Na osnovu člana 72. stav (8) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj:6/04, 7/05 i 17/11) i člana 104.

stav (8) Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj:17/11), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona donosi PRAVILNIK o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona. Član 1. (Predmet Pravilnika) Ovim Pravilnikom utvrđuju se uslovi, kriteriji i postupak zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona( u daljem tekstu: školama). Član 2. (Procedura koja predhodi zaključivanju ugovora o radu) (1) Škola je dužna vršiti prijem nastavnika, stručnih saradnika i sekretara škola na osnovu javnog konkursa, a saradnici, asistenti, administrativno-tehničko i pomoćno-tehničko osoblje na osnovu javnog oglasa, kojeg objavljuje Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona ( u daljem tekstu: Ministarstvo) u dnevnom listu. (2)Ministarstvo će objavljeni konkurs/oglas istaći na web stranici Ministarstva, a istovremeno isti dostavlja Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona radi isticanja na oglasnoj ploči. Član 3. (Sadržaj konkursa/oglasa) Konkurs odnosno oglas za prijem u radni odnos zaposlenika u školama sadrži: a) naziv predmeta/radnog mjesta i broj izvršilaca, b) opće i posebne uslove koje kandidat treba da ispunjava, c) vrijeme na koje se zaključuje ugovor o radu, d) dužinu radnog vremena (puno odnosno nepuno radno vrijeme sa navedenim brojem časova), e) trajanje pripravničkog staža, ako se konkurs objavljuje za pripravnika, f) dužinu trajanja probnog rada, g) rok za podnošenje prijava, h) dokumentaciju o ispunjavanju uslova, i) termine za održavanje intervjua u školama. Član 4. (Prijava na konkurs/oglas) (1)Nakon što Ministarstvo objavi konkurs/oglas kandidati podnose prijavu na sljedeći način: a) prijavu na konkurs kandidati podnose na Obrascu broj 1A-„Prijavni obrazac za prijem nastavnika, stručnih saradnika i sekretara u radni odnos u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona“ u dva primjerka i jednu kompletnu dokumentaciju o ispunjavanju uslova propisanih u konkursu. b) prijavu na oglas kandidati podnose na Obrascu broj 1B-„Prijavni obrazac za prijem saradnika, asistenata, administrativno-tehničkog i pomoćno-tehničkog osoblja u radni odnos u

ne starije od 6 mjeseci. ( Kriteriji na osnovu kojih se vrši bodovanje nastavnika. forma i sadržaj prijavnih obrazaca iz prethodnog stava propisan je ovim Pravilnikom na Obrascu broj 1A i Obrascu broj 1B. a za radni staž u školama manji od mjesec dana se boduju po 0. uvjerenje o položenom stručnom ispitu. Član 7. (4) Bodovanje kandidata na intervjuu utvrđenom u stavu (1) alineja f) ovog člana vrši Komisija za provođenje intervjua koju imenuje Školski odbor škole u skladu sa ovim Pravilnikom. c) volonterski staž u skladu sa stručnom spremom traženom konkursom. diploma o stručnoj spremi. kulture i sporta Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu:ministar) u skladu sa ovim Pravilnikom. kopiju radne knjižice i drugo). d) dobrovoljno uplaćeni staž osiguranja za stručnu spremu (stepen i profil) traženu konkursom.30 bodova. (2)Izgled. Član 6. Član 5. potvrda o stažu.osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona“ u dva primjerka i jednu kompletnu dokumentaciju o ispunjavanju uslova propisanih u oglasu. kandidat dostavlja kao orginale ili ovjerene kopije. d) i e) ovog člana vrši Komisija za bodovanje kandidata koju imenuje ministar obrazovanja.01 bodova po danu. b). (2) Bodovanje kandidata po kriterijima utvrđenim u stavu (1) alineje a). (Bodovanje kandidata) (1) Nastavnici. koji je propisan ovim Pravilnikom i koji je sastavni dio Obrasca broj 1A i Obrasca broj 1B. dok se u ostalim školama briše sa rang liste. te u slučaju da bude prvorangirani u više škola prima ga ona škola koju je u Obrascu broj 2 naveo kao prioritetnu. i čini njegov sastavni dio. . e) čekanje na posao (trajanje nezaposlenosti). f) intervju. stručni saradnici i sekretari škole se za svaki navršeni mjesec radnog staža ostvarenog u školama. (5) Prijavu na konkurs/oglas sa potrebnom dokumentacijom kandidat predaje lično na pisarnicu Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa Vlade Tuzlanskog kantona ili putem pošte preporučeno. b). (Rok za okončanje postupka po objavljenom konkursu/oglasu) Škola je dužna postupak prijema zaposlenika po objavljenom konkursu/oglasu okončati u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavu na isti. (3) Kandidat može biti bodovan za isti vremenski period po kriterijima utvrđenim u stavu (1) alineje a). c). (4) Kandidat je dužan uz prijavu za konkurs/oglas na propisanom Obrascu broj 2 „Pregled prijavnih obrazaca po školama i pozicijama/predmetima na koje je kandidat aplicirao“. nakon sticanja stručne spreme (stepena i profila) tražene konkursom boduju sa po 0. d) i e) ovog člana samo po jednom osnovu. stručnih saradnika i sekretara po objavljenom konkursu za prijem u radni odnos u školi su: a) radni staž u skladu sa stručnom spremom i profilom traženom konkursom. b) pripravnički staž u skladu sa stručnom spremom traženom konkursom. (3) Prijavu na konkurs/oglas sa potrebnom dokumentacijom (prijava. navesti prioritetnu školu za koju se opredjeljuje u slučaju prijema. stručnih saradnika i sekretara) (1) Kriteriji na osnovu kojih se vrši bodovanje nastavnika. nauke. c).

a za čekanje na posao kraće od mjesec dana boduju se sa po 0. nepuno radno vrijeme mu se preračunava u radno vrijeme s punim radnim vremenom (npr: ako je kandidat radio 12 mjeseci na ½ radnog vremena/norme. nakon sticanja stručne spreme (stepena i profila) tražene konkursom boduju sa po 0. (3) Dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje je uvjerenje odnosno potvrda izdato od strane nadležne službe za zapošljavanje. računa mu se 6 mjeseci radnog staža). a za uplaćeni staž manji od mjesec dana se boduju sa po 0. stručni saradnici i sekretari škole se za svaki navršen mjesec volonterskog staža ostvarenog u školama. koji je sastavni dio ovog Pravilnika. na propisanom Obrascu broj 3 „Potvrda“ . . (7) Ukoliko se podaci kandidata o radnom stažu iz uvjerenja/potvrde i podaci iz radne knjižice kandidata razlikuju. stepen i profil stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. (Čekanje na posao -trajanje nezaposlenosti) (1) Nastavnici. a za volonterski staž manji od mjesec dana boduju se sa po 0. b) kopija radne knjižice kandidata. uzimaju se podaci iz radne knjižice kandidata. c) ugovor o obavljanju pripravničkog odnosno volonterskog staža. a za radni staž u školama manji od mjesec dana se boduju po 0. (5) Nastavnici.005 po danu.15 bodova. broj 2/98 i 48/99) u kojoj mora tačno i precizno biti navedeno: vrsta posla. a za pripravnički staž manji od mjesec dana boduju se sa po 0. (9) Za tačnost sadržaja uvjerenja/potvrde u smislu prethodnog stava odgovara direktor škole.10 bodova.006 bodova po danu. Član 8. (3) Nastavnici. (10) Ako je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom.005 bodova po danu.20 bodova. stručni saradnici i sekretari škole se za svaki navršen mjesec pripravničkog staža ostavrenog u školama. (2) Čekanje na posao u smislu prethodnog stava ovog člana.(2) Nastavnici se za svaki navršeni mjesec radnog staža u školama na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu u skladu sa Nastavnim planom i programom boduju sa po 0.005 bodova po danu. računa se od dana sticanja stručne spreme i profila tražene konkursom odnosno od dana prijavljivanja kandidata na evidenciju nadležne službe za zapošljavanje sa stručnom spremom i profilom traženim konkursom.003 bodova po danu. (6) Kao dokazi o ostvarenom stažu iz predhodnih stavova ovog člana su: a) uvjerenje/potvrda izdata od strane škole. stručni saradnici i sekretari se za svaki navršeni mjesec čekanja na posao na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje nakon sticanja stručne spreme i profila tražene konkursom boduju sa po 0. Za tačnost podataka vezanih za preračunavanje nepunog radnog vremena u puno radno vrijeme odgovara direktor škole. (8) Uvjerenje/potvrda izdata od strane škole treba biti izdata u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku F BiH („Službene novine „F BiH“.15 bodova. stručni saradnici i sekretari se za svaki navršeni mjesec dobrovoljno uplaćenog staža osiguranja nakon sticanja stručne spreme (stepena i profila) tražene konkursom boduju sa po 0. (4) Nastavnici. nakon sticanja stručne spreme (stepena i profila) tražene konkursom boduju sa po 0.15 bodova.

od kojih je jedan predsjednik. izvještava ministra o provođenu konkursne/oglasne procedure i za svoj rad odgovara ministru. (3) Kandidat po osnovu intervjua može ostvariti minimalno 0. Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona. .Član 9. (Imenovanje.Komisija za bodovanje kandidata i . izdaje odgovarajuće preporuke i naloge u cilju unaprijeđenja i blagovremenog okončanja konkusnog/oglasnog postupka. kako bi se osigurao nesmetani rad komisije u svakom trenutku. . (2) Broj Komisija iz prethodnog stava ovisit će o broju prijavljenih kandidata i drugim okolnostima koje bi mogle biti od utjecaja na blagovremeno okončanje konkursne/oglasne procedure. Član 12. (2) Intervju po oglasu odnosi se na teme vezane za ličnost i ponašanje kandidata. najdalje do dana objavljivanja konkursa/oglasa. (5) Komisija iz stava (1) ovog člana odgovara ministru.60 bodova a maksimalno 3 boda. (Intervju) (1) Intervju po konkursu odnosi se na teme iz oblasti odgoja i obrazovanja. predstavnika škola Tuzlanskog kantona. radno iskustvo. (Centralna komisija za provođenje konkursne/oglasne procedure) (1) Ministar imenuje Centralnu komisiju za provođenje konkursne/oglasne procedure koja se sastoji od predsjednika i šest članova. najdalje do dana objavljivanja konkursa/oglasa. iskazanih sposobnosti i kompetencija za poziciju na koju je kandidat konkurisao.Centralna komisija za provođenje konkursne/oglasne procedure. (2) Mandat Centralne komisiju za provođenje konkursne/oglasne procedure je jedna školska godina sa mogućnošću produženja iste. sa mogućnošću produženja iste. (3) Komisije broje po tri stalna člana. poduzima aktivnosti za organizovanje i koordinaciju rada Komisija za bodovanje kandidata i Komisija za provođenje intervjua. Član 10. (4) Mandat Komisije je jedna školska godina.Komisija za provođenje intervjua. a ima za cilj procjenu profesionalnih karakteristika. te jednog rezervnog člana. životne prilike. motivaciju za prijavu na oglas i rad na radnom mjestu na koje se kandidat prijavio. sastav i mandat Komisija za bodovanje kandidata) (1) Ministar imenuje Komisije za bodovanje kandidata koje se sastoje od predstavnika Ministarstva. (Organi nadležni za provođenje konkursne/oglasne procedure) Organizaciju i provođenje procedure po objavljenom konkursu/oglasu provode: . Član 11. (4) Komisija iz stava (1) ovog člana o svom radu vodi zapisnik. predstavnika sindikata i predstavnika Kantonalne uprave za inspekcijske poslove. (3) Centralna komisija za provođenje konkursne/oglasne procedure organizuje aktivnosti vezano za objavljivanje konkursa/oglasa. kontroliše rad svih organa uključenih u postupak po objavljenom konkursu/oglasu.

(3) Nepotpune i neblagovremene prijave. ime roditelja i ime)..Član 13. ovog Pravilnika. i 8. b) broj bodova koje je kandidat ostvario u skladu sa članom 6. ( Komisija za provođenje intervjua) (1) Intervju provodi Komisija za provođenje intervjua koju imenuje Školski odbor svake škole posebno. kako bi bila dostupna kandidatima prilikom pristupanja na intervju. i 8.. (6) Nakon sačinjavanja liste uspješnih kandidata iz prethodnog stava Komisija za bodovanje kandidata pristupa bodovanju kandidata na toj listi i sačinjava rang listu kandidata sa utvrđenim brojem bodova.. (3) Nakon utvrđivanja broja bodova svim kandidatima. (3) Komisija za provođenje intervjua o svom radu vodi zapisnik posebno za svakog kandidata. (7) Komisija je dužna ukupan broj bodova koji je ostvario svaki kandidat u skladu sa članom 6. (4) Zapisnik iz prethodnog stava sadrži: . Član 14. nego ih konstatuje u zapisnik utvrđujući razloge takve konstatacije. putem faksa. o čemu obavještava kandidate odmah. ovog Pravilnika. u roku od sedam dana od dana sačinjavanja liste uspješnih kandidata. (4) Komisija za bodovanje kandidata je dužna dostaviti školi listu uspješnih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa po abecednom redu bez prethodno utvrđenog broja bodova. ovog Pravilnika svesti na dvije decimale. posebno po svakom od kriterija za bodovanje i d) ukupan broj bodova kandidata. Član 15. potpisuju svi članovi Komisije i sastavni je dio zapisnika. (5) Škola je dužna listu uspješnih kandidata istaknuti na oglasnoj ploči. najkasnije u roku od pet dana od dana zatvaranja konkursa/oglasa radi blagovremenog obavljanja intervjua sa kandidatima. (2) Mandat Komisije za provođenje intervjua je jedna školska godina sa mogućnošću produženja iste. 7. e-maila i poštom. Komisija utvrđuje rang listu kandidata po školama i predmetima koji ispunjavaju uvjete konkursa/oglasa. na prijedlog direktora. 7. pomoćnik direktora ili pedagog škole i nastavnik. te listu kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa dostavlja školi radi provođenja intervjua i izbora kandidata. koji potpisuju svi članovi Komisije. (Rad Komisije za bodovanje kandidata) (1) Komisije za bodovanje kandidata vrše bodovanje kandidata po objavljenom konkursu i utvrđuju bodove u skladu sa članom 6. i 8. (2) Za kandidate po objavljenom oglasu Komisija za bodovanje kandidata vrši provjeru ispunjavanja formalno-pravnih uslova. 7. a najkasnije u roku od tri dana od dana sačinjavanja zapisnika. (Zapisnik o radu Komisije za bodovanje kandidata) (1) O svom radu Komisija za bodovanje kandidata vodi zapisnik. (2) Zapisnik o radu Komisija za bodovanje kandidata sadrži: a) podatke o kandidatu (prezime. (4) Utvrđenu listu. Komisija za bodovanje kandidata ne razmatra. a sastoji se od tri člana: direktor. kojeg potpisuju svi članovi Komisije za provođenje intervjua . zajedno sa zapisnikom. WEB stranici škole i drugom pogodnom mjestu na ulazu u školu.

vještina komuniciranja i dr. (3) Konačnu rang listu kandidata po školama i pozicijama potpisuju svi članovi Komisija za bodovanje kandidata s tim da ne preuzimaju na sebe odgovornost za utvrđeni broj bodova kandidata ostvaren na intervjuu. fleksibilnost-prihvatanje drugačijeg mišljenja. ( Provođenje intervjua) (1) Komisija za provođenje intervjua je dužna intervjue provesti u terminima utvrđenim u tekstu objavljenog konkursa/oglasa. (2) Nakon prijema liste uspješnih kandidata iz člana 13. (4) Prilikom vođenja intervjua sa kandidatima kandidat se ispituje i ocjenjuje u odnosu na: opće odlike-urednost. sposobnost iznalaženja rješenja. (4) Konačna rang lista kandidata po školama i pozicijama vrijedi za školsku godinu za koju je konkurs/oglas objavljen te se. a najdalje do 01. aprila te školske godine. e-mailom i poštom. Član 17. (5) Komisija iz stava (1) ovog člana odgovara Školskom odboru škole. (5) Ukoliko se nakon provedenog konkursa/oglasa u školi ukaže potreba za popunom upražnjene pozicije iz razloga propisanih Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakonom o srednjem obrazovanju i odgoju (u daljem tekstu: Zakonom). stava (4) ovog Pravilnika Komisja za provođenje intervjua dužna je obaviti intervjue sa kandidatima u roku od sedam dana od dana prijema liste uspješnih kandidata. što mora biti navedeno u tekstu konkursa/oglasa. sačinjava Konačnu rang listu kandidata po školama i pozicijama na način da zbraja bodove kandidata ostvarene na intervjuu iz člana 16. stav (7). pojava. (6) Nakon provedenog intervjua Komisija za provođenje intervjua je dužna sačiniti listu kandidata sa kojima je obavljen intervju sa ostvarenim brojem bodova i u roku od jedan dan istu dostaviti Komisiji za bodovanje kandidata faksom. nakon početka školske godine. konkurs/oglas ne mora ponovno objavljivati nego direktor škole prima kandidata koji je naredni na Konačnoj rang listi za traženu poziciju i školu. koje je dužno istu u roku od jedan dan dostaviti školama faksom. emailom i poštom i objaviti na svojoj web stranici..pojedinačan broj bodova svakog člana Komisije za provođenje intervjua . stav (6) koje je utvrdila Komisija za provođenje intervjua i bodove ostvarene na osnovu bodovanja Komisije za bodovanje kandidata iz člana 13. u slučaju iskazivanja potrebe u školi za pozicije obuhvaćene Konačnom rang listom kandidata po školama i pozicijama u toku trajanja školske godine. a na koju se ne može primjeniti Konačna rang lista kandidata po školama i pozicijama iz prethodnog stava. .20 do 1 bod. . ( Konačna rang lista kandidata) (1) Komisija za bodovanje kandidata. maniri. (5) Svaki član Komisije za provođenje intervjua kandidatu dodjeljuje bodove u rasponu od 0. stav (7) ovog Pravilnika. Član 16. (3) Kandidat koji ne pristupi intervjuu gubi pravo daljeg učešća u konkursnoj/oglasnoj proceduri. nakon što sačini listu kandidata iz člana 13. (2) Konačnu rang lista kandidata iz prethodnog stava Komisije za bodovanje kandidata dostavljaju Ministarstvu. popuna upražnjene pozicije se vrši na osnovu konkursa/oglasa koji objavljuje Ministarstvo u skladu sa ovim Pravilnikom.ukupan broj bodova ostvaren na intervjuu od svih članova Komisije za provođenje intervjua . o čemu se sastavlja zapisnik. motivisanost-entuzijazam.sadržaj intervjua.

aprila te školske godine. (11) U slučaju odustanka iz prethodnog stava direktor škole prima sljedećeg kandidata sa Konačne rang liste kandidata. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica („Službene novine Tuzlanskog kantona“. prilikom utvrđivanja dužine probnog rada. popuna upražnjene pozicije se vrši na osnovu saglasnosti Ministarstva u skladu sa Zakonom. . ( Donošenje Odluke o prijemu kandidata i utvrđivanje probnog rada) (1) Direktor škole donosi Odluku o prijemu prvorangiranog kandidata na osnovu Konačne rang liste kandidata po školama i pozicijama dostavljene od Ministarstva. (9) Odluka o prijemu kandidata mora sadržavati odredbu o obaveznom pismenom odustanku od pozicije na koju je kandidat izabran. a na koju se ne može primjeniti Konačna rang lista kandidata po školama i pozicijama iz prethodnog stava. broj 5/12). direktor je dužan odrediti lice koje će pratiti zaposlenika u periodu probnog rada i nakon isteka perioda probnog rada predložiti ocjenu probnog rada zaposlenika. (6) Škola je dužna Pravilnikom o radu urediti institut probnog rada u smislu preciziranja ko podliježe probnom radu. ko prati probni rad. na prijedlog lica iz prethodnog stava. (10) Rok za pismeni odustanak kandidata iz prethodnog stava je dva dana od dana prijema Odluke o prijemu kandidata. .kandidat na koga se može primjeniti odredbe člana 16. u roku od jedan dan od prijema Konačne rang liste kandidata. (5) Ministarstvo je dužno propisati obrazac za praćenje i ocjenjivanje zaposlenika škole u periodu probnog rada sa tačno utvrđenim parametrima koji se ocjenjuju.za nastavnike i stručne saradnike u trajanju od 4 mjeseca (jedno polugodište). (8) Ukoliko probni rad zaposlenika bude ocjenjen ocjenom „ne zadovoljava“ zaposleniku prestaje radni odnos. (12) Škola je dužna pismeno obavijestiti sve kandidate sa Konačne rang liste kandidata odmah.za ostale zaposlenike u trajanju od 3 mjeseca. (7) Direktor ocjenjuje probni rad zaposlenika ocjenom „zadovoljava“ ili „ne zadovoljava“. Član 18. (4) U Odluci iz prethodnog stava. a najkasnije u roku od tri dana. kandidati ostvare isti broj bodova. trajanje probnog rada. (3) Odluka o prijemu kandidata mora sadržavati odredbe o utvrđivanju probnog rada za primljenog kandidata i to: . prilikom odabira kandidata prioritet imaju kandidati prema sljedećem navedenom redoslijedu: . u slučaju da do takvog odustanka dođe iz bilo kojeg razloga. ( Prioritet pri zapošljavanju) (1) Ako po Konačnoj rang listi kandidata. Član 19.(6) U slučaju iz prethodnog stava angažovanje lica do okončanja konkursne/oglasne procedure se vrši na osnovu saglasnosti Ministarstva u skladu sa Zakonom. o rezultatima konkursa sa navedenim brojem bodova za svakog kandidata.kandidat koji ima veći prosjek ocjena ostvaren tokom školovanja odnosno studija. (2) Prijem po svakoj poziciji konkursa/oglasa vršit će se shodno oglašenoj poziciji. odnosno na raspisani/oglašeni broj izvršilaca i časova/sati. (7) Izuzetno ukoliko se u školi ukaže potreba popune upražnjene pozicije nakon početka školske godine a poslije 01. parametri koji se ocjenjuju u probnom radu i drugo. .

(Pravo prigovora) (1) Kandidat koji je nezadovoljan bodovanjem i/ili Odlukom direktora o izboru kandidata ima pravo u roku od osam dana od dana prijema navedene Odluke. (3) Po prijemu zahtjeva za mišljenje inspekcije po prigovoru. (6) Odluka Školskog odbora je konačna. Školski odbor je obavezan uzeti kao osnov za donošenje odluke po prigovoru u svakom konkretnom slučaju i bez istog ne može donijeti konačnu odluku. (4) Pribavljeno mišljenje po prigovoru. Član 21. izjaviti prigovor Školskom odboru škole. (Pravo uvida u konkursnu dokumentaciju) (1) Kandidat ima pravo neposrednog uvida u konkursnu dokumentaciju samo vezanu za poziciju iz konkursa/oglasa za koju je konkurisao. Član 24. Član 25. inspekcija je dužna izuzeti predmet od Komisije. (4) Pravo uvida u konkursnu dokumentaciju kandidat može ostvariti u roku za izjavljivanje prigovora do donošenja konačne odluke o izboru od strane Školskog odbora. (Otklanjanje nedostataka u bodovanju kandidata) U slučaju da nadležna inspekcija utvrdi nepravilnosti u bodovanju kandidata prilikom provođenja inspekcijskog nadzora iz člana 21. (5) Školski odbor je dužan donijeti odluku po prigovoru najkasnije tri dana od dana zaprimanja mišljenja nadležne inspekcije. (2) Ministarstvo je dužno na zahtjev kandidata osigurati nesmetan uvid u dokumentaciju svih kandidata. Član 22.Član 20. izvršiti inspekcijski nadzor i dostaviti mišljenje o izvršenom inspekcijskom nadzoru školi u roku od pet dana od prijema zahtjeva škole. stava (3) ovog Pravilnika dužna je o tome sačiniti Izvještaj i dostaviti ga ministru na dalje postupanje u skladu sa svojim nadležnostima. (Zaključenje ugovora o radu) Škola je dužna zaključiti ugovor o radu sa izabranim kandidatom u roku od jedan dan od dana konačnosti Odluke o izboru kandidata Član 23. (3) Pravo uvida ima i kandidat čija je prijava na konkurs/oglas evidentirana kao nepotpuna ili neblagovremena. vezanu za poziciju iz konkursa/oglasa na koju je konkurisao. (2) Škola je dužna po svakom pojedinačnom prigovoru zatražiti mišljenje nadležne inspekcije u roku od tri dana od dana podnošenja prigovora. . (Tumačenje odredbi ovog Pravilnika) (1) Tumačenje odredbi ovog Pravilnika daje ministar na osnovu mišljenja Komisije za tumačenje. (Obaveza usklađivanja Pravilnika o radu) Škole su obavezne uskladiti svoje Pravilnike o radu sa odredbama ovog Pravilnika u roku od 30 dana od njegovog stupanja na snagu.

(Prestanak primjene ranijeg propisa) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju da vai. ln Tuzla. A 30/. ( Stupanje na snagu) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom dono5enja no vinam a T uzlansko g kantona".SluZbenim BOSNA I HERCEGOVINA j FEDBRACIJA BOSNE I HERCEGOVINd TAZLANSKI KANTON i Ministarsfvo obrazovanja. tlan26.2009 godine.. Zakona o srednjem obrazovanju. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu i podzakonskih akata. lDU . Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu. (Primjena odredbi drugih akata) Na pitanja koja nisu regulisana ovim Pravilnikom primjenjivat 6e se odredbe Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju. kulture i sporta Broil i t/l^-3 ? -/s 99. i bit ie objavljen u .e Kriteriji o bodovanju kandidata zaprijem u radni odnos u osnovne i srednje Skole Tuzlanskog kantona koje imaju status javne ustanove broj : l0l l-34-23264109 od 1 5 . tlan 28.12. tlan 27. nauke.(2) Komisiju zatumalenje iz prethodnog stava imenuje ministar.

III. I SEKRETARA U RADNI ODNOS U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA I. Naziv škole iz konkursa  __________________________________________________________________________ 2. Naziv predmeta/pozicija iz konkursa na koju se kandidat prijavljuje  __________________________________________________________________________ II. Naziv. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za traženu poziciju 3. sjedište i država Stručni naziv Datum sticanja diplome IV.PRIJAVNI OBRAZAC ZA PRIJEM NASTAVNIKA. stručnih saradnika i sekretara u radni odnos u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona i pregled prijavnih obrazaca po školama i pozicijama/predmetima na koje je kandidat aplicirao kandidat dostavlja : 1. Naziv škole. Izvod iz matične knjige rođenih 4. Obrazovanje: A. Molimo da pažljivo popunite navedena polja. STRUČNIH SARADNIKA. predmeta i pozicije na koju se kandidat prijavljuje 1.Uvjerenje o državljanstvu . Lični podaci: Prezime Ime roditelja/staratelja Ime Adresa stanovanja (ulica i broj): Poštanski broj i mjesto: Telefonski broj: E-mail (ako imate): Informacije za kontaktiranje će biti korištene za daljnju komunikaciju sa Vama. Dokaz o stručnoj spremi 2. Uz prijavni obrazac za prijem nastavnika. Naziv završenog fakulteta.

Izjava o spremnosti na poštivanje pravila o nespojivosti s mjestom zaposlenoga u školama i tačnosti podataka u prijavi: Napomena: tačnost i istinitost podataka podliježu materijalnoj i krivičnoj odgovornosti.  Ovim izjavljujem da sam svjestan posljedica davanja netačnih i neistinitih podataka u ovoj prijavi i dobrovoljno izjavljujem pod punom moralnom. kao i ova izjava.5. / Datum / Jedinstveni matični broj Potpis NAPOMENA: Prijavni obrazac za prijem nastavnika. Potvrda škole o radnom stažu ( poslije sticanja odgovarajuće stručne spreme na poslovima traženim konkursom. nauke. protiv službene i druge odgovorne dužnosti osim ako je nastupila rehabilitacija po posebnom zakonu. na poslovima u skladu sa NPP. Ustava BiH). volonterski staž i staž na poslovima instruktive nastave) 6. OVIM IZJAVLJUJEM:   da nisam pod optužnicom Međunarodnoga tribunala za bivšu Jugoslaviju u Hagu i da nisam odbio povinovati se naredbi da se pojavim pred Tribunalom) član IX. preporučeno putem pošte na adresu: Ministarstvo obrazovanja. Kopiju radničke knjižice 7.NE OTVARAJ“. da nemam smetnji za obavljanje poslova nastavnika. saradnika ili sekretara škole. protiv čovječnosti i međunarodnog prava. protiv braka i porodice. da nisam osuđen pravosnažnom presudom na kaznu zatvora za krivično djelo protiv ustavnog poredtka. 75000 Tuzla sa nazanakom „Prijava na javni oglas za prijem nastavnika. stručnog saradnika.1. Uvjerenje službe za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji poslije sticanja odgovarajuće stručne spreme tražene konkursom NAPOMENA: Verifikaciju i čekiranje gore navedene dokumenatcije vrše službena lica pisarnice Tuzlanskog kantona V. potpuni i tačni. materijalnom i krivičnom odgovornošću da su svi moji odgovori na prethodno navedena pitanja. neposredno putem pisarnice Vlade Tuzlanskog kantona Ili 2. pripravnički staž. kulture i sporta Tuzlanskog kantona Slatina br:2. Obrazac broj 1B . istiniti. stručnih saradnika i sekretara u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona. protiv dostojanstva osobe i morala. protiv života i tijela. stručnih saradnika i sekretara u radni odnos u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona i pregled prijavnih obrazaca po školama i pozicijama/predmetima na koje je kandidat aplicirao se dostavlja na sljedeće načine: 1.

Uvjerenje o državljanstvu NAPOMENA: Verifikaciju i čekiranje gore navedene dokumenatcije vrše službena lica pisarnice Tuzlanskog kantona . ASISTENATA. Izvod iz matične knjige rođenih 3. III. sjedište i država Stručni naziv Datum sticanja diplome IV. ADMINISTRATIVNO-FINANSIJSKOG I POMOĆNO-TEHNIČKOG OSOBLJA I. Naziv. Uz prijavni obrazac za prijem i pregled prijavnih obrazaca po školama i pozicijama na koje je kandidat aplicirao kandidat dostavlja : 1. Lični podaci: Prezime Ime roditelja/staratelja Ime Adresa stanovanja (ulica i broj): Poštanski broj i mjesto: Telefonski broj: E-mail (ako imate): Informacije za kontaktiranje će biti korištene za daljnju komunikaciju sa Vama. Molimo da pažljivo popunite navedena polja. Naziv završene.PRIJAVNI OBRAZAC ZA PRIJEM SARADNIKA. predmeta i pozicije na koju se kandidat prijavljuje 1. Dokaz o stručnoj spremi 2. Naziv škole. Naziv škole iz oglasa  __________________________________________________________________________ 2. Naziv pozicije iz oglasa na koju se kandidat prijavljuje  __________________________________________________________________________ II. Obrazovanje: A.

Izjava o spremnosti na poštivanje pravila o nespojivosti s mjestom zaposlenoga u školama i tačnosti podataka u prijavi: Napomena: tačnost i istinitost podataka podliježu materijalnoj i krivičnoj odgovornosti. / Datum / Jedinstveni matični broj Potpis NAPOMENA: Prijavni obrazac i pregled prijavnih obrazaca po školama i pozicijama na koje je kandidat aplicirao se dostavlja na sljedeće načine: 1. kulture i sporta Tuzlanskog kantona Slatina br:2. kao i ova izjava. potpuni i tačni. OVIM IZJAVLJUJEM:  da nisam pod optužnicom Međunarodnoga tribunala za bivšu Jugoslaviju u Hagu i da nisam odbio povinovati se naredbi da se pojavim pred Tribunalom) član IX.1. materijalnom i krivičnom odgovornošću da su svi moji odgovori na prethodno navedena pitanja. Ustava BiH). nauke.NE OTVARAJ“.V. 75000 Tuzla sa nazanakom „Prijava na javni oglas za prijem nastavnika. Ovim izjavljujem da sam svjestan posljedica davanja netačnih i neistinitih podataka u ovoj prijavi i dobrovoljno izjavljujem pod punom moralnom. istiniti. Obrazac broj 2 . neposredno putem pisarnice Vlade Tuzlanskog kantona Ili 2. stručnih saradnika i sekretara u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona. preporučeno putem pošte na adresu: Ministarstvo obrazovanja.

Naziv škole i predmeta/pozicije na koje je kandidat aplicirao poredanih po prioritetu kandidata 1.____________________________________ 2.___________________________________ 12.__________________________________ 9.___________________________________ .___________________________________ 14.___________________________________ 7. .__________________________________ 8. Dana:_________________2012 godine Potpis ____________________ Obrazac broj 3 .____________________________________ 4. . Ime i prezime kandidata _____________________________________________________________ II.___________________________________ 6.__________________________________ 10.PREGLED PRIJAVNIH OBRAZACA PO ŠKOLAMA I POZICIJAMA/PREDMETIMA NA KOJE JE KANDIDAT APLICIRAO I.____________________________________ 3.___________________________________ 5.__________________________________ 13.___________________________________ 11.

radio na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu u skladu sa NPP u periodu od ____________________ do________________. broj:2/98 i 48/99) i člana ______ Pravila JU _________________. 2. u JU _______________________: 1. i stekao __________mjeseci i _________dana pripravničkog staža 3. Dostavljeno: 1 x Imenovanom 1 x a/a škole Direktor škole ____________________ . i stekao ___________mjeseci i ________dana volonterskog staža. obavljao volonterski staž nakon sticanja stručne spreme i profila traženog konkursom u periodu od__________________ ___do ______________________. služi za prijavu na konkurs za prijem u radni odnos u osnovne i srednje škole na području Tuzlanskog kantona te se u druge svrhe ne može koristiti. radio na poslovima traženim konkursom nakon sticanja stručne spreme i profila tražene konkursom u periodu od _____________________ do ___________________. potvrđuje da je ______________________________.Javna ustanova _______________ Broj:________________________ Dana:________________________ Na osnovu člana 169. 4. i stekao _____________________mjeseci i __________________dana radnog staža. i stekao _________________mjeseci i _________________dana radnog staža. JU ___________________izdaje: POTVRDA Kojom se od strane JU __________________________. Potvrda se izdaje na zahtjev imenovanog. Zakona o upravnom postupku („Službene novine FBiH“. obavljao pripravnički staž nakon sticanja stručne spreme i profila tražene konkursom u periodu od ________________________ do_______________.