Na osnovu člana 72. stav (8) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj:6/04, 7/05 i 17/11) i člana 104.

stav (8) Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj:17/11), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona donosi PRAVILNIK o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona. Član 1. (Predmet Pravilnika) Ovim Pravilnikom utvrđuju se uslovi, kriteriji i postupak zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona( u daljem tekstu: školama). Član 2. (Procedura koja predhodi zaključivanju ugovora o radu) (1) Škola je dužna vršiti prijem nastavnika, stručnih saradnika i sekretara škola na osnovu javnog konkursa, a saradnici, asistenti, administrativno-tehničko i pomoćno-tehničko osoblje na osnovu javnog oglasa, kojeg objavljuje Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona ( u daljem tekstu: Ministarstvo) u dnevnom listu. (2)Ministarstvo će objavljeni konkurs/oglas istaći na web stranici Ministarstva, a istovremeno isti dostavlja Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona radi isticanja na oglasnoj ploči. Član 3. (Sadržaj konkursa/oglasa) Konkurs odnosno oglas za prijem u radni odnos zaposlenika u školama sadrži: a) naziv predmeta/radnog mjesta i broj izvršilaca, b) opće i posebne uslove koje kandidat treba da ispunjava, c) vrijeme na koje se zaključuje ugovor o radu, d) dužinu radnog vremena (puno odnosno nepuno radno vrijeme sa navedenim brojem časova), e) trajanje pripravničkog staža, ako se konkurs objavljuje za pripravnika, f) dužinu trajanja probnog rada, g) rok za podnošenje prijava, h) dokumentaciju o ispunjavanju uslova, i) termine za održavanje intervjua u školama. Član 4. (Prijava na konkurs/oglas) (1)Nakon što Ministarstvo objavi konkurs/oglas kandidati podnose prijavu na sljedeći način: a) prijavu na konkurs kandidati podnose na Obrascu broj 1A-„Prijavni obrazac za prijem nastavnika, stručnih saradnika i sekretara u radni odnos u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona“ u dva primjerka i jednu kompletnu dokumentaciju o ispunjavanju uslova propisanih u konkursu. b) prijavu na oglas kandidati podnose na Obrascu broj 1B-„Prijavni obrazac za prijem saradnika, asistenata, administrativno-tehničkog i pomoćno-tehničkog osoblja u radni odnos u

b) pripravnički staž u skladu sa stručnom spremom traženom konkursom. a za radni staž u školama manji od mjesec dana se boduju po 0. kandidat dostavlja kao orginale ili ovjerene kopije. (2) Bodovanje kandidata po kriterijima utvrđenim u stavu (1) alineje a). diploma o stručnoj spremi. (4) Kandidat je dužan uz prijavu za konkurs/oglas na propisanom Obrascu broj 2 „Pregled prijavnih obrazaca po školama i pozicijama/predmetima na koje je kandidat aplicirao“. i čini njegov sastavni dio. te u slučaju da bude prvorangirani u više škola prima ga ona škola koju je u Obrascu broj 2 naveo kao prioritetnu. kulture i sporta Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu:ministar) u skladu sa ovim Pravilnikom. ne starije od 6 mjeseci. kopiju radne knjižice i drugo). d) i e) ovog člana samo po jednom osnovu. dok se u ostalim školama briše sa rang liste.30 bodova. b). (3) Prijavu na konkurs/oglas sa potrebnom dokumentacijom (prijava. Član 5. c) volonterski staž u skladu sa stručnom spremom traženom konkursom. (3) Kandidat može biti bodovan za isti vremenski period po kriterijima utvrđenim u stavu (1) alineje a).01 bodova po danu. b).osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona“ u dva primjerka i jednu kompletnu dokumentaciju o ispunjavanju uslova propisanih u oglasu. c). (Bodovanje kandidata) (1) Nastavnici. f) intervju. koji je propisan ovim Pravilnikom i koji je sastavni dio Obrasca broj 1A i Obrasca broj 1B. nauke. c). (2)Izgled. d) i e) ovog člana vrši Komisija za bodovanje kandidata koju imenuje ministar obrazovanja. stručnih saradnika i sekretara) (1) Kriteriji na osnovu kojih se vrši bodovanje nastavnika. Član 7. (4) Bodovanje kandidata na intervjuu utvrđenom u stavu (1) alineja f) ovog člana vrši Komisija za provođenje intervjua koju imenuje Školski odbor škole u skladu sa ovim Pravilnikom. ( Kriteriji na osnovu kojih se vrši bodovanje nastavnika. . uvjerenje o položenom stručnom ispitu. potvrda o stažu. (5) Prijavu na konkurs/oglas sa potrebnom dokumentacijom kandidat predaje lično na pisarnicu Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa Vlade Tuzlanskog kantona ili putem pošte preporučeno. forma i sadržaj prijavnih obrazaca iz prethodnog stava propisan je ovim Pravilnikom na Obrascu broj 1A i Obrascu broj 1B. stručni saradnici i sekretari škole se za svaki navršeni mjesec radnog staža ostvarenog u školama. e) čekanje na posao (trajanje nezaposlenosti). navesti prioritetnu školu za koju se opredjeljuje u slučaju prijema. (Rok za okončanje postupka po objavljenom konkursu/oglasu) Škola je dužna postupak prijema zaposlenika po objavljenom konkursu/oglasu okončati u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavu na isti. Član 6. nakon sticanja stručne spreme (stepena i profila) tražene konkursom boduju sa po 0. stručnih saradnika i sekretara po objavljenom konkursu za prijem u radni odnos u školi su: a) radni staž u skladu sa stručnom spremom i profilom traženom konkursom. d) dobrovoljno uplaćeni staž osiguranja za stručnu spremu (stepen i profil) traženu konkursom.

(Čekanje na posao -trajanje nezaposlenosti) (1) Nastavnici. Za tačnost podataka vezanih za preračunavanje nepunog radnog vremena u puno radno vrijeme odgovara direktor škole.10 bodova. (7) Ukoliko se podaci kandidata o radnom stažu iz uvjerenja/potvrde i podaci iz radne knjižice kandidata razlikuju.005 po danu. stručni saradnici i sekretari škole se za svaki navršen mjesec pripravničkog staža ostavrenog u školama. a za volonterski staž manji od mjesec dana boduju se sa po 0.15 bodova. (4) Nastavnici. uzimaju se podaci iz radne knjižice kandidata. b) kopija radne knjižice kandidata.(2) Nastavnici se za svaki navršeni mjesec radnog staža u školama na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu u skladu sa Nastavnim planom i programom boduju sa po 0.006 bodova po danu. računa mu se 6 mjeseci radnog staža). (2) Čekanje na posao u smislu prethodnog stava ovog člana.005 bodova po danu.20 bodova.003 bodova po danu. broj 2/98 i 48/99) u kojoj mora tačno i precizno biti navedeno: vrsta posla. (10) Ako je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom. stručni saradnici i sekretari se za svaki navršeni mjesec čekanja na posao na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje nakon sticanja stručne spreme i profila tražene konkursom boduju sa po 0. a za uplaćeni staž manji od mjesec dana se boduju sa po 0. (8) Uvjerenje/potvrda izdata od strane škole treba biti izdata u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku F BiH („Službene novine „F BiH“. stepen i profil stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. na propisanom Obrascu broj 3 „Potvrda“ . (3) Dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje je uvjerenje odnosno potvrda izdato od strane nadležne službe za zapošljavanje.15 bodova. nakon sticanja stručne spreme (stepena i profila) tražene konkursom boduju sa po 0. a za radni staž u školama manji od mjesec dana se boduju po 0. stručni saradnici i sekretari škole se za svaki navršen mjesec volonterskog staža ostvarenog u školama. nepuno radno vrijeme mu se preračunava u radno vrijeme s punim radnim vremenom (npr: ako je kandidat radio 12 mjeseci na ½ radnog vremena/norme. (3) Nastavnici. računa se od dana sticanja stručne spreme i profila tražene konkursom odnosno od dana prijavljivanja kandidata na evidenciju nadležne službe za zapošljavanje sa stručnom spremom i profilom traženim konkursom. a za pripravnički staž manji od mjesec dana boduju se sa po 0. stručni saradnici i sekretari se za svaki navršeni mjesec dobrovoljno uplaćenog staža osiguranja nakon sticanja stručne spreme (stepena i profila) tražene konkursom boduju sa po 0. c) ugovor o obavljanju pripravničkog odnosno volonterskog staža. a za čekanje na posao kraće od mjesec dana boduju se sa po 0.005 bodova po danu. Član 8. (9) Za tačnost sadržaja uvjerenja/potvrde u smislu prethodnog stava odgovara direktor škole. . (6) Kao dokazi o ostvarenom stažu iz predhodnih stavova ovog člana su: a) uvjerenje/potvrda izdata od strane škole. koji je sastavni dio ovog Pravilnika. (5) Nastavnici.15 bodova. nakon sticanja stručne spreme (stepena i profila) tražene konkursom boduju sa po 0.

a ima za cilj procjenu profesionalnih karakteristika. . (2) Broj Komisija iz prethodnog stava ovisit će o broju prijavljenih kandidata i drugim okolnostima koje bi mogle biti od utjecaja na blagovremeno okončanje konkursne/oglasne procedure. (3) Kandidat po osnovu intervjua može ostvariti minimalno 0. kako bi se osigurao nesmetani rad komisije u svakom trenutku. sa mogućnošću produženja iste. radno iskustvo.Član 9.Komisija za provođenje intervjua. izdaje odgovarajuće preporuke i naloge u cilju unaprijeđenja i blagovremenog okončanja konkusnog/oglasnog postupka. (3) Komisije broje po tri stalna člana.60 bodova a maksimalno 3 boda.Komisija za bodovanje kandidata i . (Intervju) (1) Intervju po konkursu odnosi se na teme iz oblasti odgoja i obrazovanja. kontroliše rad svih organa uključenih u postupak po objavljenom konkursu/oglasu.Centralna komisija za provođenje konkursne/oglasne procedure. Član 12. motivaciju za prijavu na oglas i rad na radnom mjestu na koje se kandidat prijavio. (4) Mandat Komisije je jedna školska godina. (5) Komisija iz stava (1) ovog člana odgovara ministru. te jednog rezervnog člana. (2) Mandat Centralne komisiju za provođenje konkursne/oglasne procedure je jedna školska godina sa mogućnošću produženja iste. izvještava ministra o provođenu konkursne/oglasne procedure i za svoj rad odgovara ministru. Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona. (Imenovanje. Član 11. najdalje do dana objavljivanja konkursa/oglasa. od kojih je jedan predsjednik. Član 10. (4) Komisija iz stava (1) ovog člana o svom radu vodi zapisnik. poduzima aktivnosti za organizovanje i koordinaciju rada Komisija za bodovanje kandidata i Komisija za provođenje intervjua. (Organi nadležni za provođenje konkursne/oglasne procedure) Organizaciju i provođenje procedure po objavljenom konkursu/oglasu provode: . (3) Centralna komisija za provođenje konkursne/oglasne procedure organizuje aktivnosti vezano za objavljivanje konkursa/oglasa. (Centralna komisija za provođenje konkursne/oglasne procedure) (1) Ministar imenuje Centralnu komisiju za provođenje konkursne/oglasne procedure koja se sastoji od predsjednika i šest članova. najdalje do dana objavljivanja konkursa/oglasa. predstavnika škola Tuzlanskog kantona. sastav i mandat Komisija za bodovanje kandidata) (1) Ministar imenuje Komisije za bodovanje kandidata koje se sastoje od predstavnika Ministarstva. predstavnika sindikata i predstavnika Kantonalne uprave za inspekcijske poslove. iskazanih sposobnosti i kompetencija za poziciju na koju je kandidat konkurisao. životne prilike. (2) Intervju po oglasu odnosi se na teme vezane za ličnost i ponašanje kandidata. .

potpisuju svi članovi Komisije i sastavni je dio zapisnika. Član 14. i 8. (5) Škola je dužna listu uspješnih kandidata istaknuti na oglasnoj ploči. putem faksa. na prijedlog direktora. a najkasnije u roku od tri dana od dana sačinjavanja zapisnika. (2) Mandat Komisije za provođenje intervjua je jedna školska godina sa mogućnošću produženja iste. kako bi bila dostupna kandidatima prilikom pristupanja na intervju. zajedno sa zapisnikom. 7. i 8. WEB stranici škole i drugom pogodnom mjestu na ulazu u školu. u roku od sedam dana od dana sačinjavanja liste uspješnih kandidata. kojeg potpisuju svi članovi Komisije za provođenje intervjua . posebno po svakom od kriterija za bodovanje i d) ukupan broj bodova kandidata. 7.. (7) Komisija je dužna ukupan broj bodova koji je ostvario svaki kandidat u skladu sa članom 6. ovog Pravilnika svesti na dvije decimale. koji potpisuju svi članovi Komisije. (4) Komisija za bodovanje kandidata je dužna dostaviti školi listu uspješnih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa po abecednom redu bez prethodno utvrđenog broja bodova. ( Komisija za provođenje intervjua) (1) Intervju provodi Komisija za provođenje intervjua koju imenuje Školski odbor svake škole posebno. (4) Zapisnik iz prethodnog stava sadrži: . 7. i 8. nego ih konstatuje u zapisnik utvrđujući razloge takve konstatacije. (6) Nakon sačinjavanja liste uspješnih kandidata iz prethodnog stava Komisija za bodovanje kandidata pristupa bodovanju kandidata na toj listi i sačinjava rang listu kandidata sa utvrđenim brojem bodova. Član 15. najkasnije u roku od pet dana od dana zatvaranja konkursa/oglasa radi blagovremenog obavljanja intervjua sa kandidatima. pomoćnik direktora ili pedagog škole i nastavnik. ovog Pravilnika. e-maila i poštom.. te listu kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa dostavlja školi radi provođenja intervjua i izbora kandidata.. Komisija za bodovanje kandidata ne razmatra. (Zapisnik o radu Komisije za bodovanje kandidata) (1) O svom radu Komisija za bodovanje kandidata vodi zapisnik. (3) Nepotpune i neblagovremene prijave. (2) Za kandidate po objavljenom oglasu Komisija za bodovanje kandidata vrši provjeru ispunjavanja formalno-pravnih uslova. (Rad Komisije za bodovanje kandidata) (1) Komisije za bodovanje kandidata vrše bodovanje kandidata po objavljenom konkursu i utvrđuju bodove u skladu sa članom 6. (3) Komisija za provođenje intervjua o svom radu vodi zapisnik posebno za svakog kandidata. a sastoji se od tri člana: direktor. ovog Pravilnika. (2) Zapisnik o radu Komisija za bodovanje kandidata sadrži: a) podatke o kandidatu (prezime. (3) Nakon utvrđivanja broja bodova svim kandidatima.Član 13. (4) Utvrđenu listu. b) broj bodova koje je kandidat ostvario u skladu sa članom 6. ime roditelja i ime). o čemu obavještava kandidate odmah. Komisija utvrđuje rang listu kandidata po školama i predmetima koji ispunjavaju uvjete konkursa/oglasa.

motivisanost-entuzijazam. stav (7). ( Provođenje intervjua) (1) Komisija za provođenje intervjua je dužna intervjue provesti u terminima utvrđenim u tekstu objavljenog konkursa/oglasa. Član 16. e-mailom i poštom.20 do 1 bod.ukupan broj bodova ostvaren na intervjuu od svih članova Komisije za provođenje intervjua .sadržaj intervjua. (2) Nakon prijema liste uspješnih kandidata iz člana 13.pojedinačan broj bodova svakog člana Komisije za provođenje intervjua . (3) Kandidat koji ne pristupi intervjuu gubi pravo daljeg učešća u konkursnoj/oglasnoj proceduri. što mora biti navedeno u tekstu konkursa/oglasa. aprila te školske godine. a na koju se ne može primjeniti Konačna rang lista kandidata po školama i pozicijama iz prethodnog stava. stav (6) koje je utvrdila Komisija za provođenje intervjua i bodove ostvarene na osnovu bodovanja Komisije za bodovanje kandidata iz člana 13. maniri. sposobnost iznalaženja rješenja. (4) Konačna rang lista kandidata po školama i pozicijama vrijedi za školsku godinu za koju je konkurs/oglas objavljen te se. popuna upražnjene pozicije se vrši na osnovu konkursa/oglasa koji objavljuje Ministarstvo u skladu sa ovim Pravilnikom. sačinjava Konačnu rang listu kandidata po školama i pozicijama na način da zbraja bodove kandidata ostvarene na intervjuu iz člana 16. nakon početka školske godine. pojava. nakon što sačini listu kandidata iz člana 13. vještina komuniciranja i dr. (6) Nakon provedenog intervjua Komisija za provođenje intervjua je dužna sačiniti listu kandidata sa kojima je obavljen intervju sa ostvarenim brojem bodova i u roku od jedan dan istu dostaviti Komisiji za bodovanje kandidata faksom. . (5) Ukoliko se nakon provedenog konkursa/oglasa u školi ukaže potreba za popunom upražnjene pozicije iz razloga propisanih Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakonom o srednjem obrazovanju i odgoju (u daljem tekstu: Zakonom). a najdalje do 01. emailom i poštom i objaviti na svojoj web stranici.. fleksibilnost-prihvatanje drugačijeg mišljenja. koje je dužno istu u roku od jedan dan dostaviti školama faksom. (3) Konačnu rang listu kandidata po školama i pozicijama potpisuju svi članovi Komisija za bodovanje kandidata s tim da ne preuzimaju na sebe odgovornost za utvrđeni broj bodova kandidata ostvaren na intervjuu. stav (7) ovog Pravilnika. u slučaju iskazivanja potrebe u školi za pozicije obuhvaćene Konačnom rang listom kandidata po školama i pozicijama u toku trajanja školske godine. (4) Prilikom vođenja intervjua sa kandidatima kandidat se ispituje i ocjenjuje u odnosu na: opće odlike-urednost. . stava (4) ovog Pravilnika Komisja za provođenje intervjua dužna je obaviti intervjue sa kandidatima u roku od sedam dana od dana prijema liste uspješnih kandidata. Član 17. ( Konačna rang lista kandidata) (1) Komisija za bodovanje kandidata. (5) Svaki član Komisije za provođenje intervjua kandidatu dodjeljuje bodove u rasponu od 0. o čemu se sastavlja zapisnik. (5) Komisija iz stava (1) ovog člana odgovara Školskom odboru škole. konkurs/oglas ne mora ponovno objavljivati nego direktor škole prima kandidata koji je naredni na Konačnoj rang listi za traženu poziciju i školu. (2) Konačnu rang lista kandidata iz prethodnog stava Komisije za bodovanje kandidata dostavljaju Ministarstvu.

(12) Škola je dužna pismeno obavijestiti sve kandidate sa Konačne rang liste kandidata odmah. popuna upražnjene pozicije se vrši na osnovu saglasnosti Ministarstva u skladu sa Zakonom. Član 18.kandidat na koga se može primjeniti odredbe člana 16. odnosno na raspisani/oglašeni broj izvršilaca i časova/sati. (3) Odluka o prijemu kandidata mora sadržavati odredbe o utvrđivanju probnog rada za primljenog kandidata i to: . ( Prioritet pri zapošljavanju) (1) Ako po Konačnoj rang listi kandidata. (9) Odluka o prijemu kandidata mora sadržavati odredbu o obaveznom pismenom odustanku od pozicije na koju je kandidat izabran.(6) U slučaju iz prethodnog stava angažovanje lica do okončanja konkursne/oglasne procedure se vrši na osnovu saglasnosti Ministarstva u skladu sa Zakonom. a na koju se ne može primjeniti Konačna rang lista kandidata po školama i pozicijama iz prethodnog stava. a najkasnije u roku od tri dana. (10) Rok za pismeni odustanak kandidata iz prethodnog stava je dva dana od dana prijema Odluke o prijemu kandidata. o rezultatima konkursa sa navedenim brojem bodova za svakog kandidata. . (7) Izuzetno ukoliko se u školi ukaže potreba popune upražnjene pozicije nakon početka školske godine a poslije 01.kandidat koji ima veći prosjek ocjena ostvaren tokom školovanja odnosno studija. (8) Ukoliko probni rad zaposlenika bude ocjenjen ocjenom „ne zadovoljava“ zaposleniku prestaje radni odnos. Član 19. ( Donošenje Odluke o prijemu kandidata i utvrđivanje probnog rada) (1) Direktor škole donosi Odluku o prijemu prvorangiranog kandidata na osnovu Konačne rang liste kandidata po školama i pozicijama dostavljene od Ministarstva. (7) Direktor ocjenjuje probni rad zaposlenika ocjenom „zadovoljava“ ili „ne zadovoljava“. na prijedlog lica iz prethodnog stava. broj 5/12). u roku od jedan dan od prijema Konačne rang liste kandidata. .za ostale zaposlenike u trajanju od 3 mjeseca. (6) Škola je dužna Pravilnikom o radu urediti institut probnog rada u smislu preciziranja ko podliježe probnom radu. direktor je dužan odrediti lice koje će pratiti zaposlenika u periodu probnog rada i nakon isteka perioda probnog rada predložiti ocjenu probnog rada zaposlenika. (4) U Odluci iz prethodnog stava. (11) U slučaju odustanka iz prethodnog stava direktor škole prima sljedećeg kandidata sa Konačne rang liste kandidata. prilikom utvrđivanja dužine probnog rada. . (2) Prijem po svakoj poziciji konkursa/oglasa vršit će se shodno oglašenoj poziciji. parametri koji se ocjenjuju u probnom radu i drugo.za nastavnike i stručne saradnike u trajanju od 4 mjeseca (jedno polugodište). u slučaju da do takvog odustanka dođe iz bilo kojeg razloga. (5) Ministarstvo je dužno propisati obrazac za praćenje i ocjenjivanje zaposlenika škole u periodu probnog rada sa tačno utvrđenim parametrima koji se ocjenjuju. trajanje probnog rada. kandidati ostvare isti broj bodova. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica („Službene novine Tuzlanskog kantona“. prilikom odabira kandidata prioritet imaju kandidati prema sljedećem navedenom redoslijedu: . ko prati probni rad. aprila te školske godine.

(4) Pravo uvida u konkursnu dokumentaciju kandidat može ostvariti u roku za izjavljivanje prigovora do donošenja konačne odluke o izboru od strane Školskog odbora. (Zaključenje ugovora o radu) Škola je dužna zaključiti ugovor o radu sa izabranim kandidatom u roku od jedan dan od dana konačnosti Odluke o izboru kandidata Član 23. (6) Odluka Školskog odbora je konačna. (Pravo prigovora) (1) Kandidat koji je nezadovoljan bodovanjem i/ili Odlukom direktora o izboru kandidata ima pravo u roku od osam dana od dana prijema navedene Odluke. (2) Škola je dužna po svakom pojedinačnom prigovoru zatražiti mišljenje nadležne inspekcije u roku od tri dana od dana podnošenja prigovora. Član 25. vezanu za poziciju iz konkursa/oglasa na koju je konkurisao. (4) Pribavljeno mišljenje po prigovoru. stava (3) ovog Pravilnika dužna je o tome sačiniti Izvještaj i dostaviti ga ministru na dalje postupanje u skladu sa svojim nadležnostima. . (Tumačenje odredbi ovog Pravilnika) (1) Tumačenje odredbi ovog Pravilnika daje ministar na osnovu mišljenja Komisije za tumačenje. (Pravo uvida u konkursnu dokumentaciju) (1) Kandidat ima pravo neposrednog uvida u konkursnu dokumentaciju samo vezanu za poziciju iz konkursa/oglasa za koju je konkurisao. izvršiti inspekcijski nadzor i dostaviti mišljenje o izvršenom inspekcijskom nadzoru školi u roku od pet dana od prijema zahtjeva škole.Član 20. inspekcija je dužna izuzeti predmet od Komisije. (3) Po prijemu zahtjeva za mišljenje inspekcije po prigovoru. Član 24. Školski odbor je obavezan uzeti kao osnov za donošenje odluke po prigovoru u svakom konkretnom slučaju i bez istog ne može donijeti konačnu odluku. (2) Ministarstvo je dužno na zahtjev kandidata osigurati nesmetan uvid u dokumentaciju svih kandidata. izjaviti prigovor Školskom odboru škole. (Obaveza usklađivanja Pravilnika o radu) Škole su obavezne uskladiti svoje Pravilnike o radu sa odredbama ovog Pravilnika u roku od 30 dana od njegovog stupanja na snagu. Član 21. (Otklanjanje nedostataka u bodovanju kandidata) U slučaju da nadležna inspekcija utvrdi nepravilnosti u bodovanju kandidata prilikom provođenja inspekcijskog nadzora iz člana 21. (3) Pravo uvida ima i kandidat čija je prijava na konkurs/oglas evidentirana kao nepotpuna ili neblagovremena. (5) Školski odbor je dužan donijeti odluku po prigovoru najkasnije tri dana od dana zaprimanja mišljenja nadležne inspekcije. Član 22.

tlan 28. Zakona o srednjem obrazovanju. A 30/. ( Stupanje na snagu) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom dono5enja no vinam a T uzlansko g kantona". tlan 27.SluZbenim BOSNA I HERCEGOVINA j FEDBRACIJA BOSNE I HERCEGOVINd TAZLANSKI KANTON i Ministarsfvo obrazovanja. lDU .12.2009 godine. ln Tuzla. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu. (Primjena odredbi drugih akata) Na pitanja koja nisu regulisana ovim Pravilnikom primjenjivat 6e se odredbe Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju. nauke.e Kriteriji o bodovanju kandidata zaprijem u radni odnos u osnovne i srednje Skole Tuzlanskog kantona koje imaju status javne ustanove broj : l0l l-34-23264109 od 1 5 . tlan26.(2) Komisiju zatumalenje iz prethodnog stava imenuje ministar. kulture i sporta Broil i t/l^-3 ? -/s 99. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu i podzakonskih akata. i bit ie objavljen u . (Prestanak primjene ranijeg propisa) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju da vai..

Naziv. Naziv škole. Naziv završenog fakulteta. stručnih saradnika i sekretara u radni odnos u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona i pregled prijavnih obrazaca po školama i pozicijama/predmetima na koje je kandidat aplicirao kandidat dostavlja : 1. Molimo da pažljivo popunite navedena polja. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za traženu poziciju 3.Uvjerenje o državljanstvu . III. I SEKRETARA U RADNI ODNOS U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA I. Naziv škole iz konkursa  __________________________________________________________________________ 2. Obrazovanje: A. sjedište i država Stručni naziv Datum sticanja diplome IV.PRIJAVNI OBRAZAC ZA PRIJEM NASTAVNIKA. Izvod iz matične knjige rođenih 4. Naziv predmeta/pozicija iz konkursa na koju se kandidat prijavljuje  __________________________________________________________________________ II. predmeta i pozicije na koju se kandidat prijavljuje 1. Dokaz o stručnoj spremi 2. STRUČNIH SARADNIKA. Uz prijavni obrazac za prijem nastavnika. Lični podaci: Prezime Ime roditelja/staratelja Ime Adresa stanovanja (ulica i broj): Poštanski broj i mjesto: Telefonski broj: E-mail (ako imate): Informacije za kontaktiranje će biti korištene za daljnju komunikaciju sa Vama.

preporučeno putem pošte na adresu: Ministarstvo obrazovanja. Ustava BiH). Izjava o spremnosti na poštivanje pravila o nespojivosti s mjestom zaposlenoga u školama i tačnosti podataka u prijavi: Napomena: tačnost i istinitost podataka podliježu materijalnoj i krivičnoj odgovornosti. protiv života i tijela.1. / Datum / Jedinstveni matični broj Potpis NAPOMENA: Prijavni obrazac za prijem nastavnika. kao i ova izjava. Kopiju radničke knjižice 7.NE OTVARAJ“.5. protiv dostojanstva osobe i morala. materijalnom i krivičnom odgovornošću da su svi moji odgovori na prethodno navedena pitanja. nauke. protiv službene i druge odgovorne dužnosti osim ako je nastupila rehabilitacija po posebnom zakonu. neposredno putem pisarnice Vlade Tuzlanskog kantona Ili 2. na poslovima u skladu sa NPP. protiv braka i porodice. Potvrda škole o radnom stažu ( poslije sticanja odgovarajuće stručne spreme na poslovima traženim konkursom. da nemam smetnji za obavljanje poslova nastavnika. stručnih saradnika i sekretara u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona. volonterski staž i staž na poslovima instruktive nastave) 6. istiniti. Uvjerenje službe za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji poslije sticanja odgovarajuće stručne spreme tražene konkursom NAPOMENA: Verifikaciju i čekiranje gore navedene dokumenatcije vrše službena lica pisarnice Tuzlanskog kantona V. Obrazac broj 1B . kulture i sporta Tuzlanskog kantona Slatina br:2. OVIM IZJAVLJUJEM:   da nisam pod optužnicom Međunarodnoga tribunala za bivšu Jugoslaviju u Hagu i da nisam odbio povinovati se naredbi da se pojavim pred Tribunalom) član IX. 75000 Tuzla sa nazanakom „Prijava na javni oglas za prijem nastavnika. stručnih saradnika i sekretara u radni odnos u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona i pregled prijavnih obrazaca po školama i pozicijama/predmetima na koje je kandidat aplicirao se dostavlja na sljedeće načine: 1.  Ovim izjavljujem da sam svjestan posljedica davanja netačnih i neistinitih podataka u ovoj prijavi i dobrovoljno izjavljujem pod punom moralnom. da nisam osuđen pravosnažnom presudom na kaznu zatvora za krivično djelo protiv ustavnog poredtka. protiv čovječnosti i međunarodnog prava. pripravnički staž. stručnog saradnika. potpuni i tačni. saradnika ili sekretara škole.

ASISTENATA. Naziv završene. Lični podaci: Prezime Ime roditelja/staratelja Ime Adresa stanovanja (ulica i broj): Poštanski broj i mjesto: Telefonski broj: E-mail (ako imate): Informacije za kontaktiranje će biti korištene za daljnju komunikaciju sa Vama. ADMINISTRATIVNO-FINANSIJSKOG I POMOĆNO-TEHNIČKOG OSOBLJA I. predmeta i pozicije na koju se kandidat prijavljuje 1. Molimo da pažljivo popunite navedena polja. Naziv škole iz oglasa  __________________________________________________________________________ 2. III. Izvod iz matične knjige rođenih 3. Uvjerenje o državljanstvu NAPOMENA: Verifikaciju i čekiranje gore navedene dokumenatcije vrše službena lica pisarnice Tuzlanskog kantona . Dokaz o stručnoj spremi 2. sjedište i država Stručni naziv Datum sticanja diplome IV. Obrazovanje: A. Naziv škole. Uz prijavni obrazac za prijem i pregled prijavnih obrazaca po školama i pozicijama na koje je kandidat aplicirao kandidat dostavlja : 1.PRIJAVNI OBRAZAC ZA PRIJEM SARADNIKA. Naziv. Naziv pozicije iz oglasa na koju se kandidat prijavljuje  __________________________________________________________________________ II.

Ustava BiH). istiniti. 75000 Tuzla sa nazanakom „Prijava na javni oglas za prijem nastavnika. kulture i sporta Tuzlanskog kantona Slatina br:2. OVIM IZJAVLJUJEM:  da nisam pod optužnicom Međunarodnoga tribunala za bivšu Jugoslaviju u Hagu i da nisam odbio povinovati se naredbi da se pojavim pred Tribunalom) član IX. Izjava o spremnosti na poštivanje pravila o nespojivosti s mjestom zaposlenoga u školama i tačnosti podataka u prijavi: Napomena: tačnost i istinitost podataka podliježu materijalnoj i krivičnoj odgovornosti. preporučeno putem pošte na adresu: Ministarstvo obrazovanja. materijalnom i krivičnom odgovornošću da su svi moji odgovori na prethodno navedena pitanja. / Datum / Jedinstveni matični broj Potpis NAPOMENA: Prijavni obrazac i pregled prijavnih obrazaca po školama i pozicijama na koje je kandidat aplicirao se dostavlja na sljedeće načine: 1. stručnih saradnika i sekretara u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.NE OTVARAJ“.V. kao i ova izjava. potpuni i tačni. Ovim izjavljujem da sam svjestan posljedica davanja netačnih i neistinitih podataka u ovoj prijavi i dobrovoljno izjavljujem pod punom moralnom. nauke. neposredno putem pisarnice Vlade Tuzlanskog kantona Ili 2. Obrazac broj 2 .1.

__________________________________ 10.__________________________________ 8.___________________________________ 7. . .___________________________________ 6. Naziv škole i predmeta/pozicije na koje je kandidat aplicirao poredanih po prioritetu kandidata 1.___________________________________ .___________________________________ 5.___________________________________ 12. Ime i prezime kandidata _____________________________________________________________ II.____________________________________ 4. Dana:_________________2012 godine Potpis ____________________ Obrazac broj 3 .__________________________________ 9.___________________________________ 11.___________________________________ 14.PREGLED PRIJAVNIH OBRAZACA PO ŠKOLAMA I POZICIJAMA/PREDMETIMA NA KOJE JE KANDIDAT APLICIRAO I.____________________________________ 3.__________________________________ 13.____________________________________ 2.

4. Zakona o upravnom postupku („Službene novine FBiH“. i stekao _________________mjeseci i _________________dana radnog staža. Potvrda se izdaje na zahtjev imenovanog. i stekao __________mjeseci i _________dana pripravničkog staža 3. i stekao ___________mjeseci i ________dana volonterskog staža. i stekao _____________________mjeseci i __________________dana radnog staža.Javna ustanova _______________ Broj:________________________ Dana:________________________ Na osnovu člana 169. radio na poslovima traženim konkursom nakon sticanja stručne spreme i profila tražene konkursom u periodu od _____________________ do ___________________. služi za prijavu na konkurs za prijem u radni odnos u osnovne i srednje škole na području Tuzlanskog kantona te se u druge svrhe ne može koristiti. broj:2/98 i 48/99) i člana ______ Pravila JU _________________. obavljao pripravnički staž nakon sticanja stručne spreme i profila tražene konkursom u periodu od ________________________ do_______________. potvrđuje da je ______________________________. obavljao volonterski staž nakon sticanja stručne spreme i profila traženog konkursom u periodu od__________________ ___do ______________________. u JU _______________________: 1.radio na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu u skladu sa NPP u periodu od ____________________ do________________. Dostavljeno: 1 x Imenovanom 1 x a/a škole Direktor škole ____________________ . JU ___________________izdaje: POTVRDA Kojom se od strane JU __________________________. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful