mala gramatika našeg govornog jezika, a ono što su nas učili u osnovnoj školi kada smo bežali sa časova

... a sada nam treba ...

1|P a g e

nadomak. nominare = ime. priloške odredbe (mero. unutar. imenični deo predikata i priloška odredba za način sa veznicima kao i nego. blizu. uzrok. dato . Marku je sestra bolesna. uprkos. smer ili cilj kretanja i namenu. radi. protiv. u. usprkos. poviše. uzduţ. k. Otac mog druga je advokat.. Lopta je pala pored linije.CILJNIK– Kome? Čemu? Dativ je zavisan padeţ koji znači pravac. posle. mimo. s(a). tokom. mnogo. imenovati – NAZIVNIK – Ko? Šta? Nominativ je nezavisan padeţ koji u rečenici moţe da stoji samostalno. i. Dajte mi malo šećera. nominativ nomen. Maja peva od sreće. atribut. datum = dati. preko. ispred. posredstvom. Drvena kapija je otvorena. duţ. nakon. Dobija se na pitanja: kome? čemu? Upotrbljava se sa predlozima (pravac) i bez njih (namena. dativ -dare. Svakog dana idem u grad. usred. Bilo me je strah u šumi. uoči. apozicija. partitativni ili deoni genitiv (deo ili količina nečega sa prilozima: malo. objekt. kome pripada). pre. kraj. dosta.DOPUNJIVAČ– od Koga? od Čega? Genitiv je zavisan padeţ koji označava pripadnost. kod. Ja sam krenuo ka svojoj kući. iza. 2.. način. okolo. vreme. Popila sam šolju mleka. nasuprot. Okenuo se Ani i osmehnuo se.bez. pokraj. umest. niţe.. oko. cilj) i logički subjekat. nadohvat. Dţejms Bond. blizu. 3. Predlozi za dativ: ka. Mišin tata je dobar kao hleb. izvan. Nisam bio u školi zbog bolesti. Iz kuće su izašle dve ţene. Slična je zvezdama na nebu. iznad. imenični deo predikata. pored. U rečenici u gnitiv je atribut. pripadnost) U rečenici dativ je objekat. Nominativ uvek stoji bez predloga.) ablativni genitiv (označava poreklo nečega. Dobija se na pitanja: (od) koga? (od) čega? čiji? Upotrebljava se sa predlozima i bez njih. nasuprot. Petar je pošao prema školi. izmeĎu. iz.. usled.zbog. U dvorištu škole nije bilo Ďaka. Osnovna značenja genitiva su: posesivni ili prisvojni genitiv (označava čije je nešto. unatoč. do. osim. atribut. 2|P a g e . protiv Moja sestra sutra ide frizeru. za. genitiv Čiji? genus = pol. širom. Kupio sam mami čokoladu.PADEŢI 1. U rečenici u nominativu su subjekat. više. odakle je nešto poteklo) Predlozi za genitiv: od. poreklo ili genitus = rodjen . krajem. Zovem se Bond. Miš se sakrio u korenu hrasta. On je bio učitelj u našoj školi. nešto. Marko je došao svojoj kući. Dobija se na pitanja: ko? šta?. Juče sam ti dao pismo. deo nečega i poreklo. pomoću. povodom. priloška odreba za mesto i logički subjekat. prema. ispod. Odjeknulo je kao bomba. Uzeo joj je obe knjige.

pred. Pokazao mi je dokaze o kraĎi. 7. Sreo sam našeg učitelja juče. pri. Svako jutro ustajem rano. Oči su mi osetljive na svetlost. Kuća je ličila na dvorac. nad.. dozivati . o. Predlozi za lokativ: na. nad. Deca se igraju u dvorištu. akuzativ . Dobija se na pitanja: gde? čime? o kome? o čemu? na kome? na čemu? po kome? po čemu? u kome? u čemu. skretanje paţnje. Bio je u Americi godinama.locus = mesto .ALATNIK– Sa kim? Sa čim? Instrumental je zavisan padeţ koji kazuje društvo i oruĎe ili sredstvo za rad. Ana. Ivane.accusarre = optuziti . za. u. Popeli su se uz planinu. vokativ - vocare = vikati. Idem sa prijateljima u bioskop. Uvek se upotrebljava sa predlozima. Lopta je pod stolom. meĎu. za Putovali smo vozom. Hodala je brzim koracima. uzrok) i logički subjekat. Dobija se na pitanja: koga? šta? Upotrbljava se sa predlozima (pravac. Predlozi za akuzativ: kroz. mesto) i bez njih (objekat. sa. Pri pisanju se odvaja zarezima. pod. Upotrebljava se bez predloga. Moj roĎendan je u sredu. niz. pravac kretanja i mesto. nastavniče.” . sine. skolni noge sa stola. Farmacija je pri medicini. Nemoj. Pročitao sam celu knjigu.. trčati tako brzo. Dobija se na pitanja: s kime? čime? Upotrebljava se se sa predlozima (društvo) i bez predloga (oruĎe. Moj tata se bavi trgovinom. lokativ . po. Avion je nestao je u oblaku. hoćemo li u grad? Pravi si heroj. na. pod. instrumental . način. “Oj…” Vokativ je nezavisan padeţ koji sluţi za dozivanje. druţe! Hej. pred. mimo Kupio sam mali skejt.4. obraćanje. 3|P a g e . o. uz. 5. priloška odredba (mesto. Subotom uvek imam trening. Otišla je sa osmehom za njim. sredstvo).instrumentum = sredstvo . Prepoznao sam ga po koraku.MESNIK– Gde? O kome? O čemu? Lokativ je zavisan padeţ koji označava mesto na kome se nešto nalazi i objekat o kome se govori. Ispričao je priču kroz suze. doĎi brzo! Dobar dan. po. U rečenici akuzativ je objekat. Uz ovo jelo ne treba mi salata.DOZIVAČ– “Ej. Uroše. vreme). 6. vreme. meĎu. u Knjiga iz istorije leţi na stolu. Predlozi za instrumental: s.TRPNIK– Koga? Šta? Čega? Akuzativ je zavisan padeţ kojim se označava objekt radnje.

GLAGOLSKA VREMENA 1 PREZENT – sadašnje vreme 2 PERFEKAT – prošlo vreme 3 FUTUR – buduće vreme 4|P a g e .

tele. učitelj. baka.. suza. ► Jednina (mnoţina) imenica kuća (kuće). Dele se na imenične i pridevske zamenice. gradova.. bolest. prašina. Zavisno od broja koji označava da li ima jedan objekat ili više njih imenice mogu da imaju: ☼ jedninu i ☼ mnoţinu. Imeničke zamenice se dele na lične i nelične imeničke zamenice. pluća. leĎa. Po značenju imenice se dele na: ☼ vlastite (vlastita imena bića. pantalone. Zamenice Zamenice su promenljive vrste reči kojima zamenjuju imena bića. ☼ zajedničke (imena bića.. mače. učenje. Kragujevac. veslo. Po rodu imenice se dele na : ☼ imenice muškog. Postoje imenice koje u jednini imaju jedan. kamen. 5|P a g e . radost. sin. . ☼ glagolske (nastale od glagola i označavaju radnju. pero. Gramatičke kategorije imenice su rod. broj i padeţ. majka (majke). reka. a mogu da vrše sve sluţbe reči (subjekat.. deda. lav. merdevine. pištolj. ►Imenice ženskog roda mama. drţava.. brat (braća). kola.. avion. ţirafa. ☼ zbirne (imena više predmeta ili bića skupa u neograničenom zbiru). slon. a vrše sluţbu subjekta ili objekta. makaze. Imeničke zamenice Imeničke zamenice u rečenicama zamenjuju imenice. oruţje. ćebe. pekar. graĎu). selo. polje. more. imanje. pustinja. pile. nastavnica. vrata. prsa. farmerke. unuče. predmeta i stvari. predmet ili pojava. pevanje.. tigar. zamenjuju se imenice. apozicija. drvo. cveće. atribut i priloške odredbe). automobil. One su u rečenici samostalne reči. olovka. Aleksa. stonoga. rame (ramena). jezero. pile (pilići). lišće. jagnje. Lične imeničke zamenice imaju rod (muški. a u mnoţini drugi oblik (čovek . lekar. ime. ► Imenice koje imaju samo mnoţinu usta. sreća. uho (uši). kiša. gaće. pridevi i brojevi. kabanica. nešto što se zamišlja). zebra. Neke imenice imaju samo jedninu a neke samo mnoţinu.ljudi). novine. pevačica. pojava i predmeta sa zajedničkim osobinama). tj. U rečenici imenice su samostalne reči.. imenski deo predikata. nosila . stanje i zbivanje) i ☼ brojne imenice (nastale od brojeva pomoću sufiksa). grudi. ►Imenice srednjeg roda dete. list (listovi). šestar. lekar (lekari). plač. srednji i ţenski rod) i broj (jednina i mnoţina). Miloš. Prilom promene po padeţima lične zamenice mogu imati duţe naglašene oblike ili kraće nenaglašene oblike. oko (oči). rame (ramena).. planina. ► Imenice muškog roda otac...VRSTE REČI Imenice Imenice su promenljive vrste reči kojima se imenuje neko biće. ). ☼ misaone (imenuju ono što se ne moţe opipati. smeh. gumica. ☼ gradivne (imena pojmova koji označavaju neku materiju. čanče. ☼ imenice ţenskog i ☼ imenice srednjeg roda. mač. objekat. dete (deca).

. nekakav. nikoje. onoliki. nešto) ☼ odrične (niko. šta?) ☼ neodreĎene (neko. nečije. njegovo. ovo. smejati se. ova. ono. nikakva. onakvo).. odnosno označavaju neku od osobina imenice uz koju stoje. nikolik. nekoliko. svačija. svačiji. svačije. čiji. svakakva. ono.. Vrste imeničkih zamenica: ☼ lične (ja. vi. nekakva. svakakvo. njihovo. kolika koliko. ničije. ☼ gradivne (označavaju od čega je napravljena imenica uz koju stoje). broju i padeţu. ☼ odnosno-upitne (koji. odnosno imaju atributsku ili predikatsku funkciju. se) ☼ upitne (ko?.). ovaj. Kao i pridevi slaţu se sa imenicom u rodu. koje. lenj. ☼ pokazne (taj. naša. njegova. takvo. onakva. vaš. svašta) Pridevske zamenice Pridevske zamenice zamenjuju prideve. toliko. koliki. nekakvo. U rečenici pridevi nisu samostalne reči. kakav. brz. naše. ☼ opšte ili odreĎene (svakakav. moje.. tvoje. tvoj.) 6|P a g e . nečiji. onolika onoliko. nikakvo. njeno. toliki. Prema značenju pridevi se dele na: ☼ opisne (označavaju osobinu imenice uz koju stoje. a vrše sluţbu atributa ili imenskog dela predikata. njihov. ovakva. bilo čiji. nečija). nikoliko). njen. on. ona) ☼ lična povratna zamenica (sebe. nikolika. ma čiji. takav. onakav. takva. Pridevi su najčešće izvedene reči. star. to. ničiji. ţiv. koji god. nikakav. nekolika. moja. čije). ovakav. one. ☼ vremenske (označavaju imenicu po vremenu) i ☼ mesne (pokazuju mesto). U glagolima koji uz sebe imaju reč SE (igrati se. boju i padeţu. ta. ništa) ☼ opšte ili odreĎene (svako. Izvedeni pridevi nastaju od imenične osnove i korenskih prideva na koje se dodaju tvorbeni nastavci. tvoja.. vaše. njihova). Vrste pridevsih zamenica: ☼ prisvojne ili posesivne (moj. ovakvo. Neizvedeni ili korenski pridevi su jednoznačne reči i njih je u srpskom jeziku ima malo (beo. U rečenici nisu samostalne i imaju funkciju atributa ili imenskog dela predikata. ☼ prisvojne (označavaju pripadnost imenice uz koju stoje nekome. njena. crn. naš. mi. ona. mlad. ☼ odrične (nikoji. vaša. kakvo je). ničija. bled.Lična povratna zamenica ista je za sva lica i menja se samo po padeţima.. lep. njegov. nikoja. Nelične zamenice ne razlikuju lica i imaju samo jedan oblik koji se primenjuje za sva tri roda i oba broja. ona. tolika. ☼ neodreĎene(nekolik. Pridevi Pridevi su promenljive vrste reči koje stoje uz imenicu i bliţe je odreĎuju. čija.) SE nije lična povratna zamenica. onaj. Oni se slaţu sa imenicom uz koju stoje po rodu. ti. koja. čije je). oni. Ne upotrtebljava se u sluţbi subjekta i nema nominativ.

Pridevi koji nastaju od vlastitih imena bića (Anino.najbolji zao . a razlika je samo u akcentu i duţini izgovora nastavka. Ako se pridevom iskazuje da je osobina nekog bića ili predmeta najjače izraţena u odnosu na istu osobinu nekog drugog bića ili predmeta sa kojim se poredi kaţemo da je pridev u obliku koji se naziva superlativ. Pridevi nastali od vlastitih imena koji se završavaju na -ski.gori . fruškogorski. . jasan . U ţenskom i srednjem rodu odreĎeni i neodreĎeni vid prideva imaju isti oblik.najgori veliki .. kragujevački. NeodreĎeni vid: U mojoj zgradi svaki zid je beo. Neki mlad čovek je pisao pismo.bolji . Izuzeci komperacije prideva: dobar . ono se piše dva puta. Ovaj oblik se gradi dodavanjem rečce naj na komparativ prideva. Dobija se na pitanje koji? U muškom rodu odreĎeni vid prideva ima nastavak -u koji se u govoru dugo izgovra. Ivanov. a u slučaju kada pridev počinje slovom j.. U srpskom jeziku postoji nekoliko prideva kod kojih se komparativ i superlativ ne grade po pravilima i oni spadaju u izuzetke.. banjalučki. Promena opisnih prideva po stepenu osobine koju označava naziva se komparacija Ako se pridevom iskazuje osobina nekog predmeta ili bića. niški. kaţemo da je pridev u svom osnovnom obliku koji se naziva pozitiv. Rečica se uvek piše zajedno sa komparativom.najmanji 7|P a g e . Ovaj mladi čovek piše pismo. KOMPARACIJA PRIDEVA .jač . NeodreĎeni vid: Obojiću sutra onaj beli zid tamo.ji.najveći mali . (jak . -ški. Majin.) Prema pridevskom vidu pridevi se dela na: ☼ odreĎene (svi pridevi) ☼ neodreĎene (opisni i gradivni pridevi) OdrĎeni pridevski vid označava nešto odreĎeno.veći . NeodreĎeni i odreţeni vid prideva se različito menjaju po padeţima. Oblici odreĎenog vida u ţenskom rodu završavaju se dugim a u jednini i dugim i u mnoţini.) pišu se velikim slovom. Ako se pridevom iskazuje da je osobina nekog bića ili predmeta jače izraţena u odnosu na istu osobinu nekog drugog bića ili predmeta sa kojim se poredi kaţemo da je pridev u obliku koji se naziva komparativ. -ši na osnovni oblik prideva.jasniji . -čki pišu se malim slovom (srpski.najjasniji).manji . NeodrĎeni pridevski vid imaju samo opisni i gradivni pridevi a dobija se odgovorom na pitanje kakav?. Ovaj oblik se gradi dodavanjem nastavaka .iji..najjači.

posle trenutka govorenja). ☼ imperfekat ☼ pluskvamperfekat ☼ aorist ☼ futur II ☼ imperativ i ☼ potencijal.buduće vreme (glagolski oblik za izricanje radnje koja će se dešavati u budućnosti. ☼ glagolski prilog prošli i ☼ glagolski prilog sadašnji. Zavisno od svršenosti radnje. ☼ trpni glagolski pridev. pre trenutka govorenja).prošlo vreme (glagolski oblik za izricanje radnje koja se dešavala u prošlosti. Oni nisu ni prelazni ni neprelazi glagoli. Glagoli koji uz sebe imaju reč SE. Zavisno od prelaznosti radnje na objekat glagoli se dele na: ☼ prelazne (uz sebe mogu imati imenicu u akuzativu bez predloga) i ☼ neprelazne (uz sebe ne mogu imati menicu u akuzativu bez predloga). 8|P a g e . nazivaju se povratni glagoli. ☼ futur I . stanje u kome se neko ili nešto nalazi ili neko zbivanje u prirodi. Lični glagolski oblici ☼ prezent .+ Promena glagola naziva se KONJUGACIJA. Zavisno od toga da li se menjaju po licima glagoli se dele na: ☼ nelične (ne menjaju se po licima) i ☼ lične (menjaju se po licima). stanja ili zbivanja glagoli se dele na: ☼ svršene (označavaju završenu radnju) i ☼ nesvršene (označavaju radnju koja koš traje). a ne kazuje se ništa o vremenu vršenja radnje. rodu i broju) ☼ radni glagolski pridev (glagolski oblik koji se koristi za graĎenje drugih glagolskih oblika ).sadašnje vreme (glagolski oblik koji iskazuje radnju koja se dešava u vremenu govorenja). ☼ perfekat . Nelični glagolski oblici su: ☼ infinitiv (osnovni glagolski oblik koji se imenuje samo glagolska radnja.Glagoli Glagoli su promenljive vrste reči koje označavaju radnju.

trojica drugova Promena po podeţima: nominativ: dvojica. Glavni brojevi Glavni brojevi su brojevi kojima se izraţava koliko nečega ima na broju. Vrste glavnih brojeva: ☼ osnovni ( dva. srednj rod. troje. petero dece.Brojevi Brojevi su promenljive vrste reči koje označavaju koliko ima nečega i koje je nešto po redu. Menjaju se i po rodu i po broju i po padeţima. dvoje pantalone Redni brojevi Redni brojevi označavaju koje je nešto po redu.. množina: prve 9|P a g e . dvanestorica odbojkaša. reĎe dva i tri. troja.). petorica.ICA označavaju skup osoba muškog pola.) i ☼ brojni pridevi (dvoja. ženski rod: jedna. srednji rod. pet. desetoro jagnjadi Brojne imenice na . peto takmičenje Promena po podeţima: nominativ: prvi. dvojica dečaka. četvore farmerke. dativ: jednom Promena po rodu: muški rod: jedan.. sto dvadeset učenika Promena po podeţima: nominativ: jedan. Menjaju se samo po padeţima. druga nagrada. petora.. i veoma retko četiri) i po rodu (samo jedan i dva) tri dana. prvo Promena po broju: jednina: prva. petore naočare Promena po rodu: dvoja usta. Ne menjaju se ni po rodu. troje makaze. Menjaju se samo po rodu.. ni po broju.. šest šoljica. osmoro studenata. Menjaju se po padeţima (jedan.. Osnovni brojevi su brojevi koji označavaju koliko nekih pojmova ima. dativ: dvojici Brojni pridevi označavaju koliko ima predmeta koji su označeni imenicama koje uvek imaju mnoţinu. trojica. četvrti festival. dvoja vrata. dativ: prvom Promena po rodu: muški rod: prvi.). ☼ brojne imenice na -ica (dvojica. genitiv: prvog. dvoje mališana. ni po padeţima. genitiv: dvojice. genitiv: jednog. ☼ zbirni brojevi (dvoje. Na osnovu toga šta oni izraţavaju podeljeni su na više podvrsta. osam jabuka. petoro). ženski rod: prva. tri.. jedno Zbirni brojevi su brojevi koji označavaju skup osoba muškog i ţenskog pola ili skup mladih bića označen zbirnom imenicom. prvi čas.

za. iza. ispod.. nigde. večeras. ispred. ☼ prilozi za način (upitni prilog KAKO?) loše. na. uzrok ili količinu vršenja radnje. Dativ: k.. onamo. hladno. onde. Prilozi Prilozi su nepromenljive vrste reči koje označavaju mesto. bilo kuda. vreme. ikoliko. nikako. na... danas. krišom. bilo kada. tako. kasno. uvek. niz. sa. igde. iznad. bilo kako. Instrumental: s. nekuda. Prema tome kako odreĎuju glagolsku radnju prilozi mogu biti: ☼ prilozi za vreme (upitni prilog KADA?) juče. toplo. nekoliko. nekada. sa. Akuzativ: uz. hrabro. negde. Obično stoje ispred imenica ili imeničkih zamenica i utiču na njihov oblik. kad god. blizu. ispod. za. svugde. svakako. pri. stoga Prilozi koji podsećaju na zamenice nazivaju se zamenički prilozi. izmeĎu.prema.. mnogo. Stoje uz glagole. mestu.. do. kroz. teško. (Uradićemo to radi istine..Predlozi Predlozi su su nepromenljive vrste reči koje izraţavaju odnos izmeĎu bića. onoliko. jutros. tuda. kod. unutra. načinu. bez. u. oko. rano. sutra. koliko god.. napolju. onako. ili Uradićemo to istine radi. iz. Jedino predlog radi moĎe stajati iza ovih reči. ovde. ovoliko. onda. tamo. ☼ prilozi za količinu (upitni prilog KOLIKO?) malo. pod. količini ili uzroku. nad. u.. nasuprot. ovamo. nekako. pored. iznad. nazad. Prilozi su nepromenljive reči koje najčešće odreĎuju glagolsku radnju po vremenu. tada. puno. lako. onuda. dobro. napred. nikoliko.. GDE?) levo. ka. dole. o. noćas. Stoje uz imenice i zamenice. pozadi. sada. daleko. brzo. kraj. ikuda. slučajno. stvari i pojava i utiču na padeţ reči uz koju stoje. ikada. gore. način.. ispred. ovako. Lokativ: po. 10 | P a g e . ☼ prilozi za mesto (upitni prilozi KUDA?.. nikuda.) Predlozi se javljaju samo uz zavisne padeţe: Genitiv: od. ☼ prilozi za uzrok (upitni prilog ZAŠTO?) zato. tu. meĎu. ikako.. svuda.. bilo gde.. nikada. desno.

pa se povezuju naporednim ili zavisnim veznicima. Rečce (male reči) Rečce su reči koje izraţavaju lični stav govornika prema onome što govori. oh. 11 | P a g e . uf. škrip. oho. kre-kre. ni. buć. da li ☼ modalne rečce: moţda. mada. avajk. čim. naţalost. ali. šmrc. Veznike moţemo razvrstati u tri grupe: ☼ uzvici koji izražavaju osećanja: ih. kao i veza izmeĎu rečenica.. Rečce su nepromenljive reči koje označavaju lični stav govornika prema sadrţaju rečenice ili obeleţavaju neki logičan odnos u okviru rečenice. izvesno. pak ☼ zapovedne rečce: neka. aj. no. definitivno. mijau. već. šic. nego. ajs. verovatno. šljic. jao. a u isto vreme označavaju i kakva je to veza. tek.. iako. tap. dţiv-dţiv. očito. ijuj. iš. eno. Veznici Veznici su reči koje sluţe kao veze izmeĎu pojedinih reči u rečenici.. Zavisni veznici su: jer. ☼ uzvična rečca: ala ☼ povratna rečca: zar. apčiha... gle ☼ suprotne rečce: meĎutim. ej. ne ☼ upitne rečce: zar. pljus. cmok. Veznici su nepromenljive reči koje povezuju rečenice i rečenične delove. li. au. dok. sigurno. Rečenice i rečenični delovi mogu stajati u naporednom ili zavisnom odnosu. ☼ uzvici koji podražavaju razne zvukove: tras. Ďiha. ako. pi-pi. da li ☼ pokazne rečce: evo. marš. te. mogu sadrţati neobičnu kombinaciju glasova i sami imaju vrednost cele račenice. alo. ćiju-ći. pst. valjda. nesumnjivo.. hm. nipošto.. av-av. uglavnom. bar. fiju. brrr. ura. pa. kuc. mljac. mac. šibe.Uzvici Uzvici su nepromenljive reči kili skupovi glasova kojima se izraţavaju osećanja ili se podrţavaju zvukovi iz prirode. da. uh. hajde ☼ rečce za isticanje: baš.. bum. niti ☼ rastavne: ili ☼ suprotne: a. oj.joj. krc. pih. eto. Naporedni veznici se dele na: ☼ sastavne: i. Za njih ne vaţe pravila akcentovanja. naravno.. zaista. o. upravo.. kukuriku. pis.. Rečce se mogu se podeliti u više grupa: ☼ rečce za potvrĎivanje i odricanje: da. čak.. ☼ uzvici za dozivanje i teranje: hej. li.

Objekat moţe biti iskazan sa jednom rečju ili sa skupom reči. Uţe sa broda se pokidalo. Marko je slomio prozor. lepo igra. našeg školskog trenera. Na kopaoniku. Subjekat Marko je juče bio u Beogradu. Petica je najbolja ocena. danas nema snega. Majci je drago što sam dobro. Baka je unuku ispričala priču Pas juri mačku. Sutra ću kupiti skejt. trenira fudbal. stanje ili zbivanje. način. zamenice. Boske dobro igra odbojku. nosilac stanja ili uzročnik zbivanja koji su u rečenici označeni predikatom. mesto. Atribut Pili smo vodu iz bunara. najvišoj planini u Srbiji. IzaĎi napolje i igraj se. Moje biciklu se nalazi iza kuće. prilozi i brojevi. U sluţbi atributa najčešće su pridevi. Prijatelji stalno dolaze kod nas. U sluţbi subjekta najčešće su imenice i zamenice u nominativu ili skupovi reči sa imenicom u nominativu. U sluţbi objekta su najčešće imenice i zamenice. Naoblačilo se i pada jaka kiša. Reči koje označavaju radnju su glagoli. Reks. Markov drug. Apozicija Ana. Stalno razmišljam o izletu. On stalno priča o odbojci. a pored prideva u sluţbi atributa mogu biti brojevi. Isprljao sam prugastu košulju.DELOVI REČENICE: Subjekat Subjektom se iskazuje vršilac radnje. moja drugarica. Atribut Atribut je dodatak imenici koji kazuje osobinu. 12 | P a g e . Apozicija Apozicija je dodatak imenici koji na drugi način (pomoću novih podataka) kazuje ono što znači imenica. Dobio sam loptu od Boţe. Crveni telofon je opet zazvonio. Moj tata ima braon kosu Predikat Maja sluša rok muziku. količina ili uzrok vršenja radnje iskazane predikatom. Moja najbolja drugarica je Ana. Maja ima narukvicu od srebra. zamenice i imenice u nekom zavisnom padeţu. Aleksa je Ani poklonio cveće. Priloške odredbe Marko je bio u Nišu. Pobedili smo Partizan. Uradio sam to bez napora. Nisam bio u školi zbog bolesti. je bele boje. Objekat Sonja čita knjigu. pripadnost ili količinu onoga što znači imenica. Olivera je moja učiteljica. U sluţbi priloških odredbi najčešće su prilozi i imenice u nekom padeţu sa predlogom ili bez njih. Nedin pas. Predikat Predikat je deo rečenice koji subjektu pripisuje neku radnju. Putovali smo juče šest sati. Na prozoru vise bele zavese. Torba učitelja je od koţe. a pored glagola u sluţbi predikata mogu biti imenice. Mama ih je pohvalila. Objekat Objekat je glagolska dopuna kojom se kazuje predmet na kojem se vrši radnja ili u vezi sa kojom se vrši radnja. Oni su juče bili nestašni. pridevi. Ivo. Priloške odredbe Priloške odredbe su glagolske dopune kojom se iskazuje vreme. Ona visoka devojčica peva. Sluţbu apozicije obično vrši skup reči u kojem je imenica glavni član.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful