Na osnovu člana 72. stav (8) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj:6/04, 7/05 i 17/11) i člana 104.

stav (8) Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj:17/11), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona donosi PRAVILNIK o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona. Član 1. (Predmet Pravilnika) Ovim Pravilnikom utvrđuju se uslovi, kriteriji i postupak zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona( u daljem tekstu: školama). Član 2. (Procedura koja predhodi zaključivanju ugovora o radu) (1) Škola je dužna vršiti prijem nastavnika, stručnih saradnika i sekretara škola na osnovu javnog konkursa, a saradnici, asistenti, administrativno-tehničko i pomoćno-tehničko osoblje na osnovu javnog oglasa, kojeg objavljuje Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona ( u daljem tekstu: Ministarstvo) u dnevnom listu. (2)Ministarstvo će objavljeni konkurs/oglas istaći na web stranici Ministarstva, a istovremeno isti dostavlja Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona radi isticanja na oglasnoj ploči. Član 3. (Sadržaj konkursa/oglasa) Konkurs odnosno oglas za prijem u radni odnos zaposlenika u školama sadrži: a) naziv predmeta/radnog mjesta i broj izvršilaca, b) opće i posebne uslove koje kandidat treba da ispunjava, c) vrijeme na koje se zaključuje ugovor o radu, d) dužinu radnog vremena (puno odnosno nepuno radno vrijeme sa navedenim brojem časova), e) trajanje pripravničkog staža, ako se konkurs objavljuje za pripravnika, f) dužinu trajanja probnog rada, g) rok za podnošenje prijava, h) dokumentaciju o ispunjavanju uslova, i) termine za održavanje intervjua u školama. Član 4. (Prijava na konkurs/oglas) (1)Nakon što Ministarstvo objavi konkurs/oglas kandidati podnose prijavu na sljedeći način: a) prijavu na konkurs kandidati podnose na Obrascu broj 1A-„Prijavni obrazac za prijem nastavnika, stručnih saradnika i sekretara u radni odnos u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona“ u dva primjerka i jednu kompletnu dokumentaciju o ispunjavanju uslova propisanih u konkursu. b) prijavu na oglas kandidati podnose na Obrascu broj 1B-„Prijavni obrazac za prijem saradnika, asistenata, administrativno-tehničkog i pomoćno-tehničkog osoblja u radni odnos u

nakon sticanja stručne spreme (stepena i profila) tražene konkursom boduju sa po 0. forma i sadržaj prijavnih obrazaca iz prethodnog stava propisan je ovim Pravilnikom na Obrascu broj 1A i Obrascu broj 1B. i čini njegov sastavni dio. c). navesti prioritetnu školu za koju se opredjeljuje u slučaju prijema. ne starije od 6 mjeseci. te u slučaju da bude prvorangirani u više škola prima ga ona škola koju je u Obrascu broj 2 naveo kao prioritetnu. (2) Bodovanje kandidata po kriterijima utvrđenim u stavu (1) alineje a). Član 5. stručnih saradnika i sekretara) (1) Kriteriji na osnovu kojih se vrši bodovanje nastavnika.01 bodova po danu. (2)Izgled. .osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona“ u dva primjerka i jednu kompletnu dokumentaciju o ispunjavanju uslova propisanih u oglasu. Član 7.30 bodova. d) i e) ovog člana vrši Komisija za bodovanje kandidata koju imenuje ministar obrazovanja. kandidat dostavlja kao orginale ili ovjerene kopije. e) čekanje na posao (trajanje nezaposlenosti). (4) Bodovanje kandidata na intervjuu utvrđenom u stavu (1) alineja f) ovog člana vrši Komisija za provođenje intervjua koju imenuje Školski odbor škole u skladu sa ovim Pravilnikom. uvjerenje o položenom stručnom ispitu. (3) Kandidat može biti bodovan za isti vremenski period po kriterijima utvrđenim u stavu (1) alineje a). c) volonterski staž u skladu sa stručnom spremom traženom konkursom. a za radni staž u školama manji od mjesec dana se boduju po 0. koji je propisan ovim Pravilnikom i koji je sastavni dio Obrasca broj 1A i Obrasca broj 1B. b). kopiju radne knjižice i drugo). Član 6. stručni saradnici i sekretari škole se za svaki navršeni mjesec radnog staža ostvarenog u školama. kulture i sporta Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu:ministar) u skladu sa ovim Pravilnikom. diploma o stručnoj spremi. nauke. b). dok se u ostalim školama briše sa rang liste. stručnih saradnika i sekretara po objavljenom konkursu za prijem u radni odnos u školi su: a) radni staž u skladu sa stručnom spremom i profilom traženom konkursom. d) i e) ovog člana samo po jednom osnovu. potvrda o stažu. (3) Prijavu na konkurs/oglas sa potrebnom dokumentacijom (prijava. c). (Bodovanje kandidata) (1) Nastavnici. d) dobrovoljno uplaćeni staž osiguranja za stručnu spremu (stepen i profil) traženu konkursom. (4) Kandidat je dužan uz prijavu za konkurs/oglas na propisanom Obrascu broj 2 „Pregled prijavnih obrazaca po školama i pozicijama/predmetima na koje je kandidat aplicirao“. f) intervju. (5) Prijavu na konkurs/oglas sa potrebnom dokumentacijom kandidat predaje lično na pisarnicu Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa Vlade Tuzlanskog kantona ili putem pošte preporučeno. b) pripravnički staž u skladu sa stručnom spremom traženom konkursom. (Rok za okončanje postupka po objavljenom konkursu/oglasu) Škola je dužna postupak prijema zaposlenika po objavljenom konkursu/oglasu okončati u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavu na isti. ( Kriteriji na osnovu kojih se vrši bodovanje nastavnika.

.006 bodova po danu. (4) Nastavnici. (9) Za tačnost sadržaja uvjerenja/potvrde u smislu prethodnog stava odgovara direktor škole.(2) Nastavnici se za svaki navršeni mjesec radnog staža u školama na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu u skladu sa Nastavnim planom i programom boduju sa po 0. b) kopija radne knjižice kandidata. na propisanom Obrascu broj 3 „Potvrda“ . (7) Ukoliko se podaci kandidata o radnom stažu iz uvjerenja/potvrde i podaci iz radne knjižice kandidata razlikuju. Član 8. (5) Nastavnici.20 bodova. (10) Ako je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom. a za volonterski staž manji od mjesec dana boduju se sa po 0. nepuno radno vrijeme mu se preračunava u radno vrijeme s punim radnim vremenom (npr: ako je kandidat radio 12 mjeseci na ½ radnog vremena/norme. stručni saradnici i sekretari škole se za svaki navršen mjesec volonterskog staža ostvarenog u školama. stručni saradnici i sekretari škole se za svaki navršen mjesec pripravničkog staža ostavrenog u školama. koji je sastavni dio ovog Pravilnika. (8) Uvjerenje/potvrda izdata od strane škole treba biti izdata u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku F BiH („Službene novine „F BiH“. nakon sticanja stručne spreme (stepena i profila) tražene konkursom boduju sa po 0.005 bodova po danu. (6) Kao dokazi o ostvarenom stažu iz predhodnih stavova ovog člana su: a) uvjerenje/potvrda izdata od strane škole. računa se od dana sticanja stručne spreme i profila tražene konkursom odnosno od dana prijavljivanja kandidata na evidenciju nadležne službe za zapošljavanje sa stručnom spremom i profilom traženim konkursom. c) ugovor o obavljanju pripravničkog odnosno volonterskog staža. nakon sticanja stručne spreme (stepena i profila) tražene konkursom boduju sa po 0. stručni saradnici i sekretari se za svaki navršeni mjesec čekanja na posao na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje nakon sticanja stručne spreme i profila tražene konkursom boduju sa po 0.15 bodova.10 bodova. stepen i profil stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.15 bodova. (Čekanje na posao -trajanje nezaposlenosti) (1) Nastavnici. (3) Dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje je uvjerenje odnosno potvrda izdato od strane nadležne službe za zapošljavanje. a za čekanje na posao kraće od mjesec dana boduju se sa po 0. Za tačnost podataka vezanih za preračunavanje nepunog radnog vremena u puno radno vrijeme odgovara direktor škole. (2) Čekanje na posao u smislu prethodnog stava ovog člana. stručni saradnici i sekretari se za svaki navršeni mjesec dobrovoljno uplaćenog staža osiguranja nakon sticanja stručne spreme (stepena i profila) tražene konkursom boduju sa po 0.005 po danu.15 bodova. (3) Nastavnici.003 bodova po danu. računa mu se 6 mjeseci radnog staža). a za pripravnički staž manji od mjesec dana boduju se sa po 0. a za radni staž u školama manji od mjesec dana se boduju po 0.005 bodova po danu. uzimaju se podaci iz radne knjižice kandidata. a za uplaćeni staž manji od mjesec dana se boduju sa po 0. broj 2/98 i 48/99) u kojoj mora tačno i precizno biti navedeno: vrsta posla.

predstavnika sindikata i predstavnika Kantonalne uprave za inspekcijske poslove. (4) Komisija iz stava (1) ovog člana o svom radu vodi zapisnik. od kojih je jedan predsjednik. sastav i mandat Komisija za bodovanje kandidata) (1) Ministar imenuje Komisije za bodovanje kandidata koje se sastoje od predstavnika Ministarstva.Komisija za bodovanje kandidata i .60 bodova a maksimalno 3 boda. (3) Komisije broje po tri stalna člana.Centralna komisija za provođenje konkursne/oglasne procedure. iskazanih sposobnosti i kompetencija za poziciju na koju je kandidat konkurisao.Komisija za provođenje intervjua. najdalje do dana objavljivanja konkursa/oglasa. (5) Komisija iz stava (1) ovog člana odgovara ministru. radno iskustvo. (2) Mandat Centralne komisiju za provođenje konkursne/oglasne procedure je jedna školska godina sa mogućnošću produženja iste. . (2) Broj Komisija iz prethodnog stava ovisit će o broju prijavljenih kandidata i drugim okolnostima koje bi mogle biti od utjecaja na blagovremeno okončanje konkursne/oglasne procedure. (Imenovanje. a ima za cilj procjenu profesionalnih karakteristika. te jednog rezervnog člana. izdaje odgovarajuće preporuke i naloge u cilju unaprijeđenja i blagovremenog okončanja konkusnog/oglasnog postupka. (Centralna komisija za provođenje konkursne/oglasne procedure) (1) Ministar imenuje Centralnu komisiju za provođenje konkursne/oglasne procedure koja se sastoji od predsjednika i šest članova. životne prilike. (3) Centralna komisija za provođenje konkursne/oglasne procedure organizuje aktivnosti vezano za objavljivanje konkursa/oglasa. Član 11. najdalje do dana objavljivanja konkursa/oglasa. izvještava ministra o provođenu konkursne/oglasne procedure i za svoj rad odgovara ministru. predstavnika škola Tuzlanskog kantona. Član 10. (Intervju) (1) Intervju po konkursu odnosi se na teme iz oblasti odgoja i obrazovanja. (4) Mandat Komisije je jedna školska godina. (Organi nadležni za provođenje konkursne/oglasne procedure) Organizaciju i provođenje procedure po objavljenom konkursu/oglasu provode: . (2) Intervju po oglasu odnosi se na teme vezane za ličnost i ponašanje kandidata.Član 9. poduzima aktivnosti za organizovanje i koordinaciju rada Komisija za bodovanje kandidata i Komisija za provođenje intervjua. motivaciju za prijavu na oglas i rad na radnom mjestu na koje se kandidat prijavio. kontroliše rad svih organa uključenih u postupak po objavljenom konkursu/oglasu. kako bi se osigurao nesmetani rad komisije u svakom trenutku. . Član 12. Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona. (3) Kandidat po osnovu intervjua može ostvariti minimalno 0. sa mogućnošću produženja iste.

(4) Komisija za bodovanje kandidata je dužna dostaviti školi listu uspješnih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa po abecednom redu bez prethodno utvrđenog broja bodova. (6) Nakon sačinjavanja liste uspješnih kandidata iz prethodnog stava Komisija za bodovanje kandidata pristupa bodovanju kandidata na toj listi i sačinjava rang listu kandidata sa utvrđenim brojem bodova. i 8. posebno po svakom od kriterija za bodovanje i d) ukupan broj bodova kandidata. kojeg potpisuju svi članovi Komisije za provođenje intervjua . (5) Škola je dužna listu uspješnih kandidata istaknuti na oglasnoj ploči. (7) Komisija je dužna ukupan broj bodova koji je ostvario svaki kandidat u skladu sa članom 6. WEB stranici škole i drugom pogodnom mjestu na ulazu u školu. a sastoji se od tri člana: direktor.. i 8. kako bi bila dostupna kandidatima prilikom pristupanja na intervju. Član 14. 7. nego ih konstatuje u zapisnik utvrđujući razloge takve konstatacije. koji potpisuju svi članovi Komisije. (3) Nepotpune i neblagovremene prijave. ime roditelja i ime). u roku od sedam dana od dana sačinjavanja liste uspješnih kandidata. e-maila i poštom.. (4) Utvrđenu listu. putem faksa. (2) Mandat Komisije za provođenje intervjua je jedna školska godina sa mogućnošću produženja iste. (2) Za kandidate po objavljenom oglasu Komisija za bodovanje kandidata vrši provjeru ispunjavanja formalno-pravnih uslova.Član 13. b) broj bodova koje je kandidat ostvario u skladu sa članom 6. ovog Pravilnika. pomoćnik direktora ili pedagog škole i nastavnik. (4) Zapisnik iz prethodnog stava sadrži: . ovog Pravilnika svesti na dvije decimale. (Rad Komisije za bodovanje kandidata) (1) Komisije za bodovanje kandidata vrše bodovanje kandidata po objavljenom konkursu i utvrđuju bodove u skladu sa članom 6. ovog Pravilnika. (Zapisnik o radu Komisije za bodovanje kandidata) (1) O svom radu Komisija za bodovanje kandidata vodi zapisnik. najkasnije u roku od pet dana od dana zatvaranja konkursa/oglasa radi blagovremenog obavljanja intervjua sa kandidatima.. (3) Komisija za provođenje intervjua o svom radu vodi zapisnik posebno za svakog kandidata. na prijedlog direktora. Komisija za bodovanje kandidata ne razmatra. o čemu obavještava kandidate odmah. zajedno sa zapisnikom. a najkasnije u roku od tri dana od dana sačinjavanja zapisnika. 7. 7. (2) Zapisnik o radu Komisija za bodovanje kandidata sadrži: a) podatke o kandidatu (prezime. ( Komisija za provođenje intervjua) (1) Intervju provodi Komisija za provođenje intervjua koju imenuje Školski odbor svake škole posebno. Član 15. potpisuju svi članovi Komisije i sastavni je dio zapisnika. (3) Nakon utvrđivanja broja bodova svim kandidatima. i 8. Komisija utvrđuje rang listu kandidata po školama i predmetima koji ispunjavaju uvjete konkursa/oglasa. te listu kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa dostavlja školi radi provođenja intervjua i izbora kandidata.

o čemu se sastavlja zapisnik. (5) Svaki član Komisije za provođenje intervjua kandidatu dodjeljuje bodove u rasponu od 0. nakon početka školske godine. nakon što sačini listu kandidata iz člana 13. (3) Kandidat koji ne pristupi intervjuu gubi pravo daljeg učešća u konkursnoj/oglasnoj proceduri. (3) Konačnu rang listu kandidata po školama i pozicijama potpisuju svi članovi Komisija za bodovanje kandidata s tim da ne preuzimaju na sebe odgovornost za utvrđeni broj bodova kandidata ostvaren na intervjuu.pojedinačan broj bodova svakog člana Komisije za provođenje intervjua . fleksibilnost-prihvatanje drugačijeg mišljenja. ( Provođenje intervjua) (1) Komisija za provođenje intervjua je dužna intervjue provesti u terminima utvrđenim u tekstu objavljenog konkursa/oglasa. u slučaju iskazivanja potrebe u školi za pozicije obuhvaćene Konačnom rang listom kandidata po školama i pozicijama u toku trajanja školske godine. (4) Prilikom vođenja intervjua sa kandidatima kandidat se ispituje i ocjenjuje u odnosu na: opće odlike-urednost. a na koju se ne može primjeniti Konačna rang lista kandidata po školama i pozicijama iz prethodnog stava. .ukupan broj bodova ostvaren na intervjuu od svih članova Komisije za provođenje intervjua . (6) Nakon provedenog intervjua Komisija za provođenje intervjua je dužna sačiniti listu kandidata sa kojima je obavljen intervju sa ostvarenim brojem bodova i u roku od jedan dan istu dostaviti Komisiji za bodovanje kandidata faksom. stav (7). sposobnost iznalaženja rješenja. stav (7) ovog Pravilnika..sadržaj intervjua. e-mailom i poštom. a najdalje do 01.20 do 1 bod. aprila te školske godine. Član 16. Član 17. ( Konačna rang lista kandidata) (1) Komisija za bodovanje kandidata. (4) Konačna rang lista kandidata po školama i pozicijama vrijedi za školsku godinu za koju je konkurs/oglas objavljen te se. koje je dužno istu u roku od jedan dan dostaviti školama faksom. . (5) Komisija iz stava (1) ovog člana odgovara Školskom odboru škole. pojava. motivisanost-entuzijazam. (5) Ukoliko se nakon provedenog konkursa/oglasa u školi ukaže potreba za popunom upražnjene pozicije iz razloga propisanih Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakonom o srednjem obrazovanju i odgoju (u daljem tekstu: Zakonom). sačinjava Konačnu rang listu kandidata po školama i pozicijama na način da zbraja bodove kandidata ostvarene na intervjuu iz člana 16. maniri. (2) Nakon prijema liste uspješnih kandidata iz člana 13. popuna upražnjene pozicije se vrši na osnovu konkursa/oglasa koji objavljuje Ministarstvo u skladu sa ovim Pravilnikom. konkurs/oglas ne mora ponovno objavljivati nego direktor škole prima kandidata koji je naredni na Konačnoj rang listi za traženu poziciju i školu. vještina komuniciranja i dr. emailom i poštom i objaviti na svojoj web stranici. što mora biti navedeno u tekstu konkursa/oglasa. (2) Konačnu rang lista kandidata iz prethodnog stava Komisije za bodovanje kandidata dostavljaju Ministarstvu. stava (4) ovog Pravilnika Komisja za provođenje intervjua dužna je obaviti intervjue sa kandidatima u roku od sedam dana od dana prijema liste uspješnih kandidata. stav (6) koje je utvrdila Komisija za provođenje intervjua i bodove ostvarene na osnovu bodovanja Komisije za bodovanje kandidata iz člana 13.

ko prati probni rad.za nastavnike i stručne saradnike u trajanju od 4 mjeseca (jedno polugodište). Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica („Službene novine Tuzlanskog kantona“. . Član 18. a najkasnije u roku od tri dana. (12) Škola je dužna pismeno obavijestiti sve kandidate sa Konačne rang liste kandidata odmah. o rezultatima konkursa sa navedenim brojem bodova za svakog kandidata. aprila te školske godine. u roku od jedan dan od prijema Konačne rang liste kandidata. (9) Odluka o prijemu kandidata mora sadržavati odredbu o obaveznom pismenom odustanku od pozicije na koju je kandidat izabran. Član 19.kandidat na koga se može primjeniti odredbe člana 16. na prijedlog lica iz prethodnog stava. (11) U slučaju odustanka iz prethodnog stava direktor škole prima sljedećeg kandidata sa Konačne rang liste kandidata. ( Donošenje Odluke o prijemu kandidata i utvrđivanje probnog rada) (1) Direktor škole donosi Odluku o prijemu prvorangiranog kandidata na osnovu Konačne rang liste kandidata po školama i pozicijama dostavljene od Ministarstva. (10) Rok za pismeni odustanak kandidata iz prethodnog stava je dva dana od dana prijema Odluke o prijemu kandidata. broj 5/12).za ostale zaposlenike u trajanju od 3 mjeseca. (5) Ministarstvo je dužno propisati obrazac za praćenje i ocjenjivanje zaposlenika škole u periodu probnog rada sa tačno utvrđenim parametrima koji se ocjenjuju. odnosno na raspisani/oglašeni broj izvršilaca i časova/sati. a na koju se ne može primjeniti Konačna rang lista kandidata po školama i pozicijama iz prethodnog stava. parametri koji se ocjenjuju u probnom radu i drugo.kandidat koji ima veći prosjek ocjena ostvaren tokom školovanja odnosno studija. . (2) Prijem po svakoj poziciji konkursa/oglasa vršit će se shodno oglašenoj poziciji. (8) Ukoliko probni rad zaposlenika bude ocjenjen ocjenom „ne zadovoljava“ zaposleniku prestaje radni odnos. kandidati ostvare isti broj bodova. (7) Izuzetno ukoliko se u školi ukaže potreba popune upražnjene pozicije nakon početka školske godine a poslije 01. (4) U Odluci iz prethodnog stava.(6) U slučaju iz prethodnog stava angažovanje lica do okončanja konkursne/oglasne procedure se vrši na osnovu saglasnosti Ministarstva u skladu sa Zakonom. direktor je dužan odrediti lice koje će pratiti zaposlenika u periodu probnog rada i nakon isteka perioda probnog rada predložiti ocjenu probnog rada zaposlenika. . (6) Škola je dužna Pravilnikom o radu urediti institut probnog rada u smislu preciziranja ko podliježe probnom radu. prilikom odabira kandidata prioritet imaju kandidati prema sljedećem navedenom redoslijedu: . ( Prioritet pri zapošljavanju) (1) Ako po Konačnoj rang listi kandidata. prilikom utvrđivanja dužine probnog rada. popuna upražnjene pozicije se vrši na osnovu saglasnosti Ministarstva u skladu sa Zakonom. (3) Odluka o prijemu kandidata mora sadržavati odredbe o utvrđivanju probnog rada za primljenog kandidata i to: . trajanje probnog rada. u slučaju da do takvog odustanka dođe iz bilo kojeg razloga. (7) Direktor ocjenjuje probni rad zaposlenika ocjenom „zadovoljava“ ili „ne zadovoljava“.

(4) Pribavljeno mišljenje po prigovoru. (2) Ministarstvo je dužno na zahtjev kandidata osigurati nesmetan uvid u dokumentaciju svih kandidata. inspekcija je dužna izuzeti predmet od Komisije. (Tumačenje odredbi ovog Pravilnika) (1) Tumačenje odredbi ovog Pravilnika daje ministar na osnovu mišljenja Komisije za tumačenje. (2) Škola je dužna po svakom pojedinačnom prigovoru zatražiti mišljenje nadležne inspekcije u roku od tri dana od dana podnošenja prigovora. Član 21. Školski odbor je obavezan uzeti kao osnov za donošenje odluke po prigovoru u svakom konkretnom slučaju i bez istog ne može donijeti konačnu odluku. (4) Pravo uvida u konkursnu dokumentaciju kandidat može ostvariti u roku za izjavljivanje prigovora do donošenja konačne odluke o izboru od strane Školskog odbora. stava (3) ovog Pravilnika dužna je o tome sačiniti Izvještaj i dostaviti ga ministru na dalje postupanje u skladu sa svojim nadležnostima. izvršiti inspekcijski nadzor i dostaviti mišljenje o izvršenom inspekcijskom nadzoru školi u roku od pet dana od prijema zahtjeva škole. (3) Po prijemu zahtjeva za mišljenje inspekcije po prigovoru. izjaviti prigovor Školskom odboru škole. (Otklanjanje nedostataka u bodovanju kandidata) U slučaju da nadležna inspekcija utvrdi nepravilnosti u bodovanju kandidata prilikom provođenja inspekcijskog nadzora iz člana 21. (5) Školski odbor je dužan donijeti odluku po prigovoru najkasnije tri dana od dana zaprimanja mišljenja nadležne inspekcije. Član 22. (6) Odluka Školskog odbora je konačna. (Pravo prigovora) (1) Kandidat koji je nezadovoljan bodovanjem i/ili Odlukom direktora o izboru kandidata ima pravo u roku od osam dana od dana prijema navedene Odluke. . (Pravo uvida u konkursnu dokumentaciju) (1) Kandidat ima pravo neposrednog uvida u konkursnu dokumentaciju samo vezanu za poziciju iz konkursa/oglasa za koju je konkurisao. (Obaveza usklađivanja Pravilnika o radu) Škole su obavezne uskladiti svoje Pravilnike o radu sa odredbama ovog Pravilnika u roku od 30 dana od njegovog stupanja na snagu. vezanu za poziciju iz konkursa/oglasa na koju je konkurisao. (Zaključenje ugovora o radu) Škola je dužna zaključiti ugovor o radu sa izabranim kandidatom u roku od jedan dan od dana konačnosti Odluke o izboru kandidata Član 23. Član 25. Član 24. (3) Pravo uvida ima i kandidat čija je prijava na konkurs/oglas evidentirana kao nepotpuna ili neblagovremena.Član 20.

12.. A 30/. ln Tuzla.2009 godine. (Primjena odredbi drugih akata) Na pitanja koja nisu regulisana ovim Pravilnikom primjenjivat 6e se odredbe Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu i podzakonskih akata. (Prestanak primjene ranijeg propisa) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju da vai. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu. tlan 27. tlan26. i bit ie objavljen u . tlan 28.(2) Komisiju zatumalenje iz prethodnog stava imenuje ministar. ( Stupanje na snagu) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom dono5enja no vinam a T uzlansko g kantona". nauke.SluZbenim BOSNA I HERCEGOVINA j FEDBRACIJA BOSNE I HERCEGOVINd TAZLANSKI KANTON i Ministarsfvo obrazovanja. Zakona o srednjem obrazovanju. kulture i sporta Broil i t/l^-3 ? -/s 99.e Kriteriji o bodovanju kandidata zaprijem u radni odnos u osnovne i srednje Skole Tuzlanskog kantona koje imaju status javne ustanove broj : l0l l-34-23264109 od 1 5 . lDU .

PRIJAVNI OBRAZAC ZA PRIJEM NASTAVNIKA.Uvjerenje o državljanstvu . I SEKRETARA U RADNI ODNOS U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA I. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za traženu poziciju 3. Uz prijavni obrazac za prijem nastavnika. STRUČNIH SARADNIKA. Obrazovanje: A. III. predmeta i pozicije na koju se kandidat prijavljuje 1. Naziv. Dokaz o stručnoj spremi 2. Molimo da pažljivo popunite navedena polja. stručnih saradnika i sekretara u radni odnos u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona i pregled prijavnih obrazaca po školama i pozicijama/predmetima na koje je kandidat aplicirao kandidat dostavlja : 1. Naziv škole iz konkursa  __________________________________________________________________________ 2. sjedište i država Stručni naziv Datum sticanja diplome IV. Naziv predmeta/pozicija iz konkursa na koju se kandidat prijavljuje  __________________________________________________________________________ II. Izvod iz matične knjige rođenih 4. Naziv škole. Naziv završenog fakulteta. Lični podaci: Prezime Ime roditelja/staratelja Ime Adresa stanovanja (ulica i broj): Poštanski broj i mjesto: Telefonski broj: E-mail (ako imate): Informacije za kontaktiranje će biti korištene za daljnju komunikaciju sa Vama.

protiv čovječnosti i međunarodnog prava. stručnih saradnika i sekretara u radni odnos u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona i pregled prijavnih obrazaca po školama i pozicijama/predmetima na koje je kandidat aplicirao se dostavlja na sljedeće načine: 1. stručnog saradnika. volonterski staž i staž na poslovima instruktive nastave) 6. na poslovima u skladu sa NPP. preporučeno putem pošte na adresu: Ministarstvo obrazovanja. saradnika ili sekretara škole. Uvjerenje službe za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji poslije sticanja odgovarajuće stručne spreme tražene konkursom NAPOMENA: Verifikaciju i čekiranje gore navedene dokumenatcije vrše službena lica pisarnice Tuzlanskog kantona V. Obrazac broj 1B . protiv braka i porodice. neposredno putem pisarnice Vlade Tuzlanskog kantona Ili 2.1. potpuni i tačni. kulture i sporta Tuzlanskog kantona Slatina br:2. Potvrda škole o radnom stažu ( poslije sticanja odgovarajuće stručne spreme na poslovima traženim konkursom. da nemam smetnji za obavljanje poslova nastavnika.5. Kopiju radničke knjižice 7. Ustava BiH). protiv života i tijela. nauke. / Datum / Jedinstveni matični broj Potpis NAPOMENA: Prijavni obrazac za prijem nastavnika. da nisam osuđen pravosnažnom presudom na kaznu zatvora za krivično djelo protiv ustavnog poredtka.  Ovim izjavljujem da sam svjestan posljedica davanja netačnih i neistinitih podataka u ovoj prijavi i dobrovoljno izjavljujem pod punom moralnom.NE OTVARAJ“. protiv službene i druge odgovorne dužnosti osim ako je nastupila rehabilitacija po posebnom zakonu. Izjava o spremnosti na poštivanje pravila o nespojivosti s mjestom zaposlenoga u školama i tačnosti podataka u prijavi: Napomena: tačnost i istinitost podataka podliježu materijalnoj i krivičnoj odgovornosti. kao i ova izjava. stručnih saradnika i sekretara u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona. materijalnom i krivičnom odgovornošću da su svi moji odgovori na prethodno navedena pitanja. istiniti. 75000 Tuzla sa nazanakom „Prijava na javni oglas za prijem nastavnika. pripravnički staž. protiv dostojanstva osobe i morala. OVIM IZJAVLJUJEM:   da nisam pod optužnicom Međunarodnoga tribunala za bivšu Jugoslaviju u Hagu i da nisam odbio povinovati se naredbi da se pojavim pred Tribunalom) član IX.

Naziv škole iz oglasa  __________________________________________________________________________ 2. Uz prijavni obrazac za prijem i pregled prijavnih obrazaca po školama i pozicijama na koje je kandidat aplicirao kandidat dostavlja : 1. Naziv završene.PRIJAVNI OBRAZAC ZA PRIJEM SARADNIKA. sjedište i država Stručni naziv Datum sticanja diplome IV. Naziv škole. Naziv pozicije iz oglasa na koju se kandidat prijavljuje  __________________________________________________________________________ II. III. ADMINISTRATIVNO-FINANSIJSKOG I POMOĆNO-TEHNIČKOG OSOBLJA I. predmeta i pozicije na koju se kandidat prijavljuje 1. Obrazovanje: A. Izvod iz matične knjige rođenih 3. Lični podaci: Prezime Ime roditelja/staratelja Ime Adresa stanovanja (ulica i broj): Poštanski broj i mjesto: Telefonski broj: E-mail (ako imate): Informacije za kontaktiranje će biti korištene za daljnju komunikaciju sa Vama. Molimo da pažljivo popunite navedena polja. Uvjerenje o državljanstvu NAPOMENA: Verifikaciju i čekiranje gore navedene dokumenatcije vrše službena lica pisarnice Tuzlanskog kantona . Dokaz o stručnoj spremi 2. Naziv. ASISTENATA.

preporučeno putem pošte na adresu: Ministarstvo obrazovanja. istiniti. / Datum / Jedinstveni matični broj Potpis NAPOMENA: Prijavni obrazac i pregled prijavnih obrazaca po školama i pozicijama na koje je kandidat aplicirao se dostavlja na sljedeće načine: 1. neposredno putem pisarnice Vlade Tuzlanskog kantona Ili 2. kulture i sporta Tuzlanskog kantona Slatina br:2. OVIM IZJAVLJUJEM:  da nisam pod optužnicom Međunarodnoga tribunala za bivšu Jugoslaviju u Hagu i da nisam odbio povinovati se naredbi da se pojavim pred Tribunalom) član IX. 75000 Tuzla sa nazanakom „Prijava na javni oglas za prijem nastavnika. Izjava o spremnosti na poštivanje pravila o nespojivosti s mjestom zaposlenoga u školama i tačnosti podataka u prijavi: Napomena: tačnost i istinitost podataka podliježu materijalnoj i krivičnoj odgovornosti. stručnih saradnika i sekretara u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona. Ustava BiH). kao i ova izjava.NE OTVARAJ“. potpuni i tačni.1. nauke. materijalnom i krivičnom odgovornošću da su svi moji odgovori na prethodno navedena pitanja. Ovim izjavljujem da sam svjestan posljedica davanja netačnih i neistinitih podataka u ovoj prijavi i dobrovoljno izjavljujem pod punom moralnom.V. Obrazac broj 2 .

Dana:_________________2012 godine Potpis ____________________ Obrazac broj 3 .___________________________________ .__________________________________ 9.____________________________________ 4.____________________________________ 2.____________________________________ 3.___________________________________ 6.__________________________________ 10.__________________________________ 13.__________________________________ 8.___________________________________ 5. Naziv škole i predmeta/pozicije na koje je kandidat aplicirao poredanih po prioritetu kandidata 1. Ime i prezime kandidata _____________________________________________________________ II. .___________________________________ 14.___________________________________ 12. .___________________________________ 7.___________________________________ 11.PREGLED PRIJAVNIH OBRAZACA PO ŠKOLAMA I POZICIJAMA/PREDMETIMA NA KOJE JE KANDIDAT APLICIRAO I.

2. radio na poslovima traženim konkursom nakon sticanja stručne spreme i profila tražene konkursom u periodu od _____________________ do ___________________. Potvrda se izdaje na zahtjev imenovanog. obavljao volonterski staž nakon sticanja stručne spreme i profila traženog konkursom u periodu od__________________ ___do ______________________. i stekao _____________________mjeseci i __________________dana radnog staža.radio na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu u skladu sa NPP u periodu od ____________________ do________________. broj:2/98 i 48/99) i člana ______ Pravila JU _________________. služi za prijavu na konkurs za prijem u radni odnos u osnovne i srednje škole na području Tuzlanskog kantona te se u druge svrhe ne može koristiti. i stekao _________________mjeseci i _________________dana radnog staža. i stekao __________mjeseci i _________dana pripravničkog staža 3. Dostavljeno: 1 x Imenovanom 1 x a/a škole Direktor škole ____________________ . obavljao pripravnički staž nakon sticanja stručne spreme i profila tražene konkursom u periodu od ________________________ do_______________. potvrđuje da je ______________________________. i stekao ___________mjeseci i ________dana volonterskog staža. JU ___________________izdaje: POTVRDA Kojom se od strane JU __________________________. Zakona o upravnom postupku („Službene novine FBiH“. u JU _______________________: 1. 4.Javna ustanova _______________ Broj:________________________ Dana:________________________ Na osnovu člana 169.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful