Dnevni avaz

Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik subota, 9. 1. 2010. Sarajevo Godina XV Broj 5150 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

www.dnevniavaz.ba

-.,7 0+.,7&+'7 '6+4+ 5#6#4#<)18#4#.+1$H*
S nasljednicom Havijera Solane razgovarali Incko, File, E{daun, Liki, Pampaloni i Martinu{ Ketrin E{ton smatra da je BiH u dvori{tu EU i tome `eli posvetiti posebnu pa`nju, ka`e Incko
isoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Ketrin E{ton (Catherine Ashton) odr`ala je u Briselu {i-

BRISEL

Va`an sastanak kod {efice diplomatije Unije

Sarajevo: Bruka s poklonom porodilji

V

roke konsultacije sa zvani~nicima i u vezi sa BiH te ulogom me|unarodne zajednice u njoj, saznaje „Dnevni avaz“. Sastanak na kojem su u~estvo-

vali eminentni sagovornici najavio je da }e E{ton poduzeti odlu~ne korake, kakvima Brisel do sada nije bio sklon, isti~u}i tako BiH kao svoj prioritet. 5. strana

’Avaz’ saznaje

Vranki} i [piri}: Navodno uzeli mito

Majka Nefa s Emelom: Mislila da ne}e imati problema

Behmen bebu darivao neva`e}im bonom
Beograd: Nema mobinga u Ambasadi BiH

7. str.

SVA\A ZBOG PRANJA [OLJICE ZA KAFU?!
Upozorenja: Policija nije dobila obavijest

(Foto: F. Fo~o)

8. strana

Zgrada u kojoj su uredi: Predmet uzet u istragu prije nekoliko dana i informacija je ve} upu}ena Tu`ila{tvu BiH

Zbog kupovine poslovnog prostora za 12 miliona KM

IMA LI U BiH DROGE ZA SILOVANJE?
9. strana

SIPA istra`uje Vranki}a i [piri}a
2. strana

DANAS U AVAZU

SPORTSKA LI^NOST

AKCIJA GRANI^ARA

Politi~ki prilog Sedmica

Glasajte i osvojite nagradu

Iz nabujale Neretve izvukli Tomislava Raji}a

61. str.

6. strana

2

Dnevni avaz, subota, 9. januar/sije~anj 2010.

aktuelno

„Avaz“ saznaje Zbog kupovine ureda za 12 miliona KM

SIPA pokrenula istragu protiv Vranki}a i [piri}a
Pro{le godine kupljen poslovni prostor za 6.000 KM po kvadratu Pod istragom i direktor „Slu`benog lista“ Dragan Prusina
Halilovi}: O{tra reakcija

Nakon izjave {efa izraelske diplomatije

BPS: BiH nikada nije bila baza terorista
Od izraelskih vlasti nismo mogli ~uti da su BiH od 1992. do 1995. napali teroristi iz Srbije i Hrvatske
Bosanskohercegova~ka patriotska stranka (BPS) - Sefer Halilovi} saop}ila je ju~er da BiH od svoje nezavisnosti do danas nikada nije bila baza terorista ili teroristi~kih aktivnosti, „niti se na na{em tlu de{ava i{ta sli~no“. Na taj na~in BPS je reagirao njskih poslova imaju neku podrobniju informaciju s tim u vezi, pozivamo ga da to saop}i na{im dr`avnim organima koji su nadle`ni za takve pojave. Ovakvo, javno, licitiranje nepostoje}im podacima samo nanosi {tetu me|usobnim odnosima dvije ze-

Agencija za istrage i za{titu (SIPA) BiH pokrenula je istragu protiv visokih funkcionera Vije}a ministara BiH, premijera Nikole [piri}a i ministra finansija Dragana Vranki}a, te direktora „Slu`benog lista BiH“ Dragana Prusine, u slu~aju kupovine poslovnog prostora u novoizgra|enom neboderu u sarajevskom naselju Otoka, saznaje „Dnevni avaz“. Vlasti BiH putem dr`avne institucije „Slu`beni list BiH“ jo{ pro{le godine kupile su 2.000 kvadratnih metara uredskog prostora u zgradi u vlasni{tvu kompanije „Interinvest“ iz Mostara, i to za basnoslovni iznos od 12 miliona maraka.

Bolje ponude
O skandaloznoj kupovini na{ list je pisao jo{ u martu pro{le godine. Tada su, osim ~injenice da su imali ponude za kupovinu poslovnih prostora na skoro istoj lokaciji za 2,5 hiljada maraka po kvadratu, ~elnici Vije}a ministara BiH dali saglasnost da „Slu`beni list BiH“ kupi prostore u zgradi Ljiljanka Palaca iz Gruda za nevjerovatnih 2.650 eura po kvadratu plus PDV, {to zna~i oko 6.000 maraka za kvadratni metar. Kako saznajemo iz pouzdanih izvora u SIPA-i, krivi~na prijava u vezi s ovom kupovinom u SIPA-u je stigla prije dva mjeseca, ali je taj predmet uzet u istragu prije nekoliko dana i informacija je ve} upu}ena Dr`avnom tu`ila{tvu. Kako nam je potvr|eno, predmet istrage su [piri} i Vranki} te jo{ jedan ~lan Vije}a ministara BiH, ~ije je ime u ovom trenutku nedostupno, te jo{ nekoliko osoba. Prema nepotvr|enim informacijama, krivi~na prijava navodno sadr`i tvrdnje da su ~elnici Vije}a

Okoli}: I jedni i drugi moraju imati argumente
Predsjedavaju}i Zajedni~ke sigurnosno-obavje{tajne komisije za nadzor nad radom Obavje{tajno- sigurnosne agencije (OBA) BiH Mirko Okoli} izjavio je za Srnu da niko ne mo`e tvrditi da BiH povodom izjave {efa izraelske diplomatije Avigdora Libermana da je BiH pogodno tlo za „regrutiranje terorista“ i da je „Balkan sljede}a destinacija globalnog d`ihada gdje se namjerava izgraditi infrastruktura, regrutirati aktivisti i usmjeriti fondovi u oblastima koje naseljavaju Bo{njaci...“ - Ukoliko najbli`a izraelska ambasada ili njihov ministar vanije pogodno tlo za regrutiranje terorista. Prema njegovim rije~ima, i oni koji tvrde da u BiH ima uvjeta za regrutiranje terorista, kao i oni koji tvrde da nema, moraju imati argumente za to {to govore. mlje - ka`e se u saop}enju koje je potpisao predsjednik BPS-a Sefer Halilovi}. Iz BPS-a navode da je BiH pretrpjela veliki udar separatisti~kih terorista, tokom agresije na RBiH od 1992. do 1995. godine, ali da u tom vremenu „od izraelskih vlasti nismo mogli ~uti da su BiH napali teroristi iz Srbije i Hrvatske“.

Vranki} i [piri}: Navodno dobili po 400 hiljada KM Uredi kupljeni u zgradi u vlasni{tu Ljiljanka Palaca u Sarajevu
(Foto: F. Fo~o)

ministara [piri} i Vranki} za davanje saglasnosti na ovakav ugovor dobili mito od po 400.000 KM. Komentar na ove informacije zatra`ili smo od ministra Vranki}a. No, on je kratko kazao da „nema nikakve veze s tom kupovinom te da su ti navodi neozbiljni i provokacija“, ne `ele}i detaljnije komentirati cijeli slu~aj.

Visoka cijena
Premijer [piri} ju~er nije odgovarao na na{e pozive, a iz njegovog kabineta nismo mogli dobiti komentar. Cijela pri~a po~ela je kada je

Akcija agenata FBI-ja

Me|u uhap{enima i ameri~ki dr`avljanin porijeklom iz BiH
Adis Medunjanin, 25-godi{nji ameri~ki dr`avljanin porijeklom iz BiH, i Zarein Ahmed`aj ju~er su uhap{eni u Njujorku pod optu`bom da su planirali teroristi~ki napad zajedno s Nad`ibulahom Zazijem, javlja AFP . Napad se trebao desiti lani u Njujorku, na dan obilje`avanja godi{njice ru{enja tornjeva WTC-a iz 2001. godine. Medunjanina i Ahmed`aja uhapsili su agenti FBI-ja, objavio je portparol te agencije Ri~ard Kolko (Richard). Navodi se da su njih dvojica „saradnici“ Zazija, optu`enog za veze s El-Kaidom u Pakistanu i za pripremanje bomba{kih napada u Njujorku, tvrdi neimenovani izvor AFP-a. Hap{enja Medunjanina i Ahmed`aja desila su se nakon {to je FBI u{ao u dom Bosanca s nalogom za pretres i oduzeo mu paso{. Nakon toga, Medunjanin je u~estvovao u saobra}ajnoj nesre}i i poku{ao je pje{ke pobje}i, ali u tome je bio sprije~en. U bolnici mu je ukazana ljekarska pomo} za lak{e ozljede, a zatim su ga ispitali detektivi.

Nu|ena i „Telecomu“
Zgrada „Interinvesta“, kako saznajemo, nu|ena je i „BH Telecomu“, ali je ta ponuda odba~ena zbog previsoke cijene. No, {to je skupo „Telecomu“, Vije}u ministara BiH nije, pa je sklopljen ugovor o kupovini.

utvr|eno da „Slu`beni list BiH“ na svom ra~unu ima veliki iznos novca, ostvaren poslovanjem po poprili~no visokim cijenama ogla{avanja i objavljivanja oglasa u dr`avnom glasilu. Na ra~unu se sakupilo oko 12 miliona maraka neutro{enih sredstava pa je donesena odluka o kupovini poslovnog prostora koji bi osim „Slu`benog lista“ koristilo jo{ nekoliko dr`avnih institucija, Agencija za dr`avnu slu`bu, Pravobranila{tvo BiH, Ured za reviziju i Agencija za javne nabavke. Direktor „Slu`benog lista BiH“ Dragan Prusina, koji je ranije potvrdio informaciju o kupovini zgrade po visokoj cijeni, ju~er nije bio raspolo`en za komentar. Iz SIPA-e ju~er nisu mogli potvrditi da se vodi istraga o ovom slu~aju, kazav{i tek da sve istrage vodi T. LAZOVI] Tu`ila{tvo BiH.

Banke nastavljaju plja~kati gra|ane BiH

Intesa Sanpaolo uzimala novac bez znanja klijenata
Uprkos ~injenici da su ka`njene s vi{e od 100.000 maraka zbog nezakonitog dizanja kamatnih stopa na ve} realizirane kredite, banke nastavljaju besramno potkradati gra|ane BiH. Takav novi slu~aj u nizu sli~nih izveden je u re`iji Intesa Sanpaolo banke. Kako nam je potvrdilo vi{e gra|ana, banka je posljednjeg dana 2009. godine bez znanja svojih klijenata uzimala po deset maraka s njihovih privatnih ra~una. Tek naknadno klijenti su dobili dopis kojim banka uzimanje novca pravda naplatom navodne ~lanarine za kori{tenje debitne kartice Visa Electron. Ka`u da su po deset maraka uzimali u skladu s Odlukom o naknakarticu Visa Electron. - U tome ne bi bilo ni{ta ~udno da Intesa taj svoj proizvod nije promovirala navode}i da je kartica besplatna! Sada banka bez znanja klijenata skida po deset KM s na{ih ra~una. Rije~ je o obi~noj plja~ki, jer klijente ni{ta ne pitaju kada uzimaju pare. Novac uzimaju ~ak i penzionerima koji su naivno uzimali te kartice. Uzme li se u obzir ~injenica koliko takvih klijenata ima, sigurno su uzeti milionski iznosi od gra|ana BiH - kazao je za na{ list jedan od klijenata Intesa Sanpaolo banke iz Sarajeva. On o~ekuje da Agencija za bankarstvo FBiH i slu`benici inspekcije hitno reagiraju i sprije~e ovakve aktivnosti banaka. F. V.

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana
Obavje{tajac SIPA-e i novinar Srne konstruirali pri~u o vehabijama
- Na ovaj na~in po~eo je i rat 1992. godine. Hu{ka~ka politika isprepadala je i one umjerene ljude i okrenula ih protiv obi~nog, nedu`nog ~ovjeka. Protiv ovakvih treba se boriti na vrijeme. I to svim raspolo`ivim sredstvima. Podnijeti prijave policiji zbog hu{kanja, iako su doneseni zakonima kojima se sankcioni{e svako vrije|anje na nacionalnoj, rasnoj i vjerskoj osnovi. (bh_zagrepcanin)

Intesa Sanpaolo banka: Koliko je novca uzeto dama i drugim tro{kovima banke na ime naplate godi{nje ~lanarine za

aktuelno

Dnevni avaz, subota, 9. januar/sije~anj 2010.

3

Komentar dana
Pi{e: Tarik LAZOVI] (tarikl@avaz.ba)

RAZVOJNA BANKA Direktor D`aferovi} demantira Dervi{evi}a

Selimovi}i su uzeli vi{e od 100 miliona KM kredita s kamatom od ~etiri posto!
Ako se Zufer Dervi{evi} `eli baviti kriminalom, neka krene od sebe Kampanja se vodi jer nisam „Sarajevskoj pivari“ dao kredit od pet miliona KM
Direktor Razvojne banke FBiH Ramiz D`aferovi} nazvao je obi~nim glupostima i izmi{ljotinama ju~era{nje tvrdnje glavnog inspektora Finansijske policije FBiH Zufera Dervi{evi}a na portalu Safeta Oru~evi}a. Dervi{evi} je, naime, la`no rekao da su neta~ni navodi „Avaza“ u reakciji prema FTV-u, da su pojedinci podigli i po 100 miliona KM kredita s kamatom ni`om od pet posto (rije~ je o tome da odgovorna urednica Informativnog programa FTV-a Du{ka Juri{i} i generalni direktor RTVFBiH D`emal [abi} vjerovatno iz prepoznatljivih razloga nisu htjeli objaviti cjelovit tekst reagiranja i pitanje kome je dato ~ak 100 miliona KM, i to s nevjerovatno povoljnom kamatom, pa je cjelovit demanti „Avaz-roto pressa“ bio objavljen u na{oj novini). Dervi{evi} je, u svom stilu za{tite poslovanja Selimovi}a i dezavuiranja javnosti, kazao i da je slu~aj Razvojne banke navodno nadma{io slu~aj kriminala u Po{tanskoj banci u Hrvatskoj.

Antibo{nja~ka propaganda
Od rata naovamo u BiH nije zabilje`en nijedan teroristi~ki napad koji bi mogao biti povezan s islamskim ekstremistima ili El-Kaidom
Dobronamjerni gvardijan samostana na Plehanu fra Mirko Filipovi} objelodanio je besramne la`i o „bazama vehabija“ na tom podru~ju BiH plasirane u nekim medijima, nazivaju}i ih paranojom. Po{teno i ljudski, bez li~nih interesa, gvardijan je raskrinkao izmi{ljenu konstrukciju prema kojoj BiH opet `ele pokazati kao uto~i{te radikala, ekstremista, potencijalnih ili pravih terorista. Na`alost, problem s kampanjom pojedinih medija i politi~kih centara mo}i u kojoj se BiH ve`e uz me|unarodni terorizam, ima mnogo dublje uzroke od obi~ne paranoje ili straha. Rije~ je o dobro planiranoj, politi~ki osmi{ljenoj i finansijski dobro potkrijepljenoj ujdurmi - uroti, koja se u medijsku orbitu lansira svaki put kada se u dnevnopoliti~kom smislu za to uka`e potreba. Iako od rata naovamo u BiH nije zabilje`en nijedan teroristi~ki napad koji bi mogao biti povezan s islamskim ekstremistima ili ElKaidom, na{a dr`ava neizostavno se spominje kao „potencijalno uto~i{te“ i baza, a Bo{njaci kao „posebno ranjiva“ populacija za {irenje ekstremisti~kih ideja. [kolski je to primjer kako hiljadu puta ponovljena la` mo`e u javnosti biti prihva}ena kao ~injenica, koju je sada daleko te`e opovrgnuti ili demantirati nego {to ju je bilo plasirati. Radikalni izraelski ministar vanjskih poslova „ispalio“ je tvrdnju o {irenju radikalizma u BiH, a mediji plasirali pri~u o vehabijama na Plehanu, ba{ u trenutku kada me|unarodna zajednica, posebno EU, zbija redove poku{avaju}i se suprotstaviti ja~anju antibosanskih i secesionisti~kih snaga. Povezivanjem BiH s ekstremizmom i terorizmom direktno se `eli oslabiti polo`aj Bo{njaka, kao najbrojnijeg naroda u BiH, koji je istovremeno i klju~na koheziona snaga dr`ave. No, efekti {tetne kampanje bili bi kudikamo slabiji, a borba protiv njih lak{a da se BiH nisu dogodili montirani procesi poput „Al`irske grupe“ ili „Pogorelice“. Takvi doga|aji re`irani u vrijeme Alijanse za promjene lansirali su BiH u grupu zemalja koje ba{tine ekstremiste, teroriste i islamske radikale. Ti doga|aji nepovratno su promijenili imid` BiH i Bo{njaka. Od `rtava genocida i boraca za dostojanstvo svijeta, BiH i Bo{njaci postali su sumnjivi, radikalizmu i terorizmu skloni trn u oku Evrope.

D`aferovi}: Dervi{evi} se boji razotkrivanja svog kriminala

Dervi{evi}: Radi za Selimovi}e

Ko stoji iza Finansijske policije FBiH, ru{i sistem dr`ave
- Federalna finansijska policija radi nezakonito. To se lako mo`e vidjeti kada se pogleda Zakon o Finansijskoj policiji FBiH. Oni nemaju ovla{tenja da nci od kada je on na njenom ~elu. Ka`e da se Dervi{evi} obra~unava s njim zato {to `eli uni{titi Razvojnu banku. Radi to uprkos ~injenici da je kapital te banke za posljednje tri godine, kako ju je D`aferovi} preuzeo, pove}an ~ak za 12 miliona KM, a naplata kredita kontroliraju bud`ete i banke. Upadaju u sistem kao padobranci. Ko god stoji iza Finansijske policije, ru{i sistem ove dr`ave istakao je D`aferovi}. prijetili Finansijskom policijom FBiH, ~iji ~elnik Dervi{evi} radi za njih. Neka doka`u da ne postoji veza izme|u grupacije Selimovi} i Finansijske policije FBiH. To je o~ito - ka`e D`aferovi}.

\oko NINKOVI]

/ TO JE TO

Uni{tavanje ljudi
- [to se ti~e pore|enja ove institucije s Po{tanskom bankom, neka Dervi{evi} saop}i bh. javnosti ~lan bilo kojeg zakona i propisa va`nog za bankarski sektor koji smo mi prekr{ili. To su klasi~ne izmi{ljotine. Ako se Dervi{evi} `eli baviti kriminalom, neka krene od sebe. On je ~ovjek koji je u funkciji uni{tavanja ljudi, i to po privatnoj osnovi, a da

Veliki krediti
Cilj harange, tvrdi, jeste da se uspostavi kontrola nad bankom i da „ovo bude interna banka grupacije Selimovi}, koja nije ispunjavala uvjete za nove kredite“! Napadima se, pak, poku{avaju slati poruke nekim klijentima da ne vra}aju uzete kredite. D`aferovi} je potvrdio da su Selimovi}i do sada uzimali ogromne svote kredita od Razvojne banke FBiH. - Od 2001. do 2008. godine oni su u ovoj banci koristili vi{e od 97 miliona KM, a ukupno su do sada njihove firme dobile vi{e od 100 miliona KM! Godi{nje su koristili oko 20 miliona KM. Rije~ je uglavnom o kreditima za poljoprivredu s kamatom od ~etiri posto! Tako|er, u posljednjoj godini uzimali su kredite od po sedam posto za teku}u likvidnost - rekao je D`aferovi}. O kakvoj se pogodnosti za nezaja`ljive Selimovi}e radi, najbolje govori podatak da, primjerice, „Avaz“, koji Selimovi}evi novinari tendenciozno prozivaju da je podigao kredit od 22 miliona KM, pla}a za 20 posto vi{u kamatu na svoj kredit nego {to to ~ine privilegirani Selimovi}i za svoje F. VELE ogromne kredite.

Juri{i} i [abi}: Za{to putem FTV-a skrivaju istinu

Potra`uje se 14 miliona KM duga
D`aferovi} je potvrdio i da banka potra`uje od firmi {irom BiH 14 miliona KM na ime uzetih kredita koji nisu vra}eni. Rije~ je o nobi eliminirao odre|ene osobe s nekih pozicija. Sve to radi da se ne bi razotkrio njegov i veliki kriminal njegove slu`be. A nadam se da }e se to pitanje rije{iti u dogledno vrijeme pri~a D`aferovi}, navode}i da Uprava za indirektno oporezivanje, Porezna uprava FBiH i Agencija za bankarstvo FBiH nikada nisu utvrdile nezakonitosti u Razvojnoj bavcu uzetom prije njegovog dolaska na ~elo Razvojne banke, koja je u me|uvremenu aktivirala hipoteke i novac `eli vratiti putem suda. kre}e se od 96 do ~ak 98 posto. D`aferovi} vjeruje da iza svega stoje porodica Selimovi} i njeni interesi. - Cijela haranga traje ve} dvije godine. Sve je zapo~elo kada je od mene tra`eno da „Sarajevskoj pivari“ odobrim kredit od pet miliona KM bez kolaterala. Kada sam to odbio, oni su pokrenuli harangu putem svojih listova „Oslobo|enje“ i „San“. Tako|er, stalno su mi

4

Dnevni avaz, subota, 9. januar/sije~anj 2010.

aktuelno

UPOZORENJA Podr{ka PIC-a odlukama visokog predstavnika

Vlada RS mora u cijelosti po{tovati Dejtonski sporazum
Sarajevo: Odavanje po~asti rahmetli Turajli}u
(Foto: J. Brutus)

Godi{njica pogibije Hakije Turajli}a

Jo{ postoji nada da }e zlo~in biti ka`njen
Supruga se nada da }e ubice odgovarati
Sedamnaesta godi{njica ubistva Hakije Turajli}a, nekada{njeg potpredsjednika Vlade RBiH i prijeratnog rukovodioca kompanije „Energoinvest“, obilje`ena je ju~er u Sarajevu. Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i}, ~lan Predsjedni{tva Haris Silajd`i}, premijer FBiH Mustafa Mujezinovi} te predstavnici „Energoinvesta“ obi{li su Turajli}ev mezar u haremu Ali-pa{ine d`amije gdje su polo`ili cvije}e te u~enjem Fatihe i minutom {utnje odali po~ast nekada{njem potpredsjedniku Vlade RBiH. Predstavnici „Energoinvesta“ posjetili su i mjesto njegove pogibije. Ju~er je ponovo osu|eno neka`njavanje odgovornih za ubistvo Turajli}a. - Licemjerno je da nakon 17 godina ubistvo ovog velikog ~ovjeka i dr`avnika jo{ nije ka`njeno. Mi iz „Energoinvesta“ se nadamo da }e se to ipak jednog dana desiti. On je bio jedan od pravih reprezenata onoga {to nam danas treba, veliki privrednik, izvanredan ~ovjek rekao je D`email Vlahovljak, direktor „Energoinvesta“. Jasmina, supruga rahmetli Turajli}a, kazala je kako se nada da }e ipak biti ka`njeni odgovorni za njegovu smrt za njenog `ivota, „kako njegovoj djeci ne bi ostao taj teret“. Rahmetli Turajli} brutalno je ubijen 8. januara 1993. godine u Kasindolskoj ulici. Transporter UN-a u kojem se vozio Hakija Turajli} nakon povratka s aerodroma zaustavljen je na punktu „Serija 4“. Pred pripadnicima francuskog bataljona UNPROFOR-a jedan od srpskih vojnika ispalio je raE. G. fal u Turajli}a.

PIC podsje}a vlasti RS da je visoki predstavnik kona~ni autoritet za tuma~enje civilne provedbe Dejtonskog mirovnog ugovora
Ambasadori Kanade, Francuske, Njema~ke, Italije, Japana, Velike Britanije, SAD, [panije, delegacije EU i Turske sna`no podr`avaju mjere i odluke visokog predstavnika, kao i njegovu mogu}nost da upotrijebi svoje ovlasti kako bi osigurao puno po{tivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, te ponovo izjavljuju da je neprihvatljiv svaki poku{aj podrivanja mandata visokog predstavnika, definiranog Aneksom 10, ka`e se u ju~era{njoj izjavi ambasadora Upravnog odbora Vije}a za implementaciju mira (PIC).

Zamjena tuma~enja
Navodi se kako je visoki predstavnik jasno stavio do znanja da se stavovima Vlade RS, od 14. decembra pro{le godine, i zaklju~cima Narodne skup{tine RS, od 28. decembra 2009. goOHR: Neprihvatljivo podrivanje mandata visokog predstavnika

dine, kr{i Dejtonski mirovni sporazum. Sporazum se kr{i odbijanjem implementacije zakona BiH koje je donio visoki predstavnik, kao i prijedlogom

za odr`avanje referenduma ~ime se osporava Dejtonski mirovni sporazum.

Osporavanje mjera
- Vije}e za implementaciju mira nedvosmisleno je u stavu da ovla{tenje visokog predstavnika da donosi obavezuju}e odluke direktno proizilazi iz Aneksa 10 Dejtonskog sporazuma koje je podr`ao PIC i ponovno potvrdilo Vije}e sigurnosti UN-a. Tako|er, PIC nagla{ava vlastima RS da njihova vlastita tuma~enja Dejtonskog mirovnog sporazuma ne mogu biti zamjena za tuma~enja visokog predstavnika - ka`e se

Garantiranje teritorijalnog integriteta BiH
- U junu 2009. godine, UO PIC-a podsjetio je vlasti i lidere politi~kih stranaka da je BiH me|unarodno priznata suverena dr`ava ~iji se teritorijalni integritet garantira Op}im okvirnim sporazumom za mir (GFAP). Svako osporavanje osnovnih elemenata Op}eg okvirnog sporazuma za mir smatra se neprihvatljivim, uklju~uju}i i jednostrane radnje usmjerene na ugro`avanje ustavnog poretka BiH. Upravni odbor PIC-a }e konstantno pratiti situaciju - navode ambasadori.

Formiran Inicijativni odbor

Poznati privrednici pri{li SBBBiH u Grada~cu
Na ~elu Inicijativnog odbora Omer He}imovi}
Sli~no ve}ini op}ina Tuzlanskog kantona, preksino} je i u Grada~cu formiran Inicijativni odbor SBBBiH, koji }e predvoditi daljnje aktivnosti na organiziranju stranke u tom gradu. Osim Omera He}imovi}a, koji je izabran za predsjednika, Inicijativni odbor ~ine i mnogi drugi ugledni gra|ani Grada~ca, me|u kojima su Adem Hani}, Esad D`ini}, Fahrudin Gola}, Senad He}imovi}, Amir Mujkanovi}, Semir Pe{tali}, Zijad Mahmutovi}, Alen Ahmeta{evi}, Faruk Had`i}, Ned`ad Zrni}, Esmeralda Omerovi}, Sead Huski}, Semir Turbi} i Hasija [aldi}. Inicijativni odbor, prema planu rada, ve} narednih dana kre}e u formiranje op}inskog odbora stranke te organiziranje tribine, sli~no kako je to bilo u drugim gradovima TK. Ina~e, uz ostale, Inicijativni odbor SBBBiH u Grada~cu ~ini i pet ~lanova grupe grada~a~kih privrednika poznatije kao GM-4, me|u kojima i Adem Hani}, aktuelni predsjedavaju}i Op}inskog vije}a GraA. H. da~ac.

u izjavi UO PIC-a. PIC podsje}a vlasti RS da je prema Dejtonskom sporazumu visoki predstavnik kona~ni autoritet za tuma~enje civilne provedbe Dejtonskog mirovnog ugovora. - Vlada RS mora po{tovati Dejtonski mirovni sporazum u cijelosti i ne smije osporavati mjere poduzete na osnovu Dejtonskog sporazuma i rezolucija Vije}a sigurnosti UN-a usvojenih u skladu sa Poglavljem VII Povelje UN-a i mora ispo{tovati preostale odluke donesene na osnovu ovih ovlasti - navodi se u izjavi ambasadora Upravnog odbora PIC-a.

Odgovor OHR-u

Prijem u Mitropoliji povodom bo`i}nih blagdana

Dodik: RS }e iskoristiti pravo na referendum
Premijer RS Milorad Dodik rekao je ju~er Srni da nije ni pro~itao saop}enje OHR-a u vezi s referendumom u RS, dato uo~i pravoslavnog Bo`i}a. - Ovo saop{tenje treba gledati u posebnom kontekstu, jer OHR ni povodom smrti Njegove svetosti patrijarha Pavla nije uputio zvani~no sau~e{}e pravoslavnom narodu - podsjetio je Dodik. On je jo{ jednom ponovio opredjeljenje i stav RS u vezi s referendumom. - Republika Srpska ve} ima Zakon o referendumu koji dozvoljava mogu}nost da se narod i svako ponaosob izjasni o svakom pitanju u RS i RS }e to pravo iskoristiti rekao je Dodik.

Nikolaj: Neka na{a sloboda bude ljubav prema narodima BiH
Sloboda bez ljubavi ne mo`e u BiH opstati, kazao mitropolit
U Mitropoliji dabrobosanskoj u Sarajevu sino} je odr`an sve~ani prijem povodom bo`i}nih blagdana. Brojne goste, predstavnike vjerskog, politi~kog i javnog `ivota u BiH pozdravio je mitropolit dabrobosanski Nikolaj. Zahvaliv{i se na dolasku i ~estitkama, Nikolaj je u svom govoru, izme|u ostalog, kazao da „istina, milost i ljubav obezbje|uju stabilnost i stvaraju mir“. - Osamljena je sloboda bez odbrane od la`i i sebi~nosti. Njen trajan opstanak uslovljen je nestankom la`i i sebi~nosti. Svi smo mi na slobodu pozvani. Neka na{a sloboda bude ljubav prema narodima u Bosni i Hercegovini. Sloboda bez ljubavi ne mo`e u BiH

Krstan Simi}, ~lan Ustavnog suda BiH

Nisam sudija na daljinski
Sudija Ustavnog suda BiH Krstan Simi} negirao je ju~er na pres-konferenciji informacije da je izlobirao odluku Ustavnog suda BiH u korist travni~kog „Borca“ i naglasio da nikada nije glasao mimo svog slobodnog sudijskog uvjerenja. - Gotovo je nemogu}e da pojedinac mo`e izlobirati odluku ovog suda. - Sada sam prekr{io pravilo jer je zabranjeno da sudije komentari{u ovakve odluke i spreman sam da snosim posljedice, ali ne mogu dopustiti da se stvaraju insinuacije koje su neta~ne. Nisam sudija na daljinski upravlja~ - kazao je B. S. Simi}.

Sarajevo: Sa sino}njeg prijema u Mitropoliji

(Foto: N. Bo`ovi})

opstati - poru~io je mitropolit Nikolaj. Sino}enjem prijemu prisustvovali su @eljko Kom{i}, Haris Silajd`i}, Mirsad Kebo, Mirko [arovi}, Sven Alkalaj,

Mustafa Mujezinovi}, Sadik Ahmetovi}, Safet Halilovi}, Ibrahim Spahi}, Slavko Jovi~i}, te predstavnici diplomatskog kora u BiH i drugi.
E. Ha.

pogledi

Dnevni avaz, subota, 9. januar/sije~anj 2010.

5

BRISEL Baronesa E{ton organizirala sastanak

Klju~ni ljudi EU ~etiri sata razgovarali o BiH
S nasljednicom Solane razgovarali Incko, File, E{daun, Liki, Pampaloni i Martinu{
Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Ketrin E{ton (Catherine Ashton) odr`ala je u Briselu prije dva dana {iroke konsultacije sa zvani~nicima i u vezi sa BiH te ulogom me|unarodne zajednice u njoj, saznaje „Dnevni avaz“. soki predstavnik lord Pedi E{daun (Paddy Ashdown), {efica Odjela za BiH u Evropskoj komisiji Paola Pampaloni i Zoltan Martinu{ (Martinusz). Prema na{im saznanjima, rije~ je o neformalnim konsultacijama koje bi trebale pomo}i Ketrin E{ton da zauzme klju~ne stavove i strategiju za BiH s pozicije utjecajne {efice diplomatije EU.

Razdvajanje funkcija
Kako nezvani~no saznajemo, na sastanku s Ketrin E{ton govorilo se o brojnim problemima i idejama kako rije{iti situaciju u BiH i kakva bi uloga OHR-a ili budu}eg oja~anog Ureda specijalnog predstavnika EU trebala biti. Jedna od ideja, koja se ozbiljno razmatrala, jeste razdvajanje funkcija visokog predstavnika i specijalnog predstavnika. Obje te funkcije sada obavlja Incko, a postoji i funkcija {efa Delegacije Evropske komisije. Ideja je da funkcije EUSR-a i {efa Delegacije EK budu objedinjene, a da se onda sudbina OHR-a rje{ava posebno. Visoki predstavnik Incko ju~er, nakon sastanka s E{ton, za „Avaz“ je rekao da su razgovori bili „razmjena informacija i upoznavanje sa situacijom“. - E{ton je veoma zainteresirana za BiH. Ve} na po~etku njenog mandata bio sam kod nje u Briselu. Ona smatra da je BiH u dvori{tu Evropske unije, na na{em podru~ju, i ona `eli tome posvetiti posebnu pa`nju. Ovi sastanci su u svrhu njenog boljeg upoznavanja sa BiH, da dobije {to vi{e informacija o anga`manu Unije, koji je poprili~no op{iran u BiH. Ona je ovog put vi{e slu{ala o situaciji u BiH - ka`e Incko.

Najve}i izazov
Vi{esatni sastanak o BiH, na kojem su u~estvovali eminentni sagovornici, kako nam je prenio dobro upu}eni diplomatski izvor, najavio je da }e E{ton poduzeti odlu~ne korake, kakvima Brisel do sada nije bio sklon, isti~u}i tako BiH kao svoj prioritet. - Baronesa E{ton vrlo dobro razumije situaciju, a BiH je u njenom posebnom fokusu. ^etiri sata razgovaralo se o BiH, koja sada predstavlja najve}i izazov vanjske politike EU. Imam dojam da }e ona uraditi neke razumne stvari i ve} je napravljen plan {ta i kako ~initi - prenio nam je jedan od u~esnika sastanka. Razgovorima s nasljednicom Havijera Solane (Javier), britanskom baronesom E{ton, prisustvovali su visoki predstavnik me|unarodne zajednice Valentin Incko (Inzko), budu}i evropski komesar za pro{irenje [tefan File (Stefan Fuele), generalni direktor vojnog osoblja Vije}a EU i biv{i komandant EUFORa Dejvid Liki (David Leakey), biv{i vi-

Ef. Hod`i}: Primjer mladima u BiH

Li~nost dana

Husein ef. Hod`i}

Vjera u su`ivot
Ef. Hod`i} i ljudi me|u kojima je na{ao glas razuma korisniji su nego {to }e dana{nja vlast ikada biti
Odlazak trebinjskih imama, predvo|enih Huseinom ef. Hod`i}em, na bo`i}ni ru~ak kod pravoslavnih kom{ija, lagano i ispotiha ponovo postaje dio tradicije tog kraja. Zna~aj takvih doga|aja je neprocjenjiv. Jer, jedan takav blagdanski ~in ima ogroman utjecaj na izgradnju me|usobnog povjerenja i vjere u su`ivot u na{oj zemlji. Barbarski ru{iti daleko je lak{e nego ljudski graditi ono poru{eno, {to sada zajedno s pravoslavnim kom{ijama u Trebinju poku{ava ef. Hod`i}, vo|en krajnje ljudskom misijom njegovanja tolerancije i vra}anja vjere u zajedni~ko bolje sutra. Takav trebinjski imam i ljudi me|u kojima je na{ao glas razuma i ruku podr{ke korisniji su svima u ovoj dr`avi nego {to }e to ikada biti aktuelna garnitura na vlasti, koja toleranciju o~ekuje samo za svoje lopovluke u kojima vidi bolje sutra jedino za svoje potomke. Husein ef. Hod`i} bio je imam d`emata u njema~kom Baden-Badenu kada je 2001. u novinama na{ao konkurs za imama u Trebinju. Ro|en u Teo~aku, nikada prije nije bio u Trebinju. Ipak, odlu~io je do}i i voditi trebinjski S. [. d`emat.

Posjeta predsjedavaju}eg Predsjedni{tva BiH

Sve varijante
E{ton i Incko: Upoznavanje sa situacijom

Podr{ka {panskoj inicijativi
Govore}i o najavama [panije, kao nove predsjedavaju}e EU, da }e tra`iti nastavak razgovora o ustavnim promjenama, Incko ka`e da on podr`ava takav stav. - Podr`avam sve razgovore i {pansku inicijativu. Na stolu sada imamo odluku Evropskog suda za ljudska prava iz Strazbura o pravu da se na izborima kandidiraju i gra|ani iz reda ostalih. Interesantno je da se ta odluka ti~e upravo Jevreja koji su u BiH do{li iz [panije. Vidjet }emo kakva }e biti reakcija lidera - navodi Incko.

Prema njegovim rije~ima, E{ton }e nastaviti konsultacije sa {irokim krugom ljudi. - Ja sam jedan od tih, mo`da glavnih izvora informacija - isti~e Incko. Na pitanje da li je bilo razgovora o reakciji na mogu}e odr`avanje referenduma u Republici Srpskoj, Incko je odgovorio da je Ured visokog predstavnika spreman za sve mogu}nosti. - Spremni smo za sve varijante i na to }emo reagirati, ako do toga do|e. Ali, ne mislim da }e biti referenduma i stoga je preuranjeno da razmi{ljamo o tome i konkretno govorimo u javnosti - isti~e visoki predstavnik. T. LAZOVI]

Merkel pozvala Kom{i}a u Berlin
Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} otputovat }e u posjetu Njema~koj 12. januara na poziv njema~ke kancelarke Angele Merkel, potvrdila je ju~er Feni Kom{i}ev portparol Irena Kljaji}, koja nije mogla saop}iti vi{e detalja o ovoj posjeti. Me|utim, neki mediji su javili da je Merkel prije nekoliko dana uputila li~ni poziv Kom{i}u da je posjeti u njenom kabinetu u Berlinu kako bi iz prve ruke saznala vi{e o aktuelnoj situaciji u BiH i regionu. Prema ovim izvorima, Kom{i}ev odlazak kod Merkel treba gledati i u kontekstu odluke zvani~nog Berlina da se
Kom{i}: Sastanak 12. januara Merkel: @eli vi{e informacija o BiH

Sjednica Predsjedni{tva HDZ-a 1990 u Mostaru

BiH je bli`a raspadu nego integraciji
Predsjedni{tvo HDZ-a 1990 zaklju~ilo je na sjednici u Mostaru da se stanje u BiH pogor{ava te da je BiH bli`a raspadu nego integraciji ako se nastave negativne tendencije. Hrvatskom narodu u BiH u takvim okolnostima ne preostaje ni{ta drugo nego nastaviti vlastitim putem koji }e osigurati opstanak Hrvata, saop}ila je ta stranka. - Posljednji poku{aj promjene Ustava u tzv. butmirskom procesu nije mogao uspjeti jer je projektiran na istrulim temeljima Aneksa IV Dejtonskog mirovnog sporazuma. To je bio poku{aj da se kroz kozmeti~ke promjene legalizira BiH kao konfederacija dva nacionalna entiteta s dominacijom Bo{njaka u jednom i Srba u drugom entitetu, bez ambicije da se su{tinski rje{ava pozicija hrvatskog naroda - smatraju u HDZ-u 1990.

vi{e i ja~e anga`ira u regionu. Nedavno je s njema~kom kancelarkom razgovarao Boris Tadi}, predsjednik Srbije, a zatim i Jadranka Kosor, premijerka Hrvatske.

Sastanak potpisnika Kre{evske deklaracije
Predsjednici stranaka potpisnica Kre{evske deklaracije odr`at }e u ponedjeljak, 11. januara, sastanak u Kiseljaku, saop}eno je iz HSS-NHI-ja. Sastanak }e biti odr`an u Hrvatskom domu Kiseljak, a prije po~etka u~esnici }e polo`iti vijence na spomenik poginulim braniteljima u Kiseljaku, javila je Fena.

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, subota, 9. januar/sije~anj 2010.

mozaik

SPA[AVANJE Drama u blizini grani~nog prijelaza Doljani

Grani~ari iz nabujale Neretve uspjeli izvu}i Tomislava Raji}a
Mje{tanin Doljana zamalo se udavio poku{avaju}i spasiti svoje konje
Policijski slu`benici Jedinice Grani~ne policije Doljani u ~etvrtak oko 17 sati uspjeli su iz nabujale Neretve od utapanja spasiti 53-godi{njeg Tomislava Raji}a, mje{tanina Doljana. Kako su ju~er saop}ili iz Grani~ne policije BiH, nakon {to su primili dojavu od mje{tana da se Raji} utapa u Neretvi u blizini me|unarodnog grani~nog prijelaza Doljani, u pravcu Metkovi}a, tim grani~ara predvo|en komandirom Vladimirom Popovi}em u slu`benom ~amcu uputio se na mjesto doga|aja. Kako saznajemo, sve je po~elo nakon {to je jedan od radnika na terminalima grani~nog prijelaza Doljani vidio da raste nivo Neretve i da bi se mogla utopiti dva konja u vlasni{tvu Tomislava Raji}a, koja su bila privezana u blizini. On je oslobodio konje, koje je potom ponijela nabujala rijeka. Raji} je to vidio pa se upla{io da bi mogao izgubiti `ivotinje. On se potom u svom ~amcu uputio prema konjima da bi ih
Njujork: Sporni bilbord

Zahtjev Bijele ku}e

Tra`e uklanjanje reklame na kojoj je Obama
Bijela ku}a tra`it }e od kompanije „Weatherproof “ da ukloni reklamu na kojoj je ameri~ki predsjednik Barak Obama (Barack) u njihovoj jakni, a koja je postavljena bez njegovog odobrenja. Bilbord na Tajms skveru u Njujorku postavljen je u srijedu, a na njemu je fotografija Obame u crnoj jakni te kompanije, koju je nosio prilikom nedavnog obilaska Kineskog zida. - Ta reklama je obmana, jer kompanija sugerira da ima odobrenje ili pristanak predsjednika ili Bijele ku}e, a nema ga - saop}eno je iz Bijele ku}e. Predsjednik „Weatherproofa“ Fredi Stolmak (Fredie) izjavio je da }e se konsultirati s advokatima po pitanju zahtjeva Bijele ku}e.

Grani~na policija: Reagirali na dojavu mje{tana

(Foto: GPBiH)

Nacionalna galerija u Londonu

spasio. Nakon {to je sustigao i uhvatio jednog od njih, prepla{ena `ivotinja se trznula i tako prevrnula ~amac. Nastala je prava drama,

Predstavljen zajedni~ki portret prin~eva
Nacionalna galerija portreta u Londonu predstavila je dvostruki portret engleskih prin~eva Vilijama (William) i Harija (Harry). Sinovi princa ^arlsa (Charles) i pokojne princeze Dajane (Diana) prikazani su kako razgovaraju, odjeveni u oficirske uniforme. Slika je rad umjetnice Niki Filips (Nicky Philipps) za koju su Vilijam (27) i Hari (25) pozirali 2008. godine. To je prvi dvostruki portret prin~eva ura|en po narud`bi Nacionalne galerije, ~ija zbirka broji

U pripravnosti zbog poplava
Grani~ari u Doljanima u punoj su pripravnosti zbog pove}anja vodostaja Neretve i Krupe i progla{enja op}e opasnosti od poplava 7. januara. To je i rezultiralo uspje{nom akcijom spa{avanja davljenika.

pa se i sam Raji} po~eo utapati. Sre}om, neko od mje{tana to je vidio i oko 16 sati pozvao grani~are u pomo}. Oni su brzo reagirali, a nepun sat kasnije Raji} je bio na sigurnom. Nesretni ~ovjek navodno se uspio uhvatiti za jednu vrbu, {to mu je, na kraju, spasilo `ivot. Jedan od konja uspio je pre`ivjeti i isplivao je na kopno, F. V. dok se jedan utopio.

Nezadovoljni Milivoje Mitrovi} iz Zvornika

Odbio primiti mizerni bora~ki dodatak
Filips: Autorica pored djela

120.000 portreta slavnih li~nosti uglavnom iz Velike Britanije. Najstariji portret kolekcije datira iz 16. stolje}a.

Demobilisani borac VRS prve kategorije Milivoje Mitrovi} iz Zvornika odbio je primiti bora~ki dodatak od 117 KM za ovu godinu. Smatra da je taj iznos krajnje mizeran i poni`avaju}i za biv{e borce, pogotovo {to nije mijenjan dvije godine, s tim da je isplata naknade za pro{lu godinu presko~ena.

- Revoltiran sam ovim iznosom i odnosom vlasti prema biv{im u~esnicima rata i nisam od po{tara htio primiti novac kojim nas poni`avaju. Evo, biv{i borci Armije BiH protestuju iako su, {to se ti~e primanja, u znatno boljoj situaciji - ka`e Mitrovi}, dodaju}i da njegov sin godinama bezuM. M. spje{no tra`i posao.

Mitrovi}: Nije htio 117 KM

Potez uredni{tva lista „Aftenposten“

Objavljene sporne karikature
Norve{ki dnevnik „Aftenposten“ objavio je sporne karikature poslanika Muhammeda, a. s., ~ije je publiciranje 2005. godine u Danskoj izazvalo ogor~enje muslimana {irom svijeta. Ovaj potez norve{kog lista dolazi samo nekoliko dana nakon poku{aja jednog Somalca da ubije danskog karikaturistu Kurta Vestergarda, koji je Muhammeda, a. s., predstavio s bombom u turbanu. Glavna urednica „Aftenpostena“ Hilde Haugsgjerd izjavila je da ne o~ekuje o{tre reakcije na ponovno objavljivanje spornih karikatura, dodaju}i da mediji imaju pravo da to ~ine.

TV BINGO
12 61 55 1
1 10 19 28

1. redovno kolo - nezvani~an izvje{taj

90 5 69 18

2 11 20 29

9 34 50 2

3 12 21 30

40 41 23 38

4 13 22 31

35 68 33 17

5 14 23 32

47 78 66 76

6 15 24 33

73 53 29

7 16 25

37 13 83

8 17 26

59 60 7

9 18 27

Amerikancu prijeti zatvor

Stavio k}erku u su{ilicu rublja
Amerikanca Stiva Meklerajna (Steve McClairin, 36) iz Ohaja ~eka optu`ba jer je navodno sedmogodi{nju k}erku stavio u su{ilicu rublja, zatvorio vrata i uklju~io je. Djevoj~ica je to rekla u~iteljici koja je sve prijavila centru za socijalnu njegu. - Nema obja{njenja za{to bi iko napravio tako ne{to. Ako je neko u stanju to u~initi svom djetetu, ko zna za {ta je sve sposoban - rekao je policijski portparol. Otac ima ve} dvije optu`be za ugro`avanje djeteta, otmicu i nasilje u ku}i. Prijete mu 33 godine zatvora.

DOBICI U IGRI IGRA^ - GOST /sms/
1. 030 0739342 45 2. 030 2628027 34 3. 030 3744044 59 4. 030 1905653 48 5. 030 1694375 42

Jack pot: Nije izvu~en Deseterac: 44 dobitka: 901,23 KM Peterac: 16.304 dobitka: 5,01 KM

D`ek pot za Bingo u narednom kolu iznosi oko 1. 100. 000 KM D`ek pot za Bingo+ u narednom kolu iznosi oko 100.000 KM

mozaik

Dnevni avaz, subota, 9. januar/sije~anj 2010.

7

[ta ka`u poznati
Neboj{a Bradi}

BRUKA Gradona~elnik Sarajeva prevario slavljenike

Behmen prvu bebu ro|enu 2010. darivao neva`e}im bonom!
U „Mercatoru“ na Ilid`i kazali nam da kuponi ne va`e i da ih mo`emo zamijeniti na Socijalnom, ka`e bebina majka Nefa [ljivo
Nakon ro|enja prve bebe u Sarajevu 2010. godine, gradona~elnik Alija Behmen djevoj~icinoj majci Nefi [ljivo uru~io je bon u iznosu od mizernih 300 KM za kupovinu namirnica u „Mercatoru“. Tu ne bi bilo ni{ta ~udno, pa ni sramno, da taj bon nije istekao 31. decembra pro{le godine! Ne znaju}i za takvu podvalu, porodica [ljivo prije nekoliko dana uputila se u „Mercator“ na Ilid`i. No, nisu mogli platiti namirnice jer je Behmen prvu bebu Behmen: darivao neva`e}im Sramotan potez bonom, kojem je gradona~elnika rok istekao posljednjeg dana 2009. godine. - Vidjeli smo da pi{e na bonovima da va`e do 31. decembra, ali smo mislili da, s obzirom na to da je situacija takva i da sam ja prva porodilja, ne}e biti problema.

U ovakvim uslovima opstaju spremni i prilagodljivi
Bradi}: Pribli`avanje ciljevima

- U ovakvim uslovima opstaju spremni i prilagodljivi. Velike i trome institucije te{ko je pokrenuti, ali ih je te{ko i ugroziti. Bude li se mjerilo samo novcem koji `elimo i novcem koji imamo na raspolaganju, ne}emo napraviti nikakav proboj, niti se pribli`iti na{im ciljevima. (Srbijanski ministar kulture za „Ve~ernje novosti“)

Slavko [timac

Ne znam {ta ustvari zna~i biti legenda
- Ako gledamo po godinama i datumima, mo`e se re}i da sam legenda. Ali, ne znam {ta to, ustvari, zna~i. ^injenica je da sam igrao u dosta projekata koji su obi- [timac: lje`ili historiju kinematografije i drago mi je zbog toga. Po{teno raditi ^ovjek se najljep{e osje}a kad ima neki rezultat iza sebe. Gluma je svetinja. Moja du`nost je da po{teno radim svoj posao, (Glumac za „Press“) koliko je to u mojoj mo}i.

Danijel Libeskind

Dom je vi{e nego samo krov nad glavom
Libeskind: Tijelo i du{a Ponosna Nefa sa k}erkom Emelom
(Foto: M. @ivojevi})

- Dom je vi{e nego samo krov nad glavom. Mora imati tijelo, du{u i karakter. Dom utje~e na `ivot ~ovjeka. A polazna ta~ka procesa kreiranja doma mora biti pitanje u kakvom bi domu sam autor htio `ivjeti. To je u slavu stanovanja i svakodnevnog `ivota.
(Arhitekta za „Slobodnu Dalmaciju“)

Mislila sam da mi gradona~elnik ne bi uru~io bonove ako ih ne mogu iskoristiti. U „Mercatoru“ na Ilid`i ipak su rekli da su neva`e}i i obavijestili nas da ih

Gradska uprava krivi „Mercator“
- Gradska uprava u vi{e je navrata, a za {ta imamo pisani trag i dokaze, od „Mercatora“ tra`ila mogu}nost realizacije nov~anih poklon-bonova iza 31. decembra 2009. s obzirom na to da je planirana njihova podjela pred sami kraj 2009. i po~etak 2010. godine. Od komercijaliste „Mercatora“ g. Bajri}a dobili smo odgovor u kojem se jasno vidi da se predstavnik „Mercatora“ izvinjava za nastale neugodnosti - saop}eno nam je iz Odjela Gradske uprave za odnose s javno{}u.

mo`emo zamijeniti u „Mercatoru“ na Socijalnom. Tamo smo ih predali i sada ~ekamo da nam jave kada }emo dobiti nove pri~a razo~arana Nefa. Ovo je bio samo {lag na tortu za porodicu [ljivo, jer ni Nefa ni suprug Amir nisu zaposleni, a osim bebe Emele imaju jo{ dvije k}erke, trinaestogodi{nju Ajlu i pet godina mla|u [ejlu. Iz „Mercatora“ su nam kazali da su svi bonovi iz Gradske uprave povu~eni i da se rade zamjenski. Bonovi koji }e va`iti cijeli januar po~eli su se preuzimati F. F. ju~er od 15 sati.

[ta ka`u u narodu

033/281-393 redakcija@avaz.ba

¤

Ko }e odgovarati ako Plav{i} bude na listi}u?
- Kako je u ovoj dr`avi sve mogu}e, nije iznena|enje ni to {to se osu|eni ratni zlo~inci bez ikakvih problema mogu kandidirati na izborima. Kako je ve}ina zakona koji su na snazi nedore~ena ili povr{no ura|ena, tako je i sa izbornim zakonom. Samo pitanje je ko }e odgovarati ako se ime Biljane (^italac S. O. iz Tuzle) Plav{i} na|e na bira~kom listi}u?

Vremenska prognoza

9. 1. 2010.

sun~ano

djelimi~no sun~ano

mjestimi~no ki{a

obla~no

promjenljivo

Imami proveli Bo`i} kod kom{ija pravoslavaca

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

Nada u su`ivot u Trebinju
Bo`i}ni ru~ak trebinjskih imama kod pravoslavnih kom{ija postao praksa
Me|usobna pa`nja i po{tovanje izme|u Srba i Bo{njaka tokom bo`i}nih blagdana obilje`ili su protekla dva dana u Trebinju i dali nadu u su`ivot u ovom gradu u isto~noj Hercegovini. Trebinjski imami predvo|eni Huseinom ef. Hod`i}em i ovog puta su posjetili brojne srpske porodice ~estitav{i im veliki blagdan. Bo`i}ni ru~ak trebinjskih imama kod pravoslavnih kom{ija postao je praksa ve} nekoliko godina, a ovog puta poziv je stigao od porodice Bo`e Naran~i}a, vjernika i, kako za njega ka`u Trebinjci, po{tenog ~ovjeka. Prema rije~ima ef. Hod`i}a, Bo{njaci Naran~i}a pamte po podr{ci i pomo}i koju je dao u obnovu d`amija u Trebinju. - Pamtimo i Bo`ine poklone, poklone svake godine kuhinji Udru`enja „Imaret“ - poru~io je ef. Hod`i}. A. Du.

VRIJEME DANAS

BANJA LUKA BIHA] 6 11 BR^KO 14

Obla~no s ki{om Preovladavat

TUZLA 14

Trebinje: Imami kod porodice Naran~i}

}e prete`no obla~no vrijeme ZENICA LIVNO s ki{om. Obilnije 13 SARAJEVO padavine o~ekuju 10 se u Hercegovini, ju12 gozapadnoj i dijelu isGORA@DE to~ne Bosne, gdje su mogu}i i pljuskovi s grmljavi12 nom. Vjetar, umjeren do jak, u MOSTAR postepenom slabljenju tokom da13 na, ju`ni i jugoisto~ni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 12, a najvi{a dnevna od 6 do 13, na jugu i NEUM sjeveroistoku zemlje do 16 stepeni. 16

Porodica Sla|ane Todorovi} i Drage Juri}a

SUBOTA
9. 1. 2010.

NEDJELJA
10. 1. 2010.

PONEDJELJAK
11. 1. 2010.

Bo`i} do~ekali u kontejneru
Sedmo~lana porodica nevjen~anih supru`nika Sla|ane Todorovi} i Drage Juri}a, mje{tana izbjegli~kog naselja Kafani{te kod Prijedora, najradosniji hri{}anski blagdan Bo`i} do~ekala je u kontejneru, u svega nekoliko kvadrata u kojima boravi od pro{log ljeta. Sla|ana ka`e da joj skromna trpeza toliko i ne smeta koliko ~injenica da se djeca u kontejneru, u koji su stala tek dva vojni~ka kreveta, sudoper i {poret, bukvalno smrzavaju. - Sanjamo vlastiti krov nad glavom. Mi smo vrijedni i dobri ljudi i Boga molimo da nam ispuni ovu toliko ljudsku i mnogima danas obi~nu `elju. To nam je i jedina `elja na Bo`i} - ka`e Drago. M. Z.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 40C do 120C
DNEVNE TEMPERATURE

od 2 C do 9 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od - 20C do 60C
DNEVNE TEMPERATURE

od 60C do 160C

od 60C do 120C

od 4C do 120C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Biometeorolo{ka prognoza i dalje je nepovoljna, naro~ito za Hercegovinu. Prolazak ciklone iznad na{e zemlje uzrokovat }e izra`enije tegobe kod reumati~ara, astmati~ara i osoba s bolestima krvnih sudova. Meteoropati bi mogli patiti od glavobolje, razdra`ljivosti i nesanice.

Grad Sarajevo
Izlazak 7.20 Zalazak 16.27

9. 1. 2010.
Izlazak 2.07 Zalazak 11.43

Prijedor: Nedavno dobili struju

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Brzo - kratko
Direkcija cesta FBiH izabrala izvo|a~a

8

Dnevni avaz, subota, 9. januar/sije~anj 2010.

teme

Od danas uklanjanje odrona kod Vranduka
Direkcija cesta FBiH ju~er je odabrala specijaliziranu kompaniju za potpuno uklanjanje odrona na cesti M-17 u blizini tunela Vranduk, saop}eno je iz Direkcije. Radovi po~inju danas, a osposobljavanje ceste za pu{tanje u promet jedne trake o~ekuje se do srijede, 13. januara. Rok za zavr{etak kompletne sanacije kliCesta M-17: Odron prekinuo promet zi{ta je deset dana. Prvog januara, zbog dugotrajnih i obilnih padavina, do{lo je do ve}eg odrona kamenog i zemljanog materijala u blizini tunela Vranduk na dionici magistralne ceste M-17 Nemila - Zenica, {to je prouzrokovalo potpuni prekid prometa na toj dionici.

IZVJE[TAJI Nema mobinga u Ambasadi BiH u Beogradu

Sva|a zbog pranja {oljice za kafu?!
Otpravnica poslova Arifovi}-Harms je vrijedna, ali nije profil za rukovo|enje ljudima, formalista je i sebe smatra „najpametnijom“ u Ambasadi
Nema dokaza da je bilo mobinga u Ambasadi BiH u Beogradu, a nije ta~na ni tvrdnja da je otpravnica poslova Amira Arifovi}Harms nazvala ata{ea za kulturu Nata{u Va{ali} „~etniku{om“ i „pro~etni~ki orijentisanom osobom“, kako se pisalo u medijima. Na osnovu razgovora sa svim zaposlenicima u toj ambasadi, mo`e se zaklju~iti da Arifovi}Harms nikada i nigdje nije pokazala nijedan promil nacionalizma, ni prema kome.
Arifovi}-Harms: Nije vrije|ala

Od 15. oktobra 2009. do danas

Od{tampan 42.321 biometrijski paso{
Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) BiH od 15. oktobra 2009. do danas od{tampala je 42.321 biometrijski paso{ na osnovu zahtjeva koje su gra|ani podnijeli u nadle`nim MUP-ovima. U kantonalnim MUP-ovima, MUP-u RS, Javnom registru Br~ko Distrikta te DK mre`i do sada je podneseno 46.795 zahtjeva za izdavanje ovih paso{a, saop}eno je ju~er iz ove agencije.

Mike{ o zahtjevu Kluba Bo{njaka

Ustavni sud RS ne}e razmatrati veto
Potpredsjedavaju}i Vije}a naroda RS Miroslav Mike{ izjavio je ju~er da Ustavni sud RS nema praksu da odlu~uje o vetu na skup{tinske zaklju~ke, ocijeniv{i da stoga ne}e ni razmatrati pitanje za{tite vitalnog nacionalnog interesa Kluba Bo{njaka na zaklju~ke NSRS u vezi s referendumom u RS. Predsjednik Kluba Bo{njaka Edin Rami} kazao je ju~er za na{ list da je mnogo bitnije {ta }e u kona~nici na ovakve zaklju~ke entitetskog parlamenta re}i Ured visokog predstavnika nego Ustavni sud RS, a posebno B. S. Miroslav Mike{.

Provjera navoda
Ovo su navodi iz izvje{taja o kontroli koju su u Beogradu obavili glavni inspektor Ureda za reviziju Amir ^orbo i inspektor Rade ^oli}, saznaje „Dnevni avaz“. Oni su krajem decembra posjetili Ambasadu radi provjere navoda iz medija i informacija o pogor{anim me|uljudskim odnosima u na{em diplomatskom predstavni{tvu. - Svi zaposleni navode da je Va{ali} prili~no nervozna osoba i da joj je te{ko ugoditi, kako s aspekta stvaranja uslova u pogledu opremljenosti kancelarije tako i ambijenta u kojem radi (nedostatak vazduha, mra~na kancelarija, lo{a tastatura, obezbje|enje voza~a da je vozi na ljekarski pregled i sli~no) - ka`e se u izvje{taju

Faksimil zaklju~aka inspektora Ureda za reviziju

Mike{: Ustaljena praksa

Akcija Porezne uprave FBiH u Mostaru

Prodata zapljenjena imovina
Kantonalni porezni ured u Mostaru ju~er je na javnoj dra`bi prodao imovinu „Putnika“ iz Prozor-Rame u vrijednosti od 303.000 KM, radi namirenja duga te firme za javne prihode. Prodata su tri poslovna objekta s dvori{tem i zemlji{te. Od imovine firme „Tomy“ prodato je teretno motorno vozilo za 2.000 KM i dio inventara, saop}eno je iz Porezne uprave FBiH.

inspektora. Dalje se navodi i da je povod za slanje dopisa MVP-u, u kojem je Va{ali} pisala o sistemskom mobingu, bila prepirka zbog toga ko }e prati {oljice za kafu, da li onaj ko ih uprlja, {to je tra`ila Arifovi}-Harms, ili sprema~ica u Ambasadi, na ~emu je Va{ali} insistirala. Inspektori su u zaklju~ku naveli da su svi zaposleni jedinstvenog mi{ljenja da je veliki problem {to u Srbiji na{a zemlja nema ambasadora. Tako|er se navodi i

da su me|uljudski odnosi naru{eni samo na relaciji Arifovi}Harms i Va{ali}.

Profili akterki sukoba
- Otpravnica poslova Arifovi}Harms, prema mi{ljenju ve}ine zaposlenih, izuzetno je vrijedan radnik, ali nije profil za rukovo|enje ljudima, nema povjerenje u svoje saradnike i ne zna procijeniti kvalitete saradnika. Formalista je i sebe smatra „najpametnijom“ osobom u Ambasadi - navodi se u izvje{taju, dok je Va{ali} opisana kao nekomunikativna osoba koja nepromi{ljeno i bu~no reagira na sve {to joj ne odgovara. Na kraju se zaklju~uje da komunikacija izme|u ove dvije `ene nije mogu}a. To }e, nezvani~no saznajemo, najvjerovatnije rezultirati povla~enjem Nata{e Va{ali} iz Beograda. S. [KULETI]

Prekinut {trajk u „Zenicabusu“

Autobuse pokrenuo strah od kazni
[trajka~ki odbor „Zenicabusa“ odlu~io je ju~er da, iako nije udovoljeno zahtjevima radnika, obustavi {trajk i pokrene autobuse na redovnim linijama ka pet bh. gradova. - Prema zakonu, ako obustava rada traje du`e od pet dana, gubimo linije koje smo dobili i ukida nam se licenca, {to zna~i da bismo u slu~aju nastavka {trajka nanijeli sebi {tetu - ka`e predsjednik [trajka~kog odbora @eljko Kri{to, dodaju}i „da }e na drugi na~in poku{ati izboriti svoja prava“. Radnici „Zenicabusa“ stupili su u {trajk 5. januara, Kri{to: Drugi tra`e}i izmirenje osam zaostalih pla}a i dnevnica i vidovi borbe A. D@. uplate doprinosa za PIO za 20 mjeseci.

Ugro`ena sigurnost uposlenika
U izvje{taju se iznosi ocjena svih zaposlenih u Ambasadi u Beogradu da je informacijom objavljenom u „Ve~ernjim novostima“ o navodnom mobingu nanesena velika {teta ugledu dr`ave BiH i da je to ugrozilo sigurnost zaposlenih u Ambasadi zbog nacionalisti~ke terminologije u tekstu.

Oboljeli od svinjske gripe na Internisti~koj terapiji KCUS-a

Sarajlija i Olovljanin u kriti~nom stanju
Jedan od pacijenata na dijalizi, drugom plu}a u jako lo{em stanju
Broj oboljelih od pandemijske gripe u BiH nastavlja rasti. Na sarajevskoj Mikrobiologiji od 13 analiziranih nalaza dva su pozitivna, jedan iz Sarajeva i drugi iz Biha}a. U manjem bh. entitetu evidentiran je jedan novooboljeli pacijent od svinjske gripe i smje{ten je u Klini~ki centar u Banjoj Luci. Kako nam je potvr|eno iz Instituta za za{titu zdravlja RS, radi se o osobi srednjih godina iz Prijedora. Portparol ovog instituta Milka Mr|a istakla je za na{ list da je trenutno u KC Banja Luka smje{teno 37 osoba i da na intenzivnoj njezi nema pacijenata. Mr|a je tako|er potvrdila da jo{ nisu stigli rezultati virusolo{ke obrade iz „Torlaka“ za preminulog pacijenta za kojeg se sumnjalo da je bio zara`en virusom H1N1. Mu{karac srednjih godina umro je 25. decembra, tri dana nakon prijema u Klini~ki centar u Banjoj Lu-

Proslava Dana RS

Tadi} i Kara|or|evi}i danas u Banjoj Luci
Predsjednik Srbije Boris Tadi} prisustvovat }e danas sve~anoj akademiji i prijemu u Banjoj Luci povodom Dana RS, 9. januara. Proslavi u Banjoj Luci prisustvovat }e i prestolonasljednik Aleksandar Drugi Kara|or|evi}, princeza Katarina i princ Filip, najavljeno iz kabineta predsjednika RS Rajka Kuzmanovi}a, prenijela je Fena.

Zati{je u HNK
Broj oboljelih od svinjske gripe na podru~ju Hercegova~koneretvanskog kantona u zna~ajnom je opadanju, ocijenjeno je na ju~era{njem sastanku Mobilnog tima HNK. Ova tvrdnja potkrijepljena je ~injenicom da u posljednjih petnaestak dana nije zabilje`en nijedan novi slu~aj M. Sm. inficiranih. ci, a bolovao je i od malignog oboljenja. Ukupan broj oboljelih u RS od H1N1 do sada je 487, dok je u cijeloj BiH ve}i od 1.200. Dvojica mu{karaca s Internisti~ke terapije KCUS-a i dalje su u te{kom stanju, ka`e portparol sarajevske bolnice Biljana Jandri}. Mu{karac iz Olova (44 godine) nalazi se na dijalizi, a kod Sarajlije (35) plu}a su u jako

Su|enje za genocid u Srebrenici

Ukinut pritvor Zoranu Ili}u
Jednom od trojice osumnji~enih za genocid u Srebrenici Zoranu Ili}u Sud BiH ukinuo je pritvor i odredio niz mjera zabrane, prenio je ju~er BIRN. Ili}a zvanog Cindin, zajedno s Du{kom Jevi}em zvanim Staljin i Mendeljevom \uri}em zvanim Mane, pripadnici SIPA-a uhapsili su 28. oktobra 2009. godine, od kada se i nalaze u pritvoru. Svu trojicu Tu`ila{tvo BiH sumnji~i za genocid po~injen u Srebrenici u julu 1995. godine.

KCUS: Ljekari poduzimaju sve mjere

Za Bo`i} skoro 13 miliona SMS poruka
Na Badnji dan 6. januara i Bo`i} 7. januara korisnici „M:tela“ poslali su ~ak 12.965.170 SMS i 28.626 MMS poruka. To je za 37 posto vi{e nego u istom periodu lani, podaci su ovog mobilnog operatera u BiH.

lo{em stanju. Ljekari poku{avaju na sve na~ine da mu pomognu, ali za sada nema napretka. U svijetu je od pandemijske gripe do sada umrlo 12.799 osoba.
E. Ha. - B. S.

teme

Dnevni avaz, subota, 9. januar/sije~anj 2010.

9

UPOZORENJA Policija nije dobila obavijest od ruskih kolega

Ima li droge za silovanje na na{em narko-tr`i{tu?
Do sada nije bilo zabilje`enih slu~ajeva, ali se mogu o~ekivati jer ih je bilo u susjednim dr`avama, ka`u u sarajevskoj policiji
Policijski organi u BiH nisu dobili zvani~nu obavijest o navodnim upozorenjima ruske policije da }e velika koli~ina droge koja se koristi za silovanje, sti}i na bh. narko-tr`i{te, potvr|eno nam je u policijskim krugovima.
Bile}a: Podzemne vode izazvale probleme
(Foto: P. Mucovi})

U Federaciji mirnije dok Semberija strahuje

Djeluje na mozak
Droga poznata i pod nazivima „rohipnol“, „rufi“ ili „rafi“ ustvari je lijek „flunitrazepam“ koji se koristi kod nesanice. I u MUP-u KS tvrde da nisu dobili informaciju o plasiranju ove droge u na{u dr`avu. Poja{njavaju da je ovaj lijek razvila farmaceutska ku}a „Roche“ po~etkom sedamdesetih godina pro{log stolje}a. - I ovaj lijek vremenom se po~eo zloupotrebljavati. Mo`e se o~ekivati i njegova zloupotreba u BiH jer su takvi slu~ajevi zabilje`eni u susjednim dr`avama ka`u u MUP-u KS. Nagla{avaju da u KS kao i na podru~ju BiH do sada nije bilo prijavljenih zloupotreba odnosno si-

Droga „rohipnol“: Mo`e joj se u}i u trag

Drina i Sava i dalje u porastu
U Op}inskom {tabu Civilne za{tite ka`u da je najvi{e ugro`eno priobalno podru~je pored ove dvije rijeke
U odnosu na srijedu vodostaj Save u Ra~i pove}an je za 31 centimetar i ju~er je iznosio 697 centimetara. U osam sati ju~er je protok vode na Drini bio 1.835 kubnih metara u sekundi. Za sada nisu poplavljena ve}a naselja, ali je voda stigla do najbli`ih ku}a i doma}instava koja se nalaze pored Drine. Poplavljene su i velike povr{ine poljoprivrednog zemlji{ta u Semberiji, potvrdio je Drago Risti}, {ef Op}inskog {taba Civilne za{tite Bijeljina. sljednjih nekoliko dana ipak za sada ne prijeti ozbiljnije stambenim objektima u priobalnom dijelu rijeke Trebi{njice. Podzemne kra{ke vode u bile}kom naselju Jezerine poplavile su desetak stambenih i drugih objekata. Najve}u {tetu pretrpjela je farma svinja u vlasni{tvu Radomira Dende, ali voda je ugrozila i preduze}e „Aleksi} komerc“ i prostorije tehni~kog pregleda Osiguravaju}eg dru{tva „Jahorina“. - Uspio sam da spasim svinje, dok su oprema i hrana za njih po-

Mehi}-Basara: @rtva ne mo`e pru`iti otpor

Preporuka za mlade
Ne konzumirati alkohol u kafi}ima Uvijek tra`iti da vam donesu neotvoreno pi}e Dr`ite svoju ~a{u na oku Ne uzimati pi}e od nepoznatih osoba Ostanite u dru{tvu svojih prijatelja Ako se pojave sumnje, odmah oti}i na pregled i pozvati policiju

lovanja za koja se sumnja da je `rtva omamljena „rufijem“. - Na{a saznanja govore da nije bilo ni oduzimanja ovog lijeka u bilo kojem obliku, tabletama ili otopini. U na{oj forenzi~koj laboratoriji sa stopostotnom sigurno{}u mo`e se utvrditi da li se radi o ovoj drogi. To zna~i da joj se mo`e u}i u trag. Do sada vje{ta~enja nisu pokazala da je „rufi“ oduziman od osoba koje prometuju ili posjeduju drogu - navode iz sarajevske policije. Direktorica Zavoda za alkoholizam i druge toksikomanije KS prim. dr Nermana Mehi}-Basara poja{njava da je „flunitrazepam“ psihoaktivna supstanca iz grupe hipno-sedativa. - To su supstance koje djeluju na mozak. Ako se koriste u propisanim dozama, ne}e izazvati {tetne posljedice, a u suprotnom dolazi do razvijanja ozbiljne ovisnosti o

supstanci, ~ije je lije~enje dugotrajno i neizvjesno. Zato ne preporu~ujemo samoinicijativno uzimanje lijekova iz grupe sedativa i hipnotika - ka`e Mehi}-Basara.

Nije dokazano
„Flunitrazepam“ za manje od pola sata dovodi do uspavljivanja. Kod nas se zvani~no ne nalazi u prodaji tako da se ne mo`e propisivati na ljekarske recepte niti regularno kupiti u apoteci. Sli~na je situacija i u mnogim drugim zemljama, uklju~uju}i i SAD. Spada u ilegalne droge, a osim za silovanje koristi se i u trgovini ljudima. Pod utjecajem ove droge gubi se sposobnost rasu|ivanja i pam}enja doga|aja, a motorne funkcije su reducirane tako da `rtva ne daje nikakav otpor. Naj~e{}e se stavlja u pi}e, a djeluje oko osam sati. Osim „rupe“ u pam}enju, `rtva osje}a pospanost, vrtoglavicu, glavobolju, smetnje s vidom, halucinacije... Mada zvani~no nije dokazano, nekoliko slu~ajeva silovanja u BiH proteklih godina povezivalo se s kori{tenjem ove droge. Najdrasti~niji primjer bio je u Derventi gdje je silovana maloljetnica, a {pekuliralo se da je takvih slu~ajeva bilo i u Mostaru i Bijeljini.
E. HALA]

Vrbas stigao do maksimuma
Kote akumulacija na svim hidroelektranama na Neretvi su u zna~ajnom padu i trenutno ne prijeti opasnost od izlijevanja Neretve, re~eno je ju~er Feni iz Operativnog centra Federalne uprave Civilne za{tite. U Srednjobosanskom kantonu, - Na podru~ju Janje poplavljeno je nekoliko desetina oku}nica i poljoprivrednih parcela, ali voda ne ulazi u ku}e. O~ekuje se stagnacija vodostaja i smirivanje situacije na terenu - rekao je Risti}. U Op}inskom {tabu Civilne za{tite ka`u da je najvi{e ugro`eno priobalno podru~je pored Drine i Save. Vodostaj ove dvije velike rijeke nastavio je rast tokom ju~era{njeg dana, ali su svi putni pravci bili prohodni. Ki{a koja u Trebinju pada pou op}ini Gornji Vakuf, vodostaj Vrbasa je na nekoliko lokacija dostigao maksimum, te je mogu}e da do|e do izlijevanja vode iz korita. U op}ini Doboj Istok Spre~a je poplavila oko 120 hektara zemlji{ta, a dodatni problem predstavlja zna~ajan porast vodostaja rijeke Bosne. tpuno uni{tene - rekao je Radomir Denda. U Federaciji je dosta mirnije. Vodostaj rijeke Bosne iznosio je 6. januara 390 centimetara, a ju~er u 13 sati 320 centimetara, stoji u izvje{taju Federalne uprave civilne za{tite za Zeni~ko-dobojski kanton. Vodostaj Une ju~er je u manjem padu i u 12 sati iznosio je 305,7 centimetara. Vodostaj Une preksino} je bio 317,8 centimetaE. D. A. ra.

Tablete s utisnutim brojem 524
Iz MUP-a KS poja{njavaju da su tablete ovog lijeka ranije bile bijele, okrugle, bez mirisa, boje i nisu mijenjale okus pi}a. Zelenomaslinastim tabletama zamijenjene su 1998. godine. One imaju duguljast oblik i utisnut broj 524. Nova tableta sadr`i boju i kada se ubaci u pi}e poplavi i sporije se otapa. „Flunitrazepam“ je mogu}e otkriti u urinu u periodu od pet do 14 dana nakon uzimanja, a u kosi i do mjesec poslije.

Godi{njica Gazi Husrev-begove medrese
U amfiteatru Gazi Husrev-begove medrese ju~er je odr`ana sve~anost povodom obilje`avanja njene 473. godi{njice. Tom prilikom se prisutnima obratio direktor Zijad Ljevakovi}, nagla{avaju}i da su „zagazili u brojku koja zaista izaziva po{tovanje“. - Medresa je kroz dramati~na stolje}a opstajala i svjedo~ila, potvr|uju}i se kao nepresu{ni izvor bo{nja~ke duhovnosti - izjavio je Ljevakovi}. U sklopu ceremonije dodijeljene su nagrade ~lanovima kolektiva medrese, prof. dr. Re{idu Bilali}u i glavnom kuharu Senadu Had`i}u, zahvalnice firmi „Bosnalijek“, te E{refu Bak{i}u. Plakete za specijalni doprinos i afirmaciju medrese dobili su Muharem ef. Hasanbegovi} i prof. dr. Safet Halilovi}. - Ovo je posebna godi{njica na{e medrese koja je rodila velike ljude. Ona je ~uvar bo{nja~kog naro-

SDA i SBiH ulaze u rekonstrukciju Vlade TK
Stranka demokratske pisanje da su izlaznim vraakcije i Stranka za BiH ozvatima najbli`i ministri iz ni~ile su razgovore o rekonstrSBiH Sehudin Ogra{evi} ukciji Vlade Tuzlanskog ka(industrija) i Zoran Mili} ntona, pa }e strana~ke delega(trgovina). cije ve} naredne sedmice anaSmjena se „smije{i“ i lizirati rad svih ministara i dokadru SDA, ministru rada nijeti odluku o tome ko }e bii socijalne politike Faruku ti smijenjen, saznaje „Avaz“. Vikalu. Tako|er, postoje naSDA }e, saznajemo, ve} u Vikalo: znake, ako se bude insistiponedjeljak formirati prego- Uzdrmana ralo na strana~kom paritevara~ku ekipu, koja }e s kole- fotelja tu u smjenama, da bi bez gama iz SBiH odrediti sudbinu Vla- funkcije mogao ostati i ministar pode premijera Enesa Muji}a. ljoprivrede Amir Hasi}. U zvani~noj korespondenciji strKako sada stvari stoje, ni samom anaka ne spominju se imena mini- premijeru Enesu Muji}u niko ne stara koji bi mogli napustiti fotelje. garantira da }e svoj mandat odraE. H. No, jo{ jednom je potvr|eno na{e diti do kraja.

Nepresu{ni izvor bo{nja~ke duhovnosti ^etvorica ministara pred smjenom?

Sarajevo: Obilje`ena 473. godi{njica medrese

(Foto: S. Jordamovi})

da i islama uop}e, a danas do`ivljava procvat - izjavio je zamjenik reisu-l-uleme had`i hafiz Ismet ef. Spahi}. S. [a.

Klub poznatih

Fadil Hod`i}

10
VIZE BiH ispunila skoro sve obaveze

Dnevni avaz, subota, 9. januar/sije~anj 2010.

teme

Politi~ka situacija vrlo nam je lo{a
Li~ni profil trenera nogometa{a SA[K Napretka
Ime i prezime: Fadil Hod`i}. Datum i mjesto ro|enja: 8. januar 1970. u Sarajevu. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: U vlastitoj ku}i. Bra~no stanje: O`enjen. Bitni datumi u Va{em `ivotu: 19. oktobar 1993. (ro|enje k}erke Medine) i 20. juni 1992. (vjen~anje). Koji automobil vozite: „Mazdu tribute“. Kako se odmarate: U prirodi s porodicom i u ribolovu. Omiljeni muzi~ar: Dino Merlin i Halid Be{li}. Volite li kuhati: Ne. Najdra`a knjiga: „Da Vin~ijev kod“. Omiljeni pisac: Orhan Pamuk. Umjetnik kojeg cijenite: Abdulah Sidran. Za koji klub navijate: SA[K Napredak. Koga biste poveli na pusti otok: Ne volim izolaciju. Jeste li ljubomorni: Da, u granicama. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Ljepotu. Biste li ikada oprostili nevjeru: Ne. Bavite li se sportom: Naravno. Omiljena hrana i pi}e: Svaka fino pripremljena hrana i sok. Ko se brine o Va{em imid`u: Supruga Zilha i k}erka. Volite li i}i u {oping: Da.

Vrijeme je za va|enje biometrijskih paso{a
Realno o~ekivati da nam vize budu ukinute sredinom godine, isti~e Genjac Sada sve zavisi od eksperata i njihove procjene, ka`e Dautba{i}
Bosna i Hercegovina ispunila je skoro sve uvjete za ukidanje viza! Doma}im institucijama predstoji jo{ usvajanje Krivi~nog zakona BiH u drugom ~itanju, imenovanje {est preostalih pozicija u Direkciji za koordinaciju policije, Dr`avnoj agenciji za istrage i za{titu (SIPA), Grani~noj policiji BiH i nastavak provedbe sistema efikasne razmjene policijskih baza podataka. prejudicirati kakva }e biti ocjena, ali mogu re}i da smo u posljednjih {est-sedam mjeseci uradili ogroman posao - rekao je za „Avaz“ Bakir Dautba{i}, sekretar Ministarstva sigurnosti BiH. On o~ekuje da eksperti Evropske komisije idu}eg mjeseca uo~e napredak postignut od njihove pro{le posjete, u prvoj polovini 2009. - Jasno je da smo napravili ogroman napredak, ali se trebamo potruditi da i preostale obaveze privedemo kraju kazao nam je Dautba{i}. Predsjednik Zajedni~ke parlamentarne komisije za evropske integracije Halid Genjac ocijenio je za na{ list da smo, kada je rije~ o ispunjavanju obaveza za viznu liberalizaciju, dobro uradili posao i da je sve ostalo pitanje vremena.

Klju~ne obaveze
- Najva`nije obaveze, kao {to su usvajanje izmjena Krivi~nog zakona i uspostava Centralnog antikorupcionog tijela, rije{ene su. U ~etvrom bloku klju~no je bilo ukidanje ombudsmena. I to je zavr{eno. Mogu re}i da je vrlo realno da nam vize budu ukinute ve} sredinom godine. Genjac: Mislim Realan da je optimizam gra|anima vrijeme da po~nu vaditi biometrijske paso{e, jer }e samo s njima mo}i bez viza preko granice - kazao nam je Genjac. Prema njegovim informacijama, do sada je u BiH izdato od 30.000 do 40.000 biometrijskih S. RO@AJAC paso{a.

Ogroman napredak
- Sada sve zavisi od eksperata i njihove procjene. Mi smo ispunili skoro sve uslove iz Mape puta. Ne mo`emo

Hod`i}: Ne voli izolaciju

Jeste li sujevjerni: Ne. Imate li ku}nog ljubimca: Ne. Koji je Va{ `ivotni moto: Red, rad i disciplina. Va{ najbolji prijatelj je: Imam ih mnogo. Pratite li politi~ku situaciju: Da, pratim i na na{u nesre}u, ona je vrlo lo{a. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Malo vremena da bih realizirao svoje ideje. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Ne.

Dautba{i}: Bez prejudiciranja

Pod lupom dva seta uvjeta
Od 15. do 19. februara u na{oj zemlji trebali bi boraviti eksperti Evropske komisije koji }e ocijeniti napredak postignut u bloku dva Mape puta (ilegalne migracije, readmisija i kontrola granica) i bloku tri (organizirani kriminal, pranje novca, borba protiv korupcije i saradnja agencija za provo|enje zakona).

SMS
NE[TO LIJEPO - Kada sam dan prije objavljivanja vijesti o osnivanju stranke neplanirano obi{la „Avaz Twist Tower“, shvatila sam da je gospodin Radon~i} zaista ~ovjek koji voli ovu zemlju i hvala mu kada nam je dao priliku da i mi imamo posjetiti ne{to tako lijepo u ovom gradu. Glasat }u za njega! K. Z. ISLAMOFOBIJA NA FTV-u - Spreman sam dati nov~ani prilog za anga`ovanje neovisne agencije koja bi na reprezentativnom uzorku utvrdila koliko su gra|ani zadovoljni radom FTV-a i da li na njoj ima islamofobije.

Dnevni avaz 061-142-015
SVI NE[TO TRA@E - Molim vas, ima li iko u ovoj dr`avi da mi odgovori. Imamo li mi obi~ni borci bez „ljiljana“, neranjavani i trenutno zaposleni ikakva bora~ka prava? Pitam jer, vidim, svi ne{to tra`e. REALAN CJENOVNIK - GRAS zavodi red. Neka rade, ali neka i gospodin Ba{i} napravi realan cjenovnik, jer je jo{ u julu rekao da ima osnove za to i da }e to i uraditi, jer ne mo`e karta biti ista za tri ili deset stanica. [ta vi{e ~eka, ili neka radi ili neka ide! LJUBAZNOST NA POSLU - Zaposleni u Op}ini Fojnica, ako vam se ne radi, jer ste danas mrzovoljni, napustite posao! Ima onih koji bi za va{u pla}u bili ljubazni. Nezaposleni mladi PO[TIVANJE DR@AVE - Prenose mediji da tamo u nekoj Mao~i postoji vehabijska zajednica u kojoj ne po{tuju zakone dr`ave BiH! Zar nemamo mnogo ve}u zajednicu koja se zove Republika Srpska i u kojoj ne va`e zakoni dr`ave BiH? PO ZASLUGAMA - Ne znam za{to su u Oru`ane snage bez konkursa primali civile s ulice, a sada nas koji smo se borili za ovu zemlju tjeraju na ulicu. To nismo zaslu`ili. Biv{i borac

ANKETA

me|u gra|anima Doboj-Juga, Konjica i Tuzle Vjerujete li da }e nam uskoro biti ukinut vizni re`im?

Zaslu`ili smo da slobodno putujemo
- Vjerujem da }e to biti uskoro i da }e na{i politi~ari kona~no za narod ne{to bitno u~initi. Krajnje je vrijeme da ne{to urade kako Melis Me{trovi} treba. - Vjerujem, bolje re}i, nadam se da }e se to uskoro desiti. Zaslu`ili smo, nakon svih ovih godina izolacije i `ivota u ograni~enjima svih Zuhra Omerovi} vrsta. - Mislim da je ve}ina gra|ana, kao i ja, u sve to pomalo razo~arana. To je, o~ito, samo getoizacija Bo{njaka, jer ostali nisu ni{ta bolje Mehmedalija Zaimovi} uradili od BiH. - Mislim da ho}e zato {to }e Evropska unija na kraju i nas, kao najgore, u isti voz sa svima staviti. Ne vjerujem da }e se to brzo Ramo dogoditi. Br|anovi} - Kako su nas lagali do sada, mislim da la`u i sada. Ako uskoro i bude ukinut vizni re`im, zbog finansijske situacije bit }e malo onih koji }e Hasan Hajdarevi} putovati. - Trebalo je davno. BiH je najvi{e propatila i bila direktna `rtva onih koji su, izme|u ostalog, na kraju nagra|eni bezviznim re- Jasmin Begi} `imom. - Nisam neki optimista, jer smatram da na{i politi~ari nisu sposobni da nam to obezbijede. S ovom vlasti ne}emo nigdje st- Adnan i}i. Mu{anovi} - Na{i gra|ani zaslu`ili su da slobodno putuju. S obzirom na zemlje u na{em okru`enju, mislim da je krajnje vrijeme da i nama Elvedina Durakovi} ukinu vize. - Svi smo mi sada pomalo povrije|eni. Ukinut }e, nadam se, sredinom godine, ali je sav ovaj cirkus ostavio gorak okus u ustima Zaim svih ljudi u BiH.
M. ^a. - M. ]o. - A. Mu.

Doboj-Jug

Konjic

Tuzla

Zaimovi}

panorama

Dnevni avaz, subota, 9. januar/sije~anj 2010.

11

BOSANSKA KRUPA Nakon smjene op}inskog pravobranioca

D`evad Lipova~a tu`bom sudu `eli dokazati da je nezakonito smijenjen
Vi{emjese~no odsustvo komunikacije izme|u njega i op}inskog na~elnika Halitovi} tvrdi da je Lipova~a vrlo slabo radio Posebna ta~ka u izvje{taju
Smjena D`evada Lipova~e, op}inskog pravobranioca u Bosanskoj Krupi na decembarskoj sjednici Op}inskog vije}a, kako stvari stoje, epilog je vi{emjese~nog odsustva komunikacije i zahla|enih odnosa izme|u njega i aktuelnog op}inskog na~elnika Armina Halitovi}a. zati i na sudu, jer sam ve} uputio tu`bu Op}inskom sudu Bosanska Krupa ka`e Lipova~a. On smatra da je Halitovi}a pogodilo to {to je u svom godi{njem izvje{taju za OV u posebnoj ta~ki na dvije strane istakao kako je odnos na~elnika prema op}inskom pravobraniocu neprimjeren. - Ne mo`e on meni nare|ivati da do|em u njegov kabinet, jer ja nisam dr`avni slu`benik koji je njemu podre|en, nego imam status funkcionera Lipova~a: Ne mo`e on meni nare|ivati Halitovi}: Pove}an broj tu`bi

Tabla u centru grada

Manjkavi putokazi
U centru Donjeg Vakufa postavljeni su novi putokazi. Zanimljivo je da su navedeni pravci za sve zna~ajnije objekte osim onog koji treba da ozna~i crkvu, koja se nalazi 30 metara od d`amije koja je obilje`ena na tabli. Fotografiju nam je poslao na{ ~italac.

„Potro{eno“ pet osoba
U posljednjih 10 godina u ovoj op}ini „potro{eno“ je ~ak pet op}inskih pravobranilaca, iako im je mandat ~etiri godine. Jedan od njih, Mehmedalija Badnjevi}, osu|en je na tri godine zatvora ali je pobjegao iz BiH. - Zbog njegovog nerada op}inski bud`et je tanji za oko 200.000 KM. U toku pro{le godine broj sudskih tu`bi protiv Op}ine pove}an je za sedam puta. A „kap koja je prelila ~a{u“ je kada je na sudu napravio sudsku nagodbu sa tu`iteljem za sumu od 30.000 KM bez pismenog mi{ljenja op}inskog na~elnika kazao je Halitovi} i potvrdio da je sa Lipova~om imao vrlo lo{u komunikaM. DEDI] ciju.

Komunalne takse ni`e za 30 posto
Ubudu}e }e se komunalna taksa u Bosanskoj Krupi obra~unavati samo na osnovu raspolo`ivog prostora za djelatnost i zone u kojoj se ona obavlja. Osnovica od 10 KM za obra~un po svim grupama smanjena je za 10 posto i po novoj odluci, koju je usvojilo OV, komunalne takse bit }e u prosjeku za 30 posto ni`e u odnosu na prethodnu godinu.

Neprimjeren odnos
Poznavaoci obojice ka`u da se radi i o povrije|enim sujetama dvije jake li~nosti. - Smijenjen sam na nezakonit na~in {to }u doka-

^eka radno mjesto
D`evad Lipova~a je neraspore|en i ~eka da dobije radno mjesto u skladu sa svojim kvalifikacijama. Na~elnik Halitovi} ponudio mu je poziciju pomo}nika na~elnika za civilnu za{titu i poru~io da se javi na raspisani konkurs. Istovremeno je otvorena procedura za izbor novog op}inskog pravobranioca. A smijenjeni pravobranilac je u tu`bi tra`io i zabranu javnog ogla{avanja tog radnog mjesta dok se ne okon~a spor.

naglasio je biv{i krupski pravobranilac i napomenuo kako je mislio da }e to biti pravilno shva}eno. D`evad Lipova~a isti~e kako su njegovi rezultati na mjestu op}inskog pravobranioca bili odli~ni te da je u pravnim bitkama

u{tedio op}inskom bud`etu 412.000 maraka.

Sudska nagodba
Op}inski na~elnik, me|utim, tvrdi suprotno, da je Lipova~a vrlo slabo radio i ponudio niz argumenata u prilog tome.

Bez posla 3.123 osobe
Na podru~ju op}ine Gornji Vakuf-Uskoplje u decembru pro{le godine posredstvom op}inskog Biroa za zapo{ljavanje posao su tra`ile 3.123 osobe, a do posla je u istom periodu do{lo 38 lica, dok je radni odnos prestao za 21 radnika. I dalje u kvalifikacionoj strukturi dominiraju KV radnici 1.338, slijede NK radnici 1.107. Sa V[Som na Birou je 37 nezaposlenih, a sa diplomom VSS-a 43 lica. Az. M.

Nastavljena proizvodnja u bugojanskom I.C.P.-u

Osnovna {kola „Olovo“

Pla}a za avgust trebala bi biti ispla}ena do 20. januara
Kako je bilo i najavljeno, proizvodni proces u tvornici aluminijskih odlivaka I.C.P u Bugojnu na. stavljen je nakon novogodi{njih praznika 4. januara. Rezultat je to sporazuma Sindikata i menad`menta ovog preduze}a, ~iji je vlasnik dr`avljanin Holandije Bernardus de Vris (Bernardus de Vries). U nastavak proizvodnog procesa preduze}e je krenulo bez pet radnika, kojima je sa 31. decembrom 2009. godine istekao ugovor o radu i shodno tome dobili su otkaz, ali se direktorica preduze}a Azema Be~irovi} pomenutim sporazumom obavezala da }e prema tim radnicima biti ispunjene obaveze iz ugovora o radu. Ranije, tako|er zbog isteka ugovora o radu, radni odnos je prestao za osam radnika. Proizvodni proces sada u I.C.P u ispu.njava 18 radnika, koji trebali do 20. januara dobiti pla}u za avgust, a pla}u za januar ove godine do kraja februara. Pla}e za septembar, oktobar, novembar i decembar menad`ment I.C.P .-a ne `eli isplatiti po{to su radnici bili u {trajku. Radnici }e svoje pravo na pla}e iz pomenutih mjeseci potra`iti putem suda. Az. M.
Omer, ]amil i Avdo: U u~ionici radili 40 godina

Stiglo 800 doza cjepiva protiv gripe

Tri u~itelja ispra}ena u penziju
Uz prigodnu sve~anost, kolektiv Osnovne {kole „Olovo“ ispratio je svoje kolege u penziju. Nakon 40 godina rada u zaslu`enu penziju oti{li su u~itelji Omer Pora~anin, ]amil Muharemovi} i Avdo Kamenja{evi}. - Znala~ki su koristili svoje pedago{ko iskustvo. Iz {kolskih klupa iza{le su generacije u~enika koji su svoje prvo znanje stjecali upravo od na{ih u~itelja koje danas ispra}amo u penziju. Omer, ]amil i Avdo bili su okosnica ne samo u {koli, ve} i van nje, u unapre|enju vaspitno-obrazovnog rada kazao je Hajrudin ImamoS. Mi. vi} na sve~anosti.

Na radnim mjestima 18 radnika

Od ukupno 10.000 nabavljenih doza cjepiva protiv sezonske gripe, koje je nabavilo federalno Ministarstvo zdravstva, u Livanjski kanton je distribuirano predvi|enih 800 doza koje }e se dijeliti po op}inama na na~in da }e Livno dobiti 250 doza, Tomislavgrad 210, Drvar 150, Glamo~ 70, Kupres 70 i Bosansko Grahovo 50 doza. Ve} od ponedjeljka besplatno }e se mo}i cijepiti Livnjaci kojima je to cjepivo i namijenjeno. A. Ka.

Naplata poreza na nekretnine u Br~kom

Do 1. januara u kasi 600.000 maraka
Poreska uprava Br~ko Distrikta nije uspjela da do kraja 2009. godine, kako je to bilo najavljeno, uru~i rje{enja za 30.000 poreskih obveznika o porezu na nekretnine, potvrdio je Miodrag Trifkovi}, direktor Poreske uprave u Distriktu. Trifkovi} je kazao da zbog praznika, ka{njenja u {tampanju rje{enja i nepronala`enja odre|enog broja vlasnika nekretnina jo{ uvijek nije uru~eno oko 6.000 poreskih rje{enja. - Do 1. januara 2010.godine, kada je bio rok za uplatu barem jedne polovine obra~anutog poreza, izvr{ena je uplata oko 600.000 maraka. U cjelosti su upla}eni svi manji nov~ani iznosi dok su ve}i porezi upla}eni polovi~no kazao je Trifkovi}. Prema njegovim rije~ima, u Poreskoj upravi o~ekivali su manju uplatu ali je na osnovu podataka kojima raspola`u napla}eno tri puta vi{e od plana. - U najve}em broju uplate poreza obavili su penzioneri, ali i pojedini privrednici. Poreska uprava je od strane korisnika dobila oko 1.000 usmenih prigovora na izdata rje{enja koja su se pored visine utvr|enog poreza odnosila najvi{e na neta~ne adrese, ali i 400 raznih pisanih `albi - ka`e TrE. Ra. ifkovi}.

Tri miliona KM za obnovu
U ovogodi{njem bud`etu SBK za podr{ku projektima obnove i povratka predvi|en je iznos od 3.000.000 KM, javila je Onasa. Isti iznos za ove namjene bio je planiran i u pro{loj godini, ali nakon usvajanja rebalansa bud`eta Vlada SBK odustala je od finansiranja projekata obnove ku}a. Na podru~ju SBK treba obnoviti jo{ vi{e od 8.000 ku}a.

Trifkovi}: Manji iznosi

Bh. mozaik

12

Dnevni avaz, subota, 9. januar/sije~anj 2010.

panorama

PROJEKTI Hladnja~e u Podrinju planiraju pro{irenje skladi{nih kapaciteta

Otkupljuju vi{e jagodastog vo}a nego {to sada mogu lagerovati
U saradnji sa „Karitasom“ i Vladom Holandije realizirat }e se projekt podizanja oko 200 hektara zasada jagodastog vo}a, prvenstveno maline
Semafor pokazuje put za Sarajevo preko Vilenice

Nakon {to ga je vjetar okrenuo u stranu

Semafor u Travniku jo{ nije popravljen
Uo~i Nove godine, nakon nevremena pra}enog ki{om i vjetrom, nosa~ semafora na raskrsnici u travni~kom naselju Kalibunar okrenuo se u stranu. Voza~i koji ne voze ba{ ~esto ovom dionicom magistralnog puta M-5 tako su ostali uskra}eni za va`ne informacije, a prisiljeni su koristiti semafor koji se nalazi pored puta kako se ne bi na{li u prekr{aju koji bilje`i kamera. Za vi{e od 10 dana Federalna uprava za ceste i firme koje odr`avaju vertikalnu signalizaciju na ovom putu jo{ nisu reagirali. Nije to u~inio niko ni iz Srednjobosanskog kantona i op}ine Travnik jer „nije njihova naK. K. dle`nost.“

Jedan od planova Hladnja~e „Boss agro Food“ u Poto~arima u 2010. godini jeste pro{irenje kapacitete za skladi{tenje malina sa 3.000 na 4.000 tona. Na pro{irenje kapaciteta rukovodstvo Hladnja~e je primorano zbog ~injenice da se na podru~ju Bratunca i Srebrenice proizvede vi{e jagodastog vo}a nego {to se mo`e lagerovati.

Donacija sadnica
- O~ekujemo da }e do realizacije ovog plana do}i

Uplata godi{nje premije u TK
Za osigurane osobe Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona od 11. januara po~inje uplata godi{nje premije osiguranja za 2010. godinu i aplikacija „markice“ u zdravstvene legitimacije, javlja Fena. Visina premije osiguranja je 16 KM po osobi.

u prolje}e ove godine. Suo~eni smo sa problemom da kupujemo vi{e robe nego {to mo`emo uskladi{titi. Pro{irenje kapaciteta, kako na{e tako i ostalih hladnja~a, planirano je prije svega zbog ~injenice da }emo u saradnji sa „Karitasom“ i Vladom Holandije realizirati projekt na podizanju oko 200 hektara zasada jagodastog vo}a, prvenstveno maline. Nadamo se da }e i taj projekt biti implementiran na prolje}e - ka`e Radmila [aran, rukovodilac Hladnja~e „Boss agro Food“, i nagla{ava da }e to biti jedan od najve}ih ikad sprovedenih projekata te vrste na srebreni~koj regiji. [aran nije mogla kazati koliko }e sadnica biti podijeljeno, ali }e one biti donirane za sve zainteresirane proizvo|a~e koji `ele pro{iriti svoje zasade ili tek zapo~eti proizvodnju.

U toku je prerada duboko zamrznute ovogodi{nje maline

Lo{a sezona
[aran: Podizanje novih zasada

Prema njenoj ocjeni, ovogodi{nja sezona bila je lo{a i za hladnja~e i kooperante.

Lo{i vremenski uslovi na po~etku sezone utjecali su na kvalitet maline, koja je ove godine bila srednjeg kvaliteta, zbog ~ega su hladnja~ari bili primorani da snize cijenu otkupa, {to je izazvalo revolt kooperanata. O~ekuju da }e naredna sezona biti bolja i za jedne i druge. U lageru „Boss agro Fooda“ u

toku je prerada duboko zamrznute ovogodi{nje maline i drugog jagodi~astog vo}a, odnosno sortiranje i transport. Dnevno se preradi oko dvije do tri tone maline. Ambicije „Boss agro Fooda“ su da 90 odsto pakovanja maline direktno zavr{i u marketima zapadnoevropskih zemalja. Ms. MUSTAFI]

Klizi{te u cazinskom naselju Jo{ani

Saobra}aj samo jednom kolovoznom trakom
Vije}nici bez primjedbi

Topli zeni~ki stanovi
U Zenici je preksino} ponovo uspostavljen normalan sistem daljinskog grijanja, potvr|eno je iz Javnog preduze}a „Grijanje“, javlja Onasa. Nakon {to je otklonjen kvar na kotlu u pogonu Energetika kompanije ArcelorMittal Zenica po~ela je proizvodnja toplotne energije za zagrijavanje stambenih i stambeno-poslovnih objekata. Od utorka popodne u Zenici je na snazi bila znatno reducirana isporuka toplote, {to zna~i da je samo odr`avan sistem.

Bud`et usvojen bez rasprava
Bud`et op}ine Kre{evo za 2010. godinu u visini od 1.348.000 KM u decembru pro{le godine vije}nici su jednoglasno usvojili. Kre{evo je vjerovatno jedina op}ina u BiH u kojoj se bud`et usvoji bez rasprava, izmjena i dopuna. Najvi{e se raspravljalo o problemima ~i{}enja snijega. Gradska slu`ba za ~i{}enje ne odr`ava sva okolna sela te je predlo`eno da se mje{tanima dodijeli nafta kako bi oni uz pomo} svojih traktora sami D. F. ~istili snijeg.

Srbac i ove godine ula`e u mlade

Na magistralnom putu u cazinskom naselju Jo{ani ve} nekoliko dana saobra}aj se odvija ote`ano i samo jednom kolovoznom trakom, a razlog za to je novonastalo klizi{te koje je proradilo nakon obilnih padavina. Klizi{te je odnijelo dobar dio ranije o{te}enog magistralnog puta. Strah za bezbjednost u~esnika u saobra}aju sasvim je opravdan, a nove padavine ne ostavljaju puno prostora za optimizam jer se radi o frekventnoj saobra}ajnici. - Prosto je nevjerovatno da od nadle`nih nije bilo reakcije, jer Federalna direkcija i institucije nadle`ne za puteve imaju ugovorene i

Cazinjani strahuju od daljeg uru{avanja puta

pla}ene izvo|a~e koji se staraju o odr`avanju ovog dijela magistralnog puta. Na sve na{e pozive jo{ uvijek nema reakcije, a svakim danom situacija je sve gora i gora ka`e na~elnik op}ine Cazin

Nermin Ogre{evi}. Dok se vrijeme ne stabilizira, kako bi Federalna direkcija za ceste mogla po~eti sa izvo|enjem potrebnih radova, ostaje samo nada da se put S. J. ne}e dalje uru{avati.

Op{tina daje 150 stipendija
Na~elnik op{tine Srbac Mirko Koji} raspisao je oglas za dodjelu 150 stipendija za redovne studente od druge godine studijia, te 10 za postdiplomce u {kolskoj 2009./2010. godini, javila je Onasa. - Op{tinskim bud`etom za ovu godinu planirana su sredstva za stipendiranje studenata od 131.000 KM, {to je za {est odsto vi{e nego pro{le godine. Redovni studenti dobi}e stipendije od po 100 KM u {est jednakih rata, a postiplomci 800 KM u jednokratnom iznosu - ka`e na~elnik Odjeljenja za finansije Op{tine Dragan Miki}. Srbac je pro{le godine stipendirao 176 studenata i zauzimao 10. mjesto u RS, odnosno 15. mjesto u BiH po broju studenata u odnosu na broj stanovnika.

Prema podacima Mati~nog ureda u Tuzli

Za sedam dana vjen~ano 27 parova
U Mati~nom uredu Tuzla od 21. do 28. decembra pro{le godine vjen~ano je 27 parova. U zajedni~ki `ivot krenuli su Josip Ili~i} i Bojana Kaurin, Elvis Pulje{ i Lela Stani{i}, Dra`an Ivanovi} i Ivana Tunji}, Mirsad Hand`i} i Lidija Iljuki}, Goran \uri} i Belkisa Muji}, Adnan Behrem i Razija Naki~evi}, Jasmina Kavazovi} i Azra [abanovi}, Edin Muminovi} i Amerisa D`afi}, Fadil Omerovi} i Fatima Hrvanovi}, Goran [ari} i Erna Kurtali}, Sanel Musi} i Armina Malko~evi}, Dario Vilu{i} i Sanja Kero{evi}, Sanel Dervi{evi} i Aida Mukanovi}. DA zajedni~kom `ivotu rekli su i Edis Ba{anovi} i Meliha Brigi}, Vahid Pandur i Sabina Ke{etovi}, @arko [imi} i Mirjana Pranji}, Edin Fazli} i Melika Pinji}, Sabit Huseinovi} i Refija Umihani}, Harun Turi} i Meliha Hod`i}, Damir Tinji} i Emina Tucakovi}, Sr|an Bla`anovi} i Sanja Peri}, Alen Husanovi} i Alisa Muratovi}, Jasmin Mutap~i} i Aldina Muminovi}, Samir Pandur i Nihada Mekani}, Bojan Mirkov i Danijela Bo`i}, Mirza Osmanovi} i Merima Arap~i} te Edin Ali~i} i Amela Mu{anovi}.

crna hronika

Dnevni avaz, subota, 9. januar/sije~anj 2010.

13

RAZBOJNI[TVO Ispred zlatare „Chile“ u Novom Travniku

Oteli torbu sa 15 kilograma nakita i zapalili „audi“ kojim su pobjegli
Vlasnik zlatare Fed`ad ^i~ak napadnut ispred radnje Automobil koji su dvojica razbojnika koristili prona|en u plamenu kod Viteza
Nepoznata maskirana i naoru`ana osoba izvr{ila je razbojni{tvo nad Fed`adom ^i~kom preksino} oko 17.15 sati u sredi{tu Novog Travnika i tom prilikom ukrala ve}u koli~inu zlata i srebra. Policijskoj stanici Novi Travnik prijavljeno je da su u ulici Kralja Tvrtka u Novom Travniku oko 17 sati ispred zlatare „Chile“ iz automobila „audi 6“ (351-J-463) iza{la dvojica maskiranih mu{karaca naoru`ani pi{toljima i napali vlasnika zlatare Fed`ada ^i~ka iz Zenice. Razbojnici su mu oteli torbu u kojoj se nalazilo 4,5 kilograma zlatnog nakita i 10 kilograma srebra. Uvi|aj su obavili istra`itelji Odjela kriminalisti~ke policije Policijske uprave Travnik. - Istog dana oko 18.15 sati prijavljeno je Policijskoj stanici Vitez da u mjestu Brizjak kod Viteza gori vozilo. Na lice mjesta upu}ena je policijska patrola, koja je zatekla u plamenu „audi 6“ koji je kori{ten u razbo-

Automobil se prevrnuo nakon udara

(Foto: O. Mujki})

Udarili u stijenu kod Srebrenika

U BMW-u povrije|ena `ena i troje djece
Na magistralnom putu Tuzla - Ora{je, u Orlovoj klisuri kod Srebrenika, ju~er dva sata iza pono}i dogodila se saobra}ajna nesre}a u kojoj su povrije|ene ~etiri osobe. Voza~ automobila BMW (490-M-798) Edin M. (33) iz Tuzle, zbog klizavog kolovoza i brzine neprilago|ene uvjetima puta, izgubio je kontrolu nad vozilom, nakon ~ega je u punoj brzini udario u stijenu s lijeve strane puta. Od siline udara vozilo se odbilo od stijene, vi{e puta se okrenulo na cesti i zavr{ilo na krovu na desnoj ivici kolovoza oko 20 metara dalje od mjesta udara. Na BMW-u je pri~injena totalna {teta, a povrede su zadobili putnici [eherzada A. (29), S. M. (11), E. M. (6) i K. M. (3), svi iz Tuzle, dok je voza~ pro{ao bez povreda. Povrije|enim putnicima prva pomo} je ukazana u Hitnoj slu`bi Doma zdravlja Srebrenik, a potom su prevezeni na UKC Tuzla, ~iji se ljekari nisu izjasnili o te`ini povreda. Uvi|aj na licu mjesta obavili su srebreO. M. ni~ki policajci.

Vozilo dovezeno na policijski depo

(Foto: K. Kavazovi})

Semizovac kod Sarajeva

jni{tvu u Novom Travniku potvrdio nam je Sefir Baru~ija, glasnogovornik policijskog komesara SBK. Pripadnici Dobrovoljnog

vatrogasnog dru{tva Vitez ugasili su po`ar, a uvi|aj su obavili istra`itelji Odjela kriminalisti~ke policije Policijske uprave Travnik. Auto-

mobil „audi A6“ prevezen je na depo MUP-a SBK zbog daljnjih vje{ta~enja - potvr|eno nam je u MUP-u K. K. SBK.

Prijete}i pi{toljem poku{ali oteti novac
Policijskoj upravi Ilija{ kod Sarajeva prekju~er je H. A. (25) prijavio da su ga u Semizovcu fizi~ki napale dvije nepoznate osobe koje su mu uz prijetnju pi{toljem poku{ale ukrasti odre|enu sumu novca, nakon ~ega su pobjegli automobilom „golf kabriolet“ u pravcu Ilija{a. Rade}i na rasvjetljavanju ovog djela, policija je li{ila slobode H. A. (26) i H. E. (24) zbog sumnje da su po~inili poku{aj razbojni{tva. Obojica su predata u Odsjek za zadr`avanje MUP-a Kantona Sarajevo.

Sud Bosne i Hercegovine

Odbijen zahtjev za izuze}e sutkinje Hasije Ma{ovi}
Izuze}e tra`io Fuad ^olpa u predmetu koji se vodi za me|unarodnu preprodaju droge
Na Op}oj sjednici sudija Suda BiH odbijen je zahtjev Fuada ^olpe za izuze}e sutkinje Hasije Ma{ovi} iz tro~lanog vije}a koje je odre|eno za po~etak su|enja u predmetu protiv Almira [alji}a i ostalih optu`enih za me|unarodnu preprodaju droge, potvr|eno nam je iz Odjela za odnose s javno{}u Suda BiH. Advokat Fuad ^olpa, koji je u ovom predmetu optu`en za ometanje rada pravosu|a, na pretresu od 24. decembra zatra`io je izuze}e sutkinje Ma{ovi} zbog sumnje u njenu objektivnost, a zbog ranijih postupaka pred Op}inskim sudom u Sarajevu gdje je ^olpa bio o{te}eni. Zahtjev je odbijen kao neosnovan. Za ponedjeljak, 11. januar, zakazan je glavni pretres na kojem bi trebalo po~eti su|enje u ovom predmetu. Prema navodima optu`nice Tu`ila{tva BiH, optu`eni Almir [alji} i Enis Hajdarevi} su u periodu od decembra 2008. godine do kraja marta 2009. godine organizirali i rukovodili zlo~ina~kom organizacijom radi me|unarodne kupoprodaje, prijenosa, prijevoza, dr`anja i posredovanja u daljnjoj kupoprodaji heroina, a s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi. Zlo~ina~koj organizaciji pristupili su i optu`eni
Ma{ovi}: Ponovo u sudnici 11. januara

Nezgoda u Sarajevu

Amir Gud`evi}, Dragan Peri{i}, Edin Poturovi}, Samir Bibi} i Ismet Graca. Droga je nabavljana u Turskoj i drugim njima poznatim dr`avama radi daljnje prodaje na podru~ju BiH i HrvaB. C. tske.

Sa mjesta udesa kod @eljezni~ke stanice

Na kupre{koj visoravni
Prema informaciji MUPa Livanjskog kantona, lopovi na Kupre{koj visoravni ne miruju. Policijska stanica Kupres zaprimila je dojave o kra|i automobila „golf“, zatim ve}ih koli~ina suhog svinjskog i ov~ijeg mesa te elektri~nih aparata iz porodi~nih ku}a. Izvr{eni su uvi|aji, a policija apelira na gra|ane da posvete vi{e pa`nje za{titi svoje imovine te da o svakoj sumnjivoj pojavi obavijeste policiju. A. K.
(Foto: A. Kamber)

Policijska stanica Neum
Policijska stanica Neum od 5. do 7. januara provela je akciju u kojoj su uhap{eni Dra`en Me|ugorac, Ivan Prka~in, Marinko Bender, Zvonimir Zovko, Antun Ba~i} i 16-godi{nji M. B., u~enik Srednje {kole Neum, za koje se sumnja da su po~inili te{ka krivi~na djela. - Nakon kriminalisti~ke obrade, neosporno je utvr|eno da su navedene osobe po~initelji vi{e provalnih kra|a. Meta njihovih napada bile su vikendice, moteli, privatne ku}e, sportske kladionice te prostorije Osnovne i Srednje {kole u Neumu. Kod njih je prona|eno i oduzeto vi{e predmeta, me|u kojima i tehni~ka roba. Tako|er, utvr|eno je da su ukradenu robu prodavali i na podru~ju ~apljinske op}ine re~eno nam je u MUP-u M. Sm. HNK.

Kombi oborio petogodi{njaka
Petogodi{nji Jasmin Hrusti} povrije|en je u saobra}ajnoj nezgodi koja se ju~er oko 11 sati dogodila u ulici Halida Kajtaza u Sarajevu. Dje~aka koji je poku{ao prije}i ulicu udario je kombi firme „DK Trade“ (522T-330) koji se kretao u pravcu Ko{evskog Brda. Dje~ak ina~e stanuje u ru{evnoj ku}i u ulici u kojoj se nezgoda desila. Prema izjavi o~evidaca, on je nekoliko minuta prije udesa oti{ao da naspe vodu u fla{u s fontane kod @eljezni~ke stanice. Na povratku ku}i, poku{ao je prije}i ulicu i naletio je na prednju karambolku kombija, ~iji voza~ ga zbog prolaska vozila iz suprotnog pravca na vrijeme nije uo~io. Hitna pomo} se ubrzo na{la na licu mjesta i dje~aku su zbrinuli povrije|enu nogu, a potom su ga transportirali u CUM bolnice Ko{evo. Biljana Jandri}, portparol KCUS-a, ka`e da se dje~ak po prijemu u CUM `alio na bol u potkoljnici, ali je pregledom utvr|eno da nema loma. On je nakon pregleda pu{ten ku}i. Uvi|aj na mjestu nezgode obavila je ekipa sarajevskog MUP-a. L. S.

Krade se meso iz su{nica, ali i auta Uhap{ena provalni~ka {estorka

Kupres: Upozorenje policije

U sarajevskom naselju Kova~i}i

Revizor umjesto karte dobio udarac u oko
U trolejbusu koji se nalazio na stajali{tu u sarajevskom naselju Kova~i}i napadnut je kontrolor karata Ismet H. Prema njegovim rije~ima, njega je {akom u predjelu oka udario nepoznati mladi} koji je bio s djevojkom, a od kojih je zatra`io da mu poka`u karte. U gu`vi koja je nastala poku{ao se odbraniti od napada~a, ali ga je djevojka dr`ala za ruku. Nakon {to su ~uli da voza~ poziva policiju par je napustio vozilo i pobjegao. Povrije|eni revizor je odvezen u Hitnu pomo}, gdje mu je ukazana ljekarska pomo}. Na lice mjesta iza{li su i pripadnici policije te sa~inili slu`beAd. A. nu zabilje{ku.

14

Dnevni avaz, subota, 9. januar/sije~anj 2010.

crna hronika

SAMOUBISTVO Gomjenica kod Prijedora

Ostavila opro{tajno pismo i sko~ila u rijeku Sanu
Tijelo Zorice Mijaljice, ~iji je nestanak prijavio njen suprug, ju~er izvu~eno iz rijeke
U blizini u{}a rje~ice Gomjenice u Sanu kod Prijedora ju~er oko 9.20 sati prona|eno je be`ivotno tijelo Zorice Mijaljice, mje{tanke Gomjenice. Vijest je potvrdio i de`urni tu`ilac Vuka{in Kondi}, koji je kazao da je nestanak nesretne `ene policiji prijavljen dan ranije u jutarnjim satima. - Nestanak je prijavio njen suprug Nikola. Policiji je izjavio da je njegova supruga u ku}i ostavila i opro{tajno pismo u kojem je navela da }e se utopiti u rijeci Sani - kazao je ju~er tu`ilac Kondi} i dodao da je tijelo nastradale `ene prevezeno u mrtva~nicu Op{te bolnice u Prijedoru, gdje }e biti ura|ena obdukcija. - Prema prvim indicijama, rije~ je o samoubistvu. Dileme }e otkloniti nalaz obdukcije. Ukoliko bude bilo kakvih sumnji, nalo`it }u daljnja vje{ta~enja - rekao je Kondi}. Porodica Mijaljica ju~er nije bila raspolo`ena za bilo kakve komentare. Motiv samoubistva je nepoznat, mada nezvani~no saznajemo da je nesretna `ena navodno bila registrirana kao psihi~ki boM. Z. lesnik.
Napadnuti revizor Ismet H.

Kantonalni sud Sarajevo

^aji} i Bravo ostaju na slobodi
Vanraspravno vije}e Kantonalnog suda Sarajevo odbilo je novi zahtjev Tu`ila{tva za odre|ivanje jednomjese~nog pritvora Midhatu ^aji}u i Almiru Bravi, osumnji~enima za pomaganje u bjekstvu Edinu Vuku i Anelu Heraku nakon ubistva Amara Mistri}a 13. avgusta pro{le godine u kafi}u „O~o rios“. Dvojica pomaga~a su nakon podizanja optu`nice pu{teni iz pritvora, na {to se `alio tu`ilac Edin Muradbegovi}. Vrhovni sud FBiH prihvatio je `albu, a Kantonalni sud Sarajevo ju~er ponovo potvrdio svoju odluku da ^aji} i Bravo ostaju na B. C. slobodi.

Mjesto gdje je prona|ena utopljenica

(Foto: D. Stojni})

Su|enje u Zenici za ubistvo Elvedina Vehabovi}a

Sanski Most

Izgorio kamion JKP „Sana“
Na lokalitetu Magarice u neposrednoj blizini pravoslavnog groblja u Sanskom Mostu izgorio je kamion JKP „Sana“. Radi se o kamionu za ~i{}enje i odr`avanje puteva koji je bio natovaren abrazivnim materijalom. Vozilo se kretalo uzbrdicom i zbog preoptere}enja zapalili su se kablovi. Vatra se potom pro{irila na kompletnu karoseriju. Voza~ je na vrijeme napustio vozilo, ali je pri~injena velika {teta. Direktor JKP „Sana“ Senad Me{anovi} rekao nam je da preduze}e raspola`e vrlo starim voznim parkom i malim brojem vozila te da }e se gubitak ovoga vozila osjetiti u poslovaM. D. nju ove firme.

^au{evi} potvrdio da je u~estvovao u pripremi zlo~ina
Optu`eni Amir ^amd`i} tvrdi da drugooptu`eni la`no svjedo~i zbog dogovora s tu`ila{tvom za minimalnu kaznu
Uz enormne mjere osiguranja, pa ~ak i zabranu saobra}aja ulicom pored zgrade Suda, ju~er je u Kantonalnom sudu u Zenici nastavljeno su|enje Amiru (Sedada) ^amd`i}u (38) i Aldinu ^au{evi}u (25). ^amd`i} je optu`en za ubistvo, a ^au{evi} za sau~esni{tvo u ubistvu 25godi{njeg Elvedina Vehabovi}a iz Zenice koje se desilo 26. februara pro{le godine u zaseoku Lu~ani, selo Osojnica kod Zenice. Prema optu`nici, ^amd`i} i jedan nepoznati mu{karac usmrtili su Vehabovi}a udaraju}i ga tupim predmetima po glavi i tijelu, a potom zapalili tijelo prekriveno autogumama, te sru{ili zid devastirane ku}e na zapaljene ostatke tijela koji su prona|eni tek 8. jula. ^au{evi} je optu`en da je Vehabovi}a do~ekao po izlasku na vikend dopust iz KPZ Busova~a te ga u Travni~koj ulici u Zenici predao u ruke ^amd`i}a i nepoznate osobe, koji su se potom odvezli do Lu~ana te likvidirali Vehabovi}a. Na ju~era{njem ro~i{tu svjedo~io je drugooptu`eni ^au{evi}. On je ponovio svoju izjavu koju je dao prilikom istrage da nije prisustvovao ubistvu, ali da je po-

Dovo|enje ^amd`i}a na su|enje

Smrt 17-godi{njeg sina
Amir ^amd`i} je ranije smatrao Vehabovi}a odgovornim za ubistvo svog sina Harisa (17), koji je usmr}en u decembru 2008. godine. Za ubistvo njegovog sina pravosna`no je osu|en na 11 godina zatvora Azrudin Suba{i}. Optu`eni ^amd`i} se nalazi u pritvoru, dok se ^au{evi} brani sa slobode.

mogao ^amd`i}u u prvoj fazi, odnosno pripremi zlo~ina. Odbrana i prvooptu`eni pak tvrde da je drugooptu`eni izmislio cijelu pri~u kako bi skrenuo trag s pravih ubica, te da ^amd`i} nema nikakve veze sa zlo~inom. Kako je najavio prvoo-

ptu`eni, on }e Sudu predlo`iti dovo|enje svjedoka koji }e potvrditi navodni dogovor drugooptu`enog sa Tu`ila{tvom, kojim je ^au{evi}u za, kako je kazao ^amd`i}, la`no svjedo~enje i optu`ivanje nevinog ~ovjeka garantirana minimalna A. D`. kazna.

Bh. dr`avljanin uhap{en kod Splita

U ukradenom „mercedesu“ krijum~ario cigarete
Policija je na Mosoru, na odmori{tu na autocesti nedaleko od Splita, prekju~er zaplijenila 400 {teka cigareta od 42-godi{njeg mu{karca s prebivali{tem u Bosni i Hercegovini, priop}ila je glasnogovornica splitsko-dalmatinske Policijske uprave Marina Kraljevi}-Gudelj. Radnici Odjela za za{titu dr`avne granice tom su prilikom uhapsili 42-godi{njaka koji je krijum~arene cigarete prevozio u ukradenome „mercedesu“ bh. registarskih oznaka. Nakon kriminalisti~ke istrage osumnji~eni je, uz kaznenu prijavu, priveden na ispitivanje istra`nome sudiji @upanijskoga suda u Splitu. Policajci su, uz nalog istra`noga suca, pregledali „mercedes“ i u njemu otkrili cigarete te utvrdili da je vozilo posebno prepravljeno za prijevoz krijum~arene robe. Krijum~arene cigarete su bile namijenjene splitskome tr`i{tu, a nakon zapljene predane su splitskoj carinarnici. Policajci su otkrili i da je „mercedes“ ukraden na podru~ju Zagreba.

biznis

Dnevni avaz, subota, 9. januar/sije~anj 2010.

15

ANALIZA Skoro nijedna antikrizna mjera u BiH nije realizirana

Vlasti nesposobne za borbu protiv recesije
U FBiH usvojene 44 mjere, u RS 120, a provedena samo po jedna
Kada je krajem 2008. postalo jasno da }e se ekonomska recesija odraziti i na BiH, doma}e vlasti donijele su ambiciozne planove za borbu protiv krize. Vi{e od godinu kasnije, skoro nijedna od tih mjera nije realizirana, tvrde sagovornici „Avaza“ koji se bave ovom problematikom. odlu~nosti Federalne vlade da krene u reformske procese. Ni{ta bolja situacija nije ni u Republici Srpskoj, tvrdi ekonomista Damir Miljevi}. Podsje}a da je u ovom entitetu Vlada usvojila program od 120 mjera. Kao i kolege iz Federacije Bosne i Hercegovine, realizirali su samo jednu, a to je podjela po 50 maraka radnicima u tekstilnoj industriji.

Gora`de: Ve}i dio `ivota Had`i} proveo u [paniji

Sadin Had`i} vratio se u Gora`de

Pokrenuo proizvodnju dijelova za klima-ure|aje
Zahvaljuju}i Sadinu Had`i}u, koji je prije pet mjeseci odlu~io vratiti se iz [panije u Gora`de, ovaj grad je bogatiji za jo{ jedan privredni subjekt. Firma BH Rixon u gradu na Drini po~ela je proizvodnju dijelova za klima-ure|aje i ventilaciju u savremenim vozovima, a njen pogon smje{ten je u jednom od objekata biv{e Hemijske industrije Azot u Vitkovi}ima. - U po~etku je bilo zaposleno pet radnika, sada ih je ve} 12. U ovoj godini o~ekujemo pro{irenje pogona i upo{ljavanje jo{ dvadesetak radnika. Lani smo u pogon ulo`ili vi{e od 400.000 maraka, a planovi u ovoj godini su nabavka CNC ma{ina te pro{irenje proizvodnih kapaciteta, tako da se o~ekuju vi{emilionska ulaganja - ka`e Had`i}, direktor firme BH Rixon. Ve}i dio svog radnog vijeka Had`i} je proveo u [paniji, zemlji u koju se danas i otpremaju proizvodi BH Rixona. Potra`nja za njima ve}a je od trenutnih proizvodnih mogu}nosti, a podr{ku pro{irenju kapaciteta i uvezivanju ove s drugim firmama koje se bave srodnim djelatnostima, tokom posjete Vitkovi}ima, obe}ao je ministar privrede Bosanskopodrinjskog kantona Mustafa Kurtovi}. Al. B.

Nedostaje odlu~nosti
Alija Remzo Bak{i}, direktor Asocijacije poslodavaca Bosne i Hercegovine, podsje}a da je Federalna vlada prihvatila program od 44 mjere, a realizirala je samo jednu. Smanjila je takse za turisti~ke zajednice. - Prioritetne mjere bile su rastere}enje privrede,

Efikasnija pisarnica
- Tu je bilo raznih mjera. Od one da }e, radi ubla`avanja krize, pisarnica Vlade Republike Srpske raditi efikasnije, do ozbiljnih stvari kao {to je garantni fond. Me|utim, niti je pisarnica postala efikasnija, niti je napravljen garantni fond - poja{njava Miljevi}. Dodao je da je dio mjera koje je ispunilo Vije}e ministara spadalo u obaveze koje je Bosna i Hercegovina imala prema Sporazumu o stabilizaciji i pridru`ivanju (SAA), tako da se one i ne mogu smatrati antikriznim. G. MRKI]

Miljevi}: Ozbiljne mjere

Bak{i}: Ni{ta nije ura|eno

Porazan rezultat
Govore}i o mjerama dr`avnih i entitetskih vlasti, predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Edhem Biber ka`e da je veoma mali broj antirecesijskih mjera u potpunosti realiziran, da su neke zapo~ete ali nisu zavr{ene, te da je, sve skupa, njihov pozitivan efekt minimalan. - Ve}inu dogovorenih stvari vlasti nisu ispo{tovale. Rezultat toga je 80.000 izgubljenih radnih mjesta, pad standarda gra|ana... Sve su to efekti nerada bh. vlasti protekle godine - isti~e Biber.

reforma javnog sektora, svo|enje javne potro{nje u okvire prihoda koji se ostvaruju, balansiranja socijalne i razvojne kategorije u bud`etu. Ni{ta od toga nije ura|eno - isti~e Bak{i}. Kao razloge za ovo on vidi smjene koje su se de{avale u izvr{noj vlasti, nemogu}nost intervencija iz bud`eta, ali i nedostatka

Godi{nji izvje{taj agencije Moody’s

Bez promjene rejtinga BiH
Me|unarodna bonitetna ku}a Moody’s Investor Service objavila je godi{nji izvje{taj o BiH za 2009., bez izmjene kreditnog rejtinga, saop}eno je iz Centralne banke BiH (CBBH). Ova bonitetna ku}a je BiH 2006. dodijelila kreditni rejting B2 sa stabilnim izgledima koji je od tada nepromijenjen. Moody’s ocjenjuje da je ekonomska snaga dr`ave niska, zbog niskog nivoa bogatstva i male ekonomije koja nije raznolika i da se, pored tih negativnosti, bh. ekonomija uspijeva nositi s globalnom krizom. Ova agencija, izme|u ostalog, o~ekuje sporiji ekonomski rast u odnosu na visoke stope zabilje`ene od 2002. do 2008., s obzirom na to da se procjenjuje da }e izvoz

Lo{e prognoze za privredu BiH u 2010.

Lasi}: Promijeniti strukturu izvoza doma}ih proizvoda
Pora`avaju}i rezultati nastali uslijed pada potra`nje
Bosna i Hercegovina }e me|u zadnjim dr`avama iza}i iz krize ako u ovoj godini ne do|e do promjene strukture izvoza doma}ih proizvoda, upozorio je ju~er u Mostaru potpredsjednik Privredne komore FBiH Jago Lasi}. On je naglasio kako se proizvodi iz BiH, od kojih je najve}i dio iz metalskog sektora, te sirovine i kapitalni proizvodi, plasiraju u investicijsku potro{nju, koja je trenutno u regionu, ali i {ire, u velikom padu. Prema Lasi}evim rije~ima, BiH }e iza}i iz krize samo pod uvjetom da kupci bh. proizvoda iza|u iz krize. - Veliki proizvo|a~i kao {to su Aluminij ili Mittal Steel smanjili su proizvodnju za 25 posto, jer je i potra`nja manja. Kapitalna proizvodnja kao {to su autodijelovi, bijela tehnika, pa i prehrambeni artikli lani je ~ak za 45,6 posto manja u odnosu na 2008., odnosno pala je sa 1,3 milijarde na 743 miliona maraka. Moramo restruktuirati privredu tako da izvozimo {to vi{e razli~itih proizvoda i u {to vi{e zemalja - istakao je Lasi}. Lasi} je ocijenio da su pora`avaju}i rezultati nastali uslijed pada potra`nje, potro{nje i konkurentnosti doma}e robe. - Moramo napraviti zaokret u podsticanju konkurentnosti na{e robe, stvoriti uvjete za doma}u proizvodnju, ali i za strane investiLasi}: Konkurentnost bh. robe

CBBH: Kreditni rejting sa stabilnim izgledima

ve}ine evropskih privreda biti prili~no skroman. Bh. institucije su slabe kako prema globalnim tako i prema regionalnim standardima. Institucionalna efikasnost pati zbog slo`ene strukture vlasti i nedostatka saradnje izme|u razli~itih nivoa vlasti, entiteta i politi~kih partija.

cije, jer nemamo vlastitih. Veliki minus je {to nemamo jakih finalnih proizvoda. BiH se mora pripremiti na dolazak velikih multinacionalnih kompanija u ovoj godini, koje su spremne da igraju dugoro~no - kazao je A. Du. Lasi}.

Kina nadma{ila Njema~ku u izvozu
Kina je izvozom nadma{ila vode}eg svjetskog izvoznika Njema~ku, pokazali su ju~er podaci o vanjskotrgovinskoj razmjeni njema~kog statisti~kog ureda. U 11 mjeseci pro{le godine, vrijednost kineskog izvoza, prema slu`benim podacima, dostigla je ukupno 1.070 milijardi dolara, dok je izvoz najve}e evropske privrede iznosio 1.050 milijardi dolara.

Biv{i radnici Save ~ekaju poteze novog vlasnika

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,249802 1,319897 26,821474 0,074149 0,262188 0,724261 1,462913 0,565032 0,238807 0,190792 1,316869 0,927694 2,183726 1,366875 0,045905 2,006581 1,955830 1,252934 1,323205 26,888696 0,074335 0,262845 0,726076 1,466579 0,566448 0,239406 0,191270 1,320169 0,930019 2,189199 1,370301 0,046020 2,011610 1,955830 1,256066 1,326513 26,955918 0,074521 0,263502 0,727891 1,470245 0,567864 0,240005 0,191748 1,323469 0,932344 2,194672 1,373727 0,046135 2,016639

Savi} u ovoj godini anga`ira 100 radnika
Vi{e od hiljadu ljudi okupilo se ju~er u jednom od skladi{ta Prehrambene industrije Sava kako bi saznali {ta novi vlasnik ove firme Milorad Savi} planira uraditi s tvornicom koju je kupio za dva miliona KM i u koju su uprte o~i semberskih poljoprivrednika. Okupljeni poljoprivrednici i biv{i radnici Save mogli su ~uti da Savi} planira u 2010. anga`irati od 50 do 100 radnika, a u naredne dvije godine poku{ati revitalizirati tvornicu. Nezvani~no saznajemo da Milorad Krsti} o~ekuje pomo} od premijera RS Milorada Dodika kako bi od Slobodana Pavlovi}a preuzeo Savinu hladnja~u koju je dobio prije desetak godina na ime duga za hipotekarni kredit od 360.000 KM, koji je tvornica podigla od njegove banke. Ispred tvorni~kog kruga ju~er je bilo i dvadesetak Savinih radnika bo{nja~ke nacionalnosti koji su za vrijeme rata upu}eni na godi{nji odmor i nikada vi{e nisu vra}eni na posao. Oni nisu me|u 180 radnika kojima su dugovanja ispla}ena, a ste~ajni upravnik Neboj{a Mati}, navodno, obe}ao je da }e s njihovim problemom E. M. upoznati Dodika.

16

Dnevni avaz, subota, 9. januar/sije~anj 2010.

biznis

[PD ZDK Najavljeno sklapanje ugovora o prodaji drveta u 2010.

Sparkasse banka: Gubitnik dana

Trgovanje 171.666 maraka

Preduze}a se `ale na nepotrebnu papirologiju
Tra`e ovjerene izjave odgovornih osoba o prihodu ostvarenom lani, ispis PIO o broju zaposlenih, kao i dokaze o investicijama u 2008., ka`e Akvi}
[umsko-privredno dru{tvo ([PD) Zeni~ko-dobojskog kantona najavilo je sklapanje ugovora o kupoprodaji drvnih sortimenata za 2010. s firmama koje su registrirane za prorez i promet drveta. ima koje su zadali. Ako dostavimo tra`enu dokumentaciju, niko ne zna ko }e i kako rangirati ponude. Porezne prijave su tajna i ne smiju po zakonu biti tra`ene kao uvjet. Za{to ne tra`e potvrde o pla}enim direktnim i indirektnim porezima - pita se Emir Akvi}, direktor privatne firme AlEx. Privatni poduzetnici isti~u da je totalno irelevantan broj radnika u firmi koji zavisi od stepena automatizacije posla, a da je mnogo bitnije jesu li tim radnicima pla}ene obaveze, a taj papir u [PD od njih nije tra`en. - Kakve veze imaju investicije u 2008. s kupovinom drveta u ovoj godini kao i prihodi i dobit od prodaje?

Glavni indeks u plusu
Najve}i pad cijene imala Sparkasse banka
Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren promet od 171.666 maraka, a u sklopu 68 transakcija ukupno su prometovana 9.103 vrijednosna papira. Promet na kotaciji kompanija iznosio je 15.650 KM, me|u fondovima 3.006, obveznicama ratnih potra`ivanja 144, na primarnom tr`i{tu 91.888, a na sekundarnom 60.976 maraka. Najve}i dnevni rast vrijednosti zabilje`ile su obveznice ratnih potra`ivanja od 3,63 posto, dok je najve}i dnevni pad registrirala Sparkasse ba-

Vrijednost indeksa
BIFX SASX-10 SASX-30 0,36% 0,72% 0,56% 1.819,78 1.053,29 1.092,27

nka iz Sarajeva od 19,52 posto. Vrijednost indeksa fondova BIFX pala je za 0,36 posto, na 1.819,78 poena. Indeks SASX-10 dobio je na vrijednosti 0,72 posto i sko~io na 1.053,29 poena, dok je vrijednost indeksa primarnog slobodnog tr`i{ta SASX-30 skliznula za 0,56 posto i iznosi 1.092,27 poena, saop}ila je Sarajevska berza.

Propisani kriteriji
Ipak, vlasnici nekoliko privatnih firmi, koje [PD snabdijeva drvetom, nisu zadovoljni zbog zahtjeva da se prilo`e ovjerene izjave odgovornih osoba o prihodu ostvarenom lani, ispis PIO o broju zaposlenih, kao i dokazi o investicijama u 2008., te kupovini ma{ina za prorez i obradu drveta, prijevoznih sredstava te izgradnji objekata. - Uop}e ne postoje propisani kriteriji po parametr-

Zenica: Odluka Upravnog odbora preduze}a

Kursna lista SASE na dan 8. 1. 2010.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM)
16,31 8,60 6,84

Promjena kursa (%)
1,96 1,18

Koli~ina

Vrijednost

Broj transakcija
4 2 1 2 1 15 8 8 5 2 2 1 3

Ti podaci su poslovna tajna svih, pa i [PD-a. Svi zahtjevi su pode{avanja da prioritet i dalje bude Krivaja 1884 - tvrdi Akvi}.

ZVANI^NA KOTACIJA
BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO SARAJEVO OSIGURANJE ZIF PREVENT INVEST DD SARAJEVO 300 1.250 400 600 1 1.277 188 130 176 512 93 1.225 550 4.900,71 10.750,00 2.736,00 144,00 185,00 25.989,51 20.406,75 11.718,46 5.716,27 20.483,00 5.394,00 12.862,50 35.200,00

Isporuka dovedena u pitanje?
[umsko-privredno dru{tvo ZDK obustavilo je ju~er isporuku sirovine za ve}inu svojih korisnika, pa i onih koji su avansno pla}ali usluge. - Na na{e o~i sirovina koja je ve} lagerovana preba~ena je za potrebe Krivaje 1884, firme koja nije registrirana i koja duguje [PD-u vi{e od dva miliona KM, dok ostali nemaju mogu}nosti da dobiju sirovinu - ka`e Akvi}.

La`ne izjave
Direktor [PD-a Mirsad Med`i}, me|utim, tvrdi da je Upravni odbor ove firme donio takvu odluku, jer su proteklih godina prihvatali vlastoru~ne izjave poslodavaca, koje su dovele do problema, kako u radu, tako i plasmanu. - Neko udru`enje drvo-

KOTACIJA FONDOVA

-5,00
OBVEZNICE FBiH

OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA 24,00 SPARKASSE BANK DD BH TELECOM D.D. SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO IK BANKA DD ZENICA JP ELEKTROPRIVREDA BIH RMU BANOVI]I DD BANOVI]I UNIVERZALPROMET DD TUZLA 185,00 20,34 108,55 90,14 32,48 40,01 58,00

3,63
PRIMARNO TR@I[TE

-19,52 1,31 3,38 0,16 1,69 0,01 0,00 2,94 -1,52

prera|iva~a iz Olova prijavilo nas je Konkurencijskom vije}u BiH. Tvrdili su da im nismo htjeli isporu~iti tra`ene koli~ine drveta, a dokazali smo da nisu preuzeli ni ono {to smo im osigurali. Postoje firme koje napi{u da imaju stotinu radnika, a doka`e se suprotno. Zato tra`imo neutralne dokaze. Na tvrdnje da forsiramo Krivaju 1884, re}i }u vam samo da su se i oni `alili zbog papira koje tra`imo - ka`e Med`i}.
A. D@ONLI]

SEKUNDARNO TR@I[TE

NAMJEŠTAJ DD GRADA^AC 10,50 RMU KAMENGRAD DD SANSKI MOST 64,00

Ponude stigle prije isteka roka

Lo{i rezultati u 2009.

Odbor za prijem na kotaciju SASE

I Eklston u igri za kupovinu Saaba
[ef Formule 1 Berni Eklston (Bernie Ecclestone), zajedno s kompanijom Genii Capital, prije isteka roka u ~etvrtak u 23 sata poslao je ponudu za preuzimanje {vedskog automobilskog brenda Saab. Kako pi{e Bloomberg, fond rizi~nog kapitala Genii Capital, za General Motorsov {vedski odjel ponudio je odre|enu svotu u gotovini. Novu ponudu objavio je i holandski proizvo|a~ sportskih vozila Spyker. Eklston, ~ije se bogatstvo procjenjuje na 3,7 milijardi dolara, izjavio je da je Saab atraktivan brend, ali jo{ nije u njegovom vlasni{tvu pa nije `elio otkriti svoje planove. Isto tako nije otkrio ni visinu ponude.

Trgovanje obveznicama stare devizne {tednje od ponedjeljka
Rje{enjem Odbora za prijem na kotaciju 7. januara na segment Sarajevske berze (SASE) uvr{tene su obveznice FBiH za izmirenje stare devizne {tednje. Na kotaciji SASE nalaze se obveznice serija B, C, D, E i F, dok je za vrijednosne papire serije A, prema informaciji Federalnog ministarstva finansija, isplata glavnice i kamate u toku. Uprava berze je odlu~ila da u ponedjeljak po~ne trgovanje navedenim obveznicama na SASE putem trgovinskog sistema (BTS). Nominalna vrijednost emisije obveznica za izmirenje devizne {tednje je 346.515.271 KM, dok je cijena obveznice jedna marka. Broj emitovanih obveznica iznosi 346.515.271, a kamatna stopa je 2,5 posto godi{nje.

Boeing: Recesija kompanije prisilila na {tednju

Narud`be Boeinga pale na 142 aviona
Ameri~ki proizvo|a~ aviona Boeing izvijestio je da su njegovi klijenti u 2009. naru~ili svega 142 komercijalna aviona nakon {to je recesija prisilila aviokompanije na {tednju. Ukupni neto broj narud`bi o kojem je Boeing izvijestio najni`i je od 2003. i predstavlja tek desetinu od 1.413 aviona naru~enih u 2007. Boeing je lani isporu~io 481 komercijalni avion, {to je rast od 28 posto u odnosu na 2008. kada su veliki protesti usporili proizvodnju.

Saab: Visina ponuda nije objavljena

Prema istra`ivanju Bloomberga

SASE: Obveznice uvr{tene na kotaciju

Analiti~ari o~ekuju sna`an rast IPO-a u Evropi
Evropsko tr`i{te inicijalnih javnih ponuda dionica (IPO) u ovoj godini bi se moglo utrostru~iti te na taj na~in smanjiti svoj zaostatak za svijetom. Prema istra`ivanju Bloomberga u kojem su sudjelovali bankari Citigroupa, Bank of Americe i Deutsche Banka, vrijednost IPO-a u Evropi, Africi i na Bliskom istoku u 2010. bi lako mogla nadma{iti lanjskih 28 milijardi dolara. Najve}i rast se o~ekuje na evropskom tr`i{tu za koje je pro{la godina bila najlo{ija od 2003. Stru~njaci isti~u da je na manji broj IPO-a u Evropi najve}i utjecaj imao sporiji oporavak privrede u odnosu na SAD i Aziju. Evropske kompanije, koje su putem IPO-a u trogodi{njem razdoblju koje je zavr{ilo 2007. prikupile vi{e svje`eg kapitala od ameri~kih i azijskih konkurenata, ja~e su bile pritisnute kreditnom krizom {to je utjecalo na manji broj inicijalnih javnih ponuda dionica.

Berzanski barometar za 8. 1. 2010. godine

Euro/dolar 1,4393 Nafta 82,01 po barelu Zlato 1.136,60 $ po unci 0,26% 0,60% 0,79%

oglasi

Dnevni avaz

subota, 9. januar/sije~anj 2010.

17

d Agovi} Mehme
I} O-TURKOV [EJLA JUG

1.00 2
. 10.01

EMISIJU EMITIRAJU: TV ALFA SARAJEVO, RTV TK TUZLA, RTV USK BIHA], RTV MOSTAR, NTV IC KAKANJ I RTV MAGLAJ

18

Dnevni avaz, subota, 9. januar/sije~anj 2010.

globus

HRVATSKA Reakcije Bandi}evog {taba na medijske napise

Galovej (lijevo): Predvodio konvoj za Gazu

(Foto: AFP)

Britanac protjeran iz Egipta

Ako Uskok ima ne{to, neka objavi
Kako pi{e portal Index.hr, protiv gradona~elnika Hrvatske se trenutno vodi najmanje 21 postupak po kaznenim prijavama
Izborni {tab Milana Bandi}a, kandidata u drugom krugu predsjedni~kih izbora u Hrvatskoj, odr`ao je ju~er vanrednu pres-konferenciju povodom medijskih napisa da se protiv zagreba~kog gradona~elnika vodi nekoliko postupaka. Kada je rije~ o sutra{njim izborima, prema ju~er objavljenoj anketi agencije „Mediana Fides“, Josipovi} ima pristojnu prednost u odnosu na nezavisnog kandidata Bandi}a. Od ispitanih 1.008 osoba, za SDP-ovog kandidata glasat }e 52,3, dok }e prvi ~ovjek Zagreba dobiti 35,6 procenata glasova.

Galovej progla{en personom non grata
Britanski poslanik D`ord` Galovej (George Galloway), koji je predvodio me|unarodni konvoj humanitarne pomo}i za pojas Gaze, protjeran je ju~er iz Egipta, javila je novinska mre`a El-D`azira. Galoveja su, navodno, ju~er „pokupili“ egipatski zvani~nici na grani~nom prijelazu Rafa, izme|u pojasa Gaze i Egipta, odakle je odvezen u Kairo i poslat avionom natrag u London. On je rekao da je progla{en personom non grata i da se sve dogodilo kada je poku{ao ponovo u}i u Gazu i pomo}i ostalim aktivistima iz konvoja, koji su uhap{eni. Galovej je proteklih dana o{tro kritizirao egipatske vlasti nakon {to nisu dopustile da oko 200 vozila u konvoju u|e u Egipat preko luke Nuveiba na Crvenom moru. Egipat je insistirao da 139 vozila u|e u Gazu preko prijelaza Rafa, a preostalih 59 preko prijelaza koji kontrolira Izrael. Pomo} je kona~no u srijedu uve~er stigla u pojas Gaze u kojem u sve ve}im siroma{tvu `ivi oko 1,5 miliona ljudi.

Slu~aj „Kra{ograd“
- Molim Uskok ako ima {to, neka objavi. Ali neka objavi i ima li {to protiv Ive Josipovi}a - rekao je novinarima portparol Bandi}evog {taba Ned`ad Haznadar, koji je dodao i kako }e Bandi} sam od{etati do zatvora na Remetincu ako je kriv za ono {to se pi{e. Kako pi{e portal Index.hr, protiv Bandi}a se trenutno vodi najmanje 21 postupak po kaznenim prijavama, a „Kra{ograd“ bi

Pristojna prednost
U prvom krugu izbora, koji je odr`an 27. decembra pro{le godine, za Josipovi}a je glasalo 32,4 posto Hrvata, dok je Bandi}a podr`alo 14,83 posto glasa~a. Pobjednik na nedjeljnim izborima zamijenit }e aktuelnog lidera Stjepana Mesi}a koji je na ovoj poziciji proveo dva mandata od po pet godina.

Josipovi} i Bandi}: Kandidati za predsjednika

(Foto: AP)

Demonstracije u Maleziji

Zapaljene tri crkve
Nepoznati napada~i zapalili su ju~er tri crkve u Maleziji, a policija je poja~ala nadzor nad kr{}anskim vjerskim objektima {irom dr`ave zbog demonstracija nakon sudske dozvole da se rije~ „Allah“ koristi i za kr{}anskog Boga. Vatra je podmetnuta u katoli~kim i protestantskim crkvama u Kuala Lumpuru, prenosi Reuters. Policija je poja~ala sigurnost oko vjerskih objekata i zatra`ila otkazivanje protesta, no oni su uslijedili nakon d`uma-namaza u d`amijama. Sud u Maleziji dozvolio je pro{le sedmice katoli~kom listu „Herald“ da koristi rije~ „Allah“, a vlada je ulo`ila `albu na tu

mogao biti prvi slu~aj koji direktno tereti zagreba~kog gradona~elnika. Prema informacijama Indexa, koordinirana istraga MUP-a, Uskoka i DORH-a, u kojoj je u~estvovala i Porezna

uprava, pri samom je kraju. Istovremeno, Uskok je demantirao kako su vodili postupak protiv Bandi}evog protukandidata iz SDP-a Ive Josipovi}a zbog ZAMP-a i Posmrtne pripomo}i.

Hrvatski lider na Kosovu

Tadi}eva reakcija na Mesi}ev potez

Mesi}ev susret Pomilovanje Rimca je sa Sejdiuom anticivilizacijski ~in
Jedan od napadnutih objekata

sudsku odluku. Premijer Nad`ib Razak osudio je napade za koje je rekao da mogu poremetiti vjersku i nacionalnu harmoniju u Maleziji. Oko 60 posto stanovni{tva Malezije ~ine muslimani, 20 posto budisti, devet posto kr{}ani, {est posto hinduisti, a ostali pripadaju drugim vjerama.

Velike poplave u Albaniji

Razmatra se uvo|enje vanrednog stanja
Obilne padavine izazvale su veoma te{ko stanje u Albaniji, a vlada razmatra mogu}nost progla{enja vanrednog stanja. Podru~ja gradova Skadra i Le`a najte`e su pogo|ena poplavama, u okolini Skadra pod vodom je najmanje 9.000 hektara zemlji{ta. Evakuirano je vi{e od 3.500 osoba, javljaju agencije. Albanska vojska uklju~ena je u akcije otklanjanja posljedica poplava, a o~ekuje se pomo} i od NATOa. Predsjednik albanske vlade Sali Beri{a (Berisha) ponovo je pozvao stanovnike da napuste ugro`ena podru~ja, jer zbog obilnih ki{a prijeti izlijevanje jezera. Mnoga su mjesta u Albaniji ostala bez struje, a stanovnicima nedostaje i hrane i drugih potrep{tina.

Hrvatski predsjednik Stjepan Mesi} boravio je ju~er u slu`benoj posjeti Kosovu tokom koje se sastao s kosovskim predsjednikom Fatmirom Sejdiuom, obratio se zastupnicima kosovske skup{tine i primio priznanje kao po~asni gra|anin Pri{tine. Hrvatskom predsjedniku je u glavnom gradu prire|en do~ek na najvi{oj razini. Pri{tinske ulice su (Foto: AFP) oki}ene kosovski- Mesi} sa Sejdiuom u Pri{tini m i hrvatskim zastavama i vojnika u sklopu KFOR-a natpisima „Dobro nam u kompleksu Bondstil kod do{ao, predsjedni~e Me- Uro{evca, sastao se s predstavnicima hrvatske zajesi}u“. Mesi} se tokom dana dnice u Janjevu i u~estvosusreo i s drugim koso- vao u razgovorima hrvavskim zvani~nicima, posje- tskih i kosovskih privretio kontingent hrvatskih dnika.

Predsjednik Srbije Boris Tadi} ocijenio je ju~er kako je odluka njegovog hrvatskog kolege Stjepana Mesi}a da pomiluje ratnog zlo~inca Sini{u Rimca „antievropski i anticivilizacijski ~in koji se ni~im ne mo`e opravdati“. - Kada odlaze}i predsjednik Hrvatske pomiluje zlikovca koji je ubijao srpsku djecu samo zato {to su druge nacionalnosti, onda je to ~in za svaku osudu i duboko antievropska i Tadi}: ^in bez opravdanja (Foto: AFP) anticivilizacijska 1991. godine. Vrhovni sud odluka s one strane razuma je utvrdio da je Rimac li~no - rekao je Tadi}. u~estvovao u likvidacijama Mesi} je za godinu sma- civila. njio zatvorsku kaznu Rimac je bio egzekutor biv{em pripadniku rezer- 12-godi{nje Aleksandre vnog sastava hrvatske poli- Zec u decembru 1991. gocije Sini{i Rimcu (36), koji dine, koju su, kao i njenu je osu|en na osam godina majku Mariju, ubili Rimac robije zbog ubistva srpskih i njegovi saborci, prenosi civila u Pakra~koj poljani Jutarnji.hr.

Zahtjev da se op}ine iz Sand`aka na|u u jednoj regiji

Ra{ki okrug mogao bi pripasti zapadnoj Srbiji
Predstavnici Vlade Srbije sastat }e se u ponedjeljak ili u utorak s predstavnicima stranaka iz Sand`aka i tom prilikom bit }e predlo`eno da cijeli Ra{ki okrug pripadne regiji zapadne Srbije kako bi bio ispunjen zahtjev da se op}ine iz Sand`aka na|u u okviru jedne regije, objavio je beogradski „Blic“. Sastanku bi trebali prisustvovati srbijanski premijer Mirko Cvetkovi}, ministri Rasim Ljaji} i Sulejman Ugljanin, kao i predstavnici nadle`nih ministarstva ekonomije i dr`avne uprave i lokalne samouprave, te Republi~kog zavoda za statistiku. Stranke iz Sand`aka tra`e da Vlada Srbije izmijeni uredbu o nomenklaturi statisti~kih teritorijalnih jedinica koju je usvojila 24. decembra pro{le godine. Prema toj nomenklaturi, Novi Pazar i Tutin pripojeni su regionu centralne Srbije, a Prijepolje, Priboj, Nova Varo{ i Sjenica regionu zapadne Srbije.

Pogibije radnika u Gruziji
Dvojica radnika poginula su ju~er prilikom ru{enja dijela sedmospratnice u Tbilisiju, javile su ruske novinske agencije, pozivaju}i se na saop}enja administracije glavnog grada Gruzije i slu`be za vanredne situacije.

globus

Dnevni avaz, subota, 9. januar/sije~anj 2010.

19

Ukratko

SAD Novi koraci u spre~avanju mogu}ih teroristi~kih napada

Obama preuzeo odgovornost za propust obavje{tajaca
Objavljena verzija izvje{taja o incidentu 25. decembra, u kojem se isti~u manjkavosti ameri~kog obavje{tajnog sistema
Ameri~ki predsjednik Barak Obama (Barack) najavio je preksino} niz novih koraka usmjerenih na spre~avanje mogu}ih teroristi~kih napada na SAD, preuzimaju}i na sebe odgovornost za propust u radu obavje{tajnih slu`bi koji je omogu}io poku{aj bomba{kog napada na ameri~ki avion na Bo`i}. zvao na bolje skeniranje u aviosaobra}aju {to }e, prema njemu, zahtijevati „velika ulaganja“.
Sudar autobusa i kamiona
(Foto: AP)

U udesu poginula ~etiri u~enika
OHAJO - Najmanje pet osoba je poginulo, a sedam je povrije|eno u te{koj saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u ovom ameri~kom gradu, kada je kamion udario u autobus koji je prevozio u~enike u {kolu. Me|u nastradalima su ~etvero u~enika i voza~ autobusa, a sedmero je povrije|eno, javio je CNN. Jo{ nije jasno kako je do{lo do nesre}e, a pretpostavlja se da su svemu kumovali snijeg i niske temperature koje ve} danima vladaju Sjedinjenim Dr`avama, prenose ju~er agencije.

Dovoljno informacija
Umar Faruk Abdulmutalib, 23-godi{nji Nigerijac, optu`en je za poku{aj uni{tavanja aviona koji se pribli`avao Detroitu na Bo`i}. Umjesto detonacije, izazvao je zapaljenje razornog eksploziva skrivenog u donjem rublju, a putnici i ~lanovi posade su ga savladali. Ameri~ka administracija objavila je i deklasificiranu verziju izvje{taja o incidentu s Abdulmutalibom, u kojem se isti~u manjkavosti obavje{tajnog sistema. U njemu se navodi kako je vlada „imala dovoljno informacija“ da sprije~i urotu i identificira Abdulmutaliba kao vjerovatnog pripadnika ElKaide i sprije~i njegov ulazak na let iz Amsterdama u Detroit.

Prebacivanje krivice
Upozoravaju}i na propuste, Obama je rekao da je probijena prva crta odbrane SAD koju prave „pravodobne i ta~ne“ obavje{tajne informacije koje su primjereno integrirane. - To se nije doga|alo prije poku{aja napada 25. decembra. Manje sam zainteresiran za prebacivanje krivice, a vi{e za u~enje iz gre{aka. Kada sistem ne uspije, to je moja odgovornost - rekao je Obama, izbjegav{i izdvojiti pojedine du`nosnike administracije odgovorne za te

Izraelski avioni bombardirali Gazu
TEL AVIV - Dvojica Palestinaca poginula su preksino}, dvije osobe su ranjene i jo{ nekoliko je zatrpano u ru{evinama kada su izraelske zra~ne snage bombardirale vi{e ciljeva u pojasu Gaze. Bombardiranje je uslijedilo nekoliko sati nakon {to je raketa tipa „kasam“ ispaljena s te palestinske teritorije pogodila jug Izraela. Eksplozije su potresle grad Gazu, Kan Junis i Rafu na jugu pojasa i u zraku su se vidjeli plamenovi od udara. Palestinska raketa eksplodirala je ne{to ju`nije od velike izraelske luke A{kelon, ali povrije|enih i {tete nije bilo.

propuste. Obama je najavio nekoliko koraka koje }e poduzeti obavje{tajna zajednica: dodjeljivanje konkretnih odgovornosti za slije|enje tragova teroristi~kih prijetnji, br`e distribuiranje obavje{tajnih izvje{taja, ja~anje

analiti~kih procesa, te pobolj{anje kriterija za dodavanje osoba na popise za pra}enje terorista. Obe}avaju}i da ne}e „ostaviti nijedan kamen neprevrnut“ u tra`enju boljih na~ina da za{titi Amerikance, Obama je tako|er po-

Trovanje plinom u kineskoj tvornici
PEKING - Dr`avni mediji javili su ju~er da je 21 radnik izgubio `ivot u tvornici u sjevernoj Kini po~etkom ove sedmice nakon {to su rukovodioci uhap{eni zbog umanjenja broja `rtava. Radnici su otrovani nakon {to je plin iscurio iz plinovoda u firmi „Hebei Puyang Iron and Steel Co.“ u ponedjeljak u gradu Handan. Agencije su ju~er navele da su zvani~nici kompanije prvobitno javili da je 16 radnika otrovano i sedam poginulo dok je devet preba~eno u bolnicu.

Pucnjava u Sent Luisu

Kina

Hendron ubio kolege, pa presudio sebi
Timoti Hendron (Timothy), slu`benik fabrike za proizvodnju transformatora u Sent Luisu, ameri~ka savezna dr`ava Misuri, koji je otvorio vatru na svoje kolege i ubio njih troje, a ranio petero, izvr{io je poslije zlo~ina samoubistvo, saop}ila je policija. Povrije|eni su preba~eni u bolnicu, a troje njih je u kriti~nom stanju, izjavio je predstavnik policije, prenosi CNN. Hendron (51), naoru`an automatskom pu{kom i pi{toljem, upao je u ~etvrtak u fabriku ABB, u kojoj je u tom trenutku na radnim mjestima bilo izme|u 50 i 70 radnika, i nasumi~no zapucao. On je bio u grupi koja je 2006. godine tu`ila tu kompaniju zbog zloupotrebe

Smaknuti {efovi mafije
Na sjeveru Kine smaknuto je sedam mafija{kih {efova koji su bili osu|eni na smrt zbog ubistava, krijum~arenja, ucjena i drugih kriminalnih radnji. Ovo je najve}i primjer borbe protiv organiziranog kriminala u tom dijelu dr`ave u posljednjih 60 godina. U presudi stoji da je kriminalna organizacija uz prijetnje i nasilje izvodila nezakonite kriminalne radnje pri ~emu je po~inila ubistva, napade, pronevjere i druge ilegalne radnje. Sedmorka je bila osu|ena i zbog ilegalnog posjedovanja i preprodaje oru`ja.

Te`nja ka bliskoj koordinaciji
MOSKVA - Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev i {panski premijer Hoze Luis Rodrigez Zapatero (Jose Rodriguez) potvrdili su ju~er nakon telefonskog razgovora te`nju ka bliskoj koordinaciji i odr`avanju redovnih kontakata na razli~itim nivoima u 2010. godini. Kako je saop}ila pres-slu`ba Kremlja, u razgovoru odr`anom na {pansku inicijativu Medvedev i Zapatero „razmijenili su mi{ljenja o aktuelnim pitanjima rusko-{panske saradnje, prije svega u kontekstu {panskog predsjedavanja Evropskom unijom“.

Eksplozija odnijela sedam `ivota
KARA^I - U detonaciji koju su ju~er izazvala eksplozivna sredstva uskladi{tena u ku}i u ju`nom pakistanskom gradu `ivot je izgubilo najmanje sedam osoba, od kojih su neke mo`da bile i militanti, saop}ila je policija. - Eksplozija se desila u Baldiji, ve}inski pa{tunskom kvartu za koji se sumnja da pru`a uto~i{te talibanima izjavio je policijski na~elnik Vasim Ahmed. Ta~an uzrok eksplozije nije poznat.

Ubijene tri osobe, a pet ranjeno

(Foto: AFP)

penzionih fondova. Kolege i kom{ije opisale su Hendrona kao mirnog i vrijednog porodi~nog ~ovjeka. Tako|er je bio razveden i `ivio je s odraslim sinom. Niko od rodbine i prijatelja nije mo-

gao objasniti za{to se Hendrom odlu~io na ovaj zlo~in. Firma ABB, ~ije je sjedi{te u [vicarskoj, ima pogone u stotinjak zemalja i zapo{ljava ukupno 120.000 radnika.

Paneta naredio promjene u CIA-i Pucano na automobil Karubija
Direktor ameri~ke Centralne obavje{tajne agencije (CIA) Leon Paneta (Panetta) naredio je promjene unutar CIA-e radi boljeg pra}enja osumnji~enih terorista i br`e razmjene informacija o njihovim aktivnostima. Ovaj potez uslijedio je nakon o{trih kritika Bijele ku}e na ra~un obavje{tajnih agencija {to nisu uspjele na vrijeme otkriti namjere Nigerijca koji je poku{ao uni{titi ameri~ki avion nad Detroitom 25. decembra pro{le godine. Internetska stranica iranskog opozicijskog vo|e Mehdija Karubija objavila je ju~er da su provladini demonstranti pucali po Karubijevom automobilu. U izvje{taju stranice Sahamnews navodi se da je do pucnjava do{lo u trenutku kada je biv{i predsjedni~ki kandidat

Zbog kritika Bijele ku}e

Incident u Iranu
Karubi napu{tao zgradu u Kazvinu, oko 150 kilometara zapadno od Teherana. U izvje{taju se navodi da je petstotinjak osoba demonstriralo ispred zgrade u kojoj je odsjeo dan ranije. Stranica je saop}ila je kako policija nije bila u stanju da ih rastjera.

Kara~i: Nepoznat uzrok eksplozije

20

Subota, 9. januar/sije~anj 2010.

Dnevni avaz
ROTARY CLUB MOSTAR Fond za stipendiranje studenata "Vladimir - Vlado Puljiæ" M O S T A R Broj: 01/2010 Datum: 04.01.2010. god.

oglasi

Na osnovu èlana 1.2 i èlana 21.1 Statuta Rotary Cluba Mostar i Odluke o osnivanju Fonda za stipendiranje nadarenih studenata "Vladimir - Vlado Puljiæ", broj: 01/10 od dana 04.01.2010, Rotary Club Mostar, r a s p i s u j e

KONKURS
za dodjelu 2 (dvije) stipendije studentima primijenjene umjetnosti i knji`evnosti za školsku 2009/2010 godinu

„avaz-roto press“ Dru{tvo za izdava~ku i {tamparsku djelatnost d.o.o. Sarajevo, ul. Te{anjska br. 24a, Sarajevo, raspisuje:

KONKURS
Za prijem komercijalista za podru~je Sarajevskog kantona.........................3 izvr{ioca Osnovni uslovi: Komunikativnost, Poznavanje rada na ra~unaru, Iskustvo na istim ili sli~nim poslovima, Posjedovanje voza~ke dozvole. Dodatni uslovi: Kreativnost i sposobnost timskog rada, Dinami~nost i inovativnost, Izrazite analiti~ke i komunikativne sposobnosti, Poznavanje tr`i{ta i lokalne zajednice, Visok stepen inicijative, samostalnosti i odgovornosti, Odgovornost i lojalnost dru{tvu,te spremnost za rad na terenu. Ukoliko posjedujete tra`ene vje{tine i `elite biti dio kompanije koja: Pru`a mogu}nost kontinuiranog razvoja u okru`enju koje postavlja svjetske standarde, Pru`a mogu}nost usavr{avanja i napredovanja, Obezbje|uje izvanredno radno okru`enje, po{aljite Va{e prijave, uz prilo`enu biografiju i dokaze o ispunjavanju uslova na adresu: „avaz-roto press“ d.o.o. Sarajevo, ul. Te{anjska br. 24a, 71000 Sarajevo (sa naznakom za konkurs-komercijalista), ili na e-mail adresu pravna@avaz.ba. Krajnji rok za dostavu prijava je 15.01.2010. godine. Pristiglu dokumentaciju ne obavezujemo se vra}ati. Dodatne informacije mo`ete dobiti na kontakt telefon: 033/281-472

Pravo uèešæa na konkursu imaju nadareni studenti treæe i èetvrte godine i Master studija knji`evnosti i primijenjene umjetnosti, koji su stanovnici Grada Mostara i koji studiraju na visokoškolskim ustanovama za primijenjenu umjetnost i knji`evnost u Mostaru ili na drugim ovakvim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, uz ispunjavanje sljedeæih uslova: - Da su u prethodnoj školskoj godini imali najmanju prosjeènu ocjenu 8,00 ili 4,00, - Da nisu korisnici stipendija iz drugih izvora, - Da su opredjeljeni volontrskom radu u zajednici, Ukoliko više studenata bude ispunjavalo uslove za dodjelu stipendija po kriterijima i uslovima iz ovog konkursa, stipendije æe se dodijeliti: - Studentima sa višim prosjekom ocjena od 8,00 odnosno 4,00., - Studentima èija su primanja po èlanu domaæinstva ni`a, Stipendije se dodijeljuju za jednu školsku-nastavnu godinu i isplaæivat æe se za 10. (deset) mjeseci, poèev od 01.10. školske-nastavne godine za koju je stipendija dodijeljena. - Visina mjeseène stipendije iznosi 200,00 KM(slovima: dvijestotine KM). Kandidati na konkurs su du`ni u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog konkursa u dnevnim listovima, lièno ili putem preporuèene pošte, na adresu: Rotary Club Mostar, ulica Braæe Fejiæa bb (zgrada TC Biosphere) Mostar, sa naznakom: "Za konkurs za dodjelu dvije stipendije studentima primijenjene umjetnosti i knji`evnosti za školsku 2009/2010 godinu", dostaviti slijedeæa dokumenta: - Prijavu, - CV (Curriculum Vitae), - Potvrdu o upisu u školsku 2009/2010 godinu, - Potvrdu o ocjenama iz prethodne školske-nastavne godine, - Izvod iz matiène knjige roðenih, - Potvrda o zajednièkom kuæanstvu - kuæna lista, - Potvrdu iz CIPS evidencije o prebivalištu za kandidata i sve èlanove njegovog domaæinstva, - Kopiju liène/osobne karte za kandidata , - Dokaz o uèešæu na izlo`bama, takmièenjima i vannastavnim aktivnostima, - Dokaz o volonterskoj opredjeljenosti u zajednici, - Dokaz o materijalnom stanju: za zaposlene èlanove zajednièkog domaæinstva, dokaz o njihovim mjeseènim primanjima, za penzionere dokaz o visini penzije, za nezaposlene Potvrda sa Zavoda za zapošljavnje, a ako se radi o socijalnom sluèaju, dokaz o tome. Za sve detaljnije informacije zainteresirani kandidati mogu se obratiti na e-mail: rcmostar@gmail.com ili tel. 061 76 06 89 ili na web stranici www.rotaryclubmostar.ba. Neblagovremene i nepotpune prijave neæe biti razmatrane. Obavijest o rezultatima konkursa dostavit æe se kandidatima u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o izboru studenata kojima su stipendije dodijeljene. PREDSJEDNIK ROTARY CLUBA MOSTAR mr. ph. Ivan Prliæ, s.r.

„BNT TOPLANA“ d.d. Novi Travnik - u ste~aju Ul. Mehmeda Spahe br. 1 NOVI TRAVNIK Predmet: Dopuna oglasa Oglas za prvu javnu prodaju imovine ste~ajnog du`nika „BNT TOPLANA“ d.d. Novi Travnik - u ste~aju putem usmenog javnog nadmetanja, koje }e se odr`ati dana 18. 1. 2010. godine (ponedjeljak) u 12,00 sati u zgradi Op}inskog suda u Travniku, ul. Vezirska br. 2., u sobi broj 28, dopunjava se odredbom: Kupac je du`an zadr`ati postoje}u djelatnost. Ste~ajni upravnik

kiosk

Dnevni avaz, subota, 9. januar/sije~anj 2010.

21

UPOZORENJA Stav zvani~nika Ju`noafri~ke Republike

Nogometno prvenstvo moglo bi uzrokovati {irenje AIDS-a
Samo u Kejptaunu, procjenjuje Harper, postoji oko 3.000 prostitutki, od kojih je ve}ina zara`ena HIV-om
pravosu|a JAR-a moglo predlo`iti dekriminalizaciju prostitucije do 2011. godine, Harper upozorava da bi tada moglo biti kasno, te predla`e da se svojevrsna privremena ili izvanredna dekriminalizacija uvede u vrijeme trajanja Svjetskog nogometnog prvenstva. Svjetsko nogometno prvenstvo, koje }e ovog ljeta biti odr`ano u Ju`noafri~koj Republici, moglo bi zna~iti i svjetsku zdravstvenu katastrofu zbog opasnosti od {irenja AIDSa, upozoravaju zdravstveni stru~njaci u toj zemlji.

Mjese~ni najam skoro 500 eura

Japanci tra`e spas od krize

„Kapsula-hoteli“ ponovo popularni
Jedna od posljedica nedostatka prostora, a i stila `ivota u Japanu bili su i „kapsula-hoteli“ - niz le`ajeva od metar i po s dva metra u kojima se moglo jeftino preno}iti. U me|uvremenu su mnogi od njih oronuli, ali dolaskom krize ponovno su postali popularni. Spava se u odjeljku bez vrata, samo sa zavjesom, prostor za dr`anje li~nih stvari vrlo je mali, stane samo malo odje}e za presvla~enje i ni{ta drugo, a le`aj u „kapsulahotelu“ nije ni jeftin. Mjese~ni zakup gornjeg le`aja ko{ta 59.000 jena (skoro 500 eura), ali je to jo{ daleko jeftinije od stana u Tokiju. U svakom odjeljku je i mali TV ekran sa slu{alicama. Ljudi koji su izgubili radno mjesto u najgoroj japanskoj recesiji od Drugog svjetskog rata i izdr`avaju se povremenim poslovima ne bi mogli sebi priu{titi pravi stan, a od spavanja na ulici ~ak je i „kapsula-hotel“ mnogo bolje rje{enje.

Potraga za zaradom
Samo u Kejptaunu, procjenjuje Harper, postoji oko 3.000 prostitutki, a Svjetsko nogometno prvenstvo privu}i }e u tu dr`avu nove „seksualne radnice“ u potrazi za zaradom. U isto vrijeme, prema procjenama UN-a, u JAR-u je 5,7 miliona osoba zara`eno HIV-om, a taj virus nosi oko 46 posto prostitutki koje pru`aju seksualne usluge u ve}im gradovima te zemlje, posebno u Kejptaunu i Johanesburgu.

Pove}ana ponuda
Ta }e sportska manifestacija u gotovo mjesec trajanja privu}i najmanje pola miliona nogometnih fanova i navija~a iz cijelog svijeta, a uz polovinu prostitutki u toj zemlji koje su zara`ene HIV-om katastrofa je neizbje`na, upozorava predsjednik Organizacije za edukaciju i odbranu prostitutki u Kejptaunu Erik Harper (Eric). On je rekao da „tamo

U JAR-u 5,7 miliona osoba zara`eno HIV-om

gdje ima pove}ane potra`nje, bit }e i pove}ane ponude“, a to vodi u opasnost kako prostitutke tako i njihove klijente. Zato je Harper od nadle`nih vlasti zatra`io da donese odluku o dekriminalizaciji prostitucije kako bi se olak{ala

borba protiv {irenja HIV-a. Prostitucija je u JAR-u jo{ ilegalna, ali Harper isti~e kako ~vrsto vjeruje da bi njena dekriminalizacija doprinijela efikasnosti borbe protiv {irenja zaraze. Iako postoje neke naznake da bi ministarstvo

Naru~io CD-ROM zasurfaomilijarde dolara tri po web-stranici za kuJedan Amerikanac koji je
povinu Amazon iznenadio se kada je nai{ao na jedan CDROM po cijeni od tri milijarde dolara. Brajan Klug (Brian Kloog) posumnjao je da se radi o gre{ci. Me|utim, iz radoznalosti je ipak odlu~io kliknuti i unijeti broj svoje bankovne kartice. Sre}om po njega, vrlo brzo dobio je e-mail u kojem je obavije{ten da njegova narud`ba nije mogu}a zbog nedovoljnih sredstava na bankovnom ra~unu.

Supruzi irskog premijera nije smetala razlika u godinama

Ljubavnik Iris Robinson imao samo 19 godina
Par se upoznao u martu 2008. na pogrebu Kirkovog oca koji je bio njen prijatelj
tako dobro sla`u bez obzira na 38 godina razlike. Mladi} i Iris Robinson upoznali su se u martu 2008. na pogrebu Kirkovog Biv{i ljubavnik Iris Robinson (60), supruge sjevernoirskog premijera Pitera Robinsona (Peter), imao je 19 godina za vrijeme njihove veze. Iris se poku{ala ubiti nakon {to je mu`u priznala aferu sa sada 21-godi{njim Kirkom Mekemblijem (McCambley). Robinson je pismeno garantirala za Kirka i njegovog prijatelja i tako im pomogla da otvore kafi} u Belfastu. - Stalno je dolazila u kafi} i satima pila kafu. Kirk je otvoreno koketirao s njom. Vidjelo se da se ne{to doga|a - rekao je njegov prijatelj i dodao kako su svi mislili da je neobi~no {to se

Robinson: Borba s depresijom

Mekembli: Pomo} u poslu

oca koji je bio njen prijatelj. Zastupnica u parlamentu i majka troje djece, udata 40 godina, sada se po-

vla~i iz politike zbog borbe s depresijom. Premijer joj je oprostio nevjeru i odlu~io spasiti brak.

Razotkriveni tinejd`eri

Unajmio prijatelja da mu ubije majku
Ameri~ki tinejd`er Dani{ Minhas (Danish Minhas, 18) iz Hjustona unajmio je {kolskog kolegu Nura Mohameda da ubije njegovu majku Tabasum Kan (Tabassum Khan, 43). - Nur je priznao da je izbo Kan nekoliko desetina puta - rekao je policajac Brajan Heris (Brian Harris). Minhas je priznao da je naru~io ubistvo u novembru pro{le godine. Jednostavno nije `elio slu{ati maj~ina pravila. - To nisu bila neobi~na pravila: vrijeme kada mora do}i ku}i, pomo}i u ku}anskim
Minhas i Mohamed: Prijatelji iz {kole

poslovima, ne hodati po autocesti... jednostavna pravila koja postavljaju svi odgovorni roditelji - dodao je Heris. Minhas se kobne no}i vratio ku}i i na{ao majku mrtvu. Pozvao je policiju koja je odmah posumnjala na njega. Ubistvo majke tinejd`er je navodno platio 4.000 dolara.

22

Subota, 9. januar/sije~anj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 072477 09 P Sarajevo, 30. 12. 2009. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Kraji{nik Dubravka, u pravnoj stvari tu`itelja NLB TUZLANSKA BANKA DD TUZLA, ulica M. Tita 34, protiv tu`enih Gibanicu Samir iz Sarajeva, ul. Ibrahima Ljubovi}a br. 7, Senada Gibanica iz Sarajeva, ul. Ibrahima Ljubovi}a br. 7, Mirsad Hrvat iz Sarajeva, ul. Duge njive br. 3, i Jadranka Bajku{a iz Sarajeva, ul. Adema Bu}e br. 36, radi duga, v.s. 5.534,32 KM, van ro~i{ta dana 30. 12. 2009. godine, donio je

PRESUDU
- zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni Gibanica Samir, Senada Gibanica, Mirsad Hrvat i Jadranka Bajku{a, da tu`itelju, NLB TUZLANSKA BANKA DD TUZLA, solidarno isplate dug po mjenici broj: AF090845 od 18. 10. 2004. g. u iznosu od 5.534,32 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 31. 01. 2006. g. pa do kona~ne otplate, tro{kovima izvr{nog postupka u iznosu od 173,00 KM, kao i tro{kovima ovog postupka koji se sastoje od takse na presudu u iznosu od 100,00 KM, sve u roku od 30 dana od dana prijema ove presude, pod prijetnjom izvr{enja Obrazlo`enje NAPOMENA: Obavje{tava se tu`eni da po proteku roka od 15 dana od dana objavljivanja presude u dnevnim novinama, dostava se smatra objavljenom. SUDIJA Kraji{nik Dubravka POUKA: Protiv ove presude dozvoljena je `alba Kantonalnom sudu u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema iste. @alba se podnosi putem ovoga suda u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu.

DD INZIO Tuzla je nau~noistra`iva~ka ustanova koja te`i ka visokoj funkcionalnosti i pouzdanosti, te ula`e u istra`ivanje i razvoj sa krajnjim ciljem - kupcu biti na usluzi. @elite li zaposlenje, koje zahtijeva Va{ talenat i Va{ anga`man, u firmi gdje je budu}nost sigurna, u firmi koja je usmjerena ka orijentiranom uspjehu i rukovo|enju sa pravednom nadoknadom za Va{ doprinos na{em razvoju, nudimo Vam profesionalnu zajedni~ku saradnju. Tra`imo: 1. Diplomirani ekonomista - smjer finansije i ra~unovodstvo Posebni uslovi: certificirani ra~unovo|a Ugovor se zasniva na neodre|eno vrijeme. Radujemo se Va{oj potpuno opremljenoj aplikaciji! Prijave sa fotografijom i dokazima o ispunjavanju uslova iz oglasa slati na adresu: dd Institut za za{titu, ekologiju i obrazovanje Tuzla Bosne srebrene 127, 75000 Tuzla Oglas je otvoren 15 dana od dana objave. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje.

Na osnovu ^lana 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Sl. novine BPK Gora`de br. 05/04), te ^lana 29. Pravila JU Osnovne muzi~ke {kole „Avdo Smailovi}“ Gora`de, [kolski odbor JU OM[ „Avdo Smailovi}“ Gora`de na osnovu Odluke br. 01/10 od 05. 01. 2010. god. objavljuje:

Kandidati koji ispunjavaju uslove Konkursa primaju se na neodre|eno radno vrijeme. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Uz prijavu na konkurs treba prilo`iti slijede}e: - diplomu o zavr{enoj Muzi~koj akademiji - dokaz o radnom iskustvu (kopija radne knji`ice) - izvod iz mati~ne knjige ro|enih - uvjerenje o dr`avljanstvu - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak - kratku biografiju Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzmati u razmatranje. Molbe dostaviti na adresu: [KOLSKI ODBOR JU OM[ „Avdo Smailovi}“ prijava na konkurs ul. Seada Sofovi}a Sofe bb 73000 Gora`de

KONKURS
za prijem nastavnog kadra
1. nastavnik klavira.......,1 izvr{ilac puno radno vrijeme 2. nastavnik harmonike..1 izvr{ilac puno radno vrijeme 3. nastavnik gitare.........3 izvr{ioca puno radno vrijeme Kandidat mora ispunjavati Zakonom predvi|ene uslove za rad u nastavi i imati zavr{enu odgovaraju}u stru~nu spremu kako slijedi: 1. Zavr{ena Muzi~ka akademija II ili I stepena - odsjek klavir 2. Zavr{ena Muzi~ka akademija II ili I stepen - odsjek harmonika 3. Zavr{ena Muzi~ka akademija II ili I stepen - odsjek gitara

kultura

Dnevni avaz, subota, 9. januar/sije~anj 2010.

23

„Avaz“ na probi „Bjesnilo“ u sarajevskom Kamernom teatru 55

Kupusovi}: Opalit }emo {amar licemjernom dru{tvu
Reditelj pri~a kako je ova predstava izgledala u doba socijalizma Kontroverzni Krecov komad premijerno 5. februara Ne `elimo ni{ta skrivati ili lagati, ka`e Terzi}
U sarajevskom Kamernom teatru 55 svakodnevno se odr`avaju probe predstave „Bjesnilo“, koju prema tekstu njema~kog pisca, reditelja i glumca Franca Ksavera Kreca (Franz Xaver Kroetz) re`ira Sulejman Kupusovi}. Nakon ~ita}ih proba, ekipa „Avaza“ prisustvovala je drugoj probi na sceni, a Kupusovi} je od jutarnjih sati radio s mladim glumcima Almom Terzi} i Borisom Lerom, kojima je davao uputstva za prvu zajedni~ku delikatnu scenu u predstavi.

Sa otvaranja izlo`be u Spomen-ku}i „]orovi}“

(Foto: I. Rozi})

Otvorena izlo`ba u Mostaru

Una na platnima Hasana Bekanovi}a
Umjetnik iz Velike Kladu{e prvi put izlagao u gradu na Neretvi
U Spomen-ku}i „]orovi}“ preksino} je uprili~ena izlo`ba radova akademskog slikara Hasana Bekanovi}a iz Velike Kladu{e koji se mostarskoj publici predstavio sa 15 akvarela i 15 radova u ulju s motivima rijeke Une. - Radovi su nastajali tokom pro{le godine, a uglavnom su iz ciklusa „Kanjon Une“. Iako se u Mostaru predstavljam prvi put samostalno, moram priznati da sam prije dvije godine, kada sam izlagao sa kolegama iz KLIK-a, dobio fenomenalne kritike, tako da sam se rado odazvao pozivu da evo, povodom Bo`i}a, organiziram izlo`bu - kazao nam je Bekanovi}. Njegovu izlo`bu otvorio je akademski slikar Salko Pezo, koji je kazao da je rije~ o veoma dobrim radovima. - Una je prelijepa rijeka, tako da tehnika akvarela daje izvanredne mogu}nosti da se taj motiv {to bli`e primakne, dok se kod tehnike ulja vidi bogatstvo vladanja koloritom naglasio je Pezo. Izlo`ba ovog velikokladu{kog umjetnika u Mostaru bit }e otvorena do 17. jaM. Sm. nuara.

Hrabar tekst
Kada je Kupusovi} prvi put postavio „Bjesnilo“, prije 31 godinu u Narodnom pozori{tu Sarajevo, u tada{njem socijalisti~kom dobu, ovaj tekst je smatran prehrabrim jer je govorio o stvarima koje su tada bile skoro nevjerovatne. Predstava je izazvala dramati~ne izjave, a ~ak su i dva ~lana Umjetni~kog savjeta NPS demonstrativno napustila ~lanstvo zbog usvajanja ovoga teksta. - Predstava je postigla nevjerovatan uspjeh, ali je bila

Kupusovi} s mladim glumcima na probi: Delikatne scene

(Foto: I. [ebalj)

postavljena na na~in kao da se socijalne devijacije koje tretira de{avaju negdje vani, na Zapadu, gdje vlada truli kapitalizam, a ne u Jugoslaviji. Na`alost, 31 godinu poslije to vi{e nije stvar Zapada, nego na{a svakodnevica. „Bjesnilo“ }e i danas biti veoma {okantno, mu~no i radi-

mo ga mnogo `e{}e nego prije. Ovaj }emo put opaliti {amar direktno dru{tvu kojem su usta puna Boga, velikih ideala i morala, a u kojem zapravo nikad vi{e nije bilo licemjerja, opusto{enih du{a - ka`e Kupusovi}.

Re}i istinu
Kompleksni lik Hani, 13-godi{nje djevoj~ice koja ostaje trudna i koja ubija vlastitog oca, povjeren je Almi Terzi}, koja smatra da je ova predstava potrebna u periodu sveop}e nekomunikacije i seksualne neobavije{tenosti mladih ljudi. - Hrvemo se sa tekstom

Odli~ne probe
- Drago mi je {to sam dio ekipe ove predstave koja je anga`irana i nadam se da }emo izvu}i iz teksta sve {to on nudi. Za sada sve proti~e u najboljem redu, ~ita}e probe su bile odli~ne, mnogo smo pri~ali o tome ~ime se `elimo baviti u tekstu i svi smo se slo`ili oko istih stvari - ka`e Boris Ler.

koji je veoma zahtjevan. Ne `elimo ni{ta skrivati ili lagati, ve} pljunuti ljudima istinu u lice, o onome {to se de{ava oko nas, a {to ne `ele vidjeti. Izme|u ostalog, i ~injenicu da danas nemamo vi{e djevoj~ica, nego djevojke. Djevoj~ica se izgubila na putu izme|u interneta, Facebooka i MTV-a - ka`e Terzi}. Osim nje i Lera, u predstavi igraju Mirsad Tuka, Sad`ida [eti}, Rade ^olovi} i Senad Alihod`i}. Za scenografiju i kostime zadu`ena je Vanja Popovi}. Premijera „Bjesnila“ bit }e odr`ana 5. februara.
A. GRABOVAC

Izlo`ba u galeriji „Duplex“

„Izme|u“ Nele Hasanbegovi}
U sarajevskoj galeriji „Duplex“ ve~eras }e biti predstavljen rad mlade umjetnice Nele Hasanbegovi}. Rije~ je o instalaciji „Izme|u“ koju ~ine ~etiri monolita i vertikalni rasteri, unutar kojih se nalazi zato~ena svjetlost. Rad doti~e u prvom redu univerzalnost, transformiraju}i umjetna stanja u druge relacije na{e svijesti. Prema rije~ima Hasanbegovi}, ~iju je instalaciju likovna publika ve} imala priliku vidjeti na izlo`bi „Subdokumenta“ u Skenderiji u novembru pro{le godine, rije~ je o izuzetno kompleksnoj instalaciji koja

U Biha}u prvi put nakon 1989. godine

Izlo`ba revolucionarne grupe „Zvono“
Gradska galerija premijerno predstavila djela sarajevskih umjetnika
U Gradskoj galeriji u Biha}u preksino} je otvorena prva likovna izlo`ba grupe „Zvono“ nakon 1989. godine. Izlo`ba je organizirana zahvaljuju}i Kemalu Had`i}u iz Sarajeva i Zlatku Had`ihasanovi}u iz Biha}a, bratu slikara Satka Had`ihasanovi}a iz grupe „Zvono“, a koji su tokom rata sa~uvali izlo`ena umjetni~ka djela. O grupi „Zvono“ i njenom zna~aju za sveukupnu bh. likovnu scenu na otvaranju je govorio direktor Gradske galerije Adnan Dupanovi}. - ^lanovi „Zvono“ nisu bili ni svjesni revolucionarnih stvari koje su napravili za savremenu umjetnost u BiH. Iako su imali izgra|en likoma, {to je odgovaralo tada{njem duhu vremena obilje`enim humorom sarajevskih „New Primitivesa“ kazao je Dupanovi}. Legendarna likovna grupa „Zvono“ djelovala je od 1982. godine na sarajevskoj umjetni~koj sceni, a njihov izlaga~ki rad po~eo je u sku~enom prostoru istoimenog d`ez kafea u blizini Akademije likovnih umjetnosti. Na otvorenju izlo`be u biha}koj Gradskoj galeriji nije bio prisutan nijedan ~lan ove avangardne grupe, jer svi oni danas `ive na razli~itim krajevima svijeta. Izlo`ba je realizirana sredstvima Fondacije za muzi~ke, scenske i likovne umjetnosti FBiH.
M. DEDI]

Hasanbegovi} pored instalacije

mo`e prezentirati dru{tvo i na{u realnost kao bezizlaA. Gr. znu situaciju.

Melina Kameri} preporu~uje za vikend

Horvat, „Prava krv“ i Medunjanin
Sarajevska knji`evnica Melina Kameri} preporu~uje na{im ~itaocima da za vikend pro~itaju knjigu „Ljubav za po~etnike: Ili za{to mo`emo voljeti samo u znakovima“ Sre}ka Horvata, da pogledaju ameri~ku dramsku seriju „Prava krv“ te poslu{aju CD „Amira Live“ Amire Medunjanin. - Ovo je knjiga uz koju se istovremeno i smijete i pla~ete. Preporu~ujem seriju „Prava krv“ zbog izvrsne muzike i pri~e o druga~ijem i druga~ijima. Ovaj CD je snimljen na pro{logodi{njem Jazz Festu. Amirin glas i nevjerovatna muzi~ka Kameri}: Pri~a pratnja nikoga ne}e ostaviti ravnoo druga~ijem A. Gr. du{nim - ka`e Kameri}.

Sa izlo`be: Djela koja su obilje`ila jedno vrijeme

vni izraz, Satko Had`ihasanovi}, Sead ^izmi}, Aleksandar Sa{a Bukvi}, Narcis Kantard`i} i Biljana Gavranovi} su se urbanim hepeninzima,

instalacijama, performansima, izlo`bama u prostorima grada, video i slajd projekcijama poigravali s va`e}im likovnim i estetskim poetika-

Prema mi{ljenju korisnika „Facebooka“

Amel ]uri} bh. favorit za Eurosong
[pekulacijma o tome ko }e predstavljati BiH na Eurosongu 2010 u Oslu nisu odoljeli ni korisnici popularne internet stranice „Facebook“. Tako se ve} pojavilo nekoliko grupa koje favorizuju Amela ]uri}a. On sa vi{e od {est hiljada glasova vodi ispred Nermina Pu{kara Pu{ke za koga je glasalo tek dvadesetak fanova. - Razlog za toliku prednost vidim jedino u tome {to Pu{ke dugo nije bilo na sceni. Kada sam vidio da na „Facebooku“ postoji grupa „Amel ]uri} na Eurosong 2010“ zahvalio sam se svim svojim fanovima i uvijek za njih rado odvojim vrijeme ka`e pjeva~. Ina~e, u ponedjeljak }e sedmo~lani stru~ni `iri BHRT-a donijeti odluku

24

Dnevni avaz, subota, 9. januar/sije~anj 2010.

jet set

PROJEKTI Zbog koncerta Ned`ada Salkovi}a u „Olympiji“

Bosanci u Francuskoj spremni i}i u finansijski minus
Moja velika `elja je i nastup u zagreba~kom „Lisinskom“, ka`e ~uveni interpretator sevdalinki
Pred Ned`adom Salkovi}em je godina u kojoj namjerava realizirati nekoliko velikih projekata. ^uveni
Salkovi}: Na prolje}e novi CD

interpretator sevdalinki uveliko radi na novom albumu, a tako|er i ugovara nastupe u presti`nim dvoranama.

- Novi CD objavit }u na prolje}e. Rije~ je o zanimljivoj kombinaciji sevdalinki i novokomponovanih nume-

]uri}: Zahvalio se fanovima

o na{em predstavniku na A. I. Evroviziji 2010.

Manekenka Lamija Malmi

Malmi: Do~ek 2010. u Francuskoj

ra. Moj favorit na albumu je svakako kompozicija „Bekri Mujo“, koju jo{ od po~etka devedesetih ~uvam u ladici ka`e Salkovi}. Tuzlanski pjeva~ u narednih nekoliko dana }e otputovati u Zagreb, gdje bi trebao utvrditi detalje solisti~kog koncerta u „Lisinskom“, dok su aktuelni i pregovori za nastup pod svodom pariske „Olympije“. - Koncert u „Lisinskom“ trebao bi biti odr`an u maju. To je moja velika `elja i ne{to {to bih smatrao jednim od ve}ih uspjeha u karijeri. Pregovori za „Olympiju“ su tako|er u toku, a u organizaciju su uklju~eni uspje{ni Bosanci koji `ive u Francuskoj i od kojih je sve krenulo. Oni su spremni ~ak u}i u finansijski minus, samo da se koncert u „Olympiji“ odr`i - otkriva SalkoH. P. vi}.

Iako se za 12. februar najavljuje svirka „Psihomodo popa“

Dom mladih niko nije rezervirao!
U Parizu spojila ugodno s korisnim
Iako se proteklih dana na nekoliko internet portala pojavila najava koncerta grupe „Psihomodo pop“, koji bi, navodno, trebao biti odr`an 12. febrara u Domu mladih, o tome u kultnom sarajevskom okupljali{tu ne znaju ni{ta. - Za taj koncert i ja sam saznao iz medija. Pretpostavljam da je ta pri~a zapo~eta u vrijeme odr`avanja OBN-ovog {oua „Rat bendova“, u kojem je frontmen „Psihomodo popa“ Davor Gobac bio jedan od ~lanova `irija. Ali, mi nikakav

Lamija Malmi, marokanska manekenka sa sarajevskom adresom koja u~estvuje na svim ve}im modnim doga|ajima u BiH, nedavno je u Parizu spojila ugodno s korisnim. - U francuskoj prijestonici sam sa suprugom u sve~anom i prekrasnom ambijentu do~ekala Novu godinu, a

samo dan kasnije se bacila na posao. Naime, 2. i 3. januara sam snimala „fotoshooting“ za jedan francuski modni magazin. Sada sam ponovo u Sarajevu, ali uskoro putujem za Belgiju, domovinu moga mu`a, gdje }u odmarati sedam dana - govori Lamija. H. P.

„Psihomodo pop“: Da li }e svirati u Sarajevu

zvani~an dopis nismo dobili - ka`e D`emal Dragolj iz Informativne slu`be

Doma mladih i dodaje da nije potpuno isklju~ena mogu}nost odr`avanja

koncerta, jer je za sada termin 12. februara sloboA. I. dan.

Godinu nakon pobjede u „Operaciji Trijumf“

Babaji} jo{ nije snimio obe}ani album
Babaji}: Federalna TV me ignorira

^lanovi MSR-a snimaju novi CD

Pakuju kofere za Holandiju
Nakon novogodi{njih nastupa u Sarajevu i Zenici, ~lanovi benda „Mostar Sevdah Reunion“ se okre}u snimanju novog albuma. - U januaru ne}emo nastupati, tako da }emo to zati{je iskoristiti kako bismo se posvetili novom CD-u. Snimat }emo u holandskom gradi}u Metslavijeru, a na albumu }e se na}i deset numera. Rije~ je o sevdalinkama koje }emo obraditi na na{ prepoznatljivi na~in. Nema razloga da mijenjamo uspje{nu formulu - ka`e bubnjar benda H. P. Sead Avdi}.

Za nekoliko dana Adnan Babaji} u rodnim @ivinicama proslavit }e prvu godi{njicu pobjede u {ouu „Operacija Trijumf“, iza kojeg stoji produkcijska ku}a „Emotion“. - Protekle godine u~esnici „Operacije Trijumf“ imali su zajedni~ke nastupe. Sada je s tim gotovo i opro{tajni koncert koji smo odr`ali krajem decembra u Beogradu za

mene je ustvari novi po~etak. Dodu{e, vjerujem da bi sve bilo lak{e da je CD, ~ije sam snimanje osvojio kao nagradu, ugledao svjetlost dana. Od „Emotiona“ }u imati podr{ku i naredne ~etiri godine, ali do sada, vjerovatno zbog pretrpanosti ostalim {ouima realnosti, realizacija mog albuma ide prili~no sporo - ka`e Babaji}. Tako|er isti~e da mu je

`ao {to je u Srbiji i Crnoj Gori puno bolje prihva}en nego u BiH. - Tamo me zovu, cijene i dobro pla}aju. Ovdje, recimo, Federalna TV emitira muzi~ke spotove nekih u~esnika „Operacije Trijumf“, ali moje ne - ogor~en je Babaji}, te dodaje da je ve} prekri`io nekoliko mjesta na kojima nikad ne}e A. I. nastupiti.

show biz

Dnevni avaz, subota, 9. januar/sije~anj 2010.

25

Doktori ne mogu obuzdati bolest

LJEPOTICE Slavna bogata{ica planira budu}nost sa Dagom Rajnhartom

Denis Hoper gubi bitku
Prema najnovijim informacijama iz Holivuda, gluma~ka legenda Denis Hoper (Dennis Hopper) gubi bitku sa opakom bole{}u. Slavni 73-godi{nji glumac rekao je prijateljima i porodici da je spreman umrijeti, prenosi „National Enquirer“. Hoper boluje od raka prostate, a nedavna dijagnoza pokazala je da se bolest pro{irila i na njegove kosti, te da je u ovom trenutku medicina nemo}na. - Doktori vi{e ne mogu obuzdavati bolest i njegovo stanje se jako pogor{alo - rekao je neimenovani izvor u „National Enquireru“. Nekoliko dana prije naglog pogor{anja zdravstvenog stanja Denis je zavr{io snimanje scena za svoj televizijski show „Crash“. Hoper je karijeru zapo~eo 1955. u kultnom filmu „Buntovnik bez razloga“, a najve}u slavu posti-

Udaje se Peris Hilton?
Razuzdana nasljednica prili~no {okirala fanove ovom vje{}u
Ameri~ka bogata{ica Peris Hilton (Paris) ove godine mogla bi stati na ludi kamen sa svojim momkom Dagom Rajnhartom (Doug Reinhardt). Za sve one koji putem `ute {tampe prate {ta se sve de{avalo u `ivotu razuzdane nasljednice, ova vijest bila je prili~no {okantna, mnogo {okantnija od one da je Peris zavr{ila u zatvoru. Uprkos avanturi sa nogometa{em „Real Madrida“ Kristijanom Ronaldom (Cristiano), 28godi{njakinja o svojoj vezi sa zvijezdom {oua realnosti „The Hills“ govori kao o ne~emu {to `eli da traje vje~no. - Zajedno smo ve} godinu i nijednu no} nismo proveli odvojeno. On mi je zaista najbolji prijatelj. ^ini da se svaki dan osje}am kao princeza - izjavila je Peris. Otkrila je i to da ne isklju~uje mogu}nost vjen~anja u 2010. godini, prenosi „Mirror“. - Peris je najljep{a djevojka na svijetu. Tako sam zaljubljen, osje}am da sam najsretniji ~ovjek na svijetu. Divna je, pametna, zabavna i ljubazna. Moja porodica je voli i mislim da bi bila savr{ena `ena - rekao je Dag za ~asopis „Life and Style“.

Hoper: Stanje se pogor{alo

gao je sa „Goli u sedlu“, filmom iz 1969. kojeg je re`irao i u kojemu je tuma~io glavnu ulogu zajedno sa Piterom Fondom (Peter). Film je dobitnik Zlatne palme u Kanu, a bio je nominiran za Oskara u kategoriji za najbolji scenarij.

Nikolet [eridan zavr{ila u bolnici

Hilton i Rajnhart: Vjen~anje ove godine

[eridan: Pu{tena na ku}nu njegu

Kombiniraju}i iskustvo trudno}e i znanje o modi
Klum: Odje}a od februara u prodavnicama

Glumica pi{e knjigu

Glumica pala sa konja
Glumica Nikolet [eridan (Nicollette Sheridan), javnosti najpoznatija po ulozi u seriji „Ku}anice“, prije dva dana pala je sa konja i zavr{ila u bolnici. S obzirom da na sebi nije imala nikakvu opremu, [eridan je ozlijedila glavu. Navodno je nakon pada ostala le`ati u blatu, a na svu sre}u, vrlo brzo ju je prona{ao njen momak, Stiv Pejt (Steve Pate), koji je odmah potra`io lije~ni~ku pomo}. U bolnici su lije~nici napravili detaljne pretrage i Nikolet je kroz nekoliko sati pu{tena na ku}nu njegu.

Hajdi Klum dizajnira odje}u za trudnice
Hajdi Klum (Heidi) bacila se u dizajnerske vode, pi{e „Ace Showbiz“. Svoje }e znanje i iskustvo ste~eno tokom ~etiri trudno}e iskoristiti i oku{ati se u dizajniranju odje}e za trudnice. Ve} }e se u februaru u prodavnicama {irom Amerike mo}i kupiti odjevni predmeti iz kolekcija „Loved by Heidi Klum“ i „Lavish by Heidi Klum“. - Poku{ala sam kombinirati iskustvo koje sam stekla tokom svojih trudno}a sa karijerom modela i znanjem o modi. Odje}a je udobna i prakti~na, ali i moderna. @ena se ne bi trebala odre}i svog stila samo zato {to je trudna. Taj je `ivotni period jedinstveno iskustvo i svaka bi se budu}a majka trebala osje}ati sjajno u svom tijelu koje se mijenja - izjavila supruga pjeva~a Sila (Seal).
Miren: Gluma~ka diva

Merilin Menson zaprosio Rej~el Vud

Uskoro vjen~anje
Helen Miren pobija predrasude
Britanska gluma~ka diva Helen Miren (Mirren) otkrila je da }e stati na kraj predrasudama o seksualnom `ivotu ljudi u zrelijim godinama. - Najvjerovatnije }u napisati knjigu o seksu za starije. Prezirem mlade koji seks starijih ljudi tretiraju kao tabu. Oni su najve}i puritanci od svih, i sve `ele samo za sebe. Ne mogu vjerovati da se i stariji ljudi seksaju - izjavila je Helen za njema~ki „Die Zeit“. Merilin Menson (Marilyn Manson) uskoro }e se vjen~ati sa djevojkom Evan Rej~el Vud (Rachel Wood), kako pi{e ~asopis „People“. Pjeva~ je navodno svoju dragu zaprosio za vrijeme koncerta u Parizu, a glumica je pristala. Kontroverzni Merilin i Evan upoznali su se davne 2006., a u vezi su bili dvije godine. Nakon 2008. su se mirili i prekidali, da bi krajem pro{le godine objavili kako su ponovno zajedno. Menson je tada izjavio kako je veza pukla zbog njegove krize identiteta, koja je bila uzrok ~estim sva|ama. Tako|er je rekao da }e ovaj put veza biti bolja, a da su se stvari promijenile dokazuje i vijest o zarukama.

Vud i Menson: Upoznali se 2006. godine

26

Subota, 9. januar/sije~anj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Jablanica, 08. 01. 2010. godine

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, a na zahtjev Ministarstva unutra{njih poslova Kantona Sarajevo, objavljuje

Predmet: Saop}enje iz Podru`nice Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Ministarstvu unutra{njih poslova Kantona Sarajevo
06/346 - Stru~ni saradnik - poslovi i zadaci zdravstvene za{tite, statusnih i socijalnih pitanja uposlenika, na odre|eno vrijeme do povratka dr`avnog slu`benika sa bolovanja -1 (jedan) izvr{ilac

„Generalni direktor JP EP BiH posjetio HE na Neretvi Jablanica’’
Generalni direktor JP Elektroprivreda BiH g. Amer Jerlagi} je zbog situacije sa dotokom voda u akumulaciju HE na Neretvi posjetio Podru`nicu Hidroelektrane na Neretvi Jablanica i zajedno sa direktorom Podru`nice g. Omerom Maci}em i tehni~kim direktorom g. Adisom Bubalo obi{ao HE Salakovac, HE Grabovica i HE Jablanica. Uposlenici HE na Neretvi su uspje{no odoljeli velikom vodenom talasu nastalom nakon naglog otapanja snijega i poja~anja ki{nih padavina u proteklih nekoliko dana, a u vezi s ~im je i sâm generalni direktor na licu mjesta dao upute i sugestije rukovodiocima HE na Neretvi Jablanica. Stanje dotoka u akumulaciju HE Jablanica je oko 440 m3/s, otvoreno je 5 klapni iz kojih se ispu{ta oko 500 m3/s vode uz opadanje sa protokom kroz turbine. Trenutno ispu{tanje vode sa HE Grabovica je 700 m3/s, a sa HE Salakovac 930 m3/s . Prirodni me|udotoci tako|er imaju tendenciju blagog pada, postepenim obaranjem akumulacije i pada kote nivoa vode za oko 12 metara, te smanjenim protokom vode u iznosu od 1100 m3/s umjesto o~ekivanih 1500 m3/s zna~ajno su umanjene mogu}nosti za plavljenje priobalnih naselja nizvodno od Konjica i Mostara. U Podru`nici HE na Neretvi Jablanica vr{i se kontinuirano pra}enje stanja dotoka i kompletne hirometeorolo{ke situacije. Sva postrojenja HE na Neretvi su na visokom stepenu raspolo`ivosti, a uspostavljen je i sistem stalnih de`urstava, potrebnih za pra}enje hidrolo{kih prilika i rada postrojenja HE na Neretvi, anga`ovan kompletan kadrovski potencijal, obezbije|ena potpuna saradnja sa Hidrometeorolo{kim zavodom BiH i uvedena stalna kontrola hidroakumulacijskih jezera Jablanica, Grabovica i Salakovac. U HE na Neretvi Jablanica i dalje }e se vr{iti dvadeset~etverosatno pra}enje kompletne situacije kako bi se moglo spremno reagirati na eventualni sljede}i dotok voda u akumulacije. Slu`ba za informisanje HE na Neretvi, Jablanica

Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu Javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba
Uslovi: Pored op}ih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uslove utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: - VSS -VII stepen stru~ne spreme, zavr{en pravni fakultet, fakultet politi~kih nauka ili fakultet kriminalisti~kih nauka - najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a na poslovima u struci, nakon sticanja VSS Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kre{evljakovi}a broj 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj dr`avi, nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06. 04. 1992. godine) 2. Potvrda/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS 3. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Agencije za dr`avnu slu`bu u ulici Hamdije Kre{evljakovi}a broj 19/V ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }e obavje{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Slu`benim novinama FBiH“, putem po{te, preporu~eno na adresu: AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU FEDERACIJE BiH Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton, ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V, 71000 Sarajevo sa naznakom „Javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Ministarstvu unutra{njih poslova Kantona Sarajevo“ Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. DIREKTOR dr. sc. Enver I{eri}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 050757 05 P Sarajevo, 13. 11. 2009. godine Na osnovu odredbe ~lana 348 stav 3, 4 i 5 Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine F/BiH broj 53/03) Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Aida Aganovi}, u pravnoj stvari tu`itelja ^engi} Amira, protiv tu`enih „22 April“ d.o.o. radi radnog spora

POZIV
NA RO^I[TE ZA GLAVNU RASPRAVU „22 APRIL“ DOO ILID@A Pozivate se u svojstvu tu`enog na ro~i{te za glavnu raspravu za dan SRIJEDA 10. 02. 2010. godine u 9.30 sati u sobu broj 332/3 SUDIJA Aida Aganovi}

NAPOMENA: Ako tu`ilac bez opravdanog razloga do|e na ro~i{te za glavnu raspravu, a bio je uredno pozvan, smatrat }e se da je povukao tu`bu, osim ako se tu`eni na tom ro~i{tu upusti u raspravljanje. (~l. 97. st. 3. ZPP-a). Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga, ne do|e tu`eni, a bio je uredno pozvan, rasprava }e se odr`ati bez njegovog prisustva. (~l. 97. st. 4 ZPP-a). Sud }e shodno odredbama ~l. 406. ZPP kazniti , nov~anom kaznom od 100 do 1000 KM. Stranku zakonskog zastupnika, punomo}nika ili umje{a~a koji svojim parni~nim radnjama te`e zloupotrebe prava priznata odredbama ZPP-a. Osobu koja je u podnesku vrije|a sud, stranku, ili drugog sudionika u postupku. Osobu koja je kao slu{atelj prisutna raspravi, a vrije|a sud ili druge sudionike u postupku, ometa rad ili se ne pokorava naredbama suda za odr`avanje reda, mo`e ga i udaljiti. Dostavljanje se smatra izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj 65 0 P 038217 07 P Sarajevo, 24. 11. 2009. godine

Bosansko-podrinjski kanton Gora`de Ministarstvo za privredu

Predstavni{tvo Sarajevo Vi{njik 24 Tel./fax: +387 33 222 424 Mob.: +387 61 215 308 e-mail: promedcs@bih.net.ba

ISPRAVKA
Javnog oglasa za imenovanje ~lanova Skup{tine privrednog dru{tva J.P . „Bosansko-porinjske {ume“ d.o.o. Gora`de, objavljenog u dnevnom listu „Dnevni avaz“ u izdanju od dana, 06.01.2010. godine. Ispravka se odnosi na podnaslov koji glasi: „U Upravni odbor ne mogu se imenovati kandidati koji su:“, a umjesto toga treba da stoji: „U Skup{tinu ne mogu se imenovati kandidati koji su:“

NATJE^AJ/KONKURS
Europska farmaceutska ku}a (Predstavni{tvo u Sarajevu) raspisuje natje~aj/konkurs za sljede}e regije: 1. ZE-DO, SBK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 izvr{ioca 2. Banjalu~ka regija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 izvr{ioca 3. Bijeljina i Podrinje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 izvr{ioca Uvjeti: Medicinski, farmaceutski, zdravstveni fakultet, srednja, vi{a medicinska i farmaceutska {kola Osnovni uvjeti: Komunikativnost, Kreativnost, Odgovornost, Posjedovanje voza~ke dozvole „B“ kategorije, Poznavanje rada na ra~unaru, Poznavanje engleskog jezika. Ukoliko posjedujete gore navedeno po{aljite va{u aplikaciju na gore navedenu adresu. Natje~aj ostaje otvoren 7 dana.

OBAVIJEST
Obavje{tava se Arnel (Murida) Had`avdija, posljednje poznate odnosno slu`beno evidentirane adrese u Ilija{u, Dragoradi bb, da je dana 24. 11. 2009. godine donesena presuda po tu`bi Avdijane Had`avdija protiv njega, da presudu mo`e preuzeti u roku od 15 dana od dana objavljivanja ove obavijesti u jednom od dnevnih novina, sukladno ~l. 348. Zakona o parni~nom postupku. Sutkinja Silvana Brkovi}-Mujagi}

REPORTA@A IZ GAZE

ANALIZA

PALESTINCI NEVI\ENE STRAHOTE PRE@IVLJAVAJU PONOSNI DO BOLA

MO@E LI BiH U 2010. NAPREDOVATI PREMA BRISELU I NADATI SE PUTOVANJU BEZ VIZA

POLITI^KI PRILOG NAJTIRA@NIJEG BH. DNEVNIKA

9. JANUAR/SIJE^ANJ 2010.

INTERVJU Svetlana Ceni}, ekonomski stru~njak iz Banje Luke
Dodik nema ~ime drugo da ma{e narodu osim kojekakvim referendumima i sli~no, jer pokazao je da ekonomijom i finansijama upravlja kao da mu je tata u nasljedstvo ostavio, ali isklju~ivo da potro{i Da ovaj narod zna {ta ga ~eka, sad bi ve} svi bili ispred onog kompleksa vladaju}ih

[TO MILORAD DODIK NE RASPI[E REFERENDUM O SIROMA[TVU I KORUPCIJI?

2

9. JANUAR/SIJE^ANJ 2010.

INTERVJU Svetlana Ceni}, ekonomski stru~njak iz Banje Luke

[to Milorad Dodik ne raspi{e referendum o siroma{tvu i korupciji?
Dodik nema ~ime drugo da ma{e narodu osim kojekakvim referendumima, jer pokazao je da ekonomijom i finansijama upravlja kao da mu je tata u nasljedstvo ostavio, ali isklju~ivo da potro{i Da narod zna {ta ga ~eka, sad bi ve} svi bili ispred kompleksa vladaju}ih
Razgovarao: @eljko RALJI]
ako se prazni~na euforija sti{ava, na dnevni red dolaze ozbiljna, `ivotna pitanja, za koja, ~ini se, imamo sve manje odgovora. Rijetki su oni koji `ele govoriti o vremenu koje je pred nama, krizi koja prijeti da se obru{i na krhku ekonomiju BiH. Uz to, dolaze nam izbori, a to zna~i da }e borba za vlast ponovo prebaciti pa`nju s privrednih na neke druge teme. O tome za „Dnevni avaz“ govori Svetlana Ceni}, ekonomski stru~njak, nekada{nja ministrica finansija Republike Srpske.

K

Ni{ta nisu uradili
Ona smatra da je ve}inu na{ih problema prouzrokovala neodgovorna vlast i njeni nestru~ni kadrovi, koja i dalje nastoji prikazati kako se bori za o~uvanje nacionalnih interesa, povla~e}i pritom poteze koji nas guraju sve bli`e rubu ekonomske propasti. Proteklu godinu obilje`ili su brojni problemi na ekonomskom planu, vlast ju je proglasila godinom krize, imali smo dva rebalansa bud`eta... Vi ste u svojim javnim istupima ~esto ukazivali na neodgovorno i bahato pona{anje, naro~ito kada su u pitanju investicije i tro{enje bud`etskog novca. Kako ocjenjujete stanje u RS na kraju fiskalne godine? - Progla{ena je godinom {tednje, nakon {to su moje upozorenje na pogubnost te opsjene koju ti lo{i ma|ioni~ari i demagozi {ire nazvali izdajni{tvom, a predsjednica Sindikata RS jo{ dodala da to neki ekonomisti {ire paniku bez potrebe. Njoj od srca `elim da joj na vrata do|u svi oni radnici koji su ostali bez posla. Stanje je vi{e nego zabrinjavaju}e, ali ova vlast je dokazala da zna samo da tro{i ono {to su drugi zara|ivali i zaradili. Ni{ta, ama ba{ ni{ta, stvorili nisu, {to i nije ~udno ako se prisjetimo pusto{i koja je ostala i nakon prvog mandata istog premijera i njegovih stru~nih saradnika. Dok su dugoro~ni krediti i zajmovi u 2007. godini ~inili 1,22 posto bud`eta, u 2008. 1,60 posto, po ovom drugom rebalansu na samom kraju 2009. godine to je 12,25 posto! Stalno se busaju koliko su pove}ali bud`et tokom vladavine, ne spominju}i da su do{li na suficit bud`eta, tek uveden PDV koji je samo u prvoj godini uvo|enja donio BiH u bud`ete oko 900 miliona KM vi{e nego prije

uvo|enja, a SNSD je pride dobio i pripremljenu privatizaciju „Telekoma“. Kad se odbije inflacija, ukalkuli{e pad kupovne mo}i, dugoro~ni zajmovi i krediti, ovi prihodi od PDV-a i „Telekoma“, koje su spiskali tako bahato i neodgovorno, pove}an procenat siroma{nih i nezaposlenih (osim, naravno, u administraciji), ra~unica pokazuje da su unazadili bud`et neoprostivo. Zatim, indirektni porezi su, recimo, u 2007. godini ~inili 70 posto te prihodovne strane bud`eta, u 2008. godini 67 posto, a u ovom drugom rebalansu bud`etske katastrofe 55 posto. Nije to, naravno, rezultat samo Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju, ukidanja carina i svega onoga {to nam stalno serviraju. [ta je, onda, s unutra{njim prometom, pove}anim akcizama, porezom na svaku dodatu vrijednost u procesu? To je slika stanja na{e privrede, to je slika znanja i umije}a ove vlasti i pri~e o boljem dijelu BiH. Jo{ da ovaj narod zna {ta ga ~eka u 2010., pa onda u 2011., kad se budu vra}ali dugovi napravljeni za izbore, sad bi ve} svi bili ispred onog kompleksa vladaju}ih, kao i ispred zgrade Sindikata RS, koji tako nesebi~no (za sve pare iz bud`eta) podr`ava Vladu i ljubi stope premijeru. A i malo vi{e iznad stopa! Ponovo je aktuelizovano pitanje referenduma u RS. Lider SNSD-a i premijer Milorad Dodik najavio je i izmjene zakona koji pokriva ovu oblast, ali i mogu}nost da se gra|ani izja{njavaju ne samo o odlukama visokog predstavnika o ostanku stra-

Ceni}: Na moju `alost, kao pravoslavni vjernik pitam kako da mi veza sa Bogom bude onaj koji ne zaustavlja otima~inu od naroda, krvoproli}e, mr`nju, zastra{ivanje prijed zna odgovor. Odavno sam rekla da }emo morati i na referendum o podr{ci „Republika Srpska jednako Milorad Dodik“, po{to izjedna~avaju}i to dvoje, spa{ava svoju glavu. [to ne raspi{e referendum o siroma{tvu i svojim stru~njacima koji su nas doveli u ovako lo{e stanje? [to ne raspi{e referendum o korupciji? Dobro on zna da ovo {to on vidi kao referendum kojim pla{i me|unarodne, a prkosi doma}ima, ne}e pro}i Vije}e naroda, a ne}u da prejudiciram {ta bi Ustavni sud rekao. Dovoljno je samo to, pa da se zna da }e to potrajati do izbora. Prvo je rekao da }e sve biti okon~ano do februara - marta, onda marta - aprila, a sada ve} pri~a o prvoj puta Banja Luka - Doboj, ali i kona~an dovr{etak autoputa Gradi{ka - Banja Luka. Koliko je to realno ostvarivo? - Ni mnogo ve}e zemlje s mnogo ja~om ekonomijom ovakve velike projekte nisu pravile bez kredita i jakih partnera. Podsje}am da sam i za „Strabag“ rekla iste sekunde kad je potpisan ugovor da }e to te{ko i}i, jer posao nije dobijen na tenderu, a tr`i{te Evropske unije ili bilo koje drugo na kojem vlada slobodna konukrencija surovo ka`njava nelojalnu utakmicu. Zna to „Strabag“ i iz svoje pro{losti i ne znam {ta im je trebala ova {arada. Ne}e ni Vlada RS obezbijediti te kredite, jer moram podsjetiti na va`e}e zakone koji

Pre`ivite penzioneri da biste glasali za SNSD, a poslije mo`ete i da pocrkate od gladi
Tokom pro{le godine bilo je problema s punjenjem Fonda PIO RS. Ovih dana ~ujemo najave da }e penzije biti redovne i ove godine, ali da ne}e biti njihovog rasta. Kakva su Va{a predvi|anja? - Fond PIO se opet zadu`io da bi isplatili penzije, uplate su katastrofalno nih sudija i tu`ilaca. Spominje se i referendumsko pitanje o ostanku RS u okviru BiH. Kako Vi na to gledate? - Milorad Dodik opet zloupotrebljava institut referenduma i igra istu igru vje~ito pla{e}i nekoga i ne{to, a obi~no bi da raspi{e referendum o ne~emu za {ta unaniske jer privreda lo{e radi, penzionera svakog dana sve vi{e, a sve manje onih koji upla}uju doprinose. To je slika. Naprezat }e se kako znaju i umiju i praviti dugove do neba da bi penzije nekako i{le, a poslije izbora neka bude {ta bude - to je sada{nja politika. Dakle, pre`ivite penziopolovini godine. Nema on ~ime drugo da ma{e narodu osim kojekakvim referendumima i sli~no, jer pokazao je da ekonomijom i finansijama upravlja kao da mu je tata u nasljedstvo ostavio, ali isklju~ivo da potro{i. Za ovu godinu najavljen je i po~etak izgradnje autoneri da biste glasali za SNSD, a poslije mo`ete i da pocrkate od gladi - da tako sa`mem tu politiku. Ja i majci ka`em da se pripremi na period koji }e nastupiti vrlo brzo kad ili je ne}e primati ili }e primati neku jadnu crkavicu. Sad je na sceni samo izguravanje penzija ve}im dijelom zadu`ivanjem. ka`u da ako Parlamentarna skup{tina BiH nije dala entitetima saglasnost o zadu`enju, onda se ne smatra dr`avnim dugom, pa entiteti sami otpla}uju takve obaveze. Od ~ega }e to vratiti RS? Iz bud`eta koji je u debelom minusu? Imali su {ansu s onim

pove}anim prihodima od PDV-a, parama od „Telekoma“, ali nisu ni{ta produktivno uradili s njima. Tako|e, da su napravili prvo studije, pa raspisali tendere kako dolikuje, imali bi vi{e zainteresovanih i ne{to bi se i uradilo. Ovako, svojom bahato{}u i nepo{tivanjem zakona i tr`i{ne utakmice samo prave neprocjenjivu {tetu gra|anima. Nedavno ste ruskom ambasadoru u BiH postavili pitanje u ~ijem je vlasni{tvu 60 posto Rafinerije Brod. Aktuelna vlast u RS privatizaciju rafinerije navodi kao primjer uspje{ne privatizacije i stranih ulaganja. Da li je to ba{ tako? - Oni za sve navode da je uspjeh, a poreski obveznici pla}aju {tetu koju oni svojim odlukama i netransparentnim procedurama nanose svaki dan upravo entitetu u koji se, kao, kunu. Rafinerija je zadu`enija nego prije privatizacije i to po vrlo nepovoljnim uslovima, gdje je vlasnik sam sebi dao kredite po stravi~noj kamati, iako im je Vlada iz bud`eta popla}ala sve dugove nastale na vrlo sumnjiv na~in prije privatizacije, iskazuju finansijski gubitak, mali akcionari nikada ne}e vidjeti dobit, nije upla}ena ni marka poreza, posluju preko povezane firme, a nema govora da su dostigli onaj evropski kvalitet goriva i sad im treba produ`enje saglasnosti Konkurencijskog vije}a. Dakle, odli~no je vlasnicima, samo jo{ da saznamo ko su ti vlasnici ve}inskog paketa od 60 posto. Stra{no je kad jedan diplomata ka`e da je sve po zakonu i da su to neki tamo davali budalaste i neistinite komentare, a zna da je ugovor i{ao mimo tendera, u ~etiri oka, i da pojma nemamo ko su svi vlasnici kapitala. Da dalje ne nabrajam sve odredbe ugovora i ne opisujem samu proceduru!

Duga obmana
Nova godina po~ela je u znaku predizbornih aktivnosti. Kakve su Va{e procjene za narednu jesen. Koje su to opcije koje nam trebaju na politi~koj sceni i kakve su {anse da do|e do promjena? - Ovo je strahota od kampanje! Pogledajte ovu pri~u o vjeronauci ponovo, zatim stalno sastan~enje sa crkvenim velikodostojnicima, ponuda premijera da se svakoj eparhiji da koncesija za izgradnju hidroelektrane kako bi `ivjeli od tih prihoda (ho}e li i svakoj biskupiji ili muftijstvu, u skladu s proklamovanom ravnopravno{}u svih konfesija?!),

kr{tavanje svega i sva~ega, Bo`e me oprosti, i bukvalno vra}anje Crkve u istu ravan sa vla{}u! Zaista stra{no. A pri~amo o republici, ili parlamentarnoj demokratiji. Sad ne}ete ni u crkvu mo}i da odete ako nema slike Milorada Dodika, a on }e tu podr{ku pla}ati parama iz bud`eta. Radi se o ~ovjeku, gle ~uda, koji se ne tako davno izja{njavao kao ateista i koji nije htio da polo`i zakletvu u crkvi i na Jevan|elju. Ali, tada je imao zapadnu „demokratsku“ podr{ku, sada mu je potrebna itekako ova i ovakva, koja podrazumijeva i kampanju me|u vjernicima i crkvi, gdje joj mjesto nije. Ina~e, BiH nema pojma o postojanju sekularne dr`ave, jer ova sprega politike i vjerskih zajednica je pogubna! I umjesto da vjerske zajednice ka`u da se ne smije otimati od naroda, da je to smrtni grijeh, oni te velikodu{ne poklone primaju i jo{ se `ale da im je malo, pa se pose`e za kojekakvim „dobrovoljnim“ donatorstvom. Na moju `alost, kao pravoslavni vjernik pitam kako da mi veza sa Bogom bude onaj koji ne zaustavlja otima~inu od naroda, krvoproli}e, mr`nju, zastra{ivanje, ili ko ne reaguje na netoleranciju, kriminal i javno prozivanje i proganjanje? I kako da se ovako razjedinjena opozicija koja, tako|e, pravi dilove s istim vjerskim liderima bori za ne{to bolje? ^ast izuzecima, naravno, ali svaka vjerska zajednica }e se na kraju hladno ograditi od tamo nekih. Na kraju }e se ne~asni zakloniti iza ~asnih, a partije }e se i dalje razmno`avati strobilacijom, oblikom bespolnog razmno`avanja diobom tijela jedinke na veliki broj novih organizama. Zbog svega navedenog, prvo ne verujem da }e rezultati biti stvarni pokazatelj volje naroda, a drugo ne vjerujem da }e ovakva opozicija napraviti ve}e promjene. Promjene }e napraviti svijest da para vi{e nema i da se `ivi sve lo{ije, a bojim se samo da }e nezadovoljstvo masa neko opet zloupotrijebiti i izmanipulisati ih. I znate za{to sam, i pored svega, optimista? Svakog dana vidim sve vi{e onih kojima postaje potpuno jasno u kakvoj vrsti obmane su `ivjeli ovih dugih i bolnih 20 godina, kome su sve dopustili da ih vara, potkrada i upravlja njihovim sudbinama. Ta vojska osvije{}enih }e donijeti promjene, mo`da ne tako brzo koliko bismo `eljeli i koliko nam je potrebno, ali svaka nova gre{ka ove vlasti, svaka njihova nova bahatost ubrzat }e taj proces.

9. JANUAR/SIJE^ANJ 2010.

3

ANALIZA

Mo`e li BiH u 2010. napredovati prema Briselu i nadati se ukidanju viza

Na pola puta u tri pravca
Zahvaljuju}i nesposobnoj vlasti kasnimo na svim frontovima - i prema ~lanstvu u EU, i prema NATO-u, i kad su u pitanju vize
ao i na po~etku 2009., i u ovoj godini strate{ki ciljevi u vo|enju vanjske politike BiH ostaju ukidanje viznog re`ima, prijem u Akcioni plan za ~lanstvo u NATO-u (MAP), te ubrzano kora~anje ka statusu kandidata za ~lanstvo u Evropskoj uniji. Me|utim, su{tinskog napretka niti na jednom od ovih strate{kih polja u protekloj godini nije bilo.

K

Butmirski proces
Za{to je tako, i za{to tapkamo u mjestu? Jednostavno, bh. vlasti nisu uradile gotovo ni{ta da bi se BiH barem jednom od deklariranih ciljeva i probli`ila, a kamoli ga u potpunosti dosegla. Za razliku od Makedonije, Crne Gore i Srbije, ~iji gra|ani danas slobodno i bez viza putuju Evropom, BiH i Albanija su jedine u regionu kojima je {engen daleko od simbola slobode. Status kandidata za ~lanstvo u EU nije nam ni blizu i ne}e zadugo biti nastavimo li nizati negativne izvje{taje Evropske komisije o napretku u ispunjavanju uvjeta za ukidanje viznog re`ima.

~ekanja u redovima ispred konzulata evropskih zemalja, dok bude trajala procedura potvr|ivanja te odluke u evropskim institucijama. Kako }e sva pri~a najvjerovatnije upasti i u period ljetnih odmora, realna o~ekivanja su da bismo dobrobiti {engena mogli ugledati najranije u septembru, uprkos optmisti~nim najavama da bi se to moglo desiti ve} po~etkom jula. Ministar odbrane BiH Selmo Cikoti} i danas je pri stavu da je BiH ispunila sve tehni~ke uvjete za prijem u MAP u ~emu ga, bar ne javno, , do sada niko nije demantirao. O~ito da prijem u predvorje punopravnog ~lanstva u NATO-u nije pitanje koje ovisi samo o ispunjavanju tehni~kih uvjeta. Odbijanje na{eg zahtjeva za prijem u MAP na posljednjem samitu Saveza, mnogi su pravdali neuspjehom butmirskog procesa. Svjesno zaboravljaju}i ogroman napredak u reformi odbrane, o~ito je kako se standardi iz dana u dan podi`u, te da se uvjet reforme Ustava BiH, umjesto za ~lanstvo u NATO-u, {to je ranije poru~ivano, sad postavlja kao obaveza za prijem u MAP . Sa takvom listom uvjeta

dostigne kandidatski status. Odga|anje podno{enja aplikacije i kandidatskog statusa vi{estruko udaljava datum kada bi na{a zemlja mogla postati punopravna ~lanica EU. Ukoliko se ovakav tempo ispunjavanja i tehni~kih i politi~kih uvjeta za EU nastavi i u ovoj godini, ~lanstvo u evropskog bloku moglo bi lako prije}i u domen nau~ne fantastike i daleke budu}nosti.

Manjak kapaciteta
Problemi u ovom pogledu nisu samo politi~ki, ve} bh. institucije pokazuju i tehni~ki i stru~ni manjak kapaciteta da iznesu teret evropskih integracija. Uz to, nedovoljna politi~ka podr{ka BiH ~ini nesposobnom da ravnopravno u~estvuje u procesu pro{irenja EU i integraciji cijelog regiona u Uniju. Stoga, ukoliko ne do|e do drasti~ne promjene, a u izbornoj godini se tome ni Brisel ne nada, te{ko je o~ekivati da }e BiH ostvariti napredak u 2010. S. [KULETI] T. LAZOVI]

Brisel: Ne nadaju se napretku BiH u izbornoj godini

Prioriteti {panskog predsjedavanja Evropskom unijom

Dvostruki ar{ini EU
Da Evropska unija ipak primjenjuje dvostruke ar{ine u na{em regionu svjedo~i i proces ukidanja viza, iz ~ijeg prvog kruga je nepravedno isklju~ena na{a zemlja. Da krivica zbog izostavljanja BiH s liste zemalja na{eg regiona koje od 19. Tako|er, iako je na sva zvona najavljivano da }emo krajem 2009. biti primljeni u MAP nama se ta sre}a, za ra, zliku od susjedne Crne Gore, nije osmjehnula. Stoga i ne ~udi {to ve}ina evropskih zvani~nika 2009. naziva godinom izgubljenih {ansi za BiH. Nakon vi{emjese~nog ignoriranja zadataka ~ije ispunjavanje je Brisel postavio kao uvjet za ukidanje viza, Dr`avni parlament i Vije}e ministara naprasno su se pred ljetne odmore okrenuli ispunjavanju zadataka dobivenih od EU. Klju~ni uvjeti su ispunjeni, pa je tako na{a zemlja prije svih ranijih planova uvela biometrijske paso{e. Broj neispunjenih, manje bitnih zadataka, mo`e se izbrojati na prste jedne ruke. Me|utim, nemogu}e je na prste jedne ruke nabrojati i sve mjesece koliko }emo jo{ ~ekati do ukidanja viznog re`ima. Jer, sada slijede ekspertne analize, potom razmatranja te, u kona~nici, ako sve bude po mjeri briselskih birokrata, i prijedlog Evropske komisije da se na{oj zemlji ukinu vize. Nakon prijedloga ~eka nas i dodatnih nekoliko mjeseci decembra u`ivaju bezvizni re`im nije samo na bh. vlasti nego i institucijama EU, govori podatak da BiH danas ima daleko vi{e ispunjenih uvjeta Brisela nego {to su, naprimjer, imale Srbija i Crna Gora na dan kada im je dato zeleno svjetlo za ulazak na bijelu {engen listu. nemamo se ~emu nadati ni na narednom samitu NATO-a, koji }e biti odr`an u Talinu u aprilu 2010. godine. Jer, te{ko da iko iole realan o~ekuje da bi se do tada mogla provesti reforma ustava BiH, i time zadovoljiti narastaju}i apetiti i o~ekivanja ~elnika NATO-a. U pogledu napretka BiH na putu ka ~lanstvu u Evropskoj uniji rezultati su u protekloj godini bili pora`avaju}i. Izvje{taj Evropske komisije iz oktobra 2009. godine na vidjelo je iznio katastrofalnu situaciju, a ocjene, kako navode analiti~ari, nisu bile nikada gore. Za ve}inu kriterija, politi~kih, ekonomskih i kriterija vladavine prava, BiH nije ostvarila su{tinski napredak. Nove institucije prema zahtjevima EU nisu formirane, zakoni su sporo usvajani, a podzakonski akti i uskla|ivanje sa evropskim zakonodavstvom nikada nije i{lo sporije. Direktan rezultat negativnih ocjena Brisela jeste blokada evropskog puta i zaostajanje za susjedima. BiH je postala jedina dr`ava u regionu koja nije podnijela aplikaciju za ~lanstvo u EU, te time jo{ uvijek nema nikakvih {ansi da

Kod pro{irenja najvi{e razmi{ljaju o Hrvatskoj i Turskoj
Lisabonski ugovor [pancima dao odgovornost da implementiraju historijske promjene
[panija je od Nove godine preuzela {estomjese~no predsjedavanje Evropskom unijom, mjesec nakon {to je na snagu stupio Lisabonski ugovor, uvode}i niz novih pravila i obilje`avaju}i po~etak novog doba za Uniju. Kako su potvrdili {panski zvani~nici, u prvom redu njihov {ef diplomatije Migel Angel Moratinos (Miguel Angel), ta krupna reforma EU bit }e jedna od klju~nih prioriteta, s obzirom na to da }e na njih pasti teret prvih koraka u primjeni ugovora koji je iz temelja promijenio neke od evropskih institucija. Pred po~etak svog ~etvrtog kruga na ~elu EU od svog pridru`ivanja Uniji 1986. [panija je saop}ila da }e raditi u uskoj saradnji sa Belgijom i Ma|arskom, dvije naredne predsjedavaju}e zemlje. - [panija ne}e zanemariti svoju odgovornost ... ali mi }emo to uraditi umjereno, diskretno, kroz svoj rad i svoju podr{ku - rekao je Moratinos za briselske medije. On je naveo ~etiri glavna prioriteta {panskog predsjedavanja, a prvi od njih je potpuna i djelotvorna provedba Lisabonskog ugovora. „Madrid }e poduzeti potku Turske u njenom pregovara~kom procesu. Madrid je tako|er obe}ao da }e vr{iti napore u cilju rje{avanja vi{egodi{njeg spora oko imena izme|u Makedonije i Gr~ke, kako bi se otvorio put za pokretanje pregovora o ~lanstvu u EU sa Skopljem, dok su zvani~nici najavili da }e nastaviti procese koje je EU zajedno sa SAD pokrenula iz BiH. No, najve}e probleme [panci }e imati s provedbom Lisabonskog ugovora, s obzirom na to da se uvode dvije nove, sna`ne funkcije stalnog predsjednika EU i mo}nog {efa vanjske politike. Biv{i premijer Belgije Herman van Rompuj (Rompuy) formalno je zapo~eo svoj dvoipogodi{nji mandat predsjednika EU, tj. predsjednika Evropskog vije}a, kako glasi slu`bena titula. Britanka Ketrin E{ton (Catherine Ashton) ve} je preuzela svoje du`nosti kao visoki predstavnik bloka za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Koordinacija izme|u dosada{njih institucija, predsjedavanja EU i dva nova visoka du`nosnika bit }e, kako smatraju analiti~ari, klju~ni izazav {panskog predsjedavanja. T. L.

Moratinos: [panija ne}e zanemariti svoju odgovornost trebne korake kako bi poU `i`i interesa [panije dstakao na dono{enje propitokom njenog sa neophodnih za razvoj {estomjese~nog mandata bit Ugovora, a posebno za osni}e ja~anje prisustva i utjecavanje Evropske slu`be za va- ja 27-~lanog bloka na svjenjske poslove“, ka`e se u tskoj pozornici, „kao i staslu`benom programu {panvljanje evropskih gra|ana u skog predsjedavanja EU. sredi{te politike bloka, uz Jo{ jedan klju~ni prioriobra}anje posebne pa`nje na tet naveden u programu ravnopravnost spolova.“ {panskog predsjedavanja [to se ti~e pro{irenja EU, EU bit }e „obezbje|ivanje [panija je jasno stavila do ekonomskog oporavka Evrznanja da `eli da se pristuope putem pove}ane koordi- pni pregovori Hrvatske zanacije svake dr`ave ~lanice i vr{e prije kraja juna, kad }e odobravanje evropske straona po principu rotacije prtegije za odr`ivi rast do edati predsjedavanje Belgiji, 2020“. i izrazila je podr{ku napre-

4

9. JANUAR/SIJE^ANJ 2010.

EZAN U BIJELJINI Kome smeta poziv na namaz

Provokacije ne}e pokolebati Bo{njake
Vladika Ka~avenda je pred paljenje badnjaka u vrijeme ak{am-namaza, o~ito `ele}i uvrijediti, kazao: „Sa~ekat }emo da prestanu ovi koji nam smetaju“ Za{to sramotni prigovori ~ekaju ~etiri godine
„Sa~ekat }emo da prestanu ovi koji nam smetaju“. Ovo su rije~i episkopa zvorni~ko-tuzlanskog, vladike Vasilija Ka~avende, izre~ene neposredno pred paljenje badnjaka na platou ispred zgrade op}inske administracije u Bijeljini, na Badnji dan u srijedu, 6. januara. Skup{tini op{tine, odnosno inicijatoru, predsjedniku Skup{tine Draganu \ur|evi}u, da Komunalnoj policiji izda nalog za mjerenje ja~ine ezana. Da podsjetimo, mjerenje je, navodno, utvrdilo da je ezan za 20 posto ja~i od zakonom dozvoljene ja~ine buke u naseljenom mjestu, mada do sada, kako saznajemo, niko u Islamskoj zajednici grafikon mjerenja nije vidio, niti je mjerenju prisustvovao. Zato je na jednom od sastanaka predstavnika Med`lisa Islamske zajednice Bijeljina i op}inske vlasti dogovoreno da se nakon novogodi{njih i bo`i}nih praznika mjerenje ponovi, ovaj put uz prisustvo predstavnika Islamske zajednice. U me|uvremenu, ja~ina ezana je smanjena, ali je potrebno utvrditi da li je i sada u zakonskim granicama. Jedno je o~ito, onima kojima smeta, ezan }e uvijek biti preglasan, naro~ito kada se tokom ove godine ezan oglasi i sa munara jo{ ~etiri bijeljinske d`amije koje su u zavr{noj fazi

Slovo zakona
„Ovi koji nam smetaju“ odnosilo se na ezan sa bijeljinske Atik d`amije, koji je pozivao vjernike na ak{amnamaz.

D`ematlije: Ne bi trebao smetati ni ezan ni crkvena zvona
D`ematlije Atik d`amije imaju jasan stav da nikome ne bi trebalo da smetaju ni ezan ni crkvena zvona, a ako zakon ne{to propisuje, vele, onda neka bude po zakonu za sve. Naravno, taj zakon ne va`i za manastirska zvona vladike Ka~avende koja se, da podsjetimo, oglase uvijek kada i dnevni namazi. Nikad niko nije tra`io niti pisao peticije da se mjeri njihova ja~ina. - Pratim da sve ~e{}e govore da je ezan suvi{e Iako dobro zna raspored pet dnevnih namaza, pa i ezana, vladika Ka~avenda svake godine prije paljenja badnjaka, u predve~erje dok se ~uje ezan, prokomentira na sli~an na~in „ove koji smetaju“. Jasna je to poruka pravoslavnim vjernicima i jasan odgovor na pitanje: „Kome smeta ezan u Bijeljini“? Stoga su i jasniji upori{te i stav onih koji su svoje potpise stavili na peticiju za smanjenje ezana u Bijeljini, a koja je bila povod zvona, i to nikome ne bi trebalo da smeta - kategori~an je Ibrahim Suljanovi}, redovni d`ematlija Atik d`amije. D`ematlija Nezir Alji} pita se kome smeta ezan. - Nama ni{ta ni~ije ne smeta i tako je {to se nas ti~e bilo uvijek i u Bijeljini, Tuzli, Sarajevu. Ovo {to se sada ovdje radi, to je ~ista politika ili ko zna {ta drugo. Evo, smanjeno je sad i opet se ~uje i ~ut }e se, uprkos onima kojima smeta - ka`e Nezir.

Alji}: ^ista politika

Suljanovi}: Nije glasan

glasan, pa je onda i mjereno. Samo, ne znam da li je mjereno kako treba, jer je danju u centru grada op}a buka od vozila, njihovih sirena. Za mene ezan apsolutno nije glasan, a ni

Atik d`amija: Uskoro }e i s drugih „ljepotica“ vjernici biti pozivani na namaz

Ka~avenda pred paljenje badnjaka: Ne prestaje vrije|ati

obnove. Prema saznanjima na{eg lista, peticija protiv ezana predata je SO Bijeljina jo{ prije ~etiri godine, no, kao osjetljivo politi~ko pitanje, ~ekala je bolje dane koji su, prema nekima, o~ito do{li. Na~elnik op{tine Bijeljina Mi}o Mi}i} rekao je na jednom od sastanaka sa predstavnicima udru`enja „Povratak“ da on li~no nema predrasuda u vezi sa me|unacionalnim i me|ureligijskim odnosima, {to je svojim postupcima u dobroj mjeri i pokazao, ali, dodao je Mi}i}, uvijek ima onih kojima dr-

uga strana smeta. Iako Islamska zajednica u Bijeljini nerado komentira politi~ke namje{taljke oko ezana u ovom gradu, glavni imam Samir ef. Cami} rekao je za „Dnevni avaz“ da odnosi Med`lisa IZ Bijeljina i lokalne vlasti idu uzlaznom putanjom, da Islamska zajednica problema ima, ali da se rje{avaju na civiliziran na~in.

Dvori i manastir
Nadati se da }e uskla|ivanjem ja~ine ezana sa zakonskim propisima kona~no prestati igre oko bijeljinske Atik d`amije koja je,

da podsjetimo, u samom centru grada. Iza harema ove, Sultan Sulejmanove d`amije, vladika Ka~avenda svojevremeno je izgradio dvore i manastir na jedanaest bo{nja~kih ku}a, a posljednjih godina taj kompleks pro{iruje kupovinom novih imanja i zapo~etom gradnjom zgrade bogoslovije. Zbog toga je i tra`io da se preko dijela imovine Islamske zajednice izgradi nova ulica, ali je taj dio Regulacionog plana, zbog stava Komisije za o~uvanje nacionalnih spomenika BiH, pod znakom pitanja.
Emir MUSLI

PRESSIJA Beogradska pjeva~ica u glavnom gradu BiH

Zorana veli~a Mladi}a, a Sarajlijama uzima novac
Pokazala svoj odnos prema BiH i njenim stradanjima, genocidu u Srebrenici...
Srbijanska pjeva~ica Zorana Pavi} zabavljala je za novogodi{nje praznike Sarajlije u jednom lokalnom klubu. Biv{oj snahi scenariste Sini{e Pavi}a i bliskoj rodici glumca Dragana Bjelogrli}a karijera je poodavno krenula nizbrdo i bukvalno su je „pregazile“ i sa estradne scene istisnule nove estradne zvjezdice. No, sve te ~injenice bile bi nebitne za one koji su zajedno sa Zoranom u{li u 2010. godinu. Ono {to je sporno u ovoj pri~i jeste druga strana medalje lika i djela ove pjeva~ice. Naime, gostuju}i u jednoj emisiji TV Pink, u kojoj su, osim nje, bili i glumica Eva Ras i jedan od visokopozicioniranih ~lanova Demokratske stranke Srbije, na pitanje voditeljice {ta misli da li je ha{ki bjegunac Ratko Mladi} heroj ili zlo~inac, Zorana je bila veoma direktna: - Ratko Mladi} je za mene heroj - odgovorila je. Eva Ras je diplomatskim odgovorima „plivala“ izme|u. Jedini je predstavnik Demokratske stranke otvoreno kazao da onaj ko se krije ne mo`e biti heroj i da je, parafraziramo, Mladi} teret za Srbiju i srpski narod. I tako Zorana, koja je zavr{ila pedagogiju, zaista pedago{ki utje~e na njene mlade fanove, ako ih uop}e ima, kako tretirati ratne zlo~ince kojih se planeta grozi. Ona je na taj na~in pokazala i svoj odnos prema BiH i njenim stradanjima, genocidu u Srebrenici, za {ta je najdirektnije odgovoran njen omiljeni general smrti - Ratko Mladi}. Njoj, naravno, ne smeta bh. novac, zato se i obrela u Sarajevu da popuni svoj li~ni bud`et markama onih koje su Mladi} i njegovi pot~injeni raspame}ivali granatama. Zorani i danas, shodno nazivu njene pjesme, bruji „Rat i mir u glavi“. R.
AD@OVI] Pavi}: Za nju je Mladi} heroj

9. JANUAR/SIJE^ANJ 2010.

5

POGLED IZ OPOZICIJE

PRESSIJA

Montiranje terorizma
^uvajmo se neznanja, jer neprijatelji pravednog dru{tva nisu „vehabije“, nego ~etni~ke paravojne formacije i razni tihi}i i svi njima sli~ni bo{nja~ki politi~ari koji sramno {ute

I

slamski fanatici iz Bosne i Hercegovine {alju opasne poruke... Vehabije prijete...“, vri{talo je prije nekoliko dana s jedne novinske naslovnice... Malo ko bi se sjetio da je me|u „brojnim velikim reformama“ me|unarodne zajednice u BiH provedena i reforma medija. Ve} od kraja agresije na BiH 1995. godine desetine miliona maraka iz kase Soro{a, OSCE-a i drugih organizacija i pojedinaca utro{ene su na me|uentitetske konferencije novinara, simpozije, okrugle stolove, kurseve i radionice nezavisnog novinarstva, gdje se navodno u~ilo o toleranciji, multikulturi, izbalansiranom i istinitom izvje{tavanju...

[ta je vehabizam
Utro{eno je toliko vremena i novca za razvoj (pojedinih) bh. medija da bismo danas u BiH trebali imati me|unarodni centar nezavisnog novinarstva tako profesionalan i nepristran da beskompromisno {titi i zastupa interes javnosti od radikalizma, apartheida i drugih destruktivnih oblika djelovanja otu|enih centara mo}i - kao {to je ciljano {irenje panike i straha. Me|utim, te{ko se ne slo`iti da je dobar dio bh. medijskog potencijala upravo u slu`bi interesnih krugova koji svoju egzistenciju nalaze u {irenju vjerske i nacionalne netrpeljivosti i drugim destrukcijama demokratskog dru{tva. Najnovija potvrda ovih stavova su medijske {pekulacije i insinuacije o prijetnjama koje dr`avnim organima i funkcionerima navodno upu}uju tzv. vehabije. Naime, bez validnih dokaza medijski je presu|eno da su putem interneta vehabije uputile prijetnje Predsjedni{tvu BiH. Medijsko izricanje pravosna`nih presuda grupama i pojedincima koji izra`avaju islamski identitet bez postojanja dokaza o bilo kakvoj krivici, te dovo|enje reisa Mustafe ef. Ceri}a u la`ni kontekst krivice za {utnju o navodnim islamskim prijetnjama islamskih fanatika iz BiH, kako se navodi, o~igledno razotkrivaju jo{ jednu namjeru medijske satanizacije vrijednosti s islamskim predznakom. Kako druga~ije objasniti ~injenicu da niko od „medijskih stru~njaka“ za islamski terorizam nije javnosti ni poku{ao objasniti - prvo: {ta je to vehabizam i ko su vehabije, da li je to neka stra{na prijetnja po demokratsko dru{tvo ili tek na~in ispoljavanja vjere, {to je zagarantirano svim gra|anima Ustavom BiH i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, koja ima ustavnu supremaciju nad doma}im zakonodavstvom. Tako|er, krivi~nom zakonodavstvom je predvi|ena kazna zatvora do pet godina u slu~aju uskra}ivanja ili ograni~avanja gra|anskih prava, uklju~uju}i i pravo na ispoljavanje vjeroispovijesti. Kada bi kreatori straha od navodnog islamskog terorizma i u BiH bili iskreni (kao {to nisu), onda bi javnost umjesto panikom i prepadanjem muslimanima darovali istinom: da je vehabizam samo pogrdan termin za vjernike muslimane koji otvoreno i iskreno, bez ugro`avanja prava bilo koga, pozivaju da se slijede postupci poslanika Muhammeda, a. s., a termin je izmi{ljen od onih koji su u islam poku{ali unijeti novotarije (postupke i vjerovanja koji ne pripadaju islamu). Oni koji se zbog svog neznanja boje vehabija, treba da znaju da je nekada postojao ~ovjek koji se zvao Muhammed-ibn-Abdul-Wehab, odnosno, sin Abdul-Wehaba. U vrijeme kada su neki muslimani skrenuli u idolopoklonstvo i misticizam prave}i od grobova svojih pokojniPi{e:

Mirnes AJANOVI]

Zlobnici nastoje {irenjem neistina produbiti islamofobiju kako bi se Bo{njaci dodatno oslabili i postali narod i bez vjere i bez dr`ave
ka mjesta hodo~a{}a ({to je u islamu zabranjeno), taj „vehabija“, Abdul-Wehabov sin okupio je oko sebe islamske u~enjake u nastojanju da se javno osude djela koja izvode iz islama. Oni koji su `eljeli zadr`ati novotarije u islamu zarad ostvarenja svojih interesa, tj. koji su bili protiv da se islam slijedi po ugledu na Muhammeda, a. s., nazvali su istinske vjernike vehabijama, i protiv njih pokrenuli negativnu kampanju. Isto se de{ava danas. Neki iz neukosti, a neki iz ~iste zlobe, slije|enje puta Muhammeda, a. s., pogrdno nazivaju vehabizmom, kako bi se za izvorno islamsko vjerovanje uveo neutemeljen i neispravan termin. Ne}emo o neukima, ali zlobnici imaju prora~unat interes, jer nastoje {irenjem neistina i zabune produbiti postoje}u islamofobiju, kako bi se Bo{njaci dodatno oslabili i postali narod i bez vjere i bez dr`ave, a onda ne}emo biti ni politi~ki narod. Na pitanje ~iji je interes stavljanje la`nog biljega na islam i muslimane, konkretno na Bo{njake, odgovor je logi~an - {irenje straha od navodnog islamskog terorizma je interes, kao {to je poznato, antimuslimanskog faktora u me|unarodnoj zajednici koji {irenjem antiislamizma nastoji opravdati svoju odgovornost za dopu{tanje genocida nad muslimanima Bo{njacima s jedne i velikosrpskog nacionalizma s druge strane, koji svoje zlo~ine nastoji minimizirati sataniziranjem `rtava - muslimana. Mo`da je sada jasnija i izjava Bojana Baji}a i stranke koja se naziva Na{a stranka - da su Srbi u BiH ugro`eni prevelikim brojem Bo{njaka. O~ito je da su uvjereni da nas nisu dovoljno poubijali. Jasno je da radikalna hajka na muslimanske vrijednosti, s obzirom na snagu motiva, ima jaka upori{ta. Prvo je u potkupljenim medijima koji svoju „nezavisnost“ i „sekularnu ure|iva~ku politiku“ dokazuju apsolutnim kriminaliziranjem Islamske zajednice BiH, umjesto da se kritiziraju djela pojedinaca koji la`nim ispovijedanjem vjere nanose {tetu svima, pa i Islamskoj zajednici, a

drugo upori{te je, naravno, u politici, kako bi se islamofobijom, antivehabizmom i ekstremnim ateisti~ko-bolj{evi~kim fundamentalizmom Bo{njaci uni{tili kao politi~ki faktor. Zar nije osnovano sumnjati da iza navodnih vehabijskih prijetnji dr`avnim organima i novih insinuacija o islamskom (bo{nja~kom) terorizmu u BiH stoji predsjednik SDA Sulejman Tihi}, s obzirom na to da se ve} izvjesno vrijeme sveti Bo{njacima {to su ga „oseknuli“ na izborima (mada ni sa Silajd`i}em nisu ni{ta bolje pro{li, ali do}i }e i njegovo vrijeme), ujedno vode}i privatni rat protiv Islamske zajednice i reisa ef. Ceri}a koji su ga osnovano optu`ili za izdaju bo{nja~kih interesa? Ne treba zaboraviti da je Tihi}ev reizbor na ~elo SDA potpomognut upravo od antimuslimanskog me|unarodnog elementa i radikalnog Dodikovog srpstva, za {ta ih je Tihi} ve} zadu`io ru{enjem bh. tu`be za genocid, a zatim ru{enjem nacionalnog balansa u dr`avnim polugama vlasti na {tetu Bo{njaka. Pogotovo ne treba zaboraviti da je na po~etku agresije na BiH upravo Sulejman Tihi} izjavio kako je za mir u BiH najopasniji islamski ekstremizam, da bi se legaliziralo ~etni~ko „pravo“ na klanje muslimana. I, naravno, pustili su ih ~etiri godine da zvjerski divljaju nad bo{nja~kim civilima {irom BiH. Kad se spoznalo da predugo traje, da smo vojno opstali, nakon agresije je nastavljen specijalni rat protiv Bo{njaka. Po{to islamskog radikalizma u BiH nikada nije bilo (Bo{njaci su do`ivjeli nekoliko pokolja, a niti za jedan se nisu svetili), naravno, morali su ga izmisliti. I izmislili su ga. Izmislili su ga radikalni ateisti, bolj{evi~ki fundamentalisti i spletkaro{i koji slije|enje moralnih vjerskih principa la`no etiketiraju kao terorizam, vehabizam, islamizam, opasnost od tzv. bijele El-Kaide... ^ak su i arapski termin „taliban“ ({to zna~i student) poistovjetili sa pojmom terorist. A o~ito je da pravi terorizam ne izvire iz srca vjernika muslimana, ve} iz bolesnih srca radikalnih ateista i ekstremnih komunista kojima smeta pozivanje na izvorne moralne principe vjere, jer kada bi Bosnom vladali iskreni vjernici, onda ne bi bilo mjesta za nepravdu, {irenje nacionalne i vjerske netrpeljivosti. Ne bi bilo straha od nastavka agresije. Ne bi bilo ni Sulejmana Tihi}a na ~elu vladaju}e stranke, da nam putem „nezavisnih“ medija vazi protiv na{e bo{nja~ke i Islamske zajednice. Da vazi da trebamo zaboraviti da smo `rtve genocida, da zaboravimo da su se namjerili da nas sve poubijaju da su mogli. I da }e opet, ako zaboravimo.

Skup{tina USK: Raspravljali o lije~enju osiguranih osoba

Premija i participacije u USK

U Biha}u glasaju za jedno, a u Sarajevu za drugo
^etiri od {est kantonalnih zastupnika u Sarajevu su ponosito digli ruku za participaciju, a u Biha}u su glasali za premiju, a protiv participacije
O tome da je „predstavnicima naroda“ u BiH taj isti narod „zadnja rupa na svirali“ i uglavnom predmet manipulacije zarad stjecanja vlastitih privilegija i ostvarivanja svojih interesa ~itamo, slu{amo i gledamo svakodnevno. Ni USK ne oskudijeva u navodnim narodnim du{ebri`nicima, koji malomalo pa u svojim tiradama sa govornica „zabrinuto“ progovore o bira~ima. neznanje pred uklju~enim kamerama i diktafonima. Zastupni~ki jeftini populizam u ovom slu~aju obja{njavao se sa „nije jo{ vrijeme, nema se para“. Oni „pod narodom“ ne podrazumijevaju i zdravstvene radnike USK koji su u izuzetno te{kom polo`aju, {to je naglasio i ministar Avdagi}. Da apsurd bude ve}i, ~etiri od {est kantonalnih zastupnika koji su i predstavnici naroda USK u Domu naroda Parlamenta FBiH pokazali su kako glasanje u Sarajevu nije isto {to i dizanje ruke u Biha}u. Tako su Mira Ljubijanki}, Mladen Loni}, Kenan Keserovi} i Senad

Populisti~ka briga
Posljednji takav slu~aj zabilje`en je na sjednici Skup{tine USK pred Novu godinu kada se vodila rasprava o uvo|enju participacije za

Avdagi}: Upozoravao na te{ko}e

Kamber: Ostao dosljedan

JNA po BiH
Vo|a zalutale SDA jednostavno ne bi imao priliku da nas obmanjuje o svojim zaslugama za Bo{njake i dr`avu BiH, kao {to je 1992. svojim izjavama, kao jedan od predstavnika vladaju}e SDA, obmanjivao ~itav svijet da JNA {iri mir u BiH {tite}i nas od islamskih fanatika. Zato, ~uvajmo se neznanja, jer neprijatelji pravednog dru{tva nisu „vehabije“, nego naoru`ane ~etni~ke paravojne formacije koje slobodno paradiraju Bosnom i razni tihi}i i svi njima sli~ni bo{nja~ki politi~ari koji sramno {ute i koji nam zbog na{eg neznanja skoro pa uspje{no podme}u da smo kriminogena vjerska zajednica, horda u srednjovjekovnom zanosu, bijela El-Kaida i opasnost za globalni mir. Da nas ne treba ni biti. Bojmo se neznanja i zaborava - da nam JNA ne bi opet {irila mir po BiH!!!

lije~enje osiguranih lica prema prijedlogu Federalnog ministarstva zdravstva, a ukidanju dosada{nje premije kojom su osigurani gra|ani za 15 KM godi{nje pla}ali sve zdravstvene usluge. Kako bi pokazali populisti~ku brigu i „napa}enom“ narodu dali do znanja da itekako znaju da mu je te{ko, zastupnici Skup{tine USK su gotovo jednoglasno odbili prijedlog ministra zdravstva Mustafe Avdagi}a koji je bio na fonu po{tovanja donesenih odluka Parlamenta FBiH, a koje je trebalo provesti na USK. Tako je ostala premija, jer su zastupnici tako unaprijed odlu~ili, ne obaziru}i se na kompleksnost materije, i pokazano li~no

Kananovi} u Sarajevu ponosito digli ruku za participaciju (vjerovatno nisu imali argumenata da glasaju protiv), a u Biha}u su isto tako s ponosom glasali za premiju, a protiv participacije!?

Nemoralni obrat
Asim Kamber je ovoga puta ostao dosljedan svom federalnom glasanju, dok Elvira Abdi}-Jelenovi} nije bila prisutna. Kako se ovakav federalno-kantonalni obrat u „razmi{ljanjima“ vije}nika mo`e nazvati - neodgovornost, nemoral ili ne{to tre}e? Ili koje je glasanje po savjesti? Mo`da nije ni va`no, jer o~igledno godinama prolazi kod „napa}enog“ naroda.
M. DEDI]

6

9. JANUAR/SIJE^ANJ 2010.

OCJENE

Ekonomska kretanja u 2009. i perspektive oporavka

Za sve lo{e {to nas ~eka u 2010. krive su vlasti
U novoj godini oporavak ne}e biti spor i te`ak zbog globalnih uzroka, nego zato {to je na{a lokalna kriza prisutna vi{e godina
tjecaj globalne recesije, koja se u razvijenim zemljama osje}ala i ranije, u BiH se po~eo intenzivnije odra`avati u jesen 2008., uzrokuju}i po~etak kontinuiranog pada vrijednosti svih makroekonomskih pokazatelja, uz znatno pove}anje kamatnih stopa komercijalnih banaka na kredite. Po~etkom 2009. kriza je kulminirala, pad vrijednosti pokazatelja se produbljivao, otpu{tanja radnika i umanjenja njihovih primanja postala sve u~estalija, obim proizvodnje najve}ih proizvo|a~a i izvoznika se smanjivao, ionako padaju}i bud`etski prihodi se nastavili smanjivati, produbljuju}i dubiozu kreiranu neracionalnim rashodima.

U

Otpu{tanja radnika
O~igledan ulazak na{e privrede u recesiju u ovom periodu i procijenjeno smanjenje bruto doma}eg proizvoda (BDP) za oko tri posto zvani~na doma}a statistika evidentirat }e tek s ogromnim zaka{njenjem, zahvaljuju}i nesposobnosti utvr|ivanja kvartalnih vrijednosti BDP-a. Najve}e smanjenje obima proizvodnje ostvareno je u metalskom sektoru, posebno industriji baznih metala i autoindustriji, gra|evinarstvu (u zemlji, nasuprot pove}anom obimu radova u inostranstvu), tekstilnoj industriji i rudarstvu (osim rudnika uglja za termoelektrane). Trend smanjenja je po~eo nekoliko mjeseci ranije, ali se drasti~an pad desio po~etkom 2009. zbog isteka ranijih ugovora sa stranim partnerima zavr{etkom 2008.. Najve}i proizvo|a~i i izvoznici (Aluminij, Arcelor Mittal, CIMOS Group, ASA Prevent, Bira~, Feal, rudnici Prijedor...) vi{ekratno su smanjivali za 20 do 50 posto ili privremeno obustavljali proizvodnju. Statisti~ki je obim industrijske proizvodnje znatno smanjen samo u FBiH, a pove}an u RS, no takva je slika sasvim nerealna i primarno zasnovana na pokretanju Rafinerije nafte Bosanski Brod i pove}anju proizvodnje elektri~ne energije u ovom entitetu. Po~etkom recesije obim otpu{tanja radnika zadr`avao se u okvirima neprodu`avanja ugovora privremeno anga`iranim

zaposlenicima i pove}anja u~e{}a neregistrirane radne snage formalnom odjavom zaposlenih iz evidencije radi smanjenja tro{kova. Produbljivanje recesije i izvjesnost njenog du`eg trajanja uzrokovali su sve ve}i rast nezaposlenosti i broj otpu{tenih je od po~etnih nekoliko stotina dostigao desetine hiljada registriranih i nepoznat, ali sigurno veoma veliki broj neregistriranih radnika. Vi{e hiljada gra|ana BiH, koji su bili radno anga`irani u inostranstvu tako|er se vratio zbog gubitka posla i pridru`io doma}oj „armiji nezaposlenih“. Najvi{e otpu{tanja registrirano je u gra|evinarstvu, prera|iva~koj (naro~ito metalskoj) industriji, autoindustriji, trgovini, tekstilnoj industriji i dr., uz brojna otpu{tanja u tzv. neformalnom sektoru. Otpu{tanja u javnom sektoru i neproduktivnim administrativnim slu`bama institucija vlasti nije bilo, te je dodatno naru{ena ionako nepovoljna struktura ukupne zaposlenosti u na{oj zemlji. Drasti~no smanjenje vrijednosti stranih ulaganja, koja ni ranije nisu bila na zadovoljavaju}em nivou,

Pi{e: Igor GAVRAN
nkretne, {to nije omogu}avalo `eljene efekte, a ni takve nisu implementirane. Vi{e je truda ulo`eno u dezinformiranje javnosti promotivnim najavama nerealnih pozitivnih kretanja, „friziranjem“ i prikrivanjem realnih poreme}aja upitnim statisti~kim pokazateljima i „sataniziranjem“ kriti~ara takve proma{ene ekonomske politike nego na realizaciju vlastitih ionako neadekvatnih mjera. Jedinim mogu}im rje{enjem prmpanijama - prije svega metalske i autoindustrije, ali i drugim, dok su neki na{i proizvo|a~i, posebno u prehrambenoj industriji, iskoristili slabljenje strane konkurencije za ja~anje svoje pozicije na doma}em tr`i{tu i pove}anje izvoza, naro~ito na tr`i{tu CEFTA-e. Ipak, oporavak je jo{ uvijek izoliran na rijetke pozitivne primjere, a ukupno stanje privrede nagovje{tava dugotrajno osje}anje te{kih posljedica i njihovo vrlo sporo prevladavanje. Iako je postupni oporavak, makar i usporen, ipak izvjestan i o~ekivan, posebno najve}ih izvoznika, socijalne posljedice, nezaposlenost i pad `ivotnog standarda ne mogu se prevladati tek tako, ve} }e se dodatno produbljivati bez odgovaraju}e reakcije (ne)odgovornih vlasti. Globalne perspektive u 2010. gotovo sasvim izvjesno su pozitivne i trend oporavka se ve} osje}a {irom svijeta. Ovaj oporavak, me|utim, nigdje ne}e biti brz ni jednostavan, a ni dostizanje ranijih nivoa proizvodnje ne mo`e samo po sebi sanirati i sve posljedice recesije. Prije svega, socijalni efekti na zaposlenost i `ivotni standard su te{ki i dugotrajni, te je za njihovo anuliranje potrebno ulo`iti mnogo vi{e vremena i sredstava. Sama privreda ne mo`e rije{iti sve akumulirane probleme, te je odlu~no i dugoro~no djelovanje vlasti neophodno, {to se u zemljama s odgovornim vladama i ostvaruje. U BiH, na`alost, takvih vlada nemamo, te se i namjena sredstava MMF-a od po~etnih najava kori{tenja

Uloga Centralne banke BiH
Jedina dr`avna institucija koja je poduzela konkretne mjere za ubla`avanje uticaja recesija bila je Centralna banka BiH, ~ime je osigurana stabilnost finansijskog sektora i bankama omogu}eno „bezbolno“ prilago|avanje postoje}oj situaciji. Na`alost, umjesto da ove mjere i zna~ajna sredstva njima oslobo|ena iskoriste za podr{ku privredi i olak{anje njenog prevladavanja recesije, ve}ina banaka je dodatno ote`ala ionako nepovoljne osim ekonomskom recesijom, velikim je dijelom rezultat poja~ane politi~ke nestabilnosti i odsustva jasne ekonomske politike koja potencijalnim ulaga~ima omogu}ava viziju uspje{nog poslovanja u BiH. Nakon vi{emjese~nog negiranja stvarnosti i apsurdnih najava ekonomskog rasta i zapo{ljavanja desetina hiljada radnika, entitetske vlade i Vije}e ministara BiH usvojili su mjere za ubla`avanje efekata krize, ali ve}inom nedovoljno definirane i kouslove finansiranja i znatno doprinijela produbljivanju recesije. Odgovornost za ovakav odnos ve}ine banaka u velikoj mjeri snose i nadle`ne institucije, jer su jedino inspekcije i sudovi procesuiranjem nezakonitih pove}anja kamatnih stopa na potro{a~ke kredite u~inili ne{to konkretno za za{titu gra|ana, dok su oni ~ija je osnovna nadle`nost reguliranje i nadzor finansijskog tr`i{ta ve}inom ostali pasivni. ogla{eno je zaklju~enje stand-by aran`mana s Me|unarodnim monetarnim fondom (MMF), nakon prijelaznog neracionalnog bud`etskog zadu`enja Vlade FBiH kod komercijalnih banaka i nastavka smanjenja prihoda. Izlazak iz recesije sve ve}eg broja razvijenih zemalja, na ~ija tr`i{ta i bh. izvoznici plasiraju svoje proizvode, osje}a se u pojedinim segmentima na{e privrede i primjetan je postupni oporavak u pojedinim ko-

u razvojne svrhe promijenila u skoro isklju~ivo saniranje bud`etskih dubioza, {to samoj privredi ne}e pomo}i. Oporavku privrede i zapo{ljavanju na{ih kompanija i radnika mnogo konkretnije bi mogli pomo}i grantovi i krediti Svjetske banke, Evropske banke za obnovu i razvoj, Evropske investicione banke, Evropske komisije i drugih me|unarodnih institucija, jer su namjenskog karaktera. Njihova realizacija rezultirala bi zna~ajnim ulaganjima u unapre|enje infrastrukture, prije svega izgradnju novih i boljih saobra}ajnica i rekonstrukciju `eljezni~ke mre`e, podr{ku malim i srednjim preduze}ima, te posredno ukupnom ekonomskom razvoju. Pored kori{tenja svih raspolo`ivih doma}ih i me|unarodnih izvora sredstava na najbolji na~in, {to zna~i u interesu privrede i podr{ke njenom radu i razvoju, klju~ni zadatak nadle`nih vlasti u 2010. moralo bi biti kreiranje povoljnijeg poslovnog okru`enja. Pobolj{anje uvjeta poslovanja najbolji je doprinos konkurentnosti i uspje{nom poslovanju doma}e privrede na na{em i stranim tr`i{tima, {to }e rezultirati i pove}anjem bud`etskih prihoda, kao i privla~enje interesa stranih ulaga~a. Da bi se ovo pobolj{anje ostvarilo, neophodno je da vlasti, prije svega, nadoknade akumulirane „zaostatke“ i ispune brojne ranije preuzete obaveze iz Evropskog partnerstva, Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju, drugih me|unarodnih ugovora, „giljotine propisa“, zaklju~aka ekonomsko-socijalnih vije}a. Neophodna je konkretna podr{ka kako najugro`enijim sektorima i kompanijama - da opstanu, tako i najperspektivnijim - da se potaknu na jo{ ve}a ulaganja i rezultate, a ona se mo`e ostvariti povoljnim kreditnim linijama u investiciono-razvojnim bankama, poreznim i drugim olak{icama i stimulacijama, bud`etskim poticajima proizvodnji i zapo{ljavanju, uspostavom jedinstvene infrastrukture kvaliteta uskla|ene s najvi{im standardima Evropske unije i time slobodan plasman na{ih proizvoda na najzahtjevnija tr`i{ta, ja~anjem i integracijom finansijskog

sistema i tr`i{ta kapitala kako bi se olak{ao i unaprijedio pristup finansiranju, dosljednom za{titom doma}ih proizvo|a~a od nedozvoljenog prekomjernog uvoza i netarifnih barijera drugih dr`ava. Ako se uspje{no okon~a odavno zapo~eti proces uskla|ivanja carinskih optere}enja uvoznih komponenti namijenjenih izvozno orijentiranoj proizvodnji s onim u Evropskoj uniji do kraja ove godine, te ubrzo zaklju~e sporazumi o uzajamnom priznavanju izvje{taja akreditiranih laboratorija i druge dokumentacije sa Srbijom i Hrvatskom, koji bi uklonili barijere za izvoz na{ih proizvoda, mo`emo o~ekivati ozbiljna pobolj{anja konkurentnosti na{ih izvoznika i kvalitativne pomake u strukturi na{e vanjskotrgovinske razmjene.

Uzrok recesije
Da bi se sve ove preporuke sistemski implementirale, potrebno je i hitno zavr{iti rad na izradi i po~etku implementiranja Strategije razvoja BiH, koja mora kvalitetno obuhvatiti sve aktivnosti potrebne za realizaciju navedenih i drugih potrebnih ciljeva. Dugotrajnost ovoga procesa ne smije biti izgovor za ne~injenje i dok takva strategija ne bude uspje{no pripremljena i usvojena, moraju se, svejedno, poduzimati sve neophodne mjere kako ne bi godina globalnog oporavka postala godina nastavka bosanskohercegova~ke stagnacije, pa mo`da i dalje recesije. Uzroci i posljedice ve}ine na{ih ekonomskih i dru{tvenih problema bili su i ostali doma}i, pa tako i njihovo rje{avanje ne mo`e donijeti sam globalni oporavak. Za razliku od 2009., kada je veliki dio uzroka recesije i ekonomskih i drugih problema bio uzrokovan vanjskim faktorima, u 2010. i narednim godinama na{ oporavak ne}e biti spor i te`ak zbog globalnih uzroka, nego zato {to je na{a lokalna kriza prisutna vi{e godina. Za sve lo{e {to nas ~eka u 2010. apsolutno najve}u krivicu snose nadle`ne vlasti u BiH i nikakvi izgovori vanjskim uzrocima vi{e nemaju osnova.
(Autor teksta je menad`er Sektora za makroekonomiju Vanjskotrgovinske komore BiH)

9. JANUAR/SIJE^ANJ 2010.

7

REPORTA@A Gaza - `rtva brutalne izraelske agresije

Palestinci nevi|ene strahote pre`ivljavaju ponosni do bola
@ivot pod {atorima i u bijedi Djeca kopaju po ru{evinama kako bi prona{la komad armiranog `eljeza, prodali ga, pa zaradili nekoliko funti Pomo} humanitaraca iz svijeta

P

rije nego {to je u jednogodi{njoj brutalnoj izraelskoj agresiji na pojas Gaze, kada je pred o~ima svjetskih mo}nika ubijeno 1.417 Palestinaca, uglavnom civila, od ~ega 313 djece i 166 `ena, `ivot izgubio i britanski fotoreporter Tom Handal, on je u svojoj bilje`nici napisao:

Hrabri fotoreporter
„[ta ja `elim od svoga `ivota? Nije dovoljno samo biti ponosan na sebe, `elim i kada umrem biti nasmi-

jan. Zbog stvari koje sam napravio u Gazi, kao fotoreporter“. Kao da je hrabri fotoreporter zasigurno znao da }e u svojoj plemenitoj misiji izgubiti mladi `ivot i zbog toga kada se spomene njegovo ime treba ustati i pomoliti se. Ovo ka`emo jer smo se i sami uvjerili u nevi|ene strahote koje je pre`ivio i danas, ni kriv ni du`an, pre`ivljava palestinski narod. A opet ponosan do bola.

Ove godine gotovo 1.300 mirotvoraca i humanitaraca iz 42 zemlje svijeta krenulo je organizovano, s nevi|enom voljom, `eljom i prkosom, na obilje`avanje godi{njice stradanja naroda Gaze, koji satjeran na prostor duga~ak ~etrdeset, a {irok jedva desetak kilome-

granici sa Izraelom, razdaljine ih hiljadu metara, `ivot pod {atorima i u bijedi. Djeca kopaju po ru{evinama kako bi prona{la komad armiranog `eljeza, prodali ga, pa zaradili nekoliko funti. Niko od njih se nije `elio fotografirati. Kada smo jednom dje~aku ponu-

Dje~aci Hamas i Fatah
Na kraju na{eg trodnevnog boravka u Gazi susre}emo dvojicu dje~aka, jedan razvijen i sna`an, drugi ne{to mla|i i mr{av. Prvog upitasmo ko si, a on nabusito ka`e Hamas. Isto upitasmo i drugog, a on onako posti|eno i tiho re~e Fata tara pre`ivljava golgotu. Dobri ljudi sa sobom su ponijeli pomo} - neko novac, neko hranu, odje}u, obu}u, lijekove. Po{li su da narodu Palestine pru`e toplu ljudsku ruku i rije~ utjehe, da im ka`u da su s njima, da se za njih mole, da }e cijelom svijetu kazati {ta se to uz lukavu politiku svjetskih pasa rata radi s narodom koji ne}e ni{ta drugo nego da `ivi na svome. Put do grani~nog prijelaza Rafah bio je kao u filmovima. Sa egipatske strane sve punkt do punkta s vojnicima koji su bili u maskirnim uniformama, uslijedio je prijelaz granice, pa opet punktovi na teritoriju Palestine. Kre}u}i se pod policijom pratnjom, kontrola nije bilo, narod Palestine, odnosno Gaze, mirotvorcima je mahao i na svaki na~in pru`ao dobrodo{licu. I tako, pribli`avaju}i se gradu Gazi, adrenalin je rastao. A onda, slike ratnih strahota. Izraelska avijacija je bombama najve}e razorne mo}i zbog jednog vojnika kojeg su zarobili Palestinci ru{ila prvo pograni~na naselja, a onda zgradu po zgradu u Gazi. Nekoliko najmodernijih zgrada palestinske vlade je palo kao kula od karata, cijela stambena naselja su nestajala u ru{evinama, u njima ljudi zatrpani i ubijeni. U jednom od predgra|a Gaze s kojeg pogled puca ka (misle}i na Fatah, op. a.). Eto, to je politi~ka zbilja u Palestini, koja o~ito nikome ne odgovara. Kada se, kao {to se najavljuje, Hamas i Fatah, dvije naja~e struje, pomire, a mo`da i ujedine, narodu Palestine bit }e puno bolje.
Na{ reporter na granici sa Izraelom

donosila solidan prihod, sada je mjesto za male ribarske ~amce, ali i tu ima problema.

Djeca bez roditelja
Po dogovoru, Palestinci u svom morskom pojasu ribu mogu pecati samo pet kilometara dalje od obale.

Pariza. - A vi ste Bosanci. Ja sam u va{oj Srebrenici prisutna od 1996. godine. Ka`u da poma`em, pa neka bude tako. Svakog 11. jula idem tamo da odam po~ast `rtvama Srebrenice. Obi|em ta naselja, evo me i u Gazi... Pomo}i ljudima je

Nesno{ljiv `ivot pod {atorima: @rtve agresije

Bestijalno razaranje: Zgrade u Gazi uni{tene bombardiranjem

Pravedni Jevreji svijeta tuguju
Svjetski rabini koji su se na{li na mar{u mira „Slobodna Gaza“ i javno protestirali protiv izraelske agresije svijetu su poslali jasnu poruku: „Ovdje u Palestini narod je dobar, ovdje nije rije~ o religijskom konfliktu. Izraelci koriste Davidovu zvijezdu da protjeruju i ubijaju ljude. Zbog ~injenice da su izraelski cionisti u ime vjere koja to ne propisuje pobili ljude, pravedni Jevreji svijeta tuguju“.

dili pet eura, s napomenom da slikanja ne}e biti, odbio je. Kasnije nam reko{e da je kazao: „Jesam siromah, ali ja imam svoj ponos“. U Gazi nema nijednog fabri~kog dimnjaka, sve je uni{teno izraelskom artiljerijom. Ovda{nja luka koja je prije agresije Palestini

No, Izraleci ni to ne po{tuju, pa gotovo svakodnevno iz strelja~kog naoru`anja sa svojih ratnih brodova pucaju. Osim toga, Izraelci su u palestinsko more usmjerili glavni dio svojih otpadnih voda putem kanalizacije. U Gazi smo sreli i Mari Poklehent, humanisticu iz

Rabini s Palestincima tokom mar{a mira

Poknehelt: Sa `enama i djecom jetimima Gaze

moj `ivotni moto - re~e Mari, nakon {to se fotografirala sa `enama i jetimima Palestine. Sti`emo pred kolibu Palestinca Muhameda Adraba. Njegovu i ku}u njegovog brata Izraelci su tenkovima sravnili sa zemljom. Danas, godinu kasnije, 18 ~lanova ove dvije familije `ive u kolibi. Ispred kolibe zastava Palestine, a pred kolibu dolaze humanitarci iz Saudijske Arabije, Turske, Engleske, pa i BiH. Za njega se interesira Ira~anka Zejnad Salbi, koja je poslije rata bila u na{oj zemlji i formirala organizaciju „@ena za `enu“. Palestinci se na sve na~ine bore da zbrinu ~ak 28 hiljada jetima, djece koja su ostala bez jednog ili oba roditelja. Za njih je formiran centar „Amal-Nada“, o ostalima se brinu faHasan ^ALI] milije.

8

9. JANUAR/SIJE^ANJ 2010.

POLITI^KI POLIGON

Zlo~inci na izbornim listama
Kako je mogu}e da se i 15 godina od okon~anja rata mo`e desiti da oni koji su odgovorni za genocid ponovo do|u na vlast?

V
Be}irspahi}: Pomo} iz „Prijatelja“ Mladi} E. S.: @eli okon~ati patnje narkomana

26-godi{njak u za~aranom krugu

Narkoman se `eli lije~iti nakon 11 godina pakla
Sve po~elo u srednjoj {koli „travom“ da bi se kopirali stariji
Dvadeset{estogodi{nji E. S. iz Velike Kladu{e na po~etku mu~ne ispovijesti na{em listu o 11-godi{njoj karijeri narkomana priznaje da svoj porok `eli okon~ati kako ne bi, po vlastitom priznanju, zavr{io u nekom te{kom kriminalu ili samoubistvom. imao sna i pre{ao sam na prah, jer je heroin smirivao djelovanje „ekstazija“ i „spida“, mogao sam mirno zaspati. Prvo sam ga uzimao na nos, a onda su neizbje`no do{le igle - nastavlja E. S. Ovaj mladi} je sve vrijeme od roditelja i brata krio svoj „dupli“ `ivot i put u propast. Sve je bratu priznao pro{log ljeta kada je iz njegovog nov~anika ukrao 50 KM da bi na ulici kupio heroin. - Pokajao sam se, vidio sam kuda me to vodi. Ubrzo su i roditelji saznali. To mi je bio jedan od najte`ih trenutaka u `ivotu - pri~a E. S. Heroin je nabavljao od uli~nih dilera i vremenom je svakodnevno u{pricavao tri grama „droge smrti“. A po~eo je sa „samo“ pola grama. Kladu{kim dilerima, prema rije~ima E. S., „najsla|i“ su imu}niji klijenti. - Ima fakultetski obrazovanih ljudi i direktora koji normalno konzumiraju „travu“. Oni, vjerovatno, imaju u sebi ko~nice i ne prelaze na tablete i heroin. Ja to nisam mogao. Poznat mi je, me|utim, slu~aj o`enjenog ~ovjeka iz moga mjesta, vlasnika privatne firme, koji se „navukao“ na heroin i uni{tio i porodicu i sebe. Podigao je 25.000 KM kredita da bi se drogirao. Na kraju je zavr{io u komuni, iz koje je iza{ao, kako sam ~uo, oporavljen. Nadam se da }u i ja uspjeti pri~a nam 26-godi{njak. I on je odlu~io oti}i u komunu i poku{ati se izlije~iti. Pomo} E. S. pru`ilo je Udru`enje „Prijatelj“ iz Biha}a. - Od tri komune, splitski „Retro centar“, ona u Smolu}i i „Proi“ iz Kaknja, najvjerovatnije da }emo E. S. smjestiti u „Proi“. Problem je novac, ali nastojimo to rije{iti - navodi Ibrahim Be}irspahi}, predsjednik Udru`enja „PriM. DEDI] jatelj“.

i{e od 2.000 gra|ana Bosanskog [amca glasalo je na lokalnim izborima 2004. godine za to da njihov na~elnik bude Simo Zari}, u Hagu dokazani ratni zlo~inac koji je zbog najbrutalnijih ubistava, maltretiranja i deportacija nesrba osu|en na {est godina zatvora, a iz kojeg je iza{ao u vrijeme koje mu se taman poklopilo s predizbornom kampanjom. Da je dobio samo jo{ oko 800 glasova, osvojio bi ~etverogodi{nji mandat i vladao op}inom u kojoj je po~inio najte`e zlo~ine.

jer je genocidnoj biv{oj predsjednici RS poklonjena sloboda, bila bi neuporediva sa suo~avanjem s njenim imenom na izbornim listama. Sama pomisao na to da bi takvo pravo mogao ostvariti ~ak i Radovan Karad`i} navodi na to da se posljedice agresije i genocida jo{ zadugo ne}e izbrisati, odnosno da je u BiH nastavljen rat, samo drugim sredstvima. Jer, kako je mogu}e da se i 15 godina otkako su pu{ke i granate utihnule, mo`e desiti da oni koji su odgovorni za genocid ponovo do|u na vlast?

Podr{ka glasa~a
S formalno-pravnog aspekta gledano, niko ga ne bi mogao sprije~iti. Naime, to mu je omogu}io Ustav i Izborni zakon BiH koji ne zabranjuju kandidiranje na izborima ratnim zlo~incima koji su odslu`ili svoje kazne, te ha{ke presude koje im nisu oduzele pravo da biraju i budu birani. Me|utim, s moralnog aspekta te{ko je bilo kom normalnom i demokratski orijentiranom gra|aninu provariti da se izvr{ilac mo`e vratiti na mjesto zlo~ina i bez trunke stida i obraza poku{ati ponovo ovladati prostorima koje je etni~ki ~istio, kao i `ivotima pre`ivjelih ljudi ~ije porodice je do ju~er uni{tavao. Jo{ u`asnija je ~injenica da je Zari}a podr`ao ogroman broj glasa~a, {to, na`alost, zorno potvr|uje koliku podr{ku u na{oj zemlji i dalje imaju mra~ne ideologije. S obzirom na to, nikoga ne bi trebalo za~uditi da danas-sutra na izborima u BiH vlast osvoji doju~era{nja ha{ka osu|enica, jedna od najve}ih ratnih zlikovki Biljana Plav{i}, ~ije
Pi{e: Mirela KUKAN

Sljedbenici mra~nja{tva
Odgovor je o~igledan: tako {to u aktuelnim i svim dosada{njim strukturama imaju podr{ku i sljedbenike najmra~nijih Milo{evi}evih ideologija. Da nije tako, do sada bi se sigurno na{ao na~in da se ratnim zlo~incima oduzme pravo kandidranja na izborima, kroz promjene Ustava i Izbornog zakona BiH. To mo`e napraviti jedino Parlamentarna skup{tina BiH, ali te{ko se tome nadati kada upravo tamo sjede oni koji ve} godinama opstruiraju dono{enje rezolucije o Srebrenici ili zakona o zabrani negiranja genocida? Na kraju krajeva, Milorad Dodik je, maltene, na svojim rukama donio Plav{i} iz [vedske u Beograd, te je potom pronosao i po Banjoj Luci. Kako onda od njega i njegovih poslanika o~ekivati da onima koju su u ratu okrvavili svoje ruke onemogu}e da danas-sutra kroz „fer i demokratske“ izbore ponovo postanu politi~ki lideri na prostorima na kojima su sijali smrt?!

Te{ko je bilo kom normalnom gra|aninu provariti da se izvr{ilac mo`e vratiti na mjesto zlo~ina i bez trunke stida i obraza poku{ati ponovo ovladati prostorima koje je etni~ki ~istio
politi~ke istupe posljednjih dana na sve strane plasiraju srpski mediji. Uvreda koja je njenim `rtvama nanesena najprije sramotno malom kaznom koju nije ni odslu`ila do kraja,

Pomo} Op}ine
Na~elnik op}ine Velika Kladu{a Admil Mulali} u telefonskom razgovoru obe}ao je da }e pomo}i svom sugra|aninu da se smjesti u komunu. Zamolio je da se preko Udru`enja „Prijatelj“ donese sva potrebna dokumentacija i uputi pismeni zahtjev te dodao kako neizbje`na procedura ipak ne}e trajati dugo. Sve je po~elo u srednjoj {koli. - Po~eo sam sa „travom“, marihuanom, jer je to bila „furka“ starijih, a mi smo ih kopirali. Paket trave ko{tao je 10 KM i mogao se kupiti na kladu{kim ulicama. Od njega se moglo „smotati“ tri-~etiri „d`ointa“. Godine 2000. pre{ao sam na tablete, „ekstazi“, „spid“, takozvane podiza~e. Od njih sam imao taj la`ni osje}aj sre}e, prava stvar za diskoteke, za subotu nave~er. T je o droga za provod, tra`i teku}inu i pokret - pri~a nam E. S. Cijena tablete po komadu bila je 10 KM, a na vi{e se dobivao popust. Tako se za 100 KM moglo dobiti 13-14 tableta. E. S. ka`e kako je heroin preplavio Veliku Kladu{u. Prema njegovoj procjeni, najmanje 100 mladi}a je na ovoj drogi, a vi{e od hiljadu ljudi koristi travu i tablete. - Na heroin sam se „navukao“ prije osam godina. Od tableta vi{e nisam

Jo{ ni{ta od novih poslovnih projekata

Vlada pozajmila NTF-u Plo~e 1,8 miliona KM
U pogonu samo 40 posto kapaciteta terminala
Nakon {to su „Naftne terminale FBiH“ u Plo~ama (NTF) prije mjesec potpuno preuzeli kadrovi Stranke za BiH i resornog federalnog ministra industrije Vahida He}e, s Nikolom [tulom na ~elu, stanje u toj kompaniji i dalje je haoti~no. Ukupno je u pogonu samo 40 posto kapaciteta terminala, a polovina od ukupnog broja zaposlenih je ili suspendirana ili na bolovanju. Tako je umjesto obe}anja o „pobolj{anju poslovanja i novim poslovnim projektima“, NTF i dalje kamen spoticanja politi~kih borbi za prevlast u profitabilnom biznisu prometa naftom i naftnim derivatima. Da bi se sprije~ila nova blokada ra~una kompanije, zbog nepla}enih carina i poreza od prije nekoliko godina, Vlada FBiH odobrila je da se u Plo~e uplati 1.837.076 KM. To je dio novca od ukupno 8,2 miliona KM koji je u bud`et FBiH upla}en na ime dokapitalizacije sarajevskog „Energopetrola“ od konzorcija MOL-INA, a koji su He}o i njegovi poslu{nici oro~ili u Fima i

Za pla}e poklonjeno 150.000 KM
„Terminalima FBiH“ u Sarajevu na ime pla}a poklonjeno je novih 150.000 KM. Ova firma ni{ta ne radi ni {estu godinu od osnivanja, dobiveni poslovni prostor izdaje, dok istovremeno pla}a zakup „Energoinvestu“, a nijedan terminal u FBiH nije stavljen u funkciju.
NTF Plo~e: Polovina uposlenih ne radi

Postbanci BH, umjesto da je bio iskori{ten za razvoj i NTF-a i „Terminala FBiH“ u Sarajevu. No, ovaj potez

mogao bi biti i nova om~a NTF-u, jer je Vlada FBiH novac pozajmila na period Ad. H. od dvije godine!

9. JANUAR/SIJE^ANJ 2010.

9

IZ PRAVNOG UGLA Ustavne nadle`nosti dr`ave BiH

Sa ovakvim Ustavom BiH nema nikakvu perspektivu
Kako objasniti da kategorijalne izvorne ustanove nadle`nosti BiH pre{u}uje ustavna struka i nauka u FBiH, posebno bo{nja~ki ~lanovi univerzitetske zajednice i savjetnik bo{nja~kog ~lana Predsjedni{tva BiH za ustavna pitanja?!
ktuelne rasprave o izmjenama i dopunama Ustava BiH bitno odre|uju nekoliko vrijednosnih (a ne ~injeni~nih) stavova o tom ustavu. Ti klju~ni vrijednosni stavovi su: Ustav je navukao „lu|a~ku“ ko{ulju na BiH; sa ovakvim ustavom BiH nema nikakvu perspektivu, zbog ~ega nije mogu}e ni pribli`avanje, a kamoli punopravno ~lanstvo u NATO-u i Evropskoj uniji. Mogli bismo i dalje redati negativne vrijednosne sudove o Ustavu BiH, a zadr`at }emo se na navedenim.

A

Izvorne nadle`nosti
Druga bitna odlika pri~e o reviziji Ustava BiH mo`e se ozna~iti kao sraz „ustavobranitelja“ - politi~ki i strana~ki predstavnici iz RS i „revizora“ - politi~ki i strana~ki predstavnici iz Federacije BiH, iako unutar njih postoje bitne razlike u obimu, dubini i su{tini ustavne revizije, u zavisnosti od toga da li ti zahtjevi dolaze iz hrvatskih ili bo{nja~kih krugova. Tu i tamo ~uje se slaba{an glas ustavnopravne struke i nauke, ali ~esto nemu{to, pa i nekompetentno izra`en od pojedinaca iz univerzitetske zajednice. Tema ovog teksta jeste stru~ni ustavnopravni pristup jednom od klju~nih ustavnih pitanja svake ustavne dr`ave, a naro~ito BiH. To je kvantum, raspored i odnos nadle`nosti izme|u dr`ave (centralnih organa vlasti) i njenih sastavnih dijelova - u BiH entiteta. Nazna~eni elementi (kvantum, raspored i odnos) ustavnih nadle`nosti su lakmus papir ustavnog kvaliteta svake konkretne slo`ene dr`avne zajednice. Prije eksplikacije nazna~enih elemenata ukazat }emo na bitne karakteristike Ustava BiH. Ustav BiH je unikum, jer je jedini ustav u savremenoj zajednici dr`ava svijeta, koji je sastavni dio mirovnog sporazuma, tj. Op}eg okvirnog sporazuma za mir u BiH (Dejtonski sporazum). Kao takav, on nije izraz volje bh. puka, ve} je izraz volje inicijatora i u~esnika mirovnog procesa - SAD, Evropska unija, Ruska Federacija, Republika Hrvatska, (u to vrijeme postoje}a) Savezna Republika Jugoslavija, te doma}ih predstavnika, u ime Republike BiH i RS. Ustav BiH nije donesen u jedinom relevantnom mjestu - parlamentu, i po jedinoj, ustavnopravnoj proceduri - parlamentarnoj proceduri, pri-

znatoj od civiliziranih naroda. Ustav BiH stupio je na snagu na dan (14. 12. 1995. godine) njegovog potpisivanja u Parizu od naprijed navedenih aktera. Ustav BiH je maksimalno internacionaliziran kako po subjektima njegovog kreiranja (prije svega SAD) tako i u sadr`ajnom smislu. Naime, po tom ustavu, izvori doma}eg prava su - op}i principi me|unarodnog prava, a ljudska prava i slobode zajam~ene Evropskom konvencijom o za{titi ljudskih prava i osnovnih sloboda (EK) nadre|ena su svakom drugom pravu. Iz toga se mo`e izvesti zaklju~ak da je EK nadre|ena i samom Ustavu BiH. Na temelju tog (nad)ustavnog principa, Evropski sud za ljudska prava nedavno je donio odluku prema kojoj kandidiranje i izbor ~lanova Predsjedni{tva BiH (Srbin iz RS, a Hrvat i Bo{njak iz FBiH) predstavlja diskriminaciju po osnovu pasivnog bira~kog prava i entitetske pripadnosti, {to je u suprotnosti sa ~lanom 14. EK, kojom je proklamiran princip nediskriminacije po bilo kojem osnovu. Ustavom je BiH konstituirana kao slo`ena dr`ava, federacija sui generis, sastavljena od dva entiteta, a svaki od njih ima svoje nadle`nosti u zakonodavnoj, izvr{no-upravnoj i sudskoj vlasti. Njena raritetna odlika jeste da su entiteti bitno razli~ito strukturirani. Federacija BiH (samo ime ka`e) je slo`eni entitet, jer u svom sastavu ima 10 kantona, a svaki opet ima svoje nadle`nosti - unitarni entitet, u kojem su sve nadle`nosti ko-

Pi{e: Sead HOD@I]
sti javljaju se u dva vida izvorne i prenesene sa entiteta na dr`avu, i u tri oblika. Izvorne nadle`nosti BiH postoje u dva oblika, i to: izri~ito (exspressis verbis) nabrojane nadle`nosti - ~lan III 1. Drugi oblik izvornih nadle`nosti BiH postoji u kategorijalnom obliku - nadle`nosti potrebne za o~uvanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta, politi~ke nezavisnosti i me|unarodnopravnog subjektiviteta BiH - ~lan III 5. a). Ovaj oblik nadle`nosti ozna~avamo kategorijalnim (skup srodnih pojmova), jer omogu}ava {iroku interpretaciju nadle`nosti, a time i njihovu primjenu. Naprimjer, kategorija me|unarodnopravni subjektivitet BiH obuhvata sve odnose BiH sa drugim dr`avama i me|unarodnim organizacijama univerzalnim (OUN, Me|unarodni monetarni fond, Svjetska banka) i regionalnim organizacijama - Vicije za njihovo izvr{avanje. Vrlo je simptomati~no da ~ak stru~ni i nau~ni krugovi u RS apsolutno pre{u}uju, da ne ka`em negiraju, drugi - kategorijalni oblik izvornih nadle`nosti BiH. U odre|enoj mjeri to je razumljivo, jer ustavna struka, nauka i praksa u RS slijedi (i opravdava) politi~ke stavove strana~kih entitetskih struktura u RS. Kako, me|utim, objasniti da kategorijalne izvorne ustanove nadle`nosti BiH pre{u}uje ustavna struka i nauka u Federaciji BiH, posebno bo{nja~ki ~lanovi univerzitetske zajednice i savjetnik bo{nja~kog ~lana Predsjedni{tva BiH za ustavna pitanja?! Obja{njenje sigurno nije „nedostatak“ op}eg i ustavnog patriotizma. Jednostavno, obja{njenje je nepoznavanje materije i nerazumijevanje ustavnih rje{enja, a to se ozna~ava kao nekompetencija. Ta vrsta nekompetencije drasti~no dolazi do izra`aja u javnim istupima bo{nja~kog ~lana Predsjedni{tva BiH (zbog nedostatka kompetentnih savjeta), kojem je „normalno“ da `estoko kudi Ustav nad kojim se zakleo preuzimaju}i funkciju i zavjetovao da }e Ustav po{tovati i provoditi. Zbog nekompetentnosti savjeta taj ~lan Predsjedni{tva BiH javno iskazuje „ustavnu nelojalnost“ i nerazumijevanje svoje pozicije. Vratimo se rasporedu i odnosu ustavnih nadle`nosti BiH i njenih entiteta. ^esto se iz stru~nih i nau~nih krugova iznosi teza o tzv. pretpostavci nadle`nosti u korist entiteta, koja zna~i da entiteti (u normativnom smislu) imaju prevagu nadle`nosti u svoju korist, a na {tetu dr`ave BiH. Ta teza je apsolutno pogre{na, jer su nadle`nosti dr`ave BiH (kao {to smo vidjeli) neuporedivo ve}e i {ire

od nadle`nosti entiteta. U praksi, kategorijalne izvorne nadle`nosti dr`ave tek se u politi~kim i stru~nim krugovima samo intuitivno naslu}uju, zbog ~ega su one za te krugove u formi fetusa. Sada{nje stanje stvari sa institucijama BiH je tako da BiH nema politi~ku mo} i snagu volje da svoje izvorne nadle`nosti u punom opsegu preto~i u zakone i nove institucije za izvr{enje tih zakona - nadle`nosti. Me|utim, jednoga dana (a on }e do}i) to }e biti daleka pro{lost, pa }e BiH svoje izvorne nadle`nosti, izvorno i bez entitetskih zapreka, pretakati u zakone. Na ovom mjestu prisjetih se pitanja sada{njeg bo{nja~kog ~lana Predsjedni{tva BiH 1998. godine, tada u funkciji predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH, upu}eno mi kao njegovom neformalnom savjetniku za pravna pitanja - koliko }e BiH mo}i donijeti (krovnih) zakona na osnovu Ustava BiH. Bez mnogo razmi{ljanja odgovorio sam - najmanje hiljadu. Na njegovom licu vidio sam nevjericu, a kada sam mu objasnio na osnovu

regionalne integracije. Predstavnici NATO-a i Evropske unije itekako to razumiju. To razumije izvorna (kompetentna) struka i nauka ustavnog prava. Jedino aktuelnim dr`avnim upravlja~ima i eksponiranim „ekspertima“ i „savjetnicima“ pri~a o tome je: „Surdo fabulas narat“ (Gluhom pri~u pri~a{). Ne idealiziraju}u ustavna rje{enja Ustava BiH, jer ima i prili~an broj lo{ih i problemati~nih, ostaje ~injenica da, kada su u pitanju izvorne nadle`nosti BiH i njihov odnos prema nadle`nostima entiteta, sigurno se mo`e re}i da one u sebi sadr`e (za „eksperte“ i „savjetnike“ kriju, jer oni to tek trebaju otkriti) sasvim solidna i korektna rje{enja.

Poruka mudraca
Iz re~enog, a naro~ito o izvornim kategorijalnim nadle`nostima dr`ave BiH, slijedi da je osnivanje i funkcioniranje Suda i Tu`ila{tva BiH zasnovano na tim (postoje}im) ustavnim nadle`nostima (suverenitet, teritorijalni integritet,

Postupak revizije - izmjene i dopune
Jedna od bitnih karakteristika Ustava BiH ti~e se postupka njegove revizije - izmjena i dopuna. Naime, postoji unutra{nja protivrje~nost u odnosu na na~in i postupak njegovog dono{enja (vidjeli smo van parlamenta stupanje na snagu, potpisivanjem teksta od me|unarodnih i doma}ih predstavnika) i procedure ~ega sam dao takav odgovor, nevjerica je nestala. Izvorne nadle`nosti dr`ave su njen neodvojivi epitet - kvalifikativno i kvalitetno svojstvo, koje je bitno izdvaja iz klije{ta entiteta. One su neotu|ive i trajne, a mogu biti prenesene samo po volji dr`ave BiH na entitete, samo u legitmno i legalno provedenoj ustavno-parlamentarnoj proceduri. Posmatrano iz tog ugla, te nadle`nosti (iurisdictiones materiae), odnosno zakoni i drugi propisi, i institucije za njihovo izvr{avanje su conditio sine qua non (uvjet bez kojeg se ne mo`e) njenog opstanka i postojanja, i njene me|unarodnopravne komunikacije i uklju~enja u sve me|unarodne procese i u~lanjanje u me|unarodne univerzalne i njegove revizije koja se odvija u parlamentu putem klasi~ne ustavno-parlamentarne procedure. Time je revizija Ustava postala vlasni{tvo doma}ih aktera, uz uvjet potrebne ve}ine za zapo~injanje i okon~anje te procedure - dvije tre}ine poslanika u Predstavni~kom domu Parlamentarne skup{tine BiH. me|unarodnopravni subjektivitet i politi~ka nezavisnost), kao {to su to i Uprava za indirektno oporezivanje, Regulatorna agencija za komunikaciju, Nezavisni policijski odbor itd. Zbog toga je pogre{no u paket butmirskih ustavnih promjena uvesti Sud i Tu`ila{tvo BiH jer bi to bilo naknadno priznanje da za njihovo osnivanje i funkcioniranje nije postojao ustavni osnov. Potpisnik ovih redaka nije ~uo nijedan glas koji se tome usprotivio. Po{ao jedan, {to bi rekao akademik Ned`ad Ibri{imovi}, kod mudraca da tra`i savjet kako da obavlja svoj posao. Kad do|e, na to }e mudrac, nakon kra}eg razmi{ljanja - okani se ti tog posla jer ako tra`i{ savjet kako }e{ obavljati svoj posao, nisi ga se trebao ni latiti.

„Titoiziranje“ ustavnog ure|enja BiH
Pojedini ~lanovi univerzitetske zajednice, koji se ~esto eksponiraju u javnosti „tuma~enjem“, tj. ku|enjem ustavnih rje{enja, takvim pristupom pokazuju da su nedorasli temi o kojoj govore. Zbog svega toga puk, ncentrirane kod centralnih institucija vlasti. Zbog toga se mo`e re}i da je BiH po sebi i unutar sebe vrlo slo`ena, asimetri~na federacija sui generis. Sada prelazimo na eksplikaciju klju~nog pitanja ovog teksta - kvantum, raspored i odnos ustavnih nadle`nosti izme|u dr`ave BiH i njenih entiteta. Prema Ustavu BiH, dr`avne ustanove nadle`nokoji je po definiciji nedovoljno obavije{ten i nedovoljno educiran, biva slu|en i nekompetentno nahu{kan na isticanje zahtjeva za radikalnim i nesuvislim zahtjevima za „titoiziranje“ ustavnog ure|enja BiH. je}e Evrope, Evropska unija, Organizacija islamske konferencije itd. Ovo pokazuje kvantum - obim, {irinu i dubinu tih dr`avnih nadle`nosti. Tre}i oblik ustavnih nadle`nosti BiH su nadle`nosti koje entiteti (njihove izvorne nadle`nosti) sporazumno prenesu na dr`avu BiH, i ovlaste je da te nadle`nosti preto~i u odgovaraju}e propise (zakone i druge propise), i kreira institu-

10

9. JANUAR/SIJE^ANJ 2010.

DNEVNIK Edin Rami}, {ef Kluba bo{nja~kih delegata u Vije}u naroda RS

Kamo sre}e da Bo{njaci prevladaju me|usobne sujete i samoljublje
Svjestan sam ja te politike optu`ivanja drugog i tjeranja da se stalno za ne{to pravdamo, kako ne bismo imali vremena reagirati na nepravde koje nam se ~ine. Sve je to smije{no. Pa, zar nas nekoliko iz Kluba Bo{njaka mo`e da sru{i RS?!

Subota, 2. januar

Na{ svijet nije zaboravio svoj ku}ni prag
Novogodi{nji praznici su prilika da se vi{e posvetim porodici i ku}i. Onog trenutka kad sam se opredijelio da poslijeratni `ivot nastavim u Osmacima - mjestu gdje sam i prije rata `ivio, i uz to se bavim politikom, bio sam svjestan da je pri~a o odmorima i praznovanju fikcija. Bilo kakav problem da se dogodi ne samo u selu u kojem `ivim i okolini, ve} i u samom Podrinju, i moj je problem. Odlazim u Hajvaze vidjeti kako napreduju radovi na sanaciji porodi~ne ku}e Nizame Kari} nakon eksplozije koja se dogodila prije nekoliko dana i koja je, osim velike materijalne {tete, izazvala veliku uznemirenost me|u povratnicima. Sredstva za sanaciju obezbijedilo je Ministarstvo za izbjeglice RS brzom intervencijom ministra Omera Brankovi}a. Susre}em i dosta na{ih ljudi koji rade u inozemstvu. Raduje me da na{ svijet nije zaboravio svoj ku}ni prag. Ne samo stariji, ve} i njihova djeca sve ~e{}e dolaze u sela iz kojih su nekad oti{li. Ku}i sam tek predve~er. Nadokna|ujem k}erkici Kaniti i supruzi vrijeme koje provodimo odvojeno. „Listam“ TV kanale - samo repriza novogodi{njeg programa... ^eka me, ipak, materijal za narednu sjednicu Kluba Bo{njaka.

Nedjelja, 3. januar

Rami}: Stranke koje okupljaju Srbe u RS nemaju spora oko mnogih pitanja

Optu`be kolege iz Vije}a naroda
Jo{ jedan neradni dan. Imam naviku da rano ustajem, a i da nemam, Kanita je budilnik koji ne kasni. Zovu me sa RTRS-a i tra`e izjavu u vezi s aktuelnim temama u ovom entitetu. Kao da postoji plan: uvijek prije sjednice Kluba Bo{njaka na|e se neko da nas optu`i za ru{enje RS. Pitam se da li je to zada}a isplanirana s nekog vi{eg nivoa? Ovoga puta optu`io nas je kolega iz Vije}a naroda. Svjestan sam ja te politike optu`ivanja drugog, konkretno bo{nja~kih predstavnika u organima RS, i tjeranja da se stalno za ne{to pravdamo, kako ne bismo imali vremena reagirati na nepravde koje nam se ~ine. Sve je to smije{no. Pa, zar nas nekoliko iz Kluba Bo{njaka mo`e da sru{i RS?! Ja znam da bi neko volio da mi {utke pro`ivimo svoj mandat, ali... U ve~ernjim satima sa porodicom idem u goste.

kona o lokalnoj samoupravi koji u ovoj op}ini nije implementiran (istina, nije ni u ostalim op}inama RS!). Bo{njaci su u Zvorniku trebali dobiti mjesto zamjenika na~elnika, ali ni{ta od toga. U gradu sre}em i poslanika SDS-a u NSRS Vasi}a, nezadovoljan je lo{om ekonomskom politikom Vlade RS i posebno „siled`ijstvom“ koje provodi SNSD. No, bez obzira na sva nezadovoljstva, svjestan sam da stranke koje okupljaju Srbe u RS nemaju spora oko mnogih pitanja. Kamo sre}e da Bo{njaci, posebno njihovi politi~ki predstavnici, prevladaju me|usobne sujete, samoljublje i stalnu trku za poziciju prvog, pa da se dogovore o pitanjima vitalnim za opstanak Bo{njaka u RS, a samim time i opstanak dr`ave BiH.

sta na~elnika Osmaka. Ono na {to su tada novinari upozoravali da }e se, zbog nekih krivih odredbi Izbornog zakona, doga|ati u RS, sada je na sceni. Sa Irfanom Ajanovi}em, predsjednikom Odbora SDA za pravna pitanja, dogovaram sjednicu Odbora za petak. Razgovarao sam i sa Samirom Ba}evcom iz Janje. Njihova {kola je ud`beni~ki primjer neravnopravnosti Bo{njaka u RS. To je {kola u RS u kojoj je oko 60 posto bo{nja~ke djece. Na~in na koji je u ovoj {koli promijenjen {kolski odbor, a sve da ne bi direktor mogao biti Bo{njak, je sraman i pitam se gdje su sada ti nevladini eksperti i takozvani borci za ljudska prava od Sarajeva do Banje Luke da dignu svoj glas.

Utorak, 5. januar
Rano kre}em za Banju Luku. Bracika me ~eka u Memi}ima, usput razgovaramo o dnevnom redu dana{nje sjednice. Kad je ~ovjek s Bracikom u dru{tvu, neizbje`na je tema stanje i `ivot povratnika u Podrinju, posebno u Zvorniku. Sla`emo se da su ljudi na ivici siroma{tva, niko gotovo ne radi, a Zvornik je op}ina sa najve}im brojem povratnika u regiji. Mnoge porodice su se zbog siroma{tva ilegalnim kanalima iselile u zemlje zapadne Evrope... U Banju Luku smo stigli na vrijeme: svi delegati Kluba Bo{njaka saglasni su sa ulaganjem veta na zaklju~ak NSRS kojim se potvr|uju stavovi Vlade RS o nedavnim odlukama OHR-a. I Adil Osmanovi}, potpredsjednik RS, je tu, pijemo kafu nakon sjednice. Dogovorili smo da u vezi s najavljenim odlukama o referendumu i popisu u RS zatra`imo mi{ljenje i eksperata ustavnog prava. Nakon pres-konferencije, kre}emo nazad. Bracika „presjeda“ u Memi}ima, a ja ku}i u Osmake. Kanita samo {to nije zaspala.

^etvrtak, 7. januar
Prijateljima pravoslavcima putem telefona ~estitam Bo`i}. Imam ih puno, bojim se da koga ne zaboravim. I ja sam za Bajram od mnogih primio ~estitke... Odoh u Tuzlu... Na kafi sam sa profesorom Hasanbegovi}em. Nailazim na prijatno dru{tvo - Ramiz Salki}, prof Terzi}, Eso... Zovu me neki Podrinjci, isprepadani, ka`u pucalo se cijelu no}. Znam, Badnja je ve~er i oru`je radi. Ne mogu re}i da policija ne reagira, ali... Banjalu~ki muftija ^amd`i} putem telefona re~e mi da nije imao nikakvih problema. Ponosan je na izgra|ene d`amije u svom muftiliku...Samo {to sam sjeo sa Muratom Avdi}em, predsjednikom SDA Mili}i i „Zlatnim ljiljanom“, nai|e jo{ jedan „Zlatni ljiljan“ Muhamed ^ikari}, pa Ejub Mehmedovi} bh. reprezentativac u sjede}oj odbojci. Sve sami Podrinjci. Kasno sam ku}i, `ena s pravom pita: „Je li to i danas sjednica Kluba Bo{njaka“. [ta }u, kriv sam. Mo`da sam trebao dan posvetiti porodici, malo raditi na svojoj doktorskoj disertaciji, ali...

Ulaganje veta na zaklju~ak NSRS Prijateljima ~estitam Bo`i}

Ponedjeljak, 4. januar

Svako se interesira za visoku politiku
Rano prije podne odlazim u Zvornik. Islamski centar u Zvorniku je istinsko okupljali{te zvorni~kih Bo{njaka, ali i {ire regije, i svaki put zahvalim onima koji su pokrenuli inicijativu za njegovu gradnju, ali i onima koji su dali novac da se izgradi. Ne postoji, ~ini mi se, ~ovjek kojega u ovoj op}ini vi{e sekira polo`aj i stanje Bo{njaka u Podrinju od Muharema Sinanovi}a [i{ka, „Zlatnog ljiljana“, koji se me|u prvima vratio u svoje selo. Razgovaramo o mogu}im temama za narednu tribinu koje, ina~e, organiziraju nevladine organizacije i Med`lis IZ Zvornik svakih 15 dana. Svako se interesira za visoku politiku, jer znaju da i od toga zavisi i njihov opstanak u ovim krajevima. Povratnici svakodnevno na svojim le|ima osje}aju sve dobre i lo{e poteze te vi{e politike, ali i one koja se kreira na terenu. ^ujem da je osnovana jo{ jedna bo{nja~ka stranka u Zvorniku - A-sda! Nije problem stranka, ve} {ta }e biti s politi~kim utjecajem Bo{njaka u ovom gradu ako budu rascjepkani na ovoliko politi~kih stranaka. Da su Zvorni~ani nastupili zajedno na proteklim lokalnim izborima, imali bi 7, a ne 5 odbornika, koliko ih sada imaju u SO Zvornik. Sre}em Samira Pali}a, odbornika SDA u SO. Pozdravlja ideju da ~lanovi Kluba Bo{njaka posjete na~elnika Zvornika kako bismo razgovarali o primjeni ~lana 3. Za-

Srijeda, 6. januar
Neradni dan je u RS, po~inju bo`i}ni praznici. Ugo|aj jeste jutarnja porodi~na kafa, ali je fino sjesti i s prijateljima. Prije podne u Kalesiji sam s novinarima Samirom Kari}em i Ramom Abidovi}em, listamo {tampu i, naravno, komentiramo pisanje medija. Zaista su to momci na svom mjestu. Ina~e, s novinarima kad se ~ovjek i posva|a, uvijek ne{to korisno sazna i nau~i. Sje}am se pisanja „Avaza“ kad su mene opozivali s mje-

Petak, 8. januar
Opet, za mraka izlazim iz ku}e. @urim u Sarajevo na sastanak. Iz „Avaza“ zovu jesam li zavr{io dnevnik. Velim jesam, poslao sam mejlom. Ko je prije desetak godina vjerovao da }emo mi u Osmacima, Hajvazima i drugim selima imati internet-konekciju!? Sretan sam zbog toga, posebno zbog ovih mla|ih koji imaju motiv vi{e da ostanu na svome, ustvari da ne bje`e sa svoga. Jo{ kad bi u tome imali sna`niju podr{ku dr`ave.

Od novinara ~ovjek uvijek ne{to korisno nau~i Motiv vi{e da ne bje`e sa svoga

9. JANUAR/SIJE^ANJ 2010.

11

KULTURA DIJALOGA [ta sve otkrivaju napadi na sudiju Peri}a

Stru~ne analize medijskih stru~njaka
Osporavanja su uobi~ajeno temeljena na isklju~ivo privatnim interesima i li~nim animozitetima, te valjda zato i ne ~udi stalno ponavljanje istih rije~i i pojmova
e tako davno na javnom servisu Federacije mogao se u nastavcima gledati zastra{uju}i napad na sudiju Peri}a, onog istog ~ovjeka koji je hvaljen i slavljen samo koju godinu prije i to ne bilo gdje, nego u rasadnicima multikulture na ovim prostorima. Na onim mjestima koja su mjerila svih vrijednosti i gdje djeluju stru~njaci za sve. Stoga i ne ~udi {to kada god `ele da uni{te ne~iji ugled oni udare po stru~nosti i privatnim pikanterijama svoje `rtve.

N

Vrije|anje razuma
U~e nas ti „stru~njaci“ svemu i sva~emu, vrednuju i kritiziraju sve i svakoga, i to s nekih svojih povla{tenih instanci su|enja. Njihova argumentacija vrvi od upe~atljivih kvalifikacija tipa: stru~ne analize stru~njaka; stru~njakinja i neznalica; stru~ne aktivnosti aktivnih stru~njaka; briljantni stru~ni uraci; poltronske stru~nja~ke neznalice itd., uz neizostavne objede protiv rivalskih medija. Klju~na rije~ ovih analiza jeste „stru~no“ na sve mogu}e na~ine. Najprije sam primijetila da je ovo omiljena metoda jednog novinarskog stru~njaka za gra|ansku kulturu ~iji raspon gra|anskoga iz godine u godinu poprima tragikomi~ne razmjere, jer mu pro{logodi{nji nacionalist postaje kozmopolit i obratno, ali izgleda da je ovo pravilo koje slijede razne urednice i uva`eni novinari smatraju}i da }e ~itaocu kojemu ovu rije~ desetak puta ponove nametnuti svoj stav i uvjeriti ga u valjanost svojih tvrdnji. Osporavanja se uobi~ajeno temelje na isklju~ivo privatnim inte-

resima i li~nim animozitetima, te valjda zato i ne ~udi stalno ponavljanje istih rije~i i pojmova. I sve je dobro i sve se mo`e nekako ~itati i pratiti, ~ak i najgore klevete i uvrede, sve dok stru~ni analiti~ari ne po~nu sami pobijati svoju argumentaciju i vrije|ati na{ zdravi razum. Tako je nedavno, po tko zna koji put, osvanuo denunciraju}i tekst o sudiji Branku Peri}u. Ne tako davno i udru`enje sudija je apeliralo da se zaustave zastra{uju}i napadi na ovoga i druge sudije, da se prestane vr{iti medijski, pa i politi~ki pritisak na njih. Nije se ovim povodom ogla{avala predsjednica Suda BiH, ali zato jeste brojnim drugim povodima. No, o tome ne{to poslije. Trebalo je to da bude medijska sahrana ovog ~ovjeka. Trebalo mu je jasno staviti do znanja: vrati se odakle si do{ao, ovdje ti nije mjesto. Evo kako izgleda pseudoargumentacija u ovom posljednjem napadu objavljenom u „Danima“: Stru~ni Dodikov spava~ ponovno aktiviran. Sada bi trebalo da slijedi obrazlo`enje teze argumenta, a ono se svodi na sljede}e: Sve {to je govorio Peri} ve} sutradan je osvitalo u Glasu i Nezavisnim, a „osim toga paralelno sa Peri}evim napadima na Sud BiH i{li su i politi~ki napadi predvo|eni Miloradom Dodikom“. Ba{ kao da kada predsjednica Suda ne{to ka`e to ve} sutradan ne osvane u „Oslobo|enju“ i „Danima“. A gdje je tu Dodikova i Peri}eva direktna veza? Na kraju teksta. „Dok je spreman napadati medije i sve one koji misle druga~ije od njega (i Dodika), skre}u}i pa`nju javnosti sa istinskih problema u pravosu|u, Pe-

Pi{e: Sanja VLAISAVLJEVI]
ri}u o~ito napamet ne pada da se zamjeri vladaju}oj oligarhiji u RS (i Dodiku)“. Eto tako je novinarkina pretpostavka postala i potkrepa i obrazlo`enje. E da, unutar „stru~ne analize“ Peri}evog djela nalazi se i dio u kojemu Peri} eksplicitno brani Tu`ila{tvo i Sud od napada upravo u „vrijeme kada je krenula `estoka politi~ka kampanja od strane dodikovaca iz Republike Srpske protiv suda i tu`ila{tva BiH“, ali novinarka istovremeno zaklju~uje taj argument pitaju}i se: „Da li se neko sje}a istupa Branka Peri}a koji je tada ustao u odbranu ove dvije institucije?“ Stru~na analiza kojom podilazi Radon~i}u, zato {to je objavio autorski tekst u „Avazu“, a objaviti tekst u Avazu zna~i podilaziti Fahrudinu Radon~i}u. A Radon~i}evi novinari su prethodnih dana „nadugo i na{iroko informirali javnost kako nam ne trebaju stranci {tite}i tako svoga {efa i njegove kriminalne prijatelje, protiv kojih su upravo stranci zapo~eli istragu“. Dakle, Peri} podilazi Radon~i}u jer su njegovi novinari pisali o nepotrebnom anga`manu stranih sudija. Obrazlo`enje ba{ direktno obrazla`e ~isto Peri}evo poltronstvo. A i novinari, ~udni neki ljudi, podr`avaju jedan od uvjeta za ulazak BiH u EU. Stru~njak je Peri} koji je do{ao u Sud kao stru~njaknovinar, a kao dokaz tome autorica navodi besprijekornu Peri}evu biografiju kako bi pokazala da je ovaj ~ovjek na Sud BiH do{ao zahvaljuju}i isklju~ivo njegovim „dobrim vezama s pojedincima preko kojih i dalje nastoji utjecati na pravosudni sistem BiH“. Svega nekoliko redaka iznad toga stoji podatak da je ~ovjek od 1979. do 1995. godine radio na poslovima sudije, pr-

edsjednika suda, tu`ioca i advokata. Ba{ zgodno obrazlo`enje, a tek potkrepa koja treba da doka`e da ~ovjek nije ni vidio suda prije nego {to je do{ao u VSTV. Peri} mijenja stavove kako mu padne na pamet, a ova zamjerka je obrazlo`ena time da je prije samo nekoliko godina tvrdio da bez stranih tu`ilaca i sudaca dobar dio organiziranog kriminala ne bi bio procesuiran. Nema veze {to je to bilo prije nekoliko godina, a ne ju~er i {to je ovih nekoliko godina bilo vrijeme reforme pravosu|a, ali u slu~aju Peri}a ono {to je rekao na po~etku ove reforme vrijedi i danas. O stru~nim analizama stru~njaka Peri}a malo se ko usudio javno progovoriti, jer se ljudi boje Peri}eve odmazde. Samo pojedini su to smjeli, premda u tekstu nigdje nema niti naznake koga i kako je Peri} smijenio, ali zato idu pohvale na ra~un predsjednice Suda. Tako se ovaj argument pretvorio u promociju predsjednice umjesto u dokazivanje Peri}eve samovolje. Uputila je predsjednica pismo raznim institucijama pro{le godine kako bi Sud bio spa{en od Peri}a, upravo u ono isto vrijeme kada je izostao javni glas sa iste adrese kako bi bili zaustavljeni brutalni napadi na jednog ~lana Suda. Peri} svoje tobo`nje argumente objavljuje u „Glasu“ i „Nezavisnim“, a ujedno je i „stalni dopisnik Avaza“, gdje „vrlo stru~nim rje~nikom za sve optu`uje odabrane medije“. Ova teza i nema obrazlo`enja, samo je po tko zna koji put nagla{eno da se Peri}ev „stru~ni“ rje~nik podudara sa Dodikovim. Eto, to bi tre-

bao biti vrhunac denunciranja ovog ~ovjeka. Sudija koji „briljira“ jedna je od posljednjih teza koja se u ovom prilogu za javni lin~ spominje. Dokaz tome su tobo`e gre{ka za gre{kom koje, eto, samo Peri} pravi u Sudu, a sve to da bi se dodvorio, kome li drugome, nego Dodiku. I ne samo da „briljira“, veli novinarka stru~njakinja za pravosu|e, ve} ga se direktno i optu`uje za brojne prljave radnje. ^ovjek je namjerno pravio {tete iako je, kako i sama navodi, „sjedio u Vije}u“, a ne sam sa sobom kada su donesene odluke za koje treba optu`iti isklju~ivo Peri}a.

Stru~an pogled
No ipak zahvaljuju}i samo jednoj osobi Peri}eve „prljave radnje“ su osuje}ene. To je, naravno, predsjednica Suda, koja je za sada u milosti medija. [to li? Stru~njak Peri} je {teto~ina, kolaboracionist, izdajnik, ru{i Sud, dopisnik „Avaza“, poltron, nestru~an, uba~en preko veza u Sud BiH, perfidni dodikovac, ru{itelj... i jo{ koje{ta je taj ~ovjek. Pa da li je mogu}e da svi koji dolaze iz RS za ove multikulturne medijske rasadnike nisu ni{ta drugo nego {teto~ine? Ali, sre}om po njih, nemaju samo „Glas“, „Nezavisne“ i „Avaz“ svoje sudije i tu`itelje, imaju i ovi stru~ni „gra|anski mediji svoje“. Njima oni dijele pluseve i pohvale, servilno prenose razne izjave, pisma i obra}anja kojima se podr`avaju izvjesne politi~ke opcije, ali to naravno nije nikakvo uplitanje u neovisno sudstvo, ve} jedan objektivan stru~ni pogled - sve dok im se ovi miljenici jednom ne zamjere.

PRI^E Viktorija Ko{ak, ~asna sestra iz Krajine

U Biha}u se osje}am ugodno
Prije tri godine do{la iz Zagreba
U Biha}u punih 116 godina djeluje red ~asnih sestara Klanjateljica krvi Kristove. Iako ih je ranije bilo mnogo vi{e, danas su samo njih tri - Viktorija Ko{ak, Anastazija Tomi} i Ana Ivelji}. - Prve sestre iz na{eg reda bile su Njemice i one su u Biha} do{le 1894. godine iz Banje Luke na poziv fra Filipa Dujmu{i}a. Tada postavljaju temelj za samostan i {kolu „Sv. Josip“ u zgradi dana{njeg klostera. ^etverogodi{nja {kola imala je osam odjeljenja, a 1930. brojala je 326 u~enika. Kasnije su otvoreni vi{a djevoja~ka {kola i vrti} - vodi nas kroz povijest ovog reda ~asna se-

Djeluje zajedno s Anastazijom Tomi} i Anom Ivelji}
otvorenost i dobronamjernost kod ljudi. Od 2006. godine, obja{njava Viktorija, u gradu na Uni djeluje i Op}a gimnazija pri Katoli~kom {kolskom centru kojeg je osnovala Banjalu~ka biskupija. Poha|aju je 63 gimnazijalca dok u dva razreda osnovne {kole ima 16 u~enika. Anastazija Tomi}, prema rije~ima Viktorije, radi kao kuharica i obavlja sakristansku slu`bu, priprema liturgiju, ure|uje crkvu i brine o obredima. Sestra Ana Ivelji} je katehistica, predaje vjeronauku u osnovnoj {koli, ta~nije u podru~nim {kolama gdje `ive katoli~ka djeca, @egaru, Vedrom Polju, Golubi}u. M. DEDI]

Do{le na poziv trapista
Red sestara Klanjateljica krvi Kristove osnovan je 1834. godine u austrijskom gradu Feldkirhu, a osniva~ je sv. Marija de Matas (1805-1866). Prve sestre redovnice ovog reda dolaze u Banju Luku 1879. godine na poziv trapista. Osim samostana u Bastra Viktorija Ko{ak, koja je prije tri godine do{la iz Zagreba. Viktorija radi u Katoli~kom {kolskom centru kao pedagog i zadu`ena je za Knji`nicu „Sv. Josip“. - Knji`nica je po~ela ranjoj Luci (1879), formiraju samostane u Biha}u i Mahovljanima 1894. godine, Bosanskoj Gradi{ci (1898), Zenici (1903) i Jajcu (1912). Glavna djelatnost sestara redovnica Klanjateljica krvi Kristove jeste osnivanje {kola dje~ijih vrti}a i odr`avanje nastave u njima. diti ove godine. Sve je vi{e ~italaca, interesiranje raste iz dana u dan. Trenutno imamo 6.000 do 7.000 knjiga, a upisanih oko 500 ~lanova Knji`nice - pri~a Viktorija. Ka`e da se u Biha}u osje}a ugodno, primje}uje

Ko{ak: Radi kao pedagog

12

9. JANUAR/SIJE^ANJ 2010.

Valerija Parela (Valeria Parrella) ro|ena je 1974. godine u mjestu Tore del Greko kraj Napulja. Diplomirala je klasi~nu filologiju. Za svoju prvu knjigu koja je u Italiji odmah postala bestseler, zbirku „Pri~e iz Napulja“, dobila je nagradu „Kamp-

IZ BIOGRAFIJE

jelo“ za knji`evni prvjenac 2003. godine. Njena ostala djela su knjige pri~a „Zbog ukazane milosti“, „Presuda“ i roman „Bijeli prostor“, prema kojem je snimljen istoimeni film. „Pri~e iz Napulja“ su prvi prijevod na bosanski jezik, koji izlazi po~etkom ove godine u izdanju IK „Vrijeme“ iz Zenice.

kult

RETROVIZOR

EKSKLUZIVNO Odlomci iz knjige „Pri~e iz Napulja“ Valerije Parele

Problem nije bio {to napu{tam Italiju, ve} {to napu{tam grad
To je bilo dovoljno: davali su mi da radim stvari i ja sam ih radila. Kao lutka na koncu koja po~inje da hoda sa kojeg bilo mjesta, uvijek na isti na~in
Izdava~: „Vrijeme“ Zenica, izlazi uskoro, prijevod s italijanskog: Nikola Popovi}, urednik: Muamer Spahi}
„To su samo tri godine. Nau~it }e{ engleski, koristit }e ti. A u ovom gradu ili si u kamori, ili ima{ veze, ili gata{ preko televizije: ni{ta nam ne}e proma}i“. Po{la sam sa svojima u inostranstvo i dalje misle}i da bih se bolje uklopila u jednu od ovih triju kategorija, nego na fakultetu u Londonu. Pravi problem nije bio {to napu{tam Italiju, ve} {to napu{tam grad. Gospo|a Ruso je cijela tri dana oplakivala moju tragediju. „Nije mi jasno“, govorila je majka, „ovo nije zauvijek, pa da se pla~e...“. znali da sam ja ona vrednica, moj prosjek nije bio previsok. Obi~an prosjek.

Pi{e: M. Daki}

Paso{
Ako ikome treba paso{, onaj diplomatski, onda je to drug na{a stranka Dino MESS. ^ovjek re`ira po dunjaluku, svukuda, ime ~uveno... Pa, zamisli, stoji u redu za vize, oni na ~eki ga vuku za rukav ima li papire, koje je osiguranje... I dok sve to povadi, more re`irat jo{ jednu predstavu! Doma}u.

Obi~an prosjek
Ostalo se odvijalo u zatvorenom krugu kampusa, sve se de{avalo izme|u nas: puno `urki, puno mogu}nosti da se zatrudni. Kada bih posumnjala, dotaknula bih `icu za gitaru - uvijek bi zahr|ala. Nikada nisam pratila seminare, ~asove i predavanja zbog kojih su se moji preselili: imala sam vremena jedino da se vratim u Italiju i, odmah po dolasku u grad, nastavljala bih tamo gdje sam stala. Pauza za ru~ak u advokatskoj kancelariji gdje sam se zaposlila bio je trenutak kada se juri za nekim zgodnim dioni~arem: sve moje koleginice poku{avale su ste}i nova poznanstva. A ja sam odlazila na ru~ak sa sekretaricama. Ako Titi, ~ista~ica, jo{ nije bila zavr{ila sa poslom, ~ekala sam je i cijedila njenu mokru krpu. (Oprema teksta je redakcijska)

[eher
U mom {eheru ne mo`e{ napraviti dva i po koraka, a da ti cipele ostanu ~iste. Ne bi pomogla milja ~ika mi{a. Da ima igdje gr|ih ulica, trotoara... ne bi se smio kladit. Isto k’o da je sve asfaltirano prije 100 godina. Pa, dotrajalo. A, kad sam jubilarni stoti put izvrn’o nogu {etaju}i ulicom Ferhadijom, izgovorio sam toliko ne ba{ lijepih rije~i, da su `ena i mala u mene zbrisale na drugu stranu d`ade i svima govorile „mi onog ne poznajemo“.

Upisala pravo
Ali ja i gospo|a Ruso nismo znale za „zauvijek“, ve} samo za „sada“. A za sada se nismo mogle vi|ati. „Ali avionom se ovdje sti`e za manje nego {to treba da se do|e do glavne po{te“. U tom trenutku mogla sam ~ak i postati arheolog, ili bilo {ta drugo. Upisala sam pravo i diplomirala, u~e}i malo i bez zanimanja. To je bilo dovoljno: davali su mi da radim stvari i ja sam ih radila. Kao lutka na koncu koja po~inje da hoda sa kojeg bilo mjesta, uvijek na isti na~in. Sve moje snage bile su ve} usmjerene na to kako spojiti „ovdje“ i „tamo“, uspijevala sam da u|em u

Parela: Prvi prijevod na bosanski jezik

Naslovnica italijanskog originala

avion lak{e nego da odlazim u po{tu, ali uvijek mi je nedostajalo ono svakodnevno ponavljanje pokreta koje `ivot ~ini podno{ljivijim.

Moj fakultetski indeks jedino je pouzdano svjedo~anstvo o tim godinama, a mo`da je i svjedo~anstvo vjerodostojnije od samog mog `ivota, jer iako su svi

Program
Uh, jo{ mi palac natek’o! Od novogodi{njeg TV programa (~ega, ba?). Toliko sam manto daljinski, ~udo da nije puk’o k’o petarda! Ni|e ne{to da ostavim pet minuta. Porodica mi pozaspala, jedva sam ih probudio pred pono}. Ja, ma{tovitosti. I ha smo se izljubili, bje`i u krevet. Sutradan nisam ni palio TV, jo{ su mi samo reprize trebale. Slu{'o radio.

TA DIVNA DIJASPORA

Kad je muzika nadja~avala zvuk granata
Prije petnaest godina u Sarajevu je odr`an koncert „Rock Under the Siege“, civilni otpor agresiji de{avao se na sceni
Prije petnaest godina, 14. januara 1995. u opkoljenom, izgladnjelom i smrznutom Sarajevu dogodio se koncert „Rock Under the Siege (Rok pod opsadom)“ u organizaciji Radija „Zid“. Bio je to jedan od najzna~ajnijih kulturnih doga|aja u povijesti BiH i na sebi svojstven na~in obilje`io je jedan te`ak i mu~an period u kojem se iz pepela i gare`i dizala Bosna i Hercegovina. Sarajevska mlade` je tokom cijelog rata nastojala sa~uvati svoj identitet uprkos nemogu}im `ivotnim uslovima. Ostati normalan bilo je ogromno dostignu}e, oti}i i to gladan na koncert na drugom kraju grada bio je poduhvat opasan po `ivot. Uprkos svemu, nalazilo se vremena i prostora za dru`enje i muziku, pjevanje i sviranje. Pokazivanje civilnog otpora agresiji izra`avalo se na pozornici, kultura je bila zna~ajnija od divlja{tva, a `ivot od smrti. Bendova je u jednom trenutku bilo i previ{e, muzika se mogla ~uti iz svakog podruma i skloni{ta, a na svim radiostanicama u gradu grmile su top-liste demo rok sastava. Interesovanje za muziku bilo je ogromno. Muzika je na neki na~in bila savr{eno izra`ajno sredstvo u datim okolnostima. Struja je rijetko kad dolazila u grad, ali se uvijek mogao prona}i poneki litar benzina za vje`banje (zamijenjen za {e}er ili cigarete), pa ~ak i za kratkotrajni iznenadni koncert. Samo su sretnici imali struju koja je dolazila preko zamr{enih kablova spojenih na neki gradski „prioritet“. Instrumenata je bilo premalo za sve, a dospjeti na neku od top-listi bilo kojeg radija bio je veliki uspjeh. Muzika je ipak bila veliko odricanje i napor, duhovni bijeg od zemaljskih u`asa, muzikom se ubijao potmuli zvuk detonacija i pucnjave. Danas se sa sjetom mo`emo u mislima vratiti unazad i

Pi{e: Neboj{a [ERI] [OBA
poku{ati da iz dubine pam}enja prizovemo sve te grupe i pojedince, radiostanice i emisije, producente i organizatore, muzi~are i prijatelje koji vi{e nisu sa nama. Koncert „Rock Under the Siege“ bio je pravi buntovni~ki pokli~ samosvjesne bosanske mlade`i koja se opirala negativnom okru`enju i, na`alost, ne{to o ~emu danas mo`emo samo sanjati.

Vlast
E, vake vlasti k’o ova gradska nadaleko nema! Meni se sve ~ini da se oni zezaju. S nama. Eto, oni bonovi za prvu bebu, pa po~aste nas simboli~no za do~ek Nove godine dubiozom (njima svaka ~ast!), k’o da mi ne znamo da je situacija takva. Stvarno ne kontam. Mo`da je do mene. Ali, u svakom slu~aju su vickasti!

sveznadar

Dnevni avaz, subota, 9. januar/sije~anj 2010.

39

Ta~no Neta~no
^apek je najpoznatiji ~e{ki pisac 1.Karel izvan granica svoje zemlje? 2.Zemljopisna karta - mapa je izum novijeg vremena? 3.Himera je mitsko bi}e, ali se o njoj od toga vi{e ni{ta ne zna?
1. TA^NO

ISTRA@IVANJE Tvrdnje ameri~kih nau~nika

Zra~enje mobitela poma`e oboljelima od Alzheimera
Elektromagnetni valovi mogli bi za{tititi pam}enje onih koji su oboljeli od Alzheimerove bolesti
Mobiteli su {tetni zbog zra~enja. To su nam barem dosad tvrdili, no ~ini se da za neke zra~enje nije opasno, te ~ak mo`e biti i korisno. Naime, zra~enje mobilnih telefona moglo bi imati pozitivan u~inak na oboljele od Alzheimerove bolesti, odnosno moglo bi {tititi njihovo pam}enje koje je zbog ove bolesti oslabljeno. Nakon provedene studije u Centru za istra`ivanje Alzheimerove bolesti na Floridi po~ela su nova testiranja koja bi trebala ustanoviti mogu li se jo{ vi{im frekvencijama posti}i mo`da i bolji rezultati. Istra`ivanje provedeno na mi{evima pokazalo je da su kognitivne sposobnosti mi{eva oboljelih od Alzheimerove bolesti koji su svakodnevno bili sat do dva izlo`eni zra~enju mobitela ostale nepromijenjene. [tavi{e, oni su na testovima imali jednake rezultate kao i zdravi mi{evi. Stariji mi{evi, pak, koji su ve} pokazivali znakove gubitka pam}enja, pokazali su bitan napredak nakon izlaganja elektromagnetnim valovima. No, sad se nau~nici moraju usredoto~iti na na~in na koji zra~enje poma`e ovakvim bolesnicima.
Potrebno je otkriti na koji na~in zra~enje poma`e bolesnicima

Rije~ robot izum Karela ^apeka
Karel ^apek, tvorac moderne nau~nofantasti~ne knji`evnosti, najpoznatiji je ~e{ki pisac izvan granica svoje zemlje. Bio je doktor filozofije, novinar i pisac. Najzna~ajniji je prozaik svoje zemlje izme|u dva svjetska rata. Svjetsku slavu postigao je dramom R. U. R. („Rossums Universal Robots“, 1920.), kojom je uveo rije~ robot i zapo~eo niz utopisti~kih djela posve}enih problemu opasnosti od naglog razvitka tehni~ke civilizacije: „Tvornica apsolutnoga“, „Krakatit“ i „Rat da`devnjaka“. Tim se djelima nametnuo kao tvorac moderne znanstveno-fantasti~ne knji`evnosti. Bajke je po~eo pisati za vrijeme Prvoga svjetskog rata, crpe}i gra|u za njih iz narodnih predanja svoga rodnog kraja. Ro|en je 9. januara 1890., umro 25. decembra 1938. godine.
2. NETA^NO

Predla`emo za vikend ru~ak

Utvr|ivanje osnova Ri`oto od {umskih gljiva
Sredinom februara 2010. godine navr{it }u 65 godina `ivota i 30 sta`a. Radna organizacija u kojoj radim ve} mi je najavila da trebam i}i u penziju, pa me zanima za koliko godina }e mi se uzeti pla}e prilikom utvr|ivanja penzijskog osnova, s obzirom na to da se to mijenja svake godine, pita N. L. iz Travnika. Odredbom izmijenjenog ~lana 32. stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, propisano je da se starosna penzija utvr|uje od mjese~nog prosjeka pla}a koje je osiguranik ostvario u 2010. godini za 27 godina osiguranja, koje su za osiguranika najpovoljnije, po~ev od 1. januara 1966. godine, a ako nema tih podataka, uzimaju se podaci od 1. januara 1970. godine. Prema tome, vama }e se penzijski osnov u 2010. godini utvrditi od mjese~nog prosjeka pla}a koje ste ostvarili za 27 godina sta`a osiguranja.
Federalni zavod PIO Potrebno je: 15 g suhih vrganja, 1,1 l povrtne supe, 75 g maslaca, 2 ka{ike maslinovog ulja, 1 glavica luka, 2-3 ~esna bijelog luka, 1-2 ~ili paprike, 225 g {umskih gljiva, 125 g {ampinjona, 350 g arborio ri`e, so, biber, naribana korica pola limuna, 1 ka{ika nasjeckanog vlasca, 2 ka{ike nasjeckanog per{una. Na~in pripreme: Namo~iti vrganje u 300 ml vru}e vode i dr`ati ih tako 30 minuta. Ocijediti, a teku}inu sa~uvati. Izliti povrtnu supu u tavu i pustiti da prokuha, smanjiti temperaturu da se kuha. Maslac otopiti, dodati luk, bijeli luk, ~ili i dinstati pet minuta. Dodati gljive i dinstati 4-5 minuta stalno mije{aju}i. Umije{ati ri`u i dinstati dvije minute. Ocijediti teku}inu od gljiva i sipati je u ri`u s malo vru}e vode. Kuhati, stalno mi-

Zemljopisna karta izum starih vremena
Ne mo`e se re}i da je zemljopisna karta mapa izum novijeg vremena. Izrada karata potje~e jo{ iz kamenog doba. Jedna od najstarijih sa~uvanih karata naslikana je na zidu ^atal Hejuka u srednjoj Anadoliji (dana{nja Turska), a potje~e od oko 6200. godine prije nove ere. Dok se o kartama misli kao o proizvodima razumnog, nau~nog pogleda na svijet, karte imaju i svoj mitski kvalitet. Predmoderne karte i tradicije kartiranja izvan zapadnja~ke tradicije ~esto su spajali geografiju s nenau~nom kosmografijom. Nasuprot tome, pomorske karte (portolani) iz istog doba s prikazom Sredozemlja izvanredno su pouzdane.
3. NETA^NO

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

1
2 3

je{aju}i dok ri`a ne upije teku}inu. Nastaviti podlijevati supom, mije{aju}i dok ri`oto ne postane kremast. Dodati malo supe. Za~initi po ukusu solju i biberom. Skloniti s vatre i umije{ati naribanu limunovu koricu, vlasac i per{un. Ri`oto servirati na tople tanjire i posuti per{unom.

4

SKELAR

IZVODITI PJESMU PRED PUBLIKOM I SL.

ORU@ANI SUKOB NARODA

IME GLUMICE HE^

IME FUDBALERA NA SLICI

MU[KO IME

TONA

PREKRITI [ARAMA SLAVONSKA PO@EGA VRSTA JU@NOG VO]A

GUTLJAJ

STROPOVI

O himerama je pjevao i pjesnik Vergilije
Himera je mitsko bi}e, ali se o njoj ipak jo{ pone{to mitski zna. K}erka je ~udovi{ta Tifona i njegove `ene Ehidne. Bila je kombinacija divlje koze, lava i zmije sa zmajskom glavom. Imala je divovsku snagu i iz sva tri svoja `drijela rigala je vatru. Prema gr~kom mitu, `ivjela je u Likiji (u vulkanskom grotlu Kragu koji se danas zove Kulehimera) i ~im bi osjetila ~ovjeka, iza{la bi iz svoje jazbine i spr`ila ga vatrom. Prema rimskim pjesnicima, posebno Vergiliju, `ivjela je u podzemnom svijetu i sa svojim bratom Kerberom ~uvala ulaz u Hadovo carstvo. U gr~ke mitove Himera je do{la s istoka gdje su sli~ne fantasti~ne nemani bile vrlo pro{irene. Spominje ih ve} Hesiod.

VR[ITI SPREMA-NJE [ANSONJER AZNAVUR UHRANJEN CRTANKA KRETANJE KROZ ZRAK PRIZNANICA, POTVRDA PODAO, LO[ NIJE DEBELO TRE]I I ^ETVRTI SAMOGL. VOJNI^KI HLJEB NEUTRON SLIKARI PRISTA[E MONIZMA PRISVOJNA ZAMJENICA

PREZIME FUDBALERA NA SLICI

GLUMICA VALI

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA KRENUTI, AZA, ROLA, ABISAL, ANEL, BESIMA, MIKI RURK, EV, POTKA, IRATI, OCO, NIJEMAC, NIRVANA, OKA 2038

FRANCUSKA NAJVE]I MORSKI SISAR

ZAVISNI SELJAK U FEUDALIZMU IZASLANICI U STRANIM ZEMLJAMA IME FUDBALERA FERDINANDA

40

Subota, 9. januar/sije~anj 2010.

Dnevni avaz
Prodajem stan 60 m2, u Sokolovi} Koloniji. Tel. 061 159 405. 17697-1Nd` Stanovi novogradnja 45 i 51 m2. Uknji`eni. Idealna lokacija Betanija-Pionirska dolina. Visoki standard gradnje. Parking mjesto. Cijena sa PDV-om 2.600 KM. Tel. 063 799 152. PTT Al. Polje, A faza, 70 m2, 1 sprat. Tel. 033/514-722, 066 727 979, 033 544-722. Alipa{ino 47 m2, vlasnik, povoljno. Tel. 066 546 765. Apartman u Neumu 15 m2 uz obalu. Tel. 061 098 847. B faza A. Polje, prodajem 2 1/2 stan 64 m2. Tel. 033 473-482. Bare-[ip, gara`a, novogradnja, iza Sam-shopa, 15,5 m2. Cijena: 22.500 KM. Tel. 061 358 229. Beograd, prodajem 2-soban stan 53 m2, sa terasom+{upa, u beogradskom naselju Kote`, renovirna, I sprat, 53.000 EUR-a. Tel. 00381 64 301 6897. Breka 52 m2, sa ba{tom, ekstra lokacija, prodajem ili mijenjam za garsonjeru. Tel. 061 183 433. Ciglane uz ambasadu Kine, 4-soban 93,5 m2, I kat, cijena po dogovoru, povoljno. Tel. 033 668-802, 061 928 526. Ciglane, D. Ibrah. bega, stan 83 m2, II sp. Tel. 061 219 180. ^. Vila, Nedima Filipovi}a, nov dvosoban stan, visoki standard gradnje. Tel. 063 791 762, od 12 do 15 h. Dobrinja 3, stan suteren 50 m2, 50.000 KM, Salke Naze~i}a 1. Tel. 061 227 129. Dobrinja, novogradnja, stanovi 51-70 m2, kreditiranje BBI banka bez `iranata. Tel. 061 398 786. Dobro{evi}i, ku}a a sprat 8x12, dev. i 5.688 m2 zemlje, 1/1, fix. cijena 65.000 KM. Tel. 061 299 127. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dvoeta`. stan Ilid`a-Pejton, 100 m2 sa dvori{tem i gara`om. Tel. 063 556 886, 062 649 370. Dvoeta`. stan Sok. kolonija, 140 m2, komplet adaptiran, centr. grijanje. Tel. 066 813 051. Dvos. 53 m2, Grbavica I, II sp., c.g., adaptiran. Tel. 066 284-895. Dvos. Al. Polje, A faza, bez posrednika. Tel. 033 541-752. D`. Bijedi}a, stan 54 m2. Tel. 062 138 624. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Garsonjera 29 m2, [vrakino, 1/1, 45.000. Tel. 602 320 774. Garsonjera 33 m2, Alipa{ino, Trg ZAVNOBiH-a, adaptirana i lijepo namje{tena. Tel. 061 031 330. Garsonjera na Dobrinji 3, 27 m2, suteren, 1/1, 40.000 KM. Tel. 061 200 854. Hitno prodajem objekat od 3.000 m2 u Sarajevu, namjene poslovno-proizvodno-stambeni, sa parkingom, zvati od 16-20 h. Tel. 061 130 504. Hrasno, prodajem ku}u, Posavska 128A. Tel. 066 116 065. Humska, ku}a sa dozvolom. Tel. 657-500. I. Sarajevo, prodajem parcelu sa svim komunalijama. Tel. 062 437 558. Ilid`a-Plandi{te, Bosan. ljiljana, dvoeta`ni stan 150 m2+150 ba{te. Tel. 062 319 563. Isto~no Sarajevo-Lukavica, pos. prostor 38 m2 i stan na spratu 62 m2, jeftino. Tel. 065 877 065. Jednos. stan Trg heroja Hrasno, neboder. Tel. 061 905 212. Klju~, podru~je Bebi}i, iznad vatrogasnog, 6 dun. zemlje. Tel. 062 364 214. Ku}a i dva dun. zemlje pod vo}em, Reljevo-Perivoj. Tel. 062 855 544. Ku}a i zemlja u Crnoj Bari, op{tina Bogati}i, Srbija. Tel. 00387 61 226 645. Ku}a prizemlje, sprat, potkrovlje, gara`a, 800 m2, vo}njaka, Semizovac. Tel. 033 655-398. Ku}a u strogom centru Sarajeva na 3,6 ari placa (kod gradske vije}nice). Tel. 00381 63 612 385. Lu`ani, pos. prostor 76 m2, povoljno. Tel. 066 234-531. M. Dvor, dvos. stan 56 m2, do Parlamenta, 4 sp., vl. 1/1, balkon, blind. vrata, 2.300 KM/m2. Tel. 061 480 462. Na Al. Polju, 4-soban stan, V kat 77 m2. Tel. 061 167 930. Na M. Dvoru stan 50 m2, prvi sp. Tel. 061 209 930. Novoizgra|en dvoipos. stan 67,35 m2 u Hrasnom kod Bosmala. Tel. 061 145 887. Otoka, dvos. stan 56 m2, odli~no c.g., kabl. TV, jako uslovan, vlas. 1/1, mo`e zamjena za garsonjeru uz doplatu. Tel. 065 463 156 od 11-22 h. Pofali}i, ve}a ku}a sa 3 pos. prostora (razra|ena) 600 m2, na placu od 650 m2, novogradnja. Tel. 061 411 717. Pos. prostor 16 m2, 48.000 KM, A. [a}irbegovi}. Tel. 203-905, 061 172 757. Pos. prostor 63 m2, Pofali}i kod autob. stanice. Tel. 061 566 171. Pos. prostor Pofali}i 63 m2. Tel. 061 803 757. Prodajem dvosoban stan 56 m2 + balkon, 14. sprat, povoljno, na D. Malti. Tel. 061 272 611. Prodajem dvosoban stan 66 m2, Pat. lige, Ko{evo, 2 mokra ~vora, c.g., telefon, balkon. Tel. 00381 37 521-386. Prodajem pos. prostor 16 m2 48.000 KM, Hrasno, Azize [a}irbegovi} bb. Tel. 203-905, 061 172 757. Prodajem pos. prostor na Dobrinji 3, suteren 27 m2, uredni papiri. Tel. 061 200 854. Prodajem posl. prostor Nova Breka, 46 m2. Tel. 062 940 479. Prodajem stan u Lu`anima, cijena po dogovoru. Tel. 033 621-023. Prodajem vikendicu i zemlju na Palama. Tel. 061 213 035. Radni~ka 122, prodajem ku}u, visoko prizemlje, sprat, 450 m2 oku}nice, 210.000 KM. Tel. 065 185 108. Stan 54 m2, D`amijska, sprat 12. Tel. 061 214 027. Stan 60 m2, A. Polje, B faza. Tel. 062 295 974. Stan 92 m2, Titova, neboder „Parku{a“. Tel. 062 404 594. Stan dvos. cijena po dogovoru, renoviran. Tel. 062 555 135. Stan prodajem bez posrednika, 61 m2, renoviran, Grbavica I, 14 sp., cijena 2.400 KM/m2. Tel. 033 610550, 061 438 855. Stan u strogom centru Sarajeva, 55 m2. Tel. 065 957 046, 00382 67 507-475. Stanovi Vogo{}a, novogradnja. Tel. 062 376 803. Stanovi: S. Grad 39 m2, 49 m2, 68 m2. Tel. 062 376 803. Stup, Bojni~ka 109, prodajem ku}u sa pos. prostorom, stan u potkrovlju, plus podrum sa svim priklju~cima, useljivo i funkcionalno, ulaz sa glavne ceste, parking za pet auta. Mob. 062 735 608. Troipos. stan sa gara`om na Grbavici. Tel. 061 202 497. Tros. u strogom centru grada, I kat, 85 m2, 3.400 KM/m2, eta`. grijanje, pogodan za kancelarije. Tel. 061 544 894. U Ilija{u prodajem ku}u sa oku}nicom. Tel. 065 309 329. U Lu`anima stan 74 m2, cijena po dogovoru. Tel. 033 621-023. V. Polje, 87 m2. Tel. 061 803 757. Zemlja Osjek, Poljine, Faleti}i. Tel. 062 376 803. Zidanu gara`u u Logavinoj, Ba{~ar{ija. Tel. 061 544 894.

MALI

OGLASI
Prodaja
Komplet {koljku-lim za Opel Fronteru duga, 96. god., zelena. Tel. 061 200 203. Korsu C, 2002. god., 1.0 benzin, crvena, 2 vrata, 4x airbag, ABS, servo, al. felge u odli~nom stanju, reg. do 9. 2010. god. Tel. 062 814 399, Sarajevo. Lada 112 1.5 GLI 16 V, garantovano skoro nova, sa svega 25.000 pre|enih km, prodaje penzioner, prvi vlasnik, god. 2004., boja met. nebo plava. Tel. 033 410-505 i 061 927 080. Laguna 1.9 turbo dizel, 99., tek registrovana. Tel. 061 173 723. Limuzina Passat 2004. god., kvatro TDL, 130 KS, full, kao nov, 16.850 KM. Tel. 062 217 648. Mercedes ML 270 CDI, 2004. god., crni, ko`a, klima, navig., {iber, max full oprema, njem. table. Tel. 062 814 399, Sarajevo. Omega 2.3 D, god. 87., 1.500 KM, Kadet „suza“ 1.3 B, god. 87., 1.500 KM, kombi WV, god. 90, extra 5.000 KM. Tel. 062 270 366. Opel Astra, god. 2004., Y 2.0 DTH 74 KW karavan, oprema elegans, nove gume, registrovana, 12.500 KM. Tel. 061 200 203. Opel karavan, 1990. god., sa ugra|enim plinom. Tel. 061 819 488. Pasat 4x4, TDI 1.9 dizel, met. siva, 2002. god., klima, tempomat, al+~eli~ne felge. Tel. 061 135 750. Pe`o 407, 1.6 HDI, 2007. god., pre{ao 90.000 km, metalik crni, parking senzori, tempomat, alu felge, gara`iran, cijena 27.000 KM. Tel. 061 217 037. Polovne auto gume 245/70/16, 4 kom., 215/65/16 4 kom., 205/65/16 4 kom., 195/65/15 4 kom. Tel. 061 209 057. Prodajem autobus „Neoplan“ 1987. godina, sjedi{ta 75, u voznom stanju, cijena povoljna. Tel. 033 205552, 455-350. Prodajem i ugra|ujem alnasere i alternatore, motore brisa~a grijanja razv. paljenja bombine. Tel. 062 921 867. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 529 970. Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Putni~ki Nissan kombi, 1992. god., dizel, registrovan. Tel. 061 130 450. Rav 4.20 D4D, 2004., Pe`o 307 2.0 HDi, 2002. Tel. 061 257 470. Reno 4, kao nov, pre{ao 50.000. Tel. 062 547 989. Reno Clio, 2000. god., 1.9 dizel, full oprema. Tel. 061 863 362. Reno Megan 2001. god., 1.570 m3, 75 KW, karavan, registrovan 17. 9. 2010. god. Tel. 061 908 686. Reno Megan kupe 1.6 E, kraj 97. Cijena 6.000 KM. Tel. 062 694 641. Rover 214 Si dvoja vrata, 1998. god., registrovan, ful oprema, 5.800 KM. Tel. 061 229 714. Toyota Yaris 1.0 B, 2001/2002. god., sa ful opremom, odli~no stanje, mogu}a zamjena za manje vozilo. Tel. 061 205 098. Volvo 460 i, 96. god., ful oprema, registrovan, 3.000 KM. Tel. 061 229 227. Volvo 740 GLE, 1984. dizel limuzina, u odli~nom stanju, povoljno. Tel. 061 135 661. VW Golf SDI, karavan, 2003., full oprema, kuka, met. siva, 7.000 EUR-a. Tel. 061 244 181. VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju, tek registrovan. Tel. 061 253 170. VW T4, 1994. god., teretni, produ`eni, povoljno. Tel. 061 482 250. VW Touareg R5 TDI, proizv. 2007., pre{ao 62.000 km. Tel. 061 098 847. Za Fiat Punto lijevu {topku `uti `migavac. Tel. 061 244 181, Sarajevo. Za Fiat Uno dizel 1.3, 45 KS, anlaser, alternator, vakum pumpu, far, relej, alternatora i grija~a, Sarajevo. Tel. 066 30 70 70. Za Fi}u blatobrani, pragovi, obrve. Tel. 061 142 771. Za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednja lijeva vrata. Tel. 061 260 598. Stari model \ip ^eroke 2.1 kupujem. Tel. 066 894 511.

Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. BMW 5300 E60, 2004. god., crni, al. felge, navigacija, CD radio, ful oprema. Tel. 066 364 848. BMW X5, V6, 4 WD, 3.0 L, 2003. god., benzinac, automatic, full oprema, svijetlo-plava metalik, pre{ao 86.000 km. Cijena do registracije 48.000 KM. Tel. 061 195 938. Bora TDI 1.9, 2003. Tel. 065 912 483. Brava 1.9 JTD, kraj 2000. god., reg., metalik plavi, klima, ABS, el. podiza~i, alarm, nove gume i ostala oprema, cijena 9.000 KM. Tel. 065 658 796. Chrysler stratus, kabrio, 1998. god., full oprema, povoljno. Tel. 061 864 130. Dacija 1.4 Laureat, 2005. god., registrovan do 8. 2010. god. Tel. 061 223 148. Dacija Logan MCV, 2007. god., u garanciji, benzin, 1.4, po dogovoru. Tel. 613-414. Dijelove za Golf 2, 90. god., 1.3 benzin. Tel. 061 206 689. Fiat Multipla 2000. god., 1.9 JTD, full oprema, klima, park senzori, metalik. Tel. 061 923 420. Fiat Punto 1.2, crne boje, 2 vrata, 12/2003., {iroka svjetla, uvoz Njema~ka. Tel. 061 244 181. Fiat Stilo 19 JTD, 115 KS, 2002. god., full oprema, mo`e zamjena za skuplje. Tel. 061 359 799. Ford Eskort karavan 1.8 B, 16 V, 1996., reg. do 11. 2010., povoljno. Tel. 061 182 796. Ford Eskort Pokup, 1997. god., 1.8 D, 180.000 km, cijena po dogovoru. Tel. 063 877 477, 033 710-560. Ford Fiesta 1.4 kombi, pre{ao 34.000, registr. cijena povoljna, Sarajevo. Tel. 061 102 286. Golf 2, 1.3 benzin, 1988. god., dobro o~uvan, reg. do 1. 10. 2010., fixno 2.400 KM. Tel. 062 566 821. Golf 2, dizel, 86. god., reg. do 7./10. god., 4 vrata, 5 brzina, metalik sivi. Tel. 061 206 689. Golf 2005, 2.0, benz. Tel. 065 912 483. Golf 3 1.9 TDI karavan, automatik, god. 1996., 66 KW, reg. do aprila 2010., cijena 7.900 KM. Tel. 061 391 058, Lukavac. Golf 3, 93, 1.900, 4 vrata, prodajem ili mijenjam za manji. Tel. 061 271 000. Golf 4 2.0, 2005. benzin, 14.900. Tel. 062 127 719. Golf II dizel, 1985. god., reg., u dobrom stanju, povoljno. Tel. 061 102 286. Jeep Grand Cherokke, 2005. god., V6, 2 WD, 3.7 L, benzinac, automatic, xenon farovi, CD player, klima, pre{ao 82.000 km, crvena metalik. Cijena do registracije 25.000 KM. Tel. 061 195 938. Jetta 2003., 1.8 t, tiptronic, full oprema, povoljno. Tel. 061 275 436. Jetta TDI, 19, 2003., 15.900 KM. Tel. 062 127 719. Kadet „suza“ 1.3 B, tek registr., god. 87., 1.450 KM, Golf 2 1.3, god. 85., 1.300 KM, Punto 1.7 D. Tel. 062 270 360. Kedy Kando 2003. god., 1.2 B, extra, 5.500 KM, kombi T2, god. 90, Citroen BX 1.9 D, karavan. Tel. 062 270 366. Kia Pride 1.2 benzin, 2000. god., cijena 3.500 KM, registrovan. Tel. 062 735 611. Kia Pride 1.2 benzin, 2000. god., registr., cijena 3.500 KM. Tel. 062 735 611. Kia Pride 1.2, benzin, 2000. god., cijena 3.500 KM, registrovan. Tel. 062 735 611. Kia Rio 2004., super povoljno. Tel. 065 912 483. Kombi Ducato furgon 2.8 TD, maxi, 2001. god., registr. do 8. 2010., mo`e zamjena za putni~ko vozilo. Tel. 033 640-064, 061 153 130. Kombi T2, god. 90, motor 1.7 D, 5 brzina, 9 sjedi{ta, extra, Golf 2 1.3 B, god. 85, 1.300 KM. Tel. 062 270 366.

Izdavanje
Izdajem apartman na Bjela{nici, kapaciteta 4+1 le`aj. www.bjelasnica.9k.com Kontakt telefon broj: 00387 33 243 554 ili 00387 61 56 33 70. 135-1tt Izdajem dvoiposoban namje{ten stan u Hrasnom, prioritet studentice. Tel. 063 990 052. 423-1tt Izdajem dvosoban extra namje{ten stan na ^. Vili, 2. sprat, cent. grijanje, kablovska. Mjese~ni zakup 500 KM + re`ije. Kontakt telefon: 061 190 713. 285-1tt Apartman izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Apartman sa 6 le`aja, blizu hotela „Pahuljica“, Vla{i}. Tel. 061 210 650. Apartmane izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Apartmani, sobe, dnevni boravak sa parkingom, blizina Wise. Tel. 061 267 264. Ba{~ar{ija - izdajem namje{ten ~etverosoban stan, 550 KM. Tel. 062 104 028. Ba{~ar{ija, izdajem sobe za spavanje, cijena 15 KM po osobi. Tel. 061 192 073. Blizu @eljezni~ke stanice sobe, TV kabl., po osobi 20 KM. Tel. 061 135 345. Bu}a Potok, izdajem 2-soban polunamje{ten stan, samcima ili radnicima. Tel. 033 454-424. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. Extra pos. prostor 20 m2, centar, cijena povoljna. Tel. 062 136 255. Ferhadija, II sprat, izdajem pos. prostor 86 m2, 25 KM po kvadratu. Tel. 061 166 090. Gara`u (ve}u) u Aerodrom.naselju, na pogodnom mjestu, cijena povoljna. Tel. 033 452-478. Garsonjera namje{tena. Tel. 061 539 358. Grbavi~ka 75/1, izdajem namje{ten jednosoban stan. Tel. 061 141 610. Hrasno, A. B. [imi}a, I sp., dvos. namje{ten stan. Tel. 061 912 764. Izdajem apartman na Bjela{nici kapac. 4+1 le`aj. Tel. 033 243-554, 061 563 370. Izdajem gara`u, privatna ku}a, Grbavica. Tel. 063 639 213. Izdajem jednokrevetnu namje{tenu sobu sa grijanjem. Tel. 061 530 386, 033/469-795. Izdajem namje{ten jednosoban stan, centralno grijanje, poseban ulaz. Vele{i}i. Tel. 061 803 662. Izdajem namje{ten stan na spratu ku}e. Tel. 066 116 065. Izdajem posl. prostor, prodajni, proizvodni, magacin + stan. Tel. 061 141 610. Izdajem poslovni prostor sa h. opremom za ~i{}enje, mogu}nost prodaje. Mob. 062 165 566. Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Izdajem vikendicu na Jahorini, extra lokacija. Tel. 066 136 470. Jednokrev. soba, kuhinja sa kupatilom, `enskoj osobi, strogi centar. Tel. 445-306. Jednos. namje{ten stan u ul. Pofali}ka, cijena 250 KM. Tel. 061 502 074. Jednos. prazan stan, op{tina N. Grad, zvati od 16-22. Tel. 033 801-524. Na [ipu pos. prostor (nov), pogodan za sve namjene. Tel. 062 320 648. Namje{ten jednoipos. stan pos. ulaz, centr. grijanje. Tel. 033 538-535. Namje{ten stan od FDS, studentima ili bra~. paru, c. grijanje, internet. Tel. 033 655-398. Namje{tene sobe ili isprat ku}e. Tel. 033 659-474, 061 866 090. Ned`ari}i, dvos. namje{ten stan, priv. ku}a, TV kabl., centr. grijanje, parking, ulaz poseban, 300 KM. Tel. 061 249 671.

Ned`ari}i, soba za zaposlene ili studente, plus dnevni boravak i ni{a. Tel. 061 304 854. Pansioni na planini, slobodan, pogodno za grupe, „Zima 2010“. Tel. 066 894 511. Pos. prostor 05 m2, za ordinacije, apoteke. Tel. 061 159 249. Pos. prostor 13 m2, Saraj polje, H. Su}eske. Tel. 033 417-385, 033 453-740. Pos. prostor 17,5 m2, u Tr`nom centru „Tom“ Lukavica. Tel. 065 952 967. Pos. prostor 180 m2, dva mokra ~vora, grijanje, parking. Tel. 062 495 849. Pos. prostor 50 m2, I sprat za kancelarije, kod Shopinga, Grbavica. Tel. 061 254 614, 061 935 062. Pos. prostor 50 m2, u bliz. novog Avaza, klima, alarm, grijanje, cijena po dogovoru. Tel. 061 242 261. Pos. prostor Most. raskr{}e. Tel. 061 205 619. Pos. prostor V. Polje, Tr`ni centar za kancelarije, predstavni{tva. Tel. 061 219 993. Poslovne prostore izdajem na [ipu (nove) od 35 i 69 m2, pogodne za sve namjene. Tel. 062 320 648. Prazan stan 65 m2, c. grijanje, II sp, Saraj Polje. Tel. 061 545 358. Prostor 90+70 m2, skladi{te, predstav. proizvodnja, povoljno, du`i period. Tel. 062 921 728. Radnju izdajem na Bjela{nici. Tel. 061 902 596. Sobe blizu med., gra|., DIF-a, vi{e medicinske. Tel. 443-743. Sobe studentima i dr. osobama, ul. D`. Bijedi}a. Tel. 033 455-350. Sobu djevojci kod bolnice Ko{evo, sve ima za upotrebu. Tel. 213-629. Stan kod Katedrale, sre|en, renoviran 45 m2, izdaje se. Tel. 061 778 166. Stan u ku}i 60 m2, sa grijanjem, R. Bo{kovi}a 70. Tel. 033 641-166. Stan u S. Koloniji, mogu i studenti, kirija po dogovoru. Tel. 062 434 929. Strancu izdajem lijepo namje{ten dvosoban stan na Grbavici 300 EUR-a. Tel. 063 530 119. Super adapt., namje{ten jednos. stan u zgradi, II sp., Bistrik, ozbiljnim osobama, zvati od 17 h. Tel. 646-410. Tros. namje{ten stan ul. Radni~ka, Grbavica. Tel. 062 272 537. Tros. stan, novogradnja, namje{ten lux. na Stupu kod OMV pumpe, 600 KM. Tel. 063 963 894. U krugu famosa 500 m2, i 1.000 m2 dvori{ta. Tel. 061 159 249. Ve}i jednos. stan prednost studenti, ul. Had`ijamakova. Tel. 447-825. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

Potra`nja
Kupujem trosoban stan na Dobrinji do 100.000 KM. Tel. 063 351 708. Zaposleni student tra`i namje{ten manji stan na du`i period u Sarajevu. Tel. 061 606 559. Potreban manji stan u zgradi za izdavanje do 50 m2 za poznatog klijenta (agencija). Tel. 061 031 330. Manji stan u zgradi do 60 m2, potreban za iznajmljivanje na du`i period, blizina centra. Tel. 061 522 190. Potreban manji stan u zgradi za iznajmljivanje (agencija) blizina centra, za ozbiljnu zaposlenu osobu, na du`i period. Tel. 061 522 190. Agenciji potrebni stanovi u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061 925 649. Tra`im cimericu dvos. stan, TV, kabl., internet, odli~no grijanje, kod Avaza-toranj, ul. O. Stupca. Tel. 061 541 107. Sobu tra`im ili garsonjeru na Plo~i, Vratniku, student sam. Tel. 062 623 106. Cimerku tra`im za stanovanje u jednoipos. stanu, Trg solidarnosti. Tel. 062 173 293. Kupujem stan u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 033 214-944.

Prodaja
Dobrinja: 47, 50, 57, 61 i 68 m2. Hrasno: 53, 59 i 63 m2. M. Dvor: 122 m2. \i|ikovac: 69 m2 i gara`a. Mejta{: 57 m2. ^engi} V.: 64 m2. Centar: 130 m2. Tel. 061 375 787. 341-1Nd` Ilid`a - naselje Pejton, jednosoban stan 47 m2/I + veliki balkon, vanjska stolarija kompletno nova, ura|eno kupatilo, plin u stanu, miran dio Ilid`e u zelenilu, 65.000 KM. Tel. 061 510 964. 422-1tt Marijin Dvor, Kranj~evi}eva, ~etveroiposoban 102 m2, sa gara`om ispod stana, luksuzno opremljen, dvije banje. Tel. 062 342 236. 427-1tt Prodaje se jednosoban prizeman stan, povr{ine 31 m2, u ul. Zuke D`umhura, Ko{evsko brdo. Informacije mob. 061 156 174. De`urni u stanu 9. i 10./I od 9 do 11 sati. 338-1tt Prodajem ekskluzivan apartman na Bjela{nici. Visoko kvalitetna gradnja „OKI“, 51 m2, lo|a 8 m2, podzemna gara`a, interijer po mjeri. Tel. 061 139 792. 293-1Nd` Prodajem posl. prostor 91 m2, Breka, preko puta ulaza u Ortopediju, `uta zgrada od fasadne cigle, luksuzno adaptiran, pogodan za sve namjene, prodaja bez posrednika. Tel. 061 214 152, 061 214 162. 293-1Nd`

Zamjena
Mijenjam ili prodajem trosoban stan u Saraj polju, za manji. Tel. 061 202 497. U Rudom (RS) mijenjam-prodajem noviju ku}u sa oku}nicom za KS. Tel. 061 684 706. Stan u Sarajevu 52 m2, mijenjam za B. Luku. Tel. 033 542-668.

Kupovina
Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441. Kupujem havarisana vozila Pasat 3 i Golfove. Tel. 061 206 689. Kupujem ispravna i havarisana vozila. Tel. 062 915 635.

Dnevni avaz
Funkcionalan tros. stan za manji ili prodaja, ili dva manja, Ilid`a, R. Ja{ara 3, Nogo. Stan 60 m2, 4 sp., Dobrinja, RS za grad Sarajevo ili prodajem. Tel. 061 220 179. Sarajevo-Zagreb, mijenjam za Zagreb ili prodajem 4-soban stan kod Holiday Inna, 160.000 EUR-a. Tel. 00387 33 214-595, 00387 62 279 428. „ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 256-1TT KIRBY - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Fima „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 17939-1Nd` „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje, usisavanje i ispiranje tepiha (1 KM = m2) i namje{taja: ugao = 20 KM, kau~ = 10 KM. Tel. 061 141 944. 17934-1Nd` Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata i tende. Cijene sa monta`om. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 292-1Nd` TV VIDEO SERVIS vr{i popravku svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033/451-778. Mob. 061 148 042. 295-1Nd` Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 621-733. Povoljno dajem instrukcije iz matematike i informatike. Tel. 061 358 339. KV vodoinstalater. Tel. 061 207 840. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu, ili ru~no u praonici sa dostavom na adresu: Tel. 061 202 630, 033/673-284. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 526-945. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Staklar sa iskustvom radi sve vrste staklarskih usluga, dolazimo na adresu. Tel. 061 609 947. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. Tel. 033 526-521. KV moler kre~i stanove, ku}e 70 KM, radim gletovanje, farbanje, postavljamo ukrasni stiropor. Tel. 062 388 242, 638-454. Instruiram |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 9 KM. Tel. 033 621-976. Strunu, `eludac namje{tam, lije~im stru~no bezbolno, uspje{no, bolove u le|ima. Tel. 061 504 986. Agencija „Rosa“ vr{i usluge ~i{}enja stanova i pos. prostora. Tel. 033/533-721. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Lije~im vanjske i unutra{nje hemoroide. Tel. 061 533 146. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Vodoinstalater, 30 g. iskustva, vr{i opravke sanitar. Ure|aja, monta`u I pro~epljenja. Tel. 033 535 659 i 062 139 034. Rainbow dubinsko pranje }ilima, namje{taja, generalke u stanu, ozbiljna `ena. Tel. 061 311 276, 033 666-275. Molerske usluge uredno, kvalitetno. Tel. 062 127 525. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Stolar kvalitetno vr{i stolarskolakirerske poslove, dolazim na adresu. Tel. 062 332 702. Kombijem i luksuznim autom vr{im prevoz na more i planine. Tel. 033 240-884, 061 434 374. [ivanje trajnih autopresvlaka za sva vozila, popravak sjedi{ta, tapacirunga neba. Tel. 061 215 658, Terezije 32. VKV kre~enje stanova, pouzdano i stru~no, molerski majstor [erbo. Tel. 062 921 864. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta, cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Bravar, povoljno radi sve bravarske usluge. Tel. 062 940 731, 033 691-260. Stolar-tapetar, povoljno radi popravke stolarske i tapetarske. Tel. 061 606 651, 066 620-342. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200616. Servis ra~unara, instalacija sistema, ugradnja dijelova, ~i{}enje virusa, antivirusna za{tita. Tel. 061 515 560. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Elektri~ar: el. instalacije, automatski osig., indikatori za banju, el. bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061 312 435. Prekucavam sve vrste radova na ra~unaru. Tel. 061 520 737. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Registracija i prevod vozila. Tel. 061 134 597. Drva re`em motornom `agom, radim i druge poslove. Tel. 061 491 463. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643-990. Sudski tuma~ za njema~ki i engleski jezik, Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. KV vodoinstalater sa dugogodi{njim iskustvom radi monta`u novih kupatila i odr`ava staru instalaciju - ~isto, brzo, povoljno. Tel. 061 349 294. Vr{im prevoz robe, ljudi i stvari, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Molerski radovi. Tel. 061 579 971. Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Stolar vr{i opravku starog i izradu novog namje{taja, stolarije, stepeni{ta, podova i sl. Tel. 061 312 956. Stolar - postavljam laminat, {ipod i ugra|ujem i popravljam stolariju. Tel. 061 219 000. Radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke - povoljno. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Prevoz putnika luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima tokom godine. Tel. 033 473-574, 061 382 301. Izvodim sve vrste elektroradova. Tel. 061 156 340. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije. Tel. 061 262 895. Instruiram matematiku i fiziku za osnovne {kole, dolazim na adresu. Tel. 062 417 695. Radim povoljno sve molerskofarbarske radove, uklju~uju}i i stolariju. Tel. 061 397 187. Vr{im prevoz putnika sa klimatiziranim kombi vozilom, {irom BiH i dalje. Tel. 061 222 310. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, povoljno. Tel. 061 274 111. Profesorica instruira matematiku, fiziku i hemiju sve {kole i prvu godinu fakulteta, brzo i uspje{no. Tel. 033 235-141, 061 188 451. Iskusna profesorica daje instrukcije iz engleskog i arapskog jezika. Tel. 033 611-023. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Elektri~ar - usluge el. instalacija, interfoni, alarmi, gromobrani, el. usluge. Tel. 061 132 991, 033 418086. Vodoinstalater opravlja ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803. Profesorica violine daje instrukcije po~etnicima i u~nicima ni`e muz. {kole. Tel. 061 033 187. Kercher aparatima ~istimo }ilime, tepihe, itisone, namje{taj, auto i bus sjedi{ta. Tel. 062 738 728. Servisiram sve vrste tlakomjera i prodajem sa garancijom, povoljno. Tel. 061 188 903. Prof. francuskog, ovla{teni sudski tuma~ vr{i prevode svih vrsta sa ovjerom. Tel. 061 480 069. Profesor daje instrukcije iz matematika za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 062 467 237. Iscjeljenje duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazano. Tel. 062 519 449. Presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Ginekolo{ka ordinacija sa ultrazvu~nom dijagnostikom povoljno i stru~no pru`a usluge, Juki}eva, Sarajevo. Tel. 063 522 652. Ameri~ko - dubinsko usisavanje, pranje tepiha i kau~a. Tel. 061 522 239. Prori~em budu}nost iz ciganskih karata, povoljno, jeftino. Tel. 061 906 100, od 16-20 h. Obavljam adaptacije i ostale gra|. radove, vrlo povoljno. Tel. 061 442 263. Prof. daje sate gitare. Tel. 063 930 078. Servis svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Tel. 061 551 035. Stolar, popravka vrata, prozora, kuhinja i plakara. Tel. 033 465-412. Bravar/varilac VKV - profesionalna izrada i monta`a bravarskih radova. Tel. 066 213 714. Blindirana vrata, profesionalna izrada i monta`a, vrhunski kvalitet, povoljno. Tel. 066 213 714. Saznajte budu}nost kroz tarot karte. Tel. 062 531 615. Vi{i fizioterapeut obavlja rehabilitaciju nakon mo`danog udara, manuelna masa`a. Tel. 061 314 081. Vr{im povoljno registraciju firmi. Tel. 061 206 761. Dipl. ing. el. uspje{no instruira matematiku, fiziku, elektrotehniku. Tel. 062 327 168. Prevodim sa slovena~kog na bosanski. Tel. 061 828 134. Prevodim njema~ko-bosanski, bosansko-njema~ki, za 10 KM po stranici. Tel. 061 543 703. Vodoinstalater - popravlja i instalira vodovodne instalacije i komplet kupatila. Tel. 063 918 655. Kre~enje od pola marke, gletovanje po dogovoru. Tel. 062 506 865. Dipl. in`injerka instruira matematiku za popravne i prijemne ispite. Tel. 227-990. Profesorica klavira daje ~asove i instrukcije. Tel. 063 214 599. Student Muzi~ke akademije dr`i instrukcije harmonike, klavira, sat 10 KM. Tel. 063 639 915. Instrukcije iz engleskog i bosanskog za djecu i odrasle, prevodi. Tel. 065 572 966. Iskusan profesor daje instrukcije iz matematike za osmo{kolce, a radi upisa u srednju {kolu. Tel. 062 467 237. Elektroinstalaterski i molerski radovi povoljno, kvalitetno. Tel. 062 911 078. Postavljamo, brusimo i lakiramo sve vrste podova. Tel. 061 032 059. Mijenjam o{te}ene radijatorske ~lanke i vr{im ostale popravke na grijanju. Tel. 645-475. Laminate, brodski pod postavljamo povoljno i kvalitetno. Tel. 061 311 622. Postavljam, brusim i lakiram sve vrste parketa. Tel. 634-147, 062 423 025. Vr{im sve vrste molerskih radova (kre~enje, gletovanje, farbanje stolarije, itd.). Tel. 061 311 318, Pofali}i. VKV elektri~ar - popravljam sve ku}anske aparate i radim sve vrste elektroinstalacija. Tel. 061 276 187, Kova~i. Engleski jezik - podu~avam i prevodim. Tel. 061 533 935 i 214-151. Instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 457-066. ^asovi engleskog jezika za djecu i odrasle, vikendom dvo~as (90 min.) 10 KM. Tel. 061 334 895. Njema~ki jezik - instrukcije i prevod, kucanje svih radova na ra~unaru. Tel. 523-998, 061 863 559. Profesorica dr`i ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559. Radimo termo fasade, profesionalno i povoljno. Tel. 061 102 126.

subota, 9. januar/sije~anj 2010.

41

„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG. KAMAGRA GEL. KAPI ZA @ENE. ZA DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. NE RIZIKUJTE SA DUPLJACIMA. TEL. 061 702 404. 18012-1Nd`
SEX DO LUDILA! ORIGINAL! KAMAGRA GEL - 100 MG, CIALIS - 20 MG, BEZOPASNO PO VA[E SRCE. DISKRECIJA, DOSTAVA. DOSTAVA POUZE]EM. TEL. 062 942 815. WWW.VIAGRA.BA 17057-1ND@ Aparat Contour za mjerenje {e}era u krvi. Tel. 033 596-869. Povoljno el. bojler Gorenje, 50 lit., novija tipa, ispravan. Tel. 033 453-537. El. gitaru Jackson RR1 u odli~nom stanju. Tel. 061 828 265. Dobro o~uvane, original orijentalne (nepal, perzija), }ilime i staze. Tel. 033 452-018. Original perzijske staze, vi{e veli~ina. Tel. 033 452-018. Regal 4 dijela, povoljno. Tel. 062 911 952. Tri para odijela za skijanje, 2 para skija za tr~anje, 10 pari {tapova i 20 pari skija sa pancericama. Tel. 061 511 779. Me|unarodni tel. raztgovori sa va{eg fix. broja do 5 puta jeftiniji. Tel. 061 243 891. Prodajem 100 posto efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara. Tel. 061 243 891. Tri cvijeta benjamina, vis. 2 m., cijena po dogovoru. Tel. 217-479. Cijevi 0 30, du`ine 2 m, ukupno 200 m. Tel. 061 397 462. [aht za vodu 100x80. Tel. 061 397 462. Enterijer za radnju i pult prodajem. Tel. 061 723 655. Telefon-fax Panasonic prodajem. Tel. 061 723 655. Kompresor, pumpu za beton, povoljno. Tel. 061 130 450. Harmonika vrata jednokrilna i dvokrilna sa dvije vodilice, prodaja i ugradnja. Tel. 061 512 294. Prozori drvo, novi, termo staklo, klipa. Tel. 033 451-309. Prodajem centr. grijanje do 100 m2, prostora, al. radijatori, malo kori{teno na struju. Tel. 061 233 078. Stolove i stolice u kompletu 120 KM, ra~unare 320 KM. Tel. 062 106 332. Devet kompjutera u kompletu, povoljno za internet klub. Tel. 062 106 332. Rabljenu obu}u i odje}u na veliko i 3 dje~ija nova sintisajzdera, 2 para skija za tr~anje i poja~alo. Tel. 061 511 779, Sarajevo. Svje`a ljekovita jaja prepelica 30 kom-9 KM, bespl. ku}na dostava. Tel. 061 504 425. Novu ambala`u sarajevske pivare, povoljno. Tel. 061 404 846. Eta`. bojler na plin Mebo{. Tel. 061 915 733, 237-035. Povoljno prodajem dugu, sme|u bundu od nutrije, {ubaru i dugu kragnu od polarne lisice. Tel. 062 931 200. Oblove gra|e 50 m3 i 5 m3 suhe borove madre. Tel. 061 483 262. Novu ma{inu za perutanje pili}a, Zavidovi}i. Tel. 061 787 872. Umjetni~ka slika ulje na platnu, vrlo povoljno. Tel. 061 183 368. Pre{pan-papir 0,4 mm, zeleni 2 kg., cijena 20 KM. Tel. 062 966 709. Kofer ta{nu-aktovka, ko`na, nova. Tel. 062 966 709.

VELIKA AKCIJA!!! U prodaji su bukova cijepana drva po cijeni od 55 KM. Ugalj (Banovi}i) kocka, orah 140 KM. (Kreka) drveni 100 KM i bukovi briketi. Isporuka isti dan. Tel. 061 247 186, 061 785 535. 288-1Nd` Totalna rasprodaja bukovih cijepanih drva I klase po cijeni od 45 KM po jednom metru. Nudimo i sve vrste uglja (drveni i kameni) po najpovoljnijim cijenama. Isporuka do Vas je isti dan. Tel. 061 526 453. 299-1Nd` „TOTALNA RASPRODAJA“. Ogrijev na 4 jednake rate. U prodaji su drva u svim oblicima. Ugalj Banovi}i, drveni ugalj Kreka. Dostava brza i ta~na. Tel. 061 670 068. 344-1Nd` U prodaji su bukova cijepana drva 50 KM, kao ugalj (drveni + kameni). Tel. 061 565 221. 350-1Nd` Prodaja bukovih cijepanih drva 50 KM. Imamo ugalj povoljno (drveni + kameni). Tel. 061 148 000. 351-1Nd` Najkvalitetnija prodaja i ugradnja harmonika vrata svih modela i mjera. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Prodajem neulo`ene certifikate za otkup stana, povoljno kupujem dionice. Tel. 061 268 892. Odgajiva~ maltezera prodaje `enkice stare mjesec dana. Tel. 061 918 290. Pe} na plin, 2 rerne, 2 vitrine, 6 stolova komplet, kasa Oliveti. Tel. 061 958 001. Rashladna vitrina du` 1,50 m, ovalna 600 KM, klasa, vaga, 150 KM i proto~ni bojler i plinski. Tel. 062 966 403. Tende 6x3,5 na razvla~enje (metalija). Tel. 061 958 001. Cekular, 3 se}ije, 2 klupe, balkonska vrata. Te. 624-820. Crne mu{ke klizaljke, br. 43. Tel. 203-200. Prodajem invalidska kolica, masivna, nisu sklopiva, 400 KM. Tel. 061 548 278. Ku}ni sa~, povoljno. Tel. 473884. Kompjut. sto+sobni sto, povoljno. Tel. 473-884. Doma}a svje`a ljekovita prepeli~ija jaja 30 kom-9 KM „A“, 10 KM „S“ klasa, prepelice nosilje, koke nosilje, bespl. dostava. Tel. 061 138 184, 061 268 859. Nov ugao, invalidska kolica, nova kada 160x70, balk. vrata, prozori 220x80, 140x60, vrata 200x84. Tel. 061 411 096, 537-908. [iv. ma{ina Singer, povoljno. Tel. 033 225-038. Hitno prodajem ormar, krevet za dvoje, jogi i natkasne. Tel. 063 165 087, Skenderija. Ra~unar Peintum III sa ugra|enim DVD prodajem. Tel. 061 525 347. Sat. antena sa dva analogna resivera, prodajem. Tel. 061 525 347. Plin. bojler (Arimov), fasadni polovan za dijelove. Tel. 061 525 347. Ro{tilj, profesionalni, ugalj sa haubom, 90x60, povoljno. Tel. 061 841 493. Nov, neotpakovan Nintedowii, kupljen u Engleskoj. Tel. 061 813 222. Za ugostiteljstvo stolove, stolice, kafe aparat. Tel. 062 570 109. Aparat Contour za mjerenje {e}era u krvi. Tel. 033 546-869. Vlastite }urke, patke, guske, `ive ili o~i{}ene, pijetlove, donosim na ku}. adresu. Tel. 061 925 691. [iv. Bagat i {trika~a i Singer ma{ine, prodajem. Tel. 061 272 743, 033 614-874. Zamrziva~ ladi~ar „Gorenje“ 150 KM. Tel. 061 27 27 43. ^ar{ave i dnevne pelene za odrasle, povoljno. Tel. 061 272 743.

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata. Tel. 061 501 401. 17062-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna, Bira), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 15979-1tt

Radimo zidanje, {alovanje i krovove kvalitetno i povoljno. Tel. 033 673-645. Zidam dimnjake za cent. grijanje, profesionalno, moja skela. Tel. 061 102 126. Ekipa majstora izvodi sve vrste radova, krovova, fasada. Tel. 061 269 883. Vr{im pranje tepiha i itisona, besplatna ku}na dostava. Tel. 061 922 937. Peremo sve vrste }ilima, itisona, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 213 732. Iskusan profesor engleskog prevodi stru~nu literaturu i tehni~ku dokumentaciju, brzo, povoljno. Tel. 062 757 808. Snimanje kamerom VHS-DVD svadbe, d`enaze i ostalo, kompjut. obrada, monta`a. Tel. 061 205 109. Moler sa radnim iskustvom, izvodi sve mol. farb. radove, brzo, kvalitetno, ~isto. Tel. 061 206 345. Kirby dubinsko usisavanje i pranje tepiha, etisona i tapac. namje{taja, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Vr{im ugradnju svih vrsta parketa sa bru{enjem i lakiranjem, laminata, rigipsa, {ipoda i keramike. Tel. 033 659-573. Detaljno izra|ujem natalne horoskope za 2009. god. (ljubav, posao, novac i zdravlje). Tel. 062 104 226. Uspje{no gledam karte, prori~em budu}nost, poma`em kod ljubanih i drugih problema. Tel. 033 260-516, 061 689 352. Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. Tel. 061 828 391. Sve vrste brav. radova povoljno. Tel. 062 389 567. Usluge snimanja kamerom VHS-DVD svadbe, d`enaze, ostalo, kompjut. obrada i monta`a. Tel. 061 205 109. Servis ku}. el. instalacija, ugradnja bojlera, napa, lusteri i ostalo. Tel. 061 205 109. Povoljno uz garanciju radimo termo fasade, moleraj, {panski zid. Tel. 061 278 188. Mol. farb. poslovi, povoljno, kvalitetno i ~isto. Tel. 061 262 973. Sve za kompjuter, rje{avanje problema, instalacija programa, ugradnja dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793. Certificirani ra~unovo|a povoljno vodi poslovne knjige za sve vrste preduze}a, radnji i udru`enja, radim normativna akta. Tel. 061 150 368. Profesor instruira francuski, latinski i italijanski. Tel. 061 566 590. Ra~unovodstvene, knjigovodstvene i kontrolne poslove, agencija EDNA, za DOO, STR, SZR, SUR. Tel. 066 442 454. Uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, buhe i mi{eve. Tel. 061 928 535, 033 219-761. Saljevam stravu, gledam u grah, otklanjam nametnute vam probleme. Tel. 062 525 621. Izvodim molersko-farbarske radove ~isto, kvalitetno i povoljno, njema~ko iskustvo. Tel. 061 812 664. Klimatiziranim i udobnim kombijem 7+1 nudim usluge prevoza na sve destinacije. Tel. 033 220 402 i 062 214 690. Dajem instrukc. iz engleskog jezika, djec i srednjo{kolcima, za popravni dolazim na adresu. Tel. 062 788 854. Renoviranje stamb. prostora, molerski, elektro, vodoinst., podopolaga~ki, kerami~arski, stolarski radovi. Tel. 061 357 201. Servis ra~unara C10, windows sistem, instaliranje arapski, program i dr. Tel. 062 692 198. U~enicima, srednjo{kolcima instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 033 625-196, Ilid`a. Vodoinstalater montira satove za vodomjere. Tel. 061 105 425. Pravim torte i razne kola~e po narud`bi. Tel. 061 842 180. Molersko-farbarske usluge i kerami~arski radovi, brzo, ~isto i kvalitetno. Tel. 066 883 697. Instrukcije - engleski jezik, povoljno, 2h - 15 KM, dolazim ku}i. Tel. 061 481 182. Instrukcije - matematika, povoljno, 2h - 15 KM, dolazim ku}i. Tel. 061 481 182. Uspje{no gledam u karte i grah. Tel. 061 530 386, 033 469-795. Kerami~ari 2 majstora, brzo i kvalitetno postavljamo sve vrste keramike. Tel. 061 525 310, 062 214 879. Kerami~arski radovi. Tel. 062 165 539. Povoljno postavljam parkete, laminat i {ipod, brusim i lakiram, povoljno. Tel. 062 967 811.

42

Subota, 9. januar/sije~anj 2010.

Dnevni avaz
Monter povoljno opravlja stari i montira novi namje{taj, radi selidbe. Tel. 061 202 840. VKV vodoinstalater. Tel. 061 530 205. Stolar - ameri~ki plakari, kuhinje, komode, moderan dizajn. Tel. 061 574 210. Elektri~ar, popravak ku}nih aparata, instalacija, povoljno. Tel. 066 340 887. Bravar, sve vrste bravarskih poslova, povoljno. Tel. 066 340 887. Svadbeni ukrasi (bidermajer, ikebane, ru`ice, ma{nice) radim povoljno. Tel. 061 106 415. Engleski, u~ite uz pomo} ozbiljnog, stru~nog i uspje{nog instruktora, dolazim ku}i. Tel. 615-732. Knjigovodstvo za STR, SUR, SZR i usluge uklju~ivo i obveznike PDV-a. Tel. 615-732. Instrukcije iz matematike, uspje{no i povoljno. Tel. 466-736 i 061 506 755. KV moler kre~i stanove, ku}e, 70 KM, radim gletovanje i farbanje. Tel. 062 388 242, 638-454. Lije~im sva oboljenja ki~me i dr. bolesti. Tel. 033 616-211. Instruiram |ake i studente iz matematike na Al. Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Pranje }ilima i itisona sa bespl. prevozom na va{u adresu. Tel. 033 557-720. Profesor daje instrukcije iz francuskog i latinskog. Tel. 061 506 590. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. VKV moler radi kvalitetno i uredno, jeftino i brzo. Tel. 062 214 519. Moler radi kre~enje, gletovanje, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 235 190. Centralno grijanje radim povoljno, monta`a, servis, popravke. Tel. 061 105 425. Sve vrste {ivanja `. konfekcije kao i sve vrste prepravki veoma kvalitetno. Tel. 065 695 706, Alipa{ino p. Edelpuz od 2,5 KM, gletovanje 1 KM, moleraj 0,50 KM, garancija za posao, Meho. Tel. 065 061 422. Parketarski poslovi, njema~ko iskustvo, kvalitet uz garanciju. Tel. 062 326 694. Dipl. odgajateljica poma`e u odgoju va{e djece kod ku}e. Tel. 063 897 129. Bravar, sve vrste brav. radova, ograde, gitere itd. Tel. 062 389 567. Povoljno, elektri~ar, opravka el. instalacija, sig. ure|aja i razvodnih tabli, uti~nica, prekida~a. Tel. 061 133 829. Stolar, opravka, monta`a, izrada kuhinja, plakara, namje{taja, vrata, prozora, brava. Tel. 062 534 123, 033 463-353. Med. sestra pru`a usluge infuzija, injekcija, ispiranje uha, obradu rana, kontrolu [UK-a, urina, tlaka. Tel. 641-144. Vr{im popravke, prepravke, montiranje, lakiranje ku}nog namje{taja i stolarije. Tel. 061 250 763. Kuhinje, ameri~ki plakari, monta`a namje{taja, posavljam laminat od 3 KM/m2. Tel. 061 267 648. Moleraj 0,50 KM/m2, gletovanje 1 KM/m2, edelpuz 2,5 KM. Tel. 062 506 865. Monta`a i ugradnja svih vrsta kamenih radova, keramike, renoviranje stanova. Tel. 062 843 850. Moler. Tel. 061 867 007. Profesionalno ~i{}enje stanova, poslov. prostora, tepiha, namje{taja. Povoljna cijena. Tel. 061 210 017. Obavljam adaptacije i dr. gra|. radove, vrlo povoljno. Tel. 061 442 263. Zidarski radovi, adaptacija, gradnja. Tel. 062 536 204. Prevoz putnika i selidbe T4 kombijem, povoljno. Tel. 062 223 343, Pofali}ka 76. Opravka b. tehnike, grijalica, usisiva~a, bojlera i ostalo, kao i ugradnja novih ure|aja, rasvjete i ostalo povoljno. Tel. 061 262 411. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama, kvalitetno. Tel. 062 944 952. Peremo sve vrste }ilima, itisona, tepiha, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 505 642. Agencija pru`a ra~unovodstvene i poslovne savjete za sve djelatnosti. Tel. 033 710-710, 061 218 550. Zavr{ni unutra{nji radovi, el., rigips, molerski, ugradnja vrata, prozora, itd, kvalitetno, povoljno. Tel. 062 867 314. Iskusni vodoinstalater Vinko, radi u~inkovito usluge iz svije struke. S. Fra{te 13. Tel. 033 543-988, 061 968 031. Dijamantsko sje~enje i bu{enje armiranih betona, bez buke, pra{ine i vibracija. Tel. 061 336 558. Vr{im selidbe i sve vrste prevoza sa kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009. Profesor instruira matematiku sve uzraste, povoljno, uspje{no, dolazim ku}i. Tel. 657-082, 066 329 172. Kerami~ki radovi od 8 KM, laminat od 3 KM, brzo, kvalitetno, povoljno. Tel. 062 422 040. Kirby dubinsko usisavanje i pranje tepiha, etisona i tapac. namje{taja, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Antivirusna za{tita ra~unara, instalacija windowsa, ~i{}enje kompjut. virusa, internet konekcija. Tel. 061 243 611. Profesorica daje instrukcije iz fizike, srednjo{kocima za popravni. Tel. 061 227 439. Ugradnja blind vrata 50 KM i sve ostale sitne popravke. Tel. 061 542 493. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Udobnim kombijem nudim usluge prevoza na sve destinacije kao i selidbe po bih i inostranstvo. Tel. 033 511 492 i 061 899 883. Renoviranje stamb. prostora molerski elektro, vodoinst., kerami~arski i stolarski radovi. Tel. 061 357 201. Uspje{no i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220-173. Instrukcije iz engl., njema~kog i ruskog jezika. Tel. 061 803 042. Opravka ma{ina za ve{ i su|e, el. {tednjaka i TA pe}i, bojlera sa ~i{}enjem, el. instalacija. Tel. 061 803 042. Servis ra~unara, instalacija, windows XP, vista, win7, office, antivirusi, mre`a i konekcija. Tel. 062 419 358. ^istim ku}e i poslovne prostore i peglam ve{. Tel. 061 580 063. Usmjeravanje analognih i dig. sat. i zemaljskih Tv i radio antena, monta`a i servis. Tel. 061 803 042. Kablovska preko satelita W2 u BiH i svijetu: FTV, RTS, OBN, Alfa, ATV, Pink BiH i drugi regionalni i strani najatraktivniji kanali u HD kvalitetu ve} od 12 KM. Tel. 061 803 042. FTV, RTRS, OBN, Alfa, TV BHT 1, Pink i dr. retg. i strani programi, direktno preko satelita, ve} od 12 KM m2. Tel. 061 803 042. Servisiranje ra~unara, ~i{}enje virusa. Tel. 062 654 140. [ivanje pantalona mu{kih, `enskih, `enskih suknji 10 KM, vr{imo korekcije odje}e. Tel. 033 204-093. Profesor - dajem instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 033 204-453, 061 914 014. Elektri~ar - vr{i opravke i monta`u el. instalacija, pe}i, bojlera, aut. osigura~a, itd. Tel. 061 524 123. KV vodoinstalater vr{i opravku stare vodoinstalacije, radim nanovo banje, uz garanciju. Tel. 033 643-141, 061 562 531. Vr{im prevoz robe, selidbe, kombijem, obezbije|ena radna snaga uz dogovor. Tel. 063 872 529. Vr{im usluge prevoza putnika i robe. Tel. 061 367 103. Elektromehani~ar servisira sve ma{ine, alatljike, usisiva~e. Tel. 033 213-040. Moler-majstor kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Zidar, gradimo ku}e od temelja do krova. Tel. 234-890. Vr{imo presvla~enje i popravku svih vrsta namje{taja uz garanciju. Tel. 061 210 832, 033 459539. Kvalitetno i povoljno uni{tavamo `ohare i druge insekte uz garanciju. Tel. 063 503 408. Instalacija sistema, programa, antivirusna za{tita, prekucavanje tekstova, ugradnja novih komponenti. Tel. 062 204 541. Knauf - ugradnja rigipsa i amstronga. Tel. 061 531 888. Termofasade - rigips, {panski zidovi, molraj, veoma povoljno uz garanciju. Tel. 061 270 971. Prekucavam sve vrste tekstova na ra~unaru. Tel. 061 872 581. Kombi prevoz, selidbe, dovoz materijala itd., odvoz {uta. Tel. 061 27 94 05. Radim rigips, zidove, stropove, obloge, moleraj, laminat. Tel. 061 904 895, 062 672 562. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544932, 062 522 986. Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce i srednjo{kolce tokom godine. tel. 061 244 251. Profesionalno ~i{}enje va{ih ku}a, stanova, pos. prostora i tapaciranog namje{taja. Tel. 061 144 899. Vodoinstalater, 30 g. iskustva, vr{i popravku, monta`u I pro~epljenje vod. Instalacija. Tel. 033 535 659 i 062 139 034. Gledanje u fild`an, {oljicu, na poseban vidovit na~in, uz pomo}, savjete i drugo. Tel. 033 661-185, 062 393 096. Usluge reklamiranja na renomiranom radiu 300 puta mjese~no, za pravna i fizi~ka lica. Tel. 061 245 070. Usluge odgoja i njega djece do 10 god. starosti nudi dipl. odgajateljica. Tel. 062 992 625. Servisiram i ba`darim sve vrste tlakomjera, povoljno, uz garanciju. Tel. 061 188 903. Kerami~arske usluge postavljanje laminata, rigipsa, elektro instalacija i moleraj. Tel. 062 466 093. Izrada plo~astog namje{taja, kuhinja, ameri~kih plakara, ormara, stolova, prema katalogu i zahtjevu. Tel. 062 466 093. Profesor instruira francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Privatna igraona-vrti} sa ba{tom nudi usluge ~uvanja djece. Tel. 033 666-755. Vodoinstalater - adaptacija starih i instaliranje novih kupatila, pro~i{}avanje odvoda i bojlera. Tel. 062 806 819. Rainbow pranje i dubinsko usisavanje }ilima i tapac. namje{taja, kvalitet zagantovan. Tel. 061 204 144. @albe, tu`be, molbe i dr. pravne akte radim povoljno. Tel. 061 722 706. Povoljno i uz garanciju moleraj, prezide, rigips, laminat, plo~ice, itd. Tel. 062 226 904. Veoma povoljno prevodim sa engleskog i na engl. jezik. Tel. 061 262 479. Prevozim kombijem razne vrste roba, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 061 216 925, 033 691-384. Uni{tavamo `ohare 100% efikasno, u va{em stambenom ili pos. prostoru. Tel. 061 243 891. Kuhinje, ameri~ki plakari, montiram namje{taj, postavljam laminat, 3 KM - m2. Tel. 061 267 648. Dimnjake zidamo. Tel. 061 154 540. Kamen lijepimo bunja sedra. Tel. 061 154 540. Kamine zidamo {amotom, grijanje eta`no i topla voda iz kamina. Tel. 061 154 540. Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755. VKV moler radi sve vrste mol. radova, kvalitetno i jeftino. Tel. 062 214 519. Prof. daje instrukcije iz fizike za popravni i srednjo{kolcima, dolazim na adresu. Tel. 061 227 739. Instrukcije iz matematike, priprema za prijemne ispite, uspjeh zagarantovan. Tel. 062 504 840. Engleski jezik instrukcije i prevo|enje. Tel. 677-300. Dajem instrukcije osnovcima iz bosanskog jezika. Tel. 061 906 100, od 16-20 h. Dajem instrukcije iz francuskog jezika u~enicima osnovne i srednje {kole. Tel. 061 800 661. Prof. engleskog daje ~asove. Tel. 626-157. Profesor muzike daje ~asove iz violine, harmonike, solfe|o. Tel. 061 549 495. Engleski i njema~ki uspje{no svi uzrasti, 5 KM ~as, dolazim ku}i. Tel. 033 471-297, 062 916 729. Ku}ni majstor: postavljam garni`e, lustere, plafonjere, brave, baglame, slike, {altere, uti~nice i ostalo. Tel. 061 838 018. Rigips majstor radi potkrovlja, pregrade, spu{tanje plafone. Tel. 062 424 320. Radimo moleraj, edel putz, rigips, keramiku, laminat, brzo i povoljno. Tel. 062 183 209. Vodoinstalater, obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravka, adaptacije. Tel. 061 696 133. Izvodimo sve vrste gra|evinskih radova sa garancijom. Tel. 061 740 127. Kerami~arski radovi i kameni mozaik. Tel. 062 117 905. Molersko-farbarski, elektroinstalaterski itd. radovi, povoljno, kvalitetno. Tel. 061 310 141. Radim zidarske, kerami~ke radove, oblaganje kamena. Tel. 063 557 115. Molersko-farbarski, stiropor, rigips, i ostali radovi povoljno, kvalitetno. Tel. 062 911 078. Kre~im stanove uredno i jeftino. Tel. 062 672 723, 061 515 483. Vr{im selidbe i sve vrste prijevoza sa kombijem, povoljno. Tel. 061 268 155. Servis ra~unara, instalac. windowsa, antivirusna za{tita, internet rje{enja, dolazak besplatan. Tel. 061 812 308. Pru`am usluge medicinske, sportske i relaksiraju}e masa`e, molim ozbiljne ponude. Tel. 061 563 098. ^uvala bi dijete ili pokretnu `enu. Tel. 063 165 087, Skenderija. Potrebna djevojka za rad u kafi}u (centar). Tel. 062 320 648. Radila bi na ispomo}i u kuhinji ili njegovala stariju osobu, ili ~i{}enje. Tel. 061 803 945. Potrebna `enska osoba za obavljanje ku}. poslova uz dogovor o radnom vremenu. Tel. 033 438505. Mlad, zdrav i stru~an moler tra`i posao, obavljao bi i ostale poslove po potrebi. Tel. 066 832 479. Dva ozbiljna molera tra`e ozbiljan posao, molimo za ozbiljne ponude. Tel. 033 456-949, 061 219 768. Potrebna mla|a radnica na poslu`ivanju Fast-Food-u u Rajlovcu. Tel. 061 392 184. Njegovala bi osobu kojoj je potrebna pomo}. Tel. 062 823 662. Dubinsko ~i{}enje auta, tapac. namje{taja, }ilima, sa profes. ma{inama. Tel. 033 557-720. Penzioner, radio bi kao no~ni ~uvar. Tel. 062 434 929. Potreban samo ozbiljan radnik sa iskustvom za rad u autopraonici i vulkan. radnji, plata po dogovoru. Tel. 062 213 732, 061 209 057. Ugostiteljskom objektu hitno potreban no}ni ~uvar. Tel. 066 171 086. ^istim i odr`avam urednim va{ stamb. prostor, brzo, kvalitetno, pedantno. Tel. 062 760 012. Ru{im sve vrste betonskih i dr. plo~a, pregrada zidova, sa kompresorom i el. ma{inama po dogovoru. Tel. 061 171 361, 062 786 472. Elektroinstalaterski, rigips, molerski radovi, povoljno, kvalitetno. Tel. 062 911 078. U~iteljica poma`e u u~enju u~enicima osnovne {kole od 2 do 4 razreda. Tel. 033 205-846. Po{ten i ozbiljan, radio bi na pijaci, odje}a, obu}a, mo`e i trafika. Tel. 062 760 739. Ozbiljan mu{karac radio bi kao no~ni ~uvar, komercijalist, mo`e i ~uvanje starije osobe. Tel. 062 760 739. Stolar tra`i posao. tel. 061 538 223. Samouki gitarista sa odli~nom tehnikom, osposobljava polaznike za sviranje klas. gitare. Tel. 062 971 535. Servis i ugradnja plin. pe}i. Tel. 062 270 657. Tra`im posao voza~a „B“ kat., a u obzir mogu do}i i dr. ponude. Tel. 061 515 912. Nudim knjigovodstv. usluge fizi~kim i pravnim licima. Tel. 061 811 816. Zaradite puno novca u slobodno vrijeme, monta`a raznih artikala. Tel. 063 347 564. „Moja agencija“ - ra~unovodstvene usluge za preduze}a, udru`enja i ostale subjekte. Tel. 063 919 626, 061 894 526.

Elektri~ar opravlja {porete, bojlere, ve{ ma{ine, TA pe}i, mijenja osigura~e. Tel. 063 155 868. Adaptiramo stanove, voda, struja, keramika, rigips, moleraj... Tel. 063 155 868. Moler kre~i, gletuje zidove, rigips, povoljno i kvalitetno. Tel. 061 325 307. Instalacija windowsa, programa, antivirusna i antispyware za{tita, seminarski radovi, dolazak besplatan. Tel. 061 812 308, 033 201-389. Izrada i ugradnja kuhinja, ormara i predsoblja, zamjena baglama, dolazim na adresu. Tel. 062 944 952. Elektri~ar, izvodim sve vrste el. radova, kvarovi, nove instal., itd. Tel. 061 398 483. Instrukcije - matematika - uspje{no i povoljno. Tel. 061 571 973. Prof. francuskog, ovla{teni sudski tuma~ - radi sve vrste prevoda sa ovjerom. Tel. 061 480 069. VKV stolar vr{i popravku vrata, prohora, zamjena baglama, svih vrsta na kuhinjama, plakarima. Tel. 033 677-549. Crtam idejna rje{enja za legalizacije i urban. dozvole. Tel. 061 537 576. Povoljno i kvalitetno radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Rainbow dubinsko ~i{}enje. Tel. 061 274 144. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga, dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Serviser rashl. tehnike popravljam fri`idere, zamrziva~e, rashladne vitrine, komore. Tel. 061 143 019. Povoljno prevozim sve vrste roba, usluge selidbe, odvoz kabastog otpada. Tel. 061 170 886, 033 472954. Vr{im prevoz robe, stvari, selidbe, povoljno, kombi Iveco, nosivost 1,5 t, na svim destinacijama sa i bez radnika. Tel. 061 811 115. Vodoinst. vr{i opravke i adaptacije kupatila, brzo, jeftino od 822 h. Tel. 061 233 517. VKV bravar radi ugradnju brava, PTT sandu~adi, ormara, kani{li, ramova, povoljno. Tel. 061 507 683. Stolar, opravka, izrada i monta`a kuhinja, namje{taja i gra|. stolarije, postavljanje laminata, lamperije i podova. Tel. 061 502 739. Elektroinstalaterski radovi te opravka elektroinstalacija. Tel. 033 611-542. Moler VKV radi mol. farb. poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Iskusna prof. engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200616. Sve staklarske radove radim povoljno, dolazim na adresu. Tel. 061 842 343. Vr{im prevoz kombijem, ljudi, stvari, radna snaga po potrebi obezbije|ena. Tel. 062 385 762. Rainbow dubinsko usisavanje tepiha, sjede}ih garnitura, jogi madraca. Tel. 061 916 272. Instrukcije iz hemije, studentima i u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615-901. Radim sve vrste limarsko gra|. radova. Tel. 062 151 468. Kiroprakti~ar-fizioterapeut uspje{no lije~i oboljelu ki~mu, uko}enost, u{takljenje `ivca, diskus patiju, diskus hermiju, spondilozu, oko{tavanje i glavobolju. Tel. 061 172 516, 033 227-182. Va{ majstor rje{ava sve va{e elektro kvarove u va{em stanu, opravka teh. ure|aja kao i ugradnja. Tel. 061 262 411. Izvodim sve vrste radova u gra|evini, sitne i krupne, zamjena prozora, vrata, uz popust 20%. Tel. 061 501 835. Pomo} u u~enju djeci od 7-9 godina, Hrasno, Aleja lipa 63. Tel. 061 926 361. Zidar - izvodim zanatske radove: malterisanje, zidanje, poslove, itd. Tel. 062 941 894. VKV elektromehani~ar, povoljno popravljam ve{ ma{ine, el. {porete, bojlere, indikatore. Tel. 061 563 910. Dekorater-tapetar presvla~i povoljno namje{taj u radioni ili kod vas. Tel. 061 156 728.

Ponuda-potra`nja
Restoranu na Marin Dvoru potreban {anker. Tel. 062 387 663. 420-1tt Pobolj{ajte ili zapo~nite posao bro{urom „Kreditne linije“. Sadr`i 320 biznis kredita. Tel. 032 244417. Zaposlenje i useljenje {irom svijeta, bro{ura „Informator“, na na{em jeziku. Tel. 032 244-417. Proizvodnja eteri~nih ulja, mirisa, parfema, raznih proizvoda. Bro{ura „Eteri~na ulja“. Tel. 032 244-417. Hemijska ~istionica ~isti odjevne predmete od: ko`e, krzna i tekstila, najjeftinije u gradu, tradicija od 1947. god. Tel. 063 638 955. Potrebna djevojka za rad u kafi}u, u centru grada. Tel. 062 320 648. Grafi~ki tehni~ar grafi~ke dorade sa radnim iskustvom, tra`i posao (redovna primanja). Tel. 061 684 706. Tra`im bilo kakav posao, ~i{}enje stanova i sl. Tel. 062 854 788. Potrebna konobarica za rad u kafi}u u centru Sarajeva. Tel. 061 278 917. Potrebne ozbiljne `ene za direktnu prodaju njema~kog proizvoda. Tel. 061 916 440. Masa`a relaks., sportska, elektroakupunktura, aroma-masa`a, refleksoterapija, dipl. maser-terapeut. Tel. 063 975 031. Agencijsko vo|enje knjigovodstv. usluga za pravne subjekte. Tel. 219-480, 063 917 256. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada min. 30 posto+kreditiranje+stimulacija. Tel. 033 644-178, 061 225 424. ^istim i odr`avam pos. i stamb. prostore. Tel. 061 537 404.

Ako nekome treba lijek PLETAL, poklanjam nepotpuno pakovanje. Tel. 033 658-707. Kupujem lomljeno zlato, {orvane, dukate, almasli grane i zubarsko zlato. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, {orvane i dukate. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem norve{ku gusanu pe} Jotul (humanitarnu), dobro pla}am. Tel. 061 400 190.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

T elefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

oglasi
Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 12/03 i 34/03), ~l. 25. Zakona o ustanovama („Slu`beni list RBiH“, br. 6/92, 8/93 i 13/94) i ta~ke II i IV Odluke o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju predsjednika i ~lanova upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova iz oblasti kulture i sporta („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, br. 12/04, 11/05 i 37/05) ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo raspisuje

Dnevni avaz

subota, 9. januar/sije~anj 2010.

43

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON ZDRAVSTENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA VELIKA KLADU[A Broj: 18/10 Dana, 06. 01. 2010. godine Na osnovu ~lana 45. stav 1. ta~ka 7. Statuta Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Velika Kladu{a i Zaklju~ka Upravnog odbora, direktor ustanove

JAVNI OGLAS
za nominiranje/imenovanje na upra`njene pozicije predsjednika i ~lanova Upravnih odbora javnih ustanova iz nadle`nosti Ministarstva kulture i sporta ~ija kona~na imenovanja vr{i Vlada Kantona Sarajevo 1. - Nominiranje/imenovanje na upra`njene pozicije predsjednika i ~lanova Upravnih odbora vr{i se u slijede}im javnim ustanovama: 1. „Collegium artisticum“ 2. „Sarajevo art“ javna ustanova za organizovanje kulturnih programa i me|unarodnu saradnju 3. „Sarajevski ratni teatar - SARTR“ 4. „Me|unarodni teatarski i filmski festival - MES“ 5. „Kantonalni zavod za za{titu kulturno-historijskog i prirodnog naslije|a Sarajevo“ U gore navedenim javnim ustanovama biraju se: 1 (jedan) predsjednik i 4 (~etiri) ~lana, s tim da se jedan ~lan imenuje iz reda stru~nih zaposlenika javne ustanove, a jednog ~lana uklju~uju}i i predsjednika predla`e Ministarstvo kulture i sporta. 2. - Na~in izbora predsjednika i ~lanova upravnih odbora Predsjednika i ~lanove upravnih odbora javnih ustanova iz ta~ke 1. ovog oglasa imenuje Vlada Kantona Sarajevo na osnovu prijedloga Ministarstva kulture i sporta (u daljem tekstu: Ministarstvo) i Komisije za izbor (od kandidata koji se prijave na javni oglas) u skladu sa odredbama Odluke o standardima i kriterijima za nominiranje na poziciju predsjednika i ~lanova upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova iz oblasti kulture i sporta. Mandat predsjednika i ~lanova upravnih odbora traje ~etiri godine i mogu biti ponovo imenovani. U ~lanu 1. Odluke o utvr|ivanju visine mjese~ne naknade ~lanovima upravnih odbora javnih ustanova iz oblasti kulture i sporta („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj 11/01) utvr|ena je visina nadoknade za rad u upravnim odborima. 3. - Op}i uslovi: Za predsjednika i ~lana upravnog odbora mogu biti nominirani /imenovani kandidati koji ispunjavaju slijede}e op}e uslove: - da su dr`avljani Bosne i Hercegovine; (dokaz: uvjerenje o dr`avljanstvu) - da su stariji od 18 godina (dokaz: rodni list ili ovjerena fotokopija li~ne karte CIPS-a) - da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine od dana objavljivanja upra`njene pozicije (dokaz: potpisana i ovjerena Izjava ~iji se obrazac mo`e podi}i uz prijavu u Ministarstvu soba 259/II) - da se na kandidate ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine - da nisu pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji (dokaz: potpisana i ovjerena Izjava ~iji se obrazac mo`e podi}i uz prijavu u Ministarstvu soba 259/II) - da nisu osu|ivani za krivi~no djelo i za privredni prestup nespojiv sa du`no{}u u upravnom odboru javne ustanove (dokaz: da nije osu|ivan za krivi~no djelo - uvjerenje od nadle`nog MUP-a - Uprava policije, a da nije osu|ivan za privredni prijestup - uvjerenje od nadle`nog op}inskog suda - prekr{ajno odjeljenje nadle`ne op}ine) - da nisu izabrani zvani~nici, nosioci izvr{nih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u instituciji vlasti Bosne i Hercegovine („Slu`beni glasnik BiH“, broj 16/02, 14/03 i 12/04) (dokaz: potpisana i ovjerena Izjava ~iji se obrazac mo`e podi}i uz prijavu u Ministarstvu - soba 259/II) - da nisu na funkciji u politi~koj stranci (dokaz: potpisana i ovjerena Izjava ~iji se obrazac mo`e podi}i uz prijavu u Ministarstvu - soba 259/II) 4. - Posebni uslovi: Kandidati koji se nominiraju /imenuju za poziciju predsjednika i ~lana upravnog odbora pored op}ih treba da ispunjavaju i slijede}e posebne uslove: - visoka stru~na sprema i najmanje pet (5) godina radnog sta`a ili - vi{a {kolska sprema i najmanje sedam (7) godina radnog sta`a ili - srednja stru~na sprema i najmanje deset (10) godina radnog sta`a (dokaz: diploma i potvrda o radnom sta`u u struci) - da nemaju privatni finansijski interes u javnoj ustanovi u ~iji se upravni odbor imenuje (dokaz: potpisana i ovjerena Izjava ~iji se obrazac mo`e podi}i uz prijavu u Ministarstvu - soba 259/I) - da nisu direktori javnih ustanova (dokaz: potpisana i ovjerena Izjava ~iji se obrazac mo`e podi}i uz prijavu u Ministarstvu soba 259/II) - da nisu ~lanovi vi{e od jednog upravnog ili nadzornog odbora (dokaz: potpisana i ovjerena Izjava ~iji se obrazac mo`e podi}i uz prijavu u Ministarstvu - soba 259/I) Prednost kod imenovanja ima}e kandidati sa radnim iskustvom te ostvarenim i priznatim rezultatima na polju umjetni~kog stvarala{tva. 5. - Opis pozicije predsjednika i ~lana upravnog odbora, odnosno upravnog odbora: - donosi Pravila ustanove - imenuje i razrje{ava direktora - utvr|uje planove rada i razvoja - utvr|uje godi{nji program rada - donosi finansijski plan i usvaja godi{nji obra~un - donosi op}i akt o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji poslova i druge op}e akte u skladu sa zakonom i pravilima ustanove - odlu~uje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je ustanova osnovana, ako zakonom nije odre|eno da o odre|enim pitanjima odlu~uje drugi organ ustanove - usmjerava, kontroli{e i ocjenjuje rad direktora - rje{ava sva pitanja odnosa sa osniva~em - odlu~uje o kori{tenju sredstava preko iznosa utvr|enog Pravilima javne ustanove - odgovara osniva~u za rezultate rada javne ustanove - odlu~uje o prigovoru radnika na rje{enje kojim je drugi organ odre|en Pravilima ustanove odlu~io o pravu, obavezi i odgovornosti uposlenika iz radnog odnosa - podnosi osniva~u jedanput godi{nje izvje{taj o poslovanju javne ustanove - vr{i i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima javne ustanove 6. - Kandidovanje Prijave podnosioca sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od osam (8) dana od isteka roka za podno{enje prijava ne}e biti uzete u razmatranje u daljem procesu kandidovanja. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bi}e pozvani na intervju pred Komisijom za izbor. Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njihovog imenovanja. Sve informacije u toku postupka kandidovanja su transparentne, osim ako informacije o podnosiocima prijava nisu povjerljive u smislu Zakona o za{titi li~nih podataka (Slu`beni glasnik BiH“, broj: 32/01). Kandidati koje nakon intervjua predlo`i Komisija za izbor, smatrat }e se da su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju. Vlada Kantona Sarajevo osigurat }e da se izvr{e i javno objave kona~na imenovanja na pozicije u upravnim odborima. Bilo koji kandidat ili bilo koje drugo lice - ~lan javnosti mo`e podnijeti progivor na kona~no imenovanje, ako postoje dokazi da u procesu imenovanja nisu ispo{tovani principi ili postupci utvr|eni Zakonom. Prigovor se podnosi istovremeno kantonalnom ministru i ombudsmenu Federacije BiH. Oglas }e biti objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz“ i „Slu`benim novinama FBiH“. Oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja. 7. - Sadr`aj prijave kandidata Prijavljivanje se vr{i isklju~ivo putem obrasca prijave koji se mo`e preuzeti u Ministarstvu kulture i sporta (u daljem tekstu: Ministarstvu) soba 259. ul. Reisa D`. ^au{evi}a br. 1. Sarajevo. Uz Prijavu kandidat treba prilo`iti: - Biografiju - Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) - Rodni list ili ovjerenu fotokopiju li~ne karte CIPS-a (ne stariji od 6 mjeseci) - Potpisanu i ovjerenu Izjavu ~iji se obrazac mo`e podi}i u Ministarstvu - soba 259/II - Uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo od nadle`nog MUP-a - Uprava policije (ne starije od 6 mjeseci) - Uvjerenje da nije osu|ivan za privredni prijestup od nadle`nog op}inskog suda - prekr{ajno odjeljenje nadle`ne op}ine (ne starije od 6 mjeseci) - Diplomu o zavr{enoj {kolskoj spremi - Potvrdu o radnom sta`u u struci Sve dokumente potrebno je prilo`iti u originalu ili ovjerenoj kopiji. Dokumentacija se ne vra}a. Komisija zadr`ava pravo da ostale dokaze u vezi sa datom Izjavom zatra`i naknadno i ukoliko aplikant u roku od najkasnije 15 dana od dana tra`enja dokaza iste ne dostavi smatrat }e se da nije dostavio potpunu dokumentaciju. Prijavu sa svim tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili po{tom preprou~eno sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS - NE OTVARATI“ na slijede}u adresu: Kanton Sarajevo Ministarstvo kulture i sporta ul. Reisa D`emaludina ^au{evi}a broj 1. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane. MINISTAR Emir Had`ihafizbegovi}, s.r.

PONI[TAVA JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos na neodre|eno vrijeme: Doktor stomatologije - 1 izvr{ilac objavljen u dnevnim novinama „Dnevni avaz“ dana 17. 10. 2009. godine, i raspisuje

PONOVNI JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos na odre|eno vrijeme: Doktor stomatologije - 1 izvr{ilac Za raspisani javni konkurs kandidati moraju ispunjavati op}e i posebne uslove: Op}i uslovi - Da je stariji od 18 godina - Da je dra`vljanin Bosne i Hercegovine - Da je zdravstveno sposoban Posebni uslovi - VSS - Stomatolo{ki fakultet - Polo`en stru~ni ispit - Da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti slijede}u dokumentaciju: 1. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih 2. Uvjerenje o dr`avljanstvu 3. Ljekarsko uvjerenje 4. Ovjerena kopija diplome o zavr{enoj stru~noj spremi 5. Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu 6. Uvjerenje o neka`njavanju Rok za podno{enje prijava na Konkurs je 15 dana od dana objavljivanja. Prijave sa dokazima slati na adresu: Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Ul. Sulejmana Topi}a br. 1 77230 Velika KLadu{a Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Direktor Senad dr. Okanovi}

Bosna i Hercegovina Federacija BiH Srednjobosanski kanton Op}ina Travnik Osnovna {kola „Gu~a Gora“ U Gu~oj Gori Broj: 05/2010. Datum: 08. 01. 2010. Na osnovu Odluke Upravnog odbora Osnovne {kole „Gu~a Gora“ iz Gu~e Gore sa sjednice odr`ane 07. 01. 2010. godine, raspisuje se

KONKURS
za upra`njeno radno mjesto 1. Nastavnik likovne kulture......8 sati sedmi~no do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja Kandidat treba ispunjavati uslove propisane Zakonom o osnovnoj {koli a prijavljeni kandidati }e se bodovati po Kriterijima koje je donijelo Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Uz prijavu dostaviti slijede}a dokumenta: 1. Dokaz o stru~noj spremi, 2. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih, 3. Uvjerenje o dr`avljanstvu BiH. Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati po{tom na adresu {kole: O[ „Gu~a Gora“, 72277 Gu~a Gora. Kontakt telefon: 061/592-776.

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 065-0-P-06-6510. Sarajevo, 9. 4. 2008.

OGLAS
Kod ovog suda podnesena je 12. 12. 2006. tu`ba u pravnoj stvari tu`itelja Halil Berilo, Muhamed Berilo, Emin Berilo i Mujo Berilo, svi iz Ilid`e, Hrasnica, ul. Stari drum br. 107. koje zastupa Safet Hasanovi}, advokat iz Ilid`e protiv tu`enih Zlatka Sarajli} i drugi, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva na nekretninama, v.sp. 1.000 KM. Ovom tu`bom, kako je u petitu navedeno, predla`e se da sud donese presudu kojom }e se tu`eni obavezati da su tu`itelji dospjelo{}u stekli pravo vlasni{tva na k.~. br. 1678/9 i 1678/10 k.o. Hrasnica, upisanim u z.k. ul. br. 1922, {to po novom premjeru odgovara k.~. 726/6 i 726/7 k.o. Hrasnica i to svaki sa suvlasni~kim udjelom od po 1/4, {to su im tu`eni du`ni priznati i trpiti da se tu`itelji upi{u kao suvlasnici na opisanim nekretninama sa po 1/4, zatim da se utvrdi da je I tu`itelj stekao pravo vlasni{tva na k.~. br. 1679/7, upisanoj u z.k. ul. br. 1922. k.o. Hrasnica {to po novom premjeru odgovara k.~. br. 727/4 k.o. Hrasnica, kao i da se utvrdi da je II tu`itelj stekao pravo vlasni{tva na k.~. br. 1679/6 upisanoj u z.k.ul.br. 1922 k.o. Hrasnica, {to po novom premjeru odgovara k.~. 727/3, k.o. Hrasnica, a {to da se tu`eni obave`u priznati i trpiti da se I i II tu`itelji upi{u u zemlji{nim knjigama kao vlasnici. Poziva se tu`ena, Zlatka Sarajli} iz Ilid`e, ul. Ahmeta Ljubun~i}a br. 64. da u roku od 30 dana da odgovor na tu`bu koji mora biti razumljiv, sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranke, ime njegovog punomo}nika, ako ga ima, sadr`aj izjave i potpis. Ako ospori tu`bu, odgovor mora sadr`avati i razloge zbog kojih se osporava, ~injenice na kojima zasniva navode, dokaze kojima se te ~injenice imaju utvrditi, te pravni osnov. Najkasnije na pripremnom ro~i{tu mo`e podnijeti i protutu`bu. Ako tu`ena, kojoj je tu`ba uredno dostavljena, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev. Odgovor na tu`bu se predaje sudu u tri istovjetna primjerka. Objavljivanjem ovog oglasa dostava tu`be tu`enoj smatrat }e se izvr{enom, protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA Emina Tahirovi}

44

Subota, 9. januar/sije~anj 2010.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 7. 1. 2010. navr{ilo se 40 dana od iznenadnog preseljenja na ahiret mog dragog brata

mom voljenom bratu

mom voljenom bratu

AMIRU SALATI]U

AMIRU (AHMO) SALATI]U
Moj voljeni brate, ne mogu da se pomirim sa istinom da si nas napustio. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i d`enetske ljepote.
433-1tt

SMAJO (MUMINA) ^ELIK
Dragi moj brate! @ivot nestaje u trenutku, ali sje}anja, tuga i bol osta{e zauvijek. Za svu podr{ku i ljubav koju si mi dao HVALA. Molim dragog Allaha d`.{. da sva tvoja djela nagradi lijepim d`enetom i vje~nim rahmetom. Tvoja Fazila, Hasan, Admir, Elzina, Amira, Adis i Nejla
433-1tt 425-1tt

Moj voljeni brate, ne mogu da se pomirim sa istinom da si me napustio. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i d`enetske ljepote. Tvoja neutje{na sestra Seada i zet Ismet Hubani}

Tvoja sestra Amira i sestri} Denis
SJE]ANJE

na drage prijatelje i kolege

SEAD EMINAGI]
16. 5. 2001.

HAZBIJA PA[EFENDI]
8. 1. 2003.

MEHO ^ABER
14. 3. 2005.

IBRAHIM ^AVAK
1. 5. 2008.
424-1tt

Kolektiv Privredne komore Kantona Sarajevo
Dana 9. 1. 2010. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od prerane smrti na{eg dragog i nikad pre`aljenog prijatelja SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

suprugu na{e radne kolegice ]amije

Dana 9. januara 2010. godine navr{ava se godi{njica od smrti na{e drage majke, nene i svekrve

RIFET (ALIJE) AJANOVI]
(ekshumacija) Odjeljenje za anesteziju i intenzivnu terapiju Op}e bolnice „Prim. dr. Abdulah Naka{„
432-1tt

ELDINA (HAJRUDINA LOLE) DIZDARA
1993 - 2010.
Sretni smo {to smo te imali, a tu`ni {to vi{e nisi sa nama. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Uvijek }e te se sje}ati: Azra Brati}, Fatima Mari}, Lejla Rahi} i Minela Maksumi}
35-1mo

TAIB (HASANA) SMAILAGI]
9. 1. 1995 - 9. 1. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem, Supruga Milomirka i sin Esad
357-1nd`

HASIJE JA[AREVI], ro|. CIPURKOVI]
^ovjek ne umire smr}u, umire onda kada ga zaborave, a ti }e{, draga mama, `ivjeti dok `ivimo mi koji te volimo. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoje k}eri: Fatima, Zalkida i Munevera 1825-1tz

Dana 8. 1. 2010. godine prestalo je da kuca srce na{eg dragog zeta i tetka

Dana 8. 1. 2010. godine prestalo je da kuca srce na{eg dragog zeta i tetka

OSMAN OMERIKA
1940 - 2010.
Cijeli `ivot sje}at }emo se tvoje dobrote i ljudskosti. Tvoji: svastika Munevera sa djecom Mladenom, Aidom i Jasminka sa porodicama Ajanovi}, Sadikovi}, Terovi} i Kosti}
429-1tt

OSMAN OMERIKA
1940 - 2010.
Postoji ne{to {to nikad ne}e umrijeti, a to su ljubav i sje}anje na tebe. Tvoji: Mediha, D`enita i Senad sa porodicama
429-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

mom voljenom tetku

na{em dragom zetu i tetku

OSMAN OMERIKA
Ne mo`emo opisati bol, tugu i prazninu koju si ostavio iza sebe. Bio si i ostao moj Laf. Tvoji: Senad, Maja, Mia i Resul Lon~arevi} Dana 9. 1. 2010. navr{ava se tu`na godina otkada nije sa nama na{a draga
429-1tt

OSMAN OMERIKA
@ivot nestaje u trenu ali sje}anja ostaju zauvijek. Bio si i osta}e{ dio nas. Tvoji: Braco, Snije`a, Jasko i Nejra
429-1tt

Dana 9. 1. 2010. godine navr{ava se godina od smrti najdra`eg supruga, oca, svekra, punca i dede

Dana 9. 1. 2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od kako je na ahiret preselila na{a draga

ELMA HRENOVICA, ro|. HABE[
Velika bol mi slama srce. Ne mogu se pomiriti da te nema. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote. Tvoja Aldijana sa porodicom
435-1tt

IBRAHIM (ZAHID) VITE[KI]
Dani prolaze, a bol i praznina bez tebe je sve ve}a. Ne postoji utjeha ni zaborav, ve} vje~na ljubav i lijepa sje}anja. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Supruga Rukija Tevhid }e se prou~iti 9. 1. 2010. u 13.00 ~asova u stanu, ulica Gandijeva 3/1 Dobrinja IV. 393-1tt

RAMIZA - BEDRA PAMUK
Po dobroti te pamtimo i s ljubavlju spominjemo. Dani prolaze, a tuga ne prestaje. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 10. 1. 2010. u ku}i `alosti u 11.00 sati. Tvoji najmiliji: suprug Osman, sin Muamer, snaha Sena396-1tt da i unuk Benjamin

Dnevni avaz
TU@NO SJE]ANJE

subota, 9. januar/sije~anj 2010.

45

na na{eg dragog tetka

ADEMIR [AHINPA[I]
9. 7. 2009 - 9. 1. 2010.
Ako je smrt ja~a od `ivota, nije ja~a od ljubavi i sje}anja. Tvoji: Amer, Lejla, Mirza i Majda Kunosi}
1850-1tz

Dana 9. 1. navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od smrti mog dragog sina

Dana 9. 1. navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od smrti na{eg dragog supruga i oca

ADEMIRA [AHINPA[I]A
Vje~ito u `alosti njegova mati Najla
1843-1tz

Dana 9. 1. 2010. navr{ava se 6 mjeseci od smrti mog dragog zeta

ADEMIRA [AHINPA[I]A

ADEMIRA [AHINPA[I]A
S najljep{im uspomenama ostao si u mom sje}anju. Neka ti dragi Allah d`.{. podari d`enet i vje~ni rahmet. Njanja Azra
1844-1tz

Neizmjerno tu`ni i beskrajno nesretni. Mirna, Muris i Eldar

1842-1tz

Dana 9. 1. 2010. godine navr{ava se jedanaest godina od smrti na{e drage

Dana 9. 1. 2010. godine navr{ilo se 7 dana od kako je na ahiret preselila na{a voljena majka, punica, svekrva i nena

PEMBA (HASANA) TAHIROVI], ro|. [UBO ADVIJE KULI], ro|. D@EBO
Draga na{a majko. Ogromna bol, praznina i beskrajna tuga svjedo~e da smo uskra}eni za veliku ljubav, dobrotu i pa`nju koju si nam nesebi~no davala. Tvojim odlaskom promijenilo se sve, a sje}anje na tebe dio je na{eg `ivota u kojem }e{ nam zauvijek nedostajati. Uvijek }emo se ponositi {to smo te imali, a vje~no `aliti {to smo te izgubili. Tvoj dragi lik i tvoja plemenita du{a prisutni su i osta}e vje~no uz nas. Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet.
346-1nd`

Vole te tvoji najdra`i i ~uvaju uspomene na tebe. Suprug Hasan, sin Fahrudin i k}erka Fehrija

S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica

356-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

dragom ro|aku

ADEMIR (NEDIMA) [AHINPA[I]
9. 7. 2009 - 9. 1. 2010.

AHMI-AMIRU SALATI]U

Od ro|aka Senada (Mu{e) Bjelovi}a sa porodicom, ujne Bo`ice i rodice Emine (Ole) Ko~o sa porodicom
433-1tt

Bio si d`enetska du{a, neizmjerno voljen i cijenjen. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tvoj lik, dobrotu i beskrajnu ljubav. Istina i bol je {to vi{e nisi sa nama. Tuga ne prestaje, a ostaje ponos {to smo te imali. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet. 1851-1tz Porodice: Top~agi}, Zlatanovi} i Razi}

MUHAREM (MUSTAFE) CIPURKOVI]
Devetog januara navr{ava se {esnaest tu`nih godina od smrti na{eg dragog supruga, oca, djeda i punca Tvoji najmiliji
1826-1tz

46

Subota, 9. januar/sije~anj 2010.

Dnevni avaz
TU@NO SJE]ANJE

Dana 9. januara 2010. godine navr{avaju se tri tu`ne godine otkako nije sa nama na{a voljena

ZLATA BILI]
S ljubavlju, po{tovanjem i zahvalno{}u ~uvamo uspomenu na tvoj plemeniti lik. Tvoji: Ivana, Boki, Se{a i buraz

3-1ze

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 10. 1. 2010. godine navr{ava se godina od kako je preselio na ahiret na{ dragi

dragom bratu

MIRSAD (UZEIRA) KRD@ALI] DRAGUTIN PU[KAR
Dragi brate, tvoj dragi lik, dobrota i plemenitost }e vje~no ostati u mom srcu, mislima i uspomenama. Puno te voli tvoj brat Nikola
403-1tt

Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti dana 10. 1. 2010. (nedjelja) u ^ar{ijskoj d`amiji u @ep~u, nakon podne namaza. Supruga Senija, k}erka Samra, sin Samir, snaha Fahrija i unu~ad Nejra i Rijad
5-1ze

POSLJEDNJI POZDRAV

Devetog januara 2010. godine navr{ava se dvadest i jedna tu`na godina otkako nas je zauvijek napustila na{a draga majka i supruga

na{oj prijateljici

MEJRA PIRIJA, ro|. SULTANI]
S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica
409-1tt

MAJDI AJDARPA[I]

Razred III 4 sa razrednicom
408-1tt

Dana 9. 1. 2010. godine navr{ava se {est mjeseci kako je preselila na ahiret na{a draga i voljena

SJE]ANJE

na na{eg dragog

Dana 9. januara 2010. godine nar{ava se sedam tu`nih dana od kako je na ahiret preselila na{a draga nana i pranana

FIKRETA JAMAK NAZA (ARIF) KRUPALIJA
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Po dobru }emo te pamtiti, od srca spominjati i nikada te ne}emo zaboraviti. Tevhid }e se prou~iti 10. 1. 2010. sa po~etkom u 11.00 ~asova u porodi~noj ku}i. Tvoji: majka Muniba i sestra Jasminka sa porodicom 347-1nd`
Dana 11. 1. 2010. godine navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od preseljenja na ahiret na{e drage

JASMINA HOD@I]A
9. 1. 2009 - 9. 1. 2010.
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj du{i.
405-1tt

Nedostaje{ nam... Sin Vanja sa porodicom

Tvoje unuke Sanela i Samira, zetovi Firket i Edis, praunuke Minela, Merima i Melina Dana 9. 1. 2010. godine navr{avaju se 52 dana od preseljenja na ahiret na{e majke, nane i svekrve

345-1nd`

Dana 9. 1. 2010. godine navr{ava se godina od kada nije sa nama na{a voljena

D@AFER (UZEIR) [EFIKA
Ostavila si tragove koji se ne bri{u i uspomene koje ne blijede. Ne postoji utjeha, ni zaborav, samo tuga i ponos {to smo te imali. Tvoji najmiliji: suprug Omer, brati}i Zakir, Adis, Armin, Admir i Adi, brati~ne Zakira, Ata, Aida, Arijana, Adela, Ajla i Dejla, zaove Majda i Bahra sa porodicama, rodice Hasna i Fata, snahe Hedija i Sabaheta, zet Mustafa te porodice D`afer, Crn~evi}, Lukovac, Abdulrahmanovi}, Muli}, Granov, Deli}, Jusi}, Musa, Kuburovi}, Be}a, Vu~i}, ^ukurija, Kolo{, Oru~ i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti 9. 1. 2010. godine u 10.30 h u d`amiji Budakovi}i 421-1tt

ELMA HRENOVICA, ro|. HABE[
U ti{ini vje~nog d`enetskog mira prate te na{e dove i ljubav ve}a od zaborava. Utjeha ne postoji, ostaje zauvijek ponos {to smo te imali. Neka te dragi Allah d`.{. nadari svojom milo{}u, otvori sve d`enetske kapije, nurom obasja kabur i neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: majka Saliha, otac Esad - Eko, k}erka Lamija, suprug Esad, bra}a Kenan i Vahid, snahe Ernesa i Azra i brati} Kemal Tevhid }e se prou~iti u ku}i merhume u ul. Ho{in brijeg 32 u nedjelju, 10. 1. 2010. godine u 13.00 sati. 418-1tt POSLJEDNJI POZDRAV

MUNIBA SUBA[I], ro|. ^AU[EVI]

Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tevhid }e se prou~iti u subotu, 9. 1. 2010. u ku}i rahmelije. Tvoj sin Ahmet sa porodicom
Dana 9. 1. 2010. godine navr{ava se godina otkako nije sa nama na{a draga
353-1nd`

SJE]ANJE

Dana 9. 1. 2010. godine navr{avaju se 52 dana od preseljenja na ahiret na{e drage majke, punice i nane

na{em dragom prijatelju

Dana 9. januara 2010. navr{ava se druga godina od preseljenja na ahiret na{e drage

Dana 9. 1. 2010. godine navr{ava se godina otkako nije sa nama na{a draga

JASMIN HOD@I]
9. 1. 2009 - 9. 1. 2010.

MUNIBE SUBA[I]
Da ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. K}erka Raza i zet Red`o sa porodicom
420-1tt

ALEKSANDRU SA[I [OTRI]U
S po{tovanjem, Ramiza i Salko Gusi}
34-1mo

HAJRE DRU[KI]
Sin Mirza, snaha Meliha i unuk Jasmin
411-1tt

ELMA (ESADA) HRENOVICA, ro|. HABE[
@ivot nestaje u trenutku, ali ljubav i sje}anje na tebe ostaju dok `ive oni koji te vole. Bol se ne pi{e na papiru, ve} duboko nosi u srcu. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj du{i. Amid`i~na Selma i zet Edin Ku~ukovi} 352-1nd`

ELMA (ESADA) HRENOVICA, ro|. HABE[
@ivot nestaje u trenu, a sje}anje na tebe ostaje zauvijek. Po dobroti }emo te pamtiti, a u srcu uvijek nositi. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoja amid`i~na [ejla sa suprugom Amerom Ramovi}em
352-1nd`

Tvoji: Mira, Sa{a i Bojan
405-1tt

Dnevni avaz
Dana 9. 1. 2010. godine navr{avaju se 3 godine od preseljenja na ahiret na{eg dragog

subota, 9. januar/sije~anj 2010.

47

OSMAN (PA[O) LU^KIN
1933 - 2007.
Voljeni ne umiru, sve dok `ive oni koji ih beskrajno vole. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Mejra i k}erke [aha, Zlata, Fata i Hatid`a sa svojim porodicama
323-1nd`

SMAJO ^ELIK
Ljubavi, Pro{lo je ~etrdeset tu`nih dana otkad nisi sa nama. Bol je neizlje~iva. Bio si nam vodi~, najve}a podr{ka kroz `ivot. Hvala ti za ljubav koju si pru`ao. Ponosni smo {to smo te imali. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Supruga D`evada sa djecom 309-1tt Tevhid }e se prou~iti u subotu, 9. 1. 2010. godine u 12.00 sati, Gornja Breka 43.

Dana 9. 1. 2010. navr{ava se {est tu`nih mjeseci otkako nas je napustio na{ voljeni suprug, otac, brat i svekar

Dana 8. januara 2010. godine navr{ilo se ~etrdeset dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

SUAD (MEHMEDA) PEKU[A
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i neka ti je vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u subotu, 9. 1. 2010. u 14.00 sati u ul. Trg ZAVNOBiH-a 17. Porodica
291-1nd`

HALIDA (JUSUFA) LA^EVI]A
Vrijeme prolazi, ali lijepe uspomene i sje}anja ostaju zauvijek.. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Hatma dova prou~it }e se u ku}i rahmetlije. Porodica
345-1tt

SJE]ANJE
na na{e drage

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

AHMET IDRIZ 1991 - 2010.

REFIJA MAHI], ro|. IDRIZ 9. 1. 1999 - 9. 1. 2010. S ljubavlju i po{tovanjem, Va{e sestre i svastike

JUSUF - ZIDIN MAHI] 1976 - 2010.

[EMKA - FATIMA HRNJI], ro|. KAKNJO 9. 7. 2009 - 9. 1. 2010.

TAHIR HRNJI] 17. 12. 1993 - 17. 12. 2009.

374-1tt

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na na{e drage roditelje, njihovu izuzetnu ljubav, dobrotu i plemenitost. Zahvalna djeca: Sena, Muhamed, Mirsad, zet, snahe, unu~ad i praunu~ad 378-1tt SJE]ANJE

Dana 9. 1. 2010. godine navr{avaju se 52 dana od smrti na{e drage

TU@NO SJE]ANJE

na na{u dragu

na na{u najdra`u

BEHIJA (IBRO) KUJOVI], ro|. VRA@ALICA
Ponosni smo {to smo te imali. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u d`amiji Hrasno u 12,30 sati. 294-1nd` O`alo{}ena porodica

SUVADU DRINJAKOVI], ro|. SOFI]
17. 11. 2009 - 7. 1. 2010.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. S ljubavlju, Suprug, k}erka, zet, unuke, brat i snaha
344-1tt

KADA \ELILOVI], ro|. MAHI]
S ljubavlju i po{tovanjem uvijek }emo Te se sje}ati. Porodice Bi{}evi} i Kahved`i}

362-1tt

Danas, 9. 1. 2010. godine navr{ava se {est bolnih i tu`nih mjeseci od kada vi{e nije sa nama na{ voljeni suprug, otac, djed, svekar i punac

POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV

MLADEN (ANDRIJA) AZINOVI]
Otkada vi{e nisi sa nama, dani i mjeseci prolaze, ali tuga i praznina u na{im srcima vje~no ostaje. Bio si ~ovjek velikog srca i dobre du{e, sa osmijehom na licu i pun ljubavi. Tvoj osmijeh, dobrotu i plemeniti lik nikada ne}emo zaboraviti, kao {to nikad ne}e pro}i bol koja je nastala tvojim odlaskom u vje~ni mir. Zahvalnost ti ne mo`emo iskazati rije~ima za sve {to si pru`io i u~inio za nas, vrijeme je bilo prekratko da ti vratimo bar mali dio ljubavi i pa`nje koju si ti poklonio nama. S po{tovanjem i bolom, Supruga Kristina, djeca Dragan, Goran, Sandra, Davor i Arijana, unu~ad Anamarija, Danijela, Andrej i Bernard, snahe Jasmina, Sandra i Sanela i zet Danijel 392-1tt NEKA TI BOG PODARI VJE^NI MIR I VJE^ITU SVIJETLOST, AMEN.

ZAKIRI IHTIJAREVI]
punici na{eg uposlenika Selvera Mahmutovi}a

Uposlenici POLI]TRANSA d.o.o. SARAJEVO i POLI]TRANS d.o.o. POSU[JE.
N

Dana 9. 1. 2010. godine navr{ava se godina otkada nije vi{e sa nama na{a draga majka

SJE]ANJE

Devetog januara 2010. godine navr{ava se godina otkako je preselila na ahiret na{a draga

na na{u dragu

ELBISA (ISMETA) MUHEDINOVI]
Vrijeme koje prolazi ne umanjuje bol i tugu za tobom, niti mo`e izbrisati sje}anje na tebe, na tvoj lik, ljubav i dobrotu. Uvijek }e{ biti dio nas. Tvoji najmiliji: k}erke Alma i Jasna, unuci Nad`a, Vanja 351-1tt i Nedim, zetovi Ramiz i Milorad

ELBISA MUHEDINOVI], ro|. BEGTA[EVI]
9. 1. 2009 - 9. 1. 2010.
Ponosni {to smo te imali, s neizmjernom ljubavi ~uvamo uspomenu na tebe. Tvoji: Hazim, [ida, Tina, Elvir i Nino
352-1tt

ELBISA MUHEDINOVI], ro|. BEGTA[EVI]

S neizmjernom ljubavlju i tugom, Tvoja sestra Emira sa djecom
352-1tt

48

Subota, 9. januar/sije~anj 2010.

Dnevni avaz
Navr{ilo se ~etrdeset dana otkada je na ahiret preselila na{a draga

Dana 10. 1. 2010. godine navr{ava se ~etrdeset dana od kada je preselila na ahiret na{a draga supruga i sestra

FADILA AJANOVI], ro|. MUSLI]
Ne postoji utjeha i zaborav. Praznina i sje}anje na tebe ostaju do kraja `ivota. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj suprug Ismet, brat Ahmed, rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 10. 1. 2010. godine u 10.30 sati u d`amiji Vrbanju{a.
373-1tt

ALIJA (HUSO) BURI], ro|. SERHATLI]
Tim povodom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da }e se tevhid prou~iti u nedjelju, 10. januara u 15.00 sati u d`amiji [vrakino Selo. Porodica
402-1tt

Dana 9. januara 2010. godine navr{ava se godina od smrti mog jedinog brata

Dana 9. 1. 2010. navr{avaju se 3 tu`ne godine otkako je preselio na ahiret na{ dragi i nikad pre`aljeni

Dana 9. 1. 2010. godine navr{ava se godina od smrti na{eg najdra`eg supruga, oca, punca, svekra i dede

SJE]ANJE

HALID (RAMIZA) DELI] JASMINA HOD@I]A ^A\O REFIJA MAHI]
Dragi Jasmine, danas kao i godinu prije, bol, tuga, suze... Tvoja sestra Jasmina (Seka) i zet Fahro
SJE]ANJE Dana 9. 1. 2010. godine navr{avaju se dvije godine od smrti na{e voljene majke, svekrve i bake
381-1tt

Tvoj dragi lik i tvoja plemenitost vje~no }e ostati u na{im srcima. Hatma dova }e se pokloniti u Begovoj d`amiji istog dana. Porodica
389-1tt

IBRAHIM (ZAHID) VITE[KI]
Ne postoji utjeha ni zaborav, ve} vje~na ljubav i lijepa sje}anja. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Supruga Rukija, sinovi Mirsad i Rihad sa porodicom i k}erka Senada sa porodicom
393-1tt

9. 1. 1999 - 9. 1. 2010.

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg

U subotu, 9. januara 2010. godine navr{ava se godina od smrti na{eg dragog sestri}a

Behka sa djecom
376-1tt

EDINA SMAJOVI]A
Dana 9. januara 2010. godine navr{avaju se tri godine od smrti na{e sestre Na{a bol nije u rije~ima, ve} u srcima gdje }e{ ostati voljen i nezaboravljen. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i.

EMIRA (MEHMEDA) [I[I]
9. 1. 2008 - 9. 1. 2010.
Mnogo nam nedostaje{. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: Naca, Edin, @eljka i Boris 316-1nd`

\EMALA KARABEGOVI]A
9. 1. 2000 - 9. 1. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoja porodica
255-1tt

Tvoj daid`a Mirsad Bora~i} - Piko sa dainicom Sanelom 394-1tt i djecom Brandonom i Sibel

BAHRIJE D@UKI]

Dana 11. 1. 2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od kada nije sa nama na{ dragi

Sestre: Fatima Agi}, Hajrija Parla i Behija Filipovi} sa 395-1tt porodicama

IN MEMORIAM

SALIH - ZLATAN RESULOVI]
Vrijeme prolazi, ali lijepa sje}anja i bol za tobom ostaju u na{im srcima i dio su na{eg `ivota. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj du{i. Tvoji najmiliji
32-1mo

Dana 9. 1. 2010. navr{ava se {est mjeseci od preseljenja na ahiret na{e drage supruge i majke

JASMIN HOD@I]
9. 1. 2009 - 9. 1. 2010.

SENA KADI]

Mili moj Jasmine, godina bez tebe je pro{la, ali tuga moja nije. S ljubavlju, Anica
298-1tt

Dana 9. 1. 2010. godine navr{ava se godina od smrti drage majke

SJE]ANJE

Draga Seno, samo po dobrom }emo te pamtiti, s ljubavlju spominjati i nikad zaboraviti. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji Avdo, Amer i Nejra
404-1tt

na dragog sestri}a

IN MEMORIAM

SJE]ANJE

Dana 9. 1. 2010. godine navr{ava se 19 godina od smrti drage nam k}erke i sestre

JASMIN HOD@I]
9. 1. 2009 - 9. 1. 2010.
Ostaje{ nam u sje}anju i srcima. Prijatelji iz [tokholma: Liha, Bobo, Slavko, Ceca, Ivon, Mira, Alma, D`emo, Amir, Vildana, Amina, Miralem, Goran, Dragana, Aida, Adis, Ke~o, Majda, Zoka, Karin, Tamba, @dero, Duki, Boris, Goran, Goran S., Suki, Ned`ad, Sale, Amir, Medo, 298-1tt Musa i Mide

STOJANKA [LJIVI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Porodica Koro: k}erka Sne`ana, unuke Irena i Bojana, zet Goran
260-1tt

ADMIR KLJAJI]
9. 1. 2009 - 9. 1. 2010.
Zauvijek si sa nama i u na{im srcima. Tvoja tetka Suada, tetak [efik i teti}i Edin i Emir
285-1tt

ALMEDINE NED@IBOVI]

O`alo{}eni: majka Zada, otac Pa{aga, sestra Safija, zet 397-1tt Adnan Ma{i} i sestri~na Dijana

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM SJE]ANJE SJE]ANJE

subota, 9. januar/sije~anj 2010.

49

majci na{e prijateljice

Dana 9. 1. 2010. godine navr{ava se godina od prerane smrti

Dana 9. 1. 2010. godine navr{ava se godina od prerane smrti

ASIM - ATO (ASIMA) BUTUROVI] [EFIKA NED@IBOVI]
Porodica Baji}
441-1tt

iz Konjica Pro|e pola godine, a sje}anje na Tvoj lik i dobrotu je jo{ uvijek svje`e, moj jedini brate. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet, jer si Ti to zaslu`io. Sestra Di{a sa porodicom
PTT

ASIM - ATO (ASIMA) BUTUROVI]
iz Konjica Vrijeme ne lije~i rane, one su sve dublje. Bio si i ostao uzor u svemu {to je po{teno, vrijedno i plemenito. Tvoji: Smaila, Batan i PTT Fija sa porodicom

ELME (ESADA) HRENOVICA, ro|. HABE[
@ivot nestaje u trenutku, a sje}anje na tebe ostaje zauvijek. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoji Amid`a Suad i stri437-1tt na Sehada

ELME (ESADA) HRENOVICA, ro|. HABE[
Bol je u na{im srcima gdje }e{ ostati voljena i nikad zaboravljena. Neka ti Allah d`.{. podari d`enetske ljepote. Tvoji: amid`a Angijad - Gijo, strina ]erima, ro|aci Milada, Mustafa i Majda sa porodicama 438-1tt

MILO (JOVE) DAKI]
9. 1. 1984 - 9. 1. 2010.
U na{im srcima `ivi ljubav koju si nam nesebi~no davao i tvoj dragi lik. Nikada te ne}emo zaboraviti. S ljubavlju, Tvoji: supruga Nevenka, sin Mladen, snaha Jadranka, unuci Neven i Jelena
436-1tt

TU@NO SJE]ANJE

na na{u dragu stomatolo{ku sestru

ELMA HRENOVICA
9. 1. 2009 - 9. 1. 2010.
@ivot ti se ugasio u trenu, ali sje}anja na tebe nikada ne}e nestati. Osoblje stomatolo{ke ordinacije „MELIDENT“

361-1nd`

Danas, 9. januara 2010. godine navr{ava se 40 dana od kada je preselio na ahiret na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{e kolegice Lejle

SABRIJA (MEHO) GALIJATOVI]
Tevhid i hatma dova }e se prou~iti u subotu, 9. januara 2010. iza podne namaza (12,15 sati) u Malezijskoj d`amiji - Nova Breka. Porodica
448-1tt

[EFIKA NED@IBOVI]
SALVEO d.o.o. ZAGREB SALVEO - Predstavni{tvo u BiH
447-1tt

Dana 9. 1. 2010. godine navr{avaju se 52 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

Dana 9. 1. 2010. godine navr{ava se 40 dana od kako nije sa nama na{ dragi kolega

KADRIJE (MUJO) ALI]A
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Supruga Fedima, sinovi Elvedin, Elmedin, Elvis, k}i Elvedina, zet Izet, snahe i unuke Tevhid }e se odr`ati 9. 1. 2010. u 13.00 h u ku}i o`alo{}enih, Grdonj br. 89.

CRNOVR[ANIN (HAMZA) RIZO

Sje}anje na tebe ostaje u nama. Svima jako nedostaje{ i neka ti je vje~ni rahmet. Kolektiv Druge osnovne {kole Gra~anica
PTT

POSLJEDNJI POZDRAV

Danas se navr{avaju 2 godine od kako nije sa nama na{ deduka

Dana 8. 1. 2010. preselila je na ahiret na{a draga majka

dragom prijatelju i kolegi

RATKO VU^OVI]

[EFKIJA (MEDE) D@ANOVI]

[EFIKA (AHMETA) NED@IBOVI], ro|. PAND@O

Od Svjetlane, Magdalene, Mirele, Mide i Amira
359-1nd`

Sa ljubavlju i po{tovanjem, K}erka Alma, sin Adi, snaha Arijana, unuci Sarah, Tarik i Mirza
362-1nd`

Draga na{a mama, hvala ti za svu ljubav i pa`nju koju si nam nesebi~no poklanjala cijeli svoj `ivot. Vole te tvoje k}erke Amra i Lejla
439-1tt

50

Subota, 9. januar/sije~anj 2010.

Dnevni avaz
Dana 9. 1. 2010. godine navr{ava se godina od kako je iznenada preselila na ahiret na{a draga supruga, majka i snaha

ELMA (ESAD) HRENOVICA, ro|. HABE[
Tebe nema, ali si u na{im srcima. Smrt nije prekinula niti umanjila ljubav prema tebi, niti je vrijeme umanjilo na{u tugu. Znala si koliko te volimo ali nikad ne}e{ saznati koliko nam nedostaje{. Molimo dragog Allaha d`.{. da te nagradi za sva dobra djela, tvoju dobrotu i plemenitost lijepim d`enetom. O`alo{}eni: suprug Esad, k}erka Lamija, svekar Enver i svekrva Fahrija Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 10. 1. 2010. godine u 13 ~asova u ku}i `alosti Ho{in brijeg 32.
455-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{e poslovne saradnice

majci na{e drage prijateljice Lejle

[EFIKA NED@IBOVI]
O`alo{}enoj porodici izjavljujemo najdublje i najiskrenije sau~e{}e. Uposlenici firme „AVERY“ d.o.o. Sarajevo.
N

[EFIKA NED@IBOVI]
Suosje}amo sa Tvojom boli i tugom. Tvoji Amra i Rusmir Had`isulejmanovi}
N

POSLJEDNJI SELAM

Dana 10. 1. 2010. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od kada je preselila na ahiret na{a draga

dragoj majci, svekrvi, neni i praneni

ZIBA OV^INA, ro|. KUSTURICA
Hvala Ti na svemu {to si u~inila za nas. Neka Ti je vje~ni rahmet. Sin Jusuf, snaha [aha, unuke Amela, Amira i Amra
365-1nd`

D@ENANA - BEBA SOKOLOVI], ro|. ^OLI]
Tevhid }e se prou~iti 10. 1. 2010. (nedjelja) u ku}i `alosti Alifakovac br. 6 u 15.00 h. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. O`alo{}ena porodica
451-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

mami na{e drage Lejle

na{oj dragoj

ABDULAH (SULJO) IMAMOVI]

[EFIKI NED@IBOVI] [EFIKI NED@IBOVI]
Ljudi umiru tek kada sje}anja na njih izblijede. S po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe. Neka dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet tvojoj dobroj du{i. Tvoji: Merku{a i Esad ^izmi} sa djecom Sanelom i 456-1tt Adnanom i njihovim porodicama
POSLJEDNJI SELAM

Veliko hvala prijatelju i velikom ~ovjeku. Zaim Elezovi} i Osman Hergi}
N

Lejla, Belma, Arhida, Safet, Nata{a @., Selma A. i Sandra
363-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom prijatelju majci na{e kolegice Lejle majci na{e Lejle

[EFIKA NED@IBOVI]

OSMAN (HUSO) OMERIKA

[EFIKA NED@IBOVI]

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet, a tvojoj porodici sabur. Muhamed, Vanja, Zorana, Sanja i Irma
446-1tt

Irma i Slobodan Vuki}evi} Kemal, Ifeta i Selma Arnautovi}
445-1tt

Pra{ovi} Hanefija, Adel, Jasna i \emila

444-1tt

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

subota, 9. januar/sije~anj 2010.

51

dragoj nani i pranani

dragoj nani i pranani

MUNIRA GLUHI], ro|. GA^ANOVI]

MUNIRA GLUHI], ro|. GA^ANOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem vje~no }emo ~uvati uspomenu na tebe. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
366-1nd`

Dobrim ljudima je mjesto u d`enetu za svu dobrotu koju su nesebi~no pru`ali. Voli te tvoja unuka Lejla sa suprugom Aganom i djecom Tarikom i Benjaminom.
POSLJEDNJI SELAM

Tvoji: Fejzi} Meho, Almira i Nedim
POSLJEDNJI SELAM

366-1nd`

dragoj majki i punici

dragoj nani i pranani

MUNIRI GLUHI], ro|. GA^ANOVI]
Draga majko, bilo ti je sa nama samo onako kako se po`eljeti mo`e. Sve vrijeme bila si nam uzor i takva }e{ ostati u na{im srcima dok `ivimo. Kao takvoj dragi Allah }e ti podariti lijepi d`enet. Tvoja k}erka Edina i zet Safet Fejzi}
366-1nd`

MUNIRA GLUHI], ro|. GA^ANOVI]
Neka te u ti{ini d`enetskih ba{~i prati na{a ljubav ja~a od vremena i zaborava. Tvoji: unuka Jasmina, zet Haris Konjhod`i}, praunuci Jasmin i Malik
366-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

dragoj majci i punici

dragoj nani i pranani

MUNIRA GLUHI], ro|. GA^ANOVI]
Draga moja nan~i, bila si i ostat }e{ zauvijek u na{im srcima. S ponosom i po{tovanjem ~uva}emo uspomenu na tvoju dobrotu i plemenitost. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~iti rahmet. Voli te tvoja unuka Merima sa suprugom Denisom i djecom Timurom i Fe|om Tvoji k}erka Emina i zet Fahrudin Brki}
POSLJEDNJI SELAM
366-1nd` 366-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

Dana 9. 1. 2010. navr{avaju se 2 godine od smrti supruge, majke i nane

dragoj majci, svekrvi i neni

na{oj dragoj Nani

VASVIJA (SMAIL) RIZVANOVI]
Plemenitost, dobrota, ljubav i ~istota tvoje du{e `ivjet }e zauvijek u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet. S ponosom, ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: suprug Edhem, sin Midhat, k}erke Emina i Edina, unuka Ermina, unuci Mirza, Sanjin i Ermin Hatma dova }e se prou~iti 9. januara 2010. u Bakijskj d`amiji poslije podne namaza. 367-1nd`

ZIBA OV^INA, ro|. KUSTURICA

ZIBA OV^INA, ro|. KUSTURICA

Hvala ti na svemu {to si u~inla za nas. Neka ti je vje~ni rahmet. Sin Asim, snaha La|ida, unu~ad Haris, Mirela i Adis
365-1nd`

Po dobroti te pamtimo, s ljubavlju i po{tovanjem spominjemo, a u srcu zauvijek ~uvamo. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoja unu~ad: Ov~ina Haris, Mirela i Adis
365-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

dragoj majci, punici, neni i praneni

dragoj majci, svekrvi, neni i praneni

ZIBA OV^INA, ro|. KUSTURICA
Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih uspomena. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. K}erka Fatima, zet Salko, unu~ad Murat, Aida, Emir, snaha Fatima, zet Sejo i prau365-1nd` nu~ad Adnan, Amina, Lejla i Anes

ZIBA OV^INA, ro|. KUSTURICA
Hvala ti na svemu {to si u~inila za nas. Neka ti je vje~ni rahmet. Sin Mustafa, snaha \enana, unuke Ena i Amna
365-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

majci na{eg kolege Zenana [abanca

EMIRI [ABANAC
Suosje}amo u bolu porodice i `elimo da njena plemenita du{a na|e smiraj, a trag o dobroti i velikodu{nosti koju je nesebi~no darivala ostane nezbrisiv. S nevjericom i tugom, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
N

ELMA HRENOVICA, ro|. HABE[
9. 1. 2009 - 9. 1. 2010.
Koliko god vremena da pro|e, utjehe i zaborava na tebe i tvoj vedri lik ne}e biti dok `ive oni koji te vole. Tvoji: tetke Behka, Mirsada, Suada, tetak Kadrija i njihova djeca
449-1tt

52

Subota, 9. januar/sije~anj 2010.

Dnevni avaz

Tu`na srca i sa bolom u du{i javljamo rodbini i prijateljima da je na{ dragi i nikad zaboravljeni

OSMAN (HUSO) OMERIKA
iznenada preselio na ahiret u petak, 8. januara 2010. godine, u 69. godini.

D`enaza }e se obaviti u subotu, 9. januara 2010. godine u 14.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Mirsada, k}erka Azra, zet Admir, sestra Sevda, bra}a Asim i Kasim sa porodicama, {ura Munir sa porodicom, svastika Munevera sa porodicom te porodice Omerika, Pra{ovi}, Lon~arevi}, Obradovi}, Ajanovi}, Abaza, Voljevica, Pajevi}, Kasumovi}, Gliha, [ikalo, ^i{i}, [uhalo te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji 431-1tt Ku}a `alosti: Avde Smajlovi}a br. 1c/II

Tu`nim srcem i s bolom u du{i javljamo rodbini i prijateljima da je na{ dragi

ALEKSANDAR - SA[A [OTRI]
(pok. Milana) u srijedu, 6. 1. 2010. godine u 09.00 sati iznenada u 75. godini preminuo. Ispra}aj pokojnika }e biti u ponedjeljak, 11. 1. 2010. godine u 13.30 sati ispred Gradske mrtva~nice Sutina. Pokop }e se obaviti na Novom pravoslavnom groblju Bjelu{ine. Prevoz osiguran u 12.30 sati sa vrha Avenije-Projektant-Gimnazija-Balinovac-Zahum-Tekija-L. Most-Pozori{te-Razvitak. O@ALO[]ENI: sin Sergej, nevjesta Sanja, unuka Lea, te porodice [otri}, Papi}, Ibrulj, Ga~i}, Vasiljevi}, Milo{evi}, ]erovi}, Mari}, Kajtaz, Dzykonski, Skalja, \uliman, Gusi}, Ivelja, Batini}, Vu~ur, Mikuli} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. Ku}a `alosti - Ulica kralja Tomislava br. 57.

34-1mo

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga majka

SULJO (IBRO) KOMAR
preselio na ahiret u petak, 8. 1. 2010. godine u 90. godini. D`enaza }e se obaviti u nedjelju, 10. 1. 2010. godine poslije podne namaza na mezarju Izbi{no - Fo~a. O@ALO[]ENI: sin Alija, k}erke Habiba, Nazifa i Duda, brat Hamdija sa porodicom, unu~ad Elvedin, Elvedina, Elvir, Ned`ad, D`enan, Sabiha, Edin, Samir, Vahida i Kemo, praunu~ad, snahe, te porodice Komar, Duri}, Serdarevi}, [ahbaz, Spahi}, [alaka, Ke~o, @iga, Ramovi}, Dedovi}, Suba{i}, Barlov, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 12.30 sati, ul. Huseina \oze 158, Sokolovi} Kolonija. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa terminala Ilid`a sa polaskom u 9.30 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111 Dana 9. 1. 2010. godine navr{ava se ~etrerdeset dana od smrti na{e majke SJE]ANJE

MURAT (SMAJO) HAD@IMURTEZI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 7. januara 2010. godine u 63. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 9. januara 2010. godine u 13.00 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O@ALO[]ENI: brat Ned`ad, sestre Ze}ira i Izeta, zetovi Bahrudin i Fatmir, snaha Nermina, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice Had`imurtezi}, ^i~i}, Kavazovi}, Efovi}, Had`avdi}, Be}iragi}, Poturak, Fo~o, Mo}evi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i `alosti u ulici Elezova br. 11. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

[EFIKA (AHMET) NED@IBOVI], ro|. PAND@O
preselila na ahiret u petak, 8. januara 2010. godine, u 62. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 9. januara 2010. godine u 13.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: k}erke Amra i Lejla, zet Goran, unuci Sven i Ivor, brat ]amil, sestre Fatima i ]amila, zetovi Smajo, Mahir i Zlatko, snaha Magi, rodica Senada sa porodicom, zaove Almasa, Vasvija i Safija sa porodicama, djeverovi Pa{aga, Mustafa i Be{laga sa porodicama, sestri}i i sestri~ne, brati}, te porodice Ned`ibovi}, Pand`o, @lof, Zeljkovi}, Vrani}, Alivodi}, Pajevi}, Spahi}, Kapo, [ito, Bahtanovi}, Selimovi}, Smaji}, Ze~evi}, Alji}, Mehinovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i `alosti u ulici D`amijska br. 21/I. 111

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

na na{u Elmicu Godina dana tuge

na na{u dragu prijateljicu

na{em dragom prijatelju

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

E[REF (IBRAHIM) HAJVAZ
preselio na ahiret u petak, 8. 1. 2010. godine u 58. godini. D`enaza }e se obaviti u nedjelju, 10. 1. 2010. godine u 12.45 sati na mezarju Orli} - Kobilja Glava. O@ALO[]ENI: supruga Mevlida, k}erke Sanela i Amela, zet Ze}ir, unuka Lejla, brat Mujo, snaha Hajra, brati}i Emir i Nermin, brati~na Hidajeta, sestra Begija, zet Nusret, sestri}i Admir i Edin, sestri~na Aida, amid`a Ned`ib i strina Zemka sa djecom, tetka Zahida i tetak Idriz sa djecom, punica Hata, {ura Ned`ib sa porodicom, svastike Zahida i Mediha sa porodicama, te porodice: Hajvaz, Vra`alica, Hajdar, Obu}a, Kulovac, ^au{evi}, ^ovrk, Omerovi}, [abanovi}, Sinanovi}, Abaz, ]urovac, D`aferovi}, Mutap~i}, Haskovi}, Mezit, Mujezinovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 12.45 sati, ul. Dejzina Biki}a 101. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

HABIBA KARA^I], ro|. PLO^O
Draga majko, ponosni smo {to smo te imali, a zauvijek tu`ni {to smo te izgubili. Tvoji: k}erka Fehma, unuka Amela i unuk Haris, k}erka Hasna i zet Mustafa Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni D`enet i rahmet.
450-1tt

ELMA HRENOVICA, ro|. HABE[
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Tvoji: Kenan, Ema i 418-1tt Kemica

ELMA HRENOVICA
Draga Elmice, ostavila si tragove koji se ne bri{u i uspomene koje ne blijede. Tvoji: Adnan, Selma i [ejla Buljuba{i}

VLADI - BLAGI VASILJU
S tugom i po{tovanjem, Porodica Salkovi}
452-1tt

417-1tt

Dana 8. 1. 2010. godine navr{ilo se pet tu`nih godina otkada nas je napustio na{ dragi i nikad pre`aljeni brat, djever i ad`e

Dana 31. 12. 2009. godine navr{ila se godina od smrti na{eg dragog oca, punca, svekrva, dede i supruga

Danas, 9. 1. 2010. navr{avaju se tri tu`ne godine od smrti na{eg dragog oca, punca i dede

SAFET LAVI]
1950 - 2005.
Bol nije u rije~ima i suzama nego u srcu u kojem }e{ vje~no `ivjeti. Po dobroti te pamtimo i s ponosom spominjemo. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoj brat Red`o, nevjesta Saja i brati~ne Zijada, Zineta i 39-1mo Suada

IBRAHIM (ZAHID) VITE[KI]
Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Senada sa porodicom, sinovi Mirsad sa porodicom, Rihad sa porodicom i supruga Rukija 454-1tt

HALIDA (RAMIZA) DELI]A
Sa puno tuge, po{tovanja i ljubavi uvijek }e{ ostati u na{im mislima. Dok `ivimo mi, `ivi i sje}anje na tebe, jer voljeni nikad ne umiru. K}erka Mirzana, zet Mustafa, unuci Lejla, Omer i Mirela
364-1nd`

Dnevni avaz

subota, 9. januar/sije~anj 2010.

53

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ZIBA OV^INA, ro|. KUSTURICA
preselila na ahriet u petak, 8. januara 2010. godine, u 90. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 9. januara 2010. godine u 13.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sinovi Jusuf, Asim i Mustafa, k}eri [efika, Fatima, Bahrija i Hasnija, snahe [aha, La|ida i \enana, zetovi Salko, Agan i Mujo, unu~ad i praunu~ad, sestra Fadila, zet Kahro, sestri} i sestri~ne, djever Adil sa porodicom, te porodice Ov~ina, Kusturica, Jaganjac, Buljko, Lendo, [anjta, ^ustovi}, \apo, Avdi}, Musi}, Kapid`i}, Nikontovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 430-1tt Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i `alosti u ulici Kova~evac br. 57 - Mostarsko raskr{}e.

Obavje{tavamo poslovne partnere, saradnike i prijatelje da je dana 8. 1. 2010. godine preselio na ahiret na{ dugogodi{nji kolega i veliki ~ovjek

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

OSMAN (HUSE) OMERIKA
D`enaza }e se obaviti u subotu, 9. 1. 2010. godine u 14 h na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz }e biti obezbije|en u 13 h ispred poslovne zgrade „Energoinvest“ - DD Sarajevo, ul. Hamdije ^emerli}a br. 2. Porodici `elimo izraziti duboko suosje}anje. Bilo je zadovoljstvo raditi i sara|ivati s tobom. ENERGOINVEST - d.d. SARAJEVO SEKTOR IN@ENJERING ZA DALEKOVODE
434-1tt

MUNIRA (EMIN) GLUHI], ro|. GA^ANOVI]
preselila na ahiret dana 8. 1. 2010. godine u 88. godini. D`enaza }e se klanjati u subotu, 9. januara 2010. godine u 14.00 sati, ispred d`amije u @unovnici (Had`i}i), a ukopat }e se na mezarju Grahori{}e - @unovnica. O@ALO[]ENI: k}eri Edina i Emina, sestra Advija, zetovi Safet Fejzi} i Fahrudin Brki}, snaha Almira, unu~ad Meho, Jasmina, Lejla i Merima, zetovi Haris, Agan i Denis, praunu~ad Jasmin, Malik, Nedim, Tarik, Benjamin, Timur i Fe|a, brati~ne, sestri~ne, te familije: Gluhi}, Ga~anovi}, Fejzi}, Brki}, Memi}, Tur~inovi}, Konjhod`i}, Dizdarevi}, [ehi}, Had`ajli}, ^omor, ^enanovi} i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u d`amiji - @unovnica u 14,00 sati poslije ikindije namaza. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Tu`nim i `alosnim srcem javljamo da je na{a draga

BEHIJA (KAZAZOVI]) KAPID@I]
preselila na ahiret dana 7. 1. 2010. godine u 82. godini. Ispra}aj }e se obaviti ispred Komemorativnog centra Tuzla u subotu, 9. januara 2010. godine u 11,30 sati. D`enaza }e se klanjati ispred Jalske d`amije, a ukop na mezarju Goli brijeg. O`alo{}ene k}erke: Suada Kapid`i} Durakovi} i Mirsada Bo`anovi} sa porodicama

PTT

ZORA LU^I]
preminula 5. 1. 2010. godine u 71. godini. Sahrana }e se obaviti u nedjelju, 10. 1. 2010. godine u 13.00 sati, na groblju u Arilju. Posljednji ispra}aj obavit }e se u subotu, 9. 1. 2010. godine u 11.00 sati, u prostorijama pogrebnog dru{tva „Martinovi}“ - Stup, ulica Joze Penave br. 1. O@ALO[]ENA PORODICA
355-1nd`

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

EMIRA [ABANAC, ro|. KADI]
preselila na ahiret u petak, 8. januara 2010. godine, u 65. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 9. januara 2010. godine u 14.00 sati na mezarju Humka - Podhrastovi. O@ALO[]ENI: sinovi Orhan i Zenan, snahe Selma i Fatima, unu~ad Imran Ilhan, Iman Aliyah, Laylah Luna i Affan Aidan, daid`a Emir Buri}, te porodice [abanac, Kadi}, Buri}, Kodri}, Karali}, Smajlovi}, Karaosmanovi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije 111 Ku}a `alosti: Fojni~ka br. 7/ prizemlje.

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Tu`na srca i sa bolom u du{i javljamo rodbini i prijateljima da je na{ dragi i nikad zaboravljeni

HAMDIJA (MUHAMED) MAGLAJLIJA
preselio na ahiret u srijedu, 6. januara 2010. godine u 37. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 9. januara 2010. godine u 13.00 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O@ALO[]ENI: otac Muhamed, majka Nermina, brat Muamer, sestra Amila, Jasmina, amid`a Midhat, tetke Mirsada i Azra sa porodicom, tetak Abaz, amid`inica \ula, dajd`inica Nazifa \i|a sa porodicom, amid`i~ne Nid`ara, Maida i Amina, teti~ne Sanela i Elma, te porodice Maglajlija, Buljuba{i}, Bajramovi}, Mulameki}, Tahtanovi}, Bi~ak~i}, Hajdarevi}, Resi}, [iljak, Bjedi}, Had`ifejzi}, ^elik, Ja`i}, [abanovi}, Ba{i}, Bukvi} i ostala rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u d`amiji Golobrdica. Ku}e `alosti: Vrbanju{a br. 91 i Alije \erzeleza br. 4. 111

NED@AD (ASIM) HAND@I]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 7. januara 2010. godine u 53. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 9. januara 2010. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Fadila, k}erka Armina, sin Armin, brat Husein, snaha Elma, brati~ne D`enita i Jasmina, brati}i Almir i Ismar, amid`i~ne Mirsada i Suada, dajd`i}i Ragib i Admir, dajd`i~na Ehlimana, teti} Damir, teti~ne Sanela, Amela i Suada, {ura Hariz, svastika Farzila s porodicom, te porodice Hand`i}, Had`ibe}irovi}, Manjo, Halilovi}, Bjedi}, Katica, U`i~anin, Omi}, Kariba{i}, Spahi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i `alosti u ulici Trg zlatnih ljiljana br. 33/III. 111

OSMAN (HUSO) OMERIKA
iznenada preselio na ahiret u petak, 8. januara 2010. godine, u 69. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 9. januara 2010. godine u 14.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Mirsada, k}erka Azra, zet Admir, sestra Sevda, bra}a Asim i Kasim sa porodicama, {ura Munir sa porodicom, svastika Munevera sa porodicom te porodice Omerika, Pra{ovi}, Lon~arevi}, Obradovi}, Ajanovi}, Abaza, Voljevica, Pajevi}, Kasumovi}, Gliha, [ikalo, ^i{i}, [uhalo te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji Ku}a `alosti: Avde Smajlovi}a br. 1c/II
111

54

Subota, 9. januar/sije~anj 2010.

Dnevni avaz
Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi Tu`na srca i s boli u du{i javljamo rodbini i prijateljima da je na{ dragi suprug, otac, djed i pradjed

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

AHMO (MAHMUT) SALATI]
preselio na ahiret u petak, 8. januara 2010. godine u 63. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 9. januara 2010. godine u 14.30 sati na mezarju Ravne bakije. O@ALO[]ENI: supruga Sabina, sin Kenan, k}erka Vildana, bra}a Alija i Suvad, sestre Amira, Suada i Seada, brati} Alija, brati~na Una, sestri} Denis, sestri~ne Edina i Ajla, snaha Bojana, zet Ismet, daid`inica Bo`ica, daid`i} SenadMu{o Bjelovi}, daid`i~na Emina Ko~o, svastike Rasema i Nasiha, te porodice Salati}, Bjelovi}, Volfer, Arsenovski, Mehanovi}, Kald`o i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u Jordanskoj d`amiji na Grbavici. 111 Ku}a `alosti: Radni~ka br. 28.

DRAGUTIN ([IMUNA) PU[KAR
preminuo 6. 1. 2010. godine u 73. godini. Sahrana }e se obaviti 9. 1. 2010. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Sv. Josip. PO^IVAO U MIRU BO@IJEM O@ALO[]ENI: brat Nikola, brati} Davor, porodice Pu{kar, Markovi}, Maru{i}, Babi}, Mio}, Samard`i}, ^oli}, [ehovi}, Dic, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. 111

MARIJAN (PETRA) MARKOVI]
1925 - 2010.
iznenada preminuo u ~etvrtak, 7. 1. 2010. godine u 85. godini. Sahrana }e biti u subotu 9. 1. 2010. godine u 12.15 sati na gradskom groblju Bare. Sveta misa zadu{nica slu`it }e se istog dana u 17.30 sati u Crkvi Presvetog Trojstva, Novo Sarajevo. PO^IVAO U MIRU BO@IJEM! O@ALO[]ENI: supruga Kata, k}i Ru`ica, zet Zvonimir, unuci Andrej i Sergej, snaha Nevena, praunuk Karlo, obitelji Markovi}, @ivkovi}, Klaji}, Ivanovi}, Papo~i i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji 111

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

AHMET (SALIH) [LJIVO
preselio na ahiret u ~etvrtak, 7. 1. 2010. godine u 81. godini. D`enaza }e se klanjati u subotu, 9. 1. 2010. godine poslije podne namaza u haremu d`amije u Jele~u, a ukop }e se obaviti u 13.00 sati na porodi~nom mezarju Jele~. O@ALO[]ENI: supruga Adila, sin Jusuf, k}erke Sabaheta i Amila, zet Kemal, snaha Milanka, unu~ad Alma, Adam, Mediha, Meliha, Kenan i Edin, praunu~ad, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, {ura, svastika i bad`o sa porodicama, te porodice [ljivo, O`egovi}, [ahbaz, Palalija, Medi}, Vi}entijevi}, Zeba, Rami}, Kurtovi}, Kamberi, Sal~in, Haznadar, Biti}, ^olpa, D`ubur, Had`i}, Merina, D`afi}, D`ini}, Srnja, Perviz, Pervan, Tuzlak, Nik{i}, Zametica, ^orbo, Kavazi}, [alaka, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije podne namaza u d`amiji Jele~. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa autobuskog stajali{ta Otoka sa polaskom u 10.00 sati, sa usputnim zaustavljanjem na stajali{tima: Ned`ari}i i Stup - restoran „Esmeralda“.

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8
Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

111

POKOPNO DRU[TVO

""BAKIJE" BAKIJE
OSNOVANO 1923
tel. 00387 (0)33 533-763

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mals 013525 08 Mals Zenica, 17. 12. 2009. godine Op}inski sud Zenica, sudija Had`iomerovi} Enida, u pravnoj stvari tu`itelja ALBA ZENICA d.o.o. Sarajevska bb Zenica, protiv tu`enog ^i~ak Alen vl. „DIJAMANT“ SZR Zenica, ul. M. S. Serdarevi}a broj 10, radi naplate duga v.s. 816,40 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3 ZPP-a:

SARAJEVO

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
mobitel 00387 (0)61 131-788 00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122 mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www.bakije.com

OGLAS
Dostava tu`be na odgovor tu`enom: ^i~ak Alen vl. „DIJAMANT“ SZR Zenica, ul. M. S. Serdarevi}a broj 10. U pravnoj stvari po tu`bi tu`ioca ALBA ZENICA d.o.o. Sarajevska bb Zenica, dostavljamo Vam primjerak tu`be sa prilozima na odgovor. Du`ni ste u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznajete ili osporavate postavljeni tu`beni zahtjev. Navedenom tu`bom tu`itelj tra`i da sud donese presudu kojom se tu`eni ^i~ak Alen vl. „DIJAMANT“ SZR Zenica, ul. M. S. Serdarevi}a broj 10, obavezuje da plati tu`itelju ALBA ZENICA d.o.o. Sarajevska bb Zenica, nov~ani iznos od 816, 40 KM sa zateznom kamatom po stopi utvr|enoj Zakonom o visini stope zatezne kamate po~ev od dana dospije}a do isplate, kao i tro{kove postupka sve u roku od 15 dana, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obziriom da je predlo`ena presuda zbog propu{tanja, sud }e ukoliko izostane dostava odgovora na tu`bu donijeti presudu zbog propu{tanja koju }e objaviti u dnevnim novinama. Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u Dnevnom avazu smatra}e se da je dostavljena tu`ba na odgovor. SUDIJA: Had`iomerovi} Enida

Dnevni avaz

UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE

Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...
033/ 281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba
SARAJEVO: Tešanjska 24, 033/ 281 - 717 D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451

GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251; TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477 GRA^ANICA: Ahmed Pa{e Budimlije 23 (zgrada Ozrenka) 035/ 706 - 043;

MOSTAR:
Husnije Repca bb /fax: 036/ 558-890;

BR^KO:

Bosne srebrene 3
049/ 215 - 648; BANJA LUKA: Kralja Petra I Kara|or|evi}a bb . /fax: 051/ 215 - 887
BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2 /fax: 055/ 209 - 753

ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax: 032/ 424 - 441;
424 - 440;

BIHA]: Biha}kih branilaca 2 , /fax: 037/ 310 - 363;

TRAVNIK: @itarnica F /fax: 030/ 512 - 718;

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INA BUSOVA^A MJE[OVITA SREDNJA [KOLA BUSOVA^A Na osnovu Odluke Upravnog odbora Mje{ovite srednje {kole Busova~a, broj: 01-16/10. od 07. 01. 2010. godine, raspisuje se za prijem u radni odnos 1) Fizika - 1 izvr{ilac na odre|eno, na 1/2 norme do 15. 08. 2010. 2) Ma{inska-metalur{ka grupa predmeta, na 6 ~asova do 15. 08. 2010. 3) Elektrotehnika - 1 izvr{ilac na odre|eno, na 2 ~asa do 15. 08. 2010. 4) Latinski jezik - 1 izvr{ilac na odre|eno, na 2 ~asa do 15. 08. 2010. Uslovi: Za sva radna mjesta kandidati moraju ispunjavati uslove predvi|ene Zakonom o srednjoj {koli. Pored op}ih uslova kandidatati moraju ispunjavati i posebne uslove: Uz prijavu kandidati trebaju prilo`iti (originale ili ovjerene kopije) Kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, Diplomu, kao dokaz stru~ne spreme, Uvjerenje o polo`enoj pedago{koj grupi predmeta (pod rednim brojem 2. i 3.) Uvjerenje o dr`avljanstvu, Izvod iz mati~ne knjige ro|enih, Uvjerenje o neka`njavanju, Ljekarsko uvjerenje dostaviti po prijemu. te dokumente za bodovanje po Kriterijima za prijem uposlenika i to: - Rje{enje o tehnolo{kom vi{ku u {kolama SBK, - Potvrda o smanjenoj normi za nastavnika u stalnom radnom odnosu, - Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, - Potvrda Zavoda za zapo{ljavanje o periodu ~ekanja na posao nakon sticanja tra`ene stru~ne spreme, - Ovjeren prepis ocjena s fakulteta tokom studija, - Ovjerena kopija radne knji`ice ili potvrda poslodavca kao dokaz o radnom sta`u u struci, - Rje{enje o invalidnosti za kandidate kod kojih je utvr|ena invalidnost, - Kandidati koji `ive u porodici u kojoj niko nije zaposlen ili nema primanja trebaju dostaviti ku}nu listu i za odrasle ~lanove u`e porodice (supru`nik, djeca, roditelji) dokaz o nezaposlenosti. Bodovanje po ovim kriterijima vr{it }e se samo uz valjane i blagovremeno dostavljane dokaze. Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove bit }e obavljen interviju. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja ili do popune radnih mjesta.

Dnevni avaz
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: Ps. 770/04 Tuzla, 13. 10. 2009. godine

subota, 9. januar/sije~anj 2010.

55

KONKURS

Op}inski sud u Tuzli, sudija Amira Ferizbegovi}, u pravnoj stvari tu`itelja D.D. „Trgocentar“ Grada~ac, protiv tu`enog DOO „UHAJR“ Grada~ac, radi otkaza ugovora o zakupu poslovnog prostora donio je dana 13. 10. 2009. godine, van ro~i{ta, sljede}u:

PRESUDU
(zbog propu{tanja) Usvaja se otkaz ugovora o kori{tenju poslovnog prostora zaklju~enog dana 14. 01. 1997. godine izme|u tu`itelja D.D. „Trgocentar“, kao izdavaoca poslovnog prostora u zakup i tu`enika d.o.o. „Uhajr“ iz Mionice, zakupoprimca poslovnog prostora u ulici Reufa Huseinagi}a, pa se nala`e tu`eniku da iseli iz poslovnog prostora sa svom robom koja je u tom poslovnom prostoru i preda poslovni prostor slobodan od robe, stvari i osoba tu`itelja u roku od 30 dana. Tu`ena je du`na tu`itelju naknaditi parni~ne tro{kove u iznosu od 160,00 KM, sve u roku od 30 dana, od dana objavljivanja ove odluke, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.

Obrazlo`enje
Tu`itelj je Op}inskom sudu dana 20. 05. 2003. goidne podnio tu`bu, protiv tu`ene, a radi otkaza ugovora o zakupu poslovnog prostora. U pomenutoj tu`bi tu`itelj je predlo`io da se donese presuda zbog propu{tanja, ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu. Dakle, kako je sud putem objavljivanja u sredstvima javnog informisanja „Dnevnom avazu“ tu`enoj dostavio tu`bu dana 16. 04. 2009. godine u kojem je naveo da je du`na najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, kao i upozorenje na posljedice nepostupanja po nalogu suda. Me|utim, tu`ena je uredno zaprimila tu`bu dana 16. 04. 2009. godine, pa kako nije postupila po uputama suda i dala odgovor na tu`bu sud je a nakon uvida u spis na{ao da su se stekli uslovi iz ~lana 182. stav 1. i 2. Zakona o parni~nom postupku (Sl. novine FBiH 53/03), pa je donio odluku kao u izreci ove presude, dakle u cijelosti usvojio tu`beni zahtjev tu`itelja. Odluku o tro{kovima sud je donio na temelju ~lana 383, ~lana 386 stav 1. i ~lana 387. Zakona o parni~nom postupku, u skladu sa taksenom tarifom. Tro{kovi se sastoje od naknade za uplatu u „Dnevnom avazu“ za objavljivanje tu`be i presude u iznosu od 160,00 KM. POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, a tu`ena mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama Zakona o parni~nom postupku. SUDIJA Amira Ferizbegovi}

Prijave na Konkurs slati na adresu:

MJE[OVITA SREDNJA [KOLA BUSOVA^A - KA]UNI, 72264 KA]UNI
ili dostaviti li~no u Sekretarijat [kole. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje.

POTRA@ITE NA KIOSCIMA

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 054981 08 P Sarajevo, 04.01.2010.godine Na osnovu ~lana 348. stav 2 ZPP-a, sud donosi :

PRESUDU Tu`eni Bo{njak Damir, D`afi} Saima, Ligata Velija i Ligata Lamija du`ni su tu`itelju solidarno platiti iznos od 2.000,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 06.08.2008.godine do isplate. Prvotu`eni Bo{njak Damir du`an je tu`itelju isplatiti iznos od 1.970,76 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 06.08.2008. godine do isplate. Tu`beni zahtjev u odnosu na tu`ene D`afi} Saima, Ligata Velija i Ligata Lamija, a preko iznosa od 2.000,00 KM se odbija kao neosnovan. Tu`eni su du`ni tu`itelju solidarno naknaditi tro{kove postupka u iznosu od 139,10 KM, a sve u roku od 30 dana. SUDIJA SIJER^I] NERMINA s.r. POUKA: Protiv ove presude dozvoljena je `alba Kantonalnom sudu u Sarajevu putem ovog suda u roku od 30 dana od dana dostavljanja pismenog otpravka presude. @alba se podnosi putem ovog suda u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

OGLAS
Op}inski sud Sarajevo po sudiji Nermini Sijer~i}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja Turkish Ziraat Bank Bosnia d.d. Sarajevo, sa sjedi{tem u ul. D`eneti}a ^ikma br.2, Sarajevo zastupani po Dizdarevi} Ameli protiv tu`enih Bo{njak Damir iz Sarajeva ul. Bistrik br.22, D`afi} Saima iz Sarajeva ul. Alibega Firdusa br.55, Ligata Velija iz Sarajeva ul. Rudolfa R. Tomi}a br.26, Ligata Lamija iz Sarajeva ul. Rudolfa R. Tomi}a br. 26, zastupani po punomo}niku Mehi} Ismetu advokatu iz Sarajeva ( II, III i IV-tu`eni ) radi isplate duga - v.s.p. 3.970,76 KM, nakon odr`anog glavnog ro~i{ta dana 03.12.2009. godine, u prisustvu punomo}nika tu`itelja, odsutnosti uredno obavije{tenog prvotu`enog i prisustvu punomo}nika drugotu`enog, tre}etu`enog i ~etvrtotu`enog, dana 21.12.2009. godine, donio je slijede}u :

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ 65 0 P 096636 09 P Sarajevo, 04.01.2009.godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Stojakovi} Gordana u pravnoj stvari tu`itelja TURKISH ZIRAAT BANK BOSNIA D.D. iz Sarajeva, ulica D`eneti}a ^ikma 2, protiv tu`enog Adisa Zlatarevi} iz Sarajeva, ulica Radni~ka 70a Sarajevo, Aida Hod`i} ro|eno Bali} iz Sarajeva, ulica Ko{evsko brdo 25 i Mirza Sal~inovi} iz Sarajeva, ulica D`emala Bijedi}a 50 radi isplate duga, vsp. 4.423,24 KM, na osnovu ~lana 348 stav 3 Zakona o parni~nom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje slijede}i

kona~ne isplate u roku od 30 dana od dana prijema presude, a sve pod prijetnjom prinudne naplate. Tu`eni su obavezni tu`itelju naknaditi parni~ne tro{kove ( taksa na tu`bu, taksa na presudu, tro{kove objave pismena u dnevnim novinama, tro{kove zastupanja, tro{kove vje{ta~enje i drugo ) u roku od 30 dana od dana prijema presude, a sve pod prijetnjom prinudne naplate. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku Suda, ime i prezime, naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranke, njihovih Zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj Izjave i potpis podnositelja / ^lan 334 Zakona o parni~nom postupku /. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i razloge osporavanja, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore.

OGLAS
Poziva se tu`eni Adisa Zlatarevi} iz Sarajeva, ulica Radni~ka 70a da u roku od 30 dana dostavi odgovor na tu`bu od 29.05.2009. godine kojom je tu`itelj predlo`io da Sud nakon provedenog postupka donese presudu kojom su tu`eni Adisa Zlatarevi}, Hod`i} ro|eno Bali} Aida i Sal~inovi} Mirza obavezni da solidarno isplate tu`itelju iznos od 4.423,24 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 29.05.2009. godine pa sve do dana

Obavje{tava se tu`eni da se dostava smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Sudija Gordana Stojakovi}, s.r.

56

Subota, 9. januar/sije~anj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

sport

Dnevni avaz, subota, 9. januar/sije~anj 2010.

57

INTERVJU Selektor Obale Slonova~e Vahid Halilhod`i} uo~i Afri~kog kupa

Predsjednik i premijer su mi rekli: „Donesi nam titulu“
U grupi s Ganom, Togom i Burkinom Faso Konkurenti za naslov Kamerun, Egipat, Angola kao doma}in i mo`da Nigerija
Razgovarao: Admir DRINJAKOVI]
Neposredno prije leta za Angolu, gdje sutra po~inje Afri~ki kup u fudbalu, proslavljeni bh. stru~njak i selektor Obale Slonova~e Vahid Halilhod`i} uspio je odvojiti vrijeme za intervju za „Dnevni avaz“ u kojem govori o {ansama „Slo-nova“ da se domognu titule, najve}im rivalima, pripremama u Tanzaniji, imenovanju Safeta Su{i}a... stepeni u hladu. Sre}om, dobro sam to podnio.
Bakovi}: Onemogu}en normalan rad

Ra~un NSBiH jo{ uvijek blokiran

Najve}i dio priprema proveli ste u Tanzaniji. Koliko ste zadovoljni ura|enim?
- Imali smo odli~ne uslove, a uspjeli smo odigrati i dvije utakmice gdje smo ostvarili pobjede bez primljenog pogotka. Jedini problem predstavljala je ~injenica da smo tek u fini{u priprema bili kompletni, kada su

Puna podr{ka Su{i}u
- NSBiH je u~inio dobar potez odlu~iv{i da selektor na{e reprezentacije bude Safet Su{i}. Poku{ao sam telefonom do}i do Papeta, ali nisam uspio, zato mu ovim nam se priklju~ili Didije Drogba (Didier) i ostali reprezentativci koji nastupaju u Engleskoj. putem ~estitam i `elim puno sre}e. Vjerujem da }e imati punu podr{ku NSBiH i navija~a, kako bi se kona~no „Zmajevi“ plasirali na Evropsko prvenstvo. eman za prvi me~ u ponedjeljak protiv Burkine Faso. U na{oj grupi su jo{ Togo, predvo|en sjajnim Emanuelom Adebajorom (Emmanuel Adebayor), i Gana sa Mikelom Esjenom (Mickael Essien). Dvije reprezentacije idu u ~etvrtfinale.

Tra`e spas od „Sportfivea“
Zatra`en novi sporazum o reprogramu dugova
Ra~un Nogometnog saveza BiH i ju~er je bio blokiran, iako je predsjednik Sulejman ^olakovi} u srijedu najavio da }e stvar biti sigurno rije{ena do petka. No, ^olakovi} je omanuo, a trenutno niko ne zna kada }e se desiti deblokada. Porezna uprava je blokirala ra~un NSBiH u ponedjeljak 28. decembra zbog 800 hiljada KM prispjelih obaveza po sporazumu o pla}anja duga na rate. Iako je bilo dogovoreno da se ra~un deblokira nakon uplate dijela duga u visini od 318.000 KM, to se nije desilo. - Ra~un nije deblokiran. Radimo na tome, ali jo{ nismo uspjeli. Spremamo pismo Poreznoj upravi FBiH, jer jo{ nismo dobili odgovor na na{e pismo od 29. decembra, u kojem smo uputili zahtjev za postizanjem novog sporazuma o reprogramu duga, jer je pro{li poni{ten - ka`e vr{ilac du`nosti generalnog sekretara NSBiH Jasmin Bakovi} za „Dnevni avaz“. On nam je potvrdio da uposlenici jo{ nisu dobili decembarsku pla}u, ali i to da se ona prema propisima mo`e isplatiti do kraja teku}eg mjeseca. - Blokiran ra~un sprije~ava normalan rad i njegovo deblokiranje nam je prioritet, jer je pred nama mnogo poslova koje sada ne mo`emo napraviti. Po{to i mi imamo mnogo du`nika, pokrenuli smo akciju za naplatu - dodaje Bakovi}. Kako smo saznali, spasilac Saveza bi mogao biti „Sportfive“, agencija koja je otkupila TV prava za doma}e utakmice reprezentacije BiH. Ovoj firmi je upu}ena molba da prvu godi{nju tran{u po ugovoru, u iznosu od 250.000 eura, umjesto u martu uplati sada, kako bi ra~un mogao biA. N. ti deblokiran.

Drogba je spreman
Prije svega, kako ste se iz francuske hladno}e adaptirali na afri~ke nesnosne vru}ine?
- Kada sam krenuo iz Lila bilo je -5 stepeni Celzijevih, a u Abid`anu me je do~ekala temperatura od 35

Stru~njak iz Srbije?!
Svjetski priznata i poznata novinska agencija AFP je u predstavljanju Obale Slonova~e za Vahida Halilhod`i}a napisala da je trener iz Srbije?!
- Zaista? Ne mogu vjerovati, ali i to se izgleda mo`e desiti. Znam ko sam, {ta sam i odakle sam. Drugo me ne zanima.

Obala Slonova~e je samo jednom, i to 1992., bila prvak Afrike. Pretpostavljamo da javnost u toj zemlji `eli novi naslov.
- Najmanje {to se o~ekuje je plasman u finale. Prije nekoliko dana bili smo na prijemu kod predsjednika i premijera, koji su mi doslovno rekli: „Vahide, donesi nam titulu“. Obe}ati tako ne{to bila bi ludost, ali sam rekao da }emo u~initi sve da osvojimo titulu.

Cijena slave
- @ivjeti u Evropi, a voditi jednu afri~ku reprezentaciju zna~i mnogo odricanja. Moja supruga i djeca provode mnogo vremena bez mene, pa smo tako za Novu godinu bili udaljeni hiljadama i hiljadama kilometara. Ali, {ta je tu je, to je cijena posla kojim se bavim.
Halilhod`i}: Radim najbolje i najpo{tenije {to znam

Kakva je situacija sa Drogbom, s obzirom da ste odmah nakon njegovog dolaska kazali da je potpuno iscrpljen?
- Na svu sre}u, Drogba se koliko-toliko osvje`io i vjerujem da }e biti spr-

Ko su, pored Obale Slonova~e, najve}i kandidati za prvo mjesto?
- Kamerun, Egipat, Angola kao doma}in, mo`da Nigerija...

Veliki motiv
Ukoliko ne ostvarite `elje naroda, da li bi to moglo uticati na Va{ ostanak na klupi „Slonova“?
- Hm, ne vjerujem, ali nikada se ne zna, pogotovo u Africi. Me|utim, nisam optere}en time. Ovaj posao radim najbolje i najpo{tenije {to znam. Svjestan sam da imamo odli~an tim, ali za osvajanje trona je potrebno mnogo stvari da se poklopi. Ono {to mi daje nadu je veliki motiv kod svih igra~a. Naravno, za titulu uvijek treba i sre}e, da prst sudbine bude okrenut u na{u korist.

Lakta{i planiraju opstanak

Komljenovi} dovodi Stepanovi}a
Blizu smo dogovora, ka`e novi sportski direktor kluba
Novi sportski direktor Lakta{a Slobodan Komljenovi} za trenera }e anga`irati Dragoslava Stepanovi}a. Nekada{nji reprezentativac SR Jugoslavije, koji je potpisao ugovor na pet godina i prakti~no preuzeo menad`erske poslove u klubu zajedno sa Muamerom Zuki}em i Savom Gazijom, dobio je odrije{ene ruke da dovede novog trenera, ali i obavezu da obezbijedi sponzore. - Razgovarao sam sa Stepijem, ali jo{ nismo postigli kona~an dogovor. Blizu smo, ali postoje i druge opcije - kazao nam je Komljenovi}. Stepanovi} (61) je u dugoj trenerskoj karijeri vodio veliki broj njema~kih klubova, uklju~uju}i i Ajntraht (u kojem je jedno vrijeme bio i trener Komljenovi}u), te Bajer iz Leverkuzena, zatim {panski Atletik Bilbao, gr~ki AEK... a posljednji anga`man lani je imao u novosadskoj Vojvodini. Bio je kandidat za selektora reprezentacije BiH 2006. godine, kada je izabran Fuad Muzurovi}. Lakta{i se nakon prvog dijela sezone nalaze na posljednjem mjestu tabele sa samo 8 bodova, {est manje od pretposljednjeg ^elika, ali novo rukovodstvo kluba smatra da ima snage i potencijala da osigura Z. V. opstanak.

Bh. nogometa{ privremeno napu{ta Zvezdu

Ognjen Vranje{ na posudbi u Napretku
Na{ mladi reprezentativac i ~lan beogradske Crvene zvezde, Banjalu~anin Ognjen Vranje{, za kojeg su se interesirali neki ruski klubovi, ipak ove zime ne}e napustiti srbijansku ligu. Zvezda je, naime, odlu~ila na{eg mladog nogometa{a posuditi do kraja sezone Napretku iz Kru{(V. B.) evca.

58

Dnevni avaz, subota, 9. januar/sije~anj 2010.

sport

VELE@ Umjesto na stadionu, „Ro|eni“ se okupili u restoranu

Zalet za Evropu
(Foto: J. Had`i})

Na okupljanju izostali Amer Jugo, Adin D`afi} i Danijel Majki}, koji tra`e inostrane anga`mane
Umjesto na stadionu u Vrap~i}ima, fudbaleri Vele`a ju~er su se pred po~etak priprema okupili u mostarskom restoranu „Veranda“. Za razliku od nekoliko posljednjih sezona, ovaj put je prozivka protekla u sve~arskom tonu, a glavna tema razgovara bila je ambicija „Ro|enih“ da u proljetnom dijelu sezone izbore izlazak u Evropu. Od igra~a koji su u prvom dijelu sezone nosili dr-

Sastanak u svla~ionici: Kopi} razo~aran zbog odlaska Vidovi}a

^elik ju~er zapo~eo pripreme za prolje}e

Rajko Vidovi} ipak otputovao u Vijetnam
Nije bilo ni D`eksona, Markovi}a i Kari}a, koji tra`e nove anga`mane
Dvojica ranije najavljenih novih igra~a, D`enan Kraji{nik i Elvis Sadikovi}, na{li su se me|u 23 igra~a ^elika koji su se ju~er javili treneru Omeru Kopi}u na prozivci na stadionu Bilino polje. Me|utim, na okupljanju nisu bili Rajko Vidovi}, Bojan Markovi}, Fil D`ekson (Phill Jackson) i Mahir Kari}. - Upravo sam sada saznao da je Vidovi} ipak otputovao u Vijetnam. Boli 60.000 ameri~kih dolara (oko 42.000 eura). Dozvolu da do 20. januara odradi probu i poku{a zaklju~iti anga`man u jednom ruskom klubu dobio je stoper Markovi}. Kari}u je, pak, istekao ugovor i on bi se, ako ne prona|e novu sredinu, na Bilino polje trebao vratiti do 15. januara, do kada se o~ekuje i D`ekson. S druge strane, za kolumbijskog napada~a navo-

Spisak igra~a
Na okupljanju su bili sljede}i igra~i: Emir Had`i|ulbi}, Sanel Bori}, Mili Had`iomerovi}, Admir Kajtaz, Asim [kalji}, D`enan Zaimovi}, Nermin Kadi}, Elvir ^oli}, Amer Osmanagi}, Mustafa Kodro, Riad Demi}, D`enan Durakovi}, Admir Velagi}, Armel [kalji}, Mirza ]emalovi}, Zlatko Kazazi}, Milan Kne`evi}, Jasmin Ali~i}, Denis Zvoni}, Amar Balali},Armin Jazvin, Anis Kaljad`i} i Fadil Mari}.

Sa sastanka: Svi moraju biti spremni za vojni~ki ritam

(Foto: R. Ivi})

Plate do desetog u mjesecu
Nogometa{ima se prije prvog treninga na drugoj obali rijeke Bosne, na terenima Kamberovi}a polja, obratio i predsjednik Mirsad ^izmo. - Sve zajedno ~eka nas puno posla. Mogu vam samo obe}ati da }ete do svakog desetog u mjesecu redovno dobijati svoje pla}e, a koliko }e vama biti dobro, zavisi samo od vas rekao je i obe}ao dodatne premije za uspjeh, ali i kazne za neuspjeh.

es Vele`a izostala su {estorica koji su odranije na transferlisti, te Amer Jugo, Adin D`afi} i Danijel Majki}. Jugo }e, po svemu sude}i, karijeru nastaviti u Azerbejd`anu, a i D`afi} i Majki} tra`e inostrani anga`man. Ekipi su priklju~eni juniori: Denis Zvoni}, Amar

Balali}, Armin Jazvin, Anis Kaljad`i} i Fadil Mari}. Prisutnim igra~ima obratili su se {ef stru~nog {taba Abdulah Ibrakovi}, direktor Sedin Tanovi} te ~lanovi uprave Sead Kajtaz i Semir ]emalovi}. Svi su istakli da u borbi za Evropu niti za jednog igra~a ne}e biti popusta i da svi moraju

biti spremni za vojni~ki ritam. Za ponedjeljak su najavljeni ljekarski pregledi, u utorak testiranje, a u srijedu u Me|ugorju prijateljska utakmica protiv Fljamurtarija iz Albanije, u kojoj }e priliku dobiti svi igra~i koji sti`u na probu u Vele`.
F. IBRULJ

Novi trener Slobode izvr{io prozivku

Na prozivci 23 nogometa{a
Omeru Kopi}u i njegovim saradnicima, Nizahu Huki}u i Nijazu Hrustanovi}u, na prozivci su se javila 23 igra~a. To su: Luka Bilobrk, Faris Efendi} i Salih Hinovi} (golmani); Kenan Nemeljakovi}, Damir [ahinovi}, Elvis Sadikovi}, D`enan Kraji{nik, Almir Imamovi}, me takav odnos, jer sam o~ekivao da trener treba prvi dobiti tu informaciju kazao je Kopi}, uz napomenu da je Vidovi} jo{ pod ugovorom, te da je vodstvo kluba sada na potezu. Sportski direktor Nermin [abi} nam je kazao da }e klub istrajati na zahtjevu da za Vidovi}a dobije 50.000 eura od{tete, iako njegovi zastupnici nude Armin Imamovi}, Ajdin Musli} (odbrana), Adnan Zahirovi}, Boranislav Niki}, Goran Juri}, Armin Kapetan, Nermin Jamak, Kenan Hori}, Aldin [i{i}, Armin Duvnjak (vezni red), Aladin Isakovi}, Jasmin Smriko, Ante Radi}, Haris Dilaver i Elman Muratovi} (napada~i). dno je zainteresiran jedan turski klub, koji bi trebao platiti 150.000 eura od{tete. - Menad`eri nas uvjeravaju da }e D`eksonov transfer biti realiziran - rekao je [abi}. Zbog nedavne operacije prepona, Aladin Isakovi} nakon prozivke nije odradio trening. On bi se mogao priklju~iti tek za desetak V. B. dana.

Vlatko Glava{ obe}ao opstanak
Na okupljanju 24 fudbalera, ~etvorica opravdano odsutni
Novi trener tuzlanske Slobode Vlatko Glava{ ju~e je na stadionu Tu{anj izvr{io prozivku 24 fudbalera, dok su Ognjen Krasi}, Semjon Milo{evi}, Elmir Kuduzovi} i [erif Hasi} bili opravdano odsutni. Prije nego je odr`an prvi trening na tartan stazi, Glava{ je sa svojim saradnicima u stru~nom {tabu, Adnanom Osmanhod`i}em i Mirsadom Dedi}em, te predsjednikom Salihom [abovi}em i jo{ nekim ~lanovima Upravnog odbora, odr`ao sastanak sa igra~ima. Smjelo je obe}ao opstanak u Premijer ligi. - Da se bojim izazova ili sumnjam u to, ne bih se ni prihvatao posla. Vjerujem u uspjeh i sredinu u koju sam do{ao. Istina, pred nama je te`ak posao - kazao je Glava{. Dodao je da ne}e `uriti s dovodo|enjem poja~anja. Zasad je u ekipi 28 fudbalera. - Shodno klupskom bud`etu i u dogovoru s ljudima iz kluba tra`it }emo nove igra~e, ali samo one za koje smatramo da }e odmah biti poja~anja. Ono {to sam vidio na prvom treningu je sasvim solidno, i daje mi za pravo da mogu re}i kako Sloboda ne zaslu`uje mjesto na kojem se trenutno nalazi - istakao je Glava{. Prvi dio priprema bit }e odr`an u Tuzli, a od 17. januara ekipa }e oti}i na Zla}u. U drugoj fazi Sloboda }e boraviti najvjerovatnije u AntaliE. M. ji (Turska).

Prvi trening: Nema `urbe s poja~anjima

(Foto: A. Bajri})

Zagrep~ani dovode mladi}a sa Kosova

Mali nogomet

U Dinamo dolazi D`ord` Bu{
D`ord` Bu{ u zagreba~kom Dinamu! Vijest se ~ini nevjerovatnom, ali je sasvim istinita. Radi se o fudbaleru Vlaznije koji ima 18 godina, a njegovo pravo ime se na albanskom jeziku pi{e Gjergj Bushaj. Navodno igra fantasti~no, a tata i mama su mu, osim nogometnog talenta, dali i megapopularno ime. Ina~e, ovaj mladi fudbaler ve} je pozvan u A reprezentaciju Kosova, a u Dinamo bi trebao do}i na preporuku nekada poznatog fudbalera Fa(N. D.) dilja Vokrija.

Zavr{nica Novogodi{njeg Vizantija {esti{esti put je osvojila Bo`i}ni turnir u put najbolja u Lukavici „Galerija Vizantija“ turnira u Biha}u turnir u Biha}u do{ao je malom fudbalu u Lukavici. U finalu devetog izdanja tuMalonogometni Novogodi{nji
u posljednju fazu u kojoj }e snage odmjeriti ~etiri ekipe koje su pokazale najvi{e. Me|u 66 prijavljenih ekipa u polufinale su se plasirali „Cafe bar Clio“, „Magic“, „Boca juniors“ i „Infocomerc“. Danas su na programu polufinalni me~evi, a finale E. A. je sutra. Nagradni fond iznosi 10.000 KM.

rnira koji se igra u dvorani SC Slavija „Vizantija“ je pobijedila „Delije“ sa 6:4 na penale, po{to je nakon 40 minuta igre rezultat bio nerije{en 2:2. Pobjedni~ka ekipa zaradila je ~ek u iznosu od 10.000 KM, dok su pora`enom sastavu pripale 2.000. Susret za tre}e mjesto nije odigran jer je „Mira`“ napustio teren u polufinalu, G. I. pa je „Edin prevoz“ iz Kiseljaka zaradio 1.000 KM.

sport

Dnevni avaz, subota, 9. januar/sije~anj 2010.

59

EUROVIKEND Igraju se lige u Italiji, [paniji i Engleskoj

Milan u Torinu
Barcelona i Real tra`e prve pobjede u 2010. godini
Ovog vikenda na rasporedu imamo tri od pet najja~ih evropskih liga, a najve}i derbi je u Italiji, gdje }e u okr{aju dva debitanta na trenerskim pozicijama snage odmjeriti Leonardo i ]iro Ferara (Ciro Ferrara). Juventus okr{aj s Milanom do~ekuje s malo podignutim moralom, poslije pobjede nad Parmom, kojom je prekinuta lo{a serija „Stare dame“. Ipak, Ferari se i dalje drma stolica. Milan je u potpuno druga~ijem raspolo`enju. Dolazak Dejvida Bekama (David Beckham) u srijedu je proslavljen visokom pobjedom nad \enovom od 5:2. Lider Inter, koji ima osam bodova prednosti nad drugoplasiranim Milanom i devet ispred Juventusa, protiv Sijene ima {ansu da se dodatno odlijepi makar od jednog rivala. U [paniji, Barcelona i Real se nadaju prvim pobjedama u 2010. Madri|ani, koji su remijem u pro{lom kolu protiv Osasune propustili {ansu da izbiVon: Povreda nije ostavila traga
(Foto: AP)

Tre}i spust sezone za `ene

Lindzi Von potvrdila apsolutnu vladavinu
Amerikankin stopostotni u~inak Druga Person, tre}a Marija Ri{
Zamjena za veliki i superpoznati Val d’Izer, malo austrijsko selo u pokrajini [tajerskoj pod imenom Haus in En{tal, nije zbunilo ameri~ku skija{icu Lindzi Von (Lindsey Vonn). Ona je superiorno slavila i u tre}em spustu sezone, iako je nadavno povrijedila ruku i tvrdi da jo{ uvijek nije dovoljno oporavljena. Stazom Krumholc Von je „proletjela“ za minutu i 38,84 sekunde, te je stigla do 16. pobjede u spustu i ukupno 24. u karijeri. Iako rije~ iznena|enje nikako ne odgovara imenu [ve|anke Anje Person (Paerson), plasman na drugo mjesto mogao bi se tako nazvati, s obzirom na njenu formu. Kasnila je 35 stotinki i prvi put u ovoj sezoni izborila pobjedni~ko postolje. Jo{ je samo Njemica Marija Ri{ (Maria Riesch)

Rezultati
1. Von (SAD) 1:38.84 2. Person ([vedska) +0,35 3. M. Ri{ (Njema~ka) +0,39 4. Fankini (Italija) +0,84 5. Rolan (Francuska) +0,94 6. Mar{an-Arvije (Francuska) +0,96 6. Merigeti (Italija) +0,96 8. Fi{baher (Austrija)+1,21 9. Kamer ([vicarska) +1,26 10. Brajdon (Kanada)+1,55

Salihamid`i}: Juventus na velikim isku{enjima

ju na prvo mjesto, Majorku do~ekuju ja~i za oporavljenog Kaku. Barcelona, koja je ove godine zabilje`ila po jedan remi i poraz, ostanak na ~elu tra`it }e na Tenerifama, ali bez suspendovanog Zlatana Ibrahimovi}a. U Engleskoj, vode}i ^elzi ide Halu, li{en usluga ~etvorice igra~a koja su

oti{la na Afr~ki kup nacija (Drogba, Kalu, Mikel i Esijen), a Man~ester junajted, koji je pro{log vikenda od tre}eliga{a Lidsa do`ivio {amar, gostuje Birmingemu, s namjerom da prekine niz doma}ina od 12 me~eva bez poraza. Treba izdvojiti i duele Liverpula i Totenhema, te

Arsenala i Evertona, koji na Emirejts dolazi s nizom od pet me~eva bez poraza, ali i gorkim iskustvom od pro{le sezone (1:6). U Francuskoj se igraju 32 utakmice Kupa. Ba`darevi}ev Grenobl do~ekuje Spahi}ev Monpelje, dok Pjani}ev Lion putuje Stra(M. T.) zburu.

Parovi i satnica
Engleska
Parovi 21. kola: SUBOTA: Hal - ^elzi (13.45), Arsenal - Everton, Vigan Aston vila (16), Birmingem - Man~ester junajted (18.30); NEDJELJA: Vest Hem - Volherhempton (14.30), Liverpul - Totenhem (17); PONEDJELJAK: Man~ester siti - Blekburn (21). Subotnji me~evi Sanderlend - Bolton, Barnli Stouk i Fulam - Portsmut su odgo|eni. NEDJELJA: Napoli - Sampdorija, Bolonja - Kaljari, Fiorentina - Bari, \enova - Katanija, Livorno - Parma, Palermo - Atalanta, Udineze - Lacio (15), Juventus - Milan (20.45). OTA: Valjadolid - Atletiko (18), Sevilja - Rasing (20), Viljareal - Almerija (22); NEDJELJA: Sporting - Hetafe, Herez - Valensija, Espanjol - Saragosa, Deportivo - Osasuna, Malaga - Atletik (17), Real Madrid - Majorka (19), Tenerife - Barcelona (21).

imala podno{ljiv zaostatak za pobjednicom (39 stotinki). S novih 100 bodova Von je vratila vodstvo u ukupnom poretku Svjetskog kupa (694). Marija Ri{ zaostaje za 35 bodova, a tre}a je Katrin Cetel (Kathrin Zettel) sa 569 bodova. Von je u spustu neprikosnovena s maksimalnih 300 bodova, a iza nje su Marija Ri{ sa 200 i Person sa 170. (N. D)

Teniski turniri u svijetu

Italija
Parovi 19. kola: SUBOTA: Roma - Kjevo (18), Inter - Sijena (20.45);

[panija
Parovi 17. kola: SUB-

Nesre}a italijanskog motocikliste

Manka u borbi za `ivot
Italijanski motociklist Luka Manka (Luca Manca) bori se za `ivot, nakon {to je je tokom {este etape Relija Dakar do`ivio te{ku nezgodu. Dvadesetdevetogodi{nji voza~ KTM-a, ~ija je ambicija bila da zavr{i utrku me|u prvih pet, nesre}u je do`ivio nakon 10 kilometara vo`nje na etapi koja je po~ela u Antofagasti. Zadobio je frakturu lobanje i preba~en je u bolnicu, gdje se ljekari bore (M. T.) za njegov `ivot.
Davidenko: Ostao u vrhunskoj formi

Davidenko izbacio Federera
U finalu turnira u Brizbejnu igrat }e Klajsters i Enen
Nikolaj Davidenko zavr{io je trijumfalno pro{lu sezonu, osvojiv{i zavr{ni teniski Master u Londonu, a u istom stilu po~eo je novu. U polufinalu turnira u Dohi Rus je izbacio prvog igra~a svijeta Ro`era Federera (Roger), 6:4, 6:4. Drugi finalista je Rafael Nadal, koji je prepustio samo ~etiri gema Srbijancu Viktoru Troickom, 6:1, 6:3. U finalu turnira u Brizbejnu igrat }e se veliki duel Belgijanki, povratnica na teniske terene. Kim Klajsters (Clijsters) i @astin Enen (Justine Henin) do sada su odigrale 22 me~a, posljednji u finalu Vimbldona 2006. godine, a Enen vodi 12:10. Rezultati: teniseri: DOHA: Davidenko (Rusija) - Federer ([vicarska) 6:4, 6:4, Nadal ([panija) Troicki (Srbija) 6:1, 6:3. BRIZBEJN: Rodik (SAD) - Gaske (Francuska) 6:3, 7:6, Berdih (^e{ka) Belu~i (Brazil) 7:6, 2:6, 7:6. Teniserke: OKLAND: Peneta (Italija) - Skjavone (Italija) 6:3, 6:0, Vikmajer (Belgija) - Per (Izrael) 6:4, 7:5. BRIZBEJN: Klajsters (Belgija) - Petkovi} (Njema~ka) 6:4, 6:2, Enen (Belgija) - Ivanovi} (Srbija) (Z. [.) 6:3, 6:2.
Marej: Pobjeda nad Rusijom
(Foto: AFP)

Teniski Hopman kup

Prvo finale Velike Britanije
Nakon [panije, plasman u finale teniskog Hopman kupa, koji se igra u Pertu, obezbijedila je i Velika Britanija, po prvi put od po~etka natjecanja. Mje{oviti tim Oto~ana u tre}em kolu grupnog takmi~enja savladao je Rusiju, a ponovo je igra~ prevage bio Endi Marej (Andy Murray), koji je savladao Igora Andrejeva sa 6:1, 6:0, a potom sa Lorom Robson (Laura) bio bolji od ruskog para Andrejev - Elena Dementijeva (6:4, 6:7, 7:6). Jedini bod za Ruse osvojila je Dementijeva, savladav{i Robson sa 6:4, 6:0. U drugom me~u Kazahstan je pobijedio Nje(M. T.) ma~ku.

Manku dovode u bolnicu: Te{ko stanje

(Foto: AFP)

60

Dnevni avaz, subota, 9. januar/sije~anj 2010.

sport

RUKOMET Reprezentacija u Crnoj Gori igra dvije pripremne utakmice

Ra|a ne}e otkriti sve karte
Ono {to smo pripremali za Fince i Rumune ne}emo poku{avati demonstrirati na ovim me~evima, ka`e selektor
Mejson: Bit }e u sastavu

Bh. prvak gostuje kod Heliosa u NLB ligi

[iroki `eli bodove
Kvalitetnija smo ekipa, ka`e trener Vla{i}
Nakon kratke pauze, utakmicama 15. kola nastavlja se ko{arka{ka NLB liga. [iroki Eronet ve~eras (19 sati) gostuje u Dom`alama kod Heliosa. Slovenska mom~ad veliki je du`nik bh. prvaka, kojem je u prvom dijelu sezone odnijela bodove sa Pecare. Istina, [iroki se nakon toga poraza poja~ao bekom Sini{om [tembergerom i centrom Franom ^olakom, {to se pokazalo kao pravo rje{enje. Trener Hrvoje Vla{i} zra~i optimizmom, premda maksimalno respektira doma}ina. - Helios je na{ veliki du`nik i protivnik po mjeri, protiv kojeg se mo`emo nadati pobjedi. U odnosu na prvu utakmicu mi smo se poja~ali, ali su i oni doveli nekoliko kvalitetnih igra~a. Bit }e to nezgodna utakmica u kojoj samo maksimalnim anga`manom mo`emo do slavlja. Protivnika maksimalno respektiramo, ali se ne libim re}i da smo mi u ovom trenutku kvalitetnija mom~ad, {to potvr|uje i tabela ka`e Vla{i}. Prema njegovim rije~ima,

Tabela
Parovi 15. kola NLB lige: Danas: Helios - [iroki Eronet (19), Zadar - Radni~ki (19), Budu}nost Zagreb (19.15), Hemofarm - Cedevita (19.15), Crvena zvezda - FMP (19.30). Sutra: Bosna ASA BHT Union Olimpija (12.15), Cibona - Partizan (16.15).
1. Cibona 2. Partizan 3. Olimpija 4. Zagreb 5. Budu}nost 6. Zadar 7. Hemofarm 8. C. zvezda 9. Cedevita 10. Radni~ki 11. [iroki 12. FMP 13. Helios 14. Bosna 14 14 14 14 14 13 13 14 14 14 14 14 14 14 12 21 134:927 26 10 41 048:966 24 10 41 087:1012 24 9 51 107:1087 23 8 61 070:1021 22 8 51 084:985 21 8 51 059:984 21 6 81 131:1120 20 6 81 107:1162 20 6 89 78:1109 20 5 91 047:1114 19 4 101 048:1098 18 3 119 51:1096 17 2 129 30:1100 16

Osupnuti saznanjem da Danijel [ari} nema pravo nastupa za reprezentaciju BiH u predstoje}im kvalifikacijama, na{i najbolji rukometa{i danas }e u Budvi (18 sati), a potom i dan kasnije u Baru, odigrati dvije prijateljske utakmice sa selekcijom Crne Gore. Bit }e to prve i jedine provjere onoga {ta je na{a selekcija uradila tokom prethodnih desetak dana. Ipak, selektor Vojislav Ra|a kazao je kako u ovim me~evima ne}e isprobavati ono {to se uvje`bavalo u okviru specifi~ne takti~ke pripreme.

Op}a uigranost
- Ono {to smo pripremali za Fince i Rumune ne}emo poku{avati demonstrirati na ovim me~evima. Ostavit }emo to za kvalifikacioni turnir. Protiv Crnogoraca bit }e fokus na op}oj uigranosti. Ne o~eku-

je da u Evropi vladaju dvostruki ar{ini. Marinko Kele~evi} nema pravo nastupa, jer je, zaboga, za Srbiju igrao rukomet na pijesku, pa sad [ari}... U takti~kom smislu, to nas ne}e poremetiti, jedino mo`da u psiholo{kom. Golman jeste bitan, pogotovu takve kvalitete, ali on stoji iza igra~a i oni su sada ti koji }e morati vi{e povu}i. Nakon svega, u tome {to nam se radi o glavi trebamo na}i motiv da odigramo bolje nego kad bi svi bili tu - rije~i su Ra|e, kojem je EHF je u~inio „uslugu“ kada je u pitanju skra}ivanje spiska. Naime, prva dvojica koja su otpala su Kele~evi} i [ari}, a prije puta u Vantu, 14. januara, otpast }e jo{ dvojica.
Ra|a: Dvostruki ar{ini vladaju u Evropi

Vujovi} na spisku
U Crnu Goru, ali i Finsku, primoran je putovati golman Kolubare Ratko Vujovi} koji se, iako povrije|en, promptno stavio na raspolaganje selektoru. - Prerizi~no je da na turnir, gdje }emo u tri dana odigrati tri utakmice idemo sa dva golmana (Grahovac i [abanovi} - op.a). Zato smo za svaki slu~aj bili primorani vratiti Vujovi}a koji jo{ nije oporavljen - dodao je A. ^ULI] Ra|a.

jem ni{ta spektakularno od ovih utakmica, iz punog tr-

[ta bi region bez bh. trenera
Duel Crne Gore i BiH predstavljat }e i susret dvojice bh. selektora. Crnu Goru odnedavno vodi Kasim Kamenica, sa kojim je BiH protiv Norve{ke igrala bara` za EP 2006. Ra|a nas je vodio u kvalifikacijama za SP 2007., a u drugom mandatu poku{at }e odvesti selekciju do bara`a i nastupa na SP 2011. Srbiju vodi Sead Hasanefendi}, tako|er nekada{nji selektor BiH sa kojim smo 2001. prvi put dospjeli u bara`, dok je za kormilom Slovenije proslavljeni Hercegovac Noka Serdaru{i}.

ameri~ki bek ^ester Mejson (Chester Mason), koji je bio povrije|en, u boljoj je formi nego u prethodnim me~evima, ali je jo{ nedovoljno oporavljen za maksimalan anga`man. U svakom slu~aju, vode}i igra~ [irokog bit }e u saD. K. stavu.

eninga probat }emo uigrati neke druge stvari, i to je to - kazao je Ra|a. On se osvrnuo i na „slu~aj [ari}“. Ra|a je, naime, isklju~ivi krivac {to je briljantni golman Barcelone pristao braniti za BiH. Na`alost, kada se mislilo da je napravljen pravi potez, desilo se ne{to nepredvi|eno. - Moramo se privi}i na sve i hladne glave odigrati turnir u Finskoj. Re}i ne{to nakon svega mo`da je pomalo i suvi{no, ~injenica

Zeni~ani tra`e novog beka

Deveto kolo Eurolige

[arlot pora`en u Njujorku
Serijom od {est „trojki“ u posljednjoj ~etvrtini Njujork niksi savladali su [arlot bobketse (97:93). Doma}i tim predvodila su trojica krilnih ko{arka{a - Vilson ^endler (Wilson Chandler, 27 ko{eva), Dejvid Li (David Lee, 22) i Italijan Danilo Galinari (Galinari, 17). Tre}om uzastopnom pobjedom i 11. u posljednjih 16 me~eva u NBA ligi, Niksi su se i pored jo{ uvijek nimalo blistavog omjera (15 pobjeda, 20 poraza) priklju~ili borbi za plej-of Isto~ne konferencije. Trenutno su deveti, dok osmoplasirani Milvoki baksi imaju 14-18, a sedmoplasirani (E. J.) Bobketsi 15-19.

^elik suspendirao Golubovi}a
Prijedor~anin Sr|an Golubovi} (22 godine, 190 centimetara), koji je za ^elik odigrao samo jednu utakmicu i odlu~io se samovoljno vratiti ku}i, zaradio je klupsku suspenziju. - Odluka kluba je da }e Golubovi} biti suspendiran, jer ima potpisan va`e}i ugovor - ka`e direktor ^elika Alija Por~a, koji isti~e da bi uskoro mogli krenuti u potragu za novim ko{arka{em na poziciji beka. Prije desetak dana suspendiran je i mladi plej Muhamed Gak, o ~ijem }e statusu, kako ka`e Por~a, raspravljati V. B. Upravni odbor.

^eka se jo{ pet Tre}i uzastopni trijumf Niksa putnika za Top 16
Pobjedama u 9. kolu drugu fazu Eurolige osigurali su ko{arka{i Partizana, Makabija i Himkija te se priklju~ili Barceloni, Montepaskiju, Olimpijakosu, Uhikahi, Kala Laboralu, CSKA, Real Madridu i Panatinaikosu. Preostalih pet putnika za Top 16 bit }e poznato nakon posljednjeg, 10. kola (13. i 14. januar). U me~evima odigranim u ~etvrtak od na{ih ko{ar- Bav~i} (Olimpija) poku{ava zaustaviti ka{a nastupili su Sokolova (CSKA) Vedran Princ (11 poena, 3 asistencije) za Ci- Olimpijakos 85:93 (produbonu i Edin Bav~i} (7 poe- `etak), Unikaha - Orlean na, 4 skoka) za Union Oli- 72:88. GRUPA C: Makabi - Lotomatika 79:59, Union mpiju. Rezultati: GRUPA A: Olimpija - CSKA 77:80 @algiris - Cibona 68:61, (produ`etak). GRUPA D: Asvel - Barcelona 64:90. Himki - Armani Milano (E. J.) GRUPA B: Efes Pilsen - 79:63.

Ko{arka{ka prvenstva BiH

Borac protiv ^elika
Parovi 13. kola Prvenstva BiH za ko{arka{e: Subota: LUKAVICA: Slavija - Hercegovac (19 sati), ^APLJINA: ^apljina Lasta - Sloboda (19). Nedjelja: GRUDE: Grude - Sutjeska (18), BANJA LUKA: Borac Nektar - ^elik (20). Utorak: TREBINJE: SL IAT Leotar - Mladost (19), ALEKSANDROVAC: Igokea Zrinjski HTM (19). U 12. kolu Prvenstva BiH za ko{arka{ice sastaju se: Subota: TREBINJE: Trebinje 03 - Br~ko Distrikt (16), LUKAVICA: Igman - ^elik (16), ^ITLUK: Brotnjo Tomislav (18), BANOVI]I: RMU Banovi}i - @eljezni~ar (19). Odgo|en je me~ Jedinstvo - Borac ML IEFK. Slo(E. J.) bodna je Sloboda.

Svjetsko juniorsko prvenstvo u brzom klizanju

Brankovi} deseti na 1.500 metara
Edin Brankovi}, bh. reprezentativac u brzom klizanju, prvog dana takmi~enja na Svjetskom juniorskom prvenstvu na Tajvanu osvojio je 10. mjesto u utrci na 1.500 metara. Brankovi} }e u subotu i nedjelju nastupiti u jo{ dvije discipline, na 500 i 1.000 metara.

Li (Njujork) zakucava preko Valasa ([arlot)

sport

Dnevni avaz, subota, 9. januar/sije~anj 2010.

61

Lista kandidata

IZBORI „Dnevni avaz“ i „Sport“ biraju Sportsku li~nost 2009.

I pored velike slave koju je stekao, ostao je ~vrsto na zemlji, smatra ko{arka{ sarajevske Bosne
Kapiten Ko{arka{kog kluba Bosna ASA BH Telecom Suad [ehovi} smatra kako je Edin D`eko obilje`io sport u BiH u protekloj godini. - Postao je heroj nacije i obradovao milione Bosana-

Suad [ehovi}: Pet bodova heroju nacije Dobitnik ~etrnaestogodi{nji
Glasajte i osvojite vrijednu nagradu
- Teletovi} je jedan od najboljih krilnih centara u Evropi. Imao je odli~nu sezonu, bio najbolji igra~ {panskog Kupa Kralja i mislim da je odmah uz bok D`eki.

1Hamza Ali} (atletika) 2 Irma Balijagi}boks) (profesionalni 3 Larisa Ceri} (d`udo) 4 Adnan ]ati} boks) (profesionalni 5 Sabahudin Delali} (sjede}a odbojka)

6 Edin D`eko (fudbal) 7 Mirsada Suljkanovi} (karate) 8 Emma [kaljo (strelja{tvo) 9 Mirza Teletovi} (ko{arka) 10 Muhamed Toromanovi} (rukomet)

Esad Rizvanovi} s Ilid`e
Svakog dana dijelimo bon za kupovinu sportske opreme u vrijednosti od 200 KM

Bodovi
Edin D`eko . . . . . . . . . . . .5 Mirza Teletovi} . . . . . . . . .4 Muhamed Toromanovi} . .3 Sabahudin Delali} . . . . . . .2 Emma [kaljo . . . . . . . . . . .1 Muhamed Toromanovi} je na tre}em mjestu. - Svojim igrama je zaslu`io svaki respekt. I u klubu i reprezentaciji igra fenomenalno - govori [ehovi}. Dva boda je dodijelio Sabahudinu Delali}u zbog toga {to sjede}a odbojka najbolje prezentuje BiH u svijetu, a jedan Emmi [kaljo, zbog oborenog svjetskog rekorda.

Toromanovi}: Zaslu`io respekt

Rizvanovi} je ju~er preuzeo nagradu

(Foto: M. Kadri})

[ehovi}: D`eko je obradovao milione

ca i Hercegovaca. Upoznao sam ga i zaista sam ugodno iznena|en da je i pored velike slave koju je stekao ostao ~vrsto na zemlji ka`e [ehovi}, obrazla`u}i

pet bodova na{em nogometnom asu u izboru Sportske li~nosti BiH. Na drugom mjestu prema [egovi}evom sudu je Mirza Teletovi}.

Marijan Kvesi}, potpredsjednik Olimpijskog komiteta BiH

D`eko je najzaslu`niji za mjesto u bara`u
Larisi Ceri} ~etiri, Hamzi Ali}u tri boda
Svi kandidati su ostvarili fantasti~an uspjeh i odli~ne rezultate, naglasio je u uvodu svog izbora Sportske li~nosti BiH u 2009. godini potpredsjednik Olimpijskog komiteta BiH Marijan Kvesi}. Ipak, morao je izdvojiti pet najboljih. Na prvom mjestu je na{ nogometni reprezentativac Edin D`eko. - On nas je svojim golovima vodio do bara`a i najzaslu`niji je za taj uspjeh na{e nogometne reprezentacije - istakao je Kvesi}. Bodove je dao i d`udistkinji Larisi Ceri}, atleti~aru Hamzi Ali}u, strelja~ici Emmi [kaljo i odbojka{u Sabahudinu Deleli}u. - Kao i Edin, i Larisa je ostvarila velike rezultate i svojim nastupima najavljuje da }e biti u vrhu. Ali} je bio deveti na svijetu, {to je fantasti~an uspjeh. On je takav sportista da od njega mo`emo o~ekivati jo{ mnogo bolje rezultate. Emma [kaljo pokazuje

Uz ~lanove Ocjenjiva~kog suda, i na{i ~itaoci imaju priliku kreirati ishod izbora Sportske li~nosti BiH u 2009. godini, ali i osvojiti vrijednu dnevnu nagradu kupon bon za kupovinu sportske opreme u vrijednosti od 200 KM u prodavnicama kompanije „Sport Life“. Glasati mo`ete putem SMS-a na broj 091-310107. Poruka treba da sadr`i klju~nu rije~ GL, zatim razmak, pa redni broj kandidata za kojeg glasate (kao na fotografiji u prilogu). Cijena poruke iznosi 0,35 KM + PDV. Glasanje je po~elo u petak, 1. januara, i trajat }e do subote, 20. januara. Svakog dana izvu}i }emo po jednog dobitnika nagrade. Ju~er je izvu~en broj telefona dobitnika za ~etvrtak, 7. januar. ^etrnaestogo-

Kako glasati (umjesto xx upisati redni broj kandidata)

SMS {aljite na broj 091/310-107

di{nji Esad Rizvanovi} s Ilid`e odmah je tokom dana do{ao u „Avaz Twist Tower“ po poklon bon. Ka`e da je odli~an u~enik Sedme osnovne {kole. Glasao je za Edina D`eku, jer ga smatra najboljim napada~em ne samo BiH, ve} cijele Evrope. Ime dobitnika za petak objavit }emo u sutra{njem broju „Dnevnog avaza“. Ako imate ikakvih pitanja, za sve informacije mo`ete se obratiti na brojeve telefona 033-281-356 ili 033-281-418.

Edin D`eko . . . . . . . . . . . . 5 Larisa Ceri} . . . . . . . . . . . .4 Hamza Ali} . . . . . . . . . . . .3 Emma [kaljo . . . . . . . . . . .2 Sabahudin Delali} . . . . . . .1

Kvesi}: Svi imaju vrhunske rezultate

Trenutni poredak
Edin D`eko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 Hamza Ali} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Sabahudin Delali} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Mirza Teletovi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Larisa Ceri} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Muhamed Toromanovi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Emma [kaljo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Adnan ]ati} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Mirsada Suljkanovi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Irma Balijagi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 veliki talenat i ostvaruje velike rezultate. I naravno, ovaj izbor nije mogao pro}i bez na{ih odbojka{a, koji nas obraduju na svakom takmi~enju - kazao je Kvesi}.

NA[I PARTNERI

D`eko: Prevagnuo u odnosu na ostale

(Foto: J. Brutus)

Bodovi

Halilovi} ~etiri decenije u ko{arci
Rusmir Halilovi} obilje`ava rijedak jubilej - 40 godina rada u bh. ko{arci. Tim povodom je ju~er odr`ana pres konferencija u prostorijama njegove Ko{arka{ke {kole Rin action u Skenderiji. Kako je re~eno, u nedjelju 24. januara bit }e uprili~en cjelodnevni program koji }e, osim prezentacije Halilovi}evog prakti~nog rada, imati i niz drugih saN. D. dr`aja.

SUBOTA 9. 1. 2010.

13.40
NOGOMET, BHT 1

BHT1

FEDERALNA TV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

15.55

ARSENAL - EVERTON

16.10

CSI: MIAMI

21.50

JURSKI PARK

19.00

VIJESTI U 7

19.00

KAD NA VRBI RODI GRO@\E

Engleska Premier liga: Hal siti - ^elzi

20.00
FILM, OBN

Lov u Bosni
Televizijski reporter Sajmon Hant i kamerman Dak u tandemu su radili i izvje{tavali iz naj`e{}ih svjetskih ratnih zona kao {to su Bosna, Irak, Somalija, El Salvador. Zaje dno su pro`ivljavali na jstra{nije strane rata... Uloge: Ri~ard Gir, Terens Hauard, D`ejms Brolin Reditelj: Ri~ard [epard

07.00 Prirodna ba{tina BiH: Nevesinjsko polje 07.30 Godine prolaze, humoristi~ka serija, 5/32, r. 08.00 BHT vijesti Program za djecu i mlade 08.05 Be Ha Te bebe 08.10 Djevoj~ica vuk, igrani film 10.00 BHT vijesti 10.05 Govor ti{ine, emisija za osobe o{te}enog sluha i govora 11.00 Put lavande, strani dokumentarni program 11.30 Josip Pejakovi}: U ime naroda, r. 12.00 BHT vijesti 12.10 Take That: U`ivo u 02 areni, koncert 13.10 Engleska Premijer liga, pregled 13.40 Nogomet: Engleska Premijer liga: Hal siti - ^elzi, prijenos 15.45 BHT vijesti 15.55 Nogomet: Engleska Premijer liga: Arsenal Everton, prijenos 18.00 Jelouston, strani dokumentarni program, 1/3 18.50 Klaun Kiri, animirana serija 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Ku}ni ljubimci, doma}a igrana serija, 15/24 20.10 Kriminalci na odmoru, britansko-ameri~ki igrani film 22.00 BHT vijesti 22.10 Ve~eras ... sa Joolsom Hollandom 23.05 Obaba, njema~ko{panski igrani film 00.55 Take That: U`ivo u 02 areni, koncert, r. 01.50 Jelouston, strani dokumentarni program, 1/3, r. 02.40 Pregled programa za nedjelju

08.00 Vijesti 08.05 Lutkokaz, program za djecu 08.30 Phil iz budu}nosti, serija za djecu, 8. epizoda 09.00 To je prava Raven, serija za djecu, 3. epizoda 09.30 ZIZ, zabavno-edukativni program za djecu Boo u pokretu Kako to medo Medo Rupert Mali lete}i medvjedi}i Mali {lager Mekanike u misiji Nodi Garfild Tomica i prijatelji, crtani film ^arli i Mimo, crtani film 12.00 Vijesti 12.05 Mozaik religija, vjerski program 12.35 Dest Bo`ijih zapovijedi, ameri~ka mini serija, 1. dio /RP/ 14.05 Koncert Zdravko ^oli} 14.40 Rezovi, serija, 4. epizoda 15.05 360 - GEO: Moj djeli} Loare, strani dok. program, 6. epizoda 16.10 CSI: Miami, serija, 13. epizoda 16.55 Vijesti 17.00 Sarajevska hronika 17.25 Ciklus spahgetti western: \angova osveta, italijanski igrani film /RP/ 18.30 Dnevnik, najava (u prekidu filma) 19.00 Medo Rupert, crtani film 19.10 Loto, prijenos izvla~enja 19.20 Tomica i prijatelji, crtani film 19.30 Dnevnik 2 20.10 Dnevnik D: Gost Episkop Hrizostom Biha}ko - Petrova~ki 20.30 Dobri ljudi, humanitarno zabavni program 21.35 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 44. epizoda 21.50 Vijesti, najava (u prekidu serije) 22.09 Loto, dobitna kombinacija i dva jokera 22.10 Vijesti 22.20 Kakav deda, takav unuk, jugoslavenski igrani film /RP/ 23.45 Rezovi, serija, 4. epizoda 00.05 Naoru`an i nevin, ameri~ki igrani film /RP/ 01.40 Pregled programa za nedjelju

10.00 Rat bendova, 6/13, muzi~ki show, r. 12.20 U|i slobodno, zabavna emisija, r. 12.50 ^uvari planete, 11/13, dokumentarni program 14.00 Ke~eri, sportska emisija, r. 15.00 Jurski park (12), film, r. 17.10 Zakon bra}e I, 13/22, kriminalisti~ka serija, r. (16) 18.00 Zakon bra}e I, 14/22, kriminalisti~ka serija, r. (16) 18.55 OBN Info 19.20 Exkluziv, zabavna emisija 20.00 Lov u Bosni (12), film 21.50 Jurski park (12), film, r. 00.20 Rat bendova, 6/13, muzi~ki show, r.

07.55 Jingl televoting ZMBT 08.00 Ben 10, dje~iji program 10.00 Asterix i 12 zadataka, crtani program 11.30 Autoklub 11.50 Jingl televoting ZMBT 11.55 Bistro BiH 12.20 Biometeorolo{ka prognoza 12.22 Jingl televoting ZMBT 12.27 Avanture Hakliberi Fina, igrani film 14.00 Vremenska prognoza 14.02 Crno-bijeli svijet, vanjskopoliti~ki magazin 14.35 Jingl televoting ZMBT 14.40 Dokumentarni program 15.15 Jingl televoting ZMBT 15.20 Trka~, igrani film 17.30 Upoznajte roditelje, igrani film 19.00 Vijesti u 7 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Stanje na putevima 19.30 Sport 19.40 Horizonti 19.55 Jingl televoting ZMBT 20.00 Survivor, povratak u civilizaciju, reality show 22.00 @estoki udar, igrani film 00.00 Jingl televoting ZMBT 00.05 Bruce Lee, igrana serija, 11. epizoda 00.50 Jingl televoting ZMBT 00.55 Vremenska prognoza

07.40 Sportissimo 07.55 Vremenska prognoza 08.00 Ljubav je vje~na 09.00 BH net, jutarnji program 10.00 Robna ku}a, dok.serijal 10.35 Bo`i} kod Krankovih, film (Christmas with the Kranks) 2004 12.00 Info top 12.10 Sarajevo on line 12.20 Made in Banja Luka 12.30 Gold music 14.00 Info top 14.10 Uli~ni lovac, film (City Hunter) 1993 15.50 Info top 16.00 Ljubav je vje~na 16.50 Gusto kulinarstvo 17.00 Show time 18.30 Info top 18.45 Vremenska prognoza 18.50 Ski report 18.55 Gusto kulinarstvo 19.00 Kad na vrbi rodi gro`|e 19.50 My big fat greek life, serija, 2 ep. 20.50 Legende o strasti, film (Legends of the Fall) 1994 22.50 Neudata bjelkinja, film (Single white Female) 1992 00.50 Sarajevo on line 01.00 Made in Banja Luka

TV Alfa
07.00 09.00 09.35 10.50 12.00 12.15 17.10 18.00 18.30 19.05 19.30 20.15 22.00 22.30 00.00 00.15 Dje~iji program Internet djevoj~ica, r. Gostiona, r. Alfa debata, r. Vijesti SMS ^AT Kontragard, r. Vijesti Bonaventura Explozija U centru pa`nje - pregled sedmice Alfa kino - igrani film Vijesti SMS ^AT Vijesti SMS ^AT

14.05 Bistseller TV 14.15 Bingo {ou zabavno-muzi~ki program 15.25 Frejzer, humoristi~ka serija 16.00 Vijesti u 16 16.15 BH veza, inf. program 16.45 Bonaventura, dokumentarno-zabavni program 17.15 Moj dom, magazin 17.45 Na selu na sijelu zabavni program 19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Bestseller TV 19.40 Poznati, zabavni program 20.05 Film 21.30 Cine News, filmski magazin 22.00 Folk top 10 zabavno-muzi~ki program 22.45 Razotkriveni

TV Gora`de
17.55 BH veza, inf. program 18.25 Muzi~ki program 19.00 Dnevnik Muzi~ki program 20.00 Istina, dok. program 21.00 Strani dok. program 22.30 Dnevnik, r. 23.00 Muzi~ki program

TV KISS
15.45 17.45 18.20 19.30 20.10 Film, Slu~ajni {pijun (16) Izvidnica Zagrljaj ljepote Dnevnik HRT Zov prirode, magazin o lovu i ribolovu 20.55 Film, Vrisak 2 (18) 23.00 No}na mora @eljka Malnara

18.00 BH veza, informativni magazin 18.30 Mali oglasi, obavje{tenja 19.00 Vijesti 20.00 TV teatar 21.00 Igrani film 23.00 Vijesti - repriza

19.00 Bonus 19.40 Muzi~ki program

20.00 Survivor, reality show 22.00 @estoki udar, igrani film

TV Travnik
16.20 16.30 17.00 17.40 18.00 19.00 19.25 19.30 20.00 21.00 23.00 Muzi~ki spotovi Auto shop Turizam + Muzi~ki spotovi BH veza Dnevnik TV Travnik Slijedi... preporu~ujemo... Muzi~ki program Turizam + Igrani film Dnevnik TV Travnik (repriza)

HIT TV
16.30 17.00 17.30 19.00 20.00 21.00 22.00 22.30 Bistro BiH Play Pri~am ti pri~u Iz dana u dan Auto shop magazin Biljana za Vas Bonaventura Folk show

TV USK
16.30 16.40 17.20 17.50 18.20 19.00 19.30 20.05 21.05 21.35 23.05 Top shop Auto shop TV {kola, r. Bh. veza Program za djecu Dnevnik TV USK Dnevnik FTV Time Aut Dok. program Igrani film Muzi~ki program

TV Visoko
16.30 Muzi~ki program - izbor iz novog. programa 17.00 Zabranjena ljubav (r) serij. progr. 17.45 Marion - Kraljica lopova - I dio (r) 19.30 Dnevnik FTV 20.05 Sje}anja 20.35 Vijesti 20.45 Turizam plus 21.30 Marion - Kraljica lopova - II dio 23.10 Muzi~ki program

TV Kakanj
19.30 20.00 20.30 21.10 23.00 23.30 00.00 00.20 01.20 Dnevnik FTV Vijesti IC @ene polioti~ara Zelena rijeka, film Autovizija Pepis top spot Vijesti IC, r. Vikendom u 9 Vijesti TV Sahar

BN
16.00 Novosti 16.15 Sre}an ti ro|endan, Srpska, otvoreni program 19.15 Marketing 19.30 Monitor 20.00 Marketing 20.05 Tu|e sla|e 21.00 Muzi~ki {ou Seke Aleksi} 22.00 Muzi~ki {ou Marinka Rokvi}a 23.00 BN music

TV Bugojno
17.00 Upoznajte roditelje, igrani film 18.50 Marketing Sje}anja 19.00 Sedmi~ni informator 19.30 Aktuelno, inf. program Muzika 19.55 Vijesti

TVTK
12.55 Velikani stolje}a, strani dokumentarni program 13.45 Top shop 13.55 Iz dana u dan 14.00 Vijesti

TV Mostar
17.00 Upoznajte roditelje, film 19.00 RTM vijesti 19.30 Urban Music Puls, muzi~ka emisija 20.00 Survivor, reality show 22.00 @estoki udar, igrani film

TV Zenica
17.00 Bonaventura 17.30 Sfera, emisija iz kulture, r.

TV Cazin
16.30 Gost i ona 17.30 Autovizija, repriza 18.00 Moja {kola, program za djecu

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

22.30
FILM, HRT 1

17.45 BAJAGA I INSTRUKTORI

11.25 U@IVO: ALPSKO SKIJANJE

15.45 EKTREMNI SPORTOVI

17.30

EUROLIGA MAGAZIN

19.00 ISTRAGE AVIONSKIH NESRE]A

22.00 MTV UNPLUGGED

20.15 NJEMA^KA TRA@I SUPERZVIJEZDU

22.00

DUHOVI MARSA

15.45 Jesen sti`e Dunjo moja, serija, r. 16.45 Evropa i Srbi, oop 17.15 Put ka dru{tvu znanja 17.45 Muzi~ki program 18.32 Kvadratura kruga 19.00 Slagalica, kviz 19.30 Dnevnik 20.15 Jesen sti`e Dunjo moja, serija 1

11.25 U@IVO: Alpsko skijanje 12.45 U@IVO: Biatlon 14.00 U@IVO: Ski-skokovi 15.45 U@IVO: Ski-trke 16.30 U@IVO: Tenis ATP turnir 18.00 Tenis 18.05 Tenis 19.00 Ski-trke 19.30 Nordijske kombinacije 20. 05 Zimski sportovi 22.00 Klub boraca

15.45 Ekstremni sportovi 16.00 Fudbal: Antalija 18.00 Skijanje slobodnim stilom 18.30 Alpsko skijanje 19.00 Vijesti 19.15 Fudbal 21.15 Svi sportovi 21.30 Sport 22.00 Snouboard 23.00 Surfing

12.00 Real NBA 12.30 U@IVO: ATP Chennai 1/2 Finala 17.15 NBA Live 17.30 Euroliga Magazin 18.00 U@IVO: ACB Liga: Manresa - Real Madrid 20.00 NBA: San Antonio - Dalas 21.45 NBA Live 22.00 ATP Brisbane 1/2 Finale

17.00 Azijski Titanik 18.00 Velik, ve}i, najve}i: Teleskop 19.00 Istrage avionskih nesre}a 20.00 Obrnuto istra`ivanje 21.00 Rijeka i `ivot: Amazona 22.00 Zato~eni u inozemstvu 23.00 Tabu: Ekstremi tijela

16.50 Just see MTV 18.00 Top 20 19.40 Just see MTV 21.00 Videography: doma}a zada}a 21.50 3 from 1 22.00 MTV unplugged: Katy Perry 23.00 MTV world stage: Muse 00.00 Pranked

16.40 Njema~ka tra`i superzvijezdu 17.45 Njema~ka tra`i superzvijezdu, magazin 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Explosiv 20.15 Njema~ka tra`i superzvijezdu 21.15 10 najve}ih nezgoda na „Njema~ka tra`i superzvijezdu“

14.25 Melkolm u sredini, serija 15.20 Sta`isti, serija 16.15 Djevojke, djevojke, film 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi 19.10 Talk, Talk, Talk 20.15 Djevojke, djevojke 2, film 22.00 Duhovi Marsa, film 23.35 Sjeme smrti, film

Jackie Brown
Tamnoputa D`eki Braun atraktivna je stjuardesa u maloj meksi~koj aviokompaniji, sitna kriminalka koja za krijum~ara oru`ja Ordela Robija povremeno obavlja poslove kurira. Nakon {to jednog dana na carini neoprezno upadne u zamku koju su joj namjestili agenti Rej i Mark, D`eki dospije u zatvor... Uloge: Pem Grir, Semjel L. D`ekson, Robert Forster, Robert de Niro Reditelj: Kventin Tarantino

SUBOTA 9. 1. 2010.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Tra`ite u partneru veliku podr{ku. I dobit }ete je, kako emotivnu, tako i svake druge 21. III - 20. IV naravi. Posao: Dolazi smirenje, ali i mogu}nost za napredak. Prati vas naklonost utjecajnih, uglednih osoba. Zdravlje: Sve odli~no! Ljubav: Ako volite partnera i `elite sa~uvati ljuBIK bav, doista se morate potruditi i poraditi na svojoj vezi. 21.IV - 22.V Posao: Pazite na izjave, ne otkrivajte sve. Nailazite na neodobravanje kolega, koji se ne sla`u sa va{im metodama. Zdravlje: Bez ve}ih tegoba.
BLIZANCI Ljubav: Pru`a vam se odli~na prilika za po~etak OVAN

20.10 SVIRAJ NE[TO NARODNO

18.40

LUDA KU]A

20.05

^VRSTA RUKA MIRA

19.15

DNEVNIK

08.00 08.15 **.** 09.05 10.00 10.25 12.00 12.15 13.20

14.00

14.20 14.30 15.55 16.45 17.00 17.05 17.15

19.00 19.30 19.58 20.10

20.40 21.25

21.30 01.10 02.05 02.35 05.45

Vijesti Koncert etno grupe „Trag“ Mala TV Dje~iji Bo`i} u Velsu, film Mali dnevnik Dje~aci Pavlove ulice, serijski film, 2/2 Vijesti Sve~ana akademija p ovodom Dana Republike, direktan prijenos Intervju - Mitropolit Crnogorsko-primorski amfilohije - repriza Studenica, nebo na zemlji - o liturgiji... - dokumentarni program (6) Otmica, film Budimo ljudi, reporta`a!! t. vranje{ Nauka i Biblija, dokumentarni program, 8/10 Izlo`ba ikona manastira Gradac, reporta`a Vijesti Vremenska prognoza Ko{arka - finale Kupa RS Igokea - Mladost MG, direktan prijenos Heroji i fenomeni Dnevnik Sport Sviraj ne{to narodno Snje`ana Savi}, emisija narodne muzike U orlovom gnijezdu, zabavni program Prijevremeni izbori za na~elnika op}ne Bile}a, hronika Bilo jednom u Americi, film (16) Top fm 20, zabavni program Dnevnik Dje~aci Pavlove ulice, film, 1. i 2. dio Izlo`ba Ikona Manastira Gradac

07.00 07.30 08.00 08.10 10.00 10.15 10.50 11.55 12.00 12.11 12.30 13.15 14.05 14.35 15.45 16.20 16.29 16.30 16.45 17.20 17.50 18.40 19.15 19.30 19.56 20.01 20.10 22.05 22.20 22.30 01.05 02.35 04.05 04.15 04.30 05.00

Znanstvena petica Iza ekrana Vijesti Kinoteka - ciklus klasi~nog vesterna: Usamljeni su hrabri, ameri~ki film* Vijesti Ku}ni ljubimci Veterani mira, emisija za branitelje Pastel, ep reporta`a Dnevnik Sport Oprezno s an|elom, telenovela* Prizma, multinacionalni magazin Duhovni izazovi Reporteri: Iranska mu~enica Euromagazin Vijesti Vrijeme sutra Kulturna ba{tina: Zagreba~ki ZOO Gorski kotar: Goranska jutrenja, dokumentarna serija Eko zona Svirci moji, glazbena emisija Luda ku}a 5, humoristi~na serija* LOTO 7/39 Dnevnik Sport Vrijeme Evergreen (1.) Vijesti Vijesti iz kulture Jackie Brown, ameri~ki film (12)* Filmski maraton: Na policijskoj du`nosti, hongkon{ki film (12)* Filmski maraton: Crna kutija, francuski film (12) Skica za portret Kulturna ba{tina: Zagreba~ki ZOO Gorski kotar: Goranska jutrenja, dokumentarni film Oprezno s an|elom, telenovela*

06.45 TEST 07.00 Najava programa 07.05 Vrijeme je za Disneyja: 101 dalmatinac* 07.25 Vrijeme je za Disneyja: Legenda o Tarzanu* 07.50 Danica: Danica i pas vodi~ 07.55 Ninin kutak 08.00 ^arobna plo~a 2 (5.) 08.15 Izazovi: Vatreni an|eli, ju`noafri~ki dokumentarni film za mlade 08.30 Navrh jezika 08.40 Kokice 09.15 Hrvatski pisci na TV ekranu A.Kova~i}: U registraturi* 10.20 Adelboden: Svjetski skija{ki kup - veleslalom (m), prijenos 1. vo`nje* 11.25 Haus im Ennstal: Svjetski skija{ki kup - spust (@), prijenos* 12.35 Briljanteen* 13.25 Adelboden: Svjetski skija{ki kup - veleslalom (m), prijenos 2. vo`nje* 14.35 Auto-magazin 15.10 Rukomet, Liga prvakinja: Podravka - Leipzig, prijenos* 16.40 4 zida 17.15 Novi istra`iva~i s Olivierom Aubertom - Iznad horizonta: Iznad australske unutra{njosti, dokumentarna serija* 18.10 Rukomet, Interwetten cup: Hrvatska - Poljska, prijenos 19.45 Crtani film 20.00 Ve~eras... 20.05 ^vrsta ruka mira, kanadskoameri~ki film* 21.35 Dobre namjere, TV serija (12)* 22.20 HP - gdje ste vi, tu je i va{a po{ta 22.25 Valceri, polke i druge {pelancije - koncert TO HRT-a, snimka 23.45 Sportske vijesti 23.55 No} u kazali{tu: Doma i u bu`i 00.55 No} u kazali{tu - G.B.Pergolesi: Slu`avka gospodarica 01.35 Kraj programa

07.25 Ezo TV, tarot show 09.25 Bumba, crtana serija 09.45 Superheroj Spiderman, crtana serija 10.10 Graditelj Bob, crtana serija 10.20 Winx, crtana serija 10.45 Dora istra`uje, crtana serija 11.10 Lude 70-e, serija 11.35 U sedmom nebu, serija 12.35 Smallville, serija 13.25 Mo}ne patke 3, igrani film 15.10 Tko sam ja?, igrani film 17.05 Vijesti 17.15 Nad lipom 35, humoristi~noglazbeni show 18.20 Lud, zbunjen, normalan, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Plimni val, igrani film 23.20 To~ka usijanja, igrani film (15)* 00.55 Vidoviti Milan, tarot show (18)* 01.55 Sfera, igrani film (12)* 04.05 Opsjednutost, igrani film (12)* 05.35 Krvavi zlo~in, igrani film 07.25 Kraj programa

nove ljubavi. Ako ve} imate partnera, posvetite mu vi{e pa`nje. Posao: Ne dopustite da vas emotivna previranja izbace iz takta. Ne koristite posao kao uto~i{te od nedoumica. Zdravlje: Mogu}e su pote{ko}e sa `ivcima.
23.V - 22.VI

Ljubav: Prili~no ste sigurni u svoje `elje i osje}anja koja gajite prema partneru. Imate spremne odgovore. 23.VI - 22.VII Posao: Uslijedit }e ponuda za posao, koji vam, osim zarade, mo`e donijeti i mogu}nost da obogatite iskustva. Zdravlje: Na redu je dijeta.
RAK

Ljubav: Zaljubit }ete se i to veoma ozbiljno, pa cijela situacija dobija sasvim drugi smisao. Brzo }ete se sna}i. 23.VII - 22.VIII Posao: Odli~no su vam aspektirane mogu}nosti za poslovna putovanja. Na vama je da ih i dobro iskoristite. Zdravlje: Pazite na ishranu.
LAV

Ljubav: Ugodno }ete se osje}ati u jednom finom dru{tvu. Privu}i }ete jednu posebnu, {armantnu osobu. 23.VIII - 22.IX Posao: Slijedi napetost u odnosu s okolinom. Dan i nije ba{ najpovoljniji za poslove i intenzivne razgovore. Zdravlje: Opustite se i u`ivajte.
DJEVICA

Ljubav: Ako mislite da ste se na{li u bezizlaznoj situaciji, slijede promjene, koje }e vam umnogome pomo}i. 23.IX - 22.X Posao: Odbacite gr~ dok radite. Izbjegnite zaka{njenje sa jednim va`nim poslom, pa }ete izbje}i i pote{ko}e. Zdravlje: Mogu}a je glavobolja.
VAGA

20.10
FILM, BHT 1

Kriminalci na odmoru
Pri~a o prijateljstvu, ~asti i kriminalu smje{tena u magi~ni Bruges... Nakon {to upadnu u nevolju, Rej i Ken, dvojica pla}enih ubica, po naredbi svog {efa, opasnog Herija, moraju se pritajiti u belgijskom srednjovjekovnom gradi}u Brugesu. Dok Ken poku{ava u`ivati u znamenitostima grada, Rej se samo `eli zabaviti. Uloge: Kolin Farel, Brendan Glison, Ralf Fines Reditelj: Martin Mekdonah

21.30 Bilo jednom u Americi
FILM, RTRS
Doga|aje u filmu povezuju tri epohe ameri~ke historije, uz dvije fle{bek sekvence (najvi{e u 1921. i 1933. godini), zajedno sa 1968. u kojoj se glavni lik prisje}a svog `ivota. Nakon anonimnog poziva da se vrati u Njujork poslije 35 godina skrivanja, Dejvid Nudles Aeronson prisiljen je da se suo~i sa svojom pro{lo{}u. Uloge: Robert de Niro, D`ejms Vuds, D`enifer Koneli Reditelj: Ser|io Leone

preispitivati svoju ljubav i odnos sa voljenom osobom. 23.X - 22.XI Posao: Dan je izuzetno povoljan. Pogotovo, ako se bavite trgovinom ili medijima. Tako|er, ako idete na put. Zdravlje: Osjetljiv mjehur.
STRIJELAC Ljubav: Mogu}e je da izlaz na|ete bukvalno preko

[KORPIJA Ljubav: Ako ste u dugoj vezi, danas }ete ozbiljno

no}i. Procvjetat }ete, `eljeti udovoljiti voljenoj osobi. 23.XI-22.XII Posao: Pomalo ste dezorijentirani. Razmi{ljate o pro{losti i budu}nosti, analizirate svoje i tu|e postupke... Zdravlje: Iscrpljeni ste. Ljubav: Pomalo se vra}ate starim obrascima pona{anja. Smiruju se va{a osje}anja. Ipak, morate brzo reagirati. 23.XII-21.I Posao: Ako vam se u~ini da iz bilo kog razloga ne mo`ete ostvariti planirano, nema razloga za nelagodu. Zdravlje: Prolazne tegobe.
JARAC VODOLIJA Ljubav: Te{ko }ete izbje}i probleme, pa ne po-

Upoznajte roditelje 17.30
HAYAT TV
Medicinski tehni~ar Greg Foker planira zaprositi svoju djevojku Pem tokom vikenda kod njenih roditelja. Ali, postoji zamka. Greg za dozvolu mora prvo pitati njenog oca, izrazito strogog biv{eg agenta CIA-e, kojem se k}erkin izbor ni najmanje ne svi|a. Uloge: Robert de Niro, Ben Stiler, Teri Polo Reditelj: D`ej Ro{

Legende o strasti 20.50
PINK BH
Pukovnik Viliam i njegova tri sina `ive u planinama u Montani, po~etkom XX vijeka. Kada jedan od sinova, Semjuel dovede sa sobom svoju vjerenicu Suzan, prijateljstvo izme|u bra}e je na putu da se raspadne. Najstariji sin Alfred se zaljubljuje u Suzan, a ona se zaljubljuje u Tristana. Stvari postaju jo{ gore kada sva tri brata odlu~uju da se pridru`e Prvom svjetskom ratu u Evropi 1914. god, uprkos negodovanju njihovog oca. Uloge: Bred Pit, Entoni Hopkins Reditelj: Edvard Cvik

ku{avajte bje`ati. Hrabro se suo~ite sa svojim gre{kama. Posao: Najuputnije je da obavite samo najnu`nije. Tek da ne gomilate obaveze. Ne po~injite ni{ta novo. Zdravlje: Vje`bajte pravilno disanje.
22.I-19.II

FILM

FILM

Ljubav: Osje}ate sve ~ari sretne ljubavi. U {ansi ste da ponovo osjetite beskona~nu slast u`itaka i ljubavi. 20.II-2O.III Posao: Prakti~ni ste, strpljivi i poduzetni, {to vam omogu}ava da ostvarite {to `elite. O~ekuje vas adekvatna nagrada. Zdravlje: Sve se vidi na va{em licu.
RIBE

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Ismar [migalovi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi},

Kultura Anila Gajevi}, Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jadranka Le{i} Menad`ment “avaz-roto press”: Adnan ]atovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281- 388, 281- 398 i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sara-

jevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovno-zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih branilaca br. 2, tel: 037/310-

363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Marej: Optu`ba za ubistvo

Okon~ana istraga o smrti D`eksona
LOS AN\ELES - Policija je navodno zavr{ila istragu o smrti kralja popa Majkla D`eksona (Michael Jackson). Zaklju~ke }e uskoro prenijeti dr`avnom tu`ila{tvu koje }e odlu~iti o podizanju prijava. Ameri~ki mediji prenose kako ima dovoljno dokaza da ljekar Konrad Marej (Conrad Murray) bude optu`en za ubistvo iz nehata.

Mekgregor i Kidmen: Tuma~ili glavne uloge

Izbor 150.000 posjetilaca portala lovefilm.com

MOULIN ROUGE FILM DESETLJE]A
Ljubavna pri~a ispred „Gospodara prstenova“, „Pirata s Kariba“...
LONDON - Mjuzikl „Moulin Rouge“ iz 2001. godine u kojem su glavne uloge tuma~ili Ivan Mekgregor (Ewan McGregor) i Nikol Kidmen (Nicole Kidman), progla{en je najboljim filmom desetlje}a od 150.000 britanskih filmskih fanova s filmske stranice lovefilm.com. Za reditelja mjuzikla Baza Lurmana (Luhrmann) i filmsku ekipu to je zna~ajan uspjeh, naro~ito jer su time potukli, naprimjer, trilogiju „Gospodar prstenova“, zatim filmove „Pirati s Kariba“, „Milijuna{ s ulice“ ili „Casino Royale“. - Dok brojni visokobud`etni „blockbusteri“ dominiraju listama, ohrabruju}e je da kultni film ostvari ovakav uspjeh. „Moulin Rouge“ nije u istom rangu s nekim epskim filmovima, ali to {to je na prvom mjestu jasno pokazuje da i ljubavna pri~a mo`e biti tema svih vremena - rekla je Helen Kauli (Cowley) iz portala lovefilm.com.
Recikla`a odba~enih ukrasa

Jelke kao hrana za koze
HJUSTON - U jednom gradu u Teksasu do{li su na ideju kako iskoristiti odba~ene bo`i}ne i novogodi{nje jelke kada praznici pro|u. Ove godine u Arlingtonu na desetine jelki je reciklirano i poslu`it }e kao hrana za 38 koza na jednoj farmi. Vlasnica farme koja slu`i kao azil za napu{tene koze izjavila je da je sekundarna upotreba starih jelki ekolo{ka i veoma korisna.

Nastavljeni problemi s nevremenom
PARIZ - Problemi velikog broja Evropljana s niskim temperaturama i snje`nim padavinama i ju~er su nastavljeni. Britanci su preksino} iskusili dosad najhladniju no} ove zime, a otkazan je veliki broj linija „Eurostarovih“ vozova izme|u glavnih gradova Velike Britanije i Francuske. Termometar u [kotskoj preksino} je pokazivao -22 stepena Celzijeva. Osim vozova izme|u Pariza i Londona, otkazan je i veliki broj letova s evropskih aerodroma, {to je prinudilo hiljade putnika da ostanu u zra~nim lukama. U Poljskoj je u proteklih nekoliko dana umrlo jo{ devet osoba, ~ime se broj mrtvih tokom ekstremnih hladno}a od novembra pro{le godine pove}ao na 139. Uglavnom je rije~ o besku}nicima i alkoholi~arima. Velike probleme Nijemcima i Francuzima pravi snijeg koji obilato pada, a ovih padavina ima i u [paniji.

Iskosa

Automobil platio sa 700 kilograma Enormne pla}e u Evropskoj uniji kovanica
Van Rompaj: Bolje pla}en od Obame
(Foto: AFP)

Velike snje`ne padavine u Francuskoj

(Foto: AFP)

BRISEL - Spor zbog visine pla}a zaposlenih u raznim odborima i slu`bama Evropske unije doveo je i do prijetnji tu`bom, javio je Radio Deusche Welle. U slu`bama EU sekretarice imaju mjese~nu pla}u oko 2.500 eura, a {efovi odjeljenja i do 18.000 eura. Prvi predsjednik Evropskog vije}a Herman van Rompaj (Van Rompuy) zara|uje vi{e od ameri~kog predsjednika Baraka Obame (Barack), naveo je njema~ki radio, ali nije iznio cifru.

Lider SAD zara|uje oko 400.000 dolara godi{nje, od ~ega mora platiti porez. Planirano pove}anje zarada od 3,7 posto za 44.000 ~inovnika EU izazvalo je nezadovoljstvo gra|ana Unije, koje je s obzirom na sve ve}e javne dugove i nezaposlenost te{ko uvjeriti u neophodnost takvih poteza. Vlade ~lanica EU su u okviru Evropskog vije}a odlu~ile da ~inovnicima EU daju samo pola od onoga {to su tra`ili, odnosno povi{icu od 1,85 posto.

PEKING - Kineski kupac novog automobila vrijednog oko 22.000 dolara izmirio je ra~un kovanicama, koje su bile te{ke blizu 700 kilograma. Za prebrojavanje tolike sitnine, stotinu radnika prodajnog centra utro{ilo je vi{e od ~etiri sata, dok je kupac novac donio upakovan u 20 plasti~nih vre}a i iznajmio kombi.