Na osnovu člana 72. stav (8) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj:6/04, 7/05 i 17/11) i člana 104.

stav (8) Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj:17/11), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona donosi PRAVILNIK o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona. Član 1. (Predmet Pravilnika) Ovim Pravilnikom utvrđuju se uslovi, kriteriji i postupak zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona( u daljem tekstu: školama). Član 2. (Procedura koja predhodi zaključivanju ugovora o radu) (1) Škola je dužna vršiti prijem nastavnika, stručnih saradnika i sekretara škola na osnovu javnog konkursa, a saradnici, asistenti, administrativno-tehničko i pomoćno-tehničko osoblje na osnovu javnog oglasa, kojeg objavljuje Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona ( u daljem tekstu: Ministarstvo) u dnevnom listu. (2)Ministarstvo će objavljeni konkurs/oglas istaći na web stranici Ministarstva, a istovremeno isti dostavlja Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona radi isticanja na oglasnoj ploči. Član 3. (Sadržaj konkursa/oglasa) Konkurs odnosno oglas za prijem u radni odnos zaposlenika u školama sadrži: a) naziv predmeta/radnog mjesta i broj izvršilaca, b) opće i posebne uslove koje kandidat treba da ispunjava, c) vrijeme na koje se zaključuje ugovor o radu, d) dužinu radnog vremena (puno odnosno nepuno radno vrijeme sa navedenim brojem časova), e) trajanje pripravničkog staža, ako se konkurs objavljuje za pripravnika, f) dužinu trajanja probnog rada, g) rok za podnošenje prijava, h) dokumentaciju o ispunjavanju uslova, i) termine za održavanje intervjua u školama. Član 4. (Prijava na konkurs/oglas) (1)Nakon što Ministarstvo objavi konkurs/oglas kandidati podnose prijavu na sljedeći način: a) prijavu na konkurs kandidati podnose na Obrascu broj 1A-„Prijavni obrazac za prijem nastavnika, stručnih saradnika i sekretara u radni odnos u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona“ u dva primjerka i jednu kompletnu dokumentaciju o ispunjavanju uslova propisanih u konkursu. b) prijavu na oglas kandidati podnose na Obrascu broj 1B-„Prijavni obrazac za prijem saradnika, asistenata, administrativno-tehničkog i pomoćno-tehničkog osoblja u radni odnos u

b). . (4) Bodovanje kandidata na intervjuu utvrđenom u stavu (1) alineja f) ovog člana vrši Komisija za provođenje intervjua koju imenuje Školski odbor škole u skladu sa ovim Pravilnikom. kopiju radne knjižice i drugo).30 bodova. (Bodovanje kandidata) (1) Nastavnici. koji je propisan ovim Pravilnikom i koji je sastavni dio Obrasca broj 1A i Obrasca broj 1B. (3) Prijavu na konkurs/oglas sa potrebnom dokumentacijom (prijava. Član 5. navesti prioritetnu školu za koju se opredjeljuje u slučaju prijema. diploma o stručnoj spremi. stručnih saradnika i sekretara po objavljenom konkursu za prijem u radni odnos u školi su: a) radni staž u skladu sa stručnom spremom i profilom traženom konkursom. i čini njegov sastavni dio. stručni saradnici i sekretari škole se za svaki navršeni mjesec radnog staža ostvarenog u školama. Član 6.01 bodova po danu. te u slučaju da bude prvorangirani u više škola prima ga ona škola koju je u Obrascu broj 2 naveo kao prioritetnu. c).osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona“ u dva primjerka i jednu kompletnu dokumentaciju o ispunjavanju uslova propisanih u oglasu. d) i e) ovog člana samo po jednom osnovu. c) volonterski staž u skladu sa stručnom spremom traženom konkursom. c). b) pripravnički staž u skladu sa stručnom spremom traženom konkursom. d) i e) ovog člana vrši Komisija za bodovanje kandidata koju imenuje ministar obrazovanja. Član 7. stručnih saradnika i sekretara) (1) Kriteriji na osnovu kojih se vrši bodovanje nastavnika. (5) Prijavu na konkurs/oglas sa potrebnom dokumentacijom kandidat predaje lično na pisarnicu Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa Vlade Tuzlanskog kantona ili putem pošte preporučeno. nauke. d) dobrovoljno uplaćeni staž osiguranja za stručnu spremu (stepen i profil) traženu konkursom. ne starije od 6 mjeseci. potvrda o stažu. ( Kriteriji na osnovu kojih se vrši bodovanje nastavnika. forma i sadržaj prijavnih obrazaca iz prethodnog stava propisan je ovim Pravilnikom na Obrascu broj 1A i Obrascu broj 1B. (2)Izgled. (4) Kandidat je dužan uz prijavu za konkurs/oglas na propisanom Obrascu broj 2 „Pregled prijavnih obrazaca po školama i pozicijama/predmetima na koje je kandidat aplicirao“. e) čekanje na posao (trajanje nezaposlenosti). a za radni staž u školama manji od mjesec dana se boduju po 0. (3) Kandidat može biti bodovan za isti vremenski period po kriterijima utvrđenim u stavu (1) alineje a). (2) Bodovanje kandidata po kriterijima utvrđenim u stavu (1) alineje a). dok se u ostalim školama briše sa rang liste. uvjerenje o položenom stručnom ispitu. f) intervju. (Rok za okončanje postupka po objavljenom konkursu/oglasu) Škola je dužna postupak prijema zaposlenika po objavljenom konkursu/oglasu okončati u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavu na isti. kandidat dostavlja kao orginale ili ovjerene kopije. b). kulture i sporta Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu:ministar) u skladu sa ovim Pravilnikom. nakon sticanja stručne spreme (stepena i profila) tražene konkursom boduju sa po 0.

stepen i profil stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. broj 2/98 i 48/99) u kojoj mora tačno i precizno biti navedeno: vrsta posla. a za radni staž u školama manji od mjesec dana se boduju po 0. . (8) Uvjerenje/potvrda izdata od strane škole treba biti izdata u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku F BiH („Službene novine „F BiH“. (3) Dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje je uvjerenje odnosno potvrda izdato od strane nadležne službe za zapošljavanje.15 bodova. Za tačnost podataka vezanih za preračunavanje nepunog radnog vremena u puno radno vrijeme odgovara direktor škole. (Čekanje na posao -trajanje nezaposlenosti) (1) Nastavnici. b) kopija radne knjižice kandidata. stručni saradnici i sekretari škole se za svaki navršen mjesec pripravničkog staža ostavrenog u školama.20 bodova.005 bodova po danu.005 bodova po danu. (2) Čekanje na posao u smislu prethodnog stava ovog člana.10 bodova. (7) Ukoliko se podaci kandidata o radnom stažu iz uvjerenja/potvrde i podaci iz radne knjižice kandidata razlikuju.003 bodova po danu. (6) Kao dokazi o ostvarenom stažu iz predhodnih stavova ovog člana su: a) uvjerenje/potvrda izdata od strane škole.(2) Nastavnici se za svaki navršeni mjesec radnog staža u školama na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu u skladu sa Nastavnim planom i programom boduju sa po 0. a za volonterski staž manji od mjesec dana boduju se sa po 0. a za uplaćeni staž manji od mjesec dana se boduju sa po 0. (10) Ako je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom. stručni saradnici i sekretari se za svaki navršeni mjesec čekanja na posao na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje nakon sticanja stručne spreme i profila tražene konkursom boduju sa po 0.006 bodova po danu. nakon sticanja stručne spreme (stepena i profila) tražene konkursom boduju sa po 0. nakon sticanja stručne spreme (stepena i profila) tražene konkursom boduju sa po 0. stručni saradnici i sekretari se za svaki navršeni mjesec dobrovoljno uplaćenog staža osiguranja nakon sticanja stručne spreme (stepena i profila) tražene konkursom boduju sa po 0. računa mu se 6 mjeseci radnog staža).15 bodova. (3) Nastavnici. nepuno radno vrijeme mu se preračunava u radno vrijeme s punim radnim vremenom (npr: ako je kandidat radio 12 mjeseci na ½ radnog vremena/norme. c) ugovor o obavljanju pripravničkog odnosno volonterskog staža. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.005 po danu. (5) Nastavnici. a za čekanje na posao kraće od mjesec dana boduju se sa po 0. stručni saradnici i sekretari škole se za svaki navršen mjesec volonterskog staža ostvarenog u školama. računa se od dana sticanja stručne spreme i profila tražene konkursom odnosno od dana prijavljivanja kandidata na evidenciju nadležne službe za zapošljavanje sa stručnom spremom i profilom traženim konkursom. Član 8. na propisanom Obrascu broj 3 „Potvrda“ . (4) Nastavnici. a za pripravnički staž manji od mjesec dana boduju se sa po 0.15 bodova. uzimaju se podaci iz radne knjižice kandidata. (9) Za tačnost sadržaja uvjerenja/potvrde u smislu prethodnog stava odgovara direktor škole.

kontroliše rad svih organa uključenih u postupak po objavljenom konkursu/oglasu.60 bodova a maksimalno 3 boda. (2) Mandat Centralne komisiju za provođenje konkursne/oglasne procedure je jedna školska godina sa mogućnošću produženja iste. najdalje do dana objavljivanja konkursa/oglasa. sastav i mandat Komisija za bodovanje kandidata) (1) Ministar imenuje Komisije za bodovanje kandidata koje se sastoje od predstavnika Ministarstva. Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona. poduzima aktivnosti za organizovanje i koordinaciju rada Komisija za bodovanje kandidata i Komisija za provođenje intervjua. životne prilike. (Organi nadležni za provođenje konkursne/oglasne procedure) Organizaciju i provođenje procedure po objavljenom konkursu/oglasu provode: . (3) Komisije broje po tri stalna člana. kako bi se osigurao nesmetani rad komisije u svakom trenutku. (Intervju) (1) Intervju po konkursu odnosi se na teme iz oblasti odgoja i obrazovanja. (2) Intervju po oglasu odnosi se na teme vezane za ličnost i ponašanje kandidata. a ima za cilj procjenu profesionalnih karakteristika. predstavnika škola Tuzlanskog kantona. (4) Komisija iz stava (1) ovog člana o svom radu vodi zapisnik. (Centralna komisija za provođenje konkursne/oglasne procedure) (1) Ministar imenuje Centralnu komisiju za provođenje konkursne/oglasne procedure koja se sastoji od predsjednika i šest članova. Član 12. te jednog rezervnog člana. Član 10.Centralna komisija za provođenje konkursne/oglasne procedure. radno iskustvo. motivaciju za prijavu na oglas i rad na radnom mjestu na koje se kandidat prijavio. izvještava ministra o provođenu konkursne/oglasne procedure i za svoj rad odgovara ministru.Komisija za bodovanje kandidata i .Član 9. predstavnika sindikata i predstavnika Kantonalne uprave za inspekcijske poslove. sa mogućnošću produženja iste. od kojih je jedan predsjednik. (3) Kandidat po osnovu intervjua može ostvariti minimalno 0. . (3) Centralna komisija za provođenje konkursne/oglasne procedure organizuje aktivnosti vezano za objavljivanje konkursa/oglasa. (Imenovanje. Član 11.Komisija za provođenje intervjua. (2) Broj Komisija iz prethodnog stava ovisit će o broju prijavljenih kandidata i drugim okolnostima koje bi mogle biti od utjecaja na blagovremeno okončanje konkursne/oglasne procedure. iskazanih sposobnosti i kompetencija za poziciju na koju je kandidat konkurisao. izdaje odgovarajuće preporuke i naloge u cilju unaprijeđenja i blagovremenog okončanja konkusnog/oglasnog postupka. (4) Mandat Komisije je jedna školska godina. najdalje do dana objavljivanja konkursa/oglasa. (5) Komisija iz stava (1) ovog člana odgovara ministru. .

(4) Zapisnik iz prethodnog stava sadrži: . nego ih konstatuje u zapisnik utvrđujući razloge takve konstatacije.. zajedno sa zapisnikom. Komisija za bodovanje kandidata ne razmatra. ime roditelja i ime). u roku od sedam dana od dana sačinjavanja liste uspješnih kandidata. i 8. 7. (6) Nakon sačinjavanja liste uspješnih kandidata iz prethodnog stava Komisija za bodovanje kandidata pristupa bodovanju kandidata na toj listi i sačinjava rang listu kandidata sa utvrđenim brojem bodova. Član 15. (7) Komisija je dužna ukupan broj bodova koji je ostvario svaki kandidat u skladu sa članom 6. ovog Pravilnika. 7. o čemu obavještava kandidate odmah. koji potpisuju svi članovi Komisije. kako bi bila dostupna kandidatima prilikom pristupanja na intervju. ( Komisija za provođenje intervjua) (1) Intervju provodi Komisija za provođenje intervjua koju imenuje Školski odbor svake škole posebno. te listu kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa dostavlja školi radi provođenja intervjua i izbora kandidata. WEB stranici škole i drugom pogodnom mjestu na ulazu u školu. ovog Pravilnika. (3) Komisija za provođenje intervjua o svom radu vodi zapisnik posebno za svakog kandidata.Član 13. a najkasnije u roku od tri dana od dana sačinjavanja zapisnika. (2) Zapisnik o radu Komisija za bodovanje kandidata sadrži: a) podatke o kandidatu (prezime. (5) Škola je dužna listu uspješnih kandidata istaknuti na oglasnoj ploči. i 8. a sastoji se od tri člana: direktor. ovog Pravilnika svesti na dvije decimale. Komisija utvrđuje rang listu kandidata po školama i predmetima koji ispunjavaju uvjete konkursa/oglasa. putem faksa. (2) Za kandidate po objavljenom oglasu Komisija za bodovanje kandidata vrši provjeru ispunjavanja formalno-pravnih uslova. (3) Nakon utvrđivanja broja bodova svim kandidatima. potpisuju svi članovi Komisije i sastavni je dio zapisnika. na prijedlog direktora. 7. b) broj bodova koje je kandidat ostvario u skladu sa članom 6. (4) Komisija za bodovanje kandidata je dužna dostaviti školi listu uspješnih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa po abecednom redu bez prethodno utvrđenog broja bodova. (Zapisnik o radu Komisije za bodovanje kandidata) (1) O svom radu Komisija za bodovanje kandidata vodi zapisnik.. (2) Mandat Komisije za provođenje intervjua je jedna školska godina sa mogućnošću produženja iste. (4) Utvrđenu listu. pomoćnik direktora ili pedagog škole i nastavnik. Član 14. i 8. (Rad Komisije za bodovanje kandidata) (1) Komisije za bodovanje kandidata vrše bodovanje kandidata po objavljenom konkursu i utvrđuju bodove u skladu sa članom 6. e-maila i poštom. kojeg potpisuju svi članovi Komisije za provođenje intervjua . najkasnije u roku od pet dana od dana zatvaranja konkursa/oglasa radi blagovremenog obavljanja intervjua sa kandidatima. posebno po svakom od kriterija za bodovanje i d) ukupan broj bodova kandidata. (3) Nepotpune i neblagovremene prijave..

stav (6) koje je utvrdila Komisija za provođenje intervjua i bodove ostvarene na osnovu bodovanja Komisije za bodovanje kandidata iz člana 13. emailom i poštom i objaviti na svojoj web stranici. stav (7). a najdalje do 01. (5) Svaki član Komisije za provođenje intervjua kandidatu dodjeljuje bodove u rasponu od 0. stav (7) ovog Pravilnika. fleksibilnost-prihvatanje drugačijeg mišljenja. aprila te školske godine. nakon što sačini listu kandidata iz člana 13. (3) Kandidat koji ne pristupi intervjuu gubi pravo daljeg učešća u konkursnoj/oglasnoj proceduri. Član 17. o čemu se sastavlja zapisnik. (3) Konačnu rang listu kandidata po školama i pozicijama potpisuju svi članovi Komisija za bodovanje kandidata s tim da ne preuzimaju na sebe odgovornost za utvrđeni broj bodova kandidata ostvaren na intervjuu. sposobnost iznalaženja rješenja. pojava. što mora biti navedeno u tekstu konkursa/oglasa.pojedinačan broj bodova svakog člana Komisije za provođenje intervjua . motivisanost-entuzijazam. (2) Nakon prijema liste uspješnih kandidata iz člana 13. u slučaju iskazivanja potrebe u školi za pozicije obuhvaćene Konačnom rang listom kandidata po školama i pozicijama u toku trajanja školske godine. (2) Konačnu rang lista kandidata iz prethodnog stava Komisije za bodovanje kandidata dostavljaju Ministarstvu.ukupan broj bodova ostvaren na intervjuu od svih članova Komisije za provođenje intervjua . e-mailom i poštom. nakon početka školske godine. . popuna upražnjene pozicije se vrši na osnovu konkursa/oglasa koji objavljuje Ministarstvo u skladu sa ovim Pravilnikom. ( Konačna rang lista kandidata) (1) Komisija za bodovanje kandidata. (4) Prilikom vođenja intervjua sa kandidatima kandidat se ispituje i ocjenjuje u odnosu na: opće odlike-urednost.. . (6) Nakon provedenog intervjua Komisija za provođenje intervjua je dužna sačiniti listu kandidata sa kojima je obavljen intervju sa ostvarenim brojem bodova i u roku od jedan dan istu dostaviti Komisiji za bodovanje kandidata faksom.20 do 1 bod. konkurs/oglas ne mora ponovno objavljivati nego direktor škole prima kandidata koji je naredni na Konačnoj rang listi za traženu poziciju i školu.sadržaj intervjua. a na koju se ne može primjeniti Konačna rang lista kandidata po školama i pozicijama iz prethodnog stava. Član 16. stava (4) ovog Pravilnika Komisja za provođenje intervjua dužna je obaviti intervjue sa kandidatima u roku od sedam dana od dana prijema liste uspješnih kandidata. ( Provođenje intervjua) (1) Komisija za provođenje intervjua je dužna intervjue provesti u terminima utvrđenim u tekstu objavljenog konkursa/oglasa. koje je dužno istu u roku od jedan dan dostaviti školama faksom. (4) Konačna rang lista kandidata po školama i pozicijama vrijedi za školsku godinu za koju je konkurs/oglas objavljen te se. (5) Komisija iz stava (1) ovog člana odgovara Školskom odboru škole. sačinjava Konačnu rang listu kandidata po školama i pozicijama na način da zbraja bodove kandidata ostvarene na intervjuu iz člana 16. maniri. (5) Ukoliko se nakon provedenog konkursa/oglasa u školi ukaže potreba za popunom upražnjene pozicije iz razloga propisanih Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakonom o srednjem obrazovanju i odgoju (u daljem tekstu: Zakonom). vještina komuniciranja i dr.

( Donošenje Odluke o prijemu kandidata i utvrđivanje probnog rada) (1) Direktor škole donosi Odluku o prijemu prvorangiranog kandidata na osnovu Konačne rang liste kandidata po školama i pozicijama dostavljene od Ministarstva. direktor je dužan odrediti lice koje će pratiti zaposlenika u periodu probnog rada i nakon isteka perioda probnog rada predložiti ocjenu probnog rada zaposlenika. . Član 19. parametri koji se ocjenjuju u probnom radu i drugo. a na koju se ne može primjeniti Konačna rang lista kandidata po školama i pozicijama iz prethodnog stava. (8) Ukoliko probni rad zaposlenika bude ocjenjen ocjenom „ne zadovoljava“ zaposleniku prestaje radni odnos. (10) Rok za pismeni odustanak kandidata iz prethodnog stava je dva dana od dana prijema Odluke o prijemu kandidata. (2) Prijem po svakoj poziciji konkursa/oglasa vršit će se shodno oglašenoj poziciji. (9) Odluka o prijemu kandidata mora sadržavati odredbu o obaveznom pismenom odustanku od pozicije na koju je kandidat izabran. ko prati probni rad. na prijedlog lica iz prethodnog stava. ( Prioritet pri zapošljavanju) (1) Ako po Konačnoj rang listi kandidata. broj 5/12). (7) Izuzetno ukoliko se u školi ukaže potreba popune upražnjene pozicije nakon početka školske godine a poslije 01. o rezultatima konkursa sa navedenim brojem bodova za svakog kandidata.za ostale zaposlenike u trajanju od 3 mjeseca. a najkasnije u roku od tri dana. popuna upražnjene pozicije se vrši na osnovu saglasnosti Ministarstva u skladu sa Zakonom. prilikom odabira kandidata prioritet imaju kandidati prema sljedećem navedenom redoslijedu: . kandidati ostvare isti broj bodova.kandidat na koga se može primjeniti odredbe člana 16. . (5) Ministarstvo je dužno propisati obrazac za praćenje i ocjenjivanje zaposlenika škole u periodu probnog rada sa tačno utvrđenim parametrima koji se ocjenjuju.za nastavnike i stručne saradnike u trajanju od 4 mjeseca (jedno polugodište).(6) U slučaju iz prethodnog stava angažovanje lica do okončanja konkursne/oglasne procedure se vrši na osnovu saglasnosti Ministarstva u skladu sa Zakonom. (12) Škola je dužna pismeno obavijestiti sve kandidate sa Konačne rang liste kandidata odmah. (4) U Odluci iz prethodnog stava. (6) Škola je dužna Pravilnikom o radu urediti institut probnog rada u smislu preciziranja ko podliježe probnom radu. (11) U slučaju odustanka iz prethodnog stava direktor škole prima sljedećeg kandidata sa Konačne rang liste kandidata. u roku od jedan dan od prijema Konačne rang liste kandidata. prilikom utvrđivanja dužine probnog rada. (7) Direktor ocjenjuje probni rad zaposlenika ocjenom „zadovoljava“ ili „ne zadovoljava“. . trajanje probnog rada. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica („Službene novine Tuzlanskog kantona“. odnosno na raspisani/oglašeni broj izvršilaca i časova/sati.kandidat koji ima veći prosjek ocjena ostvaren tokom školovanja odnosno studija. Član 18. u slučaju da do takvog odustanka dođe iz bilo kojeg razloga. (3) Odluka o prijemu kandidata mora sadržavati odredbe o utvrđivanju probnog rada za primljenog kandidata i to: . aprila te školske godine.

(Obaveza usklađivanja Pravilnika o radu) Škole su obavezne uskladiti svoje Pravilnike o radu sa odredbama ovog Pravilnika u roku od 30 dana od njegovog stupanja na snagu. (2) Ministarstvo je dužno na zahtjev kandidata osigurati nesmetan uvid u dokumentaciju svih kandidata. vezanu za poziciju iz konkursa/oglasa na koju je konkurisao. Član 21. (Otklanjanje nedostataka u bodovanju kandidata) U slučaju da nadležna inspekcija utvrdi nepravilnosti u bodovanju kandidata prilikom provođenja inspekcijskog nadzora iz člana 21. . (4) Pravo uvida u konkursnu dokumentaciju kandidat može ostvariti u roku za izjavljivanje prigovora do donošenja konačne odluke o izboru od strane Školskog odbora. (3) Po prijemu zahtjeva za mišljenje inspekcije po prigovoru. (5) Školski odbor je dužan donijeti odluku po prigovoru najkasnije tri dana od dana zaprimanja mišljenja nadležne inspekcije. (4) Pribavljeno mišljenje po prigovoru. Član 24. Član 22. (Zaključenje ugovora o radu) Škola je dužna zaključiti ugovor o radu sa izabranim kandidatom u roku od jedan dan od dana konačnosti Odluke o izboru kandidata Član 23. (Pravo uvida u konkursnu dokumentaciju) (1) Kandidat ima pravo neposrednog uvida u konkursnu dokumentaciju samo vezanu za poziciju iz konkursa/oglasa za koju je konkurisao. stava (3) ovog Pravilnika dužna je o tome sačiniti Izvještaj i dostaviti ga ministru na dalje postupanje u skladu sa svojim nadležnostima. inspekcija je dužna izuzeti predmet od Komisije. (6) Odluka Školskog odbora je konačna. Član 25. (3) Pravo uvida ima i kandidat čija je prijava na konkurs/oglas evidentirana kao nepotpuna ili neblagovremena. (Tumačenje odredbi ovog Pravilnika) (1) Tumačenje odredbi ovog Pravilnika daje ministar na osnovu mišljenja Komisije za tumačenje.Član 20. (Pravo prigovora) (1) Kandidat koji je nezadovoljan bodovanjem i/ili Odlukom direktora o izboru kandidata ima pravo u roku od osam dana od dana prijema navedene Odluke. izvršiti inspekcijski nadzor i dostaviti mišljenje o izvršenom inspekcijskom nadzoru školi u roku od pet dana od prijema zahtjeva škole. izjaviti prigovor Školskom odboru škole. (2) Škola je dužna po svakom pojedinačnom prigovoru zatražiti mišljenje nadležne inspekcije u roku od tri dana od dana podnošenja prigovora. Školski odbor je obavezan uzeti kao osnov za donošenje odluke po prigovoru u svakom konkretnom slučaju i bez istog ne može donijeti konačnu odluku.

ln Tuzla. (Prestanak primjene ranijeg propisa) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju da vai. tlan 27. lDU . i bit ie objavljen u . tlan 28. ( Stupanje na snagu) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom dono5enja no vinam a T uzlansko g kantona". tlan26.12. nauke.2009 godine. (Primjena odredbi drugih akata) Na pitanja koja nisu regulisana ovim Pravilnikom primjenjivat 6e se odredbe Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju. Zakona o srednjem obrazovanju.SluZbenim BOSNA I HERCEGOVINA j FEDBRACIJA BOSNE I HERCEGOVINd TAZLANSKI KANTON i Ministarsfvo obrazovanja. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu i podzakonskih akata. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu..e Kriteriji o bodovanju kandidata zaprijem u radni odnos u osnovne i srednje Skole Tuzlanskog kantona koje imaju status javne ustanove broj : l0l l-34-23264109 od 1 5 . kulture i sporta Broil i t/l^-3 ? -/s 99. A 30/.(2) Komisiju zatumalenje iz prethodnog stava imenuje ministar.

Naziv škole iz konkursa  __________________________________________________________________________ 2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za traženu poziciju 3.PRIJAVNI OBRAZAC ZA PRIJEM NASTAVNIKA. Uz prijavni obrazac za prijem nastavnika. Izvod iz matične knjige rođenih 4. predmeta i pozicije na koju se kandidat prijavljuje 1. Obrazovanje: A.Uvjerenje o državljanstvu . stručnih saradnika i sekretara u radni odnos u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona i pregled prijavnih obrazaca po školama i pozicijama/predmetima na koje je kandidat aplicirao kandidat dostavlja : 1. Molimo da pažljivo popunite navedena polja. Dokaz o stručnoj spremi 2. Naziv predmeta/pozicija iz konkursa na koju se kandidat prijavljuje  __________________________________________________________________________ II. Naziv. sjedište i država Stručni naziv Datum sticanja diplome IV. I SEKRETARA U RADNI ODNOS U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA I. STRUČNIH SARADNIKA. Naziv škole. III. Naziv završenog fakulteta. Lični podaci: Prezime Ime roditelja/staratelja Ime Adresa stanovanja (ulica i broj): Poštanski broj i mjesto: Telefonski broj: E-mail (ako imate): Informacije za kontaktiranje će biti korištene za daljnju komunikaciju sa Vama.

stručnih saradnika i sekretara u radni odnos u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona i pregled prijavnih obrazaca po školama i pozicijama/predmetima na koje je kandidat aplicirao se dostavlja na sljedeće načine: 1. stručnog saradnika. / Datum / Jedinstveni matični broj Potpis NAPOMENA: Prijavni obrazac za prijem nastavnika. pripravnički staž. na poslovima u skladu sa NPP. kao i ova izjava. saradnika ili sekretara škole. da nisam osuđen pravosnažnom presudom na kaznu zatvora za krivično djelo protiv ustavnog poredtka. Uvjerenje službe za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji poslije sticanja odgovarajuće stručne spreme tražene konkursom NAPOMENA: Verifikaciju i čekiranje gore navedene dokumenatcije vrše službena lica pisarnice Tuzlanskog kantona V. Kopiju radničke knjižice 7. 75000 Tuzla sa nazanakom „Prijava na javni oglas za prijem nastavnika.5. protiv službene i druge odgovorne dužnosti osim ako je nastupila rehabilitacija po posebnom zakonu. OVIM IZJAVLJUJEM:   da nisam pod optužnicom Međunarodnoga tribunala za bivšu Jugoslaviju u Hagu i da nisam odbio povinovati se naredbi da se pojavim pred Tribunalom) član IX. istiniti. potpuni i tačni. da nemam smetnji za obavljanje poslova nastavnika.  Ovim izjavljujem da sam svjestan posljedica davanja netačnih i neistinitih podataka u ovoj prijavi i dobrovoljno izjavljujem pod punom moralnom. Ustava BiH). protiv dostojanstva osobe i morala. protiv čovječnosti i međunarodnog prava. materijalnom i krivičnom odgovornošću da su svi moji odgovori na prethodno navedena pitanja. Potvrda škole o radnom stažu ( poslije sticanja odgovarajuće stručne spreme na poslovima traženim konkursom.NE OTVARAJ“. volonterski staž i staž na poslovima instruktive nastave) 6. preporučeno putem pošte na adresu: Ministarstvo obrazovanja. stručnih saradnika i sekretara u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona. Obrazac broj 1B . neposredno putem pisarnice Vlade Tuzlanskog kantona Ili 2. kulture i sporta Tuzlanskog kantona Slatina br:2. Izjava o spremnosti na poštivanje pravila o nespojivosti s mjestom zaposlenoga u školama i tačnosti podataka u prijavi: Napomena: tačnost i istinitost podataka podliježu materijalnoj i krivičnoj odgovornosti. protiv života i tijela. protiv braka i porodice. nauke.1.

Naziv škole. predmeta i pozicije na koju se kandidat prijavljuje 1. Naziv pozicije iz oglasa na koju se kandidat prijavljuje  __________________________________________________________________________ II. sjedište i država Stručni naziv Datum sticanja diplome IV. Molimo da pažljivo popunite navedena polja. ASISTENATA. Dokaz o stručnoj spremi 2. Obrazovanje: A. Uvjerenje o državljanstvu NAPOMENA: Verifikaciju i čekiranje gore navedene dokumenatcije vrše službena lica pisarnice Tuzlanskog kantona .PRIJAVNI OBRAZAC ZA PRIJEM SARADNIKA. III. Naziv. Lični podaci: Prezime Ime roditelja/staratelja Ime Adresa stanovanja (ulica i broj): Poštanski broj i mjesto: Telefonski broj: E-mail (ako imate): Informacije za kontaktiranje će biti korištene za daljnju komunikaciju sa Vama. Naziv škole iz oglasa  __________________________________________________________________________ 2. Naziv završene. Izvod iz matične knjige rođenih 3. ADMINISTRATIVNO-FINANSIJSKOG I POMOĆNO-TEHNIČKOG OSOBLJA I. Uz prijavni obrazac za prijem i pregled prijavnih obrazaca po školama i pozicijama na koje je kandidat aplicirao kandidat dostavlja : 1.

/ Datum / Jedinstveni matični broj Potpis NAPOMENA: Prijavni obrazac i pregled prijavnih obrazaca po školama i pozicijama na koje je kandidat aplicirao se dostavlja na sljedeće načine: 1. stručnih saradnika i sekretara u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona. Obrazac broj 2 .NE OTVARAJ“. 75000 Tuzla sa nazanakom „Prijava na javni oglas za prijem nastavnika. Ovim izjavljujem da sam svjestan posljedica davanja netačnih i neistinitih podataka u ovoj prijavi i dobrovoljno izjavljujem pod punom moralnom. istiniti. preporučeno putem pošte na adresu: Ministarstvo obrazovanja. OVIM IZJAVLJUJEM:  da nisam pod optužnicom Međunarodnoga tribunala za bivšu Jugoslaviju u Hagu i da nisam odbio povinovati se naredbi da se pojavim pred Tribunalom) član IX. nauke. materijalnom i krivičnom odgovornošću da su svi moji odgovori na prethodno navedena pitanja. Izjava o spremnosti na poštivanje pravila o nespojivosti s mjestom zaposlenoga u školama i tačnosti podataka u prijavi: Napomena: tačnost i istinitost podataka podliježu materijalnoj i krivičnoj odgovornosti.V. Ustava BiH). kao i ova izjava. potpuni i tačni. kulture i sporta Tuzlanskog kantona Slatina br:2. neposredno putem pisarnice Vlade Tuzlanskog kantona Ili 2.1.

Ime i prezime kandidata _____________________________________________________________ II.__________________________________ 13.___________________________________ 14.PREGLED PRIJAVNIH OBRAZACA PO ŠKOLAMA I POZICIJAMA/PREDMETIMA NA KOJE JE KANDIDAT APLICIRAO I.___________________________________ .____________________________________ 2.___________________________________ 7. .___________________________________ 5.__________________________________ 9.__________________________________ 10.____________________________________ 4. Dana:_________________2012 godine Potpis ____________________ Obrazac broj 3 .____________________________________ 3.___________________________________ 6. Naziv škole i predmeta/pozicije na koje je kandidat aplicirao poredanih po prioritetu kandidata 1.___________________________________ 11. .___________________________________ 12.__________________________________ 8.

obavljao volonterski staž nakon sticanja stručne spreme i profila traženog konkursom u periodu od__________________ ___do ______________________. 4.radio na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu u skladu sa NPP u periodu od ____________________ do________________. 2. i stekao _____________________mjeseci i __________________dana radnog staža. Zakona o upravnom postupku („Službene novine FBiH“. obavljao pripravnički staž nakon sticanja stručne spreme i profila tražene konkursom u periodu od ________________________ do_______________. Dostavljeno: 1 x Imenovanom 1 x a/a škole Direktor škole ____________________ . u JU _______________________: 1. broj:2/98 i 48/99) i člana ______ Pravila JU _________________. potvrđuje da je ______________________________. JU ___________________izdaje: POTVRDA Kojom se od strane JU __________________________.Javna ustanova _______________ Broj:________________________ Dana:________________________ Na osnovu člana 169. i stekao ___________mjeseci i ________dana volonterskog staža. radio na poslovima traženim konkursom nakon sticanja stručne spreme i profila tražene konkursom u periodu od _____________________ do ___________________. služi za prijavu na konkurs za prijem u radni odnos u osnovne i srednje škole na području Tuzlanskog kantona te se u druge svrhe ne može koristiti. i stekao __________mjeseci i _________dana pripravničkog staža 3. i stekao _________________mjeseci i _________________dana radnog staža. Potvrda se izdaje na zahtjev imenovanog.