P. 1
Pravilnik o zapošljavanju

Pravilnik o zapošljavanju

|Views: 696|Likes:
Published by Abdullah Arifović

More info:

Published by: Abdullah Arifović on Jul 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2012

pdf

text

original

Na osnovu člana 72. stav (8) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj:6/04, 7/05 i 17/11) i člana 104.

stav (8) Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj:17/11), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona donosi PRAVILNIK o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona. Član 1. (Predmet Pravilnika) Ovim Pravilnikom utvrđuju se uslovi, kriteriji i postupak zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona( u daljem tekstu: školama). Član 2. (Procedura koja predhodi zaključivanju ugovora o radu) (1) Škola je dužna vršiti prijem nastavnika, stručnih saradnika i sekretara škola na osnovu javnog konkursa, a saradnici, asistenti, administrativno-tehničko i pomoćno-tehničko osoblje na osnovu javnog oglasa, kojeg objavljuje Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona ( u daljem tekstu: Ministarstvo) u dnevnom listu. (2)Ministarstvo će objavljeni konkurs/oglas istaći na web stranici Ministarstva, a istovremeno isti dostavlja Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona radi isticanja na oglasnoj ploči. Član 3. (Sadržaj konkursa/oglasa) Konkurs odnosno oglas za prijem u radni odnos zaposlenika u školama sadrži: a) naziv predmeta/radnog mjesta i broj izvršilaca, b) opće i posebne uslove koje kandidat treba da ispunjava, c) vrijeme na koje se zaključuje ugovor o radu, d) dužinu radnog vremena (puno odnosno nepuno radno vrijeme sa navedenim brojem časova), e) trajanje pripravničkog staža, ako se konkurs objavljuje za pripravnika, f) dužinu trajanja probnog rada, g) rok za podnošenje prijava, h) dokumentaciju o ispunjavanju uslova, i) termine za održavanje intervjua u školama. Član 4. (Prijava na konkurs/oglas) (1)Nakon što Ministarstvo objavi konkurs/oglas kandidati podnose prijavu na sljedeći način: a) prijavu na konkurs kandidati podnose na Obrascu broj 1A-„Prijavni obrazac za prijem nastavnika, stručnih saradnika i sekretara u radni odnos u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona“ u dva primjerka i jednu kompletnu dokumentaciju o ispunjavanju uslova propisanih u konkursu. b) prijavu na oglas kandidati podnose na Obrascu broj 1B-„Prijavni obrazac za prijem saradnika, asistenata, administrativno-tehničkog i pomoćno-tehničkog osoblja u radni odnos u

stručnih saradnika i sekretara) (1) Kriteriji na osnovu kojih se vrši bodovanje nastavnika. (5) Prijavu na konkurs/oglas sa potrebnom dokumentacijom kandidat predaje lično na pisarnicu Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa Vlade Tuzlanskog kantona ili putem pošte preporučeno. (4) Kandidat je dužan uz prijavu za konkurs/oglas na propisanom Obrascu broj 2 „Pregled prijavnih obrazaca po školama i pozicijama/predmetima na koje je kandidat aplicirao“. ( Kriteriji na osnovu kojih se vrši bodovanje nastavnika.30 bodova. f) intervju. b) pripravnički staž u skladu sa stručnom spremom traženom konkursom.01 bodova po danu. . i čini njegov sastavni dio. Član 6. Član 7. koji je propisan ovim Pravilnikom i koji je sastavni dio Obrasca broj 1A i Obrasca broj 1B. (3) Prijavu na konkurs/oglas sa potrebnom dokumentacijom (prijava. (3) Kandidat može biti bodovan za isti vremenski period po kriterijima utvrđenim u stavu (1) alineje a). potvrda o stažu. d) i e) ovog člana vrši Komisija za bodovanje kandidata koju imenuje ministar obrazovanja. c). navesti prioritetnu školu za koju se opredjeljuje u slučaju prijema. diploma o stručnoj spremi. (4) Bodovanje kandidata na intervjuu utvrđenom u stavu (1) alineja f) ovog člana vrši Komisija za provođenje intervjua koju imenuje Školski odbor škole u skladu sa ovim Pravilnikom. kopiju radne knjižice i drugo). (2) Bodovanje kandidata po kriterijima utvrđenim u stavu (1) alineje a). d) dobrovoljno uplaćeni staž osiguranja za stručnu spremu (stepen i profil) traženu konkursom. ne starije od 6 mjeseci. dok se u ostalim školama briše sa rang liste. stručni saradnici i sekretari škole se za svaki navršeni mjesec radnog staža ostvarenog u školama. c). nauke. c) volonterski staž u skladu sa stručnom spremom traženom konkursom. Član 5. e) čekanje na posao (trajanje nezaposlenosti).osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona“ u dva primjerka i jednu kompletnu dokumentaciju o ispunjavanju uslova propisanih u oglasu. uvjerenje o položenom stručnom ispitu. a za radni staž u školama manji od mjesec dana se boduju po 0. (Rok za okončanje postupka po objavljenom konkursu/oglasu) Škola je dužna postupak prijema zaposlenika po objavljenom konkursu/oglasu okončati u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavu na isti. nakon sticanja stručne spreme (stepena i profila) tražene konkursom boduju sa po 0. b). kandidat dostavlja kao orginale ili ovjerene kopije. (Bodovanje kandidata) (1) Nastavnici. stručnih saradnika i sekretara po objavljenom konkursu za prijem u radni odnos u školi su: a) radni staž u skladu sa stručnom spremom i profilom traženom konkursom. (2)Izgled. kulture i sporta Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu:ministar) u skladu sa ovim Pravilnikom. te u slučaju da bude prvorangirani u više škola prima ga ona škola koju je u Obrascu broj 2 naveo kao prioritetnu. b). d) i e) ovog člana samo po jednom osnovu. forma i sadržaj prijavnih obrazaca iz prethodnog stava propisan je ovim Pravilnikom na Obrascu broj 1A i Obrascu broj 1B.

c) ugovor o obavljanju pripravničkog odnosno volonterskog staža.005 po danu. Član 8. (3) Nastavnici. nepuno radno vrijeme mu se preračunava u radno vrijeme s punim radnim vremenom (npr: ako je kandidat radio 12 mjeseci na ½ radnog vremena/norme.10 bodova. . stručni saradnici i sekretari se za svaki navršeni mjesec čekanja na posao na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje nakon sticanja stručne spreme i profila tražene konkursom boduju sa po 0. stručni saradnici i sekretari se za svaki navršeni mjesec dobrovoljno uplaćenog staža osiguranja nakon sticanja stručne spreme (stepena i profila) tražene konkursom boduju sa po 0. (5) Nastavnici. (6) Kao dokazi o ostvarenom stažu iz predhodnih stavova ovog člana su: a) uvjerenje/potvrda izdata od strane škole. na propisanom Obrascu broj 3 „Potvrda“ .15 bodova. a za čekanje na posao kraće od mjesec dana boduju se sa po 0. uzimaju se podaci iz radne knjižice kandidata. stepen i profil stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.005 bodova po danu.20 bodova.(2) Nastavnici se za svaki navršeni mjesec radnog staža u školama na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu u skladu sa Nastavnim planom i programom boduju sa po 0. (7) Ukoliko se podaci kandidata o radnom stažu iz uvjerenja/potvrde i podaci iz radne knjižice kandidata razlikuju.003 bodova po danu.15 bodova. stručni saradnici i sekretari škole se za svaki navršen mjesec volonterskog staža ostvarenog u školama. (8) Uvjerenje/potvrda izdata od strane škole treba biti izdata u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku F BiH („Službene novine „F BiH“. (2) Čekanje na posao u smislu prethodnog stava ovog člana. stručni saradnici i sekretari škole se za svaki navršen mjesec pripravničkog staža ostavrenog u školama. b) kopija radne knjižice kandidata.15 bodova. računa se od dana sticanja stručne spreme i profila tražene konkursom odnosno od dana prijavljivanja kandidata na evidenciju nadležne službe za zapošljavanje sa stručnom spremom i profilom traženim konkursom. Za tačnost podataka vezanih za preračunavanje nepunog radnog vremena u puno radno vrijeme odgovara direktor škole. a za pripravnički staž manji od mjesec dana boduju se sa po 0. nakon sticanja stručne spreme (stepena i profila) tražene konkursom boduju sa po 0. a za volonterski staž manji od mjesec dana boduju se sa po 0. (Čekanje na posao -trajanje nezaposlenosti) (1) Nastavnici.006 bodova po danu. (10) Ako je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom. a za radni staž u školama manji od mjesec dana se boduju po 0. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.005 bodova po danu. (3) Dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje je uvjerenje odnosno potvrda izdato od strane nadležne službe za zapošljavanje. nakon sticanja stručne spreme (stepena i profila) tražene konkursom boduju sa po 0. (4) Nastavnici. broj 2/98 i 48/99) u kojoj mora tačno i precizno biti navedeno: vrsta posla. (9) Za tačnost sadržaja uvjerenja/potvrde u smislu prethodnog stava odgovara direktor škole. a za uplaćeni staž manji od mjesec dana se boduju sa po 0. računa mu se 6 mjeseci radnog staža).

Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona. izdaje odgovarajuće preporuke i naloge u cilju unaprijeđenja i blagovremenog okončanja konkusnog/oglasnog postupka. poduzima aktivnosti za organizovanje i koordinaciju rada Komisija za bodovanje kandidata i Komisija za provođenje intervjua.Centralna komisija za provođenje konkursne/oglasne procedure. kako bi se osigurao nesmetani rad komisije u svakom trenutku. od kojih je jedan predsjednik. iskazanih sposobnosti i kompetencija za poziciju na koju je kandidat konkurisao. najdalje do dana objavljivanja konkursa/oglasa. (Organi nadležni za provođenje konkursne/oglasne procedure) Organizaciju i provođenje procedure po objavljenom konkursu/oglasu provode: . radno iskustvo.Član 9. te jednog rezervnog člana. Član 12. sastav i mandat Komisija za bodovanje kandidata) (1) Ministar imenuje Komisije za bodovanje kandidata koje se sastoje od predstavnika Ministarstva. (Imenovanje. (2) Mandat Centralne komisiju za provođenje konkursne/oglasne procedure je jedna školska godina sa mogućnošću produženja iste. izvještava ministra o provođenu konkursne/oglasne procedure i za svoj rad odgovara ministru.60 bodova a maksimalno 3 boda. najdalje do dana objavljivanja konkursa/oglasa. (Centralna komisija za provođenje konkursne/oglasne procedure) (1) Ministar imenuje Centralnu komisiju za provođenje konkursne/oglasne procedure koja se sastoji od predsjednika i šest članova. motivaciju za prijavu na oglas i rad na radnom mjestu na koje se kandidat prijavio. kontroliše rad svih organa uključenih u postupak po objavljenom konkursu/oglasu. predstavnika škola Tuzlanskog kantona.Komisija za bodovanje kandidata i . Član 11. (Intervju) (1) Intervju po konkursu odnosi se na teme iz oblasti odgoja i obrazovanja. životne prilike. (5) Komisija iz stava (1) ovog člana odgovara ministru. . Član 10. predstavnika sindikata i predstavnika Kantonalne uprave za inspekcijske poslove. (2) Broj Komisija iz prethodnog stava ovisit će o broju prijavljenih kandidata i drugim okolnostima koje bi mogle biti od utjecaja na blagovremeno okončanje konkursne/oglasne procedure. (2) Intervju po oglasu odnosi se na teme vezane za ličnost i ponašanje kandidata. (4) Komisija iz stava (1) ovog člana o svom radu vodi zapisnik. (3) Kandidat po osnovu intervjua može ostvariti minimalno 0. (3) Komisije broje po tri stalna člana.Komisija za provođenje intervjua. a ima za cilj procjenu profesionalnih karakteristika. (3) Centralna komisija za provođenje konkursne/oglasne procedure organizuje aktivnosti vezano za objavljivanje konkursa/oglasa. . sa mogućnošću produženja iste. (4) Mandat Komisije je jedna školska godina.

(5) Škola je dužna listu uspješnih kandidata istaknuti na oglasnoj ploči. i 8. (3) Komisija za provođenje intervjua o svom radu vodi zapisnik posebno za svakog kandidata. (2) Zapisnik o radu Komisija za bodovanje kandidata sadrži: a) podatke o kandidatu (prezime. i 8. najkasnije u roku od pet dana od dana zatvaranja konkursa/oglasa radi blagovremenog obavljanja intervjua sa kandidatima. ime roditelja i ime). i 8. kako bi bila dostupna kandidatima prilikom pristupanja na intervju. 7. putem faksa. Komisija utvrđuje rang listu kandidata po školama i predmetima koji ispunjavaju uvjete konkursa/oglasa. nego ih konstatuje u zapisnik utvrđujući razloge takve konstatacije. b) broj bodova koje je kandidat ostvario u skladu sa članom 6. (6) Nakon sačinjavanja liste uspješnih kandidata iz prethodnog stava Komisija za bodovanje kandidata pristupa bodovanju kandidata na toj listi i sačinjava rang listu kandidata sa utvrđenim brojem bodova. (4) Zapisnik iz prethodnog stava sadrži: . Član 14. pomoćnik direktora ili pedagog škole i nastavnik. (3) Nepotpune i neblagovremene prijave. potpisuju svi članovi Komisije i sastavni je dio zapisnika.Član 13.. (3) Nakon utvrđivanja broja bodova svim kandidatima. u roku od sedam dana od dana sačinjavanja liste uspješnih kandidata. (4) Komisija za bodovanje kandidata je dužna dostaviti školi listu uspješnih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa po abecednom redu bez prethodno utvrđenog broja bodova. Komisija za bodovanje kandidata ne razmatra. Član 15. (4) Utvrđenu listu. (Zapisnik o radu Komisije za bodovanje kandidata) (1) O svom radu Komisija za bodovanje kandidata vodi zapisnik. koji potpisuju svi članovi Komisije. (2) Za kandidate po objavljenom oglasu Komisija za bodovanje kandidata vrši provjeru ispunjavanja formalno-pravnih uslova. e-maila i poštom. zajedno sa zapisnikom. o čemu obavještava kandidate odmah. te listu kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa dostavlja školi radi provođenja intervjua i izbora kandidata. (7) Komisija je dužna ukupan broj bodova koji je ostvario svaki kandidat u skladu sa članom 6. a najkasnije u roku od tri dana od dana sačinjavanja zapisnika. na prijedlog direktora. WEB stranici škole i drugom pogodnom mjestu na ulazu u školu. (2) Mandat Komisije za provođenje intervjua je jedna školska godina sa mogućnošću produženja iste. ovog Pravilnika. posebno po svakom od kriterija za bodovanje i d) ukupan broj bodova kandidata. 7. kojeg potpisuju svi članovi Komisije za provođenje intervjua . ovog Pravilnika... ovog Pravilnika svesti na dvije decimale. ( Komisija za provođenje intervjua) (1) Intervju provodi Komisija za provođenje intervjua koju imenuje Školski odbor svake škole posebno. 7. (Rad Komisije za bodovanje kandidata) (1) Komisije za bodovanje kandidata vrše bodovanje kandidata po objavljenom konkursu i utvrđuju bodove u skladu sa članom 6. a sastoji se od tri člana: direktor.

(2) Nakon prijema liste uspješnih kandidata iz člana 13. što mora biti navedeno u tekstu konkursa/oglasa. emailom i poštom i objaviti na svojoj web stranici. stav (7). ( Konačna rang lista kandidata) (1) Komisija za bodovanje kandidata. (2) Konačnu rang lista kandidata iz prethodnog stava Komisije za bodovanje kandidata dostavljaju Ministarstvu. maniri. Član 16. nakon što sačini listu kandidata iz člana 13. (5) Svaki član Komisije za provođenje intervjua kandidatu dodjeljuje bodove u rasponu od 0. Član 17. . (3) Kandidat koji ne pristupi intervjuu gubi pravo daljeg učešća u konkursnoj/oglasnoj proceduri. stav (7) ovog Pravilnika. (3) Konačnu rang listu kandidata po školama i pozicijama potpisuju svi članovi Komisija za bodovanje kandidata s tim da ne preuzimaju na sebe odgovornost za utvrđeni broj bodova kandidata ostvaren na intervjuu. nakon početka školske godine. koje je dužno istu u roku od jedan dan dostaviti školama faksom. (4) Konačna rang lista kandidata po školama i pozicijama vrijedi za školsku godinu za koju je konkurs/oglas objavljen te se. a najdalje do 01.sadržaj intervjua. (4) Prilikom vođenja intervjua sa kandidatima kandidat se ispituje i ocjenjuje u odnosu na: opće odlike-urednost. u slučaju iskazivanja potrebe u školi za pozicije obuhvaćene Konačnom rang listom kandidata po školama i pozicijama u toku trajanja školske godine. aprila te školske godine.20 do 1 bod. a na koju se ne može primjeniti Konačna rang lista kandidata po školama i pozicijama iz prethodnog stava. konkurs/oglas ne mora ponovno objavljivati nego direktor škole prima kandidata koji je naredni na Konačnoj rang listi za traženu poziciju i školu. stav (6) koje je utvrdila Komisija za provođenje intervjua i bodove ostvarene na osnovu bodovanja Komisije za bodovanje kandidata iz člana 13.. motivisanost-entuzijazam. pojava. ( Provođenje intervjua) (1) Komisija za provođenje intervjua je dužna intervjue provesti u terminima utvrđenim u tekstu objavljenog konkursa/oglasa. . (5) Ukoliko se nakon provedenog konkursa/oglasa u školi ukaže potreba za popunom upražnjene pozicije iz razloga propisanih Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakonom o srednjem obrazovanju i odgoju (u daljem tekstu: Zakonom). popuna upražnjene pozicije se vrši na osnovu konkursa/oglasa koji objavljuje Ministarstvo u skladu sa ovim Pravilnikom. o čemu se sastavlja zapisnik. stava (4) ovog Pravilnika Komisja za provođenje intervjua dužna je obaviti intervjue sa kandidatima u roku od sedam dana od dana prijema liste uspješnih kandidata.pojedinačan broj bodova svakog člana Komisije za provođenje intervjua . vještina komuniciranja i dr. sposobnost iznalaženja rješenja. fleksibilnost-prihvatanje drugačijeg mišljenja.ukupan broj bodova ostvaren na intervjuu od svih članova Komisije za provođenje intervjua . (6) Nakon provedenog intervjua Komisija za provođenje intervjua je dužna sačiniti listu kandidata sa kojima je obavljen intervju sa ostvarenim brojem bodova i u roku od jedan dan istu dostaviti Komisiji za bodovanje kandidata faksom. e-mailom i poštom. sačinjava Konačnu rang listu kandidata po školama i pozicijama na način da zbraja bodove kandidata ostvarene na intervjuu iz člana 16. (5) Komisija iz stava (1) ovog člana odgovara Školskom odboru škole.

(5) Ministarstvo je dužno propisati obrazac za praćenje i ocjenjivanje zaposlenika škole u periodu probnog rada sa tačno utvrđenim parametrima koji se ocjenjuju. a najkasnije u roku od tri dana. (7) Direktor ocjenjuje probni rad zaposlenika ocjenom „zadovoljava“ ili „ne zadovoljava“. (3) Odluka o prijemu kandidata mora sadržavati odredbe o utvrđivanju probnog rada za primljenog kandidata i to: . parametri koji se ocjenjuju u probnom radu i drugo. (7) Izuzetno ukoliko se u školi ukaže potreba popune upražnjene pozicije nakon početka školske godine a poslije 01. Član 19. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica („Službene novine Tuzlanskog kantona“. ko prati probni rad. direktor je dužan odrediti lice koje će pratiti zaposlenika u periodu probnog rada i nakon isteka perioda probnog rada predložiti ocjenu probnog rada zaposlenika. (12) Škola je dužna pismeno obavijestiti sve kandidate sa Konačne rang liste kandidata odmah. popuna upražnjene pozicije se vrši na osnovu saglasnosti Ministarstva u skladu sa Zakonom. (10) Rok za pismeni odustanak kandidata iz prethodnog stava je dva dana od dana prijema Odluke o prijemu kandidata. (2) Prijem po svakoj poziciji konkursa/oglasa vršit će se shodno oglašenoj poziciji. prilikom odabira kandidata prioritet imaju kandidati prema sljedećem navedenom redoslijedu: . odnosno na raspisani/oglašeni broj izvršilaca i časova/sati. ( Donošenje Odluke o prijemu kandidata i utvrđivanje probnog rada) (1) Direktor škole donosi Odluku o prijemu prvorangiranog kandidata na osnovu Konačne rang liste kandidata po školama i pozicijama dostavljene od Ministarstva. ( Prioritet pri zapošljavanju) (1) Ako po Konačnoj rang listi kandidata. (6) Škola je dužna Pravilnikom o radu urediti institut probnog rada u smislu preciziranja ko podliježe probnom radu. (9) Odluka o prijemu kandidata mora sadržavati odredbu o obaveznom pismenom odustanku od pozicije na koju je kandidat izabran. broj 5/12). aprila te školske godine. .kandidat na koga se može primjeniti odredbe člana 16. a na koju se ne može primjeniti Konačna rang lista kandidata po školama i pozicijama iz prethodnog stava. kandidati ostvare isti broj bodova.za ostale zaposlenike u trajanju od 3 mjeseca. na prijedlog lica iz prethodnog stava. prilikom utvrđivanja dužine probnog rada. u roku od jedan dan od prijema Konačne rang liste kandidata. (11) U slučaju odustanka iz prethodnog stava direktor škole prima sljedećeg kandidata sa Konačne rang liste kandidata. o rezultatima konkursa sa navedenim brojem bodova za svakog kandidata.za nastavnike i stručne saradnike u trajanju od 4 mjeseca (jedno polugodište). u slučaju da do takvog odustanka dođe iz bilo kojeg razloga. . Član 18. (4) U Odluci iz prethodnog stava.(6) U slučaju iz prethodnog stava angažovanje lica do okončanja konkursne/oglasne procedure se vrši na osnovu saglasnosti Ministarstva u skladu sa Zakonom.kandidat koji ima veći prosjek ocjena ostvaren tokom školovanja odnosno studija. (8) Ukoliko probni rad zaposlenika bude ocjenjen ocjenom „ne zadovoljava“ zaposleniku prestaje radni odnos. trajanje probnog rada. .

(2) Ministarstvo je dužno na zahtjev kandidata osigurati nesmetan uvid u dokumentaciju svih kandidata. (3) Po prijemu zahtjeva za mišljenje inspekcije po prigovoru. Član 24. Član 22. (Tumačenje odredbi ovog Pravilnika) (1) Tumačenje odredbi ovog Pravilnika daje ministar na osnovu mišljenja Komisije za tumačenje. Član 21. vezanu za poziciju iz konkursa/oglasa na koju je konkurisao. (6) Odluka Školskog odbora je konačna. (4) Pribavljeno mišljenje po prigovoru. (Pravo prigovora) (1) Kandidat koji je nezadovoljan bodovanjem i/ili Odlukom direktora o izboru kandidata ima pravo u roku od osam dana od dana prijema navedene Odluke. (5) Školski odbor je dužan donijeti odluku po prigovoru najkasnije tri dana od dana zaprimanja mišljenja nadležne inspekcije. izjaviti prigovor Školskom odboru škole. . Član 25. (2) Škola je dužna po svakom pojedinačnom prigovoru zatražiti mišljenje nadležne inspekcije u roku od tri dana od dana podnošenja prigovora. (Zaključenje ugovora o radu) Škola je dužna zaključiti ugovor o radu sa izabranim kandidatom u roku od jedan dan od dana konačnosti Odluke o izboru kandidata Član 23. izvršiti inspekcijski nadzor i dostaviti mišljenje o izvršenom inspekcijskom nadzoru školi u roku od pet dana od prijema zahtjeva škole. (4) Pravo uvida u konkursnu dokumentaciju kandidat može ostvariti u roku za izjavljivanje prigovora do donošenja konačne odluke o izboru od strane Školskog odbora. (Obaveza usklađivanja Pravilnika o radu) Škole su obavezne uskladiti svoje Pravilnike o radu sa odredbama ovog Pravilnika u roku od 30 dana od njegovog stupanja na snagu. inspekcija je dužna izuzeti predmet od Komisije. Školski odbor je obavezan uzeti kao osnov za donošenje odluke po prigovoru u svakom konkretnom slučaju i bez istog ne može donijeti konačnu odluku. stava (3) ovog Pravilnika dužna je o tome sačiniti Izvještaj i dostaviti ga ministru na dalje postupanje u skladu sa svojim nadležnostima. (Pravo uvida u konkursnu dokumentaciju) (1) Kandidat ima pravo neposrednog uvida u konkursnu dokumentaciju samo vezanu za poziciju iz konkursa/oglasa za koju je konkurisao. (Otklanjanje nedostataka u bodovanju kandidata) U slučaju da nadležna inspekcija utvrdi nepravilnosti u bodovanju kandidata prilikom provođenja inspekcijskog nadzora iz člana 21. (3) Pravo uvida ima i kandidat čija je prijava na konkurs/oglas evidentirana kao nepotpuna ili neblagovremena.Član 20.

2009 godine. ln Tuzla. tlan 28. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu i podzakonskih akata. i bit ie objavljen u . tlan26.e Kriteriji o bodovanju kandidata zaprijem u radni odnos u osnovne i srednje Skole Tuzlanskog kantona koje imaju status javne ustanove broj : l0l l-34-23264109 od 1 5 . Zakona o srednjem obrazovanju.SluZbenim BOSNA I HERCEGOVINA j FEDBRACIJA BOSNE I HERCEGOVINd TAZLANSKI KANTON i Ministarsfvo obrazovanja. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu. ( Stupanje na snagu) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom dono5enja no vinam a T uzlansko g kantona". kulture i sporta Broil i t/l^-3 ? -/s 99. A 30/. lDU . nauke.(2) Komisiju zatumalenje iz prethodnog stava imenuje ministar. (Prestanak primjene ranijeg propisa) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju da vai. tlan 27.. (Primjena odredbi drugih akata) Na pitanja koja nisu regulisana ovim Pravilnikom primjenjivat 6e se odredbe Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju.12.

PRIJAVNI OBRAZAC ZA PRIJEM NASTAVNIKA. Naziv završenog fakulteta. predmeta i pozicije na koju se kandidat prijavljuje 1. Obrazovanje: A. Naziv škole. Naziv škole iz konkursa  __________________________________________________________________________ 2. sjedište i država Stručni naziv Datum sticanja diplome IV. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za traženu poziciju 3. Lični podaci: Prezime Ime roditelja/staratelja Ime Adresa stanovanja (ulica i broj): Poštanski broj i mjesto: Telefonski broj: E-mail (ako imate): Informacije za kontaktiranje će biti korištene za daljnju komunikaciju sa Vama. Izvod iz matične knjige rođenih 4. Uz prijavni obrazac za prijem nastavnika. Naziv. III.Uvjerenje o državljanstvu . stručnih saradnika i sekretara u radni odnos u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona i pregled prijavnih obrazaca po školama i pozicijama/predmetima na koje je kandidat aplicirao kandidat dostavlja : 1. Molimo da pažljivo popunite navedena polja. Naziv predmeta/pozicija iz konkursa na koju se kandidat prijavljuje  __________________________________________________________________________ II. I SEKRETARA U RADNI ODNOS U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA I. Dokaz o stručnoj spremi 2. STRUČNIH SARADNIKA.

stručnih saradnika i sekretara u radni odnos u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona i pregled prijavnih obrazaca po školama i pozicijama/predmetima na koje je kandidat aplicirao se dostavlja na sljedeće načine: 1. Uvjerenje službe za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji poslije sticanja odgovarajuće stručne spreme tražene konkursom NAPOMENA: Verifikaciju i čekiranje gore navedene dokumenatcije vrše službena lica pisarnice Tuzlanskog kantona V. protiv života i tijela. volonterski staž i staž na poslovima instruktive nastave) 6. neposredno putem pisarnice Vlade Tuzlanskog kantona Ili 2. Obrazac broj 1B .5. saradnika ili sekretara škole. potpuni i tačni. nauke. istiniti.  Ovim izjavljujem da sam svjestan posljedica davanja netačnih i neistinitih podataka u ovoj prijavi i dobrovoljno izjavljujem pod punom moralnom. stručnih saradnika i sekretara u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona. Izjava o spremnosti na poštivanje pravila o nespojivosti s mjestom zaposlenoga u školama i tačnosti podataka u prijavi: Napomena: tačnost i istinitost podataka podliježu materijalnoj i krivičnoj odgovornosti. protiv službene i druge odgovorne dužnosti osim ako je nastupila rehabilitacija po posebnom zakonu. 75000 Tuzla sa nazanakom „Prijava na javni oglas za prijem nastavnika.1. protiv braka i porodice. kao i ova izjava. da nemam smetnji za obavljanje poslova nastavnika. pripravnički staž. protiv čovječnosti i međunarodnog prava. na poslovima u skladu sa NPP. protiv dostojanstva osobe i morala. Ustava BiH). da nisam osuđen pravosnažnom presudom na kaznu zatvora za krivično djelo protiv ustavnog poredtka. Kopiju radničke knjižice 7. preporučeno putem pošte na adresu: Ministarstvo obrazovanja. OVIM IZJAVLJUJEM:   da nisam pod optužnicom Međunarodnoga tribunala za bivšu Jugoslaviju u Hagu i da nisam odbio povinovati se naredbi da se pojavim pred Tribunalom) član IX.NE OTVARAJ“. materijalnom i krivičnom odgovornošću da su svi moji odgovori na prethodno navedena pitanja. kulture i sporta Tuzlanskog kantona Slatina br:2. stručnog saradnika. / Datum / Jedinstveni matični broj Potpis NAPOMENA: Prijavni obrazac za prijem nastavnika. Potvrda škole o radnom stažu ( poslije sticanja odgovarajuće stručne spreme na poslovima traženim konkursom.

Naziv škole iz oglasa  __________________________________________________________________________ 2. Obrazovanje: A. predmeta i pozicije na koju se kandidat prijavljuje 1. ASISTENATA. Naziv završene. Naziv. Molimo da pažljivo popunite navedena polja. III.PRIJAVNI OBRAZAC ZA PRIJEM SARADNIKA. Naziv škole. Naziv pozicije iz oglasa na koju se kandidat prijavljuje  __________________________________________________________________________ II. Izvod iz matične knjige rođenih 3. Uvjerenje o državljanstvu NAPOMENA: Verifikaciju i čekiranje gore navedene dokumenatcije vrše službena lica pisarnice Tuzlanskog kantona . Lični podaci: Prezime Ime roditelja/staratelja Ime Adresa stanovanja (ulica i broj): Poštanski broj i mjesto: Telefonski broj: E-mail (ako imate): Informacije za kontaktiranje će biti korištene za daljnju komunikaciju sa Vama. sjedište i država Stručni naziv Datum sticanja diplome IV. Uz prijavni obrazac za prijem i pregled prijavnih obrazaca po školama i pozicijama na koje je kandidat aplicirao kandidat dostavlja : 1. ADMINISTRATIVNO-FINANSIJSKOG I POMOĆNO-TEHNIČKOG OSOBLJA I. Dokaz o stručnoj spremi 2.

kulture i sporta Tuzlanskog kantona Slatina br:2. OVIM IZJAVLJUJEM:  da nisam pod optužnicom Međunarodnoga tribunala za bivšu Jugoslaviju u Hagu i da nisam odbio povinovati se naredbi da se pojavim pred Tribunalom) član IX. Izjava o spremnosti na poštivanje pravila o nespojivosti s mjestom zaposlenoga u školama i tačnosti podataka u prijavi: Napomena: tačnost i istinitost podataka podliježu materijalnoj i krivičnoj odgovornosti. potpuni i tačni. 75000 Tuzla sa nazanakom „Prijava na javni oglas za prijem nastavnika.V. istiniti. kao i ova izjava. nauke. stručnih saradnika i sekretara u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.1. materijalnom i krivičnom odgovornošću da su svi moji odgovori na prethodno navedena pitanja. Ustava BiH). Obrazac broj 2 . Ovim izjavljujem da sam svjestan posljedica davanja netačnih i neistinitih podataka u ovoj prijavi i dobrovoljno izjavljujem pod punom moralnom. / Datum / Jedinstveni matični broj Potpis NAPOMENA: Prijavni obrazac i pregled prijavnih obrazaca po školama i pozicijama na koje je kandidat aplicirao se dostavlja na sljedeće načine: 1.NE OTVARAJ“. preporučeno putem pošte na adresu: Ministarstvo obrazovanja. neposredno putem pisarnice Vlade Tuzlanskog kantona Ili 2.

Dana:_________________2012 godine Potpis ____________________ Obrazac broj 3 . Naziv škole i predmeta/pozicije na koje je kandidat aplicirao poredanih po prioritetu kandidata 1. Ime i prezime kandidata _____________________________________________________________ II.____________________________________ 3.___________________________________ 11.___________________________________ 12.___________________________________ 14.___________________________________ 5.PREGLED PRIJAVNIH OBRAZACA PO ŠKOLAMA I POZICIJAMA/PREDMETIMA NA KOJE JE KANDIDAT APLICIRAO I.___________________________________ 7.____________________________________ 4.____________________________________ 2.__________________________________ 10. .__________________________________ 9.___________________________________ .__________________________________ 8.__________________________________ 13.___________________________________ 6. .

Potvrda se izdaje na zahtjev imenovanog. 4. i stekao _____________________mjeseci i __________________dana radnog staža. Zakona o upravnom postupku („Službene novine FBiH“. i stekao __________mjeseci i _________dana pripravničkog staža 3. broj:2/98 i 48/99) i člana ______ Pravila JU _________________. Dostavljeno: 1 x Imenovanom 1 x a/a škole Direktor škole ____________________ . obavljao volonterski staž nakon sticanja stručne spreme i profila traženog konkursom u periodu od__________________ ___do ______________________.Javna ustanova _______________ Broj:________________________ Dana:________________________ Na osnovu člana 169. radio na poslovima traženim konkursom nakon sticanja stručne spreme i profila tražene konkursom u periodu od _____________________ do ___________________. i stekao ___________mjeseci i ________dana volonterskog staža.radio na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu u skladu sa NPP u periodu od ____________________ do________________. i stekao _________________mjeseci i _________________dana radnog staža. služi za prijavu na konkurs za prijem u radni odnos u osnovne i srednje škole na području Tuzlanskog kantona te se u druge svrhe ne može koristiti. u JU _______________________: 1. obavljao pripravnički staž nakon sticanja stručne spreme i profila tražene konkursom u periodu od ________________________ do_______________. 2. potvrđuje da je ______________________________. JU ___________________izdaje: POTVRDA Kojom se od strane JU __________________________.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->