P. 1
Pravilnik o zapošljavanju

Pravilnik o zapošljavanju

|Views: 697|Likes:
Published by Abdullah Arifović

More info:

Published by: Abdullah Arifović on Jul 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2012

pdf

text

original

Na osnovu člana 72. stav (8) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj:6/04, 7/05 i 17/11) i člana 104.

stav (8) Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj:17/11), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona donosi PRAVILNIK o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona. Član 1. (Predmet Pravilnika) Ovim Pravilnikom utvrđuju se uslovi, kriteriji i postupak zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona( u daljem tekstu: školama). Član 2. (Procedura koja predhodi zaključivanju ugovora o radu) (1) Škola je dužna vršiti prijem nastavnika, stručnih saradnika i sekretara škola na osnovu javnog konkursa, a saradnici, asistenti, administrativno-tehničko i pomoćno-tehničko osoblje na osnovu javnog oglasa, kojeg objavljuje Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona ( u daljem tekstu: Ministarstvo) u dnevnom listu. (2)Ministarstvo će objavljeni konkurs/oglas istaći na web stranici Ministarstva, a istovremeno isti dostavlja Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona radi isticanja na oglasnoj ploči. Član 3. (Sadržaj konkursa/oglasa) Konkurs odnosno oglas za prijem u radni odnos zaposlenika u školama sadrži: a) naziv predmeta/radnog mjesta i broj izvršilaca, b) opće i posebne uslove koje kandidat treba da ispunjava, c) vrijeme na koje se zaključuje ugovor o radu, d) dužinu radnog vremena (puno odnosno nepuno radno vrijeme sa navedenim brojem časova), e) trajanje pripravničkog staža, ako se konkurs objavljuje za pripravnika, f) dužinu trajanja probnog rada, g) rok za podnošenje prijava, h) dokumentaciju o ispunjavanju uslova, i) termine za održavanje intervjua u školama. Član 4. (Prijava na konkurs/oglas) (1)Nakon što Ministarstvo objavi konkurs/oglas kandidati podnose prijavu na sljedeći način: a) prijavu na konkurs kandidati podnose na Obrascu broj 1A-„Prijavni obrazac za prijem nastavnika, stručnih saradnika i sekretara u radni odnos u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona“ u dva primjerka i jednu kompletnu dokumentaciju o ispunjavanju uslova propisanih u konkursu. b) prijavu na oglas kandidati podnose na Obrascu broj 1B-„Prijavni obrazac za prijem saradnika, asistenata, administrativno-tehničkog i pomoćno-tehničkog osoblja u radni odnos u

Član 6. c) volonterski staž u skladu sa stručnom spremom traženom konkursom. (Rok za okončanje postupka po objavljenom konkursu/oglasu) Škola je dužna postupak prijema zaposlenika po objavljenom konkursu/oglasu okončati u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavu na isti. (5) Prijavu na konkurs/oglas sa potrebnom dokumentacijom kandidat predaje lično na pisarnicu Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa Vlade Tuzlanskog kantona ili putem pošte preporučeno. c). kopiju radne knjižice i drugo). stručnih saradnika i sekretara) (1) Kriteriji na osnovu kojih se vrši bodovanje nastavnika. b) pripravnički staž u skladu sa stručnom spremom traženom konkursom. (3) Prijavu na konkurs/oglas sa potrebnom dokumentacijom (prijava. kulture i sporta Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu:ministar) u skladu sa ovim Pravilnikom.01 bodova po danu. b). e) čekanje na posao (trajanje nezaposlenosti). forma i sadržaj prijavnih obrazaca iz prethodnog stava propisan je ovim Pravilnikom na Obrascu broj 1A i Obrascu broj 1B. navesti prioritetnu školu za koju se opredjeljuje u slučaju prijema. nauke. stručni saradnici i sekretari škole se za svaki navršeni mjesec radnog staža ostvarenog u školama. Član 5. (4) Bodovanje kandidata na intervjuu utvrđenom u stavu (1) alineja f) ovog člana vrši Komisija za provođenje intervjua koju imenuje Školski odbor škole u skladu sa ovim Pravilnikom. koji je propisan ovim Pravilnikom i koji je sastavni dio Obrasca broj 1A i Obrasca broj 1B. b). (2)Izgled. (Bodovanje kandidata) (1) Nastavnici. (3) Kandidat može biti bodovan za isti vremenski period po kriterijima utvrđenim u stavu (1) alineje a). uvjerenje o položenom stručnom ispitu. i čini njegov sastavni dio. nakon sticanja stručne spreme (stepena i profila) tražene konkursom boduju sa po 0. ne starije od 6 mjeseci. ( Kriteriji na osnovu kojih se vrši bodovanje nastavnika. te u slučaju da bude prvorangirani u više škola prima ga ona škola koju je u Obrascu broj 2 naveo kao prioritetnu. . potvrda o stažu. f) intervju.osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona“ u dva primjerka i jednu kompletnu dokumentaciju o ispunjavanju uslova propisanih u oglasu. stručnih saradnika i sekretara po objavljenom konkursu za prijem u radni odnos u školi su: a) radni staž u skladu sa stručnom spremom i profilom traženom konkursom. (4) Kandidat je dužan uz prijavu za konkurs/oglas na propisanom Obrascu broj 2 „Pregled prijavnih obrazaca po školama i pozicijama/predmetima na koje je kandidat aplicirao“. dok se u ostalim školama briše sa rang liste. (2) Bodovanje kandidata po kriterijima utvrđenim u stavu (1) alineje a). d) dobrovoljno uplaćeni staž osiguranja za stručnu spremu (stepen i profil) traženu konkursom. c). diploma o stručnoj spremi.30 bodova. kandidat dostavlja kao orginale ili ovjerene kopije. d) i e) ovog člana samo po jednom osnovu. a za radni staž u školama manji od mjesec dana se boduju po 0. d) i e) ovog člana vrši Komisija za bodovanje kandidata koju imenuje ministar obrazovanja. Član 7.

stručni saradnici i sekretari škole se za svaki navršen mjesec volonterskog staža ostvarenog u školama.15 bodova. a za volonterski staž manji od mjesec dana boduju se sa po 0. (6) Kao dokazi o ostvarenom stažu iz predhodnih stavova ovog člana su: a) uvjerenje/potvrda izdata od strane škole. c) ugovor o obavljanju pripravničkog odnosno volonterskog staža. a za radni staž u školama manji od mjesec dana se boduju po 0. (5) Nastavnici. b) kopija radne knjižice kandidata.(2) Nastavnici se za svaki navršeni mjesec radnog staža u školama na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu u skladu sa Nastavnim planom i programom boduju sa po 0.15 bodova. na propisanom Obrascu broj 3 „Potvrda“ . uzimaju se podaci iz radne knjižice kandidata. (10) Ako je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom. stručni saradnici i sekretari škole se za svaki navršen mjesec pripravničkog staža ostavrenog u školama.15 bodova. koji je sastavni dio ovog Pravilnika. a za pripravnički staž manji od mjesec dana boduju se sa po 0. stručni saradnici i sekretari se za svaki navršeni mjesec dobrovoljno uplaćenog staža osiguranja nakon sticanja stručne spreme (stepena i profila) tražene konkursom boduju sa po 0. nakon sticanja stručne spreme (stepena i profila) tražene konkursom boduju sa po 0. računa se od dana sticanja stručne spreme i profila tražene konkursom odnosno od dana prijavljivanja kandidata na evidenciju nadležne službe za zapošljavanje sa stručnom spremom i profilom traženim konkursom. računa mu se 6 mjeseci radnog staža). a za čekanje na posao kraće od mjesec dana boduju se sa po 0.005 bodova po danu. (7) Ukoliko se podaci kandidata o radnom stažu iz uvjerenja/potvrde i podaci iz radne knjižice kandidata razlikuju. (2) Čekanje na posao u smislu prethodnog stava ovog člana.003 bodova po danu.10 bodova. .005 bodova po danu. nakon sticanja stručne spreme (stepena i profila) tražene konkursom boduju sa po 0. (9) Za tačnost sadržaja uvjerenja/potvrde u smislu prethodnog stava odgovara direktor škole. a za uplaćeni staž manji od mjesec dana se boduju sa po 0. (4) Nastavnici. stepen i profil stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.20 bodova. (3) Nastavnici.006 bodova po danu. nepuno radno vrijeme mu se preračunava u radno vrijeme s punim radnim vremenom (npr: ako je kandidat radio 12 mjeseci na ½ radnog vremena/norme. broj 2/98 i 48/99) u kojoj mora tačno i precizno biti navedeno: vrsta posla. (Čekanje na posao -trajanje nezaposlenosti) (1) Nastavnici. Član 8. Za tačnost podataka vezanih za preračunavanje nepunog radnog vremena u puno radno vrijeme odgovara direktor škole. stručni saradnici i sekretari se za svaki navršeni mjesec čekanja na posao na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje nakon sticanja stručne spreme i profila tražene konkursom boduju sa po 0.005 po danu. (3) Dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje je uvjerenje odnosno potvrda izdato od strane nadležne službe za zapošljavanje. (8) Uvjerenje/potvrda izdata od strane škole treba biti izdata u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku F BiH („Službene novine „F BiH“.

predstavnika sindikata i predstavnika Kantonalne uprave za inspekcijske poslove. (2) Mandat Centralne komisiju za provođenje konkursne/oglasne procedure je jedna školska godina sa mogućnošću produženja iste. (2) Intervju po oglasu odnosi se na teme vezane za ličnost i ponašanje kandidata. sa mogućnošću produženja iste. najdalje do dana objavljivanja konkursa/oglasa. motivaciju za prijavu na oglas i rad na radnom mjestu na koje se kandidat prijavio. sastav i mandat Komisija za bodovanje kandidata) (1) Ministar imenuje Komisije za bodovanje kandidata koje se sastoje od predstavnika Ministarstva. predstavnika škola Tuzlanskog kantona. Član 12. radno iskustvo. životne prilike. Član 10. (4) Mandat Komisije je jedna školska godina. izdaje odgovarajuće preporuke i naloge u cilju unaprijeđenja i blagovremenog okončanja konkusnog/oglasnog postupka. kontroliše rad svih organa uključenih u postupak po objavljenom konkursu/oglasu. (5) Komisija iz stava (1) ovog člana odgovara ministru. (Organi nadležni za provođenje konkursne/oglasne procedure) Organizaciju i provođenje procedure po objavljenom konkursu/oglasu provode: .Član 9. poduzima aktivnosti za organizovanje i koordinaciju rada Komisija za bodovanje kandidata i Komisija za provođenje intervjua. Član 11. te jednog rezervnog člana.Komisija za provođenje intervjua. a ima za cilj procjenu profesionalnih karakteristika. Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona. . (Centralna komisija za provođenje konkursne/oglasne procedure) (1) Ministar imenuje Centralnu komisiju za provođenje konkursne/oglasne procedure koja se sastoji od predsjednika i šest članova. najdalje do dana objavljivanja konkursa/oglasa. (3) Kandidat po osnovu intervjua može ostvariti minimalno 0. izvještava ministra o provođenu konkursne/oglasne procedure i za svoj rad odgovara ministru. (3) Centralna komisija za provođenje konkursne/oglasne procedure organizuje aktivnosti vezano za objavljivanje konkursa/oglasa. iskazanih sposobnosti i kompetencija za poziciju na koju je kandidat konkurisao.Centralna komisija za provođenje konkursne/oglasne procedure. (2) Broj Komisija iz prethodnog stava ovisit će o broju prijavljenih kandidata i drugim okolnostima koje bi mogle biti od utjecaja na blagovremeno okončanje konkursne/oglasne procedure. (3) Komisije broje po tri stalna člana. od kojih je jedan predsjednik. kako bi se osigurao nesmetani rad komisije u svakom trenutku. (4) Komisija iz stava (1) ovog člana o svom radu vodi zapisnik.Komisija za bodovanje kandidata i . (Intervju) (1) Intervju po konkursu odnosi se na teme iz oblasti odgoja i obrazovanja.60 bodova a maksimalno 3 boda. (Imenovanje. .

b) broj bodova koje je kandidat ostvario u skladu sa članom 6. potpisuju svi članovi Komisije i sastavni je dio zapisnika. na prijedlog direktora. ime roditelja i ime). 7. (4) Zapisnik iz prethodnog stava sadrži: . e-maila i poštom. 7. ovog Pravilnika svesti na dvije decimale. (2) Za kandidate po objavljenom oglasu Komisija za bodovanje kandidata vrši provjeru ispunjavanja formalno-pravnih uslova. a najkasnije u roku od tri dana od dana sačinjavanja zapisnika. Član 14. Komisija utvrđuje rang listu kandidata po školama i predmetima koji ispunjavaju uvjete konkursa/oglasa. (Rad Komisije za bodovanje kandidata) (1) Komisije za bodovanje kandidata vrše bodovanje kandidata po objavljenom konkursu i utvrđuju bodove u skladu sa članom 6. 7. o čemu obavještava kandidate odmah. ( Komisija za provođenje intervjua) (1) Intervju provodi Komisija za provođenje intervjua koju imenuje Školski odbor svake škole posebno.Član 13. kako bi bila dostupna kandidatima prilikom pristupanja na intervju. putem faksa.. a sastoji se od tri člana: direktor. pomoćnik direktora ili pedagog škole i nastavnik. koji potpisuju svi članovi Komisije. nego ih konstatuje u zapisnik utvrđujući razloge takve konstatacije. (3) Nakon utvrđivanja broja bodova svim kandidatima.. (7) Komisija je dužna ukupan broj bodova koji je ostvario svaki kandidat u skladu sa članom 6. te listu kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa dostavlja školi radi provođenja intervjua i izbora kandidata. posebno po svakom od kriterija za bodovanje i d) ukupan broj bodova kandidata. ovog Pravilnika. Komisija za bodovanje kandidata ne razmatra. (4) Komisija za bodovanje kandidata je dužna dostaviti školi listu uspješnih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa po abecednom redu bez prethodno utvrđenog broja bodova. ovog Pravilnika. (6) Nakon sačinjavanja liste uspješnih kandidata iz prethodnog stava Komisija za bodovanje kandidata pristupa bodovanju kandidata na toj listi i sačinjava rang listu kandidata sa utvrđenim brojem bodova. (Zapisnik o radu Komisije za bodovanje kandidata) (1) O svom radu Komisija za bodovanje kandidata vodi zapisnik. (3) Nepotpune i neblagovremene prijave. zajedno sa zapisnikom. i 8. (4) Utvrđenu listu. (5) Škola je dužna listu uspješnih kandidata istaknuti na oglasnoj ploči. (3) Komisija za provođenje intervjua o svom radu vodi zapisnik posebno za svakog kandidata. kojeg potpisuju svi članovi Komisije za provođenje intervjua . (2) Zapisnik o radu Komisija za bodovanje kandidata sadrži: a) podatke o kandidatu (prezime. i 8. WEB stranici škole i drugom pogodnom mjestu na ulazu u školu. najkasnije u roku od pet dana od dana zatvaranja konkursa/oglasa radi blagovremenog obavljanja intervjua sa kandidatima. i 8. u roku od sedam dana od dana sačinjavanja liste uspješnih kandidata.. Član 15. (2) Mandat Komisije za provođenje intervjua je jedna školska godina sa mogućnošću produženja iste.

(3) Konačnu rang listu kandidata po školama i pozicijama potpisuju svi članovi Komisija za bodovanje kandidata s tim da ne preuzimaju na sebe odgovornost za utvrđeni broj bodova kandidata ostvaren na intervjuu. (4) Prilikom vođenja intervjua sa kandidatima kandidat se ispituje i ocjenjuje u odnosu na: opće odlike-urednost. a na koju se ne može primjeniti Konačna rang lista kandidata po školama i pozicijama iz prethodnog stava.pojedinačan broj bodova svakog člana Komisije za provođenje intervjua . aprila te školske godine. koje je dužno istu u roku od jedan dan dostaviti školama faksom. (4) Konačna rang lista kandidata po školama i pozicijama vrijedi za školsku godinu za koju je konkurs/oglas objavljen te se. a najdalje do 01. ( Provođenje intervjua) (1) Komisija za provođenje intervjua je dužna intervjue provesti u terminima utvrđenim u tekstu objavljenog konkursa/oglasa. emailom i poštom i objaviti na svojoj web stranici. (3) Kandidat koji ne pristupi intervjuu gubi pravo daljeg učešća u konkursnoj/oglasnoj proceduri. popuna upražnjene pozicije se vrši na osnovu konkursa/oglasa koji objavljuje Ministarstvo u skladu sa ovim Pravilnikom. (6) Nakon provedenog intervjua Komisija za provođenje intervjua je dužna sačiniti listu kandidata sa kojima je obavljen intervju sa ostvarenim brojem bodova i u roku od jedan dan istu dostaviti Komisiji za bodovanje kandidata faksom. nakon što sačini listu kandidata iz člana 13. (2) Nakon prijema liste uspješnih kandidata iz člana 13. sposobnost iznalaženja rješenja. . e-mailom i poštom. o čemu se sastavlja zapisnik. stav (6) koje je utvrdila Komisija za provođenje intervjua i bodove ostvarene na osnovu bodovanja Komisije za bodovanje kandidata iz člana 13. nakon početka školske godine. sačinjava Konačnu rang listu kandidata po školama i pozicijama na način da zbraja bodove kandidata ostvarene na intervjuu iz člana 16. u slučaju iskazivanja potrebe u školi za pozicije obuhvaćene Konačnom rang listom kandidata po školama i pozicijama u toku trajanja školske godine.. Član 17. pojava. što mora biti navedeno u tekstu konkursa/oglasa. motivisanost-entuzijazam. (5) Komisija iz stava (1) ovog člana odgovara Školskom odboru škole. (5) Svaki član Komisije za provođenje intervjua kandidatu dodjeljuje bodove u rasponu od 0. .20 do 1 bod.sadržaj intervjua. Član 16. vještina komuniciranja i dr. ( Konačna rang lista kandidata) (1) Komisija za bodovanje kandidata. (5) Ukoliko se nakon provedenog konkursa/oglasa u školi ukaže potreba za popunom upražnjene pozicije iz razloga propisanih Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakonom o srednjem obrazovanju i odgoju (u daljem tekstu: Zakonom). (2) Konačnu rang lista kandidata iz prethodnog stava Komisije za bodovanje kandidata dostavljaju Ministarstvu.ukupan broj bodova ostvaren na intervjuu od svih članova Komisije za provođenje intervjua . maniri. stav (7). stava (4) ovog Pravilnika Komisja za provođenje intervjua dužna je obaviti intervjue sa kandidatima u roku od sedam dana od dana prijema liste uspješnih kandidata. konkurs/oglas ne mora ponovno objavljivati nego direktor škole prima kandidata koji je naredni na Konačnoj rang listi za traženu poziciju i školu. fleksibilnost-prihvatanje drugačijeg mišljenja. stav (7) ovog Pravilnika.

trajanje probnog rada. (7) Izuzetno ukoliko se u školi ukaže potreba popune upražnjene pozicije nakon početka školske godine a poslije 01. parametri koji se ocjenjuju u probnom radu i drugo. (7) Direktor ocjenjuje probni rad zaposlenika ocjenom „zadovoljava“ ili „ne zadovoljava“. Član 18. (10) Rok za pismeni odustanak kandidata iz prethodnog stava je dva dana od dana prijema Odluke o prijemu kandidata. direktor je dužan odrediti lice koje će pratiti zaposlenika u periodu probnog rada i nakon isteka perioda probnog rada predložiti ocjenu probnog rada zaposlenika. prilikom utvrđivanja dužine probnog rada.kandidat koji ima veći prosjek ocjena ostvaren tokom školovanja odnosno studija. . (5) Ministarstvo je dužno propisati obrazac za praćenje i ocjenjivanje zaposlenika škole u periodu probnog rada sa tačno utvrđenim parametrima koji se ocjenjuju. aprila te školske godine. popuna upražnjene pozicije se vrši na osnovu saglasnosti Ministarstva u skladu sa Zakonom. (6) Škola je dužna Pravilnikom o radu urediti institut probnog rada u smislu preciziranja ko podliježe probnom radu. u roku od jedan dan od prijema Konačne rang liste kandidata. . o rezultatima konkursa sa navedenim brojem bodova za svakog kandidata. (8) Ukoliko probni rad zaposlenika bude ocjenjen ocjenom „ne zadovoljava“ zaposleniku prestaje radni odnos. prilikom odabira kandidata prioritet imaju kandidati prema sljedećem navedenom redoslijedu: .za nastavnike i stručne saradnike u trajanju od 4 mjeseca (jedno polugodište). kandidati ostvare isti broj bodova. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica („Službene novine Tuzlanskog kantona“. u slučaju da do takvog odustanka dođe iz bilo kojeg razloga. (12) Škola je dužna pismeno obavijestiti sve kandidate sa Konačne rang liste kandidata odmah. na prijedlog lica iz prethodnog stava. odnosno na raspisani/oglašeni broj izvršilaca i časova/sati. (3) Odluka o prijemu kandidata mora sadržavati odredbe o utvrđivanju probnog rada za primljenog kandidata i to: . (2) Prijem po svakoj poziciji konkursa/oglasa vršit će se shodno oglašenoj poziciji. (9) Odluka o prijemu kandidata mora sadržavati odredbu o obaveznom pismenom odustanku od pozicije na koju je kandidat izabran. a najkasnije u roku od tri dana.kandidat na koga se može primjeniti odredbe člana 16. ( Prioritet pri zapošljavanju) (1) Ako po Konačnoj rang listi kandidata. a na koju se ne može primjeniti Konačna rang lista kandidata po školama i pozicijama iz prethodnog stava.(6) U slučaju iz prethodnog stava angažovanje lica do okončanja konkursne/oglasne procedure se vrši na osnovu saglasnosti Ministarstva u skladu sa Zakonom.za ostale zaposlenike u trajanju od 3 mjeseca. (11) U slučaju odustanka iz prethodnog stava direktor škole prima sljedećeg kandidata sa Konačne rang liste kandidata. (4) U Odluci iz prethodnog stava. . ( Donošenje Odluke o prijemu kandidata i utvrđivanje probnog rada) (1) Direktor škole donosi Odluku o prijemu prvorangiranog kandidata na osnovu Konačne rang liste kandidata po školama i pozicijama dostavljene od Ministarstva. Član 19. ko prati probni rad. broj 5/12).

izjaviti prigovor Školskom odboru škole. (3) Po prijemu zahtjeva za mišljenje inspekcije po prigovoru. vezanu za poziciju iz konkursa/oglasa na koju je konkurisao. (Tumačenje odredbi ovog Pravilnika) (1) Tumačenje odredbi ovog Pravilnika daje ministar na osnovu mišljenja Komisije za tumačenje. Član 22. (Pravo uvida u konkursnu dokumentaciju) (1) Kandidat ima pravo neposrednog uvida u konkursnu dokumentaciju samo vezanu za poziciju iz konkursa/oglasa za koju je konkurisao. (Otklanjanje nedostataka u bodovanju kandidata) U slučaju da nadležna inspekcija utvrdi nepravilnosti u bodovanju kandidata prilikom provođenja inspekcijskog nadzora iz člana 21. . Član 25. (Obaveza usklađivanja Pravilnika o radu) Škole su obavezne uskladiti svoje Pravilnike o radu sa odredbama ovog Pravilnika u roku od 30 dana od njegovog stupanja na snagu. izvršiti inspekcijski nadzor i dostaviti mišljenje o izvršenom inspekcijskom nadzoru školi u roku od pet dana od prijema zahtjeva škole. Školski odbor je obavezan uzeti kao osnov za donošenje odluke po prigovoru u svakom konkretnom slučaju i bez istog ne može donijeti konačnu odluku. (2) Škola je dužna po svakom pojedinačnom prigovoru zatražiti mišljenje nadležne inspekcije u roku od tri dana od dana podnošenja prigovora. (4) Pravo uvida u konkursnu dokumentaciju kandidat može ostvariti u roku za izjavljivanje prigovora do donošenja konačne odluke o izboru od strane Školskog odbora. (5) Školski odbor je dužan donijeti odluku po prigovoru najkasnije tri dana od dana zaprimanja mišljenja nadležne inspekcije. inspekcija je dužna izuzeti predmet od Komisije. (Pravo prigovora) (1) Kandidat koji je nezadovoljan bodovanjem i/ili Odlukom direktora o izboru kandidata ima pravo u roku od osam dana od dana prijema navedene Odluke. (2) Ministarstvo je dužno na zahtjev kandidata osigurati nesmetan uvid u dokumentaciju svih kandidata.Član 20. Član 24. (6) Odluka Školskog odbora je konačna. stava (3) ovog Pravilnika dužna je o tome sačiniti Izvještaj i dostaviti ga ministru na dalje postupanje u skladu sa svojim nadležnostima. Član 21. (4) Pribavljeno mišljenje po prigovoru. (Zaključenje ugovora o radu) Škola je dužna zaključiti ugovor o radu sa izabranim kandidatom u roku od jedan dan od dana konačnosti Odluke o izboru kandidata Član 23. (3) Pravo uvida ima i kandidat čija je prijava na konkurs/oglas evidentirana kao nepotpuna ili neblagovremena.

Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu i podzakonskih akata. Zakona o srednjem obrazovanju. lDU . (Primjena odredbi drugih akata) Na pitanja koja nisu regulisana ovim Pravilnikom primjenjivat 6e se odredbe Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju. ( Stupanje na snagu) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom dono5enja no vinam a T uzlansko g kantona". tlan26.2009 godine.e Kriteriji o bodovanju kandidata zaprijem u radni odnos u osnovne i srednje Skole Tuzlanskog kantona koje imaju status javne ustanove broj : l0l l-34-23264109 od 1 5 . tlan 27.(2) Komisiju zatumalenje iz prethodnog stava imenuje ministar.12. A 30/. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu. i bit ie objavljen u . ln Tuzla. nauke. kulture i sporta Broil i t/l^-3 ? -/s 99.. (Prestanak primjene ranijeg propisa) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju da vai.SluZbenim BOSNA I HERCEGOVINA j FEDBRACIJA BOSNE I HERCEGOVINd TAZLANSKI KANTON i Ministarsfvo obrazovanja. tlan 28.

Lični podaci: Prezime Ime roditelja/staratelja Ime Adresa stanovanja (ulica i broj): Poštanski broj i mjesto: Telefonski broj: E-mail (ako imate): Informacije za kontaktiranje će biti korištene za daljnju komunikaciju sa Vama. Naziv. Obrazovanje: A. Naziv škole iz konkursa  __________________________________________________________________________ 2. Izvod iz matične knjige rođenih 4. Molimo da pažljivo popunite navedena polja. STRUČNIH SARADNIKA. Dokaz o stručnoj spremi 2. I SEKRETARA U RADNI ODNOS U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA I. Uz prijavni obrazac za prijem nastavnika. predmeta i pozicije na koju se kandidat prijavljuje 1.PRIJAVNI OBRAZAC ZA PRIJEM NASTAVNIKA.Uvjerenje o državljanstvu . Naziv škole. Naziv završenog fakulteta. stručnih saradnika i sekretara u radni odnos u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona i pregled prijavnih obrazaca po školama i pozicijama/predmetima na koje je kandidat aplicirao kandidat dostavlja : 1. Naziv predmeta/pozicija iz konkursa na koju se kandidat prijavljuje  __________________________________________________________________________ II. sjedište i država Stručni naziv Datum sticanja diplome IV. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za traženu poziciju 3. III.

stručnih saradnika i sekretara u radni odnos u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona i pregled prijavnih obrazaca po školama i pozicijama/predmetima na koje je kandidat aplicirao se dostavlja na sljedeće načine: 1.  Ovim izjavljujem da sam svjestan posljedica davanja netačnih i neistinitih podataka u ovoj prijavi i dobrovoljno izjavljujem pod punom moralnom. potpuni i tačni. istiniti. materijalnom i krivičnom odgovornošću da su svi moji odgovori na prethodno navedena pitanja. volonterski staž i staž na poslovima instruktive nastave) 6. pripravnički staž. kulture i sporta Tuzlanskog kantona Slatina br:2. preporučeno putem pošte na adresu: Ministarstvo obrazovanja. OVIM IZJAVLJUJEM:   da nisam pod optužnicom Međunarodnoga tribunala za bivšu Jugoslaviju u Hagu i da nisam odbio povinovati se naredbi da se pojavim pred Tribunalom) član IX. protiv braka i porodice. nauke.NE OTVARAJ“. Kopiju radničke knjižice 7. da nemam smetnji za obavljanje poslova nastavnika. saradnika ili sekretara škole. neposredno putem pisarnice Vlade Tuzlanskog kantona Ili 2. kao i ova izjava. protiv dostojanstva osobe i morala. protiv službene i druge odgovorne dužnosti osim ako je nastupila rehabilitacija po posebnom zakonu. protiv života i tijela. Ustava BiH). protiv čovječnosti i međunarodnog prava. Izjava o spremnosti na poštivanje pravila o nespojivosti s mjestom zaposlenoga u školama i tačnosti podataka u prijavi: Napomena: tačnost i istinitost podataka podliježu materijalnoj i krivičnoj odgovornosti. Obrazac broj 1B . Uvjerenje službe za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji poslije sticanja odgovarajuće stručne spreme tražene konkursom NAPOMENA: Verifikaciju i čekiranje gore navedene dokumenatcije vrše službena lica pisarnice Tuzlanskog kantona V. stručnog saradnika. 75000 Tuzla sa nazanakom „Prijava na javni oglas za prijem nastavnika.1.5. da nisam osuđen pravosnažnom presudom na kaznu zatvora za krivično djelo protiv ustavnog poredtka. / Datum / Jedinstveni matični broj Potpis NAPOMENA: Prijavni obrazac za prijem nastavnika. na poslovima u skladu sa NPP. Potvrda škole o radnom stažu ( poslije sticanja odgovarajuće stručne spreme na poslovima traženim konkursom. stručnih saradnika i sekretara u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

PRIJAVNI OBRAZAC ZA PRIJEM SARADNIKA. Naziv škole. Naziv. Molimo da pažljivo popunite navedena polja. sjedište i država Stručni naziv Datum sticanja diplome IV. Uvjerenje o državljanstvu NAPOMENA: Verifikaciju i čekiranje gore navedene dokumenatcije vrše službena lica pisarnice Tuzlanskog kantona . Naziv pozicije iz oglasa na koju se kandidat prijavljuje  __________________________________________________________________________ II. Uz prijavni obrazac za prijem i pregled prijavnih obrazaca po školama i pozicijama na koje je kandidat aplicirao kandidat dostavlja : 1. Obrazovanje: A. ADMINISTRATIVNO-FINANSIJSKOG I POMOĆNO-TEHNIČKOG OSOBLJA I. Dokaz o stručnoj spremi 2. Naziv škole iz oglasa  __________________________________________________________________________ 2. ASISTENATA. Izvod iz matične knjige rođenih 3. Lični podaci: Prezime Ime roditelja/staratelja Ime Adresa stanovanja (ulica i broj): Poštanski broj i mjesto: Telefonski broj: E-mail (ako imate): Informacije za kontaktiranje će biti korištene za daljnju komunikaciju sa Vama. predmeta i pozicije na koju se kandidat prijavljuje 1. Naziv završene. III.

/ Datum / Jedinstveni matični broj Potpis NAPOMENA: Prijavni obrazac i pregled prijavnih obrazaca po školama i pozicijama na koje je kandidat aplicirao se dostavlja na sljedeće načine: 1. nauke. Obrazac broj 2 . Izjava o spremnosti na poštivanje pravila o nespojivosti s mjestom zaposlenoga u školama i tačnosti podataka u prijavi: Napomena: tačnost i istinitost podataka podliježu materijalnoj i krivičnoj odgovornosti.V. kao i ova izjava.NE OTVARAJ“. Ovim izjavljujem da sam svjestan posljedica davanja netačnih i neistinitih podataka u ovoj prijavi i dobrovoljno izjavljujem pod punom moralnom. potpuni i tačni.1. stručnih saradnika i sekretara u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona. kulture i sporta Tuzlanskog kantona Slatina br:2. istiniti. Ustava BiH). preporučeno putem pošte na adresu: Ministarstvo obrazovanja. 75000 Tuzla sa nazanakom „Prijava na javni oglas za prijem nastavnika. OVIM IZJAVLJUJEM:  da nisam pod optužnicom Međunarodnoga tribunala za bivšu Jugoslaviju u Hagu i da nisam odbio povinovati se naredbi da se pojavim pred Tribunalom) član IX. materijalnom i krivičnom odgovornošću da su svi moji odgovori na prethodno navedena pitanja. neposredno putem pisarnice Vlade Tuzlanskog kantona Ili 2.

____________________________________ 2. .___________________________________ 12.___________________________________ 7. Naziv škole i predmeta/pozicije na koje je kandidat aplicirao poredanih po prioritetu kandidata 1.____________________________________ 3. .__________________________________ 13.__________________________________ 10. Dana:_________________2012 godine Potpis ____________________ Obrazac broj 3 .__________________________________ 8.___________________________________ .___________________________________ 6.PREGLED PRIJAVNIH OBRAZACA PO ŠKOLAMA I POZICIJAMA/PREDMETIMA NA KOJE JE KANDIDAT APLICIRAO I.___________________________________ 5.___________________________________ 11.__________________________________ 9.___________________________________ 14.____________________________________ 4. Ime i prezime kandidata _____________________________________________________________ II.

radio na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu u skladu sa NPP u periodu od ____________________ do________________. i stekao _____________________mjeseci i __________________dana radnog staža. služi za prijavu na konkurs za prijem u radni odnos u osnovne i srednje škole na području Tuzlanskog kantona te se u druge svrhe ne može koristiti. i stekao __________mjeseci i _________dana pripravničkog staža 3. JU ___________________izdaje: POTVRDA Kojom se od strane JU __________________________.Javna ustanova _______________ Broj:________________________ Dana:________________________ Na osnovu člana 169. obavljao volonterski staž nakon sticanja stručne spreme i profila traženog konkursom u periodu od__________________ ___do ______________________. 2. Potvrda se izdaje na zahtjev imenovanog. potvrđuje da je ______________________________. 4. i stekao ___________mjeseci i ________dana volonterskog staža. i stekao _________________mjeseci i _________________dana radnog staža. Zakona o upravnom postupku („Službene novine FBiH“. u JU _______________________: 1. radio na poslovima traženim konkursom nakon sticanja stručne spreme i profila tražene konkursom u periodu od _____________________ do ___________________. Dostavljeno: 1 x Imenovanom 1 x a/a škole Direktor škole ____________________ . broj:2/98 i 48/99) i člana ______ Pravila JU _________________. obavljao pripravnički staž nakon sticanja stručne spreme i profila tražene konkursom u periodu od ________________________ do_______________.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->