Na osnovu člana 72. stav (8) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj:6/04, 7/05 i 17/11) i člana 104.

stav (8) Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj:17/11), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona donosi PRAVILNIK o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona. Član 1. (Predmet Pravilnika) Ovim Pravilnikom utvrđuju se uslovi, kriteriji i postupak zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona( u daljem tekstu: školama). Član 2. (Procedura koja predhodi zaključivanju ugovora o radu) (1) Škola je dužna vršiti prijem nastavnika, stručnih saradnika i sekretara škola na osnovu javnog konkursa, a saradnici, asistenti, administrativno-tehničko i pomoćno-tehničko osoblje na osnovu javnog oglasa, kojeg objavljuje Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona ( u daljem tekstu: Ministarstvo) u dnevnom listu. (2)Ministarstvo će objavljeni konkurs/oglas istaći na web stranici Ministarstva, a istovremeno isti dostavlja Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona radi isticanja na oglasnoj ploči. Član 3. (Sadržaj konkursa/oglasa) Konkurs odnosno oglas za prijem u radni odnos zaposlenika u školama sadrži: a) naziv predmeta/radnog mjesta i broj izvršilaca, b) opće i posebne uslove koje kandidat treba da ispunjava, c) vrijeme na koje se zaključuje ugovor o radu, d) dužinu radnog vremena (puno odnosno nepuno radno vrijeme sa navedenim brojem časova), e) trajanje pripravničkog staža, ako se konkurs objavljuje za pripravnika, f) dužinu trajanja probnog rada, g) rok za podnošenje prijava, h) dokumentaciju o ispunjavanju uslova, i) termine za održavanje intervjua u školama. Član 4. (Prijava na konkurs/oglas) (1)Nakon što Ministarstvo objavi konkurs/oglas kandidati podnose prijavu na sljedeći način: a) prijavu na konkurs kandidati podnose na Obrascu broj 1A-„Prijavni obrazac za prijem nastavnika, stručnih saradnika i sekretara u radni odnos u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona“ u dva primjerka i jednu kompletnu dokumentaciju o ispunjavanju uslova propisanih u konkursu. b) prijavu na oglas kandidati podnose na Obrascu broj 1B-„Prijavni obrazac za prijem saradnika, asistenata, administrativno-tehničkog i pomoćno-tehničkog osoblja u radni odnos u

c). (5) Prijavu na konkurs/oglas sa potrebnom dokumentacijom kandidat predaje lično na pisarnicu Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa Vlade Tuzlanskog kantona ili putem pošte preporučeno. potvrda o stažu. dok se u ostalim školama briše sa rang liste. (Rok za okončanje postupka po objavljenom konkursu/oglasu) Škola je dužna postupak prijema zaposlenika po objavljenom konkursu/oglasu okončati u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavu na isti. diploma o stručnoj spremi. (4) Bodovanje kandidata na intervjuu utvrđenom u stavu (1) alineja f) ovog člana vrši Komisija za provođenje intervjua koju imenuje Školski odbor škole u skladu sa ovim Pravilnikom. (3) Kandidat može biti bodovan za isti vremenski period po kriterijima utvrđenim u stavu (1) alineje a). ( Kriteriji na osnovu kojih se vrši bodovanje nastavnika. kulture i sporta Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu:ministar) u skladu sa ovim Pravilnikom. c). stručnih saradnika i sekretara) (1) Kriteriji na osnovu kojih se vrši bodovanje nastavnika.osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona“ u dva primjerka i jednu kompletnu dokumentaciju o ispunjavanju uslova propisanih u oglasu. navesti prioritetnu školu za koju se opredjeljuje u slučaju prijema. Član 7. b) pripravnički staž u skladu sa stručnom spremom traženom konkursom. e) čekanje na posao (trajanje nezaposlenosti). uvjerenje o položenom stručnom ispitu. Član 6. (4) Kandidat je dužan uz prijavu za konkurs/oglas na propisanom Obrascu broj 2 „Pregled prijavnih obrazaca po školama i pozicijama/predmetima na koje je kandidat aplicirao“. nauke. koji je propisan ovim Pravilnikom i koji je sastavni dio Obrasca broj 1A i Obrasca broj 1B. kopiju radne knjižice i drugo).01 bodova po danu. f) intervju. (3) Prijavu na konkurs/oglas sa potrebnom dokumentacijom (prijava. forma i sadržaj prijavnih obrazaca iz prethodnog stava propisan je ovim Pravilnikom na Obrascu broj 1A i Obrascu broj 1B. d) i e) ovog člana vrši Komisija za bodovanje kandidata koju imenuje ministar obrazovanja. d) i e) ovog člana samo po jednom osnovu. te u slučaju da bude prvorangirani u više škola prima ga ona škola koju je u Obrascu broj 2 naveo kao prioritetnu. . stručnih saradnika i sekretara po objavljenom konkursu za prijem u radni odnos u školi su: a) radni staž u skladu sa stručnom spremom i profilom traženom konkursom. (Bodovanje kandidata) (1) Nastavnici. Član 5. i čini njegov sastavni dio. (2) Bodovanje kandidata po kriterijima utvrđenim u stavu (1) alineje a). d) dobrovoljno uplaćeni staž osiguranja za stručnu spremu (stepen i profil) traženu konkursom. ne starije od 6 mjeseci. b). (2)Izgled. stručni saradnici i sekretari škole se za svaki navršeni mjesec radnog staža ostvarenog u školama. b). a za radni staž u školama manji od mjesec dana se boduju po 0. c) volonterski staž u skladu sa stručnom spremom traženom konkursom. kandidat dostavlja kao orginale ili ovjerene kopije. nakon sticanja stručne spreme (stepena i profila) tražene konkursom boduju sa po 0.30 bodova.

006 bodova po danu. nepuno radno vrijeme mu se preračunava u radno vrijeme s punim radnim vremenom (npr: ako je kandidat radio 12 mjeseci na ½ radnog vremena/norme.005 bodova po danu. b) kopija radne knjižice kandidata. (4) Nastavnici. koji je sastavni dio ovog Pravilnika. nakon sticanja stručne spreme (stepena i profila) tražene konkursom boduju sa po 0.005 bodova po danu. (10) Ako je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom. c) ugovor o obavljanju pripravničkog odnosno volonterskog staža. (Čekanje na posao -trajanje nezaposlenosti) (1) Nastavnici. (3) Nastavnici. stručni saradnici i sekretari se za svaki navršeni mjesec čekanja na posao na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje nakon sticanja stručne spreme i profila tražene konkursom boduju sa po 0. stepen i profil stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Član 8. stručni saradnici i sekretari škole se za svaki navršen mjesec pripravničkog staža ostavrenog u školama. (9) Za tačnost sadržaja uvjerenja/potvrde u smislu prethodnog stava odgovara direktor škole.005 po danu. na propisanom Obrascu broj 3 „Potvrda“ .(2) Nastavnici se za svaki navršeni mjesec radnog staža u školama na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu u skladu sa Nastavnim planom i programom boduju sa po 0. stručni saradnici i sekretari se za svaki navršeni mjesec dobrovoljno uplaćenog staža osiguranja nakon sticanja stručne spreme (stepena i profila) tražene konkursom boduju sa po 0. a za uplaćeni staž manji od mjesec dana se boduju sa po 0.10 bodova. a za radni staž u školama manji od mjesec dana se boduju po 0. (8) Uvjerenje/potvrda izdata od strane škole treba biti izdata u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku F BiH („Službene novine „F BiH“. a za pripravnički staž manji od mjesec dana boduju se sa po 0. (3) Dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje je uvjerenje odnosno potvrda izdato od strane nadležne službe za zapošljavanje. Za tačnost podataka vezanih za preračunavanje nepunog radnog vremena u puno radno vrijeme odgovara direktor škole.15 bodova. stručni saradnici i sekretari škole se za svaki navršen mjesec volonterskog staža ostvarenog u školama.15 bodova. računa se od dana sticanja stručne spreme i profila tražene konkursom odnosno od dana prijavljivanja kandidata na evidenciju nadležne službe za zapošljavanje sa stručnom spremom i profilom traženim konkursom. (5) Nastavnici.20 bodova. uzimaju se podaci iz radne knjižice kandidata. (7) Ukoliko se podaci kandidata o radnom stažu iz uvjerenja/potvrde i podaci iz radne knjižice kandidata razlikuju. računa mu se 6 mjeseci radnog staža). a za čekanje na posao kraće od mjesec dana boduju se sa po 0.15 bodova. a za volonterski staž manji od mjesec dana boduju se sa po 0. . (2) Čekanje na posao u smislu prethodnog stava ovog člana. broj 2/98 i 48/99) u kojoj mora tačno i precizno biti navedeno: vrsta posla. nakon sticanja stručne spreme (stepena i profila) tražene konkursom boduju sa po 0. (6) Kao dokazi o ostvarenom stažu iz predhodnih stavova ovog člana su: a) uvjerenje/potvrda izdata od strane škole.003 bodova po danu.

Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona. (Organi nadležni za provođenje konkursne/oglasne procedure) Organizaciju i provođenje procedure po objavljenom konkursu/oglasu provode: . iskazanih sposobnosti i kompetencija za poziciju na koju je kandidat konkurisao.Član 9. (Imenovanje. (2) Broj Komisija iz prethodnog stava ovisit će o broju prijavljenih kandidata i drugim okolnostima koje bi mogle biti od utjecaja na blagovremeno okončanje konkursne/oglasne procedure. . . životne prilike. radno iskustvo.Komisija za provođenje intervjua. Član 10. Član 12. te jednog rezervnog člana. (4) Komisija iz stava (1) ovog člana o svom radu vodi zapisnik. (Intervju) (1) Intervju po konkursu odnosi se na teme iz oblasti odgoja i obrazovanja. poduzima aktivnosti za organizovanje i koordinaciju rada Komisija za bodovanje kandidata i Komisija za provođenje intervjua. (3) Kandidat po osnovu intervjua može ostvariti minimalno 0. kako bi se osigurao nesmetani rad komisije u svakom trenutku. predstavnika škola Tuzlanskog kantona. izvještava ministra o provođenu konkursne/oglasne procedure i za svoj rad odgovara ministru. (3) Komisije broje po tri stalna člana. kontroliše rad svih organa uključenih u postupak po objavljenom konkursu/oglasu. (Centralna komisija za provođenje konkursne/oglasne procedure) (1) Ministar imenuje Centralnu komisiju za provođenje konkursne/oglasne procedure koja se sastoji od predsjednika i šest članova. (2) Mandat Centralne komisiju za provođenje konkursne/oglasne procedure je jedna školska godina sa mogućnošću produženja iste. najdalje do dana objavljivanja konkursa/oglasa. a ima za cilj procjenu profesionalnih karakteristika. sa mogućnošću produženja iste. predstavnika sindikata i predstavnika Kantonalne uprave za inspekcijske poslove. od kojih je jedan predsjednik. izdaje odgovarajuće preporuke i naloge u cilju unaprijeđenja i blagovremenog okončanja konkusnog/oglasnog postupka. motivaciju za prijavu na oglas i rad na radnom mjestu na koje se kandidat prijavio. Član 11. (3) Centralna komisija za provođenje konkursne/oglasne procedure organizuje aktivnosti vezano za objavljivanje konkursa/oglasa.Centralna komisija za provođenje konkursne/oglasne procedure. najdalje do dana objavljivanja konkursa/oglasa. (5) Komisija iz stava (1) ovog člana odgovara ministru. (4) Mandat Komisije je jedna školska godina.60 bodova a maksimalno 3 boda. sastav i mandat Komisija za bodovanje kandidata) (1) Ministar imenuje Komisije za bodovanje kandidata koje se sastoje od predstavnika Ministarstva.Komisija za bodovanje kandidata i . (2) Intervju po oglasu odnosi se na teme vezane za ličnost i ponašanje kandidata.

posebno po svakom od kriterija za bodovanje i d) ukupan broj bodova kandidata. kako bi bila dostupna kandidatima prilikom pristupanja na intervju. (4) Komisija za bodovanje kandidata je dužna dostaviti školi listu uspješnih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa po abecednom redu bez prethodno utvrđenog broja bodova. (6) Nakon sačinjavanja liste uspješnih kandidata iz prethodnog stava Komisija za bodovanje kandidata pristupa bodovanju kandidata na toj listi i sačinjava rang listu kandidata sa utvrđenim brojem bodova. a najkasnije u roku od tri dana od dana sačinjavanja zapisnika. Komisija za bodovanje kandidata ne razmatra. putem faksa. (3) Nakon utvrđivanja broja bodova svim kandidatima. na prijedlog direktora. (7) Komisija je dužna ukupan broj bodova koji je ostvario svaki kandidat u skladu sa članom 6. (2) Zapisnik o radu Komisija za bodovanje kandidata sadrži: a) podatke o kandidatu (prezime. Komisija utvrđuje rang listu kandidata po školama i predmetima koji ispunjavaju uvjete konkursa/oglasa. (4) Zapisnik iz prethodnog stava sadrži: . koji potpisuju svi članovi Komisije. najkasnije u roku od pet dana od dana zatvaranja konkursa/oglasa radi blagovremenog obavljanja intervjua sa kandidatima.Član 13. (2) Za kandidate po objavljenom oglasu Komisija za bodovanje kandidata vrši provjeru ispunjavanja formalno-pravnih uslova. (2) Mandat Komisije za provođenje intervjua je jedna školska godina sa mogućnošću produženja iste. (3) Nepotpune i neblagovremene prijave. potpisuju svi članovi Komisije i sastavni je dio zapisnika.. u roku od sedam dana od dana sačinjavanja liste uspješnih kandidata. (3) Komisija za provođenje intervjua o svom radu vodi zapisnik posebno za svakog kandidata. a sastoji se od tri člana: direktor. ( Komisija za provođenje intervjua) (1) Intervju provodi Komisija za provođenje intervjua koju imenuje Školski odbor svake škole posebno. kojeg potpisuju svi članovi Komisije za provođenje intervjua .. o čemu obavještava kandidate odmah. (Rad Komisije za bodovanje kandidata) (1) Komisije za bodovanje kandidata vrše bodovanje kandidata po objavljenom konkursu i utvrđuju bodove u skladu sa članom 6. i 8. ime roditelja i ime). b) broj bodova koje je kandidat ostvario u skladu sa članom 6. ovog Pravilnika. 7. (Zapisnik o radu Komisije za bodovanje kandidata) (1) O svom radu Komisija za bodovanje kandidata vodi zapisnik. Član 15. WEB stranici škole i drugom pogodnom mjestu na ulazu u školu. te listu kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa dostavlja školi radi provođenja intervjua i izbora kandidata. 7. e-maila i poštom. ovog Pravilnika. pomoćnik direktora ili pedagog škole i nastavnik. Član 14. i 8. 7. i 8.. zajedno sa zapisnikom. nego ih konstatuje u zapisnik utvrđujući razloge takve konstatacije. (5) Škola je dužna listu uspješnih kandidata istaknuti na oglasnoj ploči. ovog Pravilnika svesti na dvije decimale. (4) Utvrđenu listu.

. maniri. ( Konačna rang lista kandidata) (1) Komisija za bodovanje kandidata.sadržaj intervjua. konkurs/oglas ne mora ponovno objavljivati nego direktor škole prima kandidata koji je naredni na Konačnoj rang listi za traženu poziciju i školu. vještina komuniciranja i dr. ( Provođenje intervjua) (1) Komisija za provođenje intervjua je dužna intervjue provesti u terminima utvrđenim u tekstu objavljenog konkursa/oglasa. (4) Konačna rang lista kandidata po školama i pozicijama vrijedi za školsku godinu za koju je konkurs/oglas objavljen te se. sačinjava Konačnu rang listu kandidata po školama i pozicijama na način da zbraja bodove kandidata ostvarene na intervjuu iz člana 16. stav (7). .pojedinačan broj bodova svakog člana Komisije za provođenje intervjua . stav (6) koje je utvrdila Komisija za provođenje intervjua i bodove ostvarene na osnovu bodovanja Komisije za bodovanje kandidata iz člana 13. (2) Nakon prijema liste uspješnih kandidata iz člana 13. aprila te školske godine. a najdalje do 01. o čemu se sastavlja zapisnik. (2) Konačnu rang lista kandidata iz prethodnog stava Komisije za bodovanje kandidata dostavljaju Ministarstvu. motivisanost-entuzijazam. nakon početka školske godine. (5) Svaki član Komisije za provođenje intervjua kandidatu dodjeljuje bodove u rasponu od 0. (3) Konačnu rang listu kandidata po školama i pozicijama potpisuju svi članovi Komisija za bodovanje kandidata s tim da ne preuzimaju na sebe odgovornost za utvrđeni broj bodova kandidata ostvaren na intervjuu.ukupan broj bodova ostvaren na intervjuu od svih članova Komisije za provođenje intervjua . Član 17. Član 16. sposobnost iznalaženja rješenja. (3) Kandidat koji ne pristupi intervjuu gubi pravo daljeg učešća u konkursnoj/oglasnoj proceduri. fleksibilnost-prihvatanje drugačijeg mišljenja. emailom i poštom i objaviti na svojoj web stranici. (6) Nakon provedenog intervjua Komisija za provođenje intervjua je dužna sačiniti listu kandidata sa kojima je obavljen intervju sa ostvarenim brojem bodova i u roku od jedan dan istu dostaviti Komisiji za bodovanje kandidata faksom. (5) Komisija iz stava (1) ovog člana odgovara Školskom odboru škole. a na koju se ne može primjeniti Konačna rang lista kandidata po školama i pozicijama iz prethodnog stava. . koje je dužno istu u roku od jedan dan dostaviti školama faksom. e-mailom i poštom. (4) Prilikom vođenja intervjua sa kandidatima kandidat se ispituje i ocjenjuje u odnosu na: opće odlike-urednost. u slučaju iskazivanja potrebe u školi za pozicije obuhvaćene Konačnom rang listom kandidata po školama i pozicijama u toku trajanja školske godine. stava (4) ovog Pravilnika Komisja za provođenje intervjua dužna je obaviti intervjue sa kandidatima u roku od sedam dana od dana prijema liste uspješnih kandidata.20 do 1 bod. (5) Ukoliko se nakon provedenog konkursa/oglasa u školi ukaže potreba za popunom upražnjene pozicije iz razloga propisanih Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakonom o srednjem obrazovanju i odgoju (u daljem tekstu: Zakonom). stav (7) ovog Pravilnika. pojava. nakon što sačini listu kandidata iz člana 13. popuna upražnjene pozicije se vrši na osnovu konkursa/oglasa koji objavljuje Ministarstvo u skladu sa ovim Pravilnikom. što mora biti navedeno u tekstu konkursa/oglasa.

(7) Direktor ocjenjuje probni rad zaposlenika ocjenom „zadovoljava“ ili „ne zadovoljava“. direktor je dužan odrediti lice koje će pratiti zaposlenika u periodu probnog rada i nakon isteka perioda probnog rada predložiti ocjenu probnog rada zaposlenika. o rezultatima konkursa sa navedenim brojem bodova za svakog kandidata. ( Donošenje Odluke o prijemu kandidata i utvrđivanje probnog rada) (1) Direktor škole donosi Odluku o prijemu prvorangiranog kandidata na osnovu Konačne rang liste kandidata po školama i pozicijama dostavljene od Ministarstva. broj 5/12). a na koju se ne može primjeniti Konačna rang lista kandidata po školama i pozicijama iz prethodnog stava. . aprila te školske godine. Član 18.(6) U slučaju iz prethodnog stava angažovanje lica do okončanja konkursne/oglasne procedure se vrši na osnovu saglasnosti Ministarstva u skladu sa Zakonom. a najkasnije u roku od tri dana. u roku od jedan dan od prijema Konačne rang liste kandidata.kandidat koji ima veći prosjek ocjena ostvaren tokom školovanja odnosno studija. odnosno na raspisani/oglašeni broj izvršilaca i časova/sati. parametri koji se ocjenjuju u probnom radu i drugo. . (10) Rok za pismeni odustanak kandidata iz prethodnog stava je dva dana od dana prijema Odluke o prijemu kandidata. (7) Izuzetno ukoliko se u školi ukaže potreba popune upražnjene pozicije nakon početka školske godine a poslije 01. na prijedlog lica iz prethodnog stava. ( Prioritet pri zapošljavanju) (1) Ako po Konačnoj rang listi kandidata. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica („Službene novine Tuzlanskog kantona“. (11) U slučaju odustanka iz prethodnog stava direktor škole prima sljedećeg kandidata sa Konačne rang liste kandidata. . (2) Prijem po svakoj poziciji konkursa/oglasa vršit će se shodno oglašenoj poziciji. Član 19. trajanje probnog rada. (5) Ministarstvo je dužno propisati obrazac za praćenje i ocjenjivanje zaposlenika škole u periodu probnog rada sa tačno utvrđenim parametrima koji se ocjenjuju. (12) Škola je dužna pismeno obavijestiti sve kandidate sa Konačne rang liste kandidata odmah. (6) Škola je dužna Pravilnikom o radu urediti institut probnog rada u smislu preciziranja ko podliježe probnom radu. prilikom odabira kandidata prioritet imaju kandidati prema sljedećem navedenom redoslijedu: . kandidati ostvare isti broj bodova.za ostale zaposlenike u trajanju od 3 mjeseca. (3) Odluka o prijemu kandidata mora sadržavati odredbe o utvrđivanju probnog rada za primljenog kandidata i to: .kandidat na koga se može primjeniti odredbe člana 16. ko prati probni rad. (8) Ukoliko probni rad zaposlenika bude ocjenjen ocjenom „ne zadovoljava“ zaposleniku prestaje radni odnos. (4) U Odluci iz prethodnog stava. popuna upražnjene pozicije se vrši na osnovu saglasnosti Ministarstva u skladu sa Zakonom. prilikom utvrđivanja dužine probnog rada. u slučaju da do takvog odustanka dođe iz bilo kojeg razloga. (9) Odluka o prijemu kandidata mora sadržavati odredbu o obaveznom pismenom odustanku od pozicije na koju je kandidat izabran.za nastavnike i stručne saradnike u trajanju od 4 mjeseca (jedno polugodište).

stava (3) ovog Pravilnika dužna je o tome sačiniti Izvještaj i dostaviti ga ministru na dalje postupanje u skladu sa svojim nadležnostima. Školski odbor je obavezan uzeti kao osnov za donošenje odluke po prigovoru u svakom konkretnom slučaju i bez istog ne može donijeti konačnu odluku. (Zaključenje ugovora o radu) Škola je dužna zaključiti ugovor o radu sa izabranim kandidatom u roku od jedan dan od dana konačnosti Odluke o izboru kandidata Član 23. (5) Školski odbor je dužan donijeti odluku po prigovoru najkasnije tri dana od dana zaprimanja mišljenja nadležne inspekcije. (2) Ministarstvo je dužno na zahtjev kandidata osigurati nesmetan uvid u dokumentaciju svih kandidata. izvršiti inspekcijski nadzor i dostaviti mišljenje o izvršenom inspekcijskom nadzoru školi u roku od pet dana od prijema zahtjeva škole. (2) Škola je dužna po svakom pojedinačnom prigovoru zatražiti mišljenje nadležne inspekcije u roku od tri dana od dana podnošenja prigovora. Član 22. (3) Po prijemu zahtjeva za mišljenje inspekcije po prigovoru. (4) Pravo uvida u konkursnu dokumentaciju kandidat može ostvariti u roku za izjavljivanje prigovora do donošenja konačne odluke o izboru od strane Školskog odbora. (3) Pravo uvida ima i kandidat čija je prijava na konkurs/oglas evidentirana kao nepotpuna ili neblagovremena. (6) Odluka Školskog odbora je konačna. (Pravo uvida u konkursnu dokumentaciju) (1) Kandidat ima pravo neposrednog uvida u konkursnu dokumentaciju samo vezanu za poziciju iz konkursa/oglasa za koju je konkurisao. (Obaveza usklađivanja Pravilnika o radu) Škole su obavezne uskladiti svoje Pravilnike o radu sa odredbama ovog Pravilnika u roku od 30 dana od njegovog stupanja na snagu. (4) Pribavljeno mišljenje po prigovoru. Član 25. Član 24. Član 21. vezanu za poziciju iz konkursa/oglasa na koju je konkurisao. (Otklanjanje nedostataka u bodovanju kandidata) U slučaju da nadležna inspekcija utvrdi nepravilnosti u bodovanju kandidata prilikom provođenja inspekcijskog nadzora iz člana 21. inspekcija je dužna izuzeti predmet od Komisije. . (Pravo prigovora) (1) Kandidat koji je nezadovoljan bodovanjem i/ili Odlukom direktora o izboru kandidata ima pravo u roku od osam dana od dana prijema navedene Odluke.Član 20. izjaviti prigovor Školskom odboru škole. (Tumačenje odredbi ovog Pravilnika) (1) Tumačenje odredbi ovog Pravilnika daje ministar na osnovu mišljenja Komisije za tumačenje.

Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu.SluZbenim BOSNA I HERCEGOVINA j FEDBRACIJA BOSNE I HERCEGOVINd TAZLANSKI KANTON i Ministarsfvo obrazovanja. tlan 28. nauke. ln Tuzla. (Prestanak primjene ranijeg propisa) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju da vai. tlan26.12. kulture i sporta Broil i t/l^-3 ? -/s 99. i bit ie objavljen u . lDU . A 30/.. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu i podzakonskih akata.e Kriteriji o bodovanju kandidata zaprijem u radni odnos u osnovne i srednje Skole Tuzlanskog kantona koje imaju status javne ustanove broj : l0l l-34-23264109 od 1 5 . tlan 27. ( Stupanje na snagu) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom dono5enja no vinam a T uzlansko g kantona". (Primjena odredbi drugih akata) Na pitanja koja nisu regulisana ovim Pravilnikom primjenjivat 6e se odredbe Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju.(2) Komisiju zatumalenje iz prethodnog stava imenuje ministar. Zakona o srednjem obrazovanju.2009 godine.

III. Molimo da pažljivo popunite navedena polja. Dokaz o stručnoj spremi 2. Lični podaci: Prezime Ime roditelja/staratelja Ime Adresa stanovanja (ulica i broj): Poštanski broj i mjesto: Telefonski broj: E-mail (ako imate): Informacije za kontaktiranje će biti korištene za daljnju komunikaciju sa Vama. Uz prijavni obrazac za prijem nastavnika. Obrazovanje: A. sjedište i država Stručni naziv Datum sticanja diplome IV. Naziv završenog fakulteta. Izvod iz matične knjige rođenih 4.Uvjerenje o državljanstvu .PRIJAVNI OBRAZAC ZA PRIJEM NASTAVNIKA. Naziv škole iz konkursa  __________________________________________________________________________ 2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za traženu poziciju 3. stručnih saradnika i sekretara u radni odnos u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona i pregled prijavnih obrazaca po školama i pozicijama/predmetima na koje je kandidat aplicirao kandidat dostavlja : 1. Naziv predmeta/pozicija iz konkursa na koju se kandidat prijavljuje  __________________________________________________________________________ II. STRUČNIH SARADNIKA. Naziv. Naziv škole. I SEKRETARA U RADNI ODNOS U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA I. predmeta i pozicije na koju se kandidat prijavljuje 1.

protiv službene i druge odgovorne dužnosti osim ako je nastupila rehabilitacija po posebnom zakonu. protiv dostojanstva osobe i morala. saradnika ili sekretara škole. stručnog saradnika. protiv braka i porodice. Izjava o spremnosti na poštivanje pravila o nespojivosti s mjestom zaposlenoga u školama i tačnosti podataka u prijavi: Napomena: tačnost i istinitost podataka podliježu materijalnoj i krivičnoj odgovornosti. istiniti. Kopiju radničke knjižice 7. 75000 Tuzla sa nazanakom „Prijava na javni oglas za prijem nastavnika. potpuni i tačni. kao i ova izjava. Uvjerenje službe za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji poslije sticanja odgovarajuće stručne spreme tražene konkursom NAPOMENA: Verifikaciju i čekiranje gore navedene dokumenatcije vrše službena lica pisarnice Tuzlanskog kantona V. Obrazac broj 1B . preporučeno putem pošte na adresu: Ministarstvo obrazovanja. Ustava BiH).1. da nemam smetnji za obavljanje poslova nastavnika. kulture i sporta Tuzlanskog kantona Slatina br:2.NE OTVARAJ“. materijalnom i krivičnom odgovornošću da su svi moji odgovori na prethodno navedena pitanja.  Ovim izjavljujem da sam svjestan posljedica davanja netačnih i neistinitih podataka u ovoj prijavi i dobrovoljno izjavljujem pod punom moralnom. volonterski staž i staž na poslovima instruktive nastave) 6.5. / Datum / Jedinstveni matični broj Potpis NAPOMENA: Prijavni obrazac za prijem nastavnika. pripravnički staž. Potvrda škole o radnom stažu ( poslije sticanja odgovarajuće stručne spreme na poslovima traženim konkursom. protiv života i tijela. nauke. protiv čovječnosti i međunarodnog prava. da nisam osuđen pravosnažnom presudom na kaznu zatvora za krivično djelo protiv ustavnog poredtka. stručnih saradnika i sekretara u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona. neposredno putem pisarnice Vlade Tuzlanskog kantona Ili 2. OVIM IZJAVLJUJEM:   da nisam pod optužnicom Međunarodnoga tribunala za bivšu Jugoslaviju u Hagu i da nisam odbio povinovati se naredbi da se pojavim pred Tribunalom) član IX. stručnih saradnika i sekretara u radni odnos u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona i pregled prijavnih obrazaca po školama i pozicijama/predmetima na koje je kandidat aplicirao se dostavlja na sljedeće načine: 1. na poslovima u skladu sa NPP.

ADMINISTRATIVNO-FINANSIJSKOG I POMOĆNO-TEHNIČKOG OSOBLJA I. Naziv škole. ASISTENATA. Naziv škole iz oglasa  __________________________________________________________________________ 2. Molimo da pažljivo popunite navedena polja. Uvjerenje o državljanstvu NAPOMENA: Verifikaciju i čekiranje gore navedene dokumenatcije vrše službena lica pisarnice Tuzlanskog kantona . Obrazovanje: A. Uz prijavni obrazac za prijem i pregled prijavnih obrazaca po školama i pozicijama na koje je kandidat aplicirao kandidat dostavlja : 1. Dokaz o stručnoj spremi 2. III. sjedište i država Stručni naziv Datum sticanja diplome IV.PRIJAVNI OBRAZAC ZA PRIJEM SARADNIKA. Lični podaci: Prezime Ime roditelja/staratelja Ime Adresa stanovanja (ulica i broj): Poštanski broj i mjesto: Telefonski broj: E-mail (ako imate): Informacije za kontaktiranje će biti korištene za daljnju komunikaciju sa Vama. Naziv. predmeta i pozicije na koju se kandidat prijavljuje 1. Naziv završene. Naziv pozicije iz oglasa na koju se kandidat prijavljuje  __________________________________________________________________________ II. Izvod iz matične knjige rođenih 3.

materijalnom i krivičnom odgovornošću da su svi moji odgovori na prethodno navedena pitanja. OVIM IZJAVLJUJEM:  da nisam pod optužnicom Međunarodnoga tribunala za bivšu Jugoslaviju u Hagu i da nisam odbio povinovati se naredbi da se pojavim pred Tribunalom) član IX.NE OTVARAJ“. stručnih saradnika i sekretara u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona. Ovim izjavljujem da sam svjestan posljedica davanja netačnih i neistinitih podataka u ovoj prijavi i dobrovoljno izjavljujem pod punom moralnom. / Datum / Jedinstveni matični broj Potpis NAPOMENA: Prijavni obrazac i pregled prijavnih obrazaca po školama i pozicijama na koje je kandidat aplicirao se dostavlja na sljedeće načine: 1. 75000 Tuzla sa nazanakom „Prijava na javni oglas za prijem nastavnika. potpuni i tačni. Obrazac broj 2 .1. preporučeno putem pošte na adresu: Ministarstvo obrazovanja. neposredno putem pisarnice Vlade Tuzlanskog kantona Ili 2. kao i ova izjava. istiniti.V. Izjava o spremnosti na poštivanje pravila o nespojivosti s mjestom zaposlenoga u školama i tačnosti podataka u prijavi: Napomena: tačnost i istinitost podataka podliježu materijalnoj i krivičnoj odgovornosti. nauke. Ustava BiH). kulture i sporta Tuzlanskog kantona Slatina br:2.

__________________________________ 9.___________________________________ 6.___________________________________ 11.__________________________________ 8. Naziv škole i predmeta/pozicije na koje je kandidat aplicirao poredanih po prioritetu kandidata 1. .___________________________________ .____________________________________ 2.____________________________________ 3.___________________________________ 7.___________________________________ 5.___________________________________ 12.____________________________________ 4. Dana:_________________2012 godine Potpis ____________________ Obrazac broj 3 . .___________________________________ 14.__________________________________ 13.__________________________________ 10. Ime i prezime kandidata _____________________________________________________________ II.PREGLED PRIJAVNIH OBRAZACA PO ŠKOLAMA I POZICIJAMA/PREDMETIMA NA KOJE JE KANDIDAT APLICIRAO I.

Dostavljeno: 1 x Imenovanom 1 x a/a škole Direktor škole ____________________ . Potvrda se izdaje na zahtjev imenovanog. obavljao volonterski staž nakon sticanja stručne spreme i profila traženog konkursom u periodu od__________________ ___do ______________________. 2. broj:2/98 i 48/99) i člana ______ Pravila JU _________________. služi za prijavu na konkurs za prijem u radni odnos u osnovne i srednje škole na području Tuzlanskog kantona te se u druge svrhe ne može koristiti. Zakona o upravnom postupku („Službene novine FBiH“. radio na poslovima traženim konkursom nakon sticanja stručne spreme i profila tražene konkursom u periodu od _____________________ do ___________________.radio na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu u skladu sa NPP u periodu od ____________________ do________________. i stekao ___________mjeseci i ________dana volonterskog staža. i stekao _________________mjeseci i _________________dana radnog staža.Javna ustanova _______________ Broj:________________________ Dana:________________________ Na osnovu člana 169. i stekao __________mjeseci i _________dana pripravničkog staža 3. potvrđuje da je ______________________________. u JU _______________________: 1. 4. i stekao _____________________mjeseci i __________________dana radnog staža. obavljao pripravnički staž nakon sticanja stručne spreme i profila tražene konkursom u periodu od ________________________ do_______________. JU ___________________izdaje: POTVRDA Kojom se od strane JU __________________________.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful