Bosna i Hercegovina Ministarstvo odbrane/obrane

Босна и Херцеговина Министарство одбране

TEST OPŠTEG ZNANJA KANDIDATA ZA PRIJEM U VOJNU SLUŽBU U ORUŽANE SNAGE BOSNE I HERCEGOVINE U KATEGORIJU VOJNIKA 1. Vlast u BiH je podijeljena na: a) Zakonodavnu i izvršnu vlast b) Izvršnu i sudsku vlast c) Zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast 2. Zakonodavnu vlast u BiH čini: a) Vijeće ministara BiH b) Parlamentarna skupština BiH c) Ministarstvo pravde BiH 3. Izvršnu vlast u BiH čini: a) Predsjedništvo BiH i Vijeće ministara BiH b) Parlamentarna skupština BiH c) Vijeće naroda BiH 4. Sudsku vlast u BiH čini: a) Ministarstvo pravde BiH b) Sudovi u BiH c) Vijeće ministara BiH 5. Kakvo je teritorijalno ustrojstvo BiH? a) Dva entiteta i jedan distrikt b) Jedan entitet i dva distrikta c) Dva entiteta i dva distrikta 6. Iz koliko kantona se sastoji Federacija BiH? a) 10 b) 9 c) 8 7. Niže teritorijalne jedinice u sastavu Republike Srpske su: a) Općine b) Kantoni c) Distrikti 8. Ustav Bosne i Hercegone donesen je i stupio na snagu: a) 1999. godine b) 1997. godine c) 1995. godine 9. Bosna i Hercegovina je članica: a) NATO b) Evropske unije 1

c) „Partnerstva za mir” 10. Koliko članova ima Predsjedništvo BiH? a) 2 b) 3 c) 4 11. Vrhovni komandant Oružanih snaga BiH je: a) Vijeće ministara BiH b) Ministar odbrane BiH c) Predsjedništvo BiH 12. Koja je najniža teritorijalna jedinica unutar kantona Federacije BiH? a) Mjesna zajednica b) Distrikt c) Općina 13. Redovni izbori u BiH održavaju se svake: a) Četvrte godine b) Pete godine c) Šeste godine 14. Konstitutivni narodi u Bosni i Hercegovini su: a) Srbi, Hrvati i Bošnjaci b) Srbi, Slovenci i Hrvati c) Crnogorci, Bošnjaci i Makedonci 15. Da li su Oružane snage BiH učestvovale u međunarodnim mirovnim operacijama? a) DA b) NE 16. Od koliko domova se sastoji Parlament Bosne i Hercegovine? a) Dva doma (Predstavnički dom i Dom naroda) b) Dva doma (Senat i Kongres) c) Dva doma (Predsjedništvo BiH i Skupština BiH) 17. Koje su osnovne boje zastupljene na zastavi BiH? a) Crvena, bijela i plava b) Žuta, plava i bijela c) Žuta, plava i zlatna 18. Aneks IV Dayton- skog mirovnog sporazuma predstavlja: a) Ustav BiH-a b) Pravila Nogometnog Saveza BiH-a c) Pravila kojima se reguliše rad Visokog predstavnika za BiH 19. Procedura kojom se u okviru jedne stranke biraju kandidati za izbore na javne funkcije je: a) Izborni sistem b) Preliminarni izborni sistem c) Odabir 2

20. Da li pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine iz reda jednog od konstitutivnih naroda moraju razumjeti i čitati jezike drugih konstitutivnih naroda (zaokruži tačan odgovor)? a) Da b) Ne 21. Oružane snage su: a) Profesionalna vojna sila, uključujući i policijske snage b) Profesionalna vojna sila, uključujući policijske i paravojne snage c) Profesionalna, jedna vojna sila koju organizuje i kontroliše Bosna i Hercegovina 22. Oružane snage, kao instituciju Bosne i Hercegovine, u skladu sa Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine čine pripadnici iz reda: a) Sva tri konstitutivna naroda b) Sva tri konstitutivna naroda i reda ostalih c) Jednog konstitutivnog naroda 23. Zaokruži tačan odgovor: a) Bosna i Hercegovina obezbjeđuje transparentnu, demokratsku, civilnu kontrolu nad Oružanim snagama b) Bosna i Hercegovina obezbjeđuje transparentnu, vojnu kontrolu nad Oružanim snagama c) Bosna i Hercegovina obezbjeđuje transparentnu, civilnu i vojnu kontrolu nad Oružanim snagama 24. Demokratsku parlamentarnu kontrolu nad Oružanim snagama i svim institucijama odbrane na nivou Bosne i Hercegovine obavlja: a) Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine b) Predsjedništvo Bosne i Hercegovine c) Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine 25. Vrhovnu komandu i kontrolu nad Oružanim snagama ima: a) Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine b) Predsjedništvo Bosne i Hercegovine c) Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine 26. Oružane snage sastoje se od: a) Profesionalnih vojnih lica b) Profesionalnih vojnih lica i pripadnika rezervnog sastava koji su angažovani u vojnu službu c) Profesionalnih vojnih lica, pripadnika rezervnog sastava koji su angažovani u vojnu službu, civilnih lica i kadeta 27. Političko i javno djelovanje u Oružanim snagama podrazumjeva: a) Slobodno političko i javno djelovanje svih pripadnika Oružanih snaga b) Neutralnost u političkim pitanjima svih pripadnika Oružanih snaga, izuzev generala c) Pripadnici Oružanih snaga, uključujući generale, neutralni su u političkim pitanjima i neće se angažovati u bilo kojoj vrsti aktivnosti političkih stranaka ni biti izabrani ili imenovani na javnu dužnost

3

Dan Oružanih snaga je: a) 29. oficiri i civilna lica na službi u Oružanim snagama b) Podoficiri. Decembar c) 22. ili drugi državljani Bosne i Hercegovine uložiti žalbu ili zahtjev za pomoć Generalnom inspektoratu. Nadležnost za proglašenje vanrednog stanja ima: a) Predsjedništvo Bosne i Hercegovine b) Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine c) Ministar odbrane Bosne i Hercegovine 32. podoficiri. rezervni oficiri i rezervni generali c) Rezervni podoficiri. Zastava i obilježja Oružanih snaga su: a) Zastava Bosne i Hercegovine b) Zastave entiteta i Brčko Distrikta c) Zastava Bosne i Hecegovine i zastave entiteta i Brčko Distrikta 33. Obilježja Oružanih snaga nosiće: a) Oficiri i podoficiri b) Generali c) Svi pripadnici oružanih snaga 34. Lica u rezervnom sastavu su: a) Rezervni podoficiri i rezervni oficiri b) Rezervni vojnici. Kopnena vojska je: a) Vid b) Rod c) Služba 4 .28. oficiri i generali 36. a u vezi sa pitanjima koja su u njegovoj nadležnosti? a) Da b) Ne 35. Mogu li profesionalna vojna lica Oružanih snaga. oficiri i generali c) Vojnici. Novembar b) 1. Nadležnost za proglašenje ratnog stanja ima: a) Predsjedništvo Bosne i Hercegovine b) Ministar odbrane Bosne i Hercegovine c) Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine 31. Profesionalna vojna lica su: a) Vojnici. podoficiri. rezervni oficiri i rezervni generali 37. Decembar 30. rezervni podoficiri. Lanac komandovanja i kontrole nad Oružanim snagama počinje od: a) Ministra odbrane Bosne i Hercegovine b) Načelnika Zajedničkog štaba Oružanih snaga c) Predsjedništva Bosne i Hercegovine 29.

potpuno i neblagovremeno c) Tačno. osim naređenja koja imaju obilježja krivičnog djela 40. Maksimalna dužina trajanja profesionalne vojne službe za vojnike (OR1-4) je: a) 15 godina. a) Da b) Ne 42. djelimično i blagovremeno b) Tačno. godine života b) 20 godina. ali najduže do 35. a potom da o tome izvjeste starješinu koji je nadređen starješini koji je naređenje izdao c) Da o tome odmah izvjeste starješinu koji je nadređen starješini koji je naređenje izdao 41. Pješadija je: a) Vid b) Rod c) Služba 39. Kad prime naređenje koje ima obilježje krivičnog djela. Vojna disciplina je obavljanje vojne službe. Produženje ugovora o službi profesionalnih vojnih lica – vojnika razmatra se u sljedećim periodima: a) Nakon 3. i to: a) Tačno.38. 10. Kaplar (OR-3/4) i Vodnik (OR-5) b) Vojnik (OR-1) i Vojnik I klase (OR-2) c) Vojnik (OR-1). Činovi vojnika u Oružanim snagama su sljedeći: a) Vojnik (OR-1). potpuno i blagovremeno 44. bez obzira da li imaju obilježja krivičnog djela b) Koja su u vezi sa službom i van službe c) Koja su u vezi sa službom. ali najduže do 40. Profesionalnim vojnim licima zabranjeno je sindikalno i političko organizovanje. 6 i 10 godina službe b) Nakon 3. odnosno izvršavanje obaveza i zadataka vojnih lica propisanih Zakonom o službi u Oružanim snagama BiH i drugim propisima. ali najduže do 45. 10 i 15 godina službe c) Nakon 3. 6. Vojnik I klase (OR-2). 15 i 20 godina službe 46. godine života 45. vojna lica su dužna: a) Da ga izvrše bez pogovora b) Da ga izvrše bez pogovora. te poštovanje pravila i principa ponašanja u vojnoj službi i van nje. Vojnik I klase (OR-2) i Kaplar (OR-3/4) 5 . Vojna lica dužna su da izvršavaju naređenja nadređenih starješina: a) Koja su u vezi sa službom. 6. U Oružanim snagama Bosne i Hercegovine vjerske aktivnosti sa ciljem ostvarivanja vjerskih sloboda u skladu sa specifičnostima svake od vjera su: a) Zabranjene b) Dozvoljene c) Zabranjene ali se u praksi sprovode 43. naređenjima nadležnih lica. godine života c) 25 godina.

Vodnik (OR-5). Poručnik (OF-1). Da li lice protiv koga se vodi krivični postupak može biti lišeno slobode? a) Da b) Ne 54. Stariji vodnik I klase (OR-7). Brigadni general (OF-6) i General-major (OF-7) 50. Kapetan (OF-2). Kapetan (OF-2). Stariji vodnik (OR-6). O prekršajnoj odgovornosti odlučuju: a) Ministarstva b) Sudovi c) Skupštine 52. Stariji vodnik (OR-6). General-major (OF-7) i General-pukovnik (OF-8) c) Brigadir (OF-5). O krivičnoj odgovornosti odlučuju: a) Ministarstva b) Sudovi c) Skupštine 51. Činovi oficira u Oružanim snagama su sljedeći: a) Potporučnik (OF-1). Major (OF-3). Zastavnik (OR-8) i Zastavnik I klase (OR-9) b) Vodnik (OR-5). Major (OF-3). Brigadni general (OF-6). Pukovnik (OF-4).47. Zastavnik I klase (OR-9) i Potporučnik (OF-1) 48. Stariji vodnik I klase (OR-7). Pukovnik (OF-4) i Brigadir (OF-5) b) Zastavnik I klase (OR-9). General-major (OF-7) i Generalpukovnik (OF-8) b) Brigadni general (OF-6). Koji organ je nadležan za gonjenje počinilaca krivičnih djela? a) Ministarstvo pravde 6 . Zastavnik (OR-8) i Zastavnik I klase (OR-9) c) Vodnik (OR-5). Major (OF-3) i Pukovnik (OF-4) c) Poručnik (OF-1). Činovi podoficira u Oružanim snagama su sljedeći: a) Kaplar (OR-3/4). Zastavnik (OR-8). Stariji vodnik I klase (OR7). Stariji vodnik (OR-6). Da li se krivično odgovara za lažni iskaz pred sudom? a) Da b) Ne 56. Da li je lice dužno prijaviti krivično djelo o kome ima saznanja? a) Da b) Ne 55. Brigadir (OF5) i Brigadni general (OF-6) 49. Potporučnik (OF-1). O krivičnoj odgovornosti odlučuje se na osnovu: a) Ustava b) Zakona c) Krivičnog zakona 53. Poručnik (OF-1). Kapetan (OF-2). Činovi generala u Oružanim snagama su sljedeći: a) Brigadir (OF-5).

Slovenija 63. Koja od navedenih država nekadašnje SFRJ je članica NATO saveza? a) R. Politički poredak u nekoj državi u kojoj je na vlasti narod preko svojih izabranih predstavnika se zove: a) Autokracija b) Oligarhija c) Demokracija 61. s ciljem otimanja njihovog teritorija i nasilno potčinjavanje stanovništva tuđoj državi naziva se: a) Progresija b) Agresija c) Digresija 7 . Srbija b) R. Da li se na krivičnu presudu može izjaviti žalba? a) Da b) Ne 59. Sudovi pred kojima se vodi krivični postupak u BiH su: a) Sud BiH. Napad jedne ili više država na druge zemlje.b) Tužilaštvo c) Pravobranilaštvo 57. U kojem od navedenih gradova se nalazi sjedište NATO saveza? a) London (Kraljevina Velika Britanija) b) Brussels(Kraljevina Belgija) c) Beč (Republika Austrija) 62. Prijelaz oružanih snaga i svih grana privrede iz ratnog u mirnodopsko stanje zove se: a) Denominacija b) Demobilizacija c) Imobilizacija 65. entitetski sudovi i sudovi Brčko distrikta BiH b) Samo Sud BiH c) Entitetski sudovi 58. vojni materijali i instalacije naziva se: a) Mobilizacija b) Demilitarizacija c) Defolijacija 64. Da li je u krivičnom zakonodavstvu BiH kao krivična sankcija predviđena smrtna kazna? a) Da b) Ne 60. Ugovor jedne ili više strana u sukobu da se sa dijela ili cijele teritorije ukloni vojska. Crna Gora c) R.

66. osim sjedala za vozača. Bicikl je: a) Vozilo na motorni pogon s dva ili tri kotača. Formacija ratne avijacije koja se sastoji od jedne ili više grupa aviona naziva se? a) Flotila b) Eskadrila c) Divizion 73. odnosno razaranju važnih vojnih i industrijskih objekata naziva se: a) Atentat b) Diverzija c) Desant 67. Najveći vojni savez na svijetu zove se: a) Trojni pakt b) NATO c) Varšavski pakt 68. b) Vozilo koje ima najmanje dva kotača i koje se pokreće isključivo snagom vozača c)Vozilo namijenjeno za prevoz osoba koje. Najviši pravni akt jedne države je: a) Ustav b) Međunarodni ugovor c) Zakon 71. Mimoilaženje vozila je: a) Prolaženje vozilom pokraj drugog vozila koje se po istom kolniku kreće iz suprotnog smjera b) Prolaženje vozilom pokraj drugog vozila koje se kreće u istom smjeru c) Prolaženje vozilom pokraj zaustavljenog ili parkiranog vozila ili drugog objekta koji se nalazi na saobraćajnoj traci kojom se vozilo kreće 8 . Oblik ilegalne aktivnosti koju vrše agenti strane države u nekoj zemlji a očituje se u nanošenju oštećenja. Najviši čin u ratnoj mornarici je: a) Kapetan b) Admiral c) General 72. Koja od međunarodnih vojnih snaga se danas nalazi u BiH? a) UNPROFOR b) KFOR c) EUFOR 69. ima više od 3 sjedala 74. Koja međunarodna organizacija se brine oko prava ratnih vojnih zarobljenika ? a) UNHCR b) FAO c) MKCK/MKCP 70.

kada se kreće po kolniku. jedan iza drugog 79. Što uvjetuje smanjenu vidljivost? a) Vedro vrijeme 9 . Smije li vozač vozila upravljati vozilom na putu u alkoholiziranom stanju? a) Smije upravljati vozilom u saobraćaju na putu b) Smije upravljati vozilom samo na lokalnom putu c) Ne smije upravljati niti početi upravljati vozilom u saobraćaju na putu 81. jedan iza drugog c) Lijevom stranom u pravcu kretanja. Što znači upaljeno žuto svjetlo na semaforu? a) Slobodan prolaz b) Isključen semafor c) U pravilu zabrana prolaska 84. Što znači upaljeno zeleno svjetlo na semaforu? a) Zabrana prolaza za vozila b) Slobdan prolaz za vozila c) Prestanak slobodnog prolaza 77. Zaprežno vozilo je: a) Vozilo na motorni pogon konstruisano da vuče. odnosno da služi za pogon takvih oruđa ili za vuču priključnih vozila b) Vozilo namijenjeno da bude vučeno vozilom na motorni pogon. potiskuje ili nosi izmjenjiva oruđa. Pravo da upravlja motornim vozilom A kategorije stiče osoba koja ima: a) 16 godina b) 19 godina c) 18 godina 80.75. a brzina kretanja ne prelazi 10 km/h 76. jedan iza drugog b) Desnom stranom u pravcu kretanja. Kada mladi vozač ne smije upravljati vozilom? a) Ako organizirano prevozi djecu b) Kada snaga motora vlastitog automobila prelazi 75 Kw c) Kada u organizmu ima opojnih droga ili ako pokazuje znakove alkoholiziranosti 83. niti se prevozi u vozilu ili na vozilu c) Osoba koja se prevozi bicklom s motorom. Smije li vozač tokom upravljanja vozilom koristiti mobitel? a) Smije ako se radi o odgovoru na poziv b) Smije ako se nalazi u službenom vozilu c) Smije ako upotrebljava napravu koja omogućuje njegovo korištenje bez upotrebe ruku 82. bilo da je konstruisano kao prikolica ili poluprikolica c) Vozilo koje vuče upregnuta životinja 78. kreće se: a) Sredinom kolnika u pravcu kretanja. Grupa pješaka. Pješak je: a) Osoba koja se prevozi u vozilu ili na vozilu b) Osoba koja sudjeluje u prometu a ne upravlja vozilom.

Ko mora nositi zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje motociklom i mopedom? a) Samo vozač b) Samo suvozač c) Vozač i suvozač. Kako djeca načešće reagiraju u saobraćaju? a) Spontano i nepredvidivo b) Razborito i staloženo c) U skladu s propisima 89. Obavezna oprema u putničkom automobilu je: a) Prva pomoć. Kolnik je: a) Dio putne površine namijenjen u prvom redu za saobraćaj pješaka b) Dio putne površine namijenjen u prvom redu za saobraćaj vozila s jednom saobraćajnom trakom ili više saobraćajnih traka c) Dio putne površine namijenjen u prvom redu za saobraćaj pješaka i zaprežnih vozila 87. kiša. ako se prevoze 92.b) Vožnja maksimalno dozvoljenom brzinom c) Magla. Preticanje vozila je: a) Prolaženje vozila pokraj drugog vozila koje se kreće u suprotnom smjeru b) Prolaženje vozilom pokraj drugog vozila koje se kreće u istom smjeru c) Prolaženje vozila pokraj zaustavljenog ili parkiranog vozila ili drugog objekta koji se nalazi na saobraćajnoj traci kojom se vozilo kreće 90. uže za vuču. sijalice. i zamagljena stakla 85. ako vozimo sporo c) Da 88. Obilaženje vozila je: a) Prolaženje vozila pokraj drugog vozila koje se po istom kolniku kreće iz suprotnog smjera b) Prolaženje vozilom pokraj drugog vozila koje se kreće u istoj saobraćajnoj traci u istom smjeru c) Prolaženje vozila pokraj zaustavljenog ili parkiranog vozila ili drugog objekta koji se nalazi na saobraćajnoj traci kojim se vozilo kreće 86. Zbog čega je vožnja pod uticajem alkohola opasna? a) Bitno povećava vozačeve sposobnosti b) Skraćuje vrijeme reagiranja vozaču c) Produžuje vrijeme reagiranja vozaču 93. Što se podrazumijeva pod zimskim uvjetima na putu? a) Ako je na kolniku veća količina vode i blata b) Ako je kolnik prekriven snijegom c) Ako je kolnik prekriven mokrim lišćem 91. Zagađujemo li okolinu i zdravlje ljudi vozeći vozilo? a) Ne b) Ne. trokut 10 .

b) Komplet alata.5 kg povrća se plati 28 KM. U književne rodove spadaju lirika.5 kg? a) 18 KM b) 9 KM c) 12 KM 100. ključevi. Za 3. izvijači c) Ašov.5 kg voća se plati 21 KM. Koliko treba platiti za 1. Koliko iznosi Pi broj? a) P= 3. lanci. Za 3. Koji je kvadratni korjen iz 81 (√₈₁)? a) 10 b) 9 c) 8 99.15 b) P=3. Koji arapski broj odgovara rimskom broju M? a) 50 b) 100 c) 1000 102. dizalice. Koliki je zbir uglova u trouglu? a) 180˚ b) 90˚ c) 360˚ 95. drama i: a) Film b) Epika 11 .5 kg? a) 18 b) 14 c) 12 101. koliko treba platiti 1.14 96. rezervni točak 94. Koja je formula za Pitagorinu teoremu? a) a²+c²=b² b) a²+b²= c² c) b²+c²=a² 97.16 c) P= 3. Trapez je četverougao koji ima: a) Dva para paralelnih strana b) Jedan par paralelnih strana c) Jednake dijagonale 103. Napisatati formulu kvadrat zbira: a) (a+b)²=a²+2ab+b² b) a+b)=ab+b²+a² c) a+b=a+b+2ab+b 98.

zagonetke i poslovice čine: a) Narodnu književnost b) Slikovnice c) Stripove 106. Roman koji ismijava ljudske mane ili društvo u cjelini svrstavamo u: a) Satirični b) Znanstveni c) Pustolovni 105. Moderna književnost traje od početka kojeg stoljeća? a) 20 b) 18 c) 16 107. koje pravi smisao dobivaju u kazališnoj predstavi zovemo: a) Drama b) Životopis c) Narodna književnost 111. ili se smatra da su se dogodili u prošlosti zovemo: a) Moderna b) Epika c) Drama 110. Književne vrste namijenjene izvođenju na pozornici. našla je svoj najviši izraz u: a) SAD b) Italiji c) Danskoj 112. stvarnog ili izmišljenog nazivamo: a) Alegorija b) Pjesma c) Životopis 109.c) Biografija 104. Mitovi. Književno djelo koje opisuje život nekog čovjeka. Književni rod u kojem se pripovijeda o nekim događajima koji su se dogodili. pjesme. Vrsta drame koja se odlikuje veselim sadržajem i ismijava ljudske nedostatke i mane je: a) Tragedija b) Komedija c) Autobiografija 108. bajke. Renesansa kao jedno od najkreativnijih razdoblja u književnosti. za kojeg su značajni elementi natprirodnog i izmišljenog zove se: a) Moderna književnost b) Komedija c) Fantastika 12 . Oblik umjetničkog izražavanja u književnosti.

Autobiografija je oblik biografije.113.10. Najpoznatije djelo ruskog književnika Fjodora Mihailoviča Dostojevskog zove se: a) Zločin i kazna b) Baraka 5b 13 . godine je: a) Petar Preradović b) Ivo Andrić c) Mak Dizdar 120. pisan u: a) Trećem licu b) Prvom licu c) Drugom licu 115. Vrsta književnosti u kojoj se tekst piše u stihovima zove se: a) Proza b) Roman c) Poezija 116. Clarke b) Dan Simmons c) Jules Verne 118. Dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1961. Znanstveno fantastični roman "20 000 milja ispod mora" napisao je: a) Arthur C. a) b) c) Roman za koji je Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu zove se: Travnička hronika Znakovi pored puta Na Drini ćuprija 121. je rođen u: a) SAD b) Njemačkoj c) Škotskoj 119. Svjetski poznati pisac dječje književnosti. godine u: a) Donjem Vakufu b) Docu kod Travnika c) Sarajevu 122. Knjiga ili bilježnica za upisivanje diskretnih tekstova aranžiranih prema datumu koji obavještavaju o događajima u određenom periodu vremena zove se: a) Biografija b) Dnevnik c) Roman 117. Mark Twain. Književnik Ivo Andrić rodio se 09. Na kom jeziku je pisana rimska književnost koja obuhvaća period od prvih pisanih spomenika do kraja starog vijeka? a) Latinskom b) Italijanskom c) Francuskom 114.1892.

.c) Dvojnik 123. Autor djela Stepski vuk je: a) Herman Hesse b) Jean Paul Sartre c) Albert Camus 131. pitanje je sad . Najpoznatije djelo njemačkog književnika Johann Wolfgang von Goethe je: a) Nauk o bojama b) Jadi mladog Vertera c) 20 000 milja pod morem 124." rječi su iz djela Williama Shakespeara: a) Romeo i Julija b) Hamlet c) Mletački trgovac 130. Autor djela Don Kihot je: a) Albert Camus b) Mark Twain c) Miguel de Cervantes 132. a) b) c) Poznato djelo Branka Ćopića “ Osma ofanziva" u glavnini opisuje period: Prije II svjetskog rata Poslije II svjetskog rata Za vrijeme II svjetskog rata Autor poznatog romana "Orlovi rano lete" se zove: Petar Kočić Mak Dizdar Branko Ćopić Autor knjige Derviš i smrt je: Meša Selimović Miroslav Krleža Jovan Jovanović Zmaj 129. Tri poznate tragedije koje je napisao William Shakespeare su: Othelo. "Biti ili ne biti. Romeo i Julija i: a) Hamlet b) San ljetne noći c) Tom Sawyer 126. Autor djela Starac i more je: a) Charles Dickens b) Herman Hesse 14 .. a) b) c) 128. Najpoznatiji Engleski pisac zove se: a) John Milton b) William Shakespeare c) Daniel Defoe 125. a) b) c) 127.

Glagoli se: a) Konjugiraju b) Dekliniraju c) Kompariraju 138. Svjetski najpoznatiji dnevnik "Dnevnik Anne Frank" napisala je: a) Anna Frank b) Emily Bronte c) Margaret Mitchel 135. Pridjevi se: a) Konjugiraju b) Kompariraju c) Dekliniraju 140. Vrsta književnosti koja se uobličava slobodnim stilom pisanja i ne slijedi principe metrike. Sinonim za riječ plafon je: a) Strop b) Pladanj c) Plato 141. Pisma u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini su: a) Latinica b) Ćirilica c) Latinica i ćirilica 137.c) Ernest Hemingway 133. a) b) c) Roman Ana Karenjina napisao je ruski pisac: Lav Nikolajevič Tolstoj Fjodor M. Sinonim za riječ mrkva je: a) Kelj b) Keleraba 15 . Imenice se: a) Dekliniraju b) Konjugiraju c) Kompariraju 142. Dostojevski Ivan Sergejevič Turgenjev 134. Sinonim za riječ poeta je: a) Pjesnik b) Dramaturg c) Romanopisac 139. rime i ostala pravila poezije zove se: a) Komedija b) Proza c) Autobiografija 136.

.. Način jezičkog izražavanja je: a) Stil b) Stih c) Rečenica 144. PIJUCKATI. RUČICA..5 km 151. DJECA.c) Šargarepa 143.386 m)? a) Volujak b) Pločno c) Maglić 16 . DUGMAD. koje označavaju mnoštvo bića ili predmeta iste vrste a koji se nalaze u nekom neodređenom zbiru nazivaju se: a) Zajedničke (opšte) b) Gradivne c) Zbirne 147. koje znače nešto umanjeno nazivaju se: a) Idiomi b) Deminutivi c) Hipokoristici 148. Imenice: CVIJEĆE. Metafora je: a) Jezičko izražajno sredstvo prenošenja značenja ili neuobičajene upotrebe riječi b) Jezičko izražajno sredstvo davanja sasvim novog značenja jednoj riječi c) Mjera za semantičku vrijednost riječi 145. S kojom državom BiH ima najdužu granicu (932 km)? a) Srbija b) Hrvatska c) Crna Gora 150.80 km c) 29.2 km b) 24. Koje od navedenih pjesama nije napisao Aleksa Šantić: a) "O klasje moje" b) "Emina" c) "Tamnica"   146. Riječi: DJETENCE. CVJETIĆ. PERJE. U kojem dijelu Evrope je smještena država Bosna i Hercegovina? a) Južni b) Sjeveroistočni c) Jugoistočni 149. Kolika je dužina obale kojom Bosna i Hercegovina izlazi na Jadransko more? a) 20. Kako se zove najviši planinski vrh u Bosni i Hercegovini (visok 2..

veoma plodne. Planeta Zemlja je podijeljena na 7 kontinenata. a najveći je: a) Azija b) Afrika c) Evropa 156. Zakrivljene linije na topografskoj karti koje spajaju tačke sa jednakim nadmorskim visinama nazivaju se: a) Izobare b) Izohipse c) Izoterme 158. Kako se nazivaju oblasti obrasle travom sa malo visokog rastinja. Najduža evropska rijeka (3531 km) je: a) Dunav b) Rajna c) Volga 159. Kakvu klimu ima Bosna i Hercegovina? a) Umjereno-kontinentalna b) Kontinentalna c) Mediteranska 155. upotrebljavane za uzgoj agrarnih biljaka i karakteristične u oblastima niske nadmorske visine? a) Tundra b) Tajge c) Stepe 157. Najveći poluotok na svijetu je: a) Skandinavski b) Apeninski 17 . Zemlja se okrene oko Sunca za: a) 425 dana b) 365 dana c) 248 dana 161. Najveća pustinja Svijeta je: a) Sahara b) Gobi c) Arapska pustinja 160. Koja od navedenih rijeka izvire u Bosni i Hercegovini? a) Drina b) Sava c) Vrbas 153. Koje je najveće vještačko bosanskohercegovačko jezero? a) Jablaničko jezero b) Buško jezero c) Ramsko jezero 154.152.

Koja od navedenih zemalja je razmještena na dva kontinenta? a) Rusija b) SAD c) Kina 167. stratokumulusi su vrste: a) Zemljišta b) Oblaka c) Vjetrova 170.c) Indijski 162. Zračni omotač Zemlje zove se: a) Atmosfera b) Litosfera c) Hidrosfera 166. koja? a) Jadransko i Sredozemno more b) Jadransko i Crno more c) Jadransko i Jonsko more 164. Rijeke BiH ulijevaju se u dva mora. cirostratusi. Najmnogoljudnija zemlja Svijeta je: a) Kina b) Rusija c) Saudijska Arabija 18 . Koja se rijeka iz BiH ulijeva u Jadransko more? a) Vrbas b) Una c) Neretva 169. Najviši planinski vrh na Svijetu je: a) Mont Everest b) Mon Blan c) Kilimandžaro 163. cirusi. Proces prelaska iz plinovitog u tečno stanje naziva se: a) Evaporacija b) Mržnjenje c) Kondenzacija 165. Najveći okean je: a) Atlantski okean b) Indijski okean c) Tihi okean 171. Ukupna površina BiH je: a) 51 129 km2 b) 110 530 km2 c) 23 680 km2 168. Stratusi.

praćeno velikom količinom padavina zove se: a) Ciklon b) Košava c) Lahor 180. Vrtložno kretanje atmosfere uz niski pritisak u centru kretanja. kreće se sjevernim dijelom Atlanskog okeana i završava se kod obala sjeverozapadne Evrope zove se: a) Meksička struja 19 . Topla morska struja koja se formira u Meksičkom zalivu. se izražava jačina potresa? a) Rihterove b) Fišerove c) Farenhajtove 177. Na prostorima BiH nalazi se posljednja evropska prašuma. Sunce je: a) Zvijezda b) Planeta c) Satelit 174. koja se zove: a) Blidinje b) Hutovo blato c) Perućica 181. Gejziri su: a) Izvori nafte b) Močvare c) Izvori tople vode 173. Monsuni su: a) Valovi b) Pokreti tektonskih ploča c) Sezonski vjetrovi koji pušu u tropskim i suptropskim krajevima 179. Morski tjesnac (moreuz) koji spaja Sredozemno more i Atlanski okean je: a) Dardaneli b) Gibraltar c) Otranska vrata 175. Sa koliko država graniči BiH? a) 5 b) 4 c) 3 176. Na osnovu koje ljestvice / skale.172. Bljeskanje koje se javlja oslobađanjem električne energije iz oblaka naziva se: a) Grom b) Munja c) Snijeg 178.

Šta je seizmograf? a) Instrument za registrovanje vulkana b) Instrument za registrovanje potresa c) Instrument za mjerenje pritiska 185.Bosna.Una. Šta čini biosferu? a) Ljudi b) Životinje c) Sav živi svijet 186. Šta je svjetlosna godina? a) Put koji prelazi svjetlost b) Put koji pređe svjetlost za godinu dana krećući se brzinom 300 000 km/s c) Put koji pređe svjetlost za godinu dana krećući se brzinom 300 000 m/s 187. Šta je mjesec? a) Planeta b) Satelit c) Zvijezda 189.Sava. Koje rijeke svojim većim ili manjim dijelom ujedno čine i državnu granicu Bosne i Hercegovine sa susjednim državama? a) Sava. Šta čini geografsku koordinatnu mrežu? a) Meridijani i paralele b) Linije c) Polukrugovi 184. Oaze su: a) Travnate oblasti 20 . Šta je geografska karta? a) Složena i u određenoj razmjeri uvećana slika Zemljine površine b) Pojednostavljena i smanjena skica Zemljine površine c) Pojednostavljena i u određenoj razmjeri smanjena slika Zemljine površine 190.b) Golfska struja c) Atlanska struja 182.Drina 191. Kako se naziva početni (nulti) meridijan? a) Ekvator b) Grinvič c) Grinič 183.Drina b) Una.Drina c) Vrbas. Šta su zvijezde? a) Usijana i plinovita nebeska tijela koja imaju vlastitu svjetlost i toplotu b) Tamna i hladna nebeska tijela c) Komete 188.

Pustinjski nomadi na Bliskom istoku. Šta je prirodni priraštaj? a) Kretanje stanovništva b) Razlika između nataliteta i mortaliteta c) Povećanje broja stanovnika 195. koji govore arapski jezik su: a) Beduini b) Melezi c) Bantu crnci   201. Jedan od dva trenutka u godini. Šta predstavlja spolna struktura stanovništva? a) Podjela stanovništva po spolu b) Brojčani odnos između starog i mladog stanovništva c) Brojčani odnos između muškog i ženskog stanovništva 196. Šta je Tibet? a) Najviša i najprostranija visoravan na Svijetu b) Najveća nizija na Svijetu c) Najveća pustinja 194. Šta je to nadmorska visina? a) Vertikalna udaljenost određene tačke na zemlji od nivoa mora b) Horizontalna udaljenost određene tačke na zemlji od najbliže morske obale c) Ugao koji zaklapa pravac određene tačke na zemlji sa pravcem sjevera 197. kada se sunce nadje tačno iznad ekvatora i kada su dan i noć jednako dugi na cijeloj zemlji je: a) Ravnodnevica 21 . Azimut je: a) Ugao koji zatvara određeni pravac sa pravcem sjevera b) Ugao koji zatvara visinu zemljišne tačke u odnosu na more c) Azimut nije ugao nego pravac 198. Grupa ljudi koji čine stanovništvo Arktika su: a) Bušmani b) Hotentoti c) Eskimi   200.b) Oblasti sa površinskom vodom u pustinjama c) Najtopliji dijelovi pustinja 192. Demografski podaci su: a) Podaci o klimi b) Podaci o reljefu c) Podaci o stanovništvu 199. Naša i u svijetu najveća ponornica prije hidromelioracijskih radova bila je: a) Trebižat b) Milač c) Trebišnjica 193.

Anticikloni su: a) Oblasti sa visokim vazdušnim pritiskom b) Oblasti sa niskim vazdušnim pritiskom 22 .b) Meridijan c) Ekvincij   202.000 metara nadmorske visine c) 2. Cikloni su: a) Oblasti sa niskim vazdušnim pritiskom b) Oblasti sa visokim vazdušnim pritiskom c) Hladni vjetrovi 211. Planine su reljefni oblici iznad: a) 500 metara nadmorske visine b) 1. Brda su reljefni oblici između: a) 200 i 500 metara nadmorske visine b) 300 i 500 metara nadmorske visine c) 500 i 700 metara nadmorske visine 210. Nadmorska visina je visinska razlika u odnosu na: a) Svjetsko more b) Riječnu dolinu c) Najnižu kopnenu tačku države 205. geografija je: a) Prirodna nauka b) Društvena nauka c) Prirodna i društvena nauka 203. Prema predmetu proučavanja. Odnos kopna i mora na Zemlji je: a) 40% : 60% b) 29% : 71% c) 71% : 29% 204. Najniži sloj atmosfere je: a) Stratosfera b) Jonosfera c) Troposfera 206. Najbrojniji narodi u Evropi su: a) Romani b) Sloveni c) Germani 207.000 metara nadmorske visine 208. Nizije su reljefni oblici do: a) 100 metara nadmorske visine b) 200 metara nadmorske visine c) 300 metara nadmorske visine 209.

Klima spada u grupu: a) Matematičkih geografskih činilaca b) Društvenih geografskih činilaca c) Fizičkih geografskih činilaca 221. polukontinentalne.000 km2 23 .000 km2 b) 100. Reljef spada u grupu: a) Matematičkih geografskih činilaca b) Fizičkih geografskih činilaca c) Društvenih geografskih činilaca 219. ostrvske i poluostrvske c) Kontinentalne. Kakve su vrste oblaci „Kumulusi“? a) Gomilasti b) Perjasti c) Kišni 214. Umereni toplotni pojas nalazi se između: a) 23°27' i 66°33' na obje geografske širine b) 33°30' i 69°30' na obje geografske širine c) 23°27' i 66°33' samo sjeverne geografske širine 216. Stepe su biljne zajednice: a) Visoke i rijetke travne vegetacije b) Niske i rijetke travne vegetacije c) Niske i bujne travne vegetacije 218. Saobraćaj spada u grupu: a) Društvenih geografskih činilaca b) Fizičkih geografskih činilaca c) Matematičkih geografskih činilaca 220. Kakve su vrste oblaci „Cirusi“? a) Kišni b) Gomilasti c) Perjasti 213.000 km2 c) 200. Prema odnosu kopna i mora države mogu biti: a) Kopnene i pomorske b) Kopnene. Male države imaju površinu do: a) 50.c) Topli vjetrovi 212. ostrvske i poluostrvske 217. Prirodni priraštaj je odnos: a) Nataliteta i fertiliteta b) Nataliteta i mortaliteta c) Mortaliteta i nataliteta 215. polukopnene.

godine c) 1964. godine 230. završava: a) Prvi svjetski rat u Europi b) Drugi svjetski rat u Europi c) Hladni rat 231. godine b) Aneksija BiH od strane Austro-Ugarske monarhije 1908. godine b) 1912. Kada je otpočeo Drugi svjetski rat i kojim događajem a) Napadom Njemačke na Kraljevinu Jugoslaviju 06. godine).04. Mauricijus je: a) Rijeka b) Država c) Planina   225. godine 228. godine 24 . Koji je bio povod za izbijanje Prvog svjetskog rata? a) Sarejevski atentat na Austro-Ugarskog prijestolonasljednika 28. Plitvička jezera se nalaze u: a) Hrvatskoj b) Sloveniji c) Rumuniji   223.6.1941. Osvajanjem Berlina i Hitlerovim samoubistvom (1945. godine c) Imperijalistički ciljevi velikih sila nakon završetka balkanskih ratova 227. godine c) 1941.1939. godine b) Napadom Japana na Pearl Harbour 07. Berlinski zid je dugačka barijera koja je odvajala Zapadni od Istočnog Berlina. Šestog augusta 1945. bila je: a) 1922.09.1941. godine c) Napadom Njemačke na Poljsku 01. izrađen je: a) 1961. godine bačena je atomska bomba na Japanski grad: a) Tokio b) Kjoto c) Hirošimu 229.1914.222. Operacija Barbarossa naziv je za njemačku invaziju Sovjetskog Saveza. Najveće jezero na svijetu je: a) Gazivode b) Kaspijsko jezero c) Mičigen jezero   224. godine b) 1958. Planeta Zemlja ima prirodnih satelita: a) Jedan b) Dva c) Tri   226.12.

Kineski političar. godine c) 1989. Dizelski motor je motor s unutrašnjim sagorijevanjem. u Jajcu c) 26. aprila 1945. vijeka. godine. godine b) u Mrkonjić Gradu . godine. i 30. novembra 1942. Drugo zasjedanje AVNOJ-a održano je: a) 26. Godine 240. 27. bio je: a) Mao Zedong (Mao Tse-tung) b) Čang Kaj – šeka c) Zhang Wentian 239. i 27. godine. godine. u Bihaću 235. Prvi čovjek koji je otputovao u svemir bio je: a) Jurij Aleksijevič Gagarin b) Neil Armstrong c) Valentina Terješkova 234. aprila 1945. Indijski nacionalni vođa koji se izborio za nezavisnost Indije putem nenasilne revolucije bio je: a) Mao-Ce Tung b) Mahmoud Abas c) Mahatma Gandi (Mohandas Gandi) 238. marta 1941. u Sarajevu b) 29. novembra 1943. revolucionarni vođa i državnik koji se smatra najvažnijom ličnošću u modernoj kineskoj istoriji. godine: Winton Motor Carriage Company c) 1862. u Jajcu c) 26.232. koji kao pogonsko gorivo koristi dizel i koji radi Dieselovim ciklusom. vojskovođa. godine 233. srušen je: a) 1979. u Sarajevu b) 03. Gdje i kada je održano prvo zasjedanja ZAVNOBiH-a? a) u Sarajevu. novembra 1942. godine. i jednom od najvećih ličnosti 20. godine Nicholas Immel 25 . godine c) u Bihaću. 26. novembra 1943. Prvo zasjedanje AVNOJ-a održano je: a) 26. Izumio ga je: a) 1892. u Bihaću 236. Ugovor o Europskoj uniji poznatiji kao Ugovor iz Maastrichta potpisan je: a) 1991. godine 237. godine.godine b) 1992. i 27. Berlinski zid je dugačka barijera koja je odvajala Zapadni od Istočnog Berlina.godine c) 1993. 25. novembra 1942. godine njemački injženjer Rudolf Diesel b) 1897. aprila 1945. godine b) 1986.

241. Vrlo jak eksploziv izumljen od strane švedskog naučnika Alfreda Nobela naziva se: a) TNT b) Dinamit c) Nitroglicerin 26 . Zimske olimpijske igre b) XIV. Ko je prvi koristio brojne oznake od 0 do 9? a) Maje b) Kinezi c) Indijci 245.godine b) 24. Zimske olimpijske igre 246. Osnovana je: a) 24.godine c) 23. Ko je bio inicijator i vođa borbe za ljudska prava američkih crnaca tokom 60-tih godina? a) Martin Luther King Junior (Martin Luter King mlađi) b) William Harvey c) James Watt 247. Gdje je rođena Majka Tereza? a) U Tirani b) U Atini c) U Skoplju 248.godine 242. novembra 1954. oktobara 1945. Zimske olimpijske igre c) XVI. Gdje i kada je potpisan Sjeveroatlantski sporazum : a) U Vašingtonu.godine c) U Briselu.maja 1946.decembra 1945. Pomoćna istorijska nauka koja proučava imena iz prošlosti naziva se: a) Hronologija b) Epigrafija c) Metristika 244.godine 243. Koje su po redu Zimske olimpijske igre 1984. septembra 1947. Ujedinjeni narodi ili Ujedinjene nacije je svjetska organizacija sa sjedištem u New Yorku. 24. Pismo starih Egipćana se zove: a) Klinasto pismo b) Hijeroglifi c) Staroegipatsko pismo 250.godine. održane u Sarajevu? a) XV. Prvo i zadnje slovo grčkog alfabeta su: a) Аlfa i beta b) Аlfa i omega c) Gama i beta 249. 4. 5.godine b) U New Yorku.aprila 1949.

uređajima i postrojenjima namjenjenim za polijetanje. objektima. slijetanje i boravak aviona c) Uređena kopnena površina namjenjana za polijetanje. 256. Neograničena vlast koja se oslanja na vladavinu sile naziva se: a) Liberalizam b) Diktatura c) Parlamentarna demokratija 27 .251. Šta označava engleska skraćenica HDD (Hard Disc Drive)? a) Operativni sistam računara b) Magnetni medij na kom se pohranjuju podaci c) Radnu memoriju računara. Koji su osnovni izvori električne energije u BiH? a) Nuklearne elektrane i hidroelektrane b) Hidroelektrane i termoelektrane c) Elektrane pokretane snagom vjetra i elektrane pokretane Sunčevom energijom 254. slijetanje i boravak medicinskih helikoptera 252. Osim udarnog i toplotnog talasa jedan od produkata nuklearne eksplozije predstavaljaju i zračenja ? a) α zrakama b) β zrakama c) α. β i γ zracima. 253. Koji naučnik je definisao jedan od osnovnih zakona fizike "Zakon akcije i reakcije"? a) Isaac Newton b) James Watt c) Nikola Tesla 255. Šta je to aerodrom ? a) Uređena kopnena površina koja služi za utrke automobila do 3000 mm³ b) Uređena kopnena površina sa slijetno-poletnim stazama. Nauka o općim svojstvima i građi materije kao i osnovnim oblicima njenog kretanja naziva se: a) Botanika b) Fizika c) Astronomija 258. Uređaj za pretvarenje svjetlosne energije Sunca u električnu energiju naziva se: a) Foton b) Fotoćelija c) Fotografija 259. Okamenjeni ostaci biljaka ili životinja iz starih geoloških perioda razvoja Zemlje zovu se: a) Fosili b) Dinosaurusi c) Praamebe 257.

Posebno građen brod prilagođen za iskrcavanje trupa i tehnike na neuređenu neprijateljsku obalu se zove: a) Desantni brod b) Šlep c) Krstarica 261. Teorija o postanku biljnih i životinjskih vrsta putem prirodnog odabiranja (selekcije) zove se: a) Genetička teorija b) Darvinizam c) Populizam 265. Namjerno plasiranje krivih informacija sa svrhom da onaj koji daje takvu informaciju naudi onom kome daje informaciju naziva se: a) Dezinformacija b) Pretpostavka c) Vijest 262. Jedinica za mjerenje jačine električne struje je: a) Amper b) Volt c) Vat 268. Jedan od najjednostavnijih jednoćelijskih organizama naziva se: a) Ameba b) Citoplazma c) Paramecijum 269. Centrifugalna sila je ona koja se javlja pri rotaciji i koja usljed toga: a) Odvlači od središta b) Privlači ka središtu c) Zadržava u središtu 266.260. Pozitivni pol izvora električne energije naziva se: a) Anoda b) Katoda c) Dioda 267. vode) propuštanjem električne energije kroz njih naziva se: a) Elektroliza b) Elektrošok c) Elektro-hemijska reakcija 263. Šta je to higrometar ? a) Instrument za mjerenje vlažnosti zraka b) Instrument za mjerenje temperature c) Instrument za mjerenje brzine vjetra 264. Slikarska tehnika slikanja vodenim bojama naziva se: a) Akvarel 28 . Hemijsko razlaganje tvari (npr.

Koliko bajta sadrži jedan kilobajt (KB) ? a) 256 b) 512 c) 1024 274. Šta je to kompas ? a) Sprava koja služi za određivanje pravca vjetra b) Sprava koja služi za određivanje pravca kretanja na moru c) Sprava koja služi za određivanja strana svijeta 275. Duševno stanje koje karakteriše velika uzrujanost. jako uzbuđenje. jak osjećaj straha a pri kome popušta kontrola volje naziva se: a) Hipokrizija b) Afekt c) Flegmatizam 271. Rehabilitacija je: a) Poštovanje zakonitosti b) Dovođenje nekoga u red c) Vraćanje u prethodno stanje 29 . Šta je to termometar ? a) Instrument za mjerenje vlažnosti zraka b) Instrument za mjerenje temperature c) Instrument za mjerenje brzine vjetra 273. Jedinica mjere za otpor električne energije je? a) Watt b) Volt c) Ohm Koji od navedenih pojmova pretstavlja operativni sistem koji se koristi u radu računara? a) Windows XP Professiona b) Microsoft Office Word 2003 c) Internet Explorer 276. 277.b) Grafika c) Akril 270. U astronomiji najveća udaljenost planeta od Sunca naziva se: a) Svjetlosna godina b) Proljetna ravnodnevnica c) Afel 272. Šta je daltonizam? a) Sljepilo za boje b) Sljepilo c) Društveni pravac po Daltonu 278.

radio. zapremina c) Masa. površina. internet 280. vrijeme. Gravitacione sile su: a) Privlačnog karaktera b) Odbojnog karaktera c) Nekad privlačnog. Koja od slijedećih veličina nije vektor? a) Brzina b) Sila c) Rad 284. fosfor i sumpor su: a) Nemetali b) Metali c) Polumetali 288. količina (tvari) supstancije b) Vrijeme. Proučavanjem podzemnih kraških oblika bavi se: a) Speleologija b) Paleografija c) Hidrografija 283. U masovne medije spadaju: a) Film. televizija. afiša c) Pozorište. skripta. Osnovna društvena grupa u socijalnoj zajednici je: a) Porodica b) Mjesna zajednica c) Grad 281. uzajamnoj proizvodnoj i životnoj aktivnosti b) Ljudi istih godina c) Školski uzrast 287. Šta je fobija? a) Intenzivna ljubav b) Posmatranje određenog objekta ili pojave c) Intenzivan iracionalan strah 286. Šta je Brajevo pismo? a) Znakovni jezik za gluhe osobe b) Pismo za slanje tajnih poruka c) Univerzalno pismo za slijepe osobe 285. Nitrogen. nekada odbojnog karaktera 30 .279. apsolutna temperatura 282. U osnovne veličine u fizici. bioskop. štampa b) Knjiga. Šta je «društvo»: a) Organizirana zajednica ljudi zasnovana na međusobnoj povezanosti. masa. po Međunarodnom sistemu jedinice spadaju: a) Dužina.

mišljenja i ponašanja c) Problemi u ponašanju 298. flegmatik. adaptivnost. melanholik b) Pojam. Riječ kultura je: a) Grčkog porijekla b) Latinskog porijekla c) Italijanskog porijekla 31 . UNICEF je: a) Organizacija za pomoć bolesnim osobama b) Skraćenica za Međunarodni fond ujedinjenih nacija za pomoć djeci c) Organizacija za pomoć djeci ometenoj u razvoju 294. vjerovanja. sud i zaključak c) Pažnja. Edukacija je: a) Sposobnost snalaženja u određenim situacijama b) Mijenjanje ličnosti u željenom pravcu duž određenih dimenzija. ljudima ili grupama ljudi c) Teorije mišljenja 297. sangvinik.289. kreativnost 292. Vrsta temperamenta su: a) Kolerik. Inkluzija je: a) Zapreka koja ometa ili onemogućava da dođemo do nekog cilja b) Obrazovna praksa kojom su djeca sa smetnjama u razvoju integrirana u redovne razrede c) Psihički poremećaj 296. Filatelija je skupljanje i proučavanje: a) Poštanskih markica b) Antičkih pečata c) Geografskih mapa 295. Hendikep je: a) Bezrazložan strah b) Osjećaj više vrijednosti c) Status ličnosti nastao kao posljedica invalidnosti 290. Šta je karakter? a) Skup osobina ličnosti koje su rezultat odgoja b) Skup osobina ličnosti koje su rezultat odgoja i djelovanja sredine c) Vrsta zemljišta 291. Koja čestica neće skretati u magnetnom polju? a) Elektron b) Neutron c) Proton 293. Predrasuda je: a) Predviđanje događaja b) Češće negativni stavovi i mišljenja o nekim idejama.

Šećer u domaćinstvu je: a) Disaharid saharoza b) Polisaharid glikogen c) Monosaharid glukoza 303. Nobelova nagrada ne dodjeljuje se za: a) Medicinu b) Fiziku c) Matematiku 306. Automobil je: a) Ubrzao b) Usporio c) Nije promijenio brzinu 307. a zatim brzinom 40 km/h. u cilju relaksiranja i oporavka od rada 32 . a smanjenje broja eritrocita c) Nemogućnost zgrušavanja krvi 304. Ljudsko komuniciranje temelji se na: a) Simbolima b) Poznanstvu c) Iskustvu 301. Morfologija je nauka koja se bavi: a) Glasovnim promjenama b) Vrstama.299. Hemofilija je bolest koju karakteriše: a) Povećanje broja leukocita b) Povećanje broja leukocita. Adaptacija je: a) Dob čovjekova psihičkog i tjelesnog razvoja koji nastupa nakon završenog puberteta i traje do početka zrelosti b) Svaka promjena u strukturi i funkciji organizma koja ga čini sposobnim za održavanje života ili za produženje vrste c) Zamjena radne aktivnosti nekom drugom. Automobil se kreće brzinom 10 m/s. Bolest skorbut nastaje kao posljedica avitaminoze: a) Vitamina grupe B b) Vitamina C c) Vitamina D 305. obično laganom ili ugodnom aktivnošću. Antitijela su: a) Proteini b) Ugljikohidrati c) Masti 302. oblicima i tvorbom riječi c) Funkcijom riječi u rečenici 300.

željama ili motivima. Motivacija je: a) Stanje u kojem smo «iznutra» pobuđeni nekim potrebama. Mliječni šećer laktoza se sastoji iz: a) Molekule glukoze i molekule galaktoze b) Molekule glukoze i molekule fruktoze c) Dvije molekule glukoze 310. Eritrociti odraslih organizama stvaraju se: a) U koštanoj srži b) U limfnim čvorovima c) U slezeni 312. Hipokratovu zakletvu polažu: a) Inženjeri b) Kosmonauti c) Ljekari   317. težnjama. dizajniran za zadovoljenje posebnih korisničkih zahtjeva i namijenjen širokom krugu korisnika je: a) Hardver 33 . koji izvana djeluje kao poticaj na ponašanje b) Metoda u proučavanju razvoja djeteta c) Metoda ispitivanja ponašanja 309. Centar za ravnotežu nalazi se u: a) Produženoj moždini b) Malom mozgu c) Srednjem mozgu 313. a usmjereni prema postizanju nekog cilja. porivima. Šećer u krvi je: a) Glukoza b) Laktoza c) Fruktoza 311.308. Virus HIV (virus SIDE) napada i razara: a) Limfocite b) Eritrocite c) Trombocite 316. Kompjuterski program sa pratećom dokumentacijom. Aorta je: a) Najveća arterija b) Najveća vena c) Velika srčana arterija 314. Koji program iz paketa «Microsoft Office» omogućava izradu tablica/ tabela? a) Word b) Power Point c) Excel 315.

Luciano Pavarotti je: a) Pjesnik b) Italijanski slikar c) Najpoznatiji tenor   322. crticama ili praznim slovima je: a) Glagoljica b) Klinasto pismo c) Morzeova azbuka   327. brojeve i interpunkcije. Markiz je: a) Iseljavanje stanovništva 34 . Podjela pacijenata radi prioriteta naziva se: a) Raspodjela b) Preraspodjela c) Trijaža   325. Salvador Dali je: a) Glumac b) Slikar c) Fizičar   319. Taekwondo je: a) Ritual Japanaca b) Tradicionalna igra Španije c) Korejska borilačka vještina   326. a iskazuje se tačkama. Sistem znakova koji predstavlja slova.b) Pascal c) Aplikativni softver   318. Žena sa povezom preko očiju i vagom u ruci je simbol: a) Feminizma b) Stradanja c) Pravde   321. Pankreas je: a) Žlijezda b) Mišić c) Krvna plazma   324. Oboa je : a) Oblast u Rusiji b) Rijeka c) Duvački instrument   320. Manija gonjenja ili megalomanija bez halucinacija je: a) Paranoja b) Delirijum c) Umišljanje   323.

Osoba koja pušta snimljenu muziku na radiju ili u noćnom klubu je: a) Disk džokej b) Džokej c) Muzičar 330. Skraćenica za Američku košarkašku ligu je: a) AKL b) DHL c) NBA   332. Treće slovo grčke azbuke je: a) Teta b) Delta c) Gama   335. Džon Lenon bio je član grupe: a) Roling Stones b) Duran Duran c) Beatles   333. "Zlatna palma" je: a) Filmsko priznanje b) Pozorišna nagrada c) Statua u San Remu   334. Harfa je: a) Muzički instrument 35 . Najpotpunija i najsavršenija postojeća zbirka vavilonskih zakona je: a) Vavilonski zakonik b) Hamurabijev zakonik c) Vavilonska knjižica 337. Anis je naziv za: a) Začin b) Vještina prodaje c) Dio garderobe Jevreja   329. Forenzična medicina je: a) Sudska medicina b) Hirurgija c) Ginekologija   336.b) Probno snimanje c) Evropska plemićka titula   328. Kolumbo je otkrio Ameriku: a) Tražeći kuću b) Tražeći pomorski put za Indiju c) Bježeći od neprijatelja   331.

Matadori su: a) Vatrogasci b) Krojači c) Ništa od navedenog   343. Zapis na grobu.b) Duvački instrument c) Saobraćajni znak 338. naziva se: a) Analiza b) Sinteza c) Biopsija   345. zove se: a) Bitumen b) Cement c) Malter   344. koja se dobija od nafte i crne ili tamno smedje boje. WWW je skraćenica za: a) World World World b) World Web Wide c) Programski jezik   339. Postupak u kome se ćelije ili tkivo uzimaju od pacijenta i ispituju. u stihu ili prozi je: a) Oproštajni stih b) Tužbalica c) Epitaf     36 . dovoljno jak da ošamuti čovjeka je: a) Električna jegulja b) Električna ajkula c) Električna meduza   346. Glavna obavještajna i kontraobavještajna agencija u SAD je : a) OBA b) CIA c) FIA   341. Černobiljska katastrofa je: a) Nesreća u nuklearnoj elektrani b) Nesreća u termoelektrani c) Nesreća u hidroelektrani   340. izricanja ili činjenja nečeg iz straha od neposredne kazne natprirodne sile je: a) Strah b) Bogobojaznost c) Strahopoštovanje   342. Zabrana dodirivanja. Južnoamerička riba koja je u stanju da izazove električni udar. Mješavina hidrokarbonata.

347. Uzdržavanje od hrane. Sistem koji omogućava korisnicima da šalju pisma. pošiljke i pakete na adrese u svojoj ili stranoj zemlji je: a) Mrežni sistem b) Pisani sistem c) Poštanski sistem   348. obično iz etičkih ili religioznih razloga je: a) Gladovanje b) Post c) Meditacija   349. 37 . Koja se pomoćna istorijska nauka bavi proučavanjem starih pisama? a) Paleografija b) Heraldika c) Arheologija Zaključno sa rednim brojem tristotinepedeset (350). Mitološko biće sa tijelom lava i ljudskom glavom je: a) Sirena b) Kiklop c) Sfinga   350.

52. 224. 87. 155. 188. 2. 175. 101. 49. 15. 5. 223. 215. 207. 129. 7. 61. 165. 187. 220. 10. 186. 132. 3. 39. 13. 227. 230. 31. 80. 20. 67. 204. 40. 216. 42. 171. 174. 68. 37. 192. 183. 170. 169. 159. 8. 126. 176. 107. B A A C A A C C B C B A C C B A A C B C A B C A B C A A A C B C A C A B C A B C A C B C A B 185. 198. 56. B A B B B C A A A B A A B C B C B B B B B C C A B B B A B B C B C C C C C C C B C A B B C C 93. 145. 74. 161. 222. 97. 121. 111. 110. 229. 189. 26. 23. 212. 130. 83. 211. 96. 99. 35. 60. 116. 123. 62. 153. 214. 44. 210. 213. 173. 98. 76. 41. 90. 86. 77. 36. 148. 84. 203. 221. 85. 81. 180. 70. 163. 127. 108. 63. 208. 142. 17. 200. 128. 32. 53. 143. 202. 102. 105. 138. 225. 219. 22. 164. 51. 27. 194. 190. 120. 18. 65. 122. 95. 48. 156. 16. 54. 12. 94. 184. 24. 135. 38. 9. 119. 66. 113. 172. 149. 103. 115. 25. 158. 75. 30. 150. 29. 46. 73. 19. 228. 104. 144. 50. 178. 33. 141. 89. 88. 168. 166. C B A B C A B C A B C A A C C A C C B A C B A B A A A C A B A C B B A C C A B B A A C C C B 38 . 201. 147. 59. 125. 6. 179. 124. 191. 146. 4. 206. 64. 195. 181. 134. 106. 218. 117. 177. 57. 193. 140.ODGOVORI NA PITANJA IZ TESTA OPŠTEG ZNANJA ZA KANDIDATE ZA PRIJEM U VOJNU SLUŽBU U ORUŽANE SNAGE BOSNE I HERCEGOVINE U KATEGORIJU VOJNIKA 1. 162. 133. 199. 28. 137. 151. 182. 154. 82. 69. 226. 78. 152. 14. 157. 131. 91. 58. 112. 71. 209. 109. 114. 34. 79. C B A B A A A C C B C A A A A A B A A A C B A A B C C C B C B A C A C B A B C C A B C A A C 47. 100. 11. 21. 92. 217. 160. 72. 43. 136. 167. A A C B A B B C C B B A A A B C B A B C A B C B C A B C B A B B A B C A B A C C A A B C A A 139. 197. 205. 55. 45. 118. 196.

343. 260. 344. B A B B B A A A A B A A A A A B C B C C C A A C 279. 339. 338. 284. 250. 264. 293. C A A B C C A C A B A B A B B C A C A C C B C A 39 . 309. 294. 320. 324. 254. 317. 297. 244. 304. 285. 253. 342. 288. 265. 323. 286. 295. 266. 239. 296. 242. 332. 329. 247. 321. 267. 336. 302. 271. 240. 307. A A A A C C C A A A C B A B B A B B B B B A A A 303. 349 350. 310. 337. 249. 262. 278. 276. 251. 235. 237. 248. 281. 289. 272. 306. 312. 330. 269. 316. 245. 340. A C A C B B C A B A B A B C B A C B B B B C B A 255. 277. 305. C B C A B A A A A B A C A C C B C C C A A C C C 327. 258. 314. 282. 322. 280. 300. 252. 341. 243. 283. 274. 232. 270. 326. 246. 301. 346. 333. 347. 241. 290. 268. 291. 233. 292. 234. 287. 334. 315. 256. 335. 345. 298. 259. 318. 263. 331. 348. 299. 308. 313. 273. 236.231. 261. 328. 319. 275. 257. 311. 238. 325.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful