Na osnovu člana 72. stav (8) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj:6/04, 7/05 i 17/11) i člana 104.

stav (8) Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj:17/11), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona donosi PRAVILNIK o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona. Član 1. (Predmet Pravilnika) Ovim Pravilnikom utvrđuju se uslovi, kriteriji i postupak zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona( u daljem tekstu: školama). Član 2. (Procedura koja predhodi zaključivanju ugovora o radu) (1) Škola je dužna vršiti prijem nastavnika, stručnih saradnika i sekretara škola na osnovu javnog konkursa, a saradnici, asistenti, administrativno-tehničko i pomoćno-tehničko osoblje na osnovu javnog oglasa, kojeg objavljuje Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona ( u daljem tekstu: Ministarstvo) u dnevnom listu. (2)Ministarstvo će objavljeni konkurs/oglas istaći na web stranici Ministarstva, a istovremeno isti dostavlja Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona radi isticanja na oglasnoj ploči. Član 3. (Sadržaj konkursa/oglasa) Konkurs odnosno oglas za prijem u radni odnos zaposlenika u školama sadrži: a) naziv predmeta/radnog mjesta i broj izvršilaca, b) opće i posebne uslove koje kandidat treba da ispunjava, c) vrijeme na koje se zaključuje ugovor o radu, d) dužinu radnog vremena (puno odnosno nepuno radno vrijeme sa navedenim brojem časova), e) trajanje pripravničkog staža, ako se konkurs objavljuje za pripravnika, f) dužinu trajanja probnog rada, g) rok za podnošenje prijava, h) dokumentaciju o ispunjavanju uslova, i) termine za održavanje intervjua u školama. Član 4. (Prijava na konkurs/oglas) (1)Nakon što Ministarstvo objavi konkurs/oglas kandidati podnose prijavu na sljedeći način: a) prijavu na konkurs kandidati podnose na Obrascu broj 1A-„Prijavni obrazac za prijem nastavnika, stručnih saradnika i sekretara u radni odnos u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona“ u dva primjerka i jednu kompletnu dokumentaciju o ispunjavanju uslova propisanih u konkursu. b) prijavu na oglas kandidati podnose na Obrascu broj 1B-„Prijavni obrazac za prijem saradnika, asistenata, administrativno-tehničkog i pomoćno-tehničkog osoblja u radni odnos u

stručnih saradnika i sekretara po objavljenom konkursu za prijem u radni odnos u školi su: a) radni staž u skladu sa stručnom spremom i profilom traženom konkursom. kopiju radne knjižice i drugo). te u slučaju da bude prvorangirani u više škola prima ga ona škola koju je u Obrascu broj 2 naveo kao prioritetnu. . kandidat dostavlja kao orginale ili ovjerene kopije. Član 6. navesti prioritetnu školu za koju se opredjeljuje u slučaju prijema. Član 5. e) čekanje na posao (trajanje nezaposlenosti). dok se u ostalim školama briše sa rang liste. stručnih saradnika i sekretara) (1) Kriteriji na osnovu kojih se vrši bodovanje nastavnika. ne starije od 6 mjeseci. forma i sadržaj prijavnih obrazaca iz prethodnog stava propisan je ovim Pravilnikom na Obrascu broj 1A i Obrascu broj 1B.01 bodova po danu. (5) Prijavu na konkurs/oglas sa potrebnom dokumentacijom kandidat predaje lično na pisarnicu Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa Vlade Tuzlanskog kantona ili putem pošte preporučeno. (Bodovanje kandidata) (1) Nastavnici. diploma o stručnoj spremi. d) dobrovoljno uplaćeni staž osiguranja za stručnu spremu (stepen i profil) traženu konkursom.osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona“ u dva primjerka i jednu kompletnu dokumentaciju o ispunjavanju uslova propisanih u oglasu. b) pripravnički staž u skladu sa stručnom spremom traženom konkursom. stručni saradnici i sekretari škole se za svaki navršeni mjesec radnog staža ostvarenog u školama. (4) Bodovanje kandidata na intervjuu utvrđenom u stavu (1) alineja f) ovog člana vrši Komisija za provođenje intervjua koju imenuje Školski odbor škole u skladu sa ovim Pravilnikom. c). c). nauke. (3) Prijavu na konkurs/oglas sa potrebnom dokumentacijom (prijava. Član 7. f) intervju. (4) Kandidat je dužan uz prijavu za konkurs/oglas na propisanom Obrascu broj 2 „Pregled prijavnih obrazaca po školama i pozicijama/predmetima na koje je kandidat aplicirao“. (2) Bodovanje kandidata po kriterijima utvrđenim u stavu (1) alineje a). ( Kriteriji na osnovu kojih se vrši bodovanje nastavnika. d) i e) ovog člana vrši Komisija za bodovanje kandidata koju imenuje ministar obrazovanja. d) i e) ovog člana samo po jednom osnovu. c) volonterski staž u skladu sa stručnom spremom traženom konkursom. uvjerenje o položenom stručnom ispitu. (2)Izgled. a za radni staž u školama manji od mjesec dana se boduju po 0. kulture i sporta Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu:ministar) u skladu sa ovim Pravilnikom. b). i čini njegov sastavni dio.30 bodova. potvrda o stažu. b). (Rok za okončanje postupka po objavljenom konkursu/oglasu) Škola je dužna postupak prijema zaposlenika po objavljenom konkursu/oglasu okončati u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavu na isti. koji je propisan ovim Pravilnikom i koji je sastavni dio Obrasca broj 1A i Obrasca broj 1B. (3) Kandidat može biti bodovan za isti vremenski period po kriterijima utvrđenim u stavu (1) alineje a). nakon sticanja stručne spreme (stepena i profila) tražene konkursom boduju sa po 0.

nakon sticanja stručne spreme (stepena i profila) tražene konkursom boduju sa po 0. (6) Kao dokazi o ostvarenom stažu iz predhodnih stavova ovog člana su: a) uvjerenje/potvrda izdata od strane škole. na propisanom Obrascu broj 3 „Potvrda“ .15 bodova. računa se od dana sticanja stručne spreme i profila tražene konkursom odnosno od dana prijavljivanja kandidata na evidenciju nadležne službe za zapošljavanje sa stručnom spremom i profilom traženim konkursom. stručni saradnici i sekretari se za svaki navršeni mjesec dobrovoljno uplaćenog staža osiguranja nakon sticanja stručne spreme (stepena i profila) tražene konkursom boduju sa po 0. a za radni staž u školama manji od mjesec dana se boduju po 0. Za tačnost podataka vezanih za preračunavanje nepunog radnog vremena u puno radno vrijeme odgovara direktor škole. (8) Uvjerenje/potvrda izdata od strane škole treba biti izdata u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku F BiH („Službene novine „F BiH“.005 bodova po danu. nakon sticanja stručne spreme (stepena i profila) tražene konkursom boduju sa po 0. (10) Ako je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom.15 bodova.(2) Nastavnici se za svaki navršeni mjesec radnog staža u školama na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu u skladu sa Nastavnim planom i programom boduju sa po 0. stepen i profil stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. (4) Nastavnici. računa mu se 6 mjeseci radnog staža). a za volonterski staž manji od mjesec dana boduju se sa po 0. a za čekanje na posao kraće od mjesec dana boduju se sa po 0.15 bodova.10 bodova. (Čekanje na posao -trajanje nezaposlenosti) (1) Nastavnici.20 bodova.005 bodova po danu.005 po danu. nepuno radno vrijeme mu se preračunava u radno vrijeme s punim radnim vremenom (npr: ako je kandidat radio 12 mjeseci na ½ radnog vremena/norme. (3) Dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje je uvjerenje odnosno potvrda izdato od strane nadležne službe za zapošljavanje. c) ugovor o obavljanju pripravničkog odnosno volonterskog staža. (5) Nastavnici. . (9) Za tačnost sadržaja uvjerenja/potvrde u smislu prethodnog stava odgovara direktor škole.006 bodova po danu. a za uplaćeni staž manji od mjesec dana se boduju sa po 0. stručni saradnici i sekretari škole se za svaki navršen mjesec volonterskog staža ostvarenog u školama. stručni saradnici i sekretari škole se za svaki navršen mjesec pripravničkog staža ostavrenog u školama. koji je sastavni dio ovog Pravilnika. (7) Ukoliko se podaci kandidata o radnom stažu iz uvjerenja/potvrde i podaci iz radne knjižice kandidata razlikuju. (3) Nastavnici.003 bodova po danu. uzimaju se podaci iz radne knjižice kandidata. b) kopija radne knjižice kandidata. (2) Čekanje na posao u smislu prethodnog stava ovog člana. Član 8. broj 2/98 i 48/99) u kojoj mora tačno i precizno biti navedeno: vrsta posla. a za pripravnički staž manji od mjesec dana boduju se sa po 0. stručni saradnici i sekretari se za svaki navršeni mjesec čekanja na posao na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje nakon sticanja stručne spreme i profila tražene konkursom boduju sa po 0.

Član 10.Komisija za provođenje intervjua. (2) Broj Komisija iz prethodnog stava ovisit će o broju prijavljenih kandidata i drugim okolnostima koje bi mogle biti od utjecaja na blagovremeno okončanje konkursne/oglasne procedure. sa mogućnošću produženja iste. (4) Mandat Komisije je jedna školska godina. poduzima aktivnosti za organizovanje i koordinaciju rada Komisija za bodovanje kandidata i Komisija za provođenje intervjua. iskazanih sposobnosti i kompetencija za poziciju na koju je kandidat konkurisao. najdalje do dana objavljivanja konkursa/oglasa. Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona.Član 9. (3) Centralna komisija za provođenje konkursne/oglasne procedure organizuje aktivnosti vezano za objavljivanje konkursa/oglasa. te jednog rezervnog člana. radno iskustvo. (3) Komisije broje po tri stalna člana. izvještava ministra o provođenu konkursne/oglasne procedure i za svoj rad odgovara ministru. . . (Intervju) (1) Intervju po konkursu odnosi se na teme iz oblasti odgoja i obrazovanja. najdalje do dana objavljivanja konkursa/oglasa. Član 12. kako bi se osigurao nesmetani rad komisije u svakom trenutku. izdaje odgovarajuće preporuke i naloge u cilju unaprijeđenja i blagovremenog okončanja konkusnog/oglasnog postupka. (4) Komisija iz stava (1) ovog člana o svom radu vodi zapisnik. životne prilike. (5) Komisija iz stava (1) ovog člana odgovara ministru. a ima za cilj procjenu profesionalnih karakteristika. (2) Intervju po oglasu odnosi se na teme vezane za ličnost i ponašanje kandidata. (Centralna komisija za provođenje konkursne/oglasne procedure) (1) Ministar imenuje Centralnu komisiju za provođenje konkursne/oglasne procedure koja se sastoji od predsjednika i šest članova. kontroliše rad svih organa uključenih u postupak po objavljenom konkursu/oglasu. (3) Kandidat po osnovu intervjua može ostvariti minimalno 0.Centralna komisija za provođenje konkursne/oglasne procedure. (Imenovanje.Komisija za bodovanje kandidata i .60 bodova a maksimalno 3 boda. (2) Mandat Centralne komisiju za provođenje konkursne/oglasne procedure je jedna školska godina sa mogućnošću produženja iste. predstavnika škola Tuzlanskog kantona. od kojih je jedan predsjednik. predstavnika sindikata i predstavnika Kantonalne uprave za inspekcijske poslove. motivaciju za prijavu na oglas i rad na radnom mjestu na koje se kandidat prijavio. Član 11. sastav i mandat Komisija za bodovanje kandidata) (1) Ministar imenuje Komisije za bodovanje kandidata koje se sastoje od predstavnika Ministarstva. (Organi nadležni za provođenje konkursne/oglasne procedure) Organizaciju i provođenje procedure po objavljenom konkursu/oglasu provode: .

najkasnije u roku od pet dana od dana zatvaranja konkursa/oglasa radi blagovremenog obavljanja intervjua sa kandidatima. 7. i 8. pomoćnik direktora ili pedagog škole i nastavnik. (2) Zapisnik o radu Komisija za bodovanje kandidata sadrži: a) podatke o kandidatu (prezime. i 8. (5) Škola je dužna listu uspješnih kandidata istaknuti na oglasnoj ploči. Član 15. zajedno sa zapisnikom. ovog Pravilnika. (3) Nakon utvrđivanja broja bodova svim kandidatima. Komisija utvrđuje rang listu kandidata po školama i predmetima koji ispunjavaju uvjete konkursa/oglasa. nego ih konstatuje u zapisnik utvrđujući razloge takve konstatacije. koji potpisuju svi članovi Komisije. e-maila i poštom. kako bi bila dostupna kandidatima prilikom pristupanja na intervju.Član 13. (3) Nepotpune i neblagovremene prijave. kojeg potpisuju svi članovi Komisije za provođenje intervjua . (4) Utvrđenu listu. 7. Komisija za bodovanje kandidata ne razmatra. (2) Mandat Komisije za provođenje intervjua je jedna školska godina sa mogućnošću produženja iste. i 8. (2) Za kandidate po objavljenom oglasu Komisija za bodovanje kandidata vrši provjeru ispunjavanja formalno-pravnih uslova. u roku od sedam dana od dana sačinjavanja liste uspješnih kandidata. (6) Nakon sačinjavanja liste uspješnih kandidata iz prethodnog stava Komisija za bodovanje kandidata pristupa bodovanju kandidata na toj listi i sačinjava rang listu kandidata sa utvrđenim brojem bodova. (Rad Komisije za bodovanje kandidata) (1) Komisije za bodovanje kandidata vrše bodovanje kandidata po objavljenom konkursu i utvrđuju bodove u skladu sa članom 6. (4) Komisija za bodovanje kandidata je dužna dostaviti školi listu uspješnih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa po abecednom redu bez prethodno utvrđenog broja bodova. ( Komisija za provođenje intervjua) (1) Intervju provodi Komisija za provođenje intervjua koju imenuje Školski odbor svake škole posebno. (Zapisnik o radu Komisije za bodovanje kandidata) (1) O svom radu Komisija za bodovanje kandidata vodi zapisnik. WEB stranici škole i drugom pogodnom mjestu na ulazu u školu. ime roditelja i ime). Član 14. 7. b) broj bodova koje je kandidat ostvario u skladu sa članom 6.. (7) Komisija je dužna ukupan broj bodova koji je ostvario svaki kandidat u skladu sa članom 6. a najkasnije u roku od tri dana od dana sačinjavanja zapisnika. (4) Zapisnik iz prethodnog stava sadrži: . o čemu obavještava kandidate odmah. ovog Pravilnika svesti na dvije decimale.. a sastoji se od tri člana: direktor. te listu kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa dostavlja školi radi provođenja intervjua i izbora kandidata. (3) Komisija za provođenje intervjua o svom radu vodi zapisnik posebno za svakog kandidata.. ovog Pravilnika. na prijedlog direktora. posebno po svakom od kriterija za bodovanje i d) ukupan broj bodova kandidata. potpisuju svi članovi Komisije i sastavni je dio zapisnika. putem faksa.

koje je dužno istu u roku od jedan dan dostaviti školama faksom. . emailom i poštom i objaviti na svojoj web stranici.sadržaj intervjua. pojava. motivisanost-entuzijazam. Član 17. a najdalje do 01.pojedinačan broj bodova svakog člana Komisije za provođenje intervjua . stava (4) ovog Pravilnika Komisja za provođenje intervjua dužna je obaviti intervjue sa kandidatima u roku od sedam dana od dana prijema liste uspješnih kandidata. e-mailom i poštom. (2) Konačnu rang lista kandidata iz prethodnog stava Komisije za bodovanje kandidata dostavljaju Ministarstvu. (5) Ukoliko se nakon provedenog konkursa/oglasa u školi ukaže potreba za popunom upražnjene pozicije iz razloga propisanih Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakonom o srednjem obrazovanju i odgoju (u daljem tekstu: Zakonom). (4) Prilikom vođenja intervjua sa kandidatima kandidat se ispituje i ocjenjuje u odnosu na: opće odlike-urednost. o čemu se sastavlja zapisnik.. (3) Kandidat koji ne pristupi intervjuu gubi pravo daljeg učešća u konkursnoj/oglasnoj proceduri. (2) Nakon prijema liste uspješnih kandidata iz člana 13. ( Konačna rang lista kandidata) (1) Komisija za bodovanje kandidata. (4) Konačna rang lista kandidata po školama i pozicijama vrijedi za školsku godinu za koju je konkurs/oglas objavljen te se. nakon što sačini listu kandidata iz člana 13. konkurs/oglas ne mora ponovno objavljivati nego direktor škole prima kandidata koji je naredni na Konačnoj rang listi za traženu poziciju i školu. (6) Nakon provedenog intervjua Komisija za provođenje intervjua je dužna sačiniti listu kandidata sa kojima je obavljen intervju sa ostvarenim brojem bodova i u roku od jedan dan istu dostaviti Komisiji za bodovanje kandidata faksom. (5) Svaki član Komisije za provođenje intervjua kandidatu dodjeljuje bodove u rasponu od 0. maniri.ukupan broj bodova ostvaren na intervjuu od svih članova Komisije za provođenje intervjua . nakon početka školske godine. popuna upražnjene pozicije se vrši na osnovu konkursa/oglasa koji objavljuje Ministarstvo u skladu sa ovim Pravilnikom. stav (7). (5) Komisija iz stava (1) ovog člana odgovara Školskom odboru škole. . Član 16.20 do 1 bod. što mora biti navedeno u tekstu konkursa/oglasa. stav (7) ovog Pravilnika. aprila te školske godine. sposobnost iznalaženja rješenja. sačinjava Konačnu rang listu kandidata po školama i pozicijama na način da zbraja bodove kandidata ostvarene na intervjuu iz člana 16. a na koju se ne može primjeniti Konačna rang lista kandidata po školama i pozicijama iz prethodnog stava. vještina komuniciranja i dr. ( Provođenje intervjua) (1) Komisija za provođenje intervjua je dužna intervjue provesti u terminima utvrđenim u tekstu objavljenog konkursa/oglasa. u slučaju iskazivanja potrebe u školi za pozicije obuhvaćene Konačnom rang listom kandidata po školama i pozicijama u toku trajanja školske godine. fleksibilnost-prihvatanje drugačijeg mišljenja. stav (6) koje je utvrdila Komisija za provođenje intervjua i bodove ostvarene na osnovu bodovanja Komisije za bodovanje kandidata iz člana 13. (3) Konačnu rang listu kandidata po školama i pozicijama potpisuju svi članovi Komisija za bodovanje kandidata s tim da ne preuzimaju na sebe odgovornost za utvrđeni broj bodova kandidata ostvaren na intervjuu.

kandidati ostvare isti broj bodova. ( Prioritet pri zapošljavanju) (1) Ako po Konačnoj rang listi kandidata. a na koju se ne može primjeniti Konačna rang lista kandidata po školama i pozicijama iz prethodnog stava.(6) U slučaju iz prethodnog stava angažovanje lica do okončanja konkursne/oglasne procedure se vrši na osnovu saglasnosti Ministarstva u skladu sa Zakonom.kandidat na koga se može primjeniti odredbe člana 16. (5) Ministarstvo je dužno propisati obrazac za praćenje i ocjenjivanje zaposlenika škole u periodu probnog rada sa tačno utvrđenim parametrima koji se ocjenjuju. odnosno na raspisani/oglašeni broj izvršilaca i časova/sati. direktor je dužan odrediti lice koje će pratiti zaposlenika u periodu probnog rada i nakon isteka perioda probnog rada predložiti ocjenu probnog rada zaposlenika. (11) U slučaju odustanka iz prethodnog stava direktor škole prima sljedećeg kandidata sa Konačne rang liste kandidata. na prijedlog lica iz prethodnog stava. parametri koji se ocjenjuju u probnom radu i drugo. (6) Škola je dužna Pravilnikom o radu urediti institut probnog rada u smislu preciziranja ko podliježe probnom radu. Član 19. o rezultatima konkursa sa navedenim brojem bodova za svakog kandidata. u slučaju da do takvog odustanka dođe iz bilo kojeg razloga. popuna upražnjene pozicije se vrši na osnovu saglasnosti Ministarstva u skladu sa Zakonom.za nastavnike i stručne saradnike u trajanju od 4 mjeseca (jedno polugodište). broj 5/12).kandidat koji ima veći prosjek ocjena ostvaren tokom školovanja odnosno studija. . (4) U Odluci iz prethodnog stava. . prilikom odabira kandidata prioritet imaju kandidati prema sljedećem navedenom redoslijedu: . (8) Ukoliko probni rad zaposlenika bude ocjenjen ocjenom „ne zadovoljava“ zaposleniku prestaje radni odnos. (9) Odluka o prijemu kandidata mora sadržavati odredbu o obaveznom pismenom odustanku od pozicije na koju je kandidat izabran. prilikom utvrđivanja dužine probnog rada. (7) Izuzetno ukoliko se u školi ukaže potreba popune upražnjene pozicije nakon početka školske godine a poslije 01. (7) Direktor ocjenjuje probni rad zaposlenika ocjenom „zadovoljava“ ili „ne zadovoljava“. (12) Škola je dužna pismeno obavijestiti sve kandidate sa Konačne rang liste kandidata odmah.za ostale zaposlenike u trajanju od 3 mjeseca. a najkasnije u roku od tri dana. ko prati probni rad. . aprila te školske godine. u roku od jedan dan od prijema Konačne rang liste kandidata. Član 18. ( Donošenje Odluke o prijemu kandidata i utvrđivanje probnog rada) (1) Direktor škole donosi Odluku o prijemu prvorangiranog kandidata na osnovu Konačne rang liste kandidata po školama i pozicijama dostavljene od Ministarstva. (3) Odluka o prijemu kandidata mora sadržavati odredbe o utvrđivanju probnog rada za primljenog kandidata i to: . (10) Rok za pismeni odustanak kandidata iz prethodnog stava je dva dana od dana prijema Odluke o prijemu kandidata. trajanje probnog rada. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica („Službene novine Tuzlanskog kantona“. (2) Prijem po svakoj poziciji konkursa/oglasa vršit će se shodno oglašenoj poziciji.

inspekcija je dužna izuzeti predmet od Komisije. (4) Pribavljeno mišljenje po prigovoru. (4) Pravo uvida u konkursnu dokumentaciju kandidat može ostvariti u roku za izjavljivanje prigovora do donošenja konačne odluke o izboru od strane Školskog odbora. (3) Pravo uvida ima i kandidat čija je prijava na konkurs/oglas evidentirana kao nepotpuna ili neblagovremena. vezanu za poziciju iz konkursa/oglasa na koju je konkurisao. izvršiti inspekcijski nadzor i dostaviti mišljenje o izvršenom inspekcijskom nadzoru školi u roku od pet dana od prijema zahtjeva škole.Član 20. Školski odbor je obavezan uzeti kao osnov za donošenje odluke po prigovoru u svakom konkretnom slučaju i bez istog ne može donijeti konačnu odluku. . Član 22. (Otklanjanje nedostataka u bodovanju kandidata) U slučaju da nadležna inspekcija utvrdi nepravilnosti u bodovanju kandidata prilikom provođenja inspekcijskog nadzora iz člana 21. (Pravo uvida u konkursnu dokumentaciju) (1) Kandidat ima pravo neposrednog uvida u konkursnu dokumentaciju samo vezanu za poziciju iz konkursa/oglasa za koju je konkurisao. (5) Školski odbor je dužan donijeti odluku po prigovoru najkasnije tri dana od dana zaprimanja mišljenja nadležne inspekcije. Član 24. (Tumačenje odredbi ovog Pravilnika) (1) Tumačenje odredbi ovog Pravilnika daje ministar na osnovu mišljenja Komisije za tumačenje. (2) Ministarstvo je dužno na zahtjev kandidata osigurati nesmetan uvid u dokumentaciju svih kandidata. Član 21. (6) Odluka Školskog odbora je konačna. stava (3) ovog Pravilnika dužna je o tome sačiniti Izvještaj i dostaviti ga ministru na dalje postupanje u skladu sa svojim nadležnostima. (2) Škola je dužna po svakom pojedinačnom prigovoru zatražiti mišljenje nadležne inspekcije u roku od tri dana od dana podnošenja prigovora. (Obaveza usklađivanja Pravilnika o radu) Škole su obavezne uskladiti svoje Pravilnike o radu sa odredbama ovog Pravilnika u roku od 30 dana od njegovog stupanja na snagu. (Pravo prigovora) (1) Kandidat koji je nezadovoljan bodovanjem i/ili Odlukom direktora o izboru kandidata ima pravo u roku od osam dana od dana prijema navedene Odluke. Član 25. izjaviti prigovor Školskom odboru škole. (3) Po prijemu zahtjeva za mišljenje inspekcije po prigovoru. (Zaključenje ugovora o radu) Škola je dužna zaključiti ugovor o radu sa izabranim kandidatom u roku od jedan dan od dana konačnosti Odluke o izboru kandidata Član 23.

tlan26. ln Tuzla. Zakona o srednjem obrazovanju.12. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu i podzakonskih akata. kulture i sporta Broil i t/l^-3 ? -/s 99. ( Stupanje na snagu) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom dono5enja no vinam a T uzlansko g kantona". lDU . i bit ie objavljen u . tlan 28. (Prestanak primjene ranijeg propisa) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju da vai. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu.2009 godine. nauke.e Kriteriji o bodovanju kandidata zaprijem u radni odnos u osnovne i srednje Skole Tuzlanskog kantona koje imaju status javne ustanove broj : l0l l-34-23264109 od 1 5 . tlan 27.. (Primjena odredbi drugih akata) Na pitanja koja nisu regulisana ovim Pravilnikom primjenjivat 6e se odredbe Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju.SluZbenim BOSNA I HERCEGOVINA j FEDBRACIJA BOSNE I HERCEGOVINd TAZLANSKI KANTON i Ministarsfvo obrazovanja.(2) Komisiju zatumalenje iz prethodnog stava imenuje ministar. A 30/.

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za traženu poziciju 3.Uvjerenje o državljanstvu . III. Obrazovanje: A. Naziv škole iz konkursa  __________________________________________________________________________ 2. Uz prijavni obrazac za prijem nastavnika. Naziv predmeta/pozicija iz konkursa na koju se kandidat prijavljuje  __________________________________________________________________________ II. stručnih saradnika i sekretara u radni odnos u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona i pregled prijavnih obrazaca po školama i pozicijama/predmetima na koje je kandidat aplicirao kandidat dostavlja : 1. Naziv završenog fakulteta. Naziv škole. Izvod iz matične knjige rođenih 4. Dokaz o stručnoj spremi 2. predmeta i pozicije na koju se kandidat prijavljuje 1. sjedište i država Stručni naziv Datum sticanja diplome IV. STRUČNIH SARADNIKA. Naziv.PRIJAVNI OBRAZAC ZA PRIJEM NASTAVNIKA. Lični podaci: Prezime Ime roditelja/staratelja Ime Adresa stanovanja (ulica i broj): Poštanski broj i mjesto: Telefonski broj: E-mail (ako imate): Informacije za kontaktiranje će biti korištene za daljnju komunikaciju sa Vama. I SEKRETARA U RADNI ODNOS U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA I. Molimo da pažljivo popunite navedena polja.

istiniti. stručnog saradnika. Obrazac broj 1B . potpuni i tačni. Uvjerenje službe za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji poslije sticanja odgovarajuće stručne spreme tražene konkursom NAPOMENA: Verifikaciju i čekiranje gore navedene dokumenatcije vrše službena lica pisarnice Tuzlanskog kantona V. volonterski staž i staž na poslovima instruktive nastave) 6. nauke. Potvrda škole o radnom stažu ( poslije sticanja odgovarajuće stručne spreme na poslovima traženim konkursom. neposredno putem pisarnice Vlade Tuzlanskog kantona Ili 2. pripravnički staž. Izjava o spremnosti na poštivanje pravila o nespojivosti s mjestom zaposlenoga u školama i tačnosti podataka u prijavi: Napomena: tačnost i istinitost podataka podliježu materijalnoj i krivičnoj odgovornosti.1. stručnih saradnika i sekretara u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona. Kopiju radničke knjižice 7.NE OTVARAJ“. OVIM IZJAVLJUJEM:   da nisam pod optužnicom Međunarodnoga tribunala za bivšu Jugoslaviju u Hagu i da nisam odbio povinovati se naredbi da se pojavim pred Tribunalom) član IX. saradnika ili sekretara škole.  Ovim izjavljujem da sam svjestan posljedica davanja netačnih i neistinitih podataka u ovoj prijavi i dobrovoljno izjavljujem pod punom moralnom. 75000 Tuzla sa nazanakom „Prijava na javni oglas za prijem nastavnika. protiv života i tijela. protiv dostojanstva osobe i morala. protiv braka i porodice.5. Ustava BiH). preporučeno putem pošte na adresu: Ministarstvo obrazovanja. da nemam smetnji za obavljanje poslova nastavnika. protiv službene i druge odgovorne dužnosti osim ako je nastupila rehabilitacija po posebnom zakonu. protiv čovječnosti i međunarodnog prava. kulture i sporta Tuzlanskog kantona Slatina br:2. / Datum / Jedinstveni matični broj Potpis NAPOMENA: Prijavni obrazac za prijem nastavnika. stručnih saradnika i sekretara u radni odnos u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona i pregled prijavnih obrazaca po školama i pozicijama/predmetima na koje je kandidat aplicirao se dostavlja na sljedeće načine: 1. na poslovima u skladu sa NPP. da nisam osuđen pravosnažnom presudom na kaznu zatvora za krivično djelo protiv ustavnog poredtka. kao i ova izjava. materijalnom i krivičnom odgovornošću da su svi moji odgovori na prethodno navedena pitanja.

predmeta i pozicije na koju se kandidat prijavljuje 1. Molimo da pažljivo popunite navedena polja. III. Uvjerenje o državljanstvu NAPOMENA: Verifikaciju i čekiranje gore navedene dokumenatcije vrše službena lica pisarnice Tuzlanskog kantona . Naziv. Lični podaci: Prezime Ime roditelja/staratelja Ime Adresa stanovanja (ulica i broj): Poštanski broj i mjesto: Telefonski broj: E-mail (ako imate): Informacije za kontaktiranje će biti korištene za daljnju komunikaciju sa Vama. ASISTENATA. Dokaz o stručnoj spremi 2. sjedište i država Stručni naziv Datum sticanja diplome IV. Uz prijavni obrazac za prijem i pregled prijavnih obrazaca po školama i pozicijama na koje je kandidat aplicirao kandidat dostavlja : 1. Naziv završene. ADMINISTRATIVNO-FINANSIJSKOG I POMOĆNO-TEHNIČKOG OSOBLJA I. Naziv škole iz oglasa  __________________________________________________________________________ 2. Izvod iz matične knjige rođenih 3. Obrazovanje: A. Naziv škole. Naziv pozicije iz oglasa na koju se kandidat prijavljuje  __________________________________________________________________________ II.PRIJAVNI OBRAZAC ZA PRIJEM SARADNIKA.

/ Datum / Jedinstveni matični broj Potpis NAPOMENA: Prijavni obrazac i pregled prijavnih obrazaca po školama i pozicijama na koje je kandidat aplicirao se dostavlja na sljedeće načine: 1. materijalnom i krivičnom odgovornošću da su svi moji odgovori na prethodno navedena pitanja. kao i ova izjava.V. Ovim izjavljujem da sam svjestan posljedica davanja netačnih i neistinitih podataka u ovoj prijavi i dobrovoljno izjavljujem pod punom moralnom. neposredno putem pisarnice Vlade Tuzlanskog kantona Ili 2. 75000 Tuzla sa nazanakom „Prijava na javni oglas za prijem nastavnika. OVIM IZJAVLJUJEM:  da nisam pod optužnicom Međunarodnoga tribunala za bivšu Jugoslaviju u Hagu i da nisam odbio povinovati se naredbi da se pojavim pred Tribunalom) član IX. potpuni i tačni. preporučeno putem pošte na adresu: Ministarstvo obrazovanja. stručnih saradnika i sekretara u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.1. Ustava BiH).NE OTVARAJ“. kulture i sporta Tuzlanskog kantona Slatina br:2. Izjava o spremnosti na poštivanje pravila o nespojivosti s mjestom zaposlenoga u školama i tačnosti podataka u prijavi: Napomena: tačnost i istinitost podataka podliježu materijalnoj i krivičnoj odgovornosti. Obrazac broj 2 . istiniti. nauke.

__________________________________ 9.___________________________________ 14.___________________________________ 11.____________________________________ 3.__________________________________ 13.____________________________________ 2. .PREGLED PRIJAVNIH OBRAZACA PO ŠKOLAMA I POZICIJAMA/PREDMETIMA NA KOJE JE KANDIDAT APLICIRAO I.____________________________________ 4.___________________________________ 5. .___________________________________ 12. Dana:_________________2012 godine Potpis ____________________ Obrazac broj 3 .___________________________________ 6. Ime i prezime kandidata _____________________________________________________________ II.__________________________________ 10.___________________________________ .__________________________________ 8.___________________________________ 7. Naziv škole i predmeta/pozicije na koje je kandidat aplicirao poredanih po prioritetu kandidata 1.

Zakona o upravnom postupku („Službene novine FBiH“. služi za prijavu na konkurs za prijem u radni odnos u osnovne i srednje škole na području Tuzlanskog kantona te se u druge svrhe ne može koristiti. i stekao ___________mjeseci i ________dana volonterskog staža. 2. JU ___________________izdaje: POTVRDA Kojom se od strane JU __________________________. Dostavljeno: 1 x Imenovanom 1 x a/a škole Direktor škole ____________________ . obavljao pripravnički staž nakon sticanja stručne spreme i profila tražene konkursom u periodu od ________________________ do_______________. 4. obavljao volonterski staž nakon sticanja stručne spreme i profila traženog konkursom u periodu od__________________ ___do ______________________. i stekao _________________mjeseci i _________________dana radnog staža. i stekao __________mjeseci i _________dana pripravničkog staža 3. radio na poslovima traženim konkursom nakon sticanja stručne spreme i profila tražene konkursom u periodu od _____________________ do ___________________. potvrđuje da je ______________________________. broj:2/98 i 48/99) i člana ______ Pravila JU _________________.Javna ustanova _______________ Broj:________________________ Dana:________________________ Na osnovu člana 169. i stekao _____________________mjeseci i __________________dana radnog staža.radio na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu u skladu sa NPP u periodu od ____________________ do________________. Potvrda se izdaje na zahtjev imenovanog. u JU _______________________: 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful