Pravilnik o zapošljavanju

Na osnovu člana 72. stav (8) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj:6/04, 7/05 i 17/11) i člana 104.

stav (8) Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj:17/11), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona donosi PRAVILNIK o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona. Član 1. (Predmet Pravilnika) Ovim Pravilnikom utvrđuju se uslovi, kriteriji i postupak zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona( u daljem tekstu: školama). Član 2. (Procedura koja predhodi zaključivanju ugovora o radu) (1) Škola je dužna vršiti prijem nastavnika, stručnih saradnika i sekretara škola na osnovu javnog konkursa, a saradnici, asistenti, administrativno-tehničko i pomoćno-tehničko osoblje na osnovu javnog oglasa, kojeg objavljuje Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona ( u daljem tekstu: Ministarstvo) u dnevnom listu. (2)Ministarstvo će objavljeni konkurs/oglas istaći na web stranici Ministarstva, a istovremeno isti dostavlja Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona radi isticanja na oglasnoj ploči. Član 3. (Sadržaj konkursa/oglasa) Konkurs odnosno oglas za prijem u radni odnos zaposlenika u školama sadrži: a) naziv predmeta/radnog mjesta i broj izvršilaca, b) opće i posebne uslove koje kandidat treba da ispunjava, c) vrijeme na koje se zaključuje ugovor o radu, d) dužinu radnog vremena (puno odnosno nepuno radno vrijeme sa navedenim brojem časova), e) trajanje pripravničkog staža, ako se konkurs objavljuje za pripravnika, f) dužinu trajanja probnog rada, g) rok za podnošenje prijava, h) dokumentaciju o ispunjavanju uslova, i) termine za održavanje intervjua u školama. Član 4. (Prijava na konkurs/oglas) (1)Nakon što Ministarstvo objavi konkurs/oglas kandidati podnose prijavu na sljedeći način: a) prijavu na konkurs kandidati podnose na Obrascu broj 1A-„Prijavni obrazac za prijem nastavnika, stručnih saradnika i sekretara u radni odnos u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona“ u dva primjerka i jednu kompletnu dokumentaciju o ispunjavanju uslova propisanih u konkursu. b) prijavu na oglas kandidati podnose na Obrascu broj 1B-„Prijavni obrazac za prijem saradnika, asistenata, administrativno-tehničkog i pomoćno-tehničkog osoblja u radni odnos u

e) čekanje na posao (trajanje nezaposlenosti). (Bodovanje kandidata) (1) Nastavnici. diploma o stručnoj spremi. (3) Kandidat može biti bodovan za isti vremenski period po kriterijima utvrđenim u stavu (1) alineje a). nakon sticanja stručne spreme (stepena i profila) tražene konkursom boduju sa po 0. te u slučaju da bude prvorangirani u više škola prima ga ona škola koju je u Obrascu broj 2 naveo kao prioritetnu. d) i e) ovog člana vrši Komisija za bodovanje kandidata koju imenuje ministar obrazovanja. stručnih saradnika i sekretara) (1) Kriteriji na osnovu kojih se vrši bodovanje nastavnika. potvrda o stažu.osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona“ u dva primjerka i jednu kompletnu dokumentaciju o ispunjavanju uslova propisanih u oglasu. navesti prioritetnu školu za koju se opredjeljuje u slučaju prijema. ( Kriteriji na osnovu kojih se vrši bodovanje nastavnika. . ne starije od 6 mjeseci. c). kulture i sporta Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu:ministar) u skladu sa ovim Pravilnikom. i čini njegov sastavni dio.01 bodova po danu. forma i sadržaj prijavnih obrazaca iz prethodnog stava propisan je ovim Pravilnikom na Obrascu broj 1A i Obrascu broj 1B. b). Član 6. stručni saradnici i sekretari škole se za svaki navršeni mjesec radnog staža ostvarenog u školama. (4) Kandidat je dužan uz prijavu za konkurs/oglas na propisanom Obrascu broj 2 „Pregled prijavnih obrazaca po školama i pozicijama/predmetima na koje je kandidat aplicirao“. uvjerenje o položenom stručnom ispitu. f) intervju. (2)Izgled. c).30 bodova. koji je propisan ovim Pravilnikom i koji je sastavni dio Obrasca broj 1A i Obrasca broj 1B. dok se u ostalim školama briše sa rang liste. Član 7. d) dobrovoljno uplaćeni staž osiguranja za stručnu spremu (stepen i profil) traženu konkursom. kandidat dostavlja kao orginale ili ovjerene kopije. (4) Bodovanje kandidata na intervjuu utvrđenom u stavu (1) alineja f) ovog člana vrši Komisija za provođenje intervjua koju imenuje Školski odbor škole u skladu sa ovim Pravilnikom. d) i e) ovog člana samo po jednom osnovu. b). (2) Bodovanje kandidata po kriterijima utvrđenim u stavu (1) alineje a). c) volonterski staž u skladu sa stručnom spremom traženom konkursom. Član 5. a za radni staž u školama manji od mjesec dana se boduju po 0. b) pripravnički staž u skladu sa stručnom spremom traženom konkursom. (5) Prijavu na konkurs/oglas sa potrebnom dokumentacijom kandidat predaje lično na pisarnicu Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa Vlade Tuzlanskog kantona ili putem pošte preporučeno. stručnih saradnika i sekretara po objavljenom konkursu za prijem u radni odnos u školi su: a) radni staž u skladu sa stručnom spremom i profilom traženom konkursom. nauke. (3) Prijavu na konkurs/oglas sa potrebnom dokumentacijom (prijava. kopiju radne knjižice i drugo). (Rok za okončanje postupka po objavljenom konkursu/oglasu) Škola je dužna postupak prijema zaposlenika po objavljenom konkursu/oglasu okončati u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavu na isti.

broj 2/98 i 48/99) u kojoj mora tačno i precizno biti navedeno: vrsta posla.(2) Nastavnici se za svaki navršeni mjesec radnog staža u školama na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu u skladu sa Nastavnim planom i programom boduju sa po 0. (10) Ako je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom. računa se od dana sticanja stručne spreme i profila tražene konkursom odnosno od dana prijavljivanja kandidata na evidenciju nadležne službe za zapošljavanje sa stručnom spremom i profilom traženim konkursom.003 bodova po danu. a za radni staž u školama manji od mjesec dana se boduju po 0.15 bodova.20 bodova. stručni saradnici i sekretari se za svaki navršeni mjesec dobrovoljno uplaćenog staža osiguranja nakon sticanja stručne spreme (stepena i profila) tražene konkursom boduju sa po 0. a za volonterski staž manji od mjesec dana boduju se sa po 0. računa mu se 6 mjeseci radnog staža). (4) Nastavnici.15 bodova.10 bodova. (8) Uvjerenje/potvrda izdata od strane škole treba biti izdata u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku F BiH („Službene novine „F BiH“. uzimaju se podaci iz radne knjižice kandidata. b) kopija radne knjižice kandidata. (2) Čekanje na posao u smislu prethodnog stava ovog člana. a za čekanje na posao kraće od mjesec dana boduju se sa po 0. (3) Nastavnici. (7) Ukoliko se podaci kandidata o radnom stažu iz uvjerenja/potvrde i podaci iz radne knjižice kandidata razlikuju. nepuno radno vrijeme mu se preračunava u radno vrijeme s punim radnim vremenom (npr: ako je kandidat radio 12 mjeseci na ½ radnog vremena/norme. (6) Kao dokazi o ostvarenom stažu iz predhodnih stavova ovog člana su: a) uvjerenje/potvrda izdata od strane škole. a za uplaćeni staž manji od mjesec dana se boduju sa po 0. stepen i profil stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. .15 bodova.006 bodova po danu. (9) Za tačnost sadržaja uvjerenja/potvrde u smislu prethodnog stava odgovara direktor škole. koji je sastavni dio ovog Pravilnika. (5) Nastavnici.005 po danu. a za pripravnički staž manji od mjesec dana boduju se sa po 0.005 bodova po danu. stručni saradnici i sekretari škole se za svaki navršen mjesec volonterskog staža ostvarenog u školama. stručni saradnici i sekretari škole se za svaki navršen mjesec pripravničkog staža ostavrenog u školama. (Čekanje na posao -trajanje nezaposlenosti) (1) Nastavnici. na propisanom Obrascu broj 3 „Potvrda“ . Za tačnost podataka vezanih za preračunavanje nepunog radnog vremena u puno radno vrijeme odgovara direktor škole. Član 8.005 bodova po danu. stručni saradnici i sekretari se za svaki navršeni mjesec čekanja na posao na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje nakon sticanja stručne spreme i profila tražene konkursom boduju sa po 0. nakon sticanja stručne spreme (stepena i profila) tražene konkursom boduju sa po 0. nakon sticanja stručne spreme (stepena i profila) tražene konkursom boduju sa po 0. c) ugovor o obavljanju pripravničkog odnosno volonterskog staža. (3) Dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje je uvjerenje odnosno potvrda izdato od strane nadležne službe za zapošljavanje.

sastav i mandat Komisija za bodovanje kandidata) (1) Ministar imenuje Komisije za bodovanje kandidata koje se sastoje od predstavnika Ministarstva.Komisija za provođenje intervjua. sa mogućnošću produženja iste. životne prilike. izdaje odgovarajuće preporuke i naloge u cilju unaprijeđenja i blagovremenog okončanja konkusnog/oglasnog postupka. predstavnika sindikata i predstavnika Kantonalne uprave za inspekcijske poslove. (Centralna komisija za provođenje konkursne/oglasne procedure) (1) Ministar imenuje Centralnu komisiju za provođenje konkursne/oglasne procedure koja se sastoji od predsjednika i šest članova. (Imenovanje. od kojih je jedan predsjednik.Centralna komisija za provođenje konkursne/oglasne procedure. iskazanih sposobnosti i kompetencija za poziciju na koju je kandidat konkurisao. . (Organi nadležni za provođenje konkursne/oglasne procedure) Organizaciju i provođenje procedure po objavljenom konkursu/oglasu provode: . najdalje do dana objavljivanja konkursa/oglasa. . najdalje do dana objavljivanja konkursa/oglasa. kako bi se osigurao nesmetani rad komisije u svakom trenutku. poduzima aktivnosti za organizovanje i koordinaciju rada Komisija za bodovanje kandidata i Komisija za provođenje intervjua. (4) Komisija iz stava (1) ovog člana o svom radu vodi zapisnik. Član 10. predstavnika škola Tuzlanskog kantona. motivaciju za prijavu na oglas i rad na radnom mjestu na koje se kandidat prijavio. (4) Mandat Komisije je jedna školska godina.Član 9. a ima za cilj procjenu profesionalnih karakteristika. (2) Intervju po oglasu odnosi se na teme vezane za ličnost i ponašanje kandidata. (3) Komisije broje po tri stalna člana. te jednog rezervnog člana. Član 12. Član 11. (2) Broj Komisija iz prethodnog stava ovisit će o broju prijavljenih kandidata i drugim okolnostima koje bi mogle biti od utjecaja na blagovremeno okončanje konkursne/oglasne procedure. (2) Mandat Centralne komisiju za provođenje konkursne/oglasne procedure je jedna školska godina sa mogućnošću produženja iste. Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona.Komisija za bodovanje kandidata i . (Intervju) (1) Intervju po konkursu odnosi se na teme iz oblasti odgoja i obrazovanja. radno iskustvo. (5) Komisija iz stava (1) ovog člana odgovara ministru. (3) Centralna komisija za provođenje konkursne/oglasne procedure organizuje aktivnosti vezano za objavljivanje konkursa/oglasa. kontroliše rad svih organa uključenih u postupak po objavljenom konkursu/oglasu.60 bodova a maksimalno 3 boda. izvještava ministra o provođenu konkursne/oglasne procedure i za svoj rad odgovara ministru. (3) Kandidat po osnovu intervjua može ostvariti minimalno 0.

ovog Pravilnika. posebno po svakom od kriterija za bodovanje i d) ukupan broj bodova kandidata. koji potpisuju svi članovi Komisije. (2) Za kandidate po objavljenom oglasu Komisija za bodovanje kandidata vrši provjeru ispunjavanja formalno-pravnih uslova. pomoćnik direktora ili pedagog škole i nastavnik. (4) Zapisnik iz prethodnog stava sadrži: . (3) Nepotpune i neblagovremene prijave. ime roditelja i ime). potpisuju svi članovi Komisije i sastavni je dio zapisnika. zajedno sa zapisnikom. (3) Nakon utvrđivanja broja bodova svim kandidatima. (6) Nakon sačinjavanja liste uspješnih kandidata iz prethodnog stava Komisija za bodovanje kandidata pristupa bodovanju kandidata na toj listi i sačinjava rang listu kandidata sa utvrđenim brojem bodova. (2) Zapisnik o radu Komisija za bodovanje kandidata sadrži: a) podatke o kandidatu (prezime. (7) Komisija je dužna ukupan broj bodova koji je ostvario svaki kandidat u skladu sa članom 6. kako bi bila dostupna kandidatima prilikom pristupanja na intervju. (Rad Komisije za bodovanje kandidata) (1) Komisije za bodovanje kandidata vrše bodovanje kandidata po objavljenom konkursu i utvrđuju bodove u skladu sa članom 6.Član 13. i 8. Komisija utvrđuje rang listu kandidata po školama i predmetima koji ispunjavaju uvjete konkursa/oglasa. na prijedlog direktora. WEB stranici škole i drugom pogodnom mjestu na ulazu u školu. (4) Utvrđenu listu. ovog Pravilnika. a sastoji se od tri člana: direktor. te listu kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa dostavlja školi radi provođenja intervjua i izbora kandidata. putem faksa. kojeg potpisuju svi članovi Komisije za provođenje intervjua . 7. (2) Mandat Komisije za provođenje intervjua je jedna školska godina sa mogućnošću produženja iste.. ( Komisija za provođenje intervjua) (1) Intervju provodi Komisija za provođenje intervjua koju imenuje Školski odbor svake škole posebno. Član 15. (4) Komisija za bodovanje kandidata je dužna dostaviti školi listu uspješnih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa po abecednom redu bez prethodno utvrđenog broja bodova. ovog Pravilnika svesti na dvije decimale.. nego ih konstatuje u zapisnik utvrđujući razloge takve konstatacije. najkasnije u roku od pet dana od dana zatvaranja konkursa/oglasa radi blagovremenog obavljanja intervjua sa kandidatima. 7. Komisija za bodovanje kandidata ne razmatra. a najkasnije u roku od tri dana od dana sačinjavanja zapisnika. Član 14. (5) Škola je dužna listu uspješnih kandidata istaknuti na oglasnoj ploči. b) broj bodova koje je kandidat ostvario u skladu sa članom 6. (Zapisnik o radu Komisije za bodovanje kandidata) (1) O svom radu Komisija za bodovanje kandidata vodi zapisnik. i 8. u roku od sedam dana od dana sačinjavanja liste uspješnih kandidata.. o čemu obavještava kandidate odmah. 7. e-maila i poštom. i 8. (3) Komisija za provođenje intervjua o svom radu vodi zapisnik posebno za svakog kandidata.

stav (6) koje je utvrdila Komisija za provođenje intervjua i bodove ostvarene na osnovu bodovanja Komisije za bodovanje kandidata iz člana 13. koje je dužno istu u roku od jedan dan dostaviti školama faksom. stav (7). (6) Nakon provedenog intervjua Komisija za provođenje intervjua je dužna sačiniti listu kandidata sa kojima je obavljen intervju sa ostvarenim brojem bodova i u roku od jedan dan istu dostaviti Komisiji za bodovanje kandidata faksom. maniri. (5) Svaki član Komisije za provođenje intervjua kandidatu dodjeljuje bodove u rasponu od 0. (5) Komisija iz stava (1) ovog člana odgovara Školskom odboru škole. konkurs/oglas ne mora ponovno objavljivati nego direktor škole prima kandidata koji je naredni na Konačnoj rang listi za traženu poziciju i školu.sadržaj intervjua. fleksibilnost-prihvatanje drugačijeg mišljenja. (3) Konačnu rang listu kandidata po školama i pozicijama potpisuju svi članovi Komisija za bodovanje kandidata s tim da ne preuzimaju na sebe odgovornost za utvrđeni broj bodova kandidata ostvaren na intervjuu. Član 16. (4) Prilikom vođenja intervjua sa kandidatima kandidat se ispituje i ocjenjuje u odnosu na: opće odlike-urednost. aprila te školske godine.pojedinačan broj bodova svakog člana Komisije za provođenje intervjua . emailom i poštom i objaviti na svojoj web stranici. sposobnost iznalaženja rješenja. pojava. sačinjava Konačnu rang listu kandidata po školama i pozicijama na način da zbraja bodove kandidata ostvarene na intervjuu iz člana 16. popuna upražnjene pozicije se vrši na osnovu konkursa/oglasa koji objavljuje Ministarstvo u skladu sa ovim Pravilnikom. stava (4) ovog Pravilnika Komisja za provođenje intervjua dužna je obaviti intervjue sa kandidatima u roku od sedam dana od dana prijema liste uspješnih kandidata. ( Konačna rang lista kandidata) (1) Komisija za bodovanje kandidata. što mora biti navedeno u tekstu konkursa/oglasa. (2) Nakon prijema liste uspješnih kandidata iz člana 13. a na koju se ne može primjeniti Konačna rang lista kandidata po školama i pozicijama iz prethodnog stava.20 do 1 bod. o čemu se sastavlja zapisnik. nakon početka školske godine.ukupan broj bodova ostvaren na intervjuu od svih članova Komisije za provođenje intervjua . .. stav (7) ovog Pravilnika. (5) Ukoliko se nakon provedenog konkursa/oglasa u školi ukaže potreba za popunom upražnjene pozicije iz razloga propisanih Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakonom o srednjem obrazovanju i odgoju (u daljem tekstu: Zakonom). (3) Kandidat koji ne pristupi intervjuu gubi pravo daljeg učešća u konkursnoj/oglasnoj proceduri. (2) Konačnu rang lista kandidata iz prethodnog stava Komisije za bodovanje kandidata dostavljaju Ministarstvu. (4) Konačna rang lista kandidata po školama i pozicijama vrijedi za školsku godinu za koju je konkurs/oglas objavljen te se. . ( Provođenje intervjua) (1) Komisija za provođenje intervjua je dužna intervjue provesti u terminima utvrđenim u tekstu objavljenog konkursa/oglasa. motivisanost-entuzijazam. a najdalje do 01. u slučaju iskazivanja potrebe u školi za pozicije obuhvaćene Konačnom rang listom kandidata po školama i pozicijama u toku trajanja školske godine. e-mailom i poštom. Član 17. vještina komuniciranja i dr. nakon što sačini listu kandidata iz člana 13.

( Donošenje Odluke o prijemu kandidata i utvrđivanje probnog rada) (1) Direktor škole donosi Odluku o prijemu prvorangiranog kandidata na osnovu Konačne rang liste kandidata po školama i pozicijama dostavljene od Ministarstva. u roku od jedan dan od prijema Konačne rang liste kandidata. (11) U slučaju odustanka iz prethodnog stava direktor škole prima sljedećeg kandidata sa Konačne rang liste kandidata. prilikom utvrđivanja dužine probnog rada. u slučaju da do takvog odustanka dođe iz bilo kojeg razloga. ( Prioritet pri zapošljavanju) (1) Ako po Konačnoj rang listi kandidata. a najkasnije u roku od tri dana. . (3) Odluka o prijemu kandidata mora sadržavati odredbe o utvrđivanju probnog rada za primljenog kandidata i to: . na prijedlog lica iz prethodnog stava. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica („Službene novine Tuzlanskog kantona“. ko prati probni rad. odnosno na raspisani/oglašeni broj izvršilaca i časova/sati. (6) Škola je dužna Pravilnikom o radu urediti institut probnog rada u smislu preciziranja ko podliježe probnom radu. (9) Odluka o prijemu kandidata mora sadržavati odredbu o obaveznom pismenom odustanku od pozicije na koju je kandidat izabran. Član 19. prilikom odabira kandidata prioritet imaju kandidati prema sljedećem navedenom redoslijedu: . (7) Direktor ocjenjuje probni rad zaposlenika ocjenom „zadovoljava“ ili „ne zadovoljava“. (10) Rok za pismeni odustanak kandidata iz prethodnog stava je dva dana od dana prijema Odluke o prijemu kandidata. a na koju se ne može primjeniti Konačna rang lista kandidata po školama i pozicijama iz prethodnog stava. . direktor je dužan odrediti lice koje će pratiti zaposlenika u periodu probnog rada i nakon isteka perioda probnog rada predložiti ocjenu probnog rada zaposlenika.kandidat na koga se može primjeniti odredbe člana 16.kandidat koji ima veći prosjek ocjena ostvaren tokom školovanja odnosno studija. (12) Škola je dužna pismeno obavijestiti sve kandidate sa Konačne rang liste kandidata odmah. (2) Prijem po svakoj poziciji konkursa/oglasa vršit će se shodno oglašenoj poziciji. (4) U Odluci iz prethodnog stava. Član 18. (5) Ministarstvo je dužno propisati obrazac za praćenje i ocjenjivanje zaposlenika škole u periodu probnog rada sa tačno utvrđenim parametrima koji se ocjenjuju. parametri koji se ocjenjuju u probnom radu i drugo.za ostale zaposlenike u trajanju od 3 mjeseca. o rezultatima konkursa sa navedenim brojem bodova za svakog kandidata.za nastavnike i stručne saradnike u trajanju od 4 mjeseca (jedno polugodište).(6) U slučaju iz prethodnog stava angažovanje lica do okončanja konkursne/oglasne procedure se vrši na osnovu saglasnosti Ministarstva u skladu sa Zakonom. kandidati ostvare isti broj bodova. (8) Ukoliko probni rad zaposlenika bude ocjenjen ocjenom „ne zadovoljava“ zaposleniku prestaje radni odnos. aprila te školske godine. (7) Izuzetno ukoliko se u školi ukaže potreba popune upražnjene pozicije nakon početka školske godine a poslije 01. . popuna upražnjene pozicije se vrši na osnovu saglasnosti Ministarstva u skladu sa Zakonom. broj 5/12). trajanje probnog rada.

(4) Pravo uvida u konkursnu dokumentaciju kandidat može ostvariti u roku za izjavljivanje prigovora do donošenja konačne odluke o izboru od strane Školskog odbora. Član 22. Član 24. (2) Ministarstvo je dužno na zahtjev kandidata osigurati nesmetan uvid u dokumentaciju svih kandidata. (4) Pribavljeno mišljenje po prigovoru.Član 20. izvršiti inspekcijski nadzor i dostaviti mišljenje o izvršenom inspekcijskom nadzoru školi u roku od pet dana od prijema zahtjeva škole. vezanu za poziciju iz konkursa/oglasa na koju je konkurisao. (2) Škola je dužna po svakom pojedinačnom prigovoru zatražiti mišljenje nadležne inspekcije u roku od tri dana od dana podnošenja prigovora. (Zaključenje ugovora o radu) Škola je dužna zaključiti ugovor o radu sa izabranim kandidatom u roku od jedan dan od dana konačnosti Odluke o izboru kandidata Član 23. (3) Pravo uvida ima i kandidat čija je prijava na konkurs/oglas evidentirana kao nepotpuna ili neblagovremena. (Obaveza usklađivanja Pravilnika o radu) Škole su obavezne uskladiti svoje Pravilnike o radu sa odredbama ovog Pravilnika u roku od 30 dana od njegovog stupanja na snagu. (Otklanjanje nedostataka u bodovanju kandidata) U slučaju da nadležna inspekcija utvrdi nepravilnosti u bodovanju kandidata prilikom provođenja inspekcijskog nadzora iz člana 21. . Školski odbor je obavezan uzeti kao osnov za donošenje odluke po prigovoru u svakom konkretnom slučaju i bez istog ne može donijeti konačnu odluku. Član 25. izjaviti prigovor Školskom odboru škole. (Pravo prigovora) (1) Kandidat koji je nezadovoljan bodovanjem i/ili Odlukom direktora o izboru kandidata ima pravo u roku od osam dana od dana prijema navedene Odluke. inspekcija je dužna izuzeti predmet od Komisije. stava (3) ovog Pravilnika dužna je o tome sačiniti Izvještaj i dostaviti ga ministru na dalje postupanje u skladu sa svojim nadležnostima. (6) Odluka Školskog odbora je konačna. (Tumačenje odredbi ovog Pravilnika) (1) Tumačenje odredbi ovog Pravilnika daje ministar na osnovu mišljenja Komisije za tumačenje. Član 21. (3) Po prijemu zahtjeva za mišljenje inspekcije po prigovoru. (Pravo uvida u konkursnu dokumentaciju) (1) Kandidat ima pravo neposrednog uvida u konkursnu dokumentaciju samo vezanu za poziciju iz konkursa/oglasa za koju je konkurisao. (5) Školski odbor je dužan donijeti odluku po prigovoru najkasnije tri dana od dana zaprimanja mišljenja nadležne inspekcije.

lDU . ln Tuzla. kulture i sporta Broil i t/l^-3 ? -/s 99.12.(2) Komisiju zatumalenje iz prethodnog stava imenuje ministar. i bit ie objavljen u . tlan26..2009 godine.e Kriteriji o bodovanju kandidata zaprijem u radni odnos u osnovne i srednje Skole Tuzlanskog kantona koje imaju status javne ustanove broj : l0l l-34-23264109 od 1 5 . tlan 27. (Prestanak primjene ranijeg propisa) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju da vai. Zakona o srednjem obrazovanju. (Primjena odredbi drugih akata) Na pitanja koja nisu regulisana ovim Pravilnikom primjenjivat 6e se odredbe Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju. ( Stupanje na snagu) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom dono5enja no vinam a T uzlansko g kantona". Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu i podzakonskih akata. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu. nauke. tlan 28.SluZbenim BOSNA I HERCEGOVINA j FEDBRACIJA BOSNE I HERCEGOVINd TAZLANSKI KANTON i Ministarsfvo obrazovanja. A 30/.

Lični podaci: Prezime Ime roditelja/staratelja Ime Adresa stanovanja (ulica i broj): Poštanski broj i mjesto: Telefonski broj: E-mail (ako imate): Informacije za kontaktiranje će biti korištene za daljnju komunikaciju sa Vama. predmeta i pozicije na koju se kandidat prijavljuje 1. Dokaz o stručnoj spremi 2. Uz prijavni obrazac za prijem nastavnika. STRUČNIH SARADNIKA. sjedište i država Stručni naziv Datum sticanja diplome IV. Naziv predmeta/pozicija iz konkursa na koju se kandidat prijavljuje  __________________________________________________________________________ II. Naziv škole. Naziv škole iz konkursa  __________________________________________________________________________ 2. Izvod iz matične knjige rođenih 4. Naziv završenog fakulteta. Naziv. III. Molimo da pažljivo popunite navedena polja.Uvjerenje o državljanstvu . stručnih saradnika i sekretara u radni odnos u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona i pregled prijavnih obrazaca po školama i pozicijama/predmetima na koje je kandidat aplicirao kandidat dostavlja : 1. Obrazovanje: A.PRIJAVNI OBRAZAC ZA PRIJEM NASTAVNIKA. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za traženu poziciju 3. I SEKRETARA U RADNI ODNOS U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA I.

istiniti. kao i ova izjava. Obrazac broj 1B . nauke.NE OTVARAJ“.1. 75000 Tuzla sa nazanakom „Prijava na javni oglas za prijem nastavnika. protiv dostojanstva osobe i morala. Potvrda škole o radnom stažu ( poslije sticanja odgovarajuće stručne spreme na poslovima traženim konkursom. protiv čovječnosti i međunarodnog prava. na poslovima u skladu sa NPP. Izjava o spremnosti na poštivanje pravila o nespojivosti s mjestom zaposlenoga u školama i tačnosti podataka u prijavi: Napomena: tačnost i istinitost podataka podliježu materijalnoj i krivičnoj odgovornosti. neposredno putem pisarnice Vlade Tuzlanskog kantona Ili 2. pripravnički staž. materijalnom i krivičnom odgovornošću da su svi moji odgovori na prethodno navedena pitanja. stručnog saradnika. da nisam osuđen pravosnažnom presudom na kaznu zatvora za krivično djelo protiv ustavnog poredtka. stručnih saradnika i sekretara u radni odnos u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona i pregled prijavnih obrazaca po školama i pozicijama/predmetima na koje je kandidat aplicirao se dostavlja na sljedeće načine: 1. preporučeno putem pošte na adresu: Ministarstvo obrazovanja. protiv službene i druge odgovorne dužnosti osim ako je nastupila rehabilitacija po posebnom zakonu. potpuni i tačni. stručnih saradnika i sekretara u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona. kulture i sporta Tuzlanskog kantona Slatina br:2. Uvjerenje službe za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji poslije sticanja odgovarajuće stručne spreme tražene konkursom NAPOMENA: Verifikaciju i čekiranje gore navedene dokumenatcije vrše službena lica pisarnice Tuzlanskog kantona V. da nemam smetnji za obavljanje poslova nastavnika. volonterski staž i staž na poslovima instruktive nastave) 6. Ustava BiH). saradnika ili sekretara škole. protiv braka i porodice.  Ovim izjavljujem da sam svjestan posljedica davanja netačnih i neistinitih podataka u ovoj prijavi i dobrovoljno izjavljujem pod punom moralnom. Kopiju radničke knjižice 7. OVIM IZJAVLJUJEM:   da nisam pod optužnicom Međunarodnoga tribunala za bivšu Jugoslaviju u Hagu i da nisam odbio povinovati se naredbi da se pojavim pred Tribunalom) član IX. protiv života i tijela. / Datum / Jedinstveni matični broj Potpis NAPOMENA: Prijavni obrazac za prijem nastavnika.5.

PRIJAVNI OBRAZAC ZA PRIJEM SARADNIKA. ADMINISTRATIVNO-FINANSIJSKOG I POMOĆNO-TEHNIČKOG OSOBLJA I. sjedište i država Stručni naziv Datum sticanja diplome IV. Naziv. Naziv pozicije iz oglasa na koju se kandidat prijavljuje  __________________________________________________________________________ II. Lični podaci: Prezime Ime roditelja/staratelja Ime Adresa stanovanja (ulica i broj): Poštanski broj i mjesto: Telefonski broj: E-mail (ako imate): Informacije za kontaktiranje će biti korištene za daljnju komunikaciju sa Vama. Molimo da pažljivo popunite navedena polja. Uz prijavni obrazac za prijem i pregled prijavnih obrazaca po školama i pozicijama na koje je kandidat aplicirao kandidat dostavlja : 1. Izvod iz matične knjige rođenih 3. Naziv škole iz oglasa  __________________________________________________________________________ 2. predmeta i pozicije na koju se kandidat prijavljuje 1. Dokaz o stručnoj spremi 2. Naziv završene. Naziv škole. ASISTENATA. Uvjerenje o državljanstvu NAPOMENA: Verifikaciju i čekiranje gore navedene dokumenatcije vrše službena lica pisarnice Tuzlanskog kantona . Obrazovanje: A. III.

potpuni i tačni.NE OTVARAJ“. kao i ova izjava.1. istiniti. stručnih saradnika i sekretara u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona. Ustava BiH). preporučeno putem pošte na adresu: Ministarstvo obrazovanja. Ovim izjavljujem da sam svjestan posljedica davanja netačnih i neistinitih podataka u ovoj prijavi i dobrovoljno izjavljujem pod punom moralnom. kulture i sporta Tuzlanskog kantona Slatina br:2. neposredno putem pisarnice Vlade Tuzlanskog kantona Ili 2. nauke.V. Izjava o spremnosti na poštivanje pravila o nespojivosti s mjestom zaposlenoga u školama i tačnosti podataka u prijavi: Napomena: tačnost i istinitost podataka podliježu materijalnoj i krivičnoj odgovornosti. / Datum / Jedinstveni matični broj Potpis NAPOMENA: Prijavni obrazac i pregled prijavnih obrazaca po školama i pozicijama na koje je kandidat aplicirao se dostavlja na sljedeće načine: 1. OVIM IZJAVLJUJEM:  da nisam pod optužnicom Međunarodnoga tribunala za bivšu Jugoslaviju u Hagu i da nisam odbio povinovati se naredbi da se pojavim pred Tribunalom) član IX. Obrazac broj 2 . materijalnom i krivičnom odgovornošću da su svi moji odgovori na prethodno navedena pitanja. 75000 Tuzla sa nazanakom „Prijava na javni oglas za prijem nastavnika.

___________________________________ 11.PREGLED PRIJAVNIH OBRAZACA PO ŠKOLAMA I POZICIJAMA/PREDMETIMA NA KOJE JE KANDIDAT APLICIRAO I.____________________________________ 2.___________________________________ 5.____________________________________ 4.__________________________________ 10.__________________________________ 9.___________________________________ 14. Dana:_________________2012 godine Potpis ____________________ Obrazac broj 3 .___________________________________ 6.___________________________________ 12. .___________________________________ 7. Naziv škole i predmeta/pozicije na koje je kandidat aplicirao poredanih po prioritetu kandidata 1.___________________________________ .__________________________________ 13. Ime i prezime kandidata _____________________________________________________________ II.__________________________________ 8.____________________________________ 3. .

Potvrda se izdaje na zahtjev imenovanog. i stekao _________________mjeseci i _________________dana radnog staža. obavljao volonterski staž nakon sticanja stručne spreme i profila traženog konkursom u periodu od__________________ ___do ______________________. Dostavljeno: 1 x Imenovanom 1 x a/a škole Direktor škole ____________________ . služi za prijavu na konkurs za prijem u radni odnos u osnovne i srednje škole na području Tuzlanskog kantona te se u druge svrhe ne može koristiti. JU ___________________izdaje: POTVRDA Kojom se od strane JU __________________________. i stekao _____________________mjeseci i __________________dana radnog staža.Javna ustanova _______________ Broj:________________________ Dana:________________________ Na osnovu člana 169. u JU _______________________: 1. 4.radio na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu u skladu sa NPP u periodu od ____________________ do________________. Zakona o upravnom postupku („Službene novine FBiH“. broj:2/98 i 48/99) i člana ______ Pravila JU _________________. radio na poslovima traženim konkursom nakon sticanja stručne spreme i profila tražene konkursom u periodu od _____________________ do ___________________. potvrđuje da je ______________________________. i stekao ___________mjeseci i ________dana volonterskog staža. i stekao __________mjeseci i _________dana pripravničkog staža 3. obavljao pripravnički staž nakon sticanja stručne spreme i profila tražene konkursom u periodu od ________________________ do_______________. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful