektiraju standarde kvalitete u ruralnim turisti kim objektima. Cjelokupni lanac turisti ke vrijednosti. Kreiranje strateških partnerstva sa gospodarskim entitetima u svrhu razvoja turizma. Npr. U smislu otoka Visa. kreiranje zajedni ke marke za cijelu destinaciju otoka Visa uvo enje i upravljanje eko-oznakama kvalitete. spilje. (na primjer proizvod agroturizma otoka Visa. Uz prijevoz. zabavu. vode i ra una o cjelokupnom turisti kom lancu vrijednosti predlažemo sljede e konkurentske strategije marketinga: Kontinuirano istraživanje tržišta – marketinški djelatnici sub-regije u suradnji sa županijskim marketingom kontinuirano istražuje trendove na tržištu kako bi moglo promptno reagirati na promjene u okruženju. ali i kreiranje novih oznaka za ruralne kapacitete hrvatskih turisti kih destinacija.2 Konkurentske strategije marketinga Turizam se sastoji od nebrojenih komponenata koje daju op i dojam “turisti kog iskustva i doživljaja”. estetiku kao i posebne doga aje i svi ti elementi daju odre eni utjecaj na op u turisti ku sliku destinacije.smislu. a koji bi bili idealna komplementarna ponuda turizmu cijele Županije. 16. turizam uklju uje i smještaj. Kooperativni marketing. informacije o gastronomiji cijele destinacije otoka Visa. (zajedni ka suradnja lokalnih 172 .) no vrlo je važno kako za Županijski turizam tako i za Vis da se kreiraju i razvijaju specijalisti ki proizvodi koji su dijelom ve poznati (gastronomija. na primjer. usluge. uvale. informacije o gastronomiji otoka Visa i sl. hranu i pi e. ima za potrebu postaviti strateške smjernice (konkurentske marketinške strategije) koje u ve oj ili manjoj mjeri mogu direktno utjecati na kvalitetu doživljaja / iskustva gosta u destinaciji. Efikasno dijeljenje odgovornosti i zadataka unutar vlastite destinacije kao i raspodjela jasnih odgovornosti i zadataka unutar županijske marketing strukture. Koncentracija na klju na tržišta sa klju nim marketinškim alatima sa naglaskom na nove medije komuniciranja. Ovdje je iznimno bitna suradnja gradova Komiža i Visa u kreiranju zajedni ke marketinške konkurentske strategije. da bi na što bolji na in kontrolirao op u sliku turizma. trgovinu. turisti kih proizvoda i usluga otoka. Nautika itd. Omogu avanje vrlo specifi nih informacija uz one koje postoje danas na svim komunikacijskim alatima. Upravo zbog toga marketinška strategija ima za zadatak povezati sve sudionike iz privatnog i javnog sektora kako bi turisti ki lanac vrijednosti polu io uspjeh odnosno pozitivne dojmove. Uvo enje razvoja proizvoda i usluga kao i upravljanja pojedina nim mikro destinacijama u skladu sa op im razvojem proizvoda Županije. i sli no) Uvo enje kooperacijskih aktivnosti sa javnim i privatnim sektorom – marketing klubovi i seminari. Konzistentno upravljanje tržišnom markom kao i svim markama i oznakama kvalitete. kao što je EuroGites.1.

Proces pozicioniranja je ozbiljan proces koji se sastoji od pažljive analize atributa svih mikro destinacija sub-regije ali i od analize trenuta nih kao i budu ih potreba i želja emitivnih tržišta. (edukacija kao što je predloženo u prethodno elaboriranim projektima) 16. Krovna tržišna marka morala bi se sastojati od: 173 . Kako ciljno tržište percipira konkurenciju? 4. 3. Pozicija destinacije je nejasna i ciljno tržište ne prepoznaje poruku koja im se odašilje – ova situacija se naj eš e doga a sa destinacijama koje žele biti sve za svakoga. Da bi se ovakav pristup napravio na utemeljenim injenicama potrebno je zapitati se sljede a pitanja i prona i odgovore na njih: 1. poljoprivrednih proizvo a a.subjekata u eko/ruralnom turizmu. 2. Upravo zato se pozicioniranje otoka Visa mora zasnivati na znanju o potrebama.2 Strategije izgradnje imidža i pozicioniranja Istinito pozicioniranje koje proizlazi iz atributa otoka Visa diferencira to podru je od ostalih subregija Županije kao i bliskih konkurenata u regiji. poput vinara.2. Koje atribute treba otok Vis koristiti da bi se diferencirao kako bi na najbolji na in iskoristilo svoje ograni ene resurse? Odgovore na gore postavljena pitanja se elaboriraju u sljede im poglavljima vode i ra una da se kroz predložena rješenja jasno identificiraju prilike otoka da bi se kreirao jedinstveni imidž u glavama potroša a / klijenata / turista ime se ova destinacije diferencira od konkurenata ali i zadovoljava potrebe gostiju bolje od drugih. 16. Što je važno ciljnom tržištu? 2. željama i percepcijama ciljnog tržišta zajedno sa koristima koje ova destinacija pruža. Destinacija nema nikakav imidž niti identitet i/ili ima negativan imidž u glavama potroša a / klijenata / turista te ne rezultira potražnjom – realna opasnost za ovu sub-regiju je upravo u tome da može rezultirati sa nepostojanjem identiteta i imidža ukoliko se strateški ne pristupi planiranju turizma. Kako ciljno tržište percipira destinaciju danas? 3. malih poduzetnika i javnog sektora) Pove anje svjesnosti o turizmu i njegovu zna enju me u lokalnim stanovništvom.1 Korporativni identitet a. Zaštitna marka otoka Visa Jedinstvena zaštitna marka predstavljala bi krovnu marku pomo u koje bi se ona promovirala na me unarodnom turisti kom tržištu. Direktno natjecanje sa snažnijim konkurentom – ukoliko destinacija nema snažne argumente / atribute / proizvode i usluge kao i direktna / bliska konkurencija ona se može smatrati sekundarnom destinacijom. Takvim pristupom se kreira ona jedinstvena percepcija i asocijacija u glavama potroša a / klijenata / turista ime se sprje avaju klju ne tri injenice: 1.

zona plaže i vodenih aktivnosti npr. Biševo . c. Viški plato . Vis – zona modernog života npr. f. Zaštitne marke turisti kih proizvoda Visa Kreiranje oznaka/loga za pojedine proizvodne kategorije. kao na primjer: Vis – Sunce i more Vis – Gastronomija Vis – Eko / ruralni turizam Vis – Nautika itd. Kreiranje oznaka/loga po pojedinoj vrsti turisti kih proizvoda."robinzonska" zona 174 . Stvaranje sinergije sa Splitsko-dalmatinskom županijom Ovim programom Vis bi trebao iskoristiti glavne adute i snage Splitsko-dalmatinske županije kao jake turisti ke tržišne marke (Dalmacija i Split kao centar regije).Loga otoka Visa Jedinstvene prodajne poruke. EuroGites (europsko udruženje ruralnog turizma) e. npr. regija obalnog pojasa . Komiža – zona tradicionalnog života npr. Ovdje bi trebalo iskoristiti pozitivne stavove potroša a vezane za Županiju na na in da se veže za županijsku tržišnu marku. b.zona ruralnog iskustva npr. Viška regata) Vis – Mari i Agrikultura d. Viško polje – zona agrikulture npr. Na ovaj na in oni postaju prepoznatljiviji a turisti ko iskustvo transparentnije. npr. Kreiranje oznaka/loga za pojedine zone turisti ke atraktivnosti Na ovaj na in stvara se identitet pojedinih zona atraktivnosti. kao na primjer: Vis – Jedrenje Vis – Ronjenje Vis – Vinogradi i kušaone Vis – Biciklizam Vis – Špilje i uvale Vis – Povijest i kultura Vis – Doga anja (npr. Kreiranje oznaka/loga za itinerare kroz otok i oko otoka Itinerari bi trebali biti ozna eni prema vrsti turisti kog iskustva kojeg nude. Dodavanje oznaka u lanjivanjem u me unarodne institucije i udruženja Na ovaj na in regija podiže svoj imidž na turisti kom tržištu te podiže kredibilitet kod potroša a.

g. Rezultati tih radionica kao i rezultati finalnih preporuka za Splitsko-dalmatinsku županiju mogu poslužiti kao polazna platforma razmatranja pozicioniranja otoka Visa. Strateški marketing plan za hrvatski turizam je kao regionalnu preporuku pozicioniranja naveo sljede e: Preporu eno pozicioniranje: Jadranska inspiracija Imidž: Dalmatinski životni stil i kultura Vrijednosti: Opuštenost. a koji su proizašli iz rada na dokumentu Glavnog plana turizma Splitsko-dalmatinske županije kao i Strateškog marketing plana turizma Republike Hrvatske.2. Uporišta pozicioniranja Sve prisutniji trend o uvanja prirode i ekologije te promoviranja tradicionalnih elemenata kulture i naslje a nalaže stvaranje takve tržišne pozicije turizma podru ja otoka Visa a u sklopu op e turisti ke ponude Splitsko-dalmatinske županije.2 Pozicioniranje Prije detaljne razrade uporišta pozicioniranja otoka mora se navesti da je na razini Splitskodalmatinske županije dosta bilo rada na njenom pozicioniranju kao i uporištima pozicioniranja. odnosno regionalnih radionica u županiji. otoci-obala-Zagora Diferencijacija: Kulturološko naslije e Nastavno na glavne vrijednosti i atribute Županije. 16. kulture i tradicije Turizam podru ja otoka Visa Uskla ivanje sa porastom potražnje prirodnog i neiskvarenog Izgradnja "tradicionalnog imidža" sustavom doživljaja i izgradnja "modernog imidža" kvalitetom i standardima usluge 175 . koja proizlazi iz nekoliko uporišta: UPORIŠTA TURISTI KOG POZICIONIRANJA PODRU JA OTOKA VISA O uvanje prirodnih i kulturoloških vrijednosti Kapitaliziranje naslje a. sam prostor otoka ima i svoje specifi nosti koje ga na neki na in isti u kao jedinstvenog. Ozna avanje turisti kih informativnih centara Pravilno ozna avanje i osmišljavanje ure enja turisti kih centara podiže kredibilitet centra ali i pridonosi atraktivnosti destinacije/mjesta/naselja u kojem se centar nalazi. a njih obrazlažemo kao uporišta za pozicioniranje. kultura.

SUSTAV DOŽIVLJAJA Gost koji "upija doživljaj" Provod Pasivan gost Estetika U enje uz provod Aktivan gost Bijeg Gost koji se "utapa u doživljaju" Doživljaji provoda: turisti su pretežito pasivni. ali jedan aspekt obi no prevladava nad svima ostalima. turisti / posjetitelji op enito traže doživljaje povezane s provodom.brojne doživljaje vrijedne pam enja koje turisti / posjetitelji mogu ponijeti ku i i podijeliti ih s prijateljima i obitelji. okusiti i dodirnuti. 176 . Nastoje upiti prezentirane doživljaje pomo u svojih pet osjetila: oni žele vidjeti. Estetski doživljaj: kod turista prevladava pasivnost. uti. Prirodni i umjetno stvoreni resursi otoka Visa kao elementi diferencijacije Sustav doživljaja predstavlja tzv. estetikom ali i s bijegom iz svakodnevnice. Oni istinski žele postati dio doživljaja / aktivnosti. Turizam otoka treba stvoriti niz jedinstvenih vrijednosti . Turisti / posjetitelji nastoje proširiti svoj vidokrug ili osje ati se oboga eni u enjem o ne emu novom ili uklju ivanjem u specifi ne aktivnosti. Upravo zbog toga je potrebno odrediti pojam doživljaja i razložiti psihološku (neopipljivu) i fizi ku (opipljivu) komponentu proizvoda ukupnog turizma podru ja otoka Visa. a traži se sve širi raspon doživljaja. omirisati. u enjem uz provod. Doživljaji turista integriraju sve prethodno navedene komponente. Osobe koje odlaze na godišnji odmor postaju sve zahtjevnije i imaju iza sebe veliki broj iskustava. Doživljaji bijega: turisti traže izrazite aktivnosti i uklju enje. Oni o ekuju da e sa svojih putovanja ponijeti uspomene vrijedne pam enja. psihološku (neopipljivu) kategoriju cjelokupnog proizvoda turizma koja se sastoji od neopipljivih elemenata. Voljni su u iti na zabavan na in. Doživljaji u enja uz provod: turisti žele biti aktivno uklju eni u predložene doživljaje.Oblikovanje tradicionalnog imidža turizma se stvara koordiniranim pristupom sustavu doživljaja. Glavne koristi i vrste turisti kog doživljaja Bez obzira na njihovu prevladavaju u aktivnost ili pasivnost. Oni se žele unijeti u okruženje i/ili doga aj.

Fizi ku (opipljivu) komponentu proizvoda ine prirodni i umjetno stvoreni resursi bez kojih sustav doživljaja ne bi mogao postojati. stijene Objekti Umjetno stvorene atrakcije Livade. pašnjaci Turisti ki centri na obali Ljekovito bilje Ljekovito bilje Ljekovito bilje Stoka. Resursi otoka Visa su prikazani sljede im grafikonom: FIZI KA KOMPONENTA TURIZMA OTOKA VISA Prirodni resursi Šume Oranice. perad Flora i fauna Industrijsko Sela i ku e P elarstvo Arheološki Uvale (npr Stiniva) Svjetionici Smještaj Ratarski Izletišta Vinarije Školjke Muzeji Doline Crkve Divlja Održiva gospodarska aktivnost korištenjem prirodnih resursa kroz o uvanje kulture i tradicije revitalizacijom postoje ih i kreiranjem novih umjetnih resursa Turizam kao rezultat istovremenog korištenja prirodnih i umjetnih resursa Plaže Spilje Riba Vino 177 . vrtovi Umjetni resursi More Planine. vinogradi.

odnosno potrebe potroša a za provo enjem svog slobodnog vremena.Pozicioniranje Harmonizacijom prirodnih i umjetno stvorenih resursa sa kreiranim sustavom doživljaja u turizmu Visa dolazi se do kvalitetne podloge za pozicioniranje turizma. zanimljivih aktivnosti. Vis je "Otok Skrovište" gdje doma i i inozemni gosti "guštaju" u otkrivanju skrivenih iskustava. svaka diferencijacija mora biti utemeljena na konkretnim potrebama i željama gostiju gdje se zahtjevi za odre enom ponudom trebaju zadovoljiti. U smislu tržišne strategije. Pristup strategiji specijalizacije mora odrediti set 178 . koja u svojem prostoru nudi raznovrsna turisti ka iskustva i doživljaje vezane uz tradiciju i idilu oto nog života. Podru je otoka Visa se pozicionira kao "discover and admire"(„otkrij i divi se“) turisti ka destinacija. U prilog pozicioniranju ide i detaljna iskustveno doživljajna razrada elemenata koji iskustveno grade turisti ku pri u otoka Visa: Prošireni identitet Visa kao "Otoka Skrovišta": Vis kao proizvod • Vis kao osoba • Vis kao simbol • Orijentiran moru Autenti an Ekskluzivan Kompaktan Izoliran Tih i usporen Opušten Iskren Komiža Modra špilja Grad Vis Falkuša • • • • • • • • • Sustav vrijednosti (emocija) pozicioniranja otoka Visa: Funkcionalne prednosti • Emocionalne prednosti • Prednosti samoizražavanja • Udaljenost Mirno a Nije orijentiran masovnom turizmu Zamamnost Izoliranost Kontakt sa autenti nim oto kim životom Biti dopadljiv Koji je probirljiv Neiskvaren • • • • • • Pozicioniranje turizma kao skupa turisti kih proizvoda nalaže definiranje oblika proizvoda koji se mogu kreirati i komercijalizirati prema tržištu. Turisti ki proizvod je skup aktivnosti i ponu a a organiziranih u funkciji zadovoljenja odre enog motiva putovanja. gastronomskih užitaka kao i prirodno kreiranih uvala i plaža.

3. Sugerirani itinerari mogu biti korisni i za turopeartore specijalnih interesa i za individualne turiste u potrazi za originalnim idejama. voditi ra una o prethodno postavljenim marketinškim ciljevima kako bi se na najjednostavniji na in polu io tržišni uspjeh bez obzira radilo se o turisti kom poduze u ili o privatnom ponu a u neke usluge. a s ciljem da se zadovolji ciljna grupa specijalnog programa. ponude otoka Pašmana. marketinški koncept u kojemu bi poslovni subjekti (ali i privatni) trebali biti vo eni sljede im smjernicama: uskladiti vlastite proizvode i usluge sa potrebama i željama turista. Ture Izlet jedrenjakom Biševo-Jabuka Tura minibusom unutrašnjost otoka Tura arheoloških ostataka Ronila ka tura Ture uvala Tura svjetionika .1 Strategija proizvoda A. a. fokusirati se na one turiste koji e ra e doživjeti prirodno okruženje u piktoresnom ambijentu sub-regije nego biti pripadnikom masovnog turizma (individualiziranje ponude). Neopipljiva narav turisti kih usluga ini marketing napore težima ukoliko se strateški ne postave od po etka. teže je i samom klijentu da ocijeni da li je ponuda otoka Visa komparativno bolja od npr. klijenti isto tako ulažu dosta vremena i novaca da bi odabrali destinaciju kako i doputovali u nju.bivša baza mornarice i spremišta podmornica i brodova 179 . te stoga je vrlo osjetljivo inicijalno planiranje proizvoda i usluga na na in da oni postanu razlog i element sigurnosti odabira i dolaska klijenata. 16. 16. Nadalje. Pješa ke ture Razgledavanje mjesta Visa i Komiže Crkve i povijest Pješa enje po unutrašnjosti otoka b.otokom i udaljeni svjetionici "Vojna" tura . Iz svega navedenoga strategija marketinškog miksa mora biti harmonizirana izme u klju nih elemenata kako ne bi jedan element ugrozio ostale odnosno da se oni komplementarno nadopunjavaju. suvenirnica i trgovina. što raditi u podru ju otoka Visa. Dodatno.3 Strategije marketing miksa Današnji marketing u turizmu je na neku ruku na in vo enja ukupnog poslovanja.pravila i kriterija koji moraju biti zadovoljeni od strane ponu a a turizma. odnosno tzv. Usvajanjem ovakvog koncepta omogu uju se bolje usluge turistima ali i izbjegavaju nepotrebna trošenja kako novca tako i vremena na proizvode i usluge koji se ne traže. Strukturiranje itinerara Itinerari mogu biti kompletirani sa mrežom informacijskih punktova.

Marke kvalitete mogu se kreirati: po pojedinim turisti kim proizvodima 180 . usluge mjenja nice. usluge vodi a itd. D. Primjeri aktivnosti marketing klubova: pomo u organizaciji sajmova organizacija radionica i seminara obrazovni izleti za putni ke agencije i turoperatore odnosi sa javnoš u zajedni ko oglašavanje proizvodnja brošura promotivne akcije direktan marketing vo enje baza podataka itd. stvaramo dodanu vrijednost proizvoda te stimuliramo potroša a da konzumira proizvod. C. E. Predlaže se kreiranje proizvoda i suvenira koji bi reflektirali pravi karakter sub-regije i njegove okolice te na taj na in pridonijeli stvaranju odnosno ja anju identiteta cjelokupnog podru ja otoka Visa. informator upu uje pismo zahvale gostu i iskorištava mogu nost ponude novih proizvoda za idu u godinu. prodaja karata. Kreiranje regionalnih proizvoda i suvenira Tipi an turist htjeti e uzeti sa sobom suvenire koji ga podsje aju na boravak u destinaciji. Kreiranje usluga prema potroša ima Organizacija turisti kih informativnih centara na bazi pružanja potpunih usluga turistima (davanje informacija. Gastronomija Najbolji restorani i konobe Doma a prirodna hrana Povr e i vo e tura vinogradi i kušaone vina B. distribucija i prodaja promotivnih materijala. prodaja suvenira. Nakon odlaska. Informatori na besplatnim telefonskim linijama trebali bi pružati informacije turistima od trenutka kada se odlu e na dolazak u regiju do njihovog dolaska i boravka u regiji. Marketing klubovi Zada a marketing klubova je kreirati i provoditi promocijske aktivnosti. prodaja kuponskih vau era. Sportsko-rekreativni itinerari Obilazak okolice biciklima Itinerar multi-avanture (pješa enje-udaljene uvale i plaže-jedrenje-špilje) Itinerar sporta i rekreacija d. rezervacijske usluge.) Organizacija besplatnih telefonskih linija.c. prodaja turisti kih proizvoda. Marketing klubove organiziraju predstavnici interesnih skupina (javnog i privatnog) sektora. Stvaranje marki kvalitete Vizualizacijom atributa i koristi pove avamo želju kod potroša a za konzumiranjem odre enoga proizvoda.

U izabranim agencijama organiziraju se promocije. Bivši posjetitelji. obrazovanju. Cilj seminara je podi i razinu znanja o destinacijama te kreirati interes za prodaju kod putni kih agencija. Baza podataka se mora stalno održavati. prodaju promotivni materijali.2 Strategija komercijalizacije A. privatne i javne kompanije mogu koristiti za organizaciju vlastitih promotivnih aktivnosti.). isporuci materijala itd. Strategija prodaje turisti kim agencijama Stvaranje mreže klju nih agencija tako da se izabiru najvažnije agencije po pojedinim tržištima potražnje. Kreiraju se specijalni obrazovni programi za izabrane agencije. preporu a se upotreba specijalisti kih. nove proizvode specijalnih interesa. Ciljne skupine S obzirom da otok Vis predstavlja još uvijek nepoznatu destinaciju te da turisti ki proizvod trenutno nije spreman za privla enje ve ih volumena potražnje. Strategija prodaje turoperatorima specijalistima Organizacija prodajnih seminara prodajnih aktivnosti u suradnji sa predstavnicima Županije pod nazivom «Kupite SD županiju» Organizacija specijaliziranih seminara za posrednike u prodaji turisti kih usluga s emitivnih tržišta i za predstavnike hrvatskih kompanija. prodaju doga anja itd.po posebnim koristima koje se nude potroša ima po specijalnim atributima koje uživa proizvod.3. Moraju se poduzeti veliki napori u obrazovanju i informiranju specijalisti kih turisti kih agencija u cilju podizanja razine znanja i stvaranja interesa za destinacijom. turoperatori specijalizirani za ruralni turizam. treningu. B. Strategija prodaje bivšim posjetiteljima ima za cilj identificirati zadovoljne goste koji su ve boravili te ih vezati za destinaciju stalno im nude i nove turisti ke proizvode i iskustva (npr.). Organizacija prodajnih seminara gdje se oni organiziraju na izabranim tržištima potražnje. fokusiranijih kanala distribucije. proizvode specijalnih interesa. Cilj ovakvih susreta je pove ati prisutnost županije ali i tim otoka Visa u prodajnim programima stranih posrednika. Strategija prodaje bivšim posjetiteljima Organizacija baze podataka Podatke iz baze. Ovaj program se mora izvoditi u uskoj vezi sa TZ Županije kao i Hrvatskom turisti kom zajednicom koja je inicijator tih susreta. obnavljati sa novim identificiranim važnim 181 . 16. organizaciju novih itinerera itd. S time u vezi ciljaju se: Manji turoperatori specijalisti nasuprot velikim generalistima (npr. nova doga anja. postavljaju specijalna uprizorenja (display) dijele pokloni. D. Specijalisti ke turisti ke agencije. Izabrane agencije dobivaju preferencijalni tretman u organiziranju edukativnih putovanja. C.

Publikacije moraju biti kvalitetne i bogate informacijama i fotografijama. c. sugerira se stroga koncentracija oglašava kih aktivnosti. Uspjeh mnogih destinacija ovisi o veli ini publiciteta koju destinacija dobije. 16. Aktivnosti oglašavanja moraju biti orijentirane na identificirana primarna tržišta u podru jima gdje obitavaju identificirane ciljne grupe regije. Njezinim pravilnim vo enjem znatno se smanjuje trošak promotivnih akcija. Promotivne akcije Stimuliranje kupovine originalnih proizvoda otoka. S druge strane Turisti ka zajednica daje besplatno brošure i ostali promotivni materijal. viško podru je mora sura ivati s novinarima upotrebljavaju i «push» alate te pružaju i im najnovije informacije i materijale. S ciljem dobivanja besplatnog publiciteta. a.3 Strategija komunikacije A. Primjeri publikacija: Imidž brošura na recikliranom papiru Specijalne brošure po proizvodima samo u elektronskom obliku Gastronomski vodi na najve im portalima d. potroša i prihva aju puno pozitivnije jer se lanci u novinama shva aju kao neovisni i bez predrasuda. Oglašavanje Budu i da cijeli otok Vis ima relativno mali budžet za oglašavanje. klubove i asocijacije kojih su lanovi odre ene grupe potroša a sa zajedni kim interesima. zagovornicima prodaje. Ovim programom identificiramo klju ne osobe po pojedinim udruženjima te ih radimo svojim partnerima.potroša ima. Publicitet Publicitet bilo u novinama ili još bolje na televiziji. Publikacije Dizajn publikacija mora biti u skladu sa identitetom „ekološki usmjerene“ destinacije kojeg želimo promovirati. «Pull» promotivne aktivnosti Na bazi djelovanja «pull» tehnika potroša i traže destinaciju kod turisti kih agencija.3. Na taj na in turisti ke agencije i turoperatori uvrštavaju destinaciju u svoje programe. Direktan marketing u suradnji sa turoperatorima/turisti kim agencijama Ovim programom turisti ke agencije i turoperatori osiguravaju imena i adrese potencijalnih klijenata kao i financiranje poštanskih troškova. b. Oglašavanje se može izvoditi samostalno ili u suradnji s turoperatorima i putni kim agencijama. 182 . Publicitet je jako važan i zbog malih troškova publiciranja. pove ava se kredibilitet i efikasnost svih interesnih skupina u gradu. Identifikacija potroša kih udruženja Ovim programom identificiramo razna udruženja. te brisanjem onih koji to više nisu.

brojevima telefona preprodava a turisti kih usluga. turoperatore i novinare f. Promotivni materijali Korporativne brošure Specijalne brošure po proizvodima Kalendari doga anja Prodajni vodi i Korporativni letci za distribuciji putem direktne pošte Mape – biciklizam. U nastavku dajemo pregled izabranih “push” alata. op e itd c. Organizacija obrazovnih izleta za putni ke agencije. Stimuliranje tiskanja turisti kih vodi a 183 . razgleda interijera objekata do mogu nosti jednostavnog rezerviranja smještaja. Posebna pod-stranica na glavnoj Internet stranici sa svom potrebnom multimedijom – filmovi. Specijalizirani sajmovi za preprodava e turisti kih usluga Posje uju se sajmovi namijenjeni preprodava ima turisti kih usluga. b. kultura. predstavnika medija. Internet stranica prema potroša ima Sve ve em broju ljudi rezerviranje paket aranžmana ili hotelskog smještaja preko Interneta sasvim je normalna životna injenica. B.Stimuliranje pove anje popustima itd. fotografije. Internet stranica Internet stranica koja sadrži podatke namijenjene profesionalnim turisti kim djelatnicima. Youtube. S time u vezi. Dodatno se razvijaju podstranice top 5 sub-regije. Prisutnost na najve im socijalnim mrežama je od najve e važnosti (Facebook. Nakon toga upravlja se bazom podataka. potrošnje turista (vau erima. profesionalnih udruženja.). novinarima. zvukovi itd. adresama. profesionalnim udruženjima. top 5 itinerara otoka Visa i podru ja itd. identificiraju prioriteti i motri efikasnost svake promotivne akcije.). odnosno pridobiti novinare da objavljuju lanke o destinaciji. Internet stranica mora nuditi kompletnu uslugu potencijalnim posjetiteljima od ponude raznih op ih informacija preko npr. e. Flickr itd. pješa enje. d. «Push» promotivne aktivnosti Cilj upotrebe “push” marketinških alata je pridobiti prodava e turisti kih usluga da prodaju destinaciju. Organizacija nagradnih igara na emitivnim tržištima e. lidera mišljenja na izabranim emitivnim tržištima. specijalnim Sudjelovanje na turisti kim sajmovima. Organizacija baze podataka o klju nim kupcima Ovim programom stvaraju se baze podataka s imenima. a.

Njema ka. marketinški gledano. Velika Britanija– zajedno oko 20% ukupnog prometa.3. Sekundarna tržišta eška. dok glavna tržišta Splitskodalmatinske županije (Italija. o ekuje se pokretanje ve e informiranosti o otoku i njegovim karakteristikama. Suveniri 16. Ostala tržišta Sva ostala tržišta koja sa injavaju oko 30% ukupnog prometa. Foto arhiva i. g.Stimulacijom tiskanja turisti kih vodi a (kao npr. novinarima. Italija. Strateškim pristupom marketingu od strane Županije putem Glavnog plana razvoja turizma. h. još uvijek je. novim inicijativama iz Strateškog marketing plana za Republiku Hrvatsku. kao i ovim dokumentom. Lonely Planet itd) znatno podižemo kredibilitet destinacije. te ja i udjeli glavnih tržišta regije uglavnom iz Zapadne Europe. doma e tržište e u periodu od sljede ih 5 godina smanjiti udjel u ukupnim no enjima sa 37% na 20 do 25% (uzevši i u obzir relativno nisku bazu brojeva tako da e udjeli mo i imati u 5 godina i ve e pomake). Kvantitativno izraženo. te time i daljnja diversifikacija turisti kih tržišta. Austrija – zajedno oko 25% ukupnog prometa. te kao posljedica toga je i rezultat da preko 60% ukupnih turisti kih no enja ine doma i turisti te turisti iz Slovenije. Može se konstatirati da e do i do postupnog smanjenja ukupnog udjela doma eg tržišta kao i turista iz Slovenije.4 Tržišna strategija Iako je Vis dio ukupne ponude Splitsko-dalmatinske županije. profesionalnim udruženjima i klubovima. Glavne to ke geo pristupa tržištima su sljede a: Primarna tržišta Slovenija. 184 . Michelin. otok Vis malo prisutan u marketinškim alatima. Video materijali Video materijali namijenjeni preprodava ima turisti kih usluga. Njema ka i eška) ine zajedno oko 16% ukupnog ostvarenog prometa (no enja).

185 . Nedostatak efikasnog i integriranog destinacijskog menadžmenta na otoku osim naslije enih turisti kih ureda. Nedostatak fondova za po etne investicije u turizmu. Prostorni planovi fizi ki odre uju zone i koli ine turisti kog razvitka. ova županija još uvijek nema potrebne instrumente pripreme investicija u turisti koj djelatnosti u svojim rukama. odnosno regionalna razina). napose plaža i atraktivnih uvala i zaljeva. to jest Komiže i Visa. Obzirom da je Splitsko-dalmatinska Županija definirala i prihvatila Glavni plan razvoja turizma za cjelokupno podru je Županije.17. Uz to na ovom podru ju postoje i sljede a ostala ograni enja: Nedostatak mla eg i poduzetni ki obrazovanog stanovništva za male i srednje projekte. nema drugih instrumenata niti alata za upravljanje ili poticanje turizma sa lokalne ili županijske razine. Neriješeno pitanje koncesija i korištenja turisti ki atraktivnog zemljišta. Prema tome. on tako er pokazuje razinu posve enosti i uvjerljivosti inicijatora procesa razvoja i investicija (Županija). Osim što turisti ki master plan nekog prostora osigurava investitorima jasnu sliku podru ja i projekata za razvoj. ali i kao inicijacija poduzetni kih aktivnosti odozdo prema gore koje temeljem uspješne prakse mogu stvoriti dodatne sinergije za eko/ruralne inicijative. Nedostatak turizmu potrebne op e infrastrukture (osobito vodoopskrba). sljede i korak je planiranje destinacija unutar turisti kog klastera koje obuhva a prostor Županije. trenutno ne postoji niti je mogu a obuhvatna investicijska strategija za cjeloviti i integralni turisti ki razvoj ovog podru ja. U tom kontekstu se za podru je obuhvata ovog projekta name e potreba definiranja master plana turizma kao jedinog i esencijalnog okvira za poduzetništvo u turizmu a kako bi se inicirao interes doma ih i stranih investitora. tako i sa stajališta privla enja malih lokalnih investitora.Investicijska strategija 17. i to kako sa stajališta privla enja ve ih doma ih i internacionalnih investitora. u svojoj je osnovi fokusiran na razvoj eko i ruralnih projekata. potrebna su zna ajna ulaganja ne samo u infrastrukturu nego i nekoliko zna ajnijih obalnih projekata na lokacijama nazna enim prostornim planom te napose zna ajna turistifikacija dva glavna centra ovog prostora. U tom je kontekstu ovaj projekt UNDP-a promatran kao pretfaza ili prednacrt za ozbiljni master plan ovog otoka. Nedostatak poduzetni kih centara za projekte održivog turizma (lokalna. Uzimaju i u obzir tranzicijske procese u Hrvatskoj. Za ozbiljniji razvoj eko / ruralnog proizvoda podru ja destinacije otoka Visa. odnosno proces prijenosa odgovornosti za razvoj i investicije sa centralne na lokalnu/regionalnu razinu. i osim toga.1 Pristup Projekt razvoja eko i ruralnog turizma na prostoru destinacija otoka Visa. koji je smješten u Splitsko-dalmatinskoj Županiji. Naime javne vlasti županije nemaju ingerencije niti financijsku snagu za oblikovanje u inkovite investicijske strategije koja bi rezultirala brzim razvojnim ciklusom.

u usporedbi sa ostalim državama / regijama. razvojne pozajmice. ITD.) Kvazi-financijski poticaji (državne / regionalne garancije za komercijalne kredite.) OPCIJA 6 OPTIMALNA SITUACIJA GDJE SU SUBVENCIJE I POTICAJI NEPOTREBNI.) Fiskalni poticaji. ME UTIM. jednokratne potpore. ali me usobno kompatibilne grupe razvojnih subvencija / poticaja. One su rezultat dva seta faktora: razli iti odnosi javnih vlasti prema turizmu razina atraktivnosti / efikasnosti investicija u turisti ke projekte. 2008 Op enito postoje etiri zasebne. PRETJERANA IZGRADNJA. itd. POSTOJE VELIKI RIZICI U SMISLU SOCIJALNIH UTJECAJA (RAZINA ZAGA ENJA. koji se mogu koristiti u turizmu: Financijski poticaji (direktne investicije javnog sektora u razvoj turisti ke infrastrukture. 186 .2 Sustav razvojnih poticaja za projekte eko/ruralnog turizma U cilju stvaranja efikasne investicijske politike u turizmu podru ja destinacija otoka Visa. IAKO MOGU DODATNO POTAKNUTI POZITIVNU KLIMU INVESTIRANJA I RAZVOJA VISOKA Izvor: Horwath Consulting Zagreb.17. mora se u obzir uzeti šest hipotetskih situacija. vidljivo je da su oni uglavnom locirani u domeni kvazi financijskih poticaja gdje se malim investitorima smanjuje cijena kapitala posredstvom državnih subvencija uz veliku birokratsku proceduru. i sl. itd. porezne olakšice za smanjenje trošak kapitala. start up programi. koje ne nude ovakve povlastice Ostalo (edukacijski programi za zaposlene. koji ne samo da pove avaju profitabilnost investicijskih projekata. poticaji za marketing i promociju. ) Evaluacijom sadašnjih uvjeta financiranja i sustava poticaja u Hrvatskoj (kako je elaborirano u prethodnim poglavljima). Slika 17-1: Opcije investicijske politike ODNOS JAVNOG SEKTORA PREMA TURISTI KIM PROJEKTIMA NEGATIVNO OPCIJA 1 NEUTRALNO OPCIJA 3 BEZIZLAZNI RAZVOJNI POLOŽAJ ZBOG MARGINALNE STOPE POVRATA NA INVESTICIJSKE PROJEKTE I NISKA RAZINA INTERESA OD STRANE DRŽAVE POZITIVNO OPCIJA 5 SUBVENCIJE I POTICAJI INVESTICIJAMA SU NEOPHODNI KAKO BI SE UKLONILE / SMANJILE BARIJERE ZA PRIVATNE INVESTICIJE U TURIZMU NEMA RAZVOJA NISKA STOPA POVRATA OPCIJA 2 PRIVATNI INVESTITORI SPREMNI SU INVESTIRATI TEK NAKON ŠTO SE DRŽAVNA VLAST IZJASNI NA SPREMNOST RAZVOJA U TURIZMU OPCIJA 4 PRIVATNI INVESTITORI BEZ MNOGO OGRANI ENJA RAZVIJAJU PROJEKTE. nego pove avaju atraktivnost investiranja u odre enu državu / regiju.

Postoje odre eni poticaji iz ostalih podru ja. Ovakva je situacija odvela male investitore prema investicijama koje su uglavnom povezane s biznisom nekretninama. Horwath Consulting je razvio vlastitu metodologiju poticaja za razli ite projekte u turisti koj industriji. a ne onim tipovima investicijama koje grade dodanu vrijednost u turizmu i time cjeloviti iskustveni lanac vrijednosti turisti kih destinacija. Da bi zaista zaživjeli mali i srednji održivi projekti u turizmu u Hrvatskoj i napose ovoj Županiji. biti e nužno oblikovati obuhvatni sustav poticaja kojeg poznaje svjetska turisti ka praksa. a posebno praksa onih zemalja koje su upravo ovakvim poticajima stvorile snažnu i konkurentsku turisti ku privredu. koji su me utim povezani s me unarodnim fondovima i sredstvima finacijske pomo i. a koja je sažeta u sljede oj tabeli: 187 .

Izvor: Horwath HTL / Horwath Consulting Zagreb. 2008 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Sivom bojom su u tabeli ozna eni projekti koji su vezani uz ruralne / eko inicijative.Tablica 17–1: Vrste subvencija u turizmu FINANCIJSKE SUBVENCIJE TURISTI KI PROJEKTI ZA SUBVENCIJE DIREKTNA JAVNA INVESTICIJA KVAZI FINANCIJSKE SUBVENCIJE DRŽAVNE GARANCIJE POVOLJNE KONCESIJE TAX HOLIDAYS FISKALNE SUBVENCIJE PRIJENOS GUBITAKA NIŽI UBRZANA KOMUNALNI AMORTIZACIJA POREZI NIŽI POREZ NA UVOZ RAZVOJNE JEDNOKRATNA SUBSIDIRANE POZAJMICE POTPORA KAMATE PROJEKTI REHABILITACIJE manji hoteli u urbanim naseljima veliki hotelski projekti spa objekti PROJEKTI KONVERZIJE / RESTRUKTURIRANJA društveni turisti ki objekti u hotele napušteni industrijski objekti u smještajne objekte (ili mixed use) objekte privatni rezidencijalni objekti u smještajne objekte veliki projekti konverzije devastiranih urbanih struktura GREENFIELD PROJEKTI obiteljski hoteli (Bed&Breakfast) inovativni hotelski / turisti ki koncepti veliki me unarodni hotelski brandovi marine inovativni turisti ki resorti probojni (breakthrough) razvojni projekti infrastrukturni razvojni projekti (financirani od strane privatnih investitora) EKO / ETNO TURISTI KI PROJEKTI smještaj. interpretacijski centri. zabavni parkovi kompleksni eko / etno resorti PROJEKTI KOJI POTI U SMANJENJE NEZAPOSLENOSTI programi ili inicijative samostalnog zapošljavanja edukacijski centri programi prekvalifikacije i/ili programi 'povratak u školu' PROJEKTI VEZANI UZ ZAŠTITU OKOLIŠA PROJEKTI VEZANI UZ KULTURU organizacija doga aja o uvanje kulturno-povijesnih spomenika i naslje a unapre ivanje gradskih jezgri / javnih površina / parkova itd. 188 . a dodatno se ozna ava (križi em) tip subvencije koja se može koristiti za projekte te vrste.

Razvojne pozajmice – daju se umjesto. Obzirom da je rizik ve i kod komercijalnih pozajmica. one zemlje sa visokom potrebom za razvojem turisti kog sektora kao op eg pokreta a razvoja njihove ekonomije. su esto one sa nedovoljnim sredstvima ovakvog tipa. U takvim slu ajevima. kao injekcija kapitala koji zahtijeva dio profita. a ovo se posebno odnosi na ve e investicije kao što su one u hotele. prije samog po etka poslovanja. država daje garanciju za pozajmice (u komercijalnom sektoru) – državne garancije ime iskazuje svoju predanost i povjerenje u turisti ki sektor. Jednokratne potpore smatraju se najboljom metodom za poticaj razvoja turisti kih projekata. Istovremeno. a to može biti u smislu nižih kamatnih stopa. bez obzira na profitabilnost projekta. Ovaj tip subvencije ne zahtjeva visoka inicijalna sredstva. Nadalje. te na taj na in ublažava rizik povezan sa turisti kim 189 . državne pozajmice se esto daju po povoljnim uvjetima za turisti ke projekte. Jednokratna državna potpora može se dati u novcu koji ne zahtijeva povrat. ili kao dodatna sredstva jednokratnim potporama. država tako er može financijski podržati turisti ke projekte putem subvencioniranih kamata (pokriva razliku izme u visine komercijalne kamate i one odre ene od strane države). ili u. država može ponuditi kvazi-financijsku subvenciju u smislu garancije deviznog te aja. 2. Državne financijske subvencije Jednokratne potpore – državni poticaju turisti kim razvojnim projektima mogu biti u obliku jednokratne potpore ili pozajmice. Mnogi turisti ki projekti. zemljištu u zakup za koji se ne traži naknada. primjerice. a izdatak se podmiruje kroz duži niz godina. itd. iziskuju inicijalnu investiciju u fiksnu imovinu. U slu aju da je projekt financiran pozajmicom u stranoj valuti. Kvazi-financijske pozajmice Državne financijske subvencije u smislu jednokratnih potpora i razvojnih pozajmica najbolja su metoda za promociju i usmjeravanje turisti kog razvoja. U inkovitost ovih zajmova u smislu turisti kih projekata ovisi o postavljenim uvjetima (na primjer. ukoliko postoje poteško e razvojnog subjekta da ostvari kreditiranje od strane banke). Države u ovakvoj situaciji esto su percipirane od strane privatnog sektora kao riskantne zemlje za ulaganja. jer smanjuju prepreke za profitabilnost projekta. Upravo ovakva investicija može bitno utjecati na nov ani tok u prvom razdoblju projekta. ali mogu predstavljati otklanjanje prepreka razvoju. suo ava sa poteško ama u njegovom financiranju. na duži rok otplate. pa se stoga privatni sektor. jer imaju direktan i trenutan utjecaj na njihovu realizaciju.Vrste subvencija u turizmu (pojašnjenje tabele 17-1): 1. pozajmica sa istim uvjetima kao i komercijalne pozajmice od banaka ne utje u na profitabilnost poslovanja projekta.

Fiskalne subvencije. poput financijskih subvencija za turisti ke projekte mogu biti primjenjive za sve projekte. ali vrlo esto su dio cjelokupne ekonomske politike usmjerene na podršku investicijama op enito.3 Sadašnja praksa poticaja u Hrvatskoj Državne subvencije / poticaji i ostala sredstva za projekte u turizmu su prikazani u sljede oj tabeli: 190 . te drugo. Fiskalne subvencije Fiskalne subvencije mogu imati dvojnu ulogu: prvo. profitabilnost ak i komercijalno vrlo atraktivnog projekta može biti nedovoljna da bi se kompenzirao rizik razvoja. te ih evaluirati jer utje u na investicijske odluke: Edukacija / trening Marketing Repatrijacija stranih prihoda Dostupnost materijala (za gradnju i poslovanje) Radne dozvole Op i stav prema razvoju turizma Svakako je najvažnija ekonomska i politi ka stabilnost zemlje / destinacije. u ubrzanju razvojnog procesa tako da se poboljša investicijska klima u odnosu na druge destinacije. Ostale subvencije Uz investicijske subvencije. koja bi u protivnom bila marginalna. Ove subvencije mogu biti dio isklju ivo turisti ki usmjerenih subvencija. odnosno na privla enje stranih investicija. ili ih se može ograni iti na odre ene lokacije. kao i na razdoblje samog poslovanja projekta. 4. Fiskalne subvencije mogu se aplicirati na po etnu fazu razvoja projekta. 17. Formalna turisti ka politika mora uzeti u obzir i ove faktore. 3. Obzirom da nemaju zna ajan efekt na nov ani tok u ranom razdoblju turisti kog projekta. važno je sagledati i druge faktore koji su relevantni za razvoj turisti kih projekata. ili odre enu vrstu razvojnog projekta. fiskalne subvencije se naj eš e koriste zajedno sa financijskim subvencijama. Iako se odre enim subvencijama može utjecati na smanjenje efekta nestabilnosti (ili percipirane nestabilnosti).razvojem u podru jima gdje fluktuacije deviznog te aja mogu imati ozbiljne posljedice na profitabilnost projekta. u smanjenju prepreka profitabilnosti projekta. jer su dio cjelokupne investicijske klime. Iz iskustva je evidentno da je u nekim slu ajevima jedan ili više tih faktora utjecalo na ograni eni turisti ki razvoj.

itd.Krediti za ulaganja u manje objekte za smještaj vrste: hotel. Izvor: Ministarstvo turizma. ribarstva i ruralnog razvoja. kao na primjer: Zadružno poduzetništvo. obrtnicima i poduzetnicima Promocija ruralnog turizma i ostalih selektivnih oblika turizma Razvoj Strategije ruralnog turizma županije Financiranje / subvencioniranje tur.Krediti za ulaganja u obnovu starih (postoje ih) ku a sagra enih u skladu sa izvornom. razvoj ljudskih potencijala. tur. manifestacija i udruga. pansion. regionalni razvoj.bespovratni financijski poticaji za razvoj selektivnih oblika turizma na kontinentu Program poticanja zaštite. aparthotel s restoranom i kamp Program kreditiranja seoskog turizma "Razvoj turizma na selu" Program 'Zelena brazda' . obrtnicima i poduzetnicima Subvencije poljoprivrednicima. u cilju stvaranja etno-eko sela i oboga ivanja turisti ke ponude Subvencije poljoprivrednicima. ruralni razvoj (IPARD) IPARD . SREDSTVA ME UNARODNIH FONDOVA CARDS program . Ja anje konkurentnosti malog gospodarstva. pomo u tranziciji i izgradnja institucija.„Razvoj ruralnog turizma u južnoj Dalmaciji i grani nim podru jima Bosne i Hercegovine“ AMAMO . obnove i uklju ivanja u turizam baštine u turisti ki nerazvijenim podru jima „Baština u turizmu“ Program poticanja unapre enja izrade i plasmana izvornih suvenira „Izvorni suvenir“ Program poticanja razvoja tematskih turisti kih putova „Tematski putovi“ Program poticajnih mjera za pove anje konkurentnosti turisti kog tržišta Sufinanciranje turisti kih projekata kojima su odobrena sredstva iz me unarodnih fondova Program poticaja za formiranje multisektorskih klastera za potrebe turizma Program poticaja manifestacijama i drugim promotivnim aktivnostima u funkciji razvoja turizma Program poticaja ulaganjima u javnu turisti ku infrastrukturu u funkciji razvoja turizma na odre enoj destinaciji u 2008 . Ministarstvo poljoprivrede."Turizam kroz regije" MINISTARSTVO GOSPODARSTVA razli iti projekti poticanja obrtništva i poduzetništva.IPA) – prekograni na suradnja. signalizacije. 191 . Ministarstvo gospodarstva.preko mora i planina – valorizacija proizvodnje tipi nih proizvoda Instrument pretpristupne pomo i (Instrument for Pre-accession Assistance . Splitsko-dalmatinska županija. izrade biciklisti kih brošura. 2008.plan Republike Hrvatske za poljoprivredu i ruralni razvitak ŽUPANIJSKE INICIJATIVE Program 'Etno-eko sela' . HAMAG. Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo (HAMAG) i poslovnim bankama.MINISTARSTVO TURIZMA Program poticajnih mjera "Poticaj za uspjeh" .sredstva za poticanje obnove raseljenih i zapuštenih sela u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Inovacije i novi proizvodi. tradicijskom i ambijentalnom arhitekturom -"Pod stoljetnim krovovima" . Obrazovanje za poduzetništvo MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE. RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA Projekt "Za razvoj ruralnih krajeva" KREDITNE LINIJE RESORNIH MINISTARSTAVA provode se u suradnji sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj.

Velo polje. Žena glava. sva podru ja sva podru ja sva podru ja sva podru ja obalni dio Vis i Komiža Vis i Komiža sva podru ja Vis i Komiža Plisko polje. šire podru je Visa i Komiže sva podru ja (osobito Dra evo polje. a ne na ublažavanje procesa eksploatacije projekata (olakšica). G.3 g. a što je iskazano njihovim prostornoplanerskim dokumentima. Oklju na Površina / broj elemenata 3-5 10 oko 50 km postoje i / potencijalno proširenje u budu nosti 1 ha 500 m 500 m 1 ha 2 2 - Programiranje i procjena investicija po pojedinim projektima u ovoj fazi nije mogu a na detaljnijoj razini.) Podselje. i jedna i druga destinacija ra unaju. uzimaju i u obzir sadašnju strukturu poticaja. oko Kostirne. Podhumlje. Dra evo polje. Žuzeca. 6 . posebno iz razloga što je rije o strukturiranju investicija u odnosu na javni i privatni sektor s jedne strane. s investicijama u ve e turisti ke projekte i napose javnu infrastrukturu. jasno je da ona predstavlja dobar okvir za pokretanje poduzetni kih inicijativa.Dakle. ajno polje / brdo. Vremenski prioritet 4 . Podstražje.5 g.7 g.4 Ukupni pregled investicijskih projekata Tablica 17–2: Pregled investicija UKUPAN PREGLED INVESTICIJSKIH PROJEKATA ZA PODRU JE OTOKA VISA Vrsta investicije Projekt KONKURENTNOST Specijalizacija gastronomske ponude Razvoj komplementarne ponude Turisti ki informativni sustav Integrirani sustav turisti kog ozna avanja Sustav malih plaža Revitalizacija rive / šetnica uz more Projekt kvalitete privatnog smještaja Eko oznake kvalitete Urbana konverzija (Vis i Komiža) SMJEŠTAJ Agroturizmi Ruralne ku e za odmor Ruralni Bed & Breakfast Ruralni obiteljski hotel Ruralni resort ATRAKCIJE I TURISTI KA INFRASTRUKTURA Kušaonica vina i maslinovog ulja Sustav vidikovaca Pješa ke / bicklisti ke staze Panoramska cesta Ribarski muzej Interpretacijski centar 'Vis. Podšpilje. Usprkos tome. razvoj se eko i ruralnih projekata prili no je spor. itd. iako su poticaji fokusirani uglavnom na animiranje financiranja (subvencije). itd. Ston ica Marine zemlje.Otok skrovište' Centar za sportove na vodi Program zdrave hrane za potrebe turisti kog tržišta Visa Program pripreme / kuhanja tradicionalnih jela Etno selo Dragodid Centar 'Vojna povijest Visa' EDUKACIJA I UPRAVLJANJE Destinacijska menadžment organizacija Organizacija za upravljanje ruralnim turizmom Projekt edukacije u turizmu TourFuture (projekt edukacije lokalnog stanovništva o turizmu) Podru je / potencijalna lokacija Javna Privatna Javno privatna 2 . Borova njiva. Podselje. te u odnosu prema sadržaju turisti kog lanca vrijednosti s druge strane. i nema naznaka da se ovakvom dinamikom razvoja ruralnog turizma otok Vis može brzo pozicionirati i razviti turisti ki lanac vrijednosti koji se kao dio Splitsko-dalmatinske Županije može zna ajnije komercijalizirati na doma em i inozemnom tržištu. a koje e se investicije na svoj na in odraziti na tržište i dinamiku takozvanih ‘zelenih’ projekata. Nadalje. 192 . 17. Borovik.

a planiraju se po principima eko / ruralnog / zelenog razvoja. ovog Izvještaja.Što se ti e projekata konkurentnosti i investicija koji se navode u gornjoj tabeli. 193 . oni su iskazani i detaljno razra eni u poglavlju 15.

Naime. te u tom smislu s izuzetkom vinarstva i ribarstva. odnosno cjeloviti proboj novog turisti kog proizvoda za snažniju komercijalizaciju na jedan prostor (izuzetak je Istra.Zaklju ne napomene Podru je obuhvata ovog projekta . a vezano na implementaciju ovog programa. a koja je uglavnom usmjerena na smanjenje cijene kapitala. te su ga mimoišli klju ni razvojni procesi u regiji. Prostor i njegova prirodna. te stoga nije dovoljan motivacijski faktor za ubrzaniji razvoj eko i ruralnih inicijativa. sa snažnijim upravlja kim mehanizmom). ovaj prostor za sada nema zna ajnijih drugih poslovnih sektora. gdje dominiraju dva ve a urbana centra Vis i Komiža. pa je stoga evidentna nužnost povezivanja resursa i atrakcija otoka u integrirani turisti ki lanac vrijednosti. pa se postavlja pitanje proizvodnje bogatstva na srednji i duži rok. ovdje se važno podsjetiti na postoje u strukturu poticaja u Hrvatskoj. Uz ribarstvo. Prognoze o razvoju turisti kih kapaciteta izražene prostornim planovima pretpostavljaju investicije u nekoliko koncentriranih središta što pretpostavlja uglavnom izvanjske investicije. ali ipak valja ra unati da su osim visokih troškova neophodne infrastrukture. Prema tome. a osobito zato što ne postoji potencijal lokalne poduzetni ke strukture.18. Nadalje. najve e ograni enje. za sada ne postoji jak agrikulturni supstrat i socijalni kapacitet za snažan i brz uzlet ruralnog turizma. U razgovorima sa klju nim subjektima uo eno je da se otok Vis suo ava se s dvojbom svojeg kapaciteta da svoj razvoj temelji na organskim principima i sa glavnim osloncem na lokalne snage. socio-kulturna i povijesna bogatstva bez sumnje predstavljaju izniman potencijal za ruralne i eko turisti ke projekte. Povijesno je ovaj otok bio izvan procesa klasi ne turistifikacije. te e u tako er imati ulogu potpore za istraživanje i razvoj unutar poslovnog sektora ruralnog / eko turizma. te njime i upravljati. a danas je depopuliran i bez ve ih internih kapaciteta za rast i razvoj. i u malom opsegu poljoprivrede. Prirodna i kulturna dobra ovog prostora nisu posebno ozna ena niti interpretirana. koja može zaživjeti jedino uz profesionalizaciju vodstva koje e uspostaviti proces izvedbe ovog programa u cjelini. 194 . ovo je integralni program za jednu od najatraktivnijih oto kih destinacija u Hrvatskoj. lokalni kapacitet i iskazani lokalni poduzetni ki interesi.destinacija otoka Visa. ili e glavni razvojni impulsi do i izvana. Plan razvoja eko / ruralnog turizma za otok Vis za svoju realizaciju pretpostavlja uspostavu snažne institucije koja e direktno i indirektno posredovati u financiranju razvojnih projekata. Stanje okoliša i prirodnih resursa je na zadovoljavaju oj razini. predstavlja spoj prirodnih i kulturno-povijesnih atrakcija raspore enih na otoku Visu. vinarstvo. Mla e generacije otoka Visa je uglavnom apsorbiralo tržište rada Splita. Dosadašnja praksa lokalnih razvojnih modela unutar državnog sustava poticaja uglavnom nije polu ila realizaciju.

kao inicijalna podloga za pokretanje ovog Centra mogu poslužiti nalazi turisti kih i drugih studija Cards Programa. koje e se izostankom prve pokazati kao realne alternative. nevladinih udruga i fondacija. naš je prijedlog da se osnuje Razvojno / poduzetni ki centar.Dakle. jasno je da bez aktivne izgradnje lanca vrijednosti u turizmu na temeljima održive eko / ruralne koncepcije i na onoj ekonomiji razmjera koja omogu ava zna ajan rast blagostanja i povrata stanovništva na otok. javna poduze a. nužno e do i do sukoba s drugim potencijalnim razvojnim opcijama za ovaj prostor. te klju nih proizvoda unutar ovog segmenta. Naime. Kao što je istaknuto na radionici sa klju nim subjektima otoka Visa. eko / ruralnih poslovnih inicijativa koje prije svega objedinjuju turizam i poljoprivredu. 195 . koji ima misiju upravljanja procesom razvoja poduzetni kih održivih. Prema tome. odnosno njihovu simbiozu u izgradnji lanca vrijednosti ovog prostora. programa i financijskih potpora javnih institucija i agencija. županija je ve u procesu donošenja odluke o najboljem upravlja kom modelu ruralnog turizma županije. tako er postavlja upravlja ki okvir. transfera znanja i dr. Razvojno / poduzetni ki centar formira se kao javno-privatno partnerstvo (županija. a neovisan je i ima poslovnu misiju na ograni eno vrijeme integriraju i interese malih privatnih operatora. ve a privatna poduze a i poduzetnici te eventualno internacionalni subjekti). koja osim postavljanja strateških okvira za razvoj ruralnog turizma. Kona no. što se ovdje i uzima u obzir. Splitsko-dalmatinska županija je trenutno u procesu prihva anja Strategije razvoja ruralnog turizma županije.

razinu prioriteta i vremenski okvir za provedbu svakog od njih: 196 .Provedbeni plan Plan razvoja ruralnog / eko turizma za podru je destinacije otoka Visa daje strateški okvir za razvoj i rast novog turisti kog proizvoda u podru ju koje do sada nije doživjelo zna ajan turisti ki razvoj. Stoga je važno da se svi interesni subjekti u turizmu ovog podru ja dogovore i usuglase oko klju nih razvojnih koraka i odgovornosti.19. održivu izgradnju novih turisti kih iskustava i proizvoda uz naglasak na kvalitetu. koji definira odgovornosti. klju ni projekti predloženi u Planu razvoja ruralnog / eko turizma destinacije otoka Visa predstavljaju se u okviru Provedbenog plana. a prijedlozi njegove operacionalizacije pretpostavljaju izgradnju kompletnog turisti kog lanca vrijednosti destinacije. Ovaj plan oslanja se na uspješne modele organizacije i razvoja ruralnog turizma. U tom kontekstu.

lokalne turisti ke agencije. lokalne i županijske TZ. uz podršku lokalne samouprave i TZ-a) Budu a organizacija za razvoj eko / ruralnog turizma Lokalna samouprava uz podršku županije Visok Visok Srednji Visok Srednji Visok Visok Srednji Vrlo visok Visok . Županija) Mali poduzetnici uz podršku i poticaje na državnoj i županijskoj razini Javno-privatne inicijative (svi privatni subjekti u turizmu.PROJEKTI KONKURENTNOSTI VREMENSKI OKVIR PROJEKT NOSITELJI PRIORITET 1-2 3-5 6-10 god. god. god. lokalna samouprava Privatne inicijative uz podršku javnog sektora Lokalna samouprava Privatne inicijative Javno-privatne inicijative (svi privatni subjekti u turizmu i ruralnom turizmu destinacije. Specijalizacija gastronomske ponude Razvoj komplementarne ponude Turisti ki informativni sustav Integrirani sustav turisti kog ozna avanja Program opremanja malih plaža u uvalama Revitalizacija šetnica uz more Projekt razvoja kvalitete privatnog smještaja Eko oznake kvalitete Projekt standardizacije i sustava kvalitete u ruralnom turizmu Urbana konverzija (Vis i Komiža) Mali poduzetnici uz podršku javnog sektora (Lokalna samouprava. turisti ke zajednice) Lokalne i županijska TZ.

Agroturizam Ruralna ku a za odmor Ruralni 'bed & breakfast' Ruralni obiteljski hotel Ruralni resort Lokalni mali poduzetnici Lokalni mali poduzetnici Lokalni mali poduzetnici Lokalni mali poduzetnici Lokalni mali poduzetnici Vrlo visok Vrlo visok Visok Srednji Visok 198 . god.PROJEKTI SMJEŠTAJNIH KAPACITETA VREMENSKI OKVIR PROJEKT NOSITELJI PRIORITET 1-2 3-5 6-10 god. god.

tržišta destinacije Etno selo Dragodid Interpretacijski centar 'Vojna povijest Visa' Javno-privatna inicijativa Javno-privatna inicijativa Privatna inicijativa Lokalne TZ i TZ županije uz podršku županije i lokalne samouprave Privatna inicijativa Lokalno malo poduzetništvouz podršku javnog sektora Privatna inicijativa (uz javnu podršku) Javno-privatna inicijativa (poduzetništvo. Kušaonice vina i maslinovog ulja Lokalni mali poduzetnici Vrlo visok Sustav vidikovaca Privatne inicijative uz podršku lokalne samouprave i županije Visok Panoramska cesta Javna inicijativa Visok Ribarski muzej . god.Komiža Interpretacijski centar 'Vis – otok skrovište' Škola viške kuhinje Koncept pješa kih.PROJEKTI ATRAKCIJA I TURISTI KE INFRASTRUKTURE VREMENSKI OKVIR PROJEKT NOSITELJI PRIORITET 1-2 3-5 6-10 god. god. planinarskih i biciklisti kih staza Centar za sportove na vodi Program zdrave hrane za potrebe tur. lokalna samouprava) Visok Srednji Visok Visok Srednji Visok Visok Visok .

god.PROJEKTI EDUKACIJE I UPRAVLJANJA VREMENSKI OKVIR PROJEKT NOSITELJI PRIORITET 1-2 3-5 6-10 god. TZ županije Visok Visok Vrlo visok Vrlo visok 200 . god. Projekt edukacije u turizmu TourFuture (projekt edukacije lokalnog stanovništva u turizmu) Destinacijska menadžment organizacija Organizacija za razvoj i upravljanje ruralnim turizmom Javni sektor (lokalne i županijske TZ. županija) Javni sektor (lokalne i županijske TZ. županija) Javno-privatna incijativa Županija.

Zagreb. 2005. CORINE LAND COVER. Splitsko-dalmatinska županija.Popis korištenih izvora Državni zavod za statistiku RH. 2006. Vis. November 1997 Locum Consulting. Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije. Državni zavod za zaštitu prirode. Zagreb. 2006. STAVOVI I POTROŠNJA TURISTA U HRVATSKOJ – TOMAS LJETO 2007. Državni zavod za statistiku RH. GISDATA ZAGREB. 2008.hr 201 .mzopu. PROSTORNI PLAN URE ENJA GRADA KOMIŽE. 2008. Grad Vis. FINA. Wellington. EKONOMSKI PODACI. Državni zavod za statistiku RH. 2001. Split. MANAGEMENT OF THE ENVIRONMENTAL EFFECTS ASSOCIATED WITH THE TOURISM SECTOR. 2003. Komiža. Split. Split. 2008.hr/more Konzorcij agroturizama i ruralnog turizma Istre. POPIS POLJOPRIVREDE 2003. Parliamentary Commissioner for the Environment. NACIONALNA EKOLOŠKA MREŽA CRONEN. Konzorcij agroturizama i ruralnog turizma Istre. PROSTORNI PLAN URE ENJA GRADA VISA – PRIJEDLOG PLANA. THE CHANGING FACE OF LUXURY TRAVEL. Državni zavod za statistiku. 2005. DIGITALNI MODEL RELJEFA RH .. REGIONALNI OPERATIVNI SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE. Splitsko-dalmatinska županija. www. Zagreb. POPIS STANOVNIŠTVA 2001. Zagreb. DELIVERING THE LUXURY EXPERIENCE. 2005. 2008. http://www. Službeni glasnik Splitskodalmatinske županije. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE. 2008. PROGRAM Grad Komiža.. Splitsko-dalmatinska županija. 2001. Grad Vis. 2008. GODINE. 2001.STANOVNIŠTVA 2003. 2008. Zagreb. Zagreb.ruralis. 2008. Institut za zurizam. Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog ure enja. TURIZAM U PRIMORSKIM GRADOVIMA I OP INAMA U 2007.Zagreb. STATISTI KI LJETOPIS 2007. Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije. Splitsko-dalmatinska županija. GODINE.RASTER. Split. STANDARDIZACIJA I KLASIFIKACIJA SEOSKIH DOMA INSTAVA U ISTRI. Službeni glasnik Grada Komiže 10/06. OCJENA KAKVO E MORA NA PLAŽAMA U SEZONI 2008. Agencija za zaštitu okoliša. Locum Consulting. 2007. Zagreb. PROSTORNI PLAN SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE. Zagreb. USKLA ENJE PROSTORNOG PLANA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE S UREDBOM O URE ENJU I ZAŠTITI ZAŠTI ENOG OBALNOG PODRU JA MORA..20.

EventID56596 HI~Arts.forestur.sardegnaturismo. web: www.uk/Eventsdetails.travel/index. web: www.org. http://www.belizetourism.com Talijanski web za www. http://www.edu.org.html Forestur. http://woe.tsnsw.net/index.org/events--awards/tourism- Highlands and Islands Enterprise.htm.uk/rarp/sustainable_assets/aviemore_and_the_cairngo rms_destination_management_organisation World Tourism Organization.php?obj_id=676181603 Tourism Skills Network West of England.bioelba.php?attribute=3 Rural Tourism International Training Network.org International Scientific Council For Island Development. www.uk/rural Organization of Tourism Education and Training.co.com.it Turisti ka stranica Sardinije.it/ Biokamp .agroturizam. web: www.sardegna.asp http://www. www.au/index.sg/asp/ina/ina07.org/ 202 .asianinfo.aspx Belize Tourism Board.org/asianinfo/indonesia/pro-tourism.world-tourism.co.it Regija Sardinija.hi-arts. web: www.it/APTView/view?guid=b2fc92679a4ce471:cb6009: 107e0626e4a:-7ffd Agroturizam Sapereta.carnegieuktrust.com.EventID-56596 AsianInfo.html Resource Council. EMERIT. awareness-activities.it/it/agri-campeggio. http://www.planisfero.restaurant.htm.azores. www. Turisti ka stranica Arhipelaga Azores. web: www. http://www. www.investinitaly.watourismawards. http://rural.htm Alberta Hotel & Lodging Association.arcipelago. www.site.hie.ste.com/azores/azores.Toskanski arhipelag turisti ke informacije.htm Carnegie UK Trust Rural Programme.1424.restaurants. www.visitazores.toscana.ca/eng/index.gr/uk/ste_uk.uk/Eventsdetails.com.ruraltourisminternational. http://www.org/main.emerit.com poticanje investicija. www. www.stb.elba-agriturismo.htm Agroturizam Elba.turismo.ca/ Tourism Council Western Australia.http://www. http://app.php Azores Informacije.atec.insula.php?option=com_content&task=blogcategory &id=17&Itemid=51 Canadian Tourism Human www. Singapore Tourism Board.sapereonline.

aktivnost Tablica 4–6: Stanovnici – obrazovna struktura Tablica 4–7: Ku anstva Tablica 4–8: Poljoprivredna ku anstva Tablica 4–9: Struktura stanova prema korištenju 2001.Dobno-spolna piramida Tablica 4–5: Stanovnici .3 Prostor. godine Tablica 4–10: Struktura stanova prema korištenju – prostorna raspodjela Tablica 4–11: Stalni i povremeni stanovnici Tablica 4–12: Komiža – struktura prihoda Tablica 4–13: Komiža – struktura prihoda 4.21.lokacije Tablica 4–18: Turisti ke lokacije – Grad Komiža Tablica 4–19: Turisti ke lokacije – Grad Vis Tablica 4–20: Poljoprivredne i šumske površine – iskaz površina 9 9 11 11 12 13 14 203 2 3 3 4 4 4 4 5 5 6 7 7 8 1 2 2 1 1 4.1 Temeljna kvalifikacija podru ja . razvojne mogu nosti i ograni enja Tablice Tablica 4–14: Temeljna namjena – iskaz površina Tablica 4–15: Gra evinska podru ja – iskaz površina Tablica 4–16: Turisti ke zone .ukupno Tablica 4–17: Turisti ke zone .2 Socio – ekonomski faktori Tablice Tablica 4–2: Stanovništvo – osnovni podaci Tablica 4–3: Poljoprivredna ku anstva – starosna struktura Tablica 4–4: Stanovnici .Sadržaj priloga 4 Situacijska analiza Tablice Tablica 4–1: Pokrov zemljišta Kartogrami Kartogram 4 1: Pokrov zemljišta 4.

Tablica 4–21: Privatno poljoprivredno zemljište prema korištenosti Tablica 4–22: Korišteno poljoprivredno zemljište Tablica 4–23: Zaštita prirode Tablica 4–24: Ekološka mreža Tablica 4–25: Popis kulturnih dobara Kartogrami Kartogram 4 2: Temeljna namjena površina Kartogram 4 3: Gra evinska podru ja Kartogram 4 4: Vodoopskrba i odvodnja Kartogram 4 5: Zaštita prirode Kartogram 4 6: Kulturna baština 4.Segment Konkurenata Tablica 8–10: C.Segment Turisti kih usluga destinacije Tablica 8–5: E. Snage i slabosti . Mogu nosti i prijetnje . Snage i slabosti . Mogu nosti i prijetnje .4 Utjecaj turisti kih aktivnosti na okoliš Kartogrami Kartogram 4 7: Zaštita okoliša – jugoisto na obala Visa 14 14 16 16 20 8 10 15 15 19 22 22 23 8 SWOT analiza Tablice Tablica 8–1: A. Mogu nosti i prijetnje .Segment Pravno-politi kog okruženja Tablica 8–11: D. socijalnog. i ekonomskog profila podru ja Tablica 8–2: B.Segment Trendova industrije Tablica 8–9: B. Mogu nosti i prijetnje . Snage i slabosti . Snage i slabosti .Segment Okoliša Tablica 8–14: G. Mogu nosti i prijetnje . Mogu nosti i prijetnje . Mogu nosti i prijetnje .Segment Turisti kog razvoja Tablica 8–8: A.Segment Destinacijskog marketinga Tablica 8–4: D.Segment Interesnih subjekata i partnerstva Tablica 8–7: G.Segment Prirodnog. Snage i slabosti . Snage i slabosti .Segment Tehnologije 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 204 . Snage i slabosti .Segment Socio-kulturnog okruženja Tablica 8–12: E.Segment Lokalne zajednice i javnih usluga Tablica 8–6: F.Segment Performansi destinacije Tablica 8–3: C.Segment Ekonomskog okruženja Tablica 8–13: F.

10 Analiza oglednih primjera u praksi Tablice Tablica 10–1: Cipar Tablica 10–2: Malta Tablica 10–3: Sardinija 37 37 40 43 205 .

206 .

PRILOZI .*** “Priprema planova razvoja eko i ruralnog turizma za podru je destinacije otoka Visa” *** Kona ni izvještaj .

.

razvojne mogu nosti i ograni enja Tablice Tablica 4–14: Temeljna namjena – iskaz površina Tablica 4–15: Gra evinska podru ja – iskaz površina Tablica 4–16: Turisti ke zone .Sadržaj 4 Situacijska analiza Tablice Tablica 4–1: Pokrov zemljišta Kartogrami Kartogram 4 1: Pokrov zemljišta 4.aktivnost Tablica 4–6: Stanovnici – obrazovna struktura Tablica 4–7: Ku anstva Tablica 4–8: Poljoprivredna ku anstva Tablica 4–9: Struktura stanova prema korištenju 2001.ukupno Tablica 4–17: Turisti ke zone .2 Socio – ekonomski faktori Tablice Tablica 4–2: Stanovništvo – osnovni podaci Tablica 4–3: Poljoprivredna ku anstva – starosna struktura Tablica 4–4: Stanovnici .Dobno-spolna piramida Tablica 4–5: Stanovnici .lokacije Tablica 4–18: Turisti ke lokacije – Grad Komiža Tablica 4–19: Turisti ke lokacije – Grad Vis Tablica 4–20: Poljoprivredne i šumske površine – iskaz površina 9 9 11 11 12 13 14 2 3 3 4 4 4 4 5 5 6 7 7 8 1 2 2 1 1 4.3 Prostor. godine Tablica 4–10: Struktura stanova prema korištenju – prostorna raspodjela Tablica 4–11: Stalni i povremeni stanovnici Tablica 4–12: Komiža – struktura prihoda Tablica 4–13: Komiža – struktura prihoda 4.1 Temeljna kvalifikacija podru ja .

Mogu nosti i prijetnje .Segment Ekonomskog okruženja Tablica 8–13: F.Segment Konkurenata Tablica 8–10: C.Segment Prirodnog. i ekonomskog profila podru ja Tablica 8–2: B.Segment Okoliša Tablica 8–14: G.Segment Interesnih subjekata i partnerstva Tablica 8–7: G.Segment Lokalne zajednice i javnih usluga Tablica 8–6: F.Segment Performansi destinacije Tablica 8–3: C.Segment Pravno-politi kog okruženja Tablica 8–11: D. Mogu nosti i prijetnje . Mogu nosti i prijetnje . Mogu nosti i prijetnje . Mogu nosti i prijetnje . Snage i slabosti . Snage i slabosti . Snage i slabosti .Segment Socio-kulturnog okruženja Tablica 8–12: E. Snage i slabosti .Segment Destinacijskog marketinga Tablica 8–4: D. Snage i slabosti .Tablica 4–21: Privatno poljoprivredno zemljište prema korištenosti Tablica 4–22: Korišteno poljoprivredno zemljište Tablica 4–23: Zaštita prirode Tablica 4–24: Ekološka mreža Tablica 4–25: Popis kulturnih dobara Kartogrami Kartogram 4 2: Temeljna namjena površina Kartogram 4 3: Gra evinska podru ja Kartogram 4 4: Vodoopskrba i odvodnja Kartogram 4 5: Zaštita prirode Kartogram 4 6: Kulturna baština 4.Segment Turisti kih usluga destinacije Tablica 8–5: E.Segment Turisti kog razvoja Tablica 8–8: A. Snage i slabosti . Mogu nosti i prijetnje . Mogu nosti i prijetnje . socijalnog. Snage i slabosti .4 Utjecaj turisti kih aktivnosti na okoliš Kartogrami Kartogram 4 7: Zaštita okoliša – jugoisto na obala Visa 14 14 16 16 20 8 10 15 15 19 22 22 23 8 SWOT analiza Tablice Tablica 8–1: A.Segment Tehnologije 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 .Segment Trendova industrije Tablica 8–9: B.

10 Analiza oglednih primjera u praksi Tablice Tablica 10–1: Cipar Tablica 10–2: Malta Tablica 10–3: Sardinija 37 37 40 43 .

.

4 Situacijska analiza 4. Corine Land Cover. 2001.1 Temeljna kvalifikacija podru ja Kartogram 4-1: Pokrov zemljišta Izvor: AZO. 1 .

83% 8.trend Planirani broj stanovnika 2015. Popis stanovništva 2001 2 .Tablica 4–1: Pokrov zemljišta Naziv razreda Umjetne (izgra ene) površine Vinogradi Maslinici Pašnjaci Mozaik uzgojnih parcela Pretežno poljoprivredno i prirodni pokrov Bjelogori na šuma Crnogori na šuma Miješana šuma Prirodni travnjaci Makija i garig Prijelazna šumska podru ja Oskudni biljni pokrov UKUPNO Izvor: AZO.9% 2. Broj % Broj Broj Broj KOMIŽA 1.77% 12.66 13.677 10 809 48.51% 4.31% 94.53 100.42% 14.1% 3.1% 1. 2001.243 488 29.349 1. Naselja Aktivno stanovništvo Broj Broj Broj % 1981.230 1.29 0.31 4.24 12.637 19 1.2 Socio – ekonomski faktori Tablica 4–2: Stanovništvo – osnovni podaci Podru je Stanovnika 2001.29% 15. varijanta 2 Izvor :DZS.56 14.781 2.2% 1.000 Kretanje broja stanovnika Stanovnici 60 i više godina Planirani broj stanovnika 2015.34 1. Kod 112 221 223 231 242 243 311 312 313 321 323 324 333 Površina km2 1.500 OTOK VIS 3.11 0.02 14.00% 4.43 1.28% 8.39% 0.37% 3.919 2.167 4.248 2.130 31.58% 0. Corine Land Cover.126 5.500 VIS 1.21 8.8% 1.27% 1.35 3. 1991.960 9 762 38.2% 4.900 2.571 43.04 8. .226 2.96 14.106 642 32.55% 13. varijanta 1 Planirani broj stanovnika 2015.43% 13.011 4.

0% 5.0% muškarci žene muškarci žene Izvor: DZS.34 7% 11% 8% 35 .0% 5. Tablica 4–4: Stanovnici .44 9% 13% 10% 45 .0% -15.0% 20. 3 .0% -15. 90-94 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 -20.0% -10.0% -5.0% 0.0% 15.0% -10.0% 10.64 21% 12% 18% preko 64 30% 21% 31% Komiža SDŽ Vis Izvor: DZS.54 18% 15% 16% 55 .0% 10.0% -5.Tablica 4–3: Poljoprivredna ku anstva – starosna struktura lanovi poljoprivrednih ku anstva prema navršenim godinama starosti 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% do 25 15% 27% 18% 25 .0% 0.0% 20.0% -20. 90-94 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Ostala naselja Starosna struktura 2001.Dobno-spolna piramida Urbani centri Komiža i Vis Starosna struktura 2001.0% 15. Popis stanovništva 2001. Popis poljoprivrede 2003.

162 % 35. Popis stanovništva 2001.3% 24. broj ku anstava 680 749 1. ku anstava 55 i više godina broj broj broj % KOMIŽA 180 457 230 50. 4 . Tablica 4–8: Poljoprivredna ku anstva Podru je Poljoprivredna ku anstva lanovi polj.62 2. i više Bez škole Osnovna škola Srednja škola Viša.55 Izvor: DZS. KOMIŽA 1.3% VIS 241 648 316 48.9% 48.587 324 325 756 182 OTOK VIS 3. Popis stanovništva 2001.2% Broj 702 460 1.4% 31. Popis stanovništva 2001. visoka.637 762 809 1. Podru je Komiža Vis Ukupno otok Vis broj ku anstava 845 806 1.3% 24.9% Uzdržavano stanovništvo Broj 496 408 904 % 25.47 2.105 546 49.677 3.9% Grad Ukupno Aktivno Broj Vis Komiža Ukupno otok Vis 1.571 Izvor: DZS.aktivnost Osobe s osobnim prihodom % 38.4% Izvor: DZS.65 2. ku anstava lanovi polj.61 2. Popis poljoprivrede 2003.960 1.429 broj lanova 2. Tablica 4–6: Stanovnici – obrazovna struktura Podru je Stanovništvo 15 g.025 764 637 1.63 2001.8% OTOK VIS 421 1.317 307 Tablica 4–7: Ku anstva 1991.438 440 312 561 125 VIS 1.8% 27. magisterij Izvor: DZS.Tablica 4–5: Stanovnici .651 broj lanova 2.2% 43.

Tablica 4–9: Struktura stanova prema korištenju 2001. godine Podru je Ukupno stanova Ukupno stanova za stalno stanovanje Stalno nastanjenih Privremeno nenastanjeni i napušteni Stanovi za odmor Gospodarsko korištenje broj m2 broj m2 broj m2 broj m2 broj m2 broj KOMIŽA 1.527 93.820 983 60.553 677 45.118 306 4.214 437 27.931 107 VIS 1.876 120.046 939 62.205 741 50.173 198 6.878 853 53.431 84 OTOK VIS 3.403 213.866 1.922 122.758 1.418 95.291 504 11.092 1.290 81.362 191

Izvor: DZS; Popis stanovništva 2001.

Tablica 4–10: Struktura stanova prema korištenju – prostorna raspodjela

Struktura stanova prema na inu korištenja
1600 1400

Broj stanova

1200 1000 800 600 400 200 0

VIS 641 129 398 64

KOMIŽA 593 247 285 55

Ostala naselja 184 128 607 72

UKUPNO 1418 504 1290 191

Stalno nastanjeni Napušteni Povremeno stanovanje Gospodarske djelatnosti

Izvor: DZS; Popis stanovništva 2001.

5

Tablica 4–11: Stalni i povremeni stanovnici Grad Naselje Komiža - naselje
Biševo Borovik Duboka Oklju na Palagruža Podhumlje Podšpilje Sveti Andrija Žena Glava

Stalni stanovnici 2001. 1523
19 15 6 5 0 40 14 1 54

Povremeni stanovnici
Stanovi za odmor 2001. Turisti 2007.

Ukupno 3651 247 39 50 157 0 148 30 5 86 762 4413 5458 92 443 283 113 71 323 88 591 2004 7462 11875

1140
228 24 44 152 0 108 16 4 32

KOMIŽA

Ostala naselja - ukupno Ukupno Grad Komiža Vis - naselje
Dra evo Polje Marinje Zemlje Milna Plisko Polje Podselje Podstražje Roga i Rukavac

154 1677 1776
8 35 19 21 23 23 8 47

608 1748 1592
84 408 264 92 48 300 80 544

VIS

Ostala naselja - ukupno Ukupno Grad Vis UKUPNO OTOK VIS
Izvor: DZS; Popis stanovništva 2001., Turizam 2007.

184 1960 3637

1820 3412 5160

988 988 2090 2090 3078

6

Tablica 4–12: Komiža – struktura prihoda

Komiža - struktura prihoda prema djelatnostima u 2007
Poljoprivreda lov, šumarstvo 13% Prera iva ka industrija 19% Trgovina 21%
Izvor: FINA, 2008.

Opskrba el.energija, plin, voda 9% Ostale djelatnosti 16% Hoteli i restorani 22%

Tablica 4–13: Komiža – struktura prihoda

Vis - struktura prihoda prema djelatnostima u 2007
Prera iva ka industrija 8% Poslovanje nekretninama iznajmljivanje 5% Ostale djelatnosti 15% Trgovina 38%

Prijevoz, skladištenje i veze 8%

Hoteli i restorani 26%

Izvor: FINA, 2008.

7

4.3 Prostor, razvojne mogu nosti i ograni enja
Kartogram 4-2: Temeljna namjena površina

Izvor: PPOG Komiža i Vis

8

Tablica 4–14: Temeljna namjena – iskaz površina KOMIŽA ha Gra evinska podru ja naselja Gra evinska podru ja van naselja Poljoprivredne površine Šumske površine Ostale poljop. i šumske površine Ostale površine UKUPNO
Izvor: PPOG Komiža i Vis

PROSTORNII POKAZATELJI

Oznaka GPn GPv P Š PŠ O

VIS ha ha 121 50 2.180 2.563 285 24 5.223

Otok VIS % 244 74 3.121 5.436 1.205 61 10.141 2,4% 0,7% 30,8% 53,6% 11,9% 0,6% 100,0%

123 24 941 2.873 921 37 4.918

Tablica 4–15: Gra evinska podru ja – iskaz površina PROSTORNI POKAZATELJI Gra evinska podru ja Izgra eni dio naselja Nezgra eni dio naselja KOMIŽA Oznaka GP GPn Gpi GPv I Izgra ene strukture van gra evinskog podru ja LN K T D O Ostale površine UKUPNO
Izvor: PPOG Komiža i Vis

VIS ha 121,3 87,9 33,4 49,8 0,0 9,2 4,8 30,5 5,3 24,1 24,1 0,0 195,2

Otok VIS ha 243,9 170,5 73,4 73,8 4,6 9,2 4,8 49,5 5,7 60,6 24,1 36,5 378,2 % 64,5% 45,1% 19,4% 19,5% 1,2% 2,4% 1,3% 13,1% 1,5% 16,0% 6,4% 9,7% 100,0%

ha 122,5 82,6 39,9 24,0 4,6 0,0 19,0 0,4 36,5 0,0 36,5 183,0

A N

9

Kartogram 4-3: Gra evinska podru ja Izvor: PPOG Komiža i Vis 10 .

5 51.300 Turisti ka zona Naselje Komiža Izvan naselja Grad Komiža Naselje Vis Izvan naselja Grad Vis UKUPNO otok VIS Površina ha 13.070 1.29 83.7 0.5 51. 1.6 30.Tablica 4–16: Turisti ke zone .lokacije Turisti ka zona Hotel Biševo Roga i Neptun Kamenica Barjaška Grad Komiža .31 1. 350 300 350 500 950 2450 260 420 100 120 600 200 150 1850 4300 11 .2 21 6 3.0 32.93 11.99 Broj kreveta max.UKUPNO UKUPNO otok VIS Izvor: PPOG Komiža i Vis Tip H H TN TN TN H H H H H / TN H H Lokacija Komiža Komiža Komiža Komiža Izvan naselja Vis Vis Vis Izvan naselja Izvan naselja Izvan naselja Izvan naselja Površina 1.UKUPNO Hotel Issa Uvala Stonca eška Vila Milna Samogor Zaravniš e Parja Grad Vis .7 19.850 4.25 3.0 Tablica 4–17: Turisti ke zone .ukupno Broj kreveta max.15 3.3 84.1 6.500 950 2.35 7.7 19.2 19 32.450 780 1.

Tablica 4–18: Turisti ke lokacije – Grad Komiža Izvor: PPOG Komiža i Vis 12 .

Tablica 4–19: Turisti ke lokacije – Grad Vis Izvor: PPOG Komiža i Vis 13 .

121 374 755 1.0 Povrtnjaci 1.1 Korišteno 113.2 89.873 2.5 80.0 Pašnjaci 16.9 122.992 Poljoprivredne površine 2. vrtovi 3.3 1.9 16.1 2.1 10.2 400.2 828.4 Livade 10.180 374 532 1.2 400.ha Ukupno 179.2% Izvor: DZS.274 3.ha Oranice.5% 133.5 Vinogradi 53.1% 581.2 Komiža Vis 14 .2 176.9 42. Tablica 4–22: Korišteno poljoprivredno zemljište Grad Komiža Vis Ukupno Korišteno poljoprivredno zemljište .0 Livade Pašnjaci 16.9% 67.2 Izvor: DZS.7 Povrtnjaci 1.563 2.4 Vinogradi 53.0 10.0 36.2 Vo njaci 37.0 63.205 Tablica 4–21: Privatno poljoprivredno zemljište prema korištenosti Grad Komiža Vis Ukupno otok Vis Poljoprivredno zemljište .7 5.0 8.445 428 2.494 69 5.4 Vo njaci 37. KORIŠTENO POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE PO KATEGORIJAMA Korišteno poljoprivredno zemljište u hektarima 500 400 300 200 100 0 Oranice.2 83.3 1. Popis poljoprivrede 2003.9 10.7 5.9 42.939 497 Šumske površine Ostale poljoprivredne i šumske površine Izvor: PPOG Komiža i Vis 921 285 1.436 4.2 416. 3.8% Neobra eno 66.0 649. Popis poljoprivrede 2003.9 122.Tablica 4–20: Poljoprivredne i šumske površine – iskaz površina PROSTORNI POKAZATELJI KOMIŽA Oznaka P P1 P2 P3 Š Š2 Š3 PŠ ha VIS ha Otok VIS ha 941 0 223 719 2.5% 694.

Ekološka mreža 15 .Kartogram 4-4: Vodoopskrba i odvodnja Izvor: PPOG Komiža i Vis Kartogram 4-5: Zaštita prirode Izvor: ZPP. Zaštita prirode baštine.

muljevite i pješ ane pli ine. bušik ružmarina s mnogocvjetnom resikom. grebeni. morske špilje. pješ ana dna. Otok Vis . šuma alepskog bora sa sominom.Tablica 4–23: Zaštita prirode U smislu odredbi Zakona o zaštiti prirode zašti eni su dijelovi prirode: Zna ajni krajolik: Otok Ravnik Otok Jabuka Otok Brusnik Planom se predlažu za zaštitu kao zna ajni krajolik: otok Biševo oto ni arhipelag Budikovac – Greben Spomenici prirode: Medvidina špilja (geomorfološki) Modra špilja (geomorfološki) Otok Brusnik (geološki) Otok Jabuka (geološki) Zelena špilja na otoku Ravnik (geomorfološki) Uvala Stiniva (geomorfološki) Prostornim planom se predlažu za zaštitu ihtiološki rezervati: akvatorij otoka Biševo. šljunkovita morska obala. PPUG Komiža i Vis Tablica 4–24: Ekološka mreža Podru ja Biševo kopno HR2001097 Brusni ka gušterica. muljevite i pješ ane pli ine. naselja posidonije. šljunkovita morska obala. ista. grebeni. Biševo more HR3000098 Pjeskovita morska obala. 16 . sastojine drvenaste mlje ike. vazdazelena šuma i makija crnike s mirtom.podmorje Pjeskovita morska obala. Visa Naselja posidonije HR2000942 HR3000096 HR3000097 Bušik ružmarina s mnogocvjetnom resikom. pješ ana dna. naselja posidonije. Otok Vis JI strana o. Plagruža i Svetac Izvor: ZPP. morske špilje.

Modra špilja Morske špilje Medvidina pe ina Morske špilje Jama Supurina Morske špilje Jama (o. kraške špilje i jame.plitki Morske špilje HR3000369 HR3000370 HR3000392 17 Mala Üpilja Morske špilje Ponara ol medvida .duboki HR3000368 Morske špilje Prolaz na rtu Nova pošta . kraške špilje i jame.špilja Kraške špilje i jame. Endemi ne svojte. Dugikrili pršnjak. Endemi ne svojte. HR2000059 HR2000063 HR2000139 HR2000140 HR2000164 HR2000339 HR3000184 HR3000205 HR3000362 HR3000363 HR3000364 HR3000365 HR3000366 HR3000367 Endemi ne svojte. Budikovac) Morske špilje Špilja na Križnom ratu Morske špilje Špilja na Bilom ratu Morske špilje Morska špilja u uvali Duboka Morske špilje Ravnik špilja Morske špilje Prolaz na rtu Nova pošta . Endemi ne svojte. kraške špilje i jame.To ke Jama na Gatulijama Kraljicina špilja Špilja kod grada Visa (1) Špilja kod grada Visa (2) Špilja od Vore Ravnik . kraške špilje i jame. kraške špilje i jame. endemi ne svojte.

Morske špilje Fumor Morske špilje HR3000393 HR3000394 HR3000395 HR3000396 Medvidine Stupiš e Morske špilje Zakamica Morske špilje Nova medvidina Morske špilje 18 .

Kartogram 4-6: Kulturna baština Izvor: Izvor: 19 .

Komiža Ku a Marinkovi . Kostirna Javna kulturna dobra Kula Mladineo. Komiža Ku e u moru. Plani ). Komiža Lu ki ured. Silvestra. iznad komiške uvale Crkva Gospe od planice. Komiža Ku a Foreti . Komiža Dom JNA (arh. izme u Podhumlja i Podšpilja Sklop Mardeši . Komiža Crkva Gospa Gusarica. Komiža Spomen dom (arh. Komiža Crkva sv. Viti ). Komiža Ku a Molinari. izme u Podhumlja i Podšpilja Kula "komuna". Blaža. Mihovil. Roka. Komiža Ku a Mladineo. iznad Komiže Crkva sv. Duh. Komiža Ku a Zonko. Komiža Crkva sv.Tablica 4–25: Popis kulturnih dobara Grad Komiža Urbane cjeline Naselje Komiža Ruralne cjeline Duboka Podhumlje Podšpilje Kostirna Borovik Žena Glava Poje na Biševu Arheološke i hidroarheološke cjeline i nalazišta Oto je Palagruže Otok Biševo Otok Svetac Sakralna kulturna dobra Crkva sv. Biševo Crkva sv. Nikole "Muster". Borovik Zonkotova kula. Komiža Zadružni dom. Komiža 20 . Hum Crkva sv. Komiža Ku a Giaconi.

Vid Gra evinski sklop .Pipitovo Gra evinski sklop . Kuzma i Damjan Dra evo polje Sv.Š uline Gra evinski sklop . Magdalena Poselje Crkva Gospe i Sv.Grad Vis Urbane cjeline Naselje Vis Ruralne cjeline Tihobra e Milna Burgujac Podstaržje Uvala Rukavac Donji Rukavac Gornji Rukavac Plisko Poje Marinje Zemje Stiniva Donja Žužeca Gornja Žužeca Kunjanove-Serenjok Poselje Pojedina ne gra evine i sklopovi Vis Tvr ava Juraj III. Utvrda Host Tvr ava Welington Svjetionik Ston ica Kula Benedikt-Torjun Sv. Margarite Sv. Host hidroarheološko nalazište Hrid Krava hidroarheološko nalazište Uvala Svitnja hidroarheološko nalazište 21 .Kostri i eva kula Arheološke i hidroarheološke cjeline i nalazišta Arheološka zona anti ke Isse O.

4.4 Utjecaj turisti kih aktivnosti na okoliš Kartogram 4-7: Zaštita okoliša – jugoisto na obala Visa 22 .

socijalnog. SOCIJALNI I EKONOMSKI PROFIL PODRU JA SLABOSTI: Nizak nivo kupovne mo i doma eg stanovništva za ulaganja u turisti ke aktivnosti 10 8 Nedostatak razvojnih okvira i poticaja za SME's 6 4 2 0 Nedostatak poduzetni ke inicijative doma eg stanovništva Nizak udio poljoprivredno angažiranog stanovništva Nedostatak poslovnog iskustva doma eg stanovništva Nedostatak profesionalnih ljudskih kadrova u turizmu Nedostatak ljudskih resursa za rad na otoku Napomena: 1=najbolje. SOCIJALNI I EKONOMSKI PROFIL PODRU JA SNAGE: Bogatstvo prirodne i kulturne baštine podru ja 10 Ne-komercijalizacija otoka/izbjegnut masovni turizam 8 6 4 Podru je sa niskim stupnjom zaga enja Interes lokalnih zajednica za intenzivniji razvoj turizma i svijest o pozitivnom djelovanju turizma na privredne indikatore 2 0 Kultura i tradicionalni na in života Usmjerenje lokalnih samouprava ka intenzivnom turisti kom razvoju Visa O uvanost prirodne strukture otoka Otvorenost i gostoljubivost ljudi i opušteni na in života Napomena: 1=najlošije. i ekonomskog profila podru ja PRIRODNI.Segment Prirodnog. 10=najbolje PRIRODNI.8 SWOT analiza Tablica 8–1: A. Snage i slabosti . 10=najlošije 23 .

Snage i slabosti . 10=najbolje PERFORMANSE DESTINACIJE SLABOSTI: Vrijeme putovanja do destinacije 10 8 Nedostatak turisti ke signalizacije 6 4 2 0 Nedostatak svijesti o destinaciji na regionalnom i internacionalnom tržištu Nedostatak kvalitetnih smještajnih kapaciteta Ograni eni broj proizvoda i aktivnosti u ponudi Napomena: 1=najbolje.Tablica 8–2: B.Segment Performansi destinacije PERFORMANSE DESTINACIJE SNAGE: Trend otvorenosti otoka prema turisti kom tržištu u posljednjih nekoliko godina 10 8 6 Investicijski i razvojni projekti u toku 4 2 0 Trend prepoznavanja otoka kao baze jedrili ara u Hrvatskoj Po eci razvoja agroturizma u unutrašnjosti otoka Zainteresirani lokalni pojedinci za razvoj turisti kih proizvoda i autenti ne ponude otoka Napomena: 1=najlošije. 10=najlošije Nedostatak cjelovitog turisti kog lanca vrijednosti 24 .

Tablica 8–3: C. Snage i slabosti . 10=najbolje Vis je dio rastu eg tržišta održivog turizma DESTINACIJSKI MARKETING SLABOSTI: Nedostatak svijesti gostiju o atributima destinacije i raznolikosti potencijalnih iskustava 10 Nepostojanje centralnog informativnog turisti kog centra na podru ju otoka 8 6 4 2 0 Nizak profil u doma im. regionalnim i internacionalnim kanalima distribucije Promotivni materijali ra eni uglavnom za doma e tržište Nedovoljno razumijevanje internacionalnih tržišta.Segment Destinacijskog marketinga DESTINACIJSKI MARKETING SNAGE: Potencijal razvoja široke lepeze cjelogodišnjih aktivnosti na otoku 10 8 6 4 2 Potencijal snažnog destinacijskog menadžmenta i marketinga udruženim snagama dviju op ina 0 Potencijal razvoja raznovrsnih iskustava za razli ita internacionalna 'niche' tržišta Napomena: 1=najlošije. distribucije i komunikacije Nedostatak doga aja internacionalnog karaktera Nedostatak brendinga Visa i naglašavanja raznolikosti podru ja Napomena: 1=najbolje. 10=najlošije 25 .

10=najlošije Postoje e turisti ke atrakcije i infrastrukturni kapaciteti 26 . 10=najbolje Standard i kvaliteta hrane i pi a TURISTI KE USLUGE DESTINACIJE SLABOSTI: Mala baza hotelskih kapaciteta 10 Trgova ka ponuda namijenjena turistima 8 6 4 2 Broj turisti kih proizvoda odmah spremnih za internacionalnu komercijalizaciju Atrakcije i doga aji uglavnom poznati lokalnom / doma em stanovništvu 0 Usluga na razini internacionalnih standarda Ograni ena distribucija informacija posjetiteljima prije njihovog dolaska na Vis Standard i kvaliteta smještajnih kapaciteta Napomena: 1=najbolje.Tablica 8–4: D. Snage i slabosti .Segment Turisti kih usluga destinacije TURISTI KE USLUGE DESTINACIJE SNAGE: Raznolikost mjesta izuzetnih prirodnih i kulturnih vrijednosti. te iskustva vezana uz bogato tradicionalno nasljedstvo 10 8 6 4 2 Otvorenost novim idejama i konceptima 0 Planovi i projekti u pripremi vezani na smještajne kapacitete na otoku Napomena: 1=najlošije.

Tablica 8–5: E. Snage i slabosti . el. voda. kanalizacija.putevi. energija. itd. i upravljanje hotelskim i turisti kim uslugama) Turisti ki informativni centri za posjetitelje Napomena: 1=najbolje. 10=najbolje Uvažavanje zna aja zajedni kog djelovanja dviju op ina u razvoju turizma LOKALNA ZAJEDNICA I JAVNE USLUGE SLABOSTI: Nedostatak svjesti lokalnog stanovništva o vrijednostima života u podru ju sa izuzetnim potencijalom za razvoj internacionalnog turizma 10 8 Relativno slaba infrastruktura . 6 4 2 0 Percepcije i odnos lokalnih kompanija i interesnih subjekata prema sudjelovanju u kreiranju šireg turisti kog lanca vrijednosti Faktori koji u potpunosti podupiru proces razvoja turizma (javne usluge. 10=najlošije Nedostatak destinacijskog menadžment sistema 27 .Segment Lokalne zajednice i javnih usluga LOKALNA ZAJEDNICA I JAVNE USLUGE SNAGE: Prepoznavanje ekonomskih dobrobiti (potencijala) turizma 10 8 6 4 2 Proces izrade razvojnih projekata i prilagodbe Prostornom planu u toku Razvijena svijest o potrebitosti razvojnih projekata u turizmu 0 Napomena: 1=najlošije. profesionalni kadrovi.

10=najlošije Zajedni ka vizija i razumjevanje pravila igre u sektoru turizma otoka 28 .Tablica 8–6: F. Snage i slabosti .Segment Interesnih subjekata i partnerstva INTERESNI SUBJEKTI I PARTNERSTVA SNAGE: Postojanje lokalnih Turisti kih organizacija u op inama 10 8 6 4 2 Interes lokalnih poduzetnika za sudjelovanje u turisti kom razvoju Visa 0 Po etak uvo enja regulacije prostornog razvoja podru ja Visa Izražena želja lokalnog stanovništva za razvoj Visa Napomena: 1=najlošije. 10=najbolje INTERESNI SUBJEKTI I PARTNERSTVA SLABOSTI: Stru nost lokalnih kadrova u turizmu 10 8 Destinacijski menadžment 6 4 2 0 Uklju enost privatnih interesnih subjekata u jedinstveni marketing Visa Suradnja javnog i privatnog sektora u turizmu Visa Jasne uloge u upravljanju turizmom otoka Napomena: 1=najbolje.

10=najbolje TURISTI KI RAZVOJ SLABOSTI: Ograni eni interni resursi i ekspertiza za razvoj velikih turisti kih projekata 10 9. kulturnih i povijesnih vrijednosti Visa koje je mogu e turisti ki valorizirati Raspoložive zone za novi turisti ki razvoj Napomena: 1=najlošije.5 Nedostatak zajedni ke vizije turisti kog razvoja 9 8.Segment Turisti kog razvoja TURISTI KI RAZVOJ SNAGE: Fokus na turizmu kao ekonomskom pokreta u otoka 10 8 6 4 2 Interesi lokalnih poduzetnika za ulaganje u turisti ki razvoj 0 Raznolikost prirodnih.5 Nedostatak privatnih operatera za daljnji razvoj i komercijalizaciju turisti kog proizvoda specijalni interesi Nedostatak lokalnog investicijskog kapaciteta Infrastruktura i nedostatak internacionalnog aerodroma Napomena: 1=najbolje.Tablica 8–7: G. Snage i slabosti . 10=najlošije Nedostatak internacionalnih hotelskih brendova i razvojne ekspertize 29 .

Tablica 8–8: A. 'Niska cijena' ne zna i 'niska kvaliteta' 8 6 4 2 0 Uticaj Interneta i E-trgovine na distribuciju Starost evropskog društva . 10=najlošije Potreba za jasnim pozicioniranjem i snažnim Jedinstvenim Prodajnim Prijedlozima (USP) 30 . osobito na podru ju Srednje i Jugoisto ne Evrope Fokus na 'baby boomere' (42 . aktivno provode odmor i traže nova iskustva vezana uz prirodu. Mogu nosti i prijetnje .visoka kvaliteta) pod prijetnjom ne postizanja zadovoljavaju ih performansi 8 6 4 2 O ekivanja visoke kvalitete vezane na turisti ka iskustva i usluge Pove an kriti ki stav prema kvaliteti i odnosu cijene u odnosu na kvalitetu (vrijednost za novac) 0 Daljnja segmentacija tržišta putovanja Skra ivanje dužih odmora u korist više kra ih odmora Potreba za diferencijacijom Napomena: 1=najbolje."Status" manje važan nego prije. 10=najbolje TRENDOVI INDUSTRIJE PRIJETNJE Ve a konkurencija zbog boljeg pristupa novim kanalima distribucije 10 Polarizacija tržišta (niske cijene .60 god.Segment Trendova industrije TRENDOVI INDUSTRIJE MOGU NOSTI Sve više estih.starije osobe imaju tendenciju putovanja izvan glavne sezone Kontinuirana segmentacija tržišta putovanja Pove ana potražnja za proizvodima specijalnih interesa i novim destinacijama.) koji žive duže. kulturu i doga aje Trend zdravih i sa vitalnoš u povezanih aktivnih odmora Trend ekološki senzitivnih i na prirodi baziranih odmora Napomena: 1=najlošije. a kra ih odmora 10 Stil života .

Segment Konkurenata KONKURENTI MOGU NOSTI: Suradnja s ostalim regijama u Hrvatskoj u svrhu privla enja posjeta 10 8 6 4 2 U enje na pozitivnim iskustvima drugih sli nih destinacija Diferencijacija u odnosu na globalnu konkurenciju na bazi vlastite startne pozicije razvoja turizma 0 Napomena: 1=najlošije.Tablica 8–9: B.globalna konkurencija Mogu nost konkurenata za razvoj održivih proizvoda i destinacija 0 Napomena: 1=najbolje. 10=najbolje Mogu nost razvoja inovativnih proizvoda i integrirane turisti ke destinacije KONKURENTI PRIJETNJE: Konkurencija s otocima u Hrvatskoj 10 8 6 4 2 Elektroni ki pristup kanalima distribucije . Mogu nosti i prijetnje . 10=najlošije Diverzifikacija proizvoda 31 .

10=najbolje PRAVNO/POLITI KO OKRUŽENJE PRIJETNJE: Nivo centralizacije . Mogu nosti i prijetnje .5 9 Nedovoljno promjenjeni i prilago eni zakonodavni i upravlja ki modeli 8.Tablica 8–10: C.decentralizacije 10 9. rat i terorizam stvaraju mogu nosti za lokalni i regionalni razvoj turizma 4 2 0 Ja anje i modernizacija institucionalnog sistema državne i lokalne uprave Napredni proces pristupanja evropskim integracijama Interesi na nacionalnom i lokalnom nivou za vrstu podršku turisti kom razvoju Visa Napomena: 1=najlošije. 10=najlošije 32 .5 Nedostatak razumijevanja i podrške razvoju od strane državnih institucija Neispunjenje uvjeta za integracije u EU Napomena: 1=najbolje.Segment Pravno-politi kog okruženja PRAVNO/POLITI KO OKRUŽENJE MOGU NOSTI: Interesi Hrvatske prema jedinstvenom razvoju Visa kao još neizgra ene destinacije 10 8 6 Nestabilnosti na globalnom nivou.

10=najbolje SOCIO-KULTURNO OKRUŽENJE PRIJETNJE: Visoki nivo konkurencije zbog mogu nosti ve eg izbora za potroša e (prijetnja od substituta) 10 8 6 4 2 0 Opasnost nebalansiranog razvoja destinacije s posljedicom ugrožavanja klju nih identitetskih zna ajki otoka Percepcija Hrvatske kao nestabilne zemlje zbog pove anog kriminala u posljednje vrijeme Napomena: 1=najbolje.Segment Socio-kulturnog okruženja SOCIO-KULTURNO OKRUŽENJE MOGU NOSTI: Starija populacija sa ve im prihodima i više slobodnog vremena 10 8 6 Pove ana atraktivnost kroz percepciju Hrvatske / Visa kao nove destinacije (znatiželja) 4 2 0 Obitelji sa manje lanova i ve i broj parova Pove ani pritisak na radnom mjestu i ve a potreba za održivom ravnotežom slobodnog vremena i posla Interregionalna kretanja populacije Napomena: 1=najlošije. 10=najlošije 33 .Tablica 8–11: D. Mogu nosti i prijetnje .

Tablica 8–12: E. Mogu nosti i prijetnje . 10=najbolje EKONOMSKO OKRUŽENJE PRIJETNJE: Nezaposlenost i stru nost za obavljanje turisti ke djelatnosti 10 8 6 4 2 0 Nekontrolirani razvoj nekretnina Napomena: 1=najbolje. 10=najlošije 34 .Segment Ekonomskog okruženja EKONOMSKO OKRUŽENJE MOGU NOSTI: Podrška Vlade Hrvatske regijama / podru jima u Hrvatskoj u razvoju turizma 10 8 6 4 2 0 Poticajne mjere malom i srednjem poduzetništvu Postoje a sredstva namijenjena javnim investicijama u infrastrukturu Napomena: 1=najlošije.

10=najlošije 35 . 10=najbolje OKOLIŠ PRIJETNJE: Postepena degradacija kvalitete prirodnog okruženja Visa 10 8 6 4 2 0 Opasnost od ekstenzivnog i neplaniranog korištenja prirodnih resursa Opasnost od devastacije prostora (neplanskom i neodrživom gradnjom i razvojem) Napomena: 1=najbolje.Segment Okoliša OKOLIŠ MOGU NOSTI: Pove ana vrijednost turizma i snaga poluge zašti enih prirodnih i kulturnih podru ja 10 8 6 4 2 0 Op i zaokret prema specifi nim iskustvima vezanim uz prirodu Sveukupna pove ana svijest o zaštiti prirodnih i kulturnih vrijednosti Napomena: 1=najlošije. Mogu nosti i prijetnje .Tablica 8–13: F.

10=najbolje TEHNOLOGIJA PRIJETNJE: Zaostajanje u komunikacijskim i distribucijskim tehnologijama 10 8 6 4 2 0 Mogu nost kupovine/rezervacije preko Interneta stimulirat e 'kasne' rezervacije (last-minute) Zaostajanje u razvoju kvalitetnih i inovativnih smještajnih kapaciteta i upravlja kih tehnologija Napomena: 1=najbolje. .M.Customer Relationship Management) 4 2 0 Brze inovacije vezano uz tehnologije transporta Sve ve a dostupnost niskobudžetnog transporta Mogu nost prilago avanja razli itih globalnih tehnoloških rješenja Napomena: 1=najlošije.R. Mogu nosti i prijetnje . uklju uju i upravljanje odnosima sa klijentima (C.Segment Tehnologije TEHNOLOGIJA MOGU NOSTI: Brze inovacije u komunikacijskim / distribucijskim tehnologijama 10 8 6 Internet kao platforma za e-marketing. 10=najlošije 36 .Tablica 8–14: G.

ali i mesa. vo a. a ribarstvo €162. Izvor: www. trajekti i privatne brze brodske linije – 7 trajektnih pristaništa PRIVREDA € 30.investinitaly.proizvodnja vina. gl. djelatnosti Zajedno (poljoprivreda. do 11.vikipedia.com. Alghero. Kao glavna grana industrije isti e se proizvodnja elektri ne struje ( 4 milijarde KWh . povr a.com.10 Analiza oglednih primjera u praksi Tablica 10–1: Sardinija SARDINIJA lokacija površina broj stanovnika glavna turisti ka mjesta klima prometna povezanost OP I PODACI O OTOKU Drugi otok po veli ini u Sredozemnom moru.com. okružen mnoštvom malih otoka te udaljen oko 180 km od obale. 6 milijuna Razvijena poljoprivreda (€1. www. www. Nalazi se u središtu Sredozemlja. posebno se isti e uzgoj cvije a.3 milijuna. grad Cagliari.7 milijardi (2006). Sassari.7 milijuna Podijeljen na 4 regije. 24. www. Oristano. ljetna sezona traje od 4. jaja.planisfero. što ini 5% ukupne proizvodnje elektri ne energije Italije. Šumarstvo donosi prihod od € 17.2005). šumarstvo i ribarstvo) donose € 1. mjeseca 4 aerodroma.sardegna.090 km2 1. žitarica i suhih plodova. mlijeka i meda.org GDP 37 . mediteranska. prozvodnja krumpira. Uz uzgoj raznih bilja.5 milijardi -2006) .7 milijuna.

Green Sardinia – nagrada posebnosti za ekološki odnos prema prirodi. individualci.mj) zauzima 22%.6 milijuna boravak u hotelima 53% turista boravi u hotelima 5* i 4*. srednjih i starijih godina. 43% boravi u hotelima 3*. 7 dana (u ostalim kapacitetima . Costa Smeralda – elitni turizam. ture po otoku sa upoznavanjem tradicije. ekskluzivnu uslugu. ali skoncentriranu na održivi razvoj.sardegnaturismo. mj. najposje ejniji je sjeverozapadni dio otoka (Costa Smeralda) Costa Smeralda – jedna od najpoznatijih svjetskih turisti ih destinacija.) samo 9%. www.kampovi. dok su od stranih turista najzastupljeniji Njemci. Otok tišine (za agroturizam) pozicioniranje Usmjerenost na dva. do 9. oslikani zidovi (murial).9 milijuna no enja 10. dok podsezona (10. promocija ru ne izrade predmeta. Nauti ki turizam – VIP jedrenje. bilo samo 75 dolazaka sa 359 no enja) dani ostanka (u prosjeku) 5 dana (u hotelima).it.. b) traže aktivan odmor. Ukupno 1. c) prirodno osviješteni profil gostiju a) Žele luksuz. www. dostupnost najboljeg. uska poveznica s vinom . Organizirani izleti u morske spilje. trekking. 4. arheološka nalazišta.884 smještajnh jedinica 777 hotela 16 agroturizama (seoska doma instva). 68% Talijana. folklor. golf teren.3 milijuna 1. posebno izražen sadržaj unutrašnjosti otoka orijentiran na tradiciju .5 milijuna dolasci u hotelima no enja u hotelima 7. c) cijene potrebe gostiju prirodne resurse. www. hiking.mj. po obali. naselja. maksimalan komfor. i 11. organski uzgoj hrane i pi a. naglasak na ruralno i tradicionalno a) Visokih primanja. parovi bez djece. mjeseca . organizirano jedrenje.com ponuda 38 . podru ja: ekskluzivitet i priroda klju ni faktori uspjeha TURISTI KA POTRAŽNJA (2006) dolasci 1.com. b) obitelji s djecom. ugoš uju 7% turista sezonalnost Izvor: www.. 2. Kultura – muzeji. ruralni turizam od velike važnosti – eko farme. i 12. mladi parovi u poslovnom usponu. bogata gastronomska ponuda. Pred-sezona (3. a 3% u hotelima 2* i 1* prevladavaju doma i turisti odn. diferenciranost gradova i mjesta kroz razli itost karakteristike ponude. shopping visoke mode. i 5. Britanci i Francuzi porijeklo turista agroturizam 1.SARDINIJA kapacitet broj hotela ruralni smještaj SMJEŠTAJNI KAPACITET 1.investinitaly.026 no enja (dok je 2005.63%. apartmani.planisfero. nacionalnom parku prirode Ponuda omogu ava dolazak kroz cijelu godinu. lokalni specijaliteti. Agroturizam odn.com. Porto Cervo – eltina marina. TURISTI KA PONUDA Glamurozne plaže.lokalni festivali i vjerski doga aji . podjednako raspore eno u sva etiri mjeseca. prirodni i vjerski spomenici. Sportovi: bicikliranje.sardegna. kvalitetnu uslugu. razvijeno ribarstvo. agroturizam) Najve i broj turista dolazi od 6. diferencirana.691 dolazaka sa 7. uživaju u tradicionalnim vrijednostima i upoznavanju nove kulture Najekskluzivniji otok Mediterana (za elitni turizam).u enje o izradi vina.

Agriturismo Santa Maria Opis objekta Ponuda Aktivnosti Cijene Komentar Smješten u gradi u Santa Maria u Oristanu na posjedu od oko 20 ha. Izvor: web stranice: www. masline.it. Organiziraju se edukativne radionice u poljoprivrednoj proizvodnji i spremanju lokalnih specijaliteta. oazi zašti enoj od WWF. 2008 39 . od 20 do 45 EUR .po osobi i no enju. jahanje i plivanje (sezonski). ovisi o sezoni i paketu puni /polu pansion Primjer jednostavne ku e za odmor u zašti enom ruralnom prostoru. Udaljenost od mora iznosi oko 2 km. Orijentirana više na gastronomiju i te ajeve kuhanja i edukativne radionice u poljoprivredi nego na uslugu smještaja. agrumi i uzgajaju se ovce. Od aktivnosti se nudi brdski biciklizam. vino. Na posjedu se uzgajaju žitarice.turismoverde. Dobar primjer po etka pretvorbe gastronomski orijentiranih gospodarstava prema usluzi smještaja. pješa enje. Nalazi se u zašti enom krajoliku Monte Grighine i Monte Arci. Smještajna ponuda se sastoji od 2 dvokrevetne sobe.

maslina i vo a pogotovo agruma.Agriturismo Villa degli Ulivi Opis objekta Ponuda Aktivnosti Cijene Komentar Imanje se nalazi u Oristanu (gradu) smješteno je u unutrašnjosti okruženo zelenilom. ali svejedno u blizini najlijepših plaža. Izvor: www. postoji mogu nost iznajmljivanja cijelog objekta (ovisi o popunjenosti). Primjer kako urediti ruralnu ku u za odmor na nešto višem nivou usluge. Bave se uzgojem vina. (sezonski) Organiziraju se izleti na Tharros. daskarenje sa vjetrom. Primjer razvijenijeg doma insta prema usluzi smještaja i aktivnostima koje se nude gostima. daskarenje. U ponudi se nalazi 6 dvokrevetnih soba. ture pješa enja po otoku.html 40 . Na imanju nude igralište za djecu.it/index. jahanje (4 km od imanja). Imanje se prostire preko više od 25 hekara.po osobi i no enju Ruralna ku a za odmor smještena u unutrašnjosti ali i blizu mora. kite. golf (3 km od imanja). zna ajne arheološke iskopine rimskih i gr kih gradova. od 30 do 40 EUR . Cornus i Surachi.agriturismovilladegliulivi. izleti i najam brodice za sportski ribolov.

Nakon zatvaranja tvornica elika i željeza.istat. maslinarstvo.infoelba. mjesta Rio nell'Elba i Rio Marina. Porto Azzuro. po završetku drugog Svjetskog rata. Elba doživljava infrastrukturni i gra evinski procvat. Najzastupljenije djelatnosti su ribarstvo. razvijaju i ure uju vinske ceste i poti u razvoj gastronomije u unutrašnjosti u vidu objekata ruralnog tipa. udaljenost od obale 10 km lokacija površina 224 km2 dužina obale 147 km broj stanovnika 29. hidrogliserom oko 35 minuta Poljoprivreda Glavni generator ekonomske proizvodnje na otoku Elbi su turizam i poljoprivreda.com 41 . Proizvo a i vina su okupljeni u konzorcij koji proizvodi 70% vina na otoku. Izvor: www. Na otoku se razvijaju djelatnosti koje se moderniziraju i sofistciraju sve do danas. Campo nell'Elba.Tablica 10–2: Elba ELBA OP I PODACI O OTOKU nalazi se u Tirenskom moru.com.641 (census 2003) glavna turisti ka Portoferraio (glavni i najve i grad. 12. klima mediteranska prometna povezanost trajektom iz Piombina.te pripada Toskanskom arhipelagu otoka. vinarstvo. www.000 st. vožnja oko 1 sat. Marciana.) Capoliveri.

com.livorno. Radi svoje strateške pozicije i bogatstva mineralima i željezom esto osvajan. a u ruralnom smještaju 5. individualci svjesni vrijednosti iste prirode i opuštanja. agroturizmi. apartmana.com.092 kreveta. Otok Elba pripada Toskanskom arhipelagu uz još par manjih otoka. prirodni resursi te povezivanje turisti ke ponude sa ponudom poznate i turisti ki razvijene Toskane koja se nalazi u neposrednoj blizini. Otok bogat poviješ u i arheološkim ostatcima od rimljana i etruš ana do ranije povijesti i Napoelona po kojem je poznat. u kampovima 14. Njemaca (10%) i Švicaraca (5%) Izvor: www.asp 42 . radi ega se vodilo mnogo osvaja kih ratova oko otoka. turisti kih naselja. Giovanni-u iskorišteni za gradnju modernog welness objekta ine ovo mjesto jedinom pravom Talasso terapijom na zapadnom Mediteranu. 179 objekata ruralnog smještaja i 28 kampova Rezidencije. Razvijena poljoprivreda i o uvana priroda temelj su razvoja ruralnog turizma na otoku koji uz prekrasno more i plaže te turizam 'sunca i mora' ini glavnu turisti ku ponudu otoka.it/economia/turismo/sub. TURISTI KA POTRAŽNJA (2007) 466. Vezano na poznat brend Toskane . stanova za odmor. koji su ostavili mnoge zanimljive arheološke ostatke i vojne utvrde na otoku.istat. Ponuda otoka Elbe se nadovezuje na ponudu Toskane jakom kulturno povijesnom i gastronomskom poveznicom. ponuda karakteristike posebnosti profil gostiju pozicioniranje klju ni faktori uspjeha dolasci no enja dani ostanka Termalno blato i vru a morska voda u S. Ponuda otoka krasi spoj iste prirode i aktivnosti na otvorenom. te zato postoje mnoge vojne utvrde. www.980. zainteresrirani za povijesno naslje e. ali velikim djelom i ruralnim smještajem na farmama i raznim kampovima u prirodi. individualci u potrazi za sportom i avanturama. www.ELBA kapacitet broj objekata tipologija ruralnog smještaja SMJEŠTAJNI KAPACITET ukupno 37. smještaj se sastoji od hotela.infoelba. ruralne ku e za odmor.624 2.provincia.209 6 dana porijeklo turista najviše je doma ih turista (75%).Tuscany Island Bogato povijesno naslje e. TURISTI KA PONUDA Elba je od davnina poznata po svojoj strateškoj pozciji i rudnicima raznih minerala i željeza.923 kreveta ukupno 210 hotela. Obitelji.036 kreveta.

bazen. kao i mogu nost poljoprivredne aktivnosti. tenis. Jednosobni (od 62 do 158 €). enološke i agrikulturne ponude.sapereonline. vinograd. Odmor. Najniže cijene su od prosinca do svibnja.Sapereta opis objekta ponuda aktivnosti cijene Agroturisti ko imanje Sapereta je smješteno u Porto di Azzuro. ogledni primjer razvoja gospodarstava na Visu u kasnijoj fazi. komentar Izvor: http://www. degustacije vina i maslinova ulja. Na imanju se nalazi 17 apartmana (jednosobni. hodanje. maslinik.it/ 43 . restoran/kantina. Dvosobni (67 do 187 €). muzej. upoznavanje s kulturom i tradicijom Elbe. vinski podrum. Trosobni (76 do 217 €). Cijene su izražene po sobi i no enju. dvosobni i trosobni). kilometar je udaljeno od plaže i posluje tijekom cijele godine. Primjer ve vrlo razvijenog spoja poljoprivredne proizvodnje i uslužne djelatnosti. bazen. Agroturisti ko imanje Sapereta je odli an spoj tradicije i kulture. koji kroz usluge koje pruža ini ogledan primjer kako kvalitetno razviti proizvod kombiniraju i modernu intervenciju u smislu ure enja i kvalitete i autohtonost gastronomske. a najviše u kolovozu.

Ku a (72 do 236 €). a investicija nije prevelika. Cijene su izražene po sobi i no enju. ponuda aktivnosti cijene komentar Izvor: www. biciklisti ku stazu dugu 13 km. poljoprivreda. biciklizam. prehrane i aktivnosti ine ovo imanje posebnim i predstavljaju primjer kako uspješno repzicionirati našu kamping ponudu.it 44 . Najniže cijene su od prosinca do svibnja. 8 mjesta za kampiranje na podru ju od 33. Tu su i dvije plaže. pješa ke staze. ku a za odmor i mjesta za kampiranje. Imanje ima u ponudi etiri ku e za odmor s apartmanima. jedna namijenjena djeci i mladima. ponuda smještaja. Apartman (38 do 113 €). ovakav primjer bi na Visu obogatio ruralnu ponudu.bioelba. Imanje ima vlastitu poljoprivrednu proizvodnju. Imanje BioElba je izvrstan primjer kombinacije odmora na moru i u unutrašnjosti. dok je druga namijenjena ljudima željnim relaksacije i mira. Plaže. pješa enje.000 m2. Druga iji i nov koncept spoja agroturizma sa kamp smještajem. a najviše u kolovozu. briga za okoliš. vegetacija.Bioelba opis objekta Agroturizam BioElba je agroturisti ki kompleks koji se sastoji od apartmana. Imanje se opskrbljuje energijom iz solarnih elija. Vodeni sportovi. unutarnje i vanjske tuševe.

8 milijardi EUR (cijeli arhipelag) 38. te razno vo e kao banane. estatistica.785 (2003.travel/index.visitazores.php. Arhipelag je vulkanskog podrijetla.gov. Svaki otok ima svoju specifi nu mikroklimu. koje je na podru ju arhipelaga u 2006. Najviše se lovi plava riba.) Horta (najve i grad). Miguel površinom od 747 km2. sa malim promjenama u temperaturi izme u godišnjih doba.pt 45 . a najmanji Corvo sa 17 km2.Tablica 10–3: Faial (Azorsko oto je) FAIAL (Azorsko oto je) op enito o oto ju Azores lokacija površina broj stanovnika glavna turisti ka mjesta klima prometna povezanost OP I PODACI O OTOKU Arhipelag se sastoji od 9 otoka u Atlantskom oceanu izme u Europe i Amerike. Feteria. me u otocima se može putovati avionom (aerodromi na Sao Miguelu. nalazi se u centralnoj grupi otoka. a radi plodne vulkanske zemlje i umjerene morske klime poznato je po bogatstvu prirode. o emu svjedo e mnogi arheološki ostatci. udaljenih oko 1. Terceiri. Razvijeno je i sto arstvo. umjerena maritimna. pogotovo uzgoj svinja. te su stoga esto osvajani. St.azores. Izvor: www. Oto je je autonomna regija Portugala. g ulovljeno preko 6. Praia do Almoxarife.000 tona.4 milijuna prihod od smještaja (cijeli arhipelag) Najviše se proizvodi žitarica i to kukuruza. Picu. Najve i otok je S. Uz poljoprivredu vrlo je razvijeno ribarstvo. Vrlo je jaka proizvodnja vina koja zauzima drugo mjesto. te ima svoj politi ki i administrativni statut. krava i ovaca. tuna i sli ne. Flamengos. agrumi i ananas. Od ostalih kultura sadi se še erna trska i krumpir. Od davnina ovi otoci su od strateške važnosti u plovidbi izme u dva kontinenta. 173 km2 14. Populacija arhipelaga iznosi 240. U lokalnim mljekarama se proizvode razni mlje ni proizvodi te rade lokalni sirevi. te zelenilu. godine. Avionom od Lisabona do Faiala (let manje od 2 sata).000 stanovnika prema popisu iz 2001. Maria) ili brodom.500 km od Lisabona. GDP prihod od turizma poljoprivreda PRIVREDA (2007) 2.

vožnja biciklom. te mla i avanturisti u potrazi za netaknutom prirodom i novim izazovima. postoje vidikovci koje turisti obilaze te uživaju u pogledima u unutrašnost i zelenilo otoka ili ostale otoke i plavetnilo mora. Razvijeno ribarstvo. Od prikazanog broja u ponudi ruralnog smještaja nudi se oko 135 kreveta. te zašti enosti marine Horta.627 u hotelskom. Poznat kao nauti ka stanica na putu preko Atlantika.07. Ruralni smještaj funkcionira po konceptu B&B-a. estatistica.pt. te dodatnih 629 kreveta u hotelskom smještaju.750 u ruralnom smještaju 2. Izvor: www. Ve inom doma i gosti iz Portugala. Radi centralne pozicije otoka u arhipelagu. poglavito tune i sabljarke. Razvijeno sto arstvo (krave) te proizvodnja sira. seoski turizam i farme u unutrašnjosti otoka. jedrenje. pogotovo vulkanskim brdima. Vrlo plodno tlo te razvijena poljopirvreda. ponuda karakteristike posebnosti profil gostiju pozicioniranje klju ni faktori uspjeha dolasci no enja dani ostanka porijeklo turista Vulkanski otok. Poznat po vjetrenja ama. nudi prekrasne poglede sa povišenih vulkanskih djelova. dobro povezan (aerodrom).php. a 4. www. Poznato mjesto zaustavljanja avanturista i ostalih jahtaša koji putuju preko Atlantika. Stariji parovi bez djece. a u turisti ke svrhe gledanje kitova i delfina te ribolov. te samo tri hotela. smještaja sa doru kom.turismodeportugal. itd. Razvijen ruralni smještaj u tipi nim ku ama i u obnovljenim farmama. Closer to nature' . ronjenje. ribolov.azores. TURISTI KA POTRAŽNJA (2007) 41. Netaknuta priroda. Marina u gradu Horti je glavna nauti ka destinacija na otoku. slijede Njemci (10%) i Nizozemci (6%).visitazores. te radi toga nudi velebne poglede na sve otoke koji ga okružuju.travel/index. te plavetnilo okruženja. U unutrašnjosti otoka nude se mnoga gastro i etno iskustva u loklanim ruralnim objektima.gov. te jedna od popularnijih u Portugalu. razvijena je nautika.) Ukupni kapacitet otoka koji se bilježi je 780 kreveta. surfing. puno aktivnosti (pješa enje. ruralne ku e. te ostatak u ostalim objektima. 14 objekata ruralnog smještaja i 3 hotela.2 dana u hotelskom. Ostala ponuda odnosi se na ruralni smještaj u tipi nim ku ama i farmama u unutrašnjosti otoka. a 3. Na dijelovima otoka. TURISTI KA PONUDA Strateški vrlo dobro smješten u centru arhipelaga.297 u ruralnom smještaju 91. Otok za aktivne turiste. Zadržana izvornost i zanimljiva ponuda. zelenilo unutrašnjosti otoka. Otok poznat po ribarstvu. te one koji žele prisustvovati raznim doga anjima.FAIAL kapacitet broj objekata tipologija ruralnog smještaja SMJEŠTAJNI KAPACITET (31. a 13.).pt 46 .Bliže prirodi (pozicioniranje arhipelaga) Strateški dobro pozicioniran.2007.2 dana u ruralnom smjštaju Doma i gosti prevaldavaju (oko 60%). a odnosi se na hotelski i ruralni smještaj i ostale objekte. planinarenje.648 u hotelskom. Dijeli se na agroturizme.

a u tre oj se nalazi recepcija te restoran i bar kojeg mogu koristiti samo gosti farme. kupaone. Cijene su po sobi i uklju uju doru ak.70 EUR. ponuda aktivnosti cijene U ponudi farme nudi se osam soba. Jednokrevetna soba . te kroz ure enje i opremu predstavlja svakodnevni na in opis objekta života na otoku. extra krevet 35 EUR. obnovljene poštuju i lokalnu arhitekturu i materijale.). u unutrašnjosti otoka. što bi se moglo doslovno precrtati u ure enju sli nih objekata u Komiži. izleti po otoku.quintadasbuganvilias. etiri dvokrevetne i jedna jednokrevetna. Farma je u vlasništvu iste obitelji ve nekoliko desetlje a. komentar Izvor: www. šetnje. Te ajevi kuhanja. ali uz vrlo kvalitetnu opremu i visoki komfor (kreveti. te prezentacije svakodnevnog oto kog života kroz razne elemente. itd. te razno cvije e.Quinta das Buganvílias Nalazi se oko 7 km udaljena od grada Horte.htm 47 . Vrlo dobar primjer korištenja lokalnih materijala. Sastoji se od tri ku e. ali i dovoljno blizu mora. Farma se prostire preko 5 ha zemlje na kojoj su zasa ene egzoti ne vrste drve a. sobe su smještene u dvije ku e. vožnja biciklom. a dvokrevetna 85 EUR. Vrlo dobar primjer restauracije starog imanja na na in da se o uva karakter i atmosfera povijesti. kupanje. vo a.com/en/home. branje vo a i priprema.

Ovaj primjer prikazuje dva odvojena objekta koja imaju vlastitu kuhinju i roštilj u vrtu te omogu avaju gostima da si sami spremaju hranu. gledanja ptica. a na gornjem katu kuhinja sa blagovaonom i izlaskom na balkon. od posjete pomorskom interpretacijskom centru u Horti. Jako dobar primjer jednostavne restauracije ruralne ku e za odmor. svaka sa parkirališnim mjestom. ponuda aktivnosti cijene komentar Izvor: www. Gornja ku a je ve a i u njoj se gostima nude dvije dvokrevetne sobe svaka od nekih 20 m2. Nema ponude hrane i pi a u sklopu objekata. Donja ku a je manja te se iznajmljuje kao studio. Sa druge strane vlasnici nisu uklju eni u pružanje usluge hrane i pi a gostima. sportskog ribolova na velike ribe i promatranja kitova.html 48 .azores-nature. 130 EUR po ku i za 1-2 no enja. ali se uklju uju u organizaciju raznih aktivnosti i izleta. u skladu sa tradicijom i materijalima koji se koriste na ovom djelu otoka. te kupatilo i wc. a 110 EUR za 3 ili više no enja. sa pogledima prema otoku Pico i oceanu. vrtom i roštiljem.com/index. boravak. Uz sobe tu se nalazi i opremljena kuhinja. U ponudi se nudi organizacija raznih aktivnosti i izleta. kupatilo. Nalaze se oko 10 minuta autom od Horte. ronjenja. U ponudi su dvije odvojene ku e.Fonta do Rego opis objekta Dvije odvojene ruralne ku e za odmor renovirane u 2007. na donjem katu je spava a soba sa radnom sobom.

.

prostornog uređenja i graditeljstva te drugim nadležnim ministarstvima. ribarstvu i marikulturi. Svoje prijedloge i pitanja možete uputiti projektnom timu na sljedeću adresu: Kraj Sv. Ivana 11 HR-21000 Split Tel: +385 21 340480 Fax: +385 21 340484 e-mail: coast@undp. moguće je jedino kroz suradnju svih partnera na nacionalnoj. Šibensko-kninske.undp. tvrtkama i pojedincima. a provodi se uz nancijsku potporu Globalnog fonda za okoliš (GEF). te (4) otok Pag (jugoistočni dio u Zadarskoj županiji). Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske. Planirano trajanje projekta je 7 godina. županijskoj i lokalnoj razini. Projekt obuhvaća obalno područje četiri dalmatinske županije: Zadarske. kako bi isti u svoje prakse uključili održivo korištenje i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti. kao i svih zainteresiranih strana. Unutar tog područja prepoznata su i odabrana 4 demonstracijska područja zbog svoje iznimne biološke i krajobrazne vrijednosti. Osnovni cilj projekta COAST je učinkovito utjecati na poduzetničke aktivnosti i prakse u turizmu. kroz promicanje održivog razvoja. Očuvanje biološke raznolikosti dalmatinske obale.hr/coast . (3) šire područje ušća rijeke Krke. prvenstveno na području Dalmacije. poljoprivredi. izravno i kroz bankarski sektor. Dubrovačko primorje.Projekt COAST razvijen je uz potporu Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP).hr http://www. (2) Vis i viški akvatorij. To su (1) Pelješac. u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša. područje uz Novigradsko i Karinsko more. Lokalni ured za provedbu Projekta smješten je u Splitu. Malostonski zaljev i Mljet. 4 dalmatinske županije te brojnim lokalnim udrugama.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->