Bosna i Hercegovina Ministarstvo odbrane/obrane

Босна и Херцеговина Министарство одбране

TEST OPŠTEG ZNANJA KANDIDATA ZA PRIJEM U VOJNU SLUŽBU U ORUŽANE SNAGE BOSNE I HERCEGOVINE U KATEGORIJU VOJNIKA 1. Vlast u BiH je podijeljena na: a) Zakonodavnu i izvršnu vlast b) Izvršnu i sudsku vlast c) Zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast 2. Zakonodavnu vlast u BiH čini: a) Vijeće ministara BiH b) Parlamentarna skupština BiH c) Ministarstvo pravde BiH 3. Izvršnu vlast u BiH čini: a) Predsjedništvo BiH i Vijeće ministara BiH b) Parlamentarna skupština BiH c) Vijeće naroda BiH 4. Sudsku vlast u BiH čini: a) Ministarstvo pravde BiH b) Sudovi u BiH c) Vijeće ministara BiH 5. Kakvo je teritorijalno ustrojstvo BiH? a) Dva entiteta i jedan distrikt b) Jedan entitet i dva distrikta c) Dva entiteta i dva distrikta 6. Iz koliko kantona se sastoji Federacija BiH? a) 10 b) 9 c) 8 7. Niže teritorijalne jedinice u sastavu Republike Srpske su: a) Općine b) Kantoni c) Distrikti 8. Ustav Bosne i Hercegone donesen je i stupio na snagu: a) 1999. godine b) 1997. godine c) 1995. godine 9. Bosna i Hercegovina je članica: a) NATO b) Evropske unije 1

c) „Partnerstva za mir” 10. Koliko članova ima Predsjedništvo BiH? a) 2 b) 3 c) 4 11. Vrhovni komandant Oružanih snaga BiH je: a) Vijeće ministara BiH b) Ministar odbrane BiH c) Predsjedništvo BiH 12. Koja je najniža teritorijalna jedinica unutar kantona Federacije BiH? a) Mjesna zajednica b) Distrikt c) Općina 13. Redovni izbori u BiH održavaju se svake: a) Četvrte godine b) Pete godine c) Šeste godine 14. Konstitutivni narodi u Bosni i Hercegovini su: a) Srbi, Hrvati i Bošnjaci b) Srbi, Slovenci i Hrvati c) Crnogorci, Bošnjaci i Makedonci 15. Da li su Oružane snage BiH učestvovale u međunarodnim mirovnim operacijama? a) DA b) NE 16. Od koliko domova se sastoji Parlament Bosne i Hercegovine? a) Dva doma (Predstavnički dom i Dom naroda) b) Dva doma (Senat i Kongres) c) Dva doma (Predsjedništvo BiH i Skupština BiH) 17. Koje su osnovne boje zastupljene na zastavi BiH? a) Crvena, bijela i plava b) Žuta, plava i bijela c) Žuta, plava i zlatna 18. Aneks IV Dayton- skog mirovnog sporazuma predstavlja: a) Ustav BiH-a b) Pravila Nogometnog Saveza BiH-a c) Pravila kojima se reguliše rad Visokog predstavnika za BiH 19. Procedura kojom se u okviru jedne stranke biraju kandidati za izbore na javne funkcije je: a) Izborni sistem b) Preliminarni izborni sistem c) Odabir 2

20. Da li pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine iz reda jednog od konstitutivnih naroda moraju razumjeti i čitati jezike drugih konstitutivnih naroda (zaokruži tačan odgovor)? a) Da b) Ne 21. Oružane snage su: a) Profesionalna vojna sila, uključujući i policijske snage b) Profesionalna vojna sila, uključujući policijske i paravojne snage c) Profesionalna, jedna vojna sila koju organizuje i kontroliše Bosna i Hercegovina 22. Oružane snage, kao instituciju Bosne i Hercegovine, u skladu sa Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine čine pripadnici iz reda: a) Sva tri konstitutivna naroda b) Sva tri konstitutivna naroda i reda ostalih c) Jednog konstitutivnog naroda 23. Zaokruži tačan odgovor: a) Bosna i Hercegovina obezbjeđuje transparentnu, demokratsku, civilnu kontrolu nad Oružanim snagama b) Bosna i Hercegovina obezbjeđuje transparentnu, vojnu kontrolu nad Oružanim snagama c) Bosna i Hercegovina obezbjeđuje transparentnu, civilnu i vojnu kontrolu nad Oružanim snagama 24. Demokratsku parlamentarnu kontrolu nad Oružanim snagama i svim institucijama odbrane na nivou Bosne i Hercegovine obavlja: a) Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine b) Predsjedništvo Bosne i Hercegovine c) Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine 25. Vrhovnu komandu i kontrolu nad Oružanim snagama ima: a) Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine b) Predsjedništvo Bosne i Hercegovine c) Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine 26. Oružane snage sastoje se od: a) Profesionalnih vojnih lica b) Profesionalnih vojnih lica i pripadnika rezervnog sastava koji su angažovani u vojnu službu c) Profesionalnih vojnih lica, pripadnika rezervnog sastava koji su angažovani u vojnu službu, civilnih lica i kadeta 27. Političko i javno djelovanje u Oružanim snagama podrazumjeva: a) Slobodno političko i javno djelovanje svih pripadnika Oružanih snaga b) Neutralnost u političkim pitanjima svih pripadnika Oružanih snaga, izuzev generala c) Pripadnici Oružanih snaga, uključujući generale, neutralni su u političkim pitanjima i neće se angažovati u bilo kojoj vrsti aktivnosti političkih stranaka ni biti izabrani ili imenovani na javnu dužnost

3

Decembar c) 22. Mogu li profesionalna vojna lica Oružanih snaga. podoficiri. podoficiri. oficiri i generali 36. Nadležnost za proglašenje vanrednog stanja ima: a) Predsjedništvo Bosne i Hercegovine b) Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine c) Ministar odbrane Bosne i Hercegovine 32. ili drugi državljani Bosne i Hercegovine uložiti žalbu ili zahtjev za pomoć Generalnom inspektoratu.28. Kopnena vojska je: a) Vid b) Rod c) Služba 4 . Lanac komandovanja i kontrole nad Oružanim snagama počinje od: a) Ministra odbrane Bosne i Hercegovine b) Načelnika Zajedničkog štaba Oružanih snaga c) Predsjedništva Bosne i Hercegovine 29. Obilježja Oružanih snaga nosiće: a) Oficiri i podoficiri b) Generali c) Svi pripadnici oružanih snaga 34. rezervni oficiri i rezervni generali 37. Profesionalna vojna lica su: a) Vojnici. Zastava i obilježja Oružanih snaga su: a) Zastava Bosne i Hercegovine b) Zastave entiteta i Brčko Distrikta c) Zastava Bosne i Hecegovine i zastave entiteta i Brčko Distrikta 33. Nadležnost za proglašenje ratnog stanja ima: a) Predsjedništvo Bosne i Hercegovine b) Ministar odbrane Bosne i Hercegovine c) Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine 31. oficiri i generali c) Vojnici. Novembar b) 1. rezervni oficiri i rezervni generali c) Rezervni podoficiri. rezervni podoficiri. Dan Oružanih snaga je: a) 29. a u vezi sa pitanjima koja su u njegovoj nadležnosti? a) Da b) Ne 35. oficiri i civilna lica na službi u Oružanim snagama b) Podoficiri. Decembar 30. Lica u rezervnom sastavu su: a) Rezervni podoficiri i rezervni oficiri b) Rezervni vojnici.

10 i 15 godina službe c) Nakon 3. Činovi vojnika u Oružanim snagama su sljedeći: a) Vojnik (OR-1). godine života 45. a potom da o tome izvjeste starješinu koji je nadređen starješini koji je naređenje izdao c) Da o tome odmah izvjeste starješinu koji je nadređen starješini koji je naređenje izdao 41. odnosno izvršavanje obaveza i zadataka vojnih lica propisanih Zakonom o službi u Oružanim snagama BiH i drugim propisima. Pješadija je: a) Vid b) Rod c) Služba 39.38. godine života c) 25 godina. 15 i 20 godina službe 46. bez obzira da li imaju obilježja krivičnog djela b) Koja su u vezi sa službom i van službe c) Koja su u vezi sa službom. potpuno i neblagovremeno c) Tačno. godine života b) 20 godina. naređenjima nadležnih lica. 6. 6 i 10 godina službe b) Nakon 3. potpuno i blagovremeno 44. djelimično i blagovremeno b) Tačno. Vojnik I klase (OR-2) i Kaplar (OR-3/4) 5 . ali najduže do 45. osim naređenja koja imaju obilježja krivičnog djela 40. U Oružanim snagama Bosne i Hercegovine vjerske aktivnosti sa ciljem ostvarivanja vjerskih sloboda u skladu sa specifičnostima svake od vjera su: a) Zabranjene b) Dozvoljene c) Zabranjene ali se u praksi sprovode 43. Kaplar (OR-3/4) i Vodnik (OR-5) b) Vojnik (OR-1) i Vojnik I klase (OR-2) c) Vojnik (OR-1). i to: a) Tačno. 10. Vojna disciplina je obavljanje vojne službe. ali najduže do 35. ali najduže do 40. Profesionalnim vojnim licima zabranjeno je sindikalno i političko organizovanje. te poštovanje pravila i principa ponašanja u vojnoj službi i van nje. Maksimalna dužina trajanja profesionalne vojne službe za vojnike (OR1-4) je: a) 15 godina. Produženje ugovora o službi profesionalnih vojnih lica – vojnika razmatra se u sljedećim periodima: a) Nakon 3. vojna lica su dužna: a) Da ga izvrše bez pogovora b) Da ga izvrše bez pogovora. 6. Vojnik I klase (OR-2). a) Da b) Ne 42. Kad prime naređenje koje ima obilježje krivičnog djela. Vojna lica dužna su da izvršavaju naređenja nadređenih starješina: a) Koja su u vezi sa službom.

General-major (OF-7) i General-pukovnik (OF-8) c) Brigadir (OF-5). Stariji vodnik (OR-6). Stariji vodnik I klase (OR7). Brigadir (OF5) i Brigadni general (OF-6) 49. Stariji vodnik (OR-6). Zastavnik (OR-8) i Zastavnik I klase (OR-9) b) Vodnik (OR-5). Da li je lice dužno prijaviti krivično djelo o kome ima saznanja? a) Da b) Ne 55. Činovi podoficira u Oružanim snagama su sljedeći: a) Kaplar (OR-3/4). Zastavnik (OR-8). Major (OF-3). O krivičnoj odgovornosti odlučuje se na osnovu: a) Ustava b) Zakona c) Krivičnog zakona 53. Stariji vodnik (OR-6).47. Koji organ je nadležan za gonjenje počinilaca krivičnih djela? a) Ministarstvo pravde 6 . Poručnik (OF-1). Da li se krivično odgovara za lažni iskaz pred sudom? a) Da b) Ne 56. Zastavnik I klase (OR-9) i Potporučnik (OF-1) 48. Kapetan (OF-2). Potporučnik (OF-1). Major (OF-3) i Pukovnik (OF-4) c) Poručnik (OF-1). General-major (OF-7) i Generalpukovnik (OF-8) b) Brigadni general (OF-6). Činovi oficira u Oružanim snagama su sljedeći: a) Potporučnik (OF-1). Kapetan (OF-2). Stariji vodnik I klase (OR-7). Poručnik (OF-1). Brigadni general (OF-6) i General-major (OF-7) 50. Stariji vodnik I klase (OR-7). Major (OF-3). Vodnik (OR-5). Činovi generala u Oružanim snagama su sljedeći: a) Brigadir (OF-5). Da li lice protiv koga se vodi krivični postupak može biti lišeno slobode? a) Da b) Ne 54. O krivičnoj odgovornosti odlučuju: a) Ministarstva b) Sudovi c) Skupštine 51. Pukovnik (OF-4). Pukovnik (OF-4) i Brigadir (OF-5) b) Zastavnik I klase (OR-9). Kapetan (OF-2). Zastavnik (OR-8) i Zastavnik I klase (OR-9) c) Vodnik (OR-5). O prekršajnoj odgovornosti odlučuju: a) Ministarstva b) Sudovi c) Skupštine 52. Brigadni general (OF-6).

s ciljem otimanja njihovog teritorija i nasilno potčinjavanje stanovništva tuđoj državi naziva se: a) Progresija b) Agresija c) Digresija 7 . vojni materijali i instalacije naziva se: a) Mobilizacija b) Demilitarizacija c) Defolijacija 64. U kojem od navedenih gradova se nalazi sjedište NATO saveza? a) London (Kraljevina Velika Britanija) b) Brussels(Kraljevina Belgija) c) Beč (Republika Austrija) 62. Napad jedne ili više država na druge zemlje. Da li je u krivičnom zakonodavstvu BiH kao krivična sankcija predviđena smrtna kazna? a) Da b) Ne 60. Da li se na krivičnu presudu može izjaviti žalba? a) Da b) Ne 59. Crna Gora c) R. Koja od navedenih država nekadašnje SFRJ je članica NATO saveza? a) R.b) Tužilaštvo c) Pravobranilaštvo 57. Sudovi pred kojima se vodi krivični postupak u BiH su: a) Sud BiH. entitetski sudovi i sudovi Brčko distrikta BiH b) Samo Sud BiH c) Entitetski sudovi 58. Ugovor jedne ili više strana u sukobu da se sa dijela ili cijele teritorije ukloni vojska. Prijelaz oružanih snaga i svih grana privrede iz ratnog u mirnodopsko stanje zove se: a) Denominacija b) Demobilizacija c) Imobilizacija 65. Politički poredak u nekoj državi u kojoj je na vlasti narod preko svojih izabranih predstavnika se zove: a) Autokracija b) Oligarhija c) Demokracija 61. Slovenija 63. Srbija b) R.

ima više od 3 sjedala 74. b) Vozilo koje ima najmanje dva kotača i koje se pokreće isključivo snagom vozača c)Vozilo namijenjeno za prevoz osoba koje. Najviši čin u ratnoj mornarici je: a) Kapetan b) Admiral c) General 72. Mimoilaženje vozila je: a) Prolaženje vozilom pokraj drugog vozila koje se po istom kolniku kreće iz suprotnog smjera b) Prolaženje vozilom pokraj drugog vozila koje se kreće u istom smjeru c) Prolaženje vozilom pokraj zaustavljenog ili parkiranog vozila ili drugog objekta koji se nalazi na saobraćajnoj traci kojom se vozilo kreće 8 . Bicikl je: a) Vozilo na motorni pogon s dva ili tri kotača. Najveći vojni savez na svijetu zove se: a) Trojni pakt b) NATO c) Varšavski pakt 68. Najviši pravni akt jedne države je: a) Ustav b) Međunarodni ugovor c) Zakon 71. Koja međunarodna organizacija se brine oko prava ratnih vojnih zarobljenika ? a) UNHCR b) FAO c) MKCK/MKCP 70. Koja od međunarodnih vojnih snaga se danas nalazi u BiH? a) UNPROFOR b) KFOR c) EUFOR 69. Oblik ilegalne aktivnosti koju vrše agenti strane države u nekoj zemlji a očituje se u nanošenju oštećenja. odnosno razaranju važnih vojnih i industrijskih objekata naziva se: a) Atentat b) Diverzija c) Desant 67.66. osim sjedala za vozača. Formacija ratne avijacije koja se sastoji od jedne ili više grupa aviona naziva se? a) Flotila b) Eskadrila c) Divizion 73.

kreće se: a) Sredinom kolnika u pravcu kretanja. jedan iza drugog c) Lijevom stranom u pravcu kretanja. Što znači upaljeno zeleno svjetlo na semaforu? a) Zabrana prolaza za vozila b) Slobdan prolaz za vozila c) Prestanak slobodnog prolaza 77. Što znači upaljeno žuto svjetlo na semaforu? a) Slobodan prolaz b) Isključen semafor c) U pravilu zabrana prolaska 84. Pješak je: a) Osoba koja se prevozi u vozilu ili na vozilu b) Osoba koja sudjeluje u prometu a ne upravlja vozilom. Grupa pješaka. Zaprežno vozilo je: a) Vozilo na motorni pogon konstruisano da vuče. jedan iza drugog b) Desnom stranom u pravcu kretanja. Što uvjetuje smanjenu vidljivost? a) Vedro vrijeme 9 . jedan iza drugog 79. bilo da je konstruisano kao prikolica ili poluprikolica c) Vozilo koje vuče upregnuta životinja 78. kada se kreće po kolniku. Pravo da upravlja motornim vozilom A kategorije stiče osoba koja ima: a) 16 godina b) 19 godina c) 18 godina 80. a brzina kretanja ne prelazi 10 km/h 76. odnosno da služi za pogon takvih oruđa ili za vuču priključnih vozila b) Vozilo namijenjeno da bude vučeno vozilom na motorni pogon. Smije li vozač vozila upravljati vozilom na putu u alkoholiziranom stanju? a) Smije upravljati vozilom u saobraćaju na putu b) Smije upravljati vozilom samo na lokalnom putu c) Ne smije upravljati niti početi upravljati vozilom u saobraćaju na putu 81. niti se prevozi u vozilu ili na vozilu c) Osoba koja se prevozi bicklom s motorom. Smije li vozač tokom upravljanja vozilom koristiti mobitel? a) Smije ako se radi o odgovoru na poziv b) Smije ako se nalazi u službenom vozilu c) Smije ako upotrebljava napravu koja omogućuje njegovo korištenje bez upotrebe ruku 82. Kada mladi vozač ne smije upravljati vozilom? a) Ako organizirano prevozi djecu b) Kada snaga motora vlastitog automobila prelazi 75 Kw c) Kada u organizmu ima opojnih droga ili ako pokazuje znakove alkoholiziranosti 83. potiskuje ili nosi izmjenjiva oruđa.75.

kiša. Zagađujemo li okolinu i zdravlje ljudi vozeći vozilo? a) Ne b) Ne. Što se podrazumijeva pod zimskim uvjetima na putu? a) Ako je na kolniku veća količina vode i blata b) Ako je kolnik prekriven snijegom c) Ako je kolnik prekriven mokrim lišćem 91. Kako djeca načešće reagiraju u saobraćaju? a) Spontano i nepredvidivo b) Razborito i staloženo c) U skladu s propisima 89. Kolnik je: a) Dio putne površine namijenjen u prvom redu za saobraćaj pješaka b) Dio putne površine namijenjen u prvom redu za saobraćaj vozila s jednom saobraćajnom trakom ili više saobraćajnih traka c) Dio putne površine namijenjen u prvom redu za saobraćaj pješaka i zaprežnih vozila 87. ako se prevoze 92. Obilaženje vozila je: a) Prolaženje vozila pokraj drugog vozila koje se po istom kolniku kreće iz suprotnog smjera b) Prolaženje vozilom pokraj drugog vozila koje se kreće u istoj saobraćajnoj traci u istom smjeru c) Prolaženje vozila pokraj zaustavljenog ili parkiranog vozila ili drugog objekta koji se nalazi na saobraćajnoj traci kojim se vozilo kreće 86. ako vozimo sporo c) Da 88. trokut 10 . sijalice. Ko mora nositi zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje motociklom i mopedom? a) Samo vozač b) Samo suvozač c) Vozač i suvozač. Preticanje vozila je: a) Prolaženje vozila pokraj drugog vozila koje se kreće u suprotnom smjeru b) Prolaženje vozilom pokraj drugog vozila koje se kreće u istom smjeru c) Prolaženje vozila pokraj zaustavljenog ili parkiranog vozila ili drugog objekta koji se nalazi na saobraćajnoj traci kojom se vozilo kreće 90.b) Vožnja maksimalno dozvoljenom brzinom c) Magla. uže za vuču. Zbog čega je vožnja pod uticajem alkohola opasna? a) Bitno povećava vozačeve sposobnosti b) Skraćuje vrijeme reagiranja vozaču c) Produžuje vrijeme reagiranja vozaču 93. Obavezna oprema u putničkom automobilu je: a) Prva pomoć. i zamagljena stakla 85.

ključevi.16 c) P= 3.5 kg voća se plati 21 KM. Za 3. Koliko treba platiti za 1.5 kg povrća se plati 28 KM.14 96.5 kg? a) 18 b) 14 c) 12 101. dizalice. lanci. Koja je formula za Pitagorinu teoremu? a) a²+c²=b² b) a²+b²= c² c) b²+c²=a² 97. Trapez je četverougao koji ima: a) Dva para paralelnih strana b) Jedan par paralelnih strana c) Jednake dijagonale 103. rezervni točak 94. Koji arapski broj odgovara rimskom broju M? a) 50 b) 100 c) 1000 102. Napisatati formulu kvadrat zbira: a) (a+b)²=a²+2ab+b² b) a+b)=ab+b²+a² c) a+b=a+b+2ab+b 98.15 b) P=3. izvijači c) Ašov.5 kg? a) 18 KM b) 9 KM c) 12 KM 100. Koji je kvadratni korjen iz 81 (√₈₁)? a) 10 b) 9 c) 8 99. U književne rodove spadaju lirika. Koliko iznosi Pi broj? a) P= 3. koliko treba platiti 1.b) Komplet alata. Koliki je zbir uglova u trouglu? a) 180˚ b) 90˚ c) 360˚ 95. Za 3. drama i: a) Film b) Epika 11 .

Književno djelo koje opisuje život nekog čovjeka. Renesansa kao jedno od najkreativnijih razdoblja u književnosti. bajke. Vrsta drame koja se odlikuje veselim sadržajem i ismijava ljudske nedostatke i mane je: a) Tragedija b) Komedija c) Autobiografija 108. ili se smatra da su se dogodili u prošlosti zovemo: a) Moderna b) Epika c) Drama 110. zagonetke i poslovice čine: a) Narodnu književnost b) Slikovnice c) Stripove 106. koje pravi smisao dobivaju u kazališnoj predstavi zovemo: a) Drama b) Životopis c) Narodna književnost 111. pjesme. našla je svoj najviši izraz u: a) SAD b) Italiji c) Danskoj 112. Moderna književnost traje od početka kojeg stoljeća? a) 20 b) 18 c) 16 107. Mitovi. za kojeg su značajni elementi natprirodnog i izmišljenog zove se: a) Moderna književnost b) Komedija c) Fantastika 12 . Književne vrste namijenjene izvođenju na pozornici. Književni rod u kojem se pripovijeda o nekim događajima koji su se dogodili. Roman koji ismijava ljudske mane ili društvo u cjelini svrstavamo u: a) Satirični b) Znanstveni c) Pustolovni 105. stvarnog ili izmišljenog nazivamo: a) Alegorija b) Pjesma c) Životopis 109. Oblik umjetničkog izražavanja u književnosti.c) Biografija 104.

a) b) c) Roman za koji je Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu zove se: Travnička hronika Znakovi pored puta Na Drini ćuprija 121. Dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1961. je rođen u: a) SAD b) Njemačkoj c) Škotskoj 119. Književnik Ivo Andrić rodio se 09. pisan u: a) Trećem licu b) Prvom licu c) Drugom licu 115.113. Na kom jeziku je pisana rimska književnost koja obuhvaća period od prvih pisanih spomenika do kraja starog vijeka? a) Latinskom b) Italijanskom c) Francuskom 114. Svjetski poznati pisac dječje književnosti. Autobiografija je oblik biografije. Clarke b) Dan Simmons c) Jules Verne 118. godine u: a) Donjem Vakufu b) Docu kod Travnika c) Sarajevu 122. Znanstveno fantastični roman "20 000 milja ispod mora" napisao je: a) Arthur C. Vrsta književnosti u kojoj se tekst piše u stihovima zove se: a) Proza b) Roman c) Poezija 116.10. Knjiga ili bilježnica za upisivanje diskretnih tekstova aranžiranih prema datumu koji obavještavaju o događajima u određenom periodu vremena zove se: a) Biografija b) Dnevnik c) Roman 117. godine je: a) Petar Preradović b) Ivo Andrić c) Mak Dizdar 120. Najpoznatije djelo ruskog književnika Fjodora Mihailoviča Dostojevskog zove se: a) Zločin i kazna b) Baraka 5b 13 . Mark Twain.1892.

Romeo i Julija i: a) Hamlet b) San ljetne noći c) Tom Sawyer 126.. Najpoznatije djelo njemačkog književnika Johann Wolfgang von Goethe je: a) Nauk o bojama b) Jadi mladog Vertera c) 20 000 milja pod morem 124. a) b) c) 128. Autor djela Stepski vuk je: a) Herman Hesse b) Jean Paul Sartre c) Albert Camus 131. a) b) c) Poznato djelo Branka Ćopića “ Osma ofanziva" u glavnini opisuje period: Prije II svjetskog rata Poslije II svjetskog rata Za vrijeme II svjetskog rata Autor poznatog romana "Orlovi rano lete" se zove: Petar Kočić Mak Dizdar Branko Ćopić Autor knjige Derviš i smrt je: Meša Selimović Miroslav Krleža Jovan Jovanović Zmaj 129.. Najpoznatiji Engleski pisac zove se: a) John Milton b) William Shakespeare c) Daniel Defoe 125. pitanje je sad . Autor djela Starac i more je: a) Charles Dickens b) Herman Hesse 14 . "Biti ili ne biti.c) Dvojnik 123. a) b) c) 127. Autor djela Don Kihot je: a) Albert Camus b) Mark Twain c) Miguel de Cervantes 132. Tri poznate tragedije koje je napisao William Shakespeare su: Othelo." rječi su iz djela Williama Shakespeara: a) Romeo i Julija b) Hamlet c) Mletački trgovac 130.

Pridjevi se: a) Konjugiraju b) Kompariraju c) Dekliniraju 140. Pisma u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini su: a) Latinica b) Ćirilica c) Latinica i ćirilica 137. Vrsta književnosti koja se uobličava slobodnim stilom pisanja i ne slijedi principe metrike. Sinonim za riječ plafon je: a) Strop b) Pladanj c) Plato 141. Svjetski najpoznatiji dnevnik "Dnevnik Anne Frank" napisala je: a) Anna Frank b) Emily Bronte c) Margaret Mitchel 135. a) b) c) Roman Ana Karenjina napisao je ruski pisac: Lav Nikolajevič Tolstoj Fjodor M. Glagoli se: a) Konjugiraju b) Dekliniraju c) Kompariraju 138.c) Ernest Hemingway 133. Imenice se: a) Dekliniraju b) Konjugiraju c) Kompariraju 142. Sinonim za riječ mrkva je: a) Kelj b) Keleraba 15 . rime i ostala pravila poezije zove se: a) Komedija b) Proza c) Autobiografija 136. Sinonim za riječ poeta je: a) Pjesnik b) Dramaturg c) Romanopisac 139. Dostojevski Ivan Sergejevič Turgenjev 134.

Metafora je: a) Jezičko izražajno sredstvo prenošenja značenja ili neuobičajene upotrebe riječi b) Jezičko izražajno sredstvo davanja sasvim novog značenja jednoj riječi c) Mjera za semantičku vrijednost riječi 145. Način jezičkog izražavanja je: a) Stil b) Stih c) Rečenica 144..386 m)? a) Volujak b) Pločno c) Maglić 16 . U kojem dijelu Evrope je smještena država Bosna i Hercegovina? a) Južni b) Sjeveroistočni c) Jugoistočni 149. DJECA. DUGMAD.. Imenice: CVIJEĆE. PIJUCKATI. Kolika je dužina obale kojom Bosna i Hercegovina izlazi na Jadransko more? a) 20. Koje od navedenih pjesama nije napisao Aleksa Šantić: a) "O klasje moje" b) "Emina" c) "Tamnica"   146.5 km 151.2 km b) 24. PERJE.. koje označavaju mnoštvo bića ili predmeta iste vrste a koji se nalaze u nekom neodređenom zbiru nazivaju se: a) Zajedničke (opšte) b) Gradivne c) Zbirne 147.80 km c) 29. koje znače nešto umanjeno nazivaju se: a) Idiomi b) Deminutivi c) Hipokoristici 148. CVJETIĆ. Riječi: DJETENCE. S kojom državom BiH ima najdužu granicu (932 km)? a) Srbija b) Hrvatska c) Crna Gora 150. Kako se zove najviši planinski vrh u Bosni i Hercegovini (visok 2. RUČICA.c) Šargarepa 143..

Koje je najveće vještačko bosanskohercegovačko jezero? a) Jablaničko jezero b) Buško jezero c) Ramsko jezero 154. Zemlja se okrene oko Sunca za: a) 425 dana b) 365 dana c) 248 dana 161. Najveća pustinja Svijeta je: a) Sahara b) Gobi c) Arapska pustinja 160. veoma plodne. Kako se nazivaju oblasti obrasle travom sa malo visokog rastinja. Koja od navedenih rijeka izvire u Bosni i Hercegovini? a) Drina b) Sava c) Vrbas 153. upotrebljavane za uzgoj agrarnih biljaka i karakteristične u oblastima niske nadmorske visine? a) Tundra b) Tajge c) Stepe 157. Najveći poluotok na svijetu je: a) Skandinavski b) Apeninski 17 . Kakvu klimu ima Bosna i Hercegovina? a) Umjereno-kontinentalna b) Kontinentalna c) Mediteranska 155. Zakrivljene linije na topografskoj karti koje spajaju tačke sa jednakim nadmorskim visinama nazivaju se: a) Izobare b) Izohipse c) Izoterme 158. Najduža evropska rijeka (3531 km) je: a) Dunav b) Rajna c) Volga 159.152. Planeta Zemlja je podijeljena na 7 kontinenata. a najveći je: a) Azija b) Afrika c) Evropa 156.

Koja od navedenih zemalja je razmještena na dva kontinenta? a) Rusija b) SAD c) Kina 167. Rijeke BiH ulijevaju se u dva mora. Najveći okean je: a) Atlantski okean b) Indijski okean c) Tihi okean 171.c) Indijski 162. Proces prelaska iz plinovitog u tečno stanje naziva se: a) Evaporacija b) Mržnjenje c) Kondenzacija 165. Koja se rijeka iz BiH ulijeva u Jadransko more? a) Vrbas b) Una c) Neretva 169. cirostratusi. koja? a) Jadransko i Sredozemno more b) Jadransko i Crno more c) Jadransko i Jonsko more 164. Stratusi. Zračni omotač Zemlje zove se: a) Atmosfera b) Litosfera c) Hidrosfera 166. Najviši planinski vrh na Svijetu je: a) Mont Everest b) Mon Blan c) Kilimandžaro 163. Ukupna površina BiH je: a) 51 129 km2 b) 110 530 km2 c) 23 680 km2 168. cirusi. Najmnogoljudnija zemlja Svijeta je: a) Kina b) Rusija c) Saudijska Arabija 18 . stratokumulusi su vrste: a) Zemljišta b) Oblaka c) Vjetrova 170.

Monsuni su: a) Valovi b) Pokreti tektonskih ploča c) Sezonski vjetrovi koji pušu u tropskim i suptropskim krajevima 179. Topla morska struja koja se formira u Meksičkom zalivu. Na osnovu koje ljestvice / skale. Sunce je: a) Zvijezda b) Planeta c) Satelit 174. Vrtložno kretanje atmosfere uz niski pritisak u centru kretanja. Bljeskanje koje se javlja oslobađanjem električne energije iz oblaka naziva se: a) Grom b) Munja c) Snijeg 178. kreće se sjevernim dijelom Atlanskog okeana i završava se kod obala sjeverozapadne Evrope zove se: a) Meksička struja 19 . Na prostorima BiH nalazi se posljednja evropska prašuma. praćeno velikom količinom padavina zove se: a) Ciklon b) Košava c) Lahor 180. Gejziri su: a) Izvori nafte b) Močvare c) Izvori tople vode 173. se izražava jačina potresa? a) Rihterove b) Fišerove c) Farenhajtove 177. koja se zove: a) Blidinje b) Hutovo blato c) Perućica 181. Sa koliko država graniči BiH? a) 5 b) 4 c) 3 176.172. Morski tjesnac (moreuz) koji spaja Sredozemno more i Atlanski okean je: a) Dardaneli b) Gibraltar c) Otranska vrata 175.

Koje rijeke svojim većim ili manjim dijelom ujedno čine i državnu granicu Bosne i Hercegovine sa susjednim državama? a) Sava.Drina c) Vrbas.Drina 191. Kako se naziva početni (nulti) meridijan? a) Ekvator b) Grinvič c) Grinič 183. Šta čini geografsku koordinatnu mrežu? a) Meridijani i paralele b) Linije c) Polukrugovi 184.Una.b) Golfska struja c) Atlanska struja 182. Šta je geografska karta? a) Složena i u određenoj razmjeri uvećana slika Zemljine površine b) Pojednostavljena i smanjena skica Zemljine površine c) Pojednostavljena i u određenoj razmjeri smanjena slika Zemljine površine 190. Šta je seizmograf? a) Instrument za registrovanje vulkana b) Instrument za registrovanje potresa c) Instrument za mjerenje pritiska 185. Šta su zvijezde? a) Usijana i plinovita nebeska tijela koja imaju vlastitu svjetlost i toplotu b) Tamna i hladna nebeska tijela c) Komete 188. Oaze su: a) Travnate oblasti 20 . Šta čini biosferu? a) Ljudi b) Životinje c) Sav živi svijet 186.Sava. Šta je mjesec? a) Planeta b) Satelit c) Zvijezda 189. Šta je svjetlosna godina? a) Put koji prelazi svjetlost b) Put koji pređe svjetlost za godinu dana krećući se brzinom 300 000 km/s c) Put koji pređe svjetlost za godinu dana krećući se brzinom 300 000 m/s 187.Drina b) Una.Bosna.

Pustinjski nomadi na Bliskom istoku. Šta predstavlja spolna struktura stanovništva? a) Podjela stanovništva po spolu b) Brojčani odnos između starog i mladog stanovništva c) Brojčani odnos između muškog i ženskog stanovništva 196. Azimut je: a) Ugao koji zatvara određeni pravac sa pravcem sjevera b) Ugao koji zatvara visinu zemljišne tačke u odnosu na more c) Azimut nije ugao nego pravac 198.b) Oblasti sa površinskom vodom u pustinjama c) Najtopliji dijelovi pustinja 192. Šta je prirodni priraštaj? a) Kretanje stanovništva b) Razlika između nataliteta i mortaliteta c) Povećanje broja stanovnika 195. Grupa ljudi koji čine stanovništvo Arktika su: a) Bušmani b) Hotentoti c) Eskimi   200. Naša i u svijetu najveća ponornica prije hidromelioracijskih radova bila je: a) Trebižat b) Milač c) Trebišnjica 193. koji govore arapski jezik su: a) Beduini b) Melezi c) Bantu crnci   201. Demografski podaci su: a) Podaci o klimi b) Podaci o reljefu c) Podaci o stanovništvu 199. kada se sunce nadje tačno iznad ekvatora i kada su dan i noć jednako dugi na cijeloj zemlji je: a) Ravnodnevica 21 . Šta je to nadmorska visina? a) Vertikalna udaljenost određene tačke na zemlji od nivoa mora b) Horizontalna udaljenost određene tačke na zemlji od najbliže morske obale c) Ugao koji zaklapa pravac određene tačke na zemlji sa pravcem sjevera 197. Jedan od dva trenutka u godini. Šta je Tibet? a) Najviša i najprostranija visoravan na Svijetu b) Najveća nizija na Svijetu c) Najveća pustinja 194.

b) Meridijan c) Ekvincij   202.000 metara nadmorske visine c) 2. Planine su reljefni oblici iznad: a) 500 metara nadmorske visine b) 1. Prema predmetu proučavanja. Cikloni su: a) Oblasti sa niskim vazdušnim pritiskom b) Oblasti sa visokim vazdušnim pritiskom c) Hladni vjetrovi 211.000 metara nadmorske visine 208. Odnos kopna i mora na Zemlji je: a) 40% : 60% b) 29% : 71% c) 71% : 29% 204. geografija je: a) Prirodna nauka b) Društvena nauka c) Prirodna i društvena nauka 203. Najbrojniji narodi u Evropi su: a) Romani b) Sloveni c) Germani 207. Brda su reljefni oblici između: a) 200 i 500 metara nadmorske visine b) 300 i 500 metara nadmorske visine c) 500 i 700 metara nadmorske visine 210. Nizije su reljefni oblici do: a) 100 metara nadmorske visine b) 200 metara nadmorske visine c) 300 metara nadmorske visine 209. Nadmorska visina je visinska razlika u odnosu na: a) Svjetsko more b) Riječnu dolinu c) Najnižu kopnenu tačku države 205. Anticikloni su: a) Oblasti sa visokim vazdušnim pritiskom b) Oblasti sa niskim vazdušnim pritiskom 22 . Najniži sloj atmosfere je: a) Stratosfera b) Jonosfera c) Troposfera 206.

polukopnene.000 km2 23 .000 km2 c) 200. Reljef spada u grupu: a) Matematičkih geografskih činilaca b) Fizičkih geografskih činilaca c) Društvenih geografskih činilaca 219. Male države imaju površinu do: a) 50.c) Topli vjetrovi 212. Klima spada u grupu: a) Matematičkih geografskih činilaca b) Društvenih geografskih činilaca c) Fizičkih geografskih činilaca 221. Umereni toplotni pojas nalazi se između: a) 23°27' i 66°33' na obje geografske širine b) 33°30' i 69°30' na obje geografske širine c) 23°27' i 66°33' samo sjeverne geografske širine 216. Prirodni priraštaj je odnos: a) Nataliteta i fertiliteta b) Nataliteta i mortaliteta c) Mortaliteta i nataliteta 215. ostrvske i poluostrvske c) Kontinentalne. Kakve su vrste oblaci „Kumulusi“? a) Gomilasti b) Perjasti c) Kišni 214. Stepe su biljne zajednice: a) Visoke i rijetke travne vegetacije b) Niske i rijetke travne vegetacije c) Niske i bujne travne vegetacije 218. polukontinentalne. Kakve su vrste oblaci „Cirusi“? a) Kišni b) Gomilasti c) Perjasti 213.000 km2 b) 100. Prema odnosu kopna i mora države mogu biti: a) Kopnene i pomorske b) Kopnene. ostrvske i poluostrvske 217. Saobraćaj spada u grupu: a) Društvenih geografskih činilaca b) Fizičkih geografskih činilaca c) Matematičkih geografskih činilaca 220.

godine 230.09. godine c) Imperijalistički ciljevi velikih sila nakon završetka balkanskih ratova 227.1939. završava: a) Prvi svjetski rat u Europi b) Drugi svjetski rat u Europi c) Hladni rat 231. Plitvička jezera se nalaze u: a) Hrvatskoj b) Sloveniji c) Rumuniji   223. Koji je bio povod za izbijanje Prvog svjetskog rata? a) Sarejevski atentat na Austro-Ugarskog prijestolonasljednika 28. godine b) Aneksija BiH od strane Austro-Ugarske monarhije 1908.6. Najveće jezero na svijetu je: a) Gazivode b) Kaspijsko jezero c) Mičigen jezero   224. godine c) 1941. godine b) 1912. godine b) Napadom Japana na Pearl Harbour 07. Mauricijus je: a) Rijeka b) Država c) Planina   225. godine c) 1964. godine b) 1958. Berlinski zid je dugačka barijera koja je odvajala Zapadni od Istočnog Berlina. bila je: a) 1922. Operacija Barbarossa naziv je za njemačku invaziju Sovjetskog Saveza.1941.12. godine 228. Kada je otpočeo Drugi svjetski rat i kojim događajem a) Napadom Njemačke na Kraljevinu Jugoslaviju 06. godine c) Napadom Njemačke na Poljsku 01. godine 24 . Šestog augusta 1945.222. izrađen je: a) 1961. godine). godine bačena je atomska bomba na Japanski grad: a) Tokio b) Kjoto c) Hirošimu 229.1914.1941. Osvajanjem Berlina i Hitlerovim samoubistvom (1945. Planeta Zemlja ima prirodnih satelita: a) Jedan b) Dva c) Tri   226.04.

novembra 1942. i 30. i 27. Berlinski zid je dugačka barijera koja je odvajala Zapadni od Istočnog Berlina. godine. novembra 1943. vijeka. novembra 1942. godine.godine b) 1992. Drugo zasjedanje AVNOJ-a održano je: a) 26. godine. marta 1941. i jednom od najvećih ličnosti 20. novembra 1943. aprila 1945. godine b) u Mrkonjić Gradu . godine c) 1989. srušen je: a) 1979. revolucionarni vođa i državnik koji se smatra najvažnijom ličnošću u modernoj kineskoj istoriji. Prvi čovjek koji je otputovao u svemir bio je: a) Jurij Aleksijevič Gagarin b) Neil Armstrong c) Valentina Terješkova 234. u Bihaću 236.godine c) 1993. godine b) 1986. novembra 1942. godine 233. godine 237. godine c) u Bihaću. koji kao pogonsko gorivo koristi dizel i koji radi Dieselovim ciklusom. aprila 1945. Ugovor o Europskoj uniji poznatiji kao Ugovor iz Maastrichta potpisan je: a) 1991.232. Indijski nacionalni vođa koji se izborio za nezavisnost Indije putem nenasilne revolucije bio je: a) Mao-Ce Tung b) Mahmoud Abas c) Mahatma Gandi (Mohandas Gandi) 238. Izumio ga je: a) 1892. godine. godine. 25. godine njemački injženjer Rudolf Diesel b) 1897. Kineski političar. Dizelski motor je motor s unutrašnjim sagorijevanjem. godine. bio je: a) Mao Zedong (Mao Tse-tung) b) Čang Kaj – šeka c) Zhang Wentian 239. vojskovođa. Gdje i kada je održano prvo zasjedanja ZAVNOBiH-a? a) u Sarajevu. aprila 1945. Godine 240. u Bihaću 235. Prvo zasjedanje AVNOJ-a održano je: a) 26. u Sarajevu b) 03. godine: Winton Motor Carriage Company c) 1862. u Jajcu c) 26. u Jajcu c) 26. u Sarajevu b) 29. 27. i 27. godine Nicholas Immel 25 . 26.

Vrlo jak eksploziv izumljen od strane švedskog naučnika Alfreda Nobela naziva se: a) TNT b) Dinamit c) Nitroglicerin 26 .godine b) 24. Prvo i zadnje slovo grčkog alfabeta su: a) Аlfa i beta b) Аlfa i omega c) Gama i beta 249. Koje su po redu Zimske olimpijske igre 1984. Zimske olimpijske igre 246. Ujedinjeni narodi ili Ujedinjene nacije je svjetska organizacija sa sjedištem u New Yorku. oktobara 1945.maja 1946.godine c) U Briselu.godine 243. Ko je prvi koristio brojne oznake od 0 do 9? a) Maje b) Kinezi c) Indijci 245. Osnovana je: a) 24. 24. Pismo starih Egipćana se zove: a) Klinasto pismo b) Hijeroglifi c) Staroegipatsko pismo 250. septembra 1947. Zimske olimpijske igre c) XVI. Zimske olimpijske igre b) XIV. Gdje je rođena Majka Tereza? a) U Tirani b) U Atini c) U Skoplju 248.godine b) U New Yorku.241. Pomoćna istorijska nauka koja proučava imena iz prošlosti naziva se: a) Hronologija b) Epigrafija c) Metristika 244.decembra 1945.godine 242. novembra 1954. Ko je bio inicijator i vođa borbe za ljudska prava američkih crnaca tokom 60-tih godina? a) Martin Luther King Junior (Martin Luter King mlađi) b) William Harvey c) James Watt 247. održane u Sarajevu? a) XV.godine. Gdje i kada je potpisan Sjeveroatlantski sporazum : a) U Vašingtonu.aprila 1949.godine c) 23. 5. 4.

Šta je to aerodrom ? a) Uređena kopnena površina koja služi za utrke automobila do 3000 mm³ b) Uređena kopnena površina sa slijetno-poletnim stazama. Osim udarnog i toplotnog talasa jedan od produkata nuklearne eksplozije predstavaljaju i zračenja ? a) α zrakama b) β zrakama c) α.251. slijetanje i boravak medicinskih helikoptera 252. objektima. slijetanje i boravak aviona c) Uređena kopnena površina namjenjana za polijetanje. Šta označava engleska skraćenica HDD (Hard Disc Drive)? a) Operativni sistam računara b) Magnetni medij na kom se pohranjuju podaci c) Radnu memoriju računara. Nauka o općim svojstvima i građi materije kao i osnovnim oblicima njenog kretanja naziva se: a) Botanika b) Fizika c) Astronomija 258. β i γ zracima. uređajima i postrojenjima namjenjenim za polijetanje. Neograničena vlast koja se oslanja na vladavinu sile naziva se: a) Liberalizam b) Diktatura c) Parlamentarna demokratija 27 . 253. Koji su osnovni izvori električne energije u BiH? a) Nuklearne elektrane i hidroelektrane b) Hidroelektrane i termoelektrane c) Elektrane pokretane snagom vjetra i elektrane pokretane Sunčevom energijom 254. Okamenjeni ostaci biljaka ili životinja iz starih geoloških perioda razvoja Zemlje zovu se: a) Fosili b) Dinosaurusi c) Praamebe 257. Koji naučnik je definisao jedan od osnovnih zakona fizike "Zakon akcije i reakcije"? a) Isaac Newton b) James Watt c) Nikola Tesla 255. Uređaj za pretvarenje svjetlosne energije Sunca u električnu energiju naziva se: a) Foton b) Fotoćelija c) Fotografija 259. 256.

Jedinica za mjerenje jačine električne struje je: a) Amper b) Volt c) Vat 268. Jedan od najjednostavnijih jednoćelijskih organizama naziva se: a) Ameba b) Citoplazma c) Paramecijum 269. Centrifugalna sila je ona koja se javlja pri rotaciji i koja usljed toga: a) Odvlači od središta b) Privlači ka središtu c) Zadržava u središtu 266. Teorija o postanku biljnih i životinjskih vrsta putem prirodnog odabiranja (selekcije) zove se: a) Genetička teorija b) Darvinizam c) Populizam 265. Slikarska tehnika slikanja vodenim bojama naziva se: a) Akvarel 28 . Pozitivni pol izvora električne energije naziva se: a) Anoda b) Katoda c) Dioda 267. vode) propuštanjem električne energije kroz njih naziva se: a) Elektroliza b) Elektrošok c) Elektro-hemijska reakcija 263. Posebno građen brod prilagođen za iskrcavanje trupa i tehnike na neuređenu neprijateljsku obalu se zove: a) Desantni brod b) Šlep c) Krstarica 261. Šta je to higrometar ? a) Instrument za mjerenje vlažnosti zraka b) Instrument za mjerenje temperature c) Instrument za mjerenje brzine vjetra 264. Namjerno plasiranje krivih informacija sa svrhom da onaj koji daje takvu informaciju naudi onom kome daje informaciju naziva se: a) Dezinformacija b) Pretpostavka c) Vijest 262.260. Hemijsko razlaganje tvari (npr.

jak osjećaj straha a pri kome popušta kontrola volje naziva se: a) Hipokrizija b) Afekt c) Flegmatizam 271. Jedinica mjere za otpor električne energije je? a) Watt b) Volt c) Ohm Koji od navedenih pojmova pretstavlja operativni sistem koji se koristi u radu računara? a) Windows XP Professiona b) Microsoft Office Word 2003 c) Internet Explorer 276. Šta je to kompas ? a) Sprava koja služi za određivanje pravca vjetra b) Sprava koja služi za određivanje pravca kretanja na moru c) Sprava koja služi za određivanja strana svijeta 275. jako uzbuđenje. Šta je to termometar ? a) Instrument za mjerenje vlažnosti zraka b) Instrument za mjerenje temperature c) Instrument za mjerenje brzine vjetra 273. Duševno stanje koje karakteriše velika uzrujanost. Koliko bajta sadrži jedan kilobajt (KB) ? a) 256 b) 512 c) 1024 274. U astronomiji najveća udaljenost planeta od Sunca naziva se: a) Svjetlosna godina b) Proljetna ravnodnevnica c) Afel 272. Rehabilitacija je: a) Poštovanje zakonitosti b) Dovođenje nekoga u red c) Vraćanje u prethodno stanje 29 .b) Grafika c) Akril 270. Šta je daltonizam? a) Sljepilo za boje b) Sljepilo c) Društveni pravac po Daltonu 278. 277.

televizija. Proučavanjem podzemnih kraških oblika bavi se: a) Speleologija b) Paleografija c) Hidrografija 283. radio. količina (tvari) supstancije b) Vrijeme. Nitrogen. uzajamnoj proizvodnoj i životnoj aktivnosti b) Ljudi istih godina c) Školski uzrast 287. štampa b) Knjiga. apsolutna temperatura 282. nekada odbojnog karaktera 30 . zapremina c) Masa. skripta. Šta je Brajevo pismo? a) Znakovni jezik za gluhe osobe b) Pismo za slanje tajnih poruka c) Univerzalno pismo za slijepe osobe 285. internet 280. vrijeme. Koja od slijedećih veličina nije vektor? a) Brzina b) Sila c) Rad 284. površina. Osnovna društvena grupa u socijalnoj zajednici je: a) Porodica b) Mjesna zajednica c) Grad 281. masa. U osnovne veličine u fizici.279. afiša c) Pozorište. po Međunarodnom sistemu jedinice spadaju: a) Dužina. fosfor i sumpor su: a) Nemetali b) Metali c) Polumetali 288. Šta je fobija? a) Intenzivna ljubav b) Posmatranje određenog objekta ili pojave c) Intenzivan iracionalan strah 286. Šta je «društvo»: a) Organizirana zajednica ljudi zasnovana na međusobnoj povezanosti. U masovne medije spadaju: a) Film. Gravitacione sile su: a) Privlačnog karaktera b) Odbojnog karaktera c) Nekad privlačnog. bioskop.

flegmatik. kreativnost 292. adaptivnost. Riječ kultura je: a) Grčkog porijekla b) Latinskog porijekla c) Italijanskog porijekla 31 .289. ljudima ili grupama ljudi c) Teorije mišljenja 297. Edukacija je: a) Sposobnost snalaženja u određenim situacijama b) Mijenjanje ličnosti u željenom pravcu duž određenih dimenzija. melanholik b) Pojam. Koja čestica neće skretati u magnetnom polju? a) Elektron b) Neutron c) Proton 293. Vrsta temperamenta su: a) Kolerik. mišljenja i ponašanja c) Problemi u ponašanju 298. sud i zaključak c) Pažnja. Inkluzija je: a) Zapreka koja ometa ili onemogućava da dođemo do nekog cilja b) Obrazovna praksa kojom su djeca sa smetnjama u razvoju integrirana u redovne razrede c) Psihički poremećaj 296. Hendikep je: a) Bezrazložan strah b) Osjećaj više vrijednosti c) Status ličnosti nastao kao posljedica invalidnosti 290. vjerovanja. UNICEF je: a) Organizacija za pomoć bolesnim osobama b) Skraćenica za Međunarodni fond ujedinjenih nacija za pomoć djeci c) Organizacija za pomoć djeci ometenoj u razvoju 294. sangvinik. Filatelija je skupljanje i proučavanje: a) Poštanskih markica b) Antičkih pečata c) Geografskih mapa 295. Predrasuda je: a) Predviđanje događaja b) Češće negativni stavovi i mišljenja o nekim idejama. Šta je karakter? a) Skup osobina ličnosti koje su rezultat odgoja b) Skup osobina ličnosti koje su rezultat odgoja i djelovanja sredine c) Vrsta zemljišta 291.

Morfologija je nauka koja se bavi: a) Glasovnim promjenama b) Vrstama. obično laganom ili ugodnom aktivnošću. Bolest skorbut nastaje kao posljedica avitaminoze: a) Vitamina grupe B b) Vitamina C c) Vitamina D 305. Šećer u domaćinstvu je: a) Disaharid saharoza b) Polisaharid glikogen c) Monosaharid glukoza 303. oblicima i tvorbom riječi c) Funkcijom riječi u rečenici 300. Antitijela su: a) Proteini b) Ugljikohidrati c) Masti 302. Automobil se kreće brzinom 10 m/s. Hemofilija je bolest koju karakteriše: a) Povećanje broja leukocita b) Povećanje broja leukocita.299. a zatim brzinom 40 km/h. a smanjenje broja eritrocita c) Nemogućnost zgrušavanja krvi 304. Automobil je: a) Ubrzao b) Usporio c) Nije promijenio brzinu 307. Nobelova nagrada ne dodjeljuje se za: a) Medicinu b) Fiziku c) Matematiku 306. Ljudsko komuniciranje temelji se na: a) Simbolima b) Poznanstvu c) Iskustvu 301. Adaptacija je: a) Dob čovjekova psihičkog i tjelesnog razvoja koji nastupa nakon završenog puberteta i traje do početka zrelosti b) Svaka promjena u strukturi i funkciji organizma koja ga čini sposobnim za održavanje života ili za produženje vrste c) Zamjena radne aktivnosti nekom drugom. u cilju relaksiranja i oporavka od rada 32 .

Aorta je: a) Najveća arterija b) Najveća vena c) Velika srčana arterija 314. Centar za ravnotežu nalazi se u: a) Produženoj moždini b) Malom mozgu c) Srednjem mozgu 313. Šećer u krvi je: a) Glukoza b) Laktoza c) Fruktoza 311. Motivacija je: a) Stanje u kojem smo «iznutra» pobuđeni nekim potrebama. Eritrociti odraslih organizama stvaraju se: a) U koštanoj srži b) U limfnim čvorovima c) U slezeni 312. koji izvana djeluje kao poticaj na ponašanje b) Metoda u proučavanju razvoja djeteta c) Metoda ispitivanja ponašanja 309.308. porivima. a usmjereni prema postizanju nekog cilja. Koji program iz paketa «Microsoft Office» omogućava izradu tablica/ tabela? a) Word b) Power Point c) Excel 315. Virus HIV (virus SIDE) napada i razara: a) Limfocite b) Eritrocite c) Trombocite 316. Mliječni šećer laktoza se sastoji iz: a) Molekule glukoze i molekule galaktoze b) Molekule glukoze i molekule fruktoze c) Dvije molekule glukoze 310. Kompjuterski program sa pratećom dokumentacijom. težnjama. željama ili motivima. dizajniran za zadovoljenje posebnih korisničkih zahtjeva i namijenjen širokom krugu korisnika je: a) Hardver 33 . Hipokratovu zakletvu polažu: a) Inženjeri b) Kosmonauti c) Ljekari   317.

crticama ili praznim slovima je: a) Glagoljica b) Klinasto pismo c) Morzeova azbuka   327. Pankreas je: a) Žlijezda b) Mišić c) Krvna plazma   324. Taekwondo je: a) Ritual Japanaca b) Tradicionalna igra Španije c) Korejska borilačka vještina   326. Sistem znakova koji predstavlja slova. Manija gonjenja ili megalomanija bez halucinacija je: a) Paranoja b) Delirijum c) Umišljanje   323. Luciano Pavarotti je: a) Pjesnik b) Italijanski slikar c) Najpoznatiji tenor   322. Žena sa povezom preko očiju i vagom u ruci je simbol: a) Feminizma b) Stradanja c) Pravde   321. Markiz je: a) Iseljavanje stanovništva 34 . Podjela pacijenata radi prioriteta naziva se: a) Raspodjela b) Preraspodjela c) Trijaža   325. brojeve i interpunkcije.b) Pascal c) Aplikativni softver   318. Salvador Dali je: a) Glumac b) Slikar c) Fizičar   319. Oboa je : a) Oblast u Rusiji b) Rijeka c) Duvački instrument   320. a iskazuje se tačkama.

Džon Lenon bio je član grupe: a) Roling Stones b) Duran Duran c) Beatles   333. Kolumbo je otkrio Ameriku: a) Tražeći kuću b) Tražeći pomorski put za Indiju c) Bježeći od neprijatelja   331. Forenzična medicina je: a) Sudska medicina b) Hirurgija c) Ginekologija   336. "Zlatna palma" je: a) Filmsko priznanje b) Pozorišna nagrada c) Statua u San Remu   334. Skraćenica za Američku košarkašku ligu je: a) AKL b) DHL c) NBA   332.b) Probno snimanje c) Evropska plemićka titula   328. Najpotpunija i najsavršenija postojeća zbirka vavilonskih zakona je: a) Vavilonski zakonik b) Hamurabijev zakonik c) Vavilonska knjižica 337. Harfa je: a) Muzički instrument 35 . Treće slovo grčke azbuke je: a) Teta b) Delta c) Gama   335. Anis je naziv za: a) Začin b) Vještina prodaje c) Dio garderobe Jevreja   329. Osoba koja pušta snimljenu muziku na radiju ili u noćnom klubu je: a) Disk džokej b) Džokej c) Muzičar 330.

koja se dobija od nafte i crne ili tamno smedje boje. Postupak u kome se ćelije ili tkivo uzimaju od pacijenta i ispituju. Glavna obavještajna i kontraobavještajna agencija u SAD je : a) OBA b) CIA c) FIA   341. Zabrana dodirivanja. Matadori su: a) Vatrogasci b) Krojači c) Ništa od navedenog   343. Černobiljska katastrofa je: a) Nesreća u nuklearnoj elektrani b) Nesreća u termoelektrani c) Nesreća u hidroelektrani   340. naziva se: a) Analiza b) Sinteza c) Biopsija   345. zove se: a) Bitumen b) Cement c) Malter   344. izricanja ili činjenja nečeg iz straha od neposredne kazne natprirodne sile je: a) Strah b) Bogobojaznost c) Strahopoštovanje   342. dovoljno jak da ošamuti čovjeka je: a) Električna jegulja b) Električna ajkula c) Električna meduza   346. WWW je skraćenica za: a) World World World b) World Web Wide c) Programski jezik   339. Južnoamerička riba koja je u stanju da izazove električni udar. Mješavina hidrokarbonata.b) Duvački instrument c) Saobraćajni znak 338. Zapis na grobu. u stihu ili prozi je: a) Oproštajni stih b) Tužbalica c) Epitaf     36 .

Mitološko biće sa tijelom lava i ljudskom glavom je: a) Sirena b) Kiklop c) Sfinga   350. 37 . pošiljke i pakete na adrese u svojoj ili stranoj zemlji je: a) Mrežni sistem b) Pisani sistem c) Poštanski sistem   348. Sistem koji omogućava korisnicima da šalju pisma. Uzdržavanje od hrane.347. Koja se pomoćna istorijska nauka bavi proučavanjem starih pisama? a) Paleografija b) Heraldika c) Arheologija Zaključno sa rednim brojem tristotinepedeset (350). obično iz etičkih ili religioznih razloga je: a) Gladovanje b) Post c) Meditacija   349.

126. 181. 42. 26. 131. 154. 73. 179. 35. 198. 164. 224. 19. 129. 5. 229. 106. 74. 170. 88. 133. 128. 65. 124.ODGOVORI NA PITANJA IZ TESTA OPŠTEG ZNANJA ZA KANDIDATE ZA PRIJEM U VOJNU SLUŽBU U ORUŽANE SNAGE BOSNE I HERCEGOVINE U KATEGORIJU VOJNIKA 1. 217. 223. 130. 189. 227. 100. 54. 206. 220. 188. 112. 85. 23. 125. 15. 50. 87. 192. 134. 95. 172. 158. 61. 22. 58. 143. 90. 187. 10. 200. 149. 25. 108. 190. 114. 67. 204. 105. 59. 41. 45. B A A C A A C C B C B A C C B A A C B C A B C A B C A A A C B C A C A B C A B C A C B C A B 185. 30. 82. 175. 28. 33. 145. 6. 210. 203. 98. 76. 153. B A B B B C A A A B A A B C B C B B B B B C C A B B B A B B C B C C C C C C C B C A B B C C 93. 77. 161. 107. 39. 7. 110. 63. 155. 197. 40. 137. 29. 168. 101. 17. 150. 94. 4. 225. 120. 212. 9. 14. 193. 169. 60. 72. 123. 177. 118. 146. 99. 115. 221. 64. 147. 184. 226. 183. 215. 103. 216. 167. 219. 194. 44. 32. 141. 166. 91. 109. 49. 43. 71. 148. 51. 162. 34. 80. 113. 46. 214. 199. 36. 56. 16. 163. 132. 211. 69. 75. 21. 79. 195. 160. 135. 104. 222. 122. 111. 81. 119. 2. 20. 196. 78. 178. 18. 24. 62. 121. 165. 83. 140. 38. 144. 57. 53. 202. 102. 218. 117. 136. 27. 213. 97. 208. 173. 209. 96. 174. 8. 156. 157. 182. 70. A A C B A B B C C B B A A A B C B A B C A B C B C A B C B A B B A B C A B A C C A A B C A A 139. 176. 84. C B A B C A B C A B C A A C C A C C B A C B A B A A A C A B A C B B A C C A B B A A C C C B 38 . 191. C B A B A A A C C B C A A A A A B A A A C B A A B C C C B C B A C A C B A B C C A B C A A C 47. 228. 127. 37. 201. 89. 68. 151. 186. 55. 230. 11. 180. 152. 31. 48. 13. 92. 207. 159. 3. 142. 86. 12. 52. 171. 205. 138. 66. 116.

301. 334. 289. 261. 247. 246. 248. 240. 298. 330. A C A C B B C A B A B A B C B A C B B B B C B A 255. 332. 312. 299. 297. 338. 317. 273. 349 350. 331. 295. 260. 243. 321. 276. 315. 328. 347. 294. 326. 324. 319. 305. 265. 263. 287. 288. 343. 293. 244. 335. 236. 233. 323. 264. 333. 336. 282.231. 280. 270. 250. 262. 300. 271. 346. 281. C A A B C C A C A B A B A B B C A C A C C B C A 39 . 348. 238. 252. 251. 345. 344. 290. 275. 277. 266. 285. 245. 269. 258. C B C A B A A A A B A C A C C B C C C A A C C C 327. 341. 311. 284. 306. 254. 291. 259. 283. 235. 237. 307. 241. 242. 296. 310. 340. 342. 314. 256. 267. 313. 329. 325. 292. 286. 316. 274. 278. 268. 304. B A B B B A A A A B A A A A A B C B C C C A A C 279. 337. 309. 249. 320. 234. 339. 272. 239. 232. 318. 308. 257. 302. 253. A A A A C C C A A A C B A B B A B B B B B A A A 303. 322.