P. 1
Skripta menadzer prodaje

Skripta menadzer prodaje

|Views: 242|Likes:
Published by Radomir Mijić

More info:

Published by: Radomir Mijić on Jul 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/25/2015

pdf

text

original

„IGIĆ“ OBRAZOVNI INSTITUT CENTAR ZA RAZVOJ I EVROPSKE INTEGRACIJE EUROPEAN CENTRE FOR EDUCATION

Menadžer prodaje - Skripta -

1. Pojam prodaje Prodaja je značajna funkcija savremenog marketinga koja treba da doprinese uspješnoj realizaciji proizvoda. Spencer Johnson i Larry Wilson konstatuju da je proizvodnja minus prodaja jednaka gomili otpada, čime se želi naglasiti da svaka proizvodnja koja nije doživjela priznanje od strane tržišta predstavlja promašaj i gubitak vremena i sredstava. U savremenim tržišnim uslovima gdje vlada nemilosrdna konkurencija, zahtjevi kupaca su sve veći, tehničko-tehnološki progres i masovna proizvodnja diktiraju uslove prodaje na globalnom svjetskom tržištu. Ključni problem nije nedostatak robe, već nedostatak kupaca. U sklopu ovih promjena i prodaja je doživjela svoju evoluciju u pogledu načina, sadržaja i kvaliteta rada. U uslovima proizvodne i dijelom prodajne orijentacije, gdje je preovladavalo „tržište prodavaca“ nije se ispoljavao problem prodaje nego zadovoljenja zahtjeva kupaca. U savremenim tržišnim uslovima tehničkog progresa i masovne proizvodnje vlada „tržište kupaca“, jer je ponuda roba veća od njene tražnje, pa je sve teže pronaći kupce. U toj situaciji kupci se nalaze u povoljnijoj poziciji, pa stoga zahtijevaju kvalitetnije proizvode, niže cijene, kraće rokove isporuke. Prodaja prije svega ima zadatak da obezbijedi dugoročne kontinuirane porudžbine i prodaju proizvoda platežno sposobnim kupcima. To podrazumijeva da se pored postojećih kupaca moraju pronalaziti novi potencijalni kupci i nova tržišta za plasman povećane proizvodnje, što mogu samo visokoprofesionalni prodavci koje krasi znanje i vještina uspješne prodaje, koji su sposobni da rjšeavaju veoma složene probleme prodaje robe i pružanja usluga kupcima. Prodaja je operativna poslovna funkcija koja marketing i kompaniju u cijelosti povezuje sa tržištem. Njena aktivnsot treba da dovede do zajedničkog ugovora o kupoprodaji roba i usluga, nakon čega slijedi prenos vlasništva nad robom. Kupac postaje vlasnik robe, a prodavac dobija određenu protivvrijednost u novcu. Prodaja u marketinški orijentisanom preduzeću odlučuje o tome šta, koliko, kako i za koga proizvoditi. Suština prodaje je u kreativnom zadovoljenju potreba i želja potrošača. Iako se čini da je u uslovima razvijene tržišne privrede i primjene marketing koncepcije posao prodaje olakšan, kroz istraživanje tržišta i promocione aktivnosti, ipak se može reći da je prodajni proces danas mnogo složeniji nego što je bio ranije. Prodavac, kao posrednik između proizvođača i potrošača, sve je više savjetnik i stručnjak koji nudi rješenje problema potrošača. Prodavac je istovremeno i značajan izvor informacija o stanju na tržištu, potrebama i željama kupaca, o novim proizvodima, o aktivnostima konkurencije, kretanju cijena i sl. Prodajom proizvoda ne prestaje aktivnost prodaje jer se ista nastavlja pružanjem usluga, instalisanjem, servisiranjem, obukom kadrova, rješavanjem eventualnih reklamacija i sl. Visoko rangirani prodavci moraju koristiti interdisciplinarna znanja iz psihologije, sociologije, ekonomije, menadžmenta, marketinga i komunikacija i sl. Vještina i tehnike uspješne prodaje mogu da se nauče i savladaju uz dosta teoretske i praktične obuke. U uslovima povećanja značaja prodaje ne može se zanemariti potreba povećanja efikasnosti menadžmenta prodaje. Savremena tržišna utakmica i ubrzane promjene na tržištu i tehnologiji, zahtijevaju od menadžera na svim nivoima, a posebno od menadžera prodaje da prate sve ove promejene i vrše blagovremeno prilagođavanje istima. Ako kompanije ne žele da zaostanu moraju da predviđaju promjene i da njima upravljaju. Sposobnost da se mijenjate brže od konkurencije se svodi na konkurentsku prednost. 2. Odnos između prodaje i marketinga Stremljenje savremenog proizvođača može se definisati željom da se proda što veća količina proizvedenih proizvoda, što dovodi do hiperprodukcije. U borbi za pridobijanje kupaca konkurenti snižavaju cijene proizvoda i pružaju druge povlastice. Sve ove aktivnosti dovode do smanjenja profita, nelikvidnosti, likvidacije pojedinih kompanija ili njihovo povezivanje i integrisanje sa uspješnim kompanijama. U takvim uslovima marketnig je značajniji nego ikad, nudi tehnike i metode koje pomažu kompanijama da lakše prevazilaze probleme prevelike produkcije. Poznati američki teoretičar u oblasti marketinga ističe slijedeće: „Marketing je sektor za proizvodnju kupaca svake kompanije“. U poslovnim krugovima još ima pogrešnih shvatanja marketinga, pri čemu se smatra da je njegova suština da pomogne proizvodnji da se oslobodi zaliha. U stvarnosti dosljedna primjena marketing koncepcije dovodi do stabilnog dugoročnog rasta i razvoja preduzeća. To podrazumijeva da proizvodnja, nabavka, razvoj i finansije treba da daju podršku marketingu – da se identifikuju želje i potrebe potrošača, te tako obezbijedi porast proizvodnje i profita. Najčešće se sreću dva pogrešna shvatanja marketinga: a.Marketing je isto što i prodaja. Ovakvo mišjenje postoji kod običnih ljudi, ali i kod poslovnih menadžera.

Prodaja je dio šireg koncepta marketinga. Zadatak marketinga je da pronađe kupce, poboljša izgled i performanse proizvoda, da prati rezultate prodaje i ostvarenje profita. b.Poistovjećivanje marketinga sa sektorom. Tačno je da preduzeća imaju sektore za marketing u kojim se uglavnom obavljaju maketinške aktivnosti. U takvim uslovima moglo bi se desiti da preduzeće ima najbolje organizovan sektor za marketing, ali da to ne rezultira uspjehom na tržištu. Kotler citira izjavu Davida Packard-a, koji zaključuje: „Marketing je previše značajan da bi bio prepušten samo sektoru za marketing“. I drugi sektori u kompaniji trebaju izgrađivati odnose sa kupcima, manje ili više uspješno, koji će uticati na budući interes svih potencijalnih kupaca za proizvodima kompanije. Nedostatak razumijevanja za kupce u drugim sektorima može biti posljedica mišljenja da je isključiva obaveza sektora za marketing da pronalazi i zadovoljava kupce i njihove zahtjeve, a da oni treba da izvršavaju samo svoje zadatke. Izlaz je u rješenju da svi sektori budu orijentisani prema kupcima, pa čak i vođeni zahtjevima kupaca. Prodaja kao funkcija marketinga počinje tek u momentu nastanka proizvoda. Marketing treba da utvrdi potrebe potencijalnih kupaca, da odredi cijenu proizvoda, te da se pobrine za odgovarajuću promociju i distribuciju proizvoda. Pored toga marketing prati promjene na tržištu i prilagođava obim i strukturu asortimana proizvoda. Aktivnosti marketinga imaju naglašen dugoročan investicioni karakter i nastavljaju se dugo nakon same prodaje, sve dok traje proizvod. Peter Drucker smatra, prema navodima Kotlera da je :“cilj marketinga da prodaju učini suvišnom“. Kroz svoje brojne aktivnosti marketing će se u tolikoj mjeri zbližiti sa potencijalnim kupcima da prodaja neće biti potrebna ili će imati tek minornu operativnu ulogu. Na drugoj strani, postoje i oni menadžeri koji smatraju da su veoma uspješni, pa da im stoga marketing nije potreban i predstavlja samo nepotrebno trošenje vremena. Drugi pak tvrde da su neuspješni i da ne mogu podnijeti dodatne marketinške troškove, pa da se zadovoljavaju klasičnom i prevaziđenom prodajom. Cilj marketinga je da izgradi dugoročan odnos sa kupcima, a ne samo da prodaje proizvod. Marketing osoblje upućuje kritike vrhunskim menadžerima, što ne shvataju da su troškovi marketinga investicionog karaktera, a ne kratkoročno ulaganje, da uticaji marketinga na povećavanje prodaje i profita nisu kratkoročni, već dugoročni, i da sve te aktivnosti prati određeni rizik. 3. Zadaci prodaje Zadaci prodaje su se mijenjali i usklađivali uporedo sa razvojem industrijske proizvodnje i tržišta. U uslovima tradicionalne proizvodne orijentacije, kad je tržnja bila veća od ponude, prodavci su bili pasivni posmatrači, a ne aktivni učesnici u planiranju i razvoju novih proizvoda. Uloga prodaje u takvim uslovima poslovanja bila je sporedna i svodila se na čistu distribuciju proizvoda. Proizvodna orijentacija i danas egzistira kod preduzeća koja imaju monopolsku poziciju na tržištu, te da se privremeno prihvati od strane ojedinih kompanija u uslovima privrednih poremećaja, kada se dešava da je tražnja veća od ponude. Tada kopanije forsiraju proizvodnju onih proizvoda koji obezbjeđuju veći profit, a kupci su prisiljeni da kupuju ono što im se ponudi. Mogućnost primjene proizvodne orijentacije postoji i u početnim fazama primjene novih tehnologija. Radi se o manjem obimu proizvodnje i užem asortimanu, što određuje proizvođač. U uslovima slobodne konkurencije na tržištu menadžment prodaje mora maksimalno uvažavati zahtjeve kupaca. Povećava se ponuda robe, pa je otežana njena prodaja. Traži se veća aktivnost menadžera prodaje i prodavaca, kako bi se obezbijedio plasman povećanje proizvodnje. Ova faza naziva se prodajnom orijentacijom. Javljaju se i prve funkcije budućeg marketinga u vidu istraživanja tržišta i propagande. Aktivnost menadžera prodaje ispoljava se na pronalaženju kupaca za nove proizvode, a manje na planiranju i razvoju novih proizvoda. Tokom četrdesetih i pedesetih godina XX vijeka nastupa era marketinga. To je vrijeme potpune orijentacije preduzeća prema zadovoljenju potreba i želja potrošača. Masovna proizvodnja za posljedicu ima značajno povećanje ponude, što dovodi do pojave nemilosrdne konkurentske borbe. Menadžeri prodaje i prodavci moraju pripremati proizvode usmjerene ka pojedinim ciljnim tržištima. Istražuju se potrebe potrošača, problemi koje imaju pri korišenju proizvoda, konkurencija i razvoj tehnologije. Menadžment mora uspostavljati dobre odnose sa tržištem i omogućiti kupcima sve usluge, kako bi uspješno riješili svoje probleme na obostrano zadovoljstvo. Ne smije se zanemariti činjenica

Nužno je predvidjeti ukupni tržišni potencijal i očekivano učešće na datom tržištu.rukovođenje prodajnim osobljem. rukovođenja i kontrole prodajne organizacije“. sposobnosti i kontinuirano usavršavanje i inoviranje znanja. Osnovne pretpostavke i aktivnosti menadžera prodaje za uspješno ostvarivanje ciljeva prodaje su: . Ovdje spadaju zadaci na dostavljanju ponuda. Zadaci prodaje u uslovim marketing orijentacije mogu se svrstati u tri grupe: . Obzirom na veliku dinamičnost internih i eksternih faktora od kojih zavisi organizacija. po regijama i kupcima.organizacija prodajnih aktivnosti. Gašović citira Futrella prema kojem „menadžment prodaje izvšava ciljeve prodaje na efikasan i efektan način.pronalaženje. Najvažnijim aktivnostima menadžmenta.Planiranje troškova prodaje je nužno za utvrđivanje strukture ukupnih troškova marketinga i za analizu uticaja ovih troškova na rentabilnost poslovanja cijele organizacije. . . Vlastito predviđanje prodaje koristi rezultate istraživanja tržišta. . planiranje prodaje. menadžment prodaje polazi od strategije marketing koncepcije. po nosiocima izvršenja i sl. talenta. . Menadžeri prodaje su odgovorni za obavljanje poslova prodaje i za tu svrhu angažuju određeni broj prodavaca. organizovanja. U sklopu svih promjena koje su se desile u okruženju.sadrži utvrđivanje ciljeva prodaje i detaljnu razradu straegije i taktike za njihovu realizaciju. Neophodna je koordinacija sa marketing strategijom u koju su integrisani ciljevi i zadaci prodaje. . naplatu potraživanja. 4.kontinuirano praenje marketing okruženja.analiza i kontrola prodajnih aktivnosti.razvijanje strategija potrebnih za ostvarenje ciljeva prodaje.Pripremni zadaci prodaje koji uključuju istraživanje tržišta. razvoj novih tehnologija.Predviđanje služi kao podloga za planiranje. Plan prodaje je baza za izradu plana na nivou kompanije. formulisanje politike prodaje. koju obavljaju trgovački putnici bez posebnog obrazovanja. uz određene korekcije koje su rezultat uticaja mogućih različitih faktora u budućnosti. uvođenje marketinške orijentacije i menadžment prodaje je doživio svoju afirmaciju. . Pojam menadžmenta prodaje Svaki oblik organizacije prodajne funkcije mora imati menadžere prodaje ili direktore prodaje. .predviđanje prodaje. po vremenskoj dinamici. Na prodaju se sada ne gleda kao na funkciju nižeg značaja. odjeljenje) zavisi od ciljeva i zadataka koje prodaja treba da izvrši. . kako bi kupci na najbrži način došli do traženog proizvoda. koji su predmet detaljne razrade u narednim poglavljima su: . izbora i obuke kadrova. Suvišno je napominjati da je menadžment prodaje odgovoran za ostvarivanje profita kroz kreativno zadovoljenje želja i potreba kupaca. koje treba obučiti i motivisati za uspješnu prodaju. te samo zaključenje kupoprodajnog ugovora. Ostali zadaci prodaje imaju više operativni karakter. služba.Planiranje prodaje .Organizacija prodaje (sektor. selekcija i obuka kadrova.Zadaci na izvršenju ugovora o kupoprodaji koji obuhvataju otpremu. 5. putem planiranja.da marketing mora obezbijediti dugoročan rast i razvoj uz ostvarenje zadovoljavajućeg profita. prijemu upita i porudžbina. Strategija za ostvarivanje ciljeva prodaje U utvrđivanju i ostvarivanju ciljeva prodaje. Razrađuju se planovi po proizvodima. U prvoj grupi nalaze se poslovi kreativne prodaje. nužno je stalno prilagođavanje organizacione strukture prodajne funkcije nastalim promjenama. planiranje prodaje. vođenju pregovora radi zaključenja ugovora o kupovini i prodaji. planiranje troškova prodaje i marketinga. sve do uspostavljanja kontakta sa potencijalnim kupcima. . . To služi i kao osnovica za predračun troškova i profita. Današnji menadžeri prodaje i prodavci su veoma stručni i obrazovani profesionalci koji snažno doprinose zadovoljavanju zahtjeva potrošača i dugoročnom uspjehu kompanije. fakturisanje. koji zahtijevaju više znanja. kao što je globalizacija. .Zadaci na uspostavljanju kontakta sa kupcima do zaključenja ugovora o kupovini i prodaji robe. rješavanje reklamacija i ocjenu postignutih rezultata. .

planiranje. sa akcentom na uspostavljaje dobrih odnosa. Pored toga. slaba sposobnost za obavljanje redovnih poslova. zaposleni) koji su neophodni za ostvarenje planiranog obima prodaje i profita uz kreativno zadovoljenje potreba i želja potrošača. Tipovi menadžera prema hijerarhijskoj ljestvici i prema ponašanju Ako pođemo od činjenice da je riječ o većim kompanijama. na utvrđivanju prodajnih kvota. kulturni. Mnoge kompanije kroz svoju reorganizaciju eliminišu srednji menadžerski nivo i kroz brži tok informacija od vrha prema dnu i obrnuto postaju produktivnije i efikasnije. . selekcija i obuka prodavaca je zadatak menadžera prodaje. je direktno zainteresovan za uspješno poslovanje kompanije. ali neće učiniti ništa konkretno. Takav ti menadžera se ne uključuje ni u obuku prodavaca. Isto tako. nedostatku koncentracije. Menadžment prodaje se može definisati kao upravljanje aktivnostima prodaje. Menadžeri često prate od iscrpljenosti. on će samo nakratko popričati sa njima kako bi ih motivisao. ekonomski. Efikasnost se izražava količinom resursa (sirovine. a opasnosti eliminisale.Kontrola prodaje se vrši na osnovu izvještaja o prodaji pojedinih prodavaca i ukupno za čitavu kompaniju. veliki broj akcionara. novac. Menadžeri prodaje mogu kontrolisati i profitabilnost prodaje pojedinih proizvoda. Oni provode politiku koju su definisali viši menadžeri i okrenuti su neposrednoj budućnosti. podsticanje timskog rada i razrješavanje eventualnih konflikta. kako bi se na najbolji način zadovoljili zahrjevi kupaca. Sa aspekta ponašanja menadžera prodaje (direktora) u praksi se mogu sresti 3 tipa menadžera: 1. pri čemu se mora voditi računa o zadacima koje prodavci treba da izvrše i o njihovim znanjima. na stimulativnom nagrađivanju prodavaca i na stvaranju pozitivne klime za povećanje prodaje. koji je vrlo aktivan i održava mnogo motivišućih sastanaka sa prodavcima. a potom zahtjev da se stečena znanja primijene prilikom . pa podređenima ne preostaje ništa drugo nego da potraže novo radno mjesto u toj kompaniji ili pak nekoj drugoj kompaniji. ostvarivanja zadovoljavajućeg profita. na osnovu upoređivanja ostvarene i planirane prodaje. Oni rukovode timovima prodavaca u cilju ostvarivanja planskih zadataka prodaje svakodnevno. Menadžer prodaje je izložen visokom nivou stresa zbog toga što zauzima odgovoran položaj u menadžementu.Rukovođenje prodajom bazirano je na usmjeravanju prodavaca na pojedine tržišne segmente (ciljna tržišta). zloupotreba alkohola i narkotika.. Iscrpljenost može biti prepoznatljiva po netipičnoj zaboravnosti. kontrola i praćenje marketing okruženja. potpredsjednika za marketing i mendžera nacionalne prodaje. koji su uložili svoj kapital u kupovinu akcija. Kada uspiju da dođu u kontakt s njim i kažu mu da imaju nekih problema. kako bi se šanse iskoristile. Menadžment prodaje i prodavci na terenu moraju budno pratiti sve promjene. Prvo slijedi obuka i sticanje znanja. obučenosti i motivisanosti da obavljaju složene zadatke prodaje. ekološki. nesposobnosti uspostavljanja efikasne komunikacije. .Kontinuirano praćenje marketing okruženja je obaveza menadžmenta prodaje. te na osnovu utvrđivanja uzroka odstupanja od utvrđenih planskih standarda. sagledavajući globalne svjetske tokove koi su od interesa za vlastitu kompaniju. Na poslovanje kompanije utiču i politički. . onda možemo govoriti o tri glavna nivoa menadžera prodaje: Strateški. zamor. tehnološki. To su zadaci menadžmenta prodaje koji mogu značajno podstaći osoblje da se maksimalno angažuje. nizak moral i odsutnost. Tome obično doprinosi veće zalaganje i veća odgovornost prema kupcima od strane ostalih menadžera. najviši ili vrhovni (top) menadžeri nalaze e na vrhu ljestvice i odgovorni su za cijelu kompaniju. Neangažovani menadžer kasni na posao pa prodavci koji rade na terenu ne mogu čekati da se sretnu s njim i porazgovaraju o aktuelnim problemima. a simptomi su razdražlivost. Ovi menadžeri okrenuti su ka budućnosti. čiji su glavni instrumenti: predvišanje. Menadžeri prodaje odgovorni su za ostvarivanje ciljeva prodaje na efikasan i efektan način. zakonski i drugi faktori makro okruženja. organizovanje i rukovođenje. ubrzanom pulsu i češćem obolijevanju. zadovoljavanja zahtjeva kupaca i motivisanja prodajnog osoblja. Menadžeri srednjeg nivoa ili taktički menadžeri su odgovorni za regionalnu ili oblasnu prodaju. 6. Prvo održava mnogo motivišućih sastanaka sa prodavcima. menadžeri prodaje mogu kontrolisati rezultate rada svakog prodavca u cilju dosljednog nagrađivanja.Pronalaženje. 2. Operativni ili menadžeri prve linije direktno su odgovorni za prodaju roba i usluga. Trener je drugi tip menadžera prodaje. Oni zauimaju radna mjesta predsjednika.

Oni moraju usvajati nove principe. već od njih očekuju da odmah efikasno obavljaju poslove koji spadaju u nadležnosti njihovog radnog mjesta. Dvije moćne poluge tih promjena su tehnologija i globalizacija. Ovakav menadžer se trudi da stekne povjerenje prodavaca. jer je to garancija da će poslovi biti kvalitetno i na vrijeme obavljeni. te kontrolisati izvršenje zadataka timova prodavaca. znanja i ponašanja. rješavanje eventualnih reklamacija i sl. anticipiranjem i zadovoljenjem potreba. Vrata njegove kancelarije su za saradnike uvijek otvorena. Mnoge kompanije ne praktikuju dodatnu obuku za menadžere prodaje. Za nekoliko godina rada na poslovima profesionalnog prodavca može se napredovati do pozicije glavnog ili vodećeg prodavca. Ovi poslovi se u mnogo čemu razlikuju od poslova koje su obavljali kao profesionalni prodavci. 8. To pretpostavlja istraživanje tržišta. U cilju pune kontrole nad prodavcima traži od njih detaljnije informacije u pisanoj formi. servis. kako bi mogli planirati poslove. a utiče i na ljudska razmišljanja. Kupci moraju stalno biti u centru aktivnosti marketinga i ni jednog momenta se ne smije desiti da proizvođač pasivno čeka da kupci dođu kod njega. To traje sve do trenutka dok ih novo okruženje ne prihvati kao članove grupe. Još uvijek se u poslovnim krugovima ne shvata uloga i značaj marketinga za dugoročan. želja i zahtjeva potrošača. 7. ali nije podsticajna za prodavce. Prisutna je praksa da se radi o prihvatanju marketing koncepcije govori tek onda kad nastanu velike teškoće u plasmanu robe i kad . Preduzeća su primorana da napuste staru praksu po kojoj se proizvodilo i prodavalo na bazi raspoloživih resursa. Ovakva praksa je dobra za kompanije. pa se osjećaju usamljenima i nesigurnima. Novi menadžeri. regrutovani iz reda prodavaca ne prolaze tu transformaciju kao jednokratni čin. Marketing koncepcija započinje sa dobro definisanim ciljnim tržištem. mijenja politiku i zahtijeva da se obave dodatni administrativni poslovi što je moguće češće. istražujući njegove probleme i potrebe Činom prodaje ne završava aktivnost marketinga. domaćinstva. jer im pisanje izvještaja oduzima mnogo vremena i smanjuje lične kontakte sa pretpostavljenim. odnosno prodaja proizvoda. Kritična faza u procesu reprodukcije je razmjena. uz istovremeno ostvarivanje profita. Pojam marketinga (Kotler: „Kupci su najveća imovina jedne kompanije“) Danas ekonomsku poziciju podedinih proizvođača diktiraju promjene i samo promjene. Pri tome marketing uključuje sve one aktivnostikoje su neophodne da se obezbijedi efikasna proizvodnja roba i usluga i zadovolje potrebe i želje potrošača. jer proizvođač mora obezbijediti određene postprodajen usluge. za koje vrijeme se obuči za prodaju i dobije zadatak i odgovornost za prodaju robe na određenoj teritoriji. Tehnologija je odlučujući faktor koji oblikuje materijalne osnove društva. Prema Kotleru koncepcija marketinga se zasniva na četiri smjernice. fokusira se na potrebe potrošača. Savremeno preduzeće započinje poslovni proces sa potrošačem. već kao proces privikavanja na sasvim drugačiju prirodu poslova i povećani nivo odgovornosti. stabilan i profitabilan razvoj preduzeća. Uspješno poslovanje i razvoj preduzeća može se postići jedino identifikovanjem. Sve uspjehe i neuspjehe trener menadžer će podijeliti sa svojim podređenima. kao što su: kreditiranje. integriše sve aktivnosti koje utiču na potrošače. što je doprinijelo razvoju kompjutorske mreže. Pri tome moramo imati na umu da su potrošači građani. Kao posljedicu razvoja tehnologije imamo pojavu procesa digitalizacije. privredni i društveni subjekti. Napredovanje prodavaca do pozicije menadžera prodaje Napredovanje menadžera prodaje u karijeri počinje od pripravnika. lizing. Često novim menaderima nedostaju neposredni saradnici. garancije. te ostvaruje profit kroz kreativno zadovoljenje potreba potrošača.obavljanja prodajnih zadataka. organizovati i rukovoditi. a to su ciljno tržište. Sve ovo podstiče nove menadžere da kroz učenje i zalaganje brže savladaju i prevaziđu nepoznanice koje nosi novi posao. Sposobnost brzog prilagođavanja i prihvatanja promjena postaje značajna prednost u konkurentskoj utakmici. Marketing je pozvan da olakša i ubrza razmjenu roba. 3. Najveći problemi s kojima se suočavaju novoizabrani menadžeri prodaje proizilaze iz nedovoljne pripremljenosti za novi posao. Ako preduzeće želi da se održi na tržištu i obezbijedi dugoročan profitabilan rast i razvoj onda mora imati aktivan odnos prema tržišnim promjenama. predviđanje tražnje. Od menadžera prodaje se očekuje da posjeduju sposobnosti rada sa ljudima i tehnička znanja i vještine prodaje. Kontrolor je treći tip menadžera prodaje koji smatra neophodnim da vodi bilješke. iako se na ove poslove unapređuju najuspješniji prodavci. Ovi poslovi su veliki izazov za nove menadžere. Najsposobniji prodavci mogu da pređu u menadžere i dalje napreduju prema višim pozicijama. razvoj proizvoda i distribuciju. potrebe potrošača inegralni marketing i profitabilnost.

Na prvom mjestu pristupa se diferenciranju proizvoda kroz kvalitet i funkcionalnost. Za tu svrhu priprema se raznovrsan promotivni materijal (prospekti. I u planiranju novih proizvoda. podsticanje publiciteta i odnosa s javnošću kroz čvršću saradnju sa medijima. Na području formiranja politike cijena nužna je saradnja menadžmenta prodaje sa menadžmentom marketinga. Marketing miks Marketing miks čini skup instrumenata koje menadžment marketinga koristi da bi uticao na povećanje prodaje. može dati najbolje preporuke vrhovnom menadžmentu i menadžmentu marketinga za utvrđivanje strategije cijena. Istraživanje i predviđanje tržišta vrše specijalisti za marketing istraživanja ili specijalizovani instituti i agencije. 2. Odnosi prodaje sa kupcima Najviše rukovodstvo preduzeća mora da prati promjene i da osmišljava i prelaže načine brzog anticipiranja i prilagođavanja promjenama. Određivanje karakteristika i koristi proizvoda. iako počinju slovom „S“ (service). a tima i plan proizvodnje. Većina teoretičara saglasna je da marketing miks sačinjavaju sljedeći elementi: PROIZVOD (PRODUCT). Oni mogu da zamijene jedan drugog u podsticanju prodaje jer su međusobno uslovljeni. obim i struktura asortimana po širini i dubini. Tako recimo možemo smanjiti troškove promocije i za toliko smanjiti cijene proizvoda pa da to doprinese povećanju prodaje. Prodajno osoblje na terenu u kontaktima s kupcima prikuplja dodatne informacije i prezentira ih menadžerima prodaje. Formiranje cijena proizvoda i usluga. S druge strane. publicitet i odnosi s javnošću) upoznaje potencijalne kupce sa kompanijom i njenim proizvodima. kroz uspješnu prodaju ostvaruje se plan marketinga. Popularno se ova kombinacija instrumenata marketing miksa naziva „4P“ prema početnim slovima navedenih engleskih riječi. Efikasno konkurentsko sredstvo je unaprđenje servisne mreže. Zajednički se usaglašavaju rokovi. Evo tih pokušaja prema Kotleru: 1. te modifikaciji postojećih. Marketinški tim kroz kreiranje i sprovođenje promotivnih aktivnosti (ekonomska propaganda.) Priprema i učešće na sajmovima i izložbama. su sve aktivnosti koje pružaju direktnu podršku menadžmentu prodaje. katalozi. uvažavaju se mišljenja i prijedlozi menadžera prodaje. Treba dodati peto „P“ (Packaging) – pakovanje proizvoda. Svi ovi instrumenti imaju uticaja na uspješnost prodaje. bilbordi. Jasno je da menadžment prodaje kao najbolji poznavalac ponašanja kupaca i konkurencije. 3. Sam Kotler kao uvaženi teoretičar iz oblasti marketinga predložio je da se „4P“ proširi izrazom politika (Policy) i odnosi s javnošću (Public Relations). Marketing miksom treba upravljati na integrisan način. 5. 3. što neminovno uslovljava pad proizvodnje i pad profitabilnosti kompanije. Ko se bude brže mijenjao imaće značajnu konkurentsku prednost. tako da je kupcima teško donijeti odluku o ponuđenim cijenama. 4. Menadžeri prodaje predlagali su da se dodat i prodajna snaga „S“ (sales). Izrada planova prodaje i marketinga. ostvarivi i stimulativni. finansija. Odgovoreno im je da su usluge dio proizvoda. pokloni. zajedno sa EP. unapređenje prodaje. Konkurencija na području cijena se sve više pomijera u korist necjenovnih elemenata marketing miksa. Na globalnom svjetskom tržištu pojavljuje se mnoštvo sličnih proizvoda i supstituta. publicitetom i odnosima s javnošću. u realizaciji ciljeva menadžmenta prodaje koji su neodvojivi dio ukupnih poslovnih ciljeva marketniga – kompanije. U pripremi planova prodaje i planova marketinga kao polaznih osnova za izradu plana kompanije mora postojati čvrsta saradnja. 9. 11. 4. unapređenjem prodaje. razvoja i sl. 10. Sa aspekta razvoja odnosa prodaje prema kupcima možemo govoriti o njihova tri oblika: . uzorci proizvoda i td. izbor efikasnijih kanala distribucije i bolja komunikacija sa potrošačima.rastu zalihe gotovih proizvoda. audio-vizuelna sredstva. Treba voditi računa da ti planovi prodaje budu realni. Bilo je dosta pokušaja pojedinih kompanija i menadžera da se formulacija marketing miksa „4P“ proširi. CIJENA (PRICE) PROMOCIJA (PROMOTION) I DISTRIBUCIJA (PLACE). Menadžeri usluga predlagali su da se i usluge dodaju marketing miksu. kroz bolji dizajn i pakovanje. pružanje povoljnijih postprodajnih usluga. a to su: 1. Planiranje promotivnih aktivnosti. Menadžment prodaje u okviru menadžmenta Prodavci moraju blisko sarađivati sa marketing timovima. 2. kako bi se dobila optimalna kombinacija „4P“ koja za rezultat ima najveću prodaju i profit. na nekoliko polja. Odgovoreno je da je pakovanje već obuhvaćeno kao dio proizvoda. Odgovoreno je da je to već sadržano u promociji kao lična prodaja.

na podjeli rizika i profita. To je ujedno i najefikasnije konkurentsko sredstvo. ali neki važniji od drugih. To postiže kroz adekvatno vrednovanje i nagrađivanje prodavaca. Ukupan kvalitet proizvoda zavisi od nivoa primijenjene tehnologije. jer bi to zahtijevalo mnogo vremena i napora. a ne proizvodi“) Najveća garancija da će kupci biti vjerni kompaniji je kvalitet proizvoda. instaliraju i servisiraju kupljeni proizvod). zajedničko planiranje. Ovaj način odnosa ima samo kratkoročan karakter i bez posebnih kontakata sa kupcem nakon izvršene kupoprodaje. Partenerstvo zasnovano na partnerskim odnosima između prodavaca i kupaca Javlja se 90-ih godina prošlog vijeka. 3. kroz podršku prodaji. od kvaliteta materijala. od organizacije i kontrole kvaliteta. jer se proizvodi često dizajniraju posebno za svakog kupca). povećava konkurentske prednosti. Obim prodaje je u direktnoj zavisnosti od kvaliteta proizvoda koji je mjerilo njegove upotrebne vrijednosti. Prodajno osoblje mora poznavati sve tehničko-tehnološke karakteristike proizvoda. prodavci identifikuju one koji su za njih najvažniji i s njima uspostavljaju partnerske odnose. kako servisirati. povećava efikasnost prodavca i olakšava prodaju. Odnosi se zasnivaju na potpunom razumijevanju i povjerenju. Svi kupci su važni. a odnosi se na plasman proizvoda široke potrošnje mnoštvu dislociranih kupaca. To je uslovilo potrebu tješnje saradnje prodavaca i kupaca. To podrazumijeva ukupnost svojstava i obilježja proizvoda. Prodaja putem razvoja marketing odnosa javlja se 80-ih godina 20. Ovaj koncept zasnovan je na transakcijama. preuzimaju. a treće ne podnosima. nego na pronalaženje novih. druge trpimo. U većem stepenu se koriste integrisane promotivne aktivnosti kako bi se kupcu prezentirali svi potencijali kompanije. Renome i reputacija mnogih svjetskih kompanija je izgrađena na kontinuiranoj brizi za unapređenje kvaliteta. Isključena je svaka mogućnosti direktnih dugoročnih kontakata sa svakim kupcem. Istraživanja su pokazala da povećanje kvaliteta obezbjeđuje profitabilnije poslovanje. U identifikovanju najvažnijih kupaca preduzeća mogu da koriste „pravilo 80/20“ što znači da 20% kupaca ostvaruje 80% obima prodaje. Oslanja se na mulitfunkcionalne timove više nego na rad na nivou sektora. vijeka. razmjeni informacija. DISTRIBUCIJA (Marketing odnosa daje prednost direktnom marketingu. Kupci su u mogućnosti da odaberu način na koji žele da naručuju. pomoć i podršku menadžmentu prodaje. kao odgovor kompanija na sve izraženiju konkurenciju na domaćem i stranom tržištu. savjetovati i podučavati kupce kako na najbolji način da koriste proizvod. Prema ovoj koncepciji prodaje. kako bi se stekla njihova lojalnost i povjerenje. Veći naglasak stavlja na zadržavanje i razvoj odnosa s postojeim kupcima. CIJENA (Cijena se formira na osnovu odnosa sa potrošačem i zbira svojstava proizvoda koje je kupac naručio. kada se sa transakcijskog marketinga prelazi na marketing odnosa. te najbolji put za profitabilno poslovanje. osposobljenosti radne snage. 2. Sa velikim kupcima uspostavljaju se direktne poslovne mreže koje omogućuju razmjenu informacija. kao što su funkcionalnost. Osnovne karakteristike marketing odnosa su: više je usmjeren na partnere i potrošače nego na proizvode. na obostrano zadovoljstvo i prodavaca i kupaca. Više se orijentiše na slušanje i učenje nego na pričanje. Počinje se razmišljati dugoročno. istraživati i rješavati njihovi problemi. te povećava učešće na tržištu. Marketin zasnovan na odnosima zahtijeva i nove postupke u okviru „4P“ i to: PROIZVOD (Veći broj proizvoda prilagođen je preferencijama potrošača. PROMOCIJA (Prednost se daje individualnom komuniciranju i dijalogu sa kupcima. Novi proizvodi se razvijaju i dizajniraju u saradnji sa distributerima). plaćaju. U jednima uživamo. Tradicionalna prodaja zasnovana na transakcionom marketingu. trajnost. vrhovni menadžment poklanja posebnu pažnju. Menadžment totalnog kvaliteta proizvoda (Slogan Siemensa: „Kvalitet je da nam se vraćaju kupci. Više je zastupljeno pregovaranje o cijenama. kako produžiti vijek trajanja i kako iz proizvoda izvući najveću vrijednost. Na kraju treba istaći da su prodavci ključni faktori sprovođenja koncepta marketing odnosa i partnerstva u kontaktima s kupcima. a bilo bi isuviše skupo. 12. Među 20% kupaca. koji je usmjeren na kupca i na taj način umanjuje ulogu posrednika. na istraživanju tržišta.1. sprovođenje promotivnih aktivnosti i sl. naručivanje robe i plaćanje). pouzdanost i dizajn. Unapređenje kvaliteta mora biti . Partnerstvo je krajnji rezultat koncepta marketing odnosa. Obzirom na značaj i doprinos funkcije prodaje ukupnim rezultatima poslovanja kompanije. odnosno sposobnosti da zadovolji potrebe kupca. u fokusu su veći kupci sa kojima se uspostavlja čvrsta saradnja. To znači da se ključni kupci moraju redovno pratiti.

Tu spadaju razni proizvođači. mnoge kompanije koriste video konferencije za prezentaciju svojih proizvoda većem broju potencijalnih kupaca. kako bi to doprinijelo unapređenju postojećih i lansiranju novih proizvoda i nivoa kvaliteta. Menadžment prodaje i savremene tehnologije Savremena naučna otkrića unijela su pravu revoluciju u proizvodnji kompjutera. Članovi porodice troše mnoge proizvode finalne potrošnje.stalna aktivnost. medicini. posjete kompaniju i dobiju sve potrebne informacije o pomenutim robama. To su shvatile i kompanije širom svijeta. pijace na malo). nemaju platežnu sposobnost ili distribucija nije dostavila proizvod na mjesto koje odgovara kupcu. da evidentiraju obim prodaje i porudžbina. berze. bolnice i sl. Prodaja na institucionalnim tržištima (sajmovi. Sa internacionalizacijom i globalizacijom svjetskog tržišta i direktna prodaja poprima nove forme. ugradnju totalnog kvaliteta u proces ponašanja i međusobnog ophođenja. kao da je proizvod stvarno pred njima. povremene. Prodaja putem javnih mreža (internet). U prodajnim prostorijama mogu pogledati uzorke proizvoda. Kupci mogu biti osobe koje kupuju proizvode krajnje potrošnje za zadovoljenje vlastitih potreba. Usvajajući koncept TQM mnoge kompanije su stekle reputaciju i imidž na međunarodnom tržištu. Potrošač i kupac nisu sinonimi. 14. a i u svakodnevnoj komunikaciji. se sreću izrazi: kupac. Prodavcima stoje na raspolaganju kompjuteri sa bazom podataka. tržnice na veliko. postoje industrijski kupci koji kupuju određene proizvode za potrebe dalje prerade u druge proizvode ili radi dalje preprodaje. Načini direktne prodaje su: Prodaja sa skladišta. Ponekad se ovi pojmovi poistovjećuju. koriste informacioni sistem za pripremu prezentacije i usluživanje kupaca. koordinaciju sa dobavljačima. Direktna prodaja Obavlja se bez prisustva posrednika. 13. aukcije. kao sistem koji omogućava prodavcima da prezentiraju svoje proizvode u 3 D obliku. „laptop“ kompjuteri. Potencijalni kupci se snabdijevaju kod konkurenata. Da bi smanjili troškove putovanja. a i kupci to stalno očekuju. potrošač. U sklopu tih promjena mijenja se i nastup prodavaca prema kupcima. mušterija i sl. Mnoge kompanije nisu shvatile da njihov opstanak zavisi od kupaca i ne preduzimaju gotovo ništa da kupce dugoročno vežu za svoje proizvode i usluge. izgradnju dugoročnih odnosa sa kupcima. posebno kad su japanski proizvodi opasno ugrozili konkurentske prednosti američkih i evropskih kompanija. Opredjeljenje za TQM zahtijeva timski rad. Naziv MUŠTERIJA koriste prodavci u prodajnim objektima da ukažu na pojedince koji redovno kupuju kod njih. ali među njima ipak postoji opravdana razlika. u mnogome olakšava pregovaranje prodavaca i kupaca. On podrazumijeva uvođenje kvaliteta na nivou svih organizacionih dijelova kompanije. kreiranje programa obrazovanja i dodatne obuke. video i DVD rekorderi i sl. te uvođenju efikasnog informacionog kvaliteta. korisnik. da sređuju anketne upitnike. slučajne i potencijalne kupce. trgovina. potreba svoje porodice. Kompanija koristi sve marketinške instrumente da poveća broj stalnih kupaca. Postoji i podjela na domaće i inostrane kupce. Lična prodaja. Prodaja preko vlastitih prodavnica. agencije. Kupci imaju mogućnost da vide svojstva proizvoda „iznutra“. saznati specifičnosti pojedinih proizvoda i stanja zaliha. satelitske TV. Tako je došlo do masovnog zaokreta na planu kreiranja proizvoda visokog kvaliteta i primjene MENADŽMENTA TOTALNOG KVALITETA (TQM). I prodavci takođe imaju odgovornost za postizanje sveopšteg nivoa kvaliteta. Sa aspekta načina odlučivanja o kupovini razlikuju se racionalni i emocionalni kupci. Prodaja putem auutomata. Isto tako. 15. Tipovi kupaca U literaturi. prepoznatljiv po visokom kvalitetu. a kupac je domaćica koja može biti i potrošač. Kupci imaju mogućnost da na poziv menadžmenta prodaje. Kompjuterska tehnologija omogućava prodavcima da brže pronalaze potencijalne kupce. a smanjuje broj povremenih i slučajnih. Postoji podjela kupaca na stalne. te na velike i male kupce. robotici i td. elektronici. Takva tehnologija. Prodaja preko prodajnih predstavništava. rođaka i prijatelja. Prodaja sa skladišta se koristi od strane proizvođača ili trgovine u vlastitom ili iznajmljenom skladištu. jer to čini i konkurencija. uvođenje liderstva. pijace na veliko. škole. Postoji i virtuelna realnost. KUPAC je svaki subjekt koji raspolaže određenom kupovnom moći i želi kupiti neki proizvod. Prodaja sa stovarišta. instituti. da planiraju promociju i td. ne znaju da postoji proizvod određene kompanije. Pod potrošačima podrazumijevamo sve one koji proizvod koriste za sebe ili za dalju preradu i pružanje usluga. Nakon toga slijedi pregovaranje i zaključenje . Proizvod može biti kupljen da se pokloni prijatelju.

Prodaja robe na aukcijama odnosi se na prodaju različitih kvaliteta robe koja je fizički prisutna. mini marketi. sirovine za tekstilnu industriju. Problem može izazvati nestašica pojedinih roba i neažurnost u rokovima isporuke te odstupanje kvaliteta u odnosu na onaj koji je opisan u katalogu. aukcije. Ovaj način prodaje koriste proizvođači koji imaju širok asortiman i trg. Prodajno osoblje (trgovački putnici) kroz neposredne kontakte sa kupcima ulažu napore da im ukažu na prednosti proizvoda i da ih podstaknu na kupovinu. Prodaju sa stovarišta praktikuju trgovine na veliko i industrijske kompanije. hipermarketi. Cilj je da se uspostavi svakodnevna komunikacija sa postojećim. gdje ne postoje maloprodajni objekti. žitarice. Kod terminske prodaje roba nije odmah na raspolaganju već se isporuka ugovara u određenim terminima. na određene lokacije u određeno vrijme. kravate. Pored trgovine. diskonti. Voditelji prodaje (brokeri) na početku najavljuju vrstu robe i početnu cijenu. radi lakšeg pristupa. bilo u većim potrošačkim centrima. Odabrani proizvodi se poručuju najčeše telefonom i plaćaju prilikom preuzimanja pošiljke direktno dostavljaču proizvoda. Lociraju se na periferiji većih gradova sa velikim parking prostorima. o trendovima na tržištu i aktivnostima konkurencije. devizno-valutne i efektne (vrijdnosni papiri). a kupci se . dragstori. čekova i potraživanja u stranoj valuti. banaka i državnih ustanova po snienim cijenama.skladišta. Lociraju se na prometnim mjestima. Prodaja robe na aukcijama može se se unaprijed najavljuje. Koristi se i na fekventnim mjestima. Prodaja na institucionalnim tržitima. Vrijednosni papiri (akcije. pijace na veliko i pijace na malo. Automati su na dohvat ruke u svako doba dana i noći. Putem lične prodaje menadžment dobija korisne povratne informacije o potrebama i problemima kupaca. kao i vrijednosnih papira. Lična prodaja je jedan od vidova direktne prodae. tako da potencijalni kupci mogu razgledati robu i upoznati asortiman i vkalitet. parfimerijskih proizvoda. butici. ali i potencijalnim kupcima. Potencijalni kupci dobijaju kataloge sa opisom proizvda i cijenom. Prodaja robe na malo preko vlastitih prodavnica. ako je to za kupce povoljnije. osiguranja. automati i sl. servisa. poštanskog saobraćaja. bilo pored same fabrike ili veletrgovine. Trgovinske i proizvodne organizacije često otvaraju vlastite prodavnice. čarape i sl). podzemnoj željeznici. košulje. šalovi. Riječ je ovdje o prodaji proizvoda finalne potrošnje sa širokim asortimanom. obveznice) se prodaju i kupuju na efektnim berzama. a i kad su u pitanju složeni proizvodi sa visokom cijenom. uslužne. TC-i se bave i pružanjem usluga iz oblasti ugostiteljstva i turizma. Predstavništvo sa određenim brojem prodajnog osoblja locira se na teritorij gdje se nalazi veliki broj potencijalnih kupaca. Trgovinski centri na malo se bave prodajom širokog asortimana robe pod povoljnijim uslovima. željezničkim i autobuskim stanicama. Nedostaci automata su što nesavjesni pojedinci mogu oštetiti automate ubacivanjem neodgovarajućih predmeta. ali u svijetu bilježi velike stope rasta (prosječno 6%). čokolada. Prodaja robe na berzama je veoma složena i zahtijeva visoku stručnost prodavaca i ekspertsko poznavanje berzanskih pravila i tehnika funkcionisanja ovih institucija. Prodaja putem predstavništava je vid direktne prodaje koju koriste proizvođači i trgovine. Berze su tržišne institucije na kojima se obavlja kupoprodaja roba standardnog kvaliteta. supermarketi. kao i efektivnog stranog novca (valuta) vrši se na devizno-valutnim berzama. kreme za obuću. bankarstva. Kupci imaju mogućnost da razgledaju uzorke proizvoda i da zaključe ugovore sa prodavcima. Stovarišta se dislociraju u veće potrošačke centre pored saobraćajnica. nego u klasičnim prodavnicama. Devizni kursevi se formiraju na bazi ponude i tražnje strranih valuta i deviza. maramica i sl. Postoje razni tipovi prodavnica na malo: klasične prodavnice. robne kuće TC-i.kupoprodajnog ugovora. Na robnim berzama se vrši kupoprodaja roba sa berzanskim standardima kvaliteta kao što su metali. benzinskim pumpama i sl. Prodaja putem automata pogodna je za prodaju cigareta. samoposluge. pored većih kompanija. Za ovu prodaju koriste se vozila koja prevoze određenu vrstu roba široke potrošnje. Kataloška prodaja kod nas nije razvijena. Zaključivanje poradje na berzama može biti promptno i terminsko. sokova. bez fizičkog prisustva. Lična prodaja ili susret „licem u lice“ poželjna je kad je prezentacija i demonstracija proizvoda u funkciji uspješnije prodaje. šibica.organizacije. prevoza i sl. Ambulantna prodaja ili pokretne prodavnice. Tržišne institucije su prostori gdje se sastaju kupci i prodavci s ciljem prodaje i kupovine roba kao što su: berze. Berze mogu biti robne. razonode itd. sajmovi. Radi boljeg usluživanja kupaca kompanije će dopuniti vlastitu ponudu sa proizvodima konkurencije (pertle. Kupoprodaja deviza u obliku mjenica. Prodaja putem kataloga obavlja se uz posredovanje pošte. Promtna prodaja odnosi se na prodaju robe locirane na skladištu u roku do tri dana. već se roba isporučuje iz skladišta kompanije ili stovarišta. Uslužne berze su specijalizovane za prodaju usluga osiguranja. Predstavništva nemaju vlast. ako zbog dimenzija i težine nije moguće izvršiti dostavu putem pošte.

posredovanja i dostavljanja informacija. Mešetari pružaju usluge na tržištu. Kad neki kupac prihvati ponuđenu cijenu broker tri puta ponavlja „daje li neko više“. posebno na udaljenim tržišnim segmentima. Brokeri učestvuju kao posrednici na berzama. a imaju i dobre poslovne veze na datom tržištu. robu kupuje onaj ko je ponudio najvišu cijenu. Na aukcijama se obavlja prodaja sirove kože. Prodaja trgovačkoj mreži. montaže i servisiranja. Ako se niko ne javlja sa ponudom veće cijene. Pasivna prodaja se javlja u više oblika. Prodaja trgovačkoj mreži. Ovdje je riječ o prodaji složenih tehnoloških sistema a koju svrhu su potrebna inženjerska zvanja iz oblasti projektovanja. konstrukcije. Pijace na veliko opremljene su hladnjačama. trgovine. Tehnička prodaja. usluga osiguranja i sl. Brokeri. Sve druge poslove oko realizacije ugovora preuzimaju na sebe prodavci i kupci. faksa. duvana. vune. Drugi oblik pasivne proadaje imamo kad prodavci na malo iza tezge čekaju i uslužuju kupce. ali se istovremeno organizuje i prodaja izložene robe. distribuira narudžbe. a mogu posredovati i u prodaji robe. dijele besplatne uzorke i td. tj. Roba se odmah plaća i preuzima na licu mjesta. takođe organizuju demonstracije i degustacije svojih proizvoda. Prodaja putem pijaca (tržnica) na veliko. u cilju da pomognu kupcima u savladavanju problema koje nameće ubrzan razvoj i promjene na globalnom svjetskom tržištu. obave kupovinu ili dostave porudžbinu. kako bi mogli uspješno rješavati složene probleme kupaca. koji kreiraju ideje za osvajanje novih kupaca i zadržavanje postojećih. kao i visoko obrazovane profesionalne prodavce. Prodavci. Treći oblik je kada dostavljači svakodnevnih potrepština (vozači) trgovinama dostavljaju porudžbinu za sljedeći dan. Posrednici. promocionih usluga. nastoje da identifikuju probleme kupaca i ponude im adekvatna rješenja. a za račun komitenta. Preko ovog oblika direktne prodaje plasiraju se poljoprivredno-prehrambeni proizvodi. Oblici prodaje u zavisnosti od prodajnih zadataka Prema istraživanju objavljenom u jednom stručnom časopisu iz oblasti menadžmenta. prodaje i marketinga. od opštih do specijalizovanih. Za ovaj rad prodavci naplaćuju proviziju od komitenata. 16. pošte i sl. vrijednosnih papira i sl. zdrave hrane i sl. One posluju u svoje ime i za svoj račun. pravi eksperti i konsultanti svojih kupaca. komorama za dozrijevanje južnog voća i skladišnim prostorom za čuvanje robe. Komisionari. već samo sa komisionarima. Prodaja po zadatku. vina. Prodaja po zadatku podrazumijeva indirektan uticaj na potencijalne kupce. piva. Kreativna prodaja. cvijeća. Oni obavljaju poslove zaključenja ugovora o prodaji. tehniku prodaje. Za svoje usluge posredovanja agenti dobijaju ugovorenu proviziju. Zadatak prodavca je da se bore za povoljniji raspored robe u prodajnom objektu i za uređenje izloga. Vlasnici robe ne stupaju u kontakt sa kupcima. kako bi se istakao identitet firme i marke proizvoda. Pretpostavka . Prodavci konsultanti su isturena ruka menadžmenta prodaje i za svoju kompaniju obezbjeđuju nove porudžbine i profite. Mešetari. apotekare. ugostiteljske objekte i sl. Prodavci borave u svojim kancelarijama i primaju narudžbe putem telefona. Potreba za kreativnom prodajom javila se kod plasmana složenih proizvodnih sistema. Prodaja na sajmovima. po pravilu. oblici prodaje mogu se izraiti na slijedeći način: Pasivna prodaja.. zamrzivačima. već samo posreduju između prodavca i kupca. Brokeri su posrednici koji dovode u vezu kupce i prodavce. 17. Postoji mnoštvo sajmova. Agenti su pojedinci koji posreduju u prodaji u ime i za račun komitenata. Angažovanje posrednika slui kao dopuna vlastitoj prodaji. začina. ne preuzimaju vlasništvo nad robom. Kreativna prodaja pretpostavlja utvrđene ciljeve. na koje se pozivaju kupci da razgledaju izložene eksponate i eventualno. pružanja konsalting usluga. umjetničkih djela i sl. tehnike. južnog voća. Njihov posao posredovanja se završava činom prodaje. potrebe i želje kupaca. a oni će preporučiti i plasirati te proizvode krajnjim potrošačima. Indirektna prodaja Podrazumijeva angažovanje posrednika od strane proizvođača i trgovine. Tehnička prodaja zahtijeva visoko tehničko obrazovanje prodavaca. Na ovim pijacama glavni kupci su trgovine na malo i veći potrošači. Komisionari obavljaju komisione poslove u svoje ime. Sajamske priredbe organizuju se u određenim gradovima i u utvrđenim terminima sa ciljem unapređenja prodaje. kojima predaju određenu robu. To su visokostručni prodavci. krzna. Vrhunski prodavci današnjice. Ljekare. Posrednici za poslove prodaje su: Agenti. čaja. povrća. metode. obilazi svoje kupce. drvene građe. Bitno je da se djeluje na donosioce odluka. Komisionari nude robu kupcima po cijeni koju su dogovorili sa vlasnikom robe. Oni nisu vlasnici robe niti određuju cijene. Oni imaju dobro tržište. prati i obnavlja zalihe u trgovačkoj mreži. Oni povezuju kupce i prodavce.nadmeću u ponudi veće cijene. Ovaj oblik prodaje najčešće se primjenjuje kod plasmana lijekova. Prodavac prima porudžbine. Neki autori za njih koriste termin konsultativna prodaja.

Prodavci putem telemarketinga imaju 4 glavna zadatka: Podrška prodaji. gužve u prometu. što znači dvosmjerna komunikacija. Prodaja putem direktnog marketinga u SAD 2000. strateško planiranje kreativnu energiju zaposlenih talenata. sa težnjom da identifikuju potencijalne kupce. Iz navedene definicije proizilaze 4 bitne karakteristike direktnog marketinga: To je interaktivni sistem. za pružanje savjeta tehničke prirode. dobro komponovanje sa drugim medijima i jeftin je. veliki troškovi prevoza automobilima. Zbog ovih odgovora često se zove i direktni odgovor marketing. nosioci prodajne aktivnosti. Na drugoj strani. Konsultativna prodaja pruža zadovoljstvo i prodavcima i kupcima i na najbolji način doprinosi izgradnji dugoročnih partnerskih odnosa. oduzima vrijeme. za rješavanje reklamacija.uspjeha u konsultativnoj prodaji je uvjerenost kupaca u vrhunsko znanje prodavaca o roizvodima i poznavanje cjeline procesa donošenja odluka o kupovini. Telemarketing Telemarketing je postao glavno oružje direktnog marketinga. primanje porudžbina. štampani mediji. koji koristi jedan ili više medija za oglašavanje. Veliki broj tržišnih segmenata. Usljed direktnog odgovora naziva se i marketing direktnog naručivanja. Glas mora zvučati iskreno i ljubazno. fleksibilnost. Mediji direktnog marketinga su: telefon. velike gužve u maloprodajnim objektima i na blagajnama. sa dozom optimizma i bez ikakve dramatike. On poziva na trenutnu akciju. koji nije lokaciono limitiran. istraživanje i predviđanje. telefonski poziv ili posjeta. ali i na poslovnom tržištu (busines-to-busines). Izlazni telemarketing koristi telefon kao prodajni kanal. te održavanje i njegovanje odnosa sa potrošačima. a domaćinstva u večernjim časovima (19:00 do 21:00). „nevidljiv“ je za konkurente. CD ROM diskovi. Odgovor potrošača može biti narudžba. Problem telemarketinga je eitčke prirode. To su . jer narušava privatnost. sajmovi. Obično se nazivaju 2 potencijalna kupca. On koristi telefon u kombinaciji sa tradicionalnim marketing metodama i tehnikama. čime se nadopunuju direktna pošta. trenutni odgovor. pri čemu se radi o ličnom pristupu. Nevezanost za neku određenu lokaciju. elektronski mediji. 19. Poslovni kupci se pozivaju kasno ujutru i rano poslijepodne. slanje Email adrese. 18. u nekim kompanijama. zahtjev za dodatnim informacijama. Postoji mogućnost mjerljivosti efekata pojedinih akcija. U drugim pak kompanijama interni prodavci imaju zadatak da olakšaju posao eksternim prodavcima na pojedinim tržišnim segmentima. adresama. a postoji i mogućnost zloupotrebe kreditnih kartica. nedostatak vremena. Važan je i scenario odvijanja razgovora. Veliki je rast direktnog marketina na tržištu krajnje potrošnje. Postoji direktan odgovor respondenta na akcije. efekti su trenutno mjerljivi. Kod mnogih proizvoda žene su uspješnije od muškaraca u pridobijanju slušatelja. Svaki operater može obaviti 30-40 poziva dnevno. Ciljevi direktnog marketinga mogu biti: prodaja. online usluga. Najvažniji element direktnog marketinga je DATABASE marketing. te za kompletiranje baze podataka o kupcima. Postoje dvije vrste telemarketinga: Ulazni i Izlazni. Postoji i televizijski marketing u funkciji kupovine kod kuće. Iskustvo govori da 50% uspjea direktnog marketinga otpada na izbor odgovarajuće baze podataka. Da bi privukli što veći broj pozitivnih odgovora kupaca menadžment prodaje oglašava besplatne telefonske brojeve. firmom. Kotler navodi definiciju Direkt Marketing Association (DMA):“Direktni marketing je interaktivni sistem marketinga. fax na zahtjev. WWW Internet. Ulazni je kad kupci koriste besplatni pozivni broj koji plaća prodavac. To je u stvari podrška prodaji. Sve to treba da doprinese izgrađivanju dugoročnih odnosa sa potrošačima. koristi više medija i oslanja se na bogatu bazu podataka. odnosno marketing baza podataka. nagli razvoj i rast direktnog marketinga su stimulisali razvoj kompjuterske tehnologije. pa tako dobija obilježja marketinga direktnih odnosa. te noviji: mobilna telefonija. evidencijom kupovina i drugim činjenicama. podstiče kupovinu i kuće (home shopping). Telemarketing ili interni prodavci su. kako bi uticao na mjerljivi odgovor i/ili transakciju na bilo kojoj lokaciji“. Baza podataka je kolekcija informacija o potrošačima sa: imenima. seminari i sl. Prednost mu je brzina. Telemarketing je pogodan za izgradnju dugoočnih odnosa sa kupcima. godine iznosila je 840 milijardi USD. davanje ideja i instrukcija potrošačima u vezi potrošnje. problem parkiranja. To je obostrani kontakt između dviju strana. direktna pošta. Iskustvo govori da oni kupci koji naručuju telefonom kupuju 4 puta više od onih koji to rade poštom. Direktni marketing ima značajnu ulogu u izgrađivanju dugoročnih odnosa s kupcima. neovlašteno se daju podaci o potrošačima. prijava. servisiranje usluga kupcima i vođenje evidencije kupaca. Pojam i definicija direktnog marketinga Direktni marketing traži trenutni odgovor odnosno reakciju potrošača. satelitska telefonija i sl. da bi se dobio jedan. Direktni marketing direktno cilja na pojedinačne potrošače. elektronski kiosk. Telemarketing je vrlo selektivan.

Trebalo je izgraditi alternativni način prenošenja informacija u slučaju fizičkog uništenja komunikacionih instalacija. Provajderi su međusobno povezani putem poštanskih i satelitskih linija. lansiran je novi pojam E-business koji podrazumijeva privlačenje i zadržavanje odgovarajućih kupaca i poslovnih partnera. Pojam interneta i internet marketing Projekat interneta nastao je u SAD. Mogućnost razgovora i dijaloga – oglasne ploče. 21. tako što se moć sa kompanije preselila na one koji rukuju kompjuterom. Internet je interaktivni medij koji omogućava dvosmjernu komunikaciju. Putem dodavanja komponente baza podata u području online potrošači mogu kompletirati online narudžbu.cjelodnevni TV kanali posvećeni prodaji širokog asortimana roba ili usluga po povoljnim cijenama. Danas je internet dostupan najširoj populaciji od preko 600 miliona korisnika. Bolje planiranje i provođenje koncepcija proizvoda. Putem besplatnog telefona gledaoci naručuju proizvode. upoznavanju sa njihovim markama i u korišćenju drugih razvojnih šansi. sportovi. mobilni telefon ili dr. Servisi za kupovinu. komuniciranje(promocija). Svaki kompjuter. kompanije. Interaktivnih online kompjuterskih sistema i elektronskog povezivanja kupaca sa potrošačima. Email. kako bi se kreiralo više vrijednosti za kupce. Internet i druge tehnologije uvode određene inovacije i izmjene tradicionalnog marketinga na 3 načina: Povećava se efikasnost kod postojećih marketing funkcija. Koristi koje pruža su u ravoju boljih odnosa sa kupcima.partnera. Zahvaljujući razvoju digitalne tehnologije koja poput kompjutera i Interneta omogućuje skladištenje i transmitovanje podataka u digitalnom obliku. fakulteti i td. Potpuno mijenja potrošača. Externet koji je Intranet kod kojeg članovi istog lanca vrijednosti imaju pristup iz strateških poslovnih razloga i World Wide Web (WWW) ili uobičajeo „web“ – web stranice (sites) su u najužoj vezi s Internetom. putovanje. a drugi način je putem videoteksta u kom je TV prijemnik potrošača kablovski ili telefonski povezan s kompjuterskom datotekom prodavača. vlade. Tri važna oblika čine dijelove Interneta: Internet koji se kreira u kompaniji. odmah utvrditi stanje zaliha i provjeriti uslove narudžbe. Postoje 2 vrste online marketing kanala: komercijalni online servisi i Internet. škole. Tehnologija online marketinga utiče i mijenja mnoge tradicionalne marketing strategije. 22. Razonoda – zabava i igre. biblioteke. Zahvaljujući tome Internet daje podršku treadicionalnim principima . On je dostupan pomoću kompjutera i modema. tj. čitati poslovne informacije i td. Komercijalni online servisi su kompjutorske mreže u privatnom vlasništvu koji omogućavaju pristup personalnih kompjutera ili kablovske televizije opremljenih modemom. promocije. distribucije. a vjerovatno i više posrednih i povremenih korisnika. Ovaj tip marketinga podrazumijeva primjenu novih informacionih tehnologija sa sljedećim ciljevima: Unapređenje marketing strategija. Korisnici su i pojedinci. pronalaženju više posl. Sve je to doprinijelo daljem razvoju ovog sistema. forumi. tako da korisnik kompjutera ima na raspolaganju različite online informacione usluge. putem bolje segmentacije i izbora ciljnih segmenata. Internet omogućava mnogim kompanijama i pojedincima da obavljaju mnoge marketing aktivnosti. prodaja i distribucija. 20.umreženo sredstvo može slati i primati poruke u obliku e-mail-a ili fajlova. pored vojske i vladinih istraživačkih centara prihvatili i američki univerziteti. a osamdesetih godina i akademske institucije iz Evrope. umrežavanje i td. u kojoj svi akteri mogu aktivno da učestvuju. cijena i usluga. Komercijalni online servisi Pojedine kompanije imaju uspostavljene online informativne i komercijalne servise koje mogu koristiti svi oni koji to zatraže i plate mjesečnu pretplatu. On širi poslovne procese kao što su prodaja i kupovina proizvda. jer su naučnici i stručnjaci univerziteta dali ogroman doprinos širenju ove tehnologije. Modem se spaja na kompjuter s telefonskom linijom. Korisnici putem Interneta mogu slati elektronsku poštu. „Online marketing“ Online marketing je tradicionalni marketing koji se provodi uz korištenje informacionih tehnologija. razmjenjivati mišljenja. nuđenje sadržaja. To je grafički interface koji omogućava jednostavan pristup svim stranicama WWW. kupovati proizvode. Sedamdesetih godina XX vijeka mrežu su. uključujući digitalno komuniciranje i online istraživanja. marketing istraživanja. pričaonice. obrazovanje. Devedesetih godina Internet je omogućio pristup svim zainteresovanim pojedincima i organizacijama postavši globalna svjetska mreža. Ovi servisi mogu biti potrošački online servisi i specijalizovani poslovni online servisi. Usluge koje komercijalni online servisi pružaju pretplatnicima su: Informacije-vijesti. šezdesetih godina prošlog vijeka zajedničkim ulaganjem vlade i ministarstva odbrane.pr. a oni nude svoje usluge zainteresovanim korisnicima. Kreiranje razmjene koja zadovoljava potrebe pojedinačnih kupaca i ciljeve industrijskih kupaca. kao n.

već na specifične potencijalne kupce. Glavni oblici prodaje. Prodavci farmaceutskih kompanija nastoje da ubijede apotekare da kupuju njihove proizvode ili ljekare da propisuju kompanijine lijekove svojim pacijentima. jedna od aktivnosti promocije. kao i poznavanje potreba kupaca. resursa i napora preduzeća na strateškoj osnovi. Na taj način se Internet marketing integriše u ukupni marketing koncept preduzeća. već kupci njihovih kupaca. prodavnicama na malo. prema novom pristupu čini online marketing i tradicionalni marketing koncept offline marketing. Profesionalna prodaja. Od prodajnog osoblja traži se da dobro poznavanje vlastitih proizvoda. Usmjeravanje ciljeva. Misionarska prodaja. nego što sam govori. Promocija i odnosi s javnošću više odgovaraju za izgradnju svijesti o marki proizvoda. direktni odnos. Posebno to dolazi do izražaja kod kontakata sa industrijskim kupcima business to business. Cilj lične prodaje je da pronađe potencijalne kupce. Oblici prodaje Lična prodaja je. Misionarska prodaja se odnosi na nastojanje da se ubijede ne direktni kupci kompanije. Internet marketing koristi pristup koji nudi direktni marketing oslonjen na rast i razvoj komunikacija i informacione tehnologije. arhitektima koji projektuju građevinske objekte. apotekama i dr. Taj proces dovodi do „prelaska sa masovnog na mikromarketing“. stil oblačenja. Najveći kupac farmaceutskih proizvoda su veletrgovci. kao i kod neprofitnih organizacija. ograničena prostorna dimenzija i frekvencija. Veleprodaja ili prodaja trgovini obuhvata prodaju proizvoda supermarketima. kao npr. To znači da savremeni marketing obuhvata sva 4 principa: Stvaranje vrijednosti za kupce.preprodavcima. Iako je lična prodaja dosta skuplja od drugih komunikacija sa potrošačima. Mnoge svjetske kompanije koje raspolažu poznatim markama vrše pritisak na trgovine da se njihovi proizvodi nađu u maloprodajnim objektima. Pronalaženje i identifikovanje potencijalnih kupaca . automobil koji vozi i sl. koja uz prodaju. 23. Kod novih proizvoda potrebno je obaviti veliki broj demonstracija proizvda i posjeta kupcima. Pored zadovoljenja potreba potrošača. moguća nekonzistentnost sa imidžom kompanije i sl. kod osiguranja. Primjer misionarske prodaje može se naći u farmaceutskoj industriji. da ih ubijedi da kupe proizvod i ponudi postprodajne usluge. su: Veletrgovina – prodaja trgovini. da ih informiše. Veleprodaja koja prodaje manje poznate marke moraće da uloži više napora da bi ubijedila trgovce da se njeni proizvodi nađu na policama u trgovačkim objektima. pa je bitan njegov nastup i odnos prema poslu.marketinga. Može se reći da ukupni marketing koncept preduzeća. Business to Business prodaja. Business to business prodaja ili industrijska prodaja. jačanja konkurentske prednosti. Prodavac mora dva puta više vremena da sluša kupce. u uslovima Interneta treba ove principe tradicionalnog marketinga proširiti sa zadovoljenjem online potrošača. 24.. kod banaka. Ona nije usmjerena na široki auditorij. ona ostaje nezamjenljiva kod business to business komuniciranja. u širem kontekstu. kako bi se uvjerili u prednosti proizvoda. bez posrednika. bavi se prodajom dijelova i komponenti ili gotovih proizvoda drugim biznisima. da uključe njihove proizvode i td. Važno je i ispitivanje i upoznavanje kupaca. koji bi se mogao nazvati i interaktivni direktni marketing. Jedan od značajnih zadataka lične prodaje je predstavljanje kompanije i izgradnja imidža kompanije. Ostvarenje konkurentske prednosti ili posebne prednosti. Zavisno od vrste proizvoda nivoi znanja i potrebne obuke su znatno niži nego kod prodavaca koji prodaju složenije proizvode visokih tehnologija. pa prodajne napore treba usmjeriti i na njih. Nedostaci lične prodaje su visoki troškovi posjeta kupcima. smanjena mogunost kontrole. jer sve to zajedno utiče na formiranje imidža kompanije. Lična prodaja je sastavni dio marketing komuniciranja. To omogućava da se sa kupcima uspostavi neposredniji. Prodaja ima više zadataka nego što je to samo zaključivanje kupoprodajnog ugovora. kod robe široke potrošnje. U tim kontaktima prodavac je legitimni predstavnik kompanije. Profesionalna prodaja se odnosi na prodaju uticajnim osobama u kompaniji ili liderima javnog mnijenja. zavisno od ciljne grupe. Zadovoljavanje potreba online kupaca. a lična prodaja treba više da pomogne kupcima da nauče bitne stvari o proizvodu i njihovim pogodnostima za zadovoljenje potreba. Maloprodaja predstavlja direktnu prodaju potrošačima. korišćenja resursa uz ostvarenje profita. istovremeno vrši promociju proizvoda i kompanije u direktnom kontaktu sa kupcima. da kroz demonstraciju pokaže kako proizvod funkcioniše. Dalje tu misao možemo nastaviti i doći do novog izraza za Internet marketing. kroz prikupljanje informacija o njihovim miljenjima. Ljekarima koji propisuju lijekove. primjedbama i problemima.

Identifikovanje potencijalnih kupaca je težak zadatak. potrebno je izvršiti njegovo kvalifikovanje.5 godine. zavisno od namjene proizvoda. direktori u bankama. Ova tehnika polazi od toga da prosječnom kupcu „proradi crvić želje za nabavku“ – kod nekretnina svake pete godine. izazvati želju kod kupca (desire) i na kraju podstaći ga na akciju kupovine (action). poznanici. Sa ubrzanim tehničko-tehnološkim progresom i porastom standarda kupaca. pa ih treba kontaktirati. automobili 2. poznaju stanje opreme. slijedi sama prezentacija proizvoda. Rješavanje primjedbi.. rukovanje. promocija i td. Prva orijentacija treba da budu sadašnji kupc jer je mnogo lakše zadržati postojeće kupce i prodavati im povećane količine proizvoda. da bi im mogli dostaviti ponudu. Sadašnji i bivši kupci. Za istu svrhu mogu se iskoristiti i preporuke uticajnih osoba (političari. Pripremu posjeta. kada kupci dolaze u prodavnicu gdje se vrši prezentacija i prodaja proizvoda. U ovoj fazi treba odrediti potencijalne kupce i utvrditi njihove karakteristike. s ciljem da se obezbijede porudžbine i zaključe ugovori o prodaji. Prodajne prezentacije. Prezentacija se može organizovati uz prikazivanje originalnog proizvoda ili manjeg modela na zatvorenom ili otvorenom prostoru. Potencijalni kupci po preporuci Vrhunski prodavci u kontaktima sa kupcima traže da im oni preporuče svoje prijatelje i poslovne saradnike koji imaju potrebu za sličnim proizvodima i taj anac može da se nastavi u nedogled. zaposleni u kompaniji. za prikaz načina njegove upotrebe i održavanja. „crvić“ želje za kupovinom može da proradi i ranije. Proces prodaje počinje preduzimanjem aktivnosti na pronalaženju potencijalnih kupaca. Hladan nastup. a to znači utvrditi njegove potrebe. Ova vizuelna sredstva angažuju i čulo sluha i čulo vida. što povećava percepciju kupaca o proizvodu. 25. mašina i voznog parka.. Specijalizovane agencije profesionalno sastavljaju liste kompanija i pojedinaca radi direktnog pronalaženja potencijalnih kupaca putem pošte. Prodavci mogu koristiti njihova znanja kao izvor za pronalaženje potencijalnih kupaca. kod kancelarijske opreme svake tri godine. koje ne obilazi kupce. pitajući ih da li imaju potrebu za proizvodima ili uslugama koje nude. niže cijene. Izvori za identifikaciju potencijalnih kupaca su mnogobrojni: prijatelji. To znači da prvo treba privući pažnju kupaca (attention). Prezentacija proizvoda Priprema prezentacije je veoma složen i odgovoran posao. servis. kupci. Sa sobom prodavac mora ponijeti modele i uzorke proizvoda. ali su zato skuplji.5 godina itd. rješenje i akciju. Tokom prezentacije prodavač naglašava koristi i prednosti proizvoda za kupca. „Cirkus crvića“.Proces lične prodaje uključuje: pronalaženje potencijalnih kupaca. mali pokloni kupcima od strane prezentatora mogu povećati interes potencijalnih kupaca da prisustvuju prezentaciji i do kraja saslušaju izlaganje. Sve je češći slučaj da se koriste video i DVD mediji za prikazivanje tehnološkog procesa proizvodnje proizvoda. Prodavci jednostavno bez poziva kucaju na vrata i uspostavljaju kontakt sa potencijalnim kupcima. Servisne službe. probleme. prodavci. U kontaktima s kupcima treba doći do podataka kad su izvršii nabavke postojećih proizvoda. Serviseri i drugo tehničko osoblje. veći broj varijanti proizvoda i sl. Uspjeh prezentacije biće daleko veći ako se i kupci aktivno uključe u proces prezentacije. a kod automobila svake 2. Takođe. jer su možda prestali razlozi njihovog napuštanja kupovine. naročito za prodavce početnike. Prednost adresara je što su ažurniji i selektivniji od imenika. Adresari ili liste pretplatnika. kancelarijske mašine 3 godine. nego osvajati nove kupce. Pri obraćanju kupcima prodavac treba da pođe od formule AIDA. Prezentaciju može da organizuje prodavac na terenu ili viši prodavci u maloprodaji. probuditi njihov interes (interest). te nudi kupcima specifične usluge kao što su: montaža. Na taj način kupac . Ovaj izvor za pronalaženje potencijalnih kupaca polazi od toga da svaki proizvod ima prosječan rok trajanja: nekretnine 3-5 godina. te promotivni materijal. uvjerenje. Ne treba zaboraviti ni bivše kupce. Kad je uspješno završena prva faza upoznavanja. platežnu sposobnost i ovlašetenje za kupovinu. vrza isporuka. Pristup potencijalnim kupcima. kako bi se smanjio rizik od nepotrebnog gubljenja vremena i prodajnih napora. snabdjevači. Uspješni prodavci kontinuirano traže potencijalne kupce.) koje imaju informacije o ljudima u preduzećima. Prodavac mora prikupiti što više informacija o specifičnostima i problemima kupaca koji žele da riješe kupovinom proizvoda. Sajmovi i izložbe su za menadžment prodaje jedan od jeftinijih načina uspostavljanja ličnih kontakata i pronalaženja potencijalnih kupaca za svoje proizvode. Prodavac mora kroz stručnu i kreativnu komunikaciju obuhvatiti osnovnu temu. kroz probu. Jedino kod maloprodaje kupci dolaze sami da nešto kupe. Iskustvo govori da osvajanje novog kupca košta pet puta više nego zadržavanje postojećeg. Zaključivanje prodaje i Postprodajne aktivnosti. degustaciju i sl. Da bi potencijalni kupac postao stvarni kupac. a koje bi omogućile prodavcima da pronađu potencijalne kupce.

Prodavac se može poslužiti i tvrdnjom da su najjeftiniji proizvodi ujedno i najskuplji proizvodi. prodavac ne može odbiti te primjedbe.. 26. nova svojstva proizvoda. onda je izgubio prodaju. ne znači da treba brže govoriti. Navedite kupce da odgovore na svoje vlastite primjedbe.. a ne samo da to bude čisto slušanje predavanja od strane prodavca. Vrhunski prodavci uvijek pokušavaju da navedu kupce da odgovore na vlastite primjedbe. to znači da traži više informacija. sklonost poznatim izvorima nabavke ili nekoj marki. ljepšim dizajnom. povoljnije uslove prodaje. Kao razlog odlaganja može biti nemogućnost da kupe proizvod ili smanjenje rizika pogrešne kupovine. prodavac mora pokušati da otkrije razloge odlaganja i ukaže na prednosti trenutnog donošenja odluka. Tom Hopkins navodi iskustvo sa brojnih prezentacija da nakon 17 minuta slušanja ljudi počinju da gube interesovanje. Logičan otpor se može sastojati od primjedbi na cijenu. kako bi. pun bijesa. ali pritom ističu argumente u korist svojih proizvoda. neugodne asocijacije na prodavca i td. već bolje organizovati voditi prezentaciju uz pomoć vizuelnih sredstava. povećanje profita i sl. kao nešto što je neinteligentno i nerazumno. rok dostave ili određene karakteristike proizvoda ili kompanije. bojom. 27. Tu se koristi odgovor:“Da. logično je da će se teško odlučiti da ih zamijene.se osjeća ravnopravnim učesnikom u prezentaciji. a ne zna da time uništava šanse za prodaju. Postoji pravilo u nabavci da pouzdanog snabdjevača treba trajno zadržati. kreativno i argumentovano. pogodnosti. funkcionalnošću. Da bi se racionalno iskoristilo tih 17 minuta. Psihološki otpor uključuje otpor na promjenu dobavljača. apatiji. Mogu se istaknuti i iskustva zadovoljnih kupaca iz ranijeg perioda. Ako su kupci zadovoljni postojećim dobavljačima.Ali“. Prodavac se mora potruditi da „sačuva obraz“ i dostojanstvo kupca. dužom garancijom. Vrhunski prodavci vole. Većina kupaca želi da odloži donošenje odluke o kupovini zbog utroška novca.. Ako u toj raspravi prodavac i pobijedi. te da se ne trudi svom snagom da dokaže da kupac nije u pravu. pa treba da razmisle o kupovini ili da se posavjetuju sa pretpostavljenim. Prodavac ne smije reagovati nervozno. To ne znači odustajanje od kupovine. Prodavci se saglase sa primjedbama svojih kupaca. Postoje prodavci koji se sa potencijalnim kupcima upuštaju u raspravu. a za uzvrat dobija raspravu. ukloni ili izmijeni u ponudi. Treba im dati samo malo više vremena i pomoći da dou do odgovora. Prodavac pokušava da pobije potencijalnog kupca ljutito. čak i najneugodinije primjedbe jer to vodi zaključenju prodaje. Manje primjedbe su obično odbrambeni mehanizam da bi se kupovina odgodila ili usporila. Rješavanje primjedbi Prilikom svake prodajne prezentacije obično se pojavljuju različiti prigovori od strane potencijalnih kupaca. Kada su u pitanju primjedbe vezane za preračunavanje. Primjedbe su sastavni dijelovi procesa prezentacije i pregovaranja o prodaji i njih uspješni prodavci očekuju. treba shvatiti kao zahtjev potencijalnog kupca za dodatnim informacijama. već samo dobitak vremena prije nego što se riješi nedostatak novca i nemogućnosti zaduživanja. Kada potencijalni kupci stavljaju primjedbe. jer će kupac da mu se revanšira tako što će kupiti potrebni proizvod od nekog drugog prodavca. Mogu se istakniti i iskustva zadovoljnih kupaca iz ranijeg proizvoda. Nastupaju dosada i ne sluša se pažljivo. većom trajnošću i boljim servisnim uslugama. Treba im samo dati malo više vremena i pomoći da sami dođu do odgovora. Ne napadajte ih kada otklanjate njihove primjedbe. pa čak i kad su neugodne i provokativne. Nakon višegodišnje uspješne saradnje kupac i prodavac konkurentske firme su postali i lični prijatelji. već ljubazno. a to znači da se umanjuju šanse za prodaju. Zakjučivanje prodaje i postprodajne aktivnosti . jer svaka promjena prouzrokuje određene teškoće i probleme. Primjedbe kupca. Zato se prodavci moraju unaprijed pripremiti na sva pitanja. Veće cijene prodavac treba da pokuša opravdati većim kvalitetom. Najčešće primjedbe se odnose na preračunavanje cijene i konkurenciju. kako bi na njih mogli odgovoriti. Kad potenijalni kupac stavi primjedbu. Preračunavanje. Cijene. Primjedbe kupca su povratne informacije koje govore prodavcu šta treba da istakne. Pomenuti Tom Hopkins navodi 3 pravila po kojima se ponaša prodavac u slučaju primjedbi potencijalnih kupaca i to: Ne raspravljajte se. a da ne povrijedi njihovo samopoštovanje. U odgovoru na ove primjedbe prodavac treba da istakne prednosti. a to znači da je neodlučni korak prema prodaji savladan. Njihov otpor može biti psihološki ili logičan. što će stvoriti povećano interesovanje kupaca za ponuđene proizvode. Primjedbe na cijene se javljaju kad kupci imaju bolje ponude od strane drugih prodavaca ili su u pitanju problemi sa finansijama.. Konkurencija. ako želi da zaključi posao. Tom Hopkins ističe da su „ primjedbe prečke na ljestvicama koje vode uspješnoj prodaji“. da bi saznao što više o proizvodu. kako bi uvjerio kupca da mu želi pomoći i savjetovati ga kako da riješi problem.

oštrica sječiva. Ova tehnika je jasna i vrlo jednostavna. Krupna trgovinska preduzeća postaju nosioci masovnog prometa. Forme organizacije trgovinske mreže Trgovinska preduzeća imaju u svom sastavu. Uspješni prodavac zna prepoznati pravi trenutak za zaključivanje prodaje kod kupca. Efikasnost funkcionisanja trgovine sve više zavisi od primjene naučnih dostignuća. Zovu svog šefa da potvrdi mogućnost isporuke proizvoda odmah ili da odobri popust na kupljenu količinu i sl. Informacije se sve više koncentrišu u maloprodaji. da putem pisma. Nakon probnog zaključenja prodaje prodavci počinju da popunjavaju narudžbu ili da popunjavaju obrasce za isporuku. 4. jer se od kupaca traži da donesu odluku o kupovini. Karakter i intenzitet tih promjena dovode do promjene tradicionalnog koncepta funkcionisanja trgovine. Podizanje nivoa koncentracije trgovine. odnosno maloprodaje.. 5. po pravilu veći broj prodajnih objekata i dislociranh poslovnih jedinica. Dolazi do rapidnog seljenja kapitala iz sfere proizvodnje. Tehnika zaključenja bilansiranjem. Prodavci moraju naći vremena. Tehnika zaključenja putem dodatnog potstreka. 8. Navodno im treba vremena da razmisle. Tako elektronska kupovina postaje realnost savremenog načina života. od kojih najveći značaj imaju dvije zakonitosti i to: Intenziviranje procesa integracije i kooperacije u svim fazama prometa. izjava. ali ih primoravaju da ulaze u određeni oblik integracije i kooperacije. Riječ je o sljedećim formama organizacije prodajnih objekata sa različitim oblicima vlasništva: . u najvećoj mjeri na kapitalu i informacijama. pored posjeta većim kupcima. Prodavci traže narudžbu odmah. seljenja kapitala i stalnog intenzivnog rasta prometa roba i usluga. nastavlja kroz postprodajne aktivnosti. ukoliko žele osigurati zadovoljstvo kupaca i ponovne kupovine. Ima kupaca koji oklijevaju da donesu odluku o kupovini odmah. 6. Proces prodaje nije završen obezbjeđenjem prve porudžbine. uvažavanja i poštovanja. Tehnika izbora pojedinosti. 29. Poslije toga traži se od kupaca da potpišu narudžbu. Prodavci moraju biti uvjedljivi kako bi razlozi za trenutnu odluku prevagnuli nad razlozima za odlaganje. a posebno maloprodaje. a na drugoj strani je jačanje uloge zavisnih (integrisanih) trgovinskih preduzeća. Evidentne su određene zakonitosti razvoja trgovine u savremenim tržišnim uslovima. a za uzvrat nude brzu isporuku. fizičkih pokreta. Prodavci na mjestu prodaje preduzimaju akcije da okončaju prodaju. 3. Pored provog odgovora kupca da prihvata zaključenje ugovora sa riječju „DA“ prodavac ponovo ukazuje na koristi koje pruža proizvod i traži od kupca konačno „DA“ i pristupanje zaključenju prodaje. 28. Tehnika iniciranja pozitivnih odgovora. Tehnike akcionog zaključenja.“da li više odgovara slanje robe teretnim vozilima ili željeznicom“. Na eventualne primjedbe kupaca treba brzo reagovati. telefona. naročito ako nema nikakvih primjedbi i signala za odlaganje kupovine. Mogu im se uručiti i mali pokloni u znak pažnje. Postoji više tehnika za zaključivanje prodaje i načina prilagođavanja određenom kupcu i prodajnoj situaciji: 1. Postprodajne aktivnosti. već zahvataju i sferu trgovine. Prema istraživanjima uglednog teoretičara Peter Drucker-a krajem XX vijeka evidentno je jačanje uloge i pozicije trgovine. osnovna linija. kao rezultat integracionih procesa. Direktno zaključenje. E-mail-a zahvale kupcima na povjerenju. kao glavni nosioci prometnih aktivnosti u savremenim tržištima doživljavaju nagle promjene. Većina prodavaca smatra da je ovo najbolji pristup. u sferu trgovine. a posebno onih u oblasti informatike i elektronike. Prodavci moraju preuzeti brigu za svojim kupcima. Nivo koncentracije trgovine ima tendenciju stalnog porasta. pa čak i bankarstva. Dominirajuća pozicija trgovine u odnosu na proizvođače zasniva se. Strukturne promjene u trgovinskim preduzećima Uporedo sa promjenama u razvoju industrijskih kompanija i trgovinska preduzeća. Te procese u oblasti prometa ubrzala je sve oštija konkurencija na tržištu.Prema Tom Hopkins-u „zaključivanje prodaje je pobjednički gol. Ključne ekonomske aktivnosti odvijaju se danas u maloprodaji. Kupcima se pruža mogućnost izbora između više pojedinosti koje su prezentirane u ponudi kao npr. poenta svega“. 7. cilj igre. izraza lica. komentara i pitanja. organizacione i poslovne transformacije. nakon ostvarene prodaje. Tako na jednoj strani imamo slabljenje pozicije nezavisnih i malih trgovinskih radnji na tržištu. stare cijene i druge specijalne ponude. jer to povećava sigurnost kupca. Integracija i kooperacija nisu sao obilježje proizvođača. Promjene su strukturne. na bazi psihološkog ponašanja. Prodaja se. 2. Tehnika pretpostavljenog zaključenja. Takva trgovačka preduzeća ne eliminišu u potpunosti mala preduzeća. u stvari. a ne u proizvodnji i finansijama. da sumiraju razloge za donošenje odluke ili da donesu odluku o odbijanju ponude.

planiranje). Potrošači učestvuju u kreiranju globalne politike. U takvom modernom pristupu razvila se nova disciplina Category Menagement (CM). Centralizovano upravljanje i ekonomska snaga u nabavci su glavne prednosti trgovinskih lanaca. Nezavisni trgovci imaju po jedan prodajni objekat. Porodična kompanija sprovodi kontrolu dugoročnog planiranja. Svi objekti su pod zajedničkim centralizovanim vlasništvom. svoje ime i osnovne funkcije. Asortiman je identičan u svim prodajnim objektima. Profit se dijeli na osnovu obima kupovina. što sve povećava interes za kategoriju. stotine. Robne kuće (više od 2. tj.000m2). Mreže proivođača i farmera razvijaju vlastitu mrežu maloprodajnih objekata. gdje postoje nagradne igre i td. Super centri (više od 60.000m2). alkohola i njima sličnih proizvoda. Svaki potrošač ima samo jedan glas u upravljanju kooperativom. tržni centri). Sigurno je da pri tome prodavci razmatraju i privlačnost. Obim prometa je glavna konkurentska. U velikim prodajnim objektima oko 30% prodaje otpada na planirane kupovine. što znači upravljanje kategorijama roba namijenjenih prodajnom prostoru. 4. 31. Državni i ostali prodajni objekti su ovlašteni za prodaju oružja. U svom sastavu imaju desetine. Sistem franšizinga počiva na ugovornoj osnovi velikih i malih trgovinskih preduzeća. smanjenje broja dobavljača. U današnjoj strukturi trgovine prema veličini prodajnog prostora preovlauju sljedeće vrste trgovina: Diskonti (više od 700m2). 2. Ove korporacije i holdinzi imaju veći broj poslovnih jedinica i poslovnih centara. a u sferi upravljanja i dugoročnog planiranja na osnovu baza podataka. Kreiranje promocije i uvođenje novih proizvoda. hipermarketi. Određivanje najprikladnijih cijena za pojedine proizvode i marke u kategoriji. Šoping centri (više od 50. koji vrše prodaju svježih poljoprivrednih proizvoda. s ciljem postizanja maksimalnog prometa i profita. 6. Jedinstveno upravljanje i nezavisnot su osnovne karakteristike ovih trgovinskih preduzeća. raspodjele profita i dionica. Category Menagement podrazumijeva: Određivanje optimalnog mixa proizvoda čitave kategorije(ne samo jedne marke). Sve je veći broj prodajnih objekata koji pripadaju nekom od sistema franšizinga. To može biti robna kuća ili mala porodična radnja. Kupac se danas sve više odlučuje za prodajna mjesta gdje je veliki izbor robe. Određivanje najprikladnijeg smještaja na prodajnom mjestu. jačanje konkurentske sposobnosti i porast profita. Više cijene. 3. veći izbor (megamarketi. Hipermarketi (više od 4. promocija. susreću se sva tri subjekta – proizvođač. a ne na osnovu broja dionica. Megamarketi (više od 2.000m2). Slabost je trgovinskih lanaca u tome što centralizovano upravljanje i kontrola nisu pogodni za brzo prilagođavanje promjenljivim uslovima privređivanja. ograničen asortiman (diskonti i robne kuće).u prodavnici. izbor robe i lokacija imaju značajnu ulogu u izboru prodajnog mjesta.000m2). bez obzira na broj dionica. pa i hiljade prodajnih objekata.1.500m2). gdje se može parkirati. smanjenje cijena. impulsivnih podsticaja na samom prodajnom mjestu. veličinu prostora i način izlaganja. Niske cijene. odnos prema kupcima. manji izbor (samoposluge). 5. Pozitivni poslovni rezultati primjene CM-a su: rast prodaje. Franšize. finansije. Prednosti velikih prodajnih objekata „Big box“ – ova . bogat izbor (butici). uzima robu s police i plaća je na blagajni. gdje su povoljniji uslovi kupovine. Kupac se neposredno na prodajnom mjestu odlučuje za kupovinu.. Potrošačke kooperative predstavljaju specifičan oblik prodajnih objekata u kome se potrošači javljaju kao djelimični vlasnik prodajne mreže. Visoke cijene. trgovac i kupac. rast tržišnog učešća. Vrste prodavnica U protekla dva vijeka u trgovini su se desile dvije revolucionarne promjene: Samoposluživanje (1858. gdje se obavljaju prezentacije i degustacije. ali i proizvođača roba i usluga. servis i sl. računovodstvo. Vrhunsko rukovodstvo kontroliše glave funkcije trgovinskog lanca (nabavke. Na prodajnom mjestu. 7. a 70% kupljene robe je rezultat trenutnih. a operativno poslovanje se prepušta profesionalnim menadžerima.000m2). a i osnovna snaga prema proizvođačima i trgovini na veliko. Prema kriterijumu cijene i izbora asortimana robe prodavnice se mogu podijeliti na 4 kategorije: Niske cijene. pa im ekonomija obima omogućava nabavku po nižim cijenama od ostalih trgovinskih kompanija. New York). identitet. koji će najbolje odgovarati potrebama potrošača. Cijena. U sustav korporacija ulaze i poznate robne kuće ali zadržavaju veliku samostalnost. 30. Zadovoljavajuća finansijska snaga omogućava trgovinskim lancima da primjenjuju modernu elektroniku u sferi prometa. Supermarketi (više od 1. Njegova uloga u prometu konstantno opada. Uvođenje kolica u trgovini. uključujući prostor u prodavnici. Trgovinski lanci. a to vlasništvo može biti pojedinačno ili korporacijsko. finansiranja. Familijarne trgovinske korporacije i holdinzi obuhvataju moderne i diverzifikovane oblike organizacije trgovine i upravljanja raznovrsnom trgovačkom mrežom.

I veliki šef treba ponekad da . što će kupac znati cijeniti. Ne obećavajte ono što nećete ispuniti. već samo ono što je realno moguće. restorani. Mnogi kupci su spriječeni da obave kupovinu u toku dana. Ne treba kupcu naturati nešto što vi na njegovom mjestu ne biste željeli. Ako pojedinac izgovara sitne laži.Tako npr. Najgora situacija za prodavca je slabo poznavanje svoje robe. Niže cijene u diskontima danas ne privlače samo siromašnije slojeve građana. 32. vedro i nasmiješeno. engleski Tesco oko 60. povoljne cijene. Kupci vole kad im se čine sitne usluge i poklanja pažnja. I poznate svjetske marke proizvoda u velikim trgovačkim centrima trebale bi da imaju prihvatljivu cijenu. nepoznavanje prodaje i rokova isporuke. Trgovinski giganti rade po principu „On in front“. Kupovina tako postaje svojevrstan doživljaj. kafići. otvara se druga blagajna. Trgovina se koncentriše. Velika trgovačka kuća Wal-Mart ima oko 75. Veliki trgovinski centri su shvatili da veliki broj kupaca donosi veliki promet i profit. igre na sreću i druge uslužne djelatnosti privlače kupce na prodajno mjesto. dok moćni ljudi uvijek imaju privilegije. te u borbi za veći profit i dalje jačanje konkurentske pozicije osvajaju tržišta drugih zemalja. treba reći kupcu da ćete naći rješenje od kolege ili ga uputiti na drugu adresu kod konkurencije. i trgovinu na veću saradnju i to baš na prodajnom mjestu. usljed ekonomskih poremećaja koji utiču na standard kupaca. Novi uslovi na tržištu prisilili su industriju. traže načine da povećaju prodaju i profit.000. ali uvijek s osmjehom. Pravila za dobar odnos s kupcima Pravilo 1: „Kupac je uvijek u pravu“. što znači da je na blagajni više od jednog kupca. I mali ljudi su veliki. Praksu Wal Marta ubrzo je kopirao Tesco. fizerski saloni. za degustacije i sl. pod geslom „jedan ispred“. Kompletno prodajno osbolje mora da bude ljubazno. a zajednički partner im je potrošač. Veliki prodajni box-ovi su idealan ambijent za promocije novih proizvoda. već odmah aktivirati drugu. ako su cijene niže najmanje 30% u odnosu na poznate nacionalne brendove. Ta praksa nije izazvala veću štetu jer je broj zamjena manji od jednog promila. pa se opredjeljuju za nabavku u kasnim večernjim časovima. Sutra će kupovati više i širiti pozitivan glas o dobrom odnosu prema mušterijama. Veća saradnja sa dobavljačima. Internet. kao dobavljača. Pravilo 2: „Ako kupac griješi treba pročitati pravilo 1“. iritira kupce. odnosno kupac. Prednosti „big-box“-ova su: Niže cijene i do 25%. Kupac je uvijek jedinstvena osoba vrijedna poštovanja. servisi. već izgradnja dugoročnih odnosa.000 artikala. Ne treba dozvoliti čekanje na blagajni. ali se prema njima najčešće ponaša s visine. Neizvršavanje obećanja može se steći loš glas u vlastitoj sredini. Međutim.000 različitih artikala. Dobro poznavanje onoga što prodajete. a da pri tome zadovolje potrebe svojih potrošača. pa bude „uhvaćen“. pa sve do čuvanja djeteta dok ste vi u kupovini. Zvonimir Pavlek. Dobar poznavalac trgovačke prakse. Trgovinski lanci iz razvijenih evropskih zemalja grčevito se bore za prevlast na tržištima zemalja u tranziciji. kafići. a po imenu ako ste dobri poznanici. Proizvođač i trgovina rade zajedno. izgubiće povjerenje. Budite obični. Čekanje je prvi riješio Tesco. Česte promocije. U neposrednom kontaktu kupac ne smije da se osjeti kao neko prema kome se ponaša ravnodušno. ako sa njima niste prisni. butici.objekti koji su otvoreni 24 časa. I mali posao treba shvatiti kao veliki. Kupac voli da objekti rade non stop. Kupac je uvažena ličnost. Kupcima je na raspoaganju veliki parking prostor. lakše se pamti. Veliki izbor robe. širok asortiman robe.Zadnjih godina je primijetno masovno seljenje kupaca iz gradskih središta na periferiju gradova gdje se nalaze „big-box“-ovi. već i srednji sloj. Poštujte vrijeme kupca. Mali čovjek očekuje neku sitnu pažnju. za nagradne igre. kvalitetna usluga. Ne zaboravite opštu ljubaznost i nenametljivu srdačnost. s tim da kupac ne mora da naveden nikakve razloge za vraćanje kupljenog proizvoda. Na taj način je postignuta velika psihološka prednost jer kupac uzvraća kupovinom bez straha. od čega je samo prehrambenih jedinica oko 15. Cilj prodavca ne može biti kratkoročna prodaja. Dodatne usluge. Javljaju se moćne multinacionalne kompanije kojima je domaće tržište malo. Prodavac rješava probleme kupca. što znači da se odmah otvara druga blagajna ukoliko se na jednoj pojave dva kupca. Kupci vole takva događanja i rado ih posjećuju. Mogućnost zamjene robe. daje slijedeća uputstva i pravila kojih se treba pridržavati u odnosima sa kupcima: Govorite uvijek istinu. Nije sramota reći da se nešto ne zna. nepoznavanje stanja zaliha. Pojedini supercentri imaju na desetine hiljada vrsta robe. Prednost dobijaju oni prod. Ne treba potcjenjivati kupce koji malo kupuju. Oslovite ljude titulom i prezimenom. Dostava robe na kućnu adresu. usaglašavaju asortiman robe. izaziva sukobe i svađe s prodajnim osobljem. a ne neko iz statističkog ureda. Čekanje na plaćanje kupljene robe je dosadno. Ponašajte se prema kupcu onako kako bi voljeli da se prodavac ponaša prema vama. Kupci ne vole dugo zadržavanje na blagajnama. Privatne marke proizvoda odogvarajućeg kvaliteta su privlačne. Prvi je sa zamjenom robe započeo Wal-Mart.

Problem može nastati iz nedovoljnog sagledavanja internih i eksternih faktora koji utiču na poslovanje preduzeća. Prednosti i povoljne prilike treba dalje jačati. ali i skupljih kanala prodaje može se doprinijeti povećanju prodaje.ekologija i sl. Ti planski zadaci se prenose na niže nivoe pojedinih organizacionih jedinica. a da ne pitaju kupce zašto. Možda će prodavac imati bolje argumente i pobijediti. njegovim potrebama. Sadržaj marketing plana treba da obuhvati slijedeće: Situaciona analiza (SWOT). umanjiti. Ako danas niste prodali. Nedostatak ovog pristupa je sporost. Kupcu se može vratiti novac. promociju. U ovoj analizi porede se vlastita kompanija i konkurencija. Ljubaznost prodavca je bitna i kad je neprijatna situacija. ne treba da vas to obeshrabri. Morate znati da slušate. udjela na tržištu. kao i profit. Izborom atraktivnijih. po kanalima distribucije i td. Defanzivne strategije su usmjerene na postojeće . 33. po potrošačima. troškova i profita. Radi upoznavanja tržišta sa korisnostima i prednostima proizvoda treba uložiti određena sredstva u promociju prodaje. u pogledu reputacije. On sadrži parcijalne planove prodaje po proizvodima. Kupci se žale. nego pričanje. osjećanjima. Planski zadaci se iskazuju u količinskim i vrijednosnim pokazateljima za određeni vremenski period. U pristupu izradi plana marketinga mogu se koristiti dvije metode: „Odozgonadolje“ (Top-Down) i „Odozdo-nagore“ (Bottom-Up). To se može ostvariti sa postojećim proizvodom uz određene modifikacije. Marketing ciljevi vezani za instrumente marketing miksa. a za utjehu i izvinjenje može da mu se dati neki poklon. mogućnosti i prijetnje u odnosu na kompaniju i proizvod. a prednost što izrada plana polazi od onih koji su najbliži potrošačima i koji su odgovorni za izvršenje plana. To su korisne povratne informacije za maksimalno usklađivanje ponude robe. distribuciju i prodajne snage. Ova podjela počiva na različitim tokovima informacija. a planiraju se i posebna investiciona ulaganja za ostvarenje planskih zadataka. ali ima pravo da kritikuje i da se ljuti. Proces prodaje je usluga. kvaliteta proizvoda. Proces planiranja marketinga složeniji je od planiranja u proizvodnji i finansijama zato što su aktivnosti marketinga pod uticajem eksternih faktora (ekonomija. Tako je jedna gospođa u Tescu vratila pastrmku zbog namrgođenog pogleda i umjesto nje tražila drugu nasmiješenu ribu. Metoda „odozdo-nagore“ uključuje sve organizacione jedinice u izradi plana marketinga. „OPEL“ je priznao grešku na kočnicama jednog tipa svojih automobila i „ispao je veliki“ u očima kupaca. Ako kupcu priznate svoju grešku „ispašćete“ veliki. posebno u preduzećima sa širokim asortimanom i razuđenim tržištem. Treba kupca pustiti da se izjada. Metoda „odozgo-nadolje“ polazi od toga da se planiranje marketinga započinje na nivou menadžmenta preduzeća na osnovu raspoloživih informacija.nivoa nalaze se ključni podaci za izradu glavnog marketing plana. ali i internih faktora projeciranih kroz interese kompanije i investitora za brži povrat uloženog kapitala. pa će time doći do zaključka da nije u pravu. inovacija i td. Ofanzivne strategije su orijentisane na nove kupce. radi ostvarivanja ciljeva marketinga. Ne mora kupac uvijek da bude u pravu. Treba kupcu postaviti kontra pitanje. slabosti. Wal-Mart i Tesco primaju svu robu koju kupci žele da vrate ili zamijene. U praksi se obično uzima posljdnjih 5 godina i prati kretanje prodaje proizvoda. Održavanje dostignutog tržišta je defanzivna strategija koja je usmjerena na očuvanje osvojenog učešća u prethodnom periodu. Ne svađajte se s kupcem. jer vi stalno prodajete. U pogledu SWOT analize sagledavaju se prednosti. ne treba ga slijediti. koja će na najbolji način zadovoljiti potrebe kupca. Proračun budžeta prodaje i profita. prijedloge. ili uvođenjem novog proizvoda. a slabosti i prijetnje treba eliminisati ili. kombinovanjem više promotivnih aktivnosti. konkurenti.lično dočeka kupca na vratima i poželi mu dobrodošlicu. Informacije se kreću od nižih ka višim nivoima menadžmenta. cijena. a to je bolje nego kad ćute. Da bi se ostvarili ovi ciljevi treba planirati ulaganja vezana za proizvod. distribucije. Ne zaboravite prodaju. daju primjedbe. potrošači. Ciljevi menadžera prodaje mogu se odnositi na povećanje prodaje za 10%. čiji je cilj da se poboljša pozicija preduzeća na tržištu na račun konkurenata. barem. Marketing plan Plan marketing aktivnosti je rezultat procesa planiranja. regijama. U planovima nižih org. Možda će se prodaja završiti sutra. Praćenje tržišnog učešća predstavlja ofanzivnu strategiju. pravni propisi. Situaciona analiza počinje od realne promjene situacije u kojoj se prodaja nalazi. prigovaraju. Slušanje je često veća osobina prodavca. Pažljivim slušanjem kupca prodavac uči o njemu. ali će zato izgubiti kupca. Marketing plan je dosta složen. a pri tome ga čini važnim. Priznajte grešku i izvinite se. politike cijena. Podstičite kupce da iznose svoje mišljenje. učešća na tržištu sa 15% na 20% i povećanje profita za 7%. Njime se definišu pravci akcije na domaćem i međunarodnom tržištu.) na koje preduzeće ne može značajno uticati. komentare i kritike. Mogu li da vam pomognem? Treba provjeriti da li kupac želi sam da razgleda i bira robu i ako je to tako. politika. promocije.

q – količina kupljenih proizvoda prosječnog kupca. p – cijena prosječne jedinice. Tržišno učešće je udio prodaje preduzeća u ukupnoj prodaji grane kojoj to preduzeće pripada. no sve to zavisi od vrste proizvoda. da ne bi djelovale destimulativno na rad. prosječnu potrošnju i prosječnu cijenu proizvoda ili usluge. Kvote ne smiju biti ni suviše niske. odražava i na realnost plana marketinga i plana poslovanja kompanije u cjelini. uporedo sa konkurencijom ili izbjegavanjem konkurencije kroz pripajanje ili dogovaranje. Razlika je u stepenu razrade. zaposlenost i td. vodeći računa o aktivnostima konkurencije i ekonomskoj situaciji na datom područu. Ona mora biti prilagođena prodajnim mogućnostima svakog pojedinca. kamate. Kratkoročno predviđanje prodaje služi za izradu godišnjeg plana prodaje. a ni previsoke. Kotler daje sljedeću formulu za izračunavanje ukupnog tržišnog potencijala – Q = nqp. To ne znači da ukupnu količinu treba podijeliti sa brojem prodavaca da bi se dobila individualna prodajna kvota. usljed povećanih izdataka za istraživanje i unapređenje prodaje. Predviđanje tražnje je pretpostavka utvrđivanja potencijala tržišta. izvoz. na određenoj teritoriji i uz određene aktivnosti marketinga. a za proizvode bazičnih industrijskih grana preko 10 godina. Prodajne kvote omogućavaju da se nagrađivanje vrši u skladu sa rezultatima rada svakog pojedinca u prodaji. Odgovornost za prognoziranje prodaje snosi menadžer prodaje. Od ukupne populacije stanovništva treba eliminisati one koji neće kupiti proizvod. Za proizvode novih tehnologija dugoročni plan prodaje je do 3 godine. konkurencija. Najčešće se koristi Delphi metoda po kojoj eksperti nekoliko puta predviđaju događaje i svaki put se vrši pregledavanje od strane firme i prečišćavanje od strane stručnjaka. Na bazi statističkih podataka iz prošlosti na dijagram se unose linearne krive. prodajnog potencijala. Predviđanje industrijske grane i Predviđanje prodaje kompanije. štednja. Ova metoda polazi od mišljenja stručnjaka – eksperata iz pojedinih djelatnosti. Prodajni potencijal je dio tržišnog potencijala koji ostvari neka organizacija. Na njima je odgovornost za obim prodaje i za troškove prodaje. Kriva koja najbolje odgovara serijama u prošlosti uzima se za ekstrapolaciju trenda u budućnosti. Ekstrapolacija trenda.). Cilj predviđanja prodaje je identifikovanje tržišnih mogućnosti u pogledu veličine. Prodajne kvote su planirane količine prodaje za koje su zaduženi pojedini prodavci ii odjeljenja u određenom vremenu i prostoru. kvadratne krive i krive rasta „S“ oblika. investicije. To su uglavnom djeca i stanovnici sa malom kupovnom moće. Da bi se to izrazilo u vrijednosti treba zanati broj potrošača. Troškovi prodaje i ostali troškovi marketinga imaju trend rasta u strukturi ukupnih troškova. predvišanje prodaje može biti kratkoročno i dugoročno. Ukupna tražnja na nivou grane naziva se primarna tražnja. a u okviru utvrđenog plana prodaje. iako značajnu pomoć pruža služba za istraivanje tržišta. Oni imaju zadatak oda iznesu svoja mišljenja rangirajući buduće događaje prema njihovom značaju i vjerovatnoći uticaja. Predviđanje prodaje Je najvažnija aktivnost u izradi plana prodaje. rasta i profitnog potencijala. Menadžment prodaje ne može mnogo da utiče na faktore vezane za profit na nivou kompanije. a veće kompanije imaju posebne službe za predviđanje okruženja. 35. gdje je Q – ukupni tržišni potencijal. uvoz. Predviđanje prodaje je procjenjena prodaja nekog preduzeća izražena kvantitativnim pokazateljima za određeni vremenski period. Zavisno od dužine perioda na koji se odnosi. Suština predviđanja prodaje je istraživanje promjena ukupne tražnje i faktora koji na to utiču. da bi došlo do prihvatljive prognoze. a na troškove proizvodnje i administracije nemaju uticaja. 34. prognoziranja prodaje i prodajnih kvota.kupce. n – broj kupaca. Najteže je odrediti broj kupaca određenog proizvoda. Realnost predviđanja prodaje se. Nedostatak ove metode je što neki nepredviđeni momenti mogu promijeniti pravac . Kompanije najčešće koriste postupak predviđanja koji se sastoji od 3 faze: Predviđanje okruženja. Za utvrđivanje i ostvarivanje prodajnih kvota odgovoran je menadžer prodajne službe. Predviđanje okruženja i metoda „šta kažu ljudi“ Predviđanje okruženja ima zadatak prognoziranja uticaja eksternih faktora koji su van kontrole preduzeća (nacionalni dohodak. preko plana prodaje. a selektivna tražnja predstavlja mogućnost prodaje konkretne kompanije. Kotler navodi listu statističkih metodologija za prognoziranje makro okruženja: Mišljenje stručnjaka. On treba da organizuje rad na izradi prognoza i obezbijedi sve potrebne elemente. Dugoročno predviđanje je globalno sagledavanje ukupne prodaje za period duži od godinu dana i ono služi kao osnovica za izradu dugoročnog plana prodaje. Navedena predviđanja mogu se naručiti od specijalizovanih institucija. jer prodavac neće ulagati napore da ih ostvari. Tržišni potencijal predstavlja ukupnu količinu proizvoda koje će kupci kupiti u određenom vremenskom periodu. Zaštita tržišnog učešća može se ostvariti preduzimanjem akcije prije konkurencije.

Ekonometrijsko modeliranje. Prodavci u momentu predviđanja mogu biti optimisti ili pesimisti i često nisu upoznati sa širim ekonomskim kretanjima i planovima marketinga. te se to ponavlja do 5 puta. Šta ljudi kažu (Istraživanje namjera kupaca. Ovaj test se provodi u šoping centrima. s ciljem provjere i poboljšanja fukncionalnosti. ali da je ponovnih kupovina daleko manje. kao i planovima kompanije u cjelini. kad kupci imaju jasne namjere i kad izvršavaju svoje namjere. promocija na mjestu prodaje i određuje cijena. mišljenja prodajnog osoblja. kompanija može zatražiti od prodavca da procijene koliko će sadašnji ili potencijalni potrošači kupiti određenih proizvoda. mišljenja stručnjaka). Ova metoda ima i nedostataka. Metoda ima prednost što u kratkom vremenu i uz niske troškove daje i tačne rezultate o efikasnosti oglašavanja i stopi ponavaljanja kupovine. Direktno testiranje tržišta poželjno je primijeniti kod predviđanja pordaje novog proizvoda. da bi kroz prebačaj prodajne kvote ostvarili veću zaradu. a koliko ih se opredjelilo za konkurentski proizvod. Posebno se moraju testirati visoko rizični proizvodi u koje je puno investirano i kod kojih je šansa neuspjeha velika. Šta su ljudi radili (analizac vremenskih serija. dobavljači. Potom se testiranje nastavlja na određenim test lokacijama. kad je mali broj kupaca. uključujući 30-40 kvalifikovanih kupaca. Simulirani test marketing. Da bi se istražile namjere kupaca da li će kupiti neki proizvod u određenom vremenskom periodu potrebno je izvršiti njihovo anketiranje. Zatim se od potrošača traži da iznesu razloge zašto nisu kupili novi proizvod. Testiranje tržišta industrijske potrošnje. koje će prodavati novi proizvod uz određenu nadoknadu. Istraživanje namjera industrijskih kupaca najčešće provode specijalizovane agencije putem anketiranja. Kad je anketiranje kupaca nepraktično. Prodajni rezultati mogu se mjeriti preko blagajne. 2. a i njihovo zalaganje da svoje prodajne kvote i ostvare. Istraživači polaze od više jednadžbi koje čine statistički prosjek kretanja različitih makroekonomskih varijabli. Kontrolirano marketinško testiranje. Cilj anketiranja kupaca je da se utvrdi skala vjerovatnosti kupovine. Prodajno osoblje ima dobar uvid u trendove prodaje na svojoj teritoriji. 36. Mišljenje stručnjaka. Stručnjaci uzimaju niz različitih vremenskih serija i utvrđuju njihove međusobne veze i iz toga izvlače glavne pokazatelje koji mogu posluiti za predviđanje. kao i prilikom promjene kanala distribucije. tako da njihova predviđanja mogu biti pouzdana. prihvaćenost i učestalost kupovine. U trgovinama se dogovara pozicija proizvoda na policama. U SAD su korišteni ekonometrijski modeli sa više od 300 jednadžbi za predviđanje promjena u privredi. Testiranje tržišta potrošnih dobara vrši se s ciljem da se utvrdi reagovanje potrošača na proizvod: proba. distributeri. Testiranjem se želi sagledati veličina tržišta i reagovanje potrošača i dilera na novi proizvod i na ponovne kupovine. Metoda predviđanja „šta ljudi rade“ Testiranje tržišta se koristi kad kupci ne planiraju svoje kupovine ili ne postoji mogućnost da se osloni na prethodne tehnike predviđanja. Potrošačima se najprije dostavljaju besplatni proizvodi na probu. pouzdanosti i dizajna. Za ovu tehniku predviđanja angažuju se posrednici. ili pak kod nastupa na nova tržišta. Kompanija posmatra koliko je potrošača kupilo novi proizvod. Druga mogućnost predviđanja je da kompanija kupi ekonomska i industrijska predviđanja specijalizovanih agencija. Najvažnije metode testiranja tržišta potrošnih dobara su: Istraživanje vala prodaje. utemeljeno je na 3 informacijska izvora: 1. konsultanti za marketing i dr. To mogu biti pojedinačne procjene ili predviđanja od strane više eksperata u vidu panela. Predviđanje prodaje industrijske grane i prodaje kompanije. među kojima je i novi proizvod. Ova metoda koristi panel trgovina na raznim lokacijama. 3. pa je treba povjeriti višim strukturama kompanije.kretanja krive. a može se procijeniti i uticaj promocije za vrijeme testiranja. Cijelo vrijeme ponovnih kupovina prati se koliko je potrošača ponovo odabralo proizvod kompanije i koliki je stepen njihovog zadovoljstva. prodavci mogu namjerno podcijeniti mogućnost prodaje. Potom slijedi ponovna ponuda proizvoda po istim cijenama i proizvoda konkurenata po nešto nižim cijenama. Takođe se istražuje sadašnje i buduće finansijsko stanje kupaca. Predviđanje posrednika ima iste prednosti i slabosti kao i predviđanje od strane prodavaca. Mišljenje prodajnog osoblja. Potom im se daje novac da u trgovini mogu kupiti bilo koji od propagiranih proizvoda. Pored toga. statistička analiza tražnje). Korelacija trenda. Testiranje se prvo vrši unutar kompanije. Tehničko osoblje firme posmatra . Šta ljudi rade (test tržišta potrošnih i proizvodnih dobara). kako bi se saznalo njihovo poznavanje marke i sklonost prema određenim proizvodima. Za predviđanje kompanije mogu angažovati i grupu stručnjaka. Njima se prikazuje više propagandnih spotova i štampanih oglasa. koje oni prodaju. Metoda predviđanja „Šta ljudi kažu“. To testiranje može otkriti da mnogo potrošača proba proizvod. Ova metoda je posebno prihvatljiva kad su troškovi istraživanja namjere kupaca mali. prvo pojavljivanje. Istraživanje namjera kupaca.

obuku prodavaca i td. sigurnost i servisiranje proizvoda. Prognoza bi bila Q2+1 = (0. Ove metode daju najrealnije prognoze prodaje. praznika i običaja. prednostima i nedostacima. nedeljama i danima. Takav plan postaje program rada prodajnog tima. Svaki prodavac na svojoj teritoriji postavlja svoje ciljeve uz saradnju menadžera prodaje. Ti ciljevi mogu biti: povećanje prodaje za 5%. Smanjenje troškova prodaje za 5%. Zadatak je menadžera da usaglasi ključne ciljeve prodaje sa višim menadžerima u marketingu. Analiza statističke tražnje.000 KM i uvijek se nalazi između sadašnje prodaje i poravnate prodaje. troškova i profita. bruto profit. Formula za izračunavanje prognozirane prodaje za buduće razdoblje izgleda ovako: Q2 + 1= aQ1 + (1-a)Q2. Analiza nepredvišenih događaja obuhvata dejstvo štrajkova. Ako se ne očekuju bitne promjene faktora u budućnosti koji će djelovati na prodaju onda se pristupa ekstrapolaciji trenda i prognozi prodaje za naredni period. Nastoji se utvrditi. pretpostavljajući da će isti faktori na isti način i istim intenzitetom djelovati na prodaju u budućnosti. Nedostatak je sajmova što konkurencija može da kopira proizvod. Analiza statističke tražnje treba da utvrdi stvarne faktore koji utiču na prodaju. Pretpostavimo da je konstanta 0. Na sajmovima se okuplja veliki broj kupaca. promocija).000 KM. poravnata prodaja (Q2) i konstanta poravnanja (a).4. dohodak građana. Povećanje tržišnog učešća za 3%. a prodavac može posmatrati koliki je interes kupaca za novi proizvod. Budžet prodaje je novčani iznos koji je baziran za procjenu troškova prodajnih aktivnosti u . Razrada plana prodaje i budžet prodaje Nakon prognoziranja buduće prodaje vrši se izbor najpovoljnije alternative koja postaje osnovica za obračun ukupnog prihoda. Na osnovu tih analiza i utvrđivanja određenih zakonitosti može se predvidjeti kretanje prodaje u budućem periodu. Uz pomoć regresije nastoji se ustanoviti kretanje prodaje u zavisnosti od druge promjenljive (cijene. Smanjenje količine vraćenih proizvoda za 10% i td. Kriva svojim oblikom ukazuje na rast. a glavni su: cijene. sadašnja prodaja 40. Godišnji plan treba razraditi po mjesecima. Analiza vremenskih serija tretira prošlu i buduću prodaju kao funkciju vremena. Relativni uticaj sadašnje i poravnate prodaje zavisi od konstante poravnanja koja u ovom omjeru iznosi 0.na kretanje prodaje. Slijedi razrada plana po teritorijama i pojedinim prodavcima. Cilj je da se utvrde eventualne pravilnosti kretanja prodaje koje su rezultat uticaja vremena. Kompjuteri su zaslužni što je povećana upotreba analize statističke tražnje.način upotrebe. Koristi se za srednjoročne prognoze. Tehnika vremenskih serija – eksponencijalno poravnanje. sezona i nepredviđeni događaji. mjesečno ili tromjesečno. Ova metoda se bazira na statističkim podacima o prošloj prodaji. stagnaciju ili opadanje prodaje u prošlosti.000) = 34. pa zato prodavac mora da ubrza lansiranje novog proizvoda. Menadžeri prodaje moraju pratiti kako se ostvaruje ukupna prodaja po mjesecima. Ova tehnika se koristi za kratkoročnu prognozu uz obezbjeđenje slijedećih podataka: stvarna prodaja u ovom periodu(Q1).000) + (0.000 KM. ali je njihova primjena složena i skupa. 38. učinak po prodavcima. 37. Q1 – sadašnja prodaja. Koristi se kao podloga za kratkoročna predviđanja. probleme. gdje je Q2+1 – prognozirana prodaja za buduće razdoblje. ciklus. kako reaguju na različita svojstva proizvoda i koliko ih ima namjeru da kupi ili naruči novi proizvod. Prodaja u prošlosti se analizira na 4 načina: trend. Analiza ciklusa treba da ukaže kroz nekoliko narednih godina da li prodaja u određenim vremenskim periodima opada ili raste usljed promjene ekonomskih kretanja. a – konstanta poravnanja (između 0 i 1). Na prodaju utiče više različitih faktora. broj stanovnika i promocija. Prodavac u razgovoru sa kupcima traži njihovo mišljenje o proizvodu. Povećanje produktivnosti prodajnog osoblja za 5%. međuzavisnost prodaje u prošlosti i jedne ili više promjenljivih koje su na nju uticale. Prema ovoj metodi. a poravnata prodaja 30. Q2 – poravnata prodaja. uz pomoć korelacije.000 KM. Realizacija navedenih ciljeva zahtijeva potpuno angažovanje menadžera prodaje i prodajnog osoblja tokom cijele godine. Osvajanje određenog broja novih kupaca. požara. ratova. Analiza trenda koristi podatke iz prethodnih godina i u obliku krive prodaje predstavlja na dijagramu. oluja i sl.4. Metoda predviđanja „šta su ljudi radili“ Analiza vremenskih serija. Dejstvo ovih faktora na prodaju mora se eliminisati iz podataka za prošlu prodaju. te o namjeri kupovine. napori prodavaca. Dosljedna realizacija planskih zadataka od suštinske je važnosti za ostvarenje ciljeva prodaje na svim nivoima. broj novih i izgubljenih kupaca. umjesto da ih posmatra kao funkciju stvarnih faktora tražnje. prognozirana prodaja bi bila 34. Drugi način testiranja novih proizvodnih dobara je izlaganje na sajmovima i izložbama. broj reklamacija. Analiza sezonskih oscilacija se odnosi na praćenje prodaje dnevno.6x30. nedeljno.4x40.

Nematerijalna dobra nije moguće osjetiti. Svi zaposleni u kompaniji moraju biti orijentisani da zadovolje potrebe kupaca. a koja su neophodna kupcima za odluku o kupovini. Šesta faza: Kompanija koja se temelji na procesu i rezultatima. troškova i profita. promocije. Mnoge kompanije organizacionu strukturu prilagođavaju ključnim procesima više nego prema službama. kako bi se saznale potrebe kupaca i potencijal za tržišta. Razvojne faze marketinške i prodajne organizacije Organizacija prodaje u prvom redu mora da omogući efikasno zadovoljene potreba kupaca. konsalting usluge i sl. jer moraju slamati otpore i prepreke da bi dobili porudžbinu. kancelarijski troškovi. prodaju trgovini na veliko. Uspješnost kompanije ne zavisi samo od marketinga. podjela tržišta na uže segmente. U ovoj fazi su prodaja i marketing odvojene funkcije. nastoji se približiti svakom kupcu da bi ostvarilo svoje prodajne kvote. koje treba međusobno da sarađuju. Rijetko se u praksi susreću potpuno čisti prodavci. kako bi se moglo blagovremeno reagovati da se pojačaju prodajni napori. 39. Prodajni poslovi na isporuci proizvoda svakodnevne potrošnje. gdje ne dolazi do izražaja kreativnost. Bez angažovanja prodavaca nije moguće realizovati planirani obim prodaje. Po odbitku poreza na bruto profit dobije se neto profit. pa je to složeniji posao koji zahtijevakreativan pristup prodaji. postoji više tipova prodajnih zadataka: Poslovi preuzimanja porudžbina. Ima više mogućnosti da se interesi prodaje i marketinga usklade. više vremena posvećuje dugoročnom planiranju. Druga faza: Prodajni odjel s pomoćnom funkcijom marketinga. probati. kao što su: razvoj novih proizvoda. Nasuprot marketingu. te utvrđivanje poslova koje prodavci moraju obaviti. definisanje poslova za prodaju roba i usluživanje kupaca. Menadžer marketinga traži veća sredstva za istraživanje tržišta. prodajno osoblje razmišlja kratkoročno. procjenjeni finansijski plan postaje budžet za prodajnu službu. U skladu sa razvojem firme opravdana su dodatna ulaganja i istraživanje tržišta. Prema Gašoviću. Ovi prodavci imaju daleko teže zadatke. razvijaju naklonost kupaca i uspostavljaju lične kontakte sa kupcima. Kad se ukupni troškovi odbiju od ukupnog prihoda dobije se bruto profit. Poslovi rodaje su veoma različiti i specifični. Prodajom rukovodi potpredsjednik za prodaju. Preovladavalo je rješenje da potpredsjednik za marketing bude nadležan i za prodaju. Peta faza: Efikasna marketinška kompanija. Kreativan pristup prodaji je nužan kod prodaje materijalnih dobara i nematerijalnih usluga na visokokonkurentnim tržištima. što je stvorilo uslove za organizaciju modernog marketinga. a marketingom potpredsjednik za marketing. obezbjeđuju narudžbe i sklapaju ugovore. Može kompanija imati odličan marketing odjel. Teritorijalni menadžeri rješavaju probleme kupaca. organizuju i obavljaju poslove koji povećavaju prodaju i profit nanjihovoj teritoriji. razvoj novih proizvoda. pružaju usluge kupcima. oglašavanje. obično unutar ugostiteljskih objekata i smatraju se najlakšim poslovima. Budžet prodaje sastoji se od prihoda. Faktori koji utiču na organizacionu strukturu prodaje Pretpostavka efikasnog organizovanja prodajne službe je dobro poznavanje kupaca. Četvrta faza: Savremeni odjel marketinga. uzorci proizvoda. Sa razvojem kompanije javlja se potreba za istraživanjem tržišta. Za uspješnu prodaju bitna je pravovremenost i ljubaznost. već prodavci koji obavljaju više tipova poslova. ako je došlo do podbačaja u izvršenju planskih zadataka. Male firme obično imenuju potpresjednika za prodaju koji upravlja ljudima u prodaji i obavljaju prodaju. provizija. Prodajni poslovi preuzimanja porudžbina u poslovnim prostorijama prodavca. 40. putovanja i sl. Prodajni poslovi konsultanata koji raspolažu tehničkim znanjima o proizvodu. ali da bude neuspješna u marketingu. Menadžeri prodaje obezbjeđuju uvid i vrše kontrolu namjenskog utroška budžetskih sredstava. Potpresjednik prodaje treba zaposliti menadžera za marketinška istraživanja i menadžera za oglašavanje. Marketinška orijentacija se razvijala kroz 6 faza: Prva faza: Jednostavan odjel prodaje. Nakon usvajanja od strane vrhovnog menadžmenta. povećanju učešća na tržištu i td. obezbjeđuju informacije sa tržišta i td. Kontrola se najčešće vrši mejsečno i tromjesečno. Prodavci na pojedinim ciljnim tržištima obavljaju funkciju teritorijalnih menadžera. Prvih 5 tipova prodajnih poslova mogu se svrstati u kategoriju preduzimača porudžbina koji čekaju da kupci sami poruče robu. rastu kompanije i profita. Prodajni poslovi vezani za prodaju novih ili modifikovanih proizvoda.određenom vremenskom periodu. unapređenje prodaje i usluga kupcima. transport. Često službe predstavljaju prepreku uspješnom obavljanju osnovnih procesa. Saradnja potpredsjednika za prodaju i za marketing opterećena je napetošću i međusobnim nepovjerenjem. čuti. Treća faza: Posebni odjel marketinga. . U operativne troškove spadaju: plate menadžera i prodajnog osoblja. Prodajni poslovi vezani za nematerijalna dobra kao što su usluge osiguranja. Oni kreiraju. Prodajni poslovi vezani za pružanje informacija potencijalnim kupcima. vidjeti.

Ovaj model počiva na saznanju da pojedini kupci imaju različite ciljeve upotrebe proizvoda i posebne tehničke probleme u procesu ekesploatacije proizvoda. Linijski model organizacije prodaje primjenjuju manje firme. često privremene. kupovini firmi. znanja i vještina. Regionalni model organizacije prodaje. Za ovu svrhu kompanije određuju menadžere procesa rada koji upravljaju multidisciplinarnim timovima. Prednosti linijske organizacije su jednostavnost i brzina odlučivanja. proizvodni model. mogu se u okviru prodaje organizovati odjeljenja za promociju i za marketing istraživanja. Organizovanje prodaje prema kupcima ima više oblika: Kupci proizvodnih dobara. Funkcionalni model organizacije prodaje se primjenjuje kad su proizvodi slični. ne samo u pogledu kompetentnosti porizvoda. Kompanijama stoji na raspolaganju više načina organizacije prodajne funkcije: linijski model. Kupci robe široke potrošnje. Ako nije organizovana marketing funkcija u kompaniji. Svaka prodajna aktivnost u ovom modelu predstavlja organizacionu jedinicu sa određenim brojem specijalista. Ovaj model organizacije prodaje može se organizovati po regijama u okviru jedne nacionalne privrede (istok. proizvoda. Problem može nastati kad neki veći kupac nabavlja više različitih proizvoda od istog proizvođača. Nedostaci su što vlast imaju vlasnici ili predsjednici. rukovođenje. obezbjeđenje narudžbi i pružanje usluga kupcima. 41. Mrežni tip organizacije je skup nezavisnih firmi koje imaju jednu funkciju. onda to može biti razlog za organizovanje prodaje po regionalnom principu. Ovakva praksa jeuobičajena u elektronskoj i tekstilnoj . Sve odluke donosi predsjednik ili potpresjednik za prodaju. strateške alijanse. Svi pomenuti procesi prestruktuiranja firmi traže i nove forme organizovanja prodaje. Najčešće je zastupljen kod proizvodnih dobara. prema svakom važnijem tipu proizvoda. sjever.privlačenje novih i zadržavanje postojećih kupaca. Nove forme organizacije prodaje Ubrzane promjene u poslovnom okruženju posljednjih godina nalažu menadžmentu prodaje da otpočne kreiranje novih formi organizovanja. čiji je cilj efikasnije zadovoljenje potreba kupaca. Firme su vezane ugovorima i svaka dobija dio zarade po osnovu rezultata. onda može biti eliminisana i zamijenjena drugom. rješavanje problema kupaca. Te su sposobnosti potrebne da bi se kreirali specifični proizvodi. te prema menadžerima proizvoda koji su odgovorni za utvrđivanje planova i strategije za jedan ili više proizvoda. U tom slučaju može se desiti da istog kupca posjećuje više prodavaca iz iste firme. obezbjeđenje postprodajnih usluga i izgradnju prijateljskih odnosa uz puno međusobno poštovanje i povjerenje između prodavaca i kupaca. pa to otežava koordinaciju i povećava troškove. a regije se znatno razlikuju po način kupovine i upotrebe proizvoda. distributera i kupaca. timski rad. Prednost ovog modea organizacije je što omogućava da se određenom proizvodu ili grupi proizvoda posveti puna pažnja sa aspekta prilagođavanja potrebama i željama potrošača. Sve veći broj zemalja prelazi nacionalne granice i plasira proizvode na inostrano tržište. jug) sa ciljem da se poveća promet na tim tržištima. Riječ je o integraciji. ako ih koriste svi kupci i svi tržištni segmenti. Ovakva organizaciona struktura prodaje obezbjeđuje potpuno usluživanje kupaca. Nedostaci su veći troškovi prodaje i problemi koordinacije. Prodajno osoblje povećani dio svog radnog vremena provodi u radu procesnih timova. savjetodavnu pomoć. Prednost regionalne organizacije prodaje što se uspostavljaju direktni kontakti sa kupcima na određenoj regiji ili državi. što ukazuje potrebu regionalnog pristupa u uspostavljanju regionalne strukture prodaje. pa ih je teško zamijeniti i malo vremena im ostaje za planiranje. prema grupi proizvoda. 42. Kompetentnost kao osnova moći firmi uključuje stratešku predanost kompanije. sa vezom između dizajnera. funkcionalni mode. nego i po onosvu stručnosti. građenje dugoročnih odnosa na obostrano zadovoljstvo. zapad. što se brže reaguje na zahtjeve kupaca i rješavanje njihovih problema. Modeli organizacije prodaje Organizacija prodaje treba da ima strukturu koja omogućava efikasno usluživanje kupaca. Nedostatak je ovog modela što se povećanjem funkcija širi krug kontrole. Kupci iz vladinih i drugih organizacija. Prednost funkcionalne organizacije je visoka specijalizacija stručnih kadrova i pojednostavljena koordinacija i kontrola. Kupci iz trgovine. Model organizacije prodaje prema kupcima. Mrežne su organizacije fleksibilne. što povećava troškove i zbunjuje kupca. model organizacije prema kupcima i prema regijama. Ako firma ne ispunjava dogovorene obaveze. Ovaj proces obuhvata: kompetentnost(sposobnost) kao jezgro ili srž. izbor i obuku prodavaca. što ih čini superiornim u odnosu na konkurentske proizvode. Može biti organizovan prema proizvodnim pogonima. Proizvodni model organizacije prodaje primjenjuje se kad je proizvodni asortiman širok i kad su značajne razlike u karakteristikama i namjeni proizvoda. Ako su proizvodi i potrošači relativno homogeni. smanjenju broja zaposlenih i td. mrežni tip organizacije. dobavljača.

Prije opisa poslova treba analizirati tržišne segmente na kojima će raditi novoprimljeni prodavci. Drugi način struktuiranja prodajnih snaga odnosi se na linije proizvoda. Procjena vremena trajanja posjeta po određenim grupama kupaca. obuku prodavaca itd. u ovakvim uslovima. menadžeri prodaje pristupaju identifikovanju.000 : 1930 = 3. obuku i nagrađivanje prodavaca. Procjena ukupnog radnog vremena da se posjete svi kupci. upoznavanju sa djelatnošću kompanije i potencijalnih kandidata za prijavu na raspisani konkurs. U današnje vrijeme proizvođači se udružuju s kupcima i tako postaju partneri za obostrano povećanje profitabilnosti. Pronalaženje potencijalnih prodavaca Kada je utvrđen broj prodavaca i njihova struktura. a mogu i kao članovi prodajnog tima sa grupom kupaca. često. on je u cjelini odgovoran za eventualni neuspjeh. Broj potrebnih prodavaca bi bio 20 x 60 x 300 = 360. 44. Timovi se takođe često formiraju u cilju prezentacije prodaje. zaduženi da obave jedan ili više specifičnih zadataka: Traženje potencijalnih kupaca. broj potencijalnih kupaca. Prodavci imaju zadatak da pronađu prave kupce. pa čak i povezivanje kompanije sa dojučerašnjim konkurentima. uslužne i promotivne aktivnosti. Vrijeme trajanja prodajne posjete – 60 min. osvajaju nova tržišta. Kao jedini prodavac na toj teritoriji. nove organizacione forme. te brza i kompletna usluga. Analiza i opis poslova je nužna osnova za identifikovanje. Prodaja – prezentacija. Kasnije se razvila ideja da bi prodavci trebali imati znanja da prepoznaju probleme kupaca i da predlože njihovo rješenje. Komuniciranje kroz sakupljanje i razmjenu informacija o proizvodima i uslugama. 360. Izračunavanje broja potrebnih prodavaca dijeljenjem ukupnog radnog vremena za prodajne posjete sa radnim vremenom jednog prodavca.000 sati. te potrebna znanja i sposobnosti. Njihov je zadatak da kreiraju proizovde koji zadovoljavaju najveće zahtjeve tržišta zbog kojih su formirani. glavni su zahtjevi savremenih kupaca. a u tom slučaju svaki prodavac je zadužen za određenu teritoriju. Da 80% vremena provedu sa postojećim kupcima. u pravo vrijeme i na pravi način. Prodajne snage mogu biti teritorijalno struktuirane. razmjenu informacija. marketinga i td.000 : 60 = 6. Članice alijanse lakše razvijaju nove tehnologije. pristustvo konkurencije.11 prodavaca. Opis poslova treba da obuhvati prodajne. Broj radnih sati godišnje – 1930. da ponude sisteme koji će omogućiti koordinaciju među zaposlenima u različitim odjeljenjima. Izačunajmo broj prodavaca na konkretnom improvizovanom primjeru: Broj potrebnih posjeta – 20. U navedenom primjeru prodaje posao prodaje mogu obaviti 3 prodavca.industriji. Po potrebi kompanije mogu formirati nove timove. Prodavci su. u skladu sa novim strategijama. razvoja. a 20% vremena sa potencijalnim kupcima. na kojoj zastupa cijelu liniju proizvoda. Raspoređivanje vremena između potencijalnih i postojećih kupaca.. ali i zaslužan za eventualno povećanje prodaje. Organizacije zasnovane na timskom radu karakteristične su po tome što formiraju timove od stručnih pojedinaca iz proizvodnje. Mnoge kompanije u nastojanju da smanje troškove poslovanja umanjuju broj prodajnog osoblja. U kontakte sa kupcima prodavci mogu stupati direktno ili telefonom. Alokacija proizvoda – odlučivanje koji će kupci dobiti deficitarne proizvode za vrijeme nestašica. kao npr. 43. Utvrđivanje potrebnih kvalifikacija. Za izračunavanje broja prodavaca koristi se potreban broj posjeta kupcima: Procjena broja posjeta za različite grupe kupaca. prema Kotleru. jer službe za prodaju prave najveće troškove. U slučaju kada su kupci različiti. na različitim nivoima i. Rejšenje problema kupaca. prema različitim industrijama i prema velikim kupcima roba široke potrošnje. kada su proizvodi tehnički složeni. U skolopu aktivnosti na pronalaženju potencijalnih prodavaca potrebno je obaveiti sljedeće poslove: Analiza i opis poslova. izbor. Broj kupaca – 300.000 minuta. u različitim zemljama. Pojedine kompanije definišu i specifične ciljeve za prodajne snage. 6. Pojedine članice dijele administrativnu vlast. pa time i smanjuju troškove poslovanja. jer je prisutno brzo zastarijevanje proizvoda pa je i stalna potreba kreiranja novih proizvoda. Ciljevi prodajnih snaga U početku su prodavci imali zadatak da prodaju proizvod. tj. . nova odjeljenja i nova radna mjesta. rješavanje reklamacija. pravljenje izvještaja. Ubrzani rast i razvoj kompanija. uspostavljaju društvene veze i prihvataju zajedničko vlasništvo. Na menadžerima je. Procjena prodajnih posjeta u toku jednog dana. zadatke i odgovornosti prodavaca. Usluga – savjetovanje u vezi rješenja problema i dostave proizvoda. rješavanje primjedbi i zaključenje ugovora. Animiranje kandidata i Izbor najboljih kandidata. otvaraju i mnoge probleme koordinacije. Strateške alijanse mogu se definisati kao povezivanja kompanije sa drugim kompanijama. onda je to razlog da se prodajne snage struktuiraju prema tržištu.

plate koju očekuju. to onda pretpostavlja kreiranje novih metoda i tehnika prodaje. kako bi se uspješno zadržali postojeći i osvajlai novi kupci. finansije). kao što su: intervjui. poznavanje poslova kupca i dobra priprema. a mogu se pribaviti i preporuke profesora iz škole koju su završili. samostalnosti. razvoj. Postoje razne vrste testova. U konkurentskim i drugim kompanijama. Kandidati za prodavce mogu se naći: U vlastitoj kompaniji (marketing. odlučnosti i radoznalosti. Izbor najboljih kandidata za prodavce Na kraju procesa pronalaženja potencijalnih prodavaca treba izvršiti izbor prijavljenih kandidata za poslove prodaje. Iz formulara menadžeri prodaje stiču prve utiske o kandidatima. Animiranje kandidata velike kompanije sa razvijenom prodajnom mrežnom vrše putem stalno otvorenog konkursa za privlačenje potencijalnih prodavaca. Pri određivanju pravaca kretanja treba nastojati da se skrati vrijeme putovanja i smanje troškovi prodaje. produbljeni intervjui. u kome treba da „prodaju sebe“. Raspoređivanjem prodavaca na odgovarajuće prodajne teritorije oni postaju menadžeri tih teritorija. testovi. Mobilna komunikaciona oprema u značajnoj mjeri skraćuje vrijeme između menadžera prodaje. privlačnost čestih putovanja. da menadžeri prodaje steknu povoljan utisak o kandidatima. fizički pregledi i dr. Preko biroa za zapošljavanje. Najčešće je to viša stručna sprema sa 3 do 4 godine radnog iskustva. ne korištenje prodajne slatkorječivosti. Ako se planira osvajanje novih tržišta i uvođenje novih proizvoda. sfera interesovanja. pouzdanost. U obrazovnim institucijama. Utvrđivanje prodajnih teritorija Prodajne teritorije ili ciljna tržišta treba da budu što ujednačenija u pogledu veličine. Razvijenost transporta i komunikacionih veza na posjedinim prodajnim teritorijama treba da skrate vrijeme na putovanju. pažljivost. smanje troškove transporta. Dobre osobine prodavca su: iskrenost. Utvrđivanje prodajnih kvota . Nakon utvrđivanja prodajnih teritorija i delegiranja prodavaca menadžeri prodaje utvrđuju vrijeme i pravce kojima će se kretati prodavci prilikom obilaska kupaca. Kandidati trebaju prikupiti što više informacija o cijenama i strategiji kompanije i prodajne službe. provjere referenci. Produbljeni lični intervju obavlja menadžer prodaje u neposrednom razgovoru sa kandidatima koji najbolje ispunjavaju uslove. znanja. Test sklonosti za poslove prodaje treba da utvrdi talenat za rješavanje problema. kao što su: Apsorpciona moć prodajne teritorije ili tržišni potencijal predstavlja ukupnu količinu proizvoda koji će kupiti svi kupci na toj teritoriji u određenom vremenskom peridou i uz određene marketing aktivnosti. Koristi se kad se na konkurs javi veliki broj kandidata. kako to ne bi bila prepreka za uspješno obavljanje poslova prodaje. Da bi uspješno obavili poslove prodaje kandidati moraju posjedovati teoretska i praktična znanja. kao i od menadžera prodaje iz kompanije u kojoj su ranije radili. 47. Menadžeri prodaje i menadžeri kadrova zajednički rade na izboru kandidata koristeći različite metode i tehnike. To je njihov prvi nastup. te ostale reference. Slijede pitanja koja se odnose na budući posao: razlozi kandidata da radi u prodaji. Testiranje se često koristi prilikom izbora kandidata za prodavce.Utvrđivanje potrebnih kvalifikacija je u uskoj vezi sa zadacima i odgovornostima koje iziskuju poslovi prodaje. kompleksnosti zadataka prodavaca i drugih obilježja. kao i novih prodajnih teritorija. Ime. Definisanje pojedinih teritorija zahtjeva poznavanje niza elemenata koje marketing obezbjeđuje istraživanjem. zatim bitne su lične osobine u pogledu komunikativnosti. 46. radno mjesto na koje se kandiduje. U svakom trenutku menadžeri prodaje su u mogućnosti da komuniciraju sa svojim prodavcima. sa dobrim poznavanjem proizvoda i usluga. kao što su testovi inteligencije. Nivo kvalifikacija zavisi od složenosti poslova na radnom mjestu. izbjegavanje grešaka. Geografska obilježja treba dobro poznavati da bi se predložila optimalna veličina i raspored prodajnih teritorija. tj. što je bitna osobina kandidata koji se opredjeljuje za bavljenje prodajom. Uvjerenje o zdravstvenom stanju treba priložiti. Formulari za zapošljavanje sadrže najbitnija pitanja na koja kandidati treba da odgovore. Provjera referenci se odnosi na provjeru dosad prikupljenih informacija. prodavaca i kupaca. kao što su. stepen stručnosti. hobi. što povećava njihovu aktivnost prodaje. Marketing i prodajna strategija kompanije. formulari. Prvi intervju ima za cilj da eliminiše prijavljene kandidate koji ne ispunjavaju konkursne uslove. radno iskustvo. želje za dokazivanjem. Blizina konkurentskih kompanija je bitna da se odredi strategija zadržavanja ili povećanja učešća na tržištu i da se tako steknu konkurentske prednosti. razlog napuštanja prethodnog posla. Broj potencijalnih kupaca i njihova veličina značajno utiču na kreiranje prodajne teritorije. i isto tako. interesovanja i sklonosti za profesiju prodavca i td. sposobnost rješavanja problema. godina rođenja. 45. samouvjerenosti.

Kombinacija plate i provizije je najčešće korišteni metod plaćanja prodavaca i sastoji se od fiksne plate i procenta provizije ili premije zavisno od ostvarenog obima prodaje i profita. O pojavi novih proizvoda. Prioritet u obuci je da se anticipiraju promjene i unaprijede znanja o: Izmjenama u tehnologijama. Kako da pomognete kompaniji u tome da ostvari te ciljeve. Nagrađivanje prodajnog osoblja Postoje 3 osnovna načina nagrađivanja prodavaca: Čista plata. Čista provizija obezbjeđuje prodavcima zaradu na bazi određenog procenta od vrijednosti ostvarene prodaje ili ostvarenog profita. kao npr. ove nedjelje.prodajni sastanci na višem nivou u kompaniji. kao što su: Mogućnost sopstvenog dokazivanja. veliko samopouzdanje. te prodaje novih proizvoda i proizvoda koji su izloženi jakoj konkurenciji. 48. koje imaju za cilj smanjenje troškova prodaje. Ovi zadaci se nazivaju kvote aktivnosti. umjesto agresivnog nastupa za zaključenje ugovora o prodaji. Prednost primjene sistema fiksnih plata je u uslovima osvajanja novih kupaca i novih tržišta. Kako da stalno imate na umu ciljeve kompanije. Menadžeri prodaje moraju znati da većina. Čista provizija i Kombinacija plate i provizije. Stoga.Prodajne kvote predstavljaju prodajne ciljeve izražene u obimu prodaje ili kao doprinos prihodu i profitu kompanije. Na koji točno način možete da pomognete svojoj kompaniji ovog mjeseca. Potoje i kvote vezane za troškove. Umjerene kvote koje većina prodajnog osoblja može realno ostvariti. Ovaj sistem se može preporučiti u situaciji kad je teško ocijeniti doprinos svakog prodavca ili u situaciji kada se prodavci motiviraju da razviju dugoročne odnose sa kupcima. Ako dođe do prekoračenja limitiranih troškova. vještina i stavova. Znanja o proizvodima i o vještinama prodaje. Ovaj metod posebno odgovara uspješnim prodavcima. kako bi omogućile podizanje njihovog nivoa opšte i prodajne kulture. 49. Pored prodajnih kvota. Smatra se da prodajna kvota jednog prodavca mora biti najmanje jednaka prošlogodišnjoj prodaji. Varijabilne kvote su zasnovane na razlikama među prodavcima. To je posao pun izazova i zdaovoljstva. želju za zaradom i napredovanjem. Nužnost obuke i planiranje obuke prodajnog osoblja Nikad ne možete naučiti previše o svom proizvodu. posebno uspješnih prodavaca. Postoji više pozitivnih motivatora. Profesija prodavca je odgovoran i složen posao. tako i prodajnih odjeljenja ili službi. Uspjeh i zarada zavise od vlastite sposobnosti prodavca. Nagrađivanje putem premija koriste menadžeri prodaje kako bi nagradili prodavce za izuzetne rezultate na prebačaju prodajne kvote ili pridobijanju novih velikih kupaca. nisu više dovoljna da se izgradi dobra prodajna kultura. U praksi preovlađuju 3 pristupa u određivanju prodajnih kvota: Visoke kvote koje su na višem nivou nego što većina prodavaca može ostvariti. U uslovima kad su proizvodi slični ili homogeni i kad su uslovi prodaje na različitim teritorijama slični. broj telefonskih poziva. Čista plata nudi prodavcima fiksan iznos novca za određeni vremenski peiod (nedelja ili mjesec). očekuje da kroz određene oblike motivacije bude dodatno nagrađena. Opredjeljenje za bavljenje poslovima prodaje podrazumijeva puno energije. Sve to treba da utiče na efikasnije obavljanje prodajnih aktivnosti. što je povoljna prilika za nagrađivanje po sistemu čiste provizije. kao što su: broj posjeta potencijalnim kupcima. onda se to sancioniše kroz umanjenje prvizije ili premije. te sklonost ka takmičenju. a onima manje uspješnim štiti standard. plus određeni dio razlike koji je razultat očekivanog povećanja tržišnog potencijala u tekućoj godini. Da bi ste profitirali morate naučiti: Kako da pružate bolju uslugu. Premije se najčešće isplaćuju jednom godišnje. ishrane i smještaja pojedinih prodavaca. onda prodaja isključivo zavisi od sposobnosti prodavca. O aktivnostima postojećih i novih . a umjerene kvote za ostale. bolja organizaciona klima. Najpravičnija nagrada za posebne rezultate u prodaji je novac i mogućnost napredovanja. Nedostatak je što ne uvažava dovoljno razlike u sposobnostima i efikasnosti pojedinih prodavaca. davanje veće samostalnosti u poslu. kako pojedinih prodavaca i prodajnih grupa. broj prezentacija proizvoda. znanja. kontrola rada vrši se i kroz izvršenje posebnih zadataka. To je posao koji omogućava lični razvoj i napredovanje u skladu sa sposobnostima. Kvote predstavljaju standarde za mjerenje planiranog i ostvarenog učinka. ali ona ima i određenih prednosti. danas. uspješne firme sprovode kontinuiranu obuku prodajnog osoblja. Niska su investiciona ulaganja za otpočinjanje posla. Ovaj sistem kvota prodavci prihvataju kao pravedne i spremni su da ih ostvare. kvote su sredstvo kontrole prodaje. izraženih u obimu prodaje ili vrijednosnim pokazateljima. a da se to ne odrazi na smanjenje prodaje. Ipak su te visoke kvote ostvarljive uz jedan dodatni napor. broj novih kupaca. Istovremeno. Kako da bolje zaključite ugovor o prodaji. pa se visoke kvote određuju za određeni krug uspješnijih prodavaca. nagradna odsustva i sl. jer im je zagarantovana fiksna plata. Menadžeri prodaje utvrđuju limite putovanje. koja su potrebna da se obavi uspješna prodaja. držanje troškova pod kontrolom i sl.

Analizu na nivou prodajnih zadataka ili operativnu analizu sprovode menadžeri prodaje sa ciljem da utvrde specifične sposobnosti koje će biti predmet obuke prodavaca. za pripremu prodajne prezentacije i sl. uzroci gubitaka nekih kupaca. Organizator obuke prodajnog osoblja mora sagledati potrebna finansijska sredstva za sprovođenje željene obuke. nedovoljne obuke. Izlazni intervjui se odnose na prodavce koji napuštaju posao u kompaniji. Prodajnog osoblja i Kupaca. Od njih zavisi stepen zainteresovanosti polaznika obuke. 50. kao i njegovo prethodno iskustvo. Sve više su u upotrebi elektronske metode obuke u prezentaciji proizvoda. Napredovanje prodavaca prema nivoima menadžera prodaje i td. Pojedine kompanije koriste analize neuspjeha. slabe saradnje sa menadžerom i sl. a cilj im je da doprinesu povećanju prodaje. Raspoloživost materijala za obuku. Na izbor uspješnih metoda utiču sljedeći faktori: Ciljevi obuke koju treba realizovati. Metode obuke. Menadžeri prodaje u analizi na nivou prodajne službe polaze od ciljeva kompanije. Analizu kupaca koriste menadžeri određenih kompanija da bi u programu prodajne obuke uključili i mišljenje kupaca. Program obuke prodajnog osoblja treba procijeniti potrebe za obrazovanjem i način realizacije. može se pristupiti organizovanju obuke. Cilj takve prakse da polzanici kursa kod kuće izrade postavljene zadatke prije početka obuke. kroz obuku. da bi se definisali ciljevi obuke. To se vrši na način da se kreiraju upitnici i šalju izabranim grupama kupaca da ocijene značaj određenih vještina prodaje i njihovu primjenu od strane prodavaca. Najbolji rezultati će se postići kroz integrisanje programa obuke i konkretnih aktivnosti prodajnog osoblja. Sigurno je da će instruktori i menadžeri prodaje i u narednom periodu koristiti ove metode. Prodajnih zadataka. igre i td. Poznavanje materije od strane svkog prodavca. Tako kupci imaju mogućnost da ocjenjuju prodajno osblje kompanije. Ne treba zanemariti ni specifične svrhe obuke prodavaca. Troškovi svake metode po polazniku. za analiziranje ostvarene prodaje. Interaktivna multimedijalna obuka je znatno jeftinija od tradicionalne obuke. Analiza neuspjeha ukazuje na uzroke niskog učinka pojedinih prodavaca i mogućnosti njihovog otklanjanja kroz dodatnu obuku. neophodno je pripremiti analize na nivou: Prodajne službe. Bitni principi uspješnosti prodajne obuke jesu vrijeme trajanja i pomoćna sredstva za brže ovladavanje znanjima i vještinama savremene prodajne prakse. a istovremeno je brža i efikasnija. analize slučajeva. iz čega se izvlači potreba za dodatnoom obukom prodavaca. Metode obuke zasnovane na tehnologiji Tradicionalna metoda predavanja u učionici. drugima za rukovanje kompjuterima u cilju stvaranja baze podataka. intervjue. moraju uključivati maksimalno angažovanje polaznika u vidu panel diskusije.konkurenata i O novim tržištima. Izvori informacija pri provjeravanju potrebe za obukom prodavaca su zaposleni u kompanijama i kupci. Obim obaveza polaznika može odložiti termin obuke. tako i novih prodavaca. analize uspjeha i izlazne intervjue. informišu i zabavljaju. analiza uspjeha ukazuje na faktore koji doprinose uspješnosti prodavaca. kako postojećih. profita i izvještaja o aktivnosti prodavaca. Često oni nisu voljni da iskreno i istinito odgovore na pitanja zašto napuštaju posao. Sposobnost svakog prodavca da uči. Stručnost instruktora. Ovo su osnovna znanja koja prodavci stiču kroz program obuke. Obuka prodavaca mora da postane stalan zadatak u nadležnosti prodajne službe. posmatranje na terenu i analize prodaje. Za planiranje obuke prodajnog soblja. Uvođenje novih poslodavaca u poslove prodaje. kako novoprimljenih prodavaca. kao što su: Veći stepen zadovoljstva kupaca. mogu prenijeti na ostale prodavce. Proširenje znanja o vlastitoj kompaniji. ali nove tehnologije ubrzano prodiru u sferu edukacije i izazivaju pravu revoluciju. strategije i taktike koju primjenjuje prodajno osoblje. Ta iskustva se. Analiza prodajnog osoblja se bazira na poslove i ponašanja koji su vezani za poslove prodaje. Ulaganje u osposobljavanje i povećanje znanja prodajnog osoblja je najbolja investicija. Smanjenje troškova prodaje. Praksa većine firmi da pismene materijale za obuku dostavljaju prodavcima nekoliko nedelja prije početka predavanja. da li zbog propusta kompanije. vježbe i igranje uloga predstavljaju glavne metode obuke prodavaca. elektronske brošure sa diskovima i CD ROM-ovima. pored iskusnih prodavaca. Interaktivni . Program obuke se usmjerava na uočene slabosti. testove. Savremena multimedijalna sredstva istovremeno edukuju. Nekim je prodavcima potrebna obuka za uspješnije pridobijanje novih kupaca. U toj analizi mogu se otkriti problemi u komuniciranju prodavaca i kupaca. razgovori. Ukoliko sredstva nisu problem. ili zbog čega neki kupci radije preferiraju proizvode konkurencije nego naše. S druge strane. Putem kompjutera omogućeno je samostalno obrazovanje pa kompanije štede na platama instruktora koje čine najveći dio troškova za obuku. tako i onih koji su stekli određena praktična znanja. Broj polaznika. Za uspjeh obuke veoma je važno da se izaberu efikasne metode. Menadžeri prodaje koriste upitnike. produktivnosti i profita.

u nekim velikim gradovima ili odmaralištima za prodavce sa svih prodajnih teritorija. načina prezentacije. Prodajno osoblje može po želji ponavljati određeno gradivo. Način na koji ljudi uče može se grafički prikazati u vidu „krive učenja“. ako se želi postići prirodan način korišćenje stečenog znanja od strane polaznika. vremenskog intervala između kurseva. To se može snimiti video kamerom. Programi obuke mogu se standardizovati za cjelokupno prodajno osoblje. 52. ne vjerujući da će im nova znanja donijeti bolje rezultate. nastojeći da sa njima uspostave međusobne prisne odnose. Elektronski sistemi za pomoć u radu (EPSS) su najsavremenija dostignuća u interaktivnoj multimedijalnoj obuci i pomoći zaposlenima. pa im treba vremena da prouče dobijene informacije i uvježbaju prodajne prezentacije. stepena obuke i stavova polaznika prema učenju. pa zato prodajna obuka mora duže trajati. Pretpostavljena ili zamišljena kriva učenja služi da se na vizuelan način prikaže proces učenja. Obuka iskusnih prodavaca tokom rada uključuje posmatranje i savjetovanje od strane menadžera prodaje. Centralizovana obuka se odvija u sjedištima kompanija. Kriva učenja Kompanije troše sve veća sredstva za obuku svojih prodavaca. sopstvene video trake. Prodajna znanja se stiču na svakom mjestu i u svako vrijeme. Menadžeri na licu mjesta ukazuju na dobre ili loše postupke u procesu prodajne prezentacije. Prilikom kreiranja metoda obuke menadžeri i instruktori moraju imati u vidu da stvarno učenje zahtijeva vrijeme. zvuka. pa je potrebno redovno pojačavanje intenziteta obuke. Kombinacijom teksta. Prezentacije proizvoda uz upotrebu interaktivnih multimedija su mnogo informativnije. Ovaj način obuke ima dobre uslove za rad: učionice. Na prodajnim sastancima i u toku obuke prodavci su motivisani i puni entuzijazma. 51. Pojedini prodavci mogu da uspore ili zaustave primjenu stečenih znanja. Druga faza. grafike. Decentralizovana obuka je najčešći oblik edukacije prodajnog . Kad se vrate na svoja prodajna mjesta da primijene ono što su naučili prodavci prolaze kroz 3 faze stečenog znanja: Prva faza je „nespretna primjena“ u kojoj se prodavci poslije završene obuke ponašaju veoma nespretno i nesigurno. Igranje uloga je metoda obuke po kojoj polaznici programa simuliraju prodaju robe. mnogi prodavci izjavljuju da predavanja instruktora lijepo zvuče. video uređaje i prodajne labaratorije za simuliranje prodaje kakva se sreće za vrijeme stvarne prodaje. Ubrzanje procesa učenja nastupa kad prodavci savlađuju probleme. To je dodatno usavršavanje klasične obuke zasnovano na kompjutorima jer se po zahtjevu korisnika mogu dobiti određene informacije. pružaju bolju sliku i skraćuju vrijeme zaključenja ugovora. Obuka tokom rada se najčešće koristi i može se obavljati na više načina. Međutim. obično instruktorima ili iskusnim prodavnicama. „Plato faza“ nastaje u periodu „nespretne primjene“ neposredno poslije saznanja stečenih kroz prodajnu obuku. Treća faza „prirodna primjena“ obuhvata period u kome prodavci primjenjuju stečena znanja kao prirodan dio svakodnevnog rada po sopstvenoj inicijativi. video zapisa i animacija multimediji aktiviraju sva čula što povećava efikasnost učenja. Novi prodavci mogu posmatrati svoje menadžere i iskusne prodavce kako obavljaju prodajne prezentacije. video kasete ili DVD-a. kako bi se kritički analizirali svi detalji prezentacije. na kojima se mogu vidjeti prodavci u situacijama kada izvode prodajne prezentacije i demonstracije proizvoda.multimediji pojavljuju se kao važno sredstvo za programe obuke. što izaziva pad na krivoj učenja. EPSS omogućava prodavcima lak uvid u velike količine podataka. Usluživanje kupaca je znatno efikasnije uz pomoć visokih tehnologija. Kompanije primjenjuju dva načina obuke: centralizovani i decentralizovani. Oni se mogu prilagoditi individualnom načinu učenja. Prodavcima se čini da nisu ništa naučili. shvate ih i počnu primjenjivati u praksi. ali su neprimjenljiva u praksi. Učenje na daljinu počiva na personalnom pristupu obuci i uspostavljanjem TV mreže preko koje se šalju uputstva za obuku. Stepen primjene stečenog znanja zavisi od prirode samog gradiva. Potom prodavac-pripravnik samostalno obavlja svoju prvu prezentaciju odabranom kupcu. kompjutere. Interaktivni programi odmah obezbjeđuju povratne informacije i može se prilagoditi brzina prema sposobnostima kandidata. U početku se informacije o novim proizvodima i prodajnim tehnikama sporije uče. a odvojenost od kuće i redovnih obaveza pruža povoljnu klimu za učenje. To je povoljna prilika za međusobno upoznavanje prodavaca i susret s menadžerima. Prodavci su u mogućnosti da koriste lap top kompjutere opremljene interaktivnim multimedijalnim prezentacijama. „svjesna primjena“ je vrijeme u kojem prodavci svjesno koriste stečena znanja: Kroz svakodnevni posao oni uviđaju da postaju sve uspješniji u primjenih tih znanja“. Ukoliko je cilj obuke da se promijene navike prodavaca to je jako teško. Mjesto i način sprovođenja prodajne obuke Obuku treba shvatiti kao kontinuirani proces.

Ali. Neke naučne ustanove organizuju kurseve za obuku prodavaca i menadžera prodaje. Kroz neformalne susrete i razgovore prodavaca o problemima stiču se znanja. teritorijalni menadžeri prodaje i iskusni prodavci. kako bi se mogli riješiti uz pomoć prodajne obuke. Programi obuke mogu biti standardizovani ili prilagođeni za određenu kompaniju. ostvaruje i auto-kontrola pojedinaca i radnih grupa u kojima lideri djeluju. Srednje i male firme u većoj mjeri koriste spoljne instruktore. što su dragocjena iskustva za ostale prodavce. u automobilima. Lideri imaju znanje i sposobnosti da motivišu ljude tako da oni u obavljanju svojih poslova daju veće rezultate nego što je to uobičajeno. a može se obavljati u dislociranim filijalama kompanije.osoblja. Troškovi su znatno niži u odnosu na centralizovanu obuku. Eksperti za obuku izvan kompanije najčešće su konsultanti koji su se specijalizovali za prodajnu obuku. programiranje i koordinacija obuke. ponašanje i aktivnosti menadžera prodaje direktno utiču na radnu motivaciju njegovih saradnika. kako bi izbjegle zapošljavanje kadrova za poslove obuke. Rukovođeni talasom promjena lideri kreiraju vizionarske ideje koje prenose na svoje saradnike i podstiču ih na vrhunsko stvaralaštvo. poznaje i razumije sve činioce koji utiču na motivaciju prodavca. kroz proces globalizacije i jačanje konkurencije. Liderstvo ili predvođenje je dio usmjeravajuće funkcije menaždera prodaje. i unatoč tome. uz detaljnu razradu svakog programa obuke. jer je veoma teško da pojedinac. Glavni instruktori za prodajnu obuku iz kompanije su menadžeri prodaje. Sve se to radi u saradnji sa menadžmentom prodaje i prodavcima na terenu. menadžeri prodaje trebali bi imati veće sposobnosti nego što imaju tradicionalni menadžeri. a to može imati negativne efekte na prodavce. Instruktori za obuku se regrutuju iz redova zaposlenih u kompanijama. Identifikacija problema menadžmenta prodaje. Nedostatak oba tipa prodajne obuke je što prodavci mogu doći na sastanke nepripremljeni za učenje. hotelskim sobama i stanovima prodavaca. Instruktorima je teško da se udaljavaju od svojih porodica na duže vrijeme. Menadžeri za obuku su odvojeni od kadrovske službe i za svoj rad su odgovorni menadžmentu na višim hijerarhijskim nivoima u kompaniji. Važna uloga lidera u okviru menadžmenta jeste i njegovanje dobrih međuljudskih odnosa. ali i na ličnom autoritetu kojim pridobija i motiviše saradnike na izvršavanju zadataka. Menadžeri prodaje su pojedinci. kao i za vrijeme redovne obuke. čime lider uspijeva da mobiliše saradnike na izvršavanju zadataka. Organizovanje. Dužnosti i odgovornosti menadžera prodajne obuke su: Pomoć menadžerima prodaje prilikom definisanja potreba za obukom. Ako se radi o decentralizovanoj obuci za prodavce je prilično skupo da borave izvan svojih prodajnih teritorija. razgovaraju o načinu prevazilaženja otpora i o uspjesima u realizaciji planirane prodaje. 53. Integrativni model liderstva prema . Ocjena obuke i informisanje o rezultatima. čiji su zadaci rukovođenje prodajnim resursima – ljudima i prodajnim budžetom. lideri uspijevaju da svoje vizionarske ideje pretvore u stvarnost. Sposobni su da privuku i ujedine ljude na zajedničkim projektima i ne plaše se rizika. 55. Većinu ovih nedostataka menadžeri prodaje i instruktori obuke mogu prevazići pomoću dobro pripremljenih. Izbor kadrova za obuku prodavaca U sklopu priprema za obuku prodajnog osoblja neophodno je odabrati i instruktore koji će obavljati obuku. zanimljivih. informativnih i inspirativnih predavanja. službenim prostorijama kupaca. Pojam liderstva Jedna od osnovnih karakteristika lidera jeste sposobnost da kreira takve ciljeve koji mogu da mobilišu saradnike da ulože maksimalni napor na njihovoj realizaciji. Slabost ovog tipa obuke je što neki menadžeri prodaje nisu istovremeno i sposobni instruktori. iskustvo i motivacija. Određivanje instruktora obuke. To upućuje na zaključak da menadžeri prodaje trebaju imati liderske sposobnosti da bi na efikasan način mogli odgovoriti svojim obavezama. kao lider. Zaposleni su motivisani da se uzdignu iznad individualnih interesa i da više rade u korist službe prodaje i kompanije u cjelini. Obzirom na usložnjavanje tržišnih prilika. Oni se međusobno upoznaju. Sagledavanje neophodnih dugoročnih programa za menadžere prodaje. Sposobnost lidera počiva na njegovim znanjima. Lideri su spremni na kontinuiranu edukaciju i maksimalno informisanje. a mogu se angažovati i eksperti izvan kompanije. 54. Tako. Lidersko ponašanje i aktivnosti menadžera prodaje Liderstvo je vrlo kompleksan proces. Podnošenje godišnjeg budžeta obuke na odobrenje. Na taj se način. Prednosti su na strani decentralizovane obuke. Oni vjeruju u svoj posao i svjesni su svoje uloge i odgovornosti. samo da pobjegnu od svakodnevnih poslova. Utvrđivanje potreba za nastavak obuke. Koordinacija i korištenje raspoloživih sredstava za obuku unutar kompanije. pored hijerarhijski uspostavljene kontrole.

prinuda. Ta se obuka realizuje putem prezentacija. U vezi sa poslom prodavci moraju da slijede uputstva svojih menadžera. Postoji opasnost da ranije iskustvo preovlada kod sadašnjih nastupa na tržištu. Prethodno iskustvo utiče na ponašanje lidera. što može značajno umanjiti konkurentske prednosti. utiču na njihovo lidersko ponašanje. vježbi i zajedničkih prodajnih posjeta sa ciljem da se poveća efikasnost prodavaca. ali uz saradnju prodavaca. Ovaj stil će biti efikasniji kod novih prodavaca. Ekspertska i referentna moć imaju pozitivno dejstvo na prodavce. potreba. Postupanje lidera sa težištem na odnose uključuje pažljivo slušanje. Menadžeri prodaje treba da stiču znanja o liderstvu. Pored ostalih individuanih potreba. Potrebe i motivi utiču na sve ljude pa i na lidere. Moć nagrađivanja proističe iz ovlaštenja lidera da donosi odluke o dodjeli nagrada. Referentna moć menadžera prodaje više je izraz njegovih ličnih osobina nego titule ili funkcije. Prodajne grupe. što učvršćuje samopouzdanje i povjerenje. poštovanje i uvažavanje. Prodajne situacije i ponašanje prodavaca. koja sljedbenicima nameće identifikaciju. Ovdje je riječ o jednosmjernoj komunikaciji lidera prema prodajnom osoblju. Nadgledanje prodavaca se može vršiti na direktan i indirektan način: Direktna supervizija je . Menadžeri prodaje polaze od liderske usmjerenosti ka odnosima. snage i prethodnog iskustva. Moć prinude proističe iz ovlaštenja lidera da predlaže i izriče kazne u vidu degradiranja ili otpuštanja s posla. o povećanju naknada za radne učinke.Futrellu uključuje sljedeće faktore: menadžeri prodaje. Izvori te moći su: legalitet. Oni će slijediti uputstva lidera. te pozitivne povratne informacije. upoznavanje motiva i ciljeva saradnika. Supervizija obuhvata konkretna nadgledanja svakodnevnih aktivnosti prodajnog osoblja. To su eksperti superiornog znanja pa ih saradnici lako prihvataju i izvršavaju njihove preporuke. Svi navedeni izrazi moći različito utiču na ponašanje i izvršenje zadataka od strane saradnika. Ove aktivnosti se planiraju i provode da bi se usavršile prodajne vještine. Četvrti stil-ovlaštenje. Menadžeri usmjeravaju ponašanje prodajnog osoblja putem podučavanja. lideri imaju potrebu za ispoljavanjem moći i kontrolom. upućivanja kritika ili povlačenja predloženog povećanja plate za radne učinke. o pohvalama i priznanjima. Referentna moć proizilazi iz osobenosti lidera kao ličnosti. savjetovanja i supervizije. Moć stručnosti je rezultat posjedovanja znanja i vještina lidera za poslove koje obavljaju saradnici. Menadžeri su stalno na raspolaganju svojim prodavcima i daju im pojašnjenja i smjernice za rad kad god je to potrebno. Oni sa prodavcima raspravljaju o nekoj ideji za unapređenje prodaje. Legitimna moć i moć nagrađivanja će zasigurno imati punu saglasnost potčinjenih. pa menadžeri moraju odlaziti na prodajne teritorije i raditi s prodavcima. o unapređenju prodavca. 56. unaprijedila i proširila stečena znanja o prodaji. Osobenosti menadžera prodaje. Ponašanje sa težištem na zadatke demonstriraju lideri. objašnjavajući im šta treba da rade i ubjeđuju ih da izvrše njihove odluke. što podrazumijeva i stalnu kontrolu saradnika da bi se provjerilo da li su poslovi obavljeni na zadovoljavajući način. stručnost i referentna moć. kada utvrđuju dućnosti i odgovornosti pojedinaca ili prodajnih gurpa. Prodavci uvažavaju i poštju svog lidera i žele da se ugledaju na njega. pri čemu prodavci iznose svoja mišljenja i nakon usaglašavanja stavova prelazi se na izvršenje zadataka. Ponašanje i aktivnosti menadžera prodaje. Podučavanje je najvažnija pojedinačna tehnika obuke koju menadžeri prodaje koriste. mali je broj personalnih kontakata i mala je podrška prodavcima. demonstracija. Liderstvo predstavlja demonstraciju te moći uz čiju pomoć utiču na ponašanje prodavaca. jer su uvjereni u njihovo znanje i sposobnosti. Prodavci. kao ličnosti. Ponašanje i aktivnosti menadžera prodaje Ponašanje menadžera prodaje u direktnoj je zavisnosti od osobenosti njihove ličnosti. Prodavci su prepušteni sami sebi da rješavaju probleme vezane za plasman proizvoda i usluga. Drugi stil-ubjeđivanje. Legitimna moć menadžera prodaje zavisi od ovlaštenja koje ta pozicija ima. Moć prinude većina ljudi ne voli i nastojaće da izbjegnu izvršenje uputstva i kažnjavanje. nagrađivanje. Menadžeri prodaje donose odluke. motiva. Ne mora značiti da svi menadžeri prodaje imaju inteligenciju i sposobnost vrhunskih lidera. I ovaj stil ima veću primjenu kod prodavaca sa manjim iskustvom. kako bi prilagodili svoje napore u namjeri da utiču na ponašanje prodavaca. Tako lideri putem nagrađivanja direktno utiču na podnošenje prodajnog osoblja. U primjeni liderskih postupaka u različitim situacijama(usmjerenost ka zadacima i usmjerenost ka ljudima) menadžeri prodaje su izgradili 4 različita stila ponašanja i to: Prvi stilsaopštavanje. objašnjavanje. nego kod prodavaca sa iskustvom. Treći stil-učestvovanje. Prodavci dobar dio vremena provode na terenu. Ponašanje sa težištem na odnose karakteriše lidere koji preferiraju dvosmjernu komunikaciju. Menadžeri prodaje donose sve odluke polazeći od usjerenosti ka zadatku. Menadžeri prodaje nedovoljno usmjeravaju aktivnosti prodavaca.

Problemi i okolnosti koje treba razriješiti utiču na stepeno ovlaštenja pojedinih prodavaca. kako bi maksimirao njihovu produktivnost. izvještaje o troškovima. Ako prodajna grupa ima sposobnost i zainteresovanost za rješavanje prodajnih problema u različitim situacijama. visoku potrebu za nezavisnošću u obavljanju poslova. Prema tim specifičnostima pojedinih prodajnih zadataka menadžeri prodaje moraju usklađivati i primjenjivati tehnike ponašanja. prethodno iskustvo za efikasno obaljanje prodajnih zadataka i želju za učestvovanje u donošenju odluka onda menadžeri prodaje moraju upotrijebiti „ovlaštenja i odgovornost“. prodajnih sastanaka i razgovora sa svakim prodavcem. Liderske tehnike usmjerene ka zadatku mogu pomoći prodavcima da bolje razumiju svoje obaveze i na taj način unaprijede i efikasnost menadžera prodaje. od procedura koje se moraju poštivati itd. problemi koje treba riješiti i ograničenost vremena. Vremenska ograničenost je prateća pojava mnogih prodajnih situacija. Kad se radi o iskusnom prodavcu koji ima visoku sposobnost i visoku motivaciju onda menadžer prodaje samo upozna prodavca sa zadatkom i primijeni stil „ovlaštenja i odgovornosti“ za izvršenje zadatka. kreiraju atmosferu razumijevanja i povjerenja. prije nego što primijene neki liderski stil ponašanja. menadžer može primijeniti stil koji je više usmjeren ka zadatku. Oni podržavaju uspješne. Organizacioni faktori mogu uticati na aktivnosti menadžera prodaje zavisno od organizacione strukture i ovlaštenja koja se prenose na prodajne službe. Lideri navedenih karakteristika su nosioci entuzijazma. Liderski stil orijentisan na odnose može biti efikasniji sa prodavcima kod kojih dominiraju potrebe visokog nivoa. onda će mu trebati pomoć. Ako je prodajna grupa efikasna sa vrhunskim prodavcima menadžer prodaje će primijeniti tehniku „učešća i davanja“ ovlaštenja. Indirektna suprvizija ili nadgledanje ima zadatak da pomogne menadžerima prodaje sagledavanje svakodnevnih aktivnosti prodajnog osoblja. profesionalizma i efikasni instruktori svojih saradnika. potrebe. Izvještaje o analizi prodaje. Lideri moraju poznavati karakteristike ličnosti prodavaca i njegove učinke na prodaju da bi odabrali ponašanje sa težištem na odnose i obrnuto. a ostalim pomažu da povećaju efikasnost. Različita svojstva utiču i na izbor liderskog stila. Na ponašanje i efikasnost menadžera prodaje utiču i prodajne situacije. Prodavci Menadžeri prodaje treba da razmotre individualne karakteristike svakog prodavca. službe i teritorijalne grupe i sve one imaju svoje specifičnosti. nivoi performansi i prethodno iskustvo. Zadaci sa kojima se treba suočiti mogu biti jednostavni ili složeni. dobrog raspoloženja. motivi. kao i na ponašanje menadžera prodaje. Karakteristike prodajne grupe direktno utiču na efikasnost i liderski stil menadžera prodaje. nivoi izvršenja prodajnih zadataka. U suprotnom. Prodajna kultura jedne grupe ima snažan uticaj na ponašanje njenih članova. 58. Ona se obavlja putem telefona ili e-maila. Ukoliko prodajna grupa ne posjeduje navedena svojstva menadžeri će izabrati „autoritativni“ liderski stil.najbolji način nadgledanja prodjanog osoblja. Različite su individualne karakteristike. kao što su: zadaci sa kojima se treba suočiti. ako je grupa neefikasna. te određeni ili neodređeni. Može se zaključiti da se liderski stilovi menadžera prodaje zasnivaju na nivoima performansi prodavaca. Menadžeri prodaje su dužni da utvrde sposobnost i motivaciju kod svakog prodavca. prethodna znanja i iskustva pojedinca u okviru iste prodajne grupe. Ako prodavac ne zna kako da uspješno obavi prezentaciju novog proizvoda. Moraju se analizirati karakteristike ličnosti. potrebe i motivi. U takvim situacijama menadžer prodaje koncipira prodajnu prezentaciju i saopštava je prodavcu da je realizuje putem nastupa kod kupca. Norme koje su postavljene u skladu sa zadacima mogu imati snažan efekat na efikasnost obavljanja poslova. otklanjaju smetnje. Da bi se to postiglo lideri moraju da imaju povjerenje svojih prodajnih grupa. Zadatak menadžera prodaje je da postavlja norme svojim prodajnim grupama. Potrebe i motivi inspirišu lidere. Ako prodavac ima nisku sposobnost i nisku motivaciju bilo bi poeljno da se primijeni liderski stil poznat kao „saopštavanje“. 57. provizije i premije su sve materijali koji stoje na raspolaganju menadžerima. organizacioni faktori. a potom da primijene jedan od stilova. Očekivanja prodavaca i prodajne grupe od menadžera prodaje imaju utjecaja na njegovu lidersku efikasnost. Performanse uključuju sposobnost i motivacije prodavaca da obave posao. Za tu svrhu menadžeri prodaje mogu koristiti izvještaje o prodajnim posjetama u kojima se evidentiraju rezultati svake posjete. vrijeme i kupci s kojima je razgovarano. Organizacije sa razvijenom pozitivnom profesionalnom kulturom obično imaju menadžere koji su uspješni lideri sa cijenjenim ugledom u prodajnoj grupi i sa entuzijazmom u obavljanju poslova. Menadžeri prodaje su veoma zauzeti ljudi koji često . Prodajne grupe Prodajne grupe mogu biti odjeljenja.

200 € = 37.200 € =100% . i sl. što uključuje evidentiranje. kao što to postoji u kontroli proizvodnje u finansijskoj kontroli. kako u slučaju negativnih odstupanja (podbačaja). koliki je obim prodaje. Finansijska analiza. Ponašanje prodavaca utiče na ponašanje menadžera prodaje isto koliko ponašanje menadžera prodaje utiče na ponašanje prodavaca. zadovoljavajući obim i profit su tri glavna rezultata na koje utiče ponašanje menadžera prodaje. Svako odstupanje u ostvarenju ciljeva prodaje na nivou kompanije. Česta je praksa da se korektivna akcija preduzima samo kad su ostvareni rezultati ispod planiranih ciljeva ili kad su troškovi i budžet probijeni. Liderstvo u savremenom smislu je dvosmjeran proces uticaja. tako i u slučaju pozitivnih odstupanja (prebačaja). mjesečno ili godišnje kao i određivanje lica odgovornog za mjerenje. Mjerenje rezultata podrazumijeva utvrđivanje odgovarajućih tehnika i frekvencija mjerenja – dnevno. prodavcima. Međutim. Treba izračunati koliko je učešće pada obima odnosno smanjenja cijene u ukupnom podbačaju prodaje. Procjena rezultata u odnosu na standarde.5% Odstupanje zbog pada cijene (20-16) x 300 = 1. 60. Oni utvrđuju standarde koji mogu biti kvantitativni i kvalitativni. Izvršenje prodajnih zadataka. Analiza prodaje Rezultati prodaje su ključni pokazatelj efikasnosti marketinga. što daje vrijednost 4. Prema Kotleru postoje 4 vrste kontrole marketinga: kontrola godišnjeg plana. Predmet kontrole su sve funkcije marketinga koje imaju svoje ciljeve. u kontroli kvaliteta i sl. Svrha kontrole je da se provjeri i obezbijedi da ostvareni rezultati budu u skladu sa planskim ciljevima. ključni parametri za vrhovni menadžment su: prodaja. Procjena i kontrola marketinških aktivnosti predstavljaju najslabiju tačku u primjeni marketing koncepcije kod mnogih kompanija. Kontrola godišnjeg plana. kakvo je učešće na tržištu.moraju donositi odluke u kratkom vremenu. po kupcima. nedeljno. izvršavati i kontrolisati ostvarivanje planskih zadataka. Varijabilnost ili odstupanje prodaje može biti posljedica kombinacije različitih uzroka na polju obima prodaje i cijena ili samo jednog od ovih elemenata.000 €. pa time i suštinski element kontrole godišnjeg plana.800 €. Kontrola se dalje prenosi na niže upravljačke nivoe. Pojam kontrole marketinških aktivnosti („Mi smo svjtska firma koja se svugdje odomaćila“ Menadžeri prodaje i marketinga moraju planirati.5% 1. 59. kontrola profitabilnosti. Analiza prodaje predstavlja detaljan pregled prodajnih podataka kompanije. Odstupanje zbog pada obima 20x(400-300) = 2. troškovi i profit. Treba utvrditi eventualne probleme i definicije i predložiti korektivne akcije. Za utvrđivanje varijabilnosti ili odstupanja prodaje može se koristiti slijedeći postupak: Plan proizvoda je 400 komada po cijeni od 20 €. Podbačaj plana prodaje je 3.200 €. Analiza ukupnog tržišnog uspjeha. Svrha kontrole godišnjeg plana je da kompanija ostvari prodaju. Nakon određenog vremenskog perioda menadžment kompanije proučava rezultate i odlučuje o potrebi preduzimanja korektivnih akcija. Korektivna akcija mora da se provede. je rezultat odstupanja u rezultatima nižih organiz. kontrola efikasnosti i strateška kontrola.jedinica.000€ = 62. Menadžment prodaje će se opredijeliti za one kategorije koje obezbjeđuju najvažnije i najtačnije informacije o prodaji. treba utvrditi i dozvoljena odstupanja ispod ili iznad utvrđenog nivoa. kakva je aktivnost konkurencije. prodajnim teritorijama. Na svakom nivou analize i kontrole prodaje moraju da se utvrde odstupanja i uzroci u cilju korektivnih akcija. Utvrđivanje odgovornosti za ostvarenje tih standarda. Preduzimanje korektivnih koraka. upoređivanje i izvođenje zaključaka. Poslovi vezani za kontrolu godišnjeg plana spadaju u odgovornost vrhovnog i srednjeg nivoa menadžmenta. Analiza prodaje pokazuje ko su najveći kupci. što predstavlja 8. Proces kontrole obuhvata 4 osnovna elementa: Definisanje konkretnih standarda u rezultatima. Menadžment marketinga dugo se opirao konceptima kontrole koji su široko prihvaćeni u drugim oblastima poslovanja. profit i ostale planske ciljeve. organizacionim jedinicama. Posljednji korak u procesu kontrole je preuzimanje korektivnih akcija u situaciji kada je utvrđeno odstupanje od standarda. Analiza prodaje se može vršiti po: linijama proizvoda. Analiza učešća na tržištu. Razlog za ovakvu praksu je nepostojanje standardnog sistema kontrole marketinga. vremenskim periodima i td. Ostvarenje je 300 komada po 16 €. Menadžeri koriste 5 akcija za analizu i kontrolu uspješnosti plana: Analiza prodaje. Analiza usporedbe troškova za marketing i prodaju. u krajnjoj liniji. Oni moraju odmah da narede prodavcima šta treba da urade ili da sami obave taj posao. Svaki menadžer prodaje zadužen je za ostvarenje određenog nivoa prodaje i troškova.

Tržišno učešće uvijek treba sagledavati u vremenskoj dimenziji.. Tako povećana ulaganja u promociju treba da dovedu do povećanaj obima . tj. Ako sve varijable koje su pod kontrolom firme posmatramo u funkciji prodaje.. Otkrijte zbog čega je drastično opala vaša produktivnost u prodaji. kada je prodaja bila na vrhuncu. 61. Postoji značajna razlika između troškova proizvodnje i troškova marketinga sa aspekta odnosa prema obimu proizvodnje. učešće na tržištu je značajan pokazatelj uspješnosti poslovanja. a troškovi proizvodnje zavisna promjenljiva veličina. ili pak. gdje je Q obim prodaje. Mikro analiza prodaje bavi se ostvarenjima planskih ciljeva po proizvodima. Treba analizirati da li firma zadržava konstantno učešće na tržištu ili konkurencija ugrožava njenu poziciju. 4. (X1-Xn) varijable prodaje pod kontrolom firme i (Y1-Yn) varijable prodaje koje nisu po kontrolom firme.. moraju se preduzeti energične mjere od strane menadžmenta prodaje. 62. Za utvrđivanje ukupnog obima prodaje moraju se utvrditi trendovi kao što su: Smanjenje ili povećanje obima prodaje u vremenskim intervalima. 3. U sklopu kratkoročnih. ako ga ne liječite propisano. da bi se povećala dobit. kao po strukturi kupaca. Jednačina prodaje. za dati nivo varijable Y. Analiza učešća na tržištu Pored obima prodaje i profita. Ovi su troškovi u razvijenim tržišnim privredama postaju jedna od najznačajnijih kategorija troškova. konkurencije i td. To se dešava kad se napuste neprofitabilni kupci ili proizvodi. tako i analiza na tržištu nije sveobuhvatni pokazatelj profitabilnosti kompanije. To znači da obim prodaje zavisi od visine ulaganja u pojedine marketing aktivnosti. Pomirite se da ste u krizi. Pad prodaje je stanje koje se neće promijeniti. Da bi se došlo do jednačine prodaje menadžer proizvoda mora prethodno odrediti varijable koje utiču na obim prodaje.kvantitativno i vrijednosno. Učinite to. nedovoljna obučenost. Obim proizvodnje je nezavisna. Najčešći cilj je da se učešće na tržištu poveća. kupcima.X2. Uzrok može biti smanjena aktivnost prodavaca. Smanjenje ili povećanje ukupne tražnje industrijske grane.c. Svrha analize troškova marketinga i obima prodaje je da se ustanovi kako obim prodaje varira zavisno od promjene troškova marketinga.M). a troškovi pordaje su nezavisno promjenljiva veličina.k. Da bi se vratilo u pređašnje stanje. Pod troškovima marketinga podrazumijevaju se svi troškovi vezani za proizvod od njegovog ulaska u skladište do momenta naplate prodatih proizvoda. ali na drugoj strani doprinose povećenju prodaje i profitabilnosti poslovanja. Varijabla X obuhvata prodajnu cijenu (P). Povećano učešće na tržištu znači da kompanija radi bolje od konkurencije. 2. Posljednjih godina troškovi marketinga bilježe brzo povećanje. Ova ulaganja prouzrokuju porast troškova. Kada vaša prodaja naglo pada priznajte sebi da ste u krizi. Obim prodaje je zavisno promjenljiva veličina.. kako bi kompanija povećala profit.Yn). Može se desiti da je obim prodaje opao tokom protekle godine. analize i planiranje su od ključnog značaja. U slučaju naglog pada prodaje Tom Hopkins preporučuje da se preduzmu sljedeći koraci: 1.5% i padom cijena 37. onda jednačina ima sljedeći oblik: Q = f(P. a i dugoročnih planova nalaze se ciljevi o učešću na tržištu.5%. Ipak to predstavlja razlog za brigu. zadrži na dostignutom nivou. Traži se optimalizacija obima proizvodnje pri kome se ostvaruju najniži troškovi po jedinici. Proučavanje. Smanjenje ili povećanje tražnje na užem dijelu tržišta koje podmiruje neka firma. Takođe treba uzimati više osnovica za izračunavanje učešća na tržištu. Ponekad pad tržišnog učešća može biti izveden namjerno od strane menadžmenta. Ova jednačina kaže da je obim prodaje funkcija varijable X. U analizi odnosa troškova i obima proizvodnje cilje je da se utvrdi kako troškovi po jedinici proizvoda variraju sa primjenom obima proizvodnje. ako tržište bilježi ukupan pad. za kompaniju je ključno pitanje uticaj ostvarene prodaje na njenu profitabilnost. povećaju prodaju i tržišno učešće.Odstupanje od zadanog obima prodaje uzrokovano je podbačajem obima prodaje za 62. Kao što i sama analiza prodaje nije dovoljna da se ocijeni uspješnost poslovanja. Odnos obima prodaje prema determinantama prikazan je u sljedećoj jednačini prodaje: Q=f(X1. a to se ne može utvrditi bez poznavanja troškova marketinga. prodavcima i sl. problem u proizvodu ili na tržištu.Xn) (Y1. Planirajte kako ćete se boriti protiv svog problema u prodaji. Međutim. ali to što vas izvlači iz krize je da sačinite plan. varijabilne troškove (c) i izdatke za marketing (M). To znači da trebate isplanirati kako pokrenuti proces oporavka u prodaji.Y2. Analiza troškova marketinga Analiza obima prodaje je neophodna za efikasnu kontrolu prodaje. teritorijama. planiranje i rukovođenje prodajnim osobljem. na bazi praćenja trendova. bonifikacije (k).. a da je učešće na tržištu istovremeno povećano. odnosno prodaje. Kompanije ulažu ogromne napore da stalno pridobiju kupce za svoje proizvode.

To su: metod ukupnih troškova i metod kontribucione marže. gdje je: Z = ukupan profit. Treba postići optimalni odnos između obima prodaje i troškova marketinga. Drugi način podjele troškova marketinga je: troškovi obezbjeđenja narudžbi od kupaca (lična prodaja. administracija i sl. kao osnovnog pokazatelja uspješnosti poslovanja. jednak prihodu od proizvoda (R) umanjenom za njegove troškove (C): Z = R – C. Stopa povrata neto vrijednosti rezultat je umnoška dvaju omjera i to: povrata od imovine i finansijske poluge. pak. Postoji više načina podjele troškova marketinga. vezanih za analizu prodaje i analizu troškova marketinga. administracija). Menadžer za marketing može povećati stopu porasta od imovine povećanjem profitne stope kroz povećanje prodaje ili smanjenjem troškova ili. k = bonifikacija po jedinici proizvoda (prevoz. Tako imamo troškove distribucije.prodaje. prodavci. profitne stope i obrtaja sredstava. neprofitabilni kanali distribucije. Zatim slijedi pokriće fiksnih troškova i opštih troškova administracije. provizija. c = varijabilni troškovi proizvodnje i distribucije (troškovi radne snage i troškovi isporuke). Neto cijena proizvoda (P') jednaka je njegovoj prodajnoj cijeni (P) umanjenoj za bonifikaciju pojedinog proizvoda (k). čuvanje zaliha. unapređenje prodaje). fiksne troškove (F) i marketinške troškove (M): C = Cq + F + M. Troškovi proizvoda se mogu klasifikovati na jedinične varijabilne proizvodne troškove (c). Izraz [(P-k)-c] predstavlja bruto prinos po jedinici proizvoda. Vrhovni menadžment koristi finansijske analize. ukazano je na potrebu utvrđivanja profita. najprofitabilnije prodajne teritorije. propaganda. potraživanja. kupci i td. 64. kanali distribucije. kreditiranje. kako slijedi: Z = Q [(P – k) . Troškovi marketinga dobrim dijelom nastaju van kompanije pod dejstvom eksternih faktora na koje kompanija ne može uticati. transport.) i troškvoi realizacije narudžbi (skladištenje. Metode utvrđivanja profitabilnosti U kontekstu prethodnih izlaganja.c] – F – M. kako bi identifikovao faktore koji utiču na stupu porasta neto vrijednosti firme. koji se odnose na stimulisanje kupaca na veću kupovinu. Prihod je jednak neto cijeni proizvoda (P') pomnoženoj brojem prodanih jedinica (Q): R = P' x Q. Menadžeri marketinga sve više koriste finansijske analize kako bi pronašli profitabilne strategije. Analiza i kontrola troškova marketinga može ukazati na značajne pokazatelje poslovanja kompanije. 63. visoki troškovi fizičke distribucije. Stopa neto vrijednosti = Neto dobit : Neto vrijedn. Drugi način utvrđivanja profitabilnosti jeste metod kontribucione marže. Obrtaj sredstava = Neto prodaja : Ukupna imovina. rabat). zalihe. Imovinu firme čini gotovina. kako slijedi: Povrat od imovine = Neto dobit : Ukupna imovina. Profitna stopa i obrtaj sredstava se izračunavaju na sljedeći način: Profitna stopa = Neto dobit : Neto prodaja. provizija i rabati: P' = P – k.). profitabilnost pojedinih kupaca. Postoje dvije glavne metode za utvrđivanje profitabilnosti komapnije i pojedinih marketinških jedinica (proizvod. Izraz Q [(P-k)-c] predstavlja bruto prinos koji služi za pokriće fiksnih troškova. Koristi od analize marketing troškova imaju marketing menaderi i menadžeri prodaje. F = ukupni fiksni troškovi. Povrat od imovine je umnožak dvaju omjera. pa se dobije čisti profit prije poreza. neprofitabilnost proizvoda i td. P = prodajna cijena. marketinških troškova i ostvarenje čiste dobiti. prema definiciji. istraživanje marketinga. Da bi se povećala stopa povrata neto vrijednosti firma mora povećati odnos neto dobiti prema ukupnoj imovini ili povećati omjer svoje imovine u odnosu na neto vrijednost. Finansijska poluga=Ukupna imovina:Neto vrijednost. Kontribuciona marža sadrži fiksne troškove i čist . da bi se utvrdilo kako i gdje kompanija zarađuje novac. Varijabilni ili kontrolisani troškovi se oduzimaju od prodaje. Cilj marketing menadžera ne može biti samo maksimalni obim prodaje ili minimalni troškovi marketinga. prodajna teritorja. pa se dobije kontribuciona marža. Q = broj prodanih jedinica proizvda. Tri zadnje jednačine se mogu supstituisati jednom jednačinom profita. jer im olakšava donošenje odluka vezanih za rukovođenje prodajnim osobljem i kreiranje optimalnog marketing miksa. koju čine prevozne bonifikacije. Metod ukupnih troškova podrazumijeva da se svi troškovi (i varijabilni i fiksni) iskazuju na nivou kompanije i alociraju na nivoe marketinških jedinica. Profit (Z) je. nekretnine i oprema. koji su vezani za kanale distribucje i fizičku distribuciju i troškove promocije. Jednačina profita pokazuje kako su prodaja i profit povezani sa troškovima proizvodnje i marketinga. povećanjem obrta sredstava kroz povećanje prodaje ili smanjenje angažovanosti sredstava. pri kome se maksimizira profit uz istovremeno racionalno korištenje raspoloživih sredstava. kao što su: neprofitabilni kupci. M = marketinški troškovi (propaganda. Finansijska analiza Odnos tražnje i prodaje treba sagledavati kroz ukupan finansijski pregled. unapređenje prodaje.

Bitno je da reviziju treba da vrše nezavisni stručnjaci koji dobro poznaju marketinške aktivnosti. ČP – čist profit. VI dio: Revizija marketinške djelatnosti u okviru koje se sagledavaju: proizvodi. Stopa prinosa na investicije može se izračunati za svaki poseban segment ili prodajnu teritoriju: PI = (UM : PS) x (PS : DS). III dio: Revizija organizacije marketinga. Sveobuhvatnost u reviziji marketina obuhvata ispitivanje makro i mikro marketinškog okruženja firme. Produktivnost rada sa aspekta marketinškog poslovanja može se povećati na sljedeće načine: Povećanjem obima prodaje-kroz pojačane promotivne aktivnosti stimuliše se tražnja. tehniko. PI-prinos na investicije.sredstva. Nezavisnost. Smanjenjem broja prodajnog osoblja-kroz njihovo produktivnije angažovanje i smanjenje prodajne provizije.profit. 66. sistematičnost. bilo da je on unutar kompanije ili da se anažuje neka konsultantska agencija. tako i dugoročna. što dovodi do povećanja prihoda od prodaje. i u vrijeme kada poslovanje dobro funkcionira. javnost). marketinški ciljevi i strategija. distribucija. nezavisno i periodično ispitivanje marketinškog okruženja firme ili njene poslovne jedinice. U slučaju da kompanija ostvari čist gubitak. IV dio: Revizija marketinških sistema u okviru koje se sagledavaju: marketinški informacioni sistem. pa potom po proizvodima i teritorijama. prodajno osoblje. Često su kompanije prisiljene da prodaju neprofitabilne proizvode i da zadržavaju neprofitabilne teritorije. kupcima i td. koje je potrebno razraditi kroz reviziju: I dio: Revizija marketinškog okruženja kroz reviziju makrookruženja (demografsko. revizijski tim ili odjel kompanije i vanjska revizija. Tome treba da prethodi detaljna analiza troškova i profita da bi se sagleda problem i donijela racionalna odluka. učešće na tržištu i troškovi. V dio: Revizija marketinške produktivnosti kroz: analizu produktivnosti i analizu djelotvornosti troškova. te sa prijedlogom plana aktivnosti poboljšanja marketinške uspješnosti firme“. Da bi izračunali prinos na investicije mora se pomnožiti profitna marža (čisti profit/prodaja) i obrt sredstava (prodaja/ukupno uložena sredstva): PI = (ČP : P) x (P : US). Revizijom prodajnog osoblja treba sistematski i . ekonomsko. distribucija i posrednici. a izračunava se za cijelu kompaniju. nezavisnost i periodičnost. UM-ukupna marža. US – uk. disciplinska djelotvornost. političko. marketinški sistem planiranja. propaganda.ulož. gde je PI – prinos na investicije. Cilj je da se nalazi dobijeni revizijom iskoriste za donošenje odluka i preporuka za unapređenje uspješnosti marketinga kompanije. Kotler je razradio 6 komponenti marketinga. 65. Revizija je kritičko preispitivanje svih marketing aktivnosti. kako kratkoročna. tj. u cilju unapređenja sveobuhvatne efikasnosti marketinške organizacije. neophodno je identifikovati ključne probleme kompanije. ekološko. Prinos na investicije ili prinos na uložena sredstva je pokazatelj efikasnosti korištenja sredstava u poslovanju. konkurencija. utvrditi prioritete i preduzeti korektivne akcije na poboljšanju marketinške uspješnosti. Značajnu pažnju treba posvetiti izboru revizora. U marketingu se za ocjenu efikasnosti i efektivnosti najčešće koristi dobit. po teritorijama. Standardi efikasnosti akcentiraju troškove: ukupno na nivou kompanije. Revizija upućuje na najnužnija poboljšanja. Efikasnost se mjeri odnosom inputa i autputa. Revizija prodajnog osoblja Cilj revizije prodajnog osoblja je da se analiira i procijeni strategija prodaje i predlože kreativne mjere za poboljšanje ukupne aktivnosti prodajnog osoblja. Na osnovu izvršene revizije marketinga. obim prodaje. marketinški sistem kontrole. P – prodaja. direktan marketing. PS-prodaja po segmentima. kupci. publicitet. onda bi menadžment morao izvršiti preraspodjelu sredstava i usmjeriti ih na profitabilne segmente. Revizija marketinga može se obaviti na više načina: samokontrola. marketinške ciljeve i strategije. pri čemu se sagledavaju: formalna struktura. U citiranoj definiciji akcenat je dat na: sveobuhvatnost. strategija i aktivnosti s namjerom određivanja problematičnih područja i prilika. po proizvodima. s ciljem da se ustanovi dijagnoza problema i ukaže na način rješenja problema i poboljšanja efektivnosti i efikasnosti marketing aktivnosti. DS-dodatna sredstva za segment. Sama revizija marketina mora biti planski pripremljena i sprovedena. Eliminisanjem ili redukcijom neprofitabilnih proizvoda. U suštini marketing reviziju treba da sprovode osobe koje nisu direktno odgovorne za izvršavanje marketing aktivnosti. funkcionalna djelotvornost. sistem za razvoj novog proizvoda. dobavljači. unapređenje prodaje. kako bi se realizovao kompletni proizvodni program. Periodičnost podrazumijeva da se revizija marketinga obavlja blagovremeno. kao i ciljeva. kulturno) i reviziju poslovnog okruženja (tržište. II dio: Revizija strategije marketinga u kom se analiziraju: poslovna misija. a ne samo kad se uoče problemi. Pojam revizije marketinga Prema Kotleru: „Revizija marketinga je sveobuhvatno. sistematično.

elektronike i td. 68. primjenjujući princip 80/20. Ako su prodavci novi na određenoj teritoriji. Da li postoji dovoljan broj. Korištenje adekvatne dokumentacije je princip da prije preduzimanja ma koje akcije. a to sa svoje strane utiče i na povećanje prodaje neprofitabilnih proizvoda. Neproduktivni trgovci se trebaju dodatno edukovati i stimulisati na veće učinke. kako bi se zadržala lojalnost kupaca. Da li su prodajne snage organizovane u skladu sa načelima specijalizacije – po proizvodima. Postupanje u skladu sa politikom kompanije. novih materijala. u pravcu unapređenja poslovanja. Ni jedna zemlja ne može ostati izolirana od svjetske ekonomije i oštre konkurencije. Konzistentnost i dosljednost podrazumijeva obavezu menadžera da objektivno razmatraju radne učinke prodavaca. Dvije su sile dominantne u savremenim promjenama: Globalizacija. treba prethodno razmotriti sve raspoložive dokumentovane izvore. Uspjeh na tržištu . na profitabilnije teritorije i na uspješnije trgovce. zasnovan na punoj objektivnosti. Korektan odnos podrazumijeva da međusobni odnosi menadžera i prodavaca treba da se zasnivaju na obostranim interesima. te uz bolji sistem stimulativnog nagrađivanja. prodajnih teritorija i prodavaca.nepristrasno provjeriti način rada i doprinos ukupnim marketing naporima z auspješno poslovanje. Koje su prednosti i nedostaci prodajnih snaga u poređenju sa konkurencijom?. I u kompanijama koje dobro posluju treba. nekad se moraju zadržavati i usluživati i neprofitabilne prodajne teritorije. kao i redovno sastajanje. 67. Sve činjenice i probleme treba zajednički razmotriti i naći zadovoljavajuća rješenja. već samo učinak prodavca. Timski rad. tržištima i po teritorijama?. pak. Da li je način i postupak određivanja teritorija i prodajnih kvota prilagođen sposobnostima prodajnog osoblja?. Najčešća pitanja na koja treba da odgovori revizija prodajnih snaga: Koji su ciljevi prodajnih snaga?. Trendovi koji će u budućnosi uticati na menadžment prodaje i marketinga su: Brze promjene. niti ocjenjivati ličnost. Detaljnom analiom prodaje i troškova marketinga. To znači da 80% obima prodaje potiče od 20% najsposobnijih prodavaca. Menadžeri treba da izbjegavaju grubosti i prijetnje u kritici. tj. vršiti reviziju marketinga i reviziju prodajnog osoblja. menadžeri prodaje imaju mogućnost da identifikuju profitabilne teritorije i teritorije sa najvećim obimom prodaje. Naprijed je već konstatovano da menadžeri pri ocjenjivanju učinka treba da se usaglase sa zakonom i propisima kompanije. Prodavci se moraju upznati sa ciljevima. bilo da je riječ o otpuštanju. kako bi se pripremili za njihovo ostvarivanje. bioenergetike. Treba odrediti i vremenske rokove. sposobnost i zalaganje prodajnog osoblja?. Isto tako. Liderstvo. menadžera prodaje koji organizuju i koordiniraju prodajne aktivnosti?. te uspostavljanje sistema povratnih informacija. Sigurno je da bi se veći profit moga ostvariti orijentacijom na profitabilnije proizvode. Principi za ocjenjivanje učinka prodavaca Menadžeri prodaje u ocjenjivanju učinka prodavaca moraju se pridržavati određenih principa koji su vezani za ovaj složen i odgovoran posao. Partnerstvo. uz dodatnu obuku i trening. Nove tehnologije. obilježena rezvojem informatičkih tehnologija. onda svako odstupanje navodi na sumnju i postavlja se pitanje motiva takvog ponašanja. Zato menadžeri treba da evidentiraju specifična zapažanja i argumente koje treba koristiti pri ocjeni učinaka. I tehnološka revolucija. Isto tako. Faktori koji će uticati na aktivnosti prodaje i marketinga u budućnosti Svjetska ekonomska scena nalazi se u procesu revolucionarnih promjena. o unapređenju. Ciljevi i standardi treba da budu realni i ostvarljivi. zadržavajući profesionalan i poslovan ton. Uspješni prodavci mogu biti još uspješniji uz bolju organizaciju. Najvažniji principi su: Objektivnost znači da menadžeri u vrednovanju prodavaca ne smiju unositi lične stavove i mišljenja. izricanju disciplinskih mjera ili. Da li postoje primjedbe kupaca na postupke i ponašanja pojedinih prodavaca?. Ne treba uspješne prodavce samo zbog jednog lošeg učinka ingorisati i stavljati u drugi plan. I prodajne kvote utiču na prodavce da ih prebace u trci za većom zaradom. Da li su prodajne snage dovoljno velike da bi ostvarile prodajne ciljeve?. onda njima treba odrediti period za prilagođavanje. unapređenje prodavca sa lošim radom ili otpuštanje prodavca sa dobrim učincima izaziva sumnju u dosljednost menadžera. Pareto princip 80/20 ukazuje na to da 80% ostvarene prodaje ili profita potiče od 20% kupaca. Nije uvijek moguće donijeti odluku o eliminaciji neprofitabilnih proizvoda. Kakav je moral. Golbalizacija. Da li su visina naknade i sistem nagrađivanja dovoljno stimulativni?. Kompanije su često primorane da postojeće profitabilne proizvodne linije dopunjuju neprofitabilnim proizvodima. prodajnih teritorija i otpuštanju neprofitabilnih trgovaca. proizvoda. ili možda previše. Ako kompanija predviđa tromjesečno provjeravanje prodavaca prije otpuštanja ili dvije kompletne kontrole prije unapređenja. nagli porast globalne trgovina i međunarodne konkurencije.

Proizvođači i trgovinski lanci moraju odrediti optimalni asortiman proizvoda. jer bez njih firma prestaje postojati. najadekvatniji raspored na prodajnom mjestu. reinžinjeringu i smanjenju radne snage. trgovaca i potrošača. što manje opterećena nepotrebnim troškovima i pri ruci kupcu. timski rad u procesima odlučivanja i da sve podrede kupcima. punjenje polica. Novi profili prodavaca i poslovni ljudi kompanije u cjelini moraju da razmišljaju globalno. cijene i promociju. pribjegavaju smanjenju troškova. povećanju profita kod proizvođača. u pravoj količini i u pravo vrijeme. najprikladnije cijene. U takvim uslovima pojedine firme. Kad proizvodnja i trgovina shvate da rade za istog kupca. Već se uvrežilo pravilo „Ako nisi na internetu. U središtu zajedničkog interesa industrije i trgovine je kupac. Sve se više traže prodavci sutrašnjice koji će preuzeti poslove u globalnim kompanijama. odijevanja stanovanja. uvođenje novih proizvoda. To zahtijeva reinžinjering postojeće orgnizacije.pripada onim kompanijama koje na najbrži način odluče da proizvode one robe koje su potrošači spremi kupiti. Sve je veći naglasan na upravljanju fundamentalnim poslovnim procesima i integraciji poslovnih funkcija. kulturne potrebe i td. zajedničke informacione sisteme. kreativnu promociju. Sve je veći naglasak na direktnom i online marketingu te na Internetu. Tako se postepeno napušta transakcijska prodaja u korist izgradnje veza i odnosa zasnovanih na dugoročnom partnerstvu između trgovina i proizvođača. eliminisanju duplih poslova i višeetapne kontrole. zdravlja i rekreacije. U trgovini C – menadžeri pokrivau nabavku. u cilju zaštite svojih profita. Rukovodilac marketinga će trebati da sposobne stručnjake za marketing rasporedi u timove i da od njih prima povratne informacije. smanjenju troškova. onda se oni ujedinjuju i rade zajednički da bi roba na prodajnom mjestu bila što jeftinija. sa znanjem više jezika i poznavanjem kulturnih razlika pojedinih zemalja. Potrebe ishrane. s pravom cijenom. a ne svojoj zapovjednoj hijerarhiji. kao npr. koju karakteriše pitanje „kako prodati“ i fokusira se na stvaranje kupaca za cijeli život. Dio odgovornosti menadžera prodaje se prenosi na prodajne timove u kojima učestvuju saradnici i trgovine i proizvođača-dobavljača. na pravom mjestu. Kao rezultat partnerskih odnosa između proizvođača i trgovine u planiranju asortimana razvio se sistem „category menagement“. Kategorija se definiše kao skup proizvoda ujedinjenih u grupu prema namjeni sa aspekta zadovoljenja potreba kupaca. Ključ za zadržavanje kupaca je njihovo puno zadovoljstvo i takvi kupci postaju lojalni prema svojim dobavljačima. Neke firme postavljaju procesne menadžere sa zadatkom da integrišu odvojene aktivnosti. novih oblika trgovanja. uspostavljajući čvrste personalne i prijateljske odnose. Formiraju se timovi koji preuzimaju veću odgovornost za uspjeh na tržištu. Savremeni marketing napušta praksu sa kratkoročnom orijentacijom. ne postojiš. Kupci su „svetinja“. nisi uvažen“. skladištenje. Već se osjeća potreba da se marketing kao sektor preobrazi u sektor potrošača ili da se podijeli na dva dijela: marketing za istraživanje i marketing za komunikacije. a planiraju i djeluju lokalno. potrebe njege. To je omogućeno partnerskim odnosima koji obezbjeđuju pravi proizvod. Category sistem doprinosi porastu prodaje. Na marketingu je odgovornost da se kompanija u svim svojim segmentima aktivnosti posveti tržištu i profitabilnim kupcima. Uporedo sa globalizacijom i tehnološkim promjenama dolazi do pomijeranja snage uticaja od proizvođača prema velikim međunarodnim trgovinskim lancima. Reinžinjering podstiče preduzeća da svoju pažnju preusmjere sa funkcija na procese pri čemu procesi integrišu najvažnije cjeline poslova koje kompanija mora da sprovede kako bi ispunila obećanja data kupcima. Novi sistem zahtijeva formiranje nove rukovodeće funkcije „Category menadžer“ (C – menadžer). veće osjetljivosti potrošača na ponuđenu vrijednost i smanjenja uloge masovnog marketinga i promocije u korist partnerskih odnosa. Informacijska i komunikacijska revolucija dovodi do promjene načina kupovine i prodaje. Veća pažnja poklanja se poslovnim procesima koji u većoj mjeri utiču na zadovoljenje kupaca. Raste značaj trgovinskih marki. koja je locirana u prodaji. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->