P. 1
PADEZI u Srpskom Jeziku

PADEZI u Srpskom Jeziku

|Views: 233|Likes:
Published by Antal Franyó

More info:

Published by: Antal Franyó on Jul 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/18/2014

pdf

text

original

mala gramatika našeg govornog jezika, a ono što su nas učili u osnovnoj školi kada smo bežali sa časova

... a sada nam treba ...

1|P a g e

Dţejms Bond. Kupio sam mami čokoladu. On je bio učitelj u našoj školi. Nominativ uvek stoji bez predloga. prema. blizu. ispred. blizu. protiv Moja sestra sutra ide frizeru. smer ili cilj kretanja i namenu. apozicija. U dvorištu škole nije bilo Ďaka. nominare = ime. posle. atribut. 2|P a g e . usprkos. niţe. umest. oko. Popila sam šolju mleka. više. nasuprot. imenovati – NAZIVNIK – Ko? Šta? Nominativ je nezavisan padeţ koji u rečenici moţe da stoji samostalno. povodom.. pored.CILJNIK– Kome? Čemu? Dativ je zavisan padeţ koji znači pravac. s(a). objekt.. iza. krajem. Drvena kapija je otvorena. preko. Petar je pošao prema školi. uprkos. nadohvat. Marku je sestra bolesna.. tokom. Marko je došao svojoj kući. pomoću. Okenuo se Ani i osmehnuo se. genitiv Čiji? genus = pol. imenični deo predikata. kome pripada).PADEŢI 1. uoči. poviše. deo nečega i poreklo. iz. izmeĎu. Iz kuće su izašle dve ţene. do. dosta. atribut. k. i. mimo. nasuprot. nakon.DOPUNJIVAČ– od Koga? od Čega? Genitiv je zavisan padeţ koji označava pripadnost. usred. protiv. pripadnost) U rečenici dativ je objekat.. pokraj. način. imenični deo predikata i priloška odredba za način sa veznicima kao i nego. radi. Miš se sakrio u korenu hrasta. vreme. Lopta je pala pored linije. Dobija se na pitanja: (od) koga? (od) čega? čiji? Upotrebljava se sa predlozima i bez njih. Svakog dana idem u grad. U rečenici u nominativu su subjekat. duţ. Zovem se Bond. unatoč. dato . Uzeo joj je obe knjige. nominativ nomen. nešto. priloške odredbe (mero. mnogo. Otac mog druga je advokat. Slična je zvezdama na nebu. kraj. odakle je nešto poteklo) Predlozi za genitiv: od. uzrok. nadomak. 3. izvan. kod. Dobija se na pitanja: kome? čemu? Upotrbljava se sa predlozima (pravac) i bez njih (namena. Dobija se na pitanja: ko? šta?.zbog. Dajte mi malo šećera. Nisam bio u školi zbog bolesti. širom. u. datum = dati. dativ -dare. Juče sam ti dao pismo. Predlozi za dativ: ka. pre. unutar. U rečenici u gnitiv je atribut.bez. Mišin tata je dobar kao hleb. usled. poreklo ili genitus = rodjen . Ja sam krenuo ka svojoj kući. uzduţ. Maja peva od sreće. okolo. ispod. osim. posredstvom. Bilo me je strah u šumi. priloška odreba za mesto i logički subjekat. iznad. partitativni ili deoni genitiv (deo ili količina nečega sa prilozima: malo. za. Osnovna značenja genitiva su: posesivni ili prisvojni genitiv (označava čije je nešto. 2. cilj) i logički subjekat.) ablativni genitiv (označava poreklo nečega. Odjeknulo je kao bomba.

Pri pisanju se odvaja zarezima. u. Deca se igraju u dvorištu. priloška odredba (mesto. pravac kretanja i mesto. sine. pred. lokativ .instrumentum = sredstvo .. skolni noge sa stola.ALATNIK– Sa kim? Sa čim? Instrumental je zavisan padeţ koji kazuje društvo i oruĎe ili sredstvo za rad. Dobija se na pitanja: s kime? čime? Upotrebljava se se sa predlozima (društvo) i bez predloga (oruĎe. uzrok) i logički subjekat. pred. uz. trčati tako brzo. Ivane. po. Moj tata se bavi trgovinom. o. nad. pod. Uz ovo jelo ne treba mi salata. Moj roĎendan je u sredu. po. nad. “Oj…” Vokativ je nezavisan padeţ koji sluţi za dozivanje. hoćemo li u grad? Pravi si heroj. Svako jutro ustajem rano. vreme). Prepoznao sam ga po koraku. instrumental . Nemoj. 5. sa. pod. Farmacija je pri medicini. Subotom uvek imam trening.. Dobija se na pitanja: koga? šta? Upotrbljava se sa predlozima (pravac. Lopta je pod stolom. dozivati . u Knjiga iz istorije leţi na stolu. 7. vreme. Ispričao je priču kroz suze. na.MESNIK– Gde? O kome? O čemu? Lokativ je zavisan padeţ koji označava mesto na kome se nešto nalazi i objekat o kome se govori. Kuća je ličila na dvorac. Pročitao sam celu knjigu. akuzativ . Sreo sam našeg učitelja juče. Otišla je sa osmehom za njim. Dobija se na pitanja: gde? čime? o kome? o čemu? na kome? na čemu? po kome? po čemu? u kome? u čemu. Predlozi za lokativ: na.DOZIVAČ– “Ej. Uroše. druţe! Hej. niz. sredstvo). Pokazao mi je dokaze o kraĎi. U rečenici akuzativ je objekat. za. Oči su mi osetljive na svetlost. za Putovali smo vozom. 6. o. 3|P a g e . Hodala je brzim koracima.” . nastavniče. doĎi brzo! Dobar dan. mimo Kupio sam mali skejt. pri. obraćanje. Upotrebljava se bez predloga.TRPNIK– Koga? Šta? Čega? Akuzativ je zavisan padeţ kojim se označava objekt radnje.4. meĎu. Idem sa prijateljima u bioskop. način. Popeli su se uz planinu.locus = mesto . mesto) i bez njih (objekat. Bio je u Americi godinama. meĎu. skretanje paţnje. Predlozi za instrumental: s. Predlozi za akuzativ: kroz. Uvek se upotrebljava sa predlozima. vokativ - vocare = vikati. Ana.accusarre = optuziti . Avion je nestao je u oblaku.

GLAGOLSKA VREMENA 1 PREZENT – sadašnje vreme 2 PERFEKAT – prošlo vreme 3 FUTUR – buduće vreme 4|P a g e .

slon. pojava i predmeta sa zajedničkim osobinama). lav.. mače. a mogu da vrše sve sluţbe reči (subjekat. nastavnica. veslo. ). ☼ imenice ţenskog i ☼ imenice srednjeg roda. ☼ glagolske (nastale od glagola i označavaju radnju. gradova. ☼ zajedničke (imena bića. kamen. tele. ►Imenice srednjeg roda dete. mač. merdevine. selo. pile.. lišće. učenje. atribut i priloške odredbe). sin. srednji i ţenski rod) i broj (jednina i mnoţina). ćebe. farmerke. brat (braća). nešto što se zamišlja). dete (deca). ☼ zbirne (imena više predmeta ili bića skupa u neograničenom zbiru). pekar. Po rodu imenice se dele na : ☼ imenice muškog. predmet ili pojava. deda. suza. smeh. polje. oruţje. Imeničke zamenice Imeničke zamenice u rečenicama zamenjuju imenice. jagnje. uho (uši). Zavisno od broja koji označava da li ima jedan objekat ili više njih imenice mogu da imaju: ☼ jedninu i ☼ mnoţinu.. a u mnoţini drugi oblik (čovek . avion. gaće. majka (majke).VRSTE REČI Imenice Imenice su promenljive vrste reči kojima se imenuje neko biće. U rečenici imenice su samostalne reči... baka. gumica. rame (ramena). pantalone. Zamenice Zamenice su promenljive vrste reči kojima zamenjuju imena bića. automobil. 5|P a g e . predmeta i stvari. bolest. makaze. nosila . reka. vrata. pištolj. pevanje. stonoga. lekar. Gramatičke kategorije imenice su rod.. plač. ►Imenice ženskog roda mama. apozicija. ime. prašina. One su u rečenici samostalne reči. unuče. ► Imenice muškog roda otac. imanje. radost. planina. novine. ☼ gradivne (imena pojmova koji označavaju neku materiju. Lične imeničke zamenice imaju rod (muški.ljudi). jezero. pevačica. leĎa. imenski deo predikata. Aleksa. Postoje imenice koje u jednini imaju jedan. kola. lekar (lekari). stanje i zbivanje) i ☼ brojne imenice (nastale od brojeva pomoću sufiksa). Kragujevac. Po značenju imenice se dele na: ☼ vlastite (vlastita imena bića. Dele se na imenične i pridevske zamenice. ► Jednina (mnoţina) imenica kuća (kuće). drvo. učitelj. čanče. Miloš. Neke imenice imaju samo jedninu a neke samo mnoţinu.. sreća. drţava.. more. . pluća. Imeničke zamenice se dele na lične i nelične imeničke zamenice. ► Imenice koje imaju samo mnoţinu usta. tj. list (listovi). prsa. kiša. pustinja. oko (oči). objekat. pridevi i brojevi. zamenjuju se imenice.. zebra. broj i padeţ. šestar. pile (pilići). Prilom promene po padeţima lične zamenice mogu imati duţe naglašene oblike ili kraće nenaglašene oblike. kabanica. pero.. cveće. olovka. graĎu). tigar. ☼ misaone (imenuju ono što se ne moţe opipati. ţirafa. rame (ramena). a vrše sluţbu subjekta ili objekta.. grudi.

Pridevi Pridevi su promenljive vrste reči koje stoje uz imenicu i bliţe je odreĎuju..) SE nije lična povratna zamenica. on. ovakvo. ničiji. ona.) 6|P a g e . vaša. odnosno označavaju neku od osobina imenice uz koju stoje. Ne upotrtebljava se u sluţbi subjekta i nema nominativ. ništa) ☼ opšte ili odreĎene (svako. U glagolima koji uz sebe imaju reč SE (igrati se. Izvedeni pridevi nastaju od imenične osnove i korenskih prideva na koje se dodaju tvorbeni nastavci. oni. onoliki. odnosno imaju atributsku ili predikatsku funkciju. kakvo je). Oni se slaţu sa imenicom uz koju stoje po rodu. nikolik. tvoje. njegova. ovaj. vi. tvoja. mlad. kakav. takva.. koje. njihov. Vrste pridevsih zamenica: ☼ prisvojne ili posesivne (moj. lep. nikakva. nikoje. naše.). takav. nečije. ničija. svakakva. svačija. smejati se. svakakvo. toliki. to. svačije. nečija). ţiv. se) ☼ upitne (ko?. ma čiji. ovakav. koliki. ☼ odnosno-upitne (koji. onakav. Nelične zamenice ne razlikuju lica i imaju samo jedan oblik koji se primenjuje za sva tri roda i oba broja. boju i padeţu. onolika onoliko. ova. vaš. njen. čije je). toliko. ničije.. mi. bled. takvo. svačiji. njeno. njihovo. nikakav. nekoliko. ti. lenj. Vrste imeničkih zamenica: ☼ lične (ja. koji god. ☼ odrične (nikoji. nikoliko). star. nekakva. brz. čije). U rečenici pridevi nisu samostalne reči. moja. nekakvo. tolika. njegovo. one. onakvo). nešto) ☼ odrične (niko. U rečenici nisu samostalne i imaju funkciju atributa ili imenskog dela predikata. ☼ prisvojne (označavaju pripadnost imenice uz koju stoje nekome. Kao i pridevi slaţu se sa imenicom u rodu. svašta) Pridevske zamenice Pridevske zamenice zamenjuju prideve.Lična povratna zamenica ista je za sva lica i menja se samo po padeţima. Pridevi su najčešće izvedene reči. njegov. tvoj. ☼ opšte ili odreĎene (svakakav. broju i padeţu.. šta?) ☼ neodreĎene (neko. vaše. ono. onakva. onaj. Neizvedeni ili korenski pridevi su jednoznačne reči i njih je u srpskom jeziku ima malo (beo. ☼ neodreĎene(nekolik. naša. ono. čija. nikoja. ta. naš. a vrše sluţbu atributa ili imenskog dela predikata. moje. nikakvo. bilo čiji. nečiji. ☼ gradivne (označavaju od čega je napravljena imenica uz koju stoje). kolika koliko. njihova). ovakva. čiji. ona) ☼ lična povratna zamenica (sebe. ovo. nekolika.. njena. ☼ vremenske (označavaju imenicu po vremenu) i ☼ mesne (pokazuju mesto). Prema značenju pridevi se dele na: ☼ opisne (označavaju osobinu imenice uz koju stoje. ☼ pokazne (taj. ona. nikolika.. nekakav. crn. koja.

Ivanov..najjači. fruškogorski.najveći mali . banjalučki.bolji .jač . NeodreĎeni vid: U mojoj zgradi svaki zid je beo.) Prema pridevskom vidu pridevi se dela na: ☼ odreĎene (svi pridevi) ☼ neodreĎene (opisni i gradivni pridevi) OdrĎeni pridevski vid označava nešto odreĎeno. Promena opisnih prideva po stepenu osobine koju označava naziva se komparacija Ako se pridevom iskazuje osobina nekog predmeta ili bića. (jak . Ako se pridevom iskazuje da je osobina nekog bića ili predmeta najjače izraţena u odnosu na istu osobinu nekog drugog bića ili predmeta sa kojim se poredi kaţemo da je pridev u obliku koji se naziva superlativ. -čki pišu se malim slovom (srpski. Rečica se uvek piše zajedno sa komparativom.najmanji 7|P a g e .) pišu se velikim slovom.najgori veliki ..manji . Ovaj mladi čovek piše pismo. Ovaj oblik se gradi dodavanjem rečce naj na komparativ prideva. Dobija se na pitanje koji? U muškom rodu odreĎeni vid prideva ima nastavak -u koji se u govoru dugo izgovra. ono se piše dva puta. . Ovaj oblik se gradi dodavanjem nastavaka . kaţemo da je pridev u svom osnovnom obliku koji se naziva pozitiv. U srpskom jeziku postoji nekoliko prideva kod kojih se komparativ i superlativ ne grade po pravilima i oni spadaju u izuzetke.. KOMPARACIJA PRIDEVA . Majin. Izuzeci komperacije prideva: dobar . a razlika je samo u akcentu i duţini izgovora nastavka. NeodreĎeni i odreţeni vid prideva se različito menjaju po padeţima.ji.veći . a u slučaju kada pridev počinje slovom j. -ši na osnovni oblik prideva.Pridevi koji nastaju od vlastitih imena bića (Anino. kragujevački.gori .jasniji . Neki mlad čovek je pisao pismo.najjasniji). jasan . Ako se pridevom iskazuje da je osobina nekog bića ili predmeta jače izraţena u odnosu na istu osobinu nekog drugog bića ili predmeta sa kojim se poredi kaţemo da je pridev u obliku koji se naziva komparativ..najbolji zao . -ški. niški. NeodrĎeni pridevski vid imaju samo opisni i gradivni pridevi a dobija se odgovorom na pitanje kakav?. NeodreĎeni vid: Obojiću sutra onaj beli zid tamo. U ţenskom i srednjem rodu odreĎeni i neodreĎeni vid prideva imaju isti oblik. Pridevi nastali od vlastitih imena koji se završavaju na -ski.iji. Oblici odreĎenog vida u ţenskom rodu završavaju se dugim a u jednini i dugim i u mnoţini.

stanje u kome se neko ili nešto nalazi ili neko zbivanje u prirodi. Lični glagolski oblici ☼ prezent . Zavisno od toga da li se menjaju po licima glagoli se dele na: ☼ nelične (ne menjaju se po licima) i ☼ lične (menjaju se po licima). 8|P a g e .buduće vreme (glagolski oblik za izricanje radnje koja će se dešavati u budućnosti. posle trenutka govorenja). ☼ perfekat . a ne kazuje se ništa o vremenu vršenja radnje. ☼ imperfekat ☼ pluskvamperfekat ☼ aorist ☼ futur II ☼ imperativ i ☼ potencijal.+ Promena glagola naziva se KONJUGACIJA. ☼ futur I . stanja ili zbivanja glagoli se dele na: ☼ svršene (označavaju završenu radnju) i ☼ nesvršene (označavaju radnju koja koš traje). ☼ glagolski prilog prošli i ☼ glagolski prilog sadašnji. Zavisno od prelaznosti radnje na objekat glagoli se dele na: ☼ prelazne (uz sebe mogu imati imenicu u akuzativu bez predloga) i ☼ neprelazne (uz sebe ne mogu imati menicu u akuzativu bez predloga). Glagoli koji uz sebe imaju reč SE. ☼ trpni glagolski pridev.Glagoli Glagoli su promenljive vrste reči koje označavaju radnju. Nelični glagolski oblici su: ☼ infinitiv (osnovni glagolski oblik koji se imenuje samo glagolska radnja. nazivaju se povratni glagoli. Oni nisu ni prelazni ni neprelazi glagoli. pre trenutka govorenja).sadašnje vreme (glagolski oblik koji iskazuje radnju koja se dešava u vremenu govorenja). Zavisno od svršenosti radnje.prošlo vreme (glagolski oblik za izricanje radnje koja se dešavala u prošlosti. rodu i broju) ☼ radni glagolski pridev (glagolski oblik koji se koristi za graĎenje drugih glagolskih oblika ).

Na osnovu toga šta oni izraţavaju podeljeni su na više podvrsta.. genitiv: prvog. dvojica dečaka. genitiv: jednog. dativ: jednom Promena po rodu: muški rod: jedan. šest šoljica. osmoro studenata. petorica. Menjaju se i po rodu i po broju i po padeţima. ženski rod: jedna.. tri. Ne menjaju se ni po rodu. dvanestorica odbojkaša. sto dvadeset učenika Promena po podeţima: nominativ: jedan. dativ: prvom Promena po rodu: muški rod: prvi. Glavni brojevi Glavni brojevi su brojevi kojima se izraţava koliko nečega ima na broju. troje makaze.Brojevi Brojevi su promenljive vrste reči koje označavaju koliko ima nečega i koje je nešto po redu.). druga nagrada. dvoje pantalone Redni brojevi Redni brojevi označavaju koje je nešto po redu.ICA označavaju skup osoba muškog pola. ☼ zbirni brojevi (dvoje. reĎe dva i tri. Menjaju se samo po padeţima. trojica.). srednji rod. petero dece. peto takmičenje Promena po podeţima: nominativ: prvi. Osnovni brojevi su brojevi koji označavaju koliko nekih pojmova ima.. petore naočare Promena po rodu: dvoja usta. trojica drugova Promena po podeţima: nominativ: dvojica. množina: prve 9|P a g e . petoro). jedno Zbirni brojevi su brojevi koji označavaju skup osoba muškog i ţenskog pola ili skup mladih bića označen zbirnom imenicom. genitiv: dvojice. četvore farmerke. troje. srednj rod. dvoje mališana. dativ: dvojici Brojni pridevi označavaju koliko ima predmeta koji su označeni imenicama koje uvek imaju mnoţinu. ☼ brojne imenice na -ica (dvojica. ženski rod: prva. troja. četvrti festival.) i ☼ brojni pridevi (dvoja... prvi čas. dvoja vrata. Menjaju se po padeţima (jedan. petora. i veoma retko četiri) i po rodu (samo jedan i dva) tri dana. prvo Promena po broju: jednina: prva. pet. ni po padeţima. osam jabuka. ni po broju. Vrste glavnih brojeva: ☼ osnovni ( dva.. Menjaju se samo po rodu. desetoro jagnjadi Brojne imenice na ..

ispred. ☼ prilozi za uzrok (upitni prilog ZAŠTO?) zato. bilo gde. nekuda. vreme. stvari i pojava i utiču na padeţ reči uz koju stoje. niz. rano. Prilozi su nepromenljive reči koje najčešće odreĎuju glagolsku radnju po vremenu. pored. u.. bilo kada. pod. lako.. ikako. Prema tome kako odreĎuju glagolsku radnju prilozi mogu biti: ☼ prilozi za vreme (upitni prilog KADA?) juče. tada. desno.. ispod. ikada.. krišom. nasuprot. na. nad. napolju. svuda. brzo. večeras. hladno. pri.. kraj. toplo. gore. Stoje uz glagole. bilo kuda. onako..prema. Lokativ: po. količini ili uzroku. o. Prilozi Prilozi su nepromenljive vrste reči koje označavaju mesto. kad god. koliko god. ovamo. oko. stoga Prilozi koji podsećaju na zamenice nazivaju se zamenički prilozi.Predlozi Predlozi su su nepromenljive vrste reči koje izraţavaju odnos izmeĎu bića. kroz. noćas. nekako. Obično stoje ispred imenica ili imeničkih zamenica i utiču na njihov oblik. dobro. ☼ prilozi za količinu (upitni prilog KOLIKO?) malo. tako. mnogo. nigde. Akuzativ: uz. unutra. ovde. napred. ka. jutros.. iznad.. na. nikoliko.. ☼ prilozi za mesto (upitni prilozi KUDA?. slučajno. iz. ispod. nikuda. onoliko. ikoliko. blizu. način. (Uradićemo to radi istine. onda. uzrok ili količinu vršenja radnje. nazad. bilo kako. za. onuda. kod. meĎu. sa. Jedino predlog radi moĎe stajati iza ovih reči.. igde. svugde. hrabro. Dativ: k. iznad. načinu. dole. ☼ prilozi za način (upitni prilog KAKO?) loše.. za.. mestu. negde. sada. daleko.. ovoliko. iza. ispred. u. nikada. uvek.. onde. kasno. izmeĎu. Instrumental: s. 10 | P a g e . sutra. nekoliko. do. pozadi.. ovako. ikuda. teško. onamo. tamo. bez. ili Uradićemo to istine radi. nekada. GDE?) levo. puno. sa. tu. tuda. danas. Stoje uz imenice i zamenice. nikako.) Predlozi se javljaju samo uz zavisne padeţe: Genitiv: od. svakako.

šljic.. bar. pa. iš. ni. zaista. au. kukuriku. šibe. no. uf. očito. av-av. škrip.. Naporedni veznici se dele na: ☼ sastavne: i. aj. ako. iako. 11 | P a g e . ☼ uzvici koji podražavaju razne zvukove: tras.. li.. Veznici su nepromenljive reči koje povezuju rečenice i rečenične delove. mijau. oho. Ďiha. Za njih ne vaţe pravila akcentovanja. eto. da li ☼ pokazne rečce: evo. valjda.. pa se povezuju naporednim ili zavisnim veznicima. ali. oj. te. li. mac. eno. kre-kre.Uzvici Uzvici su nepromenljive reči kili skupovi glasova kojima se izraţavaju osećanja ili se podrţavaju zvukovi iz prirode. čak. pst. tek. da. oh. uglavnom. a u isto vreme označavaju i kakva je to veza. niti ☼ rastavne: ili ☼ suprotne: a. jao.. mada. pak ☼ zapovedne rečce: neka. hajde ☼ rečce za isticanje: baš. dţiv-dţiv. ej. alo. avajk. ☼ uzvici za dozivanje i teranje: hej. kuc. Rečce su nepromenljive reči koje označavaju lični stav govornika prema sadrţaju rečenice ili obeleţavaju neki logičan odnos u okviru rečenice. nesumnjivo. brrr. bum. pi-pi.joj. verovatno. ura. fiju. Veznike moţemo razvrstati u tri grupe: ☼ uzvici koji izražavaju osećanja: ih. mljac. krc. kao i veza izmeĎu rečenica. naravno. Rečenice i rečenični delovi mogu stajati u naporednom ili zavisnom odnosu. hm. cmok. dok. pih. već.. definitivno. da li ☼ modalne rečce: moţda. šmrc.. marš. Veznici Veznici su reči koje sluţe kao veze izmeĎu pojedinih reči u rečenici. apčiha. pis.. ne ☼ upitne rečce: zar. uh. sigurno. šic. ☼ uzvična rečca: ala ☼ povratna rečca: zar. naţalost. o.. Zavisni veznici su: jer. upravo. nego. Rečce (male reči) Rečce su reči koje izraţavaju lični stav govornika prema onome što govori. buć. ćiju-ći.. čim. tap. Rečce se mogu se podeliti u više grupa: ☼ rečce za potvrĎivanje i odricanje: da. pljus. mogu sadrţati neobičnu kombinaciju glasova i sami imaju vrednost cele račenice. izvesno.. gle ☼ suprotne rečce: meĎutim. ajs. nipošto. ijuj.

moja drugarica. trenira fudbal. a pored glagola u sluţbi predikata mogu biti imenice. prilozi i brojevi. Moja najbolja drugarica je Ana. danas nema snega. U sluţbi atributa najčešće su pridevi. Subjekat Marko je juče bio u Beogradu. Marko je slomio prozor. Predikat Predikat je deo rečenice koji subjektu pripisuje neku radnju. Apozicija Ana. Majci je drago što sam dobro. Petica je najbolja ocena.DELOVI REČENICE: Subjekat Subjektom se iskazuje vršilac radnje. mesto. nosilac stanja ili uzročnik zbivanja koji su u rečenici označeni predikatom. Baka je unuku ispričala priču Pas juri mačku. On stalno priča o odbojci. Aleksa je Ani poklonio cveće. Apozicija Apozicija je dodatak imenici koji na drugi način (pomoću novih podataka) kazuje ono što znači imenica. Reči koje označavaju radnju su glagoli. Prijatelji stalno dolaze kod nas. našeg školskog trenera. Sluţbu apozicije obično vrši skup reči u kojem je imenica glavni član. lepo igra. Dobio sam loptu od Boţe. Isprljao sam prugastu košulju. količina ili uzrok vršenja radnje iskazane predikatom. Objekat moţe biti iskazan sa jednom rečju ili sa skupom reči. najvišoj planini u Srbiji. Torba učitelja je od koţe. Sutra ću kupiti skejt. Moj tata ima braon kosu Predikat Maja sluša rok muziku. Reks. Stalno razmišljam o izletu. Ivo. U sluţbi objekta su najčešće imenice i zamenice. način. Atribut Pili smo vodu iz bunara. IzaĎi napolje i igraj se. Ona visoka devojčica peva. Objekat Objekat je glagolska dopuna kojom se kazuje predmet na kojem se vrši radnja ili u vezi sa kojom se vrši radnja. Putovali smo juče šest sati. Markov drug. Uradio sam to bez napora. Priloške odredbe Priloške odredbe su glagolske dopune kojom se iskazuje vreme. Maja ima narukvicu od srebra. Uţe sa broda se pokidalo. Nisam bio u školi zbog bolesti. Na kopaoniku. Naoblačilo se i pada jaka kiša. U sluţbi subjekta najčešće su imenice i zamenice u nominativu ili skupovi reči sa imenicom u nominativu. Crveni telofon je opet zazvonio. je bele boje. 12 | P a g e . pridevi. Mama ih je pohvalila. Oni su juče bili nestašni. Atribut Atribut je dodatak imenici koji kazuje osobinu. Na prozoru vise bele zavese. Olivera je moja učiteljica. zamenice i imenice u nekom zavisnom padeţu. Moje biciklu se nalazi iza kuće. Objekat Sonja čita knjigu. Priloške odredbe Marko je bio u Nišu. pripadnost ili količinu onoga što znači imenica. Pobedili smo Partizan. U sluţbi priloških odredbi najčešće su prilozi i imenice u nekom padeţu sa predlogom ili bez njih. Nedin pas. a pored prideva u sluţbi atributa mogu biti brojevi. zamenice. Boske dobro igra odbojku. stanje ili zbivanje.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->