Istraživanje tržišta – metode prikupljanja podataka

Istraživanje tržišta
Istraživanje tržišta je srž sustava donošenja odluka u upravljanju marketingom jer ima zadadu pružanja potrebnih informacija.

Definicija - istraživanja tržišta je unaprijed osmišljeni (planirani) proces prikupljanja i analiziranja podataka u svrhu pružanja informacija bitnih za donošenje (marketinških) odluka.

Povijest istraživanja tržišta
Razvoj istraživanja tržišta u svjetskim okvirima mogude je promatrati preko sljededih etapa:  Počeci istraživanja – do 1900. godine  Djetinjstvo, rani rast istraživanja tržišta – od 1900. do 1920. godine  Sazrijevanje istraživanja tržišta – od 1920. do 1945. godine  Zrelost istraživanja tržišta – od 1945. godine

.5 milijardi $ vrijedna djelatnost globalnih razmjera • Tvrtke obično izdvajaju 1% ili 2% ukupne prodaje na proračun za marketinška istraživanja • Marketinško istraživanje nije ograničeno samo na velike tvrtke s velikim proračunima i velikim odijelima za istraživanje tržišta.Marketinško istraživanje danas • Prema podacima ESOMAR-a. danas je marketinško istraživanje 16. Svjetskog udruženja profesionalnih istraživača mišljenja i tržišta (engl. World Association of Opinion and Market Research Professionals).

• Primjer: AGB Nielsen Media Research (AGB Nielsen istraživanje medija d. http://www. http://www. • Primjeri: Ipsos Puls http://www.o. Tvrtke za specijalna marketinška istraživanja • pružaju usluge specijaliziranih istraživanja • Primjer: Heraklea d.o.heraklea. GfK Hrvatska http://www. Osmišljavaju studije i izvješduju o rezultatima.hr/.o.hr/ . itd.) http://www.gfk.hr/.o.agbnielsen.o. Accent d.o.accent.net Tvrtke za marketinška istraživanja “po narudžbi” • angažiraju se za specifične istraživačke projekte.puls.Podjela tvrtki koje se bave istraživanjem Tvrtke za istraživanja koje izrađuju izvješda u vedoj nakladi • prikupljaju potrošačke i trgovačke informacije koje zatim prodaju uz naknadu.hr/.

rješenja za manje tvrtke • Angažiranje studenata ili profesora za kreiranje i provođenje projekata • Upotreba interneta • Provjeravanje konkurenata .Moguća. alternativna.

Znanstvena metoda Istraživačka kreativnost Mnogostruke metode Međuovisnost modela i podataka Vrijednost i cijena informacije Zdravi skepticizam Etični marketing . 6. 5. 2. 4. 3.Karakteristike dobroga marketinškog istraživanja 1. 7.

Proces istraživanja tržišta 1. određivanje izvora podataka i vrste istraživanja 3. sastavljanje izvještaja . određivanje vrste uzorka i prikupljanje primarnih podataka 5. definiranje problema i ciljeva istraživanja 2. analiza podataka i interpretacija rezultata 6. određivanje metoda i obrazaca za prikupljanje podataka 4.

Definiranje problema i ciljeva istraživanja  Navođenje specifičnog područja istraživanja  Sagledavanje okolnosti provođenja istraživanja  Ciljevi istraživanja moraju biti jasno definirani U potpunosti moraju odgovarati na sljededa pitanja: • što se želi istražiti • koji su sve činitelji problema • jesu li to činitelji koji stvarno utječu na problem • jesu li oni mjerljivi • može li se na njih utjecati • koliki je utjecaj pojedinačnih činitelja na problem • postoji li međusobni utjecaj činitelja jednog na drugi .1.

2. Određivanje izvora podataka i vrsta istraživanja Vrste istraživanja • Izviđajna (eksplorativna) istraživanja • Opisna (deskriptivna) istraživanja • Uzročna (kauzalna) istraživanja Izviđajna (eksplorativna) istraživanja Provode se da bi se uočio i bolje razumio upravljački problem te im je uloga ustanovljavanje i objašnjavanje stvarne pozadine problema. njegovo razumijevanje i spoznavanje za daljnja potrebna istraživanja .

Izviđajna (eksplorativna) istraživanja Najčešde upotrebljavane tehnike Istraživanje iskustava – Prikupljanje sekundarnih podataka – Ispitivanje osoba koje imaju određena iskustva o predmetu istraživanja – Analiza odabranih slučaja Pilot studije • Skupni intervjui • Dubinske intervjui • Projektivne tehnike .

– – – – 8-12 ljudi Moderator Prednosti . dužina trajanja . sigurnost.liderstvo. spontanos Nedostaci .“efekt lavine”.Izviđajna (eksplorativna) istraživanja – Pilot studije Skupni intervju Nestrukturirani intervju slobodnog tijeka. proveden s manjom skupinom ljudi.

veliki utjecaj intervjuera.Izviđajna (eksplorativna) istraživanja – Pilot studije nast. tabu teme – Nedostaci . Dubinski intervju Pojedinačni duži razgovor s jednom osobom Vedim dijelom razgovor nije unaprijed određen – Intervjuer . visoki troškovi .sloboda u izražavanju.stručna osoba – Prednosti . složenije promatranje predmeta istraživanja.

a neke od njih su: – Tehnike asocijacije – test asocijacija na riječ. na neki drugi objekt ili je stavljen u situaciju rješavanja zadade Ljudi se lakše i slobodnije izražavaju neizravno (bilo da su toga svjesni ili ne). test asocijacija na slike – Tehnike dovršenja – test dovršenja rečenica i/ili priča i test dovršenja slikom prikazane situacije – Tehnike igranja uloga . Projektivne tehnike Neizravan način ispitivanja koje ispitaniku omoguduju da “projicira” svoje osjedaje na tredu osobu. • Projektivne tehnike su brojne.Izviđajna (eksplorativna) istraživanja – Pilot studije nast.

Balon test .

U trgovini su bili izloženi Končarevi mali kućanski aparati. Trgovina se nalazi na izrazito “prometnom i posjećenom” mjestu. dovršite sljedeću rečenicu (priču) Končarevi proizvodi su __________________________ Primjer testa dovršenja priče Posjetio sam danas trgovinu bijelom tehnikom.Projektivne tehnike Primjer testa dovršenja rečenice Molim Vas. To me navodi da razmišljam: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ .

ciljnih skupina • Opisivanje mišljenja ispitanika o bududem kretanju pojave. spol zanimanje – ‘profil’) • Opisivanje stavova koje ne(potrošači) imaju o • Opisivanje ponašanja potrošača. .Opisna (deskriptivna) istraživanja Evidentiraju stvari i opisuju činjenice Vedina istraživanja u praksi • Opisivanje osobina potrošača ili nepotrošača • (tko su kupci. prihvatljivosti cijene itd. potrošnje. korisnici – dob.

najčešde provode na uzorku ispitanika pri čemu kao instrument istraživanja služi upitnik (“anketa”) Kontinuirano (longitudinalno) istraživanje . . Neke vrste panela: • panel u trgovini na malo – pradenje distribucije proizvoda na tržištu • paneli televizijskih gledatelja. kada i koliko prati određeni program .Provodi se svaki put po novom planu istraživanja .koristi se istom metodom i često istim instrumentima istraživanja u ponovljenim istraživanjima tijekom dužega razdoblja • Marketinški informacijski sustav (MIS) • Paneli – primjer terenskoga kontinuiranog istraživanja koje prikuplja primarne podatke.tko.Opisna (deskriptivna) istraživanja Jednokratno (ad hoc) istraživanje .

strogo kotroliranim uvjetima npr.Laboratorijski – u umjetnim. Simuliranje prodavaonice mješovite robe i promatranje procesa odabira i kupnje .Uzročna (kauzalna) istraživanja Kada se želi ustanoviti koliko promjena jedne varijable utječe na vrijednost druge Promatraju se kao eksperimenti u kojima se otkrivaju urzoci i posljedice pojava Eksperiment . tako da se nezavisna varijabla može mijenjati da bi se testirala hipoteza s obzirom na zavisnu varijablu .Terenski – testiranje u stvarim uvjetima .Je istraživački posupak u kojemu su uvjeti kontrolirani.

. Inc.. Odnos vrsta istraživanja OPISNA ISTRAŽIVANJA PROBLEM IZVIĐAJNO ISTRAŽIVANJE Mogući uzroci problema Vjerojatni uzroci problema UZROČNO-POSLJEDIČNA ISTRAŽIVANJA Izvor: Aaker. John Wiley & Sons.. D. . Day.. str.Odnos vrsta istraživanja Prikaz 1. A. IV izdanje. Marketing research. S. 1994. 64. G.

zastarjelost . Određivanje izvora podataka Odabrani izvori podataka moraju biti u skladu s definiranim problemom Uobičajen način promatranja i podjele podataka u istraživanju tržišta je prema njihovim izvorima (dostupnosti) i načinu prikupljanja. publikacije. Sekundarni podaci • podaci prikupljeni prije u nekom drugom (istraživačkom) projektu za različite potrebe • Članci. statistika • Upotreba značajna za ‘istraživanje za stolom’ • Podloga za primarno istraživanje • Nedostatak .3. WWW.

dnb. itd.hoovers.dialog. Dun & Bradstreet (www. .com).Informatizacija sekundarnih podataka Nastoji se što je mogude više podataka čuvati u bazama podataka podržanim računalom • U RH baze podataka DZS-u.com). Dialog (www. HGK Nova dimenzija informatizacije u posljednje vrijeme označava povezivanje svih informatičkih resursa u globalnu vezu Komercijalni online servisi • npr. Hoover’s (www.com).

o Promatranje • Pradenje ponašanja ispitanika • Instrument . Određivanje izvora podataka nast. Primarni podaci • oni koji se najčešde poradi nepostojanja u sekundarnim izvorima prikupljaju za konkretne potrebe projekta u okviru terenskih istraživanja (field research) o Ispitivanje ljudi • Najčešdi instrument – upitnik • Ispituju se stavovi.3. mišljenje i dr.Obrasci za bilježenje pojava . potrošnja. navike.

Metode ispitivanja  OSOBNO  POŠTANSKA ANKETA  TELEFONSKA ANKETA  E – MAILOM .

Metode ispitivanja Poštanska Fleksibilnost Količina prikupljenih podataka Kontrola uzorka Brzina prikupljanja podataka Postotak odgovora Trošak Loše Dobro Zadovoljavajude Loše Loše Dobro Telefonski Dobro Zadovoljavajude Odlično Odlično Loše Zadovoljavajude Osobno Odlično Odlično Dobro Dobro Dobro Loše E-mailom Dobro Dobro Odlično Odlično Dobro Izvrsno .

Oblik pitanja – strukturirana (otvorena) i nestrukturirana (zatvorena) .Formulari za prikupljanje podataka Upitnik Osnovni instrument istraživanja U svim vrstama istraživanja – najvažniji u opisnim i uzročno-posljedičnim PITANJA .Najučinkovitiji način da se dozna što ljudi misle .

Savjeti za sastavljanje upitnika • Sastavite nepristrana pitanja • Napravite jednostavan pitanja • Napravite pitanja • Izbjegavajte žargon • Izbjegavajte sofisticirane riječi • Izbjegavajte dvosmislene riječi • Izbjegavajte negacije • Izbjegavajte hipotetska pitanja • Izbjegavajte riječi koje mogu biti krivo protumačene • Koristite međusobno isključivie kategorija .

možda nedu 4. možda hodu. najvjerojatnije hodu Omjerne (ishodišne) – mjere se tzv. najvjerojatnije nedu 2. Kontinuirane pojave ‘Najsavršenija ljestvica’ - .Ljestvice za mjerenje pojava Mjerenje – postupak kojim se pojedinim obilježjima nekoga ili nečega dodjeljuj brojevi ili oznake/simboli da bi se tim obilježjima dala svojstva tih brojeva ili oznaka Nominalne (razlikovne) – spol. vjerojatno nedu 3. vjerojatno hodu 5. zanimanje Ordinalne (redne) – ocjene Intervalne (razdjeljinske) 1.

označava osobna osjedanja prema podražaju iz okoline i o sastavnice ponašanja (biheviorističke) .označava sklonost da se ponašanjem reagira na podražaj iz okoline .Stav i mjerenje stavova Stav je dugotrajna osobna sklonost sličnog reagiranja (ponašanja) na podražaje iz okoline koja se zasniva na osjedajima i na znanju o podražaju Sastoji se od o spoznajne (kognitivne) sastavnice .označava osobna uvjerenja o podražaju iz okoline (“predmetu interesa”) o osjedajne (afektivne) sastavnice .

cijenama i usluzi u trgovini. • Gap razmatra gdje smjestiti novu trgovinu u ubrzano rastudem predgrađu. • Knjižara na faxu želi znati što studenti misle o robi. • Nintendo namjerava razviti niz multimedijskih proizvoda za stariju djecu i odrasle pa želi testirati mogudnost ostvarivanja ideje. • L’Oreal želi odrediti hode li nova linija dezodoransa za tinejdžere biti profitabilna. .Pitanja za raspravu KOJA BI VRSTA ISTRAŽIVANJA BILA PRIMJERENA U SLJEDEĆIM SITUACIJAMA I ZAŠTO? • Nestle želi istražiti utjecaj djece na odlučivanje roditelja pri kupnji hrane za doručak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful